طیف سنجی در ترکیبات معدنی طیف سنجی در ترکیبات معدنی

توضیحات

شناسایی ترکیبات جدید پیچیده‌ترین قسمت تحقیق یک پژوهشگر شیمی است و نیاز به دانش بنیادین به مبانی علم شیمی، فیزیک و حتی ریاضی همراه با تجربه لازم دارد. کتاب «طیف سنجی در ترکیبات معدنی» به منظور شناسایی ترکیبات و تعیین ساختار آنها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان عرصه تهیه مواد جدید مفید و راهگشاست., ,

این کتاب با تمرکز بر استفاده عملی از تکنیک های طیف سنجی تدوین شده است به نحوی که بدون درگیر کردن دانشجو و محقق در ظرافت و پیچیدگی های مکانیک کوانتوم او را قادر به استفاده و تفسیر طیف کند. کتاب حاضر سعی کرده است که عمده تکنیک‌های طیف سنجی و پراش را با تکیه بر مثال‌های بنیادین ارایه دهد تا بخشی از کمبود منابع در این زمینه را پوشش دهد. استفاده از رزونانس مغناطیسی هسته و الکترون برای هسته‌های عناصر متنوع، استفاده از طیف چرخشی ارتعاشی الکترونی در شناسایی مواد به همراه توصیف روش‌های طیف‌سنجی جرمی عناصر با جرم مولکولی بالا از مزایای این اثر است علاوه بر اینکه تکنیک های پراش اشعه X نیز پوشش داده شده است.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3799131","title":"طیف سنجی در ترکیبات معدنی","price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/004e576f5b1836e3/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/004e576f5b1836e3/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/004e576f5b1836e3/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/004e576f5b1836e3/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/004e576f5b1836e3/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-01-1613-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۴۰۰","nobat_chap":"1","description":["<p style=\"direction: rtl;\">شناسایی ترکیبات جدید پیچیده&zwnj;ترین قسمت تحقیق یک پژوهشگر شیمی است و نیاز به دانش بنیادین به مبانی علم شیمی، فیزیک و حتی ریاضی همراه با تجربه لازم دارد. کتاب &laquo;طیف سنجی در ترکیبات معدنی&raquo; به منظور شناسایی ترکیبات و تعیین ساختار آنها برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان عرصه تهیه مواد جدید مفید و راهگشاست.","\r","<p style=\"direction: rtl;\">این کتاب با تمرکز بر استفاده عملی از تکنیک های طیف سنجی تدوین شده است به نحوی که بدون درگیر کردن دانشجو و محقق در ظرافت و پیچیدگی های مکانیک کوانتوم او را قادر به استفاده و تفسیر طیف کند. کتاب حاضر سعی کرده است که عمده تکنیک&zwnj;های طیف سنجی و پراش را با تکیه بر مثال&zwnj;های بنیادین ارایه دهد تا بخشی از کمبود منابع در این زمینه را پوشش دهد. استفاده از رزونانس مغناطیسی هسته و الکترون برای هسته&zwnj;های عناصر متنوع، استفاده از طیف چرخشی ارتعاشی الکترونی در شناسایی مواد به همراه توصیف روش&zwnj;های طیف&zwnj;سنجی جرمی عناصر با جرم مولکولی بالا از مزایای این اثر است علاوه بر اینکه تکنیک های پراش اشعه X نیز پوشش داده شده است.",""],"pages_count":"1","keywords":null,"token":"004e576f5b1836e3","created_at":"2022-10-25 15:55:11","updated_at":"2022-10-30 13:58:25","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2022-10-30 13:58:25","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"10590","title":"دکتر ناصر صفری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر صفری","token":"c3cee068b0f04453","created_at":"2018-02-20 11:33:52","updated_at":"2018-02-20 11:33:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922918","title":"حمید رضا خواصی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"حمید","lastname":"رضا خواصی","token":"9044ab3b446419e6","created_at":"2022-10-30 13:58:25","updated_at":"2022-10-30 13:58:25","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"10590","title":"دکتر ناصر صفری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"ناصر صفری","token":"c3cee068b0f04453","created_at":"2018-02-20 11:33:52","updated_at":"2018-02-20 11:33:52","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922918","title":"حمید رضا خواصی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"حمید","lastname":"رضا خواصی","token":"9044ab3b446419e6","created_at":"2022-10-30 13:58:25","updated_at":"2022-10-30 13:58:25","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787705","file":"6357d5a7752e62.54523255.pdf","book_id":"3799131","toc":null,"created_at":"2022-10-25 15:55:12","updated_at":"2022-10-30 13:58:25","process_started_at":"2022-10-25 15:55:47","process_done_at":"2022-10-25 15:56:02","process_failed_at":null,"pages_count":"302","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"d97da2f4329ed5db854315eb928ba15c713aa110d72cc20e2a1805821490ca947103fabe3b4a180305a590646dd2385089e6531ce67f2caf0b69796fca2129cb","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۰۲"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"26665","title":"طیف سنجی آلی پیشرفته","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"87e510563e6058b4","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:39:42","updated_at":"2022-11-09 08:35:09","study_fields":[{"id":"928","title":"شیمی گرایش شیمی الی","degree_id":"10","token":"a1ffc6ae106b09cc","books_count":"17","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-02-05 15:54:42","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"26668","title":"طیف سنجی لیزری ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2cc8202dc70251e3","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:39:42","updated_at":"2022-11-09 08:35:09","study_fields":[{"id":"37","title":"فیزیک گرایش نانو فیزیک","degree_id":"10","token":"3f00c16e84421e99","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-08-22 10:23:16","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"26671","title":"طیف سنجی معدنی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"086b3ce2a4c3fb8e","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:39:42","updated_at":"2022-11-09 08:35:09","study_fields":[{"id":"1906","title":"شیمی گرایش شیمی معدنی","degree_id":"10","token":"86b875eed4fb6c85","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:23:09","updated_at":"2022-05-10 14:36:06","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"26674","title":"طیف سنجی مولکولی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"f8e0f5ce767f3a79","type":"","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:39:42","updated_at":"2022-11-09 08:35:09","study_fields":[{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1114","title":"شیمی کاربردی","degree_id":"7","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"29848","title":"کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"5520794f45738c7f","type":"","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:44:06","updated_at":"2022-11-09 08:35:09","study_fields":[{"id":"1084","title":"شیمی محض","degree_id":"7","token":"7866576bb866ee5d","books_count":"32","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1114","title":"شیمی کاربردی","degree_id":"7","token":"b659aa1895d5beb8","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-02 11:13:14","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]},{"id":"1216","title":"دبیری شیمی","degree_id":"7","token":"007aac4a68ca3f0d","books_count":"35","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-08-02 11:13:13","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C","ebook_price_en":"75000","urlify":"%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر ناصر صفری, حمید رضا خواصی","tocStr":"","url":"/preview/004e576f5b1836e3/%D8%B7%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%DB%8C"}
{"toc":null,"pages_count":302,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"004e576f5b1836e3","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/hjinyTgQeKIRygsJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/GRqMKCXYaKCRnPWc.jpg","blurred":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/zRAUvENFjCEObPnw.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00042659419123865976,0.0004243193347445566,0.9987543958495645,0.999007626357175]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3971462547779083},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9855132102966309,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6605042219161987,0.3638525605201721,0.7361344695091248,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9739847183227539,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.5495798587799072,0.3638525605201721,0.6554622054100037,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3971462547779083},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9950896501541138,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5008403658866882,0.3638525605201721,0.5394958257675171,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3638525605201721},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3971462547779083},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9861675500869751,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.3781512677669525,0.3638525605201721,0.4941176474094391,0.3971462547779083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3638525605201721},{"x":0.364705890417099,"y":0.3638525605201721},{"x":0.364705890417099,"y":0.3971462547779083},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9876311421394348,"dir":"rtl","str":"معدنی","boundary":[0.25882354378700256,0.3638525605201721,0.364705890417099,0.3971462547779083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3971462547779083},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9849517345428467,"dir":"ltr","boundary":[0.25382354378700256,0.3568525605201721,0.7411344695091248,0.40414625477790833],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7205707430839539},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9645998477935791,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.4722689092159271,0.6979786157608032,0.5226891040802002,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.731272280216217},{"x":0.5462185144424438,"y":0.731272280216217},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7491081953048706},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9820486307144165,"dir":"rtl","str":"ناصرصفری","boundary":[0.45042017102241516,0.731272280216217,0.5462185144424438,0.7491081953048706]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6979786157608032},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7491081953048706},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.975337564945221,"dir":"ltr","boundary":[0.44542017102241516,0.6909786157608032,0.5512185144424439,0.7561081953048706],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7740784883499146},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9520379900932312,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6218487620353699,0.7609987854957581,0.6252101063728333,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.994121253490448,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5932773351669312,0.7609987854957581,0.6184874176979065,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9923016428947449,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5529412031173706,0.7609987854957581,0.5882353186607361,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7740784883499146},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9865089058876038,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5159664154052734,0.7609987854957581,0.5478991866111755,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7740784883499146},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9943723082542419,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4638655483722687,0.7609987854957581,0.5109243988990784,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7740784883499146},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9887155890464783,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42352941632270813,0.7609987854957581,0.4571428596973419,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7609987854957581},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7609987854957581},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7740784883499146},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9916880130767822,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.7609987854957581,0.41848739981651306,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7740784883499146},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9534650444984436,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.37142857909202576,0.7609987854957581,0.3764705955982208,0.7740784883499146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7740784883499146},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9888626933097839,"dir":"ltr","boundary":[0.36642857909202575,0.753998785495758,0.6302101063728333,0.7810784883499146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8026159405708313},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9815559983253479,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.4924369752407074,0.7835909724235535,0.5731092691421509,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7835909724235535},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7835909724235535},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8026159405708313},{"x":0.41848739981651306,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9828225374221802,"dir":"rtl","str":"خواصی","boundary":[0.41848739981651306,0.7835909724235535,0.48571428656578064,0.8026159405708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7835909724235535},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8026159405708313},{"x":0.41848739981651306,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9820837378501892,"dir":"ltr","boundary":[0.41348739981651306,0.7765909724235535,0.5781092691421509,0.8096159405708313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9493845105171204,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6218487620353699,0.8145065307617188,0.6252101063728333,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9939670562744141,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5932773351669312,0.8145065307617188,0.6184874176979065,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5882353186607361,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9908851981163025,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5529412031173706,0.8145065307617188,0.5882353186607361,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8275862336158752},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9863587021827698,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5159664154052734,0.8145065307617188,0.5478991866111755,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8145065307617188},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8275862336158752},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9940037131309509,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4638655483722687,0.8145065307617188,0.5109243988990784,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.8145065307617188},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8145065307617188},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8275862336158752},{"x":0.42352941632270813,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.988755464553833,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42352941632270813,0.8145065307617188,0.4571428596973419,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.8145065307617188},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8145065307617188},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8275862336158752},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9914747476577759,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3798319399356842,0.8145065307617188,0.41848739981651306,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.8145065307617188},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8145065307617188},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8275862336158752},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9554390907287598,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.37142857909202576,0.8145065307617188,0.3764705955982208,0.8275862336158752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8145065307617188},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8275862336158752},{"x":0.37142857909202576,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9884869456291199,"dir":"ltr","boundary":[0.36642857909202575,0.8075065307617187,0.6302101063728333,0.8345862336158753],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/vmqchfxGNiJeUJPn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/PUDaZhixxYhRHGnl.jpg","blurred":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/SNOSFCAdnLmzEfkt.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003023091654817597,0.00015709881323271217,0.9985933902804591,0.9989736935959135]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7848739624023438,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9793973565101624,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.7647058963775635,0.13912010192871094,0.7848739624023438,0.1533888280391693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7596638798713684,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7478991746902466,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9504799842834473,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7478991746902466,0.13912010192871094,0.7596638798713684,0.1533888280391693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7462185025215149,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7277311086654663,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9508322477340698,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7277311086654663,0.13912010192871094,0.7462185025215149,0.1533888280391693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7226890921592712,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7226890921592712,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.7763557434082031,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.13912010192871094,0.7226890921592712,0.1533888280391693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7176470756530762,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7176470756530762,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.6328117251396179,"dir":"rtl","str":"فأوری","boundary":[0.7008403539657593,0.13912010192871094,0.7176470756530762,0.1533888280391693]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7848739624023438,"y":0.13793103396892548},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7008403539657593,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.8770521283149719,"dir":"ltr","boundary":[0.6958403539657593,0.13212010192871093,0.7898739624023438,0.16038882803916932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9494806528091431,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7647058963775635,0.20332936942577362,0.7831932902336121,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7613445520401001,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7613445520401001,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7462185025215149,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.6540969610214233,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7462185025215149,0.20332936942577362,0.7613445520401001,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.6551885008811951,"dir":"rtl","str":"نگاهر","boundary":[0.7109243869781494,0.20451843738555908,0.7411764860153198,0.2306777685880661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.753013014793396,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.19751843738555908,0.7881932902336121,0.23648870062828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7865546345710754,"y":0.31985729932785034},{"x":0.75126051902771,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9814958572387695,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.75126051902771,0.3043995201587677,0.7865546345710754,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7478991746902466,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6991596817970276,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9751018285751343,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.6991596817970276,0.3043995201587677,0.7478991746902466,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6756302714347839,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9948986172676086,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6756302714347839,0.3043995201587677,0.6941176652908325,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6722689270973206,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6184874176979065,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9903439283370972,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.6184874176979065,0.3043995201587677,0.6722689270973206,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6134454011917114,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5630252361297607,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9906416535377502,"dir":"rtl","str":"معدنی","boundary":[0.5630252361297607,0.3043995201587677,0.6134454011917114,0.31985729932785034]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7865546345710754,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5630252361297607,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.986681342124939,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.2973995201587677,0.7915546345710754,0.32685729932785035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.991396427154541,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7630252242088318,0.3269916772842407,0.7865546345710754,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3269916772842407},{"x":0.756302535533905,"y":0.3269916772842407},{"x":0.756302535533905,"y":0.3412604033946991},{"x":0.75126051902771,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9856465458869934,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.3269916772842407,0.756302535533905,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.328180730342865},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3412604033946991},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3412604033946991}]},"confidence":0.9955176115036011,"dir":"rtl","str":"ناصر","boundary":[0.7193277478218079,0.328180730342865,0.7445378303527832,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.328180730342865},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6823529601097107,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9901749491691589,"dir":"rtl","str":"صفری","boundary":[0.6823529601097107,0.328180730342865,0.7176470756530762,0.3412604033946991]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.328180730342865},{"x":0.6789916157722473,"y":0.328180730342865},{"x":0.6789916157722473,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6773109436035156,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9780904054641724,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6773109436035156,0.328180730342865,0.6789916157722473,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.328180730342865},{"x":0.6722689270973206,"y":0.328180730342865},{"x":0.6722689270973206,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6201680898666382,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9918286800384521,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.6201680898666382,0.328180730342865,0.6722689270973206,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.32936978340148926},{"x":0.6151260733604431,"y":0.328180730342865},{"x":0.6151260733604431,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9899552464485168,"dir":"rtl","str":"خواصی","boundary":[0.5747899413108826,0.32936978340148926,0.6151260733604431,0.34244945645332336]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.328180730342865},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3412604033946991},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9909654259681702,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.321180730342865,0.7915546345710754,0.3482604033946991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9862818717956543,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.7445378303527832,0.3519619405269623,0.7848739624023438,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7445378303527832,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7428571581840515,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9009736180305481,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.3519619405269623,0.7445378303527832,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.350772887468338},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7109243869781494,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9890448451042175,"dir":"rtl","str":"مهناز","boundary":[0.7109243869781494,0.350772887468338,0.7378151416778564,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.350772887468338},{"x":0.707563042640686,"y":0.3519619405269623},{"x":0.707563042640686,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9846062660217285,"dir":"rtl","str":"یزدانی","boundary":[0.6756302714347839,0.350772887468338,0.707563042640686,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7831932902336121,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.987785816192627,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.7546218633651733,0.36623066663742065,0.7848739624023438,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7495798468589783,"y":0.36623066663742065},{"x":0.75126051902771,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9954132437705994,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.7277311086654663,0.3674197494983673,0.75126051902771,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7243697643280029,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9666005373001099,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.3674197494983673,0.7277311086654663,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7210084199905396,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7058823704719543,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9854928255081177,"dir":"rtl","str":"لیلا","boundary":[0.7042016983032227,0.3674197494983673,0.7210084199905396,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3674197494983673},{"x":0.702521026134491,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6621848940849304,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9859084486961365,"dir":"rtl","str":"محسنی","boundary":[0.6605042219161987,0.3674197494983673,0.702521026134491,0.37931033968925476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.350772887468338},{"x":0.7848739624023438,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37931033968925476},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9848824143409729,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.343772887468338,0.7898739624023438,0.38631033968925477],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7831932902336121,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7344537973403931,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9915185570716858,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.7344537973403931,0.38049939274787903,0.7831932902336121,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7310924530029297,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7260504364967346,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9937939643859863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7260504364967346,0.38049939274787903,0.7310924530029297,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7226890921592712,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6924369931221008,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9944004416465759,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6924369931221008,0.38049939274787903,0.7226890921592712,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6890756487846375,"y":0.39595720171928406},{"x":0.680672287940979,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9796485304832458,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.680672287940979,0.3816884756088257,0.6890756487846375,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6773109436035156,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.932707667350769,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.3816884756088257,0.6773109436035156,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6722689270973206,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6521008610725403,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9879270792007446,"dir":"rtl","str":"داود","boundary":[0.6521008610725403,0.3816884756088257,0.6722689270973206,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6470588445663452,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6218487620353699,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9877389073371887,"dir":"rtl","str":"ربیعی","boundary":[0.6218487620353699,0.3816884756088257,0.6470588445663452,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6201680898666382,"y":0.39595720171928406},{"x":0.6151260733604431,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9527134895324707,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6151260733604431,0.3816884756088257,0.6201680898666382,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6067227125167847,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6084033846855164,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5815126299858093,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9835183620452881,"dir":"rtl","str":"حامد","boundary":[0.5798319578170776,0.38287752866744995,0.6084033846855164,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5764706134796143,"y":0.38287752866744995},{"x":0.578151285648346,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9843576550483704,"dir":"rtl","str":"غفاری","boundary":[0.5462185144424438,0.3840665817260742,0.578151285648346,0.39357906579971313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7831932902336121,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9852187633514404,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.3746884756088257,0.7898739624023438,0.40295720171928406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9914871454238892,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7613445520401001,0.4007134437561035,0.7848739624023438,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4007134437561035},{"x":0.756302535533905,"y":0.4007134437561035},{"x":0.756302535533905,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9938994646072388,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7378151416778564,0.4007134437561035,0.756302535533905,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9688400030136108,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.4007134437561035,0.7344537973403931,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9840516448020935,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.6941176652908325,0.4007134437561035,0.7277311086654663,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4114149808883667},{"x":0.658823549747467,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9847767353057861,"dir":"rtl","str":"دربانی","boundary":[0.658823549747467,0.4007134437561035,0.6890756487846375,0.4114149808883667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4114149808883667},{"x":0.658823549747467,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9864728450775146,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.3937134437561035,0.7898739624023438,0.4184149808883667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9890315532684326,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.7613445520401001,0.4149821698665619,0.7831932902336121,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7596638798713684,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7394958138465881,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9917582273483276,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7394958138465881,0.4149821698665619,0.7596638798713684,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7361344695091248,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9720428586006165,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.41617122292518616,0.7361344695091248,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7277311086654663,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6789916157722473,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.985365629196167,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.6789916157722473,0.41617122292518616,0.7277311086654663,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6739495992660522,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6739495992660522,"y":0.428061842918396},{"x":0.6336134672164917,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.9786329865455627,"dir":"rtl","str":"دمیرچی","boundary":[0.6336134672164917,0.41617122292518616,0.6739495992660522,0.428061842918396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9842507839202881,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7647058963775635,0.43281808495521545,0.7848739624023438,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7613445520401001,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4447086751461029},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9881972074508667,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7428571581840515,0.43281808495521545,0.7613445520401001,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9851939082145691,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6890756487846375,0.43281808495521545,0.7411764860153198,0.4447086751461029]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.984887421131134,"dir":"ltr","boundary":[0.6286134672164917,0.4079821698665619,0.7898739624023438,0.4517086751461029],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9871333241462708,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7680672407150269,0.4482758641242981,0.7831932902336121,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.44708681106567383},{"x":0.756302535533905,"y":0.4482758641242981},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4613555371761322}]},"confidence":0.9820597767829895,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7462185025215149,0.44708681106567383,0.7546218633651733,0.4613555371761322]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7344537973403931,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46016645431518555},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9757445454597473,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.7142857313156128,0.4458977282047272,0.7327731251716614,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.464922696352005},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9826212525367737,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7596638798713684,0.464922696352005,0.7848739624023438,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.464922696352005},{"x":0.7529411911964417,"y":0.464922696352005},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9174890518188477,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.7394958138465881,0.464922696352005,0.7529411911964417,0.4744352102279663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4756242632865906},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9708961844444275,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.43889772820472717,0.7898739624023438,0.4826242632865906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9856507182121277,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7596638798713684,0.4815695583820343,0.7831932902336121,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4922710955142975},{"x":0.75126051902771,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9896458983421326,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.75126051902771,0.4815695583820343,0.7546218633651733,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.986029326915741,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7126050591468811,0.4815695583820343,0.7462185025215149,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9393734931945801,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.4815695583820343,0.7092437148094177,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7008403539657593,"y":0.49346017837524414},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9793611764907837,"dir":"rtl","str":"توس","boundary":[0.6773109436035156,0.4815695583820343,0.7008403539657593,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5101070404052734},{"x":0.75126051902771,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9714320302009583,"dir":"rtl","str":"۹۸۰۰۰","boundary":[0.75126051902771,0.49702733755111694,0.7831932902336121,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7495798468589783,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5101070404052734},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9856220483779907,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7243697643280029,0.49702733755111694,0.7495798468589783,0.5101070404052734]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9799770712852478,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.47338050532341003,0.7881932902336121,0.5171070404052734],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5255647897720337},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5386444926261902},{"x":0.756302535533905,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9890803694725037,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.756302535533905,0.5255647897720337,0.7865546345710754,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5255647897720337},{"x":0.75126051902771,"y":0.5255647897720337},{"x":0.75126051902771,"y":0.5398335456848145},{"x":0.707563042640686,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9946712255477905,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.707563042640686,0.5255647897720337,0.75126051902771,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5255647897720337},{"x":0.702521026134491,"y":0.5255647897720337},{"x":0.702521026134491,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9941879510879517,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6773109436035156,0.5255647897720337,0.702521026134491,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9675377011299133,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.5255647897720337,0.6739495992660522,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9964447021484375,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6252101063728333,0.5255647897720337,0.6621848940849304,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5255647897720337},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9925650358200073,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5915966629981995,0.5255647897720337,0.6201680898666382,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9585765600204468,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.5255647897720337,0.5882353186607361,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9851197600364685,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5579832196235657,0.5255647897720337,0.5747899413108826,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9691657423973083,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5378151535987854,0.5255647897720337,0.5546218752861023,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5255647897720337},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5398335456848145},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9829815030097961,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.4957983195781708,0.5255647897720337,0.5277311205863953,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7865546345710754,"y":0.542211651802063},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9901188015937805,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.7546218633651733,0.5410225987434387,0.7865546345710754,0.5564804077148438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5410225987434387},{"x":0.75126051902771,"y":0.5410225987434387},{"x":0.75126051902771,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9942039847373962,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7495798468589783,0.5410225987434387,0.75126051902771,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.987434983253479,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.7193277478218079,0.5410225987434387,0.7445378303527832,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9861375689506531,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.6840336322784424,0.5410225987434387,0.7109243869781494,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9679578542709351,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6705882549285889,0.5410225987434387,0.6756302714347839,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.991416335105896,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.6453781723976135,0.5410225987434387,0.6672269105911255,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9672224521636963,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6369748115539551,0.5410225987434387,0.6403361558914185,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5398335456848145},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5410225987434387},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9633561372756958,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.5747899413108826,0.5398335456848145,0.6470588445663452,0.5552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.9623448252677917,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5512605309486389,0.5398335456848145,0.5899159908294678,0.5541022419929504]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5398335456848145},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.985305905342102,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.5042017102241516,0.5386444926261902,0.5630252361297607,0.5541022419929504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5552912950515747},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.9849663972854614,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.5161866836547852,0.7915546345710754,0.5622912950515747],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5790725350379944}]},"confidence":0.9943591356277466,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7663865685462952,0.5648037791252136,0.7865546345710754,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9753279685974121,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.7159664034843445,0.5648037791252136,0.7529411911964417,0.5790725350379944]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5778834819793701},{"x":0.707563042640686,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9483314752578735,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.5648037791252136,0.7109243869781494,0.5778834819793701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5636147260665894},{"x":0.702521026134491,"y":0.5648037791252136},{"x":0.702521026134491,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9731387495994568,"dir":"rtl","str":"www.iup.ac.ir","boundary":[0.6184874176979065,0.5636147260665894,0.702521026134491,0.5778834819793701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5648037791252136},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5778834819793701}]},"confidence":0.9761229157447815,"dir":"ltr","boundary":[0.6134874176979065,0.5566147260665893,0.7915546345710754,0.5860725350379944],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6004756093025208}]},"confidence":0.9870386123657227,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7697479128837585,0.5897740721702576,0.7865546345710754,0.6004756093025208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9938623309135437,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7462185025215149,0.5885850191116333,0.7663865685462952,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9899848103523254,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7226890921592712,0.5885850191116333,0.7411764860153198,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9901704788208008,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7008403539657593,0.5885850191116333,0.7193277478218079,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5885850191116333},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9909020662307739,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6823529601097107,0.5885850191116333,0.6991596817970276,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5885850191116333},{"x":0.680672287940979,"y":0.5885850191116333},{"x":0.680672287940979,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.99031662940979,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6352941393852234,0.5885850191116333,0.680672287940979,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5885850191116333},{"x":0.63193279504776,"y":0.5885850191116333},{"x":0.63193279504776,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9959322810173035,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.6000000238418579,0.5885850191116333,0.63193279504776,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9929991960525513,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5747899413108826,0.5885850191116333,0.5949580073356628,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7848739624023438,"y":0.612366259098053},{"x":0.756302535533905,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9863400459289551,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.756302535533905,0.6004756093025208,0.7848739624023438,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7495798468589783,"y":0.612366259098053},{"x":0.7277311086654663,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9861538410186768,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7277311086654663,0.6004756093025208,0.7495798468589783,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7193277478218079,"y":0.612366259098053},{"x":0.6974790096282959,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9932177066802979,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.6974790096282959,0.6004756093025208,0.7193277478218079,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6941176652908325,"y":0.612366259098053},{"x":0.6890756487846375,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9966526031494141,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6890756487846375,0.6004756093025208,0.6941176652908325,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6857143044471741,"y":0.612366259098053},{"x":0.658823549747467,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9944254159927368,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.658823549747467,0.6004756093025208,0.6857143044471741,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6571428775787354,"y":0.612366259098053},{"x":0.6201680898666382,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9423435926437378,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.6201680898666382,0.6004756093025208,0.6571428775787354,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6168067455291748,"y":0.612366259098053},{"x":0.6000000238418579,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9758101105690002,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6000000238418579,0.6004756093025208,0.6168067455291748,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5949580073356628,"y":0.612366259098053},{"x":0.5579832196235657,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9917849898338318,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5579832196235657,0.6004756093025208,0.5949580073356628,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5529412031173706,"y":0.612366259098053},{"x":0.5226891040802002,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.992323637008667,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5226891040802002,0.6004756093025208,0.5529412031173706,0.612366259098053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5176470875740051,"y":0.612366259098053},{"x":0.49747899174690247,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9893385767936707,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.49747899174690247,0.6004756093025208,0.5176470875740051,0.612366259098053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.587395966053009},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6135553121566772},{"x":0.49747899174690247,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9857985973358154,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.580395966053009,0.7915546345710754,0.6205553121566773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9890749454498291,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7529411911964417,0.6551724076271057,0.7899159789085388,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6551724076271057},{"x":0.75126051902771,"y":0.6551724076271057},{"x":0.75126051902771,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9224421381950378,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7495798468589783,0.6551724076271057,0.75126051902771,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9898799061775208,"dir":"rtl","str":"صفری","boundary":[0.7243697643280029,0.6551724076271057,0.7445378303527832,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9607346057891846,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7159664034843445,0.6539833545684814,0.7193277478218079,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9899461269378662,"dir":"rtl","str":"ناصر","boundary":[0.6941176652908325,0.6539833545684814,0.7126050591468811,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9711777567863464,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6924369931221008,0.6539833545684814,0.6941176652908325,0.6646848917007446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6539833545684814},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9309470057487488,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۶","boundary":[0.6655462384223938,0.6539833545684814,0.6873949766159058,0.6646848917007446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9718225002288818,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.6469833545684814,0.7949159789085388,0.6728739447593689],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9943913221359253,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7680672407150269,0.6634958386421204,0.7915966510772705,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9868439435958862,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7613445520401001,0.6634958386421204,0.7647058963775635,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6634958386421204},{"x":0.756302535533905,"y":0.6634958386421204},{"x":0.756302535533905,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9964442849159241,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7462185025215149,0.6634958386421204,0.756302535533905,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9882321357727051,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7142857313156128,0.6634958386421204,0.7428571581840515,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9372096657752991,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.6634958386421204,0.7142857313156128,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6634958386421204},{"x":0.707563042640686,"y":0.6634958386421204},{"x":0.707563042640686,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9905532002449036,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6873949766159058,0.6634958386421204,0.707563042640686,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.981059193611145,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.6605042219161987,0.6634958386421204,0.6857143044471741,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9938545227050781,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6470588445663452,0.6634958386421204,0.6554622054100037,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9894205331802368,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.6151260733604431,0.6634958386421204,0.6453781723976135,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6634958386421204},{"x":0.610084056854248,"y":0.6634958386421204},{"x":0.610084056854248,"y":0.6765754818916321},{"x":0.583193302154541,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9816458821296692,"dir":"rtl","str":"معدنی","boundary":[0.583193302154541,0.6634958386421204,0.610084056854248,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.8757652640342712,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5764706134796143,0.6634958386421204,0.5798319578170776,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9893959760665894,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5546218752861023,0.6634958386421204,0.5731092691421509,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9745811223983765,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5478991866111755,0.6634958386421204,0.5529412031173706,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6765754818916321},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9958760142326355,"dir":"rtl","str":"ناصر","boundary":[0.5260504484176636,0.6634958386421204,0.5445378422737122,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6765754818916321},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9930499196052551,"dir":"rtl","str":"صفری","boundary":[0.49915966391563416,0.6634958386421204,0.5226891040802002,0.6765754818916321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.8808746337890625,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4941176474094391,0.6634958386421204,0.4957983195781708,0.6765754818916321]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6765754818916321},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6765754818916321}]},"confidence":0.9843453764915466,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.6564958386421204,0.7965966510772705,0.6835754818916321],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7899159789085388,"y":0.686087965965271},{"x":0.7529411911964417,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9906851649284363,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7529411911964417,0.6765754818916321,0.7899159789085388,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7445378303527832,"y":0.68727707862854},{"x":0.7310924530029297,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9920392036437988,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7310924530029297,0.6765754818916321,0.7445378303527832,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6765754818916321},{"x":0.729411780834198,"y":0.6765754818916321},{"x":0.729411780834198,"y":0.68727707862854},{"x":0.729411780834198,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.8766211271286011,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.6765754818916321,0.729411780834198,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7243697643280029,"y":0.68727707862854},{"x":0.707563042640686,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9899019002914429,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.707563042640686,0.6765754818916321,0.7243697643280029,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6991596817970276,"y":0.68727707862854},{"x":0.6840336322784424,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9825352430343628,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6840336322784424,0.6765754818916321,0.6991596817970276,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6823529601097107,"y":0.68727707862854},{"x":0.6672269105911255,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9816300272941589,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6672269105911255,0.6765754818916321,0.6823529601097107,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6638655662536621,"y":0.68727707862854},{"x":0.6268907785415649,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9868660569190979,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6268907785415649,0.6765754818916321,0.6638655662536621,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6218487620353699,"y":0.68727707862854},{"x":0.6201680898666382,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9497128129005432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6201680898666382,0.6765754818916321,0.6218487620353699,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6201680898666382,"y":0.68727707862854},{"x":0.5983193516731262,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.9638655185699463,"dir":"rtl","str":"۱۴۰۰","boundary":[0.5983193516731262,0.6765754818916321,0.6201680898666382,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6777645945549011},{"x":0.6016806960105896,"y":0.68727707862854},{"x":0.5966386795043945,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.8325271606445312,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5966386795043945,0.6777645945549011,0.6016806960105896,0.68727707862854]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.686087965965271},{"x":0.7899159789085388,"y":0.686087965965271},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9909167885780334,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7529411911964417,0.686087965965271,0.7899159789085388,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.68727707862854},{"x":0.7445378303527832,"y":0.68727707862854},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.987061619758606,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7193277478218079,0.68727707862854,0.7445378303527832,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.68727707862854},{"x":0.7142857313156128,"y":0.68727707862854},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9345177412033081,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.68727707862854,0.7142857313156128,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.68727707862854},{"x":0.707563042640686,"y":0.68727707862854},{"x":0.707563042640686,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.8967243432998657,"dir":"rtl","str":"۳۰۲","boundary":[0.6941176652908325,0.68727707862854,0.707563042640686,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.68727707862854},{"x":0.6890756487846375,"y":0.68727707862854},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.8872748613357544,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6840336322784424,0.68727707862854,0.6890756487846375,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.68727707862854},{"x":0.6756302714347839,"y":0.68727707862854},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.6697713732719421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.68727707862854,0.6756302714347839,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.68727707862854},{"x":0.6672269105911255,"y":0.68727707862854},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9924103617668152,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6487395167350769,0.68727707862854,0.6672269105911255,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.68727707862854},{"x":0.6436975002288818,"y":0.68727707862854},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9812641143798828,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6403361558914185,0.68727707862854,0.6436975002288818,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.68727707862854},{"x":0.6386554837226868,"y":0.68727707862854},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9091219305992126,"dir":"rtl","str":"۲۲","boundary":[0.6285714507102966,0.68727707862854,0.6386554837226868,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.68727707862854},{"x":0.6285714507102966,"y":0.68727707862854},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.7626944780349731,"dir":"rtl","str":"×","boundary":[0.6201680898666382,0.68727707862854,0.6285714507102966,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.68727707862854},{"x":0.6184874176979065,"y":0.68727707862854},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7003567218780518},{"x":0.610084056854248,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.8082540035247803,"dir":"rtl","str":"۲۹","boundary":[0.610084056854248,0.68727707862854,0.6184874176979065,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.68727707862854},{"x":0.6067227125167847,"y":0.68727707862854},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7003567218780518},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9376219511032104,"dir":"rtl","str":"س","boundary":[0.6016806960105896,0.68727707862854,0.6067227125167847,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.68727707862854},{"x":0.5899159908294678,"y":0.68727707862854},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.96385657787323,"dir":"rtl","str":"م","boundary":[0.5882353186607361,0.68727707862854,0.5899159908294678,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6884661316871643},{"x":0.583193302154541,"y":0.6884661316871643},{"x":0.583193302154541,"y":0.7003567218780518},{"x":0.583193302154541,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.8627278208732605,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.583193302154541,0.6884661316871643,0.583193302154541,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9377608299255371,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7714285850524902,0.7003567218780518,0.7882353067398071,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9446893930435181,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.7003567218780518,0.7647058963775635,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.9696914553642273,"dir":"rtl","str":"۵-۱۶۱۳-۰۱-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.6638655662536621,0.6991676688194275,0.7579832077026367,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9820970892906189,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7596638798713684,0.7134363651275635,0.7915966510772705,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9889532327651978,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7260504364967346,0.7122473120689392,0.7546218633651733,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7217597961425781},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9738031029701233,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7008403539657593,0.7122473120689392,0.7243697643280029,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.846214234828949,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.7122473120689392,0.6991596817970276,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9556484818458557,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6773109436035156,0.7122473120689392,0.6907563209533691,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7336504459381104},{"x":0.756302535533905,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9767465591430664,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.756302535533905,0.7229488492012024,0.7899159789085388,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7336504459381104},{"x":0.75126051902771,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.8932507634162903,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.7229488492012024,0.7529411911964417,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9626816511154175,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.7428571581840515,0.7229488492012024,0.7478991746902466,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9646841287612915,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7310924530029297,0.7229488492012024,0.7344537973403931,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9775399565696716,"dir":"rtl","str":"ع","boundary":[0.7243697643280029,0.7229488492012024,0.7260504364967346,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9470796585083008,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7193277478218079,0.7229488492012024,0.7210084199905396,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.996415376663208,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7092437148094177,0.7229488492012024,0.7159664034843445,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9703342914581299,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6739495992660522,0.7229488492012024,0.7042016983032227,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7336504459381104},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.8954315185546875,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6638655662536621,0.7229488492012024,0.6672269105911255,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7324613332748413},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9871501326560974,"dir":"rtl","str":"Nasser","boundary":[0.34117648005485535,0.7217597961425781,0.3663865625858307,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7324613332748413},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.985531210899353,"dir":"rtl","str":"Safari","boundary":[0.36974790692329407,0.7217597961425781,0.3949579894542694,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7217597961425781},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7324613332748413},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9505288004875183,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.3966386616230011,0.7217597961425781,0.3983193337917328,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7324613332748413},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9925905466079712,"dir":"rtl","str":"Hamid","boundary":[0.40504202246665955,0.7217597961425781,0.4302521049976349,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.7217597961425781},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7217597961425781},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7324613332748413},{"x":0.43361344933509827,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9837753176689148,"dir":"rtl","str":"Reza","boundary":[0.43361344933509827,0.7217597961425781,0.45210084319114685,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7336504459381104},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9640065431594849,"dir":"rtl","str":"Khavasi","boundary":[0.45546218752861023,0.7217597961425781,0.4907563030719757,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7336504459381104},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.839239776134491,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4907563030719757,0.7217597961425781,0.4924369752407074,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7336504459381104},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9917952418327332,"dir":"rtl","str":"Spectroscopy","boundary":[0.4941176474094391,0.7217597961425781,0.5529412031173706,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7217597961425781},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9978377819061279,"dir":"rtl","str":"in","boundary":[0.5546218752861023,0.7217597961425781,0.5647059082984924,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7217597961425781},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7336504459381104},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9915785193443298,"dir":"rtl","str":"Inorganic","boundary":[0.5663865804672241,0.7217597961425781,0.6067227125167847,0.7336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7229488492012024},{"x":0.658823549747467,"y":0.7229488492012024},{"x":0.658823549747467,"y":0.7336504459381104},{"x":0.610084056854248,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.9932344555854797,"dir":"rtl","str":"Compounds","boundary":[0.610084056854248,0.7229488492012024,0.658823549747467,0.7336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6753864288330078},{"x":0.8218487501144409,"y":0.6765754818916321},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7348394989967346},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9687408208847046,"dir":"ltr","boundary":[0.33617648005485534,0.6683864288330078,0.8268487501144409,0.7418394989967346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7443519830703735},{"x":0.756302535533905,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9848304986953735,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.756302535533905,0.7348394989967346,0.7915966510772705,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7443519830703735},{"x":0.75126051902771,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9329452514648438,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.75126051902771,0.7348394989967346,0.7529411911964417,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9904606342315674,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7344537973403931,0.7348394989967346,0.7462185025215149,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7348394989967346},{"x":0.729411780834198,"y":0.7348394989967346},{"x":0.729411780834198,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9827868938446045,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7159664034843445,0.7348394989967346,0.729411780834198,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9487635493278503,"dir":"rtl","str":"۲۸۸","boundary":[0.6941176652908325,0.7348394989967346,0.7092437148094177,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.6361284255981445,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6857143044471741,0.7348394989967346,0.6890756487846375,0.7443519830703735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7348394989967346},{"x":0.680672287940979,"y":0.7348394989967346},{"x":0.680672287940979,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9584522843360901,"dir":"rtl","str":"۲۵۸","boundary":[0.6655462384223938,0.7348394989967346,0.680672287940979,0.7443519830703735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7443519830703735},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9598923921585083,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.7278394989967346,0.7965966510772705,0.7513519830703735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9962177276611328,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7630252242088318,0.7455410361289978,0.7899159789085388,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9561313390731812,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7596638798713684,0.7455410361289978,0.7613445520401001,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9867388010025024,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.7344537973403931,0.7455410361289978,0.7546218633651733,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9847872853279114,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7159664034843445,0.7455410361289978,0.7277311086654663,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7092437148094177,"y":0.756242573261261},{"x":0.6823529601097107,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9828097820281982,"dir":"rtl","str":"معدنی","boundary":[0.6823529601097107,0.7455410361289978,0.7092437148094177,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6789916157722473,"y":0.756242573261261},{"x":0.6689075827598572,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.6975581645965576,"dir":"rtl","str":"--","boundary":[0.6689075827598572,0.7455410361289978,0.6789916157722473,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6655462384223938,"y":0.756242573261261},{"x":0.6436975002288818,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9772652983665466,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6436975002288818,0.7455410361289978,0.6655462384223938,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6403361558914185,"y":0.756242573261261},{"x":0.6369748115539551,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9942612051963806,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6369748115539551,0.7455410361289978,0.6403361558914185,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7455410361289978},{"x":0.6336134672164917,"y":0.756242573261261},{"x":0.6033613681793213,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9863778352737427,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.6033613681793213,0.7455410361289978,0.6336134672164917,0.756242573261261]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7443519830703735},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7455410361289978},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9676756262779236,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.7373519830703735,0.7949159789085388,0.7656206793785095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9764789342880249,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7613445520401001,0.7586206793785095,0.7899159789085388,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.8605843782424927,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.7586206793785095,0.7596638798713684,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.756242573261261},{"x":0.6470588445663452,"y":0.756242573261261},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9841967821121216,"dir":"rtl","str":"Imorganic","boundary":[0.6033613681793213,0.756242573261261,0.6470588445663452,0.7669441103935242]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.756242573261261},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7574316263198853},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9950350522994995,"dir":"rtl","str":"Compounds","boundary":[0.6521008610725403,0.756242573261261,0.7008403539657593,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7574316263198853},{"x":0.75126051902771,"y":0.7574316263198853},{"x":0.75126051902771,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.9826639890670776,"dir":"rtl","str":"--Analysis","boundary":[0.7058823704719543,0.7574316263198853,0.75126051902771,0.7681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.756242573261261},{"x":0.831932783126831,"y":0.7586206793785095},{"x":0.831932783126831,"y":0.7681331634521484},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.9818443059921265,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.749242573261261,0.8369327831268311,0.7751331634521484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9931173324584961,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7613445520401001,0.7693222165107727,0.7899159789085388,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9816670417785645,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.7693222165107727,0.7613445520401001,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9876760244369507,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.7361344695091248,0.7693222165107727,0.7546218633651733,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9803850650787354,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.7058823704719543,0.7693222165107727,0.7327731251716614,0.7788347005844116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7693222165107727},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9870632290840149,"dir":"ltr","boundary":[0.7008823704719543,0.7623222165107727,0.7949159789085388,0.7846456475257874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9620965123176575,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7630252242088318,0.7812128663063049,0.7899159789085388,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.8822381496429443,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.7812128663063049,0.7596638798713684,0.7907253503799438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9854748249053955,"dir":"rtl","str":"Spectrum","boundary":[0.6739495992660522,0.7788347005844116,0.7142857313156128,0.7895362377166748]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7800237536430359},{"x":0.75126051902771,"y":0.7800237536430359},{"x":0.75126051902771,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9905521273612976,"dir":"rtl","str":"Analysis","boundary":[0.7176470756530762,0.7800237536430359,0.75126051902771,0.7907253503799438]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7788347005844116},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7895362377166748}]},"confidence":0.9773153066635132,"dir":"ltr","boundary":[0.6689495992660522,0.7718347005844116,0.7999579954147339,0.7977253503799439],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7899159789085388,"y":0.801426887512207},{"x":0.7647058963775635,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.995046079158783,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7647058963775635,0.7907253503799438,0.7899159789085388,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7613445520401001,"y":0.801426887512207},{"x":0.7378151416778564,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9940943121910095,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7378151416778564,0.7907253503799438,0.7613445520401001,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7344537973403931,"y":0.801426887512207},{"x":0.7327731251716614,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9878736734390259,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7327731251716614,0.7907253503799438,0.7344537973403931,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7260504364967346,"y":0.801426887512207},{"x":0.702521026134491,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9921877384185791,"dir":"rtl","str":"خواصی","boundary":[0.702521026134491,0.7907253503799438,0.7260504364967346,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6974790096282959,"y":0.801426887512207},{"x":0.6957983374595642,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9749913811683655,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6957983374595642,0.7907253503799438,0.6974790096282959,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6907563209533691,"y":0.801426887512207},{"x":0.653781533241272,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9921433925628662,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.653781533241272,0.7907253503799438,0.6907563209533691,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6504201889038086,"y":0.801426887512207},{"x":0.6487395167350769,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9805037379264832,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.7907253503799438,0.6504201889038086,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6470588445663452,"y":0.801426887512207},{"x":0.6235294342041016,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.943252682685852,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۲","boundary":[0.6235294342041016,0.7907253503799438,0.6470588445663452,0.801426887512207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7899159789085388,"y":0.7907253503799438},{"x":0.7899159789085388,"y":0.801426887512207},{"x":0.6201680898666382,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9840441942214966,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.7837253503799438,0.7949159789085388,0.808426887512207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8133174777030945},{"x":0.7798319458961487,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9649838209152222,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7798319458961487,0.8026159405708313,0.7915966510772705,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8133174777030945},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9736481308937073,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7579832077026367,0.8026159405708313,0.7747899293899536,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8121284246444702},{"x":0.729411780834198,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9810186624526978,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.729411780834198,0.8026159405708313,0.7478991746902466,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9499697089195251,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.8026159405708313,0.7260504364967346,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.801426887512207},{"x":0.7226890921592712,"y":0.801426887512207},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6924369931221008,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9364069104194641,"dir":"rtl","str":"۱۵۲/۳","boundary":[0.6941176652908325,0.801426887512207,0.7210084199905396,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.801426887512207},{"x":0.6890756487846375,"y":0.801426887512207},{"x":0.6890756487846375,"y":0.810939371585846},{"x":0.6773109436035156,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.8284271955490112,"dir":"rtl","str":"QD","boundary":[0.6773109436035156,0.801426887512207,0.6890756487846375,0.810939371585846]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.801426887512207},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6756302714347839,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9491748213768005,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.794426887512207,0.7965966510772705,0.8203174777030945],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.14625446498394012},{"x":0.3294117748737335,"y":0.1474435180425644},{"x":0.3294117748737335,"y":0.1605231910943985},{"x":0.30924370884895325,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":0.9833623766899109,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.30924370884895325,0.14625446498394012,0.3294117748737335,0.1605231910943985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.14506539702415466},{"x":0.30588236451148987,"y":0.14625446498394012},{"x":0.3042016923427582,"y":0.1605231910943985},{"x":0.2235294133424759,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":0.987094521522522,"dir":"rtl","str":"نشردانشگاهی","boundary":[0.22521008551120758,0.14506539702415466,0.3042016923427582,0.1605231910943985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.14506539702415466},{"x":0.21344538033008575,"y":0.14506539702415466},{"x":0.21344538033008575,"y":0.15933412313461304},{"x":0.18487395346164703,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.9809141159057617,"dir":"rtl","str":"۱۶۱۳","boundary":[0.18487395346164703,0.14506539702415466,0.21344538033008575,0.15933412313461304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.14506539702415466},{"x":0.3294117748737335,"y":0.14625446498394012},{"x":0.3294117748737335,"y":0.16171224415302277},{"x":0.18487395346164703,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.9850077033042908,"dir":"ltr","boundary":[0.17987395346164703,0.13806539702415466,0.3344117748737335,0.16871224415302277],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4268907606601715,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4268907606601715,"y":0.18192628026008606},{"x":0.40336135029792786,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9883608222007751,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.40336135029792786,0.16765755414962769,0.4268907606601715,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.16765755414962769},{"x":0.3949579894542694,"y":0.16765755414962769},{"x":0.3949579894542694,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3764705955982208,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9734966158866882,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.3764705955982208,0.16765755414962769,0.3949579894542694,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.16765755414962769},{"x":0.36974790692329407,"y":0.16765755414962769},{"x":0.36974790692329407,"y":0.18192628026008606},{"x":0.364705890417099,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.8307123780250549,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.364705890417099,0.16765755414962769,0.36974790692329407,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.16765755414962769},{"x":0.35798320174217224,"y":0.16765755414962769},{"x":0.35798320174217224,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3327731192111969,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9643529653549194,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.3327731192111969,0.16765755414962769,0.35798320174217224,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.16765755414962769},{"x":0.32268908619880676,"y":0.16765755414962769},{"x":0.32268908619880676,"y":0.18192628026008606},{"x":0.3176470696926117,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9847275018692017,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3176470696926117,0.16765755414962769,0.32268908619880676,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.16765755414962769},{"x":0.31092438101768494,"y":0.16765755414962769},{"x":0.31092438101768494,"y":0.18192628026008606},{"x":0.2655462324619293,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.979426920413971,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.2655462324619293,0.16765755414962769,0.31092438101768494,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.16765755414962769},{"x":0.2537815272808075,"y":0.16765755414962769},{"x":0.2537815272808075,"y":0.18192628026008606},{"x":0.2218487411737442,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9783446192741394,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.2218487411737442,0.16765755414962769,0.2537815272808075,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.16765755414962769},{"x":0.21680672466754913,"y":0.16765755414962769},{"x":0.21680672466754913,"y":0.18192628026008606},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9213255047798157,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.21344538033008575,0.16765755414962769,0.21680672466754913,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.16765755414962769},{"x":0.2050420194864273,"y":0.16765755414962769},{"x":0.2050420194864273,"y":0.18192628026008606},{"x":0.18487395346164703,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9334624409675598,"dir":"rtl","str":"۱۷۱","boundary":[0.18487395346164703,0.16765755414962769,0.2050420194864273,0.18192628026008606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18487395346164703,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4268907606601715,"y":0.16765755414962769},{"x":0.4268907606601715,"y":0.18192628026008606},{"x":0.18487395346164703,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9654262065887451,"dir":"ltr","boundary":[0.17987395346164703,0.16065755414962768,0.4318907606601715,0.18892628026008607],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.815695583820343},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8252080678939819},{"x":0.778151273727417,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9550467729568481,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7798319458961487,0.815695583820343,0.7915966510772705,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.815695583820343},{"x":0.7764706015586853,"y":0.815695583820343},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9647781848907471,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7596638798713684,0.815695583820343,0.7764706015586853,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.8145065307617188},{"x":0.75126051902771,"y":0.815695583820343},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9769858717918396,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7277311086654663,0.8145065307617188,0.7495798468589783,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9057784080505371,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.8145065307617188,0.7243697643280029,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8133174777030945},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8145065307617188},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8240190148353577},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.9579930305480957,"dir":"rtl","str":"۵۴۳/۰۸۵۸","boundary":[0.6705882549285889,0.8133174777030945,0.7159664034843445,0.8240190148353577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.8133174777030945},{"x":0.7915966510772705,"y":0.815695583820343},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8263971209526062},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9609002470970154,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.8063174777030945,0.7965966510772705,0.8333971209526062],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8359096050262451},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9890980124473572,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7663865685462952,0.8252080678939819,0.7882353067398071,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9838526844978333,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7210084199905396,0.8252080678939819,0.7613445520401001,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8347205519676208},{"x":0.702521026134491,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.984393298625946,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.702521026134491,0.8252080678939819,0.7126050591468811,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8347205519676208},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9216243624687195,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6941176652908325,0.8252080678939819,0.6974790096282959,0.8347205519676208]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8252080678939819},{"x":0.6924369931221008,"y":0.8347205519676208},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9804880023002625,"dir":"rtl","str":"۸۵۶۳۰۶۵","boundary":[0.6504201889038086,0.8252080678939819,0.6924369931221008,0.8347205519676208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8359096050262451},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9815353751182556,"dir":"ltr","boundary":[0.6454201889038086,0.8182080678939819,0.7932353067398071,0.8429096050262451],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.8478002548217773},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8478002548217773},{"x":0.4302521049976349,"y":0.856123685836792},{"x":0.2504201829433441,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.9930693507194519,"str":"172331650410000111121","boundary":[0.2504201829433441,0.8478002548217773,0.4302521049976349,0.856123685836792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.8478002548217773},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8478002548217773},{"x":0.4302521049976349,"y":0.856123685836792},{"x":0.2504201829433441,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.9930693507194519,"dir":"ltr","boundary":[0.2454201829433441,0.8408002548217773,0.4352521049976349,0.863123685836792],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/TtLBnlisqcpHOvKB-sec.webp","jpeg":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/UBnPffMpDUvIslbZ.jpg","blurred":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/mpJOBlMjujqFbyvp.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00013282960653305054,0.0003451428918010698,0.9984323847113538,0.9989213806332646]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8941176533699036,"y":0.39239001274108887},{"x":0.9277310967445374,"y":0.39239001274108887},{"x":0.9277310967445374,"y":0.405469685792923},{"x":0.8941176533699036,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9926894307136536,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8941176533699036,0.39239001274108887,0.9277310967445374,0.405469685792923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8941176533699036,"y":0.39239001274108887},{"x":0.9277310967445374,"y":0.39239001274108887},{"x":0.9277310967445374,"y":0.405469685792923},{"x":0.8941176533699036,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9926894307136536,"dir":"ltr","boundary":[0.8891176533699036,0.38539001274108886,0.9327310967445374,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.4221165180206299},{"x":0.9277310967445374,"y":0.4221165180206299},{"x":0.9277310967445374,"y":0.43638524413108826},{"x":0.8739495873451233,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.983872652053833,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.8739495873451233,0.4221165180206299,0.9277310967445374,0.43638524413108826]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.4221165180206299},{"x":0.9277310967445374,"y":0.4221165180206299},{"x":0.9277310967445374,"y":0.43638524413108826},{"x":0.8739495873451233,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.983872652053833,"dir":"ltr","boundary":[0.8689495873451233,0.4151165180206299,0.9327310967445374,0.44338524413108826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9142857193946838,"y":0.45303210616111755},{"x":0.924369752407074,"y":0.45303210616111755},{"x":0.924369752407074,"y":0.4684898853302002},{"x":0.9142857193946838,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.8993865251541138,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.9142857193946838,0.45303210616111755,0.924369752407074,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.45303210616111755},{"x":0.9075630307197571,"y":0.45303210616111755},{"x":0.9075630307197571,"y":0.4673008322715759},{"x":0.875630259513855,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9898199439048767,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.875630259513855,0.45303210616111755,0.9075630307197571,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8638655543327332,"y":0.4542211592197418},{"x":0.8722689151763916,"y":0.4542211592197418},{"x":0.8722689151763916,"y":0.4684898853302002},{"x":0.8638655543327332,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9789777994155884,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.8638655543327332,0.4542211592197418,0.8722689151763916,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.4542211592197418},{"x":0.8504201769828796,"y":0.4542211592197418},{"x":0.8504201769828796,"y":0.4684898853302002},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9909152984619141,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.8420168161392212,0.4542211592197418,0.8504201769828796,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.4542211592197418},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4542211592197418},{"x":0.8302521109580994,"y":0.4684898853302002},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9889814257621765,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8134453892707825,0.4542211592197418,0.8302521109580994,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4542211592197418},{"x":0.800000011920929,"y":0.4542211592197418},{"x":0.800000011920929,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7697479128837585,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9666614532470703,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.7697479128837585,0.4542211592197418,0.800000011920929,0.4684898853302002]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4542211592197418},{"x":0.924369752407074,"y":0.45303210616111755},{"x":0.924369752407074,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7697479128837585,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.973402738571167,"dir":"ltr","boundary":[0.7647479128837585,0.4472211592197418,0.929369752407074,0.4754898853302002],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.4780023694038391},{"x":0.8991596698760986,"y":0.4780023694038391},{"x":0.8991596698760986,"y":0.49346017837524414},{"x":0.8823529481887817,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.7567740082740784,"dir":"rtl","str":"۱ـ۱","boundary":[0.8823529481887817,0.4780023694038391,0.8991596698760986,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.4780023694038391},{"x":0.8722689151763916,"y":0.4780023694038391},{"x":0.8722689151763916,"y":0.49346017837524414},{"x":0.8554621934890747,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9650788903236389,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8554621934890747,0.4780023694038391,0.8722689151763916,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.4780023694038391},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4780023694038391},{"x":0.8420168161392212,"y":0.49346017837524414},{"x":0.8100840449333191,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.982894778251648,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.8100840449333191,0.4780023694038391,0.8420168161392212,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.4780023694038391},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4780023694038391},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4946492314338684},{"x":0.8033613562583923,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9641079902648926,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.8033613562583923,0.4780023694038391,0.8067227005958557,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4946492314338684},{"x":0.756302535533905,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9905391335487366,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.756302535533905,0.4780023694038391,0.7966386675834656,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9748282432556152,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.7277311086654663,0.4780023694038391,0.7495798468589783,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5184304118156433},{"x":0.88067227602005,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.7666499018669128,"dir":"rtl","str":"۱ـ۲","boundary":[0.88067227602005,0.5053507685661316,0.8991596698760986,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5184304118156433},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9894406795501709,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.8453781604766846,0.5053507685661316,0.8739495873451233,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5041617155075073},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9765725135803223,"dir":"rtl","str":"الکترومغناطيس","boundary":[0.7495798468589783,0.5053507685661316,0.8386554718017578,0.5184304118156433]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4780023694038391},{"x":0.8991596698760986,"y":0.47681331634521484},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.945937991142273,"dir":"ltr","boundary":[0.7227311086654663,0.4710023694038391,0.9041596698760986,0.5254304118156433],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.5291320085525513},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5291320085525513},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5457788109779358},{"x":0.8840336203575134,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.6754354238510132,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.8840336203575134,0.5291320085525513,0.8991596698760986,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.5291320085525513},{"x":0.875630259513855,"y":0.5291320085525513},{"x":0.875630259513855,"y":0.5457788109779358},{"x":0.8470588326454163,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9955938458442688,"dir":"rtl","str":"ارتباط","boundary":[0.8470588326454163,0.5291320085525513,0.875630259513855,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.5291320085525513},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5291320085525513},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5457788109779358},{"x":0.8016806840896606,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9944666028022766,"dir":"rtl","str":"نواحی","boundary":[0.8016806840896606,0.5291320085525513,0.8336134552955627,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9959228038787842,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.7579832077026367,0.5291320085525513,0.7882353067398071,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9878625869750977,"dir":"rtl","str":"تابش","boundary":[0.7226890921592712,0.5291320085525513,0.7394958138465881,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.992010772228241,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6991596817970276,0.5291320085525513,0.7042016983032227,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9952188730239868,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6655462384223938,0.5291320085525513,0.6907563209533691,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5291320085525513},{"x":0.653781533241272,"y":0.5291320085525513},{"x":0.653781533241272,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9902396202087402,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6386554837226868,0.5291320085525513,0.653781533241272,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.983217179775238,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.5949580073356628,0.5291320085525513,0.6252101063728333,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5291320085525513},{"x":0.583193302154541,"y":0.5291320085525513},{"x":0.583193302154541,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9891122579574585,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.5291320085525513,0.583193302154541,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9935463666915894,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.5394958257675171,0.5291320085525513,0.5680672526359558,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5291320085525513},{"x":0.529411792755127,"y":0.5291320085525513},{"x":0.529411792755127,"y":0.5457788109779358},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9940630793571472,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.4957983195781708,0.5291320085525513,0.529411792755127,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.5541022419929504},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5541022419929504},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5707491040229797},{"x":0.8840336203575134,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.8379558324813843,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.8840336203575134,0.5541022419929504,0.9042016863822937,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.5541022419929504},{"x":0.875630259513855,"y":0.5541022419929504},{"x":0.875630259513855,"y":0.5707491040229797},{"x":0.8504201769828796,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9877831935882568,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.8504201769828796,0.5541022419929504,0.875630259513855,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.5541022419929504},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5541022419929504},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5707491040229797},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9874415993690491,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8184874057769775,0.5541022419929504,0.8352941274642944,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5541022419929504},{"x":0.805042028427124,"y":0.5541022419929504},{"x":0.805042028427124,"y":0.5707491040229797},{"x":0.778151273727417,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9881808161735535,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.778151273727417,0.5541022419929504,0.805042028427124,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9965292811393738,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7613445520401001,0.5541022419929504,0.7680672407150269,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9915346503257751,"dir":"rtl","str":"پهنای","boundary":[0.7260504364967346,0.5541022419929504,0.7529411911964417,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9961704611778259,"dir":"rtl","str":"خطوط","boundary":[0.6773109436035156,0.5541022419929504,0.7092437148094177,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9944934844970703,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6554622054100037,0.5541022419929504,0.6655462384223938,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9939217567443848,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6285714507102966,0.5541022419929504,0.6436975002288818,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9796984195709229,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.5865546464920044,0.5541022419929504,0.6151260733604431,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9828827977180481,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5596638917922974,0.5541022419929504,0.5764706134796143,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5541022419929504},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9929945468902588,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.5142857432365417,0.5541022419929504,0.5478991866111755,0.5707491040229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5291320085525513},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5291320085525513},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5707491040229797},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9757609367370605,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.5221320085525513,0.9092016863822937,0.5777491040229797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.5790725350379944},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5790725350379944},{"x":0.8369747996330261,"y":0.596908450126648},{"x":0.8184874057769775,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9588934183120728,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8184874057769775,0.5790725350379944,0.8369747996330261,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5790725350379944},{"x":0.805042028427124,"y":0.5790725350379944},{"x":0.805042028427124,"y":0.596908450126648},{"x":0.7764706015586853,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9786482453346252,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.7764706015586853,0.5790725350379944,0.805042028427124,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7630252242088318,"y":0.596908450126648},{"x":0.7478991746902466,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.995001494884491,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7478991746902466,0.5790725350379944,0.7630252242088318,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5790725350379944},{"x":0.7394958138465881,"y":0.596908450126648},{"x":0.6873949766159058,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.994375467300415,"dir":"rtl","str":"اطلاعاتی","boundary":[0.6873949766159058,0.5790725350379944,0.7394958138465881,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5790725350379944},{"x":0.680672287940979,"y":0.5790725350379944},{"x":0.680672287940979,"y":0.596908450126648},{"x":0.6722689270973206,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9963411092758179,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6722689270973206,0.5790725350379944,0.680672287940979,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6655462384223938,"y":0.596908450126648},{"x":0.6487395167350769,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9958046674728394,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6487395167350769,0.5790725350379944,0.6655462384223938,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6470588445663452,"y":0.596908450126648},{"x":0.6235294342041016,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9960697889328003,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6235294342041016,0.5790725350379944,0.6470588445663452,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5790725350379944},{"x":0.6168067455291748,"y":0.596908450126648},{"x":0.5663865804672241,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9949789643287659,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.5663865804672241,0.5790725350379944,0.6168067455291748,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5596638917922974,"y":0.596908450126648},{"x":0.5378151535987854,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.993402898311615,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.5378151535987854,0.5790725350379944,0.5596638917922974,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5361344814300537,"y":0.596908450126648},{"x":0.5310924649238586,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9829348921775818,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5310924649238586,0.5790725350379944,0.5361344814300537,0.596908450126648]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5790725350379944},{"x":0.8369747996330261,"y":0.5790725350379944},{"x":0.8369747996330261,"y":0.596908450126648},{"x":0.5310924649238586,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9898013472557068,"dir":"ltr","boundary":[0.5260924649238586,0.5720725350379944,0.8419747996330261,0.603908450126648],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.5790725350379944},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5778834819793701},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5921521782875061},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.6592614054679871,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.88067227602005,0.5790725350379944,0.9008403420448303,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.5802615880966187},{"x":0.875630259513855,"y":0.5790725350379944},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5933412313461304},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9943995475769043,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8672268986701965,0.5802615880966187,0.8773109316825867,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.5814506411552429},{"x":0.8571428656578064,"y":0.5802615880966187},{"x":0.8588235378265381,"y":0.5945303440093994},{"x":0.848739504814148,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.982392430305481,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.8470588326454163,0.5814506411552429,0.8588235378265381,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.601664662361145},{"x":0.9008403420448303,"y":0.601664662361145},{"x":0.902521014213562,"y":0.61712247133255},{"x":0.88067227602005,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.7307054400444031,"dir":"rtl","str":"۶-۱","boundary":[0.88067227602005,0.601664662361145,0.902521014213562,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.6028537750244141},{"x":0.8739495873451233,"y":0.601664662361145},{"x":0.8739495873451233,"y":0.61712247133255},{"x":0.8554621934890747,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9951162338256836,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.853781521320343,0.6028537750244141,0.8739495873451233,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.6028537750244141},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6028537750244141},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6183115243911743},{"x":0.8302521109580994,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9941346645355225,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8302521109580994,0.6028537750244141,0.8369747996330261,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6028537750244141},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6028537750244141},{"x":0.8201680779457092,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7915966510772705,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9953961372375488,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.7899159789085388,0.6028537750244141,0.8201680779457092,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6183115243911743},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9919335246086121,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7680672407150269,0.6028537750244141,0.7798319458961487,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6040428280830383},{"x":0.75126051902771,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6195005774497986}]},"confidence":0.9894441366195679,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7344537973403931,0.6040428280830383,0.7529411911964417,0.6195005774497986]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5838287472724915},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5766944289207458},{"x":0.9042016863822937,"y":0.61712247133255},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9286805987358093,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.5768287472724914,0.9092016863822937,0.62412247133255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9142857193946838,"y":0.6373364925384521},{"x":0.9277310967445374,"y":0.6373364925384521},{"x":0.9277310967445374,"y":0.6516052484512329},{"x":0.9142857193946838,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8898177146911621,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.9142857193946838,0.6373364925384521,0.9277310967445374,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.6373364925384521},{"x":0.9075630307197571,"y":0.6373364925384521},{"x":0.9075630307197571,"y":0.6516052484512329},{"x":0.8672268986701965,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9928710460662842,"dir":"rtl","str":"رزونانس","boundary":[0.8672268986701965,0.6373364925384521,0.9075630307197571,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.6361474394798279},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6361474394798279},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9844481945037842,"dir":"rtl","str":"مغناطیسی","boundary":[0.7949579954147339,0.6361474394798279,0.8470588326454163,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.993180513381958,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.7546218633651733,0.6361474394798279,0.7798319458961487,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6516052484512329},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9853270649909973,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7260504364967346,0.6361474394798279,0.7529411911964417,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9910043478012085,"dir":"rtl","str":"NMR","boundary":[0.6991596817970276,0.6361474394798279,0.7428571581840515,0.6516052484512329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6361474394798279},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9432026743888855,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6924369931221008,0.6361474394798279,0.7058823704719543,0.6516052484512329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6361474394798279},{"x":0.9277310967445374,"y":0.6373364925384521},{"x":0.9277310967445374,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9799839854240417,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.6291474394798279,0.9327310967445374,0.6597943015098572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.6623067855834961},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6623067855834961},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6730083227157593},{"x":0.8773109316825867,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.5472831130027771,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.8773109316825867,0.6623067855834961,0.9042016863822937,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.6623067855834961},{"x":0.875630259513855,"y":0.6623067855834961},{"x":0.875630259513855,"y":0.6730083227157593},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.974963366985321,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8436974883079529,0.6623067855834961,0.875630259513855,0.6730083227157593]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.6623067855834961},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6623067855834961},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6730083227157593},{"x":0.8436974883079529,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.8527690172195435,"dir":"ltr","boundary":[0.8386974883079529,0.6553067855834961,0.9092016863822937,0.6800083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.686087965965271},{"x":0.902521014213562,"y":0.686087965965271},{"x":0.902521014213562,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.6851365566253662,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.8823529481887817,0.686087965965271,0.902521014213562,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.686087965965271},{"x":0.875630259513855,"y":0.686087965965271},{"x":0.875630259513855,"y":0.7003567218780518},{"x":0.848739504814148,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9828961491584778,"dir":"rtl","str":"اسپین","boundary":[0.848739504814148,0.686087965965271,0.875630259513855,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.68727707862854},{"x":0.8336134552955627,"y":0.68727707862854},{"x":0.8336134552955627,"y":0.701545774936676},{"x":0.8067227005958557,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9865031242370605,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.8067227005958557,0.68727707862854,0.8336134552955627,0.701545774936676]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.686087965965271},{"x":0.902521014213562,"y":0.686087965965271},{"x":0.902521014213562,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8067227005958557,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9096585512161255,"dir":"ltr","boundary":[0.8017227005958557,0.679087965965271,0.907521014213562,0.7073567218780518],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.7110582590103149},{"x":0.902521014213562,"y":0.7110582590103149},{"x":0.902521014213562,"y":0.7253270149230957},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.7204743027687073,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.8823529481887817,0.7110582590103149,0.902521014213562,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.7110582590103149},{"x":0.875630259513855,"y":0.7110582590103149},{"x":0.875630259513855,"y":0.7253270149230957},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9938759207725525,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.8504201769828796,0.7110582590103149,0.875630259513855,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.7110582590103149},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7110582590103149},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7253270149230957},{"x":0.826890766620636,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9854633808135986,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.826890766620636,0.7110582590103149,0.8403361439704895,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7110582590103149},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7110582590103149},{"x":0.8117647171020508,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9924806952476501,"dir":"rtl","str":"مغناطیس","boundary":[0.7731092572212219,0.7110582590103149,0.8117647171020508,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9953243732452393,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7428571581840515,0.7110582590103149,0.7546218633651733,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.992640495300293,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.7226890921592712,0.7110582590103149,0.7344537973403931,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7110582590103149},{"x":0.707563042640686,"y":0.7110582590103149},{"x":0.707563042640686,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9954570531845093,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6823529601097107,0.7110582590103149,0.707563042640686,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9891914129257202,"dir":"rtl","str":"مغناطیسی","boundary":[0.6184874176979065,0.7110582590103149,0.6705882549285889,0.7253270149230957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7110582590103149},{"x":0.902521014213562,"y":0.7110582590103149},{"x":0.902521014213562,"y":0.7253270149230957},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9681129455566406,"dir":"ltr","boundary":[0.6134874176979065,0.7040582590103149,0.907521014213562,0.7323270149230957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.7348394989967346},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7348394989967346},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7514863014221191},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.7154996395111084,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.8823529481887817,0.7348394989967346,0.9042016863822937,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.7348394989967346},{"x":0.875630259513855,"y":0.7348394989967346},{"x":0.875630259513855,"y":0.7514863014221191},{"x":0.8504201769828796,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9950162768363953,"dir":"rtl","str":"بردار","boundary":[0.8504201769828796,0.7348394989967346,0.875630259513855,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.7348394989967346},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7348394989967346},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7514863014221191},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9868406057357788,"dir":"rtl","str":"مغناطیس","boundary":[0.8016806840896606,0.7348394989967346,0.8403361439704895,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7514863014221191},{"x":0.756302535533905,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9959333539009094,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.756302535533905,0.7348394989967346,0.7815126180648804,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.996391236782074,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7411764860153198,0.7348394989967346,0.7478991746902466,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7514863014221191},{"x":0.702521026134491,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.991129457950592,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.702521026134491,0.7348394989967346,0.7344537973403931,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.979916512966156,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6823529601097107,0.7348394989967346,0.6991596817970276,0.7514863014221191]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9859637022018433,"dir":"rtl","str":"آسایش","boundary":[0.6386554837226868,0.7348394989967346,0.6689075827598572,0.7514863014221191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7348394989967346},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7348394989967346},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7514863014221191},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9637147188186646,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.7278394989967346,0.9092016863822937,0.7584863014221191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.7621878981590271},{"x":0.902521014213562,"y":0.7621878981590271},{"x":0.902521014213562,"y":0.7752675414085388},{"x":0.8823529481887817,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.651526927947998,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.8823529481887817,0.7621878981590271,0.902521014213562,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.7621878981590271},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7621878981590271},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7752675414085388},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9860982894897461,"dir":"rtl","str":"تغییرات","boundary":[0.8352941274642944,0.7621878981590271,0.8739495873451233,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.7621878981590271},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7621878981590271},{"x":0.8218487501144409,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9888633489608765,"dir":"rtl","str":"مغناطیس","boundary":[0.7815126180648804,0.7621878981590271,0.8218487501144409,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9943926930427551,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.7394958138465881,0.7621878981590271,0.7630252242088318,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7752675414085388},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9933536648750305,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7226890921592712,0.7621878981590271,0.7277311086654663,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7752675414085388},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9943055510520935,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6924369931221008,0.7621878981590271,0.7142857313156128,0.7752675414085388]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.7847800254821777},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7847800254821777},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8002378344535828},{"x":0.88067227602005,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.726274311542511,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.88067227602005,0.7847800254821777,0.9008403420448303,0.8002378344535828]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.7847800254821777},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7847800254821777},{"x":0.8739495873451233,"y":0.801426887512207},{"x":0.8420168161392212,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.854955792427063,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.8420168161392212,0.7847800254821777,0.8739495873451233,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.7847800254821777},{"x":0.8352941274642944,"y":0.7847800254821777},{"x":0.8352941274642944,"y":0.801426887512207},{"x":0.7966386675834656,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9896352887153625,"dir":"rtl","str":"رزونانس","boundary":[0.7966386675834656,0.7847800254821777,0.8352941274642944,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7798319458961487,"y":0.801426887512207},{"x":0.7731092572212219,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9965745210647583,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7731092572212219,0.7847800254821777,0.7798319458961487,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7647058963775635,"y":0.801426887512207},{"x":0.7260504364967346,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9927423000335693,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.7260504364967346,0.7847800254821777,0.7647058963775635,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7092437148094177,"y":0.801426887512207},{"x":0.6722689270973206,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9903783798217773,"dir":"rtl","str":"کوانتوم","boundary":[0.6722689270973206,0.7847800254821777,0.7092437148094177,0.801426887512207]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7621878981590271},{"x":0.902521014213562,"y":0.7621878981590271},{"x":0.902521014213562,"y":0.801426887512207},{"x":0.6722689270973206,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9453299045562744,"dir":"ltr","boundary":[0.6672689270973206,0.7551878981590271,0.907521014213562,0.808426887512207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.8097503185272217},{"x":0.902521014213562,"y":0.8085612654685974},{"x":0.902521014213562,"y":0.8228299617767334},{"x":0.8840336203575134,"y":0.8228299617767334}]},"confidence":0.7767282724380493,"dir":"rtl","str":"۲_۷","boundary":[0.8823529481887817,0.8097503185272217,0.902521014213562,0.8228299617767334]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.8097503185272217},{"x":0.8739495873451233,"y":0.8085612654685974},{"x":0.8739495873451233,"y":0.8240190148353577},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9923198223114014,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.8352941274642944,0.8097503185272217,0.8739495873451233,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.810939371585846},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8097503185272217},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.992388904094696,"dir":"rtl","str":"NMR","boundary":[0.7915966510772705,0.810939371585846,0.8252100944519043,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.810939371585846},{"x":0.7815126180648804,"y":0.810939371585846},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8252080678939819},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9870713353157043,"dir":"rtl","str":"روبشی","boundary":[0.7495798468589783,0.810939371585846,0.7831932902336121,0.8252080678939819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.810939371585846},{"x":0.902521014213562,"y":0.8085612654685974},{"x":0.902521014213562,"y":0.8228299617767334},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9527427554130554,"dir":"ltr","boundary":[0.7445798468589783,0.8039393715858459,0.907521014213562,0.8298299617767334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3186682462692261},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9876592755317688,"dir":"ltr","str":"بسم","boundary":[0.5478991866111755,0.2972651720046997,0.5747899413108826,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3186682462692261},{"x":0.529411792755127,"y":0.3186682462692261}]},"confidence":0.9063524603843689,"dir":"ltr","str":"اللہ","boundary":[0.529411792755127,0.2972651720046997,0.5445378422737122,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5260504484176636,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3186682462692261},{"x":0.4739495813846588,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.974852442741394,"dir":"ltr","str":"الرحمن","boundary":[0.4739495813846588,0.2972651720046997,0.5260504484176636,0.3186682462692261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2972651720046997},{"x":0.47058823704719543,"y":0.2972651720046997},{"x":0.47058823704719543,"y":0.31985729932785034},{"x":0.4268907606601715,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9535099864006042,"dir":"ltr","str":"الرحيم","boundary":[0.4268907606601715,0.2972651720046997,0.47058823704719543,0.31985729932785034]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2972651720046997},{"x":0.5747899413108826,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3186682462692261},{"x":0.4268907606601715,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9557138085365295,"dir":"ltr","boundary":[0.4218907606601715,0.2902651720046997,0.5797899413108826,0.3256682462692261],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5495798587799072,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36028537154197693},{"x":0.49915966391563416,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.989748477935791,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5008403658866882,0.34601664543151855,0.5495798587799072,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4924369752407074,"y":0.35909631848335266},{"x":0.45042017102241516,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9892216920852661,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.45042017102241516,0.3448275923728943,0.4924369752407074,0.35909631848335266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5495798587799072,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5495798587799072,"y":0.36028537154197693},{"x":0.45042017102241516,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9894850850105286,"dir":"ltr","boundary":[0.44542017102241516,0.3378275923728943,0.5545798587799072,0.36728537154197693],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.8359096050262451},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8347205519676208},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8501783609390259},{"x":0.88067227602005,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.5531754493713379,"dir":"rtl","str":"۲ـ۸","boundary":[0.8789916038513184,0.8359096050262451,0.9008403420448303,0.8501783609390259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8501783609390259},{"x":0.8521008491516113,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9763823747634888,"dir":"rtl","str":"جابه","boundary":[0.8521008491516113,0.8359096050262451,0.8705882430076599,0.8501783609390259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8453781604766846,"y":0.8501783609390259},{"x":0.8235294222831726,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9758740663528442,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.8218487501144409,0.8359096050262451,0.8453781604766846,0.8501783609390259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8513674139976501},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9855628609657288,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.7630252242088318,0.8359096050262451,0.8100840449333191,0.8513674139976501]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.8359096050262451},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8347205519676208},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8501783609390259},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9093050956726074,"dir":"ltr","boundary":[0.7580252242088318,0.8289096050262451,0.9058403420448303,0.8571783609390259],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.8596908450126648},{"x":0.902521014213562,"y":0.8585017919540405},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8739596009254456},{"x":0.8823529481887817,"y":0.8739596009254456}]},"confidence":0.6122664213180542,"dir":"rtl","str":"۹-۲","boundary":[0.88067227602005,0.8596908450126648,0.9042016863822937,0.8739596009254456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.8596908450126648},{"x":0.8689075708389282,"y":0.8596908450126648},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8739596009254456},{"x":0.848739504814148,"y":0.8751486539840698}]},"confidence":0.9813320636749268,"dir":"rtl","str":"جفت","boundary":[0.848739504814148,0.8596908450126648,0.8705882430076599,0.8739596009254456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.8596908450126648},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8596908450126648},{"x":0.8336134552955627,"y":0.8751486539840698},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8751486539840698}]},"confidence":0.9952042698860168,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.8117647171020508,0.8596908450126648,0.8336134552955627,0.8751486539840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.8608798980712891},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8608798980712891},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8751486539840698},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8763377070426941}]},"confidence":0.9509251117706299,"dir":"rtl","str":"اسپین","boundary":[0.7731092572212219,0.8608798980712891,0.8033613562583923,0.8751486539840698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.8608798980712891},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8608798980712891},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8763377070426941},{"x":0.756302535533905,"y":0.8763377070426941}]},"confidence":0.4198581576347351,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.756302535533905,0.8608798980712891,0.7613445520401001,0.8763377070426941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.8620689511299133},{"x":0.7495798468589783,"y":0.8608798980712891},{"x":0.75126051902771,"y":0.8763377070426941},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8775267601013184}]},"confidence":0.9552015066146851,"dir":"rtl","str":"اسپین","boundary":[0.7210084199905396,0.8620689511299133,0.75126051902771,0.8763377070426941]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.8608798980712891},{"x":0.902521014213562,"y":0.8585017919540405},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8739596009254456},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8775267601013184}]},"confidence":0.8858449459075928,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.8538798980712891,0.9092016863822937,0.8809596009254456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.8870392441749573},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8870392441749573},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8989298343658447},{"x":0.8739495873451233,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.7438924312591553,"dir":"rtl","str":"۲ـ۱۰","boundary":[0.8739495873451233,0.8870392441749573,0.9008403420448303,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.8870392441749573},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8870392441749573},{"x":0.8655462265014648,"y":0.900118887424469},{"x":0.8151260614395142,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.990800678730011,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.8151260614395142,0.8870392441749573,0.8655462265014648,0.900118887424469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.8870392441749573},{"x":0.8067227005958557,"y":0.8870392441749573},{"x":0.8067227005958557,"y":0.900118887424469},{"x":0.7697479128837585,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.9947298169136047,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.7697479128837585,0.8870392441749573,0.8067227005958557,0.900118887424469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.8870392441749573},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8870392441749573},{"x":0.7613445520401001,"y":0.900118887424469},{"x":0.7529411911964417,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.99327552318573,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7529411911964417,0.8870392441749573,0.7613445520401001,0.900118887424469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8870392441749573},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8870392441749573},{"x":0.7478991746902466,"y":0.900118887424469},{"x":0.6941176652908325,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.9863601326942444,"dir":"rtl","str":"ثابتهای","boundary":[0.6941176652908325,0.8870392441749573,0.7478991746902466,0.900118887424469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.8870392441749573},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8870392441749573},{"x":0.6873949766159058,"y":0.900118887424469},{"x":0.6554622054100037,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.9866357445716858,"dir":"rtl","str":"جفت","boundary":[0.6554622054100037,0.8870392441749573,0.6873949766159058,0.900118887424469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8870392441749573},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8870392441749573},{"x":0.6487395167350769,"y":0.900118887424469},{"x":0.6218487620353699,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.9904232025146484,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6218487620353699,0.8870392441749573,0.6487395167350769,0.900118887424469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8870392441749573},{"x":0.9008403420448303,"y":0.885850191116333},{"x":0.9008403420448303,"y":0.900118887424469},{"x":0.6218487620353699,"y":0.900118887424469}]},"confidence":0.9570780992507935,"dir":"ltr","boundary":[0.6168487620353699,0.8800392441749573,0.9058403420448303,0.907118887424469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08403361588716507,"y":0.39001187682151794},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3888228237628937},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4019024968147278},{"x":0.08403361588716507,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9758949875831604,"str":"صفحه","boundary":[0.08403361588716507,0.39001187682151794,0.11764705926179886,0.4019024968147278]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08403361588716507,"y":0.39001187682151794},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3888228237628937},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4019024968147278},{"x":0.08403361588716507,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9758949875831604,"dir":"ltr","boundary":[0.07903361588716507,0.38301187682151794,0.12264705926179886,0.4089024968147278],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.4256837069988251},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4256837069988251},{"x":0.10924369841814041,"y":0.43281808495521545},{"x":0.10084033757448196,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9479073286056519,"str":"نه","boundary":[0.10084033757448196,0.4256837069988251,0.10924369841814041,0.43281808495521545]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10084033757448196,"y":0.4256837069988251},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4256837069988251},{"x":0.10924369841814041,"y":0.43281808495521545},{"x":0.10084033757448196,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9479073286056519,"dir":"ltr","boundary":[0.09584033757448196,0.41868370699882507,0.11424369841814042,0.43981808495521546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.5315101146697998},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5315101146697998},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5386444926261902},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.4398900866508484,"str":"۳","boundary":[0.10756302624940872,0.5315101146697998,0.1109243705868721,0.5386444926261902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10756302624940872,"y":0.5315101146697998},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5315101146697998},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5386444926261902},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.4398900866508484,"dir":"ltr","boundary":[0.10256302624940872,0.5245101146697998,0.1159243705868721,0.5456444926261902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.5529131889343262},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5529131889343262},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5636147260665894},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.38771528005599976,"str":"۳","boundary":[0.10588235408067703,0.5529131889343262,0.1109243705868721,0.5636147260665894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10588235408067703,"y":0.5529131889343262},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5529131889343262},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5636147260665894},{"x":0.10756302624940872,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.38771528005599976,"dir":"ltr","boundary":[0.10088235408067703,0.5459131889343262,0.1159243705868721,0.5706147260665894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.5826396942138672},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5802615880966187},{"x":0.11428571492433548,"y":0.587395966053009},{"x":0.10420168191194534,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.8967069983482361,"str":"V","boundary":[0.10252100974321365,0.5826396942138672,0.11428571492433548,0.587395966053009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.5826396942138672},{"x":0.11260504275560379,"y":0.5802615880966187},{"x":0.11428571492433548,"y":0.587395966053009},{"x":0.10420168191194534,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.8967069983482361,"dir":"ltr","boundary":[0.09752100974321365,0.5756396942138672,0.11928571492433548,0.594395966053009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.6076099872589111},{"x":0.11260504275560379,"y":0.6064209342002869},{"x":0.11428571492433548,"y":0.612366259098053},{"x":0.10252100974321365,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.8996862769126892,"str":"V","boundary":[0.10252100974321365,0.6076099872589111,0.11428571492433548,0.612366259098053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.6076099872589111},{"x":0.11260504275560379,"y":0.6064209342002869},{"x":0.11428571492433548,"y":0.612366259098053},{"x":0.10252100974321365,"y":0.6135553121566772}]},"confidence":0.8996862769126892,"dir":"ltr","boundary":[0.09752100974321365,0.6006099872589111,0.11928571492433548,0.619366259098053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.6385255455970764},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6385255455970764},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6456599235534668},{"x":0.10588235408067703,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.34494996070861816,"str":"۹","boundary":[0.10420168191194534,0.6385255455970764,0.1109243705868721,0.6456599235534668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.6385255455970764},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6385255455970764},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6456599235534668},{"x":0.10588235408067703,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.34494996070861816,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.6315255455970764,0.1159243705868721,0.6526599235534668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.6634958386421204},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6634958386421204},{"x":0.1109243705868721,"y":0.671819269657135},{"x":0.10588235408067703,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.34438979625701904,"str":"۹","boundary":[0.10420168191194534,0.6634958386421204,0.1109243705868721,0.671819269657135]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.6634958386421204},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6634958386421204},{"x":0.1109243705868721,"y":0.671819269657135},{"x":0.10588235408067703,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.34438979625701904,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.6564958386421204,0.1159243705868721,0.678819269657135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.6884661316871643},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6884661316871643},{"x":0.1109243705868721,"y":0.696789562702179},{"x":0.10420168191194534,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.2905462086200714,"str":"۹","boundary":[0.10420168191194534,0.6884661316871643,0.1109243705868721,0.696789562702179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10420168191194534,"y":0.6884661316871643},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6884661316871643},{"x":0.1109243705868721,"y":0.696789562702179},{"x":0.10420168191194534,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.2905462086200714,"dir":"ltr","boundary":[0.09920168191194534,0.6814661316871643,0.1159243705868721,0.703789562702179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7122473120689392},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7122473120689392},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7205707430839539},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.8513982892036438,"str":"۱۲","boundary":[0.0957983210682869,0.7122473120689392,0.10924369841814041,0.7205707430839539]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7122473120689392},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7122473120689392},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7205707430839539},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.8513982892036438,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7052473120689392,0.11424369841814042,0.7275707430839539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8953626751899719},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8882282972335815},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8882282972335815},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8953626751899719}]},"confidence":0.23215924203395844,"dir":"ltr","str":"í","boundary":[0.0941176488995552,0.8953626751899719,0.10756302624940872,0.8882282972335815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8715814352035522},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8632580041885376},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8632580041885376},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8715814352035522}]},"confidence":0.3669459819793701,"dir":"ltr","str":"í","boundary":[0.0941176488995552,0.8715814352035522,0.10756302624940872,0.8632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8466112017631531},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8382877707481384},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8382877707481384},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.6143245697021484,"dir":"ltr","str":"ó","boundary":[0.0941176488995552,0.8466112017631531,0.10924369841814041,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8216409087181091},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8133174777030945},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8133174777030945},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.530631959438324,"dir":"ltr","str":"ó","boundary":[0.0941176488995552,0.8216409087181091,0.10924369841814041,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7954815626144409},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7871581315994263},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7871581315994263},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.24910494685173035,"dir":"ltr","str":"ì","boundary":[0.0957983210682869,0.7954815626144409,0.10924369841814041,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.770511269569397},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7633769512176514},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7633769512176514},{"x":0.10924369841814041,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.3736847937107086,"dir":"ltr","str":"í","boundary":[0.0957983210682869,0.770511269569397,0.10924369841814041,0.7633769512176514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"is","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7467300891876221},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7384066581726074},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7384066581726074},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.44334232807159424,"dir":"ltr","str":"í","boundary":[0.0957983210682869,0.7467300891876221,0.10924369841814041,0.7384066581726074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8953626751899719},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7384066581726074},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7384066581726074},{"x":0.10756302624940872,"y":0.8953626751899719}]},"confidence":0.4014562666416168,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8883626751899719,0.1159243705868721,0.7454066581726074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7621878981590271},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7621878981590271},{"x":0.10924369841814041,"y":0.770511269569397},{"x":0.09747899323701859,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.5897485017776489,"str":"۱۳","boundary":[0.09747899323701859,0.7621878981590271,0.10924369841814041,0.770511269569397]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7621878981590271},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7621878981590271},{"x":0.10924369841814041,"y":0.770511269569397},{"x":0.09747899323701859,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.5897485017776489,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.7551878981590271,0.11424369841814042,0.777511269569397],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8133174777030945},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8133174777030945},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8216409087181091},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9448509216308594,"str":"۱۵","boundary":[0.0957983210682869,0.8133174777030945,0.10924369841814041,0.8216409087181091]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8133174777030945},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8133174777030945},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8216409087181091},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9448509216308594,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.8063174777030945,0.11424369841814042,0.8286409087181091],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8382877707481384},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8382877707481384},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8466112017631531},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.9524012207984924,"str":"۱۵","boundary":[0.0957983210682869,0.8382877707481384,0.1109243705868721,0.8466112017631531]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8382877707481384},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8382877707481384},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8466112017631531},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.9524012207984924,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.8312877707481384,0.1159243705868721,0.8536112017631531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8632580041885376},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8632580041885376},{"x":0.10924369841814041,"y":0.870392382144928},{"x":0.0957983210682869,"y":0.870392382144928}]},"confidence":0.9078288078308105,"str":"۱۷","boundary":[0.0957983210682869,0.8632580041885376,0.10924369841814041,0.870392382144928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8632580041885376},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8632580041885376},{"x":0.10924369841814041,"y":0.870392382144928},{"x":0.0957983210682869,"y":0.870392382144928}]},"confidence":0.9078288078308105,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.8562580041885376,0.11424369841814042,0.877392382144928],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/jVIovrIxQCFomPFY-sec.webp","jpeg":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/yQpKSDoIwjVBIPmu.jpg","blurred":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/nDQJjzUacgtCeGPV.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00013000494742593845,0.00011185512269152756,0.9984323847113538,0.9988902755843899]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8941176533699036,"y":0.10225921869277954},{"x":0.9277310967445374,"y":0.1034482792019844},{"x":0.9260504245758057,"y":0.11652794480323792},{"x":0.8941176533699036,"y":0.11414982378482819}]},"confidence":0.9936197996139526,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8941176533699036,0.10225921869277954,0.9260504245758057,0.11652794480323792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8941176533699036,"y":0.10225921869277954},{"x":0.9277310967445374,"y":0.1034482792019844},{"x":0.9260504245758057,"y":0.11652794480323792},{"x":0.8941176533699036,"y":0.11414982378482819}]},"confidence":0.9936197996139526,"dir":"ltr","boundary":[0.8891176533699036,0.09525921869277953,0.9310504245758057,0.12352794480323792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.12604042887687683},{"x":0.902521014213562,"y":0.12604042887687683},{"x":0.902521014213562,"y":0.1403091549873352},{"x":0.8722689151763916,"y":0.1403091549873352}]},"confidence":0.6683125495910645,"dir":"rtl","str":"۱۱-۲","boundary":[0.8722689151763916,0.12604042887687683,0.902521014213562,0.1403091549873352]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.12604042887687683},{"x":0.8672268986701965,"y":0.12604042887687683},{"x":0.8672268986701965,"y":0.14149822294712067},{"x":0.8369747996330261,"y":0.14149822294712067}]},"confidence":0.9843509197235107,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.8369747996330261,0.12604042887687683,0.8672268986701965,0.14149822294712067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.12604042887687683},{"x":0.8252100944519043,"y":0.12604042887687683},{"x":0.8252100944519043,"y":0.14149822294712067},{"x":0.805042028427124,"y":0.14149822294712067}]},"confidence":0.989933431148529,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.805042028427124,0.12604042887687683,0.8252100944519043,0.14149822294712067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.12604042887687683},{"x":0.7848739624023438,"y":0.12604042887687683},{"x":0.7848739624023438,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7546218633651733,"y":0.14149822294712067}]},"confidence":0.9940770268440247,"dir":"rtl","str":"NMR","boundary":[0.7546218633651733,0.12604042887687683,0.7848739624023438,0.14149822294712067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.12604042887687683},{"x":0.7428571581840515,"y":0.12604042887687683},{"x":0.7428571581840515,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7210084199905396,"y":0.14149822294712067}]},"confidence":0.9811235070228577,"dir":"rtl","str":"تپشی","boundary":[0.7210084199905396,0.12604042887687683,0.7428571581840515,0.14149822294712067]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.12604042887687683},{"x":0.902521014213562,"y":0.12604042887687683},{"x":0.902521014213562,"y":0.14149822294712067},{"x":0.7210084199905396,"y":0.14149822294712067}]},"confidence":0.9159544110298157,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.11904042887687682,0.907521014213562,0.14849822294712067],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.14863258600234985},{"x":0.9042016863822937,"y":0.14863258600234985},{"x":0.9042016863822937,"y":0.1640903651714325},{"x":0.8739495873451233,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":0.684642493724823,"dir":"rtl","str":"۱۲-۲","boundary":[0.8739495873451233,0.14863258600234985,0.9042016863822937,0.1640903651714325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.14863258600234985},{"x":0.8672268986701965,"y":0.14863258600234985},{"x":0.8672268986701965,"y":0.1640903651714325},{"x":0.8201680779457092,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":0.9901519417762756,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.8201680779457092,0.14863258600234985,0.8672268986701965,0.1640903651714325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.14863258600234985},{"x":0.805042028427124,"y":0.14863258600234985},{"x":0.805042028427124,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7747899293899536,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":0.9966847896575928,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.7747899293899536,0.14863258600234985,0.805042028427124,0.1640903651714325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.14863258600234985},{"x":0.7613445520401001,"y":0.14863258600234985},{"x":0.7613445520401001,"y":0.16527943313121796},{"x":0.756302535533905,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9964815378189087,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.756302535533905,0.14863258600234985,0.7613445520401001,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7462185025215149,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7462185025215149,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7176470756530762,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9904012680053711,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.7176470756530762,0.14982163906097412,0.7462185025215149,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7042016983032227,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7042016983032227,"y":0.16527943313121796},{"x":0.658823549747467,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9834317564964294,"dir":"rtl","str":"طیفهای","boundary":[0.658823549747467,0.14982163906097412,0.7042016983032227,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.14982163906097412},{"x":0.6403361558914185,"y":0.14982163906097412},{"x":0.6403361558914185,"y":0.16527943313121796},{"x":0.610084056854248,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9836143255233765,"dir":"rtl","str":"NMR","boundary":[0.610084056854248,0.14982163906097412,0.6403361558914185,0.16527943313121796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.14863258600234985},{"x":0.9042016863822937,"y":0.14863258600234985},{"x":0.9042016863822937,"y":0.1640903651714325},{"x":0.610084056854248,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9500895142555237,"dir":"ltr","boundary":[0.605084056854248,0.14163258600234985,0.9092016863822937,0.1710903651714325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.17479191720485687},{"x":0.9042016863822937,"y":0.17479191720485687},{"x":0.9042016863822937,"y":0.19024969637393951},{"x":0.8705882430076599,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.7884387373924255,"dir":"rtl","str":"۱۳-۲","boundary":[0.8705882430076599,0.17479191720485687,0.9042016863822937,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.17479191720485687},{"x":0.8655462265014648,"y":0.17479191720485687},{"x":0.8655462265014648,"y":0.19024969637393951},{"x":0.8168067336082458,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9909940361976624,"dir":"rtl","str":"هستههای","boundary":[0.8168067336082458,0.17479191720485687,0.8655462265014648,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.17479191720485687},{"x":0.8033613562583923,"y":0.17479191720485687},{"x":0.8033613562583923,"y":0.19024969637393951},{"x":0.7815126180648804,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9861307144165039,"dir":"rtl","str":"رایج","boundary":[0.7815126180648804,0.17479191720485687,0.8033613562583923,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7747899293899536,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7747899293899536,"y":0.19024969637393951},{"x":0.7680672407150269,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9933273196220398,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7680672407150269,0.17479191720485687,0.7747899293899536,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7579832077026367,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7579832077026367,"y":0.19024969637393951},{"x":0.7243697643280029,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9909487962722778,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.7243697643280029,0.17479191720485687,0.7579832077026367,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7142857313156128,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7142857313156128,"y":0.19024969637393951},{"x":0.7042016983032227,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9874016642570496,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7042016983032227,0.17479191720485687,0.7142857313156128,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6907563209533691,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6907563209533691,"y":0.19024969637393951},{"x":0.658823549747467,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9926965236663818,"dir":"rtl","str":"NMR","boundary":[0.658823549747467,0.17479191720485687,0.6907563209533691,0.19024969637393951]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.17479191720485687},{"x":0.9042016863822937,"y":0.17479191720485687},{"x":0.9042016863822937,"y":0.19024969637393951},{"x":0.658823549747467,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9590846300125122,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.16779191720485687,0.9092016863822937,0.19724969637393952],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.19976218044757843},{"x":0.902521014213562,"y":0.19976218044757843},{"x":0.902521014213562,"y":0.214030921459198},{"x":0.8722689151763916,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.7503286600112915,"dir":"rtl","str":"۱۴-۲","boundary":[0.8722689151763916,0.19976218044757843,0.902521014213562,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.19976218044757843},{"x":0.8655462265014648,"y":0.19976218044757843},{"x":0.8655462265014648,"y":0.214030921459198},{"x":0.8352941274642944,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9794217944145203,"dir":"rtl","str":"تفسیر","boundary":[0.8352941274642944,0.19976218044757843,0.8655462265014648,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.19976218044757843},{"x":0.8252100944519043,"y":0.19976218044757843},{"x":0.8252100944519043,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7764706015586853,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9817160367965698,"dir":"rtl","str":"طیفهای","boundary":[0.7764706015586853,0.19976218044757843,0.8252100944519043,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7613445520401001,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7613445520401001,"y":0.21284185349941254},{"x":0.729411780834198,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9845008254051208,"dir":"rtl","str":"NMR","boundary":[0.729411780834198,0.19976218044757843,0.7613445520401001,0.21284185349941254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.19976218044757843},{"x":0.902521014213562,"y":0.19976218044757843},{"x":0.902521014213562,"y":0.214030921459198},{"x":0.729411780834198,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9301234483718872,"dir":"ltr","boundary":[0.724411780834198,0.19276218044757842,0.907521014213562,0.221030921459198],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.22116528451442719},{"x":0.902521014213562,"y":0.22116528451442719},{"x":0.902521014213562,"y":0.2378121316432953},{"x":0.8722689151763916,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.8675051331520081,"dir":"rtl","str":"۱۵-۲","boundary":[0.8722689151763916,0.22116528451442719,0.902521014213562,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.22116528451442719},{"x":0.8638655543327332,"y":0.22116528451442719},{"x":0.8638655543327332,"y":0.2378121316432953},{"x":0.8436974883079529,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9935480356216431,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.8436974883079529,0.22116528451442719,0.8638655543327332,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.22116528451442719},{"x":0.8352941274642944,"y":0.22116528451442719},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2378121316432953},{"x":0.8067227005958557,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9910070896148682,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.8067227005958557,0.22116528451442719,0.8352941274642944,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.22116528451442719},{"x":0.8016806840896606,"y":0.22116528451442719},{"x":0.8016806840896606,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9793518781661987,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7865546345710754,0.22116528451442719,0.8016806840896606,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7747899293899536,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7747899293899536,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7394958138465881,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9858137965202332,"dir":"rtl","str":"اسیپین","boundary":[0.7394958138465881,0.22116528451442719,0.7747899293899536,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7092437148094177,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9764435291290283,"dir":"rtl","str":"۱/۲","boundary":[0.7092437148094177,0.22116528451442719,0.7260504364967346,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.22116528451442719},{"x":0.702521026134491,"y":0.22116528451442719},{"x":0.702521026134491,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6957983374595642,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9963595271110535,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6957983374595642,0.22116528451442719,0.702521026134491,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6857143044471741,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9945042729377747,"dir":"rtl","str":"فراوانی","boundary":[0.6521008610725403,0.22116528451442719,0.6857143044471741,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23900118470191956},{"x":0.6151260733604431,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9964314103126526,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.6151260733604431,0.22235433757305145,0.6369748115539551,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6084033846855164,"y":0.22235433757305145},{"x":0.6084033846855164,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5983193516731262,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9978702068328857,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5983193516731262,0.22235433757305145,0.6084033846855164,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22235433757305145},{"x":0.5899159908294678,"y":0.23900118470191956},{"x":0.5647059082984924,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.9897145628929138,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.5647059082984924,0.22235433757305145,0.5899159908294678,0.23900118470191956]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.22235433757305145},{"x":0.561344563961029,"y":0.22235433757305145},{"x":0.561344563961029,"y":0.24019025266170502},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9934805631637573,"dir":"rtl","str":"درصد","boundary":[0.5277311205863953,0.22235433757305145,0.561344563961029,0.24019025266170502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.22116528451442719},{"x":0.902521014213562,"y":0.21997621655464172},{"x":0.902521014213562,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5277311205863953,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9797060489654541,"dir":"ltr","boundary":[0.5227311205863953,0.21416528451442718,0.907521014213562,0.2448121316432953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.24494649469852448},{"x":0.9008403420448303,"y":0.243757426738739},{"x":0.902521014213562,"y":0.2604042887687683},{"x":0.8722689151763916,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.8724826574325562,"dir":"rtl","str":"۲_۱۶","boundary":[0.8705882430076599,0.24494649469852448,0.902521014213562,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.2473246157169342},{"x":0.8638655543327332,"y":0.24613554775714874},{"x":0.8655462265014648,"y":0.26278239488601685},{"x":0.8403361439704895,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9933636784553528,"dir":"rtl","str":"تبادل","boundary":[0.8403361439704895,0.2473246157169342,0.8655462265014648,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.24851366877555847},{"x":0.8285714387893677,"y":0.24613554775714874},{"x":0.8302521109580994,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7882353067398071,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9889805912971497,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.7882353067398071,0.24851366877555847,0.8302521109580994,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7731092572212219,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7747899293899536,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7495798468589783,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9916369915008545,"dir":"rtl","str":"سریع","boundary":[0.7478991746902466,0.24970273673534393,0.7747899293899536,0.26516053080558777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.24970273673534393},{"x":0.9008403420448303,"y":0.243757426738739},{"x":0.902521014213562,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7495798468589783,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9673080444335938,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.24270273673534393,0.907521014213562,0.2685933418273926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.27229487895965576},{"x":0.9008403420448303,"y":0.27229487895965576},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2877526879310608},{"x":0.8705882430076599,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.636467695236206,"dir":"rtl","str":"۱۷-۲","boundary":[0.8705882430076599,0.27229487895965576,0.9008403420448303,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.27229487895965576},{"x":0.8655462265014648,"y":0.27229487895965576},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2877526879310608},{"x":0.8470588326454163,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9734510183334351,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8470588326454163,0.27229487895965576,0.8655462265014648,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.27229487895965576},{"x":0.8352941274642944,"y":0.27229487895965576},{"x":0.8352941274642944,"y":0.2877526879310608},{"x":0.805042028427124,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9800853133201599,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.805042028427124,0.27229487895965576,0.8352941274642944,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7882353067398071,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9875985383987427,"dir":"rtl","str":"NMR","boundary":[0.7579832077026367,0.2734839618206024,0.7882353067398071,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7462185025215149,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9838106036186218,"dir":"rtl","str":"پارامغناطیس","boundary":[0.6873949766159058,0.2734839618206024,0.7462185025215149,0.2877526879310608]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.27229487895965576},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2711058259010315},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28894174098968506}]},"confidence":0.9268510937690735,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.26529487895965576,0.9058403420448303,0.2947526879310608],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.2972651720046997},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2972651720046997},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3103448152542114},{"x":0.8705882430076599,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9401496648788452,"dir":"rtl","str":"۲_۱۸","boundary":[0.8705882430076599,0.2972651720046997,0.9042016863822937,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.298454225063324},{"x":0.8638655543327332,"y":0.2972651720046997},{"x":0.8638655543327332,"y":0.3103448152542114},{"x":0.831932783126831,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9850817322731018,"dir":"rtl","str":"NMR","boundary":[0.831932783126831,0.298454225063324,0.8638655543327332,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.298454225063324},{"x":0.8184874057769775,"y":0.298454225063324},{"x":0.8184874057769775,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7966386675834656,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9923825263977051,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.7966386675834656,0.298454225063324,0.8184874057769775,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.298454225063324},{"x":0.778151273727417,"y":0.298454225063324},{"x":0.778151273727417,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9773215055465698,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.7579832077026367,0.298454225063324,0.778151273727417,0.3115338981151581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2972651720046997},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2972651720046997},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.972977340221405,"dir":"ltr","boundary":[0.7529832077026367,0.2902651720046997,0.9092016863822937,0.3185338981151581],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.321046382188797},{"x":0.9008403420448303,"y":0.31985729932785034},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3376932144165039},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3376932144165039}]},"confidence":0.7626708149909973,"dir":"rtl","str":"۱۹-۲","boundary":[0.8739495873451233,0.321046382188797,0.9008403420448303,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.32223543524742126},{"x":0.8218487501144409,"y":0.32223543524742126},{"x":0.8218487501144409,"y":0.33888229727745056},{"x":0.8151260614395142,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9487408995628357,"dir":"rtl","str":"B","boundary":[0.8151260614395142,0.32223543524742126,0.8218487501144409,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.321046382188797},{"x":0.8638655543327332,"y":0.321046382188797},{"x":0.8638655543327332,"y":0.3376932144165039},{"x":0.831932783126831,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9875325560569763,"dir":"rtl","str":"NMR","boundary":[0.831932783126831,0.321046382188797,0.8638655543327332,0.3376932144165039]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.32223543524742126},{"x":0.8067227005958557,"y":0.32223543524742126},{"x":0.8067227005958557,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7966386675834656,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9890859723091125,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7966386675834656,0.32223543524742126,0.8067227005958557,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7865546345710754,"y":0.321046382188797},{"x":0.7865546345710754,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7445378303527832,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9929699301719666,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.7445378303527832,0.32223543524742126,0.7865546345710754,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7344537973403931,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9701531529426575,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.7193277478218079,0.32223543524742126,0.7344537973403931,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7092437148094177,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7092437148094177,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6840336322784424,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9818382263183594,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.6840336322784424,0.32223543524742126,0.7092437148094177,0.33888229727745056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.32223543524742126},{"x":0.9058823585510254,"y":0.31985729932785034},{"x":0.9058823585510254,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6840336322784424,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.947033166885376,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.31523543524742126,0.9108823585510254,0.3446932144165039],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.34601664543151855},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3448275923728943},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3614744246006012},{"x":0.8722689151763916,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.7702824473381042,"dir":"rtl","str":"۲۰-۲","boundary":[0.8722689151763916,0.34601664543151855,0.9042016863822937,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.34601664543151855},{"x":0.8218487501144409,"y":0.34601664543151855},{"x":0.8218487501144409,"y":0.36266350746154785},{"x":0.8168067336082458,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9763645529747009,"dir":"rtl","str":"C","boundary":[0.8168067336082458,0.34601664543151855,0.8218487501144409,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.34601664543151855},{"x":0.8621848821640015,"y":0.34601664543151855},{"x":0.8621848821640015,"y":0.3614744246006012},{"x":0.831932783126831,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9938307404518127,"dir":"rtl","str":"NMR","boundary":[0.831932783126831,0.34601664543151855,0.8621848821640015,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.34601664543151855},{"x":0.8067227005958557,"y":0.34601664543151855},{"x":0.8067227005958557,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7966386675834656,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9911171197891235,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7966386675834656,0.34601664543151855,0.8067227005958557,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7865546345710754,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7865546345710754,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9955602884292603,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.7462185025215149,0.34601664543151855,0.7865546345710754,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3638525605201721},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.982061505317688,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.7193277478218079,0.3472056984901428,0.7327731251716614,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9848048090934753,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.6840336322784424,0.3472056984901428,0.7058823704719543,0.3638525605201721]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.34601664543151855},{"x":0.9075630307197571,"y":0.3448275923728943},{"x":0.9075630307197571,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9531477689743042,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.33901664543151855,0.9125630307197571,0.3684744246006012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.36979785561561584},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3686088025569916},{"x":0.902521014213562,"y":0.3876337707042694},{"x":0.8722689151763916,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.7595106959342957,"dir":"rtl","str":"۲۱-۲","boundary":[0.8705882430076599,0.36979785561561584,0.902521014213562,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.3709869086742401},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3709869086742401},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3876337707042694},{"x":0.8067227005958557,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9812282919883728,"dir":"rtl","str":"H","boundary":[0.8067227005958557,0.3709869086742401,0.8134453892707825,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.36979785561561584},{"x":0.8605042099952698,"y":0.36979785561561584},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3876337707042694},{"x":0.8252100944519043,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9886952042579651,"dir":"rtl","str":"NMR","boundary":[0.8252100944519043,0.36979785561561584,0.8605042099952698,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9919130802154541,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7831932902336121,0.3709869086742401,0.7949579954147339,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9951915144920349,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.7344537973403931,0.3709869086742401,0.7747899293899536,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9849274158477783,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.7092437148094177,0.3709869086742401,0.7210084199905396,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.37217599153518677},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3888228237628937},{"x":0.6722689270973206,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9863126277923584,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.6722689270973206,0.37217599153518677,0.6974790096282959,0.3888228237628937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.39595720171928406},{"x":0.902521014213562,"y":0.3947681188583374},{"x":0.902521014213562,"y":0.41260403394699097},{"x":0.875630259513855,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.7431271076202393,"dir":"rtl","str":"۲۲-۲","boundary":[0.8739495873451233,0.39595720171928406,0.902521014213562,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.39595720171928406},{"x":0.8672268986701965,"y":0.3947681188583374},{"x":0.8672268986701965,"y":0.41260403394699097},{"x":0.831932783126831,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9888161420822144,"dir":"rtl","str":"آزمایش","boundary":[0.831932783126831,0.39595720171928406,0.8672268986701965,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.39595720171928406},{"x":0.8184874057769775,"y":0.39595720171928406},{"x":0.8184874057769775,"y":0.4137931168079376},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.97622150182724,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8016806840896606,0.39595720171928406,0.8184874057769775,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7882353067398071,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9863148331642151,"dir":"rtl","str":"دوبعدی","boundary":[0.7462185025215149,0.3971462547779083,0.7899159789085388,0.4149821698665619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.3709869086742401},{"x":0.9109243750572205,"y":0.3674197494983673},{"x":0.9109243750572205,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.943895697593689,"dir":"ltr","boundary":[0.6672689270973206,0.3639869086742401,0.9159243750572205,0.42079311680793763],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.4256837069988251},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4256837069988251},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4375743269920349},{"x":0.8420168161392212,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9864685535430908,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8420168161392212,0.4256837069988251,0.9042016863822937,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.4256837069988251},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4256837069988251},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9867757558822632,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.7932773232460022,0.4256837069988251,0.8352941274642944,0.4375743269920349]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.4256837069988251},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4256837069988251},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9866002202033997,"dir":"ltr","boundary":[0.7882773232460022,0.41868370699882507,0.9092016863822937,0.4457633800506592],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.45065397024154663},{"x":0.902521014213562,"y":0.4518430531024933},{"x":0.902521014213562,"y":0.4673008322715759},{"x":0.8672268986701965,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9925720691680908,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.8672268986701965,0.45065397024154663,0.902521014213562,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.45065397024154663},{"x":0.8605042099952698,"y":0.45065397024154663},{"x":0.8605042099952698,"y":0.46611177921295166},{"x":0.853781521320343,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9942372441291809,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8554621934890747,0.45065397024154663,0.8605042099952698,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.45065397024154663},{"x":0.8470588326454163,"y":0.45065397024154663},{"x":0.8470588326454163,"y":0.46611177921295166},{"x":0.8201680779457092,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9932147264480591,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8201680779457092,0.45065397024154663,0.8470588326454163,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.44946491718292236},{"x":0.8134453892707825,"y":0.45065397024154663},{"x":0.8134453892707825,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7882353067398071,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9948158860206604,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7882353067398071,0.44946491718292236,0.8134453892707825,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7815126180648804,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7798319458961487,"y":0.464922696352005},{"x":0.7445378303527832,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9127382040023804,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7445378303527832,0.44946491718292236,0.7798319458961487,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44946491718292236},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9907920956611633,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.707563042640686,0.44946491718292236,0.7361344695091248,0.46373364329338074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.44946491718292236},{"x":0.902521014213562,"y":0.4518430531024933},{"x":0.902521014213562,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7058823704719543,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9743394255638123,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.44246491718292236,0.907521014213562,0.47430083227157593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9142857193946838,"y":0.48038050532341003},{"x":0.9260504245758057,"y":0.48038050532341003},{"x":0.9260504245758057,"y":0.49702733755111694},{"x":0.9142857193946838,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.8363742828369141,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.9142857193946838,0.48038050532341003,0.9260504245758057,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.48038050532341003},{"x":0.9092437028884888,"y":0.48038050532341003},{"x":0.9092437028884888,"y":0.49702733755111694},{"x":0.8672268986701965,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9916917085647583,"dir":"rtl","str":"رزونانس","boundary":[0.8672268986701965,0.48038050532341003,0.9092437028884888,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7949579954147339,"y":0.47919145226478577},{"x":0.8453781604766846,"y":0.47919145226478577},{"x":0.8453781604766846,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7949579954147339,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9513625502586365,"dir":"rtl","str":"مغناطیسی","boundary":[0.7949579954147339,0.47919145226478577,0.8453781604766846,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7815126180648804,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9872587323188782,"dir":"rtl","str":"الکترون","boundary":[0.7361344695091248,0.47919145226478577,0.7815126180648804,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7361344695091248,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9290469884872437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7126050591468811,0.47919145226478577,0.7361344695091248,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9512272477149963,"dir":"rtl","str":"EPR","boundary":[0.6873949766159058,0.47919145226478577,0.7260504364967346,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6957983374595642,"y":0.47919145226478577},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.8545417189598083,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6823529601097107,0.47919145226478577,0.6957983374595642,0.4958382844924927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.47919145226478577},{"x":0.9260504245758057,"y":0.48038050532341003},{"x":0.9260504245758057,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6823529601097107,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9577093720436096,"dir":"ltr","boundary":[0.6773529601097107,0.47219145226478576,0.9310504245758057,0.504027337551117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.5065398216247559},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5053507685661316},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5160523056983948},{"x":0.8773109316825867,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.8871899843215942,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.8773109316825867,0.5065398216247559,0.9042016863822937,0.5160523056983948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.5065398216247559},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5065398216247559},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5160523056983948},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9776930809020996,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8420168161392212,0.5065398216247559,0.8739495873451233,0.5160523056983948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.5065398216247559},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5065398216247559},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5160523056983948},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.951835036277771,"dir":"ltr","boundary":[0.8370168161392212,0.49953982162475585,0.9092016863822937,0.5230523056983948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.5279428958892822},{"x":0.902521014213562,"y":0.5279428958892822},{"x":0.902521014213562,"y":0.5445897579193115},{"x":0.88067227602005,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.6712587475776672,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.88067227602005,0.5279428958892822,0.902521014213562,0.5445897579193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.5291320085525513},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5279428958892822},{"x":0.875630259513855,"y":0.5457788109779358},{"x":0.8403361439704895,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.8863641023635864,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.8386554718017578,0.5291320085525513,0.875630259513855,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.5291320085525513},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5291320085525513},{"x":0.831932783126831,"y":0.5457788109779358},{"x":0.8184874057769775,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9820473790168762,"dir":"rtl","str":"اتم","boundary":[0.8168067336082458,0.5291320085525513,0.831932783126831,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5303210616111755},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5291320085525513},{"x":0.8067227005958557,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9889218211174011,"dir":"rtl","str":"هیدروژن","boundary":[0.7596638798713684,0.5303210616111755,0.8067227005958557,0.5469679236412048]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5303210616111755},{"x":0.902521014213562,"y":0.526753842830658},{"x":0.902521014213562,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9052923917770386,"dir":"ltr","boundary":[0.7546638798713684,0.5233210616111755,0.907521014213562,0.5515897579193115],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.5529131889343262},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5529131889343262},{"x":0.9042016863822937,"y":0.571938157081604},{"x":0.8840336203575134,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.671423614025116,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.8840336203575134,0.5529131889343262,0.9042016863822937,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.5529131889343262},{"x":0.875630259513855,"y":0.5529131889343262},{"x":0.875630259513855,"y":0.571938157081604},{"x":0.8168067336082458,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9855513572692871,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.8168067336082458,0.5529131889343262,0.875630259513855,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5529131889343262},{"x":0.8033613562583923,"y":0.5529131889343262},{"x":0.8033613562583923,"y":0.571938157081604},{"x":0.729411780834198,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9804248213768005,"dir":"rtl","str":"ناهمسانگردی","boundary":[0.729411780834198,0.5529131889343262,0.8033613562583923,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7142857313156128,"y":0.571938157081604},{"x":0.7042016983032227,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9927252531051636,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7042016983032227,0.5529131889343262,0.7142857313156128,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6957983374595642,"y":0.571938157081604},{"x":0.6907563209533691,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9073778390884399,"dir":"rtl","str":"g","boundary":[0.6907563209533691,0.5529131889343262,0.6957983374595642,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6840336322784424,"y":0.571938157081604},{"x":0.6773109436035156,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.920383632183075,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.5529131889343262,0.6840336322784424,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5541022419929504},{"x":0.6689075827598572,"y":0.571938157081604},{"x":0.6621848940849304,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9323481917381287,"dir":"rtl","str":"a","boundary":[0.6621848940849304,0.5541022419929504,0.6689075827598572,0.571938157081604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5529131889343262},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5517241358757019},{"x":0.9042016863822937,"y":0.571938157081604},{"x":0.6621848940849304,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9418116807937622,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.5459131889343262,0.9092016863822937,0.578938157081604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.5802615880966187},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5790725350379944},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5921521782875061},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.7885890603065491,"dir":"ltr","str":"۳_۴","boundary":[0.8823529481887817,0.5802615880966187,0.9042016863822937,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.5802615880966187},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5802615880966187},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5933412313461304},{"x":0.8453781604766846,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9858784079551697,"dir":"ltr","str":"EPR","boundary":[0.8453781604766846,0.5802615880966187,0.8722689151763916,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.5802615880966187},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5802615880966187},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5933412313461304},{"x":0.805042028427124,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9932082891464233,"dir":"ltr","str":"عناصر","boundary":[0.805042028427124,0.5802615880966187,0.8352941274642944,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en-Arab","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7949579954147339,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9876763820648193,"dir":"ltr","str":"واسطه","boundary":[0.7596638798713684,0.5814506411552429,0.7949579954147339,0.5945303440093994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5814506411552429},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5790725350379944},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9517391324043274,"dir":"ltr","boundary":[0.7546638798713684,0.5744506411552429,0.9092016863822937,0.6003412313461304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.6052318811416626},{"x":0.902521014213562,"y":0.6052318811416626},{"x":0.902521014213562,"y":0.6218787431716919},{"x":0.8840336203575134,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.7250618934631348,"dir":"rtl","str":"۵-۳","boundary":[0.8840336203575134,0.6052318811416626,0.902521014213562,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8151260614395142,"y":0.6052318811416626},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6052318811416626},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6218787431716919},{"x":0.8151260614395142,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9810373783111572,"dir":"rtl","str":"سیستمهای","boundary":[0.8151260614395142,0.6052318811416626,0.8739495873451233,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.6052318811416626},{"x":0.805042028427124,"y":0.6052318811416626},{"x":0.805042028427124,"y":0.6218787431716919},{"x":0.778151273727417,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9908863306045532,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.778151273727417,0.6052318811416626,0.805042028427124,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9866591095924377,"dir":"rtl","str":"کوپلاژ","boundary":[0.7277311086654663,0.6052318811416626,0.7647058963775635,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9684798717498779,"dir":"rtl","str":"اسپین","boundary":[0.6924369931221008,0.6052318811416626,0.7210084199905396,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6052318811416626},{"x":0.680672287940979,"y":0.6052318811416626},{"x":0.680672287940979,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.5133966207504272,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6739495992660522,0.6052318811416626,0.680672287940979,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9802469611167908,"dir":"rtl","str":"اسپین","boundary":[0.6403361558914185,0.6052318811416626,0.6689075827598572,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9882570505142212,"dir":"rtl","str":"هستههای","boundary":[0.5815126299858093,0.6052318811416626,0.6302521228790283,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9864757657051086,"dir":"rtl","str":"مجزا","boundary":[0.5394958257675171,0.6052318811416626,0.5680672526359558,0.6218787431716919]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6052318811416626},{"x":0.902521014213562,"y":0.6052318811416626},{"x":0.902521014213562,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.954968273639679,"dir":"ltr","boundary":[0.5344958257675171,0.5982318811416626,0.907521014213562,0.6288787431716919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.6313912272453308},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6325802803039551},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6456599235534668},{"x":0.8420168161392212,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9860737919807434,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8420168161392212,0.6313912272453308,0.9042016863822937,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6313912272453308},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6325802803039551},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.985876202583313,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.7932773232460022,0.6313912272453308,0.8352941274642944,0.6456599235534668]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.6313912272453308},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6325802803039551},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9859890937805176,"dir":"ltr","boundary":[0.7882773232460022,0.6243912272453308,0.9092016863822937,0.6526599235534668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.65636146068573},{"x":0.902521014213562,"y":0.6575505137443542},{"x":0.902521014213562,"y":0.6730083227157593},{"x":0.8672268986701965,"y":0.6730083227157593}]},"confidence":0.994056761264801,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.8672268986701965,0.65636146068573,0.902521014213562,0.6730083227157593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.65636146068573},{"x":0.8605042099952698,"y":0.65636146068573},{"x":0.8605042099952698,"y":0.671819269657135},{"x":0.853781521320343,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9881988763809204,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8554621934890747,0.65636146068573,0.8605042099952698,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.65636146068573},{"x":0.8470588326454163,"y":0.65636146068573},{"x":0.8470588326454163,"y":0.671819269657135},{"x":0.8201680779457092,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.993537425994873,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8201680779457092,0.65636146068573,0.8470588326454163,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6551724076271057},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6551724076271057},{"x":0.8134453892707825,"y":0.671819269657135},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9933937191963196,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7882353067398071,0.6551724076271057,0.8134453892707825,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9208388328552246,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7445378303527832,0.6551724076271057,0.7815126180648804,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6539833545684814},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6551724076271057},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9868187308311462,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.707563042640686,0.6539833545684814,0.7361344695091248,0.6706302165985107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6539833545684814},{"x":0.902521014213562,"y":0.6575505137443542},{"x":0.902521014213562,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9753412008285522,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.6469833545684814,0.907521014213562,0.6811973757743836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9142857193946838,"y":0.686087965965271},{"x":0.9277310967445374,"y":0.686087965965271},{"x":0.9277310967445374,"y":0.7003567218780518},{"x":0.9142857193946838,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9263584613800049,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.9142857193946838,0.686087965965271,0.9277310967445374,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.686087965965271},{"x":0.9075630307197571,"y":0.686087965965271},{"x":0.9075630307197571,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8689075708389282,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9928672909736633,"dir":"rtl","str":"رزونانس","boundary":[0.8689075708389282,0.686087965965271,0.9075630307197571,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.686087965965271},{"x":0.8436974883079529,"y":0.686087965965271},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7915966510772705,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.988601565361023,"dir":"rtl","str":"چهارقطبی","boundary":[0.7915966510772705,0.686087965965271,0.8436974883079529,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.686087965965271},{"x":0.7747899293899536,"y":0.686087965965271},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9906455278396606,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.7495798468589783,0.686087965965271,0.7747899293899536,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.686087965965271},{"x":0.7462185025215149,"y":0.686087965965271},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9609764814376831,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7378151416778564,0.686087965965271,0.7462185025215149,0.7003567218780518]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.686087965965271},{"x":0.9277310967445374,"y":0.686087965965271},{"x":0.9277310967445374,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9824406504631042,"dir":"ltr","boundary":[0.7328151416778564,0.679087965965271,0.9327310967445374,0.7073567218780518],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.7098692059516907},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7098692059516907},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7193816900253296},{"x":0.8773109316825867,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.7921335101127625,"dir":"rtl","str":"۱۴","boundary":[0.8773109316825867,0.7098692059516907,0.9042016863822937,0.7193816900253296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.7098692059516907},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7098692059516907},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7193816900253296},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.977756917476654,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8436974883079529,0.7098692059516907,0.8739495873451233,0.7193816900253296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.7098692059516907},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7098692059516907},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7193816900253296},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9247216582298279,"dir":"ltr","boundary":[0.8386974883079529,0.7028692059516907,0.9092016863822937,0.7263816900253296],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.7336504459381104},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7336504459381104},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7479191422462463},{"x":0.88067227602005,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.6987075209617615,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.88067227602005,0.7336504459381104,0.9042016863822937,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.7336504459381104},{"x":0.875630259513855,"y":0.7336504459381104},{"x":0.875630259513855,"y":0.7479191422462463},{"x":0.8453781604766846,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9892338514328003,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.8453781604766846,0.7336504459381104,0.875630259513855,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7336504459381104},{"x":0.831932783126831,"y":0.7336504459381104},{"x":0.831932783126831,"y":0.7479191422462463},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9690812826156616,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8168067336082458,0.7336504459381104,0.831932783126831,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7336504459381104},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7336504459381104},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7479191422462463},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9600069522857666,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.7731092572212219,0.7336504459381104,0.8033613562583923,0.7479191422462463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7336504459381104},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7479191422462463},{"x":0.729411780834198,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9698639512062073,"dir":"rtl","str":"NQR","boundary":[0.729411780834198,0.7336504459381104,0.7579832077026367,0.7479191422462463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7336504459381104},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7336504459381104},{"x":0.9042016863822937,"y":0.7479191422462463},{"x":0.729411780834198,"y":0.7479191422462463}]},"confidence":0.9241130352020264,"dir":"ltr","boundary":[0.724411780834198,0.7266504459381103,0.9092016863822937,0.7549191422462463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.7574316263198853},{"x":0.9008403420448303,"y":0.756242573261261},{"x":0.9008403420448303,"y":0.770511269569397},{"x":0.8823529481887817,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.7893576622009277,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.8823529481887817,0.7574316263198853,0.9008403420448303,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.7574316263198853},{"x":0.8739495873451233,"y":0.756242573261261},{"x":0.8739495873451233,"y":0.770511269569397},{"x":0.8117647171020508,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9916880130767822,"dir":"rtl","str":"ملاحظههای","boundary":[0.8100840449333191,0.7574316263198853,0.8739495873451233,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9928982853889465,"dir":"rtl","str":"تجربی","boundary":[0.7680672407150269,0.7598097324371338,0.7983193397521973,0.7728894352912903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.7835909724235535},{"x":0.902521014213562,"y":0.7835909724235535},{"x":0.902521014213562,"y":0.7978596687316895},{"x":0.8840336203575134,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.7872593402862549,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.8840336203575134,0.7835909724235535,0.902521014213562,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.7835909724235535},{"x":0.875630259513855,"y":0.7835909724235535},{"x":0.875630259513855,"y":0.7978596687316895},{"x":0.8302521109580994,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9822127223014832,"dir":"rtl","str":"مثالهایی","boundary":[0.8302521109580994,0.7835909724235535,0.875630259513855,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.7835909724235535},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7835909724235535},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7978596687316895},{"x":0.8084033727645874,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9952504634857178,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.8084033727645874,0.7835909724235535,0.8168067336082458,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9834750890731812,"dir":"rtl","str":"طیفهای","boundary":[0.7495798468589783,0.7835909724235535,0.7966386675834656,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9778038263320923,"dir":"rtl","str":"NQR","boundary":[0.7092437148094177,0.7835909724235535,0.7361344695091248,0.7978596687316895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7574316263198853},{"x":0.902521014213562,"y":0.756242573261261},{"x":0.902521014213562,"y":0.7978596687316895},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9564615488052368,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.7504316263198852,0.907521014213562,0.8048596687316895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.8097503185272217},{"x":0.902521014213562,"y":0.8097503185272217},{"x":0.902521014213562,"y":0.8252080678939819},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8252080678939819}]},"confidence":0.9830062985420227,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.848739504814148,0.8097503185272217,0.902521014213562,0.8252080678939819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.8085612654685974},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8085612654685974},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8240190148353577},{"x":0.7983193397521973,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9892816543579102,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.7983193397521973,0.8085612654685974,0.8352941274642944,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8240190148353577},{"x":0.756302535533905,"y":0.8240190148353577}]},"confidence":0.9802631139755249,"dir":"rtl","str":"NQR","boundary":[0.7579832077026367,0.8085612654685974,0.7831932902336121,0.8240190148353577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.8359096050262451},{"x":0.902521014213562,"y":0.8359096050262451},{"x":0.902521014213562,"y":0.8513674139976501},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9944964647293091,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.8672268986701965,0.8359096050262451,0.902521014213562,0.8513674139976501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8605042099952698,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8605042099952698,"y":0.8501783609390259},{"x":0.853781521320343,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9905006885528564,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8554621934890747,0.8359096050262451,0.8605042099952698,0.8501783609390259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.8347205519676208},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8470588326454163,"y":0.8513674139976501},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9940699934959412,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8218487501144409,0.8347205519676208,0.8470588326454163,0.8513674139976501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.8347205519676208},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8347205519676208},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8501783609390259},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9950615167617798,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7882353067398071,0.8347205519676208,0.8134453892707825,0.8501783609390259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.8335314989089966},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8347205519676208},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8501783609390259},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9260349869728088,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7445378303527832,0.8335314989089966,0.7815126180648804,0.8501783609390259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8335314989089966},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8335314989089966},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9875980019569397,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.707563042640686,0.8335314989089966,0.7361344695091248,0.8489893078804016]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8073721528053284},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8097503185272217},{"x":0.902521014213562,"y":0.8525564670562744},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9801931977272034,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.8003721528053284,0.907521014213562,0.8595564670562744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9193277359008789,"y":0.8656361699104309},{"x":0.9260504245758057,"y":0.8656361699104309},{"x":0.9260504245758057,"y":0.8775267601013184},{"x":0.9193277359008789,"y":0.8775267601013184}]},"confidence":0.7253038287162781,"dir":"rtl","str":"د","boundary":[0.9193277359008789,0.8656361699104309,0.9260504245758057,0.8775267601013184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9159663915634155,"y":0.8656361699104309},{"x":0.9176470637321472,"y":0.8656361699104309},{"x":0.9176470637321472,"y":0.8775267601013184},{"x":0.9159663915634155,"y":0.8775267601013184}]},"confidence":0.922441303730011,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.9159663915634155,0.8656361699104309,0.9176470637321472,0.8775267601013184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.8656361699104309},{"x":0.9075630307197571,"y":0.8656361699104309},{"x":0.9075630307197571,"y":0.8775267601013184},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8787158131599426}]},"confidence":0.9825681447982788,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8789916038513184,0.8656361699104309,0.9075630307197571,0.8775267601013184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.8656361699104309},{"x":0.875630259513855,"y":0.8656361699104309},{"x":0.875630259513855,"y":0.8787158131599426},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8787158131599426}]},"confidence":0.9733832478523254,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.8386554718017578,0.8656361699104309,0.875630259513855,0.8787158131599426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.8668252229690552},{"x":0.831932783126831,"y":0.8656361699104309},{"x":0.831932783126831,"y":0.8787158131599426},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8799048662185669}]},"confidence":0.9851447343826294,"dir":"rtl","str":"موسبائر","boundary":[0.7865546345710754,0.8668252229690552,0.831932783126831,0.8787158131599426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.8668252229690552},{"x":0.9260504245758057,"y":0.8644470572471619},{"x":0.9260504245758057,"y":0.8775267601013184},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8799048662185669}]},"confidence":0.9615622162818909,"dir":"ltr","boundary":[0.7815546345710754,0.8598252229690552,0.9310504245758057,0.8845267601013184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.9143876433372498},{"x":0.5126050710678101,"y":0.9143876433372498},{"x":0.5126050710678101,"y":0.9262782335281372},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9250891804695129}]},"confidence":0.9857001900672913,"str":"چهار","boundary":[0.48571428656578064,0.9143876433372498,0.5126050710678101,0.9262782335281372]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.9143876433372498},{"x":0.5126050710678101,"y":0.9143876433372498},{"x":0.5126050710678101,"y":0.9262782335281372},{"x":0.48571428656578064,"y":0.9250891804695129}]},"confidence":0.9857001900672913,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.9073876433372497,0.5176050710678101,0.9332782335281372],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08235294371843338,"y":0.10107015818357468},{"x":0.11764705926179886,"y":0.10107015818357468},{"x":0.11764705926179886,"y":0.11296076327562332},{"x":0.08235294371843338,"y":0.11296076327562332}]},"confidence":0.9772889018058777,"str":"صفحه","boundary":[0.08235294371843338,0.10107015818357468,0.11764705926179886,0.11296076327562332]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08235294371843338,"y":0.10107015818357468},{"x":0.11764705926179886,"y":0.10107015818357468},{"x":0.11764705926179886,"y":0.11296076327562332},{"x":0.08235294371843338,"y":0.11296076327562332}]},"confidence":0.9772889018058777,"dir":"ltr","boundary":[0.07735294371843338,0.09407015818357467,0.12264705926179886,0.11996076327562333],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.12841854989528656},{"x":0.10924369841814041,"y":0.12841854989528656},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1367419809103012},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1367419809103012}]},"confidence":0.581174373626709,"str":"۲۲","boundary":[0.0941176488995552,0.12841854989528656,0.10924369841814041,0.1367419809103012]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.12841854989528656},{"x":0.10924369841814041,"y":0.12841854989528656},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1367419809103012},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1367419809103012}]},"confidence":0.581174373626709,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.12141854989528655,0.11424369841814042,0.14374198091030121],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.15219976007938385},{"x":0.10924369841814041,"y":0.15219976007938385},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1605231910943985},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":0.9489387273788452,"str":"۲۵","boundary":[0.0941176488995552,0.15219976007938385,0.10924369841814041,0.1605231910943985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.15219976007938385},{"x":0.10924369841814041,"y":0.15219976007938385},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1605231910943985},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1605231910943985}]},"confidence":0.9489387273788452,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.14519976007938384,0.11424369841814042,0.1675231910943985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.17479191720485687},{"x":0.10924369841814041,"y":0.17479191720485687},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1843044012784958},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.9429671764373779,"str":"۲۶","boundary":[0.0941176488995552,0.17479191720485687,0.10924369841814041,0.1843044012784958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.17479191720485687},{"x":0.10924369841814041,"y":0.17479191720485687},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1843044012784958},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.9429671764373779,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.16779191720485687,0.11424369841814042,0.1913044012784958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.3769322335720062},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4114149808883667},{"x":0.09243697673082352,"y":0.4114149808883667},{"x":0.09243697673082352,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.7893086075782776,"dir":"ltr","str":"لة","boundary":[0.11260504275560379,0.3769322335720062,0.09243697673082352,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.34958383440971375},{"x":0.11260504275560379,"y":0.35671818256378174},{"x":0.09243697673082352,"y":0.35671818256378174},{"x":0.09243697673082352,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.4075744152069092,"dir":"ltr","str":"لالو","boundary":[0.11260504275560379,0.34958383440971375,0.09243697673082352,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.32342448830604553},{"x":0.11260504275560379,"y":0.3317479193210602},{"x":0.09243697673082352,"y":0.3317479193210602},{"x":0.09243697673082352,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.47994929552078247,"dir":"ltr","str":"کھلے","boundary":[0.11260504275560379,0.32342448830604553,0.09243697673082352,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.2972651720046997},{"x":0.11260504275560379,"y":0.30558857321739197},{"x":0.09243697673082352,"y":0.30558857321739197},{"x":0.09243697673082352,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.8730382919311523,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.11260504275560379,0.2972651720046997,0.09243697673082352,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.2746730148792267},{"x":0.11260504275560379,"y":0.27942925691604614},{"x":0.09243697673082352,"y":0.27942925691604614},{"x":0.09243697673082352,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.6597796678543091,"dir":"ltr","str":"کتے","boundary":[0.11260504275560379,0.2746730148792267,0.09243697673082352,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.24851366877555847},{"x":0.11260504275560379,"y":0.2568370997905731},{"x":0.09243697673082352,"y":0.2568370997905731},{"x":0.09243697673082352,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9322627782821655,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.11260504275560379,0.24851366877555847,0.09243697673082352,0.2568370997905731]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.22473245859146118},{"x":0.11260504275560379,"y":0.22948870062828064},{"x":0.09243697673082352,"y":0.22948870062828064},{"x":0.09243697673082352,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.6687651872634888,"dir":"ltr","str":"مجھے","boundary":[0.11260504275560379,0.22473245859146118,0.09243697673082352,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.19976218044757843},{"x":0.11260504275560379,"y":0.20332936942577362},{"x":0.09243697673082352,"y":0.20332936942577362},{"x":0.09243697673082352,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.8210534453392029,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.11260504275560379,0.19976218044757843,0.09243697673082352,0.20332936942577362]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.19976218044757843},{"x":0.11260504275560379,"y":0.4114149808883667},{"x":0.09243697673082352,"y":0.4114149808883667},{"x":0.09243697673082352,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.6537313461303711,"dir":"ltr","boundary":[0.10760504275560379,0.19276218044757842,0.09743697673082352,0.4184149808883667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3246135413646698},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3246135413646698},{"x":0.10924369841814041,"y":0.33293697237968445},{"x":0.0957983210682869,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9600508213043213,"str":"۴۴","boundary":[0.0957983210682869,0.3246135413646698,0.10924369841814041,0.33293697237968445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3246135413646698},{"x":0.10924369841814041,"y":0.3246135413646698},{"x":0.10924369841814041,"y":0.33293697237968445},{"x":0.0957983210682869,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9600508213043213,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.3176135413646698,0.11424369841814042,0.33993697237968445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.350772887468338},{"x":0.10924369841814041,"y":0.34958383440971375},{"x":0.10924369841814041,"y":0.35909631848335266},{"x":0.0957983210682869,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9538916945457458,"str":"۴۶","boundary":[0.0941176488995552,0.350772887468338,0.10924369841814041,0.35909631848335266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.350772887468338},{"x":0.10924369841814041,"y":0.34958383440971375},{"x":0.10924369841814041,"y":0.35909631848335266},{"x":0.0957983210682869,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9538916945457458,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.343772887468338,0.11424369841814042,0.36609631848335267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.39952436089515686},{"x":0.10924369841814041,"y":0.39952436089515686},{"x":0.10924369841814041,"y":0.40903687477111816},{"x":0.0941176488995552,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9284785985946655,"str":"۵۳","boundary":[0.0941176488995552,0.39952436089515686,0.10924369841814041,0.40903687477111816]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.39952436089515686},{"x":0.10924369841814041,"y":0.39952436089515686},{"x":0.10924369841814041,"y":0.40903687477111816},{"x":0.0941176488995552,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9284785985946655,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.39252436089515685,0.11424369841814042,0.41603687477111817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.428061842918396},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4316290020942688},{"x":0.09243697673082352,"y":0.4316290020942688},{"x":0.09243697673082352,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.5093650817871094,"str":"a","boundary":[0.1109243705868721,0.428061842918396,0.09243697673082352,0.4316290020942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.428061842918396},{"x":0.1109243705868721,"y":0.4316290020942688},{"x":0.09243697673082352,"y":0.4316290020942688},{"x":0.09243697673082352,"y":0.428061842918396}]},"confidence":0.5093650817871094,"dir":"ltr","boundary":[0.1059243705868721,0.421061842918396,0.09743697673082352,0.4386290020942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.45065397024154663},{"x":0.10924369841814041,"y":0.45065397024154663},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4589774012565613},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9489073157310486,"str":"۶۶","boundary":[0.0941176488995552,0.45065397024154663,0.10924369841814041,0.4589774012565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.45065397024154663},{"x":0.10924369841814041,"y":0.45065397024154663},{"x":0.10924369841814041,"y":0.4589774012565613},{"x":0.0941176488995552,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9489073157310486,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.4436539702415466,0.11424369841814042,0.4659774012565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.48275861144065857},{"x":0.1109243705868721,"y":0.48275861144065857},{"x":0.1109243705868721,"y":0.48989298939704895},{"x":0.0941176488995552,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9237959384918213,"str":"۶۷","boundary":[0.0941176488995552,0.48275861144065857,0.1109243705868721,0.48989298939704895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.48275861144065857},{"x":0.1109243705868721,"y":0.48275861144065857},{"x":0.1109243705868721,"y":0.48989298939704895},{"x":0.0941176488995552,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9237959384918213,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.47575861144065856,0.1159243705868721,0.49689298939704896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.5850178599357605},{"x":0.1109243705868721,"y":0.587395966053009},{"x":0.09075630456209183,"y":0.587395966053009},{"x":0.09075630456209183,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.4387598931789398,"dir":"rtl","str":"ل","boundary":[0.1109243705868721,0.5850178599357605,0.09075630456209183,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.5600475668907166},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5636147260665894},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5636147260665894},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.3578072190284729,"dir":"rtl","str":"ل","boundary":[0.1109243705868721,0.5600475668907166,0.09243697673082352,0.5636147260665894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.5338882207870483},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5374554395675659},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5374554395675659},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.6003500819206238,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.1109243705868721,0.5338882207870483,0.09243697673082352,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1109243705868721,"y":0.5089179277420044},{"x":0.1109243705868721,"y":0.512485146522522},{"x":0.09243697673082352,"y":0.512485146522522},{"x":0.09243697673082352,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.5168966054916382,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.1109243705868721,0.5089179277420044,0.09243697673082352,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.4839476943016052},{"x":0.11260504275560379,"y":0.487514853477478},{"x":0.09243697673082352,"y":0.487514853477478},{"x":0.09243697673082352,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.3791924715042114,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.11260504275560379,0.4839476943016052,0.09243697673082352,0.487514853477478]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11260504275560379,"y":0.4839476943016052},{"x":0.1109243705868721,"y":0.587395966053009},{"x":0.09075630456209183,"y":0.587395966053009},{"x":0.09075630456209183,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.47368067502975464,"dir":"ltr","boundary":[0.10760504275560379,0.4769476943016052,0.09575630456209183,0.594395966053009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5077288746833801},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5077288746833801},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5160523056983948},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9324394464492798,"str":"۶۷","boundary":[0.0941176488995552,0.5077288746833801,0.1109243705868721,0.5160523056983948]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5077288746833801},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5077288746833801},{"x":0.1109243705868721,"y":0.5160523056983948},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9324394464492798,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5007288746833801,0.1159243705868721,0.5230523056983948],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5326991677284241},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5326991677284241},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5410225987434387},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.8928255438804626,"str":"۶۹","boundary":[0.0941176488995552,0.5326991677284241,0.10924369841814041,0.5410225987434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5326991677284241},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5326991677284241},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5410225987434387},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.8928255438804626,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5256991677284241,0.11424369841814042,0.5480225987434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.557669460773468},{"x":0.10924369841814041,"y":0.557669460773468},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5648037791252136},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.8314347267150879,"str":"۷۳","boundary":[0.0941176488995552,0.557669460773468,0.10924369841814041,0.5648037791252136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.557669460773468},{"x":0.10924369841814041,"y":0.557669460773468},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5648037791252136},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.8314347267150879,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.550669460773468,0.11424369841814042,0.5718037791252136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5826396942138672},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5826396942138672},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5909631252288818},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9280949831008911,"str":"۷۴","boundary":[0.0941176488995552,0.5826396942138672,0.10924369841814041,0.5909631252288818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5826396942138672},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5826396942138672},{"x":0.10924369841814041,"y":0.5909631252288818},{"x":0.0941176488995552,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9280949831008911,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5756396942138672,0.11424369841814042,0.5979631252288818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6076099872589111},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6076099872589111},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6147443652153015},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.7977758646011353,"str":"۷۸","boundary":[0.0941176488995552,0.6076099872589111,0.1109243705868721,0.6147443652153015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6076099872589111},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6076099872589111},{"x":0.1109243705868721,"y":0.6147443652153015},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.7977758646011353,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6006099872589111,0.1159243705868721,0.6217443652153015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6325802803039551},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6325802803039551},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6397145986557007},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.8093246221542358,"str":"۸۰","boundary":[0.0941176488995552,0.6325802803039551,0.10756302624940872,0.6397145986557007]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6325802803039551},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6325802803039551},{"x":0.10756302624940872,"y":0.6397145986557007},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.8093246221542358,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6255802803039551,0.11256302624940873,0.6467145986557007],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6575505137443542},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6575505137443542},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6634958386421204},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.7925088405609131,"str":"۸۲","boundary":[0.0941176488995552,0.6575505137443542,0.10924369841814041,0.6634958386421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6575505137443542},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6575505137443542},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6634958386421204},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.7925088405609131,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.6505505137443542,0.11424369841814042,0.6704958386421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.68727707862854},{"x":0.10924369841814041,"y":0.68727707862854},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6944113969802856},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.8914284706115723,"str":"۸۴","boundary":[0.0941176488995552,0.68727707862854,0.10924369841814041,0.6944113969802856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.68727707862854},{"x":0.10924369841814041,"y":0.68727707862854},{"x":0.10924369841814041,"y":0.6944113969802856},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.8914284706115723,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.68027707862854,0.11424369841814042,0.7014113969802857],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7110582590103149},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7098692059516907},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7193816900253296},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9159931540489197,"str":"۸۴","boundary":[0.0941176488995552,0.7110582590103149,0.10924369841814041,0.7193816900253296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7110582590103149},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7098692059516907},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7193816900253296},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7193816900253296}]},"confidence":0.9159931540489197,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.7040582590103149,0.11424369841814042,0.7263816900253296],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.7134363651275635},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7134363651275635},{"x":0.1109243705868721,"y":0.717003583908081},{"x":0.09075630456209183,"y":0.717003583908081}]},"confidence":0.4376765489578247,"dir":"ltr","str":"₹","boundary":[0.09075630456209183,0.7134363651275635,0.1109243705868721,0.717003583908081]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.740784764289856},{"x":0.1109243705868721,"y":0.740784764289856},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7431629300117493},{"x":0.09075630456209183,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.37150701880455017,"dir":"ltr","str":"३","boundary":[0.09075630456209183,0.740784764289856,0.1109243705868721,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"hi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.7645660042762756},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7645660042762756},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7669441103935242},{"x":0.09075630456209183,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.5390359163284302,"dir":"ltr","str":"र्‍","boundary":[0.09075630456209183,0.7645660042762756,0.1109243705868721,0.7669441103935242]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09075630456209183,"y":0.7134363651275635},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7134363651275635},{"x":0.1109243705868721,"y":0.7669441103935242},{"x":0.09075630456209183,"y":0.7669441103935242}]},"confidence":0.4718138575553894,"dir":"ltr","boundary":[0.08575630456209182,0.7064363651275635,0.1159243705868721,0.7739441103935242],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7360285520553589},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7360285520553589},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7431629300117493},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.8744423389434814,"str":"۸۵","boundary":[0.0941176488995552,0.7360285520553589,0.10924369841814041,0.7431629300117493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7360285520553589},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7360285520553589},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7431629300117493},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.8744423389434814,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.7290285520553589,0.11424369841814042,0.7501629300117493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7609987854957581},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7609987854957581},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7681331634521484},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.8410018682479858,"str":"۸۹","boundary":[0.0941176488995552,0.7609987854957581,0.10756302624940872,0.7681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7609987854957581},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7609987854957581},{"x":0.10756302624940872,"y":0.7681331634521484},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7681331634521484}]},"confidence":0.8410018682479858,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.753998785495758,0.11256302624940873,0.7751331634521484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.785969078540802},{"x":0.10084033757448196,"y":0.785969078540802},{"x":0.10252100974321365,"y":0.7931034564971924},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.7333253622055054,"str":"9","boundary":[0.09243697673082352,0.785969078540802,0.10252100974321365,0.7931034564971924]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10252100974321365,"y":0.785969078540802},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7847800254821777},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7919144034385681},{"x":0.10420168191194534,"y":0.7919144034385681}]},"confidence":0.7452919483184814,"str":".","boundary":[0.10252100974321365,0.785969078540802,0.10924369841814041,0.7919144034385681]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09243697673082352,"y":0.785969078540802},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7847800254821777},{"x":0.10924369841814041,"y":0.7919144034385681},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.7393086552619934,"dir":"ltr","boundary":[0.08743697673082351,0.778969078540802,0.11424369841814042,0.7989144034385681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8097503185272217},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8097503185272217},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8180737495422363},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.6507241725921631,"str":"۹۲","boundary":[0.0941176488995552,0.8097503185272217,0.10924369841814041,0.8180737495422363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8097503185272217},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8097503185272217},{"x":0.10924369841814041,"y":0.8180737495422363},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.6507241725921631,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8027503185272217,0.11424369841814042,0.8250737495422363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8347205519676208},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8347205519676208},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8442330360412598},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8442330360412598}]},"confidence":0.9164674282073975,"str":"۹۴","boundary":[0.0941176488995552,0.8347205519676208,0.1109243705868721,0.8442330360412598]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8347205519676208},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8347205519676208},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8442330360412598},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8442330360412598}]},"confidence":0.9164674282073975,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8277205519676208,0.1159243705868721,0.8512330360412598],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8680142760276794},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8680142760276794},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8751486539840698},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8751486539840698}]},"confidence":0.8875634670257568,"str":"۹۵","boundary":[0.0941176488995552,0.8680142760276794,0.1109243705868721,0.8751486539840698]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8680142760276794},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8680142760276794},{"x":0.1109243705868721,"y":0.8751486539840698},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8751486539840698}]},"confidence":0.8875634670257568,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8610142760276794,0.1159243705868721,0.8821486539840698],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/QwwmMMTSxdXkwDmH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/ZeSsZjnVDpBoIRiM.jpg","blurred":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/zHfJtoMCWvPcSmCi.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00014977756117572302,0.00011185512269152756,0.9984352093704608,0.998939760834652]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8941176533699036,"y":0.10107015818357468},{"x":0.9277310967445374,"y":0.1034482792019844},{"x":0.9260504245758057,"y":0.11533888429403305},{"x":0.8941176533699036,"y":0.11414982378482819}]},"confidence":0.9923328161239624,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8941176533699036,0.10107015818357468,0.9260504245758057,0.11533888429403305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8941176533699036,"y":0.10107015818357468},{"x":0.9277310967445374,"y":0.1034482792019844},{"x":0.9260504245758057,"y":0.11533888429403305},{"x":0.8941176533699036,"y":0.11414982378482819}]},"confidence":0.9923328161239624,"dir":"ltr","boundary":[0.8891176533699036,0.09407015818357467,0.9310504245758057,0.12233888429403306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.12485136836767197},{"x":0.9008403420448303,"y":0.12485136836767197},{"x":0.9008403420448303,"y":0.13436385989189148},{"x":0.8789916038513184,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.7791392207145691,"dir":"rtl","str":"۱۵","boundary":[0.8789916038513184,0.12485136836767197,0.9008403420448303,0.13436385989189148]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.12604042887687683},{"x":0.8739495873451233,"y":0.12485136836767197},{"x":0.8739495873451233,"y":0.13436385989189148},{"x":0.8436974883079529,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.973663866519928,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8436974883079529,0.12604042887687683,0.8739495873451233,0.13436385989189148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.12604042887687683},{"x":0.9008403420448303,"y":0.12485136836767197},{"x":0.9008403420448303,"y":0.13436385989189148},{"x":0.8436974883079529,"y":0.13555291295051575}]},"confidence":0.9180853962898254,"dir":"ltr","boundary":[0.8386974883079529,0.11904042887687682,0.9058403420448303,0.14136385989189149],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.14863258600234985},{"x":0.902521014213562,"y":0.14863258600234985},{"x":0.902521014213562,"y":0.1640903651714325},{"x":0.8840336203575134,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":0.7283845543861389,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.8840336203575134,0.14863258600234985,0.902521014213562,0.1640903651714325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.14863258600234985},{"x":0.875630259513855,"y":0.14863258600234985},{"x":0.875630259513855,"y":0.1640903651714325},{"x":0.8453781604766846,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":0.9896835684776306,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.8453781604766846,0.14863258600234985,0.875630259513855,0.1640903651714325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.14863258600234985},{"x":0.831932783126831,"y":0.14863258600234985},{"x":0.831932783126831,"y":0.1640903651714325},{"x":0.8168067336082458,"y":0.1640903651714325}]},"confidence":0.9793093800544739,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8168067336082458,0.14863258600234985,0.831932783126831,0.1640903651714325]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.14863258600234985},{"x":0.8016806840896606,"y":0.14863258600234985},{"x":0.8016806840896606,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7731092572212219,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9573683738708496,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.7731092572212219,0.14863258600234985,0.8016806840896606,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.14982163906097412},{"x":0.7596638798713684,"y":0.14863258600234985},{"x":0.7596638798713684,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7193277478218079,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.98870450258255,"dir":"rtl","str":"موسبائر","boundary":[0.7193277478218079,0.14982163906097412,0.7596638798713684,0.16527943313121796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.14863258600234985},{"x":0.902521014213562,"y":0.14863258600234985},{"x":0.902521014213562,"y":0.1640903651714325},{"x":0.7193277478218079,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9443914890289307,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.14163258600234985,0.907521014213562,0.1710903651714325],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.1736028492450714},{"x":0.902521014213562,"y":0.1736028492450714},{"x":0.902521014213562,"y":0.18906064331531525},{"x":0.8840336203575134,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.8231833577156067,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.8840336203575134,0.1736028492450714,0.902521014213562,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.1736028492450714},{"x":0.8722689151763916,"y":0.1736028492450714},{"x":0.8722689151763916,"y":0.18906064331531525},{"x":0.8588235378265381,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9892078638076782,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.8588235378265381,0.1736028492450714,0.8722689151763916,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.1736028492450714},{"x":0.8521008491516113,"y":0.1736028492450714},{"x":0.8521008491516113,"y":0.18906064331531525},{"x":0.8252100944519043,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9881988763809204,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.8252100944519043,0.1736028492450714,0.8521008491516113,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.1736028492450714},{"x":0.8184874057769775,"y":0.1736028492450714},{"x":0.8184874057769775,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7966386675834656,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9731969237327576,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7966386675834656,0.1736028492450714,0.8184874057769775,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7865546345710754,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7865546345710754,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9926185011863708,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7647058963775635,0.1736028492450714,0.7865546345710754,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.1736028492450714},{"x":0.75126051902771,"y":0.1736028492450714},{"x":0.75126051902771,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7344537973403931,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9923799633979797,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.7344537973403931,0.1736028492450714,0.75126051902771,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7193277478218079,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6907563209533691,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9632624387741089,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.6907563209533691,0.1736028492450714,0.7193277478218079,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6773109436035156,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6773109436035156,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6352941393852234,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9855412840843201,"dir":"rtl","str":"موسبائر","boundary":[0.6352941393852234,0.1736028492450714,0.6773109436035156,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6252101063728333,"y":0.1736028492450714},{"x":0.6252101063728333,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5949580073356628,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9906288981437683,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.5949580073356628,0.1736028492450714,0.6252101063728333,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5865546464920044,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5865546464920044,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5714285969734192,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9715374112129211,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5714285969734192,0.1736028492450714,0.5865546464920044,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5680672526359558,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5663865804672241,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9309319257736206,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5663865804672241,0.1736028492450714,0.5680672526359558,0.18906064331531525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.1736028492450714},{"x":0.902521014213562,"y":0.1736028492450714},{"x":0.902521014213562,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5663865804672241,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9697922468185425,"dir":"ltr","boundary":[0.5613865804672241,0.1666028492450714,0.907521014213562,0.19606064331531525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.1973840594291687},{"x":0.9008403420448303,"y":0.1973840594291687},{"x":0.902521014213562,"y":0.21284185349941254},{"x":0.8840336203575134,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.8288905024528503,"dir":"rtl","str":"۴-۵","boundary":[0.8823529481887817,0.1973840594291687,0.902521014213562,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.1973840594291687},{"x":0.8739495873451233,"y":0.1973840594291687},{"x":0.8739495873451233,"y":0.21284185349941254},{"x":0.8571428656578064,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9914121627807617,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8554621934890747,0.1973840594291687,0.8739495873451233,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.19857312738895416},{"x":0.8420168161392212,"y":0.1973840594291687},{"x":0.8436974883079529,"y":0.21284185349941254},{"x":0.826890766620636,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9799147844314575,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.826890766620636,0.19857312738895416,0.8436974883079529,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.19857312738895416},{"x":0.8134453892707825,"y":0.19857312738895416},{"x":0.8134453892707825,"y":0.214030921459198},{"x":0.7714285850524902,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9915617108345032,"dir":"rtl","str":"موسبائر","boundary":[0.7697479128837585,0.19857312738895416,0.8134453892707825,0.214030921459198]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.19857312738895416},{"x":0.9008403420448303,"y":0.1973840594291687},{"x":0.902521014213562,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7714285850524902,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9588490128517151,"dir":"ltr","boundary":[0.7647479128837585,0.19157312738895416,0.907521014213562,0.21984185349941254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.22235433757305145},{"x":0.902521014213562,"y":0.22235433757305145},{"x":0.902521014213562,"y":0.2378121316432953},{"x":0.8773109316825867,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.84381103515625,"dir":"rtl","str":"۵۵","boundary":[0.8773109316825867,0.22235433757305145,0.902521014213562,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.22235433757305145},{"x":0.8705882430076599,"y":0.22235433757305145},{"x":0.8705882430076599,"y":0.2378121316432953},{"x":0.8504201769828796,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9809644818305969,"dir":"rtl","str":"جابه","boundary":[0.8504201769828796,0.22235433757305145,0.8705882430076599,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.22235433757305145},{"x":0.8453781604766846,"y":0.22235433757305145},{"x":0.8453781604766846,"y":0.2378121316432953},{"x":0.8218487501144409,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9688926339149475,"dir":"rtl","str":"جایی","boundary":[0.8218487501144409,0.22235433757305145,0.8453781604766846,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.22235433757305145},{"x":0.8100840449333191,"y":0.22235433757305145},{"x":0.8100840449333191,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7680672407150269,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9766688346862793,"dir":"rtl","str":"ایزومری","boundary":[0.7680672407150269,0.22235433757305145,0.8100840449333191,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22235433757305145},{"x":0.7529411911964417,"y":0.23900118470191956},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.40686002373695374,"dir":"rtl","str":"8","boundary":[0.7478991746902466,0.22235433757305145,0.7529411911964417,0.23900118470191956]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.22235433757305145},{"x":0.902521014213562,"y":0.22116528451442719},{"x":0.902521014213562,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7478991746902466,"y":0.23900118470191956}]},"confidence":0.929477334022522,"dir":"ltr","boundary":[0.7428991746902466,0.21535433757305145,0.907521014213562,0.2448121316432953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.24970273673534393},{"x":0.9008403420448303,"y":0.24970273673534393},{"x":0.9008403420448303,"y":0.26516053080558777},{"x":0.88067227602005,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.8138309717178345,"dir":"rtl","str":"۶-۵","boundary":[0.88067227602005,0.24970273673534393,0.9008403420448303,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.24970273673534393},{"x":0.875630259513855,"y":0.24970273673534393},{"x":0.875630259513855,"y":0.26516053080558777},{"x":0.848739504814148,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9918253421783447,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.848739504814148,0.24970273673534393,0.875630259513855,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8285714387893677,"y":0.24970273673534393},{"x":0.8420168161392212,"y":0.24970273673534393},{"x":0.8420168161392212,"y":0.26516053080558777},{"x":0.8285714387893677,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9736712574958801,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.8285714387893677,0.24970273673534393,0.8420168161392212,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.24970273673534393},{"x":0.8067227005958557,"y":0.24970273673534393},{"x":0.8067227005958557,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9884631037712097,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.7848739624023438,0.24970273673534393,0.8067227005958557,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7798319458961487,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7798319458961487,"y":0.26516053080558777},{"x":0.7546218633651733,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9763122200965881,"dir":"rtl","str":"قطبی","boundary":[0.7546218633651733,0.24970273673534393,0.7798319458961487,0.26516053080558777]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.24970273673534393},{"x":0.9008403420448303,"y":0.24970273673534393},{"x":0.9008403420448303,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9549394249916077,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.24270273673534393,0.9058403420448303,0.27334958386421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.2746730148792267},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2746730148792267},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2901307940483093},{"x":0.8840336203575134,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.7347667217254639,"dir":"rtl","str":"۷-۵","boundary":[0.8840336203575134,0.2746730148792267,0.9008403420448303,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8655462265014648,"y":0.2746730148792267},{"x":0.875630259513855,"y":0.2746730148792267},{"x":0.875630259513855,"y":0.2901307940483093},{"x":0.8655462265014648,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9886084198951721,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.8655462265014648,0.2746730148792267,0.875630259513855,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.2746730148792267},{"x":0.853781521320343,"y":0.2746730148792267},{"x":0.853781521320343,"y":0.2901307940483093},{"x":0.8302521109580994,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9891921281814575,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.8302521109580994,0.2746730148792267,0.853781521320343,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.2746730148792267},{"x":0.8252100944519043,"y":0.2746730148792267},{"x":0.8252100944519043,"y":0.2901307940483093},{"x":0.8084033727645874,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.963792622089386,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.8084033727645874,0.2746730148792267,0.8252100944519043,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7848739624023438,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7915966510772705,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9963148832321167,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7848739624023438,0.2746730148792267,0.7915966510772705,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7764706015586853,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9960599541664124,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.7495798468589783,0.2746730148792267,0.7764706015586853,0.2901307940483093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2746730148792267},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9887157678604126,"dir":"rtl","str":"مغناطیسی","boundary":[0.6873949766159058,0.2746730148792267,0.7394958138465881,0.2901307940483093]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.2746730148792267},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2746730148792267},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2901307940483093}]},"confidence":0.9607474207878113,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.2676730148792267,0.9058403420448303,0.29713079404830933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.29964327812194824},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3008323311805725},{"x":0.902521014213562,"y":0.3139120042324066},{"x":0.88067227602005,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.6242716908454895,"dir":"rtl","str":"۵ـ۸","boundary":[0.88067227602005,0.29964327812194824,0.902521014213562,0.3139120042324066]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8621848821640015,"y":0.29964327812194824},{"x":0.875630259513855,"y":0.3008323311805725},{"x":0.875630259513855,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8621848821640015,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9821833968162537,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.8621848821640015,0.29964327812194824,0.875630259513855,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.29964327812194824},{"x":0.8554621934890747,"y":0.29964327812194824},{"x":0.8554621934890747,"y":0.31272295117378235},{"x":0.8386554718017578,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.9705485701560974,"dir":"rtl","str":"دما","boundary":[0.8403361439704895,0.29964327812194824,0.8554621934890747,0.31272295117378235]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.29964327812194824},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3008323311805725},{"x":0.902521014213562,"y":0.3139120042324066},{"x":0.8386554718017578,"y":0.31272295117378235}]},"confidence":0.8590012192726135,"dir":"ltr","boundary":[0.8353361439704895,0.29264327812194824,0.907521014213562,0.3209120042324066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.3246135413646698},{"x":0.9058823585510254,"y":0.3246135413646698},{"x":0.9058823585510254,"y":0.33888229727745056},{"x":0.8773109316825867,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.8579946756362915,"dir":"rtl","str":"۹۵","boundary":[0.8773109316825867,0.3246135413646698,0.9058823585510254,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.3246135413646698},{"x":0.875630259513855,"y":0.3246135413646698},{"x":0.875630259513855,"y":0.33888229727745056},{"x":0.848739504814148,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9674091339111328,"dir":"rtl","str":"تعیین","boundary":[0.848739504814148,0.3246135413646698,0.875630259513855,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.3246135413646698},{"x":0.8369747996330261,"y":0.3246135413646698},{"x":0.8369747996330261,"y":0.33888229727745056},{"x":0.800000011920929,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9959662556648254,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.800000011920929,0.3246135413646698,0.8369747996330261,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7882353067398071,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9958410263061523,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7831932902336121,0.3246135413646698,0.7882353067398071,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7747899293899536,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9956531524658203,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7361344695091248,0.3246135413646698,0.7747899293899536,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3246135413646698},{"x":0.729411780834198,"y":0.3246135413646698},{"x":0.729411780834198,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7226890921592712,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9962941408157349,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7226890921592712,0.3246135413646698,0.729411780834198,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7126050591468811,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6823529601097107,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9914489388465881,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.6823529601097107,0.3246135413646698,0.7126050591468811,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6672269105911255,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9917765259742737,"dir":"rtl","str":"موسبائر","boundary":[0.6252101063728333,0.3246135413646698,0.6672269105911255,0.33888229727745056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3246135413646698},{"x":0.9058823585510254,"y":0.3246135413646698},{"x":0.9058823585510254,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6252101063728333,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9828432202339172,"dir":"ltr","boundary":[0.6202101063728332,0.3176135413646698,0.9108823585510254,0.34588229727745057],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.350772887468338},{"x":0.9042016863822937,"y":0.350772887468338},{"x":0.9042016863822937,"y":0.36266350746154785},{"x":0.8420168161392212,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9842069149017334,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8420168161392212,0.350772887468338,0.9042016863822937,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.350772887468338},{"x":0.8352941274642944,"y":0.350772887468338},{"x":0.8352941274642944,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7932773232460022,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9845901727676392,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.7932773232460022,0.350772887468338,0.8352941274642944,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.350772887468338},{"x":0.7865546345710754,"y":0.350772887468338},{"x":0.7865546345710754,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9868683218955994,"dir":"rtl","str":"موسبائر","boundary":[0.7411764860153198,0.350772887468338,0.7865546345710754,0.36266350746154785]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.350772887468338},{"x":0.9042016863822937,"y":0.350772887468338},{"x":0.9042016863822937,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9852035641670227,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.343772887468338,0.9092016863822937,0.36966350746154786],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.3769322335720062},{"x":0.902521014213562,"y":0.3769322335720062},{"x":0.902521014213562,"y":0.39239001274108887},{"x":0.8672268986701965,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9928390979766846,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.8672268986701965,0.3769322335720062,0.902521014213562,0.39239001274108887]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.37574315071105957},{"x":0.8605042099952698,"y":0.37574315071105957},{"x":0.8605042099952698,"y":0.3912009596824646},{"x":0.853781521320343,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9874945282936096,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8554621934890747,0.37574315071105957,0.8605042099952698,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.37574315071105957},{"x":0.8470588326454163,"y":0.37574315071105957},{"x":0.8470588326454163,"y":0.3912009596824646},{"x":0.8201680779457092,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9929297566413879,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8201680779457092,0.37574315071105957,0.8470588326454163,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.3745540976524353},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3745540976524353},{"x":0.8134453892707825,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9945306777954102,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7882353067398071,0.3745540976524353,0.8134453892707825,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7815126180648804,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.8995113372802734,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7445378303527832,0.37336504459381104,0.7815126180648804,0.39001187682151794]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7378151416778564,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9916852712631226,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.707563042640686,0.37336504459381104,0.7378151416778564,0.3888228237628937]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.37336504459381104},{"x":0.902521014213562,"y":0.3769322335720062},{"x":0.902521014213562,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.971152126789093,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.36636504459381103,0.907521014213562,0.40057906579971314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9142857193946838,"y":0.4042806327342987},{"x":0.9260504245758057,"y":0.4042806327342987},{"x":0.9260504245758057,"y":0.4209274649620056},{"x":0.9142857193946838,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.7829893231391907,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.9142857193946838,0.4042806327342987,0.9260504245758057,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8890756368637085,"y":0.4042806327342987},{"x":0.9058823585510254,"y":0.4042806327342987},{"x":0.9058823585510254,"y":0.4209274649620056},{"x":0.8890756368637085,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9872807264328003,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8890756368637085,0.4042806327342987,0.9058823585510254,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.4042806327342987},{"x":0.8722689151763916,"y":0.4042806327342987},{"x":0.8722689151763916,"y":0.4209274649620056},{"x":0.8252100944519043,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9851504564285278,"dir":"rtl","str":"الکترونی","boundary":[0.8252100944519043,0.4042806327342987,0.8722689151763916,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8067227005958557,"y":0.4042806327342987},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4042806327342987},{"x":0.8117647171020508,"y":0.4209274649620056},{"x":0.8067227005958557,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9931932091712952,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8067227005958557,0.4042806327342987,0.8117647171020508,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9859911203384399,"dir":"rtl","str":"فوتوالکترونی","boundary":[0.7226890921592712,0.4042806327342987,0.7966386675834656,0.4209274649620056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.4042806327342987},{"x":0.9260504245758057,"y":0.4042806327342987},{"x":0.9260504245758057,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9705427289009094,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.3972806327342987,0.9310504245758057,0.4279274649620056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.4316290020942688},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4316290020942688},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4411414861679077},{"x":0.8773109316825867,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.87486732006073,"dir":"rtl","str":"۱۶","boundary":[0.8773109316825867,0.4316290020942688,0.9008403420448303,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8739495873451233,"y":0.44233056902885437},{"x":0.8420168161392212,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9764090776443481,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8420168161392212,0.4316290020942688,0.8739495873451233,0.44233056902885437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.4316290020942688},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4316290020942688},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4411414861679077},{"x":0.8420168161392212,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9473971724510193,"dir":"ltr","boundary":[0.8370168161392212,0.4246290020942688,0.9058403420448303,0.4481414861679077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.4554102122783661},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4554102122783661},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4708680212497711},{"x":0.8789916038513184,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9278979897499084,"dir":"rtl","str":"۲۶","boundary":[0.8789916038513184,0.4554102122783661,0.9042016863822937,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.4554102122783661},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4554102122783661},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4708680212497711},{"x":0.8504201769828796,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9952076077461243,"dir":"rtl","str":"قانون","boundary":[0.8504201769828796,0.4554102122783661,0.8739495873451233,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.4554102122783661},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4554102122783661},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4708680212497711},{"x":0.8100840449333191,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9909011721611023,"dir":"rtl","str":"جذب","boundary":[0.8100840449333191,0.4554102122783661,0.8352941274642944,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7966386675834656,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9025772213935852,"dir":"rtl","str":"بیر","boundary":[0.7865546345710754,0.4554102122783661,0.7966386675834656,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4542211592197418},{"x":0.778151273727417,"y":0.4542211592197418},{"x":0.778151273727417,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7714285850524902,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.6099284291267395,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.7714285850524902,0.4542211592197418,0.778151273727417,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7260504364967346,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9893798828125,"dir":"rtl","str":"لامبرت","boundary":[0.7260504364967346,0.4542211592197418,0.7647058963775635,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46967896819114685},{"x":0.7126050591468811,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.979313313961029,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7126050591468811,0.4542211592197418,0.7176470756530762,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.4542211592197418},{"x":0.702521026134491,"y":0.4542211592197418},{"x":0.702521026134491,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6722689270973206,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.983845591545105,"dir":"rtl","str":"شمای","boundary":[0.6722689270973206,0.4542211592197418,0.702521026134491,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6605042219161987,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6218487620353699,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9928697943687439,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.6218487620353699,0.4542211592197418,0.6605042219161987,0.46967896819114685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.45303210616111755},{"x":0.561344563961029,"y":0.45303210616111755},{"x":0.561344563961029,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9773567914962769,"dir":"rtl","str":"UV","boundary":[0.5445378422737122,0.45303210616111755,0.561344563961029,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5697479248046875,"y":0.45303210616111755},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.982088029384613,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5647059082984924,0.45303210616111755,0.5697479248046875,0.4684898853302002]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6117647290229797,"y":0.46967896819114685},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4684898853302002}]},"confidence":0.9880622029304504,"dir":"rtl","str":"visible","boundary":[0.5714285969734192,0.45303210616111755,0.6117647290229797,0.46967896819114685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.45303210616111755},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4554102122783661},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5445378422737122,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.9703323841094971,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.44603210616111755,0.9092016863822937,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8857142925262451,"y":0.48038050532341003},{"x":0.9008403420448303,"y":0.48038050532341003},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4946492314338684},{"x":0.8857142925262451,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.6701697707176208,"dir":"rtl","str":"۳-۶","boundary":[0.8857142925262451,0.48038050532341003,0.9008403420448303,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.48038050532341003},{"x":0.8739495873451233,"y":0.48038050532341003},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4946492314338684},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9853026270866394,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8588235378265381,0.48038050532341003,0.8739495873451233,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.48038050532341003},{"x":0.8386554718017578,"y":0.48038050532341003},{"x":0.8386554718017578,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9869776368141174,"dir":"rtl","str":"الکترونی","boundary":[0.7932773232460022,0.48038050532341003,0.8386554718017578,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7798319458961487,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.9952198266983032,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.7462185025215149,0.48038050532341003,0.7798319458961487,0.4946492314338684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4946492314338684},{"x":0.702521026134491,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.987923800945282,"dir":"rtl","str":"واسطه","boundary":[0.702521026134491,0.48038050532341003,0.7378151416778564,0.4946492314338684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.48038050532341003},{"x":0.9008403420448303,"y":0.48038050532341003},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4946492314338684},{"x":0.702521026134491,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.949081540107727,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.47338050532341003,0.9058403420448303,0.5016492314338684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.5029726624488831},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5029726624488831},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5219976305961609},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.8044581413269043,"dir":"rtl","str":"۴-۶","boundary":[0.8823529481887817,0.5029726624488831,0.8991596698760986,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.5029726624488831},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5017836093902588},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5219976305961609},{"x":0.8252100944519043,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9883495569229126,"dir":"rtl","str":"شکافتگی","boundary":[0.8252100944519043,0.5029726624488831,0.8739495873451233,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5029726624488831},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5029726624488831},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9931528568267822,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.7764706015586853,0.5029726624488831,0.8134453892707825,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9817726016044617,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7613445520401001,0.5029726624488831,0.7697479128837585,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9859036207199097,"dir":"rtl","str":"ترمها","boundary":[0.7243697643280029,0.5029726624488831,0.7529411911964417,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5231866836547852},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9931132197380066,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7042016983032227,0.5029726624488831,0.7176470756530762,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9928529262542725,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6840336322784424,0.5029726624488831,0.6957983374595642,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9933282732963562,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.6420168280601501,0.5029726624488831,0.6689075827598572,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9856693744659424,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.5865546464920044,0.5041617155075073,0.6285714507102966,0.5231866836547852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5029726624488831},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5017836093902588},{"x":0.8991596698760986,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9731615781784058,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.49597266244888305,0.9041596698760986,0.5289976305961609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.5279428958892822},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5279428958892822},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5457788109779358},{"x":0.88067227602005,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.7698661088943481,"dir":"rtl","str":"۵-۶","boundary":[0.88067227602005,0.5279428958892822,0.9008403420448303,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.5279428958892822},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5279428958892822},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5445897579193115},{"x":0.8386554718017578,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9907227754592896,"dir":"rtl","str":"ساختن","boundary":[0.8386554718017578,0.5279428958892822,0.8739495873451233,0.5445897579193115]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.5291320085525513},{"x":0.826890766620636,"y":0.5279428958892822},{"x":0.8285714387893677,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.989686131477356,"dir":"rtl","str":"دیاگرام","boundary":[0.7882353067398071,0.5291320085525513,0.8285714387893677,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.995430588722229,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.7428571581840515,0.5291320085525513,0.7798319458961487,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9904884696006775,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7058823704719543,0.5291320085525513,0.7344537973403931,0.5469679236412048]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5291320085525513},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5279428958892822},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9635491967201233,"dir":"ltr","boundary":[0.7008823704719543,0.5221320085525513,0.9058403420448303,0.5527788109779358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.5529131889343262},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5529131889343262},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5683709979057312},{"x":0.8823529481887817,"y":0.5683709979057312}]},"confidence":0.7654426097869873,"dir":"rtl","str":"۶_۶","boundary":[0.8823529481887817,0.5529131889343262,0.9042016863822937,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.5541022419929504},{"x":0.875630259513855,"y":0.5541022419929504},{"x":0.875630259513855,"y":0.5695600509643555},{"x":0.8521008491516113,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9945452213287354,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.8521008491516113,0.5541022419929504,0.875630259513855,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.5541022419929504},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5529131889343262},{"x":0.8420168161392212,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9916619062423706,"dir":"rtl","str":"فرمالیسم","boundary":[0.7932773232460022,0.5541022419929504,0.8420168161392212,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5541022419929504},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9929208755493164,"dir":"rtl","str":"حفره","boundary":[0.7546218633651733,0.5541022419929504,0.7798319458961487,0.5695600509643555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5541022419929504},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5529131889343262},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9547190070152283,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.5471022419929504,0.9092016863822937,0.5765600509643555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.5766944289207458},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5766944289207458},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5945303440093994},{"x":0.88067227602005,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.7586016654968262,"dir":"rtl","str":"۷-۶","boundary":[0.88067227602005,0.5766944289207458,0.9008403420448303,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.5766944289207458},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5766944289207458},{"x":0.8739495873451233,"y":0.5945303440093994},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9824929237365723,"dir":"rtl","str":"دیاگرام","boundary":[0.8352941274642944,0.5766944289207458,0.8739495873451233,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.5766944289207458},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5766944289207458},{"x":0.8302521109580994,"y":0.5945303440093994},{"x":0.8134453892707825,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9688284397125244,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8134453892707825,0.5766944289207458,0.8302521109580994,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5766944289207458},{"x":0.800000011920929,"y":0.5766944289207458},{"x":0.800000011920929,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9866326451301575,"dir":"rtl","str":"تانابه","boundary":[0.7747899293899536,0.5766944289207458,0.800000011920929,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.520214319229126,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.7596638798713684,0.5766944289207458,0.7663865685462952,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9754868745803833,"dir":"rtl","str":"سوگانو","boundary":[0.7159664034843445,0.5766944289207458,0.7529411911964417,0.5945303440093994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5766944289207458},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5755053758621216},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5945303440093994},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9366412162780762,"dir":"ltr","boundary":[0.7109664034843445,0.5696944289207458,0.9058403420448303,0.6015303440093994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.6028537750244141},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6028537750244141},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6183115243911743},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.713131308555603,"dir":"rtl","str":"۸۶","boundary":[0.8789916038513184,0.6028537750244141,0.9042016863822937,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.6028537750244141},{"x":0.875630259513855,"y":0.6028537750244141},{"x":0.875630259513855,"y":0.6183115243911743},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9880594611167908,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.8453781604766846,0.6028537750244141,0.875630259513855,0.6183115243911743]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.6028537750244141},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6028537750244141},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6183115243911743},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9916464686393738,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.8016806840896606,0.6028537750244141,0.8352941274642944,0.6183115243911743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.6028537750244141},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6040428280830383},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6183115243911743},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9474183917045593,"dir":"ltr","boundary":[0.7966806840896606,0.5958537750244141,0.9092016863822937,0.6253115243911743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.626634955406189},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6254459023475647},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6385255455970764},{"x":0.8789916038513184,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9060001969337463,"dir":"ltr","str":"۹۶","boundary":[0.8789916038513184,0.626634955406189,0.9042016863822937,0.6385255455970764]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.6278240084648132},{"x":0.8739495873451233,"y":0.626634955406189},{"x":0.875630259513855,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9032731056213379,"dir":"ltr","str":"قاعدۂ","boundary":[0.8436974883079529,0.6278240084648132,0.875630259513855,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.6290130615234375},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6278240084648132},{"x":0.8369747996330261,"y":0.6409037113189697},{"x":0.8100840449333191,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9815404415130615,"dir":"ltr","str":"اسپین","boundary":[0.8084033727645874,0.6290130615234375,0.8369747996330261,0.6409037113189697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.6290130615234375},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6254459023475647},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6397145986557007},{"x":0.8100840449333191,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9363390207290649,"dir":"ltr","boundary":[0.8034033727645874,0.6220130615234375,0.9092016863822937,0.6467145986557007],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.6504161953926086},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6492270827293396},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6634958386421204},{"x":0.8722689151763916,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.7220941185951233,"dir":"rtl","str":"۶_۱۰","boundary":[0.8705882430076599,0.6504161953926086,0.9008403420448303,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.6504161953926086},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6504161953926086},{"x":0.8672268986701965,"y":0.6634958386421204},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9332607984542847,"dir":"rtl","str":"قاعدۂ","boundary":[0.8352941274642944,0.6504161953926086,0.8672268986701965,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6516052484512329},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6504161953926086},{"x":0.8285714387893677,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9851207137107849,"dir":"rtl","str":"اوربیتال","boundary":[0.7899159789085388,0.6516052484512329,0.8285714387893677,0.6646848917007446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.6516052484512329},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6492270827293396},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6634958386421204},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9079791903495789,"dir":"ltr","boundary":[0.7849159789085388,0.6446052484512329,0.9058403420448303,0.6704958386421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.6741973757743835},{"x":0.9058823585510254,"y":0.6741973757743835},{"x":0.9058823585510254,"y":0.6908442378044128},{"x":0.8739495873451233,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9571576118469238,"dir":"rtl","str":"۱۱۶","boundary":[0.8739495873451233,0.6741973757743835,0.9058823585510254,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.6741973757743835},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6741973757743835},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6920332908630371},{"x":0.8403361439704895,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9905116558074951,"dir":"rtl","str":"قطبش","boundary":[0.8403361439704895,0.6741973757743835,0.8655462265014648,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.6741973757743835},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6741973757743835},{"x":0.8235294222831726,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.974035382270813,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.7798319458961487,0.6741973757743835,0.8235294222831726,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.36603814363479614,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7613445520401001,0.6753864288330078,0.7680672407150269,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6753864288330078},{"x":0.756302535533905,"y":0.6741973757743835},{"x":0.756302535533905,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.9764188528060913,"dir":"rtl","str":"الکترونی","boundary":[0.7109243869781494,0.6753864288330078,0.756302535533905,0.6920332908630371]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6753864288330078},{"x":0.9058823585510254,"y":0.6741973757743835},{"x":0.9058823585510254,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6932223439216614}]},"confidence":0.949093759059906,"dir":"ltr","boundary":[0.7059243869781494,0.6683864288330078,0.9108823585510254,0.6990332908630371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.7003567218780518},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7003567218780518},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.8629374504089355,"dir":"rtl","str":"۱۲-۶","boundary":[0.8739495873451233,0.7003567218780518,0.9008403420448303,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7158145308494568},{"x":0.848739504814148,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9920395016670227,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.848739504814148,0.7003567218780518,0.8655462265014648,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7158145308494568},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9775340557098389,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8168067336082458,0.7003567218780518,0.8336134552955627,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7003567218780518},{"x":0.8067227005958557,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.992533266544342,"dir":"rtl","str":"الکترونی","boundary":[0.7613445520401001,0.7003567218780518,0.8067227005958557,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7003567218780518},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9947623610496521,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.7193277478218079,0.7003567218780518,0.7428571581840515,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7003567218780518},{"x":0.702521026134491,"y":0.7003567218780518},{"x":0.702521026134491,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.988433837890625,"dir":"rtl","str":"جامد","boundary":[0.6789916157722473,0.7003567218780518,0.702521026134491,0.7158145308494568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7003567218780518},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7003567218780518},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9705200791358948,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.6933567218780518,0.9058403420448303,0.7228145308494568],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.7229488492012024},{"x":0.902521014213562,"y":0.7229488492012024},{"x":0.902521014213562,"y":0.7395957112312317},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9652732014656067,"dir":"rtl","str":"۱۳۶","boundary":[0.8739495873451233,0.7229488492012024,0.902521014213562,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.7229488492012024},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7229488492012024},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7395957112312317},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9895713329315186,"dir":"rtl","str":"طیفهای","boundary":[0.8184874057769775,0.7229488492012024,0.8638655543327332,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7229488492012024},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7229488492012024},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.983119547367096,"dir":"rtl","str":"کمپلکس","boundary":[0.7663865685462952,0.7229488492012024,0.8033613562583923,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7395957112312317},{"x":0.729411780834198,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9715563058853149,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.729411780834198,0.7229488492012024,0.7495798468589783,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7229488492012024},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9774717092514038,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7092437148094177,0.7229488492012024,0.7159664034843445,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7229488492012024},{"x":0.702521026134491,"y":0.7229488492012024},{"x":0.702521026134491,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9723556041717529,"dir":"rtl","str":"آرایش","boundary":[0.6756302714347839,0.7229488492012024,0.702521026134491,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7229488492012024},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.7987707853317261,"dir":"rtl","str":"Ta","boundary":[0.6436975002288818,0.7229488492012024,0.6605042219161987,0.7395957112312317]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7229488492012024},{"x":0.902521014213562,"y":0.7229488492012024},{"x":0.902521014213562,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9654447436332703,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.7159488492012024,0.907521014213562,0.7465957112312317],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.7467300891876221},{"x":0.902521014213562,"y":0.7467300891876221},{"x":0.902521014213562,"y":0.7621878981590271},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.8393455743789673,"dir":"rtl","str":"۱۴-۶","boundary":[0.8705882430076599,0.7467300891876221,0.902521014213562,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.7467300891876221},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7467300891876221},{"x":0.8638655543327332,"y":0.7621878981590271},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.973712682723999,"dir":"rtl","str":"سری","boundary":[0.8436974883079529,0.7467300891876221,0.8638655543327332,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7479191422462463},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7467300891876221},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9785347580909729,"dir":"rtl","str":"نفلوگزتیک","boundary":[0.7731092572212219,0.7479191422462463,0.8285714387893677,0.7621878981590271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7479191422462463},{"x":0.902521014213562,"y":0.7467300891876221},{"x":0.902521014213562,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9428333044052124,"dir":"ltr","boundary":[0.7681092572212219,0.7409191422462463,0.907521014213562,0.7691878981590271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.7728894352912903},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7728894352912903},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7871581315994263},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.8418670892715454,"dir":"rtl","str":"۱۵-۶","boundary":[0.8705882430076599,0.7728894352912903,0.9008403420448303,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.7728894352912903},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7728894352912903},{"x":0.8655462265014648,"y":0.7871581315994263},{"x":0.848739504814148,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.98268723487854,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.848739504814148,0.7728894352912903,0.8655462265014648,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7728894352912903},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7728894352912903},{"x":0.8336134552955627,"y":0.7871581315994263},{"x":0.8168067336082458,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9807471036911011,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.8168067336082458,0.7728894352912903,0.8336134552955627,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.7728894352912903},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7728894352912903},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9952089786529541,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.7798319458961487,0.7728894352912903,0.8033613562583923,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7871581315994263},{"x":0.756302535533905,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9910385608673096,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.756302535533905,0.7728894352912903,0.7680672407150269,0.7871581315994263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7728894352912903},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7728894352912903},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7871581315994263},{"x":0.756302535533905,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9580073952674866,"dir":"ltr","boundary":[0.751302535533905,0.7658894352912903,0.9058403420448303,0.7941581315994263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.7954815626144409},{"x":0.902521014213562,"y":0.7954815626144409},{"x":0.902521014213562,"y":0.810939371585846},{"x":0.8722689151763916,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.8480050563812256,"dir":"ltr","str":"۶_۱۶","boundary":[0.8705882430076599,0.7954815626144409,0.902521014213562,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7966706156730652},{"x":0.8672268986701965,"y":0.7954815626144409},{"x":0.8672268986701965,"y":0.810939371585846},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.979576051235199,"dir":"ltr","str":"لومینسانس","boundary":[0.8168067336082458,0.7966706156730652,0.8672268986701965,0.810939371585846]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.7966706156730652},{"x":0.902521014213562,"y":0.7942925095558167},{"x":0.902521014213562,"y":0.810939371585846},{"x":0.8168067336082458,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9390926361083984,"dir":"ltr","boundary":[0.8118067336082458,0.7896706156730652,0.907521014213562,0.817939371585846],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.8204518556594849},{"x":0.902521014213562,"y":0.8204518556594849},{"x":0.902521014213562,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.8403288722038269,"dir":"rtl","str":"۱۷-۶","boundary":[0.8705882430076599,0.8204518556594849,0.902521014213562,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.8204518556594849},{"x":0.8621848821640015,"y":0.8204518556594849},{"x":0.8621848821640015,"y":0.8359096050262451},{"x":0.848739504814148,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9906144142150879,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.848739504814148,0.8204518556594849,0.8621848821640015,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.8204518556594849},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8204518556594849},{"x":0.8252100944519043,"y":0.8359096050262451},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9895292520523071,"dir":"rtl","str":"جذبی","boundary":[0.8033613562583923,0.8204518556594849,0.8252100944519043,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8359096050262451},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9935123920440674,"dir":"rtl","str":"عناصر","boundary":[0.7529411911964417,0.8204518556594849,0.7865546345710754,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8359096050262451},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9854806065559387,"dir":"rtl","str":"بلوک","boundary":[0.7210084199905396,0.8204518556594849,0.7462185025215149,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8370987176895142},{"x":0.702521026134491,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.8657618165016174,"dir":"rtl","str":"f","boundary":[0.702521026134491,0.8216409087181091,0.7092437148094177,0.8370987176895142]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.8204518556594849},{"x":0.902521014213562,"y":0.8192628026008606},{"x":0.902521014213562,"y":0.8359096050262451},{"x":0.702521026134491,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9555486440658569,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.8134518556594849,0.907521014213562,0.8429096050262451],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.8442330360412598},{"x":0.902521014213562,"y":0.8430439829826355},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8596908450126648},{"x":0.8722689151763916,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9012488126754761,"dir":"rtl","str":"۱۸۶","boundary":[0.8705882430076599,0.8442330360412598,0.9042016863822937,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.8442330360412598},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8442330360412598},{"x":0.8655462265014648,"y":0.8596908450126648},{"x":0.826890766620636,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.9809072613716125,"dir":"rtl","str":"دورنگی","boundary":[0.826890766620636,0.8442330360412598,0.8655462265014648,0.8596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.845422089099884},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8442330360412598},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8608798980712891},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9845564961433411,"dir":"rtl","str":"دورانی","boundary":[0.7798319458961487,0.845422089099884,0.8117647171020508,0.8608798980712891]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.845422089099884},{"x":0.902521014213562,"y":0.8430439829826355},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8596908450126648},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9664352536201477,"dir":"ltr","boundary":[0.7748319458961487,0.838422089099884,0.9092016863822937,0.8666908450126648],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.8680142760276794},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8680142760276794},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8846611380577087},{"x":0.8739495873451233,"y":0.8846611380577087}]},"confidence":0.9659138917922974,"dir":"rtl","str":"۱۹۶","boundary":[0.8739495873451233,0.8680142760276794,0.9042016863822937,0.8846611380577087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.8680142760276794},{"x":0.8638655543327332,"y":0.8680142760276794},{"x":0.8638655543327332,"y":0.8846611380577087},{"x":0.826890766620636,"y":0.8846611380577087}]},"confidence":0.9864866733551025,"dir":"rtl","str":"کمپلکس","boundary":[0.826890766620636,0.8680142760276794,0.8638655543327332,0.8846611380577087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8680142760276794},{"x":0.8100840449333191,"y":0.8680142760276794},{"x":0.8100840449333191,"y":0.885850191116333},{"x":0.7932773232460022,"y":0.885850191116333}]},"confidence":0.978390634059906,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7932773232460022,0.8680142760276794,0.8100840449333191,0.885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8680142760276794},{"x":0.7815126180648804,"y":0.8680142760276794},{"x":0.7815126180648804,"y":0.885850191116333},{"x":0.7714285850524902,"y":0.885850191116333}]},"confidence":0.9941277503967285,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7714285850524902,0.8680142760276794,0.7815126180648804,0.885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.8680142760276794},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8680142760276794},{"x":0.7647058963775635,"y":0.885850191116333},{"x":0.7394958138465881,"y":0.885850191116333}]},"confidence":0.9857856631278992,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.7394958138465881,0.8680142760276794,0.7647058963775635,0.885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.8680142760276794},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8680142760276794},{"x":0.7344537973403931,"y":0.885850191116333},{"x":0.7243697643280029,"y":0.885850191116333}]},"confidence":0.9439738988876343,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.7243697643280029,0.8680142760276794,0.7344537973403931,0.885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.8680142760276794},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8680142760276794},{"x":0.7126050591468811,"y":0.885850191116333},{"x":0.707563042640686,"y":0.885850191116333}]},"confidence":0.9931665658950806,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.707563042640686,0.8680142760276794,0.7126050591468811,0.885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.8680142760276794},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8680142760276794},{"x":0.6991596817970276,"y":0.885850191116333},{"x":0.6739495992660522,"y":0.885850191116333}]},"confidence":0.990449845790863,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.6739495992660522,0.8680142760276794,0.6991596817970276,0.885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.8680142760276794},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8680142760276794},{"x":0.6621848940849304,"y":0.885850191116333},{"x":0.6487395167350769,"y":0.885850191116333}]},"confidence":0.9853449463844299,"dir":"rtl","str":"فلز","boundary":[0.6487395167350769,0.8680142760276794,0.6621848940849304,0.885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8680142760276794},{"x":0.6420168280601501,"y":0.8680142760276794},{"x":0.6420168280601501,"y":0.885850191116333},{"x":0.6352941393852234,"y":0.885850191116333}]},"confidence":0.5897459387779236,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6352941393852234,0.8680142760276794,0.6420168280601501,0.885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.8680142760276794},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8680142760276794},{"x":0.6285714507102966,"y":0.885850191116333},{"x":0.6151260733604431,"y":0.885850191116333}]},"confidence":0.9719218611717224,"dir":"rtl","str":"فلز","boundary":[0.6151260733604431,0.8680142760276794,0.6285714507102966,0.885850191116333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.8680142760276794},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8668252229690552},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8846611380577087},{"x":0.6151260733604431,"y":0.885850191116333}]},"confidence":0.9697443246841431,"dir":"ltr","boundary":[0.6101260733604431,0.8610142760276794,0.9092016863822937,0.8916611380577087],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.10225921869277954},{"x":0.13109244406223297,"y":0.10225921869277954},{"x":0.13109244406223297,"y":0.11414982378482819},{"x":0.0957983210682869,"y":0.11296076327562332}]},"confidence":0.9775611758232117,"str":"صفحه","boundary":[0.09747899323701859,0.10225921869277954,0.13109244406223297,0.11414982378482819]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.10225921869277954},{"x":0.13109244406223297,"y":0.10225921869277954},{"x":0.13109244406223297,"y":0.11414982378482819},{"x":0.0957983210682869,"y":0.11296076327562332}]},"confidence":0.9775611758232117,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.09525921869277953,0.13609244406223298,0.12114982378482819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.12604042887687683},{"x":0.10924369841814041,"y":0.12604042887687683},{"x":0.10924369841814041,"y":0.13436385989189148},{"x":0.0941176488995552,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.8763558864593506,"str":"۹۵","boundary":[0.0941176488995552,0.12604042887687683,0.10924369841814041,0.13436385989189148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.12604042887687683},{"x":0.10924369841814041,"y":0.12604042887687683},{"x":0.10924369841814041,"y":0.13436385989189148},{"x":0.0941176488995552,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.8763558864593506,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.11904042887687682,0.11424369841814042,0.14136385989189149],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.17598097026348114},{"x":0.10924369841814041,"y":0.17598097026348114},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1843044012784958},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.7500184774398804,"str":"۹۷","boundary":[0.0941176488995552,0.17598097026348114,0.10924369841814041,0.1843044012784958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.17598097026348114},{"x":0.10924369841814041,"y":0.17598097026348114},{"x":0.10924369841814041,"y":0.1843044012784958},{"x":0.0941176488995552,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.7500184774398804,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.16898097026348113,0.11424369841814042,0.1913044012784958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2009512484073639},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2009512484073639},{"x":0.10756302624940872,"y":0.20927467942237854},{"x":0.0941176488995552,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.8298760652542114,"str":"۹۸","boundary":[0.0941176488995552,0.2009512484073639,0.10756302624940872,0.20927467942237854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.2009512484073639},{"x":0.10756302624940872,"y":0.2009512484073639},{"x":0.10756302624940872,"y":0.20927467942237854},{"x":0.0941176488995552,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.8298760652542114,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.19395124840736389,0.11256302624940873,0.21627467942237855],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.22592152655124664},{"x":0.10924369841814041,"y":0.22592152655124664},{"x":0.10924369841814041,"y":0.2342449426651001},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.7956467866897583,"str":"۹۹","boundary":[0.0941176488995552,0.22592152655124664,0.10924369841814041,0.2342449426651001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.22592152655124664},{"x":0.10924369841814041,"y":0.22592152655124664},{"x":0.10924369841814041,"y":0.2342449426651001},{"x":0.0941176488995552,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.7956467866897583,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.21892152655124664,0.11424369841814042,0.2412449426651001],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2508918046951294},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2508918046951294},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2580261528491974},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.8846673965454102,"str":"۱۰۲","boundary":[0.0957983210682869,0.2508918046951294,0.11764705926179886,0.2580261528491974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2508918046951294},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2508918046951294},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2580261528491974},{"x":0.0957983210682869,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.8846673965454102,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.2438918046951294,0.12264705926179886,0.2650261528491974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.27586206793785095},{"x":0.11764705926179886,"y":0.27586206793785095},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2841854989528656},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9608720541000366,"str":"۱۰۴","boundary":[0.09747899323701859,0.27586206793785095,0.11764705926179886,0.2841854989528656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.27586206793785095},{"x":0.11764705926179886,"y":0.27586206793785095},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2841854989528656},{"x":0.09747899323701859,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9608720541000366,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.26886206793785095,0.12264705926179886,0.2911854989528656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3008323311805725},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3008323311805725},{"x":0.11764705926179886,"y":0.30915576219558716},{"x":0.0957983210682869,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9575440287590027,"str":"۱۰۵","boundary":[0.0957983210682869,0.3008323311805725,0.11764705926179886,0.30915576219558716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3008323311805725},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3008323311805725},{"x":0.11764705926179886,"y":0.30915576219558716},{"x":0.0957983210682869,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9575440287590027,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.2938323311805725,0.12264705926179886,0.31615576219558716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.32580262422561646},{"x":0.11764705926179886,"y":0.32580262422561646},{"x":0.11764705926179886,"y":0.33293697237968445},{"x":0.0957983210682869,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9588963389396667,"str":"۱۰۶","boundary":[0.0957983210682869,0.32580262422561646,0.11764705926179886,0.33293697237968445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.32580262422561646},{"x":0.11764705926179886,"y":0.32580262422561646},{"x":0.11764705926179886,"y":0.33293697237968445},{"x":0.0957983210682869,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9588963389396667,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.31880262422561645,0.12264705926179886,0.33993697237968445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3519619405269623},{"x":0.11932773143053055,"y":0.350772887468338},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3579072654247284},{"x":0.09747899323701859,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9260092973709106,"str":"۱۰۷","boundary":[0.0957983210682869,0.3519619405269623,0.11932773143053055,0.3579072654247284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3519619405269623},{"x":0.11932773143053055,"y":0.350772887468338},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3579072654247284},{"x":0.09747899323701859,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9260092973709106,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.3449619405269623,0.12432773143053055,0.3649072654247284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3745540976524353},{"x":0.11764705926179886,"y":0.37574315071105957},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3840665817260742},{"x":0.09747899323701859,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.5343558192253113,"str":"109","boundary":[0.09747899323701859,0.3745540976524353,0.11764705926179886,0.3840665817260742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.3745540976524353},{"x":0.11764705926179886,"y":0.37574315071105957},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3840665817260742},{"x":0.09747899323701859,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.5343558192253113,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.3675540976524353,0.12264705926179886,0.3910665817260742],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4078477919101715},{"x":0.11428571492433548,"y":0.40665873885154724},{"x":0.11428571492433548,"y":0.4149821698665619},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.8581384420394897,"str":"۱۱۰","boundary":[0.0957983210682869,0.4078477919101715,0.11428571492433548,0.4149821698665619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4078477919101715},{"x":0.11428571492433548,"y":0.40665873885154724},{"x":0.11428571492433548,"y":0.4149821698665619},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.8581384420394897,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.4008477919101715,0.11928571492433548,0.4219821698665619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.45659929513931274},{"x":0.11596638709306717,"y":0.45659929513931274},{"x":0.11596638709306717,"y":0.46611177921295166},{"x":0.09747899323701859,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.7473697066307068,"str":"۱۱۱","boundary":[0.09747899323701859,0.45659929513931274,0.11596638709306717,0.46611177921295166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.45659929513931274},{"x":0.11596638709306717,"y":0.45659929513931274},{"x":0.11596638709306717,"y":0.46611177921295166},{"x":0.09747899323701859,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.7473697066307068,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.44959929513931274,0.12096638709306717,0.47311177921295167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4815695583820343},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4815695583820343},{"x":0.11764705926179886,"y":0.48989298939704895},{"x":0.0957983210682869,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9290887117385864,"str":"۱۱۲","boundary":[0.0957983210682869,0.4815695583820343,0.11764705926179886,0.48989298939704895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4815695583820343},{"x":0.11764705926179886,"y":0.4815695583820343},{"x":0.11764705926179886,"y":0.48989298939704895},{"x":0.0957983210682869,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9290887117385864,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.4745695583820343,0.12264705926179886,0.49689298939704896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5065398216247559},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5053507685661316},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5148632526397705},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9523129463195801,"str":"۱۱۴","boundary":[0.0941176488995552,0.5065398216247559,0.11932773143053055,0.5148632526397705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.5065398216247559},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5053507685661316},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5148632526397705},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5160523056983948}]},"confidence":0.9523129463195801,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.49953982162475585,0.12432773143053055,0.5218632526397705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5315101146697998},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5315101146697998},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5386444926261902},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.8893483281135559,"str":"۱۱۸","boundary":[0.0957983210682869,0.5315101146697998,0.11764705926179886,0.5386444926261902]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5315101146697998},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5315101146697998},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5386444926261902},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.8893483281135559,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.5245101146697998,0.12264705926179886,0.5456444926261902],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5552912950515747},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5552912950515747},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5636147260665894},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.8193081617355347,"str":"۱۲۳","boundary":[0.0957983210682869,0.5552912950515747,0.11932773143053055,0.5636147260665894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5552912950515747},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5552912950515747},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5636147260665894},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5636147260665894}]},"confidence":0.8193081617355347,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.5482912950515747,0.12432773143053055,0.5706147260665894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5790725350379944},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5790725350379944},{"x":0.11764705926179886,"y":0.587395966053009},{"x":0.0957983210682869,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9026021361351013,"str":"۱۲۴","boundary":[0.0957983210682869,0.5790725350379944,0.11764705926179886,0.587395966053009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5790725350379944},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5790725350379944},{"x":0.11764705926179886,"y":0.587395966053009},{"x":0.0957983210682869,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9026021361351013,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.5720725350379944,0.12264705926179886,0.594395966053009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6040428280830383},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6028537750244141},{"x":0.11764705926179886,"y":0.612366259098053},{"x":0.0957983210682869,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9400049448013306,"str":"۱۲۶","boundary":[0.0957983210682869,0.6040428280830383,0.11764705926179886,0.612366259098053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6040428280830383},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6028537750244141},{"x":0.11764705926179886,"y":0.612366259098053},{"x":0.0957983210682869,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9400049448013306,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.5970428280830383,0.12264705926179886,0.619366259098053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6278240084648132},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6278240084648132},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6373364925384521},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9418298602104187,"str":"۱۲۶","boundary":[0.0957983210682869,0.6278240084648132,0.11596638709306717,0.6373364925384521]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6278240084648132},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6278240084648132},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6373364925384521},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9418298602104187,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.6208240084648132,0.12096638709306717,0.6443364925384522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6539833545684814},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6539833545684814},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6611177325248718},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.8047090768814087,"str":"۱۲۷","boundary":[0.0957983210682869,0.6539833545684814,0.11932773143053055,0.6611177325248718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6539833545684814},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6539833545684814},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6611177325248718},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6611177325248718}]},"confidence":0.8047090768814087,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.6469833545684814,0.12432773143053055,0.6681177325248718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6765754818916321},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6765754818916321},{"x":0.11764705926179886,"y":0.686087965965271},{"x":0.0957983210682869,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9385876655578613,"str":"۱۲۹","boundary":[0.0957983210682869,0.6765754818916321,0.11764705926179886,0.686087965965271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6765754818916321},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6765754818916321},{"x":0.11764705926179886,"y":0.686087965965271},{"x":0.0957983210682869,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9385876655578613,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.6695754818916321,0.12264705926179886,0.693087965965271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.701545774936676},{"x":0.11932773143053055,"y":0.701545774936676},{"x":0.11932773143053055,"y":0.7098692059516907},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.799080491065979,"str":"۱۳۳","boundary":[0.0957983210682869,0.701545774936676,0.11932773143053055,0.7098692059516907]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.701545774936676},{"x":0.11932773143053055,"y":0.701545774936676},{"x":0.11932773143053055,"y":0.7098692059516907},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.799080491065979,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.694545774936676,0.12432773143053055,0.7168692059516907],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7253270149230957},{"x":0.11932773143053055,"y":0.72651606798172},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7348394989967346},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.8899880647659302,"str":"۱۳۵","boundary":[0.09747899323701859,0.7253270149230957,0.11764705926179886,0.7348394989967346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.7253270149230957},{"x":0.11932773143053055,"y":0.72651606798172},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7348394989967346},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7336504459381104}]},"confidence":0.8899880647659302,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.7183270149230957,0.12264705926179886,0.7418394989967346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7502972483634949},{"x":0.11932773143053055,"y":0.7502972483634949},{"x":0.11932773143053055,"y":0.7586206793785095},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9097002744674683,"str":"۱۳۵","boundary":[0.0957983210682869,0.7502972483634949,0.11932773143053055,0.7586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7502972483634949},{"x":0.11932773143053055,"y":0.7502972483634949},{"x":0.11932773143053055,"y":0.7586206793785095},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9097002744674683,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7432972483634949,0.12432773143053055,0.7656206793785095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7740784883499146},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7740784883499146},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7835909724235535},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9197804927825928,"str":"۱۳۶","boundary":[0.0957983210682869,0.7740784883499146,0.11764705926179886,0.7835909724235535]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7740784883499146},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7740784883499146},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7835909724235535},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9197804927825928,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7670784883499145,0.12264705926179886,0.7905909724235535],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7990487217903137},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7990487217903137},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8073721528053284},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.825080394744873,"str":"۱۳۷","boundary":[0.0957983210682869,0.7990487217903137,0.11764705926179886,0.8073721528053284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7990487217903137},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7990487217903137},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8073721528053284},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.825080394744873,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7920487217903137,0.12264705926179886,0.8143721528053284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8240190148353577},{"x":0.11596638709306717,"y":0.8240190148353577},{"x":0.11596638709306717,"y":0.8323424458503723},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":0.789677619934082,"str":"۱۳۸","boundary":[0.0957983210682869,0.8240190148353577,0.11596638709306717,0.8323424458503723]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8240190148353577},{"x":0.11596638709306717,"y":0.8240190148353577},{"x":0.11596638709306717,"y":0.8323424458503723},{"x":0.0957983210682869,"y":0.8323424458503723}]},"confidence":0.789677619934082,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.8170190148353577,0.12096638709306717,0.8393424458503723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8466112017631531},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8466112017631531},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8573127388954163},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8573127388954163}]},"confidence":0.5612736940383911,"str":"۱۳۹","boundary":[0.0941176488995552,0.8466112017631531,0.11764705926179886,0.8573127388954163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8466112017631531},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8466112017631531},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8573127388954163},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8573127388954163}]},"confidence":0.5612736940383911,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8396112017631531,0.12264705926179886,0.8643127388954163],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8727704882621765},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8715814352035522},{"x":0.11596638709306717,"y":0.8799048662185669},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8799048662185669}]},"confidence":0.9596181511878967,"str":"۱۴۰","boundary":[0.0957983210682869,0.8727704882621765,0.11596638709306717,0.8799048662185669]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.8727704882621765},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8715814352035522},{"x":0.11596638709306717,"y":0.8799048662185669},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8799048662185669}]},"confidence":0.9596181511878967,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.8657704882621765,0.12096638709306717,0.8869048662185669],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/rjVdFMMXCDBaikhj-sec.webp","jpeg":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/UKdZHEIfBWNlZAoj.jpg","blurred":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/TdiXXXAbluvJSkpe.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00014977756117572302,0.00011185512269152756,0.9984352093704608,0.9988973449362303]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957983255386353,"y":0.10225921869277954},{"x":0.9277310967445374,"y":0.10463733971118927},{"x":0.9260504245758057,"y":0.11652794480323792},{"x":0.8941176533699036,"y":0.11414982378482819}]},"confidence":0.9929929375648499,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8957983255386353,0.10225921869277954,0.9260504245758057,0.11652794480323792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957983255386353,"y":0.10225921869277954},{"x":0.9277310967445374,"y":0.10463733971118927},{"x":0.9260504245758057,"y":0.11652794480323792},{"x":0.8941176533699036,"y":0.11414982378482819}]},"confidence":0.9929929375648499,"dir":"ltr","boundary":[0.8907983255386352,0.09525921869277953,0.9310504245758057,0.12352794480323792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.12247324734926224},{"x":0.9042016863822937,"y":0.12247324734926224},{"x":0.9042016863822937,"y":0.13793103396892548},{"x":0.8739495873451233,"y":0.13793103396892548}]},"confidence":0.9251206517219543,"dir":"rtl","str":"۲۰۶","boundary":[0.8739495873451233,0.12247324734926224,0.9042016863822937,0.13793103396892548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.1236623078584671},{"x":0.8621848821640015,"y":0.1236623078584671},{"x":0.8621848821640015,"y":0.13793103396892548},{"x":0.8470588326454163,"y":0.13793103396892548}]},"confidence":0.9740596413612366,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8470588326454163,0.1236623078584671,0.8621848821640015,0.13793103396892548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.1236623078584671},{"x":0.8285714387893677,"y":0.12247324734926224},{"x":0.8285714387893677,"y":0.13793103396892548},{"x":0.7613445520401001,"y":0.13912010192871094}]},"confidence":0.9824617505073547,"dir":"rtl","str":"فوتوالکترون","boundary":[0.7613445520401001,0.1236623078584671,0.8285714387893677,0.13793103396892548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.1236623078584671},{"x":0.75126051902771,"y":0.1236623078584671},{"x":0.75126051902771,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7310924530029297,"y":0.13912010192871094}]},"confidence":0.8677704930305481,"dir":"rtl","str":"لایه","boundary":[0.7310924530029297,0.1236623078584671,0.75126051902771,0.13912010192871094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.1236623078584671},{"x":0.7226890921592712,"y":0.1236623078584671},{"x":0.7226890921592712,"y":0.13912010192871094},{"x":0.6907563209533691,"y":0.13912010192871094}]},"confidence":0.9876716732978821,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.6907563209533691,0.1236623078584671,0.7226890921592712,0.13912010192871094]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.1236623078584671},{"x":0.9042016863822937,"y":0.12247324734926224},{"x":0.9042016863822937,"y":0.13793103396892548},{"x":0.6907563209533691,"y":0.13912010192871094}]},"confidence":0.958233118057251,"dir":"ltr","boundary":[0.6857563209533691,0.1166623078584671,0.9092016863822937,0.14493103396892548],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.14863258600234985},{"x":0.9008403420448303,"y":0.14863258600234985},{"x":0.9008403420448303,"y":0.16527943313121796},{"x":0.875630259513855,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.8478729724884033,"dir":"rtl","str":"۲۱-۶","boundary":[0.875630259513855,0.14863258600234985,0.9008403420448303,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8504201769828796,"y":0.14863258600234985},{"x":0.8638655543327332,"y":0.14863258600234985},{"x":0.8638655543327332,"y":0.16527943313121796},{"x":0.8504201769828796,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9772452712059021,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8504201769828796,0.14863258600234985,0.8638655543327332,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.14863258600234985},{"x":0.8352941274642944,"y":0.14863258600234985},{"x":0.8352941274642944,"y":0.16527943313121796},{"x":0.805042028427124,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.978069543838501,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.805042028427124,0.14863258600234985,0.8352941274642944,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.14863258600234985},{"x":0.7899159789085388,"y":0.14863258600234985},{"x":0.7899159789085388,"y":0.16527943313121796},{"x":0.7193277478218079,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9855629801750183,"dir":"rtl","str":"فوتوالکترونی","boundary":[0.7193277478218079,0.14863258600234985,0.7899159789085388,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.14863258600234985},{"x":0.707563042640686,"y":0.14863258600234985},{"x":0.707563042640686,"y":0.16527943313121796},{"x":0.6420168280601501,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9879173040390015,"dir":"rtl","str":"الکترونهای","boundary":[0.6420168280601501,0.14863258600234985,0.707563042640686,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.14863258600234985},{"x":0.6302521228790283,"y":0.14863258600234985},{"x":0.6302521228790283,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5983193516731262,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9860222339630127,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.5983193516731262,0.14863258600234985,0.6302521228790283,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.14863258600234985},{"x":0.5932773351669312,"y":0.14863258600234985},{"x":0.5932773351669312,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5731092691421509,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.8839912414550781,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5731092691421509,0.14863258600234985,0.5932773351669312,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.14863258600234985},{"x":0.5815126299858093,"y":0.14863258600234985},{"x":0.5815126299858093,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5495798587799072,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9747642874717712,"dir":"rtl","str":"XPS","boundary":[0.5495798587799072,0.14863258600234985,0.5815126299858093,0.16527943313121796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.14863258600234985},{"x":0.5546218752861023,"y":0.14863258600234985},{"x":0.5546218752861023,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9015557169914246,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5428571701049805,0.14863258600234985,0.5546218752861023,0.16527943313121796]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.14863258600234985},{"x":0.9008403420448303,"y":0.14863258600234985},{"x":0.9008403420448303,"y":0.16527943313121796},{"x":0.5428571701049805,"y":0.16527943313121796}]},"confidence":0.9670089483261108,"dir":"ltr","boundary":[0.5378571701049805,0.14163258600234985,0.9058403420448303,0.17227943313121796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.17598097026348114},{"x":0.9042016863822937,"y":0.17598097026348114},{"x":0.9042016863822937,"y":0.18906064331531525},{"x":0.8420168161392212,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9880743622779846,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8420168161392212,0.17598097026348114,0.9042016863822937,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.17598097026348114},{"x":0.8352941274642944,"y":0.17598097026348114},{"x":0.8352941274642944,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7932773232460022,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9871634244918823,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.7932773232460022,0.17598097026348114,0.8352941274642944,0.18906064331531525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.17598097026348114},{"x":0.9042016863822937,"y":0.17598097026348114},{"x":0.9042016863822937,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7932773232460022,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9876839518547058,"dir":"ltr","boundary":[0.7882773232460022,0.16898097026348113,0.9092016863822937,0.19606064331531525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.2009512484073639},{"x":0.902521014213562,"y":0.20214031636714935},{"x":0.902521014213562,"y":0.217598095536232},{"x":0.8672268986701965,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9926679730415344,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.8672268986701965,0.2009512484073639,0.902521014213562,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8605042099952698,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8605042099952698,"y":0.21640904247760773},{"x":0.853781521320343,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9908729791641235,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8554621934890747,0.2009512484073639,0.8605042099952698,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8470588326454163,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8470588326454163,"y":0.21640904247760773},{"x":0.8201680779457092,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9926496148109436,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8218487501144409,0.2009512484073639,0.8470588326454163,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.19976218044757843},{"x":0.8134453892707825,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8134453892707825,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7882353067398071,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.993335485458374,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7882353067398071,0.19976218044757843,0.8134453892707825,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7815126180648804,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7798319458961487,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7445378303527832,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.909081757068634,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7445378303527832,0.19976218044757843,0.7798319458961487,0.21521997451782227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7378151416778564,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.9893182516098022,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.707563042640686,0.19976218044757843,0.7361344695091248,0.21521997451782227]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.19976218044757843},{"x":0.902521014213562,"y":0.20214031636714935},{"x":0.902521014213562,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7058823704719543,"y":0.21521997451782227}]},"confidence":0.972764790058136,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.19276218044757842,0.907521014213562,0.22578716349601746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9142857193946838,"y":0.2306777685880661},{"x":0.9193277359008789,"y":0.2306777685880661},{"x":0.9193277359008789,"y":0.24494649469852448},{"x":0.9142857193946838,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.8397741317749023,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.9142857193946838,0.2306777685880661,0.9193277359008789,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.23186682164669037},{"x":0.9075630307197571,"y":0.23186682164669037},{"x":0.9075630307197571,"y":0.24494649469852448},{"x":0.8789916038513184,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9861941337585449,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8789916038513184,0.23186682164669037,0.9075630307197571,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8386554718017578,"y":0.23186682164669037},{"x":0.875630259513855,"y":0.2306777685880661},{"x":0.875630259513855,"y":0.24494649469852448},{"x":0.8386554718017578,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9814482927322388,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.8386554718017578,0.23186682164669037,0.875630259513855,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.23186682164669037},{"x":0.831932783126831,"y":0.23186682164669037},{"x":0.831932783126831,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7815126180648804,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9845855236053467,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.7815126180648804,0.23186682164669037,0.831932783126831,0.24494649469852448]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.23186682164669037},{"x":0.9193277359008789,"y":0.2306777685880661},{"x":0.9193277359008789,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7815126180648804,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9744165539741516,"dir":"ltr","boundary":[0.7765126180648804,0.22486682164669036,0.9243277359008789,0.2519464946985245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.2568370997905731},{"x":0.9042016863822937,"y":0.25564804673194885},{"x":0.9042016863822937,"y":0.26516053080558777},{"x":0.8773109316825867,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.6628785133361816,"dir":"rtl","str":"۱۷","boundary":[0.8773109316825867,0.2568370997905731,0.9042016863822937,0.26516053080558777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.2568370997905731},{"x":0.8739495873451233,"y":0.2568370997905731},{"x":0.8739495873451233,"y":0.26634958386421204},{"x":0.8436974883079529,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9733932614326477,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8436974883079529,0.2568370997905731,0.8739495873451233,0.26634958386421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.2568370997905731},{"x":0.9042016863822937,"y":0.25564804673194885},{"x":0.9042016863822937,"y":0.26634958386421204},{"x":0.8436974883079529,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.8846747279167175,"dir":"ltr","boundary":[0.8386974883079529,0.24983709979057311,0.9092016863822937,0.27334958386421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.27942925691604614},{"x":0.9042016863822937,"y":0.27942925691604614},{"x":0.9042016863822937,"y":0.29607608914375305},{"x":0.8840336203575134,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.6265477538108826,"dir":"rtl","str":"۲-۷","boundary":[0.8840336203575134,0.27942925691604614,0.9042016863822937,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.27942925691604614},{"x":0.8739495873451233,"y":0.27942925691604614},{"x":0.8739495873451233,"y":0.29607608914375305},{"x":0.8521008491516113,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9844812154769897,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.8521008491516113,0.27942925691604614,0.8739495873451233,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.27942925691604614},{"x":0.8369747996330261,"y":0.27942925691604614},{"x":0.8369747996330261,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7882353067398071,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9896498918533325,"dir":"rtl","str":"طیفهای","boundary":[0.7882353067398071,0.27942925691604614,0.8369747996330261,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.27942925691604614},{"x":0.778151273727417,"y":0.27942925691604614},{"x":0.778151273727417,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7344537973403931,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9907209277153015,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.7344537973403931,0.27942925691604614,0.778151273727417,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7226890921592712,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7159664034843445,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9961991310119629,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7159664034843445,0.2806183099746704,0.7226890921592712,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2806183099746704},{"x":0.7058823704719543,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6705882549285889,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9940356612205505,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.6705882549285889,0.2806183099746704,0.7058823704719543,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6605042219161987,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6168067455291748,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9828329086303711,"dir":"rtl","str":"کوانتومی","boundary":[0.6168067455291748,0.2806183099746704,0.6605042219161987,0.29607608914375305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.27942925691604614},{"x":0.9042016863822937,"y":0.27942925691604614},{"x":0.9042016863822937,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6168067455291748,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9593046307563782,"dir":"ltr","boundary":[0.6118067455291748,0.27242925691604614,0.9092016863822937,0.30307608914375306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8823529481887817,"y":0.30558857321739197},{"x":0.9042016863822937,"y":0.30558857321739197},{"x":0.9042016863822937,"y":0.32342448830604553},{"x":0.8823529481887817,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.624615490436554,"dir":"rtl","str":"۳-۷","boundary":[0.8823529481887817,0.30558857321739197,0.9042016863822937,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8521008491516113,"y":0.30558857321739197},{"x":0.875630259513855,"y":0.30558857321739197},{"x":0.875630259513855,"y":0.32342448830604553},{"x":0.8521008491516113,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9841241240501404,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.8521008491516113,0.30558857321739197,0.875630259513855,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8201680779457092,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8369747996330261,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8369747996330261,"y":0.32342448830604553},{"x":0.8201680779457092,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9884353280067444,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8201680779457092,0.30558857321739197,0.8369747996330261,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8084033727645874,"y":0.30558857321739197},{"x":0.8084033727645874,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7899159789085388,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9786825776100159,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7899159789085388,0.30558857321739197,0.8084033727645874,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.30558857321739197},{"x":0.778151273727417,"y":0.30558857321739197},{"x":0.778151273727417,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7344537973403931,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9918655157089233,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.7344537973403931,0.30558857321739197,0.778151273727417,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7243697643280029,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7243697643280029,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9957495927810669,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7142857313156128,0.30558857321739197,0.7243697643280029,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7058823704719543,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7058823704719543,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6705882549285889,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9939644932746887,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.6705882549285889,0.30558857321739197,0.7058823704719543,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6605042219161987,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6605042219161987,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6201680898666382,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9894251823425293,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.6201680898666382,0.30558857321739197,0.6605042219161987,0.32223543524742126]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.30558857321739197},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3067776560783386},{"x":0.9042016863822937,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6201680898666382,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9580205082893372,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.29858857321739196,0.9092016863822937,0.3316135413646698],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.32936978340148926},{"x":0.902521014213562,"y":0.32936978340148926},{"x":0.902521014213562,"y":0.3448275923728943},{"x":0.8840336203575134,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.7097606658935547,"dir":"rtl","str":"۴-۷","boundary":[0.8840336203575134,0.32936978340148926,0.902521014213562,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.32936978340148926},{"x":0.8739495873451233,"y":0.32936978340148926},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3448275923728943},{"x":0.8470588326454163,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9841132760047913,"dir":"rtl","str":"شدت","boundary":[0.8470588326454163,0.32936978340148926,0.8739495873451233,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.32936978340148926},{"x":0.8352941274642944,"y":0.32936978340148926},{"x":0.8352941274642944,"y":0.3448275923728943},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9714347720146179,"dir":"rtl","str":"پیکها","boundary":[0.7983193397521973,0.32936978340148926,0.8352941274642944,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7899159789085388,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7899159789085388,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7798319458961487,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.9890549182891846,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7798319458961487,0.3305588662624359,0.7899159789085388,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7680672407150269,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7529411911964417,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.9623821973800659,"dir":"rtl","str":"IR","boundary":[0.7529411911964417,0.3305588662624359,0.7680672407150269,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7495798468589783,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7428571581840515,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.9717131853103638,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7428571581840515,0.3305588662624359,0.7495798468589783,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7344537973403931,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7109243869781494,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.9795533418655396,"dir":"rtl","str":"رامان","boundary":[0.7109243869781494,0.3305588662624359,0.7344537973403931,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.3543400764465332},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3543400764465332},{"x":0.9008403420448303,"y":0.36979785561561584},{"x":0.88067227602005,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.6742759346961975,"dir":"rtl","str":"۵-۷","boundary":[0.88067227602005,0.3543400764465332,0.9008403420448303,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.3543400764465332},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3543400764465332},{"x":0.8739495873451233,"y":0.36979785561561584},{"x":0.8470588326454163,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.994438111782074,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.8470588326454163,0.3543400764465332,0.8739495873451233,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.3543400764465332},{"x":0.8386554718017578,"y":0.3543400764465332},{"x":0.8386554718017578,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7815126180648804,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.983731746673584,"dir":"rtl","str":"ارتعاشها","boundary":[0.7815126180648804,0.3543400764465332,0.8386554718017578,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7747899293899536,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7747899293899536,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9900257587432861,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7630252242088318,0.35552912950515747,0.7747899293899536,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7529411911964417,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9690585136413574,"dir":"rtl","str":"IR","boundary":[0.7361344695091248,0.35552912950515747,0.7529411911964417,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9807406663894653,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7277311086654663,0.35552912950515747,0.7327731251716614,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7193277478218079,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9843520522117615,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7092437148094177,0.35552912950515747,0.7193277478218079,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6991596817970276,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9908795952796936,"dir":"rtl","str":"رامان","boundary":[0.6756302714347839,0.35552912950515747,0.6991596817970276,0.3709869086742401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.38049939274787903},{"x":0.902521014213562,"y":0.38049939274787903},{"x":0.902521014213562,"y":0.3947681188583374},{"x":0.8840336203575134,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.7260733842849731,"dir":"rtl","str":"۶-۷","boundary":[0.8840336203575134,0.38049939274787903,0.902521014213562,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8571428656578064,"y":0.38049939274787903},{"x":0.8722689151763916,"y":0.38049939274787903},{"x":0.8722689151763916,"y":0.3947681188583374},{"x":0.8571428656578064,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9841720461845398,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8571428656578064,0.38049939274787903,0.8722689151763916,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.38049939274787903},{"x":0.8403361439704895,"y":0.38049939274787903},{"x":0.8403361439704895,"y":0.3947681188583374},{"x":0.826890766620636,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9768347144126892,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.826890766620636,0.38049939274787903,0.8403361439704895,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.38049939274787903},{"x":0.8134453892707825,"y":0.38049939274787903},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7714285850524902,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9910281300544739,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.7714285850524902,0.38049939274787903,0.8134453892707825,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7579832077026367,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3947681188583374},{"x":0.75126051902771,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9936078786849976,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.75126051902771,0.38049939274787903,0.7579832077026367,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7411764860153198,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3947681188583374},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9920117259025574,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.7058823704719543,0.38049939274787903,0.7411764860153198,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3947681188583374},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.9879044890403748,"dir":"rtl","str":"تقارن","boundary":[0.6705882549285889,0.38049939274787903,0.6974790096282959,0.3947681188583374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.40309154987335205},{"x":0.9042016863822937,"y":0.40309154987335205},{"x":0.9058823585510254,"y":0.4185493588447571},{"x":0.8840336203575134,"y":0.4185493588447571}]},"confidence":0.7156151533126831,"dir":"rtl","str":"۷_۷","boundary":[0.8840336203575134,0.40309154987335205,0.9058823585510254,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.4042806327342987},{"x":0.8739495873451233,"y":0.40309154987335205},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4185493588447571},{"x":0.8403361439704895,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9656834602355957,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.8403361439704895,0.4042806327342987,0.8739495873451233,0.4185493588447571]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.4042806327342987},{"x":0.8352941274642944,"y":0.4042806327342987},{"x":0.8352941274642944,"y":0.41973841190338135},{"x":0.8033613562583923,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9888526797294617,"dir":"rtl","str":"گذاری","boundary":[0.8033613562583923,0.4042806327342987,0.8352941274642944,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7899159789085388,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7647058963775635,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9879064559936523,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.7647058963775635,0.4042806327342987,0.7899159789085388,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.405469685792923},{"x":0.7630252242088318,"y":0.405469685792923},{"x":0.7630252242088318,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41973841190338135}]},"confidence":0.9710072875022888,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7428571581840515,0.405469685792923,0.7630252242088318,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.405469685792923},{"x":0.7310924530029297,"y":0.405469685792923},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9891308546066284,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.6907563209533691,0.405469685792923,0.7310924530029297,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.428061842918396},{"x":0.902521014213562,"y":0.428061842918396},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4447086751461029},{"x":0.8823529481887817,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.6900411248207092,"dir":"rtl","str":"۸-۷","boundary":[0.88067227602005,0.428061842918396,0.9042016863822937,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8588235378265381,"y":0.428061842918396},{"x":0.8739495873451233,"y":0.428061842918396},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4447086751461029},{"x":0.8588235378265381,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9927239418029785,"dir":"rtl","str":"آثار","boundary":[0.8588235378265381,0.428061842918396,0.8739495873451233,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.428061842918396},{"x":0.848739504814148,"y":0.428061842918396},{"x":0.8504201769828796,"y":0.4447086751461029},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9806606769561768,"dir":"rtl","str":"ایزوتوپی","boundary":[0.8016806840896606,0.428061842918396,0.8504201769828796,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.428061842918396},{"x":0.7915966510772705,"y":0.428061842918396},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7798319458961487,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.990421712398529,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.778151273727417,0.428061842918396,0.7915966510772705,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.428061842918396},{"x":0.7680672407150269,"y":0.428061842918396},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9922832250595093,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.75126051902771,0.428061842918396,0.7697479128837585,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7394958138465881,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9836156964302063,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7210084199905396,0.42925089597702026,0.7411764860153198,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9888609051704407,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.6655462384223938,0.42925089597702026,0.7092437148094177,0.4458977282047272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.32936978340148926},{"x":0.9042016863822937,"y":0.328180730342865},{"x":0.9058823585510254,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6672269105911255,"y":0.44708681106567383}]},"confidence":0.9533351063728333,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.32236978340148925,0.9108823585510254,0.4517086751461029],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.4554102122783661},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4554102122783661},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4744352102279663},{"x":0.8789916038513184,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.90875244140625,"dir":"rtl","str":"۹۷","boundary":[0.8789916038513184,0.4554102122783661,0.9042016863822937,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.4554102122783661},{"x":0.875630259513855,"y":0.4554102122783661},{"x":0.875630259513855,"y":0.4744352102279663},{"x":0.848739504814148,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9945018291473389,"dir":"rtl","str":"طرح","boundary":[0.848739504814148,0.4554102122783661,0.875630259513855,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252100944519043,"y":0.4542211592197418},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4542211592197418},{"x":0.8369747996330261,"y":0.47324612736701965},{"x":0.8252100944519043,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9847368597984314,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.8252100944519043,0.4542211592197418,0.8369747996330261,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.805042028427124,"y":0.4542211592197418},{"x":0.8134453892707825,"y":0.4542211592197418},{"x":0.8134453892707825,"y":0.47324612736701965},{"x":0.805042028427124,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9979072213172913,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.805042028427124,0.4542211592197418,0.8134453892707825,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7932773232460022,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7630252242088318,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9930394887924194,"dir":"rtl","str":"فرکانس","boundary":[0.7630252242088318,0.4542211592197418,0.7932773232460022,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47324612736701965},{"x":0.729411780834198,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.981712281703949,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.729411780834198,0.4542211592197418,0.7495798468589783,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6840336322784424,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9909119009971619,"dir":"rtl","str":"کششی","boundary":[0.6840336322784424,0.4542211592197418,0.7159664034843445,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6184874176979065,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9908217191696167,"dir":"rtl","str":"لیگاندهای","boundary":[0.6184874176979065,0.45303210616111755,0.6705882549285889,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.45303210616111755},{"x":0.605042040348053,"y":0.45303210616111755},{"x":0.605042040348053,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9861447811126709,"dir":"rtl","str":"آلی","boundary":[0.5932773351669312,0.45303210616111755,0.605042040348053,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.45303210616111755},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4554102122783661},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5932773351669312,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9855396151542664,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.44603210616111755,0.9092016863822937,0.4826242632865906],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.48038050532341003},{"x":0.9042016863822937,"y":0.48038050532341003},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4958382844924927},{"x":0.8722689151763916,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.8456578254699707,"dir":"rtl","str":"۱۰-۷","boundary":[0.8722689151763916,0.48038050532341003,0.9042016863822937,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.48038050532341003},{"x":0.8672268986701965,"y":0.48038050532341003},{"x":0.8672268986701965,"y":0.4958382844924927},{"x":0.8336134552955627,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9835730195045471,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.8336134552955627,0.48038050532341003,0.8672268986701965,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.48038050532341003},{"x":0.8201680779457092,"y":0.48038050532341003},{"x":0.8201680779457092,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9775872230529785,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.7899159789085388,0.48038050532341003,0.8201680779457092,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7714285850524902,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9842089414596558,"dir":"rtl","str":"IR","boundary":[0.7579832077026367,0.48038050532341003,0.7714285850524902,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.48038050532341003},{"x":0.75126051902771,"y":0.48038050532341003},{"x":0.75126051902771,"y":0.4958382844924927},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9927533864974976,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7428571581840515,0.48038050532341003,0.75126051902771,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9872145652770996,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6907563209533691,0.48038050532341003,0.7327731251716614,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6789916157722473,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9964494705200195,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.48038050532341003,0.6789916157722473,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6655462384223938,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9003195762634277,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6285714507102966,0.48038050532341003,0.6655462384223938,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6218487620353699,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9839838743209839,"dir":"rtl","str":"فلز","boundary":[0.6067227125167847,0.48038050532341003,0.6218487620353699,0.4958382844924927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5932773351669312,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9686601758003235,"dir":"rtl","str":"کربونیلها","boundary":[0.5394958257675171,0.48038050532341003,0.5932773351669312,0.4958382844924927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.48038050532341003},{"x":0.9042016863822937,"y":0.48038050532341003},{"x":0.9042016863822937,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9572981595993042,"dir":"ltr","boundary":[0.5344958257675171,0.47338050532341003,0.9092016863822937,0.5028382844924927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.5053507685661316},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5053507685661316},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5219976305961609},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.8254576325416565,"dir":"rtl","str":"۱۱-۷","boundary":[0.8705882430076599,0.5053507685661316,0.9042016863822937,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.831932783126831,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5219976305961609},{"x":0.831932783126831,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9823743104934692,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.831932783126831,0.5053507685661316,0.8672268986701965,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5053507685661316},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9865820407867432,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.7899159789085388,0.5053507685661316,0.8201680779457092,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9815526604652405,"dir":"rtl","str":"IR","boundary":[0.7579832077026367,0.5053507685661316,0.7731092572212219,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9935736656188965,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7428571581840515,0.5053507685661316,0.7529411911964417,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9899070858955383,"dir":"rtl","str":"کمپلکس","boundary":[0.6924369931221008,0.5053507685661316,0.7310924530029297,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9752700328826904,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6621848940849304,0.5053507685661316,0.6789916157722473,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.980430006980896,"dir":"rtl","str":"حاوی","boundary":[0.6184874176979065,0.5053507685661316,0.6453781723976135,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5053507685661316},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9868811368942261,"dir":"rtl","str":"لیگاند","boundary":[0.5764706134796143,0.5053507685661316,0.6067227125167847,0.5219976305961609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5053507685661316},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9716951251029968,"dir":"rtl","str":"NO","boundary":[0.5478991866111755,0.5053507685661316,0.5647059082984924,0.5219976305961609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5053507685661316},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5053507685661316},{"x":0.9042016863822937,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.967910647392273,"dir":"ltr","boundary":[0.5428991866111755,0.4983507685661316,0.9092016863822937,0.5289976305961609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722689151763916,"y":0.5291320085525513},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5291320085525513},{"x":0.9008403420448303,"y":0.5457788109779358},{"x":0.8722689151763916,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.7566213011741638,"dir":"rtl","str":"۱۲-۷","boundary":[0.8722689151763916,0.5291320085525513,0.9008403420448303,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.5291320085525513},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5291320085525513},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5457788109779358},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9831221699714661,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.8336134552955627,0.5291320085525513,0.8672268986701965,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5291320085525513},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5291320085525513},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9848120808601379,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.7899159789085388,0.5291320085525513,0.8218487501144409,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.964671790599823,"dir":"rtl","str":"IR","boundary":[0.7579832077026367,0.5291320085525513,0.7731092572212219,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9867478013038635,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7411764860153198,0.5291320085525513,0.7546218633651733,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9850897192955017,"dir":"rtl","str":"کمپلکس","boundary":[0.6941176652908325,0.5291320085525513,0.7310924530029297,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5291320085525513},{"x":0.680672287940979,"y":0.5291320085525513},{"x":0.680672287940979,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9705848693847656,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6638655662536621,0.5291320085525513,0.680672287940979,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5457788109779358},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9805302619934082,"dir":"rtl","str":"حاوی","boundary":[0.6201680898666382,0.5291320085525513,0.6453781723976135,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9805405139923096,"dir":"rtl","str":"لیگاند","boundary":[0.5764706134796143,0.5291320085525513,0.6067227125167847,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.7206676006317139,"dir":"rtl","str":"N۲","boundary":[0.5546218752861023,0.5291320085525513,0.5663865804672241,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.5552912950515747},{"x":0.902521014213562,"y":0.5552912950515747},{"x":0.902521014213562,"y":0.5707491040229797},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.825507640838623,"dir":"rtl","str":"۱۳-۷","boundary":[0.8705882430076599,0.5552912950515747,0.902521014213562,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.5552912950515747},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5552912950515747},{"x":0.8672268986701965,"y":0.5707491040229797},{"x":0.8336134552955627,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9823671579360962,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.8336134552955627,0.5552912950515747,0.8672268986701965,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5552912950515747},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5552912950515747},{"x":0.8218487501144409,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9835802316665649,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.7899159789085388,0.5552912950515747,0.8218487501144409,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7731092572212219,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9740583896636963,"dir":"rtl","str":"IR","boundary":[0.7579832077026367,0.5552912950515747,0.7731092572212219,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9842168092727661,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7411764860153198,0.5552912950515747,0.7546218633651733,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9870073795318604,"dir":"rtl","str":"کمپلکس","boundary":[0.6924369931221008,0.5552912950515747,0.7310924530029297,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5552912950515747},{"x":0.680672287940979,"y":0.5552912950515747},{"x":0.680672287940979,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.975042462348938,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6605042219161987,0.5552912950515747,0.680672287940979,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9825916886329651,"dir":"rtl","str":"حاوی","boundary":[0.6201680898666382,0.5552912950515747,0.6453781723976135,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5552912950515747},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9765499830245972,"dir":"rtl","str":"لیگاند","boundary":[0.5764706134796143,0.5552912950515747,0.6067227125167847,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5552912950515747},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.5540246367454529,"dir":"rtl","str":"O۲","boundary":[0.5512605309486389,0.5552912950515747,0.5663865804672241,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.5802615880966187},{"x":0.902521014213562,"y":0.5802615880966187},{"x":0.902521014213562,"y":0.5933412313461304},{"x":0.8705882430076599,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.7960773706436157,"dir":"rtl","str":"۱۴-۷","boundary":[0.8705882430076599,0.5802615880966187,0.902521014213562,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8352941274642944,"y":0.5802615880966187},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5802615880966187},{"x":0.8689075708389282,"y":0.5933412313461304},{"x":0.8352941274642944,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9775568842887878,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.8352941274642944,0.5802615880966187,0.8689075708389282,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.5802615880966187},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5802615880966187},{"x":0.8201680779457092,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7899159789085388,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.987832248210907,"dir":"rtl","str":"تکنیک","boundary":[0.7899159789085388,0.5802615880966187,0.8201680779457092,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7714285850524902,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9858207702636719,"dir":"rtl","str":"IR","boundary":[0.7579832077026367,0.5802615880966187,0.7714285850524902,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5802615880966187},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.986758828163147,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7428571581840515,0.5802615880966187,0.7529411911964417,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9788039326667786,"dir":"rtl","str":"کمپلکس","boundary":[0.6823529601097107,0.5814506411552429,0.7327731251716614,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.960808277130127,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.5814506411552429,0.6789916157722473,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9804772734642029,"dir":"rtl","str":"دیهیدروژن","boundary":[0.5764706134796143,0.5814506411552429,0.6487395167350769,0.5945303440093994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5291320085525513},{"x":0.902521014213562,"y":0.5291320085525513},{"x":0.902521014213562,"y":0.5945303440093994},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9488346576690674,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.5221320085525513,0.907521014213562,0.6015303440093994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.6040428280830383},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6040428280830383},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6206896305084229},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.8576931357383728,"dir":"rtl","str":"۱۵-۷","boundary":[0.8705882430076599,0.6040428280830383,0.9008403420448303,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8168067336082458,"y":0.6040428280830383},{"x":0.8621848821640015,"y":0.6040428280830383},{"x":0.8621848821640015,"y":0.6206896305084229},{"x":0.8168067336082458,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9857233166694641,"dir":"rtl","str":"طیفهای","boundary":[0.8168067336082458,0.6040428280830383,0.8621848821640015,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6040428280830383},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6040428280830383},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9924929141998291,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.7613445520401001,0.6040428280830383,0.8033613562583923,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6206896305084229}]},"confidence":0.9874685406684875,"dir":"rtl","str":"کمپلکس","boundary":[0.7092437148094177,0.6052318811416626,0.7462185025215149,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9860484004020691,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6756302714347839,0.6052318811416626,0.6957983374595642,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9875827431678772,"dir":"rtl","str":"فلزی","boundary":[0.6403361558914185,0.6052318811416626,0.6621848940849304,0.6218787431716919]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6052318811416626},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6028537750244141},{"x":0.9008403420448303,"y":0.6206896305084229},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9708616733551025,"dir":"ltr","boundary":[0.6353361558914185,0.5982318811416626,0.9058403420448303,0.6276896305084229],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.6302021145820618},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6290130615234375},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6432818174362183},{"x":0.8705882430076599,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.8079371452331543,"dir":"rtl","str":"۱۶-۷","boundary":[0.8705882430076599,0.6302021145820618,0.9042016863822937,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.6302021145820618},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6290130615234375},{"x":0.8655462265014648,"y":0.6444708704948425},{"x":0.8453781604766846,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.8907841444015503,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.8453781604766846,0.6302021145820618,0.8655462265014648,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.6302021145820618},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6302021145820618},{"x":0.8386554718017578,"y":0.6444708704948425},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9904533624649048,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.8084033727645874,0.6302021145820618,0.8386554718017578,0.6444708704948425]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8084033727645874,"y":0.6302021145820618},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6278240084648132},{"x":0.9042016863822937,"y":0.6432818174362183},{"x":0.8084033727645874,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9036270976066589,"dir":"ltr","boundary":[0.8034033727645874,0.6232021145820618,0.9092016863822937,0.6502818174362183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8470588326454163,"y":0.65636146068573},{"x":0.9042016863822937,"y":0.65636146068573},{"x":0.9042016863822937,"y":0.671819269657135},{"x":0.8470588326454163,"y":0.671819269657135}]},"confidence":0.9868437051773071,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8470588326454163,0.65636146068573,0.9042016863822937,0.671819269657135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.6551724076271057},{"x":0.8352941274642944,"y":0.65636146068573},{"x":0.8352941274642944,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.986628532409668,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.7983193397521973,0.6551724076271057,0.8352941274642944,0.6706302165985107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.6551724076271057},{"x":0.9042016863822937,"y":0.65636146068573},{"x":0.9042016863822937,"y":0.671819269657135},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9867514967918396,"dir":"ltr","boundary":[0.7933193397521973,0.6481724076271057,0.9092016863822937,0.678819269657135],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.6825208067893982},{"x":0.902521014213562,"y":0.6825208067893982},{"x":0.902521014213562,"y":0.6991676688194275},{"x":0.8672268986701965,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.9934551119804382,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.8672268986701965,0.6825208067893982,0.902521014213562,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.6825208067893982},{"x":0.8605042099952698,"y":0.6825208067893982},{"x":0.8605042099952698,"y":0.6979786157608032},{"x":0.8554621934890747,"y":0.6979786157608032}]},"confidence":0.988259494304657,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8554621934890747,0.6825208067893982,0.8605042099952698,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.6825208067893982},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6825208067893982},{"x":0.8470588326454163,"y":0.6979786157608032},{"x":0.8201680779457092,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9928587675094604,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8218487501144409,0.6825208067893982,0.8470588326454163,0.6979786157608032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6813317537307739},{"x":0.8134453892707825,"y":0.6813317537307739},{"x":0.8134453892707825,"y":0.696789562702179},{"x":0.7882353067398071,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9934302568435669,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7882353067398071,0.6813317537307739,0.8134453892707825,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7798319458961487,"y":0.696789562702179},{"x":0.7445378303527832,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.9124448895454407,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7445378303527832,0.6813317537307739,0.7798319458961487,0.696789562702179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7361344695091248,"y":0.696789562702179},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6956004500389099}]},"confidence":0.98887699842453,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.707563042640686,0.6801427006721497,0.7361344695091248,0.696789562702179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6801427006721497},{"x":0.902521014213562,"y":0.6837098598480225},{"x":0.902521014213562,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7058823704719543,"y":0.696789562702179}]},"confidence":0.973561704158783,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.6731427006721497,0.907521014213562,0.7061676688194275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9126050472259521,"y":0.7110582590103149},{"x":0.9142857193946838,"y":0.7110582590103149},{"x":0.9159663915634155,"y":0.72651606798172},{"x":0.9142857193946838,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.8287906646728516,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.9126050472259521,0.7110582590103149,0.9159663915634155,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8873949646949768,"y":0.7110582590103149},{"x":0.902521014213562,"y":0.7110582590103149},{"x":0.9042016863822937,"y":0.72651606798172},{"x":0.8873949646949768,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9810696840286255,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8873949646949768,0.7110582590103149,0.9042016863822937,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.7110582590103149},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7110582590103149},{"x":0.8739495873451233,"y":0.72651606798172},{"x":0.8436974883079529,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9750275015830994,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.8436974883079529,0.7110582590103149,0.8739495873451233,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7122473120689392},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7110582590103149},{"x":0.8285714387893677,"y":0.7277051210403442},{"x":0.778151273727417,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9826765656471252,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.7764706015586853,0.7122473120689392,0.8285714387893677,0.7277051210403442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7122473120689392},{"x":0.9142857193946838,"y":0.7098692059516907},{"x":0.9159663915634155,"y":0.72651606798172},{"x":0.778151273727417,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9681147933006287,"dir":"ltr","boundary":[0.7714706015586853,0.7052473120689392,0.9209663915634155,0.73351606798172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.7372176051139832},{"x":0.902521014213562,"y":0.7372176051139832},{"x":0.902521014213562,"y":0.7467300891876221},{"x":0.8739495873451233,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.7854117155075073,"dir":"rtl","str":"۱۸","boundary":[0.8739495873451233,0.7372176051139832,0.902521014213562,0.7467300891876221]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.7372176051139832},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7372176051139832},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7467300891876221},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9717503190040588,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8403361439704895,0.7372176051139832,0.8705882430076599,0.7467300891876221]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.7372176051139832},{"x":0.902521014213562,"y":0.7372176051139832},{"x":0.902521014213562,"y":0.7467300891876221},{"x":0.8403361439704895,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9185107350349426,"dir":"ltr","boundary":[0.8353361439704895,0.7302176051139831,0.907521014213562,0.7537300891876221],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.7598097324371338},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7598097324371338},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7764565944671631},{"x":0.8789916038513184,"y":0.7764565944671631}]},"confidence":0.6898292303085327,"dir":"rtl","str":"۲-۸","boundary":[0.8789916038513184,0.7598097324371338,0.9008403420448303,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8705882430076599,"y":0.7776456475257874},{"x":0.8369747996330261,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9932913780212402,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.8369747996330261,0.7598097324371338,0.8705882430076599,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7598097324371338},{"x":0.8235294222831726,"y":0.7776456475257874},{"x":0.8100840449333191,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9730375409126282,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.8100840449333191,0.7598097324371338,0.8235294222831726,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7983193397521973,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9883774518966675,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.7697479128837585,0.7598097324371338,0.7983193397521973,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7598097324371338},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9803120493888855,"dir":"rtl","str":"مولکولی","boundary":[0.7142857313156128,0.7609987854957581,0.7546218633651733,0.7776456475257874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7598097324371338},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7586206793785095},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7776456475257874},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9439017176628113,"dir":"ltr","boundary":[0.7092857313156128,0.7528097324371338,0.9058403420448303,0.7846456475257874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.7847800254821777},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7847800254821777},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8026159405708313},{"x":0.88067227602005,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.7868070602416992,"dir":"rtl","str":"۳-۸","boundary":[0.88067227602005,0.7847800254821777,0.9008403420448303,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8369747996330261,"y":0.7847800254821777},{"x":0.8672268986701965,"y":0.7847800254821777},{"x":0.8672268986701965,"y":0.8026159405708313},{"x":0.8369747996330261,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9930921196937561,"dir":"rtl","str":"چرخش","boundary":[0.8369747996330261,0.7847800254821777,0.8672268986701965,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.7847800254821777},{"x":0.8201680779457092,"y":0.7847800254821777},{"x":0.8201680779457092,"y":0.8026159405708313},{"x":0.778151273727417,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9875563383102417,"dir":"rtl","str":"مولکول","boundary":[0.778151273727417,0.7847800254821777,0.8201680779457092,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.990304172039032,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7613445520401001,0.7847800254821777,0.7680672407150269,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9943239092826843,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.7193277478218079,0.7847800254821777,0.7546218633651733,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9921477437019348,"dir":"rtl","str":"انرژی","boundary":[0.6823529601097107,0.7847800254821777,0.7092437148094177,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9945427179336548,"dir":"rtl","str":"مربوطه","boundary":[0.6285714507102966,0.7847800254821777,0.6705882549285889,0.8026159405708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7847800254821777},{"x":0.9008403420448303,"y":0.7847800254821777},{"x":0.9008403420448303,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6285714507102966,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.970818042755127,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.7777800254821777,0.9058403420448303,0.8096159405708313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.8085612654685974},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8085612654685974},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8275862336158752},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.7410576343536377,"dir":"rtl","str":"۴-۸","boundary":[0.8789916038513184,0.8085612654685974,0.9042016863822937,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.826890766620636,"y":0.8085612654685974},{"x":0.8722689151763916,"y":0.8085612654685974},{"x":0.8722689151763916,"y":0.8275862336158752},{"x":0.826890766620636,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9933180809020996,"dir":"rtl","str":"همترازی","boundary":[0.826890766620636,0.8085612654685974,0.8722689151763916,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8016806840896606,"y":0.8085612654685974},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8085612654685974},{"x":0.8134453892707825,"y":0.8275862336158752},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9933401346206665,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8016806840896606,0.8085612654685974,0.8134453892707825,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7932773232460022,"y":0.8275862336158752},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9953970313072205,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.7613445520401001,0.8085612654685974,0.7932773232460022,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8275862336158752},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9944239854812622,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.7042016983032227,0.8085612654685974,0.7462185025215149,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9966322779655457,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.8085612654685974,0.6941176652908325,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8275862336158752},{"x":0.6386554837226868,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9822536110877991,"dir":"rtl","str":"جمعیت","boundary":[0.6386554837226868,0.8085612654685974,0.6756302714347839,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8073721528053284},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8263971209526062},{"x":0.5915966629981995,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9922835230827332,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.5915966629981995,0.8073721528053284,0.6235294342041016,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8263971209526062},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.9812047481536865,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5731092691421509,0.8073721528053284,0.5815126299858093,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5663865804672241,"y":0.8263971209526062},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.8496749401092529,"dir":"rtl","str":"آهای","boundary":[0.5411764979362488,0.8073721528053284,0.5663865804672241,0.8263971209526062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8073721528053284},{"x":0.529411792755127,"y":0.8073721528053284},{"x":0.529411792755127,"y":0.8263971209526062},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8263971209526062}]},"confidence":0.992651641368866,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.49747899174690247,0.8073721528053284,0.529411792755127,0.8263971209526062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8073721528053284},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8085612654685974},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8287752866744995},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9599568843841553,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.8003721528053284,0.9092016863822937,0.8357752866744995],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.831153392791748},{"x":0.9042016863822937,"y":0.831153392791748},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8466112017631531},{"x":0.875630259513855,"y":0.8466112017631531}]},"confidence":0.7755862474441528,"dir":"rtl","str":"۵۸","boundary":[0.8739495873451233,0.831153392791748,0.9042016863822937,0.8466112017631531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.831153392791748},{"x":0.8689075708389282,"y":0.831153392791748},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8466112017631531},{"x":0.8420168161392212,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.8721945285797119,"dir":"rtl","str":"قاعده","boundary":[0.8403361439704895,0.831153392791748,0.8705882430076599,0.8466112017631531]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.8323424458503723},{"x":0.8352941274642944,"y":0.831153392791748},{"x":0.8352941274642944,"y":0.8478002548217773},{"x":0.800000011920929,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.9934803247451782,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7983193397521973,0.8323424458503723,0.8352941274642944,0.8478002548217773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.8323424458503723},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8323424458503723},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8478002548217773},{"x":0.7747899293899536,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.9950295686721802,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7731092572212219,0.8323424458503723,0.7865546345710754,0.8478002548217773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.8323424458503723},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8323424458503723},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8478002548217773},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.9936901330947876,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.7478991746902466,0.8323424458503723,0.7630252242088318,0.8478002548217773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8335314989089966},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8323424458503723},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8489893078804016},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9761456847190857,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.7042016983032227,0.8335314989089966,0.7327731251716614,0.8489893078804016]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8323424458503723},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8299643397331238},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8466112017631531},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.943124532699585,"dir":"ltr","boundary":[0.6992016983032227,0.8253424458503723,0.9092016863822937,0.8536112017631531],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.856123685836792},{"x":0.902521014213562,"y":0.856123685836792},{"x":0.902521014213562,"y":0.8727704882621765},{"x":0.8789916038513184,"y":0.8727704882621765}]},"confidence":0.6954801082611084,"dir":"rtl","str":"۶-۸","boundary":[0.8789916038513184,0.856123685836792,0.902521014213562,0.8727704882621765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.856123685836792},{"x":0.8705882430076599,"y":0.856123685836792},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8727704882621765},{"x":0.8554621934890747,"y":0.8727704882621765}]},"confidence":0.9795013070106506,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8554621934890747,0.856123685836792,0.8705882430076599,0.8727704882621765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.856123685836792},{"x":0.831932783126831,"y":0.856123685836792},{"x":0.831932783126831,"y":0.8727704882621765},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8727704882621765}]},"confidence":0.9931502342224121,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.7915966510772705,0.856123685836792,0.831932783126831,0.8727704882621765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.8573127388954163},{"x":0.778151273727417,"y":0.8573127388954163},{"x":0.778151273727417,"y":0.8727704882621765},{"x":0.756302535533905,"y":0.8727704882621765}]},"confidence":0.9889692068099976,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.756302535533905,0.8573127388954163,0.778151273727417,0.8727704882621765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.8573127388954163},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8573127388954163},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8727704882621765},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8727704882621765}]},"confidence":0.9934403896331787,"dir":"rtl","str":"مولکول","boundary":[0.7058823704719543,0.8573127388954163,0.7445378303527832,0.8727704882621765]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.8573127388954163},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8573127388954163},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8739596009254456},{"x":0.658823549747467,"y":0.8739596009254456}]},"confidence":0.9851250648498535,"dir":"rtl","str":"دواتمی","boundary":[0.658823549747467,0.8573127388954163,0.6941176652908325,0.8739596009254456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.8573127388954163},{"x":0.902521014213562,"y":0.854934573173523},{"x":0.902521014213562,"y":0.8727704882621765},{"x":0.658823549747467,"y":0.8739596009254456}]},"confidence":0.9562209248542786,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.8503127388954163,0.907521014213562,0.8797704882621765],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.8822829723358154},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8822829723358154},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8989298343658447},{"x":0.88067227602005,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.6653732061386108,"dir":"rtl","str":"۷-۸","boundary":[0.88067227602005,0.8822829723358154,0.9042016863822937,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.8822829723358154},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8822829723358154},{"x":0.8705882430076599,"y":0.8989298343658447},{"x":0.8403361439704895,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9734768867492676,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.8403361439704895,0.8822829723358154,0.8705882430076599,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8117647171020508,"y":0.8822829723358154},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8822829723358154},{"x":0.8386554718017578,"y":0.8989298343658447},{"x":0.8117647171020508,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9863219261169434,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.8117647171020508,0.8822829723358154,0.8386554718017578,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.8822829723358154},{"x":0.800000011920929,"y":0.8822829723358154},{"x":0.800000011920929,"y":0.8989298343658447},{"x":0.7647058963775635,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9826817512512207,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.7647058963775635,0.8822829723358154,0.800000011920929,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.8822829723358154},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8822829723358154},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8989298343658447},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9878396987915039,"dir":"rtl","str":"مولکولها","boundary":[0.6941176652908325,0.8822829723358154,0.7529411911964417,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.8822829723358154},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8822829723358154},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8989298343658447},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9949067831039429,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6823529601097107,0.8822829723358154,0.6890756487846375,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.8822829723358154},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8822829723358154},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8989298343658447},{"x":0.6352941393852234,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9917823076248169,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.6352941393852234,0.8822829723358154,0.6722689270973206,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.8822829723358154},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8822829723358154},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8989298343658447},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9934983253479004,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6084033846855164,0.8822829723358154,0.6268907785415649,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.8822829723358154},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8822829723358154},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8989298343658447},{"x":0.5647059082984924,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9787721633911133,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.5647059082984924,0.8822829723358154,0.5949580073356628,0.8989298343658447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8822829723358154},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8822829723358154},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8989298343658447},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.9888506531715393,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.5058823823928833,0.8822829723358154,0.5478991866111755,0.8989298343658447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.8822829723358154},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8822829723358154},{"x":0.9042016863822937,"y":0.8989298343658447},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8989298343658447}]},"confidence":0.964561402797699,"dir":"ltr","boundary":[0.5008823823928833,0.8752829723358154,0.9092016863822937,0.9059298343658447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.9167657494544983},{"x":0.5109243988990784,"y":0.9167657494544983},{"x":0.5109243988990784,"y":0.9203329086303711},{"x":0.4941176474094391,"y":0.9203329086303711}]},"confidence":0.7359580993652344,"str":"سر","boundary":[0.4941176474094391,0.9167657494544983,0.5109243988990784,0.9203329086303711]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.9167657494544983},{"x":0.5109243988990784,"y":0.9167657494544983},{"x":0.5109243988990784,"y":0.9203329086303711},{"x":0.4941176474094391,"y":0.9203329086303711}]},"confidence":0.7359580993652344,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.9097657494544983,0.5159243988990784,0.9273329086303711],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.10107015818357468},{"x":0.13109244406223297,"y":0.10107015818357468},{"x":0.13109244406223297,"y":0.11296076327562332},{"x":0.09747899323701859,"y":0.11296076327562332}]},"confidence":0.9776707887649536,"str":"صفحه","boundary":[0.09747899323701859,0.10107015818357468,0.13109244406223297,0.11296076327562332]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.10107015818357468},{"x":0.13109244406223297,"y":0.10107015818357468},{"x":0.13109244406223297,"y":0.11296076327562332},{"x":0.09747899323701859,"y":0.11296076327562332}]},"confidence":0.9776707887649536,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.09407015818357467,0.13609244406223298,0.11996076327562333],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.12485136836767197},{"x":0.11596638709306717,"y":0.12485136836767197},{"x":0.11596638709306717,"y":0.13436385989189148},{"x":0.0941176488995552,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.9550466537475586,"str":"۱۴۱","boundary":[0.0941176488995552,0.12485136836767197,0.11596638709306717,0.13436385989189148]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.12485136836767197},{"x":0.11596638709306717,"y":0.12485136836767197},{"x":0.11596638709306717,"y":0.13436385989189148},{"x":0.0941176488995552,"y":0.13436385989189148}]},"confidence":0.9550466537475586,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.11785136836767196,0.12096638709306717,0.14136385989189149],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.15101070702075958},{"x":0.11764705926179886,"y":0.15101070702075958},{"x":0.11764705926179886,"y":0.15933412313461304},{"x":0.0957983210682869,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.9552510976791382,"str":"۱۴۳","boundary":[0.0957983210682869,0.15101070702075958,0.11764705926179886,0.15933412313461304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.15101070702075958},{"x":0.11764705926179886,"y":0.15101070702075958},{"x":0.11764705926179886,"y":0.15933412313461304},{"x":0.0957983210682869,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.9552510976791382,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.14401070702075958,0.12264705926179886,0.16633412313461304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.17598097026348114},{"x":0.11932773143053055,"y":0.17598097026348114},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1843044012784958},{"x":0.0957983210682869,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.9721861481666565,"str":"۱۴۵","boundary":[0.0957983210682869,0.17598097026348114,0.11932773143053055,0.1843044012784958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.17598097026348114},{"x":0.11932773143053055,"y":0.17598097026348114},{"x":0.11932773143053055,"y":0.1843044012784958},{"x":0.0957983210682869,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.9721861481666565,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.16898097026348113,0.12432773143053055,0.1913044012784958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.19976218044757843},{"x":0.11764705926179886,"y":0.19976218044757843},{"x":0.11764705926179886,"y":0.20927467942237854},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.965130090713501,"str":"۱۴۶","boundary":[0.0957983210682869,0.19976218044757843,0.11764705926179886,0.20927467942237854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.19976218044757843},{"x":0.11764705926179886,"y":0.19976218044757843},{"x":0.11764705926179886,"y":0.20927467942237854},{"x":0.0957983210682869,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.965130090713501,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.19276218044757842,0.12264705926179886,0.21627467942237855],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.23305588960647583},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2342449426651001},{"x":0.11932773143053055,"y":0.24137930572032928},{"x":0.0957983210682869,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9684284329414368,"str":"۱۴۸","boundary":[0.0957983210682869,0.23305588960647583,0.11932773143053055,0.24137930572032928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.23305588960647583},{"x":0.11932773143053055,"y":0.2342449426651001},{"x":0.11932773143053055,"y":0.24137930572032928},{"x":0.0957983210682869,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9684284329414368,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.22605588960647582,0.12432773143053055,0.2483793057203293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2568370997905731},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2568370997905731},{"x":0.11764705926179886,"y":0.26634958386421204},{"x":0.0957983210682869,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9687772393226624,"str":"۱۴۸","boundary":[0.0957983210682869,0.2568370997905731,0.11764705926179886,0.26634958386421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.2568370997905731},{"x":0.11764705926179886,"y":0.2568370997905731},{"x":0.11764705926179886,"y":0.26634958386421204},{"x":0.0957983210682869,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9687772393226624,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.24983709979057311,0.12264705926179886,0.27334958386421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.28299644589424133},{"x":0.11596638709306717,"y":0.28299644589424133},{"x":0.11596638709306717,"y":0.29250892996788025},{"x":0.0941176488995552,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9667052030563354,"str":"۱۴۹","boundary":[0.0941176488995552,0.28299644589424133,0.11596638709306717,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.28299644589424133},{"x":0.11596638709306717,"y":0.28299644589424133},{"x":0.11596638709306717,"y":0.29250892996788025},{"x":0.0941176488995552,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9667052030563354,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.2759964458942413,0.12096638709306717,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3079667091369629},{"x":0.11428571492433548,"y":0.3067776560783386},{"x":0.11596638709306717,"y":0.31629014015197754},{"x":0.09747899323701859,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.9546574354171753,"str":"۱۵۰","boundary":[0.0957983210682869,0.3079667091369629,0.11596638709306717,0.31629014015197754]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3317479193210602},{"x":0.11596638709306717,"y":0.3305588662624359},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3412604033946991},{"x":0.0957983210682869,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9666920900344849,"str":"۱۵۶","boundary":[0.0941176488995552,0.3317479193210602,0.11764705926179886,0.3412604033946991]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.3079667091369629},{"x":0.11428571492433548,"y":0.3067776560783386},{"x":0.11764705926179886,"y":0.3412604033946991},{"x":0.0957983210682869,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9606747627258301,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.3009667091369629,0.12264705926179886,0.3482604033946991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3579072654247284},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3579072654247284},{"x":0.11932773143053055,"y":0.36623066663742065},{"x":0.0957983210682869,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9572022557258606,"str":"۱۵۸","boundary":[0.0957983210682869,0.3579072654247284,0.11932773143053055,0.36623066663742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.3579072654247284},{"x":0.11932773143053055,"y":0.3579072654247284},{"x":0.11932773143053055,"y":0.36623066663742065},{"x":0.0957983210682869,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9572022557258606,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.3509072654247284,0.12432773143053055,0.37323066663742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.38287752866744995},{"x":0.11596638709306717,"y":0.38287752866744995},{"x":0.11596638709306717,"y":0.39001187682151794},{"x":0.0957983210682869,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9513457417488098,"str":"۱۶۰","boundary":[0.0957983210682869,0.38287752866744995,0.11596638709306717,0.39001187682151794]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.38287752866744995},{"x":0.11596638709306717,"y":0.38287752866744995},{"x":0.11596638709306717,"y":0.39001187682151794},{"x":0.0957983210682869,"y":0.39001187682151794}]},"confidence":0.9513457417488098,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.37587752866744994,0.12096638709306717,0.39701187682151795],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4078477919101715},{"x":0.11932773143053055,"y":0.4078477919101715},{"x":0.11932773143053055,"y":0.4149821698665619},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9559527039527893,"str":"۱۶۷","boundary":[0.0957983210682869,0.4078477919101715,0.11932773143053055,0.4149821698665619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.4078477919101715},{"x":0.11932773143053055,"y":0.4078477919101715},{"x":0.11932773143053055,"y":0.4149821698665619},{"x":0.0957983210682869,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9559527039527893,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.4008477919101715,0.12432773143053055,0.4219821698665619],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.43281808495521545},{"x":0.11932773143053055,"y":0.4340071380138397},{"x":0.11932773143053055,"y":0.4411414861679077},{"x":0.0957983210682869,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.956847608089447,"str":"۱۶۸","boundary":[0.0957983210682869,0.43281808495521545,0.11932773143053055,0.4411414861679077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.43281808495521545},{"x":0.11932773143053055,"y":0.4340071380138397},{"x":0.11932773143053055,"y":0.4411414861679077},{"x":0.0957983210682869,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.956847608089447,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.42581808495521545,0.12432773143053055,0.4481414861679077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.457788348197937},{"x":0.11596638709306717,"y":0.457788348197937},{"x":0.11596638709306717,"y":0.464922696352005},{"x":0.0957983210682869,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9295430183410645,"str":"۱۷۱","boundary":[0.0957983210682869,0.457788348197937,0.11596638709306717,0.464922696352005]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.457788348197937},{"x":0.11596638709306717,"y":0.457788348197937},{"x":0.11596638709306717,"y":0.464922696352005},{"x":0.0957983210682869,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9295430183410645,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.450788348197937,0.12096638709306717,0.471922696352005],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.48275861144065857},{"x":0.11764705926179886,"y":0.48275861144065857},{"x":0.11764705926179886,"y":0.48989298939704895},{"x":0.0957983210682869,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9648800492286682,"str":"۱۷۲","boundary":[0.0957983210682869,0.48275861144065857,0.11764705926179886,0.48989298939704895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.48275861144065857},{"x":0.11764705926179886,"y":0.48275861144065857},{"x":0.11764705926179886,"y":0.48989298939704895},{"x":0.0957983210682869,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9648800492286682,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.47575861144065856,0.12264705926179886,0.49689298939704896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5077288746833801},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5077288746833801},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5148632526397705},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9348620176315308,"str":"۱۷۷","boundary":[0.09747899323701859,0.5077288746833801,0.11932773143053055,0.5148632526397705]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.5077288746833801},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5077288746833801},{"x":0.11932773143053055,"y":0.5148632526397705},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5148632526397705}]},"confidence":0.9348620176315308,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.5007288746833801,0.12432773143053055,0.5218632526397705],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5326991677284241},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5326991677284241},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5410225987434387},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.8365264534950256,"str":"۱۷۹","boundary":[0.0957983210682869,0.5326991677284241,0.11764705926179886,0.5410225987434387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5326991677284241},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5326991677284241},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5410225987434387},{"x":0.0957983210682869,"y":0.5410225987434387}]},"confidence":0.8365264534950256,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.5256991677284241,0.12264705926179886,0.5480225987434387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.557669460773468},{"x":0.11428571492433548,"y":0.5564804077148438},{"x":0.11596638709306717,"y":0.5648037791252136},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9270601868629456,"str":"۱۸۰","boundary":[0.0957983210682869,0.557669460773468,0.11596638709306717,0.5648037791252136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.557669460773468},{"x":0.11428571492433548,"y":0.5564804077148438},{"x":0.11596638709306717,"y":0.5648037791252136},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9270601868629456,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.550669460773468,0.12096638709306717,0.5718037791252136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5838287472724915},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5826396942138672},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5909631252288818},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9390048384666443,"str":"۱۸۲","boundary":[0.0957983210682869,0.5838287472724915,0.11764705926179886,0.5909631252288818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.5838287472724915},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5826396942138672},{"x":0.11764705926179886,"y":0.5909631252288818},{"x":0.09747899323701859,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.9390048384666443,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.5768287472724914,0.12264705926179886,0.5979631252288818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6064209342002869},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6064209342002869},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6159334182739258},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.8487549424171448,"str":"۱۸۳","boundary":[0.0941176488995552,0.6064209342002869,0.11932773143053055,0.6159334182739258]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.6064209342002869},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6064209342002869},{"x":0.11932773143053055,"y":0.6159334182739258},{"x":0.0941176488995552,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.8487549424171448,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.5994209342002869,0.12432773143053055,0.6229334182739258],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6302021145820618},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6302021145820618},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6409037113189697},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.6951726078987122,"str":"۱۸۹","boundary":[0.0957983210682869,0.6302021145820618,0.11596638709306717,0.6409037113189697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6302021145820618},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6302021145820618},{"x":0.11596638709306717,"y":0.6409037113189697},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.6951726078987122,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.6232021145820618,0.12096638709306717,0.6479037113189697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6575505137443542},{"x":0.11428571492433548,"y":0.6575505137443542},{"x":0.11428571492433548,"y":0.6646848917007446},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9351954460144043,"str":"۱۹۰","boundary":[0.0957983210682869,0.6575505137443542,0.11428571492433548,0.6646848917007446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6575505137443542},{"x":0.11428571492433548,"y":0.6575505137443542},{"x":0.11428571492433548,"y":0.6646848917007446},{"x":0.09747899323701859,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9351954460144043,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.6505505137443542,0.11928571492433548,0.6716848917007446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6813317537307739},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6813317537307739},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6908442378044128},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9574354290962219,"str":"۱۹۴","boundary":[0.0957983210682869,0.6813317537307739,0.11764705926179886,0.6908442378044128]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.6813317537307739},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6813317537307739},{"x":0.11764705926179886,"y":0.6908442378044128},{"x":0.0957983210682869,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.9574354290962219,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.6743317537307739,0.12264705926179886,0.6978442378044128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7146254181861877},{"x":0.11932773143053055,"y":0.7146254181861877},{"x":0.11932773143053055,"y":0.7217597961425781},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9563099145889282,"str":"۱۹۵","boundary":[0.0957983210682869,0.7146254181861877,0.11932773143053055,0.7217597961425781]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7146254181861877},{"x":0.11932773143053055,"y":0.7146254181861877},{"x":0.11932773143053055,"y":0.7217597961425781},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7217597961425781}]},"confidence":0.9563099145889282,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7076254181861877,0.12432773143053055,0.7287597961425781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7384066581726074},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7384066581726074},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7467300891876221},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9633005261421204,"str":"۱۹۵","boundary":[0.0957983210682869,0.7384066581726074,0.11764705926179886,0.7467300891876221]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7384066581726074},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7384066581726074},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7467300891876221},{"x":0.0957983210682869,"y":0.7467300891876221}]},"confidence":0.9633005261421204,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7314066581726074,0.12264705926179886,0.7537300891876221],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7621878981590271},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7621878981590271},{"x":0.11764705926179886,"y":0.771700382232666},{"x":0.0941176488995552,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9621451497077942,"str":"۱۹۶","boundary":[0.0941176488995552,0.7621878981590271,0.11764705926179886,0.771700382232666]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.7621878981590271},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7621878981590271},{"x":0.11764705926179886,"y":0.771700382232666},{"x":0.0941176488995552,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.9621451497077942,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.7551878981590271,0.12264705926179886,0.778700382232666],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7835909724235535},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7847800254821777},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7954815626144409},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9705002307891846,"str":"۱۹۶","boundary":[0.0957983210682869,0.7835909724235535,0.11764705926179886,0.7954815626144409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0957983210682869,"y":0.7835909724235535},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7847800254821777},{"x":0.11764705926179886,"y":0.7954815626144409},{"x":0.0941176488995552,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9705002307891846,"dir":"ltr","boundary":[0.09079832106828689,0.7765909724235535,0.12264705926179886,0.8024815626144409],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.810939371585846},{"x":0.11764705926179886,"y":0.810939371585846},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8192628026008606},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.8682065010070801,"str":"۱۹۹","boundary":[0.09747899323701859,0.810939371585846,0.11764705926179886,0.8192628026008606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09747899323701859,"y":0.810939371585846},{"x":0.11764705926179886,"y":0.810939371585846},{"x":0.11764705926179886,"y":0.8192628026008606},{"x":0.09747899323701859,"y":0.8192628026008606}]},"confidence":0.8682065010070801,"dir":"ltr","boundary":[0.09247899323701858,0.8039393715858459,0.12264705926179886,0.8262628026008606],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8846611380577087},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8846611380577087},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8882282972335815},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8882282972335815}]},"confidence":0.5536540746688843,"str":":","boundary":[0.0941176488995552,0.8846611380577087,0.11428571492433548,0.8882282972335815]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0941176488995552,"y":0.8846611380577087},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8846611380577087},{"x":0.11428571492433548,"y":0.8882282972335815},{"x":0.0941176488995552,"y":0.8882282972335815}]},"confidence":0.5536540746688843,"dir":"ltr","boundary":[0.0891176488995552,0.8776611380577087,0.11928571492433548,0.8952282972335815],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/zdBlfgMwoHkVHJZh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/gDmthmKNVLnVwyep.jpg","blurred":"/storage/books/004e576f5b1836e3/pages/UYScJwwDoNYYODsM.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00014977756117572302,0.00011326898774408982,0.9984323847113538,0.9988987587924236]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957983255386353,"y":0.10225921869277954},{"x":0.9277310967445374,"y":0.10463733971118927},{"x":0.9277310967445374,"y":0.11652794480323792},{"x":0.8941176533699036,"y":0.11414982378482819}]},"confidence":0.9931145906448364,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.8957983255386353,0.10225921869277954,0.9277310967445374,0.11652794480323792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8957983255386353,"y":0.10225921869277954},{"x":0.9277310967445374,"y":0.10463733971118927},{"x":0.9277310967445374,"y":0.11652794480323792},{"x":0.8941176533699036,"y":0.11414982378482819}]},"confidence":0.9931145906448364,"dir":"ltr","boundary":[0.8907983255386352,0.09525921869277953,0.9327310967445374,0.12352794480323792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8739495873451233,"y":0.12604042887687683},{"x":0.9058823585510254,"y":0.12604042887687683},{"x":0.9058823585510254,"y":0.14268727600574493},{"x":0.8739495873451233,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.7258648872375488,"dir":"rtl","str":"۸۸","boundary":[0.8739495873451233,0.12604042887687683,0.9058823585510254,0.14268727600574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8302521109580994,"y":0.12604042887687683},{"x":0.8705882430076599,"y":0.12604042887687683},{"x":0.8705882430076599,"y":0.14268727600574493},{"x":0.8302521109580994,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.9878455400466919,"dir":"rtl","str":"ترازهای","boundary":[0.8302521109580994,0.12604042887687683,0.8705882430076599,0.14268727600574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.12604042887687683},{"x":0.8151260614395142,"y":0.12604042887687683},{"x":0.8151260614395142,"y":0.14268727600574493},{"x":0.7731092572212219,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.985879123210907,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.7731092572212219,0.12604042887687683,0.8151260614395142,0.14268727600574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.12604042887687683},{"x":0.7596638798713684,"y":0.12604042887687683},{"x":0.7596638798713684,"y":0.14268727600574493},{"x":0.7495798468589783,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.9939749240875244,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7495798468589783,0.12604042887687683,0.7596638798713684,0.14268727600574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.12604042887687683},{"x":0.7411764860153198,"y":0.12604042887687683},{"x":0.7411764860153198,"y":0.14268727600574493},{"x":0.6773109436035156,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.9898504018783569,"dir":"rtl","str":"مولکولهای","boundary":[0.6773109436035156,0.12604042887687683,0.7411764860153198,0.14268727600574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.12604042887687683},{"x":0.658823549747467,"y":0.12604042887687683},{"x":0.658823549747467,"y":0.14268727600574493},{"x":0.6168067455291748,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.9804254770278931,"dir":"rtl","str":"چنداتمی","boundary":[0.6168067455291748,0.12604042887687683,0.658823549747467,0.14268727600574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.12604042887687683},{"x":0.6033613681793213,"y":0.12604042887687683},{"x":0.6033613681793213,"y":0.14268727600574493},{"x":0.6000000238418579,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.9654114246368408,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6000000238418579,0.12604042887687683,0.6033613681793213,0.14268727600574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.12604042887687683},{"x":0.5983193516731262,"y":0.12604042887687683},{"x":0.5983193516731262,"y":0.14268727600574493},{"x":0.5848739743232727,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.9895510673522949,"dir":"rtl","str":"بیش","boundary":[0.5848739743232727,0.12604042887687683,0.5983193516731262,0.14268727600574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.12604042887687683},{"x":0.5680672526359558,"y":0.12604042887687683},{"x":0.5680672526359558,"y":0.14268727600574493},{"x":0.561344563961029,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.9962056875228882,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.561344563961029,0.12604042887687683,0.5680672526359558,0.14268727600574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.12604042887687683},{"x":0.5512605309486389,"y":0.12604042887687683},{"x":0.5512605309486389,"y":0.14268727600574493},{"x":0.5411764979362488,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.991692841053009,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5411764979362488,0.12604042887687683,0.5512605309486389,0.14268727600574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.12604042887687683},{"x":0.5327731370925903,"y":0.12604042887687683},{"x":0.5327731370925903,"y":0.14268727600574493},{"x":0.5159664154052734,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.9512894153594971,"dir":"rtl","str":"اتم","boundary":[0.5159664154052734,0.12604042887687683,0.5327731370925903,0.14268727600574493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.12604042887687683},{"x":0.5109243988990784,"y":0.12604042887687683},{"x":0.5109243988990784,"y":0.14268727600574493},{"x":0.5092437267303467,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.9204482436180115,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5092437267303467,0.12604042887687683,0.5109243988990784,0.14268727600574493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.12604042887687683},{"x":0.9058823585510254,"y":0.12604042887687683},{"x":0.9058823585510254,"y":0.14268727600574493},{"x":0.5092437267303467,"y":0.14268727600574493}]},"confidence":0.9713591933250427,"dir":"ltr","boundary":[0.5042437267303467,0.11904042887687682,0.9108823585510254,0.14968727600574494],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.15219976007938385},{"x":0.9058823585510254,"y":0.15219976007938385},{"x":0.9058823585510254,"y":0.16646848618984222},{"x":0.8773109316825867,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.7553454637527466,"dir":"rtl","str":"۹۸","boundary":[0.8773109316825867,0.15219976007938385,0.9058823585510254,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.15219976007938385},{"x":0.8705882430076599,"y":0.15219976007938385},{"x":0.8705882430076599,"y":0.16646848618984222},{"x":0.8420168161392212,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9907649159431458,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.8420168161392212,0.15219976007938385,0.8705882430076599,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.15219976007938385},{"x":0.8336134552955627,"y":0.15219976007938385},{"x":0.8336134552955627,"y":0.16646848618984222},{"x":0.800000011920929,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9960409998893738,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.800000011920929,0.15219976007938385,0.8336134552955627,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16646848618984222},{"x":0.7798319458961487,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9949977993965149,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.15219976007938385,0.7848739624023438,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7680672407150269,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7680672407150269,"y":0.16646848618984222},{"x":0.7546218633651733,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9930014610290527,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.7546218633651733,0.15219976007938385,0.7680672407150269,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7378151416778564,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7378151416778564,"y":0.16646848618984222},{"x":0.7210084199905396,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9780443906784058,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7210084199905396,0.15219976007938385,0.7378151416778564,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7042016983032227,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7042016983032227,"y":0.16646848618984222},{"x":0.6638655662536621,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9934251308441162,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.6638655662536621,0.15219976007938385,0.7042016983032227,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6504201889038086,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6504201889038086,"y":0.16646848618984222},{"x":0.6268907785415649,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9879417419433594,"dir":"rtl","str":"محض","boundary":[0.6268907785415649,0.15219976007938385,0.6504201889038086,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6067227125167847,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6067227125167847,"y":0.16646848618984222},{"x":0.5411764979362488,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9867907166481018,"dir":"rtl","str":"مولکولهای","boundary":[0.5411764979362488,0.15219976007938385,0.6067227125167847,0.16646848618984222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5243697762489319,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5243697762489319,"y":0.16646848618984222},{"x":0.48067227005958557,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9854483604431152,"dir":"rtl","str":"چنداتمی","boundary":[0.48067227005958557,0.15219976007938385,0.5243697762489319,0.16646848618984222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.15219976007938385},{"x":0.9058823585510254,"y":0.15219976007938385},{"x":0.9058823585510254,"y":0.16646848618984222},{"x":0.48067227005958557,"y":0.16646848618984222}]},"confidence":0.9786159992218018,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.14519976007938384,0.9108823585510254,0.17346848618984223],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8705882430076599,"y":0.17479191720485687},{"x":0.902521014213562,"y":0.17479191720485687},{"x":0.902521014213562,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8705882430076599,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.6311730742454529,"dir":"rtl","str":"۱۰-۸","boundary":[0.8705882430076599,0.17479191720485687,0.902521014213562,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8336134552955627,"y":0.17479191720485687},{"x":0.8605042099952698,"y":0.17479191720485687},{"x":0.8605042099952698,"y":0.19262781739234924},{"x":0.8336134552955627,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9943937659263611,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.8336134552955627,0.17479191720485687,0.8605042099952698,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7983193397521973,"y":0.17479191720485687},{"x":0.8218487501144409,"y":0.17479191720485687},{"x":0.8218487501144409,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7983193397521973,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9941921234130859,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.7983193397521973,0.17479191720485687,0.8218487501144409,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7915966510772705,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7915966510772705,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9931401014328003,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7831932902336121,0.17479191720485687,0.7915966510772705,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7731092572212219,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7731092572212219,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7478991746902466,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9881412982940674,"dir":"rtl","str":"تغییر","boundary":[0.7478991746902466,0.17479191720485687,0.7731092572212219,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7394958138465881,"y":0.17479191720485687},{"x":0.7394958138465881,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6924369931221008,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9939630031585693,"dir":"rtl","str":"همترازی","boundary":[0.6924369931221008,0.17479191720485687,0.7394958138465881,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6823529601097107,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6823529601097107,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6705882549285889,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9943046569824219,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6705882549285889,0.17479191720485687,0.6823529601097107,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.17479191720485687},{"x":0.658823549747467,"y":0.17479191720485687},{"x":0.658823549747467,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6436975002288818,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9920905828475952,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.6436975002288818,0.17479191720485687,0.658823549747467,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6285714507102966,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6285714507102966,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6151260733604431,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9828015565872192,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6151260733604431,0.17479191720485687,0.6285714507102966,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5966386795043945,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5966386795043945,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5512605309486389,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9927002191543579,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.5512605309486389,0.17479191720485687,0.5966386795043945,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5462185144424438,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5462185144424438,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5428571701049805,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9616643786430359,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5428571701049805,0.17479191720485687,0.5462185144424438,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5394958257675171,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5394958257675171,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5193277597427368,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9906775951385498,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.5193277597427368,0.17479191720485687,0.5394958257675171,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5126050710678101,"y":0.17479191720485687},{"x":0.5126050710678101,"y":0.19262781739234924},{"x":0.48235294222831726,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9839773774147034,"dir":"rtl","str":"اسپین","boundary":[0.48235294222831726,0.17479191720485687,0.5126050710678101,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.17479191720485687},{"x":0.47058823704719543,"y":0.17479191720485687},{"x":0.47058823704719543,"y":0.19262781739234924},{"x":0.4420168101787567,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9915064573287964,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.4420168101787567,0.17479191720485687,0.47058823704719543,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.17479191720485687},{"x":0.440336138010025,"y":0.17479191720485687},{"x":0.440336138010025,"y":0.19262781739234924},{"x":0.4285714328289032,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.8971531987190247,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4285714328289032,0.17479191720485687,0.440336138010025,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.17479191720485687},{"x":0.41848739981651306,"y":0.17479191720485687},{"x":0.41848739981651306,"y":0.19262781739234924},{"x":0.4117647111415863,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9962092041969299,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4117647111415863,0.17479191720485687,0.41848739981651306,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.17479191720485687},{"x":0.40672269463539124,"y":0.17479191720485687},{"x":0.40672269463539124,"y":0.19262781739234924},{"x":0.3949579894542694,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.997947096824646,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.3949579894542694,0.17479191720485687,0.40672269463539124,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.17479191720485687},{"x":0.3848739564418793,"y":0.17479191720485687},{"x":0.3848739564418793,"y":0.19262781739234924},{"x":0.3495798408985138,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9932826161384583,"dir":"rtl","str":"استارک","boundary":[0.3495798408985138,0.17479191720485687,0.3848739564418793,0.19262781739234924]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.17479191720485687},{"x":0.902521014213562,"y":0.17479191720485687},{"x":0.902521014213562,"y":0.19262781739234924},{"x":0.3495798408985138,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9665043354034424,"dir":"ltr","boundary":[0.3445798408985138,0.16779191720485687,0.907521014213562,0.19962781739234925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.2009512484073639},{"x":0.9008403420448303,"y":0.2009512484073639},{"x":0.902521014213562,"y":0.21640904247760773},{"x":0.8705882430076599,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.7272732853889465,"dir":"rtl","str":"۱۱-۸","boundary":[0.8689075708389282,0.2009512484073639,0.902521014213562,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8605042099952698,"y":0.2009512484073639},{"x":0.8621848821640015,"y":0.21640904247760773},{"x":0.8151260614395142,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9741591811180115,"dir":"rtl","str":"طیفهای","boundary":[0.8134453892707825,0.2009512484073639,0.8621848821640015,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7983193397521973,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7983193397521973,"y":0.217598095536232},{"x":0.7546218633651733,"y":0.217598095536232}]},"confidence":0.9921305179595947,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.7546218633651733,0.20214031636714935,0.7983193397521973,0.217598095536232]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7428571581840515,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7428571581840515,"y":0.217598095536232},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9667059779167175,"dir":"rtl","str":"محض","boundary":[0.7210084199905396,0.20214031636714935,0.7428571581840515,0.217598095536232]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.20214031636714935},{"x":0.9008403420448303,"y":0.19976218044757843},{"x":0.902521014213562,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7210084199905396,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.9230455160140991,"dir":"ltr","boundary":[0.7160084199905395,0.19514031636714935,0.907521014213562,0.22340904247760773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8689075708389282,"y":0.22473245859146118},{"x":0.9008403420448303,"y":0.22354340553283691},{"x":0.902521014213562,"y":0.24019025266170502},{"x":0.8705882430076599,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.7879089117050171,"dir":"rtl","str":"۱۲-۸","boundary":[0.8689075708389282,0.22473245859146118,0.902521014213562,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.22473245859146118},{"x":0.8621848821640015,"y":0.22473245859146118},{"x":0.8621848821640015,"y":0.24137930572032928},{"x":0.8134453892707825,"y":0.24137930572032928}]},"confidence":0.9809036254882812,"dir":"rtl","str":"طیفهای","boundary":[0.8134453892707825,0.22473245859146118,0.8621848821640015,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.22592152655124664},{"x":0.8016806840896606,"y":0.22473245859146118},{"x":0.8016806840896606,"y":0.24137930572032928},{"x":0.7596638798713684,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9837498664855957,"dir":"rtl","str":"ارتعاشی","boundary":[0.7596638798713684,0.22592152655124664,0.8016806840896606,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7478991746902466,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.4777843654155731,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7428571581840515,0.22592152655124664,0.7478991746902466,0.24256837368011475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7310924530029297,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6907563209533691,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9878260493278503,"dir":"rtl","str":"چرخشی","boundary":[0.6907563209533691,0.2271105796098709,0.7327731251716614,0.24256837368011475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.22592152655124664},{"x":0.9008403420448303,"y":0.22354340553283691},{"x":0.902521014213562,"y":0.24137930572032928},{"x":0.6907563209533691,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.9278357028961182,"dir":"ltr","boundary":[0.6857563209533691,0.21892152655124664,0.907521014213562,0.2483793057203293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8420168161392212,"y":0.25326991081237793},{"x":0.9042016863822937,"y":0.25326991081237793},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2675386369228363},{"x":0.8420168161392212,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9880236387252808,"dir":"rtl","str":"تمرینهای","boundary":[0.8420168161392212,0.25326991081237793,0.9042016863822937,0.2675386369228363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.25208085775375366},{"x":0.8352941274642944,"y":0.25326991081237793},{"x":0.8352941274642944,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7932773232460022,"y":0.26516053080558777}]},"confidence":0.9879140853881836,"dir":"rtl","str":"تکمیلی","boundary":[0.7932773232460022,0.25208085775375366,0.8352941274642944,0.26634958386421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.25208085775375366},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2544589638710022},{"x":0.9042016863822937,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7932773232460022,"y":0.26634958386421204}]},"confidence":0.9879766702651978,"dir":"ltr","boundary":[0.7882773232460022,0.24508085775375366,0.9092016863822937,0.2745386369228363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8672268986701965,"y":0.27942925691604614},{"x":0.902521014213562,"y":0.27942925691604614},{"x":0.902521014213562,"y":0.2948870360851288},{"x":0.8672268986701965,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9941509962081909,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.8672268986701965,0.27942925691604614,0.902521014213562,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8554621934890747,"y":0.2782402038574219},{"x":0.8605042099952698,"y":0.2782402038574219},{"x":0.8605042099952698,"y":0.2936979830265045},{"x":0.853781521320343,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9882752895355225,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.8554621934890747,0.2782402038574219,0.8605042099952698,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8218487501144409,"y":0.2782402038574219},{"x":0.8470588326454163,"y":0.2782402038574219},{"x":0.8470588326454163,"y":0.2936979830265045},{"x":0.8201680779457092,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9931427836418152,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.8218487501144409,0.2782402038574219,0.8470588326454163,0.2936979830265045]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.2782402038574219},{"x":0.8134453892707825,"y":0.2782402038574219},{"x":0.8134453892707825,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7882353067398071,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9945487976074219,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7882353067398071,0.2782402038574219,0.8134453892707825,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7815126180648804,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7815126180648804,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7445378303527832,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9262996912002563,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.7445378303527832,0.2770511209964752,0.7815126180648804,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9899416565895081,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.707563042640686,0.2770511209964752,0.7361344695091248,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2770511209964752},{"x":0.902521014213562,"y":0.27942925691604614},{"x":0.902521014213562,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7058823704719543,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9773248434066772,"dir":"ltr","boundary":[0.702563042640686,0.2700511209964752,0.907521014213562,0.30307608914375306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.9142857193946838,"y":0.3079667091369629},{"x":0.924369752407074,"y":0.3067776560783386},{"x":0.924369752407074,"y":0.321046382188797},{"x":0.9159663915634155,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.700419545173645,"dir":"rtl","str":"۹.","boundary":[0.9142857193946838,0.3079667091369629,0.924369752407074,0.321046382188797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8890756368637085,"y":0.30915576219558716},{"x":0.9058823585510254,"y":0.3079667091369629},{"x":0.9075630307197571,"y":0.32223543524742126},{"x":0.8907563090324402,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.966181755065918,"dir":"rtl","str":"طیف","boundary":[0.8890756368637085,0.30915576219558716,0.9075630307197571,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8453781604766846,"y":0.30915576219558716},{"x":0.875630259513855,"y":0.30915576219558716},{"x":0.875630259513855,"y":0.32342448830604553},{"x":0.8453781604766846,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9722921252250671,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.8453781604766846,0.30915576219558716,0.875630259513855,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3103448152542114},{"x":0.826890766620636,"y":0.3103448152542114},{"x":0.826890766620636,"y":0.3246135413646698},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9760969877243042,"dir":"rtl","str":"جرمی","boundary":[0.8033613562583923,0.3103448152542114,0.826890766620636,0.3246135413646698]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8033613562583923,"y":0.3103448152542114},{"x":0.924369752407074,"y":0.3067776560783386},{"x":0.924369752407074,"y":0.32223543524742126},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.93022620677948,"dir":"ltr","boundary":[0.7983613562583923,0.3033448152542114,0.929369752407074,0.32923543524742127],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8773109316825867,"y":0.3341260552406311},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3341260552406311},{"x":0.9008403420448303,"y":0.34363853931427},{"x":0.8773109316825867,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.801235556602478,"dir":"rtl","str":"۱۹","boundary":[0.8773109316825867,0.3341260552406311,0.9008403420448303,0.34363853931427]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.3341260552406311},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3341260552406311},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3448275923728943},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9720315933227539,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8436974883079529,0.3341260552406311,0.8739495873451233,0.3448275923728943]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436974883079529,"y":0.3341260552406311},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3341260552406311},{"x":0.9008403420448303,"y":0.34363853931427},{"x":0.8436974883079529,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9232327342033386,"dir":"ltr","boundary":[0.8386974883079529,0.3271260552406311,0.9058403420448303,0.35063853931427],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.3579072654247284},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3579072654247284},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3745540976524353},{"x":0.88067227602005,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.669937014579773,"dir":"rtl","str":"۲-۹","boundary":[0.88067227602005,0.3579072654247284,0.9008403420448303,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.853781521320343,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8739495873451233,"y":0.3745540976524353},{"x":0.853781521320343,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9814953804016113,"dir":"rtl","str":"منبع","boundary":[0.853781521320343,0.3579072654247284,0.8739495873451233,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8184874057769775,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8453781604766846,"y":0.3745540976524353},{"x":0.8184874057769775,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9517956972122192,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.8184874057769775,0.3579072654247284,0.8453781604766846,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8100840449333191,"y":0.3579072654247284},{"x":0.8100840449333191,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.907256543636322,"dir":"rtl","str":"یون","boundary":[0.7932773232460022,0.3579072654247284,0.8100840449333191,0.3745540976524353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.3579072654247284},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3579072654247284},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7932773232460022,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.8944360613822937,"dir":"ltr","boundary":[0.7882773232460022,0.3509072654247284,0.9058403420448303,0.3815540976524353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8840336203575134,"y":0.38287752866744995},{"x":0.9008403420448303,"y":0.38287752866744995},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3983353078365326},{"x":0.8840336203575134,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.7549590468406677,"dir":"rtl","str":"۳-۹","boundary":[0.8840336203575134,0.38287752866744995,0.9008403420448303,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8134453892707825,"y":0.38287752866744995},{"x":0.875630259513855,"y":0.3816884756088257},{"x":0.875630259513855,"y":0.3983353078365326},{"x":0.8134453892707825,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9788774251937866,"dir":"rtl","str":"یونیزاسیون","boundary":[0.8134453892707825,0.38287752866744995,0.875630259513855,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.3840665817260742},{"x":0.8033613562583923,"y":0.38287752866744995},{"x":0.8033613562583923,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9871798753738403,"dir":"rtl","str":"الکترونی","boundary":[0.7596638798713684,0.3840665817260742,0.8033613562583923,0.3983353078365326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.38287752866744995},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3816884756088257},{"x":0.9008403420448303,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7596638798713684,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9500519037246704,"dir":"ltr","boundary":[0.7546638798713684,0.37587752866744994,0.9058403420448303,0.4053353078365326],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8907563090324402,"y":0.4078477919101715},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4078477919101715},{"x":0.9008403420448303,"y":0.42330560088157654},{"x":0.8907563090324402,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.8105806112289429,"dir":"rtl","str":"۹ـ","boundary":[0.8907563090324402,0.4078477919101715,0.9008403420448303,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.875630259513855,"y":0.4078477919101715},{"x":0.8823529481887817,"y":0.4078477919101715},{"x":0.8823529481887817,"y":0.42330560088157654},{"x":0.875630259513855,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9137009978294373,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.875630259513855,0.4078477919101715,0.8823529481887817,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8100840449333191,"y":0.4078477919101715},{"x":0.8689075708389282,"y":0.40665873885154724},{"x":0.8689075708389282,"y":0.42330560088157654},{"x":0.8100840449333191,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.989316999912262,"dir":"rtl","str":"یونیزاسیون","boundary":[0.8100840449333191,0.4078477919101715,0.8689075708389282,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9845009446144104,"dir":"rtl","str":"شیمیایی","boundary":[0.7579832077026367,0.4078477919101715,0.7983193397521973,0.4244946539402008]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.4078477919101715},{"x":0.9008403420448303,"y":0.40665873885154724},{"x":0.9008403420448303,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9659769535064697,"dir":"ltr","boundary":[0.7529832077026367,0.4008477919101715,0.9058403420448303,0.43030560088157654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.88067227602005,"y":0.4316290020942688},{"x":0.9008403420448303,"y":0.43043994903564453},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4458977282047272},{"x":0.88067227602005,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.6371164321899414,"dir":"rtl","str":"۵-۹","boundary":[0.88067227602005,0.4316290020942688,0.9008403420448303,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.848739504814148,"y":0.4316290020942688},{"x":0.875630259513855,"y":0.43043994903564453},{"x":0.875630259513855,"y":0.4458977282047272},{"x":0.8504201769828796,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9944850206375122,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.848739504814148,0.4316290020942688,0.875630259513855,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.43281808495521545},{"x":0.8369747996330261,"y":0.4316290020942688},{"x":0.8369747996330261,"y":0.44708681106567383},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9851697087287903,"dir":"rtl","str":"پروتون","boundary":[0.800000011920929,0.43281808495521545,0.8369747996330261,0.44708681106567383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.800000011920929,"y":0.43281808495521545},{"x":0.9008403420448303,"y":0.42925089597702026},{"x":0.9008403420448303,"y":0.4458977282047272},{"x":0.8016806840896606,"y":0.4482758641242981}]},"confidence":0.9192851781845093,"dir":"ltr","boundary":[0.795000011920929,0.42581808495521545,0.9058403420448303,0.4528977282047272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8789916038513184,"y":0.45659929513931274},{"x":0.902521014213562,"y":0.4554102122783661},{"x":0.902521014213562,"y":0.47324612736701965},{"x":0.88067227602005,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.756800651550293,"dir":"rtl","str":"۶-۹","boundary":[0.8789916038513184,0.45659929513931274,0.902521014213562,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8403361439704895,"y":0.45659929513931274},{"x":0.8739495873451233,"y":0.4554102122783661},{"x":0.8739495873451233,"y":0.47324612736701965},{"x":0.8403361439704895,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9921938180923462,"dir":"rtl","str":"تشکیل","boundary":[0.8403361439704895,0.45659929513931274,0.8739495873451233,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7966386675834656,"y":0.45659929513931274},{"x":0.8285714387893677,"y":0.45659929513931274},{"x":0.8285714387893677,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7983193397521973,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9895498752593994,"dir":"rtl","str":"ترکیب","boundary":[0.7966386675834656,0.45659929513931274,0.8285714387893677,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401