موجک ها و کاربرد های آنها موجک ها و کاربرد های آنها

توضیحات

.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"موجک ها و کاربرد های آنها","price":"۱۴۱‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷۰‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۳۵‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۴۲‌,‌۳۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۴۱‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/02bd7818daccc0b8/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/02bd7818daccc0b8/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/02bd7818daccc0b8/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/02bd7818daccc0b8/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/02bd7818daccc0b8/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/02bd7818daccc0b8/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642081783","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۵","nobat_chap":1,"description":[".",""],"pages_count":1,"token":"02bd7818daccc0b8","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-23 15:33:54","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":10990,"title":"میشل میزیتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"میشل میزیتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"میشل","lastname":"میزیتی","token":"aedd0371d3c6c0f6","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799282,"author_id":10990,"created_at":"2022-11-23 15:33:53","updated_at":"2022-11-23 15:33:53","role":"writer"}},{"id":10992,"title":"ایو میزیتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ایو میزیتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"ایو","lastname":"میزیتی","token":"6ad06a826c03e8d5","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799282,"author_id":10992,"created_at":"2022-11-23 15:33:53","updated_at":"2022-11-23 15:33:53","role":"writer"}},{"id":10994,"title":"ژرژ اپنهایم","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ژرژ اپنهایم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"ژرژ","lastname":"اپنهایم","token":"d050f2de98cde8a9","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799282,"author_id":10994,"created_at":"2022-11-23 15:33:53","updated_at":"2022-11-23 15:33:53","role":"writer"}},{"id":10996,"title":"ژان میشل پوژی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ژان میشل پوژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"ژان","lastname":"میشل پوژی","token":"44ad053892fd5c65","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799282,"author_id":10996,"created_at":"2022-11-23 15:33:53","updated_at":"2022-11-23 15:33:53","role":"writer"}}],"translator_authors":[{"id":10998,"title":"دکتر مینا امین غفاری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر مینا امین غفاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"مینا امین غفاری","token":"09180ca43e0f0c59","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799282,"author_id":10998,"created_at":"2022-11-23 15:33:53","updated_at":"2022-11-23 15:33:53","role":"translator"}},{"id":11000,"title":"علی ابوالحسنی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علی ابوالحسنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"علی","lastname":"ابوالحسنی","token":"2b4fc3977fe79a7a","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799282,"author_id":11000,"created_at":"2022-11-23 15:33:53","updated_at":"2022-11-23 15:33:53","role":"translator"}}],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/02bd7818daccc0b8","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/02bd7818daccc0b8","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":10990,"title":"میشل میزیتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"میشل میزیتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"میشل","lastname":"میزیتی","token":"aedd0371d3c6c0f6","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799282,"author_id":10990,"created_at":"2022-11-23 15:33:53","updated_at":"2022-11-23 15:33:53","role":"writer"}},{"id":10992,"title":"ایو میزیتی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ایو میزیتی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"ایو","lastname":"میزیتی","token":"6ad06a826c03e8d5","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799282,"author_id":10992,"created_at":"2022-11-23 15:33:53","updated_at":"2022-11-23 15:33:53","role":"writer"}},{"id":10994,"title":"ژرژ اپنهایم","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ژرژ اپنهایم - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"ژرژ","lastname":"اپنهایم","token":"d050f2de98cde8a9","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799282,"author_id":10994,"created_at":"2022-11-23 15:33:53","updated_at":"2022-11-23 15:33:53","role":"writer"}},{"id":10996,"title":"ژان میشل پوژی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ژان میشل پوژی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"ژان","lastname":"میشل پوژی","token":"44ad053892fd5c65","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799282,"author_id":10996,"created_at":"2022-11-23 15:33:53","updated_at":"2022-11-23 15:33:53","role":"writer"}},{"id":10998,"title":"دکتر مینا امین غفاری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"دکتر مینا امین غفاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"دکتر","lastname":"مینا امین غفاری","token":"09180ca43e0f0c59","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799282,"author_id":10998,"created_at":"2022-11-23 15:33:53","updated_at":"2022-11-23 15:33:53","role":"translator"}},{"id":11000,"title":"علی ابوالحسنی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علی ابوالحسنی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"علی","lastname":"ابوالحسنی","token":"2b4fc3977fe79a7a","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799282,"author_id":11000,"created_at":"2022-11-23 15:33:53","updated_at":"2022-11-23 15:33:53","role":"translator"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":352,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"02bd7818daccc0b8","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۳۵۲"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":21367,"title":"ریاضیات","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ریاضیات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"7a9968d5dd25cc6d","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:34:38","updated_at":"2022-11-23 15:33:54","study_fields":[{"id":463,"title":" داروسازی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":" داروسازی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"8f0f45add61b123d","books_count":32,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-23 15:33:54","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":893,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:09:40"}]}]},{"id":21370,"title":"ریاضیات","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ریاضیات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b7c2539060302401","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:34:39","updated_at":"2022-11-23 15:33:54","study_fields":[{"id":802,"title":"تکنولوژی پرتودرمانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تکنولوژی پرتودرمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"0b5c46c90df9a9b5","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-23 15:33:54","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":893,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:09:40"}]},{"id":805,"title":"رادیوتراپی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"رادیوتراپی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"fd13ba063649ef20","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-23 15:33:54","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":893,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:09:40"}]},{"id":994,"title":"فناوری اطلاعات سلامت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فناوری اطلاعات سلامت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"58949f094701c717","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-23 15:33:54","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":893,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:09:40"}]}]},{"id":21373,"title":"ریاضیات","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"ریاضیات - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"2d06541661ef8aea","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:34:39","updated_at":"2022-11-23 15:33:54","study_fields":[{"id":760,"title":"تکنولوژی آبیاری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تکنولوژی آبیاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"8c4c972029d1ad2f","books_count":81,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-23 15:33:54","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":569,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:19:58"}]}]}],"study_fields":[{"id":463,"title":" داروسازی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":" داروسازی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"8f0f45add61b123d","books_count":32,"created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-11-23 15:33:54","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":893,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:09:40"}]},{"id":802,"title":"تکنولوژی پرتودرمانی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تکنولوژی پرتودرمانی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"0b5c46c90df9a9b5","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-23 15:33:54","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":893,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:09:40"}]},{"id":805,"title":"رادیوتراپی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"رادیوتراپی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"fd13ba063649ef20","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-23 15:33:54","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":893,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:09:40"}]},{"id":994,"title":"فناوری اطلاعات سلامت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فناوری اطلاعات سلامت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"58949f094701c717","books_count":17,"created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-11-23 15:33:54","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":893,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:09:40"}]},{"id":760,"title":"تکنولوژی آبیاری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"تکنولوژی آبیاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"8c4c972029d1ad2f","books_count":81,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-23 15:33:54","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":569,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:19:58"}]}],"study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":893,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:09:40"},{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":569,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-23 16:19:58"}],"views":1,"titleLink":"%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7","ebook_price_en":70500,"urlify":"%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"میشل میزیتی, ایو میزیتی, ژرژ اپنهایم, ژان میشل پوژی, دکتر مینا امین غفاری, علی ابوالحسنی","tocStr":"","url":"/preview/02bd7818daccc0b8/%D9%85%D9%88%D8%AC%DA%A9-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86%D9%87%D8%A7"}
{"toc":null,"pages_count":352,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"02bd7818daccc0b8","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/hLwdLwPVaLLunYzd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/otWeBpeQmMppmUzb.jpg","blurred":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/yxvQlJNRiWKGrPIK.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005113339644520223,0.0002193088755454518,0.9988391356227778,0.9990245927732425]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5714285969734192,"y":0.23186682164669037},{"x":0.41848739981651306,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9740705490112305,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.42184874415397644,0.1938168853521347,0.5714285969734192,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.243757426738739},{"x":0.6621848940849304,"y":0.243757426738739},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9720739126205444,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.243757426738739,0.6605042219161987,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.2378121316432953},{"x":0.63193279504776,"y":0.243757426738739},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2841854989528656},{"x":0.43697479367256165,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9928150177001953,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.43865546584129333,0.2378121316432953,0.6285714507102966,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.23543401062488556},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2378121316432953},{"x":0.4252100884914398,"y":0.27942925691604614},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9816706776618958,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.3327731192111969,0.23543401062488556,0.4252100884914398,0.27942925691604614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.19143876433372498},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20332936942577362},{"x":0.658823549747467,"y":0.28894174098968506},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9839257597923279,"dir":"ltr","boundary":[0.3294537913799286,0.18443876433372497,0.663823549747467,0.29594174098968506],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3674197494983673},{"x":0.561344563961029,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5109243988990784,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9881707429885864,"dir":"rtl","str":"میشل","boundary":[0.5109243988990784,0.3686088025569916,0.561344563961029,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3686088025569916},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3876337707042694},{"x":0.43865546584129333,"y":0.3888228237628937}]},"confidence":0.9809067249298096,"dir":"rtl","str":"میزیتی","boundary":[0.43865546584129333,0.36979785561561584,0.5042017102241516,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.9754506945610046,"dir":"rtl","str":"ایو","boundary":[0.5226891040802002,0.3947681188583374,0.5495798587799072,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.39595720171928406},{"x":0.5159664154052734,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4137931168079376},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9757903218269348,"dir":"rtl","str":"میزیتی","boundary":[0.45042017102241516,0.39595720171928406,0.5159664154052734,0.4137931168079376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3674197494983673},{"x":0.561344563961029,"y":0.41260403394699097},{"x":0.440336138010025,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9799587726593018,"dir":"ltr","boundary":[0.43365546584129333,0.36279785561561584,0.5663445639610291,0.419604033946991],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5159664154052734,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9771108031272888,"dir":"rtl","str":"ژرژ","boundary":[0.5159664154052734,0.4209274649620056,0.5495798587799072,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.4209274649620056},{"x":0.507563054561615,"y":0.4209274649620056},{"x":0.507563054561615,"y":0.43995243310928345},{"x":0.45042017102241516,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.974797785282135,"dir":"rtl","str":"اپنهایم","boundary":[0.45042017102241516,0.4209274649620056,0.507563054561615,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5731092691421509,"y":0.464922696352005},{"x":0.5394958257675171,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9914218187332153,"dir":"rtl","str":"ژان","boundary":[0.5394958257675171,0.4447086751461029,0.5731092691421509,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4458977282047272},{"x":0.5327731370925903,"y":0.46611177921295166},{"x":0.48235294222831726,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9905739426612854,"dir":"rtl","str":"میشل","boundary":[0.48067227005958557,0.4458977282047272,0.5327731370925903,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4458977282047272},{"x":0.4756302535533905,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4268907606601715,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9910427927970886,"dir":"rtl","str":"پوژی","boundary":[0.4252100884914398,0.4458977282047272,0.4756302535533905,0.46611177921295166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4209274649620056},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4268907606601715,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9836023449897766,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.4139274649620056,0.5781092691421509,0.47311177921295167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5326991677284241},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.8804628252983093,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.48739495873451233,0.5148632526397705,0.5310924649238586,0.5326991677284241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5148632526397705},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5160523056983948},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5326991677284241},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.8804628252983093,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.5078632526397705,0.5360924649238586,0.5396991677284241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5612366199493408},{"x":0.556302547454834,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9931175708770752,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.556302547454834,0.5434007048606873,0.6000000238418579,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5612366199493408},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9874985218048096,"dir":"rtl","str":"مینا","boundary":[0.5159664154052734,0.5434007048606873,0.5495798587799072,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5612366199493408},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9830682277679443,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.46722689270973206,0.5434007048606873,0.5092437267303467,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5434007048606873},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5434007048606873},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5612366199493408},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9692816734313965,"dir":"rtl","str":"غفاری","boundary":[0.40672269463539124,0.5434007048606873,0.46554622054100037,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9876431226730347,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5798319578170776,0.5695600509643555,0.6000000238418579,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9875206351280212,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5529412031173706,0.5695600509643555,0.5764706134796143,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9795413017272949,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5226891040802002,0.5695600509643555,0.5478991866111755,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5838287472724915},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9926614165306091,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.48235294222831726,0.5695600509643555,0.5193277597427368,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5838287472724915},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9922338724136353,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4470588266849518,0.5695600509643555,0.4789915978908539,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5838287472724915},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.9845304489135742,"dir":"rtl","str":"امیرکبیر","boundary":[0.40504202246665955,0.5695600509643555,0.4436974823474884,0.5838287472724915]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9428123235702515,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.5394958257675171,0.5957193970680237,0.5764706134796143,0.6147443652153015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5957193970680237},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6147443652153015},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9787967801094055,"dir":"rtl","str":"ابوالحسنی","boundary":[0.43529412150382996,0.5957193970680237,0.5327731370925903,0.6147443652153015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6147443652153015},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6147443652153015}]},"confidence":0.9825995564460754,"dir":"ltr","boundary":[0.40004202246665954,0.5364007048606872,0.6050000238418579,0.6217443652153015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.8812395930290222,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6302521228790283,0.7931034564971924,0.6857143044471741,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9887593984603882,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5495798587799072,0.7931034564971924,0.6252101063728333,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8133174777030945},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9844069480895996,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.49915966391563416,0.7931034564971924,0.5462185144424438,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9858379364013672,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4268907606601715,0.7931034564971924,0.4941176474094391,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8133174777030945},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9796338677406311,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3630252182483673,0.7931034564971924,0.42016807198524475,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9736883640289307,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.30924370884895325,0.7931034564971924,0.35966387391090393,0.8133174777030945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9681118130683899,"dir":"ltr","boundary":[0.30424370884895324,0.7861034564971924,0.6907143044471741,0.8203174777030945],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/IfbcEohJUzALSWlJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/RTHoaHLOXvWbSHCB.jpg","blurred":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/AHrsyLgispfoCNZn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034467905208844095,0.00023711500980508582,0.9985510203938525,0.9990367719855275]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7579832077026367,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7378151416778564,"y":0.21615201234817505}]},"confidence":0.9677513837814331,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7445378303527832,0.2102137804031372,0.7529411911964417,0.22209025919437408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7361344695091248,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.29531317949295044,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7411764860153198,0.20902612805366516,0.7361344695091248,0.21615201234817505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.20902612805366516},{"x":0.7579832077026367,"y":0.21615201234817505},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.8836966156959534,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.20202612805366515,0.7579411911964417,0.2290902591943741],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7210084199905396,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.42003703117370605,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7210084199905396,0.20665083825588226,0.7378151416778564,0.22327791154384613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.4520936608314514,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.7126050591468811,0.20665083825588226,0.7193277478218079,0.22327791154384613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20665083825588226},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22327791154384613},{"x":0.7126050591468811,"y":0.22327791154384613}]},"confidence":0.43205827474594116,"dir":"ltr","boundary":[0.7076050591468811,0.19965083825588226,0.7428151416778564,0.23027791154384614],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7848739624023438,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.884967565536499,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7546218633651733,0.26128265261650085,0.7848739624023438,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7495798468589783,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2719714939594269},{"x":0.707563042640686,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9903290867805481,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.707563042640686,0.26128265261650085,0.7495798468589783,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7042016983032227,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2719714939594269}]},"confidence":0.9783796072006226,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6789916157722473,0.26128265261650085,0.7042016983032227,0.2719714939594269]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2695961892604828},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7462185025215149,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9806532263755798,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7462185025215149,0.27078384160995483,0.7848739624023438,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7445378303527832,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2826603353023529},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.9659236073493958,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7126050591468811,0.27078384160995483,0.7445378303527832,0.2826603353023529]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7092437148094177,"y":0.27078384160995483},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28384798765182495},{"x":0.6789916157722473,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9266762733459473,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6789916157722473,0.2719714939594269,0.7092437148094177,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2600950002670288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2826603353023529},{"x":0.6789916157722473,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9594510793685913,"dir":"ltr","boundary":[0.6739916157722473,0.25428265261650085,0.7898739624023438,0.2896603353023529],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.31353920698165894},{"x":0.7344537973403931,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.985576868057251,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.7344537973403931,0.2980997562408447,0.7848739624023438,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7277311086654663,"y":0.31353920698165894},{"x":0.707563042640686,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9922088980674744,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.707563042640686,0.2980997562408447,0.7277311086654663,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7142857313156128,"y":0.31353920698165894},{"x":0.658823549747467,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9891893863677979,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.658823549747467,0.2980997562408447,0.7142857313156128,0.31353920698165894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2980997562408447},{"x":0.6487395167350769,"y":0.31353920698165894},{"x":0.6201680898666382,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9787505269050598,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6201680898666382,0.2980997562408447,0.6487395167350769,0.31353920698165894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3147268295288086},{"x":0.6201680898666382,"y":0.31353920698165894}]},"confidence":0.9861688613891602,"dir":"ltr","boundary":[0.6151680898666382,0.2910997562408447,0.7898739624023438,0.3217268295288086],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3372921645641327},{"x":0.756302535533905,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9890351891517639,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.756302535533905,0.3242280185222626,0.7848739624023438,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3372921645641327},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9898268580436707,"dir":"rtl","str":"میشل","boundary":[0.7159664034843445,0.3242280185222626,0.7478991746902466,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9879117608070374,"dir":"rtl","str":"میزیتی","boundary":[0.6739495992660522,0.3242280185222626,0.7092437148094177,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9819477200508118,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6655462384223938,0.3242280185222626,0.6705882549285889,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3242280185222626},{"x":0.658823549747467,"y":0.3242280185222626},{"x":0.658823549747467,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.987267017364502,"dir":"rtl","str":"ایو","boundary":[0.6453781723976135,0.3242280185222626,0.658823549747467,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3372921645641327},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9831945896148682,"dir":"rtl","str":"میزیتی","boundary":[0.6033613681793213,0.3242280185222626,0.6386554837226868,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9719863533973694,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5966386795043945,0.3242280185222626,0.6016806960105896,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9954389333724976,"dir":"rtl","str":"ژرژ","boundary":[0.5714285969734192,0.3242280185222626,0.5882353186607361,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3372921645641327},{"x":0.529411792755127,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9818037152290344,"dir":"rtl","str":"اپنهایم","boundary":[0.529411792755127,0.3242280185222626,0.5647059082984924,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3372921645641327},{"x":0.5226891040802002,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9525534510612488,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5226891040802002,0.3242280185222626,0.5260504484176636,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3372921645641327},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9924938082695007,"dir":"rtl","str":"ژان","boundary":[0.4957983195781708,0.3242280185222626,0.5142857432365417,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3242280185222626},{"x":0.489075630903244,"y":0.3242280185222626},{"x":0.489075630903244,"y":0.3372921645641327},{"x":0.45546218752861023,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9921450018882751,"dir":"rtl","str":"میشل","boundary":[0.45546218752861023,0.3242280185222626,0.489075630903244,0.3372921645641327]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3242280185222626},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3242280185222626},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3372921645641327},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9895006418228149,"dir":"rtl","str":"پوژی","boundary":[0.41848739981651306,0.3242280185222626,0.44873949885368347,0.3372921645641327]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3372921645641327},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9867170453071594,"dir":"ltr","boundary":[0.41348739981651306,0.31722801852226257,0.7898739624023438,0.3442921645641327],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2969121038913727},{"x":0.27731093764305115,"y":0.2980997562408447},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21176470816135406,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9908207654953003,"dir":"ltr","str":"Wavelets","boundary":[0.21176470816135406,0.2969121038913727,0.27731093764305115,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2980997562408447},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3099762499332428},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9923921823501587,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.2823529541492462,0.2980997562408447,0.3126050531864166,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.2980997562408447},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2980997562408447},{"x":0.35798320174217224,"y":0.3099762499332428},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.99028480052948,"dir":"ltr","str":"Their","boundary":[0.3176470696926117,0.2980997562408447,0.35798320174217224,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4588235318660736,"y":0.31116390228271484},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9782227873802185,"dir":"ltr","str":"Applications","boundary":[0.3630252182483673,0.2980997562408447,0.4588235318660736,0.31116390228271484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2969121038913727},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2980997562408447},{"x":0.4588235318660736,"y":0.31116390228271484},{"x":0.21176470816135406,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9854942560195923,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.2899121038913727,0.4638235318660736,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3527315855026245},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3527315855026245},{"x":0.22857142984867096,"y":0.36342042684555054},{"x":0.21176470816135406,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9653306007385254,"dir":"ltr","str":"By","boundary":[0.21176470816135406,0.3527315855026245,0.22857142984867096,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3527315855026245},{"x":0.23361344635486603,"y":0.36342042684555054},{"x":0.23193277418613434,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9792414903640747,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.23193277418613434,0.3527315855026245,0.23361344635486603,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3527315855026245},{"x":0.2857142984867096,"y":0.36342042684555054},{"x":0.2386554628610611,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9910995960235596,"dir":"ltr","str":"Michel","boundary":[0.2386554628610611,0.3527315855026245,0.2857142984867096,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3294117748737335,"y":0.36342042684555054},{"x":0.29243698716163635,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9847211837768555,"dir":"ltr","str":"Misiti","boundary":[0.29243698716163635,0.3527315855026245,0.3294117748737335,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3527315855026245},{"x":0.3344537913799286,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3327731192111969,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9444750547409058,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3327731192111969,0.3527315855026245,0.3344537913799286,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.3527315855026245},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3527315855026245},{"x":0.37310925126075745,"y":0.36342042684555054},{"x":0.33949580788612366,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9916098117828369,"dir":"ltr","str":"Yves","boundary":[0.33949580788612366,0.3527315855026245,0.37310925126075745,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3527315855026245},{"x":0.41680672764778137,"y":0.3527315855026245},{"x":0.41680672764778137,"y":0.36342042684555054},{"x":0.3798319399356842,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9873961806297302,"dir":"ltr","str":"Misiti","boundary":[0.3798319399356842,0.3527315855026245,0.41680672764778137,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3527315855026245},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3527315855026245},{"x":0.42184874415397644,"y":0.36342042684555054},{"x":0.41848739981651306,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9755569696426392,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.41848739981651306,0.3527315855026245,0.42184874415397644,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.3527315855026245},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3527315855026245},{"x":0.48235294222831726,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4268907606601715,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9965887665748596,"dir":"ltr","str":"Georges","boundary":[0.4268907606601715,0.3527315855026245,0.48235294222831726,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5663865804672241,"y":0.36342042684555054},{"x":0.489075630903244,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9947153925895691,"dir":"ltr","str":"Oppenheim","boundary":[0.489075630903244,0.3527315855026245,0.5663865804672241,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5697479248046875,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5680672526359558,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9800717234611511,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5680672526359558,0.3527315855026245,0.5697479248046875,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6033613681793213,"y":0.36342042684555054},{"x":0.5747899413108826,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9917338490486145,"dir":"ltr","str":"Jean","boundary":[0.5747899413108826,0.3527315855026245,0.6033613681793213,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3527315855026245},{"x":0.610084056854248,"y":0.3527315855026245},{"x":0.610084056854248,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6033613681793213,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.987646758556366,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.6033613681793213,0.3527315855026245,0.610084056854248,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6571428775787354,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6184874176979065,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9945814609527588,"dir":"ltr","str":"Michel","boundary":[0.6184874176979065,0.3527315855026245,0.6571428775787354,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7008403539657593,"y":0.36342042684555054},{"x":0.6638655662536621,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9832473397254944,"dir":"ltr","str":"Poggi","boundary":[0.6638655662536621,0.3527315855026245,0.7008403539657593,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3895486891269684},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9877513647079468,"dir":"ltr","str":"ISTE","boundary":[0.21176470816135406,0.3800475001335144,0.24201680719852448,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3800475001335144},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3895486891269684},{"x":0.24369747936725616,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9639292359352112,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.3800475001335144,0.24537815153598785,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2504201829433441,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9912070631980896,"dir":"ltr","str":"Ltd","boundary":[0.2504201829433441,0.3800475001335144,0.2705882489681244,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.3800475001335144},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3800475001335144},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3895486891269684},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9692906737327576,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.27563026547431946,0.3800475001335144,0.27731093764305115,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.3800475001335144},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3800475001335144},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3895486891269684},{"x":0.2823529541492462,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9646667838096619,"dir":"ltr","str":"2007","boundary":[0.2823529541492462,0.3800475001335144,0.31092438101768494,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3800475001335144},{"x":0.3142857253551483,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9880433082580566,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3126050531864166,0.3800475001335144,0.3142857253551483,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3800475001335144},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3895486891269684},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9918292760848999,"dir":"ltr","str":"LAVOISIER","boundary":[0.3210084140300751,0.3800475001335144,0.4000000059604645,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.3800475001335144},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3800475001335144},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4000000059604645,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9589890837669373,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4000000059604645,0.3800475001335144,0.40168067812919617,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.3800475001335144},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3800475001335144},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4084033668041229,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9792050123214722,"dir":"ltr","str":"2003","boundary":[0.4084033668041229,0.3800475001335144,0.43529412150382996,0.3895486891269684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3895486891269684},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9866982102394104,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.3457315855026245,0.7058403539657593,0.3965486891269684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.8736938834190369,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7495798468589783,0.37648457288742065,0.7848739624023438,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9709562063217163,"dir":"rtl","str":"مینا","boundary":[0.7226890921592712,0.37648457288742065,0.7428571581840515,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9735220074653625,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.6907563209533691,0.37648457288742065,0.7159664034843445,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6890756487846375,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9838364720344543,"dir":"rtl","str":"غفاری","boundary":[0.6571428775787354,0.37648457288742065,0.6890756487846375,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.37648457288742065},{"x":0.653781533241272,"y":0.37648457288742065},{"x":0.653781533241272,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9619349837303162,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.37648457288742065,0.653781533241272,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6403361558914185,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9782450795173645,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6184874176979065,0.37648457288742065,0.6403361558914185,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6117647290229797,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9832895398139954,"dir":"rtl","str":"ابوالحسنی","boundary":[0.5529412031173706,0.37648457288742065,0.6117647290229797,0.3895486891269684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3895486891269684},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.961672306060791,"dir":"ltr","boundary":[0.5479412031173706,0.36948457288742065,0.7898739624023438,0.3965486891269684],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41567695140838623},{"x":0.7411764860153198,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9122122526168823,"dir":"rtl","str":"ویراسته","boundary":[0.7411764860153198,0.4026128351688385,0.7848739624023438,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7327731251716614,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6941176652908325,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9876630902290344,"dir":"rtl","str":"علیرضا","boundary":[0.6941176652908325,0.4026128351688385,0.7327731251716614,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4026128351688385},{"x":0.6873949766159058,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9809345006942749,"dir":"rtl","str":"رحمتی","boundary":[0.6487395167350769,0.4026128351688385,0.6873949766159058,0.41567695140838623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4026128351688385},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41567695140838623},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4168646037578583}]},"confidence":0.9564520716667175,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.3956128351688385,0.7898739624023438,0.42267695140838624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9579172134399414,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.7445378303527832,0.42874109745025635,0.7848739624023438,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7378151416778564,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9854987859725952,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7193277478218079,0.42874109745025635,0.7378151416778564,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7176470756530762,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9463305473327637,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.42874109745025635,0.7176470756530762,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.42874109745025635},{"x":0.707563042640686,"y":0.42874109745025635},{"x":0.707563042640686,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9827628135681152,"dir":"rtl","str":"الهه","boundary":[0.6873949766159058,0.42874109745025635,0.707563042640686,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42874109745025635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4406175911426544},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9883174896240234,"dir":"rtl","str":"احمدی","boundary":[0.6386554837226868,0.42874109745025635,0.6789916157722473,0.4406175911426544]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.42874109745025635},{"x":0.63193279504776,"y":0.42874109745025635},{"x":0.63193279504776,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9893360733985901,"dir":"rtl","str":"میرقائد","boundary":[0.5932773351669312,0.42874109745025635,0.63193279504776,0.4406175911426544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4406175911426544}]},"confidence":0.9796161651611328,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.42174109745025634,0.7898739624023438,0.4476175911426544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9323017001152039,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7428571581840515,0.44893112778663635,0.7831932902336121,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9944846034049988,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6873949766159058,0.44893112778663635,0.7361344695091248,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9926382899284363,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6487395167350769,0.44893112778663635,0.6789916157722473,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6420168280601501,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9956055283546448,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5983193516731262,0.44893112778663635,0.6420168280601501,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5915966629981995,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9919589757919312,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5529412031173706,0.44893112778663635,0.5915966629981995,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5462185144424438,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46318289637565613},{"x":0.5109243988990784,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9860976338386536,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5109243988990784,0.44893112778663635,0.5462185144424438,0.46318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5109243988990784,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9836776256561279,"dir":"ltr","boundary":[0.5059243988990784,0.44193112778663635,0.7881932902336121,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.470308780670166},{"x":0.7815126180648804,"y":0.470308780670166},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4869358539581299},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.9899564385414124,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7663865685462952,0.470308780670166,0.7815126180648804,0.4869358539581299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7546218633651733,"y":0.470308780670166},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9897796511650085,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7378151416778564,0.46912112832069397,0.7529411911964417,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4845605790615082},{"x":0.729411780834198,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9629718065261841,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7310924530029297,0.46912112832069397,0.7327731251716614,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7210084199905396,"y":0.46912112832069397},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9381719827651978,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.6890756487846375,0.4679335057735443,0.7210084199905396,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.9857255816459656,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7394958138465881,0.49168646335601807,0.7831932902336121,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7327731251716614,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5071259140968323},{"x":0.729411780834198,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.939339816570282,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.49168646335601807,0.7327731251716614,0.5071259140968323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.490498811006546},{"x":0.7176470756530762,"y":0.490498811006546},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5071259140968323},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9204177856445312,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6857143044471741,0.490498811006546,0.7159664034843445,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4679335057735443},{"x":0.7831932902336121,"y":0.470308780670166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9641720652580261,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.4609335057735443,0.7881932902336121,0.5153135366439819],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9463443160057068,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.7697479128837585,0.5130641460418701,0.7865546345710754,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9404187202453613,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7647058963775635,0.5130641460418701,0.7680672407150269,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5285035371780396},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.41175657510757446,"dir":"rtl","str":"۳۰۰۰۰","boundary":[0.7126050591468811,0.5130641460418701,0.7529411911964417,0.5285035371780396]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.975138247013092,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.6756302714347839,0.5130641460418701,0.6991596817970276,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5285035371780396},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.7652804255485535,"dir":"ltr","boundary":[0.6706302714347839,0.5060641460418701,0.7915546345710754,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9924154877662659,"dir":"rtl","str":"ویرایش","boundary":[0.7411764860153198,0.5344418287277222,0.7848739624023438,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5498812198638916},{"x":0.729411780834198,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9949011206626892,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.5344418287277222,0.7344537973403931,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9874792098999023,"dir":"rtl","str":"آماده","boundary":[0.6957983374595642,0.5344418287277222,0.7210084199905396,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5498812198638916},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9904833436012268,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6605042219161987,0.5344418287277222,0.6941176652908325,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9912358522415161,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6252101063728333,0.5344418287277222,0.6554622054100037,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5486935973167419},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9950017333030701,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6117647290229797,0.5344418287277222,0.6184874176979065,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5498812198638916},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9943728446960449,"dir":"rtl","str":"مترجمان","boundary":[0.5546218752861023,0.5344418287277222,0.6033613681793213,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5486935973167419},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9950829148292542,"dir":"rtl","str":"انجام","boundary":[0.5193277597427368,0.5344418287277222,0.5462185144424438,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9950265884399414,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.4907563030719757,0.5344418287277222,0.5109243988990784,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5344418287277222},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5344418287277222},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9869036078453064,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.4773109257221222,0.5344418287277222,0.48739495873451233,0.5486935973167419]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5344418287277222},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5486935973167419},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5486935973167419}]},"confidence":0.9693294167518616,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4722689092159271,0.5344418287277222,0.4739495813846588,0.5486935973167419]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7848739624023438,"y":0.551068902015686},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.9916629195213318,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.5274418287277222,0.7898739624023438,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7831932902336121,"y":0.570071280002594},{"x":0.7647058963775635,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9893575310707092,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7647058963775635,0.5570071339607239,0.7831932902336121,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7579832077026367,"y":0.570071280002594},{"x":0.7327731251716614,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9856283068656921,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7327731251716614,0.5570071339607239,0.7579832077026367,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7243697643280029,"y":0.570071280002594},{"x":0.6991596817970276,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9908237457275391,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6991596817970276,0.5570071339607239,0.7243697643280029,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6924369931221008,"y":0.570071280002594},{"x":0.6504201889038086,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.8872256875038147,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6504201889038086,0.5570071339607239,0.6924369931221008,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6436975002288818,"y":0.570071280002594},{"x":0.5949580073356628,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9936193227767944,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5949580073356628,0.5570071339607239,0.6436975002288818,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5882353186607361,"y":0.570071280002594},{"x":0.5579832196235657,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9918540716171265,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5579832196235657,0.5570071339607239,0.5882353186607361,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5512605309486389,"y":0.570071280002594},{"x":0.507563054561615,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9945671558380127,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.507563054561615,0.5570071339607239,0.5512605309486389,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5008403658866882,"y":0.570071280002594},{"x":0.462184876203537,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9906041026115417,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.462184876203537,0.5570071339607239,0.5008403658866882,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5570071339607239},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5570071339607239},{"x":0.45378151535987854,"y":0.570071280002594},{"x":0.41848739981651306,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9904630780220032,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.41848739981651306,0.5570071339607239,0.45378151535987854,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5570071339607239},{"x":0.4117647111415863,"y":0.570071280002594},{"x":0.37142857909202576,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9959914088249207,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.37142857909202576,0.5570071339607239,0.4117647111415863,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5570071339607239},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5570071339607239},{"x":0.3630252182483673,"y":0.570071280002594},{"x":0.34117648005485535,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.99715256690979,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.34117648005485535,0.5570071339607239,0.3630252182483673,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5570071339607239},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5570071339607239},{"x":0.33949580788612366,"y":0.570071280002594},{"x":0.3344537913799286,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9785313010215759,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.5570071339607239,0.33949580788612366,0.570071280002594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5570071339607239},{"x":0.7831932902336121,"y":0.570071280002594},{"x":0.3344537913799286,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9819251298904419,"dir":"ltr","boundary":[0.3294537913799286,0.5500071339607239,0.7881932902336121,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.974556565284729,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7579832077026367,0.5783848166465759,0.7831932902336121,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5914489030838013},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9396986961364746,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.5783848166465759,0.7495798468589783,0.5914489030838013]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5914489030838013},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9512544870376587,"dir":"rtl","str":"۳-۱۷۸-۲۰۸-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5747899413108826,0.5771971344947815,0.7260504364967346,0.5914489030838013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5771971344947815},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5926365852355957},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9549659490585327,"dir":"ltr","boundary":[0.5697899413108826,0.5701971344947815,0.7881932902336121,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9939422607421875,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7613445520401001,0.5973871946334839,0.7831932902336121,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5973871946334839},{"x":0.756302535533905,"y":0.5973871946334839},{"x":0.756302535533905,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9903784990310669,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7243697643280029,0.5973871946334839,0.756302535533905,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9458508491516113,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.5985748171806335,0.7193277478218079,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6092636585235596},{"x":0.680672287940979,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9900305271148682,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.680672287940979,0.5985748171806335,0.7092437148094177,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.98714280128479,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.6504201889038086,0.5985748171806335,0.6756302714347839,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.42997655272483826,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6420168280601501,0.5985748171806335,0.6470588445663452,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6104512810707092},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9922677278518677,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6033613681793213,0.5985748171806335,0.6369748115539551,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9904779195785522,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5697479248046875,0.5985748171806335,0.6000000238418579,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6104512810707092},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9856293201446533,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5361344814300537,0.5985748171806335,0.5630252361297607,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9742149114608765,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.5903871946334839,0.7881932902336121,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6104512810707092},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9899463653564453,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.42352941632270813,0.5985748171806335,0.4420168101787567,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5985748171806335},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5985748171806335},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6104512810707092},{"x":0.413445383310318,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9745646715164185,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.413445383310318,0.5985748171806335,0.41680672764778137,0.6104512810707092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5985748171806335},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5985748171806335},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6116389632225037},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9663562774658203,"dir":"rtl","str":"۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹","boundary":[0.23529411852359772,0.5985748171806335,0.41848739981651306,0.6116389632225037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6116389632225037},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.9696649312973022,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.5915748171806335,0.4470168101787567,0.6186389632225037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9913986921310425,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7630252242088318,0.6163895726203918,0.7831932902336121,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6163895726203918},{"x":0.756302535533905,"y":0.6163895726203918},{"x":0.756302535533905,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9953063726425171,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7310924530029297,0.6163895726203918,0.756302535533905,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9641984701156616,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.6163895726203918,0.7210084199905396,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9920424818992615,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6924369931221008,0.6163895726203918,0.7126050591468811,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9892370104789734,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.6605042219161987,0.6163895726203918,0.6840336322784424,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.5769109725952148,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.6487395167350769,0.6163895726203918,0.6521008610725403,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9849034547805786,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6218487620353699,0.6163895726203918,0.6420168280601501,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6163895726203918},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9811076521873474,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5915966629981995,0.6163895726203918,0.6134454011917114,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9823755025863647,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.5647059082984924,0.6163895726203918,0.5865546464920044,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6306413412094116},{"x":0.534453809261322,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9919127821922302,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.534453809261322,0.6163895726203918,0.5529412031173706,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6163895726203918},{"x":0.529411792755127,"y":0.6163895726203918},{"x":0.529411792755127,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9829318523406982,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5277311205863953,0.6163895726203918,0.529411792755127,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6163895726203918},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6306413412094116},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9866101741790771,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.48403361439704895,0.6163895726203918,0.5260504484176636,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6163895726203918},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6163895726203918},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6306413412094116},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.8978920578956604,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4789915978908539,0.6163895726203918,0.48067227005958557,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6306413412094116},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.6741783618927002,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.46890756487846375,0.6163895726203918,0.4739495813846588,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6163895726203918},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6163895726203918},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6306413412094116},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9890564680099487,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.43361344933509827,0.6163895726203918,0.46554622054100037,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6163895726203918},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6306413412094116},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9883512854576111,"dir":"rtl","str":"بهمن","boundary":[0.40672269463539124,0.6163895726203918,0.4252100884914398,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.5336804389953613,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.3932773172855377,0.6163895726203918,0.3983193337917328,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.6163895726203918},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6163895726203918},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6306413412094116},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9797050952911377,"dir":"rtl","str":"پلاک","boundary":[0.36974790692329407,0.6163895726203918,0.38823530077934265,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.668466329574585,"dir":"rtl","str":"۸۷","boundary":[0.3495798408985138,0.6163895726203918,0.3613445460796356,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6306413412094116},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.5096814036369324,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.33949580788612366,0.6163895726203918,0.3445378243923187,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6163895726203918},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6306413412094116},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.85075843334198,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.3176470696926117,0.6163895726203918,0.3327731192111969,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6163895726203918},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6163895726203918},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6306413412094116},{"x":0.289075642824173,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9809635281562805,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.289075642824173,0.6163895726203918,0.31092438101768494,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6306413412094116},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.5148041844367981,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.27899160981178284,0.6163895726203918,0.2840336263179779,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6306413412094116},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9892922639846802,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.2571428716182709,0.6163895726203918,0.2722689211368561,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6163895726203918},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6306413412094116},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9263037443161011,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.23361344635486603,0.6163895726203918,0.2504201829433441,0.6306413412094116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6306413412094116},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9462658166885376,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.6093895726203918,0.7881932902336121,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7831932902336121,"y":0.646080732345581},{"x":0.7647058963775635,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9883335828781128,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7647058963775635,0.6342042684555054,0.7831932902336121,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7613445520401001,"y":0.646080732345581},{"x":0.7579832077026367,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9640206694602966,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.6330166459083557,0.7613445520401001,0.646080732345581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7613445520401001,"y":0.646080732345581},{"x":0.6386554837226868,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9805822372436523,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۶۷۸۹۶-۶۶۴۰۵۱۳۲","boundary":[0.6386554837226868,0.6330166459083557,0.7613445520401001,0.646080732345581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6386554837226868,"y":0.646080732345581}]},"confidence":0.9812387824058533,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.6260166459083557,0.7881932902336121,0.6542684144973755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6638954877853394},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9186704158782959,"dir":"rtl","str":"وبگاه","boundary":[0.7596638798713684,0.6496437191963196,0.7848739624023438,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6638954877853394},{"x":0.756302535533905,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.7099067568778992,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6496437191963196,0.7579832077026367,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6496437191963196},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6638954877853394},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9897541999816895,"dir":"rtl","str":"http://sina.sharif.ir/~publishing","boundary":[0.5378151535987854,0.6496437191963196,0.7411764860153198,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6532066464424133},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6532066464424133},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6638954877853394},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9880200028419495,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.4722689092159271,0.6532066464424133,0.49747899174690247,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6532066464424133},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6532066464424133},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6638954877853394},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9869241118431091,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.41680672764778137,0.6532066464424133,0.46722689270973206,0.6638954877853394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6627078652381897},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9246001243591309,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4100840389728546,0.6532066464424133,0.4151260554790497,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6484560370445251},{"x":0.8571428656578064,"y":0.6508313417434692},{"x":0.8571428656578064,"y":0.665083110332489},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6638954877853394}]},"confidence":0.9759065508842468,"dir":"ltr","boundary":[0.4050840389728546,0.6414560370445251,0.8621428656578064,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9945325255393982,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.4638655483722687,0.6698337197303772,0.4941176474094391,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6793349385261536},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9920204877853394,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.4252100884914398,0.6698337197303772,0.4588235318660736,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6698337197303772},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6698337197303772},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6805225610733032},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9557262659072876,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.41680672764778137,0.6698337197303772,0.42184874415397644,0.6805225610733032]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6793349385261536},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900015592575073,"dir":"ltr","boundary":[0.41180672764778137,0.6628337197303772,0.4991176474094391,0.6863349385261536],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7517814636230469},{"x":0.756302535533905,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9849852323532104,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.756302535533905,0.7434679269790649,0.7848739624023438,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7434679269790649},{"x":0.75126051902771,"y":0.7434679269790649},{"x":0.75126051902771,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9916233420372009,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7193277478218079,0.7434679269790649,0.75126051902771,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9759087562561035,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6941176652908325,0.7434679269790649,0.7176470756530762,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9137056469917297,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6890756487846375,0.7434679269790649,0.6924369931221008,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9368143677711487,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6722689270973206,0.7434679269790649,0.6840336322784424,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7434679269790649},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9073778986930847,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6705882549285889,0.7434679269790649,0.6722689270973206,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7434679269790649},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9681394100189209,"dir":"ltr","boundary":[0.6655882549285889,0.7364679269790649,0.7898739624023438,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7831932902336121,"y":0.764845609664917},{"x":0.7529411911964417,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9851346611976624,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7529411911964417,0.7529691457748413,0.7831932902336121,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7478991746902466,"y":0.764845609664917},{"x":0.7462185025215149,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9322288036346436,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.7529691457748413,0.7478991746902466,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7428571581840515,"y":0.764845609664917},{"x":0.7260504364967346,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9881444573402405,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7260504364967346,0.7529691457748413,0.7428571581840515,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7193277478218079,"y":0.764845609664917},{"x":0.702521026134491,"y":0.764845609664917}]},"confidence":0.9748522639274597,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.702521026134491,0.7529691457748413,0.7193277478218079,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9227666854858398,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6974790096282959,0.7529691457748413,0.6991596817970276,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9378427267074585,"dir":"rtl","str":"2007","boundary":[0.6672269105911255,0.7529691457748413,0.6924369931221008,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7517814636230469},{"x":0.729411780834198,"y":0.7529691457748413},{"x":0.729411780834198,"y":0.764845609664917},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.8884328603744507,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.5949580073356628,0.7517814636230469,0.729411780834198,0.764845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7517814636230469},{"x":0.534453809261322,"y":0.7517814636230469},{"x":0.534453809261322,"y":0.7636579275131226},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9847953915596008,"dir":"rtl","str":"Wavelets","boundary":[0.48571428656578064,0.7517814636230469,0.534453809261322,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.7517814636230469},{"x":0.556302547454834,"y":0.7517814636230469},{"x":0.556302547454834,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9981836676597595,"dir":"rtl","str":"and","boundary":[0.5361344814300537,0.7517814636230469,0.556302547454834,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7517814636230469},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9953033328056335,"dir":"rtl","str":"Their","boundary":[0.5596638917922974,0.7517814636230469,0.5882353186607361,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7636579275131226},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9958720803260803,"dir":"rtl","str":"Applications","boundary":[0.5949580073356628,0.7517814636230469,0.6605042219161987,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.775534451007843},{"x":0.75126051902771,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9822477698326111,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.75126051902771,0.7660332322120667,0.7831932902336121,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7660332322120667},{"x":0.75126051902771,"y":0.7660332322120667},{"x":0.75126051902771,"y":0.775534451007843},{"x":0.7462185025215149,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9704572558403015,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.7660332322120667,0.75126051902771,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7428571581840515,"y":0.775534451007843},{"x":0.7243697643280029,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9922729730606079,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7243697643280029,0.7660332322120667,0.7428571581840515,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7660332322120667},{"x":0.7193277478218079,"y":0.775534451007843},{"x":0.6991596817970276,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9889633655548096,"dir":"rtl","str":"میشل","boundary":[0.6991596817970276,0.7660332322120667,0.7193277478218079,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.775534451007843},{"x":0.6739495992660522,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9806957244873047,"dir":"rtl","str":"میزیتی","boundary":[0.6739495992660522,0.7660332322120667,0.6957983374595642,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6722689270973206,"y":0.775534451007843},{"x":0.6689075827598572,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9814829230308533,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6689075827598572,0.7660332322120667,0.6722689270973206,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6638655662536621,"y":0.775534451007843},{"x":0.6571428775787354,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9791986346244812,"dir":"rtl","str":"ایو","boundary":[0.6571428775787354,0.7660332322120667,0.6638655662536621,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6521008610725403,"y":0.775534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9795724153518677,"dir":"rtl","str":"میزیتی","boundary":[0.6302521228790283,0.7660332322120667,0.6521008610725403,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6285714507102966,"y":0.775534451007843},{"x":0.6252101063728333,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9480747580528259,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.7660332322120667,0.6285714507102966,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6201680898666382,"y":0.775534451007843},{"x":0.610084056854248,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9886457324028015,"dir":"rtl","str":"ژرژ","boundary":[0.610084056854248,0.7660332322120667,0.6201680898666382,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7660332322120667},{"x":0.6067227125167847,"y":0.775534451007843},{"x":0.583193302154541,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9802891612052917,"dir":"rtl","str":"اپنهایم","boundary":[0.583193302154541,0.7660332322120667,0.6067227125167847,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7660332322120667},{"x":0.583193302154541,"y":0.7660332322120667},{"x":0.583193302154541,"y":0.775534451007843},{"x":0.5798319578170776,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9457460641860962,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5798319578170776,0.7660332322120667,0.583193302154541,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5764706134796143,"y":0.775534451007843},{"x":0.5647059082984924,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.985308825969696,"dir":"rtl","str":"ژان","boundary":[0.5647059082984924,0.7660332322120667,0.5764706134796143,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7660332322120667},{"x":0.5596638917922974,"y":0.775534451007843},{"x":0.5394958257675171,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9878085851669312,"dir":"rtl","str":"میشل","boundary":[0.5394958257675171,0.7660332322120667,0.5596638917922974,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7660332322120667},{"x":0.534453809261322,"y":0.7660332322120667},{"x":0.534453809261322,"y":0.775534451007843},{"x":0.5193277597427368,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9861428737640381,"dir":"rtl","str":"پوژی","boundary":[0.5193277597427368,0.7660332322120667,0.534453809261322,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7672209143638611},{"x":0.5176470875740051,"y":0.775534451007843},{"x":0.5142857432365417,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9087585806846619,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5142857432365417,0.7672209143638611,0.5176470875740051,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7814726829528809},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9870139956474304,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7596638798713684,0.7802850604057312,0.7848739624023438,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.928551435470581,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.7802850604057312,0.7579832077026367,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7802850604057312},{"x":0.75126051902771,"y":0.7802850604057312},{"x":0.75126051902771,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9831017255783081,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.7260504364967346,0.7802850604057312,0.75126051902771,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7885985970497131},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9675924181938171,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7210084199905396,0.7802850604057312,0.7226890921592712,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9905666708946228,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.6924369931221008,0.7802850604057312,0.7193277478218079,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7885985970497131}]},"confidence":0.9268167018890381,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6857143044471741,0.7802850604057312,0.6890756487846375,0.7885985970497131]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9782964587211609,"dir":"ltr","str":"موضوع","boundary":[0.7596638798713684,0.7909738421440125,0.7831932902336121,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7909738421440125},{"x":0.756302535533905,"y":0.7909738421440125},{"x":0.756302535533905,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.8855503797531128,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.7546218633651733,0.7909738421440125,0.756302535533905,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9241675138473511,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.7008403539657593,0.7909738421440125,0.7949579954147339,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7885985970497131},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9792705774307251,"dir":"ltr","str":"Wavelets","boundary":[0.6184874176979065,0.7885985970497131,0.6672269105911255,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6773109436035156,"y":0.8004750609397888},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.925102710723877,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.6689075827598572,0.7897862195968628,0.6773109436035156,0.8004750609397888]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7909738421440125},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9837694764137268,"dir":"ltr","str":"Mathematics","boundary":[0.6840336322784424,0.7897862195968628,0.7428571581840515,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7966386675834656,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7949579954147339,"y":0.8028503656387329},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9796329736709595,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.7435938410758972,0.7999579954147339,0.8098503656387329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5795724391937256},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5795724391937256},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5878859758377075},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.977447509765625,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.23529411852359772,0.5795724391937256,0.27563026547431946,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5795724391937256},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5795724391937256},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5878859758377075},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9875961542129517,"dir":"ltr","str":"978-964-208-178-3","boundary":[0.29243698716163635,0.5795724391937256,0.43361344933509827,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5795724391937256},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5795724391937256},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5878859758377075},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9856630563735962,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.5725724391937256,0.43861344933509827,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9904389977455139,"str":"publishing@sharif.edu","boundary":[0.2235294133424759,0.6520190238952637,0.3764705955982208,0.6627078652381897]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6520190238952637},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6627078652381897},{"x":0.2235294133424759,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9904389977455139,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.6450190238952637,0.38147059559822083,0.6697078652381897],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9868211150169373,"str":"www.fardabook.com","boundary":[0.2218487411737442,0.6686460971832275,0.3630252182483673,0.6769596338272095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6769596338272095},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6769596338272095}]},"confidence":0.9868211150169373,"dir":"ltr","boundary":[0.2168487411737442,0.6616460971832275,0.3680252182483673,0.6839596338272095],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.684085488319397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.684085488319397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.694774329662323},{"x":0.7630252242088318,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.994280993938446,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7630252242088318,0.684085488319397,0.7848739624023438,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.684085488319397},{"x":0.7579832077026367,"y":0.684085488319397},{"x":0.7579832077026367,"y":0.694774329662323},{"x":0.7546218633651733,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9764248728752136,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7546218633651733,0.684085488319397,0.7579832077026367,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.684085488319397},{"x":0.7495798468589783,"y":0.684085488319397},{"x":0.7495798468589783,"y":0.694774329662323},{"x":0.7411764860153198,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.991236686706543,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7411764860153198,0.684085488319397,0.7495798468589783,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.684085488319397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.684085488319397},{"x":0.7361344695091248,"y":0.694774329662323},{"x":0.7092437148094177,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9847121834754944,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7092437148094177,0.684085488319397,0.7361344695091248,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.684085488319397},{"x":0.707563042640686,"y":0.684085488319397},{"x":0.707563042640686,"y":0.694774329662323},{"x":0.707563042640686,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9535269141197205,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.707563042640686,0.684085488319397,0.707563042640686,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.684085488319397},{"x":0.7008403539657593,"y":0.684085488319397},{"x":0.7008403539657593,"y":0.694774329662323},{"x":0.6689075827598572,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9834029674530029,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.6689075827598572,0.684085488319397,0.7008403539657593,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.684085488319397},{"x":0.6638655662536621,"y":0.684085488319397},{"x":0.6638655662536621,"y":0.694774329662323},{"x":0.6621848940849304,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9781842827796936,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.684085488319397,0.6638655662536621,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.684085488319397},{"x":0.6571428775787354,"y":0.684085488319397},{"x":0.6571428775787354,"y":0.694774329662323},{"x":0.6184874176979065,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9907146692276001,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.6184874176979065,0.684085488319397,0.6571428775787354,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.684085488319397},{"x":0.6134454011917114,"y":0.684085488319397},{"x":0.6134454011917114,"y":0.694774329662323},{"x":0.5966386795043945,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9788314700126648,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.5966386795043945,0.684085488319397,0.6134454011917114,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.684085488319397},{"x":0.5949580073356628,"y":0.684085488319397},{"x":0.5949580073356628,"y":0.694774329662323},{"x":0.5932773351669312,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8660277724266052,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5932773351669312,0.684085488319397,0.5949580073356628,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.684085488319397},{"x":0.5882353186607361,"y":0.684085488319397},{"x":0.5882353186607361,"y":0.694774329662323},{"x":0.5680672526359558,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9901459217071533,"dir":"rtl","str":"میشل","boundary":[0.5680672526359558,0.684085488319397,0.5882353186607361,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.684085488319397},{"x":0.5630252361297607,"y":0.684085488319397},{"x":0.5630252361297607,"y":0.694774329662323},{"x":0.5428571701049805,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9796090126037598,"dir":"rtl","str":"میزیتی","boundary":[0.5428571701049805,0.684085488319397,0.5630252361297607,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.684085488319397},{"x":0.5394958257675171,"y":0.684085488319397},{"x":0.5394958257675171,"y":0.694774329662323},{"x":0.5310924649238586,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9570855498313904,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5310924649238586,0.684085488319397,0.5394958257675171,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.684085488319397},{"x":0.5277311205863953,"y":0.684085488319397},{"x":0.5277311205863953,"y":0.694774329662323},{"x":0.5277311205863953,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.5878771543502808,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.5277311205863953,0.684085488319397,0.5277311205863953,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.684085488319397},{"x":0.5243697762489319,"y":0.684085488319397},{"x":0.5243697762489319,"y":0.694774329662323},{"x":0.5210084319114685,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9398624897003174,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5210084319114685,0.684085488319397,0.5243697762489319,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.684085488319397},{"x":0.5159664154052734,"y":0.684085488319397},{"x":0.5159664154052734,"y":0.694774329662323},{"x":0.4924369752407074,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9856705069541931,"dir":"rtl","str":"دیگران","boundary":[0.4924369752407074,0.684085488319397,0.5159664154052734,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.684085488319397},{"x":0.4907563030719757,"y":0.684085488319397},{"x":0.4907563030719757,"y":0.694774329662323},{"x":0.48739495873451233,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.5338999032974243,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.48739495873451233,0.684085488319397,0.4907563030719757,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.684085488319397},{"x":0.48571428656578064,"y":0.684085488319397},{"x":0.48571428656578064,"y":0.694774329662323},{"x":0.48571428656578064,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.8895511031150818,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.48571428656578064,0.684085488319397,0.48571428656578064,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.684085488319397},{"x":0.46554622054100037,"y":0.684085488319397},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6923990249633789},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.901893675327301,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.43865546584129333,0.684085488319397,0.46554622054100037,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6852731704711914},{"x":0.43529412150382996,"y":0.684085488319397},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6923990249633789},{"x":0.413445383310318,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9908572435379028,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.413445383310318,0.6852731704711914,0.43529412150382996,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6852731704711914},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9749485850334167,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4100840389728546,0.6852731704711914,0.4117647111415863,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6852731704711914},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6852731704711914},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6935867071151733},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9843578338623047,"dir":"rtl","str":"میزیتی","boundary":[0.38655462861061096,0.6852731704711914,0.40504202246665955,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9525098204612732,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3815126121044159,0.6852731704711914,0.3848739564418793,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6852731704711914},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6935867071151733},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9903123378753662,"dir":"rtl","str":"میشل","boundary":[0.3630252182483673,0.6852731704711914,0.3781512677669525,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6864607930183411},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6935867071151733},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.5677632093429565,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35966387391090393,0.6864607930183411,0.3613445460796356,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9167309999465942,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.7630252242088318,0.6971496343612671,0.7831932902336121,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9759979844093323,"dir":"rtl","str":"مینا","boundary":[0.7462185025215149,0.6971496343612671,0.7579832077026367,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9782288670539856,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.7260504364967346,0.6971496343612671,0.7428571581840515,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7042755484580994},{"x":0.707563042640686,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9846104383468628,"dir":"rtl","str":"غفاری","boundary":[0.707563042640686,0.6971496343612671,0.7243697643280029,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7042755484580994},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9728448390960693,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7008403539657593,0.6971496343612671,0.7042016983032227,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9606012105941772,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.6823529601097107,0.6971496343612671,0.6957983374595642,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7042755484580994},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7042755484580994}]},"confidence":0.9719551801681519,"dir":"rtl","str":"ابوالحسنی","boundary":[0.6436975002288818,0.6971496343612671,0.6773109436035156,0.7042755484580994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6420168280601501,"y":0.705463171005249},{"x":0.6386554837226868,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.7962788343429565,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.6971496343612671,0.6420168280601501,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.6959620118141174},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6959620118141174},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7066508531570435},{"x":0.440336138010025,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9196683168411255,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.440336138010025,0.6959620118141174,0.46554622054100037,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6959620118141174},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6959620118141174},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9901025891304016,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4117647111415863,0.6959620118141174,0.43697479367256165,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4117647111415863,"y":0.705463171005249},{"x":0.4100840389728546,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9867810010910034,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4100840389728546,0.6959620118141174,0.4117647111415863,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6959620118141174},{"x":0.3613445460796356,"y":0.705463171005249},{"x":0.3361344635486603,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9707854986190796,"dir":"rtl","str":"Misiti","boundary":[0.3361344635486603,0.6959620118141174,0.3613445460796356,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6959620118141174},{"x":0.364705890417099,"y":0.6959620118141174},{"x":0.364705890417099,"y":0.705463171005249},{"x":0.3630252182483673,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9256019592285156,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.3630252182483673,0.6959620118141174,0.364705890417099,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6959620118141174},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6959620118141174},{"x":0.40672269463539124,"y":0.705463171005249},{"x":0.3764705955982208,"y":0.705463171005249}]},"confidence":0.9836647510528564,"dir":"rtl","str":"Michel","boundary":[0.3764705955982208,0.6959620118141174,0.40672269463539124,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9933964014053345,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7478991746902466,0.7078384757041931,0.7848739624023438,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9903056621551514,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7260504364967346,0.7078384757041931,0.7411764860153198,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9369872808456421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.7078384757041931,0.7243697643280029,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9940856099128723,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7008403539657593,0.7078384757041931,0.7193277478218079,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9697447419166565,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.7078384757041931,0.6974790096282959,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9944798946380615,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6672269105911255,0.7078384757041931,0.6924369931221008,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9836404919624329,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.6403361558914185,0.7078384757041931,0.6605042219161987,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7078384757041931},{"x":0.63193279504776,"y":0.7078384757041931},{"x":0.63193279504776,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9869580864906311,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6168067455291748,0.7078384757041931,0.63193279504776,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7078384757041931},{"x":0.610084056854248,"y":0.7078384757041931},{"x":0.610084056854248,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.989841639995575,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6084033846855164,0.7078384757041931,0.610084056854248,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.8833839893341064,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5798319578170776,0.7078384757041931,0.6033613681793213,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9926040172576904,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5495798587799072,0.7078384757041931,0.5764706134796143,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9912917017936707,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5243697762489319,0.7078384757041931,0.5394958257675171,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7173396944999695},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9797732830047607,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5193277597427368,0.7078384757041931,0.5210084319114685,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7078384757041931},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9596117734909058,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵.","boundary":[0.4907563030719757,0.7078384757041931,0.5176470875740051,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7173396944999695},{"x":0.440336138010025,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9033612012863159,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.440336138010025,0.7066508531570435,0.4638655483722687,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7066508531570435},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7066508531570435},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9894818067550659,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4117647111415863,0.7066508531570435,0.43529412150382996,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7173396944999695},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9474807381629944,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4084033668041229,0.7066508531570435,0.4100840389728546,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7066508531570435},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7066508531570435},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9812626242637634,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.3949579894542694,0.7066508531570435,0.40672269463539124,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7078384757041931},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7078384757041931},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7173396944999695},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9884999394416809,"dir":"rtl","str":"غفاری","boundary":[0.37478992342948914,0.7078384757041931,0.38823530077934265,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.7078384757041931},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7078384757041931},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9891284108161926,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3680672347545624,0.7078384757041931,0.36974790692329407,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7078384757041931},{"x":0.364705890417099,"y":0.7078384757041931},{"x":0.364705890417099,"y":0.7173396944999695},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9950002431869507,"dir":"rtl","str":"مینا","boundary":[0.35462185740470886,0.7078384757041931,0.364705890417099,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7173396944999695},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9855503439903259,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3512605130672455,0.7078384757041931,0.3529411852359772,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7078384757041931},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7173396944999695},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.9050239324569702,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۴-","boundary":[0.32268908619880676,0.7078384757041931,0.3512605130672455,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7078384757041931},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7078384757041931},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7173396944999695},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7173396944999695}]},"confidence":0.993798553943634,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.30588236451148987,0.7078384757041931,0.32268908619880676,0.7173396944999695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7268408536911011},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.990587055683136,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7445378303527832,0.7197149395942688,0.7831932902336121,0.7268408536911011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9866105914115906,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7176470756530762,0.7197149395942688,0.7411764860153198,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9594748616218567,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.7209026217460632,0.7159664034843445,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7209026217460632},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9598817229270935,"dir":"rtl","str":"۳۵۰","boundary":[0.6957983374595642,0.7209026217460632,0.7092437148094177,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.7471361756324768,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6890756487846375,0.7209026217460632,0.6974790096282959,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7292161583900452},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.38397181034088135,"dir":"rtl","str":"۰","boundary":[0.6840336322784424,0.7209026217460632,0.6873949766159058,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7280284762382507},{"x":0.440336138010025,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.938735842704773,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.440336138010025,0.7185273170471191,0.4638655483722687,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7185273170471191},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7185273170471191},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9881738424301147,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4117647111415863,0.7185273170471191,0.43697479367256165,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7185273170471191},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.972675621509552,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4100840389728546,0.7185273170471191,0.4100840389728546,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7185273170471191},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7185273170471191},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9875865578651428,"dir":"rtl","str":"ابوالحسنی","boundary":[0.3764705955982208,0.7185273170471191,0.40672269463539124,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.7185273170471191},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7185273170471191},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7280284762382507},{"x":0.37142857909202576,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9283994436264038,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37142857909202576,0.7185273170471191,0.37310925126075745,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7280284762382507},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9776725769042969,"dir":"rtl","str":"علی","boundary":[0.35798320174217224,0.7185273170471191,0.3663865625858307,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7185273170471191},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7185273170471191},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.949052095413208,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3529411852359772,0.7185273170471191,0.35630252957344055,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9250242710113525,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۳-","boundary":[0.3193277418613434,0.7185273170471191,0.3512605130672455,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7185273170471191},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9871533513069153,"dir":"rtl","str":"مترجم","boundary":[0.2991596758365631,0.7185273170471191,0.3193277418613434,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7292161583900452},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.7448778748512268,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2974790036678314,0.7197149395942688,0.2991596758365631,0.7292161583900452]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9810076951980591,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7647058963775635,0.7315914630889893,0.7831932902336121,0.7399049997329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9908406138420105,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7579832077026367,0.7315914630889893,0.7613445520401001,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7304037809371948},{"x":0.756302535533905,"y":0.7315914630889893},{"x":0.756302535533905,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9938328862190247,"dir":"rtl","str":"3-178-208-964-978","boundary":[0.6638655662536621,0.7304037809371948,0.756302535533905,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.684085488319397},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7399049997329712},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7410926222801208}]},"confidence":0.965714693069458,"dir":"ltr","boundary":[0.2924790036678314,0.677085488319397,0.7898739624023438,0.7469049997329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.7304037809371948},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7304037809371948},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7387173175811768},{"x":0.440336138010025,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9206945896148682,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.440336138010025,0.7304037809371948,0.46554622054100037,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7304037809371948},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7304037809371948},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9889922738075256,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4117647111415863,0.7304037809371948,0.43529412150382996,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7387173175811768},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9298471212387085,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4100840389728546,0.7304037809371948,0.4100840389728546,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7304037809371948},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7304037809371948},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9925673604011536,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3815126121044159,0.7304037809371948,0.40504202246665955,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7304037809371948},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7304037809371948},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7387173175811768},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.988979697227478,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.35462185740470886,0.7304037809371948,0.3781512677669525,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.7304037809371948},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7304037809371948},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9870989322662354,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3344537913799286,0.7304037809371948,0.3512605130672455,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.7315914630889893},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7315914630889893},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9844188690185547,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3294117748737335,0.7315914630889893,0.3310924470424652,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7315914630889893},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7315914630889893},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7387173175811768},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9035638570785522,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.3008403480052948,0.7315914630889893,0.32436975836753845,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2705882489681244,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.993043065071106,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.2705882489681244,0.7315914630889893,0.2974790036678314,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7315914630889893},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7387173175811768},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7387173175811768}]},"confidence":0.9685018658638,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.2504201829433441,0.7315914630889893,0.2655462324619293,0.7387173175811768]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7315914630889893},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7315914630889893},{"x":0.24873949587345123,"y":0.7399049997329712},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.8867688179016113,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24705882370471954,0.7315914630889893,0.24873949587345123,0.7399049997329712]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7304037809371948},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7292161583900452},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7387173175811768},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7399049997329712}]},"confidence":0.9684233665466309,"dir":"ltr","boundary":[0.24205882370471954,0.7234037809371948,0.47054622054100037,0.7457173175811768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7410926222801208},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7494061589241028},{"x":0.440336138010025,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.8969934582710266,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.43865546584129333,0.7410926222801208,0.46554622054100037,0.7494061589241028]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7410926222801208},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7410926222801208},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7505938410758972},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7505938410758972}]},"confidence":0.9863793849945068,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.4117647111415863,0.7410926222801208,0.43697479367256165,0.7505938410758972]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7434679269790649},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7517814636230469},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9514188766479492,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4100840389728546,0.7434679269790649,0.4117647111415863,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7410926222801208},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7399049997329712},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7494061589241028},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9462218284606934,"dir":"ltr","boundary":[0.4050840389728546,0.7340926222801208,0.47054622054100037,0.7564061589241028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7529691457748413},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7600950002670288},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9565805792808533,"dir":"ltr","str":"Sharif","boundary":[0.21008403599262238,0.7529691457748413,0.2386554628610611,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7529691457748413},{"x":0.289075642824173,"y":0.7529691457748413},{"x":0.289075642824173,"y":0.7600950002670288},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9843623042106628,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.24201680719852448,0.7529691457748413,0.289075642824173,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3042016923427582,"y":0.7600950002670288},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9903528094291687,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.29411765933036804,0.7529691457748413,0.3042016923427582,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7600950002670288},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9870721101760864,"dir":"ltr","str":"Technology","boundary":[0.30924370884895325,0.7529691457748413,0.3613445460796356,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7529691457748413},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9593759179115295,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.3613445460796356,0.7529691457748413,0.3630252182483673,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7529691457748413},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7529691457748413},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7600950002670288},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9944791197776794,"dir":"ltr","str":"Institute","boundary":[0.36974790692329407,0.7529691457748413,0.40504202246665955,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7529691457748413},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7529691457748413},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9857645034790039,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.4100840389728546,0.7529691457748413,0.42016807198524475,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7529691457748413},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7529691457748413},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7600950002670288}]},"confidence":0.9914412498474121,"dir":"ltr","str":"Scientific","boundary":[0.4252100884914398,0.7529691457748413,0.46554622054100037,0.7600950002670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.7612826824188232},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7612826824188232},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9717521667480469,"dir":"ltr","str":"Publications","boundary":[0.21008403599262238,0.7612826824188232,0.26386556029319763,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.7529691457748413},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7529691457748413},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9821159243583679,"dir":"ltr","boundary":[0.20508403599262237,0.7459691457748413,0.47054622054100037,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7719715237617493},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7719715237617493},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7814726829528809},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.974632203578949,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.45546218752861023,0.7719715237617493,0.46554622054100037,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7719715237617493},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7719715237617493},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7814726829528809},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9812219738960266,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.43697479367256165,0.7719715237617493,0.45210084319114685,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9881417751312256,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.4084033668041229,0.7707838416099548,0.4268907606601715,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.7707838416099548},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7707838416099548},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7814726829528809},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7814726829528809}]},"confidence":0.9809218645095825,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40504202246665955,0.7707838416099548,0.40672269463539124,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7707838416099548},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7814726829528809},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9893592596054077,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۵","boundary":[0.3798319399356842,0.7707838416099548,0.4000000059604645,0.7814726829528809]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.7695962190628052},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7695962190628052},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9063752293586731,"dir":"rtl","str":"QA۴۰۳","boundary":[0.31596639752388,0.7695962190628052,0.3478991687297821,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9772537350654602,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.3478991687297821,0.7707838416099548,0.3512605130672455,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7707838416099548},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7707838416099548},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9721114039421082,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.3529411852359772,0.7707838416099548,0.35630252957344055,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7707838416099548},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7802850604057312},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9805395603179932,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.35798320174217224,0.7707838416099548,0.3613445460796356,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7707838416099548},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7707838416099548},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9567031860351562,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.3663865625858307,0.7707838416099548,0.36974790692329407,0.7802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.7695962190628052},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7719715237617493},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7826603055000305},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9671667814254761,"dir":"ltr","boundary":[0.31096639752388,0.7625962190628052,0.47054622054100037,0.7896603055000305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.783847987651825},{"x":0.46554622054100037,"y":0.783847987651825},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7933491468429565},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9743027091026306,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.45546218752861023,0.783847987651825,0.4638655483722687,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.783847987651825},{"x":0.45210084319114685,"y":0.783847987651825},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7933491468429565},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9784465432167053,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.43697479367256165,0.783847987651825,0.45210084319114685,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4302521049976349,"y":0.783847987651825},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9815056920051575,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.4100840389728546,0.7826603055000305,0.4285714328289032,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.7826603055000305},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7826603055000305},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7921615242958069},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9285081028938293,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.40336135029792786,0.7826603055000305,0.40504202246665955,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7826603055000305},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7921615242958069},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9779065251350403,"dir":"rtl","str":"۵۱۵/۲۴۳۳","boundary":[0.3613445460796356,0.7814726829528809,0.4000000059604645,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7814726829528809},{"x":0.46554622054100037,"y":0.783847987651825},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7933491468429565},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9759991765022278,"dir":"ltr","boundary":[0.3563445460796356,0.7744726829528809,0.4688655483722687,0.8003491468429565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.794536828994751},{"x":0.46554622054100037,"y":0.794536828994751},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.8778270483016968,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.4420168101787567,0.794536828994751,0.46554622054100037,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.794536828994751},{"x":0.43529412150382996,"y":0.794536828994751},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9826012253761292,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.4000000059604645,0.794536828994751,0.43529412150382996,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.794536828994751},{"x":0.39159664511680603,"y":0.794536828994751},{"x":0.39159664511680603,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3815126121044159,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9853590726852417,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.3815126121044159,0.794536828994751,0.39159664511680603,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.794536828994751},{"x":0.3781512677669525,"y":0.794536828994751},{"x":0.3781512677669525,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3764705955982208,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9417716860771179,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.3764705955982208,0.794536828994751,0.3781512677669525,0.8028503656387329]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.794536828994751},{"x":0.36974790692329407,"y":0.794536828994751},{"x":0.36974790692329407,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9724559187889099,"dir":"rtl","str":"۴۳۹۳۰۴۷","boundary":[0.3361344635486603,0.794536828994751,0.36974790692329407,0.8028503656387329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.794536828994751},{"x":0.46554622054100037,"y":0.794536828994751},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8040379881858826},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8028503656387329}]},"confidence":0.9575034379959106,"dir":"ltr","boundary":[0.3311344635486603,0.787536828994751,0.47054622054100037,0.8110379881858826],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/KaynsybfHdtBeWMh-sec.webp","jpeg":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/QJeiljcAeycfAssd.jpg","blurred":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/TpdnKdrdROspFXNr.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00033620507476710474,0.00019527316079270116,0.9986555327808155,0.9990443869016967]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.20927467942237854},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20927467942237854},{"x":0.24201680719852448,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2050420194864273,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9760532379150391,"dir":"ltr","str":"Nous","boundary":[0.2050420194864273,0.20927467942237854,0.24201680719852448,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.20927467942237854},{"x":0.32268908619880676,"y":0.20927467942237854},{"x":0.32268908619880676,"y":0.21997621655464172},{"x":0.24537815153598785,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9781959056854248,"dir":"ltr","str":"soussignés","boundary":[0.24537815153598785,0.20927467942237854,0.32268908619880676,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.20927467942237854},{"x":0.32773110270500183,"y":0.20927467942237854},{"x":0.32773110270500183,"y":0.21997621655464172},{"x":0.32436975836753845,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9867945909500122,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.32436975836753845,0.20927467942237854,0.32773110270500183,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.20927467942237854},{"x":0.3495798408985138,"y":0.20927467942237854},{"x":0.3495798408985138,"y":0.21997621655464172},{"x":0.3327731192111969,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9805364608764648,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.3327731192111969,0.20927467942237854,0.3495798408985138,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4000000059604645,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4000000059604645,"y":0.21997621655464172},{"x":0.35630252957344055,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9143087863922119,"dir":"ltr","str":"MISITI","boundary":[0.35630252957344055,0.20927467942237854,0.4000000059604645,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.20927467942237854},{"x":0.45042017102241516,"y":0.20927467942237854},{"x":0.45042017102241516,"y":0.21997621655464172},{"x":0.40672269463539124,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.987209141254425,"dir":"ltr","str":"Michel","boundary":[0.40672269463539124,0.20927467942237854,0.45042017102241516,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.20927467942237854},{"x":0.45378151535987854,"y":0.20927467942237854},{"x":0.45378151535987854,"y":0.21997621655464172},{"x":0.45210084319114685,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9912906885147095,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.45210084319114685,0.20927467942237854,0.45378151535987854,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4756302535533905,"y":0.21997621655464172},{"x":0.4605042040348053,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9884471893310547,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.4605042040348053,0.20927467942237854,0.4756302535533905,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5260504484176636,"y":0.21997621655464172},{"x":0.48235294222831726,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.932414174079895,"dir":"ltr","str":"MISITI","boundary":[0.48235294222831726,0.20927467942237854,0.5260504484176636,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5663865804672241,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5663865804672241,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5327731370925903,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9880218505859375,"dir":"ltr","str":"Yves","boundary":[0.5327731370925903,0.20927467942237854,0.5663865804672241,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5714285969734192,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5714285969734192,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5680672526359558,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9681745767593384,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5680672526359558,0.20927467942237854,0.5714285969734192,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5932773351669312,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5932773351669312,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5764706134796143,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9782307147979736,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.5764706134796143,0.20927467942237854,0.5932773351669312,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6907563209533691,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6907563209533691,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5983193516731262,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9909726977348328,"dir":"ltr","str":"OPPENHEIM","boundary":[0.5983193516731262,0.20927467942237854,0.6907563209533691,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.20927467942237854},{"x":0.756302535533905,"y":0.20927467942237854},{"x":0.756302535533905,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9904227256774902,"dir":"ltr","str":"Georges","boundary":[0.6974790096282959,0.20927467942237854,0.756302535533905,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7747899293899536,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7613445520401001,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9870434999465942,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.7613445520401001,0.20927467942237854,0.7747899293899536,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7949579954147339,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7949579954147339,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7798319458961487,"y":0.21997621655464172}]},"confidence":0.9770121574401855,"dir":"ltr","str":"M.","boundary":[0.7798319458961487,0.20927467942237854,0.7949579954147339,0.21997621655464172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.22354340553283691},{"x":0.2554621994495392,"y":0.22354340553283691},{"x":0.2554621994495392,"y":0.23186682164669037},{"x":0.2050420194864273,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9184426665306091,"dir":"ltr","str":"POGGI","boundary":[0.2050420194864273,0.22354340553283691,0.2554621994495392,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.22354340553283691},{"x":0.29411765933036804,"y":0.22354340553283691},{"x":0.29411765933036804,"y":0.23186682164669037},{"x":0.26050421595573425,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9868401288986206,"dir":"ltr","str":"Jean","boundary":[0.26050421595573425,0.22354340553283691,0.29411765933036804,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.22354340553283691},{"x":0.2991596758365631,"y":0.22354340553283691},{"x":0.2991596758365631,"y":0.23186682164669037},{"x":0.29411765933036804,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9871031641960144,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.29411765933036804,0.22354340553283691,0.2991596758365631,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.22354340553283691},{"x":0.3445378243923187,"y":0.22354340553283691},{"x":0.3445378243923187,"y":0.23186682164669037},{"x":0.3008403480052948,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9929479956626892,"dir":"ltr","str":"Michel","boundary":[0.3008403480052948,0.22354340553283691,0.3445378243923187,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.22354340553283691},{"x":0.3478991687297821,"y":0.22354340553283691},{"x":0.3478991687297821,"y":0.23186682164669037},{"x":0.3462184965610504,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9911056756973267,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3462184965610504,0.22354340553283691,0.3478991687297821,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.22354340553283691},{"x":0.40504202246665955,"y":0.22354340553283691},{"x":0.40504202246665955,"y":0.23186682164669037},{"x":0.35462185740470886,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9900651574134827,"dir":"ltr","str":"auteurs","boundary":[0.35462185740470886,0.22354340553283691,0.40504202246665955,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.22354340553283691},{"x":0.4285714328289032,"y":0.22354340553283691},{"x":0.4285714328289032,"y":0.23186682164669037},{"x":0.4100840389728546,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9864014387130737,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.4100840389728546,0.22354340553283691,0.4285714328289032,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.22354340553283691},{"x":0.43697479367256165,"y":0.22354340553283691},{"x":0.43697479367256165,"y":0.23186682164669037},{"x":0.43361344933509827,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.7233708500862122,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.43361344933509827,0.22354340553283691,0.43697479367256165,0.23186682164669037]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7949579954147339,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7949579954147339,"y":0.23186682164669037},{"x":0.2050420194864273,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9713528752326965,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.20227467942237853,0.7999579954147339,0.23886682164669037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.24851366877555847},{"x":0.23025210201740265,"y":0.24851366877555847},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25921520590782166},{"x":0.2050420194864273,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.988599956035614,"dir":"ltr","str":"Les","boundary":[0.2050420194864273,0.24851366877555847,0.23025210201740265,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.24851366877555847},{"x":0.30756303668022156,"y":0.24851366877555847},{"x":0.30756303668022156,"y":0.25921520590782166},{"x":0.23529411852359772,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9936619400978088,"dir":"ltr","str":"ondelettes","boundary":[0.23529411852359772,0.24851366877555847,0.30756303668022156,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.24851366877555847},{"x":0.32436975836753845,"y":0.24851366877555847},{"x":0.32436975836753845,"y":0.25921520590782166},{"x":0.31092438101768494,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.98970627784729,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.31092438101768494,0.24851366877555847,0.32436975836753845,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.24851366877555847},{"x":0.3630252182483673,"y":0.24851366877555847},{"x":0.3630252182483673,"y":0.25921520590782166},{"x":0.3294117748737335,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9913154244422913,"dir":"ltr","str":"leurs","boundary":[0.3294117748737335,0.24851366877555847,0.3630252182483673,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.24851366877555847},{"x":0.45042017102241516,"y":0.24851366877555847},{"x":0.45042017102241516,"y":0.25921520590782166},{"x":0.3680672347545624,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9930157661437988,"dir":"ltr","str":"applications","boundary":[0.3680672347545624,0.24851366877555847,0.45042017102241516,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.24851366877555847},{"x":0.4588235318660736,"y":0.24851366877555847},{"x":0.4588235318660736,"y":0.25921520590782166},{"x":0.45546218752861023,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9023458957672119,"dir":"ltr","str":";","boundary":[0.45546218752861023,0.24851366877555847,0.4588235318660736,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5025210380554199,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5025210380554199,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4638655483722687,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9819637537002563,"dir":"ltr","str":"Traité","boundary":[0.4638655483722687,0.24851366877555847,0.5025210380554199,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5310924649238586,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5310924649238586,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5092437267303467,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9597352147102356,"dir":"ltr","str":"IC2","boundary":[0.5092437267303467,0.24851366877555847,0.5310924649238586,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5361344814300537,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5327731370925903,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9753527045249939,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5327731370925903,0.24851366877555847,0.5361344814300537,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5747899413108826,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5747899413108826,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5428571701049805,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9822290539741516,"dir":"ltr","str":"série","boundary":[0.5428571701049805,0.24851366877555847,0.5747899413108826,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6235294342041016,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6235294342041016,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5815126299858093,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9943645596504211,"dir":"ltr","str":"Signal","boundary":[0.5815126299858093,0.24851366877555847,0.6235294342041016,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6420168280601501,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6420168280601501,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6285714507102966,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9912906289100647,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.6285714507102966,0.24851366877555847,0.6420168280601501,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6873949766159058,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9955126643180847,"dir":"ltr","str":"image","boundary":[0.6470588445663452,0.24851366877555847,0.6873949766159058,0.25921520590782166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6873949766159058,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6873949766159058,"y":0.25921520590782166},{"x":0.2050420194864273,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9875534772872925,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.24151366877555847,0.6923949766159058,0.26621520590782166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.2615933418273926},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2615933418273926},{"x":0.25882354378700256,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2050420194864273,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9674662947654724,"dir":"ltr","str":"Auteurs","boundary":[0.2050420194864273,0.2615933418273926,0.25882354378700256,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.2615933418273926},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2615933418273926},{"x":0.2689075767993927,"y":0.27229487895965576},{"x":0.26386556029319763,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.7970790863037109,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26386556029319763,0.2615933418273926,0.2689075767993927,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.2615933418273926},{"x":0.3176470696926117,"y":0.2615933418273926},{"x":0.3176470696926117,"y":0.27229487895965576},{"x":0.2722689211368561,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.8701115846633911,"dir":"ltr","str":"MISITI","boundary":[0.2722689211368561,0.2615933418273926,0.3176470696926117,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.2615933418273926},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2615933418273926},{"x":0.3680672347545624,"y":0.27229487895965576},{"x":0.32436975836753845,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9768932461738586,"dir":"ltr","str":"Michel","boundary":[0.32436975836753845,0.2615933418273926,0.3680672347545624,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.2615933418273926},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2615933418273926},{"x":0.37142857909202576,"y":0.27229487895965576},{"x":0.36974790692329407,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9764665961265564,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.36974790692329407,0.2615933418273926,0.37142857909202576,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2615933418273926},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2615933418273926},{"x":0.42352941632270813,"y":0.27229487895965576},{"x":0.3781512677669525,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.8906375169754028,"dir":"ltr","str":"MISITI","boundary":[0.3781512677669525,0.2615933418273926,0.42352941632270813,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.2615933418273926},{"x":0.462184876203537,"y":0.2615933418273926},{"x":0.462184876203537,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4268907606601715,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9800699949264526,"dir":"ltr","str":"Yves","boundary":[0.4268907606601715,0.2615933418273926,0.462184876203537,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.2615933418273926},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2615933418273926},{"x":0.46554622054100037,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4638655483722687,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9566836357116699,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4638655483722687,0.2615933418273926,0.46554622054100037,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5630252361297607,"y":0.27229487895965576},{"x":0.4722689092159271,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9920520782470703,"dir":"ltr","str":"OPPENHEIM","boundary":[0.4722689092159271,0.2615933418273926,0.5630252361297607,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5714285969734192,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9901086091995239,"dir":"ltr","str":"Georges","boundary":[0.5714285969734192,0.2615933418273926,0.6285714507102966,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6336134672164917,"y":0.27229487895965576},{"x":0.63193279504776,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9779819846153259,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.63193279504776,0.2615933418273926,0.6336134672164917,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6907563209533691,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6403361558914185,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9266334176063538,"dir":"ltr","str":"POGGI","boundary":[0.6403361558914185,0.2615933418273926,0.6907563209533691,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7277311086654663,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6957983374595642,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9884762763977051,"dir":"ltr","str":"Jean","boundary":[0.6957983374595642,0.2615933418273926,0.7277311086654663,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7344537973403931,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7344537973403931,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7310924530029297,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9889273643493652,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.2615933418273926,0.7344537973403931,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7798319458961487,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7344537973403931,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.992613673210144,"dir":"ltr","str":"Michel","boundary":[0.7344537973403931,0.2615933418273926,0.7798319458961487,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2571428716182709,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2571428716182709,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2050420194864273,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9849979281425476,"dir":"ltr","str":"Langue","boundary":[0.2050420194864273,0.27586206793785095,0.2571428716182709,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2655462324619293,"y":0.27586206793785095},{"x":0.2655462324619293,"y":0.28537455201148987},{"x":0.26218488812446594,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.7827091813087463,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26218488812446594,0.27586206793785095,0.2655462324619293,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3310924470424652,"y":0.27586206793785095},{"x":0.3310924470424652,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2722689211368561,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9841925501823425,"dir":"ltr","str":"Français","boundary":[0.2722689211368561,0.27586206793785095,0.3310924470424652,0.28537455201148987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7798319458961487,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7798319458961487,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2050420194864273,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9597969651222229,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.25459334182739257,0.7848319458961487,0.2923745520114899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.2877526879310608},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2877526879310608},{"x":0.24705882370471954,"y":0.298454225063324},{"x":0.2050420194864273,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9734007120132446,"dir":"ltr","str":"Publié","boundary":[0.2050420194864273,0.2877526879310608,0.24705882370471954,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.2877526879310608},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2877526879310608},{"x":0.2689075767993927,"y":0.298454225063324},{"x":0.2521008551120758,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9907654523849487,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.2521008551120758,0.2877526879310608,0.2689075767993927,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.2877526879310608},{"x":0.30924370884895325,"y":0.2877526879310608},{"x":0.30924370884895325,"y":0.298454225063324},{"x":0.27394959330558777,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9906426668167114,"dir":"ltr","str":"2003","boundary":[0.27394959330558777,0.2877526879310608,0.30924370884895325,0.298454225063324]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.28656360507011414},{"x":0.3361344635486603,"y":0.28656360507011414},{"x":0.3361344635486603,"y":0.2972651720046997},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9899327158927917,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.3142857253551483,0.28656360507011414,0.3361344635486603,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.28656360507011414},{"x":0.40672269463539124,"y":0.28656360507011414},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2972651720046997},{"x":0.34117648005485535,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9873425364494324,"dir":"ltr","str":"HERMES","boundary":[0.34117648005485535,0.28656360507011414,0.40672269463539124,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.28656360507011414},{"x":0.41680672764778137,"y":0.28656360507011414},{"x":0.41680672764778137,"y":0.2972651720046997},{"x":0.4117647111415863,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9262507557868958,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.4117647111415863,0.28656360507011414,0.41680672764778137,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.28656360507011414},{"x":0.5042017102241516,"y":0.28656360507011414},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2972651720046997},{"x":0.42352941632270813,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9878832101821899,"dir":"ltr","str":"LAVOISIER","boundary":[0.42352941632270813,0.28656360507011414,0.5042017102241516,0.2972651720046997]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5042017102241516,"y":0.28656360507011414},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2972651720046997},{"x":0.2050420194864273,"y":0.298454225063324}]},"confidence":0.9837276935577393,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.2807526879310608,0.5092017102241516,0.3042651720046997],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.31272295117378235},{"x":0.23361344635486603,"y":0.31272295117378235},{"x":0.23361344635486603,"y":0.32223543524742126},{"x":0.2050420194864273,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9896194338798523,"dir":"ltr","str":"livre","boundary":[0.2050420194864273,0.31272295117378235,0.23361344635486603,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2823529541492462,"y":0.31272295117378235},{"x":0.2823529541492462,"y":0.32223543524742126},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9949521422386169,"dir":"ltr","str":"traduit","boundary":[0.2386554628610611,0.31272295117378235,0.2823529541492462,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3008403480052948,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3008403480052948,"y":0.32223543524742126},{"x":0.2873949706554413,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.989888072013855,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.2873949706554413,0.31272295117378235,0.3008403480052948,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3445378243923187,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3445378243923187,"y":0.32223543524742126},{"x":0.3042016923427582,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9872497320175171,"dir":"ltr","str":"publié","boundary":[0.3042016923427582,0.31272295117378235,0.3445378243923187,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3663865625858307,"y":0.31272295117378235},{"x":0.3663865625858307,"y":0.32223543524742126},{"x":0.3512605130672455,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9926910996437073,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.3512605130672455,0.31272295117378235,0.3663865625858307,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.31272295117378235},{"x":0.42352941632270813,"y":0.31272295117378235},{"x":0.42352941632270813,"y":0.32342448830604553},{"x":0.37310925126075745,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9904003143310547,"dir":"ltr","str":"anglais","boundary":[0.37310925126075745,0.31272295117378235,0.42352941632270813,0.32342448830604553]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.3115338981151581},{"x":0.42352941632270813,"y":0.31272295117378235},{"x":0.42352941632270813,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2050420194864273,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9908351898193359,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.3045338981151581,0.42852941632270813,0.33042448830604554],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.33888229727745056},{"x":0.2689075767993927,"y":0.33888229727745056},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3483947813510895},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9892405271530151,"dir":"ltr","str":"Wavelets","boundary":[0.2050420194864273,0.33888229727745056,0.2689075767993927,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.33888229727745056},{"x":0.2991596758365631,"y":0.33888229727745056},{"x":0.2991596758365631,"y":0.3483947813510895},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9917197227478027,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.27394959330558777,0.33888229727745056,0.2991596758365631,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.33888229727745056},{"x":0.3344537913799286,"y":0.33888229727745056},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3483947813510895},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9925839304924011,"dir":"ltr","str":"their","boundary":[0.3042016923427582,0.33888229727745056,0.3344537913799286,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.33888229727745056},{"x":0.42352941632270813,"y":0.33888229727745056},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3483947813510895},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9928893446922302,"dir":"ltr","str":"Applications","boundary":[0.33949580788612366,0.33888229727745056,0.42352941632270813,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.33888229727745056},{"x":0.43361344933509827,"y":0.33888229727745056},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3483947813510895},{"x":0.4302521049976349,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9823914766311646,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4302521049976349,0.33888229727745056,0.43361344933509827,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4773109257221222,"y":0.33888229727745056},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3483947813510895},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9932214021682739,"dir":"ltr","str":"Digital","boundary":[0.43529412150382996,0.33888229727745056,0.4773109257221222,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5260504484176636,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3483947813510895},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9934524297714233,"dir":"ltr","str":"Signal","boundary":[0.48403361439704895,0.33888229727745056,0.5260504484176636,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5546218752861023,"y":0.33888229727745056},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5310924649238586,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9908558130264282,"dir":"ltr","str":"and","boundary":[0.5310924649238586,0.33888229727745056,0.5546218752861023,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3483947813510895},{"x":0.561344563961029,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9907090067863464,"dir":"ltr","str":"Image","boundary":[0.561344563961029,0.33888229727745056,0.6033613681793213,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3483947813510895},{"x":0.610084056854248,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.994251012802124,"dir":"ltr","str":"Processing","boundary":[0.610084056854248,0.33888229727745056,0.6857143044471741,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7344537973403931,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9957624077796936,"dir":"ltr","str":"Series","boundary":[0.6924369931221008,0.33888229727745056,0.7344537973403931,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9836743474006653,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7361344695091248,0.33888229727745056,0.7411764860153198,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.350772887468338},{"x":0.25882354378700256,"y":0.350772887468338},{"x":0.25882354378700256,"y":0.36028537154197693},{"x":0.2050420194864273,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9620055556297302,"dir":"ltr","str":"Auteurs","boundary":[0.2050420194864273,0.350772887468338,0.25882354378700256,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.350772887468338},{"x":0.2689075767993927,"y":0.350772887468338},{"x":0.2689075767993927,"y":0.36028537154197693},{"x":0.26386556029319763,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.731646716594696,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26386556029319763,0.350772887468338,0.2689075767993927,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.350772887468338},{"x":0.3176470696926117,"y":0.350772887468338},{"x":0.3176470696926117,"y":0.36028537154197693},{"x":0.27394959330558777,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9019457101821899,"dir":"ltr","str":"MISITI","boundary":[0.27394959330558777,0.350772887468338,0.3176470696926117,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.350772887468338},{"x":0.3680672347545624,"y":0.350772887468338},{"x":0.3680672347545624,"y":0.36028537154197693},{"x":0.32436975836753845,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9796524047851562,"dir":"ltr","str":"Michel","boundary":[0.32436975836753845,0.350772887468338,0.3680672347545624,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.350772887468338},{"x":0.37310925126075745,"y":0.350772887468338},{"x":0.37310925126075745,"y":0.36028537154197693},{"x":0.36974790692329407,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9842403531074524,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.36974790692329407,0.350772887468338,0.37310925126075745,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.350772887468338},{"x":0.42352941632270813,"y":0.350772887468338},{"x":0.42352941632270813,"y":0.36028537154197693},{"x":0.3781512677669525,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.8872240781784058,"dir":"ltr","str":"MISITI","boundary":[0.3781512677669525,0.350772887468338,0.42352941632270813,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.350772887468338},{"x":0.462184876203537,"y":0.350772887468338},{"x":0.462184876203537,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4285714328289032,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9490153789520264,"dir":"ltr","str":"Yves","boundary":[0.4285714328289032,0.350772887468338,0.462184876203537,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.350772887468338},{"x":0.46722689270973206,"y":0.350772887468338},{"x":0.46722689270973206,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4638655483722687,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9677232503890991,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.4638655483722687,0.350772887468338,0.46722689270973206,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.350772887468338},{"x":0.5647059082984924,"y":0.350772887468338},{"x":0.5647059082984924,"y":0.36028537154197693},{"x":0.4722689092159271,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.993434488773346,"dir":"ltr","str":"OPPENHEIM","boundary":[0.4722689092159271,0.350772887468338,0.5647059082984924,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.350772887468338},{"x":0.6302521228790283,"y":0.350772887468338},{"x":0.6302521228790283,"y":0.36028537154197693},{"x":0.5714285969734192,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9880712032318115,"dir":"ltr","str":"Georges","boundary":[0.5714285969734192,0.350772887468338,0.6302521228790283,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.350772887468338},{"x":0.6352941393852234,"y":0.350772887468338},{"x":0.6352941393852234,"y":0.36028537154197693},{"x":0.63193279504776,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9773634672164917,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.63193279504776,0.350772887468338,0.6352941393852234,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.350772887468338},{"x":0.6907563209533691,"y":0.350772887468338},{"x":0.6907563209533691,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6403361558914185,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9229550361633301,"dir":"ltr","str":"POGGI","boundary":[0.6403361558914185,0.350772887468338,0.6907563209533691,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.350772887468338},{"x":0.7277311086654663,"y":0.350772887468338},{"x":0.7277311086654663,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6957983374595642,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9916454553604126,"dir":"ltr","str":"Jean","boundary":[0.6957983374595642,0.350772887468338,0.7277311086654663,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.350772887468338},{"x":0.7344537973403931,"y":0.350772887468338},{"x":0.7344537973403931,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7310924530029297,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9873147010803223,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.7310924530029297,0.350772887468338,0.7344537973403931,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.350772887468338},{"x":0.7798319458961487,"y":0.350772887468338},{"x":0.7798319458961487,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.9926415085792542,"dir":"ltr","str":"Michel","boundary":[0.7361344695091248,0.350772887468338,0.7798319458961487,0.36028537154197693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.3638525605201721},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3638525605201721},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3745540976524353},{"x":0.206722691655159,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9866686463356018,"dir":"ltr","str":"Langue","boundary":[0.206722691655159,0.3638525605201721,0.2571428716182709,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3638525605201721},{"x":0.267226904630661,"y":0.3638525605201721},{"x":0.267226904630661,"y":0.3745540976524353},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.7313098907470703,"dir":"ltr","str":":","boundary":[0.26218488812446594,0.3638525605201721,0.267226904630661,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.3638525605201721},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3638525605201721},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3745540976524353},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9894795417785645,"dir":"ltr","str":"Anglais","boundary":[0.2705882489681244,0.3638525605201721,0.32268908619880676,0.3745540976524353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7798319458961487,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7798319458961487,"y":0.3745540976524353},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9743343591690063,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.33188229727745056,0.7848319458961487,0.3815540976524353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.37574315071105957},{"x":0.24705882370471954,"y":0.37574315071105957},{"x":0.24705882370471954,"y":0.3876337707042694},{"x":0.206722691655159,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9680140614509583,"dir":"ltr","str":"Publié","boundary":[0.206722691655159,0.37574315071105957,0.24705882370471954,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.37574315071105957},{"x":0.2705882489681244,"y":0.37574315071105957},{"x":0.2705882489681244,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9905798435211182,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.2537815272808075,0.37574315071105957,0.2705882489681244,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.37574315071105957},{"x":0.30924370884895325,"y":0.37574315071105957},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3876337707042694},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9926623702049255,"dir":"ltr","str":"2007","boundary":[0.27394959330558777,0.37574315071105957,0.30924370884895325,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.37574315071105957},{"x":0.33781513571739197,"y":0.37574315071105957},{"x":0.33781513571739197,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3142857253551483,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9913823008537292,"dir":"ltr","str":"par","boundary":[0.3142857253551483,0.37574315071105957,0.33781513571739197,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3663865625858307,"y":0.37574315071105957},{"x":0.3663865625858307,"y":0.38644471764564514},{"x":0.34285715222358704,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.990554928779602,"dir":"ltr","str":"Les","boundary":[0.34285715222358704,0.37574315071105957,0.3663865625858307,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4252100884914398,"y":0.38644471764564514},{"x":0.37142857909202576,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9817198514938354,"dir":"ltr","str":"Éditions","boundary":[0.37142857909202576,0.37574315071105957,0.4252100884914398,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4319327771663666,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9943371415138245,"dir":"ltr","str":"Lavoisier","boundary":[0.4319327771663666,0.3745540976524353,0.4941176474094391,0.38644471764564514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.37574315071105957},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3745540976524353},{"x":0.4941176474094391,"y":0.38644471764564514},{"x":0.206722691655159,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9859570860862732,"dir":"ltr","boundary":[0.201722691655159,0.36874315071105956,0.4991176474094391,0.39344471764564515],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.4019024968147278},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4019024968147278},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9874379634857178,"dir":"ltr","str":"donnons","boundary":[0.2050420194864273,0.4019024968147278,0.2655462324619293,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.4019024968147278},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4019024968147278},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4114149808883667},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9760363101959229,"dir":"ltr","str":"l'autorisation","boundary":[0.2705882489681244,0.4019024968147278,0.35798320174217224,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4019024968147278},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4019024968147278},{"x":0.36974790692329407,"y":0.4114149808883667},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9416571855545044,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.3630252182483673,0.4019024968147278,0.36974790692329407,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4019024968147278},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4019024968147278},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4114149808883667},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9902998805046082,"dir":"ltr","str":"Mme","boundary":[0.3764705955982208,0.4019024968147278,0.4100840389728546,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.4019024968147278},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4019024968147278},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4114149808883667},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.989966630935669,"dir":"ltr","str":"Mina","boundary":[0.41680672764778137,0.4019024968147278,0.44873949885368347,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4114149808883667},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9914994835853577,"dir":"ltr","str":"Aminghafari","boundary":[0.45378151535987854,0.4019024968147278,0.5361344814300537,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9691063761711121,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5394958257675171,0.4019024968147278,0.5411764979362488,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4019024968147278},{"x":0.610084056854248,"y":0.4019024968147278},{"x":0.610084056854248,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9875530004501343,"dir":"ltr","str":"Assistant","boundary":[0.5462185144424438,0.4019024968147278,0.610084056854248,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9946035146713257,"dir":"ltr","str":"Professor","boundary":[0.6168067455291748,0.4019024968147278,0.6823529601097107,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9738699197769165,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6823529601097107,0.4019024968147278,0.6857143044471741,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7579832077026367,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4114149808883667}]},"confidence":0.9939868450164795,"dir":"ltr","str":"Amirkabir","boundary":[0.6907563209533691,0.4019024968147278,0.7579832077026367,0.4114149808883667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.4149821698665619},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4149821698665619},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4256837069988251},{"x":0.206722691655159,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9899358749389648,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.206722691655159,0.4149821698665619,0.27394959330558777,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4149821698665619},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4149821698665619},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4256837069988251},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9793547987937927,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.27899160981178284,0.4149821698665619,0.29243698716163635,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4137931168079376},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4256837069988251},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9871253967285156,"dir":"ltr","str":"Technology","boundary":[0.29579833149909973,0.4149821698665619,0.3764705955982208,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4149821698665619},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4256837069988251},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.981143593788147,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3781512677669525,0.4149821698665619,0.3798319399356842,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4149821698665619},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4137931168079376},{"x":0.46722689270973206,"y":0.4256837069988251},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9939886927604675,"dir":"ltr","str":"Department","boundary":[0.38655462861061096,0.4149821698665619,0.46722689270973206,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.4149821698665619},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4149821698665619},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4256837069988251},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9870395660400391,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.4739495813846588,0.4149821698665619,0.48571428656578064,0.4256837069988251]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4137931168079376},{"x":0.578151285648346,"y":0.4137931168079376},{"x":0.578151285648346,"y":0.4244946539402008},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9930346608161926,"dir":"ltr","str":"Mathematics","boundary":[0.4907563030719757,0.4137931168079376,0.578151285648346,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4137931168079376},{"x":0.583193302154541,"y":0.4137931168079376},{"x":0.583193302154541,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9670910239219666,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.5798319578170776,0.4137931168079376,0.583193302154541,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4244946539402008},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9891012907028198,"dir":"ltr","str":"424","boundary":[0.5882353186607361,0.4137931168079376,0.6134454011917114,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4137931168079376},{"x":0.658823549747467,"y":0.4137931168079376},{"x":0.658823549747467,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9908959269523621,"dir":"ltr","str":"Hafez","boundary":[0.6201680898666382,0.4137931168079376,0.658823549747467,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9907289743423462,"dir":"ltr","str":"Ave","boundary":[0.6638655662536621,0.4137931168079376,0.6907563209533691,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9884780645370483,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.6924369931221008,0.4137931168079376,0.6941176652908325,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9931576251983643,"dir":"ltr","str":"Tehran","boundary":[0.7008403539657593,0.4137931168079376,0.7478991746902466,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4244946539402008},{"x":0.75126051902771,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9742726683616638,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.75126051902771,0.4137931168079376,0.7529411911964417,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9829081892967224,"dir":"ltr","str":"Iran","boundary":[0.7596638798713684,0.4137931168079376,0.7848739624023438,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.970379650592804,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.7865546345710754,0.4137931168079376,0.7899159789085388,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.428061842918396},{"x":0.289075642824173,"y":0.428061842918396},{"x":0.289075642824173,"y":0.4375743269920349},{"x":0.206722691655159,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9914928078651428,"dir":"ltr","str":"15875-4413","boundary":[0.206722691655159,0.428061842918396,0.289075642824173,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.428061842918396},{"x":0.29243698716163635,"y":0.428061842918396},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4375743269920349},{"x":0.29075631499290466,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9415926337242126,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.29075631499290466,0.428061842918396,0.29243698716163635,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.428061842918396},{"x":0.31596639752388,"y":0.428061842918396},{"x":0.31596639752388,"y":0.4375743269920349},{"x":0.2991596758365631,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9875539541244507,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.2991596758365631,0.428061842918396,0.31596639752388,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.428061842918396},{"x":0.37310925126075745,"y":0.428061842918396},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9923393726348877,"dir":"ltr","str":"traduire","boundary":[0.3210084140300751,0.428061842918396,0.37310925126075745,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.428061842918396},{"x":0.4117647111415863,"y":0.428061842918396},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9944667816162109,"dir":"ltr","str":"notre","boundary":[0.3798319399356842,0.428061842918396,0.4117647111415863,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.428061842918396},{"x":0.4470588266849518,"y":0.428061842918396},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4375743269920349},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9916783571243286,"dir":"ltr","str":"livre","boundary":[0.41848739981651306,0.428061842918396,0.4470588266849518,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.428061842918396},{"x":0.46890756487846375,"y":0.428061842918396},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4375743269920349},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9896075129508972,"dir":"ltr","str":"en","boundary":[0.45210084319114685,0.428061842918396,0.46890756487846375,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.428061842918396},{"x":0.5210084319114685,"y":0.428061842918396},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9893879294395447,"dir":"ltr","str":"persan","boundary":[0.4739495813846588,0.428061842918396,0.5210084319114685,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.428061842918396},{"x":0.5260504484176636,"y":0.428061842918396},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9698472619056702,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.5226891040802002,0.428061842918396,0.5260504484176636,0.4375743269920349]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4019024968147278},{"x":0.7899159789085388,"y":0.4375743269920349},{"x":0.2050420194864273,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9883489012718201,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.3949024968147278,0.7949159789085388,0.4445743269920349],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.17241379618644714},{"x":0.46554622054100037,"y":0.17241379618644714},{"x":0.46554622054100037,"y":0.18192628026008606},{"x":0.45378151535987854,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.982041597366333,"dir":"ltr","str":"A","boundary":[0.45378151535987854,0.17241379618644714,0.46554622054100037,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.17122472822666168},{"x":0.4907563030719757,"y":0.17122472822666168},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1807372123003006},{"x":0.46890756487846375,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9809672832489014,"dir":"ltr","str":"qui","boundary":[0.46890756487846375,0.17122472822666168,0.4907563030719757,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.17122472822666168},{"x":0.5109243988990784,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5109243988990784,"y":0.1807372123003006},{"x":0.4941176474094391,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9939439296722412,"dir":"ltr","str":"de","boundary":[0.4941176474094391,0.17122472822666168,0.5109243988990784,0.1807372123003006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5462185144424438,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1807372123003006},{"x":0.5159664154052734,"y":0.1807372123003006}]},"confidence":0.9942352175712585,"dir":"ltr","str":"droit","boundary":[0.5159664154052734,0.17003567516803741,0.5478991866111755,0.1807372123003006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.17122472822666168},{"x":0.5462185144424438,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5462185144424438,"y":0.1807372123003006},{"x":0.45378151535987854,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9894552230834961,"dir":"ltr","boundary":[0.44878151535987854,0.16422472822666168,0.5512185144424439,0.1877372123003006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3042016923427582,"y":0.46373364329338074},{"x":0.206722691655159,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9922922849655151,"dir":"ltr","str":"Naturellement","boundary":[0.206722691655159,0.4518430531024933,0.3042016923427582,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.4518430531024933},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4518430531024933},{"x":0.30756303668022156,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3042016923427582,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9585928320884705,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.3042016923427582,0.4518430531024933,0.30756303668022156,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3361344635486603,"y":0.4518430531024933},{"x":0.3361344635486603,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3126050531864166,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9938292503356934,"dir":"ltr","str":"elle","boundary":[0.3126050531864166,0.4518430531024933,0.3361344635486603,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4151260554790497,"y":0.46373364329338074},{"x":0.34117648005485535,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9901621341705322,"dir":"ltr","str":"contactera","boundary":[0.34117648005485535,0.4518430531024933,0.4151260554790497,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4518430531024933},{"x":0.4436974823474884,"y":0.46373364329338074},{"x":0.42016807198524475,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9811553359031677,"dir":"ltr","str":"Les","boundary":[0.42016807198524475,0.4518430531024933,0.4436974823474884,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5042017102241516,"y":0.46373364329338074},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9865190982818604,"dir":"ltr","str":"Éditions","boundary":[0.44873949885368347,0.4518430531024933,0.5042017102241516,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5731092691421509,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5109243988990784,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9932348728179932,"dir":"ltr","str":"Lavoisier","boundary":[0.5109243988990784,0.4518430531024933,0.5731092691421509,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4518430531024933},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46373364329338074},{"x":0.578151285648346,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9944650530815125,"dir":"ltr","str":"et","boundary":[0.578151285648346,0.4518430531024933,0.5899159908294678,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4518430531024933},{"x":0.610084056854248,"y":0.4518430531024933},{"x":0.610084056854248,"y":0.46373364329338074},{"x":0.5949580073356628,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9950499534606934,"dir":"ltr","str":"se","boundary":[0.5949580073356628,0.4518430531024933,0.610084056854248,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9940934181213379,"dir":"ltr","str":"chargera","boundary":[0.6151260733604431,0.4518430531024933,0.6773109436035156,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7647058963775635,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6823529601097107,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.995248019695282,"dir":"ltr","str":"directement","boundary":[0.6823529601097107,0.4518430531024933,0.7647058963775635,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7932773232460022,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7680672407150269,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.993414044380188,"dir":"ltr","str":"des","boundary":[0.7680672407150269,0.4518430531024933,0.7932773232460022,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.46611177921295166},{"x":0.2722689211368561,"y":0.46611177921295166},{"x":0.2722689211368561,"y":0.47681331634521484},{"x":0.206722691655159,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9941026568412781,"dir":"ltr","str":"questions","boundary":[0.206722691655159,0.46611177921295166,0.2722689211368561,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.46611177921295166},{"x":0.3361344635486603,"y":0.46611177921295166},{"x":0.3361344635486603,"y":0.47681331634521484},{"x":0.27899160981178284,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9958136677742004,"dir":"ltr","str":"relatives","boundary":[0.27899160981178284,0.46611177921295166,0.3361344635486603,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.46611177921295166},{"x":0.3663865625858307,"y":0.46611177921295166},{"x":0.3663865625858307,"y":0.47681331634521484},{"x":0.34117648005485535,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9894890785217285,"dir":"ltr","str":"aux","boundary":[0.34117648005485535,0.46611177921295166,0.3663865625858307,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.46611177921295166},{"x":0.440336138010025,"y":0.46611177921295166},{"x":0.440336138010025,"y":0.47681331634521484},{"x":0.37142857909202576,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.995206356048584,"dir":"ltr","str":"conditions","boundary":[0.37142857909202576,0.46611177921295166,0.440336138010025,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4789915978908539,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4789915978908539,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4453781545162201,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9914868474006653,"dir":"ltr","str":"dans","boundary":[0.4453781545162201,0.46611177921295166,0.4789915978908539,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5529412031173706,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5529412031173706,"y":0.47681331634521484},{"x":0.48403361439704895,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9950026273727417,"dir":"ltr","str":"lesquelles","boundary":[0.48403361439704895,0.46611177921295166,0.5529412031173706,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5915966629981995,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5915966629981995,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9933377504348755,"dir":"ltr","str":"cette","boundary":[0.5579832196235657,0.46611177921295166,0.5915966629981995,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6638655662536621,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9909307956695557,"dir":"ltr","str":"traduction","boundary":[0.5966386795043945,0.46611177921295166,0.6638655662536621,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6705882549285889,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9937517642974854,"dir":"ltr","str":"pourrait","boundary":[0.6705882549285889,0.46611177921295166,0.7243697643280029,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7546218633651733,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47681331634521484},{"x":0.7277311086654663,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9855073690414429,"dir":"ltr","str":"être","boundary":[0.7277311086654663,0.46611177921295166,0.7546218633651733,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.47919145226478577},{"x":0.2571428716182709,"y":0.47919145226478577},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4887039363384247},{"x":0.206722691655159,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9759024381637573,"dir":"ltr","str":"publiée","boundary":[0.206722691655159,0.47919145226478577,0.2571428716182709,0.4887039363384247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.47919145226478577},{"x":0.26050421595573425,"y":0.47919145226478577},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4887039363384247},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9818582534790039,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.47919145226478577,0.26050421595573425,0.4887039363384247]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7932773232460022,"y":0.48989298939704895},{"x":0.206722691655159,"y":0.4887039363384247}]},"confidence":0.9915375113487244,"dir":"ltr","boundary":[0.201722691655159,0.4448430531024933,0.7982773232460022,0.49689298939704896],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.5184304118156433},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5184304118156433},{"x":0.23361344635486603,"y":0.526753842830658},{"x":0.206722691655159,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9844202995300293,"dir":"ltr","str":"Fait","boundary":[0.206722691655159,0.5184304118156433,0.23361344635486603,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.5184304118156433},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5184304118156433},{"x":0.24537815153598785,"y":0.526753842830658},{"x":0.2369747906923294,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9191515445709229,"dir":"ltr","str":"à","boundary":[0.2369747906923294,0.5184304118156433,0.24537815153598785,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5184304118156433},{"x":0.2857142984867096,"y":0.526753842830658},{"x":0.2504201829433441,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9819005727767944,"dir":"ltr","str":"Paris","boundary":[0.2504201829433441,0.5184304118156433,0.2857142984867096,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5184304118156433},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5184304118156433},{"x":0.3025210201740265,"y":0.526753842830658},{"x":0.29075631499290466,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9883109331130981,"dir":"ltr","str":"le","boundary":[0.29075631499290466,0.5184304118156433,0.3025210201740265,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.5184304118156433},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5184304118156433},{"x":0.32436975836753845,"y":0.526753842830658},{"x":0.30756303668022156,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9829936027526855,"dir":"ltr","str":"15","boundary":[0.30756303668022156,0.5184304118156433,0.32436975836753845,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5184304118156433},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5184304118156433},{"x":0.3512605130672455,"y":0.526753842830658},{"x":0.32773110270500183,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9896982908248901,"dir":"ltr","str":"juin","boundary":[0.32773110270500183,0.5184304118156433,0.3512605130672455,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5184304118156433},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5184304118156433},{"x":0.39159664511680603,"y":0.526753842830658},{"x":0.35798320174217224,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.992851734161377,"dir":"ltr","str":"2016","boundary":[0.35798320174217224,0.5184304118156433,0.39159664511680603,0.526753842830658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.206722691655159,"y":0.5184304118156433},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5184304118156433},{"x":0.39159664511680603,"y":0.526753842830658},{"x":0.206722691655159,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9835975170135498,"dir":"ltr","boundary":[0.201722691655159,0.5114304118156433,0.39659664511680603,0.533753842830658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5838287472724915},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5838287472724915},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5921521782875061},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9497271776199341,"dir":"ltr","str":"MISITI","boundary":[0.29243698716163635,0.5838287472724915,0.34117648005485535,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ilo","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5838287472724915},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5838287472724915},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5921521782875061},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9824680685997009,"dir":"ltr","str":"Michel","boundary":[0.3462184965610504,0.5838287472724915,0.3932773172855377,0.5921521782875061]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.5838287472724915},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5838287472724915},{"x":0.3932773172855377,"y":0.5921521782875061},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9660975933074951,"dir":"ltr","boundary":[0.28743698716163635,0.5768287472724914,0.3982773172855377,0.5991521782875061],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6087990403175354},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6076099872589111},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6599286794662476},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.4794483780860901,"str":"By","boundary":[0.2806722819805145,0.6087990403175354,0.38655462861061096,0.6599286794662476]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6087990403175354},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6076099872589111},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6599286794662476},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.4794483780860901,"dir":"ltr","boundary":[0.2756722819805145,0.6017990403175354,0.39155462861061097,0.6669286794662476],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7134363651275635},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7146254181861877},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7253270149230957},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9856491088867188,"dir":"ltr","str":"OPPENHEIM","boundary":[0.2554621994495392,0.7134363651275635,0.3529411852359772,0.7253270149230957]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.7146254181861877},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7146254181861877},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7253270149230957},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9915295839309692,"dir":"ltr","str":"Georges","boundary":[0.35966387391090393,0.7146254181861877,0.42352941632270813,0.7253270149230957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7134363651275635},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7146254181861877},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7253270149230957},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9882218241691589,"dir":"ltr","boundary":[0.2504621994495392,0.7064363651275635,0.42852941632270813,0.7323270149230957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"lb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7467300891876221},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7467300891876221},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7883471846580505},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.3933575749397278,"dir":"ltr","str":"fryenlerm","boundary":[0.2521008551120758,0.7467300891876221,0.40672269463539124,0.7883471846580505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.7467300891876221},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7467300891876221},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7883471846580505},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.3933575749397278,"dir":"ltr","boundary":[0.2471008551120758,0.7397300891876221,0.41172269463539124,0.7953471846580505],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9371814727783203,"dir":"ltr","str":"MISITI","boundary":[0.6067227125167847,0.5862069129943848,0.6554622054100037,0.5945303440093994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9254546761512756,"dir":"ltr","str":"Yves","boundary":[0.6605042219161987,0.5862069129943848,0.6974790096282959,0.5945303440093994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5945303440093994},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9324907660484314,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.5792069129943848,0.7024790096282959,0.6015303440093994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.6141553521156311,"dir":"ltr","str":"quisiti","boundary":[0.5983193516731262,0.6218787431716919,0.6857143044471741,0.6527943015098572]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.6141553521156311,"dir":"ltr","boundary":[0.5933193516731262,0.6148787431716919,0.6907143044471741,0.6597943015098572],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9058876037597656,"dir":"ltr","str":"POGGI","boundary":[0.5865546464920044,0.7146254181861877,0.6403361558914185,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9874588251113892,"dir":"ltr","str":"Jean","boundary":[0.6453781723976135,0.7146254181861877,0.6789916157722473,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7241379022598267},{"x":0.680672287940979,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9848480224609375,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.680672287940979,0.7146254181861877,0.6857143044471741,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9926477074623108,"dir":"ltr","str":"Michel","boundary":[0.6873949766159058,0.7146254181861877,0.7344537973403931,0.7241379022598267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9637504816055298,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.7076254181861877,0.7394537973403931,0.7311379022598267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7899159789085388,"y":0.731272280216217},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.3679625391960144,"dir":"ltr","str":"franchibelchifff","boundary":[0.5042017102241516,0.7431629300117493,0.7949579954147339,0.7966706156730652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7899159789085388,"y":0.731272280216217},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7966706156730652},{"x":0.5092437267303467,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.3679625391960144,"dir":"ltr","boundary":[0.4992017102241516,0.7361629300117493,0.7999579954147339,0.8036706156730652],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/SgatqulTsLUhOlBu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/plLaTthEtAIAuQtl.jpg","blurred":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/bClLMsoUyroWDkQR.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00032773109744576846,0.00019527316079270116,0.9987063766447436,0.9994445107558678]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.17122472822666168},{"x":0.7630252242088318,"y":0.16884660720825195},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7210084199905396,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9520705938339233,"dir":"rtl","str":"تقديم","boundary":[0.7193277478218079,0.17122472822666168,0.7647058963775635,0.18906064331531525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.17122472822666168},{"x":0.7630252242088318,"y":0.16884660720825195},{"x":0.7647058963775635,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7210084199905396,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9520705938339233,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.16422472822666168,0.7697058963775635,0.19606064331531525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6957983374595642,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9759649038314819,"str":"به","boundary":[0.6957983374595642,0.1736028492450714,0.7092437148094177,0.18549345433712006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1736028492450714},{"x":0.7092437148094177,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6957983374595642,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9759649038314819,"dir":"ltr","boundary":[0.6907983374595642,0.1666028492450714,0.7142437148094177,0.19249345433712006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9890623092651367,"dir":"rtl","str":"همسر","boundary":[0.6521008610725403,0.2615933418273926,0.6873949766159058,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9882423877716064,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.2615933418273926,0.6470588445663452,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2615933418273926},{"x":0.63193279504776,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9928774833679199,"dir":"rtl","str":"فرزندانم","boundary":[0.5848739743232727,0.2604042887687683,0.63193279504776,0.2818073630332947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.2604042887687683},{"x":0.578151285648346,"y":0.2604042887687683},{"x":0.578151285648346,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9747510552406311,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5747899413108826,0.2604042887687683,0.578151285648346,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2806183099746704},{"x":0.5445378422737122,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9763578176498413,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.5462185144424438,0.2604042887687683,0.5714285969734192,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5378151535987854,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5042017102241516,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9798151850700378,"dir":"rtl","str":"غفاری","boundary":[0.5042017102241516,0.25921520590782166,0.5378151535987854,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.25921520590782166},{"x":0.49915966391563416,"y":0.25921520590782166},{"x":0.49915966391563416,"y":0.27942925691604614},{"x":0.4941176474094391,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9583918452262878,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4941176474094391,0.25921520590782166,0.49915966391563416,0.27942925691604614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6873949766159058,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6873949766159058,"y":0.28299644589424133},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9843817353248596,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.25221520590782165,0.6923949766159058,0.28999644589424134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5915966629981995,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5915966629981995,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5747899413108826,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9831407070159912,"dir":"rtl","str":"پدر","boundary":[0.5747899413108826,0.35315102338790894,0.5915966629981995,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5731092691421509,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5731092691421509,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5697479248046875,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9667544364929199,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5697479248046875,0.35315102338790894,0.5731092691421509,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.35315102338790894},{"x":0.561344563961029,"y":0.35315102338790894},{"x":0.561344563961029,"y":0.36979785561561584},{"x":0.534453809261322,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.990071177482605,"dir":"rtl","str":"مادر","boundary":[0.534453809261322,0.35315102338790894,0.561344563961029,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.35315102338790894},{"x":0.529411792755127,"y":0.35315102338790894},{"x":0.529411792755127,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5226891040802002,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9678575396537781,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5226891040802002,0.35315102338790894,0.529411792755127,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5142857432365417,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36979785561561584},{"x":0.462184876203537,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9911027550697327,"dir":"rtl","str":"خواهرانم","boundary":[0.462184876203537,0.35315102338790894,0.5142857432365417,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.35315102338790894},{"x":0.45378151535987854,"y":0.35315102338790894},{"x":0.45378151535987854,"y":0.36979785561561584},{"x":0.45210084319114685,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9658661484718323,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.45210084319114685,0.35315102338790894,0.45378151535987854,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.35315102338790894},{"x":0.45042017102241516,"y":0.35315102338790894},{"x":0.45042017102241516,"y":0.36979785561561584},{"x":0.38823530077934265,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.980461061000824,"dir":"rtl","str":"ابوالحسنی","boundary":[0.38823530077934265,0.35315102338790894,0.45042017102241516,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3831932842731476,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3831932842731476,"y":0.36979785561561584},{"x":0.3781512677669525,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9468323588371277,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3781512677669525,0.35315102338790894,0.3831932842731476,0.36979785561561584]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.35909631848335266},{"x":0.529411792755127,"y":0.35909631848335266},{"x":0.529411792755127,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5226891040802002,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9023596048355103,"str":"و","boundary":[0.5226891040802002,0.35909631848335266,0.529411792755127,0.36623066663742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5915966629981995,"y":0.35315102338790894},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3709869086742401},{"x":0.3781512677669525,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9797361493110657,"dir":"ltr","boundary":[0.3731512677669525,0.3449619405269623,0.5965966629981995,0.3779869086742401],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5680672526359558,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9457485675811768,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5630252361297607,0.43995243310928345,0.5680672526359558,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.43995243310928345},{"x":0.556302547454834,"y":0.43995243310928345},{"x":0.556302547454834,"y":0.46016645431518555},{"x":0.5210084319114685,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9863105416297913,"dir":"rtl","str":"تمامی","boundary":[0.5210084319114685,0.43995243310928345,0.556302547454834,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5142857432365417,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5142857432365417,"y":0.46016645431518555},{"x":0.48739495873451233,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9869289398193359,"dir":"rtl","str":"آنانی","boundary":[0.48739495873451233,0.43995243310928345,0.5142857432365417,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4773109257221222,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4773109257221222,"y":0.46016645431518555},{"x":0.46554622054100037,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9975252151489258,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.46554622054100037,0.43995243310928345,0.4773109257221222,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4588235318660736,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46016645431518555},{"x":0.44873949885368347,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.991887092590332,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.44873949885368347,0.43995243310928345,0.4588235318660736,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.43995243310928345},{"x":0.440336138010025,"y":0.43995243310928345},{"x":0.440336138010025,"y":0.46016645431518555},{"x":0.4319327771663666,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9944853782653809,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4319327771663666,0.43995243310928345,0.440336138010025,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4252100884914398,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4252100884914398,"y":0.46016645431518555},{"x":0.41680672764778137,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.983383059501648,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.41680672764778137,0.43995243310928345,0.4252100884914398,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4084033668041229,"y":0.43995243310928345},{"x":0.4084033668041229,"y":0.46016645431518555},{"x":0.3680672347545624,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.99288010597229,"dir":"rtl","str":"رسیدن","boundary":[0.3680672347545624,0.43995243310928345,0.4084033668041229,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.43995243310928345},{"x":0.35966387391090393,"y":0.43995243310928345},{"x":0.35966387391090393,"y":0.46016645431518555},{"x":0.3512605130672455,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9978682398796082,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3512605130672455,0.43995243310928345,0.35966387391090393,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.43995243310928345},{"x":0.3445378243923187,"y":0.43995243310928345},{"x":0.3445378243923187,"y":0.46016645431518555},{"x":0.32436975836753845,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9917258024215698,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.32436975836753845,0.43995243310928345,0.3445378243923187,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.43995243310928345},{"x":0.3193277418613434,"y":0.43995243310928345},{"x":0.3193277418613434,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2873949706554413,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9920856356620789,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.2873949706554413,0.43995243310928345,0.3193277418613434,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.43995243310928345},{"x":0.27899160981178284,"y":0.43995243310928345},{"x":0.27899160981178284,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2521008551120758,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9728940725326538,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.2521008551120758,0.43995243310928345,0.27899160981178284,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.43995243310928345},{"x":0.24369747936725616,"y":0.43995243310928345},{"x":0.24369747936725616,"y":0.46016645431518555},{"x":0.2050420194864273,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9955199956893921,"dir":"rtl","str":"نمودند","boundary":[0.2050420194864273,0.43995243310928345,0.24369747936725616,0.46016645431518555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.43995243310928345},{"x":0.20168067514896393,"y":0.43995243310928345},{"x":0.20168067514896393,"y":0.46016645431518555},{"x":0.20000000298023224,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.9390174746513367,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.20000000298023224,0.43995243310928345,0.20168067514896393,0.46016645431518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5680672526359558,"y":0.43995243310928345},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46016645431518555},{"x":0.20000000298023224,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.987483561038971,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.43295243310928344,0.5730672526359558,0.46716645431518555],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/MGfuayUsgAEwOBaJ-sec.webp","jpeg":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/doXyvSRKYMcdeXKH.jpg","blurred":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/jdAsmNsaBIPgJJoP.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00032773109744576846,0.00020234249491470465,0.9986555327808155,0.9989920738681743]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9896057844161987,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7310924530029297,0.2936979830265045,0.7949579954147339,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.987214982509613,"dir":"rtl","str":"مؤلفان","boundary":[0.6823529601097107,0.2936979830265045,0.7260504364967346,0.3103448152542114]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7949579954147339,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9885811805725098,"dir":"ltr","boundary":[0.6773529601097107,0.2866979830265045,0.7999579954147339,0.31734481525421143],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.32936978340148926},{"x":0.7915966510772705,"y":0.328180730342865},{"x":0.7932773232460022,"y":0.34601664543151855},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9902181029319763,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7310924530029297,0.32936978340148926,0.7932773232460022,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3317479193210602},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9825119972229004,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.6840336322784424,0.3317479193210602,0.7243697643280029,0.3472056984901428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3305588662624359},{"x":0.7915966510772705,"y":0.328180730342865},{"x":0.7932773232460022,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9872542023658752,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.3235588662624359,0.7982773232460022,0.35301664543151856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7882353067398071,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.6322668194770813,"dir":"rtl","str":"ا","boundary":[0.7865546345710754,0.3686088025569916,0.7915966510772705,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7159664034843445,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9700497388839722,"dir":"rtl","str":"نگاهی","boundary":[0.7142857313156128,0.3686088025569916,0.7596638798713684,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3686088025569916},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9766939878463745,"dir":"rtl","str":"گذرا","boundary":[0.6840336322784424,0.36979785561561584,0.7126050591468811,0.38644471764564514]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9389291405677795,"dir":"ltr","boundary":[0.6790336322784424,0.36279785561561584,0.7965966510772705,0.3922556347846985],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7193277478218079,"y":0.405469685792923},{"x":0.6873949766159058,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9791713953018188,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.39595720171928406,0.7193277478218079,0.405469685792923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7193277478218079,"y":0.405469685792923},{"x":0.6873949766159058,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9791713953018188,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.38895720171928405,0.7243277478218079,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7630252242088318,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7630252242088318,"y":0.405469685792923},{"x":0.7445378303527832,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.8593512773513794,"str":"۱.۱","boundary":[0.7445378303527832,0.39595720171928406,0.7630252242088318,0.405469685792923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7630252242088318,"y":0.39595720171928406},{"x":0.7630252242088318,"y":0.405469685792923},{"x":0.7445378303527832,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.8593512773513794,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.38895720171928405,0.7680252242088318,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7647058963775635,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7647058963775635,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7428571581840515,"y":0.43281808495521545}]},"confidence":0.9194854497909546,"dir":"rtl","str":"۲۰۱","boundary":[0.7428571581840515,0.41617122292518616,0.7647058963775635,0.43281808495521545]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7176470756530762,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7176470756530762,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9761337637901306,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.6638655662536621,0.41617122292518616,0.7176470756530762,0.43281808495521545]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4149821698665619},{"x":0.7647058963775635,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4340071380138397}]},"confidence":0.9572510123252869,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.40917122292518615,0.7697058963775635,0.43981808495521546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7663865685462952,"y":0.457788348197937},{"x":0.7445378303527832,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.7815430164337158,"dir":"rtl","str":"۳.۱","boundary":[0.7445378303527832,0.4411414861679077,0.7663865685462952,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7193277478218079,"y":0.457788348197937},{"x":0.6890756487846375,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9845269322395325,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6890756487846375,0.4411414861679077,0.7193277478218079,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6756302714347839,"y":0.457788348197937},{"x":0.6336134672164917,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9877601265907288,"dir":"rtl","str":"سیگنال","boundary":[0.6336134672164917,0.4411414861679077,0.6756302714347839,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6201680898666382,"y":0.457788348197937},{"x":0.5915966629981995,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9929219484329224,"dir":"rtl","str":"میزان","boundary":[0.5915966629981995,0.4411414861679077,0.6201680898666382,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5815126299858093,"y":0.457788348197937},{"x":0.5462185144424438,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9954413175582886,"dir":"rtl","str":"مصرف","boundary":[0.5462185144424438,0.4411414861679077,0.5815126299858093,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4411414861679077},{"x":0.529411792755127,"y":0.4411414861679077},{"x":0.529411792755127,"y":0.457788348197937},{"x":0.5159664154052734,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9901831746101379,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.5159664154052734,0.4411414861679077,0.529411792755127,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5008403658866882,"y":0.457788348197937},{"x":0.4941176474094391,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9772847890853882,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4941176474094391,0.4411414861679077,0.5008403658866882,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4907563030719757,"y":0.457788348197937},{"x":0.4571428596973419,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.8768450617790222,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.4571428596973419,0.4411414861679077,0.4907563030719757,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4470588266849518,"y":0.457788348197937},{"x":0.38991597294807434,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9828171730041504,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.38991597294807434,0.4411414861679077,0.4470588266849518,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6974790096282959,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9814472794532776,"dir":"rtl","str":"نوفه","boundary":[0.6974790096282959,0.46373364329338074,0.7193277478218079,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6941176652908325,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6672269105911255,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9836094379425049,"dir":"rtl","str":"زدایی","boundary":[0.6672269105911255,0.46373364329338074,0.6941176652908325,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.46373364329338074},{"x":0.653781533241272,"y":0.46373364329338074},{"x":0.653781533241272,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6453781723976135,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9981458187103271,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6453781723976135,0.46373364329338074,0.653781533241272,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6369748115539551,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9255527257919312,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.6033613681793213,0.46373364329338074,0.6369748115539551,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.464922696352005},{"x":0.5966386795043945,"y":0.464922696352005},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9807206988334656,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.5378151535987854,0.464922696352005,0.5966386795043945,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.464922696352005},{"x":0.5361344814300537,"y":0.464922696352005},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4815695583820343},{"x":0.534453809261322,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9393709301948547,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.534453809261322,0.464922696352005,0.5361344814300537,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.464922696352005},{"x":0.5226891040802002,"y":0.464922696352005},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4815695583820343},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9947816729545593,"dir":"rtl","str":"قبل","boundary":[0.5008403658866882,0.464922696352005,0.5226891040802002,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.464922696352005},{"x":0.4941176474094391,"y":0.464922696352005},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4815695583820343},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9937270879745483,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48739495873451233,0.464922696352005,0.4941176474094391,0.4815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.464922696352005},{"x":0.48067227005958557,"y":0.464922696352005},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4815695583820343},{"x":0.462184876203537,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9947214126586914,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.462184876203537,0.464922696352005,0.48067227005958557,0.4815695583820343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7663865685462952,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4815695583820343},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4815695583820343}]},"confidence":0.9652212858200073,"dir":"ltr","boundary":[0.38491597294807434,0.4341414861679077,0.7713865685462952,0.4885695583820343],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.487514853477478},{"x":0.7647058963775635,"y":0.487514853477478},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.8933522701263428,"dir":"rtl","str":"۵۰۱","boundary":[0.7428571581840515,0.487514853477478,0.7647058963775635,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.487514853477478},{"x":0.7193277478218079,"y":0.487514853477478},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5041617155075073},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9797224998474121,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6873949766159058,0.487514853477478,0.7193277478218079,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.487514853477478},{"x":0.6739495992660522,"y":0.487514853477478},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5041617155075073},{"x":0.63193279504776,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9747073650360107,"dir":"rtl","str":"سیگنال","boundary":[0.63193279504776,0.487514853477478,0.6739495992660522,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.487514853477478},{"x":0.6218487620353699,"y":0.487514853477478},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9590279459953308,"dir":"rtl","str":"داپلر","boundary":[0.5949580073356628,0.487514853477478,0.6218487620353699,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.487514853477478},{"x":0.5882353186607361,"y":0.487514853477478},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5041617155075073},{"x":0.578151285648346,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9690399765968323,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.578151285648346,0.487514853477478,0.5882353186607361,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.487514853477478},{"x":0.5747899413108826,"y":0.487514853477478},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5041617155075073},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.930819571018219,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.5428571701049805,0.487514853477478,0.5747899413108826,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.487514853477478},{"x":0.5327731370925903,"y":0.487514853477478},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5041617155075073},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9656215310096741,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.49915966391563416,0.487514853477478,0.5327731370925903,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.487514853477478},{"x":0.489075630903244,"y":0.487514853477478},{"x":0.489075630903244,"y":0.5041617155075073},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.9713319540023804,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.4756302535533905,0.487514853477478,0.489075630903244,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.512485146522522},{"x":0.7630252242088318,"y":0.512485146522522},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9495654702186584,"dir":"rtl","str":"۶.۱","boundary":[0.7445378303527832,0.512485146522522,0.7630252242088318,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.512485146522522},{"x":0.7210084199905396,"y":0.512485146522522},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.959881067276001,"dir":"rtl","str":"نوفه","boundary":[0.6991596817970276,0.512485146522522,0.7210084199905396,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.512485146522522},{"x":0.6941176652908325,"y":0.512485146522522},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9723444581031799,"dir":"rtl","str":"زدایی","boundary":[0.6672269105911255,0.512485146522522,0.6941176652908325,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.512485146522522},{"x":0.653781533241272,"y":0.512485146522522},{"x":0.653781533241272,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9860419631004333,"dir":"rtl","str":"سیگنال","boundary":[0.6117647290229797,0.512485146522522,0.653781533241272,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.512485146522522},{"x":0.6000000238418579,"y":0.512485146522522},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9835084676742554,"dir":"rtl","str":"داپلر","boundary":[0.5747899413108826,0.512485146522522,0.6000000238418579,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.512485146522522},{"x":0.5647059082984924,"y":0.512485146522522},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9837702512741089,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5579832196235657,0.512485146522522,0.5647059082984924,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.512485146522522},{"x":0.5546218752861023,"y":0.512485146522522},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.8775845170021057,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.5226891040802002,0.512485146522522,0.5546218752861023,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.512485146522522},{"x":0.5126050710678101,"y":0.512485146522522},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5291320085525513},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9823819994926453,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.45546218752861023,0.512485146522522,0.5126050710678101,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9066185355186462,"dir":"rtl","str":"۷.۱","boundary":[0.7462185025215149,0.5362663269042969,0.7647058963775635,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.95335453748703,"dir":"rtl","str":"نوفه","boundary":[0.6991596817970276,0.5362663269042969,0.7193277478218079,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.97572922706604,"dir":"rtl","str":"زدایی","boundary":[0.6672269105911255,0.5362663269042969,0.6957983374595642,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9893988966941833,"dir":"rtl","str":"سیگنال","boundary":[0.6134454011917114,0.5362663269042969,0.6554622054100037,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5362663269042969},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5517241358757019},{"x":0.583193302154541,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9929990768432617,"dir":"rtl","str":"برق","boundary":[0.583193302154541,0.5362663269042969,0.6000000238418579,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9793573021888733,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5630252361297607,0.5362663269042969,0.5731092691421509,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.8801348805427551,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.5260504484176636,0.5362663269042969,0.5596638917922974,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5362663269042969},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5517241358757019},{"x":0.462184876203537,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9830445051193237,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.462184876203537,0.5362663269042969,0.5176470875740051,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.7680777907371521,"dir":"rtl","str":"۸۰۱","boundary":[0.7411764860153198,0.5600475668907166,0.7630252242088318,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.8921138644218445,"dir":"rtl","str":"تجزیه","boundary":[0.6873949766159058,0.5600475668907166,0.7210084199905396,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9752432703971863,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6453781723976135,0.5600475668907166,0.6789916157722473,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9703270196914673,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6268907785415649,0.5600475668907166,0.6369748115539551,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9084897041320801,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.5915966629981995,0.5600475668907166,0.6235294342041016,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9791858196258545,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.5260504484176636,0.5600475668907166,0.5798319578170776,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.8213089108467102,"dir":"rtl","str":"۹۰۱","boundary":[0.7411764860153198,0.5838287472724915,0.7630252242088318,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9809654355049133,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.6840336322784424,0.5838287472724915,0.7193277478218079,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5838287472724915},{"x":0.680672287940979,"y":0.5838287472724915},{"x":0.680672287940979,"y":0.5992865562438965},{"x":0.653781533241272,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9837251901626587,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.653781533241272,0.5838287472724915,0.680672287940979,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9859561920166016,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6067227125167847,0.5838287472724915,0.6420168280601501,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9746047258377075,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5899159908294678,0.5838287472724915,0.5966386795043945,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5838287472724915},{"x":0.583193302154541,"y":0.5838287472724915},{"x":0.583193302154541,"y":0.5992865562438965},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9053550362586975,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.5512605309486389,0.5838287472724915,0.583193302154541,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5992865562438965},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9830412864685059,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.48739495873451233,0.5838287472724915,0.5428571701049805,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.8917690515518188,"dir":"rtl","str":"۱۰.۱","boundary":[0.7310924530029297,0.6064209342002869,0.7647058963775635,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.98353511095047,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.6857143044471741,0.6064209342002869,0.7210084199905396,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9891669750213623,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6521008610725403,0.6064209342002869,0.6789916157722473,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9871036410331726,"dir":"rtl","str":"سیگنال","boundary":[0.5983193516731262,0.6064209342002869,0.6386554837226868,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9803990125656128,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5764706134796143,0.6064209342002869,0.5865546464920044,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.8817505240440369,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.5394958257675171,0.6064209342002869,0.5731092691421509,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6230677962303162},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.980392336845398,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.4756302535533905,0.6064209342002869,0.5310924649238586,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.8656113147735596,"dir":"rtl","str":"۱۱۰۱","boundary":[0.7310924530029297,0.6290130615234375,0.7630252242088318,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9759413599967957,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.6840336322784424,0.6290130615234375,0.7176470756530762,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.980337381362915,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6521008610725403,0.6290130615234375,0.6789916157722473,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9916611313819885,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.6268907785415649,0.6290130615234375,0.6386554837226868,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6468489766120911},{"x":0.578151285648346,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9918464422225952,"dir":"rtl","str":"انگشت","boundary":[0.578151285648346,0.6290130615234375,0.6168067455291748,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9833512306213379,"dir":"rtl","str":"دیجیتالی","boundary":[0.5159664154052734,0.6290130615234375,0.5630252361297607,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6468489766120911},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9804893732070923,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4957983195781708,0.6290130615234375,0.5025210380554199,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6290130615234375},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6290130615234375},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6468489766120911},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9874254465103149,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.4605042040348053,0.6290130615234375,0.48739495873451233,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6468489766120911},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9834306240081787,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.43697479367256165,0.6290130615234375,0.4571428596973419,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6290130615234375},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6468489766120911},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9797952175140381,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.39159664511680603,0.6290130615234375,0.4268907606601715,0.6468489766120911]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.487514853477478},{"x":0.7647058963775635,"y":0.487514853477478},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6468489766120911},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9564886689186096,"dir":"ltr","boundary":[0.386596645116806,0.480514853477478,0.7697058963775635,0.6538489766120911],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.464922696352005},{"x":0.7630252242088318,"y":0.464922696352005},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9680710434913635,"str":"۴.۱","boundary":[0.7462185025215149,0.464922696352005,0.7647058963775635,0.4780023694038391]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.464922696352005},{"x":0.7630252242088318,"y":0.464922696352005},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.9680710434913635,"dir":"ltr","boundary":[0.7412185025215149,0.457922696352005,0.7697058963775635,0.4850023694038391],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7899159789085388,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.8749651312828064,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7882353067398071,0.6658739447593689,0.7949579954147339,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6825208067893982},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6837098598480225}]},"confidence":0.973590075969696,"dir":"rtl","str":"چارچوب","boundary":[0.7092437148094177,0.6658739447593689,0.7613445520401001,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6837098598480225},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9862301349639893,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6554622054100037,0.6670629978179932,0.6957983374595642,0.6837098598480225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6848989129066467}]},"confidence":0.9706380367279053,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.6600629978179932,0.7999579954147339,0.6895208067893982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5983193516731262,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5983193516731262,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5680672526359558,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9903135299682617,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5680672526359558,0.17954815924167633,0.5983193516731262,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5579832196235657,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5579832196235657,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5310924649238586,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9742321968078613,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5310924649238586,0.17954815924167633,0.5579832196235657,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5193277597427368,"y":0.17954815924167633},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9934289455413818,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4571428596973419,0.17954815924167633,0.5193277597427368,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.17954815924167633},{"x":0.4470588266849518,"y":0.17954815924167633},{"x":0.4470588266849518,"y":0.20451843738555908},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.991834282875061,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.3949579894542694,0.17954815924167633,0.4470588266849518,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5731092691421509,"y":0.25921520590782166},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9933944940567017,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.23662306368350983,0.5731092691421509,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.23662306368350983},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2378121316432953},{"x":0.48739495873451233,"y":0.25921520590782166},{"x":0.42184874415397644,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9907797574996948,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.42352941632270813,0.23662306368350983,0.48739495873451233,0.25921520590782166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5983193516731262,"y":0.17835909128189087},{"x":0.5983193516731262,"y":0.25921520590782166},{"x":0.3932773172855377,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9896661639213562,"dir":"ltr","boundary":[0.3899579894542694,0.1701700382232666,0.6033193516731262,0.26621520590782166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.8183193802833557,"str":"۱۰۲","boundary":[0.7445378303527832,0.6944113969802856,0.7647058963775635,0.7039238810539246]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7039238810539246},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.8183193802833557,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.6874113969802856,0.7697058963775635,0.7109238810539246],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9740101099014282,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.6956004500389099,0.7193277478218079,0.7051129341125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7051129341125488},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9740101099014282,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.6886004500389099,0.7243277478218079,0.7121129341125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7663865685462952,"y":0.731272280216217},{"x":0.7445378303527832,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9084268808364868,"dir":"rtl","str":"۲۰۲","boundary":[0.7445378303527832,0.7146254181861877,0.7663865685462952,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7226890921592712,"y":0.731272280216217},{"x":0.7126050591468811,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9823775291442871,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7126050591468811,0.7146254181861877,0.7226890921592712,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7146254181861877},{"x":0.702521026134491,"y":0.7146254181861877},{"x":0.702521026134491,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9911562204360962,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6773109436035156,0.7146254181861877,0.702521026134491,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.987204909324646,"dir":"rtl","str":"فوریه","boundary":[0.6336134672164917,0.7146254181861877,0.6621848940849304,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7324613332748413},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9922625422477722,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6168067455291748,0.7146254181861877,0.6235294342041016,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7146254181861877},{"x":0.610084056854248,"y":0.7146254181861877},{"x":0.610084056854248,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9891349673271179,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.5815126299858093,0.7146254181861877,0.610084056854248,0.7324613332748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7146254181861877},{"x":0.5663865804672241,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.985139012336731,"dir":"rtl","str":"گابور","boundary":[0.5411764979362488,0.7146254181861877,0.5663865804672241,0.7324613332748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7324613332748413},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9791754484176636,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.7076254181861877,0.7713865685462952,0.7394613332748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.86253821849823,"dir":"rtl","str":"۳.۲","boundary":[0.7445378303527832,0.7384066581726074,0.7647058963775635,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9826651215553284,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6924369931221008,0.7384066581726074,0.7210084199905396,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6773109436035156,"y":0.756242573261261},{"x":0.6436975002288818,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9897268414497375,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.6436975002288818,0.7395957112312317,0.6773109436035156,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6268907785415649,"y":0.756242573261261},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9883366823196411,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.5882353186607361,0.7395957112312317,0.6268907785415649,0.756242573261261]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7550535202026367},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9661037921905518,"dir":"ltr","boundary":[0.5832353186607361,0.7325957112312317,0.7697058963775635,0.7620535202026367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.8881605863571167,"dir":"rtl","str":"۴.۲","boundary":[0.7462185025215149,0.7633769512176514,0.7647058963775635,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.980180025100708,"dir":"rtl","str":"پایههای","boundary":[0.6773109436035156,0.7621878981590271,0.7193277478218079,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9944871664047241,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.6302521228790283,0.7621878981590271,0.6655462384223938,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.989262580871582,"dir":"rtl","str":"یکامتعامد","boundary":[0.5546218752861023,0.7621878981590271,0.6151260733604431,0.7788347005844116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9742197394371033,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.7551878981590271,0.7697058963775635,0.7870237536430359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7663865685462952,"y":0.801426887512207},{"x":0.7411764860153198,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.7899030447006226,"dir":"rtl","str":"۵.۲","boundary":[0.7411764860153198,0.7847800254821777,0.7663865685462952,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.785969078540802},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7226890921592712,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9805299043655396,"dir":"rtl","str":"بستههای","boundary":[0.6689075827598572,0.785969078540802,0.7226890921592712,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.785969078540802},{"x":0.6571428775787354,"y":0.785969078540802},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9897770881652832,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.6235294342041016,0.785969078540802,0.6571428775787354,0.8026159405708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.785969078540802},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6235294342041016,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9423233270645142,"dir":"ltr","boundary":[0.6185294342041016,0.778969078540802,0.7713865685462952,0.8096159405708313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8263971209526062},{"x":0.507563054561615,"y":0.8263971209526062},{"x":0.507563054561615,"y":0.840665876865387},{"x":0.48739495873451233,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9834505319595337,"str":"پنج","boundary":[0.48739495873451233,0.8263971209526062,0.507563054561615,0.840665876865387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8263971209526062},{"x":0.507563054561615,"y":0.8263971209526062},{"x":0.507563054561615,"y":0.840665876865387},{"x":0.48739495873451233,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9834505319595337,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8193971209526062,0.512563054561615,0.847665876865387],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.33531510829925537},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33531510829925537},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3472056984901428},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9750012755393982,"dir":"rtl","str":"پانزده","boundary":[0.20000000298023224,0.33531510829925537,0.23193277418613434,0.3472056984901428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20000000298023224,"y":0.33531510829925537},{"x":0.23193277418613434,"y":0.33531510829925537},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3472056984901428},{"x":0.20000000298023224,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9750012755393982,"dir":"ltr","boundary":[0.19500000298023223,0.32831510829925536,0.23693277418613434,0.35420569849014283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.39595720171928406},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39595720171928406},{"x":0.22857142984867096,"y":0.405469685792923},{"x":0.22689075767993927,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.5466828346252441,"str":"ا","boundary":[0.22521008551120758,0.39595720171928406,0.22857142984867096,0.405469685792923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.39595720171928406},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39595720171928406},{"x":0.22857142984867096,"y":0.405469685792923},{"x":0.22689075767993927,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.5466828346252441,"dir":"ltr","boundary":[0.22021008551120758,0.38895720171928405,0.23357142984867096,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43043994903564453},{"x":0.22689075767993927,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.3581360876560211,"str":"۳","boundary":[0.22689075767993927,0.4185493588447571,0.23025210201740265,0.43043994903564453]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4185493588447571},{"x":0.23025210201740265,"y":0.43043994903564453},{"x":0.22689075767993927,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.3581360876560211,"dir":"ltr","boundary":[0.22189075767993927,0.4115493588447571,0.23525210201740265,0.43743994903564454],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44233056902885437},{"x":0.23025210201740265,"y":0.44233056902885437},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45303210616111755},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.8907995223999023,"str":"۱۱","boundary":[0.21344538033008575,0.44233056902885437,0.23193277418613434,0.45303210616111755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44233056902885437},{"x":0.23025210201740265,"y":0.44233056902885437},{"x":0.23193277418613434,"y":0.45303210616111755},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.8907995223999023,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.43533056902885436,0.23693277418613434,0.46003210616111756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46611177921295166},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47681331634521484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.7233842611312866,"str":"۱۲","boundary":[0.21344538033008575,0.46611177921295166,0.23025210201740265,0.47681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46611177921295166},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46611177921295166},{"x":0.23025210201740265,"y":0.47681331634521484},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4780023694038391}]},"confidence":0.7233842611312866,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.45911177921295165,0.23525210201740265,0.48381331634521485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5017836093902588},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.6863690614700317,"str":"۱۳","boundary":[0.21344538033008575,0.48989298939704895,0.23193277418613434,0.5017836093902588]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48989298939704895},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5017836093902588},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.6863690614700317,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.48289298939704894,0.23693277418613434,0.5087836093902588],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5136741995811462},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5136741995811462},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5243757367134094},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9548995494842529,"str":"۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5136741995811462,0.23025210201740265,0.5243757367134094]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5136741995811462},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5136741995811462},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5243757367134094},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9548995494842529,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5066741995811462,0.23525210201740265,0.5313757367134094],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5374554395675659},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5481569766998291},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9191737771034241,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5374554395675659,0.23193277418613434,0.5481569766998291]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5374554395675659},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5374554395675659},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5481569766998291},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9191737771034241,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5304554395675659,0.23693277418613434,0.5551569766998291],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5612366199493408},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5612366199493408},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5707491040229797},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9295209646224976,"str":"۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5612366199493408,0.23025210201740265,0.5707491040229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5612366199493408},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5612366199493408},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5707491040229797},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9295209646224976,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5542366199493408,0.23525210201740265,0.5777491040229797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5838287472724915},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5838287472724915},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5957193970680237},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.8573581576347351,"str":"۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.5838287472724915,0.22857142984867096,0.5957193970680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5838287472724915},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5838287472724915},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5957193970680237},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5957193970680237}]},"confidence":0.8573581576347351,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5768287472724914,0.23357142984867096,0.6027193970680237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6087990403175354},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6087990403175354},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6183115243911743},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.566689133644104,"str":"۲۲","boundary":[0.21344538033008575,0.6087990403175354,0.22857142984867096,0.6183115243911743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6087990403175354},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6087990403175354},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6183115243911743},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.566689133644104,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6017990403175354,0.23357142984867096,0.6253115243911743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6432818174362183},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.8698723912239075,"str":"۲۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6290130615234375,0.23361344635486603,0.6432818174362183]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6432818174362183},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6432818174362183}]},"confidence":0.8698723912239075,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6220130615234375,0.23861344635486603,0.6502818174362183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6694411635398865},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6694411635398865},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6789536476135254},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.8702245950698853,"str":"۲۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6694411635398865,0.23193277418613434,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6694411635398865},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6694411635398865},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6789536476135254},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.8702245950698853,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6624411635398865,0.23693277418613434,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7907253503799438},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7978596687316895},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7978596687316895},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.4977661967277527,"dir":"ltr","str":"حکم","boundary":[0.23193277418613434,0.7907253503799438,0.21008403599262238,0.7978596687316895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7633769512176514},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7740784883499146},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7740784883499146},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9191616773605347,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23193277418613434,0.7633769512176514,0.21008403599262238,0.7740784883499146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.740784764289856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7491081953048706},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7491081953048706},{"x":0.21008403599262238,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.5322109460830688,"dir":"ltr","str":"محلے","boundary":[0.23193277418613434,0.740784764289856,0.21008403599262238,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7181926369667053},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7217597961425781},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7217597961425781},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7181926369667053}]},"confidence":0.8940613269805908,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23361344635486603,0.7181926369667053,0.21008403599262238,0.7217597961425781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6944113969802856},{"x":0.23361344635486603,"y":0.701545774936676},{"x":0.21008403599262238,"y":0.701545774936676},{"x":0.21008403599262238,"y":0.6944113969802856}]},"confidence":0.6505547165870667,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23361344635486603,0.6944113969802856,0.21008403599262238,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6753864288330078},{"x":0.21008403599262238,"y":0.6753864288330078},{"x":0.21008403599262238,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.4977783262729645,"dir":"ltr","str":"لیے","boundary":[0.23361344635486603,0.6706302165985107,0.21008403599262238,0.6753864288330078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6706302165985107},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7978596687316895},{"x":0.20840336382389069,"y":0.7978596687316895},{"x":0.21008403599262238,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.6276895403862,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.6636302165985107,0.2134033638238907,0.8048596687316895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7051129341125488},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.8666766881942749,"str":"۲۷","boundary":[0.21344538033008575,0.6932223439216614,0.23193277418613434,0.7051129341125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7051129341125488},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.8666766881942749,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6862223439216614,0.23693277418613434,0.7121129341125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7395957112312317},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7395957112312317},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7526754140853882},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9234726428985596,"str":"۳۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7395957112312317,0.23025210201740265,0.7526754140853882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7395957112312317},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7395957112312317},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7526754140853882},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9234726428985596,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7325957112312317,0.23525210201740265,0.7596754140853882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7871581315994263},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7871581315994263},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8002378344535828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9547938108444214,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7871581315994263,0.23025210201740265,0.8002378344535828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7871581315994263},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7871581315994263},{"x":0.23025210201740265,"y":0.8002378344535828},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8002378344535828}]},"confidence":0.9547938108444214,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7801581315994263,0.23525210201740265,0.8072378344535828],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/LWXJVoAfOWKtrNZo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/RoIkVvkmQSRmDKmP.jpg","blurred":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/olYchrbWHRbDKWaC.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003305557565528805,0.00015285720921583322,0.9986555327808155,0.9989949015805611]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7647058963775635,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7647058963775635,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7428571581840515,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.7724947333335876,"dir":"rtl","str":"۶.۲","boundary":[0.7428571581840515,0.13555291295051575,0.7647058963775635,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7193277478218079,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7193277478218079,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6991596817970276,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9819591045379639,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6991596817970276,0.13555291295051575,0.7193277478218079,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6957983374595642,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6957983374595642,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6756302714347839,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9713793396949768,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6756302714347839,0.13555291295051575,0.6957983374595642,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6655462384223938,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6655462384223938,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6285714507102966,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9826819896697998,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.6285714507102966,0.13555291295051575,0.6655462384223938,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.1367419809103012},{"x":0.6151260733604431,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6151260733604431,"y":0.15219976007938385},{"x":0.561344563961029,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9695169925689697,"dir":"rtl","str":"دومتعامد","boundary":[0.561344563961029,0.1367419809103012,0.6151260733604431,0.15219976007938385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7647058963775635,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7647058963775635,"y":0.15219976007938385},{"x":0.561344563961029,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9475600719451904,"dir":"ltr","boundary":[0.556344563961029,0.12855291295051574,0.7697058963775635,0.15919976007938386],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7949579954147339,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7949579954147339,"y":0.18787157535552979},{"x":0.7882353067398071,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.8023586869239807,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7882353067398071,0.17003567516803741,0.7949579954147339,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7647058963775635,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7663865685462952,"y":0.18906064331531525},{"x":0.756302535533905,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9906677007675171,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7546218633651733,0.17003567516803741,0.7663865685462952,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7462185025215149,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7462185025215149,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7042016983032227,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9813385009765625,"dir":"rtl","str":"پایههای","boundary":[0.702521026134491,0.17003567516803741,0.7462185025215149,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6873949766159058,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6890756487846375,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6504201889038086,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9804086685180664,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.6487395167350769,0.17122472822666168,0.6890756487846375,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.17241379618644714},{"x":0.63193279504776,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6336134672164917,"y":0.19024969637393951},{"x":0.6268907785415649,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9827043414115906,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.6252101063728333,0.17241379618644714,0.6336134672164917,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6184874176979065,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6184874176979065,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5630252361297607,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9868295788764954,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.5630252361297607,0.17241379618644714,0.6184874176979065,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5512605309486389,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5529412031173706,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5226891040802002,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9829866886138916,"dir":"rtl","str":"سریع","boundary":[0.5210084319114685,0.17241379618644714,0.5529412031173706,0.19143876433372498]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7949579954147339,"y":0.16884660720825195},{"x":0.7949579954147339,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5226891040802002,"y":0.19143876433372498}]},"confidence":0.9773818254470825,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.16541379618644714,0.7999579954147339,0.19606064331531525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.8866423964500427,"str":"۱.۳","boundary":[0.7445378303527832,0.2009512484073639,0.7663865685462952,0.2104637324810028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.8866423964500427,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.19395124840736389,0.7713865685462952,0.2174637324810028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9749573469161987,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.2009512484073639,0.7193277478218079,0.2104637324810028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2104637324810028},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.9749573469161987,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.19395124840736389,0.7243277478218079,0.2174637324810028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.8985905647277832,"dir":"rtl","str":"۲۰۳","boundary":[0.7445378303527832,0.22116528451442719,0.7647058963775635,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7210084199905396,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9906948804855347,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7109243869781494,0.22116528451442719,0.7210084199905396,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9880662560462952,"dir":"rtl","str":"پایه","boundary":[0.6840336322784424,0.22116528451442719,0.7042016983032227,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9772005677223206,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6621848940849304,0.22116528451442719,0.6789916157722473,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6470588445663452,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9726653695106506,"dir":"rtl","str":"یکامتعامد","boundary":[0.5899159908294678,0.22116528451442719,0.6470588445663452,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.973928689956665,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5714285969734192,0.22116528451442719,0.5798319578170776,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5647059082984924,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9797698855400085,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.5159664154052734,0.22116528451442719,0.5647059082984924,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22116528451442719},{"x":0.507563054561615,"y":0.22116528451442719},{"x":0.507563054561615,"y":0.2378121316432953},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9613560438156128,"dir":"rtl","str":"مالا","boundary":[0.48739495873451233,0.22116528451442719,0.507563054561615,0.2378121316432953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2378121316432953},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9698987603187561,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.21416528451442718,0.7697058963775635,0.2448121316432953],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7663865685462952,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.8404786586761475,"dir":"rtl","str":"۳.۳","boundary":[0.7428571581840515,0.24494649469852448,0.7663865685462952,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7176470756530762,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.984649658203125,"dir":"rtl","str":"چهار","boundary":[0.6924369931221008,0.24494649469852448,0.7176470756530762,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2615933418273926},{"x":0.658823549747467,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9856627583503723,"dir":"rtl","str":"فیلتر","boundary":[0.658823549747467,0.24494649469852448,0.6840336322784424,0.2615933418273926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7663865685462952,"y":0.243757426738739},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2604042887687683},{"x":0.658823549747467,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9490290284156799,"dir":"ltr","boundary":[0.653823549747467,0.23794649469852447,0.7713865685462952,0.2674042887687683],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9568489193916321,"dir":"rtl","str":"۴.۳","boundary":[0.7445378303527832,0.2675386369228363,0.7647058963775635,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.26872771978378296},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.8889880180358887,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.6756302714347839,0.26872771978378296,0.7193277478218079,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6638655662536621,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6638655662536621,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6302521228790283,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9908826351165771,"dir":"rtl","str":"کارآمد","boundary":[0.6302521228790283,0.26872771978378296,0.6638655662536621,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6201680898666382,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6201680898666382,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5848739743232727,"y":0.28537455201148987}]},"confidence":0.9916927218437195,"dir":"rtl","str":"ضرایب","boundary":[0.5848739743232727,0.26872771978378296,0.6201680898666382,0.28537455201148987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7647058963775635,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.8590077757835388,"dir":"rtl","str":"۵۰۳","boundary":[0.7411764860153198,0.29250892996788025,0.7647058963775635,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29250892996788025},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9575644731521606,"dir":"rtl","str":"توجیه","boundary":[0.6873949766159058,0.29250892996788025,0.7193277478218079,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6857143044471741,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9464762210845947,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6823529601097107,0.29250892996788025,0.6857143044471741,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6722689270973206,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3079667091369629},{"x":0.63193279504776,"y":0.3079667091369629}]},"confidence":0.9929737448692322,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.63193279504776,0.29250892996788025,0.6722689270973206,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6235294342041016,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6235294342041016,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9744758009910583,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6168067455291748,0.29250892996788025,0.6235294342041016,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6084033846855164,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6084033846855164,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9872188568115234,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5983193516731262,0.29250892996788025,0.6084033846855164,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5899159908294678,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5596638917922974,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9885056614875793,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.5596638917922974,0.29250892996788025,0.5899159908294678,0.30915576219558716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7647058963775635,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3079667091369629},{"x":0.561344563961029,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9597404599189758,"dir":"ltr","boundary":[0.5546638917922974,0.2605386369228363,0.7713865685462952,0.3149667091369629],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7647058963775635,"y":0.33293697237968445},{"x":0.7411764860153198,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.7663150429725647,"dir":"rtl","str":"۶.۳","boundary":[0.7411764860153198,0.3151010572910309,0.7647058963775635,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7176470756530762,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6941176652908325,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.980582058429718,"dir":"rtl","str":"پیاده","boundary":[0.6941176652908325,0.3151010572910309,0.7176470756530762,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6890756487846375,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6605042219161987,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9725519418716431,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6605042219161987,0.3151010572910309,0.6890756487846375,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6487395167350769,"y":0.33293697237968445},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9843920469284058,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.6033613681793213,0.3151010572910309,0.6487395167350769,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7647058963775635,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7445378303527832,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.7552357316017151,"dir":"rtl","str":"۷.۳","boundary":[0.7428571581840515,0.3376932144165039,0.7647058963775635,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6739495992660522,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9704622626304626,"dir":"rtl","str":"پیچیدگی","boundary":[0.6739495992660522,0.33888229727745056,0.7193277478218079,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6605042219161987,"y":0.33888229727745056},{"x":0.6605042219161987,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6117647290229797,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.984817385673523,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.6117647290229797,0.34007135033607483,0.6605042219161987,0.35909631848335266]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3579072654247284},{"x":0.6033613681793213,"y":0.36028537154197693}]},"confidence":0.94486004114151,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.3081010572910309,0.7697058963775635,0.3649072654247284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7663865685462952,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7411764860153198,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.8862234950065613,"dir":"rtl","str":"۸.۳","boundary":[0.7394958138465881,0.3614744246006012,0.7663865685462952,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7210084199905396,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7109243869781494,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9742370247840881,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7109243869781494,0.36266350746154785,0.7210084199905396,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.36266350746154785},{"x":0.702521026134491,"y":0.36266350746154785},{"x":0.702521026134491,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6924369931221008,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9758150577545166,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6924369931221008,0.36266350746154785,0.702521026134491,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.36266350746154785},{"x":0.6789916157722473,"y":0.36266350746154785},{"x":0.680672287940979,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9832253456115723,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.6521008610725403,0.36266350746154785,0.680672287940979,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3816884756088257},{"x":0.63193279504776,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9924052953720093,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6302521228790283,0.3638525605201721,0.6386554837226868,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5798319578170776,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9826472997665405,"dir":"rtl","str":"دوبعدی","boundary":[0.5798319578170776,0.3638525605201721,0.6218487620353699,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7647058963775635,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7647058963775635,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.7025871276855469,"dir":"rtl","str":"۹۰۳","boundary":[0.7411764860153198,0.38644471764564514,0.7647058963775635,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7176470756530762,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40309154987335205}]},"confidence":0.9809511303901672,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6907563209533691,0.38644471764564514,0.7176470756530762,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6789916157722473,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40309154987335205},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.982089638710022,"dir":"rtl","str":"پایدار","boundary":[0.6470588445663452,0.3876337707042694,0.6789916157722473,0.40309154987335205]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9681093096733093,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6302521228790283,0.3876337707042694,0.6369748115539551,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9922265410423279,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.5899159908294678,0.3876337707042694,0.6218487620353699,0.4042806327342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7663865685462952,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7663865685462952,"y":0.40309154987335205},{"x":0.5815126299858093,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9552927613258362,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.35566350746154785,0.7713865685462952,0.41009154987335206],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7899159789085388,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7949579954147339,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7949579954147339,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7899159789085388,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.8520596027374268,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7899159789085388,0.42330560088157654,0.7949579954147339,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7613445520401001,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7613445520401001,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9890261292457581,"dir":"rtl","str":"خانوادههای","boundary":[0.6941176652908325,0.42330560088157654,0.7613445520401001,0.44233056902885437]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6789916157722473,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9909077882766724,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.6453781723976135,0.4244946539402008,0.6789916157722473,0.44233056902885437]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7949579954147339,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7949579954147339,"y":0.44233056902885437},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.9803968071937561,"dir":"ltr","boundary":[0.6403781723976135,0.41630560088157653,0.7999579954147339,0.4493305690288544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.978314220905304,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6873949766159058,0.4518430531024933,0.7193277478218079,0.46254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7193277478218079,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6873949766159058,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.978314220905304,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.4448430531024933,0.7243277478218079,0.4695445902347565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.860089123249054,"dir":"rtl","str":"۲.۴","boundary":[0.7411764860153198,0.4720570743083954,0.7680672407150269,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9728507995605469,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.7058823704719543,0.4720570743083954,0.7176470756530762,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4720570743083954},{"x":0.6974790096282959,"y":0.4910820424556732},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9863643646240234,"dir":"rtl","str":"انتظاراتی","boundary":[0.6453781723976135,0.4720570743083954,0.6974790096282959,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.4720570743083954},{"x":0.63193279504776,"y":0.4720570743083954},{"x":0.63193279504776,"y":0.4910820424556732},{"x":0.583193302154541,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9918699264526367,"dir":"rtl","str":"میتوانیم","boundary":[0.583193302154541,0.4720570743083954,0.63193279504776,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9930934906005859,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5663865804672241,0.4720570743083954,0.5747899413108826,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9908449053764343,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5428571701049805,0.4720570743083954,0.5596638917922974,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4720570743083954},{"x":0.529411792755127,"y":0.4720570743083954},{"x":0.529411792755127,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9841983318328857,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.4941176474094391,0.4720570743083954,0.529411792755127,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.4720570743083954},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4720570743083954},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4910820424556732},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.992577850818634,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.4470588266849518,0.4720570743083954,0.4756302535533905,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.4720570743083954},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4720570743083954},{"x":0.43865546584129333,"y":0.4910820424556732},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9880136251449585,"dir":"rtl","str":"باشیم","boundary":[0.40504202246665955,0.4720570743083954,0.43865546584129333,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4720570743083954},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4720570743083954},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9611406326293945,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.3966386616230011,0.4720570743083954,0.4000000059604645,0.4910820424556732]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4910820424556732},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4910820424556732}]},"confidence":0.9782189130783081,"dir":"ltr","boundary":[0.3916386616230011,0.4650570743083954,0.7730672407150269,0.4980820424556732],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7663865685462952,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7663865685462952,"y":0.512485146522522},{"x":0.7445378303527832,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.8345182538032532,"dir":"rtl","str":"۳۰۴","boundary":[0.7445378303527832,0.49702733755111694,0.7663865685462952,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7176470756530762,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7176470756530762,"y":0.512485146522522},{"x":0.6890756487846375,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.98146653175354,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6890756487846375,0.49702733755111694,0.7176470756530762,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6773109436035156,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6773109436035156,"y":0.512485146522522},{"x":0.6386554837226868,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9846268892288208,"dir":"rtl","str":"اجمالی","boundary":[0.6386554837226868,0.49702733755111694,0.6773109436035156,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6268907785415649,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6268907785415649,"y":0.512485146522522},{"x":0.6184874176979065,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9963245391845703,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6184874176979065,0.49702733755111694,0.6268907785415649,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6067227125167847,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6067227125167847,"y":0.512485146522522},{"x":0.5680672526359558,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9859039187431335,"dir":"rtl","str":"خانواده","boundary":[0.5680672526359558,0.49702733755111694,0.6067227125167847,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5647059082984924,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5647059082984924,"y":0.512485146522522},{"x":0.5462185144424438,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9768543839454651,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5462185144424438,0.49702733755111694,0.5647059082984924,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5310924649238586,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5310924649238586,"y":0.512485146522522},{"x":0.4941176474094391,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9866721034049988,"dir":"rtl","str":"متداول","boundary":[0.4941176474094391,0.49702733755111694,0.5310924649238586,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.49702733755111694},{"x":0.48067227005958557,"y":0.49702733755111694},{"x":0.48067227005958557,"y":0.512485146522522},{"x":0.44873949885368347,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9676190614700317,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.44873949885368347,0.49702733755111694,0.48067227005958557,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.49702733755111694},{"x":0.43697479367256165,"y":0.49702733755111694},{"x":0.43697479367256165,"y":0.512485146522522},{"x":0.42352941632270813,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9769222736358643,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.42352941632270813,0.49702733755111694,0.43697479367256165,0.512485146522522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7663865685462952,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7663865685462952,"y":0.512485146522522},{"x":0.42352941632270813,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9704344868659973,"dir":"ltr","boundary":[0.4185294163227081,0.49002733755111694,0.7713865685462952,0.519485146522522],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7647058963775635,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9069148302078247,"str":"۱.۴","boundary":[0.7445378303527832,0.4518430531024933,0.7663865685462952,0.4613555371761322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7647058963775635,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9069148302078247,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.4448430531024933,0.7713865685462952,0.4683555371761322],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5362663269042969},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5362663269042969}]},"confidence":0.8933106064796448,"dir":"rtl","str":"۴.۴","boundary":[0.7462185025215149,0.5208085775375366,0.7680672407150269,0.5362663269042969]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9839115142822266,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6941176652908325,0.5208085775375366,0.7193277478218079,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5208085775375366},{"x":0.680672287940979,"y":0.5208085775375366},{"x":0.680672287940979,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9927957057952881,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.5208085775375366,0.680672287940979,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9926650524139404,"dir":"rtl","str":"خانوادههای","boundary":[0.6000000238418579,0.5208085775375366,0.6605042219161987,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5208085775375366},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9952168464660645,"dir":"rtl","str":"معروف","boundary":[0.5512605309486389,0.5208085775375366,0.5865546464920044,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.542211651802063},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5410225987434387},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.8990827798843384,"dir":"rtl","str":"۵۰۴","boundary":[0.7428571581840515,0.542211651802063,0.7663865685462952,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.542211651802063},{"x":0.7193277478218079,"y":0.542211651802063},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9712072014808655,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.6739495992660522,0.542211651802063,0.7210084199905396,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6638655662536621,"y":0.542211651802063},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5612366199493408},{"x":0.63193279504776,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9761253595352173,"dir":"rtl","str":"متوالی","boundary":[0.6302521228790283,0.5434007048606873,0.6638655662536621,0.5612366199493408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5624256730079651}]},"confidence":0.971403956413269,"dir":"ltr","boundary":[0.5462605309486389,0.5138085775375366,0.7747479128837585,0.5670475668907166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.6372426152229309,"dir":"rtl","str":"ه","boundary":[0.7865546345710754,0.5838287472724915,0.7932773232460022,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9811546206474304,"dir":"rtl","str":"یافتن","boundary":[0.7243697643280029,0.5838287472724915,0.7596638798713684,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9862727522850037,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7109243869781494,0.5838287472724915,0.7176470756530762,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9917429685592651,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6554622054100037,0.5838287472724915,0.7042016983032227,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9935953617095947,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6252101063728333,0.5838287472724915,0.6487395167350769,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.99006187915802,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.5697479248046875,0.5838287472724915,0.6168067455291748,0.5980975031852722]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9686356782913208,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.5768287472724914,0.7982773232460022,0.6050975031852722],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9769007563591003,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.6099880933761597,0.7193277478218079,0.6183115243911743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6183115243911743},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9769007563591003,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.6029880933761597,0.7243277478218079,0.6253115243911743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.626634955406189},{"x":0.7630252242088318,"y":0.626634955406189},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6432818174362183},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.8847428560256958,"dir":"rtl","str":"۲۰۵","boundary":[0.7445378303527832,0.626634955406189,0.7647058963775635,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7176470756530762,"y":0.626634955406189},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.988060474395752,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6823529601097107,0.6278240084648132,0.7176470756530762,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9823278188705444,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.6352941393852234,0.6278240084648132,0.6705882549285889,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.967693567276001,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6117647290229797,0.6290130615234375,0.6252101063728333,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6290130615234375},{"x":0.605042040348053,"y":0.6278240084648132},{"x":0.605042040348053,"y":0.6456599235534668},{"x":0.583193302154541,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9835102558135986,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.583193302154541,0.6290130615234375,0.605042040348053,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.98966383934021,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5411764979362488,0.6290130615234375,0.5731092691421509,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6468489766120911},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9863557815551758,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.489075630903244,0.6290130615234375,0.5277311205863953,0.6468489766120911]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6444708704948425},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9739879965782166,"dir":"ltr","boundary":[0.484075630903244,0.6220130615234375,0.7697058963775635,0.6514708704948425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6706302165985107},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.8012925386428833,"dir":"rtl","str":"۳.۵","boundary":[0.7445378303527832,0.6527943015098572,0.7647058963775635,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9885663986206055,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6840336322784424,0.6527943015098572,0.7193277478218079,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6706302165985107},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9839361310005188,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.6134454011917114,0.6527943015098572,0.6705882549285889,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9935333728790283,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5848739743232727,0.6527943015098572,0.6067227125167847,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6706302165985107},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9924473762512207,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.5411764979362488,0.6527943015098572,0.5731092691421509,0.6706302165985107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6706302165985107},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9837192893028259,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.48571428656578064,0.6527943015098572,0.5277311205863953,0.6706302165985107]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6706302165985107},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9672861695289612,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.6457943015098572,0.7697058963775635,0.6776302165985107],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9205849766731262,"str":"۱.۵","boundary":[0.7445378303527832,0.6076099872589111,0.7647058963775635,0.6195005774497986]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6076099872589111},{"x":0.7663865685462952,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6195005774497986},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9205849766731262,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.6006099872589111,0.7697058963775635,0.6265005774497986],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7882353067398071,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.7651832699775696,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7882353067398071,0.6908442378044128,0.7949579954147339,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9233722686767578,"dir":"rtl","str":"کتابچه","boundary":[0.7210084199905396,0.6908442378044128,0.7630252242088318,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9819351434707642,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6789916157722473,0.6908442378044128,0.7142857313156128,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9520177841186523,"dir":"rtl","str":"کوتاه","boundary":[0.6386554837226868,0.6908442378044128,0.6689075827598572,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6908442378044128},{"x":0.63193279504776,"y":0.6908442378044128},{"x":0.63193279504776,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.975499153137207,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6151260733604431,0.6908442378044128,0.63193279504776,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6908442378044128},{"x":0.605042040348053,"y":0.6908442378044128},{"x":0.605042040348053,"y":0.7074910998344421},{"x":0.578151285648346,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9748858213424683,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.578151285648346,0.6908442378044128,0.605042040348053,0.7074910998344421]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7949579954147339,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7949579954147339,"y":0.7074910998344421},{"x":0.578151285648346,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9474449157714844,"dir":"ltr","boundary":[0.5731512856483459,0.6838442378044128,0.7999579954147339,0.7144910998344421],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.717003583908081},{"x":0.7193277478218079,"y":0.717003583908081},{"x":0.7193277478218079,"y":0.72651606798172},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9784578680992126,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.717003583908081,0.7193277478218079,0.72651606798172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.717003583908081},{"x":0.7193277478218079,"y":0.717003583908081},{"x":0.7193277478218079,"y":0.72651606798172},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9784578680992126,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.710003583908081,0.7243277478218079,0.73351606798172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9442483186721802,"str":"۱.۶","boundary":[0.7445378303527832,0.7181926369667053,0.7663865685462952,0.7277051210403442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7277051210403442},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9442483186721802,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.7111926369667053,0.7713865685462952,0.7347051210403442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7630252242088318,"y":0.756242573261261},{"x":0.7445378303527832,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.923020601272583,"dir":"rtl","str":"۲۰۶","boundary":[0.7445378303527832,0.7395957112312317,0.7630252242088318,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7126050591468811,"y":0.756242573261261},{"x":0.6756302714347839,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9200278520584106,"dir":"rtl","str":"کتابچه","boundary":[0.6756302714347839,0.7395957112312317,0.7126050591468811,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6672269105911255,"y":0.756242573261261},{"x":0.6369748115539551,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9888066053390503,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6369748115539551,0.7395957112312317,0.6672269105911255,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6285714507102966,"y":0.756242573261261},{"x":0.6151260733604431,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.981554388999939,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6151260733604431,0.7384066581726074,0.6285714507102966,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6033613681793213,"y":0.756242573261261},{"x":0.5764706134796143,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9797021150588989,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.5764706134796143,0.7384066581726074,0.6033613681793213,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7384066581726074},{"x":0.5630252361297607,"y":0.756242573261261},{"x":0.5226891040802002,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9797005653381348,"dir":"rtl","str":"گسسته","boundary":[0.5226891040802002,0.7384066581726074,0.5630252361297607,0.756242573261261]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7574316263198853},{"x":0.5226891040802002,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9593697786331177,"dir":"ltr","boundary":[0.5176891040802002,0.7314066581726074,0.7680252242088318,0.7644316263198853],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9250777363777161,"dir":"rtl","str":"۳.۶","boundary":[0.7445378303527832,0.7621878981590271,0.7647058963775635,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7800237536430359},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9881116151809692,"dir":"rtl","str":"نقش","boundary":[0.7008403539657593,0.7621878981590271,0.7226890921592712,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.983749270439148,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6521008610725403,0.7621878981590271,0.6857143044471741,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7800237536430359},{"x":0.610084056854248,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9940866231918335,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.610084056854248,0.7621878981590271,0.6403361558914185,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9909813404083252,"dir":"rtl","str":"بستههای","boundary":[0.5478991866111755,0.7621878981590271,0.5983193516731262,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9926234483718872,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.5008403658866882,0.7621878981590271,0.5327731370925903,0.7800237536430359]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7800237536430359},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9823855757713318,"dir":"ltr","boundary":[0.49584036588668823,0.7551878981590271,0.7697058963775635,0.7870237536430359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.785969078540802},{"x":0.7647058963775635,"y":0.785969078540802},{"x":0.7647058963775635,"y":0.801426887512207},{"x":0.7462185025215149,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.8655495643615723,"dir":"rtl","str":"۴.۶","boundary":[0.7462185025215149,0.785969078540802,0.7647058963775635,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.785969078540802},{"x":0.7176470756530762,"y":0.785969078540802},{"x":0.7176470756530762,"y":0.801426887512207},{"x":0.680672287940979,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9045103192329407,"dir":"rtl","str":"کتابچه","boundary":[0.680672287940979,0.785969078540802,0.7176470756530762,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.785969078540802},{"x":0.6739495992660522,"y":0.785969078540802},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9867018461227417,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6403361558914185,0.785969078540802,0.6739495992660522,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6336134672164917,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6201680898666382,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9800779223442078,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6201680898666382,0.7871581315994263,0.6336134672164917,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6084033846855164,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5815126299858093,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9858973026275635,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.5815126299858093,0.7871581315994263,0.6084033846855164,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8026159405708313},{"x":0.529411792755127,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.985589325428009,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.529411792755127,0.7871581315994263,0.5680672526359558,0.8026159405708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7647058963775635,"y":0.801426887512207},{"x":0.529411792755127,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9515119791030884,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.7801581315994263,0.7697058963775635,0.808426887512207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8382877707481384},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9764713048934937,"str":"شش","boundary":[0.48403361439704895,0.8252080678939819,0.5126050710678101,0.8382877707481384]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8382877707481384},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9764713048934937,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8182080678939819,0.5176050710678101,0.8452877707481384],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.13793103396892548},{"x":0.22857142984867096,"y":0.13793103396892548},{"x":0.22857142984867096,"y":0.14863258600234985},{"x":0.21680672466754913,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9570099115371704,"str":"۴۹","boundary":[0.21680672466754913,0.13793103396892548,0.22857142984867096,0.14863258600234985]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.13793103396892548},{"x":0.22857142984867096,"y":0.13793103396892548},{"x":0.22857142984867096,"y":0.14863258600234985},{"x":0.21680672466754913,"y":0.14863258600234985}]},"confidence":0.9570099115371704,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.13093103396892547,0.23357142984867096,0.15563258600234986],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.17598097026348114},{"x":0.23193277418613434,"y":0.17598097026348114},{"x":0.23193277418613434,"y":0.18549345433712006},{"x":0.21176470816135406,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9410693645477295,"str":"۵۷","boundary":[0.21176470816135406,0.17598097026348114,0.23193277418613434,0.18549345433712006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.17598097026348114},{"x":0.23193277418613434,"y":0.17598097026348114},{"x":0.23193277418613434,"y":0.18549345433712006},{"x":0.21176470816135406,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.9410693645477295,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.16898097026348113,0.23693277418613434,0.19249345433712006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3912009596824646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.39595720171928406},{"x":0.21008403599262238,"y":0.39595720171928406},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.6010904908180237,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.23361344635486603,0.3912009596824646,0.21008403599262238,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3686088025569916},{"x":0.23361344635486603,"y":0.37217599153518677},{"x":0.21008403599262238,"y":0.37217599153518677},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3686088025569916}]},"confidence":0.304043710231781,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.23361344635486603,0.3686088025569916,0.21008403599262238,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2734839618206024},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2782402038574219},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2782402038574219},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2734839618206024}]},"confidence":0.4081878960132599,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.23361344635486603,0.2734839618206024,0.21008403599262238,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2972651720046997},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3008323311805725},{"x":0.21008403599262238,"y":0.3008323311805725},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.4468909502029419,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.23361344635486603,0.2972651720046997,0.21008403599262238,0.3008323311805725]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.321046382188797},{"x":0.23361344635486603,"y":0.32580262422561646},{"x":0.21008403599262238,"y":0.32580262422561646},{"x":0.21008403599262238,"y":0.321046382188797}]},"confidence":0.5601612329483032,"dir":"ltr","str":"at","boundary":[0.23361344635486603,0.321046382188797,0.21008403599262238,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.34601664543151855},{"x":0.23361344635486603,"y":0.34958383440971375},{"x":0.21008403599262238,"y":0.34958383440971375},{"x":0.21008403599262238,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.3090479373931885,"dir":"ltr","str":"I","boundary":[0.23361344635486603,0.34601664543151855,0.21008403599262238,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.2508918046951294},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2544589638710022},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2544589638710022},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.36980751156806946,"dir":"ltr","str":"ة","boundary":[0.23361344635486603,0.2508918046951294,0.21008403599262238,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.22592152655124664},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2306777685880661},{"x":0.21008403599262238,"y":0.2306777685880661},{"x":0.21008403599262238,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.4975877106189728,"dir":"ltr","str":"ه","boundary":[0.23361344635486603,0.22592152655124664,0.21008403599262238,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.20332936942577362},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21008403599262238,"y":0.20808561146259308},{"x":0.21008403599262238,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.6373941898345947,"dir":"ltr","str":"ة","boundary":[0.23361344635486603,0.20332936942577362,0.21008403599262238,0.20808561146259308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.17954815924167633},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18311533331871033},{"x":0.21176470816135406,"y":0.18311533331871033},{"x":0.21176470816135406,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.4574465751647949,"dir":"ltr","str":"ة","boundary":[0.23361344635486603,0.17954815924167633,0.21176470816135406,0.18311533331871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.17954815924167633},{"x":0.23361344635486603,"y":0.405469685792923},{"x":0.21008403599262238,"y":0.405469685792923},{"x":0.21008403599262238,"y":0.17954815924167633}]},"confidence":0.4683472216129303,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.17254815924167632,0.21508403599262238,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2009512484073639},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2009512484073639},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2104637324810028},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.935893714427948,"str":"۵۷","boundary":[0.21344538033008575,0.2009512484073639,0.23193277418613434,0.2104637324810028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2009512484073639},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2009512484073639},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2104637324810028},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.935893714427948,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.19395124840736389,0.23693277418613434,0.2174637324810028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.22354340553283691},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22354340553283691},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2342449426651001},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9200681447982788,"str":"۵۸","boundary":[0.21176470816135406,0.22354340553283691,0.23025210201740265,0.2342449426651001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.22354340553283691},{"x":0.23025210201740265,"y":0.22354340553283691},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2342449426651001},{"x":0.21176470816135406,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.9200681447982788,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.2165434055328369,0.23525210201740265,0.2412449426651001],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.24851366877555847},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24851366877555847},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2580261528491974},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9244311451911926,"str":"۵۹","boundary":[0.21176470816135406,0.24851366877555847,0.23025210201740265,0.2580261528491974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.24851366877555847},{"x":0.22857142984867096,"y":0.24851366877555847},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2580261528491974},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9244311451911926,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.24151366877555847,0.23525210201740265,0.2650261528491974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2711058259010315},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2711058259010315},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2806183099746704},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.942450761795044,"str":"۶۰","boundary":[0.21176470816135406,0.2711058259010315,0.22857142984867096,0.2806183099746704]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2711058259010315},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2711058259010315},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2806183099746704},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.942450761795044,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.2641058259010315,0.23357142984867096,0.2876183099746704],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2936979830265045},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2936979830265045},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30558857321739197},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9160892963409424,"str":"۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.2936979830265045,0.22857142984867096,0.30558857321739197]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2936979830265045},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2936979830265045},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30558857321739197},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9160892963409424,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2866979830265045,0.23357142984867096,0.312588573217392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.31629014015197754},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3186682462692261},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3317479193210602},{"x":0.21008403599262238,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.8880423307418823,"str":"۶۸","boundary":[0.21344538033008575,0.31629014015197754,0.22689075767993927,0.3317479193210602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.31629014015197754},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3186682462692261},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3317479193210602},{"x":0.21008403599262238,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.8880423307418823,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.30929014015197753,0.23189075767993927,0.3387479193210602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34244945645332336},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34244945645332336},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3519619405269623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9332633018493652,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.34244945645332336,0.22857142984867096,0.3519619405269623]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34244945645332336},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34244945645332336},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3519619405269623},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9332633018493652,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.33544945645332336,0.23357142984867096,0.3589619405269623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3650416135787964},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3650416135787964},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.7520790100097656,"str":"۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3650416135787964,0.23025210201740265,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3650416135787964},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3650416135787964},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.7520790100097656,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3580416135787964,0.23525210201740265,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.42687276005744934},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42687276005744934},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4375743269920349},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.8071517944335938,"str":"۸۱","boundary":[0.21176470816135406,0.42687276005744934,0.22857142984867096,0.4375743269920349]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.42687276005744934},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42687276005744934},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4375743269920349},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.8071517944335938,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.41987276005744933,0.23357142984867096,0.4445743269920349],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4518430531024933},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45065397024154663},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4613555371761322},{"x":0.21176470816135406,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8342983722686768,"str":"۸۱","boundary":[0.21176470816135406,0.4518430531024933,0.22857142984867096,0.4613555371761322]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4518430531024933},{"x":0.22689075767993927,"y":0.45065397024154663},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4613555371761322},{"x":0.21176470816135406,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8342983722686768,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.4448430531024933,0.23357142984867096,0.4683555371761322],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48632580041885376},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.7045375108718872,"str":"۸۲","boundary":[0.21176470816135406,0.4744352102279663,0.23193277418613434,0.48632580041885376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48632580041885376},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.7045375108718872,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.4674352102279663,0.23693277418613434,0.49332580041885377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.4982164204120636},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4982164204120636},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5112960934638977},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.838280439376831,"str":"۸۳","boundary":[0.21008403599262238,0.4982164204120636,0.23193277418613434,0.5112960934638977]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.4982164204120636},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4982164204120636},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5112960934638977},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.838280439376831,"dir":"ltr","boundary":[0.20508403599262237,0.4912164204120636,0.23693277418613434,0.5182960934638977],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.5208085775375366},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5208085775375366},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5338882207870483},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.8800784945487976,"str":"۸۴","boundary":[0.21008403599262238,0.5208085775375366,0.23193277418613434,0.5338882207870483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.5208085775375366},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5208085775375366},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5338882207870483},{"x":0.21008403599262238,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.8800784945487976,"dir":"ltr","boundary":[0.20508403599262237,0.5138085775375366,0.23693277418613434,0.5408882207870483],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5469679236412048},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5469679236412048},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5564804077148438},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9536305665969849,"str":"۱۰۰","boundary":[0.2050420194864273,0.5469679236412048,0.22857142984867096,0.5564804077148438]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.5469679236412048},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5469679236412048},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5564804077148438},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5564804077148438}]},"confidence":0.9536305665969849,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.5399679236412048,0.23357142984867096,0.5634804077148438],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5838287472724915},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5826396942138672},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5933412313461304},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.958518922328949,"str":"۱۰۷","boundary":[0.20336134731769562,0.5838287472724915,0.23193277418613434,0.5933412313461304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.5838287472724915},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5826396942138672},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5933412313461304},{"x":0.2050420194864273,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.958518922328949,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.5768287472724914,0.23693277418613434,0.6003412313461304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.6087990403175354},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6087990403175354},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9548434019088745,"str":"۱۰۷","boundary":[0.2050420194864273,0.6087990403175354,0.23193277418613434,0.6183115243911743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.6087990403175354},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6087990403175354},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6183115243911743},{"x":0.2050420194864273,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.9548434019088745,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.6017990403175354,0.23693277418613434,0.6253115243911743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.6325802803039551},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6325802803039551},{"x":0.22857142984867096,"y":0.642092764377594},{"x":0.2050420194864273,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9434797167778015,"str":"۱۰۸","boundary":[0.2050420194864273,0.6325802803039551,0.22857142984867096,0.642092764377594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.6325802803039551},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6325802803039551},{"x":0.22857142984867096,"y":0.642092764377594},{"x":0.2050420194864273,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9434797167778015,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.6255802803039551,0.23357142984867096,0.649092764377594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6539833545684814},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6539833545684814},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6670629978179932},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.8839656114578247,"str":"۱۲۰","boundary":[0.20336134731769562,0.6539833545684814,0.22689075767993927,0.6670629978179932]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6539833545684814},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6539833545684814},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6670629978179932},{"x":0.20336134731769562,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.8839656114578247,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6469833545684814,0.23189075767993927,0.6740629978179932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7039238810539246},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9658925533294678,"str":"۱۴۷","boundary":[0.20336134731769562,0.6932223439216614,0.23193277418613434,0.7039238810539246]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6932223439216614},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7039238810539246},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.9658925533294678,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6862223439216614,0.23693277418613434,0.7109238810539246],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7158145308494568},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7158145308494568},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7277051210403442},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.957216739654541,"str":"۱۴۷","boundary":[0.20336134731769562,0.7158145308494568,0.23193277418613434,0.7277051210403442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7158145308494568},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7158145308494568},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7277051210403442},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.957216739654541,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.7088145308494568,0.23693277418613434,0.7347051210403442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7395957112312317},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7395957112312317},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7526754140853882},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9643421173095703,"str":"۱۴۸","boundary":[0.20168067514896393,0.7395957112312317,0.22689075767993927,0.7526754140853882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7395957112312317},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7395957112312317},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7526754140853882},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.9643421173095703,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.7325957112312317,0.23189075767993927,0.7596754140853882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7752675414085388},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9696672558784485,"str":"۱۶۶","boundary":[0.2050420194864273,0.7657550573348999,0.23025210201740265,0.7752675414085388]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7752675414085388},{"x":0.2050420194864273,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9696672558784485,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.7587550573348999,0.23525210201740265,0.7822675414085388],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.7883471846580505},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7895362377166748},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8002378344535828},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.8502619862556458,"str":"۱۷۱","boundary":[0.2050420194864273,0.7883471846580505,0.22857142984867096,0.8002378344535828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.7883471846580505},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7895362377166748},{"x":0.22857142984867096,"y":0.8002378344535828},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.8502619862556458,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.7813471846580505,0.23357142984867096,0.8072378344535828],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/RTwqkguTqsIcaMAe-sec.webp","jpeg":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/UMlmpxOhUkdMOdtV.jpg","blurred":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/SDKrxwBPfUUbosgG.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003305557565528805,0.00015144335302246312,0.9986583574399227,0.9989991432200148]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.49922993779182434,"str":"۹","boundary":[0.7865546345710754,0.6932223439216614,0.7932773232460022,0.7027348279953003]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7865546345710754,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7932773232460022,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7932773232460022,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.49922993779182434,"dir":"ltr","boundary":[0.7815546345710754,0.6862223439216614,0.7982773232460022,0.7097348279953003],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7647058963775635,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7647058963775635,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7378151416778564,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9621180295944214,"dir":"rtl","str":"نوفه","boundary":[0.7378151416778564,0.13436385989189148,0.7647058963775635,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7344537973403931,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7344537973403931,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6991596817970276,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9695188403129578,"dir":"rtl","str":"زدایی","boundary":[0.6991596817970276,0.13436385989189148,0.7344537973403931,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6924369931221008,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6924369931221008,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6857143044471741,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9744372367858887,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6857143044471741,0.13436385989189148,0.6924369931221008,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6773109436035156,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6773109436035156,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6386554837226868,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9844754934310913,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.6386554837226868,0.13436385989189148,0.6773109436035156,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6352941393852234,"y":0.13436385989189148},{"x":0.6352941393852234,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5983193516731262,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9849857687950134,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5983193516731262,0.13436385989189148,0.6352941393852234,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.13436385989189148},{"x":0.5899159908294678,"y":0.13436385989189148},{"x":0.5899159908294678,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5394958257675171,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9819839000701904,"dir":"rtl","str":"سیگنال","boundary":[0.5394958257675171,0.13436385989189148,0.5899159908294678,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.13436385989189148},{"x":0.5327731370925903,"y":0.13436385989189148},{"x":0.5327731370925903,"y":0.15219976007938385},{"x":0.5176470875740051,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9811966419219971,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5176470875740051,0.13436385989189148,0.5327731370925903,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.13436385989189148},{"x":0.5058823823928833,"y":0.13436385989189148},{"x":0.5058823823928833,"y":0.15219976007938385},{"x":0.4756302535533905,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9759808778762817,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.4756302535533905,0.13436385989189148,0.5058823823928833,0.15219976007938385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7647058963775635,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7647058963775635,"y":0.15219976007938385},{"x":0.4756302535533905,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9771304726600647,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.12736385989189147,0.7697058963775635,0.15919976007938386],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7663865685462952,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7663865685462952,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7445378303527832,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.875009298324585,"str":"۱۰۷","boundary":[0.7445378303527832,0.16171224415302277,0.7663865685462952,0.17241379618644714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7663865685462952,"y":0.16290131211280823},{"x":0.7663865685462952,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7445378303527832,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.875009298324585,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.15471224415302276,0.7713865685462952,0.17941379618644715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7193277478218079,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7193277478218079,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6857143044471741,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9768952131271362,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.16171224415302277,0.7193277478218079,0.17241379618644714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7193277478218079,"y":0.16171224415302277},{"x":0.7193277478218079,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6857143044471741,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9768952131271362,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.15471224415302276,0.7243277478218079,0.17941379618644715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7680672407150269,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7680672407150269,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7445378303527832,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.927230179309845,"dir":"rtl","str":"۲۰۷","boundary":[0.7445378303527832,0.18311533331871033,0.7680672407150269,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7210084199905396,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7210084199905396,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6907563209533691,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9865191578865051,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6907563209533691,0.18311533331871033,0.7210084199905396,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6789916157722473,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6789916157722473,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6571428775787354,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9709901213645935,"dir":"rtl","str":"نوفه","boundary":[0.6571428775787354,0.18311533331871033,0.6789916157722473,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6504201889038086,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6504201889038086,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6235294342041016,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9737229943275452,"dir":"rtl","str":"زدایی","boundary":[0.6235294342041016,0.18311533331871033,0.6504201889038086,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6134454011917114,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6033613681793213,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9655224084854126,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6033613681793213,0.18311533331871033,0.6134454011917114,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5983193516731262,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5983193516731262,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5663865804672241,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9330390691757202,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.5663865804672241,0.18311533331871033,0.5983193516731262,0.19976218044757843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5596638917922974,"y":0.18311533331871033},{"x":0.5596638917922974,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5008403658866882,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9744032025337219,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.5008403658866882,0.18311533331871033,0.5596638917922974,0.19976218044757843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7680672407150269,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7680672407150269,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5008403658866882,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9628621339797974,"dir":"ltr","boundary":[0.49584036588668823,0.17611533331871032,0.7730672407150269,0.20676218044757844],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7445378303527832,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.8849443197250366,"dir":"rtl","str":"۳.۷","boundary":[0.7445378303527832,0.20570749044418335,0.7647058963775635,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9831016659736633,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.6857143044471741,0.20451843738555908,0.7193277478218079,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6638655662536621,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.984913170337677,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.20451843738555908,0.6705882549285889,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.20451843738555908},{"x":0.658823549747467,"y":0.20451843738555908},{"x":0.658823549747467,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9881816506385803,"dir":"rtl","str":"آمار","boundary":[0.6352941393852234,0.20451843738555908,0.658823549747467,0.22354340553283691]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7647058963775635,"y":0.20570749044418335},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9604066014289856,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.19751843738555908,0.7697058963775635,0.2317324585914612],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24613554775714874},{"x":0.7445378303527832,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.8665170073509216,"dir":"rtl","str":"۴۰۷","boundary":[0.7445378303527832,0.2306777685880661,0.7647058963775635,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9789000749588013,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6672269105911255,0.2306777685880661,0.7193277478218079,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2306777685880661},{"x":0.653781533241272,"y":0.2306777685880661},{"x":0.653781533241272,"y":0.2473246157169342},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9725019931793213,"dir":"rtl","str":"نوفه","boundary":[0.6302521228790283,0.2306777685880661,0.653781533241272,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6268907785415649,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9776695966720581,"dir":"rtl","str":"زدایی","boundary":[0.6016806960105896,0.2306777685880661,0.6268907785415649,0.24851366877555847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7647058963775635,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6016806960105896,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9584059715270996,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.2236777685880661,0.7697058963775635,0.25313554775714875],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7663865685462952,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7445378303527832,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.8929734230041504,"dir":"rtl","str":"۵۰۷","boundary":[0.7445378303527832,0.2568370997905731,0.7663865685462952,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6974790096282959,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.984693706035614,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6974790096282959,0.2568370997905731,0.7193277478218079,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6840336322784424,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6638655662536621,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9746406078338623,"dir":"rtl","str":"نوفه","boundary":[0.6638655662536621,0.2568370997905731,0.6840336322784424,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2568370997905731},{"x":0.658823549747467,"y":0.2568370997905731},{"x":0.658823549747467,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6302521228790283,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9770329594612122,"dir":"rtl","str":"زدایی","boundary":[0.6302521228790283,0.2568370997905731,0.658823549747467,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6201680898666382,"y":0.27229487895965576},{"x":0.6117647290229797,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9930745363235474,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6117647290229797,0.2568370997905731,0.6201680898666382,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6033613681793213,"y":0.2568370997905731},{"x":0.6033613681793213,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5798319578170776,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.8768885135650635,"dir":"rtl","str":"نوفه","boundary":[0.5798319578170776,0.2568370997905731,0.6033613681793213,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2568370997905731},{"x":0.5731092691421509,"y":0.27229487895965576},{"x":0.5411764979362488,"y":0.27229487895965576}]},"confidence":0.9875781536102295,"dir":"rtl","str":"ایستا","boundary":[0.5411764979362488,0.2568370997905731,0.5731092691421509,0.27229487895965576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.8139462471008301,"dir":"rtl","str":"۶۰۷","boundary":[0.7428571581840515,0.2770511209964752,0.7647058963775635,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9840731620788574,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.6974790096282959,0.2782402038574219,0.7176470756530762,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6823529601097107,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9755765795707703,"dir":"rtl","str":"نوفه","boundary":[0.6605042219161987,0.2782402038574219,0.6823529601097107,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6302521228790283,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9788000583648682,"dir":"rtl","str":"زدایی","boundary":[0.6302521228790283,0.2782402038574219,0.6571428775787354,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9817773103713989,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6117647290229797,0.2782402038574219,0.6184874176979065,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2948870360851288}]},"confidence":0.9095134735107422,"dir":"rtl","str":"نوفه","boundary":[0.5798319578170776,0.2782402038574219,0.6016806960105896,0.2948870360851288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5697479248046875,"y":0.2782402038574219},{"x":0.5697479248046875,"y":0.29607608914375305},{"x":0.5210084319114685,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9668115377426147,"dir":"rtl","str":"غیرایستا","boundary":[0.5210084319114685,0.2782402038574219,0.5697479248046875,0.29607608914375305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7663865685462952,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7663865685462952,"y":0.31985729932785034},{"x":0.7445378303527832,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.7742480635643005,"dir":"rtl","str":"۷۰۷","boundary":[0.7445378303527832,0.30321046710014343,0.7663865685462952,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7159664034843445,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7159664034843445,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9547593593597412,"dir":"rtl","str":"نوفه","boundary":[0.6941176652908325,0.30321046710014343,0.7159664034843445,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6890756487846375,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6890756487846375,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6605042219161987,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9735448956489563,"dir":"rtl","str":"زدایی","boundary":[0.6605042219161987,0.30321046710014343,0.6890756487846375,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6504201889038086,"y":0.31985729932785034},{"x":0.6369748115539551,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9932799339294434,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6369748115539551,0.30321046710014343,0.6504201889038086,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6201680898666382,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6201680898666382,"y":0.31985729932785034},{"x":0.578151285648346,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9932439923286438,"dir":"rtl","str":"سیگنال","boundary":[0.578151285648346,0.30321046710014343,0.6201680898666382,0.31985729932785034]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30321046710014343},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5327731370925903,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9932572245597839,"dir":"rtl","str":"واقعی","boundary":[0.5327731370925903,0.30321046710014343,0.5647059082984924,0.31985729932785034]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2568370997905731},{"x":0.7663865685462952,"y":0.25564804673194885},{"x":0.7663865685462952,"y":0.31985729932785034},{"x":0.5210084319114685,"y":0.31985729932785034}]},"confidence":0.9544557332992554,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.24983709979057311,0.7713865685462952,0.32685729932785035],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7647058963775635,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7647058963775635,"y":0.34244945645332336},{"x":0.7394958138465881,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.6401112675666809,"dir":"rtl","str":"۸۰۷","boundary":[0.7394958138465881,0.32223543524742126,0.7647058963775635,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7210084199905396,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6941176652908325,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9801698327064514,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.6941176652908325,0.32223543524742126,0.7210084199905396,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6873949766159058,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6873949766159058,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9933654069900513,"dir":"rtl","str":"تبدیل","boundary":[0.6571428775787354,0.32342448830604553,0.6873949766159058,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6470588445663452,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6470588445663452,"y":0.34244945645332336},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9770394563674927,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.6252101063728333,0.32342448830604553,0.6470588445663452,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6201680898666382,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6201680898666382,"y":0.34244945645332336},{"x":0.610084056854248,"y":0.34244945645332336}]},"confidence":0.9943764209747314,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.610084056854248,0.32342448830604553,0.6201680898666382,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6033613681793213,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6033613681793213,"y":0.34244945645332336},{"x":0.5697479248046875,"y":0.34363853931427}]},"confidence":0.9961737394332886,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.5697479248046875,0.32342448830604553,0.6033613681793213,0.34244945645332336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7647058963775635,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7411764860153198,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.8359890580177307,"dir":"rtl","str":"۹۰۷","boundary":[0.7411764860153198,0.3483947813510895,0.7647058963775635,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6840336322784424,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9785387516021729,"dir":"rtl","str":"برآورد","boundary":[0.6840336322784424,0.3483947813510895,0.7193277478218079,0.3686088025569916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36979785561561584},{"x":0.653781533241272,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9855192303657532,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.653781533241272,0.3483947813510895,0.6756302714347839,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3483947813510895},{"x":0.6453781723976135,"y":0.36979785561561584},{"x":0.610084056854248,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9789900779724121,"dir":"rtl","str":"چگالی","boundary":[0.610084056854248,0.3483947813510895,0.6453781723976135,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6016806960105896,"y":0.34958383440971375},{"x":0.6016806960105896,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5932773351669312,"y":0.36979785561561584}]},"confidence":0.9837111234664917,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5932773351669312,0.34958383440971375,0.6016806960105896,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.34958383440971375},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3483947813510895},{"x":0.5882353186607361,"y":0.36979785561561584},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3709869086742401}]},"confidence":0.9869312047958374,"dir":"rtl","str":"رگرسیون","boundary":[0.5361344814300537,0.34958383440971375,0.5882353186607361,0.36979785561561584]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7663865685462952,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.915574312210083,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۷","boundary":[0.7310924530029297,0.37336504459381104,0.7663865685462952,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7193277478218079,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9850732684135437,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6890756487846375,0.37336504459381104,0.7193277478218079,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6773109436035156,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9766395092010498,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.6403361558914185,0.37336504459381104,0.6773109436035156,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6369748115539551,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3912009596824646},{"x":0.610084056854248,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9730559587478638,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.610084056854248,0.37336504459381104,0.6369748115539551,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9678305387496948,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5882353186607361,0.3745540976524353,0.5966386795043945,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3912009596824646},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9373310804367065,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.5512605309486389,0.3745540976524353,0.5848739743232727,0.3912009596824646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3745540976524353},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3912009596824646},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3912009596824646}]},"confidence":0.9718105792999268,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.48739495873451233,0.3745540976524353,0.5428571701049805,0.3912009596824646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7663865685462952,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7663865685462952,"y":0.3912009596824646},{"x":0.48739495873451233,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.9580445885658264,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.3164244883060455,0.7713865685462952,0.3982009596824646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4137931168079376},{"x":0.729411780834198,"y":0.4137931168079376}]},"confidence":0.8552981019020081,"dir":"rtl","str":"۱۱۰۷","boundary":[0.729411780834198,0.3971462547779083,0.7647058963775635,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9829203486442566,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6655462384223938,0.3971462547779083,0.7193277478218079,0.4137931168079376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3983353078365326},{"x":0.653781533241272,"y":0.3971462547779083},{"x":0.653781533241272,"y":0.4149821698665619},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9891576170921326,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.6201680898666382,0.3983353078365326,0.653781533241272,0.4149821698665619]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3983353078365326},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4149821698665619},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9793516397476196,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5865546464920044,0.3983353078365326,0.6117647290229797,0.4149821698665619]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4137931168079376},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4149821698665619}]},"confidence":0.9569425582885742,"dir":"ltr","boundary":[0.5815546464920044,0.3913353078365326,0.7697058963775635,0.42079311680793763],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7663865685462952,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7680672407150269,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.8675317764282227,"dir":"rtl","str":"۱۲۰۷","boundary":[0.7310924530029297,0.4209274649620056,0.7680672407150269,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9738039374351501,"dir":"rtl","str":"مثالی","boundary":[0.6907563209533691,0.4209274649620056,0.7193277478218079,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4209274649620056},{"x":0.680672287940979,"y":0.4209274649620056},{"x":0.680672287940979,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9905498027801514,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6705882549285889,0.4209274649620056,0.680672287940979,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.974764883518219,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.6252101063728333,0.4221165180206299,0.6638655662536621,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9729310274124146,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5966386795043945,0.4221165180206299,0.6235294342041016,0.4387633800506592]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7663865685462952,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7680672407150269,"y":0.43638524413108826},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9542897343635559,"dir":"ltr","boundary":[0.5916386795043945,0.4151165180206299,0.7730672407150269,0.44338524413108826],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7663865685462952,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7663865685462952,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9523465037345886,"dir":"rtl","str":"۱۳۰۷","boundary":[0.7327731251716614,0.44708681106567383,0.7663865685462952,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9803577661514282,"dir":"rtl","str":"نوفه","boundary":[0.6974790096282959,0.44708681106567383,0.7226890921592712,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6941176652908325,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9669805765151978,"dir":"rtl","str":"زدایی","boundary":[0.6655462384223938,0.44708681106567383,0.6941176652908325,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6554622054100037,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6554622054100037,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6504201889038086,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9809466600418091,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.44708681106567383,0.6554622054100037,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6420168280601501,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6420168280601501,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9897463321685791,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.6067227125167847,0.44708681106567383,0.6420168280601501,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6016806960105896,"y":0.44708681106567383},{"x":0.6016806960105896,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5747899413108826,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9850103259086609,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5747899413108826,0.44708681106567383,0.6016806960105896,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.44708681106567383},{"x":0.561344563961029,"y":0.44708681106567383},{"x":0.561344563961029,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5546218752861023,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9955830574035645,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5546218752861023,0.44708681106567383,0.561344563961029,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5462185144424438,"y":0.44708681106567383},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5025210380554199,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9952824711799622,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5025210380554199,0.44708681106567383,0.5462185144424438,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4957983195781708,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4957983195781708,"y":0.46254459023475647},{"x":0.48571428656578064,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9964427947998047,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48571428656578064,0.44708681106567383,0.4957983195781708,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4789915978908539,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4789915978908539,"y":0.46254459023475647},{"x":0.45210084319114685,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9914178848266602,"dir":"rtl","str":"بسته","boundary":[0.45210084319114685,0.44708681106567383,0.4789915978908539,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4470588266849518,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4470588266849518,"y":0.46254459023475647},{"x":0.4268907606601715,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9852265119552612,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4268907606601715,0.44708681106567383,0.4470588266849518,0.46254459023475647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4151260554790497,"y":0.44708681106567383},{"x":0.4151260554790497,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3815126121044159,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9924601316452026,"dir":"rtl","str":"موجک","boundary":[0.3815126121044159,0.44708681106567383,0.4151260554790497,0.46254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7663865685462952,"y":0.44708681106567383},{"x":0.7663865685462952,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3815126121044159,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9839479923248291,"dir":"ltr","boundary":[0.3765126121044159,0.4400868110656738,0.7713865685462952,0.4695445902347565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4851367473602295},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.8761616945266724,"dir":"rtl","str":"۱۴.۷","boundary":[0.7277311086654663,0.4684898853302002,0.7647058963775635,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9714110493659973,"dir":"rtl","str":"نکات","boundary":[0.6907563209533691,0.4684898853302002,0.7193277478218079,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9782534837722778,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6521008610725403,0.4684898853302002,0.6756302714347839,0.4851367473602295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9708032011985779,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6067227125167847,0.46967896819114685,0.6403361558914185,0.4851367473602295]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4684898853302002},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4851367473602295},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9504306316375732,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.4614898853302002,0.7697058963775635,0.4921367473602295],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7647058963775635,"y":0.526753842830658},{"x":0.7126050591468811,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9863508343696594,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.7126050591468811,0.5077288746833801,0.7647058963775635,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7058823704719543,"y":0.526753842830658},{"x":0.658823549747467,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9827675819396973,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.658823549747467,0.5077288746833801,0.7058823704719543,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6504201889038086,"y":0.526753842830658},{"x":0.6436975002288818,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9723186492919922,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6436975002288818,0.5077288746833801,0.6504201889038086,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6386554837226868,"y":0.526753842830658},{"x":0.6016806960105896,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9347244501113892,"dir":"rtl","str":"وسیله","boundary":[0.6016806960105896,0.5077288746833801,0.6386554837226868,0.526753842830658]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5915966629981995,"y":0.526753842830658},{"x":0.5327731370925903,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9742566347122192,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.5327731370925903,0.5077288746833801,0.5915966629981995,0.526753842830658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7647058963775635,"y":0.526753842830658},{"x":0.5327731370925903,"y":0.526753842830658}]},"confidence":0.9711403846740723,"dir":"ltr","boundary":[0.5277731370925903,0.5007288746833801,0.7697058963775635,0.533753842830658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9761947989463806,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.5350772738456726,0.7193277478218079,0.5445897579193115]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.9761947989463806,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.5280772738456726,0.7243277478218079,0.5515897579193115],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7630252242088318,"y":0.571938157081604},{"x":0.7445378303527832,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9032376408576965,"dir":"rtl","str":"۲۰۸","boundary":[0.7445378303527832,0.5564804077148438,0.7630252242088318,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7193277478218079,"y":0.571938157081604},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9819352626800537,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.6621848940849304,0.5564804077148438,0.7193277478218079,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5564804077148438},{"x":0.653781533241272,"y":0.5564804077148438},{"x":0.653781533241272,"y":0.5731272101402283},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9931116700172424,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6336134672164917,0.5564804077148438,0.653781533241272,0.5731272101402283]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5564804077148438},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.9937958121299744,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.5798319578170776,0.5564804077148438,0.6218487620353699,0.5731272101402283]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5564804077148438},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5552912950515747},{"x":0.7630252242088318,"y":0.571938157081604},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5731272101402283}]},"confidence":0.975607693195343,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.5494804077148437,0.7680252242088318,0.578938157081604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.7674841284751892,"dir":"rtl","str":"۳۰۸","boundary":[0.7462185025215149,0.5814506411552429,0.7630252242088318,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9824787378311157,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.6705882549285889,0.5814506411552429,0.7176470756530762,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9851340651512146,"dir":"rtl","str":"لبه","boundary":[0.6453781723976135,0.5814506411552429,0.6605042219161987,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9923540949821472,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6336134672164917,0.5814506411552429,0.6403361558914185,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5814506411552429},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.9849969148635864,"dir":"rtl","str":"بافت","boundary":[0.6000000238418579,0.5814506411552429,0.6268907785415649,0.5980975031852722]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5814506411552429},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5980975031852722},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.948197066783905,"dir":"ltr","boundary":[0.5950000238418579,0.5744506411552429,0.7680252242088318,0.6050975031852722],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9092162847518921,"dir":"rtl","str":"۴۰۸","boundary":[0.7445378303527832,0.6028537750244141,0.7647058963775635,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.982594907283783,"dir":"rtl","str":"ادغام","boundary":[0.6873949766159058,0.6040428280830383,0.7193277478218079,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6052318811416626},{"x":0.680672287940979,"y":0.6040428280830383},{"x":0.680672287940979,"y":0.6242568492889404},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9846571683883667,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.6386554837226868,0.6052318811416626,0.680672287940979,0.6242568492889404]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6028537750244141},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6242568492889404}]},"confidence":0.9677547216415405,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.5982318811416626,0.7697058963775635,0.6288787431716919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.8983983993530273,"str":"۱۰۸","boundary":[0.7445378303527832,0.5350772738456726,0.7647058963775635,0.5445897579193115]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5350772738456726},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5445897579193115}]},"confidence":0.8983983993530273,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.5280772738456726,0.7697058963775635,0.5515897579193115],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6444708704948425},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.8376609683036804,"dir":"rtl","str":"۵۰۸","boundary":[0.7445378303527832,0.6290130615234375,0.7630252242088318,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.957221508026123,"dir":"rtl","str":"نوفه","boundary":[0.6974790096282959,0.6290130615234375,0.7210084199905396,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9773886203765869,"dir":"rtl","str":"زدایی","boundary":[0.6672269105911255,0.6290130615234375,0.6924369931221008,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9915428757667542,"dir":"rtl","str":"تصاویر","boundary":[0.6151260733604431,0.6290130615234375,0.6554622054100037,0.6444708704948425]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6670629978179932},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.8216996192932129,"dir":"rtl","str":"۶.۸","boundary":[0.7428571581840515,0.6504161953926086,0.7647058963775635,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6504161953926086},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9844996333122253,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.6840336322784424,0.6504161953926086,0.7193277478218079,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6516052484512329},{"x":0.680672287940979,"y":0.6516052484512329},{"x":0.680672287940979,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9882396459579468,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6504201889038086,0.6516052484512329,0.680672287940979,0.6682521104812622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9934920072555542,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.6033613681793213,0.6527943015098572,0.6386554837226868,0.6694411635398865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6682521104812622},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6706302165985107}]},"confidence":0.9567452669143677,"dir":"ltr","boundary":[0.5983613681793213,0.6220130615234375,0.7697058963775635,0.6752521104812622],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9870291948318481,"dir":"rtl","str":"مروری","boundary":[0.7193277478218079,0.6932223439216614,0.7630252242088318,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9956892132759094,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7008403539657593,0.6932223439216614,0.7126050591468811,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7051129341125488}]},"confidence":0.9936016201972961,"dir":"rtl","str":"کاربردها","boundary":[0.6386554837226868,0.6908442378044128,0.6957983374595642,0.7074910998344421]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7110582590103149},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.991689145565033,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.6838442378044128,0.7680252242088318,0.718058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.717003583908081},{"x":0.7193277478218079,"y":0.717003583908081},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9774715304374695,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6857143044471741,0.717003583908081,0.7193277478218079,0.7277051210403442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.717003583908081},{"x":0.7193277478218079,"y":0.717003583908081},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7277051210403442},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7277051210403442}]},"confidence":0.9774715304374695,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.710003583908081,0.7243277478218079,0.7347051210403442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7647058963775635,"y":0.72651606798172},{"x":0.7445378303527832,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.8591752052307129,"str":"۱.۹","boundary":[0.7445378303527832,0.7181926369667053,0.7647058963775635,0.72651606798172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7647058963775635,"y":0.72651606798172},{"x":0.7445378303527832,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.8591752052307129,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.7111926369667053,0.7697058963775635,0.73351606798172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.8782422542572021,"dir":"rtl","str":"۲۰۹","boundary":[0.7445378303527832,0.7384066581726074,0.7647058963775635,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9808250069618225,"dir":"rtl","str":"تندبادها","boundary":[0.6722689270973206,0.7384066581726074,0.7176470756530762,0.7538644671440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9528478980064392,"dir":"ltr","boundary":[0.6672689270973206,0.7314066581726074,0.7697058963775635,0.7608644671440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.8770039677619934,"dir":"rtl","str":"۳.۹","boundary":[0.7428571581840515,0.7609987854957581,0.7647058963775635,0.7764565944671631]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9785400032997131,"dir":"rtl","str":"کشف","boundary":[0.6957983374595642,0.7621878981590271,0.7210084199905396,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7776456475257874},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9785945415496826,"dir":"rtl","str":"تکانهای","boundary":[0.6252101063728333,0.7621878981590271,0.6789916157722473,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9839582443237305,"dir":"rtl","str":"زلزله","boundary":[0.5899159908294678,0.7633769512176514,0.6151260733604431,0.7788347005844116]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9631435871124268,"dir":"ltr","boundary":[0.5849159908294678,0.7551878981590271,0.7697058963775635,0.7846456475257874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7647058963775635,"y":0.801426887512207},{"x":0.7462185025215149,"y":0.801426887512207}]},"confidence":0.9091203808784485,"dir":"rtl","str":"۴.۹","boundary":[0.7462185025215149,0.7847800254821777,0.7647058963775635,0.801426887512207]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.785969078540802},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7193277478218079,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9000576138496399,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.6789916157722473,0.785969078540802,0.7193277478218079,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.785969078540802},{"x":0.6689075827598572,"y":0.785969078540802},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9771789312362671,"dir":"rtl","str":"عمق","boundary":[0.6487395167350769,0.785969078540802,0.6689075827598572,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6403361558914185,"y":0.785969078540802},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8026159405708313},{"x":0.610084056854248,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9702898859977722,"dir":"rtl","str":"سنجی","boundary":[0.6084033846855164,0.7871581315994263,0.6403361558914185,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5966386795043945,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5865546464920044,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.980933427810669,"dir":"rtl","str":"کف","boundary":[0.5865546464920044,0.7871581315994263,0.5966386795043945,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8038049936294556},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9823095798492432,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.5445378422737122,0.7871581315994263,0.5680672526359558,0.8038049936294556]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7647058963775635,"y":0.801426887512207},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.9468867182731628,"dir":"ltr","boundary":[0.5395378422737122,0.7801581315994263,0.7697058963775635,0.808426887512207],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8347205519676208},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9696352481842041,"str":"هفت","boundary":[0.4907563030719757,0.8252080678939819,0.5109243988990784,0.8347205519676208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8252080678939819},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8347205519676208},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8347205519676208}]},"confidence":0.9696352481842041,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8182080678939819,0.5159243988990784,0.8417205519676209],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.1367419809103012},{"x":0.23025210201740265,"y":0.13793103396892548},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1474435180425644},{"x":0.2050420194864273,"y":0.14625446498394012}]},"confidence":0.9495013356208801,"str":"۱۸۵","boundary":[0.2050420194864273,0.1367419809103012,0.23025210201740265,0.1474435180425644]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.1367419809103012},{"x":0.23025210201740265,"y":0.13793103396892548},{"x":0.23025210201740265,"y":0.1474435180425644},{"x":0.2050420194864273,"y":0.14625446498394012}]},"confidence":0.9495013356208801,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.1297419809103012,0.23525210201740265,0.1544435180425644],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.16171224415302277},{"x":0.23025210201740265,"y":0.16171224415302277},{"x":0.23025210201740265,"y":0.17241379618644714},{"x":0.2050420194864273,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9643537998199463,"str":"۱۸۵","boundary":[0.2050420194864273,0.16171224415302277,0.23025210201740265,0.17241379618644714]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.16171224415302277},{"x":0.23025210201740265,"y":0.16171224415302277},{"x":0.23025210201740265,"y":0.17241379618644714},{"x":0.2050420194864273,"y":0.17241379618644714}]},"confidence":0.9643537998199463,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.15471224415302276,0.23525210201740265,0.17941379618644715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.18549345433712006},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18549345433712006},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19619500637054443},{"x":0.2050420194864273,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9638463258743286,"str":"۱۸۶","boundary":[0.2050420194864273,0.18549345433712006,0.23025210201740265,0.19619500637054443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.18549345433712006},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18549345433712006},{"x":0.23025210201740265,"y":0.19619500637054443},{"x":0.2050420194864273,"y":0.19619500637054443}]},"confidence":0.9638463258743286,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.17849345433712005,0.23525210201740265,0.20319500637054444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.2104637324810028},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2104637324810028},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21878716349601746},{"x":0.2050420194864273,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.933027446269989,"str":"۱۸۸","boundary":[0.2050420194864273,0.2104637324810028,0.23193277418613434,0.21878716349601746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.2104637324810028},{"x":0.23193277418613434,"y":0.2104637324810028},{"x":0.23193277418613434,"y":0.21878716349601746},{"x":0.2050420194864273,"y":0.21878716349601746}]},"confidence":0.933027446269989,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.2034637324810028,0.23693277418613434,0.22578716349601746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.23186682164669037},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23186682164669037},{"x":0.22857142984867096,"y":0.243757426738739},{"x":0.20336134731769562,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9056756496429443,"str":"۱۹۰","boundary":[0.20336134731769562,0.23186682164669037,0.22857142984867096,0.243757426738739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.23186682164669037},{"x":0.22857142984867096,"y":0.23186682164669037},{"x":0.22857142984867096,"y":0.243757426738739},{"x":0.20336134731769562,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9056756496429443,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.22486682164669036,0.23357142984867096,0.250757426738739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.2568370997905731},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25564804673194885},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2675386369228363},{"x":0.20336134731769562,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.968262791633606,"str":"۱۹۶","boundary":[0.20336134731769562,0.2568370997905731,0.23025210201740265,0.2675386369228363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.2568370997905731},{"x":0.23025210201740265,"y":0.25564804673194885},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2675386369228363},{"x":0.20336134731769562,"y":0.26872771978378296}]},"confidence":0.968262791633606,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.24983709979057311,0.23525210201740265,0.2745386369228363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.2806183099746704},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2806183099746704},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29250892996788025},{"x":0.20336134731769562,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9120869040489197,"str":"۱۹۹","boundary":[0.20336134731769562,0.2806183099746704,0.22857142984867096,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.2806183099746704},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2806183099746704},{"x":0.22857142984867096,"y":0.29250892996788025},{"x":0.20336134731769562,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9120869040489197,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.2736183099746704,0.23357142984867096,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3043995201587677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3043995201587677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31629014015197754},{"x":0.20336134731769562,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.7956014275550842,"str":"۲۰۲","boundary":[0.20336134731769562,0.3043995201587677,0.23193277418613434,0.31629014015197754]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3043995201587677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3043995201587677},{"x":0.23193277418613434,"y":0.31629014015197754},{"x":0.20336134731769562,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.7956014275550842,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.2973995201587677,0.23693277418613434,0.32329014015197755],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.328180730342865},{"x":0.22857142984867096,"y":0.328180730342865},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34007135033607483},{"x":0.20336134731769562,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9515413045883179,"str":"۲۰۵","boundary":[0.20336134731769562,0.328180730342865,0.22857142984867096,0.34007135033607483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.328180730342865},{"x":0.22857142984867096,"y":0.328180730342865},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34007135033607483},{"x":0.20336134731769562,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9515413045883179,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.321180730342865,0.23357142984867096,0.34707135033607484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3519619405269623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3519619405269623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3650416135787964},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.8970140814781189,"str":"۲۰۸","boundary":[0.20336134731769562,0.3519619405269623,0.22857142984867096,0.3650416135787964]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.3519619405269623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3519619405269623},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3650416135787964},{"x":0.20168067514896393,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.8970140814781189,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.3449619405269623,0.23357142984867096,0.3720416135787964],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.37574315071105957},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3745540976524353},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.6506342887878418,"str":"۲۱۲","boundary":[0.2050420194864273,0.37574315071105957,0.23193277418613434,0.3876337707042694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2050420194864273,"y":0.37574315071105957},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3745540976524353},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2050420194864273,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.6506342887878418,"dir":"ltr","boundary":[0.2000420194864273,0.36874315071105956,0.23693277418613434,0.3946337707042694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4114149808883667},{"x":0.20336134731769562,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.8199955821037292,"str":"۲۱۳","boundary":[0.20336134731769562,0.4007134437561035,0.23193277418613434,0.4114149808883667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4114149808883667},{"x":0.20336134731769562,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.8199955821037292,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.3937134437561035,0.23693277418613434,0.4184149808883667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.42330560088157654},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42330560088157654},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4375743269920349},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9590544104576111,"str":"۲۱۶","boundary":[0.20336134731769562,0.42330560088157654,0.23025210201740265,0.4375743269920349]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.42330560088157654},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42330560088157654},{"x":0.23025210201740265,"y":0.4375743269920349},{"x":0.20336134731769562,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9590544104576111,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.41630560088157653,0.23525210201740265,0.4445743269920349],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.44708681106567383},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44708681106567383},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46016645431518555},{"x":0.20336134731769562,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.8914663791656494,"str":"۲۱۹","boundary":[0.20336134731769562,0.44708681106567383,0.22857142984867096,0.46016645431518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.44708681106567383},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44708681106567383},{"x":0.22857142984867096,"y":0.46016645431518555},{"x":0.20336134731769562,"y":0.46016645431518555}]},"confidence":0.8914663791656494,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4400868110656738,0.23357142984867096,0.46716645431518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4720570743083954},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4720570743083954},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4815695583820343},{"x":0.20336134731769562,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.8180542588233948,"str":"۲۲۰","boundary":[0.20336134731769562,0.4720570743083954,0.22857142984867096,0.4815695583820343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.4720570743083954},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4720570743083954},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4815695583820343},{"x":0.20336134731769562,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.8180542588233948,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.4650570743083954,0.23357142984867096,0.4885695583820343],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.557669460773468},{"x":0.23193277418613434,"y":0.557669460773468},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5695600509643555},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.66275954246521,"str":"۲۲۴","boundary":[0.20336134731769562,0.557669460773468,0.23193277418613434,0.5695600509643555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.557669460773468},{"x":0.23193277418613434,"y":0.557669460773468},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5695600509643555},{"x":0.20336134731769562,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.66275954246521,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.550669460773468,0.23693277418613434,0.5765600509643555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5826396942138672},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5826396942138672},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5945303440093994},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9063358902931213,"str":"۲۳۱","boundary":[0.20168067514896393,0.5826396942138672,0.22689075767993927,0.5945303440093994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.5826396942138672},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5826396942138672},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5945303440093994},{"x":0.20168067514896393,"y":0.5945303440093994}]},"confidence":0.9063358902931213,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.5756396942138672,0.23189075767993927,0.6015303440093994],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6052318811416626},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6052318811416626},{"x":0.23193277418613434,"y":0.61712247133255},{"x":0.20168067514896393,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9290816187858582,"str":"۲۳۴","boundary":[0.20168067514896393,0.6052318811416626,0.23193277418613434,0.61712247133255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6052318811416626},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6052318811416626},{"x":0.23193277418613434,"y":0.61712247133255},{"x":0.20168067514896393,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.9290816187858582,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.5982318811416626,0.23693277418613434,0.62412247133255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6278240084648132},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6409037113189697},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9538334012031555,"str":"۲۴۴","boundary":[0.20168067514896393,0.6290130615234375,0.23193277418613434,0.6409037113189697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6290130615234375},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6278240084648132},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6409037113189697},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9538334012031555,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.6220130615234375,0.23693277418613434,0.6479037113189697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6527943015098572},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6527943015098572},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6658739447593689},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.955072820186615,"str":"۲۴۸","boundary":[0.20168067514896393,0.6527943015098572,0.22857142984867096,0.6658739447593689]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.6527943015098572},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6527943015098572},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6658739447593689},{"x":0.20168067514896393,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.955072820186615,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.6457943015098572,0.23357142984867096,0.6728739447593689],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23025210201740265,"y":0.701545774936676},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9675729870796204,"str":"۲۶۷","boundary":[0.20336134731769562,0.6920332908630371,0.23025210201740265,0.701545774936676]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6920332908630371},{"x":0.23025210201740265,"y":0.701545774936676},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9675729870796204,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.6850332908630371,0.23525210201740265,0.708545774936676],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7158145308494568},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7158145308494568},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7300832271575928},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.964322030544281,"str":"۲۶۷","boundary":[0.20168067514896393,0.7158145308494568,0.23193277418613434,0.7300832271575928]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.7158145308494568},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7158145308494568},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7300832271575928},{"x":0.20168067514896393,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.964322030544281,"dir":"ltr","boundary":[0.19668067514896392,0.7088145308494568,0.23693277418613434,0.7370832271575928],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.740784764289856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7419738173484802},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7514863014221191},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9160488843917847,"str":"۲۷۳","boundary":[0.20336134731769562,0.740784764289856,0.23025210201740265,0.7514863014221191]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.740784764289856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7419738173484802},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7514863014221191},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7514863014221191}]},"confidence":0.9160488843917847,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.733784764289856,0.23525210201740265,0.7584863014221191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7645660042762756},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7764565944671631},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9646217823028564,"str":"۲۷۵","boundary":[0.20336134731769562,0.7645660042762756,0.23025210201740265,0.7764565944671631]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7645660042762756},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7657550573348999},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7764565944671631},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7752675414085388}]},"confidence":0.9646217823028564,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.7575660042762756,0.23525210201740265,0.7834565944671631],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7883471846580505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7883471846580505},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7990487217903137},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9011123776435852,"str":"۲۷۸","boundary":[0.20336134731769562,0.7883471846580505,0.23025210201740265,0.7990487217903137]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20336134731769562,"y":0.7883471846580505},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7883471846580505},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7990487217903137},{"x":0.20336134731769562,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.9011123776435852,"dir":"ltr","boundary":[0.1983613473176956,0.7813471846580505,0.23525210201740265,0.8060487217903137],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/GVfSjiGarRplHBBD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/RtbWbovnptEUHztL.jpg","blurred":"/storage/books/02bd7818daccc0b8/pages/LiIFPCWksADCMkzw.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003305557565528805,0.00015285720921583322,0.9986498834626013,0.9989991432200148]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7613445520401001,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7630252242088318,"y":0.15101070702075958},{"x":0.7428571581840515,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.8441444635391235,"dir":"rtl","str":"۵۰۹","boundary":[0.7428571581840515,0.13436385989189148,0.7630252242088318,0.15101070702075958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7176470756530762,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7193277478218079,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6873949766159058,"y":0.15219976007938385}]},"confidence":0.9439565539360046,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6873949766159058,0.13555291295051575,0.7193277478218079,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6756302714347839,"y":0.13555291295051575},{"x":0.6756302714347839,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.980840802192688,"dir":"rtl","str":"تلاطم","boundary":[0.6436975002288818,0.13555291295051575,0.6756302714347839,0.15219976007938385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.13555291295051575},{"x":0.7613445520401001,"y":0.13436385989189148},{"x":0.7630252242088318,"y":0.15219976007938385},{"x":0.6453781723976135,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9351092576980591,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.12855291295051574,0.7680252242088318,0.15919976007938386],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7647058963775635,"y":0.17598097026348114},{"x":0.7428571581840515,"y":0.17598097026348114}]},"confidence":0.769929051399231,"dir":"rtl","str":"۶.۹","boundary":[0.7428571581840515,0.1569560021162033,0.7647058963775635,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7210084199905396,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7210084199905396,"y":0.17598097026348114},{"x":0.6621848940849304,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.95986008644104,"dir":"rtl","str":"الکتروقلب","boundary":[0.6621848940849304,0.1569560021162033,0.7210084199905396,0.17598097026348114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6521008610725403,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6521008610725403,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9538981318473816,"dir":"rtl","str":"نگاره","boundary":[0.6218487620353699,0.1569560021162033,0.6521008610725403,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1569560021162033},{"x":0.6218487620353699,"y":0.1771700382232666},{"x":0.6201680898666382,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.8083662390708923,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6201680898666382,0.1569560021162033,0.6218487620353699,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6184874176979065,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6184874176979065,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9186417460441589,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5899159908294678,0.15814507007598877,0.6184874176979065,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6067227125167847,"y":0.15814507007598877},{"x":0.6067227125167847,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5596638917922974,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9822306632995605,"dir":"rtl","str":"ECG","boundary":[0.5596638917922974,0.15814507007598877,0.6067227125167847,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5680672526359558,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5680672526359558,"y":0.1771700382232666},{"x":0.5445378422737122,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.8758729696273804,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5445378422737122,0.15814507007598877,0.5680672526359558,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5478991866111755,"y":0.15814507007598877},{"x":0.5478991866111755,"y":0.1771700382232666},{"x":0.49915966391563416,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.9752476215362549,"dir":"rtl","str":"کدگذاری","boundary":[0.49915966391563416,0.15814507007598877,0.5478991866111755,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.15814507007598877},{"x":0.489075630903244,"y":0.15814507007598877},{"x":0.489075630903244,"y":0.1771700382232666},{"x":0.48235294222831726,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.995455801486969,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.48235294222831726,0.15814507007598877,0.489075630903244,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.15814507007598877},{"x":0.4756302535533905,"y":0.15814507007598877},{"x":0.4756302535533905,"y":0.1771700382232666},{"x":0.4436974823474884,"y":0.1771700382232666}]},"confidence":0.8478233218193054,"dir":"rtl","str":"لحظه","boundary":[0.4436974823474884,0.15814507007598877,0.4756302535533905,0.1771700382232666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.15814507007598877},{"x":0.43529412150382996,"y":0.15814507007598877},{"x":0.43529412150382996,"y":0.17835909128189087},{"x":0.3848739564418793,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9771931171417236,"dir":"rtl","str":"ماکسیمم","boundary":[0.3848739564418793,0.15814507007598877,0.43529412150382996,0.17835909128189087]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.1569560021162033},{"x":0.7647058963775635,"y":0.15576694905757904},{"x":0.7647058963775635,"y":0.1771700382232666},{"x":0.3848739564418793,"y":0.17835909128189087}]},"confidence":0.9362244009971619,"dir":"ltr","boundary":[0.37987395644187927,0.1499560021162033,0.7697058963775635,0.1841700382232666],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7630252242088318,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7630252242088318,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7462185025215149,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.8338070511817932,"dir":"rtl","str":"۷.۹","boundary":[0.7462185025215149,0.1807372123003006,0.7630252242088318,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.18192628026008606},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1807372123003006},{"x":0.7210084199905396,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6907563209533691,"y":0.19857312738895416}]},"confidence":0.979995846748352,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.6890756487846375,0.18192628026008606,0.7210084199905396,0.1973840594291687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.18192628026008606},{"x":0.680672287940979,"y":0.18192628026008606},{"x":0.6823529601097107,"y":0.19857312738895416},{"x":0.6521008610725403,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9863866567611694,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.6521008610725403,0.18192628026008606,0.6823529601097107,0.19857312738895416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6487395167350769,"y":0.18311533331871033},{"x":0.6487395167350769,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6403361558914185,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9657955169677734,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6386554837226868,0.18311533331871033,0.6487395167350769,0.19976218044757843]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7630252242088318,"y":0.17954815924167633},{"x":0.7630252242088318,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6403361558914185,"y":0.19976218044757843}]},"confidence":0.9509950280189514,"dir":"ltr","boundary":[0.6336554837226868,0.17611533331871032,0.7680252242088318,0.2043840594291687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22354340553283691},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.8214751482009888,"dir":"rtl","str":"۸۰۹","boundary":[0.7428571581840515,0.2068965584039688,0.7663865685462952,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7176470756530762,"y":0.22354340553283691},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9701018333435059,"dir":"rtl","str":"موجکهای","boundary":[0.6554622054100037,0.2068965584039688,0.7176470756530762,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2068965584039688},{"x":0.6403361558914185,"y":0.22354340553283691},{"x":0.610084056854248,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9844444990158081,"dir":"rtl","str":"کسری","boundary":[0.610084056854248,0.2068965584039688,0.6403361558914185,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22354340553283691},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9780400395393372,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5915966629981995,0.2068965584039688,0.5983193516731262,0.22354340553283691]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22354340553283691},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9842162132263184,"dir":"rtl","str":"fMRI","boundary":[0.5411764979362488,0.2068965584039688,0.5865546464920044,0.22354340553283691]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7663865685462952,"y":0.2068965584039688},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22354340553283691},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22354340553283691}]},"confidence":0.9530432224273682,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.1998965584039688,0.7713865685462952,0.23054340553283692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7613445520401001,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7613445520401001,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7428571581840515,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.8179119825363159,"dir":"rtl","str":"۹.۹","boundary":[0.7411764860153198,0.2271105796098709,0.7613445520401001,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9670842885971069,"dir":"rtl","str":"موجکها","boundary":[0.658823549747467,0.22829964756965637,0.7193277478218079,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6554622054100037,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6487395167350769,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9629913568496704,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.22829964756965637,0.6554622054100037,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6386554837226868,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6168067455291748,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9930771589279175,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6151260733604431,0.22829964756965637,0.6386554837226868,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6067227125167847,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24613554775714874},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.9757100343704224,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.5714285969734192,0.22948870062828064,0.6067227125167847,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5630252361297607,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2473246157169342},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9713191390037537,"dir":"rtl","str":"پزشکی","boundary":[0.5260504484176636,0.22948870062828064,0.5647059082984924,0.2473246157169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7630252242088318,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2711058259010315},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.8714055418968201,"dir":"rtl","str":"۱۰.۹","boundary":[0.7310924530029297,0.25208085775375366,0.7630252242088318,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7193277478218079,"y":0.25208085775375366},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9945147037506104,"dir":"rtl","str":"کنترل","boundary":[0.6907563209533691,0.25208085775375366,0.7193277478218079,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9937480688095093,"dir":"rtl","str":"فرایند","boundary":[0.6453781723976135,0.2508918046951294,0.6773109436035156,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2508918046951294},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6067227125167847,"y":0.2711058259010315}]},"confidence":0.9899457693099976,"dir":"rtl","str":"آماری","boundary":[0.6067227125167847,0.2508918046951294,0.6369748115539551,0.2711058259010315]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7630252242088318,"y":0.27229487895965576},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.8633774518966675,"dir":"rtl","str":"۱۱۰۹","boundary":[0.7277311086654663,0.2734839618206024,0.7630252242088318,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2734839618206024},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6840336322784424,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.974593460559845,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.6840336322784424,0.2734839618206024,0.7176470756530762,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29250892996788025},{"x":0.6504201889038086,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9735064506530762,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6504201889038086,0.2734839618206024,0.6773109436035156,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2734839618206024},{"x":0.6403361558914185,"y":0.29250892996788025},{"x":0.610084056854248,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9855350255966187,"dir":"rtl","str":"آنلاین","boundary":[0.610084056854248,0.2734839618206024,0.6403361558914185,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2746730148792267},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2734839618206024},{"x":0.5983193516731262,"y":0.29250892996788025},{"x":0.5495798587799072,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9887169599533081,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5495798587799072,0.2746730148792267,0.5983193516731262,0.29250892996788025]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2746730148792267},{"x":0.534453809261322,"y":0.2746730148792267},{"x":0.534453809261322,"y":0.29250892996788025},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9798487424850464,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.49747899174690247,0.2746730148792267,0.534453809261322,0.29250892996788025]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.2271105796098709},{"x":0.7630252242088318,"y":0.22592152655124664},{"x":0.7630252242088318,"y":0.29250892996788025},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2936979830265045}]},"confidence":0.9631806015968323,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.2201105796098709,0.7680252242088318,0.29950892996788026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.298454225063324},{"x":0.7630252242088318,"y":0.298454225063324},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9427329897880554,"dir":"rtl","str":"۱۲۰۹","boundary":[0.7310924530029297,0.298454225063324,0.7630252242088318,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.298454225063324},{"x":0.7210084199905396,"y":0.298454225063324},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9803879261016846,"dir":"rtl","str":"ناپایداری","boundary":[0.6689075827598572,0.298454225063324,0.7210084199905396,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.298454225063324},{"x":0.6554622054100037,"y":0.298454225063324},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.982038140296936,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6436975002288818,0.298454225063324,0.6554622054100037,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.298454225063324},{"x":0.6369748115539551,"y":0.298454225063324},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9870226979255676,"dir":"rtl","str":"سیگنالهای","boundary":[0.5680672526359558,0.298454225063324,0.6369748115539551,0.3174791932106018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.298454225063324},{"x":0.5546218752861023,"y":0.298454225063324},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9801672697067261,"dir":"rtl","str":"زیردریایی","boundary":[0.5008403658866882,0.298454225063324,0.5546218752861023,0.3174791932106018]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.298454225063324},{"x":0.7630252242088318,"y":0.298454225063324},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.9776729941368103,"dir":"ltr","boundary":[0.49584036588668823,0.29145422506332397,0.7680252242088318,0.3244791932106018],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34007135033607483},{"x":0.729411780834198,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.7527798414230347,"dir":"rtl","str":"۱۳۰۹","boundary":[0.729411780834198,0.32223543524742126,0.7613445520401001,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7176470756530762,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7176470756530762,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6857143044471741,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9834104776382446,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.6857143044471741,0.32223543524742126,0.7176470756530762,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6756302714347839,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6756302714347839,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9951198697090149,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6655462384223938,0.32223543524742126,0.6756302714347839,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6571428775787354,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6571428775787354,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5983193516731262,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9889706969261169,"dir":"rtl","str":"کاربردهای","boundary":[0.5983193516731262,0.32223543524742126,0.6571428775787354,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5882353186607361,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5882353186607361,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5462185144424438,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9844220280647278,"dir":"rtl","str":"تصادفی","boundary":[0.5462185144424438,0.32342448830604553,0.5882353186607361,0.34007135033607483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7613445520401001,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7613445520401001,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5462185144424438,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9496907591819763,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.31523543524742126,0.7663445520401001,0.34707135033607484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7949579954147339,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7949579954147339,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7529411911964417,"y":0.38287752866744995}]},"confidence":0.9691486358642578,"dir":"rtl","str":"پیوست","boundary":[0.7529411911964417,0.3614744246006012,0.7949579954147339,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.988221287727356,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7361344695091248,0.3614744246006012,0.7411764860153198,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7327731251716614,"y":0.38287752866744995},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9845471978187561,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7159664034843445,0.3614744246006012,0.7327731251716614,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6974790096282959,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.974890947341919,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6991596817970276,0.3614744246006012,0.7042016983032227,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6924369931221008,"y":0.38287752866744995},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9891180992126465,"dir":"rtl","str":"الگوریتم","boundary":[0.6386554837226868,0.36028537154197693,0.6924369931221008,0.38287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.36028537154197693},{"x":0.63193279504776,"y":0.36028537154197693},{"x":0.63193279504776,"y":0.38049939274787903},{"x":0.583193302154541,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9911597371101379,"dir":"rtl","str":"EZW","boundary":[0.583193302154541,0.36028537154197693,0.63193279504776,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7647058963775635,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9835197925567627,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7495798468589783,0.38644471764564514,0.7647058963775635,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7394958138465881,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.8159846067428589,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.7260504364967346,0.38644471764564514,0.7394958138465881,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9879361987113953,"dir":"rtl","str":"کدگذاری","boundary":[0.6672269105911255,0.38644471764564514,0.7226890921592712,0.4007134437561035]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7949579954147339,"y":0.36028537154197693},{"x":0.7949579954147339,"y":0.4019024968147278},{"x":0.583193302154541,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.974151611328125,"dir":"ltr","boundary":[0.578193302154541,0.35209631848335265,0.7999579954147339,0.4089024968147278],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4221165180206299},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9763389229774475,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7495798468589783,0.4078477919101715,0.7647058963775635,0.4221165180206299]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7394958138465881,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7260504364967346,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.7444953918457031,"dir":"rtl","str":"۲۰","boundary":[0.7260504364967346,0.40903687477111816,0.7394958138465881,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7176470756530762,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9774