روابط بین الملل: نظریه و رویه روابط بین الملل: نظریه و رویه

توضیحات

نظریه های روابط بین الملل ابزارهایی برای ساده سازی و تبیین امور هستند و امکان متمایزکردن مسایل با اهمیت از امور گذرا و کم اهمیت را فراهم می آورند. علاوه بر نظریه ها، رویه کنشگری بازیگران بین المللی که رویدادها و تحولات سیاست بین الملل را رقم می زنند نیز حایز اهمیت است. هدف کتاب حاضر آن است که با استفاده از نظریه های روابط بین الملل، رویه های کنشگری بازیگران را به گونه ای تبیین کند که قابلیت بیشتری برای توصیف ، تبیین و پیش بینی تحولات سیاست بیـن الملل فراهم شود. بر این اساس، کوشش شده است که ضمن پرداختن به جریان اصلی نظریه ها، تحولات بنیادین در بستر روابط بین الملل (به طور خاص، جهانی شدن) نیز مورد توجه قرار بگیرد. این کتاب خلایی درمیانه بحث ناب و مفهومی نظریه های روابط بین الملل از یک سو و مسایل سیاست بین الملل از دیگر سو را برای دانش پژوهان رشته های روابط بین الملل، مطالعات منطقهای علوم سیاسی، جغرافیای سیاسی، حقوق بین الملل و ارتباطات پر میکند، با این هدف که بتواند درکی مبنایی از روابط بین الملل ارایه کند.,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3799128","title":"روابط بین الملل: نظریه و رویه","price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0514b37ae8a81eb6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0514b37ae8a81eb6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0514b37ae8a81eb6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0514b37ae8a81eb6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0514b37ae8a81eb6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"978-964-01-1587-9","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["<p style=\"direction: rtl;\">نظریه های روابط بین الملل ابزارهایی برای ساده سازی و تبیین امور هستند و امکان متمایزکردن مسایل با اهمیت از امور گذرا و کم اهمیت را فراهم می آورند. علاوه بر نظریه ها، رویه کنشگری بازیگران بین المللی که رویدادها و تحولات سیاست بین الملل را رقم می زنند نیز حایز اهمیت است. هدف کتاب حاضر آن است که با استفاده از نظریه های روابط بین الملل، رویه های کنشگری بازیگران را به گونه ای تبیین کند که قابلیت بیشتری برای توصیف ، تبیین و پیش بینی تحولات سیاست بیـن الملل فراهم شود. بر این اساس، کوشش شده است که ضمن پرداختن به جریان اصلی نظریه ها، تحولات بنیادین در بستر روابط بین الملل (به طور خاص، جهانی شدن) نیز مورد توجه قرار بگیرد. این کتاب خلایی درمیانه بحث ناب و مفهومی نظریه های روابط بین الملل از یک سو و مسایل سیاست بین الملل از دیگر سو را برای دانش پژوهان رشته های روابط بین الملل، مطالعات منطقهای علوم سیاسی، جغرافیای سیاسی، حقوق بین الملل و ارتباطات پر میکند، با این هدف که بتواند درکی مبنایی از روابط بین الملل ارایه کند.",""],"pages_count":"1","keywords":null,"token":"0514b37ae8a81eb6","created_at":"2022-10-25 15:51:33","updated_at":"2022-10-30 13:36:35","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2022-10-30 13:36:35","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922912","title":"مسعود موسوی شفایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مسعود","lastname":"موسوی شفایی","token":"8ca8f0967631fae7","created_at":"2022-10-30 13:36:34","updated_at":"2022-10-30 13:36:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922913","title":"مهدی شاپوری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"شاپوری","token":"3594d1b9a44a9fc0","created_at":"2022-10-30 13:36:34","updated_at":"2022-10-30 13:36:34","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1922912","title":"مسعود موسوی شفایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مسعود","lastname":"موسوی شفایی","token":"8ca8f0967631fae7","created_at":"2022-10-30 13:36:34","updated_at":"2022-10-30 13:36:34","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"1922913","title":"مهدی شاپوری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهدی","lastname":"شاپوری","token":"3594d1b9a44a9fc0","created_at":"2022-10-30 13:36:34","updated_at":"2022-10-30 13:36:34","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787702","file":"6357d4ce0800c3.67851389.pdf","book_id":"3799128","toc":null,"created_at":"2022-10-25 15:51:34","updated_at":"2022-10-30 13:36:35","process_started_at":"2022-10-25 15:51:43","process_done_at":"2022-10-25 15:51:52","process_failed_at":null,"pages_count":"299","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"99b0bce9106ab02864d043b54bc4af09196511861fb2de4cd991d3a03518b7ad141b5b5c7e866a29cbd2d00870a75dfa21ea87d97ea0bb5eeeb7a5912958308d","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۹۹"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"1597","title":"ارتباطات جمعی و روابط بین الملل","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"d1e703c4f28d1367","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:09","updated_at":"2022-10-30 13:36:35","study_fields":[{"id":"688","title":"مدیریت رسانه","degree_id":"10","token":"9656afdc37a6bc24","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2021-06-16 17:08:02","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2653","title":"اصول حقوقی ناظر بر روابط بین الملل ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"7b711786deefeae4","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:24:19","updated_at":"2022-10-30 13:36:35","study_fields":[{"id":"847","title":"روابط بین الملل","degree_id":"10","token":"0cef5aa1b4714182","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-10 13:57:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2689","title":"اصول روابط بین الملل الف","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"90e6432e8ed03c82","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:19","updated_at":"2022-10-30 13:36:35","study_fields":[{"id":"1156","title":"علوم سیاسی","degree_id":"7","token":"59ee5de5084da181","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-09-10 12:19:50","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"2692","title":"اصول روابط بین الملل ب","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"68ab1b81ef905ad9","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2022-10-30 13:36:35","study_fields":[{"id":"1156","title":"علوم سیاسی","degree_id":"7","token":"59ee5de5084da181","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-09-10 12:19:50","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"14545","title":"تکنولوژی و روابط بین الملل ","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"b9567c4596f9d853","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:28:45","updated_at":"2022-10-30 13:36:35","study_fields":[{"id":"847","title":"روابط بین الملل","degree_id":"10","token":"0cef5aa1b4714182","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-10 13:57:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84--%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87","ebook_price_en":"60000","urlify":"%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"مسعود موسوی شفایی, مهدی شاپوری","tocStr":"","url":"/preview/0514b37ae8a81eb6/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84--%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87"}
{"toc":null,"pages_count":299,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"0514b37ae8a81eb6","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/ftyayIripqlxkHOc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/SFJfugDWNgGZBJBk.jpg","blurred":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/ZwfawXEdJLrpWOSE.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005847751012369364,0.0005020819214946734,0.9989012781231343,0.9990330759812763]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6268907785415649,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6268907785415649,"y":0.464922696352005},{"x":0.5411764979362488,"y":0.464922696352005}]},"confidence":0.9919750094413757,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.5411764979362488,0.43043994903564453,0.6268907785415649,0.464922696352005]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.42925089597702026},{"x":0.529411792755127,"y":0.43043994903564453},{"x":0.529411792755127,"y":0.46373364329338074},{"x":0.47058823704719543,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9774488210678101,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.47058823704719543,0.42925089597702026,0.529411792755127,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.42925089597702026},{"x":0.46722689270973206,"y":0.43043994903564453},{"x":0.46722689270973206,"y":0.46373364329338074},{"x":0.37478992342948914,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9803319573402405,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.37478992342948914,0.42925089597702026,0.46722689270973206,0.46373364329338074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4756242632865906},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4720570743083954},{"x":0.5966386795043945,"y":0.5041617155075073},{"x":0.507563054561615,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9715433120727539,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5058823823928833,0.4756242632865906,0.5966386795043945,0.5041617155075073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.47681331634521484},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4756242632865906},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9842095971107483,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4773109257221222,0.47681331634521484,0.49747899174690247,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.48038050532341003},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4780023694038391},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4100840389728546,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.973790168762207,"dir":"rtl","str":"رویه","boundary":[0.40672269463539124,0.48038050532341003,0.4722689092159271,0.5089179277420044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.42925089597702026},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3764705955982208,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9796072840690613,"dir":"ltr","boundary":[0.36810925126075744,0.42225089597702026,0.6352521228790283,0.5147288746833801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7158145308494568},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9626069068908691,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.45546218752861023,0.6944113969802856,0.5025210380554199,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7253270149230957},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7431629300117493},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7431629300117493}]},"confidence":0.9917336702346802,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5226891040802002,0.7241379022598267,0.5815126299858093,0.7431629300117493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7229488492012024},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7241379022598267},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7419738173484802},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9813576340675354,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.45210084319114685,0.7229488492012024,0.5159664154052734,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7217597961425781},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7229488492012024},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7419738173484802},{"x":0.38991597294807434,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9834595322608948,"dir":"rtl","str":"شفائی","boundary":[0.38991597294807434,0.7217597961425781,0.4436974823474884,0.7419738173484802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6944113969802856},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6932223439216614},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7431629300117493},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7443519830703735}]},"confidence":0.9797894358634949,"dir":"ltr","boundary":[0.38491597294807434,0.6874113969802856,0.5865126299858093,0.7501629300117493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9467835426330566,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6268907785415649,0.7467300891876221,0.6302521228790283,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9915904402732849,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.5983193516731262,0.7467300891876221,0.6235294342041016,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5596638917922974,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9895679950714111,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5596638917922974,0.7467300891876221,0.5932773351669312,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9863559603691101,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5210084319114685,0.7467300891876221,0.5529412031173706,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7598097324371338},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9951977133750916,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.46890756487846375,0.7467300891876221,0.5159664154052734,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7467300891876221},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7467300891876221},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7598097324371338},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9931960105895996,"dir":"rtl","str":"تربیت","boundary":[0.4285714328289032,0.7467300891876221,0.4638655483722687,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.7467300891876221},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7467300891876221},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9952179789543152,"dir":"rtl","str":"مدرس","boundary":[0.3932773172855377,0.7467300891876221,0.42352941632270813,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7467300891876221},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7467300891876221},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.9492053389549255,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3781512677669525,0.7467300891876221,0.38655462861061096,0.7598097324371338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7598097324371338},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7598097324371338}]},"confidence":0.989230751991272,"dir":"ltr","boundary":[0.3731512677669525,0.7397300891876221,0.6352521228790283,0.7668097324371338],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7883471846580505},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9775096774101257,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.4957983195781708,0.7681331634521484,0.5478991866111755,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7681331634521484},{"x":0.489075630903244,"y":0.7681331634521484},{"x":0.489075630903244,"y":0.7883471846580505},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9786376357078552,"dir":"rtl","str":"شاپوری","boundary":[0.42352941632270813,0.7681331634521484,0.489075630903244,0.7883471846580505]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7681331634521484},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7883471846580505},{"x":0.42184874415397644,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9781864881515503,"dir":"ltr","boundary":[0.4185294163227081,0.7599441103935242,0.5528991866111755,0.7953471846580505],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9459956884384155,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6470588445663452,0.7919144034385681,0.6487395167350769,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6453781723976135,"y":0.8061830997467041},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9945752620697021,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6184874176979065,0.7919144034385681,0.6453781723976135,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8061830997467041},{"x":0.5798319578170776,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9920080304145813,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5798319578170776,0.7919144034385681,0.6134454011917114,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8049940466880798},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.981018602848053,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5411764979362488,0.7919144034385681,0.5731092691421509,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7907253503799438},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8061830997467041},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9871158599853516,"dir":"rtl","str":"پژوهشکده","boundary":[0.4722689092159271,0.7907253503799438,0.5361344814300537,0.8061830997467041]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.7907253503799438},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7907253503799438},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8049940466880798},{"x":0.413445383310318,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9956187605857849,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.413445383310318,0.7907253503799438,0.46554622054100037,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7907253503799438},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7907253503799438},{"x":0.4084033668041229,"y":0.8049940466880798},{"x":0.3613445460796356,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9903297424316406,"dir":"rtl","str":"راهبردی","boundary":[0.3613445460796356,0.7907253503799438,0.4084033668041229,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7907253503799438},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7907253503799438},{"x":0.35798320174217224,"y":0.8049940466880798},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9646064043045044,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3529411852359772,0.7907253503799438,0.35798320174217224,0.8049940466880798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7907253503799438},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6487395167350769,"y":0.8061830997467041},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9881429076194763,"dir":"ltr","boundary":[0.34794118523597717,0.7837253503799438,0.6537395167350769,0.8131830997467041],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/DQgtFpBuNjHuoJRH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/JyztaJJhalHGlvHx.jpg","blurred":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/ObInymMCsyWktJek.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000310783142803096,0.00015709881323271217,0.9986216368715303,0.9989736935959135]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.13793103396892548},{"x":0.7983193397521973,"y":0.13793103396892548},{"x":0.7983193397521973,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9779648780822754,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.7764706015586853,0.13793103396892548,0.7983193397521973,0.15219976007938385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7714285850524902,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7731092572212219,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7613445520401001,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9534046053886414,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.7596638798713684,0.13912010192871094,0.7731092572212219,0.1533888280391693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7579832077026367,"y":0.13793103396892548},{"x":0.7596638798713684,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7394958138465881,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9293928742408752,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.7378151416778564,0.13912010192871094,0.7596638798713684,0.1533888280391693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7344537973403931,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7344537973403931,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7310924530029297,"y":0.1533888280391693}]},"confidence":0.9588863849639893,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.13912010192871094,0.7344537973403931,0.1533888280391693]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7310924530029297,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7310924530029297,"y":0.1533888280391693},{"x":0.7042016983032227,"y":0.15457788109779358}]},"confidence":0.8191760182380676,"dir":"rtl","str":"فوری","boundary":[0.702521026134491,0.13912010192871094,0.7310924530029297,0.1533888280391693]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.13912010192871094},{"x":0.7983193397521973,"y":0.13793103396892548},{"x":0.7983193397521973,"y":0.15219976007938385},{"x":0.7042016983032227,"y":0.15457788109779358}]},"confidence":0.925942063331604,"dir":"ltr","boundary":[0.697521026134491,0.13212010192871093,0.8033193397521973,0.15919976007938386],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.20214031636714935},{"x":0.800000011920929,"y":0.20214031636714935},{"x":0.800000011920929,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7798319458961487,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9786630868911743,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.778151273727417,0.20214031636714935,0.800000011920929,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7747899293899536,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7579832077026367,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.6519456505775452,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.756302535533905,0.20332936942577362,0.7747899293899536,0.23305588960647583]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7495798468589783,"y":0.20214031636714935},{"x":0.75126051902771,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.6503444910049438,"dir":"rtl","str":"نگاهر","boundary":[0.7260504364967346,0.20332936942577362,0.75126051902771,0.23305588960647583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.20332936942577362},{"x":0.800000011920929,"y":0.20214031636714935},{"x":0.800000011920929,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7260504364967346,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.7601842880249023,"dir":"ltr","boundary":[0.7210504364967346,0.19632936942577361,0.805000011920929,0.23886682164669037],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7983193397521973,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7983193397521973,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33888229727745056}]},"confidence":0.9936637878417969,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.7596638798713684,0.32342448830604553,0.7983193397521973,0.33888229727745056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7529411911964417,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7529411911964417,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7260504364967346,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.968685507774353,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7260504364967346,0.32342448830604553,0.7529411911964417,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7210084199905396,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6840336322784424,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9881162047386169,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6840336322784424,0.32342448830604553,0.7210084199905396,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.32342448830604553},{"x":0.680672287940979,"y":0.32342448830604553},{"x":0.680672287940979,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6739495992660522,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9541293382644653,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6739495992660522,0.32342448830604553,0.680672287940979,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6655462384223938,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6655462384223938,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9838277101516724,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6252101063728333,0.32342448830604553,0.6655462384223938,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6201680898666382,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6117647290229797,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9898719787597656,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6117647290229797,0.3246135413646698,0.6201680898666382,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6084033846855164,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5798319578170776,"y":0.34007135033607483}]},"confidence":0.9787894487380981,"dir":"rtl","str":"رویه","boundary":[0.5798319578170776,0.3246135413646698,0.6084033846855164,0.34007135033607483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7731092572212219,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9835919737815857,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7731092572212219,0.3472056984901428,0.7983193397521973,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9710031747817993,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.3472056984901428,0.7697479128837585,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9960063099861145,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.7193277478218079,0.3472056984901428,0.7579832077026367,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3472056984901428},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9869529008865356,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.6739495992660522,0.3472056984901428,0.7142857313156128,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.988831639289856,"dir":"rtl","str":"شفائی","boundary":[0.6352941393852234,0.3472056984901428,0.6672269105911255,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3472056984901428},{"x":0.63193279504776,"y":0.3472056984901428},{"x":0.63193279504776,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9815238118171692,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6285714507102966,0.3472056984901428,0.63193279504776,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3472056984901428},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9851247668266296,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.5882353186607361,0.3472056984901428,0.6218487620353699,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3472056984901428},{"x":0.5815126299858093,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3614744246006012}]},"confidence":0.9862945079803467,"dir":"rtl","str":"شاپوری","boundary":[0.5394958257675171,0.3472056984901428,0.5815126299858093,0.3614744246006012]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7983193397521973,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7983193397521973,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5394958257675171,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9853742718696594,"dir":"ltr","boundary":[0.5344958257675171,0.3164244883060455,0.8033193397521973,0.3684744246006012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3876337707042694},{"x":0.75126051902771,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9762632846832275,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.75126051902771,0.3769322335720062,0.7915966510772705,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9863418936729431,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7411764860153198,0.3769322335720062,0.7445378303527832,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3876337707042694},{"x":0.707563042640686,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9910067915916443,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.707563042640686,0.3769322335720062,0.7378151416778564,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9842404127120972,"dir":"rtl","str":"پرداز","boundary":[0.6823529601097107,0.3769322335720062,0.7058823704719543,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.941821813583374,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6756302714347839,0.3769322335720062,0.6756302714347839,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6504201889038086,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9618098139762878,"dir":"rtl","str":"نادیا","boundary":[0.6504201889038086,0.3769322335720062,0.6705882549285889,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9673477411270142,"dir":"rtl","str":"فرهادتوسکی","boundary":[0.5798319578170776,0.3769322335720062,0.6420168280601501,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7915966510772705,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9900857210159302,"dir":"rtl","str":"حروفچین","boundary":[0.7428571581840515,0.39001187682151794,0.7915966510772705,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9879863262176514,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7344537973403931,0.3912009596824646,0.7378151416778564,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9858583211898804,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.6991596817970276,0.3912009596824646,0.7277311086654663,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9643213748931885,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.6873949766159058,0.3912009596824646,0.6957983374595642,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.8997343182563782,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6840336322784424,0.3912009596824646,0.6857143044471741,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9662660956382751,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.6453781723976135,0.3912009596824646,0.6773109436035156,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4042806327342987},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9846227765083313,"dir":"rtl","str":"خوانی","boundary":[0.6117647290229797,0.3912009596824646,0.6403361558914185,0.4042806327342987]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7915966510772705,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4042806327342987},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9754054546356201,"dir":"ltr","boundary":[0.5748319578170776,0.3699322335720062,0.7965966510772705,0.4112806327342987],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7915966510772705,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9891883134841919,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.7680672407150269,0.41022592782974243,0.7915966510772705,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7630252242088318,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9920735359191895,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.7462185025215149,0.41022592782974243,0.7630252242088318,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7445378303527832,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9677038788795471,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.41022592782974243,0.7445378303527832,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7327731251716614,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9506215453147888,"dir":"rtl","str":"سمیه","boundary":[0.7042016983032227,0.41022592782974243,0.7327731251716614,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6991596817970276,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9853475093841553,"dir":"rtl","str":"عابدینی","boundary":[0.6605042219161987,0.41022592782974243,0.6991596817970276,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7915966510772705,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7697479128837585,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.9905555248260498,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.7697479128837585,0.4256837069988251,0.7915966510772705,0.43638524413108826]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9891682267189026,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7478991746902466,0.4256837069988251,0.7663865685462952,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7394958138465881,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9715102314949036,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.4256837069988251,0.7445378303527832,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9871630668640137,"dir":"rtl","str":"حمیدرضا","boundary":[0.6873949766159058,0.4256837069988251,0.7344537973403931,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4256837069988251},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.9788647890090942,"dir":"rtl","str":"دمیرچی","boundary":[0.6420168280601501,0.4256837069988251,0.6823529601097107,0.4375743269920349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7915966510772705,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4542211592197418},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9811050891876221,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7714285850524902,0.44233056902885437,0.7915966510772705,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7697479128837585,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4542211592197418},{"x":0.75126051902771,"y":0.4542211592197418}]},"confidence":0.9868707656860352,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.75126051902771,0.44233056902885437,0.7697479128837585,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7478991746902466,"y":0.44233056902885437},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4542211592197418},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9843976497650146,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6974790096282959,0.44233056902885437,0.7478991746902466,0.4542211592197418]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7899159789085388,"y":0.457788348197937},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9897266626358032,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7747899293899536,0.45659929513931274,0.7882353067398071,0.4720570743083954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7663865685462952,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4708680212497711},{"x":0.75126051902771,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.983937680721283,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.75126051902771,0.45659929513931274,0.7647058963775635,0.4708680212497711]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7428571581840515,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4708680212497711},{"x":0.7159664034843445,"y":0.46967896819114685}]},"confidence":0.6699361801147461,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.7176470756530762,0.4554102122783661,0.7428571581840515,0.4708680212497711]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7915966510772705,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4708680212497711},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4708680212497711}]},"confidence":0.9637863636016846,"dir":"ltr","boundary":[0.6370168280601501,0.40203687477111816,0.7965966510772705,0.4778680212497711],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9879072308540344,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.7680672407150269,0.4744352102279663,0.7915966510772705,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9089282751083374,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.7462185025215149,0.4744352102279663,0.7596638798713684,0.4839476943016052]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9582901000976562,"dir":"ltr","boundary":[0.7412185025215149,0.4674352102279663,0.7965966510772705,0.49094769430160523],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7915966510772705,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9874860048294067,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7680672407150269,0.4922710955142975,0.7915966510772705,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9833918809890747,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7596638798713684,0.4922710955142975,0.7630252242088318,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9843197464942932,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7210084199905396,0.4922710955142975,0.7546218633651733,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9374900460243225,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.4922710955142975,0.7176470756530762,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4922710955142975},{"x":0.707563042640686,"y":0.4922710955142975},{"x":0.707563042640686,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9727994203567505,"dir":"rtl","str":"توس","boundary":[0.6823529601097107,0.4922710955142975,0.707563042640686,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5041617155075073},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9691811203956604,"dir":"rtl","str":"۶۸۰۰۰","boundary":[0.7613445520401001,0.5053507685661316,0.7932773232460022,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5053507685661316},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5196195244789124},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5196195244789124}]},"confidence":0.9888471961021423,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.7344537973403931,0.5053507685661316,0.7579832077026367,0.5196195244789124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7932773232460022,"y":0.4910820424556732},{"x":0.7932773232460022,"y":0.5196195244789124},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5208085775375366}]},"confidence":0.9788469076156616,"dir":"ltr","boundary":[0.6773529601097107,0.4852710955142975,0.7982773232460022,0.5266195244789124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5374554395675659},{"x":0.800000011920929,"y":0.5374554395675659},{"x":0.800000011920929,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9885488152503967,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.7680672407150269,0.5374554395675659,0.800000011920929,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9950312376022339,"dir":"rtl","str":"فروشگاه","boundary":[0.7193277478218079,0.5374554395675659,0.7630252242088318,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5374554395675659},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9950506091117859,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.6873949766159058,0.5374554395675659,0.7142857313156128,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9739426970481873,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6789916157722473,0.5374554395675659,0.6840336322784424,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.996074378490448,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6369748115539551,0.5374554395675659,0.6739495992660522,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5374554395675659},{"x":0.63193279504776,"y":0.5374554395675659},{"x":0.63193279504776,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.99474036693573,"dir":"rtl","str":"انقلاب","boundary":[0.5983193516731262,0.5374554395675659,0.63193279504776,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9363129138946533,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5932773351669312,0.5374554395675659,0.5949580073356628,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9878183603286743,"dir":"rtl","str":"روبه","boundary":[0.5697479248046875,0.5374554395675659,0.5882353186607361,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9665384888648987,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.5495798587799072,0.5374554395675659,0.5647059082984924,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5505350828170776},{"x":0.507563054561615,"y":0.5505350828170776}]},"confidence":0.9855432510375977,"dir":"rtl","str":"سینما","boundary":[0.507563054561615,0.5374554395675659,0.5394958257675171,0.5505350828170776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5683709979057312},{"x":0.7663865685462952,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.990309476852417,"dir":"rtl","str":"سپیده","boundary":[0.7663865685462952,0.5529131889343262,0.7983193397521973,0.5683709979057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9932692646980286,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7613445520401001,0.5529131889343262,0.7630252242088318,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9853554964065552,"dir":"rtl","str":"پاساژ","boundary":[0.7310924530029297,0.5529131889343262,0.7546218633651733,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5529131889343262},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9863872528076172,"dir":"rtl","str":"خبیری","boundary":[0.6924369931221008,0.5529131889343262,0.7210084199905396,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9626704454421997,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6840336322784424,0.5517241358757019,0.6873949766159058,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9922900199890137,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.6554622054100037,0.5517241358757019,0.6789916157722473,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9834609031677246,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6487395167350769,0.5517241358757019,0.6521008610725403,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5671819448471069},{"x":0.583193302154541,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9704062342643738,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۰۸۸۹۱","boundary":[0.583193302154541,0.5517241358757019,0.6554622054100037,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9781797528266907,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5630252361297607,0.5517241358757019,0.6000000238418579,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5648037791252136}]},"confidence":0.9880881309509277,"dir":"rtl","str":"۶۶۴۱۰۶۸۶","boundary":[0.5159664154052734,0.5505350828170776,0.5731092691421509,0.5659928917884827]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5362663269042969},{"x":0.800000011920929,"y":0.5374554395675659},{"x":0.800000011920929,"y":0.5671819448471069},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9863649010658264,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.5292663269042969,0.805000011920929,0.5741819448471069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5755053758621216},{"x":0.800000011920929,"y":0.5755053758621216},{"x":0.800000011920929,"y":0.5897740721702576},{"x":0.778151273727417,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9937453269958496,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.778151273727417,0.5755053758621216,0.800000011920929,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9734819531440735,"dir":"rtl","str":"اینترنتی","boundary":[0.7277311086654663,0.5755053758621216,0.7630252242088318,0.5897740721702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9050372242927551,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7176470756530762,0.5755053758621216,0.7210084199905396,0.5885850191116333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5885850191116333},{"x":0.63193279504776,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9347728490829468,"dir":"rtl","str":"www.iup.ac.ir","boundary":[0.63193279504776,0.5743162631988525,0.7142857313156128,0.5885850191116333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5743162631988525},{"x":0.800000011920929,"y":0.5755053758621216},{"x":0.800000011920929,"y":0.5897740721702576},{"x":0.63193279504776,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.9546123743057251,"dir":"ltr","boundary":[0.62693279504776,0.5673162631988525,0.805000011920929,0.5967740721702576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9888858795166016,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7815126180648804,0.6004756093025208,0.7983193397521973,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6099880933761597},{"x":0.756302535533905,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9902873039245605,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.756302535533905,0.6004756093025208,0.7764706015586853,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9887052774429321,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7344537973403931,0.6004756093025208,0.7529411911964417,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6099880933761597},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9941837787628174,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7126050591468811,0.5992865562438965,0.7310924530029297,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9931640028953552,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6941176652908325,0.5992865562438965,0.7092437148094177,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6099880933761597},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9916314482688904,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6470588445663452,0.5992865562438965,0.6924369931221008,0.6099880933761597]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6087990403175354},{"x":0.610084056854248,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9956009984016418,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.610084056854248,0.5992865562438965,0.6436975002288818,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9946721792221069,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5865546464920044,0.5992865562438965,0.6067227125167847,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9918549656867981,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7680672407150269,0.6111771464347839,0.7983193397521973,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9864357113838196,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7378151416778564,0.6111771464347839,0.7630252242088318,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9915205240249634,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7092437148094177,0.6111771464347839,0.7310924530029297,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9953351020812988,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6991596817970276,0.6111771464347839,0.7058823704719543,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9878172874450684,"dir":"rtl","str":"انتشار","boundary":[0.6705882549285889,0.6111771464347839,0.6974790096282959,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6230677962303162},{"x":0.63193279504776,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.964786171913147,"dir":"rtl","str":"کتابخانه","boundary":[0.63193279504776,0.6111771464347839,0.6655462384223938,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6230677962303162},{"x":0.610084056854248,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9848728775978088,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.610084056854248,0.6111771464347839,0.6268907785415649,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9914798736572266,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.5680672526359558,0.6111771464347839,0.6067227125167847,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6111771464347839},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.992733895778656,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.5327731370925903,0.6111771464347839,0.5630252361297607,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6111771464347839},{"x":0.529411792755127,"y":0.6111771464347839},{"x":0.529411792755127,"y":0.6230677962303162},{"x":0.507563054561615,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.992218017578125,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.507563054561615,0.6111771464347839,0.529411792755127,0.6230677962303162]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5980975031852722},{"x":0.7983193397521973,"y":0.5992865562438965},{"x":0.7983193397521973,"y":0.6242568492889404},{"x":0.507563054561615,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9886126518249512,"dir":"ltr","boundary":[0.502563054561615,0.5910975031852722,0.8033193397521973,0.6312568492889404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.6920332908630371},{"x":0.8016806840896606,"y":0.6920332908630371},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9894501566886902,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7663865685462952,0.6920332908630371,0.8016806840896606,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.976273238658905,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7630252242088318,0.6920332908630371,0.7647058963775635,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7027348279953003},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9880106449127197,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.7310924530029297,0.6920332908630371,0.7596638798713684,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7027348279953003},{"x":0.702521026134491,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9848626255989075,"dir":"rtl","str":"شفائی","boundary":[0.702521026134491,0.6920332908630371,0.7243697643280029,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9698600172996521,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6941176652908325,0.6920332908630371,0.6974790096282959,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9927930235862732,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.6655462384223938,0.6920332908630371,0.6907563209533691,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7027348279953003},{"x":0.658823549747467,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9764019250869751,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.6920332908630371,0.6621848940849304,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7027348279953003},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7027348279953003}]},"confidence":0.9487416744232178,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۱","boundary":[0.6369748115539551,0.6920332908630371,0.6571428775787354,0.7027348279953003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7815126180648804,"y":0.701545774936676},{"x":0.8033613562583923,"y":0.701545774936676},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9925369024276733,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7815126180648804,0.701545774936676,0.8033613562583923,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.701545774936676},{"x":0.7764706015586853,"y":0.701545774936676},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9934121370315552,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7731092572212219,0.701545774936676,0.7764706015586853,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.701545774936676},{"x":0.7697479128837585,"y":0.701545774936676},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9952272176742554,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7596638798713684,0.701545774936676,0.7697479128837585,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.701545774936676},{"x":0.756302535533905,"y":0.701545774936676},{"x":0.756302535533905,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9885965585708618,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7260504364967346,0.701545774936676,0.756302535533905,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.701545774936676},{"x":0.7260504364967346,"y":0.701545774936676},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.8990519642829895,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.701545774936676,0.7260504364967346,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.701545774936676},{"x":0.7210084199905396,"y":0.701545774936676},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9953420758247375,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6991596817970276,0.701545774936676,0.7210084199905396,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.701545774936676},{"x":0.6957983374595642,"y":0.701545774936676},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9785389304161072,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6823529601097107,0.701545774936676,0.6957983374595642,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.701545774936676},{"x":0.6773109436035156,"y":0.701545774936676},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7134363651275635},{"x":0.658823549747467,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9811784029006958,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.658823549747467,0.701545774936676,0.6773109436035156,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.701545774936676},{"x":0.6571428775787354,"y":0.701545774936676},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7134363651275635},{"x":0.653781533241272,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9285224676132202,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.653781533241272,0.701545774936676,0.6571428775787354,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.701545774936676},{"x":0.6504201889038086,"y":0.701545774936676},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9923380613327026,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6285714507102966,0.701545774936676,0.6504201889038086,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.701545774936676},{"x":0.6252101063728333,"y":0.701545774936676},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9620167016983032,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.701545774936676,0.6252101063728333,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.701545774936676},{"x":0.6184874176979065,"y":0.701545774936676},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9711710214614868,"dir":"rtl","str":"رویه","boundary":[0.6033613681793213,0.701545774936676,0.6184874176979065,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.701545774936676},{"x":0.5983193516731262,"y":0.701545774936676},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9581277966499329,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.5949580073356628,0.701545774936676,0.5983193516731262,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.701545774936676},{"x":0.5915966629981995,"y":0.701545774936676},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9824842214584351,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.5697479248046875,0.701545774936676,0.5915966629981995,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.701545774936676},{"x":0.5647059082984924,"y":0.701545774936676},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9971204400062561,"dir":"rtl","str":"مسعود","boundary":[0.5378151535987854,0.701545774936676,0.5647059082984924,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.701545774936676},{"x":0.534453809261322,"y":0.701545774936676},{"x":0.534453809261322,"y":0.7134363651275635},{"x":0.5042017102241516,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9841885566711426,"dir":"rtl","str":"موسوی","boundary":[0.5042017102241516,0.701545774936676,0.534453809261322,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.701545774936676},{"x":0.5008403658866882,"y":0.701545774936676},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9877219200134277,"dir":"rtl","str":"شفائی","boundary":[0.4773109257221222,0.701545774936676,0.5008403658866882,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.701545774936676},{"x":0.4739495813846588,"y":0.701545774936676},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9797006845474243,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4722689092159271,0.701545774936676,0.4739495813846588,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.701545774936676},{"x":0.46722689270973206,"y":0.701545774936676},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9839829206466675,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.4420168101787567,0.701545774936676,0.46722689270973206,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.701545774936676},{"x":0.43865546584129333,"y":0.701545774936676},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7134363651275635},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9870303869247437,"dir":"rtl","str":"شاپوری","boundary":[0.4100840389728546,0.701545774936676,0.43865546584129333,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.701545774936676},{"x":0.40672269463539124,"y":0.701545774936676},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7134363651275635},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9055107235908508,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40336135029792786,0.701545774936676,0.40672269463539124,0.7134363651275635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.6920332908630371},{"x":0.8033613562583923,"y":0.6920332908630371},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7134363651275635},{"x":0.40336135029792786,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9826528429985046,"dir":"ltr","boundary":[0.39836135029792785,0.6850332908630371,0.8083613562583923,0.7204363651275635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7146254181861877},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7146254181861877},{"x":0.8033613562583923,"y":0.72651606798172},{"x":0.7647058963775635,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9914979934692383,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7647058963775635,0.7146254181861877,0.8033613562583923,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7579832077026367,"y":0.72651606798172},{"x":0.7445378303527832,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9911462664604187,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7445378303527832,0.7146254181861877,0.7579832077026367,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7428571581840515,"y":0.72651606798172},{"x":0.7428571581840515,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9388786554336548,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7428571581840515,0.7146254181861877,0.7428571581840515,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7378151416778564,"y":0.72651606798172},{"x":0.7193277478218079,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9903137683868408,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7193277478218079,0.7146254181861877,0.7378151416778564,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7159664034843445,"y":0.72651606798172},{"x":0.7142857313156128,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9682163596153259,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.7146254181861877,0.7159664034843445,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7146254181861877},{"x":0.7092437148094177,"y":0.72651606798172},{"x":0.6941176652908325,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9895734190940857,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.6941176652908325,0.7146254181861877,0.7092437148094177,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6924369931221008,"y":0.72651606798172},{"x":0.6789916157722473,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9896907210350037,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6789916157722473,0.7146254181861877,0.6924369931221008,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6756302714347839,"y":0.72651606798172},{"x":0.6352941393852234,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9881630539894104,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6352941393852234,0.7146254181861877,0.6756302714347839,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7146254181861877},{"x":0.63193279504776,"y":0.7146254181861877},{"x":0.63193279504776,"y":0.72651606798172},{"x":0.6302521228790283,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9526389241218567,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6302521228790283,0.7146254181861877,0.63193279504776,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7146254181861877},{"x":0.6302521228790283,"y":0.72651606798172},{"x":0.605042040348053,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9346903562545776,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.605042040348053,0.7146254181861877,0.6302521228790283,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7146254181861877},{"x":0.610084056854248,"y":0.7146254181861877},{"x":0.610084056854248,"y":0.72651606798172},{"x":0.6016806960105896,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.7597110867500305,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6016806960105896,0.7146254181861877,0.610084056854248,0.72651606798172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7146254181861877},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7146254181861877},{"x":0.8033613562583923,"y":0.72651606798172},{"x":0.6016806960105896,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9747262597084045,"dir":"ltr","boundary":[0.5966806960105896,0.7076254181861877,0.8083613562583923,0.73351606798172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7253270149230957},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7241379022598267},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9849854707717896,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7663865685462952,0.7253270149230957,0.8033613562583923,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9844581484794617,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7327731251716614,0.7253270149230957,0.7546218633651733,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.878419816493988,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.7253270149230957,0.7277311086654663,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7360285520553589},{"x":0.707563042640686,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9312276244163513,"dir":"rtl","str":"۳۱۲","boundary":[0.707563042640686,0.7253270149230957,0.7226890921592712,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.72651606798172},{"x":0.702521026134491,"y":0.72651606798172},{"x":0.702521026134491,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.8379189372062683,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6974790096282959,0.72651606798172,0.702521026134491,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.72651606798172},{"x":0.6907563209533691,"y":0.72651606798172},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.6316536664962769,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6873949766159058,0.72651606798172,0.6907563209533691,0.7372176051139832]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7253270149230957},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7241379022598267},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9396399259567261,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.7183270149230957,0.8083613562583923,0.7418394989967346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7372176051139832},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7372176051139832},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9927281141281128,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.7747899293899536,0.7372176051139832,0.8033613562583923,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.8862361907958984,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7714285850524902,0.7372176051139832,0.7731092572212219,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9859287738800049,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7529411911964417,0.7372176051139832,0.7663865685462952,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9849104881286621,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7361344695091248,0.7372176051139832,0.7495798468589783,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7372176051139832},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9896262884140015,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6941176652908325,0.7372176051139832,0.7310924530029297,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9643359184265137,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.6890756487846375,0.7372176051139832,0.6907563209533691,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9484038949012756,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۷.","boundary":[0.6521008610725403,0.7372176051139832,0.6873949766159058,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.7372176051139832},{"x":0.653781533241272,"y":0.7372176051139832},{"x":0.653781533241272,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9927724599838257,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6403361558914185,0.7372176051139832,0.653781533241272,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7491081953048706},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9966652393341064,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6184874176979065,0.7372176051139832,0.6336134672164917,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7372176051139832},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9945551753044128,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.5798319578170776,0.7372176051139832,0.6134454011917114,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7372176051139832},{"x":0.578151285648346,"y":0.7372176051139832},{"x":0.578151285648346,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.8942186832427979,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5747899413108826,0.7372176051139832,0.578151285648346,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9344137907028198,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.5630252361297607,0.7372176051139832,0.5714285969734192,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7372176051139832},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7491081953048706},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.7972251176834106,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5579832196235657,0.7372176051139832,0.5630252361297607,0.7491081953048706]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7831932902336121,"y":0.7491081953048706},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7491081953048706},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9767237305641174,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7831932902336121,0.7491081953048706,0.8016806840896606,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7491081953048706},{"x":0.778151273727417,"y":0.7491081953048706},{"x":0.778151273727417,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9453592300415039,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7764706015586853,0.7491081953048706,0.778151273727417,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7491081953048706},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9663196206092834,"dir":"rtl","str":"۹-۱۵۸۷-۰۱-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.6722689270973206,0.7491081953048706,0.7714285850524902,0.7598097324371338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7621878981590271},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7621878981590271},{"x":0.8033613562583923,"y":0.770511269569397},{"x":0.7731092572212219,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9847873449325562,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7731092572212219,0.7621878981590271,0.8033613562583923,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7680672407150269,"y":0.770511269569397},{"x":0.7394958138465881,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.979531466960907,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7394958138465881,0.7621878981590271,0.7680672407150269,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7621878981590271},{"x":0.7361344695091248,"y":0.770511269569397},{"x":0.7109243869781494,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9720444679260254,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.7109243869781494,0.7621878981590271,0.7361344695091248,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7621878981590271},{"x":0.707563042640686,"y":0.7621878981590271},{"x":0.707563042640686,"y":0.770511269569397},{"x":0.7058823704719543,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.803991436958313,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.7621878981590271,0.707563042640686,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7621878981590271},{"x":0.702521026134491,"y":0.7621878981590271},{"x":0.702521026134491,"y":0.770511269569397},{"x":0.6890756487846375,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9361534118652344,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.6890756487846375,0.7621878981590271,0.702521026134491,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.7728894352912903},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7728894352912903},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9943501949310303,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7747899293899536,0.7728894352912903,0.8033613562583923,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7747899293899536,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9336365461349487,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7731092572212219,0.7728894352912903,0.7747899293899536,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9899608492851257,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.7378151416778564,0.7728894352912903,0.7697479128837585,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7812128663063049},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.979958713054657,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.7728894352912903,0.7361344695091248,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7728894352912903},{"x":0.729411780834198,"y":0.7728894352912903},{"x":0.729411780834198,"y":0.7812128663063049},{"x":0.707563042640686,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9966803193092346,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.707563042640686,0.7728894352912903,0.729411780834198,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7728894352912903},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9919230341911316,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6890756487846375,0.7728894352912903,0.7042016983032227,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.985734224319458,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6655462384223938,0.7728894352912903,0.6857143044471741,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7728894352912903},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7812128663063049},{"x":0.658823549747467,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9492884874343872,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.658823549747467,0.7728894352912903,0.6621848940849304,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7835909724235535},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7847800254821777},{"x":0.8033613562583923,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.9819092154502869,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7764706015586853,0.7835909724235535,0.8033613562583923,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7942925095558167}]},"confidence":0.926353394985199,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7714285850524902,0.7835909724235535,0.7731092572212219,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7812128663063049},{"x":0.729411780834198,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7907253503799438}]},"confidence":0.9919187426567078,"dir":"rtl","str":"International","boundary":[0.6756302714347839,0.7812128663063049,0.7277311086654663,0.7931034564971924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7835909724235535},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7931034564971924}]},"confidence":0.9915143251419067,"dir":"rtl","str":"relations","boundary":[0.7327731251716614,0.7824019193649292,0.7663865685462952,0.7942925095558167]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7942925095558167},{"x":0.8016806840896606,"y":0.7942925095558167},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7764706015586853,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9912101626396179,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.7764706015586853,0.7942925095558167,0.8016806840896606,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7731092572212219,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9913457632064819,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7478991746902466,0.7942925095558167,0.7731092572212219,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9339884519577026,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.7942925095558167,0.7462185025215149,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9852874279022217,"dir":"rtl","str":"شاپوری","boundary":[0.7159664034843445,0.7942925095558167,0.7411764860153198,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9511656165122986,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7058823704719543,0.7942925095558167,0.7092437148094177,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7942925095558167},{"x":0.7042016983032227,"y":0.8049940466880798},{"x":0.680672287940979,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9826217293739319,"dir":"rtl","str":"مهدی","boundary":[0.680672287940979,0.7942925095558167,0.7042016983032227,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.980969250202179,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6722689270973206,0.7942925095558167,0.6756302714347839,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7942925095558167},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8049940466880798},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8049940466880798}]},"confidence":0.9378873705863953,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۶","boundary":[0.6470588445663452,0.7942925095558167,0.6705882549285889,0.8049940466880798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7915966510772705,"y":0.8073721528053284},{"x":0.805042028427124,"y":0.8085612654685974},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.9424076080322266,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7915966510772705,0.8073721528053284,0.8033613562583923,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.8073721528053284},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8073721528053284},{"x":0.7899159789085388,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.9736913442611694,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7731092572212219,0.8073721528053284,0.7899159789085388,0.8180737495422363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8168846368789673},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8168846368789673}]},"confidence":0.987273097038269,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.7428571581840515,0.8061830997467041,0.7613445520401001,0.8168846368789673]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7394958138465881,"y":0.8061830997467041},{"x":0.7394958138465881,"y":0.815695583820343},{"x":0.7378151416778564,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9661520719528198,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.8061830997467041,0.7394958138465881,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8049940466880798},{"x":0.7344537973403931,"y":0.815695583820343},{"x":0.702521026134491,"y":0.815695583820343}]},"confidence":0.9209223985671997,"dir":"rtl","str":"JZ۱۳۰۵","boundary":[0.7042016983032227,0.8049940466880798,0.7344537973403931,0.815695583820343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7932773232460022,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8192628026008606},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8287752866744995},{"x":0.7915966510772705,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9551520943641663,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7932773232460022,0.8192628026008606,0.8016806840896606,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8287752866744995},{"x":0.7714285850524902,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9686189293861389,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7714285850524902,0.8192628026008606,0.7865546345710754,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8287752866744995},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8287752866744995}]},"confidence":0.9790366888046265,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.7411764860153198,0.8180737495422363,0.7613445520401001,0.8287752866744995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7378151416778564,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7361344695091248,"y":0.8275862336158752},{"x":0.7344537973403931,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.9325060248374939,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7344537973403931,0.8180737495422363,0.7361344695091248,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8275862336158752},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8275862336158752}]},"confidence":0.8838477730751038,"dir":"rtl","str":"۳۲۷","boundary":[0.7142857313156128,0.8180737495422363,0.7310924530029297,0.8275862336158752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.8287752866744995},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8287752866744995},{"x":0.8033613562583923,"y":0.840665876865387},{"x":0.7798319458961487,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9897535443305969,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7798319458961487,0.8287752866744995,0.8033613562583923,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.8287752866744995},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8287752866744995},{"x":0.7731092572212219,"y":0.840665876865387},{"x":0.7344537973403931,"y":0.840665876865387}]},"confidence":0.9857624173164368,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.7344537973403931,0.8287752866744995,0.7731092572212219,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.8287752866744995},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8287752866744995},{"x":0.7277311086654663,"y":0.8394768238067627},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8394768238067627}]},"confidence":0.9879091382026672,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.7142857313156128,0.8287752866744995,0.7277311086654663,0.8394768238067627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.8287752866744995},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8287752866744995},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8394768238067627},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8394768238067627}]},"confidence":0.9742763042449951,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.8287752866744995,0.7109243869781494,0.8394768238067627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.8287752866744995},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8287752866744995},{"x":0.7058823704719543,"y":0.8394768238067627},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8394768238067627}]},"confidence":0.9734739065170288,"dir":"rtl","str":"۷۵۲۷۰۹۰","boundary":[0.6672269105911255,0.8287752866744995,0.7058823704719543,0.8394768238067627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.8418549299240112},{"x":0.8033613562583923,"y":0.8418549299240112},{"x":0.8016806840896606,"y":0.8525564670562744},{"x":0.7731092572212219,"y":0.8513674139976501}]},"confidence":0.9847239851951599,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7731092572212219,0.8418549299240112,0.8016806840896606,0.8525564670562744]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.840665876865387},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8418549299240112},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8513674139976501},{"x":0.7478991746902466,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9747875928878784,"dir":"rtl","str":"رکورد","boundary":[0.7495798468589783,0.840665876865387,0.7680672407150269,0.8513674139976501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.840665876865387},{"x":0.7462185025215149,"y":0.840665876865387},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8501783609390259},{"x":0.7445378303527832,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.8828921914100647,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7445378303527832,0.840665876865387,0.7462185025215149,0.8501783609390259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.840665876865387},{"x":0.7411764860153198,"y":0.840665876865387},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8501783609390259},{"x":0.7260504364967346,"y":0.8501783609390259}]},"confidence":0.9542795419692993,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.7277311086654663,0.840665876865387,0.7411764860153198,0.8501783609390259]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7348394989967346},{"x":0.8184874057769775,"y":0.7384066581726074},{"x":0.8151260614395142,"y":0.8525564670562744},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8489893078804016}]},"confidence":0.9735428094863892,"dir":"ltr","boundary":[0.5529832196235657,0.7278394989967346,0.8201260614395142,0.8595564670562744],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.14625446498394012},{"x":0.34285715222358704,"y":0.14625446498394012},{"x":0.34285715222358704,"y":0.15933412313461304},{"x":0.3210084140300751,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.9813429117202759,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.3210084140300751,0.14625446498394012,0.34285715222358704,0.15933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.14625446498394012},{"x":0.3176470696926117,"y":0.14625446498394012},{"x":0.3176470696926117,"y":0.15933412313461304},{"x":0.22857142984867096,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.98626309633255,"dir":"rtl","str":"نشردانشگاهی","boundary":[0.22857142984867096,0.14625446498394012,0.3176470696926117,0.15933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.14625446498394012},{"x":0.22521008551120758,"y":0.14625446498394012},{"x":0.22521008551120758,"y":0.15933412313461304},{"x":0.1899159699678421,"y":0.15933412313461304}]},"confidence":0.9544318914413452,"dir":"rtl","str":"۱۵۸۷","boundary":[0.1899159699678421,0.14625446498394012,0.22521008551120758,0.15933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.16765755414962769},{"x":0.2873949706554413,"y":0.16765755414962769},{"x":0.2873949706554413,"y":0.18192628026008606},{"x":0.26386556029319763,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9912926554679871,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.26386556029319763,0.16765755414962769,0.2873949706554413,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.16765755414962769},{"x":0.2554621994495392,"y":0.16765755414962769},{"x":0.2554621994495392,"y":0.18192628026008606},{"x":0.2218487411737442,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9910297989845276,"dir":"rtl","str":"انسانی","boundary":[0.2218487411737442,0.16765755414962769,0.2554621994495392,0.18192628026008606]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19663865864276886,"y":0.16765755414962769},{"x":0.206722691655159,"y":0.16765755414962769},{"x":0.206722691655159,"y":0.18192628026008606},{"x":0.19663865864276886,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.937190055847168,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.19663865864276886,0.16765755414962769,0.206722691655159,0.18192628026008606]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1899159699678421,"y":0.14625446498394012},{"x":0.34285715222358704,"y":0.14625446498394012},{"x":0.34285715222358704,"y":0.18192628026008606},{"x":0.1899159699678421,"y":0.18192628026008606}]},"confidence":0.9799265265464783,"dir":"ltr","boundary":[0.1849159699678421,0.13925446498394012,0.34785715222358704,0.18892628026008607],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.8513674139976501},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8513674139976501},{"x":0.3798319399356842,"y":0.856123685836792},{"x":0.20840336382389069,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.985440731048584,"str":"172091648710000111111","boundary":[0.20840336382389069,0.8513674139976501,0.3798319399356842,0.856123685836792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20840336382389069,"y":0.8513674139976501},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8513674139976501},{"x":0.3798319399356842,"y":0.856123685836792},{"x":0.20840336382389069,"y":0.856123685836792}]},"confidence":0.985440731048584,"dir":"ltr","boundary":[0.20340336382389068,0.8443674139976501,0.3848319399356842,0.863123685836792],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/VcLjjEtQurlfNYGb-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/wYTsVsURigcndlkv.jpg","blurred":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/NROQkPjpBEBlWEBD.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0003146929857000319,0.9986724807354582,0.998980351587939]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.75126051902771,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9942238330841064,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.37885984778404236,0.7848739624023438,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.75126051902771,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9942238330841064,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.37185984778404235,0.7898739624023438,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.977096676826477,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7529411911964417,0.4002375304698944,0.7831932902336121,0.41092637181282043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4002375304698944},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.977096676826477,"dir":"ltr","boundary":[0.7479411911964416,0.3932375304698944,0.7881932902336121,0.41792637181282044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9817453622817993,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5495798587799072,0.2719714939594269,0.5714285969734192,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5428571701049805,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5277311205863953,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9786619544029236,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5277311205863953,0.2731591463088989,0.5428571701049805,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28859856724739075},{"x":0.48067227005958557,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9875163435935974,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.48067227005958557,0.2731591463088989,0.5210084319114685,0.28859856724739075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2731591463088989},{"x":0.46890756487846375,"y":0.2731591463088989},{"x":0.46890756487846375,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4302521049976349,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9842894077301025,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.4302521049976349,0.2731591463088989,0.46890756487846375,0.28859856724739075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5714285969734192,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4302521049976349,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9837220311164856,"dir":"ltr","boundary":[0.4252521049976349,0.2649714939594269,0.5764285969734192,0.29559856724739075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.33610451221466064},{"x":0.529411792755127,"y":0.33610451221466064},{"x":0.529411792755127,"y":0.3527315855026245},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9842430949211121,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.47058823704719543,0.33610451221466064,0.529411792755127,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.33610451221466064},{"x":0.529411792755127,"y":0.33610451221466064},{"x":0.529411792755127,"y":0.3527315855026245},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9842430949211121,"dir":"ltr","boundary":[0.46558823704719543,0.32910451221466064,0.534411792755127,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7747899293899536,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.8794863224029541,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.7747899293899536,0.4299287497997284,0.7815126180648804,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4477434754371643},{"x":0.729411780834198,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9921072721481323,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.729411780834198,0.43111640214920044,0.7647058963775635,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6890756487846375,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9927078485488892,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6890756487846375,0.43111640214920044,0.7226890921592712,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.43111640214920044},{"x":0.680672287940979,"y":0.43111640214920044},{"x":0.680672287940979,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6705882549285889,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9915720224380493,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6705882549285889,0.43111640214920044,0.680672287940979,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6605042219161987,"y":0.43111640214920044},{"x":0.6605042219161987,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6403361558914185,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9918373823165894,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.6403361558914185,0.43111640214920044,0.6605042219161987,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.43111640214920044},{"x":0.63193279504776,"y":0.43111640214920044},{"x":0.63193279504776,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6016806960105896,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9951232075691223,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6016806960105896,0.43111640214920044,0.63193279504776,0.44893112778663635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5899159908294678,"y":0.450118750333786},{"x":0.5747899413108826,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.983363926410675,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5747899413108826,0.4323040246963501,0.5899159908294678,0.450118750333786]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5697479248046875,"y":0.450118750333786},{"x":0.5411764979362488,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.9789479374885559,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5411764979362488,0.4323040246963501,0.5697479248046875,0.450118750333786]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7815126180648804,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5411764979362488,"y":0.450118750333786}]},"confidence":0.985825777053833,"dir":"ltr","boundary":[0.5361764979362488,0.42411640214920043,0.7865126180648804,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7159664034843445,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9852848052978516,"dir":"rtl","str":"چیستی","boundary":[0.7159664034843445,0.4572446644306183,0.7462185025215149,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.45605701208114624},{"x":0.702521026134491,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7008403539657593,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6638655662536621,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.988350510597229,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6638655662536621,0.45605701208114624,0.7008403539657593,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6521008610725403,"y":0.45605701208114624},{"x":0.6521008610725403,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6386554837226868,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9812659621238708,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6386554837226868,0.45605701208114624,0.6521008610725403,0.47149643301963806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.45605701208114624},{"x":0.63193279504776,"y":0.45605701208114624},{"x":0.63193279504776,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6067227125167847,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.9744595885276794,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6067227125167847,0.45605701208114624,0.63193279504776,0.47149643301963806]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.45605701208114624},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6067227125167847,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.9824596047401428,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.44905701208114623,0.7512185025215149,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47980996966362},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7142857313156128,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9853600859642029,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7159664034843445,0.47862231731414795,0.7478991746902466,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4774346649646759},{"x":0.707563042640686,"y":0.47862231731414795},{"x":0.7058823704719543,"y":0.490498811006546},{"x":0.6789916157722473,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9871338605880737,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.680672287940979,0.4774346649646759,0.7058823704719543,0.490498811006546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7495798468589783,"y":0.47980996966362},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6789916157722473,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9860252141952515,"dir":"ltr","boundary":[0.675672287940979,0.4704346649646759,0.7528991746902466,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5011876225471497},{"x":0.75126051902771,"y":0.5011876225471497},{"x":0.75126051902771,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9930987358093262,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.7176470756530762,0.5011876225471497,0.75126051902771,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.991294264793396,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6974790096282959,0.5011876225471497,0.7109243869781494,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9908817410469055,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6470588445663452,0.5011876225471497,0.6924369931221008,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9886953234672546,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6218487620353699,0.5011876225471497,0.6403361558914185,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5011876225471497},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9804962277412415,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5915966629981995,0.5011876225471497,0.6201680898666382,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5011876225471497},{"x":0.75126051902771,"y":0.5011876225471497},{"x":0.75126051902771,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.988313615322113,"dir":"ltr","boundary":[0.5865966629981995,0.49418762254714965,0.75626051902771,0.5200641460418701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9926554560661316,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6823529601097107,0.5225653052330017,0.7495798468589783,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9925625324249268,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.6420168280601501,0.5225653052330017,0.6756302714347839,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9938522577285767,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6268907785415649,0.5225653052330017,0.6352941393852234,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9904661774635315,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.5747899413108826,0.5225653052330017,0.6201680898666382,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9825278520584106,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5512605309486389,0.5225653052330017,0.5680672526359558,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9793269634246826,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5193277597427368,0.5225653052330017,0.5478991866111755,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9888715147972107,"dir":"ltr","boundary":[0.5143277597427368,0.5155653052330017,0.7545798468589783,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.981243371963501,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7260504364967346,0.5451306700706482,0.7462185025215149,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9756519198417664,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6991596817970276,0.5451306700706482,0.7193277478218079,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5451306700706482},{"x":0.7462185025215149,"y":0.559382438659668},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9780482649803162,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.5381306700706482,0.7512185025215149,0.566382438659668],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7831932902336121,"y":0.589073657989502},{"x":0.7764706015586853,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9356450438499451,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.7764706015586853,0.5712589025497437,0.7831932902336121,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7697479128837585,"y":0.589073657989502},{"x":0.7361344695091248,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9858146905899048,"dir":"rtl","str":"پیدایی","boundary":[0.7361344695091248,0.5712589025497437,0.7697479128837585,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7243697643280029,"y":0.589073657989502},{"x":0.7176470756530762,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9921395182609558,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7176470756530762,0.5712589025497437,0.7243697643280029,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7092437148094177,"y":0.589073657989502},{"x":0.6789916157722473,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9942030906677246,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.6789916157722473,0.5712589025497437,0.7092437148094177,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6689075827598572,"y":0.589073657989502},{"x":0.6453781723976135,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9955686926841736,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6453781723976135,0.5712589025497437,0.6689075827598572,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6369748115539551,"y":0.589073657989502},{"x":0.6235294342041016,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9801552295684814,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6235294342041016,0.5712589025497437,0.6369748115539551,0.589073657989502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5712589025497437},{"x":0.6168067455291748,"y":0.589073657989502},{"x":0.5882353186607361,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9801509380340576,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5882353186607361,0.5712589025497437,0.6168067455291748,0.589073657989502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5712589025497437},{"x":0.7831932902336121,"y":0.570071280002594},{"x":0.7831932902336121,"y":0.589073657989502},{"x":0.5882353186607361,"y":0.589073657989502}]},"confidence":0.9851241707801819,"dir":"ltr","boundary":[0.5832353186607361,0.5642589025497436,0.7881932902336121,0.596073657989502],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5973871946334839},{"x":0.75126051902771,"y":0.5973871946334839},{"x":0.75126051902771,"y":0.6092636585235596},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9895461201667786,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.7193277478218079,0.5973871946334839,0.75126051902771,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9890980124473572,"dir":"rtl","str":"غرب","boundary":[0.6840336322784424,0.5973871946334839,0.7126050591468811,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9876912832260132,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.5973871946334839,0.6756302714347839,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6092636585235596},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9933379292488098,"dir":"rtl","str":"تمدن","boundary":[0.6336134672164917,0.5973871946334839,0.6638655662536621,0.6092636585235596]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9919242262840271,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.5966386795043945,0.5973871946334839,0.6268907785415649,0.6092636585235596]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.5973871946334839},{"x":0.75126051902771,"y":0.5973871946334839},{"x":0.75126051902771,"y":0.6092636585235596},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6092636585235596}]},"confidence":0.9908886551856995,"dir":"ltr","boundary":[0.5916386795043945,0.5903871946334839,0.75626051902771,0.6162636585235596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6175771951675415},{"x":0.75126051902771,"y":0.6175771951675415},{"x":0.75126051902771,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9921804666519165,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.7193277478218079,0.6175771951675415,0.75126051902771,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9880303144454956,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6756302714347839,0.6175771951675415,0.7126050591468811,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9853833913803101,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6487395167350769,0.6187648177146912,0.6689075827598572,0.6318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6175771951675415},{"x":0.75126051902771,"y":0.6163895726203918},{"x":0.75126051902771,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9884402751922607,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.6105771951675415,0.75626051902771,0.6376413412094116],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6377671957015991},{"x":0.75126051902771,"y":0.6508313417434692},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6520190238952637}]},"confidence":0.9939601421356201,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.7193277478218079,0.6389548778533936,0.75126051902771,0.6508313417434692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6413301825523376},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6520190238952637},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9864535927772522,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6739495992660522,0.6413301825523376,0.7126050591468811,0.6520190238952637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6425178050994873},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.989121675491333,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.6487395167350769,0.6425178050994873,0.6689075827598572,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6425178050994873},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6377671957015991},{"x":0.75126051902771,"y":0.6508313417434692},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9892284870147705,"dir":"ltr","boundary":[0.6437395167350769,0.6355178050994873,0.75626051902771,0.6578313417434692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6603325605392456},{"x":0.75126051902771,"y":0.6603325605392456},{"x":0.75126051902771,"y":0.675771951675415},{"x":0.7176470756530762,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9948574900627136,"dir":"rtl","str":"دوران","boundary":[0.7176470756530762,0.6603325605392456,0.75126051902771,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7092437148094177,"y":0.675771951675415},{"x":0.6890756487846375,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9959012269973755,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.6890756487846375,0.6603325605392456,0.7092437148094177,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6823529601097107,"y":0.675771951675415},{"x":0.6739495992660522,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9978097677230835,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6739495992660522,0.6603325605392456,0.6823529601097107,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6672269105911255,"y":0.675771951675415},{"x":0.6369748115539551,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9969131350517273,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.6369748115539551,0.6603325605392456,0.6672269105911255,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6285714507102966,"y":0.675771951675415},{"x":0.5915966629981995,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9913207292556763,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5915966629981995,0.6603325605392456,0.6285714507102966,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5848739743232727,"y":0.675771951675415},{"x":0.5647059082984924,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9939952492713928,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5647059082984924,0.6603325605392456,0.5848739743232727,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5579832196235657,"y":0.675771951675415},{"x":0.5512605309486389,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9837722778320312,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5512605309486389,0.6603325605392456,0.5579832196235657,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5445378422737122,"y":0.675771951675415},{"x":0.5159664154052734,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9891940951347351,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.5159664154052734,0.6603325605392456,0.5445378422737122,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5092437267303467,"y":0.675771951675415},{"x":0.4789915978908539,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9887332320213318,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.4789915978908539,0.6603325605392456,0.5092437267303467,0.675771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6603325605392456},{"x":0.75126051902771,"y":0.6603325605392456},{"x":0.75126051902771,"y":0.675771951675415},{"x":0.4789915978908539,"y":0.675771951675415}]},"confidence":0.9929108023643494,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.6533325605392456,0.75626051902771,0.682771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6959620118141174},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9920275807380676,"dir":"rtl","str":"فروپاشی","boundary":[0.7008403539657593,0.6817102432250977,0.7495798468589783,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9889891147613525,"dir":"rtl","str":"شوروی","boundary":[0.6487395167350769,0.6817102432250977,0.6924369931221008,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9943659901618958,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.6817102432250977,0.6403361558914185,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.8724254369735718,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.6016806960105896,0.6817102432250977,0.6268907785415649,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9905219674110413,"dir":"rtl","str":"پساجنگ","boundary":[0.5428571701049805,0.6817102432250977,0.5932773351669312,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6817102432250977},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9911574721336365,"dir":"rtl","str":"سرد","boundary":[0.5126050710678101,0.6817102432250977,0.5361344814300537,0.6959620118141174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9726850390434265,"dir":"ltr","boundary":[0.50760507106781,0.6747102432250977,0.7545798468589783,0.7029620118141174],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6403361558914185,"y":0.694774329662323},{"x":0.6352941393852234,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9297202229499817,"str":"و","boundary":[0.6352941393852234,0.6876484751701355,0.6403361558914185,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6876484751701355},{"x":0.6403361558914185,"y":0.694774329662323},{"x":0.6352941393852234,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9297202229499817,"dir":"ltr","boundary":[0.6302941393852234,0.6806484751701355,0.6453361558914185,0.701774329662323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7066508531570435},{"x":0.75126051902771,"y":0.7066508531570435},{"x":0.75126051902771,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.97831791639328,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7243697643280029,0.7066508531570435,0.75126051902771,0.7197149395942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9792091846466064,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6924369931221008,0.7066508531570435,0.7210084199905396,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7066508531570435},{"x":0.75126051902771,"y":0.7066508531570435},{"x":0.75126051902771,"y":0.7197149395942688},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9788272380828857,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.6996508531570435,0.75626051902771,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7764706015586853,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.6333896517753601,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.7764706015586853,0.7327790856361389,0.7831932902336121,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9918301105499268,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.7462185025215149,0.7327790856361389,0.7680672407150269,0.7529691457748413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9897409081459045,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.7142857313156128,0.7315914630889893,0.7378151416778564,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7517814636230469},{"x":0.653781533241272,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.987130880355835,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.6554622054100037,0.7315914630889893,0.6974790096282959,0.7517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7529691457748413},{"x":0.653781533241272,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9670125246047974,"dir":"ltr","boundary":[0.6504622054100037,0.7245914630889893,0.7881932902336121,0.7599691457748413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7565320730209351},{"x":0.75126051902771,"y":0.7565320730209351},{"x":0.75126051902771,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9886294603347778,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.7277311086654663,0.7565320730209351,0.75126051902771,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9764512181282043,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6957983374595642,0.7565320730209351,0.7193277478218079,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9852302074432373,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6705882549285889,0.7565320730209351,0.6840336322784424,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9928014278411865,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6302521228790283,0.7565320730209351,0.6638655662536621,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9837026000022888,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6067227125167847,0.7565320730209351,0.6235294342041016,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7731591463088989},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9758221507072449,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5731092691421509,0.7565320730209351,0.6033613681793213,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.7790973782539368},{"x":0.75126051902771,"y":0.7790973782539368},{"x":0.75126051902771,"y":0.794536828994751},{"x":0.7193277478218079,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9896842241287231,"dir":"rtl","str":"انسان","boundary":[0.7193277478218079,0.7790973782539368,0.75126051902771,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7790973782539368},{"x":0.7176470756530762,"y":0.794536828994751},{"x":0.6789916157722473,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.983968198299408,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6789916157722473,0.7790973782539368,0.7176470756530762,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6705882549285889,"y":0.794536828994751},{"x":0.6470588445663452,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9890410304069519,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.6470588445663452,0.7790973782539368,0.6705882549285889,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6453781723976135,"y":0.794536828994751},{"x":0.610084056854248,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9771721363067627,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.610084056854248,0.7790973782539368,0.6453781723976135,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6033613681793213,"y":0.794536828994751},{"x":0.5546218752861023,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9801121950149536,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.5546218752861023,0.7790973782539368,0.6033613681793213,0.794536828994751]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7565320730209351},{"x":0.75126051902771,"y":0.7565320730209351},{"x":0.75126051902771,"y":0.794536828994751},{"x":0.5546218752861023,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9835187792778015,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.749532073020935,0.75626051902771,0.801536828994751],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8515439629554749},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9512072801589966,"str":"سه","boundary":[0.4941176474094391,0.8456056714057922,0.5058823823928833,0.8515439629554749]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8456056714057922},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8515439629554749},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8515439629554749}]},"confidence":0.9512072801589966,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.8386056714057922,0.5108823823928833,0.8585439629554749],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2521008551120758,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2537815272808075,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9753550291061401,"str":"صفحه","boundary":[0.21512605249881744,0.3800475001335144,0.2537815272808075,0.38836103677749634]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3800475001335144},{"x":0.2521008551120758,"y":0.37885984778404236},{"x":0.2537815272808075,"y":0.38836103677749634},{"x":0.21680672466754913,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9753550291061401,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3730475001335144,0.2587815272808075,0.39536103677749634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.974099338054657,"str":"هفت","boundary":[0.2235294133424759,0.40142518281936646,0.24369747936725616,0.4121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.40142518281936646},{"x":0.24369747936725616,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.974099338054657,"dir":"ltr","boundary":[0.2185294133424759,0.39442518281936645,0.24869747936725617,0.4191140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.4717598855495453,"str":"۳","boundary":[0.21680672466754913,0.4572446644306183,0.2218487411737442,0.4643705487251282]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4572446644306183},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4655582010746002}]},"confidence":0.4717598855495453,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.4502446644306183,0.2268487411737442,0.4713705487251282],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.6492410898208618,"str":"۴","boundary":[0.21680672466754913,0.47980996966362,0.2201680690050125,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47862231731414795},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.6492410898208618,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.47280996966362,0.22516806900501252,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.521377682685852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9503326416015625,"str":"۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.521377682685852,0.22857142984867096,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.521377682685852},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9503326416015625,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.514377682685852,0.23357142984867096,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5427553653717041},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.916045069694519,"str":"۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5427553653717041,0.22689075767993927,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5427553653717041},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.916045069694519,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5357553653717041,0.23189075767993927,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6175771951675415},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.9462635517120361,"str":"۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6175771951675415,0.22857142984867096,0.6294536590576172]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6401425004005432},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.7675125598907471,"str":"۲۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6401425004005432,0.22689075767993927,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6175771951675415},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.8568880558013916,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6105771951675415,0.23357142984867096,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6615201830863953},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.8444333076477051,"str":"۳۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6615201830863953,0.22857142984867096,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6615201830863953},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.8444333076477051,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6545201830863953,0.23357142984867096,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6793349385261536},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.6630733013153076,"str":"۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6805225610733032,0.22857142984867096,0.6923990249633789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6805225610733032},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6793349385261536},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6923990249633789},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.6630733013153076,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6735225610733032,0.23357142984867096,0.6993990249633789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9543464183807373,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7042755484580994,0.22857142984867096,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7042755484580994},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7125890851020813},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9543464183807373,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6972755484580994,0.23357142984867096,0.7195890851020813],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9539459347724915,"str":"۴۴","boundary":[0.21680672466754913,0.7339667677879333,0.22689075767993927,0.7446556091308594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7339667677879333},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7446556091308594},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7446556091308594}]},"confidence":0.9539459347724915,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.7269667677879333,0.23189075767993927,0.7516556091308594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7589073777198792},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9580457210540771,"str":"۴۵","boundary":[0.21512605249881744,0.7589073777198792,0.22857142984867096,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7589073777198792},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.9580457210540771,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7519073777198791,0.23357142984867096,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9544500112533569,"str":"۴۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7802850604057312,0.22857142984867096,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7802850604057312},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.9544500112533569,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7732850604057312,0.23357142984867096,0.7944109148979187],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/fgwHCAHkKEgIZtBV-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/KzaIMdWuHLdMklnu.jpg","blurred":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/dbBsKErOHhyyPKMn.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.00020749431522894924,0.9986753053945654,0.9989831726148973]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19714964926242828},{"x":0.75126051902771,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9944750070571899,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.18408551812171936,0.7831932902336121,0.19714964926242828]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19714964926242828},{"x":0.75126051902771,"y":0.19596199691295624}]},"confidence":0.9944750070571899,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.17708551812171935,0.7881932902336121,0.2041496492624283],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2125890702009201},{"x":0.75126051902771,"y":0.2125890702009201},{"x":0.75126051902771,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6907563209533691,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9944397807121277,"dir":"rtl","str":"مفروضات","boundary":[0.6907563209533691,0.2125890702009201,0.75126051902771,0.23159144818782806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6840336322784424,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9911177158355713,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6521008610725403,0.2125890702009201,0.6840336322784424,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2125890702009201},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23040379583835602},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9623661041259766,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6134454011917114,0.2125890702009201,0.6453781723976135,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.2125890702009201},{"x":0.605042040348053,"y":0.2125890702009201},{"x":0.605042040348053,"y":0.23040379583835602},{"x":0.583193302154541,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9919633865356445,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.583193302154541,0.2125890702009201,0.605042040348053,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5764706134796143,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5764706134796143,"y":0.23040379583835602},{"x":0.5529412031173706,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9880945086479187,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.5529412031173706,0.21140141785144806,0.5764706134796143,0.23040379583835602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.21140141785144806},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2125890702009201},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23040379583835602},{"x":0.4907563030719757,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.988612949848175,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.4907563030719757,0.21140141785144806,0.5394958257675171,0.23040379583835602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.21140141785144806},{"x":0.75126051902771,"y":0.2125890702009201},{"x":0.75126051902771,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4907563030719757,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9863672256469727,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.20440141785144805,0.75626051902771,0.23859144818782807],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2327791005373001},{"x":0.75126051902771,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9871827363967896,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7176470756530762,0.2327791005373001,0.75126051902771,0.25059381127357483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7092437148094177,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7109243869781494,"y":0.2517814636230469},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9907252192497253,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7042016983032227,0.2327791005373001,0.7109243869781494,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2327791005373001},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9899978041648865,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6689075827598572,0.23396675288677216,0.6974790096282959,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2517814636230469}]},"confidence":0.9949527978897095,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.6386554837226868,0.23396675288677216,0.6605042219161987,0.2517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.23396675288677216},{"x":0.63193279504776,"y":0.23396675288677216},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9911393523216248,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6067227125167847,0.23396675288677216,0.6336134672164917,0.2517814636230469]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2327791005373001},{"x":0.75126051902771,"y":0.2517814636230469},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2529691159725189}]},"confidence":0.9907870292663574,"dir":"ltr","boundary":[0.6017227125167847,0.22696675288677215,0.75626051902771,0.2587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.255344420671463},{"x":0.7495798468589783,"y":0.255344420671463},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9893683791160583,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7126050591468811,0.255344420671463,0.7495798468589783,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.255344420671463},{"x":0.7042016983032227,"y":0.255344420671463},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9969374537467957,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6689075827598572,0.255344420671463,0.7042016983032227,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.255344420671463},{"x":0.6621848940849304,"y":0.255344420671463},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2731591463088989},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9940760135650635,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6487395167350769,0.255344420671463,0.6621848940849304,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.255344420671463},{"x":0.6420168280601501,"y":0.255344420671463},{"x":0.6420168280601501,"y":0.2731591463088989},{"x":0.605042040348053,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9937008023262024,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.605042040348053,0.255344420671463,0.6420168280601501,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.255344420671463},{"x":0.5983193516731262,"y":0.255344420671463},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2731591463088989},{"x":0.578151285648346,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9939609169960022,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.578151285648346,0.255344420671463,0.5983193516731262,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.255344420671463},{"x":0.5663865804672241,"y":0.255344420671463},{"x":0.5663865804672241,"y":0.2731591463088989},{"x":0.5411764979362488,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9885459542274475,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.5411764979362488,0.255344420671463,0.5663865804672241,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.255344420671463},{"x":0.5310924649238586,"y":0.255344420671463},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2731591463088989},{"x":0.48067227005958557,"y":0.2731591463088989}]},"confidence":0.9883502125740051,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.48067227005958557,0.255344420671463,0.5310924649238586,0.2731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2779097259044647},{"x":0.7495798468589783,"y":0.294536828994751},{"x":0.7260504364967346,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9887973070144653,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.7277311086654663,0.27672210335731506,0.7495798468589783,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7210084199905396,"y":0.27672210335731506},{"x":0.7193277478218079,"y":0.294536828994751},{"x":0.6941176652908325,"y":0.294536828994751}]},"confidence":0.9706016778945923,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6941176652908325,0.27672210335731506,0.7193277478218079,0.294536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.275534451007843},{"x":0.6840336322784424,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6436975002288818,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9848175048828125,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.6436975002288818,0.275534451007843,0.6840336322784424,0.29334917664527893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.275534451007843},{"x":0.6352941393852234,"y":0.275534451007843},{"x":0.6352941393852234,"y":0.29334917664527893},{"x":0.5915966629981995,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9737977385520935,"dir":"rtl","str":"مورگنتا","boundary":[0.5932773351669312,0.275534451007843,0.6352941393852234,0.29334917664527893]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.2529691159725189},{"x":0.75126051902771,"y":0.255344420671463},{"x":0.7495798468589783,"y":0.29572445154190063},{"x":0.48067227005958557,"y":0.29334917664527893}]},"confidence":0.9864621162414551,"dir":"ltr","boundary":[0.47567227005958557,0.24596911597251891,0.7545798468589783,0.30272445154190064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3028503656387329},{"x":0.75126051902771,"y":0.3028503656387329},{"x":0.75126051902771,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7243697643280029,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9829140901565552,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7243697643280029,0.3028503656387329,0.75126051902771,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3028503656387329},{"x":0.7210084199905396,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.981475293636322,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6924369931221008,0.3028503656387329,0.7210084199905396,0.31591448187828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3028503656387329},{"x":0.75126051902771,"y":0.3028503656387329},{"x":0.75126051902771,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6924369931221008,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9820919632911682,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.2958503656387329,0.75626051902771,0.32291448187828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.7345836162567139,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7764706015586853,0.3277909755706787,0.7831932902336121,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7680672407150269,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7344537973403931,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9845195412635803,"dir":"rtl","str":"نوواقع","boundary":[0.7327731251716614,0.3277909755706787,0.7680672407150269,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6991596817970276,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9804090857505798,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6991596817970276,0.3277909755706787,0.7260504364967346,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3277909755706787},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6991596817970276,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9619788527488708,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.3207909755706787,0.7881932902336121,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3527315855026245},{"x":0.75126051902771,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7495798468589783,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9860419034957886,"dir":"rtl","str":"نو","boundary":[0.7428571581840515,0.3527315855026245,0.7495798468589783,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7378151416778564,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37173396348953247},{"x":0.7159664034843445,"y":0.37173396348953247}]},"confidence":0.9897910356521606,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.7159664034843445,0.3527315855026245,0.7361344695091248,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7126050591468811,"y":0.37173396348953247},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9830675721168518,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6789916157722473,0.35154393315315247,0.7126050591468811,0.37173396348953247]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.9831021428108215,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.35154393315315247,0.6705882549285889,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.35154393315315247},{"x":0.658823549747467,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3705463111400604},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.8512821793556213,"dir":"rtl","str":"مسئله","boundary":[0.6268907785415649,0.35154393315315247,0.6571428775787354,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6184874176979065,"y":0.35154393315315247},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3705463111400604},{"x":0.578151285648346,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.9931869506835938,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.578151285648346,0.35154393315315247,0.6184874176979065,0.3705463111400604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7495798468589783,"y":0.37410926818847656},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9884849786758423,"dir":"rtl","str":"مفروضات","boundary":[0.6907563209533691,0.37410926818847656,0.7495798468589783,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6840336322784424,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.962642252445221,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6521008610725403,0.37410926818847656,0.6840336322784424,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6453781723976135,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3931116461753845},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9510374069213867,"dir":"rtl","str":"نو","boundary":[0.6369748115539551,0.37410926818847656,0.6453781723976135,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.37410926818847656},{"x":0.63193279504776,"y":0.37410926818847656},{"x":0.63193279504776,"y":0.3931116461753845},{"x":0.610084056854248,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9837530255317688,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.610084056854248,0.37410926818847656,0.63193279504776,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6016806960105896,"y":0.37410926818847656},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3931116461753845},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3931116461753845}]},"confidence":0.9718781113624573,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.5764706134796143,0.37410926818847656,0.6016806960105896,0.3931116461753845]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.39667457342147827},{"x":0.75126051902771,"y":0.39667457342147827},{"x":0.75126051902771,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7042016983032227,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.985198438167572,"dir":"rtl","str":"ارزشها","boundary":[0.7042016983032227,0.39667457342147827,0.75126051902771,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6957983374595642,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6957983374595642,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6890756487846375,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9870173335075378,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.39667457342147827,0.6957983374595642,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6840336322784424,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6840336322784424,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6235294342041016,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9933968782424927,"dir":"rtl","str":"هنجارهای","boundary":[0.6235294342041016,0.39667457342147827,0.6840336322784424,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6168067455291748,"y":0.39667457342147827},{"x":0.6168067455291748,"y":0.41092637181282043},{"x":0.6033613681793213,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9943593740463257,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6033613681793213,0.39667457342147827,0.6168067455291748,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5983193516731262,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41092637181282043},{"x":0.5680672526359558,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9827277064323425,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5680672526359558,0.39667457342147827,0.5983193516731262,0.41092637181282043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7478991746902466,"y":0.43349167704582214},{"x":0.7109243869781494,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9813135862350464,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.7109243869781494,0.4168646037578583,0.7478991746902466,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4168646037578583},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6689075827598572,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.987315833568573,"dir":"rtl","str":"قدرت","boundary":[0.6689075827598572,0.4168646037578583,0.7042016983032227,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6605042219161987,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6487395167350769,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9807177782058716,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6487395167350769,0.4180522561073303,0.6605042219161987,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6420168280601501,"y":0.43349167704582214},{"x":0.610084056854248,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9314330816268921,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.610084056854248,0.4180522561073303,0.6420168280601501,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4180522561073303},{"x":0.6033613681793213,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5680672526359558,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9681594371795654,"dir":"rtl","str":"نوواقع","boundary":[0.5680672526359558,0.4180522561073303,0.6033613681793213,0.43349167704582214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4180522561073303},{"x":0.5647059082984924,"y":0.43349167704582214},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9727011919021606,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.5310924649238586,0.4180522561073303,0.5647059082984924,0.43349167704582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.35154393315315247},{"x":0.75126051902771,"y":0.35154393315315247},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.972743570804596,"dir":"ltr","boundary":[0.5260924649238586,0.34454393315315246,0.7545798468589783,0.4416793293952942],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7478991746902466,"y":0.45130640268325806},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9535407423973083,"dir":"rtl","str":"موازنه","boundary":[0.7159664034843445,0.4406175911426544,0.7478991746902466,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4406175911426544},{"x":0.707563042640686,"y":0.4406175911426544},{"x":0.707563042640686,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.970400333404541,"dir":"rtl","str":"قوا","boundary":[0.6941176652908325,0.4406175911426544,0.707563042640686,0.4524940550327301]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.4406175911426544},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4394299387931824},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9591606259346008,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.4336175911426544,0.7528991746902466,0.4594940550327301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.46080759167671204},{"x":0.75126051902771,"y":0.46080759167671204},{"x":0.75126051902771,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9907028079032898,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.7277311086654663,0.46080759167671204,0.75126051902771,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9865503311157227,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6941176652908325,0.46080759167671204,0.7226890921592712,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9857431054115295,"dir":"rtl","str":"تدافعی","boundary":[0.6436975002288818,0.46080759167671204,0.6840336322784424,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9853549599647522,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6302521228790283,0.46080759167671204,0.6369748115539551,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6235294342041016,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4774346649646759},{"x":0.578151285648346,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9873719215393066,"dir":"rtl","str":"تهاجمی","boundary":[0.578151285648346,0.46080759167671204,0.6235294342041016,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.45961993932724},{"x":0.75126051902771,"y":0.46080759167671204},{"x":0.75126051902771,"y":0.47862231731414795},{"x":0.578151285648346,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9872549176216125,"dir":"ltr","boundary":[0.5731512856483459,0.45261993932724,0.75626051902771,0.48562231731414796],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.8911041021347046,"dir":"rtl","str":"نظرية","boundary":[0.7176470756530762,0.48337292671203613,0.7495798468589783,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9731073379516602,"dir":"rtl","str":"تهاجم","boundary":[0.6773109436035156,0.48337292671203613,0.7109243869781494,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48337292671203613},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6436975002288818,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9714325666427612,"dir":"rtl","str":"دفاع","boundary":[0.6436975002288818,0.48337292671203613,0.6739495992660522,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7495798468589783,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6436975002288818,"y":0.49881234765052795}]},"confidence":0.9433419704437256,"dir":"ltr","boundary":[0.6386975002288818,0.4763729267120361,0.7545798468589783,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7495798468589783,"y":0.519002377986908},{"x":0.7226890921592712,"y":0.519002377986908}]},"confidence":0.9785862565040588,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7226890921592712,0.5071259140968323,0.7495798468589783,0.519002377986908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7210084199905396,"y":0.519002377986908},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9793291091918945,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6924369931221008,0.5071259140968323,0.7210084199905396,0.519002377986908]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5071259140968323},{"x":0.7495798468589783,"y":0.519002377986908},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5201900005340576}]},"confidence":0.9790107607841492,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.5001259140968323,0.7545798468589783,0.526002377986908],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5498812198638916},{"x":0.778151273727417,"y":0.5498812198638916}]},"confidence":0.6373676657676697,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7764706015586853,0.5332541465759277,0.7848739624023438,0.5498812198638916]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7697479128837585,"y":0.551068902015686},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9782013297080994,"dir":"rtl","str":"لیبرالیسم","boundary":[0.7176470756530762,0.5368170738220215,0.7697479128837585,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5498812198638916},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9441179633140564,"dir":"ltr","boundary":[0.7126470756530762,0.5298170738220215,0.7881932902336121,0.5568812198638916],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.559382438659668},{"x":0.75126051902771,"y":0.559382438659668},{"x":0.75126051902771,"y":0.5724465847015381},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9881919622421265,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.7176470756530762,0.559382438659668,0.75126051902771,0.5724465847015381]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.559382438659668},{"x":0.7092437148094177,"y":0.559382438659668},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9125216007232666,"dir":"rtl","str":"لیبرالیسم","boundary":[0.6605042219161987,0.559382438659668,0.7092437148094177,0.5724465847015381]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.559382438659668},{"x":0.75126051902771,"y":0.559382438659668},{"x":0.75126051902771,"y":0.5724465847015381},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5724465847015381}]},"confidence":0.9395467042922974,"dir":"ltr","boundary":[0.6555042219161987,0.552382438659668,0.75626051902771,0.5794465847015381],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9826128482818604,"dir":"rtl","str":"ریشهها","boundary":[0.7092437148094177,0.5795724391937256,0.7478991746902466,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9919141530990601,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6941176652908325,0.5795724391937256,0.7008403539657593,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5938242077827454},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5938242077827454}]},"confidence":0.9908676743507385,"dir":"rtl","str":"بنیادهای","boundary":[0.6403361558914185,0.5795724391937256,0.6873949766159058,0.5938242077827454]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5795724391937256},{"x":0.63193279504776,"y":0.5795724391937256},{"x":0.63193279504776,"y":0.5950118899345398},{"x":0.583193302154541,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9894009828567505,"dir":"rtl","str":"لیبرالیسم","boundary":[0.583193302154541,0.5795724391937256,0.63193279504776,0.5950118899345398]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6128265857696533},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9915807843208313,"dir":"rtl","str":"جان","boundary":[0.7260504364967346,0.5985748171806335,0.7495798468589783,0.6128265857696533]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.599762499332428},{"x":0.7193277478218079,"y":0.599762499332428},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9883672595024109,"dir":"rtl","str":"لاک","boundary":[0.6974790096282959,0.599762499332428,0.7193277478218079,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.599762499332428},{"x":0.6890756487846375,"y":0.599762499332428},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9887619018554688,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6823529601097107,0.599762499332428,0.6907563209533691,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.599762499332428},{"x":0.6773109436035156,"y":0.599762499332428},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9923572540283203,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.6386554837226868,0.599762499332428,0.6773109436035156,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6009501218795776},{"x":0.63193279504776,"y":0.599762499332428},{"x":0.63193279504776,"y":0.6152018904685974},{"x":0.583193302154541,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9825496673583984,"dir":"rtl","str":"لیبرالیسم","boundary":[0.5815126299858093,0.6009501218795776,0.63193279504776,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9879312515258789,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.5725724391937256,0.7545798468589783,0.6222018904685974],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6235154271125793},{"x":0.75126051902771,"y":0.6235154271125793},{"x":0.75126051902771,"y":0.6365795731544495},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9745493531227112,"dir":"rtl","str":"لیبرالیسم","boundary":[0.7008403539657593,0.6235154271125793,0.75126051902771,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6365795731544495},{"x":0.680672287940979,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9945511221885681,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.680672287940979,0.6235154271125793,0.6941176652908325,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.995350182056427,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6403361558914185,0.6235154271125793,0.6739495992660522,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6365795731544495},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9802491664886475,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6134454011917114,0.6235154271125793,0.6336134672164917,0.6365795731544495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6235154271125793},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9798664450645447,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5848739743232727,0.6235154271125793,0.6117647290229797,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6235154271125793},{"x":0.75126051902771,"y":0.6235154271125793},{"x":0.75126051902771,"y":0.6365795731544495},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9823698997497559,"dir":"ltr","boundary":[0.5798739743232727,0.6165154271125793,0.75626051902771,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.646080732345581},{"x":0.7462185025215149,"y":0.646080732345581},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9807555079460144,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7277311086654663,0.646080732345581,0.7445378303527832,0.6615201830863953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.646080732345581},{"x":0.7226890921592712,"y":0.646080732345581},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.981724739074707,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6991596817970276,0.646080732345581,0.7210084199905396,0.6603325605392456]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.646080732345581},{"x":0.7462185025215149,"y":0.646080732345581},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6603325605392456}]},"confidence":0.9813093543052673,"dir":"ltr","boundary":[0.6941596817970276,0.639080732345581,0.7495378303527832,0.6673325605392456],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.673396646976471},{"x":0.7831932902336121,"y":0.673396646976471},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6900237798690796},{"x":0.778151273727417,"y":0.6900237798690796}]},"confidence":0.9030457735061646,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.778151273727417,0.673396646976471,0.7831932902336121,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.673396646976471},{"x":0.7697479128837585,"y":0.673396646976471},{"x":0.7697479128837585,"y":0.6900237798690796},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9349972009658813,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7378151416778564,0.673396646976471,0.7697479128837585,0.6900237798690796]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.673396646976471},{"x":0.7310924530029297,"y":0.673396646976471},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9938420653343201,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.7058823704719543,0.673396646976471,0.7310924530029297,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6957983374595642,"y":0.673396646976471},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9830980896949768,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6655462384223938,0.6745843291282654,0.6957983374595642,0.6912114024162292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7831932902336121,"y":0.673396646976471},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.964592695236206,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.6675843291282654,0.7881932902336121,0.6982114024162293],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7114014029502869}]},"confidence":0.8462222814559937,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.7210084199905396,0.6983373165130615,0.7478991746902466,0.7114014029502869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9136952757835388,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6840336322784424,0.6983373165130615,0.7142857313156128,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9942749738693237,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.6521008610725403,0.6983373165130615,0.6756302714347839,0.7125890851020813]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7125890851020813},{"x":0.610084056854248,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9804615378379822,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.610084056854248,0.6983373165130615,0.6453781723976135,0.7125890851020813]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7114014029502869},{"x":0.610084056854248,"y":0.7125890851020813}]},"confidence":0.9351540803909302,"dir":"ltr","boundary":[0.605084056854248,0.6913373165130615,0.7528991746902466,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7495798468589783,"y":0.735154390335083},{"x":0.7109243869781494,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.987507700920105,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.7109243869781494,0.7197149395942688,0.7495798468589783,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7042016983032227,"y":0.735154390335083},{"x":0.680672287940979,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.995393693447113,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.680672287940979,0.7185273170471191,0.7042016983032227,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6739495992660522,"y":0.735154390335083},{"x":0.6369748115539551,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9790338277816772,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6369748115539551,0.7185273170471191,0.6739495992660522,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6285714507102966,"y":0.735154390335083},{"x":0.6235294342041016,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9899910688400269,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.7185273170471191,0.6285714507102966,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6151260733604431,"y":0.735154390335083},{"x":0.5647059082984924,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9938532114028931,"dir":"rtl","str":"تناقضات","boundary":[0.5647059082984924,0.7185273170471191,0.6151260733604431,0.735154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5226891040802002,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9888722896575928,"dir":"rtl","str":"درونی","boundary":[0.5226891040802002,0.7185273170471191,0.5579832196235657,0.7339667677879333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7185273170471191},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9863917231559753,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5025210380554199,0.7185273170471191,0.5142857432365417,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7197149395942688},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5025210380554199,"y":0.735154390335083}]},"confidence":0.9889100193977356,"dir":"ltr","boundary":[0.4975210380554199,0.7115273170471191,0.7545798468589783,0.7433420724868774],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7422803044319153},{"x":0.75126051902771,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9943239092826843,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.7243697643280029,0.7422803044319153,0.7495798468589783,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.7410926222801208},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7422803044319153},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7565320730209351}]},"confidence":0.9892228245735168,"dir":"rtl","str":"نظامهای","boundary":[0.6689075827598572,0.7410926222801208,0.7176470756530762,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7410926222801208},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7565320730209351},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9889259934425354,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6252101063728333,0.7410926222801208,0.6605042219161987,0.7565320730209351]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7600950002670288},{"x":0.75126051902771,"y":0.7600950002670288},{"x":0.75126051902771,"y":0.775534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9956538677215576,"dir":"rtl","str":"مناطق","boundary":[0.7159664034843445,0.7600950002670288,0.75126051902771,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9789795875549316,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.6941176652908325,0.7600950002670288,0.7092437148094177,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.984762966632843,"dir":"rtl","str":"گانه","boundary":[0.6705882549285889,0.7612826824188232,0.6890756487846375,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9908558130264282,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6487395167350769,0.7612826824188232,0.6638655662536621,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9671743512153625,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6117647290229797,0.7612826824188232,0.6436975002288818,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7612826824188232},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7612826824188232},{"x":0.605042040348053,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9945816993713379,"dir":"rtl","str":"نظام","boundary":[0.5815126299858093,0.7612826824188232,0.605042040348053,0.7779097557067871]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9811914563179016,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.5378151535987854,0.7624703049659729,0.5747899413108826,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.7410926222801208},{"x":0.75126051902771,"y":0.7410926222801208},{"x":0.75126051902771,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5378151535987854,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9867717623710632,"dir":"ltr","boundary":[0.5328151535987854,0.7340926222801208,0.75626051902771,0.7860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.786223292350769},{"x":0.7462185025215149,"y":0.786223292350769},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8016626834869385},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8016626834869385}]},"confidence":0.9848768711090088,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7260504364967346,0.786223292350769,0.7462185025215149,0.8016626834869385]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.786223292350769},{"x":0.7226890921592712,"y":0.786223292350769},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9804580211639404,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6974790096282959,0.786223292350769,0.7210084199905396,0.8016626834869385]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7462185025215149,"y":0.786223292350769},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8016626834869385},{"x":0.6974790096282959,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9823518395423889,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.7780356101989746,0.7512185025215149,0.8086626834869385],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8491686582565308},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9874287843704224,"str":"چهار","boundary":[0.48739495873451233,0.8372921347618103,0.5126050710678101,0.8491686582565308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8491686582565308},{"x":0.48571428656578064,"y":0.8467933535575867}]},"confidence":0.9874287843704224,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8302921347618103,0.5176050710678101,0.8561686582565308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18171021342277527},{"x":0.2521008551120758,"y":0.18171021342277527},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19358669221401215},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9759153127670288,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.18171021342277527,0.2521008551120758,0.19358669221401215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18171021342277527},{"x":0.2521008551120758,"y":0.18171021342277527},{"x":0.2521008551120758,"y":0.19358669221401215},{"x":0.21680672466754913,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9759153127670288,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.17471021342277526,0.2571008551120758,0.20058669221401215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3052256405353546},{"x":0.23193277418613434,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.5329439043998718,"dir":"rtl","str":"لا","boundary":[0.23193277418613434,0.3052256405353546,0.21344538033008575,0.30641329288482666]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.2826603353023529},{"x":0.23193277418613434,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21344538033008575,"y":0.28622329235076904},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2826603353023529}]},"confidence":0.5452842712402344,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.23193277418613434,0.2826603353023529,0.21344538033008575,0.28622329235076904]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.26128265261650085},{"x":0.23193277418613434,"y":0.264845609664917},{"x":0.21344538033008575,"y":0.264845609664917},{"x":0.21344538033008575,"y":0.26128265261650085}]},"confidence":0.7064335942268372,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.23193277418613434,0.26128265261650085,0.21344538033008575,0.264845609664917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.23990498483181},{"x":0.23193277418613434,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21176470816135406,"y":0.24346792697906494},{"x":0.21176470816135406,"y":0.23990498483181}]},"confidence":0.8280348181724548,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.23193277418613434,0.23990498483181,0.21176470816135406,0.24346792697906494]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.21852731704711914},{"x":0.23193277418613434,"y":0.22209025919437408},{"x":0.21176470816135406,"y":0.22209025919437408},{"x":0.21176470816135406,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.5487131476402283,"dir":"rtl","str":"ة","boundary":[0.23193277418613434,0.21852731704711914,0.21176470816135406,0.22209025919437408]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.21852731704711914},{"x":0.23361344635486603,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30641329288482666},{"x":0.21176470816135406,"y":0.21852731704711914}]},"confidence":0.6157256364822388,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.21152731704711913,0.21844538033008576,0.31341329288482667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23634204268455505},{"x":0.22689075767993927,"y":0.23634204268455505},{"x":0.22689075767993927,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9301350712776184,"str":"۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.23634204268455505,0.22689075767993927,0.244655579328537]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23634204268455505},{"x":0.22689075767993927,"y":0.23634204268455505},{"x":0.22689075767993927,"y":0.244655579328537},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9301350712776184,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.22934204268455505,0.23189075767993927,0.251655579328537],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25653207302093506},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9544499516487122,"str":"۵۳","boundary":[0.21512605249881744,0.25653207302093506,0.22857142984867096,0.2672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25653207302093506},{"x":0.22857142984867096,"y":0.25653207302093506},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9544499516487122,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.24953207302093505,0.23357142984867096,0.2742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27909737825393677},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27909737825393677},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9414329528808594,"str":"۵۴","boundary":[0.21344538033008575,0.27909737825393677,0.23025210201740265,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.27909737825393677},{"x":0.23025210201740265,"y":0.27909737825393677},{"x":0.23025210201740265,"y":0.2874109148979187},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2874109148979187}]},"confidence":0.9414329528808594,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.27209737825393676,0.23525210201740265,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.8978827595710754,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.30166271328926086,0.22857142984867096,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30166271328926086},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.8978827595710754,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.29466271328926086,0.23357142984867096,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5071259140968323},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5095011591911316},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5071259140968323}]},"confidence":0.7123951315879822,"dir":"ltr","str":"{","boundary":[0.23193277418613434,0.5071259140968323,0.21344538033008575,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4774346649646759},{"x":0.23193277418613434,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48812350630760193},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.1301133930683136,"dir":"ltr","str":" َ","boundary":[0.23193277418613434,0.4774346649646759,0.21344538033008575,0.48812350630760193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4643705487251282},{"x":0.23193277418613434,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21344538033008575,"y":0.46674585342407227},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.5439157485961914,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23193277418613434,0.4643705487251282,0.21344538033008575,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.32897862792015076},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4073634147644043},{"x":0.21344538033008575,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.4465238153934479,"dir":"ltr","str":"saad","boundary":[0.23193277418613434,0.32897862792015076,0.21344538033008575,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4204275608062744},{"x":0.23193277418613434,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21344538033008575,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4204275608062744}]},"confidence":0.7392880320549011,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.23193277418613434,0.4204275608062744,0.21344538033008575,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.4418052136898041},{"x":0.23193277418613434,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4418052136898041}]},"confidence":0.5727757215499878,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.23193277418613434,0.4418052136898041,0.21344538033008575,0.44418051838874817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.32897862792015076},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5178147554397583},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5178147554397583},{"x":0.21344538033008575,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.5028499364852905,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.32197862792015075,0.21844538033008576,0.5248147554397583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.33135393261909485},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33135393261909485},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9301290512084961,"str":"۵۹","boundary":[0.21344538033008575,0.33135393261909485,0.22689075767993927,0.3396674692630768]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.33135393261909485},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33135393261909485},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3396674692630768},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3396674692630768}]},"confidence":0.9301290512084961,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.32435393261909484,0.23189075767993927,0.3466674692630768],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37648457288742065},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9336929321289062,"str":"۶۳","boundary":[0.21512605249881744,0.37648457288742065,0.22857142984867096,0.3847981095314026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37648457288742065},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3847981095314026},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3847981095314026}]},"confidence":0.9336929321289062,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.36948457288742065,0.23357142984867096,0.3917981095314026],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9454810619354248,"str":"۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.39904987812042236,0.22857142984867096,0.40617576241493225]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.39904987812042236},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9454810619354248,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39204987812042236,0.23357142984867096,0.41317576241493226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4204275608062744},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41923990845680237},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9448702335357666,"str":"۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.4204275608062744,0.23025210201740265,0.42636579275131226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4204275608062744},{"x":0.22857142984867096,"y":0.41923990845680237},{"x":0.23025210201740265,"y":0.42636579275131226},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4275534451007843}]},"confidence":0.9448702335357666,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4134275608062744,0.23525210201740265,0.43336579275131226],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4406175911426544},{"x":0.22689075767993927,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9185526371002197,"str":"۶۹","boundary":[0.21512605249881744,0.4406175911426544,0.22689075767993927,0.44893112778663635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4406175911426544},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4406175911426544},{"x":0.22689075767993927,"y":0.44893112778663635},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635}]},"confidence":0.9185526371002197,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4336175911426544,0.23189075767993927,0.45593112778663636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4619952440261841},{"x":0.22689075767993927,"y":0.470308780670166},{"x":0.21344538033008575,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.8146549463272095,"str":"۷۱","boundary":[0.21344538033008575,0.4619952440261841,0.22689075767993927,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4619952440261841},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4619952440261841},{"x":0.22689075767993927,"y":0.470308780670166},{"x":0.21344538033008575,"y":0.470308780670166}]},"confidence":0.8146549463272095,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4549952440261841,0.23189075767993927,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47980996966362},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8014161586761475,"str":"۷۲","boundary":[0.21680672466754913,0.47980996966362,0.22857142984867096,0.4928741157054901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.47980996966362},{"x":0.22857142984867096,"y":0.47980996966362},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4928741157054901},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8014161586761475,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.47280996966362,0.23357142984867096,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5059382319450378},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5059382319450378},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.7971856594085693,"str":"۷۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5059382319450378,0.23025210201740265,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5059382319450378},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5059382319450378},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.7971856594085693,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.49893823194503784,0.23525210201740265,0.5200641460418701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6247031092643738},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6247031092643738},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.6582791805267334,"dir":"ltr","str":"ہے","boundary":[0.21176470816135406,0.6247031092643738,0.23025210201740265,0.6282660365104675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6045130491256714},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6068883538246155},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6068883538246155}]},"confidence":0.5809646844863892,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.21176470816135406,0.6045130491256714,0.23025210201740265,0.6068883538246155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5843230485916138},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5855106711387634},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5855106711387634}]},"confidence":0.43026643991470337,"dir":"ltr","str":"لا","boundary":[0.21176470816135406,0.5843230485916138,0.23025210201740265,0.5855106711387634]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5617577433586121},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5641329884529114},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5641329884529114}]},"confidence":0.45760953426361084,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.21176470816135406,0.5617577433586121,0.23025210201740265,0.5641329884529114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5427553653717041},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5427553653717041}]},"confidence":0.35518839955329895,"dir":"ltr","str":"مد","boundary":[0.21176470816135406,0.5368170738220215,0.23025210201740265,0.5427553653717041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5368170738220215},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.4964616596698761,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.5298170738220215,0.23525210201740265,0.6352660365104675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8792169094085693,"str":"۷۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5368170738220215,0.22857142984867096,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5368170738220215},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5439429879188538},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.8792169094085693,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5298170738220215,0.23357142984867096,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.559382438659668},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.6996644139289856,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.559382438659668,0.23025210201740265,0.5665082931518555]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.559382438659668},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5581947565078735},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5665082931518555},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.6996644139289856,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.552382438659668,0.23525210201740265,0.5735082931518555],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.7923599481582642,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.58076012134552,0.22857142984867096,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.58076012134552},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.7923599481582642,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.57376012134552,0.23357142984867096,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6021377444267273},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6021377444267273},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8289505243301392,"str":"۷۹","boundary":[0.21344538033008575,0.6021377444267273,0.22857142984867096,0.6104512810707092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6021377444267273},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6021377444267273},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8289505243301392,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5951377444267273,0.23357142984867096,0.6174512810707092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6235154271125793},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6235154271125793},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9114300012588501,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6235154271125793,0.22857142984867096,0.6318289637565613]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6235154271125793},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6235154271125793},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6318289637565613},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6318289637565613}]},"confidence":0.9114300012588501,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6165154271125793,0.23357142984867096,0.6388289637565613],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9029626846313477,"str":"۹۴","boundary":[0.21344538033008575,0.6448931097984314,0.23025210201740265,0.6532066464424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6448931097984314},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6437054872512817},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6532066464424133},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9029626846313477,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6378931097984314,0.23525210201740265,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6769596338272095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.1589178740978241,"str":"*","boundary":[0.21512605249881744,0.6769596338272095,0.22857142984867096,0.6828978657722473]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6769596338272095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6769596338272095},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.1589178740978241,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6699596338272095,0.23357142984867096,0.6898978657722473],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8374038934707642,"str":"۹۸","boundary":[0.21344538033008575,0.6983373165130615,0.22689075767993927,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6983373165130615},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8374038934707642,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6913373165130615,0.23189075767993927,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7422803044319153},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7422803044319153},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7494061589241028},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8973985910415649,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7422803044319153,0.2369747906923294,0.7494061589241028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7422803044319153},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7422803044319153},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7494061589241028},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8973985910415649,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7352803044319153,0.2419747906923294,0.7564061589241028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9629685878753662,"str":"۱۰۴","boundary":[0.21512605249881744,0.7636579275131226,0.2369747906923294,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7636579275131226},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9629685878753662,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7566579275131226,0.2419747906923294,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9057591557502747,"str":"۱۰۸","boundary":[0.21512605249881744,0.7850356101989746,0.2386554628610611,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7850356101989746},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9057591557502747,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7780356101989746,0.2436554628610611,0.8003491468429565],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/yOOQWYlzMBqsoHxu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/jQwNMVwhVKUsfomQ.jpg","blurred":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/MsQYKyxfXzfwJpAU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002060838017497663,0.9986753053945654,0.9990593401304051]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19596199691295624},{"x":0.75126051902771,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9948899149894714,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.18171021342277527,0.7831932902336121,0.19596199691295624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.18171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19596199691295624},{"x":0.75126051902771,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9948899149894714,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.17471021342277526,0.7881932902336121,0.20296199691295624],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7394958138465881,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9887072443962097,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7394958138465881,0.2102137804031372,0.7714285850524902,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22446556389331818},{"x":0.7159664034843445,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9775405526161194,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7159664034843445,0.2102137804031372,0.7327731251716614,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7042016983032227,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6621848940849304,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9943829774856567,"dir":"rtl","str":"انتقادی","boundary":[0.6621848940849304,0.2102137804031372,0.7042016983032227,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7495798468589783,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7193277478218079,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9092344641685486,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7193277478218079,0.23396675288677216,0.7495798468589783,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7126050591468811,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6722689270973206,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9915636777877808,"dir":"rtl","str":"انتقادی","boundary":[0.6722689270973206,0.23396675288677216,0.7126050591468811,0.24584323167800903]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7714285850524902,"y":0.2102137804031372},{"x":0.7714285850524902,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9749613404273987,"dir":"ltr","boundary":[0.6571848940849304,0.2032137804031372,0.7764285850524902,0.25284323167800904],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7495798468589783,"y":0.255344420671463},{"x":0.75126051902771,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9669573307037354,"dir":"rtl","str":"فمنیسم","boundary":[0.7092437148094177,0.25653207302093506,0.75126051902771,0.2672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.25653207302093506},{"x":0.7495798468589783,"y":0.255344420671463},{"x":0.75126051902771,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7092437148094177,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9669573307037354,"dir":"ltr","boundary":[0.7042437148094177,0.24953207302093505,0.75626051902771,0.2742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6504201889038086,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9856665730476379,"dir":"rtl","str":"پسااستعمارگرایی","boundary":[0.6504201889038086,0.27434679865837097,0.7495798468589783,0.2874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2731591463088989},{"x":0.7495798468589783,"y":0.2874109148979187},{"x":0.6504201889038086,"y":0.28859856724739075}]},"confidence":0.9856665730476379,"dir":"ltr","boundary":[0.6454201889038086,0.26734679865837097,0.7545798468589783,0.2944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.294536828994751},{"x":0.7495798468589783,"y":0.294536828994751},{"x":0.7495798468589783,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9876235723495483,"dir":"rtl","str":"پساتجددگرایی","boundary":[0.6638655662536621,0.294536828994751,0.7495798468589783,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.294536828994751},{"x":0.7495798468589783,"y":0.294536828994751},{"x":0.7495798468589783,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9876235723495483,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.28753682899475097,0.7545798468589783,0.31578859758377076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.31591448187828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.31591448187828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7243697643280029,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.98265141248703,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.7243697643280029,0.31591448187828064,0.75126051902771,0.32897862792015076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7226890921592712,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7226890921592712,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6823529601097107,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9864667057991028,"dir":"rtl","str":"انگاری","boundary":[0.6823529601097107,0.31591448187828064,0.7226890921592712,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.31591448187828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.31591448187828064},{"x":0.75126051902771,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6823529601097107,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.9849405884742737,"dir":"ltr","boundary":[0.6773529601097107,0.30891448187828063,0.75626051902771,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.34085512161254883},{"x":0.75126051902771,"y":0.34085512161254883},{"x":0.75126051902771,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9849817156791687,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7243697643280029,0.34085512161254883,0.75126051902771,0.3527315855026245]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34085512161254883},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9801759719848633,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6924369931221008,0.34085512161254883,0.7210084199905396,0.3527315855026245]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.34085512161254883},{"x":0.75126051902771,"y":0.34085512161254883},{"x":0.75126051902771,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3527315855026245}]},"confidence":0.9822355508804321,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.3338551216125488,0.75626051902771,0.3597315855026245],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7764706015586853,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.6257368326187134,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7764706015586853,0.3669833838939667,0.7831932902336121,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9894160628318787,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7411764860153198,0.3669833838939667,0.7697479128837585,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9730197787284851,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7193277478218079,0.3669833838939667,0.7327731251716614,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9927917122840881,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6638655662536621,0.3669833838939667,0.7042016983032227,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3669833838939667},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9923551082611084,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.6117647290229797,0.3669833838939667,0.6470588445663452,0.3800475001335144]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3800475001335144}]},"confidence":0.9693479537963867,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.35998338389396667,0.7881932902336121,0.3870475001335144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3895486891269684},{"x":0.75126051902771,"y":0.3895486891269684},{"x":0.75126051902771,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7210084199905396,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.991370439529419,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7210084199905396,0.3895486891269684,0.75126051902771,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7126050591468811,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6789916157722473,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9908447861671448,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6789916157722473,0.3895486891269684,0.7126050591468811,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6722689270973206,"y":0.40380048751831055},{"x":0.658823549747467,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9950332641601562,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.658823549747467,0.3895486891269684,0.6722689270973206,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.996395468711853,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6084033846855164,0.3895486891269684,0.6521008610725403,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6016806960105896,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5579832196235657,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9912391304969788,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.5579832196235657,0.3895486891269684,0.6016806960105896,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7495798468589783,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42636579275131226},{"x":0.729411780834198,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9937546253204346,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.729411780834198,0.40855106711387634,0.7495798468589783,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40855106711387634},{"x":0.7193277478218079,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6907563209533691,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9870426654815674,"dir":"rtl","str":"گرایان","boundary":[0.6907563209533691,0.40855106711387634,0.7193277478218079,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.40855106711387634},{"x":0.680672287940979,"y":0.40855106711387634},{"x":0.680672287940979,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9935988783836365,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.40855106711387634,0.680672287940979,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9948571920394897,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6252101063728333,0.40855106711387634,0.6672269105911255,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6168067455291748,"y":0.40855106711387634},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9904398322105408,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.5731092691421509,0.40855106711387634,0.6168067455291748,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7495798468589783,"y":0.43111640214920044},{"x":0.7495798468589783,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4453681707382202}]},"confidence":0.9581770896911621,"dir":"rtl","str":"ليبراليسم","boundary":[0.7008403539657593,0.43111640214920044,0.7495798468589783,0.44655582308769226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6941176652908325,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9940500855445862,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.4299287497997284,0.6941176652908325,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.4299287497997284},{"x":0.680672287940979,"y":0.43111640214920044},{"x":0.680672287940979,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6369748115539551,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9946466684341431,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6369748115539551,0.4299287497997284,0.680672287940979,0.4453681707382202]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6285714507102966,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5848739743232727,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9910510778427124,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.5848739743232727,0.4299287497997284,0.6285714507102966,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7495798468589783,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9877263903617859,"dir":"rtl","str":"سازه","boundary":[0.7243697643280029,0.44893112778663635,0.7495798468589783,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.450118750333786},{"x":0.7226890921592712,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6823529601097107,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9905110001564026,"dir":"rtl","str":"انگاری","boundary":[0.6823529601097107,0.450118750333786,0.7226890921592712,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.450118750333786},{"x":0.6756302714347839,"y":0.450118750333786},{"x":0.6756302714347839,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6689075827598572,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9979107975959778,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.450118750333786,0.6756302714347839,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.450118750333786},{"x":0.6621848940849304,"y":0.450118750333786},{"x":0.6621848940849304,"y":0.46318289637565613},{"x":0.6184874176979065,"y":0.46318289637565613}]},"confidence":0.9930320382118225,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.6184874176979065,0.450118750333786,0.6621848940849304,0.46318289637565613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.45130640268325806},{"x":0.610084056854248,"y":0.450118750333786},{"x":0.610084056854248,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9909242987632751,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.5680672526359558,0.45130640268325806,0.610084056854248,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.47387173771858215},{"x":0.75126051902771,"y":0.47387173771858215},{"x":0.75126051902771,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9946763515472412,"dir":"rtl","str":"رویکردهای","boundary":[0.6823529601097107,0.47387173771858215,0.75126051902771,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.47387173771858215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9910064935684204,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.6403361558914185,0.47387173771858215,0.6756302714347839,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.47387173771858215},{"x":0.63193279504776,"y":0.47387173771858215},{"x":0.63193279504776,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9920222163200378,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.5882353186607361,0.47387173771858215,0.63193279504776,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5815126299858093,"y":0.47387173771858215},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9903432726860046,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.5378151535987854,0.47387173771858215,0.5815126299858093,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9813891649246216,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7260504364967346,0.4952494204044342,0.7462185025215149,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9805317521095276,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6974790096282959,0.4952494204044342,0.7226890921592712,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.3895486891269684},{"x":0.75126051902771,"y":0.3895486891269684},{"x":0.75126051902771,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9886457920074463,"dir":"ltr","boundary":[0.5328151535987854,0.3825486891269684,0.75626051902771,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.521377682685852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.521377682685852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.4853450357913971,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7764706015586853,0.521377682685852,0.7831932902336121,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.521377682685852},{"x":0.7697479128837585,"y":0.521377682685852},{"x":0.7697479128837585,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9889913201332092,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7378151416778564,0.521377682685852,0.7697479128837585,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.521377682685852},{"x":0.7344537973403931,"y":0.521377682685852},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9785593152046204,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7109243869781494,0.521377682685852,0.7344537973403931,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.521377682685852},{"x":0.7042016983032227,"y":0.521377682685852},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9938084483146667,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6638655662536621,0.521377682685852,0.7042016983032227,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9849392175674438,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.6151260733604431,0.5225653052330017,0.6571428775787354,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9877980947494507,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5899159908294678,0.5225653052330017,0.6084033846855164,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5356294512748718},{"x":0.556302547454834,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9802144765853882,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.556302547454834,0.5225653052330017,0.5865546464920044,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5439429879188538},{"x":0.75126051902771,"y":0.5439429879188538},{"x":0.75126051902771,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9891951680183411,"dir":"rtl","str":"ریشههای","boundary":[0.6957983374595642,0.5439429879188538,0.75126051902771,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9945192337036133,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6470588445663452,0.5439429879188538,0.6890756487846375,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5570071339607239},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9958339333534241,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6033613681793213,0.5439429879188538,0.6386554837226868,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5570071339607239},{"x":0.556302547454834,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9832512736320496,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.556302547454834,0.5439429879188538,0.5949580073356628,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9884451031684875,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5310924649238586,0.5439429879188538,0.5495798587799072,0.5570071339607239]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5439429879188538},{"x":0.529411792755127,"y":0.5439429879188538},{"x":0.529411792755127,"y":0.5570071339607239},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9857978224754333,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.49915966391563416,0.5439429879188538,0.529411792755127,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.521377682685852},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5570071339607239},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9799176454544067,"dir":"ltr","boundary":[0.49415966391563415,0.514377682685852,0.7881932902336121,0.5640071339607239],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5771971344947815},{"x":0.702521026134491,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9915955662727356,"dir":"rtl","str":"تحولات","boundary":[0.702521026134491,0.5641329884529114,0.7495798468589783,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9706723093986511,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.6638655662536621,0.5641329884529114,0.6941176652908325,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5771971344947815},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9922162294387817,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6201680898666382,0.5641329884529114,0.6554622054100037,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5641329884529114},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9835182428359985,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.5731092691421509,0.5641329884529114,0.6117647290229797,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5771971344947815},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5771971344947815}]},"confidence":0.9851428270339966,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5478991866111755,0.5641329884529114,0.5647059082984924,0.5771971344947815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5641329884529114},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9766351580619812,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5159664154052734,0.5641329884529114,0.5445378422737122,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9932360053062439,"dir":"rtl","str":"خردگرایی","boundary":[0.6907563209533691,0.5831353664398193,0.7495798468589783,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9931049346923828,"dir":"rtl","str":"آمریکایی","boundary":[0.6302521228790283,0.5831353664398193,0.6840336322784424,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5973871946334839}]},"confidence":0.9947890043258667,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6117647290229797,0.5831353664398193,0.6235294342041016,0.5973871946334839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9965007901191711,"dir":"rtl","str":"برابر","boundary":[0.5798319578170776,0.5843230485916138,0.6033613681793213,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9923415780067444,"dir":"rtl","str":"انتقادگرایی","boundary":[0.5092437267303467,0.5843230485916138,0.5731092691421509,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9902415871620178,"dir":"rtl","str":"اروپایی","boundary":[0.4605042040348053,0.5843230485916138,0.5025210380554199,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6033254265785217},{"x":0.75126051902771,"y":0.6033254265785217},{"x":0.75126051902771,"y":0.6199524998664856},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9941086769104004,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.7176470756530762,0.6033254265785217,0.75126051902771,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6033254265785217},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9837387204170227,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.6739495992660522,0.6033254265785217,0.7109243869781494,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9870843291282654,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6504201889038086,0.6045130491256714,0.6672269105911255,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9803375005722046,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6201680898666382,0.6045130491256714,0.6487395167350769,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.994952917098999,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6067227125167847,0.6045130491256714,0.6134454011917114,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6199524998664856},{"x":0.578151285648346,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9021561741828918,"dir":"rtl","str":"مثابه","boundary":[0.578151285648346,0.6045130491256714,0.6000000238418579,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9901058673858643,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5529412031173706,0.6045130491256714,0.5714285969734192,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9952977895736694,"dir":"rtl","str":"گفت","boundary":[0.5193277597427368,0.6045130491256714,0.5462185144424438,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5109243988990784,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9812127947807312,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.6045130491256714,0.5176470875740051,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6199524998664856},{"x":0.489075630903244,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9491639137268066,"dir":"rtl","str":"گوی","boundary":[0.489075630903244,0.6045130491256714,0.5058823823928833,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6199524998664856},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9863594770431519,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.45546218752861023,0.6045130491256714,0.4756302535533905,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6045130491256714},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6045130491256714},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9888565540313721,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.4268907606601715,0.6045130491256714,0.45378151535987854,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.6045130491256714},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6045130491256714},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6199524998664856},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.8692240118980408,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.4117647111415863,0.6045130491256714,0.42352941632270813,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6045130491256714},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6045130491256714},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9928516149520874,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3966386616230011,0.6045130491256714,0.40672269463539124,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6045130491256714},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6045130491256714},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9828691482543945,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.3764705955982208,0.6045130491256714,0.39159664511680603,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.6080760359764099},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6080760359764099},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6199524998664856},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9893840551376343,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.3361344635486603,0.6080760359764099,0.36974790692329407,0.6199524998664856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6199524998664856},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9830236434936523,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.29579833149909973,0.6080760359764099,0.3294117748737335,0.6199524998664856]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5641329884529114},{"x":0.75126051902771,"y":0.5629453659057617},{"x":0.75126051902771,"y":0.6199524998664856},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9825316667556763,"dir":"ltr","boundary":[0.2907983314990997,0.5571329884529114,0.75626051902771,0.6269524998664856],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9852355122566223,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7243697643280029,0.6306413412094116,0.7478991746902466,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9726622700691223,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6924369931221008,0.6306413412094116,0.7210084199905396,0.6437054872512817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9780508279800415,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.6236413412094116,0.7528991746902466,0.6507054872512817],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7647058963775635,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9822356104850769,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.7647058963775635,0.6555819511413574,0.7831932902336121,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9740700721740723,"dir":"rtl","str":"هژمونی","boundary":[0.7226890921592712,0.6543943285942078,0.7596638798713684,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6722090244293213},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9777634143829346,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7042016983032227,0.6543943285942078,0.7058823704719543,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6543943285942078},{"x":0.702521026134491,"y":0.6543943285942078},{"x":0.702521026134491,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9754276275634766,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6672269105911255,0.6543943285942078,0.702521026134491,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6543943285942078},{"x":0.653781533241272,"y":0.6543943285942078},{"x":0.653781533241272,"y":0.6722090244293213},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9917463064193726,"dir":"rtl","str":"موردی","boundary":[0.6168067455291748,0.6543943285942078,0.653781533241272,0.6722090244293213]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.6543943285942078},{"x":0.610084056854248,"y":0.6543943285942078},{"x":0.610084056854248,"y":0.6710214018821716},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9633049964904785,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6067227125167847,0.6543943285942078,0.610084056854248,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6710214018821716},{"x":0.561344563961029,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9815857410430908,"dir":"rtl","str":"هژمونی","boundary":[0.561344563961029,0.6543943285942078,0.5983193516731262,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6710214018821716},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9908089637756348,"dir":"rtl","str":"ایالات","boundary":[0.5142857432365417,0.6532066464424133,0.5462185144424438,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6710214018821716},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9940771460533142,"dir":"rtl","str":"متحده","boundary":[0.46554622054100037,0.6532066464424133,0.5008403658866882,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6532066464424133},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6710214018821716},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9934090375900269,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.41848739981651306,0.6532066464424133,0.4571428596973419,0.6710214018821716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6532066464424133},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6532066464424133},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6710214018821716},{"x":0.413445383310318,"y":0.6710214018821716}]},"confidence":0.9717183113098145,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.413445383310318,0.6532066464424133,0.41680672764778137,0.6710214018821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6555819511413574},{"x":0.7831932902336121,"y":0.673396646976471},{"x":0.413445383310318,"y":0.6722090244293213}]},"confidence":0.9846081137657166,"dir":"ltr","boundary":[0.408445383310318,0.6462066464424133,0.7881932902336121,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6781472563743591},{"x":0.75126051902771,"y":0.6793349385261536},{"x":0.75126051902771,"y":0.694774329662323},{"x":0.729411780834198,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.8985860347747803,"dir":"rtl","str":"سیر","boundary":[0.729411780834198,0.6781472563743591,0.75126051902771,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9948397278785706,"dir":"rtl","str":"تحول","boundary":[0.6907563209533691,0.6781472563743591,0.7226890921592712,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9901769161224365,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6403361558914185,0.6769596338272095,0.6823529601097107,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6769596338272095},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6769596338272095},{"x":0.63193279504776,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.991066575050354,"dir":"rtl","str":"هژمونی","boundary":[0.5899159908294678,0.6769596338272095,0.63193279504776,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6769596338272095},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9939082860946655,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.5462185144424438,0.6769596338272095,0.5815126299858093,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6971496343612671},{"x":0.75126051902771,"y":0.6971496343612671},{"x":0.75126051902771,"y":0.713776707649231},{"x":0.6957983374595642,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9718361496925354,"dir":"rtl","str":"نومحافظه","boundary":[0.6957983374595642,0.6971496343612671,0.75126051902771,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6907563209533691,"y":0.713776707649231},{"x":0.6672269105911255,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9661862850189209,"dir":"rtl","str":"کاران","boundary":[0.6672269105911255,0.6971496343612671,0.6907563209533691,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6571428775787354,"y":0.713776707649231},{"x":0.6504201889038086,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9571223258972168,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.6971496343612671,0.6571428775787354,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6436975002288818,"y":0.713776707649231},{"x":0.5983193516731262,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9737423062324524,"dir":"rtl","str":"هژمونی","boundary":[0.5983193516731262,0.6971496343612671,0.6436975002288818,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6971496343612671},{"x":0.5915966629981995,"y":0.713776707649231},{"x":0.556302547454834,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9823107719421387,"dir":"rtl","str":"آمریکا","boundary":[0.556302547454834,0.6971496343612671,0.5915966629981995,0.713776707649231]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.75126051902771,"y":0.6781472563743591},{"x":0.75126051902771,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5445378422737122,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9769625067710876,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.6699596338272095,0.75626051902771,0.7219643898010254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9867535829544067,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7260504364967346,0.7220902442932129,0.7478991746902466,0.7375296950340271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9821168780326843,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6974790096282959,0.7220902442932129,0.7226890921592712,0.7375296950340271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7220902442932129},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7375296950340271}]},"confidence":0.9841040372848511,"dir":"ltr","boundary":[0.6924790096282959,0.7150902442932129,0.7528991746902466,0.7445296950340271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7680672407150269,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9482583403587341,"dir":"rtl","str":"۱۱","boundary":[0.7680672407150269,0.7482185363769531,0.7798319458961487,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9951143264770508,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7243697643280029,0.7482185363769531,0.7613445520401001,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9943681955337524,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7042016983032227,0.7482185363769531,0.7159664034843445,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7482185363769531},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9914692640304565,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.6672269105911255,0.7482185363769531,0.6941176652908325,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7470308542251587},{"x":0.653781533241272,"y":0.7470308542251587},{"x":0.653781533241272,"y":0.7636579275131226},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7636579275131226}]},"confidence":0.9913300275802612,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6268907785415649,0.7470308542251587,0.653781533241272,0.7636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7624703049659729},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7624703049659729}]},"confidence":0.9880345463752747,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5882353186607361,0.7470308542251587,0.6117647290229797,0.7624703049659729]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9822397232055664,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7159664034843445,0.7684085369110107,0.7495798468589783,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7850356101989746},{"x":0.680672287940979,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9682105183601379,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.680672287940979,0.7684085369110107,0.7092437148094177,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9559879899024963,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6722689270973206,0.7684085369110107,0.6773109436035156,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9784422516822815,"dir":"rtl","str":"وجه","boundary":[0.6420168280601501,0.7684085369110107,0.6672269105911255,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7850356101989746},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9708381295204163,"dir":"rtl","str":"فراگیر","boundary":[0.6000000238418579,0.7684085369110107,0.6352941393852234,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9847573637962341,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.5630252361297607,0.7684085369110107,0.5915966629981995,0.7850356101989746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7684085369110107},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9736184477806091,"dir":"rtl","str":"کنونی","boundary":[0.5210084319114685,0.7684085369110107,0.5546218752861023,0.7850356101989746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7482185363769531},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7850356101989746},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7850356101989746}]},"confidence":0.9802388548851013,"dir":"ltr","boundary":[0.5160084319114685,0.7400308542251587,0.7848319458961487,0.7920356101989746],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2521008551120758,"y":0.18171021342277527},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1923990547657013},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9750205278396606,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.18052256107330322,0.2521008551120758,0.1923990547657013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2521008551120758,"y":0.18171021342277527},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1923990547657013},{"x":0.21680672466754913,"y":0.1923990547657013}]},"confidence":0.9750205278396606,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.17352256107330322,0.2571008551120758,0.1993990547657013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2369747906923294,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8859893679618835,"str":"۱۰۹","boundary":[0.21512605249881744,0.2125890702009201,0.2369747906923294,0.2197149693965912]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2125890702009201},{"x":0.2369747906923294,"y":0.21140141785144806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.2197149693965912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22090260684490204}]},"confidence":0.8859893679618835,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2055890702009201,0.2419747906923294,0.2267149693965912],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.275534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9568265080451965,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.275534451007843,0.2386554628610611,0.28384798765182495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.275534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.275534451007843},{"x":0.2386554628610611,"y":0.28384798765182495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28384798765182495}]},"confidence":0.9568265080451965,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.268534451007843,0.2436554628610611,0.29084798765182496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2369747906923294,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8232009410858154,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.29572445154190063,0.2369747906923294,0.3052256405353546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2369747906923294,"y":0.29572445154190063},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3052256405353546},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3052256405353546}]},"confidence":0.8232009410858154,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.28872445154190063,0.2419747906923294,0.3122256405353546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2369747906923294,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.6604404449462891,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3171021342277527,0.2369747906923294,0.32660332322120667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3171021342277527},{"x":0.2369747906923294,"y":0.31828978657722473},{"x":0.2369747906923294,"y":0.32660332322120667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32660332322120667}]},"confidence":0.6604404449462891,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3101021342277527,0.2419747906923294,0.33360332322120667],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9347622394561768,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21512605249881744,0.33847981691360474,0.2369747906923294,0.34679335355758667]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2369747906923294,"y":0.33847981691360474},{"x":0.2369747906923294,"y":0.34679335355758667},{"x":0.21512605249881744,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9347622394561768,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.33147981691360473,0.2419747906923294,0.3537933535575867],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9457743167877197,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.3669833838939667,0.2369747906923294,0.3752969205379486]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3669833838939667},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3752969205379486},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3752969205379486}]},"confidence":0.9457743167877197,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.35998338389396667,0.2419747906923294,0.3822969205379486],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.6822031736373901,"str":"۱۳۰","boundary":[0.21512605249881744,0.38598576188087463,0.2369747906923294,0.39904987812042236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2386554628610611,"y":0.38598576188087463},{"x":0.2369747906923294,"y":0.39904987812042236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.6822031736373901,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3789857618808746,0.2419747906923294,0.40604987812042237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41923990845680237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9222264289855957,"str":"۱۳۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4097387194633484,0.2369747906923294,0.41923990845680237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4097387194633484},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41923990845680237},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237}]},"confidence":0.9222264289855957,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4027387194633484,0.2419747906923294,0.4262399084568024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23529411852359772,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9590416550636292,"str":"۱۴۰","boundary":[0.21512605249881744,0.43111640214920044,0.23529411852359772,0.4394299387931824]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23529411852359772,"y":0.43111640214920044},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4394299387931824},{"x":0.21680672466754913,"y":0.4394299387931824}]},"confidence":0.9590416550636292,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.42411640214920043,0.24029411852359772,0.4464299387931824],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9556593894958496,"str":"۱۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.45130640268325806,0.2369747906923294,0.46080759167671204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45130640268325806},{"x":0.2369747906923294,"y":0.46080759167671204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9556593894958496,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44430640268325805,0.2419747906923294,0.46780759167671204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.96172696352005,"str":"۱۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4726840853691101,0.2369747906923294,0.4821852743625641]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4821852743625641},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4821852743625641}]},"confidence":0.96172696352005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4656840853691101,0.2419747906923294,0.4891852743625641],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49406176805496216},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9589053392410278,"str":"۱۵۰","boundary":[0.21512605249881744,0.4952494204044342,0.23529411852359772,0.5023753046989441]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4952494204044342},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49406176805496216},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5023753046989441},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5023753046989441}]},"confidence":0.9589053392410278,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4882494204044342,0.24029411852359772,0.5093753046989441],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5225653052330017},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5225653052330017},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9542183876037598,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5225653052330017,0.23529411852359772,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5225653052330017},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5225653052330017},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.9542183876037598,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5155653052330017,0.24029411852359772,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9458643198013306,"str":"۱۵۳","boundary":[0.21344538033008575,0.5427553653717041,0.2386554628610611,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5427553653717041},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9458643198013306,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5357553653717041,0.2436554628610611,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9709001183509827,"str":"۱۵۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5629453659057617,0.2369747906923294,0.5760095119476318]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5629453659057617},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9709001183509827,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5559453659057617,0.2419747906923294,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9553049206733704,"str":"۱۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.5855106711387634,0.2369747906923294,0.5950118899345398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5855106711387634},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5950118899345398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5950118899345398}]},"confidence":0.9553049206733704,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5785106711387634,0.2419747906923294,0.6020118899345398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6163895726203918},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9685094356536865,"str":"۱۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.6080760359764099,0.2386554628610611,0.6163895726203918]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6080760359764099},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6163895726203918},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6163895726203918}]},"confidence":0.9685094356536865,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6010760359764099,0.2436554628610611,0.6233895726203919],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9684118628501892,"str":"۱۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.6282660365104675,0.2369747906923294,0.6365795731544495]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6282660365104675},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6365795731544495},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6365795731544495}]},"confidence":0.9684118628501892,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6212660365104675,0.2419747906923294,0.6435795731544495],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2386554628610611,"y":0.665083110332489},{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9551868438720703,"str":"۱۶۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6567695736885071,0.2386554628610611,0.665083110332489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6567695736885071},{"x":0.2386554628610611,"y":0.665083110332489},{"x":0.21512605249881744,"y":0.665083110332489}]},"confidence":0.9551868438720703,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6497695736885071,0.2436554628610611,0.672083110332489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9536014199256897,"str":"۱۷۲","boundary":[0.21512605249881744,0.6793349385261536,0.2369747906923294,0.6864607930183411]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6793349385261536},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6864607930183411},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6864607930183411}]},"confidence":0.9536014199256897,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6723349385261536,0.2419747906923294,0.6934607930183411],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9348071217536926,"str":"۱۷۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7007125616073608,0.2386554628610611,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7007125616073608},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9348071217536926,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6937125616073608,0.2436554628610611,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7292161583900452},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.7990310788154602,"str":"۱۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.7197149395942688,0.2369747906923294,0.7292161583900452]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7197149395942688},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7292161583900452},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7292161583900452}]},"confidence":0.7990310788154602,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7127149395942688,0.2419747906923294,0.7362161583900452],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7494061589241028},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.7236202359199524,"str":"۱۹۱","boundary":[0.21512605249881744,0.7494061589241028,0.23529411852359772,0.7589073777198792]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7494061589241028},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7589073777198792},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.7236202359199524,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7424061589241028,0.24029411852359772,0.7659073777198792],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.909637451171875,"str":"۱۹۲","boundary":[0.21512605249881744,0.7707838416099548,0.2386554628610611,0.7790973782539368]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7707838416099548},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7790973782539368},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.909637451171875,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7637838416099548,0.2436554628610611,0.7860973782539368],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/NxQvpUYhwzMHkTGD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/zKHTZsNEQVdDqXgX.jpg","blurred":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/UyieLFxbtBDtNqew.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002159573607093648,0.9986724807354582,0.9989845831637711]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20427553355693817},{"x":0.75126051902771,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9947583079338074,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.75126051902771,0.19121140241622925,0.7831932902336121,0.20427553355693817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1923990547657013},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20427553355693817},{"x":0.75126051902771,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9947583079338074,"dir":"ltr","boundary":[0.74626051902771,0.18421140241622924,0.7881932902336121,0.21127553355693818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2149643748998642},{"x":0.75126051902771,"y":0.2149643748998642},{"x":0.75126051902771,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7142857313156128,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9921406507492065,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7142857313156128,0.2149643748998642,0.75126051902771,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.2149643748998642},{"x":0.707563042640686,"y":0.2149643748998642},{"x":0.707563042640686,"y":0.22921615839004517},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9973390698432922,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7008403539657593,0.2149643748998642,0.707563042640686,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6941176652908325,"y":0.22921615839004517},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9923573136329651,"dir":"rtl","str":"روندهای","boundary":[0.6420168280601501,0.2149643748998642,0.6941176652908325,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2149643748998642},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5983193516731262,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9942245483398438,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.5983193516731262,0.2149643748998642,0.6352941393852234,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5512605309486389,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9807292819023132,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.5512605309486389,0.2149643748998642,0.5915966629981995,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22921615839004517},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9902660846710205,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5260504484176636,0.2149643748998642,0.5445378422737122,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5243697762489319,"y":0.22921615839004517},{"x":0.4941176474094391,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9876147508621216,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.4941176474094391,0.2149643748998642,0.5243697762489319,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.2149643748998642},{"x":0.48739495873451233,"y":0.2149643748998642},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22921615839004517},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.32089120149612427,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.48739495873451233,0.2149643748998642,0.48739495873451233,0.22921615839004517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4588235318660736,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22684085369110107},{"x":0.45042017102241516,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9930528998374939,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.44873949885368347,0.21377672255039215,0.4588235318660736,0.22684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4436974823474884,"y":0.21377672255039215},{"x":0.4436974823474884,"y":0.22802850604057312},{"x":0.413445383310318,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.99528968334198,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.4117647111415863,0.2149643748998642,0.4436974823474884,0.22802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.2173396646976471},{"x":0.40504202246665955,"y":0.21615201234817505},{"x":0.40672269463539124,"y":0.22921615839004517},{"x":0.3848739564418793,"y":0.23040379583835602}]},"confidence":0.9896509051322937,"dir":"rtl","str":"سرد","boundary":[0.3831932842731476,0.2173396646976471,0.40672269463539124,0.22921615839004517]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.22090260684490204},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22090260684490204},{"x":0.48739495873451233,"y":0.22802850604057312},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22802850604057312}]},"confidence":0.9730339050292969,"str":"پس","boundary":[0.46722689270973206,0.22090260684490204,0.48739495873451233,0.22802850604057312]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.2125890702009201},{"x":0.75126051902771,"y":0.21140141785144806},{"x":0.75126051902771,"y":0.2327791005373001},{"x":0.3831932842731476,"y":0.2327791005373001}]},"confidence":0.9741929173469543,"dir":"ltr","boundary":[0.3781932842731476,0.2055890702009201,0.75626051902771,0.23977910053730012],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2375296950340271},{"x":0.75126051902771,"y":0.2375296950340271},{"x":0.75126051902771,"y":0.255344420671463},{"x":0.7142857313156128,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9910879135131836,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7142857313156128,0.2375296950340271,0.75126051902771,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.255344420671463},{"x":0.680672287940979,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.997008204460144,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.680672287940979,0.2375296950340271,0.7058823704719543,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.2375296950340271},{"x":0.680672287940979,"y":0.2375296950340271},{"x":0.680672287940979,"y":0.255344420671463},{"x":0.6756302714347839,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9916813969612122,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6756302714347839,0.2375296950340271,0.680672287940979,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2375296950340271},{"x":0.6672269105911255,"y":0.255344420671463},{"x":0.6016806960105896,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9880685806274414,"dir":"rtl","str":"نئولیبرالیسم","boundary":[0.6016806960105896,0.2375296950340271,0.6672269105911255,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5932773351669312,"y":0.255344420671463},{"x":0.5882353186607361,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9925101399421692,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.2375296950340271,0.5932773351669312,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5798319578170776,"y":0.255344420671463},{"x":0.5445378422737122,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.8890236616134644,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5445378422737122,0.2375296950340271,0.5798319578170776,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5361344814300537,"y":0.255344420671463},{"x":0.5142857432365417,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9929221272468567,"dir":"rtl","str":"برون","boundary":[0.5142857432365417,0.2375296950340271,0.5361344814300537,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2375296950340271},{"x":0.5042017102241516,"y":0.255344420671463},{"x":0.4907563030719757,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.976507306098938,"dir":"rtl","str":"گرا","boundary":[0.4907563030719757,0.2375296950340271,0.5042017102241516,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7478991746902466,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7478991746902466,"y":0.27909737825393677},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9809359908103943,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7260504364967346,0.26603326201438904,0.7478991746902466,0.27909737825393677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7193277478218079,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7193277478218079,"y":0.27909737825393677},{"x":0.6991596817970276,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9780102968215942,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6991596817970276,0.26603326201438904,0.7193277478218079,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2375296950340271},{"x":0.75126051902771,"y":0.2375296950340271},{"x":0.75126051902771,"y":0.27909737825393677},{"x":0.4907563030719757,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.9753330945968628,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.2305296950340271,0.75626051902771,0.2860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31116390228271484},{"x":0.7663865685462952,"y":0.31116390228271484}]},"confidence":0.9493788480758667,"dir":"rtl","str":"۱۲","boundary":[0.7663865685462952,0.29334917664527893,0.7831932902336121,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7613445520401001,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7613445520401001,"y":0.31116390228271484},{"x":0.729411780834198,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9185150265693665,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.729411780834198,0.29334917664527893,0.7613445520401001,0.31116390228271484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7176470756530762,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9898684620857239,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6840336322784424,0.29334917664527893,0.7176470756530762,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6739495992660522,"y":0.29334917664527893},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3099762499332428},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9936467409133911,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6638655662536621,0.29334917664527893,0.6739495992660522,0.3099762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30878859758377075},{"x":0.63193279504776,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.99550861120224,"dir":"rtl","str":"شرق","boundary":[0.63193279504776,0.2921615242958069,0.6504201889038086,0.30878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6184874176979065,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6184874176979065,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5932773351669312,"y":0.30878859758377075}]},"confidence":0.9495561718940735,"dir":"rtl","str":"آسیا","boundary":[0.5932773351669312,0.2921615242958069,0.6184874176979065,0.30878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7831932902336121,"y":0.29334917664527893},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31116390228271484},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.9625104069709778,"dir":"ltr","boundary":[0.5882773351669311,0.2851615242958069,0.7881932902336121,0.31816390228271485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.31828978657722473},{"x":0.75126051902771,"y":0.31828978657722473},{"x":0.75126051902771,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7260504364967346,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9928880333900452,"dir":"rtl","str":"نسل","boundary":[0.7260504364967346,0.31828978657722473,0.75126051902771,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7193277478218079,"y":0.31828978657722473},{"x":0.7193277478218079,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9939930438995361,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7008403539657593,0.31828978657722473,0.7193277478218079,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6941176652908325,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6352941393852234,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9943281412124634,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.6352941393852234,0.31828978657722473,0.6941176652908325,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6268907785415649,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6268907785415649,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9933117628097534,"dir":"rtl","str":"تازه","boundary":[0.6084033846855164,0.31828978657722473,0.6268907785415649,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6000000238418579,"y":0.31828978657722473},{"x":0.6000000238418579,"y":0.33372920751571655},{"x":0.561344563961029,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9848113059997559,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.561344563961029,0.31828978657722473,0.6000000238418579,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5579832196235657,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5579832196235657,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5361344814300537,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.8766347169876099,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5361344814300537,0.31828978657722473,0.5579832196235657,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5277311205863953,"y":0.31828978657722473},{"x":0.5277311205863953,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5008403658866882,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9932392835617065,"dir":"rtl","str":"شرق","boundary":[0.5008403658866882,0.31828978657722473,0.5277311205863953,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4941176474094391,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4941176474094391,"y":0.33372920751571655},{"x":0.47058823704719543,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9407712817192078,"dir":"rtl","str":"آسیا","boundary":[0.47058823704719543,0.31828978657722473,0.4941176474094391,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4638655483722687,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4638655483722687,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4588235318660736,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9537658095359802,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4588235318660736,0.31828978657722473,0.4638655483722687,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4571428596973419,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4571428596973419,"y":0.33372920751571655},{"x":0.43865546584129333,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.7999556064605713,"dir":"rtl","str":"کره","boundary":[0.43865546584129333,0.31828978657722473,0.4571428596973419,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4319327771663666,"y":0.31828978657722473},{"x":0.4319327771663666,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3949579894542694,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9920485019683838,"dir":"rtl","str":"جنوبی","boundary":[0.3949579894542694,0.31828978657722473,0.4319327771663666,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.31828978657722473},{"x":0.38655462861061096,"y":0.31828978657722473},{"x":0.38655462861061096,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3798319399356842,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9937290549278259,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3798319399356842,0.31828978657722473,0.38655462861061096,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.31828978657722473},{"x":0.37310925126075745,"y":0.31828978657722473},{"x":0.37310925126075745,"y":0.33372920751571655},{"x":0.34285715222358704,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9901068210601807,"dir":"rtl","str":"تایوان","boundary":[0.34285715222358704,0.31828978657722473,0.37310925126075745,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.31828978657722473},{"x":0.33949580788612366,"y":0.31828978657722473},{"x":0.33949580788612366,"y":0.33372920751571655},{"x":0.3344537913799286,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.976788341999054,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3344537913799286,0.31828978657722473,0.33949580788612366,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3420427441596985},{"x":0.75126051902771,"y":0.3420427441596985},{"x":0.75126051902771,"y":0.3598574697971344},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9949787259101868,"dir":"rtl","str":"نسل","boundary":[0.7277311086654663,0.3420427441596985,0.75126051902771,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3420427441596985},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3598574697971344},{"x":0.702521026134491,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9965300559997559,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.702521026134491,0.3420427441596985,0.7210084199905396,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6957983374595642,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9932749271392822,"dir":"rtl","str":"کشورهای","boundary":[0.6386554837226868,0.3420427441596985,0.6957983374595642,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3420427441596985},{"x":0.63193279504776,"y":0.3420427441596985},{"x":0.63193279504776,"y":0.3598574697971344},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9892740249633789,"dir":"rtl","str":"تازه","boundary":[0.6134454011917114,0.3420427441596985,0.63193279504776,0.3598574697971344]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3420427441596985},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5731092691421509,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9832438826560974,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5731092691421509,0.3420427441596985,0.6033613681793213,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3420427441596985},{"x":0.5647059082984924,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5428571701049805,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.8651862740516663,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5428571701049805,0.3420427441596985,0.5647059082984924,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5378151535987854,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35866984724998474},{"x":0.5109243988990784,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.991560697555542,"dir":"rtl","str":"شرق","boundary":[0.5109243988990784,0.34085512161254883,0.5378151535987854,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5042017102241516,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5042017102241516,"y":0.35866984724998474},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9559452533721924,"dir":"rtl","str":"آسیا","boundary":[0.48235294222831726,0.34085512161254883,0.5042017102241516,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4756302535533905,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4722689092159271,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9876071214675903,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4722689092159271,0.34085512161254883,0.4756302535533905,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.34085512161254883},{"x":0.46890756487846375,"y":0.34085512161254883},{"x":0.46890756487846375,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4436974823474884,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9894732236862183,"dir":"rtl","str":"مالزی","boundary":[0.4436974823474884,0.34085512161254883,0.46890756487846375,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.34085512161254883},{"x":0.440336138010025,"y":0.34085512161254883},{"x":0.440336138010025,"y":0.35866984724998474},{"x":0.43529412150382996,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9889094233512878,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43529412150382996,0.34085512161254883,0.440336138010025,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4285714328289032,"y":0.34085512161254883},{"x":0.4285714328289032,"y":0.35866984724998474},{"x":0.4000000059604645,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.988882839679718,"dir":"rtl","str":"تایلند","boundary":[0.4000000059604645,0.34085512161254883,0.4285714328289032,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3983193337917328,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3983193337917328,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3949579894542694,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9841362833976746,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3949579894542694,0.34085512161254883,0.3983193337917328,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.34085512161254883},{"x":0.38823530077934265,"y":0.34085512161254883},{"x":0.38823530077934265,"y":0.35866984724998474},{"x":0.3495798408985138,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9923369288444519,"dir":"rtl","str":"اندونزی","boundary":[0.3495798408985138,0.34085512161254883,0.38823530077934265,0.35866984724998474]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3445378243923187,"y":0.34085512161254883},{"x":0.3445378243923187,"y":0.35866984724998474},{"x":0.33781513571739197,"y":0.35866984724998474}]},"confidence":0.9765397310256958,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.33781513571739197,0.34085512161254883,0.3445378243923187,0.35866984724998474]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.31828978657722473},{"x":0.75126051902771,"y":0.31828978657722473},{"x":0.75126051902771,"y":0.36104512214660645},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3598574697971344}]},"confidence":0.9745144248008728,"dir":"ltr","boundary":[0.3294537913799286,0.3112897865772247,0.75626051902771,0.36804512214660645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3693586587905884},{"x":0.75126051902771,"y":0.3681710362434387},{"x":0.75126051902771,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38123515248298645}]},"confidence":0.9890426993370056,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.7193277478218079,0.3693586587905884,0.75126051902771,0.3800475001335144]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3693586587905884},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9831738471984863,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.6873949766159058,0.3705463111400604,0.7126050591468811,0.38123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.3705463111400604},{"x":0.75126051902771,"y":0.3681710362434387},{"x":0.75126051902771,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3824228048324585}]},"confidence":0.9865275025367737,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.3635463111400604,0.75626051902771,0.3870475001335144],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.39073634147644043},{"x":0.75126051902771,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4049881100654602},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9824590682983398,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7327731251716614,0.39073634147644043,0.7495798468589783,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3895486891269684},{"x":0.7310924530029297,"y":0.39073634147644043},{"x":0.729411780834198,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4049881100654602}]},"confidence":0.9763162732124329,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.6957983374595642,0.3895486891269684,0.729411780834198,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9846692085266113,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6605042219161987,0.3895486891269684,0.6873949766159058,0.4049881100654602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3895486891269684},{"x":0.6521008610725403,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9625759720802307,"dir":"rtl","str":"یوآن","boundary":[0.6285714507102966,0.3895486891269684,0.6521008610725403,0.40380048751831055]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3895486891269684},{"x":0.75126051902771,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7495798468589783,"y":0.4049881100654602},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9755991101264954,"dir":"ltr","boundary":[0.6235714507102966,0.3825486891269684,0.7545798468589783,0.4119881100654602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4180522561073303},{"x":0.75126051902771,"y":0.4180522561073303},{"x":0.75126051902771,"y":0.4299287497997284},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.985559344291687,"dir":"rtl","str":"جمع","boundary":[0.7243697643280029,0.4180522561073303,0.75126051902771,0.4299287497997284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4180522561073303},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9785196781158447,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6924369931221008,0.4180522561073303,0.7210084199905396,0.4299287497997284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4180522561073303},{"x":0.75126051902771,"y":0.4180522561073303},{"x":0.75126051902771,"y":0.4299287497997284},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9815366864204407,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.4110522561073303,0.75626051902771,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7663865685462952,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.953360915184021,"dir":"rtl","str":"۱۳","boundary":[0.7663865685462952,0.4453681707382202,0.7848739624023438,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4619952440261841},{"x":0.7210084199905396,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9929383993148804,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.7210084199905396,0.4453681707382202,0.7613445520401001,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9946543574333191,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.6689075827598572,0.4453681707382202,0.7042016983032227,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4619952440261841},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.998046875,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.4453681707382202,0.6554622054100037,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4453681707382202},{"x":0.6386554837226868,"y":0.4619952440261841},{"x":0.605042040348053,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9137628078460693,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.605042040348053,0.4453681707382202,0.6386554837226868,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9887142777442932,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5495798587799072,0.4453681707382202,0.5949580073356628,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4453681707382202},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4619952440261841},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9506540298461914,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5327731370925903,0.4453681707382202,0.5361344814300537,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.4453681707382202},{"x":0.529411792755127,"y":0.4453681707382202},{"x":0.529411792755127,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9883652329444885,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.4924369752407074,0.4453681707382202,0.529411792755127,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4453681707382202},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4453681707382202},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4619952440261841},{"x":0.4436974823474884,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9904589653015137,"dir":"rtl","str":"موردی","boundary":[0.4436974823474884,0.4453681707382202,0.48067227005958557,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4453681707382202},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4453681707382202},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4619952440261841},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9503602981567383,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.43361344933509827,0.4453681707382202,0.43697479367256165,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4453681707382202},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4453681707382202},{"x":0.42352941632270813,"y":0.4619952440261841},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9898523688316345,"dir":"rtl","str":"جمهوری","boundary":[0.3781512677669525,0.4453681707382202,0.42352941632270813,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4453681707382202},{"x":0.364705890417099,"y":0.4453681707382202},{"x":0.364705890417099,"y":0.4619952440261841},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9899483323097229,"dir":"rtl","str":"اسلامی","boundary":[0.32773110270500183,0.4453681707382202,0.364705890417099,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4453681707382202},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2857142984867096,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9940083026885986,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.2857142984867096,0.4453681707382202,0.3126050531864166,0.4619952440261841]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4453681707382202},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4619952440261841},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9533672332763672,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.27899160981178284,0.4453681707382202,0.2823529541492462,0.4619952440261841]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4453681707382202},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4619952440261841},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4619952440261841}]},"confidence":0.9805435538291931,"dir":"ltr","boundary":[0.27399160981178283,0.4383681707382202,0.7898739624023438,0.4689952440261841],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.4726840853691101},{"x":0.75126051902771,"y":0.4726840853691101},{"x":0.75126051902771,"y":0.4845605790615082},{"x":0.707563042640686,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9930156469345093,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.707563042640686,0.4726840853691101,0.75126051902771,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9908004999160767,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.6554622054100037,0.4726840853691101,0.6991596817970276,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9928870797157288,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6420168280601501,0.4726840853691101,0.6487395167350769,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4845605790615082},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.8892262578010559,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6000000238418579,0.4726840853691101,0.6352941393852234,0.4845605790615082]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9919443130493164,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.5428571701049805,0.4726840853691101,0.5915966629981995,0.4845605790615082]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4726840853691101},{"x":0.75126051902771,"y":0.4726840853691101},{"x":0.75126051902771,"y":0.4845605790615082},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4845605790615082}]},"confidence":0.9696395397186279,"dir":"ltr","boundary":[0.5378571701049805,0.4656840853691101,0.75626051902771,0.4915605790615082],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.49406176805496216},{"x":0.75126051902771,"y":0.49406176805496216},{"x":0.75126051902771,"y":0.5095011591911316},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9898446202278137,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7142857313156128,0.49406176805496216,0.75126051902771,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.49406176805496216},{"x":0.707563042640686,"y":0.49406176805496216},{"x":0.707563042640686,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9892173409461975,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.6773109436035156,0.49406176805496216,0.707563042640686,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6689075827598572,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5095011591911316},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9941792488098145,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6336134672164917,0.49406176805496216,0.6689075827598572,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6252101063728333,"y":0.49406176805496216},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9844900965690613,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.5865546464920044,0.49406176805496216,0.6252101063728333,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5798319578170776,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9814646244049072,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5647059082984924,0.49406176805496216,0.5798319578170776,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.49406176805496216},{"x":0.561344563961029,"y":0.49406176805496216},{"x":0.561344563961029,"y":0.5095011591911316},{"x":0.534453809261322,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9872919321060181,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.534453809261322,0.49406176805496216,0.561344563961029,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5226891040802002,"y":0.49406176805496216},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5095011591911316},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9932042360305786,"dir":"rtl","str":"پس","boundary":[0.5008403658866882,0.49406176805496216,0.5226891040802002,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4941176474094391,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5095011591911316},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9970802068710327,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.48571428656578064,0.49406176805496216,0.4941176474094391,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4773109257221222,"y":0.49406176805496216},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5095011591911316},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9967545866966248,"dir":"rtl","str":"جنگ","boundary":[0.4470588266849518,0.49406176805496216,0.4773109257221222,0.5095011591911316]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.49406176805496216},{"x":0.440336138010025,"y":0.49406176805496216},{"x":0.440336138010025,"y":0.5095011591911316},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.9853172302246094,"dir":"rtl","str":"سرد","boundary":[0.41848739981651306,0.49406176805496216,0.440336138010025,0.5095011591911316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.49406176805496216},{"x":0.75126051902771,"y":0.49406176805496216},{"x":0.75126051902771,"y":0.5095011591911316},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5095011591911316}]},"confidence":0.989506721496582,"dir":"ltr","boundary":[0.41348739981651306,0.48706176805496215,0.75626051902771,0.5165011591911316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.519002377986908},{"x":0.7495798468589783,"y":0.519002377986908},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5344418287277222},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9903936982154846,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.7142857313156128,0.519002377986908,0.7495798468589783,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.519002377986908},{"x":0.707563042640686,"y":0.519002377986908},{"x":0.707563042640686,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9951168894767761,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.6789916157722473,0.519002377986908,0.707563042640686,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.519002377986908},{"x":0.6722689270973206,"y":0.519002377986908},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9959279894828796,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6655462384223938,0.519002377986908,0.6722689270973206,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.519002377986908},{"x":0.658823549747467,"y":0.519002377986908},{"x":0.658823549747467,"y":0.5344418287277222},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9212740659713745,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6235294342041016,0.519002377986908,0.658823549747467,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.519002377986908},{"x":0.6168067455291748,"y":0.519002377986908},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.994094967842102,"dir":"rtl","str":"برون","boundary":[0.5915966629981995,0.519002377986908,0.6168067455291748,0.5344418287277222]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.519002377986908},{"x":0.583193302154541,"y":0.519002377986908},{"x":0.583193302154541,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.975997269153595,"dir":"rtl","str":"گرا","boundary":[0.5680672526359558,0.519002377986908,0.583193302154541,0.5344418287277222]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.519002377986908},{"x":0.7495798468589783,"y":0.519002377986908},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5344418287277222},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5344418287277222}]},"confidence":0.9735233187675476,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.512002377986908,0.7545798468589783,0.5414418287277222],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.912075400352478,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.7142857313156128,0.5439429879188538,0.7495798468589783,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5439429879188538},{"x":0.707563042640686,"y":0.5439429879188538},{"x":0.707563042640686,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9952715039253235,"dir":"rtl","str":"اقتصادی","boundary":[0.6571428775787354,0.5439429879188538,0.707563042640686,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9959499835968018,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6436975002288818,0.5439429879188538,0.6504201889038086,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5558194518089294},{"x":0.578151285648346,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9933421611785889,"dir":"rtl","str":"مشروعیت","boundary":[0.578151285648346,0.5439429879188538,0.6369748115539551,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5439429879188538},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5570071339607239},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9863884449005127,"dir":"rtl","str":"سیاسی","boundary":[0.5310924649238586,0.5439429879188538,0.5697479248046875,0.5570071339607239]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5439429879188538},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5570071339607239}]},"confidence":0.9763426184654236,"dir":"ltr","boundary":[0.5260924649238586,0.5369429879188538,0.7545798468589783,0.5628194518089294],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5665082931518555},{"x":0.75126051902771,"y":0.5665082931518555},{"x":0.75126051902771,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9874512553215027,"dir":"rtl","str":"استنتاج","boundary":[0.7126050591468811,0.5665082931518555,0.75126051902771,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5665082931518555},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9564862251281738,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7058823704719543,0.5665082931518555,0.7109243869781494,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.8882359266281128,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.6689075827598572,0.5665082931518555,0.6991596817970276,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9831480979919434,"dir":"rtl","str":"جهانی","boundary":[0.6252101063728333,0.5665082931518555,0.6621848940849304,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5665082931518555},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9950619339942932,"dir":"rtl","str":"شدن","boundary":[0.5915966629981995,0.5665082931518555,0.6184874176979065,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9913060069084167,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.5665082931518555,0.5915966629981995,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.994150698184967,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.5445378422737122,0.5665082931518555,0.5798319578170776,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9885121583938599,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5394958257675171,0.5665082931518555,0.5428571701049805,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5665082931518555},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5831353664398193},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.995336651802063,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.48739495873451233,0.5665082931518555,0.5310924649238586,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5665082931518555},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5665082931518555},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5831353664398193},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9828290343284607,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.43697479367256165,0.5665082931518555,0.48067227005958557,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5665082931518555},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9808785319328308,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4252100884914398,0.5665082931518555,0.4285714328289032,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.5665082931518555},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5665082931518555},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5831353664398193},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9551376700401306,"dir":"rtl","str":"سیکل","boundary":[0.38991597294807434,0.5665082931518555,0.42352941632270813,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9894319772720337,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.3663865625858307,0.5665082931518555,0.3815126121044159,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5665082931518555},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9872708916664124,"dir":"rtl","str":"افزا","boundary":[0.3462184965610504,0.5665082931518555,0.3663865625858307,0.5831353664398193]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5665082931518555},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5665082931518555},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5831353664398193},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9723096489906311,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.34117648005485535,0.5665082931518555,0.34285715222358704,0.5831353664398193]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.5665082931518555},{"x":0.75126051902771,"y":0.5665082931518555},{"x":0.75126051902771,"y":0.5831353664398193},{"x":0.34117648005485535,"y":0.5831353664398193}]},"confidence":0.9750767350196838,"dir":"ltr","boundary":[0.33617648005485534,0.5595082931518555,0.75626051902771,0.5901353664398193],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9890490770339966,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7226890921592712,0.5938242077827454,0.7495798468589783,0.6057007312774658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5938242077827454},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6057007312774658}]},"confidence":0.9890490770339966,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.5868242077827454,0.7545798468589783,0.6127007312774658],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6163895726203918},{"x":0.75126051902771,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.97816401720047,"dir":"rtl","str":"نمایه","boundary":[0.7226890921592712,0.6187648177146912,0.75126051902771,0.6270784139633179]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6163895726203918},{"x":0.75126051902771,"y":0.6270784139633179},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.97816401720047,"dir":"ltr","boundary":[0.7176890921592712,0.6117648177146912,0.75626051902771,0.6340784139633179],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8479809761047363},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9764747023582458,"str":"شش","boundary":[0.48739495873451233,0.8384798169136047,0.5126050710678101,0.8479809761047363]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.8384798169136047},{"x":0.5109243988990784,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8479809761047363},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8491686582565308}]},"confidence":0.9764747023582458,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.8314798169136047,0.5176050710678101,0.8549809761047363],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1876484602689743},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9763168096542358,"str":"صفحه","boundary":[0.21680672466754913,0.18883609771728516,0.2521008551120758,0.20190024375915527]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.18883609771728516},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1876484602689743},{"x":0.2521008551120758,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21680672466754913,"y":0.20308788120746613}]},"confidence":0.9763168096542358,"dir":"ltr","boundary":[0.21180672466754913,0.18183609771728515,0.2571008551120758,0.20890024375915528],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505},{"x":0.2369747906923294,"y":0.21615201234817505},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22446556389331818},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9057253003120422,"str":"۱۹۸","boundary":[0.21512605249881744,0.21615201234817505,0.2369747906923294,0.22446556389331818]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.21615201234817505},{"x":0.2369747906923294,"y":0.21615201234817505},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22446556389331818},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9057253003120422,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.20915201234817504,0.2419747906923294,0.23146556389331818],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9021693468093872,"str":"۲۰۸","boundary":[0.21512605249881744,0.2969121038913727,0.2386554628610611,0.30403801798820496]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2386554628610611,"y":0.2969121038913727},{"x":0.2386554628610611,"y":0.30403801798820496},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30403801798820496}]},"confidence":0.9021693468093872,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2899121038913727,0.2436554628610611,0.31103801798820496],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.6692302227020264,"str":"۲۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.3206650912761688,0.2386554628610611,0.32897862792015076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3206650912761688},{"x":0.2386554628610611,"y":0.32897862792015076},{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076}]},"confidence":0.6692302227020264,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3136650912761688,0.2436554628610611,0.33597862792015076],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9512096643447876,"str":"۲۲۵","boundary":[0.21512605249881744,0.3681710362434387,0.2386554628610611,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2386554628610611,"y":0.3681710362434387},{"x":0.2386554628610611,"y":0.37648457288742065},{"x":0.21512605249881744,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9512096643447876,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3611710362434387,0.2436554628610611,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9676694869995117,"str":"۲۴۶","boundary":[0.21512605249881744,0.3919239938259125,0.2369747906923294,0.40142518281936646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3919239938259125},{"x":0.2369747906923294,"y":0.40142518281936646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40142518281936646}]},"confidence":0.9676694869995117,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38492399382591247,0.2419747906923294,0.40842518281936646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.8919793367385864,"str":"۲۴۹","boundary":[0.21512605249881744,0.41567695140838623,0.2369747906923294,0.4251781404018402]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4251781404018402},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.8919793367385864,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4086769514083862,0.2419747906923294,0.4321781404018402],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45605701208114624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9305266737937927,"str":"۲۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.44893112778663635,0.2369747906923294,0.45605701208114624]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2369747906923294,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2369747906923294,"y":0.45605701208114624},{"x":0.21512605249881744,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9305266737937927,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.44193112778663635,0.2419747906923294,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9484207630157471,"str":"۲۵۴","boundary":[0.21512605249881744,0.4726840853691101,0.2369747906923294,0.48099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4726840853691101},{"x":0.2369747906923294,"y":0.48099762201309204},{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204}]},"confidence":0.9484207630157471,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4656840853691101,0.2419747906923294,0.48799762201309205],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49406176805496216},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.961907148361206,"str":"۲۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.49406176805496216,0.23529411852359772,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49406176805496216},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49406176805496216},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5059382319450378},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.961907148361206,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.48706176805496215,0.24029411852359772,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.521377682685852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9662006497383118,"str":"۲۶۲","boundary":[0.21512605249881744,0.521377682685852,0.2369747906923294,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.521377682685852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.521377682685852},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5285035371780396},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.9662006497383118,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.514377682685852,0.2419747906923294,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.97417813539505,"str":"۲۶۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5439429879188538,0.2369747906923294,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5439429879188538},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5522565245628357},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.97417813539505,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5369429879188538,0.2419747906923294,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9804902672767639,"str":"۲۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5688835978507996,0.2369747906923294,0.5760095119476318]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5688835978507996},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5760095119476318},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5760095119476318}]},"confidence":0.9804902672767639,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5618835978507996,0.2419747906923294,0.5830095119476318],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9386011362075806,"str":"۲۷۰","boundary":[0.21512605249881744,0.5926365852355957,0.23529411852359772,0.6009501218795776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5926365852355957},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6009501218795776},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9386011362075806,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5856365852355957,0.24029411852359772,0.6079501218795776],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.8685880899429321,"str":"۲۸۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6175771951675415,0.2369747906923294,0.6258907318115234]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6175771951675415},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6258907318115234},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6258907318115234}]},"confidence":0.8685880899429321,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6105771951675415,0.2419747906923294,0.6328907318115234],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/wDfSnIqnGphxfIwa-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/xDhyPrnsZvLBwMKM.jpg","blurred":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/VxlarBcKGJliACoa.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0004430492875694945,0.998666831417244,0.9989874041907295]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9770632982254028,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7411764860153198,0.3800475001335144,0.7831932902336121,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7411764860153198,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9770632982254028,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.3730475001335144,0.7881932902336121,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9918645620346069,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.7478991746902466,0.40617576241493225,0.7848739624023438,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7411764860153198,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9721919298171997,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7210084199905396,0.40617576241493225,0.7411764860153198,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7176470756530762,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7176470756530762,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9792987704277039,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6857143044471741,0.40617576241493225,0.7176470756530762,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6773109436035156,"y":0.40617576241493225},{"x":0.6773109436035156,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6403361558914185,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.864263653755188,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6403361558914185,0.40617576241493225,0.6773109436035156,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.40617576241493225},{"x":0.63193279504776,"y":0.40617576241493225},{"x":0.63193279504776,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5983193516731262,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.99463951587677,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.5983193516731262,0.40617576241493225,0.63193279504776,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5899159908294678,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5899159908294678,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5210084319114685,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9943345189094543,"dir":"rtl","str":"کارگزارانی","boundary":[0.5210084319114685,0.40617576241493225,0.5899159908294678,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5126050710678101,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5126050710678101,"y":0.42161521315574646},{"x":0.48235294222831726,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9969079494476318,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.48235294222831726,0.40617576241493225,0.5126050710678101,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4756302535533905,"y":0.40617576241493225},{"x":0.4756302535533905,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4605042040348053,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9966398477554321,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4605042040348053,0.40617576241493225,0.4756302535533905,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.40617576241493225},{"x":0.45210084319114685,"y":0.40617576241493225},{"x":0.45210084319114685,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4436974823474884,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9978091716766357,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4436974823474884,0.40617576241493225,0.45210084319114685,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.40617576241493225},{"x":0.43529412150382996,"y":0.40617576241493225},{"x":0.43529412150382996,"y":0.42161521315574646},{"x":0.3764705955982208,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9932947754859924,"dir":"rtl","str":"نمایندگی","boundary":[0.3764705955982208,0.40617576241493225,0.43529412150382996,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3680672347545624,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3680672347545624,"y":0.42161521315574646},{"x":0.35798320174217224,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9980597496032715,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.35798320174217224,0.40617576241493225,0.3680672347545624,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3495798408985138,"y":0.40617576241493225},{"x":0.3495798408985138,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2873949706554413,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9923154711723328,"dir":"rtl","str":"دولتهای","boundary":[0.2873949706554413,0.40617576241493225,0.3495798408985138,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.40617576241493225},{"x":0.27899160981178284,"y":0.40617576241493225},{"x":0.27899160981178284,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2521008551120758,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9917593598365784,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.2521008551120758,0.40617576241493225,0.27899160981178284,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.40617576241493225},{"x":0.24369747936725616,"y":0.40617576241493225},{"x":0.24369747936725616,"y":0.42161521315574646},{"x":0.2369747906923294,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.989348828792572,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2369747906923294,0.40617576241493225,0.24369747936725616,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.40617576241493225},{"x":0.22857142984867096,"y":0.42161521315574646},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9913957715034485,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.40617576241493225,0.22857142984867096,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44418051838874817},{"x":0.7478991746902466,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9870428442955017,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.7478991746902466,0.4251781404018402,0.7831932902336121,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4251781404018402},{"x":0.7378151416778564,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6873949766159058,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9786955714225769,"dir":"rtl","str":"برآوردن","boundary":[0.6873949766159058,0.4251781404018402,0.7378151416778564,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6739495992660522,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6453781723976135,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9880470037460327,"dir":"rtl","str":"منافع","boundary":[0.6453781723976135,0.4251781404018402,0.6739495992660522,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4251781404018402},{"x":0.63193279504776,"y":0.4251781404018402},{"x":0.63193279504776,"y":0.44418051838874817},{"x":0.6134454011917114,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9890426397323608,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6134454011917114,0.4251781404018402,0.63193279504776,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4251781404018402},{"x":0.6016806960105896,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5731092691421509,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9867159128189087,"dir":"rtl","str":"اقدام","boundary":[0.5731092691421509,0.4251781404018402,0.6016806960105896,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4251781404018402},{"x":0.561344563961029,"y":0.4251781404018402},{"x":0.561344563961029,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5445378422737122,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9784245491027832,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5445378422737122,0.4251781404018402,0.561344563961029,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5411764979362488,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5411764979362488,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5176470875740051,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9820376634597778,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.5176470875740051,0.4251781404018402,0.5411764979362488,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5142857432365417,"y":0.44418051838874817},{"x":0.5126050710678101,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9704937934875488,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5126050710678101,0.4251781404018402,0.5142857432365417,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5008403658866882,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4756302535533905,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9923518896102905,"dir":"rtl","str":"طبق","boundary":[0.4756302535533905,0.4251781404018402,0.5008403658866882,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4638655483722687,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4453781545162201,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.986919641494751,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4453781545162201,0.4251781404018402,0.4638655483722687,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4251781404018402},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4251781404018402},{"x":0.43361344933509827,"y":0.44418051838874817},{"x":0.4000000059604645,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9850947260856628,"dir":"rtl","str":"تعریف","boundary":[0.4000000059604645,0.4251781404018402,0.43361344933509827,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3932773172855377,"y":0.44418051838874817},{"x":0.3848739564418793,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9678430557250977,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3848739564418793,0.4251781404018402,0.3932773172855377,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.4251781404018402},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4251781404018402},{"x":0.37310925126075745,"y":0.44418051838874817},{"x":0.33781513571739197,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9910467267036438,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.33781513571739197,0.4251781404018402,0.37310925126075745,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.4251781404018402},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4251781404018402},{"x":0.32773110270500183,"y":0.44418051838874817},{"x":0.30924370884895325,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9443744421005249,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.30924370884895325,0.4251781404018402,0.32773110270500183,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3042016923427582,"y":0.44418051838874817},{"x":0.27563026547431946,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.9816591143608093,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.27563026547431946,0.4251781404018402,0.3042016923427582,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4251781404018402},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4251781404018402},{"x":0.26050421595573425,"y":0.44418051838874817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.44418051838874817}]},"confidence":0.909010648727417,"dir":"rtl","str":"محیطی","boundary":[0.21512605249881744,0.4251781404018402,0.26050421595573425,0.44418051838874817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4643705487251282},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9911099076271057,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.7310924530029297,0.44893112778663635,0.7848739624023438,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7176470756530762,"y":0.44893112778663635},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9950000643730164,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6890756487846375,0.44893112778663635,0.7176470756530762,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6773109436035156,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9879490733146667,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.44893112778663635,0.6773109436035156,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.44893112778663635},{"x":0.658823549747467,"y":0.44893112778663635},{"x":0.658823549747467,"y":0.4643705487251282},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9905749559402466,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.6134454011917114,0.44893112778663635,0.658823549747467,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6016806960105896,"y":0.44893112778663635},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5680672526359558,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9878567457199097,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.5680672526359558,0.44893112778663635,0.6016806960105896,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5647059082984924,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4643705487251282},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9813871383666992,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5394958257675171,0.44893112778663635,0.5647059082984924,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5277311205863953,"y":0.44893112778663635},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9946034550666809,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.4924369752407074,0.44893112778663635,0.5277311205863953,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4789915978908539,"y":0.44893112778663635},{"x":0.4789915978908539,"y":0.4643705487251282},{"x":0.4739495813846588,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.980889081954956,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4739495813846588,0.44893112778663635,0.4789915978908539,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.44893112778663635},{"x":0.462184876203537,"y":0.44893112778663635},{"x":0.462184876203537,"y":0.4643705487251282},{"x":0.44873949885368347,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.991020679473877,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.44873949885368347,0.44893112778663635,0.462184876203537,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.44893112778663635},{"x":0.43697479367256165,"y":0.44893112778663635},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4643705487251282},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9862282276153564,"dir":"rtl","str":"همانند","boundary":[0.3966386616230011,0.44893112778663635,0.43697479367256165,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3848739564418793,"y":0.44893112778663635},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4643705487251282},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9856921434402466,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.35462185740470886,0.44893112778663635,0.3848739564418793,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.44893112778663635},{"x":0.34285715222358704,"y":0.44893112778663635},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4643705487251282},{"x":0.30924370884895325,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9890756607055664,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.30924370884895325,0.44893112778663635,0.34285715222358704,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.44893112778663635},{"x":0.30588236451148987,"y":0.44893112778663635},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4643705487251282},{"x":0.2823529541492462,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9756033420562744,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2823529541492462,0.44893112778663635,0.30588236451148987,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2705882489681244,"y":0.44893112778663635},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4643705487251282},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4643705487251282}]},"confidence":0.9849692583084106,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.21512605249881744,0.44893112778663635,0.2705882489681244,0.4643705487251282]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7848739624023438,"y":0.489311158657074},{"x":0.7495798468589783,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9904525876045227,"dir":"rtl","str":"دارای","boundary":[0.7495798468589783,0.47149643301963806,0.7848739624023438,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7394958138465881,"y":0.47149643301963806},{"x":0.7394958138465881,"y":0.489311158657074},{"x":0.6840336322784424,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9862277507781982,"dir":"rtl","str":"پیچیدگی","boundary":[0.6840336322784424,0.47149643301963806,0.7394958138465881,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.47149643301963806},{"x":0.680672287940979,"y":0.47149643301963806},{"x":0.680672287940979,"y":0.489311158657074},{"x":0.6554622054100037,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9836564064025879,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6554622054100037,0.47149643301963806,0.680672287940979,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47149643301963806},{"x":0.6453781723976135,"y":0.489311158657074},{"x":0.6084033846855164,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9854506850242615,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.6084033846855164,0.47149643301963806,0.6453781723976135,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5983193516731262,"y":0.489311158657074},{"x":0.5630252361297607,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9905957579612732,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.5630252361297607,0.47149643301963806,0.5983193516731262,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5596638917922974,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5596638917922974,"y":0.489311158657074},{"x":0.556302547454834,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9819439053535461,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.556302547454834,0.47149643301963806,0.5596638917922974,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5445378422737122,"y":0.47149643301963806},{"x":0.5445378422737122,"y":0.489311158657074},{"x":0.5176470875740051,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9931153059005737,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5176470875740051,0.47149643301963806,0.5445378422737122,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.47149643301963806},{"x":0.507563054561615,"y":0.47149643301963806},{"x":0.507563054561615,"y":0.489311158657074},{"x":0.4789915978908539,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.991455614566803,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.4789915978908539,0.47149643301963806,0.507563054561615,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.47149643301963806},{"x":0.46890756487846375,"y":0.47149643301963806},{"x":0.46890756487846375,"y":0.489311158657074},{"x":0.45042017102241516,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9875257611274719,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.45042017102241516,0.47149643301963806,0.46890756487846375,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.47149643301963806},{"x":0.43865546584129333,"y":0.47149643301963806},{"x":0.43865546584129333,"y":0.489311158657074},{"x":0.3680672347545624,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9809842109680176,"dir":"rtl","str":"پیچیدگیها","boundary":[0.3680672347545624,0.47149643301963806,0.43865546584129333,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3680672347545624,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3680672347545624,"y":0.489311158657074},{"x":0.364705890417099,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9509822726249695,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.364705890417099,0.47149643301963806,0.3680672347545624,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.47149643301963806},{"x":0.35462185740470886,"y":0.47149643301963806},{"x":0.35462185740470886,"y":0.489311158657074},{"x":0.3445378243923187,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9931516051292419,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3445378243923187,0.47149643301963806,0.35462185740470886,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3344537913799286,"y":0.47149643301963806},{"x":0.3344537913799286,"y":0.489311158657074},{"x":0.2806722819805145,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9950703978538513,"dir":"rtl","str":"استخراج","boundary":[0.2806722819805145,0.47149643301963806,0.3344537913799286,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2705882489681244,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2705882489681244,"y":0.489311158657074},{"x":0.23193277418613434,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9881075620651245,"dir":"rtl","str":"الگوها","boundary":[0.23193277418613434,0.47149643301963806,0.2705882489681244,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2218487411737442,"y":0.47149643301963806},{"x":0.2218487411737442,"y":0.489311158657074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9251755475997925,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.47149643301963806,0.2218487411737442,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7848739624023438,"y":0.510688841342926},{"x":0.7344537973403931,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9848378896713257,"dir":"rtl","str":"قواعدی","boundary":[0.7344537973403931,0.4928741157054901,0.7848739624023438,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4928741157054901},{"x":0.7260504364967346,"y":0.510688841342926},{"x":0.7126050591468811,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9903173446655273,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7126050591468811,0.4928741157054901,0.7260504364967346,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4928741157054901},{"x":0.702521026134491,"y":0.4928741157054901},{"x":0.702521026134491,"y":0.510688841342926},{"x":0.6621848940849304,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9915454387664795,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.6621848940849304,0.4928741157054901,0.702521026134491,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6521008610725403,"y":0.510688841342926},{"x":0.6184874176979065,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9822174906730652,"dir":"rtl","str":"تعمیم","boundary":[0.6184874176979065,0.4928741157054901,0.6521008610725403,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6084033846855164,"y":0.510688841342926},{"x":0.5747899413108826,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9929969906806946,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.5747899413108826,0.4928741157054901,0.6084033846855164,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5647059082984924,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5647059082984924,"y":0.510688841342926},{"x":0.5327731370925903,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9882325530052185,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.5327731370925903,0.4928741157054901,0.5647059082984924,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5226891040802002,"y":0.510688841342926},{"x":0.5159664154052734,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9935231804847717,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.4928741157054901,0.5226891040802002,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.4928741157054901},{"x":0.507563054561615,"y":0.4928741157054901},{"x":0.507563054561615,"y":0.510688841342926},{"x":0.46890756487846375,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9888172745704651,"dir":"rtl","str":"بتوانند","boundary":[0.46890756487846375,0.4928741157054901,0.507563054561615,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4928741157054901},{"x":0.4588235318660736,"y":0.510688841342926},{"x":0.4268907606601715,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9934324026107788,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.4268907606601715,0.4928741157054901,0.4588235318660736,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.4928741157054901},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4928741157054901},{"x":0.41680672764778137,"y":0.510688841342926},{"x":0.38655462861061096,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9066470265388489,"dir":"rtl","str":"نسبتاً","boundary":[0.38655462861061096,0.4928741157054901,0.41680672764778137,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3781512677669525,"y":0.510688841342926},{"x":0.34117648005485535,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9874527454376221,"dir":"rtl","str":"زیادی","boundary":[0.34117648005485535,0.4928741157054901,0.3781512677669525,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3310924470424652,"y":0.510688841342926},{"x":0.32268908619880676,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9900749921798706,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.32268908619880676,0.4928741157054901,0.3310924470424652,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4928741157054901},{"x":0.3126050531864166,"y":0.510688841342926},{"x":0.2554621994495392,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9875866770744324,"dir":"rtl","str":"نمایندگی","boundary":[0.2554621994495392,0.4928741157054901,0.3126050531864166,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.4928741157054901},{"x":0.24537815153598785,"y":0.4928741157054901},{"x":0.24537815153598785,"y":0.510688841342926},{"x":0.2218487411737442,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9877328872680664,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.2218487411737442,0.4928741157054901,0.24537815153598785,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4928741157054901},{"x":0.2201680690050125,"y":0.510688841342926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9543048143386841,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.4928741157054901,0.2201680690050125,0.510688841342926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9880944490432739,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.7647058963775635,0.5154394507408142,0.7848739624023438,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9894059300422668,"dir":"rtl","str":"داریم","boundary":[0.7226890921592712,0.5154394507408142,0.7546218633651733,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7210084199905396,"y":0.5332541465759277},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9498428702354431,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7176470756530762,0.5154394507408142,0.7210084199905396,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5154394507408142},{"x":0.707563042640686,"y":0.5154394507408142},{"x":0.707563042640686,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9861992597579956,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.6722689270973206,0.5154394507408142,0.707563042640686,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5332541465759277},{"x":0.63193279504776,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9350476264953613,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.63193279504776,0.5154394507408142,0.6605042219161987,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5154394507408142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9921720623970032,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.5865546464920044,0.5154394507408142,0.6218487620353699,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.980000376701355,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5596638917922974,0.5154394507408142,0.5747899413108826,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9832844138145447,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.5260504484176636,0.5154394507408142,0.5546218752861023,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5154394507408142},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9830719232559204,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4957983195781708,0.5154394507408142,0.5109243988990784,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5154394507408142},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5154394507408142},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9909427165985107,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.4420168101787567,0.5154394507408142,0.48571428656578064,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5154394507408142},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9860372543334961,"dir":"rtl","str":"شناسایی","boundary":[0.3798319399356842,0.5154394507408142,0.4319327771663666,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5154394507408142},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9867249727249146,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3495798408985138,0.5154394507408142,0.3680672347545624,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5154394507408142},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5154394507408142},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5332541465759277},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9910328984260559,"dir":"rtl","str":"الگوها","boundary":[0.3008403480052948,0.5154394507408142,0.33949580788612366,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5154394507408142},{"x":0.289075642824173,"y":0.5154394507408142},{"x":0.289075642824173,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9727830290794373,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2823529541492462,0.5154394507408142,0.289075642824173,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5332541465759277},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9915532469749451,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.2386554628610611,0.5154394507408142,0.2722689211368561,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5332541465759277},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.967857837677002,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.23361344635486603,0.5154394507408142,0.2369747906923294,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5154394507408142},{"x":0.2218487411737442,"y":0.5332541465759277},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9866276979446411,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.21512605249881744,0.5154394507408142,0.2218487411737442,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5546318292617798},{"x":0.75126051902771,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9821087121963501,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.75126051902771,0.5380047559738159,0.7848739624023438,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5546318292617798},{"x":0.707563042640686,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9907387495040894,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.707563042640686,0.5380047559738159,0.7394958138465881,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9852088093757629,"dir":"rtl","str":"پیوندهای","boundary":[0.6386554837226868,0.5380047559738159,0.6957983374595642,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9475660920143127,"dir":"rtl","str":"منطقی","boundary":[0.5882353186607361,0.5380047559738159,0.6268907785415649,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9636458158493042,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.5529412031173706,0.5380047559738159,0.5764706134796143,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5546318292617798},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9930374622344971,"dir":"rtl","str":"عوامل","boundary":[0.5025210380554199,0.5380047559738159,0.5411764979362488,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5546318292617798},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9850701093673706,"dir":"rtl","str":"مؤثر","boundary":[0.46554622054100037,0.5380047559738159,0.4924369752407074,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5380047559738159},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5380047559738159},{"x":0.45546218752861023,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.989695131778717,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4470588266849518,0.5380047559738159,0.45546218752861023,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5380047559738159},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5380047559738159},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9864302277565002,"dir":"rtl","str":"رویدادهای","boundary":[0.3680672347545624,0.5380047559738159,0.43697479367256165,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.5380047559738159},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5380047559738159},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5546318292617798},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9863518476486206,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.34285715222358704,0.5380047559738159,0.35798320174217224,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3361344635486603,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9754071235656738,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.3042016923427582,0.5380047559738159,0.3361344635486603,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5546318292617798},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9826122522354126,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27899160981178284,0.5380047559738159,0.2857142984867096,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5380047559738159},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5546318292617798},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9771127104759216,"dir":"rtl","str":"درنهایت","boundary":[0.21512605249881744,0.5380047559738159,0.2689075767993927,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9743542075157166,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7495798468589783,0.5581947565078735,0.7831932902336121,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5783848166465759},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9863492846488953,"dir":"rtl","str":"پردازی","boundary":[0.7042016983032227,0.5581947565078735,0.7462185025215149,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9936815500259399,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6873949766159058,0.5581947565078735,0.6941176652908325,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9847747087478638,"dir":"rtl","str":"مفهوم","boundary":[0.6436975002288818,0.5581947565078735,0.6773109436035156,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5581947565078735},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5783848166465759},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9843289256095886,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6084033846855164,0.5581947565078735,0.6403361558914185,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5783848166465759},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9859911203384399,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5647059082984924,0.5581947565078735,0.5932773351669312,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.5581947565078735},{"x":0.556302547454834,"y":0.5581947565078735},{"x":0.556302547454834,"y":0.5783848166465759},{"x":0.534453809261322,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9844267964363098,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.534453809261322,0.5581947565078735,0.556302547454834,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5581947565078735},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5783848166465759},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9912702441215515,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.48235294222831726,0.5581947565078735,0.5243697762489319,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5783848166465759},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9580187201499939,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.46722689270973206,0.5581947565078735,0.4789915978908539,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5783848166465759},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.987105131149292,"dir":"rtl","str":"آنهاست","boundary":[0.4117647111415863,0.5581947565078735,0.4588235318660736,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5581947565078735},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5783848166465759},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.8573815822601318,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.40672269463539124,0.5581947565078735,0.4100840389728546,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5783848166465759},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9910320043563843,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3815126121044159,0.5581947565078735,0.3966386616230011,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.5581947565078735},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5581947565078735},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5783848166465759},{"x":0.3462184965610504,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9940300583839417,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.3462184965610504,0.5581947565078735,0.37310925126075745,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.5581947565078735},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5581947565078735},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5783848166465759},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9865695238113403,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.3042016923427582,0.5581947565078735,0.33781513571739197,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5581947565078735},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5783848166465759},{"x":0.289075642824173,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9651838541030884,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.289075642824173,0.5581947565078735,0.3008403480052948,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5783848166465759},{"x":0.267226904630661,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9906008243560791,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.267226904630661,0.5581947565078735,0.2806722819805145,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5581947565078735},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5783848166465759},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759}]},"confidence":0.9924487471580505,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.21512605249881744,0.5581947565078735,0.2571428716182709,0.5783848166465759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9760660529136658,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.7529411911964417,0.5843230485916138,0.7831932902336121,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5843230485916138},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5985748171806335},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9724783301353455,"dir":"rtl","str":"منطقی","boundary":[0.7008403539657593,0.5843230485916138,0.7394958138465881,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9879788160324097,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6336134672164917,0.5843230485916138,0.6857143044471741,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.5843230485916138},{"x":0.63193279504776,"y":0.5843230485916138},{"x":0.63193279504776,"y":0.5985748171806335},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9635359644889832,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6168067455291748,0.5843230485916138,0.63193279504776,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5843230485916138},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9863167405128479,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5915966629981995,0.5843230485916138,0.6016806960105896,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9809558987617493,"dir":"rtl","str":"مفاهیم","boundary":[0.5394958257675171,0.5843230485916138,0.5798319578170776,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5843230485916138},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5985748171806335},{"x":0.489075630903244,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9891420602798462,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.489075630903244,0.5843230485916138,0.5243697762489319,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5843230485916138},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5843230485916138},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5985748171806335},{"x":0.48067227005958557,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9569690227508545,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48067227005958557,0.5843230485916138,0.48571428656578064,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5843230485916138},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5843230485916138},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5985748171806335},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9846457242965698,"dir":"rtl","str":"تصویر","boundary":[0.4252100884914398,0.5843230485916138,0.46722689270973206,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5843230485916138},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5985748171806335},{"x":0.37478992342948914,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9865351915359497,"dir":"rtl","str":"فشرده","boundary":[0.37478992342948914,0.5843230485916138,0.4117647111415863,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5843230485916138},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5843230485916138},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5985748171806335},{"x":0.35798320174217224,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9604418277740479,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.35798320174217224,0.5843230485916138,0.37142857909202576,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5843230485916138},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5843230485916138},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5985748171806335},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9885437488555908,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3327731192111969,0.5843230485916138,0.34285715222358704,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5843230485916138},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5985748171806335},{"x":0.29075631499290466,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9839163422584534,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.29075631499290466,0.5843230485916138,0.3193277418613434,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5843230485916138},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5843230485916138},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5985748171806335},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9792205095291138,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2689075767993927,0.5843230485916138,0.27563026547431946,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5843230485916138},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5843230485916138},{"x":0.2554621994495392,"y":0.5985748171806335},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5985748171806335}]},"confidence":0.9877358675003052,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.21512605249881744,0.5843230485916138,0.2554621994495392,0.5985748171806335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9897735118865967,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7529411911964417,0.6045130491256714,0.7831932902336121,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9804465174674988,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7159664034843445,0.6045130491256714,0.7495798468589783,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6045130491256714},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6211401224136353},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.966801643371582,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6991596817970276,0.6045130491256714,0.7058823704719543,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6211401224136353},{"x":0.658823549747467,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9881882667541504,"dir":"rtl","str":"وقوع","boundary":[0.658823549747467,0.6045130491256714,0.6890756487846375,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9803230166435242,"dir":"rtl","str":"پدیدهای","boundary":[0.5983193516731262,0.6045130491256714,0.6487395167350769,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9877803921699524,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.5512605309486389,0.6045130491256714,0.5882353186607361,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9785893559455872,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5327731370925903,0.6045130491256714,0.5411764979362488,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6211401224136353},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9778193831443787,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.49915966391563416,0.6045130491256714,0.5226891040802002,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6045130491256714},{"x":0.489075630903244,"y":0.6045130491256714},{"x":0.489075630903244,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.989848256111145,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4722689092159271,0.6045130491256714,0.489075630903244,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6045130491256714},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6045130491256714},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6211401224136353},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9908730983734131,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.4436974823474884,0.6045130491256714,0.46890756487846375,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6045130491256714},{"x":0.440336138010025,"y":0.6045130491256714},{"x":0.440336138010025,"y":0.6211401224136353},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9722573161125183,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.6045130491256714,0.440336138010025,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6045130491256714},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6211401224136353},{"x":0.413445383310318,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9860888123512268,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.413445383310318,0.6045130491256714,0.4268907606601715,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.6045130491256714},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6045130491256714},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9918887615203857,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.3764705955982208,0.6045130491256714,0.40504202246665955,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6211401224136353},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9857761859893799,"dir":"rtl","str":"اجتماعی","boundary":[0.3126050531864166,0.6045130491256714,0.3663865625858307,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6045130491256714},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6211401224136353},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9910012483596802,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.29411765933036804,0.6045130491256714,0.3025210201740265,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6211401224136353},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9926171898841858,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.25882354378700256,0.6045130491256714,0.2840336263179779,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9851416349411011,"dir":"rtl","str":"عام","boundary":[0.23193277418613434,0.6045130491256714,0.2504201829433441,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6045130491256714},{"x":0.2218487411737442,"y":0.6211401224136353},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9264547824859619,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.6045130491256714,0.2218487411737442,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9889520406723022,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.7478991746902466,0.6247031092643738,0.7848739624023438,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6437054872512817},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9668995141983032,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7226890921592712,0.6247031092643738,0.7411764860153198,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6247031092643738},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9833620190620422,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6873949766159058,0.6247031092643738,0.7176470756530762,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9899767637252808,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6655462384223938,0.6247031092643738,0.6756302714347839,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9945054054260254,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.6302521228790283,0.6247031092643738,0.6554622054100037,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6247031092643738},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9924066066741943,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.5949580073356628,0.6247031092643738,0.6201680898666382,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6437054872512817},{"x":0.578151285648346,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9785342812538147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.578151285648346,0.6247031092643738,0.5882353186607361,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9893715381622314,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5361344814300537,0.6247031092643738,0.5680672526359558,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6247031092643738},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6437054872512817},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.965362012386322,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.49915966391563416,0.6247031092643738,0.5260504484176636,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6247031092643738},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6247031092643738},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6437054872512817},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9851053953170776,"dir":"rtl","str":"جهان","boundary":[0.4605042040348053,0.6247031092643738,0.48571428656578064,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6247031092643738},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6247031092643738},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6437054872512817},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9788589477539062,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.43697479367256165,0.6247031092643738,0.45546218752861023,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6247031092643738},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6437054872512817},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9865622520446777,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.40168067812919617,0.6247031092643738,0.4285714328289032,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6247031092643738},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6247031092643738},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6437054872512817},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9949168562889099,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.35798320174217224,0.6247031092643738,0.39159664511680603,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3495798408985138,"y":0.6437054872512817},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9785563945770264,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34117648005485535,0.6247031092643738,0.3495798408985138,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6247031092643738},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.988962709903717,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.2991596758365631,0.6247031092643738,0.3310924470424652,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6247031092643738},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6247031092643738},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6437054872512817},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9790588617324829,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2705882489681244,0.6247031092643738,0.29579833149909973,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6247031092643738},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6247031092643738},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6437054872512817},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9807699918746948,"dir":"rtl","str":"متنوعی","boundary":[0.21512605249881744,0.6247031092643738,0.26050421595573425,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9955248832702637,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7478991746902466,0.6472684144973755,0.7848739624023438,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6662707924842834},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9921293258666992,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.7109243869781494,0.6472684144973755,0.7344537973403931,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9746487140655518,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6840336322784424,0.6472684144973755,0.6974790096282959,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9742220640182495,"dir":"rtl","str":"هرکدام","boundary":[0.6252101063728333,0.6472684144973755,0.6705882549285889,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.986438512802124,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6016806960105896,0.6472684144973755,0.6117647290229797,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9819035530090332,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.5596638917922974,0.6472684144973755,0.5882353186607361,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.6472684144973755},{"x":0.556302547454834,"y":0.6472684144973755},{"x":0.556302547454834,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9704805612564087,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5411764979362488,0.6472684144973755,0.556302547454834,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6662707924842834},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9886640310287476,"dir":"rtl","str":"متفاوت","boundary":[0.48067227005958557,0.6472684144973755,0.5277311205863953,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6472684144973755},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6472684144973755},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.980778694152832,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4571428596973419,0.6472684144973755,0.46722689270973206,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9817335605621338,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.4100840389728546,0.6472684144973755,0.4453781545162201,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6472684144973755},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6472684144973755},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9538277387619019,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.3949579894542694,0.6472684144973755,0.40504202246665955,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9903233051300049,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3663865625858307,0.6472684144973755,0.3815126121044159,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6662707924842834},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.986217737197876,"dir":"rtl","str":"نگرند","boundary":[0.3294117748737335,0.6472684144973755,0.3630252182483673,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6472684144973755},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6472684144973755},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6662707924842834},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.956465482711792,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32436975836753845,0.6472684144973755,0.32773110270500183,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6662707924842834},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9827789068222046,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.27731093764305115,0.6472684144973755,0.3126050531864166,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6472684144973755},{"x":0.2722689211368561,"y":0.6662707924842834},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9627916216850281,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.26050421595573425,0.6472684144973755,0.2722689211368561,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6472684144973755},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6472684144973755},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6662707924842834},{"x":0.2386554628610611,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9744156002998352,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2386554628610611,0.6472684144973755,0.24873949587345123,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6472684144973755},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6662707924842834},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9704298973083496,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.6472684144973755,0.22521008551120758,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6686460971832275},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6888360977172852},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9843683242797852,"dir":"rtl","str":"عینکهایی","boundary":[0.7176470756530762,0.6686460971832275,0.7848739624023438,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6686460971832275},{"x":0.707563042640686,"y":0.6686460971832275},{"x":0.707563042640686,"y":0.6888360977172852},{"x":0.702521026134491,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9922783374786377,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.702521026134491,0.6686460971832275,0.707563042640686,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6888360977172852},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9921315908432007,"dir":"rtl","str":"رنگهای","boundary":[0.6369748115539551,0.6686460971832275,0.6924369931221008,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9955109357833862,"dir":"rtl","str":"متنوع","boundary":[0.5932773351669312,0.6686460971832275,0.6268907785415649,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9837117791175842,"dir":"rtl","str":"تشبیه","boundary":[0.5529412031173706,0.6686460971832275,0.5848739743232727,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6888360977172852},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9943721294403076,"dir":"rtl","str":"کرده","boundary":[0.5159664154052734,0.6686460971832275,0.5428571701049805,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6686460971832275},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6888360977172852},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9816471338272095,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.49747899174690247,0.6686460971832275,0.5142857432365417,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6686460971832275},{"x":0.489075630903244,"y":0.6686460971832275},{"x":0.489075630903244,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9978631138801575,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4756302535533905,0.6686460971832275,0.489075630903244,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6686460971832275},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6686460971832275},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6888360977172852},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.995844841003418,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.4588235318660736,0.6686460971832275,0.46554622054100037,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.6686460971832275},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6686460971832275},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9947662353515625,"dir":"rtl","str":"برگزیدن","boundary":[0.3966386616230011,0.6686460971832275,0.45042017102241516,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6686460971832275},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6686460971832275},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6888360977172852},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9827903509140015,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.37310925126075745,0.6686460971832275,0.38655462861061096,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6888360977172852},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9821131825447083,"dir":"rtl","str":"کدام","boundary":[0.3445378243923187,0.6686460971832275,0.3680672347545624,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3344537913799286,"y":0.6888360977172852},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9933745861053467,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.32436975836753845,0.6686460971832275,0.3344537913799286,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6686460971832275},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6888360977172852},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9903069734573364,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.29411765933036804,0.6686460971832275,0.3176470696926117,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.6686460971832275},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6686460971832275},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6888360977172852},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9678710103034973,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.29075631499290466,0.6686460971832275,0.29411765933036804,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6686460971832275},{"x":0.2823529541492462,"y":0.6888360977172852},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9892936944961548,"dir":"rtl","str":"پدیده","boundary":[0.24873949587345123,0.6686460971832275,0.2823529541492462,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6686460971832275},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6686460971832275},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6888360977172852},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9631766080856323,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.23361344635486603,0.6686460971832275,0.24537815153598785,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6686460971832275},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9853769540786743,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.6686460971832275,0.22521008551120758,0.6888360977172852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7102137804031372},{"x":0.756302535533905,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9943867325782776,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.756302535533905,0.6912114024162292,0.7848739624023438,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7102137804031372},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9875885248184204,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7378151416778564,0.6912114024162292,0.7445378303527832,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9857383966445923,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6941176652908325,0.6912114024162292,0.7260504364967346,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9863392114639282,"dir":"rtl","str":"خاصی","boundary":[0.6403361558914185,0.6912114024162292,0.6823529601097107,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9879332184791565,"dir":"rtl","str":"نمایان","boundary":[0.5915966629981995,0.6912114024162292,0.6285714507102966,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9766923785209656,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5630252361297607,0.6912114024162292,0.5798319578170776,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6912114024162292},{"x":0.561344563961029,"y":0.6912114024162292},{"x":0.561344563961029,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9918442964553833,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.5327731370925903,0.6912114024162292,0.561344563961029,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6912114024162292},{"x":0.529411792755127,"y":0.6912114024162292},{"x":0.529411792755127,"y":0.7102137804031372},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9675430655479431,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.6912114024162292,0.529411792755127,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7102137804031372},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9897605180740356,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.48235294222831726,0.6912114024162292,0.5126050710678101,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7102137804031372},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9886915683746338,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.44873949885368347,0.6912114024162292,0.46890756487846375,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.6912114024162292},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6912114024162292},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7102137804031372},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9870707988739014,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.40504202246665955,0.6912114024162292,0.43697479367256165,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7102137804031372},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9776684045791626,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3798319399356842,0.6912114024162292,0.4000000059604645,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7102137804031372},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9913914203643799,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.32773110270500183,0.6912114024162292,0.3630252182483673,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7102137804031372},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9824921488761902,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.29579833149909973,0.6912114024162292,0.3142857253551483,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6912114024162292},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6912114024162292},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7102137804031372},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9740785360336304,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.26386556029319763,0.6912114024162292,0.29243698716163635,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6912114024162292},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6912114024162292},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7102137804031372},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9385520219802856,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2571428716182709,0.6912114024162292,0.26218488812446594,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6912114024162292},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7102137804031372},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9698304533958435,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.21512605249881744,0.6912114024162292,0.24537815153598785,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7149643898010254},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9846482276916504,"dir":"rtl","str":"پیچیدگیهای","boundary":[0.6991596817970276,0.7149643898010254,0.7831932902336121,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9921258091926575,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6705882549285889,0.7149643898010254,0.6907563209533691,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7304037809371948},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9929065704345703,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6252101063728333,0.7149643898010254,0.6605042219161987,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9909648299217224,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.5815126299858093,0.7149643898010254,0.6134454011917114,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7149643898010254},{"x":0.578151285648346,"y":0.7149643898010254},{"x":0.578151285648346,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9892593026161194,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.5512605309486389,0.7149643898010254,0.578151285648346,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9842699766159058,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.5092437267303467,0.7149643898010254,0.5428571701049805,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7149643898010254},{"x":0.507563054561615,"y":0.7149643898010254},{"x":0.507563054561615,"y":0.7304037809371948},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9739753603935242,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5025210380554199,0.7149643898010254,0.507563054561615,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7304037809371948},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9924038648605347,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4773109257221222,0.7149643898010254,0.4924369752407074,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7149643898010254},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7149643898010254},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7304037809371948},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9940582513809204,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.43697479367256165,0.7149643898010254,0.46890756487846375,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7149643898010254},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7304037809371948},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9915926456451416,"dir":"rtl","str":"شرایطی","boundary":[0.3831932842731476,0.7149643898010254,0.4268907606601715,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7304037809371948},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9645419120788574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.37310925126075745,0.7149643898010254,0.3798319399356842,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7304037809371948},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9879220724105835,"dir":"rtl","str":"نه","boundary":[0.3529411852359772,0.7149643898010254,0.3630252182483673,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3445378243923187,"y":0.7304037809371948},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.992685854434967,"dir":"rtl","str":"تنها","boundary":[0.32436975836753845,0.7149643898010254,0.3445378243923187,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7149643898010254},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7304037809371948},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.992171585559845,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2991596758365631,0.7149643898010254,0.3142857253551483,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7149643898010254},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7149643898010254},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7304037809371948},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9601782560348511,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.26218488812446594,0.7149643898010254,0.29075631499290466,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7149643898010254},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7304037809371948},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7304037809371948}]},"confidence":0.9937660098075867,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.21512605249881744,0.7149643898010254,0.2521008551120758,0.7304037809371948]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7697479128837585,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9785402417182922,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.7697479128837585,0.7363420724868774,0.7882353067398071,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9817544221878052,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.7327731251716614,0.7363420724868774,0.7647058963775635,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7363420724868774},{"x":0.729411780834198,"y":0.7363420724868774},{"x":0.729411780834198,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9804171919822693,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7243697643280029,0.7363420724868774,0.729411780834198,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9896783828735352,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.6890756487846375,0.7363420724868774,0.7159664034843445,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9888955354690552,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6655462384223938,0.7363420724868774,0.6789916157722473,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.989844024181366,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.6252101063728333,0.7363420724868774,0.6554622054100037,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.979674220085144,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.5932773351669312,0.7363420724868774,0.6218487620353699,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.7363420724868774},{"x":0.583193302154541,"y":0.7363420724868774},{"x":0.583193302154541,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9947420358657837,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5697479248046875,0.7363420724868774,0.583193302154541,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7363420724868774},{"x":0.561344563961029,"y":0.7363420724868774},{"x":0.561344563961029,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.910771369934082,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5495798587799072,0.7363420724868774,0.561344563961029,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7363420724868774},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7553443908691406},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.969413697719574,"dir":"rtl","str":"نحوی","boundary":[0.5142857432365417,0.7363420724868774,0.5478991866111755,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7363420724868774},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7363420724868774},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7553443908691406},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9482827186584473,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.4907563030719757,0.7363420724868774,0.49747899174690247,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7553443908691406},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9937595129013062,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.47058823704719543,0.7363420724868774,0.4789915978908539,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7553443908691406},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9895442724227905,"dir":"rtl","str":"منظری","boundary":[0.41848739981651306,0.7363420724868774,0.4605042040348053,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7363420724868774},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7553443908691406},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9846404194831848,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.40168067812919617,0.7363420724868774,0.4084033668041229,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7363420724868774},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7363420724868774},{"x":0.38991597294807434,"y":0.7553443908691406},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9913315176963806,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.35462185740470886,0.7363420724868774,0.38991597294807434,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.7363420724868774},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7363420724868774},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7553443908691406},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.982060968875885,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.32773110270500183,0.7363420724868774,0.3462184965610504,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7363420724868774},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7363420724868774},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7553443908691406},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9766926765441895,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.29579833149909973,0.7363420724868774,0.32268908619880676,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7363420724868774},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7363420724868774},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7553443908691406},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9785647392272949,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.26386556029319763,0.7363420724868774,0.2806722819805145,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7363420724868774},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7363420724868774},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7553443908691406},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9737405180931091,"dir":"rtl","str":"پوشانی","boundary":[0.21848739683628082,0.7363420724868774,0.25882354378700256,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7848739624023438,"y":0.775534451007843},{"x":0.7529411911964417,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9879441261291504,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.7529411911964417,0.7600950002670288,0.7848739624023438,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7428571581840515,"y":0.775534451007843},{"x":0.7361344695091248,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.953041672706604,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7361344695091248,0.7600950002670288,0.7428571581840515,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7243697643280029,"y":0.775534451007843},{"x":0.702521026134491,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9882650971412659,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.702521026134491,0.7600950002670288,0.7243697643280029,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6924369931221008,"y":0.775534451007843},{"x":0.6722689270973206,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9854704737663269,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6722689270973206,0.7600950002670288,0.6924369931221008,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6605042219161987,"y":0.775534451007843},{"x":0.6235294342041016,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.987761914730072,"dir":"rtl","str":"عرصه","boundary":[0.6235294342041016,0.7600950002670288,0.6605042219161987,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6117647290229797,"y":0.775534451007843},{"x":0.5663865804672241,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9824621677398682,"dir":"rtl","str":"برایشان","boundary":[0.5663865804672241,0.7600950002670288,0.6117647290229797,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5546218752861023,"y":0.775534451007843},{"x":0.5226891040802002,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9923068284988403,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5226891040802002,0.7600950002670288,0.5546218752861023,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7600950002670288},{"x":0.5126050710678101,"y":0.775534451007843},{"x":0.5025210380554199,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9871433973312378,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5025210380554199,0.7600950002670288,0.5126050710678101,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4907563030719757,"y":0.775534451007843},{"x":0.4588235318660736,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9944114685058594,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.4588235318660736,0.7600950002670288,0.4907563030719757,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4470588266849518,"y":0.775534451007843},{"x":0.4117647111415863,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9871697425842285,"dir":"rtl","str":"نظری","boundary":[0.4117647111415863,0.7600950002670288,0.4470588266849518,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7600950002670288},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7600950002670288},{"x":0.40168067812919617,"y":0.775534451007843},{"x":0.3949579894542694,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9903762340545654,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.7600950002670288,0.40168067812919617,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3831932842731476,"y":0.775534451007843},{"x":0.3663865625858307,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9904047250747681,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.3663865625858307,0.7600950002670288,0.3831932842731476,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.7600950002670288},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7600950002670288},{"x":0.35462185740470886,"y":0.775534451007843},{"x":0.3445378243923187,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9891675114631653,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3445378243923187,0.7600950002670288,0.35462185740470886,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7600950002670288},{"x":0.3327731192111969,"y":0.775534451007843},{"x":0.3008403480052948,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9934829473495483,"dir":"rtl","str":"لحاظ","boundary":[0.3008403480052948,0.7600950002670288,0.3327731192111969,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7600950002670288},{"x":0.29075631499290466,"y":0.7600950002670288},{"x":0.29075631499290466,"y":0.775534451007843},{"x":0.23361344635486603,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9883862137794495,"dir":"rtl","str":"کارکردی","boundary":[0.23361344635486603,0.7600950002670288,0.29075631499290466,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7600950002670288},{"x":0.2218487411737442,"y":0.775534451007843},{"x":0.21512605249881744,"y":0.775534451007843}]},"confidence":0.9648319482803345,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.7600950002670288,0.2218487411737442,0.775534451007843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9746835231781006,"dir":"rtl","str":"عملی","boundary":[0.7344537973403931,0.7802850604057312,0.7848739624023438,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7802850604057312},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7992874383926392},{"x":0.680672287940979,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.972110390663147,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.680672287940979,0.7802850604057312,0.7243697643280029,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6689075827598572,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9868507385253906,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.6436975002288818,0.7802850604057312,0.6689075827598572,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6420168280601501,"y":0.7992874383926392},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.960627555847168,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6386554837226868,0.7802850604057312,0.6420168280601501,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7802850604057312},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7992874383926392},{"x":0.578151285648346,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9862239956855774,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.578151285648346,0.7802850604057312,0.6268907785415649,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9821546673774719,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.5327731370925903,0.7802850604057312,0.5647059082984924,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7802850604057312},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7992874383926392},{"x":0.507563054561615,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9693083167076111,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.507563054561615,0.7802850604057312,0.5277311205863953,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7992874383926392},{"x":0.45546218752861023,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9842058420181274,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.45546218752861023,0.7802850604057312,0.4907563030719757,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7992874383926392},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9654802083969116,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.42352941632270813,0.7802850604057312,0.4420168101787567,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.7802850604057312},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7802850604057312},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7992874383926392},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9784117341041565,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.38823530077934265,0.7802850604057312,0.42016807198524475,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7992874383926392},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9944118857383728,"dir":"rtl","str":"ضرورت","boundary":[0.3210084140300751,0.7802850604057312,0.3764705955982208,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7802850604057312},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7802850604057312},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9912436604499817,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.2840336263179779,0.7802850604057312,0.30924370884895325,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.7802850604057312},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7802850604057312},{"x":0.2823529541492462,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2806722819805145,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9793506264686584,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.7802850604057312,0.2823529541492462,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7802850604057312},{"x":0.267226904630661,"y":0.7802850604057312},{"x":0.267226904630661,"y":0.7992874383926392},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9890707731246948,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2537815272808075,0.7802850604057312,0.267226904630661,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7802850604057312},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7992874383926392},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7992874383926392}]},"confidence":0.9935552477836609,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.21512605249881744,0.7802850604057312,0.24201680719852448,0.7992874383926392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8194774389266968},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9859963059425354,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7529411911964417,0.8028503656387329,0.7848739624023438,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8194774389266968},{"x":0.729411780834198,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9829616546630859,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.729411780834198,0.8028503656387329,0.7462185025215149,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8028503656387329},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9944312572479248,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6789916157722473,0.8028503656387329,0.7142857313156128,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6689075827598572,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9873274564743042,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6504201889038086,0.8028503656387329,0.6689075827598572,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8194774389266968},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9892245531082153,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6168067455291748,0.8028503656387329,0.6470588445663452,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8028503656387329},{"x":0.6067227125167847,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5512605309486389,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9896576404571533,"dir":"rtl","str":"ابزارهایی","boundary":[0.5512605309486389,0.8028503656387329,0.6067227125167847,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8194774389266968},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9943471550941467,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5142857432365417,0.8028503656387329,0.5411764979362488,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8028503656387329},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8194774389266968},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9870364665985107,"dir":"rtl","str":"ساده","boundary":[0.4789915978908539,0.8028503656387329,0.5058823823928833,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8194774389266968},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9873764514923096,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.4470588266849518,0.8028503656387329,0.4739495813846588,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8028503656387329},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8194774389266968},{"x":0.40504202246665955,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9932193160057068,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.40504202246665955,0.8028503656387329,0.4302521049976349,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3966386616230011,"y":0.8194774389266968},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9937688112258911,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.35966387391090393,0.8028503656387329,0.3966386616230011,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3495798408985138,"y":0.8194774389266968},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.993025004863739,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.34285715222358704,0.8028503656387329,0.3495798408985138,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8028503656387329},{"x":0.3344537913799286,"y":0.8194774389266968},{"x":0.3008403480052948,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9915270209312439,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.3008403480052948,0.8028503656387329,0.3344537913799286,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.8028503656387329},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8028503656387329},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8194774389266968},{"x":0.2554621994495392,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9873756766319275,"dir":"rtl","str":"متمایز","boundary":[0.2554621994495392,0.8028503656387329,0.29243698716163635,0.8194774389266968]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8028503656387329},{"x":0.24705882370471954,"y":0.8194774389266968},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9916979074478149,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.21512605249881744,0.8028503656387329,0.24705882370471954,0.8194774389266968]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7882353067398071,"y":0.40617576241493225},{"x":0.7882353067398071,"y":0.8194774389266968},{"x":0.21512605249881744,"y":0.8194774389266968}]},"confidence":0.9838013648986816,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.39917576241493224,0.7932353067398071,0.8264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8456056714057922},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9716490507125854,"str":"هفت","boundary":[0.48571428656578064,0.8372921347618103,0.5126050710678101,0.8456056714057922]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8372921347618103},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8456056714057922},{"x":0.48739495873451233,"y":0.8456056714057922}]},"confidence":0.9716490507125854,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.8302921347618103,0.5176050710678101,0.8526056714057922],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/nlUpTSKebCuzIQAX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/eIbgjKOMcyxDCsFB.jpg","blurred":"/storage/books/0514b37ae8a81eb6/pages/TNvIvrYoQdewpCrX.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002089048287081322,0.998666831417244,0.9989888146688141]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20190024375915527},{"x":0.7462185025215149,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.984868049621582,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.7462185025215149,0.18289786577224731,0.7848739624023438,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7361344695091248,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7361344695091248,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6857143044471741,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9482381939888,"dir":"rtl","str":"بااهمیت","boundary":[0.6857143044471741,0.18289786577224731,0.7361344695091248,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6739495992660522,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6739495992660522,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.991344690322876,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6655462384223938,0.18289786577224731,0.6739495992660522,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6554622054100037,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20190024375915527},{"x":0.6453781723976135,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9950231313705444,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6453781723976135,0.18289786577224731,0.6554622054100037,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6352941393852234,"y":0.18289786577224731},{"x":0.6352941393852234,"y":0.20190024375915527},{"x":0.610084056854248,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.990307629108429,"dir":"rtl","str":"امور","boundary":[0.610084056854248,0.18289786577224731,0.6352941393852234,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5949580073356628,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5949580073356628,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5647059082984924,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9890912175178528,"dir":"rtl","str":"حاشیه","boundary":[0.5647059082984924,0.18289786577224731,0.5949580073356628,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5596638917922974,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5596638917922974,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9273803234100342,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5462185144424438,0.18289786577224731,0.5596638917922974,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5327731370925903,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5327731370925903,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5260504484176636,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9719815850257874,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5260504484176636,0.18289786577224731,0.5327731370925903,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5193277597427368,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5193277597427368,"y":0.20190024375915527},{"x":0.5058823823928833,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9822540283203125,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.5058823823928833,0.18289786577224731,0.5193277597427368,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5025210380554199,"y":0.18289786577224731},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20190024375915527},{"x":0.462184876203537,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9831719994544983,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.462184876203537,0.18289786577224731,0.5025210380554199,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.18289786577224731},{"x":0.4470588266849518,"y":0.18289786577224731},{"x":0.4470588266849518,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4117647111415863,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9920086860656738,"dir":"rtl","str":"فراهم","boundary":[0.4117647111415863,0.18289786577224731,0.4470588266849518,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.18289786577224731},{"x":0.40168067812919617,"y":0.18289786577224731},{"x":0.40168067812919617,"y":0.20190024375915527},{"x":0.38823530077934265,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9795639514923096,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.38823530077934265,0.18289786577224731,0.40168067812919617,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3815126121044159,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3815126121044159,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3512605130672455,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9902027249336243,"dir":"rtl","str":"آورند","boundary":[0.3512605130672455,0.18289786577224731,0.3815126121044159,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3478991687297821,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3478991687297821,"y":0.20190024375915527},{"x":0.34285715222358704,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9690559506416321,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.34285715222358704,0.18289786577224731,0.3478991687297821,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3327731192111969,"y":0.18289786577224731},{"x":0.3327731192111969,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2991596758365631,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9901077151298523,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.2991596758365631,0.18289786577224731,0.3327731192111969,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.18289786577224731},{"x":0.289075642824173,"y":0.18289786577224731},{"x":0.289075642824173,"y":0.20190024375915527},{"x":0.27899160981178284,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9908056855201721,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.27899160981178284,0.18289786577224731,0.289075642824173,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.18289786577224731},{"x":0.2705882489681244,"y":0.18289786577224731},{"x":0.2705882489681244,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9902144074440002,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.2369747906923294,0.18289786577224731,0.2705882489681244,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.18289786577224731},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18289786577224731},{"x":0.22857142984867096,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2201680690050125,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9689207673072815,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2201680690050125,0.18289786577224731,0.22857142984867096,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21848739683628082,"y":0.18289786577224731},{"x":0.21848739683628082,"y":0.20190024375915527},{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527}]},"confidence":0.9498320817947388,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.18289786577224731,0.21848739683628082,0.20190024375915527]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22446556389331818},{"x":0.729411780834198,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9778331518173218,"dir":"rtl","str":"رویههای","boundary":[0.729411780834198,0.20546318590641022,0.7848739624023438,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20546318590641022},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9828878045082092,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.6890756487846375,0.20546318590641022,0.7193277478218079,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6789916157722473,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6789916157722473,"y":0.22446556389331818},{"x":0.6252101063728333,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9864853620529175,"dir":"rtl","str":"بازیگران","boundary":[0.6252101063728333,0.20546318590641022,0.6789916157722473,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6151260733604431,"y":0.20546318590641022},{"x":0.6151260733604431,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9868673086166382,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5932773351669312,0.20546318590641022,0.6151260733604431,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5915966629981995,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5915966629981995,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5546218752861023,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9645205736160278,"dir":"rtl","str":"المللی","boundary":[0.5546218752861023,0.20546318590641022,0.5915966629981995,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5462185144424438,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5462185144424438,"y":0.22446556389331818},{"x":0.5327731370925903,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9909718632698059,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5327731370925903,0.20546318590641022,0.5462185144424438,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5210084319114685,"y":0.20546318590641022},{"x":0.5210084319114685,"y":0.22446556389331818},{"x":0.46722689270973206,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9919796586036682,"dir":"rtl","str":"رویدادها","boundary":[0.46722689270973206,0.20546318590641022,0.5210084319114685,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4571428596973419,"y":0.20546318590641022},{"x":0.4571428596973419,"y":0.22446556389331818},{"x":0.45042017102241516,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9932669997215271,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45042017102241516,0.20546318590641022,0.4571428596973419,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.20546318590641022},{"x":0.440336138010025,"y":0.20546318590641022},{"x":0.440336138010025,"y":0.22446556389331818},{"x":0.38823530077934265,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9958333969116211,"dir":"rtl","str":"تحولات","boundary":[0.38823530077934265,0.20546318590641022,0.440336138010025,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.20546318590641022},{"x":0.3781512677669525,"y":0.20546318590641022},{"x":0.3781512677669525,"y":0.22446556389331818},{"x":0.3310924470424652,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9786694645881653,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.3310924470424652,0.20546318590641022,0.3781512677669525,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.20546318590641022},{"x":0.32436975836753845,"y":0.20546318590641022},{"x":0.32436975836753845,"y":0.22446556389331818},{"x":0.30588236451148987,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9805207252502441,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.30588236451148987,0.20546318590641022,0.32436975836753845,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.20546318590641022},{"x":0.3008403480052948,"y":0.20546318590641022},{"x":0.3008403480052948,"y":0.22446556389331818},{"x":0.2689075767993927,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9787724614143372,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.2689075767993927,0.20546318590641022,0.3008403480052948,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2571428716182709,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2571428716182709,"y":0.22446556389331818},{"x":0.24705882370471954,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9803436994552612,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.24705882370471954,0.20546318590641022,0.2571428716182709,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20546318590641022},{"x":0.2369747906923294,"y":0.22446556389331818},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22446556389331818}]},"confidence":0.9835025668144226,"dir":"rtl","str":"رقم","boundary":[0.21512605249881744,0.20546318590641022,0.2369747906923294,0.22446556389331818]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7680672407150269,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9895068407058716,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7680672407150269,0.2327791005373001,0.7848739624023438,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7647058963775635,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7647058963775635,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7394958138465881,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9854825139045715,"dir":"rtl","str":"زنند","boundary":[0.7394958138465881,0.2327791005373001,0.7647058963775635,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2327791005373001},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24703088402748108},{"x":0.7126050591468811,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9839129447937012,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.7126050591468811,0.2327791005373001,0.7277311086654663,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7008403539657593,"y":0.23159144818782806},{"x":0.7008403539657593,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9866443872451782,"dir":"rtl","str":"حائز","boundary":[0.6739495992660522,0.23159144818782806,0.7008403539657593,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6621848940849304,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6621848940849304,"y":0.24703088402748108},{"x":0.6201680898666382,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9864345192909241,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.6201680898666382,0.23159144818782806,0.6621848940849304,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6084033846855164,"y":0.23159144818782806},{"x":0.6084033846855164,"y":0.24703088402748108},{"x":0.583193302154541,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9921377301216125,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.583193302154541,0.23159144818782806,0.6084033846855164,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5697479248046875,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5697479248046875,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5445378422737122,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9946415424346924,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5445378422737122,0.23159144818782806,0.5697479248046875,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5411764979362488,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5411764979362488,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5361344814300537,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9793157577514648,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5361344814300537,0.23159144818782806,0.5411764979362488,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5260504484176636,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24703088402748108},{"x":0.5109243988990784,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9904768466949463,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5109243988990784,0.23159144818782806,0.5260504484176636,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5008403658866882,"y":0.23159144818782806},{"x":0.5008403658866882,"y":0.24703088402748108},{"x":0.4739495813846588,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.9957133531570435,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.4739495813846588,0.23159144818782806,0.5008403658866882,0.24703088402748108]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.23159144818782806},{"x":0.462184876203537,"y":0.23159144818782806},{"x":0.462184876203537,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4268907606601715,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9902842044830322,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.4268907606601715,0.23159144818782806,0.462184876203537,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.23159144818782806},{"x":0.4151260554790497,"y":0.24584323167800903},{"x":0.40672269463539124,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9853025078773499,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.40672269463539124,0.23159144818782806,0.4151260554790497,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3949579894542694,"y":0.23159144818782806},{"x":0.3949579894542694,"y":0.24584323167800903},{"x":0.37478992342948914,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9879529476165771,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.37478992342948914,0.23159144818782806,0.3949579894542694,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3630252182483673,"y":0.23040379583835602},{"x":0.3630252182483673,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3327731192111969,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9917484521865845,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3327731192111969,0.23040379583835602,0.3630252182483673,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.23040379583835602},{"x":0.32268908619880676,"y":0.23040379583835602},{"x":0.32268908619880676,"y":0.24584323167800903},{"x":0.30924370884895325,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9933143854141235,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.30924370884895325,0.23040379583835602,0.32268908619880676,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2974790036678314,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2974790036678314,"y":0.24584323167800903},{"x":0.29075631499290466,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9907376170158386,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.29075631499290466,0.23040379583835602,0.2974790036678314,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.23040379583835602},{"x":0.27899160981178284,"y":0.23040379583835602},{"x":0.27899160981178284,"y":0.24584323167800903},{"x":0.23529411852359772,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9954931139945984,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.23529411852359772,0.23040379583835602,0.27899160981178284,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2235294133424759,"y":0.23040379583835602},{"x":0.2235294133424759,"y":0.24584323167800903},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24584323167800903}]},"confidence":0.9895817637443542,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.23040379583835602,0.2235294133424759,0.24584323167800903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7529411911964417,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9840543270111084,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7529411911964417,0.25059381127357483,0.7848739624023438,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7445378303527832,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2672209143638611},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9758262038230896,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7260504364967346,0.25059381127357483,0.7445378303527832,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7142857313156128,"y":0.25059381127357483},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9914644956588745,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.6773109436035156,0.25059381127357483,0.7142857313156128,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6705882549285889,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9849216938018799,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.6521008610725403,0.25059381127357483,0.6705882549285889,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2672209143638611},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9779404401779175,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.6168067455291748,0.25059381127357483,0.6470588445663452,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6134454011917114,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2672209143638611},{"x":0.610084056854248,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9295416474342346,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.610084056854248,0.25059381127357483,0.6134454011917114,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6000000238418579,"y":0.25059381127357483},{"x":0.6000000238418579,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9813804626464844,"dir":"rtl","str":"رویه","boundary":[0.5731092691421509,0.25059381127357483,0.6000000238418579,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5714285969734192,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5714285969734192,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5445378422737122,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9822110533714294,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5445378422737122,0.25059381127357483,0.5714285969734192,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5361344814300537,"y":0.25059381127357483},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2672209143638611},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9861799478530884,"dir":"rtl","str":"کنش","boundary":[0.5058823823928833,0.25059381127357483,0.5361344814300537,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.25059381127357483},{"x":0.49747899174690247,"y":0.25059381127357483},{"x":0.49747899174690247,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4436974823474884,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.985245406627655,"dir":"rtl","str":"بازیگران","boundary":[0.4436974823474884,0.25059381127357483,0.49747899174690247,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.25059381127357483},{"x":0.43529412150382996,"y":0.25059381127357483},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4268907606601715,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9923056364059448,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.4268907606601715,0.25059381127357483,0.43529412150382996,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.25059381127357483},{"x":0.41848739981651306,"y":0.25059381127357483},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2672209143638611},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9944120049476624,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4084033668041229,0.25059381127357483,0.41848739981651306,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4000000059604645,"y":0.25059381127357483},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9891990423202515,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.3781512677669525,0.25059381127357483,0.4000000059604645,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.25059381127357483},{"x":0.37142857909202576,"y":0.25059381127357483},{"x":0.37142857909202576,"y":0.2672209143638611},{"x":0.35966387391090393,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.957069993019104,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.35966387391090393,0.25059381127357483,0.37142857909202576,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3512605130672455,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3512605130672455,"y":0.2672209143638611},{"x":0.3210084140300751,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9810876250267029,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.3210084140300751,0.25059381127357483,0.3512605130672455,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3126050531864166,"y":0.25059381127357483},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2672209143638611},{"x":0.2873949706554413,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9858312606811523,"dir":"rtl","str":"کنیم","boundary":[0.2873949706554413,0.25059381127357483,0.3126050531864166,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.25059381127357483},{"x":0.27899160981178284,"y":0.25059381127357483},{"x":0.27899160981178284,"y":0.2672209143638611},{"x":0.26386556029319763,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9890628457069397,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.26386556029319763,0.25059381127357483,0.27899160981178284,0.2672209143638611]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2554621994495392,"y":0.25059381127357483},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9874954223632812,"dir":"rtl","str":"قابلیت","boundary":[0.21512605249881744,0.25059381127357483,0.2554621994495392,0.2672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18289786577224731},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2672209143638611},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2672209143638611}]},"confidence":0.9840938448905945,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.1758978657722473,0.7898739624023438,0.2742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2921615242958069},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.989283561706543,"dir":"rtl","str":"بیشتری","boundary":[0.7378151416778564,0.2719714939594269,0.7848739624023438,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2719714939594269},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2921615242958069},{"x":0.702521026134491,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9931936264038086,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.702521026134491,0.2719714939594269,0.7310924530029297,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9939567446708679,"dir":"rtl","str":"توصیف","boundary":[0.6554622054100037,0.2719714939594269,0.6941176652908325,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2719714939594269},{"x":0.6487395167350769,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6403361558914185,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9844722151756287,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.2719714939594269,0.6487395167350769,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.2719714939594269},{"x":0.63193279504776,"y":0.2719714939594269},{"x":0.63193279504776,"y":0.2921615242958069},{"x":0.6016806960105896,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9740148186683655,"dir":"rtl","str":"تبیین","boundary":[0.6016806960105896,0.2719714939594269,0.63193279504776,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5882353186607361,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9948545694351196,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.2719714939594269,0.5949580073356628,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2719714939594269},{"x":0.583193302154541,"y":0.2719714939594269},{"x":0.583193302154541,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9959627985954285,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.5647059082984924,0.2719714939594269,0.583193302154541,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2921615242958069},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9835023880004883,"dir":"rtl","str":"بینی","boundary":[0.5327731370925903,0.2719714939594269,0.5529412031173706,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2719714939594269},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2921615242958069},{"x":0.46722689270973206,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9919453859329224,"dir":"rtl","str":"تحولات","boundary":[0.46722689270973206,0.2719714939594269,0.5193277597427368,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2719714939594269},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2921615242958069},{"x":0.4100840389728546,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.986622154712677,"dir":"rtl","str":"سیاست","boundary":[0.4100840389728546,0.2719714939594269,0.4588235318660736,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.2719714939594269},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2719714939594269},{"x":0.40504202246665955,"y":0.2921615242958069},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9849980473518372,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.38655462861061096,0.2719714939594269,0.40504202246665955,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2719714939594269},{"x":0.3848739564418793,"y":0.2921615242958069},{"x":0.35462185740470886,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9843510389328003,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.35462185740470886,0.2719714939594269,0.3848739564418793,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.2719714939594269},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2719714939594269},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2921615242958069},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9918724298477173,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3310924470424652,0.2719714939594269,0.34117648005485535,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2719714939594269},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2719714939594269},{"x":0.32436975836753845,"y":0.2921615242958069},{"x":0.29075631499290466,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9921636581420898,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.29075631499290466,0.2719714939594269,0.32436975836753845,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2719714939594269},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.985496461391449,"dir":"rtl","str":"آوریم","boundary":[0.24705882370471954,0.2719714939594269,0.2823529541492462,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2719714939594269},{"x":0.24537815153598785,"y":0.2921615242958069},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2921615242958069}]},"confidence":0.9432733058929443,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24369747936725616,0.2719714939594269,0.24537815153598785,0.2921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.294536828994751},{"x":0.7613445520401001,"y":0.294536828994751},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3123515546321869},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9901831150054932,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7546218633651733,0.294536828994751,0.7613445520401001,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.294536828994751},{"x":0.7445378303527832,"y":0.294536828994751},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9904933571815491,"dir":"rtl","str":"گسترش","boundary":[0.6924369931221008,0.294536828994751,0.7445378303527832,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.294536828994751},{"x":0.6840336322784424,"y":0.294536828994751},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3123515546321869},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.978874683380127,"dir":"rtl","str":"چشمگیر","boundary":[0.6268907785415649,0.294536828994751,0.6840336322784424,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.294536828994751},{"x":0.6184874176979065,"y":0.294536828994751},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9319283962249756,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5882353186607361,0.294536828994751,0.6184874176979065,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.294536828994751},{"x":0.5798319578170776,"y":0.294536828994751},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9953675866127014,"dir":"rtl","str":"روابط","boundary":[0.5428571701049805,0.294536828994751,0.5798319578170776,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.294536828994751},{"x":0.534453809261322,"y":0.294536828994751},{"x":0.534453809261322,"y":0.3123515546321869},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9815300107002258,"dir":"rtl","str":"بین","boundary":[0.5193277597427368,0.294536828994751,0.534453809261322,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.294536828994751},{"x":0.5126050710678101,"y":0.294536828994751},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3123515546321869},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9843911528587341,"dir":"rtl","str":"الملل","boundary":[0.48403361439704895,0.294536828994751,0.5126050710678101,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.294536828994751},{"x":0.47058823704719543,"y":0.294536828994751},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.992041289806366,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4571428596973419,0.294536828994751,0.47058823704719543,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.294536828994751},{"x":0.4470588266849518,"y":0.294536828994751},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3123515546321869},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9885406494140625,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.4117647111415863,0.294536828994751,0.4470588266849518,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.294536828994751},{"x":0.4100840389728546,"y":0.294536828994751},{"x":0.4100840389728546,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9803258180618286,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3848739564418793,0.294536828994751,0.4100840389728546,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.294536828994751},{"x":0.37478992342948914,"y":0.294536828994751},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3123515546321869},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9948210120201111,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.3126050531864166,0.294536828994751,0.37478992342948914,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.294536828994751},{"x":0.3025210201740265,"y":0.294536828994751},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3123515546321869},{"x":0.27731093764305115,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9948404431343079,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.27731093764305115,0.294536828994751,0.3025210201740265,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.294536828994751},{"x":0.27394959330558777,"y":0.294536828994751},{"x":0.27394959330558777,"y":0.3123515546321869},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.990911602973938,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2689075767993927,0.294536828994751,0.27394959330558777,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.294536828994751},{"x":0.26050421595573425,"y":0.294536828994751},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3123515546321869},{"x":0.24537815153598785,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9939101934432983,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.24537815153598785,0.294536828994751,0.26050421595573425,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.294536828994751},{"x":0.2369747906923294,"y":0.294536828994751},{"x":0.2369747906923294,"y":0.3123515546321869},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3123515546321869}]},"confidence":0.9866962432861328,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.21512605249881744,0.294536828994751,0.2369747906923294,0.3123515546321869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7630252242088318,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9410621523857117,"dir":"rtl","str":"دهه","boundary":[0.7630252242088318,0.3171021342277527,0.7848739624023438,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.3171021342277527},{"x":0.75126051902771,"y":0.3171021342277527},{"x":0.75126051902771,"y":0.33372920751571655},{"x":0.7243697643280029,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.935598611831665,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.7243697643280029,0.3171021342277527,0.75126051902771,0.33372920751571655]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3171021342277527},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33372920751571655},{"x":0.6857143044471741,"y":0.33372920751571655}]},"confidence":0.9874441623687