دانلود کتاب های خدمات فرهنگی کرمان دانلود کتاب های خدمات فرهنگی کرمان

%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF---%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86 بازگشت

آشنایی با روش های تولید - بانضمام ماشین کاری مدرن

دکتر حمید بازرگان هرندی , مهندس نصراله امین‌زاده گوهری ,
{"id":179,"title":"خدمات فرهنگی کرمان","manager":"محمد مهدی سعیدی","shaba":"IR270190000000102079142009","bank_name":"صادرات","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":null,"token":"e37693285a2551e8","slug":"خدمات-فرهنگی-کرمان","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"خدمات فرهنگی کرمان","email":"farhangbook2010@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"d13f4ff5b5489085","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"wjtwe7","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2020-06-08 14:22:23","updated_at":"2020-06-08 14:22:23","bazaar_credit":0,"description":"farhangbook2010@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}
{"query":"PUB::*::PID::179::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":"3796234","title":"آشنایی با روش های تولید - بانضمام ماشین کاری مدرن","price":"60000","ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1960319c74a6b512/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1960319c74a6b512/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1960319c74a6b512/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1960319c74a6b512/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1960319c74a6b512/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1960319c74a6b512/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1960319c74a6b512/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1960319c74a6b512/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1960319c74a6b512/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1960319c74a6b512/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642960767","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1390","nobat_chap":"1","description":"آشنایی با روشهای تولید محصولات برای بسیاری از مهندسین ( مکانیک، صنایع متالورژی، ...) لازم است و چه بسا این آشنایی زمینه ای برای کارآفرینی توسط آنها شده و با شروع از صنعت و کارگاه کوچکی بتواند گامهای بلندی در راه اشتغال زایی و توسعه کشور بردارند. کتاب حاضر که مرجعی برای آشنایی با | بسیاری از روشهای تولید می باشد حاصل سالیان متمادی تدریس این درس است","pages_count":"602","keywords":"null","token":"1960319c74a6b512","created_at":"2020-10-20 10:30:54","updated_at":"2021-11-18 13:38:48","publisher_id":"179","deleted_at":null,"published_at":"2020-10-20 12:40:15","available_for_web":"1","publisher_title":"خدمات فرهنگی کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917924","title":"دکتر حمید بازرگان هرندی","firstname":"دکتر","lastname":"حمید بازرگان هرندی","token":"16446439014c6a50","created_at":"2019-09-15 16:46:36","updated_at":"2019-09-15 16:46:36","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918248","title":"مهندس نصراله امین‌زاده گوهری","firstname":"مهندس نصراله","lastname":"امین‌زاده گوهری","token":"b791ce82e6f31cb4","created_at":"2020-06-10 09:04:55","updated_at":"2020-06-10 09:04:55","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917924","title":"دکتر حمید بازرگان هرندی","firstname":"دکتر","lastname":"حمید بازرگان هرندی","token":"16446439014c6a50","created_at":"2019-09-15 16:46:36","updated_at":"2019-09-15 16:46:36","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1918248","title":"مهندس نصراله امین‌زاده گوهری","firstname":"مهندس نصراله","lastname":"امین‌زاده گوهری","token":"b791ce82e6f31cb4","created_at":"2020-06-10 09:04:55","updated_at":"2020-06-10 09:04:55","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784914","file":"5f8e8b264f7d15.92086568.pdf","book_id":"3796234","toc":null,"created_at":"2020-10-20 10:30:54","updated_at":"2021-11-18 13:38:59","process_started_at":"2020-10-20 10:30:58","process_done_at":"2020-10-20 10:31:16","process_failed_at":null,"pages_count":"602","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"202c47446ee81349641d1ad65560bd1a976435ea0c0f7e7b1b7eb9ac6a6bbba2ee1dd65047a0421983a241267049f9f1e75c53e431834d5d7f105b7d1aaabb8f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۰۲"},"publisher":{"id":"179","title":"خدمات فرهنگی کرمان","description":null,"token":"e37693285a2551e8","slug":"خدمات-فرهنگی-کرمان"},"study_subjects":[{"id":"28360","title":"فنون و روشهای تولید در صنعت امروز","token":"400eaa43ede9cf4d","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:42:10","updated_at":"2021-10-26 14:01:47","study_fields":[{"id":"1717","title":"طراحی صنعتی","degree_id":"10","token":"5e63e4fd1cdb0ab9","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2021-10-26 14:01:47","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]}],"price_fa":"۶۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF---%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86","urlify":"%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF---%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86","pages_count_fa":"۶۰۲","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"خدمات-فرهنگی-کرمان","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"130ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"132ms","total":"262ms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19