فرهنگ توصیفی فرایندهای واجی فرهنگ توصیفی فرایندهای واجی

{"id":"3798506","title":"فرهنگ توصیفی فرایندهای واجی","price":"۱۲‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳‌,‌۶۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/031dc6cdd5c99d7d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/031dc6cdd5c99d7d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/031dc6cdd5c99d7d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/031dc6cdd5c99d7d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/031dc6cdd5c99d7d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/031dc6cdd5c99d7d/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/031dc6cdd5c99d7d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/031dc6cdd5c99d7d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/031dc6cdd5c99d7d/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/031dc6cdd5c99d7d/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-01-1490-2","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["واج شناسی یکی از زیر شاخه های علم زبان شناسی است که در آن به بررسی نظام آوایی زبان پرداخته می شود. تحلیل و تبیین فرایند های واجی در چارچوب نظریه های گوناگون جزی مباحث اصلی واج شناسی است. نیاز جامعه زبان شناسی ایران به منبعی که تقریبا در بر گیرنده تمام فرایندهای واجی شناخته شده باشد، نگارنده را بر آن داشت تا با اتکال به خداوند متعال به تالیف این فرهنگ بپردازد. هدف این کتاب معرفی و توصیف فرایندهای واجی به زبانی ساده و با مثالهای روشن بوده است. بنابر این، حتی می توان از این فرهنگ به عنوان یک کتاب درسی یا کمک درسی برای درسهای واج شناسی و آواشناسی رشته های زبان شناسی و آموزش زبان پارسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا بهره جست. شماری از فرایندهای واجی، چه آنهایی که در زبان پارسی معیار رایج اند و چه آنهایی که در این زبان رایج نیستند، مطمینا در سایر لهجه ها و گویشهای زبان پارسی و دیگر زبانهای رایج در نقاط مختلف کشور رخ می دهند که نیاز به بررسی دارند. \r","هدف از این فرهنگ در واقع آشنا ساختن پژوهشگران و دانشجویان زبان شناسی با انواع فرایندهای واجی است تا چنان چه به فرایند خاصی در این فرهنگ برخوردند و پی بردند که آن فرایند دقیقا در لهجه، گویش با زبان بومی شان یا گونه مورد مطالعه شان نیز رخ می دهد، آن را بررسی کنند. نکته بسیار مهمی که باید به آن اشاره کرد این است که هنگامی می توان از رخداد یک فرایند واجی سخن به میان آورد که انگیزه و دلیل کافی برای تعیین باز نمایی زیر ساختی آن وجود داشته باشد"],"pages_count":"174","keywords":"null","token":"031dc6cdd5c99d7d","created_at":"2022-06-29 14:15:56","updated_at":"2022-07-13 13:18:31","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2022-06-29 14:19:35","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1921508","title":"بشیر جم","firstname":"بشیر","lastname":"جم","token":"b0437c7ae5adfa0f","created_at":"2022-06-29 14:32:02","updated_at":"2022-06-29 14:32:02","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1921508","title":"بشیر جم","firstname":"بشیر","lastname":"جم","token":"b0437c7ae5adfa0f","created_at":"2022-06-29 14:32:02","updated_at":"2022-06-29 14:32:02","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787081","file":"62bc1f5438e377.64177226.pdf","book_id":"3798506","toc":null,"created_at":"2022-06-29 14:15:56","updated_at":"2022-07-13 13:18:35","process_started_at":"2022-06-29 14:15:59","process_done_at":"2022-06-29 14:16:02","process_failed_at":null,"pages_count":"174","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"85f6aa086c172844c45d01f0f42c73dd374a62149c6aed6f28aaf57ffe5a2eb77e93fc91ca5d7778e98ac2a51177883806dd69024b1db9e9c28d04db3d87173d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۷۴"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"1084","title":"اختلالات واج شناختی و آوا شناختی","token":"02853384ebd4de8c","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:05","updated_at":"2021-01-29 12:24:46","study_fields":[{"id":"403","title":"گفتاردرمانی","degree_id":"7","token":"4c5f8160d3aab78d","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-09-10 06:56:55","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"8035","title":"آوا شناسی و واج شناسی زبان فارسی","token":"e38b4080b7a3d84f","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:25:43","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_fields":[{"id":"1237","title":"آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان","degree_id":"10","token":"a9a572c4de3de883","books_count":"14","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-01-01 16:58:46","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"39547","title":"واج شناسی","token":"d2d91446b71ddb79","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 12:01:19","updated_at":"2017-10-07 12:01:19","study_fields":[{"id":"562","title":"زبان شناسی همگانی","degree_id":"10","token":"e94fa844a41e4108","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:51","updated_at":"2021-12-23 04:31:53","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"39550","title":"واجشناسی","token":"f31794d6664a54eb","type":"","books_count":"0","created_at":"2017-10-07 12:01:20","updated_at":"2017-10-07 12:01:20","study_fields":[{"id":"1705","title":"زبان شناسی رایانشی","degree_id":"10","token":"56b4ee3101688fb2","books_count":"7","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2021-09-10 07:56:28","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"فرهنگ-توصیفی-فرایندهای-واجی","urlify":"فرهنگ-توصیفی-فرایندهای-واجی","pages_count_fa":"۱۷۴","authorTitle":"بشیر جم","tocStr":"","url":"/preview/031dc6cdd5c99d7d/%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%AC%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19