دانلود کتاب های مدیریت فرهنگی و هنری دانلود کتاب های مدیریت فرهنگی و هنری

روش های تجزیه و تحلیل مالی

محمدرضا مایلی , دکتر محمداسماعیل فدایی‌نژاد ,

چشم انداز عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,

مدیریت بحران عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,

مدیریت منابع انسانی

عبدالرضا مجدالدین , مسعود شهرجردی ,

مدیریت منابع انسانی

علیرضا اخوان , بهرام روحانی , علی مختاری ,

مهندسی مجدد عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,

پارادوکس عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,

برنامه ریزی عشق

محمد جولایی تهرانی , موسی زمان زاده دربان ,

اشتراک جهانی منابع

لیندا فردریکسن , مارگارت بین , هیدی نانس , دکتر امیررضا اصنافی , فرشیده فتحی , علیرضا گلشنی ,

خرید یا کرایه
cancel
19