بیوتکنولوژی: اصول و مبانی بیوتکنولوژی: اصول و مبانی

توضیحات

در طول دهه 1970 بیوتکنولوژی از تلفیق بیولوژی و تکنولوژی حاصل گردید. از بیوتکنولوژی تحت عنوان ایجاد و استفاده از فرآیندهای بیولوژیکی جهت بهبود زندگی بشر نیز یاد می شود. سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه ای " (OECD) در سال 1981، بیوتکنولوژی را کاربرد اصول مهندسی در فرآیندهای تولید و تبدیل مواد توسط عوامل بیولوژیکی و در جهت ارایه خدمات و یا تولید کالا، تعریف نمود. در تعریف OECD، منظور از اصول مهندسی؛ میکروبیولوژی، ژنتیک و بیوشیمی بوده و منظور از عوامل بیولوژیک؛ میکروارگانیسم ها، گیاهان، سلول های جانوری و آنزیم ها می باشد. فدراسیون اروپایی بیوتکنولوژی در سال 1987 استفاده تلفیقی از کشت بافت و سلول، بیوشیمی، میکروبیولوژی و استفاده کاربردی از آنها را بیوتکنولوژی نامید.....

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":301,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"ee2522dcf0a6fa9f","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/XLydtSkVDPiTlWlA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/VsCIoPfWTsafhZdH.jpg","blurred":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/jwLXHzxnoceIJNHA.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0008644164029289694,0.0005093432087230002,0.9990820563059895,0.9994669771808911]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5310924649238586,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"/","boundary":[0.5193277597427368,0.43586698174476624,0.5411764979362488,0.4418052136898041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.43586698174476624},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5310924649238586,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"ltr","boundary":[0.5143277597427368,0.42886698174476623,0.5461764979362488,0.4488052136898041],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/psRwfdLOZWKnLNxq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/zVGWFnIsjeiSTUFe.jpg","blurred":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/fRCBVFvBwRFbePZS.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00038139962048089804,0.0002610936504644906,0.9986753053945654,0.9990607506084895]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24109263718128204},{"x":0.729411780834198,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.729411780834198,0.22565320134162903,0.7831932902336121,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7210084199905396,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7210084199905396,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6756302714347839,0.22565320134162903,0.7210084199905396,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6689075827598572,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6689075827598572,"y":0.24109263718128204},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24109263718128204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.6386554837226868,0.22684085369110107,0.6689075827598572,0.24109263718128204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6302521228790283,"y":0.22684085369110107},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2422802895307541},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.6033613681793213,0.22684085369110107,0.6302521228790283,0.2422802895307541]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5966386795043945,"y":0.22684085369110107},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.5596638917922974,0.22684085369110107,0.5966386795043945,0.24109263718128204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.22684085369110107},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22565320134162903},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24109263718128204},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2422802895307541}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5546638917922974,0.21984085369110107,0.7881932902336121,0.24809263718128205],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۹۳","boundary":[0.6638655662536621,0.2529691159725189,0.6890756487846375,0.2624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2624703049659729},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.24596911597251891,0.6940756487846375,0.2694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5071259140968323},{"x":0.534453809261322,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.534453809261322,0.47387173771858215,0.6907563209533691,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5193277597427368,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5059382319450378},{"x":0.507563054561615,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.507563054561615,0.47387173771858215,0.5193277597427368,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4957983195781708,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5059382319450378},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.42016807198524475,0.47387173771858215,0.4957983195781708,0.5059382319450378]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4100840389728546,"y":0.47387173771858215},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5047506093978882},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.47387173771858215,0.4100840389728546,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.47387173771858215},{"x":0.38655462861061096,"y":0.47387173771858215},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5059382319450378},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.30924370884895325,0.47387173771858215,0.38655462861061096,0.5059382319450378]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5071259140968323},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30424370884895324,0.4656840853691101,0.6957563209533691,0.5141259140968323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7680672407150269,"y":0.783847987651825},{"x":0.7210084199905396,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7210084199905396,0.7589073777198792,0.7680672407150269,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7126050591468811,"y":0.783847987651825},{"x":0.6386554837226868,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.6386554837226868,0.7589073777198792,0.7126050591468811,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6285714507102966,"y":0.783847987651825},{"x":0.5647059082984924,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شریفی","boundary":[0.5647059082984924,0.7589073777198792,0.6285714507102966,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7589073777198792},{"x":0.5546218752861023,"y":0.783847987651825},{"x":0.4907563030719757,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیرچی","boundary":[0.4907563030719757,0.7589073777198792,0.5546218752861023,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7589073777198792},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7589073777198792},{"x":0.48235294222831726,"y":0.783847987651825},{"x":0.4756302535533905,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4756302535533905,0.7589073777198792,0.48235294222831726,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7589073777198792},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7589073777198792},{"x":0.46554622054100037,"y":0.783847987651825},{"x":0.3949579894542694,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.3949579894542694,0.7589073777198792,0.46554622054100037,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7589073777198792},{"x":0.3848739564418793,"y":0.783847987651825},{"x":0.3462184965610504,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.3462184965610504,0.7589073777198792,0.3848739564418793,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7589073777198792},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7589073777198792},{"x":0.33781513571739197,"y":0.783847987651825},{"x":0.2655462324619293,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.2655462324619293,0.7589073777198792,0.33781513571739197,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7589073777198792},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7589073777198792},{"x":0.26218488812446594,"y":0.783847987651825},{"x":0.23193277418613434,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.23193277418613434,0.7589073777198792,0.26218488812446594,0.783847987651825]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7680672407150269,"y":0.783847987651825},{"x":0.23193277418613434,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.22693277418613433,0.7519073777198791,0.7730672407150269,0.790847987651825],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/LZEinpLZhVyyUDOA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/OprZQCtpCkIosItD.jpg","blurred":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/mgivfxLyurvjatCu.jpg"},"info":{"width":382,"height":553,"margin":[0.00023361475601870352,0.00013449245001480764,0.9975609907180227,0.9983686844099712]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8298429250717163,"y":0.08318264037370682},{"x":0.9083769917488098,"y":0.084990955889225},{"x":0.9083769917488098,"y":0.10488245636224747},{"x":0.8272251486778259,"y":0.10307414084672928}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.8298429250717163,0.08318264037370682,0.9083769917488098,0.10488245636224747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8246073126792908,"y":0.08318264037370682},{"x":0.8298429250717163,"y":0.08318264037370682},{"x":0.8298429250717163,"y":0.10126582533121109},{"x":0.8219895362854004,"y":0.10126582533121109}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8246073126792908,0.08318264037370682,0.8298429250717163,0.10126582533121109]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8612565398216248,"y":0.11211573332548141},{"x":0.9083769917488098,"y":0.11211573332548141},{"x":0.9083769917488098,"y":0.13562387228012085},{"x":0.8612565398216248,"y":0.13562387228012085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8612565398216248,0.11211573332548141,0.9083769917488098,0.13562387228012085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8455497622489929,"y":0.11211573332548141},{"x":0.8534031510353088,"y":0.11211573332548141},{"x":0.8534031510353088,"y":0.13381555676460266},{"x":0.8455497622489929,"y":0.13381555676460266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8455497622489929,0.11211573332548141,0.8534031510353088,0.13381555676460266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8141361474990845,"y":0.11211573332548141},{"x":0.8376963138580322,"y":0.11211573332548141},{"x":0.8376963138580322,"y":0.13381555676460266},{"x":0.8141361474990845,"y":0.13381555676460266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.8141361474990845,0.11211573332548141,0.8376963138580322,0.13381555676460266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7434554696083069,"y":0.11211573332548141},{"x":0.8062826991081238,"y":0.11211573332548141},{"x":0.8062826991081238,"y":0.13562387228012085},{"x":0.7434554696083069,"y":0.13381555676460266}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7434554696083069,0.11211573332548141,0.8062826991081238,0.13562387228012085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7382199168205261,"y":0.11211573332548141},{"x":0.746073305606842,"y":0.11211573332548141},{"x":0.746073305606842,"y":0.13381555676460266},{"x":0.7382199168205261,"y":0.13381555676460266}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7382199168205261,0.11211573332548141,0.746073305606842,0.13381555676460266]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7382199168205261,"y":0.08137432485818863},{"x":0.9109947681427002,"y":0.08318264037370682},{"x":0.9083769917488098,"y":0.13743218779563904},{"x":0.735602080821991,"y":0.13381555676460266}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7332199168205261,0.07437432485818862,0.9133769917488098,0.14443218779563904],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6099476218223572,"y":0.084990955889225},{"x":0.6596858501434326,"y":0.084990955889225},{"x":0.6570680737495422,"y":0.10669077932834625},{"x":0.6073298454284668,"y":0.10669077932834625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شریفی","boundary":[0.6099476218223572,0.084990955889225,0.6570680737495422,0.10669077932834625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.536649227142334,"y":0.084990955889225},{"x":0.5942408442497253,"y":0.084990955889225},{"x":0.5942408442497253,"y":0.10669077932834625},{"x":0.536649227142334,"y":0.10669077932834625}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سیرچی","boundary":[0.536649227142334,0.084990955889225,0.5942408442497253,0.10669077932834625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235602259635925,"y":0.084990955889225},{"x":0.5314136147499084,"y":0.084990955889225},{"x":0.5314136147499084,"y":0.10488245636224747},{"x":0.5209423899650574,"y":0.10488245636224747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5235602259635925,0.084990955889225,0.5314136147499084,0.10488245636224747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476439654827118,"y":0.08318264037370682},{"x":0.5157067775726318,"y":0.084990955889225},{"x":0.5157067775726318,"y":0.10669077932834625},{"x":0.4450261890888214,"y":0.10488245636224747}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.4476439654827118,0.08318264037370682,0.5157067775726318,0.10669077932834625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4397905766963959,"y":0.08318264037370682},{"x":0.45026177167892456,"y":0.08318264037370682},{"x":0.4476439654827118,"y":0.10488245636224747},{"x":0.4397905766963959,"y":0.10488245636224747}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4397905766963959,0.08318264037370682,0.4476439654827118,0.10488245636224747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3821989595890045,"y":0.08318264037370682},{"x":0.4293193817138672,"y":0.08318264037370682},{"x":0.4293193817138672,"y":0.10488245636224747},{"x":0.37958115339279175,"y":0.10488245636224747}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۲","boundary":[0.3821989595890045,0.08318264037370682,0.4293193817138672,0.10488245636224747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573298454284668,"y":0.11211573332548141},{"x":0.6623036861419678,"y":0.11211573332548141},{"x":0.6649214625358582,"y":0.13562387228012085},{"x":0.573298454284668,"y":0.13562387228012085}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.573298454284668,0.11211573332548141,0.6649214625358582,0.13562387228012085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5602094531059265,"y":0.1139240488409996},{"x":0.5654450058937073,"y":0.1139240488409996},{"x":0.5654450058937073,"y":0.13562387228012085},{"x":0.5602094531059265,"y":0.13562387228012085}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5602094531059265,0.1139240488409996,0.5654450058937073,0.13562387228012085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5104712247848511,"y":0.1139240488409996},{"x":0.5523560047149658,"y":0.1139240488409996},{"x":0.5523560047149658,"y":0.13562387228012085},{"x":0.5104712247848511,"y":0.13562387228012085}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.5104712247848511,0.1139240488409996,0.5523560047149658,0.13562387228012085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4921466112136841,"y":0.1139240488409996},{"x":0.5026177763938904,"y":0.1139240488409996},{"x":0.5026177763938904,"y":0.13562387228012085},{"x":0.49476438760757446,"y":0.13562387228012085}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4921466112136841,0.1139240488409996,0.5026177763938904,0.13562387228012085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44240838289260864,"y":0.1139240488409996},{"x":0.48691099882125854,"y":0.1139240488409996},{"x":0.48691099882125854,"y":0.13562387228012085},{"x":0.44240838289260864,"y":0.13562387228012085}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.44240838289260864,0.1139240488409996,0.48691099882125854,0.13562387228012085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3638743460178375,"y":0.1139240488409996},{"x":0.4293193817138672,"y":0.1139240488409996},{"x":0.4293193817138672,"y":0.13562387228012085},{"x":0.3638743460178375,"y":0.13743218779563904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.3638743460178375,0.1139240488409996,0.4293193817138672,0.13562387228012085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30104711651802063,"y":0.11573237180709839},{"x":0.3560209572315216,"y":0.1139240488409996},{"x":0.3560209572315216,"y":0.13743218779563904},{"x":0.30104711651802063,"y":0.13743218779563904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شریفی","boundary":[0.30104711651802063,0.11573237180709839,0.3560209572315216,0.13743218779563904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23821990191936493,"y":0.11573237180709839},{"x":0.2931937277317047,"y":0.11573237180709839},{"x":0.2931937277317047,"y":0.13743218779563904},{"x":0.23821990191936493,"y":0.13743218779563904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سیرچی","boundary":[0.23821990191936493,0.11573237180709839,0.2931937277317047,0.13743218779563904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22513088583946228,"y":0.11573237180709839},{"x":0.23036649823188782,"y":0.11573237180709839},{"x":0.23036649823188782,"y":0.13743218779563904},{"x":0.22513088583946228,"y":0.13743218779563904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22513088583946228,0.11573237180709839,0.23036649823188782,0.13743218779563904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18586386740207672,"y":0.11573237180709839},{"x":0.21727748215198517,"y":0.11573237180709839},{"x":0.21727748215198517,"y":0.13743218779563904},{"x":0.18586386740207672,"y":0.13743218779563904}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.18586386740207672,0.11573237180709839,0.21727748215198517,0.13743218779563904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1256544440984726,"y":0.11573237180709839},{"x":0.17539267241954803,"y":0.11573237180709839},{"x":0.17539267241954803,"y":0.13743218779563904},{"x":0.12827225029468536,"y":0.13743218779563904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.1256544440984726,0.11573237180709839,0.17539267241954803,0.13743218779563904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09424083679914474,"y":0.11754068732261658},{"x":0.11780104786157608,"y":0.11754068732261658},{"x":0.11780104786157608,"y":0.13743218779563904},{"x":0.09424083679914474,"y":0.13743218779563904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.09424083679914474,0.11754068732261658,0.11780104786157608,0.13743218779563904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151832342147827,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6596858501434326,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6596858501434326,"y":0.16455696523189545},{"x":0.6151832342147827,"y":0.16455696523189545}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.6151832342147827,0.1428571492433548,0.6596858501434326,0.16455696523189545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6020942330360413,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6125654578208923,"y":0.1428571492433548},{"x":0.6125654578208923,"y":0.16455696523189545},{"x":0.6020942330360413,"y":0.16455696523189545}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6020942330360413,0.1428571492433548,0.6125654578208923,0.16455696523189545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.536649227142334,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5994764566421509,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5994764566421509,"y":0.16455696523189545},{"x":0.536649227142334,"y":0.16455696523189545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.536649227142334,0.1428571492433548,0.5994764566421509,0.16455696523189545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4842931926250458,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5261780023574829,"y":0.1428571492433548},{"x":0.5261780023574829,"y":0.16455696523189545},{"x":0.4842931926250458,"y":0.16455696523189545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4842931926250458,0.1428571492433548,0.5261780023574829,0.16455696523189545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43193715810775757,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4712041914463043,"y":0.1428571492433548},{"x":0.4712041914463043,"y":0.16455696523189545},{"x":0.43193715810775757,"y":0.16455696523189545}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.43193715810775757,0.1428571492433548,0.4712041914463043,0.16455696523189545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3743455410003662,"y":0.14466546475887299},{"x":0.4188481569290161,"y":0.14466546475887299},{"x":0.4188481569290161,"y":0.16455696523189545},{"x":0.3743455410003662,"y":0.16455696523189545}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.3743455410003662,0.14466546475887299,0.4188481569290161,0.16455696523189545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3638743460178375,"y":0.14466546475887299},{"x":0.37172773480415344,"y":0.14466546475887299},{"x":0.37172773480415344,"y":0.16455696523189545},{"x":0.3638743460178375,"y":0.16455696523189545}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3638743460178375,0.14466546475887299,0.37172773480415344,0.16455696523189545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3036649227142334,"y":0.14466546475887299},{"x":0.35340315103530884,"y":0.14466546475887299},{"x":0.35340315103530884,"y":0.16455696523189545},{"x":0.3036649227142334,"y":0.16455696523189545}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۸","boundary":[0.3036649227142334,0.14466546475887299,0.35340315103530884,0.16455696523189545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2958115041255951,"y":0.14466546475887299},{"x":0.3036649227142334,"y":0.14466546475887299},{"x":0.3036649227142334,"y":0.16455696523189545},{"x":0.2958115041255951,"y":0.16455696523189545}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2958115041255951,0.14466546475887299,0.3036649227142334,0.16455696523189545]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09424083679914474,"y":0.08318264037370682},{"x":0.6623036861419678,"y":0.08137432485818863},{"x":0.6649214625358582,"y":0.16455696523189545},{"x":0.09424083679914474,"y":0.16455696523189545}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.08924083679914474,0.07618264037370681,0.6699214625358582,0.17155696523189545],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8246073126792908,"y":0.14466546475887299},{"x":0.9083769917488098,"y":0.14104881882667542},{"x":0.9109947681427002,"y":0.1591320037841797},{"x":0.8272251486778259,"y":0.16094031929969788}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8246073126792908,0.14466546475887299,0.9109947681427002,0.1591320037841797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853403091430664,"y":0.14466546475887299},{"x":0.8167539238929749,"y":0.14466546475887299},{"x":0.8193717002868652,"y":0.16094031929969788},{"x":0.7879580855369568,"y":0.16274864971637726}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7853403091430664,0.14466546475887299,0.8193717002868652,0.16094031929969788]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7801046967506409,"y":0.14647378027439117},{"x":0.7879580855369568,"y":0.14647378027439117},{"x":0.7879580855369568,"y":0.16274864971637726},{"x":0.782722532749176,"y":0.16274864971637726}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7801046967506409,0.14647378027439117,0.7879580855369568,0.16274864971637726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8246073126792908,"y":0.1717902421951294},{"x":0.9083769917488098,"y":0.16998191177845},{"x":0.9109947681427002,"y":0.18806509673595428},{"x":0.8246073126792908,"y":0.18987341225147247}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.8246073126792908,0.1717902421951294,0.9109947681427002,0.18806509673595428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.764397919178009,"y":0.17359855771064758},{"x":0.8167539238929749,"y":0.17359855771064758},{"x":0.8193717002868652,"y":0.18987341225147247},{"x":0.764397919178009,"y":0.19168174266815186}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.764397919178009,0.17359855771064758,0.8193717002868652,0.18987341225147247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7513089179992676,"y":0.17540687322616577},{"x":0.7591623067855835,"y":0.17540687322616577},{"x":0.7591623067855835,"y":0.19168174266815186},{"x":0.753926694393158,"y":0.19168174266815186}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7513089179992676,0.17540687322616577,0.7591623067855835,0.19168174266815186]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7513089179992676,"y":0.14647378027439117},{"x":0.9083769917488098,"y":0.14104881882667542},{"x":0.9109947681427002,"y":0.18806509673595428},{"x":0.753926694393158,"y":0.19349005818367004}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7463089179992676,0.13947378027439117,0.9159947681427002,0.1950650967359543],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6204188466072083,"y":0.16817359626293182},{"x":0.6623036861419678,"y":0.16636528074741364},{"x":0.6649214625358582,"y":0.19168174266815186},{"x":0.6230366230010986,"y":0.19529837369918823}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۱۱","boundary":[0.6204188466072083,0.16817359626293182,0.6649214625358582,0.19168174266815186]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6020942330360413,"y":0.16998191177845},{"x":0.6125654578208923,"y":0.16998191177845},{"x":0.6151832342147827,"y":0.19529837369918823},{"x":0.6047120690345764,"y":0.19529837369918823}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6020942330360413,0.16998191177845,0.6151832342147827,0.19529837369918823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785340070724487,"y":0.16998191177845},{"x":0.5916230082511902,"y":0.16998191177845},{"x":0.5942408442497253,"y":0.19529837369918823},{"x":0.5811518430709839,"y":0.19529837369918823}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5785340070724487,0.16998191177845,0.5942408442497253,0.19529837369918823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287958383560181,"y":0.17359855771064758},{"x":0.5706806182861328,"y":0.1717902421951294},{"x":0.573298454284668,"y":0.19710668921470642},{"x":0.5314136147499084,"y":0.1989150047302246}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5287958383560181,0.17359855771064758,0.573298454284668,0.19710668921470642]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287958383560181,"y":0.1717902421951294},{"x":0.6623036861419678,"y":0.16636528074741364},{"x":0.6649214625358582,"y":0.19349005818367004},{"x":0.5314136147499084,"y":0.1989150047302246}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5237958383560181,0.1647902421951294,0.6699214625358582,0.20049005818367005],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5942408442497253,"y":0.20253165066242218},{"x":0.6649214625358582,"y":0.20253165066242218},{"x":0.6649214625358582,"y":0.22242315113544464},{"x":0.5942408442497253,"y":0.22242315113544464}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5942408442497253,0.20253165066242218,0.6649214625358582,0.22242315113544464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5209423899650574,"y":0.20253165066242218},{"x":0.5837696194648743,"y":0.20253165066242218},{"x":0.5837696194648743,"y":0.22423146665096283},{"x":0.5209423899650574,"y":0.22423146665096283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5209423899650574,0.20253165066242218,0.5837696194648743,0.22423146665096283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4659685790538788,"y":0.20433996617794037},{"x":0.5130890011787415,"y":0.20433996617794037},{"x":0.5130890011787415,"y":0.22423146665096283},{"x":0.4659685790538788,"y":0.22423146665096283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4659685790538788,0.20433996617794037,0.5130890011787415,0.22423146665096283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4188481569290161,"y":0.20433996617794037},{"x":0.4554973840713501,"y":0.20433996617794037},{"x":0.4554973840713501,"y":0.22423146665096283},{"x":0.4188481569290161,"y":0.22423146665096283}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.4188481569290161,0.20433996617794037,0.4554973840713501,0.22423146665096283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.358638733625412,"y":0.20433996617794037},{"x":0.4031413495540619,"y":0.20433996617794037},{"x":0.4031413495540619,"y":0.22423146665096283},{"x":0.358638733625412,"y":0.22423146665096283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.358638733625412,0.20433996617794037,0.4031413495540619,0.22423146665096283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3481675386428833,"y":0.20433996617794037},{"x":0.3560209572315216,"y":0.20433996617794037},{"x":0.3560209572315216,"y":0.22423146665096283},{"x":0.3481675386428833,"y":0.22423146665096283}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3481675386428833,0.20433996617794037,0.3560209572315216,0.22423146665096283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29842931032180786,"y":0.20433996617794037},{"x":0.3376963436603546,"y":0.20433996617794037},{"x":0.3376963436603546,"y":0.22423146665096283},{"x":0.29842931032180786,"y":0.22423146665096283}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۲۹۳","boundary":[0.29842931032180786,0.20433996617794037,0.3376963436603546,0.22423146665096283]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29842931032180786,"y":0.20253165066242218},{"x":0.6649214625358582,"y":0.20253165066242218},{"x":0.6649214625358582,"y":0.22242315113544464},{"x":0.29842931032180786,"y":0.22423146665096283}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.29342931032180786,0.19553165066242217,0.6699214625358582,0.22942315113544465],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45026177167892456,"y":0.23327305912971497},{"x":0.6623036861419678,"y":0.23327305912971497},{"x":0.6623036861419678,"y":0.24773959815502167},{"x":0.45026177167892456,"y":0.24773959815502167}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۷۸-۹۶۴-۲۵۰۰-۸۲-۶","boundary":[0.45026177167892456,0.23327305912971497,0.6623036861419678,0.24773959815502167]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45026177167892456,"y":0.23327305912971497},{"x":0.6623036861419678,"y":0.23327305912971497},{"x":0.6623036861419678,"y":0.24773959815502167},{"x":0.45026177167892456,"y":0.24773959815502167}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.44526177167892456,0.22627305912971496,0.6673036861419678,0.2547395981550217],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8507853150367737,"y":0.20253165066242218},{"x":0.9109947681427002,"y":0.20253165066242218},{"x":0.9109947681427002,"y":0.22242315113544464},{"x":0.8534031510353088,"y":0.22242315113544464}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.8507853150367737,0.20253165066242218,0.9109947681427002,0.22242315113544464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8429319262504578,"y":0.20253165066242218},{"x":0.8507853150367737,"y":0.20253165066242218},{"x":0.8507853150367737,"y":0.22242315113544464},{"x":0.8455497622489929,"y":0.22242315113544464}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8429319262504578,0.20253165066242218,0.8507853150367737,0.22242315113544464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8717277646064758,"y":0.23146474361419678},{"x":0.9109947681427002,"y":0.23146474361419678},{"x":0.9109947681427002,"y":0.24954791367053986},{"x":0.8717277646064758,"y":0.24954791367053986}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8717277646064758,0.23146474361419678,0.9109947681427002,0.24954791367053986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8560209274291992,"y":0.23146474361419678},{"x":0.8638743162155151,"y":0.23146474361419678},{"x":0.8638743162155151,"y":0.24954791367053986},{"x":0.8560209274291992,"y":0.24954791367053986}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8560209274291992,0.23146474361419678,0.8638743162155151,0.24954791367053986]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8481675386428833,"y":0.26220613718032837},{"x":0.9109947681427002,"y":0.26220613718032837},{"x":0.9109947681427002,"y":0.28209763765335083},{"x":0.8481675386428833,"y":0.283905953168869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.8481675386428833,0.26220613718032837,0.9109947681427002,0.28209763765335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.764397919178009,"y":0.26220613718032837},{"x":0.8455497622489929,"y":0.26220613718032837},{"x":0.8455497622489929,"y":0.283905953168869},{"x":0.764397919178009,"y":0.283905953168869}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.764397919178009,0.26220613718032837,0.8455497622489929,0.283905953168869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7303664684295654,"y":0.26220613718032837},{"x":0.782722532749176,"y":0.26220613718032837},{"x":0.782722532749176,"y":0.283905953168869},{"x":0.7303664684295654,"y":0.2857142984867096}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7303664684295654,0.26220613718032837,0.782722532749176,0.283905953168869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8324607610702515,"y":0.29113924503326416},{"x":0.9109947681427002,"y":0.29113924503326416},{"x":0.9109947681427002,"y":0.30741411447525024},{"x":0.8324607610702515,"y":0.30922242999076843}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.8324607610702515,0.29113924503326416,0.9109947681427002,0.30741411447525024]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.727748692035675,"y":0.20433996617794037},{"x":0.9109947681427002,"y":0.20253165066242218},{"x":0.9136125445365906,"y":0.30922242999076843},{"x":0.7329843044281006,"y":0.3110307455062866}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.722748692035675,0.19733996617794036,0.9186125445365906,0.31622242999076844],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6335078477859497,"y":0.26401445269584656},{"x":0.6623036861419678,"y":0.26401445269584656},{"x":0.6649214625358582,"y":0.28209763765335083},{"x":0.6361256837844849,"y":0.283905953168869}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"فیپا","boundary":[0.6335078477859497,0.26401445269584656,0.6649214625358582,0.28209763765335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6335078477859497,"y":0.26401445269584656},{"x":0.6623036861419678,"y":0.26401445269584656},{"x":0.6649214625358582,"y":0.28209763765335083},{"x":0.6361256837844849,"y":0.283905953168869}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.6285078477859497,0.25701445269584655,0.6699214625358582,0.28909763765335084],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8534031510353088,"y":0.3254972994327545},{"x":0.9109947681427002,"y":0.3254972994327545},{"x":0.9136125445365906,"y":0.3417721390724182},{"x":0.8560209274291992,"y":0.3417721390724182}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8534031510353088,0.3254972994327545,0.9136125445365906,0.3417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8481675386428833,"y":0.3254972994327545},{"x":0.8534031510353088,"y":0.3254972994327545},{"x":0.8534031510353088,"y":0.3417721390724182},{"x":0.8481675386428833,"y":0.3417721390724182}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8481675386428833,0.3254972994327545,0.8534031510353088,0.3417721390724182]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8534031510353088,"y":0.35262206196784973},{"x":0.9109947681427002,"y":0.35262206196784973},{"x":0.9136125445365906,"y":0.370705246925354},{"x":0.8534031510353088,"y":0.370705246925354}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.8534031510353088,0.35262206196784973,0.9136125445365906,0.370705246925354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8481675386428833,"y":0.35262206196784973},{"x":0.8560209274291992,"y":0.35262206196784973},{"x":0.8560209274291992,"y":0.370705246925354},{"x":0.8507853150367737,"y":0.370705246925354}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8481675386428833,0.35262206196784973,0.8560209274291992,0.370705246925354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8560209274291992,"y":0.37974682450294495},{"x":0.9136125445365906,"y":0.37793850898742676},{"x":0.9136125445365906,"y":0.39602169394493103},{"x":0.8560209274291992,"y":0.3978300094604492}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8560209274291992,0.37974682450294495,0.9136125445365906,0.39602169394493103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7984293103218079,"y":0.38155514001846313},{"x":0.8481675386428833,"y":0.37974682450294495},{"x":0.8507853150367737,"y":0.3978300094604492},{"x":0.7984293103218079,"y":0.3996383249759674}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7984293103218079,0.38155514001846313,0.8507853150367737,0.3978300094604492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931936979293823,"y":0.3833634853363037},{"x":0.7984293103218079,"y":0.38155514001846313},{"x":0.801047146320343,"y":0.3996383249759674},{"x":0.7931936979293823,"y":0.3996383249759674}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7931936979293823,0.3833634853363037,0.801047146320343,0.3996383249759674]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8560209274291992,"y":0.40687161684036255},{"x":0.9109947681427002,"y":0.40506330132484436},{"x":0.9136125445365906,"y":0.426763117313385},{"x":0.8586387634277344,"y":0.4303797483444214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.8560209274291992,0.40687161684036255,0.9136125445365906,0.426763117313385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931936979293823,"y":0.4104882478713989},{"x":0.8481675386428833,"y":0.40687161684036255},{"x":0.8507853150367737,"y":0.4303797483444214},{"x":0.7958115339279175,"y":0.4321880638599396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7931936979293823,0.4104882478713989,0.8507853150367737,0.4303797483444214]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879580855369568,"y":0.3273056149482727},{"x":0.9109947681427002,"y":0.32368898391723633},{"x":0.9188481569290161,"y":0.4285714328289032},{"x":0.7958115339279175,"y":0.4321880638599396}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7829580855369568,0.3203056149482727,0.9238481569290161,0.4355714328289032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5968586206436157,"y":0.29294756054878235},{"x":0.6596858501434326,"y":0.29294756054878235},{"x":0.6596858501434326,"y":0.314647376537323},{"x":0.5968586206436157,"y":0.3128390610218048}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5968586206436157,0.29294756054878235,0.6596858501434326,0.314647376537323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5916230082511902,"y":0.29294756054878235},{"x":0.5994764566421509,"y":0.29294756054878235},{"x":0.5994764566421509,"y":0.3128390610218048},{"x":0.5916230082511902,"y":0.3128390610218048}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5916230082511902,0.29294756054878235,0.5994764566421509,0.3128390610218048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.573298454284668,"y":0.29294756054878235},{"x":0.5811518430709839,"y":0.29294756054878235},{"x":0.5811518430709839,"y":0.3128390610218048},{"x":0.573298454284668,"y":0.3128390610218048}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.573298454284668,0.29294756054878235,0.5811518430709839,0.3128390610218048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5523560047149658,"y":0.29294756054878235},{"x":0.5602094531059265,"y":0.29294756054878235},{"x":0.5602094531059265,"y":0.3128390610218048},{"x":0.5523560047149658,"y":0.3128390610218048}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5523560047149658,0.29294756054878235,0.5602094531059265,0.3128390610218048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45026177167892456,"y":0.29113924503326416},{"x":0.5497382283210754,"y":0.29294756054878235},{"x":0.5497382283210754,"y":0.3128390610218048},{"x":0.45026177167892456,"y":0.3128390610218048}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۰۳-۳۱۱","boundary":[0.45026177167892456,0.29113924503326416,0.5497382283210754,0.3128390610218048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45026177167892456,"y":0.29113924503326416},{"x":0.45811519026756287,"y":0.29113924503326416},{"x":0.45811519026756287,"y":0.3128390610218048},{"x":0.45026177167892456,"y":0.3128390610218048}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.45026177167892456,0.29113924503326416,0.45811519026756287,0.3128390610218048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5837696194648743,"y":0.32368898391723633},{"x":0.6649214625358582,"y":0.32188063859939575},{"x":0.6649214625358582,"y":0.3435804843902588},{"x":0.5863874554634094,"y":0.3435804843902588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکنولوژی","boundary":[0.5837696194648743,0.32368898391723633,0.6649214625358582,0.3435804843902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.518324613571167,"y":0.32368898391723633},{"x":0.5759162306785583,"y":0.32368898391723633},{"x":0.5785340070724487,"y":0.3435804843902588},{"x":0.5209423899650574,"y":0.345388799905777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.518324613571167,0.32368898391723633,0.5785340070724487,0.3435804843902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6099476218223572,"y":0.35262206196784973},{"x":0.6649214625358582,"y":0.35262206196784973},{"x":0.6649214625358582,"y":0.3688969314098358},{"x":0.6099476218223572,"y":0.370705246925354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.6099476218223572,0.35262206196784973,0.6649214625358582,0.3688969314098358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5052356123924255,"y":0.3580470085144043},{"x":0.5759162306785583,"y":0.3544303774833679},{"x":0.5785340070724487,"y":0.3725135624408722},{"x":0.5078533887863159,"y":0.3743218779563904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5052356123924255,0.3580470085144043,0.5785340070724487,0.3725135624408722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6125654578208923,"y":0.38155514001846313},{"x":0.6623036861419678,"y":0.38155514001846313},{"x":0.6623036861419678,"y":0.40325498580932617},{"x":0.6099476218223572,"y":0.40325498580932617}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.6125654578208923,0.38155514001846313,0.6623036861419678,0.40325498580932617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5811518430709839,"y":0.38155514001846313},{"x":0.6020942330360413,"y":0.38155514001846313},{"x":0.6020942330360413,"y":0.40325498580932617},{"x":0.5811518430709839,"y":0.4014466404914856}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.5811518430709839,0.38155514001846313,0.6020942330360413,0.40325498580932617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5706806182861328,"y":0.38155514001846313},{"x":0.5785340070724487,"y":0.38155514001846313},{"x":0.5785340070724487,"y":0.4014466404914856},{"x":0.5706806182861328,"y":0.4014466404914856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5706806182861328,0.38155514001846313,0.5785340070724487,0.4014466404914856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418848395347595,"y":0.37974682450294495},{"x":0.5628272294998169,"y":0.38155514001846313},{"x":0.5628272294998169,"y":0.4014466404914856},{"x":0.5392670035362244,"y":0.4014466404914856}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5418848395347595,0.37974682450294495,0.5628272294998169,0.4014466404914856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5235602259635925,"y":0.37974682450294495},{"x":0.5314136147499084,"y":0.37974682450294495},{"x":0.5314136147499084,"y":0.4014466404914856},{"x":0.5235602259635925,"y":0.4014466404914856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5235602259635925,0.37974682450294495,0.5314136147499084,0.4014466404914856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4659685790538788,"y":0.37974682450294495},{"x":0.5157067775726318,"y":0.37974682450294495},{"x":0.5157067775726318,"y":0.4014466404914856},{"x":0.463350772857666,"y":0.4014466404914856}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۱","boundary":[0.4659685790538788,0.37974682450294495,0.5157067775726318,0.4014466404914856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4450261890888214,"y":0.37974682450294495},{"x":0.45287957787513733,"y":0.37974682450294495},{"x":0.45287957787513733,"y":0.4014466404914856},{"x":0.4450261890888214,"y":0.4014466404914856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4450261890888214,0.37974682450294495,0.45287957787513733,0.4014466404914856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6020942330360413,"y":0.40867993235588074},{"x":0.6675392389297485,"y":0.40867993235588074},{"x":0.6675392389297485,"y":0.4285714328289032},{"x":0.6047120690345764,"y":0.4303797483444214}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6020942330360413,0.40867993235588074,0.6675392389297485,0.4285714328289032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5471203923225403,"y":0.4104882478713989},{"x":0.5942408442497253,"y":0.4104882478713989},{"x":0.5968586206436157,"y":0.4303797483444214},{"x":0.5471203923225403,"y":0.4321880638599396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5471203923225403,0.4104882478713989,0.5968586206436157,0.4303797483444214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49738219380378723,"y":0.4104882478713989},{"x":0.5392670035362244,"y":0.4104882478713989},{"x":0.5392670035362244,"y":0.4321880638599396},{"x":0.49738219380378723,"y":0.4321880638599396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.49738219380378723,0.4104882478713989,0.5392670035362244,0.4321880638599396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4371727705001831,"y":0.4122965633869171},{"x":0.4895288050174713,"y":0.4122965633869171},{"x":0.4921466112136841,"y":0.4321880638599396},{"x":0.4397905766963959,"y":0.43399637937545776}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.4371727705001831,0.4122965633869171,0.4921466112136841,0.4321880638599396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6178010702133179,"y":0.43942132592201233},{"x":0.6649214625358582,"y":0.43942132592201233},{"x":0.6649214625358582,"y":0.46292948722839355},{"x":0.6178010702133179,"y":0.46292948722839355}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"۱۳۸۸","boundary":[0.6178010702133179,0.43942132592201233,0.6649214625358582,0.46292948722839355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5706806182861328,"y":0.43942132592201233},{"x":0.5811518430709839,"y":0.43942132592201233},{"x":0.5811518430709839,"y":0.46292948722839355},{"x":0.5706806182861328,"y":0.46292948722839355}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"۹","boundary":[0.5706806182861328,0.43942132592201233,0.5811518430709839,0.46292948722839355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.554973840713501,"y":0.43942132592201233},{"x":0.5628272294998169,"y":0.43942132592201233},{"x":0.5628272294998169,"y":0.46292948722839355},{"x":0.554973840713501,"y":0.46292948722839355}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ب","boundary":[0.554973840713501,0.43942132592201233,0.5628272294998169,0.46292948722839355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5261780023574829,"y":0.43942132592201233},{"x":0.536649227142334,"y":0.43942132592201233},{"x":0.536649227142334,"y":0.46292948722839355},{"x":0.5261780023574829,"y":0.46292948722839355}]},"confidence":0.75,"dir":"ltr","str":"۴","boundary":[0.5261780023574829,0.43942132592201233,0.536649227142334,0.46292948722839355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5052356123924255,"y":0.43942132592201233},{"x":0.5157067775726318,"y":0.43942132592201233},{"x":0.5157067775726318,"y":0.46292948722839355},{"x":0.5052356123924255,"y":0.46292948722839355}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"ش","boundary":[0.5052356123924255,0.43942132592201233,0.5157067775726318,0.46292948722839355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4842931926250458,"y":0.43942132592201233},{"x":0.49476438760757446,"y":0.43942132592201233},{"x":0.49476438760757446,"y":0.46292948722839355},{"x":0.4842931926250458,"y":0.46292948722839355}]},"confidence":0.10000000149011612,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4842931926250458,0.43942132592201233,0.49476438760757446,0.46292948722839355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4659685790538788,"y":0.43942132592201233},{"x":0.47643980383872986,"y":0.43942132592201233},{"x":0.47643980383872986,"y":0.46292948722839355},{"x":0.4659685790538788,"y":0.46292948722839355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۲","boundary":[0.4659685790538788,0.43942132592201233,0.47643980383872986,0.46292948722839355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45287957787513733,"y":0.43942132592201233},{"x":0.463350772857666,"y":0.43942132592201233},{"x":0.463350772857666,"y":0.46292948722839355},{"x":0.45287957787513733,"y":0.46292948722839355}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","str":"/","boundary":[0.45287957787513733,0.43942132592201233,0.463350772857666,0.46292948722839355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40575915575027466,"y":0.43942132592201233},{"x":0.4476439654827118,"y":0.43942132592201233},{"x":0.4476439654827118,"y":0.46292948722839355},{"x":0.40575915575027466,"y":0.46292948722839355}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۲۴۸","boundary":[0.40575915575027466,0.43942132592201233,0.4476439654827118,0.46292948722839355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3664921522140503,"y":0.43942132592201233},{"x":0.39790576696395874,"y":0.43942132592201233},{"x":0.39790576696395874,"y":0.46292948722839355},{"x":0.3664921522140503,"y":0.46292948722839355}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"TP","boundary":[0.3664921522140503,0.43942132592201233,0.39790576696395874,0.46292948722839355]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8399999737739563},{"languageCode":"en","confidence":0.1599999964237213}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3664921522140503,"y":0.29113924503326416},{"x":0.6675392389297485,"y":0.29113924503326416},{"x":0.6675392389297485,"y":0.46292948722839355},{"x":0.3664921522140503,"y":0.46292948722839355}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3614921522140503,0.28413924503326415,0.6725392389297485,0.46992948722839356],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476439654827118,"y":0.39059674739837646},{"x":0.4476439654827118,"y":0.39059674739837646},{"x":0.4476439654827118,"y":0.39421337842941284},{"x":0.4476439654827118,"y":0.39421337842941284}]},"confidence":0.4699999988079071,"str":".","boundary":[0.4476439654827118,0.39059674739837646,0.4476439654827118,0.39421337842941284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4476439654827118,"y":0.39059674739837646},{"x":0.4476439654827118,"y":0.39059674739837646},{"x":0.4476439654827118,"y":0.39421337842941284},{"x":0.4476439654827118,"y":0.39421337842941284}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4426439654827118,0.38359674739837646,0.4526439654827118,0.40121337842941285],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8874345421791077,"y":0.4430379867553711},{"x":0.9188481569290161,"y":0.4430379867553711},{"x":0.9162303805351257,"y":0.46292948722839355},{"x":0.8874345421791077,"y":0.46292948722839355}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8874345421791077,0.4430379867553711,0.9162303805351257,0.46292948722839355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8481675386428833,"y":0.4412296712398529},{"x":0.8848167657852173,"y":0.4412296712398529},{"x":0.8848167657852173,"y":0.46112117171287537},{"x":0.8481675386428833,"y":0.46112117171287537}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8481675386428833,0.4412296712398529,0.8848167657852173,0.46112117171287537]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7774869203567505,"y":0.43942132592201233},{"x":0.8324607610702515,"y":0.4412296712398529},{"x":0.8324607610702515,"y":0.46112117171287537},{"x":0.7774869203567505,"y":0.4593128263950348}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7774869203567505,0.43942132592201233,0.8324607610702515,0.46112117171287537]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7774869203567505,"y":0.43942132592201233},{"x":0.9188481569290161,"y":0.4430379867553711},{"x":0.9162303805351257,"y":0.46292948722839355},{"x":0.7774869203567505,"y":0.4593128263950348}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.7724869203567505,0.4324213259220123,0.9212303805351257,0.46992948722839356],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6125654578208923,"y":0.4719710648059845},{"x":0.6178010702133179,"y":0.4719710648059845},{"x":0.6178010702133179,"y":0.4864376187324524},{"x":0.6125654578208923,"y":0.4864376187324524}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.6125654578208923,0.4719710648059845,0.6178010702133179,0.4864376187324524]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387434601783752,"y":0.4719710648059845},{"x":0.6675392389297485,"y":0.4719710648059845},{"x":0.6675392389297485,"y":0.4864376187324524},{"x":0.6387434601783752,"y":0.4864376187324524}]},"confidence":0.75,"str":"۰۶","boundary":[0.6387434601783752,0.4719710648059845,0.6675392389297485,0.4864376187324524]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6125654578208923,"y":0.4719710648059845},{"x":0.6675392389297485,"y":0.4737793803215027},{"x":0.6675392389297485,"y":0.4864376187324524},{"x":0.6125654578208923,"y":0.4864376187324524}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.6075654578208923,0.4649710648059845,0.6725392389297485,0.4934376187324524],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8900523781776428,"y":0.4737793803215027},{"x":0.9162303805351257,"y":0.4737793803215027},{"x":0.9162303805351257,"y":0.49005424976348877},{"x":0.8900523781776428,"y":0.49005424976348877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.8900523781776428,0.4737793803215027,0.9162303805351257,0.49005424976348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8481675386428833,"y":0.4737793803215027},{"x":0.8848167657852173,"y":0.4737793803215027},{"x":0.8874345421791077,"y":0.49005424976348877},{"x":0.8481675386428833,"y":0.49186256527900696}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8481675386428833,0.4737793803215027,0.8874345421791077,0.49005424976348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7879580855369568,"y":0.4755876958370209},{"x":0.8324607610702515,"y":0.4737793803215027},{"x":0.8324607610702515,"y":0.49186256527900696},{"x":0.7879580855369568,"y":0.49186256527900696}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7879580855369568,0.4755876958370209,0.8324607610702515,0.49186256527900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7774869203567505,"y":0.4755876958370209},{"x":0.7801046967506409,"y":0.4755876958370209},{"x":0.782722532749176,"y":0.49186256527900696},{"x":0.7774869203567505,"y":0.49186256527900696}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7774869203567505,0.4755876958370209,0.782722532749176,0.49186256527900696]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638743162155151,"y":0.4990958273410797},{"x":0.9162303805351257,"y":0.4990958273410797},{"x":0.9162303805351257,"y":0.5189873576164246},{"x":0.8638743162155151,"y":0.5189873576164246}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8638743162155151,0.4990958273410797,0.9162303805351257,0.5189873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7591623067855835,"y":0.5009041428565979},{"x":0.8560209274291992,"y":0.4990958273410797},{"x":0.8560209274291992,"y":0.5189873576164246},{"x":0.7617800831794739,"y":0.5207956433296204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7591623067855835,0.5009041428565979,0.8560209274291992,0.5189873576164246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7146596908569336,"y":0.5009041428565979},{"x":0.7513089179992676,"y":0.5009041428565979},{"x":0.7513089179992676,"y":0.5207956433296204},{"x":0.7146596908569336,"y":0.5226039886474609}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7146596908569336,0.5009041428565979,0.7513089179992676,0.5207956433296204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7146596908569336,"y":0.4755876958370209},{"x":0.9162303805351257,"y":0.4737793803215027},{"x":0.9162303805351257,"y":0.5189873576164246},{"x":0.7146596908569336,"y":0.5226039886474609}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.7096596908569336,0.46858769583702087,0.9212303805351257,0.5259873576164246],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785340070724487,"y":0.5027124881744385},{"x":0.6623036861419678,"y":0.5027124881744385},{"x":0.6623036861419678,"y":0.517179012298584},{"x":0.5785340070724487,"y":0.517179012298584}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۹۵۳۲۶۰","boundary":[0.5785340070724487,0.5027124881744385,0.6623036861419678,0.517179012298584]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785340070724487,"y":0.5027124881744385},{"x":0.6623036861419678,"y":0.5027124881744385},{"x":0.6623036861419678,"y":0.517179012298584},{"x":0.5785340070724487,"y":0.517179012298584}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5735340070724487,0.49571248817443847,0.6673036861419678,0.524179012298584],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7958115339279175,"y":0.5569620132446289},{"x":0.9162303805351257,"y":0.5569620132446289},{"x":0.9162303805351257,"y":0.5822784900665283},{"x":0.7958115339279175,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.7958115339279175,0.5569620132446289,0.9162303805351257,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7774869203567505,"y":0.5569620132446289},{"x":0.7853403091430664,"y":0.5569620132446289},{"x":0.7853403091430664,"y":0.5822784900665283},{"x":0.7774869203567505,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7774869203567505,0.5569620132446289,0.7853403091430664,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7120419144630432,"y":0.5569620132446289},{"x":0.7670156955718994,"y":0.5569620132446289},{"x":0.7670156955718994,"y":0.5822784900665283},{"x":0.7120419144630432,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7120419144630432,0.5569620132446289,0.7670156955718994,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6937173008918762,"y":0.5587703585624695},{"x":0.7041884660720825,"y":0.5587703585624695},{"x":0.7041884660720825,"y":0.5822784900665283},{"x":0.6937173008918762,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6937173008918762,0.5587703585624695,0.7041884660720825,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6282722353935242,"y":0.5587703585624695},{"x":0.6858638525009155,"y":0.5569620132446289},{"x":0.6858638525009155,"y":0.5822784900665283},{"x":0.6282722353935242,"y":0.5822784900665283}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6282722353935242,0.5587703585624695,0.6858638525009155,0.5822784900665283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8481675386428833,"y":0.5913200974464417},{"x":0.9162303805351257,"y":0.5895117521286011},{"x":0.9162303805351257,"y":0.6130198836326599},{"x":0.8481675386428833,"y":0.6130198836326599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"غلامرضا","boundary":[0.8481675386428833,0.5913200974464417,0.9162303805351257,0.6130198836326599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7801046967506409,"y":0.5913200974464417},{"x":0.8403141498565674,"y":0.5913200974464417},{"x":0.8403141498565674,"y":0.6130198836326599},{"x":0.782722532749176,"y":0.6130198836326599}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شریفی","boundary":[0.7801046967506409,0.5913200974464417,0.8403141498565674,0.6130198836326599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7120419144630432,"y":0.5913200974464417},{"x":0.772251307964325,"y":0.5913200974464417},{"x":0.772251307964325,"y":0.6130198836326599},{"x":0.7120419144630432,"y":0.6130198836326599}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سیرچی","boundary":[0.7120419144630432,0.5913200974464417,0.772251307964325,0.6130198836326599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015706896781921,"y":0.5913200974464417},{"x":0.7068063020706177,"y":0.5913200974464417},{"x":0.7068063020706177,"y":0.6130198836326599},{"x":0.7015706896781921,"y":0.6130198836326599}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7015706896781921,0.5913200974464417,0.7068063020706177,0.6130198836326599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6596858501434326,"y":0.5913200974464417},{"x":0.6910994648933411,"y":0.5913200974464417},{"x":0.6937173008918762,"y":0.6130198836326599},{"x":0.6596858501434326,"y":0.6148282289505005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6596858501434326,0.5913200974464417,0.6937173008918762,0.6130198836326599]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5916230082511902,"y":0.5931283831596375},{"x":0.6518324613571167,"y":0.5913200974464417},{"x":0.6518324613571167,"y":0.6148282289505005},{"x":0.5916230082511902,"y":0.6148282289505005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.5916230082511902,0.5931283831596375,0.6518324613571167,0.6148282289505005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654450058937073,"y":0.5931283831596375},{"x":0.5890052318572998,"y":0.5931283831596375},{"x":0.5890052318572998,"y":0.6148282289505005},{"x":0.5654450058937073,"y":0.6148282289505005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پور","boundary":[0.5654450058937073,0.5931283831596375,0.5890052318572998,0.6148282289505005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8795811533927917,"y":0.6184448599815369},{"x":0.9162303805351257,"y":0.6184448599815369},{"x":0.9162303805351257,"y":0.6383363604545593},{"x":0.8821989297866821,"y":0.6401446461677551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.8795811533927917,0.6184448599815369,0.9162303805351257,0.6383363604545593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8769633769989014,"y":0.6184448599815369},{"x":0.8821989297866821,"y":0.6184448599815369},{"x":0.8821989297866821,"y":0.6401446461677551},{"x":0.8769633769989014,"y":0.6401446461677551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8769633769989014,0.6184448599815369,0.8821989297866821,0.6401446461677551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8036649227142334,"y":0.6202531456947327},{"x":0.8664921522140503,"y":0.6184448599815369},{"x":0.8664921522140503,"y":0.6401446461677551},{"x":0.8036649227142334,"y":0.6401446461677551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.8036649227142334,0.6202531456947327,0.8664921522140503,0.6401446461677551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7486910820007324,"y":0.6202531456947327},{"x":0.7958115339279175,"y":0.6202531456947327},{"x":0.7958115339279175,"y":0.6401446461677551},{"x":0.7486910820007324,"y":0.6419529914855957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.7486910820007324,0.6202531456947327,0.7958115339279175,0.6401446461677551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.698952853679657,"y":0.6202531456947327},{"x":0.7382199168205261,"y":0.6202531456947327},{"x":0.7408376932144165,"y":0.6419529914855957},{"x":0.698952853679657,"y":0.6419529914855957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.698952853679657,0.6202531456947327,0.7408376932144165,0.6419529914855957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387434601783752,"y":0.6220614910125732},{"x":0.6910994648933411,"y":0.6202531456947327},{"x":0.6910994648933411,"y":0.6419529914855957},{"x":0.6387434601783752,"y":0.6419529914855957}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.6387434601783752,0.6220614910125732,0.6910994648933411,0.6419529914855957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8743455410003662,"y":0.6491862535476685},{"x":0.9188481569290161,"y":0.6491862535476685},{"x":0.9188481569290161,"y":0.6745027303695679},{"x":0.8743455410003662,"y":0.6745027303695679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.8743455410003662,0.6491862535476685,0.9188481569290161,0.6745027303695679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8350785374641418,"y":0.6491862535476685},{"x":0.8638743162155151,"y":0.6491862535476685},{"x":0.8638743162155151,"y":0.6763110160827637},{"x":0.8376963138580322,"y":0.6763110160827637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.8350785374641418,0.6491862535476685,0.8638743162155151,0.6763110160827637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8272251486778259,"y":0.6491862535476685},{"x":0.8324607610702515,"y":0.6491862535476685},{"x":0.8324607610702515,"y":0.6763110160827637},{"x":0.8272251486778259,"y":0.6763110160827637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8272251486778259,0.6491862535476685,0.8324607610702515,0.6763110160827637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853403091430664,"y":0.6491862535476685},{"x":0.8193717002868652,"y":0.6491862535476685},{"x":0.8193717002868652,"y":0.6763110160827637},{"x":0.7853403091430664,"y":0.6763110160827637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.7853403091430664,0.6491862535476685,0.8193717002868652,0.6763110160827637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.698952853679657,"y":0.6491862535476685},{"x":0.7774869203567505,"y":0.6491862535476685},{"x":0.7774869203567505,"y":0.6763110160827637},{"x":0.698952853679657,"y":0.6763110160827637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آقاعباسی","boundary":[0.698952853679657,0.6491862535476685,0.7774869203567505,0.6763110160827637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8848167657852173,"y":0.6817359924316406},{"x":0.9188481569290161,"y":0.6835442781448364},{"x":0.9162303805351257,"y":0.7016274929046631},{"x":0.8848167657852173,"y":0.7016274929046631}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.8848167657852173,0.6817359924316406,0.9162303805351257,0.7016274929046631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8350785374641418,"y":0.6817359924316406},{"x":0.8691099286079407,"y":0.6817359924316406},{"x":0.8664921522140503,"y":0.7016274929046631},{"x":0.8350785374641418,"y":0.7016274929046631}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.8350785374641418,0.6817359924316406,0.8664921522140503,0.7016274929046631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8246073126792908,"y":0.6817359924316406},{"x":0.8324607610702515,"y":0.6817359924316406},{"x":0.8324607610702515,"y":0.7016274929046631},{"x":0.8246073126792908,"y":0.7016274929046631}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8246073126792908,0.6817359924316406,0.8324607610702515,0.7016274929046631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7958115339279175,"y":0.6817359924316406},{"x":0.8219895362854004,"y":0.6817359924316406},{"x":0.8193717002868652,"y":0.7016274929046631},{"x":0.7958115339279175,"y":0.6998191475868225}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7958115339279175,0.6817359924316406,0.8193717002868652,0.7016274929046631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.782722532749176,"y":0.6799276471138},{"x":0.7905759215354919,"y":0.6799276471138},{"x":0.7879580855369568,"y":0.6998191475868225},{"x":0.7801046967506409,"y":0.6998191475868225}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.782722532749176,0.6799276471138,0.7879580855369568,0.6998191475868225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7225130796432495,"y":0.6799276471138},{"x":0.7748690843582153,"y":0.6799276471138},{"x":0.772251307964325,"y":0.6998191475868225},{"x":0.7225130796432495,"y":0.6998191475868225}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۸۸","boundary":[0.7225130796432495,0.6799276471138,0.772251307964325,0.6998191475868225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8848167657852173,"y":0.7124773859977722},{"x":0.9162303805351257,"y":0.7124773859977722},{"x":0.9162303805351257,"y":0.7305606007575989},{"x":0.8821989297866821,"y":0.7305606007575989}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تیراژ","boundary":[0.8848167657852173,0.7124773859977722,0.9162303805351257,0.7305606007575989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8743455410003662,"y":0.7106691002845764},{"x":0.8821989297866821,"y":0.7106691002845764},{"x":0.8821989297866821,"y":0.7287522554397583},{"x":0.8743455410003662,"y":0.7287522554397583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8743455410003662,0.7106691002845764,0.8821989297866821,0.7287522554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8141361474990845,"y":0.7106691002845764},{"x":0.8638743162155151,"y":0.7106691002845764},{"x":0.8638743162155151,"y":0.7287522554397583},{"x":0.8141361474990845,"y":0.7287522554397583}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.8141361474990845,0.7106691002845764,0.8638743162155151,0.7287522554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7591623067855835,"y":0.7106691002845764},{"x":0.8062826991081238,"y":0.7106691002845764},{"x":0.8062826991081238,"y":0.7287522554397583},{"x":0.7591623067855835,"y":0.7269439697265625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7591623067855835,0.7106691002845764,0.8062826991081238,0.7287522554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8350785374641418,"y":0.7396021485328674},{"x":0.9162303805351257,"y":0.7396021485328674},{"x":0.9162303805351257,"y":0.7613019943237305},{"x":0.8350785374641418,"y":0.7631102800369263}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.8350785374641418,0.7396021485328674,0.9162303805351257,0.7613019943237305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193717002868652,"y":0.7396021485328674},{"x":0.8246073126792908,"y":0.7396021485328674},{"x":0.8246073126792908,"y":0.7631102800369263},{"x":0.8193717002868652,"y":0.7631102800369263}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8193717002868652,0.7396021485328674,0.8246073126792908,0.7631102800369263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7748690843582153,"y":0.7396021485328674},{"x":0.8115183115005493,"y":0.7396021485328674},{"x":0.8115183115005493,"y":0.7631102800369263},{"x":0.7748690843582153,"y":0.7631102800369263}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7748690843582153,0.7396021485328674,0.8115183115005493,0.7631102800369263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.764397919178009,"y":0.7396021485328674},{"x":0.772251307964325,"y":0.7396021485328674},{"x":0.772251307964325,"y":0.7631102800369263},{"x":0.764397919178009,"y":0.7631102800369263}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.764397919178009,0.7396021485328674,0.772251307964325,0.7631102800369263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6910994648933411,"y":0.7396021485328674},{"x":0.7565445303916931,"y":0.7396021485328674},{"x":0.7565445303916931,"y":0.7631102800369263},{"x":0.6910994648933411,"y":0.7631102800369263}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.6910994648933411,0.7396021485328674,0.7565445303916931,0.7631102800369263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6308900713920593,"y":0.741410493850708},{"x":0.6832460761070251,"y":0.7396021485328674},{"x":0.6832460761070251,"y":0.7631102800369263},{"x":0.6308900713920593,"y":0.7631102800369263}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.6308900713920593,0.741410493850708,0.6832460761070251,0.7631102800369263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5785340070724487,"y":0.741410493850708},{"x":0.6230366230010986,"y":0.741410493850708},{"x":0.6230366230010986,"y":0.7631102800369263},{"x":0.5785340070724487,"y":0.7631102800369263}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تکثیر","boundary":[0.5785340070724487,0.741410493850708,0.6230366230010986,0.7631102800369263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8743455410003662,"y":0.7703436017036438},{"x":0.9188481569290161,"y":0.7703436017036438},{"x":0.9188481569290161,"y":0.7866184711456299},{"x":0.8743455410003662,"y":0.7866184711456299}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.8743455410003662,0.7703436017036438,0.9188481569290161,0.7866184711456299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638743162155151,"y":0.7703436017036438},{"x":0.8717277646064758,"y":0.7703436017036438},{"x":0.8717277646064758,"y":0.7884267568588257},{"x":0.8638743162155151,"y":0.7884267568588257}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8638743162155151,0.7703436017036438,0.8717277646064758,0.7884267568588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7905759215354919,"y":0.7703436017036438},{"x":0.8534031510353088,"y":0.7703436017036438},{"x":0.8534031510353088,"y":0.7884267568588257},{"x":0.7905759215354919,"y":0.7884267568588257}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۰۰۰","boundary":[0.7905759215354919,0.7703436017036438,0.8534031510353088,0.7884267568588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7513089179992676,"y":0.7703436017036438},{"x":0.7801046967506409,"y":0.7703436017036438},{"x":0.7801046967506409,"y":0.7884267568588257},{"x":0.7513089179992676,"y":0.7884267568588257}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7513089179992676,0.7703436017036438,0.7801046967506409,0.7884267568588257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8821989297866821,"y":0.7992766499519348},{"x":0.9162303805351257,"y":0.7992766499519348},{"x":0.9162303805351257,"y":0.8173598647117615},{"x":0.8821989297866821,"y":0.8173598647117615}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.8821989297866821,0.7992766499519348,0.9162303805351257,0.8173598647117615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638743162155151,"y":0.7992766499519348},{"x":0.8717277646064758,"y":0.7992766499519348},{"x":0.8717277646064758,"y":0.8173598647117615},{"x":0.8638743162155151,"y":0.8173598647117615}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8638743162155151,0.7992766499519348,0.8717277646064758,0.8173598647117615]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6335078477859497,"y":0.7992766499519348},{"x":0.8534031510353088,"y":0.7992766499519348},{"x":0.8534031510353088,"y":0.8173598647117615},{"x":0.6335078477859497,"y":0.8173598647117615}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶-۸۲-۲۵۰۰-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.6335078477859497,0.7992766499519348,0.8534031510353088,0.8173598647117615]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5654450058937073,"y":0.5569620132446289},{"x":0.9162303805351257,"y":0.5551537275314331},{"x":0.9188481569290161,"y":0.8173598647117615},{"x":0.5654450058937073,"y":0.8191681504249573}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5604450058937073,0.5499620132446289,0.9238481569290161,0.8243598647117615],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413612365722656,"y":0.8264014720916748},{"x":0.698952853679657,"y":0.8264014720916748},{"x":0.698952853679657,"y":0.8426762819290161},{"x":0.6413612365722656,"y":0.8426762819290161}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.6413612365722656,0.8264014720916748,0.698952853679657,0.8426762819290161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7015706896781921,"y":0.8264014720916748},{"x":0.7041884660720825,"y":0.8264014720916748},{"x":0.7041884660720825,"y":0.8426762819290161},{"x":0.7015706896781921,"y":0.8426762819290161}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7015706896781921,0.8264014720916748,0.7041884660720825,0.8426762819290161]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7120419144630432,"y":0.8264014720916748},{"x":0.9188481569290161,"y":0.8245931267738342},{"x":0.9188481569290161,"y":0.8408679962158203},{"x":0.7120419144630432,"y":0.8426762819290161}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"978-964-2500-82-6","boundary":[0.7120419144630432,0.8264014720916748,0.9188481569290161,0.8408679962158203]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6413612365722656,"y":0.8264014720916748},{"x":0.9188481569290161,"y":0.8245931267738342},{"x":0.9188481569290161,"y":0.8408679962158203},{"x":0.6413612365722656,"y":0.8426762819290161}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.6363612365722656,0.8194014720916748,0.9238481569290161,0.8478679962158203],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8769633769989014,"y":0.8716093897819519},{"x":0.926701545715332,"y":0.8716093897819519},{"x":0.926701545715332,"y":0.8951175212860107},{"x":0.8769633769989014,"y":0.8969258666038513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.8769633769989014,0.8716093897819519,0.926701545715332,0.8951175212860107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8036649227142334,"y":0.8734177350997925},{"x":0.8691099286079407,"y":0.8716093897819519},{"x":0.8691099286079407,"y":0.8969258666038513},{"x":0.8036649227142334,"y":0.8969258666038513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.8036649227142334,0.8734177350997925,0.8691099286079407,0.8969258666038513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7486910820007324,"y":0.8734177350997925},{"x":0.7984293103218079,"y":0.8734177350997925},{"x":0.7984293103218079,"y":0.8969258666038513},{"x":0.7513089179992676,"y":0.8969258666038513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7486910820007324,0.8734177350997925,0.7984293103218079,0.8969258666038513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6596858501434326,"y":0.8734177350997925},{"x":0.7434554696083069,"y":0.8734177350997925},{"x":0.7434554696083069,"y":0.8969258666038513},{"x":0.6596858501434326,"y":0.8969258666038513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6596858501434326,0.8734177350997925,0.7434554696083069,0.8969258666038513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5916230082511902,"y":0.8752260208129883},{"x":0.6518324613571167,"y":0.8734177350997925},{"x":0.6518324613571167,"y":0.8987341523170471},{"x":0.5916230082511902,"y":0.8987341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5916230082511902,0.8752260208129883,0.6518324613571167,0.8987341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5314136147499084,"y":0.8752260208129883},{"x":0.5863874554634094,"y":0.8752260208129883},{"x":0.5863874554634094,"y":0.8987341523170471},{"x":0.5314136147499084,"y":0.8987341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.5314136147499084,0.8752260208129883,0.5863874554634094,0.8987341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4659685790538788,"y":0.8752260208129883},{"x":0.5261780023574829,"y":0.8752260208129883},{"x":0.5261780023574829,"y":0.8987341523170471},{"x":0.4659685790538788,"y":0.8987341523170471}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.4659685790538788,0.8752260208129883,0.5261780023574829,0.8987341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37958115339279175,"y":0.8752260208129883},{"x":0.45287957787513733,"y":0.8752260208129883},{"x":0.45287957787513733,"y":0.8987341523170471},{"x":0.37958115339279175,"y":0.9005424976348877}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.37958115339279175,0.8752260208129883,0.45287957787513733,0.8987341523170471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32460734248161316,"y":0.8752260208129883},{"x":0.3743455410003662,"y":0.8752260208129883},{"x":0.3743455410003662,"y":0.9005424976348877},{"x":0.32722511887550354,"y":0.9005424976348877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32460734248161316,0.8752260208129883,0.3743455410003662,0.9005424976348877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3141361176967621,"y":0.8770343661308289},{"x":0.3193717300891876,"y":0.8770343661308289},{"x":0.3193717300891876,"y":0.9005424976348877},{"x":0.3141361176967621,"y":0.9005424976348877}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3141361176967621,0.8770343661308289,0.3193717300891876,0.9005424976348877]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3141361176967621,"y":0.8752260208129883},{"x":0.926701545715332,"y":0.8716093897819519},{"x":0.926701545715332,"y":0.8951175212860107},{"x":0.3141361176967621,"y":0.9005424976348877}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3091361176967621,0.8682260208129883,0.931701545715332,0.9021175212860107],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/asPmICXLryQuZEon-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/jwltPMmOFrZXCAXw.jpg","blurred":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/mDtVcaGbajHPykmy.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00034750371119555306,0.0003649369848185572,0.9986640067581369,0.9988619982479019]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.6571428775787354,0.3139120042324066,0.6789916157722473,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6554622054100037,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6336134672164917,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"rtl","str":"سیم","boundary":[0.6336134672164917,0.3139120042324066,0.6554622054100037,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6302521228790283,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6117647290229797,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.3139120042324066,0.6302521228790283,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6168067455291748,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6033613681793213,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.6033613681793213,0.3139120042324066,0.6168067455291748,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5815126299858093,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"دم","boundary":[0.5815126299858093,0.3139120042324066,0.5983193516731262,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5798319578170776,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5630252361297607,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"میں","boundary":[0.5630252361297607,0.3139120042324066,0.5798319578170776,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3139120042324066},{"x":0.5596638917922974,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"آفتاب","boundary":[0.5243697762489319,0.3139120042324066,0.5596638917922974,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3139120042324066},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3139120042324066},{"x":0.48235294222831726,"y":0.34601664543151855},{"x":0.45042017102241516,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مهرت","boundary":[0.45042017102241516,0.3139120042324066,0.48235294222831726,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.3139120042324066},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3139120042324066},{"x":0.44873949885368347,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4420168101787567,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4420168101787567,0.3139120042324066,0.44873949885368347,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.3139120042324066},{"x":0.440336138010025,"y":0.3139120042324066},{"x":0.440336138010025,"y":0.34601664543151855},{"x":0.41680672764778137,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.41680672764778137,0.3139120042324066,0.440336138010025,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3139120042324066},{"x":0.4151260554790497,"y":0.34601664543151855},{"x":0.38991597294807434,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"رسد","boundary":[0.38991597294807434,0.3139120042324066,0.4151260554790497,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3966386616230011,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3966386616230011,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3798319399356842,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"وہ","boundary":[0.3798319399356842,0.3139120042324066,0.3966386616230011,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3798319399356842,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3798319399356842,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3529411852359772,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"عوق","boundary":[0.3529411852359772,0.3139120042324066,0.3798319399356842,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3512605130672455,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3176470696926117,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"برشدم","boundary":[0.3176470696926117,0.3139120042324066,0.3512605130672455,0.34601664543151855]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34601664543151855},{"x":0.3176470696926117,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.3126470696926117,0.3069120042324066,0.6839916157722473,0.35301664543151856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"برگی","boundary":[0.7647058963775635,0.3888228237628937,0.7848739624023438,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7529411911964417,0.3888228237628937,0.7630252242088318,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3888228237628937},{"x":0.75126051902771,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"قرآسمان","boundary":[0.7008403539657593,0.39001187682151794,0.75126051902771,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6974790096282959,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.6840336322784424,0.39001187682151794,0.6974790096282959,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.39001187682151794},{"x":0.680672287940979,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4209274649620056},{"x":0.63193279504776,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"rtl","str":"ہمیشہ","boundary":[0.6302521228790283,0.39001187682151794,0.6823529601097107,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6285714507102966,"y":0.39001187682151794},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6033613681793213,0.39001187682151794,0.6285714507102966,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"ایمان","boundary":[0.5680672526359558,0.39001187682151794,0.5983193516731262,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.39001187682151794},{"x":0.561344563961029,"y":0.39001187682151794},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"نور","boundary":[0.5462185144424438,0.39001187682151794,0.5630252361297607,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5411764979362488,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4221165180206299},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5176470875740051,0.3912009596824646,0.5411764979362488,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4221165180206299},{"x":0.507563054561615,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.507563054561615,0.3912009596824646,0.5176470875740051,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4221165180206299},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4957983195781708,0.3912009596824646,0.5025210380554199,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4907563030719757,"y":0.42330560088157654},{"x":0.47058823704719543,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.46890756487846375,0.3912009596824646,0.4907563030719757,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3912009596824646},{"x":0.44873949885368347,"y":0.42330560088157654},{"x":0.4268907606601715,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4268907606601715,0.3912009596824646,0.44873949885368347,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3912009596824646},{"x":0.4268907606601715,"y":0.42330560088157654},{"x":0.38991597294807434,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"فراموش","boundary":[0.38991597294807434,0.3912009596824646,0.4268907606601715,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.3912009596824646},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3912009596824646},{"x":0.3815126121044159,"y":0.42330560088157654},{"x":0.37310925126075745,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.37142857909202576,0.3912009596824646,0.3815126121044159,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3912009596824646},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3912009596824646},{"x":0.36974790692329407,"y":0.42330560088157654},{"x":0.3663865625858307,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.364705890417099,0.3912009596824646,0.36974790692329407,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3912009596824646},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3912009596824646},{"x":0.35966387391090393,"y":0.42330560088157654},{"x":0.3327731192111969,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"آسمان","boundary":[0.3327731192111969,0.3912009596824646,0.35966387391090393,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.39239001274108887},{"x":0.32773110270500183,"y":0.39239001274108887},{"x":0.3294117748737335,"y":0.42330560088157654},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.3193277418613434,0.39239001274108887,0.3294117748737335,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.39239001274108887},{"x":0.30756303668022156,"y":0.39239001274108887},{"x":0.30756303668022156,"y":0.42330560088157654},{"x":0.3008403480052948,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3008403480052948,0.39239001274108887,0.30756303668022156,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.39239001274108887},{"x":0.29075631499290466,"y":0.39239001274108887},{"x":0.29075631499290466,"y":0.42330560088157654},{"x":0.2823529541492462,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.2800000011920929,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2823529541492462,0.39239001274108887,0.29075631499290466,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.39239001274108887},{"x":0.2722689211368561,"y":0.39239001274108887},{"x":0.2722689211368561,"y":0.4244946539402008},{"x":0.24705882370471954,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"پایان","boundary":[0.24537815153598785,0.39239001274108887,0.2722689211368561,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.39239001274108887},{"x":0.24369747936725616,"y":0.39239001274108887},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4244946539402008},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"امرون","boundary":[0.2201680690050125,0.39239001274108887,0.24369747936725616,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.39357906579971313},{"x":0.21848739683628082,"y":0.39357906579971313},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4244946539402008},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21176470816135406,0.39357906579971313,0.2201680690050125,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.435196191072464},{"x":0.7848739624023438,"y":0.435196191072464},{"x":0.7848739624023438,"y":0.464922696352005},{"x":0.7546218633651733,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7546218633651733,0.435196191072464,0.7848739624023438,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.435196191072464},{"x":0.7529411911964417,"y":0.435196191072464},{"x":0.7529411911964417,"y":0.464922696352005},{"x":0.729411780834198,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.729411780834198,0.435196191072464,0.7529411911964417,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.435196191072464},{"x":0.7277311086654663,"y":0.435196191072464},{"x":0.7277311086654663,"y":0.464922696352005},{"x":0.6957983374595642,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"بہتر","boundary":[0.6957983374595642,0.435196191072464,0.7277311086654663,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.435196191072464},{"x":0.7058823704719543,"y":0.435196191072464},{"x":0.7058823704719543,"y":0.464922696352005},{"x":0.6823529601097107,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.6823529601097107,0.435196191072464,0.7058823704719543,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.435196191072464},{"x":0.6739495992660522,"y":0.435196191072464},{"x":0.6739495992660522,"y":0.464922696352005},{"x":0.6672269105911255,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6672269105911255,0.435196191072464,0.6739495992660522,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.435196191072464},{"x":0.6655462384223938,"y":0.435196191072464},{"x":0.6655462384223938,"y":0.464922696352005},{"x":0.6420168280601501,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"چون","boundary":[0.6420168280601501,0.435196191072464,0.6655462384223938,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.435196191072464},{"x":0.6386554837226868,"y":0.435196191072464},{"x":0.6386554837226868,"y":0.464922696352005},{"x":0.6168067455291748,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"مینی","boundary":[0.6168067455291748,0.435196191072464,0.6386554837226868,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.435196191072464},{"x":0.6168067455291748,"y":0.435196191072464},{"x":0.6168067455291748,"y":0.464922696352005},{"x":0.583193302154541,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"درخشان","boundary":[0.583193302154541,0.435196191072464,0.6168067455291748,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.435196191072464},{"x":0.578151285648346,"y":0.435196191072464},{"x":0.578151285648346,"y":0.464922696352005},{"x":0.5697479248046875,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5697479248046875,0.435196191072464,0.578151285648346,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.435196191072464},{"x":0.5663865804672241,"y":0.435196191072464},{"x":0.5663865804672241,"y":0.464922696352005},{"x":0.5495798587799072,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"پهنه","boundary":[0.5495798587799072,0.435196191072464,0.5663865804672241,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.435196191072464},{"x":0.5478991866111755,"y":0.435196191072464},{"x":0.5478991866111755,"y":0.464922696352005},{"x":0.5361344814300537,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.5361344814300537,0.435196191072464,0.5478991866111755,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.435196191072464},{"x":0.5327731370925903,"y":0.435196191072464},{"x":0.5327731370925903,"y":0.464922696352005},{"x":0.5176470875740051,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"کویر","boundary":[0.5176470875740051,0.435196191072464,0.5327731370925903,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.435196191072464},{"x":0.5159664154052734,"y":0.435196191072464},{"x":0.5159664154052734,"y":0.464922696352005},{"x":0.4722689092159271,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"توافشانی","boundary":[0.4722689092159271,0.435196191072464,0.5159664154052734,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.435196191072464},{"x":0.47058823704719543,"y":0.435196191072464},{"x":0.47058823704719543,"y":0.464922696352005},{"x":0.4638655483722687,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4638655483722687,0.435196191072464,0.47058823704719543,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.435196191072464},{"x":0.4588235318660736,"y":0.435196191072464},{"x":0.4588235318660736,"y":0.464922696352005},{"x":0.4420168101787567,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"کنده","boundary":[0.4420168101787567,0.435196191072464,0.4588235318660736,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.435196191072464},{"x":0.4285714328289032,"y":0.435196191072464},{"x":0.4285714328289032,"y":0.464922696352005},{"x":0.40336135029792786,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.40336135029792786,0.435196191072464,0.4285714328289032,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.435196191072464},{"x":0.40336135029792786,"y":0.435196191072464},{"x":0.40336135029792786,"y":0.464922696352005},{"x":0.3680672347545624,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"بزرگان","boundary":[0.3680672347545624,0.435196191072464,0.40336135029792786,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.435196191072464},{"x":0.3680672347545624,"y":0.435196191072464},{"x":0.3680672347545624,"y":0.464922696352005},{"x":0.33949580788612366,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.33949580788612366,0.435196191072464,0.3680672347545624,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.435196191072464},{"x":0.3344537913799286,"y":0.435196191072464},{"x":0.3344537913799286,"y":0.464922696352005},{"x":0.3126050531864166,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3126050531864166,0.435196191072464,0.3344537913799286,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.435196191072464},{"x":0.30588236451148987,"y":0.435196191072464},{"x":0.30588236451148987,"y":0.464922696352005},{"x":0.267226904630661,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خدمت","boundary":[0.267226904630661,0.435196191072464,0.30588236451148987,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7882353067398071,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"وحال","boundary":[0.7630252242088318,0.47681331634521484,0.7882353067398071,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"پرورش","boundary":[0.7310924530029297,0.47681331634521484,0.7546218633651733,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.6974790096282959,0.47681331634521484,0.7176470756530762,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6941176652908325,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6722689270973206,0.47681331634521484,0.6941176652908325,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6605042219161987,0.47681331634521484,0.6655462384223938,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6571428775787354,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.6268907785415649,0.47681331634521484,0.6571428775787354,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6285714507102966,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.4399999976158142,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6218487620353699,0.47681331634521484,0.6285714507102966,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"توافشانی","boundary":[0.5865546464920044,0.47681331634521484,0.6168067455291748,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.47681331634521484},{"x":0.578151285648346,"y":0.47681331634521484},{"x":0.578151285648346,"y":0.5041617155075073},{"x":0.561344563961029,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.561344563961029,0.47681331634521484,0.578151285648346,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5495798587799072,0.47681331634521484,0.5596638917922974,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5445378422737122,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5361344814300537,0.47681331634521484,0.5445378422737122,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5310924649238586,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5041617155075073},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فروزان","boundary":[0.49747899174690247,0.47681331634521484,0.5310924649238586,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4638655483722687,0.47681331634521484,0.4907563030719757,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.47681331634521484},{"x":0.46722689270973206,"y":0.47681331634521484},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5041617155075073},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45546218752861023,0.47681331634521484,0.46722689270973206,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4571428596973419,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4285714328289032,0.47681331634521484,0.4571428596973419,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.47681331634521484},{"x":0.42184874415397644,"y":0.47681331634521484},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5041617155075073},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.3966386616230011,0.47681331634521484,0.42184874415397644,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3966386616230011,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5041617155075073},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.20000000298023224,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.38991597294807434,0.47681331634521484,0.3966386616230011,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3630252182483673,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5041617155075073},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3495798408985138,0.47681331634521484,0.3630252182483673,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3478991687297821,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5041617155075073},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3210084140300751,0.47681331634521484,0.3478991687297821,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3193277418613434,"y":0.47681331634521484},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5041617155075073},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3008403480052948,0.47681331634521484,0.3193277418613434,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2991596758365631,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2991596758365631,"y":0.5041617155075073},{"x":0.289075642824173,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.289075642824173,0.47681331634521484,0.2991596758365631,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2873949706554413,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5041617155075073},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.23000000417232513,"dir":"rtl","str":"ر","boundary":[0.27394959330558777,0.47681331634521484,0.2873949706554413,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2722689211368561,"y":0.47681331634521484},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5041617155075073},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"لواری","boundary":[0.2521008551120758,0.47681331634521484,0.2722689211368561,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.47681331634521484},{"x":0.24873949587345123,"y":0.47681331634521484},{"x":0.24873949587345123,"y":0.5041617155075073},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.21344538033008575,0.47681331634521484,0.24873949587345123,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.512485146522522},{"x":0.7882353067398071,"y":0.512485146522522},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"اسی","boundary":[0.7630252242088318,0.512485146522522,0.7882353067398071,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.512485146522522},{"x":0.7579832077026367,"y":0.512485146522522},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"اور","boundary":[0.7394958138465881,0.512485146522522,0.7579832077026367,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.512485146522522},{"x":0.729411780834198,"y":0.512485146522522},{"x":0.729411780834198,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"عمران","boundary":[0.6924369931221008,0.512485146522522,0.729411780834198,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.512485146522522},{"x":0.680672287940979,"y":0.512485146522522},{"x":0.680672287940979,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"اور","boundary":[0.6352941393852234,0.512485146522522,0.680672287940979,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.512485146522522},{"x":0.605042040348053,"y":0.512485146522522},{"x":0.605042040348053,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"فرمایا","boundary":[0.5731092691421509,0.512485146522522,0.605042040348053,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.512485146522522},{"x":0.5680672526359558,"y":0.512485146522522},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5457788109779358},{"x":0.529411792755127,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"پیشرفت","boundary":[0.529411792755127,0.512485146522522,0.5680672526359558,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.512485146522522},{"x":0.5176470875740051,"y":0.512485146522522},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5457788109779358},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.4957983195781708,0.512485146522522,0.5176470875740051,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.512485146522522},{"x":0.4957983195781708,"y":0.512485146522522},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5457788109779358},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.48235294222831726,0.512485146522522,0.4957983195781708,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.512485146522522},{"x":0.4773109257221222,"y":0.512485146522522},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5457788109779358},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.46722689270973206,0.512485146522522,0.4773109257221222,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.512485146522522},{"x":0.4571428596973419,"y":0.512485146522522},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5457788109779358},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4436974823474884,0.512485146522522,0.4571428596973419,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.512485146522522},{"x":0.43865546584129333,"y":0.512485146522522},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5457788109779358},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.5199999809265137,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.4100840389728546,0.512485146522522,0.43865546584129333,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.512485146522522},{"x":0.4100840389728546,"y":0.512485146522522},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5457788109779358},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.39159664511680603,0.512485146522522,0.4100840389728546,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.512485146522522},{"x":0.38655462861061096,"y":0.512485146522522},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5457788109779358},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"میاند","boundary":[0.3529411852359772,0.512485146522522,0.38655462861061096,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.512485146522522},{"x":0.3529411852359772,"y":0.512485146522522},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5457788109779358},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.512485146522522,0.3529411852359772,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5160523056983948},{"x":0.6957983374595642,"y":0.517241358757019},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6840336322784424,0.5160523056983948,0.6941176652908325,0.5445897579193115]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5457788109779358},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.7400000095367432,"boundary":[0.20676470816135406,0.38301187682151794,0.7949159789085388,0.5527788109779358],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.517241358757019},{"x":0.35630252957344055,"y":0.517241358757019},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5457788109779358},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3445378243923187,0.517241358757019,0.35630252957344055,0.5457788109779358]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.517241358757019},{"x":0.35630252957344055,"y":0.517241358757019},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5457788109779358},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.3395378243923187,0.510241358757019,0.36130252957344056,0.5527788109779358],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.945303201675415},{"x":0.7831932902336121,"y":0.9500594735145569},{"x":0.7747899293899536,"y":0.9500594735145569},{"x":0.7747899293899536,"y":0.945303201675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"0","boundary":[0.7831932902336121,0.945303201675415,0.7747899293899536,0.9500594735145569]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.945303201675415},{"x":0.7831932902336121,"y":0.9500594735145569},{"x":0.7747899293899536,"y":0.9500594735145569},{"x":0.7747899293899536,"y":0.945303201675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.7781932902336121,0.938303201675415,0.7797899293899536,0.9570594735145569],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/HRXEvkvAmqcCplgF-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/SUqPPdGHUvTPgVNE.jpg","blurred":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/NGYbZJidWmfPrsle.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002286519466273292,0.9986640067581369,0.9990071513086487]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.19952493906021118},{"x":0.529411792755127,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2197149693965912},{"x":0.47058823704719543,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4722689092159271,0.19952493906021118,0.5277311205863953,0.2197149693965912]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.19952493906021118},{"x":0.529411792755127,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2197149693965912},{"x":0.47058823704719543,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.4672689092159271,0.19252493906021118,0.5327311205863953,0.2267149693965912],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7344537973403931,0.31353920698165894,0.7848739624023438,0.3277909755706787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7310924530029297,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3277909755706787},{"x":0.729411780834198,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.729411780834198,0.31353920698165894,0.7310924530029297,0.3277909755706787]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3277909755706787},{"x":0.729411780834198,"y":0.3277909755706787}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.724411780834198,0.30653920698165893,0.7898739624023438,0.3347909755706787],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.31353920698165894,0.23025210201740265,0.3242280185222626]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23025210201740265,"y":0.31353920698165894},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.30653920698165893,0.23525210201740265,0.3312280185222626],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2537815272808075,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2537815272808075,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۹-۳۲","boundary":[0.21680672466754913,0.34916865825653076,0.2537815272808075,0.35866984724998474]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2571428716182709,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2571428716182709,"y":0.35866984724998474},{"x":0.2571428716182709,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.34916865825653076,0.2571428716182709,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2571428716182709,"y":0.34916865825653076},{"x":0.2571428716182709,"y":0.35866984724998474},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.34216865825653076,0.2621428716182709,0.36566984724998475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.35391923785209656},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35391923785209656}]},"confidence":0.7900000214576721,"str":"م","boundary":[0.21680672466754913,0.35391923785209656,0.23025210201740265,0.35154393315315247]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3729216158390045},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3729216158390045},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.6600000262260437,"str":"دے","boundary":[0.21680672466754913,0.37885984778404236,0.23025210201740265,0.3729216158390045]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21680672466754913,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23025210201740265,"y":0.35154393315315247},{"x":0.23025210201740265,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.37185984778404235,0.23525210201740265,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3705463111400604},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3705463111400604},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3705463111400604,0.22857142984867096,0.37885984778404236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3705463111400604},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3705463111400604},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37885984778404236},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37885984778404236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3635463111400604,0.23357142984867096,0.38585984778404236],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38836103677749634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.38836103677749634,0.22857142984867096,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38836103677749634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38836103677749634},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3978622257709503},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38136103677749633,0.23357142984867096,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42399048805236816},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4323040246963501},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21344538033008575,0.42399048805236816,0.22857142984867096,0.4323040246963501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42399048805236816},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4323040246963501},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.41699048805236816,0.23357142984867096,0.4393040246963501],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲۲","boundary":[0.21344538033008575,0.4418052136898041,0.22857142984867096,0.45130640268325806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4418052136898041},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45130640268325806},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.43480521368980407,0.23357142984867096,0.45830640268325806],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45961993932724},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.45961993932724,0.22689075767993927,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45961993932724},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45961993932724},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.45261993932724,0.23189075767993927,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7546218633651733,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.3479810059070587,0.7848739624023438,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7478991746902466,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7243697643280029,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7243697643280029,0.3479810059070587,0.7478991746902466,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7226890921592712,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7142857313156128,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7142857313156128,0.3479810059070587,0.7226890921592712,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6369748115539551,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.6369748115539551,0.3479810059070587,0.7092437148094177,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6252101063728333,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.3479810059070587,0.6302521228790283,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3479810059070587},{"x":0.6201680898666382,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5899159908294678,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چشم","boundary":[0.5899159908294678,0.3479810059070587,0.6201680898666382,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3479810059070587},{"x":0.583193302154541,"y":0.3479810059070587},{"x":0.583193302154541,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5546218752861023,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انداز","boundary":[0.5546218752861023,0.3479810059070587,0.583193302154541,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5478991866111755,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5428571701049805,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5428571701049805,0.3479810059070587,0.5478991866111755,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3479810059070587},{"x":0.5361344814300537,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4941176474094391,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.4941176474094391,0.3479810059070587,0.5361344814300537,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3479810059070587},{"x":0.489075630903244,"y":0.3479810059070587},{"x":0.489075630903244,"y":0.36342042684555054},{"x":0.48739495873451233,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48739495873451233,0.3479810059070587,0.489075630903244,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7865546345710754,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7478991746902466,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱-۱-","boundary":[0.7478991746902466,0.3705463111400604,0.7865546345710754,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7462185025215149,"y":0.38361045718193054},{"x":0.7210084199905396,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7210084199905396,0.3705463111400604,0.7462185025215149,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6470588445663452,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.6470588445663452,0.3705463111400604,0.7109243869781494,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6420168280601501,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6369748115539551,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.3705463111400604,0.6420168280601501,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3871733844280243},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۱-۲-","boundary":[0.7478991746902466,0.3871733844280243,0.7848739624023438,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.38836103677749634},{"x":0.75126051902771,"y":0.38836103677749634},{"x":0.75126051902771,"y":0.40142518281936646},{"x":0.7260504364967346,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.7260504364967346,0.38836103677749634,0.75126051902771,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7142857313156128,"y":0.38836103677749634},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6857143044471741,0.38836103677749634,0.7142857313156128,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6773109436035156,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6117647290229797,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.6117647290229797,0.38836103677749634,0.6773109436035156,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6084033846855164,"y":0.38836103677749634},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40142518281936646},{"x":0.6033613681793213,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.38836103677749634,0.6084033846855164,0.40142518281936646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4180522561073303}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۳-","boundary":[0.7495798468589783,0.4049881100654602,0.7848739624023438,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4049881100654602},{"x":0.75126051902771,"y":0.4049881100654602},{"x":0.75126051902771,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستاوردهای","boundary":[0.6873949766159058,0.4049881100654602,0.75126051902771,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6134454011917114,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.6134454011917114,0.4049881100654602,0.6756302714347839,0.4180522561073303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41923990845680237},{"x":0.6033613681793213,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.4049881100654602,0.6084033846855164,0.41923990845680237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7865546345710754,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7865546345710754,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7478991746902466,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۴-","boundary":[0.7478991746902466,0.4228028357028961,0.7865546345710754,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4228028357028961},{"x":0.75126051902771,"y":0.4228028357028961},{"x":0.75126051902771,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7310924530029297,"y":0.43586698174476624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.7310924530029297,0.4228028357028961,0.75126051902771,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7226890921592712,"y":0.43586698174476624},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشت","boundary":[0.6957983374595642,0.4228028357028961,0.7226890921592712,0.43586698174476624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4370546340942383},{"x":0.653781533241272,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.653781533241272,0.4228028357028961,0.6873949766159058,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.42399048805236816},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4228028357028961},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تراریخت","boundary":[0.6016806960105896,0.42399048805236816,0.6453781723976135,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5966386795043945,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4382422864437103}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.42399048805236816,0.5966386795043945,0.4382422864437103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-۵-","boundary":[0.7478991746902466,0.4394299387931824,0.7865546345710754,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4394299387931824},{"x":0.75126051902771,"y":0.4394299387931824},{"x":0.75126051902771,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7159664034843445,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7159664034843445,0.4394299387931824,0.75126051902771,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4406175911426544},{"x":0.707563042640686,"y":0.4406175911426544},{"x":0.707563042640686,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6789916157722473,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بالقوه","boundary":[0.6789916157722473,0.4406175911426544,0.707563042640686,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4394299387931824},{"x":0.6739495992660522,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6386554837226868,0.4406175911426544,0.6739495992660522,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4548693597316742},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.6033613681793213,0.4406175911426544,0.6302521228790283,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5949580073356628,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراریخت","boundary":[0.5512605309486389,0.4406175911426544,0.5949580073356628,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4418052136898041},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.4418052136898041,0.5445378422737122,0.4548693597316742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7848739624023438,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱-۶-","boundary":[0.7478991746902466,0.45843231678009033,0.7848739624023438,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7495798468589783,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزایای","boundary":[0.7193277478218079,0.45843231678009033,0.7495798468589783,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7109243869781494,"y":0.45843231678009033},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6655462384223938,0.45843231678009033,0.7109243869781494,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6571428775787354,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.6268907785415649,0.45843231678009033,0.6571428775787354,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45843231678009033},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6067227125167847,0.45843231678009033,0.6168067455291748,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5966386795043945,"y":0.45843231678009033},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کشاورزی","boundary":[0.5529412031173706,0.45843231678009033,0.5966386795043945,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7865546345710754,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7865546345710754,"y":0.489311158657074},{"x":0.7478991746902466,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۷-","boundary":[0.7478991746902466,0.47624704241752625,0.7865546345710754,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7478991746902466,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7478991746902466,"y":0.489311158657074},{"x":0.7159664034843445,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.7159664034843445,0.47624704241752625,0.7478991746902466,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7058823704719543,"y":0.490498811006546},{"x":0.6621848940849304,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراریخت","boundary":[0.6621848940849304,0.4774346649646759,0.7058823704719543,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6521008610725403,"y":0.490498811006546},{"x":0.6487395167350769,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.4774346649646759,0.6521008610725403,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6453781723976135,"y":0.490498811006546},{"x":0.6117647290229797,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6117647290229797,0.4774346649646759,0.6453781723976135,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6067227125167847,"y":0.490498811006546},{"x":0.5731092691421509,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5731092691421509,0.4774346649646759,0.6067227125167847,0.490498811006546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5697479248046875,"y":0.47862231731414795},{"x":0.5697479248046875,"y":0.49168646335601807},{"x":0.5663865804672241,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.47862231731414795,0.5697479248046875,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7865546345710754,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۸-","boundary":[0.7478991746902466,0.49406176805496216,0.7865546345710754,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7462185025215149,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.7159664034843445,0.49406176805496216,0.7462185025215149,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7109243869781494,"y":0.49406176805496216},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6773109436035156,0.49406176805496216,0.7109243869781494,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6369748115539551,0.49406176805496216,0.6705882549285889,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.5630252361297607,0.49406176805496216,0.6285714507102966,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5546218752861023,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5071259140968323},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5428571701049805,0.49406176805496216,0.5546218752861023,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5361344814300537,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5083135366439819},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.49747899174690247,0.49406176805496216,0.5361344814300537,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اقلیمی","boundary":[0.4571428596973419,0.4952494204044342,0.4924369752407074,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5083135366439819},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.42016807198524475,0.4952494204044342,0.4436974823474884,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4117647111415863,0.4952494204044342,0.4151260554790497,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۹-","boundary":[0.7478991746902466,0.5118764638900757,0.7848739624023438,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5118764638900757},{"x":0.75126051902771,"y":0.5118764638900757},{"x":0.75126051902771,"y":0.5261282920837402},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آیا","boundary":[0.7361344695091248,0.5118764638900757,0.75126051902771,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5118764638900757},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراریختی","boundary":[0.6873949766159058,0.5118764638900757,0.7310924530029297,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تهدیدی","boundary":[0.6369748115539551,0.5118764638900757,0.6773109436035156,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5261282920837402},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6084033846855164,0.5118764638900757,0.6268907785415649,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5118764638900757},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ذخایر","boundary":[0.5663865804672241,0.5118764638900757,0.6000000238418579,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5261282920837402},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.5260504484176636,0.5118764638900757,0.5630252361297607,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5118764638900757},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5261282920837402},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4941176474094391,0.5118764638900757,0.5193277597427368,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5118764638900757},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5261282920837402},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.48739495873451233,0.5118764638900757,0.4924369752407074,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5118764638900757},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5118764638900757},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5261282920837402},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5261282920837402}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48067227005958557,0.5118764638900757,0.48403361439704895,0.5261282920837402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۱۰-","boundary":[0.7361344695091248,0.5308788418769836,0.7865546345710754,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.7142857313156128,0.5308788418769836,0.7411764860153198,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5308788418769836},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ورزی","boundary":[0.6840336322784424,0.5308788418769836,0.7058823704719543,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.6386554837226868,0.5308788418769836,0.6705882549285889,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5439429879188538},{"x":0.578151285648346,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.578151285648346,0.5308788418769836,0.6285714507102966,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5308788418769836},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زراعی","boundary":[0.5411764979362488,0.5308788418769836,0.5697479248046875,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5308788418769836},{"x":0.529411792755127,"y":0.5308788418769836},{"x":0.529411792755127,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.5042017102241516,0.5308788418769836,0.529411792755127,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.5308788418769836},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5308788418769836},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5439429879188538},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.4739495813846588,0.5308788418769836,0.49747899174690247,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5308788418769836},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5308788418769836},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5439429879188538},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گلدهی","boundary":[0.43697479367256165,0.5308788418769836,0.46722689270973206,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5439429879188538},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42016807198524475,0.5308788418769836,0.4252100884914398,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5308788418769836},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرار","boundary":[0.3983193337917328,0.5308788418769836,0.4151260554790497,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5308788418769836},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5308788418769836},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.3798319399356842,0.5308788418769836,0.39159664511680603,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5308788418769836},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5308788418769836},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5439429879188538},{"x":0.364705890417099,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.364705890417099,0.5308788418769836,0.37142857909202576,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.5308788418769836},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5308788418769836},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3310924470424652,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"طریق","boundary":[0.3310924470424652,0.5308788418769836,0.35462185740470886,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5308788418769836},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5308788418769836},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5439429879188538},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانه","boundary":[0.3042016923427582,0.5308788418769836,0.32268908619880676,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.5308788418769836},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5308788418769836},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرده","boundary":[0.2705882489681244,0.5308788418769836,0.29243698716163635,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5308788418769836},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5308788418769836},{"x":0.2705882489681244,"y":0.5439429879188538},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"...........................","boundary":[0.23193277418613434,0.5308788418769836,0.2705882489681244,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5308788418769836},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5308788418769836},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5308788418769836,0.23025210201740265,0.5439429879188538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۱۱-","boundary":[0.7361344695091248,0.5463182926177979,0.7865546345710754,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5463182926177979},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5605700612068176},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.7042016983032227,0.5475059151649475,0.7394958138465881,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5605700612068176},{"x":0.653781533241272,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراریخت","boundary":[0.653781533241272,0.5475059151649475,0.6974790096282959,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6470588445663452,0.5475059151649475,0.6504201889038086,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5475059151649475},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5605700612068176},{"x":0.605042040348053,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلامت","boundary":[0.605042040348053,0.5475059151649475,0.6420168280601501,0.5605700612068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.5486935973167419,0.5983193516731262,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5475059151649475},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5617577433586121},{"x":0.561344563961029,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.561344563961029,0.5486935973167419,0.5899159908294678,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5617577433586121}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.5176470875740051,0.5486935973167419,0.5529412031173706,0.5617577433586121]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5629453659057617},{"x":0.507563054561615,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.507563054561615,0.5486935973167419,0.5109243988990784,0.5629453659057617]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۱۲-","boundary":[0.7378151416778564,0.5653206706047058,0.7865546345710754,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نشانگرهای","boundary":[0.6890756487846375,0.5653206706047058,0.7411764860153198,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6453781723976135,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6453781723976135,0.5665082931518555,0.6756302714347839,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6420168280601501,"y":0.58076012134552},{"x":0.6369748115539551,"y":0.58076012134552}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.5665082931518555,0.6420168280601501,0.58076012134552]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5819477438926697},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱-۱۳-","boundary":[0.7361344695091248,0.5831353664398193,0.7848739624023438,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.7243697643280029,0.5831353664398193,0.7428571581840515,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5961995124816895},{"x":0.707563042640686,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.707563042640686,0.5831353664398193,0.7193277478218079,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5961995124816895},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5961995124816895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایمنی","boundary":[0.6756302714347839,0.5831353664398193,0.7042016983032227,0.5961995124816895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.6336134672164917,0.5831353664398193,0.6655462384223938,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6184874176979065,0.5831353664398193,0.6218487620353699,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5973871946334839},{"x":0.578151285648346,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویب","boundary":[0.578151285648346,0.5831353664398193,0.6117647290229797,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5973871946334839},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروتکل","boundary":[0.5327731370925903,0.5843230485916138,0.5663865804672241,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارتاهنا","boundary":[0.4789915978908539,0.5843230485916138,0.5226891040802002,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5843230485916138},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5843230485916138},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5973871946334839},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4756302535533905,0.5843230485916138,0.48067227005958557,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6152018904685974},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱-۱۴-","boundary":[0.7361344695091248,0.6009501218795776,0.7882353067398071,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6152018904685974},{"x":0.707563042640686,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.707563042640686,0.6009501218795776,0.7411764860153198,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدودسازی","boundary":[0.6352941393852234,0.6009501218795776,0.6974790096282959,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5848739743232727,0.6009501218795776,0.6252101063728333,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6009501218795776},{"x":0.578151285648346,"y":0.6009501218795776},{"x":0.578151285648346,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5714285969734192,0.6009501218795776,0.578151285648346,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.5445378422737122,0.6009501218795776,0.5647059082984924,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.5042017102241516,0.6009501218795776,0.5394958257675171,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6152018904685974},{"x":0.489075630903244,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.489075630903244,0.6009501218795776,0.4941176474094391,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.6009501218795776},{"x":0.489075630903244,"y":0.6009501218795776},{"x":0.489075630903244,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"GURT","boundary":[0.4420168101787567,0.6009501218795776,0.489075630903244,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6152018904685974},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.43697479367256165,0.6009501218795776,0.4420168101787567,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6009501218795776},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6009501218795776},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4302521049976349,0.6009501218795776,0.43697479367256165,0.6152018904685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3479810059070587},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6152018904685974},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.20844538033008575,0.3409810059070587,0.7932353067398071,0.6222018904685974],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4774346649646759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4774346649646759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.4774346649646759,0.22857142984867096,0.4857482314109802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4774346649646759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4774346649646759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4704346649646759,0.23357142984867096,0.49274823141098023],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4952494204044342},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4952494204044342},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21344538033008575,0.4952494204044342,0.22857142984867096,0.5035629272460938]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4952494204044342},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4952494204044342},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5035629272460938},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5035629272460938}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4882494204044342,0.23357142984867096,0.5105629272460938],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5142517685890198},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5142517685890198},{"x":0.22857142984867096,"y":0.521377682685852},{"x":0.21344538033008575,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۲۸","boundary":[0.21344538033008575,0.5142517685890198,0.22857142984867096,0.521377682685852]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23361344635486603,"y":0.521377682685852},{"x":0.23193277418613434,"y":0.521377682685852}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.5142517685890198,0.23361344635486603,0.521377682685852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5142517685890198},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5130641460418701},{"x":0.23361344635486603,"y":0.521377682685852},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5225653052330017}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5072517685890198,0.23861344635486603,0.5283776826858521],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹","boundary":[0.21344538033008575,0.5475059151649475,0.22857142984867096,0.5558194518089294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5405059151649475,0.23357142984867096,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5665082931518555},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5665082931518555},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۳۰","boundary":[0.21344538033008575,0.5665082931518555,0.22689075767993927,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5665082931518555},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5665082931518555},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5748218297958374},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5595082931518555,0.23189075767993927,0.5818218297958374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5843230485916138,0.22857142984867096,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5843230485916138},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5926365852355957},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5926365852355957}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5773230485916138,0.23357142984867096,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6021377444267273},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6021377444267273},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6021377444267273,0.23025210201740265,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6021377444267273},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6021377444267273},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5951377444267273,0.23525210201740265,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۳-۵۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6342042684555054,0.2537815272808075,0.6425178050994873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6342042684555054},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6425178050994873},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6425178050994873}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6272042684555054,0.2587815272808075,0.6495178050994873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6543943285942078},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6543943285942078},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.6543943285942078,0.22857142984867096,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6543943285942078},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6543943285942078},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6473943285942078,0.23357142984867096,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.673396646976471},{"x":0.22689075767993927,"y":0.673396646976471},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۳۳","boundary":[0.21344538033008575,0.673396646976471,0.22689075767993927,0.6817102432250977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.673396646976471},{"x":0.22689075767993927,"y":0.673396646976471},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6817102432250977},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6663966469764709,0.23189075767993927,0.6887102432250977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6912114024162292},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6912114024162292},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6983373165130615},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6912114024162292,0.22689075767993927,0.6983373165130615]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6912114024162292},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6912114024162292},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6983373165130615},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6842114024162292,0.23189075767993927,0.7053373165130615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7078384757041931},{"x":0.22857142984867096,"y":0.716152012348175},{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7090261578559875,0.22857142984867096,0.716152012348175]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7090261578559875},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7078384757041931},{"x":0.22857142984867096,"y":0.716152012348175},{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7020261578559875,0.23357142984867096,0.723152012348175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7831932902336121,"y":0.646080732345581},{"x":0.7546218633651733,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.6318289637565613,0.7831932902336121,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6318289637565613},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.7243697643280029,0.6318289637565613,0.7478991746902466,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7142857313156128,0.6330166459083557,0.7210084199905396,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژنها","boundary":[0.6756302714347839,0.6330166459083557,0.7092437148094177,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6722689270973206,0.6330166459083557,0.6756302714347839,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.6252101063728333,0.6330166459083557,0.6655462384223938,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6330166459083557},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.6330166459083557,0.6184874176979065,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6330166459083557},{"x":0.605042040348053,"y":0.6330166459083557},{"x":0.605042040348053,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6472684144973755}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.5798319578170776,0.6330166459083557,0.605042040348053,0.6472684144973755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۱-","boundary":[0.7462185025215149,0.6543943285942078,0.7848739624023438,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.7176470756530762,0.6543943285942078,0.7495798468589783,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6543943285942078},{"x":0.707563042640686,"y":0.6543943285942078},{"x":0.707563042640686,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6672269105911255,0.6543943285942078,0.707563042640686,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6543943285942078},{"x":0.653781533241272,"y":0.6543943285942078},{"x":0.653781533241272,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.6168067455291748,0.6543943285942078,0.653781533241272,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7865546345710754,"y":0.684085488319397},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۱-","boundary":[0.7260504364967346,0.6722090244293213,0.7865546345710754,0.684085488319397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6710214018821716},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6852731704711914},{"x":0.702521026134491,"y":0.6852731704711914}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.702521026134491,0.6722090244293213,0.7344537973403931,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6852731704711914},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.6504201889038086,0.6722090244293213,0.6924369931221008,0.6852731704711914]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.673396646976471},{"x":0.6403361558914185,"y":0.673396646976471},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6864607930183411},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.673396646976471,0.6420168280601501,0.6864607930183411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7030878663063049},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۱-۲-","boundary":[0.7260504364967346,0.6900237798690796,0.7865546345710754,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7030878663063049},{"x":0.707563042640686,"y":0.7030878663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.707563042640686,0.6900237798690796,0.7327731251716614,0.7030878663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.6739495992660522,0.6900237798690796,0.6991596817970276,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"چار","boundary":[0.6470588445663452,0.6900237798690796,0.6605042219161987,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"گاف","boundary":[0.6285714507102966,0.6900237798690796,0.6420168280601501,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6900237798690796},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6168067455291748,0.6900237798690796,0.6218487620353699,0.7042755484580994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7030878663063049},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5748319578170776,0.6260166459083557,0.7915546345710754,0.7100878663063049],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"-۲-","boundary":[0.7546218633651733,0.7078384757041931,0.7747899293899536,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماهیت","boundary":[0.7159664034843445,0.7078384757041931,0.7495798468589783,0.7220902442932129]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فیزیکی","boundary":[0.6722689270973206,0.7078384757041931,0.7092437148094177,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.6268907785415649,0.7066508531570435,0.6605042219161987,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۱-","boundary":[0.7243697643280029,0.7232779264450073,0.7865546345710754,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.724465548992157},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7232779264450073},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.6974790096282959,0.724465548992157,0.7344537973403931,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.724465548992157},{"x":0.6890756487846375,"y":0.724465548992157},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7387173175811768},{"x":0.658823549747467,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حلقوی","boundary":[0.658823549747467,0.724465548992157,0.6907563209533691,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.724465548992157},{"x":0.6487395167350769,"y":0.724465548992157},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6436975002288818,0.724465548992157,0.6504201889038086,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6386554837226868,"y":0.724465548992157},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سوپر","boundary":[0.6117647290229797,0.7256532311439514,0.6386554837226868,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مارپیچ","boundary":[0.5731092691421509,0.7256532311439514,0.6084033846855164,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7256532311439514},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7399049997329712},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5647059082984924,0.7256532311439514,0.5714285969734192,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7865546345710754,"y":0.754156768321991},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲-۲-۲-","boundary":[0.7243697643280029,0.7434679269790649,0.7865546345710754,0.754156768321991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7446556091308594},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازماندهی","boundary":[0.6789916157722473,0.7446556091308594,0.7344537973403931,0.7565320730209351]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5597059082984924,0.7008384757041931,0.7915546345710754,0.7635320730209351],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"در","boundary":[0.6151260733604431,0.7470308542251587,0.6285714507102966,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6101260733604431,0.7400308542251587,0.6335714507102966,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7434679269790649},{"x":0.610084056854248,"y":0.7434679269790649},{"x":0.610084056854248,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5865546464920044,0.7434679269790649,0.610084056854248,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7434679269790649},{"x":0.578151285648346,"y":0.7434679269790649},{"x":0.578151285648346,"y":0.7565320730209351},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5630252361297607,0.7434679269790649,0.578151285648346,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7434679269790649},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7565320730209351},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"یوکاریوتی","boundary":[0.49747899174690247,0.7434679269790649,0.5512605309486389,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۳-","boundary":[0.7462185025215149,0.7612826824188232,0.7865546345710754,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7743467688560486},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7126050591468811,0.7612826824188232,0.7495798468589783,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7612826824188232},{"x":0.707563042640686,"y":0.7612826824188232},{"x":0.707563042640686,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسید","boundary":[0.6840336322784424,0.7612826824188232,0.707563042640686,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریبونوکلئیک","boundary":[0.6117647290229797,0.7612826824188232,0.6773109436035156,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5949580073356628,0.7612826824188232,0.6000000238418579,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"RNA","boundary":[0.5596638917922974,0.7612826824188232,0.5932773351669312,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5546218752861023,0.7612826824188232,0.5596638917922974,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7743467688560486},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5478991866111755,0.7612826824188232,0.5529412031173706,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۴-","boundary":[0.7462185025215149,0.7779097557067871,0.7865546345710754,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7159664034843445,0.7802850604057312,0.7495798468589783,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.6974790096282959,0.7802850604057312,0.7126050591468811,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6907563209533691,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6890756487846375,0.7802850604057312,0.6957983374595642,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7865546345710754,"y":0.794536828994751},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۴-۱-","boundary":[0.7260504364967346,0.7957244515419006,0.7865546345710754,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7344537973403931,"y":0.794536828994751},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8087885975837708},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واحدهای","boundary":[0.6873949766159058,0.7957244515419006,0.7344537973403931,0.8087885975837708]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7969121336936951},{"x":0.680672287940979,"y":0.7969121336936951},{"x":0.680672287940979,"y":0.8099762201309204},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6655462384223938,0.7969121336936951,0.680672287940979,0.8099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7969121336936951},{"x":0.653781533241272,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8111639022827148},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8111639022827148}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.6420168280601501,0.7969121336936951,0.6554622054100037,0.8111639022827148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8289785981178284},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۵-","boundary":[0.7478991746902466,0.8147268295288086,0.7848739624023438,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8147268295288086},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اینترونها","boundary":[0.6957983374595642,0.8147268295288086,0.7495798468589783,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6873949766159058,0.8147268295288086,0.6924369931221008,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.6739495992660522,0.8147268295288086,0.6890756487846375,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6521008610725403,0.8147268295288086,0.6689075827598572,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8289785981178284},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خرد","boundary":[0.6218487620353699,0.8147268295288086,0.6403361558914185,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8147268295288086},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5899159908294678,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5899159908294678,0.8147268295288086,0.6134454011917114,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8147268295288086},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5865546464920044,0.8147268295288086,0.5915966629981995,0.8289785981178284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.8147268295288086},{"x":0.583193302154541,"y":0.8147268295288086},{"x":0.583193302154541,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8289785981178284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.8147268295288086,0.583193302154541,0.8289785981178284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8289785981178284},{"x":0.5025210380554199,"y":0.834916889667511}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.49247899174690246,0.7364679269790649,0.7949159789085388,0.8359785981178284],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22857142984867096,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۳۹","boundary":[0.21344538033008575,0.7268408536911011,0.22857142984867096,0.735154390335083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7268408536911011},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7256532311439514},{"x":0.22857142984867096,"y":0.735154390335083},{"x":0.21344538033008575,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7198408536911011,0.23357142984867096,0.742154390335083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"DNA","boundary":[0.6336134672164917,0.7434679269790649,0.6672269105911255,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.6286134672164917,0.7364679269790649,0.6722269105911255,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7434679269790649},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7434679269790649},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7434679269790649,0.22857142984867096,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7434679269790649},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7434679269790649},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7517814636230469},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7364679269790649,0.23357142984867096,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7624703049659729},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7612826824188232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7695962190628052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7624703049659729,0.22857142984867096,0.7695962190628052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7624703049659729},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7612826824188232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7695962190628052},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7554703049659729,0.23357142984867096,0.7765962190628052],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7790973782539368,0.22857142984867096,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7790973782539368},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7720973782539368,0.23357142984867096,0.7944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶","boundary":[0.21344538033008575,0.8147268295288086,0.22857142984867096,0.824228048324585]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8147268295288086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.824228048324585},{"x":0.21512605249881744,"y":0.824228048324585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8077268295288086,0.23357142984867096,0.831228048324585],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/mhgtCJrlwPEcYoiK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/BWjgAUEGBQwSsQXb.jpg","blurred":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/SwSrGURXtWIXhrMp.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019056820657077707,0.9986640067581369,0.9990029197328165]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۸","boundary":[0.7764706015586853,0.1674584299325943,0.7831932902336121,0.17458432912826538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.7714706015586853,0.1604584299325943,0.7881932902336121,0.1815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3663865625858307,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3663865625858307,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3025210201740265,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.3025210201740265,0.1674584299325943,0.3663865625858307,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2991596758365631,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2991596758365631,"y":0.18052256107330322},{"x":0.29411765933036804,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.29411765933036804,0.1674584299325943,0.2991596758365631,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.1674584299325943},{"x":0.289075642824173,"y":0.1674584299325943},{"x":0.289075642824173,"y":0.18052256107330322},{"x":0.26050421595573425,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.26050421595573425,0.1674584299325943,0.289075642824173,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2537815272808075,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2504201829433441,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2504201829433441,0.1674584299325943,0.2537815272808075,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943},{"x":0.24369747936725616,"y":0.1674584299325943},{"x":0.24369747936725616,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.21512605249881744,0.1674584299325943,0.24369747936725616,0.18052256107330322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3663865625858307,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3663865625858307,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.1604584299325943,0.3713865625858307,0.18752256107330323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.21344538033008575,0.20071259140968323,0.22857142984867096,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.19952493906021118},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19371259140968322,0.23357142984867096,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.21852731704711914,0.22689075767993927,0.22684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22689075767993927,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21152731704711913,0.23189075767993927,0.23384085369110108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505},{"x":0.22689075767993927,"y":0.235154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۹","boundary":[0.21344538033008575,0.23634204268455505,0.22857142984867096,0.24346792697906494]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505},{"x":0.22689075767993927,"y":0.235154390335083},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21512605249881744,"y":0.244655579328537}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22934204268455505,0.23357142984867096,0.25046792697906495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7865546345710754,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲-۵-۱-","boundary":[0.7260504364967346,0.19952493906021118,0.7865546345710754,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7327731251716614,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.6991596817970276,0.19952493906021118,0.7327731251716614,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6873949766159058,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"RNA","boundary":[0.6504201889038086,0.19952493906021118,0.6873949766159058,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6521008610725403,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6487395167350769,0.19952493906021118,0.6521008610725403,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7865546345710754,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7865546345710754,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۲-۶-","boundary":[0.7478991746902466,0.2173396646976471,0.7865546345710754,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2173396646976471},{"x":0.75126051902771,"y":0.2173396646976471},{"x":0.75126051902771,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7176470756530762,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژنهای","boundary":[0.7176470756530762,0.2173396646976471,0.75126051902771,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7058823704719543,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6571428775787354,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"همپوشان","boundary":[0.6571428775787354,0.21852731704711914,0.7058823704719543,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.21852731704711914},{"x":0.653781533241272,"y":0.21852731704711914},{"x":0.653781533241272,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6487395167350769,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6487395167350769,0.21852731704711914,0.653781533241272,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.235154390335083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7478991746902466,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲-۷-","boundary":[0.7462185025215149,0.235154390335083,0.7848739624023438,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.235154390335083},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.7310924530029297,0.235154390335083,0.7495798468589783,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7243697643280029,"y":0.23634204268455505},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.707563042640686,0.23634204268455505,0.7243697643280029,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.24940617382526398},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.2375296950340271,0.7058823704719543,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7865546345710754,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7243697643280029,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۷-۱-","boundary":[0.7243697643280029,0.2529691159725189,0.7865546345710754,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7327731251716614,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7008403539657593,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.7008403539657593,0.2529691159725189,0.7327731251716614,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فعالیت","boundary":[0.6605042219161987,0.2529691159725189,0.6974790096282959,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.25415676832199097},{"x":0.653781533241272,"y":0.2529691159725189},{"x":0.653781533241272,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.6386554837226868,0.25415676832199097,0.653781533241272,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6369748115539551,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2672209143638611},{"x":0.63193279504776,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.25415676832199097,0.6369748115539551,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲-۷-۲-","boundary":[0.7260504364967346,0.2695961892604828,0.7865546345710754,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7344537973403931,"y":0.28384798765182495},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.7193277478218079,0.2695961892604828,0.7344537973403931,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7159664034843445,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6991596817970276,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6991596817970276,0.2695961892604828,0.7159664034843445,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6890756487846375,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6386554837226868,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساختمانی","boundary":[0.6386554837226868,0.27078384160995483,0.6890756487846375,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6302521228790283,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6067227125167847,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.6067227125167847,0.27078384160995483,0.6302521228790283,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5932773351669312,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5932773351669312,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5647059082984924,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لاکتوز","boundary":[0.5647059082984924,0.27078384160995483,0.5932773351669312,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5630252361297607,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5630252361297607,"y":0.285035640001297},{"x":0.5579832196235657,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.27078384160995483,0.5630252361297607,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3004750609397888},{"x":0.7462185025215149,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-۸-","boundary":[0.7462185025215149,0.28859856724739075,0.7865546345710754,0.3004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.28859856724739075},{"x":0.75126051902771,"y":0.28859856724739075},{"x":0.75126051902771,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7260504364967346,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سنتز","boundary":[0.7260504364967346,0.28859856724739075,0.75126051902771,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2897862195968628},{"x":0.7159664034843445,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7176470756530762,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.6773109436035156,0.2897862195968628,0.7176470756530762,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2897862195968628},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.653781533241272,0.2897862195968628,0.6672269105911255,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6470588445663452,"y":0.29097387194633484},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30403801798820496},{"x":0.6436975002288818,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.29097387194633484,0.6487395167350769,0.30403801798820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7865546345710754,"y":0.19714964926242828},{"x":0.7899159789085388,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5496218752861023,0.19371259140968322,0.7949159789085388,0.30866271328926087],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25415676832199097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25415676832199097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۰","boundary":[0.21344538033008575,0.25415676832199097,0.22689075767993927,0.2624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25415676832199097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25415676832199097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24715676832199096,0.23189075767993927,0.2694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2719714939594269},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2719714939594269},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.2719714939594269,0.22689075767993927,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2719714939594269},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2719714939594269},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2649714939594269,0.23189075767993927,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.28859856724739075,0.23193277418613434,0.2969121038913727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23025210201740265,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.28159856724739074,0.23693277418613434,0.3039121038913727],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2537815272808075,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۷-۷۸","boundary":[0.21344538033008575,0.3206650912761688,0.2537815272808075,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2537815272808075,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3301662802696228}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3136650912761688,0.2587815272808075,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3420427441596985},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.3420427441596985,0.22857142984867096,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3420427441596985},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22857142984867096,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3350427441596985,0.23357142984867096,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36104512214660645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36104512214660645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.36104512214660645,0.22857142984867096,0.3681710362434387]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23361344635486603,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3693586587905884},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.36104512214660645,0.23361344635486603,0.3693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23361344635486603,"y":0.36104512214660645},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35404512214660644,0.23861344635486603,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.36104512214660645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.3199999928474426,"str":"ک","boundary":[0.22857142984867096,0.36104512214660645,0.21512605249881744,0.3681710362434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.36104512214660645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.22357142984867096,0.35404512214660644,0.22012605249881745,0.3751710362434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.37885984778404236,0.22857142984867096,0.38598576188087463]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3776721954345703},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3776721954345703},{"x":0.23361344635486603,"y":0.38598576188087463},{"x":0.23361344635486603,"y":0.38598576188087463}]},"confidence":0.7699999809265137,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.3776721954345703,0.23361344635486603,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37885984778404236},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3776721954345703},{"x":0.23361344635486603,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.37185984778404235,0.23861344635486603,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3954869210720062},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.3954869210720062,0.22857142984867096,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3954869210720062},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3954869210720062},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3884869210720062,0.23357142984867096,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4133016765117645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4133016765117645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4204275608062744},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.4133016765117645,0.22857142984867096,0.4204275608062744]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4133016765117645},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4133016765117645},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42161521315574646},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":".","boundary":[0.23193277418613434,0.4133016765117645,0.23361344635486603,0.42161521315574646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4133016765117645},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4133016765117645},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42161521315574646},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4063016765117645,0.23861344635486603,0.42861521315574647],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22521008551120758,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.8199999928474426,"str":"۶۰","boundary":[0.21344538033008575,0.43111640214920044,0.22521008551120758,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22521008551120758,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.42411640214920043,0.23021008551120759,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22521008551120758,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22521008551120758,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۰","boundary":[0.21344538033008575,0.44893112778663635,0.22521008551120758,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22521008551120758,"y":0.44893112778663635},{"x":0.22521008551120758,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.44193112778663635,0.23021008551120759,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46674585342407227},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46674585342407227},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4750593900680542},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۰","boundary":[0.21344538033008575,0.46674585342407227,0.22521008551120758,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46674585342407227},{"x":0.22521008551120758,"y":0.46674585342407227},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4750593900680542},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4750593900680542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.45974585342407226,0.23021008551120759,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4845605790615082},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4845605790615082},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۶۰","boundary":[0.21344538033008575,0.4845605790615082,0.22521008551120758,0.4928741157054901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4845605790615082},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4845605790615082},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4775605790615082,0.23021008551120759,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5023753046989441},{"x":0.22689075767993927,"y":0.510688841342926},{"x":0.21344538033008575,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5023753046989441,0.22689075767993927,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5023753046989441},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5023753046989441},{"x":0.22689075767993927,"y":0.510688841342926},{"x":0.21344538033008575,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4953753046989441,0.23189075767993927,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.21344538033008575,0.5201900005340576,0.22689075767993927,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5201900005340576},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5131900005340576,0.23189075767993927,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5380047559738159},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5380047559738159},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۲","boundary":[0.21344538033008575,0.5380047559738159,0.22857142984867096,0.5463182926177979]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5380047559738159},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5380047559738159},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5463182926177979},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5310047559738159,0.23357142984867096,0.5533182926177979],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7546218633651733,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.3194774389266968,0.7848739624023438,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7478991746902466,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7226890921592712,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7226890921592712,0.3194774389266968,0.7478991746902466,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7126050591468811,0.3194774389266968,0.7193277478218079,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3194774389266968},{"x":0.707563042640686,"y":0.3194774389266968},{"x":0.707563042640686,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6571428775787354,0.3194774389266968,0.707563042640686,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6504201889038086,"y":0.33372920751571655},{"x":0.610084056854248,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.610084056854248,0.3194774389266968,0.6504201889038086,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6067227125167847,"y":0.33372920751571655},{"x":0.605042040348053,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.3194774389266968,0.6067227125167847,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7865546345710754,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۱-","boundary":[0.7478991746902466,0.34085512161254883,0.7865546345710754,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7478991746902466,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7478991746902466,"y":0.35391923785209656},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.7042016983032227,0.34085512161254883,0.7478991746902466,0.35391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6689075827598572,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.6672269105911255,0.3420427441596985,0.6974790096282959,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.34323039650917053},{"x":0.658823549747467,"y":0.34323039650917053},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.34323039650917053,0.6605042219161987,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3574821949005127},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7478991746902466,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-۲-","boundary":[0.7478991746902466,0.3574821949005127,0.7848739624023438,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3574821949005127},{"x":0.75126051902771,"y":0.3574821949005127},{"x":0.75126051902771,"y":0.37173396348953247},{"x":0.707563042640686,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.707563042640686,0.3574821949005127,0.75126051902771,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7042016983032227,0.35866984724998474,0.7092437148094177,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7865546345710754,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"۳-۲-۱-","boundary":[0.7260504364967346,0.37648457288742065,0.7865546345710754,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3752969205379486},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"اگزونوکلئازها","boundary":[0.6638655662536621,0.37648457288742065,0.7361344695091248,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6571428775787354,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"..","boundary":[0.6571428775787354,0.3776721954345703,0.6638655662536621,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7865546345710754,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4073634147644043},{"x":0.7277311086654663,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۳-۲-۲-","boundary":[0.7277311086654663,0.3954869210720062,0.7865546345710754,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4073634147644043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"اندونوکلئازها","boundary":[0.6655462384223938,0.39429929852485657,0.7327731251716614,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6655462384223938,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40855106711387634}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"..","boundary":[0.658823549747467,0.3954869210720062,0.6655462384223938,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۳-","boundary":[0.7260504364967346,0.41092637181282043,0.7865546345710754,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7344537973403931,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنزیمهای","boundary":[0.6890756487846375,0.41092637181282043,0.7344537973403931,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6773109436035156,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6235294342041016,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اندونوکلئاز","boundary":[0.6235294342041016,0.41092637181282043,0.6773109436035156,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6168067455291748,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6168067455291748,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5798319578170776,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.5798319578170776,0.4121140241622925,0.6168067455291748,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5731092691421509,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5579832196235657,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برش","boundary":[0.5579832196235657,0.4121140241622925,0.5731092691421509,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42636579275131226},{"x":0.507563054561615,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.507563054561615,0.4121140241622925,0.5445378422737122,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5092437267303467,"y":0.42636579275131226},{"x":0.5042017102241516,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.4121140241622925,0.5092437267303467,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۲-۳-۱-","boundary":[0.7042016983032227,0.4275534451007843,0.7848739624023438,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4275534451007843},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.6857143044471741,0.42874109745025635,0.7193277478218079,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6739495992660522,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6739495992660522,"y":0.44418051838874817},{"x":0.658823549747467,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.658823549747467,0.42874109745025635,0.6739495992660522,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6571428775787354,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6571428775787354,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.6285714507102966,0.42874109745025635,0.6571428775787354,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6201680898666382,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6201680898666382,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5714285969734192,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آنزیمهای","boundary":[0.5714285969734192,0.42874109745025635,0.6201680898666382,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.4299287497997284},{"x":0.561344563961029,"y":0.4299287497997284},{"x":0.561344563961029,"y":0.44418051838874817},{"x":0.534453809261322,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برشی","boundary":[0.534453809261322,0.4299287497997284,0.561344563961029,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4299287497997284},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5260504484176636,0.4299287497997284,0.5310924649238586,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7495798468589783,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۳-","boundary":[0.7478991746902466,0.44655582308769226,0.7848739624023438,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7495798468589783,"y":0.44655582308769226},{"x":0.75126051902771,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7277311086654663,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.7277311086654663,0.44655582308769226,0.75126051902771,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7193277478218079,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46080759167671204},{"x":0.680672287940979,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آنزیمها","boundary":[0.6789916157722473,0.4477434754371643,0.7193277478218079,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4477434754371643},{"x":0.680672287940979,"y":0.4477434754371643},{"x":0.680672287940979,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.4477434754371643,0.680672287940979,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7865546345710754,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۱-","boundary":[0.7243697643280029,0.4655582010746002,0.7865546345710754,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47862231731414795},{"x":0.707563042640686,"y":0.47862231731414795}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.707563042640686,0.4643705487251282,0.7344537973403931,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4655582010746002},{"x":0.702521026134491,"y":0.4655582010746002},{"x":0.702521026134491,"y":0.47862231731414795},{"x":0.6873949766159058,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"SI","boundary":[0.6873949766159058,0.4655582010746002,0.702521026134491,0.47862231731414795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4655582010746002},{"x":0.680672287940979,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6823529601097107,"y":0.47980996966362},{"x":0.6487395167350769,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نوکلئاز","boundary":[0.6487395167350769,0.4655582010746002,0.6823529601097107,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6470588445663452,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6470588445663452,"y":0.47980996966362},{"x":0.6420168280601501,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6403361558914185,0.46674585342407227,0.6470588445663452,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7865546345710754,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۲-","boundary":[0.7260504364967346,0.48337292671203613,0.7865546345710754,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4976246953010559},{"x":0.707563042640686,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.707563042640686,0.48337292671203613,0.7344537973403931,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.6655462384223938,0.48337292671203613,0.7008403539657593,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.48337292671203613},{"x":0.658823549747467,"y":0.48337292671203613},{"x":0.658823549747467,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"لیگاز","boundary":[0.6369748115539551,0.48337292671203613,0.658823549747467,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.48337292671203613},{"x":0.63193279504776,"y":0.48337292671203613},{"x":0.63193279504776,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.48337292671203613,0.63193279504776,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۳-","boundary":[0.7277311086654663,0.5,0.7882353067398071,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5142517685890198},{"x":0.707563042640686,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.707563042640686,0.5,0.7327731251716614,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5011876225471497},{"x":0.702521026134491,"y":0.5},{"x":0.702521026134491,"y":0.5142517685890198},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آلکالین","boundary":[0.6638655662536621,0.5011876225471497,0.702521026134491,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فسفاتاز","boundary":[0.6201680898666382,0.5011876225471497,0.6571428775787354,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6117647290229797,0.5011876225471497,0.6184874176979065,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.519002377986908},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۴-","boundary":[0.7260504364967346,0.519002377986908,0.7882353067398071,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.519002377986908},{"x":0.7361344695091248,"y":0.519002377986908},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5332541465759277},{"x":0.707563042640686,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.707563042640686,0.519002377986908,0.7361344695091248,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.519002377986908},{"x":0.702521026134491,"y":0.519002377986908},{"x":0.702521026134491,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رونوشت","boundary":[0.6605042219161987,0.519002377986908,0.702521026134491,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6521008610725403,"y":0.519002377986908},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بردار","boundary":[0.6268907785415649,0.5201900005340576,0.6521008610725403,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"معکوس","boundary":[0.5882353186607361,0.5201900005340576,0.6218487620353699,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.5201900005340576,0.5798319578170776,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۳-۳-۵-","boundary":[0.7260504364967346,0.5356294512748718,0.7882353067398071,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیم","boundary":[0.7092437148094177,0.5368170738220215,0.7361344695091248,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6974790096282959,"y":0.551068902015686},{"x":0.6655462384223938,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.6655462384223938,0.5368170738220215,0.6974790096282959,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6252101063728333,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"پلیمراز","boundary":[0.6252101063728333,0.5368170738220215,0.6605042219161987,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6218487620353699,"y":0.551068902015686},{"x":0.6168067455291748,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6168067455291748,0.5368170738220215,0.6218487620353699,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳-۴-","boundary":[0.7462185025215149,0.5546318292617798,0.7865546345710754,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ناقلها","boundary":[0.7142857313156128,0.5546318292617798,0.7478991746902466,0.5665082931518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7092437148094177,0.5558194518089294,0.7142857313156128,0.5676959753036499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۱-","boundary":[0.7277311086654663,0.5724465847015381,0.7865546345710754,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5855106711387634},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلاسمیدها","boundary":[0.6739495992660522,0.5724465847015381,0.7327731251716614,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5736342072486877},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.5736342072486877,0.6756302714347839,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7865546345710754,"y":0.589073657989502},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۱-۱-","boundary":[0.7042016983032227,0.5902612805366516,0.7865546345710754,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.6705882549285889,0.5902612805366516,0.7176470756530762,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلاسمید","boundary":[0.6201680898666382,0.5902612805366516,0.6605042219161987,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5914489030838013},{"x":0.610084056854248,"y":0.5902612805366516},{"x":0.610084056854248,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"باکتریایی","boundary":[0.5647059082984924,0.5914489030838013,0.610084056854248,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.5926365852355957,0.5596638917922974,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۲-","boundary":[0.7243697643280029,0.6080760359764099,0.7882353067398071,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"باکتریوفاژها","boundary":[0.6689075827598572,0.6080760359764099,0.7327731251716614,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6638655662536621,0.6092636585235596,0.6689075827598572,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۲-۱-","boundary":[0.7042016983032227,0.6258907318115234,0.7865546345710754,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناقل","boundary":[0.6991596817970276,0.6258907318115234,0.7193277478218079,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الحاقی","boundary":[0.6605042219161987,0.6258907318115234,0.6924369931221008,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۲-۲-","boundary":[0.7042016983032227,0.6425178050994873,0.7865546345710754,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6567695736885071},{"x":0.702521026134491,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناقل","boundary":[0.702521026134491,0.6425178050994873,0.7193277478218079,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جایگزینی","boundary":[0.6420168280601501,0.6437054872512817,0.6890756487846375,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6579572558403015},{"x":0.63193279504776,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.6437054872512817,0.6369748115539551,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7882353067398071,"y":0.673396646976471},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۳-","boundary":[0.7243697643280029,0.6627078652381897,0.7882353067398071,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7327731251716614,"y":0.673396646976471},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کاسمیدها","boundary":[0.6773109436035156,0.6627078652381897,0.7327731251716614,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.6627078652381897,0.6773109436035156,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۴-","boundary":[0.7260504364967346,0.6793349385261536,0.7882353067398071,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6923990249633789},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فاژمیدها","boundary":[0.6857143044471741,0.6793349385261536,0.7344537973403931,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6935867071151733},{"x":0.680672287940979,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.680672287940979,0.6805225610733032,0.6857143044471741,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7865546345710754,"y":0.694774329662323},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۵-","boundary":[0.7260504364967346,0.6959620118141174,0.7882353067398071,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7327731251716614,"y":0.694774329662323},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کروموزومهای","boundary":[0.6655462384223938,0.6959620118141174,0.7327731251716614,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6983373165130615},{"x":0.653781533241272,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.6117647290229797,0.6983373165130615,0.6554622054100037,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۵-۱-","boundary":[0.7042016983032227,0.7149643898010254,0.7865546345710754,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروموزوم","boundary":[0.6655462384223938,0.7149643898010254,0.7142857313156128,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.6184874176979065,0.7149643898010254,0.6621848940849304,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7149643898010254},{"x":0.610084056854248,"y":0.7149643898010254},{"x":0.610084056854248,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باکتریایی","boundary":[0.5663865804672241,0.7149643898010254,0.610084056854248,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5478991866111755,0.7149643898010254,0.5529412031173706,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"BAC","boundary":[0.5159664154052734,0.7149643898010254,0.5478991866111755,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7292161583900452},{"x":0.507563054561615,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.507563054561615,0.7149643898010254,0.5142857432365417,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7149643898010254},{"x":0.507563054561615,"y":0.7149643898010254},{"x":0.507563054561615,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5025210380554199,0.7149643898010254,0.507563054561615,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7865546345710754,"y":0.745843231678009},{"x":0.7042016983032227,"y":0.745843231678009}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۴-۵-۲-","boundary":[0.7042016983032227,0.7327790856361389,0.7865546345710754,0.745843231678009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کروموزوم","boundary":[0.6689075827598572,0.7327790856361389,0.7176470756530762,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مصنوعی","boundary":[0.6201680898666382,0.7327790856361389,0.6621848940849304,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7327790856361389},{"x":0.610084056854248,"y":0.7327790856361389},{"x":0.610084056854248,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مخمر","boundary":[0.5798319578170776,0.7327790856361389,0.610084056854248,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5697479248046875,0.7327790856361389,0.5747899413108826,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"YAC","boundary":[0.5327731370925903,0.7327790856361389,0.5663865804672241,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7327790856361389},{"x":0.534453809261322,"y":0.7327790856361389},{"x":0.534453809261322,"y":0.7470308542251587},{"x":0.529411792755127,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.529411792755127,0.7327790856361389,0.534453809261322,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7327790856361389},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.7327790856361389,0.5277311205863953,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۳-۵-","boundary":[0.7478991746902466,0.7517814636230469,0.7865546345710754,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7624703049659729},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.7042016983032227,0.7517814636230469,0.7462185025215149,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"cDNA","boundary":[0.6571428775787354,0.7505938410758972,0.6991596817970276,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6504201889038086,0.7505938410758972,0.6554622054100037,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7672209143638611},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۶-","boundary":[0.7478991746902466,0.7684085369110107,0.7865546345710754,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.7058823704719543,0.7695962190628052,0.7478991746902466,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7707838416099548},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ژنومی","boundary":[0.6722689270973206,0.7707838416099548,0.7008403539657593,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7719715237617493},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6621848940849304,0.7719715237617493,0.6655462384223938,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.786223292350769},{"x":0.7848739624023438,"y":0.786223292350769},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳-۷-","boundary":[0.7478991746902466,0.786223292350769,0.7848739624023438,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.786223292350769},{"x":0.7478991746902466,"y":0.786223292350769},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توالی","boundary":[0.7260504364967346,0.786223292350769,0.7478991746902466,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.7058823704719543,0.7850356101989746,0.7193277478218079,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6924369931221008,"y":0.786223292350769},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.6571428775787354,0.7850356101989746,0.6924369931221008,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7992874383926392},{"x":0.653781533241272,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.653781533241272,0.7850356101989746,0.6571428775787354,0.7992874383926392]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9100000262260437},{"languageCode":"ps","confidence":0.03999999910593033},{"languageCode":"ur","confidence":0.03999999910593033},{"languageCode":"ar","confidence":0.019999999552965164}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3194774389266968},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.4975210380554199,0.31247743892669677,0.7932353067398071,0.8074750609397888],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5558194518089294},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5558194518089294},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5558194518089294,0.22857142984867096,0.5629453659057617]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5558194518089294},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5558194518089294},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5629453659057617},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5629453659057617}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5488194518089294,0.23357142984867096,0.5699453659057617],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5736342072486877},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5736342072486877},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5736342072486877,0.22689075767993927,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5736342072486877},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5736342072486877},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5819477438926697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5666342072486877,0.23189075767993927,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.599762499332428},{"x":0.21344538033008575,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5902612805366516,0.22689075767993927,0.599762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5902612805366516},{"x":0.22689075767993927,"y":0.599762499332428},{"x":0.21344538033008575,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5832612805366516,0.23189075767993927,0.606762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6092636585235596},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6092636585235596},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6092636585235596,0.22689075767993927,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6092636585235596},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6092636585235596},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6022636585235596,0.23189075767993927,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6270784139633179,0.22857142984867096,0.6353919506072998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6270784139633179},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6353919506072998},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6200784139633179,0.23357142984867096,0.6423919506072998],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6448931097984314},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6448931097984314,0.22857142984867096,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6448931097984314},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6378931097984314,0.23357142984867096,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6627078652381897},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6627078652381897},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6627078652381897,0.22689075767993927,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6627078652381897},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6627078652381897},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6557078652381897,0.23189075767993927,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6805225610733032},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6817102432250977,0.22689075767993927,0.6888360977172852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6805225610733032},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6747102432250977,0.23189075767993927,0.6958360977172852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22689075767993927,"y":0.705463171005249},{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۰","boundary":[0.21344538033008575,0.6983373165130615,0.22689075767993927,0.705463171005249]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22689075767993927,"y":0.705463171005249},{"x":0.21344538033008575,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6913373165130615,0.23189075767993927,0.712463171005249],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175},{"x":0.22689075767993927,"y":0.716152012348175},{"x":0.22689075767993927,"y":0.724465548992157},{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۰","boundary":[0.21344538033008575,0.716152012348175,0.22689075767993927,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175},{"x":0.22689075767993927,"y":0.716152012348175},{"x":0.22689075767993927,"y":0.724465548992157},{"x":0.21344538033008575,"y":0.724465548992157}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.709152012348175,0.23189075767993927,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7327790856361389},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.7339667677879333,0.22857142984867096,0.7410926222801208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7327790856361389},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7410926222801208},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7269667677879333,0.23357142984867096,0.7480926222801209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7529691457748413},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7529691457748413},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.7529691457748413,0.22857142984867096,0.7600950002670288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7529691457748413},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7529691457748413},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7459691457748413,0.23357142984867096,0.7670950002670288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7695962190628052},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7695962190628052},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7695962190628052,0.22857142984867096,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7695962190628052},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7695962190628052},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7625962190628052,0.23357142984867096,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187},{"x":0.22857142984867096,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.794536828994751},{"x":0.21344538033008575,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7874109148979187,0.22857142984867096,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187},{"x":0.22857142984867096,"y":0.786223292350769},{"x":0.22857142984867096,"y":0.794536828994751},{"x":0.21344538033008575,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7804109148979187,0.23357142984867096,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8325415849685669},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.8182897567749023,0.7848739624023438,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8325415849685669},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.7109243869781494,0.8182897567749023,0.7478991746902466,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.8182897567749023},{"x":0.707563042640686,"y":0.8182897567749023},{"x":0.707563042640686,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6991596817970276,0.8182897567749023,0.707563042640686,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6638655662536621,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.6638655662536621,0.8182897567749023,0.6941176652908325,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8325415849685669},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6302521228790283,0.8182897567749023,0.6470588445663452,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5663865804672241,0.8182897567749023,0.6184874176979065,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5327731370925903,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ژنتیک","boundary":[0.5327731370925903,0.8182897567749023,0.5596638917922974,0.8325415849685669]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8182897567749023},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5176470875740051,0.8182897567749023,0.5226891040802002,0.8325415849685669]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8325415849685669},{"x":0.5176470875740051,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5126470875740051,0.8112897567749023,0.7898739624023438,0.8395415849685669],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8182897567749023},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8277909755706787},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۹-۱۰۹","boundary":[0.21512605249881744,0.8182897567749023,0.26218488812446594,0.8277909755706787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8182897567749023},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8182897567749023},{"x":0.26218488812446594,"y":0.8277909755706787},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8112897567749023,0.26718488812446595,0.8347909755706787],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/KIqkQoHCpEMSkecQ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/jffNdXziqLyTtKKH.jpg","blurred":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/QSJPxZOunSQYaoJW.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00018915769309159412,0.9986555327808155,0.9989972777496892]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7428571581840515,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7428571581840515,0.1674584299325943,0.7848739624023438,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7361344695091248,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18052256107330322},{"x":0.702521026134491,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.702521026134491,0.1674584299325943,0.7361344695091248,0.18052256107330322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16864608228206635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.702521026134491,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.697521026134491,0.1604584299325943,0.7898739624023438,0.18752256107330323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2201680690050125,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17458432912826538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"۹","boundary":[0.21344538033008575,0.16627077758312225,0.2201680690050125,0.17458432912826538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2201680690050125,"y":0.16627077758312225},{"x":0.2201680690050125,"y":0.17458432912826538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.15927077758312225,0.22516806900501252,0.1815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.20071259140968323,0.22857142984867096,0.20783847570419312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20071259140968323},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20783847570419312},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20783847570419312}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19371259140968322,0.23357142984867096,0.21483847570419312],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۹","boundary":[0.21512605249881744,0.21852731704711914,0.22857142984867096,0.22684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.21852731704711914},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.21152731704711913,0.23357142984867096,0.23384085369110108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083},{"x":0.22689075767993927,"y":0.235154390335083},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۸۱","boundary":[0.21344538033008575,0.235154390335083,0.22689075767993927,0.24346792697906494]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.235154390335083},{"x":0.22689075767993927,"y":0.235154390335083},{"x":0.22689075767993927,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.228154390335083,0.23189075767993927,0.25046792697906495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25415676832199097},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25415676832199097},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.25415676832199097,0.22857142984867096,0.2624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25415676832199097},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25415676832199097},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24715676832199096,0.23357142984867096,0.2694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2719714939594269},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27078384160995483},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۳","boundary":[0.21344538033008575,0.2719714939594269,0.22857142984867096,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2719714939594269},{"x":0.22857142984867096,"y":0.27078384160995483},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2649714939594269,0.23357142984867096,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.2897862195968628},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"لا","boundary":[0.23025210201740265,0.2897862195968628,0.21680672466754913,0.2969121038913727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.2897862195968628},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2969121038913727},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2897862195968628}]},"confidence":0.3499999940395355,"boundary":[0.22525210201740264,0.2827862195968628,0.22180672466754914,0.3039121038913727],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28859856724739075},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2980997562408447},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.28859856724739075,0.23025210201740265,0.2980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.28859856724739075},{"x":0.22857142984867096,"y":0.28859856724739075},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2980997562408447},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.28159856724739074,0.23525210201740265,0.30509975624084473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۵","boundary":[0.21344538033008575,0.3076009452342987,0.22857142984867096,0.3147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3076009452342987},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3006009452342987,0.23357142984867096,0.3217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3242280185222626},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۶","boundary":[0.21344538033008575,0.3254156708717346,0.22857142984867096,0.3325415551662445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3254156708717346},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3242280185222626},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3325415551662445},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3184156708717346,0.23357142984867096,0.3395415551662445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3420427441596985},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3503562808036804},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۸","boundary":[0.21344538033008575,0.34323039650917053,0.22857142984867096,0.3503562808036804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34323039650917053},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3420427441596985},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3503562808036804},{"x":0.21344538033008575,"y":0.35154393315315247}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3362303965091705,0.23357142984867096,0.3573562808036804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36104512214660645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36104512214660645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۸","boundary":[0.21344538033008575,0.36104512214660645,0.22857142984867096,0.3693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.36104512214660645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36104512214660645},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35404512214660644,0.23357142984867096,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۹","boundary":[0.21344538033008575,0.37885984778404236,0.22857142984867096,0.38598576188087463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.37885984778404236},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3776721954345703},{"x":0.22857142984867096,"y":0.38598576188087463},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3871733844280243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.37185984778404235,0.23357142984867096,0.39298576188087464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.39667457342147827,0.22689075767993927,0.40380048751831055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39667457342147827},{"x":0.22689075767993927,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38967457342147827,0.23189075767993927,0.41080048751831055],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4144892990589142},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4144892990589142,0.22689075767993927,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4144892990589142},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4144892990589142},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4074892990589142,0.23189075767993927,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4323040246963501},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۹۲","boundary":[0.21512605249881744,0.43111640214920044,0.22857142984867096,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4323040246963501},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42411640214920043,0.23357142984867096,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۱-","boundary":[0.7462185025215149,0.19833728671073914,0.7848739624023438,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7495798468589783,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همسانه","boundary":[0.7092437148094177,0.19833728671073914,0.7495798468589783,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.19833728671073914},{"x":0.707563042640686,"y":0.19833728671073914},{"x":0.707563042640686,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6840336322784424,0.19833728671073914,0.707563042640686,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6722689270973206,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.6605042219161987,0.19952493906021118,0.6722689270973206,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6504201889038086,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.19952493906021118,0.6504201889038086,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.19952493906021118},{"x":0.63193279504776,"y":0.19833728671073914},{"x":0.63193279504776,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5647059082984924,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پروکاریوتها","boundary":[0.5647059082984924,0.19952493906021118,0.63193279504776,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5647059082984924,"y":0.19952493906021118},{"x":0.5647059082984924,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5596638917922974,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5596638917922974,0.19952493906021118,0.5647059082984924,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7865546345710754,"y":0.23040379583835602},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۱-","boundary":[0.7260504364967346,0.2173396646976471,0.7865546345710754,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2173396646976471},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6873949766159058,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جداسازی","boundary":[0.6873949766159058,0.2173396646976471,0.7327731251716614,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.6403361558914185,0.2173396646976471,0.6756302714347839,0.23040379583835602]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7865546345710754,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7865546345710754,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5596638917922974,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5546638917922974,0.19252493906021118,0.7915546345710754,0.23740379583835602],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6352941393852234,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6352941393852234,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6117647290229797,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6117647290229797,0.21852731704711914,0.6352941393852234,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.21852731704711914},{"x":0.605042040348053,"y":0.21852731704711914},{"x":0.605042040348053,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.5865546464920044,0.21852731704711914,0.605042040348053,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5815126299858093,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5815126299858093,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.5529412031173706,0.21852731704711914,0.5815126299858093,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5462185144424438,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5462185144424438,"y":0.23159144818782806},{"x":0.507563054561615,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"همسانه","boundary":[0.507563054561615,0.21852731704711914,0.5462185144424438,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5058823823928833,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5058823823928833,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4756302535533905,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4756302535533905,0.21852731704711914,0.5058823823928833,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.21852731704711914},{"x":0.47058823704719543,"y":0.21852731704711914},{"x":0.47058823704719543,"y":0.23159144818782806},{"x":0.46890756487846375,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.21852731704711914,0.47058823704719543,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7882353067398071,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7882353067398071,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7243697643280029,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۲-","boundary":[0.7243697643280029,0.23396675288677216,0.7882353067398071,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7344537973403931,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24821852147579193},{"x":0.7092437148094177,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الحاق","boundary":[0.7092437148094177,0.23396675288677216,0.7344537973403931,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6957983374595642,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.6605042219161987,0.23396675288677216,0.6957983374595642,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.235154390335083},{"x":0.6554622054100037,"y":0.235154390335083},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6218487620353699,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.6218487620353699,0.235154390335083,0.6554622054100037,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.235154390335083},{"x":0.6134454011917114,"y":0.235154390335083},{"x":0.6134454011917114,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6016806960105896,0.235154390335083,0.6134454011917114,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.235154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.235154390335083},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5731092691421509,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.5731092691421509,0.235154390335083,0.5966386795043945,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.235154390335083},{"x":0.5630252361297607,"y":0.235154390335083},{"x":0.5630252361297607,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5512605309486389,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5512605309486389,0.235154390335083,0.5630252361297607,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.235154390335083},{"x":0.5394958257675171,"y":0.235154390335083},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24821852147579193},{"x":0.5226891040802002,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناقل","boundary":[0.5226891040802002,0.235154390335083,0.5394958257675171,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.235154390335083},{"x":0.5142857432365417,"y":0.235154390335083},{"x":0.5142857432365417,"y":0.24940617382526398},{"x":0.507563054561615,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.507563054561615,0.235154390335083,0.5142857432365417,0.24940617382526398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7865546345710754,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7058823704719543,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۲-۱-","boundary":[0.7058823704719543,0.2529691159725189,0.7865546345710754,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6773109436035156,0.2529691159725189,0.7193277478218079,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6722689270973206,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6655462384223938,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6655462384223938,0.2529691159725189,0.6722689270973206,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.2529691159725189},{"x":0.658823549747467,"y":0.2529691159725189},{"x":0.658823549747467,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6336134672164917,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اتصال","boundary":[0.6336134672164917,0.2529691159725189,0.658823549747467,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2529691159725189},{"x":0.6235294342041016,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5882353186607361,"y":0.26603326201438904}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.5882353186607361,0.2529691159725189,0.6235294342041016,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5865546464920044,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5764706134796143,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5764706134796143,0.25415676832199097,0.5865546464920044,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5680672526359558,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5680672526359558,0.25415676832199097,0.5731092691421509,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2529691159725189},{"x":0.5663865804672241,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"لینکرها","boundary":[0.5260504484176636,0.25415676832199097,0.5663865804672241,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5260504484176636,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5226891040802002,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5226891040802002,0.25415676832199097,0.5260504484176636,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5210084319114685,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5159664154052734,0.25415676832199097,0.5210084319114685,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۲-۲-","boundary":[0.7058823704719543,0.2695961892604828,0.7848739624023438,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6789916157722473,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.6789916157722473,0.2695961892604828,0.7193277478218079,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6722689270973206,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6722689270973206,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6655462384223938,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6655462384223938,0.27078384160995483,0.6722689270973206,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2695961892604828},{"x":0.6605042219161987,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6285714507102966,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"دمهای","boundary":[0.6285714507102966,0.27078384160995483,0.6605042219161987,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6151260733604431,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6151260733604431,"y":0.28384798765182495},{"x":0.5663865804672241,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هموپلیمر","boundary":[0.5663865804672241,0.27078384160995483,0.6151260733604431,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.27078384160995483},{"x":0.561344563961029,"y":0.27078384160995483},{"x":0.561344563961029,"y":0.28384798765182495},{"x":0.556302547454834,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.556302547454834,0.27078384160995483,0.561344563961029,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5546218752861023,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5546218752861023,"y":0.285035640001297},{"x":0.529411792755127,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلیمر","boundary":[0.529411792755127,0.27078384160995483,0.5546218752861023,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5226891040802002,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5226891040802002,"y":0.28384798765182495},{"x":0.4924369752407074,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مشابه","boundary":[0.4924369752407074,0.2719714939594269,0.5226891040802002,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4907563030719757,"y":0.285035640001297},{"x":0.48571428656578064,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.48571428656578064,0.2719714939594269,0.4907563030719757,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.2719714939594269},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2719714939594269},{"x":0.48403361439704895,"y":0.285035640001297},{"x":0.4789915978908539,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4789915978908539,0.2719714939594269,0.48403361439704895,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7865546345710754,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7865546345710754,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7260504364967346,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۳-","boundary":[0.7260504364967346,0.2874109148979187,0.7865546345710754,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7344537973403931,"y":0.30166271328926086},{"x":0.707563042640686,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.707563042640686,0.2874109148979187,0.7344537973403931,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6974790096282959,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6621848940849304,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.6621848940849304,0.2874109148979187,0.6974790096282959,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2874109148979187},{"x":0.658823549747467,"y":0.2874109148979187},{"x":0.658823549747467,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوترکیب","boundary":[0.6134454011917114,0.2874109148979187,0.658823549747467,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6067227125167847,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5949580073356628,0.28859856724739075,0.6067227125167847,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5882353186607361,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داخل","boundary":[0.5647059082984924,0.28859856724739075,0.5882353186607361,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5529412031173706,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3028503656387329},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5310924649238586,0.28859856724739075,0.5529412031173706,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5210084319114685,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"باکتریایی","boundary":[0.4756302535533905,0.28859856724739075,0.5210084319114685,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.28859856724739075},{"x":0.46890756487846375,"y":0.28859856724739075},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3028503656387329},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4638655483722687,0.28859856724739075,0.46890756487846375,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7865546345710754,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7260504364967346,"y":0.31828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۴-","boundary":[0.7260504364967346,0.30641329288482666,0.7882353067398071,0.3171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.30641329288482666},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3052256405353546},{"x":0.7344537973403931,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7008403539657593,0.30641329288482666,0.7344537973403931,0.31828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30641329288482666},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3194774389266968},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3194774389266968}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کلون","boundary":[0.6672269105911255,0.30641329288482666,0.6890756487846375,0.3194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.3076009452342987,0.6638655662536621,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۴-۱-","boundary":[0.7058823704719543,0.3230403661727905,0.7848739624023438,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6991596817970276,0.3230403661727905,0.7193277478218079,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیبریداسیون","boundary":[0.6168067455291748,0.3230403661727905,0.6840336322784424,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3242280185222626},{"x":0.605042040348053,"y":0.3242280185222626},{"x":0.605042040348053,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5798319578170776,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کلونی","boundary":[0.5798319578170776,0.3242280185222626,0.605042040348053,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5747899413108826,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5697479248046875,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5697479248046875,0.3242280185222626,0.5747899413108826,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۴-۲-","boundary":[0.7058823704719543,0.3420427441596985,0.7882353067398071,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6840336322784424,0.3420427441596985,0.7176470756530762,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6655462384223938,0.3420427441596985,0.6789916157722473,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3420427441596985},{"x":0.658823549747467,"y":0.3420427441596985},{"x":0.658823549747467,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.6252101063728333,0.3420427441596985,0.658823549747467,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"in","boundary":[0.5697479248046875,0.3420427441596985,0.5815126299858093,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"vitro","boundary":[0.5882353186607361,0.3420427441596985,0.6184874176979065,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3551068902015686},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5663865804672241,0.3420427441596985,0.5697479248046875,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7865546345710754,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7865546345710754,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۴-۳-","boundary":[0.7042016983032227,0.35866984724998474,0.7865546345710754,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7176470756530762,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7176470756530762,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تست","boundary":[0.6924369931221008,0.35866984724998474,0.7176470756530762,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6873949766159058,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6705882549285889,0.3598574697971344,0.6890756487846375,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6621848940849304,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایمینولوژی","boundary":[0.6067227125167847,0.3598574697971344,0.6621848940849304,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6000000238418579,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6000000238418579,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5966386795043945,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.36104512214660645,0.6000000238418579,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7882353067398071,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7882353067398071,"y":0.38836103677749634},{"x":0.702521026134491,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۴-۴-","boundary":[0.702521026134491,0.3776721954345703,0.7882353067398071,0.38836103677749634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.6873949766159058,0.37648457288742065,0.7193277478218079,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساترن","boundary":[0.6436975002288818,0.3776721954345703,0.6756302714347839,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6117647290229797,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بلات","boundary":[0.6117647290229797,0.3776721954345703,0.6386554837226868,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6084033846855164,"y":0.37885984778404236},{"x":0.6084033846855164,"y":0.39073634147644043},{"x":0.605042040348053,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.37885984778404236,0.6084033846855164,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3931116461753845},{"x":0.7882353067398071,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۴-۵-","boundary":[0.7042016983032227,0.3954869210720062,0.7882353067398071,0.40855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7176470756530762,"y":0.39429929852485657},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.6890756487846375,0.3954869210720062,0.7193277478218079,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نورترن","boundary":[0.6420168280601501,0.3954869210720062,0.6773109436035156,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4097387194633484},{"x":0.610084056854248,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بلات","boundary":[0.610084056854248,0.39667457342147827,0.6369748115539551,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6084033846855164,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6084033846855164,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6033613681793213,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.39667457342147827,0.6084033846855164,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7882353067398071,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7042016983032227,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۴-۶-","boundary":[0.7042016983032227,0.4121140241622925,0.7899159789085388,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6873949766159058,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.6873949766159058,0.4121140241622925,0.7210084199905396,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وسترن","boundary":[0.6403361558914185,0.4133016765117645,0.6756302714347839,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6352941393852234,"y":0.42636579275131226},{"x":0.610084056854248,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"بلات","boundary":[0.610084056854248,0.4133016765117645,0.6352941393852234,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4275534451007843},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6033613681793213,0.4144892990589142,0.6067227125167847,0.4275534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7882353067398071,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7260504364967346,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۵-","boundary":[0.7260504364967346,0.4299287497997284,0.7882353067398071,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7042016983032227,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازیابی","boundary":[0.7042016983032227,0.43111640214920044,0.7344537973403931,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6924369931221008,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6924369931221008,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6705882549285889,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6705882549285889,0.43111640214920044,0.6924369931221008,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6605042219161987,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6453781723976135,0.43111640214920044,0.6605042219161987,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.43111640214920044},{"x":0.63193279504776,"y":0.43111640214920044},{"x":0.63193279504776,"y":0.4453681707382202},{"x":0.610084056854248,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاوی","boundary":[0.610084056854248,0.43111640214920044,0.63193279504776,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6000000238418579,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلاسمید","boundary":[0.5546218752861023,0.43111640214920044,0.6000000238418579,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوترکیب","boundary":[0.5042017102241516,0.4323040246963501,0.5495798587799072,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4453681707382202},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4957983195781708,0.4323040246963501,0.5008403658866882,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7865546345710754,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۶-","boundary":[0.7260504364967346,0.4477434754371643,0.7865546345710754,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7142857313156128,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.7142857313156128,0.44893112778663635,0.7361344695091248,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7058823704719543,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.6705882549285889,0.44893112778663635,0.7058823704719543,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6638655662536621,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کلون","boundary":[0.6403361558914185,0.44893112778663635,0.6638655662536621,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6084033846855164,0.44893112778663635,0.6302521228790283,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.450118750333786},{"x":0.6084033846855164,"y":0.450118750333786},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6067227125167847,0.450118750333786,0.6084033846855164,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7865546345710754,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7865546345710754,"y":0.47980996966362},{"x":0.7042016983032227,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۶-۱-","boundary":[0.7042016983032227,0.46674585342407227,0.7865546345710754,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47980996966362},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توالی","boundary":[0.6957983374595642,0.46674585342407227,0.7176470756530762,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47980996966362},{"x":0.583193302154541,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Shine","boundary":[0.583193302154541,0.46674585342407227,0.6168067455291748,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6252101063728333,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6252101063728333,"y":0.47980996966362},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6184874176979065,0.46674585342407227,0.6252101063728333,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6840336322784424,"y":0.47980996966362},{"x":0.6218487620353699,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Dalgarno","boundary":[0.6218487620353699,0.46674585342407227,0.6840336322784424,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.46674585342407227},{"x":0.578151285648346,"y":0.46674585342407227},{"x":0.578151285648346,"y":0.47980996966362},{"x":0.5747899413108826,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5747899413108826,0.46674585342407227,0.578151285648346,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7865546345710754,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7882353067398071,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۱-۶-۲-","boundary":[0.7058823704719543,0.4845605790615082,0.7882353067398071,0.49643704295158386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7210084199905396,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وکتورهای","boundary":[0.6705882549285889,0.4845605790615082,0.7210084199905396,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6605042219161987,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6369748115539551,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بیانی","boundary":[0.6369748115539551,0.4857482314109802,0.6605042219161987,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.4857482314109802},{"x":0.63193279504776,"y":0.4857482314109802},{"x":0.63193279504776,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6285714507102966,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.4857482314109802,0.63193279504776,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۲-","boundary":[0.7478991746902466,0.5011876225471497,0.7848739624023438,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5142517685890198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همسانه","boundary":[0.7109243869781494,0.5011876225471497,0.7478991746902466,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5023753046989441},{"x":0.707563042640686,"y":0.5011876225471497},{"x":0.707563042640686,"y":0.5142517685890198},{"x":0.680672287940979,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.680672287940979,0.5023753046989441,0.707563042640686,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5154394507408142},{"x":0.658823549747467,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.658823549747467,0.5023753046989441,0.6722689270973206,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5023753046989441},{"x":0.653781533241272,"y":0.5023753046989441},{"x":0.653781533241272,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6403361558914185,0.5023753046989441,0.653781533241272,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5023753046989441},{"x":0.63193279504776,"y":0.5023753046989441},{"x":0.63193279504776,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یوکاریوتها","boundary":[0.5714285969734192,0.5023753046989441,0.63193279504776,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5035629272460938},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5596638917922974,0.5035629272460938,0.5714285969734192,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.519002377986908},{"x":0.7865546345710754,"y":0.519002377986908},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۱-","boundary":[0.7260504364967346,0.519002377986908,0.7865546345710754,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.519002377986908},{"x":0.7327731251716614,"y":0.519002377986908},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7109243869781494,0.519002377986908,0.7327731251716614,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6991596817970276,"y":0.519002377986908},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6857143044471741,0.5201900005340576,0.6991596817970276,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6453781723976135,0.5201900005340576,0.6722689270973206,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.521377682685852},{"x":0.6386554837226868,"y":0.521377682685852},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6352941393852234,0.521377682685852,0.6386554837226868,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7042016983032227,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۱-۱-","boundary":[0.702521026134491,0.5380047559738159,0.7865546345710754,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6756302714347839,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مخمرها","boundary":[0.6756302714347839,0.5380047559738159,0.7176470756530762,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6756302714347839,"y":0.551068902015686},{"x":0.6722689270973206,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.5391923785209656,0.6756302714347839,0.551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۱-۲-","boundary":[0.7042016983032227,0.5546318292617798,0.7865546345710754,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5546318292617798},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5688835978507996},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همسانه","boundary":[0.6789916157722473,0.5558194518089294,0.7159664034843445,0.5688835978507996]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6756302714347839,"y":0.570071280002594},{"x":0.6504201889038086,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6504201889038086,0.5558194518089294,0.6756302714347839,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6420168280601501,"y":0.570071280002594},{"x":0.6285714507102966,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.6285714507102966,0.5558194518089294,0.6420168280601501,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6201680898666382,"y":0.570071280002594},{"x":0.5983193516731262,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"قارچ","boundary":[0.5983193516731262,0.5558194518089294,0.6201680898666382,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5949580073356628,"y":0.570071280002594},{"x":0.578151285648346,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.578151285648346,0.5558194518089294,0.5949580073356628,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5697479248046875,"y":0.570071280002594},{"x":0.5411764979362488,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5411764979362488,0.5558194518089294,0.5697479248046875,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5394958257675171,"y":0.570071280002594},{"x":0.5310924649238586,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5310924649238586,0.5558194518089294,0.5394958257675171,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5243697762489319,"y":0.570071280002594},{"x":0.5210084319114685,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5210084319114685,0.5570071339607239,0.5243697762489319,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5855106711387634},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۱-۳-","boundary":[0.7042016983032227,0.5724465847015381,0.7882353067398071,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5866983532905579},{"x":0.653781533241272,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پلاسمیدهای","boundary":[0.6521008610725403,0.5724465847015381,0.7193277478218079,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آگروباکتریومی","boundary":[0.5697479248046875,0.5724465847015381,0.6436975002288818,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5736342072486877},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5579832196235657,0.5736342072486877,0.5630252361297607,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۱-۴-","boundary":[0.7058823704719543,0.5914489030838013,0.7865546345710754,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6924369931221008,0.5914489030838013,0.7193277478218079,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.6705882549285889,0.5914489030838013,0.6840336322784424,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6504201889038086,0.5914489030838013,0.6621848940849304,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5914489030838013},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.5983193516731262,0.5914489030838013,0.6453781723976135,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5579832196235657,0.5926365852355957,0.5865546464920044,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5428571701049805,0.5926365852355957,0.5478991866111755,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماسیون","boundary":[0.4571428596973419,0.5926365852355957,0.5411764979362488,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5926365852355957},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5926365852355957},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6057007312774658},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.44873949885368347,0.5926365852355957,0.45378151535987854,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.5926365852355957},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5926365852355957},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6057007312774658},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.5926365852355957,0.44873949885368347,0.6057007312774658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6235154271125793},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۱-۵-","boundary":[0.7042016983032227,0.6092636585235596,0.7882353067398071,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترانسفورماسیون","boundary":[0.6336134672164917,0.6092636585235596,0.7159664034843445,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6235154271125793},{"x":0.578151285648346,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.578151285648346,0.6092636585235596,0.6252101063728333,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5663865804672241,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.5361344814300537,0.6092636585235596,0.5663865804672241,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6235154271125793},{"x":0.5210084319114685,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5210084319114685,0.6092636585235596,0.5243697762489319,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4722689092159271,0.6092636585235596,0.5159664154052734,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.6092636585235596},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6092636585235596},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6235154271125793},{"x":0.462184876203537,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.462184876203537,0.6092636585235596,0.46890756487846375,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6092636585235596},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6235154271125793},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امواج","boundary":[0.4302521049976349,0.6092636585235596,0.4571428596973419,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6092636585235596},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6092636585235596},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6235154271125793},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مافوق","boundary":[0.3966386616230011,0.6092636585235596,0.42016807198524475,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6092636585235596},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6092636585235596},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6235154271125793},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صوت","boundary":[0.35966387391090393,0.6092636585235596,0.38655462861061096,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6092636585235596},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6092636585235596},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6235154271125793},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6235154271125793}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3529411852359772,0.6092636585235596,0.35798320174217224,0.6235154271125793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۱-۶-","boundary":[0.7058823704719543,0.6270784139633179,0.7882353067398071,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.6941176652908325,0.6270784139633179,0.7193277478218079,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.6689075827598572,0.6270784139633179,0.6823529601097107,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6504201889038086,0.6270784139633179,0.6621848940849304,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6413301825523376},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.6134454011917114,0.6282660365104675,0.6470588445663452,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6270784139633179},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6413301825523376},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"لیپوزوم","boundary":[0.5714285969734192,0.6282660365104675,0.6084033846855164,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6282660365104675},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6413301825523376},{"x":0.561344563961029,"y":0.6413301825523376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.561344563961029,0.6282660365104675,0.5680672526359558,0.6413301825523376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴-۲-۱-۷-","boundary":[0.7042016983032227,0.6437054872512817,0.7882353067398071,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6579572558403015},{"x":0.702521026134491,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریز","boundary":[0.702521026134491,0.6437054872512817,0.7193277478218079,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تزریقی","boundary":[0.6638655662536621,0.6437054872512817,0.6957983374595642,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6504201889038086,0.6448931097984314,0.6554622054100037,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6448931097984314},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میکرواینجکشن","boundary":[0.5647059082984924,0.6448931097984314,0.6487395167350769,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6591448783874512}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5596638917922974,0.6448931097984314,0.5647059082984924,0.6591448783874512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5512605309486389,0.6448931097984314,0.5579832196235657,0.6603325605392456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۳-","boundary":[0.7478991746902466,0.6627078652381897,0.7865546345710754,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موتاسیون","boundary":[0.6991596817970276,0.6627078652381897,0.7478991746902466,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زایی","boundary":[0.6756302714347839,0.6627078652381897,0.6974790096282959,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"هدفمند","boundary":[0.6285714507102966,0.6627078652381897,0.6672269105911255,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6781472563743591}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6201680898666382,0.6627078652381897,0.6252101063728333,0.6781472563743591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴-۳-۱-","boundary":[0.7277311086654663,0.6805225610733032,0.7865546345710754,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6805225610733032},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6923990249633789},{"x":0.702521026134491,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.702521026134491,0.6805225610733032,0.7344537973403931,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.6672269105911255,0.6805225610733032,0.6941176652908325,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6117647290229797,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"موتاسیون","boundary":[0.6117647290229797,0.6817102432250977,0.6621848940849304,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6817102432250977},{"x":0.605042040348053,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6067227125167847,"y":0.694774329662323},{"x":0.6033613681793213,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.6817102432250977,0.6067227125167847,0.694774329662323]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2149643748998642},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6971496343612671}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.3412184965610504,0.21152731704711913,0.7999579954147339,0.7005867071151733],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.450118750333786},{"x":0.22857142984867096,"y":0.450118750333786},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۲","boundary":[0.21344538033008575,0.450118750333786,0.22857142984867096,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.450118750333786},{"x":0.22857142984867096,"y":0.450118750333786},{"x":0.22857142984867096,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.443118750333786,0.23357142984867096,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46674585342407227},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4750593900680542},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۲","boundary":[0.21344538033008575,0.4679335057735443,0.23025210201740265,0.4750593900680542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4679335057735443},{"x":0.23025210201740265,"y":0.46674585342407227},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4750593900680542},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4609335057735443,0.23525210201740265,0.4820593900680542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4857482314109802},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۳","boundary":[0.21512605249881744,0.4845605790615082,0.22857142984867096,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4857482314109802},{"x":0.22857142984867096,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4775605790615082,0.23357142984867096,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5035629272460938},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5035629272460938},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5035629272460938,0.22689075767993927,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5035629272460938},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5035629272460938},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.49656292724609374,0.23189075767993927,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.521377682685852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5201900005340576},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۴","boundary":[0.21344538033008575,0.521377682685852,0.23025210201740265,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.521377682685852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5201900005340576},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.514377682685852,0.23525210201740265,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5391923785209656,0.22857142984867096,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5391923785209656},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5321923785209656,0.23357142984867096,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5570071339607239,0.22857142984867096,0.5653206706047058]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5500071339607239,0.23357142984867096,0.5723206706047058],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5748218297958374},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5736342072486877},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۶","boundary":[0.21344538033008575,0.5748218297958374,0.22857142984867096,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5748218297958374},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5736342072486877},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5678218297958374,0.23357142984867096,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5926365852355957},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5926365852355957,0.22689075767993927,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5926365852355957},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5856365852355957,0.23189075767993927,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6104512810707092,0.23529411852359772,0.6187648177146912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6104512810707092},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6034512810707092,0.24029411852359772,0.6257648177146912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6282660365104675},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6282660365104675,0.23529411852359772,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6282660365104675},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6212660365104675,0.24029411852359772,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6448931097984314,0.2369747906923294,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6378931097984314,0.2419747906923294,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6638954877853394,0.2369747906923294,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6638954877853394},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6568954877853393,0.2419747906923294,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21680672466754913,0.6817102432250977,0.2386554628610611,0.6900237798690796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6817102432250977},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6900237798690796},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6747102432250977,0.2436554628610611,0.6970237798690796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۱۱-۱۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7125890851020813,0.2705882489681244,0.7209026217460632]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7125890851020813},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7209026217460632},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7055890851020813,0.2755882489681244,0.7279026217460632],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7422803044319153},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7339667677879333,0.2386554628610611,0.7422803044319153]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7422803044319153},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7434679269790649}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7269667677879333,0.2436554628610611,0.7492803044319153],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7612826824188232},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7529691457748413,0.2369747906923294,0.7612826824188232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7517814636230469},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7612826824188232},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7459691457748413,0.2419747906923294,0.7682826824188232],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.7114014029502869,0.7848739624023438,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7268408536911011},{"x":0.707563042640686,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"پنجم-","boundary":[0.707563042640686,0.7114014029502869,0.7478991746902466,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7114014029502869},{"x":0.702521026134491,"y":0.7114014029502869},{"x":0.702521026134491,"y":0.7268408536911011},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7268408536911011}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الکتروفورز","boundary":[0.6302521228790283,0.7114014029502869,0.702521026134491,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۱-","boundary":[0.7462185025215149,0.7315914630889893,0.7865546345710754,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.7058823704719543,0.7315914630889893,0.7495798468589783,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکتروفورزی","boundary":[0.6369748115539551,0.7315914630889893,0.7008403539657593,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آیزوزایم","boundary":[0.5848739743232727,0.7315914630889893,0.6285714507102966,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7315914630889893},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.7315914630889893,0.5865546464920044,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۲-","boundary":[0.7478991746902466,0.7505938410758972,0.7865546345710754,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7505938410758972},{"x":0.75126051902771,"y":0.7505938410758972},{"x":0.75126051902771,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجزاء","boundary":[0.7243697643280029,0.7505938410758972,0.75126051902771,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6789916157722473,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6789916157722473,0.7517814636230469,0.7176470756530762,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6722689270973206,"y":0.764845609664917},{"x":0.6184874176979065,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الکتروفورز","boundary":[0.6184874176979065,0.7517814636230469,0.6722689270973206,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۱-","boundary":[0.7260504364967346,0.7695962190628052,0.7848739624023438,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7695962190628052},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7092437148094177,0.7695962190628052,0.7344537973403931,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7826603055000305},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.6554622054100037,0.7695962190628052,0.6991596817970276,0.7826603055000305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7707838416099548},{"x":0.6487395167350769,"y":0.783847987651825},{"x":0.6436975002288818,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.7707838416099548,0.6487395167350769,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۲-","boundary":[0.7260504364967346,0.7850356101989746,0.7865546345710754,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.786223292350769},{"x":0.7327731251716614,"y":0.786223292350769},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیکره","boundary":[0.7042016983032227,0.786223292350769,0.7327731251716614,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.786223292350769},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6605042219161987,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.6605042219161987,0.786223292350769,0.6991596817970276,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.786223292350769},{"x":0.6470588445663452,"y":0.786223292350769},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تانک","boundary":[0.6285714507102966,0.786223292350769,0.6470588445663452,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.786223292350769},{"x":0.6184874176979065,"y":0.786223292350769},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8004750609397888},{"x":0.561344563961029,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الکتروفورز","boundary":[0.561344563961029,0.786223292350769,0.6184874176979065,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.786223292350769},{"x":0.5630252361297607,"y":0.786223292350769},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5579832196235657,0.786223292350769,0.5630252361297607,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5579832196235657,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.7874109148979187,0.5579832196235657,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7882353067398071,"y":0.815914511680603},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۲-۳-","boundary":[0.7260504364967346,0.8040379881858826,0.7882353067398071,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8040379881858826},{"x":0.7344537973403931,"y":0.815914511680603},{"x":0.702521026134491,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محيط","boundary":[0.702521026134491,0.8040379881858826,0.7344537973403931,0.815914511680603]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.805225670337677},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8040379881858826},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جداکننده","boundary":[0.6420168280601501,0.805225670337677,0.6924369931221008,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.805225670337677},{"x":0.6420168280601501,"y":0.805225670337677},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8171021342277527},{"x":0.6369748115539551,"y":0.8171021342277527}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6369748115539551,0.805225670337677,0.6420168280601501,0.8171021342277527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8361045122146606},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۳-","boundary":[0.7478991746902466,0.8218527436256409,0.7848739624023438,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8218527436256409},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6957983374595642,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فاکتورهای","boundary":[0.6957983374595642,0.8218527436256409,0.7478991746902466,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8361045122146606},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8361045122146606}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.6655462384223938,0.8218527436256409,0.6857143044471741,0.8361045122146606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6504201889038086,0.8218527436256409,0.6571428775787354,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8372921347618103},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حرکت","boundary":[0.6117647290229797,0.8218527436256409,0.6403361558914185,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8218527436256409},{"x":0.6033613681793213,"y":0.8372921347618103},{"x":0.578151285648346,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذرات","boundary":[0.578151285648346,0.8218527436256409,0.6033613681793213,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8218527436256409},{"x":0.5697479248046875,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"باردار","boundary":[0.5428571701049805,0.8218527436256409,0.5697479248046875,0.8372921347618103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8230403661727905},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.8230403661727905,0.5428571701049805,0.8372921347618103]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5378151535987854,"y":0.8372921347618103}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5328151535987854,0.7044014029502869,0.7932353067398071,0.8442921347618103],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7695962190628052,0.2369747906923294,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7625962190628052,0.2419747906923294,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7874109148979187},{"x":0.2369747906923294,"y":0.794536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7874109148979187,0.2369747906923294,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7874109148979187},{"x":0.2369747906923294,"y":0.794536828994751},{"x":0.21512605249881744,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7804109148979187,0.2419747906923294,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.805225670337677},{"x":0.23529411852359772,"y":0.805225670337677},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21344538033008575,0.805225670337677,0.23529411852359772,0.8147268295288086]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.805225670337677},{"x":0.23529411852359772,"y":0.805225670337677},{"x":0.23529411852359772,"y":0.8147268295288086},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8147268295288086}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.798225670337677,0.24029411852359772,0.8217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8337292075157166},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":"...","boundary":[0.46554622054100037,0.8171021342277527,0.5109243988990784,0.8337292075157166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8171021342277527},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8337292075157166},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8325415849685669}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.46054622054100036,0.8101021342277527,0.5159243988990784,0.8407292075157166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8230403661727905},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8218527436256409},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8301662802696228},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.8230403661727905,0.2369747906923294,0.8301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8230403661727905},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8218527436256409},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8301662802696228},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8313539028167725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.8160403661727905,0.2419747906923294,0.8371662802696228],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/NxXntwhiIRSStsUr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/vZeDYwANscESNrnP.jpg","blurred":"/storage/books/ee2522dcf0a6fa9f/pages/VtwBWXDQpnFPoutl.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00019056820657077707,0.9986583574399227,0.9990000987058582]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7764706015586853,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7747899293899536,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.10000000149011612,"str":"1","boundary":[0.7747899293899536,0.1674584299325943,0.7764706015586853,0.17458432912826538]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7798319458961487,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.07000000029802322,"str":".","boundary":[0.7798319458961487,0.1674584299325943,0.7831932902336121,0.17458432912826538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7831932902336121,"y":0.1674584299325943},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17458432912826538},{"x":0.7747899293899536,"y":0.17458432912826538}]},"confidence":0.07999999821186066,"dir":"ltr","boundary":[0.7697899293899536,0.1604584299325943,0.7881932902336121,0.1815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3663865625858307,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3663865625858307,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3025210201740265,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیوتکنولوژی","boundary":[0.3025210201740265,0.1674584299325943,0.3663865625858307,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2991596758365631,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2991596758365631,"y":0.18052256107330322},{"x":0.29411765933036804,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.29411765933036804,0.1674584299325943,0.2991596758365631,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.1674584299325943},{"x":0.289075642824173,"y":0.1674584299325943},{"x":0.289075642824173,"y":0.18052256107330322},{"x":0.26050421595573425,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.26050421595573425,0.1674584299325943,0.289075642824173,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2537815272808075,"y":0.1674584299325943},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2504201829433441,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2504201829433441,0.1674584299325943,0.2537815272808075,0.18052256107330322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943},{"x":0.24369747936725616,"y":0.1674584299325943},{"x":0.24369747936725616,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.21512605249881744,0.1674584299325943,0.24369747936725616,0.18052256107330322]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3663865625858307,"y":0.1674584299325943},{"x":0.3663865625858307,"y":0.18052256107330322},{"x":0.21512605249881744,"y":0.18052256107330322}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.21012605249881744,0.1604584299325943,0.3713865625858307,0.18752256107330323],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20071259140968323},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20071259140968323},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.20071259140968323,0.2369747906923294,0.20902612805366516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20071259140968323},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20071259140968323},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20902612805366516},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20902612805366516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.19371259140968322,0.2419747906923294,0.21602612805366517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21680672466754913,0.21852731704711914,0.2386554628610611,0.22684085369110107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.21852731704711914},{"x":0.2386554628610611,"y":0.22684085369110107},{"x":0.21680672466754913,"y":0.22684085369110107}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.21152731704711913,0.2436554628610611,0.23384085369110108],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505},{"x":0.2369747906923294,"y":0.23634204268455505},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21344538033008575,0.23634204268455505,0.2369747906923294,0.24346792697906494]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23634204268455505},{"x":0.2369747906923294,"y":0.23634204268455505},{"x":0.2369747906923294,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24346792697906494}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22934204268455505,0.2419747906923294,0.25046792697906495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.25415676832199097,0.2369747906923294,0.2624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.25415676832199097},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2624703049659729},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24715676832199096,0.2419747906923294,0.2694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21680672466754913,0.2719714939594269,0.2386554628610611,0.2802850306034088]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2802850306034088},{"x":0.21680672466754913,"y":0.2802850306034088}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.2649714939594269,0.2436554628610611,0.2872850306034088],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2980997562408447},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.28859856724739075,0.2386554628610611,0.2980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2897862195968628},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2980997562408447},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2980997562408447}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28159856724739074,0.2436554628610611,0.30509975624084473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31591448187828064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3076009452342987,0.2369747906923294,0.31591448187828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3076009452342987},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31591448187828064},{"x":0.21512605249881744,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3006009452342987,0.2419747906923294,0.32291448187828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۰","boundary":[0.21512605249881744,0.3254156708717346,0.2369747906923294,0.33372920751571655]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3254156708717346},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33372920751571655},{"x":0.21512605249881744,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3184156708717346,0.2419747906923294,0.34072920751571656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.34323039650917053,0.2386554628610611,0.35154393315315247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.34323039650917053},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3420427441596985},{"x":0.2386554628610611,"y":0.35154393315315247},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3362303965091705,0.2436554628610611,0.35854393315315247],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21140141785144806},{"x":0.7277311086654663,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۱-","boundary":[0.7260504364967346,0.20071259140968323,0.7848739624023438,0.21140141785144806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7344537973403931,"y":0.19952493906021118},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7159664034843445,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.7159664034843445,0.20071259140968323,0.7344537973403931,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7142857313156128,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6857143044471741,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.6857143044471741,0.20071259140968323,0.7142857313156128,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.20190024375915527},{"x":0.680672287940979,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6773109436035156,0.20190024375915527,0.6823529601097107,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7865546345710754,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7865546345710754,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۲-","boundary":[0.7260504364967346,0.21615201234817505,0.7865546345710754,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7327731251716614,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7042016983032227,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.702521026134491,0.21615201234817505,0.7327731251716614,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2173396646976471},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21615201234817505},{"x":0.6991596817970276,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.6504201889038086,0.2173396646976471,0.6991596817970276,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6453781723976135,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23159144818782806}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.21852731704711914,0.6453781723976135,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.235154390335083},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7865546345710754,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-۳-۳-","boundary":[0.7277311086654663,0.235154390335083,0.7865546345710754,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.235154390335083},{"x":0.7327731251716614,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7344537973403931,"y":0.24703088402748108},{"x":0.702521026134491,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"بافرها","boundary":[0.702521026134491,0.235154390335083,0.7344537973403931,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.23634204268455505},{"x":0.702521026134491,"y":0.23634204268455505},{"x":0.702521026134491,"y":0.24821852147579193},{"x":0.6991596817970276,"y":0.24821852147579193}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6991596817970276,0.23634204268455505,0.702521026134491,0.24821852147579193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7865546345710754,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-۴-","boundary":[0.7462185025215149,0.2517814636230469,0.7865546345710754,0.26603326201438904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.2529691159725189},{"x":0.75126051902771,"y":0.2517814636230469},{"x":0.75126051902771,"y":0.2672209143638611},{"x":0.729411780834198,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.729411780834198,0.2529691159725189,0.75126051902771,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2529691159725189},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"الکتروفورز","boundary":[0.6689075827598572,0.2529691159725189,0.7226890921592712,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7193277478218079,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۱-","boundary":[0.7193277478218079,0.27078384160995483,0.7848739624023438,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.27078384160995483},{"x":0.729411780834198,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7310924530029297,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6756302714347839,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکتروفورز","boundary":[0.6756302714347839,0.27078384160995483,0.7310924530029297,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6672269105911255,"y":0.27078384160995483},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6352941393852234,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کاغذی","boundary":[0.6352941393852234,0.27078384160995483,0.6689075827598572,0.28384798765182495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6302521228790283,"y":0.285035640001297},{"x":0.6268907785415649,"y":0.285035640001297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.2719714939594269,0.6302521228790283,0.285035640001297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.2874109148979187},{"x":0.7865546345710754,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7882353067398071,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7210084199905396,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۲-","boundary":[0.7210084199905396,0.2874109148979187,0.7882353067398071,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2874109148979187},{"x":0.729411780834198,"y":0.28622329235076904},{"x":0.7310924530029297,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکتروفورز","boundary":[0.6756302714347839,0.2874109148979187,0.7310924530029297,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژل","boundary":[0.6605042219161987,0.2874109148979187,0.6689075827598572,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آگار","boundary":[0.6285714507102966,0.28859856724739075,0.6504201889038086,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6268907785415649,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3028503656387329},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3028503656387329}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6235294342041016,0.28859856724739075,0.6268907785415649,0.3028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7882353067398071,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۳-","boundary":[0.7260504364967346,0.30403801798820496,0.7882353067398071,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7361344695091248,"y":0.30403801798820496},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3206650912761688},{"x":0.680672287940979,"y":0.3206650912761688}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکتروفورز","boundary":[0.680672287940979,0.30403801798820496,0.7361344695091248,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6739495992660522,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6655462384223938,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژل","boundary":[0.6655462384223938,0.3052256405353546,0.6739495992660522,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3206650912761688},{"x":0.6268907785415649,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"آگارز","boundary":[0.6268907785415649,0.3052256405353546,0.6554622054100037,0.3206650912761688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3052256405353546},{"x":0.6285714507102966,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6218487620353699,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.3052256405353546,0.6285714507102966,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۴-","boundary":[0.7193277478218079,0.3230403661727905,0.7882353067398071,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6739495992660522,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکتروفورز","boundary":[0.6739495992660522,0.3230403661727905,0.7310924530029297,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6705882549285889,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استات","boundary":[0.6386554837226868,0.3242280185222626,0.6705882549285889,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33847981691360474},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلولز","boundary":[0.6016806960105896,0.3242280185222626,0.6285714507102966,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33847981691360474},{"x":0.5949580073356628,"y":0.33847981691360474}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5949580073356628,0.3242280185222626,0.6000000238418579,0.33847981691360474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7882353067398071,"y":0.35629454255104065},{"x":0.7126050591468811,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۴-۵-","boundary":[0.7126050591468811,0.3420427441596985,0.7882353067398071,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7260504364967346,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"الکتروفورز","boundary":[0.6705882549285889,0.3420427441596985,0.7260504364967346,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ژل","boundary":[0.6554622054100037,0.3420427441596985,0.6655462384223938,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشاسته","boundary":[0.6033613681793213,0.3420427441596985,0.6453781723976135,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6000000238418579,0.3420427441596985,0.6033613681793213,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴-۶-","boundary":[0.7478991746902466,0.35866984724998474,0.7848739624023438,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7462185025215149,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7361344695091248,0.35866984724998474,0.7462185025215149,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.35866984724998474},{"x":0.729411780834198,"y":0.35866984724998474},{"x":0.729411780834198,"y":0.3729216158390045},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژل","boundary":[0.7226890921592712,0.35866984724998474,0.729411780834198,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7126050591468811,"y":0.35866984724998474},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آکریل","boundary":[0.6823529601097107,0.35866984724998474,0.7126050591468811,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3729216158390045},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3729216158390045}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آمید","boundary":[0.6504201889038086,0.35866984724998474,0.6705882549285889,0.3729216158390045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6470588445663452,"y":0.35866984724998474},{"x":0.6470588445663452,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6420168280601501,"y":0.37410926818847656}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6420168280601501,0.35866984724998474,0.6470588445663452,0.37410926818847656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7697479128837585,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7697479128837585,0.3776721954345703,0.7831932902336121,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7630252242088318,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7478991746902466,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7478991746902466,0.3776721954345703,0.7630252242088318,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7462185025215149,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نکاتی","boundary":[0.7193277478218079,0.3776721954345703,0.7462185025215149,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7109243869781494,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6974790096282959,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6974790096282959,0.3776721954345703,0.7109243869781494,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6705882549285889,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6705882549285889,0.3776721954345703,0.6924369931221008,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6638655662536621,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6352941393852234,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اجزای","boundary":[0.6352941393852234,0.3776721954345703,0.6638655662536621,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6235294342041016,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5714285969734192,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"الکتروفورز","boundary":[0.5714285969734192,0.3776721954345703,0.6235294342041016,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5630252361297607,0.3776721954345703,0.5680672526359558,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4097387194633484},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱-","boundary":[0.7697479128837585,0.3954869210720062,0.7831932902336121,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4097387194633484},{"x":0.75126051902771,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.75126051902771,0.3954869210720062,0.7613445520401001,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4097387194633484},{"x":0.729411780834198,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.729411780834198,0.3954869210720062,0.7445378303527832,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6991596817970276,0.3954869210720062,0.7226890921592712,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.6521008610725403,0.3954869210720062,0.6924369931221008,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4097387194633484},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6336134672164917,0.3954869210720062,0.6453781723976135,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.5983193516731262,0.3954869210720062,0.6268907785415649,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4097387194633484},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4097387194633484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکتریکی","boundary":[0.5462185144424438,0.3954869210720062,0.5932773351669312,0.4097387194633484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5428571701049805,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5361344814300537,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5361344814300537,0.3954869210720062,0.5428571701049805,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42399048805236816},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7714285850524902,0.4121140241622925,0.7831932902336121,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4251781404018402},{"x":0.75126051902771,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7495798468589783,0.4121140241622925,0.7630252242088318,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4251781404018402},{"x":0.729411780834198,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.729411780834198,0.4121140241622925,0.7428571581840515,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4251781404018402},{"x":0.707563042640686,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.707563042640686,0.4133016765117645,0.7243697643280029,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4133016765117645},{"x":0.6941176652908325,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"بافر","boundary":[0.6756302714347839,0.4133016765117645,0.6941176652908325,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6756302714347839,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6705882549285889,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.4144892990589142,0.6756302714347839,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۳-","boundary":[0.7495798468589783,0.4299287497997284,0.7848739624023438,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4429928660392761},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4429928660392761}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-","boundary":[0.7344537973403931,0.4299287497997284,0.7462185025215149,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4429928660392761},{"x":0.6907563209533691,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6907563209533691,0.4299287497997284,0.7277311086654663,0.4429928660392761]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6857143044471741,"y":0.44418051838874817},{"x":0.658823549747467,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بافری","boundary":[0.658823549747467,0.43111640214920044,0.6857143044471741,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6487395167350769,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6487395167350769,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6117647290229797,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.6117647290229797,0.43111640214920044,0.6487395167350769,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6033613681793213,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6033613681793213,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6000000238418579,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.43111640214920044,0.6033613681793213,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5932773351669312,"y":0.43111640214920044},{"x":0.5932773351669312,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5478991866111755,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ناپیوسته","boundary":[0.5478991866111755,0.43111640214920044,0.5932773351669312,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5428571701049805,0.4323040246963501,0.5462185144424438,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7882353067398071,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۵-۴-","boundary":[0.7243697643280029,0.4477434754371643,0.7882353067398071,0.46080759167671204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6823529601097107,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"محیطهای","boundary":[0.6823529601097107,0.4477434754371643,0.7344537973403931,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الکتروفورز","boundary":[0.6168067455291748,0.44893112778663635,0.6722689270973206,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.450118750333786},{"x":0.6117647290229797,"y":0.450118750333786},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.5697479248046875,0.450118750333786,0.6117647290229797,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.450118750333786},{"x":0.5663865804672241,"y":0.450118750333786},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4643705487251282},{"x":0.561344563961029,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.561344563961029,0.450118750333786,0.5663865804672241,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7865546345710754,"y":0.47980996966362},{"x":0.7478991746902466,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۵-۶-","boundary":[0.7478991746902466,0.4643705487251282,0.7865546345710754,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4655582010746002},{"x":0.75126051902771,"y":0.4643705487251282},{"x":0.75126051902771,"y":0.47980996966362},{"x":0.7193277478218079,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.7193277478218079,0.4655582010746002,0.75126051902771,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4655582010746002},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47980996966362},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47980996966362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6924369931221008,0.4655582010746002,0.7109243869781494,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6840336322784424,"y":0.48099762201309204},{"x":0.6672269105911255,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.6672269105911255,0.4655582010746002,0.6840336322784424,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47980996966362},{"x":0.6235294342041016,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آمیزی","boundary":[0.6235294342041016,0.4655582010746002,0.6554622054100037,0.47980996966362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4655582010746002},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48099762201309204},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژلهای","boundary":[0.5815126299858093,0.46674585342407227,0.6134454011917114,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5714285969734192,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5714285969734192,"y":0.48099762201309204},{"x":0.529411792755127,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پروتئینی","boundary":[0.529411792755127,0.46674585342407227,0.5714285969734192,0.48099762201309204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۱-","boundary":[0.7260504364967346,0.48337292671203613,0.7848739624023438,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.7176470756530762,0.48337292671203613,0.7344537973403931,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7126050591468811,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آمیزی","boundary":[0.6789916157722473,0.4845605790615082,0.7126050591468811,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6705882549285889,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6638655662536621,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6638655662536621,0.4845605790615082,0.6705882549285889,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6571428775787354,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6184874176979065,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"کوماسی","boundary":[0.6184874176979065,0.4845605790615082,0.6571428775787354,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4845605790615082},{"x":0.610084056854248,"y":0.4845605790615082},{"x":0.610084056854248,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5949580073356628,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"بلو","boundary":[0.5949580073356628,0.4845605790615082,0.610084056854248,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5949580073356628,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5899159908294678,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.4857482314109802,0.5949580073356628,0.49881234765052795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5142517685890198},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۵-۶-۲-","boundary":[0.7277311086654663,0.5011876225471497,0.7882353067398071,0.5142517685890198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.7193277478218079,0.5011876225471497,0.7344537973403931,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آمیزی","boundary":[0.6789916157722473,0.5011876225471497,0.7142857313156128,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5023753046989441},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقره","boundary":[0.6487395167350769,0.5023753046989441,0.6722689270973206,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5178147554397583}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6420168280601501,0.5035629272460938,0.6487395167350769,0.5178147554397583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7848739624023438,"y":0.519002377986908},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵-۷-","boundary":[0.7478991746902466,0.5201900005340576,0.7848739624023438,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7495798468589783,"y":0.519002377986908},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5332541465759277},{"x":0.707563042640686,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگهداری","boundary":[0.707563042640686,0.5201900005340576,0.7495798468589783,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.5201900005340576,0.6974790096282959,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.6571428775787354,0.5201900005340576,0.6840336322784424,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5201900005340576},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.6184874176979065,0.5201900005340576,0.6436975002288818,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5201900005340576},{"x":0.610084056854248,"y":0.5201900005340576},{"x":0.610084056854248,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ژل","boundary":[0.6033613681793213,0.5201900005340576,0.610084056854248,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5201900005340576},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5915966629981995,0.5201900005340576,0.5966386795043945,0.5344418287277222]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7865546345710754,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5332541465759277},{"x":0.529411792755127,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5176891040802002,0.19371259140968322,0.7982773232460022,0.5402541465759277],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21512605249881744,0.36104512214660645,0.2386554628610611,0.3693586587905884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2369747906923294,"y":0.36104512214660645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3693586587905884},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35404512214660644,0.2436554628610611,0.3763586587905884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3776721954345703},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21680672466754913,0.3776721954345703,0.2386554628610611,0.38836103677749634]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38836103677749634},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.5299999713897705,"str":".","boundary":[0.24201680719852448,0.3776721954345703,0.24201680719852448,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3776721954345703},{"x":0.24201680719852448,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.38836103677749634}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.3706721954345703,0.24701680719852448,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.39667457342147827,0.2386554628610611,0.4049881100654602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39667457342147827},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4049881100654602},{"x":0.21680672466754913,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38967457342147827,0.2436554628610611,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.4144892990589142,0.2386554628610611,0.4228028357028961]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4144892990589142},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4133016765117645},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4228028357028961},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4228028357028961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4074892990589142,0.2436554628610611,0.4298028357028961],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.43111640214920044,0.2369747906923294,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2369747906923294,"y":0.43111640214920044},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4406175911426544},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42411640214920043,0.2419747906923294,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.450118750333786,0.2369747906923294,0.45843231678009033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.450118750333786},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45843231678009033},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45843231678009033}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.443118750333786,0.2419747906923294,0.46543231678009034],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4679335057735443,0.2369747906923294,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46674585342407227},{"x":0.2369747906923294,"y":0.47624704241752625},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4609335057735443,0.2419747906923294,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21680672466754913,0.4857482314109802,0.2386554628610611,0.49406176805496216]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4857482314109802},{"x":0.2386554628610611,"y":0.49406176805496216},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49406176805496216}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4787482314109802,0.2436554628610611,0.5010617680549622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5035629272460938,0.2369747906923294,0.5118764638900757]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5035629272460938},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5118764638900757},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5118764638900757}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.49656292724609374,0.2419747906923294,0.5188764638900757],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.521377682685852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.521377682685852,0.2369747906923294,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.521377682685852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.514377682685852,0.2419747906923294,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۳۱-۱۴۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5522565245628357,0.2689075767993927,0.5605700612068176]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5522565245628357},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5605700612068176},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5605700612068176}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5452565245628357,0.2739075767993927,0.5675700612068176],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5748218297958374,0.2386554628610611,0.5819477438926697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5748218297958374},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5736342072486877},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5819477438926697},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5678218297958374,0.2436554628610611,0.5889477438926697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21512605249881744,0.5914489030838013,0.2369747906923294,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5914489030838013},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5844489030838013,0.2419747906923294,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6092636585235596,0.2369747906923294,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6092636585235596},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6175771951675415},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6022636585235596,0.2419747906923294,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6282660365104675,0.2369747906923294,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6270784139633179},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6212660365104675,0.2419747906923294,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.551068902015686},{"x":0.7848739624023438,"y":0.551068902015686},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.551068902015686,0.7848739624023438,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.551068902015686},{"x":0.7478991746902466,"y":0.551068902015686},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ششم","boundary":[0.7226890921592712,0.551068902015686,0.7478991746902466,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.551068902015686},{"x":0.7193277478218079,"y":0.551068902015686},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7126050591468811,0.551068902015686,0.7193277478218079,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.551068902015686},{"x":0.707563042640686,"y":0.551068902015686},{"x":0.707563042640686,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.6638655662536621,0.551068902015686,0.707563042640686,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.551068902015686},{"x":0.6571428775787354,"y":0.551068902015686},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زنجیرهای","boundary":[0.5949580073356628,0.551068902015686,0.6571428775787354,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.551068902015686},{"x":0.5882353186607361,"y":0.551068902015686},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"پلیمراز","boundary":[0.5462185144424438,0.551068902015686,0.5882353186607361,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.551068902015686},{"x":0.5428571701049805,"y":0.551068902015686},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5653206706047058},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5394958257675171,0.551068902015686,0.5428571701049805,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶-۱-","boundary":[0.7495798468589783,0.5724465847015381,0.7848739624023438,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5724465847015381},{"x":0.75126051902771,"y":0.5724465847015381},{"x":0.75126051902771,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7176470756530762,0.5724465847015381,0.75126051902771,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5866983532905579},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.5724465847015381,0.7109243869781494,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.6689075827598572,0.5724465847015381,0.7008403539657593,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5866983532905579},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.6302521228790283,0.5724465847015381,0.6605042219161987,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زنجیرهای","boundary":[0.5714285969734192,0.5724465847015381,0.6168067455291748,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پلیمراز","boundary":[0.5260504484176636,0.5724465847015381,0.5596638917922974,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5866983532905579},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5126050710678101,0.5724465847015381,0.5176470875740051,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5724465847015381},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5866983532905579},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.48235294222831726,0.5724465847015381,0.5109243988990784,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5724465847015381},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5724465847015381},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5866983532905579},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4773109257221222,0.5724465847015381,0.48235294222831726,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5724465847015381},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5866983532905579},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5866983532905579}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.46890756487846375,0.5724465847015381,0.4739495813846588,0.5866983532905579]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7865546345710754,"y":0.589073657989502},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶-۱-۱-","boundary":[0.7260504364967346,0.5902612805366516,0.7865546345710754,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7361344695091248,"y":0.589073657989502},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنزیمهای","boundary":[0.6873949766159058,0.5902612805366516,0.7361344695091248,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"DNA","boundary":[0.6420168280601501,0.5902612805366516,0.6756302714347839,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلیمراز","boundary":[0.6016806960105896,0.5902612805366516,0.6386554837226868,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6045130491256714}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.5902612805366516,0.6000000238418579,0.6045130491256714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6223278045654297},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶-۱-۲-","boundary":[0.7260504364967346,0.6080760359764099,0.7882353067398071,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرآورده","boundary":[0.6957983374595642,0.6080760359764099,0.7344537973403931,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6756302714347839,0.6080760359764099,0.6924369931221008,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.6336134672164917,0.6080760359764099,0.6638655662536621,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6080760359764099},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6223278045654297},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6223278045654297}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6285714507102966,0.6080760359764099,0.6336134672164917,0.6223278045654297]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶-۲-","boundary":[0.7478991746902466,0.6258907318115234,0.7865546345710754,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6389548778533936}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.7176470756530762,0.6270784139633179,0.7478991746902466,0.6377671957015991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.6924369931221008,0.6270784139633179,0.7126050591468811,0.6389548778533936]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6282660365104675},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6840336322784424,0.6282660365104675,0.6873949766159058,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6567695736885071}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۶-۲-۱-","boundary":[0.7260504364967346,0.6437054872512817,0.7865546345710754,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6567695736885071},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.7008403539657593,0.6437054872512817,0.7327731251716614,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6567695736885071},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6756302714347839,0.6437054872512817,0.6991596817970276,0.6567695736885071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6579572558403015},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.6420168280601501,0.6437054872512817,0.6672269105911255,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6448931097984314},{"x":0.63193279504776,"y":0.6437054872512817},{"x":0.63193279504776,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.5915966629981995,0.6448931097984314,0.63193279504776,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6579572558403015},{"x":0.583193302154541,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.583193302154541,0.6448931097984314,0.5932773351669312,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6448931097984314},{"x":0.578151285648346,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6579572558403015},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6579572558403015}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5731092691421509,0.6448931097984314,0.5798319578170776,0.6579572558403015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7865546345710754,"y":0.675771951675415},{"x":0.707563042640686,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶-۲-۱-۱-","boundary":[0.707563042640686,0.6615201830863953,0.7865546345710754,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7193277478218079,"y":0.675771951675415},{"x":0.6756302714347839,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رونویسی","boundary":[0.6756302714347839,0.6615201830863953,0.7193277478218079,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6615201830863953},{"x":0.6655462384223938,"y":0.675771951675415},{"x":0.63193279504776,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معکوس","boundary":[0.63193279504776,0.6615201830863953,0.6655462384223938,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6201680898666382,"y":0.675771951675415},{"x":0.6134454011917114,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6134454011917114,0.6627078652381897,0.6201680898666382,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6627078652381897},{"x":0.605042040348053,"y":0.6627078652381897},{"x":0.605042040348053,"y":0.675771951675415},{"x":0.5764706134796143,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"PCR","boundary":[0.5764706134796143,0.6627078652381897,0.605042040348053,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5714285969734192,"y":0.675771951675415},{"x":0.5495798587799072,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5495798587799072,0.6627078652381897,0.5714285969734192,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5411764979362488,"y":0.675771951675415},{"x":0.5142857432365417,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.5142857432365417,0.6627078652381897,0.5411764979362488,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5042017102241516,0.6627078652381897,0.5109243988990784,0.6769596338272095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶-۲-۱-۲-","boundary":[0.7042016983032227,0.6793349385261536,0.7882353067398071,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6793349385261536},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.6941176652908325,0.6793349385261536,0.7176470756530762,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6605042219161987,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بودن","boundary":[0.6605042219161987,0.6793349385261536,0.6840336322784424,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6504201889038086,"y":0.694774329662323},{"x":0.6218487620353699,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.6218487620353699,0.6805225610733032,0.6504201889038086,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6151260733604431,"y":0.694774329662323},{"x":0.6117647290229797,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610084056854248,0.6805225610733032,0.6151260733604431,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7090261578559875},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶-۲-۱-۳-","boundary":[0.7058823704719543,0.6983373165130615,0.7865546345710754,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کارایی","boundary":[0.6890756487846375,0.6983373165130615,0.7159664034843445,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6995249390602112},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7114014029502869},{"x":0.680672287940979,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6789916157722473,0.6995249390602112,0.6857143044471741,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7292161583900452},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۶-۲-۱-۴-","boundary":[0.7042016983032227,0.7149643898010254,0.7899159789085388,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7292161583900452},{"x":0.680672287940979,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقایسه","boundary":[0.680672287940979,0.7149643898010254,0.7193277478218079,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.6554622054100037,0.7149643898010254,0.6756302714347839,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.6352941393852234,0.7149643898010254,0.6504201889038086,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6067227125167847,0.7149643898010254,0.6252101063728333,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسبت","boundary":[0.5680672526359558,0.7149643898010254,0.5966386795043945,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7292161583900452},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5478991866111755,0.7149643898010254,0.5596638917922974,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7292161583900452},{"x":0.529411792755127,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.529411792755127,0.7149643898010254,0.5411764979362488,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7292161583900452},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاندارد","boundary":[0.4756302535533905,0.7149643898010254,0.5243697762489319,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7149643898010254},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7149643898010254},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7292161583900452},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45546218752861023,0.7149643898010254,0.46722689270973206,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7149643898010254},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7149643898010254},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7292161583900452},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.41680672764778137,0.7149643898010254,0.45042017102241516,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7292161583900452},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.3815126121044159,0.7149643898010254,0.4084033668041229,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7149643898010254},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7149643898010254},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7292161583900452},{"x":0.364705890417099,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.364705890417099,0.7149643898010254,0.36974790692329407,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7149643898010254},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7149643898010254},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7292161583900452},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تحریک","boundary":[0.32773110270500183,0.7149643898010254,0.35966387391090393,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3126050531864166,"y":0.7292161583900452},{"x":0.289075642824173,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.289075642824173,0.7149643898010254,0.3126050531864166,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.7149643898010254},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7149643898010254},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.2857142984867096,0.7149643898010254,0.29243698716163635,0.7292161583900452]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.551068902015686},{"x":0.7899159789085388,"y":0.551068902015686},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2807142984867096,0.544068902015686,0.7949159789085388,0.7362161583900452],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2386554628610611,"y":0.646080732345581},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.21680672466754913,0.6448931097984314,0.2386554628610611,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6448931097984314},{"x":0.2386554628610611,"y":0.646080732345581},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6543943285942078},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.6378931097984314,0.2436554628610611,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.21512605249881744,0.6627078652381897,0.2369747906923294,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6710214018821716},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6557078652381897,0.2419747906923294,0.6780214018821716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.6805225610733032,0.23529411852359772,0.6888360977172852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6735225610733032,0.24029411852359772,0.6958360977172852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6983373165130615,0.2386554628610611,0.7066508531570435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6983373165130615},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6913373165130615,0.2436554628610611,0.7136508531570435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175},{"x":0.2386554628610611,"y":0.716152012348175},{"x":0.2386554628610611,"y":0.724465548992157},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۱","boundary":[0.21344538033008575,0.716152012348175,0.2386554628610611,0.724465548992157]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.716152012348175},{"x":0.2386554628610611,"y":0.716152012348175},{"x":0.2386554628610611,"y":0.724465548992157},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7256532311439514}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.709152012348175,0.2436554628610611,0.731465548992157],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7565320730209351},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۴۳-۱۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.7470308542251587,0.2689075767993927,0.7565320730209351]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7470308542251587},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7470308542251587},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7565320730209351},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.8100000023841858,"str":".","boundary":[0.2722689211368561,0.7470308542251587,0.27394959330558777,0.7565320730209351]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7470308542251587},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7565320730209351},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7400308542251587,0.2789495933055878,0.7635320730209351],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7695962190628052,0.2369747906923294,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7695962190628052},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7684085369110107},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7779097557067871},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7625962190628052,0.2419747906923294,0.7849097557067871],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7546218633651733,0.7470308542251587,0.7848739624023438,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"هفتم-","boundary":[0.7092437148094177,0.7470308542251587,0.7478991746902466,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7612826824188232},{"x":0.653781533241272,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مارکرها","boundary":[0.653781533241272,0.7470308542251587,0.7042016983032227,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7470308542251587},{"x":0.653781533241272,"y":0.7470308542251587},{"x":0.653781533241272,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7612826824188232}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6470588445663452,0.7470308542251587,0.653781533241272,0.7612826824188232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۷-۱-","boundary":[0.7462185025215149,0.7660332322120667,0.7848739624023438,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7660332322120667},{"x":0.75126051902771,"y":0.7660332322120667},{"x":0.75126051902771,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.7193277478218079,0.7660332322120667,0.75126051902771,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7814726829528809},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str