رشته‌ها‌ی بوکت رشته‌ها‌ی بوکت

  1. بوکت
  2. رشته‌ها‌
  3. صفحه 1

1 2 ... 7 <
{"current_page":1,"data":[{"id":835,"title":" آهنگسازی","token":"e33af043453056b0","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-09-26 14:19:26","titleLink":"-%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1699,"title":" ادبیات نمایشی","token":"81a61e21852a9675","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-08-10 14:18:20","titleLink":"-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1228,"title":" بیولوژی و کنترل ناقلین بیماریها","token":"feb1cca46966e42c","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2020-08-15 17:05:35","titleLink":"-%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%A7","tag":"study-field"},{"id":679,"title":" تلویزیون و هنرهای دیجیتالی","token":"0bb88630a8b72868","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-10 13:49:58","titleLink":"-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":904,"title":" چاپ","token":"7280aeb0b3c48f77","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2019-02-27 15:00:22","titleLink":"-%DA%86%D8%A7%D9%BE","tag":"study-field"},{"id":1285,"title":" خانواده درمانی","token":"7111a26bbeece3bd","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-04 22:12:06","titleLink":"%C2%A0%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":463,"title":" داروسازی","token":"8f0f45add61b123d","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-09-28 10:39:08","titleLink":"-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1033,"title":" دامپزشکی","token":"930ed2bb9025f61d","books_count":36,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-26 17:01:09","titleLink":"-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1660,"title":" دبیری زیست شناسی","token":"6885bad4908f7605","books_count":97,"created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2022-09-28 10:24:21","titleLink":"-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1582,"title":" سفال","token":"6a205fd1d65c2fab","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-08-10 13:49:58","titleLink":"-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D9%84","tag":"study-field"},{"id":1300,"title":" سینما","token":"624280d65c4a9347","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-09-28 10:39:08","titleLink":"-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7","tag":"study-field"},{"id":1543,"title":" طراحی پوشاک","token":"5310496f4bb464ed","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-02-09 15:30:18","titleLink":"-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9","tag":"study-field"},{"id":832,"title":" طراحی لباس","token":"d9b8d5bc1f015948","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-09-26 14:19:26","titleLink":"-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3","tag":"study-field"},{"id":1588,"title":" عکاسی","token":"9a6bf21fbfa00434","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-08-10 13:49:58","titleLink":"-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":622,"title":" عکاسی خبری","token":"3a2fea379d69309b","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-10 14:13:21","titleLink":"-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1702,"title":" فرش","token":"60efd9444b168a2c","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-08-10 13:49:58","titleLink":"-%D9%81%D8%B1%D8%B4","tag":"study-field"},{"id":1414,"title":" کارگردانی تلویزیون","token":"750460c8680d3a62","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2019-09-28 17:04:40","titleLink":"-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86","tag":"study-field"},{"id":1837,"title":" کتابت و نگارگری","token":"8a701f82c3be74c9","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2020-06-06 17:10:49","titleLink":"-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":700,"title":" گرافیک","token":"27f13c2eb9e370ba","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2019-09-16 15:02:03","titleLink":"-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9","tag":"study-field"},{"id":301,"title":" مجسمه سازی","token":"2b8f8babd19a831b","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-19 22:34:51","titleLink":"-%D9%85%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":304,"title":" مرمت آثار تاریخی","token":"8109637f0fb766da","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 13:49:58","titleLink":"-%D9%85%D8%B1%D9%85%D8%AA-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1648,"title":" موزه","token":"5a59cdab5838b6e8","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2021-10-16 09:33:00","titleLink":"-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87","tag":"study-field"},{"id":628,"title":" موسیقی نظامی","token":"0db26cd42ceb6b7e","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-10 13:49:58","titleLink":"-%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1591,"title":" نقاشی","token":"bd0fbfd93b3b386f","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-09-28 10:20:26","titleLink":"-%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B4%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1633,"title":"آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی اقلیمی","token":"1db05c3df9347c6b","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2020-09-26 17:13:53","titleLink":"%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1630,"title":"آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی سینوپتیک","token":"7b62ab8a1fd9604e","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2020-09-26 17:13:53","titleLink":"%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%88%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9","tag":"study-field"},{"id":1747,"title":"آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی شهری","token":"f52063f49c0e13a2","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2020-09-26 17:13:53","titleLink":"%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1627,"title":"آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کاربردی","token":"276cf5c34acb3886","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:23:00","updated_at":"2022-08-24 13:11:06","titleLink":"%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1486,"title":"آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی کشاورزی","token":"02d89a12d9869c48","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-04-05 12:40:38","titleLink":"%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1291,"title":"آب و هواشناسی گرایش آب و هواشناسی ماهواره ای","token":"08e50579ba2fe0d9","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-11-09 11:21:46","titleLink":"%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1555,"title":"آب و هواشناسی گرایش مخاطرات آب و هوایی","token":"6826b106a538c7e6","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2020-09-26 17:13:53","titleLink":"%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":826,"title":"آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش امداد گر ورزشی","token":"8fd54445f2e9c824","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-09-10 17:53:55","titleLink":"%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1663,"title":"آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی گرایش حرکات اصلاحی","token":"fe62251067ced081","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:23:01","updated_at":"2022-07-17 13:01:11","titleLink":"%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":73,"title":"آماد","token":"a62274b34ea27567","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-26 13:36:14","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF","tag":"study-field"},{"id":364,"title":"آمار","token":"2dec0397f40af88c","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-09-03 12:47:35","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1","tag":"study-field"},{"id":1753,"title":"آمار گرایش آمار اجتماعی و اقتصادی","token":"dca202a0a8186aff","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:23:04","updated_at":"2022-09-03 12:47:35","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":940,"title":"آمار گرایش آمار ریاضی","token":"5899fd0cbcfcf325","books_count":9,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-05-07 15:31:09","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1483,"title":"آمار و کاربردها","token":"110ec97f4937fcd2","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-03-13 11:57:11","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7","tag":"study-field"},{"id":715,"title":"آموزش ابتدایی","token":"ab52f3243443d9a6","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-09-21 15:39:46","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":433,"title":"آموزش تربیت بدنی","token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-09-26 14:42:53","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%AF%D9%86%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1042,"title":"آموزش ریاضی","token":"06894f1c3234e63f","books_count":21,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-10 06:47:18","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1669,"title":"آموزش زبان روسی","token":"460f8511e45eec00","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2021-04-20 20:02:19","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1237,"title":"آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان","token":"a9a572c4de3de883","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%DB%8C%D8%B1-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86","tag":"study-field"},{"id":1723,"title":"آموزش زبان و ادبیات فارسی","token":"f54c87396f6434c8","books_count":40,"created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2022-09-26 14:16:23","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1477,"title":"آموزش زیست شناسی","token":"3250e47ed2c7f3fd","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:58","updated_at":"2022-08-24 10:54:59","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":724,"title":"آموزش و بهسازی منابع انسانی","token":"452332f096ce8d39","books_count":13,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 17:36:15","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":610,"title":"آموزش و پرورش ابتدایی","token":"a12e58b7939ed52b","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":412,"title":"آموزش و پرورش کودکان استثنایی","token":"b5b90f4cb38e76cd","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 02:48:51","titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1045,"title":"آهنگسازی","token":"46e6f94df2228b52","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-12-23 01:53:32","titleLink":"%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":454,"title":"اتاق عمل","token":"1e184afc9df3f300","books_count":53,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-10-03 14:10:37","titleLink":"%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B9%D9%85%D9%84","tag":"study-field"},{"id":1687,"title":"ادبیات نمایشی","token":"c17986547cbb61db","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2022-08-10 06:36:36","titleLink":"%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":538,"title":"ادیان ابراهیمی","token":"365ee07820f309b0","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-23 05:13:17","titleLink":"%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":643,"title":"ادیان و عرفان","token":"a4fdc803f81e0c53","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-09-10 12:24:04","titleLink":"%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86","tag":"study-field"},{"id":640,"title":"ادیان و مذاهب","token":"10787cb861a0ffc8","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-08-27 14:15:19","titleLink":"%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8","tag":"study-field"},{"id":259,"title":"ارتباط تصویری","token":"8a1f9bd41ccdbf96","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2018-10-07 12:54:50","titleLink":"%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":958,"title":"ارتباط تصویری","token":"cbe2485e5993b32c","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-04-26 13:58:50","titleLink":"%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":655,"title":"ارتباطات و فناوری اطلاعات","token":"e6203aca5979b20d","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-04-06 10:23:24","titleLink":"%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA","tag":"study-field"},{"id":448,"title":"اعضای مصنوعی","token":"582736c30b6be461","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-11-09 11:21:46","titleLink":"%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":790,"title":"اقتصاد اسلامی","token":"d25e36b9c951f3b1","books_count":16,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 18:06:45","titleLink":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":787,"title":"اقتصاد کشاورزی","token":"e7d7eef003335275","books_count":40,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-09-26 14:20:59","titleLink":"%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":166,"title":"اقیانوس شناسی فیزیکی","token":"36920486bf91bf1b","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-07-24 11:31:42","titleLink":"%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":169,"title":"اقیانوس شناسی فیزیکی","token":"2ea5fb53b4c4703a","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-07-24 11:31:41","titleLink":"%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":196,"title":"الکترواپتیک گرایش اپتوالکترونیک","token":"1eba244903820c70","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-08-22 10:23:16","titleLink":"%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%BE%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9","tag":"study-field"},{"id":1204,"title":"الکترونیک هواپیما","token":"bb53ea8a48f4afa1","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2021-12-23 05:00:56","titleLink":"%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7","tag":"study-field"},{"id":331,"title":"الهیات و معارف اسلامی","token":"81b36ea0a95565f0","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2017-12-09 15:37:29","titleLink":"%D8%A7%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1288,"title":"امنیت اطلاعات","token":"ab3eec776d5a4177","books_count":14,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-23 17:56:04","titleLink":"%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA","tag":"study-field"},{"id":739,"title":"امور بانکی","token":"2ab7938caf288fa8","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-09-26 14:36:23","titleLink":"%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":664,"title":"امور تربیتی","token":"19bc646dd494c7b6","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","titleLink":"%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":868,"title":"امور زراعی و باغی","token":"158299cc953320d9","books_count":69,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-09-28 10:08:38","titleLink":"%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1057,"title":"امور مالی و مالیاتی","token":"62588534153dd195","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","titleLink":"%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1273,"title":"اموزش بزرگسالان","token":"75886c40dd2f9d46","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","titleLink":"%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86","tag":"study-field"},{"id":871,"title":"اموزش زبان انگلیسی","token":"0774cdf0076ff3fc","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-04-20 20:02:19","titleLink":"%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":733,"title":"اموزش زبان فرانسه","token":"4ab4b7d6b964dd93","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-03-05 10:47:31","titleLink":"%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87","tag":"study-field"},{"id":1570,"title":"اندیشه سیاسی در اسلام","token":"00853e20f8706df1","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2017-12-12 08:46:05","titleLink":"%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85","tag":"study-field"},{"id":211,"title":"انگل شناسی دامپزشکی","token":"7c65f737169471bc","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2020-06-07 19:27:26","titleLink":"%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":616,"title":"ایران شناسی گرایش ایران شناسی عمومی","token":"b5d5d5fd7fff88ac","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2022-09-28 10:35:03","titleLink":"%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":625,"title":"ایرانشناسی","token":"d6885908e6622c3d","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-25 19:31:39","titleLink":"%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1258,"title":"ایمنی شناسی","token":"3a57b3b2faf4bcc8","books_count":60,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-10-03 14:11:02","titleLink":"%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":2032,"title":"بازسازی پس از سانحه","token":"2a2131f2a218f3f8","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:23:17","updated_at":"2020-09-05 11:14:32","titleLink":"%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%BE%D8%B3-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AD%D9%87","tag":"study-field"},{"id":1828,"title":"بازیگری","token":"99b6cb7c2f895cba","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2021-12-23 18:53:54","titleLink":"%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%DA%AF%D8%B1%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1198,"title":"باستان سنجی","token":"02031a8d86f621f6","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-09-26 13:32:21","titleLink":"%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":910,"title":"باستان شناسی","token":"b2e3c2ceb602803a","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-25 19:31:39","titleLink":"%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":913,"title":"باستان شناسی","token":"92b73c9095897a6d","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-25 19:31:39","titleLink":"%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1831,"title":"باستان شناسی گرایش دوران تاریخی ایران","token":"0c8f595707bab597","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2022-09-28 09:57:16","titleLink":"%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86","tag":"study-field"},{"id":1351,"title":"بافت شناسی","token":"e79b56bb27adadbf","books_count":6,"created_at":"2017-10-07 11:22:57","updated_at":"2022-08-13 03:43:11","titleLink":"%D8%A8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":232,"title":"باکتری شناسی","token":"bfceb6c397fbc7a5","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-26 13:34:55","titleLink":"%D8%A8%D8%A7%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1870,"title":"برنامه ریزی آمایش سرزمین","token":"33497bed51462da6","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:23:07","updated_at":"2022-08-10 14:22:45","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86","tag":"study-field"},{"id":1066,"title":"برنامه ریزی درسی","token":"add11c4964c311d0","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-21 13:43:40","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1261,"title":"برنامه ریزی رفاه اجتماعی","token":"88f8d84486828527","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-12-07 10:50:46","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":16,"title":"برنامه ریزی شهری","token":"bd998f2b13bf7ba7","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-26 14:47:12","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":745,"title":"برنامه ریزی منطقه ای","token":"c17d112b8624236d","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-09-26 14:47:12","titleLink":"%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":220,"title":"بهداشت عمومی","token":"946ae1afd22673aa","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-24 14:57:00","titleLink":"%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":226,"title":"بهداشت محیط","token":"fd16b4c61cb74e47","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-26 14:42:53","titleLink":"%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7","tag":"study-field"},{"id":1039,"title":"بهره‌برداری گیاهان معطر و دارویی","token":"ab790a8faeb5e24d","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-09-21 10:19:30","titleLink":"%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D8%B1-%D9%88-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":1078,"title":"بیمه","token":"4011f88d0f08a0c9","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2019-10-07 10:49:41","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87","tag":"study-field"},{"id":175,"title":"بینایی سنجی","token":"969793521fd50365","books_count":25,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2022-09-13 15:57:49","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":4,"title":"بیوانفورماتیک","token":"bbdd2850bb1c4a42","books_count":11,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-26 13:34:55","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9","tag":"study-field"},{"id":7,"title":"بیوانفورماتیک","token":"22210bff065ba20c","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-09-26 13:34:55","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9","tag":"study-field"},{"id":1174,"title":"بیوشیمی بالینی","token":"95b242c90bb1a583","books_count":22,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-10 14:17:33","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%86%DB%8C","tag":"study-field"},{"id":841,"title":"بیومکانیک ورزشی","token":"b34717a0fb2fa2ae","books_count":7,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-10 13:31:09","titleLink":"%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C","tag":"study-field"}],"first_page_url":"/study-fields?page=1","from":1,"last_page":7,"last_page_url":"/study-fields?page=7","next_page_url":"/study-fields?page=2","path":"https://mybooket.com/api/get/study-fields","per_page":100,"prev_page_url":null,"to":100,"total":648,"first_page":1,"next_page":2,"prev_page":null,"current_page_url":"/study-fields?page=1","firstMore":false,"lastMore":true,"title_fa":"رشته‌ها‌","title_fa_x":"رشته‌ها‌ی بوکت","tag":"study-fields"}
خرید یا کرایه
cancel
19