داده‌کاوی برای تحلیل خودکار کسب‌وکار: مفاهیم، فنون و کاربردهای داده‌کاوی برای تحلیل خودکار کسب‌وکار: مفاهیم، فنون و کاربردهای

{"id":"3797904","title":"داده‌کاوی برای تحلیل خودکار کسب‌وکار: مفاهیم، فنون و کاربردهای","price":"۲۲۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۹۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵۶‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۶۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۲۲۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/f00b088c1749689d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/f00b088c1749689d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/f00b088c1749689d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/f00b088c1749689d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/f00b088c1749689d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-520-4","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["در سال‌های پایانی قرن بیستم، با افزایش سرعت محاسبات رایانه‌ای، حجم داده‌ها رو به فزونی نهاد و در نتیجه تحلیل داده‌ها و به‌ویژه استخراج الگوهای پنهان در آن‌ها اهمیت بسیاری یافت. در آن زمان، نیاز به کشف و استخراج این الگوها به تاسیس رشتۀ داده‌کاوی انجامید که در سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ گوناگون جهان به‌کار گرفته شد. رشد نمایی حجم داده‌ها و سرعت رو به فزونی پردازش آن‌ها، به‌ویژه در دهۀ دوم قرن بیست‌و‌یکم، رشتۀ تخصصی علوم داده‌ها را شکل داده است که در آن علوم آمار، ریاضی، علوم و مهندسی کامپیوتر نقش دارند. امروزه با اینکه رشتۀ علوم داده‌ها در جهان در مرکز توجه مدیران و مراکز دانشگاهی قرار گرفته است، اما هستۀ اصلی کار یک متخصص علوم داده‌ها، استخراج دانایی از داده‌هاست، که اغلب با فنون داده‌کاوی انجام می‌شود. از آنجا که داده‌کاوی از دو تخصص آمار و علوم کامپیوتر بهره می‌برد و بدون توجه به هر دو موضوع نمی‌توان بیشترین استفاده را از آن برد، وجود منبعی که با عنایت به هر دو موضوع، خواننده را به اجرای درست طرح‌های داده‌کاوی رهنمون سازد، بسیار بااهمیت است. کتاب‌های بسیاری در جهان در زمینۀ داده‌کاوی منتشر شده‌اند که بیشتر آن‌ها از جامعیت و رویکرد مناسبی برخوردار نیستند؛ این در حالی است که در منابع فارسی نیز کاستی‌ها بسیارند، زیرا بررسی‌ها نشان می‌دهد که معدود کتاب‌های موجود به زبان فارسی، هیچ‌یک قابلیت استفاده در آموزش دانشگاهی را ندارند درحالی‌که کتاب داده‌کاوی برای تحلیل خودکار کسب و کار: مفاهیم، فنون و کاربردها در R، با توجه به ویژگی‌های مناسب و پرشماری که دارد، برای آموزش دانشگاهی نیز مناسب است. داده‌کاوی در بسیاری از حوزه‌ها به‌کار گرفته می‌شود، یکی از مهم‌ترین آنها تحلیل خودکار کسب و کار(Business Analytics) است که در هر سازمان، نهاد و شرکتی کاربرد دارد. این کتاب، داده‌کاوی را برای تحلیل خودکار کسب و کار تشریح می‌کند، اما خواننده با درک مفاهیم و فنون آن قادر خواهد بود در همۀ زمینه‌ها داده‌کاوی را به‌کار گیرد.",""],"pages_count":"1","keywords":null,"token":"f00b088c1749689d","created_at":"2021-09-10 15:03:06","updated_at":"2022-08-30 12:11:27","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 17:40:19","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1920893","title":"اینبال یاهاو","firstname":"اینبال","lastname":"یاهاو","token":"7b03de6a217951a3","created_at":"2021-09-10 03:08:02","updated_at":"2021-09-10 03:08:02","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920894","title":"پیتر سی. بروس","firstname":"پیتر سی.","lastname":"بروس","token":"870838cabd2b458e","created_at":"2021-09-10 03:08:02","updated_at":"2021-09-10 03:08:02","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920895","title":"گالیت شمولی","firstname":"گالیت","lastname":"شمولی","token":"fbd56123c8abac8a","created_at":"2021-09-10 03:08:02","updated_at":"2021-09-10 03:08:02","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920896","title":"نیتین آر. پاتل","firstname":"نیتین آر.","lastname":"پاتل","token":"2298a3502bed3bd4","created_at":"2021-09-10 03:08:02","updated_at":"2021-09-10 03:08:02","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920897","title":"کنت سی لیختندال","firstname":"کنت سی","lastname":"لیختندال","token":"eb1bf8b2d59dc42f","created_at":"2021-09-10 03:08:03","updated_at":"2021-09-10 03:08:03","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920926","title":"دکتر محمدرضا فقیهی حبیب‌آبادی","firstname":"دکتر محمدرضا","lastname":"فقیهی حبیب‌آبادی","token":"e9f038be02872cf2","created_at":"2021-09-10 15:02:54","updated_at":"2021-09-10 15:02:54","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1920893","title":"اینبال یاهاو","firstname":"اینبال","lastname":"یاهاو","token":"7b03de6a217951a3","created_at":"2021-09-10 03:08:02","updated_at":"2021-09-10 03:08:02","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920894","title":"پیتر سی. بروس","firstname":"پیتر سی.","lastname":"بروس","token":"870838cabd2b458e","created_at":"2021-09-10 03:08:02","updated_at":"2021-09-10 03:08:02","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920895","title":"گالیت شمولی","firstname":"گالیت","lastname":"شمولی","token":"fbd56123c8abac8a","created_at":"2021-09-10 03:08:02","updated_at":"2021-09-10 03:08:02","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920896","title":"نیتین آر. پاتل","firstname":"نیتین آر.","lastname":"پاتل","token":"2298a3502bed3bd4","created_at":"2021-09-10 03:08:02","updated_at":"2021-09-10 03:08:02","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1920897","title":"کنت سی لیختندال","firstname":"کنت سی","lastname":"لیختندال","token":"eb1bf8b2d59dc42f","created_at":"2021-09-10 03:08:03","updated_at":"2021-09-10 03:08:03","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1920926","title":"دکتر محمدرضا فقیهی حبیب‌آبادی","firstname":"دکتر محمدرضا","lastname":"فقیهی حبیب‌آبادی","token":"e9f038be02872cf2","created_at":"2021-09-10 15:02:54","updated_at":"2021-09-10 15:02:54","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"786557","file":"613b34635934e1.69884858.pdf","book_id":"3797904","toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:03:07","updated_at":"2022-08-30 12:11:27","process_started_at":"2021-09-10 15:03:17","process_done_at":"2021-09-10 15:03:29","process_failed_at":null,"pages_count":"754","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"946a01cdcc090e2e147a803237b1d91a330d52f2f6029168f9d0d1a3ef310cf98ee4b92f74bde7b559158f82bedb828ae49dd5b71ca8e639ca3b923b2cd6831a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۷۵۴"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":"18385","title":"داده کادی 1","token":"9c6c79284579e967","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:31:53","updated_at":"2021-09-10 14:38:49","study_fields":[{"id":"361","title":"علوم تصمیم و مهندسی دانش","degree_id":"10","token":"f4ca7b763bdd8998","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-09 12:26:40","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"18388","title":"داده کادی 2","token":"53fe89a6d74dc6f2","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:31:53","updated_at":"2020-09-28 15:19:17","study_fields":[{"id":"361","title":"علوم تصمیم و مهندسی دانش","degree_id":"10","token":"f4ca7b763bdd8998","books_count":"12","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-03-09 12:26:40","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C","ebook_price_en":"90000","urlify":"%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"اینبال یاهاو, پیتر سی. بروس, گالیت شمولی, نیتین آر. پاتل, کنت سی لیختندال, دکتر محمدرضا فقیهی حبیب‌آبادی","tocStr":"","url":"/preview/f00b088c1749689d/%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%88%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%D8%8C-%D9%81%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19