مرجع کامل نرم‌افزار Comsol Multiphysics مرجع کامل نرم‌افزار Comsol Multiphysics

توضیحات

کتاب مرجع کامل نرم‌افزار Comsol Multiphysics توسط دکتر ناصر ثقه الاسلامی، مهندس احمد اخوت، مهندس محمدعلی حاج عسگرخانی و مهندس بهاره تنهایی پیرامون فراخوانی فایل‌های CAD و رسم مدل - پس پردازش - ابعاد فضایی - آشنایی با محیط COMSOL Multiphysios - هندسه مدل - انتقال و واکنش - مدول و انتقال مومنتوم - مدول و انتقال انرژی - مدول و انتقال جرم - تهیه گزارشی از شبیه سازی - مدل‌های کتابخانه‌ای - Case Studies - به نگارش در آمده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"302","title":"مرجع کامل نرم‌افزار Comsol Multiphysics","price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۳۶‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۲۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/08c9ecf1bba9b6e2/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/08c9ecf1bba9b6e2/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/08c9ecf1bba9b6e2/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/08c9ecf1bba9b6e2/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/08c9ecf1bba9b6e2/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/08c9ecf1bba9b6e2/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/08c9ecf1bba9b6e2/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/08c9ecf1bba9b6e2/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/08c9ecf1bba9b6e2/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/08c9ecf1bba9b6e2/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786006004143","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۰","nobat_chap":"2","description":["کتاب مرجع کامل نرم‌افزار Comsol Multiphysics توسط دکتر ناصر ثقه الاسلامی، مهندس احمد اخوت، مهندس محمدعلی حاج عسگرخانی و مهندس بهاره تنهایی پیرامون فراخوانی فایل‌های CAD و رسم مدل - پس پردازش - ابعاد فضایی - آشنایی با محیط COMSOL Multiphysios - هندسه مدل - انتقال و واکنش - مدول و انتقال مومنتوم - مدول و انتقال انرژی - مدول و انتقال جرم - تهیه گزارشی از شبیه سازی - مدل‌های کتابخانه‌ای - Case Studies - به نگارش در آمده است."],"pages_count":"448","keywords":null,"token":"08c9ecf1bba9b6e2","created_at":"2017-10-16 12:35:44","updated_at":"2022-10-19 14:48:53","publisher_id":"66","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"725","title":"دکتر ناصر ثقهالاسلامی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر ناصر","lastname":"ثقةالاسلامی","token":"a8e53aa62c89696e","created_at":"2017-10-15 13:41:35","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"726","title":"مهندس احمد اخوت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهندس احمد","lastname":"اخوت","token":"d17dd3e02cbcf0ba","created_at":"2017-10-15 13:42:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"728","title":"مهندس محمدعلی حاج عسگرخانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهندس محمدعلی","lastname":"حاج عسگرخانی","token":"1c50d3acbd070355","created_at":"2017-10-15 13:42:36","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"729","title":"مهندس بهاره تنهایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهندس بهاره","lastname":"تنهایی","token":"ecf17cf74a0b55cc","created_at":"2017-10-15 13:42:57","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"725","title":"دکتر ناصر ثقهالاسلامی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"دکتر ناصر","lastname":"ثقةالاسلامی","token":"a8e53aa62c89696e","created_at":"2017-10-15 13:41:35","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"726","title":"مهندس احمد اخوت","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهندس احمد","lastname":"اخوت","token":"d17dd3e02cbcf0ba","created_at":"2017-10-15 13:42:04","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"728","title":"مهندس محمدعلی حاج عسگرخانی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهندس محمدعلی","lastname":"حاج عسگرخانی","token":"1c50d3acbd070355","created_at":"2017-10-15 13:42:36","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"729","title":"مهندس بهاره تنهایی","faq":null,"keywords":null,"description":null,"firstname":"مهندس بهاره","lastname":"تنهایی","token":"ecf17cf74a0b55cc","created_at":"2017-10-15 13:42:57","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"281","file":"59e47668eb7390.25684592.pdf","book_id":"302","toc":[{"title":"پیشگفتار","page":"10"},{"title":"فصل1 مقدمه","page":"12"},{"title":"فصل2 آشنایی با محیط COMSOL Multiphysics","page":"22"},{"title":"فصل3 ایجاد هندسه مدل","page":"70"},{"title":"فصل4 انتقال و واکنش","page":"96"},{"title":"فصل5 مدول انتقال مومنتوم","page":"154"},{"title":"فصل6 مدول انتقال انرژی","page":"224"},{"title":"فصل7 مدول انتقال جرم","page":"238"},{"title":"فصل8 تهیه گزارشی از شبیه‌سازی","page":"257"},{"title":"فصل9 مدل‌های کتابخانه‌ای","page":"274"},{"title":"فصل10 Case Studies","page":"382"},{"title":"منابع","page":"446"}],"created_at":"2017-10-16 12:35:45","updated_at":"2022-10-19 14:48:53","process_started_at":"2017-11-10 01:35:15","process_done_at":"2017-11-10 01:46:08","process_failed_at":null,"pages_count":"448","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"03ab94d64b6d364eff127f524e99e3750fd99021cb9d5e92792e1fe439bec36417af8695ea255a4d44ec0aa51c49fd41a0902aa7703ad9818fbcd8ad12e9d4be","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۴۸"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":"2776","title":"اصول سیستمهای کامپیوتری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"417ebd094fad5426","type":"","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:24:20","updated_at":"2022-06-22 20:09:42","study_fields":[{"id":"1168","title":"علوم کامپیوتر","degree_id":"7","token":"4822f290d609f762","books_count":"19","created_at":"2017-10-07 11:22:55","updated_at":"2022-06-22 20:09:42","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"24793","title":"شبکه‌های کامپیوتری","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2a80ca0e63f1730e","type":"","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:38:08","updated_at":"2022-06-22 20:09:42","study_fields":[{"id":"898","title":"مهندسی کامپیوتر","degree_id":"7","token":"57bea94f4a51f6b8","books_count":"21","created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-08-24 14:03:59","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]},{"id":"38143","title":"نظریه علوم کامپیوتر","faq":null,"keywords":null,"description":null,"token":"2fadf122378a9578","type":"","books_count":"48","created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":"1519","title":"علوم کامپیوتر","degree_id":"10","token":"d0ad77b4640710f1","books_count":"61","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-03-09 12:26:39","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Comsol-Multiphysics","ebook_price_en":"60000","urlify":"%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Comsol-Multiphysics","pages_count_fa":"۴۴۸","authorTitle":"دکتر ناصر ثقهالاسلامی, مهندس احمد اخوت, مهندس محمدعلی حاج عسگرخانی, مهندس بهاره تنهایی","tocStr":"پیشگفتار, فصل1 مقدمه, فصل2 آشنایی با محیط COMSOL Multiphysics, فصل3 ایجاد هندسه مدل, فصل4 انتقال و واکنش, فصل5 مدول انتقال مومنتوم, فصل6 مدول انتقال انرژی, فصل7 مدول انتقال جرم, فصل8 تهیه گزارشی از شبیه‌سازی, فصل9 مدل‌های کتابخانه‌ای, فصل10 Case Studies, منابع","url":"/preview/08c9ecf1bba9b6e2/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%D8%B1-Comsol-Multiphysics"}
{"toc":[{"title":"پیشگفتار","page":"10"},{"title":"فصل1 مقدمه","page":"12"},{"title":"فصل2 آشنایی با محیط COMSOL Multiphysics","page":"22"},{"title":"فصل3 ایجاد هندسه مدل","page":"70"},{"title":"فصل4 انتقال و واکنش","page":"96"},{"title":"فصل5 مدول انتقال مومنتوم","page":"154"},{"title":"فصل6 مدول انتقال انرژی","page":"224"},{"title":"فصل7 مدول انتقال جرم","page":"238"},{"title":"فصل8 تهیه گزارشی از شبیه‌سازی","page":"257"},{"title":"فصل9 مدل‌های کتابخانه‌ای","page":"274"},{"title":"فصل10 Case Studies","page":"382"},{"title":"منابع","page":"446"}],"pages_count":448,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"08c9ecf1bba9b6e2","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/3ddc234ac5dd35b67952d0cf80e4a144.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/3ba200969783da904d14c17897951454.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.18126,0.10779,0.19444,0.28831]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.442743173952488,0.11228391849762469,0.4452310943852692,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.46007568630086343,0.11228391849762469,0.4625636067336446,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.46280366923154465,0.11228391849762469,0.4652915896643258,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"΋Ψ೯","boundary":[0.4643138805819697,0.10779450044536819,0.4984376734652733,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4984769564194751,0.11228391849762469,0.5009648768522562,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"Ϟฬ","boundary":[0.501004159806458,0.11228391849762469,0.5390606128826315,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5390998958368333,0.11228391849762469,0.5415878162696145,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"ଘ","boundary":[0.5416270992238162,0.11228391849762469,0.556205440005376,0.14313902538598575],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4954638621014079,0.18467044239904984,0.4971875945028729,0.20604811460807598],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5075572057390545,0.18467044239904984,0.5092809381405194,0.20604811460807598],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003Ϋ΋ල່΋","boundary":[0.3137119048419072,0.22611591448931126,0.41943415879842755,0.29345273159144897],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4194502872887336,0.23644560570071266,0.4240469070259736,0.29345273159144897],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003Ϟ୆","boundary":[0.4194583515338866,0.23644560570071266,0.4949719431470716,0.29345273159144897],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.49559289002385676,0.23644560570071266,0.49950404892308725,0.29345273159144897],"dir":"ltr"},{"str":"ສढ़̯߮\u0003ψࣻජ໑","boundary":[0.5001088673095662,0.21058147268408556,0.6959974463223683,0.29345273159144897],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1812607103255939,0.316683135391924,0.18585733006283392,0.3736902612826603],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.2180538288363966,0.3620946555819477,0.4700090722757971,0.40485],"dir":"ltr"},{"str":"Multiphysics","boundary":[0.4851295319377708,0.3620946555819477,0.800881018782971,0.40485],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003","boundary":[0.4877020261415947,0.41379427330760093,0.525183165888243,0.44707218304631824],"dir":"ltr"},{"str":"಻","boundary":[0.5038305164476999,0.48299697149643706,0.5131043983737105,0.5115005344418052],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5131043983737105,0.4927594418052257,0.5154027082423305,0.5212630047505938],"dir":"ltr"},{"str":"ൔॹ","boundary":[0.5131043983737105,0.4798615795724466,0.5282651792614494,0.5083651425178147],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5415308625382211,0.4927594418052257,0.5438291724068411,0.5212630047505938],"dir":"ltr"},{"str":"ड़","boundary":[0.5415308625382211,0.4856335510688836,0.5524175934948422,0.5141371140142518],"dir":"ltr"},{"str":"Ϣ߳","boundary":[0.4661301703571788,0.4927594418052257,0.5038143879573939,0.5212630047505938],"dir":"rtl"},{"str":"\u0003\u0003","boundary":[0.44768320956957086,0.4927594418052257,0.47972245556264903,0.5212630047505938],"dir":"ltr"},{"str":"ਖ࣓ত","boundary":[0.4115992506972213,0.5454428582244657,0.4359787742347369,0.5729495518111639],"dir":"ltr"},{"str":"න඿","boundary":[0.7849759080676053,0.5508589413598575,0.7962001075232688,0.5770109603622328],"dir":"ltr"},{"str":"̶ਗϸαϷ΋\u0003Ϧ૓৏\u0003άඪฬ\u0003ά","boundary":[0.6233829508417056,0.5522136159441806,0.785001804374853,0.5867028986045131],"dir":"ltr"},{"str":"Χ","boundary":[0.7961668122710931,0.5605508796021378,0.8055634723295588,0.5867028986045131],"dir":"ltr"},{"str":"ࠗΧ","boundary":[0.5973719599475827,0.5605508796021379,0.6192062464298917,0.5867028986045132],"dir":"rtl"},{"str":"चज़\u0003̶ਉϩΧ඼່\u0003ϥ஺΋Χ\u0003̶","boundary":[0.2476978226538088,0.5521430054928741,0.4115807533349015,0.5867028986045131],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003̶ਉΨϤੀय़\u0003ϥϩඟ໋\u0003Ϋ߮κുি΋","boundary":[0.4359935721245927,0.5522136159441806,0.5974163536171503,0.5867028986045132],"dir":"ltr"},{"str":"ΨϨࠖ","boundary":[0.21302266724908453,0.5605508796021378,0.24774591579584032,0.5867028986045131],"dir":"rtl"},{"str":"\u0003\u0003","boundary":[0.19607538389167062,0.5605508796021379,0.22549358892510363,0.5867028986045132],"dir":"ltr"},{"str":"ॐ","boundary":[0.6348698128423107,0.6169869366092638,0.6450063673935691,0.6431389556116391],"dir":"ltr"},{"str":"ੀय़","boundary":[0.7034173381270794,0.6171281575118766,0.7217149289338399,0.6432801765142518],"dir":"ltr"},{"str":"࠙","boundary":[0.3716708443936699,0.6087908938539193,0.3805125835825412,0.6349429128562946],"dir":"rtl"},{"str":"ΓϪऒ΋\u0003Ψଶ","boundary":[0.5591675078122378,0.6165580434976249,0.6347773260307117,0.6491957632125891],"dir":"ltr"},{"str":"΋\u0003ίΨϤ","boundary":[0.6450507610631366,0.6230437442102138,0.7032989550082327,0.6491957632125891],"dir":"ltr"},{"str":"߰\u0003","boundary":[0.5458605053593633,0.6230437442102138,0.5591416115049901,0.6491957632125891],"dir":"rtl"},{"str":"\u0003Λ߮Ρ\u0003̶ਚωΨଶ೺ख़\u0003ίΨϤੀय़","boundary":[0.38054217936225293,0.6122115779394299,0.5458087127448678,0.6491957632125891],"dir":"ltr"},{"str":"βࢂΥඟ߮","boundary":[0.3181431773125906,0.6149915375593825,0.3717078391183095,0.6491957632125891],"dir":"rtl"},{"str":"\u0003\u0003\u0003","boundary":[0.2777190416988679,0.6230437442102138,0.3071372467323009,0.6491957632125891],"dir":"ltr"},{"str":"̶਩","boundary":[0.2967750243607409,0.6147064805522566,0.31816907361983837,0.6491957632125891],"dir":"ltr"},{"str":"ඛ঺\u0003ϥΫ߮Ϩ঳\u0003ίΨϤੀय़","boundary":[0.46470517791740895,0.6792653546615203,0.5928771009038678,0.7116886278206651],"dir":"ltr"},{"str":"Ϩ߮","boundary":[0.4479724639629047,0.6855366088182898,0.4647310742246566,0.7116886278206651],"dir":"rtl"},{"str":"\u0003\u0003","boundary":[0.4039346796142603,0.6751006866092636,0.44141581936090857,0.708378596347981],"dir":"ltr"},{"str":"̶ਪ","boundary":[0.4254944692718661,0.6771993451603328,0.44793546923826505,0.7116886278206651],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.18126,0.10779,0.80556,0.71169],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/4587a274e87f6e9f5917d4773d51f26b.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/3e4b19bc6e69680967529ee978a93842.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.28741,0.12702,0.18082,0.28151]},"elements":[{"words":[{"str":".[","boundary":[0.3095795336178218,0.12701822565320667,0.3161609354524376,0.13873233491686462],"dir":"ltr"},{"str":"½Y€","boundary":[0.31623065085178576,0.12924768109783255,0.3305786163099357,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":"Ë{Á","boundary":[0.3362550586337823,0.12924768109783255,0.3486858506098584,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.34869121333288516,0.12701822565320667,0.35315568025267957,0.13649566033254157],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.35645107355263583,0.1292549002375297,0.36309548738281633,0.13873233491686462],"dir":"ltr"},{"str":"ʻԇÓYĬi","boundary":[0.366331890729478,0.12924768109783255,0.41502407513188366,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":"€Z","boundary":[0.4183489634084873,0.12924768109783255,0.43396789422398413,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.43405906051543935,0.12924768109783255,0.43623096334128525,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.4395129498336746,0.1292549002375297,0.4416499949598465,0.13873233491686462],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ì","boundary":[0.4417331171667616,0.12924768109783255,0.45419256723004353,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":"·R","boundary":[0.45873785438810655,0.12924768109783255,0.4658050401532205,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.4659283827828363,0.12924768109783255,0.47024939686166434,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.4734831188468127,0.1292549002375297,0.4762100635059303,0.13873233491686462],"dir":"ltr"},{"str":"Comsol","boundary":[0.47621006350593026,0.12701822565320667,0.5179241810543631,0.13649566033254157],"dir":"ltr"},{"str":"Multiphydics","boundary":[0.5212464804310905,0.12701822565320667,0.5930691609824935,0.13649566033254157],"dir":"ltr"},{"str":"Y‚§Y","boundary":[0.5964677867007154,0.12924768109783255,0.6131592621215681,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":"¹€¿","boundary":[0.6131994825442691,0.12924768109783255,0.6257603205537448,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":"¶»Z","boundary":[0.6290248781962969,0.12924768109783255,0.644677326030711,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":"žm€»","boundary":[0.6529158092806019,0.12924768109783255,0.675996969187863,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5866848392191121,0.1432919287410926,0.5888701488525249,0.15276936342042752],"dir":"ltr"},{"str":"1390","boundary":[0.5890028762474377,0.1432919287410926,0.6141258929471454,0.15276936342042752],"dir":"ltr"},{"str":",€","boundary":[0.6174293303316418,0.14328470960139544,0.6251811464668524,0.15276214428073034],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.6308415006216187,0.14328470960139544,0.633016084808978,0.15276214428073034],"dir":"ltr"},{"str":"ÊeM","boundary":[0.6330536238701655,0.14328470960139544,0.6475517455730653,0.15276214428073034],"dir":"ltr"},{"str":",½Y€Æe","boundary":[0.6507948523235105,0.14328470960139544,0.676037189610564,0.15276214428073034],"dir":"ltr"},{"str":"μÁ|m","boundary":[0.54969009441887,0.1573937666085213,0.5744256543798928,0.1668712012878562],"dir":"ltr"},{"str":",Y{¼¿","boundary":[0.5777130035953089,0.1573937666085213,0.605001219717079,0.1668712012878562],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6083569436510866,0.1573937666085213,0.6152936258862265,0.1668712012878562],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.6154116057928157,0.1573937666085213,0.6327345418500718,0.1668712012878562],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6359722858774903,0.15740098574821848,0.6382876415443026,0.16687842042755338],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6415186821679375,0.1573937666085213,0.6538529451295316,0.1668712012878562],"dir":"ltr"},{"str":"448","boundary":[0.6571456570679746,0.15740098574821848,0.6759125063001912,0.16687842042755338],"dir":"ltr"},{"str":"978-600-6004-14-3","boundary":[0.5032140553072809,0.1692733681710213,0.6085567050838341,0.1787508028503562],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6117783609421722,0.17151004275534434,0.6140159571250962,0.18098747743467924],"dir":"ltr"},{"str":"μZË","boundary":[0.6139985282752591,0.17150282361564717,0.6316687006484993,0.18098025829498207],"dir":"ltr"},{"str":"219","boundary":[0.6348648835724602,0.17151004275534434,0.6536317328046769,0.18098747743467924],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6537148550115919,0.1692733681710213,0.6570665569033295,0.1787508028503562],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.6571402943449476,0.17151004275534434,0.6759071435771643,0.18098747743467924],"dir":"ltr"},{"str":"Zb̧","boundary":[0.661174402741843,0.18554079986267805,0.675996969187863,0.19501823454201295],"dir":"ltr"},{"str":"ÊËZÆÀe","boundary":[0.3499008097846174,0.19965168822372326,0.37680425052921607,0.20912912290305816],"dir":"ltr"},{"str":"ÃZÆ]","boundary":[0.37994010281912566,0.19965168822372326,0.3989643627566278,0.20912912290305816],"dir":"ltr"},{"str":",Ê¿Zy€","boundary":[0.4022181949531265,0.19965168822372326,0.43062722018749366,0.20912912290305816],"dir":"ltr"},{"str":"ˆŸ","boundary":[0.43632511340344743,0.19965168822372326,0.4487599274217936,0.20912912290305816],"dir":"ltr"},{"str":"kZu","boundary":[0.4519145492422969,0.19965168822372326,0.4687695877154665,0.20912912290305816],"dir":"ltr"},{"str":"Ê","boundary":[0.47207704714223303,0.19965168822372326,0.4805375382857792,0.20912912290305816],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ|¼v»","boundary":[0.4836712543261314,0.19965168822372326,0.5123081952891366,0.20912912290305816],"dir":"ltr"},{"str":",cÂyY","boundary":[0.5155231477436913,0.19965168822372326,0.541261536910722,0.20912912290305816],"dir":"ltr"},{"str":"|¼uY","boundary":[0.5445542488491649,0.19965168822372326,0.5657343234434327,0.20912912290305816],"dir":"ltr"},{"str":",ʻԇÓYĬi","boundary":[0.5689465945364738,0.19965168822372326,0.6203576795134571,0.20912912290305816],"dir":"ltr"},{"str":"€Z¿","boundary":[0.6235820167333086,0.19965168822372326,0.641580655891939,0.20912912290305816],"dir":"ltr"},{"str":",¾Ì","boundary":[0.6447500252007661,0.19965168822372326,0.6599747958737945,0.20912912290305816],"dir":"ltr"},{"str":"·R»","boundary":[0.6645143409159637,0.19965168822372326,0.6760803938039716,0.20912912290305816],"dir":"ltr"},{"str":"†°Ë‚̧","boundary":[0.5480802392392726,0.21368966447075413,0.5823574241456938,0.22316709915008903],"dir":"ltr"},{"str":"Êf·Z»","boundary":[0.5854785289472797,0.21368966447075413,0.607772709250361,0.22316709915008903],"dir":"ltr"},{"str":"μˆ»Z","boundary":[0.61088040724438,0.21368966447075413,0.6383509559490606,0.22316709915008903],"dir":"ltr"},{"str":"Y‚§Y","boundary":[0.646665858002083,0.21368966447075413,0.6633573334229357,0.22316709915008903],"dir":"ltr"},{"str":"¹€¿","boundary":[0.6633988945263933,0.21368966447075413,0.6759597325358689,0.22316709915008903],"dir":"ltr"},{"str":"ɁY{€aÃ{Y{","boundary":[0.5877938846140919,0.22779777373441204,0.6324827962770064,0.23727520841374694],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.6355744061019452,0.22780499287410919,0.6456804576459121,0.2372824275534441],"dir":"ltr"},{"str":"®Ë‚̧","boundary":[0.6489812136688952,0.22779777373441204,0.6760093377238664,0.23727520841374694],"dir":"ltr"},{"str":"É","boundary":[0.5430339168710724,0.24183574998144292,0.5517067806861323,0.2513131846607778],"dir":"ltr"},{"str":"€","boundary":[0.5517912435738042,0.24183574998144292,0.5568308625382207,0.2513131846607778],"dir":"ltr"},{"str":"eÂÌb»Z","boundary":[0.5568322032189773,0.24183574998144292,0.5805072847014544,0.2513131846607778],"dir":"ltr"},{"str":"ɁZ‡ÄÌ^‹","boundary":[0.5887980545008563,0.24183574998144292,0.6324412351735489,0.2513131846607778],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.6355717247404316,0.24184296912114006,0.6456777762843986,0.251320403800475],"dir":"ltr"},{"str":"®Ë‚̧","boundary":[0.6489785323073817,0.24183574998144292,0.6760066563623529,0.2513131846607778],"dir":"ltr"},{"str":"ɁY{€aÃ{Y{","boundary":[0.5795218843452834,0.25594480698856875,0.624210796008198,0.2654222416679037],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.6272018547763846,0.25595202612826595,0.6373079063203515,0.2654294608076008],"dir":"ltr"},{"str":"ʇ|ÀÆ»","boundary":[0.6407092134000867,0.25594480698856875,0.6760307886159733,0.2654222416679037],"dir":"ltr"},{"str":"É","boundary":[0.5347619166022639,0.27005386399569464,0.5434320990558105,0.27953129867502957],"dir":"ltr"},{"str":"€","boundary":[0.5435192433049957,0.27005386399569464,0.5485561809078988,0.27953129867502957],"dir":"ltr"},{"str":"eÂÌb»Z","boundary":[0.5485602029501689,0.27005386399569464,0.5721186452068134,0.27953129867502957],"dir":"ltr"},{"str":"ɁZ‡ÄÌ^‹","boundary":[0.5805416484661133,0.27005386399569464,0.6241678942239837,0.2795329233781175],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.6271991734148711,0.2700610831353918,0.637305224958838,0.2795385178147267],"dir":"ltr"},{"str":"ʇ|ÀÆ»","boundary":[0.6407065320385732,0.27005386399569464,0.6760281072544598,0.27953129867502957],"dir":"ltr"},{"str":"É{€]Z","boundary":[0.6099736131178386,0.2840934649458135,0.6384014078827995,0.2935708996251484],"dir":"ltr"},{"str":"Y‚§Y","boundary":[0.6466653640670674,0.2840934649458135,0.6633568394879202,0.2935708996251484],"dir":"ltr"},{"str":"¹€¿","boundary":[0.6634010819528913,0.2840934649458135,0.6759619199623668,0.2935708996251484],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5671294781761363,0.29820879334916855,0.5721570310137426,0.3076862280285035],"dir":"ltr"},{"str":"1334","boundary":[0.5722723295588183,0.29820879334916855,0.5975964483720302,0.3076862280285035],"dir":"ltr"},{"str":",€Z¿","boundary":[0.6006987836430224,0.2982015742094714,0.6215007862639021,0.30767900888880634],"dir":"ltr"},{"str":",ʻԇÓYĬi","boundary":[0.6246902657840796,0.2982015742094714,0.6759981183427973,0.30767900888880634],"dir":"ltr"},{"str":"QC","boundary":[0.598475934948422,0.3100100950118764,0.6170819024898353,0.3194875296912113],"dir":"ltr"},{"str":"52","boundary":[0.6205515842881619,0.3122467695961994,0.633263919223144,0.32172420427553433],"dir":"ltr"},{"str":"/¹","boundary":[0.6331526427203383,0.31223955045650226,0.6412369476832092,0.32172420427553433],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6413173885286109,0.3122467695961994,0.6476051812775104,0.32172420427553433],"dir":"ltr"},{"str":"1390","boundary":[0.6507946607976878,0.3122467695961994,0.6759176774973955,0.32172420427553433],"dir":"ltr"},{"str":"530","boundary":[0.6417222741171327,0.3263558266033253,0.6606902254628536,0.3358332612826602],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6606727966130166,0.3263558266033253,0.6634480057793752,0.3358332612826602],"dir":"ltr"},{"str":"15","boundary":[0.6633943785491074,0.3263558266033253,0.6759056113705851,0.3358332612826602],"dir":"ltr"},{"str":"22974448","boundary":[0.6255925439333351,0.34046488361045113,0.6759391283895027,0.3499423182897861],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.30958,0.12702,0.67608,0.34994],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6976744363428646,0.1292549002375297,0.6998597459762775,0.13873233491686462],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.697669073619838,0.1432919287410926,0.6998543832532508,0.15276936342042752],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6976690736198378,0.15740098574821848,0.6998543832532507,0.16687842042755338],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6976650515775675,0.17151004275534434,0.6998503612109804,0.18098747743467924],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6976650515775676,0.18554801900237522,0.6998503612109805,0.19502545368171012],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.697674738752058,0.19965890736342043,0.6998600483854709,0.20913634204275533],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6976720573905445,0.2136968836104513,0.6998573670239574,0.2231743182897862],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6976693760290309,0.22780499287410919,0.6998546856624438,0.2372824275534441],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6976666946675174,0.24184296912114006,0.6998520043009303,0.251320403800475],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6976653539867607,0.25595202612826595,0.6998506636201736,0.2654294608076008],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6976626726252472,0.2700610831353918,0.6998479822586601,0.2795385178147267],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6976742448170423,0.28410068408551065,0.6998595544504552,0.2935781187648456],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6976715634555287,0.29820879334916855,0.6998568730889416,0.3076862280285035],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6976688820940152,0.3122467695961994,0.6998541917274281,0.32172420427553433],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6976675414132585,0.3263558266033253,0.6998528510466713,0.3358332612826602],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6976675414132585,0.34046488361045113,0.6998528510466713,0.3499423182897861],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69766,0.12925,0.69986,0.34994],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ÁM|Ë|a","boundary":[0.7405158899230537,0.12924768109783255,0.771284513289204,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":"¹Z¿","boundary":[0.7744860589361916,0.12924768109783255,0.7851069318907294,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.788396962467659,0.12924768109783255,0.7927139545042169,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":"½YÂÀŸ","boundary":[0.795957061254662,0.12924768109783255,0.819170948556836,0.13872511577716745],"dir":"ltr"},{"str":"€Œ¿","boundary":[0.7611771210644803,0.14328470960139544,0.7761779980511407,0.15276214428073034],"dir":"ltr"},{"str":"cZzŒ»","boundary":[0.7794224454823426,0.14328470960139544,0.8191763112798629,0.15276214428073034],"dir":"ltr"},{"str":"ɀÅZ›","boundary":[0.7473640872282515,0.1573937666085213,0.7762705050233524,0.1668712012878562],"dir":"ltr"},{"str":"cZzŒ»","boundary":[0.779419764120829,0.1573937666085213,0.8191736299183493,0.1668712012878562],"dir":"ltr"},{"str":"®]Z‹","boundary":[0.7955454722623564,0.17150282361564717,0.8190663754578136,0.18098025829498207],"dir":"ltr"},{"str":"ʈË¿d‡€Æ§","boundary":[0.7285087530660929,0.18554079986267805,0.7853455730654209,0.19501823454201295],"dir":"ltr"},{"str":"dÌ","boundary":[0.7885873391351094,0.18554079986267805,0.8026162225731659,0.19501823454201295],"dir":"ltr"},{"str":"“Á","boundary":[0.8073246933906787,0.18554079986267805,0.8191280467726215,0.19501823454201295],"dir":"ltr"},{"str":"d‹Y{{ZË","boundary":[0.7840531568159669,0.1996498568698039,0.8190972111152176,0.20912729154913884],"dir":"ltr"},{"str":"Â“»","boundary":[0.7912193978696951,0.21368966447075413,0.819132371224085,0.22316709915008903],"dir":"ltr"},{"str":"Â“»","boundary":[0.7912167165081815,0.22779777373441204,0.8191296898625715,0.23727520841374694],"dir":"ltr"},{"str":"Â“»","boundary":[0.791214035146668,0.24183574998144292,0.819127008501058,0.2513131846607778],"dir":"ltr"},{"str":"Â“»","boundary":[0.7912113537851545,0.25594480698856875,0.8191243271395444,0.2654222416679037],"dir":"ltr"},{"str":"Â“»","boundary":[0.791208672423641,0.27005386399569464,0.8191216457780309,0.27953129867502957],"dir":"ltr"},{"str":"Â“»","boundary":[0.7912202446154363,0.2840934649458135,0.8191332179698262,0.2935708996251484],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{Á‚§Y","boundary":[0.7652096972547964,0.2982015742094714,0.7893660831289269,0.30767900888880634],"dir":"ltr"},{"str":"ćZÀ‹","boundary":[0.7926279594099658,0.2982015742094714,0.8190862941433417,0.30767900888880634],"dir":"ltr"},{"str":"À","boundary":[0.7567392762339973,0.31223955045650226,0.7661146567655654,0.3217169851358372],"dir":"ltr"},{"str":"À","boundary":[0.7717642854742782,0.31223955045650226,0.7759083296932224,0.3217169851358372],"dir":"ltr"},{"str":"É|À]Ã{","boundary":[0.7841575383891668,0.31223955045650226,0.8191747790732835,0.3217169851358372],"dir":"ltr"},{"str":"ÊËÂË{","boundary":[0.7563343906454753,0.32634860746362815,0.780942585934612,0.3358260421429631],"dir":"ltr"},{"str":"É|À]Ã{","boundary":[0.7841561977084099,0.32634860746362815,0.8191734383925268,0.3358260421429631],"dir":"ltr"},{"str":"Ê","boundary":[0.7396013541211648,0.340457664470754,0.7479886529350487,0.3499350991500889],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.7511070763751213,0.340457664470754,0.7554589261113532,0.3499350991500889],"dir":"ltr"},{"str":"Ä¿Zz]Zf","boundary":[0.7587543194113096,0.340457664470754,0.7864782567790056,0.3499350991500889],"dir":"ltr"},{"str":"ÃZ¼‹","boundary":[0.7947408722825169,0.340457664470754,0.8190407109976138,0.3499350991500889],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.72851,0.12925,0.81918,0.34994],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"€","boundary":[0.6595723093982058,0.38719914776944775,0.6723997211115218,0.40622527603548103],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.6848772453882598,0.38719914776944775,0.6910837102247909,0.40622527603548103],"dir":"ltr"},{"str":"ÊeM","boundary":[0.6910218070629347,0.38719914776944775,0.7310273982729074,0.40622527603548103],"dir":"ltr"},{"str":"cYZŒf¿Y","boundary":[0.736283784147038,0.38719914776944775,0.8191209804778065,0.40622527603548103],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.5441517422129633,0.4218877909738717,0.6001265044857363,0.4313652256532067],"dir":"ltr"},{"str":"Multiphysics","boundary":[0.6035304929269849,0.4218877909738717,0.6735703370182453,0.4313652256532067],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.6778162124928597,0.4225284650571556,0.685462266052888,0.4344287025868468],"dir":"ltr"},{"str":"‚§","boundary":[0.6855817882463627,0.4225284650571556,0.6961350929068244,0.4344287025868468],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.696153610429757,0.4225284650571556,0.6985541547663049,0.4344287025868468],"dir":"ltr"},{"str":"¹€¿","boundary":[0.6986854608380095,0.4225284650571556,0.7143597022949498,0.4344287025868468],"dir":"ltr"},{"str":"¶»Z","boundary":[0.7185412956553879,0.4225284650571556,0.7379779610900171,0.4344287025868468],"dir":"ltr"},{"str":"žm€»","boundary":[0.7483780753334901,0.4225284650571556,0.7773933503578507,0.4344287025868468],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7815429589059507,0.42254942992874106,0.7849097812573502,0.4344496674584322],"dir":"ltr"},{"str":"½YÂÀŸ","boundary":[0.7848693793891335,0.4225400863828682,0.8190510433117167,0.4344403239125594],"dir":"ltr"},{"str":"ÊËZÆÀe","boundary":[0.28740885722925985,0.44213520728176964,0.3174078491986157,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":"ÃZÆ]","boundary":[0.32117889183831194,0.44213520728176964,0.3427860286952724,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":"…|ÀÆ»","boundary":[0.3463816740028898,0.44213520728176964,0.3819903565068379,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":",Ê¿Zy€","boundary":[0.38569486912402146,0.44213520728176964,0.4173968927377892,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":"ˆŸ","boundary":[0.4237611199647326,0.44213520728176964,0.4376351601088674,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":"kZu","boundary":[0.44143946775981996,0.44213520728176964,0.46033097006148993,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":"Ê","boundary":[0.46412015725278055,0.44213520728176964,0.47357195658748036,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ|¼v»","boundary":[0.4770814152750245,0.44213520728176964,0.5094467591814792,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":"…|ÀÆ»","boundary":[0.5131104465575754,0.44213520728176964,0.5487266892913546,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":",cÂyY","boundary":[0.5524236416787072,0.44213520728176964,0.5813717617015559,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":"|¼uY","boundary":[0.5850838345485705,0.44213520728176964,0.6088683175968551,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":"…|ÀÆ»","boundary":[0.6126030711333627,0.44213520728176964,0.6482193138671417,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":",ʻԇÓYĬi","boundary":[0.6519162662544944,0.44213520728176964,0.7097444642317126,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":"€","boundary":[0.7135034105036793,0.44213520728176964,0.7275654379893148,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":"Z¿","boundary":[0.7277242028157656,0.44213520728176964,0.7336665434629213,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":"€f","boundary":[0.7373937367695979,0.44213520728176964,0.747714962534861,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":"{","boundary":[0.7533594301266759,0.44213520728176964,0.7591248613957865,0.4528240433862827],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7626983602701521,0.441360593824228,0.766080333322133,0.4532608313539192],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ì¼m€f»","boundary":[0.7660197305198078,0.44135125027835514,0.8190623332549309,0.4532514878080463],"dir":"ltr"},{"str":"½ZËY|Ì]","boundary":[0.6775121501293638,0.4601515220642815,0.7180150230166996,0.4720517595939727],"dir":"ltr"},{"str":"Zf¼Å","boundary":[0.7220669937166089,0.4601515220642815,0.7453721380329961,0.4720517595939727],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7493837068646886,0.460172486935867,0.7527505292160881,0.4720727244655582],"dir":"ltr"},{"str":"ÊËYMÄv","boundary":[0.7527101273478713,0.46016314338999414,0.8021451799334699,0.4720633809196853],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.80874920197574,0.46016314338999414,0.8190533617821981,0.4720633809196853],"dir":"ltr"},{"str":"€","boundary":[0.752408796747421,0.47896341755121735,0.7587162979354571,0.49086365508090857],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.7658222169953965,0.47896341755121735,0.7684870568865292,0.49086365508090857],"dir":"ltr"},{"str":"ÊeM","boundary":[0.7685375592218002,0.47896341755121735,0.786681364873492,0.49086365508090857],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7903158496018278,0.47898438242280283,0.7936978226538086,0.49088461995249405],"dir":"ltr"},{"str":"€‹Z¿","boundary":[0.7936372198514834,0.47897503887693,0.8191442659856859,0.49087527640662115],"dir":"ltr"},{"str":"1000","boundary":[0.7527084439366957,0.497784377672209,0.7841882329222808,0.5096846152019002],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7882923893686367,0.4977962779097387,0.7916592117200362,0.5096965154394298],"dir":"ltr"},{"str":"ƒY€Ìe","boundary":[0.7916188098518194,0.4977869343638658,0.8190584120157253,0.5096871718935571],"dir":"ltr"},{"str":"1393","boundary":[0.7287164678606228,0.5165950831353919,0.760196256846208,0.5284953206650831],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7638021235845569,0.5166069833729215,0.7671840966365376,0.5285072209026128],"dir":"ltr"},{"str":"¹Á{","boundary":[0.7671234938342125,0.5165976398270488,0.7889135680924699,0.5284978773567399],"dir":"ltr"},{"str":"_Zq","boundary":[0.7925261684755216,0.5165976398270488,0.8191392157521588,0.5284978773567399],"dir":"ltr"},{"str":"μZË","boundary":[0.7017010853129934,0.5354693154134501,0.723720103491146,0.5473695529431414],"dir":"ltr"},{"str":"219","boundary":[0.7278091092369207,0.5354783800475059,0.7514189509761094,0.5473786175771971],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7513970666308254,0.5326699239904988,0.7556055945700748,0.54457016152019],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.7556308457377103,0.5354783800475059,0.7792406874768991,0.5473786175771971],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7833515775679579,0.5354902802850356,0.7867183999193574,0.5473905178147268],"dir":"ltr"},{"str":"d¼Ì«","boundary":[0.7866763146399649,0.5354809367391627,0.8191021807062934,0.5473811742688539],"dir":"ltr"},{"str":"μZË","boundary":[0.6008007862639023,0.554281210900386,0.622718799771513,0.5661814484300772],"dir":"ltr"},{"str":"110","boundary":[0.6269088101878296,0.5542902755344418,0.6505186519270184,0.5661905130641329],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6504967675817344,0.5514818194774347,0.6547052955209838,0.5633820570071258],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.6547305466886193,0.5542902755344418,0.6783403884278081,0.5661905130641329],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6819496219885083,0.5543021757719715,0.6853315950404891,0.5662024133016627],"dir":"ltr"},{"str":"Ê°Ì¿Á€f°·Y","boundary":[0.6852709922381639,0.5542928322260986,0.749812976714492,0.5661930697557898],"dir":"ltr"},{"str":"[Zf","boundary":[0.7534137932193137,0.5542928322260986,0.7766886361345384,0.5661930697557898],"dir":"ltr"},{"str":"d¼Ì«","boundary":[0.7866796814623164,0.5542928322260986,0.8191055475286447,0.5661930697557898],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.6513115385907732,0.5731009809976246,0.674921380329962,0.5850012185273159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6747984913141358,0.5731009809976246,0.6811112832230098,0.5850012185273159],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.6812476395282416,0.5731009809976246,0.7042531366553543,0.5850012185273159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7041302476395281,0.5731009809976246,0.7104430395484022,0.5850012185273159],"dir":"ltr"},{"str":"6004","boundary":[0.7105810792648096,0.5731009809976246,0.7415575283088606,0.5850012185273159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7413269009777896,0.5731009809976246,0.7476396928866637,0.5850012185273159],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.7477760491918953,0.5731009809976246,0.7635159436846879,0.5850012185273159],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7633997883135646,0.5731009809976246,0.7697125802224386,0.5850012185273159],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7698489365276703,0.5731009809976246,0.7777441349417021,0.5850012185273159],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7813449514465239,0.5731128812351544,0.7847269244985047,0.5850131187648455],"dir":"ltr"},{"str":"®]Z‹","boundary":[0.7846663216961794,0.5731035376892815,0.8191055475286448,0.5850037752189727],"dir":"ltr"},{"str":"66565336","boundary":[0.6434483249890797,0.5919128764845605,0.7040241927354591,0.6038131140142518],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.70392992170962,0.5919128764845605,0.710242713618494,0.6038131140142518],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.7103807533349015,0.5919128764845605,0.7182759517489332,0.6038131140142518],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7222757367023958,0.5919247767220902,0.7256425590537953,0.6038250142517814],"dir":"ltr"},{"str":"Šza","boundary":[0.7256021571855784,0.5919154331762173,0.7573984274721951,0.6038156707059086],"dir":"ltr"},{"str":"‚","boundary":[0.7608830886058936,0.5919154331762173,0.768522408521219,0.6038156707059086],"dir":"ltr"},{"str":"€»","boundary":[0.7749160041665266,0.5919154331762173,0.7883765599274217,0.6038156707059086],"dir":"ltr"},{"str":"¾","boundary":[0.791930240919324,0.5919154331762173,0.8032343469641477,0.6038156707059086],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.814698377070663,0.5919154331762173,0.8190668290716038,0.6038156707059086],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.376314801249958,0.6107323040380048,0.3842099996639897,0.622632541567696],"dir":"ltr"},{"str":"|uYÁ","boundary":[0.3882097846174523,0.6107232394039489,0.4124610060145828,0.6226234769336401],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4165348610597762,0.6107323040380048,0.42284765296865023,0.622632541567696],"dir":"ltr"},{"str":"144","boundary":[0.4229988978864958,0.6107235819477435,0.44660873962568465,0.6226238194774346],"dir":"ltr"},{"str":"­Ôa","boundary":[0.4506186250462015,0.6107145173136875,0.47724008937871715,0.6226147548433787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4813627633480059,0.6107235819477435,0.4876755552568799,0.6226238194774346],"dir":"ltr"},{"str":"Êrf‹","boundary":[0.48781191156211157,0.6107145173136875,0.5263536104297571,0.6226147548433787],"dir":"ltr"},{"str":"ÄqÂ","boundary":[0.5304510332314103,0.6107145173136875,0.5523505292160883,0.6226147548433787],"dir":"ltr"},{"str":"ÉÁÄ]Á","boundary":[0.5626075535096268,0.6107145173136875,0.6047702698162025,0.6226147548433787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6086741003326502,0.6107235819477435,0.6149868922415243,0.6226238194774346],"dir":"ltr"},{"str":"Ê]ÂÀm","boundary":[0.6151249319579317,0.6107145173136875,0.6480878061893083,0.6226147548433787],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{YμZ¼m","boundary":[0.6523215852961931,0.6107145173136875,0.7006405362723028,0.6226147548433787],"dir":"ltr"},{"str":"½Z]ZÌy","boundary":[0.7049416518262156,0.6107145173136875,0.738353996841504,0.6226147548433787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7423386310943854,0.6107235819477435,0.7486514230032594,0.6226238194774346],"dir":"ltr"},{"str":"½Y€Æe","boundary":[0.748787779308491,0.6107145173136875,0.7766280333322134,0.6226147548433787],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7808432949161654,0.6107354821852731,0.784210117267565,0.6226357197149642],"dir":"ltr"},{"str":"…{M","boundary":[0.7841697153993482,0.6107261386394001,0.819127431873929,0.6226263761690913],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.28741,0.3872,0.81914,0.62264],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"www.ati","boundary":[0.4428449144854003,0.6887314489311164,0.5003855918819932,0.7006316864608075],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5003031047343839,0.6887314489311164,0.505908863949464,0.7006316864608075],"dir":"ltr"},{"str":"negar.com","boundary":[0.5058465777359631,0.6887314489311164,0.5764774604347971,0.7006316864608075],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.32542226739692875,0.7065874346793348,0.3342164073787842,0.718487672209026],"dir":"ltr"},{"str":"|‹Z]Ê»","boundary":[0.334290477470515,0.7065780911334619,0.3789496925506535,0.7184783286631531],"dir":"ltr"},{"str":"ÂÀ¼»","boundary":[0.3825707099895837,0.7065780911334619,0.4190249789993616,0.7184783286631531],"dir":"ltr"},{"str":"[Zf","boundary":[0.42269144854003565,0.7065780911334619,0.44596629145526023,0.7184783286631531],"dir":"ltr"},{"str":"¾ËY","boundary":[0.4559590201942139,0.7065780911334619,0.47489739592083596,0.7184783286631531],"dir":"ltr"},{"str":"\\·Z˜»","boundary":[0.4785386142938745,0.7065780911334619,0.5149524814354356,0.7184783286631531],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.5186593528443264,0.7065780911334619,0.5280797217835421,0.7184783286631531],"dir":"ltr"},{"str":"ÉY{€]Äz","boundary":[0.5317663922583246,0.7065780911334619,0.5887464937334095,0.7184783286631531],"dir":"ltr"},{"str":"ˆ¿","boundary":[0.5889097846174524,0.7065780911334619,0.6038399583347334,0.7184783286631531],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.6074592923624877,0.7065780911334619,0.6138899230536607,0.7184783286631531],"dir":"ltr"},{"str":"Êb","boundary":[0.6175395584825778,0.7065780911334619,0.6350840697557205,0.7184783286631531],"dir":"ltr"},{"str":"Ŀ³€Å","boundary":[0.6450616477940929,0.7065780911334619,0.6850662309734216,0.7184783286631531],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6850780148516514,0.7065874346793348,0.6900104095964517,0.718487672209026],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32542,0.68873,0.69001,0.71849],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/b028956c4aa07567c8789346e8061feb.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/7a06cd5f6c5255c44485b44d68d1394a.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.11124,0.18018,0.24873]},"elements":[{"words":[{"str":"ॡ\u0003Δ॥඼ෙव","boundary":[0.46944860723766,0.11409406175771966,0.6673129263129599,0.18321520190023755],"dir":"ltr"},{"str":"ς߮","boundary":[0.44475588857901277,0.12620807600950118,0.4694808642182722,0.18321520190023755],"dir":"rtl"},{"str":"ॻ","boundary":[0.4319579315211182,0.11124370546318288,0.4448607237660025,0.16825083135391922],"dir":"ltr"},{"str":"ࢋ","boundary":[0.3517186922482443,0.12620807600950118,0.4319579315211182,0.18321520190023755],"dir":"rtl"},{"str":"\u0003\u0003","boundary":[0.31492154161486513,0.12620807600950118,0.3790000336010215,0.18321520190023755],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.19980636739356872,0.27103204275534437,0.22159222808373372,0.28407242280285033],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.22157931521118238,0.27103204275534437,0.43277856926850583,0.28407242280285033],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4332655690332986,0.27103204275534437,0.5940640368267195,0.28407242280285033],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5945528812875911,0.27103204275534437,0.7553513490810121,0.28407242280285033],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7569470111891401,0.2710312277315914,0.764783280131716,0.28407160777909735],"dir":"ltr"},{"str":"Zf","boundary":[0.7649179429454656,0.2710312277315914,0.7758071838983905,0.28407160777909735],"dir":"ltr"},{"str":"ŒÌa","boundary":[0.7927894559994624,0.2710312277315914,0.8198216323376231,0.28407160777909735],"dir":"ltr"},{"str":"Ä»|¬»","boundary":[0.7029166493061388,0.3060906101543942,0.7459202042942105,0.31913099020190017],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7500929068243675,0.3060914251781472,0.7552765028056853,0.31913180522565315],"dir":"ltr"},{"str":"μÁY","boundary":[0.755132616511542,0.3060906101543942,0.7807259299082692,0.31913099020190017],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7848691173011658,0.3060906101543942,0.8198242632976042,0.31913099020190017],"dir":"ltr"},{"str":"æè","boundary":[0.20072581230469388,0.32821190335510686,0.21707719834682956,0.3412522834026128],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................................","boundary":[0.21856402338631076,0.32821190335510686,0.6468526460804408,0.3412522834026128],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀūźŝ","boundary":[0.6484870468062228,0.32821190335510686,0.6888655992742179,0.3412522834026128],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾĭĦƿƹ","boundary":[0.6928427640200261,0.32821190335510686,0.747696646618057,0.3412522834026128],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7517088605893618,0.32821190335510686,0.76036048519875,0.3412522834026128],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592684251201236,0.32821190335510686,0.7661860354154766,0.3412522834026128],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7663225429253049,0.32821190335510686,0.7749741675346931,0.3412522834026128],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐ","boundary":[0.2007156916770268,0.3475936349465559,0.21807059238600834,0.36063401499406184],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.22057384496488677,0.3475936349465559,0.4774828231578238,0.36063401499406184],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.47943635630523157,0.3475936349465559,0.5041737307214138,0.36063401499406184],"dir":"ltr"},{"str":"ƮsŹ","boundary":[0.5086692550653539,0.3475936349465559,0.5331040993246193,0.36063401499406184],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5375996236685593,0.3475936349465559,0.5435395450421691,0.36063401499406184],"dir":"ltr"},{"str":"CAD","boundary":[0.5480830617250765,0.3469829934308195,0.5799388461409227,0.35767182953533255],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪƿŚƟ","boundary":[0.5845830852457912,0.3475938202197149,0.6323164409798055,0.3606342002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳřƺųřźƟ","boundary":[0.6367990524511942,0.3475938202197149,0.6847943550283926,0.3606342002672209],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.689317549813514,0.3475938202197149,0.6979691744229022,0.3606342002672209],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977828601189473,0.3475938202197149,0.7000942643056346,0.3606342002672209],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7048425120123648,0.3475938202197149,0.713494136621753,0.3606342002672209],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134111252982087,0.3475938202197149,0.7203287355935617,0.3606342002672209],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7204670877994689,0.3475938202197149,0.7291187124088571,0.3606342002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐ","boundary":[0.20071384698094788,0.36697424777315923,0.21806874768992943,0.3800146278206652],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.22057200026880786,0.36697424777315923,0.4653853062733105,0.3800146278206652],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĪƿżǀƟ","boundary":[0.4671377675481333,0.36697424777315923,0.5081342932025132,0.3800146278206652],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƈŴƄƯ","boundary":[0.5126999159974461,0.36697424777315923,0.5815329054803264,0.3800146278206652],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5861870736870399,0.36697424777315923,0.5921269950606496,0.3800146278206652],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5966704815026375,0.36697424777315923,0.6212529014482039,0.3800146278206652],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾĭĦƿƹ","boundary":[0.625801921978428,0.36697424777315923,0.6847916131850408,0.3800146278206652],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893092738819259,0.36697424777315923,0.697960898491314,0.3800146278206652],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977727394912804,0.36697424777315923,0.7000841436779677,0.3800146278206652],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7048323913846979,0.36697424777315923,0.7134840159940861,0.3800146278206652],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134028493666206,0.36697424777315923,0.7203204596619736,0.3800146278206652],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7204569671718019,0.36697424777315923,0.72910859178119,0.3800146278206652],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐ","boundary":[0.20071569167702646,0.38628705062351554,0.21807428177816554,0.3993274306710215],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.22057384496488644,0.38628705062351554,0.6196148113302641,0.3993274306710215],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨŞƃ","boundary":[0.621265814320755,0.38628705062351554,0.6519135949732868,0.3993274306710215],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.656446013238802,0.38628705062351554,0.6847436510869926,0.3993274306710215],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6893074291858469,0.38628705062351554,0.697959053795235,0.3993274306710215],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977708947952014,0.38628705062351554,0.7000822989818887,0.3993274306710215],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.704830546688619,0.38628705062351554,0.7134821712980072,0.3993274306710215],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133991599744629,0.38628705062351554,0.7203167702698159,0.3993274306710215],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.720455122475723,0.38628705062351554,0.7291067470851111,0.3993274306710215],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÑ","boundary":[0.20071753637310522,0.40566766345011884,0.21807243708208676,0.4187080434976248],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.22057568966096516,0.40566766345011884,0.634737629783945,0.4187080434976248],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6351785121467688,0.40566766345011884,0.6597609320923352,0.4187080434976248],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.6643099526225592,0.40566766345011884,0.6848008366654341,0.4187080434976248],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.6893092738819255,0.40566766345011884,0.6979608984913136,0.4187080434976248],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.69777273949128,0.40566766345011884,0.7000841436779672,0.4187080434976248],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7048323913846976,0.40566766345011884,0.7134840159940857,0.4187080434976248],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134028493666202,0.40566766345011884,0.7203204596619732,0.4187080434976248],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7204569671718015,0.40566766345011884,0.7291085917811897,0.4187080434976248],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÑ","boundary":[0.20071569167702627,0.4250495803147269,0.21807059238600782,0.43808996036223286],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.22057384496488625,0.4250495803147269,0.613567897584086,0.43808996036223286],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŻřŵźě","boundary":[0.615927263868821,0.4250495803147269,0.6587057659352838,0.43808996036223286],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.6632031349753027,0.4250495803147269,0.6848451093713243,0.43808996036223286],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.6893111185780042,0.4250495803147269,0.6979627431873924,0.43808996036223286],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977745841873587,0.4250495803147269,0.7000859883740459,0.43808996036223286],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7048342360807762,0.4250495803147269,0.7134858606901644,0.43808996036223286],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134046940626989,0.4250495803147269,0.7203223043580519,0.43808996036223286],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.720460656563959,0.4250495803147269,0.7291122811733471,0.43808996036223286],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÑ","boundary":[0.20071908874029748,0.44436356606294536,0.21707047478243313,0.4574039461104513],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2185591445179931,0.44436356606294536,0.714889382077215,0.4574039461104513],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7156180370283256,0.44436356606294536,0.7476788548771881,0.4574039461104513],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.751705826417123,0.44436356606294536,0.7603574510265112,0.4574039461104513],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592653909478847,0.44436356606294536,0.7661830012432377,0.4574039461104513],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7663213534491449,0.44436356606294536,0.7749729780585329,0.4574039461104513],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÒ","boundary":[0.20071908874029729,0.46374548292755347,0.21707047478243297,0.4767858629750594],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................","boundary":[0.21855914451799294,0.46374548292755347,0.6216473740801718,0.4767858629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.6225789455999459,0.46374548292755347,0.6758150297369037,0.4767858629750594],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsřƹ","boundary":[0.6792314068747686,0.46374548292755347,0.7079459460367592,0.4767858629750594],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.711995053929639,0.46374548292755347,0.7209713450488892,0.4767858629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹźƯ","boundary":[0.7249964718927452,0.46374548292755347,0.7477194381909207,0.4767858629750594],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7517095158092804,0.46374548292755347,0.7603611404186685,0.4767858629750594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.759269080340042,0.46374548292755347,0.766186690635395,0.4767858629750594],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7663250428413021,0.46374548292755347,0.7749766674506903,0.4767858629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÒ","boundary":[0.20071908874029726,0.48312609575415677,0.2180739894492788,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.22057724202815723,0.48312609575415677,0.30513073149423703,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.30535393971976704,0.48312609575415677,0.32923168576324674,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.3336774033130603,0.48312609575415677,0.3958270589025902,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.40030782567790013,0.48312609575415677,0.4088893518362954,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚĭŶƴģ","boundary":[0.41341254662141685,0.48312609575415677,0.4591979032962597,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷĨƿżǀƟ","boundary":[0.46371556399314495,0.48312609575415677,0.5242603339941531,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƳƺǀě","boundary":[0.5288314908773223,0.48312609575415677,0.5809589126709448,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5854821074560661,0.48312609575415677,0.5914220288296759,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.5959655152716637,0.48312609575415677,0.642095830113235,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.6465692181042298,0.48312609575415677,0.6847544269345783,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893126709451963,0.48312609575415677,0.6979642955545845,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977761365545508,0.48312609575415677,0.7000875407412381,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7048357884479683,0.48312609575415677,0.7134874130573565,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.713406246429891,0.48312609575415677,0.720323856725244,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7204603642350723,0.48312609575415677,0.7291119888444605,0.4961664758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖ","boundary":[0.200717314606364,0.5025104995546319,0.21706870064849965,0.5155508796021379],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................................","boundary":[0.21855737038405962,0.5025080126187648,0.6468533013003592,0.5155508796021379],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.6484895467222199,0.5025080126187648,0.7012035818688883,0.5155483926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚưƴƷřŹ","boundary":[0.7052416215852958,0.5025080126187648,0.7476327374752187,0.5155483926662707],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7517113605053588,0.5025080126187648,0.760362985114747,0.5155483926662707],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592690803400418,0.5025080126187648,0.7661866906353948,0.5155483926662707],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7663250428413019,0.5025080126187648,0.77497666745069,0.5155483926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÍ","boundary":[0.2007191593024428,0.5218219983669834,0.21807406001142435,0.5348623784144894],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.22057731259030275,0.5218219983669834,0.5863547192634657,0.5348623784144894],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.58901292631296,0.5218219983669834,0.623198834044555,0.5348623784144894],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.6277201841335976,0.5218219983669834,0.6587479721783542,0.5348623784144894],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřƹ","boundary":[0.6632029132085615,0.5218219983669834,0.6847895467222204,0.5348623784144894],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.689310896811263,0.5218219983669834,0.6979625214206512,0.5348623784144894],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977743624206175,0.5218219983669834,0.7000857666073048,0.5348623784144894],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7048340143140351,0.5218219983669834,0.7134856389234232,0.5348623784144894],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134044722959577,0.5218219983669834,0.7203220825913108,0.5348623784144894],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7204585901011391,0.5218219983669834,0.7291102147105273,0.5348623784144894],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÍ","boundary":[0.2007154699102852,0.5412039152315915,0.21807037061926673,0.5542442952790975],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.22057362319814514,0.5412039152315915,0.5379646517254125,0.5542442952790975],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƫƹř","boundary":[0.5408276200396492,0.5412039152315915,0.5657217936225262,0.5542442952790975],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.5702615906723564,0.5412039152315915,0.6061593763650415,0.5542442952790975],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6106844158462417,0.5412039152315915,0.6166243372198514,0.5542442952790975],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƫƹř","boundary":[0.6211678236618393,0.5412039152315915,0.6460619972447162,0.5542442952790975],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŶů","boundary":[0.6505999495984677,0.5412039152315915,0.6847674103692751,0.5542442952790975],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893127415073418,0.5412039152315915,0.69796436611673,0.5542442952790975],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977762071166963,0.5412039152315915,0.7000876113033836,0.5542442952790975],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7048358590101139,0.5412039152315915,0.713487483619502,0.5542442952790975],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134063169920365,0.5412039152315915,0.7203239272873896,0.5542442952790975],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7204604347972179,0.5412039152315915,0.7291120594066061,0.5542442952790975],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÍ","boundary":[0.2007173146063639,0.5605845280581948,0.21807221531534546,0.5736249081057008],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2205754678942239,0.5605845280581948,0.6196164342596016,0.5736249081057008],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƌƟ","boundary":[0.6209649070931755,0.5605845280581948,0.6566136588152279,0.5736249081057008],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƘŝř","boundary":[0.6611829710023185,0.5605845280581948,0.6847674103692752,0.5736249081057008],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6893090521151842,0.5605845280581948,0.6979606767245724,0.5736249081057008],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977725177245387,0.5605845280581948,0.700083921911226,0.5736249081057008],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7048321696179563,0.5605845280581948,0.7134837942273444,0.5736249081057008],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134026275998789,0.5605845280581948,0.7203202378952319,0.5736249081057008],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7204567454050603,0.5605845280581948,0.7291083700144485,0.5736249081057008],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÎ","boundary":[0.20071523806323724,0.5798976729513065,0.21807013877221879,0.5929380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.22057339135109716,0.5798976729513065,0.37466454420214385,0.5929380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.37782842982426634,0.5798960268705463,0.40170617586774604,0.5929364069180523],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.4062531198548436,0.5798960268705463,0.46840485198750026,0.5929380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.47288561876281016,0.5798960268705463,0.48146714492120535,0.5929364069180523],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƳƺǀě","boundary":[0.4859903397063268,0.5798960268705463,0.53822106448036,0.5929364069180523],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5426409562850707,0.5798960268705463,0.5485808776586805,0.5929364069180523],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.5531243641006683,0.5798960268705463,0.599166133530459,0.5929364069180523],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.6037280669332344,0.5798960268705463,0.6419132757635829,0.5929364069180523],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.6464678303820433,0.5798960268705463,0.68478954672222,0.5929364069180523],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.6893108968112629,0.5798960268705463,0.6979625214206511,0.5929364069180523],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977743624206174,0.5798960268705463,0.7000857666073047,0.5929364069180523],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.704834014314035,0.5798960268705463,0.7134856389234232,0.5929364069180523],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134044722959577,0.5798960268705463,0.7203220825913107,0.5929364069180523],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.720458590101139,0.5798960268705463,0.7291102147105272,0.5929364069180523],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.48044420550384737,0.616225296912114,0.5460881690803401,0.6269141330166271],"dir":"ltr"},{"str":"Multiphysics","boundary":[0.5526519606196029,0.616225296912114,0.6412699506064985,0.6269141330166271],"dir":"ltr"},{"str":"–Ìv","boundary":[0.6455581633681666,0.6193426220308788,0.6708415678236621,0.6323830020783847],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.6709374920197576,0.6193426220308788,0.678522882295622,0.6323830020783847],"dir":"ltr"},{"str":"Z]","boundary":[0.6827546151002992,0.6193426220308788,0.692273246866705,0.6323830020783847],"dir":"ltr"},{"str":"ÊËZÀ‹M","boundary":[0.6964643963576495,0.6193426220308788,0.7440022143073151,0.6323830020783847],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7482763751218038,0.6193434370546318,0.7533585128187897,0.6323838171021378],"dir":"ltr"},{"str":"¹Á{","boundary":[0.7533160848089784,0.6193426220308788,0.7806637041766071,0.6323830020783847],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7848677665401029,0.6193426220308788,0.8198229125365413,0.6323830020783847],"dir":"ltr"},{"str":"çè","boundary":[0.20071952219347441,0.6413943380344418,0.21707090823561007,0.6544347180819478],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21855957797117004,0.6413943380344418,0.714889815530392,0.6544347180819478],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7156184704815025,0.6413943380344418,0.7476792883303651,0.6544347180819478],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7517081045663787,0.6413943380344418,0.7603597291757669,0.6544347180819478],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592658244010617,0.6413943380344418,0.7661834346964147,0.6544347180819478],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7663217869023218,0.6413943380344418,0.77497341151171,0.6544347180819478],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÓ","boundary":[0.2007200967709418,0.6607765328087886,0.21642583918551117,0.6738169128562945],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.21604214240112893,0.6607765328087886,0.5334442391048687,0.6738169128562945],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.5348778602869527,0.6601658912930523,0.5948489409379565,0.6708547273975652],"dir":"ltr"},{"str":"Multiphysics","boundary":[0.5981721079681365,0.6601658912930523,0.671343032828198,0.6708547273975652],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.6751015658076001,0.660774950861045,0.7112742112160205,0.673815330908551],"dir":"ltr"},{"str":"ƎǀŰƯ","boundary":[0.7153214744128216,0.660774950861045,0.7476811330264435,0.673815330908551],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7517117939585359,0.660774950861045,0.7603634185679241,0.673815330908551],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592695137932189,0.660774950861045,0.7661871240885719,0.673815330908551],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.766325476294479,0.660774950861045,0.7749771009038672,0.673815330908551],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÓ","boundary":[0.20071544974967234,0.680158955611639,0.2174247068310876,0.6931993356591449],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.21755014616444332,0.680158955611639,0.5440133900070562,0.6931993356591449],"dir":"ltr"},{"str":"Model","boundary":[0.5455629851147475,0.6795483140959027,0.5850341228545349,0.6902371502004157],"dir":"ltr"},{"str":"navigator","boundary":[0.5888552729365102,0.6795483140959027,0.6461261382346024,0.6902371502004157],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŰƠƇ","boundary":[0.6505049628708713,0.6801571456353919,0.6848052417593495,0.6931975256828978],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6893136789758408,0.6801571456353919,0.697965303585229,0.6931975256828978],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977771445851954,0.6801571456353919,0.7000885487718826,0.6931975256828978],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.704836796478613,0.6801571456353919,0.7134884210880011,0.6931975256828978],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134054097644569,0.6801571456353919,0.7203230200598099,0.6931975256828978],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7204613722657169,0.6801571456353919,0.7291129968751051,0.6931975256828978],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÖ","boundary":[0.20071557071334958,0.6995413784144894,0.21807047142233113,0.7125817584619953],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.22057372400120956,0.6995413784144894,0.5621579416014247,0.7125817584619953],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.563102718322637,0.6989307368987531,0.6259100836665435,0.7096195730032661],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩƹŶƯ","boundary":[0.6306421625617417,0.6995395684382423,0.6848116629145525,0.7125799484857482],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6893071872584926,0.6995395684382423,0.6979588118678808,0.7125799484857482],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977724975639259,0.6995395684382423,0.7000839017506132,0.7125799484857482],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7048321494573435,0.6995395684382423,0.7134837740667317,0.7125799484857482],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134007627431873,0.6995395684382423,0.7203183730385404,0.7125799484857482],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7204567252444475,0.6995395684382423,0.7291083498538357,0.7125799484857482],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÐ","boundary":[0.2007148751722052,0.7188525423099763,0.21807346527334429,0.7318929223574823],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.22057302846006518,0.7188525423099763,0.3655919659957663,0.7318929223574823],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.36653674271697856,0.71824190079424,0.4295627132866537,0.728930736898753],"dir":"ltr"},{"str":"MultiphysicsŹŵ","boundary":[0.4333889232246508,0.71824190079424,0.5252145358018884,0.7318929223574823],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5298336547831054,0.7188525423099763,0.5351482241860153,0.7318929223574823],"dir":"ltr"},{"str":"GUI","boundary":[0.5349786633513659,0.71824190079424,0.561738852861127,0.728930736898753],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5617908470817512,0.7188528772268409,0.5670242498571956,0.7318932572743468],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚĩ","boundary":[0.5715695809952621,0.7188528772268409,0.5986497194314707,0.7318932572743468],"dir":"ltr"},{"str":"İĪǀƟřźĭ","boundary":[0.6031212627263868,0.7188528772268409,0.6495817781660561,0.7318932572743468],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsřƹ","boundary":[0.6540274957158697,0.7188528772268409,0.684763821780182,0.7318932572743468],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6893091529182486,0.7188528772268409,0.6979607775276367,0.7318932572743468],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977726185276031,0.7188528772268409,0.7000840227142904,0.7318932572743468],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7048322704210207,0.7188528772268409,0.7134838950304089,0.7318932572743468],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134008837068645,0.7188528772268409,0.7203184940022176,0.7318932572743468],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7204568462081247,0.7188528772268409,0.7291084708175128,0.7318932572743468],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÏ","boundary":[0.20071856456436257,0.7382331551365795,0.21807346527334412,0.7512735351840855],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.22057671785222255,0.7382331551365795,0.5742566076408723,0.7512735351840855],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿřźƟ","boundary":[0.5757046940626995,0.7382331551365795,0.6086362084607372,0.7512735351840855],"dir":"ltr"},{"str":"ƶsŶƴƷ","boundary":[0.6132036759517489,0.7382331551365795,0.6519422936057255,0.7512735351840855],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.6564488861261382,0.7382331551365795,0.6847465239743288,0.7512735351840855],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.689310302073183,0.7382331551365795,0.6979619266825712,0.7512735351840855],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977737676825375,0.7382331551365795,0.7000851718692247,0.7512735351840855],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.704833419575955,0.7382331551365795,0.7134850441853432,0.7512735351840855],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134020328617989,0.7382331551365795,0.7203196431571519,0.7512735351840855],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.720457995363059,0.7382331551365795,0.7291096199724472,0.7512735351840855],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.11124,0.81982,0.75127],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/e29c14ad223607d46b150032e828171c.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/b1657a259d728d237fb7f189d7a50c4a.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.20071,0.12163,0.18018,0.25692]},"elements":[{"words":[{"str":"ÑÕ","boundary":[0.20071687107288047,0.12163163969714968,0.21807546117401952,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.2205750243607404,0.12163163969714968,0.4714370888074997,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"İsŹźŝ","boundary":[0.4737927657000772,0.12163163969714968,0.5104929941870232,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.515021723060381,0.12163163969714968,0.5408917408689223,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ĨƿżǀƟ","boundary":[0.5453632841638385,0.12163163969714968,0.5824232283861428,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀƇƺƈų","boundary":[0.586994385269312,0.12163163969714968,0.6471665266624104,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀǀƘţ","boundary":[0.6517100131043982,0.12163163969714968,0.6847337623063741,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6893086085817008,0.12163163969714968,0.6979602331910889,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977720741910554,0.12163163969714968,0.7000834783777425,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7048317260844729,0.12163163969714968,0.713483350693861,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134003393703168,0.12163163969714968,0.7203179496656698,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7204563018715768,0.12163163969714968,0.729107926480965,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ÒÒ","boundary":[0.20071756661402504,0.14101406249999995,0.21807246732300659,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.220575719901885,0.14101406249999995,0.5409883606061625,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5428404354692382,0.14101406249999995,0.5480240314505561,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"meshing","boundary":[0.5526191996236686,0.14040342098426362,0.6037686905681933,0.1510922570887767],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6038309263801618,0.14101355656175774,0.6089628708712743,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĪŞƃ","boundary":[0.613508202009341,0.14101355656175774,0.6443552098383789,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚs","boundary":[0.6487917039077986,0.14101355656175774,0.6854900876986659,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"Ó","boundary":[0.6900169718759448,0.14101355656175774,0.6980229528577666,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.697773918887134,0.14101355656175774,0.7000853230738212,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7048335707805515,0.14101355656175774,0.7134851953899397,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134021840663954,0.14101355656175774,0.7203197943617484,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7204581465676555,0.14101355656175774,0.7291097711770437,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"êí","boundary":[0.20071523806323704,0.1603964853028504,0.2180701387722186,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22057339135109696,0.1603964853028504,0.6044952286549511,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"Solver","boundary":[0.6075568697288397,0.15978584378711405,0.6471089681126305,0.1704746798916271],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀǀƘţ","boundary":[0.6517125533416217,0.16039597936460803,0.6847326131514399,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.6893111488189241,0.16039597936460803,0.6979627734283123,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977746144282786,0.16039597936460803,0.7000860186149659,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7048342663216961,0.16039597936460803,0.7134858909310843,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134047243036188,0.16039597936460803,0.7203223345989718,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7204588421088002,0.16039597936460803,0.7291104667181882,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ÓÍ","boundary":[0.20071518766170487,0.17970764919833732,0.21731745237055203,0.19274802924584322],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.21754988407647585,0.17970764919833732,0.5047008097846174,0.19274802924584322],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5058463660495278,0.17970764919833732,0.5110299620308456,0.19274802924584322],"dir":"ltr"},{"str":"Postprocessing","boundary":[0.5155236719196263,0.17909700768260095,0.6062464298914687,0.18978584378711402],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6062476899297737,0.1797079841152019,0.6113796344208863,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŻřŵźě","boundary":[0.6159249655589529,0.1797079841152019,0.6587034676254158,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.6631989919693557,0.1797079841152019,0.6848409663653774,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.6893069755720572,0.1797079841152019,0.6979586001814454,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977722858774905,0.1797079841152019,0.7000836900641778,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.704831937770908,0.1797079841152019,0.7134835623802962,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134005510567519,0.1797079841152019,0.7203181613521049,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7204565135580121,0.1797079841152019,0.7291081381674002,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ÓÎ","boundary":[0.20071501629649546,0.19909007200118758,0.21731728100534262,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.21754971271126644,0.19909007200118758,0.377687779308491,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3807499747992339,0.19909007200118758,0.3859335707805517,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"Material/coefficient","boundary":[0.3859917341487181,0.19847943048545125,0.5060935452437755,0.20916826658996432],"dir":"ltr"},{"str":"library","boundary":[0.5099054334894322,0.19847943048545125,0.5501787574342261,0.20916826658996432],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5500987802829206,0.19908826202494068,0.5552307247740331,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƿřźƋ","boundary":[0.5597760559120997,0.19908826202494068,0.5975093142031518,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6020122173314068,0.19908826202494068,0.6079521387050165,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřƺƯ","boundary":[0.6124956251470044,0.19908826202494068,0.63523334901381,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚŴŝŚŤƧ","boundary":[0.6398137293773729,0.19908826202494068,0.6847837303854036,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.6893069251705252,0.19908826202494068,0.6979585497799133,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977722354759585,0.19908826202494068,0.7000836396626456,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.704831887369376,0.19908826202494068,0.7134835119787641,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134005006552199,0.19908826202494068,0.7203181109505729,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7204564631564799,0.19908826202494068,0.7291080877658681,0.21212864207244658],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20072,0.12163,0.72911,0.21213],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"μ|»","boundary":[0.6171293303316422,0.23846590706650833,0.6476811867880784,0.25150628711401424],"dir":"ltr"},{"str":"ć|ÀÅ","boundary":[0.6518059272201875,0.23846590706650833,0.7016496152683042,0.25150628711401424],"dir":"ltr"},{"str":"{ZnËY","boundary":[0.7059366889553442,0.23846590706650833,0.7397407445986358,0.25150628711401424],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7440407311582272,0.2384667220902613,0.749224327139545,0.2515071021377672],"dir":"ltr"},{"str":"¹Â‡","boundary":[0.7490804408454017,0.23846590706650833,0.7806524142333927,0.25150628711401424],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7848657000772823,0.23846590706650833,0.8198208460737205,0.25150628711401424],"dir":"ltr"},{"str":"ÔÎ","boundary":[0.2007168609925739,0.26058589622921613,0.21706824703470962,0.27362627627672204],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.218553227378112,0.26058589622921613,0.7148853096334127,0.27362627627672204],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7156139645845232,0.26058589622921613,0.7476747824333858,0.27362627627672204],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7517017539733207,0.26058589622921613,0.7603533785827089,0.27362627627672204],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592613185040824,0.26058589622921613,0.7661789287994354,0.27362627627672204],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7663154363092637,0.26058589622921613,0.7749670609186519,0.27362627627672204],"dir":"ltr"},{"str":"ÔÎ","boundary":[0.20071948187224883,0.2799689318586698,0.2170708679143845,0.29300931190617574],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.21855953764994449,0.2799689318586698,0.5636855717213803,0.29300931190617574],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5648163704176606,0.2799689318586698,0.5699999663989784,0.29300931190617574],"dir":"ltr"},{"str":"1D","boundary":[0.5695541144450791,0.27935829034293347,0.5870242935385235,0.2900471264474465],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5869943751890055,0.2799678130938242,0.5917241759349482,0.2930081931413301],"dir":"ltr"},{"str":"įŶƘŝ","boundary":[0.5957640603474345,0.2799678130938242,0.623814508921071,0.2930081931413301],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.6279208023923927,0.2799678130938242,0.646618641846712,0.2930081931413301],"dir":"ltr"},{"str":"İsŶƴƷ","boundary":[0.6507027989650885,0.2799678130938242,0.6907603743153792,0.2930081931413301],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6947541413258964,0.2799678130938242,0.7178257551829577,0.2930081931413301],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.721869328987601,0.2799678130938242,0.7476489566882831,0.2930081931413301],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7517072880615568,0.2799678130938242,0.760358912670945,0.2930081931413301],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592668525923185,0.2799678130938242,0.7661844628876716,0.2930081931413301],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7663228150935786,0.2799678130938242,0.7749744397029668,0.2930081931413301],"dir":"ltr"},{"str":"ÔÐ","boundary":[0.20072169953966593,0.29935135466152024,0.21707308558180158,0.31239173470902615],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.21855991062128277,0.29935135466152024,0.5687256543798931,0.31239173470902615],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5715701757333422,0.29935135466152024,0.57675377171466,0.31239173470902615],"dir":"ltr"},{"str":"2D","boundary":[0.5763079197607607,0.2987407131457839,0.5937780988542051,0.3094295492502969],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5937504284130235,0.2993508487232779,0.5984802291589661,0.31239122877078385],"dir":"ltr"},{"str":"įŶƘŝ","boundary":[0.6025201135714524,0.2993508487232779,0.630570562145089,0.31239122877078385],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.6346768556164106,0.2993508487232779,0.6466858270891435,0.31239122877078385],"dir":"ltr"},{"str":"İsŶƴƷ","boundary":[0.6507072645408419,0.2993508487232779,0.6907648398911326,0.31239122877078385],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6947586069016498,0.2993508487232779,0.7178302207587111,0.31239122877078385],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7218774839555122,0.2993508487232779,0.7476571116561943,0.31239122877078385],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7517117536373104,0.2993508487232779,0.7603633782466985,0.31239122877078385],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592694734719934,0.2993508487232779,0.7661870837673463,0.31239122877078385],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7663254359732534,0.2993508487232779,0.7749770605826416,0.31239122877078385],"dir":"ltr"},{"str":"ÔÑ","boundary":[0.2007235442357444,0.3186628534738717,0.21807844494472595,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.22057985282752557,0.3186628534738717,0.39584073787843116,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"įŶƘŝ","boundary":[0.39698813883942063,0.3186628534738717,0.4271636772957897,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.4317643493162191,0.3186628534738717,0.4447805248479552,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƌƟ","boundary":[0.4493018749369979,0.3186628534738717,0.48115977621719686,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.48579180807096517,0.3186628534738717,0.4987083700144483,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"ƮsŹ","boundary":[0.5032315647995698,0.3186628534738717,0.5276664090588352,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚŝŻ","boundary":[0.5321619334027752,0.3186628534738717,0.5560691945835151,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5605905446725578,0.3186628534738717,0.5665304660461675,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"Źřżŝř","boundary":[0.5710721077920766,0.3186628534738717,0.5923691240213699,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŞƘū","boundary":[0.5968775612378613,0.3186628534738717,0.625968418399919,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6305451093713245,0.3186628534738717,0.6391266355297197,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6436498303148411,0.3186628534738717,0.6847607271261043,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6893171264406437,0.3186628534738717,0.6979687510500319,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977805920499982,0.3186628534738717,0.7000919962366855,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7048402439434157,0.3186628534738717,0.7134918685528039,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134088572292596,0.3186628534738717,0.7203264675246126,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7204648197305197,0.3186628534738717,0.7291164443399079,0.33170323352137765],"dir":"ltr"},{"str":"ÔÑ","boundary":[0.20072907832398046,0.3380447703384798,0.218083979032962,0.35108515038598576],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.22058723161184038,0.3380447703384798,0.571243664527401,0.35108515038598576],"dir":"ltr"},{"str":"ƮsŹ","boundary":[0.5730920499983195,0.3380447703384798,0.5975268942575851,0.35108515038598576],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚŝŻ","boundary":[0.6021238768858569,0.3380447703384798,0.6260311380665967,0.35108515038598576],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6305506434595607,0.3380447703384798,0.6391321696179558,0.35108515038598576],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6436553644030772,0.3380447703384798,0.6847662612143404,0.35108515038598576],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6893171264406434,0.3380447703384798,0.6979687510500315,0.35108515038598576],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977805920499979,0.3380447703384798,0.7000919962366852,0.35108515038598576],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7048402439434155,0.3380447703384798,0.7134918685528037,0.35108515038598576],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134088572292594,0.3380447703384798,0.7203264675246124,0.35108515038598576],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7204648197305195,0.3380447703384798,0.7291164443399076,0.35108515038598576],"dir":"ltr"},{"str":"ÔÒ","boundary":[0.20071550015120448,0.3574273641627078,0.21807040086018603,0.3704677442102138],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.22057365343906443,0.3574273641627078,0.4079283659823258,0.3704677442102138],"dir":"ltr"},{"str":"źěƺţ","boundary":[0.4109905614730687,0.3574273641627078,0.43287234635932925,0.3704677442102138],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƀūř","boundary":[0.437401075232687,0.3574273641627078,0.47174009273881923,0.3704677442102138],"dir":"ltr"},{"str":"(2D)","boundary":[0.4763112798629078,0.3568167226469715,0.5047921776822015,0.36750555875148455],"dir":"ltr"},{"str":"įŶƘŝ","boundary":[0.5094906185948046,0.35742538316508315,0.5395628540707631,0.3704657632125891],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.54416721548335,0.35742538316508315,0.5571833910150861,0.3704657632125891],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.5617065858002076,0.35742538316508315,0.6178406874768987,0.3704657632125891],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷĨǀƴĪţ","boundary":[0.6223897080071227,0.35742538316508315,0.6847717953025766,0.3704657632125891],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6893208158328007,0.35742538316508315,0.6979724404421889,0.3704657632125891],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.697786126138234,0.35742538316508315,0.7000975303249213,0.3704657632125891],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7048457780316515,0.35742538316508315,0.7134974026410397,0.3704657632125891],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134143913174954,0.35742538316508315,0.7203320016128484,0.3704657632125891],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7204703538187555,0.35742538316508315,0.7291219784281436,0.3704657632125891],"dir":"ltr"},{"str":"íê","boundary":[0.20071508685864062,0.37673852805819474,0.21806998756762216,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.22057324014650054,0.37673852805819474,0.4895797352239509,0.3897789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"(3D)","boundary":[0.49072611807398936,0.37612788654245843,0.5192070158932831,0.3868167226469715],"dir":"ltr"},{"str":"įŶƘŝ","boundary":[0.5238914955814655,0.3767388629750593,0.5540485870770471,0.3897792430225653],"dir":"ltr"},{"str":"ƶs","boundary":[0.558667706058264,0.3767388629750593,0.5757053190416986,0.3897792430225653],"dir":"ltr"},{"str":"İsŶƴƷ","boundary":[0.5802395820032927,0.3767388629750593,0.6228151675010918,0.3897792430225653],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6273143812371894,0.3767388629750593,0.6518968011827557,0.3897792430225653],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.6564458217129798,0.3767388629750593,0.6847434595611704,0.3897792430225653],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.6893090823561034,0.3767388629750593,0.6979607069654916,0.3897792430225653],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.697772547965458,0.3767388629750593,0.7000839521521453,0.3897792430225653],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7048321998588756,0.3767388629750593,0.7134838244682637,0.3897792430225653],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134008131447195,0.3767388629750593,0.7203184234400725,0.3897792430225653],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7204567756459795,0.3767388629750593,0.7291084002553677,0.3897792430225653],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20072,0.23847,0.81982,0.38978],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ŠÀ","boundary":[0.6265078357582072,0.41753967666270786,0.6536228097639885,0.4305800567102138],"dir":"ltr"},{"str":"YÁ","boundary":[0.6612877356271631,0.41753967666270786,0.6745695473942409,0.4305800567102138],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.6787238029636101,0.41753967666270786,0.6867666778670072,0.4305800567102138],"dir":"ltr"},{"str":"μZ¬f¿Y","boundary":[0.6910223917207083,0.41753967666270786,0.7323933906790767,0.4305800567102138],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7365845401700213,0.4175404916864608,0.7416666778670074,0.43058087173396675],"dir":"ltr"},{"str":"¹ZÆq","boundary":[0.7416242498571959,0.41753967666270786,0.7807945263936026,0.4305800567102138],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7848694600315851,0.41753967666270786,0.8198246060280234,0.4305800567102138],"dir":"ltr"},{"str":"ÖÔ","boundary":[0.20072062094687676,0.43958924777315916,0.21707200698901247,0.4526296278206651],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21855883202849366,0.43958924777315916,0.7148890695877156,0.4526296278206651],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.715617724538826,0.43958924777315916,0.7476785423876886,0.4526296278206651],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7517055139276235,0.43958924777315916,0.7603571385370117,0.4526296278206651],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592650784583852,0.43958924777315916,0.7661826887537382,0.4526296278206651],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7663210409596453,0.43958924777315916,0.7749726655690334,0.4526296278206651],"dir":"ltr"},{"str":"ÖÔ","boundary":[0.2007261550351131,0.4589711646377672,0.21707754107724878,0.4720115446852732],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................................","boundary":[0.21856621081280875,0.4589711646377672,0.6468548335069388,0.4720115446852732],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠƃō","boundary":[0.6483877759483887,0.4589711646377672,0.6794893518362958,0.4720115446852732],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6833669029938509,0.4589711646377672,0.6893068243674607,0.4720115446852732],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŹō","boundary":[0.6928449514465239,0.4589711646377672,0.7113435637243372,0.4720115446852732],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.715324417862303,0.4589711646377672,0.7476619401229798,0.4720115446852732],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7517110480158596,0.4589711646377672,0.7603626726252478,0.4720115446852732],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592706125466213,0.4589711646377672,0.7661882228419743,0.4720115446852732],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7663265750478814,0.4589711646377672,0.7749781996572696,0.4720115446852732],"dir":"ltr"},{"str":"ÖÔ","boundary":[0.2007157219179463,0.4783537299584323,0.21807062262692783,0.49139411000593824],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.22058246362689396,0.4783517774643705,0.46237046806222887,0.4913921575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.46472798965088524,0.4783517774643705,0.5100743086589831,0.4913921575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩŶƯ","boundary":[0.5145255602970328,0.4783517774643705,0.5625964954134607,0.4913921575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƊƿƺƘţ","boundary":[0.5671436712476059,0.4783517774643705,0.6061866637545782,0.4913921575118765],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.610791025167165,0.4783517774643705,0.6192102180706293,0.4913921575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.6237942878263498,0.4783517774643705,0.6549143106750446,0.4913921575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƘƟ","boundary":[0.6593784751856455,0.4783517774643705,0.684676637209771,0.4913921575118765],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.689319737240012,0.4783517774643705,0.6979713618494002,0.4913921575118765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977832028493666,0.4783517774643705,0.7000946070360539,0.4913921575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7048428547427842,0.4783517774643705,0.7134944793521724,0.4913921575118765],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134133127247069,0.4783517774643705,0.7203309230200599,0.4913921575118765],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204674305298882,0.4783517774643705,0.7291190551392763,0.4913921575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ÖÖ","boundary":[0.20071387722186756,0.49766522877078384,0.2180687779308491,0.5107056088182899],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.22057203050972754,0.49766522877078384,0.5682031618561205,0.5107056088182899],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻźƯ","boundary":[0.5708632136016936,0.49766522877078384,0.601522062430698,0.5107056088182899],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6060434125197406,0.49766522877078384,0.6419411982124257,0.5107056088182899],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.6464662376936259,0.49766522877078384,0.6847879540338027,0.5107056088182899],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893093041228453,0.49766522877078384,0.6979609287322335,0.5107056088182899],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977727697321998,0.49766522877078384,0.7000841739188871,0.5107056088182899],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7048324216256173,0.49766522877078384,0.7134840462350055,0.5107056088182899],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.71340287960754,0.49766522877078384,0.720320489902893,0.5107056088182899],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204569974127214,0.49766522877078384,0.7291086220221095,0.5107056088182899],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍÏ","boundary":[0.20072125600618265,0.5170471456353919,0.22524833506938616,0.5300875256828979],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.22612272101071873,0.5170471456353919,0.493125876146635,0.5300875256828979],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƜŤƯ","boundary":[0.4940500688820939,0.5170471456353919,0.5225321763381606,0.5300875256828979],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.526407882799637,0.5170471456353919,0.5652405799536304,0.5300875256828979],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5692491045327778,0.5170471456353919,0.5755727226907696,0.5300875256828979],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.5795314404757905,0.5170471456353919,0.6079766540102819,0.5300875256828979],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.6119907126776655,0.5170471456353919,0.6443282349383422,0.5300875256828979],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6483828769194584,0.5170471456353919,0.6543227982930682,0.5300875256828979],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯŶưƷźǀƛ","boundary":[0.6578590806760527,0.5170471456353919,0.7073338295084172,0.5300875256828979],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7113884714895334,0.5170471456353919,0.743565505191358,0.5300875256828979],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7517061489869291,0.5170471456353919,0.7603577735963173,0.5300875256828979],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592638688216121,0.5170471456353919,0.7661814791169651,0.5300875256828979],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7663198313228722,0.5170471456353919,0.7749714559322604,0.5300875256828979],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍÏ","boundary":[0.20072310070226138,0.5364277584619952,0.22676098585396998,0.5494681385095012],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.22663185712845674,0.5364277584619952,0.5651907731595042,0.5494681385095012],"dir":"ltr"},{"str":"įŻźƯ","boundary":[0.5673453781794967,0.5364277584619952,0.5980042270085011,0.5494681385095012],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6025255770975438,0.5364277584619952,0.6384233627902288,0.5494681385095012],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6428469439870972,0.5364277584619952,0.6487868653607068,0.5494681385095012],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝŷŚū","boundary":[0.6533303518026947,0.5364277584619952,0.6847824199455663,0.5494681385095012],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893166829071604,0.5364277584619952,0.6979683075165486,0.5494681385095012],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977801485165149,0.5364277584619952,0.7000915527032022,0.5494681385095012],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7048398004099325,0.5364277584619952,0.7134914250193207,0.5494681385095012],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134084136957763,0.5364277584619952,0.7203260239911294,0.5494681385095012],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204643761970365,0.5364277584619952,0.7291160008064247,0.5494681385095012],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍÓ","boundary":[0.20071544974967237,0.5558121622624703,0.2245968851853096,0.5688525423099763],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.22611875945028728,0.5558096753266033,0.6014980813816742,0.5688525423099763],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŴƬŴŤƯ","boundary":[0.6028317966466182,0.5558096753266033,0.646958771546655,0.5688500553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6510134135277713,0.5558096753266033,0.656953334901381,0.5688500553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřŻō","boundary":[0.6604896172843655,0.5558096753266033,0.678685699405262,0.5688500553741093],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsřƹ","boundary":[0.682565095258896,0.5558096753266033,0.7112796344208866,0.5688500553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7153287423137665,0.5558096753266033,0.7476662645744433,0.5688500553741093],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.751715372467323,0.5558096753266033,0.7603669970767112,0.5688500553741093],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.759273092302006,0.5558096753266033,0.766190702597359,0.5688500553741093],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7663290548032661,0.5558096753266033,0.7749806794126542,0.5688500553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍÔ","boundary":[0.20071729444575104,0.5751236610748219,0.22675517959745964,0.5881640411223279],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.22662420617586762,0.5751236610748219,0.601475672860455,0.5881640411223279],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺŤƴƯƺƯ","boundary":[0.6037280467726219,0.5751236610748219,0.6484287221531535,0.5881640411223279],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6529205571049359,0.5751236610748219,0.6848079735223951,0.5881640411223279],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893071872584926,0.5751236610748219,0.6979588118678808,0.5881640411223279],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977724975639259,0.5751236610748219,0.7000839017506132,0.5881640411223279],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7048321494573435,0.5751236610748219,0.7134837740667317,0.5881640411223279],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134007627431873,0.5751236610748219,0.7203183730385404,0.5881640411223279],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204567252444475,0.5751236610748219,0.7291083498538357,0.5881640411223279],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍÕ","boundary":[0.2007209838379086,0.5945055779394299,0.2267588689896172,0.6075459579869359],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.22662789556802518,0.5945055779394299,0.6226454050603139,0.6075459579869359],"dir":"ltr"},{"str":"ƭźū","boundary":[0.6246967070998958,0.5945055779394299,0.6483752259668694,0.6075459579869359],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6529224018010147,0.5945055779394299,0.6848098182184739,0.6075459579869359],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.68931087665065,0.5945055779394299,0.6979625012600382,0.6075459579869359],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977743422600046,0.5945055779394299,0.7000857464466919,0.6075459579869359],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7048339941534222,0.5945055779394299,0.7134856187628104,0.6075459579869359],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134026074392661,0.5945055779394299,0.7203202177346191,0.6075459579869359],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204585699405262,0.5945055779394299,0.7291101945499143,0.6075459579869359],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÍ","boundary":[0.2007209838379086,0.6138861907660333,0.2267588689896172,0.6269265708135393],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.22662789556802518,0.6138861907660333,0.6165966466180572,0.6269265708135393],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥźƳř","boundary":[0.6178455058633783,0.6138861907660333,0.6484121198884446,0.6269265708135393],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6529224018010147,0.6138861907660333,0.6848098182184739,0.6269265708135393],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6893145660428076,0.6138861907660333,0.6979661906521958,0.6269265708135393],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977780316521621,0.6138861907660333,0.7000894358388494,0.6269265708135393],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7048376835455797,0.6138861907660333,0.7134893081549679,0.6269265708135393],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134062968314236,0.6138861907660333,0.7203239071267766,0.6269265708135393],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204622593326837,0.6138861907660333,0.7291138839420719,0.6269265708135393],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÍ","boundary":[0.20072098383790837,0.6331976895783848,0.22524806290111193,0.6462380696258908],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.2261224488424445,0.6331976895783848,0.5813279022882293,0.6462380696258908],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŗżū","boundary":[0.5830674506905008,0.6331976895783848,0.6119258761466346,0.6462380696258908],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.6159288666375455,0.6331976895783848,0.6381906589160309,0.6462380696258908],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩƺƬŰƯ","boundary":[0.6422397668089108,0.6331976895783848,0.6988774705151035,0.6462380696258908],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7029247337119046,0.6331976895783848,0.7148340915963843,0.6462380696258908],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.7188518396559253,0.6331976895783848,0.7477176438963742,0.6462380696258908],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7517114109068914,0.6331976895783848,0.7603630355162796,0.6462380696258908],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592709754376532,0.6331976895783848,0.7661885857330062,0.6462380696258908],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7663269379389133,0.6331976895783848,0.7749785625483014,0.6462380696258908],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÎ","boundary":[0.200715631195188,0.6525817584619952,0.2267535163468966,0.6656221385095011],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................","boundary":[0.22662254292530462,0.6525817584619952,0.37768839420718364,0.6656221385095011],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƀĩŚƯ","boundary":[0.3790403749873994,0.6525796064429928,0.42380745942676634,0.6656199864904988],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƠŤsř","boundary":[0.42822753267699337,0.6525817584619952,0.46661565807600547,0.6656221385095011],"dir":"ltr"},{"str":"ŷƺƠƳ","boundary":[0.47117021269446585,0.6525817584619952,0.4944724135613722,0.6656221385095011],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4989919189543361,0.6525817584619952,0.5049318403279458,0.6656221385095011],"dir":"ltr"},{"str":"İƿŚŬŝŚū","boundary":[0.5094753267699337,0.6525817584619952,0.5562236147978897,0.6656221385095011],"dir":"ltr"},{"str":"įŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.5607837035045864,0.6525817584619952,0.6067922684049594,0.6656221385095011],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯ","boundary":[0.6112859480528207,0.6525817584619952,0.6260324485064345,0.6656221385095011],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6305371963307682,0.6525817584619952,0.6391187224891633,0.6656221385095011],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6436437619703637,0.6525817584619952,0.6847546587816267,0.6656221385095011],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893145660428074,0.6525796064429928,0.6979661906521956,0.6656199864904988],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977780316521619,0.6525796064429928,0.7000894358388491,0.6656199864904988],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7048376835455794,0.6525796064429928,0.7134893081549676,0.6656199864904988],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134081415275021,0.6525796064429928,0.7203257518228551,0.6656199864904988],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204622593326834,0.6525796064429928,0.7291138839420716,0.6656199864904988],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÏ","boundary":[0.20072485467558185,0.6719623712885986,0.22525193373878535,0.6850027513361046],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.22612631968011793,0.6719623712885986,0.3923260575921505,0.6850027513361046],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯŶưƷ","boundary":[0.39537165081818454,0.6719623712885986,0.42754315043177277,0.6850027513361046],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƛ","boundary":[0.4315627431873926,0.6719623712885986,0.4490283256610998,0.6850027513361046],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.4531346191324213,0.6719623712885986,0.5133252074863072,0.6850027513361046],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5173392661536906,0.6719623712885986,0.5232791875273004,0.6850027513361046],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯŶưƷ","boundary":[0.530847975538456,0.6719623712885986,0.562890346426531,0.6850027513361046],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.5669376096233322,0.6719623712885986,0.6272315009576286,0.6850027513361046],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.631245559625012,0.6719623712885986,0.6431549175094918,0.6850027513361046],"dir":"ltr"},{"str":"İƄƴĩřƹ","boundary":[0.6471726655690329,0.6719623712885986,0.6876305399684146,0.6850027513361046],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŢĩźů","boundary":[0.6916279963710893,0.6719623712885986,0.748404052283189,0.6850027513361046],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7524107321662574,0.6719623712885986,0.7604167131480792,0.6850027513361046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592656227949326,0.6719623712885986,0.7661832330902856,0.6850027513361046],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7663215852961927,0.6719623712885986,0.7749732099055808,0.6850027513361046],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÏ","boundary":[0.20072485467558165,0.6912751741389548,0.226757205739054,0.7043155541864607],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.22663361110177702,0.6912751741389548,0.580311656194348,0.7043155541864607],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯŶưƷ","boundary":[0.5819645038809176,0.6912751741389548,0.6166706159067232,0.7043155541864607],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6211772084271358,0.6912751741389548,0.6853578743993813,0.7043155541864607],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6899253418903931,0.6912751741389548,0.6985769664997813,0.7043155541864607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.698493955176237,0.6912751741389548,0.70541156547159,0.7043155541864607],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7055499176774971,0.6912751741389548,0.7135558986593189,0.7043155541864607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134120123651756,0.6912751741389548,0.7203296226605287,0.7043155541864607],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204679748664358,0.6912751741389548,0.7291195994758239,0.7043155541864607],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÒ","boundary":[0.20072669937166024,0.7106557869655582,0.22676458452336884,0.7236961670130642],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2266354557978556,0.7106557869655582,0.5561221565135575,0.7236961670130642],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯŶưƷ","boundary":[0.558477833406135,0.7106557869655582,0.5931765666476256,0.7236961670130642],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƛ","boundary":[0.5976905379523532,0.7106557869655582,0.6166669265145654,0.7236961670130642],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6211772084271356,0.7106557869655582,0.6853578743993811,0.7236961670130642],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6899253418903929,0.7106557869655582,0.6985769664997811,0.7236961670130642],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6984939551762368,0.7106557869655582,0.7054115654715898,0.7236961670130642],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7055499176774969,0.7106557869655582,0.7135558986593187,0.7236961670130642],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134120123651755,0.7106557869655582,0.7203296226605285,0.7236961670130642],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204679748664355,0.7106557869655582,0.7291195994758237,0.7236961670130642],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÔ","boundary":[0.20071116561943478,0.7300401907660332,0.22674905077114335,0.7430805708135392],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.22661992204563014,0.7300401907660332,0.4774819864923893,0.7430805708135392],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŚǀs","boundary":[0.47883045932596346,0.7300401907660332,0.5197329054803266,0.7430805708135392],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.5241915359026914,0.7300401907660332,0.5590470683108766,0.7430805708135392],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5636053123214945,0.7300401907660332,0.5695452336951041,0.7430805708135392],"dir":"ltr"},{"str":"İƄƴĩřƹ","boundary":[0.5740887201370921,0.7300401907660332,0.6174796613017035,0.7430805708135392],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6219696515574072,0.7300401907660332,0.6861798326669131,0.7430805708135392],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6899136688955343,0.7300401907660332,0.6985652935049225,0.7430805708135392],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.698484126877457,0.7300401907660332,0.70540173717281,0.7430805708135392],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7055382446826383,0.7300401907660332,0.7135442256644601,0.7430805708135392],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134003393703168,0.7300401907660332,0.7203179496656698,0.7430805708135392],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204563018715768,0.7300401907660332,0.729107926480965,0.7430805708135392],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.41754,0.81982,0.74308],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/ddd7c947a0a7ea78a086f5686b833520.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/78f011bcee418a1427f97e727b056587.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.20071,0.12163,0.18018,0.24673]},"elements":[{"words":[{"str":"ÎÎÕ","boundary":[0.2007178287019926,0.12163163969714968,0.22524490776519612,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................","boundary":[0.2261192937065287,0.12163163969714968,0.6040071301367562,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚǀưǀƃ","boundary":[0.6055400725782063,0.12163163969714968,0.6509952286549511,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƹźŤĪƫř","boundary":[0.6550351130674372,0.12163163969714968,0.6842440307785357,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.6883005174557307,0.12163163969714968,0.7484781929370652,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7517080138436207,0.12163163969714968,0.7603596384530089,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592657336783037,0.12163163969714968,0.7661833439736567,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7663216961795638,0.12163163969714968,0.774973320788952,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÎÖ","boundary":[0.2007138369006418,0.14101406249999995,0.2267517220523504,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.22662074863075837,0.14101406249999995,0.4986507005812977,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿƺƳŚŧƹ","boundary":[0.49899196935586837,0.14101406249999995,0.5347477134504889,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƫƹř","boundary":[0.5394129498336749,0.14101406249999995,0.564307123416552,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.5688469204663822,0.14101406249999995,0.6037116763549613,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.6082606968851852,0.14101406249999995,0.6506186082456906,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŻƺţ","boundary":[0.6550329659621652,0.14101406249999995,0.6854612277813245,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893132556029704,0.14101355656175774,0.6979648802123586,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977767212123249,0.14101355656175774,0.7000881253990122,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7048363731057425,0.14101355656175774,0.7134879977151307,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134049863915864,0.14101355656175774,0.7203225966869394,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204609488928465,0.14101355656175774,0.7291125735022347,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏÎ","boundary":[0.20071331272470674,0.1603964853028504,0.22675119787641534,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.22662022445482333,0.1603964853028504,0.5228433654783105,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.52489835691005,0.1603964853028504,0.5597538893182352,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.5643121333288531,0.1603964853028504,0.6066700446893585,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŻƺţ","boundary":[0.6111858606901649,0.1603964853028504,0.6416141225093241,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƯƺs","boundary":[0.646164987735627,0.1603964853028504,0.6854662376936258,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893074191055408,0.16039597936460803,0.697959043714929,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977708847148953,0.16039597936460803,0.7000822889015826,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.704830536608313,0.16039597936460803,0.7134821612177011,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134009945902356,0.16039597936460803,0.7203186048855886,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204551123954169,0.16039597936460803,0.7291067370048051,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏÑ","boundary":[0.20071122610127362,0.17970764919833732,0.22523830516447715,0.19274802924584322],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.22611269110580973,0.17970764919833732,0.5636791606464838,0.19274802924584322],"dir":"ltr"},{"str":"İĮŤųŚs","boundary":[0.5650147206075066,0.17970764919833732,0.6101064715567355,0.19274802924584322],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŶƯƹ","boundary":[0.6141057726554888,0.17970764919833732,0.6552388058196971,0.19274802924584322],"dir":"ltr"},{"str":"įřƶƫƺƫ","boundary":[0.6593690803400424,0.17970764919833732,0.691614367796781,0.19274802924584322],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹƺŤƧřŹ","boundary":[0.6956579416014247,0.17970764919833732,0.7484826585128187,0.19274802924584322],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7517037397936897,0.1797079841152019,0.7603553644030778,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592633043244513,0.1797079841152019,0.7661809146198043,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7663192668257114,0.1797079841152019,0.7749708914350996,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏÑ","boundary":[0.20071687107288042,0.19909007200118758,0.22675475622458902,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.226623782802997,0.19909007200118758,0.6075203185376834,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƺŰƯ","boundary":[0.6097745371459292,0.19909007200118758,0.6504777561237861,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŹŚƤţ","boundary":[0.6550341554383252,0.19909007200118758,0.6854531937770907,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6893048083061727,0.19908826202494068,0.6979564329155609,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977682739155272,0.19908826202494068,0.7000796781022144,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7048279258089447,0.19908826202494068,0.7134795504183329,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133965390947886,0.19908826202494068,0.7203141493901416,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7204525015960487,0.19908826202494068,0.7291041262054369,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÏÔ","boundary":[0.20071250630019147,0.218472494804038,0.22675039145190007,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.22661941803030805,0.218472494804038,0.5923986693995498,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":"İĮŤųŚs","boundary":[0.5945532744195423,0.218472494804038,0.6428713988105238,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŶƯ","boundary":[0.647272843654447,0.218472494804038,0.6854580524847955,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6893104532777795,0.21847068482779095,0.6979620778871677,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.697773918887134,0.21847068482779095,0.7000853230738212,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7048335707805515,0.21847068482779095,0.7134851953899397,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134021840663954,0.21847068482779095,0.7203197943617484,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7204581465676555,0.21847068482779095,0.7291097711770437,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐÎ","boundary":[0.20073307012533184,0.23778365869952492,0.2252601491885354,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.22613453512986798,0.23778365869952492,0.48053657135176914,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƨƯ","boundary":[0.48165814656765565,0.23778365869952492,0.5078380733174289,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5119019387789389,0.23778365869952492,0.5178418601525486,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.5213799872316118,0.23778365869952492,0.5455123013339606,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5496056819327307,0.23778365869952492,0.5592681999932798,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝřƹ","boundary":[0.5633154631900811,0.23778365869952492,0.5960920231175029,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩŶƯ","boundary":[0.6001097711770439,0.23778365869952492,0.6452476395282416,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6492930580289641,0.23778365869952492,0.6552329794025737,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"ƩōƵŶƿř","boundary":[0.6587711064816371,0.23778365869952492,0.6916417459090756,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹƺŤƧřŹ","boundary":[0.6956594939686166,0.23778365869952492,0.7484842108800107,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.751704778065253,0.2377839936163895,0.7603564026746412,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.759262497899936,0.2377839936163895,0.766180108195289,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7663184604011961,0.2377839936163895,0.7749700850105843,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐÏ","boundary":[0.20071517758139845,0.25716608150237535,0.22675306273310705,0.27020646154988126],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.22662208931151503,0.25716608150237535,0.6498562447498405,0.27020646154988126],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.6509021874264977,0.25716608150237535,0.6854810154228689,0.27020646154988126],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893266523302309,0.2571642715261283,0.6979782769396191,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977901179395855,0.2571642715261283,0.7001015221262727,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.704849769833003,0.2571642715261283,0.7135013944423911,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134202278149256,0.2571642715261283,0.7203378381102786,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204743456201069,0.2571642715261283,0.7291259702294951,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐÏ","boundary":[0.20071045999798393,0.27654850430522565,0.22674834514969253,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................","boundary":[0.2266173717281005,0.27654850430522565,0.4109486273982729,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĪƯ","boundary":[0.41300546352609113,0.27654850430522565,0.44138795739390474,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4458668794731359,0.27654850430522565,0.4518068008467456,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.4563502872887335,0.27654850430522565,0.4825043882934041,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.48709583683343965,0.27654850430522565,0.4977692483451496,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝřƹ","boundary":[0.502316424179295,0.27654850430522565,0.5380020698229225,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.5425344880884378,0.27654850430522565,0.6067465138940223,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"ƩōƵŶƿř","boundary":[0.6113859245321056,0.27654850430522565,0.6470826383522059,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺŤĩřŹ","boundary":[0.6516076778334061,0.27654850430522565,0.685509502368872,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893069150902187,0.2765479983669834,0.6979585396996069,0.2895883784144893],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.697772225395652,0.2765479983669834,0.7000836295823393,0.2895883784144893],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7048318772890696,0.2765479983669834,0.7134835018984578,0.2895883784144893],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134004905749135,0.2765479983669834,0.7203181008702665,0.2895883784144893],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204564530761736,0.2765479983669834,0.7291080776855617,0.2895883784144893],"dir":"ltr"},{"str":"æèè","boundary":[0.20071605456805883,0.2958596682007125,0.22675393971976743,0.3089000482482185],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.2266248109942542,0.2958596682007125,0.26588178824636266,0.3089000482482185],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.2683545579785625,0.29632852258387765,0.324367135670993,0.3058059572632126],"dir":"ltr"},{"str":"Multiphysics","boundary":[0.32779037867912314,0.29632852258387765,0.39803592621215683,0.3058059572632126],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4020185847249756,0.29663906249999994,0.4116813648734921,0.30853930002969115],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.4158294412150129,0.29632852258387765,0.4718353084773955,0.3058059572632126],"dir":"ltr"},{"str":"Reaction","boundary":[0.4751650606144186,0.29632852258387765,0.5229672625247809,0.3058059572632126],"dir":"ltr"},{"str":"Engineering","boundary":[0.526293491482141,0.29632852258387765,0.5919734417526292,0.3058059572632126],"dir":"ltr"},{"str":"Lab","boundary":[0.5952996707099896,0.29632852258387765,0.6161874768992978,0.3058059572632126],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6202577030341723,0.29663906249999994,0.6281023991129331,0.30853930002969115],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵźĩ","boundary":[0.6321526864016666,0.29663906249999994,0.6604609287322334,0.30853930002969115],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŵŚƇ","boundary":[0.664410211350425,0.29663906249999994,0.6895334397365679,0.30853930002969115],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6929376499445582,0.29663906249999994,0.70083284835859,0.30853930002969115],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7005988542051677,0.29663906249999994,0.7069116461140417,0.30853930002969115],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7070496858304491,0.29663906249999994,0.714944884244481,0.30853930002969115],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7148118947616007,0.29663906249999994,0.7211246866704747,0.30853930002969115],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7212627263868822,0.29663906249999994,0.7291579248009139,0.30853930002969115],"dir":"ltr"},{"str":"æèí","boundary":[0.20071564127549485,0.315242091003563,0.22524272033869838,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611710628003096,0.315242091003563,0.6518877188266523,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚƟ","boundary":[0.6528174456503477,0.315242091003563,0.6776359866939955,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.681650045361379,0.315242091003563,0.7039118376398643,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7079591008366655,0.315242091003563,0.7402966230973422,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.7436414703806995,0.31524158506532063,0.7599928564228352,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592660461678034,0.31524158506532063,0.7661836564631563,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7663220086690635,0.31524158506532063,0.7749736332784516,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÐÖ","boundary":[0.20071581264070426,0.3346245138064132,0.22675369779241286,0.3476648938539192],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.22662272437082087,0.3346245138064132,0.4139774369140822,0.3476648938539192],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.4155270320217735,0.3340138722906769,0.439025413324714,0.34470270839518996],"dir":"ltr"},{"str":"Level","boundary":[0.44284799375245465,0.3340138722906769,0.47727142905144315,0.34470270839518996],"dir":"ltr"},{"str":"Set","boundary":[0.48108729356752084,0.3340138722906769,0.5003714947796449,0.34470270839518996],"dir":"ltr"},{"str":"Two-Phase","boundary":[0.5041873592957226,0.3340138722906769,0.5722486775739563,0.34470270839518996],"dir":"ltr"},{"str":"Flow","boundary":[0.576075266684532,0.3340138722906769,0.6071939786969525,0.34470270839518996],"dir":"ltr"},{"str":"įŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.6115889620644467,0.3346245138064132,0.6575975269648197,0.3476648938539192],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯ","boundary":[0.6620912066126808,0.3346245138064132,0.6768377070662948,0.3476648938539192],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.680639151910218,0.33462270383016635,0.6892907765196061,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892077651960619,0.33462270383016635,0.6961253754914148,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.6962637276973219,0.33462270383016635,0.7136186284063035,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134027989650885,0.33462270383016635,0.7203204092604415,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7204569167702698,0.33462270383016635,0.729108541379658,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"æéé","boundary":[0.20071581264070412,0.35393601261876473,0.22675369779241272,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.2266227243708207,0.35393601261876473,0.5319199254057323,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"İŝŚŞů","boundary":[0.533063636974564,0.35393601261876473,0.566941480461006,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.5714702093343638,0.35393601261876473,0.6063349652229428,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"įŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.6108839857531668,0.35393601261876473,0.6568925506535398,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯ","boundary":[0.6613862303014011,0.35393601261876473,0.6761327307550149,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6806393232754275,0.35393601261876473,0.6892909478848157,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892079365612714,0.35393601261876473,0.6961255468566244,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.6962638990625315,0.35393601261876473,0.7136187997715131,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134029703302981,0.35393601261876473,0.7203205806256511,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204570881354794,0.35393601261876473,0.7291087127448675,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÑÒ","boundary":[0.20071404858707692,0.37331810050475056,0.22675193373878552,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.2266209603171935,0.37331810050475056,0.45631329256409386,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"İŞǀĩźţ","boundary":[0.45695709149558145,0.37331810050475056,0.4975256476596889,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.5020156379153926,0.37331810050475056,0.5104348308188569,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺƬŴƯ","boundary":[0.5150189005745774,0.37331810050475056,0.554368112630624,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5588673263667214,0.37331810050475056,0.5834497463122879,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"įŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.587998766842512,0.37331810050475056,0.6340073317428849,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŶƯ","boundary":[0.6386024696750779,0.37331810050475056,0.6767876785054264,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6806393232754272,0.3733166254453681,0.6892909478848154,0.38635700549287405],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892079365612711,0.3733166254453681,0.6961255468566241,0.38635700549287405],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.6962638990625312,0.3733166254453681,0.7136187997715128,0.38635700549287405],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134029703302978,0.3733166254453681,0.7203205806256507,0.38635700549287405],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.720457088135479,0.3733166254453681,0.7291087127448672,0.38635700549287405],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÑÔ","boundary":[0.2007233627902289,0.3927005233076009,0.22525044185343243,0.4057409033551069],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.226124827794765,0.3927005233076009,0.5989711098417392,0.4057409033551069],"dir":"ltr"},{"str":"īŹżŝ","boundary":[0.5996942307046134,0.3927005233076009,0.6281099291018446,0.4057409033551069],"dir":"ltr"},{"str":"įŶƘŝ","boundary":[0.6321535029064884,0.3927005233076009,0.660203951480125,0.4057409033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƶs","boundary":[0.6643120896475253,0.3927005233076009,0.680338809179799,0.4057409033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.6843750042001276,0.3927005233076009,0.7168508786667115,0.4057409033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.7208667820301737,0.3927005233076009,0.7403504620140453,0.4057409033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.7436394643997176,0.39269871333135387,0.7599908504418532,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592640401868215,0.39269871333135387,0.7661816504821745,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7663200026880815,0.39269871333135387,0.7749716272974697,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÑÕ","boundary":[0.20071431067504444,0.41201168720308784,0.22675219582675304,0.4250520672505938],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.2266230671012398,0.41201168720308784,0.48958080373643353,0.4250520672505938],"dir":"ltr"},{"str":"İƐų","boundary":[0.4901212996875105,0.41201168720308784,0.5207819932125937,0.4250520672505938],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.5253014986055576,0.41201168720308784,0.5659217062598703,0.4250520672505938],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.5704615033097006,0.41201168720308784,0.5909523873525755,0.4250520672505938],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřŹ","boundary":[0.5954608245690668,0.41201168720308784,0.6097479956990691,0.4250520672505938],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.6143117737979233,0.41201168720308784,0.6340168173112462,0.4250520672505938],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.6385049628708712,0.41201168720308784,0.676826679211048,0.4250520672505938],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6806468734249521,0.4120120221199525,0.6892984980343403,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892173314068748,0.4120120221199525,0.6961349417022278,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.6962732939081349,0.4120120221199525,0.7136281946171165,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134105204798227,0.4120120221199525,0.7203281307751757,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204664829810827,0.4120120221199525,0.7291181075904709,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÑÖ","boundary":[0.2007125768623365,0.4313941100059383,0.2267504620140451,0.4444344900534442],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.2266213332885319,0.4313941100059383,0.5742543093310036,0.4444344900534442],"dir":"ltr"},{"str":"Preconditioners","boundary":[0.5812365565685139,0.43078346849020194,0.6763317764860052,0.441472304594715],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6806378213097676,0.43139230002969114,0.6892894459191558,0.4444326800771971],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892082792916903,0.43139230002969114,0.6961258895870432,0.4444326800771971],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.6962623970968715,0.43139230002969114,0.7136172978058531,0.4444326800771971],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134014683646381,0.43139230002969114,0.7203190786599911,0.4444326800771971],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204574308658982,0.43139230002969114,0.7291090554752864,0.4444326800771971],"dir":"ltr"},{"str":"æêç","boundary":[0.20071257686233615,0.45077472283254155,0.22675046201404472,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.2266213332885315,0.45077472283254155,0.4018803736433583,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŝŚŧ","boundary":[0.40272155505527335,0.45077472283254155,0.4275954369812839,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.43225698397231244,0.45077472283254155,0.4561347300157922,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"ĨǀĪƠţ","boundary":[0.46068375054601624,0.45077472283254155,0.5000956822687407,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƵŶƴƴĩƪů","boundary":[0.5046336346224921,0.45077472283254155,0.5812733779106882,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.5858814287154326,0.45077472283254155,0.6200156849568224,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6244890729478172,0.45077472283254155,0.630428994321427,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6349724807634148,0.45077472283254155,0.676083377574678,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6806360874970596,0.45077472283254155,0.6892877121064478,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892065454789823,0.45077472283254155,0.6961241557743353,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.6962606632841636,0.45077472283254155,0.7136155639931452,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133997345519302,0.45077472283254155,0.7203173448472832,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7204556970531902,0.45077472283254155,0.7291073216625784,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"¹ÂfÀ»Â»","boundary":[0.590821524814354,0.48580289519002373,0.6456237559221798,0.4988432752375297],"dir":"ltr"},{"str":"μZ¬f¿Y","boundary":[0.6498923826484322,0.48580289519002373,0.6911471657538386,0.4988432752375297],"dir":"ltr"},{"str":"μÁ|","boundary":[0.699588495010248,0.48580289519002373,0.7305498739961692,0.4988432752375297],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.7306587110648161,0.48580289519002373,0.7382920634387282,0.4988432752375297],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7424297167433885,0.4858037102137767,0.7475118544403745,0.4988440902612827],"dir":"ltr"},{"str":"ºnÀa","boundary":[0.747469426430563,0.48580289519002373,0.7806333725345246,0.4988432752375297],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.784865105339202,0.48580289519002373,0.8198202513356402,0.4988432752375297],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÒÒ","boundary":[0.20071626625449365,0.5079228843527316,0.22524334531769719,0.5209632644002375],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611773125902976,0.5079228843527316,0.71488840428749,0.5209632644002375],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7156189039346792,0.5079228843527316,0.7476797217835418,0.5209632644002375],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7517066933234766,0.5079228843527316,0.7603583179328648,0.5209632644002375],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592644131581596,0.5079228843527316,0.7661820234535126,0.5209632644002375],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7663203756594197,0.5079228843527316,0.7749720002688079,0.5209632644002375],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÒÓ","boundary":[0.20071570175733341,0.5273085993171022,0.22459713719297067,0.5403489793646081],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.22612142065118726,0.5273048012173397,0.5687275998790358,0.5403451812648457],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŸěŚƳƮĩřźţ","boundary":[0.5701627734283118,0.5273048012173397,0.6256604549578302,0.5403451812648457],"dir":"ltr"},{"str":"žĩƺŤsř","boundary":[0.6297372332918915,0.5273048012173397,0.6757144383589255,0.5403451812648457],"dir":"ltr"},{"str":"źƿƹŚƳ","boundary":[0.6796344175262923,0.5273048012173397,0.7014848425792138,0.5403451812648457],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.7055413292564089,0.5273048012173397,0.7476188468129427,0.5403451812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7517085380195552,0.5273048012173397,0.7603601626289433,0.5403451812648457],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592662578542382,0.5273048012173397,0.7661838681495912,0.5403451812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7663222203554984,0.5273048012173397,0.7749738449648864,0.5403451812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÒÓ","boundary":[0.20071118578004768,0.5466910221199525,0.22610342730419,0.5597314021674584],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2266217869023218,0.5466910221199525,0.5500615738718457,0.5597314021674584],"dir":"ltr"},{"str":"Subdomain","boundary":[0.5542265533108522,0.5460803806042162,0.6230527719806367,0.5567692167087293],"dir":"ltr"},{"str":"equations","boundary":[0.6268777930849098,0.5460803806042162,0.6848617317966466,0.5567692167087293],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893074392661537,0.5466892121437055,0.6979590638755419,0.5597295921912114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.697772749571587,0.5466892121437055,0.7000841537582743,0.5597295921912114],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7048324014650046,0.5466892121437055,0.7134840260743927,0.5597295921912114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134010147508484,0.5466892121437055,0.7203186250462014,0.5597295921912114],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204569772521086,0.5466892121437055,0.7291086018614967,0.5597295921912114],"dir":"ltr"},{"str":"æêì","boundary":[0.2007148751722052,0.5660025209323041,0.2267527603239138,0.57904290097981],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22662363159840057,0.5660025209323041,0.6105454689022547,0.57904290097981],"dir":"ltr"},{"str":"įŻźƯ","boundary":[0.6136039750008401,0.5660025209323041,0.6443661268102551,0.57904290097981],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6488874768992978,0.5660025209323041,0.6847852625919828,0.57904290097981],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893066126810254,0.5660025209323041,0.6979582372904136,0.57904290097981],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.69777007829038,0.5660025209323041,0.7000814824770673,0.57904290097981],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7048297301837976,0.5660025209323041,0.7134813547931858,0.57904290097981],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133983434696415,0.5660025209323041,0.7203159537649945,0.57904290097981],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204543059709015,0.5660025209323041,0.7291059305802897,0.57904290097981],"dir":"ltr"},{"str":"æëê","boundary":[0.2007140284264641,0.5853846088182898,0.22601772453882593,0.5984249888657958],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.22662278485265944,0.5853846088182898,0.6075193205873459,0.5984249888657958],"dir":"ltr"},{"str":"Point","boundary":[0.6087665065017976,0.5847739673025535,0.6406933570780552,0.5954628034070665],"dir":"ltr"},{"str":"setting","boundary":[0.6445233695104332,0.5847739673025535,0.6848390511071537,0.5954628034070665],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.689310302073183,0.5853844377969122,0.6979619266825712,0.5984248178444181],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977737676825375,0.5853844377969122,0.7000851718692247,0.5984248178444181],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.704833419575955,0.5853844377969122,0.7134850441853432,0.5984248178444181],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134020328617989,0.5853844377969122,0.7203196431571519,0.5984248178444181],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.720457995363059,0.5853844377969122,0.7291096199724472,0.5984248178444181],"dir":"ltr"},{"str":"æëê","boundary":[0.20071201236517586,0.6047670316211401,0.22601570847753769,0.6178074116686461],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.22662076879137122,0.6047670316211401,0.253798676119754,0.6178074116686461],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.25605658412015725,0.6047670316211401,0.26124018010147504,0.6178074116686461],"dir":"ltr"},{"str":"Numerical","boundary":[0.2611975404052283,0.6041563901054038,0.32503612109808133,0.6148452262099169],"dir":"ltr"},{"str":"Stability—Artificial","boundary":[0.3288471504491056,0.6041563901054038,0.4506553879237929,0.6148452262099169],"dir":"ltr"},{"str":"Diffusion","boundary":[0.4544854003561708,0.6041563901054038,0.5125918147911696,0.6148452262099169],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5122979536977922,0.6047652216448931,0.51748154967911,0.6178056016923991],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƗƺƴƈƯ","boundary":[0.5220766876113032,0.6047652216448931,0.5696015926884176,0.6178056016923991],"dir":"ltr"},{"str":"ŷƺƠƳ","boundary":[0.5740934276402,0.6047652216448931,0.5973882497227914,0.6178056016923991],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5971705755854976,0.6047652216448931,0.5994819797721849,0.6178056016923991],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŶƗ","boundary":[0.6042302274789153,0.6047652216448931,0.6384235139948253,0.6178056016923991],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŶƿŚě","boundary":[0.6429393299956317,0.6047652216448931,0.6847604347972177,0.6178056016923991],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.689307610631363,0.6047652216448931,0.6979592352407512,0.6178056016923991],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977710762407175,0.6047652216448931,0.7000824804274048,0.6178056016923991],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.704830728134135,0.6047652216448931,0.7134823527435232,0.6178056016923991],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134011861160577,0.6047652216448931,0.7203187964114107,0.6178056016923991],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204553039212391,0.6047652216448931,0.7291069285306273,0.6178056016923991],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÓÕ","boundary":[0.20071130674372498,0.624078195516627,0.22601500285608678,0.637118575564133],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.22662190786599906,0.624078195516627,0.5682061254662143,0.637118575564133],"dir":"ltr"},{"str":"Corner","boundary":[0.5726696703344487,0.6234675540008907,0.6146256846208124,0.6341563901054038],"dir":"ltr"},{"str":"Smoothing","boundary":[0.6184556970531904,0.6234675540008907,0.6849297738651254,0.6341563901054038],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.6893055945700748,0.6240785304334917,0.697957219179463,0.6371189104809977],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977690601794293,0.6240785304334917,0.7000804643661166,0.6371189104809977],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7048287120728469,0.6240785304334917,0.7134803366822351,0.6371189104809977],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133973253586907,0.6240785304334917,0.7203149356540438,0.6371189104809977],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204532878599509,0.6240785304334917,0.7291049124693391,0.6371189104809977],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÔÍ","boundary":[0.2007156311951882,0.6434606183194774,0.2267535163468968,0.6565009983669834],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2266225429253048,0.6434606183194774,0.5712302173986089,0.6565009983669834],"dir":"ltr"},{"str":"Boussinesq","boundary":[0.5773154463895702,0.6428499768037411,0.6460984173918887,0.6535388129082542],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƿźƤţ","boundary":[0.6506013205201437,0.6434601123812351,0.6854660764087227,0.6565004924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.6900150969389469,0.6434601123812351,0.6980210779207687,0.6565004924287411],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977701992540573,0.6434601123812351,0.7000816034407445,0.6565004924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7048298511474749,0.6434601123812351,0.713481475756863,0.6565004924287411],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133984644333187,0.6434601123812351,0.7203160747286718,0.6565004924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204544269345788,0.6434601123812351,0.729106051543967,0.6565004924287411],"dir":"ltr"},{"str":"æìæ","boundary":[0.2007193205873457,0.6628425351840854,0.22524639965054924,0.6758829152315914],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612078559188184,0.6628425351840854,0.6644869829642819,0.6758829152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄųźģ","boundary":[0.6661232283861427,0.6628425351840854,0.711373623198145,0.6758829152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7153157387184569,0.6628425351840854,0.7476532609791336,0.6758829152315914],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7517079029602498,0.6628425351840854,0.760359527569638,0.6758829152315914],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592656227949328,0.6628425351840854,0.7661832330902858,0.6758829152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7663215852961929,0.6628425351840854,0.774973209905581,0.6758829152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÔÐ","boundary":[0.20071932058734554,0.6821553380344417,0.22675720573905414,0.6951957180819477],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.2266280770135409,0.6821553380344417,0.5379703470985516,0.6951957180819477],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄųźģ","boundary":[0.5384112294613754,0.6821553380344417,0.5861888579012801,0.6951957180819477],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.5907286549511104,0.6821553380344417,0.6255841873592956,0.6951957180819477],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƈŴƄƯ","boundary":[0.6301424313699134,0.6821553380344417,0.6848653405463524,0.6951957180819477],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893129027922447,0.6821553380344417,0.6979645274016328,0.6951957180819477],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977763684015992,0.6821553380344417,0.7000877725882864,0.6951957180819477],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7048360202950167,0.6821553380344417,0.7134876449044049,0.6951957180819477],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134064782769394,0.6821553380344417,0.7203240885722924,0.6951957180819477],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204624407781994,0.6821553380344417,0.7291140653875876,0.6951957180819477],"dir":"ltr"},{"str":"æìè","boundary":[0.20072669937166043,0.7015359508610451,0.22525377843486394,0.7145763309085511],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612816437619654,0.7015359508610451,0.6367759584691369,0.7145763309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴţƺǀƳźǀƛ","boundary":[0.6382074426262553,0.7015359508610451,0.6894826148314904,0.7145763309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱŚƿźū","boundary":[0.6934505560969048,0.7015359508610451,0.7476016094889278,0.7145763309085511],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.751711592352407,0.7015359508610451,0.7603632169617952,0.7145763309085511],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.75926931218709,0.7015359508610451,0.766186922482443,0.7145763309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7663252746883501,0.7015359508610451,0.7749768992977383,0.7145763309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÔÑ","boundary":[0.2007148751722052,0.7209190506235155,0.2267527603239138,0.7339594306710214],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2266217869023218,0.7209190506235155,0.5500615738718457,0.7339594306710214],"dir":"ltr"},{"str":"Subdomain","boundary":[0.5542265533108522,0.7203084091077792,0.6230527719806367,0.7309972452122923],"dir":"ltr"},{"str":"equations","boundary":[0.6268777930849098,0.7203084091077792,0.6848617317966466,0.7309972452122923],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893202815765594,0.7209178677256531,0.6979719061859476,0.7339582477731591],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.697783747185914,0.7209178677256531,0.7000951513726011,0.7339582477731591],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7048452437754102,0.7209178677256531,0.7134968683847984,0.7339582477731591],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134138570612542,0.7209178677256531,0.7203314673566071,0.7339582477731591],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204698195625142,0.7209178677256531,0.7291214441719024,0.7339582477731591],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÔÑ","boundary":[0.20071856456436277,0.740230549435867,0.22675644971607137,0.7532709294833729],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.22662547629447935,0.740230549435867,0.45934126541446857,0.7532709294833729],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.4604886663754579,0.740230549435867,0.48436641241893763,0.7532709294833729],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.4889154329491616,0.740230549435867,0.5237525183965592,0.7532709294833729],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃǀě","boundary":[0.5283292093679647,0.740230549435867,0.5556011961963643,0.7532709294833729],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5600819629716742,0.740230549435867,0.5686634891300694,0.7532709294833729],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƿŻƺƨƀƿƹ","boundary":[0.5731866839151909,0.740230549435867,0.6320915191021805,0.7532709294833729],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩŶƯ","boundary":[0.6365907328382782,0.740230549435867,0.684761281542959,0.7532709294833729],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893084573771042,0.740230549435867,0.6979600819864924,0.7532709294833729],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977719229864587,0.740230549435867,0.700083327173146,0.7532709294833729],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7048315748798764,0.740230549435867,0.7134831994892645,0.7532709294833729],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134001881657203,0.740230549435867,0.7203177984610732,0.7532709294833729],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204561506669803,0.740230549435867,0.7291077752763685,0.7532709294833729],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.12163,0.81982,0.75327],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/25c6b6f87390d111be10dd9283c67c8f.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/a7f43bfde9b752d5d9054696d5cb1498.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.20071,0.12163,0.22502,0.30388]},"elements":[{"words":[{"str":"ÎÔÓ","boundary":[0.20071389738248027,0.12163163969714968,0.2245953328181175,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261190517791739,0.12163163969714968,0.6796080676052552,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠƃō","boundary":[0.6803367225563657,0.12163163969714968,0.7112999462383656,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7153158496018278,0.12163163969714968,0.7476533718625046,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7517080138436207,0.12163163969714968,0.7603596384530089,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592657336783037,0.12163163969714968,0.7661833439736567,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7663216961795638,0.12163163969714968,0.774973320788952,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÔÔ","boundary":[0.20071551023151105,0.14101406249999995,0.22675339538321962,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.22662242196162763,0.14101406249999995,0.5530856658042406,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"Subdomain","boundary":[0.5541312455898659,0.14040342098426362,0.6231799647435627,0.1510922570887767],"dir":"ltr"},{"str":"equations","boundary":[0.6269982987145122,0.14040342098426362,0.6849338059877019,0.1510922570887767],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893074795873793,0.14101355656175774,0.6979591041967674,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977709451967338,0.14101355656175774,0.7000823493834211,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7048305970901513,0.14101355656175774,0.7134822216995395,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.713401055072074,0.14101355656175774,0.720318665367427,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204551728772552,0.14101355656175774,0.7291067974866434,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÔÖ","boundary":[0.20071511709955972,0.1603964853028504,0.22675300225126832,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.2266220288296763,0.1603964853028504,0.5863506770605826,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"k-İ","boundary":[0.5868922415241423,0.15978584378711405,0.605842713618494,0.1704746798916271],"dir":"ltr"},{"str":"İĮŤƠƃō","boundary":[0.6104815395988038,0.16039597936460803,0.6556839723127583,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6601776519606196,0.16039597936460803,0.6847600719061859,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893090924364101,0.16039597936460803,0.6979607170457982,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977725580457647,0.16039597936460803,0.7000839622324518,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7048322099391822,0.16039597936460803,0.7134838345485703,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134008232250261,0.16039597936460803,0.720318433520379,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204567857262861,0.16039597936460803,0.7291084103356743,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÕÍ","boundary":[0.20071505661772113,0.17970764919833732,0.22675294176942973,0.19274802924584322],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2266219683478377,0.17970764919833732,0.5772784012633985,0.19274802924584322],"dir":"ltr"},{"str":"k-Ȧ","boundary":[0.5833636302543597,0.17909700768260095,0.6059142837942274,0.18978584378711402],"dir":"ltr"},{"str":"İĮŤƠƃō","boundary":[0.6104811464668525,0.1797079841152019,0.655683579180807,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6601772588286682,0.1797079841152019,0.6847596787742346,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6893068546083799,0.1797079841152019,0.6979584792177681,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977721649138132,0.1797079841152019,0.7000835691005005,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7048318168072308,0.1797079841152019,0.713483441416619,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134004300930746,0.1797079841152019,0.7203180403884277,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204563925943348,0.1797079841152019,0.729108017203723,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÕÎ","boundary":[0.20071874600987866,0.19908826202494068,0.22675663116158723,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22662565773999524,0.19908826202494068,0.6105474950438494,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"įŻźƯ","boundary":[0.6136060011424347,0.19908826202494068,0.6443681529518497,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6488895030408924,0.19908826202494068,0.6847872887335774,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.6893086388226202,0.19908826202494068,0.6979602634320083,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977721044319747,0.19908826202494068,0.7000835086186619,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7048317563253922,0.19908826202494068,0.7134833809347804,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134003696112361,0.19908826202494068,0.7203179799065891,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204563321124962,0.19908826202494068,0.7291079567218843,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÕÓ","boundary":[0.20071106481637035,0.218472494804038,0.22610330634051268,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.22662166593864447,0.218472494804038,0.5319170222774773,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":"Realizability","boundary":[0.5382920027505272,0.21786185328830165,0.6155598098915831,0.22855068939281473],"dir":"ltr"},{"str":"constraints","boundary":[0.619356372433722,0.21786185328830165,0.685140956285071,0.22855068939281473],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.6893123282147777,0.21847017888954873,0.6979639528241659,0.23151055893705466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977757938241322,0.21847017888954873,0.7000871980108194,0.23151055893705466],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7048354457175497,0.21847017888954873,0.7134870703269379,0.23151055893705466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134040590033937,0.21847017888954873,0.7203216692987466,0.23151055893705466],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204600215046537,0.21847017888954873,0.7291116461140419,0.23151055893705466],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÕÕ","boundary":[0.2007129095124491,0.2377839936163895,0.2267507946641577,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.22662166593864447,0.2377839936163895,0.5440126944659118,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.5463683713584893,0.2377839936163895,0.5917146903665872,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5961659420046368,0.2377839936163895,0.6207483619502032,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀƇƺƈų","boundary":[0.6252955377843485,0.2377839936163895,0.6854492322166593,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.6900148550115923,0.2377839936163895,0.6980208359934141,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977699573267028,0.2377839936163895,0.70008136151339,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7048296092201203,0.2377839936163895,0.7134812338295085,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133982225059642,0.2377839936163895,0.7203158328013172,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204541850072242,0.2377839936163895,0.7291058096166124,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÕÕ","boundary":[0.20072028829676403,0.2571659104809976,0.22524736735996756,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.22612175330130013,0.2571659104809976,0.5611665233023083,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƘƋ","boundary":[0.5637085144988406,0.2571659104809976,0.5975697557205737,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"įźƿŸěƮƧřźţ","boundary":[0.6016114848291386,0.2571659104809976,0.662147031349753,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6662238096838142,0.2571659104809976,0.6725474278418062,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"žƧƺŤsř","boundary":[0.6765061456268269,0.2571659104809976,0.7224833506938609,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"źƿƹŚƳ","boundary":[0.7265047881455595,0.2571659104809976,0.7483552131984811,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7524080104835186,0.2571659104809976,0.7604139914653404,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592647458082725,0.2571659104809976,0.7661823561036255,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7663188636134538,0.2571659104809976,0.774970488222842,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÕÖ","boundary":[0.2007156311951882,0.27654850430522565,0.2267535163468968,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2266225429253048,0.27654850430522565,0.5712302173986089,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"Subdomain","boundary":[0.5724774033130607,0.2759378627894893,0.6415159100836666,0.28662669889400233],"dir":"ltr"},{"str":"setting","boundary":[0.6453459225160444,0.2759378627894893,0.6857145257215819,0.28662669889400233],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6899207755115753,0.2765478273456056,0.6985724001209634,0.28958820739311153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6984893887974192,0.2765478273456056,0.7054069990927722,0.28958820739311153],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7055453512986792,0.2765478273456056,0.713551332280501,0.28958820739311153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.713405601290279,0.2765478273456056,0.720323211585632,0.28958820739311153],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204615637915391,0.2765478273456056,0.7291131884009273,0.28958820739311153],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÎ","boundary":[0.20071747589126682,0.2958600031175771,0.2267553610429754,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.2266243876213834,0.2958600031175771,0.6044974664829809,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"šŚưǀƔƴţ","boundary":[0.6048387352575516,0.2958600031175771,0.6549037868351195,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.65947309902221,0.2958600031175771,0.6853634084876179,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6899161184099994,0.2958600031175771,0.6985677430193876,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6984847316958434,0.2958600031175771,0.7054023419911963,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7055406941971034,0.2958600031175771,0.7135466751789252,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.713402788884782,0.2958600031175771,0.720320399180135,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204569066899633,0.2958600031175771,0.7291085312993515,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÎ","boundary":[0.20071490541312456,0.315242091003563,0.22675279056483316,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.22662181714324114,0.315242091003563,0.4623629078323982,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"Turbulent","boundary":[0.4633076845536104,0.3146314494878266,0.5229620939219185,0.32532028559233966],"dir":"ltr"},{"str":"weakly","boundary":[0.5267808194807235,0.3146314494878266,0.5703726353281139,0.32532028559233966],"dir":"ltr"},{"str":"compressible","boundary":[0.5741875273008299,0.3146314494878266,0.6540795000168005,0.32532028559233966],"dir":"ltr"},{"str":"flow","boundary":[0.6579095124491785,0.3146314494878266,0.685691845032089,0.32532028559233966],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6899179631060781,0.3152419199821852,0.6985695877154663,0.32828230002969117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.698486576391922,0.3152419199821852,0.705404186687275,0.32828230002969117],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7055425388931821,0.3152419199821852,0.7135485198750039,0.32828230002969117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134027888847818,0.3152419199821852,0.7203203991801348,0.32828230002969117],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204587513860419,0.3152419199821852,0.72911037599543,0.32828230002969117],"dir":"ltr"},{"str":"æîæ","boundary":[0.2007130607170459,0.33462270383016635,0.22524013978024943,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.226114525721582,0.33462270383016635,0.6821233963912503,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹřŵ","boundary":[0.6831564261953563,0.33462270383016635,0.7171357279661302,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺƳŚƣ","boundary":[0.7211590101139075,0.33462270383016635,0.7476119518833373,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7517053324821075,0.33462270383016635,0.7603569570914956,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592648970128693,0.33462270383016635,0.7661825073082222,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7663208595141292,0.33462270383016635,0.7749724841235174,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÎ","boundary":[0.2007156311951882,0.35393567770190015,0.2267535163468968,0.3669760577494061],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2266225429253048,0.35393567770190015,0.5712302173986089,0.3669760577494061],"dir":"ltr"},{"str":"Subdomain","boundary":[0.5717717818621686,0.35332503618616384,0.6407906320352138,0.3640138722906769],"dir":"ltr"},{"str":"setting","boundary":[0.6446206444675918,0.35332503618616384,0.6848939887772588,0.3640138722906769],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893066429219449,0.35393550668052265,0.6979582675313329,0.3669758867280286],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977701085312994,0.35393550668052265,0.7000815127179866,0.3669758867280286],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7048297604247169,0.35393550668052265,0.7134813850341051,0.3669758867280286],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133983737105608,0.35393550668052265,0.7203159840059138,0.3669758867280286],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204543362118209,0.35393550668052265,0.729105960821209,0.3669758867280286],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÏ","boundary":[0.20071747589126704,0.3733162905285035,0.22675536104297564,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22662438762138362,0.3733162905285035,0.6105480696213166,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"įŻźƯ","boundary":[0.6136065757199018,0.3733162905285035,0.6443687275293168,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6488882329222808,0.3733162905285035,0.6847860186149658,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893092134000872,0.3733162905285035,0.6979608380094754,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977726790094417,0.3733162905285035,0.700084083196129,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7048323309028593,0.3733162905285035,0.7134839555122475,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.713402788884782,0.3733162905285035,0.720320399180135,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204569066899633,0.3733162905285035,0.7291085312993515,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÏ","boundary":[0.2007193205873458,0.3926982073931116,0.2252463996505493,0.4057385874406176],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612078559188187,0.3926982073931116,0.6468498437552501,0.4057385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƯ","boundary":[0.648183559020194,0.3926982073931116,0.6647046571015757,0.4057385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƴƿźŝ","boundary":[0.6686467726218875,0.3926982073931116,0.7015008097846173,0.4057385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.7055406941971034,0.3926982073931116,0.7476182117536372,0.4057385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7517097476563286,0.3926982073931116,0.7603613722657168,0.4057385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592674674910116,0.3926982073931116,0.7661850777863646,0.4057385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7663234299922717,0.3926982073931116,0.7749750546016598,0.4057385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÐ","boundary":[0.2007211652834245,0.4120097062054632,0.22675351634689686,0.42505008625296914],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.22662992170961987,0.4120097062054632,0.6498622324518666,0.42505008625296914],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.6502016565303584,0.4120097062054632,0.6847897080071232,0.42505008625296914],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893129027922448,0.4120097062054632,0.697964527401633,0.42505008625296914],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977763684015993,0.4120097062054632,0.7000877725882865,0.42505008625296914],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7048360202950168,0.4120097062054632,0.713487644904405,0.42505008625296914],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134064782769395,0.4120097062054632,0.7203240885722925,0.42505008625296914],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204624407781995,0.4120097062054632,0.7291140653875877,0.42505008625296914],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÐ","boundary":[0.20071551023151105,0.4313941100059383,0.22675339538321962,0.4444344900534442],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.22662242196162763,0.4313941100059383,0.5530856658042406,0.4444344900534442],"dir":"ltr"},{"str":"Subdomain","boundary":[0.5541312455898659,0.43078346849020194,0.6231799647435627,0.441472304594715],"dir":"ltr"},{"str":"equations","boundary":[0.6269982987145122,0.43078346849020194,0.6849338059877019,0.441472304594715],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893165921844022,0.43139162307007123,0.6979682167937904,0.4444320031175772],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977800577937567,0.43139162307007123,0.700091461980444,0.4444320031175772],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7048397096871742,0.43139162307007123,0.7134913342965624,0.4444320031175772],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134083229730181,0.43139162307007123,0.7203259332683711,0.4444320031175772],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204642854742782,0.43139162307007123,0.7291159100836664,0.4444320031175772],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÒ","boundary":[0.20071735492758985,0.45077472283254155,0.22675524007929845,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22662426665770646,0.45077472283254155,0.6105479486576394,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"įŻźƯ","boundary":[0.6136064547562247,0.45077472283254155,0.6443686065656397,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6488881119586036,0.45077472283254155,0.6847858976512886,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6893090924364101,0.45077472283254155,0.6979607170457982,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977725580457647,0.45077472283254155,0.7000839622324518,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7048322099391822,0.45077472283254155,0.7134838345485703,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134008232250261,0.45077472283254155,0.720318433520379,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204567857262861,0.45077472283254155,0.7291084103356743,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÒ","boundary":[0.20071597392560722,0.47015895561163895,0.22524305298881073,0.4831993356591449],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261174389301433,0.47015895561163895,0.6720468902254628,0.4831993356591449],"dir":"ltr"},{"str":"level","boundary":[0.6727764524041531,0.46954831409590264,0.6996001478444944,0.4802371502004157],"dir":"ltr"},{"str":"set","boundary":[0.7029266489701287,0.46954831409590264,0.718251234837539,0.4802371502004157],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.7221703370182454,0.47015895561163895,0.7484830818856893,0.4831993356591449],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7517077819965727,0.47015663969714966,0.7603594066059609,0.4831970197446556],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592673465273344,0.47015663969714966,0.7661849568226874,0.4831970197446556],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7663233090285945,0.47015663969714966,0.7749749336379826,0.4831970197446556],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÒ","boundary":[0.2007125163804979,0.4894701195071259,0.22675040153220646,0.5025104995546319],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.22662127280669325,0.4894701195071259,0.5651820335338195,0.5025104995546319],"dir":"ltr"},{"str":"Subdomain","boundary":[0.5718720809112597,0.48885947799138957,0.6408153287859951,0.4995483140959026],"dir":"ltr"},{"str":"setting","boundary":[0.644645341218373,0.48885947799138957,0.6850139444239105,0.4995483140959026],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893114008265849,0.48947045442399056,0.6979630254359731,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977748664359394,0.48947045442399056,0.7000862706226267,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7048345183293571,0.48947045442399056,0.7134861429387452,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.713403131615201,0.48947045442399056,0.720320741910554,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.720459094116461,0.48947045442399056,0.7291107187258492,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÕ","boundary":[0.20071620577265534,0.5088507323337292,0.22675409092436394,0.5218911123812352],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22662496219885073,0.5088507323337292,0.6105467995027049,0.5218911123812352],"dir":"ltr"},{"str":"įŻźƯ","boundary":[0.6136053056012902,0.5088507323337292,0.6443674574107052,0.5218911123812352],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6488869628036691,0.5088507323337292,0.6847847484963542,0.5218911123812352],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893079432814756,0.5088507323337292,0.6979595678908638,0.5218911123812352],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977714088908301,0.5088507323337292,0.7000828130775174,0.5218911123812352],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7048310607842477,0.5088507323337292,0.7134826853936359,0.5218911123812352],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133996740700916,0.5088507323337292,0.7203172843654446,0.5218911123812352],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204556365713517,0.5088507323337292,0.7291072611807399,0.5218911123812352],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÖÖ","boundary":[0.2007123651759013,0.5282349651128266,0.2267502503276099,0.5412753451603326],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.2266192769060179,0.5282349651128266,0.4835282550989549,0.5412753451603326],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚƟ","boundary":[0.4851811027855246,0.5282349651128266,0.5119181277510836,0.5412753451603326],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.5165317126440643,0.5282349651128266,0.5295478881758005,0.5412753451603326],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.5339677799805113,0.5282349651128266,0.5688233123886965,0.5412753451603326],"dir":"ltr"},{"str":"įřźŝ","boundary":[0.5733815563993144,0.5282349651128266,0.5979639763448807,0.5412753451603326],"dir":"ltr"},{"str":"level","boundary":[0.6025167165081818,0.5276243235970902,0.63184284802258,0.5383131597016033],"dir":"ltr"},{"str":"set","boundary":[0.6356728604549579,0.5276243235970902,0.6525624138973825,0.5383131597016033],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.65695381875609,0.5282326491983372,0.6847829038002754,0.5412730292458432],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.689311632673633,0.5282326491983372,0.6979632572830212,0.5412730292458432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977750982829876,0.5282326491983372,0.7000865024696749,0.5412730292458432],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7048347501764052,0.5282326491983372,0.7134863747857934,0.5412730292458432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134033634622491,0.5282326491983372,0.7203209737576021,0.5412730292458432],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204593259635091,0.5282326491983372,0.7291109505728973,0.5412730292458432],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÍÐ","boundary":[0.20071605456805877,0.5475464639251781,0.2252431336312623,0.5605868439726841],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611751957259488,0.5475464639251781,0.6418050233527098,0.5605868439726841],"dir":"ltr"},{"str":"İŝŚŞů","boundary":[0.6447491582944119,0.5475464639251781,0.6761089916333455,0.5605868439726841],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.6800308154967909,0.5475464639251781,0.7123683377574677,0.5605868439726841],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.7164211350425052,0.5475464639251781,0.7394927488995664,0.5605868439726841],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.74353632270421,0.5475464639251781,0.7598877087463457,0.5605868439726841],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592623567756458,0.5475464639251781,0.7661799670709988,0.5605868439726841],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7663183192769059,0.5475464639251781,0.774969943886294,0.5605868439726841],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÍÐ","boundary":[0.20071481469036648,0.5669285518111639,0.22675269984207508,0.5799689318586698],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.22662172642048306,0.5669285518111639,0.5409892980746615,0.5799689318586698],"dir":"ltr"},{"str":"Subdomain","boundary":[0.5455624810994254,0.5663179102954276,0.6145329458015523,0.5770067463999405],"dir":"ltr"},{"str":"equations","boundary":[0.6183629582339303,0.5663179102954276,0.6764013306004502,0.5770067463999405],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.680639565202782,0.5669283807897862,0.6892911898121702,0.5799687608372922],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892100231847047,0.5669283807897862,0.6961276334800577,0.5799687608372922],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.696264140989886,0.5669283807897862,0.7136190416988676,0.5799687608372922],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134032122576526,0.5669283807897862,0.7203208225530056,0.5799687608372922],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204591747589126,0.5669283807897862,0.7291107993683008,0.5799687608372922],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÍÖ","boundary":[0.20071296999428764,0.5863091646377672,0.22675085514599624,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.226621726420483,0.5863091646377672,0.6044948052820805,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"įŻźƯ","boundary":[0.6049356876449042,0.5863091646377672,0.6356978394543192,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6402173448472832,0.5863091646377672,0.6761151305399682,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6806383253250897,0.5863091646377672,0.6892899499344779,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892069386109336,0.5863091646377672,0.6961245489062866,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.6962629011121937,0.5863091646377672,0.7136178018211753,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134001276838815,0.5863091646377672,0.7203177379792345,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204560901851416,0.5863091646377672,0.7291077147945297,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÎÎ","boundary":[0.2007129095124491,0.6056221385095012,0.2267507946641577,0.6186625185570072],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.22662166593864447,0.6056221385095012,0.5319170222774773,0.6186625185570072],"dir":"ltr"},{"str":"Numerical","boundary":[0.5346762541581264,0.6050114969937649,0.5985692685057625,0.6157003330982779],"dir":"ltr"},{"str":"stabilization","boundary":[0.6023885965069548,0.6050114969937649,0.6763957864319075,0.6157003330982779],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6806383253250896,0.6056219674881235,0.6892899499344778,0.6186623475356294],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892069386109335,0.6056219674881235,0.6961245489062865,0.6186623475356294],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.6962629011121936,0.6056219674881235,0.7136178018211752,0.6186623475356294],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134001276838814,0.6056219674881235,0.7203177379792344,0.6186623475356294],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204560901851415,0.6056219674881235,0.7291077147945296,0.6186623475356294],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÎÏ","boundary":[0.20071538926783378,0.6250045613123516,0.2252424683310373,0.6380449413598576],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.2261168542723699,0.6250045613123516,0.6266852289909612,0.6380449413598576],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.6323490922770251,0.6243939197966153,0.6543427846528398,0.6350827559011284],"dir":"ltr"},{"str":"mixture","boundary":[0.6576639544810223,0.6243939197966153,0.7011782198178824,0.6350827559011284],"dir":"ltr"},{"str":"model","boundary":[0.7045047209435167,0.6243939197966153,0.7398336749437183,0.6350827559011284],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.7435368670407579,0.6250027513361046,0.7598882530828935,0.6380431313836106],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592647458082725,0.6250027513361046,0.7661823561036255,0.6380431313836106],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7663188636134538,0.6250027513361046,0.774970488222842,0.6380431313836106],"dir":"ltr"},{"str":"çæç","boundary":[0.20071424011289934,0.6443869841152019,0.22675212526460795,0.6574273641627079],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2266229965390947,0.6443869841152019,0.547037481939451,0.6574273641627079],"dir":"ltr"},{"str":"Subdomain","boundary":[0.5514090588353886,0.6437763425994656,0.6203795235375155,0.6544651787039786],"dir":"ltr"},{"str":"equation","boundary":[0.6242095359698935,0.6437763425994656,0.6763569772521085,0.6544651787039786],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.680638899902557,0.6443851741389548,0.6892905245119452,0.6574255541864608],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892075131884009,0.6443851741389548,0.6961251234837539,0.6574255541864608],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.696263475689661,0.6443851741389548,0.7136183763986426,0.6574255541864608],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134007022613488,0.6443851741389548,0.7203183125567018,0.6574255541864608],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204566647626088,0.6443851741389548,0.729108289371997,0.6574255541864608],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÎÖ","boundary":[0.2007142401128991,0.6636984829275534,0.2267521252646077,0.6767388629750594],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.22662299653909446,0.6636984829275534,0.604496075400692,0.6767388629750594],"dir":"ltr"},{"str":"įŻźƯ","boundary":[0.6049369577635157,0.6636984829275534,0.6356991095729307,0.6767388629750594],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6402186149658946,0.6636984829275534,0.6761164006585797,0.6767388629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6806377507476224,0.6636984829275534,0.6892893753570106,0.6767388629750594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892082087295451,0.6636984829275534,0.6961258190248981,0.6767388629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.6962623265347264,0.6636984829275534,0.713617227243708,0.6767388629750594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.713401397802493,0.6636984829275534,0.720319008097846,0.6767388629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204573603037531,0.6636984829275534,0.7291089849131412,0.6767388629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÏÏ","boundary":[0.2007159638453008,0.6830805708135391,0.2267538489970094,0.6961209508610451],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.22662472027149616,0.6830805708135391,0.5288929303450826,0.6961209508610451],"dir":"ltr"},{"str":"Numerical","boundary":[0.5347662096131865,0.6824699292978028,0.5985864050267128,0.6931587654023158],"dir":"ltr"},{"str":"stabilization","boundary":[0.6024055574786894,0.6824699292978028,0.6764265313665536,0.6931587654023158],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6806377507476222,0.6830803997921616,0.6892893753570104,0.6961207798396676],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892063640334661,0.6830803997921616,0.6961239743288191,0.6961207798396676],"dir":"ltr"},{"str":"ææ","boundary":[0.6962623265347262,0.6830803997921616,0.7136172272437078,0.6961207798396676],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134013978024928,0.6830803997921616,0.7203190080978458,0.6961207798396676],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7204573603037528,0.6830803997921616,0.729108984913141,0.6961207798396676],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.12163,0.77498,0.69612],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/6a21b5fcc78bd26bf19ea11b06ae542f.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/c53a7f64a4de2f1e8153af04ed51fa62.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.2007,0.12231,0.18017,0.26262]},"elements":[{"words":[{"str":"Ƀ€¿Y","boundary":[0.6058433285171867,0.12231388806413308,0.6446815597594165,0.13535426811163903],"dir":"ltr"},{"str":"μZ¬f¿Y","boundary":[0.6488856221229123,0.12231388806413308,0.6901404052283188,0.13535426811163903],"dir":"ltr"},{"str":"μÁ|»","boundary":[0.6943481569839722,0.12231388806413308,0.7329576459124356,0.13535426811163903],"dir":"ltr"},{"str":":ºŒ‹","boundary":[0.7372908370014448,0.12231388806413308,0.7804843956856288,0.135355083135392],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7848692382648431,0.12231388806413308,0.8198243842612813,0.13535426811163903],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÏÒ","boundary":[0.20071855448405596,0.14443518126484572,0.2252456335472595,0.15747556131235163],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612001948859206,0.14443518126484572,0.7148925372131311,0.15747556131235163],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7163240213702494,0.14443518126484572,0.748384839219112,0.15747556131235163],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7524136554551256,0.14443518126484572,0.7610652800645138,0.15747556131235163],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7599713752898086,0.14443518126484572,0.7668889855851616,0.15747556131235163],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7670273377910687,0.14443518126484572,0.7750333187728905,0.15747556131235163],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÏÒ","boundary":[0.20072224387621365,0.16381709812945378,0.2252493229394172,0.1768574781769597],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612370888074979,0.16381709812945378,0.6493744665837841,0.1768574781769597],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚūƶŝŚū","boundary":[0.6513113974664828,0.16381709812945378,0.7007898356910047,0.1768574781769597],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7049385571721378,0.16381709812945378,0.7108784785457475,0.1768574781769597],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿřŶƷ","boundary":[0.7144166056248108,0.16381709812945378,0.7484328013171598,0.1768574781769597],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.752417344847283,0.16381709812945378,0.7610689694566711,0.1768574781769597],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.759975064681966,0.16381709812945378,0.7668926749773189,0.1768574781769597],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.767031027183226,0.16381709812945378,0.7750370081650478,0.1768574781769597],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÏÓ","boundary":[0.20071378649910945,0.18312807675178147,0.2261060280232518,0.1961684567992874],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.2266225429253048,0.18312807675178147,0.5712302173986089,0.1961684567992874],"dir":"ltr"},{"str":"Subdomain","boundary":[0.5724774033130607,0.18251743523604513,0.6415159100836666,0.1932062713405582],"dir":"ltr"},{"str":"setting","boundary":[0.6453459225160444,0.18251743523604513,0.6857145257215819,0.1932062713405582],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6899171970027885,0.18312859694180528,0.6985688216121767,0.19616897698931118],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6984876549847112,0.18312859694180528,0.7054052652800642,0.19616897698931118],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7055436174859713,0.18312859694180528,0.7141952420953595,0.19616897698931118],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7141122307718152,0.18312859694180528,0.7210298410671682,0.19616897698931118],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7211681932730754,0.18312859694180528,0.7291741742548971,0.19616897698931118],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÏÖ","boundary":[0.20071009710695187,0.20250868957838483,0.22674798225866047,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.22661700883706845,0.20250868957838483,0.6135623030140116,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"įŻźƯ","boundary":[0.6143057155337521,0.20250868957838483,0.6449848560196229,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6494859144517992,0.20250868957838483,0.6853837001444842,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6899105843217631,0.20250868957838483,0.6985622089311513,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.698479197607607,0.20250868957838483,0.70539680790296,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7055351601088671,0.20250868957838483,0.7141867847182553,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.714103773394711,0.20250868957838483,0.721021383690064,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.721159735895971,0.20250868957838483,0.7291657168777929,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÐÏ","boundary":[0.20070456301871534,0.2218906064429929,0.2267424481704239,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22661147474883192,0.2218906064429929,0.6105333120526861,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠƃō","boundary":[0.6125901481805044,0.2218906064429929,0.6460031282550986,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.6504912738147236,0.2218906064429929,0.6853468062229088,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6899050502335268,0.2218906064429929,0.698556674842915,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6984755082154495,0.2218906064429929,0.7053931185108024,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7055314707167095,0.2218906064429929,0.7141830953260977,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7141000840025534,0.2218906064429929,0.7210176942979064,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7211560465038135,0.2218906064429929,0.7291620274856353,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÐÐ","boundary":[0.2007045630187153,0.2412021052553444,0.22523164208191884,0.2542424853028503],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2286277275629175,0.2412021052553444,0.7123605356002819,0.2542424853028503],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿřŶƷ","boundary":[0.7144007694633913,0.2412021052553444,0.7484169651557403,0.2542424853028503],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7524033533819423,0.2412021052553444,0.7610549779913305,0.2542424853028503],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7599610732166253,0.2412021052553444,0.7668786835119783,0.2542424853028503],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7670170357178854,0.2412021052553444,0.7750230166997072,0.2542424853028503],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÐÑ","boundary":[0.20071260710325586,0.26058650905581954,0.22675049225496446,0.27362688910332544],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.22662136352945123,0.26058650905581954,0.3021155505527367,0.27362688910332544],"dir":"ltr"},{"str":"Pseudo","boundary":[0.30424044890964685,0.25997586754008317,0.3479458596968314,0.2706647036445962],"dir":"ltr"},{"str":"2D","boundary":[0.35177306724450264,0.25997586754008317,0.3702548685564311,0.2706647036445962],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.3740820761041023,0.25997586754008317,0.3959272268045488,0.2706647036445962],"dir":"ltr"},{"str":"Pseudo","boundary":[0.39975443435222,0.25997586754008317,0.4434598451394046,0.2706647036445962],"dir":"ltr"},{"str":"3D","boundary":[0.44728705268707586,0.25997586754008317,0.4657314942374249,0.2706647036445962],"dir":"ltr"},{"str":"Energy","boundary":[0.46955093332685516,0.25997586754008317,0.5131734484728335,0.2706647036445962],"dir":"ltr"},{"str":"Balance","boundary":[0.5169945332827421,0.25997586754008317,0.5655869249855081,0.2706647036445962],"dir":"ltr"},{"str":"Application","boundary":[0.569412175262454,0.25997586754008317,0.6408218809851819,0.2706647036445962],"dir":"ltr"},{"str":"Modes","boundary":[0.6445520983837909,0.25997586754008317,0.6857553509626693,0.2706647036445962],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6898995161452901,0.26058402211995246,0.6985511407546783,0.27362440216745837],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6984699741272128,0.26058402211995246,0.7053875844225658,0.27362440216745837],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7055240919323942,0.26058402211995246,0.7141757165417822,0.27362440216745837],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7140945499143168,0.26058402211995246,0.7210121602096699,0.27362440216745837],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7211486677194981,0.26058402211995246,0.72915464870132,0.27362440216745837],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÐÑ","boundary":[0.20071814119149234,0.2799684259204276,0.22524522025469587,0.2930088059679335],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.22611960619602844,0.2799684259204276,0.5384838379086726,0.2930088059679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.5410239844091261,0.2799684259204276,0.5635403447464804,0.2930088059679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.5675378011491551,0.2799684259204276,0.6255461140418668,0.2930088059679335],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6295325022680689,0.2799684259204276,0.6371068243674608,0.2930088059679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŗżū","boundary":[0.6411245724270017,0.2799684259204276,0.6699829978831356,0.2930088059679335],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.6739859883740466,0.2799684259204276,0.6964746782702194,0.2930088059679335],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƳƺǀě","boundary":[0.7003965021336649,0.2799684259204276,0.7483918047108632,0.2930088059679335],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7524113974664829,0.2799684259204276,0.7610630220758711,0.2930088059679335],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7599709619972446,0.2799684259204276,0.7668885722925975,0.2930088059679335],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7670269244985046,0.2799684259204276,0.7750329054803264,0.2930088059679335],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÐÑ","boundary":[0.2007126071032558,0.29935034278503564,0.2267504922549644,0.3123907228325416],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2266213635294512,0.29935034278503564,0.556108064245153,0.3123907228325416],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƜŤƯ","boundary":[0.5565507913040557,0.29935034278503564,0.5874531400154565,0.3123907228325416],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.5919320620946877,0.29935034278503564,0.6342899734551931,0.3123907228325416],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6387043311716676,0.29935034278503564,0.6458322368199994,0.3123907228325416],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.6504974732031853,0.29935034278503564,0.6853530056113706,0.3123907228325416],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6899130943180672,0.29935034278503564,0.6985647189274554,0.3123907228325416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6984817076039112,0.29935034278503564,0.7053993178992641,0.3123907228325416],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7055376701051712,0.29935034278503564,0.7141892947145594,0.3123907228325416],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7141081280870939,0.29935034278503564,0.7210257383824469,0.3123907228325416],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7211622458922752,0.29935034278503564,0.729168226874097,0.3123907228325416],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÐÔ","boundary":[0.2007155404724303,0.3186625185570071,0.2267534256241389,0.3317028986045131],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.22662245220254687,0.3186625185570071,0.46538699976479286,0.3317028986045131],"dir":"ltr"},{"str":"Fluid-chemical","boundary":[0.4671382010013104,0.3180518770412708,0.5587101822182091,0.32874071314578385],"dir":"ltr"},{"str":"reactions","boundary":[0.5625260881371839,0.3180518770412708,0.6171491646092945,0.32874071314578385],"dir":"ltr"},{"str":"interaction","boundary":[0.6209677094183662,0.3180518770412708,0.6856636201740532,0.32874071314578385],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6899094049259095,0.31866184159738714,0.6985610295352976,0.3317022216448931],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6984780182117534,0.31866184159738714,0.7053956285071064,0.3317022216448931],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7055339807130135,0.31866184159738714,0.7141856053224017,0.3317022216448931],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7141025939988574,0.31866184159738714,0.7210202042942104,0.3317022216448931],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7211585565001175,0.31866184159738714,0.7291645374819393,0.3317022216448931],"dir":"ltr"},{"str":"çèì","boundary":[0.20071251638049797,0.3380449413598574,0.22675040153220657,0.35108532140736337],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.22662127280669334,0.3380449413598574,0.5651820335338196,0.35108532140736337],"dir":"ltr"},{"str":"Rotating","boundary":[0.5657235979973791,0.3374342998441211,0.6179274025198032,0.34812313594863414],"dir":"ltr"},{"str":"machinery","boundary":[0.6216527940661388,0.3374342998441211,0.685547192634656,0.34812313594863414],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.689912338295084,0.33804313138361053,0.6985639629044722,0.3510835114311165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6984809515809279,0.33804313138361053,0.7053985618762809,0.3510835114311165],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.705536914082188,0.33804313138361053,0.7141885386915762,0.3510835114311165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7141055273680319,0.33804313138361053,0.7210231376633849,0.3510835114311165],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.721161489869292,0.33804313138361053,0.7291674708511138,0.3510835114311165],"dir":"ltr"},{"str":"¹€m","boundary":[0.6189475454453816,0.3730718096793349,0.6469149826954739,0.38611218972684086],"dir":"ltr"},{"str":"μZ¬f¿Y","boundary":[0.6512075904707503,0.3730718096793349,0.6924623735761567,0.38611218972684086],"dir":"ltr"},{"str":"μÁ|»","boundary":[0.69667012533181,0.3730718096793349,0.7352796142602734,0.38611218972684086],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7395113470649507,0.37307262470308783,0.7446949430462686,0.3861130047505938],"dir":"ltr"},{"str":"ºf","boundary":[0.7445510567521252,0.3730718096793349,0.7622453815395988,0.38611218972684086],"dir":"ltr"},{"str":"Å","boundary":[0.7700558247370719,0.3730718096793349,0.7805724370820872,0.38611218972684086],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7848724236416785,0.3730718096793349,0.8198275696381169,0.38611218972684086],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÐÖ","boundary":[0.20072173986089142,0.3951917988420428,0.22524881892409493,0.4082321788895487],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261232048654275,0.3951917988420428,0.7148938778938878,0.4082321788895487],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.715624377541077,0.3951917988420428,0.7476851953899396,0.4082321788895487],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7517121669298745,0.3951917988420428,0.7603637915392626,0.4082321788895487],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592717314606362,0.3951917988420428,0.7661893417559892,0.4082321788895487],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7663258492658175,0.3951917988420428,0.7749774738752057,0.4082321788895487],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÍ","boundary":[0.2007291186452065,0.41457371570665086,0.22525619770841007,0.4276140957541568],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................................","boundary":[0.22613058364974264,0.41457371570665086,0.6619787708746342,0.4276140957541568],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚūƶŝŚū","boundary":[0.6634120997278314,0.41457371570665086,0.7128886932562747,0.4276140957541568],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7170392594334865,0.41457371570665086,0.7229791808070962,0.4276140957541568],"dir":"ltr"},{"str":"ŷƺƠƳ","boundary":[0.7264140049057488,0.41457371570665086,0.7476944188703333,0.4276140957541568],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7517140116259532,0.41457371570665086,0.7603656362353414,0.4276140957541568],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592735761567149,0.41457371570665086,0.7661911864520679,0.4276140957541568],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7663276939618962,0.41457371570665086,0.7749793185712843,0.4276140957541568],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÍ","boundary":[0.20071551023151105,0.4339594306710214,0.22675339538321962,0.44699981071852735],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.22662242196162763,0.4339594306710214,0.5530856658042406,0.44699981071852735],"dir":"ltr"},{"str":"Subdomain","boundary":[0.5541312455898659,0.433348789155285,0.6231799647435627,0.4440376252597981],"dir":"ltr"},{"str":"equations","boundary":[0.6269982987145122,0.433348789155285,0.6849338059877019,0.4440376252597981],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893208561540268,0.43395432853325416,0.697972480763415,0.4469947085807601],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977861664594601,0.43395432853325416,0.7000975706461474,0.4469947085807601],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7048458183528776,0.43395432853325416,0.7134974429622658,0.4469947085807601],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134144316387215,0.43395432853325416,0.7203320419340745,0.4469947085807601],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7204703941399816,0.43395432853325416,0.7291220187493698,0.4469947085807601],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÏ","boundary":[0.20071735492758985,0.45327092948337294,0.22675524007929845,0.4663113095308789],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22662426665770646,0.45327092948337294,0.6105479486576394,0.4663113095308789],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻźƯ","boundary":[0.6136064547562247,0.45327092948337294,0.6443686065656397,0.4663113095308789],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6488881119586036,0.45327092948337294,0.6847858976512886,0.4663113095308789],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893090924364101,0.45327092948337294,0.6979607170457982,0.4663113095308789],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977725580457647,0.45327092948337294,0.7000839622324518,0.4663113095308789],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7048322099391822,0.45327092948337294,0.7134838345485703,0.4663113095308789],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134008232250261,0.45327092948337294,0.720318433520379,0.4663113095308789],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7204567857262861,0.45327092948337294,0.7291084103356743,0.4663113095308789],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÏ","boundary":[0.20071919962366852,0.472652846347981,0.22524627868687208,0.48569322639548695],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612066462820465,0.472652846347981,0.7249707570310138,0.48569322639548695],"dir":"ltr"},{"str":"ŷƺƠƳ","boundary":[0.7265073888646214,0.472652846347981,0.7475848862605422,0.48569322639548695],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7517077819965727,0.472652846347981,0.7603594066059609,0.48569322639548695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592673465273344,0.472652846347981,0.7661849568226874,0.48569322639548695],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7663233090285945,0.472652846347981,0.7749749336379826,0.48569322639548695],"dir":"ltr"},{"str":"çéç","boundary":[0.20071551023151105,0.492035440172209,0.22675339538321962,0.505075820219715],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.22662242196162763,0.492035440172209,0.5530856658042406,0.505075820219715],"dir":"ltr"},{"str":"Subdomain","boundary":[0.5541312455898659,0.49142479865647265,0.6231799647435627,0.5021136347609857],"dir":"ltr"},{"str":"equations","boundary":[0.6269982987145122,0.49142479865647265,0.6849338059877019,0.5021136347609857],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893127818285676,0.4920334591745843,0.6979644064379558,0.5050738392220903],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977762474379221,0.4920334591745843,0.7000876516246093,0.5050738392220903],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7048358993313396,0.4920334591745843,0.7134875239407278,0.5050738392220903],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134063573132623,0.4920334591745843,0.7203239676086153,0.5050738392220903],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7204604751184436,0.4920334591745843,0.7291120997278318,0.5050738392220903],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÏ","boundary":[0.20071735492758977,0.5113469389845605,0.22675524007929837,0.5243873190320665],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22662426665770635,0.5113469389845605,0.6105479486576393,0.5243873190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻźƯ","boundary":[0.6136064547562246,0.5113469389845605,0.6443686065656395,0.5243873190320665],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6488881119586035,0.5113469389845605,0.6847858976512885,0.5243873190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.68930909243641,0.5113469389845605,0.6979607170457982,0.5243873190320665],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977725580457645,0.5113469389845605,0.7000839622324517,0.5243873190320665],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.704832209939182,0.5113469389845605,0.7134838345485702,0.5243873190320665],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.713400823225026,0.5113469389845605,0.7203184335203789,0.5243873190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.720456785726286,0.5113469389845605,0.7291084103356742,0.5243873190320665],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÐ","boundary":[0.20071514734047916,0.5307290268705463,0.22675303249218776,0.5437694069180523],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.22662205907059574,0.5307290268705463,0.314195316017607,0.5437694069180523],"dir":"ltr"},{"str":"Pseudo","boundary":[0.3151271798662679,0.53011838535481,0.35881531782738046,0.540807221459323],"dir":"ltr"},{"str":"2D","boundary":[0.36263353476823024,0.53011838535481,0.3811096553668497,0.540807221459323],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.3849278723076996,0.53011838535481,0.40676438644666335,0.540807221459323],"dir":"ltr"},{"str":"Pseudo","boundary":[0.4105826033875132,0.53011838535481,0.4542707413486257,0.540807221459323],"dir":"ltr"},{"str":"3D","boundary":[0.45808895828947543,0.53011838535481,0.47653052652800637,0.540807221459323],"dir":"ltr"},{"str":"Mass","boundary":[0.48034598946368834,0.53011838535481,0.5122436823719658,0.540807221459323],"dir":"ltr"},{"str":"Balance","boundary":[0.5160591453076477,0.53011838535481,0.5646832335450697,0.540807221459323],"dir":"ltr"},{"str":"Application","boundary":[0.5684840899163334,0.53011838535481,0.6398697614589524,0.540807221459323],"dir":"ltr"},{"str":"Modes","boundary":[0.6436864420612753,0.53011838535481,0.6848511474748831,0.540807221459323],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6893109371324888,0.5307288558491686,0.697962561741877,0.5437692358966746],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977744027418433,0.5307288558491686,0.7000858069285305,0.5437692358966746],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7048340546352608,0.5307288558491686,0.713485679244649,0.5437692358966746],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134045126171835,0.5307288558491686,0.7203221229125365,0.5437692358966746],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7204586304223648,0.5307288558491686,0.729110255031753,0.5437692358966746],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÐ","boundary":[0.20071647794092945,0.5501114496733966,0.22524355700413295,0.5631518297209026],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.22611794294546553,0.5501114496733966,0.5132817815261583,0.5631518297209026],"dir":"ltr"},{"str":"Maxwell-Stefan","boundary":[0.5159268841772789,0.5495008081576603,0.6063766967214906,0.5601896442621734],"dir":"ltr"},{"str":"diffusion","boundary":[0.6097006132617182,0.5495008081576603,0.6598252746883505,0.5601896442621734],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.6631360587227257,0.5495008081576603,0.6833950472094351,0.5601896442621734],"dir":"ltr"},{"str":"convection","boundary":[0.686620241255334,0.5495008081576603,0.7480395484022714,0.5601896442621734],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.751705574409462,0.5501096396971497,0.7603571990188501,0.5631500197446556],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592651389402236,0.5501096396971497,0.7661827492355766,0.5631500197446556],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7663211014414838,0.5501096396971497,0.774972726050872,0.5631500197446556],"dir":"ltr"},{"str":"çéé","boundary":[0.20071551023151105,0.5694226135688836,0.22675339538321962,0.5824629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.22662242196162763,0.5694226135688836,0.5530856658042406,0.5824629936163895],"dir":"ltr"},{"str":"Subdomain","boundary":[0.5541312455898659,0.5688119720531473,0.6231799647435627,0.5795008081576604],"dir":"ltr"},{"str":"equations","boundary":[0.6269982987145122,0.5688119720531473,0.6849338059877019,0.5795008081576604],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893119048419073,0.5694229484857483,0.6979635294512955,0.5824633285332542],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977753704512618,0.5694229484857483,0.700086774637949,0.5824633285332542],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7048350223446793,0.5694229484857483,0.7134866469540675,0.5824633285332542],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134036356305232,0.5694229484857483,0.7203212459258762,0.5824633285332542],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7204595981317833,0.5694229484857483,0.7291112227411715,0.5824633285332542],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÖ","boundary":[0.20071735492758977,0.5888032263954869,0.22675524007929837,0.6018436064429928],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22662426665770635,0.5888032263954869,0.6105479486576393,0.6018436064429928],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻźƯ","boundary":[0.6136064547562246,0.5888032263954869,0.6443686065656395,0.6018436064429928],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6488881119586035,0.5888032263954869,0.6847858976512885,0.6018436064429928],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.68930909243641,0.5888032263954869,0.6979607170457982,0.6018436064429928],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977725580457645,0.5888032263954869,0.7000839622324517,0.6018436064429928],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.704832209939182,0.5888032263954869,0.7134838345485702,0.6018436064429928],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.713400823225026,0.5888032263954869,0.7203184335203789,0.6018436064429928],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.720456785726286,0.5888032263954869,0.7291084103356742,0.6018436064429928],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÑÖ","boundary":[0.20071551023151088,0.6081851432600949,0.22675339538321948,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.2266224219616275,0.6081851432600949,0.42607649608548087,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"ƭźū","boundary":[0.42762604079164,0.6081851432600949,0.4514539800409932,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.4559495043849332,0.6081851432600949,0.48783692080239227,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"įŶƘŝ","boundary":[0.4923416686267261,0.6081851432600949,0.5224139041026846,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.5270182655152716,0.6081851432600949,0.5356698901246597,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5402226000470414,0.6081851432600949,0.5461625214206511,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"įŶƘŝ","boundary":[0.550706007862639,0.6081851432600949,0.5807782433385975,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.5853826047511843,0.6081851432600949,0.5940342293605725,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"İƋźƟ","boundary":[0.5985887839790329,0.6081851432600949,0.6320368132791236,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩŶƯ","boundary":[0.636591367897584,0.6081851432600949,0.6847619166022647,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6893109371324888,0.6081851432600949,0.697962561741877,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977744027418433,0.6081851432600949,0.7000858069285305,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7048340546352608,0.6081851432600949,0.713485679244649,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134045126171835,0.6081851432600949,0.7203221229125365,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7204586304223648,0.6081851432600949,0.729110255031753,0.6212255233076008],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÒÍ","boundary":[0.20072288901582575,0.6275657560866983,0.22524996807902925,0.6406061361342043],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612435402036182,0.6275657560866983,0.6292125835825406,0.6406061361342043],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƳLjě","boundary":[0.6314483552299988,0.6275657560866983,0.6628524612748226,0.6406061361342043],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀƳźƳ","boundary":[0.6668333154127882,0.6275657560866983,0.7015136016934912,0.6406061361342043],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.7055424179295048,0.6275657560866983,0.7476199354860386,0.6406061361342043],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7517059373004937,0.6275657560866983,0.7603575619098819,0.6406061361342043],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592655018312554,0.6275657560866983,0.7661831121266084,0.6406061361342043],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7663214643325155,0.6275657560866983,0.7749730889419036,0.6406061361342043],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÒÍ","boundary":[0.20072473371190433,0.6468785589370546,0.22675708477537668,0.6599189389845606],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.2266316454420209,0.6468785589370546,0.5893837505460162,0.6599189389845606],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƳLjě","boundary":[0.5904296932226736,0.6468785589370546,0.6238482073855041,0.6599189389845606],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀƳźƳ","boundary":[0.6283308188568928,0.6468785589370546,0.6655291152851043,0.6599189389845606],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯ","boundary":[0.6700633782466981,0.6468785589370546,0.6848098787003121,0.6599189389845606],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893183159168035,0.6468785589370546,0.6979699405261917,0.6599189389845606],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.697781781526158,0.6468785589370546,0.7000931857128452,0.6599189389845606],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7048414334195755,0.6468785589370546,0.7134930580289637,0.6599189389845606],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134100467054194,0.6468785589370546,0.7203276570007724,0.6599189389845606],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7204660092066795,0.6468785589370546,0.7291176338160676,0.6599189389845606],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÒÐ","boundary":[0.20071430059473808,0.666263468675772,0.22675218574644668,0.679303848723278],"dir":"ltr"},{"str":"................................................","boundary":[0.22662121232485466,0.666263468675772,0.37164014986055577,0.679303848723278],"dir":"ltr"},{"str":"Nernst-Planck","boundary":[0.37771960366511853,0.6656528271600357,0.4641766069688518,0.6763416632645488],"dir":"ltr"},{"str":"without","boundary":[0.4679969161485962,0.6656528271600357,0.5141829911629313,0.6763416632645488],"dir":"ltr"},{"str":"ElectroneutralityƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.5180037558845181,0.6656528271600357,0.6655895064009946,0.679303848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯ","boundary":[0.6700555156076744,0.666263468675772,0.6848020160612882,0.679303848723278],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6893086085817008,0.666263468675772,0.6979602331910889,0.679303848723278],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977720741910554,0.666263468675772,0.7000834783777425,0.679303848723278],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7048317260844729,0.666263468675772,0.713483350693861,0.679303848723278],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134003393703168,0.666263468675772,0.7203179496656698,0.679303848723278],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7204563018715768,0.666263468675772,0.729107926480965,0.679303848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÒÐ","boundary":[0.20071254662141735,0.6856458914786223,0.22675043177312595,0.6986862715261283],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.22662130304761274,0.6856458914786223,0.4774833674943719,0.6986862715261283],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.48294136234096474,0.685035249962886,0.5063504878684585,0.6957240860673991],"dir":"ltr"},{"str":"electrokinetic","boundary":[0.5101443163872181,0.685035249962886,0.592720170693189,0.6957240860673991],"dir":"ltr"},{"str":"flowƽŵźŝŹŚƧŶƯ","boundary":[0.596550183125567,0.685035249962886,0.6848086690635394,0.6986844615498813],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6893078827996371,0.6856440815023753,0.6979595074090252,0.6986844615498813],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977713484089916,0.6856440815023753,0.7000827525956788,0.6986844615498813],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7048310003024091,0.6856440815023753,0.7134826249117973,0.6986844615498813],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134014582843318,0.6856440815023753,0.7203190685796848,0.6986844615498813],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7204574207855918,0.6856440815023753,0.72910904539498,0.6986844615498813],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÒÓ","boundary":[0.20071254662141744,0.7049573902909738,0.2261047881455598,0.7179977703384798],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.22662130304761277,0.7049573902909738,0.46236239373676974,0.7179977703384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳřŹŚƧ","boundary":[0.4628032760995935,0.7049573902909738,0.4932997916736669,0.7179977703384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƔƟŚŰƯ","boundary":[0.4977824031450556,0.7049573902909738,0.5402952689761769,0.7179977703384798],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƛ","boundary":[0.5448572023789523,0.7049573902909738,0.5638335909411646,0.7179977703384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5683438728537348,0.7049573902909738,0.5742837942273444,0.7179977703384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳřŹŚƧƶƔƟŚŰƯ","boundary":[0.5788272806693323,0.7049573902909738,0.651783165888243,0.7179977703384798],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƃ","boundary":[0.6563450992910185,0.7049573902909738,0.6848382749235576,0.7179977703384798],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.689307973522395,0.7049573902909738,0.6979595981317832,0.7179977703384798],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977714391317495,0.7049573902909738,0.7000828433184368,0.7179977703384798],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7048310910251672,0.7049573902909738,0.7134827156345553,0.7179977703384798],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133997043110111,0.7049573902909738,0.7203173146063641,0.7179977703384798],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7204556668122711,0.7049573902909738,0.7291072914216593,0.7179977703384798],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÒÓ","boundary":[0.2007133026444004,0.7243394781769595,0.22610554416854275,0.7373798582244655],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.22662205907059574,0.7243394781769595,0.314195316017607,0.7373798582244655],"dir":"ltr"},{"str":"Pseudo","boundary":[0.3151271798662679,0.7237288366612232,0.35881531782738046,0.7344176727657362],"dir":"ltr"},{"str":"2D","boundary":[0.36263353476823024,0.7237288366612232,0.3811096553668497,0.7344176727657362],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.3849278723076996,0.7237288366612232,0.40676438644666335,0.7344176727657362],"dir":"ltr"},{"str":"Pseudo","boundary":[0.4105826033875132,0.7237288366612232,0.4542707413486257,0.7344176727657362],"dir":"ltr"},{"str":"3D","boundary":[0.45808895828947543,0.7237288366612232,0.47653052652800637,0.7344176727657362],"dir":"ltr"},{"str":"Mass","boundary":[0.48034598946368834,0.7237288366612232,0.5122436823719658,0.7344176727657362],"dir":"ltr"},{"str":"Balance","boundary":[0.5160591453076477,0.7237288366612232,0.5646832335450697,0.7344176727657362],"dir":"ltr"},{"str":"Application","boundary":[0.5684840899163334,0.7237288366612232,0.6398697614589524,0.7344176727657362],"dir":"ltr"},{"str":"Modes","boundary":[0.6436864420612753,0.7237288366612232,0.6848511474748831,0.7344176727657362],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6893061288263164,0.7243380031175772,0.6979577534357045,0.7373783831650832],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977695944356709,0.7243380031175772,0.7000809986223582,0.7373783831650832],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7048292463290884,0.7243380031175772,0.7134808709384766,0.7373783831650832],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133997043110111,0.7243380031175772,0.7203173146063641,0.7373783831650832],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7204556668122712,0.7243380031175772,0.7291072914216594,0.7373783831650832],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2007,0.12231,0.81983,0.73738],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/83529b067a2d7b8d69d0fa3b5d2ec305.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/5f57de06561e62f8e7a27aba9338e4de.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.20071,0.14169,0.18018,0.26397]},"elements":[{"words":[{"str":"ɁZ‡ÄÌ^‹","boundary":[0.5476801921978429,0.1416946719121141,0.619944316387218,0.15473505195962],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.6242904203487786,0.1416946719121141,0.6373730049393501,0.15473505195962],"dir":"ltr"},{"str":"ʋY‚","boundary":[0.6416287187930513,0.1416946719121141,0.6875524276738012,0.15473505195962],"dir":"ltr"},{"str":"³","boundary":[0.6876907798797084,0.1416946719121141,0.6953923860085347,0.15473505195962],"dir":"ltr"},{"str":"ÄÌÆe","boundary":[0.6995909142837943,0.1416946719121141,0.72877400624979,0.15473505195962],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7331588488290044,0.14169548693586706,0.7382409865259904,0.154735866983373],"dir":"ltr"},{"str":"ºfŒÅ","boundary":[0.7381985585161789,0.1416946719121141,0.780565693357078,0.15473505195962],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7848693693088269,0.1416946719121141,0.8198245153052651,0.15473505195962],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÒÕ","boundary":[0.20071684083196126,0.1638146610748219,0.2252439198951648,0.1768550411223278],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611830583649736,0.1638146610748219,0.7148908235610363,0.1768550411223278],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7156194785121468,0.1638146610748219,0.7476802963610093,0.1768550411223278],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7517072679009442,0.1638146610748219,0.7603588925103324,0.1768550411223278],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592668324317059,0.1638146610748219,0.7661844427270589,0.1768550411223278],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.766322794932966,0.1638146610748219,0.7749744195423541,0.1768550411223278],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÒÕ","boundary":[0.2007172138032996,0.18312807675178147,0.22524429286650313,0.1961684567992874],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.2261186788078357,0.18312807675178147,0.5006813984745135,0.1961684567992874],"dir":"ltr"},{"str":"(Model","boundary":[0.5037297133832868,0.18251743523604513,0.5452076097272909,0.1932062713405582],"dir":"ltr"},{"str":"Properties)","boundary":[0.5485299490543429,0.18251743523604513,0.6093597325358691,0.1932062713405582],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.613404868788011,0.18312615988717337,0.6364764826450723,0.1961665399346793],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀƇƺƈų","boundary":[0.6405219011457947,0.18312615988717337,0.697039699606868,0.1961665399346793],"dir":"ltr"},{"str":"šŚưǀƐƴţ","boundary":[0.7011072544605355,0.18312615988717337,0.7476341789590403,0.1961665399346793],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.751707267900944,0.18312615988717337,0.7603588925103322,0.1961665399346793],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592668324317058,0.18312615988717337,0.7661844427270588,0.1961665399346793],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7663227949329658,0.18312615988717337,0.774974419542354,0.1961665399346793],"dir":"ltr"},{"str":"çêî","boundary":[0.20072274789153585,0.20250868957838483,0.22524982695473938,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612421289607196,0.20250868957838483,0.6846529384093277,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹřżĭ","boundary":[0.6853797486643592,0.20250868957838483,0.7213236517590133,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƸţ","boundary":[0.7252989718087429,0.20250868957838483,0.7476345519303786,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7517076408722824,0.20250868957838483,0.7603592654816705,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.759267205403044,0.20250868957838483,0.766184815698397,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7663231679043042,0.20250868957838483,0.7749747925136923,0.21554906962589077],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÓÏ","boundary":[0.2007264372836932,0.2218906064429929,0.22451932730754992,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.22613159168038685,0.2218906064429929,0.538495823393031,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŨƯ","boundary":[0.541439958334733,0.2218906064429929,0.5653213937703703,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.5693631228789352,0.2218906064429929,0.5880609623332546,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5920436611672992,0.2218906064429929,0.5983672793252911,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.6024293000907225,0.2218906064429929,0.6308745136252139,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹřżĭ","boundary":[0.6348885722925974,0.2218906064429929,0.6708232519068578,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.6748022613487448,0.2218906064429929,0.6932971842344006,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƸţ","boundary":[0.6974827996371087,0.2218906064429929,0.7198183797587444,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺŰƳ","boundary":[0.723893313396727,0.2218906064429929,0.7476493094990084,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.7517150196565974,0.2218906064429929,0.7603666442659855,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592727394912804,0.2218906064429929,0.7661903497866334,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.7663287019925404,0.2218906064429929,0.7749803266019286,0.23493098649049884],"dir":"ltr"},{"str":"ÉYÄ¿Zz]Zf","boundary":[0.6178355364403076,0.2555680448337292,0.6789890561473068,0.26860842488123515],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZÅμ|»","boundary":[0.6908172474043209,0.2555680448337292,0.7477796176203756,0.26860842488123515],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7520076610328954,0.2555688598574822,0.7570805752494876,0.2686092399049881],"dir":"ltr"},{"str":"ºÆ¿","boundary":[0.7570473707200699,0.2555680448337292,0.7805506434595612,0.26860842488123515],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7848690769799401,0.2555680448337292,0.8198242229763784,0.26860842488123515],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÔÒ","boundary":[0.20071470380699538,0.27768933803444185,0.2252417828701989,0.29072971808194775],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611616881153146,0.27768933803444185,0.7148868418399917,0.29072971808194775],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7156173414871809,0.27768933803444185,0.7476781593360435,0.29072971808194775],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7517051308759785,0.27768933803444185,0.7603567554853666,0.29072971808194775],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592646954067401,0.27768933803444185,0.7661823057020931,0.29072971808194775],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7663188132119214,0.27768933803444185,0.7749704378213096,0.29072971808194775],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÔÒ","boundary":[0.20071654850307438,0.2970712548990499,0.22524362756627792,0.31011163494655586],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.2261180135076105,0.2970712548990499,0.5813234669533953,0.31011163494655586],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚsƺƳ","boundary":[0.5843709048755079,0.2970712548990499,0.6154632572830211,0.31011163494655586],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.619551103793555,0.2970712548990499,0.6415620174053289,0.31011163494655586],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6456590873962567,0.2970712548990499,0.6575684452807363,0.31011163494655586],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŚƯ","boundary":[0.6615861933402775,0.2970712548990499,0.6835491448540034,0.31011163494655586],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƫŚŞĩ","boundary":[0.6875945633547259,0.2970712548990499,0.7184747757131815,0.31011163494655586],"dir":"ltr"},{"str":"ƵźƐƣ","boundary":[0.7224722321158563,0.2970712548990499,0.7476560229830986,0.31011163494655586],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7517069755720571,0.2970712548990499,0.7603586001814453,0.31011163494655586],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592665401028188,0.2970712548990499,0.7661841503981718,0.31011163494655586],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7663206579080001,0.2970712548990499,0.7749722825173883,0.31011163494655586],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÔÒ","boundary":[0.2007202378952319,0.3163827537114014,0.2267581230469405,0.32942313375890736],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.2266271496253485,0.3163827537114014,0.6498613050636739,0.32942313375890736],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.6501988844460871,0.3163827537114014,0.6847869359228519,0.32942313375890736],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893101307079734,0.3163827537114014,0.6979617553173616,0.32942313375890736],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977735963173279,0.3163827537114014,0.7000850005040151,0.32942313375890736],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7048332482107454,0.3163827537114014,0.7134848728201336,0.32942313375890736],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134018614965894,0.3163827537114014,0.7203194717919423,0.32942313375890736],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204578239978494,0.3163827537114014,0.7291094486072376,0.32942313375890736],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÔÒ","boundary":[0.20072023789523183,0.33576467057600945,0.2267581230469404,0.3488050506235154],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.2266271496253484,0.33576467057600945,0.6196212022445482,0.3488050506235154],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6206671449212056,0.33576467057600945,0.6454045193373877,0.3488050506235154],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6499000436813278,0.33576467057600945,0.6847371291287254,0.3488050506235154],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.689313820100131,0.33576467057600945,0.6979654447095192,0.3488050506235154],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977772857094855,0.33576467057600945,0.7000886898961728,0.3488050506235154],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.704836937602903,0.33576467057600945,0.7134885622122912,0.3488050506235154],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134055508887469,0.33576467057600945,0.7203231611840999,0.3488050506235154],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.720461513390007,0.33576467057600945,0.7291131379993951,0.3488050506235154],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÔÕ","boundary":[0.20071724404421895,0.3551452691508314,0.22675512919592755,0.36818564919833735],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.22662415577433553,0.3551452691508314,0.6559070696549176,0.36818564919833735],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.6573551560767448,0.3551452691508314,0.6847396693659488,0.36818564919833735],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6893071368569604,0.3551452691508314,0.6979587614663486,0.36818564919833735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977724471623937,0.3551452691508314,0.700083851349081,0.36818564919833735],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7048320990558113,0.3551452691508314,0.7134837236651995,0.36818564919833735],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134007123416551,0.3551452691508314,0.7203183226370082,0.36818564919833735],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204566748429153,0.3551452691508314,0.7291082994523035,0.36818564919833735],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÕÎ","boundary":[0.20071724404421895,0.3744580720011877,0.22675512919592755,0.38749845204869365],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.22662415577433553,0.3744580720011877,0.5924034071435773,0.38749845204869365],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚƀƫŶƯ","boundary":[0.5937500352810726,0.3744580720011877,0.6441231511037937,0.38749845204869365],"dir":"ltr"},{"str":"ƪůřźƯ","boundary":[0.6486869292026478,0.3744580720011877,0.6848337488659656,0.38749845204869365],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.689310826249118,0.3744580720011877,0.6979624508585062,0.38749845204869365],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977742918584725,0.3744580720011877,0.7000856960451598,0.38749845204869365],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7048339437518901,0.3744580720011877,0.7134855683612783,0.38749845204869365],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134025570377339,0.3744580720011877,0.720320167333087,0.38749845204869365],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204585195389941,0.3744580720011877,0.7291101441483823,0.38749845204869365],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÕÒ","boundary":[0.2007209334363765,0.393838684827791,0.22524801249958004,0.40687906487529696],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.22612239844091261,0.393838684827791,0.5309289103188738,0.40687906487529696],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsŵźs","boundary":[0.5326647693289875,0.393838684827791,0.5840487786028694,0.40687906487529696],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.5881071099761432,0.393838684827791,0.6198285037465139,0.40687906487529696],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6238923692080239,0.393838684827791,0.6358017270925036,0.40687906487529696],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯŶưƷźǀƛ","boundary":[0.6398194751520447,0.393838684827791,0.6893919928765835,0.40687906487529696],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱŚƿźū","boundary":[0.6934466348576998,0.393838684827791,0.7475995329458014,0.40687906487529696],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7517076711132018,0.393838684827791,0.76035929572259,0.40687906487529696],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592672356439635,0.393838684827791,0.7661848459393165,0.40687906487529696],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7663231981452236,0.393838684827791,0.7749748227546118,0.40687906487529696],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÕÒ","boundary":[0.20072277813245532,0.41322060169239905,0.22675512919592763,0.426260981739905],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.2266296898625719,0.41322060169239905,0.6498638453008974,0.426260981739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.6502032693793892,0.41322060169239905,0.6848116125130205,0.426260981739905],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893145156412754,0.41322060169239905,0.6979661402506636,0.426260981739905],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.69777798125063,0.41322060169239905,0.7000893854373172,0.426260981739905],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7048376331440476,0.41322060169239905,0.7134892577534357,0.426260981739905],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134080911259703,0.41322060169239905,0.7203257014213232,0.426260981739905],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204622089311515,0.41322060169239905,0.7291138335405397,0.426260981739905],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÕÓ","boundary":[0.2007190887402978,0.43253210050475066,0.22611133026444016,0.4455724805522566],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.22662784516649315,0.43253210050475066,0.6196237424817717,0.4455724805522566],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6206696851584289,0.43253210050475066,0.6454070595746112,0.4455724805522566],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6499025839185512,0.43253210050475066,0.6847396693659488,0.4455724805522566],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893163603373543,0.43253210050475066,0.6979679849467425,0.4455724805522566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977798259467088,0.43253210050475066,0.7000912301333961,0.4455724805522566],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7048394778401265,0.43253210050475066,0.7134911024495146,0.4455724805522566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134099358220491,0.43253210050475066,0.7203275461174021,0.4455724805522566],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204640536272304,0.43253210050475066,0.7291156782366186,0.4455724805522566],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÕÔ","boundary":[0.20071846376129834,0.45191667532660335,0.22675634891300692,0.4649570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.22662537549141493,0.45191667532660335,0.655908289371997,0.4649570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.6573563757938242,0.45191667532660335,0.6847408890830281,0.4649570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6893083565740398,0.45191667532660335,0.697959981183428,0.4649570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977718221833943,0.45191667532660335,0.7000832263700816,0.4649570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7048314740768119,0.45191667532660335,0.7134830986862001,0.4649570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134000873626558,0.45191667532660335,0.7203176976580088,0.4649570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204603642350729,0.4519140173693587,0.729111988844461,0.4649543974168647],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÕÕ","boundary":[0.20071846376129843,0.4712972881532066,0.22675634891300703,0.48433766820071256],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.226625375491415,0.4712972881532066,0.5621608346493735,0.48433766820071256],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŶƣ","boundary":[0.5627031752965291,0.4712972881532066,0.5832973623198145,0.48433766820071256],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5880050267128121,0.4712972881532066,0.598678438224522,0.48433766820071256],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŶƣ","boundary":[0.6032256140586674,0.4712972881532066,0.6240448540035617,0.48433766820071256],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.6286289237592824,0.4712972881532066,0.6847648701320521,0.48433766820071256],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.6893120459661974,0.4712972881532066,0.6979636705755855,0.48433766820071256],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.697775511575552,0.4712972881532066,0.7000869157622391,0.48433766820071256],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7048351634689695,0.4712972881532066,0.7134867880783576,0.48433766820071256],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134037767548134,0.4712972881532066,0.7203213870501664,0.48433766820071256],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204597392560734,0.4712972881532066,0.7291113638654616,0.48433766820071256],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÖÓ","boundary":[0.2007184637612985,0.4906792050178147,0.2245998991969357,0.5037195850653207],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.2261217734619134,0.4906792050178147,0.6115710191189815,0.5037195850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠƃō","boundary":[0.6137090218742651,0.4906792050178147,0.6448105977621722,0.5037195850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺŤƧřŹ","boundary":[0.6487896072040592,0.4906792050178147,0.6794595242095361,0.5037195850653207],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6834680487886833,0.4906792050178147,0.6953774066731631,0.5037195850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŚƯ","boundary":[0.6993951547327041,0.4906792050178147,0.7194802056382515,0.5037195850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.72348688552132,0.4906792050178147,0.7476191996236687,0.5037195850653207],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7517088908302814,0.4906792050178147,0.7603605154396695,0.5037195850653207],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.759268455361043,0.4906792050178147,0.766186065656396,0.5037195850653207],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7663225731662244,0.4906792050178147,0.7749741977756126,0.5037195850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÖÓ","boundary":[0.20072030845737723,0.5099907038301662,0.22611254998151958,0.5230310838776722],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.22662906488357257,0.5099907038301662,0.649863220321898,0.5230310838776722],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.6502007997043112,0.5099907038301662,0.684788851181076,0.5230310838776722],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893120459661974,0.5099907038301662,0.6979636705755856,0.5230310838776722],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.697775511575552,0.5099907038301662,0.7000869157622392,0.5230310838776722],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7048351634689696,0.5099907038301662,0.7134867880783577,0.5230310838776722],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134037767548135,0.5099907038301662,0.7203213870501665,0.5230310838776722],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204597392560735,0.5099907038301662,0.7291113638654617,0.5230310838776722],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÖÔ","boundary":[0.20072399784953476,0.5293726206947743,0.22676188300124336,0.5424130007422803],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.22663090957965137,0.5293726206947743,0.6135762037565945,0.5424130007422803],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6153249756392596,0.5293726206947743,0.6400623500554419,0.5424130007422803],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.644557874399382,0.5293726206947743,0.6847445784751859,0.5424130007422803],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893138906622762,0.5293726206947743,0.6979655152716644,0.5424130007422803],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977773562716307,0.5293726206947743,0.700088760458318,0.5424130007422803],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7048370081650484,0.5293726206947743,0.7134886327744365,0.5424130007422803],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134056214508923,0.5293726206947743,0.7203232317462452,0.5424130007422803],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204615839521523,0.5293726206947743,0.7291132085615405,0.5424130007422803],"dir":"ltr"},{"str":"ÏÖÖ","boundary":[0.20071724404421895,0.5487557204572446,0.22675512919592755,0.5617961005047506],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.22662415577433553,0.5487557204572446,0.6559070696549176,0.5617961005047506],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.6573551560767448,0.5487557204572446,0.6847396693659488,0.5617961005047506],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6893071368569604,0.5487557204572446,0.6979587614663486,0.5617961005047506],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977724471623937,0.5487557204572446,0.700083851349081,0.5617961005047506],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7048320990558113,0.5487557204572446,0.7134837236651995,0.5617961005047506],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134007123416551,0.5487557204572446,0.7203183226370082,0.5617961005047506],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204566748429153,0.5487557204572446,0.7291082994523035,0.5617961005047506],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÍÐ","boundary":[0.20071539934814023,0.5680685233076009,0.22675328449984883,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.2266223110782568,0.5680685233076009,0.43514860051745574,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƘŝç","boundary":[0.4358920130371964,0.5680685233076009,0.4747837404657102,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠƃō","boundary":[0.4793382950841706,0.5680685233076009,0.5128287523940729,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺŤƧřŹ","boundary":[0.5173408790027217,0.5680685233076009,0.5512427035381875,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5556459930781896,0.5680685233076009,0.5625636033735426,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŶƣ","boundary":[0.5627001108833709,0.5680685233076009,0.5832942979066564,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5880038069957327,0.5680685233076009,0.5986772185074427,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŶƣ","boundary":[0.6032225496455093,0.5680685233076009,0.6240417895904036,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.6286277040422029,0.5680685233076009,0.684761805718894,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.689310826249118,0.5680685233076009,0.6979624508585062,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977742918584725,0.5680685233076009,0.7000856960451598,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7048339437518901,0.5680685233076009,0.7134855683612783,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134025570377339,0.5680685233076009,0.720320167333087,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204585195389941,0.5680685233076009,0.7291101441483823,0.5811089033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÎÏ","boundary":[0.2007153993481402,0.5874491361342042,0.22524247841134373,0.6004895161817102],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261168643526763,0.5874491361342042,0.6871672894055979,0.6004895161817102],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƠŤsř","boundary":[0.6898125835825408,0.5874491361342042,0.7251680286280702,0.6004895161817102],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫƺƫ","boundary":[0.729226360001344,0.5874491361342042,0.7477249722791572,0.6004895161817102],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.751705826417123,0.5874491361342042,0.7603574510265112,0.6004895161817102],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592653909478847,0.5874491361342042,0.7661830012432377,0.6004895161817102],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7663213534491449,0.5874491361342042,0.7749729780585329,0.6004895161817102],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÎÏ","boundary":[0.20071724404421895,0.6068310529988122,0.22675512919592755,0.6198714330463182],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.22662415577433553,0.6068310529988122,0.649858311212661,0.6198714330463182],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.6501977352911529,0.6068310529988122,0.6847857867679178,0.6198714330463182],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893089815530392,0.6068310529988122,0.6979606061624274,0.6198714330463182],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977724471623937,0.6068310529988122,0.700083851349081,0.6198714330463182],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7048320990558113,0.6068310529988122,0.7134837236651995,0.6198714330463182],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134007123416551,0.6068310529988122,0.7203183226370082,0.6198714330463182],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204566748429153,0.6068310529988122,0.7291082994523035,0.6198714330463182],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÎÏ","boundary":[0.20071281878969113,0.6261447038301663,0.2267507039413997,0.6391850838776723],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.2266215752158865,0.626142551811164,0.6196182083935352,0.6391850838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6206641510701926,0.626142551811164,0.6454015254863749,0.6391829318586699],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6498970498303148,0.626142551811164,0.6847027754443736,0.6391829318586699],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.689310826249118,0.626142551811164,0.6979624508585062,0.6391829318586699],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977742918584725,0.626142551811164,0.7000856960451598,0.6391829318586699],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7048339437518901,0.626142551811164,0.7134855683612783,0.6391829318586699],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134044017338128,0.626142551811164,0.7203220120291658,0.6391829318586699],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204585195389941,0.626142551811164,0.7291101441483823,0.6391829318586699],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÎÑ","boundary":[0.2007165081818487,0.6455253166567696,0.2267543933335573,0.6585656967042756],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.22662526460804405,0.6455253166567696,0.6559081784886261,0.6585656967042756],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.6573544202143745,0.6455253166567696,0.6847389335035785,0.6585656967042756],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.689308245690669,0.6455253166567696,0.6979598703000571,0.6585656967042756],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977717113000235,0.6455253166567696,0.7000831154867108,0.6585656967042756],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.704831363193441,0.6455253166567696,0.7134829878028291,0.6585656967042756],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133999764792849,0.6455253166567696,0.7203175867746379,0.6585656967042756],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.720455938980545,0.6455253166567696,0.7291075635899332,0.6585656967042756],"dir":"ltr"},{"str":"èæê","boundary":[0.2007165081818487,0.6649072335213776,0.2267543933335573,0.6779476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.22662526460804405,0.6649072335213776,0.5621607237660026,0.6779476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŶƣ","boundary":[0.5627030644131582,0.6649072335213776,0.5832972514364437,0.6779476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5880049158294413,0.6649072335213776,0.5986783273411512,0.6779476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŶƣ","boundary":[0.6032255031752966,0.6649072335213776,0.6240447431201909,0.6779476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.6286288128759114,0.6649072335213776,0.6847629145526025,0.6779476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.6893119350828265,0.6649072335213776,0.6979635596922147,0.6779476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.697775400692181,0.6649072335213776,0.7000868048788683,0.6779476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7048350525855986,0.6649072335213776,0.7134866771949868,0.6779476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134036658714424,0.6649072335213776,0.7203212761667955,0.6779476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204596283727026,0.6649072335213776,0.7291112529820908,0.6779476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÎÕ","boundary":[0.20072204227008483,0.6842187323337292,0.22524912133328837,0.6972591123812352],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.22612350727462094,0.6842187323337292,0.5309281744565033,0.6972591123812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚųźģ","boundary":[0.5340715365747116,0.6842187323337292,0.5716572191794629,0.6972591123812352],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƀƿŵ","boundary":[0.5757044823762641,0.6842187323337292,0.6112222606767245,0.6972591123812352],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.615219717079399,0.6842187323337292,0.6339175565337185,0.6972591123812352],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƺů","boundary":[0.638001713652095,0.6842187323337292,0.662663455529048,0.6972591123812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄųźģ","boundary":[0.6667328550787943,0.6842187323337292,0.7119832498907965,0.6972591123812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7160268236954402,0.6842187323337292,0.748364345956117,0.6972591123812352],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7524116091529182,0.6842187323337292,0.7604175901347399,0.6972591123812352],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.759268344477672,0.6842187323337292,0.766185954773025,0.6972591123812352],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7663224622828533,0.6842187323337292,0.7749740868922415,0.6972591123812352],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÎÕ","boundary":[0.2007257316622423,0.7036006491983372,0.2267636168139509,0.7166410292458432],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.2266326433923589,0.7036006491983372,0.6498667988306843,0.7166410292458432],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.6508112832230097,0.7036006491983372,0.6853993346997747,0.7166410292458432],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6899206847888173,0.7036006491983372,0.6985723093982055,0.7166410292458432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.69849114277074,0.7036006491983372,0.705408753066093,0.7166410292458432],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.705547105272,0.7036006491983372,0.7135530862538219,0.7166410292458432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134073552635999,0.7036006491983372,0.7203249655589529,0.7166410292458432],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.72046331776486,0.7036006491983372,0.7291149423742481,0.7166410292458432],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÎÖ","boundary":[0.20071284903061046,0.7229855589370547,0.22675073418231906,0.7360259389845607],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.22662160545680585,0.7229855589370547,0.6196156580760056,0.7360259389845607],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6213791572863813,0.7229812620249406,0.6460298309868617,0.7360216420724466],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6505105977621717,0.7229812620249406,0.6853476832095693,0.7360216420724466],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6899262188770536,0.7229812620249406,0.6985778434864418,0.7360216420724466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6984948321628974,0.7229812620249406,0.7054124424582505,0.7360216420724466],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7055507946641576,0.7229812620249406,0.7135567756459794,0.7360216420724466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134110446557573,0.7229812620249406,0.7203286549511103,0.7360216420724466],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204670071570174,0.7229812620249406,0.7291186317664056,0.7360216420724466],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.14169,0.81982,0.73603],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/8e5f6e0da6323ebc9a109d5d23093f03.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/2202b9448a47927fea9d7b06eff4c2d8.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.20071,0.12163,0.18018,0.2582]},"elements":[{"words":[{"str":"ÐÏÍ","boundary":[0.2007187157689593,0.12163163969714968,0.2267566009206679,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.2266256274990759,0.12163163969714968,0.6559085413796579,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.6579616881153186,0.12163163969714968,0.6853462014045226,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6899136688955343,0.12163163969714968,0.6985652935049225,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.698484126877457,0.12163163969714968,0.70540173717281,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7055382446826383,0.12163163969714968,0.7135442256644601,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134003393703168,0.12163163969714968,0.7203179496656698,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204563018715768,0.12163163969714968,0.729107926480965,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÏÐ","boundary":[0.2007187157689592,0.14101355656175774,0.2267566009206678,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2266256274990758,0.14101355656175774,0.5621610866570343,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŶƣ","boundary":[0.5633084876180235,0.14101355656175774,0.583902674641309,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5886121837303853,0.14101355656175774,0.5992855952420952,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŶƣ","boundary":[0.6038309263801618,0.14101355656175774,0.6246501663250561,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.6292360807768556,0.14101355656175774,0.6853701824535465,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.6899173582876917,0.14101355656175774,0.6985689828970799,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6984878162696144,0.14101355656175774,0.7054054265649674,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7055437787708746,0.14101355656175774,0.7135497597526963,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134040287624743,0.14101355656175774,0.7203216390578273,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204599912637344,0.14101355656175774,0.7291116158731226,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÏÕ","boundary":[0.20072240516111664,0.16039547342636581,0.2252494842243202,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.22612387016565277,0.16039547342636581,0.5107696985988373,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿƺƳŚŧ","boundary":[0.5131087732267059,0.16039547342636581,0.53988269211384,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƴƧ","boundary":[0.5440572393400757,0.16039547342636581,0.574337925472934,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ƩLJŻ","boundary":[0.5784294613756255,0.16039547342636581,0.6014309767816939,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6055464937334092,0.16039547342636581,0.6242443331877285,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.628328490306105,0.16039547342636581,0.6402378481905847,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"śŚƀě","boundary":[0.6442574409462045,0.16039547342636581,0.6737283055004869,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŵƺƫō","boundary":[0.6778253754914147,0.16039547342636581,0.7146418198313227,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ƝŸů","boundary":[0.7186503444104699,0.16039547342636581,0.7476397432881957,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7517091428379421,0.16039547342636581,0.7603607674473303,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592687073687038,0.16039547342636581,0.7661863176640568,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7663246698699638,0.16039547342636581,0.774976294479352,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÏÕ","boundary":[0.20072424985719536,0.17970697223871732,0.2267566009206677,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.22663116158731195,0.17970697223871732,0.6498653170256373,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.6502047411041293,0.17970697223871732,0.6847927925808942,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893141426699368,0.17970697223871732,0.697965767279325,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977794529753701,0.17970697223871732,0.7000908571620574,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7048391048687878,0.17970697223871732,0.7134907294781758,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134077181546316,0.17970697223871732,0.7203253284499845,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204636806558917,0.17970697223871732,0.7291153052652799,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÏÕ","boundary":[0.20071278854877186,0.19909007200118758,0.22675067370048047,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.22662154497496725,0.19908888910332537,0.619623369510433,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.620671156883169,0.19908888910332537,0.6454085312993513,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6499040556432912,0.19908888910332537,0.6847411410906888,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893178320620944,0.19908888910332537,0.6979694566714826,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977812976714489,0.19908888910332537,0.7000927018581362,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7048409495648665,0.19908888910332537,0.7134925741742546,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134095628507103,0.19908888910332537,0.7203271731460634,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204655253519705,0.19908888910332537,0.7291171499613587,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÐÏ","boundary":[0.2007148751722052,0.218472494804038,0.2267527603239138,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.2266217869023218,0.218472494804038,0.4623628775914788,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.46260206310271834,0.21786185328830165,0.5256518257276102,0.22855068939281473],"dir":"ltr"},{"str":"multiphysics","boundary":[0.529477829482314,0.21786185328830165,0.6070251335640604,0.22855068939281473],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6111853365142301,0.21847068482779095,0.6241018984577132,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.6286250932428347,0.21847068482779095,0.6847591949195256,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.6893082154497497,0.21847068482779095,0.6979598400591379,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977716810591043,0.21847068482779095,0.7000830852457914,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.7048313329525218,0.21847068482779095,0.7134829575619099,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133999462383657,0.21847068482779095,0.7203175565337187,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204559087396257,0.21847068482779095,0.7291075333490139,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÐÏ","boundary":[0.2007148751722052,0.2377839936163895,0.2267527603239138,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.2266217869023218,0.2377839936163895,0.5621572460602803,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŶƣ","boundary":[0.562699586707436,0.2377839936163895,0.5832937737307214,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.588001438123719,0.2377839936163895,0.5986748496354289,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŶƣ","boundary":[0.6032220254695743,0.2377839936163895,0.6240412654144686,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.6286253351701893,0.2377839936163895,0.684761281542959,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6893084573771042,0.2377839936163895,0.6979600819864924,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977719229864587,0.2377839936163895,0.700083327173146,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.7048315748798764,0.2377839936163895,0.7134831994892645,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134001881657203,0.2377839936163895,0.7203177984610732,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.7204561506669803,0.2377839936163895,0.7291077752763685,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÐÓ","boundary":[0.2007167198682841,0.2571659104809976,0.22459815530392133,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.226120029568899,0.2571659104809976,0.5838471825543498,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřżƿŹ","boundary":[0.586590245623467,0.2571659104809976,0.6136002856086826,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŚƯ","boundary":[0.617737938913343,0.2571659104809976,0.639700890427069,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƬǀƟ","boundary":[0.6437481536238702,0.2571659104809976,0.6655450824905077,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6696550653539868,0.2571659104809976,0.6815644232384664,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"śŸū","boundary":[0.6854807130136757,0.2571659104809976,0.7145881724404423,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƿŶě","boundary":[0.7186446591176373,0.2571659104809976,0.747689398877726,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7517053022411881,0.2571659104809976,0.7603569268505763,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592648667719498,0.2571659104809976,0.7661824770673028,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7663189845771312,0.2571659104809976,0.7749706091865194,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÐÓ","boundary":[0.2007167198682841,0.2765478273456056,0.22610896139242645,0.28958820739311153],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.22662547629447946,0.2765478273456056,0.6498596317328049,0.28958820739311153],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.6501990558112968,0.2765478273456056,0.6847871072880617,0.28958820739311153],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893084573771043,0.2765478273456056,0.6979600819864925,0.28958820739311153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977737676825376,0.2765478273456056,0.7000851718692249,0.28958820739311153],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7048334195759552,0.2765478273456056,0.7134850441853434,0.28958820739311153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134020328617992,0.2765478273456056,0.7203196431571521,0.28958820739311153],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204579953630592,0.2765478273456056,0.7291096199724474,0.28958820739311153],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÐÔ","boundary":[0.20072040926044155,0.2958593261579571,0.22675829441215015,0.3088997062054631],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.22662732099055816,0.2958593261579571,0.6135726151675013,0.3088997062054631],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6153232317462453,0.2958593261579571,0.6400606061624275,0.3088997062054631],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.6445561305063675,0.2958593261579571,0.6847428345821714,0.3088997062054631],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893103020731831,0.2958593261579571,0.6979619266825713,0.3088997062054631],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977737676825376,0.2958593261579571,0.7000851718692249,0.3088997062054631],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7048334195759552,0.2958593261579571,0.7134850441853434,0.3088997062054631],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134020328617992,0.2958593261579571,0.7203196431571521,0.3088997062054631],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204579953630592,0.2958593261579571,0.7291096199724474,0.3088997062054631],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÑÍ","boundary":[0.20071553039212378,0.315242091003563,0.22675341554383235,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.22662244212224036,0.315242091003563,0.6135677362991835,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"ŦŰŝ","boundary":[0.6156276065992408,0.3152412430225652,0.6423148247706731,0.32828162307007114],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.646870034609052,0.315242091003563,0.6528099559826618,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.6573534424246497,0.315242091003563,0.6847379557138535,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6893121467692618,0.3152412430225652,0.69796377137865,0.32828162307007114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977774570746952,0.3152412430225652,0.7000888612613824,0.32828162307007114],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7048371089681127,0.3152412430225652,0.7134887335775009,0.32828162307007114],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134057222539566,0.3152412430225652,0.7203233325493096,0.32828162307007114],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204616847552167,0.3152412430225652,0.7291133093646048,0.32828162307007114],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÑÏ","boundary":[0.20071484493128597,0.3346245138064132,0.22675273008299457,0.3476648938539192],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.22662175666140255,0.3346245138064132,0.4532906320352139,0.3476648938539192],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.4563522731091025,0.3340138722906769,0.5193864934566069,0.34470270839518996],"dir":"ltr"},{"str":"Multiphysics","boundary":[0.5232126540159222,0.3340138722906769,0.6023705520647827,0.34470270839518996],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6066482813077516,0.33462270383016635,0.6195648432512347,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚs","boundary":[0.6240880380363562,0.33462270383016635,0.6555733107086454,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6601758274251536,0.33462270383016635,0.6847582473707199,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.6893091125970229,0.33462270383016635,0.697960737206411,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977725782063774,0.33462270383016635,0.7000839823930646,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.7048322300997949,0.33462270383016635,0.7134838547091831,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134008433856388,0.33462270383016635,0.7203184536809918,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204568058868989,0.33462270383016635,0.729108430496287,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÑÐ","boundary":[0.2007153691072208,0.35393567770190015,0.22675325425892937,0.3669760577494061],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.22662228083733738,0.35393567770190015,0.4381701824535466,0.3669760577494061],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4408283895030408,0.35393567770190015,0.4460119854843586,0.3669760577494061],"dir":"ltr"},{"str":"GUI","boundary":[0.4505056953731393,0.35332503618616384,0.4772658848829004,0.3640138722906769],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.48195536440307796,0.35393601261876473,0.4871334262961595,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚƧ","boundary":[0.4916363294244146,0.35393601261876473,0.5187164678606231,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƟźĭ","boundary":[0.5231880111555393,0.35393601261876473,0.5669220657908001,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsřƹ","boundary":[0.5713714727327711,0.35393601261876473,0.6021077987970834,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6066531299351501,0.35393601261876473,0.6195696918786331,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚs","boundary":[0.6240928866637546,0.35393601261876473,0.6555781593360439,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6601825207486307,0.35393601261876473,0.6847649406941971,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.689308427136185,0.35393601261876473,0.6979600517455732,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977718927455395,0.35393601261876473,0.7000832969322268,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.704831544638957,0.35393601261876473,0.7134831692483452,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134001579248009,0.35393601261876473,0.7203177682201539,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204561204260611,0.35393601261876473,0.7291077450354493,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÑÖ","boundary":[0.20071851416283054,0.37331810050475056,0.22524559322603407,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.22611997916736665,0.37331810050475056,0.518323527435234,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƴƿżĭ","boundary":[0.5192532542589294,0.37331810050475056,0.5621350593058029,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀǀƫŚţŚƧ","boundary":[0.5660255233359094,0.37331810050475056,0.6143233560700245,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6183429488256443,0.37331810050475056,0.6259172709250362,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6299350189845773,0.37331810050475056,0.6675207015893284,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6715679647861296,0.37331810050475056,0.6778915829441216,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"NOx","boundary":[0.6819495312657505,0.37270745898901425,0.7097243036188301,0.3833962950935273],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƷŚƧ","boundary":[0.7138046705419844,0.3733162905285035,0.7477249420382378,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7517057961762036,0.3733162905285035,0.7603574207855918,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592653607069653,0.3733162905285035,0.7661829710023182,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7663213232082253,0.3733162905285035,0.7749729478176135,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÑÖ","boundary":[0.2007203588589093,0.39269871333135387,0.2267582440106179,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.22662727058902588,0.39269871333135387,0.6498614260273513,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.6502008501058433,0.39269871333135387,0.6847889015826081,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6893102516716508,0.39269871333135387,0.6979618762810389,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977755619770841,0.39269871333135387,0.7000869661637713,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7048352138705016,0.39269871333135387,0.7134868384798898,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134038271563455,0.39269871333135387,0.7203214374516985,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204597896576056,0.39269871333135387,0.7291114142669938,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÑÖ","boundary":[0.200722203554988,0.41201151618171017,0.2267545546184603,0.42505189622921613],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.22662911528510457,0.41201151618171017,0.6135744094620477,0.42505189622921613],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6153250260407916,0.41201151618171017,0.6400624004569739,0.42505189622921613],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.6445579248009139,0.41201151618171017,0.6847446288767178,0.42505189622921613],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6893120963677296,0.41201151618171017,0.6979637209771178,0.42505189622921613],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977774066731629,0.41201151618171017,0.7000888108598501,0.42505189622921613],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7048370585665804,0.41201151618171017,0.7134886831759686,0.42505189622921613],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134056718524243,0.41201151618171017,0.7203232821477773,0.42505189622921613],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204616343536844,0.41201151618171017,0.7291132589630726,0.42505189622921613],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÒÐ","boundary":[0.20072404825106685,0.4313921290083134,0.22676193340277545,0.4444325090558194],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.22663095998118343,0.4313921290083134,0.6559138738617656,0.4444325090558194],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.6573619602835926,0.4313921290083134,0.6847464735727966,0.4444325090558194],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6893139410638083,0.4313921290083134,0.6979655656731965,0.4444325090558194],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977792513692416,0.4313921290083134,0.7000906555559288,0.4444325090558194],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7048389032626591,0.4313921290083134,0.7134905278720473,0.4444325090558194],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.713407516548503,0.4313921290083134,0.720325126843856,0.4444325090558194],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.720463479049763,0.4313921290083134,0.7291151036591512,0.4444325090558194],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÒÓ","boundary":[0.20071366553543227,0.4507765328087886,0.22610590705957462,0.46381691285629456],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.22662242196162763,0.4507765328087886,0.36861605792816104,0.46381691285629456],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.3707704714223312,0.4501658912930523,0.4338101655866674,0.46085472739756533],"dir":"ltr"},{"str":"Reaction","boundary":[0.4376372086630327,0.4501658912930523,0.491366721548335,0.46085472739756533],"dir":"ltr"},{"str":"Eng.LAB","boundary":[0.49519673398071296,0.4501658912930523,0.5536720876314639,0.46085472739756533],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5579715802560398,0.4507740458729215,0.566553106414435,0.4638144259204275],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5710763011995564,0.4507740458729215,0.6121871980108196,0.4638144259204275],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6167399079332012,0.4507740458729215,0.6240707301501965,0.4638144259204275],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.6286345082490508,0.4507740458729215,0.6847686099257417,0.4638144259204275],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.6893157857598872,0.4507740458729215,0.6979674103692753,0.4638144259204275],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6977810960653205,0.4507740458729215,0.7000925002520076,0.4638144259204275],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.704840747958738,0.4507740458729215,0.7134923725681261,0.4638144259204275],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134093612445819,0.4507740458729215,0.7203269715399349,0.4638144259204275],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204653237458419,0.4507740458729215,0.7291169483552301,0.4638144259204275],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÓÕ","boundary":[0.20071366553543227,0.4701571456353919,0.22450655555928903,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.22611697523604718,0.4701571456353919,0.4401976445683949,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŝŚŧ","boundary":[0.44183204529417686,0.4701571456353919,0.4644830684452807,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƀŝ","boundary":[0.4686483921911226,0.4701571456353919,0.4928840092738819,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺŤƧřŹ","boundary":[0.4969737004804946,0.4701571456353919,0.5278539128389503,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5318513692416249,0.4701571456353919,0.5437607271261046,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƲŝźƧƹŹŶǀƷ","boundary":[0.5477784751856457,0.4701571456353919,0.6158164006585799,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƀǀƫŚţŚƧ","boundary":[0.619749292698498,0.4701571456353919,0.6710761163939383,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺǀsřŶǀƀƧř","boundary":[0.6750901750613219,0.4701571456353919,0.7394866704747824,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.743537623063741,0.4701571456353919,0.7598890091058766,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7592636571351769,0.4701571456353919,0.7661812674305298,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7663196196364369,0.4701571456353919,0.7749712442458251,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÓÕ","boundary":[0.20071182083935343,0.4894699484857482,0.22601551695171526,0.5025103285332542],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.2266205772655488,0.4894699484857482,0.6407825173885286,0.5025103285332542],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.6415259299082692,0.4894699484857482,0.676113981385034,0.5025103285332542],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.6806371761701555,0.4894699484857482,0.6892888007795437,0.5025103285332542],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892057894559994,0.4894699484857482,0.6961233997513524,0.5025103285332542],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.6962617519572595,0.4894699484857482,0.7136166526662411,0.5025103285332542],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133989785289473,0.4894699484857482,0.7203165888243003,0.5025103285332542],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204549410302074,0.4894699484857482,0.7291065656395955,0.5025103285332542],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÓÖ","boundary":[0.2007099761432746,0.5088505613123515,0.22601367225563643,0.5218909413598575],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.22661873256946996,0.5088505613123515,0.6044918114310674,0.5218909413598575],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6066464164510599,0.5088505613123515,0.6313727226907697,0.5218909413598575],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.6358793152111822,0.5088505613123515,0.6760660192869862,0.5218909413598575],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6806353314740766,0.5088505613123515,0.6892869560834648,0.5218909413598575],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892039447599205,0.5088505613123515,0.6961215550552735,0.5218909413598575],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.6962599072611806,0.5088505613123515,0.7136148079701622,0.5218909413598575],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133971338328684,0.5088505613123515,0.7203147441282214,0.5218909413598575],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204530963341285,0.5088505613123515,0.7291047209435166,0.5218909413598575],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÔÎ","boundary":[0.20070997614327468,0.5282324781769595,0.22674786129498328,0.5412728582244655],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.22661688787339127,0.5282324781769595,0.6044899667349888,0.5412728582244655],"dir":"ltr"},{"str":"ŦŰŝ","boundary":[0.6069471019118979,0.5282324781769595,0.6336343200833304,0.5412728582244655],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6381962534861059,0.5282324781769595,0.6441361748597155,0.5412728582244655],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.6486796613017034,0.5282324781769595,0.6760641745909074,0.5412728582244655],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.6806334867779978,0.5282324781769595,0.689285111387386,0.5412728582244655],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892021000638417,0.5282324781769595,0.6961197103591947,0.5412728582244655],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.6962580625651018,0.5282324781769595,0.7136129632740834,0.5412728582244655],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133952891367896,0.5282324781769595,0.7203128994321426,0.5412728582244655],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204512516380497,0.5282324781769595,0.7291028762474379,0.5412728582244655],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÔÐ","boundary":[0.20071541950875316,0.5475461290083136,0.22675330466046173,0.5605865090558195],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.22662233123886974,0.5475461290083136,0.44724244817042447,0.5605865090558195],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.447784012633984,0.5469354874925771,0.5108182329814884,0.5576243235970902],"dir":"ltr"},{"str":"Multiphysics","boundary":[0.5146443935408037,0.5469354874925771,0.593800779543698,0.5576243235970902],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5980815631195189,0.5475461290083136,0.6109981250630019,0.5605865090558195],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚs","boundary":[0.6155213198481234,0.5475461290083136,0.6469438728537348,0.5605865090558195],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6515058062565102,0.5475461290083136,0.6760882262020765,0.5605865090558195],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.6806390914283794,0.5475461290083136,0.6892907160377676,0.5605865090558195],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892021000638419,0.5475439769893111,0.6961197103591948,0.5605843570368171],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.6962580625651019,0.5475439769893111,0.7136129632740835,0.5605843570368171],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7133952891367897,0.5475439769893111,0.7203128994321427,0.5605843570368171],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204512516380498,0.5475439769893111,0.729102876247438,0.5605843570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÔÑ","boundary":[0.20071572191794634,0.5669285518111639,0.22675360706965494,0.5799689318586698],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.22662263364806293,0.5669285518111639,0.4290983199489265,0.5799689318586698],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.43226012902792244,0.5669285518111639,0.4374437250092402,0.5799689318586698],"dir":"ltr"},{"str":"GUI","boundary":[0.4419374348980209,0.5663179102954276,0.468697624407782,0.5770067463999405],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.47338363630254365,0.5669267418349169,0.4785616981956252,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚƧ","boundary":[0.48306460132388024,0.5669267418349169,0.5101447397600888,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƨǀƟźĭ","boundary":[0.5146162830550048,0.5669267418349169,0.5583503376902658,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsřƹ","boundary":[0.5627997446322368,0.5669267418349169,0.5935360706965491,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5980814018346157,0.5669267418349169,0.6109979637780988,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚs","boundary":[0.6155193138671415,0.5669267418349169,0.6469418668727529,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6515056449716071,0.5669267418349169,0.6760880649171735,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.6806389301434763,0.5669267418349169,0.6892905547528645,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892075434293202,0.5669267418349169,0.6961251537246732,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.6962635059305803,0.5669267418349169,0.7136184066395619,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7134007325022681,0.5669267418349169,0.7203183427976211,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"î","boundary":[0.7204566950035282,0.5669267418349169,0.7291083196129163,0.5799671218824227],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.12163,0.77498,0.57997],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"case","boundary":[0.6508013843620846,0.6067478622327791,0.682796277006821,0.6174366983372922],"dir":"ltr"},{"str":"studies","boundary":[0.6893600685460838,0.6067478622327791,0.7406335472598367,0.6174366983372922],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7449519505392964,0.6098681472684087,0.7501355465206142,0.6229085273159146],"dir":"ltr"},{"str":"ºÅ{","boundary":[0.7499916602264708,0.6098673322446556,0.7807095393299956,0.6229077122921616],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7848693289876012,0.6098673322446556,0.8198244749840394,0.6229077122921616],"dir":"ltr"},{"str":"èíè","boundary":[0.20072327206747115,0.6319873214073635,0.22525035113067468,0.6450277014548694],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.22612473707200725,0.6319873214073635,0.45532638016195726,0.6450277014548694],"dir":"ltr"},{"str":"İƳŚƸĭŚƳ","boundary":[0.4560531904169887,0.6319873214073635,0.49287147945297544,0.6450277014548694],"dir":"ltr"},{"str":"ƍŚƀŞƳř","boundary":[0.4968781593360439,0.6319873214073635,0.5321930210678405,0.6450277014548694],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.5361923221665941,0.6319873214073635,0.5649068613285846,0.6450277014548694],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫƺƫ","boundary":[0.5689559692214646,0.6319873214073635,0.5872553543227716,0.6450277014548694],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺƐų","boundary":[0.5913339773529118,0.6319873214073635,0.6272354524377544,0.6450277014548694],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6313528140855484,0.6319873214073635,0.6432621719700281,0.6450277014548694],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.6472799200295691,0.6319873214073635,0.6796174422902459,0.6450277014548694],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.6837680084674577,0.6319873214073635,0.7395110345754511,0.6450277014548694],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.7435435402036222,0.6319873214073635,0.7521951648130104,0.6450277014548694],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7511031047343839,0.6319873214073635,0.7580207150297369,0.6450277014548694],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7581572225395652,0.6319873214073635,0.7745086085817009,0.6450277014548694],"dir":"ltr"},{"str":"èíè","boundary":[0.20071958267531326,0.6512988202197151,0.22675746782702186,0.664339200267221],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.22662833910150862,0.6512988202197151,0.5137792648096503,0.664339200267221],"dir":"ltr"},{"str":"İsŹźŝ","boundary":[0.5152310406236351,0.6512988202197151,0.5519312691105811,0.664339200267221],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5564599979839389,0.6512988202197151,0.5823300157924802,0.664339200267221],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5868015590873963,0.6512988202197151,0.6113839790329627,0.664339200267221],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀƇƺƈų","boundary":[0.615931154867108,0.6512988202197151,0.6760848492994187,0.664339200267221],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6806467827021943,0.6512988202197151,0.6892984073115824,0.664339200267221],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892172406841169,0.6512988202197151,0.6961348509794699,0.664339200267221],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6962713584892982,0.6512988202197151,0.7049229830986864,0.664339200267221],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047385134908103,0.6512988202197151,0.7116561237861633,0.664339200267221],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117944759920704,0.6512988202197151,0.729149376701052,0.664339200267221],"dir":"ltr"},{"str":"èíê","boundary":[0.2007140485870768,0.670680737084323,0.2267519337387854,0.6837211171318289],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.2266228050132722,0.670680737084323,0.5137737307214137,0.6837211171318289],"dir":"ltr"},{"str":"İsŹźŝ","boundary":[0.5154265784079836,0.670680737084323,0.5522282651792614,0.6837211171318289],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5567551493565402,0.670680737084323,0.5826177883807666,0.6837211171318289],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5870967104599978,0.670680737084323,0.6116791304055642,0.6837211171318289],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.6162263062397094,0.670680737084323,0.6761143644366788,0.6837211171318289],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6806430933100365,0.670680737084323,0.6892947179194246,0.6837211171318289],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892135512919592,0.670680737084323,0.6961311615873121,0.6837211171318289],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6962676690971404,0.670680737084323,0.7049192937065286,0.6837211171318289],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047348240986525,0.670680737084323,0.7116524343940056,0.6837211171318289],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117907865999127,0.670680737084323,0.7291456873088943,0.6837211171318289],"dir":"ltr"},{"str":"èíë","boundary":[0.2007133328853197,0.6900639437351545,0.22610557440946205,0.7031043237826604],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.22662208931151503,0.6900626539489312,0.34139426094553244,0.7031043237826604],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.341737374416182,0.6900626539489312,0.3825494304626858,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"İƿŚƌƟ","boundary":[0.38699514801249935,0.6900626539489312,0.42264389973455174,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƘŝ","boundary":[0.42721505661772097,0.6900626539489312,0.44543511978764133,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.44999705319041683,0.6900626539489312,0.48830770135412105,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4928382749235575,0.6900626539489312,0.4987781962971672,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.503321682739155,0.6900626539489312,0.5380646886865359,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.5426340008736263,0.6900626539489312,0.5526174960518798,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ƮĩŚů","boundary":[0.5571499143173949,0.6900626539489312,0.5869528241658544,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.5915239810490236,0.6900626539489312,0.63663417895904,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6412200934108393,0.6900626539489312,0.6760571788582369,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6806375592218,0.6900626539489312,0.6892891838311882,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892061725076439,0.6900626539489312,0.6961237828029969,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.696262135008904,0.6900626539489312,0.7049137596182922,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047292900104162,0.6900626539489312,0.7116469003057692,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117852525116762,0.6900626539489312,0.7291401532206578,0.7031030339964371],"dir":"ltr"},{"str":"èîë","boundary":[0.2007059541010044,0.709375442547506,0.22609819562514671,0.7224158225950119],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2266165552232785,0.709375442547506,0.5651773159504048,0.7224158225950119],"dir":"ltr"},{"str":"įźǀĭ","boundary":[0.5663265616074727,0.709375442547506,0.5978007661032894,0.7224158225950119],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŬǀŤƳ","boundary":[0.60241435099627,0.709375442547506,0.6344474984039513,0.7224158225950119],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6389042841302374,0.709375442547506,0.644844205503847,0.7224158225950119],"dir":"ltr"},{"str":"ŦŰŝ","boundary":[0.649387691945835,0.709375442547506,0.6760749101172674,0.7224158225950119],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.6806368435200428,0.709375442547506,0.689288468129431,0.7224158225950119],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892054568058867,0.709375442547506,0.6961230671012397,0.7224158225950119],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6962614193071468,0.709375442547506,0.704913043916535,0.7224158225950119],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047285743086589,0.709375442547506,0.7116461846040119,0.7224158225950119],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117826921138402,0.709375442547506,0.7291375928228218,0.7224158225950119],"dir":"ltr"},{"str":"èîë","boundary":[0.20072049998319952,0.7287575304334917,0.22460193541883675,0.7417979104809976],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.22612380968381443,0.7287575304334917,0.25128546419811165,0.7417979104809976],"dir":"ltr"},{"str":"İƳŚƸĭŚƳ","boundary":[0.25283131951211324,0.7287575304334917,0.2896164040186822,0.7417979104809976],"dir":"ltr"},{"str":"ƉŚŞƤƳř","boundary":[0.29365628843116837,0.7287575304334917,0.3295909680454286,0.7417979104809976],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.33357551157555193,0.7287575304334917,0.3395154329491617,0.7417979104809976],"dir":"ltr"},{"str":"ƍŚƀŞƳř","boundary":[0.3430517153321461,0.7287575304334917,0.37846619065219583,0.7417979104809976],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.38246549175094924,0.7287575304334917,0.41118003091293975,0.7417979104809976],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƶƫƺƫ","boundary":[0.41522913880581974,0.7287575304334917,0.455698081381674,0.7417979104809976],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.45967893551963984,0.7287575304334917,0.47158829340411956,0.7417979104809976],"dir":"ltr"},{"str":"Erosion-Corrosion","boundary":[0.4756056584120157,0.7281468889177553,0.5796283727025301,0.7388357250222684],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿřźƟ","boundary":[0.5836593259635091,0.728757359412114,0.6135692281845366,0.7417977394596199],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.6176294042538891,0.728757359412114,0.6734738886462146,0.7417977394596199],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.677504549578307,0.728757359412114,0.6834444709519166,0.7417977394596199],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.6869825980309799,0.728757359412114,0.7394881825207483,0.7417977394596199],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.7435336010214708,0.728757359412114,0.752185225630859,0.7417977394596199],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7510931655522325,0.728757359412114,0.7580107758475855,0.7417977394596199],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7581491280534925,0.728757359412114,0.7745005140956281,0.7417977394596199],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.60675,0.81982,0.7418],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/30f4e539ff7086a0e8f78973ec3fcaf3.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/e14280a0d3ea5b6c010f842cc839b03f.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.12163,0.18001,0.35778]},"elements":[{"words":[{"str":"èîì","boundary":[0.20071418971136692,0.12163163969714968,0.22675207486307553,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.2266229461375623,0.12163163969714968,0.5349399146534053,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"İsŹźŝ","boundary":[0.535181569839723,0.12163163969714968,0.5718817983266691,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5764105272000267,0.12163163969714968,0.6022731662242531,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6067520883034843,0.12163163969714968,0.6313345082490506,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.6358835287792747,0.12163163969714968,0.6760702328550786,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6806395450421692,0.12163163969714968,0.6892911696515573,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892081583280131,0.12163163969714968,0.6961257686233661,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6962641208292731,0.12163163969714968,0.7049157454386613,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047312758307852,0.12163163969714968,0.7116488861261382,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117872383320453,0.12163163969714968,0.7291421390410269,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"èîí","boundary":[0.20071787910352434,0.14101355656175774,0.22675576425523294,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.2266266355297197,0.14101355656175774,0.48051215684956794,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƿŚs","boundary":[0.4836721212324851,0.14101355656175774,0.5188357178858233,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5232869695238731,0.14101355656175774,0.5302045798192261,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"İĭŵŹƺų","boundary":[0.5303429320251333,0.14101355656175774,0.5779988105238396,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿřźƟ","boundary":[0.5824555962501257,0.14101355656175774,0.6153871106481633,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.619954578139175,0.14101355656175774,0.676090524511945,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6806377003460902,0.14101355656175774,0.6892893249554783,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892063136319341,0.14101355656175774,0.6961239239272871,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6962622761331941,0.14101355656175774,0.7049139007425823,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047294311347062,0.14101355656175774,0.7116470414300592,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117853936359663,0.14101355656175774,0.7291402943449479,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"éåæ","boundary":[0.20071603440744543,0.16039547342636581,0.22675391955915403,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.2266247908336408,0.16039547342636581,0.5288930009072271,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚƟ","boundary":[0.531654510937132,0.16039547342636581,0.5583915359026911,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.5630051207956718,0.16039547342636581,0.5760212963274078,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.5805444911125294,0.16039547342636581,0.6154000235207145,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.6199564228352537,0.16039547342636581,0.6760942139041023,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6806413897382475,0.16039547342636581,0.6892930143476357,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892118477201702,0.16039547342636581,0.6961294580155232,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6962659655253516,0.16039547342636581,0.7049175901347396,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047331205268637,0.16039547342636581,0.7116507308222166,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117890830281237,0.16039547342636581,0.7291439837371053,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"éåç","boundary":[0.20071050031920912,0.17970697223871732,0.22674838547091772,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.2266174120493257,0.17970697223871732,0.513770182453546,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"İsŹźŝ","boundary":[0.5154230301401158,0.17970697223871732,0.5522247169113936,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5567516010886726,0.17970697223871732,0.5826142401128989,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.58709316219213,0.17970697223871732,0.6116755821376965,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.6162227579718417,0.17970697223871732,0.6761089714727323,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.6806395450421687,0.17970697223871732,0.6892911696515568,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892081583280125,0.17970697223871732,0.6961257686233655,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6962641208292727,0.17970697223871732,0.7049157454386609,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047312758307848,0.17970697223871732,0.7116488861261377,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117872383320448,0.17970697223871732,0.7291421390410264,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"éåí","boundary":[0.20071427035381872,0.19909007200118758,0.22675215550552733,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2266211820839353,0.19908888910332537,0.565176328080373,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"įźǀĭ","boundary":[0.5663237290413622,0.19908888910332537,0.5977979335371789,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŬǀŤƳ","boundary":[0.6024133631262384,0.19908888910332537,0.6344465105339196,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6389014515641268,0.19908888910332537,0.6448413729377366,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"ŦŰŝ","boundary":[0.6493848593797245,0.19908888910332537,0.676072077551157,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6806340109539323,0.19908888910332537,0.6892856355633205,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892026242397762,0.19908888910332537,0.6961202345351292,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6962585867410364,0.19908888910332537,0.7049102113504244,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047257417425484,0.19908888910332537,0.7116433520379014,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117817042438085,0.19908888910332537,0.7291366049527901,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"éåî","boundary":[0.20071427035381892,0.21847068482779095,0.22524134941702242,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.22863927959409985,0.21847068482779095,0.5510847753771717,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹřƺƿŵ","boundary":[0.5538278384462887,0.21847068482779095,0.5830810288632774,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5871965458149928,0.21847068482779095,0.6058943852693122,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6098770841033568,0.21847068482779095,0.6217864419878365,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯŵ","boundary":[0.6258041900473775,0.21847068482779095,0.6415874096972549,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŻƺţ","boundary":[0.6456623433352375,0.21847068482779095,0.6735633715264946,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺŰƳ","boundary":[0.6775165552232789,0.21847068482779095,0.7012725513255603,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.7053382614831493,0.21847068482779095,0.7395297033029805,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.7435419172742852,0.21847068482779095,0.7521935418836734,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7511014818050469,0.21847068482779095,0.7580190921003999,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7581555996102282,0.21847068482779095,0.7745069856523638,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"éåî","boundary":[0.20071427035381878,0.23778348767814728,0.22675215550552738,0.2508238677256532],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22662118208393536,0.23778348767814728,0.6105448640838682,0.2508238677256532],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6119911058096168,0.23778348767814728,0.636728480225799,0.2508238677256532],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6412240045697389,0.23778348767814728,0.6760610900171365,0.2508238677256532],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6806377809885422,0.23778348767814728,0.6892894055979304,0.2508238677256532],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.689206394274386,0.23778348767814728,0.6961240045697391,0.2508238677256532],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6962623567756462,0.23778348767814728,0.7049139813850344,0.2508238677256532],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047295117771583,0.23778348767814728,0.7116471220725112,0.2508238677256532],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117854742784183,0.23778348767814728,0.7291403749873999,0.2508238677256532],"dir":"ltr"},{"str":"éæå","boundary":[0.2007161150498975,0.25716410050475064,0.2267540002016061,0.2702044805522566],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2266248714760929,0.25716410050475064,0.5500646584456168,0.2702044805522566],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5527210207990323,0.25716410050475064,0.5774583952152145,0.2702044805522566],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.5819520748630759,0.25716410050475064,0.5919355700413294,0.2702044805522566],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƧŚů","boundary":[0.5964698330029232,0.25716410050475064,0.6262727428513827,0.2702044805522566],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.6309453580188839,0.25716410050475064,0.6760555559289002,0.2702044805522566],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.680637780988542,0.25716410050475064,0.6892894055979302,0.2702044805522566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892063942743859,0.25716410050475064,0.6961240045697389,0.2702044805522566],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.696262356775646,0.25716410050475064,0.7049139813850341,0.2702044805522566],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.704729511777158,0.25716410050475064,0.711647122072511,0.2702044805522566],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117854742784181,0.25716410050475064,0.7291403749873997,0.2702044805522566],"dir":"ltr"},{"str":"éæå","boundary":[0.20071242565773975,0.2765460173693587,0.22675031080944835,0.28958639741686465],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.22661933738785633,0.2765460173693587,0.5409887537381135,0.28958639741686465],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5429422868855212,0.2765460173693587,0.5676796613017033,0.28958639741686465],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.5721751856456434,0.2765460173693587,0.5926660696885183,0.28958639741686465],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.5971745069050098,0.2765460173693587,0.6364849803434023,0.28958639741686465],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŚů","boundary":[0.6410229326971538,0.2765460173693587,0.6760426430563488,0.28958639741686465],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6806396256846208,0.2765460173693587,0.689291250294009,0.28958639741686465],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892100836665435,0.2765460173693587,0.6961276939618964,0.28958639741686465],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6962642014717247,0.2765460173693587,0.7049158260811129,0.28958639741686465],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047313564732368,0.2765460173693587,0.7116489667685898,0.28958639741686465],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117873189744969,0.2765460173693587,0.7291422196834785,0.28958639741686465],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÎÍ","boundary":[0.20071370585665788,0.2958596682007125,0.22675159100836645,0.3089000482482185],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.22662061758677446,0.2958596682007125,0.5803005073754242,0.3089000482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƔŤƳř","boundary":[0.5824569570914955,0.2958596682007125,0.6138499949598467,0.3089000482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.6183418299116291,0.2958596682007125,0.6442044689358555,0.3089000482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.6486833910150867,0.2958596682007125,0.6760679043042906,0.3089000482482185],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.680635936292463,0.2958575161817102,0.6892875609018512,0.30889789622921615],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892045495783069,0.2958575161817102,0.6961221598736599,0.30889789622921615],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.696260512079567,0.2958575161817102,0.7049121366889551,0.30889789622921615],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.704727667081079,0.2958575161817102,0.711645277376432,0.30889789622921615],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117836295823391,0.2958575161817102,0.7291385302913207,0.30889789622921615],"dir":"ltr"},{"str":"éæç","boundary":[0.20071370585665768,0.31524158506532063,0.22675159100836628,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.22662061758677426,0.31524158506532063,0.577277050502335,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.5793301972379957,0.31524158506532063,0.6354642989146867,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"ƪůřźƯ","boundary":[0.6400133194449107,0.31524158506532063,0.6761601391082285,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.680637216491381,0.31524158506532063,0.6892888411007692,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892058297772249,0.31524158506532063,0.6961234400725779,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.696261792278485,0.31524158506532063,0.7049134168878731,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.704728947279997,0.31524158506532063,0.71164655757535,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117849097812571,0.31524158506532063,0.7291398104902387,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"éçå","boundary":[0.20071370585665763,0.3346235019299287,0.22675159100836623,0.34766388197743464],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.2266206175867742,0.3346235019299287,0.6105424548906284,0.34766388197743464],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƶŬǀŤƳ","boundary":[0.6130992036557907,0.3346235019299287,0.6767854910789284,0.34766388197743464],"dir":"ltr"},{"str":"Ó","boundary":[0.6813437350895463,0.3346235019299287,0.689349716071368,0.34766388197743464],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892058297772248,0.3346235019299287,0.6961234400725778,0.34766388197743464],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6962617922784848,0.3346235019299287,0.704913416887873,0.34766388197743464],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047289472799969,0.3346235019299287,0.7116465575753499,0.34766388197743464],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.711784909781257,0.3346235019299287,0.7291398104902386,0.34766388197743464],"dir":"ltr"},{"str":"éçå","boundary":[0.2007247740331304,0.3539350007422802,0.22525185309633394,0.36697538078978614],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.22612623903766652,0.3539350007422802,0.46036574711871225,0.36697538078978614],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƯƺŞƫō","boundary":[0.46321026847216124,0.3539350007422802,0.5028454084204157,0.36697538078978614],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsřŶū","boundary":[0.5068576223917204,0.3539350007422802,0.5555797352239505,0.36697538078978614],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƔƴƯ","boundary":[0.5596786499109571,0.3539350007422802,0.5914941231813443,0.36697538078978614],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5954639091428378,0.3539350007422802,0.6051264272033868,0.36697538078978614],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƩŚƳŚĩ","boundary":[0.609173690400188,0.3539350007422802,0.6456894492792578,0.36697538078978614],"dir":"ltr"},{"str":"ƹźĪǀƯ","boundary":[0.6496942844662474,0.3539350007422802,0.6796890427068979,0.36697538078978614],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.6837658210409594,0.3539350007422802,0.7395088471489529,0.36697538078978614],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.743541352777124,0.3539350007422802,0.7521929773865121,0.36697538078978614],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.751099072611807,0.3539350007422802,0.75801668290716,0.36697538078978614],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.758155035113067,0.3539350007422802,0.7745064211552027,0.36697538078978614],"dir":"ltr"},{"str":"éçæ","boundary":[0.20071281878969122,0.37331810050475056,0.22675070394139982,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.22662157521588658,0.37331810050475056,0.4260738046436612,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"İƫŚǀsƹźĪǀƯ","boundary":[0.4291442659856856,0.37331691760688823,0.49549798393871136,0.3863572976543942],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.5001097241356134,0.37331691760688823,0.5643549544706157,0.3863572976543942],"dir":"ltr"},{"str":"įŵŚǀƴŝ","boundary":[0.5688560129027919,0.37331691760688823,0.6064250932428342,0.3863572976543942],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.610992560733846,0.37331691760688823,0.6169324821074557,0.3863572976543942],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿŚě","boundary":[0.6214759685494435,0.37331691760688823,0.6417454890628671,0.3863572976543942],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƇř","boundary":[0.6462742179362249,0.37331691760688823,0.6760771277846842,0.3863572976543942],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.6806482846678535,0.37331691760688823,0.6892999092772417,0.3863572976543942],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892187426497762,0.37331691760688823,0.6961363529451292,0.3863572976543942],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.6962728604549575,0.37331691760688823,0.7049244850643457,0.3863572976543942],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047400154564696,0.37331691760688823,0.7116576257518227,0.3863572976543942],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117959779577298,0.37331691760688823,0.7291508786667114,0.3863572976543942],"dir":"ltr"},{"str":"éçç","boundary":[0.20071597392560725,0.3927005233076009,0.22675385907731585,0.4057409033551069],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.22662473035180264,0.3927005233076009,0.6075194213904104,0.4057409033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƭźƟ","boundary":[0.6098750982829878,0.3927005233076009,0.6288865360706966,0.4057409033551069],"dir":"ltr"},{"str":"H","boundary":[0.6333624542186083,0.3920898817918646,0.6442794260945532,0.40277871789637765],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƬǀƟ","boundary":[0.6488854205167836,0.39269871333135387,0.6760670172373239,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.6806363294244143,0.39269871333135387,0.6892879540338025,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.689206787406337,0.39269871333135387,0.69612439770169,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"Ñ","boundary":[0.6962627499075972,0.39269871333135387,0.7049143745169854,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047280602130305,0.39269871333135387,0.7116456705083835,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117840227142905,0.39269871333135387,0.7291389234232721,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"éçë","boundary":[0.2007270421020799,0.4120120221199525,0.22460847753771712,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................","boundary":[0.22613035180269478,0.4120120221199525,0.3696495514263634,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"İƴŞƫ","boundary":[0.37249222808373367,0.4120120221199525,0.3965415308625381,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŚƴƇ","boundary":[0.40041539262793585,0.4120120221199525,0.4318766842512011,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.43589812170289977,0.4120120221199525,0.44780747958737943,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"įřƶŰƠƇ","boundary":[0.4518252276469205,0.4120120221199525,0.4977009744296226,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"İţŹřźů","boundary":[0.5017187224891636,0.4120120221199525,0.5390184772017068,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩŶŞƯ","boundary":[0.543050982829878,0.4120120221199525,0.5934277880447565,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.597480585329794,0.4120120221199525,0.6093899432142736,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"įŹřŸĭśƺsŹ","boundary":[0.6134095359698933,0.4120120221199525,0.6795880077954369,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.6837680891099088,0.4120120221199525,0.7395111152179025,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.7435436208460736,0.4120120221199525,0.7521952454554618,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7511031853768353,0.4120120221199525,0.7580207956721883,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7581573031820167,0.4120120221199525,0.7745086892241523,0.42505240216745843],"dir":"ltr"},{"str":"éçë","boundary":[0.2007251974060009,0.4313939389845606,0.22611743893014322,0.44443431903206654],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.226635798528275,0.4313939389845606,0.5651947145593225,0.44443431903206654],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚǀs","boundary":[0.5669453311380663,0.4313939389845606,0.5962538624374178,0.44443431903206654],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.6008157958401933,0.4313939389845606,0.63913751218037,0.44443431903206654],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.6436570175733339,0.4313939389845606,0.6760646382850035,0.44443431903206654],"dir":"ltr"},{"str":"Î","boundary":[0.680650552736803,0.4313939389845606,0.6893021773461911,0.44443431903206654],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892191660226469,0.4313939389845606,0.6961367763179999,0.44443431903206654],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6962751285239069,0.4313939389845606,0.7049267531332951,0.44443431903206654],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047404388293402,0.4313939389845606,0.7116580491246932,0.44443431903206654],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117964013306003,0.4313939389845606,0.7291513020395819,0.44443431903206654],"dir":"ltr"},{"str":"éçì","boundary":[0.20072519740600056,0.4507745518111639,0.22676308255770916,0.46381493185866984],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.22663395383219592,0.4507745518111639,0.5651947145593221,0.46381493185866984],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴĩ","boundary":[0.5660377406673159,0.4507745518111639,0.6013101743893011,0.46381493185866984],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŬů","boundary":[0.6057540472430357,0.4507745518111639,0.6344187796108998,0.46381493185866984],"dir":"ltr"},{"str":"ŮǀƋƺţ","boundary":[0.6390194516313291,0.4507745518111639,0.6760701723732397,0.46381493185866984],"dir":"ltr"},{"str":"Ï","boundary":[0.680648708040724,0.4507745518111639,0.6893003326501121,0.46381493185866984],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892191660226467,0.4507745518111639,0.6961367763179996,0.46381493185866984],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6962732838278279,0.4507745518111639,0.7049249084372161,0.46381493185866984],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.70474043882934,0.4507745518111639,0.711658049124693,0.46381493185866984],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117964013306002,0.4507745518111639,0.7291513020395817,0.46381493185866984],"dir":"ltr"},{"str":"éçí","boundary":[0.20071260710325592,0.47015895561163895,0.2267504922549645,0.4831993356591449],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.22662136352945128,0.47015646867577193,0.5924076711132011,0.4831993356591449],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬŘƀƯ","boundary":[0.5928485534760248,0.47015646867577193,0.6272336883841261,0.4831968487232779],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀƋźƟ","boundary":[0.6316572695809944,0.47015646867577193,0.6760812405497119,0.4831968487232779],"dir":"ltr"},{"str":"Ð","boundary":[0.6806487080407236,0.47015646867577193,0.6893003326501118,0.4831968487232779],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892191660226463,0.47015646867577193,0.6961367763179993,0.4831968487232779],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6962732838278276,0.47015646867577193,0.7049249084372158,0.4831968487232779],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047404388293397,0.47015646867577193,0.7116580491246927,0.4831968487232779],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117964013305997,0.47015646867577193,0.7291513020395813,0.4831968487232779],"dir":"ltr"},{"str":"éçî","boundary":[0.20071445179933475,0.48947045442399056,0.22675233695104333,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.22662320822553012,0.48947045442399056,0.5984456839487922,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"ƮĩŚů","boundary":[0.6009009744296226,0.48947045442399056,0.6308514599643829,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯÑ","boundary":[0.635477957729915,0.48947045442399056,0.6892877423473673,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892065757199018,0.48947045442399056,0.6961241860152548,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6962606935250831,0.48947045442399056,0.7049123181344713,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047278485265952,0.48947045442399056,0.7116454588219482,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117838110278553,0.48947045442399056,0.7291387117368369,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"éèå","boundary":[0.20071260710325567,0.5088523712885986,0.22675049225496427,0.5218927513361046],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.22662136352945103,0.5088523712885986,0.5863500117603574,0.5218927513361046],"dir":"ltr"},{"str":"įŵŶƗ","boundary":[0.5869919659957662,0.5088523712885986,0.6211852525116762,0.5218927513361046],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚƀƫŶƯ","boundary":[0.6257010685124826,0.5088523712885986,0.6760169987567619,0.5218927513361046],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6806379624340578,0.5088523712885986,0.689289587043446,0.5218927513361046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892084204159805,0.5088523712885986,0.6961260307113335,0.5218927513361046],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6962625382211618,0.5088523712885986,0.70491416283055,0.5218927513361046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047296932226739,0.5088523712885986,0.7116473035180269,0.5218927513361046],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.711785655723934,0.5088523712885986,0.7291405564329155,0.5218927513361046],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÐÑ","boundary":[0.20071260710325542,0.5282329841152019,0.22675049225496402,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.2266213635294508,0.5282329841152019,0.3474471119922041,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǀƤŰţ","boundary":[0.3503045462182048,0.5282329841152019,0.3875858539699605,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.39213856389234214,0.5282329841152019,0.4103678505426563,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.41492056046503795,0.5282329841152019,0.427837122408521,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƟźĭ","boundary":[0.4323603171936425,0.5282329841152019,0.4642735593562043,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.46875063673935663,0.5282329841152019,0.4889869527233625,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"İsŹźŝ","boundary":[0.49354888612613795,0.5282329841152019,0.530249114613084,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺưǀsŹźŝ","boundary":[0.5346763852021098,0.5282329841152019,0.5936402506636198,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5981818924095288,0.5282329841152019,0.6240445314337552,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩŶƯ","boundary":[0.6285234535129863,0.5282329841152019,0.676795460501999,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"Ó","boundary":[0.6813444810322231,0.5282329841152019,0.6893504620140449,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892065757199015,0.5282329841152019,0.6961241860152545,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6962606935250828,0.5282329841152019,0.704912318134471,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.704727848526595,0.5282329841152019,0.711645458821948,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.711783811027855,0.5282329841152019,0.7291387117368366,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÐÓ","boundary":[0.20071076240717642,0.5475444829275534,0.22610300393131874,0.5605848629750594],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.2266213635294505,0.5475444829275534,0.604494442391048,0.5605848629750594],"dir":"ltr"},{"str":"įŻźƯ","boundary":[0.6049353247538718,0.5475444829275534,0.6356974765632868,0.5605848629750594],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.6402169819562507,0.5475444829275534,0.6761147676489357,0.5605848629750594],"dir":"ltr"},{"str":"Ô","boundary":[0.6806361177379785,0.5475444829275534,0.6892877423473667,0.5605848629750594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892065757199012,0.5475444829275534,0.6961241860152542,0.5605848629750594],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6962606935250825,0.5475444829275534,0.7049123181344706,0.5605848629750594],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047278485265945,0.5475444829275534,0.7116454588219475,0.5605848629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117838110278546,0.5475444829275534,0.7291387117368362,0.5605848629750594],"dir":"ltr"},{"str":"éèë","boundary":[0.2007133328853197,0.5669285518111639,0.22610557440946205,0.5799689318586698],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.22662208931151503,0.5669263997921615,0.6135629683142361,0.5799689318586698],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƶƨŞƃ","boundary":[0.616021948187224,0.5669263997921615,0.6760944759920693,0.5799667798396675],"dir":"ltr"},{"str":"Õ","boundary":[0.6806342730418996,0.5669263997921615,0.6892858976512878,0.5799667798396675],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892028863277435,0.5669263997921615,0.6961204966230965,0.5799667798396675],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6962588488290036,0.5669263997921615,0.7049104734383917,0.5799667798396675],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047260038305156,0.5669263997921615,0.7116436141258686,0.5799667798396675],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117819663317757,0.5669263997921615,0.7291368670407573,0.5799667798396675],"dir":"ltr"},{"str":"éèì","boundary":[0.20071333288531956,0.5863091646377672,0.22675121803702816,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.22662024461543614,0.5863091646377672,0.6468309431806727,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.6486830180437484,0.5863091646377672,0.6760675313329524,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"Ö","boundary":[0.6806368435200428,0.5863091646377672,0.689288468129431,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6892054568058867,0.5863091646377672,0.6961230671012397,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"Ò","boundary":[0.6962614193071468,0.5863091646377672,0.704913043916535,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7047285743086589,0.5863091646377672,0.7116461846040119,0.5993495446852731],"dir":"ltr"},{"str":"ÎÍ","boundary":[0.7117826921138402,0.5863091646377672,0.7291375928228218,0.5993495446852731],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.12163,0.77451,0.59935],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"447","boundary":[0.1998093914855011,0.6291793111638956,0.23248818252074854,0.6422196912114015],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.23670331306071699,0.6291793111638956,0.4630216961795639,0.6422196912114015],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4635105406404354,0.6291793111638956,0.6243090084338564,0.6422196912114015],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6247960081986492,0.6291793111638956,0.7855944759920701,0.6422196912114015],"dir":"ltr"},{"str":"ž]ZÀ»","boundary":[0.7862807029333692,0.6291784961401425,0.8199888343805651,0.6422188761876485],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.62918,0.81999,0.64222],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/0c872561cc1c6e0363b32ee4d9bfa076.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/63855701b41f097aff1d8acf928ab1d8.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19987,0.11924,0.18077,0.26519]},"elements":[{"words":[{"str":"ŹŚŤƠĮƄǀě","boundary":[0.7216659386445348,0.11924171754379448,0.8191591545982998,0.14297093369581348],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19991797654648727,0.1796363902909738,0.205857897920097,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺƬƗ","boundary":[0.21342853062733133,0.1796363902909738,0.23831348072981443,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2457863445448744,0.1796363902909738,0.2517262659184842,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"įźţƺǀĜƯŚĩ","boundary":[0.25919359564530786,0.1796363902909738,0.3175800712341658,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"šŚŞsŚŰƯ","boundary":[0.3250178858237293,0.1796363902909738,0.37719695910755713,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.384693803971641,0.1796363902909738,0.3978132824837878,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.4051570175733345,0.1796363902909738,0.4650321628977523,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.47249026914418224,0.1796363902909738,0.5362872383320454,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5437527233627903,0.1796363902909738,0.5496926447364001,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"įŵŶƗ","boundary":[0.5571618191593026,0.1796363902909738,0.5912591814791172,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.5986933066765232,0.1796363902909738,0.6191841907193981,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƁƹŹ","boundary":[0.6266164712207254,0.1796363902909738,0.6779248479553778,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6853774201135715,0.1796363902909738,0.6939589462719666,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7014078290380028,0.1796363902909738,0.7425187258492659,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŻƹźƯř","boundary":[0.7499952790564834,0.1796363902909738,0.7831223312388698,0.19267677033847974],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.1998976848896206,0.19901700311757717,0.21301716340176738,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21763259299082688,0.19901700311757717,0.22087187930513083,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƹŹİƯ","boundary":[0.22066342864823085,0.19901700311757717,0.261920056449716,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩ","boundary":[0.2665262625583817,0.19901700311757717,0.2836099929437854,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.28832319142501955,0.19901700311757717,0.2989966029367295,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"İsŶƴƸƯ","boundary":[0.3037448506434598,0.19901700311757717,0.35224559994623855,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŚsƹ","boundary":[0.35696617721178747,0.19901700311757717,0.39184015658076027,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"İůřźƏ","boundary":[0.3965810255031755,0.19901700311757717,0.4362881085985016,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4410326669130743,0.19901700311757717,0.4539492288565574,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯōŹŚĩ","boundary":[0.4586734955142638,0.19901700311757717,0.49498818252074883,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"įŹřżŝř","boundary":[0.4996976916098251,0.19901700311757717,0.5328727058902593,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.5375988172440443,0.19901700311757717,0.5693552602399113,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5740869056819328,0.19901700311757717,0.5847603171936427,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5895067202042943,0.19901700311757717,0.595446641577904,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6001911998924768,0.19901700311757717,0.6258767480931421,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵźĩ","boundary":[0.6307338328685193,0.19901700311757717,0.657426585128188,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"řŶǀě","boundary":[0.6620807533349014,0.19901700311757717,0.6833611672994859,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"İƘǀsƹ","boundary":[0.6881887369376029,0.19901700311757717,0.727093377238668,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.7318360908571621,0.19901700311757717,0.7659703470985517,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"İsŶƴƸƯ","boundary":[0.7707462652464634,0.19901700311757717,0.8191474009609891,0.2120573831650831],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊƺƴĩř","boundary":[0.19989399549746278,0.21839891998218525,0.23250822216995365,0.23143930002969118],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷ","boundary":[0.2378109068915695,0.21840123589667465,0.2545386109337724,0.23144161594418058],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.2597830818856894,0.21840123589667465,0.2743488021235846,0.23144161594418058],"dir":"ltr"},{"str":"İƿŚƷŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.27964123517354933,0.21839891998218525,0.3471634622492522,0.23144161594418058],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3525075467894222,0.21839891998218525,0.3563518934175597,0.23143930002969118],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŶƃ","boundary":[0.3555365377507474,0.21839891998218525,0.3854980914619802,0.23143930002969118],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŻŚŝ","boundary":[0.3908163502570476,0.21839891998218525,0.41258376398642493,0.23143930002969118],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳřƹŹ","boundary":[0.4179315379187525,0.21839891998218525,0.44325552568798077,0.23143930002969118],"dir":"ltr"},{"str":"İƠƬŤŴƯ","boundary":[0.44857562917912674,0.21839891998218525,0.4923428883438054,0.23143930002969118],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.497666681227109,0.21839891998218525,0.5457560633043244,0.23143930002969118],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.550995000168005,0.21839891998218525,0.6149469238264843,0.23143930002969118],"dir":"ltr"},{"str":"įŵŚƿŻ","boundary":[0.6202467356607639,0.21839891998218525,0.6534604885588521,0.23143930002969118],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƤƤŰƯ","boundary":[0.6588543798931485,0.21839891998218525,0.7045475017640535,0.23143930002969118],"dir":"ltr"},{"str":"ŢưƷ","boundary":[0.7098583817748059,0.21839891998218525,0.7391189509761096,0.23143930002969118],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7444335203790194,0.21839891998218525,0.7517643425960148,0.23143930002969118],"dir":"ltr"},{"str":"æîíå","boundary":[0.7571360975773662,0.21839891998218525,0.7918458989953293,0.23143930002969118],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƷŵ","boundary":[0.797154934310003,0.21839891998218525,0.819132643392359,0.23143930002969118],"dir":"ltr"},{"str":"įƺs","boundary":[0.19989502368872036,0.23771273470902615,0.22824062363495873,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.23436685931252332,0.23771273470902615,0.24294838547091857,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"LJŚŝ","boundary":[0.24908384462887692,0.23771273470902615,0.2652489163670577,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.27146185276032414,0.23771273470902615,0.30086630825577115,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"ħŹŵ","boundary":[0.30704235072746233,0.23771273470902615,0.3344176405362725,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.34060844057659373,0.23771273470902615,0.3465483619502035,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚƸƯ","boundary":[0.3527022680689495,0.23771273470902615,0.38848014851651513,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.3946358993313399,0.23771273470902615,0.4143409428446627,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƃřŵ","boundary":[0.42053912166929897,0.23771273470902615,0.4568888579012805,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƯŻŚǀƳ","boundary":[0.462976354961191,0.23771273470902615,0.5021687678505428,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.508352189106549,0.23771273470902615,0.5345948355230001,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźĪƬưƗ","boundary":[0.5407210712005646,0.23771273470902615,0.5815847787372738,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯř","boundary":[0.5876944121501295,0.23771273470902615,0.6006589361916603,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.6068442021437452,0.23771273470902615,0.6449002822485804,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"įƺƣ","boundary":[0.6509951580928061,0.23771273470902615,0.6744947414401398,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģźĭř","boundary":[0.6807298141863513,0.23771273470902615,0.7143217297805853,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŵƺūƺƯ","boundary":[0.7204461207620713,0.23771273470902615,0.7722341184772018,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŻŚŝ","boundary":[0.7783068579684824,0.23771273470902615,0.8000742716978597,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.806226333120527,0.23771273470902615,0.8191428950640102,0.25075311475653206],"dir":"ltr"},{"str":"įŵŚƿŻ","boundary":[0.19987104263969643,0.2570946515736342,0.23346295823393046,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƤƤŰƯ","boundary":[0.2389822889015828,0.2570946515736342,0.28455366083128947,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.29008774906757184,0.2570946515736342,0.3230340210342396,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.32849432142737156,0.2570946515736342,0.3805553341621587,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.3860562178690234,0.2570946515736342,0.4042855045193376,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƣŵ","boundary":[0.40984726319680137,0.2570946515736342,0.4352542622895738,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4407901952219349,0.2570946515736342,0.44483561372265734,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƿō","boundary":[0.4438191861832601,0.2570946515736342,0.46129768152951867,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŶŝ","boundary":[0.46680225462854086,0.2570946515736342,0.5015600181445518,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀĤǀě","boundary":[0.5071217768220155,0.2570946515736342,0.5473472195154734,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŢƫŚů","boundary":[0.5528831524478346,0.2570946515736342,0.6066615772319481,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6122639192231446,0.2570946515736342,0.6251804811666276,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"İƫƺŞƣ","boundary":[0.6308086489029268,0.2570946515736342,0.6625281979772186,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.6681047142233125,0.2570946515736342,0.6912630287960755,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.6968321662578544,0.2570946515736342,0.7242166795470584,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.7297931957931523,0.2570946515736342,0.7380094721279528,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝİƯ","boundary":[0.7436044353348343,0.2570946515736342,0.7865803198817246,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚĩ","boundary":[0.7920978058532981,0.2570946515736342,0.8191779442895066,0.2701350316211401],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵƺŝ","boundary":[0.19986919794361765,0.27647526440023756,0.2270157454386615,0.28951564444774347],"dir":"ltr"},{"str":"řŹŸĭ","boundary":[0.23333567420449597,0.27647526440023756,0.2576008064245155,0.28951564444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.26377869359228534,0.27647526440023756,0.30702574846275343,0.28951564444774347],"dir":"ltr"},{"str":"İĪƿżǀƟ","boundary":[0.313275578777595,0.27647526440023756,0.35416142266724926,0.28951564444774347],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷźǀƜŤƯ","boundary":[0.36045183629582356,0.27647526440023756,0.41474677598199,0.28951564444774347],"dir":"ltr"},{"str":"źǀŧŐţ","boundary":[0.4210353449144855,0.27647526440023756,0.4464829273209907,0.28951564444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬŘƀƯ","boundary":[0.45268664023386324,0.27647526440023756,0.49072796277006836,0.28951564444774347],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.4969390544672559,0.27647526440023756,0.5069225496455094,0.28951564444774347],"dir":"ltr"},{"str":"ƮĩŚů","boundary":[0.5132052014381238,0.2764772453978623,0.543318020227815,0.2895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.5494940626995062,0.2764772453978623,0.5946042606095227,0.2895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"İĭŶǀĤǀě","boundary":[0.6010053560028226,0.2764772453978623,0.6538706562279494,0.2895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.660074369140822,0.2764772453978623,0.6648263062397097,0.2895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6630996707099898,0.2764772453978623,0.688785218910655,0.2895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƟźĭ","boundary":[0.6950534961862842,0.2764772453978623,0.726966738348846,0.2895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.7332571519774204,0.2764772453978623,0.7534934679614262,0.2895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƿŐţ","boundary":[0.7597709687174493,0.2764772453978623,0.7870632472027153,0.2895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.7933389032626595,0.2764772453978623,0.8192089210712009,0.2895176254453682],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƵŚĮŤsŵ","boundary":[0.19992231107825728,0.2957887442102138,0.2637100567857269,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.26917035717885884,0.2957887442102138,0.27775188333725404,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.2831845132892046,0.2957887442102138,0.32429541010046764,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.32975571049359953,0.2957887442102138,0.3853161116897959,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3907413628574314,0.2957887442102138,0.39668128423104115,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"İƷŚĮƄƿŚƯŻō","boundary":[0.40213236114377926,0.2957887442102138,0.46859676086153074,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"šřżƸŬţ","boundary":[0.4740054097644574,0.2957887442102138,0.5172746009878706,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5226961627633486,0.2957887442102138,0.5333695742750585,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺŝźƯ","boundary":[0.5388243405799542,0.2957887442102138,0.5737628843116835,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƶƴƿżƷ","boundary":[0.5792453210577606,0.2957887442102138,0.6344220254695746,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵƺŝ","boundary":[0.6398159168038713,0.2957887442102138,0.6669624642989151,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"LJŚŝ","boundary":[0.6723748025939993,0.2957887442102138,0.6885398743321802,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"İsŶƴƸƯ","boundary":[0.69404813682336,0.2957887442102138,0.7463692517052524,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.7518111051375967,0.2957887442102138,0.7868142132320828,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƬƛř","boundary":[0.792233930311482,0.2957887442102138,0.8191554248849171,0.30882912425771974],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19992046638217864,0.31517066107482183,0.2058603877557884,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"İƬǀƬŰţ","boundary":[0.21463745169853227,0.31517066107482183,0.25443861429387515,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƁƹŹ","boundary":[0.2632267464130915,0.31517066107482183,0.3143912368536008,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.32320703941399864,0.31517066107482183,0.3315893383958877,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.34044387957393946,0.31517066107482183,0.3815547763852025,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.3903392191122614,0.31517066107482183,0.4049049393501566,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.41362666241053764,0.31517066107482183,0.4518635227310914,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"İƬƿLJŵ","boundary":[0.4605003897718494,0.31517066107482183,0.49626904673902117,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬưū","boundary":[0.5050553341621589,0.31517066107482183,0.5345704714223316,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5432571452572162,0.31517066107482183,0.5518386714156114,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"İƬưƗ","boundary":[0.560595443701489,0.31517066107482183,0.5947518362958238,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.6035399684150402,0.31517066107482183,0.6610299217096205,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6697664023386316,0.31517066107482183,0.6783479284970267,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"įŹŚǀƀŝ","boundary":[0.6871047007829043,0.31517066107482183,0.7284369611236187,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7373044151742218,0.31517066107482183,0.750220977117705,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":"įźǀĭƵŻřŶƳř","boundary":[0.7589759047075038,0.31517066107482183,0.819194163502571,0.3282110411223278],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4779383018043756,0.3345525779394299,0.48094515641275565,0.34759295798693585],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴĩİƯ","boundary":[0.4810490238903262,0.3345525779394299,0.5255443735089553,0.3475936349465559],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƹŶŰƯ","boundary":[0.5301542690097786,0.3345525779394299,0.5679705386243749,0.34759295798693585],"dir":"ltr"},{"str":"įŵŶƗ","boundary":[0.5724918887134175,0.3345525779394299,0.606589251033232,0.34759295798693585],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƁƹŹ","boundary":[0.6110995329458021,0.3345525779394299,0.6624134437686912,0.34759295798693585],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6669421726420489,0.3345525779394299,0.6742729948590442,0.34759295798693585],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƀƿŚƤƯ","boundary":[0.6788367729578985,0.3345525779394299,0.7177561708275937,0.34759295798693585],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7222830550048727,0.3345525779394299,0.7351996169483558,0.34759295798693585],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7397209670373985,0.3345525779394299,0.7482840462350062,0.34759295798693585],"dir":"ltr"},{"str":"İƷŚĮƄƿŚƯŻō","boundary":[0.752827532676994,0.3345525779394299,0.8191978528947286,0.34759295798693585],"dir":"ltr"},{"str":"İsŹźŝ","boundary":[0.19990903531467358,0.35386441879453684,0.23698742649776555,0.3669047988420428],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺƴĩŚţ","boundary":[0.2418463559692215,0.35386441879453684,0.2796257316622426,0.3669047988420428],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.2845879641141091,0.35386441879453684,0.29915368435200435,0.3669047988420428],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝİƯ","boundary":[0.30414543194113103,0.35386441879453684,0.3471084036154699,0.3669047988420428],"dir":"ltr"},{"str":"FEMLAB","boundary":[0.35133133885227935,0.3532549881235154,0.41256241389738246,0.3639438242280285],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.4174568159672055,0.3538647537114014,0.45792022445482355,0.3669051337589073],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.46281789254393346,0.3538647537114014,0.5226893484761936,0.3669051337589073],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƴǀƯŻ","boundary":[0.5277290581633681,0.3538647537114014,0.558461694835523,0.3669051337589073],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5634147038069958,0.3538647537114014,0.5763312657504788,0.3669051337589073],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƺƯ","boundary":[0.581258448976849,0.3538647537114014,0.6176081852088304,0.3669051337589073],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.6224892510332315,0.3538647537114014,0.6862825308289371,0.3669051337589073],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿźţįƺƣ","boundary":[0.691126702731763,0.3538647537114014,0.7410386445347937,0.3669051337589073],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7460635966533381,0.3538647537114014,0.7546451228117333,0.3669051337589073],"dir":"ltr"},{"str":"İĪƿ","boundary":[0.7595741507341822,0.3538647537114014,0.7831733476697691,0.3669051337589073],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţŹřŶƯŚƳ","boundary":[0.19990630355162797,0.37324684159738725,0.25707343503242497,0.3862872216448932],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.26240460670004373,0.37324684159738725,0.2709861328584389,0.3862872216448932],"dir":"ltr"},{"str":"İĪƿ","boundary":[0.2762158462417258,0.37324684159738725,0.29981504317731267,0.3862872216448932],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.3050466012566783,0.37324684159738725,0.3196123214945735,0.3862872216448932],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.3248042740499311,0.3726374109263658,0.38781122946137564,0.3833262470308789],"dir":"ltr"},{"str":"Ţĩźƃ","boundary":[0.3931575518295758,0.3732450316211402,0.4299998219145864,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.4350911830919662,0.3732450316211402,0.468037455058634,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.47329668357918103,0.3732450316211402,0.5137600920667991,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5189602903128258,0.3732450316211402,0.537265209502369,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5425428849837037,0.3732450316211402,0.5462857733275094,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5455718759450289,0.3732450316211402,0.5712574241456941,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƟźĮƳ","boundary":[0.57651849736232,0.3732450316211402,0.6122539498000742,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.6175463828500388,0.3732450316211402,0.6531711535230672,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƄĩ","boundary":[0.6584728100534258,0.3732450316211402,0.6887000000000002,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6939536944323109,0.3732450316211402,0.7068702563757939,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.7120999697590809,0.3732450316211402,0.7267505460165992,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7320577366351939,0.3732450316211402,0.7393885588521892,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":"İƳřŶƴģ","boundary":[0.7446551661570513,0.3732450316211402,0.7856848963408488,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩ","boundary":[0.7909238332045295,0.3732450316211402,0.8080075635899332,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.8132022277477237,0.3732450316211402,0.8191421491213333,0.38628541166864616],"dir":"ltr"},{"str":"ƍŚŞţŹř","boundary":[0.19992659520849465,0.3926287584619953,0.23461057088135512,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.23913929975471282,0.3926287584619953,0.2450792211283226,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƃ","boundary":[0.24972601055072102,0.3926287584619953,0.2779627734283125,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƴǀƫ","boundary":[0.2825892711938446,0.3926287584619953,0.3124475219246668,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƬŝŚƣ","boundary":[0.31706664090588377,0.3926287584619953,0.3526213131279194,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"įřŹřŵ","boundary":[0.3572902389032629,0.3926287584619953,0.38750636067336475,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.392169752360472,0.3926287584619953,0.3981096737340818,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.40275461846040145,0.3926287584619953,0.42844016666106677,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƯō","boundary":[0.43307957729915025,0.3926287584619953,0.458067830382044,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŻŚŝ","boundary":[0.46271830919659995,0.3926287584619953,0.4843565942004641,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.48903105406404385,0.3926287584619953,0.4997044655757538,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝİƯ","boundary":[0.5043530996942309,0.3926287584619953,0.5473160713685699,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.5519259668693931,0.3926287584619953,0.6118011121938108,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.6164368334397368,0.3926287584619953,0.6801046739020867,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.6848732132656834,0.3926287584619953,0.7130601693491483,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƴǀƯŻ","boundary":[0.7177364739088069,0.3926287584619953,0.7484691105809618,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7531214340915966,0.3926287584619953,0.7660379960350796,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢĩźƃ","boundary":[0.7706644938006117,0.3926287584619953,0.8192316521622258,0.40566913850950126],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.19990834985383557,0.4119404282957244,0.21467329726823697,0.4249808083432304],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.2207755115755519,0.41133099762470304,0.2835828769194583,0.42201983372921614],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.29012636672154846,0.4119404282957244,0.329436840159941,0.4249808083432304],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƂŴŝ","boundary":[0.3357899734551932,0.4119404282957244,0.3898063640334668,0.4249808083432304],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3960672625247809,0.4119404282957244,0.40081919962366874,0.4249808083432304],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝİƯ","boundary":[0.3990944087900274,0.4119404282957244,0.44186737676825394,0.4249808083432304],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.44818730553408825,0.4119404282957244,0.46283788179160656,0.4249808083432304],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŚƔƳ","boundary":[0.46905450757703043,0.4119404282957244,0.4972691341016768,0.4249808083432304],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.503530032592991,0.4119404282957244,0.5094699539666007,0.4249808083432304],"dir":"ltr"},{"str":"MATLAB","boundary":[0.5157252780484527,0.41133099762470304,0.579527569638117,0.42201983372921614],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5858842512012365,0.4119404282957244,0.5896474312019085,0.4249808083432304],"dir":"ltr"},{"str":"Autocad","boundary":[0.5896139242632975,0.41133099762470304,0.6409796377809884,0.42201983372921614],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬưū","boundary":[0.6471012163569777,0.4119415613123516,0.6766163536171503,0.42498194135985756],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6828864755888584,0.4119415613123516,0.6914680017472535,0.42498194135985756],"dir":"ltr"},{"str":"įźĮƿŵ","boundary":[0.6977049191895439,0.4119415613123516,0.7354566244413835,0.42498194135985756],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.7417581062464303,0.4119415613123516,0.805558764826451,0.42498194135985756],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.8118141292295289,0.4119415613123516,0.8191449514465243,0.42498194135985756],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.19990927724202814,0.43071342042755345,0.2628799435502839,0.44140225653206655],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2769228990961325,0.4313228510985749,0.28286282046974226,0.44436323114608084],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.2902288229562179,0.43071342042755345,0.35319948926447364,0.44140225653206655],"dir":"ltr"},{"str":"Script","boundary":[0.35985249151574206,0.43071342042755345,0.39593898054500853,0.44140225653206655],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.40333038540371624,0.4313228510985749,0.4122439568562884,0.44436323114608084],"dir":"ltr"},{"str":"FEMLAB","boundary":[0.41220053089613923,0.43071342042755345,0.47344746480293004,0.44140225653206655],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.48094651725412446,0.4313228510985749,0.541031957931521,0.44436323114608084],"dir":"ltr"},{"str":"ƎǀŰƯ","boundary":[0.5482834582171298,0.4313228510985749,0.5826649037330733,0.44436323114608084],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚưƷ","boundary":[0.5900160176069352,0.4313228510985749,0.6199738819260106,0.44436323114608084],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6199535902691441,0.4313228510985749,0.6251371862504619,0.44436323114608084],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.6324552266388898,0.43071342042755345,0.6953999992927591,0.44140225653206655],"dir":"ltr"},{"str":"Multiphysics","boundary":[0.702047392718187,0.43071342042755345,0.7810651523806323,0.44140225653206655],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.7883959141157891,0.4313210411223277,0.8191396189644164,0.4443614211698337],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.19990080978461758,0.4507052739014252,0.24022033197809228,0.46374565394893114],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.24778543059709027,0.4507052739014252,0.26601471724740444,0.46374565394893114],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2727792177682203,0.4507052739014252,0.28569577971170335,0.46374565394893114],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.29323874197775623,0.4507052739014252,0.2993004132925642,0.46374565394893114],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.2962695776351602,0.4507052739014252,0.33466139242632986,0.46374565394893114],"dir":"ltr"},{"str":"İůřźƏ","boundary":[0.34223386982964293,0.4507052739014252,0.3818302711602434,0.46374565394893114],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.3894082826517928,0.4507052739014252,0.44929449615268313,0.46374565394893114],"dir":"ltr"},{"str":"źţƢǀƣŵ","boundary":[0.4568466818991298,0.4507052739014252,0.49650580289640805,0.46374565394893114],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5040284735055945,0.4507052739014252,0.5099683948792043,0.46374565394893114],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƸŝ","boundary":[0.5175334934982024,0.4507052739014252,0.5403007325022682,0.46374565394893114],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģźƷ","boundary":[0.54787505460166,0.4507052739014252,0.5791869258425457,0.46374565394893114],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.5866837707066297,0.4507052739014252,0.6141881892409531,0.46374565394893114],"dir":"ltr"},{"str":"įřźŝ","boundary":[0.6217625113403449,0.4507052739014252,0.6464482342663218,0.46374565394893114],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝİƯ","boundary":[0.6540170222774774,0.4507052739014252,0.7007247269917005,0.46374565394893114],"dir":"ltr"},{"str":"Engineering","boundary":[0.7082591310775848,0.4500944180522566,0.7822078632397719,0.46078325415676963],"dir":"ltr"},{"str":"LAB","boundary":[0.788952161542483,0.4500944180522566,0.8192039918013507,0.46078325415676963],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.1998860522159874,0.4700858867280285,0.22588888814219957,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.23163880581969695,0.4700858867280285,0.24020188501730455,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.24605326097913377,0.4700858867280285,0.2658265582473707,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.2716539531601761,0.4700858867280285,0.2975165921844024,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.3033052484795538,0.4700858867280285,0.3439254561338665,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤƟŹ","boundary":[0.3497731427035382,0.4700858867280285,0.37616152011021137,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬƇŚů","boundary":[0.38202949833674943,0.4700858867280285,0.4178627196666779,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.42386351601088673,0.4700858867280285,0.4512480293000907,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.45712707570310135,0.4700858867280285,0.4644578979200968,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.47034801249958,0.4700858867280285,0.47628793387318974,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźĩ","boundary":[0.482139309835019,0.4700858867280285,0.5030766103289541,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.5088505090554754,0.4700858867280285,0.5686444877524278,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5744847955377844,0.4700858867280285,0.5830478747353921,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.5888974060011425,0.4700858867280285,0.6086707032693793,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.6144999428782635,0.4700858867280285,0.6403625819024897,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.6461493935015624,0.4700858867280285,0.686769601155875,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.6926191324216255,0.4700858867280285,0.7010383253250899,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.706937663384967,0.4700858867280285,0.7416806693323478,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.7475615604314372,0.4700858867280285,0.7721439803770036,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺţİƯ","boundary":[0.7780064245153053,0.4700858867280285,0.8191597493363799,0.48312626677553444],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƬŰţ","boundary":[0.19987498403951492,0.48939868957838484,0.2350385806928532,0.5024390696258908],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.23968905950740915,0.48939868957838484,0.24562898088101892,0.5024390696258908],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿżŬţ","boundary":[0.2502720809112598,0.48939868957838484,0.2829969893484763,0.5024390696258908],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.28777106280030923,0.48939868957838484,0.29844447431201915,0.5024390696258908],"dir":"ltr"},{"str":"įŻźƯ","boundary":[0.3031908773226707,0.48939868957838484,0.3337538019555795,0.5024390696258908],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.33849092100399847,0.48939886059976245,0.3743887066966835,0.5024392406472684],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3791129733543899,0.48939886059976245,0.3850528947279997,0.5024392406472684],"dir":"ltr"},{"str":"İţŚǀƬưƗ","boundary":[0.38979745304257246,0.48939886059976245,0.43405724606028023,0.5024392406472684],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.43878704680622277,0.48939886059976245,0.4746848324989078,0.5024392406472684],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.479410943852693,0.48939886059976245,0.5237408353213937,0.5024392406472684],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŻřŶƳř","boundary":[0.5283986929202646,0.48939886059976245,0.5572644971607136,0.5024392406472684],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.561964782769396,0.48939886059976245,0.5905667954705821,0.5024392406472684],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5952301871576894,0.48939886059976245,0.6025610093746848,0.5024392406472684],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺţİƯ","boundary":[0.6073203857397266,0.48939868957838484,0.648374096972548,0.5024390696258908],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.6530854507577031,0.48939868957838484,0.6931780753334901,0.5024390696258908],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.698044383589261,0.48939868957838484,0.7162736702395752,0.5024390696258908],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7209296831423675,0.48939868957838484,0.7282605053593628,0.5024390696258908],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7329202076543126,0.48939868957838484,0.7360580356842847,0.5024390696258908],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřŵ","boundary":[0.7359491986156379,0.48939868957838484,0.752798652599039,0.5024390696258908],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.7575210745606666,0.48939868957838484,0.7776540875642619,0.5024390696258908],"dir":"ltr"},{"str":"İsŹźŝ","boundary":[0.7824189375357011,0.48939868957838484,0.8191191660226471,0.5024390696258908],"dir":"ltr"},{"str":"İƴǀŝƂǀě","boundary":[0.19988968112630578,0.5087794734263658,0.25340246967507774,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŻŚūř","boundary":[0.25906384194079457,0.5087794734263658,0.28708477537717103,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.29293246194684275,0.5087794734263658,0.31488803467625376,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.32075416820671304,0.5087794734263658,0.331427579718423,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.33728264507240974,0.5087794734263658,0.3971688585733003,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.40300916635865697,0.5087794734263658,0.4073571150162962,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺưƳ","boundary":[0.4060381573199822,0.5087794734263658,0.4313289405597927,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"İƴǀŝƂǀě","boundary":[0.43718585060985815,0.5087794734263658,0.4904772756291789,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƸŝ","boundary":[0.4961404925909746,0.5087794734263658,0.5189077315950402,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƫŚů","boundary":[0.5248697893215952,0.5087794734263658,0.5551781458956351,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"įřźŝ","boundary":[0.5610553476025669,0.5087794734263658,0.5856377675481333,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5914965222942775,0.5087794734263658,0.6000596014918852,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.6059109774537144,0.5087794734263658,0.646531185108027,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤƟŹ","boundary":[0.6524065421188802,0.5087794734263658,0.6787949195255534,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6846610530560125,0.5087794734263658,0.6906009744296223,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"Ţųřŵźě","boundary":[0.6964541950875304,0.5087794734263658,0.7404649541346053,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.7462480763415205,0.5087794734263658,0.7868682839958331,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤƟŹ","boundary":[0.7927178152615836,0.5087794734263658,0.8191061926682568,0.5218198534738717],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.1998933705184636,0.5281600862529691,0.20583329189207333,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƫŚů","boundary":[0.2112843688048115,0.5281600862529691,0.24159272537885132,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.24706962803669213,0.5281600862529691,0.2921798259467086,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺŤƴƯƺƯ","boundary":[0.297675175565337,0.5281600862529691,0.34593242498571936,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.35130049057491325,0.5281600862529691,0.357240411948523,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"įĥźƳř","boundary":[0.36269333355733996,0.5281600862529691,0.39313081885689305,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.39858005107355243,0.5281600862529691,0.4045199724471622,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"ƭźū","boundary":[0.4099710493599003,0.5281600862529691,0.4334890796680217,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŻřƺƯ","boundary":[0.4390047209435164,0.5281600862529691,0.47122787204731,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀŞƣ","boundary":[0.47660516111689766,0.5281600862529691,0.5036926783374213,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5091640469070258,0.5281600862529691,0.5177455730654209,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"įřƶƿŚě","boundary":[0.5231763583212927,0.5281600862529691,0.5580521823863442,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"ƎŝřƹŹ","boundary":[0.5634903464265311,0.5281600862529691,0.593752585598602,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.5991741473740799,0.5281600862529691,0.6318806088505088,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6373796478612948,0.5281600862529691,0.6480530593730046,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6535078256779004,0.5281600862529691,0.6618679883068443,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.667414989415678,0.5281600862529691,0.7021579953630588,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.7076348980208994,0.5281600862529691,0.7160540909243637,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.7215457511508346,0.5281600862529691,0.7620368300796341,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.7675118880413961,0.5281600862529691,0.787216931554719,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤƟŹ","boundary":[0.7927122811733471,0.5281600862529691,0.8191006585800203,0.541200466300475],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.1999050166325057,0.5474748701009501,0.20584493800611547,0.560515250148456],"dir":"ltr"},{"str":"İƘƣřƹ","boundary":[0.2121021471052721,0.5474748701009501,0.2433494539834012,0.560515250148456],"dir":"ltr"},{"str":"İţŚǀƬưƗ","boundary":[0.2496011289943215,0.5474748701009501,0.29386092201202924,0.560515250148456],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.30010337354255573,0.5474748701009501,0.33600115923524076,0.560515250148456],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƴǀưƏř","boundary":[0.34223992137360976,0.5474748701009501,0.39174787473539197,0.560515250148456],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.39788333389335034,0.5474748701009501,0.42104164846611336,0.560515250148456],"dir":"ltr"},{"str":"İĪǀƯŚƴƿŵƺƯźţ","boundary":[0.4273154598299788,0.5474748701009501,0.5033316958435536,0.560515250148456],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.5095741473740802,0.5474748701009501,0.555660189509761,0.560515250148456],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5618952622559725,0.5474748701009501,0.5704767884143678,0.560515250148456],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.576713705856658,0.5474748701009501,0.6178246026679212,0.560515250148456],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6239895769631397,0.5474748701009501,0.6311174826114715,0.560515250148456],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺţİƯ","boundary":[0.6374945969557476,0.5474748701009501,0.6858053425624138,0.560515250148456],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.6921289607204059,0.5474748701009501,0.7140845334498168,0.560515250148456],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7203509660293672,0.5474748701009501,0.725102903128255,0.560515250148456],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵİƯ","boundary":[0.7234697691609824,0.5474728891033254,0.7640198783643021,0.5605132691508313],"dir":"ltr"},{"str":"İƿŚǀưǀƃ","boundary":[0.770243882934041,0.5474728891033254,0.8191467759819897,0.5605132691508313],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƬŰţ","boundary":[0.19990317193642676,0.5668554829275534,0.23888528947279986,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.24476064648365298,0.5668554829275534,0.25070056785726275,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿżŬţ","boundary":[0.25655194381909197,0.5668554829275534,0.2892768522563085,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷůřƹ","boundary":[0.2951577433553979,0.5668554829275534,0.32570591041967667,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"řźūř","boundary":[0.3315462182050333,0.5668554829275534,0.3533468364638284,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŻŚūř","boundary":[0.3591631632001612,0.5668554829275534,0.3871840966365376,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.39303178320620935,0.5668554829275534,0.4149873559356203,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4209531030543327,0.5668554829275534,0.4316265145660427,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.4374834246161081,0.5668554829275534,0.46136117065958787,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.4672180807096533,0.5668554829275534,0.5271153623870164,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.5329575148684519,0.5668554829275534,0.5677005208158327,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5735777225227647,0.5668554829275534,0.5779256711804039,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƿŚưƳ","boundary":[0.5766067134840899,0.5668554829275534,0.6107520379019522,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.6166237055206477,0.5668554829275534,0.6766076879137126,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6824516850912268,0.5668554829275534,0.6910147642888345,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"İƘƣřƹ","boundary":[0.6968661402506636,0.5668554829275534,0.728373549275898,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤƟŹ","boundary":[0.7341622055710494,0.5668554829275534,0.7605505829777225,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"šřżǀƸŬţ","boundary":[0.7664185612042606,0.5668554829275534,0.8190772554685661,0.5798958629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƸū","boundary":[0.1999031719364269,0.5862373997921615,0.23032589966734993,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺţİƯ","boundary":[0.2378117536373106,0.5862373997921615,0.2863179597459763,0.5992789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.2937502402473035,0.5862373997921615,0.3157058129767145,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.32318605557608954,0.5862373997921615,0.38315712509660294,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3906170760391115,0.5862373997921615,0.39919860219750675,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.4066456402674641,0.5862373997921615,0.44785984005913776,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4553363932663553,0.5862373997921615,0.46266721548335066,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4701493027788045,0.5862373997921615,0.4761095158092807,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵİƯ","boundary":[0.47317460434797215,0.5862373997921615,0.5137247135512919,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5211569940526191,0.5862373997921615,0.5297200732502267,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.5371855582809716,0.5862373997921615,0.5569588555492085,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5644022042270084,0.5862373997921615,0.5902648432512347,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.5976639192231442,0.5862373997921615,0.632406925170525,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶƴǀƸŝ","boundary":[0.6399000806424514,0.5862373997921615,0.7005684452807363,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7080394643997175,0.5862373997921615,0.7139793857733273,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀsŚƀů","boundary":[0.721446715500151,0.5862373997921615,0.7745407580390443,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘƫŚƐƯ","boundary":[0.7820320688148918,0.5862373997921615,0.8191584220960316,0.5992777798396675],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5487924632908839,0.6055500268705463,0.5517993178992641,0.6185904069180522],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƿŚưƳ","boundary":[0.5517181512717986,0.6055500268705463,0.5858634756896609,0.6185904069180522],"dir":"ltr"},{"str":"İůřźƏ","boundary":[0.590427253788515,0.6055500268705463,0.6300236551191155,0.6185904069180522],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6344749067571652,0.6055500268705463,0.6430379859547728,0.6185904069180522],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.647579627700682,0.6055500268705463,0.6823226336480628,0.6185904069180522],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƸŝ","boundary":[0.6868919458351533,0.6055500268705463,0.7096591848392191,0.6185904069180522],"dir":"ltr"},{"str":"İƷŵŵƺs","boundary":[0.714210050065522,0.6055500268705463,0.7634671247605926,0.6185904069180522],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7679386680555088,0.6055500268705463,0.7738785894291186,0.6185904069180522],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŶƳřŹ","boundary":[0.7784220758711065,0.6055500268705463,0.8191382077215147,0.6185904069180522],"dir":"ltr"},{"str":"İsŚƴƃŹŚĩ","boundary":[0.19990878330701212,0.6249319437351545,0.2612670642787536,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƏŚƤƯ","boundary":[0.268151470044689,0.6249319437351545,0.3033390477470511,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.310288017875743,0.6249319437351545,0.36925741742548934,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"įřźŝ","boundary":[0.3762100769463388,0.6249319437351545,0.40069657269580955,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.40766030039313156,0.6249319437351545,0.42222602063102677,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃ","boundary":[0.4291307180538285,0.6249319437351545,0.4525491347736968,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŗřŹř","boundary":[0.4594741238533648,0.6249319437351545,0.4814721245925873,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"įřƶƳƺĭ","boundary":[0.4884044924565703,0.6249319437351545,0.5276264204831824,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5344813111118575,0.6249319437351545,0.5451547226235675,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.5521202950169681,0.6249319437351545,0.5887098417391886,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.5956680353482742,0.6249319437351545,0.6038843116830748,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.610884933301972,0.6249319437351545,0.6365704815026373,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6435434326803532,0.6249319437351545,0.6674211787238329,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"İƘs","boundary":[0.6743904405093911,0.6249319437351545,0.7018579651221394,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.7087626625449409,0.6249319437351545,0.7381043983737101,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7450515238063232,0.6249319437351545,0.7632808104566374,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7702519169382744,0.6249319437351545,0.7831684788817576,0.6379723237826604],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.1999087833070121,0.6443125565617577,0.2074425220926712,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.21230883034844217,0.6443125565617577,0.24315214878532265,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.24809408958032284,0.6443125565617577,0.2540340109539326,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚĩ","boundary":[0.25898148583716907,0.6443125565617577,0.28725329794025695,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀūƺţ","boundary":[0.29214912133328813,0.6443125565617577,0.32571336648634075,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.330454235408756,0.6443125565617577,0.3377850576257514,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.3427528241658543,0.6443125565617577,0.3729689459359561,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"İƳŚŝŻ","boundary":[0.3779330230839014,0.6443125565617577,0.4056864755888575,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.410495598266187,0.6443125565617577,0.41782642048318236,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.4227941870232852,0.6443125565617577,0.44942975370451227,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.4544491717348204,0.6443125565617577,0.46871236181579884,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.47360265112059374,0.6443125565617577,0.5101921978428141,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŹ","boundary":[0.515135983333893,0.6443125565617577,0.526934659453647,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5317714525721579,0.6443125565617577,0.5500007392224721,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5549574375861024,0.6443125565617577,0.5633397365679914,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5683591545982996,0.6443125565617577,0.5717995127851884,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝ","boundary":[0.5713881455596248,0.6443125565617577,0.5968486408386813,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6018311649474142,0.6443125565617577,0.6429420617586773,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.6479006048183863,0.6443125565617577,0.6710589193911494,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"įźŤĩŵ","boundary":[0.6760248412351735,0.6443125565617577,0.7144129666341855,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7193733543899734,0.6443125565617577,0.7253132757635832,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŹř","boundary":[0.7302607506468197,0.6443125565617577,0.7569756392594335,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":"İsŚƴƃŹŚĩ","boundary":[0.761915735358355,0.6443125565617577,0.8192119955646653,0.6573529366092636],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4284371996908704,0.6636257014548694,0.43137395584825755,0.6766660815023754],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƵŶƃ","boundary":[0.43146619065219566,0.6636257014548694,0.47002033869829646,0.6766660815023754],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƔƴţ","boundary":[0.4745084842579214,0.6636257014548694,0.5087460434797217,0.6766660815023754],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀĤǀě","boundary":[0.513317200362891,0.6636257014548694,0.5534338059877019,0.6766660815023754],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŚƠƯ","boundary":[0.5580713719297066,0.6636257014548694,0.5968063001915258,0.6766660815023754],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƸŝ","boundary":[0.6013184268001747,0.6636257014548694,0.6240856658042404,0.6766660815023754],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƸƟ","boundary":[0.6286365310305432,0.6636257014548694,0.649714028426464,0.6766660815023754],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƸū","boundary":[0.6543405261919961,0.6636257014548694,0.6844533449816873,0.6766660815023754],"dir":"ltr"},{"str":"įŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.6890171230805414,0.6636257014548694,0.73512161217701,0.6766660815023754],"dir":"ltr"},{"str":"İƿŚƷƩŚŨƯ","boundary":[0.7396208259131076,0.6636257014548694,0.792630012432378,0.6766660815023754],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŗřŹř","boundary":[0.797197392560734,0.6636240553741092,0.8191953932999564,0.6766644354216151],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.568147101911898,0.6830076183194773,0.5711539565202781,0.6960479983669833],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5712720170693188,0.6830076183194773,0.5969575652699841,0.6960479983669833],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6015121198884444,0.6830076183194773,0.6253898659319241,0.6960479983669833],"dir":"ltr"},{"str":"įŹƹōŵźĭ","boundary":[0.6300403447464802,0.6830076183194773,0.6791701354121165,0.6960479983669833],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.6836675044521352,0.6830076183194773,0.7104580256039782,0.6960479983669833],"dir":"ltr"},{"str":"æå","boundary":[0.7150162696145961,0.6830076183194773,0.7323711703235777,0.6960479983669833],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7369017438930141,0.6830076183194773,0.7498183058364972,0.6960479983669833],"dir":"ltr"},{"str":"źƋŚů","boundary":[0.7543415006216186,0.6830076183194773,0.7852549175094921,0.6960479983669833],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.7898113168240313,0.6830076183194773,0.8191530526528004,0.6960479983669833],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƄǀŝ","boundary":[0.19990470078290373,0.7023917347090262,0.23198396559255394,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģźƷ","boundary":[0.23689823594637274,0.7023917347090262,0.26821010718725846,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ħŹŵ","boundary":[0.27318709720775514,0.7023917347090262,0.30080957629111926,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"įřźŝ","boundary":[0.305847441282215,0.7023917347090262,0.33042986122778134,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.3354806390914284,0.7023917347090262,0.39517869359228514,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4002036457108295,0.7023917347090262,0.4075344679278249,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"İƿŚƴƃō","boundary":[0.41260184805618083,0.7023917347090262,0.4521226168475521,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4571567924464902,0.7023917347090262,0.4630967138200999,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.46814380229158953,0.7023917347090262,0.4827943785491078,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷİƿŚƳřƺţ","boundary":[0.4878986525990389,0.7023917347090262,0.5476520479822585,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5528208863949463,0.7023917347090262,0.558760807768556,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"FEMLAB","boundary":[0.5638083397735291,0.7017823040380048,0.6250552736803198,0.7124711401425179],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6301322805013271,0.7023917347090262,0.6401157756795806,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"įřƶƯŶƤƯ","boundary":[0.6451517959745976,0.7023917347090262,0.6943609085716205,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.6993877053862436,0.7023917347090262,0.7216679446255165,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7267039649205335,0.7023917347090262,0.7534944860723766,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585581768085748,0.7023917347090262,0.771474738752058,0.7154321147565321],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.7016975866612233,0.8016934914821411,0.7123864227657364],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3962652195826752,0.7217736515736343,0.39927207419105526,0.7348140316211402],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.399390134740096,0.7217736515736343,0.4250756829407613,0.7348140316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.4296302375592217,0.7217736515736343,0.45350798360270145,0.7348140316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŹƹō","boundary":[0.4580570041329255,0.7217736515736343,0.48723087261852743,0.7348140316211402],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.49172455226638867,0.7217736515736343,0.5063751285239069,0.7348140316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.510878031652162,0.7217736515736343,0.5450122878935517,0.7348140316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřƺƯ","boundary":[0.5494856758845466,0.7217736515736343,0.5780600181445512,0.7348140316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5824485501159232,0.7217736515736343,0.5883884714895329,0.7348140316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.5929319579315208,0.7217736515736343,0.6332477907328381,0.7348140316211402],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6377894324787472,0.7217736515736343,0.6560187191290614,0.7348140316211402],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷİƿŚƳřƺţ","boundary":[0.6605732737475217,0.7217736515736343,0.7205222069150902,0.7348140316211402],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7250841403178656,0.7217736515736343,0.7336656664762609,0.7348140316211402],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƸŝ","boundary":[0.7381888612613823,0.7217736515736343,0.760956100265448,0.7348140316211402],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7655069654917508,0.7217736515736343,0.7714468868653606,0.7348140316211402],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19987,0.11924,0.81923,0.73481],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/26c7b88715748a70813f45fb9cea9b92.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/26170ff6404623bb6c7e0466730766bc.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.1999,0.07269,0.18082,0.33236]},"elements":[{"words":[{"str":"COMSOL","boundary":[0.19990927724202814,0.07349095067547508,0.26710157588790695,0.08417978677998814],"dir":"ltr"},{"str":"MULTIPHYSICS","boundary":[0.2708317932865159,0.07349095067547508,0.38757081415275024,0.08417978677998814],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.39163771378649903,0.07269440274272566,0.44056827727562914,0.0857347827902316],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƧ","boundary":[0.44435543832532504,0.07269440274272566,0.4752061355465206,0.0857347827902316],"dir":"ltr"},{"str":"ƖūźƯ","boundary":[0.4790338799099492,0.07269440274272566,0.5149353549947918,0.0857347827902316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.07269,0.51494,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"æç","boundary":[0.8038181882329222,0.07269367590187051,0.8191217869023217,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80382,0.07269,0.81912,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.19990228150935768,0.11471952568289784,0.22576492053358402,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.23104997479923373,0.11471952568289784,0.29512918248714737,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.3005027821645776,0.11471952568289784,0.307833604381573,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.31320166997076687,0.11471952568289784,0.34794467591814765,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.35332565437989294,0.11471952568289784,0.36330914955814636,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƮĩŚů","boundary":[0.3686477000100801,0.11471952568289784,0.3984506098585395,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƎŝřƹŹ","boundary":[0.40382789892812726,0.11471952568289784,0.4340901381001981,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.4394102415913442,0.11471952568289784,0.4653429790665634,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.47065939316555205,0.11471952568289784,0.5053489029266488,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5106782298981887,0.11471952568289784,0.5213516414098986,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.5267049494304624,0.11471952568289784,0.5351241423339267,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5405124995799869,0.11471952568289784,0.5464524209535967,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.551802039582003,0.11471952568289784,0.5914168878733911,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩƹŶƯ","boundary":[0.5966650482174656,0.11471952568289784,0.650738624374181,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6560402809045395,0.11471952568289784,0.6633711031215348,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"řŶŤŝř","boundary":[0.6687410134068075,0.11471952568289784,0.6916521387050166,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƹŵ","boundary":[0.6969648634118477,0.11471952568289784,0.7210713517690936,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7263969893484761,0.11471952568289784,0.7531875105003191,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585537313934342,0.11471952568289784,0.7714702933369173,0.1277599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.11402537763509499,0.8016934914821411,0.12471421373960806],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.19989674742112143,0.1341001385095012,0.2274011659554449,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"įřźŝ","boundary":[0.23477441618225178,0.1341001385095012,0.2593568361278181,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƺƯ","boundary":[0.26672639696246747,0.1341001385095012,0.30306690971405514,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƴŤƯ","boundary":[0.3103737508820266,0.1341001385095012,0.3429879775545175,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŹřżŝř","boundary":[0.3502911293303314,0.1341001385095012,0.39496597896576036,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4023060246631495,0.1341001385095012,0.4082459460367593,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.41561181747925113,0.1341001385095012,0.45505141964315693,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƺƴƯ","boundary":[0.4623840865562311,0.1341001385095012,0.5043029602499914,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5116743657807196,0.1341001385095012,0.519005187997715,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚĩ","boundary":[0.5263913510970732,0.1341001385095012,0.5546631632001612,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏ","boundary":[0.5619847619367626,0.1341001385095012,0.5836857666073046,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5910128994321425,0.1341001385095012,0.6016863109438524,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"žĜs","boundary":[0.6090558717785018,0.1341001385095012,0.6415483485097945,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿƺƃİƯ","boundary":[0.6488736366385537,0.1341001385095012,0.6961808675783742,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"Śƴƃō","boundary":[0.7035135344914484,0.1341001385095012,0.7274023487114007,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":"İsŹźŝ","boundary":[0.7347626860656562,0.1341001385095012,0.7714629145526023,0.14714051855700716],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5736690668996336,0.15341294135985753,0.5766759215080137,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿƺƃİƯ","boundary":[0.5767939820570543,0.15341294135985753,0.6239942206243069,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"Śƴƃō","boundary":[0.6285045025368771,0.15341294135985753,0.6523933167568293,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.6569312691105808,0.15341294135985753,0.6767045663788177,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.6812240717717817,0.15341294135985753,0.707086710796008,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.7115656328752392,0.15341294135985753,0.7714481569839722,0.16645332140736346],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24668240314505555,0.17279553518408547,0.24968925775343562,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃİƯ","boundary":[0.2497058600181445,0.17279553518408547,0.29045888579012796,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚǀŝ","boundary":[0.2950669365948724,0.17279553518408547,0.3181145694029097,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.3226875709821578,0.17279553518408547,0.34246086825039473,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.34698037364335865,0.17279553518408547,0.3728503914519,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.3774233930311481,0.17279553518408547,0.4179144719599475,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.42248193945095924,0.17279553518408547,0.43090113235442346,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.435485202110144,0.17279553518408547,0.4702282080575248,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"İsŶƴƷ","boundary":[0.47479936494069414,0.17279553518408547,0.5173749504384932,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƘŝř","boundary":[0.5218741641745909,0.17279553518408547,0.5454586035415476,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5499984005913778,0.17279553518408547,0.5559383219649876,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"Geometry","boundary":[0.5604818386478949,0.17218610451306407,0.6209848459393166,0.18287494061757714],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6254997849534626,0.17279553518408547,0.6603368704008601,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺŰƳ","boundary":[0.6649135613722656,0.17279553518408547,0.690691344376869,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺs","boundary":[0.6952551224757231,0.17279553518408547,0.7227078895198412,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7272071032559387,0.17279553518408547,0.7539976244077817,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585577131144784,0.17279553518408547,0.7714742750579615,0.1858359152315914],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.17210138713628262,0.8016934914821411,0.1827902232407957],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.1999244279426096,0.19217795798693588,0.21059783945431954,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.21635329122005323,0.19217795798693588,0.23990083666543469,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƗ","boundary":[0.24568211417627103,0.19217795798693588,0.2690673263667216,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2747139410638084,0.19217795798693588,0.2876305030072915,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2932623601357482,0.19217795798693588,0.29920228150935796,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƯŚū","boundary":[0.3049577332750916,0.19217795798693588,0.33404490104499185,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.339835402036222,0.19217795798693588,0.34577532340983175,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"İƟŚĩ","boundary":[0.35152893047948663,0.19217795798693588,0.37918461409226845,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.38479433486778003,0.19217795798693588,0.41419879036322704,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"šŚŰǀƋƺţ","boundary":[0.4199745337858271,0.19217795798693588,0.47364965558952987,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.479347921776822,0.19217795798693588,0.4866787439938174,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.4924526427203388,0.19217795798693588,0.5234250898827325,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƴĩřƹ","boundary":[0.5291473371190485,0.19217795798693588,0.5677937199690871,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5733997513524411,0.19217795798693588,0.5793396727260509,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.5850932797957059,0.19217795798693588,0.616980696213165,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩƹŶƯ","boundary":[0.6226826517926146,0.19217795798693588,0.6768466180571889,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŹŚƸģ","boundary":[0.6824563388327005,0.19217795798693588,0.7202098887806189,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7260040791640066,0.19217795798693588,0.7527946003158497,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585648096502134,0.19217795798693588,0.7714813715936966,0.2052183380344418],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.19148380993913303,0.8016934914821411,0.2021726460436461],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6422456537078728,0.21148945679928738,0.6452838681495918,0.2245298368467933],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃİƯ","boundary":[0.6452727999731193,0.21148945679928738,0.6861254393333558,0.2245298368467933],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŗřŹř","boundary":[0.6906338765498472,0.21148945679928738,0.7126318772890696,0.2245298368467933],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.7171458485937973,0.21148945679928738,0.7436467524612748,0.2245298368467933],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŝŻ","boundary":[0.7481939282954202,0.21148945679928738,0.771492439770169,0.2245298368467933],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.19991730116595569,0.2308715446852732,0.22662481099425444,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŝŻ","boundary":[0.23157044118141218,0.2308715446852732,0.254868952656161,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2597961358825311,0.2308715446852732,0.270469547394241,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.2755184805618094,0.2308715446852732,0.2990402002620882,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƗ","boundary":[0.30404855011592385,0.2308715446852732,0.3276422129632744,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.33247531668962765,0.2308715446852732,0.3453918786331107,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3503209065555596,0.2308715446852732,0.35626082792916935,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƯŚū","boundary":[0.3612083028124058,0.2308715446852732,0.3904946977588122,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.39548460065186014,0.2308715446852732,0.40142452202546985,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"İƟŚĩ","boundary":[0.40637199690870635,0.2308715446852732,0.43382845334498205,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.4388294244145025,0.2308715446852732,0.4682338799099496,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"šŚŰǀƋƺţ","boundary":[0.47330494943046303,0.2308715446852732,0.5269671583616146,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5319755082154501,0.2308715446852732,0.5393063304324456,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.5442740969725485,0.2308715446852732,0.5752465441349421,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺŤƴƯƺƯ","boundary":[0.5802622727730927,0.2308715446852732,0.624872558045765,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩƹŶƯ","boundary":[0.6297407109976145,0.2308715446852732,0.6839563287523941,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŬƴě","boundary":[0.6889056483317093,0.2308715446852732,0.721829783945432,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7268104633580862,0.2308715446852732,0.7536009845099292,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585650616578745,0.2308715446852732,0.7714816236013576,0.24391192473277915],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.23017739663747036,0.8016934914821411,0.24086623274198343],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7011230704613427,0.25025346154988126,0.7041612849030616,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃİƯ","boundary":[0.7041502167265891,0.25025346154988126,0.7450028560868256,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŗřŹř","boundary":[0.7495131379993957,0.25025346154988126,0.7715111387386182,0.2632938415973872],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.1999115453109776,0.26956513138361043,0.22641244917845516,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŝŻ","boundary":[0.23217159033634635,0.26956513138361043,0.25546272302678014,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2612034172238837,0.26956513138361043,0.27187682873559366,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.27763412519740605,0.26956513138361043,0.30131633345653713,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƗ","boundary":[0.307069940526192,0.26956513138361043,0.3304551527166426,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.33620507039414,0.26956513138361043,0.34912163233762306,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3548567924464904,0.26956513138361043,0.36079671382010015,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƯŚū","boundary":[0.36655032088975503,0.26956513138361043,0.39583671583616137,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.401630906219549,0.26956513138361043,0.40757082759315877,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"İƟŚĩ","boundary":[0.41332627935889243,0.26956513138361043,0.4407827357951681,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.4464883807667752,0.26956513138361043,0.4758928362622223,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"šŚŰǀƋƺţ","boundary":[0.48166857968482235,0.26956513138361043,0.5353307886159739,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5411452706562279,0.26956513138361043,0.5484760928732233,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.5542499915997446,0.26956513138361043,0.5852224387621384,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"įĥźƳř","boundary":[0.5910461442827862,0.26956513138361043,0.6214836295823394,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩƹŶƯ","boundary":[0.6272151002990493,0.26956513138361043,0.681382755955781,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƄƃ","boundary":[0.6872913174960519,0.26956513138361043,0.7201748697960417,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7260004200127684,0.26956513138361043,0.7527909411646114,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585611504989752,0.26956513138361043,0.7714777124424583,0.28260551143111634],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.26887098333580756,0.8016934914821411,0.27955981944032066],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7011210039985217,0.2889457442102138,0.7041592184402407,0.3019861242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃİƯ","boundary":[0.7041463055676894,0.2889457442102138,0.744998944927926,0.3019861242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŗřŹř","boundary":[0.749509226840496,0.2889457442102138,0.7715072275797186,0.3019861242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŝŻ","boundary":[0.19990273512314768,0.30832997698931114,0.22335620106851242,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.22913563388327,0.30832997698931114,0.23980904539497994,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.24566411074896669,0.30832997698931114,0.26918583044924554,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƗ","boundary":[0.2750980813816739,0.30832997698931114,0.29879320251335634,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.30453205201438116,0.30832997698931114,0.3174486139578643,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3232815429589059,0.30832997698931114,0.3292214643325156,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƯŚū","boundary":[0.33507284029434486,0.30832997698931114,0.36426331104465565,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.37015158092806005,0.30832997698931114,0.3760915023016698,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"İƟŚĩ","boundary":[0.38204618124390965,0.30832997698931114,0.40950263768018536,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.4154093545243774,0.30832997698931114,0.44481381001982445,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"šŚŰǀƋƺţ","boundary":[0.4506891670306775,0.30832997698931114,0.5044805046873423,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5103613957864317,0.30832997698931114,0.5176922180034271,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.5235638856221226,0.30832997698931114,0.5545363327845164,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƭźū","boundary":[0.5603563489130067,0.30832997698931114,0.5840348677799803,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.5898917778300459,0.30832997698931114,0.621878807835758,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩƹŶƯ","boundary":[0.6277117368367998,0.30832997698931114,0.6818867712778469,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƠƷ","boundary":[0.6877953328181177,0.30832997698931114,0.7200479990591714,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7258956856288431,0.30832997698931114,0.7526862067806861,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585541850072242,0.30832997698931114,0.7714707469507073,0.3213703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.30763582894150826,0.8016934914821411,0.31832466504602136],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6700253754914148,0.3277105898159145,0.6730635899331338,0.34075096986342046],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃİƯ","boundary":[0.6730525217566612,0.3277105898159145,0.7139051611168977,0.34075096986342046],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŗřŹř","boundary":[0.7184154430294679,0.3277105898159145,0.7404134437686904,0.34075096986342046],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.744927415073418,0.3277105898159145,0.7714283189408956,0.34075096986342046],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŗřŹř","boundary":[0.1999199724471626,0.3470235636876485,0.22204710191189836,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŨƯ","boundary":[0.22834673902086647,0.3470235636876485,0.25413927959409993,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.26050532576190344,0.3470235636876485,0.28021036927522625,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.28661330936460494,0.3470235636876485,0.2939441315816003,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.30032309062195517,0.3470235636876485,0.3312955377843489,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3376210006384197,0.3470235636876485,0.3435609220120295,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚĩ","boundary":[0.34992143409159665,0.3470235636876485,0.3781932461946846,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏ","boundary":[0.3845002620879677,0.3470235636876485,0.4061477705722257,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4126244985047548,0.3470235636876485,0.4232979100164647,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.4296602667921107,0.3470235636876485,0.4535380128355904,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.4599022143073152,0.3470235636876485,0.48740663284163865,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.4937634555290483,0.3470235636876485,0.5535316084808979,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5598773629918349,0.3470235636876485,0.5684588891502301,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹřżĭ","boundary":[0.574799109572931,0.3470235636876485,0.6132702462954874,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƸţ","boundary":[0.619558815227983,0.3470235636876485,0.6439161822519406,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺŰƳ","boundary":[0.6503043647726892,0.3470235636876485,0.6760821477772925,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƄƷ","boundary":[0.682564409798058,0.3470235636876485,0.719034051275159,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7254074762272775,0.3470235636876485,0.7521979973791205,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585732670273179,0.3470235636876485,0.7714898289708009,0.36006394373515443],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.3463294156398456,0.8016934914821411,0.3570182517443587],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.727632179698263,0.36640417651425183,0.730670394139982,0.3794445565617578],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃİƯ","boundary":[0.7306574812674307,0.36640417651425183,0.771511965323746,0.3794445565617578],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.19990685796848207,0.3857884092933492,0.22260399852155488,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƃ","boundary":[0.22823032156177528,0.3857884092933492,0.2541538355566007,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚĩ","boundary":[0.2597838479889787,0.3857884092933492,0.2880556600920666,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏ","boundary":[0.29365431269110565,0.3857884092933492,0.31551027183226354,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.32117348879405916,0.3857884092933492,0.33184690030576913,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"įŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.3375008937871709,0.3857884092933492,0.3835094586875439,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.38931656194348285,0.3857884092933492,0.4187210174389299,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŨƯ","boundary":[0.42439530257719815,0.3857884092933492,0.4502708544739758,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴū","boundary":[0.45594698430832276,0.3857884092933492,0.47971958267531306,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.48548241322536184,0.3857884092933492,0.4928132354423572,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.4984856758845467,0.3857884092933492,0.5294581230469404,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"įřƶƳŚŴŝŚŤĩ","boundary":[0.5350770673028459,0.3857884092933492,0.5947566748429151,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩŶƯ","boundary":[0.6004992137360975,0.3857884092933492,0.6486697624407781,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưƀƣ","boundary":[0.6543292900104163,0.3857884092933492,0.6916179765464869,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƸƳ","boundary":[0.6972719700278888,0.3857884092933492,0.7204044588555492,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7261008803467625,0.3857884092933492,0.7528914014986055,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585583078525586,0.3857884092933492,0.7714748697960416,0.39882878934085514],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.3850942612455463,0.8016934914821411,0.3957830973500594],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.714204435334834,0.40509990810570073,0.717211289943214,0.4181402881532067],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7173293504922548,0.40509990810570073,0.74301489869292,0.4181402881532067],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.7475694533113804,0.40509990810570073,0.7714471993548601,0.4181402881532067],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2445704983031483,0.42448199599168646,0.24757735291152838,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.24759395517623725,0.42448199599168646,0.27327950337690254,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.2779355162796948,0.42448199599168646,0.30181326232317457,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŹƹō","boundary":[0.30636228285339867,0.42448199599168646,0.33553615133900067,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƠƫŒƯ","boundary":[0.3400279862907832,0.42448199599168646,0.3791945734350324,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsƺţ","boundary":[0.38367534021034233,0.42448199599168646,0.4166216121770101,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.42117432209939176,0.42448199599168646,0.4450520681428715,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.44960293336917434,0.42448199599168646,0.47710735190349773,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƶǀŞƃ","boundary":[0.48165821712980067,0.42448199599168646,0.5415370518463759,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5460713148079701,0.42448199599168646,0.5546528409663652,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.5591778804475656,0.42448199599168646,0.5899547898256106,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5943580793656126,0.42448199599168646,0.6072746413090957,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.6117941467020594,0.42448199599168646,0.6521099795033766,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.6566479318571283,0.42448199599168646,0.6908873357750075,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷŵ","boundary":[0.6953570343738448,0.42448199599168646,0.7226511575551895,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7272130909579648,0.42448199599168646,0.7540036121098079,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585637008165045,0.42448199599168646,0.7714802627599876,0.4375223760391924],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7898088101878297,0.4237878479438836,0.8016934914821411,0.4344766840483966],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.19991065824401064,0.44386441879453686,0.2259799032290582,0.4569047988420428],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.23105835153388662,0.44386441879453686,0.2604000873626558,0.4569047988420428],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.2655357212459259,0.44386441879453686,0.28376500789624004,0.4569047988420428],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.28892277813245526,0.44386441879453686,0.31481862168609925,0.4569047988420428],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƯř","boundary":[0.31986939954974636,0.44386441879453686,0.34292810053425626,0.4569047988420428],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3472834279762104,0.44386441879453686,0.35029028258459055,0.4569047988420428],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.35040834313363123,0.44386441879453686,0.37609389133429655,0.4569047988420428],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.3812535062665905,0.44386441879453686,0.4051312523100702,0.4569047988420428],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.41028533315412785,0.44386441879453686,0.4377897516884513,0.4569047988420428],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.4429454655421524,0.4432549881235155,0.5059304923243211,0.45394382422802854],"dir":"ltr"},{"str":"Multiphysics","boundary":[0.510361227767121,0.4432549881235155,0.5894581835287792,0.45394382422802854],"dir":"ltr"},{"str":"3.4","boundary":[0.5938930143476361,0.4432549881235155,0.6128117334766976,0.45394382422802854],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.6177432915560634,0.4438626088182897,0.6580554349652229,0.45690298886579567],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6632021370249656,0.4438626088182897,0.670532959241961,0.45690298886579567],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.6757017976546488,0.4438626088182897,0.7051652834246162,0.45690298886579567],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7103783945431942,0.4438626088182897,0.7286076811935084,0.45690298886579567],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩŚŨƯ","boundary":[0.7337672961258024,0.4438626088182897,0.7831442760659925,0.45690298886579567],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀưĪţ","boundary":[0.1999254158126409,0.4631759176068884,0.2368285608682506,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2431706259870302,0.4631759176068884,0.24911054736063998,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"ŮǀŰƈţ","boundary":[0.2554692147441284,0.4631759176068884,0.29634767984946764,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3027487752427676,0.4631759176068884,0.31566533718625067,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3220037129128728,0.4631759176068884,0.33056679211048035,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"šŶƗŚƀƯ","boundary":[0.3370232283861432,0.4631759176068884,0.38545387923792906,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźŤƄǀŝ","boundary":[0.3919638116998759,0.4631759176068884,0.43932638352205927,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"żƿżƗ","boundary":[0.4456924296898628,0.4631759176068884,0.47011989516481323,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.47643797923456893,0.4631759176068884,0.5353852424313701,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5416590537952356,0.4631759176068884,0.5475989751688454,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƟźĭ","boundary":[0.5539594872484127,0.4631759176068884,0.5858321460972413,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.5921410066866033,0.4631759176068884,0.6123773226706092,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƷƹĦě","boundary":[0.6187544370148853,0.4631759176068884,0.6574229562178691,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƳřŵ","boundary":[0.6637152145425222,0.4631759176068884,0.6939792984106717,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7003084506569001,0.4631759176068884,0.7062483720305098,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿƺŬƄƳřŵ","boundary":[0.7126070394139984,0.4631759176068884,0.7716705184637614,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7780310305433288,0.4631759176068884,0.8191419273545918,0.4762162976543944],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃŹ","boundary":[0.19993832868519232,0.48255783447149647,0.22874510265112089,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2352199858875713,0.48255783447149647,0.24589339739928123,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŝ","boundary":[0.2524568260475121,0.48255783447149647,0.26564824770673057,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀƫƹř","boundary":[0.2722135210510402,0.48255783447149647,0.3009538859581334,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"įřźŝ","boundary":[0.30749517825341915,0.48255783447149647,0.33207759819898547,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.33874432982762703,0.48255783447149647,0.35331005006552224,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"įźĮƿŵ","boundary":[0.3599140620274859,0.48255783447149647,0.3976749907597194,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.40426793454521043,0.48255783447149647,0.4336096703739796,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.44025426564967596,0.48255783447149647,0.45451745573065444,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳŚƯ","boundary":[0.46102000940828625,0.48255783447149647,0.4887734619132424,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"źƋŚů","boundary":[0.49529261785558304,0.48255783447149647,0.5262060347434564,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƗƺưŬƯ","boundary":[0.5327915997446325,0.48255783447149647,0.5780493733409499,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5845998891166293,0.48255783447149647,0.5896525116763552,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹƹō","boundary":[0.5876270353818759,0.48255783447149647,0.6158139914653408,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"ƪưƘŝ","boundary":[0.6223036322704213,0.48255783447149647,0.6510919592755623,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƳŚŬƴƿř","boundary":[0.6576849030610533,0.48255783447149647,0.7012344880884381,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7077850038641178,0.48255783447149647,0.7151158260811131,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.721695856994053,0.48255783447149647,0.751270024528746,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7577836463828505,0.48255783447149647,0.7760129330331647,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.7825818957696319,0.48255783447149647,0.8191714424918523,0.49559821451900243],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.19994201807735001,0.5019384472980998,0.2181713047276642,0.5149788273456057],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŞƏŚŴƯ","boundary":[0.224033748865966,0.5019384472980998,0.2734974295218579,0.5149788273456057],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƬĩ","boundary":[0.2792768623366155,0.5019384472980998,0.3037080172037234,0.5149788273456057],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.30940201942139034,0.5019392406472684,0.3179835455797856,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"řŸƫ","boundary":[0.3238164745808272,0.5019392406472684,0.3382788918383118,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.34397162393736763,0.5019392406472684,0.34821811431067495,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝ","boundary":[0.3470006148986928,0.5019392406472684,0.3724611101777493,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"İţŚƷŚŞŤƃř","boundary":[0.3782294748160343,0.5019392406472684,0.43306491045327766,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"ľLJ","boundary":[0.438814828130775,0.5019392406472684,0.44408696952387333,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.447660145828433,0.5019392406472684,0.4483685091226771,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.4519804240448908,0.5019392406472684,0.4566179899868955,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"Ť","boundary":[0.46023543899734537,0.5019392406472684,0.4623088773898725,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"ů","boundary":[0.46589496656698354,0.5019392406472684,0.47163935015624464,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.48377376096233315,0.5019392406472684,0.48971368233594287,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"ƆƿŚƤƳ","boundary":[0.49546728940559787,0.5019392406472684,0.5308024427942609,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"įřŹřŵ","boundary":[0.5365947884815698,0.5019392406472684,0.5668109102516717,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5725811195860354,0.5019392406472684,0.5982666677867007,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"ƲĪưƯ","boundary":[0.6040331877289069,0.5019392406472684,0.6377247169113941,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6434451194516313,0.5019392406472684,0.649385040825241,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀǀƳ","boundary":[0.6551404925909747,0.5019392406472684,0.6880756963811699,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚĩ","boundary":[0.6938495951076913,0.5019392406472684,0.7221214072107791,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿōİƯ","boundary":[0.7278215180941501,0.5019384472980998,0.7627495682268746,0.5149796206947743],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7684699707671118,0.5019384472980998,0.7813865327105949,0.5149788273456057],"dir":"ltr"},{"str":"źƿźŰţ","boundary":[0.7871198481233835,0.5019384472980998,0.8191437720506709,0.5149788273456057],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŞƸŝ","boundary":[0.19990845065689997,0.5212515921912114,0.2296246597896576,0.5342919722387174],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.2351864184671214,0.5212515921912114,0.24112633984073117,0.5342919722387174],"dir":"ltr"},{"str":"ŭLjƇř","boundary":[0.24657372736131178,0.5212515921912114,0.27970446893585565,0.5342919722387174],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2852809851819495,0.5212515921912114,0.29799831994892645,0.5342919722387174],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3036264876852256,0.5212515921912114,0.3121895668828332,0.5342919722387174],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.31773841268774566,0.5212515921912114,0.32802074863075836,0.5342919722387174],"dir":"ltr"},{"str":"slami@um.ac.ir","boundary":[0.33357414065387586,0.52064216152019,0.4300018480561809,0.531330997624703],"dir":"ltr"},{"str":"İĪǀƳƹźŤĪƫř","boundary":[0.43538738281643746,0.52125073945962,0.495727391552703,0.5342911195071259],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƀě","boundary":[0.5012135176909377,0.52125073945962,0.5295314471959947,0.5342911195071259],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƿźƏ","boundary":[0.5349825241087328,0.52125073945962,0.566305463526091,0.5342911195071259],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5719760592722017,0.52125073945962,0.580557585430597,0.5342911195071259],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƄƿŚƷİƿŚưƴƷřŹ","boundary":[0.5860898289708006,0.52125073945962,0.6764245959477166,0.5342911195071259],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6820564530761734,0.52125073945962,0.6893872752931688,0.5342911195071259],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.6949564127549476,0.52125073945962,0.7029697725210845,0.5342911195071259],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃİƯ","boundary":[0.7086680387083767,0.52125073945962,0.7496202916568663,0.5342911195071259],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƋŚƤţ","boundary":[0.7551396223245186,0.52125073945962,0.7842120325257887,0.5342911195071259],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.7898143745169852,0.52125073945962,0.8191837807869359,0.5342911195071259],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŰǀƬƯ","boundary":[0.19990291656866366,0.5406322050178147,0.23359629044722957,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŶƴƸƯ","boundary":[0.2393166929874668,0.5406322050178147,0.28287919088740293,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƳŚų","boundary":[0.2885092033197809,0.5406322050178147,0.31448621350089045,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩźs","boundary":[0.3202601122274117,0.5406322050178147,0.3537026074392661,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"įŹŚĪưƷ","boundary":[0.3593713584892981,0.5406322050178147,0.4049390410268472,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.41057827693961896,0.5406322050178147,0.4165181983132287,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"šŚưůŻ","boundary":[0.4222718053828836,0.5406322050178147,0.4627444373508955,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4683394005577769,0.5406322050178147,0.4769209267161721,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.4825527838446288,0.5406322050178147,0.497118504082524,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.5027134672894055,0.5406322050178147,0.5172791875273006,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƳřŵİƯ","boundary":[0.5229774537145928,0.5406322050178147,0.5683625113403447,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŻLJ","boundary":[0.5739796109001714,0.5406322050178147,0.5960846040119618,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸŤƳř","boundary":[0.6016998588757098,0.5406322050178147,0.6245833137327375,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.630224394341588,0.5406322050178147,0.6431409562850711,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6487691240213703,0.5406322050178147,0.6529160008064245,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿŚưƳ","boundary":[0.6517962702866167,0.5406322050178147,0.685941594704479,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"įŹŚƿ","boundary":[0.6916158798427471,0.5406322050178147,0.7177626020631027,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.7235715500151204,0.5406322050178147,0.7529132858438896,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7586539800409933,0.5406322050178147,0.7768832666913075,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.7825446389570243,0.5406322050178147,0.8191341856792447,0.5536725850653207],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20222169953966546,0.5600141218824227,0.20522855414804556,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƿŚưƳ","boundary":[0.20524331171667565,0.5600141218824227,0.23968009811498214,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"İƳřŵŹŶƣ","boundary":[0.24435455797856204,0.5600141218824227,0.28800560129027875,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.292538019555794,0.5600141218824227,0.2984779409294038,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"źĪƄţ","boundary":[0.3030214273713916,0.5600141218824227,0.33237792076879086,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚưǀưƇ","boundary":[0.33689189207351855,0.5600141218824227,0.38438912670945147,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŵƺưƳ","boundary":[0.3889067874063367,0.5600141218824227,0.4260073149423738,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"įŹŚƿ","boundary":[0.4305378885118103,0.5600141218824227,0.4566846107321658,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4612834380565167,0.5600141218824227,0.46984651725412435,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.4743900036961122,0.5600141218824227,0.4846723396391248,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤĩ","boundary":[0.4892084472967976,0.5600141218824227,0.5185501831255668,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5230789119989245,0.5600141218824227,0.5413081986492386,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƸţ","boundary":[0.5458627532676991,0.5600141218824227,0.5702201202916566,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5747912771748257,0.5600141218824227,0.5877078391183088,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.5922310339034303,0.5600141218824227,0.6067967541413255,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřĦƳ","boundary":[0.6112830550048717,0.5600141218824227,0.6310581969691874,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"įŹƹřŵ","boundary":[0.6355758576660726,0.5600141218824227,0.6690294210543997,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƯř","boundary":[0.6735784415846237,0.5600141218824227,0.694829340411948,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŶƴƸƯ","boundary":[0.6993820503343298,0.5600141218824227,0.7430736769597791,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƣō","boundary":[0.7475655119115616,0.5600141218824227,0.773073969288666,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7776045428581023,0.5600141218824227,0.7835444642317121,0.5730545019299287],"dir":"ltr"},{"str":"İŤŝźţ","boundary":[0.7880879506737,0.5600141218824227,0.8191526326400318,0.5730545019299287],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1999,0.11403,0.81918,0.57305],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"İƯLjsLJř","boundary":[0.262299761432747,0.613192659274792,0.3177291892073514,0.626233039322298],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƤŧ","boundary":[0.32167314942374203,0.613192659274792,0.34247209771176995,0.626233039322298],"dir":"ltr"},{"str":"źƇŚƳ","boundary":[0.34627532676993383,0.6131935713888065,0.37477772588286684,0.6262339514363124],"dir":"ltr"},{"str":"İưǀƃ","boundary":[0.20032112832230112,0.6338586616500891,0.23910401868216805,0.646899041697595],"dir":"ltr"},{"str":"İsŶƴƸƯ","boundary":[0.24296127818285687,0.6338586616500891,0.2983870165653037,0.646899041697595],"dir":"ltr"},{"str":"İƃŻƺƯō","boundary":[0.3024342797621049,0.6338586616500891,0.35425179261449563,0.646899041697595],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶƹźĭ","boundary":[0.3580776922818455,0.6338586616500891,0.3874747689929775,0.646899041697595],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƄƳřŵ","boundary":[0.3913430966701389,0.6338586616500891,0.43812827861967013,0.646899041697595],"dir":"ltr"},{"str":"İsƹŵźƟ","boundary":[0.2635296394610399,0.6545954740016331,0.31708670071570205,0.667635854049139],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƄƳřŵ","boundary":[0.32088677463794923,0.6545954740016331,0.37072308390175085,0.667635854049139],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20032,0.61319,0.43813,0.66764],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/e011916ee2da186c80c228cca30c6f32.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/3f640aae4f9223200f91cc419ed771bf.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.1999,0.11959,0.18071,0.25057]},"elements":[{"words":[{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.47358959712375254,0.18765026861267814,0.5453567420449581,0.21137948476469712],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47359,0.18765,0.54536,0.21138],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"μÁY","boundary":[0.7042270085010585,0.11958635596051075,0.7468509189879372,0.14331557211252974],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.753923574476664,0.11958635596051075,0.8191920667988306,0.14331557211252974],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.70423,0.11959,0.81919,0.14332],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Äfˆm€]","boundary":[0.6574537414737408,0.2662089342710807,0.7134255098955008,0.27924931431858663],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZÅʳ„ËÁ","boundary":[0.7174303450824905,0.2662089342710807,0.7926976344880885,0.27924931431858663],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.796663731057424,0.26620923990498807,0.8029910386075736,0.27924961995249403],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8029135613722657,0.26620923990498807,0.8126904505896979,0.27924961995249403],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8127919088740297,0.26620923990498807,0.8191192164241793,0.27924961995249403],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬưū","boundary":[0.1999000940828602,0.2870235636876485,0.22941523134303293,0.30006394373515444],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.23558389503040905,0.2870235636876485,0.25023447128792725,0.30006394373515444],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.25634779409294056,0.2870235636876485,0.2649293202513358,0.30006394373515444],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝƾƯ","boundary":[0.2710666241053729,0.2870235636876485,0.3140332851718693,0.30006394373515444],"dir":"ltr"},{"str":"řŹřŵ","boundary":[0.3201595208494339,0.2870235636876485,0.33851055744094627,0.30006394373515444],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.344651550687141,0.2870235636876485,0.4007967205403044,0.30006394373515444],"dir":"ltr"},{"str":"ƪůřźƯ","boundary":[0.40695800544336547,0.2870235636876485,0.44310482510668325,0.30006394373515444],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.4491923221665939,0.2870235636876485,0.47303317428849845,0.30006394373515444],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4792313531131347,0.2870235636876485,0.5038137730587011,0.30006394373515444],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƿŶū","boundary":[0.5099750579617621,0.2870235636876485,0.5528734652733444,0.30006394373515444],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾĭĦƿƹ","boundary":[0.5590642653136656,0.2870235636876485,0.6179580323241827,0.30006394373515444],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.6240885722925977,0.28641292217191217,0.6870493177706264,0.2971017582764252],"dir":"ltr"},{"str":"Multiphysics","boundary":[0.692487907935731,0.28641292217191217,0.7716370417660697,0.2971017582764252],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19991370249655596,0.30640598649049877,0.2058536238701657,0.31944636653800473],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.21100217062598708,0.30640598649049877,0.23558459057155343,0.31944636653800473],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.24063905782735803,0.30640598649049877,0.261129941870233,0.31944636653800473],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨŞƃ","boundary":[0.2660442122240517,0.30640598649049877,0.3004385706125467,0.31944636653800473],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.3053583750546018,0.30640598649049877,0.33374640301065167,0.31944636653800473],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.3387270824233058,0.30640598649049877,0.3671077315950406,0.31944636653800473],"dir":"ltr"},{"str":"ĨƿżǀƟ","boundary":[0.372093945095931,0.30640598649049877,0.4091538893182354,0.31944636653800473],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƆŴƄƯ","boundary":[0.4141179664661806,0.30640598649049877,0.49006779342091994,0.31944636653800473],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.4950613857061254,0.30640598649049877,0.5234069856523638,0.31944636653800473],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŶƴƷ","boundary":[0.5285278619670039,0.30640598649049877,0.571103447464803,0.31944636653800473],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀsźţ","boundary":[0.5761062632304023,0.30640598649049877,0.6112292765700077,0.31944636653800473],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6162265582473708,0.30640598649049877,0.6199897382480427,0.31944636653800473],"dir":"ltr"},{"str":"CAD","boundary":[0.6199556466516581,0.3057953449747624,0.6518114310675044,0.3164841810792755],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪƿŚƟ","boundary":[0.6568368468801451,0.30640417651425184,0.7045720473102383,0.3194445565617578],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳřƺųřźƟ","boundary":[0.7095564161150499,0.30640417651425184,0.7574484157118376,0.3194445565617578],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7623774436342865,0.30640417651425184,0.7730508551459965,0.3194445565617578],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺţƾƯ","boundary":[0.7780038641174691,0.30640417651425184,0.8191590336346225,0.3194445565617578],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6893207956721885,0.32572522802850346,0.6923276502805686,0.3387656080760094],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźĩ","boundary":[0.6923442525452774,0.3257174853028503,0.7132815530392125,0.33875786535035624],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚƃř","boundary":[0.7177457175498136,0.3257174853028503,0.7457297570646149,0.33875786535035624],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŻřŵźě","boundary":[0.7503046033399415,0.3257174853028503,0.7930831054064044,0.33875786535035624],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.7975804744464232,0.3257174853028503,0.8192224488424448,0.33875786535035624],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚưƴƷřŹ","boundary":[0.1999081684083197,0.3450994021674583,0.2458872181714325,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢưƀƣ","boundary":[0.2510154732703875,0.3450994021674583,0.29969700278888484,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.3048473942407849,0.3450994021674583,0.3230766808910991,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĪƳō","boundary":[0.3281329928429825,0.3450994021674583,0.35139461039615605,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƯř","boundary":[0.3563549981519439,0.3450994021674583,0.37961292631295995,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.38457884815698407,0.3450994021674583,0.395252259668694,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.40029750344410475,0.3451071448931115,0.40383931991532546,0.35814752494061747],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŵƾƯ","boundary":[0.4033283391015088,0.3450994021674583,0.4500341991196532,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƃ","boundary":[0.4550462383656461,0.3450994021674583,0.48096975236047157,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4859928597829372,0.3450994021674583,0.49455593898054484,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.49960118275595566,0.3450994021674583,0.5306400389771847,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾĭĦƿƹ","boundary":[0.5356889721447531,0.3450994021674583,0.5945808944591916,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5996003124894996,0.3450994021674583,0.6178295991398138,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬĩ","boundary":[0.6228859110916971,0.3450994021674583,0.645512953193777,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏ","boundary":[0.6505047007829037,0.3450994021674583,0.6723661940122979,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6773210476798495,0.3450994021674583,0.6879944591915594,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưƀƣ","boundary":[0.6930433923591277,0.3450994021674583,0.7301328517186922,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7352795537784348,0.3450994021674583,0.7535088404287489,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585651523806323,0.3450994021674583,0.7714817143241153,0.3581397822149643],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5882019354188367,0.36448906175771956,0.5912087900272168,0.3775294418052255],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝ","boundary":[0.5912253922919256,0.3644813190320664,0.6166858875709822,0.37752169907957234],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.6211611202580558,0.3644813190320664,0.6614824871476094,0.37752169907957234],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6660241288935185,0.3644813190320664,0.6746056550519137,0.37752169907957234],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.6791288498370351,0.3644813190320664,0.7010844225664462,0.37752169907957234],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7056408218809852,0.3644813190320664,0.7469361883001244,0.37752169907957234],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7515055004872148,0.3644813190320664,0.7760879204327812,0.37752169907957234],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶǀƠƯ","boundary":[0.7806350962669264,0.3644813190320664,0.819143126911058,0.37752169907957234],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5523166896273647,0.40262350012989906,0.5799742179362253,0.415663880177405],"dir":"ltr"},{"str":"ƮsŹ","boundary":[0.5839716743389,0.40262350012989906,0.6122287288733578,0.415663880177405],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6162261852760325,0.40262350012989906,0.6232729242968987,0.415663880177405],"dir":"ltr"},{"str":"CAD","boundary":[0.6272134672894055,0.4034200480626485,0.6598555156076744,0.4141088841671615],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƪƿŚƟ","boundary":[0.664009912301334,0.4026229941916567,0.7176497933537177,0.415663880177405],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳřƺųřźƟ","boundary":[0.7216638520211013,0.4026229941916567,0.7775950371291286,0.41566337423916266],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7815408420415979,0.4026229941916567,0.7878865965525351,0.41566337423916266],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877906723564395,0.40403792636579566,0.7970325997110311,0.4170783064133016],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7971654178287019,0.4026229941916567,0.8035111723396391,0.41566337423916266],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034152481435435,0.40403792636579566,0.8126571754981351,0.4170783064133016],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8127899936158058,0.4026229941916567,0.8191357481267431,0.41566337423916266],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŢƯźƟ","boundary":[0.1999064849971439,0.4239119247327791,0.2548138637814589,0.4369523047802851],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.26039038002755277,0.4239119247327791,0.26772120224454815,0.4369523047802851],"dir":"ltr"},{"str":"įŵƹŹƹ","boundary":[0.27329033970632705,0.4239119247327791,0.30984299250697217,0.4369523047802851],"dir":"ltr"},{"str":"CAD","boundary":[0.3154295890595074,0.4233012832170428,0.3472853734753536,0.43399011932155585],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.3530212593662846,0.4239120529988124,0.3989966197372399,0.43695243304631837],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.40453808675783737,0.4239120529988124,0.41311961291623256,0.43695243304631837],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.41865001176035743,0.4239120529988124,0.45976090857162044,0.43695243304631837],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4653208225530055,0.4239120529988124,0.4726516447700009,0.43695243304631837],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.4782226269278585,0.4239120529988124,0.4979959241960954,0.43695243304631837],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.503520788951984,0.4239120529988124,0.5293834279762104,0.43695243304631837],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƶsŶƴƷ","boundary":[0.5348695541144449,0.4239120529988124,0.5972331944491113,0.43695243304631837],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵźĩ","boundary":[0.6027174758912671,0.4239120529988124,0.6337452639360237,0.43695243304631837],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřƹ","boundary":[0.6392074090252344,0.4239120529988124,0.6607940425388932,0.43695243304631837],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƬŝŚƣ","boundary":[0.6663225966869393,0.4239120529988124,0.7016780417324686,0.43695243304631837],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.7073486374785793,0.4239120529988124,0.7476681596720541,0.43695243304631837],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7532170054769666,0.4239120529988124,0.7714462921272808,0.43695243304631837],"dir":"ltr"},{"str":"İƳŚŞǀŤƄě","boundary":[0.1999132186418468,0.44322308862826604,0.2508231410234872,0.456263468675772],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.257672497563926,0.44322308862826604,0.2650033197809214,0.456263468675772],"dir":"ltr"},{"str":"İƿŚƷƪƿŚƟ","boundary":[0.27198549443903103,0.44322308862826604,0.3234469809482208,0.456263468675772],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵźĩ","boundary":[0.33024837539061186,0.44322308862826604,0.3612761634353684,0.456263468675772],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřƹ","boundary":[0.3681495010248312,0.44322308862826604,0.38973613453849,0.456263468675772],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĪƯř","boundary":[0.3966758811867881,0.44322308862826604,0.4277221161923323,0.456263468675772],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.4346821544974968,0.44322308862826604,0.482994744800242,0.456263468675772],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48991973387991006,0.4432308313539192,0.49537634488088444,0.4562712114014252],"dir":"ltr"},{"str":"Step","boundary":[0.4929437854910789,0.44261244711252967,0.5199065891603104,0.45330128321704277],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5267128927119384,0.44322308862826604,0.5326528140855482,0.456263468675772],"dir":"ltr"},{"str":"Parasolid","boundary":[0.5396156043143712,0.44261244711252967,0.5960164308994993,0.45330128321704277],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6028182184738415,0.44322308862826604,0.6065813984745135,0.456263468675772],"dir":"ltr"},{"str":"SAT","boundary":[0.6065488390847081,0.44261244711252967,0.6350764059477705,0.45330128321704277],"dir":"ltr"},{"str":"(Acis)","boundary":[0.6413329426336306,0.44261244711252967,0.678966768589765,0.45330128321704277],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6859807466146971,0.44322308862826604,0.6897439266153691,0.456263468675772],"dir":"ltr"},{"str":"IGES","boundary":[0.6897113672255636,0.44261244711252967,0.7233574140653874,0.45330128321704277],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.730127478915359,0.44323116627078385,0.7354826316320016,0.4562715463182898],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsřŹřŵ","boundary":[0.7331546251806055,0.44322342354513067,0.7744831961291623,0.45626380359263663],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7814395450421693,0.44322342354513067,0.7897997076711132,0.45626380359263663],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŷ","boundary":[0.7968593595645307,0.44322342354513067,0.8191691139410637,0.45626380359263663],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22511006350593057,0.46261325415676957,0.22811691811431067,0.47565363420427553],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.22803390679076643,0.4626055114311164,0.2507273579516817,0.47564589147862235],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.2552505527368032,0.4626055114311164,0.28462549309499013,0.47564589147862235],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.28912286213500893,0.4626055114311164,0.32927451698531635,0.47564589147862235],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.33387334430966703,0.4626055114311164,0.3521026309599812,0.47564589147862235],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.35665718557844156,0.4626055114311164,0.3695737475219247,0.47564589147862235],"dir":"ltr"},{"str":"VDA-FS","boundary":[0.3740969725479654,0.46199486991538,0.4284973623198145,0.4726837060198931],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4330668458721145,0.4626055114311164,0.43900676724572424,0.47564589147862235],"dir":"ltr"},{"str":"Autodesk","boundary":[0.4435502839286314,0.46199486991538,0.5015916803870837,0.4726837060198931],"dir":"ltr"},{"str":"Inventor","boundary":[0.5054216928194617,0.46199486991538,0.5567344847283358,0.4726837060198931],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5610866570343739,0.4626055114311164,0.5648498370350459,0.47564589147862235],"dir":"ltr"},{"str":"Pro/ENGINEER","boundary":[0.5648163704176606,0.46199486991538,0.6656637881791606,0.4726837060198931],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6701555424884916,0.4626055114311164,0.6739187224891636,0.47564589147862235],"dir":"ltr"},{"str":"CATIA","boundary":[0.6738852861126978,0.46199486991538,0.720088874701791,0.4726837060198931],"dir":"ltr"},{"str":"V5","boundary":[0.7239188871341689,0.46199486991538,0.7423688720137093,0.4726837060198931],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7469674775713181,0.4626055114311164,0.7507306575719901,0.47564589147862235],"dir":"ltr"},{"str":"CATIA","boundary":[0.7506972211955243,0.46199486991538,0.7967995027048821,0.4726837060198931],"dir":"ltr"},{"str":"V4","boundary":[0.8006295151372601,0.46199486991538,0.8190704277410034,0.4726837060198931],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĪƿżǀƟ","boundary":[0.532667017237324,0.5007445785146971,0.5808541682067135,0.5137849585622031],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƈŴƄƯ","boundary":[0.5847796814623164,0.5007445785146971,0.662540999966399,0.5137849585622031],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6664296193004268,0.5007445785146971,0.673476358321293,0.5137849585622031],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6775180874298579,0.5007445785146971,0.7051110513759619,0.5137849585622031],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾĭĦƿƹ","boundary":[0.7090697691609825,0.5007445785146971,0.7751080440845401,0.5137849585622031],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7789228755754174,0.5007445785146971,0.7878880985181949,0.5137849585622031],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877958637142569,0.502159510688836,0.7970377910688485,0.515199890736342],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7971706091865193,0.5007445785146971,0.8035163636974564,0.5137849585622031],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034204395013609,0.502159510688836,0.8126623668559525,0.515199890736342],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8127951849736232,0.5007445785146971,0.8191409394845605,0.5137849585622031],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀŤųř","boundary":[0.19992073855045184,0.5220331313836104,0.23350527536037086,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.24014249185175224,0.5220331313836104,0.2530590537952353,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.2596999596787742,0.5220331313836104,0.2947030677732603,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřƺƳř","boundary":[0.30133475017640526,0.5220331313836104,0.3250390947884815,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"İsŹźŝ","boundary":[0.3316781559759416,0.5220331313836104,0.36837838446288756,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƸū","boundary":[0.3750266691307415,0.5220331313836104,0.4053497832734115,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƉźƟƂǀě","boundary":[0.41192059070595743,0.5220331313836104,0.4678075031080943,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.4744059809818217,0.5220331313836104,0.5101340546352608,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5167417559893819,0.5220331313836104,0.5274151675010919,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"İƠƬŤŴƯ","boundary":[0.5340800544336547,0.5220331313836104,0.5777550787943951,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"İĪƿżǀƟ","boundary":[0.5843812271093041,0.5220331313836104,0.6252670709989583,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƩŶƯ","boundary":[0.6319614730687811,0.5220331313836104,0.6801283323813043,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.6866954504216927,0.5220331313836104,0.7270057491347737,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7336669466751788,0.5220331313836104,0.751896233325493,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585666543462921,0.5220331313836104,0.7714832162897752,0.5350735114311164],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝ","boundary":[0.19990924700110885,0.5414178629750594,0.22557634824098655,0.5544582430225654],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃřŶƳ","boundary":[0.2301530392123921,0.5414178629750594,0.2673568697288398,0.5544582430225654],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.2718855986021976,0.5414178629750594,0.30126053896038446,0.5544582430225654],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.3058575215886563,0.5414137442102137,0.3462069822922618,0.5544582430225654],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƉźƟƂǀě","boundary":[0.3508500823225027,0.5414137442102137,0.43014987735627164,0.5544541242577197],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.43470258727865324,0.5414137442102137,0.44761914922213636,0.5544541242577197],"dir":"ltr"},{"str":"İsŹźŝ","boundary":[0.4522438022915897,0.5414137442102137,0.48894403077853577,0.5544541242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.4935760626323041,0.5414137442102137,0.5194387016565304,0.5544541242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.5241186956083465,0.5414137442102137,0.5647389032626592,0.5544541242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5693801585968213,0.5414137442102137,0.5939625785423878,0.5544541242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.5986130573569437,0.5414137442102137,0.613178777594839,0.5544541242577197],"dir":"ltr"},{"str":"įŵŹřƺƯ","boundary":[0.6177683814387958,0.5414137442102137,0.6582336346224925,0.5544541242577197],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6628287725546856,0.5414137442102137,0.6757453344981688,0.5544541242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.6803699875676221,0.5414137442102137,0.7323203185376836,0.5544541242577197],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7370187594502874,0.5414214869358669,0.7401565874802595,0.5544618669833729],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.7400477504116126,0.5414137442102137,0.7625438190921006,0.5544541242577197],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.7672662410537282,0.5414137442102137,0.7875025570377341,0.5544541242577197],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚĩ","boundary":[0.7921659487248414,0.5414137442102137,0.8192460871610499,0.5544541242577197],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4996041060448238,0.5607371045130641,0.5026109606532039,0.5737774845605701],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5026275629179128,0.560729361787411,0.528313111118578,0.5737697418349169],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.5328676657370384,0.560729361787411,0.5567454117805182,0.5737697418349169],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷřźƟ","boundary":[0.5612944323107422,0.560729361787411,0.5921930916299855,0.5737697418349169],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚĩ","boundary":[0.5967771613857061,0.560729361787411,0.6238572998219146,0.5737697418349169],"dir":"ltr"},{"str":"įřźŝ","boundary":[0.6283306878129095,0.560729361787411,0.6529131077584758,0.5737697418349169],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.6574602835926211,0.560729361787411,0.6884991398138501,0.5737697418349169],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6930463156479956,0.560729361787411,0.7176287355935619,0.5737697418349169],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵƺưƳ","boundary":[0.7220744531433754,0.560729361787411,0.7574557239340074,0.5737697418349169],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřƹ","boundary":[0.7619936762877592,0.560729361787411,0.783580309801418,0.5737697418349169],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĪƯř","boundary":[0.7881016598904607,0.560729361787411,0.8191478948960048,0.5737697418349169],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĩ","boundary":[0.1999129363932661,0.5801112786520191,0.21447865663116134,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.22007361983804283,0.5801112786520191,0.24465603978360917,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.25021226437283667,0.5801112786520191,0.27398486273982703,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯżưƷ","boundary":[0.27954477672121203,0.5801112786520191,0.32259998319948896,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"İsŹźŝ","boundary":[0.3280326131514395,0.5801112786520191,0.3647328416383855,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĪƯř","boundary":[0.3702706192668254,0.5801112786520191,0.4013168542723696,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4068620106851245,0.5801112786520191,0.4175354221968345,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺţİƯ","boundary":[0.4230898020899832,0.5801112786520191,0.4642468163032153,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƴǀƯŻ","boundary":[0.46976430227478877,0.5801112786520191,0.5006352911528507,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5061527771244242,0.5801112786520191,0.5243820637747384,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5299419777561234,0.5801112786520191,0.5428585396996065,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.5483889385437314,0.5801112786520191,0.5887822485803567,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5943569201303718,0.5801112786520191,0.6125862067806859,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀūźŝ","boundary":[0.618146120762071,0.5801112786520191,0.6614153119854841,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷİĭĦƿƹ","boundary":[0.6669346426531364,0.5801112786520191,0.7259243338597492,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.7314491986156377,0.5801112786520191,0.7573819360908569,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7628994220624306,0.5801112786520191,0.7714809482208257,0.593151658699525],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.49819291354457135,0.5994996342042754,0.5011997681529514,0.6125400142517813],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.5012145257215814,0.5994918914786223,0.5239079768824967,0.6125322715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.5283297133832864,0.5994918914786223,0.5577046537414733,0.6125322715261282],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5622001780854133,0.5994918914786223,0.5916083229730179,0.6125322715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝŹŚĩ","boundary":[0.5961702563757932,0.5994918914786223,0.6305037397936891,0.6125322715261282],"dir":"ltr"},{"str":"źě","boundary":[0.6348793588925097,0.5994918914786223,0.6460065656395948,0.6125322715261282],"dir":"ltr"},{"str":"İsŶƴƸƯ","boundary":[0.6505057793756923,0.5994918914786223,0.6990065286784711,0.6125322715261282],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.7035260340714351,0.5994918914786223,0.7677325257887835,0.6125322715261282],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7722723228386138,0.5994918914786223,0.7851888847820969,0.6125322715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.7897120795672183,0.5994918914786223,0.8191165350626655,0.6125322715261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨŞƃ","boundary":[0.7006021907865991,0.6376335666382126,0.7369316353617142,0.6506739466857185],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7407206411074889,0.6376335666382126,0.7735839017506125,0.6506739466857185],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7775149490944517,0.6376335666382126,0.787900588017875,0.6506739466857185],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877972850374644,0.6390484988123516,0.797039212392056,0.6520888788598576],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7971720305097267,0.6376335666382126,0.803517785020664,0.6506739466857185],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034218608245683,0.6390484988123516,0.81266378817916,0.6520888788598576],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8127966062968307,0.6376335666382126,0.8191423608077679,0.6506739466857185],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƯō","boundary":[0.19990763415207827,0.6589238012173397,0.224895887234972,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷřźƟ","boundary":[0.2300481233829509,0.6589238012173397,0.26094678270219424,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.2661359127717483,0.6589238012173397,0.3063484425926549,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.3113936863680657,0.6589238012173397,0.3296229730183799,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.33478074325459506,0.6589238012173397,0.3476973051980781,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŴţ","boundary":[0.35282556029703316,0.6589238012173397,0.38039823258627076,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ŭƺƐs","boundary":[0.385485904371493,0.6589238012173397,0.42098708040724453,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.42621310439837384,0.6589238012173397,0.4321530257719836,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƮų","boundary":[0.4373015725278049,0.6589238012173397,0.4674808003763314,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4726791539262793,0.6589238012173397,0.49726157387184566,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřŹŚĩ","boundary":[0.5024156547159033,0.6589238012173397,0.5378448876045832,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5429380934780418,0.6589238012173397,0.5488780148516514,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀĤǀě","boundary":[0.554026561607473,0.6589238012173397,0.5942520043009307,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶsŶƴƷ","boundary":[0.5993876381842009,0.6589238012173397,0.6616147710090385,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨŞƃ","boundary":[0.6667282685393636,0.6589238012173397,0.6972653674271698,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7024120694869124,0.6589238012173397,0.730709707335103,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƬŝŚƣ","boundary":[0.7358785457477908,0.6589238012173397,0.7714332179698262,0.6719641812648457],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7904151406202748,0.6782430427553444,0.793421995228655,0.6912834228028504],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.793436752797285,0.6782353000296911,0.8191223009979502,0.6912756800771971],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.19990025536776299,0.6976159128562945,0.23103503578508766,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾĭĦƿƹ","boundary":[0.23779953630590348,0.6976159128562945,0.2966896139242631,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.30342459930781873,0.6976159128562945,0.312006125466214,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺţƾƯ","boundary":[0.3187466449380059,0.6976159128562945,0.367260307113336,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.3739916031047343,0.6976159128562945,0.39594164174590896,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"ŻźƯ","boundary":[0.4027208998353549,0.6976159128562945,0.4252298813883941,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.43195379859547717,0.6976159128562945,0.4426272101071871,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵƺưƗ","boundary":[0.44938986593192415,0.6976159128562945,0.49003958872349695,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƁŹŚƃ","boundary":[0.4967671953227376,0.6976159128562945,0.5558288296764221,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5625970195893956,0.6976159128562945,0.5869802123584558,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"LJŚŝ","boundary":[0.5938461711636033,0.6976159128562945,0.6100112429017842,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƣŵ","boundary":[0.616829239608884,0.6976159128562945,0.6422362387016565,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6489822922616847,0.6976159128562945,0.6596557037733947,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚǀŤsŵ","boundary":[0.6664202042942104,0.6976159128562945,0.7131131514398037,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƔƴƯ","boundary":[0.7198462921272806,0.6976159128562945,0.7540746278686872,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7607727193306675,0.6976159128562945,0.7714461308423775,0.7106562929038005],"dir":"ltr"},{"str":"LJŚŝ","boundary":[0.19991923658479255,0.7169998107185273,0.2162392627935893,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƣŵ","boundary":[0.2213896542454894,0.7169998107185273,0.2466416988676459,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"ƒƠů","boundary":[0.25183451832935755,0.7169998107185273,0.2801579819226508,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.2852991498941571,0.7169998107185273,0.2926299721111525,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.2977988105238403,0.7169998107185273,0.31828969456671513,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.3234050367931188,0.7169998107185273,0.34804464231712673,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŻLJ","boundary":[0.3532429958670747,0.7169998107185273,0.37534798897886523,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƱŚưƫř","boundary":[0.3804577971170327,0.7169998107185273,0.4322310372635332,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřŶƘţ","boundary":[0.4374090991566145,0.7169998107185273,0.4663062632304024,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.4714806357313265,0.7169998107185273,0.4796969120661271,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŻŚsƾƯ","boundary":[0.48488973152783876,0.7169998107185273,0.5289613655455128,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŵŚƣ","boundary":[0.5339770941836633,0.7169998107185273,0.5558994623836566,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5610941265414471,0.7169998107185273,0.5696572057390547,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.574805752494876,0.7169998107185273,0.5967613252242869,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"źƯř","boundary":[0.6019154060683446,0.7169998107185273,0.6175270689828972,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6226774604347972,0.7169998107185273,0.6409067470851114,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6460589832330903,0.7170075534441805,0.6497004132925641,0.7300479334916865],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƴĩ","boundary":[0.6490879741944156,0.7169998107185273,0.6762566580424045,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6812447162393738,0.7169998107185273,0.7223556130506369,0.7300401907660332],"dir":"ltr"},{"str":"boundary","boundary":[0.7274117133160848,0.7163891692027909,0.7844264305634892,0.727078005307304],"dir":"ltr"},{"str":"layer","boundary":[0.78898217736229,0.7163891692027909,0.8192896744061019,0.727078005307304],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4138246597896578,0.736388166270784,0.4168315143980379,0.7494285463182899],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƷŵ","boundary":[0.41684811666274674,0.7363804235451307,0.445688095158093,0.7494208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƷŚĩ","boundary":[0.4502112899432144,0.7363804235451307,0.4861607271261048,0.7494208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4906341151170997,0.7363804235451307,0.4991971943147074,0.7494208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"šŹřźů","boundary":[0.5037388360606163,0.7363804235451307,0.5411308255770977,0.7494208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5456724673230067,0.7363804235451307,0.5516123886966164,0.7494208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƭźū","boundary":[0.5561558751386043,0.7363804235451307,0.5798343940055779,0.7494208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.5843815698397232,0.7363804235451307,0.6162689862571823,0.7494208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţLJŚǀs","boundary":[0.6207718893854375,0.7363804235451307,0.6683927186586474,0.7494208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱŚƿźū","boundary":[0.6728863983065086,0.7363804235451307,0.731239669365949,0.7494208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7358901481805049,0.7363804235451307,0.743232038573973,0.7494208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩ","boundary":[0.7477847484963546,0.7363804235451307,0.7648684788817584,0.7494208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚĮƴƷ","boundary":[0.7693566244413833,0.7363804235451307,0.8017310406236353,0.7494208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.8062505460165992,0.7363804235451307,0.8191671079600823,0.7494208035926366],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1999,0.26621,0.81929,0.74943],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/23f0c5c9faba18c8305e1c7db523c7f5.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/242f2508408bbac77312392f86da970c.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.07269,0.1808,0.2437]},"elements":[{"words":[{"str":"COMSOL","boundary":[0.19990927724202814,0.07349095067547508,0.26710157588790695,0.08417978677998814],"dir":"ltr"},{"str":"MULTIPHYSICS","boundary":[0.2708317932865159,0.07349095067547508,0.38757081415275024,0.08417978677998814],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.39163771378649903,0.07269440274272566,0.44056827727562914,0.0857347827902316],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƧ","boundary":[0.44435543832532504,0.07269440274272566,0.4752061355465206,0.0857347827902316],"dir":"ltr"},{"str":"ƖūźƯ","boundary":[0.4790338799099492,0.07269440274272566,0.5149353549947918,0.0857347827902316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.07269,0.51494,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"æé","boundary":[0.8035156580760054,0.07269367590187051,0.8191513020395819,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80352,0.07269,0.81915,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.7208596350929067,0.11416744312277316,0.7485171634017673,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.7524113168240314,0.11416744312277316,0.7747911696515574,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.778618914014986,0.11416744312277316,0.7879161822519405,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877925876146634,0.11417401425178149,0.797034514969255,0.12721439429928744],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7971673330869258,0.11416744312277316,0.803513087597863,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034171634017674,0.11417401425178149,0.812659090756359,0.12721439429928744],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8127919088740297,0.11416744312277316,0.819137663384967,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"ƪưƗ","boundary":[0.1999017371728099,0.13545586772565324,0.2256518497362318,0.14849624777315917],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻřƺƯ","boundary":[0.23235916467860607,0.13545586772565324,0.265720493262995,0.14849624777315917],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏ","boundary":[0.272475770303417,0.13545586772565324,0.2941214340915962,0.14849624777315917],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.30100215046537393,0.13545586772565324,0.3116755619770839,0.14849624777315917],"dir":"ltr"},{"str":"ŜĩźƯ","boundary":[0.31844744128221486,0.13545586772565324,0.35187702362151796,0.14849624777315917],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƴƿōźƟ","boundary":[0.3585732703874197,0.13545586772565324,0.41676051879977144,0.14849624777315917],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.42359142837942265,0.13545586772565324,0.448173848324989,0.14849624777315917],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřźĪţ","boundary":[0.45494019354188353,0.13545586772565324,0.49415474278418053,0.14849624777315917],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5009044857363663,0.13545586772565324,0.506844407109976,0.14849624777315917],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƤŤƀƯ","boundary":[0.5136052182386344,0.13545586772565324,0.5569223715600953,0.14849624777315917],"dir":"ltr"},{"str":"(Solver)","boundary":[0.5637075367091159,0.1348452262099169,0.613305668492322,0.14553406231442995],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƴĩ","boundary":[0.620056217869023,0.13545599599168642,0.6527626793454518,0.14849637603919238],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.659469994287826,0.13545599599168642,0.6799608783307011,0.14849637603919238],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.6865870266456099,0.13545599599168642,0.7266759618292394,0.14849637603919238],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7335603675951747,0.13545599599168642,0.7517896542454889,0.14849637603919238],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.758559688854541,0.13545599599168642,0.7714762507980241,0.14849637603919238],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏ","boundary":[0.19992018413359774,0.15476736653800474,0.22156584792177692,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.22633069789321603,0.15476736653800474,0.23700410940492597,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.2417560465038138,0.15476736653800474,0.26633846644938014,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.2709871005678574,0.15476736653800474,0.28097059574611083,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"ƮĩŚů","boundary":[0.2856044722959579,0.15476736653800474,0.31540738214441727,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.3200763079197609,0.15476736653800474,0.3652861194180304,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯżưƷ","boundary":[0.3699716474580828,0.15476736653800474,0.41282024797553857,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.41745227982930694,0.15476736653800474,0.4379431638721818,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.44254752528476876,0.15476736653800474,0.47729053123214954,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48195576761533554,0.1533667482185273,0.4850935956453077,0.1664071282660332],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵİƯ","boundary":[0.48498291388058196,0.15476736653800474,0.5255348677799805,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŞƸŝ","boundary":[0.530242532172978,0.15476736653800474,0.5600804912469338,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶūƺţ","boundary":[0.5647180571889385,0.15476736653800474,0.6070150935788446,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.6117854776385202,0.15476736653800474,0.6348552467995027,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏ","boundary":[0.639509415006216,0.15476736653800474,0.661365374147374,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6660213870501662,0.15476736653800474,0.6766947985618762,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6813434326803535,0.15476736653800474,0.6899065118779611,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.6945514566042807,0.15476736653800474,0.7219359698934846,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"źƯř","boundary":[0.7267008198649239,0.15476736653800474,0.7423124827794764,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7469555828097172,0.15476736653800474,0.7651848694600314,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7698408823628237,0.15476736653800474,0.7757808037364333,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴĩƾƯ","boundary":[0.7804257484627531,0.15476736653800474,0.8191569873324147,0.16780774658551065],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6730902624239778,0.17274866508313536,0.6760971170323579,0.1857890451306413],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.6761137192970668,0.1741492834026128,0.7169663586573033,0.18718966345011873],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.7214766405698734,0.1741492834026128,0.7489810591041968,0.18718966345011873],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻřƺƯ","boundary":[0.7535319243304996,0.1741492834026128,0.7869024763952824,0.18718966345011873],"dir":"ltr"},{"str":"ľLj","boundary":[0.791433049964719,0.1741492834026128,0.7983469708679144,0.18718966345011873],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.8019957797117033,0.1741492834026128,0.8043459225160445,0.18718966345011873],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.807935701085313,0.1741492834026128,0.8086440643795572,0.18718966345011873],"dir":"ltr"},{"str":"ĩ","boundary":[0.8122559793017708,0.1741492834026128,0.81554691710628,0.18718966345011873],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřżǀƯ","boundary":[0.1999097510164308,0.19353187722684084,0.231426383522059,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƷŚĩ","boundary":[0.23710620274856342,0.19353187722684084,0.2730556399314538,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.2787391485501158,0.19353187722684084,0.3033215684956821,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.30908070965357326,0.19353187722684084,0.3176437888511809,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.32339739592083583,0.19353187722684084,0.34388827996371074,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.34960683780786916,0.19353187722684084,0.38434984375524994,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴĩ","boundary":[0.3901311212660863,0.19353187722684084,0.4252412217331405,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŻŚūř","boundary":[0.4309560901851414,0.19353187722684084,0.45897702362151793,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.46472325190685787,0.19353187722684084,0.4867747488323644,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4925468028628069,0.19353187722684084,0.5032202143745168,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚsō","boundary":[0.5089756661402506,0.19353187722684084,0.5372917509492288,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.5430472027149624,0.19353187722684084,0.5724516582104094,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƐsřƹ","boundary":[0.5781296327408353,0.19353187722684084,0.613612361815799,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.619358590101139,0.19353187722684084,0.6390636336144618,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.644861513390007,0.19353187722684084,0.6521923356070023,0.20657225727434678],"dir":"ltr"},{"str":"ÎƾĪǀĪƠţ","boundary":[0.6578575988710056,0.1908323894002375,0.7068906286751119,0.2065702762767221],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƴĩ","boundary":[0.7126073418231915,0.19352989622921615,0.7453138032996204,0.2065702762767221],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.7510139141829912,0.19352989622921615,0.7715047982258662,0.2065702762767221],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƴĩ","boundary":[0.19992266388898208,0.21284337603919234,0.23283388663015342,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.23973858405295506,0.21284337603919234,0.26022946809583,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.2671563018715768,0.21284337603919234,0.27573782802997204,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺţƾƯ","boundary":[0.28268126407042765,0.21284337603919234,0.3311912368536002,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.3382195289136788,0.21284337603919234,0.3601751016430898,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.3671517422129631,0.21284337603919234,0.4155750142804339,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4224889351836294,0.2114427577197149,0.42794554618460384,0.22448313776722084],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.4256175397332077,0.21284337603919234,0.4661658042404488,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.47309263801619555,0.21284337603919234,0.48165571721380324,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.4886176002150464,0.21284337603919234,0.5124953462585261,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƠū","boundary":[0.5194627633480056,0.21284337603919234,0.5488524612748226,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.5557534693054668,0.21284337603919234,0.5907565773999528,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5976889452639358,0.21284337603919234,0.6106055072074189,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŶƿŚě","boundary":[0.6175470985517958,0.21284337603919234,0.6591007224219615,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƿřżƟř","boundary":[0.6662341621585294,0.21284337603919234,0.704958022243876,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7118996135882529,0.21284337603919234,0.7178395349618626,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚǀƳ","boundary":[0.7247018043748529,0.21284337603919234,0.7435140149860555,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.7505072578206377,0.21284337603919234,0.7763698968448639,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƔƟŚů","boundary":[0.7832672154833505,0.21284337603919234,0.8191188837740665,0.22588375608669828],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2636174490104499,0.23082484560570077,0.26662430361883,0.24386522565320667],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƿŚưƳ","boundary":[0.26664090588353884,0.2322254639251782,0.30078623030140117,0.2452658439726841],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.3053581129666337,0.23222529290380042,0.3464690097778968,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"LJŚŝ","boundary":[0.3510217197002784,0.23222529290380042,0.3671867914384592,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūŹŵ","boundary":[0.37178746345888863,0.23222529290380042,0.40174532777796396,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƐųźǀƛ","boundary":[0.4062611437787704,0.23222529290380042,0.4558982258660659,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.4603919055139271,0.23222529290380042,0.49539501360841315,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.499907140217062,0.23222529290380042,0.5203980242599369,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚĮƴƷ","boundary":[0.5250097644568389,0.23222529290380042,0.5574930177077377,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5620051443163865,0.23222529290380042,0.5749217062598696,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"ŜsŚƴƯ","boundary":[0.5794449010449916,0.23222529290380042,0.6183310943852691,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƫƹř","boundary":[0.6228911830919658,0.23222529290380042,0.6477853566748427,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŶů","boundary":[0.6523233090285943,0.23222529290380042,0.6864907697994016,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.6910342562413894,0.23222529290380042,0.7107392997547122,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵřŵ","boundary":[0.7153252142065115,0.23222529290380042,0.7422540875642616,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7467754376533042,0.23222529290380042,0.7713578575988707,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĪǀĪƠţ","boundary":[0.7759068781290946,0.23222529290380042,0.8191908269211379,0.24526567295130633],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱŚƿźū","boundary":[0.19991681731124641,0.2516078867280285,0.2582682436746079,0.2646482667755344],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.2635164040186822,0.2516078867280285,0.29426010886730963,0.2646482667755344],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.29950642451530535,0.2516078867280285,0.33450953260979144,0.2646482667755344],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.3397281778166057,0.2516078867280285,0.36431059776217206,0.2646482667755344],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.36956613689056156,0.2516078867280285,0.3781292160881692,0.2646482667755344],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřźĪţ","boundary":[0.38347699002049673,0.2516078867280285,0.4227911528510468,0.2646482667755344],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƴĩ","boundary":[0.4280319344108063,0.2516078867280285,0.46073839588723514,0.2646482667755344],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.4659349047411043,0.2516078867280285,0.4864257887839792,0.2646482667755344],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřŹŚĩ","boundary":[0.491640744598636,0.2516078867280285,0.5270699774873158,0.2646482667755344],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺţƾƯ","boundary":[0.5322646416451062,0.2516078867280285,0.5807690803400424,0.2646482667755344],"dir":"ltr"},{"str":"ÏšŚƘŝźƯ","boundary":[0.5858842108800107,0.24890839890142513,0.6307691542622895,0.2646464567992875],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƣřŶů","boundary":[0.6359877994691039,0.25160607675178154,0.6726880279560499,0.2646464567992875],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚţ","boundary":[0.6778218171432412,0.25160607675178154,0.6986521252646081,0.2646464567992875],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7039298007459428,0.25160607675178154,0.7125113269043379,0.2646464567992875],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7177410402876249,0.25160607675178154,0.758851937098888,0.2646464567992875],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7641093209233563,0.25160607675178154,0.7714401431403516,0.2646464567992875],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3998080844057658,0.2695187672209025,0.40281493901414595,0.2825591472684085],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƷŵ","boundary":[0.402829696582776,0.27091938554038,0.43156637209771165,0.2839597655878859],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƿřżƟř","boundary":[0.4360969456671482,0.27091938554038,0.47482080575249475,0.2839597655878859],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƮƄģ","boundary":[0.47934215584153744,0.27091938554038,0.5398592554013641,0.2839597655878859],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.5444580827257147,0.27091938554038,0.5770059003393702,0.2839597655878859],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŸěƮĩřźţ","boundary":[0.5815530761735155,0.27091938554038,0.63524111084977,0.2839597655878859],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈĩ","boundary":[0.639821491213333,0.27091938554038,0.6559588925103325,0.2839597655878859],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6604857766876113,0.27091938554038,0.6664256980612211,0.2839597655878859],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯŶưƷ","boundary":[0.670969184503209,0.27091938554038,0.7055480124995801,0.2839597655878859],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƛ","boundary":[0.7100804307650953,0.27091938554038,0.7292117737979235,0.2839597655878859],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŸě","boundary":[0.7336685595242095,0.27091938554038,0.761403565068378,0.2839597655878859],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈĩřźţ","boundary":[0.7659249151574207,0.27091938554038,0.7956152985450757,0.2839597655878859],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƛ","boundary":[0.8001956789086387,0.27091938554038,0.819172067470851,0.2839597655878859],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŻřŵźě","boundary":[0.6973778535667483,0.30913017471422205,0.7463508450656898,0.322170554761728],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.7503999529585699,0.30913017471422205,0.7741006081784886,0.322170554761728],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7780205873458552,0.30913017471422205,0.7879450522495882,0.322170554761728],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7877993212593661,0.3091367458432303,0.7970412486139578,0.32217712589073627],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7971740667316285,0.30913017471422205,0.8035198212425657,0.322170554761728],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034238970464701,0.3091367458432303,0.8126658244010617,0.32217712589073627],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8127986425187325,0.30913017471422205,0.8191443970296697,0.322170554761728],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24537085447397597,0.3289483610451307,0.24837770908235604,0.34198874109263666],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.24839246665098613,0.3303489793646081,0.27407801485165145,0.34338935941211407],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƯō","boundary":[0.27863256947011183,0.3303489793646081,0.3036208225530056,0.34338935941211407],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷřźƟ","boundary":[0.3081716877793085,0.3303489793646081,0.33907034709855177,0.34338935941211407],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.3436544470951917,0.3297383378488718,0.406647418977142,0.34042717395338484],"dir":"ltr"},{"str":"Multiphysics","boundary":[0.4104738265976931,0.3297383378488718,0.48958653943079866,0.34042717395338484],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.4938562245892274,0.330347005492874,0.5341720573905445,0.34338738554037995],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5387136991364536,0.330347005492874,0.5516302610799367,0.34338738554037995],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.5561534558650582,0.330347005492874,0.5836431168307515,0.34338738554037995],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5882068949296058,0.330347005492874,0.6011234568730888,0.34338738554037995],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.6056466516582103,0.330347005492874,0.6450512045966196,0.34338738554037995],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŹřŵƺưƳ","boundary":[0.6495965357346862,0.330347005492874,0.7068097846174523,0.34338738554037995],"dir":"ltr"},{"str":"ƮsŹ","boundary":[0.7113883202849365,0.330347005492874,0.7358231645442019,0.34338738554037995],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚĪƯř","boundary":[0.7404201471724738,0.330347005492874,0.771466382178018,0.34338738554037995],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.19991016430899552,0.34972959219121147,0.23095455461846093,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"įźĮƿŵ","boundary":[0.23680224118813265,0.34972959219121147,0.2745631699203661,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƳŚĪƯř","boundary":[0.2805528980881024,0.34972959219121147,0.3213612647424487,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŻřŵźě","boundary":[0.3273233224690034,0.34972959219121147,0.37010182453546625,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.37601038607573706,0.34972959219121147,0.39785158764826484,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƺƴƯ","boundary":[0.40363102046302246,0.34972959219121147,0.434057437586103,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.44012095359698983,0.34972959219121147,0.4530375155404729,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶƄƤƳ","boundary":[0.45897190282584643,0.34972959219121147,0.5018094351668292,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5077604247169116,0.34972959219121147,0.5137003460905213,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŵƺưƳ","boundary":[0.5196550250327613,0.34972959219121147,0.5535236450388096,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřƺƳř","boundary":[0.5594727898928131,0.34972959219121147,0.583302573838245,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5892092906824371,0.34972959219121147,0.6137917106280035,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƺƯ","boundary":[0.6197519236584793,0.34972959219121147,0.656092436410067,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾĭĦƿƹ","boundary":[0.6619880850777864,0.34972959219121147,0.7210773898726521,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.7269029400893787,0.34972959219121147,0.7368864352676322,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƹLjƗ","boundary":[0.7428300460333994,0.34972959219121147,0.7715076912738147,0.36276997223871743],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2916413662175333,0.3677108907363421,0.2946482208259134,0.3807512707838481],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.2946629783945435,0.3691115090558196,0.3203485265952088,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.32480531232149484,0.3691115090558196,0.34868305836497454,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƟŚƋř","boundary":[0.3532320788951987,0.3691115090558196,0.38294090924364127,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"żǀƳ","boundary":[0.38750284264641677,0.3691115090558196,0.4031218843452844,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.407659836699036,0.3677108907363421,0.41672098383790895,0.3807512707838481],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.41673574140653924,0.3691115090558196,0.422675662780149,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"ƭźū","boundary":[0.42732245220254744,0.3691115090558196,0.451000971069521,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"żĩźƯ","boundary":[0.4555481469036663,0.3691115090558196,0.48231468700648544,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŬů","boundary":[0.4867972984778742,0.3691115090558196,0.5191975404052288,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5237945230335006,0.3691115090558196,0.5297344444071104,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƐs","boundary":[0.5342779308490982,0.3691115090558196,0.5637026780014117,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳŚƯ","boundary":[0.5682461644433995,0.3691115090558196,0.5959996169483556,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŶƴƷ","boundary":[0.6005025200766106,0.3691115090558196,0.6431814085548204,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀƇƺƈų","boundary":[0.6476787775948392,0.3691115090558196,0.7077347031349756,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7122929471455938,0.3691115090558196,0.7229663586573036,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺŝźƯ","boundary":[0.7275135344914491,0.3691115090558196,0.7624520782231785,0.38215188910332554],"dir":"ltr"},{"str":"šŚŞsŚŰƯ","boundary":[0.7669273109102522,0.3691115090558196,0.81910638419408,0.38215188910332554],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1999,0.11417,0.81919,0.38215],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ä»|¬»","boundary":[0.740013195121132,0.4118587917532662,0.7892481334632575,0.42489917180077214],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7931367527972853,0.41185909738717347,0.802987429857868,0.42489947743467943],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8029154867107963,0.41185909738717347,0.8126923759282284,0.42489947743467943],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8127938342125604,0.41185909738717347,0.8191211417627099,0.42489947743467943],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀưƷř","boundary":[0.19990361210980798,0.43267677033847984,0.23771988172440423,0.4457171503859858],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.24244230368603187,0.43267677033847984,0.2510238298444271,0.4457171503859858],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺƬƗ","boundary":[0.2557480965021335,0.43267677033847984,0.2806385806928529,0.4457171503859858],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.2854845972917575,0.43267677033847984,0.30371388394207166,0.4457171503859858],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.30846766573703827,0.43267677033847984,0.32138422768052133,0.4457171503859858],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.3261084943382277,0.43267677033847984,0.38229978159336026,0.4457171503859858],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŶƴƸƯ","boundary":[0.38709968079029583,0.43267677033847984,0.4392972010349113,0.4457171503859858],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺƬƗ","boundary":[0.4441542858102885,0.43267677033847984,0.46903923591277163,0.4457171503859858],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.47379034642653156,0.43267292948337305,0.4869098249386784,0.445713309530879],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.4915307886159741,0.43267292948337305,0.5225696448372033,0.445713309530879],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5273160478478547,0.43267292948337305,0.5332559692214645,0.445713309530879],"dir":"ltr"},{"str":"ƺƳ","boundary":[0.5380005275360373,0.43267292948337305,0.5480024696750783,0.445713309530879],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƴƿōźƟ","boundary":[0.5527175128523909,0.43267292948337305,0.6109047612647426,0.445713309530879],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƟźƄǀě","boundary":[0.6157194180303083,0.43267292948337305,0.661475259567891,0.445713309530879],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6662216625785425,0.43267292948337305,0.6721615839521522,0.445713309530879],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.6769088135479318,0.43267677033847984,0.7112293840932763,0.4457171503859858],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7160200598098181,0.43267677033847984,0.7266934713215281,0.4457171503859858],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūƺţ","boundary":[0.7314427371392093,0.43267292948337305,0.7593714357716477,0.445713309530879],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7641030812136692,0.43267292948337305,0.7714339034306645,0.445713309530879],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźţƺǀĜƯŚƧ","boundary":[0.19990914619804456,0.4520573831650831,0.2583103793555326,0.46509776321258905],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩŶƯ","boundary":[0.2649273041900475,0.4520573831650831,0.31309785289472813,0.46509776321258905],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.31966312623903786,0.4520573831650831,0.33278260475118465,0.46509776321258905],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƺŘţ","boundary":[0.33921874936998103,0.4520573831650831,0.3734470851113876,0.46509776321258905],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪǀƬŰţ","boundary":[0.380145176573368,0.4520573831650831,0.4386939854171566,0.46509776321258905],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.44525556936930877,0.4520573831650831,0.4511954907429185,0.46509776321258905],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿżŬţ","boundary":[0.457755229998992,0.4520573831650831,0.49048013843620847,0.46509776321258905],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.49706939282954204,0.4520573831650831,0.5044002150465374,0.46509776321258905],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚĮƄƿŚƯŻō","boundary":[0.5109802459594772,0.4520573831650831,0.577549793353718,0.46509776321258905],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚƧ","boundary":[0.5840634152078225,0.4520573831650831,0.6246024562346697,0.46509776321258905],"dir":"ltr"},{"str":"ŜǀƧźţ","boundary":[0.6313429757064616,0.4520573831650831,0.6683383555660094,0.46509776321258905],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6748870266456102,0.4506567648456057,0.6799414939014147,0.46369714489311165],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝƾƯ","boundary":[0.6779123282147776,0.4520573831650831,0.7208808339773528,0.46509776321258905],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŵŹƺųźŝ","boundary":[0.7274055240079297,0.4520573831650831,0.7752126675850943,0.46509776321258905],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƵĦƿƹ","boundary":[0.7817392023117501,0.4520573831650831,0.8191570175733341,0.46509776321258905],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.27631276838815894,0.46996956769596193,0.2793509828298779,0.4830099477434679],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.27933991465340535,0.4713701860154394,0.3198900238567251,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƷŚƧ","boundary":[0.32439661637713774,0.4713701860154394,0.36034605356002813,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.364819441551023,0.4713701860154394,0.3958582977722522,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƴƿōźƟ","boundary":[0.4004036289103188,0.4713701860154394,0.4587015590873962,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.4633077651960621,0.4713701860154394,0.5000079936830081,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5045367225563658,0.4713701860154394,0.5291191425019323,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5336681630321563,0.4713701860154394,0.5422312422297639,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƴƿżƷ","boundary":[0.5467728839756729,0.4713701860154394,0.5786031148146904,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.5830617452370552,0.4713701860154394,0.6314481233829509,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6359823863445448,0.4713701860154394,0.6419223077181546,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƄĭ","boundary":[0.6464657941601425,0.4713701860154394,0.6772168777930849,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.6818470649507745,0.4713701860154394,0.7184366116729949,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƸƟ","boundary":[0.7229745640267463,0.4713701860154394,0.7440520614226672,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƿřżƟř","boundary":[0.7485752562077886,0.4713701860154394,0.7872991162931352,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"ŦƗŚŝ","boundary":[0.791820466382178,0.4713701860154394,0.8191293471321528,0.48441056606294536],"dir":"ltr"},{"str":"LJŚŝ","boundary":[0.19990865226302879,0.4907527798396674,0.2158542051678371,0.5037931598871734],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.22077216491381335,0.4907527798396674,0.22810298713080876,0.5037931598871734],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.23286783710224787,0.4907527798396674,0.24143091629985544,0.5037931598871734],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.24617788380766775,0.4901421383239311,0.30913795576387354,0.5008309744284442],"dir":"ltr"},{"str":"Multiphysics","boundary":[0.31316700154339167,0.4901421383239311,0.3923156143946776,0.5008309744284442],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.39697286717516195,0.4907507988420427,0.45316378145895625,0.5037931598871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƎǀŰƯ","boundary":[0.4578603776754812,0.4907507988420427,0.492441050367931,0.5037911788895486],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.4970730822216993,0.4907507988420427,0.5116388024595946,0.5037911788895486],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5163261751957257,0.4907507988420427,0.5420117233963909,0.5037911788895486],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚŴŤƳř","boundary":[0.5467655051913575,0.4907507988420427,0.5872399818554481,0.5037911788895486],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝ","boundary":[0.5919255098955005,0.4907507988420427,0.6187842848022577,0.5037911788895486],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.623584556970532,0.4907527798396674,0.6432896004838548,0.5037931598871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưǀƃ","boundary":[0.6480765868082389,0.4907527798396674,0.6828417291085648,0.5037931598871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŶƴƸƯ","boundary":[0.6876914350996269,0.4907527798396674,0.7361866503141694,0.5037931598871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶƯ","boundary":[0.7409127616679545,0.4907527798396674,0.771494133261651,0.5037931598871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƍŚŞţŹř","boundary":[0.19991418635126515,0.5101333926662708,0.2342513591613186,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2397319512113169,0.5101333926662708,0.2526485131548,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚǀưǀƃ","boundary":[0.25807929841067173,0.5101333926662708,0.3069692785860691,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂƴƧřƹ","boundary":[0.3124148214105709,0.5101333926662708,0.37449806794126533,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.3799399213736097,0.5101333926662708,0.3872707435906051,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3927421121602096,0.5101333926662708,0.4073078323981048,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.4127017237324014,0.5101333926662708,0.44458914014986045,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƿŶě","boundary":[0.4500014784449447,0.5101333926662708,0.4813262625583818,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƬŰţ","boundary":[0.48689540002016063,0.5101333926662708,0.5218339437518901,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5273182251940459,0.5101333926662708,0.5332581465676556,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿżŬţ","boundary":[0.538607765196062,0.5101333926662708,0.5713326736332784,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5768132656832768,0.5101333926662708,0.6013956856288432,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƴƧ","boundary":[0.6068522966298177,0.5101333926662708,0.6396602163905784,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6450577971170324,0.5101333926662708,0.6861686939282955,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƎsřƹ","boundary":[0.6916308390175062,0.5101333926662708,0.7457486878801114,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřŹŚƧ","boundary":[0.7511979200967709,0.5101333926662708,0.7866271529854507,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵźŝ","boundary":[0.7920228890158261,0.5101333926662708,0.8191583683343974,0.5231737727137767],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6853828533987435,0.5280455771971496,0.6884210678404624,0.5410859572446556],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.6884081549679112,0.529446195516627,0.7289601088673098,0.5424865755641329],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.7335681596720541,0.529446195516627,0.7678887302173988,0.5424865755641329],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7724801787574344,0.529446195516627,0.7762433587581063,0.5424865755641329],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝƾƯ","boundary":[0.7762101542286887,0.529446195516627,0.8191786599912639,0.5424865755641329],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƨƯ","boundary":[0.19990865226302884,0.5488268083432303,0.22829114613084242,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.23327182554349657,0.5488268083432303,0.23921174691710634,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.24425883538859589,0.5488268083432303,0.2704129363932664,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.27550798696280376,0.5488268083432303,0.28283880917979914,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.2879061893081551,0.5488268083432303,0.3024719095460503,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.30746181243909826,0.5488268083432303,0.3331473606397636,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚǀưǀƃ","boundary":[0.3382055172877257,0.5488268083432303,0.3872246261886363,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.3923362790228825,0.5488268083432303,0.4566386949363261,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.46159354860387763,0.5488268083432303,0.5177848358590103,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5227839622324519,0.5488268083432303,0.5473737609623334,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"ŜsŚƴƯ","boundary":[0.5524171600416653,0.5488268083432303,0.5913033533819428,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"Źřżŝř","boundary":[0.5963670441181412,0.5488268083432303,0.6176640603474346,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.622674254897349,0.5488268083432303,0.6423792984106718,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưǀƃ","boundary":[0.6474817277645242,0.5488268083432303,0.6822468700648501,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŶƴƸƯ","boundary":[0.687399106212829,0.5488268083432303,0.7358998555156078,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶƯ","boundary":[0.7409229629380735,0.5488268083432303,0.7715043345317699,0.5618671883907362],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠƃō","boundary":[0.19991228117334764,0.5682112121437055,0.2373300964349316,0.5812515921912115],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.24366109337723862,0.5682112121437055,0.2496010147508484,0.5812515921912115],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŹō","boundary":[0.25595968213433684,0.5682112121437055,0.2764727025301569,0.5812515921912115],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŚǀs","boundary":[0.2826727260508719,0.5682112121437055,0.323575172205235,0.5812515921912115],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.3297475252847686,0.5682112121437055,0.3646030576929538,0.5812515921912115],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵƺưƳ","boundary":[0.3708750243607405,0.5682112121437055,0.40626551863176635,0.5812515921912115],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.41250612546621407,0.5682112121437055,0.4370885454117805,0.5812515921912115],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.443554205167837,0.5682112121437055,0.46813662511340337,0.5812515921912115],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.47439936830079626,0.5682112121437055,0.5305832767716139,0.5812515921912115],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƎsřƹ","boundary":[0.5368939820570545,0.5682087252078384,0.5913144215584155,0.5812515921912115],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵřŶƘţ","boundary":[0.5974701723732404,0.5682087252078384,0.6384187359295725,0.5812491052553443],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřŹřŵ","boundary":[0.644646429891469,0.5682087252078384,0.6748625516615708,0.5812491052553443],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6811363630254362,0.5682087252078384,0.7058737374416185,0.5812491052553443],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7120829844427273,0.5682087252078384,0.7303879036322707,0.5812491052553443],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7366819461711636,0.566810593824228,0.7414338832700513,0.579850973871734],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.73970909243641,0.5682087252078384,0.7842862336615034,0.5812515921912115],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.7905083935351637,0.5682087252078384,0.8191104062363498,0.5812491052553443],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.19991965995766292,0.587522710956057,0.23465159772857117,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"ƪůřźƯ","boundary":[0.24316487013205224,0.587522710956057,0.27931168979537,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.287817583414536,0.5861220926365797,0.29488645878834735,0.5991624726840856],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝƾƯ","boundary":[0.2908447296797825,0.587522710956057,0.3338132354423576,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƴƧřƹ","boundary":[0.3424482577870367,0.587522710956057,0.3858391989516481,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.39436169483552297,0.587522710956057,0.43498190248983565,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.44345274688350517,0.587522710956057,0.4563693088269883,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥźƳř","boundary":[0.4649268539363597,0.587522710956057,0.4953643392359128,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.503938486609993,0.587522710956057,0.535825903027452,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.544363156479957,0.587522710956057,0.5503030778535667,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŗżū","boundary":[0.5587776116393939,0.587522710956057,0.5896504452135345,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.598191388058197,0.587522710956057,0.6219639864251874,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"ƭźū","boundary":[0.6305492019757402,0.587522710956057,0.6542277208427136,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6628074023050302,0.587522710956057,0.6946948187224893,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚƟ","boundary":[0.7032302274789155,0.587522710956057,0.7335478075333491,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.7421422465642957,0.587522710956057,0.765914844931286,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƳŚƿźū","boundary":[0.7745000604818388,0.587522710956057,0.8191287927152987,0.600563091003563],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.19993257283021426,0.606904627820665,0.21264990759719118,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.21818030644131606,0.606904627820665,0.22412022781492583,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ƪů","boundary":[0.22946984644333213,0.606904627820665,0.24996073048620704,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.25537675817344874,0.606904627820665,0.25913993817412073,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĪŞƃ","boundary":[0.25910673364470305,0.606904627820665,0.2897545142972349,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚs","boundary":[0.29519452303350047,0.606904627820665,0.33189290682436773,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.3373236920802395,0.606904627820665,0.37289865595914146,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.37835342226403706,0.606904627820665,0.38429334363764683,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚǀưǀƃ","boundary":[0.38974442055038494,0.606904627820665,0.4385310977453717,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ƅřƺų","boundary":[0.4439766405698736,0.606904627820665,0.4799814186351268,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵƺưƳ","boundary":[0.4854066698027623,0.606904627820665,0.5207879405933944,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ƆŴƄƯ","boundary":[0.5263349417022279,0.606904627820665,0.570515412788549,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5761325123483756,0.606904627820665,0.5798956923490476,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.5798551090353149,0.606904627820665,0.6204753166896275,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ƶsŶƴƷ","boundary":[0.6259227042102082,0.606904627820665,0.6646613218641849,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ƮsŹ","boundary":[0.6700718154631903,0.606904627820665,0.6945066597224557,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6999060851449885,0.6055040095011877,0.703750431773126,0.6185443895486935],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7029350761063138,0.606904627820665,0.7115166022647089,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴţŹŚŞƗ","boundary":[0.7169473875205807,0.606904627820665,0.7577077920768793,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.7630149826954742,0.606904627820665,0.8191435502839288,0.619945007868171],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6717947616007528,0.6248846223277911,0.6748016162091329,0.637925002375297],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŻřŵźě","boundary":[0.6748182184738417,0.6262852406472684,0.7175967205403047,0.6393256206947744],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.7220922448842446,0.6262852406472684,0.7437342192802663,0.6393256206947744],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬůźƯ","boundary":[0.7482002284869461,0.6262852406472684,0.7824008937871713,0.6393256206947744],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚƸƳ","boundary":[0.7868855213198481,0.6262872216448931,0.8191215852961929,0.6393276016923991],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.199906918450321,0.6455987204572446,0.2182911595712511,0.6586391005047506],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.2249043950136084,0.6455987204572446,0.25774920869594437,0.6586391005047506],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.2644196297167434,0.6455987204572446,0.27509304122845335,0.6586391005047506],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.2818575417492692,0.6455987204572446,0.29042062094687676,0.6586391005047506],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚǀưǀƃ","boundary":[0.29707997379120327,0.6455987204572446,0.3459828668391519,0.6586391005047506],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹƺŤƧřŹ","boundary":[0.35272338631094385,0.6455987204572446,0.4101635328113974,0.6586391005047506],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.41683579852827524,0.6455987204572446,0.422775719901885,0.6586391005047506],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsřŶū","boundary":[0.42943691744229023,0.6455987204572446,0.4816842444810322,0.6586391005047506],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƴƿōźƟ","boundary":[0.4885059305802896,0.6455987204572446,0.5466931789926414,0.6586391005047506],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷůřƹ","boundary":[0.5534244749840396,0.6455987204572446,0.5839726420483183,0.6586391005047506],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀƬưƗ","boundary":[0.5906190820200935,0.6455987204572446,0.6320638688216123,0.6586391005047506],"dir":"ltr"},{"str":"šřżǀƸŬţ","boundary":[0.6387010853129935,0.6455987204572446,0.6876408722825174,0.6586391005047506],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺţƾƯ","boundary":[0.6943426531366553,0.6455987204572446,0.7428563153119855,0.6586391005047506],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.749484308322973,0.6455987204572446,0.7714398810523839,0.6586391005047506],"dir":"ltr"},{"str":"ŜsŚƴƯ","boundary":[0.19990138436208502,0.6649806373218528,0.23921923658479258,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.24425341218373084,0.6649806373218528,0.2736578676791779,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"Źřżŝř","boundary":[0.2787270925036126,0.6649806373218528,0.30002410873290597,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.3050343032828203,0.6649806373218528,0.3247393467961431,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưǀƃ","boundary":[0.3298307079735229,0.6649806373218528,0.3647065320385745,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŶƴƸƯ","boundary":[0.3698495447061596,0.6649806373218528,0.4182506804206853,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶƯ","boundary":[0.4233752461274828,0.6649806373218528,0.4540138032996208,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƴs","boundary":[0.45905904707503153,0.6649806373218528,0.49506382514028474,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚǀưǀƃ","boundary":[0.5000980007392227,0.6649806373218528,0.5491171096401333,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŚƴƇ","boundary":[0.5542269177783008,0.6649806373218528,0.5882062195490746,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5932367057558553,0.6649806373218528,0.6061532676993383,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.6111800645139616,0.6649806373218528,0.6258306407714798,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.6309367595174896,0.6649806373218528,0.6650710157588793,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6700461610832972,0.6649806373218528,0.6800296562615507,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƹLjƗ","boundary":[0.6850656765565677,0.6649806373218528,0.713743321796983,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7187295352978734,0.6635800190023754,0.7222713517690942,0.6766203990498814],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƿŚưƳ","boundary":[0.7217585262591987,0.6649806373218528,0.755903850677061,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.7609712308054168,0.6649806373218528,0.785708605221599,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.7908147239676089,0.6649806373218528,0.8191603239138472,0.6780210173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŨƯ","boundary":[0.19989953966600646,0.6843625541864607,0.22285493767010578,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.2298389570242942,0.6843625541864607,0.29130423036860387,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.29838786331104533,0.6829619358669834,0.30730143476361743,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":"ơřźŤůř","boundary":[0.30725900675380596,0.6843625541864607,0.3451084808978199,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƴƿōźƟ","boundary":[0.35221978428144285,0.6843625541864607,0.4104070326937946,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4176419307146944,0.6843625541864607,0.4235818520883042,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤųƺs","boundary":[0.4308462652464642,0.6843625541864607,0.4737354490776527,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪǀě","boundary":[0.4808474177614999,0.6843625541864607,0.5252412082927327,0.6974036111935868],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŨƯ","boundary":[0.5323469775881193,0.6843625541864607,0.5582225294848969,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5654131547999065,0.6843625541864607,0.5900029535297879,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5900066429219454,0.6829619358669834,0.5951902389032632,0.6960023159144894],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥźƳř","boundary":[0.6022996975908073,0.6843625541864607,0.6325988306844533,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŶŞţ","boundary":[0.6397986794798567,0.6843625541864607,0.6733629246329094,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƴǀƯŻ","boundary":[0.6805240348106587,0.6843625541864607,0.7112566714828136,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7184288498370356,0.6843625541864607,0.7311461846040125,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƤǀƤŰţ","boundary":[0.7383884614092274,0.6843625541864607,0.7873227142905149,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7945354759584696,0.6843625541864607,0.819117895904036,0.6974029342339667],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3152306038103556,0.7023445296912114,0.3182374584187357,0.7153849097387174],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝƾƯ","boundary":[0.31825221598736575,0.7037451480106888,0.3612207217499409,0.7167855280581947],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿżŬţ","boundary":[0.36573100366251127,0.7037451480106888,0.39845591209972775,0.7167855280581947],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưǀƃ","boundary":[0.4030289136789758,0.7037451480106888,0.43779405597930177,0.7167855280581947],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.442341231813447,0.7037451480106888,0.4552577937569301,0.7167855280581947],"dir":"ltr"},{"str":"šLJōŹřżŝř","boundary":[0.45978098854205157,0.7037451480106888,0.5069720036289103,0.7167855280581947],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5114933537179529,0.7037451480106888,0.5174332750915627,0.7167855280581947],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŹƺƀƴs","boundary":[0.5219767615335505,0.7037451480106888,0.5721082221699538,0.7167855280581947],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.5766111252982089,0.7037451480106888,0.6109409193239473,0.7167855280581947],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6155212996875102,0.7037451480106888,0.62146122106112,0.7167855280581947],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥƺƫƺƴƨţƺǀŝ","boundary":[0.6260047075031079,0.7037451480106888,0.6937290346426529,0.7167855280581947],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.698278055172877,0.7037451480106888,0.7111946171163601,0.7167855280581947],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚĮƄƿŚƯŻō","boundary":[0.7157178119014815,0.7037451480106888,0.7821877457074692,0.7167855280581947],"dir":"ltr"},{"str":"ƹźƨǀƯ","boundary":[0.7866832700514093,0.7037451480106888,0.8191960384395683,0.7167855280581947],"dir":"ltr"},{"str":"1-","boundary":[0.199808474177615,0.7359247221088183,0.21102035574970843,0.7454021567881534],"dir":"ltr"},{"str":"Segregated","boundary":[0.21435089671957955,0.7359247221088183,0.2741422287623287,0.7454021567881534],"dir":"ltr"},{"str":"Solver","boundary":[0.2774727697321999,0.7359247221088183,0.3125664292194483,0.7454021567881534],"dir":"ltr"},{"str":"2-","boundary":[0.199808474177615,0.7468275629639252,0.21100986189980175,0.7563049976432601],"dir":"ltr"},{"str":"GLS","boundary":[0.21433609085716207,0.7468275629639252,0.23985058633782466,0.7563049976432601],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.41186,0.8192,0.7563],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/7ebd5646ee2da0b73e98dd48b9fbbdce.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/adc83d2fd33f32f87cf186c11c3a1864.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.07431,0.1808,0.24369]},"elements":[{"words":[{"str":"ÎÒ","boundary":[0.19991293639326613,0.07430864947669236,0.21465625147004444,0.08620888700638357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.07431,0.21466,0.08621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7259991297335439,0.07430864947669236,0.7612110412956552,0.08620888700638357],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7650155505527366,0.07431464608076005,0.7683975236047175,0.08621488361045127],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.7683386042135679,0.07430864947669236,0.7880597661368903,0.08620888700638357],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7916252310070224,0.07430864947669236,0.8190681999932796,0.08620888700638357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.726,0.07431,0.81907,0.08621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":".","boundary":[0.20544773025099944,0.11182247030878859,0.2084545848593795,0.12486285035629453],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.20857264540842022,0.11322308862826602,0.24751417963106073,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƀƤţ","boundary":[0.2519211585632202,0.11322308862826602,0.2875422398440912,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƭźū","boundary":[0.2921392224723631,0.11322308862826602,0.31581774133933666,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.32036491717348203,0.11322308862826602,0.35225233359094116,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.35675523671919623,0.11322308862826602,0.362695158092806,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥźƳř","boundary":[0.3672386445347938,0.11322308862826602,0.3978052585598602,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.4023173851685091,0.11322308862826602,0.4342619871644098,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺŤƴƯƺƯ","boundary":[0.4388073183024764,0.11322308862826602,0.4870645677228588,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.49152688753738105,0.11322308862826602,0.5234143039548401,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5279172070830952,0.11322308862826602,0.5385906185948052,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5431377944289505,0.11322308862826602,0.5517008736265582,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.5562425153724672,0.11322308862826602,0.5882203218977856,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"įřƵŶƿŶě","boundary":[0.5927379825946708,0.11322308862826602,0.6390250966029365,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6435427572998217,0.11322308862826602,0.6473059373004937,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6472727327710761,0.11322308862826602,0.6718551527166425,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6765056315311984,0.11322308862826602,0.6947349181815126,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.6992876281038942,0.11322308862826602,0.7280058566580423,0.12626346867577196],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤųŚs","boundary":[0.7325530324921876,0.11322308862826602,0.7714539834010953,0.12626346867577196],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20545,0.11182,0.77145,0.12626],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ɁZ‡μ|»","boundary":[0.5957632841638385,0.1546180839147861,0.6702853163536171,0.16765846396229203],"dir":"ltr"},{"str":"–‡YÁ","boundary":[0.674087234971943,0.1546180839147861,0.7148882228419743,0.16765846396229203],"dir":"ltr"},{"str":"€]","boundary":[0.7188432512348375,0.1546180839147861,0.7344198649238937,0.16765846396229203],"dir":"ltr"},{"str":"ÉÁ€»","boundary":[0.7382992607775275,0.1546180839147861,0.7877112899432142,0.16765846396229203],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7916220456301869,0.15461838954869347,0.8030407143577163,0.1676587695961994],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.802911585632203,0.15461838954869347,0.8126884748496351,0.1676587695961994],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8127899331339671,0.15461838954869347,0.8191172406841166,0.1676587695961994],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19990305769295386,0.17403149643705462,0.20283981385034106,0.18707187648456053],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.20283059036994724,0.17543211475653206,0.24842225395652026,0.188472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶǀƯŚƳ","boundary":[0.2542404253889318,0.17543211475653206,0.2876884546890226,0.188472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"ÎƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.2934545210174389,0.17273262692992872,0.3452314203151773,0.18847260169239888],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.3510071637377773,0.17543222164489297,0.3891923725681257,0.18847260169239888],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.39505481670642756,0.17543222164489297,0.40962053694432277,0.18847260169239888],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝƾƯ","boundary":[0.41542026141594673,0.17543222164489297,0.45838692248244317,0.18847260169239888],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.4642087833070122,0.17543222164489297,0.5202506501797655,0.18847260169239888],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsřƹ","boundary":[0.5261075602298309,0.17543222164489297,0.5568438862941432,0.18847260169239888],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵřŶƘţ","boundary":[0.56269895164813,0.17543222164489297,0.6034372198514832,0.18847260169239888],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.6093679177446993,0.17543222164489297,0.6401116225933267,0.18847260169239888],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưǀƃ","boundary":[0.6459593091629984,0.17543222164489297,0.6807244514633243,0.18847260169239888],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŶƴƸƯ","boundary":[0.6866809751016428,0.17543222164489297,0.7350821108161686,0.18847260169239888],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶƯ","boundary":[0.7409131951211314,0.17543222164489297,0.771494566714828,0.18847260169239888],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.19991043647726925,0.19481272758313542,0.2318974664829814,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"ƭźū","boundary":[0.2370035852289913,0.19481272758313542,0.26441945835153424,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.2695624710191193,0.19481272758313542,0.3014498874365784,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.306557850878667,0.19481272758313542,0.35166804878868346,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsřźŝ","boundary":[0.3568590235543163,0.19481272758313542,0.3991615940324589,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩƣřƹ","boundary":[0.4043378112294616,0.19481272758313542,0.4273116561943486,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4324620476462487,0.19481272758313542,0.4453786095897318,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƲƿř","boundary":[0.4505068646886869,0.19481272758313542,0.4803245321057762,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48547861294983385,0.19341210926365798,0.4891200430093077,0.20645248931116392],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƷŵƾƯ","boundary":[0.48850760391115916,0.19481272758313542,0.5347006384194083,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƨƄţ","boundary":[0.5398122912536542,0.19481272758313542,0.5790120829273211,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5841680084674575,0.19481272758313542,0.5927310876650651,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5978777897248078,0.19481272758313542,0.6224602096703742,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"šřźƤƟ","boundary":[0.6276142905144318,0.19481272758313542,0.6607450320889756,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺŤs","boundary":[0.6659194045898997,0.19481272758313542,0.6979617754779748,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƎsřƹ","boundary":[0.7031158563220324,0.19481272758313542,0.745346483653103,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7504931857128457,0.19481272758313542,0.7687224723631599,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƨƿŹƺƐŝ","boundary":[0.7737787843150432,0.19481272758313542,0.8191675313329526,0.20785310763064135],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷĨƿżǀƟ","boundary":[0.19991043647726944,0.21419464444774347,0.2603334565370793,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.26815127851886755,0.21419464444774347,0.27548210073586293,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.2831707939921379,0.21419464444774347,0.33951334632572894,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƎsřƹ","boundary":[0.3470802896408057,0.21419464444774347,0.40120736198380486,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.408872074191056,0.21419464444774347,0.41481199556466575,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.4224803971640744,0.21419464444774347,0.4686180907899606,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.4762090151540613,0.21419464444774347,0.5143942239844098,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.5220736937602909,0.21419464444774347,0.5318542723698807,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.5396130640771485,0.21419464444774347,0.56999336379826,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5777171062800314,0.21419464444774347,0.5959463929303456,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6035225597258161,0.21419464444774347,0.6164391216692993,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6240835422196839,0.21279402612826603,0.6302466718188237,0.22583440617577197],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƃŚŝƾƯ","boundary":[0.6271106884849303,0.21419464444774347,0.6759305702093347,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺŤƴƯƺƯ","boundary":[0.683462464298915,0.21419464444774347,0.7279823594637279,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.7355751285239075,0.21419464444774347,0.7674625449413666,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7750903632270425,0.21419464444774347,0.7810302846006522,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥźƳř","boundary":[0.7886986862000609,0.21419464444774347,0.819136171499614,0.2272350244952494],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.25565362387016566,0.23210750593824223,0.25866047847854573,0.24514788598574816],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƿŸěİƯ","boundary":[0.2586770807432546,0.23350812425771966,0.30719074291858467,0.2465485043052256],"dir":"ltr"},{"str":"šŹƺƇ","boundary":[0.31170102483115486,0.23350812425771966,0.34741249621988507,0.2465485043052256],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƯ","boundary":[0.3519209334363764,0.23350812425771966,0.3885104801585968,0.2465485043052256],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.39304843251234833,0.23350614326009497,0.4412594032458591,0.2465485043052256],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣźŝ","boundary":[0.4457696851584292,0.23350614326009497,0.47600794328147616,0.2465465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺǀě","boundary":[0.4805458956352276,0.23350614326009497,0.5090925674540508,0.2465465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.5136083834548573,0.23350614326009497,0.5596501528846479,0.2465465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.5642120862874234,0.23350614326009497,0.6023972951177718,0.2465465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀŝ","boundary":[0.6069518497362322,0.23350614326009497,0.627134669533954,0.2465465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6316488021235845,0.23350812425771966,0.6462145223614798,0.2465485043052256],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƵŶƃ","boundary":[0.650700823225026,0.23350614326009497,0.6891957797117038,0.2465485043052256],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.6937448002419278,0.23350614326009497,0.7558944558314578,0.2465465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7603752226067677,0.23350614326009497,0.768956748765163,0.2465465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚĭŶƴģ","boundary":[0.7734799435502844,0.23350614326009497,0.8191490843721654,0.2465465233076009],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.3522289976815294,0.26737646687574224,0.38061702563757926,0.28041684692324814],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.3844871980108194,0.26737646687574224,0.4547498269547393,0.28041684692324814],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4586734955142635,0.26737646687574224,0.4692103995161452,0.28041684692324814],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚĭŶƴģ","boundary":[0.4731894089580322,0.26737646687574224,0.5244055508887469,0.28041684692324814],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷĨƿżǀƟ","boundary":[0.5284269883404455,0.26737646687574224,0.5978982426665769,0.28041684692324814],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƳƺǀě","boundary":[0.6018126877457073,0.26737646687574224,0.6607857766876112,0.28041684692324814],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6647131346392928,0.26737646687574224,0.6717598736601591,0.28041684692324814],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.6758016027687239,0.26737646687574224,0.7271265817680855,0.28041684692324814],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.7311424851315478,0.26737646687574224,0.7736166123450151,0.28041684692324814],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.777512610463358,0.26737646687574224,0.7838583649742952,0.28041684692324814],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7837624407781996,0.26738303800475055,0.7930043681327912,0.28042341805225646],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7931371862504619,0.26737646687574224,0.8035228251738852,0.28041684692324814],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034195221934747,0.26738303800475055,0.8126614495480663,0.28042341805225646],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.812794267665737,0.26737646687574224,0.8191400221766741,0.28041684692324814],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.1999065051577568,0.28859125964964366,0.2317939215752159,0.30163163969714957],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.238818524243137,0.28859125964964366,0.28482708914350996,0.30163163969714957],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.2918387789388797,0.28859125964964366,0.3300239877692282,0.30163163969714957],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.3370983972312758,0.28859125964964366,0.3444292194482712,0.30163163969714957],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƶƃƺě","boundary":[0.3515128523907126,0.28859125964964366,0.4069016968515842,0.30163163969714957],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.41391338664695404,0.28859125964964366,0.43586895937636494,0.30163163969714957],"dir":"ltr"},{"str":"model","boundary":[0.4429454655421524,0.2879806181339073,0.48078441584624165,0.2986694542384204],"dir":"ltr"},{"str":"navigator","boundary":[0.48713500890427064,0.2879806181339073,0.5443130271160243,0.2986694542384204],"dir":"ltr"},{"str":"ƪųřŵ","boundary":[0.5511149054131244,0.28859199361638954,0.5815819058499376,0.30163237366389545],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưǀƃ","boundary":[0.5885124290178421,0.28859199361638954,0.623277571318168,0.30163237366389545],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŶƴƸƯ","boundary":[0.6303446019959007,0.28859199361638954,0.6787457377104263,0.30163237366389545],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶƯ","boundary":[0.6857850979469776,0.28859199361638954,0.7163664695406741,0.30163237366389545],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƃƺě","boundary":[0.7233818487282014,0.28859199361638954,0.7515503578508788,0.30163237366389545],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585620476462486,0.28859199361638954,0.7714786095897317,0.30163237366389545],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5282243741809751,0.30657306413301666,0.5312312287893551,0.3196134441805226],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƟŚƿ","boundary":[0.5311482174658109,0.30797368245249407,0.5579110681764725,0.32101406250000003],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƷřƺų","boundary":[0.5624988273243506,0.30797368245249407,0.6032703000571217,0.32101406250000003],"dir":"ltr"},{"str":"Ñƭźū","boundary":[0.6075568697288397,0.3052741946258907,0.6368810355834817,0.32101406250000003],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6414282114176271,0.30797368245249407,0.6733156278350863,0.32101406250000003],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6778185309633412,0.30797368245249407,0.683758452336951,0.32101406250000003],"dir":"ltr"},{"str":"ÐƽĥźƳř","boundary":[0.6881993212593662,0.3052741946258907,0.7244109068915695,0.32101406250000003],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.7289230335002183,0.30797368245249407,0.7608104499176774,0.32101406250000003],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7653133530459324,0.30797368245249407,0.7690765330466044,0.32101406250000003],"dir":"ltr"},{"str":"ÏƭƺŤƴƯƺƯ","boundary":[0.7689425758543059,0.3052741946258907,0.8192041833271732,0.321012252523753],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂƴƧřƹ","boundary":[0.1999053660831291,0.32735429527909743,0.2623667753099696,0.3403946753266034],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂƴƧƮƷźŝ","boundary":[0.27107189610564175,0.32735429527909743,0.35132539901213006,0.3403946753266034],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƜŤƯ","boundary":[0.360085860690165,0.32735429527909743,0.3945779879708344,0.3403946753266034],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.4034306844528074,0.32735429527909743,0.445917724538826,0.3403946753266034],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4546357582070495,0.32735429527909743,0.46196658042404487,0.3403946753266034],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚǀs","boundary":[0.4707639360236551,0.32735429527909743,0.5000521756661402,0.3403946753266034],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.508869822922617,0.32735429527909743,0.5406631598400593,0.3403946753266034],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5493904169886765,0.32735429527909743,0.556721239205672,0.3403946753266034],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƶƃƺě","boundary":[0.5655185948052822,0.32735429527909743,0.6210421020799032,0.3403946753266034],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƃƺě","boundary":[0.6297361546991029,0.32735429527909743,0.6615940559793019,0.3403946753266034],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6703600517455731,0.32735429527909743,0.6885893383958873,0.3403946753266034],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŻ","boundary":[0.697375625819025,0.32735429527909743,0.7143136252142066,0.3403946753266034],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.7230777762843991,0.32735429527909743,0.77150104835187,0.3403946753266034],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.19990167669097164,0.3466670981294538,0.23821601424683336,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.24324465575753526,0.3466670981294538,0.27412486811599096,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.2791313732737477,0.3466670981294538,0.3031696078760796,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.30816135546520634,0.3466670981294538,0.37041615873122546,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.37540052753603714,0.3466670981294538,0.3839820536944324,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƳƺǀě","boundary":[0.38900885050905554,0.3466670981294538,0.44103296932226743,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.4461612244212225,0.3466670981294538,0.4769049292698499,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.4819464836531033,0.3466670981294538,0.4965122038909985,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƺƏ","boundary":[0.5015057961762038,0.3466670981294538,0.5352452874567388,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.540417815261584,0.3466670981294538,0.5510856926850577,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝƾƯ","boundary":[0.5561401599408622,0.3466670981294538,0.5991086657034375,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄųźģ","boundary":[0.6041225496455092,0.3466670981294538,0.6519721212324854,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"šLJōƲǀƃŚƯ","boundary":[0.6570413460569201,0.3466670981294538,0.7198108195289138,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7248874231376634,0.3466670981294538,0.7308273445112732,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚǀs","boundary":[0.735872588286684,0.3466670981294538,0.7653120930076275,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚǀưǀƃ","boundary":[0.7702466550183127,0.3466670981294538,0.8191495480662613,0.35970747817695975],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6068453210577602,0.3646470926365797,0.6098521756661404,0.37768747268408565],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƃŚŝƾƯ","boundary":[0.6098669332347704,0.36604771095605715,0.6586831255670175,0.3790880910035631],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6631915627835088,0.36604771095605715,0.695078979200968,0.3790880910035631],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƃƺě","boundary":[0.6995818823292229,0.36604771095605715,0.751235217230604,0.3790880910035631],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7557270521823866,0.36604771095605715,0.7686436141258697,0.3790880910035631],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.7731668089109911,0.36604771095605715,0.8191753738113641,0.3790880910035631],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŹƹō","boundary":[0.19990745270656213,0.38543211475653205,0.22908132119216407,0.398472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.23468181848728184,0.38543211475653205,0.25855956453076157,0.398472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.2642190921003997,0.38543211475653205,0.3263705923860084,0.398472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.33195817680857487,0.38543211475653205,0.3405397029669701,0.398472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚĭŶƴģ","boundary":[0.34617156009542677,0.38543211475653205,0.3918407009173077,0.398472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"ĨƿżǀƟ","boundary":[0.3974741608144889,0.3854296278206652,0.4345802224387623,0.39847000786817116],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƳƺǀě","boundary":[0.44031538254762953,0.3854296278206652,0.4924262020765432,0.39847000786817116],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.49807281677362997,0.3854296278206652,0.5040127381472397,0.39847000786817116],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.5096648869325628,0.3854296278206652,0.5556734518329358,0.39847000786817116],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.5612757938241323,0.3854296278206652,0.5995108094486072,0.39847000786817116],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6052256779006081,0.3854296278206652,0.6138072040590032,0.39847000786817116],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƯŚƧ","boundary":[0.61943906118746,0.3854296278206652,0.6523299922717649,0.39847000786817116],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƀǀƫ","boundary":[0.6579584019354188,0.38543211475653205,0.6907423406471557,0.398472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŻ","boundary":[0.6963649742952185,0.38543211475653205,0.7133029736904001,0.398472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶū","boundary":[0.7189440542992506,0.38543211475653205,0.7529196666778668,0.398472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585570578945598,0.38543211475653205,0.771473619838043,0.398472494804038],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7618830449245655,0.4033429952494062,0.7648898995329455,0.4163833752969121],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7650079600819862,0.4047436135688836,0.7906935082826515,0.41778399361638957],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.7952480629011118,0.4047436135688836,0.8191258089445916,0.41778399361638957],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺŤƴƯƺƯ","boundary":[0.5644064849971436,0.4429544027427257,0.6155838883102044,0.45599478279023165],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6194448372030507,0.4429544027427257,0.65606574375861,0.45599478279023165],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.660068734249521,0.4429544027427257,0.7115228419743957,0.45599478279023165],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.7155129195927553,0.4429544027427257,0.7579077248748359,0.45599478279023165],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7618793555324078,0.4429544027427257,0.7682251100433449,0.45599478279023165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7681291858472494,0.44296097387173394,0.777371113201841,0.4560013539192399],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7775039313195118,0.4429544027427257,0.783849685830449,0.45599478279023165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7837537616343534,0.44296097387173394,0.792995688988945,0.4560013539192399],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7931285071066158,0.4429544027427257,0.803514146030039,0.45599478279023165],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034108430496284,0.44296097387173394,0.81265277040422,0.4560013539192399],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8127855885218908,0.4429544027427257,0.819131343032828,0.45599478279023165],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.23781122946137565,0.4642624549992577,0.2893944659117637,0.4773028350467637],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯ","boundary":[0.2933550283928632,0.4642624549992577,0.3099978764154431,0.4773028350467637],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƃƺě","boundary":[0.3140193138671416,0.4642624549992577,0.34693607069654925,0.4773028350467637],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.4703638990625315,0.4642624549992577,0.5219471355129196,0.4773028350467637],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯ","boundary":[0.5258043950136084,0.4642624549992577,0.5424472430361883,0.4773028350467637],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.7004972951177715,0.4642624549992577,0.7466146970867914,0.4773028350467637],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.21361849400221766,0.4847203325415677,0.21880208998353548,0.4977607125890737],"dir":"ltr"},{"str":"Laminar","boundary":[0.2188602533517019,0.4855103093453088,0.2701942139041027,0.49619914544982185],"dir":"ltr"},{"str":"flow","boundary":[0.2740242263364806,0.4855103093453088,0.30180051073552633,0.49619914544982185],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3016162528140856,0.4847203325415677,0.3067998487954034,0.4977607125890737],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŹō","boundary":[0.3112935284432647,0.4861209508610451,0.33180654883908467,0.4991613309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.33629284970263096,0.4861209508610451,0.37115760559120997,0.4991613309085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƧřźţ","boundary":[0.42762420617586755,0.5060734449228029,0.45732381304391634,0.5191138249703089],"dir":"ltr"},{"str":"žƧƺŤsřźƿƹŚƳ","boundary":[0.46189681462316434,0.5060734449228029,0.535383972312758,0.5191138249703089],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.5399182352743521,0.5060734449228029,0.5850284331843687,0.5191138249703089],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.6393104599979839,0.5060734449228029,0.6844206579080003,0.5191138249703089],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6890084170558785,0.5060734449228029,0.6949483384294881,0.5191138249703089],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƧ","boundary":[0.6994899801753972,0.5060734449228029,0.7222719767480931,0.5191138249703089],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺŤƴƯƺƯ","boundary":[0.726706626121434,0.5060734449228029,0.7712394341587984,0.5191138249703089],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŻřƺƯ","boundary":[0.7756962198850844,0.5060734449228029,0.8079193709888779,0.5191138249703089],"dir":"ltr"},{"str":"(Incompressible","boundary":[0.4170390779879708,0.5247739673025534,0.5145110507398513,0.5354628034070665],"dir":"ltr"},{"str":"Navier-źƿŸěŚƳ","boundary":[0.5183357564149256,0.5247739673025534,0.5957424280098113,0.5384253237826604],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.6313469070259734,0.5253849437351544,0.6737048183864789,0.5384253237826604],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6782206343872853,0.5253849437351544,0.6855514566042806,0.5384253237826604],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŚǀs","boundary":[0.6901152347031348,0.5253849437351544,0.7309199119653237,0.5384253237826604],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7354763112798628,0.5253849437351544,0.7600587312254292,0.5384253237826604],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤsƺǀě","boundary":[0.7646077517556532,0.5253849437351544,0.8157888444608714,0.5384253237826604],"dir":"ltr"},{"str":"Stokes","boundary":[0.45282466986996406,0.5411620908179928,0.4931032801503401,0.5518509269225059],"dir":"ltr"},{"str":"equations)","boundary":[0.4969279060252911,0.5411620908179928,0.5598533315412788,0.5518509269225059],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŝŚŧ","boundary":[0.71108205033433,0.5447668605997625,0.7359559322603405,0.5578072406472685],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴţƺǀƳ","boundary":[0.4565507543429318,0.5647200316211402,0.4932306911730114,0.5777604116686461],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƛ","boundary":[0.4977815563993142,0.5647200316211402,0.5167579449615265,0.5777604116686461],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.5212663821780179,0.5647200316211402,0.5561219145862031,0.5777604116686461],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.6529188736937603,0.5647195256828978,0.6980180034273042,0.5777599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7026168307516548,0.5647195256828978,0.7085567521252646,0.5777599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺŤƴƯƺƯ","boundary":[0.7130983938711737,0.5647195256828978,0.7576182890359866,0.5777599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŻřƺƯ","boundary":[0.762087987634824,0.5647195256828978,0.7943111387386176,0.5777599057304038],"dir":"ltr"},{"str":"(Non-Newtonian","boundary":[0.4346796142602735,0.5804984328607482,0.5371993548603877,0.5911872689652613],"dir":"ltr"},{"str":"flow)","boundary":[0.5410293672927657,0.5804984328607482,0.5738029636100938,0.5911872689652613],"dir":"ltr"},{"str":"Carreau,Power","boundary":[0.6318504082524108,0.5834913069700118,0.722187723527575,0.5941801430745249],"dir":"ltr"},{"str":"law","boundary":[0.726014794819107,0.5834913069700118,0.7479120325257888,0.5941801430745249],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7522096401330599,0.5841001385095012,0.7595404623500553,0.5971405185570071],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤsƺǀě","boundary":[0.7641042404489096,0.5841001385095012,0.8152853331541278,0.5971405185570071],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6626955411444507,0.6034134472980998,0.6865732871879304,0.6164538273456057],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6911223077181545,0.6034134472980998,0.7259501696851582,0.6164538273456057],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥƺƫƺŗŹ","boundary":[0.7305360841369576,0.6034134472980998,0.7739620745270654,0.6164538273456057],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7785184738416046,0.6034134472980998,0.7844583952152143,0.6164538273456057],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2029333691744229,0.6219649881235154,0.20811696515574074,0.6350053681710214],"dir":"ltr"},{"str":"Turbulent","boundary":[0.2081751285239071,0.6227549649272565,0.26775729982191454,0.6334438010317696],"dir":"ltr"},{"str":"flow","boundary":[0.2715873122542925,0.6227549649272565,0.2993273075501495,0.6334438010317696],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.29919785625483014,0.6219649881235154,0.30438145223614793,0.6350053681710214],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠƃō","boundary":[0.3089765901683411,0.6233656064429928,0.34246704747824336,0.6364059864904987],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.3469791740868923,0.6233656064429928,0.3818347064950775,0.6364059864904987],"dir":"ltr"},{"str":"k-İ","boundary":[0.4574611068176473,0.6427074589890143,0.4764115789119989,0.6533962950935274],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.4810505964181311,0.6433181005047506,0.5262530291320856,0.6563584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5307467087799469,0.6433181005047506,0.5553291287255132,0.6563584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"k-İ","boundary":[0.6476764893652767,0.6427074589890143,0.6666269614596283,0.6533962950935274],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŶƳŚŤsř","boundary":[0.6710621148482914,0.6433181005047506,0.7206807499747991,0.6563584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.7251910318873693,0.6433181005047506,0.7703934646013239,0.6563584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.7748871442491851,0.6433181005047506,0.7994695641947515,0.6563584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"(k-İ","boundary":[0.43387318974496825,0.6590970076826009,0.4578648230906219,0.669785843787114],"dir":"ltr"},{"str":"Turbulence","boundary":[0.46168984636221083,0.6590970076826009,0.53054932570862,0.669785843787114],"dir":"ltr"},{"str":"Model)","boundary":[0.534374348980209,0.6590970076826009,0.5789434158798427,0.669785843787114],"dir":"ltr"},{"str":"k-Ȧ","boundary":[0.45564665165821033,0.6749877440246437,0.47819579315211186,0.6856765801291568],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.48286659386445346,0.67559838554038,0.5280690265784079,0.688638765587886],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5325627062262692,0.67559838554038,0.5571451261718355,0.688638765587886],"dir":"ltr"},{"str":"k-Ȧ","boundary":[0.6458620342058399,0.6749877440246437,0.6684111756997413,0.6856765801291568],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŶƳŚŤsř","boundary":[0.6728765700077282,0.67559838554038,0.722495205134236,0.688638765587886],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.7270054870468062,0.67559838554038,0.7722079197607608,0.688638765587886],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.7767015994086219,0.67559838554038,0.8012840193541884,0.688638765587886],"dir":"ltr"},{"str":"1-","boundary":[0.199808474177615,0.7140482375482482,0.21101388394207185,0.7235256722275831],"dir":"ltr"},{"str":"Application","boundary":[0.21434011289943214,0.7140482375482482,0.27785352306710126,0.7235256722275831],"dir":"ltr"},{"str":"Models","boundary":[0.28117975202446155,0.7140482375482482,0.32151279190887405,0.7235256722275831],"dir":"ltr"},{"str":"2-","boundary":[0.199808474177615,0.7250221591634501,0.2110814638559862,0.7344995938427851],"dir":"ltr"},{"str":"Momentum","boundary":[0.21443176181861665,0.7250221591634501,0.27704911461308424,0.7344995938427851],"dir":"ltr"},{"str":"Transport","boundary":[0.28047589462719663,0.7250221591634501,0.332849588387487,0.7344995938427851],"dir":"ltr"},{"str":"3-","boundary":[0.199808474177615,0.7359250000185569,0.21103396877021638,0.7454024346978919],"dir":"ltr"},{"str":"Energy","boundary":[0.21437015133900456,0.7359250000185569,0.25319438190921006,0.7454024346978919],"dir":"ltr"},{"str":"Transport","boundary":[0.25662116192332246,0.7359250000185569,0.3088554248849165,0.7454024346978919],"dir":"ltr"},{"str":"4-","boundary":[0.199808474177615,0.7468278408736638,0.21103151187551833,0.7563052755529988],"dir":"ltr"},{"str":"Mass","boundary":[0.21436616535198516,0.7468278408736638,0.2426847854574779,0.7563052755529988],"dir":"ltr"},{"str":"Transport","boundary":[0.24611960955613052,0.7468278408736638,0.2983659386445348,0.7563052755529988],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.15462,0.8192,0.75631],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/548da510544a77ec70ae8cbdc419d9eb.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/7a335e2a18fc3ca5fd84dc44b9c2a4a7.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19991,0.07269,0.18087,0.2545]},"elements":[{"words":[{"str":"COMSOL","boundary":[0.19990927724202814,0.07349095067547508,0.26710157588790695,0.08417978677998814],"dir":"ltr"},{"str":"MULTIPHYSICS","boundary":[0.2708317932865159,0.07349095067547508,0.38757081415275024,0.08417978677998814],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.39163771378649903,0.07269440274272566,0.44056827727562914,0.0857347827902316],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƧ","boundary":[0.44435543832532504,0.07269440274272566,0.4752061355465206,0.0857347827902316],"dir":"ltr"},{"str":"ƖūźƯ","boundary":[0.4790338799099492,0.07269440274272566,0.5149353549947918,0.0857347827902316],"dir":"ltr"},{"str":"(k-Ȧ","boundary":[0.4321595376499446,0.11168608131680526,0.45974984039514805,0.12237491742131831],"dir":"ltr"},{"str":"Turbulence","boundary":[0.46362784583228384,0.11168608131680526,0.5324535207218632,0.12237491742131831],"dir":"ltr"},{"str":"Model)","boundary":[0.5362882840711486,0.11168608131680526,0.5807286381505997,0.12237491742131831],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŴƬŴŤƯ","boundary":[0.22914183327173146,0.12818745917458435,0.2762110984173919,0.14122783922209028],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƐsřƹ","boundary":[0.28075274016330093,0.12818745917458435,0.3162354692382648,0.14122783922209028],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.3207715768959376,0.12818745917458435,0.35562710930412283,0.14122783922209028],"dir":"ltr"},{"str":"(Porous","boundary":[0.23025099963038878,0.14396636635243465,0.2773013339605524,0.15465520245694772],"dir":"ltr"},{"str":"media","boundary":[0.28113134639293036,0.14396636635243465,0.31809331003662517,0.15465520245694772],"dir":"ltr"},{"str":"flow)","boundary":[0.32192332246900307,0.14396636635243465,0.35468179832666913,0.15465520245694772],"dir":"ltr"},{"str":"Brinkman","boundary":[0.4512113168240314,0.1598571026944774,0.5117536373105742,0.17054593879899047],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.5163340075938305,0.16046774421021373,0.5614442055038469,0.17350812425771966],"dir":"ltr"},{"str":"(Brinkman","boundary":[0.4389133429656261,0.1761753924807007,0.5044847283357414,0.18686422858521376],"dir":"ltr"},{"str":"Equations)","boundary":[0.5083147407681193,0.1761753924807007,0.5738921743220994,0.18686422858521376],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.07269,0.58073,0.18686],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƽŻŚƟ","boundary":[0.24506524982359468,0.27775990573040377,0.27180227478915364,0.2908002857779097],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.27641585968213433,0.27775990573040377,0.3001884580491247,0.2908002857779097],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.30474116797150635,0.27775990573040377,0.3395967003796916,0.2908002857779097],"dir":"ltr"},{"str":"(Multiphase","boundary":[0.2376096233325493,0.2935388129082542,0.3107314253955157,0.3042276490127673],"dir":"ltr"},{"str":"flow)","boundary":[0.31455681109144473,0.2935388129082542,0.3472994859043715,0.3042276490127673],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23761,0.27776,0.3473,0.30423],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"(","boundary":[0.42691777830046035,0.2177132066508313,0.43210137428177814,0.23075358669833723],"dir":"ltr"},{"str":"Darcy’s","boundary":[0.4320587345855314,0.2185031834545724,0.48000873626558255,0.22919201955908547],"dir":"ltr"},{"str":"Law","boundary":[0.4838387486979604,0.2185031834545724,0.5107304862067806,0.22919201955908547],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.510586509189879,0.21771320665083144,0.5157701051711968,0.23075358669833737],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹřŵ","boundary":[0.5157276771613855,0.21911382497030887,0.5522249890796677,0.2321542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺƳŚƣ","boundary":[0.5567537179530254,0.21911382497030887,0.5858630220758707,0.2321542050178148],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42692,0.21771,0.58586,0.23215],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƭřŹō","boundary":[0.4572611135378512,0.3100401907660333,0.4777741339336713,0.32308057081353925],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚŞů","boundary":[0.4822604347972175,0.3100401907660333,0.5161382782836594,0.32308057081353925],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.5206670071570171,0.3100401907660333,0.5555225395652024,0.32308057081353925],"dir":"ltr"},{"str":"(Bubbly","boundary":[0.43649406941971036,0.3258190979438836,0.48597426161755314,0.33650793404839663],"dir":"ltr"},{"str":"flow,","boundary":[0.48991767749739584,0.3258190979438836,0.5213531131346393,0.33650793404839663],"dir":"ltr"},{"str":"laminar)","boundary":[0.5251831255670172,0.3258190979438836,0.5763144719599474,0.33650793404839663],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠƃō","boundary":[0.4507087429857867,0.349375278652019,0.4841992002956889,0.36241565869952497],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚŞů","boundary":[0.4887113269043378,0.349375278652019,0.5225891703907798,0.36241565869952497],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.5271178992641374,0.349375278652019,0.5619826551527165,0.36241565869952497],"dir":"ltr"},{"str":"(Bubbly","boundary":[0.4297402641040287,0.3650827559011283,0.4792945465542153,0.37577159200564136],"dir":"ltr"},{"str":"flow,","boundary":[0.4832273781122946,0.3650827559011283,0.5147157353583549,0.37577159200564136],"dir":"ltr"},{"str":"Turbulent)","boundary":[0.5185457477907328,0.3650827559011283,0.5832008333053325,0.37577159200564136],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42974,0.31004,0.5832,0.37577],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Level","boundary":[0.4776222237156009,0.40441767276573637,0.5121119922045629,0.41510650887024947],"dir":"ltr"},{"str":"Set","boundary":[0.5159404925909747,0.40441767276573637,0.5353007291421659,0.41510650887024947],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.47762,0.40442,0.5353,0.41511],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Level","boundary":[0.4270185813648735,0.4560091216968527,0.4614609426072615,0.46669795780136575],"dir":"ltr"},{"str":"Set","boundary":[0.465286529146484,0.4560091216968527,0.48461986246215194,0.46669795780136575],"dir":"ltr"},{"str":"two-phase","boundary":[0.4884454490013745,0.4560091216968527,0.5505775000977073,0.46669795780136575],"dir":"ltr"},{"str":"flow,","boundary":[0.5543979100279286,0.4560091216968527,0.5858771546655018,0.46669795780136575],"dir":"ltr"},{"str":"laminar","boundary":[0.4832666913074157,0.4683354874925772,0.5295761231141426,0.47902432359709024],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42702,0.45601,0.58588,0.47902],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Level","boundary":[0.4270185813648735,0.5147264613643111,0.4614609426072615,0.5254152974688242],"dir":"ltr"},{"str":"Set","boundary":[0.465286529146484,0.5147264613643111,0.48461986246215194,0.5254152974688242],"dir":"ltr"},{"str":"two-phase","boundary":[0.4884454490013745,0.5147264613643111,0.5505775000977073,0.5254152974688242],"dir":"ltr"},{"str":"flow,","boundary":[0.5543979100279286,0.5147264613643111,0.5858771546655018,0.5254152974688242],"dir":"ltr"},{"str":"Turbulent","boundary":[0.47661368905614726,0.5269833497253562,0.5363168240314505,0.5376721858298693],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42702,0.51473,0.58588,0.53767],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƭřŹō","boundary":[0.4596740465710153,0.615667036371734,0.48029036994724594,0.62870741641924],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺƬŴƯ","boundary":[0.48477482611471334,0.615667036371734,0.5239930647491678,0.62870741641924],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5285236383186044,0.615667036371734,0.5531060582641707,0.62870741641924],"dir":"ltr"},{"str":"(Mixture","boundary":[0.4259097476563287,0.6314485516255939,0.47973991586153897,0.6421373877301069],"dir":"ltr"},{"str":"Model,","boundary":[0.48356765759596704,0.6314485516255939,0.5268832474402808,0.6421373877301069],"dir":"ltr"},{"str":"Laminar)","boundary":[0.5307109891747088,0.6314485516255939,0.587066630825577,0.6421373877301069],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42591,0.61567,0.58707,0.64214],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƶŤƠƃō","boundary":[0.45312621215684956,0.674386357036817,0.48687492691777834,0.687426737084323],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺƬŴƯ","boundary":[0.49132802325190683,0.674386357036817,0.5305462618863613,0.687426737084323],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5350786801518765,0.674386357036817,0.5596611000974429,0.687426737084323],"dir":"ltr"},{"str":"(Mixture","boundary":[0.42177682201538924,0.6900946323856888,0.47559839869439463,0.7007834684902019],"dir":"ltr"},{"str":"Model,","boundary":[0.4794263891961052,0.6900946323856888,0.5227357266607802,0.7007834684902019],"dir":"ltr"},{"str":"Turbulent)","boundary":[0.5265637171624908,0.6900946323856888,0.5913331205268639,0.7007834684902019],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.42178,0.67439,0.59133,0.70078],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"æë","boundary":[0.8037204193407479,0.07269367590187051,0.8191346997748732,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80372,0.07269,0.81913,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƱƺƳŚƣ","boundary":[0.6427362723026779,0.16046774421021373,0.671747807533349,0.17350812425771966],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6763042068478881,0.16046774421021373,0.6848857330062833,0.17350812425771966],"dir":"ltr"},{"str":"Brinkman","boundary":[0.6894089580323242,0.1598571026944774,0.7500601458284332,0.17054593879899047],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƎƀŝ","boundary":[0.7545281811767077,0.16046774421021373,0.8045120661268103,0.17350812425771966],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺŤƴƯƺƯ","boundary":[0.6353814690366586,0.17977924302256523,0.6799917543093309,0.19281962307007117],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6844725210846407,0.17977924302256523,0.7163599375020999,0.19281962307007117],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.7208628406303549,0.17977924302256523,0.7516065454789823,0.19281962307007117],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7561444978327339,0.17977924302256523,0.770710218070629,0.19281962307007117],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹřŵ","boundary":[0.7751965189341753,0.17977924302256523,0.8116938308524575,0.19281962307007117],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝƾƯ","boundary":[0.6791302812405494,0.19916115988717328,0.7220987870031246,0.21220153993467922],"dir":"ltr"},{"str":"Żƺƨƀƿƹ","boundary":[0.7266090689156947,0.19916115988717328,0.7680704579819223,0.21220153993467922],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŵŚƘƯ","boundary":[0.6281213198481234,0.21911382497030873,0.6624584926581768,0.23215420501781467],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6670333389335036,0.21911382497030873,0.6743641611504989,0.23215420501781467],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6789260945532744,0.21911382497030873,0.7028038405967542,0.23215420501781467],"dir":"ltr"},{"str":"ŜǀƧźţ","boundary":[0.7073547058230569,0.21911382497030873,0.7443500856826047,0.23215420501781467],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹřŵ","boundary":[0.7488861933402775,0.21911382497030873,0.7853835052585597,0.23215420501781467],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺƳŚƣ","boundary":[0.7899122341319175,0.21911382497030873,0.819012314774369,0.23215420501781467],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.6313513826820334,0.2384944377969121,0.6737092940425388,0.25153481784441806],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6782251100433451,0.2384944377969121,0.6855559322603405,0.25153481784441806],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŚǀs","boundary":[0.6901197103591947,0.2384944377969121,0.7309243876213835,0.25153481784441806],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7354807869359227,0.2384944377969121,0.760063206881489,0.25153481784441806],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤsƺǀě","boundary":[0.7646103827156343,0.2384944377969121,0.8157914754208525,0.25153481784441806],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.6562492456570677,0.25780724064726845,0.7013594435670842,0.27084762069477436],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7059453580188835,0.25780724064726845,0.7132761802358788,0.27084762069477436],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƜŤƯ","boundary":[0.717839958334733,0.25780724064726845,0.7485080306441313,0.27084762069477436],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.7530183125567014,0.25780724064726845,0.7614375054601656,0.27084762069477436],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŝŚŧ","boundary":[0.7660215752158862,0.25780724064726845,0.7908954571418967,0.27084762069477436],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62812,0.15986,0.81901,0.27085],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.654632525788784,0.3100401907660333,0.6792149457343504,0.32308057081353925],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚƟ","boundary":[0.6837639662645744,0.3100401907660333,0.7103976882497227,0.32308057081353925],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7150131178387823,0.3100401907660333,0.7280292933705184,0.32308057081353925],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŹō","boundary":[0.7325524881556398,0.3100401907660333,0.7530655085514599,0.32308057081353925],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7575518094150061,0.3100401907660333,0.7924073418231913,0.32308057081353925],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƘƿŚƯ","boundary":[0.6465675145324415,0.32942080359263665,0.6842398978528945,0.3424611836401426],"dir":"ltr"},{"str":"ƪųřŵ","boundary":[0.6888036759517486,0.32942080359263665,0.7190714492120558,0.3424611836401426],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚĭ","boundary":[0.7235798864285471,0.32942080359263665,0.7406636168139509,0.3424611836401426],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷśŚŞů","boundary":[0.7452550653539864,0.32942080359263665,0.80053691744229,0.3424611836401426],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚĭ","boundary":[0.6409212627263868,0.34937510763064134,0.6580049931117906,0.3624154876781473],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷśŚŞů","boundary":[0.6624931386714156,0.34937510763064134,0.7180092671617216,0.3624154876781473],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚƟ","boundary":[0.722371973387991,0.34937510763064134,0.7491089983535499,0.3624154876781473],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7537225832465306,0.34937510763064134,0.7667387587782667,0.3624154876781473],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7712601088673094,0.34937510763064134,0.8061156412754947,0.3624154876781473],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.6324541077248749,0.36868660644299284,0.6776565404388294,0.3817269864904988],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6821502200866906,0.36868660644299284,0.706732640032257,0.3817269864904988],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.711281660562481,0.36868660644299284,0.7186124827794764,0.3817269864904988],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7231762608783306,0.36868660644299284,0.7377419811162258,0.3817269864904988],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƘƿŚƯ","boundary":[0.742228281979772,0.36868660644299284,0.779900665300225,0.3817269864904988],"dir":"ltr"},{"str":"ƪųřŵ","boundary":[0.7844644433990791,0.36868660644299284,0.8147322166593862,0.3817269864904988],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.6705577769564194,0.3880686943289786,0.7115100299049091,0.4011090743764846],"dir":"ltr"},{"str":"ŜǀƧźţ","boundary":[0.7160203118174792,0.3880686943289786,0.7530156916770269,0.4011090743764846],"dir":"ltr"},{"str":"k-İ","boundary":[0.7575518295756191,0.3874580528132423,0.7765023016699708,0.39814688891775535],"dir":"ltr"},{"str":"ƥźŰŤƯ","boundary":[0.6322535902691441,0.40802118839073637,0.6755209367964786,0.42106156843824233],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝsřƹ","boundary":[0.6800349081012061,0.40802118839073637,0.7107712341655185,0.42106156843824233],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƐs","boundary":[0.7153184099996638,0.40802118839073637,0.7449036457108295,0.42106156843824233],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.7493899465743756,0.40802118839073637,0.7804177346191323,0.42106156843824233],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŞƳŵ","boundary":[0.7848726756493395,0.40802118839073637,0.8148028695272334,0.42106156843824233],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.634474604347972,0.42740180121733967,0.6623036893921573,0.44044218126484563],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6668324182655151,0.42740180121733967,0.6754139444239102,0.44044218126484563],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6799371392090316,0.42740180121733967,0.7210480360202948,0.44044218126484563],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7254992876583445,0.42740180121733967,0.7328301098753399,0.44044218126484563],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.7373920432781154,0.42740180121733967,0.7599858808507776,0.44044218126484563],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƗźs","boundary":[0.7645072309398203,0.42740180121733967,0.8008292967306203,0.44044218126484563],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.8053321998588754,0.42740180121733967,0.8126630220758707,0.44044218126484563],"dir":"ltr"},{"str":"level","boundary":[0.6985820368939215,0.44311125946407365,0.7280442525452774,0.45380009556858675],"dir":"ltr"},{"str":"set","boundary":[0.7318742649776553,0.44311125946407365,0.7487139209031954,0.45380009556858675],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.6297341688787339,0.45961263732185276,0.6749495144652398,0.4726530173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŹō","boundary":[0.6795317395248814,0.45961263732185276,0.7000447599207015,0.4726530173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚƟ","boundary":[0.7045310607842478,0.45961263732185276,0.731164782769396,0.4726530173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7357802123584556,0.45961263732185276,0.7487963878901917,0.4726530173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7533195826753132,0.45961263732185276,0.7881751150834984,0.4726530173693587],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7927333590941162,0.45961263732185276,0.8173157790396827,0.4726530173693587],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6439457074695069,0.47899325014845606,0.6512765296865023,0.492033630195962],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤsƺǀě","boundary":[0.6558403077853565,0.47899325014845606,0.7070214004905747,0.492033630195962],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7114837203050971,0.47899325014845606,0.7174236416787068,0.492033630195962],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺŤƴƯƺƯ","boundary":[0.7219671281206947,0.47899325014845606,0.7664870232855077,0.492033630195962],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŻřƺƯ","boundary":[0.770956721884345,0.47899325014845606,0.8031798729881386,0.492033630195962],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.6395080440845402,0.49837748292755346,0.6803625281408555,0.5114178629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƠū","boundary":[0.6848728100534256,0.49837748292755346,0.7141075535096266,0.5114178629750594],"dir":"ltr"},{"str":"level","boundary":[0.71864184671214,0.4977668414118171,0.7480284600651859,0.5084556775163301],"dir":"ltr"},{"str":"set","boundary":[0.7518584724975639,0.4977668414118171,0.7686527670441182,0.5084556775163301],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŵŚƘƯ","boundary":[0.7731777359631731,0.4983751670130641,0.8075149087732265,0.51141554706057],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.6422330936460467,0.5183299769893112,0.6874429051443163,0.5313703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚƟ","boundary":[0.6920288195961156,0.5183299769893112,0.718662541581264,0.5313703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7232798158664022,0.5183299769893112,0.7362959913981383,0.5313703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.740817341487181,0.5183299769893112,0.7756728738953662,0.5313703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7802311179059841,0.5183299769893112,0.8048135378515504,0.5313703570368171],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6439431269110578,0.5376414758016628,0.6512739491280531,0.5506818558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤsƺǀě","boundary":[0.6558395719229861,0.5376414758016628,0.7070206646282043,0.5506818558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7114829844427267,0.5376414758016628,0.7174229058163365,0.5506818558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺŤƴƯƺƯ","boundary":[0.7219663922583244,0.5376414758016628,0.7664862874231373,0.5506818558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŻřƺƯ","boundary":[0.770954141325896,0.5376414758016628,0.8031772924296896,0.5506818558491687],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6342682403145056,0.5570235636876485,0.6402081616881153,0.5700639437351545],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.6447516481301032,0.5570235636876485,0.6856042874903397,0.5700639437351545],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƠū","boundary":[0.6901145694029098,0.5570235636876485,0.7193493128591109,0.5700639437351545],"dir":"ltr"},{"str":"level","boundary":[0.7238836060616243,0.5564129221719121,0.7532702194146701,0.5671017582764252],"dir":"ltr"},{"str":"set","boundary":[0.7571002318470481,0.5564129221719121,0.7738945263936025,0.5671017582764252],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŵŚƘƯ","boundary":[0.7784159369644834,0.5570233926662708,0.8127531097745369,0.5700637727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ŜǀƧźţ","boundary":[0.6478774402741843,0.5764059864904988,0.6848635966533382,0.5894463665380048],"dir":"ltr"},{"str":"k-İ","boundary":[0.6894089580323242,0.5757953449747625,0.7083594301266758,0.5864841810792756],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.7129980242599375,0.5764041765142518,0.758200456973892,0.5894445565617578],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.7626941366217532,0.5764041765142518,0.7872765565673197,0.5894445565617578],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7918237324014649,0.5764041765142518,0.7991545546184603,0.5894445565617578],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7016060582641712,0.5943168669833729,0.7046129128725513,0.6073572470308789],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.7046295151372601,0.5957174853028504,0.7454821544974967,0.6087578653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯŚū","boundary":[0.6343704546218204,0.6156696444477434,0.6627492590974765,0.6287100244952494],"dir":"ltr"},{"str":"šřŹŷ","boundary":[0.6673333288531971,0.6156696444477434,0.6954686334464566,0.6287100244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6999936729276569,0.6156696444477434,0.7244727898928127,0.6287100244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚƟ","boundary":[0.7290273445112729,0.6156696444477434,0.755764369476832,0.6287100244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7603779543698127,0.6156696444477434,0.7733941299015488,0.6287100244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7779173246866702,0.6156696444477434,0.8127728570948555,0.6287100244952494],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƧřźě","boundary":[0.6404210577601557,0.6350502572743467,0.6812792312086285,0.6480906373218527],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŚƯ","boundary":[0.6857821343368836,0.6350502572743467,0.7097668727529315,0.6480906373218527],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7142089009105874,0.6350502572743467,0.7339139444239102,0.6480906373218527],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.7385017035717882,0.6350502572743467,0.7469208964752526,0.6480906373218527],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƘƿŚƯ","boundary":[0.7515049662309731,0.6350502572743467,0.7891662813749535,0.6480906373218527],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7937411276502802,0.6350502572743467,0.8066576895937633,0.6480906373218527],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤsƺǀě","boundary":[0.636183790867242,0.6544321741389548,0.6756086354625177,0.6674725541864608],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŚƯ","boundary":[0.6801336749437179,0.6544321741389548,0.7041184133597658,0.6674725541864608],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚƟ","boundary":[0.7086600551056748,0.6544321741389548,0.7233751957259495,0.6674725541864608],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.728014606364033,0.6544321741389548,0.7477196498773558,0.6674725541864608],"dir":"ltr"},{"str":"ƪųřŵ","boundary":[0.7523055643291552,0.6544321741389548,0.7825733375894622,0.6674725541864608],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.7870817748059535,0.6544321741389548,0.8109595208494332,0.6674725541864608],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯŚū","boundary":[0.6343720876314638,0.6743869841152019,0.6627748731561439,0.6874273641627079],"dir":"ltr"},{"str":"šřŹŷ","boundary":[0.6673331171667618,0.6743869841152019,0.6954684217600214,0.6874273641627079],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6999934612412216,0.6743869841152019,0.7244725782063774,0.6874273641627079],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚƟ","boundary":[0.7290252881287591,0.6743869841152019,0.7557623130943181,0.6874273641627079],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7603758979872988,0.6743869841152019,0.7733920735190348,0.6874273641627079],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7779152683041564,0.6743869841152019,0.8127708007123415,0.6874273641627079],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƧřźě","boundary":[0.6404208460737204,0.6936984829275534,0.6812790195221933,0.7067388629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŚƯ","boundary":[0.6857819226504482,0.6936984829275534,0.7097666610664962,0.7067388629750594],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.714208689224152,0.6936984829275534,0.7339137327374748,0.7067388629750594],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.738501491885353,0.6936984829275534,0.7469206847888172,0.7067388629750594],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƘƿŚƯ","boundary":[0.7515047545445378,0.6936984829275534,0.7891660696885182,0.7067388629750594],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7937409159638449,0.6936984829275534,0.806657477907328,0.7067388629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤsƺǀě","boundary":[0.6361835791808066,0.7130803997921614,0.6756084237760823,0.7261207798396674],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŚƯ","boundary":[0.6801334632572825,0.7130803997921614,0.7041182016733304,0.7261207798396674],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚƟ","boundary":[0.7086598434192395,0.7130803997921614,0.7233749840395143,0.7261207798396674],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7280143946775977,0.7130803997921614,0.7477194381909205,0.7261207798396674],"dir":"ltr"},{"str":"ƪųřŵ","boundary":[0.7523053526427198,0.7130803997921614,0.782573125903027,0.7261207798396674],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.7870815631195183,0.7130803997921614,0.810959309162998,0.7261207798396674],"dir":"ltr"},{"str":"ŜǀƧźţ","boundary":[0.6384019522193474,0.7324629936163896,0.6753973320788952,0.7455033736638955],"dir":"ltr"},{"str":"k-İ","boundary":[0.6799334699774873,0.7318523521006531,0.6988839420718389,0.7425411882051662],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.7034153724673223,0.7324610126187648,0.7487174187695299,0.7455013926662708],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.75321294311347,0.7324610126187648,0.7777953630590363,0.7455013926662708],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7823425388931816,0.7324610126187648,0.7896733611101769,0.7455013926662708],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7942371392090312,0.7324610126187648,0.8088028594469264,0.7455013926662708],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.62973,0.31004,0.81732,0.7455],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/c6fd072381248b8fbb8094eb637c9a6b.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/6b71abcdebbaff75c4b3c4f55b576c94.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.07431,0.1808,0.24369]},"elements":[{"words":[{"str":"ÎÔ","boundary":[0.19991125298209048,0.07430864947669236,0.21487341151170977,0.08620888700638357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.07431,0.21487,0.08621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7259991297335439,0.07430864947669236,0.7612110412956552,0.08620888700638357],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7650155505527366,0.07431464608076005,0.7683975236047175,0.08621488361045127],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.7683386042135679,0.07430864947669236,0.7880597661368903,0.08620888700638357],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7916252310070224,0.07430864947669236,0.8190681999932796,0.08620888700638357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.726,0.07431,0.81907,0.08621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.7031186183259971,0.11379315988717341,0.7440708712744868,0.12683353993467936],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥźƳř","boundary":[0.5781218709048754,0.15257583029616975,0.6128574980679412,0.16561621034367568],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6168291287255132,0.15257583029616975,0.6534500352810725,0.16561621034367568],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.6574530257719834,0.15257583029616975,0.7089071334968582,0.16561621034367568],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.7128972111152179,0.15257583029616975,0.7552920163972984,0.16561621034367568],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.759265491750949,0.15257583029616975,0.7682307146937265,0.16561621034367568],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7681366351937098,0.15258240142517807,0.7773785625483014,0.165622781472684],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7775113806659721,0.15257583029616975,0.7838571351769092,0.16561621034367568],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7837612109808137,0.15258240142517807,0.7930031383354054,0.165622781472684],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7931359564530761,0.15257583029616975,0.8035215953764994,0.16561621034367568],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034201370921675,0.15258240142517807,0.8126620644467591,0.165622781472684],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8127948825644299,0.15257583029616975,0.8191406370753671,0.16561621034367568],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.3159336043815732,0.17388240749331946,0.3675168408319613,0.18692278754082536],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯ","boundary":[0.37137410033265017,0.17388240749331946,0.38801694835523004,0.18692278754082536],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.6475756863008635,0.17388240749331946,0.6936930882698833,0.18692278754082536],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2910352474715231,0.19434028503562947,0.2962188434528409,0.20738066508313538],"dir":"ltr"},{"str":"Conduction","boundary":[0.2962770068210073,0.19513026183937057,0.36685931252310067,0.20581909794388362],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3668347972178352,0.19434028503562947,0.37196674170894767,0.20738066508313538],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿřŶƷ","boundary":[0.3765120728470143,0.1957409033551069,0.4130462786868718,0.20878128340261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŹřźů","boundary":[0.5437485299553105,0.1957409033551069,0.584069896844864,0.20878128340261282],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿřŶƷ","boundary":[0.5886060045025368,0.1957409033551069,0.6252250663620174,0.20878128340261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.6297335035785087,0.1957409033551069,0.6625783172608446,0.20878128340261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6671310271832263,0.1957409033551069,0.6778044386949361,0.20878128340261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6823497698330028,0.1957409033551069,0.7141375726622087,0.20878128340261282],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7186386310943851,0.1957409033551069,0.7259694533113804,0.20878128340261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥźƳř","boundary":[0.7305332314102346,0.1957409033551069,0.7609707167097878,0.20878128340261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŻřƺƯ","boundary":[0.7655123584556968,0.1957409033551069,0.7977355095594904,0.20878128340261282],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚūƶŝŚū","boundary":[0.2993980713013673,0.21569339741686458,0.3529071704579816,0.22873377746437049],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.35756133866469514,0.21569339741686458,0.3635012600383049,0.22873377746437049],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿřŶƷ","boundary":[0.36804474648029273,0.21569339741686458,0.40457895232015023,0.22873377746437049],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚūƶŝŚū","boundary":[0.5318500688820937,0.21569339741686458,0.5854624710191191,0.22873377746437049],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5900170256375793,0.21569339741686458,0.5959569470111891,0.22873377746437049],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿřŶƷ","boundary":[0.6005004334531769,0.21569339741686458,0.6371194953126575,0.22873377746437049],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.6416279325291487,0.21569339741686458,0.6744727462114848,0.22873377746437049],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6790254561338663,0.21569339741686458,0.6896988676455763,0.22873377746437049],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6942441987836429,0.21569339741686458,0.7260320016128489,0.22873377746437049],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7305330600450252,0.21569339741686458,0.7378638822620206,0.22873377746437049],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥźƳř","boundary":[0.7424276603608748,0.21569339741686458,0.772865145660428,0.22873377746437049],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŻřƺƯ","boundary":[0.777406787406337,0.21569339741686458,0.8096299385101305,0.22873377746437049],"dir":"ltr"},{"str":"(Conduction","boundary":[0.2621047679849467,0.2314010456873515,0.3377116024327139,0.24208988179186458],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.34152493716001975,0.2314010456873515,0.3632954201807735,0.24208988179186458],"dir":"ltr"},{"str":"Convection)","boundary":[0.3671254326131514,0.2314010456873515,0.44199741272134674,0.24208988179186458],"dir":"ltr"},{"str":"ƭźū","boundary":[0.5841702362151808,0.2667325998923693,0.6116285373475352,0.2797729799398752],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6154193877893886,0.2667325998923693,0.652040294344948,0.2797729799398752],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.6560432848358589,0.2667325998923693,0.7074973925607337,0.2797729799398752],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.7114874701790933,0.2667325998923693,0.7538822754611739,0.2797729799398752],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7578539061187459,0.2667325998923693,0.7682395450421692,0.2797729799398752],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7681362420617586,0.2667391710213776,0.7773781694163502,0.2797795510688835],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7775109875340209,0.2667325998923693,0.7838567420449581,0.2797729799398752],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7837608178488625,0.2667391710213776,0.7930027452034542,0.2797795510688835],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7931355633211249,0.2667325998923693,0.8035212022445481,0.2797729799398752],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034178992641375,0.2667391710213776,0.8126598266187292,0.2797795510688835],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8127926447363999,0.2667325998923693,0.8191383992473371,0.2797729799398752],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.31784886260542317,0.288039177089519,0.36943209905581126,0.3010795571370249],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯ","boundary":[0.3732893585565001,0.288039177089519,0.38993220657908,0.3010795571370249],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.6495917475891266,0.288039177089519,0.6957091495581464,0.3010795571370249],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.3058532979402574,0.30849705463182897,0.3110368939215752,0.32153743467933493],"dir":"ltr"},{"str":"Diffusion","boundary":[0.31099425422532845,0.30928703143557007,0.36895097610967376,0.31997586754008317],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.36895163132959224,0.30849705463182897,0.37408357582070473,0.32153743467933493],"dir":"ltr"},{"str":"ŷƺƠƳ","boundary":[0.3786289069587714,0.30989767295130644,0.4019311078256777,0.3229380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"ƩLjů","boundary":[0.5413292564093948,0.30989767295130644,0.5711229427774603,0.3229380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5757033231410235,0.30989767295130644,0.5954083666543463,0.3229380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5999961258022243,0.30989767295130644,0.6129126877457074,0.3229380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"ŷƺƠƳ","boundary":[0.6174358825308288,0.30989767295130644,0.6407307046134202,0.3229380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.6452575887906992,0.30989767295130644,0.6781024024730351,0.3229380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6826551123954167,0.30989767295130644,0.6933285239071266,0.3229380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.697875699741272,0.30989767295130644,0.729663502570478,0.3229380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7341627163065755,0.30989767295130644,0.7401026376801852,0.3229380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřƺƯ","boundary":[0.7446461241221731,0.30989767295130644,0.7673912267732937,0.3229380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŻřƺƯ","boundary":[0.7718627700682098,0.30989767295130644,0.8040859211720034,0.3229380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"ŷƺƠƳ","boundary":[0.3079667551493562,0.3298501670130641,0.33105866066328377,0.34289054706057004],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.33568700312489463,0.3298501670130641,0.3416269244985044,0.34289054706057004],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚūƶŝŚū","boundary":[0.3461704109404922,0.3298501670130641,0.39988058196969145,0.34289054706057004],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5304371022479081,0.3298501670130641,0.5550269009777895,0.34289054706057004],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚūƶŝŚū","boundary":[0.5595685427236985,0.3298501670130641,0.6132805584489768,0.34289054706057004],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.617835113067437,0.3298501670130641,0.6237750344410468,0.34289054706057004],"dir":"ltr"},{"str":"ŷƺƠƳ","boundary":[0.6283185208830346,0.3298501670130641,0.6516133429656259,0.34289054706057004],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.6561439165350627,0.3298501670130641,0.6889887302173986,0.34289054706057004],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6935414401397801,0.3298501670130641,0.7042148516514901,0.34289054706057004],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.7087601827895568,0.3298501670130641,0.7405479856187627,0.34289054706057004],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7450490440509391,0.3298501670130641,0.7509889654245487,0.34289054706057004],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřƺƯ","boundary":[0.7555324518665366,0.3298501670130641,0.7782701757333422,0.34289054706057004],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŻřƺƯ","boundary":[0.7827490978125734,0.3298501670130641,0.8149722489163669,0.34289054706057004],"dir":"ltr"},{"str":"(Convection","boundary":[0.2703706192668257,0.34555781528355106,0.3450972734529372,0.3562466513880641],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.34892325156328874,0.34555781528355106,0.37074779073283826,0.3562466513880641],"dir":"ltr"},{"str":"Diffusion)","boundary":[0.37457780316521627,0.34555781528355106,0.4376149994959847,0.3562466513880641],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǀƣŹ","boundary":[0.6039242599375018,0.3491616658254156,0.631576254158126,0.36220204587292154],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩƺƬŰƯ","boundary":[0.6360810019824599,0.3491616658254156,0.6967733476697688,0.36220204587292154],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.701298387150969,0.3491616658254156,0.714214949094452,0.36220204587292154],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřƺƯ","boundary":[0.7187381438795736,0.3491616658254156,0.7414832465306942,0.36220204587292154],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƀƧŚƯ","boundary":[0.2606874466583781,0.3691138249703088,0.30545084170558756,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.30523870165653005,0.3677132066508314,0.30755010584321735,0.38075358669833737],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƠŤsř","boundary":[0.3123020429421051,0.3691138249703088,0.35090784247841106,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"ŷƺƠƳ","boundary":[0.3552447229595777,0.3691138249703088,0.3783384731695841,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.38296497093511617,0.3691138249703088,0.38890489230872594,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚūƶŝŚū","boundary":[0.393446534054635,0.3691138249703088,0.447158549779913,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5381002217667414,0.3691138249703088,0.5510167837102246,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚūƶŝŚū","boundary":[0.555539978495346,0.3691138249703088,0.6092519942206244,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6137050905547528,0.3691138249703088,0.6196450119283625,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"ŷƺƠƳ","boundary":[0.6241866536742716,0.3691138249703088,0.647280403884278,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƿźƏ","boundary":[0.65190690164981,0.3691138249703088,0.6834290682436746,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6879946910386074,0.3691138249703088,0.6965762171970026,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.7010994119821241,0.3691138249703088,0.73288721481133,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7373882732435064,0.3691138249703088,0.7433281946171161,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřƺƯ","boundary":[0.747871681059104,0.3691138249703088,0.7706094049259096,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŻřƺƯ","boundary":[0.7750883270051407,0.3691138249703088,0.8073114781089343,0.3821542050178148],"dir":"ltr"},{"str":"(Maxwell-Stefan","boundary":[0.21976748093142032,0.3848927321481591,0.3221647458082726,0.3955815682526722],"dir":"ltr"},{"str":"Convection","boundary":[0.32599475824065055,0.3848927321481591,0.3958210409596452,0.3955815682526722],"dir":"ltr"},{"str":"and","boundary":[0.3995512583582541,0.3848927321481591,0.4214169550754343,0.3955815682526722],"dir":"ltr"},{"str":"Diffusion)","boundary":[0.4251471724740432,0.3848927321481591,0.48824485064345957,0.3955815682526722],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŗżū","boundary":[0.6103772588286681,0.3884944377969121,0.6412500924028087,0.4015348178444181],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.645859987903632,0.3884944377969121,0.6696325862706223,0.4015348178444181],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩƺƬŰƯ","boundary":[0.6741852961930039,0.3884944377969121,0.7348776418803129,0.4015348178444181],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƳLjě","boundary":[0.31512229091764354,0.40844874183491686,0.3485408050804741,0.4214891218824228],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.3483895400020157,0.4070481235154394,0.3553071502973687,0.42008850356294536],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀƳźƳ","boundary":[0.355443657807197,0.40844874183491686,0.3926419542354085,0.4214891218824228],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5431396391250292,0.40844874183491686,0.5490795604986389,0.4214891218824228],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚūƶŝŚū","boundary":[0.5536230469406268,0.40844874183491686,0.6073332179698262,0.4214891218824228],"dir":"ltr"},{"str":"ŷƺƠƳ","boundary":[0.6118877725882865,0.40844874183491686,0.6389033466617384,0.4214891218824228],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.6434394543194112,0.40844874183491686,0.6762842680017471,0.4214891218824228],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6808406673162863,0.40844874183491686,0.6915140788279963,0.4214891218824228],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6960612546621416,0.40844874183491686,0.7278490574913477,0.4214891218824228],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7323482712274452,0.40844874183491686,0.7382881926010549,0.4214891218824228],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřƺƯ","boundary":[0.7428316790430428,0.40844874183491686,0.7655694029098484,0.4214891218824228],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŻřƺƯ","boundary":[0.7700483249890795,0.40844874183491686,0.8022714760928731,0.4214891218824228],"dir":"ltr"},{"str":"(Nernst-Planck)","boundary":[0.3056516918114311,0.4242276490127672,0.40231679043042906,0.43491648511728026],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǀƣŹ","boundary":[0.5734830449245655,0.4278293546615201,0.6011350391451897,0.4408697347090261],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩƺƬŰƯ","boundary":[0.6056397869695236,0.4278293546615201,0.6663321326568326,0.4408697347090261],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6708571721380328,0.4278293546615201,0.6837737340815158,0.4408697347090261],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱƺƿ","boundary":[0.6882969288666373,0.4278293546615201,0.721051352441114,0.4408697347090261],"dir":"ltr"},{"str":"šźūŚƸƯ","boundary":[0.725592994187023,0.4278293546615201,0.7718469036658713,0.4408697347090261],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚŨƴų","boundary":[0.24304984375524952,0.4477836586995249,0.28365529384093213,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹźŤƨƫř","boundary":[0.28820984845939257,0.4477836586995249,0.3304736803198811,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.33498211753637247,0.4477836586995249,0.37087990322905756,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.37530163972984715,0.4477836586995249,0.38263246194684253,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"ƦƳLjě","boundary":[0.38719624004569675,0.4477836586995249,0.4206147542085273,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4204634891300689,0.4463830403800475,0.4273810994254219,0.45942342042755346],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀƳźƳ","boundary":[0.427519451631329,0.4477836586995249,0.46471774805954036,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5431394677598197,0.4477836586995249,0.5490793891334294,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚūƶŝŚū","boundary":[0.5536228755754172,0.4477836586995249,0.6073367359967743,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"ŷƺƠƳ","boundary":[0.6118912906152346,0.4477836586995249,0.6389068646886865,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.6434429723463593,0.4477836586995249,0.6762877860286952,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6808404959510768,0.4477836586995249,0.6915139074627867,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6960610832969322,0.4477836586995249,0.7278488861261381,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7323480998622357,0.4477836586995249,0.7382880212358454,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřƺƯ","boundary":[0.7428315076778332,0.4477836586995249,0.7655692315446389,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŻřƺƯ","boundary":[0.77004815362387,0.4477836586995249,0.8022713047276635,0.4608240387470309],"dir":"ltr"},{"str":"(Nernst-Planck","boundary":[0.20545344578475186,0.46356256587737527,0.29710761622924736,0.47425140198188837],"dir":"ltr"},{"str":"with","boundary":[0.300840789497088,0.46356256587737527,0.32775837607525937,0.47425140198188837],"dir":"ltr"},{"str":"Electroneutrality","boundary":[0.33149154934310004,0.46356256587737527,0.4330813816740029,0.47425140198188837],"dir":"ltr"},{"str":"Condition)","boundary":[0.43690988206041464,0.46356256587737527,0.5024721951547327,0.47425140198188837],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝƿřźƃ","boundary":[0.5377953832196495,0.4671642715261282,0.5736931689123345,0.4802046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5782182083935348,0.4671642715261282,0.5855490306105301,0.4802046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5901128087093843,0.4671642715261282,0.6046785289472796,0.4802046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǀƣŹ","boundary":[0.6091648298108258,0.4671642715261282,0.63681682403145,0.4802046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩƺƬŰƯ","boundary":[0.6413234165518626,0.4671642715261282,0.7020139175430931,0.4802046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7065389570242931,0.4671642715261282,0.7194555189677763,0.4802046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱƺƿ","boundary":[0.7239787137528977,0.4671642715261282,0.7567349820234532,0.4802046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"šźūŚƸƯ","boundary":[0.7612747790732836,0.4671642715261282,0.8075286885521317,0.4802046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.5854770874634583,0.4864770743764845,0.6264330298041054,0.4995174544239905],"dir":"ltr"},{"str":"ŜǀƧźţ","boundary":[0.6309414670205968,0.4864770743764845,0.6679276233997509,0.4995174544239905],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚŨƴų","boundary":[0.6724747992338961,0.4864770743764845,0.7130802493195787,0.4995174544239905],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹźŤƨƫř","boundary":[0.717634803938039,0.4864770743764845,0.7598986357985276,0.4995174544239905],"dir":"ltr"},{"str":"ƦǀţŚŤsřƹźŤƨƫř","boundary":[0.29445967877423446,0.5064297394596199,0.3739642350727459,0.5194701195071258],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.3785317025637577,0.5064297394596199,0.4133872349719429,0.5194701195071258],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5431394677598197,0.5064297394596199,0.5490793891334294,0.5194701195071258],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚūƶŝŚū","boundary":[0.5536228755754172,0.5064297394596199,0.6073367359967743,0.5194701195071258],"dir":"ltr"},{"str":"ŷƺƠƳ","boundary":[0.6118912906152346,0.5064297394596199,0.6389068646886865,0.5194701195071258],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬǀsƹ","boundary":[0.6434429723463593,0.5064297394596199,0.6762877860286952,0.5194701195071258],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6808404959510768,0.5064297394596199,0.6915139074627867,0.5194701195071258],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6960610832969322,0.5064297394596199,0.7278488861261381,0.5194701195071258],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7323480998622357,0.5064297394596199,0.7382880212358454,0.5194701195071258],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřƺƯ","boundary":[0.7428315076778332,0.5064297394596199,0.7655692315446389,0.5194701195071258],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŻřƺƯ","boundary":[0.77004815362387,0.5064297394596199,0.8022713047276635,0.5194701195071258],"dir":"ltr"},{"str":"(Electrokinetic","boundary":[0.29073283827828367,0.5222086466374702,0.3806086348966863,0.5328974827419833],"dir":"ltr"},{"str":"flow)","boundary":[0.384421776089352,0.5222086466374702,0.4171277846846544,0.5328974827419833],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǀƣŹ","boundary":[0.5733814152750242,0.5258103522862232,0.6011809851819493,0.5388507323337292],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩƺƬŰƯ","boundary":[0.6056377709082353,0.5258103522862232,0.6663319612916231,0.5388507323337292],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6708570007728233,0.5258103522862232,0.6837735627163064,0.5388507323337292],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱƺƿ","boundary":[0.6882967575014278,0.5258103522862232,0.7210511810759045,0.5388507323337292],"dir":"ltr"},{"str":"šźūŚƸƯ","boundary":[0.7255909781257349,0.5258103522862232,0.771844887604583,0.5388507323337292],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.19990528544067737,0.5651452691508313,0.2383487517220523,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24445654043882933,0.5637446508313538,0.2491070192533853,0.5767850308788598],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.24748553140015453,0.5651452691508313,0.28554161150498975,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚǀŤsŵ","boundary":[0.29163648734921543,0.5651452691508313,0.33823904438694935,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.3443560565841202,0.5651452691508313,0.3675143711568832,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƘŝ","boundary":[0.37378818252074864,0.5651452691508313,0.40386041799670713,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"ƶs","boundary":[0.41007704378213095,0.5651452691508313,0.4271146567655657,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4332611840999966,0.5651452691508313,0.4392011054736063,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƺŰƯ","boundary":[0.44535685628843114,0.5651452691508313,0.4862168744329827,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŹŚƤŤƯ","boundary":[0.49242981082624915,0.5651452691508313,0.5305338530291321,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƘŝ","boundary":[0.5366822250596419,0.5651452691508313,0.5667544605356004,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.5729821544974967,0.5651452691508313,0.5862012465978965,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƘŝ","boundary":[0.5922352474715231,0.5651452691508313,0.6141576156715164,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.6203576391922314,0.5651452691508313,0.6333738147239676,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.639509273881926,0.5651452691508313,0.652425835825409,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"LJŚŝ","boundary":[0.6585612949833675,0.5651452691508313,0.6747263667215483,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.6810389167030677,0.5651452691508313,0.727060394475992,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.7332548839084708,0.5651452691508313,0.7714400927388193,0.5781856491983373],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƷ","boundary":[0.19989790665636256,0.5844580720011876,0.22310787271933086,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22922488491650167,0.5830574536817102,0.23387536373105763,0.5960978337292162],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.23225572057390564,0.5844580720011876,0.27031180067874083,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsźŤsŵ","boundary":[0.27650813480729836,0.5844580720011876,0.3264034743456203,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.33255184637613006,0.5844580720011876,0.3557101609488931,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"żǀƳ","boundary":[0.3618825140284267,0.5844580720011876,0.3775015557272943,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƺŰƯ","boundary":[0.3836554618460404,0.5844580720011876,0.42435868082389727,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŹŚƤŤƯ","boundary":[0.4306288027956052,0.5844580720011876,0.4687328449984882,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƘŝ","boundary":[0.47488121702899794,0.5844580720011876,0.5049534525049564,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5111700782903803,0.5844580720011876,0.5308751218037031,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5369755317361652,0.5844580720011876,0.5429154531097748,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƘŝ","boundary":[0.5490712039245997,0.5844580720011876,0.56729126709452,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5734654648701324,0.5844580720011876,0.5931705083834552,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5993686872080916,0.5844580720011876,0.6122852491515746,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥźƳř","boundary":[0.618420708309533,0.5844580720011876,0.6489873223345994,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6551098686200065,0.5844580720011876,0.6869972850374656,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6931124525385577,0.5844580720011876,0.6990523739121675,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"ƭźū","boundary":[0.7052081247269922,0.5844580720011876,0.7288866435939658,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.7351438526931224,0.5844580720011876,0.7670312691105816,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.7731648835724607,0.5844580720011876,0.8191734484728337,0.5974984520486936],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.29012486475588856,0.6024400475059383,0.2931630791976076,0.6154804275534441],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝƾƯ","boundary":[0.29315201102113503,0.6038406658254157,0.3361205167837102,0.6168810458729217],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsźŤsŵ","boundary":[0.3405965659756059,0.6038399888657957,0.3904919055139279,0.6168803689133017],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.39502985786767947,0.6038399888657957,0.41818817244044243,0.6168803689133017],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.42274826114713915,0.6038399888657957,0.44890236215180973,0.6168803689133017],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.45349565538792397,0.6038399888657957,0.46416906689963394,0.6168803689133017],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝřƹ","boundary":[0.4687143980377005,0.6038399888657957,0.5043244111420988,0.6168803689133017],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5088365377507477,0.6038399888657957,0.5147764591243574,0.6168803689133017],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚŤƀƿř","boundary":[0.5193199455663453,0.6038399888657957,0.5624507845838513,0.6168803689133017],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪǀƬŰţ","boundary":[0.5670340378347501,0.6038399888657957,0.6256888108598507,0.6168810458729217],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƫŚů","boundary":[0.6301068579684829,0.6038399888657957,0.6603119115621121,0.6168803689133017],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.6648830684452812,0.6038399888657957,0.6778992439770174,0.6168803689133017],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.68242059406606,0.6038399888657957,0.6966837841470385,0.6168803689133017],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7011719297066634,0.6038399888657957,0.7257543496522298,0.6168803689133017],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.7303015254863751,0.6038399888657957,0.7763432949161658,0.6168803689133017],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.7809052283189412,0.6038399888657957,0.8190904371492896,0.6168803689133017],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƮŤƀǀs","boundary":[0.19991922650448574,0.623221278652019,0.26435077114344263,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŨƯ","boundary":[0.26956941635025694,0.623221278652019,0.2993963072477402,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.30454854339571913,0.623221278652019,0.32918814891972703,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.33448242666577055,0.6218206603325417,0.3382253150095762,0.6348610403800476],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧ","boundary":[0.3375132623231745,0.623221278652019,0.3644753402103423,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ŜǀƧźţ","boundary":[0.3696681596720539,0.623221278652019,0.4068683007963441,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.41200577937569294,0.623221278652019,0.4366564530761734,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.4419451967339806,0.623221278652019,0.46557759819898514,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.47087741003326494,0.623221278652019,0.4810601323880246,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4861994556634522,0.623221278652019,0.4947625348610598,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƬŤŴƯ","boundary":[0.5000051611168979,0.623221278652019,0.5394097140553071,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.5446615637915392,0.623221278652019,0.5907863445448741,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.5959717852222707,0.623221278652019,0.6342068008467456,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤůřŹ","boundary":[0.6395195255535767,0.623221278652019,0.6746240919323946,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6798390477470514,0.623221278652019,0.6905124592587614,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺţƾƯ","boundary":[0.6957643089949933,0.623221278652019,0.744274281778166,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.7494910822889015,0.623221278652019,0.7714466550183126,0.636261658699525],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.19992660528880082,0.6425327774643705,0.2072574275057962,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.21292986794798566,0.6425327774643705,0.2477854003561709,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƃƺě","boundary":[0.25345230671012403,0.6425327774643705,0.28162081583280135,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƪųřŵ","boundary":[0.2872213131279191,0.6425327774643705,0.3174890863882262,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.32310618594805285,0.6425327774643705,0.33622566446019964,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.34175421860824573,0.6425327774643705,0.3656319646517255,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.3712896475252848,0.6425327774643705,0.43358687880111546,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4392298041060448,0.6425327774643705,0.44781133026444,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƳƺǀě","boundary":[0.45344318739289663,0.6425327774643705,0.5054673062061086,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5111028527267228,0.6425327774643705,0.5196843788851181,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺţƾƯ","boundary":[0.5254195389939854,0.6425327774643705,0.5739258223850003,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƴĤưƷ","boundary":[0.579644380229159,0.6425327774643705,0.6279569705319041,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.6337788313564733,0.6425327774643705,0.6557344040858842,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6613957763516011,0.6411321591448932,0.6655426531366553,0.6541725391923991],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯŶưƷźǀƛ","boundary":[0.6644229226168474,0.6425327774643705,0.7179264876852255,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7236966970195893,0.6425327774643705,0.7585522294277746,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7642172910856488,0.6425327774643705,0.7701572124592586,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƴƧřƹ","boundary":[0.7758093612445817,0.6425327774643705,0.8192003024091931,0.6555731575118765],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŻ","boundary":[0.19990876314639963,0.6619166753266034,0.21724337219851483,0.6749570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶū","boundary":[0.2244044823762642,0.6619166753266034,0.2583800947548805,0.6749570553741093],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2657293639326635,0.6605160570071259,0.27158996337488656,0.6735564370546319],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧ","boundary":[0.26875466550183125,0.6619166753266034,0.29571674338899906,0.6749570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.30302727394912804,0.6619166753266034,0.34413817076039116,0.6749570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ÐƾƄųźģ","boundary":[0.35141628305500483,0.6592171875,0.405040247303518,0.6749570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"šLJōƲǀƃŚƯ","boundary":[0.4124005846577736,0.6619166753266034,0.47516636873760953,0.6749570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƃƺě","boundary":[0.48245845233695095,0.6619166753266034,0.5106269614596283,0.6749570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5179411814119149,0.6619166753266034,0.5238811027855246,0.6749570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ÏƩŚǀs","boundary":[0.5311481469036659,0.6592171875,0.5662043378918719,0.6749570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚǀưǀƃ","boundary":[0.5735831222069151,0.6619166753266034,0.6224860152548638,0.6749570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƴƧƮƷźŝ","boundary":[0.6298315950404892,0.6619166753266034,0.6864287154329491,0.6749570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƃƺě","boundary":[0.6937429353852357,0.6619166753266034,0.721911444507913,0.6749570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7292256644601997,0.6619166753266034,0.7329888444608716,0.6749570553741093],"dir":"ltr"},{"str":"ÎźǀƜŤƯ","boundary":[0.7328550787943953,0.6592171875,0.7694968112630625,0.6749550743764846],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.7768202546957429,0.6619146943289786,0.8191781660562483,0.6749550743764846],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3470786163099354,0.6798966698337292,0.3500854709183155,0.6929370498812352],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚưƳİƯ","boundary":[0.35000430429085005,0.6812972881532066,0.3959962669265142,0.6943376682007125],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŗřŹř","boundary":[0.4005065488390844,0.6812972881532066,0.42250454957830685,0.6943376682007125],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.42701667618695577,0.6812972881532066,0.4355797553845634,0.6943376682007125],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶƃƺě","boundary":[0.4401213971304724,0.6812972881532066,0.479686438627734,0.6943376682007125],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.48427235307953337,0.6812972881532066,0.5025016397298475,0.6943376682007125],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5070543496522292,0.6812972881532066,0.5199709115957123,0.6943376682007125],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚǀŤsŵ","boundary":[0.5244941063808337,0.6812972881532066,0.5710966634185676,0.6943376682007125],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.5756014112429015,0.6812972881532066,0.5987597258156645,0.6943376682007125],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6033216592184399,0.6812972881532066,0.6271994052619196,0.6943376682007125],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.6317484257921437,0.6812972881532066,0.6938962366855953,0.6943376682007125],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6983770034609051,0.6812972881532066,0.7069585296193003,0.6943376682007125],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƳƺǀě","boundary":[0.7114817244044218,0.6812972881532066,0.7635058432176337,0.6943376682007125],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.7680345720909915,0.6812972881532066,0.7780180672692449,0.6943376682007125],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƯ","boundary":[0.7825504855347601,0.6812972881532066,0.8191400322569805,0.6943376682007125],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1999,0.11379,0.8192,0.69434],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1-","boundary":[0.199808474177615,0.725022109282215,0.21102278699559066,0.7344995439615499],"dir":"ltr"},{"str":"Flow","boundary":[0.21435325265292818,0.725022109282215,0.24201719310694336,0.7344995439615499],"dir":"ltr"},{"str":"with","boundary":[0.24534765876428086,0.725022109282215,0.26927975942490695,0.7344995439615499],"dir":"ltr"},{"str":"variable","boundary":[0.2726102250822445,0.725022109282215,0.31596505493767013,0.7344995439615499],"dir":"ltr"},{"str":"density","boundary":[0.3192912838950304,0.725022109282215,0.35813616813951143,0.7344995439615499],"dir":"ltr"},{"str":"2-","boundary":[0.199808474177615,0.7359249501373218,0.21100430050547778,0.7454023848166569],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.21433405897100494,0.7359249501373218,0.23522792426376063,0.7454023848166569],"dir":"ltr"},{"str":"fluid-chemical","boundary":[0.23855768272928776,0.7359249501373218,0.31697714976332075,0.7454023848166569],"dir":"ltr"},{"str":"reaction","boundary":[0.32031207655666305,0.7359249501373218,0.36365078742809476,0.7454023848166569],"dir":"ltr"},{"str":"interaction","boundary":[0.36698220248968555,0.7359249501373218,0.42447439266153697,0.7454023848166569],"dir":"ltr"},{"str":"3-","boundary":[0.199808474177615,0.7468277909924288,0.21093955844810264,0.7563052256717637],"dir":"ltr"},{"str":"The","boundary":[0.21434279426094552,0.7468277909924288,0.23520800715593074,0.7563052256717637],"dir":"ltr"},{"str":"rotating","boundary":[0.23862778812159813,0.7468277909924288,0.2804117316105618,0.7563052256717637],"dir":"ltr"},{"str":"machinery","boundary":[0.2838315125762292,0.7468277909924288,0.3405611840999967,0.7563052256717637],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.72502,0.42447,0.75631],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/7d4b317445f8973d7ce2388cc0424107.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/a4e77dadf410732c8aa59c57f2eef529.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19991,0.07269,0.18086,0.30324]},"elements":[{"words":[{"str":"COMSOL","boundary":[0.19990927724202814,0.07349095067547508,0.26710157588790695,0.08417978677998814],"dir":"ltr"},{"str":"MULTIPHYSICS","boundary":[0.2708317932865159,0.07349095067547508,0.38757081415275024,0.08417978677998814],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.39163771378649903,0.07269440274272566,0.44056827727562914,0.0857347827902316],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƧ","boundary":[0.44435543832532504,0.07269440274272566,0.4752061355465206,0.0857347827902316],"dir":"ltr"},{"str":"ƖūźƯ","boundary":[0.4790338799099492,0.07269440274272566,0.5149353549947918,0.0857347827902316],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.07269,0.51494,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"æí","boundary":[0.8023092268404959,0.07269367590187051,0.8191254762944793,0.08573405594937644],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80231,0.07269,0.81913,0.08573],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"źǀƜŤƯ","boundary":[0.3431507341823191,0.11416744312277316,0.3779380128355902,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.38175837841470384,0.11416744312277316,0.4316352709922382,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.4356880682772757,0.11416744312277316,0.44577117704378216,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱŚƿźū","boundary":[0.4496985349954639,0.11416744312277316,0.5152405866738348,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƃƺě","boundary":[0.519149497664729,0.11416744312277316,0.5521769362588622,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5562463358086085,0.11416744312277316,0.5712658512818789,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.5751968986257181,0.11416744312277316,0.6033875441013405,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.6073536406706763,0.11416744312277316,0.6776218037028325,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.681543627566278,0.11416744312277316,0.6920805315681595,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƳƺǀě","boundary":[0.6960613857061254,0.11416744312277316,0.7550473875205805,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"é","boundary":[0.7589599879036322,0.11416744312277316,0.7682572561405866,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7681355061993884,0.11417401425178149,0.77737743355398,0.12721439429928744],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7775102516716508,0.11416744312277316,0.783856006182588,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7837600819864924,0.11417401425178149,0.793002009341084,0.12721439429928744],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7931348274587547,0.11416744312277316,0.803520466382178,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034171634017674,0.11417401425178149,0.812659090756359,0.12721439429928744],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8127919088740297,0.11416744312277316,0.819137663384967,0.1272078231702791],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.41593016363697444,0.1354738564244358,0.42601327240348097,0.14851423647194176],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.4299406303551627,0.1354738564244358,0.4583286583112126,0.14851423647194176],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.4621988306844528,0.1354738564244358,0.532466993716609,0.14851423647194176],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5363869728839755,0.1354738564244358,0.5469238768858572,0.14851423647194176],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƳƺǀě","boundary":[0.550904731023823,0.1354738564244358,0.6098759752696481,0.14851423647194176],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.23438299788313563,0.14580639799213183,0.28595332146097235,0.15884677803963773],"dir":"ltr"},{"str":"mode","boundary":[0.2898256106985652,0.14660294592488124,0.32501696851584283,0.15729178202939428],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƃƺě","boundary":[0.32913918887134164,0.14580639799213183,0.3620559457007493,0.15884677803963773],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.7012029165686636,0.14580639799213183,0.7473203185376835,0.15884677803963773],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.47691609824938674,0.15613893955982783,0.5284993346997748,0.16917931960733376],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯ","boundary":[0.5323565942004637,0.15613893955982783,0.5489994422230435,0.16917931960733376],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯŶưƷ","boundary":[0.24951186452068053,0.177997435421615,0.2840906925170516,0.19103781546912094],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƛ","boundary":[0.28862311078256686,0.177997435421615,0.3075994993447792,0.19103781546912094],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.31210978125734934,0.177997435421615,0.34696531366553457,0.19103781546912094],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6442491549343099,0.17799743542161514,0.6528306810927051,0.19103781546912108],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƳƺǀě","boundary":[0.6573538758778266,0.17799743542161514,0.7093779946910385,0.19103781546912108],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7139048788683174,0.17799743542161514,0.7224864050267126,0.19103781546912108],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶƹźĭ","boundary":[0.7270114445079129,0.17799743542161514,0.7525900003360101,0.19103781546912108],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7570504754544536,0.17799743542161514,0.7752797621047678,0.19103781546912108],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7798324720271493,0.17799743542161514,0.8044222707570308,0.19103781546912108],"dir":"ltr"},{"str":"(Non-isothermal","boundary":[0.23004939350156245,0.19377634259946558,0.3300183125567017,0.20446517870397865],"dir":"ltr"},{"str":"flow)","boundary":[0.3338483249890797,0.19377634259946558,0.36660680084674574,0.20446517870397865],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6336679782265378,0.19737935228622322,0.6409988004435332,0.21041973233372913],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚǀs","boundary":[0.6455625785423874,0.19737935228622322,0.6748508181848725,0.21041973233372913],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀƳřŵ","boundary":[0.6794330432445143,0.19737935228622322,0.7161498739961691,0.21041973233372913],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.7207653035852286,0.19737935228622322,0.7483951614529079,0.21041973233372913],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.7529220456301868,0.19737935228622322,0.8150680118275593,0.21041973233372913],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.655641997916736,0.21536065083135383,0.6587798259467083,0.22840103087885977],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.6586709888780614,0.21676126915083127,0.6974059171398806,0.2298016491983372],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.7019161990524507,0.21676126915083127,0.7305182117536368,0.2298016491983372],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƄƟ","boundary":[0.7350801451564123,0.21676126915083127,0.7604631632001608,0.2298016491983372],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.765119176102953,0.21676126915083127,0.7710590974765628,0.2298016491983372],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯŵ","boundary":[0.7756025839185506,0.21676126915083127,0.7928966096569331,0.2298016491983372],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯ","boundary":[0.6517164846611332,0.23607276796318277,0.6664629851147471,0.2491131480106887],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6709695776351595,0.23607276796318277,0.6816429891468695,0.2491131480106887],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤsƺǀě","boundary":[0.6861901649810149,0.23607276796318277,0.7374339773529109,0.2491131480106887],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7419350357850873,0.23607276796318277,0.7478749571586971,0.2491131480106887],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺŤƴƯƺƯ","boundary":[0.752418443600685,0.23607276796318277,0.7969383387654979,0.2491131480106887],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6354868485601957,0.2554546848277908,0.6580806861328579,0.2684950648752968],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺǀě","boundary":[0.6626020362219005,0.2554546848277908,0.6911487080407238,0.2684950648752968],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥźƳř","boundary":[0.695666368737609,0.2554546848277908,0.7261757971842338,0.2684950648752968],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.7307451093713241,0.2554546848277908,0.7626325257887833,0.2684950648752968],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.7671354289170382,0.2554546848277908,0.8131439938174113,0.2684950648752968],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6956663687376089,0.27343598337292147,0.6986732233459889,0.28647636342042737],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6987912838950296,0.2748366016923989,0.7244768320956949,0.28787698173990484],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.7290313867141552,0.2748366016923989,0.752909132757635,0.28787698173990484],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4363932663552972,0.29339016627078385,0.441576862336615,0.3064305463182898],"dir":"ltr"},{"str":"Laminar","boundary":[0.4416350257047814,0.29418014307452495,0.4929689862571822,0.304868979179038],"dir":"ltr"},{"str":"flow","boundary":[0.4967989986895601,0.29418014307452495,0.5245752830886059,0.304868979179038],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5243946238365644,0.29339016627078385,0.5295782198178822,0.3064305463182898],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŹō","boundary":[0.5295357918080709,0.29479078459026126,0.5500488122038909,0.3078311646377672],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.5545351130674371,0.29479078459026126,0.5893998689560161,0.3078311646377672],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6512045663788179,0.29479078459026126,0.6585353885958133,0.3078311646377672],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŹō","boundary":[0.6630991666946675,0.29479078459026126,0.6836121870904875,0.3078311646377672],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƯŶưƷ","boundary":[0.6880984879540337,0.29479078459026126,0.734551624609388,0.3078311646377672],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƛ","boundary":[0.7391043345317697,0.29479078459026126,0.7580807230939819,0.3078311646377672],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7625891603104733,0.29479078459026126,0.7974446927186586,0.3078311646377672],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƜŤƯ","boundary":[0.6854771748261146,0.31410228340261276,0.7163795235375153,0.3271426634501187],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.7208566009206678,0.31410228340261276,0.7632145122811732,0.3271426634501187],"dir":"ltr"},{"str":"k-İ","boundary":[0.4640133060045025,0.333515059939133,0.48296377809885416,0.3442038960436461],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.4876044689358556,0.33412587247624714,0.53280690164981,0.3471662525237531],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5373005812976713,0.33412587247624714,0.5618830012432378,0.3471662525237531],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6528174154094284,0.33412570145486936,0.6601482376264238,0.3471660815023753],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯŶưƷźǀƛ","boundary":[0.6647120157252779,0.33412570145486936,0.7183262625583816,0.3471660815023753],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠƃō","boundary":[0.7228752830886058,0.33412570145486936,0.756365740398508,0.3471660815023753],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7608778670071569,0.33412570145486936,0.7957333994153422,0.3471660815023753],"dir":"ltr"},{"str":"(k-İ","boundary":[0.44133261651154193,0.3498333497253563,0.46532424985719556,0.36052218582986933],"dir":"ltr"},{"str":"Turbulence","boundary":[0.46914927214387436,0.3498333497253563,0.5379936330004419,0.36052218582986933],"dir":"ltr"},{"str":"model)","boundary":[0.5418186552871206,0.3498333497253563,0.5847002788884781,0.36052218582986933],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6355805752494874,0.35343720026722086,0.6601629951950538,0.3664775803147268],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6647120157252779,0.35343720026722086,0.6732935418836731,0.3664775803147268],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6778167366687945,0.35343720026722086,0.7189276334800576,0.3664775803147268],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.723581801686771,0.35343720026722086,0.7309126239037664,0.3664775803147268],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƜŤƯ","boundary":[0.7354764020026207,0.35343720026722086,0.7661444743120189,0.3664775803147268],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.7707599039010783,0.35343720026722086,0.8131178152615837,0.3664775803147268],"dir":"ltr"},{"str":"k-İ","boundary":[0.690013776418803,0.37220864663747033,0.7089642485131548,0.38289748274198343],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.7135042270085008,0.3728191171318289,0.7587066597224553,0.3858594971793349],"dir":"ltr"},{"str":"k-Ȧ","boundary":[0.4621988508450657,0.39216114069922803,0.4847479923389672,0.40284997680374107],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.48941849064211546,0.39277184634798096,0.53462092335607,0.4058122263954869],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5391146030039312,0.39277184634798096,0.5636970229494976,0.4058122263954869],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀƳřŵ","boundary":[0.6316487718826651,0.39277178221496434,0.66836560263432,0.4058121622624703],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.6728777292429688,0.39277178221496434,0.6812969221464332,0.4058121622624703],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯŶưƷźǀƛ","boundary":[0.6858809919021537,0.39277178221496434,0.7394952387352574,0.4058121622624703],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠƃō","boundary":[0.7440442592654816,0.39277178221496434,0.7775347165753838,0.4058121622624703],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7820468431840326,0.39277178221496434,0.8169023755922179,0.4058121622624703],"dir":"ltr"},{"str":"(k-Ȧ","boundary":[0.4395181613521051,0.40855068939281475,0.46710846409730855,0.4192395254973278],"dir":"ltr"},{"str":"Turbulence","boundary":[0.47098691544527044,0.40855068939281475,0.5398036206883896,0.4192395254973278],"dir":"ltr"},{"str":"model)","boundary":[0.5436385420758658,0.40855068939281475,0.5863907462786868,0.4192395254973278],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.6341686267262524,0.41215239504156764,0.6793710594402069,0.4251927750890736],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6838647390880681,0.41215239504156764,0.7084471590336345,0.4251927750890736],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7129961795638585,0.41215239504156764,0.7217806222909174,0.4251927750890736],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7262005140956282,0.41215239504156764,0.7673114109068913,0.4251927750890736],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7718641208292729,0.41215239504156764,0.7791949430462684,0.4251927750890736],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƜŤƯ","boundary":[0.7837587211451225,0.41215239504156764,0.8144267934545207,0.4251927750890736],"dir":"ltr"},{"str":"k-Ȧ","boundary":[0.7129968751050031,0.4278618532883017,0.7355460165989046,0.4385506893928147],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŸě","boundary":[0.21595038137159275,0.44436062307007124,0.23997201370921584,0.4574010031175772],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƧřźţ","boundary":[0.24447676153354972,0.44436062307007124,0.2741671449212047,0.4574010031175772],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƧ","boundary":[0.2787493699808465,0.44436062307007124,0.29508968784650963,0.4574010031175772],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺŤƴƯƺƯ","boundary":[0.2995151137394568,0.44436062307007124,0.3441253990121291,0.4574010031175772],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.348606165787439,0.44436062307007124,0.38049358220489815,0.4574010031175772],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.6405200967709419,0.44436323114608073,0.6787053056012904,0.4574036111935867],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.6832598602197506,0.44436323114608073,0.7199600887066967,0.4574036111935867],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.7244888175800543,0.44436323114608073,0.7552325224286818,0.4574036111935867],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶƹźĭ","boundary":[0.7597723194785121,0.44436323114608073,0.7853508753066093,0.4574036111935867],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.789809505728974,0.44436323114608073,0.8080387923792882,0.4574036111935867],"dir":"ltr"},{"str":"(Weakly","boundary":[0.2287389536641914,0.46014213832393114,0.2808062565101979,0.4708309744284442],"dir":"ltr"},{"str":"Compressible","boundary":[0.2847166038135286,0.46014213832393114,0.3678486946003159,0.4708309744284442],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.6404223278787674,0.46374384397268403,0.6827802392392728,0.47678422402019],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6872960552400792,0.46374384397268403,0.6946268774570745,0.47678422402019],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚǀs","boundary":[0.6991906555559287,0.46374384397268403,0.7284788951984138,0.47678422402019],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7330629649541345,0.46374384397268403,0.7576453848997008,0.47678422402019],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.7621925607338461,0.46374384397268403,0.8082011256342191,0.47678422402019],"dir":"ltr"},{"str":"Momentum","boundary":[0.2316617385168509,0.47239902668497624,0.302265212862471,0.4830878627894893],"dir":"ltr"},{"str":"transport)","boundary":[0.306095225294849,0.47239902668497624,0.36492893383958874,0.4830878627894893],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.6309498135143304,0.4830566468230404,0.6930994691038604,0.49609702687054635],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6975802358791704,0.4830566468230404,0.7061617620375656,0.49609702687054635],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚţ","boundary":[0.7106849568226871,0.4830566468230404,0.731515264944054,0.49609702687054635],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7360864218272232,0.4830566468230404,0.7434172440442186,0.49609702687054635],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŝŚƐƯ","boundary":[0.7479810221430728,0.4830566468230404,0.7825045092570811,0.49609702687054635],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƜŤƯ","boundary":[0.786992654816706,0.4830566468230404,0.8176607271261042,0.49609702687054635],"dir":"ltr"},{"str":"ĢǀƷ","boundary":[0.6317596350929062,0.5024372596496437,0.654951154195087,0.5154776396971497],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6594743489802084,0.5010366413301662,0.6625125634219274,0.5140770213776722],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝƾƯ","boundary":[0.662501495245455,0.5024372596496437,0.7054700010080301,0.5154776396971497],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƴƧ","boundary":[0.7099802829206003,0.5024372596496437,0.742780823897046,0.5154776396971497],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7473778065253178,0.5024372596496437,0.7884887033365809,0.5154776396971497],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.7930414132589626,0.5024372596496437,0.8169191593024423,0.5154776396971497],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6414369107220853,0.5218191765142517,0.6660193306676516,0.5348595565617577],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6705665065017969,0.5218191765142517,0.6944442525452766,0.5348595565617577],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.6989951177715795,0.5218191765142517,0.7610968112630618,0.5348595565617577],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7656236954403408,0.5218191765142517,0.774205221598736,0.5348595565617577],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺǀě","boundary":[0.7787302610799363,0.5218191765142517,0.8072769328987596,0.5348595565617577],"dir":"ltr"},{"str":"ƽĥźƳř","boundary":[0.6390185141628297,0.541199789340855,0.6694559994623829,0.554240169388361],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6739994859043708,0.541199789340855,0.6799394072779804,0.554240169388361],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6844828937199683,0.541199789340855,0.7163703101374274,0.554240169388361],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.7208732132656824,0.541199789340855,0.7669149826954731,0.554240169388361],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.7714769160982485,0.541199789340855,0.809662124928597,0.554240169388361],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŶƳ","boundary":[0.6937580256039776,0.5605125921912114,0.7209802056382506,0.5735529722387174],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.7256140821880976,0.5605125921912114,0.7549890225462845,0.5735529722387174],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŸěƮƧřźţ","boundary":[0.4367934545210173,0.5804677442102137,0.4905792580894458,0.5935081242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƧ","boundary":[0.49506002486475575,0.5804677442102137,0.5111974261617551,0.5935081242577197],"dir":"ltr"},{"str":"žƧƺŤsřźƿƹŚƳ","boundary":[0.5157224656429554,0.5804677442102137,0.5891155438325324,0.5935081242577197],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƜŤƯ","boundary":[0.6472732771076241,0.5804677442102137,0.678275239407278,0.5935081242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.6826545478982561,0.5804677442102137,0.7250124592587615,0.5935081242577197],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7295282752595678,0.5804677442102137,0.7368590974765632,0.5935081242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŹō","boundary":[0.7414228755754174,0.5804677442102137,0.7619358959712375,0.5935081242577197],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7664221968347836,0.5804677442102137,0.8012777292429689,0.5935081242577197],"dir":"ltr"},{"str":"(Weakly","boundary":[0.41845032088975503,0.5962466513880642,0.47052669601155866,0.6069354874925772],"dir":"ltr"},{"str":"Compressible","boundary":[0.4744353584663376,0.5962466513880642,0.5575153223616774,0.6069354874925772],"dir":"ltr"},{"str":"Navier-","boundary":[0.561339075392622,0.5962466513880642,0.6075936628473505,0.6069354874925772],"dir":"ltr"},{"str":"Stokes)","boundary":[0.4902226067672457,0.6085035397491093,0.5355416484661134,0.6191923758536223],"dir":"ltr"},{"str":"k-İ","boundary":[0.4640133060045025,0.6243939197966153,0.48296377809885416,0.6350827559011284],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.48760127347871385,0.6250050672505938,0.5328037061926684,0.6380454472980998],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5372973858405296,0.6250050672505938,0.561879805786096,0.6380454472980998],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6348744699438862,0.6250045613123516,0.6422052921608816,0.6380449413598576],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƜŤƯ","boundary":[0.6467690702597358,0.6250045613123516,0.6775662712946473,0.6380449413598576],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.6820507274621147,0.6250045613123516,0.7244086388226202,0.6380449413598576],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7289244548234265,0.6250045613123516,0.7362552770404218,0.6380449413598576],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠƃō","boundary":[0.740819055139276,0.6250045613123516,0.7743095124491783,0.6380449413598576],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7788216390578272,0.6250045613123516,0.8136771714660124,0.6380449413598576],"dir":"ltr"},{"str":"(k-İ","boundary":[0.44133261651154193,0.640783468490202,0.46532424985719556,0.651472304594715],"dir":"ltr"},{"str":"Turbulence","boundary":[0.46914927214387436,0.640783468490202,0.5379936330004419,0.651472304594715],"dir":"ltr"},{"str":"model)","boundary":[0.5418186552871206,0.640783468490202,0.5847002788884781,0.651472304594715],"dir":"ltr"},{"str":"k-İ","boundary":[0.645962837270253,0.6437763425994656,0.6649133093646047,0.6544651787039786],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.6695510668324315,0.6443851741389548,0.7147479654581497,0.6574255541864608],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.7192471791942473,0.6443851741389548,0.7438295991398136,0.6574255541864608],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7483786196700377,0.6443851741389548,0.7569601458284329,0.6574255541864608],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7614833406135543,0.6443851741389548,0.8025942374248174,0.6574255541864608],"dir":"ltr"},{"str":"k-Ȧ","boundary":[0.4621988508450657,0.6637288366612232,0.4847479923389672,0.6744176727657363],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.48941718020227815,0.6643399841152019,0.5346196129162327,0.6773803641627079],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5391132925640939,0.6643399841152019,0.5636957125096603,0.6773803641627079],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6348744699438862,0.6643394781769596,0.6422052921608816,0.6773798582244656],"dir":"ltr"},{"str":"źǀƜŤƯ","boundary":[0.6467690702597358,0.6643394781769596,0.6775662712946473,0.6773798582244656],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤǀƀƳřŵ","boundary":[0.6820507274621147,0.6643394781769596,0.7244086388226202,0.6773798582244656],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7289244548234265,0.6643394781769596,0.7362552770404218,0.6773798582244656],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠƃō","boundary":[0.740819055139276,0.6643394781769596,0.7743095124491783,0.6773798582244656],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.7788216390578272,0.6643394781769596,0.8136771714660124,0.6773798582244656],"dir":"ltr"},{"str":"(k-Ȧ","boundary":[0.4395181613521051,0.68011838535481,0.46710846409730855,0.690807221459323],"dir":"ltr"},{"str":"Turbulence","boundary":[0.47098691544527044,0.68011838535481,0.5398036206883896,0.690807221459323],"dir":"ltr"},{"str":"model)","boundary":[0.5436385420758658,0.68011838535481,0.5863907462786868,0.690807221459323],"dir":"ltr"},{"str":"k-Ȧ","boundary":[0.6441483821108162,0.6831112594640737,0.6666975236047177,0.6938000955685867],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮŤƠƃō","boundary":[0.6713680924700108,0.6837200910035629,0.716564991095729,0.6967604710510689],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.7210642048318266,0.6837200910035629,0.745646624777393,0.6967604710510689],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7501938006115383,0.6837200910035629,0.7587753267699334,0.6967604710510689],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7633003662511337,0.6837200910035629,0.8044112630623967,0.6967604710510689],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.21595,0.11417,0.81914,0.69676],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/c63517c84529d5e8e97b51719faecb50.jpg","blurred":"/storage/books/08c9ecf1bba9b6e2/pages/e8ad66f6be4226fdc7923dcc9218730b.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.1999,0.07431,0.1808,0.31721]},"elements":[{"words":[{"str":"ÎÖ","boundary":[0.19991125298209042,0.07430864947669236,0.21377919424750488,0.08620888700638357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.07431,0.21378,0.08621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƶƯŶƤƯ","boundary":[0.7259991297335439,0.07430864947669236,0.7612110412956552,0.08620888700638357],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7650155505527366,0.07431464608076005,0.7683975236047175,0.08621488361045127],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƹř","boundary":[0.7683386042135679,0.07430864947669236,0.7880597661368903,0.08620888700638357],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7916252310070224,0.07430864947669236,0.8190681999932796,0.08620888700638357],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.726,0.07431,0.81907,0.08621],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƩŚǀs","boundary":[0.27551126306239704,0.11267100606814134,0.30923230738214436,0.12571138611564728],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚǀưǀƃ","boundary":[0.31310801384362075,0.11267100606814134,0.3683086993044588,0.12571138611564728],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƴƧřƹ","boundary":[0.3721788716776989,0.11267100606814134,0.4224081012062766,0.12571138611564728],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂƴƧƮƷźŝ","boundary":[0.4263133228050132,0.11267100606814134,0.5146097006148986,0.12571138611564728],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƃƺě","boundary":[0.5185462820469741,0.11267100606814134,0.5515737206411073,0.12571138611564728],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5556431201908537,0.11267100606814134,0.570662635664124,0.12571138611564728],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.5745936830079632,0.11267100606814134,0.6027787943953494,0.12571138611564728],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.6067504250529215,0.11267100606814134,0.6770185880850778,0.12571138611564728],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6809404119485232,0.11267100606814134,0.6914773159504048,0.12571138611564728],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƳƺǀě","boundary":[0.6954563253922919,0.11267100606814134,0.754442327206747,0.12571138611564728],"dir":"ltr"},{"str":"ê","boundary":[0.7583567722858775,0.11267100606814134,0.7682812371896105,0.12571138611564728],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7681355061993884,0.11267757719714966,0.77737743355398,0.12571795724465562],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7775102516716508,0.11267100606814134,0.783856006182588,0.12571138611564728],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7837600819864924,0.11267757719714966,0.793002009341084,0.12571795724465562],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7931348274587547,0.11267100606814134,0.803520466382178,0.12571138611564728],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034171634017674,0.11267757719714966,0.812659090756359,0.12571795724465562],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8127919088740297,0.11267100606814134,0.819137663384967,0.12571138611564728],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.27369706999092763,0.13397741936980398,0.3019836396626457,0.1470177994173099],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.30585381203588585,0.13397741936980398,0.37622343335237396,0.1470177994173099],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3801452572158193,0.13397741936980398,0.390682161217701,0.1470177994173099],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺǀě","boundary":[0.394661170659588,0.13397741936980398,0.4278103591949195,0.1470177994173099],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.6463660495279057,0.13397741936980398,0.6924834514969255,0.1470177994173099],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƴƧřƹ","boundary":[0.30938085077786287,0.15583591523159143,0.3528492691777822,0.16887629527909737],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.3572599375020993,0.15583591523159143,0.3921154699102845,0.16887629527909737],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5289310439837369,0.15583591523159143,0.5396044554954469,0.16887629527909737],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5441479419374348,0.154435296912114,0.5471861563791538,0.16747567695961993],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƴƧřƹ","boundary":[0.5471750882026812,0.15583591523159143,0.5904664157790395,0.16887629527909737],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƳŚƿźū","boundary":[0.5949564060347432,0.15583591523159143,0.6395851382682032,0.16887629527909737],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6441489163670573,0.15583591523159143,0.6687313363126236,0.16887629527909737],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6732803568428477,0.15583591523159143,0.6971581028863274,0.16887629527909737],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.7017071234165515,0.15583591523159143,0.7638567790060817,0.16887629527909737],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7683375457813917,0.15583591523159143,0.7769190719397868,0.16887629527909737],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺǀě","boundary":[0.7814422667249084,0.15583591523159143,0.8099889385437317,0.16887629527909737],"dir":"ltr"},{"str":"(Reacting","boundary":[0.3031316152011021,0.1715435635020784,0.36188636113529876,0.18223239960659143],"dir":"ltr"},{"str":"flow)","boundary":[0.36571064347293164,0.1715435635020784,0.39851449884076473,0.18223239960659143],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.5326628641510698,0.17514741404394293,0.5777730620610861,0.18818779409144887],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5823589765128855,0.17514741404394293,0.5896897987298809,0.18818779409144887],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.594253576828735,0.17514741404394293,0.6028166560263427,0.18818779409144887],"dir":"ltr"},{"str":"žƧƺŤsř","boundary":[0.6073582977722517,0.17514741404394293,0.6563571150162959,0.18818779409144887],"dir":"ltr"},{"str":"źƿƹŚƳ","boundary":[0.6608821544974961,0.17514741404394293,0.68525981317832,0.18818779409144887],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŵŚƘƯ","boundary":[0.6898125231007016,0.17514741404394293,0.7348231074224649,0.18818779409144887],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧŵƺų","boundary":[0.7394071771781855,0.17514741404394293,0.7798576727932522,0.18818779409144887],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏ","boundary":[0.7843661100097435,0.17514741404394293,0.8062220691509014,0.18818779409144887],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5987841503981713,0.19312871258907355,0.6017910050065514,0.20616909263657948],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.6019109102516709,0.19452933090855098,0.6424610194549906,0.20756971095605692],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺǀě","boundary":[0.6469713013675608,0.19452933090855098,0.6755179731863841,0.20756971095605692],"dir":"ltr"},{"str":"ƭźū","boundary":[0.6800337891871905,0.19452933090855098,0.703712308054164,0.20756971095605692],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.7082594838883094,0.19452933090855098,0.7401469003057685,0.20756971095605692],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2737,0.11267,0.81914,0.20757],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ƾƄųźģ","boundary":[0.3850850912267731,0.23466672578310563,0.43986518598165364,0.24770710583061156],"dir":"ltr"},{"str":"šLJōƲǀƃŚƯ","boundary":[0.44375196061960265,0.23466672578310563,0.5155438426128153,0.24770710583061156],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƃƺě","boundary":[0.519354984711535,0.23466672578310563,0.5523824233056682,0.24770710583061156],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.556449978159336,0.23466672578310563,0.5714694936326062,0.24770710583061156],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.5754005409764454,0.23466672578310563,0.6035856523638317,0.24770710583061156],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.6075572830214038,0.23466672578310563,0.6778291354457174,0.24770710583061156],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6817509593091627,0.23466672578310563,0.6922878633110444,0.24770710583061156],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƳƺǀě","boundary":[0.6962668727529314,0.23466672578310563,0.7552528745673865,0.24770710583061156],"dir":"ltr"},{"str":"ë","boundary":[0.7591654749504383,0.23466672578310563,0.7682413796579414,0.24770710583061156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7681362319814521,0.23467329691211397,0.7773781593360437,0.24771367695961988],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7775109774537144,0.23466672578310563,0.7838567319646516,0.24770710583061156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7837608077685561,0.23467329691211397,0.7930027351231477,0.24771367695961988],"dir":"ltr"},{"str":"è","boundary":[0.7931355532408184,0.23466672578310563,0.8035211921642417,0.24770710583061156],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8034178891838311,0.23467329691211397,0.8126598165384227,0.24771367695961988],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.8127926346560934,0.23466672578310563,0.8191383891670306,0.24770710583061156],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.27309225160444867,0.2559726687759798,0.3013788212761667,0.2690130488234857],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.3052489936494069,0.2559726687759798,0.37561861496589494,0.2690130488234857],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.37954043882934035,0.2559726687759798,0.39007734283122203,0.2690130488234857],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺǀě","boundary":[0.39405635227310903,0.2559726687759798,0.42720554080844053,0.2690130488234857],"dir":"ltr"},{"str":"ƞǀƇƺţ","boundary":[0.6457612311414267,0.2559726687759798,0.6918786331104465,0.2690130488234857],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄųźģ","boundary":[0.2872995060649832,0.2777572976543942,0.33528005107355147,0.2907976777019001],"dir":"ltr"},{"str":"žƧƺŤsřźƿƹŚƳ","boundary":[0.33971470044689245,0.2777572976543942,0.4131077786364694,0.2907976777019001],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚǀs","boundary":[0.5223783508618661,0.27775990573040377,0.551583579180807,0.2908002857779097],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5561473572796612,0.27775990573040377,0.5807297772252276,0.2908002857779097],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.5852787977554517,0.27775990573040377,0.6314091125970228,0.2908002857779097],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.6359839588723497,0.27775990573040377,0.6741691677026982,0.2908002857779097],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6787237223211584,0.27775990573040377,0.7026014683646382,0.2908002857779097],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.7071504888948622,0.27775990573040377,0.7693001444843923,0.2908002857779097],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7737809112597022,0.27775990573040377,0.7823624374180974,0.2908002857779097],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺǀě","boundary":[0.7868856322032188,0.27775990573040377,0.8154323040220421,0.2908002857779097],"dir":"ltr"},{"str":"(Rotating","boundary":[0.2739995295856994,0.2935388129082542,0.3310838009475488,0.3042276490127673],"dir":"ltr"},{"str":"Navier-Stokes)","boundary":[0.3349050658286084,0.2935388129082542,0.426456100265448,0.3042276490127673],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣźǀƛ","boundary":[0.5278220489902891,0.2971405185570071,0.5700102483115485,0.3101808986045131],"dir":"ltr"},{"str":"žƧƺŤsřźƿƹŚƳ","boundary":[0.5744947044790158,0.2971405185570071,0.6478877826685928,0.3101808986045131],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6524146668458717,0.2971405185570071,0.6721197103591945,0.3101808986045131],"dir":"ltr"},{"str":"ŜǀƧźţ","boundary":[0.6767074695070725,0.2971405185570071,0.7136936258862265,0.3101808986045131],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7181338093478037,0.29573990023752966,0.7211720237895227,0.3087802802850356],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃųźģ","boundary":[0.7211591109169714,0.2971405185570071,0.7643139309835014,0.3101808986045131],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.7688389704647016,0.2971405185570071,0.7923606901649806,0.3101808986045131],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7969650515775674,0.2971405185570071,0.8098816135210505,0.3101808986045131],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƧźů","boundary":[0.5329595275696375,0.3165224354216152,0.5697833506938604,0.32956281546912114],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.5742880985181943,0.3165224354216152,0.5978098182184732,0.32956281546912114],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6024123349349813,0.3165224354216152,0.6153288968784644,0.32956281546912114],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƯ","boundary":[0.6198520916635858,0.3165224354216152,0.6433018682167931,0.32956281546912114],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.6477752562077879,0.3165224354216152,0.6937838211081608,0.32956281546912114],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯ","boundary":[0.6982775007560221,0.3165224354216152,0.7130240012096359,0.32956281546912114],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7175305937300485,0.3165224354216152,0.7372356372433713,0.32956281546912114],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7418215516951706,0.3165224354216152,0.7491523739121659,0.32956281546912114],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŸěƮƧźţ","boundary":[0.7537161520110202,0.3165224354216152,0.8047109304122839,0.32956281546912114],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŨƯ","boundary":[0.5410208494338218,0.3358339342339667,0.563745660428076,0.34887431428147264],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃųźģ","boundary":[0.5682374953798586,0.3358339342339667,0.6113923154463886,0.34887431428147264],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.6160188132119205,0.3358339342339667,0.6395405329121995,0.34887431428147264],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6441430496287076,0.3358339342339667,0.6570596115721906,0.34887431428147264],"dir":"ltr"},{"str":"šLJŚǀs","boundary":[0.6615828063573121,0.3358339342339667,0.7022675783743815,0.34887431428147264],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚs","boundary":[0.7069438829340401,0.3358339342339667,0.7383664359396515,0.34887431428147264],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.7429302140385057,0.3358339342339667,0.767512633984072,0.34887431428147264],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7720616545142961,0.3358339342339667,0.7966440744598624,0.34887431428147264],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6452517119720428,0.3538152327790973,0.6482585665804229,0.3668556128266033],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱżưƷ","boundary":[0.6483766271294635,0.35521585109857473,0.6925607876079422,0.3682562311460807],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.31785146332448466,0.3931521306413302,0.32085831793286473,0.40619251068883616],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŝ","boundary":[0.3208730755014948,0.39455274896080766,0.33792729074963834,0.4075931290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.34244495144652354,0.39455274896080766,0.36632269749000324,0.4075931290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.3708717180202274,0.39455274896080766,0.4330213736097574,0.4075931290083136],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.43750214038506735,0.39455274896080766,0.44608366654346254,0.4075931290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƳƺǀě","boundary":[0.45060686132858396,0.39455274896080766,0.49117172810053383,0.4075931290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƎsřƹ","boundary":[0.49576686603272696,0.39455274896080766,0.5499898625718221,0.4075931290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5545351937098887,0.39455274896080766,0.5604751150834985,0.4075931290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.5650186015254863,0.39455274896080766,0.6110271664258593,0.4075931290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.6155208460737205,0.39455274896080766,0.653706054904069,0.4075931290083136],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6582606095225293,0.39455274896080766,0.6682441047007828,0.4075931290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƯ","boundary":[0.672776522966298,0.39455274896080766,0.7095044218944253,0.4075931290083136],"dir":"ltr"},{"str":"LJŚŝ","boundary":[0.7140054803266017,0.39455274896080766,0.7301705520647825,0.4075931290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹřŶū","boundary":[0.7347730687812907,0.39455274896080766,0.7714456268270552,0.4075931290083136],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.27309,0.23467,0.81914,0.40759],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ɁZ‡μ|»","boundary":[0.6553441450220082,0.43594644020932316,0.7297536507509824,0.44898682025682907],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZ¼ÀÅY","boundary":[0.7336680958301128,0.43594644020932316,0.7907927993010984,0.44898682025682907],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7946537481939447,0.43594674584323045,0.8029917744699435,0.4489871258907364],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8029198313228718,0.43594674584323045,0.812696720540304,0.4489871258907364],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8127981788246359,0.43594674584323045,0.8191254863747854,0.4489871258907364],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.19992004300930707,0.45675927390142523,0.22135910083666505,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưƀƣ","boundary":[0.22663308692584216,0.45675927390142523,0.2637225462854067,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"Śţ","boundary":[0.26907216491381303,0.45675927390142523,0.27749135781727724,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.28268233258291015,0.45675927390142523,0.3286908974832831,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƯ","boundary":[0.3338910957293098,0.45675927390142523,0.37207630455965823,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.3772340747958734,0.45675927390142523,0.4155447229595776,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4207818151271795,0.45675927390142523,0.42936334128557474,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưǀƃ","boundary":[0.4345930546688616,0.45675927390142523,0.4693581969691875,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŶƴƸƯ","boundary":[0.4746118914014983,0.45675927390142523,0.5231015725278045,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶƯ","boundary":[0.5283405093914851,0.45675927390142523,0.5589218809851817,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5641239239272872,0.45675927390142523,0.5770404858707702,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.5822701992540571,0.45675927390142523,0.6384504183327169,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.6436524612748222,0.45675927390142523,0.6783954672222031,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.683569839723127,0.45675927390142523,0.6940366452740158,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.6993991767749734,0.45675927390142523,0.729779476496085,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7350848224186011,0.45675927390142523,0.7533141090689152,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7585733375894622,0.45675927390142523,0.7714898995329453,0.4697996539489312],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6792421827223545,0.4747405724465559,0.6822490373307346,0.48778095249406184],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŻřŵźěƾƯ","boundary":[0.6822637948993646,0.47614119076603334,0.7399529753704511,0.4891815708135393],"dir":"ltr"},{"str":"ŪƿŚŤƳ","boundary":[0.7444632572830212,0.47614119076603334,0.7718477705722251,0.4891815708135393],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŻřŵźě","boundary":[0.7764170827593155,0.47614119076603334,0.8191955848257785,0.4891815708135393],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.30323400087362656,0.4941265083135392,0.30624085548200664,0.5071668883610452],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝƾƯ","boundary":[0.30625745774671553,0.4955271266330167,0.3492241188132119,0.5085675066805226],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬůźƯ","boundary":[0.35373440072578205,0.4955271266330167,0.3879350660260072,0.5085675066805226],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƃ","boundary":[0.39244350324249855,0.4955271266330167,0.4193059675414133,0.5085675066805226],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƃ","boundary":[0.4237941131010383,0.4955271266330167,0.4545378179496657,0.5085675066805226],"dir":"ltr"},{"str":"COMSOL","boundary":[0.4590739558482578,0.4949164851172803,0.5220809112597022,0.5056053212217934],"dir":"ltr"},{"str":"Multiphusics","boundary":[0.5259109236920801,0.4949164851172803,0.604885084506569,0.5056053212217934],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.6092820839353514,0.49552180359263664,0.649371019118981,0.5085621836401426],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6585723631598398,0.49552180359263664,0.6714889251033229,0.5085621836401426],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŶƯ","boundary":[0.676115422868855,0.49552180359263664,0.7321462215651353,0.5085621836401426],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƿōźƟ","boundary":[0.7366952420953594,0.49552180359263664,0.7714382480427402,0.5085621836401426],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.1999074023050302,0.5148382905285036,0.208669708679144,0.5278786705760096],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŞsŚƴƯ","boundary":[0.21563159168038723,0.5148382905285036,0.25828465441349435,0.5278786705760096],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.265327704042203,0.5148382905285036,0.28920545008568277,0.5278786705760096],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţƂǀě","boundary":[0.2962743254594941,0.5148382905285036,0.3582671818823292,0.5278786705760096],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.36532683377574676,0.5148382905285036,0.373908359934142,0.5278786705760096],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺǀě","boundary":[0.3809514095628507,0.5148382905285036,0.409498081381674,0.5278786705760096],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.4165337522260677,0.5148382905285036,0.4249529451295319,0.5278786705760096],"dir":"ltr"},{"str":"ŜsŚƴƯ","boundary":[0.4320568697288398,0.5148382905285036,0.4710777258828669,0.5278786705760096],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.47812446490373317,0.5148382905285036,0.5241330298041061,0.5278786705760096],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƯ","boundary":[0.5311465642955547,0.5148382905285036,0.5458930647491685,0.5278786705760096],"dir":"ltr"},{"str":"model","boundary":[0.552921608816908,0.5142276490127673,0.5908542789700808,0.5249164851172803],"dir":"ltr"},{"str":"navigator","boundary":[0.597168307365142,0.5142276490127673,0.6543042908504418,0.5249164851172803],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6610829038002756,0.5148386254453682,0.6739994657437587,0.5278790054928741],"dir":"ltr"},{"str":"řŶŤŝř","boundary":[0.6810425153724674,0.5148386254453682,0.7039536406706765,0.5278790054928741],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7109782433385976,0.5148386254453682,0.7238948052820807,0.5278790054928741],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.744852397432882,0.5134380071258908,0.751770007728235,0.5264783871733968],"dir":"ltr"},{"str":"æ","boundary":[0.7519083599341421,0.5148386254453682,0.7605599845435302,0.5278790054928741],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.651000157924801,0.5328182850356294,0.6540070125331812,0.5458586650831354],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧ","boundary":[0.6541250730822218,0.5342189033551069,0.6810871509693895,0.5472592834026129],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.6855752965290145,0.5342189033551069,0.7238970128691914,0.5472592834026129],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4629059843419239,0.5522025178147268,0.465912838950304,0.5652428978622328],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƿŚưƳ","boundary":[0.4659294412150129,0.5536031361342043,0.5000747656328752,0.5666435161817103],"dir":"ltr"},{"str":"ƮsŹ","boundary":[0.5046385437317293,0.5536031361342043,0.5290733879909948,0.5666435161817103],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5337699842075198,0.5536031361342043,0.5423330634051273,0.5666435161817103],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.5468747051510364,0.5536031361342043,0.5714571250966027,0.5666435161817103],"dir":"ltr"},{"str":"İsŶƴƷƺŗĥ","boundary":[0.576006145626827,0.5536031361342043,0.6344036893921574,0.5666435161817103],"dir":"ltr"},{"str":"draw","boundary":[0.6389066227613319,0.5529924946184679,0.6691324216256174,0.563681330722981],"dir":"ltr"},{"str":"mode","boundary":[0.6729624340579953,0.5529924946184679,0.7065600954269009,0.563681330722981],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7109822956217868,0.5536008202197149,0.72389885756527,0.5666412002672209],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7448509156278351,0.5522002019002376,0.7517685259231881,0.5652405819477435],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.7519068781290952,0.553600