دانلود کتاب های پزشکی دانلود کتاب های پزشکی

فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال: تنفس

دکتر محمدرضا بیگدلی , جان ادوارد هال ,

هاریسون بیماری های کلیه و مجاری ادراری

کاسپر دنیس ال , دلارا صالحی فر , آیدا معافی , راضیه لطفی , آلفرد ال جورج ,

فیزیک پزشکی

مایک کراندل , کوین پروکتور , دکتر سامان پروانه , مهندس حسین اصلیان ,

روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز

علیرضا ابراهیمی , مصطفی علیخانی , بنیامین سادوک , ویرجینیا سادوک ,

پاتولوژی دهان فک و صورت

برد دابلیو نویل , مریم قنبریها ,
{"query":"SF::442::*::T","current_page":1,"items":15,"data":[{"id":3794778,"title":"فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال: تنفس","price":22000,"ebook_price":"۱۱‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/d5ecee50e1777af3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/d5ecee50e1777af3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/d5ecee50e1777af3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/d5ecee50e1777af3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/d5ecee50e1777af3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002382481","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال: تنفس از انتشارات تیمورزاده در سال 1395 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای دکتر محمدرضا بیگدلی به تالیف درآمده و درحال حاضر در وب...","pages_count":82,"keywords":"null","token":"d5ecee50e1777af3","created_at":"2018-03-03 04:15:10","updated_at":"2023-04-01 15:16:46","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:45:18","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":22000,"cache":1,"authors":[{"id":1916630,"title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_description":"دکتر محمدرضا بیگدلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا بیگدلی","token":"269d3a8230029e9b","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2018-03-03 04:14:50","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1916642,"title":"جان ادوارد هال","meta_title":"جان ادوارد هال","meta_description":"جان ادوارد هال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"ادوارد هال","token":"249db75a7585b075","created_at":"2018-03-03 04:14:58","updated_at":"2018-03-03 04:14:58","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916642,"title":"جان ادوارد هال","meta_title":"جان ادوارد هال","meta_description":"جان ادوارد هال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"ادوارد هال","token":"249db75a7585b075","created_at":"2018-03-03 04:14:58","updated_at":"2018-03-03 04:14:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1916630,"title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_description":"دکتر محمدرضا بیگدلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا بیگدلی","token":"269d3a8230029e9b","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2018-03-03 04:14:50","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":783466,"file":"5a99bee06b7868.61562017.pdf","book_id":3794778,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2019-01-14 12:14:11","process_started_at":"2018-03-04 20:07:11","process_done_at":"2018-03-04 20:09:40","process_failed_at":null,"pages_count":82,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"0aefd29b0d38ad93da35493491cf5a2d3aac0bc972ac2d50a25ca5798e6a378552a550babe8d1a42bbcf94db0698c6c686330d1973d028f71b2a37f2bceece2f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۲"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9835,"title":"بیماری‌های تنفسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c3444d065cbf2d4f","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2018-03-06 16:25:08","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]}],"price_fa":"۲۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%84--%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%84--%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3","pages_count_fa":"۸۲","previews":null,"score":0},{"id":171,"title":"GBS میکروب شناسی جاوتز","price":125000,"ebook_price":"۶۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0df7fa0fee98ac5e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0df7fa0fee98ac5e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0df7fa0fee98ac5e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0df7fa0fee98ac5e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0df7fa0fee98ac5e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0df7fa0fee98ac5e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0df7fa0fee98ac5e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0df7fa0fee98ac5e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0df7fa0fee98ac5e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0df7fa0fee98ac5e/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786002384065","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1401,"nobat_chap":6,"description":"این کتاب خلاصه باکتری شناسی و ویروس شناسی جاوتز و حاوی نکاتی مهم برای طراحان سوالات علوم پایه است...","pages_count":136,"keywords":"null","token":"0df7fa0fee98ac5e","created_at":"2017-10-13 14:09:59","updated_at":"2022-12-24 15:25:16","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":125000,"cache":1,"authors":[{"id":363,"title":"سجاد سلطانی","meta_title":"سجاد سلطانی","meta_description":"سجاد سلطانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سجاد","lastname":"سلطانی","token":"fce692731c27566d","created_at":"2017-10-13 14:02:08","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":363,"title":"سجاد سلطانی","meta_title":"سجاد سلطانی","meta_description":"سجاد سلطانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سجاد","lastname":"سلطانی","token":"fce692731c27566d","created_at":"2017-10-13 14:02:08","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":150,"file":"59e097ff4a4058.39561465.pdf","book_id":171,"toc":"[{\"title\":\"\\u0628\\u062e\\u0634 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0628\\u0627\\u06a9\\u062a\\u0631 \\u06cc \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc\",\"page\":\"10\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644: \\u0628\\u0627\\u06a9\\u062a\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"11\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0631\\u0634\\u062f\\u060c \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f\\u0645\\u062b\\u0644 \\u0648 \\u0645\\u0631\\u06af \\u0628\\u0627\\u06a9\\u062a\\u0631 \\u06cc\\u0647\\u0627\",\"page\":\"19\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645: \\u0627\\u0633\\u062a\\u0631\\u06cc\\u0644\\u06cc\\u0632\\u0627\\u0633\\u06cc\\u0648\\u0646\",\"page\":\"23\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u0645: \\u062a\\u0648\\u0627\\u0644\\u06cc \\u0645\\u0631\\u0627\\u062d\\u0644 \\u0639\\u0641\\u0648\\u0646\\u062a\",\"page\":\"25\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0646\\u062c\\u0645: \\u0622\\u0646\\u062a \\u06cc\\u0628\\u06cc\\u0648\\u062a\\u06cc \\u06a9\\u0647\\u0627\",\"page\":\"28\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0634\\u0645: \\u0641\\u0644\\u0648\\u0631 \\u0645\\u06cc\\u06a9\\u0631\\u0648\\u0628\\u06cc \\u0637\\u0628\\u06cc\\u0639\\u06cc \\u0628\\u062f\\u0646\",\"page\":\"32\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062a\\u0645: \\u0627\\u0633\\u062a\\u0627\\u0641\\u06cc\\u0644\\u0648\\u06a9\\u0648\\u06a9\",\"page\":\"34\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0634\\u062a\\u0645: \\u0627\\u0633\\u062a\\u0631\\u067e\\u062a\\u0648\\u06a9\\u0648\\u06a9 \\u067e\\u0646\\u0648\\u0645\\u0648\\u0646\\u06cc\\u0647\",\"page\":\"41\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0647\\u0645: \\u0628\\u0627\\u0633\\u06cc \\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u06af\\u0631\\u0645 \\u0645\\u0646\\u0641\\u06cc\",\"page\":\"46\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0647\\u0645: \\u0628\\u0648\\u0631\\u062f\\u062a\\u0644\\u0627\",\"page\":\"57\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u06cc\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0628\\u0627\\u0633\\u064a \\u0644\\u0647\\u0627\\u064a \\u06af\\u0631\\u0645 \\u0645\\u062b\\u0628\\u062a\",\"page\":\"67\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0627\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0645\\u0627 \\u0643\\u064a\\u0648\\u0628\\u0627\\u0643\\u062a\\u0631\\u064a\\u0648 \\u0645\\u0647\\u0627\",\"page\":\"73\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u06cc\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0627\\u0633\\u067e\\u06cc\\u0631\\u0648\\u06a9 \\u062a\\u0647\\u0627\",\"page\":\"78\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0686\\u0647\\u0627\\u0631\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0631\\u06cc\\u06a9\\u062a\\u0632\\u06cc\\u0627\",\"page\":\"84\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u067e\\u0627\\u0646\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0628\\u0627\\u0643\\u062a\\u0631 \\u064a\\u0647\\u0627\\u064a \\u0628 \\u064a\\u0647\\u0648\\u0627\\u0632\\u06cc\",\"page\":\"90\"}]},{\"title\":\"\\u0628\\u062e\\u0634 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u0648\\u06cc\\u0631\\u0648 \\u0633 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc\",\"page\":\"92\",\"children\":[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0634\\u0627\\u0646\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: \\u0648\\u06cc\\u0631\\u0648 \\u0633 \\u0634\\u0646\\u0627\\u0633\\u06cc\",\"page\":\"93\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u0641\\u062f\\u0647\\u0645: \\u067e\\u064a\\u0634\\u06af\\u064a\\u0631\\u064a \\u0648 \\u062f\\u0631\\u0645\\u0627\\u0646 \\u0639\\u0641\\u0648\\u0646 \\u062a\\u0647\\u0627\\u064a \\u0648\\u064a\\u0631\\u0648\\u0633\\u064a\",\"page\":\"99\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0647\\u062c\\u062f\\u0647\\u0645: DNA \\u0648\\u064a\\u0631\\u0648 \\u0633\\u0647\\u0627\",\"page\":\"101\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0646\\u0648\\u0632\\u062f\\u0647\\u0645: RNA \\u0648\\u064a\\u0631\\u0648 \\u0633\\u0647\\u0627\",\"page\":\"111\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0628\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645: \\u0648\\u064a\\u0631\\u0648 \\u0633\\u0647\\u0627\\u064a \\u0647\\u067e\\u0627\\u062a\\u064a\\u062a\",\"page\":\"125\"}]}]","created_at":"2017-10-13 14:09:59","updated_at":"2022-05-28 15:55:03","process_started_at":"2017-11-09 19:46:35","process_done_at":"2017-11-09 19:49:49","process_failed_at":null,"pages_count":136,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"8110a1dd3e217fd5f3a4c03c1744cb816b44d1b54598df62db171ab64a7527b4f598832e5d8914db59cc39def0226821771acd786916cd9580a550772c182980","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۶"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":853,"title":"اپیدمیولوژی میکروب‌ها","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2180f30cba4c29dd","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:24:03","updated_at":"2024-02-17 13:11:07","study_fields":[{"id":235,"title":"زیست شناسی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"8a61e47f50869002","books_count":238,"created_at":"2017-10-07 11:22:49","updated_at":"2024-05-27 11:50:41","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1032,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-07-14 20:11:01"}]}]},{"id":36544,"title":"مقدمات پزشکی عملی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7645d33c79282fa9","type":"","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:55:23","updated_at":"2022-12-14 12:32:02","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]}],"price_fa":"۱۲۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"GBS-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B2","urlify":"GBS-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AA%D8%B2","pages_count_fa":"۱۳۶","previews":null,"score":0},{"id":3794857,"title":"هاریسون (بیماری های خون) کم خونی فقر آهن و سایر کم خونی های هیپوپرولیفراتیو، اختلالات هموگولوبین","price":8000,"ebook_price":"۴‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲‌,‌۸۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9f0a1f92dad8b192/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9f0a1f92dad8b192/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9f0a1f92dad8b192/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9f0a1f92dad8b192/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9f0a1f92dad8b192/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002385437","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"کتاب هاریسون (بیماری های خون) کم خونی فقر آهن و سایر کم خونی های هیپوپرولیفراتیو، اختلالات هموگولوبین 2015 یکی از مهم‌ترین مراجع نوشتاری درباره بیماری‌های مرتبط با خون برای مطالعه دانشجویان ...","pages_count":37,"keywords":"null","token":"9f0a1f92dad8b192","created_at":"2018-03-05 16:05:22","updated_at":"2022-08-09 16:34:54","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 18:35:45","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"در مای بوکت می‌توانید با صرف هزینه‌ای بسیار معقول‌تر، نسخه ایبوک کتاب هاریسون (بیماری‌های خون) از انتشارات تیمورزاده را تهیه کنید.","meta_title":"کتاب هاریسون بیماری‌های خون انتشارات تیمورزاده-مای بوکت","stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1916701,"title":"اسماعیل شهابی","meta_title":"اسماعیل شهابی","meta_description":"اسماعیل شهابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسماعیل","lastname":"شهابی","token":"2d4c2c05e94c7985","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916702,"title":"محمد مصلح آبادی","meta_title":"محمد مصلح آبادی","meta_description":"محمد مصلح آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مصلح آبادی","token":"7544cfa03df74dcb","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916703,"title":"مهدیه مهرپوری","meta_title":"مهدیه مهرپوری","meta_description":"مهدیه مهرپوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدیه","lastname":"مهرپوری","token":"749deb751462d1f5","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916701,"title":"اسماعیل شهابی","meta_title":"اسماعیل شهابی","meta_description":"اسماعیل شهابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسماعیل","lastname":"شهابی","token":"2d4c2c05e94c7985","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916702,"title":"محمد مصلح آبادی","meta_title":"محمد مصلح آبادی","meta_description":"محمد مصلح آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مصلح آبادی","token":"7544cfa03df74dcb","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916703,"title":"مهدیه مهرپوری","meta_title":"مهدیه مهرپوری","meta_description":"مهدیه مهرپوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدیه","lastname":"مهرپوری","token":"749deb751462d1f5","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783545,"file":"5a9d085361ee45.00256460.pdf","book_id":3794857,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2022-08-09 16:34:55","process_started_at":"2018-03-05 16:29:56","process_done_at":"2018-03-05 16:31:33","process_failed_at":null,"pages_count":37,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"edcc8286b6c304946f55b3ceadc130e93bbad318357bb67174324584d4030c115a010bb166225b23ad21f1f3bdbf9e9b9f7a35fbb12dc62a7217e4197e1d62d6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۷"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9847,"title":"بیماری‌های خون و سرطان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f09b2b360300be31","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2023-02-12 15:23:26","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]}],"price_fa":"۸‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86--%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86","urlify":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86--%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%81%D9%82%D8%B1-%D8%A2%D9%87%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%85-%D8%AE%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D9%BE%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%88%DA%AF%D9%88%D9%84%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%86","pages_count_fa":"۳۷","previews":null,"score":0},{"id":162,"title":"هاریسون بیماری های کلیه و مجاری ادراری","price":49000,"ebook_price":"۲۴‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۴‌,‌۷۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9e6491a4284714b9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9e6491a4284714b9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9e6491a4284714b9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9e6491a4284714b9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9e6491a4284714b9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/9e6491a4284714b9/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/9e6491a4284714b9/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/9e6491a4284714b9/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/9e6491a4284714b9/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/9e6491a4284714b9/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786002383327","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"کتاب اصول طب داخلی هاریسون که اکنون با ترجمه ویراست نوزدهم ان در خدمت دانشجویان و همکاران هستیم، اولین بار در سال 1950 میلادی و به وسیله دکتر تینسلی راندولف هاریسون به نگارش درامد. دکترهاریسون در اولی...","pages_count":280,"keywords":"null","token":"9e6491a4284714b9","created_at":"2017-10-13 13:25:47","updated_at":"2022-12-24 15:25:08","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":49000,"cache":1,"authors":[{"id":318,"title":"کاسپر دنیس ال","meta_title":"کاسپر دنیس ال","meta_description":"کاسپر دنیس ال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کاسپر","lastname":"دنیس ال","token":"f484445198905eb1","created_at":"2017-10-11 15:38:58","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":328,"title":"دلارا صالحی فر","meta_title":"دلارا صالحی فر","meta_description":"دلارا صالحی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دلارا","lastname":"صالحی فر","token":"01c3d197a48a274d","created_at":"2017-10-11 15:48:40","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":331,"title":"آیدا معافی","meta_title":"آیدا معافی","meta_description":"آیدا معافی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آیدا","lastname":"معافی","token":"ae1daa297f57d351","created_at":"2017-10-11 15:49:08","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":333,"title":"راضیه لطفی","meta_title":"راضیه لطفی","meta_description":"راضیه لطفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"راضیه","lastname":"لطفی","token":"d08c8a0600ae4547","created_at":"2017-10-11 15:49:18","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":341,"title":"آلفرد ال جورج","meta_title":"آلفرد ال جورج","meta_description":"آلفرد ال جورج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آلفرد","lastname":"ال جورج","token":"2b8fa4f4032edf25","created_at":"2017-10-13 13:35:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":318,"title":"کاسپر دنیس ال","meta_title":"کاسپر دنیس ال","meta_description":"کاسپر دنیس ال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کاسپر","lastname":"دنیس ال","token":"f484445198905eb1","created_at":"2017-10-11 15:38:58","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":341,"title":"آلفرد ال جورج","meta_title":"آلفرد ال جورج","meta_description":"آلفرد ال جورج - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آلفرد","lastname":"ال جورج","token":"2b8fa4f4032edf25","created_at":"2017-10-13 13:35:55","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":328,"title":"دلارا صالحی فر","meta_title":"دلارا صالحی فر","meta_description":"دلارا صالحی فر - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دلارا","lastname":"صالحی فر","token":"01c3d197a48a274d","created_at":"2017-10-11 15:48:40","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":331,"title":"آیدا معافی","meta_title":"آیدا معافی","meta_description":"آیدا معافی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"آیدا","lastname":"معافی","token":"ae1daa297f57d351","created_at":"2017-10-11 15:49:08","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":333,"title":"راضیه لطفی","meta_title":"راضیه لطفی","meta_description":"راضیه لطفی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"راضیه","lastname":"لطفی","token":"d08c8a0600ae4547","created_at":"2017-10-11 15:49:18","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"views":0,"e_book":{"id":141,"file":"59e08da41c7f19.41023219.pdf","book_id":162,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 61\\u0622\\u0632\\u0648\\u062a\\u0645\\u064a \\u0648 \\u0627\\u062e\\u062a\\u0644\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a \\u0627\\u062f\\u0631\\u0627\\u0631\\u064a\",\"page\":\"14\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 62e\\u0627\\u0637\\u0644\\u0633 \\u0631\\u0633\\u0648\\u0628\\u0627\\u062a \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0648\\u06cc \\u0648 \\u0628\\u06cc\\u0648\\u067e\\u0633 \\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0647\",\"page\":\"26\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 63\\u0627\\u062e\\u062a\\u0644\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a \\u0622\\u0628 \\u0648 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062a\",\"page\":\"47\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 64e\\u0627\\u062e\\u062a\\u0644\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a \\u0622\\u0628 \\u0648 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062a \\u0648 \\u0627\\u0633\\u06cc\\u062f \\u0648 \\u0628\\u0627\\u0632\",\"page\":\"79\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 65\\u0647\\u064a\\u067e\\u0631\\u0643\\u0644\\u0633\\u0645\\u064a \\u0648 \\u0647\\u064a\\u067e\\u0648\\u0643\\u0644\\u0633\\u0645\\u064a\",\"page\":\"95\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 66\\u0627\\u0633\\u06cc\\u062f\\u0648\\u0632 \\u0648 \\u0622\\u0644\\u06a9\\u0627\\u0644\\u0648\\u0632\",\"page\":\"100\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 332e\\u0628\\u064a\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u064a \\u0633\\u0644\\u0648\\u0644\\u064a \\u0648 \\u0645\\u0648\\u0644\\u0643\\u0648\\u0644\\u064a \\u0643\\u0644\\u064a\\u0647\",\"page\":\"116\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 334\\u0622\\u0633\\u064a\\u0628 \\u0643\\u0644\\u064a\\u0648\\u064a \\u062d\\u0627\\u062f\",\"page\":\"133\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 335\\u0628\\u064a\\u0645\\u0627\\u0631\\u064a \\u0645\\u0632\\u0645\\u0646 \\u0643\\u0644\\u064a\\u0647\",\"page\":\"153\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 336\\u062f\\u064a\\u0627\\u0644\\u064a\\u0632 \\u062f\\u0631 \\u062f\\u0631\\u0645\\u0627\\u0646 \\u0646\\u0627\\u0631\\u0633\\u0627\\u064a\\u064a \\u0643\\u0644\\u064a\\u0647\",\"page\":\"172\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 337\\u067e\\u064a\\u0648\\u0646\\u062f \\u062f\\u0631 \\u062f\\u0631\\u0645\\u0627\\u0646 \\u0646\\u0627\\u0631\\u0633\\u0627\\u064a\\u064a \\u0643\\u0644\\u064a\\u0648\\u064a\",\"page\":\"179\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 338\\u0628\\u064a\\u0645\\u0627\\u0631 \\u064a\\u0647\\u0627\\u064a \\u06af\\u0644\\u0648\\u0645\\u0631\\u0648\\u0644\\u064a\",\"page\":\"190\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 339\\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc \\u067e\\u0644 \\u06cc\\u06a9\\u06cc\\u0633\\u062a\\u06cc\\u06a9 \\u0648 \\u062f\\u06cc\\u06af\\u0631 \\u0627\\u062e\\u062a\\u0644\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a \\u0627\\u0631\\u062b\\u06cc \\u062f\\u0631 \\u0631\\u0634\\u062f \\u0648 \\u067e\\u06cc\\u0634\\u0631\\u0641\\u062a \\u062a\\u0648\\u0628\\u0648 \\u0644\\u0647\\u0627\",\"page\":\"222\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 340\\u0628\\u064a\\u0645\\u0627\\u0631\\u064a \\u062a\\u0648\\u0628\\u0648\\u0644\\u064a \\u0628\\u064a\\u0646\\u0627\\u0628\\u064a\\u0646\\u064a \\u0643\\u0644\\u064a\\u0647\",\"page\":\"233\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 341\\u0622\\u0633\\u06cc\\u0628 \\u0639\\u0631\\u0648\\u0642\\u06cc \\u0628\\u0647 \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0647\",\"page\":\"245\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 342\\u0633\\u0646 \\u06af\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0633\\u062a\\u06af\\u0627\\u0647 \\u0627\\u062f\\u0631\\u0627\\u0631\\u06cc\",\"page\":\"251\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 343\\u0627\\u0646\\u0633\\u062f\\u0627\\u062f \\u0645\\u062c\\u0627\\u0631\\u064a \\u0627\\u062f\\u0631\\u0627\\u0631\\u064a\",\"page\":\"260\"}]","created_at":"2017-10-13 13:25:48","updated_at":"2022-05-28 15:48:04","process_started_at":"2017-11-09 19:13:31","process_done_at":"2017-11-09 19:21:18","process_failed_at":null,"pages_count":280,"version":"5.15.7","dir":"rtl","password":"92c72b5c415a28b334bdcd06f90a87c084067ce04aa4d01216d639d4d284f11e3b7ba3e6dfd8376b33af9153753f56bfbfbc59236af08fe9ea6f38055a88875f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۸۰"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":29041,"title":"فیزیولوژی کلیه و مایعات بدن","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"555499ffd3330cc7","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:42:56","updated_at":"2022-08-10 14:17:33","study_fields":[{"id":1174,"title":"بیوشیمی بالینی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":10,"token":"95b242c90bb1a583","books_count":26,"created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2023-10-23 14:14:32","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1032,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-07-14 20:11:01"}]}]},{"id":36544,"title":"مقدمات پزشکی عملی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7645d33c79282fa9","type":"","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:55:23","updated_at":"2022-12-14 12:32:02","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]}],"price_fa":"۴۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C","urlify":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DB%8C","pages_count_fa":"۲۸۰","previews":null,"score":0},{"id":266,"title":"فیزیک پزشکی","price":95000,"ebook_price":"۴۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۲۸‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4027659e56ccd296/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4027659e56ccd296/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4027659e56ccd296/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4027659e56ccd296/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4027659e56ccd296/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4027659e56ccd296/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4027659e56ccd296/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4027659e56ccd296/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4027659e56ccd296/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4027659e56ccd296/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9789646772519","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1393,"nobat_chap":1,"description":"فیزیک پزشکی جزی اولین دروس تخصصی است که دانشجویان رشته‌های مهندسی پزشکی، پزشکی، دندانپزشکی و مامایی را با کاربرد اصول پایهای فیزیک در سیستمهای زیستی و تجهیزات پزشکی آشنا می‌کند. علاوه بر نقش مهم این د...","pages_count":240,"keywords":null,"token":"4027659e56ccd296","created_at":"2017-10-15 12:06:50","updated_at":"2022-12-24 15:26:01","publisher_id":57,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"بابازاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":668,"title":"مایک کراندل","meta_title":"مایک کراندل","meta_description":"مایک کراندل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایک","lastname":"کراندل","token":"4e8d2c1396919da6","created_at":"2017-10-15 11:56:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":669,"title":"کوین پروکتور","meta_title":"کوین پروکتور","meta_description":"کوین پروکتور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کوین","lastname":"پروکتور","token":"2df13c491fd3fd2f","created_at":"2017-10-15 11:56:21","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":671,"title":"دکتر سامان پروانه","meta_title":"دکتر سامان پروانه","meta_description":"دکتر سامان پروانه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سامان","lastname":"پروانه","token":"ec19e0d10ab6608c","created_at":"2017-10-15 11:56:34","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":674,"title":"مهندس حسین اصلیان","meta_title":"مهندس حسین اصلیان","meta_description":"مهندس حسین اصلیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس حسین","lastname":"اصلیان","token":"a74850dea91c5f58","created_at":"2017-10-15 11:56:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":668,"title":"مایک کراندل","meta_title":"مایک کراندل","meta_description":"مایک کراندل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مایک","lastname":"کراندل","token":"4e8d2c1396919da6","created_at":"2017-10-15 11:56:10","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":669,"title":"کوین پروکتور","meta_title":"کوین پروکتور","meta_description":"کوین پروکتور - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"کوین","lastname":"پروکتور","token":"2df13c491fd3fd2f","created_at":"2017-10-15 11:56:21","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":671,"title":"دکتر سامان پروانه","meta_title":"دکتر سامان پروانه","meta_description":"دکتر سامان پروانه - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر سامان","lastname":"پروانه","token":"ec19e0d10ab6608c","created_at":"2017-10-15 11:56:34","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":674,"title":"مهندس حسین اصلیان","meta_title":"مهندس حسین اصلیان","meta_description":"مهندس حسین اصلیان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهندس حسین","lastname":"اصلیان","token":"a74850dea91c5f58","created_at":"2017-10-15 11:56:53","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":245,"file":"59e31e22797543.56265088.pdf","book_id":266,"toc":"[{\"page\":6,\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647 \\u0646\\u0648\\u06cc\\u0633\\u0646\\u062f\\u06af\\u0627\\u0646\"},{\"page\":8,\"title\":\"\\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647 \\u0645\\u062a\\u0631\\u062c\\u0645\\u06cc\\u0646\"},{\"page\":10,\"title\":\"\\u0641\\u0647\\u0631\\u0633\\u062a \\u0645\\u0637\\u0627\\u0644\\u0628\"},{\"page\":18,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 1\"},{\"page\":18,\"title\":\"\\u0686\\u0634\\u0645 \\u0648 \\u0628\\u06cc\\u0646\\u0627\\u06cc\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":18,\"title\":\"1-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":21,\"title\":\"1-2 \\u062a\\u0634\\u06a9\\u06cc\\u0644 \\u06cc\\u06a9 \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631 \\u0648\\u0627\\u0642\\u0639\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":21,\"title\":\"1-2-1 \\u0645\\u062d\\u0644 \\u0642\\u0631\\u0627\\u0631\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631 \\u062a\\u0634\\u06a9\\u06cc\\u0644 \\u0634\\u062f\\u0647 \\u0628\\u0647 \\u0648\\u0633\\u06cc\\u0644\\u0647 \\u0639\\u062f\\u0633\\u06cc \\u0645\\u062d\\u062f\\u0628\"},{\"page\":23,\"title\":\"1-2-2 \\u062a\\u0648\\u0627\\u0646 \\u06cc\\u06a9 \\u0639\\u062f\\u0633\\u06cc\"}]},{\"page\":25,\"title\":\"1-3 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0686\\u0634\\u0645\"},{\"page\":29,\"title\":\"1-4 \\u062a\\u0637\\u0627\\u0628\\u0642 \\u0686\\u0634\\u0645\",\"children\":[{\"page\":30,\"title\":\"1-4-1 \\u0639\\u0645\\u0642 \\u0645\\u06cc\\u062f\\u0627\\u0646 \\u0648 \\u0639\\u0645\\u0642 \\u06a9\\u0627\\u0646\\u0648\\u0646\"}]},{\"page\":32,\"title\":\"1-5 \\u0642\\u062f\\u0631\\u062a \\u062a\\u0641\\u06a9\\u06cc\\u06a9 \\u0686\\u0634\\u0645\"},{\"page\":37,\"title\":\"1-6 \\u067e\\u0627\\u0633\\u062e \\u0686\\u0634\\u0645 \\u0628\\u0647 \\u062a\\u063a\\u06cc\\u06cc\\u0631\\u0627\\u062a \\u0637\\u0648\\u0644 \\u0645\\u0648\\u062c \\u0648 \\u0634\\u062f\\u062a\"},{\"page\":40,\"title\":\"1-7 \\u0639\\u06cc\\u0648\\u0628 \\u0686\\u0634\\u0645\",\"children\":[{\"page\":40,\"title\":\"1-7-1 \\u0646\\u0632\\u062f\\u06cc\\u06a9\\u200c\\u0628\\u06cc\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":43,\"title\":\"1-7-2 \\u062f\\u0648\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":44,\"title\":\"1-7-3 \\u0622\\u0633\\u062a\\u06cc\\u06af\\u0645\\u0627\\u062a\\u06cc\\u0633\\u0645\"},{\"page\":47,\"title\":\"1-7-4 \\u067e\\u06cc\\u0631\\u0686\\u0634\\u0645\\u06cc\"},{\"page\":48,\"title\":\"1-7-5 \\u06a9\\u0648\\u0631\\u0631\\u0646\\u06af\\u06cc\"}]},{\"page\":49,\"title\":\"1-8 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":51,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 2\"},{\"page\":51,\"title\":\"\\u06af\\u0648\\u0634 \\u0648 \\u0634\\u0646\\u0648\\u0627\\u06cc\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":51,\"title\":\"2-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":52,\"title\":\"2-2 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u06af\\u0648\\u0634\\u202c\",\"children\":[{\"page\":53,\"title\":\"2-2-1 \\u06af\\u0648\\u0634 \\u0628\\u06cc\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":54,\"title\":\"2-2-2 \\u06af\\u0648\\u0634 \\u0645\\u06cc\\u0627\\u0646\\u06cc\"},{\"page\":55,\"title\":\"2-2-3 \\u06af\\u0648\\u0634 \\u062f\\u0631\\u0648\\u0646\\u06cc\"}]},{\"page\":57,\"title\":\"2-3 \\u067e\\u0627\\u0633\\u062e \\u06af\\u0648\\u0634\",\"children\":[{\"page\":57,\"title\":\"2-3-1 \\u067e\\u0627\\u0633\\u062e \\u0641\\u0631\\u06a9\\u0627\\u0646\\u0633\\u06cc\"},{\"page\":60,\"title\":\"2-3-2 \\u067e\\u0627\\u0633\\u062e \\u0634\\u062f\\u062a\"},{\"page\":66,\"title\":\"2-3-3 \\u0628\\u0644\\u0646\\u062f\\u06cc \\u0635\\u062f\\u0627 \\u0648 \\u062d\\u0633\\u0627\\u0633\\u06cc\\u062a\"}]},{\"page\":68,\"title\":\"2-4 \\u0627\\u062b\\u0631 \\u0646\\u0648\\u06cc\\u0632\"},{\"page\":70,\"title\":\"2-5 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u200c\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":73,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 3\"},{\"page\":73,\"title\":\"\\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645 \\u0642\\u0644\\u0628\\u06cc-\\u0639\\u0631\\u0648\\u0642\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":73,\"title\":\"3-1 \\u067e\\u062a\\u0627\\u0646\\u0633\\u06cc\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0632\\u06cc\\u0633\\u062a\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":74,\"title\":\"3-1-1 \\u0633\\u0644\\u0648\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0639\\u0635\\u0628\\u06cc\"},{\"page\":76,\"title\":\"3-1-2 \\u067e\\u062a\\u0627\\u0646\\u0633\\u06cc\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0633\\u062a\\u0631\\u0627\\u062d\\u062a \\u0648 \\u0639\\u0645\\u0644\"}]},{\"page\":79,\"title\":\"3-2 \\u0642\\u0644\\u0628\",\"children\":[{\"page\":79,\"title\":\"3-2-1 \\u06a9\\u0627\\u0631 \\u0642\\u0644\\u0628\"},{\"page\":81,\"title\":\"3-2-2 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u06a9\\u0627\\u0631\\u062f\\u06cc\\u0648\\u06af\\u0631\\u0627\\u0645 (ECG)\"},{\"page\":83,\"title\":\"3-2-3 \\u0636\\u0631\\u0628\\u0627\\u0646 \\u0633\\u0627\\u0632 \\u0645\\u0635\\u0646\\u0648\\u0639\\u06cc\"},{\"page\":84,\"title\":\"3-2-4 \\u062f\\u0641\\u06cc\\u0628\\u0631\\u06cc\\u0644\\u0627\\u062a\\u0648\\u0631\"}]},{\"page\":85,\"title\":\"3-3 \\u0641\\u0634\\u0627\\u0631 \\u062e\\u0648\\u0646\",\"children\":[{\"page\":88,\"title\":\"3-3-1 \\u0627\\u0633\\u0641\\u06cc\\u06af\\u0645\\u0648\\u0645\\u0627\\u0646\\u0648\\u0645\\u062a\\u0631\"}]},{\"page\":90,\"title\":\"3-4 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u200c\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":92,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 4\"},{\"page\":92,\"title\":\"\\u0645\\u06a9\\u0627\\u0646\\u06cc\\u06a9 \\u0628\\u062f\\u0646\",\"children\":[{\"page\":93,\"title\":\"4-1 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0628\\u062f\\u0646 \\u0627\\u0646\\u0633\\u0627\\u0646\"},{\"page\":95,\"title\":\"4-2 \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0647\\u0631\\u0645 \\u062f\\u0631 \\u0628\\u062f\\u0646\"},{\"page\":98,\"title\":\"4-3 \\u062e\\u0645 \\u0634\\u062f\\u0646 \\u0648 \\u0628\\u0644\\u0646\\u062f \\u0643\\u0631\\u062f\\u0646\"},{\"page\":103,\"title\":\"4-4 \\u0646\\u06cc\\u0631\\u0648\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0631\\u06af\\u06cc\\u0631 \\u062f\\u0631 \\u0631\\u0627\\u0647 \\u0631\\u0641\\u062a\\u0646 \\u0648 \\u062f\\u0648\\u06cc\\u062f\\u0646\"},{\"page\":104,\"title\":\"4-5 \\u0646\\u06cc\\u0627\\u0632\\u0645\\u0646\\u062f\\u06cc\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0646\\u0631\\u0698\\u06cc \\u0628\\u062f\\u0646\"},{\"page\":108,\"title\":\"4-6 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u200c\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":111,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 5\"},{\"page\":111,\"title\":\"\\u062a\\u0627\\u0628\\u0634 \\u06cc\\u0648\\u0646\\u06cc\\u0632\\u0627\\u0646\",\"children\":[{\"page\":111,\"title\":\"5-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":113,\"title\":\"5-2 \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648 \\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u0648\\u0645\\u063a\\u0646\\u0627\\u0637\\u06cc\\u0633\",\"children\":[{\"page\":113,\"title\":\"5-2-1 \\u0641\\u0648\\u062a\\u0648\\u0646\"}]},{\"page\":114,\"title\":\"5-3 \\u0645\\u06a9\\u0627\\u0646\\u06cc\\u0633\\u0645\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062a\\u0636\\u0639\\u06cc\\u0641\",\"children\":[{\"page\":115,\"title\":\"5-3-1 \\u067e\\u0631\\u0627\\u06a9\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc \\u0633\\u0627\\u062f\\u0647\"},{\"page\":115,\"title\":\"5-3-2 \\u0627\\u062b\\u0631 \\u0641\\u0648\\u062a\\u0648\\u0627\\u0644\\u06a9\\u062a\\u0631\\u06cc\\u06a9\"},{\"page\":116,\"title\":\"5-3-3 \\u067e\\u0631\\u0627\\u06a9\\u0646\\u062f\\u06af\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0645\\u067e\\u062a\\u0648\\u0646\"},{\"page\":116,\"title\":\"5-3-4 \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0632\\u0648\\u062c\"},{\"page\":116,\"title\":\"5-3-5 \\u0636\\u0631\\u0627\\u06cc\\u0628 \\u062a\\u0636\\u0639\\u06cc\\u0641\"}]},{\"page\":121,\"title\":\"5-4 \\u0627\\u062b\\u0631\\u0627\\u062a \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648\\u0647\\u0627\"},{\"page\":123,\"title\":\"5-5 \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647\\u200c\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":124,\"title\":\"5-5-1 \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648\\u062f\\u0647\\u06cc\"},{\"page\":125,\"title\":\"5-5-2 \\u062f\\u0648\\u0632 \\u062c\\u0630\\u0628\\u06cc\"},{\"page\":126,\"title\":\"5-5-3 \\u062f\\u0648\\u0632 \\u0645\\u0639\\u0627\\u062f\\u0644\"},{\"page\":127,\"title\":\"5-5-4 \\u0646\\u0631\\u062e \\u062f\\u0648\\u0632\"}]},{\"page\":128,\"title\":\"5-6 \\u0633\\u0637\\u0648\\u062d \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648 \\u0648 \\u062d\\u0641\\u0627\\u0638\\u062a\",\"children\":[{\"page\":128,\"title\":\"5-6-1 \\u062a\\u0627\\u0628\\u0634 \\u0632\\u0645\\u06cc\\u0646\\u0647\"},{\"page\":130,\"title\":\"5-6-2 \\u062d\\u0641\\u0627\\u0638\\u062a \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\"},{\"page\":132,\"title\":\"5-6-3 \\u0645\\u0627\\u0646\\u06cc\\u062a\\u0648\\u0631\\u06cc\\u0646\\u06af \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648\"}]},{\"page\":133,\"title\":\"5-7 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":136,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 6\"},{\"page\":136,\"title\":\"\\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\",\"children\":[{\"page\":136,\"title\":\"6-1 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633 \\u062f\\u0631 \\u067e\\u0632\\u0634\\u06a9\\u06cc\"},{\"page\":137,\"title\":\"6-2 \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\"},{\"page\":139,\"title\":\"6-3 \\u0627\\u0646\\u0631\\u0698\\u06cc \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633 \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0634\\u062f\\u0647\",\"children\":[{\"page\":140,\"title\":\"6-3-1 \\u0637\\u06cc\\u0641 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\"}]},{\"page\":142,\"title\":\"6-4 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633 \\u062f\\u0631 \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":142,\"title\":\"6-4-1 \\u0641\\u06cc\\u0644\\u062a\\u0631\\u0647\\u0627\"},{\"page\":144,\"title\":\"6-4-2 \\u062a\\u0623\\u062b\\u06cc\\u0631 \\u0639\\u062f\\u062f \\u0627\\u062a\\u0645\\u06cc \\u0645\\u0627\\u062f\\u0647 \\u062c\\u0627\\u0630\\u0628 \\u0631\\u0648\\u06cc \\u06cc\\u06a9 \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\"},{\"page\":146,\"title\":\"6-4-3 \\u0627\\u062b\\u0631 \\u0627\\u0646\\u0631\\u0698\\u06cc \\u0641\\u0648\\u062a\\u0648\\u0646\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633\"}]},{\"page\":146,\"title\":\"6-5 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0627\\u0634\\u0639\\u0647 \\u0627\\u06cc\\u06a9\\u0633 \\u062f\\u0631 \\u062f\\u0631\\u0645\\u0627\\u0646\",\"children\":[{\"page\":147,\"title\":\"6-5-1 \\u06a9\\u0627\\u0647\\u0634 \\u0622\\u0633\\u06cc\\u0628 \\u0628\\u0647 \\u0633\\u0644\\u0648\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u0627\\u0644\\u0645\"}]},{\"page\":148,\"title\":\"6-6 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":151,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u06447\"},{\"page\":151,\"title\":\"\\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06cc\\u0632\\u0648\\u062a\\u0648\\u067e\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":152,\"title\":\"7-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":153,\"title\":\"7-2 \\u0648\\u0627\\u067e\\u0627\\u0634\\u06cc \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06a9\\u062a\\u06cc\\u0648\",\"children\":[{\"page\":156,\"title\":\"7-2-1 \\u0646\\u06cc\\u0645\\u0647\\u0639\\u0645\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\"}]},{\"page\":158,\"title\":\"7-3 \\u0627\\u0646\\u062a\\u062e\\u0627\\u0628 \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06cc\\u0632\\u0648\\u062a\\u0648\\u067e\\u0647\\u0627 \\u0628\\u0631\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u062f\\u0631 \\u067e\\u0632\\u0634\\u06a9\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":160,\"title\":\"7-3-1 \\u0645\\u0646\\u0627\\u0633\\u0628 \\u0628\\u0648\\u062f\\u0646 \\u0634\\u06cc\\u0645\\u06cc\\u0627\\u06cc\\u06cc\"},{\"page\":160,\"title\":\"7-3-2 \\u0631\\u0641\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0628\\u06cc\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\\u06cc\"},{\"page\":161,\"title\":\"7-3-3 \\u062e\\u0648\\u0627\\u0635 \\u0641\\u06cc\\u0632\\u06cc\\u06a9\\u06cc\"}]},{\"page\":162,\"title\":\"7-4 \\u062a\\u0648\\u0644\\u06cc\\u062f \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06cc\\u0632\\u0648\\u062a\\u0648\\u067e\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":163,\"title\":\"7-4-1 \\u0631\\u0648\\u0634\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0631\\u0622\\u06a9\\u062a\\u0648\\u0631 \\u0647\\u0633\\u062a\\u0647\\u0627\\u06cc\"},{\"page\":163,\"title\":\"7-4-2 \\u0631\\u0648\\u0634\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0634\\u062a\\u0627\\u0628\\u062f\\u0647\\u0646\\u062f\\u0647\"},{\"page\":165,\"title\":\"7-4-3 \\u0698\\u0646\\u0631\\u0627\\u062a\\u0648\\u0631 \\u062a\\u06a9\\u0646\\u0633\\u06cc\\u0645\"}]},{\"page\":168,\"title\":\"7-5 \\u0645\\u062b\\u0627\\u0644\\u0647\\u0627\\u06cc\\u06cc \\u0627\\u0632 \\u0645\\u0635\\u0627\\u0631\\u0641 \\u0631\\u0627\\u062f\\u06cc\\u0648\\u0627\\u06cc\\u0632\\u0648\\u062a\\u0648\\u067e\",\"children\":[{\"page\":168,\"title\":\"7-5-1 \\u062a\\u0634\\u062e\\u06cc\\u0635\",\"children\":[{\"page\":168,\"title\":\"7-5-1-1 \\u062a\\u06cc\\u0631\\u0648\\u0626\\u06cc\\u062f\"},{\"page\":169,\"title\":\"7-5-1-2 \\u0639\\u0645\\u0644\\u06a9\\u0631\\u062f \\u0631\\u06cc\\u0647\"},{\"page\":169,\"title\":\"7-5-1-3 \\u0633\\u0631\\u0637\\u0627\\u0646 \\u0627\\u0633\\u062a\\u062e\\u0648\\u0627\\u0646\"},{\"page\":170,\"title\":\"7-5-1-4 \\u0645\\u0627\\u06cc\\u0639\\u0627\\u062a \\u0628\\u062f\\u0646\"}]},{\"page\":171,\"title\":\"7-5-2- \\u062f\\u0631\\u0645\\u0627\\u0646\"}]},{\"page\":171,\"title\":\"7-6 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":175,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 8\"},{\"page\":175,\"title\":\"\\u0622\\u0634\\u06a9\\u0627\\u0631\\u0633\\u0627\\u0632\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":176,\"title\":\"8-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":177,\"title\":\"8-2 \\u0641\\u06cc\\u0644\\u0645 \\u0628\\u062c\",\"children\":[{\"page\":177,\"title\":\"8-2-1 \\u062a\\u0623\\u062b\\u06cc\\u0631 \\u067e\\u0631\\u062a\\u0648 \\u06cc\\u0648\\u0646\\u06cc\\u0632\\u0627\\u0646 \\u0631\\u0648\\u06cc \\u0641\\u06cc\\u0644\\u0645 \\u0639\\u06a9\\u0627\\u0633\\u06cc\"},{\"page\":179,\"title\":\"8-2-2 \\u0633\\u0627\\u062e\\u062a\\u0627\\u0631 \\u0641\\u06cc\\u0644\\u0645\\u0628\\u062c\"}]},{\"page\":181,\"title\":\"8-3 \\u062f\\u0648\\u0632\\u06cc\\u0645\\u062a\\u0631 \\u062a\\u0631\\u0645\\u0648\\u0644\\u0648\\u0645\\u06cc\\u0646\\u0633\\u0627\\u0646\\u0633\"},{\"page\":182,\"title\":\"8-4 \\u0634\\u0645\\u0627\\u0631\\u0646\\u062f\\u0647 \\u0633\\u06cc\\u0646\\u062a\\u0644\\u0627\\u0633\\u06cc\\u0648\\u0646\",\"children\":[{\"page\":182,\"title\":\"8-4-1 \\u0633\\u06cc\\u0646\\u062a\\u06cc\\u0644\\u0627\\u062a\\u0648\\u0631\\u0647\\u0627\"},{\"page\":183,\"title\":\"8-4-2 \\u0641\\u0648\\u062a\\u0648\\u06a9\\u0627\\u062a\\u062f\"},{\"page\":184,\"title\":\"8-4-3 \\u062a\\u06cc\\u0648\\u0628\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0686\\u0646\\u062f \\u0628\\u0631\\u0627\\u0628\\u0631 \\u06a9\\u0646\\u0646\\u062f\\u0647 (PMT)\"},{\"page\":186,\"title\":\"8-4-4 \\u06a9\\u0644\\u06cc\\u0645\\u0627\\u062a\\u0648\\u0631\"},{\"page\":186,\"title\":\"8-4-5 \\u0627\\u0633\\u062a\\u0641\\u0627\\u062f\\u0647 \\u0627\\u0632 \\u0634\\u0645\\u0627\\u0631\\u0646\\u062f\\u0647 \\u0633\\u06cc\\u0646\\u062a\\u06cc\\u0644\\u0627\\u0633\\u06cc\\u0648\\u0646\"}]},{\"page\":188,\"title\":\"8-5 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u0631 \\u062e\\u0637\\u06cc\"},{\"page\":189,\"title\":\"8-6 \\u062f\\u0648\\u0631\\u0628\\u06cc\\u0646 \\u06af\\u0627\\u0645\\u0627\"},{\"page\":191,\"title\":\"8-7 \\u062a\\u0635\\u0648\\u06cc\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f\\u0627\\u0631\\u06cc \\u062a\\u0634\\u062f\\u06cc\\u062f \\u0645\\u063a\\u0646\\u0627\\u0637\\u06cc\\u0633\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":192,\"title\":\"8-7-1 \\u062a\\u0634\\u062f\\u06cc\\u062f \\u0645\\u063a\\u0646\\u0627\\u0637\\u06cc\\u0633\\u06cc \\u0647\\u0633\\u062a\\u0647\\u0627\\u06cc\"},{\"page\":195,\"title\":\"8-7-2 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u0631 MRI\"}]},{\"page\":196,\"title\":\"8-8 \\u0641\\u0644\\u0648\\u0631\\u0648\\u0633\\u06a9\\u0648\\u067e\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":198,\"title\":\"8-8-1 \\u0635\\u0641\\u062d\\u0627\\u062a \\u062a\\u0634\\u062f\\u06cc\\u062f\\u06a9\\u0646\\u0646\\u062f\\u0647\"}]},{\"page\":198,\"title\":\"8-9 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u0631 \\u062a\\u0648\\u0645\\u0648\\u06af\\u0631\\u0627\\u0641\\u06cc \\u06a9\\u0627\\u0645\\u067e\\u06cc\\u0648\\u062a\\u0631\\u06cc(CT-Scanner)\"},{\"page\":201,\"title\":\"8-10 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":205,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 9\"},{\"page\":205,\"title\":\"\\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\",\"children\":[{\"page\":205,\"title\":\"9-1 \\u0645\\u0642\\u062f\\u0645\\u0647\"},{\"page\":206,\"title\":\"9-2 \\u0627\\u06cc\\u062c\\u0627\\u062f \\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\"},{\"page\":208,\"title\":\"9-3 \\u062a\\u0634\\u062e\\u06cc\\u0635 \\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\"},{\"page\":210,\"title\":\"9-4 \\u0628\\u0627\\u0632\\u062a\\u0627\\u0628 \\u0627\\u0645\\u0648\\u0627\\u062c \\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\",\"children\":[{\"page\":212,\"title\":\"9-4-1 \\u0627\\u0646\\u062f\\u0627\\u0632\\u0647\\u200c\\u06af\\u06cc\\u0631\\u06cc \\u067e\\u0627\\u0644\\u0633 \\u0627\\u06a9\\u0648\"}]},{\"page\":214,\"title\":\"9-5 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u0648\\u0644\\u062a\\u0631\\u0627\\u0633\\u0648\\u0646\\u062f\",\"children\":[{\"page\":214,\"title\":\"9-5-1 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646 A\"},{\"page\":216,\"title\":\"9-5-2 \\u0627\\u0633\\u06a9\\u0646\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc B\"}]},{\"page\":218,\"title\":\"9-6 \\u062f\\u0627\\u067e\\u0644\\u0631\"},{\"page\":222,\"title\":\"9-7 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]},{\"page\":224,\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 10\"},{\"page\":224,\"title\":\"\\u0644\\u06cc\\u0632\\u0631\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0622\\u0646\\u062f\\u0648\\u0633\\u06a9\\u0648\\u067e\\u0647\\u0627\",\"children\":[{\"page\":224,\"title\":\"10-1 \\u0644\\u06cc\\u0632\\u0631\"},{\"page\":227,\"title\":\"10-2 \\u06a9\\u0627\\u0631\\u0628\\u0631\\u062f \\u0644\\u06cc\\u0632\\u0631\\u0647\\u0627 \\u062f\\u0631 \\u067e\\u0632\\u0634\\u06a9\\u06cc\",\"children\":[{\"page\":227,\"title\":\"10-2-1 \\u0628\\u0647 \\u0639\\u0646\\u0648\\u0627\\u0646 \\u0686\\u0627\\u0642\\u0648\\u06cc \\u062c\\u0631\\u0627\\u062d\\u06cc\"},{\"page\":228,\"title\":\"10-2-2 \\u062f\\u0631 \\u062f\\u0631\\u0645\\u0627\\u0646\"}]},{\"page\":230,\"title\":\"10-3 \\u0627\\u0646\\u062a\\u0642\\u0627\\u0644 \\u0646\\u0648\\u0631 \\u0627\\u0632 \\u0637\\u0631\\u06cc\\u0642 \\u0641\\u06cc\\u0628\\u0631 \\u0634\\u06cc\\u0634\\u0647\\u0627\\u06cc\"},{\"page\":234,\"title\":\"10-4 \\u0622\\u0646\\u062f\\u0648\\u0633\\u06a9\\u0648\\u067e\"},{\"page\":238,\"title\":\"10-5 \\u067e\\u0631\\u0633\\u0634\\u0647\\u0627\"}]}]","created_at":"2017-10-15 12:06:50","updated_at":"2022-04-24 12:29:56","process_started_at":"2017-11-09 23:58:09","process_done_at":"2017-11-10 00:02:29","process_failed_at":null,"pages_count":240,"version":"5.15.2","dir":"rtl","password":"a3f7c9382290f0e64de2fa448db2a351312a5758e22d42a141f36c1602518ce6862bf3c681e59803eed69c4658b71f60b3a83bae7a0fa37ed768880f282a1704","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۰"},"publisher":{"id":57,"title":"بابازاده","description":null,"token":"fe6ae9fddd7391b7","slug":"بابازاده"},"study_subjects":[{"id":28540,"title":"فیزیک پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0541903120079a06","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:42:22","updated_at":"2022-11-23 15:44:59","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]}],"price_fa":"۹۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","pages_count_fa":"۲۴۰","previews":null,"score":0},{"id":3794784,"title":"فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال: غدد درون ریز و تولید مثل - فیزیولوژی ورزش","price":29000,"ebook_price":"۱۴‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۱۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/ebec58aea4f7f802/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/ebec58aea4f7f802/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/ebec58aea4f7f802/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/ebec58aea4f7f802/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/ebec58aea4f7f802/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002382559","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"خرید کتاب دانشگاهی، بخش عمده‌ای از هزینه‌های تحصیل دانشجویان را شامل می‌شود. آیا شما هم نگران صورت‌حساب نهایی کتب ترم تحصیلی جاری هستید؟ فروشگاه اینترنتی بوکت همراه شما است تا بدون دغدغه درباره هزینه‌...","pages_count":222,"keywords":null,"token":"ebec58aea4f7f802","created_at":"2018-03-03 04:15:23","updated_at":"2023-04-01 15:16:46","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:45:24","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1916630,"title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_description":"دکتر محمدرضا بیگدلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا بیگدلی","token":"269d3a8230029e9b","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2018-03-03 04:14:50","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1916642,"title":"جان ادوارد هال","meta_title":"جان ادوارد هال","meta_description":"جان ادوارد هال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"ادوارد هال","token":"249db75a7585b075","created_at":"2018-03-03 04:14:58","updated_at":"2018-03-03 04:14:58","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916642,"title":"جان ادوارد هال","meta_title":"جان ادوارد هال","meta_description":"جان ادوارد هال - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"جان","lastname":"ادوارد هال","token":"249db75a7585b075","created_at":"2018-03-03 04:14:58","updated_at":"2018-03-03 04:14:58","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":1916630,"title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_title":"دکتر محمدرضا بیگدلی","meta_description":"دکتر محمدرضا بیگدلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمدرضا بیگدلی","token":"269d3a8230029e9b","created_at":"2018-03-03 04:14:50","updated_at":"2018-03-03 04:14:50","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":783472,"file":"5a99beedceab37.73525533.pdf","book_id":3794784,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2021-10-09 16:56:10","process_started_at":"2018-03-04 17:58:01","process_done_at":"2018-03-04 18:05:34","process_failed_at":null,"pages_count":222,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"0f5089390e01c23773822b31e9a24adf0d257cc02a54653fd59d5fa88a2cabee1e51e2397741e4408f51cb992bf63e81d60e18b3da589f996eec70713ae3b0b9","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۲۲"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9913,"title":"بیماری‌های غدد درون‌ریز","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"54ed0b37da587e96","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:27","updated_at":"2019-04-28 15:08:57","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]}],"price_fa":"۲۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%84--%D8%BA%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%84---%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4","urlify":"%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%88-%D9%87%D8%A7%D9%84--%D8%BA%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B2-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AB%D9%84---%D9%81%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4","pages_count_fa":"۲۲۲","previews":null,"score":0},{"id":3794867,"title":"هاریسون (بیماری های دستگاه تنفس) بیماری نسج بینابینی ریه، بیماری های پرده جنب، بیماری های میان سینه، اختلالات تهویه آپنه هنگام خواب، پیوند ریه","price":20000,"ebook_price":"۱۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/be0db463a511974e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/be0db463a511974e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/be0db463a511974e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/be0db463a511974e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/be0db463a511974e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/be0db463a511974e/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/be0db463a511974e/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/be0db463a511974e/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/be0db463a511974e/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/be0db463a511974e/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786002385604","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"هاریسون (بیماری های دستگاه تنفس) بیماری نسج بینابینی ریه، بیماری های پرده جنب، بیماری های میان سینه، اختلالات تهویه آپنه هنگام خواب، پیوند ریه...","pages_count":56,"keywords":"null","token":"be0db463a511974e","created_at":"2018-03-06 14:06:10","updated_at":"2018-09-25 12:30:55","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-06 16:25:08","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":20000,"cache":1,"authors":[{"id":321,"title":"یعقوب نادری","meta_title":"یعقوب نادری","meta_description":"یعقوب نادری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یعقوب","lastname":"نادری","token":"d6112e3a3e06634a","created_at":"2017-10-11 15:39:15","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":324,"title":"فروغ عادلی","meta_title":"فروغ عادلی","meta_description":"فروغ عادلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فروغ","lastname":"عادلی","token":"ac37eac976482658","created_at":"2017-10-11 15:39:24","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916707,"title":"خسرو قادریان","meta_title":"خسرو قادریان","meta_description":"خسرو قادریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"خسرو","lastname":"قادریان","token":"346a125b59a1324b","created_at":"2018-03-06 13:28:16","updated_at":"2018-03-06 13:28:16","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":321,"title":"یعقوب نادری","meta_title":"یعقوب نادری","meta_description":"یعقوب نادری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"یعقوب","lastname":"نادری","token":"d6112e3a3e06634a","created_at":"2017-10-11 15:39:15","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":324,"title":"فروغ عادلی","meta_title":"فروغ عادلی","meta_description":"فروغ عادلی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فروغ","lastname":"عادلی","token":"ac37eac976482658","created_at":"2017-10-11 15:39:24","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916707,"title":"خسرو قادریان","meta_title":"خسرو قادریان","meta_description":"خسرو قادریان - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"خسرو","lastname":"قادریان","token":"346a125b59a1324b","created_at":"2018-03-06 13:28:16","updated_at":"2018-03-06 13:28:16","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783555,"file":"5a9e3de2d67f65.23164918.pdf","book_id":3794867,"toc":null,"created_at":"2018-03-06 14:06:11","updated_at":"2018-09-25 12:30:56","process_started_at":"2018-03-06 14:06:12","process_done_at":"2018-03-06 14:07:44","process_failed_at":null,"pages_count":56,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"8f13fcb4dffb5ce5a122fb0f9251c5c440e4aa352859668b3b0e41474b9ddd38e0aa929d2b2373a49c06a26ec21f22e04a5da825f5093e65ea996c5d99d2e9b7","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۶"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9835,"title":"بیماری‌های تنفسی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c3444d065cbf2d4f","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2018-03-06 16:25:08","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]}],"price_fa":"۲۰‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%BE%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%87","urlify":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%86%D9%81%D8%B3--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%AC-%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D9%87%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%87%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D9%BE%D9%86%D9%87-%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%8C-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D9%87","pages_count_fa":"۵۶","previews":null,"score":0},{"id":3794843,"title":"هاریسون (بیماری های اعصاب) الکل و الکلیسم، اختلالات مرتبط با اپیویید کوکایین و دیگر داروهایی که مورد استفاده قرار می گیرند، اعتیاد به کوکایین، بیماری های عصبی و روانی در سربازان جنگی","price":11000,"ebook_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳‌,‌۸۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/226ec99e1525c655/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/226ec99e1525c655/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/226ec99e1525c655/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/226ec99e1525c655/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/226ec99e1525c655/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002385116","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"هاریسون (بیماری های اعصاب) الکل و الکلیسم، اختلالات مرتبط با اپیویید کوکایین و دیگر داروهایی که مورد استفاده قرار می گیرند، اعتیاد به کوکایین، بیماری های عصبی و روانی در سربازان جنگی...","pages_count":55,"keywords":"null","token":"226ec99e1525c655","created_at":"2018-03-05 16:05:13","updated_at":"2018-09-26 14:19:31","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 18:35:35","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":11000,"cache":1,"authors":[{"id":351,"title":"فرزاد پورقاضی","meta_title":"فرزاد پورقاضی","meta_description":"فرزاد پورقاضی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرزاد","lastname":"پورقاضی","token":"22836551904e0709","created_at":"2017-10-13 13:45:25","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":351,"title":"فرزاد پورقاضی","meta_title":"فرزاد پورقاضی","meta_description":"فرزاد پورقاضی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"فرزاد","lastname":"پورقاضی","token":"22836551904e0709","created_at":"2017-10-13 13:45:25","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783531,"file":"5a9d084a2b3261.44177446.pdf","book_id":3794843,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2018-09-26 14:19:32","process_started_at":"2018-03-05 16:19:13","process_done_at":"2018-03-05 16:21:05","process_failed_at":null,"pages_count":55,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"dc5d78aafa37e5f71aefec43776f57cf4f7863ecdfd1a465943b35953bb184976b39381ccd3304256a7a5f0ac8ebd35f4109ab6d6203bd87c2c7fc8808afb9d1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9829,"title":"بیماری‌های اعصاب","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d8729e704f19af24","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2017-12-09 13:45:33","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]}],"price_fa":"۱۱‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C","urlify":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8--%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85%D8%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D8%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86%D8%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%DA%AF%DB%8C","pages_count_fa":"۵۵","previews":null,"score":0},{"id":3794707,"title":"هاریسون (بیماری های گوارش اسهال و یبوست- کاهش وزن ناخواسته- خونریزی دستگاه گوارشه یرقانه تورم شکم و آسیت)","price":12000,"ebook_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/41090b67e02f2374/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/41090b67e02f2374/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/41090b67e02f2374/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/41090b67e02f2374/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/41090b67e02f2374/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002385185","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"هاریسون (بیماری های گوارش اسهال و یبوست- کاهش وزن ناخواسته- خونریزی دستگاه گوارشه یرقانه تورم شکم و آسیت)\n...","pages_count":55,"keywords":"null","token":"41090b67e02f2374","created_at":"2018-03-03 04:13:34","updated_at":"2023-04-07 22:31:43","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:43:50","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1916579,"title":"سجاد قانع عزآبادی","meta_title":"سجاد قانع عزآبادی","meta_description":"سجاد قانع عزآبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سجاد","lastname":"قانع عزآبادی","token":"d35e6691aaef5efa","created_at":"2018-03-03 04:13:34","updated_at":"2018-03-03 04:13:34","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916579,"title":"سجاد قانع عزآبادی","meta_title":"سجاد قانع عزآبادی","meta_description":"سجاد قانع عزآبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سجاد","lastname":"قانع عزآبادی","token":"d35e6691aaef5efa","created_at":"2018-03-03 04:13:34","updated_at":"2018-03-03 04:13:34","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783395,"file":"5a99be7f6e8af7.75643451.pdf","book_id":3794707,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2023-04-07 22:31:43","process_started_at":"2018-03-04 15:31:23","process_done_at":"2018-03-04 15:34:00","process_failed_at":null,"pages_count":55,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"6785ff0cc9d92c011c0bdfbcf5a6434c925e3d0a37af7520df3b69b94b775e8ba78276797b086a4535e52a74b38796294d45c838fa7df3fe5670f03be45f9ccc","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۵"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9943,"title":"بیماری‌های گوارش و کبد","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f3da7dccb84c10eb","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:28","updated_at":"2017-10-07 11:26:28","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]}],"price_fa":"۱۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA--%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87--%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87-%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%AA-","urlify":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%84-%D9%88-%DB%8C%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA--%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D9%88%D8%B2%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%87--%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%87-%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D8%B4%DA%A9%D9%85-%D9%88-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%AA-","pages_count_fa":"۵۵","previews":null,"score":0},{"id":3794834,"title":"هاریسون (بیماری های اعصاب) تشنج و اپیلپسی","price":14000,"ebook_price":"۷‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/93bff9d8f90f1e82/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/93bff9d8f90f1e82/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/93bff9d8f90f1e82/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/93bff9d8f90f1e82/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/93bff9d8f90f1e82/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002385024","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"کتاب هاریسون (بیماری های اعصاب) تشنج و اپیلپسی از انتشارات تیمورزاده در سال 1396 به جامعه آکادمیک ایران عرضه شد. این کتاب دانشگاهی محبوب توسط قلم توانای زینب طاهری به تالیف درآمده و درحال حاضر در وبسا...","pages_count":35,"keywords":"null","token":"93bff9d8f90f1e82","created_at":"2018-03-05 16:05:10","updated_at":"2023-04-01 15:16:46","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 18:35:30","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":14000,"cache":1,"authors":[{"id":1916697,"title":"زینب طاهری","meta_title":"زینب طاهری","meta_description":"زینب طاهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زینب","lastname":"طاهری","token":"0f33d5b77babb137","created_at":"2018-03-05 16:05:10","updated_at":"2018-03-05 16:05:10","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916697,"title":"زینب طاهری","meta_title":"زینب طاهری","meta_description":"زینب طاهری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"زینب","lastname":"طاهری","token":"0f33d5b77babb137","created_at":"2018-03-05 16:05:10","updated_at":"2018-03-05 16:05:10","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783522,"file":"5a9d08464f3e10.41137660.pdf","book_id":3794834,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2019-04-27 15:04:39","process_started_at":"2018-03-05 16:07:04","process_done_at":"2018-03-05 16:08:09","process_failed_at":null,"pages_count":35,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"b10232af90e6429fea402a156101e01aa449b13dd7654f3e0d7e4883625ee5683f2be9a8eb81b815c1c74093d470f5f1ac87a7b908f4739fc4ed2d1e559fe243","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۵"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9829,"title":"بیماری‌های اعصاب","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d8729e704f19af24","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2017-12-09 13:45:33","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]}],"price_fa":"۱۴‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8--%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%BE%D8%B3%DB%8C","urlify":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B5%D8%A7%D8%A8--%D8%AA%D8%B4%D9%86%D8%AC-%D9%88-%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%84%D9%BE%D8%B3%DB%8C","pages_count_fa":"۳۵","previews":null,"score":0},{"id":3794712,"title":"هاریسون (بیماری های گوارش- سندروم روده تحریک پذیر- بیماری ای دیورتیکی و اختلالات شایع آنورکتوم نارسایی عروق مزانتر- انسداد حاد روده- آپاندیسیت حاد و پریتونیت)","price":12000,"ebook_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۴‌,‌۲۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/82e45fd6a69723e2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/82e45fd6a69723e2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/82e45fd6a69723e2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/82e45fd6a69723e2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/82e45fd6a69723e2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002385239","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"کتاب هاریسون (بیماری‌های گوارش-سندروم روده تحریک پذیر-بیماری دیورتیکی و اختلالات شایع آنورکتوم نارسایی عروق مزانتر-انسداد حاد روده-آپاندیسیت حاد و پریتونیت)، بخشی از منبع معتبر و جهانی اصول طب دا...","pages_count":63,"keywords":"null","token":"82e45fd6a69723e2","created_at":"2018-03-03 04:13:37","updated_at":"2023-04-07 22:29:25","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:43:53","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"برای خرید کتاب هاریسون بیماری¬های گوارشی و سندرم روده تحریک پذیر ترجمه سجاد قانع عزآبادی وارد وبسایت مای بوکت شوید. اصول طب داخلی را با تخصصی‌ترین منابع یاد بگیرید!","meta_title":"خرید کتاب هاریسون بیماری¬های گوارشی ترجمه سجاد قانع عزآبادی-مای بوکت","stock":-1,"cache":1,"authors":[{"id":1916579,"title":"سجاد قانع عزآبادی","meta_title":"سجاد قانع عزآبادی","meta_description":"سجاد قانع عزآبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سجاد","lastname":"قانع عزآبادی","token":"d35e6691aaef5efa","created_at":"2018-03-03 04:13:34","updated_at":"2018-03-03 04:13:34","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916579,"title":"سجاد قانع عزآبادی","meta_title":"سجاد قانع عزآبادی","meta_description":"سجاد قانع عزآبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"سجاد","lastname":"قانع عزآبادی","token":"d35e6691aaef5efa","created_at":"2018-03-03 04:13:34","updated_at":"2018-03-03 04:13:34","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783400,"file":"5a99be82669c76.75753156.pdf","book_id":3794712,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2023-04-07 22:29:25","process_started_at":"2018-03-04 15:21:58","process_done_at":"2018-03-04 15:24:20","process_failed_at":null,"pages_count":63,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"10ef568a9e3e4e3ffd940310b0aa23d2fa606831d85d16c2066381b00dcd6cd416c9b56eaec61e1ae919b2f777e6e08d035ee928801d47f0bbf56b8bf1bb1054","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۳"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9943,"title":"بیماری‌های گوارش و کبد","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f3da7dccb84c10eb","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:28","updated_at":"2017-10-07 11:26:28","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]}],"price_fa":"۱۲‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4--%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A2%D9%86%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1--%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87--%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-","urlify":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B4--%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%A2%D9%86%D9%88%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%88%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1--%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%87--%D8%A2%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%AA-","pages_count_fa":"۶۳","previews":null,"score":0},{"id":3794859,"title":"هاریسون (بیماری های خون) پلی سیتمی ورا و سایر نیوپلاسم های میلوپرولیفراتیو لوسمی میلویید حاد، لوسمی میلویید مزمن","price":11000,"ebook_price":"۵‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳‌,‌۸۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/2b6bab9260da84f9/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/2b6bab9260da84f9/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/2b6bab9260da84f9/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/2b6bab9260da84f9/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/2b6bab9260da84f9/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002385451","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1396,"nobat_chap":1,"description":"هاریسون (بیماری های خون) پلی سیتمی ورا و سایر نیوپلاسم های میلوپرولیفراتیو لوسمی میلویید حاد، لوسمی میلویید مزمن...","pages_count":52,"keywords":"null","token":"2b6bab9260da84f9","created_at":"2018-03-05 16:05:24","updated_at":"2018-09-26 13:09:55","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 18:35:46","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":11000,"cache":1,"authors":[{"id":1916701,"title":"اسماعیل شهابی","meta_title":"اسماعیل شهابی","meta_description":"اسماعیل شهابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسماعیل","lastname":"شهابی","token":"2d4c2c05e94c7985","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916702,"title":"محمد مصلح آبادی","meta_title":"محمد مصلح آبادی","meta_description":"محمد مصلح آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مصلح آبادی","token":"7544cfa03df74dcb","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916703,"title":"مهدیه مهرپوری","meta_title":"مهدیه مهرپوری","meta_description":"مهدیه مهرپوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدیه","lastname":"مهرپوری","token":"749deb751462d1f5","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916701,"title":"اسماعیل شهابی","meta_title":"اسماعیل شهابی","meta_description":"اسماعیل شهابی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"اسماعیل","lastname":"شهابی","token":"2d4c2c05e94c7985","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916702,"title":"محمد مصلح آبادی","meta_title":"محمد مصلح آبادی","meta_description":"محمد مصلح آبادی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"محمد","lastname":"مصلح آبادی","token":"7544cfa03df74dcb","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916703,"title":"مهدیه مهرپوری","meta_title":"مهدیه مهرپوری","meta_description":"مهدیه مهرپوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مهدیه","lastname":"مهرپوری","token":"749deb751462d1f5","created_at":"2018-03-05 16:05:14","updated_at":"2018-03-05 16:05:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":783547,"file":"5a9d0854f26c00.21484548.pdf","book_id":3794859,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2018-09-26 13:09:57","process_started_at":"2018-03-05 16:31:33","process_done_at":"2018-03-05 16:33:24","process_failed_at":null,"pages_count":52,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"bf5170124eed549841afbc15c978f29918522beaad0b106627b44f9952f512f3b787b2bb4cffb2897a303c3195f47c7f5688a5187098d14632293df84993491f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۵۲"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9847,"title":"بیماری‌های خون و سرطان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f09b2b360300be31","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:26","updated_at":"2023-02-12 15:23:26","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]}],"price_fa":"۱۱‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86--%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86","urlify":"%D9%87%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86--%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D9%86--%D9%BE%D9%84%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%A7-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%8C-%D9%84%D9%88%D8%B3%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B2%D9%85%D9%86","pages_count_fa":"۵۲","previews":null,"score":0},{"id":3794732,"title":"روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز","price":99000,"ebook_price":"۴۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۴‌,‌۶۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/cc7ec597fcbefd12/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/cc7ec597fcbefd12/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/cc7ec597fcbefd12/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/cc7ec597fcbefd12/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/cc7ec597fcbefd12/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":1,"isbn":"9786002382757","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"دانشجویان رشته روان‌پزشکی با مطالعه این کتاب می‌توانند ملاک‌های اختلال‌های روان پزشکی را بر اساس dsm-v تشخیص بدهند. کتاب روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز ...","pages_count":392,"keywords":"null","token":"cc7ec597fcbefd12","created_at":"2018-03-03 04:13:55","updated_at":"2022-08-09 15:20:14","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2018-03-05 13:44:12","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"کتاب روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز را از مای بوکت خریداری کنید و تمامی روش های تحریک مغز را یاد بگیرید.","meta_title":"خرید کتاب روان پزشکی سیناپسیس سایکو فارماکولوژی و روش های تحریک مغز– مای بوکت","stock":99000,"cache":1,"authors":[{"id":362,"title":"علیرضا ابراهیمی","meta_title":"علیرضا ابراهیمی","meta_description":"علیرضا ابراهیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"ابراهیمی","token":"b2155a78bc1b1290","created_at":"2017-10-13 13:47:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916547,"title":"مصطفی علیخانی","meta_title":"مصطفی علیخانی","meta_description":"مصطفی علیخانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مصطفی","lastname":"علیخانی","token":"b1fe05ac6dcf87ec","created_at":"2018-02-28 19:26:18","updated_at":"2018-02-28 19:26:18","national_code":null,"role":"translator"},{"id":1916590,"title":"بنیامین سادوک","meta_title":"بنیامین سادوک","meta_description":"بنیامین سادوک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بنیامین","lastname":"سادوک","token":"46c09b1b13184f39","created_at":"2018-03-03 04:13:55","updated_at":"2018-03-03 04:13:55","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916591,"title":"ویرجینیا سادوک","meta_title":"ویرجینیا سادوک","meta_description":"ویرجینیا سادوک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویرجینیا","lastname":"سادوک","token":"9a067a3006b9bed1","created_at":"2018-03-03 04:13:55","updated_at":"2018-03-03 04:13:55","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":1916590,"title":"بنیامین سادوک","meta_title":"بنیامین سادوک","meta_description":"بنیامین سادوک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"بنیامین","lastname":"سادوک","token":"46c09b1b13184f39","created_at":"2018-03-03 04:13:55","updated_at":"2018-03-03 04:13:55","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916591,"title":"ویرجینیا سادوک","meta_title":"ویرجینیا سادوک","meta_description":"ویرجینیا سادوک - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"ویرجینیا","lastname":"سادوک","token":"9a067a3006b9bed1","created_at":"2018-03-03 04:13:55","updated_at":"2018-03-03 04:13:55","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":362,"title":"علیرضا ابراهیمی","meta_title":"علیرضا ابراهیمی","meta_description":"علیرضا ابراهیمی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"علیرضا","lastname":"ابراهیمی","token":"b2155a78bc1b1290","created_at":"2017-10-13 13:47:26","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":1916547,"title":"مصطفی علیخانی","meta_title":"مصطفی علیخانی","meta_description":"مصطفی علیخانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مصطفی","lastname":"علیخانی","token":"b1fe05ac6dcf87ec","created_at":"2018-02-28 19:26:18","updated_at":"2018-02-28 19:26:18","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":783420,"file":"5a99be94409b86.27290403.pdf","book_id":3794732,"toc":null,"created_at":null,"updated_at":"2022-08-09 15:20:19","process_started_at":"2018-03-04 16:20:53","process_done_at":"2018-03-04 16:32:58","process_failed_at":null,"pages_count":392,"version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"246e499bc22997ee324614d1f82c8ead76741c414a787995ca7e08cb978795f3feefa0e8506aa635db5ae5850534136c687dc090a2b08f3d962d9dc3859c8bdb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۹۲"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":9886,"title":"بیماری‌های روانپزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6ae656cf01bbd10f","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:26:27","updated_at":"2017-10-07 11:26:27","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]},{"id":19642,"title":"روان پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"6e7e308aa8b29cf8","type":"","books_count":0,"created_at":"2017-10-07 11:32:44","updated_at":"2017-10-07 11:32:44","study_fields":[{"id":712,"title":"فیزیوتراپی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"06220d9b1e645a1a","books_count":71,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2024-04-25 18:09:26","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1032,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-07-14 20:11:01"}]}]}],"price_fa":"۹۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%BA%D8%B2","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%BE%D8%B3%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%DA%A9%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%BA%D8%B2","pages_count_fa":"۳۹۲","previews":null,"score":0},{"id":33,"title":"پاتولوژی دهان فک و صورت","price":135000,"ebook_price":"۶۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۳‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۴۷‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4cbc45542cfa789b/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4cbc45542cfa789b/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4cbc45542cfa789b/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4cbc45542cfa789b/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4cbc45542cfa789b/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/4cbc45542cfa789b/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/4cbc45542cfa789b/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/4cbc45542cfa789b/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/4cbc45542cfa789b/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/4cbc45542cfa789b/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786009136261","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"یکی از کتب مرجع در زمینه پاتولوژی دهان و فک و صورت در مراکز علمی معتبر سراسر دنیا کتاب Oral & Maxillofacial Pathology اثر Brad Neville و همکارانش است. این کتاب حاوی بیش از 1400 تصویر کلینیکی تمام رنگی...","pages_count":890,"keywords":null,"token":"4cbc45542cfa789b","created_at":"2017-10-07 17:29:01","updated_at":"2022-12-24 15:24:13","publisher_id":15,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"همراه علم","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"cache":1,"authors":[{"id":112,"title":"برد دابلیو نویل","meta_title":"برد دابلیو نویل","meta_description":"برد دابلیو نویل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برد","lastname":"دابلیو نویل","token":"b5a1109f526a80e8","created_at":"2017-10-07 16:48:39","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"writer"},{"id":114,"title":"مریم قنبریها","meta_title":"مریم قنبریها","meta_description":"مریم قنبریها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مریم","lastname":"قنبریها","token":"32cf360d3756215d","created_at":"2017-10-07 16:48:52","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":112,"title":"برد دابلیو نویل","meta_title":"برد دابلیو نویل","meta_description":"برد دابلیو نویل - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"برد","lastname":"دابلیو نویل","token":"b5a1109f526a80e8","created_at":"2017-10-07 16:48:39","updated_at":"2018-01-16 19:10:04","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":114,"title":"مریم قنبریها","meta_title":"مریم قنبریها","meta_description":"مریم قنبریها - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"مریم","lastname":"قنبریها","token":"32cf360d3756215d","created_at":"2017-10-07 16:48:52","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":33,"file":"59d8dda5b509e4.87553904.pdf","book_id":33,"toc":"[{\"page\":\"14\",\"title\":\"1 \\u0646\\u0642\\u0627\\u06cc\\u0635 \\u0631\\u0634\\u062f\\u06cc \\u0646\\u0645\\u0648\\u06cc \\u0646\\u0627\\u062d\\u06cc\\u0647 \\u062f\\u0647\\u0627\\u0646 \\u0648 \\u0641\\u06a9 \\u0648 \\u0635\\u0648\\u0631\\u062a\"},{\"title\":\"2 \\u0627\\u0628\\u0646\\u0648\\u0631\\u0645\\u0627\\u0644\\u06cc\\u062a\\u06cc\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u062f\\u0646\\u062f\\u0627\\u0646\\u200c\\u0647\\u0627\",\"page\":\"60\"},{\"title\":\"3 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u067e\\u0627\\u0644\\u067e \\u0648 \\u067e\\u0631\\u06cc \\u0627\\u067e\\u06cc\\u06a9\\u0627\\u0644\",\"page\":\"122\"},{\"title\":\"4 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631 \\u06cc\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u067e\\u0631\\u06cc\\u0648\\u062f\\u0646\\u062a\\u0627\\u0644\",\"page\":\"150\"},{\"title\":\"5 \\u0639\\u0641\\u0648\\u0646\\u062a\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0628\\u0627\\u06a9\\u062a\\u0631\\u06cc\\u0627\\u0644\",\"page\":\"174\"},{\"title\":\"6 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0642\\u0627\\u0631\\u0686\\u06cc \\u0648 \\u067e\\u0631\\u0648\\u062a\\u0648\\u0632\\u0648\\u0622\\u06cc\\u06cc\",\"page\":\"202\"},{\"title\":\"7 \\u0639\\u0641\\u0648\\u0646\\u062a\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0648\\u06cc\\u0631\\u0648\\u0633\\u06cc\",\"page\":\"228\"},{\"title\":\"8 \\u0622\\u0633\\u06cc\\u0628\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0641\\u06cc\\u0632\\u06cc\\u06a9\\u06cc \\u0648 \\u0634\\u06cc\\u0645\\u06cc\\u0627\\u06cc\\u06cc\",\"page\":\"270\"},{\"title\":\"9 \\u0622\\u0644\\u0631\\u0698\\u064a\\u200c\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u0628\\u064a\\u0645\\u0627\\u0631\\u064a\\u200c\\u0647\\u0627\\u064a \\u0627\\u064a\\u0645\\u0648\\u0646\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u064a\\u06a9\",\"page\":\"312\"},{\"title\":\"10 \\u067e\\u0627\\u062a\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc \\u0627\\u067e\\u06cc \\u062a\\u0644\\u06cc\\u0648\\u0645\",\"page\":\"340\"},{\"title\":\"11 \\u067e\\u0627\\u062a\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc \\u063a\\u062f\\u0647 \\u0628\\u0632\\u0627\\u0642\\u06cc\",\"page\":\"432\"},{\"title\":\"12 \\u062a\\u0648\\u0645\\u0648\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0628\\u0627\\u0641\\u062a \\u0646\\u0631\\u0645\",\"page\":\"482\"},{\"title\":\"13 \\u0627\\u062e\\u062a\\u0644\\u0627\\u0644\\u0627\\u062a \\u0647\\u0645\\u0627\\u062a\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc\\u06a9\",\"page\":\"542\"},{\"title\":\"14 \\u067e\\u0627\\u062a\\u0648\\u0644\\u0648\\u0698\\u06cc \\u0627\\u0633\\u062a\\u062e\\u0648\\u0627\\u0646\",\"page\":\"580\"},{\"title\":\"15 \\u06a9\\u06cc\\u0633\\u062a\\u200c\\u0647\\u0627 \\u0648 \\u062a\\u0648\\u0645\\u0648\\u0631\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0627\\u062f\\u0646\\u062a\\u0648\\u0698\\u0646\\u06cc\\u06a9\",\"page\":\"640\"},{\"title\":\"16 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc\\u0647\\u0627\\u06cc \\u067e\\u0648\\u0633\\u062a\\u06cc\",\"page\":\"696\"},{\"title\":\"17 \\u062a\\u0638\\u0627\\u0647\\u0631\\u0627\\u062a \\u062f\\u0647\\u0627\\u0646\\u06cc \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0633\\u06cc\\u0633\\u062a\\u0645\\u06cc\\u06a9\",\"page\":\"766\"},{\"title\":\"18 \\u062f\\u0631\\u062f\\u0641\\u0627\\u0633\\u06cc\\u0627\\u0644 \\u0648 \\u0628\\u06cc\\u0645\\u0627\\u0631\\u06cc\\u200c\\u0647\\u0627\\u06cc \\u0646\\u0648\\u0631\\u0648\\u0645\\u0627\\u0633\\u06a9\\u0648\\u0644\\u0627\\u0631\",\"page\":\"806\"},{\"title\":\"19 \\u062f\\u0646\\u062f\\u0627\\u0646\\u067e\\u0632\\u0634\\u06a9\\u06cc \\u0642\\u0627\\u0646\\u0648\\u0646\\u06cc\",\"page\":\"824\"},{\"title\":\"\\u0636\\u0645\\u06cc\\u0645\\u0647\",\"page\":\"856\"},{\"title\":\"\\u0648\\u0627\\u0698\\u0647 \\u0646\\u0627\\u0645\\u0647\",\"page\":\"884\"}]","created_at":"2017-10-07 17:29:01","updated_at":"2021-11-08 11:26:41","process_started_at":"2017-11-09 15:06:44","process_done_at":"2017-11-09 15:38:38","process_failed_at":null,"pages_count":890,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"a237d61df265c522071da126154b94f6c606e622a82171b71378b998c6f3185e4642c20f56ee9b674f347de6d1230bb15416ef50e12a8ccbc96412a792a41329","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۹۰"},"publisher":{"id":15,"title":"همراه علم","description":null,"token":"430351bb09614edd","slug":"he"},"study_subjects":[{"id":10393,"title":"پاتولوژی اختصاصی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da05b105b320fd52","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:48","updated_at":"2017-12-09 13:45:31","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]},{"id":10408,"title":"پاتولوژی عمومی و دهان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"95770cd4ee48c8a9","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:26:48","updated_at":"2017-12-09 13:45:31","study_fields":[{"id":907,"title":"تکنسین سلامت دهان","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"00a1f1434ea81e71","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2023-10-23 14:18:19","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1032,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-07-14 20:11:01"}]}]},{"id":18859,"title":"دندانپزشکی ترمیمی ۱ عملی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"922469b5370d3d47","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:32:13","updated_at":"2017-12-09 13:45:31","study_fields":[{"id":439,"title":"دندانپزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":22,"token":"3a213125d9619da8","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2023-11-15 12:27:43","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]}],"price_fa":"۱۳۵‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%DA%A9-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA","urlify":"%D9%BE%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%81%DA%A9-%D9%88-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA","pages_count_fa":"۸۹۰","previews":null,"score":0},{"id":192,"title":"راهنمای جامع آزمون آسکی بورد جراحی عمومی","price":99000,"ebook_price":"۴۹‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۴‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۴‌,‌۶۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/551c8400795485a7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/551c8400795485a7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/551c8400795485a7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/551c8400795485a7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/551c8400795485a7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/551c8400795485a7/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/551c8400795485a7/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/551c8400795485a7/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/551c8400795485a7/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/551c8400795485a7/back.jpg"},"file":null,"print_book":0,"isbn":"9786002383761","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":1395,"nobat_chap":1,"description":"می‌توان گفت امتحان آسکی بورد جراحی سنگین‌ترین امتحان اسکی گروه تخصصی پزشکی است که داوطلبان پس از قبولی در امتحان کتبی بورد جراحی، وارد ماراتن آن می‌شوند. سه روزمتوالی و پر از استرس با مراحل متنوع امتح...","pages_count":160,"keywords":null,"token":"551c8400795485a7","created_at":"2017-10-14 11:06:55","updated_at":"2021-10-09 09:12:33","publisher_id":21,"deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":1,"publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":99000,"cache":1,"authors":[{"id":426,"title":"دکتر مهدی صبوری","meta_title":"دکتر مهدی صبوری","meta_description":"دکتر مهدی صبوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مهدی","lastname":"صبوری","token":"3269a00fb4cdba88","created_at":"2017-10-14 10:53:09","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":426,"title":"دکتر مهدی صبوری","meta_title":"دکتر مهدی صبوری","meta_description":"دکتر مهدی صبوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null,"firstname":"دکتر مهدی","lastname":"صبوری","token":"3269a00fb4cdba88","created_at":"2017-10-14 10:53:09","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":171,"file":"59e1be9738a1e0.58748183.pdf","book_id":192,"toc":"[{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0627\\u0648\\u0644 PMP \\u06a9\\u0627\\u0645\\u067e\\u064a\\u0648\\u062a\\u0631\\u064a\",\"page\":\"6\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u062f\\u0648\\u0645: \\u062a\\u06a9\\u0646\\u064a\\u06a9 \\u0639\\u0645\\u0644 \\u062c\\u0631\\u0627\\u062d\\u064a\",\"page\":\"30\"},{\"title\":\"\\u0641\\u0635\\u0644 \\u0633\\u0648\\u0645 FACE TO FACE INTERVIEW\",\"page\":\"60\"}]","created_at":"2017-10-14 11:06:55","updated_at":"2021-10-09 09:12:35","process_started_at":"2017-11-09 20:31:38","process_done_at":"2017-11-09 20:35:00","process_failed_at":null,"pages_count":160,"version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"b399d9f51196305c14ebcd27593a163e8bbdc07af98c2668e68ba989852f5ab796b89e4d9d955477d397afc5164a1d5fb46b3f706fb78122c251697b7bfdc94f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۰"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","description":null,"token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده"},"study_subjects":[{"id":15667,"title":"جراحی عمومی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"0ed81f5db3a37e7d","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:29:27","updated_at":"2017-12-09 13:45:33","study_fields":[{"id":712,"title":"فیزیوتراپی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"06220d9b1e645a1a","books_count":71,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2024-04-25 18:09:26","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c037eef8703f5ba1","books_count":1032,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-07-14 20:11:01"}]}]},{"id":36544,"title":"مقدمات پزشکی عملی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7645d33c79282fa9","type":"","books_count":20,"created_at":"2017-10-07 11:55:23","updated_at":"2022-12-14 12:32:02","study_fields":[{"id":442,"title":"پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"degree_id":7,"token":"11359d7e4066a93a","books_count":57,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2024-02-17 13:12:37","study_groups":[{"id":4,"title":"علوم پزشکی","meta_title":null,"meta_description":null,"faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"da515b744d4c4416","books_count":137,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2024-06-15 12:18:28"}]}]}],"price_fa":"۹۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","urlify":"%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C","pages_count_fa":"۱۶۰","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/study-field/442/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C","per_page":15,"to":15,"last_page":8,"total_authors_books":0,"total_books":115,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":115,"title":"پزشکی","errors":[],"timingAnalysis":{"timeToFetch":"24ms","total":"NaNms"},"next_page":"/study-field/442/%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C?page=2","extra":{"id":442,"title":"پزشکی","token":"11359d7e4066a93a","meta_title":"پزشکی","meta_description":"پزشکی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":null}}
خرید یا کرایه
cancel
19