دانلود کتاب های زراعت حبوبات دانلود کتاب های زراعت حبوبات

{"query":"SS::22219::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3797252,"title":"بازار حبوبات (نسخه اصلاح شده)","price":20000,"ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1c08a68478b3823e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1c08a68478b3823e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1c08a68478b3823e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1c08a68478b3823e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1c08a68478b3823e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1c08a68478b3823e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1c08a68478b3823e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1c08a68478b3823e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1c08a68478b3823e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1c08a68478b3823e/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789644693335","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1389,"nobat_chap":1,"description":"\"حبوبات پس از غلات، دومین منبع مهم غذایی بوده و مصرف آن در ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه عمدتا ناشی از تقاضای مصرفی آن به عنوان غذای انسان می باشد. گروه حبوبات مهمترین منبع تامین غذای بخش بزر...","pages_count":212,"keywords":null,"token":"1c08a68478b3823e","created_at":"2021-02-15 14:19:32","updated_at":"2023-01-21 13:02:29","publisher_id":167,"deleted_at":null,"published_at":"2021-02-17 16:15:54","available_for_web":1,"publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":100,"authors":[{"id":1917858,"title":"منوچهر خوفی","meta_title":"منوچهر خوفی","meta_description":"منوچهر خوفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"منوچهر","lastname":"خوفی","token":"4c62e97b59401ed5","created_at":"2019-08-17 20:47:22","updated_at":"2019-08-17 20:47:22","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1917858,"title":"منوچهر خوفی","meta_title":"منوچهر خوفی","meta_description":"منوچهر خوفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"منوچهر","lastname":"خوفی","token":"4c62e97b59401ed5","created_at":"2019-08-17 20:47:22","updated_at":"2019-08-17 20:47:22","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":785930,"file":"602a51bd00b536.81822520.pdf","book_id":3797252,"toc":null,"created_at":"2021-02-15 14:19:33","updated_at":"2023-01-21 13:02:29","process_started_at":"2021-02-15 14:19:35","process_done_at":"2021-02-15 14:19:42","process_failed_at":null,"pages_count":212,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"85cde9c7a7c9fe8bb888ffc7b1a5d6763d308ad34d3aa12bf820b2c4460ca172a254fbf15db762839cff6b85cae77edc900258957b198c71e4b56520ea0be464","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۱۲"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":22219,"title":"زراعت حبوبات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"e70d896808587128","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:35:47","updated_at":"2021-02-17 16:15:54","study_fields":[{"id":1165,"title":"تکنولوژی تولیدات گیاهی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":4,"token":"81d0d4bcb0760903","books_count":81,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-12-12 14:22:54","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":998,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:15:06"}]}]},{"id":22222,"title":"زراعت حبوبات و گیاهان منطقه‌ای","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c6878ce10235a3e5","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:35:47","updated_at":"2021-02-17 16:15:54","study_fields":[{"id":1108,"title":"مهندسی زراعت و اصلاح نباتات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"ae016dbed6176d34","books_count":94,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-12-03 16:32:03","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":998,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:15:06"}]},{"id":1744,"title":"مهندسی فناوری کشاورزی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"2cef8afb5324798e","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2022-10-23 11:27:55","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":998,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2023-01-24 12:15:06"}]}]}],"price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-","urlify":"%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA--%D9%86%D8%B3%D8%AE%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%B4%D8%AF%D9%87-","pages_count_fa":"۲۱۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/22219/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"زراعت-حبوبات","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"85ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"87ms","total":"172ms"},"extra":{"id":22219,"title":"زراعت حبوبات","token":"e70d896808587128","meta_title":"زراعت حبوبات","meta_description":"زراعت حبوبات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19