دانلود کتاب های مهندسی نرم افزار امن دانلود کتاب های مهندسی نرم افزار امن

{"query":"SS::37345::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":3798283,"title":"اصول مهندسی نرم‌افزار","price":138000,"ebook_price":"۵۵‌,‌۲۰۰","rent_3_price":"۳۴‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۱‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6c5fd6c7b00fd3a4/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6c5fd6c7b00fd3a4/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6c5fd6c7b00fd3a4/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6c5fd6c7b00fd3a4/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6c5fd6c7b00fd3a4/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9789644575303","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":1400,"nobat_chap":1,"description":"کتاب اصول مهندسی نرم‌افزار از انتشارات دانشگاه شهید بهشتی در سال 1400 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر علیرضا شاملی سندی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبس...","pages_count":342,"keywords":"مهندسی نرم‌افزار / مهندسی نرم افزار","token":"6c5fd6c7b00fd3a4","created_at":"2021-12-23 01:03:11","updated_at":"2023-04-01 15:16:51","publisher_id":188,"deleted_at":null,"published_at":"2021-12-23 17:56:04","available_for_web":1,"publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":138000,"cache":1,"authors":[{"id":1921266,"title":"دکتر علیرضا شاملی سندی","meta_title":"دکتر علیرضا شاملی سندی","meta_description":"دکتر علیرضا شاملی سندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر علیرضا","lastname":"شاملی سندی","token":"bb6331567e3f0ab1","created_at":"2021-12-23 01:03:06","updated_at":"2021-12-23 01:03:06","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1921266,"title":"دکتر علیرضا شاملی سندی","meta_title":"دکتر علیرضا شاملی سندی","meta_description":"دکتر علیرضا شاملی سندی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر علیرضا","lastname":"شاملی سندی","token":"bb6331567e3f0ab1","created_at":"2021-12-23 01:03:06","updated_at":"2021-12-23 01:03:06","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":786858,"file":"61c39998260e93.45729289.pdf","book_id":3798283,"toc":null,"created_at":"2021-12-23 01:03:12","updated_at":"2022-08-30 12:55:42","process_started_at":"2021-12-23 01:04:47","process_done_at":"2021-12-23 01:04:56","process_failed_at":null,"pages_count":342,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"95c670dff202f773c6c92c4ec00bd6c168f4eaa1412e211ef8e879f45e8d46e89d16a4f40567fbae2d288f46a97c23f1815c14e718d3184100089595619023cd","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۲"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[{"id":37345,"title":"مهندسی نرم افزار امن","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2e3a91d9ad6508f1","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:56:55","updated_at":"2021-12-23 17:56:04","study_fields":[{"id":1288,"title":"امنیت اطلاعات","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"ab3eec776d5a4177","books_count":19,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2023-05-03 15:44:45","study_groups":[{"id":13,"title":"علوم انسانی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":1337,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-02-24 16:35:59"}]}]}],"price_fa":"۱۳۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1","urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1","pages_count_fa":"۳۴۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-subject/37345/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"مهندسی-نرم-افزار-امن","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"118ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"119ms","total":"237ms"},"extra":{"id":37345,"title":"مهندسی نرم افزار امن","token":"2e3a91d9ad6508f1","meta_title":"مهندسی نرم افزار امن","meta_description":"مهندسی نرم افزار امن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19