دانلود کتاب های کلید آموزش دانلود کتاب های کلید آموزش

{"id":156,"title":"کلید آموزش","manager":"محمدرضا شایگان اصل","shaba":"IR640570024182012419205101","bank_name":"ملت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":null,"token":"0ff47f069d325f98","slug":"کلید-آموزش","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"کلید آموزش","email":"sama70mes@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"5127424a3597f0eb","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"sc0jii","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2019-03-11 12:44:59","updated_at":"2019-03-11 12:45:00","bazaar_credit":0,"description":"sama70mes@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}}
{"query":"PUB::*::PID::156::*::T","current_page":1,"items":1,"data":[{"id":"3795148","title":"آموزش مشاور املاک به شیوه شزوما؛ در یک هفته بیاموزید، چگونه 90درصد متقاضیان را پای میز قرارداد بنشانید؟","price":"29000","ebook_price":"۱۴‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۱۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/6a3ebd37dfb53a0e/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/6a3ebd37dfb53a0e/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/6a3ebd37dfb53a0e/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/6a3ebd37dfb53a0e/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/6a3ebd37dfb53a0e/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002741035","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"1396","nobat_chap":"3","description":"یک کتاب یا دوره آموزشی، زمانی ارزش خواندن دارد که مخاطب با کاربرد ترفندهای جدیدی که در آن وجود دارد، بتواند با وقت و انرژی کمتر، درآمد بیشتری کسب کند.\nدر این کتاب بدون حاشیه‌پردازی اصول و ترفندها از ابتدای کار املاک تا پای میز قرارداد، توضیح داده شده است.\nدر این کتاب ماهی دادن را همراه با ماهیگیری به شکلی کاربردی و اثرگذار به مشاوران املاک در هر سطحی از مبتدی تا حرفه‌ای و افرادی که به دنبال شغل دوم با درآمد عالی هستند، آموزش داده شده است.\nاین کتاب پر از نکات کلیدی مشاوره املاک و اصول استدلال کردن به تفکر ساده است. \nجهت آشنایی با ترفندهای کاربردی این کتاب، قدم اول برای این سفر جذاب را بردارید. صفحات را ورق بزنید و همین الان خواندن آن را شروع کنید.","pages_count":"131","keywords":null,"token":"6a3ebd37dfb53a0e","created_at":"2019-03-11 12:54:17","updated_at":"2019-03-11 13:53:52","publisher_id":"156","deleted_at":null,"published_at":"2019-03-11 13:00:03","available_for_web":"1","publisher_title":"کلید آموزش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1917589","title":"محمد رضا شایگان اصل","firstname":"محمد","lastname":"رضا شایگان اصل","token":"d2f000c35d2332ba","created_at":"2019-03-11 12:48:34","updated_at":"2019-03-11 12:48:34","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917589","title":"محمد رضا شایگان اصل","firstname":"محمد","lastname":"رضا شایگان اصل","token":"d2f000c35d2332ba","created_at":"2019-03-11 12:48:34","updated_at":"2019-03-11 12:48:34","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783835","file":"5c862944ac0fa0.68022310.pdf","book_id":"3795148","toc":null,"created_at":"2019-03-11 12:54:21","updated_at":"2019-03-11 13:53:52","process_started_at":"2019-03-11 12:54:24","process_done_at":"2019-03-11 12:58:07","process_failed_at":null,"pages_count":"131","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"c5f30d0d8b830f325b1e8d62e08eaa6ed8f69ce9f74021e103a2b44194c39479081f70f4fe3828095f4b8f2b61624dcd9b9ecefb9f3003c5bb910877092acbf1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۳۱"},"publisher":{"id":"156","title":"کلید آموزش","description":null,"token":"0ff47f069d325f98","slug":"کلید-آموزش"},"study_subjects":[{"id":"1570","title":"ارتباطات بازاریابی","token":"069cdccc2d9e3acf","type":"","books_count":"23","created_at":"2017-10-07 11:24:09","updated_at":"2019-10-07 10:52:04","study_fields":[{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"106","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3061","title":"اصول مدیریت و بازاریابی خدمات","token":"cd1f42fdc6661c04","type":"","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:24:24","updated_at":"2019-10-07 10:51:20","study_fields":[{"id":"781","title":"مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی جهانگردی","degree_id":"10","token":"3de77bf1d87cd893","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 17:06:41","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"784","title":"مدیریت جهانگردی گرایش برنامه ریزی توسعه","degree_id":"10","token":"353f0a13c7cf8962","books_count":"25","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-12-23 17:06:40","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"8308","title":"بازاریابی خدمات","token":"33da00a441a5e898","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:25:50","updated_at":"2019-10-07 10:49:40","study_fields":[{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"106","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"27613","title":"فروش","token":"e5f09cd5cba2aec6","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:40:42","updated_at":"2019-10-17 14:58:46","study_fields":[{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"106","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-04-03 14:11:01","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"price_fa":"۲۹‌,‌۰۰۰","titleLink":"آموزش-مشاور-املاک-به-شیوه-شزوما؛-در-یک-هفته-بیاموزید،-چگونه-90درصد-متقاضیان-را-پای-میز-قرارداد-بنشانید؟","urlify":"آموزش-مشاور-املاک-به-شیوه-شزوما؛-در-یک-هفته-بیاموزید،-چگونه-90درصد-متقاضیان-را-پای-میز-قرارداد-بنشانید؟","pages_count_fa":"۱۳۱","previews":null,"score":0}],"from":1,"path":"/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4","per_page":15,"to":1,"last_page":1,"total_authors_books":0,"total_books":1,"total_publisher_books":0,"total_isbn_books":0,"total":1,"title":"کلید-آموزش","errors":[],"timingAnalysis":{"scan_delay":"267ms","sorting_delay":"0ms","timeToFetch":"4684ms","total":"4951ms"}}
خرید یا کرایه
cancel
19