طراحی و توسعه محصول به زبان ساده طراحی و توسعه محصول به زبان ساده

{"id":"3795587","title":"طراحی و توسعه محصول به زبان ساده","price":"۳۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۷‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۸‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۱۲‌,‌۲۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/006b8658f63c8bfd/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/006b8658f63c8bfd/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/006b8658f63c8bfd/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/006b8658f63c8bfd/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/006b8658f63c8bfd/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/006b8658f63c8bfd/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/006b8658f63c8bfd/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/006b8658f63c8bfd/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/006b8658f63c8bfd/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/006b8658f63c8bfd/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644683770","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۳","nobat_chap":"1","description":["طیف وسیع فعالیت‌های بازاریابی، از تحقیق و پژوهش در مورد انتخاب، توسعه و مدیریت محصولات آغاز می‌گردد و به‌دنبال آن تصمیم‌گیری‌های لازم در مورد روش‌های توزیع و پخش، تبلیغات و بالاخره هزینه‌یابی و قیمت‌گذاری انجام می‌شود. مدیران بنگاه‌های اقتصادی باید همیشه مترصد دریافت و پردازش اطلاعات از محیط رقابتی باشند و محصولات موجود را بهبود بخشند. در غیر این صورت، فضا و فرصت را برای استفاده رقبا باز و آزاد خواهند گذاشت. در شرایط رقابت فشرده و نزدیکی سهم بازارها، یکی از چالش‌های مهم هر بنگاه اقتصادی، فشار روزافزون مصرف‌کنندگان نهایی و عوامل توزیع برای ارایه محصولات جدید و یا بازنگری و اصلاح و تکمیل و بازسازی محصولات موجود است. همچنین تامین‌کنندگان بالادست نیز برای فروش مواد اولیه جدید خود و یا خدمات نوینی که ارایه خواهند داد، بنگاه اقتصادی را تحت فشار قرار می‌دهند تا در مدیریت محصولات، اعمال تغییر، تنوع و تعمیم هر چه بیشتر بکوشند. نهایت اینکه، در این کتاب سعی شده است در صفحاتی معدود و با زبانی بسیار ساده، الزامات بنگاه‌های اقتصادی در زمینه مدیریت و توسعه محصولات و همچنین توقعات و نیازهای مشتریان بررسی و تحلیل گردد.",""],"pages_count":"64","keywords":null,"token":"006b8658f63c8bfd","created_at":"2019-10-01 12:49:51","updated_at":"2022-11-14 14:27:34","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-10-07 10:44:20","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917904","title":"دکتر محمد بلوریان تهرانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد بلوریان تهرانی","token":"ea56c5938443fe19","created_at":"2019-08-27 20:54:40","updated_at":"2019-08-27 20:54:40","national_code":null,"role":"translator"}],"writer_authors":[{"id":"1917904","title":"دکتر محمد بلوریان تهرانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر","lastname":"محمد بلوریان تهرانی","token":"ea56c5938443fe19","created_at":"2019-08-27 20:54:40","updated_at":"2019-08-27 20:54:40","national_code":null,"role":"translator"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784271","file":"5d931a387db206.21744486.pdf","book_id":"3795587","toc":[{"page":14,"title":"1- محصول چیست؟"},{"page":17,"title":"2- تفاوت مفهوم محصول و خدمت"},{"page":17,"title":"3- انواع محصولات از نظر مصرف"},{"page":19,"title":"4- انواع محصولات از نظر انتخاب"},{"page":20,"title":"5- انتخاب محصول برای توليد یا عرضه"},{"page":21,"title":"6- حجم توليد"},{"page":23,"title":"7- برش یا سطوح پنجگانه محصول"},{"page":24,"title":"8- تفاوت مفهوم محصول و برند"},{"page":25,"title":"9- خط محصول و ابعاد آن"},{"page":26,"title":"10- کيفيت محصول"},{"page":33,"title":"11- منحنی عمر محصول"},{"page":37,"title":"12- توسعه محصول جدید"},{"page":43,"title":"13- مدلهای توسعه محصول/توسعه برند"},{"page":45,"title":"14- تحقيق و توسعه"},{"page":47,"title":"15- بسته بندی محصولات"},{"page":51,"title":"16- نامگذاری "},{"page":55,"title":"17- جایگاه سازی در ذهن مشتری"},{"page":56,"title":"18- تمایز"},{"page":58,"title":"19- خدمات پس از فروش"},{"page":59,"title":"20- چند توصيه در مورد محصول"}],"created_at":"2019-10-01 12:49:52","updated_at":"2022-11-14 14:27:34","process_started_at":"2019-10-01 12:49:55","process_done_at":"2019-10-01 12:51:00","process_failed_at":null,"pages_count":"63","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"3f0daf8ea069b70de654fcf2270a30a6e7c3758c3a9c10c08d80abb0d5384c59f7fa23b4c998e22c16d31daad2c6f3f9d592965939f6ff01896cc9051a7f53c6","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۳"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"14926","title":"توسعه محصول جدید","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"c1620234d499e345","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:28:57","updated_at":"2019-10-07 10:44:20","study_fields":[{"id":"937","title":"کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید","degree_id":"10","token":"b50e542ed69f700c","books_count":"18","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2021-12-23 18:12:32","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"14929","title":"توسعه محصول و خدمت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"31f25bb03d992672","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:28:57","updated_at":"2019-10-07 10:44:20","study_fields":[{"id":"343","title":"مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی","degree_id":"10","token":"5ba4bfceed7f605b","books_count":"108","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"352","title":"مدیریت کسب و کار گرایش عملیات و زنجیره تامین","degree_id":"10","token":"a960dd618f873e7e","books_count":"77","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"355","title":"مدیریت کسب و کار گرایش فناوری","degree_id":"10","token":"1fbbe5af2715d838","books_count":"71","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-08-10 14:21:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87","ebook_price_en":"17500","urlify":"%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87","pages_count_fa":"۶۴","authorTitle":"دکتر محمد بلوریان تهرانی","tocStr":"1- محصول چیست؟, 2- تفاوت مفهوم محصول و خدمت, 3- انواع محصولات از نظر مصرف, 4- انواع محصولات از نظر انتخاب, 5- انتخاب محصول برای توليد یا عرضه, 6- حجم توليد, 7- برش یا سطوح پنجگانه محصول, 8- تفاوت مفهوم محصول و برند, 9- خط محصول و ابعاد آن, 10- کيفيت محصول, 11- منحنی عمر محصول, 12- توسعه محصول جدید, 13- مدلهای توسعه محصول/توسعه برند, 14- تحقيق و توسعه, 15- بسته بندی محصولات, 16- نامگذاری , 17- جایگاه سازی در ذهن مشتری, 18- تمایز, 19- خدمات پس از فروش, 20- چند توصيه در مورد محصول","url":"/preview/006b8658f63c8bfd/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19