زیست شناسی تکوینی گیلبرت - جلد دوم (ویرایش دوازدهم 2020) زیست شناسی تکوینی گیلبرت - جلد دوم (ویرایش دوازدهم 2020)

توضیحات

نسخه دوازدهم کتاب حاضر، بازگشت تکوین گیاهی به زیست شناسی تکوینی را مورد توجه قرار داده است که مدتها منتظر آن بودیم.,,تصویر روی جلد قسمتی از یک گیاه و در حقیقت تمثیل بسیاری از عناوین اصلی است که در این کتاب مورد توجه قرار گرفته است. مریستم های گل موجود در تصویر، شمه توالی سلول های بنیادی گیاهی را در زمان تکوین جنین و نیز ترمیم پس از دوران جنینی نشان می دهند. این تصویر همچنین، بیان افتراقی ژن APETALA3 را (که توسط یک گزارشگر فلورسنت مشخص می شود، رنگ سبز) به تصویر می کشد که به حلقه ای از سلول های در حال تمایز حول هر جوانه گلی محدود می شود (فلورسانس قرمز نشان دهنده‌ی دیوار دهای سلول گیاهی است) تصویر روی جلد، علاوه بر جذابیت بصری، مکانیسم هایی از جنین زایی را نشان می دهد که هم توسط جنین جانوران و هم گیاهان مورد استفاده قرار می گیرند و نیز چگونگی ادغام مفاهیم گیاهی و حیوانی را در این کتاب نشان می دهد. همچنین امیدواریم که این تصویر شما را به تامل و تفکر درباره اینکه کدام جنبه ی احتمالی از تکوین در این تصویر نشان داده شده است، وا دارد، این کار، نوعی از تحقیق با محوریت فرد است که در تمام بخش های این نسخه از کتاب شما را به آن تشویق می کنیم.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919

{"toc":null,"pages_count":376,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"f8fa24158d851fa9","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/wEQIEWzanFOYYWFY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/cRpOkBbqHKEkLNPA.jpg","blurred":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/czfviPpCpQDVWXbY.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0004959946606546787,0.0004409067858919573,0.9988566547896475,0.9992676277827989]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30706074833869934,"y":0.37559807300567627},{"x":0.43513956665992737,"y":0.37559807300567627},{"x":0.43513956665992737,"y":0.40909090638160706},{"x":0.30706074833869934,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":1,"str":"ینیوکت","boundary":[0.30706074833869934,0.37559807300567627,0.43513956665992737,0.40909090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.37559807300567627},{"x":0.5730705857276917,"y":0.37559807300567627},{"x":0.5730705857276917,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4433497488498688,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":1,"str":"یسانش","boundary":[0.4433497488498688,0.37559807300567627,0.5730705857276917,0.40909090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747126340866089,"y":0.37559807300567627},{"x":0.6912972331047058,"y":0.37559807300567627},{"x":0.6912972331047058,"y":0.40909090638160706},{"x":0.5747126340866089,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":1,"str":"تسیز","boundary":[0.5747126340866089,0.37559807300567627,0.6912972331047058,0.40909090638160706]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.43062201142311096},{"x":0.4893267750740051,"y":0.43062201142311096},{"x":0.4893267750740051,"y":0.45095694065093994},{"x":0.4482758641242981,"y":0.45095694065093994}]},"confidence":1,"str":"مود","boundary":[0.4482758641242981,0.43062201142311096,0.4893267750740051,0.45095694065093994]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.43062201142311096},{"x":0.5517241358757019,"y":0.43062201142311096},{"x":0.5517241358757019,"y":0.45095694065093994},{"x":0.4958949089050293,"y":0.45095694065093994}]},"confidence":1,"str":"دـلج","boundary":[0.4958949089050293,0.43062201142311096,0.5517241358757019,0.45095694065093994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30706074833869934,"y":0.37559807300567627},{"x":0.6912972331047058,"y":0.37559807300567627},{"x":0.6912972331047058,"y":0.45095694065093994},{"x":0.30706074833869934,"y":0.45095694065093994}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.30206074833869934,0.36859807300567626,0.6962972331047058,0.45795694065093995],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41543513536453247,"y":0.5023923516273499},{"x":0.49753695726394653,"y":0.5023923516273499},{"x":0.49753695726394653,"y":0.5215311050415039},{"x":0.41543513536453247,"y":0.5215311050415039}]},"confidence":1,"str":"مهدزاود","boundary":[0.41543513536453247,0.5023923516273499,0.49753695726394653,0.5215311050415039]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5057471394538879,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5845648646354675,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5845648646354675,"y":0.5215311050415039},{"x":0.5057471394538879,"y":0.5215311050415039}]},"confidence":1,"str":"شیاریو","boundary":[0.5057471394538879,0.5023923516273499,0.5845648646354675,0.5215311050415039]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41543513536453247,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5845648646354675,"y":0.5023923516273499},{"x":0.5845648646354675,"y":0.5215311050415039},{"x":0.41543513536453247,"y":0.5215311050415039}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.41043513536453247,0.49539235162734985,0.5895648646354675,0.5285311050415039],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.5861244201660156},{"x":0.5221675038337708,"y":0.5861244201660156},{"x":0.5221675038337708,"y":0.6052631735801697},{"x":0.4761904776096344,"y":0.6052631735801697}]},"confidence":1,"str":"2020","boundary":[0.4761904776096344,0.5861244201660156,0.5221675038337708,0.6052631735801697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4761904776096344,"y":0.5861244201660156},{"x":0.5221675038337708,"y":0.5861244201660156},{"x":0.5221675038337708,"y":0.6052631735801697},{"x":0.4761904776096344,"y":0.6052631735801697}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4711904776096344,0.5791244201660156,0.5271675038337708,0.6122631735801697],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/cajdHCiBTxKZixJr-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/srMdJWBvDfzeEiGL.jpg","blurred":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/RIMmVKDhWLRXsNln.jpg"},"info":{"width":481,"height":680,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/mFlVqdGxCSghsLcq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/XeofeqWOXYuctNDG.jpg","blurred":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/JJdAdfPmtGteHBoB.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00031264744564425966,0.0001232629749193146,0.998673307574637,0.9988813041990454]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.110047847032547},{"x":0.7060755491256714,"y":0.110047847032547},{"x":0.7060755491256714,"y":0.15311004221439362},{"x":0.5862069129943848,"y":0.15311004221439362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5862069129943848,0.110047847032547,0.7060755491256714,0.15311004221439362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44991791248321533,"y":0.110047847032547},{"x":0.5763546824455261,"y":0.110047847032547},{"x":0.5763546824455261,"y":0.15311004221439362},{"x":0.44991791248321533,"y":0.15311004221439362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.44991791248321533,0.110047847032547,0.5763546824455261,0.15311004221439362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.110047847032547},{"x":0.43021345138549805,"y":0.110047847032547},{"x":0.43021345138549805,"y":0.15311004221439362},{"x":0.293924480676651,"y":0.15311004221439362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.293924480676651,0.110047847032547,0.43021345138549805,0.15311004221439362]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.110047847032547},{"x":0.7060755491256714,"y":0.110047847032547},{"x":0.7060755491256714,"y":0.15311004221439362},{"x":0.293924480676651,"y":0.15311004221439362}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.288924480676651,0.10304784703254699,0.7110755491256714,0.16011004221439362],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4400656819343567,"y":0.16746412217617035},{"x":0.5550082325935364,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5566502213478088,"y":0.18899521231651306},{"x":0.4417077302932739,"y":0.19377990067005157}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"جلددوم","boundary":[0.4400656819343567,0.16746412217617035,0.5566502213478088,0.18899521231651306]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4400656819343567,"y":0.16746412217617035},{"x":0.5550082325935364,"y":0.16267941892147064},{"x":0.5566502213478088,"y":0.18899521231651306},{"x":0.4417077302932739,"y":0.19377990067005157}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.4350656819343567,0.16046412217617034,0.5616502213478088,0.19599521231651307],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.20933014154434204},{"x":0.6354680061340332,"y":0.21052631735801697},{"x":0.6354680061340332,"y":0.23803827166557312},{"x":0.546798050403595,"y":0.2368421107530594}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"ویرایش","boundary":[0.546798050403595,0.20933014154434204,0.6354680061340332,0.23803827166557312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.20813396573066711},{"x":0.5369458198547363,"y":0.20933014154434204},{"x":0.5353037714958191,"y":0.2368421107530594},{"x":0.4433497488498688,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"دوازدهم","boundary":[0.4433497488498688,0.20813396573066711,0.5353037714958191,0.2368421107530594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.20813396573066711},{"x":0.43021345138549805,"y":0.20813396573066711},{"x":0.43021345138549805,"y":0.23564593493938446},{"x":0.4285714328289032,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.4285714328289032,0.20813396573066711,0.43021345138549805,0.23564593493938446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.20813396573066711},{"x":0.41543513536453247,"y":0.20813396573066711},{"x":0.41543513536453247,"y":0.23564593493938446},{"x":0.36617404222488403,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"۲۰۲۰","boundary":[0.36781609058380127,0.20813396573066711,0.41543513536453247,0.23564593493938446]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.20693780481815338},{"x":0.6354680061340332,"y":0.21052631735801697},{"x":0.6354680061340332,"y":0.23803827166557312},{"x":0.36617404222488403,"y":0.23564593493938446}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36281609058380127,0.19993780481815338,0.6404680061340332,0.24503827166557313],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.6375598311424255},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6375598311424255},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6566985845565796},{"x":0.5008209943771362,"y":0.6566985845565796}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.5008209943771362,0.6375598311424255,0.5533661842346191,0.6566985845565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.6387559771537781},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6375598311424255},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6566985845565796},{"x":0.4433497488498688,"y":0.6578947305679321}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بارسی","boundary":[0.4433497488498688,0.6387559771537781,0.4958949089050293,0.6566985845565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6662679314613342},{"x":0.5500820875167847,"y":0.6674641370773315},{"x":0.5500820875167847,"y":0.6842105388641357},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6830143332481384}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کالج","boundary":[0.5123152732849121,0.6662679314613342,0.5500820875167847,0.6842105388641357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532019793987274,"y":0.6662679314613342},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6662679314613342},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6842105388641357},{"x":0.4532019793987274,"y":0.6830143332481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسمیت","boundary":[0.4532019793987274,0.6662679314613342,0.5123152732849121,0.6842105388641357]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.6375598311424255},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6375598311424255},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6842105388641357},{"x":0.4433497488498688,"y":0.6842105388641357}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.43834974884986877,0.6305598311424255,0.5583661842346191,0.6912105388641357],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.6973684430122375},{"x":0.5599343180656433,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5599343180656433,"y":0.7153109908103943},{"x":0.5024630427360535,"y":0.7165071964263916}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسکات","boundary":[0.5008209943771362,0.6973684430122375,0.5599343180656433,0.7153109908103943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.6997607946395874},{"x":0.49753695726394653,"y":0.6973684430122375},{"x":0.4991789758205414,"y":0.7165071964263916},{"x":0.43842363357543945,"y":0.7188995480537415}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیلبرت","boundary":[0.4367816150188446,0.6997607946395874,0.4991789758205414,0.7165071964263916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656814455986023,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6995074152946472,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6995074152946472,"y":0.7452152967453003},{"x":0.656814455986023,"y":0.7452152967453003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.656814455986023,0.7272727489471436,0.6995074152946472,0.7452152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6502463221549988,"y":0.7272727489471436},{"x":0.6502463221549988,"y":0.7452152967453003},{"x":0.5796387791633606,"y":0.7452152967453003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برجستهی","boundary":[0.5796387791633606,0.7272727489471436,0.6502463221549988,0.7452152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.7260765433311462},{"x":0.5681445002555847,"y":0.7260765433311462},{"x":0.5681445002555847,"y":0.7452152967453003},{"x":0.5385878682136536,"y":0.7452152967453003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کالج","boundary":[0.5385878682136536,0.7260765433311462,0.5681445002555847,0.7452152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.7260765433311462},{"x":0.5303776860237122,"y":0.7272727489471436},{"x":0.5303776860237122,"y":0.7452152967453003},{"x":0.4597701132297516,"y":0.7452152967453003}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سوارتمور","boundary":[0.4597701132297516,0.7260765433311462,0.5303776860237122,0.7452152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.7260765433311462},{"x":0.45812806487083435,"y":0.7260765433311462},{"x":0.45812806487083435,"y":0.7452152967453003},{"x":0.4482758641242981,"y":0.7452152967453003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4482758641242981,0.7260765433311462,0.45812806487083435,0.7452152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.7260765433311462},{"x":0.444991797208786,"y":0.7260765433311462},{"x":0.444991797208786,"y":0.7452152967453003},{"x":0.3842364549636841,"y":0.7452152967453003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3842364549636841,0.7260765433311462,0.444991797208786,0.7452152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.7260765433311462},{"x":0.3776683211326599,"y":0.7260765433311462},{"x":0.3776683211326599,"y":0.7452152967453003},{"x":0.30213463306427,"y":0.7452152967453003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هلسینکی","boundary":[0.30213463306427,0.7260765433311462,0.3776683211326599,0.7452152967453003]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30213463306427,"y":0.6973684430122375},{"x":0.6995074152946472,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6995074152946472,"y":0.7464115023612976},{"x":0.30213463306427,"y":0.7476076483726501}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.29713463306427,0.6903684430122375,0.7045074152946472,0.7534115023612976],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6354680061340332,"y":0.7619616985321045},{"x":0.6453201770782471,"y":0.7619616985321045},{"x":0.6453201770782471,"y":0.779904305934906},{"x":0.6354680061340332,"y":0.779904305934906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6354680061340332,0.7619616985321045,0.6453201770782471,0.779904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.7619616985321045},{"x":0.6305418610572815,"y":0.7619616985321045},{"x":0.6305418610572815,"y":0.779904305934906},{"x":0.5796387791633606,"y":0.779904305934906}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.5796387791633606,0.7619616985321045,0.6305418610572815,0.779904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681445002555847,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5763546824455261,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5763546824455261,"y":0.779904305934906},{"x":0.5681445002555847,"y":0.779904305934906}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5681445002555847,0.7619616985321045,0.5763546824455261,0.779904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5632184147834778,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5632184147834778,"y":0.779904305934906},{"x":0.5123152732849121,"y":0.779904305934906}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.5123152732849121,0.7619616985321045,0.5632184147834778,0.779904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5057471394538879,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5106732249259949,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5106732249259949,"y":0.779904305934906},{"x":0.5057471394538879,"y":0.779904305934906}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5057471394538879,0.7619616985321045,0.5106732249259949,0.779904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5008209943771362,"y":0.7619616985321045},{"x":0.5008209943771362,"y":0.779904305934906},{"x":0.4088670015335083,"y":0.7811004519462585}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکترحسین","boundary":[0.4088670015335083,0.7619616985321045,0.5008209943771362,0.779904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.7619616985321045},{"x":0.403940886259079,"y":0.7619616985321045},{"x":0.403940886259079,"y":0.7811004519462585},{"x":0.3497537076473236,"y":0.7811004519462585}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.3497537076473236,0.7619616985321045,0.403940886259079,0.7811004519462585]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.7619616985321045},{"x":0.6453201770782471,"y":0.760765552520752},{"x":0.6453201770782471,"y":0.779904305934906},{"x":0.3497537076473236,"y":0.7811004519462585}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3447537076473236,0.7549616985321045,0.6503201770782471,0.786904305934906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420361399650574,"y":0.7822966575622559},{"x":0.6798029541969299,"y":0.7822966575622559},{"x":0.6798029541969299,"y":0.8026315569877625},{"x":0.6420361399650574,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.6420361399650574,0.7822966575622559,0.6798029541969299,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.587848961353302,"y":0.7822966575622559},{"x":0.6354680061340332,"y":0.7822966575622559},{"x":0.6354680061340332,"y":0.8026315569877625},{"x":0.587848961353302,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.587848961353302,0.7822966575622559,0.6354680061340332,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.7822966575622559},{"x":0.5829228162765503,"y":0.7822966575622559},{"x":0.5829228162765503,"y":0.8026315569877625},{"x":0.5353037714958191,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5353037714958191,0.7822966575622559,0.5829228162765503,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.7822966575622559},{"x":0.5221675038337708,"y":0.7822966575622559},{"x":0.5221675038337708,"y":0.8026315569877625},{"x":0.467980295419693,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.467980295419693,0.7822966575622559,0.5221675038337708,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45484399795532227,"y":0.7822966575622559},{"x":0.4614121615886688,"y":0.7822966575622559},{"x":0.4614121615886688,"y":0.8026315569877625},{"x":0.45484399795532227,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45484399795532227,0.7822966575622559,0.4614121615886688,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.7822966575622559},{"x":0.4482758641242981,"y":0.7822966575622559},{"x":0.4482758641242981,"y":0.8026315569877625},{"x":0.3727422058582306,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.3727422058582306,0.7822966575622559,0.4482758641242981,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.316912978887558,"y":0.7822966575622559},{"x":0.36617404222488403,"y":0.7822966575622559},{"x":0.36617404222488403,"y":0.8026315569877625},{"x":0.316912978887558,"y":0.8026315569877625}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.316912978887558,0.7822966575622559,0.36617404222488403,0.8026315569877625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.8038277626037598},{"x":0.7684729099273682,"y":0.8038277626037598},{"x":0.7684729099273682,"y":0.8241626620292664},{"x":0.6847290396690369,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشکده","boundary":[0.6847290396690369,0.8038277626037598,0.7684729099273682,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.8038277626037598},{"x":0.6814450025558472,"y":0.8038277626037598},{"x":0.6814450025558472,"y":0.8241626620292664},{"x":0.6305418610572815,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6305418610572815,0.8038277626037598,0.6814450025558472,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.8038277626037598},{"x":0.6288998126983643,"y":0.8038277626037598},{"x":0.6288998126983643,"y":0.8241626620292664},{"x":0.5779967308044434,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5779967308044434,0.8038277626037598,0.6288998126983643,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.8038277626037598},{"x":0.5665024518966675,"y":0.8038277626037598},{"x":0.5665024518966675,"y":0.8241626620292664},{"x":0.5599343180656433,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5599343180656433,0.8038277626037598,0.5665024518966675,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.8038277626037598},{"x":0.5533661842346191,"y":0.8038277626037598},{"x":0.5533661842346191,"y":0.8241626620292664},{"x":0.5024630427360535,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.5024630427360535,0.8038277626037598,0.5533661842346191,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.8038277626037598},{"x":0.4958949089050293,"y":0.8038277626037598},{"x":0.4958949089050293,"y":0.8241626620292664},{"x":0.4203612506389618,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.4203612506389618,0.8038277626037598,0.4958949089050293,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.8038277626037598},{"x":0.4137931168079376,"y":0.8038277626037598},{"x":0.4137931168079376,"y":0.8241626620292664},{"x":0.3694581389427185,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.3694581389427185,0.8038277626037598,0.4137931168079376,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35960590839385986,"y":0.8038277626037598},{"x":0.3645320236682892,"y":0.8038277626037598},{"x":0.3645320236682892,"y":0.8241626620292664},{"x":0.35960590839385986,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35960590839385986,0.8038277626037598,0.3645320236682892,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.8038277626037598},{"x":0.3530377745628357,"y":0.8038277626037598},{"x":0.3530377745628357,"y":0.8241626620292664},{"x":0.2742200195789337,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.2742200195789337,0.8038277626037598,0.3530377745628357,0.8241626620292664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.8038277626037598},{"x":0.26765188574790955,"y":0.8038277626037598},{"x":0.26765188574790955,"y":0.8241626620292664},{"x":0.22824302315711975,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.22824302315711975,0.8038277626037598,0.26765188574790955,0.8241626620292664]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.7822966575622559},{"x":0.7684729099273682,"y":0.7822966575622559},{"x":0.7684729099273682,"y":0.8241626620292664},{"x":0.22824302315711975,"y":0.8241626620292664}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.22324302315711975,0.7752966575622559,0.7734729099273682,0.8311626620292664],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.8253588676452637},{"x":0.6929392218589783,"y":0.8253588676452637},{"x":0.6929392218589783,"y":0.8433014154434204},{"x":0.6584565043449402,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6584565043449402,0.8253588676452637,0.6929392218589783,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.8253588676452637},{"x":0.651888370513916,"y":0.8253588676452637},{"x":0.651888370513916,"y":0.8433014154434204},{"x":0.6026272773742676,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6026272773742676,0.8253588676452637,0.651888370513916,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5500820875167847,"y":0.8253588676452637},{"x":0.6009852290153503,"y":0.8253588676452637},{"x":0.6009852290153503,"y":0.8433014154434204},{"x":0.5500820875167847,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5500820875167847,0.8253588676452637,0.6009852290153503,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4926108419895172,"y":0.8253588676452637},{"x":0.540229856967926,"y":0.8253588676452637},{"x":0.540229856967926,"y":0.8433014154434204},{"x":0.4926108419895172,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.4926108419895172,0.8253588676452637,0.540229856967926,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.8253588676452637},{"x":0.48604267835617065,"y":0.8253588676452637},{"x":0.48604267835617065,"y":0.8433014154434204},{"x":0.4811165928840637,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4811165928840637,0.8253588676452637,0.48604267835617065,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.8241626620292664},{"x":0.47454842925071716,"y":0.8241626620292664},{"x":0.47454842925071716,"y":0.8433014154434204},{"x":0.4137931168079376,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4137931168079376,0.8241626620292664,0.47454842925071716,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.8241626620292664},{"x":0.40722495317459106,"y":0.8241626620292664},{"x":0.40722495317459106,"y":0.8421052694320679},{"x":0.380952388048172,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.380952388048172,0.8241626620292664,0.40722495317459106,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.8241626620292664},{"x":0.3760262727737427,"y":0.8241626620292664},{"x":0.3760262727737427,"y":0.8421052694320679},{"x":0.36781609058380127,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.36781609058380127,0.8241626620292664,0.3760262727737427,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30706074833869934,"y":0.8241626620292664},{"x":0.3612479567527771,"y":0.8241626620292664},{"x":0.3612479567527771,"y":0.8421052694320679},{"x":0.30706074833869934,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.30706074833869934,0.8241626620292664,0.3612479567527771,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.8564593195915222},{"x":0.802955687046051,"y":0.8564593195915222},{"x":0.802955687046051,"y":0.8779904246330261},{"x":0.7339901328086853,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.7339901328086853,0.8564593195915222,0.802955687046051,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7241379022598267,"y":0.8564593195915222},{"x":0.7290640473365784,"y":0.8564593195915222},{"x":0.7290640473365784,"y":0.8779904246330261},{"x":0.7241379022598267,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7241379022598267,0.8564593195915222,0.7290640473365784,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.8564593195915222},{"x":0.71592777967453,"y":0.8564593195915222},{"x":0.71592777967453,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6781609058380127,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.6781609058380127,0.8564593195915222,0.71592777967453,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.8564593195915222},{"x":0.6732348203659058,"y":0.8564593195915222},{"x":0.6732348203659058,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6272578239440918,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.6272578239440918,0.8564593195915222,0.6732348203659058,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157635450363159,"y":0.8564593195915222},{"x":0.6206896305084229,"y":0.8564593195915222},{"x":0.6206896305084229,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6157635450363159,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6157635450363159,0.8564593195915222,0.6206896305084229,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.8564593195915222},{"x":0.610837459564209,"y":0.8564593195915222},{"x":0.610837459564209,"y":0.8779904246330261},{"x":0.5270935893058777,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نیوشاحق","boundary":[0.5270935893058777,0.8564593195915222,0.610837459564209,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.8564593195915222},{"x":0.523809552192688,"y":0.8564593195915222},{"x":0.523809552192688,"y":0.8779904246330261},{"x":0.47783252596855164,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرست","boundary":[0.47783252596855164,0.8564593195915222,0.523809552192688,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.8564593195915222},{"x":0.4761904776096344,"y":0.8564593195915222},{"x":0.4761904776096344,"y":0.8779904246330261},{"x":0.467980295419693,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.467980295419693,0.8564593195915222,0.4761904776096344,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.8564593195915222},{"x":0.4614121615886688,"y":0.8564593195915222},{"x":0.4614121615886688,"y":0.8779904246330261},{"x":0.4170771837234497,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیلوفر","boundary":[0.4170771837234497,0.8564593195915222,0.4614121615886688,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.8564593195915222},{"x":0.4121510684490204,"y":0.8564593195915222},{"x":0.4121510684490204,"y":0.8779904246330261},{"x":0.3497537076473236,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوشدل","boundary":[0.3497537076473236,0.8564593195915222,0.4121510684490204,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.8564593195915222},{"x":0.34318554401397705,"y":0.8564593195915222},{"x":0.34318554401397705,"y":0.8779904246330261},{"x":0.32676517963409424,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راد","boundary":[0.32676517963409424,0.8564593195915222,0.34318554401397705,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32019704580307007,"y":0.8564593195915222},{"x":0.3251231610774994,"y":0.8564593195915222},{"x":0.3251231610774994,"y":0.8779904246330261},{"x":0.32019704580307007,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32019704580307007,0.8564593195915222,0.3251231610774994,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2660098373889923,"y":0.8564593195915222},{"x":0.3136289119720459,"y":0.8564593195915222},{"x":0.3136289119720459,"y":0.8779904246330261},{"x":0.2660098373889923,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آیسان","boundary":[0.2660098373889923,0.8564593195915222,0.3136289119720459,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20853859186172485,"y":0.8564593195915222},{"x":0.25944170355796814,"y":0.8564593195915222},{"x":0.25944170355796814,"y":0.8779904246330261},{"x":0.20853859186172485,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرهادی","boundary":[0.20853859186172485,0.8564593195915222,0.25944170355796814,0.8779904246330261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.8564593195915222},{"x":0.2019704431295395,"y":0.8564593195915222},{"x":0.2019704431295395,"y":0.8779904246330261},{"x":0.19540229439735413,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.19540229439735413,0.8564593195915222,0.2019704431295395,0.8779904246330261]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19540229439735413,"y":0.8241626620292664},{"x":0.802955687046051,"y":0.8265550136566162},{"x":0.802955687046051,"y":0.8791866302490234},{"x":0.19540229439735413,"y":0.8779904246330261}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.19040229439735412,0.8171626620292664,0.807955687046051,0.8861866302490234],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469622254371643,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6765188574790955,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6765188574790955,"y":0.8983253836631775},{"x":0.6469622254371643,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.6469622254371643,0.8779904246330261,0.6765188574790955,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6403940916061401,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6403940916061401,"y":0.8983253836631775},{"x":0.6206896305084229,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.6206896305084229,0.8779904246330261,0.6403940916061401,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6124794483184814,"y":0.8779904246330261},{"x":0.6124794483184814,"y":0.8983253836631775},{"x":0.5862069129943848,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ایاغ","boundary":[0.5862069129943848,0.8779904246330261,0.6124794483184814,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.8779904246330261},{"x":0.5845648646354675,"y":0.8779904246330261},{"x":0.5845648646354675,"y":0.8983253836631775},{"x":0.5779967308044434,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5779967308044434,0.8779904246330261,0.5845648646354675,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5320196747779846,"y":0.8779904246330261},{"x":0.569786548614502,"y":0.8779904246330261},{"x":0.569786548614502,"y":0.8983253836631775},{"x":0.5320196747779846,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.5320196747779846,0.8779904246330261,0.569786548614502,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5057471394538879,"y":0.8779904246330261},{"x":0.523809552192688,"y":0.8779904246330261},{"x":0.523809552192688,"y":0.8983253836631775},{"x":0.5057471394538879,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.5057471394538879,0.8779904246330261,0.523809552192688,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4712643623352051,"y":0.8779904246330261},{"x":0.5008209943771362,"y":0.8779904246330261},{"x":0.5008209943771362,"y":0.8983253836631775},{"x":0.4712643623352051,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایاغ","boundary":[0.4712643623352051,0.8779904246330261,0.5008209943771362,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.8779904246330261},{"x":0.46962234377861023,"y":0.8779904246330261},{"x":0.46962234377861023,"y":0.8983253836631775},{"x":0.4614121615886688,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4614121615886688,0.8779904246330261,0.46962234377861023,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.8779904246330261},{"x":0.4564860463142395,"y":0.8779904246330261},{"x":0.4564860463142395,"y":0.8983253836631775},{"x":0.4170771837234497,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شراره","boundary":[0.4170771837234497,0.8779904246330261,0.4564860463142395,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563218414783478,"y":0.8779904246330261},{"x":0.4121510684490204,"y":0.8779904246330261},{"x":0.4121510684490204,"y":0.8983253836631775},{"x":0.3563218414783478,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مستانی","boundary":[0.3563218414783478,0.8779904246330261,0.4121510684490204,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32348111271858215,"y":0.8779904246330261},{"x":0.34811165928840637,"y":0.8779904246330261},{"x":0.34811165928840637,"y":0.8983253836631775},{"x":0.32348111271858215,"y":0.8983253836631775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.32348111271858215,0.8779904246330261,0.34811165928840637,0.8983253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.633825957775116,"y":0.910287082195282},{"x":0.7126436829566956,"y":0.910287082195282},{"x":0.7126436829566956,"y":0.9282296895980835},{"x":0.633825957775116,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.633825957775116,0.910287082195282,0.7126436829566956,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.910287082195282},{"x":0.6305418610572815,"y":0.910287082195282},{"x":0.6305418610572815,"y":0.9282296895980835},{"x":0.6256157755851746,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6256157755851746,0.910287082195282,0.6305418610572815,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.910287082195282},{"x":0.6190476417541504,"y":0.910287082195282},{"x":0.6190476417541504,"y":0.9282296895980835},{"x":0.5862069129943848,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5862069129943848,0.910287082195282,0.6190476417541504,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.910287082195282},{"x":0.5812807679176331,"y":0.910287082195282},{"x":0.5812807679176331,"y":0.9282296895980835},{"x":0.546798050403595,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"یاسر","boundary":[0.546798050403595,0.910287082195282,0.5812807679176331,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49425286054611206,"y":0.910287082195282},{"x":0.5435139536857605,"y":0.910287082195282},{"x":0.5435139536857605,"y":0.9282296895980835},{"x":0.49425286054611206,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهمتنی","boundary":[0.49425286054611206,0.910287082195282,0.5435139536857605,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48275861144065857,"y":0.910287082195282},{"x":0.4876847267150879,"y":0.910287082195282},{"x":0.4876847267150879,"y":0.9282296895980835},{"x":0.48275861144065857,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48275861144065857,0.910287082195282,0.4876847267150879,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.910287082195282},{"x":0.4761904776096344,"y":0.910287082195282},{"x":0.4761904776096344,"y":0.9282296895980835},{"x":0.4433497488498688,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4433497488498688,0.910287082195282,0.4761904776096344,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39901477098464966,"y":0.910287082195282},{"x":0.43842363357543945,"y":0.910287082195282},{"x":0.43842363357543945,"y":0.9282296895980835},{"x":0.39901477098464966,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سیده","boundary":[0.39901477098464966,0.910287082195282,0.43842363357543945,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.910287082195282},{"x":0.3924466371536255,"y":0.910287082195282},{"x":0.3924466371536255,"y":0.9282296895980835},{"x":0.34318554401397705,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نفیسه","boundary":[0.34318554401397705,0.910287082195282,0.3924466371536255,0.9282296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.910287082195282},{"x":0.3366174101829529,"y":0.910287082195282},{"x":0.3366174101829529,"y":0.9282296895980835},{"x":0.2857142984867096,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسنی","boundary":[0.2857142984867096,0.910287082195282,0.3366174101829529,0.9282296895980835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.8779904246330261},{"x":0.7126436829566956,"y":0.8779904246330261},{"x":0.7126436829566956,"y":0.9282296895980835},{"x":0.2857142984867096,"y":0.9282296895980835}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2807142984867096,0.8709904246330261,0.7176436829566956,0.9352296895980835],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/dyvXcpMgqDyoqxmT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/FiwrUHkvcgGdTbPp.jpg","blurred":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/oNDMOWKeWwyVljfU.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0001913147283892326,0.00013184794206083105,0.9985978116856029,0.9988741500731291]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.11722487956285477},{"x":0.7060755491256714,"y":0.11722487956285477},{"x":0.7060755491256714,"y":0.1351674646139145},{"x":0.6584565043449402,"y":0.1351674646139145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6584565043449402,0.11722487956285477,0.7060755491256714,0.1351674646139145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.11722487956285477},{"x":0.651888370513916,"y":0.11722487956285477},{"x":0.651888370513916,"y":0.1351674646139145},{"x":0.6026272773742676,"y":0.1351674646139145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6026272773742676,0.11722487956285477,0.651888370513916,0.1351674646139145]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.11722487956285477},{"x":0.7060755491256714,"y":0.11722487956285477},{"x":0.7060755491256714,"y":0.1351674646139145},{"x":0.6026272773742676,"y":0.1351674646139145}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.5976272773742676,0.11022487956285476,0.7110755491256714,0.1421674646139145],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.13636364042758942},{"x":0.6600984930992126,"y":0.1351674646139145},{"x":0.6600984930992126,"y":0.15071770548820496},{"x":0.5977011322975159,"y":0.15191388130187988}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.5977011322975159,0.13636364042758942,0.6600984930992126,0.15071770548820496]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.13636364042758942},{"x":0.6600984930992126,"y":0.1351674646139145},{"x":0.6600984930992126,"y":0.15071770548820496},{"x":0.5977011322975159,"y":0.15191388130187988}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5927011322975159,0.1293636404275894,0.6650984930992127,0.15771770548820496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.1614832580089569},{"x":0.6305418610572815,"y":0.16028708219528198},{"x":0.6321839094161987,"y":0.16746412217617035},{"x":0.5977011322975159,"y":0.16866028308868408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"جلددوم","boundary":[0.5977011322975159,0.1614832580089569,0.6321839094161987,0.16746412217617035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.1734449714422226},{"x":0.656814455986023,"y":0.1734449714422226},{"x":0.656814455986023,"y":0.17942583560943604},{"x":0.6371099948883057,"y":0.17942583560943604}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ویرایش","boundary":[0.6371099948883057,0.1734449714422226,0.656814455986023,0.17942583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.1734449714422226},{"x":0.6354680061340332,"y":0.1734449714422226},{"x":0.6354680061340332,"y":0.17942583560943604},{"x":0.6141214966773987,"y":0.17942583560943604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","str":"دوازدهم","boundary":[0.6141214966773987,0.1734449714422226,0.6354680061340332,0.17942583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610837459564209,"y":0.1734449714422226},{"x":0.610837459564209,"y":0.1734449714422226},{"x":0.610837459564209,"y":0.17942583560943604},{"x":0.610837459564209,"y":0.17942583560943604}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","str":"|","boundary":[0.610837459564209,0.1734449714422226,0.610837459564209,0.17942583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.1734449714422226},{"x":0.6075533628463745,"y":0.1734449714422226},{"x":0.6075533628463745,"y":0.17942583560943604},{"x":0.5977011322975159,"y":0.17942583560943604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","str":"۲۰۲۰","boundary":[0.5977011322975159,0.1734449714422226,0.6075533628463745,0.17942583560943604]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0.75},{"languageCode":"ur","confidence":0.25}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.16028708219528198},{"x":0.656814455986023,"y":0.16028708219528198},{"x":0.6584565043449402,"y":0.17942583560943604},{"x":0.5977011322975159,"y":0.18062201142311096}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5927011322975159,0.15328708219528198,0.6634565043449402,0.18642583560943604],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.18540669977664948},{"x":0.633825957775116,"y":0.18540669977664948},{"x":0.633825957775116,"y":0.19258372485637665},{"x":0.6206896305084229,"y":0.19258372485637665}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.6206896305084229,0.18540669977664948,0.633825957775116,0.19258372485637665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.18540669977664948},{"x":0.6174055933952332,"y":0.18540669977664948},{"x":0.6174055933952332,"y":0.19258372485637665},{"x":0.5977011322975159,"y":0.19258372485637665}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بارسی","boundary":[0.5977011322975159,0.18540669977664948,0.6174055933952332,0.19258372485637665]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157635450363159,"y":0.19377990067005157},{"x":0.633825957775116,"y":0.19377990067005157},{"x":0.633825957775116,"y":0.20095694065093994},{"x":0.6157635450363159,"y":0.20095694065093994}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسکات","boundary":[0.6157635450363159,0.19377990067005157,0.633825957775116,0.20095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.19377990067005157},{"x":0.6141214966773987,"y":0.19377990067005157},{"x":0.6141214966773987,"y":0.20095694065093994},{"x":0.5977011322975159,"y":0.20095694065093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیلبرت","boundary":[0.5977011322975159,0.19377990067005157,0.6141214966773987,0.20095694065093994]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.18540669977664948},{"x":0.633825957775116,"y":0.18540669977664948},{"x":0.633825957775116,"y":0.20095694065093994},{"x":0.5977011322975159,"y":0.20095694065093994}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5927011322975159,0.17840669977664947,0.638825957775116,0.20795694065093995],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8193760514259338,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8193760514259338,"y":0.31100478768348694},{"x":0.8177340030670166,"y":0.31100478768348694}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8177340030670166,0.3050239086151123,0.8193760514259338,0.31100478768348694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.30622008442878723},{"x":0.8160919547080994,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8160919547080994,"y":0.31100478768348694},{"x":0.8045976758003235,"y":0.31100478768348694}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.8045976758003235,0.30622008442878723,0.8160919547080994,0.31100478768348694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.30622008442878723},{"x":0.802955687046051,"y":0.30622008442878723},{"x":0.802955687046051,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7963874936103821,"y":0.31100478768348694}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"وما","boundary":[0.7963874936103821,0.30622008442878723,0.802955687046051,0.31100478768348694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.30622008442878723},{"x":0.8193760514259338,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8193760514259338,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7963874936103821,"y":0.31100478768348694}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.7913874936103821,0.2992200844287872,0.8243760514259338,0.31800478768348694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8062397241592407,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8062397241592407,"y":0.31100478768348694},{"x":0.8045976758003235,"y":0.31100478768348694}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"ته","boundary":[0.8045976758003235,0.3050239086151123,0.8062397241592407,0.31100478768348694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.3050239086151123},{"x":0.802955687046051,"y":0.3050239086151123},{"x":0.802955687046051,"y":0.31100478768348694},{"x":0.8013136386871338,"y":0.31100478768348694}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8013136386871338,0.3050239086151123,0.802955687046051,0.31100478768348694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.3050239086151123},{"x":0.7996715903282166,"y":0.3050239086151123},{"x":0.7996715903282166,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7881773114204407,"y":0.31100478768348694}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7881773114204407,0.3050239086151123,0.7996715903282166,0.31100478768348694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.3050239086151123},{"x":0.7881773114204407,"y":0.3050239086151123},{"x":0.7881773114204407,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7865353226661682,"y":0.31100478768348694}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7865353226661682,0.3050239086151123,0.7881773114204407,0.31100478768348694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.3050239086151123},{"x":0.784893274307251,"y":0.3050239086151123},{"x":0.784893274307251,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7717570066452026,"y":0.31100478768348694}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.7717570066452026,0.3050239086151123,0.784893274307251,0.31100478768348694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569786310195923,"y":0.3050239086151123},{"x":0.7701149582862854,"y":0.3050239086151123},{"x":0.7701149582862854,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7569786310195923,"y":0.31100478768348694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.7569786310195923,0.3050239086151123,0.7701149582862854,0.31100478768348694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.309808611869812},{"x":0.8210180401802063,"y":0.309808611869812},{"x":0.8210180401802063,"y":0.31578946113586426},{"x":0.8111658692359924,"y":0.31578946113586426}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.8111658692359924,0.309808611869812,0.8210180401802063,0.31578946113586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.309808611869812},{"x":0.8095238208770752,"y":0.309808611869812},{"x":0.8095238208770752,"y":0.3169856369495392},{"x":0.7898193597793579,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7898193597793579,0.309808611869812,0.8095238208770752,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7832512259483337,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7947455048561096,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7947455048561096,"y":0.3169856369495392},{"x":0.7832512259483337,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7832512259483337,0.31100478768348694,0.7947455048561096,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.31100478768348694},{"x":0.779967188835144,"y":0.31100478768348694},{"x":0.779967188835144,"y":0.3169856369495392},{"x":0.7668308615684509,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.7668308615684509,0.31100478768348694,0.779967188835144,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7635468244552612,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7635468244552612,"y":0.3169856369495392},{"x":0.761904776096344,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.761904776096344,0.31100478768348694,0.7635468244552612,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7602627277374268,"y":0.31100478768348694},{"x":0.7602627277374268,"y":0.3169856369495392},{"x":0.7422003149986267,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.7422003149986267,0.31100478768348694,0.7602627277374268,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.31100478768348694},{"x":0.738916277885437,"y":0.31100478768348694},{"x":0.738916277885437,"y":0.3169856369495392},{"x":0.7274219989776611,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.7274219989776611,0.31100478768348694,0.738916277885437,0.3169856369495392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996715903282166,"y":0.31578946113586426},{"x":0.8210180401802063,"y":0.31578946113586426},{"x":0.8210180401802063,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7996715903282166,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهشکده","boundary":[0.7996715903282166,0.31578946113586426,0.8210180401802063,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7980295419692993,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7980295419692993,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7783251404762268,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7783251404762268,0.31578946113586426,0.7980295419692993,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.31578946113586426},{"x":0.784893274307251,"y":0.31578946113586426},{"x":0.784893274307251,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7701149582862854,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7701149582862854,0.31578946113586426,0.784893274307251,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7684729099273682,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7684729099273682,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7684729099273682,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7684729099273682,0.31578946113586426,0.7684729099273682,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7651888132095337,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7651888132095337,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7520525455474854,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.7520525455474854,0.31578946113586426,0.7651888132095337,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7504104971885681,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7504104971885681,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7422003149986267,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.7422003149986267,0.31578946113586426,0.7504104971885681,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.31578946113586426},{"x":0.738916277885437,"y":0.31578946113586426},{"x":0.738916277885437,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7323480844497681,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7323480844497681,0.31578946113586426,0.738916277885437,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7307060956954956,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7307060956954956,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7192118167877197,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.7192118167877197,0.31578946113586426,0.7307060956954956,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7175697684288025,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7175697684288025,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7175697684288025,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7175697684288025,0.31578946113586426,0.7175697684288025,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7142857313156128,"y":0.31578946113586426},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3217703402042389},{"x":0.6945812702178955,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.6945812702178955,0.31578946113586426,0.7142857313156128,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.31578946113586426},{"x":0.6929392218589783,"y":0.31578946113586426},{"x":0.6929392218589783,"y":0.3217703402042389},{"x":0.6830870509147644,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.6830870509147644,0.31578946113586426,0.6929392218589783,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.3217703402042389},{"x":0.8210180401802063,"y":0.3217703402042389},{"x":0.8210180401802063,"y":0.3265550136566162},{"x":0.8128078579902649,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.8128078579902649,0.3217703402042389,0.8210180401802063,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996715903282166,"y":0.32057416439056396},{"x":0.8111658692359924,"y":0.32057416439056396},{"x":0.8111658692359924,"y":0.3265550136566162},{"x":0.7996715903282166,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.7996715903282166,0.32057416439056396,0.8111658692359924,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7980295419692993,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7980295419692993,"y":0.3265550136566162},{"x":0.784893274307251,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.784893274307251,0.32057416439056396,0.7980295419692993,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7816091775894165,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7816091775894165,"y":0.3265550136566162},{"x":0.7701149582862854,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.7701149582862854,0.32057416439056396,0.7816091775894165,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7684729099273682,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7684729099273682,"y":0.3265550136566162},{"x":0.7684729099273682,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7684729099273682,0.32057416439056396,0.7684729099273682,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504104971885681,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7651888132095337,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7651888132095337,"y":0.3265550136566162},{"x":0.7504104971885681,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7504104971885681,0.32057416439056396,0.7651888132095337,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7471264600753784,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7471264600753784,"y":0.3265550136566162},{"x":0.7422003149986267,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.7422003149986267,0.32057416439056396,0.7471264600753784,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7405582666397095,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7405582666397095,"y":0.3265550136566162},{"x":0.738916277885437,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.738916277885437,0.32057416439056396,0.7405582666397095,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7372742295265198,"y":0.32057416439056396},{"x":0.7372742295265198,"y":0.3265550136566162},{"x":0.7224959135055542,"y":0.3265550136566162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.7224959135055542,0.32057416439056396,0.7372742295265198,0.3265550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.32894736528396606},{"x":0.8210180401802063,"y":0.32894736528396606},{"x":0.8210180401802063,"y":0.3349282443523407},{"x":0.802955687046051,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.802955687046051,0.32894736528396606,0.8210180401802063,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.32894736528396606},{"x":0.802955687046051,"y":0.32894736528396606},{"x":0.802955687046051,"y":0.3349282443523407},{"x":0.8013136386871338,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8013136386871338,0.32894736528396606,0.802955687046051,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7996715903282166,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7996715903282166,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7898193597793579,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.7898193597793579,0.32894736528396606,0.7996715903282166,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7766830921173096,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7881773114204407,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7881773114204407,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7766830921173096,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.7766830921173096,0.32894736528396606,0.7881773114204407,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7750410437583923,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7750410437583923,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7750410437583923,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7750410437583923,0.32894736528396606,0.7750410437583923,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7717570066452026,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7717570066452026,"y":0.3349282443523407},{"x":0.761904776096344,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نیوشا","boundary":[0.761904776096344,0.32894736528396606,0.7717570066452026,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7602627277374268,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7602627277374268,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7536945939064026,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7536945939064026,0.32894736528396606,0.7602627277374268,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405582666397095,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7520525455474854,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7520525455474854,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7405582666397095,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"rtl","str":"پرست","boundary":[0.7405582666397095,0.32894736528396606,0.7520525455474854,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7405582666397095,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7405582666397095,"y":0.3349282443523407},{"x":0.738916277885437,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.738916277885437,0.32894736528396606,0.7405582666397095,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7372742295265198,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7372742295265198,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7257799506187439,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نیلوفر","boundary":[0.7257799506187439,0.32894736528396606,0.7372742295265198,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7257799506187439,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7257799506187439,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7093595862388611,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خوشدل","boundary":[0.7093595862388611,0.32894736528396606,0.7257799506187439,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7077175974845886,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7077175974845886,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7027914524078369,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"راد","boundary":[0.7027914524078369,0.32894736528396606,0.7077175974845886,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7027914524078369,"y":0.32894736528396606},{"x":0.7027914524078369,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7011494040489197,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7011494040489197,0.32894736528396606,0.7027914524078369,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.32894736528396606},{"x":0.6995074152946472,"y":0.32894736528396606},{"x":0.6995074152946472,"y":0.3349282443523407},{"x":0.6880131363868713,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آیسان","boundary":[0.6880131363868713,0.32894736528396606,0.6995074152946472,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.33373206853866577},{"x":0.8210180401802063,"y":0.33373206853866577},{"x":0.8210180401802063,"y":0.339712917804718},{"x":0.807881772518158,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فرهادی","boundary":[0.807881772518158,0.33373206853866577,0.8210180401802063,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.33373206853866577},{"x":0.8062397241592407,"y":0.33373206853866577},{"x":0.8062397241592407,"y":0.339712917804718},{"x":0.8045976758003235,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.5,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8045976758003235,0.33373206853866577,0.8062397241592407,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.33373206853866577},{"x":0.802955687046051,"y":0.33373206853866577},{"x":0.802955687046051,"y":0.339712917804718},{"x":0.7963874936103821,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.7963874936103821,0.33373206853866577,0.802955687046051,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7931034564971924,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7931034564971924,"y":0.339712917804718},{"x":0.7865353226661682,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.7865353226661682,0.33373206853866577,0.7931034564971924,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7865353226661682,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7865353226661682,"y":0.339712917804718},{"x":0.7783251404762268,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"اباغی","boundary":[0.7783251404762268,0.33373206853866577,0.7865353226661682,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7783251404762268,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7783251404762268,"y":0.339712917804718},{"x":0.7783251404762268,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7783251404762268,0.33373206853866577,0.7783251404762268,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7750410437583923,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7750410437583923,"y":0.339712917804718},{"x":0.7668308615684509,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.7668308615684509,0.33373206853866577,0.7750410437583923,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504104971885681,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7635468244552612,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7635468244552612,"y":0.339712917804718},{"x":0.7504104971885681,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"قزلباباغ","boundary":[0.7504104971885681,0.33373206853866577,0.7635468244552612,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7487684488296509,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7504104971885681,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7504104971885681,"y":0.339712917804718},{"x":0.7487684488296509,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7487684488296509,0.33373206853866577,0.7504104971885681,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7454844117164612,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7454844117164612,"y":0.339712917804718},{"x":0.7356321811676025,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شراره","boundary":[0.7356321811676025,0.33373206853866577,0.7454844117164612,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720853865146637,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7339901328086853,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7339901328086853,"y":0.339712917804718},{"x":0.720853865146637,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مستانی","boundary":[0.720853865146637,0.33373206853866577,0.7339901328086853,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7192118167877197,"y":0.33373206853866577},{"x":0.7192118167877197,"y":0.339712917804718},{"x":0.7126436829566956,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.7126436829566956,0.33373206853866577,0.7192118167877197,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.34210526943206787},{"x":0.8193760514259338,"y":0.34210526943206787},{"x":0.8193760514259338,"y":0.3480861186981201},{"x":0.8013136386871338,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.8013136386871338,0.34210526943206787,0.8193760514259338,0.3480861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7996715903282166,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7996715903282166,"y":0.3480861186981201},{"x":0.7980295419692993,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7980295419692993,0.34210526943206787,0.7996715903282166,0.3480861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7963874936103821,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7963874936103821,"y":0.3480861186981201},{"x":0.7750410437583923,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"پاسرتهمتنی","boundary":[0.7750410437583923,0.34210526943206787,0.7963874936103821,0.3480861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7733989953994751,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7733989953994751,"y":0.3480861186981201},{"x":0.7717570066452026,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7717570066452026,0.34210526943206787,0.7733989953994751,0.3480861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7701149582862854,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7701149582862854,"y":0.3480861186981201},{"x":0.7602627277374268,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سیده","boundary":[0.7602627277374268,0.34210526943206787,0.7701149582862854,0.3480861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7471264600753784,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7586206793785095,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7586206793785095,"y":0.3480861186981201},{"x":0.7471264600753784,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نفیسه","boundary":[0.7471264600753784,0.34210526943206787,0.7586206793785095,0.3480861186981201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7454844117164612,"y":0.34210526943206787},{"x":0.7454844117164612,"y":0.3480861186981201},{"x":0.7323480844497681,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حسنی","boundary":[0.7323480844497681,0.34210526943206787,0.7454844117164612,0.3480861186981201]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8210180401802063,"y":0.3050239086151123},{"x":0.8210180401802063,"y":0.3480861186981201},{"x":0.6830870509147644,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6780870509147644,0.2980239086151123,0.8260180401802063,0.3550861186981201],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.33373206853866577},{"x":0.4515599310398102,"y":0.33373206853866577},{"x":0.4515599310398102,"y":0.34090909361839294},{"x":0.4170771837234497,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.4170771837234497,0.33373206853866577,0.4515599310398102,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.33373206853866577},{"x":0.4121510684490204,"y":0.33373206853866577},{"x":0.4121510684490204,"y":0.34090909361839294},{"x":0.4121510684490204,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4121510684490204,0.33373206853866577,0.4121510684490204,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.33373206853866577},{"x":0.4088670015335083,"y":0.33373206853866577},{"x":0.4088670015335083,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3891625702381134,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برسی","boundary":[0.3891625702381134,0.33373206853866577,0.4088670015335083,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38752052187919617,"y":0.33373206853866577},{"x":0.38752052187919617,"y":0.33373206853866577},{"x":0.38752052187919617,"y":0.34090909361839294},{"x":0.38752052187919617,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.38752052187919617,0.33373206853866577,0.38752052187919617,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.33373206853866577},{"x":0.3842364549636841,"y":0.33373206853866577},{"x":0.3842364549636841,"y":0.34090909361839294},{"x":0.36781609058380127,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.36781609058380127,0.33373206853866577,0.3842364549636841,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357963889837265,"y":0.33373206853866577},{"x":0.3612479567527771,"y":0.33373206853866577},{"x":0.3612479567527771,"y":0.34090909361839294},{"x":0.357963889837265,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.357963889837265,0.33373206853866577,0.3612479567527771,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.33373206853866577},{"x":0.3563218414783478,"y":0.33373206853866577},{"x":0.3563218414783478,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3530377745628357,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3530377745628357,0.33373206853866577,0.3563218414783478,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.33373206853866577},{"x":0.35139572620391846,"y":0.33373206853866577},{"x":0.35139572620391846,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3415435254573822,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"اف","boundary":[0.3415435254573822,0.33373206853866577,0.35139572620391846,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.33373206853866577},{"x":0.33990147709846497,"y":0.33373206853866577},{"x":0.33990147709846497,"y":0.34090909361839294},{"x":0.33990147709846497,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33990147709846497,0.33373206853866577,0.33990147709846497,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.33373206853866577},{"x":0.33825942873954773,"y":0.33373206853866577},{"x":0.33825942873954773,"y":0.34090909361839294},{"x":0.3366174101829529,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3366174101829529,0.33373206853866577,0.33825942873954773,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30049261450767517,"y":0.33373206853866577},{"x":0.33497536182403564,"y":0.33373206853866577},{"x":0.33497536182403564,"y":0.34090909361839294},{"x":0.30049261450767517,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۹۷۴-","boundary":[0.30049261450767517,0.33373206853866577,0.33497536182403564,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29885056614875793,"y":0.33373206853866577},{"x":0.30213463306427,"y":0.33373206853866577},{"x":0.30213463306427,"y":0.34090909361839294},{"x":0.29885056614875793,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.29885056614875793,0.33373206853866577,0.30213463306427,0.34090909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29556649923324585,"y":0.33373206853866577},{"x":0.29885056614875793,"y":0.33373206853866577},{"x":0.29885056614875793,"y":0.34090909361839294},{"x":0.29556649923324585,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29556649923324585,0.33373206853866577,0.29885056614875793,0.34090909361839294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29556649923324585,"y":0.33373206853866577},{"x":0.4515599310398102,"y":0.33373206853866577},{"x":0.4515599310398102,"y":0.34210526943206787},{"x":0.29556649923324585,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.29056649923324585,0.32673206853866577,0.4565599310398102,0.3491052694320679],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35960590839385986,"y":0.3444976210594177},{"x":0.3776683211326599,"y":0.3444976210594177},{"x":0.3776683211326599,"y":0.35047847032546997},{"x":0.35960590839385986,"y":0.35047847032546997}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"Barresi","boundary":[0.35960590839385986,0.3444976210594177,0.3776683211326599,0.35047847032546997]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776683211326599,"y":0.3444976210594177},{"x":0.37931033968925476,"y":0.3444976210594177},{"x":0.37931033968925476,"y":0.35047847032546997},{"x":0.3776683211326599,"y":0.35047847032546997}]},"confidence":0.4099999964237213,"str":",","boundary":[0.3776683211326599,0.3444976210594177,0.37931033968925476,0.35047847032546997]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.3444976210594177},{"x":0.403940886259079,"y":0.3444976210594177},{"x":0.403940886259079,"y":0.35047847032546997},{"x":0.38259440660476685,"y":0.35047847032546997}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"Michael","boundary":[0.38259440660476685,0.3444976210594177,0.403940886259079,0.35047847032546997]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40722495317459106,"y":0.3444976210594177},{"x":0.41050902009010315,"y":0.3444976210594177},{"x":0.41050902009010315,"y":0.35047847032546997},{"x":0.40722495317459106,"y":0.35047847032546997}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"J.","boundary":[0.40722495317459106,0.3444976210594177,0.41050902009010315,0.35047847032546997]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.3444976210594177},{"x":0.41871920228004456,"y":0.3444976210594177},{"x":0.41871920228004456,"y":0.35047847032546997},{"x":0.4137931168079376,"y":0.35047847032546997}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"F.","boundary":[0.4137931168079376,0.3444976210594177,0.41871920228004456,0.35047847032546997]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.3444976210594177},{"x":0.4203612506389618,"y":0.3444976210594177},{"x":0.4203612506389618,"y":0.35047847032546997},{"x":0.4203612506389618,"y":0.35047847032546997}]},"confidence":0.6700000166893005,"str":",","boundary":[0.4203612506389618,0.3444976210594177,0.4203612506389618,0.35047847032546997]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.3444976210594177},{"x":0.444991797208786,"y":0.3444976210594177},{"x":0.444991797208786,"y":0.35047847032546997},{"x":0.4252873659133911,"y":0.35047847032546997}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۱۹۷۴","boundary":[0.4252873659133911,0.3444976210594177,0.444991797208786,0.35047847032546997]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.3444976210594177},{"x":0.44991791248321533,"y":0.3444976210594177},{"x":0.44991791248321533,"y":0.35047847032546997},{"x":0.4482758641242981,"y":0.35047847032546997}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"-","boundary":[0.4482758641242981,0.3444976210594177,0.44991791248321533,0.35047847032546997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35960590839385986,"y":0.3444976210594177},{"x":0.44991791248321533,"y":0.3444976210594177},{"x":0.44991791248321533,"y":0.35047847032546997},{"x":0.35960590839385986,"y":0.35047847032546997}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.35460590839385986,0.3374976210594177,0.45491791248321534,0.35747847032547],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4318554997444153,"y":0.35406699776649475},{"x":0.4515599310398102,"y":0.35406699776649475},{"x":0.4515599310398102,"y":0.36244019865989685},{"x":0.4318554997444153,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4318554997444153,0.35406699776649475,0.4515599310398102,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.35406699776649475},{"x":0.4285714328289032,"y":0.35406699776649475},{"x":0.4285714328289032,"y":0.36244019865989685},{"x":0.4252873659133911,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4252873659133911,0.35406699776649475,0.4285714328289032,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.35406699776649475},{"x":0.42200326919555664,"y":0.35406699776649475},{"x":0.42200326919555664,"y":0.36244019865989685},{"x":0.4121510684490204,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.4121510684490204,0.35406699776649475,0.42200326919555664,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.35406699776649475},{"x":0.41050902009010315,"y":0.35406699776649475},{"x":0.41050902009010315,"y":0.36244019865989685},{"x":0.380952388048172,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.380952388048172,0.35406699776649475,0.41050902009010315,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776683211326599,"y":0.35406699776649475},{"x":0.37931033968925476,"y":0.35406699776649475},{"x":0.37931033968925476,"y":0.36244019865989685},{"x":0.3776683211326599,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3776683211326599,0.35406699776649475,0.37931033968925476,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.35406699776649475},{"x":0.3760262727737427,"y":0.35406699776649475},{"x":0.3760262727737427,"y":0.36244019865989685},{"x":0.3530377745628357,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.3530377745628357,0.35406699776649475,0.3760262727737427,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.35406699776649475},{"x":0.3497537076473236,"y":0.35406699776649475},{"x":0.3497537076473236,"y":0.36244019865989685},{"x":0.32676517963409424,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.32676517963409424,0.35406699776649475,0.3497537076473236,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30049261450767517,"y":0.35406699776649475},{"x":0.3251231610774994,"y":0.35406699776649475},{"x":0.3251231610774994,"y":0.36244019865989685},{"x":0.30049261450767517,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.30049261450767517,0.35406699776649475,0.3251231610774994,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29556649923324585,"y":0.35406699776649475},{"x":0.2972085475921631,"y":0.35406699776649475},{"x":0.2972085475921631,"y":0.36244019865989685},{"x":0.29556649923324585,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.29556649923324585,0.35406699776649475,0.2972085475921631,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27257800102233887,"y":0.35406699776649475},{"x":0.29228243231773376,"y":0.35406699776649475},{"x":0.29228243231773376,"y":0.36244019865989685},{"x":0.27257800102233887,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.27257800102233887,0.35406699776649475,0.29228243231773376,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24794745445251465,"y":0.35406699776649475},{"x":0.2692939341068268,"y":0.35406699776649475},{"x":0.2692939341068268,"y":0.36244019865989685},{"x":0.24794745445251465,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بارسی","boundary":[0.24794745445251465,0.35406699776649475,0.2692939341068268,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2463054209947586,"y":0.35406699776649475},{"x":0.24794745445251465,"y":0.35406699776649475},{"x":0.24794745445251465,"y":0.36244019865989685},{"x":0.2463054209947586,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2463054209947586,0.35406699776649475,0.24794745445251465,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22003284096717834,"y":0.35406699776649475},{"x":0.24302133917808533,"y":0.35406699776649475},{"x":0.24302133917808533,"y":0.36244019865989685},{"x":0.22003284096717834,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسکات","boundary":[0.22003284096717834,0.35406699776649475,0.24302133917808533,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19376026093959808,"y":0.35406699776649475},{"x":0.21674877405166626,"y":0.35406699776649475},{"x":0.21674877405166626,"y":0.36244019865989685},{"x":0.19376026093959808,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گیلبرت","boundary":[0.19376026093959808,0.35406699776649475,0.21674877405166626,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18883416056632996,"y":0.35406699776649475},{"x":0.19211822748184204,"y":0.35406699776649475},{"x":0.19211822748184204,"y":0.36244019865989685},{"x":0.18883416056632996,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.18883416056632996,0.35406699776649475,0.19211822748184204,0.36244019865989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4515599310398102,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4515599310398102,"y":0.37440192699432373},{"x":0.4203612506389618,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.4203612506389618,0.3636363744735718,0.4515599310398102,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.3636363744735718},{"x":0.41871920228004456,"y":0.3636363744735718},{"x":0.41871920228004456,"y":0.37440192699432373},{"x":0.40229883790016174,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.40229883790016174,0.3636363744735718,0.41871920228004456,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.3636363744735718},{"x":0.39901477098464966,"y":0.3636363744735718},{"x":0.39901477098464966,"y":0.37440192699432373},{"x":0.3760262727737427,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.3760262727737427,0.3636363744735718,0.39901477098464966,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36617404222488403,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3727422058582306,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3727422058582306,"y":0.37440192699432373},{"x":0.36617404222488403,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.36617404222488403,0.3636363744735718,0.3727422058582306,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3612479567527771,"y":0.3636363744735718},{"x":0.36288997530937195,"y":0.3636363744735718},{"x":0.36288997530937195,"y":0.37440192699432373},{"x":0.3612479567527771,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.3612479567527771,0.3636363744735718,0.36288997530937195,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563218414783478,"y":0.3636363744735718},{"x":0.35960590839385986,"y":0.3636363744735718},{"x":0.35960590839385986,"y":0.37440192699432373},{"x":0.3563218414783478,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3563218414783478,0.3636363744735718,0.35960590839385986,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3530377745628357,"y":0.3636363744735718},{"x":0.3530377745628357,"y":0.37440192699432373},{"x":0.3218390941619873,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.3218390941619873,0.3636363744735718,0.3530377745628357,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31527093052864075,"y":0.3636363744735718},{"x":0.31855499744415283,"y":0.3636363744735718},{"x":0.31855499744415283,"y":0.37440192699432373},{"x":0.31527093052864075,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.31527093052864075,0.3636363744735718,0.31855499744415283,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29228243231773376,"y":0.3636363744735718},{"x":0.31198686361312866,"y":0.3636363744735718},{"x":0.31198686361312866,"y":0.37440192699432373},{"x":0.29228243231773376,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.29228243231773376,0.3636363744735718,0.31198686361312866,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3636363744735718},{"x":0.2889983654022217,"y":0.3636363744735718},{"x":0.2889983654022217,"y":0.37440192699432373},{"x":0.2857142984867096,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2857142984867096,0.3636363744735718,0.2889983654022217,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2610837519168854,"y":0.3636363744735718},{"x":0.2824302017688751,"y":0.3636363744735718},{"x":0.2824302017688751,"y":0.37440192699432373},{"x":0.2610837519168854,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.2610837519168854,0.3636363744735718,0.2824302017688751,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23645320534706116,"y":0.3636363744735718},{"x":0.2577996850013733,"y":0.3636363744735718},{"x":0.2577996850013733,"y":0.37440192699432373},{"x":0.23645320534706116,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.23645320534706116,0.3636363744735718,0.2577996850013733,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2101806253194809,"y":0.3636363744735718},{"x":0.23316912353038788,"y":0.3636363744735718},{"x":0.23316912353038788,"y":0.37440192699432373},{"x":0.2101806253194809,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.2101806253194809,0.3636363744735718,0.23316912353038788,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2068965584039688,"y":0.3636363744735718},{"x":0.20853859186172485,"y":0.3636363744735718},{"x":0.20853859186172485,"y":0.37440192699432373},{"x":0.2068965584039688,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.2068965584039688,0.3636363744735718,0.20853859186172485,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.3767942488193512},{"x":0.4515599310398102,"y":0.3767942488193512},{"x":0.4515599310398102,"y":0.38397130370140076},{"x":0.4121510684490204,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.4121510684490204,0.3767942488193512,0.4515599310398102,0.38397130370140076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39408865571022034,"y":0.3767942488193512},{"x":0.4088670015335083,"y":0.3767942488193512},{"x":0.4088670015335083,"y":0.38397130370140076},{"x":0.39408865571022034,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ياسر","boundary":[0.39408865571022034,0.3767942488193512,0.4088670015335083,0.38397130370140076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.3767942488193512},{"x":0.39080458879470825,"y":0.3767942488193512},{"x":0.39080458879470825,"y":0.38397130370140076},{"x":0.3694581389427185,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تهمتنی","boundary":[0.3694581389427185,0.3767942488193512,0.39080458879470825,0.38397130370140076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3645320236682892,"y":0.3767942488193512},{"x":0.36617404222488403,"y":0.3767942488193512},{"x":0.36617404222488403,"y":0.38397130370140076},{"x":0.3645320236682892,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3645320236682892,0.3767942488193512,0.36617404222488403,0.38397130370140076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.3767942488193512},{"x":0.3612479567527771,"y":0.3767942488193512},{"x":0.3612479567527771,"y":0.38397130370140076},{"x":0.34318554401397705,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"سیده","boundary":[0.34318554401397705,0.3767942488193512,0.3612479567527771,0.38397130370140076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31855499744415283,"y":0.3767942488193512},{"x":0.3415435254573822,"y":0.3767942488193512},{"x":0.3415435254573822,"y":0.38397130370140076},{"x":0.31855499744415283,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نفیسه","boundary":[0.31855499744415283,0.3767942488193512,0.3415435254573822,0.38397130370140076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29556649923324585,"y":0.3767942488193512},{"x":0.31855499744415283,"y":0.3767942488193512},{"x":0.31855499744415283,"y":0.38397130370140076},{"x":0.29556649923324585,"y":0.38397130370140076}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"حسنین","boundary":[0.29556649923324585,0.3767942488193512,0.31855499744415283,0.38397130370140076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4532019793987274,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4532019793987274,"y":0.3935406804084778},{"x":0.41871920228004456,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.41871920228004456,0.3863636255264282,0.4532019793987274,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4170771837234497,"y":0.3863636255264282},{"x":0.4170771837234497,"y":0.3935406804084778},{"x":0.40229883790016174,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.40229883790016174,0.3863636255264282,0.4170771837234497,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3973727524280548,"y":0.3863636255264282},{"x":0.3973727524280548,"y":0.3935406804084778},{"x":0.3973727524280548,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3973727524280548,0.3863636255264282,0.3973727524280548,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.38755980134010315},{"x":0.39408865571022034,"y":0.38755980134010315},{"x":0.39408865571022034,"y":0.3935406804084778},{"x":0.3760262727737427,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.3760262727737427,0.38755980134010315,0.39408865571022034,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.38755980134010315},{"x":0.37438422441482544,"y":0.38755980134010315},{"x":0.37438422441482544,"y":0.3935406804084778},{"x":0.3727422058582306,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3727422058582306,0.38755980134010315,0.37438422441482544,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.38755980134010315},{"x":0.36781609058380127,"y":0.38755980134010315},{"x":0.36781609058380127,"y":0.3935406804084778},{"x":0.3366174101829529,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3366174101829529,0.38755980134010315,0.36781609058380127,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.38755980134010315},{"x":0.3333333432674408,"y":0.38755980134010315},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3935406804084778},{"x":0.3218390941619873,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.3218390941619873,0.38755980134010315,0.3333333432674408,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31855499744415283,"y":0.38755980134010315},{"x":0.32019704580307007,"y":0.38755980134010315},{"x":0.32019704580307007,"y":0.3935406804084778},{"x":0.31855499744415283,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.31855499744415283,0.38755980134010315,0.32019704580307007,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.38755980134010315},{"x":0.31527093052864075,"y":0.38755980134010315},{"x":0.31527093052864075,"y":0.3935406804084778},{"x":0.2889983654022217,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰-","boundary":[0.2889983654022217,0.38755980134010315,0.31527093052864075,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.38755980134010315},{"x":0.28735631704330444,"y":0.38755980134010315},{"x":0.28735631704330444,"y":0.3935406804084778},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3935406804084778}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2857142984867096,0.38755980134010315,0.28735631704330444,0.3935406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.3971291780471802},{"x":0.4515599310398102,"y":0.39593300223350525},{"x":0.4515599310398102,"y":0.4031100571155548},{"x":0.4203612506389618,"y":0.40430623292922974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.4203612506389618,0.3971291780471802,0.4515599310398102,0.4031100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.3983253538608551},{"x":0.4137931168079376,"y":0.3971291780471802},{"x":0.4137931168079376,"y":0.40430623292922974},{"x":0.3957307040691376,"y":0.4055023789405823}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.3957307040691376,0.3983253538608551,0.4137931168079376,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.39952152967453003},{"x":0.3891625702381134,"y":0.3983253538608551},{"x":0.3891625702381134,"y":0.4055023789405823},{"x":0.37931033968925476,"y":0.4066985547542572}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"::","boundary":[0.37931033968925476,0.39952152967453003,0.3891625702381134,0.4055023789405823]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4318554997444153,"y":0.40789473056793213},{"x":0.4515599310398102,"y":0.40789473056793213},{"x":0.4515599310398102,"y":0.41746410727500916},{"x":0.4318554997444153,"y":0.41746410727500916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.4318554997444153,0.40789473056793213,0.4515599310398102,0.41746410727500916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.40789473056793213},{"x":0.4285714328289032,"y":0.40789473056793213},{"x":0.4285714328289032,"y":0.41746410727500916},{"x":0.42692938446998596,"y":0.41746410727500916}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42692938446998596,0.40789473056793213,0.4285714328289032,0.41746410727500916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.40789473056793213},{"x":0.4236453175544739,"y":0.40789473056793213},{"x":0.4236453175544739,"y":0.41746410727500916},{"x":0.3858785033226013,"y":0.41746410727500916}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۳۱۵۰۰۰۰","boundary":[0.3858785033226013,0.40789473056793213,0.4236453175544739,0.41746410727500916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.40789473056793213},{"x":0.3842364549636841,"y":0.40789473056793213},{"x":0.3842364549636841,"y":0.41746410727500916},{"x":0.3727422058582306,"y":0.41746410727500916}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.3727422058582306,0.40789473056793213,0.3842364549636841,0.41746410727500916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.40789473056793213},{"x":0.3694581389427185,"y":0.40789473056793213},{"x":0.3694581389427185,"y":0.41746410727500916},{"x":0.36781609058380127,"y":0.41746410727500916}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.36781609058380127,0.40789473056793213,0.3694581389427185,0.41746410727500916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35960590839385986,"y":0.40789473056793213},{"x":0.36288997530937195,"y":0.40789473056793213},{"x":0.36288997530937195,"y":0.41746410727500916},{"x":0.35960590839385986,"y":0.41746410727500916}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.35960590839385986,0.40789473056793213,0.36288997530937195,0.41746410727500916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.40789473056793213},{"x":0.3563218414783478,"y":0.40789473056793213},{"x":0.3563218414783478,"y":0.41746410727500916},{"x":0.35467979311943054,"y":0.41746410727500916}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.35467979311943054,0.40789473056793213,0.3563218414783478,0.41746410727500916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.40789473056793213},{"x":0.35139572620391846,"y":0.40789473056793213},{"x":0.35139572620391846,"y":0.41746410727500916},{"x":0.35139572620391846,"y":0.41746410727500916}]},"confidence":0.3100000023841858,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35139572620391846,0.40789473056793213,0.35139572620391846,0.41746410727500916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24794745445251465,"y":0.40789473056793213},{"x":0.34646961092948914,"y":0.40789473056793213},{"x":0.34646961092948914,"y":0.41746410727500916},{"x":0.24794745445251465,"y":0.41746410727500916}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۳-۷-۹۶۷۱۵-۶۲۲-۹۷۸","boundary":[0.24794745445251465,0.40789473056793213,0.34646961092948914,0.41746410727500916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.4186602830886841},{"x":0.4515599310398102,"y":0.4186602830886841},{"x":0.4515599310398102,"y":0.4270334839820862},{"x":0.4252873659133911,"y":0.4270334839820862}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.4252873659133911,0.4186602830886841,0.4515599310398102,0.4270334839820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.4186602830886841},{"x":0.42200326919555664,"y":0.4186602830886841},{"x":0.42200326919555664,"y":0.4270334839820862},{"x":0.3957307040691376,"y":0.4270334839820862}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.3957307040691376,0.4186602830886841,0.42200326919555664,0.4270334839820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.4186602830886841},{"x":0.3924466371536255,"y":0.4186602830886841},{"x":0.3924466371536255,"y":0.4270334839820862},{"x":0.3694581389427185,"y":0.4270334839820862}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.3694581389427185,0.4186602830886841,0.3924466371536255,0.4270334839820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36617404222488403,"y":0.4186602830886841},{"x":0.36617404222488403,"y":0.4186602830886841},{"x":0.36617404222488403,"y":0.4270334839820862},{"x":0.36617404222488403,"y":0.4270334839820862}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.36617404222488403,0.4186602830886841,0.36617404222488403,0.4270334839820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.4186602830886841},{"x":0.3612479567527771,"y":0.4186602830886841},{"x":0.3612479567527771,"y":0.4270334839820862},{"x":0.3497537076473236,"y":0.4270334839820862}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.3497537076473236,0.4186602830886841,0.3612479567527771,0.4270334839820862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.42942583560943604},{"x":0.4515599310398102,"y":0.42942583560943604},{"x":0.4515599310398102,"y":0.43779903650283813},{"x":0.4203612506389618,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.4203612506389618,0.42942583560943604,0.4515599310398102,0.43779903650283813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.42942583560943604},{"x":0.4170771837234497,"y":0.42942583560943604},{"x":0.4170771837234497,"y":0.43779903650283813},{"x":0.4137931168079376,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4137931168079376,0.42942583560943604,0.4170771837234497,0.43779903650283813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.42942583560943604},{"x":0.4121510684490204,"y":0.42942583560943604},{"x":0.4121510684490204,"y":0.43779903650283813},{"x":0.3924466371536255,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.3924466371536255,0.42942583560943604,0.4121510684490204,0.43779903650283813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.42942583560943604},{"x":0.3891625702381134,"y":0.42942583560943604},{"x":0.3891625702381134,"y":0.43779903650283813},{"x":0.3727422058582306,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.3727422058582306,0.42942583560943604,0.3891625702381134,0.43779903650283813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.42942583560943604},{"x":0.3694581389427185,"y":0.42942583560943604},{"x":0.3694581389427185,"y":0.43779903650283813},{"x":0.36781609058380127,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.36781609058380127,0.42942583560943604,0.3694581389427185,0.43779903650283813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.42942583560943604},{"x":0.3645320236682892,"y":0.42942583560943604},{"x":0.3645320236682892,"y":0.43779903650283813},{"x":0.34318554401397705,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۰۲۰","boundary":[0.34318554401397705,0.42942583560943604,0.3645320236682892,0.43779903650283813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2216748744249344,"y":0.42942583560943604},{"x":0.3842364549636841,"y":0.42942583560943604},{"x":0.3842364549636841,"y":0.43779903650283813},{"x":0.2216748744249344,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".Developmental","boundary":[0.2216748744249344,0.42942583560943604,0.3842364549636841,0.43779903650283813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27093595266342163,"y":0.42942583560943604},{"x":0.29064038395881653,"y":0.42942583560943604},{"x":0.29064038395881653,"y":0.43779903650283813},{"x":0.27093595266342163,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"biology","boundary":[0.27093595266342163,0.42942583560943604,0.29064038395881653,0.43779903650283813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29228243231773376,"y":0.42942583560943604},{"x":0.29556649923324585,"y":0.42942583560943604},{"x":0.29556649923324585,"y":0.43779903650283813},{"x":0.29228243231773376,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.29228243231773376,0.42942583560943604,0.29556649923324585,0.43779903650283813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29556649923324585,"y":0.42942583560943604},{"x":0.31527093052864075,"y":0.42942583560943604},{"x":0.31527093052864075,"y":0.43779903650283813},{"x":0.29556649923324585,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"Twelfth","boundary":[0.29556649923324585,0.42942583560943604,0.31527093052864075,0.43779903650283813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31855499744415283,"y":0.42942583560943604},{"x":0.3366174101829529,"y":0.42942583560943604},{"x":0.3366174101829529,"y":0.43779903650283813},{"x":0.31855499744415283,"y":0.43779903650283813}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"edition","boundary":[0.31855499744415283,0.42942583560943604,0.3366174101829529,0.43779903650283813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.440191388130188},{"x":0.4515599310398102,"y":0.440191388130188},{"x":0.4515599310398102,"y":0.4485645890235901},{"x":0.4203612506389618,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.4203612506389618,0.440191388130188,0.4515599310398102,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41543513536453247,"y":0.440191388130188},{"x":0.4170771837234497,"y":0.440191388130188},{"x":0.4170771837234497,"y":0.4485645890235901},{"x":0.41543513536453247,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.41543513536453247,0.440191388130188,0.4170771837234497,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.440191388130188},{"x":0.4121510684490204,"y":0.440191388130188},{"x":0.4121510684490204,"y":0.4485645890235901},{"x":0.38259440660476685,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مترجمين","boundary":[0.38259440660476685,0.440191388130188,0.4121510684490204,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.440191388130188},{"x":0.37931033968925476,"y":0.440191388130188},{"x":0.37931033968925476,"y":0.4485645890235901},{"x":0.36288997530937195,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.36288997530937195,0.440191388130188,0.37931033968925476,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.440191388130188},{"x":0.35960590839385986,"y":0.440191388130188},{"x":0.35960590839385986,"y":0.4485645890235901},{"x":0.33990147709846497,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.33990147709846497,0.440191388130188,0.35960590839385986,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.440191388130188},{"x":0.3366174101829529,"y":0.440191388130188},{"x":0.3366174101829529,"y":0.4485645890235901},{"x":0.33497536182403564,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33497536182403564,0.440191388130188,0.3366174101829529,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136289119720459,"y":0.440191388130188},{"x":0.33169129490852356,"y":0.440191388130188},{"x":0.33169129490852356,"y":0.4485645890235901},{"x":0.3136289119720459,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیوشا","boundary":[0.3136289119720459,0.440191388130188,0.33169129490852356,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30049261450767517,"y":0.440191388130188},{"x":0.3103448152542114,"y":0.440191388130188},{"x":0.3103448152542114,"y":0.4485645890235901},{"x":0.30049261450767517,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.30049261450767517,0.440191388130188,0.3103448152542114,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.440191388130188},{"x":0.2972085475921631,"y":0.440191388130188},{"x":0.2972085475921631,"y":0.4485645890235901},{"x":0.2775041162967682,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرست","boundary":[0.2775041162967682,0.440191388130188,0.2972085475921631,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27257800102233887,"y":0.440191388130188},{"x":0.27586206793785095,"y":0.440191388130188},{"x":0.27586206793785095,"y":0.4485645890235901},{"x":0.27257800102233887,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.27257800102233887,0.440191388130188,0.27586206793785095,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25123152136802673,"y":0.440191388130188},{"x":0.27093595266342163,"y":0.440191388130188},{"x":0.27093595266342163,"y":0.4485645890235901},{"x":0.25123152136802673,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیلوفر","boundary":[0.25123152136802673,0.440191388130188,0.27093595266342163,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22331690788269043,"y":0.440191388130188},{"x":0.24794745445251465,"y":0.440191388130188},{"x":0.24794745445251465,"y":0.4485645890235901},{"x":0.22331690788269043,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خوشدل","boundary":[0.22331690788269043,0.440191388130188,0.24794745445251465,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2183908075094223,"y":0.440191388130188},{"x":0.22003284096717834,"y":0.440191388130188},{"x":0.22003284096717834,"y":0.4485645890235901},{"x":0.2183908075094223,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2183908075094223,0.440191388130188,0.22003284096717834,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19376026093959808,"y":0.440191388130188},{"x":0.21510672569274902,"y":0.440191388130188},{"x":0.21510672569274902,"y":0.4485645890235901},{"x":0.19376026093959808,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آیسان","boundary":[0.19376026093959808,0.440191388130188,0.21510672569274902,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16420361399650574,"y":0.440191388130188},{"x":0.190476194024086,"y":0.440191388130188},{"x":0.190476194024086,"y":0.4485645890235901},{"x":0.16420361399650574,"y":0.4485645890235901}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهادی","boundary":[0.16420361399650574,0.440191388130188,0.190476194024086,0.4485645890235901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.45215311646461487},{"x":0.4515599310398102,"y":0.45215311646461487},{"x":0.4515599310398102,"y":0.45933014154434204},{"x":0.4367816150188446,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.4367816150188446,0.45215311646461487,0.4515599310398102,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.45215311646461487},{"x":0.4334975481033325,"y":0.45215311646461487},{"x":0.4334975481033325,"y":0.45933014154434204},{"x":0.41871920228004456,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.41871920228004456,0.45215311646461487,0.4334975481033325,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.45215311646461487},{"x":0.4170771837234497,"y":0.45215311646461487},{"x":0.4170771837234497,"y":0.45933014154434204},{"x":0.4055829346179962,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ایاغ","boundary":[0.4055829346179962,0.45215311646461487,0.4170771837234497,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.45215311646461487},{"x":0.40229883790016174,"y":0.45215311646461487},{"x":0.40229883790016174,"y":0.45933014154434204},{"x":0.40229883790016174,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40229883790016174,0.45215311646461487,0.40229883790016174,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.45215311646461487},{"x":0.39901477098464966,"y":0.45215311646461487},{"x":0.39901477098464966,"y":0.45933014154434204},{"x":0.380952388048172,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.380952388048172,0.45215311646461487,0.39901477098464966,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3612479567527771,"y":0.45215311646461487},{"x":0.3776683211326599,"y":0.45215311646461487},{"x":0.3776683211326599,"y":0.45933014154434204},{"x":0.3612479567527771,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.3612479567527771,0.45215311646461487,0.3776683211326599,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.45215311646461487},{"x":0.3612479567527771,"y":0.45215311646461487},{"x":0.3612479567527771,"y":0.45933014154434204},{"x":0.35139572620391846,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایاغ","boundary":[0.35139572620391846,0.45215311646461487,0.3612479567527771,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34646961092948914,"y":0.45215311646461487},{"x":0.34811165928840637,"y":0.45215311646461487},{"x":0.34811165928840637,"y":0.45933014154434204},{"x":0.34646961092948914,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34646961092948914,0.45215311646461487,0.34811165928840637,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32348111271858215,"y":0.45215311646461487},{"x":0.3448275923728943,"y":0.45215311646461487},{"x":0.3448275923728943,"y":0.45933014154434204},{"x":0.32348111271858215,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شراره","boundary":[0.32348111271858215,0.45215311646461487,0.3448275923728943,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28735631704330444,"y":0.45215311646461487},{"x":0.32019704580307007,"y":0.45215311646461487},{"x":0.32019704580307007,"y":0.45933014154434204},{"x":0.28735631704330444,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستانی","boundary":[0.28735631704330444,0.45215311646461487,0.32019704580307007,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2807881832122803,"y":0.45215311646461487},{"x":0.293924480676651,"y":0.45215311646461487},{"x":0.293924480676651,"y":0.45933014154434204},{"x":0.2807881832122803,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.2807881832122803,0.45215311646461487,0.293924480676651,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2775041162967682,"y":0.45215311646461487},{"x":0.2807881832122803,"y":0.45215311646461487},{"x":0.2807881832122803,"y":0.45933014154434204},{"x":0.2775041162967682,"y":0.45933014154434204}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2775041162967682,0.45215311646461487,0.2807881832122803,0.45933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.4629186689853668},{"x":0.4515599310398102,"y":0.4629186689853668},{"x":0.4515599310398102,"y":0.4712918698787689},{"x":0.42692938446998596,"y":0.4712918698787689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.42692938446998596,0.4629186689853668,0.4515599310398102,0.4712918698787689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236453175544739,"y":0.4629186689853668},{"x":0.4236453175544739,"y":0.4629186689853668},{"x":0.4236453175544739,"y":0.4712918698787689},{"x":0.4236453175544739,"y":0.4712918698787689}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4236453175544739,0.4629186689853668,0.4236453175544739,0.4712918698787689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.4629186689853668},{"x":0.4203612506389618,"y":0.4629186689853668},{"x":0.4203612506389618,"y":0.4712918698787689},{"x":0.4006568193435669,"y":0.4712918698787689}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.4006568193435669,0.4629186689853668,0.4203612506389618,0.4712918698787689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.4629186689853668},{"x":0.39901477098464966,"y":0.4629186689853668},{"x":0.39901477098464966,"y":0.4712918698787689},{"x":0.3760262727737427,"y":0.4712918698787689}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3760262727737427,0.4629186689853668,0.39901477098464966,0.4712918698787689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.4629186689853668},{"x":0.37110015749931335,"y":0.4629186689853668},{"x":0.37110015749931335,"y":0.4712918698787689},{"x":0.36288997530937195,"y":0.4712918698787689}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.36288997530937195,0.4629186689853668,0.37110015749931335,0.4712918698787689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284072279930115,"y":0.4629186689853668},{"x":0.35960590839385986,"y":0.4629186689853668},{"x":0.35960590839385986,"y":0.4712918698787689},{"x":0.3284072279930115,"y":0.4712918698787689}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.3284072279930115,0.4629186689853668,0.35960590839385986,0.4712918698787689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.4629186689853668},{"x":0.32676517963409424,"y":0.4629186689853668},{"x":0.32676517963409424,"y":0.4712918698787689},{"x":0.3054187297821045,"y":0.4712918698787689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.3054187297821045,0.4629186689853668,0.32676517963409424,0.4712918698787689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.4736842215061188},{"x":0.4515599310398102,"y":0.4736842215061188},{"x":0.4515599310398102,"y":0.4820574223995209},{"x":0.42692938446998596,"y":0.4820574223995209}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.42692938446998596,0.4736842215061188,0.4515599310398102,0.4820574223995209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.4736842215061188},{"x":0.4236453175544739,"y":0.4736842215061188},{"x":0.4236453175544739,"y":0.4820574223995209},{"x":0.42200326919555664,"y":0.4820574223995209}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42200326919555664,0.4736842215061188,0.4236453175544739,0.4820574223995209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.4712918698787689},{"x":0.3760262727737427,"y":0.47248804569244385},{"x":0.3760262727737427,"y":0.48086124658584595},{"x":0.3415435254573822,"y":0.479665070772171}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Embryology","boundary":[0.3415435254573822,0.4712918698787689,0.3760262727737427,0.48086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.47248804569244385},{"x":0.38752052187919617,"y":0.47248804569244385},{"x":0.38752052187919617,"y":0.48086124658584595},{"x":0.37931033968925476,"y":0.48086124658584595}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.37931033968925476,0.47248804569244385,0.38752052187919617,0.48086124658584595]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.47248804569244385},{"x":0.4203612506389618,"y":0.47248804569244385},{"x":0.4203612506389618,"y":0.4820574223995209},{"x":0.3924466371536255,"y":0.48086124658584595}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Textbooks","boundary":[0.3924466371536255,0.47248804569244385,0.4203612506389618,0.4820574223995209]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.4844497740268707},{"x":0.4515599310398102,"y":0.4844497740268707},{"x":0.4515599310398102,"y":0.4916267991065979},{"x":0.42692938446998596,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.42692938446998596,0.4844497740268707,0.4515599310398102,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236453175544739,"y":0.4844497740268707},{"x":0.4236453175544739,"y":0.4844497740268707},{"x":0.4236453175544739,"y":0.4916267991065979},{"x":0.4236453175544739,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4236453175544739,0.4844497740268707,0.4236453175544739,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.4844497740268707},{"x":0.4203612506389618,"y":0.4844497740268707},{"x":0.4203612506389618,"y":0.4916267991065979},{"x":0.3973727524280548,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.3973727524280548,0.4844497740268707,0.4203612506389618,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.4832535982131958},{"x":0.3957307040691376,"y":0.4832535982131958},{"x":0.3957307040691376,"y":0.4916267991065979},{"x":0.3727422058582306,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3727422058582306,0.4832535982131958,0.3957307040691376,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.4832535982131958},{"x":0.3694581389427185,"y":0.4832535982131958},{"x":0.3694581389427185,"y":0.4916267991065979},{"x":0.3448275923728943,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.3448275923728943,0.4832535982131958,0.3694581389427185,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.4832535982131958},{"x":0.3415435254573822,"y":0.4832535982131958},{"x":0.3415435254573822,"y":0.4916267991065979},{"x":0.3333333432674408,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.3333333432674408,0.4832535982131958,0.3415435254573822,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29885056614875793,"y":0.4832535982131958},{"x":0.3300492465496063,"y":0.4832535982131958},{"x":0.3300492465496063,"y":0.4916267991065979},{"x":0.29885056614875793,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.29885056614875793,0.4832535982131958,0.3300492465496063,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27586206793785095,"y":0.4832535982131958},{"x":0.29556649923324585,"y":0.4832535982131958},{"x":0.29556649923324585,"y":0.4916267991065979},{"x":0.27586206793785095,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.27586206793785095,0.4832535982131958,0.29556649923324585,0.4916267991065979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16420361399650574,"y":0.35406699776649475},{"x":0.4532019793987274,"y":0.35406699776649475},{"x":0.4532019793987274,"y":0.4916267991065979},{"x":0.16420361399650574,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.15920361399650573,0.34706699776649474,0.4582019793987274,0.4986267991065979],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.49401915073394775},{"x":0.3530377745628357,"y":0.4952152967453003},{"x":0.3530377745628357,"y":0.5023923516273499},{"x":0.3103448152542114,"y":0.5023923516273499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Developmental","boundary":[0.3103448152542114,0.49401915073394775,0.3530377745628357,0.5023923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.49401915073394775},{"x":0.3760262727737427,"y":0.49401915073394775},{"x":0.3760262727737427,"y":0.5023923516273499},{"x":0.35467979311943054,"y":0.5023923516273499}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"biology","boundary":[0.35467979311943054,0.49401915073394775,0.3760262727737427,0.5023923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776683211326599,"y":0.49401915073394775},{"x":0.38752052187919617,"y":0.49401915073394775},{"x":0.38752052187919617,"y":0.5023923516273499},{"x":0.3776683211326599,"y":0.5023923516273499}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"--","boundary":[0.3776683211326599,0.49401915073394775,0.38752052187919617,0.5023923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39080458879470825,"y":0.4952152967453003},{"x":0.4203612506389618,"y":0.4952152967453003},{"x":0.4203612506389618,"y":0.5023923516273499},{"x":0.39080458879470825,"y":0.5023923516273499}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"Textbooks","boundary":[0.39080458879470825,0.4952152967453003,0.4203612506389618,0.5023923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.4952152967453003},{"x":0.4236453175544739,"y":0.4952152967453003},{"x":0.4236453175544739,"y":0.5023923516273499},{"x":0.42200326919555664,"y":0.5023923516273499}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.42200326919555664,0.4952152967453003,0.4236453175544739,0.5023923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.4952152967453003},{"x":0.4515599310398102,"y":0.4952152967453003},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5023923516273499},{"x":0.42692938446998596,"y":0.5023923516273499}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"ltr","str":"Egingo","boundary":[0.42692938446998596,0.4952152967453003,0.4515599310398102,0.5023923516273499]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"eu","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.49401915073394775},{"x":0.4515599310398102,"y":0.4952152967453003},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5023923516273499},{"x":0.3103448152542114,"y":0.5023923516273499}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3053448152542114,0.48701915073394775,0.4565599310398102,0.5093923516273499],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.5047847032546997},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5047847032546997},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5131579041481018},{"x":0.42692938446998596,"y":0.5131579041481018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.42692938446998596,0.5047847032546997,0.4515599310398102,0.5131579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.5047847032546997},{"x":0.4236453175544739,"y":0.5047847032546997},{"x":0.4236453175544739,"y":0.5131579041481018},{"x":0.40229883790016174,"y":0.5131579041481018}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.40229883790016174,0.5047847032546997,0.4236453175544739,0.5131579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.5047847032546997},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5047847032546997},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5131579041481018},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5131579041481018}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3973727524280548,0.5047847032546997,0.3973727524280548,0.5131579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.5047847032546997},{"x":0.39408865571022034,"y":0.5047847032546997},{"x":0.39408865571022034,"y":0.5131579041481018},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5131579041481018}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیلبرت","boundary":[0.3694581389427185,0.5047847032546997,0.39408865571022034,0.5131579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.5047847032546997},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5047847032546997},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5131579041481018},{"x":0.36781609058380127,"y":0.5131579041481018}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36781609058380127,0.5047847032546997,0.3694581389427185,0.5131579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.5047847032546997},{"x":0.36288997530937195,"y":0.5047847032546997},{"x":0.36288997530937195,"y":0.5131579041481018},{"x":0.33990147709846497,"y":0.5131579041481018}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسکات","boundary":[0.33990147709846497,0.5047847032546997,0.36288997530937195,0.5131579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284072279930115,"y":0.5047847032546997},{"x":0.3366174101829529,"y":0.5047847032546997},{"x":0.3366174101829529,"y":0.5131579041481018},{"x":0.3284072279930115,"y":0.5131579041481018}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اف","boundary":[0.3284072279930115,0.5047847032546997,0.3366174101829529,0.5131579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.5047847032546997},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5047847032546997},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5131579041481018},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5131579041481018}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32676517963409424,0.5047847032546997,0.32676517963409424,0.5131579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32348111271858215,"y":0.5047847032546997},{"x":0.3251231610774994,"y":0.5047847032546997},{"x":0.3251231610774994,"y":0.5131579041481018},{"x":0.32348111271858215,"y":0.5131579041481018}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.32348111271858215,0.5047847032546997,0.3251231610774994,0.5131579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30049261450767517,"y":0.5047847032546997},{"x":0.31855499744415283,"y":0.5047847032546997},{"x":0.31855499744415283,"y":0.5131579041481018},{"x":0.30049261450767517,"y":0.5131579041481018}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۹۴۹","boundary":[0.30049261450767517,0.5047847032546997,0.31855499744415283,0.5131579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29064038395881653,"y":0.5047847032546997},{"x":0.29556649923324585,"y":0.5047847032546997},{"x":0.29556649923324585,"y":0.5131579041481018},{"x":0.29064038395881653,"y":0.5131579041481018}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.29064038395881653,0.5047847032546997,0.29556649923324585,0.5131579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2807881832122803,"y":0.5047847032546997},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5047847032546997},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5131579041481018},{"x":0.2807881832122803,"y":0.5131579041481018}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.2807881832122803,0.5047847032546997,0.2857142984867096,0.5131579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27914613485336304,"y":0.5047847032546997},{"x":0.27914613485336304,"y":0.5047847032546997},{"x":0.27914613485336304,"y":0.5131579041481018},{"x":0.27914613485336304,"y":0.5131579041481018}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27914613485336304,0.5047847032546997,0.27914613485336304,0.5131579041481018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.5155502557754517},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5155502557754517},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5227272510528564},{"x":0.42692938446998596,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.42692938446998596,0.5155502557754517,0.4515599310398102,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.5155502557754517},{"x":0.4252873659133911,"y":0.5155502557754517},{"x":0.4252873659133911,"y":0.5227272510528564},{"x":0.4006568193435669,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4006568193435669,0.5155502557754517,0.4252873659133911,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.5155502557754517},{"x":0.39901477098464966,"y":0.5155502557754517},{"x":0.39901477098464966,"y":0.5227272510528564},{"x":0.3957307040691376,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3957307040691376,0.5155502557754517,0.39901477098464966,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.5155502557754517},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5155502557754517},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5227272510528564},{"x":0.35139572620391846,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"Gilbert","boundary":[0.35139572620391846,0.5155502557754517,0.3694581389427185,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.5155502557754517},{"x":0.3727422058582306,"y":0.5155502557754517},{"x":0.3727422058582306,"y":0.5227272510528564},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.37110015749931335,0.5155502557754517,0.3727422058582306,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37438422441482544,"y":0.5155502557754517},{"x":0.38752052187919617,"y":0.5155502557754517},{"x":0.38752052187919617,"y":0.5227272510528564},{"x":0.37438422441482544,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Scott","boundary":[0.37438422441482544,0.5155502557754517,0.38752052187919617,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34646961092948914,"y":0.5155502557754517},{"x":0.4088670015335083,"y":0.5155502557754517},{"x":0.4088670015335083,"y":0.5227272510528564},{"x":0.34646961092948914,"y":0.5227272510528564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"F.","boundary":[0.34646961092948914,0.5155502557754517,0.4088670015335083,0.5227272510528564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.5263158082962036},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5263158082962036},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5334928035736084},{"x":0.42692938446998596,"y":0.5334928035736084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.42692938446998596,0.5263158082962036,0.4515599310398102,0.5334928035736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.5263158082962036},{"x":0.4236453175544739,"y":0.5263158082962036},{"x":0.4236453175544739,"y":0.5334928035736084},{"x":0.4006568193435669,"y":0.5334928035736084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4006568193435669,0.5263158082962036,0.4236453175544739,0.5334928035736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.5263158082962036},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5263158082962036},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5334928035736084},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5334928035736084}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3973727524280548,0.5263158082962036,0.3973727524280548,0.5334928035736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.5263158082962036},{"x":0.39408865571022034,"y":0.5263158082962036},{"x":0.39408865571022034,"y":0.5334928035736084},{"x":0.3727422058582306,"y":0.5334928035736084}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.3727422058582306,0.5263158082962036,0.39408865571022034,0.5334928035736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.5275119543075562},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5275119543075562},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5346890091896057},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3694581389427185,0.5275119543075562,0.37110015749931335,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.5275119543075562},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5275119543075562},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5346890091896057},{"x":0.35139572620391846,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.35139572620391846,0.5275119543075562,0.3645320236682892,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34646961092948914,"y":0.5275119543075562},{"x":0.34811165928840637,"y":0.5275119543075562},{"x":0.34811165928840637,"y":0.5346890091896057},{"x":0.34646961092948914,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34646961092948914,0.5275119543075562,0.34811165928840637,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32348111271858215,"y":0.5275119543075562},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5275119543075562},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5346890091896057},{"x":0.32348111271858215,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۴","boundary":[0.32348111271858215,0.5275119543075562,0.34318554401397705,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.316912978887558,"y":0.5275119543075562},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5275119543075562},{"x":0.32019704580307007,"y":0.5346890091896057},{"x":0.316912978887558,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.316912978887558,0.5275119543075562,0.32019704580307007,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3136289119720459,"y":0.5275119543075562},{"x":0.31527093052864075,"y":0.5275119543075562},{"x":0.31527093052864075,"y":0.5346890091896057},{"x":0.3136289119720459,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3136289119720459,0.5275119543075562,0.31527093052864075,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.5275119543075562},{"x":0.3103448152542114,"y":0.5275119543075562},{"x":0.3103448152542114,"y":0.5346890091896057},{"x":0.2889983654022217,"y":0.5346890091896057}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.2889983654022217,0.5275119543075562,0.3103448152542114,0.5346890091896057]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.5370813608169556},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5370813608169556},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5442583560943604},{"x":0.42692938446998596,"y":0.5442583560943604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.42692938446998596,0.5370813608169556,0.4515599310398102,0.5442583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.5370813608169556},{"x":0.4236453175544739,"y":0.5370813608169556},{"x":0.4236453175544739,"y":0.5442583560943604},{"x":0.4006568193435669,"y":0.5442583560943604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4006568193435669,0.5370813608169556,0.4236453175544739,0.5442583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5442583560943604},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5442583560943604}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3973727524280548,0.5370813608169556,0.3973727524280548,0.5442583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.5370813608169556},{"x":0.39408865571022034,"y":0.5370813608169556},{"x":0.39408865571022034,"y":0.5442583560943604},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5442583560943604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.37110015749931335,0.5370813608169556,0.39408865571022034,0.5442583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5442583560943604},{"x":0.36781609058380127,"y":0.5442583560943604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.36781609058380127,0.5370813608169556,0.3694581389427185,0.5442583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34318554401397705,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5442583560943604},{"x":0.34318554401397705,"y":0.5442583560943604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.34318554401397705,0.5370813608169556,0.3645320236682892,0.5442583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3415435254573822,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3415435254573822,"y":0.5442583560943604},{"x":0.33990147709846497,"y":0.5442583560943604}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.33990147709846497,0.5370813608169556,0.3415435254573822,0.5442583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31855499744415283,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3366174101829529,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3366174101829529,"y":0.5442583560943604},{"x":0.31855499744415283,"y":0.5442583560943604}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۰","boundary":[0.31855499744415283,0.5370813608169556,0.3366174101829529,0.5442583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3136289119720459,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3136289119720459,"y":0.5442583560943604},{"x":0.3103448152542114,"y":0.5442583560943604}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3103448152542114,0.5370813608169556,0.3136289119720459,0.5442583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3087027966976166,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3087027966976166,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3087027966976166,"y":0.5442583560943604},{"x":0.3087027966976166,"y":0.5442583560943604}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3087027966976166,0.5370813608169556,0.3087027966976166,0.5442583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2824302017688751,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3054187297821045,"y":0.5370813608169556},{"x":0.3054187297821045,"y":0.5442583560943604},{"x":0.2824302017688751,"y":0.5442583560943604}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.2824302017688751,0.5370813608169556,0.3054187297821045,0.5442583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.5370813608169556},{"x":0.2824302017688751,"y":0.5370813608169556},{"x":0.2824302017688751,"y":0.5442583560943604},{"x":0.2692939341068268,"y":0.5442583560943604}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویس","boundary":[0.2692939341068268,0.5370813608169556,0.2824302017688751,0.5442583560943604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.5478469133377075},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5478469133377075},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5550239086151123},{"x":0.42692938446998596,"y":0.5550239086151123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.42692938446998596,0.5478469133377075,0.4515599310398102,0.5550239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.5478469133377075},{"x":0.4236453175544739,"y":0.5478469133377075},{"x":0.4236453175544739,"y":0.5550239086151123},{"x":0.4006568193435669,"y":0.5550239086151123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4006568193435669,0.5478469133377075,0.4236453175544739,0.5550239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.5490430593490601},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5490430593490601},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5550239086151123},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5550239086151123}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3973727524280548,0.5490430593490601,0.3973727524280548,0.5550239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33825942873954773,"y":0.5490430593490601},{"x":0.36781609058380127,"y":0.5490430593490601},{"x":0.36781609058380127,"y":0.5550239086151123},{"x":0.33825942873954773,"y":0.5550239086151123}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Baharvand","boundary":[0.33825942873954773,0.5490430593490601,0.36781609058380127,0.5550239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.5490430593490601},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5490430593490601},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5550239086151123},{"x":0.36781609058380127,"y":0.5550239086151123}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.36781609058380127,0.5490430593490601,0.37110015749931335,0.5550239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.5490430593490601},{"x":0.39408865571022034,"y":0.5490430593490601},{"x":0.39408865571022034,"y":0.5550239086151123},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5550239086151123}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Hossein","boundary":[0.37110015749931335,0.5490430593490601,0.39408865571022034,0.5550239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.559808611869812},{"x":0.4515599310398102,"y":0.559808611869812},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5669856667518616},{"x":0.43842363357543945,"y":0.5669856667518616}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.43842363357543945,0.559808611869812,0.4515599310398102,0.5669856667518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.5586124658584595},{"x":0.4367816150188446,"y":0.5586124658584595},{"x":0.4367816150188446,"y":0.5669856667518616},{"x":0.42200326919555664,"y":0.5669856667518616}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.42200326919555664,0.5586124658584595,0.4367816150188446,0.5669856667518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.5586124658584595},{"x":0.4170771837234497,"y":0.5586124658584595},{"x":0.4170771837234497,"y":0.5669856667518616},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5657894611358643}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.3973727524280548,0.5586124658584595,0.4170771837234497,0.5669856667518616]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.5586124658584595},{"x":0.3957307040691376,"y":0.5586124658584595},{"x":0.3957307040691376,"y":0.5657894611358643},{"x":0.3924466371536255,"y":0.5657894611358643}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3924466371536255,0.5586124658584595,0.3957307040691376,0.5657894611358643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.5586124658584595},{"x":0.3891625702381134,"y":0.5586124658584595},{"x":0.3891625702381134,"y":0.5657894611358643},{"x":0.3727422058582306,"y":0.5657894611358643}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۹۵۵","boundary":[0.3727422058582306,0.5586124658584595,0.3891625702381134,0.5657894611358643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36617404222488403,"y":0.5586124658584595},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5586124658584595},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5657894611358643},{"x":0.36617404222488403,"y":0.5657894611358643}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"QL","boundary":[0.36617404222488403,0.5586124658584595,0.37110015749931335,0.5657894611358643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4400656819343567,"y":0.570574164390564},{"x":0.4515599310398102,"y":0.570574164390564},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5765550136566162},{"x":0.4400656819343567,"y":0.5765550136566162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.4400656819343567,0.570574164390564,0.4515599310398102,0.5765550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.570574164390564},{"x":0.4367816150188446,"y":0.570574164390564},{"x":0.4367816150188446,"y":0.5765550136566162},{"x":0.4203612506389618,"y":0.5765550136566162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.4203612506389618,0.570574164390564,0.4367816150188446,0.5765550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.570574164390564},{"x":0.4170771837234497,"y":0.570574164390564},{"x":0.4170771837234497,"y":0.5765550136566162},{"x":0.3957307040691376,"y":0.5765550136566162}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.3957307040691376,0.570574164390564,0.4170771837234497,0.5765550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.570574164390564},{"x":0.3924466371536255,"y":0.570574164390564},{"x":0.3924466371536255,"y":0.5765550136566162},{"x":0.3924466371536255,"y":0.5765550136566162}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3924466371536255,0.570574164390564,0.3924466371536255,0.5765550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563218414783478,"y":0.570574164390564},{"x":0.38752052187919617,"y":0.570574164390564},{"x":0.38752052187919617,"y":0.5765550136566162},{"x":0.3563218414783478,"y":0.5765550136566162}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۵۷۱/۸۶","boundary":[0.3563218414783478,0.570574164390564,0.38752052187919617,0.5765550136566162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.5801435112953186},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5801435112953186},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5873205661773682},{"x":0.43021345138549805,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.43021345138549805,0.5801435112953186,0.4515599310398102,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.5801435112953186},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5801435112953186},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5873205661773682},{"x":0.3891625702381134,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.3891625702381134,0.5801435112953186,0.4285714328289032,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.5801435112953186},{"x":0.38752052187919617,"y":0.5801435112953186},{"x":0.38752052187919617,"y":0.5873205661773682},{"x":0.3760262727737427,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.3760262727737427,0.5801435112953186,0.38752052187919617,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.5801435112953186},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5801435112953186},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5873205661773682},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.37110015749931335,0.5801435112953186,0.37110015749931335,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284072279930115,"y":0.5801435112953186},{"x":0.36781609058380127,"y":0.5801435112953186},{"x":0.36781609058380127,"y":0.5873205661773682},{"x":0.3284072279930115,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۸۴۲۲۳۷۴","boundary":[0.3284072279930115,0.5801435112953186,0.36781609058380127,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.5909090638160706},{"x":0.44991791248321533,"y":0.5909090638160706},{"x":0.44991791248321533,"y":0.5992823243141174},{"x":0.4252873659133911,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.4252873659133911,0.5909090638160706,0.44991791248321533,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.5909090638160706},{"x":0.42200326919555664,"y":0.5909090638160706},{"x":0.42200326919555664,"y":0.5992823243141174},{"x":0.40229883790016174,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.40229883790016174,0.5909090638160706,0.42200326919555664,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3612479567527771,"y":0.5909090638160706},{"x":0.39901477098464966,"y":0.5909090638160706},{"x":0.39901477098464966,"y":0.5992823243141174},{"x":0.3612479567527771,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.3612479567527771,0.5909090638160706,0.39901477098464966,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357963889837265,"y":0.5909090638160706},{"x":0.357963889837265,"y":0.5909090638160706},{"x":0.357963889837265,"y":0.5992823243141174},{"x":0.357963889837265,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.357963889837265,0.5909090638160706,0.357963889837265,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.5909090638160706},{"x":0.35467979311943054,"y":0.5909090638160706},{"x":0.35467979311943054,"y":0.5992823243141174},{"x":0.3415435254573822,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.3415435254573822,0.5909090638160706,0.35467979311943054,0.5992823243141174]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.5047847032546997},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5047847032546997},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5992823243141174},{"x":0.2692939341068268,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.2642939341068268,0.4977847032546997,0.4565599310398102,0.6062823243141174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.3815789520740509},{"x":0.8472906351089478,"y":0.3815789520740509},{"x":0.8472906351089478,"y":0.3983253538608551},{"x":0.7980295419692993,"y":0.3983253538608551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دربارهی","boundary":[0.7980295419692993,0.3815789520740509,0.8472906351089478,0.3983253538608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.3815789520740509},{"x":0.7947455048561096,"y":0.3815789520740509},{"x":0.7947455048561096,"y":0.3983253538608551},{"x":0.7520525455474854,"y":0.3983253538608551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.7520525455474854,0.3815789520740509,0.7947455048561096,0.3983253538608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.3815789520740509},{"x":0.7487684488296509,"y":0.3815789520740509},{"x":0.7487684488296509,"y":0.3983253538608551},{"x":0.7224959135055542,"y":0.3983253538608551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7224959135055542,0.3815789520740509,0.7487684488296509,0.3983253538608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6929392218589783,"y":0.3815789520740509},{"x":0.7192118167877197,"y":0.3815789520740509},{"x":0.7192118167877197,"y":0.3983253538608551},{"x":0.6929392218589783,"y":0.3983253538608551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6929392218589783,0.3815789520740509,0.7192118167877197,0.3983253538608551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8407225012779236,"y":0.4031100571155548},{"x":0.8472906351089478,"y":0.4031100571155548},{"x":0.8472906351089478,"y":0.41626793146133423},{"x":0.8407225012779236,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8407225012779236,0.4031100571155548,0.8472906351089478,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.4031100571155548},{"x":0.8390804529190063,"y":0.4031100571155548},{"x":0.8390804529190063,"y":0.41626793146133423},{"x":0.8128078579902649,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.8128078579902649,0.4031100571155548,0.8390804529190063,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.4031100571155548},{"x":0.807881772518158,"y":0.4031100571155548},{"x":0.807881772518158,"y":0.41626793146133423},{"x":0.7816091775894165,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شما","boundary":[0.7816091775894165,0.4031100571155548,0.807881772518158,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7405582666397095,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7766830921173096,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7766830921173096,"y":0.41626793146133423},{"x":0.7405582666397095,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.7405582666397095,0.4031100571155548,0.7766830921173096,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7339901328086853,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7339901328086853,"y":0.41626793146133423},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7142857313156128,0.4031100571155548,0.7339901328086853,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814450025558472,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7093595862388611,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7093595862388611,"y":0.41626793146133423},{"x":0.6814450025558472,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6814450025558472,0.4031100571155548,0.7093595862388611,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6617405414581299,"y":0.4031100571155548},{"x":0.6765188574790955,"y":0.4031100571155548},{"x":0.6765188574790955,"y":0.41626793146133423},{"x":0.6617405414581299,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6617405414581299,0.4031100571155548,0.6765188574790955,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6354680061340332,"y":0.4031100571155548},{"x":0.6551724076271057,"y":0.4031100571155548},{"x":0.6551724076271057,"y":0.41626793146133423},{"x":0.6354680061340332,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.6354680061340332,0.4031100571155548,0.6551724076271057,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911329984664917,"y":0.4031100571155548},{"x":0.6288998126983643,"y":0.4031100571155548},{"x":0.6288998126983643,"y":0.41626793146133423},{"x":0.5911329984664917,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چیزی","boundary":[0.5911329984664917,0.4031100571155548,0.6288998126983643,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.4031100571155548},{"x":0.5862069129943848,"y":0.4031100571155548},{"x":0.5862069129943848,"y":0.41626793146133423},{"x":0.5435139536857605,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شباهت","boundary":[0.5435139536857605,0.4031100571155548,0.5862069129943848,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.4031100571155548},{"x":0.5369458198547363,"y":0.4031100571155548},{"x":0.5369458198547363,"y":0.41626793146133423},{"x":0.5188834071159363,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.5188834071159363,0.4031100571155548,0.5369458198547363,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.4031100571155548},{"x":0.517241358757019,"y":0.4031100571155548},{"x":0.517241358757019,"y":0.41626793146133423},{"x":0.5123152732849121,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5123152732849121,0.4031100571155548,0.517241358757019,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.4186602830886841},{"x":0.8472906351089478,"y":0.4186602830886841},{"x":0.8472906351089478,"y":0.4318181872367859},{"x":0.8128078579902649,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.8128078579902649,0.4186602830886841,0.8472906351089478,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7766830921173096,"y":0.4186602830886841},{"x":0.807881772518158,"y":0.4186602830886841},{"x":0.807881772518158,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7766830921173096,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نوعی","boundary":[0.7766830921173096,0.4186602830886841,0.807881772518158,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.4186602830886841},{"x":0.7717570066452026,"y":0.4186602830886841},{"x":0.7717570066452026,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7454844117164612,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جانور","boundary":[0.7454844117164612,0.4186602830886841,0.7717570066452026,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71592777967453,"y":0.4186602830886841},{"x":0.743842363357544,"y":0.4186602830886841},{"x":0.743842363357544,"y":0.4318181872367859},{"x":0.71592777967453,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.71592777967453,0.4186602830886841,0.743842363357544,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995074152946472,"y":0.4186602830886841},{"x":0.7110016345977783,"y":0.4186602830886841},{"x":0.7110016345977783,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6995074152946472,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6995074152946472,0.4186602830886841,0.7110016345977783,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699507236480713,"y":0.4186602830886841},{"x":0.6945812702178955,"y":0.4186602830886841},{"x":0.6945812702178955,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6699507236480713,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توله","boundary":[0.6699507236480713,0.4186602830886841,0.6945812702178955,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.41746410727500916},{"x":0.6650246381759644,"y":0.41746410727500916},{"x":0.6650246381759644,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6256157755851746,"y":0.4318181872367859}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خرسی","boundary":[0.6256157755851746,0.41746410727500916,0.6650246381759644,0.4318181872367859]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5681445002555847,"y":0.41746410727500916},{"x":0.6206896305084229,"y":0.41746410727500916},{"x":0.6206896305084229,"y":0.43062201142311096},{"x":0.5681445002555847,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مینیاتوری","boundary":[0.5681445002555847,0.41746410727500916,0.6206896305084229,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5615763664245605,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5615763664245605,"y":0.43062201142311096},{"x":0.5582922697067261,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5582922697067261,0.41746410727500916,0.5615763664245605,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5517241358757019,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5517241358757019,"y":0.43062201142311096},{"x":0.546798050403595,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.546798050403595,0.41746410727500916,0.5517241358757019,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5418719053268433,"y":0.41746410727500916},{"x":0.5418719053268433,"y":0.43062201142311096},{"x":0.5123152732849121,"y":0.43062201142311096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاید","boundary":[0.5123152732849121,0.41746410727500916,0.5418719053268433,0.43062201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8308702707290649,"y":0.4318181872367859},{"x":0.848932683467865,"y":0.4318181872367859},{"x":0.848932683467865,"y":0.44617223739624023},{"x":0.8308702707290649,"y":0.44617223739624023}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.8308702707290649,0.4318181872367859,0.848932683467865,0.44617223739624023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.4318181872367859},{"x":0.8193760514259338,"y":0.4318181872367859},{"x":0.8193760514259338,"y":0.44617223739624023},{"x":0.7881773114204407,"y":0.44617223739624023}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کودک","boundary":[0.7881773114204407,0.4318181872367859,0.8193760514259338,0.44617223739624023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7766830921173096,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7766830921173096,"y":0.44617223739624023},{"x":0.7717570066452026,"y":0.44617223739624023}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.7717570066452026,0.4318181872367859,0.7766830921173096,0.44617223739624023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6798029541969299,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7224959135055542,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7224959135055542,"y":0.44736841320991516},{"x":0.6798029541969299,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Power","boundary":[0.6798029541969299,0.4318181872367859,0.7224959135055542,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7701149582862854,"y":0.4318181872367859},{"x":0.7701149582862854,"y":0.44736841320991516},{"x":0.7257799506187439,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Ranger","boundary":[0.7257799506187439,0.4318181872367859,0.7701149582862854,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6781609058380127,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6781609058380127,"y":0.44736841320991516},{"x":0.6732348203659058,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.6732348203659058,0.4318181872367859,0.6781609058380127,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699507236480713,"y":0.4318181872367859},{"x":0.674876868724823,"y":0.4318181872367859},{"x":0.674876868724823,"y":0.44736841320991516},{"x":0.6699507236480713,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.6699507236480713,0.4318181872367859,0.674876868724823,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453201770782471,"y":0.4318181872367859},{"x":0.668308675289154,"y":0.4318181872367859},{"x":0.668308675289154,"y":0.44736841320991516},{"x":0.6453201770782471,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6453201770782471,0.4318181872367859,0.668308675289154,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6387520432472229,"y":0.4318181872367859},{"x":0.6387520432472229,"y":0.44736841320991516},{"x":0.6026272773742676,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6026272773742676,0.4318181872367859,0.6387520432472229,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927750468254089,"y":0.4330143630504608},{"x":0.6009852290153503,"y":0.4330143630504608},{"x":0.6009852290153503,"y":0.44736841320991516},{"x":0.5927750468254089,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5927750468254089,0.4330143630504608,0.6009852290153503,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5927750468254089,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5927750468254089,"y":0.44736841320991516},{"x":0.5632184147834778,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5632184147834778,0.4330143630504608,0.5927750468254089,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155993700027466,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5615763664245605,"y":0.4330143630504608},{"x":0.5615763664245605,"y":0.44736841320991516},{"x":0.5155993700027466,"y":0.44736841320991516}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شباهتی","boundary":[0.5155993700027466,0.4330143630504608,0.5615763664245605,0.44736841320991516]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292282223701477,"y":0.4485645890235901},{"x":0.8472906351089478,"y":0.4485645890235901},{"x":0.8472906351089478,"y":0.4617224931716919},{"x":0.8292282223701477,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.8292282223701477,0.4485645890235901,0.8472906351089478,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.4485645890235901},{"x":0.8243021368980408,"y":0.4485645890235901},{"x":0.8243021368980408,"y":0.4617224931716919},{"x":0.8111658692359924,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8111658692359924,0.4485645890235901,0.8243021368980408,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7832512259483337,"y":0.4485645890235901},{"x":0.8045976758003235,"y":0.4485645890235901},{"x":0.8045976758003235,"y":0.4617224931716919},{"x":0.7832512259483337,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7832512259483337,0.4485645890235901,0.8045976758003235,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.4485645890235901},{"x":0.7783251404762268,"y":0.4485645890235901},{"x":0.7783251404762268,"y":0.4617224931716919},{"x":0.7454844117164612,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانور","boundary":[0.7454844117164612,0.4485645890235901,0.7783251404762268,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.4485645890235901},{"x":0.7422003149986267,"y":0.4485645890235901},{"x":0.7422003149986267,"y":0.4617224931716919},{"x":0.7224959135055542,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.7224959135055542,0.4485645890235901,0.7422003149986267,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.4485645890235901},{"x":0.720853865146637,"y":0.4485645890235901},{"x":0.720853865146637,"y":0.4617224931716919},{"x":0.7192118167877197,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7192118167877197,0.4485645890235901,0.720853865146637,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.4485645890235901},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4485645890235901},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4617224931716919},{"x":0.7044335007667542,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7044335007667542,0.4485645890235901,0.7142857313156128,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6995074152946472,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6995074152946472,"y":0.4617224931716919},{"x":0.6551724076271057,"y":0.4617224931716919}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.6551724076271057,0.4485645890235901,0.6995074152946472,0.4617224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6256157755851746,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6502463221549988,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6502463221549988,"y":0.4629186689853668},{"x":0.6256157755851746,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.6256157755851746,0.4485645890235901,0.6502463221549988,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6223316788673401,"y":0.4485645890235901},{"x":0.6223316788673401,"y":0.4629186689853668},{"x":0.5960590839385986,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5960590839385986,0.4485645890235901,0.6223316788673401,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665024518966675,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5927750468254089,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5927750468254089,"y":0.4629186689853668},{"x":0.5665024518966675,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.5665024518966675,0.4485645890235901,0.5927750468254089,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5615763664245605,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5615763664245605,"y":0.4629186689853668},{"x":0.5582922697067261,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5582922697067261,0.4485645890235901,0.5615763664245605,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5533661842346191,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5533661842346191,"y":0.4629186689853668},{"x":0.5435139536857605,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5435139536857605,0.4485645890235901,0.5533661842346191,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5369458198547363,"y":0.4485645890235901},{"x":0.5369458198547363,"y":0.4629186689853668},{"x":0.5123152732849121,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.5123152732849121,0.4485645890235901,0.5369458198547363,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8160919547080994,"y":0.46411484479904175},{"x":0.8472906351089478,"y":0.46411484479904175},{"x":0.8472906351089478,"y":0.4784688949584961},{"x":0.8160919547080994,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوین","boundary":[0.8160919547080994,0.46411484479904175,0.8472906351089478,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.46411484479904175},{"x":0.8111658692359924,"y":0.46411484479904175},{"x":0.8111658692359924,"y":0.4784688949584961},{"x":0.7931034564971924,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7931034564971924,0.46411484479904175,0.8111658692359924,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7881773114204407,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7881773114204407,"y":0.4784688949584961},{"x":0.7717570066452026,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.7717570066452026,0.46411484479904175,0.7881773114204407,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7668308615684509,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7668308615684509,"y":0.4784688949584961},{"x":0.7602627277374268,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7602627277374268,0.46411484479904175,0.7668308615684509,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7471264600753784,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7553366422653198,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7553366422653198,"y":0.4784688949584961},{"x":0.7471264600753784,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7471264600753784,0.46411484479904175,0.7553366422653198,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110016345977783,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7405582666397095,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7405582666397095,"y":0.4784688949584961},{"x":0.7110016345977783,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.7110016345977783,0.46411484479904175,0.7405582666397095,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7060755491256714,"y":0.46411484479904175},{"x":0.7060755491256714,"y":0.4784688949584961},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشیده","boundary":[0.6666666865348816,0.46411484479904175,0.7060755491256714,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.46411484479904175},{"x":0.6600984930992126,"y":0.46411484479904175},{"x":0.6600984930992126,"y":0.4784688949584961},{"x":0.6305418610572815,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6305418610572815,0.46411484479904175,0.6600984930992126,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.46411484479904175},{"x":0.6321839094161987,"y":0.46411484479904175},{"x":0.6321839094161987,"y":0.4784688949584961},{"x":0.6288998126983643,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6288998126983643,0.46411484479904175,0.6321839094161987,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5894909501075745,"y":0.46411484479904175},{"x":0.6239737272262573,"y":0.46411484479904175},{"x":0.6239737272262573,"y":0.4784688949584961},{"x":0.5894909501075745,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.5894909501075745,0.46411484479904175,0.6239737272262573,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.46411484479904175},{"x":0.5845648646354675,"y":0.46411484479904175},{"x":0.5845648646354675,"y":0.4784688949584961},{"x":0.5435139536857605,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوازدهم","boundary":[0.5435139536857605,0.46411484479904175,0.5845648646354675,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.46411484479904175},{"x":0.5385878682136536,"y":0.46411484479904175},{"x":0.5385878682136536,"y":0.4784688949584961},{"x":0.5123152732849121,"y":0.4784688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5123152732849121,0.46411484479904175,0.5385878682136536,0.4784688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8095238208770752,"y":0.479665070772171},{"x":0.8472906351089478,"y":0.479665070772171},{"x":0.8472906351089478,"y":0.49401915073394775},{"x":0.8095238208770752,"y":0.49401915073394775}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.8095238208770752,0.479665070772171,0.8472906351089478,0.49401915073394775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.479665070772171},{"x":0.8111658692359924,"y":0.479665070772171},{"x":0.8111658692359924,"y":0.49401915073394775},{"x":0.807881772518158,"y":0.49401915073394775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.807881772518158,0.479665070772171,0.8111658692359924,0.49401915073394775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.479665070772171},{"x":0.802955687046051,"y":0.479665070772171},{"x":0.802955687046051,"y":0.49401915073394775},{"x":0.7553366422653198,"y":0.49401915073394775}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازگشت","boundary":[0.7553366422653198,0.479665070772171,0.802955687046051,0.49401915073394775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7110016345977783,"y":0.479665070772171},{"x":0.7487684488296509,"y":0.479665070772171},{"x":0.7487684488296509,"y":0.49401915073394775},{"x":0.7110016345977783,"y":0.49401915073394775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تکوین","boundary":[0.7110016345977783,0.479665070772171,0.7487684488296509,0.49401915073394775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.479665070772171},{"x":0.7044335007667542,"y":0.479665070772171},{"x":0.7044335007667542,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6650246381759644,"y":0.4952152967453003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.6650246381759644,0.479665070772171,0.7044335007667542,0.4952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436781883239746,"y":0.479665070772171},{"x":0.6600984930992126,"y":0.479665070772171},{"x":0.6600984930992126,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6436781883239746,"y":0.4952152967453003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6436781883239746,0.479665070772171,0.6600984930992126,0.4952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075533628463745,"y":0.479665070772171},{"x":0.6387520432472229,"y":0.479665070772171},{"x":0.6387520432472229,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6075533628463745,"y":0.4952152967453003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.6075533628463745,0.479665070772171,0.6387520432472229,0.4952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.48086124658584595},{"x":0.6059113144874573,"y":0.48086124658584595},{"x":0.6059113144874573,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5599343180656433,"y":0.4952152967453003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5599343180656433,0.48086124658584595,0.6059113144874573,0.4952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.48086124658584595},{"x":0.5566502213478088,"y":0.48086124658584595},{"x":0.5566502213478088,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5106732249259949,"y":0.4952152967453003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.5106732249259949,0.48086124658584595,0.5566502213478088,0.4952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8423645496368408,"y":0.4952152967453003},{"x":0.8472906351089478,"y":0.4952152967453003},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5095694065093994},{"x":0.8423645496368408,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8423645496368408,0.4952152967453003,0.8472906351089478,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.4952152967453003},{"x":0.8357964158058167,"y":0.4952152967453003},{"x":0.8357964158058167,"y":0.5095694065093994},{"x":0.807881772518158,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.807881772518158,0.4952152967453003,0.8357964158058167,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.4952152967453003},{"x":0.8013136386871338,"y":0.4952152967453003},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5095694065093994},{"x":0.7717570066452026,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7717570066452026,0.4952152967453003,0.8013136386871338,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7668308615684509,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7668308615684509,"y":0.5095694065093994},{"x":0.7422003149986267,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.7422003149986267,0.4952152967453003,0.7668308615684509,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7372742295265198,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7372742295265198,"y":0.5095694065093994},{"x":0.7175697684288025,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.7175697684288025,0.4952152967453003,0.7372742295265198,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7126436829566956,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7126436829566956,"y":0.5095694065093994},{"x":0.6847290396690369,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6847290396690369,0.4952152967453003,0.7126436829566956,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600984930992126,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6781609058380127,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5095694065093994},{"x":0.6600984930992126,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6600984930992126,0.4952152967453003,0.6781609058380127,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6551724076271057,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6551724076271057,"y":0.5095694065093994},{"x":0.6124794483184814,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مدتها","boundary":[0.6124794483184814,0.4952152967453003,0.6551724076271057,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6075533628463745,"y":0.4952152967453003},{"x":0.6075533628463745,"y":0.5095694065093994},{"x":0.569786548614502,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منتظر","boundary":[0.569786548614502,0.4952152967453003,0.6075533628463745,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533661842346191,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5648604035377502,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5648604035377502,"y":0.5095694065093994},{"x":0.5533661842346191,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5533661842346191,0.4952152967453003,0.5648604035377502,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139573216438293,"y":0.4952152967453003},{"x":0.546798050403595,"y":0.4952152967453003},{"x":0.546798050403595,"y":0.5095694065093994},{"x":0.5139573216438293,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بودیم","boundary":[0.5139573216438293,0.4952152967453003,0.546798050403595,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5155993700027466,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5155993700027466,"y":0.5095694065093994},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5095694065093994}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5123152732849121,0.4952152967453003,0.5155993700027466,0.5095694065093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.510765552520752},{"x":0.8472906351089478,"y":0.510765552520752},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5263158082962036},{"x":0.807881772518158,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درست","boundary":[0.807881772518158,0.510765552520752,0.8472906351089478,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.510765552520752},{"x":0.8013136386871338,"y":0.510765552520752},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7701149582862854,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7701149582862854,0.510765552520752,0.8013136386871338,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7684729099273682,"y":0.510765552520752},{"x":0.7717570066452026,"y":0.510765552520752},{"x":0.7717570066452026,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7684729099273682,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7684729099273682,0.510765552520752,0.7717570066452026,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.510765552520752},{"x":0.7635468244552612,"y":0.510765552520752},{"x":0.7635468244552612,"y":0.5263158082962036},{"x":0.7257799506187439,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.7257799506187439,0.510765552520752,0.7635468244552612,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6995074152946472,"y":0.510765552520752},{"x":0.720853865146637,"y":0.510765552520752},{"x":0.720853865146637,"y":0.5263158082962036},{"x":0.6995074152946472,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.6995074152946472,0.510765552520752,0.720853865146637,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.510765552520752},{"x":0.6945812702178955,"y":0.510765552520752},{"x":0.6945812702178955,"y":0.5263158082962036},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.6666666865348816,0.510765552520752,0.6945812702178955,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.510765552520752},{"x":0.6666666865348816,"y":0.510765552520752},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5263158082962036},{"x":0.6633825898170471,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6633825898170471,0.510765552520752,0.6666666865348816,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.510765552520752},{"x":0.6584565043449402,"y":0.510765552520752},{"x":0.6584565043449402,"y":0.5263158082962036},{"x":0.6124794483184814,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قسمتی","boundary":[0.6124794483184814,0.510765552520752,0.6584565043449402,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.510765552520752},{"x":0.6059113144874573,"y":0.510765552520752},{"x":0.6059113144874573,"y":0.5263158082962036},{"x":0.6009852290153503,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6009852290153503,0.510765552520752,0.6059113144874573,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.510765552520752},{"x":0.5944170951843262,"y":0.510765552520752},{"x":0.5944170951843262,"y":0.5263158082962036},{"x":0.569786548614502,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.569786548614502,0.510765552520752,0.5944170951843262,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369458198547363,"y":0.510765552520752},{"x":0.5648604035377502,"y":0.510765552520752},{"x":0.5648604035377502,"y":0.5263158082962036},{"x":0.5369458198547363,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گیاه","boundary":[0.5369458198547363,0.510765552520752,0.5648604035377502,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5287356376647949,"y":0.510765552520752},{"x":0.5320196747779846,"y":0.510765552520752},{"x":0.5320196747779846,"y":0.5263158082962036},{"x":0.5287356376647949,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5287356376647949,0.510765552520752,0.5320196747779846,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.510765552520752},{"x":0.5221675038337708,"y":0.510765552520752},{"x":0.5221675038337708,"y":0.5263158082962036},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5123152732849121,0.510765552520752,0.5221675038337708,0.5263158082962036]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.5275119543075562},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5275119543075562},{"x":0.8472906351089478,"y":0.540669858455658},{"x":0.802955687046051,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقیقت","boundary":[0.802955687046051,0.5275119543075562,0.8472906351089478,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.5275119543075562},{"x":0.7963874936103821,"y":0.5275119543075562},{"x":0.7963874936103821,"y":0.540669858455658},{"x":0.7586206793785095,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تمثیل","boundary":[0.7586206793785095,0.5275119543075562,0.7963874936103821,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.5275119543075562},{"x":0.7536945939064026,"y":0.5275119543075562},{"x":0.7536945939064026,"y":0.540669858455658},{"x":0.7093595862388611,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.7093595862388611,0.5275119543075562,0.7536945939064026,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.5275119543075562},{"x":0.7044335007667542,"y":0.5275119543075562},{"x":0.7044335007667542,"y":0.540669858455658},{"x":0.69786536693573,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.69786536693573,0.5275119543075562,0.7044335007667542,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651888370513916,"y":0.5275119543075562},{"x":0.6929392218589783,"y":0.5275119543075562},{"x":0.6929392218589783,"y":0.540669858455658},{"x":0.651888370513916,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عناوین","boundary":[0.651888370513916,0.5275119543075562,0.6929392218589783,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.5275119543075562},{"x":0.6469622254371643,"y":0.5275119543075562},{"x":0.6469622254371643,"y":0.540669858455658},{"x":0.6141214966773987,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6141214966773987,0.5275119543075562,0.6469622254371643,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.5275119543075562},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5275119543075562},{"x":0.6091954112052917,"y":0.540669858455658},{"x":0.5796387791633606,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5796387791633606,0.5275119543075562,0.6091954112052917,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.5275119543075562},{"x":0.5747126340866089,"y":0.5275119543075562},{"x":0.5747126340866089,"y":0.540669858455658},{"x":0.5550082325935364,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5550082325935364,0.5275119543075562,0.5747126340866089,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.5275119543075562},{"x":0.5500820875167847,"y":0.5275119543075562},{"x":0.5500820875167847,"y":0.540669858455658},{"x":0.5385878682136536,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5385878682136536,0.5275119543075562,0.5500820875167847,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.5275119543075562},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5275119543075562},{"x":0.5336617231369019,"y":0.540669858455658},{"x":0.5123152732849121,"y":0.540669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5123152732849121,0.5275119543075562,0.5336617231369019,0.540669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.5430622100830078},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5430622100830078},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5562201142311096},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.8111658692359924,0.5430622100830078,0.8472906351089478,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.5430622100830078},{"x":0.8045976758003235,"y":0.5430622100830078},{"x":0.8045976758003235,"y":0.5562201142311096},{"x":0.7717570066452026,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7717570066452026,0.5430622100830078,0.8045976758003235,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307060956954956,"y":0.5430622100830078},{"x":0.7668308615684509,"y":0.5430622100830078},{"x":0.7668308615684509,"y":0.5562201142311096},{"x":0.7307060956954956,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.7307060956954956,0.5430622100830078,0.7668308615684509,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.5430622100830078},{"x":0.7257799506187439,"y":0.5430622100830078},{"x":0.7257799506187439,"y":0.5562201142311096},{"x":0.69786536693573,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.69786536693573,0.5430622100830078,0.7257799506187439,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535303592681885,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6929392218589783,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6929392218589783,"y":0.5562201142311096},{"x":0.6535303592681885,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6535303592681885,0.5430622100830078,0.6929392218589783,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6469622254371643,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6469622254371643,"y":0.5562201142311096},{"x":0.6124794483184814,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6124794483184814,0.5430622100830078,0.6469622254371643,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610837459564209,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6124794483184814,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6124794483184814,"y":0.5562201142311096},{"x":0.610837459564209,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.610837459564209,0.5430622100830078,0.6124794483184814,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6059113144874573,"y":0.5430622100830078},{"x":0.6059113144874573,"y":0.5562201142311096},{"x":0.5550082325935364,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مریستم","boundary":[0.5550082325935364,0.5430622100830078,0.6059113144874573,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5336617231369019,"y":0.5430622100830078},{"x":0.5533661842346191,"y":0.5430622100830078},{"x":0.5533661842346191,"y":0.5562201142311096},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5336617231369019,0.5430622100830078,0.5533661842346191,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.5430622100830078},{"x":0.5270935893058777,"y":0.5430622100830078},{"x":0.5270935893058777,"y":0.5562201142311096},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5562201142311096}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.5123152732849121,0.5430622100830078,0.5270935893058777,0.5562201142311096]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.5586124658584595},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5586124658584595},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5729665160179138},{"x":0.8062397241592407,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.8062397241592407,0.5586124658584595,0.8472906351089478,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914614081382751,"y":0.5586124658584595},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5586124658584595},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7914614081382751,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7914614081382751,0.5586124658584595,0.8013136386871338,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7471264600753784,"y":0.5586124658584595},{"x":0.7865353226661682,"y":0.5586124658584595},{"x":0.7865353226661682,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7471264600753784,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.7471264600753784,0.5586124658584595,0.7865353226661682,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.5586124658584595},{"x":0.7471264600753784,"y":0.5586124658584595},{"x":0.7471264600753784,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7454844117164612,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7454844117164612,0.5586124658584595,0.7471264600753784,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.5586124658584595},{"x":0.7372742295265198,"y":0.5586124658584595},{"x":0.7372742295265198,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7175697684288025,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.7175697684288025,0.5586124658584595,0.7372742295265198,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.5574162602424622},{"x":0.71592777967453,"y":0.5574162602424622},{"x":0.71592777967453,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6880131363868713,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"توانی","boundary":[0.6880131363868713,0.5574162602424622,0.71592777967453,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436781883239746,"y":0.5574162602424622},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5574162602424622},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6436781883239746,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.6436781883239746,0.5574162602424622,0.6781609058380127,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6223316788673401,"y":0.5574162602424622},{"x":0.6371099948883057,"y":0.5574162602424622},{"x":0.6371099948883057,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6223316788673401,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6223316788673401,0.5574162602424622,0.6371099948883057,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.5574162602424622},{"x":0.610837459564209,"y":0.5574162602424622},{"x":0.610837459564209,"y":0.5729665160179138},{"x":0.569786548614502,"y":0.5729665160179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.569786548614502,0.5574162602424622,0.610837459564209,0.5729665160179138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.5574162602424622},{"x":0.5632184147834778,"y":0.5574162602424622},{"x":0.5632184147834778,"y":0.5717703104019165},{"x":0.523809552192688,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.523809552192688,0.5574162602424622,0.5632184147834778,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.5574162602424622},{"x":0.5188834071159363,"y":0.5574162602424622},{"x":0.5188834071159363,"y":0.5717703104019165},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5717703104019165}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5123152732849121,0.5574162602424622,0.5188834071159363,0.5717703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357964158058167,"y":0.5729665160179138},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5729665160179138},{"x":0.8472906351089478,"y":0.5873205661773682},{"x":0.8357964158058167,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8357964158058167,0.5729665160179138,0.8472906351089478,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8013136386871338,"y":0.5729665160179138},{"x":0.8308702707290649,"y":0.5729665160179138},{"x":0.8308702707290649,"y":0.5873205661773682},{"x":0.8013136386871338,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.8013136386871338,0.5729665160179138,0.8308702707290649,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569786310195923,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7947455048561096,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7947455048561096,"y":0.5873205661773682},{"x":0.7569786310195923,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوین","boundary":[0.7569786310195923,0.5729665160179138,0.7947455048561096,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7504104971885681,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7504104971885681,"y":0.5873205661773682},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.7142857313156128,0.5729665160179138,0.7504104971885681,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7093595862388611,"y":0.5729665160179138},{"x":0.7093595862388611,"y":0.5873205661773682},{"x":0.7044335007667542,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7044335007667542,0.5729665160179138,0.7093595862388611,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.5729665160179138},{"x":0.69786536693573,"y":0.5729665160179138},{"x":0.69786536693573,"y":0.5873205661773682},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.6781609058380127,0.5729665160179138,0.69786536693573,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6715927720069885,"y":0.5729665160179138},{"x":0.6715927720069885,"y":0.5873205661773682},{"x":0.6371099948883057,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ترمیم","boundary":[0.6371099948883057,0.5729665160179138,0.6715927720069885,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.60426926612854,"y":0.5741626620292664},{"x":0.6305418610572815,"y":0.5741626620292664},{"x":0.6305418610572815,"y":0.5873205661773682},{"x":0.60426926612854,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.60426926612854,0.5741626620292664,0.6305418610572815,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927750468254089,"y":0.5741626620292664},{"x":0.5993431806564331,"y":0.5741626620292664},{"x":0.5993431806564331,"y":0.5873205661773682},{"x":0.5927750468254089,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5927750468254089,0.5741626620292664,0.5993431806564331,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.5741626620292664},{"x":0.5862069129943848,"y":0.5741626620292664},{"x":0.5862069129943848,"y":0.5873205661773682},{"x":0.5599343180656433,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.5599343180656433,0.5741626620292664,0.5862069129943848,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.5741626620292664},{"x":0.5533661842346191,"y":0.5741626620292664},{"x":0.5533661842346191,"y":0.5873205661773682},{"x":0.5106732249259949,"y":0.5873205661773682}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جنینی","boundary":[0.5106732249259949,0.5741626620292664,0.5533661842346191,0.5873205661773682]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.589712917804718},{"x":0.8472906351089478,"y":0.589712917804718},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6040669679641724},{"x":0.8128078579902649,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.8128078579902649,0.589712917804718,0.8472906351089478,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.589712917804718},{"x":0.807881772518158,"y":0.589712917804718},{"x":0.807881772518158,"y":0.6040669679641724},{"x":0.7931034564971924,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7931034564971924,0.589712917804718,0.807881772518158,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7569786310195923,"y":0.589712917804718},{"x":0.7898193597793579,"y":0.589712917804718},{"x":0.7898193597793579,"y":0.6040669679641724},{"x":0.7569786310195923,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.7569786310195923,0.589712917804718,0.7898193597793579,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.589712917804718},{"x":0.7553366422653198,"y":0.589712917804718},{"x":0.7553366422653198,"y":0.6040669679641724},{"x":0.7536945939064026,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7536945939064026,0.589712917804718,0.7553366422653198,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.589712917804718},{"x":0.7471264600753784,"y":0.589712917804718},{"x":0.7471264600753784,"y":0.6040669679641724},{"x":0.7224959135055542,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7224959135055542,0.589712917804718,0.7471264600753784,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.589712917804718},{"x":0.7175697684288025,"y":0.589712917804718},{"x":0.7175697684288025,"y":0.6040669679641724},{"x":0.6781609058380127,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6781609058380127,0.589712917804718,0.7175697684288025,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.589712917804718},{"x":0.6732348203659058,"y":0.589712917804718},{"x":0.6732348203659058,"y":0.6040669679641724},{"x":0.6174055933952332,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.6174055933952332,0.589712917804718,0.6732348203659058,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157635450363159,"y":0.589712917804718},{"x":0.6190476417541504,"y":0.589712917804718},{"x":0.6190476417541504,"y":0.6040669679641724},{"x":0.6157635450363159,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6157635450363159,0.589712917804718,0.6190476417541504,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812807679176331,"y":0.589712917804718},{"x":0.610837459564209,"y":0.589712917804718},{"x":0.610837459564209,"y":0.6040669679641724},{"x":0.5812807679176331,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیان","boundary":[0.5812807679176331,0.589712917804718,0.610837459564209,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303776860237122,"y":0.589712917804718},{"x":0.5747126340866089,"y":0.589712917804718},{"x":0.5747126340866089,"y":0.6040669679641724},{"x":0.5303776860237122,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افتراقی","boundary":[0.5303776860237122,0.589712917804718,0.5747126340866089,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.589712917804718},{"x":0.5254515409469604,"y":0.589712917804718},{"x":0.5254515409469604,"y":0.6040669679641724},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6040669679641724}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژن","boundary":[0.5123152732849121,0.589712917804718,0.5254515409469604,0.6040669679641724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7832512259483337,"y":0.6040669679641724},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6040669679641724},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7832512259483337,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"APETALA3","boundary":[0.7832512259483337,0.6040669679641724,0.8472906351089478,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7733989953994751,"y":0.6040669679641724},{"x":0.7783251404762268,"y":0.6040669679641724},{"x":0.7783251404762268,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7733989953994751,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7733989953994751,0.6040669679641724,0.7783251404762268,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7651888132095337,"y":0.6040669679641724},{"x":0.7684729099273682,"y":0.6040669679641724},{"x":0.7684729099273682,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7651888132095337,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7651888132095337,0.6040669679641724,0.7684729099273682,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.6040669679641724},{"x":0.761904776096344,"y":0.6040669679641724},{"x":0.761904776096344,"y":0.6172248721122742},{"x":0.7454844117164612,"y":0.6172248721122742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7454844117164612,0.6040669679641724,0.761904776096344,0.6172248721122742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7044335007667542,"y":0.6040669679641724},{"x":0.738916277885437,"y":0.6040669679641724},{"x":0.738916277885437,"y":0.6184210777282715},{"x":0.7044335007667542,"y":0.6184210777282715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.7044335007667542,0.6040669679641724,0.738916277885437,0.6184210777282715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.6052631735801697},{"x":0.69786536693573,"y":0.6052631735801697},{"x":0.69786536693573,"y":0.6184210777282715},{"x":0.674876868724823,"y":0.6184210777282715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.674876868724823,0.6052631735801697,0.69786536693573,0.6184210777282715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.6052631735801697},{"x":0.6699507236480713,"y":0.6052631735801697},{"x":0.6699507236480713,"y":0.6184210777282715},{"x":0.6206896305084229,"y":0.6184210777282715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گزارشگر","boundary":[0.6206896305084229,0.6052631735801697,0.6699507236480713,0.6184210777282715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648604035377502,"y":0.6052631735801697},{"x":0.6157635450363159,"y":0.6040669679641724},{"x":0.6157635450363159,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5648604035377502,"y":0.6184210777282715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلورسنت","boundary":[0.5648604035377502,0.6052631735801697,0.6157635450363159,0.6184210777282715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6052631735801697},{"x":0.5582922697067261,"y":0.6052631735801697},{"x":0.5582922697067261,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6184210777282715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخص","boundary":[0.5123152732849121,0.6052631735801697,0.5582922697067261,0.6184210777282715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325123190879822,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6339712738990784},{"x":0.8325123190879822,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8325123190879822,0.6208133697509766,0.8472906351089478,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8308702707290649,"y":0.6208133697509766},{"x":0.8308702707290649,"y":0.6339712738990784},{"x":0.8045976758003235,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.8045976758003235,0.6208133697509766,0.8308702707290649,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996715903282166,"y":0.6208133697509766},{"x":0.802955687046051,"y":0.6208133697509766},{"x":0.802955687046051,"y":0.6339712738990784},{"x":0.7996715903282166,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7996715903282166,0.6208133697509766,0.802955687046051,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7651888132095337,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7947455048561096,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7947455048561096,"y":0.6339712738990784},{"x":0.7651888132095337,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.7651888132095337,0.6208133697509766,0.7947455048561096,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7602627277374268,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7602627277374268,"y":0.6339712738990784},{"x":0.7323480844497681,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سبز","boundary":[0.7323480844497681,0.6208133697509766,0.7602627277374268,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7307060956954956,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7307060956954956,"y":0.6339712738990784},{"x":0.7274219989776611,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7274219989776611,0.6208133697509766,0.7307060956954956,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060755491256714,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7224959135055542,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7224959135055542,"y":0.6339712738990784},{"x":0.7060755491256714,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7060755491256714,0.6208133697509766,0.7224959135055542,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7011494040489197,"y":0.6208133697509766},{"x":0.7011494040489197,"y":0.6339712738990784},{"x":0.6633825898170471,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6633825898170471,0.6208133697509766,0.7011494040489197,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453201770782471,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6584565043449402,"y":0.6208133697509766},{"x":0.6584565043449402,"y":0.6339712738990784},{"x":0.6453201770782471,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6453201770782471,0.6208133697509766,0.6584565043449402,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6059113144874573,"y":0.619617223739624},{"x":0.6403940916061401,"y":0.619617223739624},{"x":0.6403940916061401,"y":0.6339712738990784},{"x":0.6059113144874573,"y":0.6339712738990784}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کشد","boundary":[0.6059113144874573,0.619617223739624,0.6403940916061401,0.6339712738990784]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.619617223739624},{"x":0.60426926612854,"y":0.619617223739624},{"x":0.60426926612854,"y":0.6327751278877258},{"x":0.5845648646354675,"y":0.6327751278877258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5845648646354675,0.619617223739624,0.60426926612854,0.6327751278877258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.619617223739624},{"x":0.5796387791633606,"y":0.619617223739624},{"x":0.5796387791633606,"y":0.6327751278877258},{"x":0.5632184147834778,"y":0.6327751278877258}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5632184147834778,0.619617223739624,0.5796387791633606,0.6327751278877258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.619617223739624},{"x":0.5582922697067261,"y":0.619617223739624},{"x":0.5582922697067261,"y":0.6327751278877258},{"x":0.523809552192688,"y":0.6327751278877258}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حلقه","boundary":[0.523809552192688,0.619617223739624,0.5582922697067261,0.6327751278877258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.619617223739624},{"x":0.5221675038337708,"y":0.619617223739624},{"x":0.5221675038337708,"y":0.6327751278877258},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6327751278877258}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5123152732849121,0.619617223739624,0.5221675038337708,0.6327751278877258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8407225012779236,"y":0.6351674795150757},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6351674795150757},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6483253836631775},{"x":0.8407225012779236,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8407225012779236,0.6351674795150757,0.8472906351089478,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.6351674795150757},{"x":0.8390804529190063,"y":0.6351674795150757},{"x":0.8390804529190063,"y":0.6483253836631775},{"x":0.8062397241592407,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.8062397241592407,0.6351674795150757,0.8390804529190063,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7980295419692993,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7980295419692993,"y":0.6483253836631775},{"x":0.7816091775894165,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7816091775894165,0.6351674795150757,0.7980295419692993,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7717570066452026,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7717570066452026,"y":0.6483253836631775},{"x":0.761904776096344,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.761904776096344,0.6351674795150757,0.7717570066452026,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290640473365784,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7569786310195923,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7569786310195923,"y":0.6483253836631775},{"x":0.7290640473365784,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.7290640473365784,0.6351674795150757,0.7569786310195923,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6912972331047058,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7224959135055542,"y":0.6351674795150757},{"x":0.7224959135055542,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6912972331047058,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمایز","boundary":[0.6912972331047058,0.6351674795150757,0.7224959135055542,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.6351674795150757},{"x":0.6863710880279541,"y":0.6351674795150757},{"x":0.6863710880279541,"y":0.6483253836631775},{"x":0.6551724076271057,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حول","boundary":[0.6551724076271057,0.6351674795150757,0.6863710880279541,0.6483253836631775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.6351674795150757},{"x":0.6502463221549988,"y":0.6351674795150757},{"x":0.6502463221549988,"y":0.64952152967453},{"x":0.6305418610572815,"y":0.64952152967453}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6305418610572815,0.6351674795150757,0.6502463221549988,0.64952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5911329984664917,"y":0.6351674795150757},{"x":0.6256157755851746,"y":0.6351674795150757},{"x":0.6256157755851746,"y":0.64952152967453},{"x":0.5911329984664917,"y":0.64952152967453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.5911329984664917,0.6351674795150757,0.6256157755851746,0.64952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5862069129943848,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5862069129943848,"y":0.64952152967453},{"x":0.5582922697067261,"y":0.64952152967453}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گلی","boundary":[0.5582922697067261,0.6351674795150757,0.5862069129943848,0.64952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5533661842346191,"y":0.64952152967453},{"x":0.5123152732849121,"y":0.64952152967453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.5123152732849121,0.6351674795150757,0.5533661842346191,0.64952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.6507176756858826},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6507176756858826},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6650717854499817},{"x":0.802955687046051,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میشود","boundary":[0.802955687046051,0.6507176756858826,0.8472906351089478,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.6507176756858826},{"x":0.7963874936103821,"y":0.6507176756858826},{"x":0.7963874936103821,"y":0.6650717854499817},{"x":0.7931034564971924,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7931034564971924,0.6507176756858826,0.7963874936103821,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.6507176756858826},{"x":0.7931034564971924,"y":0.6507176756858826},{"x":0.7931034564971924,"y":0.6650717854499817},{"x":0.7339901328086853,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلورسانس","boundary":[0.7339901328086853,0.6507176756858826,0.7931034564971924,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.6507176756858826},{"x":0.7274219989776611,"y":0.6507176756858826},{"x":0.7274219989776611,"y":0.6650717854499817},{"x":0.69786536693573,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قرمز","boundary":[0.69786536693573,0.6507176756858826,0.7274219989776611,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.6507176756858826},{"x":0.6962233185768127,"y":0.6507176756858826},{"x":0.6962233185768127,"y":0.6650717854499817},{"x":0.6633825898170471,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.6633825898170471,0.6507176756858826,0.6962233185768127,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.6507176756858826},{"x":0.6600984930992126,"y":0.6507176756858826},{"x":0.6600984930992126,"y":0.6650717854499817},{"x":0.6272578239440918,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دهنده","boundary":[0.6272578239440918,0.6507176756858826,0.6600984930992126,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.6507176756858826},{"x":0.6256157755851746,"y":0.6507176756858826},{"x":0.6256157755851746,"y":0.6650717854499817},{"x":0.6174055933952332,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6174055933952332,0.6507176756858826,0.6256157755851746,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5829228162765503,"y":0.6507176756858826},{"x":0.610837459564209,"y":0.6507176756858826},{"x":0.610837459564209,"y":0.6650717854499817},{"x":0.5829228162765503,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"دیواره","boundary":[0.5829228162765503,0.6507176756858826,0.610837459564209,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5533661842346191,"y":0.6507176756858826},{"x":0.5812807679176331,"y":0.6507176756858826},{"x":0.5812807679176331,"y":0.6650717854499817},{"x":0.5533661842346191,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5533661842346191,0.6507176756858826,0.5812807679176331,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6507176756858826},{"x":0.546798050403595,"y":0.6507176756858826},{"x":0.546798050403595,"y":0.6650717854499817},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6650717854499817}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.5123152732849121,0.6507176756858826,0.546798050403595,0.6650717854499817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807881772518158,"y":0.6662679314613342},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6662679314613342},{"x":0.8472906351089478,"y":0.679425835609436},{"x":0.807881772518158,"y":0.679425835609436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.807881772518158,0.6662679314613342,0.8472906351089478,0.679425835609436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.6662679314613342},{"x":0.802955687046051,"y":0.6662679314613342},{"x":0.802955687046051,"y":0.679425835609436},{"x":0.7717570066452026,"y":0.679425835609436}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7717570066452026,0.6662679314613342,0.802955687046051,0.679425835609436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.6662679314613342},{"x":0.7701149582862854,"y":0.6662679314613342},{"x":0.7701149582862854,"y":0.679425835609436},{"x":0.7668308615684509,"y":0.679425835609436}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7668308615684509,0.6662679314613342,0.7701149582862854,0.679425835609436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7241379022598267,"y":0.6662679314613342},{"x":0.7602627277374268,"y":0.6662679314613342},{"x":0.7602627277374268,"y":0.679425835609436},{"x":0.7241379022598267,"y":0.679425835609436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.7241379022598267,0.6662679314613342,0.7602627277374268,0.679425835609436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.6662679314613342},{"x":0.7192118167877197,"y":0.6662679314613342},{"x":0.7192118167877197,"y":0.679425835609436},{"x":0.69786536693573,"y":0.679425835609436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.69786536693573,0.6662679314613342,0.7192118167877197,0.679425835609436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668308675289154,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6929392218589783,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6929392218589783,"y":0.679425835609436},{"x":0.668308675289154,"y":0.679425835609436}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.668308675289154,0.6662679314613342,0.6929392218589783,0.679425835609436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6666666865348816,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6666666865348816,"y":0.679425835609436},{"x":0.6633825898170471,"y":0.679425835609436}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6633825898170471,0.6662679314613342,0.6666666865348816,0.679425835609436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6584565043449402,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6584565043449402,"y":0.6806219816207886},{"x":0.6272578239440918,"y":0.6806219816207886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.6272578239440918,0.6662679314613342,0.6584565043449402,0.6806219816207886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075533628463745,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6206896305084229,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6206896305084229,"y":0.6806219816207886},{"x":0.6075533628463745,"y":0.6806219816207886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6075533628463745,0.6662679314613342,0.6206896305084229,0.6806219816207886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5566502213478088,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6026272773742676,"y":0.6662679314613342},{"x":0.6026272773742676,"y":0.6806219816207886},{"x":0.5566502213478088,"y":0.6806219816207886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جذابیت","boundary":[0.5566502213478088,0.6662679314613342,0.6026272773742676,0.6806219816207886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.517241358757019,"y":0.6662679314613342},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6662679314613342},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6806219816207886},{"x":0.517241358757019,"y":0.6806219816207886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بصری","boundary":[0.517241358757019,0.6662679314613342,0.5517241358757019,0.6806219816207886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.6662679314613342},{"x":0.5139573216438293,"y":0.6662679314613342},{"x":0.5139573216438293,"y":0.6806219816207886},{"x":0.5106732249259949,"y":0.6806219816207886}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5106732249259949,0.6662679314613342,0.5139573216438293,0.6806219816207886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.6818181872367859},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6818181872367859},{"x":0.8472906351089478,"y":0.6949760913848877},{"x":0.7931034564971924,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مکانیسم","boundary":[0.7931034564971924,0.6818181872367859,0.8472906351089478,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7898193597793579,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7898193597793579,"y":0.6949760913848877},{"x":0.7668308615684509,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7668308615684509,0.6818181872367859,0.7898193597793579,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7602627277374268,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7602627277374268,"y":0.6949760913848877},{"x":0.7536945939064026,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7536945939064026,0.6818181872367859,0.7602627277374268,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7471264600753784,"y":0.6818181872367859},{"x":0.7471264600753784,"y":0.6949760913848877},{"x":0.7175697684288025,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.7175697684288025,0.6818181872367859,0.7471264600753784,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.6818181872367859},{"x":0.71592777967453,"y":0.6818181872367859},{"x":0.71592777967453,"y":0.6949760913848877},{"x":0.6847290396690369,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زایی","boundary":[0.6847290396690369,0.6818181872367859,0.71592777967453,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715927720069885,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6765188574790955,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6765188574790955,"y":0.6949760913848877},{"x":0.6715927720069885,"y":0.6949760913848877}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6715927720069885,0.6818181872367859,0.6765188574790955,0.6949760913848877]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6633825898170471,"y":0.6818181872367859},{"x":0.6633825898170471,"y":0.6961722373962402},{"x":0.6288998126983643,"y":0.6961722373962402}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.6288998126983643,0.6818181872367859,0.6633825898170471,0.6961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.6830143332481384},{"x":0.6206896305084229,"y":0.6830143332481384},{"x":0.6206896305084229,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5730705857276917,"y":0.6961722373962402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.5730705857276917,0.6830143332481384,0.6206896305084229,0.6961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.6830143332481384},{"x":0.5665024518966675,"y":0.6830143332481384},{"x":0.5665024518966675,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5435139536857605,"y":0.6961722373962402}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5435139536857605,0.6830143332481384,0.5665024518966675,0.6961722373962402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6830143332481384},{"x":0.5369458198547363,"y":0.6830143332481384},{"x":0.5369458198547363,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6961722373962402}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5123152732849121,0.6830143332481384,0.5369458198547363,0.6961722373962402]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.3815789520740509},{"x":0.848932683467865,"y":0.3815789520740509},{"x":0.848932683467865,"y":0.6961722373962402},{"x":0.5106732249259949,"y":0.6961722373962402}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5056732249259949,0.3745789520740509,0.853932683467865,0.7031722373962402],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7668308615684509,"y":0.6973684430122375},{"x":0.8045976758003235,"y":0.6973684430122375},{"x":0.8045976758003235,"y":0.7129186391830444},{"x":0.7668308615684509,"y":0.7129186391830444}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جنین","boundary":[0.7668308615684509,0.6973684430122375,0.8045976758003235,0.7129186391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.71592777967453,"y":0.6973684430122375},{"x":0.761904776096344,"y":0.6973684430122375},{"x":0.761904776096344,"y":0.7117224931716919},{"x":0.71592777967453,"y":0.7117224931716919}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جانوران","boundary":[0.71592777967453,0.6973684430122375,0.761904776096344,0.7117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060755491256714,"y":0.6973684430122375},{"x":0.7093595862388611,"y":0.6973684430122375},{"x":0.7093595862388611,"y":0.7117224931716919},{"x":0.7060755491256714,"y":0.7117224931716919}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7060755491256714,0.6973684430122375,0.7093595862388611,0.7117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.6973684430122375},{"x":0.7011494040489197,"y":0.6973684430122375},{"x":0.7011494040489197,"y":0.7117224931716919},{"x":0.6781609058380127,"y":0.7117224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6781609058380127,0.6973684430122375,0.7011494040489197,0.7117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.6973684430122375},{"x":0.6732348203659058,"y":0.6973684430122375},{"x":0.6732348203659058,"y":0.7117224931716919},{"x":0.6288998126983643,"y":0.7117224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهان","boundary":[0.6288998126983643,0.6973684430122375,0.6732348203659058,0.7117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927750468254089,"y":0.6973684430122375},{"x":0.6239737272262573,"y":0.6973684430122375},{"x":0.6239737272262573,"y":0.7117224931716919},{"x":0.5927750468254089,"y":0.7117224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.5927750468254089,0.6973684430122375,0.6239737272262573,0.7117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.6973684430122375},{"x":0.587848961353302,"y":0.6973684430122375},{"x":0.587848961353302,"y":0.7117224931716919},{"x":0.5435139536857605,"y":0.7117224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5435139536857605,0.6973684430122375,0.587848961353302,0.7117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6973684430122375},{"x":0.5369458198547363,"y":0.6973684430122375},{"x":0.5369458198547363,"y":0.7117224931716919},{"x":0.5123152732849121,"y":0.7117224931716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.5123152732849121,0.6973684430122375,0.5369458198547363,0.7117224931716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8357964158058167,"y":0.7141148447990417},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7141148447990417},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7284688949584961},{"x":0.8357964158058167,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8357964158058167,0.7141148447990417,0.8472906351089478,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.7141148447990417},{"x":0.8308702707290649,"y":0.7141148447990417},{"x":0.8308702707290649,"y":0.7284688949584961},{"x":0.7947455048561096,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیرند","boundary":[0.7947455048561096,0.7141148447990417,0.8308702707290649,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.7141148447990417},{"x":0.7898193597793579,"y":0.7141148447990417},{"x":0.7898193597793579,"y":0.7284688949584961},{"x":0.784893274307251,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.784893274307251,0.7141148447990417,0.7898193597793579,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.7141148447990417},{"x":0.779967188835144,"y":0.7141148447990417},{"x":0.779967188835144,"y":0.7284688949584961},{"x":0.7586206793785095,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7586206793785095,0.7141148447990417,0.779967188835144,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7027914524078369,"y":0.7141148447990417},{"x":0.7536945939064026,"y":0.7141148447990417},{"x":0.7536945939064026,"y":0.7284688949584961},{"x":0.7027914524078369,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چگونگی","boundary":[0.7027914524078369,0.7141148447990417,0.7536945939064026,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.7141148447990417},{"x":0.6962233185768127,"y":0.7141148447990417},{"x":0.6962233185768127,"y":0.7284688949584961},{"x":0.6650246381759644,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ادغام","boundary":[0.6650246381759644,0.7141148447990417,0.6962233185768127,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6157635450363159,"y":0.7141148447990417},{"x":0.6600984930992126,"y":0.7141148447990417},{"x":0.6600984930992126,"y":0.7284688949584961},{"x":0.6157635450363159,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.6157635450363159,0.7141148447990417,0.6600984930992126,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.7141148447990417},{"x":0.610837459564209,"y":0.7141148447990417},{"x":0.610837459564209,"y":0.7284688949584961},{"x":0.569786548614502,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیاهی","boundary":[0.569786548614502,0.7141148447990417,0.610837459564209,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.7141148447990417},{"x":0.5648604035377502,"y":0.7141148447990417},{"x":0.5648604035377502,"y":0.7284688949584961},{"x":0.5615763664245605,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5615763664245605,0.7141148447990417,0.5648604035377502,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.7141148447990417},{"x":0.5550082325935364,"y":0.7141148447990417},{"x":0.5550082325935364,"y":0.7284688949584961},{"x":0.5123152732849121,"y":0.7284688949584961}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حیوانی","boundary":[0.5123152732849121,0.7141148447990417,0.5550082325935364,0.7284688949584961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8423645496368408,"y":0.7296651005744934},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7296651005744934},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7428229451179504},{"x":0.8423645496368408,"y":0.7428229451179504}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.8423645496368408,0.7296651005744934,0.8472906351089478,0.7428229451179504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.7296651005744934},{"x":0.8357964158058167,"y":0.7296651005744934},{"x":0.8357964158058167,"y":0.7428229451179504},{"x":0.825944185256958,"y":0.7428229451179504}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.825944185256958,0.7296651005744934,0.8357964158058167,0.7428229451179504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996715903282166,"y":0.7296651005744934},{"x":0.8193760514259338,"y":0.7296651005744934},{"x":0.8193760514259338,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7996715903282166,"y":0.7428229451179504}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7996715903282166,0.7296651005744934,0.8193760514259338,0.7428229451179504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.7296651005744934},{"x":0.7947455048561096,"y":0.7296651005744934},{"x":0.7947455048561096,"y":0.7428229451179504},{"x":0.761904776096344,"y":0.7428229451179504}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.761904776096344,0.7296651005744934,0.7947455048561096,0.7428229451179504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.7296651005744934},{"x":0.7553366422653198,"y":0.7296651005744934},{"x":0.7553366422653198,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7257799506187439,"y":0.7428229451179504}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.7257799506187439,0.7296651005744934,0.7553366422653198,0.7428229451179504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6765188574790955,"y":0.7296651005744934},{"x":0.720853865146637,"y":0.7296651005744934},{"x":0.720853865146637,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6765188574790955,"y":0.7428229451179504}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میدهد","boundary":[0.6765188574790955,0.7296651005744934,0.720853865146637,0.7428229451179504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6781609058380127,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6781609058380127,"y":0.7428229451179504},{"x":0.674876868724823,"y":0.7428229451179504}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.674876868724823,0.7296651005744934,0.6781609058380127,0.7428229451179504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6699507236480713,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6699507236480713,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6190476417541504,"y":0.7428229451179504}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.6190476417541504,0.7296651005744934,0.6699507236480713,0.7428229451179504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6124794483184814,"y":0.7296651005744934},{"x":0.6124794483184814,"y":0.7428229451179504},{"x":0.5615763664245605,"y":0.7428229451179504}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امیدواریم","boundary":[0.5615763664245605,0.7296651005744934,0.6124794483184814,0.7428229451179504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5385878682136536,"y":0.7296651005744934},{"x":0.5566502213478088,"y":0.7296651005744934},{"x":0.5566502213478088,"y":0.7428229451179504},{"x":0.5385878682136536,"y":0.7428229451179504}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5385878682136536,0.7296651005744934,0.5566502213478088,0.7428229451179504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.7296651005744934},{"x":0.5336617231369019,"y":0.7296651005744934},{"x":0.5336617231369019,"y":0.7428229451179504},{"x":0.5123152732849121,"y":0.7428229451179504}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5123152732849121,0.7296651005744934,0.5336617231369019,0.7428229451179504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.7428229451179504},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7428229451179504},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7583732008934021},{"x":0.8111658692359924,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.8111658692359924,0.7428229451179504,0.8472906351089478,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7816091775894165,"y":0.7428229451179504},{"x":0.8062397241592407,"y":0.7428229451179504},{"x":0.8062397241592407,"y":0.7583732008934021},{"x":0.7816091775894165,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شما","boundary":[0.7816091775894165,0.7428229451179504,0.8062397241592407,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7783251404762268,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7783251404762268,"y":0.7583732008934021},{"x":0.7717570066452026,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7717570066452026,0.7428229451179504,0.7783251404762268,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7668308615684509,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7668308615684509,"y":0.7583732008934021},{"x":0.7520525455474854,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7520525455474854,0.7428229451179504,0.7668308615684509,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7192118167877197,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7471264600753784,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7471264600753784,"y":0.7583732008934021},{"x":0.7192118167877197,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تأمل","boundary":[0.7192118167877197,0.7428229451179504,0.7471264600753784,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7583732008934021},{"x":0.7093595862388611,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7093595862388611,0.7428229451179504,0.7142857313156128,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6765188574790955,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7060755491256714,"y":0.7428229451179504},{"x":0.7060755491256714,"y":0.7583732008934021},{"x":0.6765188574790955,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.6765188574790955,0.7428229451179504,0.7060755491256714,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387520432472229,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6732348203659058,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6732348203659058,"y":0.7583732008934021},{"x":0.6387520432472229,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.6387520432472229,0.7428229451179504,0.6732348203659058,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6371099948883057,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6371099948883057,"y":0.7583732008934021},{"x":0.6272578239440918,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.6272578239440918,0.7428229451179504,0.6371099948883057,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927750468254089,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6223316788673401,"y":0.7428229451179504},{"x":0.6223316788673401,"y":0.7583732008934021},{"x":0.5927750468254089,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینکه","boundary":[0.5927750468254089,0.7428229451179504,0.6223316788673401,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5599343180656433,"y":0.7428229451179504},{"x":0.587848961353302,"y":0.7428229451179504},{"x":0.587848961353302,"y":0.7583732008934021},{"x":0.5599343180656433,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.5599343180656433,0.7428229451179504,0.587848961353302,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.7428229451179504},{"x":0.5550082325935364,"y":0.7428229451179504},{"x":0.5550082325935364,"y":0.7583732008934021},{"x":0.5123152732849121,"y":0.7583732008934021}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جنبهی","boundary":[0.5123152732849121,0.7428229451179504,0.5550082325935364,0.7583732008934021]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996715903282166,"y":0.7595694065093994},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7595694065093994},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7739234566688538},{"x":0.7996715903282166,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"احتمالی","boundary":[0.7996715903282166,0.7595694065093994,0.8472906351089478,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.7595694065093994},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7595694065093994},{"x":0.7931034564971924,"y":0.7739234566688538},{"x":0.7881773114204407,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7881773114204407,0.7595694065093994,0.7931034564971924,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743842363357544,"y":0.7595694065093994},{"x":0.7816091775894165,"y":0.7595694065093994},{"x":0.7816091775894165,"y":0.7739234566688538},{"x":0.743842363357544,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوین","boundary":[0.743842363357544,0.7595694065093994,0.7816091775894165,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.7595694065093994},{"x":0.738916277885437,"y":0.7595694065093994},{"x":0.738916277885437,"y":0.7739234566688538},{"x":0.7274219989776611,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7274219989776611,0.7595694065093994,0.738916277885437,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.7595694065093994},{"x":0.7224959135055542,"y":0.7595694065093994},{"x":0.7224959135055542,"y":0.7739234566688538},{"x":0.7011494040489197,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7011494040489197,0.7595694065093994,0.7224959135055542,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.7595694065093994},{"x":0.6945812702178955,"y":0.7595694065093994},{"x":0.6945812702178955,"y":0.7739234566688538},{"x":0.6584565043449402,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6584565043449402,0.7595694065093994,0.6945812702178955,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.7595694065093994},{"x":0.651888370513916,"y":0.7595694065093994},{"x":0.651888370513916,"y":0.7739234566688538},{"x":0.6206896305084229,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشان","boundary":[0.6206896305084229,0.7595694065093994,0.651888370513916,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.7595694065093994},{"x":0.6157635450363159,"y":0.7595694065093994},{"x":0.6157635450363159,"y":0.7739234566688538},{"x":0.5960590839385986,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.5960590839385986,0.7595694065093994,0.6157635450363159,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5894909501075745,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5894909501075745,"y":0.7739234566688538},{"x":0.5632184147834778,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5632184147834778,0.7595694065093994,0.5894909501075745,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5566502213478088,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5566502213478088,"y":0.7739234566688538},{"x":0.5270935893058777,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5270935893058777,0.7595694065093994,0.5566502213478088,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.523809552192688,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5270935893058777,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5270935893058777,"y":0.7739234566688538},{"x":0.523809552192688,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.523809552192688,0.7595694065093994,0.5270935893058777,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5188834071159363,"y":0.7595694065093994},{"x":0.5188834071159363,"y":0.7739234566688538},{"x":0.5123152732849121,"y":0.7739234566688538}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وا","boundary":[0.5123152732849121,0.7595694065093994,0.5188834071159363,0.7739234566688538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8275862336158752,"y":0.7751196026802063},{"x":0.8472906351089478,"y":0.7751196026802063},{"x":0.8472906351089478,"y":0.790669858455658},{"x":0.8275862336158752,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.8275862336158752,0.7751196026802063,0.8472906351089478,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.7751196026802063},{"x":0.8275862336158752,"y":0.7751196026802063},{"x":0.8275862336158752,"y":0.790669858455658},{"x":0.825944185256958,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.825944185256958,0.7751196026802063,0.8275862336158752,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7996715903282166,"y":0.7751196026802063},{"x":0.8193760514259338,"y":0.7751196026802063},{"x":0.8193760514259338,"y":0.790669858455658},{"x":0.7996715903282166,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7996715903282166,0.7751196026802063,0.8193760514259338,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7947455048561096,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7947455048561096,"y":0.790669858455658},{"x":0.779967188835144,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.779967188835144,0.7751196026802063,0.7947455048561096,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7783251404762268,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7783251404762268,"y":0.790669858455658},{"x":0.7750410437583923,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7750410437583923,0.7751196026802063,0.7783251404762268,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7701149582862854,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7701149582862854,"y":0.790669858455658},{"x":0.738916277885437,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوعی","boundary":[0.738916277885437,0.7751196026802063,0.7701149582862854,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7339901328086853,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7339901328086853,"y":0.790669858455658},{"x":0.7274219989776611,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7274219989776611,0.7751196026802063,0.7339901328086853,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7224959135055542,"y":0.7751196026802063},{"x":0.7224959135055542,"y":0.790669858455658},{"x":0.6830870509147644,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تحقیق","boundary":[0.6830870509147644,0.7751196026802063,0.7224959135055542,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.7751196026802063},{"x":0.6765188574790955,"y":0.7751196026802063},{"x":0.6765188574790955,"y":0.790669858455658},{"x":0.6666666865348816,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6666666865348816,0.7751196026802063,0.6765188574790955,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.7751196026802063},{"x":0.6600984930992126,"y":0.7751196026802063},{"x":0.6600984930992126,"y":0.790669858455658},{"x":0.6124794483184814,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محوریت","boundary":[0.6124794483184814,0.7751196026802063,0.6600984930992126,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5862069129943848,"y":0.7751196026802063},{"x":0.6059113144874573,"y":0.7751196026802063},{"x":0.6059113144874573,"y":0.790669858455658},{"x":0.5862069129943848,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.5862069129943848,0.7751196026802063,0.6059113144874573,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.7751196026802063},{"x":0.5796387791633606,"y":0.7751196026802063},{"x":0.5796387791633606,"y":0.790669858455658},{"x":0.5517241358757019,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5517241358757019,0.7751196026802063,0.5796387791633606,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5270935893058777,"y":0.7751196026802063},{"x":0.546798050403595,"y":0.7751196026802063},{"x":0.546798050403595,"y":0.790669858455658},{"x":0.5270935893058777,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5270935893058777,0.7751196026802063,0.546798050403595,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.7751196026802063},{"x":0.5221675038337708,"y":0.7751196026802063},{"x":0.5221675038337708,"y":0.790669858455658},{"x":0.5123152732849121,"y":0.790669858455658}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5123152732849121,0.7751196026802063,0.5221675038337708,0.790669858455658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193760514259338,"y":0.790669858455658},{"x":0.8472906351089478,"y":0.790669858455658},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8050239086151123},{"x":0.8193760514259338,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.8193760514259338,0.790669858455658,0.8472906351089478,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.790669858455658},{"x":0.8144499063491821,"y":0.790669858455658},{"x":0.8144499063491821,"y":0.8050239086151123},{"x":0.7865353226661682,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7865353226661682,0.790669858455658,0.8144499063491821,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.790669858455658},{"x":0.784893274307251,"y":0.790669858455658},{"x":0.784893274307251,"y":0.8050239086151123},{"x":0.7586206793785095,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7586206793785095,0.790669858455658,0.784893274307251,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307060956954956,"y":0.790669858455658},{"x":0.7520525455474854,"y":0.790669858455658},{"x":0.7520525455474854,"y":0.8050239086151123},{"x":0.7307060956954956,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7307060956954956,0.790669858455658,0.7520525455474854,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.790669858455658},{"x":0.7241379022598267,"y":0.790669858455658},{"x":0.7241379022598267,"y":0.8050239086151123},{"x":0.6896551847457886,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6896551847457886,0.790669858455658,0.7241379022598267,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.790669858455658},{"x":0.6847290396690369,"y":0.790669858455658},{"x":0.6847290396690369,"y":0.8050239086151123},{"x":0.6781609058380127,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6781609058380127,0.790669858455658,0.6847290396690369,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6387520432472229,"y":0.790669858455658},{"x":0.6715927720069885,"y":0.790669858455658},{"x":0.6715927720069885,"y":0.8050239086151123},{"x":0.6387520432472229,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6387520432472229,0.790669858455658,0.6715927720069885,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6075533628463745,"y":0.790669858455658},{"x":0.633825957775116,"y":0.790669858455658},{"x":0.633825957775116,"y":0.8050239086151123},{"x":0.6075533628463745,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شما","boundary":[0.6075533628463745,0.790669858455658,0.633825957775116,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.790669858455658},{"x":0.6026272773742676,"y":0.790669858455658},{"x":0.6026272773742676,"y":0.8050239086151123},{"x":0.5960590839385986,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5960590839385986,0.790669858455658,0.6026272773742676,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763546824455261,"y":0.790669858455658},{"x":0.5894909501075745,"y":0.790669858455658},{"x":0.5894909501075745,"y":0.8050239086151123},{"x":0.5763546824455261,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5763546824455261,0.790669858455658,0.5894909501075745,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.790669858455658},{"x":0.569786548614502,"y":0.790669858455658},{"x":0.569786548614502,"y":0.8050239086151123},{"x":0.5582922697067261,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5582922697067261,0.790669858455658,0.569786548614502,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.790669858455658},{"x":0.5517241358757019,"y":0.790669858455658},{"x":0.5517241358757019,"y":0.8050239086151123},{"x":0.5123152732849121,"y":0.8050239086151123}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تشویق","boundary":[0.5123152732849121,0.790669858455658,0.5517241358757019,0.8050239086151123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325123190879822,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8217703104019165},{"x":0.8325123190879822,"y":0.820574164390564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8325123190879822,0.8086124658584595,0.8472906351089478,0.8217703104019165]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.8074162602424622},{"x":0.8292282223701477,"y":0.8086124658584595},{"x":0.8292282223701477,"y":0.820574164390564},{"x":0.7898193597793579,"y":0.8193780183792114}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.7898193597793579,0.8074162602424622,0.8292282223701477,0.820574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7914614081382751,"y":0.8074162602424622},{"x":0.7947455048561096,"y":0.8074162602424622},{"x":0.7947455048561096,"y":0.8193780183792114},{"x":0.7898193597793579,"y":0.8193780183792114}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7914614081382751,0.8074162602424622,0.7947455048561096,0.8193780183792114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8433014154434204},{"x":0.8111658692359924,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.8111658692359924,0.8289473652839661,0.8472906351089478,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784893274307251,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8045976758003235,"y":0.8289473652839661},{"x":0.8045976758003235,"y":0.8433014154434204},{"x":0.784893274307251,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.784893274307251,0.8289473652839661,0.8045976758003235,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.8289473652839661},{"x":0.779967188835144,"y":0.8289473652839661},{"x":0.779967188835144,"y":0.8433014154434204},{"x":0.7536945939064026,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7536945939064026,0.8289473652839661,0.779967188835144,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504104971885681,"y":0.8289473652839661},{"x":0.7520525455474854,"y":0.8289473652839661},{"x":0.7520525455474854,"y":0.8421052694320679},{"x":0.7504104971885681,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7504104971885681,0.8289473652839661,0.7520525455474854,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732348203659058,"y":0.8289473652839661},{"x":0.743842363357544,"y":0.8289473652839661},{"x":0.743842363357544,"y":0.8433014154434204},{"x":0.6732348203659058,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تصویربرداری","boundary":[0.6732348203659058,0.8289473652839661,0.743842363357544,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.8289473652839661},{"x":0.668308675289154,"y":0.8289473652839661},{"x":0.668308675289154,"y":0.8421052694320679},{"x":0.6174055933952332,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کانفوکال","boundary":[0.6174055933952332,0.8289473652839661,0.668308675289154,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.8289473652839661},{"x":0.610837459564209,"y":0.8289473652839661},{"x":0.610837459564209,"y":0.8421052694320679},{"x":0.5845648646354675,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.5845648646354675,0.8289473652839661,0.610837459564209,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.8289473652839661},{"x":0.5796387791633606,"y":0.8289473652839661},{"x":0.5796387791633606,"y":0.8421052694320679},{"x":0.5730705857276917,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5730705857276917,0.8289473652839661,0.5796387791633606,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.540229856967926,"y":0.8289473652839661},{"x":0.5648604035377502,"y":0.8289473652839661},{"x":0.5648604035377502,"y":0.8421052694320679},{"x":0.540229856967926,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"جوانه","boundary":[0.540229856967926,0.8289473652839661,0.5648604035377502,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5155993700027466,"y":0.8289473652839661},{"x":0.540229856967926,"y":0.8289473652839661},{"x":0.540229856967926,"y":0.8421052694320679},{"x":0.5155993700027466,"y":0.8421052694320679}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5155993700027466,0.8289473652839661,0.540229856967926,0.8421052694320679]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8374384045600891,"y":0.8433014154434204},{"x":0.8440065383911133,"y":0.8433014154434204},{"x":0.8440065383911133,"y":0.8576555252075195},{"x":0.8374384045600891,"y":0.8576555252075195}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گل","boundary":[0.8374384045600891,0.8433014154434204,0.8440065383911133,0.8576555252075195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7586206793785095,"y":0.8433014154434204},{"x":0.825944185256958,"y":0.8433014154434204},{"x":0.825944185256958,"y":0.8588516712188721},{"x":0.7586206793785095,"y":0.8576555252075195}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آرابیدوپسیس","boundary":[0.7586206793785095,0.8433014154434204,0.825944185256958,0.8588516712188721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7175697684288025,"y":0.8421052694320679},{"x":0.7487684488296509,"y":0.8421052694320679},{"x":0.7487684488296509,"y":0.8576555252075195},{"x":0.7175697684288025,"y":0.8576555252075195}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7175697684288025,0.8421052694320679,0.7487684488296509,0.8576555252075195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.8421052694320679},{"x":0.7126436829566956,"y":0.8421052694320679},{"x":0.7126436829566956,"y":0.8576555252075195},{"x":0.7011494040489197,"y":0.8576555252075195}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7011494040489197,0.8421052694320679,0.7126436829566956,0.8576555252075195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.8421052694320679},{"x":0.6945812702178955,"y":0.8421052694320679},{"x":0.6945812702178955,"y":0.8576555252075195},{"x":0.6584565043449402,"y":0.8576555252075195}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.6584565043449402,0.8421052694320679,0.6945812702178955,0.8576555252075195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6239737272262573,"y":0.8421052694320679},{"x":0.6551724076271057,"y":0.8421052694320679},{"x":0.6551724076271057,"y":0.8564593195915222},{"x":0.6239737272262573,"y":0.8564593195915222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.6239737272262573,0.8421052694320679,0.6551724076271057,0.8564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5106732249259949,"y":0.8409090638160706},{"x":0.5779967308044434,"y":0.8421052694320679},{"x":0.5779967308044434,"y":0.8564593195915222},{"x":0.5106732249259949,"y":0.8564593195915222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Nathanael","boundary":[0.5106732249259949,0.8409090638160706,0.5779967308044434,0.8564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5796387791633606,"y":0.8421052694320679},{"x":0.6223316788673401,"y":0.8421052694320679},{"x":0.6223316788673401,"y":0.8576555252075195},{"x":0.5796387791633606,"y":0.8564593195915222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Prunet","boundary":[0.5796387791633606,0.8421052694320679,0.6223316788673401,0.8576555252075195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8407225012779236,"y":0.8600478172302246},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8600478172302246},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8732057213783264},{"x":0.8407225012779236,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8407225012779236,0.8600478172302246,0.8472906351089478,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.8600478172302246},{"x":0.8357964158058167,"y":0.8600478172302246},{"x":0.8357964158058167,"y":0.8732057213783264},{"x":0.802955687046051,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"UCLA","boundary":[0.802955687046051,0.8600478172302246,0.8357964158058167,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7701149582862854,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7980295419692993,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7980295419692993,"y":0.8732057213783264},{"x":0.7701149582862854,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.7701149582862854,0.8600478172302246,0.7980295419692993,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7651888132095337,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7651888132095337,"y":0.8732057213783264},{"x":0.738916277885437,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.738916277885437,0.8600478172302246,0.7651888132095337,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290640473365784,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7339901328086853,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7339901328086853,"y":0.8732057213783264},{"x":0.7290640473365784,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7290640473365784,0.8600478172302246,0.7339901328086853,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7241379022598267,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7241379022598267,"y":0.8732057213783264},{"x":0.7126436829566956,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7126436829566956,0.8600478172302246,0.7241379022598267,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814450025558472,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7093595862388611,"y":0.8600478172302246},{"x":0.7093595862388611,"y":0.8732057213783264},{"x":0.6814450025558472,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.6814450025558472,0.8600478172302246,0.7093595862388611,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469622254371643,"y":0.8600478172302246},{"x":0.6765188574790955,"y":0.8600478172302246},{"x":0.6765188574790955,"y":0.8732057213783264},{"x":0.6469622254371643,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۶","boundary":[0.6469622254371643,0.8600478172302246,0.6765188574790955,0.8732057213783264]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6141214966773987,"y":0.8600478172302246},{"x":0.6420361399650574,"y":0.8600478172302246},{"x":0.6420361399650574,"y":0.8732057213783264},{"x":0.6141214966773987,"y":0.8732057213783264}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منتش","boundary":[0.6141214966773987,0.8600478172302246,0.6420361399650574,0.8732057213783264]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.6961722373962402},{"x":0.848932683467865,"y":0.6973684430122375},{"x":0.8472906351089478,"y":0.8744019269943237},{"x":0.5090311765670776,"y":0.8720095753669739}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5073152732849121,0.6891722373962402,0.8522906351089478,0.8814019269943237],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.8612440228462219},{"x":0.5977011322975159,"y":0.8612440228462219},{"x":0.5977011322975159,"y":0.8708133697509766},{"x":0.5714285969734192,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5714285969734192,0.8612440228462219,0.5977011322975159,0.8708133697509766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5369458198547363,"y":0.8612440228462219},{"x":0.5665024518966675,"y":0.8612440228462219},{"x":0.5665024518966675,"y":0.869617223739624},{"x":0.5369458198547363,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5369458198547363,0.8612440228462219,0.5665024518966675,0.869617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.8612440228462219},{"x":0.5369458198547363,"y":0.8612440228462219},{"x":0.5369458198547363,"y":0.869617223739624},{"x":0.5353037714958191,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5353037714958191,0.8612440228462219,0.5369458198547363,0.869617223739624]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5353037714958191,"y":0.8600478172302246},{"x":0.5977011322975159,"y":0.8612440228462219},{"x":0.5977011322975159,"y":0.869617223739624},{"x":0.5353037714958191,"y":0.869617223739624}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5303037714958191,0.8530478172302246,0.6027011322975159,0.876617223739624],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.7188995480537415},{"x":0.5648604035377502,"y":0.7188995480537415},{"x":0.5648604035377502,"y":0.7260765433311462},{"x":0.5615763664245605,"y":0.7260765433311462}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.5615763664245605,0.7188995480537415,0.5648604035377502,0.7260765433311462]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.7188995480537415},{"x":0.5648604035377502,"y":0.7188995480537415},{"x":0.5648604035377502,"y":0.7260765433311462},{"x":0.5615763664245605,"y":0.7260765433311462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.5565763664245605,0.7118995480537414,0.5698604035377502,0.7330765433311462],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44991791248321533,"y":0.6291866302490234},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6291866302490234},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6435406804084778},{"x":0.44991791248321533,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.44991791248321533,0.6291866302490234,0.4646962285041809,0.6435406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.6291866302490234},{"x":0.444991797208786,"y":0.6291866302490234},{"x":0.444991797208786,"y":0.6435406804084778},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.41871920228004456,0.6291866302490234,0.444991797208786,0.6435406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.6291866302490234},{"x":0.4170771837234497,"y":0.6291866302490234},{"x":0.4170771837234497,"y":0.6435406804084778},{"x":0.4121510684490204,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4121510684490204,0.6291866302490234,0.4170771837234497,0.6435406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37931033968925476,"y":0.6291866302490234},{"x":0.40722495317459106,"y":0.6291866302490234},{"x":0.40722495317459106,"y":0.6435406804084778},{"x":0.37931033968925476,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.37931033968925476,0.6291866302490234,0.40722495317459106,0.6435406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.6291866302490234},{"x":0.37438422441482544,"y":0.6291866302490234},{"x":0.37438422441482544,"y":0.6435406804084778},{"x":0.3415435254573822,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.3415435254573822,0.6291866302490234,0.37438422441482544,0.6435406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.6291866302490234},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6291866302490234},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6435406804084778},{"x":0.2972085475921631,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تکوینی","boundary":[0.2972085475921631,0.6291866302490234,0.3333333432674408,0.6435406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2889983654022217,"y":0.6291866302490234},{"x":0.29228243231773376,"y":0.6291866302490234},{"x":0.29228243231773376,"y":0.6435406804084778},{"x":0.2889983654022217,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2889983654022217,0.6291866302490234,0.29228243231773376,0.6435406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26765188574790955,"y":0.6291866302490234},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6291866302490234},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6435406804084778},{"x":0.26765188574790955,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.26765188574790955,0.6291866302490234,0.2857142984867096,0.6435406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24466338753700256,"y":0.6291866302490234},{"x":0.2627257704734802,"y":0.6291866302490234},{"x":0.2627257704734802,"y":0.6435406804084778},{"x":0.24466338753700256,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.24466338753700256,0.6291866302490234,0.2627257704734802,0.6435406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23973727226257324,"y":0.6291866302490234},{"x":0.24466338753700256,"y":0.6291866302490234},{"x":0.24466338753700256,"y":0.6435406804084778},{"x":0.23973727226257324,"y":0.6435406804084778}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.23973727226257324,0.6291866302490234,0.24466338753700256,0.6435406804084778]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.6447368264198303},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6447368264198303},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6590909361839294},{"x":0.43021345138549805,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مولفان","boundary":[0.43021345138549805,0.6447368264198303,0.4646962285041809,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236453175544739,"y":0.6447368264198303},{"x":0.42692938446998596,"y":0.6447368264198303},{"x":0.42692938446998596,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4236453175544739,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4236453175544739,0.6447368264198303,0.42692938446998596,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.6447368264198303},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6447368264198303},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3891625702381134,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مایکل","boundary":[0.3891625702381134,0.6447368264198303,0.41871920228004456,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563218414783478,"y":0.6447368264198303},{"x":0.3842364549636841,"y":0.6447368264198303},{"x":0.3842364549636841,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3563218414783478,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بارسی","boundary":[0.3563218414783478,0.6447368264198303,0.3842364549636841,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35139572620391846,"y":0.6447368264198303},{"x":0.35467979311943054,"y":0.6447368264198303},{"x":0.35467979311943054,"y":0.6590909361839294},{"x":0.35139572620391846,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35139572620391846,0.6447368264198303,0.35467979311943054,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31198686361312866,"y":0.6447368264198303},{"x":0.34646961092948914,"y":0.6447368264198303},{"x":0.34646961092948914,"y":0.6590909361839294},{"x":0.31198686361312866,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اسکات","boundary":[0.31198686361312866,0.6447368264198303,0.34646961092948914,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.6447368264198303},{"x":0.3087027966976166,"y":0.6447368264198303},{"x":0.3087027966976166,"y":0.6590909361839294},{"x":0.2692939341068268,"y":0.6590909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیلبرت","boundary":[0.2692939341068268,0.6447368264198303,0.3087027966976166,0.6590909361839294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.6590909361839294},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6722487807273865},{"x":0.45812806487083435,"y":0.6722487807273865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4564860463142395,0.6590909361839294,0.4646962285041809,0.6722487807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.660287082195282},{"x":0.4532019793987274,"y":0.6590909361839294},{"x":0.4532019793987274,"y":0.6734449863433838},{"x":0.4170771837234497,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظارت","boundary":[0.4170771837234497,0.660287082195282,0.4532019793987274,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40722495317459106,"y":0.660287082195282},{"x":0.4121510684490204,"y":0.660287082195282},{"x":0.4121510684490204,"y":0.6734449863433838},{"x":0.40722495317459106,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40722495317459106,0.660287082195282,0.4121510684490204,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3645320236682892,"y":0.6578947305679321},{"x":0.4006568193435669,"y":0.6578947305679321},{"x":0.4006568193435669,"y":0.6722487807273865},{"x":0.36617404222488403,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.3645320236682892,0.6578947305679321,0.4006568193435669,0.6722487807273865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3612479567527771,"y":0.6590909361839294},{"x":0.36288997530937195,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3645320236682892,"y":0.6734449863433838},{"x":0.3612479567527771,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3612479567527771,0.6590909361839294,0.3645320236682892,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169129490852356,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3563218414783478,"y":0.6578947305679321},{"x":0.3563218414783478,"y":0.6734449863433838},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.33169129490852356,0.6590909361839294,0.3563218414783478,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29228243231773376,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3284072279930115,"y":0.6590909361839294},{"x":0.3284072279930115,"y":0.6734449863433838},{"x":0.293924480676651,"y":0.6734449863433838}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسین","boundary":[0.29228243231773376,0.6590909361839294,0.3284072279930115,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2545155882835388,"y":0.6590909361839294},{"x":0.2889983654022217,"y":0.6590909361839294},{"x":0.2889983654022217,"y":0.6734449863433838},{"x":0.2545155882835388,"y":0.6746411323547363}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهاروند","boundary":[0.2545155882835388,0.6590909361839294,0.2889983654022217,0.6734449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.6758373379707336},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6758373379707336},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6889952421188354},{"x":0.41050902009010315,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مترجمین","boundary":[0.41050902009010315,0.6758373379707336,0.4646962285041809,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.6758373379707336},{"x":0.4088670015335083,"y":0.6758373379707336},{"x":0.4088670015335083,"y":0.6889952421188354},{"x":0.4055829346179962,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4055829346179962,0.6758373379707336,0.4088670015335083,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37438422441482544,"y":0.6758373379707336},{"x":0.4006568193435669,"y":0.6758373379707336},{"x":0.4006568193435669,"y":0.6889952421188354},{"x":0.37438422441482544,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.37438422441482544,0.6758373379707336,0.4006568193435669,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33825942873954773,"y":0.6758373379707336},{"x":0.3694581389427185,"y":0.6758373379707336},{"x":0.3694581389427185,"y":0.6889952421188354},{"x":0.33825942873954773,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.33825942873954773,0.6758373379707336,0.3694581389427185,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3300492465496063,"y":0.6758373379707336},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6758373379707336},{"x":0.3333333432674408,"y":0.6889952421188354},{"x":0.3300492465496063,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3300492465496063,0.6758373379707336,0.3333333432674408,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.6758373379707336},{"x":0.3251231610774994,"y":0.6758373379707336},{"x":0.3251231610774994,"y":0.6889952421188354},{"x":0.293924480676651,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نیوشا","boundary":[0.293924480676651,0.6758373379707336,0.3251231610774994,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.6758373379707336},{"x":0.28735631704330444,"y":0.6758373379707336},{"x":0.28735631704330444,"y":0.6889952421188354},{"x":0.2692939341068268,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.2692939341068268,0.6758373379707336,0.28735631704330444,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2298850566148758,"y":0.6758373379707336},{"x":0.26765188574790955,"y":0.6758373379707336},{"x":0.26765188574790955,"y":0.6889952421188354},{"x":0.2298850566148758,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرست","boundary":[0.2298850566148758,0.6758373379707336,0.26765188574790955,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22824302315711975,"y":0.6758373379707336},{"x":0.23152709007263184,"y":0.6758373379707336},{"x":0.23152709007263184,"y":0.6889952421188354},{"x":0.22824302315711975,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22824302315711975,0.6758373379707336,0.23152709007263184,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19376026093959808,"y":0.6758373379707336},{"x":0.22331690788269043,"y":0.6758373379707336},{"x":0.22331690788269043,"y":0.6889952421188354},{"x":0.19376026093959808,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نیلوفر","boundary":[0.19376026093959808,0.6758373379707336,0.22331690788269043,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1428571492433548,"y":0.6758373379707336},{"x":0.18883416056632996,"y":0.6758373379707336},{"x":0.18883416056632996,"y":0.6889952421188354},{"x":0.1428571492433548,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خوشدل","boundary":[0.1428571492433548,0.6758373379707336,0.18883416056632996,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12479474395513535,"y":0.6758373379707336},{"x":0.13793103396892548,"y":0.6758373379707336},{"x":0.13793103396892548,"y":0.6889952421188354},{"x":0.12479474395513535,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راد","boundary":[0.12479474395513535,0.6758373379707336,0.13793103396892548,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12151066958904266,"y":0.6758373379707336},{"x":0.1231527104973793,"y":0.6758373379707336},{"x":0.1231527104973793,"y":0.6889952421188354},{"x":0.12151066958904266,"y":0.6889952421188354}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.12151066958904266,0.6758373379707336,0.1231527104973793,0.6889952421188354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.690191388130188},{"x":0.4646962285041809,"y":0.690191388130188},{"x":0.4646962285041809,"y":0.7057416439056396},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آیسان","boundary":[0.4285714328289032,0.690191388130188,0.4646962285041809,0.7057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3842364549636841,"y":0.690191388130188},{"x":0.4236453175544739,"y":0.690191388130188},{"x":0.4236453175544739,"y":0.7057416439056396},{"x":0.3842364549636841,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهادی","boundary":[0.3842364549636841,0.690191388130188,0.4236453175544739,0.7057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.690191388130188},{"x":0.37931033968925476,"y":0.690191388130188},{"x":0.37931033968925476,"y":0.7057416439056396},{"x":0.3760262727737427,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3760262727737427,0.690191388130188,0.37931033968925476,0.7057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34646961092948914,"y":0.690191388130188},{"x":0.37110015749931335,"y":0.690191388130188},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7057416439056396},{"x":0.34646961092948914,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.34646961092948914,0.690191388130188,0.37110015749931335,0.7057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284072279930115,"y":0.690191388130188},{"x":0.34318554401397705,"y":0.690191388130188},{"x":0.34318554401397705,"y":0.7057416439056396},{"x":0.3284072279930115,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.3284072279930115,0.690191388130188,0.34318554401397705,0.7057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30706074833869934,"y":0.690191388130188},{"x":0.32348111271858215,"y":0.690191388130188},{"x":0.32348111271858215,"y":0.7057416439056396},{"x":0.30706074833869934,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ایاغ","boundary":[0.30706074833869934,0.690191388130188,0.32348111271858215,0.7057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30049261450767517,"y":0.690191388130188},{"x":0.3054187297821045,"y":0.690191388130188},{"x":0.3054187297821045,"y":0.7057416439056396},{"x":0.30049261450767517,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.30049261450767517,0.690191388130188,0.3054187297821045,0.7057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27093595266342163,"y":0.690191388130188},{"x":0.2972085475921631,"y":0.690191388130188},{"x":0.2972085475921631,"y":0.7057416439056396},{"x":0.27093595266342163,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زینب","boundary":[0.27093595266342163,0.690191388130188,0.2972085475921631,0.7057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25287356972694397,"y":0.690191388130188},{"x":0.26765188574790955,"y":0.690191388130188},{"x":0.26765188574790955,"y":0.7057416439056396},{"x":0.25287356972694397,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قزل","boundary":[0.25287356972694397,0.690191388130188,0.26765188574790955,0.7057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23152709007263184,"y":0.690191388130188},{"x":0.2463054209947586,"y":0.690191388130188},{"x":0.2463054209947586,"y":0.7057416439056396},{"x":0.23152709007263184,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ایاغ","boundary":[0.23152709007263184,0.690191388130188,0.2463054209947586,0.7057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22331690788269043,"y":0.690191388130188},{"x":0.2298850566148758,"y":0.690191388130188},{"x":0.2298850566148758,"y":0.7057416439056396},{"x":0.22331690788269043,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.22331690788269043,0.690191388130188,0.2298850566148758,0.7057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18719211220741272,"y":0.690191388130188},{"x":0.22003284096717834,"y":0.690191388130188},{"x":0.22003284096717834,"y":0.7057416439056396},{"x":0.18719211220741272,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شراره","boundary":[0.18719211220741272,0.690191388130188,0.22003284096717834,0.7057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14449918270111084,"y":0.690191388130188},{"x":0.18390804529190063,"y":0.690191388130188},{"x":0.18390804529190063,"y":0.7057416439056396},{"x":0.14449918270111084,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مستانی","boundary":[0.14449918270111084,0.690191388130188,0.18390804529190063,0.7057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12479474395513535,"y":0.690191388130188},{"x":0.13957306742668152,"y":0.690191388130188},{"x":0.13957306742668152,"y":0.7057416439056396},{"x":0.12479474395513535,"y":0.7057416439056396}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نژاد","boundary":[0.12479474395513535,0.690191388130188,0.13957306742668152,0.7057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.7069377899169922},{"x":0.4646962285041809,"y":0.7069377899169922},{"x":0.4646962285041809,"y":0.7212918400764465},{"x":0.403940886259079,"y":0.7212918400764465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ویراستاران","boundary":[0.403940886259079,0.7069377899169922,0.4646962285041809,0.7212918400764465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39901477098464966,"y":0.7069377899169922},{"x":0.40229883790016174,"y":0.7069377899169922},{"x":0.40229883790016174,"y":0.7212918400764465},{"x":0.39901477098464966,"y":0.7212918400764465}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.39901477098464966,0.7069377899169922,0.40229883790016174,0.7212918400764465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.7069377899169922},{"x":0.39408865571022034,"y":0.7069377899169922},{"x":0.39408865571022034,"y":0.7212918400764465},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7212918400764465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.37110015749931335,0.7069377899169922,0.39408865571022034,0.7212918400764465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.7069377899169922},{"x":0.36617404222488403,"y":0.7069377899169922},{"x":0.36617404222488403,"y":0.7212918400764465},{"x":0.3448275923728943,"y":0.7212918400764465}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یاسر","boundary":[0.3448275923728943,0.7069377899169922,0.36617404222488403,0.7212918400764465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.7069377899169922},{"x":0.33990147709846497,"y":0.7069377899169922},{"x":0.33990147709846497,"y":0.7212918400764465},{"x":0.3054187297821045,"y":0.7212918400764465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهمتنی","boundary":[0.3054187297821045,0.7069377899169922,0.33990147709846497,0.7212918400764465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.7069377899169922},{"x":0.30049261450767517,"y":0.7069377899169922},{"x":0.30049261450767517,"y":0.7212918400764465},{"x":0.2972085475921631,"y":0.7212918400764465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2972085475921631,0.7069377899169922,0.30049261450767517,0.7212918400764465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.7069377899169922},{"x":0.29228243231773376,"y":0.7069377899169922},{"x":0.29228243231773376,"y":0.7212918400764465},{"x":0.2692939341068268,"y":0.7212918400764465}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.2692939341068268,0.7069377899169922,0.29228243231773376,0.7212918400764465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.7069377899169922},{"x":0.26436781883239746,"y":0.7069377899169922},{"x":0.26436781883239746,"y":0.7212918400764465},{"x":0.2380952388048172,"y":0.7212918400764465}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سیده","boundary":[0.2380952388048172,0.7069377899169922,0.26436781883239746,0.7212918400764465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20361247658729553,"y":0.7069377899169922},{"x":0.23316912353038788,"y":0.7069377899169922},{"x":0.23316912353038788,"y":0.7212918400764465},{"x":0.20361247658729553,"y":0.7212918400764465}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نفیسه","boundary":[0.20361247658729553,0.7069377899169922,0.23316912353038788,0.7212918400764465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16420361399650574,"y":0.7069377899169922},{"x":0.1986863762140274,"y":0.7069377899169922},{"x":0.1986863762140274,"y":0.7212918400764465},{"x":0.16420361399650574,"y":0.7212918400764465}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حسنی","boundary":[0.16420361399650574,0.7069377899169922,0.1986863762140274,0.7212918400764465]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4400656819343567,"y":0.7224880456924438},{"x":0.4646962285041809,"y":0.7224880456924438},{"x":0.4646962285041809,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4400656819343567,"y":0.7356459498405457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.4400656819343567,0.7224880456924438,0.4646962285041809,0.7356459498405457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.7224880456924438},{"x":0.4367816150188446,"y":0.7224880456924438},{"x":0.4367816150188446,"y":0.7356459498405457},{"x":0.41050902009010315,"y":0.7356459498405457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.41050902009010315,0.7224880456924438,0.4367816150188446,0.7356459498405457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.7224880456924438},{"x":0.40722495317459106,"y":0.7224880456924438},{"x":0.40722495317459106,"y":0.7356459498405457},{"x":0.403940886259079,"y":0.7356459498405457}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.403940886259079,0.7224880456924438,0.40722495317459106,0.7356459498405457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.7224880456924438},{"x":0.39901477098464966,"y":0.7224880456924438},{"x":0.39901477098464966,"y":0.7356459498405457},{"x":0.3727422058582306,"y":0.7356459498405457}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.3727422058582306,0.7224880456924438,0.39901477098464966,0.7356459498405457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.7224880456924438},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7224880456924438},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7356459498405457},{"x":0.3333333432674408,"y":0.7356459498405457}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حدادی","boundary":[0.3333333432674408,0.7224880456924438,0.36781609058380127,0.7356459498405457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.7356459498405457},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7356459498405457},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7511961460113525},{"x":0.41871920228004456,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرافیک","boundary":[0.41871920228004456,0.7356459498405457,0.46305418014526367,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4137931168079376,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4137931168079376,"y":0.7511961460113525},{"x":0.4088670015335083,"y":0.7511961460113525}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4088670015335083,0.7356459498405457,0.4137931168079376,0.7511961460113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3694581389427185,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7356459498405457},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7523923516273499},{"x":0.3694581389427185,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.3694581389427185,0.7356459498405457,0.4055829346179962,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.7356459498405457},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7356459498405457},{"x":0.36781609058380127,"y":0.7523923516273499},{"x":0.3415435254573822,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.3415435254573822,0.7356459498405457,0.36781609058380127,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.7356459498405457},{"x":0.33990147709846497,"y":0.7356459498405457},{"x":0.33990147709846497,"y":0.7523923516273499},{"x":0.33497536182403564,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.33497536182403564,0.7356459498405457,0.33990147709846497,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30377668142318726,"y":0.7356459498405457},{"x":0.3300492465496063,"y":0.7356459498405457},{"x":0.3300492465496063,"y":0.7523923516273499},{"x":0.30377668142318726,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهسا","boundary":[0.30377668142318726,0.7356459498405457,0.3300492465496063,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25123152136802673,"y":0.7356459498405457},{"x":0.30049261450767517,"y":0.7356459498405457},{"x":0.30049261450767517,"y":0.7523923516273499},{"x":0.25123152136802673,"y":0.7523923516273499}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیدمشکی","boundary":[0.25123152136802673,0.7356459498405457,0.30049261450767517,0.7523923516273499]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.7523923516273499},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7523923516273499},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7667464017868042},{"x":0.4367816150188446,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.4367816150188446,0.7523923516273499,0.46305418014526367,0.7667464017868042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.7535884976387024},{"x":0.43842363357543945,"y":0.7535884976387024},{"x":0.43842363357543945,"y":0.7679426074028015},{"x":0.43513956665992737,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.43513956665992737,0.7535884976387024,0.43842363357543945,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.7535884976387024},{"x":0.43021345138549805,"y":0.7535884976387024},{"x":0.43021345138549805,"y":0.7679426074028015},{"x":0.4088670015335083,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خانه","boundary":[0.4088670015335083,0.7535884976387024,0.43021345138549805,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.7535884976387024},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7535884976387024},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7679426074028015},{"x":0.3760262727737427,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.3760262727737427,0.7535884976387024,0.4055829346179962,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33825942873954773,"y":0.7535884976387024},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7535884976387024},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7679426074028015},{"x":0.33825942873954773,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.33825942873954773,0.7535884976387024,0.37110015749931335,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.7535884976387024},{"x":0.3300492465496063,"y":0.7535884976387024},{"x":0.3300492465496063,"y":0.7679426074028015},{"x":0.32676517963409424,"y":0.7679426074028015}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.32676517963409424,0.7535884976387024,0.3300492465496063,0.7679426074028015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.7535884976387024},{"x":0.32348111271858215,"y":0.7535884976387024},{"x":0.32348111271858215,"y":0.769138753414154},{"x":0.3054187297821045,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.3054187297821045,0.7535884976387024,0.32348111271858215,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2807881832122803,"y":0.7547847032546997},{"x":0.30049261450767517,"y":0.7547847032546997},{"x":0.30049261450767517,"y":0.769138753414154},{"x":0.2807881832122803,"y":0.769138753414154}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.2807881832122803,0.7547847032546997,0.30049261450767517,0.769138753414154]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.769138753414154},{"x":0.4646962285041809,"y":0.769138753414154},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7834928035736084},{"x":0.4367816150188446,"y":0.7834928035736084}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوبت","boundary":[0.4367816150188446,0.769138753414154,0.46305418014526367,0.7834928035736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.769138753414154},{"x":0.4318554997444153,"y":0.769138753414154},{"x":0.4318554997444153,"y":0.7834928035736084},{"x":0.4088670015335083,"y":0.7822966575622559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.41050902009010315,0.769138753414154,0.4318554997444153,0.7834928035736084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.769138753414154},{"x":0.40722495317459106,"y":0.769138753414154},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7822966575622559},{"x":0.40229883790016174,"y":0.7822966575622559}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40229883790016174,0.769138753414154,0.4055829346179962,0.7822966575622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.7679426074028015},{"x":0.3973727524280548,"y":0.769138753414154},{"x":0.3973727524280548,"y":0.7822966575622559},{"x":0.380952388048172,"y":0.7822966575622559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.38259440660476685,0.7679426074028015,0.3973727524280548,0.7822966575622559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.7679426074028015},{"x":0.3760262727737427,"y":0.7679426074028015},{"x":0.3760262727737427,"y":0.7811004519462585},{"x":0.37110015749931335,"y":0.7811004519462585}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.37110015749931335,0.7679426074028015,0.3760262727737427,0.7811004519462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.7679426074028015},{"x":0.3645320236682892,"y":0.7679426074028015},{"x":0.36288997530937195,"y":0.7811004519462585},{"x":0.3366174101829529,"y":0.7811004519462585}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.3366174101829529,0.7679426074028015,0.36288997530937195,0.7811004519462585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41543513536453247,"y":0.7846890091896057},{"x":0.4646962285041809,"y":0.7846890091896057},{"x":0.46305418014526367,"y":0.7978469133377075},{"x":0.41543513536453247,"y":0.7978469133377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.41543513536453247,0.7846890091896057,0.46305418014526367,0.7978469133377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4006568193435669,"y":0.7834928035736084},{"x":0.4121510684490204,"y":0.7834928035736084},{"x":0.4121510684490204,"y":0.7966507077217102},{"x":0.4006568193435669,"y":0.7966507077217102}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4006568193435669,0.7834928035736084,0.4121510684490204,0.7966507077217102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.7834928035736084},{"x":0.4055829346179962,"y":0.7834928035736084},{"x":0.403940886259079,"y":0.7966507077217102},{"x":0.380952388048172,"y":0.7966507077217102}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۲۰۰","boundary":[0.380952388048172,0.7834928035736084,0.403940886259079,0.7966507077217102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3497537076473236,"y":0.7834928035736084},{"x":0.380952388048172,"y":0.7834928035736084},{"x":0.37931033968925476,"y":0.7966507077217102},{"x":0.3497537076473236,"y":0.7966507077217102}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.3497537076473236,0.7834928035736084,0.37931033968925476,0.7966507077217102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.8002392053604126},{"x":0.4614121615886688,"y":0.8002392053604126},{"x":0.4614121615886688,"y":0.8122009634971619},{"x":0.4367816150188446,"y":0.8122009634971619}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.4367816150188446,0.8002392053604126,0.4614121615886688,0.8122009634971619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.8002392053604126},{"x":0.43021345138549805,"y":0.8002392053604126},{"x":0.43021345138549805,"y":0.8122009634971619},{"x":0.4252873659133911,"y":0.8122009634971619}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4252873659133911,0.8002392053604126,0.43021345138549805,0.8122009634971619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.7990430593490601},{"x":0.4170771837234497,"y":0.7990430593490601},{"x":0.4170771837234497,"y":0.8122009634971619},{"x":0.3891625702381134,"y":0.8122009634971619}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳-۷-","boundary":[0.3891625702381134,0.7990430593490601,0.4170771837234497,0.8122009634971619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34646961092948914,"y":0.7990430593490601},{"x":0.3842364549636841,"y":0.7990430593490601},{"x":0.3842364549636841,"y":0.8122009634971619},{"x":0.34646961092948914,"y":0.8122009634971619}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۹۶۷۱۵","boundary":[0.34646961092948914,0.7990430593490601,0.3842364549636841,0.8122009634971619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.7990430593490601},{"x":0.33990147709846497,"y":0.7990430593490601},{"x":0.33990147709846497,"y":0.8122009634971619},{"x":0.33497536182403564,"y":0.8122009634971619}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.33497536182403564,0.7990430593490601,0.33990147709846497,0.8122009634971619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.7990430593490601},{"x":0.3284072279930115,"y":0.7990430593490601},{"x":0.3284072279930115,"y":0.8122009634971619},{"x":0.3054187297821045,"y":0.8122009634971619}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۶۲۲","boundary":[0.3054187297821045,0.7990430593490601,0.3284072279930115,0.8122009634971619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.7990430593490601},{"x":0.30213463306427,"y":0.7990430593490601},{"x":0.30213463306427,"y":0.8122009634971619},{"x":0.2972085475921631,"y":0.8122009634971619}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.2972085475921631,0.7990430593490601,0.30213463306427,0.8122009634971619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26765188574790955,"y":0.7990430593490601},{"x":0.29228243231773376,"y":0.7990430593490601},{"x":0.29228243231773376,"y":0.8122009634971619},{"x":0.26765188574790955,"y":0.8122009634971619}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۹۷۸","boundary":[0.26765188574790955,0.7990430593490601,0.29228243231773376,0.8122009634971619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.8145933151245117},{"x":0.46305418014526367,"y":0.8133971095085144},{"x":0.46305418014526367,"y":0.8277512192726135},{"x":0.43021345138549805,"y":0.8289473652839661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.43021345138549805,0.8145933151245117,0.46305418014526367,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.8145933151245117},{"x":0.42692938446998596,"y":0.8145933151245117},{"x":0.42692938446998596,"y":0.8277512192726135},{"x":0.3924466371536255,"y":0.8289473652839661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.3924466371536255,0.8145933151245117,0.42692938446998596,0.8277512192726135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.8145933151245117},{"x":0.3891625702381134,"y":0.8145933151245117},{"x":0.3891625702381134,"y":0.8289473652839661},{"x":0.36288997530937195,"y":0.8289473652839661}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چاپی","boundary":[0.36288997530937195,0.8145933151245117,0.3891625702381134,0.8289473652839661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.8145933151245117},{"x":0.35960590839385986,"y":0.8145933151245117},{"x":0.35960590839385986,"y":0.8289473652839661},{"x":0.35467979311943054,"y":0.8289473652839661}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.35467979311943054,0.8145933151245117,0.35960590839385986,0.8289473652839661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30377668142318726,"y":0.8145933151245117},{"x":0.34811165928840637,"y":0.8145933151245117},{"x":0.34811165928840637,"y":0.8289473652839661},{"x":0.30377668142318726,"y":0.8289473652839661}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۱۵۰۰۰","boundary":[0.30377668142318726,0.8145933151245117,0.34811165928840637,0.8289473652839661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27093595266342163,"y":0.8157894611358643},{"x":0.29885056614875793,"y":0.8157894611358643},{"x":0.29885056614875793,"y":0.8289473652839661},{"x":0.27093595266342163,"y":0.8289473652839661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.27093595266342163,0.8157894611358643,0.29885056614875793,0.8289473652839661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.8301435112953186},{"x":0.46305418014526367,"y":0.8301435112953186},{"x":0.46305418014526367,"y":0.8433014154434204},{"x":0.43021345138549805,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.43021345138549805,0.8301435112953186,0.46305418014526367,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.8301435112953186},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8301435112953186},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8433014154434204},{"x":0.3924466371536255,"y":0.8433014154434204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.3924466371536255,0.8301435112953186,0.4285714328289032,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.8301435112953186},{"x":0.39080458879470825,"y":0.8301435112953186},{"x":0.39080458879470825,"y":0.8433014154434204},{"x":0.33497536182403564,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"الکترونیک","boundary":[0.33497536182403564,0.8301435112953186,0.39080458879470825,0.8433014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3218390941619873,"y":0.8313397169113159},{"x":0.32676517963409424,"y":0.8313397169113159},{"x":0.32676517963409424,"y":0.8444976210594177},{"x":0.3218390941619873,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3218390941619873,0.8313397169113159,0.32676517963409424,0.8444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27914613485336304,"y":0.8313397169113159},{"x":0.316912978887558,"y":0.8301435112953186},{"x":0.316912978887558,"y":0.8444976210594177},{"x":0.27914613485336304,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۵۰۰۰","boundary":[0.27914613485336304,0.8313397169113159,0.316912978887558,0.8444976210594177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24794745445251465,"y":0.8313397169113159},{"x":0.27586206793785095,"y":0.8313397169113159},{"x":0.27586206793785095,"y":0.8444976210594177},{"x":0.24794745445251465,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.24794745445251465,0.8313397169113159,0.27586206793785095,0.8444976210594177]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12151066958904266,"y":0.6291866302490234},{"x":0.4646962285041809,"y":0.6291866302490234},{"x":0.4646962285041809,"y":0.8444976210594177},{"x":0.12151066958904266,"y":0.8444976210594177}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11651066958904266,0.6221866302490234,0.4696962285041809,0.8514976210594177],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.8636363744735718},{"x":0.6288998126983643,"y":0.8636363744735718},{"x":0.6288998126983643,"y":0.8720095753669739},{"x":0.6026272773742676,"y":0.8720095753669739}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"تشر","boundary":[0.6026272773742676,0.8636363744735718,0.6288998126983643,0.8720095753669739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6026272773742676,"y":0.8636363744735718},{"x":0.6288998126983643,"y":0.8636363744735718},{"x":0.6288998126983643,"y":0.8720095753669739},{"x":0.6026272773742676,"y":0.8720095753669739}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.5976272773742676,0.8566363744735718,0.6338998126983643,0.8790095753669739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.8755980730056763},{"x":0.7372742295265198,"y":0.8755980730056763},{"x":0.7372742295265198,"y":0.8863636255264282},{"x":0.7093595862388611,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","str":"Dev","boundary":[0.7093595862388611,0.8755980730056763,0.7372742295265198,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.8755980730056763},{"x":0.7602627277374268,"y":0.8755980730056763},{"x":0.7602627277374268,"y":0.8863636255264282},{"x":0.7422003149986267,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"Bio","boundary":[0.7422003149986267,0.8755980730056763,0.7602627277374268,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7651888132095337,"y":0.8755980730056763},{"x":0.7914614081382751,"y":0.8755980730056763},{"x":0.7914614081382751,"y":0.8863636255264282},{"x":0.7651888132095337,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","str":"419.","boundary":[0.7651888132095337,0.8755980730056763,0.7914614081382751,0.8863636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.8755980730056763},{"x":0.8456485867500305,"y":0.8755980730056763},{"x":0.8456485867500305,"y":0.8863636255264282},{"x":0.7980295419692993,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"114-120","boundary":[0.7980295419692993,0.8755980730056763,0.8456485867500305,0.8863636255264282]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.8755980730056763},{"x":0.8456485867500305,"y":0.8755980730056763},{"x":0.8456485867500305,"y":0.8863636255264282},{"x":0.7093595862388611,"y":0.8863636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.7043595862388611,0.8685980730056763,0.8506485867500305,0.8933636255264282],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.9246411323547363},{"x":0.5155993700027466,"y":0.9246411323547363},{"x":0.5155993700027466,"y":0.9330143332481384},{"x":0.5123152732849121,"y":0.9330143332481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"1","boundary":[0.5123152732849121,0.9246411323547363,0.5155993700027466,0.9330143332481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205254554748535,"y":0.9234449863433838},{"x":0.5779967308044434,"y":0.9246411323547363},{"x":0.5779967308044434,"y":0.9342105388641357},{"x":0.5205254554748535,"y":0.9330143332481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Totipotency","boundary":[0.5205254554748535,0.9234449863433838,0.5779967308044434,0.9342105388641357]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.9234449863433838},{"x":0.5779967308044434,"y":0.9246411323547363},{"x":0.5779967308044434,"y":0.9342105388641357},{"x":0.5123152732849121,"y":0.9330143332481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5073152732849121,0.9164449863433838,0.5829967308044434,0.9412105388641357],"dir":"ltr","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/VeHKsvpqceLKjslV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/sicHatJcpDESDjNw.jpg","blurred":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/zoMGAaNyrNGEyntg.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.0004124099123849853,0.00037651954569885033,0.9987757663930382,0.9991803472612464]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.3181818127632141},{"x":0.5320196747779846,"y":0.3169856369495392},{"x":0.5336617231369019,"y":0.33253589272499084},{"x":0.4893267750740051,"y":0.33373206853866577}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.4876847267150879,0.3181818127632141,0.5336617231369019,0.33253589272499084]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.31937798857688904},{"x":0.4844006597995758,"y":0.31937798857688904},{"x":0.4844006597995758,"y":0.33373206853866577},{"x":0.4646962285041809,"y":0.33373206853866577}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4646962285041809,0.31937798857688904,0.4844006597995758,0.33373206853866577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.569786548614502,"y":0.3385167419910431},{"x":0.6223316788673401,"y":0.3385167419910431},{"x":0.6223316788673401,"y":0.3564593195915222},{"x":0.569786548614502,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگاه","boundary":[0.569786548614502,0.3385167419910431,0.6223316788673401,0.3564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.3385167419910431},{"x":0.5632184147834778,"y":0.3385167419910431},{"x":0.5632184147834778,"y":0.3564593195915222},{"x":0.5123152732849121,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مقدس","boundary":[0.5123152732849121,0.3385167419910431,0.5632184147834778,0.3564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532019793987274,"y":0.3385167419910431},{"x":0.5057471394538879,"y":0.3385167419910431},{"x":0.5057471394538879,"y":0.3564593195915222},{"x":0.4532019793987274,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.4532019793987274,0.3385167419910431,0.5057471394538879,0.3564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.3385167419910431},{"x":0.44663381576538086,"y":0.3385167419910431},{"x":0.44663381576538086,"y":0.3564593195915222},{"x":0.41871920228004456,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زهرا","boundary":[0.41871920228004456,0.3385167419910431,0.44663381576538086,0.3564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.3385167419910431},{"x":0.41050902009010315,"y":0.3385167419910431},{"x":0.41050902009010315,"y":0.3564593195915222},{"x":0.4055829346179962,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4055829346179962,0.3385167419910431,0.41050902009010315,0.3564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.3385167419910431},{"x":0.403940886259079,"y":0.3385167419910431},{"x":0.403940886259079,"y":0.3564593195915222},{"x":0.38259440660476685,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"س","boundary":[0.38259440660476685,0.3385167419910431,0.403940886259079,0.3564593195915222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.3385167419910431},{"x":0.380952388048172,"y":0.3385167419910431},{"x":0.380952388048172,"y":0.3564593195915222},{"x":0.3760262727737427,"y":0.3564593195915222}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3760262727737427,0.3385167419910431,0.380952388048172,0.3564593195915222]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37438422441482544,"y":0.3217703402042389},{"x":0.6206896305084229,"y":0.3145933151245117},{"x":0.6223316788673401,"y":0.3564593195915222},{"x":0.3760262727737427,"y":0.36244019865989685}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.36938422441482544,0.3147703402042389,0.6273316788673401,0.3634593195915222],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49425286054611206,"y":0.36602869629859924},{"x":0.5008209943771362,"y":0.36602869629859924},{"x":0.5008209943771362,"y":0.3767942488193512},{"x":0.49425286054611206,"y":0.3767942488193512}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"و","boundary":[0.49425286054611206,0.36602869629859924,0.5008209943771362,0.3767942488193512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484400391578674,"y":0.3815789520740509},{"x":0.6009852290153503,"y":0.3815789520740509},{"x":0.6009852290153503,"y":0.40071770548820496},{"x":0.5484400391578674,"y":0.40071770548820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حضرت","boundary":[0.5484400391578674,0.3815789520740509,0.6009852290153503,0.40071770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.3815789520740509},{"x":0.5418719053268433,"y":0.3815789520740509},{"x":0.5418719053268433,"y":0.40071770548820496},{"x":0.5123152732849121,"y":0.40071770548820496}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بقية","boundary":[0.5123152732849121,0.3815789520740509,0.5418719053268433,0.40071770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.3815789520740509},{"x":0.5041050910949707,"y":0.3815789520740509},{"x":0.5041050910949707,"y":0.39952152967453003},{"x":0.4844006597995758,"y":0.39952152967453003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.4844006597995758,0.3815789520740509,0.5041050910949707,0.39952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.380382776260376},{"x":0.4761904776096344,"y":0.3815789520740509},{"x":0.4761904776096344,"y":0.40071770548820496},{"x":0.43021345138549805,"y":0.39952152967453003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الاعظم","boundary":[0.43021345138549805,0.380382776260376,0.4761904776096344,0.40071770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.380382776260376},{"x":0.42200326919555664,"y":0.380382776260376},{"x":0.42200326919555664,"y":0.39952152967453003},{"x":0.4170771837234497,"y":0.39952152967453003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4170771837234497,0.380382776260376,0.42200326919555664,0.39952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.380382776260376},{"x":0.41543513536453247,"y":0.380382776260376},{"x":0.41543513536453247,"y":0.39952152967453003},{"x":0.403940886259079,"y":0.39952152967453003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.403940886259079,0.380382776260376,0.41543513536453247,0.39952152967453003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.380382776260376},{"x":0.40229883790016174,"y":0.380382776260376},{"x":0.40229883790016174,"y":0.39952152967453003},{"x":0.3973727524280548,"y":0.39952152967453003}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3973727524280548,0.380382776260376,0.40229883790016174,0.39952152967453003]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0.949999988079071}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.36602869629859924},{"x":0.6009852290153503,"y":0.36602869629859924},{"x":0.6009852290153503,"y":0.40071770548820496},{"x":0.3957307040691376,"y":0.39952152967453003}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3923727524280548,0.35902869629859924,0.6059852290153503,0.40771770548820496],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.4234449863433838},{"x":0.738916277885437,"y":0.4234449863433838},{"x":0.738916277885437,"y":0.44377991557121277},{"x":0.7323480844497681,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7323480844497681,0.4234449863433838,0.738916277885437,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060755491256714,"y":0.4234449863433838},{"x":0.7274219989776611,"y":0.4234449863433838},{"x":0.7274219989776611,"y":0.44377991557121277},{"x":0.7060755491256714,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7060755491256714,0.4234449863433838,0.7274219989776611,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715927720069885,"y":0.4234449863433838},{"x":0.6995074152946472,"y":0.4234449863433838},{"x":0.6995074152946472,"y":0.44377991557121277},{"x":0.6715927720069885,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.6715927720069885,0.4234449863433838,0.6995074152946472,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403940916061401,"y":0.4234449863433838},{"x":0.6666666865348816,"y":0.4234449863433838},{"x":0.6666666865348816,"y":0.44377991557121277},{"x":0.6403940916061401,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بلند","boundary":[0.6403940916061401,0.4234449863433838,0.6666666865348816,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.587848961353302,"y":0.4234449863433838},{"x":0.633825957775116,"y":0.4234449863433838},{"x":0.633825957775116,"y":0.44377991557121277},{"x":0.587848961353302,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استاد","boundary":[0.587848961353302,0.4234449863433838,0.633825957775116,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303776860237122,"y":0.4234449863433838},{"x":0.5812807679176331,"y":0.4234449863433838},{"x":0.5812807679176331,"y":0.44377991557121277},{"x":0.5303776860237122,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرانقدر","boundary":[0.5303776860237122,0.4234449863433838,0.5812807679176331,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.4234449863433838},{"x":0.5270935893058777,"y":0.4234449863433838},{"x":0.5270935893058777,"y":0.44377991557121277},{"x":0.4958949089050293,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.4958949089050293,0.4234449863433838,0.5270935893058777,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47783252596855164,"y":0.4234449863433838},{"x":0.49753695726394653,"y":0.4234449863433838},{"x":0.49753695726394653,"y":0.44377991557121277},{"x":0.47783252596855164,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.47783252596855164,0.4234449863433838,0.49753695726394653,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.4234449863433838},{"x":0.46962234377861023,"y":0.4234449863433838},{"x":0.46962234377861023,"y":0.44377991557121277},{"x":0.4367816150188446,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.4367816150188446,0.4234449863433838,0.46962234377861023,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.4234449863433838},{"x":0.4334975481033325,"y":0.4234449863433838},{"x":0.4334975481033325,"y":0.44377991557121277},{"x":0.3858785033226013,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سعید","boundary":[0.3858785033226013,0.4234449863433838,0.4334975481033325,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3300492465496063,"y":0.4234449863433838},{"x":0.37931033968925476,"y":0.4234449863433838},{"x":0.37931033968925476,"y":0.44377991557121277},{"x":0.3300492465496063,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاظمی","boundary":[0.3300492465496063,0.4234449863433838,0.37931033968925476,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.4234449863433838},{"x":0.3251231610774994,"y":0.4234449863433838},{"x":0.3251231610774994,"y":0.44377991557121277},{"x":0.2577996850013733,"y":0.44377991557121277}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشتیانی","boundary":[0.2577996850013733,0.4234449863433838,0.3251231610774994,0.44377991557121277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.4449760913848877},{"x":0.738916277885437,"y":0.4449760913848877},{"x":0.738916277885437,"y":0.4629186689853668},{"x":0.6650246381759644,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشمند","boundary":[0.6650246381759644,0.4449760913848877,0.738916277885437,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.651888370513916,"y":0.44617223739624023},{"x":0.6584565043449402,"y":0.44617223739624023},{"x":0.6584565043449402,"y":0.4629186689853668},{"x":0.651888370513916,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.651888370513916,0.44617223739624023,0.6584565043449402,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.44617223739624023},{"x":0.6436781883239746,"y":0.44617223739624023},{"x":0.6436781883239746,"y":0.4629186689853668},{"x":0.5730705857276917,"y":0.4629186689853668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیانگذار","boundary":[0.5730705857276917,0.44617223739624023,0.6436781883239746,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48604267835617065,"y":0.44617223739624023},{"x":0.5681445002555847,"y":0.44617223739624023},{"x":0.5681445002555847,"y":0.4629186689853668},{"x":0.48604267835617065,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پژوهشگاه","boundary":[0.48604267835617065,0.44617223739624023,0.5681445002555847,0.4629186689853668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.44617223739624023},{"x":0.4794745445251465,"y":0.44617223739624023},{"x":0.4794745445251465,"y":0.46411484479904175},{"x":0.4367816150188446,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رویان","boundary":[0.4367816150188446,0.44617223739624023,0.4794745445251465,0.46411484479904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.44617223739624023},{"x":0.4334975481033325,"y":0.44617223739624023},{"x":0.4334975481033325,"y":0.46411484479904175},{"x":0.4285714328289032,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4285714328289032,0.44617223739624023,0.4334975481033325,0.46411484479904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.44617223739624023},{"x":0.4203612506389618,"y":0.44617223739624023},{"x":0.4203612506389618,"y":0.46411484479904175},{"x":0.37110015749931335,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حامی","boundary":[0.37110015749931335,0.44617223739624023,0.4203612506389618,0.46411484479904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3563218414783478,"y":0.44617223739624023},{"x":0.36288997530937195,"y":0.44617223739624023},{"x":0.36288997530937195,"y":0.46411484479904175},{"x":0.3563218414783478,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3563218414783478,0.44617223739624023,0.36288997530937195,0.46411484479904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3103448152542114,"y":0.44617223739624023},{"x":0.3497537076473236,"y":0.44617223739624023},{"x":0.3497537076473236,"y":0.46411484479904175},{"x":0.3103448152542114,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الهام","boundary":[0.3103448152542114,0.44617223739624023,0.3497537076473236,0.46411484479904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27093595266342163,"y":0.44617223739624023},{"x":0.30213463306427,"y":0.44617223739624023},{"x":0.30213463306427,"y":0.46411484479904175},{"x":0.27093595266342163,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.27093595266342163,0.44617223739624023,0.30213463306427,0.46411484479904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.44617223739624023},{"x":0.26436781883239746,"y":0.44617223739624023},{"x":0.26436781883239746,"y":0.46411484479904175},{"x":0.2577996850013733,"y":0.46411484479904175}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2577996850013733,0.44617223739624023,0.26436781883239746,0.46411484479904175]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403940916061401,"y":0.46770334243774414},{"x":0.69786536693573,"y":0.46770334243774414},{"x":0.69786536693573,"y":0.4844497740268707},{"x":0.6403940916061401,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فناوری","boundary":[0.6403940916061401,0.46770334243774414,0.69786536693573,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.46770334243774414},{"x":0.6321839094161987,"y":0.46770334243774414},{"x":0.6321839094161987,"y":0.4844497740268707},{"x":0.5517241358757019,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.5517241358757019,0.46770334243774414,0.6321839094161987,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.46770334243774414},{"x":0.5451560020446777,"y":0.46770334243774414},{"x":0.5451560020446777,"y":0.4844497740268707},{"x":0.4876847267150879,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.4876847267150879,0.46770334243774414,0.5451560020446777,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.46770334243774414},{"x":0.4811165928840637,"y":0.46770334243774414},{"x":0.4811165928840637,"y":0.4844497740268707},{"x":0.4729064106941223,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4729064106941223,0.46770334243774414,0.4811165928840637,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.46770334243774414},{"x":0.46633824706077576,"y":0.46770334243774414},{"x":0.46633824706077576,"y":0.4844497740268707},{"x":0.4055829346179962,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.4055829346179962,0.46770334243774414,0.46633824706077576,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.46770334243774414},{"x":0.39901477098464966,"y":0.46770334243774414},{"x":0.39901477098464966,"y":0.4844497740268707},{"x":0.3530377745628357,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.3530377745628357,0.46770334243774414,0.39901477098464966,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3087027966976166,"y":0.46770334243774414},{"x":0.34646961092948914,"y":0.46770334243774414},{"x":0.34646961092948914,"y":0.4844497740268707},{"x":0.3087027966976166,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مثل","boundary":[0.3087027966976166,0.46770334243774414,0.34646961092948914,0.4844497740268707]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30049261450767517,"y":0.46770334243774414},{"x":0.3054187297821045,"y":0.46770334243774414},{"x":0.3054187297821045,"y":0.4844497740268707},{"x":0.30049261450767517,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.30049261450767517,0.46770334243774414,0.3054187297821045,0.4844497740268707]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.4234449863433838},{"x":0.738916277885437,"y":0.4234449863433838},{"x":0.738916277885437,"y":0.4844497740268707},{"x":0.2577996850013733,"y":0.4844497740268707}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.2527996850013733,0.4164449863433838,0.743916277885437,0.49144977402687073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5024630427360535,"y":0.4952152967453003},{"x":0.5024630427360535,"y":0.5071770548820496},{"x":0.4958949089050293,"y":0.5071770548820496}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.4958949089050293,0.4952152967453003,0.5024630427360535,0.5071770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126436829566956,"y":0.510765552520752},{"x":0.738916277885437,"y":0.510765552520752},{"x":0.738916277885437,"y":0.5287081599235535},{"x":0.7126436829566956,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روح","boundary":[0.7126436829566956,0.510765552520752,0.738916277885437,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6321839094161987,"y":0.510765552520752},{"x":0.7044335007667542,"y":0.510765552520752},{"x":0.7044335007667542,"y":0.5287081599235535},{"x":0.6321839094161987,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.6321839094161987,0.510765552520752,0.7044335007667542,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5615763664245605,"y":0.510765552520752},{"x":0.6239737272262573,"y":0.510765552520752},{"x":0.6239737272262573,"y":0.5287081599235535},{"x":0.5615763664245605,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهیخته","boundary":[0.5615763664245605,0.510765552520752,0.6239737272262573,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550082325935364,"y":0.510765552520752},{"x":0.5615763664245605,"y":0.510765552520752},{"x":0.5615763664245605,"y":0.5287081599235535},{"x":0.5550082325935364,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5550082325935364,0.510765552520752,0.5615763664245605,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46305418014526367,"y":0.510765552520752},{"x":0.546798050403595,"y":0.510765552520752},{"x":0.546798050403595,"y":0.5287081599235535},{"x":0.46305418014526367,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پشتیبان","boundary":[0.46305418014526367,0.510765552520752,0.546798050403595,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.510765552520752},{"x":0.4532019793987274,"y":0.510765552520752},{"x":0.4532019793987274,"y":0.5287081599235535},{"x":0.44663381576538086,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.44663381576538086,0.510765552520752,0.4532019793987274,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.510765552520752},{"x":0.43842363357543945,"y":0.510765552520752},{"x":0.43842363357543945,"y":0.5287081599235535},{"x":0.3957307040691376,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"همدل","boundary":[0.3957307040691376,0.510765552520752,0.43842363357543945,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33497536182403564,"y":0.510765552520752},{"x":0.3858785033226013,"y":0.510765552520752},{"x":0.3858785033226013,"y":0.5287081599235535},{"x":0.33497536182403564,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روزهای","boundary":[0.33497536182403564,0.510765552520752,0.3858785033226013,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.510765552520752},{"x":0.32676517963409424,"y":0.510765552520752},{"x":0.32676517963409424,"y":0.5287081599235535},{"x":0.2577996850013733,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.2577996850013733,0.510765552520752,0.32676517963409424,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600984930992126,"y":0.5311004519462585},{"x":0.7405582666397095,"y":0.5311004519462585},{"x":0.7405582666397095,"y":0.5502392053604126},{"x":0.6600984930992126,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زندگیم","boundary":[0.6600984930992126,0.5311004519462585,0.7405582666397095,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5311004519462585},{"x":0.6715927720069885,"y":0.5311004519462585},{"x":0.6715927720069885,"y":0.5502392053604126},{"x":0.6666666865348816,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6666666865348816,0.5311004519462585,0.6715927720069885,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5993431806564331,"y":0.5311004519462585},{"x":0.6551724076271057,"y":0.5311004519462585},{"x":0.6551724076271057,"y":0.5502392053604126},{"x":0.5993431806564331,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اسوه","boundary":[0.5993431806564331,0.5311004519462585,0.6551724076271057,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.5311004519462585},{"x":0.5894909501075745,"y":0.5311004519462585},{"x":0.5894909501075745,"y":0.5502392053604126},{"x":0.5090311765670776,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکیبایی","boundary":[0.5090311765670776,0.5311004519462585,0.5894909501075745,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.5311004519462585},{"x":0.5057471394538879,"y":0.5311004519462585},{"x":0.5057471394538879,"y":0.5502392053604126},{"x":0.5008209943771362,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5008209943771362,0.5311004519462585,0.5057471394538879,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4597701132297516,"y":0.5311004519462585},{"x":0.4893267750740051,"y":0.5311004519462585},{"x":0.4893267750740051,"y":0.5502392053604126},{"x":0.4597701132297516,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"زنده","boundary":[0.4597701132297516,0.5311004519462585,0.4893267750740051,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4433497488498688,"y":0.5311004519462585},{"x":0.4614121615886688,"y":0.5311004519462585},{"x":0.4614121615886688,"y":0.5502392053604126},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یاد","boundary":[0.4433497488498688,0.5311004519462585,0.4614121615886688,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.5311004519462585},{"x":0.43021345138549805,"y":0.5311004519462585},{"x":0.43021345138549805,"y":0.5502392053604126},{"x":0.3760262727737427,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.3760262727737427,0.5311004519462585,0.43021345138549805,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3054187297821045,"y":0.5311004519462585},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5311004519462585},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5502392053604126},{"x":0.3054187297821045,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروانه","boundary":[0.3054187297821045,0.5311004519462585,0.3694581389427185,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2577996850013733,"y":0.5311004519462585},{"x":0.29556649923324585,"y":0.5311004519462585},{"x":0.29556649923324585,"y":0.5502392053604126},{"x":0.2577996850013733,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرزانه","boundary":[0.2577996850013733,0.5311004519462585,0.29556649923324585,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.5526315569877625},{"x":0.7405582666397095,"y":0.5526315569877625},{"x":0.7405582666397095,"y":0.570574164390564},{"x":0.7356321811676025,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7356321811676025,0.5526315569877625,0.7405582666397095,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.5526315569877625},{"x":0.7339901328086853,"y":0.5526315569877625},{"x":0.7339901328086853,"y":0.570574164390564},{"x":0.6666666865348816,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محقق","boundary":[0.6666666865348816,0.5526315569877625,0.7339901328086853,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6535303592681885,"y":0.5526315569877625},{"x":0.6600984930992126,"y":0.5526315569877625},{"x":0.6600984930992126,"y":0.570574164390564},{"x":0.6535303592681885,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6535303592681885,0.5526315569877625,0.6600984930992126,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.5526315569877625},{"x":0.6469622254371643,"y":0.5526315569877625},{"x":0.6469622254371643,"y":0.570574164390564},{"x":0.5845648646354675,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیانگذار","boundary":[0.5845648646354675,0.5526315569877625,0.6469622254371643,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5451560020446777,"y":0.5526315569877625},{"x":0.5812807679176331,"y":0.5526315569877625},{"x":0.5812807679176331,"y":0.570574164390564},{"x":0.5451560020446777,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بانک","boundary":[0.5451560020446777,0.5526315569877625,0.5812807679176331,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.5526315569877625},{"x":0.5385878682136536,"y":0.5526315569877625},{"x":0.5385878682136536,"y":0.570574164390564},{"x":0.444991797208786,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سلولهای","boundary":[0.444991797208786,0.5526315569877625,0.5385878682136536,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.5526315569877625},{"x":0.43842363357543945,"y":0.5526315569877625},{"x":0.43842363357543945,"y":0.570574164390564},{"x":0.3858785033226013,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانوری","boundary":[0.3858785033226013,0.5526315569877625,0.43842363357543945,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.5526315569877625},{"x":0.37931033968925476,"y":0.5526315569877625},{"x":0.37931033968925476,"y":0.570574164390564},{"x":0.37110015749931335,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.37110015749931335,0.5526315569877625,0.37931033968925476,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.5526315569877625},{"x":0.3645320236682892,"y":0.5526315569877625},{"x":0.3645320236682892,"y":0.570574164390564},{"x":0.293924480676651,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.293924480676651,0.5526315569877625,0.3645320236682892,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.5526315569877625},{"x":0.28735631704330444,"y":0.5526315569877625},{"x":0.28735631704330444,"y":0.570574164390564},{"x":0.25615763664245605,"y":0.570574164390564}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.25615763664245605,0.5526315569877625,0.28735631704330444,0.570574164390564]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5927750468254089,"y":0.5753588676452637},{"x":0.6190476417541504,"y":0.5753588676452637},{"x":0.6190476417541504,"y":0.5933014154434204},{"x":0.5927750468254089,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.5927750468254089,0.5753588676452637,0.6190476417541504,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418719053268433,"y":0.5753588676452637},{"x":0.5829228162765503,"y":0.5753588676452637},{"x":0.5829228162765503,"y":0.5933014154434204},{"x":0.5418719053268433,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ذخایر","boundary":[0.5418719053268433,0.5753588676452637,0.5829228162765503,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.5753588676452637},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5753588676452637},{"x":0.5336617231369019,"y":0.5933014154434204},{"x":0.4614121615886688,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"زیستی","boundary":[0.4614121615886688,0.5753588676452637,0.5336617231369019,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.5753588676452637},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5753588676452637},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5933014154434204},{"x":0.444991797208786,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.444991797208786,0.5753588676452637,0.4515599310398102,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.5753588676452637},{"x":0.4367816150188446,"y":0.5753588676452637},{"x":0.4367816150188446,"y":0.5933014154434204},{"x":0.3924466371536255,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ژنتیکی","boundary":[0.3924466371536255,0.5753588676452637,0.4367816150188446,0.5933014154434204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776683211326599,"y":0.5753588676452637},{"x":0.3842364549636841,"y":0.5753588676452637},{"x":0.3842364549636841,"y":0.5933014154434204},{"x":0.3776683211326599,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3776683211326599,0.5753588676452637,0.3842364549636841,0.5933014154434204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25615763664245605,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7405582666397095,"y":0.4952152967453003},{"x":0.7405582666397095,"y":0.5933014154434204},{"x":0.25615763664245605,"y":0.5933014154434204}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.25115763664245605,0.4882152967453003,0.7455582666397095,0.6003014154434204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.6028708219528198},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6028708219528198},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6136363744735718},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6136363744735718}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.4958949089050293,0.6028708219528198,0.5024630427360535,0.6136363744735718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.6184210777282715},{"x":0.6814450025558472,"y":0.6184210777282715},{"x":0.6814450025558472,"y":0.6351674795150757},{"x":0.6305418610572815,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.6305418610572815,0.6184210777282715,0.6814450025558472,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812807679176331,"y":0.6184210777282715},{"x":0.6256157755851746,"y":0.6184210777282715},{"x":0.6256157755851746,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5812807679176331,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایمان","boundary":[0.5812807679176331,0.6184210777282715,0.6256157755851746,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5582922697067261,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5582922697067261,0.6184210777282715,0.5714285969734192,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5517241358757019,"y":0.6351674795150757},{"x":0.5188834071159363,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دلیل","boundary":[0.5188834071159363,0.6184210777282715,0.5517241358757019,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48275861144065857,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6184210777282715},{"x":0.5123152732849121,"y":0.6351674795150757},{"x":0.48275861144065857,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صبر","boundary":[0.48275861144065857,0.6184210777282715,0.5123152732849121,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.6184210777282715},{"x":0.47783252596855164,"y":0.6184210777282715},{"x":0.47783252596855164,"y":0.6351674795150757},{"x":0.46962234377861023,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46962234377861023,0.6184210777282715,0.47783252596855164,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.403940886259079,"y":0.6184210777282715},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6184210777282715},{"x":0.46305418014526367,"y":0.6351674795150757},{"x":0.403940886259079,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همراهی","boundary":[0.403940886259079,0.6184210777282715,0.46305418014526367,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3858785033226013,"y":0.6184210777282715},{"x":0.39901477098464966,"y":0.6184210777282715},{"x":0.39901477098464966,"y":0.6351674795150757},{"x":0.3858785033226013,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.3858785033226013,0.6184210777282715,0.39901477098464966,0.6351674795150757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31527093052864075,"y":0.6184210777282715},{"x":0.37931033968925476,"y":0.6184210777282715},{"x":0.37931033968925476,"y":0.6351674795150757},{"x":0.31527093052864075,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظیرشان","boundary":[0.31527093052864075,0.6184210777282715,0.37931033968925476,0.6351674795150757]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31527093052864075,"y":0.6016746163368225},{"x":0.6830870509147644,"y":0.6040669679641724},{"x":0.6814450025558472,"y":0.6375598311424255},{"x":0.3136289119720459,"y":0.6351674795150757}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.31027093052864074,0.5946746163368225,0.6864450025558472,0.6445598311424255],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4958949089050293,"y":0.6447368264198303},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6447368264198303},{"x":0.5024630427360535,"y":0.6566985845565796},{"x":0.4958949089050293,"y":0.6566985845565796}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"و","boundary":[0.4958949089050293,0.6447368264198303,0.5024630427360535,0.6566985845565796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6288998126983643,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6436781883239746,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6436781883239746,"y":0.6782296895980835},{"x":0.6288998126983643,"y":0.6782296895980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6288998126983643,0.6626794338226318,0.6436781883239746,0.6782296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6223316788673401,"y":0.6626794338226318},{"x":0.6223316788673401,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5779967308044434,"y":0.6782296895980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.5779967308044434,0.6626794338226318,0.6223316788673401,0.6782296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5139573216438293,"y":0.6626794338226318},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6626794338226318},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5139573216438293,"y":0.6782296895980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استادان","boundary":[0.5139573216438293,0.6626794338226318,0.5714285969734192,0.6782296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008209943771362,"y":0.6626794338226318},{"x":0.5090311765670776,"y":0.6626794338226318},{"x":0.5090311765670776,"y":0.6782296895980835},{"x":0.5008209943771362,"y":0.6782296895980835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5008209943771362,0.6626794338226318,0.5090311765670776,0.6782296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.6626794338226318},{"x":0.49425286054611206,"y":0.6626794338226318},{"x":0.49425286054611206,"y":0.6782296895980835},{"x":0.41050902009010315,"y":0.6782296895980835}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.41050902009010315,0.6626794338226318,0.49425286054611206,0.6782296895980835]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.6626794338226318},{"x":0.403940886259079,"y":0.6626794338226318},{"x":0.403940886259079,"y":0.6782296895980835},{"x":0.35467979311943054,"y":0.6782296895980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ارجمند","boundary":[0.35467979311943054,0.6626794338226318,0.403940886259079,0.6782296895980835]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9700000286102295}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.6447368264198303},{"x":0.6436781883239746,"y":0.6447368264198303},{"x":0.6436781883239746,"y":0.6782296895980835},{"x":0.35467979311943054,"y":0.6782296895980835}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.34967979311943054,0.6377368264198303,0.6486781883239746,0.6852296895980835],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/vIGBxIroSQQEvOkn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/LTORfePwEGCGEyAV.jpg","blurred":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/lQpXxgThwFyMmwtK.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00043937274387904576,0.00011467800777779812,0.9985492786280628,0.999339169184557]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7307060956954956,"y":0.389952152967453},{"x":0.7766830921173096,"y":0.389952152967453},{"x":0.7766830921173096,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7307060956954956,"y":0.4031100571155548}]},"confidence":1,"str":"ینینج","boundary":[0.7307060956954956,0.389952152967453,0.7766830921173096,0.4031100571155548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.389952152967453},{"x":0.8062397241592407,"y":0.389952152967453},{"x":0.8062397241592407,"y":0.4031100571155548},{"x":0.779967188835144,"y":0.4031100571155548}]},"confidence":1,"str":"اسپ","boundary":[0.779967188835144,0.389952152967453,0.8062397241592407,0.4031100571155548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.389952152967453},{"x":0.8587849140167236,"y":0.389952152967453},{"x":0.8587849140167236,"y":0.4031100571155548},{"x":0.8128078579902649,"y":0.4031100571155548}]},"confidence":1,"str":"نیوکت","boundary":[0.8128078579902649,0.389952152967453,0.8587849140167236,0.4031100571155548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8686370849609375,"y":0.389952152967453},{"x":0.8784893155097961,"y":0.389952152967453},{"x":0.8784893155097961,"y":0.4031100571155548},{"x":0.8686370849609375,"y":0.4031100571155548}]},"confidence":1,"str":"6","boundary":[0.8686370849609375,0.389952152967453,0.8784893155097961,0.4031100571155548]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5024630427360535,"y":0.41267943382263184},{"x":0.5287356376647949,"y":0.41267943382263184},{"x":0.5287356376647949,"y":0.42583730816841125},{"x":0.5024630427360535,"y":0.42583730816841125}]},"confidence":1,"str":"625","boundary":[0.5024630427360535,0.41267943382263184,0.5287356376647949,0.42583730816841125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418719053268433,"y":0.41267943382263184},{"x":0.5779967308044434,"y":0.41267943382263184},{"x":0.5779967308044434,"y":0.42583730816841125},{"x":0.5418719053268433,"y":0.42583730816841125}]},"confidence":1,"str":"نیوکت","boundary":[0.5418719053268433,0.41267943382263184,0.5779967308044434,0.42583730816841125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5829228162765503,"y":0.41267943382263184},{"x":0.6321839094161987,"y":0.41267943382263184},{"x":0.6321839094161987,"y":0.42583730816841125},{"x":0.5829228162765503,"y":0.42583730816841125}]},"confidence":1,"str":"ینومروه","boundary":[0.5829228162765503,0.41267943382263184,0.6321839094161987,0.42583730816841125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.41267943382263184},{"x":0.668308675289154,"y":0.41267943382263184},{"x":0.668308675289154,"y":0.42583730816841125},{"x":0.6371099948883057,"y":0.42583730816841125}]},"confidence":1,"str":"یزاس","boundary":[0.6371099948883057,0.41267943382263184,0.668308675289154,0.42583730816841125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6699507236480713,"y":0.41267943382263184},{"x":0.7093595862388611,"y":0.41267943382263184},{"x":0.7093595862388611,"y":0.42583730816841125},{"x":0.6699507236480713,"y":0.42583730816841125}]},"confidence":1,"str":"لاعفزاب","boundary":[0.6699507236480713,0.41267943382263184,0.7093595862388611,0.42583730816841125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7257799506187439,"y":0.41267943382263184},{"x":0.7898193597793579,"y":0.41267943382263184},{"x":0.7898193597793579,"y":0.42583730816841125},{"x":0.7257799506187439,"y":0.42583730816841125}]},"confidence":1,"str":"یسیدرگد","boundary":[0.7257799506187439,0.41267943382263184,0.7898193597793579,0.42583730816841125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.41267943382263184},{"x":0.8374384045600891,"y":0.41267943382263184},{"x":0.8374384045600891,"y":0.42583730816841125},{"x":0.8243021368980408,"y":0.42583730816841125}]},"confidence":1,"str":"21","boundary":[0.8243021368980408,0.41267943382263184,0.8374384045600891,0.42583730816841125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.41267943382263184},{"x":0.8784893155097961,"y":0.41267943382263184},{"x":0.8784893155097961,"y":0.42583730816841125},{"x":0.8440065383911133,"y":0.42583730816841125}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.8440065383911133,0.41267943382263184,0.8784893155097961,0.42583730816841125]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.4330143630504608},{"x":0.7241379022598267,"y":0.4330143630504608},{"x":0.7241379022598267,"y":0.44617223739624023},{"x":0.69786536693573,"y":0.44617223739624023}]},"confidence":1,"str":"643","boundary":[0.69786536693573,0.4330143630504608,0.7241379022598267,0.44617223739624023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.4330143630504608},{"x":0.7898193597793579,"y":0.4330143630504608},{"x":0.7898193597793579,"y":0.44617223739624023},{"x":0.7372742295265198,"y":0.44617223739624023}]},"confidence":1,"str":"یزاسزاب","boundary":[0.7372742295265198,0.4330143630504608,0.7898193597793579,0.44617223739624023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226600885391235,"y":0.4330143630504608},{"x":0.8407225012779236,"y":0.4330143630504608},{"x":0.8407225012779236,"y":0.44617223739624023},{"x":0.8226600885391235,"y":0.44617223739624023}]},"confidence":1,"str":"22","boundary":[0.8226600885391235,0.4330143630504608,0.8407225012779236,0.44617223739624023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.4330143630504608},{"x":0.8784893155097961,"y":0.4330143630504608},{"x":0.8784893155097961,"y":0.44617223739624023},{"x":0.8440065383911133,"y":0.44617223739624023}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.8440065383911133,0.4330143630504608,0.8784893155097961,0.44617223739624023]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27257800102233887,"y":0.4533492922782898},{"x":0.2972085475921631,"y":0.4533492922782898},{"x":0.2972085475921631,"y":0.4665071666240692},{"x":0.27257800102233887,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"685","boundary":[0.27257800102233887,0.4533492922782898,0.2972085475921631,0.4665071666240692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31198686361312866,"y":0.4533492922782898},{"x":0.35139572620391846,"y":0.4533492922782898},{"x":0.35139572620391846,"y":0.4665071666240692},{"x":0.31198686361312866,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"ناطرس","boundary":[0.31198686361312866,0.4533492922782898,0.35139572620391846,0.4665071666240692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357963889837265,"y":0.4533492922782898},{"x":0.36288997530937195,"y":0.4533492922782898},{"x":0.36288997530937195,"y":0.4665071666240692},{"x":0.357963889837265,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.357963889837265,0.4533492922782898,0.36288997530937195,0.4665071666240692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.4533492922782898},{"x":0.42200326919555664,"y":0.4533492922782898},{"x":0.42200326919555664,"y":0.4665071666240692},{"x":0.36781609058380127,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"نیارکودنا","boundary":[0.36781609058380127,0.4533492922782898,0.42200326919555664,0.4665071666240692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.4533492922782898},{"x":0.4646962285041809,"y":0.4533492922782898},{"x":0.4646962285041809,"y":0.4665071666240692},{"x":0.42692938446998596,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"یاهرگ","boundary":[0.42692938446998596,0.4533492922782898,0.4646962285041809,0.4665071666240692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46633824706077576,"y":0.4533492922782898},{"x":0.4991789758205414,"y":0.4533492922782898},{"x":0.4991789758205414,"y":0.4665071666240692},{"x":0.46633824706077576,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"لاخا","boundary":[0.46633824706077576,0.4533492922782898,0.4991789758205414,0.4665071666240692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5057471394538879,"y":0.4533492922782898},{"x":0.5599343180656433,"y":0.4533492922782898},{"x":0.5599343180656433,"y":0.4665071666240692},{"x":0.5057471394538879,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"،یدازردام","boundary":[0.5057471394538879,0.4533492922782898,0.5599343180656433,0.4665071666240692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665024518966675,"y":0.4533492922782898},{"x":0.6026272773742676,"y":0.4533492922782898},{"x":0.6026272773742676,"y":0.4665071666240692},{"x":0.5665024518966675,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"صیاقن","boundary":[0.5665024518966675,0.4533492922782898,0.6026272773742676,0.4665071666240692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6190476417541504,"y":0.4533492922782898},{"x":0.6617405414581299,"y":0.4533492922782898},{"x":0.6617405414581299,"y":0.4665071666240692},{"x":0.6190476417541504,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"یرامیب","boundary":[0.6190476417541504,0.4533492922782898,0.6617405414581299,0.4665071666240692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.668308675289154,"y":0.4533492922782898},{"x":0.674876868724823,"y":0.4533492922782898},{"x":0.674876868724823,"y":0.4665071666240692},{"x":0.668308675289154,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.668308675289154,0.4533492922782898,0.674876868724823,0.4665071666240692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.4533492922782898},{"x":0.7241379022598267,"y":0.4533492922782898},{"x":0.7241379022598267,"y":0.4665071666240692},{"x":0.6781609058380127,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"تملاس","boundary":[0.6781609058380127,0.4533492922782898,0.7241379022598267,0.4665071666240692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290640473365784,"y":0.4533492922782898},{"x":0.743842363357544,"y":0.4533492922782898},{"x":0.743842363357544,"y":0.4665071666240692},{"x":0.7290640473365784,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7290640473365784,0.4533492922782898,0.743842363357544,0.4665071666240692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7487684488296509,"y":0.4533492922782898},{"x":0.7898193597793579,"y":0.4533492922782898},{"x":0.7898193597793579,"y":0.4665071666240692},{"x":0.7487684488296509,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"نیوکت","boundary":[0.7487684488296509,0.4533492922782898,0.7898193597793579,0.4665071666240692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226600885391235,"y":0.4533492922782898},{"x":0.8423645496368408,"y":0.4533492922782898},{"x":0.8423645496368408,"y":0.4665071666240692},{"x":0.8226600885391235,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"23","boundary":[0.8226600885391235,0.4533492922782898,0.8423645496368408,0.4665071666240692]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.4533492922782898},{"x":0.8784893155097961,"y":0.4533492922782898},{"x":0.8784893155097961,"y":0.4665071666240692},{"x":0.8440065383911133,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.8440065383911133,0.4533492922782898,0.8784893155097961,0.4665071666240692]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27257800102233887,"y":0.389952152967453},{"x":0.8784893155097961,"y":0.389952152967453},{"x":0.8784893155097961,"y":0.4665071666240692},{"x":0.27257800102233887,"y":0.4665071666240692}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.26757800102233886,0.382952152967453,0.8834893155097961,0.4735071666240692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6584565043449402,"y":0.4880382716655731},{"x":0.6699507236480713,"y":0.4880382716655731},{"x":0.6699507236480713,"y":0.5011961460113525},{"x":0.6584565043449402,"y":0.5011961460113525}]},"confidence":1,"str":"رت","boundary":[0.6584565043449402,0.4880382716655731,0.6699507236480713,0.5011961460113525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6715927720069885,"y":0.4880382716655731},{"x":0.7274219989776611,"y":0.4880382716655731},{"x":0.7274219989776611,"y":0.5011961460113525},{"x":0.6715927720069885,"y":0.5011961460113525}]},"confidence":1,"str":"هدرتسگ","boundary":[0.6715927720069885,0.4880382716655731,0.7274219989776611,0.5011961460113525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7323480844497681,"y":0.4880382716655731},{"x":0.7865353226661682,"y":0.4880382716655731},{"x":0.7865353226661682,"y":0.5011961460113525},{"x":0.7323480844497681,"y":0.5011961460113525}]},"confidence":1,"str":"میهافم","boundary":[0.7323480844497681,0.4880382716655731,0.7865353226661682,0.5011961460113525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.4880382716655731},{"x":0.8062397241592407,"y":0.4880382716655731},{"x":0.8062397241592407,"y":0.5011961460113525},{"x":0.7931034564971924,"y":0.5011961460113525}]},"confidence":1,"str":"رد","boundary":[0.7931034564971924,0.4880382716655731,0.8062397241592407,0.5011961460113525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8128078579902649,"y":0.4880382716655731},{"x":0.8571428656578064,"y":0.4880382716655731},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5011961460113525},{"x":0.8128078579902649,"y":0.5011961460113525}]},"confidence":1,"str":"نیوکت","boundary":[0.8128078579902649,0.4880382716655731,0.8571428656578064,0.5011961460113525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.866995096206665,"y":0.4880382716655731},{"x":0.8768472671508789,"y":0.4880382716655731},{"x":0.8768472671508789,"y":0.5011961460113525},{"x":0.866995096206665,"y":0.5011961460113525}]},"confidence":1,"str":"7","boundary":[0.866995096206665,0.4880382716655731,0.8768472671508789,0.5011961460113525]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169129490852356,"y":0.5119616985321045},{"x":0.357963889837265,"y":0.5119616985321045},{"x":0.357963889837265,"y":0.5251196026802063},{"x":0.33169129490852356,"y":0.5251196026802063}]},"confidence":1,"str":"711","boundary":[0.33169129490852356,0.5119616985321045,0.357963889837265,0.5251196026802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.5119616985321045},{"x":0.40722495317459106,"y":0.5119616985321045},{"x":0.40722495317459106,"y":0.5251196026802063},{"x":0.3727422058582306,"y":0.5251196026802063}]},"confidence":1,"str":"نیوکت","boundary":[0.3727422058582306,0.5119616985321045,0.40722495317459106,0.5251196026802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4121510684490204,"y":0.5119616985321045},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5119616985321045},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5251196026802063},{"x":0.4121510684490204,"y":0.5251196026802063}]},"confidence":1,"str":"یتسیز","boundary":[0.4121510684490204,0.5119616985321045,0.4515599310398102,0.5251196026802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532019793987274,"y":0.5119616985321045},{"x":0.46962234377861023,"y":0.5119616985321045},{"x":0.46962234377861023,"y":0.5251196026802063},{"x":0.4532019793987274,"y":0.5251196026802063}]},"confidence":1,"str":"مه","boundary":[0.4532019793987274,0.5119616985321045,0.46962234377861023,0.5251196026802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47454842925071716,"y":0.5119616985321045},{"x":0.4794745445251465,"y":0.5119616985321045},{"x":0.4794745445251465,"y":0.5251196026802063},{"x":0.47454842925071716,"y":0.5251196026802063}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.47454842925071716,0.5119616985321045,0.4794745445251465,0.5251196026802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.5119616985321045},{"x":0.5435139536857605,"y":0.5119616985321045},{"x":0.5435139536857605,"y":0.5251196026802063},{"x":0.4844006597995758,"y":0.5251196026802063}]},"confidence":1,"str":"یتسیزریغ","boundary":[0.4844006597995758,0.5119616985321045,0.5435139536857605,0.5251196026802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484400391578674,"y":0.5119616985321045},{"x":0.5911329984664917,"y":0.5119616985321045},{"x":0.5911329984664917,"y":0.5251196026802063},{"x":0.5484400391578674,"y":0.5251196026802063}]},"confidence":1,"str":"،یتسیز","boundary":[0.5484400391578674,0.5119616985321045,0.5911329984664917,0.5251196026802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.5119616985321045},{"x":0.6321839094161987,"y":0.5119616985321045},{"x":0.6321839094161987,"y":0.5251196026802063},{"x":0.5977011322975159,"y":0.5251196026802063}]},"confidence":1,"str":"میظنت","boundary":[0.5977011322975159,0.5119616985321045,0.6321839094161987,0.5251196026802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6486042737960815,"y":0.5119616985321045},{"x":0.6912972331047058,"y":0.5119616985321045},{"x":0.6912972331047058,"y":0.5251196026802063},{"x":0.6486042737960815,"y":0.5251196026802063}]},"confidence":1,"str":"تسیز","boundary":[0.6486042737960815,0.5119616985321045,0.6912972331047058,0.5251196026802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.5119616985321045},{"x":0.7323480844497681,"y":0.5119616985321045},{"x":0.7323480844497681,"y":0.5251196026802063},{"x":0.6945812702178955,"y":0.5251196026802063}]},"confidence":1,"str":"طیحم","boundary":[0.6945812702178955,0.5119616985321045,0.7323480844497681,0.5251196026802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.5119616985321045},{"x":0.7454844117164612,"y":0.5119616985321045},{"x":0.7454844117164612,"y":0.5251196026802063},{"x":0.738916277885437,"y":0.5251196026802063}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.738916277885437,0.5119616985321045,0.7454844117164612,0.5251196026802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7487684488296509,"y":0.5119616985321045},{"x":0.7898193597793579,"y":0.5119616985321045},{"x":0.7898193597793579,"y":0.5251196026802063},{"x":0.7487684488296509,"y":0.5251196026802063}]},"confidence":1,"str":"نیوکت","boundary":[0.7487684488296509,0.5119616985321045,0.7898193597793579,0.5251196026802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226600885391235,"y":0.5119616985321045},{"x":0.8407225012779236,"y":0.5119616985321045},{"x":0.8407225012779236,"y":0.5251196026802063},{"x":0.8226600885391235,"y":0.5251196026802063}]},"confidence":1,"str":"24","boundary":[0.8226600885391235,0.5119616985321045,0.8407225012779236,0.5251196026802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.5119616985321045},{"x":0.8784893155097961,"y":0.5119616985321045},{"x":0.8784893155097961,"y":0.5251196026802063},{"x":0.8440065383911133,"y":0.5251196026802063}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.8440065383911133,0.5119616985321045,0.8784893155097961,0.5251196026802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5322966575622559},{"x":0.45484399795532227,"y":0.5322966575622559},{"x":0.45484399795532227,"y":0.5454545617103577},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":1,"str":"735","boundary":[0.4285714328289032,0.5322966575622559,0.45484399795532227,0.5454545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.5322966575622559},{"x":0.5073891878128052,"y":0.5322966575622559},{"x":0.5073891878128052,"y":0.5454545617103577},{"x":0.467980295419693,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":1,"str":"یلماکت","boundary":[0.467980295419693,0.5322966575622559,0.5073891878128052,0.5454545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.5322966575622559},{"x":0.5582922697067261,"y":0.5322966575622559},{"x":0.5582922697067261,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5123152732849121,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":1,"str":"تارییغت","boundary":[0.5123152732849121,0.5322966575622559,0.5582922697067261,0.5454545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.5322966575622559},{"x":0.60426926612854,"y":0.5322966575622559},{"x":0.60426926612854,"y":0.5454545617103577},{"x":0.5632184147834778,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":1,"str":"ینیوکت","boundary":[0.5632184147834778,0.5322966575622559,0.60426926612854,0.5454545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6091954112052917,"y":0.5322966575622559},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5322966575622559},{"x":0.6781609058380127,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6091954112052917,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":1,"str":"یاهراکوزاس","boundary":[0.6091954112052917,0.5322966575622559,0.6781609058380127,0.5454545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.5322966575622559},{"x":0.7323480844497681,"y":0.5322966575622559},{"x":0.7323480844497681,"y":0.5454545617103577},{"x":0.6945812702178955,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":1,"str":"لماکت","boundary":[0.6945812702178955,0.5322966575622559,0.7323480844497681,0.5454545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.738916277885437,"y":0.5322966575622559},{"x":0.7454844117164612,"y":0.5322966575622559},{"x":0.7454844117164612,"y":0.5454545617103577},{"x":0.738916277885437,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.738916277885437,0.5322966575622559,0.7454844117164612,0.5454545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504104971885681,"y":0.5322966575622559},{"x":0.7898193597793579,"y":0.5322966575622559},{"x":0.7898193597793579,"y":0.5454545617103577},{"x":0.7504104971885681,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":1,"str":"نیوکت","boundary":[0.7504104971885681,0.5322966575622559,0.7898193597793579,0.5454545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.5322966575622559},{"x":0.8390804529190063,"y":0.5322966575622559},{"x":0.8390804529190063,"y":0.5454545617103577},{"x":0.8243021368980408,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":1,"str":"25","boundary":[0.8243021368980408,0.5322966575622559,0.8390804529190063,0.5454545617103577]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.5322966575622559},{"x":0.8784893155097961,"y":0.5322966575622559},{"x":0.8784893155097961,"y":0.5454545617103577},{"x":0.8440065383911133,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.8440065383911133,0.5322966575622559,0.8784893155097961,0.5454545617103577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33169129490852356,"y":0.4880382716655731},{"x":0.8784893155097961,"y":0.4880382716655731},{"x":0.8784893155097961,"y":0.5454545617103577},{"x":0.33169129490852356,"y":0.5454545617103577}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.32669129490852356,0.4810382716655731,0.8834893155097961,0.5524545617103577],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5779967308044434,"y":0.270334929227829},{"x":0.6091954112052917,"y":0.270334929227829},{"x":0.6091954112052917,"y":0.2834928333759308},{"x":0.5779967308044434,"y":0.2834928333759308}]},"confidence":1,"str":"ییاز","boundary":[0.5779967308044434,0.270334929227829,0.6091954112052917,0.2834928333759308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610837459564209,"y":0.270334929227829},{"x":0.6453201770782471,"y":0.270334929227829},{"x":0.6453201770782471,"y":0.2834928333759308},{"x":0.610837459564209,"y":0.2834928333759308}]},"confidence":1,"str":"مادنا","boundary":[0.610837459564209,0.270334929227829,0.6453201770782471,0.2834928333759308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.270334929227829},{"x":0.7142857313156128,"y":0.270334929227829},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2834928333759308},{"x":0.6551724076271057,"y":0.2834928333759308}]},"confidence":1,"str":":مردودنا","boundary":[0.6551724076271057,0.270334929227829,0.7142857313156128,0.2834928333759308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.720853865146637,"y":0.270334929227829},{"x":0.7274219989776611,"y":0.270334929227829},{"x":0.7274219989776611,"y":0.2834928333759308},{"x":0.720853865146637,"y":0.2834928333759308}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.720853865146637,0.270334929227829,0.7274219989776611,0.2834928333759308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.270334929227829},{"x":0.7832512259483337,"y":0.270334929227829},{"x":0.7832512259483337,"y":0.2834928333759308},{"x":0.7339901328086853,"y":0.2834928333759308}]},"confidence":1,"str":"مردوزم","boundary":[0.7339901328086853,0.270334929227829,0.7832512259483337,0.2834928333759308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7881773114204407,"y":0.270334929227829},{"x":0.7996715903282166,"y":0.270334929227829},{"x":0.7996715903282166,"y":0.2834928333759308},{"x":0.7881773114204407,"y":0.2834928333759308}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.7881773114204407,0.270334929227829,0.7996715903282166,0.2834928333759308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8045976758003235,"y":0.270334929227829},{"x":0.8587849140167236,"y":0.270334929227829},{"x":0.8587849140167236,"y":0.2834928333759308},{"x":0.8045976758003235,"y":0.2834928333759308}]},"confidence":1,"str":"نتخاس","boundary":[0.8045976758003235,0.270334929227829,0.8587849140167236,0.2834928333759308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.866995096206665,"y":0.270334929227829},{"x":0.8768472671508789,"y":0.270334929227829},{"x":0.8768472671508789,"y":0.2834928333759308},{"x":0.866995096206665,"y":0.2834928333759308}]},"confidence":1,"str":"5","boundary":[0.866995096206665,0.270334929227829,0.8768472671508789,0.2834928333759308]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.29425838589668274},{"x":0.47454842925071716,"y":0.29425838589668274},{"x":0.47454842925071716,"y":0.30741626024246216},{"x":0.4482758641242981,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":1,"str":"507","boundary":[0.4482758641242981,0.29425838589668274,0.47454842925071716,0.30741626024246216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4893267750740051,"y":0.29425838589668274},{"x":0.5073891878128052,"y":0.29425838589668274},{"x":0.5073891878128052,"y":0.30741626024246216},{"x":0.4893267750740051,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":1,"str":"اهنآ","boundary":[0.4893267750740051,0.29425838589668274,0.5073891878128052,0.30741626024246216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.29425838589668274},{"x":0.5599343180656433,"y":0.29425838589668274},{"x":0.5599343180656433,"y":0.30741626024246216},{"x":0.5123152732849121,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":1,"str":"تاقتشم","boundary":[0.5123152732849121,0.29425838589668274,0.5599343180656433,0.30741626024246216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5648604035377502,"y":0.29425838589668274},{"x":0.569786548614502,"y":0.29425838589668274},{"x":0.569786548614502,"y":0.30741626024246216},{"x":0.5648604035377502,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5648604035377502,0.29425838589668274,0.569786548614502,0.30741626024246216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5763546824455261,"y":0.29425838589668274},{"x":0.587848961353302,"y":0.29425838589668274},{"x":0.587848961353302,"y":0.30741626024246216},{"x":0.5763546824455261,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.5763546824455261,0.29425838589668274,0.587848961353302,0.30741626024246216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.587848961353302,"y":0.29425838589668274},{"x":0.633825957775116,"y":0.29425838589668274},{"x":0.633825957775116,"y":0.30741626024246216},{"x":0.587848961353302,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":1,"str":"تیاموس","boundary":[0.587848961353302,0.29425838589668274,0.633825957775116,0.30741626024246216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6502463221549988,"y":0.29425838589668274},{"x":0.6962233185768127,"y":0.29425838589668274},{"x":0.6962233185768127,"y":0.30741626024246216},{"x":0.6502463221549988,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":1,"str":"یروحم","boundary":[0.6502463221549988,0.29425838589668274,0.6962233185768127,0.30741626024246216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.29425838589668274},{"x":0.738916277885437,"y":0.29425838589668274},{"x":0.738916277885437,"y":0.30741626024246216},{"x":0.7011494040489197,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":1,"str":"رواجم","boundary":[0.7011494040489197,0.29425838589668274,0.738916277885437,0.30741626024246216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743842363357544,"y":0.29425838589668274},{"x":0.7898193597793579,"y":0.29425838589668274},{"x":0.7898193597793579,"y":0.30741626024246216},{"x":0.743842363357544,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":1,"str":"مردوزم","boundary":[0.743842363357544,0.29425838589668274,0.7898193597793579,0.30741626024246216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226600885391235,"y":0.29425838589668274},{"x":0.8390804529190063,"y":0.29425838589668274},{"x":0.8390804529190063,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8226600885391235,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":1,"str":"17","boundary":[0.8226600885391235,0.29425838589668274,0.8390804529190063,0.30741626024246216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.29425838589668274},{"x":0.8784893155097961,"y":0.29425838589668274},{"x":0.8784893155097961,"y":0.30741626024246216},{"x":0.8440065383911133,"y":0.30741626024246216}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.8440065383911133,0.29425838589668274,0.8784893155097961,0.30741626024246216]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.3145933151245117},{"x":0.4318554997444153,"y":0.3145933151245117},{"x":0.4318554997444153,"y":0.32775118947029114},{"x":0.4055829346179962,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":1,"str":"541","boundary":[0.4055829346179962,0.3145933151245117,0.4318554997444153,0.32775118947029114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.3145933151245117},{"x":0.4564860463142395,"y":0.3145933151245117},{"x":0.4564860463142395,"y":0.32775118947029114},{"x":0.444991797208786,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.444991797208786,0.3145933151245117,0.4564860463142395,0.32775118947029114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45812806487083435,"y":0.3145933151245117},{"x":0.4811165928840637,"y":0.3145933151245117},{"x":0.4811165928840637,"y":0.32775118947029114},{"x":0.45812806487083435,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":1,"str":"هیلک","boundary":[0.45812806487083435,0.3145933151245117,0.4811165928840637,0.32775118947029114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4876847267150879,"y":0.3145933151245117},{"x":0.4926108419895172,"y":0.3145933151245117},{"x":0.4926108419895172,"y":0.32775118947029114},{"x":0.4876847267150879,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.4876847267150879,0.3145933151245117,0.4926108419895172,0.32775118947029114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4991789758205414,"y":0.3145933151245117},{"x":0.523809552192688,"y":0.3145933151245117},{"x":0.523809552192688,"y":0.32775118947029114},{"x":0.4991789758205414,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":1,"str":"نوخ","boundary":[0.4991789758205414,0.3145933151245117,0.523809552192688,0.32775118947029114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5303776860237122,"y":0.3145933151245117},{"x":0.5566502213478088,"y":0.3145933151245117},{"x":0.5566502213478088,"y":0.32775118947029114},{"x":0.5303776860237122,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":1,"str":"،بلق","boundary":[0.5303776860237122,0.3145933151245117,0.5566502213478088,0.32775118947029114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5730705857276917,"y":0.3145933151245117},{"x":0.6124794483184814,"y":0.3145933151245117},{"x":0.6124794483184814,"y":0.32775118947029114},{"x":0.5730705857276917,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":1,"str":"یبناج","boundary":[0.5730705857276917,0.3145933151245117,0.6124794483184814,0.32775118947029114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6174055933952332,"y":0.3145933151245117},{"x":0.6288998126983643,"y":0.3145933151245117},{"x":0.6288998126983643,"y":0.32775118947029114},{"x":0.6174055933952332,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.6174055933952332,0.3145933151245117,0.6288998126983643,0.32775118947029114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6305418610572815,"y":0.3145933151245117},{"x":0.6699507236480713,"y":0.3145933151245117},{"x":0.6699507236480713,"y":0.32775118947029114},{"x":0.6305418610572815,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":1,"str":"هحفص","boundary":[0.6305418610572815,0.3145933151245117,0.6699507236480713,0.32775118947029114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.674876868724823,"y":0.3145933151245117},{"x":0.6814450025558472,"y":0.3145933151245117},{"x":0.6814450025558472,"y":0.32775118947029114},{"x":0.674876868724823,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.674876868724823,0.3145933151245117,0.6814450025558472,0.32775118947029114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6863710880279541,"y":0.3145933151245117},{"x":0.738916277885437,"y":0.3145933151245117},{"x":0.738916277885437,"y":0.32775118947029114},{"x":0.6863710880279541,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":1,"str":"ینیبانیب","boundary":[0.6863710880279541,0.3145933151245117,0.738916277885437,0.32775118947029114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743842363357544,"y":0.3145933151245117},{"x":0.7898193597793579,"y":0.3145933151245117},{"x":0.7898193597793579,"y":0.32775118947029114},{"x":0.743842363357544,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":1,"str":"مردوزم","boundary":[0.743842363357544,0.3145933151245117,0.7898193597793579,0.32775118947029114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226600885391235,"y":0.3145933151245117},{"x":0.8390804529190063,"y":0.3145933151245117},{"x":0.8390804529190063,"y":0.32775118947029114},{"x":0.8226600885391235,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":1,"str":"18","boundary":[0.8226600885391235,0.3145933151245117,0.8390804529190063,0.32775118947029114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.3145933151245117},{"x":0.8784893155097961,"y":0.3145933151245117},{"x":0.8784893155097961,"y":0.32775118947029114},{"x":0.8440065383911133,"y":0.32775118947029114}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.8440065383911133,0.3145933151245117,0.8784893155097961,0.32775118947029114]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4794745445251465,"y":0.3349282443523407},{"x":0.5057471394538879,"y":0.3349282443523407},{"x":0.5057471394538879,"y":0.3480861186981201},{"x":0.4794745445251465,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":1,"str":"571","boundary":[0.4794745445251465,0.3349282443523407,0.5057471394538879,0.3480861186981201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5205254554748535,"y":0.3349282443523407},{"x":0.5615763664245605,"y":0.3349282443523407},{"x":0.5615763664245605,"y":0.3480861186981201},{"x":0.5205254554748535,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":1,"str":"اپراهچ","boundary":[0.5205254554748535,0.3349282443523407,0.5615763664245605,0.3480861186981201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5665024518966675,"y":0.3349282443523407},{"x":0.5993431806564331,"y":0.3349282443523407},{"x":0.5993431806564331,"y":0.3480861186981201},{"x":0.5665024518966675,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":1,"str":"ناراد","boundary":[0.5665024518966675,0.3349282443523407,0.5993431806564331,0.3480861186981201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.3349282443523407},{"x":0.6305418610572815,"y":0.3349282443523407},{"x":0.6305418610572815,"y":0.3480861186981201},{"x":0.6009852290153503,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":1,"str":"هرهم","boundary":[0.6009852290153503,0.3349282443523407,0.6305418610572815,0.3480861186981201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6371099948883057,"y":0.3349282443523407},{"x":0.6830870509147644,"y":0.3349282443523407},{"x":0.6830870509147644,"y":0.3480861186981201},{"x":0.6371099948883057,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":1,"str":"یتکرح","boundary":[0.6371099948883057,0.3349282443523407,0.6830870509147644,0.3480861186981201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6880131363868713,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7126436829566956,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7126436829566956,"y":0.3480861186981201},{"x":0.6880131363868713,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.6880131363868713,0.3349282443523407,0.7126436829566956,0.3480861186981201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3349282443523407},{"x":0.743842363357544,"y":0.3349282443523407},{"x":0.743842363357544,"y":0.3480861186981201},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":1,"str":"مادنا","boundary":[0.7142857313156128,0.3349282443523407,0.743842363357544,0.3480861186981201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7487684488296509,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7898193597793579,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7898193597793579,"y":0.3480861186981201},{"x":0.7487684488296509,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":1,"str":"نیوکت","boundary":[0.7487684488296509,0.3349282443523407,0.7898193597793579,0.3480861186981201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.3349282443523407},{"x":0.8390804529190063,"y":0.3349282443523407},{"x":0.8390804529190063,"y":0.3480861186981201},{"x":0.8243021368980408,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":1,"str":"19","boundary":[0.8243021368980408,0.3349282443523407,0.8390804529190063,0.3480861186981201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.3349282443523407},{"x":0.8784893155097961,"y":0.3349282443523407},{"x":0.8784893155097961,"y":0.3480861186981201},{"x":0.8440065383911133,"y":0.3480861186981201}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.8440065383911133,0.3349282443523407,0.8784893155097961,0.3480861186981201]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4729064106941223,"y":0.3552631437778473},{"x":0.4991789758205414,"y":0.3552631437778473},{"x":0.4991789758205414,"y":0.3684210479259491},{"x":0.4729064106941223,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":1,"str":"607","boundary":[0.4729064106941223,0.3552631437778473,0.4991789758205414,0.3684210479259491]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5123152732849121,"y":0.3552631437778473},{"x":0.546798050403595,"y":0.3552631437778473},{"x":0.546798050403595,"y":0.3684210479259491},{"x":0.5123152732849121,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":1,"str":"سفنت","boundary":[0.5123152732849121,0.3552631437778473,0.546798050403595,0.3684210479259491]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.3552631437778473},{"x":0.5566502213478088,"y":0.3552631437778473},{"x":0.5566502213478088,"y":0.3684210479259491},{"x":0.5517241358757019,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5517241358757019,0.3552631437778473,0.5566502213478088,0.3684210479259491]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5632184147834778,"y":0.3552631437778473},{"x":0.5911329984664917,"y":0.3552631437778473},{"x":0.5911329984664917,"y":0.3684210479259491},{"x":0.5632184147834778,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":1,"str":"مضه","boundary":[0.5632184147834778,0.3552631437778473,0.5911329984664917,0.3684210479259491]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5960590839385986,"y":0.3552631437778473},{"x":0.6206896305084229,"y":0.3552631437778473},{"x":0.6206896305084229,"y":0.3684210479259491},{"x":0.5960590839385986,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":1,"str":"یارب","boundary":[0.5960590839385986,0.3552631437778473,0.6206896305084229,0.3684210479259491]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6272578239440918,"y":0.3552631437778473},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3552631437778473},{"x":0.6535303592681885,"y":0.3684210479259491},{"x":0.6272578239440918,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":1,"str":"ییاه","boundary":[0.6272578239440918,0.3552631437778473,0.6535303592681885,0.3684210479259491]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.3552631437778473},{"x":0.6798029541969299,"y":0.3552631437778473},{"x":0.6798029541969299,"y":0.3684210479259491},{"x":0.6551724076271057,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":1,"str":"مادنا","boundary":[0.6551724076271057,0.3552631437778473,0.6798029541969299,0.3684210479259491]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6847290396690369,"y":0.3552631437778473},{"x":0.6896551847457886,"y":0.3552631437778473},{"x":0.6896551847457886,"y":0.3684210479259491},{"x":0.6847290396690369,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6847290396690369,0.3552631437778473,0.6896551847457886,0.3684210479259491]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.3552631437778473},{"x":0.7077175974845886,"y":0.3552631437778473},{"x":0.7077175974845886,"y":0.3684210479259491},{"x":0.6962233185768127,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":1,"str":"اه","boundary":[0.6962233185768127,0.3552631437778473,0.7077175974845886,0.3684210479259491]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7077175974845886,"y":0.3552631437778473},{"x":0.7274219989776611,"y":0.3552631437778473},{"x":0.7274219989776611,"y":0.3684210479259491},{"x":0.7077175974845886,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":1,"str":"هلول","boundary":[0.7077175974845886,0.3552631437778473,0.7274219989776611,0.3684210479259491]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.3552631437778473},{"x":0.7898193597793579,"y":0.3552631437778473},{"x":0.7898193597793579,"y":0.3684210479259491},{"x":0.7422003149986267,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":1,"str":"مردودنا","boundary":[0.7422003149986267,0.3552631437778473,0.7898193597793579,0.3684210479259491]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.3552631437778473},{"x":0.8374384045600891,"y":0.3552631437778473},{"x":0.8374384045600891,"y":0.3684210479259491},{"x":0.8243021368980408,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":1,"str":"20","boundary":[0.8243021368980408,0.3552631437778473,0.8374384045600891,0.3684210479259491]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.3552631437778473},{"x":0.8784893155097961,"y":0.3552631437778473},{"x":0.8784893155097961,"y":0.3684210479259491},{"x":0.8440065383911133,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.8440065383911133,0.3552631437778473,0.8784893155097961,0.3684210479259491]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4055829346179962,"y":0.270334929227829},{"x":0.8784893155097961,"y":0.270334929227829},{"x":0.8784893155097961,"y":0.3684210479259491},{"x":0.4055829346179962,"y":0.3684210479259491}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.4005829346179962,0.263334929227829,0.8834893155097961,0.3754210479259491],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.15191388130187988},{"x":0.5073891878128052,"y":0.15191388130187988},{"x":0.5073891878128052,"y":0.1650717705488205},{"x":0.46962234377861023,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":1,"str":"ناراد","boundary":[0.46962234377861023,0.15191388130187988,0.5073891878128052,0.1650717705488205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5090311765670776,"y":0.15191388130187988},{"x":0.540229856967926,"y":0.15191388130187988},{"x":0.540229856967926,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5090311765670776,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":1,"str":"هرهم","boundary":[0.5090311765670776,0.15191388130187988,0.540229856967926,0.1650717705488205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.546798050403595,"y":0.15191388130187988},{"x":0.5927750468254089,"y":0.15191388130187988},{"x":0.5927750468254089,"y":0.1650717705488205},{"x":0.546798050403595,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":1,"str":"مردیپا","boundary":[0.546798050403595,0.15191388130187988,0.5927750468254089,0.1650717705488205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.15191388130187988},{"x":0.6059113144874573,"y":0.15191388130187988},{"x":0.6059113144874573,"y":0.1650717705488205},{"x":0.5977011322975159,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.5977011322975159,0.15191388130187988,0.6059113144874573,0.1650717705488205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6124794483184814,"y":0.15191388130187988},{"x":0.6584565043449402,"y":0.15191388130187988},{"x":0.6584565043449402,"y":0.1650717705488205},{"x":0.6124794483184814,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":1,"str":"یبصع","boundary":[0.6124794483184814,0.15191388130187988,0.6584565043449402,0.1650717705488205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6650246381759644,"y":0.15191388130187988},{"x":0.7192118167877197,"y":0.15191388130187988},{"x":0.7192118167877197,"y":0.1650717705488205},{"x":0.6650246381759644,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":1,"str":"متسیس","boundary":[0.6650246381759644,0.15191388130187988,0.7192118167877197,0.1650717705488205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7241379022598267,"y":0.15191388130187988},{"x":0.784893274307251,"y":0.15191388130187988},{"x":0.784893274307251,"y":0.1650717705488205},{"x":0.7241379022598267,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":1,"str":":مردوتکا","boundary":[0.7241379022598267,0.15191388130187988,0.784893274307251,0.1650717705488205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.15191388130187988},{"x":0.7996715903282166,"y":0.15191388130187988},{"x":0.7996715903282166,"y":0.1650717705488205},{"x":0.7898193597793579,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":1,"str":"اب","boundary":[0.7898193597793579,0.15191388130187988,0.7996715903282166,0.1650717705488205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8062397241592407,"y":0.15191388130187988},{"x":0.8587849140167236,"y":0.15191388130187988},{"x":0.8587849140167236,"y":0.1650717705488205},{"x":0.8062397241592407,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":1,"str":"نتخاس","boundary":[0.8062397241592407,0.15191388130187988,0.8587849140167236,0.1650717705488205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8686370849609375,"y":0.15191388130187988},{"x":0.8784893155097961,"y":0.15191388130187988},{"x":0.8784893155097961,"y":0.1650717705488205},{"x":0.8686370849609375,"y":0.1650717705488205}]},"confidence":1,"str":"4","boundary":[0.8686370849609375,0.15191388130187988,0.8784893155097961,0.1650717705488205]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5435139536857605,"y":0.17583732306957245},{"x":0.569786548614502,"y":0.17583732306957245},{"x":0.569786548614502,"y":0.18899521231651306},{"x":0.5435139536857605,"y":0.18899521231651306}]},"confidence":1,"str":"401","boundary":[0.5435139536857605,0.17583732306957245,0.569786548614502,0.18899521231651306]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5845648646354675,"y":0.17583732306957245},{"x":0.6371099948883057,"y":0.17583732306957245},{"x":0.6371099948883057,"y":0.18899521231651306},{"x":0.5845648646354675,"y":0.18899521231651306}]},"confidence":1,"str":"ییازوگلا","boundary":[0.5845648646354675,0.17583732306957245,0.6371099948883057,0.18899521231651306]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436781883239746,"y":0.17583732306957245},{"x":0.6502463221549988,"y":0.17583732306957245},{"x":0.6502463221549988,"y":0.18899521231651306},{"x":0.6436781883239746,"y":0.18899521231651306}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6436781883239746,0.17583732306957245,0.6502463221549988,0.18899521231651306]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.17583732306957245},{"x":0.6945812702178955,"y":0.17583732306957245},{"x":0.6945812702178955,"y":0.18899521231651306},{"x":0.6551724076271057,"y":0.18899521231651306}]},"confidence":1,"str":"یبصع","boundary":[0.6551724076271057,0.17583732306957245,0.6945812702178955,0.18899521231651306]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.17583732306957245},{"x":0.7126436829566956,"y":0.17583732306957245},{"x":0.7126436829566956,"y":0.18899521231651306},{"x":0.7011494040489197,"y":0.18899521231651306}]},"confidence":1,"str":"ی","boundary":[0.7011494040489197,0.17583732306957245,0.7126436829566956,0.18899521231651306]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.17583732306957245},{"x":0.7372742295265198,"y":0.17583732306957245},{"x":0.7372742295265198,"y":0.18899521231651306},{"x":0.7142857313156128,"y":0.18899521231651306}]},"confidence":1,"str":"هلول","boundary":[0.7142857313156128,0.17583732306957245,0.7372742295265198,0.18899521231651306]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.17583732306957245},{"x":0.7898193597793579,"y":0.17583732306957245},{"x":0.7898193597793579,"y":0.18899521231651306},{"x":0.7422003149986267,"y":0.18899521231651306}]},"confidence":1,"str":"لیکشت","boundary":[0.7422003149986267,0.17583732306957245,0.7898193597793579,0.18899521231651306]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226600885391235,"y":0.17583732306957245},{"x":0.8390804529190063,"y":0.17583732306957245},{"x":0.8390804529190063,"y":0.18899521231651306},{"x":0.8226600885391235,"y":0.18899521231651306}]},"confidence":1,"str":"13","boundary":[0.8226600885391235,0.17583732306957245,0.8390804529190063,0.18899521231651306]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.17583732306957245},{"x":0.8784893155097961,"y":0.17583732306957245},{"x":0.8784893155097961,"y":0.18899521231651306},{"x":0.8440065383911133,"y":0.18899521231651306}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.8440065383911133,0.17583732306957245,0.8784893155097961,0.18899521231651306]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6945812702178955,"y":0.19617225229740143},{"x":0.720853865146637,"y":0.19617225229740143},{"x":0.720853865146637,"y":0.20933014154434204},{"x":0.6945812702178955,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":1,"str":"421","boundary":[0.6945812702178955,0.19617225229740143,0.720853865146637,0.20933014154434204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356321811676025,"y":0.19617225229740143},{"x":0.7553366422653198,"y":0.19617225229740143},{"x":0.7553366422653198,"y":0.20933014154434204},{"x":0.7356321811676025,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":1,"str":"زغم","boundary":[0.7356321811676025,0.19617225229740143,0.7553366422653198,0.20933014154434204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.761904776096344,"y":0.19617225229740143},{"x":0.7914614081382751,"y":0.19617225229740143},{"x":0.7914614081382751,"y":0.20933014154434204},{"x":0.761904776096344,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":1,"str":"دشر","boundary":[0.761904776096344,0.19617225229740143,0.7914614081382751,0.20933014154434204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.19617225229740143},{"x":0.8390804529190063,"y":0.19617225229740143},{"x":0.8390804529190063,"y":0.20933014154434204},{"x":0.8243021368980408,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":1,"str":"14","boundary":[0.8243021368980408,0.19617225229740143,0.8390804529190063,0.20933014154434204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.19617225229740143},{"x":0.8784893155097961,"y":0.19617225229740143},{"x":0.8784893155097961,"y":0.20933014154434204},{"x":0.8440065383911133,"y":0.20933014154434204}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.8440065383911133,0.19617225229740143,0.8784893155097961,0.20933014154434204]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.2165071815252304},{"x":0.4712643623352051,"y":0.2165071815252304},{"x":0.4712643623352051,"y":0.22966507077217102},{"x":0.444991797208786,"y":0.22966507077217102}]},"confidence":1,"str":"441","boundary":[0.444991797208786,0.2165071815252304,0.4712643623352051,0.22966507077217102]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4844006597995758,"y":0.2165071815252304},{"x":0.5369458198547363,"y":0.2165071815252304},{"x":0.5369458198547363,"y":0.22966507077217102},{"x":0.4844006597995758,"y":0.22966507077217102}]},"confidence":1,"str":"ینوسکآ","boundary":[0.4844006597995758,0.2165071815252304,0.5369458198547363,0.22966507077217102]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5418719053268433,"y":0.2165071815252304},{"x":0.587848961353302,"y":0.2165071815252304},{"x":0.587848961353302,"y":0.22966507077217102},{"x":0.5418719053268433,"y":0.22966507077217102}]},"confidence":1,"str":"یگتفای","boundary":[0.5418719053268433,0.2165071815252304,0.587848961353302,0.22966507077217102]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5894909501075745,"y":0.2165071815252304},{"x":0.6371099948883057,"y":0.2165071815252304},{"x":0.6371099948883057,"y":0.22966507077217102},{"x":0.5894909501075745,"y":0.22966507077217102}]},"confidence":1,"str":"صصخت","boundary":[0.5894909501075745,0.2165071815252304,0.6371099948883057,0.22966507077217102]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436781883239746,"y":0.2165071815252304},{"x":0.6502463221549988,"y":0.2165071815252304},{"x":0.6502463221549988,"y":0.22966507077217102},{"x":0.6436781883239746,"y":0.22966507077217102}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6436781883239746,0.2165071815252304,0.6502463221549988,0.22966507077217102]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6551724076271057,"y":0.2165071815252304},{"x":0.6945812702178955,"y":0.2165071815252304},{"x":0.6945812702178955,"y":0.22966507077217102},{"x":0.6551724076271057,"y":0.22966507077217102}]},"confidence":1,"str":"یبصع","boundary":[0.6551724076271057,0.2165071815252304,0.6945812702178955,0.22966507077217102]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7011494040489197,"y":0.2165071815252304},{"x":0.720853865146637,"y":0.2165071815252304},{"x":0.720853865146637,"y":0.22966507077217102},{"x":0.7011494040489197,"y":0.22966507077217102}]},"confidence":1,"str":"جات","boundary":[0.7011494040489197,0.2165071815252304,0.720853865146637,0.22966507077217102]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7274219989776611,"y":0.2165071815252304},{"x":0.7520525455474854,"y":0.2165071815252304},{"x":0.7520525455474854,"y":0.22966507077217102},{"x":0.7274219989776611,"y":0.22966507077217102}]},"confidence":1,"str":"یاه","boundary":[0.7274219989776611,0.2165071815252304,0.7520525455474854,0.22966507077217102]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7536945939064026,"y":0.2165071815252304},{"x":0.7898193597793579,"y":0.2165071815252304},{"x":0.7898193597793579,"y":0.22966507077217102},{"x":0.7536945939064026,"y":0.22966507077217102}]},"confidence":1,"str":"لولس","boundary":[0.7536945939064026,0.2165071815252304,0.7898193597793579,0.22966507077217102]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8243021368980408,"y":0.2165071815252304},{"x":0.8390804529190063,"y":0.2165071815252304},{"x":0.8390804529190063,"y":0.22966507077217102},{"x":0.8243021368980408,"y":0.22966507077217102}]},"confidence":1,"str":"15","boundary":[0.8243021368980408,0.2165071815252304,0.8390804529190063,0.22966507077217102]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.2165071815252304},{"x":0.8784893155097961,"y":0.2165071815252304},{"x":0.8784893155097961,"y":0.22966507077217102},{"x":0.8440065383911133,"y":0.22966507077217102}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.8440065383911133,0.2165071815252304,0.8784893155097961,0.22966507077217102]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5582922697067261,"y":0.2368421107530594},{"x":0.5845648646354675,"y":0.2368421107530594},{"x":0.5845648646354675,"y":0.25},{"x":0.5582922697067261,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"485","boundary":[0.5582922697067261,0.2368421107530594,0.5845648646354675,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5977011322975159,"y":0.2368421107530594},{"x":0.6387520432472229,"y":0.2368421107530594},{"x":0.6387520432472229,"y":0.25},{"x":0.5977011322975159,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"مردیپا","boundary":[0.5977011322975159,0.2368421107530594,0.6387520432472229,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453201770782471,"y":0.2368421107530594},{"x":0.651888370513916,"y":0.2368421107530594},{"x":0.651888370513916,"y":0.25},{"x":0.6453201770782471,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"و","boundary":[0.6453201770782471,0.2368421107530594,0.651888370513916,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.656814455986023,"y":0.2368421107530594},{"x":0.71592777967453,"y":0.2368421107530594},{"x":0.71592777967453,"y":0.25},{"x":0.656814455986023,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"یمردوتکا","boundary":[0.656814455986023,0.2368421107530594,0.71592777967453,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224959135055542,"y":0.2368421107530594},{"x":0.7898193597793579,"y":0.2368421107530594},{"x":0.7898193597793579,"y":0.25},{"x":0.7224959135055542,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"یاهدوکلاپ","boundary":[0.7224959135055542,0.2368421107530594,0.7898193597793579,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226600885391235,"y":0.2368421107530594},{"x":0.8374384045600891,"y":0.2368421107530594},{"x":0.8374384045600891,"y":0.25},{"x":0.8226600885391235,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"16","boundary":[0.8226600885391235,0.2368421107530594,0.8374384045600891,0.25]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.2368421107530594},{"x":0.8784893155097961,"y":0.2368421107530594},{"x":0.8784893155097961,"y":0.25},{"x":0.8440065383911133,"y":0.25}]},"confidence":1,"str":"شخب","boundary":[0.8440065383911133,0.2368421107530594,0.8784893155097961,0.25]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.15191388130187988},{"x":0.8784893155097961,"y":0.15191388130187988},{"x":0.8784893155097961,"y":0.25},{"x":0.444991797208786,"y":0.25}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.439991797208786,0.14491388130187988,0.8834893155097961,0.257],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.10287081450223923},{"x":0.7783251404762268,"y":0.10287081450223923},{"x":0.7783251404762268,"y":0.12799042463302612},{"x":0.69786536693573,"y":0.12799042463302612}]},"confidence":1,"str":"اوتحم","boundary":[0.69786536693573,0.10287081450223923,0.7783251404762268,0.12799042463302612]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.10287081450223923},{"x":0.8784893155097961,"y":0.10287081450223923},{"x":0.8784893155097961,"y":0.12799042463302612},{"x":0.7865353226661682,"y":0.12799042463302612}]},"confidence":1,"str":"هصلاخ","boundary":[0.7865353226661682,0.10287081450223923,0.8784893155097961,0.12799042463302612]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.69786536693573,"y":0.10287081450223923},{"x":0.8784893155097961,"y":0.10287081450223923},{"x":0.8784893155097961,"y":0.12799042463302612},{"x":0.69786536693573,"y":0.12799042463302612}]},"confidence":1,"dir":"ltr","boundary":[0.69286536693573,0.09587081450223922,0.8834893155097961,0.13499042463302613],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/ghowCZcHfTBMjtGq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/VeXFPGcIdPSsOfie.jpg","blurred":"/storage/books/f8fa24158d851fa9/pages/JAAsegJaljjZNPEF.jpg"},"info":{"width":609,"height":836,"margin":[0.00018861845013347557,0.00011753966349163693,0.9985519749307867,0.9988927508575495]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.10526315867900848},{"x":0.8768472671508789,"y":0.10526315867900848},{"x":0.8768472671508789,"y":0.13636364042758942},{"x":0.7750410437583923,"y":0.1351674646139145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7750410437583923,0.10526315867900848,0.8768472671508789,0.13636364042758942]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7750410437583923,"y":0.10526315867900848},{"x":0.8768472671508789,"y":0.10526315867900848},{"x":0.8768472671508789,"y":0.13636364042758942},{"x":0.7750410437583923,"y":0.1351674646139145}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7700410437583923,0.09826315867900848,0.8818472671508789,0.14336364042758942],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.15430621802806854},{"x":0.8768472671508789,"y":0.15430621802806854},{"x":0.8768472671508789,"y":0.1782296597957611},{"x":0.8177340030670166,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.8177340030670166,0.15430621802806854,0.8768472671508789,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7963874936103821,"y":0.15430621802806854},{"x":0.8095238208770752,"y":0.15430621802806854},{"x":0.8095238208770752,"y":0.1782296597957611},{"x":0.7963874936103821,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7963874936103821,0.15430621802806854,0.8095238208770752,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7717570066452026,"y":0.15430621802806854},{"x":0.7816091775894165,"y":0.15430621802806854},{"x":0.7816091775894165,"y":0.1782296597957611},{"x":0.7717570066452026,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"•","boundary":[0.7717570066452026,0.15430621802806854,0.7816091775894165,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6830870509147644,"y":0.15430621802806854},{"x":0.7553366422653198,"y":0.15430621802806854},{"x":0.7553366422653198,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6830870509147644,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختن","boundary":[0.6830870509147644,0.15430621802806854,0.7553366422653198,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.15430621802806854},{"x":0.6765188574790955,"y":0.15430621802806854},{"x":0.6765188574790955,"y":0.1782296597957611},{"x":0.6633825898170471,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6633825898170471,0.15430621802806854,0.6765188574790955,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5812807679176331,"y":0.15430621802806854},{"x":0.6551724076271057,"y":0.15430621802806854},{"x":0.6551724076271057,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5812807679176331,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اکتودرم","boundary":[0.5812807679176331,0.15430621802806854,0.6551724076271057,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747126340866089,"y":0.15430621802806854},{"x":0.5812807679176331,"y":0.15430621802806854},{"x":0.5812807679176331,"y":0.1782296597957611},{"x":0.5747126340866089,"y":0.1782296597957611}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5747126340866089,0.15430621802806854,0.5812807679176331,0.1782296597957611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6896551847457886,"y":0.18301434814929962},{"x":0.761904776096344,"y":0.18301434814929962},{"x":0.761904776096344,"y":0.20574162900447845},{"x":0.6896551847457886,"y":0.20574162900447845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6896551847457886,0.18301434814929962,0.761904776096344,0.20574162900447845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6206896305084229,"y":0.1818181872367859},{"x":0.6798029541969299,"y":0.18301434814929962},{"x":0.6798029541969299,"y":0.20574162900447845},{"x":0.6206896305084229,"y":0.20574162900447845}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.6206896305084229,0.1818181872367859,0.6798029541969299,0.20574162900447845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6009852290153503,"y":0.1818181872367859},{"x":0.610837459564209,"y":0.1818181872367859},{"x":0.610837459564209,"y":0.20454545319080353},{"x":0.6009852290153503,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6009852290153503,0.1818181872367859,0.610837459564209,0.20454545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5320196747779846,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5911329984664917,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5911329984664917,"y":0.20574162900447845},{"x":0.5320196747779846,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اپیدرم","boundary":[0.5320196747779846,0.1818181872367859,0.5911329984664917,0.20574162900447845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4811165928840637,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5188834071159363,"y":0.1818181872367859},{"x":0.5188834071159363,"y":0.20454545319080353},{"x":0.4811165928840637,"y":0.20454545319080353}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مهره","boundary":[0.4811165928840637,0.1818181872367859,0.5188834071159363,0.20454545319080353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4318554997444153,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4811165928840637,"y":0.1818181872367859},{"x":0.4811165928840637,"y":0.20454545319080353},{"x":0.4318554997444153,"y":0.2033492773771286}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داران","boundary":[0.4318554997444153,0.1818181872367859,0.4811165928840637,0.20454545319080353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4318554997444153,"y":0.15430621802806854},{"x":0.8768472671508789,"y":0.15430621802806854},{"x":0.8768472671508789,"y":0.20574162900447845},{"x":0.4318554997444153,"y":0.20574162900447845}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4268554997444153,0.14730621802806854,0.8818472671508789,0.21274162900447846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8144499063491821,"y":0.22607655823230743},{"x":0.866995096206665,"y":0.22607655823230743},{"x":0.866995096206665,"y":0.2547847032546997},{"x":0.8144499063491821,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳","boundary":[0.8144499063491821,0.22607655823230743,0.866995096206665,0.2547847032546997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8144499063491821,"y":0.22607655823230743},{"x":0.866995096206665,"y":0.22607655823230743},{"x":0.866995096206665,"y":0.2547847032546997},{"x":0.8144499063491821,"y":0.2547847032546997}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.8094499063491821,0.21907655823230743,0.871995096206665,0.2617847032546997],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.22966507077217102},{"x":0.44663381576538086,"y":0.22966507077217102},{"x":0.44663381576538086,"y":0.2511961758136749},{"x":0.43513956665992737,"y":0.2511961758136749}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱","boundary":[0.43513956665992737,0.22966507077217102,0.44663381576538086,0.2511961758136749]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45812806487083435,"y":0.22966507077217102},{"x":0.4712643623352051,"y":0.22966507077217102},{"x":0.4712643623352051,"y":0.25},{"x":0.45812806487083435,"y":0.25}]},"confidence":0.20999999344348907,"str":"(","boundary":[0.45812806487083435,0.22966507077217102,0.4712643623352051,0.25]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.22966507077217102},{"x":0.4712643623352051,"y":0.22966507077217102},{"x":0.4712643623352051,"y":0.25},{"x":0.43513956665992737,"y":0.2511961758136749}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"ltr","boundary":[0.43013956665992736,0.22266507077217101,0.4762643623352051,0.257],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292282223701477,"y":0.27272728085517883},{"x":0.8768472671508789,"y":0.27272728085517883},{"x":0.8768472671508789,"y":0.2882775068283081},{"x":0.8292282223701477,"y":0.2882775068283081}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.8292282223701477,0.27272728085517883,0.8768472671508789,0.2882775068283081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.802955687046051,"y":0.27272728085517883},{"x":0.825944185256958,"y":0.27272728085517883},{"x":0.825944185256958,"y":0.2882775068283081},{"x":0.802955687046051,"y":0.2882775068283081}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.802955687046051,0.27272728085517883,0.825944185256958,0.2882775068283081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.27272728085517883},{"x":0.8013136386871338,"y":0.27272728085517883},{"x":0.8013136386871338,"y":0.2882775068283081},{"x":0.7947455048561096,"y":0.2882775068283081}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"ی","boundary":[0.7947455048561096,0.27272728085517883,0.8013136386871338,0.2882775068283081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.27272728085517883},{"x":0.784893274307251,"y":0.27272728085517883},{"x":0.784893274307251,"y":0.2882775068283081},{"x":0.7454844117164612,"y":0.2882775068283081}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.7454844117164612,0.27272728085517883,0.784893274307251,0.2882775068283081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7339901328086853,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7405582666397095,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7405582666397095,"y":0.2882775068283081},{"x":0.7339901328086853,"y":0.2882775068283081}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7339901328086853,0.27272728085517883,0.7405582666397095,0.2882775068283081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6781609058380127,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7290640473365784,"y":0.27272728085517883},{"x":0.7290640473365784,"y":0.2882775068283081},{"x":0.6781609058380127,"y":0.2882775068283081}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الگوزایی","boundary":[0.6781609058380127,0.27272728085517883,0.7290640473365784,0.2882775068283081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469622254371643,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6666666865348816,"y":0.27272728085517883},{"x":0.6666666865348816,"y":0.2882775068283081},{"x":0.6469622254371643,"y":0.2882775068283081}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۴۰۱","boundary":[0.6469622254371643,0.27272728085517883,0.6666666865348816,0.2882775068283081]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6469622254371643,"y":0.27272728085517883},{"x":0.8768472671508789,"y":0.27272728085517883},{"x":0.8768472671508789,"y":0.28947368264198303},{"x":0.6469622254371643,"y":0.2882775068283081}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6419622254371643,0.2657272808551788,0.8818472671508789,0.29647368264198304],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45812806487083435,"y":0.27392345666885376},{"x":0.4876847267150879,"y":0.27392345666885376},{"x":0.4876847267150879,"y":0.28947368264198303},{"x":0.45812806487083435,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.45812806487083435,0.27392345666885376,0.4876847267150879,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.27392345666885376},{"x":0.44991791248321533,"y":0.27392345666885376},{"x":0.44991791248321533,"y":0.28947368264198303},{"x":0.43021345138549805,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43021345138549805,0.27392345666885376,0.44991791248321533,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.27272728085517883},{"x":0.41871920228004456,"y":0.27272728085517883},{"x":0.41871920228004456,"y":0.28947368264198303},{"x":0.3973727524280548,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاج","boundary":[0.3973727524280548,0.27272728085517883,0.41871920228004456,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3530377745628357,"y":0.27272728085517883},{"x":0.39408865571022034,"y":0.27272728085517883},{"x":0.39408865571022034,"y":0.28947368264198303},{"x":0.3530377745628357,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.3530377745628357,0.27272728085517883,0.39408865571022034,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3415435254573822,"y":0.27272728085517883},{"x":0.34811165928840637,"y":0.27272728085517883},{"x":0.34811165928840637,"y":0.28947368264198303},{"x":0.3415435254573822,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3415435254573822,0.27272728085517883,0.34811165928840637,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29228243231773376,"y":0.27272728085517883},{"x":0.33825942873954773,"y":0.27272728085517883},{"x":0.33825942873954773,"y":0.28947368264198303},{"x":0.29228243231773376,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخصص","boundary":[0.29228243231773376,0.27272728085517883,0.33825942873954773,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24137930572032928,"y":0.27272728085517883},{"x":0.2824302017688751,"y":0.27272728085517883},{"x":0.2824302017688751,"y":0.28947368264198303},{"x":0.24137930572032928,"y":0.28947368264198303}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یافتگی","boundary":[0.24137930572032928,0.27272728085517883,0.2824302017688751,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18062397837638855,"y":0.27272728085517883},{"x":0.23316912353038788,"y":0.27272728085517883},{"x":0.23316912353038788,"y":0.28947368264198303},{"x":0.18062397837638855,"y":0.2882775068283081}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آکسونی","boundary":[0.18062397837638855,0.27272728085517883,0.23316912353038788,0.28947368264198303]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.27272728085517883},{"x":0.16912971436977386,"y":0.27272728085517883},{"x":0.16912971436977386,"y":0.2882775068283081},{"x":0.14614121615886688,"y":0.2882775068283081}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۴۱","boundary":[0.14614121615886688,0.27272728085517883,0.16912971436977386,0.2882775068283081]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14614121615886688,"y":0.2715311050415039},{"x":0.4876847267150879,"y":0.27272728085517883},{"x":0.4876847267150879,"y":0.29066985845565796},{"x":0.14614121615886688,"y":0.2882775068283081}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14114121615886688,0.2645311050415039,0.4926847267150879,0.29766985845565797],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.3086124360561371},{"x":0.357963889837265,"y":0.3086124360561371},{"x":0.357963889837265,"y":0.3169856369495392},{"x":0.3366174101829529,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴۱","boundary":[0.3366174101829529,0.3086124360561371,0.357963889837265,0.3169856369495392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.3086124360561371},{"x":0.357963889837265,"y":0.3086124360561371},{"x":0.357963889837265,"y":0.3169856369495392},{"x":0.3366174101829529,"y":0.3169856369495392}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.3316174101829529,0.3016124360561371,0.362963889837265,0.3239856369495392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.32775118947029114},{"x":0.29228243231773376,"y":0.3265550136566162},{"x":0.29228243231773376,"y":0.3349282443523407},{"x":0.2692939341068268,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴۳","boundary":[0.2692939341068268,0.32775118947029114,0.29228243231773376,0.3349282443523407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.32775118947029114},{"x":0.29228243231773376,"y":0.3265550136566162},{"x":0.29228243231773376,"y":0.3349282443523407},{"x":0.2692939341068268,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2642939341068268,0.32075118947029113,0.29728243231773377,0.3419282443523407],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8423645496368408,"y":0.3086124360561371},{"x":0.8768472671508789,"y":0.3086124360561371},{"x":0.8768472671508789,"y":0.3217703402042389},{"x":0.8423645496368408,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.8423645496368408,0.3086124360561371,0.8768472671508789,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7931034564971924,"y":0.3086124360561371},{"x":0.8374384045600891,"y":0.3086124360561371},{"x":0.8374384045600891,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7931034564971924,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"صفحهی","boundary":[0.7931034564971924,0.3086124360561371,0.8374384045600891,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7520525455474854,"y":0.3086124360561371},{"x":0.7865353226661682,"y":0.3086124360561371},{"x":0.7865353226661682,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7520525455474854,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.7520525455474854,0.3086124360561371,0.7865353226661682,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.3086124360561371},{"x":0.7471264600753784,"y":0.3086124360561371},{"x":0.7471264600753784,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7372742295265198,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7372742295265198,0.3086124360561371,0.7471264600753784,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3086124360561371},{"x":0.7323480844497681,"y":0.3086124360561371},{"x":0.7323480844497681,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"لوله","boundary":[0.7142857313156128,0.3086124360561371,0.7323480844497681,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7093595862388611,"y":0.3086124360561371},{"x":0.7126436829566956,"y":0.3086124360561371},{"x":0.7126436829566956,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7093595862388611,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7093595862388611,0.3086124360561371,0.7126436829566956,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814450025558472,"y":0.3086124360561371},{"x":0.7044335007667542,"y":0.3086124360561371},{"x":0.7044335007667542,"y":0.3217703402042389},{"x":0.6814450025558472,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولد","boundary":[0.6814450025558472,0.3086124360561371,0.7044335007667542,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6354680061340332,"y":0.3086124360561371},{"x":0.6765188574790955,"y":0.3086124360561371},{"x":0.6765188574790955,"y":0.3217703402042389},{"x":0.6354680061340332,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.6354680061340332,0.3086124360561371,0.6765188574790955,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5944170951843262,"y":0.3086124360561371},{"x":0.6288998126983643,"y":0.3086124360561371},{"x":0.6288998126983643,"y":0.3217703402042389},{"x":0.5944170951843262,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.5944170951843262,0.3086124360561371,0.6288998126983643,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5517241358757019,"y":0.3086124360561371},{"x":0.5894909501075745,"y":0.3086124360561371},{"x":0.5894909501075745,"y":0.3217703402042389},{"x":0.5517241358757019,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.5517241358757019,0.3086124360561371,0.5894909501075745,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.3086124360561371},{"x":0.540229856967926,"y":0.3086124360561371},{"x":0.540229856967926,"y":0.3217703402042389},{"x":0.5188834071159363,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۰۳","boundary":[0.5188834071159363,0.3086124360561371,0.540229856967926,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8210180401802063,"y":0.3229665160179138},{"x":0.8768472671508789,"y":0.32416269183158875},{"x":0.8768472671508789,"y":0.33732056617736816},{"x":0.8210180401802063,"y":0.33612439036369324}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نورولاسیون","boundary":[0.8210180401802063,0.3229665160179138,0.8768472671508789,0.33732056617736816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947455048561096,"y":0.3229665160179138},{"x":0.8160919547080994,"y":0.3229665160179138},{"x":0.8144499063491821,"y":0.33612439036369324},{"x":0.7947455048561096,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.7947455048561096,0.3229665160179138,0.8144499063491821,0.33612439036369324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7602627277374268,"y":0.3217703402042389},{"x":0.7816091775894165,"y":0.3229665160179138},{"x":0.779967188835144,"y":0.3349282443523407},{"x":0.7602627277374268,"y":0.3349282443523407}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۰۴","boundary":[0.7602627277374268,0.3217703402042389,0.779967188835144,0.3349282443523407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8210180401802063,"y":0.3385167419910431},{"x":0.8768472671508789,"y":0.3385167419910431},{"x":0.8768472671508789,"y":0.3528708219528198},{"x":0.8193760514259338,"y":0.3516746461391449}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نورولاسیون","boundary":[0.8210180401802063,0.3385167419910431,0.8768472671508789,0.3528708219528198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.33732056617736816},{"x":0.8160919547080994,"y":0.3385167419910431},{"x":0.8144499063491821,"y":0.3516746461391449},{"x":0.7898193597793579,"y":0.35047847032546997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ثانویه","boundary":[0.7898193597793579,0.33732056617736816,0.8144499063491821,0.3516746461391449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7553366422653198,"y":0.33732056617736816},{"x":0.7766830921173096,"y":0.33732056617736816},{"x":0.7766830921173096,"y":0.35047847032546997},{"x":0.7553366422653198,"y":0.35047847032546997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۱۲","boundary":[0.7553366422653198,0.33732056617736816,0.7766830921173096,0.35047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.825944185256958,"y":0.360047847032547},{"x":0.8768472671508789,"y":0.360047847032547},{"x":0.8768472671508789,"y":0.37440192699432373},{"x":0.825944185256958,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الگوبندی","boundary":[0.825944185256958,0.360047847032547,0.8768472671508789,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7783251404762268,"y":0.360047847032547},{"x":0.8210180401802063,"y":0.360047847032547},{"x":0.8210180401802063,"y":0.37440192699432373},{"x":0.7783251404762268,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.7783251404762268,0.360047847032547,0.8210180401802063,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.360047847032547},{"x":0.7733989953994751,"y":0.360047847032547},{"x":0.7733989953994751,"y":0.37440192699432373},{"x":0.7372742295265198,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.7372742295265198,0.360047847032547,0.7733989953994751,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6962233185768127,"y":0.360047847032547},{"x":0.7339901328086853,"y":0.360047847032547},{"x":0.7339901328086853,"y":0.37440192699432373},{"x":0.6962233185768127,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6962233185768127,0.360047847032547,0.7339901328086853,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6633825898170471,"y":0.360047847032547},{"x":0.6847290396690369,"y":0.360047847032547},{"x":0.6847290396690369,"y":0.37440192699432373},{"x":0.6633825898170471,"y":0.37440192699432373}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۱۳","boundary":[0.6633825898170471,0.360047847032547,0.6847290396690369,0.37440192699432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8522167205810547,"y":0.37559807300567627},{"x":0.8768472671508789,"y":0.37559807300567627},{"x":0.8768472671508789,"y":0.39114832878112793},{"x":0.8522167205810547,"y":0.389952152967453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.8522167205810547,0.37559807300567627,0.8768472671508789,0.39114832878112793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.37440192699432373},{"x":0.8472906351089478,"y":0.37559807300567627},{"x":0.8456485867500305,"y":0.389952152967453},{"x":0.8095238208770752,"y":0.389952152967453}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"قدامی","boundary":[0.8111658692359924,0.37440192699432373,0.8456485867500305,0.389952152967453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.779967188835144,"y":0.37440192699432373},{"x":0.8062397241592407,"y":0.37440192699432373},{"x":0.8062397241592407,"y":0.3887559771537781},{"x":0.779967188835144,"y":0.3887559771537781}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خلفی","boundary":[0.779967188835144,0.37440192699432373,0.8062397241592407,0.3887559771537781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7454844117164612,"y":0.3720095753669739},{"x":0.7668308615684509,"y":0.3732057511806488},{"x":0.7668308615684509,"y":0.38755980134010315},{"x":0.7454844117164612,"y":0.38755980134010315}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۴۱۳","boundary":[0.7454844117164612,0.3720095753669739,0.7668308615684509,0.38755980134010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8522167205810547,"y":0.39114832878112793},{"x":0.8768472671508789,"y":0.39234450459480286},{"x":0.8768472671508789,"y":0.40430623292922974},{"x":0.8522167205810547,"y":0.40430623292922974}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"محور","boundary":[0.8522167205810547,0.39114832878112793,0.8768472671508789,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8111658692359924,"y":0.389952152967453},{"x":0.8472906351089478,"y":0.39114832878112793},{"x":0.8456485867500305,"y":0.40430623292922974},{"x":0.8111658692359924,"y":0.4031100571155548}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پشتی","boundary":[0.8111658692359924,0.389952152967453,0.8456485867500305,0.40430623292922974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7766830921173096,"y":0.3887559771537781},{"x":0.807881772518158,"y":0.389952152967453},{"x":0.807881772518158,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7750410437583923,"y":0.4019138813018799}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکمی","boundary":[0.7766830921173096,0.3887559771537781,0.807881772518158,0.4031100571155548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7422003149986267,"y":0.3887559771537781},{"x":0.7635468244552612,"y":0.3887559771537781},{"x":0.761904776096344,"y":0.4019138813018799},{"x":0.7405582666397095,"y":0.40071770548820496}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۱۵","boundary":[0.7422003149986267,0.3887559771537781,0.761904776096344,0.4019138813018799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8177340030670166,"y":0.40430623292922974},{"x":0.8768472671508789,"y":0.4055023789405823},{"x":0.8768472671508789,"y":0.4186602830886841},{"x":0.8177340030670166,"y":0.41746410727500916}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریختزاهای","boundary":[0.8177340030670166,0.40430623292922974,0.8768472671508789,0.4186602830886841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7832512259483337,"y":0.40430623292922974},{"x":0.8128078579902649,"y":0.40430623292922974},{"x":0.8128078579902649,"y":0.41746410727500916},{"x":0.7816091775894165,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متضاد","boundary":[0.7832512259483337,0.40430623292922974,0.8128078579902649,0.41746410727500916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7504104971885681,"y":0.4031100571155548},{"x":0.7701149582862854,"y":0.40430623292922974},{"x":0.7701149582862854,"y":0.41626793146133423},{"x":0.7487684488296509,"y":0.41626793146133423}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۱۶","boundary":[0.7504104971885681,0.4031100571155548,0.7701149582862854,0.41626793146133423]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8440065383911133,"y":0.42583730816841125},{"x":0.8768472671508789,"y":0.4270334839820862},{"x":0.8768472671508789,"y":0.4413875639438629},{"x":0.8440065383911133,"y":0.4413875639438629}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"همهی","boundary":[0.8440065383911133,0.42583730816841125,0.8768472671508789,0.4413875639438629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7980295419692993,"y":0.42583730816841125},{"x":0.8390804529190063,"y":0.42583730816841125},{"x":0.8390804529190063,"y":0.4413875639438629},{"x":0.7980295419692993,"y":0.4413875639438629}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محورها","boundary":[0.7980295419692993,0.42583730816841125,0.8390804529190063,0.4413875639438629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865353226661682,"y":0.42583730816841125},{"x":0.7931034564971924,"y":0.42583730816841125},{"x":0.7931034564971924,"y":0.440191388130188},{"x":0.7865353226661682,"y":0.440191388130188}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7865353226661682,0.42583730816841125,0.7931034564971924,0.440191388130188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7372742295265198,"y":0.4246411621570587},{"x":0.7816091775894165,"y":0.42583730816841125},{"x":0.7816091775894165,"y":0.440191388130188},{"x":0.7372742295265198,"y":0.440191388130188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همدیگر","boundary":[0.7372742295265198,0.4246411621570587,0.7816091775894165,0.440191388130188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7060755491256714,"y":0.4246411621570587},{"x":0.7257799506187439,"y":0.4246411621570587},{"x":0.7257799506187439,"y":0.440191388130188},{"x":0.7060755491256714,"y":0.440191388130188}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۱۹","boundary":[0.7060755491256714,0.4246411621570587,0.7257799506187439,0.440191388130188]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5188834071159363,"y":0.3086124360561371},{"x":0.8768472671508789,"y":0.3086124360561371},{"x":0.8768472671508789,"y":0.4413875639438629},{"x":0.5188834071159363,"y":0.4413875639438629}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5138834071159363,0.3016124360561371,0.8818472671508789,0.4483875639438629],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25123152136802673,"y":0.3636363744735718},{"x":0.2742200195789337,"y":0.3636363744735718},{"x":0.2742200195789337,"y":0.3720095753669739},{"x":0.25123152136802673,"y":0.3720095753669739}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۴۶","boundary":[0.25123152136802673,0.3636363744735718,0.2742200195789337,0.3720095753669739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25123152136802673,"y":0.3636363744735718},{"x":0.2742200195789337,"y":0.3636363744735718},{"x":0.2742200195789337,"y":0.3720095753669739},{"x":0.25123152136802673,"y":0.3720095753669739}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.24623152136802673,0.35663637447357177,0.2792200195789337,0.3790095753669739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.30741626024246216},{"x":0.4876847267150879,"y":0.30741626024246216},{"x":0.4876847267150879,"y":0.32057416439056396},{"x":0.46305418014526367,"y":0.32057416439056396}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.4614121615886688,0.30741626024246216,0.4876847267150879,0.32057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4367816150188446,"y":0.3086124360561371},{"x":0.4532019793987274,"y":0.30741626024246216},{"x":0.4532019793987274,"y":0.32057416439056396},{"x":0.4367816150188446,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4367816150188446,0.3086124360561371,0.4532019793987274,0.32057416439056396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.3086124360561371},{"x":0.42692938446998596,"y":0.3086124360561371},{"x":0.42692938446998596,"y":0.3217703402042389},{"x":0.4088670015335083,"y":0.3217703402042389}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاج","boundary":[0.4088670015335083,0.3086124360561371,0.42692938446998596,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.3086124360561371},{"x":0.403940886259079,"y":0.3086124360561371},{"x":0.403940886259079,"y":0.3217703402042389},{"x":0.3694581389427185,"y":0.3229665160179138}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.36781609058380127,0.3086124360561371,0.403940886259079,0.3217703402042389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.3253588378429413},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3253588378429413},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3385167419910431},{"x":0.4564860463142395,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.4564860463142395,0.3253588378429413,0.4876847267150879,0.3385167419910431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.3253588378429413},{"x":0.45484399795532227,"y":0.3253588378429413},{"x":0.45484399795532227,"y":0.3385167419910431},{"x":0.43021345138549805,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.43021345138549805,0.3253588378429413,0.45484399795532227,0.3385167419910431]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.3265550136566162},{"x":0.4236453175544739,"y":0.3253588378429413},{"x":0.4236453175544739,"y":0.339712917804718},{"x":0.3957307040691376,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.3957307040691376,0.3265550136566162,0.4236453175544739,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.3265550136566162},{"x":0.3891625702381134,"y":0.3265550136566162},{"x":0.3891625702381134,"y":0.339712917804718},{"x":0.3727422058582306,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3727422058582306,0.3265550136566162,0.3891625702381134,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.3265550136566162},{"x":0.36288997530937195,"y":0.3265550136566162},{"x":0.36288997530937195,"y":0.339712917804718},{"x":0.3448275923728943,"y":0.339712917804718}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاج","boundary":[0.3448275923728943,0.3265550136566162,0.36288997530937195,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30377668142318726,"y":0.3265550136566162},{"x":0.33825942873954773,"y":0.3265550136566162},{"x":0.33825942873954773,"y":0.339712917804718},{"x":0.30377668142318726,"y":0.34090909361839294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.30377668142318726,0.3265550136566162,0.33825942873954773,0.339712917804718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.34569376707077026},{"x":0.4876847267150879,"y":0.34569376707077026},{"x":0.4876847267150879,"y":0.360047847032547},{"x":0.46962234377861023,"y":0.360047847032547}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاج","boundary":[0.46962234377861023,0.34569376707077026,0.4876847267150879,0.360047847032547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.34569376707077026},{"x":0.4646962285041809,"y":0.34569376707077026},{"x":0.4646962285041809,"y":0.360047847032547},{"x":0.4334975481033325,"y":0.35885167121887207}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.4334975481033325,0.34569376707077026,0.4646962285041809,0.360047847032547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42692938446998596,"y":0.3444976210594177},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3444976210594177},{"x":0.4285714328289032,"y":0.35885167121887207},{"x":0.42692938446998596,"y":0.35885167121887207}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42692938446998596,0.3444976210594177,0.4285714328289032,0.35885167121887207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3924466371536255,"y":0.3444976210594177},{"x":0.42200326919555664,"y":0.34569376707077026},{"x":0.42200326919555664,"y":0.35885167121887207},{"x":0.3924466371536255,"y":0.35885167121887207}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.3924466371536255,0.3444976210594177,0.42200326919555664,0.35885167121887207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.3444976210594177},{"x":0.3858785033226013,"y":0.3444976210594177},{"x":0.3858785033226013,"y":0.35885167121887207},{"x":0.3727422058582306,"y":0.35885167121887207}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3727422058582306,0.3444976210594177,0.3858785033226013,0.35885167121887207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3251231610774994,"y":0.3444976210594177},{"x":0.3612479567527771,"y":0.3444976210594177},{"x":0.3612479567527771,"y":0.35885167121887207},{"x":0.3251231610774994,"y":0.35885167121887207}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنیادی","boundary":[0.3251231610774994,0.3444976210594177,0.3612479567527771,0.35885167121887207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2972085475921631,"y":0.3444976210594177},{"x":0.316912978887558,"y":0.3444976210594177},{"x":0.316912978887558,"y":0.35765549540519714},{"x":0.2972085475921631,"y":0.35765549540519714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.2972085475921631,0.3444976210594177,0.316912978887558,0.35765549540519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2742200195789337,"y":0.3433014452457428},{"x":0.293924480676651,"y":0.3433014452457428},{"x":0.293924480676651,"y":0.35765549540519714},{"x":0.2742200195789337,"y":0.35765549540519714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.2742200195789337,0.3433014452457428,0.293924480676651,0.35765549540519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26436781883239746,"y":0.3433014452457428},{"x":0.2692939341068268,"y":0.3433014452457428},{"x":0.2692939341068268,"y":0.35765549540519714},{"x":0.26436781883239746,"y":0.35765549540519714}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.26436781883239746,0.3433014452457428,0.2692939341068268,0.35765549540519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2298850566148758,"y":0.3433014452457428},{"x":0.25287356972694397,"y":0.3433014452457428},{"x":0.25287356972694397,"y":0.35765549540519714},{"x":0.2298850566148758,"y":0.35765549540519714}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۴۴","boundary":[0.2298850566148758,0.3433014452457428,0.25287356972694397,0.35765549540519714]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43842363357543945,"y":0.36244019865989685},{"x":0.48604267835617065,"y":0.36244019865989685},{"x":0.48604267835617065,"y":0.37559807300567627},{"x":0.43842363357543945,"y":0.3767942488193512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.43842363357543945,0.36244019865989685,0.48604267835617065,0.37559807300567627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4088670015335083,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4367816150188446,"y":0.3636363744735718},{"x":0.4367816150188446,"y":0.3767942488193512},{"x":0.4088670015335083,"y":0.3767942488193512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.4088670015335083,0.3636363744735718,0.4367816150188446,0.3767942488193512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.3636363744735718},{"x":0.403940886259079,"y":0.3636363744735718},{"x":0.403940886259079,"y":0.3767942488193512},{"x":0.3727422058582306,"y":0.3767942488193512}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.3727422058582306,0.3636363744735718,0.403940886259079,0.3767942488193512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811165928840637,"y":0.3636363744735718},{"x":0.37110015749931335,"y":0.3636363744735718},{"x":0.37110015749931335,"y":0.3767942488193512},{"x":0.34811165928840637,"y":0.3767942488193512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.34811165928840637,0.3636363744735718,0.37110015749931335,0.3767942488193512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.3636363744735718},{"x":0.34318554401397705,"y":0.3636363744735718},{"x":0.34318554401397705,"y":0.3767942488193512},{"x":0.32676517963409424,"y":0.3767942488193512}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاج","boundary":[0.32676517963409424,0.3636363744735718,0.34318554401397705,0.3767942488193512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.3636363744735718},{"x":0.32019704580307007,"y":0.3636363744735718},{"x":0.32019704580307007,"y":0.3767942488193512},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3767942488193512}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.2857142984867096,0.3636363744735718,0.32019704580307007,0.3767942488193512]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.3815789520740509},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3815789520740509},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3947368562221527},{"x":0.4334975481033325,"y":0.3947368562221527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.4334975481033325,0.3815789520740509,0.4876847267150879,0.3947368562221527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.3815789520740509},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3815789520740509},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3947368562221527},{"x":0.3891625702381134,"y":0.3947368562221527}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.3891625702381134,0.3815789520740509,0.4285714328289032,0.3947368562221527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36781609058380127,"y":0.3815789520740509},{"x":0.38752052187919617,"y":0.3815789520740509},{"x":0.38752052187919617,"y":0.3947368562221527},{"x":0.36781609058380127,"y":0.3947368562221527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.36781609058380127,0.3815789520740509,0.38752052187919617,0.3947368562221527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.3815789520740509},{"x":0.36288997530937195,"y":0.3815789520740509},{"x":0.36288997530937195,"y":0.3947368562221527},{"x":0.3366174101829529,"y":0.3947368562221527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاج","boundary":[0.3366174101829529,0.3815789520740509,0.36288997530937195,0.3947368562221527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29228243231773376,"y":0.3815789520740509},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3815789520740509},{"x":0.3333333432674408,"y":0.3947368562221527},{"x":0.29228243231773376,"y":0.3947368562221527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.29228243231773376,0.3815789520740509,0.3333333432674408,0.3947368562221527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28735631704330444,"y":0.3815789520740509},{"x":0.2889983654022217,"y":0.3815789520740509},{"x":0.2889983654022217,"y":0.3947368562221527},{"x":0.28735631704330444,"y":0.3947368562221527}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.28735631704330444,0.3815789520740509,0.2889983654022217,0.3947368562221527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.3815789520740509},{"x":0.2824302017688751,"y":0.3815789520740509},{"x":0.2824302017688751,"y":0.3947368562221527},{"x":0.2380952388048172,"y":0.3947368562221527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اپیتلیال","boundary":[0.2380952388048172,0.3815789520740509,0.2824302017688751,0.3947368562221527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21674877405166626,"y":0.3815789520740509},{"x":0.23481117188930511,"y":0.3815789520740509},{"x":0.23481117188930511,"y":0.3947368562221527},{"x":0.21674877405166626,"y":0.3947368562221527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21674877405166626,0.3815789520740509,0.23481117188930511,0.3947368562221527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15927749872207642,"y":0.3815789520740509},{"x":0.21346469223499298,"y":0.3815789520740509},{"x":0.21346469223499298,"y":0.3947368562221527},{"x":0.15927749872207642,"y":0.3947368562221527}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزانشیم","boundary":[0.15927749872207642,0.3815789520740509,0.21346469223499298,0.3947368562221527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151067316532135,"y":0.3815789520740509},{"x":0.15599343180656433,"y":0.3815789520740509},{"x":0.15599343180656433,"y":0.3947368562221527},{"x":0.151067316532135,"y":0.3947368562221527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.151067316532135,0.3815789520740509,0.15599343180656433,0.3947368562221527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11986863613128662,"y":0.3815789520740509},{"x":0.14614121615886688,"y":0.3815789520740509},{"x":0.14614121615886688,"y":0.3947368562221527},{"x":0.11986863613128662,"y":0.3947368562221527}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فراتر","boundary":[0.11986863613128662,0.3815789520740509,0.14614121615886688,0.3947368562221527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4794745445251465,"y":0.3947368562221527},{"x":0.4876847267150879,"y":0.3947368562221527},{"x":0.4876847267150879,"y":0.410287082195282},{"x":0.4794745445251465,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4794745445251465,0.3947368562221527,0.4876847267150879,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.3947368562221527},{"x":0.47454842925071716,"y":0.3947368562221527},{"x":0.47454842925071716,"y":0.410287082195282},{"x":0.4614121615886688,"y":0.410287082195282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.4614121615886688,0.3947368562221527,0.47454842925071716,0.410287082195282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.3947368562221527},{"x":0.4482758641242981,"y":0.3947368562221527},{"x":0.4482758641242981,"y":0.40909090638160706},{"x":0.4252873659133911,"y":0.40909090638160706}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۴۷","boundary":[0.4252873659133911,0.3947368562221527,0.4482758641242981,0.40909090638160706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4564860463142395,"y":0.4114832580089569},{"x":0.4876847267150879,"y":0.41267943382263184},{"x":0.4876847267150879,"y":0.42583730816841125},{"x":0.45484399795532227,"y":0.4246411621570587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دولایه","boundary":[0.4564860463142395,0.4114832580089569,0.4876847267150879,0.42583730816841125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.444991797208786,"y":0.4114832580089569},{"x":0.45484399795532227,"y":0.4114832580089569},{"x":0.45484399795532227,"y":0.4246411621570587},{"x":0.444991797208786,"y":0.4246411621570587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.444991797208786,0.4114832580089569,0.45484399795532227,0.4246411621570587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41543513536453247,"y":0.410287082195282},{"x":0.4400656819343567,"y":0.4114832580089569},{"x":0.43842363357543945,"y":0.4234449863433838},{"x":0.41543513536453247,"y":0.4234449863433838}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.41543513536453247,0.410287082195282,0.43842363357543945,0.4234449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.410287082195282},{"x":0.40229883790016174,"y":0.410287082195282},{"x":0.40229883790016174,"y":0.4234449863433838},{"x":0.37931033968925476,"y":0.4234449863433838}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۴۸","boundary":[0.380952388048172,0.410287082195282,0.40229883790016174,0.4234449863433838]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45812806487083435,"y":0.42583730816841125},{"x":0.4876847267150879,"y":0.4270334839820862},{"x":0.4876847267150879,"y":0.4413875639438629},{"x":0.45812806487083435,"y":0.4413875639438629}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیروی","boundary":[0.45812806487083435,0.42583730816841125,0.4876847267150879,0.4413875639438629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4203612506389618,"y":0.42583730816841125},{"x":0.4532019793987274,"y":0.42583730816841125},{"x":0.4532019793987274,"y":0.4413875639438629},{"x":0.4203612506389618,"y":0.440191388130188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محرک","boundary":[0.4203612506389618,0.42583730816841125,0.4532019793987274,0.4413875639438629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.42583730816841125},{"x":0.41543513536453247,"y":0.42583730816841125},{"x":0.41543513536453247,"y":0.440191388130188},{"x":0.3957307040691376,"y":0.440191388130188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهار","boundary":[0.3957307040691376,0.42583730816841125,0.41543513536453247,0.440191388130188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.357963889837265,"y":0.42583730816841125},{"x":0.39080458879470825,"y":0.42583730816841125},{"x":0.3891625702381134,"y":0.440191388130188},{"x":0.357963889837265,"y":0.440191388130188}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تماسی","boundary":[0.357963889837265,0.42583730816841125,0.3891625702381134,0.440191388130188]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32348111271858215,"y":0.4246411621570587},{"x":0.34318554401397705,"y":0.4246411621570587},{"x":0.34318554401397705,"y":0.43899521231651306},{"x":0.32348111271858215,"y":0.43899521231651306}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۰","boundary":[0.32348111271858215,0.4246411621570587,0.34318554401397705,0.43899521231651306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.4413875639438629},{"x":0.4876847267150879,"y":0.44258373975753784},{"x":0.4876847267150879,"y":0.45574161410331726},{"x":0.44663381576538086,"y":0.45574161410331726}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.44663381576538086,0.4413875639438629,0.4876847267150879,0.45574161410331726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41050902009010315,"y":0.4413875639438629},{"x":0.4417077302932739,"y":0.4413875639438629},{"x":0.4417077302932739,"y":0.4545454680919647},{"x":0.41050902009010315,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمعی","boundary":[0.41050902009010315,0.4413875639438629,0.4417077302932739,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.440191388130188},{"x":0.3957307040691376,"y":0.4413875639438629},{"x":0.3957307040691376,"y":0.4545454680919647},{"x":0.3760262727737427,"y":0.4545454680919647}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۱","boundary":[0.3760262727737427,0.440191388130188,0.3957307040691376,0.4545454680919647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4334975481033325,"y":0.46411484479904175},{"x":0.4876847267150879,"y":0.46411484479904175},{"x":0.4876847267150879,"y":0.47727271914482117},{"x":0.4334975481033325,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مسیرهای","boundary":[0.4334975481033325,0.46411484479904175,0.4876847267150879,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.46411484479904175},{"x":0.4285714328289032,"y":0.46411484479904175},{"x":0.4285714328289032,"y":0.47727271914482117},{"x":0.38259440660476685,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهاجرت","boundary":[0.38259440660476685,0.46411484479904175,0.4285714328289032,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34811165928840637,"y":0.46411484479904175},{"x":0.3776683211326599,"y":0.46411484479904175},{"x":0.3776683211326599,"y":0.47727271914482117},{"x":0.34811165928840637,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سلول","boundary":[0.34811165928840637,0.46411484479904175,0.3776683211326599,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32676517963409424,"y":0.46411484479904175},{"x":0.34318554401397705,"y":0.46411484479904175},{"x":0.34318554401397705,"y":0.47727271914482117},{"x":0.32676517963409424,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.32676517963409424,0.46411484479904175,0.34318554401397705,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30049261450767517,"y":0.46411484479904175},{"x":0.316912978887558,"y":0.46411484479904175},{"x":0.316912978887558,"y":0.47727271914482117},{"x":0.30049261450767517,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاج","boundary":[0.30049261450767517,0.46411484479904175,0.316912978887558,0.47727271914482117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25944170355796814,"y":0.46411484479904175},{"x":0.293924480676651,"y":0.46411484479904175},{"x":0.293924480676651,"y":0.47727271914482117},{"x":0.25944170355796814,"y":0.47727271914482117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.25944170355796814,0.46411484479904175,0.293924480676651,0.47727271914482117]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11986863613128662,"y":0.30741626024246216},{"x":0.4893267750740051,"y":0.3086124360561371},{"x":0.4876847267150879,"y":0.4784688949584961},{"x":0.11986863613128662,"y":0.47607654333114624}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.11486863613128662,0.30041626024246215,0.4926847267150879,0.4854688949584961],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2380952388048172,"y":0.46411484479904175},{"x":0.2545155882835388,"y":0.46411484479904175},{"x":0.2545155882835388,"y":0.47248804569244385},{"x":0.2380952388048172,"y":0.47248804569244385}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","str":"تنه","boundary":[0.2380952388048172,0.46411484479904175,0.2545155882835388,0.47248804569244385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20361247658729553,"y":0.46411484479904175},{"x":0.2266009896993637,"y":0.46411484479904175},{"x":0.2266009896993637,"y":0.47248804569244385},{"x":0.20361247658729553,"y":0.47248804569244385}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","str":"۴۵۲","boundary":[0.20361247658729553,0.46411484479904175,0.2266009896993637,0.47248804569244385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.4784688949584961},{"x":0.4876847267150879,"y":0.479665070772171},{"x":0.48604267835617065,"y":0.4928229749202728},{"x":0.4614121615886688,"y":0.4916267991065979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.4614121615886688,0.4784688949584961,0.48604267835617065,0.4928229749202728]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252873659133911,"y":0.47727271914482117},{"x":0.45812806487083435,"y":0.4784688949584961},{"x":0.4564860463142395,"y":0.4916267991065979},{"x":0.4236453175544739,"y":0.490430623292923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شکمی","boundary":[0.4252873659133911,0.47727271914482117,0.4564860463142395,0.4916267991065979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3891625702381134,"y":0.47607654333114624},{"x":0.4121510684490204,"y":0.47727271914482117},{"x":0.41050902009010315,"y":0.48923444747924805},{"x":0.38752052187919617,"y":0.4880382716655731}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۳","boundary":[0.3891625702381134,0.47607654333114624,0.41050902009010315,0.48923444747924805]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6499999761581421},{"languageCode":"ps","confidence":0.3499999940395355}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20361247658729553,"y":0.4617224931716919},{"x":0.4876847267150879,"y":0.4712918698787689},{"x":0.48604267835617065,"y":0.4928229749202728},{"x":0.2019704431295395,"y":0.4832535982131958}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.19861247658729553,0.4547224931716919,0.49104267835617066,0.49982297492027283],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43513956665992737,"y":0.4952152967453003},{"x":0.45812806487083435,"y":0.4952152967453003},{"x":0.45812806487083435,"y":0.5071770548820496},{"x":0.4334975481033325,"y":0.5071770548820496}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"پشتی","boundary":[0.43513956665992737,0.4952152967453003,0.45812806487083435,0.5071770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42200326919555664,"y":0.49401915073394775},{"x":0.42692938446998596,"y":0.49401915073394775},{"x":0.42692938446998596,"y":0.5059808492660522},{"x":0.42200326919555664,"y":0.5059808492660522}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.42200326919555664,0.49401915073394775,0.42692938446998596,0.5059808492660522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39408865571022034,"y":0.49401915073394775},{"x":0.41871920228004456,"y":0.49401915073394775},{"x":0.41871920228004456,"y":0.5071770548820496},{"x":0.3924466371536255,"y":0.5059808492660522}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جانبی","boundary":[0.39408865571022034,0.49401915073394775,0.41871920228004456,0.5071770548820496]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.4916267991065979},{"x":0.3776683211326599,"y":0.4928229749202728},{"x":0.3760262727737427,"y":0.5047847032546997},{"x":0.35467979311943054,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۵","boundary":[0.35467979311943054,0.4916267991065979,0.3760262727737427,0.5047847032546997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46962234377861023,"y":0.5155502557754517},{"x":0.48604267835617065,"y":0.5155502557754517},{"x":0.48604267835617065,"y":0.529904305934906},{"x":0.467980295419693,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاج","boundary":[0.46962234377861023,0.5155502557754517,0.48604267835617065,0.529904305934906]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43021345138549805,"y":0.5143540501594543},{"x":0.4646962285041809,"y":0.5155502557754517},{"x":0.4646962285041809,"y":0.5287081599235535},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5287081599235535}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.43021345138549805,0.5143540501594543,0.4646962285041809,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38259440660476685,"y":0.5143540501594543},{"x":0.4236453175544739,"y":0.5155502557754517},{"x":0.4236453175544739,"y":0.5287081599235535},{"x":0.38259440660476685,"y":0.5275119543075562}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جمجمه","boundary":[0.38259440660476685,0.5143540501594543,0.4236453175544739,0.5287081599235535]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3727422058582306,"y":0.5143540501594543},{"x":0.3842364549636841,"y":0.5143540501594543},{"x":0.38259440660476685,"y":0.5275119543075562},{"x":0.3727422058582306,"y":0.5275119543075562}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.3727422058582306,0.5143540501594543,0.38259440660476685,0.5275119543075562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3333333432674408,"y":0.5131579041481018},{"x":0.3563218414783478,"y":0.5143540501594543},{"x":0.3563218414783478,"y":0.5275119543075562},{"x":0.33169129490852356,"y":0.5263158082962036}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۷","boundary":[0.3333333432674408,0.5131579041481018,0.3563218414783478,0.5275119543075562]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4646962285041809,"y":0.5346890091896057},{"x":0.4876847267150879,"y":0.5346890091896057},{"x":0.4876847267150879,"y":0.5502392053604126},{"x":0.4646962285041809,"y":0.5502392053604126}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.4646962285041809,0.5346890091896057,0.4876847267150879,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4532019793987274,"y":0.5346890091896057},{"x":0.45812806487083435,"y":0.5346890091896057},{"x":0.45812806487083435,"y":0.5490430593490601},{"x":0.4532019793987274,"y":0.5490430593490601}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"\"","boundary":[0.4532019793987274,0.5346890091896057,0.45812806487083435,0.5490430593490601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.5346890091896057},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5358851552009583},{"x":0.4515599310398102,"y":0.5502392053604126},{"x":0.4170771837234497,"y":0.5490430593490601}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعقیب","boundary":[0.4170771837234497,0.5346890091896057,0.4515599310398102,0.5502392053604126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40722495317459106,"y":0.5346890091896057},{"x":0.4121510684490204,"y":0.5346890091896057},{"x":0.4121510684490204,"y":0.5490430593490601},{"x":0.40722495317459106,"y":0.5490430593490601}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.40722495317459106,0.5346890091896057,0.4121510684490204,0.5490430593490601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37110015749931335,"y":0.5346890091896057},{"x":0.40229883790016174,"y":0.5346890091896057},{"x":0.40229883790016174,"y":0.5490430593490601},{"x":0.37110015749931335,"y":0.5490430593490601}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گریز","boundary":[0.37110015749931335,0.5346890091896057,0.40229883790016174,0.5490430593490601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.5346890091896057},{"x":0.35960590839385986,"y":0.5346890091896057},{"x":0.35960590839385986,"y":0.5490430593490601},{"x":0.3366174101829529,"y":0.5490430593490601}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۹","boundary":[0.3366174101829529,0.5346890091896057,0.35960590839385986,0.5490430593490601]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.5514354109764099},{"x":0.4876847267150879,"y":0.5514354109764099},{"x":0.4876847267150879,"y":0.5645933151245117},{"x":0.44663381576538086,"y":0.5645933151245117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.44663381576538086,0.5514354109764099,0.4876847267150879,0.5645933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4170771837234497,"y":0.5514354109764099},{"x":0.4417077302932739,"y":0.5514354109764099},{"x":0.4417077302932739,"y":0.5645933151245117},{"x":0.4170771837234497,"y":0.5645933151245117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.4170771837234497,0.5514354109764099,0.4417077302932739,0.5645933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40229883790016174,"y":0.5514354109764099},{"x":0.4121510684490204,"y":0.5514354109764099},{"x":0.4121510684490204,"y":0.5645933151245117},{"x":0.40229883790016174,"y":0.5645933151245117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40229883790016174,0.5514354109764099,0.4121510684490204,0.5645933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.380952388048172,"y":0.5514354109764099},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5514354109764099},{"x":0.3973727524280548,"y":0.5645933151245117},{"x":0.380952388048172,"y":0.5645933151245117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هل","boundary":[0.380952388048172,0.5514354109764099,0.3973727524280548,0.5645933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.5514354109764099},{"x":0.3776683211326599,"y":0.5514354109764099},{"x":0.3776683211326599,"y":0.5645933151245117},{"x":0.35467979311943054,"y":0.5645933151245117}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.35467979311943054,0.5514354109764099,0.3776683211326599,0.5645933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3448275923728943,"y":0.5514354109764099},{"x":0.34811165928840637,"y":0.5514354109764099},{"x":0.34811165928840637,"y":0.5645933151245117},{"x":0.3448275923728943,"y":0.5645933151245117}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3448275923728943,0.5514354109764099,0.34811165928840637,0.5645933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30377668142318726,"y":0.5514354109764099},{"x":0.33990147709846497,"y":0.5514354109764099},{"x":0.33990147709846497,"y":0.5645933151245117},{"x":0.30377668142318726,"y":0.5645933151245117}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشیدن","boundary":[0.30377668142318726,0.5514354109764099,0.33990147709846497,0.5645933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.5514354109764099},{"x":0.2889983654022217,"y":0.5514354109764099},{"x":0.2889983654022217,"y":0.5645933151245117},{"x":0.2692939341068268,"y":0.5645933151245117}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۵۹","boundary":[0.2692939341068268,0.5514354109764099,0.2889983654022217,0.5645933151245117]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44663381576538086,"y":0.5681818127632141},{"x":0.4876847267150879,"y":0.5681818127632141},{"x":0.4876847267150879,"y":0.5789473652839661},{"x":0.44663381576538086,"y":0.5789473652839661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اسکلت","boundary":[0.44663381576538086,0.5681818127632141,0.4876847267150879,0.5789473652839661]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.490430623292923},{"x":0.4893267750740051,"y":0.4928229749202728},{"x":0.4876847267150879,"y":0.5801435112953186},{"x":0.26765188574790955,"y":0.5777512192726135}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2642939341068268,0.48343062329292297,0.4926847267150879,0.5871435112953186],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4137931168079376,"y":0.570574164390564},{"x":0.4433497488498688,"y":0.570574164390564},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5825358629226685},{"x":0.4137931168079376,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.4137931168079376,0.570574164390564,0.4433497488498688,0.5825358629226685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3760262727737427,"y":0.5693780183792114},{"x":0.41050902009010315,"y":0.5693780183792114},{"x":0.41050902009010315,"y":0.5825358629226685},{"x":0.3760262727737427,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشتق","boundary":[0.3760262727737427,0.5693780183792114,0.41050902009010315,0.5825358629226685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.5693780183792114},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5693780183792114},{"x":0.3694581389427185,"y":0.5825358629226685},{"x":0.36288997530937195,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.36288997530937195,0.5693780183792114,0.3694581389427185,0.5825358629226685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.5693780183792114},{"x":0.3563218414783478,"y":0.5693780183792114},{"x":0.3563218414783478,"y":0.5825358629226685},{"x":0.33990147709846497,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاج","boundary":[0.33990147709846497,0.5693780183792114,0.3563218414783478,0.5825358629226685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29885056614875793,"y":0.5693780183792114},{"x":0.33497536182403564,"y":0.5693780183792114},{"x":0.33497536182403564,"y":0.5825358629226685},{"x":0.29885056614875793,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.29885056614875793,0.5693780183792114,0.33497536182403564,0.5825358629226685]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29885056614875793,"y":0.5693780183792114},{"x":0.4433497488498688,"y":0.570574164390564},{"x":0.4433497488498688,"y":0.5825358629226685},{"x":0.29885056614875793,"y":0.5825358629226685}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.29385056614875793,0.5623780183792114,0.4483497488498688,0.5895358629226685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3973727524280548,"y":0.5873205661773682},{"x":0.4252873659133911,"y":0.5885167717933655},{"x":0.4236453175544739,"y":0.6016746163368225},{"x":0.3973727524280548,"y":0.60047847032547}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قلبی","boundary":[0.3973727524280548,0.5873205661773682,0.4236453175544739,0.6016746163368225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36288997530937195,"y":0.5861244201660156},{"x":0.3858785033226013,"y":0.5861244201660156},{"x":0.3858785033226013,"y":0.60047847032547},{"x":0.36288997530937195,"y":0.5992823243141174}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴۶۲","boundary":[0.36288997530937195,0.5861244201660156,0.3858785033226013,0.60047847032547]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45484399795532227,"y":0.6052631735801697},{"x":0.4876847267150879,"y":0.6052631735801697},{"x":0.4876847267150879,"y":0.619617223739624},{"x":0.45484399795532227,"y":0.619617223739624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.45484399795532227,0.6052631735801697,0.4876847267150879,0.619617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3957307040691376,"y":0.6052631735801697},{"x":0.44991791248321533,"y":0.6052631735801697},{"x":0.44991791248321533,"y":0.619617223739624},{"x":0.3957307040691376,"y":0.619617223739624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مسیرهای","boundary":[0.3957307040691376,0.6052631735801697,0.44991791248321533,0.619617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34646961092948914,"y":0.6052631735801697},{"x":0.39080458879470825,"y":0.6052631735801697},{"x":0.39080458879470825,"y":0.619617223739624},{"x":0.34646961092948914,"y":0.619617223739624}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آکسونی","boundary":[0.34646961092948914,0.6052631735801697,0.39080458879470825,0.619617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3284072279930115,"y":0.6052631735801697},{"x":0.3415435254573822,"y":0.6052631735801697},{"x":0.3415435254573822,"y":0.619617223739624},{"x":0.3284072279930115,"y":0.619617223739624}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3284072279930115,0.6052631735801697,0.3415435254573822,0.619617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2824302017688751,"y":0.6052631735801697},{"x":0.3251231610774994,"y":0.6052631735801697},{"x":0.3251231610774994,"y":0.619617223739624},{"x":0.2824302017688751,"y":0.619617223739624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.2824302017688751,0.6052631735801697,0.3251231610774994,0.619617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24137930572032928,"y":0.6052631735801697},{"x":0.2775041162967682,"y":0.6052631735801697},{"x":0.2775041162967682,"y":0.619617223739624},{"x":0.24137930572032928,"y":0.619617223739624}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.24137930572032928,0.6052631735801697,0.2775041162967682,0.619617223739624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4482758641242981,"y":0.6244019269943237},{"x":0.4876847267150879,"y":0.6244019269943237},{"x":0.4876847267150879,"y":0.6375598311424255},{"x":0.4482758641242981,"y":0.6375598311424255}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مخروط","boundary":[0.4482758641242981,0.6244019269943237,0.4876847267150879,0.6375598311424255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41871920228004456,"y":0.6232057213783264},{"x":0.4433497488498688,"y":0.6232057213783264},{"x":0.4433497488498688,"y":0.6375598311424255},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6375598311424255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.41871920228004456,0.6232057213783264,0.4433497488498688,0.6375598311424255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41543513536453247,"y":0.6232057213783264},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6232057213783264},{"x":0.41871920228004456,"y":0.6375598311424255},{"x":0.41543513536453247,"y":0.6375598311424255}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.41543513536453247,0.6232057213783264,0.41871920228004456,0.6375598311424255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3776683211326599,"y":0.6232057213783264},{"x":0.41050902009010315,"y":0.6232057213783264},{"x":0.41050902009010315,"y":0.6375598311424255},{"x":0.3776683211326599,"y":0.6375598311424255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.3776683211326599,0.6232057213783264,0.41050902009010315,0.6375598311424255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3366174101829529,"y":0.6232057213783264},{"x":0.37110015749931335,"y":0.6232057213783264},{"x":0.37110015749931335,"y":0.6375598311424255},{"x":0.3366174101829529,"y":0.6375598311424255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.3366174101829529,0.6232057213783264,0.37110015749931335,0.6375598311424255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3300492465496063,"y":0.6232057213783264},{"x":0.33497536182403564,"y":0.6232057213783264},{"x":0.33497536182403564,"y":0.6375598311424255},{"x":0.3300492465496063,"y":0.6375598311424255}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3300492465496063,0.6232057213783264,0.33497536182403564,0.6375598311424255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.293924480676651,"y":0.6232057213783264},{"x":0.3251231610774994,"y":0.6232057213783264},{"x":0.3251231610774994,"y":0.6375598311424255},{"x":0.293924480676651,"y":0.6375598311424255}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"موتور","boundary":[0.293924480676651,0.6232057213783264,0.3251231610774994,0.6375598311424255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23481117188930511,"y":0.6232057213783264},{"x":0.2889983654022217,"y":0.6232057213783264},{"x":0.2889983654022217,"y":0.6363636255264282},{"x":0.23481117188930511,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیریابی","boundary":[0.23481117188930511,0.6232057213783264,0.2889983654022217,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190476194024086,"y":0.6232057213783264},{"x":0.2298850566148758,"y":0.6232057213783264},{"x":0.2298850566148758,"y":0.6363636255264282},{"x":0.190476194024086,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آکسون","boundary":[0.190476194024086,0.6232057213783264,0.2298850566148758,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1543513983488083,"y":0.6232057213783264},{"x":0.1789819449186325,"y":0.6232057213783264},{"x":0.1789819449186325,"y":0.6363636255264282},{"x":0.1543513983488083,"y":0.6363636255264282}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۶۵","boundary":[0.1543513983488083,0.6232057213783264,0.1789819449186325,0.6363636255264282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45484399795532227,"y":0.6387559771537781},{"x":0.4876847267150879,"y":0.6387559771537781},{"x":0.4876847267150879,"y":0.6519138813018799},{"x":0.45484399795532227,"y":0.6519138813018799}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.45484399795532227,0.6387559771537781,0.4876847267150879,0.6519138813018799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38752052187919617,"y":0.6387559771537781},{"x":0.44991791248321533,"y":0.6387559771537781},{"x":0.44991791248321533,"y":0.6519138813018799},{"x":0.38752052187919617,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"فیلامنتهای","boundary":[0.38752052187919617,0.6387559771537781,0.44991791248321533,0.6519138813018799]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35467979311943054,"y":0.6399521827697754},{"x":0.38259440660476685,"y":0.6399521827697754},{"x":0.38259440660476685,"y":0.6531100273132324},{"x":0.35467979311943054,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اکتین","boundary":[0.35467979311943054,0.6399521827697754,0.38259440660476685,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33990147709846497,"y":0.6399521827697754},{"x":0.3497537076473236,"y":0.6399521827697754},{"x":0.3497537076473236,"y":0.6531100273132324},{"x":0.33990147709846497,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.33990147709846497,0.6399521827697754,0.3497537076473236,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31198686361312866,"y":0.6399521827697754},{"x":0.33497536182403564,"y":0.6399521827697754},{"x":0.33497536182403564,"y":0.6531100273132324},{"x":0.31198686361312866,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.31198686361312866,0.6399521827697754,0.33497536182403564,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2824302017688751,"y":0.6399521827697754},{"x":0.3087027966976166,"y":0.6399521827697754},{"x":0.3087027966976166,"y":0.6531100273132324},{"x":0.2824302017688751,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مسیر","boundary":[0.2824302017688751,0.6399521827697754,0.3087027966976166,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25944170355796814,"y":0.6399521827697754},{"x":0.2775041162967682,"y":0.6399521827697754},{"x":0.2775041162967682,"y":0.6531100273132324},{"x":0.25944170355796814,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پیام","boundary":[0.25944170355796814,0.6399521827697754,0.2775041162967682,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22495895624160767,"y":0.6399521827697754},{"x":0.2545155882835388,"y":0.6399521827697754},{"x":0.2545155882835388,"y":0.6531100273132324},{"x":0.22495895624160767,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسانی","boundary":[0.22495895624160767,0.6399521827697754,0.2545155882835388,0.6531100273132324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20853859186172485,"y":0.6399521827697754},{"x":0.22003284096717834,"y":0.6399521827697754},{"x":0.22003284096717834,"y":0.6531100273132324},{"x":0.20853859186172485,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.20853859186172485,0.6399521827697754,0.22003284096717834,0.6531100273132324]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1543513983488083,"y":0.5861244201660156},{"x":0.4876847267150879,"y":0.5861244201660156},{"x":0.4876847267150879,"y":0.6543062329292297},{"x":0.1543513983488083,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.14935139834880828,0.5791244201660156,0.4926847267150879,0.6613062329292297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18719211220741272,"y":0.6399521827697754},{"x":0.2068965584039688,"y":0.6399521827697754},{"x":0.2068965584039688,"y":0.6483253836631775},{"x":0.18719211220741272,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"کمک","boundary":[0.18719211220741272,0.6399521827697754,0.2068965584039688,0.6483253836631775]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18719211220741272,"y":0.6399521827697754},{"x":0.2068965584039688,"y":0.6399521827697754},{"x":0.2068965584039688,"y":0.6483253836631775},{"x":0.18719211220741272,"y":0.6483253836631775}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.18219211220741272,0.6329521827697754,0.21189655840396882,0.6553253836631775],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13957306742668152,"y":0.6399521827697754},{"x":0.17733989655971527,"y":0.6411483287811279},{"x":0.17569786310195923,"y":0.6543062329292297},{"x":0.13957306742668152,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پروتئین","boundary":[0.13957306742668152,0.6399521827697754,0.17569786310195923,0.6543062329292297]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13957306742668152,"y":0.6399521827697754},{"x":0.17733989655971527,"y":0.6411483287811279},{"x":0.17569786310195923,"y":0.6543062329292297},{"x":0.13957306742668152,"y":0.6531100273132324}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.13457306742668151,0.6329521827697754,0.18069786310195923,0.6613062329292297],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292282223701477,"y":0.4832535982131958},{"x":0.8587849140167236,"y":0.4832535982131958},{"x":0.8604269027709961,"y":0.5023923516273499},{"x":0.8308702707290649,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.6100000143051147,"str":"IF","boundary":[0.8292282223701477,0.4832535982131958,0.8604269027709961,0.5023923516273499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8292282223701477,"y":0.4832535982131958},{"x":0.8587849140167236,"y":0.4832535982131958},{"x":0.8604269027709961,"y":0.5023923516273499},{"x":0.8308702707290649,"y":0.5035884976387024}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.8242282223701477,0.4762535982131958,0.8654269027709961,0.5093923516273499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.49760764837265015},{"x":0.4876847267150879,"y":0.49760764837265015},{"x":0.4876847267150879,"y":0.5047847032546997},{"x":0.4614121615886688,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.7799999713897705,"str":"مسیر","boundary":[0.4614121615886688,0.49760764837265015,0.4876847267150879,0.5047847032546997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4614121615886688,"y":0.49760764837265015},{"x":0.4876847267150879,"y":0.49760764837265015},{"x":0.4876847267150879,"y":0.5047847032546997},{"x":0.4614121615886688,"y":0.5047847032546997}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","boundary":[0.4564121615886688,0.49060764837265014,0.4926847267150879,0.5117847032546997],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8505747318267822,"y":0.5275119543075562},{"x":0.8768472671508789,"y":0.5275119543075562},{"x":0.8768472671508789,"y":0.5430622100830078},{"x":0.8505747318267822,"y":0.5430622100830078}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.8505747318267822,0.5275119543075562,0.8768472671508789,0.5430622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8226600885391235,"y":0.5275119543075562},{"x":0.8456485867500305,"y":0.5275119543075562},{"x":0.8456485867500305,"y":0.5430622100830078},{"x":0.8210180401802063,"y":0.5430622100830078}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مغز","boundary":[0.8226600885391235,0.5275119543075562,0.8456485867500305,0.5430622100830078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.5263158082962036},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5275119543075562},{"x":0.8111658692359924,"y":0.5430622100830078},{"x":0.7898193597793579,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۴۲۱","boundary":[0.7898193597793579,0.5263158082962036,0.8111658692359924,0.5430622100830078]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898193597793579,"y":0.5263158082962036},{"x":0.8768472671508789,"y":0.5287081599235535},{"x":0.8768472671508789,"y":0.5442583560943604},{"x":0.7898193597793579,"y":0.5418660044670105}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7848193597793579,0.5193158082962036,0.8818472671508789,0.5512583560943604],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.5693780183792114},{"x":0.2889983654022217,"y":0.5693780183792114},{"x":0.2889983654022217,"y":0.5789473652839661},{"x":0.2692939341068268,"y":0.5789473652839661}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶۱","boundary":[0.2692939341068268,0.5693780183792114,0.2889983654022217,0.5789473652839661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2692939341068268,"y":0.5693780183792114},{"x":0.2889983654022217,"y":0.5693780183792114},{"x":0.2889983654022217,"y":0.5789473652839661},{"x":0.2692939341068268,"y":0.5789473652839661}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2642939341068268,0.5623780183792114,0.2939983654022217,0.5859473652839661],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.467980295419693,"y":0.5873205661773682},{"x":0.48604267835617065,"y":0.5873205661773682},{"x":0.4876847267150879,"y":0.5992823243141174},{"x":0.46962234377861023,"y":0.60047847032547}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تاج","boundary":[0.467980295419693,0.5873205661773682,0.4876847267150879,0.5992823243141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236453175544739,"y":0.5909090638160706},{"x":0.46305418014526367,"y":0.5885167717933655},{"x":0.4646962285041809,"y":0.60047847032547},{"x":0.4252873659133911,"y":0.6028708219528198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عصبی","boundary":[0.4236453175544739,0.5909090638160706,0.4646962285041809,0.60047847032547]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4236453175544739,"y":0.589712917804718},{"x":0.48604267835617065,"y":0.5873205661773682},{"x":0.4876847267150879,"y":0.5992823243141174},{"x":0.4252873659133911,"y":0.6028708219528198}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4186453175544739,0.582712917804718,0.4926847267150879,0.6062823243141174],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2068965584039688,"y":0.6064593195915222},{"x":0.2298850566148758,"y":0.6052631735801697},{"x":0.2298850566148758,"y":0.6148325204849243},{"x":0.2068965584039688,"y":0.6148325204849243}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۶۴","boundary":[0.2068965584039688,0.6064593195915222,0.2298850566148758,0.6148325204849243]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2068965584039688,"y":0.6064593195915222},{"x":0.2298850566148758,"y":0.6052631735801697},{"x":0.2298850566148758,"y":0.6148325204849243},{"x":0.2068965584039688,"y":0.6148325204849243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2018965584039688,0.5994593195915222,0.2348850566148758,0.6218325204849243],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6543062329292297},{"x":0.4482758641242981,"y":0.6543062329292297},{"x":0.4482