ازدواج ساختنی است نه شانسی! جلد اول ازدواج ساختنی است نه شانسی! جلد اول

{"id":"827","title":"ازدواج ساختنی است نه شانسی! جلد اول","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/feb1bedc942167c1/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/feb1bedc942167c1/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/feb1bedc942167c1/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/feb1bedc942167c1/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/feb1bedc942167c1/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/feb1bedc942167c1/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/feb1bedc942167c1/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/feb1bedc942167c1/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/feb1bedc942167c1/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/feb1bedc942167c1/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642351572","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۲","nobat_chap":"1","description":["\" هداف این کتاب: درک و اهمیت تصمیم گیری مشترک ما همسران برای حل مسایل مهم و سرنوشت ساز در زندگی. وظیفه شناسی ما شرکای زندگی در حد جان و به کمال رسانیدن اهداف مقدس در زندگی زناشویی مان. مقابله و در هم شکستن موانع به وجود آمده بر سر راه زندگی خانوادگیمان. برقراری رابطه مثبت و موثر انسانی با همسر نازنین مان با استفاده از بهترین روش ها و مهارتهای لازم. عمل به تعهدات خود در انجام وظایف مان نسبت به تمام ابعاد زندگی مشترک خود در حد کمال آن.\""],"pages_count":"121","keywords":null,"token":"feb1bedc942167c1","created_at":"2018-01-17 11:37:14","updated_at":"2022-07-31 10:37:58","publisher_id":"127","deleted_at":null,"published_at":"2018-01-20 13:58:18","available_for_web":"1","publisher_title":"پلک","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":"null","meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1412","title":"مژگان بویراحمدی","firstname":"مژگان","lastname":"بویراحمدی","token":"c143c7d13d4560ed","created_at":"2018-01-16 12:50:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"1441","title":"مارکمن هوارد","firstname":"مارکمن","lastname":"هوارد","token":"d2d93750894da490","created_at":"2018-01-16 12:54:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1441","title":"مارکمن هوارد","firstname":"مارکمن","lastname":"هوارد","token":"d2d93750894da490","created_at":"2018-01-16 12:54:23","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"1412","title":"مژگان بویراحمدی","firstname":"مژگان","lastname":"بویراحمدی","token":"c143c7d13d4560ed","created_at":"2018-01-16 12:50:42","updated_at":"2018-01-16 19:10:06","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"791","file":"5a5f043215c282.62564397.pdf","book_id":"827","toc":[{"title":"فصل اول: پنج کلید طلایی برای داشتن رابطه فوق العاده برای همسر","page":"15"},{"title":"فصل دوم: الگوهای رفتاری مخرب زندگی مشترک زنگ خطر","page":"45"},{"title":"فصل سوم: دخالت های والدین","page":"109"}],"created_at":"2018-01-17 11:37:14","updated_at":"2022-07-31 10:38:00","process_started_at":"2018-01-17 11:37:57","process_done_at":"2018-01-17 11:40:34","process_failed_at":null,"pages_count":"121","version":"6.15.3","dir":"rtl","password":"dc3daaf0e361615eaa89670cdd4245b7cf1c03c4f8a74215e9cfa23d7f22e17d2f0ae85d2cb979e1346e9c4ab31d79c484b06a2381dc8c3c039c6f5719fe973f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۲۱"},"publisher":{"id":127,"title":"پلک","description":null,"token":"f173c9ae3aa25dab","slug":"پلک"},"study_subjects":[{"id":"29632","title":"کاربرد الگوهای خانواده و زناشویی درمانی 1","token":"2f63efeefd6805dc","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:43:47","updated_at":"2022-03-04 22:12:06","study_fields":[{"id":"1285","title":" خانواده درمانی","degree_id":"10","token":"7111a26bbeece3bd","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-04 22:12:06","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"ازدواج-ساختنی-است-نه-شانسی-جلد-اول","urlify":"ازدواج-ساختنی-است-نه-شانسی-جلد-اول","pages_count_fa":"۱۲۱","authorTitle":"مژگان بویراحمدی, مارکمن هوارد","tocStr":"فصل اول: پنج کلید طلایی برای داشتن رابطه فوق العاده برای همسر, فصل دوم: الگوهای رفتاری مخرب زندگی مشترک زنگ خطر, فصل سوم: دخالت های والدین","url":"/preview/feb1bedc942167c1/%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19