روان شناسی خانواده روان شناسی خانواده

توضیحات

مدرسه، مشکلات رفتاری فرزندان در خانواده، مسایل و مشکلات مربوط به فرزندپروری، چالشهای موجود در خانواده، مسایل و مشکلات شغلی اعضای خانواده و مشکلات سلامت از جمله مسایلی هستند که توسط روانشناسان خانواده بررسی میشوند. بنابراین بهنظر میرسد که با بهرهگیری از روانشناسی خانواده میتوان بهصورت یک سیستم حمایتی عمل نموده و مسایل و مشکلات اعضای خانواده را بهصورت انفرادی و تعاملی بهطور دقیق بررسی و برطرف کرد. با توجه به نقش و اهمیت روانشناسی خانواده در سلامتروانی خانوادهها و تاثیر آن بر سلامت جامعه و بهدلیل نیاز متخصصان به بهرهگیری از منابع علمی در این زمینه، به تالیف کتاب حاضر مبادرت کردیم. در تالیف این کتاب تلاش شده است تا موضوعات مرتبط با این حوزه بهطور نسبتاً کامل مورد بررسی قرار گیرد.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-2020
-4040
-7373
-107107
-134134
-164164
-178178
-186186
-199199
-234234
-244244
-269269
-302302
-308308
-314314
-319319
{"id":"3795178","title":"روان شناسی خانواده","price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۷۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۳۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/08ff7ebf98922e6d/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/08ff7ebf98922e6d/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/08ff7ebf98922e6d/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/08ff7ebf98922e6d/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/08ff7ebf98922e6d/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/08ff7ebf98922e6d/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/08ff7ebf98922e6d/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/08ff7ebf98922e6d/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/08ff7ebf98922e6d/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/08ff7ebf98922e6d/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786002380500","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"11","description":["مدرسه، مشکلات رفتاری فرزندان در خانواده، مسایل و مشکلات مربوط به فرزندپروری، چالشهای موجود در خانواده، مسایل و مشکلات شغلی اعضای خانواده و مشکلات سلامت از جمله مسایلی هستند که توسط روانشناسان خانواده بررسی میشوند. بنابراین بهنظر میرسد که با بهرهگیری از روانشناسی خانواده میتوان بهصورت یک سیستم حمایتی عمل نموده و مسایل و مشکلات اعضای خانواده را بهصورت انفرادی و تعاملی بهطور دقیق بررسی و برطرف کرد. با توجه به نقش و اهمیت روانشناسی خانواده در سلامتروانی خانوادهها و تاثیر آن بر سلامت جامعه و بهدلیل نیاز متخصصان به بهرهگیری از منابع علمی در این زمینه، به تالیف کتاب حاضر مبادرت کردیم. در تالیف این کتاب تلاش شده است تا موضوعات مرتبط با این حوزه بهطور نسبتاً کامل مورد بررسی قرار گیرد."],"pages_count":"376","keywords":"null","token":"08ff7ebf98922e6d","created_at":"2019-04-29 11:18:04","updated_at":"2022-02-25 16:12:35","publisher_id":"21","deleted_at":null,"published_at":"2019-04-29 11:29:34","available_for_web":"1","publisher_title":"تیمورزاده","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917638","title":"محسن شکوهی یکتا","firstname":"محسن","lastname":"شکوهی یکتا","token":"e9a178a504b8e08b","created_at":"2019-04-29 10:53:03","updated_at":"2019-04-29 10:53:03","role":"writer"},{"id":"1917639","title":"اکرم پرند","firstname":"اکرم","lastname":"پرند","token":"1e7972136c74c505","created_at":"2019-04-29 10:53:07","updated_at":"2019-04-29 10:53:07","role":"writer"},{"id":"1917640","title":"آمنه شهاییان","firstname":"آمنه","lastname":"شهاییان","token":"7837becd31d8334b","created_at":"2019-04-29 11:13:06","updated_at":"2019-04-29 11:13:06","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917638","title":"محسن شکوهی یکتا","firstname":"محسن","lastname":"شکوهی یکتا","token":"e9a178a504b8e08b","created_at":"2019-04-29 10:53:03","updated_at":"2019-04-29 10:53:03","role":"writer"},{"id":"1917639","title":"اکرم پرند","firstname":"اکرم","lastname":"پرند","token":"1e7972136c74c505","created_at":"2019-04-29 10:53:07","updated_at":"2019-04-29 10:53:07","role":"writer"},{"id":"1917640","title":"آمنه شهاییان","firstname":"آمنه","lastname":"شهاییان","token":"7837becd31d8334b","created_at":"2019-04-29 11:13:06","updated_at":"2019-04-29 11:13:06","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"783862","file":"5cc69e2492fd16.09492464.pdf","book_id":"3795178","toc":[{"page":16,"title":"پیشگفتار"},{"page":20,"title":"فصل 1: مفاهیم ساختاری خانواده"},{"page":40,"title":"فصل 2: نظریه‌هاي خانواده"},{"page":73,"title":"فصل 3: شكل‌گيري رابطه والد ـ كودك و تعامل در خانواده"},{"page":107,"title":"فصل 4: فرزندپروری"},{"page":134,"title":"فصل 5: خانواده در مواجهه با استرس"},{"page":164,"title":"فصل 6: تعارض‌هاي زناشويي و طلاق"},{"page":178,"title":"فصل 7: خشونت، سوءاستفاده و غفلت در خانواده‌ها"},{"page":186,"title":"فصل 8: خانواده و مشكلات رفتاري و عاطفي كودكان"},{"page":199,"title":"فصل 9: خانواده و كودك با نيازها وييژه"},{"page":234,"title":"فصل 10: ارزيابي خانواده"},{"page":244,"title":"فصل 11: مداخله‌هاي خانواده‌محور"},{"page":269,"title":"فصل 12: مسايل كاربردي خانواده‌درماني"},{"page":302,"title":"واژه‌نامه انگليسي به فارسی"},{"page":308,"title":"واژه‌نامه فارسی به انگلیسی"},{"page":314,"title":"واژه‌یاب"},{"page":319,"title":"منابع"}],"created_at":"2019-04-29 11:18:04","updated_at":"2022-02-25 16:12:41","process_started_at":"2019-04-29 11:18:06","process_done_at":"2019-04-29 11:27:24","process_failed_at":null,"pages_count":"376","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"9683cd7a8c72a6a58f230375881dd5a0e1edb8b5120be47a9205a8633680e5406a1166b7d9b0ab39129f9f9372251d777642a27f554e65d46e80e81e595a0d20","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۷۶"},"publisher":{"id":21,"title":"تیمورزاده","manager":"دکتر فرهاد تیمورزاده","shaba":"IR720560080202000801109001","bank_name":"ملت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"cf8c5dcdb93e07a1","slug":"تیمورزاده","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"تیمورزاده","email":"teimourzadehpub@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"a4946c02639b2e11","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"bw4pl5","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-11 13:23:09","updated_at":"2017-10-11 13:23:09","bazaar_credit":0,"description":"teimourzadehpub@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"2248","title":"اصول اخلاقی در کار بالینی با کودکان و خانواده آنان","token":"478a5806a3aa9c95","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:15","updated_at":"2019-04-29 11:29:34","study_fields":[{"id":"1012","title":"روانشناسی بالینی کودک و نوجوان","degree_id":"10","token":"855818f9042c6bd5","books_count":"16","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"3295","title":"اصول و فنون خانواده درمانی","token":"9fa8dc35a857f51b","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:24:26","updated_at":"2019-04-29 11:29:34","study_fields":[{"id":"1285","title":" خانواده درمانی","degree_id":"10","token":"7111a26bbeece3bd","books_count":"4","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2022-03-04 22:12:06","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"19933","title":"روانشناسی خانواده در اسلام","token":"a6d7a02afde28e60","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:33:03","updated_at":"2019-04-29 11:29:34","study_fields":[{"id":"382","title":"معارف اسلامی و علوم تربیتی","degree_id":"7","token":"77b1cac8d3d3eaf6","books_count":"20","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-15 18:35:44","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"روان-شناسی-خانواده","urlify":"روان-شناسی-خانواده","pages_count_fa":"۳۷۶","authorTitle":"محسن شکوهی یکتا, اکرم پرند, آمنه شهاییان","tocStr":"پیشگفتار, فصل 1: مفاهیم ساختاری خانواده, فصل 2: نظریه‌هاي خانواده, فصل 3: شكل‌گيري رابطه والد ـ كودك و تعامل در خانواده, فصل 4: فرزندپروری, فصل 5: خانواده در مواجهه با استرس, فصل 6: تعارض‌هاي زناشويي و طلاق, فصل 7: خشونت، سوءاستفاده و غفلت در خانواده‌ها, فصل 8: خانواده و مشكلات رفتاري و عاطفي كودكان, فصل 9: خانواده و كودك با نيازها وييژه, فصل 10: ارزيابي خانواده, فصل 11: مداخله‌هاي خانواده‌محور, فصل 12: مسايل كاربردي خانواده‌درماني, واژه‌نامه انگليسي به فارسی, واژه‌نامه فارسی به انگلیسی, واژه‌یاب, منابع","url":"/preview/08ff7ebf98922e6d/%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87"}
{"toc":[{"page":16,"title":"پیشگفتار"},{"page":20,"title":"فصل 1: مفاهیم ساختاری خانواده"},{"page":40,"title":"فصل 2: نظریه‌هاي خانواده"},{"page":73,"title":"فصل 3: شكل‌گيري رابطه والد ـ كودك و تعامل در خانواده"},{"page":107,"title":"فصل 4: فرزندپروری"},{"page":134,"title":"فصل 5: خانواده در مواجهه با استرس"},{"page":164,"title":"فصل 6: تعارض‌هاي زناشويي و طلاق"},{"page":178,"title":"فصل 7: خشونت، سوءاستفاده و غفلت در خانواده‌ها"},{"page":186,"title":"فصل 8: خانواده و مشكلات رفتاري و عاطفي كودكان"},{"page":199,"title":"فصل 9: خانواده و كودك با نيازها وييژه"},{"page":234,"title":"فصل 10: ارزيابي خانواده"},{"page":244,"title":"فصل 11: مداخله‌هاي خانواده‌محور"},{"page":269,"title":"فصل 12: مسايل كاربردي خانواده‌درماني"},{"page":302,"title":"واژه‌نامه انگليسي به فارسی"},{"page":308,"title":"واژه‌نامه فارسی به انگلیسی"},{"page":314,"title":"واژه‌یاب"},{"page":319,"title":"منابع"}],"pages_count":376,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"08ff7ebf98922e6d","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/f34460514e0780d48e420baaf50cda9c.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/3c26f19136d02cb813568d18cf739459.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/5c0162499c52f11d39dc1fe1bde289a1.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/0025fe80961ea0cc62e0cde285615ef3.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/ceb016c9c8f16252b35932dde3cc41d2.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/39d24c6c1b4d5fe9ea1b90e666d11275.jpg"},"info":{"width":487.68,"height":697.44,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/fec2505b4229f83eb21e3bfeaf60eb4d.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/5fb7a8eacccaf5dab54eb6b74c7c38ab.jpg"},"info":{"width":487.44,"height":697.2,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/7ce5c79912767c9263639087a38a696d.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/5347219f7370f798c63231613ca1098c.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.1307,0.39971,0.13057,0.12504]},"elements":[{"words":[{"str":"چكيدة","boundary":[0.5543446893787575,0.3997102146509168,0.6411523046092185,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.4523687374749499,0.3997102146509168,0.546120240480962,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.35879759519038074,0.3997102146509168,0.4440541082164329,0.4250980848906911],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3588,0.39971,0.64115,0.4251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.7807381563126252,0.5188377958612483,0.869321122244489,0.5372016886680183],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.13070356713426848,0.5188377958612483,0.154129130260521,0.5372016886680183],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.15872657314629254,0.5188377958612483,0.7780036953907815,0.5372016886680183],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266604008016032,0.5564103205438999,0.8693498236472946,0.5747742133506699],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8068303406813626,0.5564103205438999,0.8120487775551101,0.5747742133506699],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8119965931863726,0.5564103205438999,0.8209723046092183,0.5747742133506699],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.7398777955911822,0.5564103205438999,0.8011422444889778,0.5747742133506699],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.6531734669338675,0.5564103205438999,0.7340409739478956,0.5747742133506699],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5834290581162322,0.5564103205438999,0.6474879799599196,0.5747742133506699],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.13072965931863706,0.5564103205438999,0.15228180360721422,0.5747742133506699],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.1534559519038074,0.5564103205438999,0.5822601282565129,0.5747742133506699],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266864929859717,0.5939093896553245,0.8693759158316632,0.6122732824620944],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8032557114228456,0.5939093896553245,0.808474148296593,0.6122732824620944],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8084219639278556,0.5939093896553245,0.821102765531062,0.6122732824620944],"dir":"ltr"},{"str":"نظريههاي","boundary":[0.7112285771543084,0.5939093896553245,0.7975937074148295,0.6122732824620944],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6416146292585169,0.5939093896553245,0.7055456993987974,0.6122732824620944],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.13072965931863711,0.5939093896553245,0.1527462444889778,0.6122732824620944],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.15345595190380745,0.5939093896553245,0.6404456993987974,0.6122732824620944],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266864929859717,0.631408458766749,0.8693759158316632,0.649772351573519],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8011944288577152,0.631408458766749,0.8064128657314626,0.649772351573519],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8063606813627252,0.631408458766749,0.8210505811623244,0.649772351573519],"dir":"ltr"},{"str":"شكلگيري","boundary":[0.7009221643286572,0.631408458766749,0.7954802404809618,0.649772351573519],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6491030861723444,0.631408458766749,0.6952471142284566,0.649772351573519],"dir":"rtl"},{"str":"والد","boundary":[0.6094168737474948,0.631408458766749,0.6433836793587172,0.649772351573519],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.531166412825651,0.631408458766749,0.5863044168336671,0.649772351573519],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5156415631262523,0.631408458766749,0.5255826853707413,0.649772351573519],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.46009130260521014,0.631408458766749,0.5098360521042081,0.649772351573519],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.433268537074148,0.631408458766749,0.45434058517034037,0.649772351573519],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.36365458917835636,0.631408458766749,0.4275856593186369,0.649772351573519],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.13075575150300575,0.631408458766749,0.15839781162324623,0.649772351573519],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.1587787575150298,0.631408458766749,0.3601112705410819,0.649772351573519],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8267125851703405,0.6689809834494006,0.8694020080160318,0.6873448762561706],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8027860521042082,0.6689809834494006,0.8080044889779556,0.6873448762561706],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8079523046092182,0.6689809834494006,0.8211027655310619,0.6873448762561706],"dir":"ltr"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.69239002004008,0.6689809834494006,0.7971501402805609,0.6873448762561706],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.13072965931863706,0.6689809834494006,0.16396066533066112,0.6873448762561706],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.16402328657314608,0.6689809834494006,0.6880900280561121,0.6873448762561706],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266864929859717,0.7064616886680184,0.8693759158316632,0.7248255814747884],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8017945490981961,0.7064616886680184,0.8070129859719436,0.7248255814747884],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8069608016032063,0.7064616886680184,0.820998396793587,0.7248255814747884],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7320240480961924,0.706454015889457,0.7962108216432864,0.7248255814747884],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7053839278557111,0.7064616886680184,0.7262159278557111,0.7248255814747884],"dir":"rtl"},{"str":"مواجهه","boundary":[0.6355090581162322,0.7064616886680184,0.699581026052104,0.7248255814747884],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6177141883767533,0.7064616886680184,0.6298992384769536,0.7248255814747884],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.5464042484969939,0.7064616886680184,0.6121304609218435,0.7248255814747884],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.13072965931863723,0.706454015889457,0.1684798316633266,0.7248179086962272],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.16931999999999994,0.706454015889457,0.5452092264529057,0.7248179086962272],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266864929859719,0.7440265405721086,0.8693759158316633,0.7623904333788787],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8029869619238477,0.7440265405721086,0.808249755511022,0.7623904333788787],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8081610420841683,0.7440265405721086,0.8209983967935872,0.7623904333788787],"dir":"ltr"},{"str":"تعارضهاي","boundary":[0.7029312625250501,0.7440265405721086,0.7972545090180361,0.7623904333788787],"dir":"rtl"},{"str":"زناشويي","boundary":[0.6231935470941884,0.7440265405721086,0.697230120240481,0.7623904333788787],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6076947895791583,0.7440265405721086,0.6176359118236474,0.7623904333788787],"dir":"rtl"},{"str":"طلاق","boundary":[0.556945490981964,0.7440265405721086,0.6018866693386775,0.7623904333788787],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.13070356713426862,0.7440265405721086,0.16664816032064136,0.7623904333788787],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.16929390781563136,0.7440265405721086,0.5558026533066134,0.7623904333788787],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266604008016033,0.781525609683533,0.8693498236472947,0.7998895024903031],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8014031663326654,0.781525609683533,0.8066216032064129,0.7998895024903031],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8065694188376754,0.781525609683533,0.8209462124248498,0.7998895024903031],"dir":"ltr"},{"str":"خشونت،","boundary":[0.7190823246492986,0.781525609683533,0.7958194388777556,0.7998895024903031],"dir":"rtl"},{"str":"سوءاستفاده","boundary":[0.6090515831663327,0.781525609683533,0.7132115831663327,0.7998895024903031],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.593526733466934,0.781525609683533,0.6034678557114229,0.7998895024903031],"dir":"rtl"},{"str":"غفلت","boundary":[0.5370110621242487,0.781525609683533,0.5877916713426855,0.7998895024903031],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5103448496993988,0.781525609683533,0.5311768496993988,0.7998895024903031],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهها","boundary":[0.4218401603206413,0.781525609683533,0.5046306613226453,0.7998895024903031],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.13075575150300603,0.781525609683533,0.16692995591182366,0.7998895024903031],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.16934609218436875,0.781525609683533,0.418270749498998,0.7998895024903031],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8267125851703407,0.8190981343661846,0.8694020080160322,0.8374620271729547],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8011161523046092,0.8190981343661846,0.8063345891783567,0.8374620271729547],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8062824048096192,0.8190981343661846,0.8211027655310621,0.8374620271729547],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7312673747494989,0.8190981343661846,0.7955063326653308,0.8374620271729547],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7157425250501002,0.8190981343661846,0.7256836472945891,0.8374620271729547],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.6330042084168337,0.8190981343661846,0.7098456913827655,0.8374620271729547],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاري","boundary":[0.5656863727454908,0.8190981343661846,0.6273422044088177,0.8374620271729547],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5500571543086171,0.8190981343661846,0.5599982765531061,0.8374620271729547],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.48440921843687357,0.8190981343661846,0.5445151743486972,0.8374620271729547],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.41286444889779544,0.8190981343661846,0.47868459318637263,0.8374620271729547],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.13078184368737455,0.8190981343661846,0.16897036472945873,0.8374620271729547],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.1693721843687373,0.8190981343661846,0.4130262204408816,0.8374620271729547],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8267386773547092,0.8565972034776093,0.8694281002004006,0.8749610962843793],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8033078957915829,0.8565972034776093,0.8085263326653304,0.8749610962843793],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.808474148296593,0.8565972034776093,0.8211549498997994,0.8749610962843793],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7334852104208415,0.8565972034776093,0.7975937074148295,0.8749610962843793],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7179603607214426,0.8565972034776093,0.7279014829659317,0.8749610962843793],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.6572177555110218,0.8565972034776093,0.7122409539078154,0.8749610962843793],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6394228857715428,0.8565972034776093,0.6516079358717433,0.8749610962843793],"dir":"rtl"},{"str":"نيازهاي","boundary":[0.5665735070140278,0.8565972034776093,0.6338913426853705,0.8749610962843793],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.522816913827655,0.8565972034776093,0.5608854108216431,0.8749610962843793],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.13083402805611194,0.8565972034776093,0.1621576953907813,0.8749610962843793],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.16412765531062096,0.8565972034776093,0.5188822124248494,0.8749610962843793],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1307,0.51884,0.86943,0.87496],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/c57644a1c48a9cf6a550e822421112a8.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/fcc3b49768a87b78d793254abdcb0c00.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13069,0.08977,0.12619,0.55614]},"elements":[{"words":[{"str":"6","boundary":[0.8624839358717434,0.0897654505245064,0.8738079438877756,0.1081293433312765],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86248,0.08977,0.87381,0.10813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روانشناسي","boundary":[0.6103407174348698,0.11035584780500697,0.6931528016032065,0.1258424486512693],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5533459358717436,0.11035584780500697,0.6049739398797597,0.1258424486512693],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.55335,0.11036,0.69315,0.12584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8266541482965931,0.16290105961301127,0.8693435711422846,0.18126495241978138],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7975535350701402,0.16290105961301127,0.8027719719438876,0.18126495241978138],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8026049819639277,0.16290105961301127,0.8209947535070139,0.18126495241978138],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.7302174348697393,0.16290105961301127,0.7917610701402803,0.18126495241978138],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6604782444889779,0.16290105961301127,0.7245371663326652,0.18126495241978138],"dir":"rtl"},{"str":"235","boundary":[0.13069731462925824,0.16290105961301127,0.17201167935871717,0.18126495241978138],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.17458436873747468,0.16290105961301127,0.6563087134268536,0.18126495241978138],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.826648929859719,0.20039094677803243,0.8693383527054105,0.21875483958480255],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7979109979959917,0.20039094677803243,0.8031294348697392,0.21875483958480255],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8029624448897793,0.20039094677803243,0.8209869258517031,0.21875483958480255],"dir":"ltr"},{"str":"مداخلههاي","boundary":[0.6928221162324647,0.20039094677803243,0.7922176833667333,0.21875483958480255],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمحور","boundary":[0.5769101963927853,0.20039094677803243,0.6872175150300599,0.21875483958480255],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.13069731462925824,0.20039094677803243,0.17040179158316607,0.21875483958480255],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17458436873747465,0.20039094677803243,0.5769493346693383,0.21875483958480255],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.826648929859719,0.2378808339430536,0.8693383527054105,0.25624472674982374],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.794182424849699,0.2378808339430536,0.7994008617234465,0.25624472674982374],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7993538957915828,0.2378808339430536,0.8210834669338674,0.25624472674982374],"dir":"ltr"},{"str":"مسايل","boundary":[0.7298547535070137,0.2378808339430536,0.7883664769539074,0.25624472674982374],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.6516982244488975,0.2378808339430536,0.7242292785571138,0.25624472674982374],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهدرماني","boundary":[0.5214773507014024,0.2378808339430536,0.6460179559118233,0.25624472674982374],"dir":"rtl"},{"str":"270","boundary":[0.13069470541082132,0.2378808339430536,0.1671011302605207,0.25624472674982374],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.16929287374749466,0.2378808339430536,0.5187507174348693,0.25624472674982374],"dir":"ltr"},{"str":"واژهنامه","boundary":[0.8012794989979956,0.2754551950149859,0.8692392024048092,0.29381908782175603],"dir":"rtl"},{"str":"انگليسي","boundary":[0.7187942765531058,0.2754551950149859,0.7955313907815628,0.29381908782175603],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6959479599198394,0.2754551950149859,0.7131322725450898,0.29381908782175603],"dir":"rtl"},{"str":"فارسي","boundary":[0.6313776312625247,0.2754551950149859,0.6902155070140277,0.29381908782175603],"dir":"rtl"},{"str":"303","boundary":[0.13069731462925815,0.2754551950149859,0.16944942685370706,0.29381908782175603],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.1692954829659315,0.2754551950149859,0.6298564569138273,0.29381908782175603],"dir":"ltr"},{"str":"واژهنامه","boundary":[0.8012821082164324,0.31294508218000705,0.8692418116232461,0.3313089749867772],"dir":"rtl"},{"str":"فارسي","boundary":[0.7365917555110215,0.31294508218000705,0.795586184368737,0.3313089749867772],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7137454388777551,0.31294508218000705,0.7309297515030055,0.3313089749867772],"dir":"rtl"},{"str":"انگليسي","boundary":[0.6313802404809614,0.31294508218000705,0.7080547334669335,0.3313089749867772],"dir":"rtl"},{"str":"309","boundary":[0.13069992384769494,0.31294508218000705,0.16744293787575104,0.3313089749867772],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.16929809218436828,0.31294508218000705,0.6298590661322641,0.3313089749867772],"dir":"ltr"},{"str":"واژهياب","boundary":[0.8010420601202399,0.35051944325193934,0.8692444208416829,0.36888333605870943],"dir":"rtl"},{"str":"315","boundary":[0.13069992384769483,0.35051944325193934,0.1684500961923842,0.36888333605870943],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16929809218436817,0.35051944325193934,0.7991582044088171,0.36888333605870943],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.8235256953907809,0.38800933041696056,0.8691922364729452,0.4063732232237306],"dir":"rtl"},{"str":"320","boundary":[0.13069731462925777,0.38800933041696056,0.16731508617234392,0.4063732232237306],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.1692954829659311,0.38800933041696056,0.820318965931863,0.4063732232237306],"dir":"ltr"},{"str":"معرفي","boundary":[0.812462609218436,0.4254992175819817,0.8692392024048088,0.44386311038875176],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.7607583366733459,0.4254992175819817,0.8068371342685362,0.44386311038875176],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7404409899799598,0.4254950596130113,0.755172637274549,0.4438589524197814],"dir":"rtl"},{"str":"همين","boundary":[0.6852508016032063,0.4254950596130113,0.7346224328657315,0.4438589524197814],"dir":"rtl"},{"str":"نويسندگان","boundary":[0.581242136272545,0.4254950596130113,0.6794661643286573,0.4438589524197814],"dir":"rtl"},{"str":"376","boundary":[0.13070056112224446,0.4254950596130113,0.17268288577154303,0.4438589524197814],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17458761523046087,0.4254950596130113,0.5769525811623245,0.4438589524197814],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13069,0.1629,0.86934,0.44386],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/9e114d618f93c2c6ccf5e7d8c77af028.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/2edd6a457a1885bb8fd038ae9ed0569d.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13068,0.39971,0.13063,0.11702]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5000921843687375,0.3997102146509168,0.5936813627254509,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4064128256513026,0.3997102146509168,0.4915971943887776,0.4250980848906911],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40641,0.39971,0.59368,0.4251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.7807381563126252,0.5188377958612483,0.869321122244489,0.5372016886680183],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.13070356713426848,0.5188377958612483,0.154129130260521,0.5372016886680183],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.15872657314629254,0.5188377958612483,0.7780036953907815,0.5372016886680183],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266582364729458,0.5564118438161143,0.8693711422845691,0.5747757366228844],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8068203486973946,0.5564118438161143,0.8120831422845689,0.5747757366228844],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8119944288577152,0.5564118438161143,0.8209701402805609,0.5747757366228844],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.7398495390781561,0.5564118438161143,0.8011139879759517,0.5747757366228844],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.6531452104208414,0.5564118438161143,0.7339996713426851,0.5747757366228844],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5834008016032061,0.5564118438161143,0.6474597234468934,0.5747757366228844],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.13067531062124224,0.5564118438161143,0.1522274549098194,0.5747757366228844],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.15340160320641255,0.5564118438161143,0.5822318717434867,0.5747757366228844],"dir":"ltr"},{"str":"تعاريف","boundary":[0.787086372745491,0.5842359413566643,0.8407632144288577,0.6025998341634344],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7255349098196393,0.5842359413566643,0.7805815911823648,0.6025998341634344],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.1307113827655312,0.5842359413566643,0.15525369138276568,0.6025998341634344],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.15573378757515047,0.5842359413566643,0.7237710781563127,0.6025998341634344],"dir":"ltr"},{"str":"شكلهاي","boundary":[0.767481883767535,0.6114009625132228,0.8408165771543087,0.6297648553199929],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.7054346693386774,0.6114009625132228,0.7611023446893788,0.6297648553199929],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6438832064128257,0.6114009625132228,0.6989298877755512,0.6297648553199929],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.13070212424849703,0.6114009625132228,0.1552444328657315,0.6297648553199929],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.15572452905811626,0.6114009625132228,0.6395884328657314,0.6297648553199929],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7614829659318636,0.6381553728843442,0.8124024048096191,0.6550806197108604],"dir":"rtl"},{"str":"هستهاي","boundary":[0.6957114228456912,0.6381553728843442,0.7555190380761524,0.6550806197108604],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.13070140280561102,0.6381553728843442,0.15331623246492967,0.6550806197108604],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799578,0.6381553728843442,0.6943118236472944,0.6550806197108604],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7614829659318634,0.6632893644217207,0.8124024048096189,0.6802146112482369],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.6995591182364727,0.6632893644217207,0.7554324649298595,0.6802146112482369],"dir":"rtl"},{"str":"25","boundary":[0.13070140280561082,0.6632893644217207,0.15331623246492948,0.6802146112482369],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.1547494989979956,0.6632893644217207,0.6982797595190378,0.6802146112482369],"dir":"ltr"},{"str":"خانوادههاي","boundary":[0.730821643286573,0.6883387297249647,0.8124024048096189,0.705263976551481],"dir":"rtl"},{"str":"غيرخوني","boundary":[0.6599999999999997,0.6883387297249647,0.7248384769539076,0.705263976551481],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.13070140280561104,0.6883387297249647,0.15247454909819622,0.705263976551481],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.1547494989979958,0.6883387297249647,0.6586004008016031,0.705263976551481],"dir":"ltr"},{"str":"خانوادههاي","boundary":[0.7308216432865732,0.7133880950282088,0.8124024048096191,0.730313341854725],"dir":"rtl"},{"str":"تكوالدي","boundary":[0.6573547094188377,0.7133880950282088,0.7248961923847694,0.730313341854725],"dir":"rtl"},{"str":"26","boundary":[0.1307014028056111,0.7133880950282088,0.15247454909819627,0.730313341854725],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799587,0.7133880950282088,0.6546324649298596,0.730313341854725],"dir":"ltr"},{"str":"كاركردهاي","boundary":[0.7538944689378756,0.7389325563072989,0.8407005571142283,0.757296449114069],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.6951087775551101,0.7389325563072989,0.7472931462925851,0.757296449114069],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6334268537074148,0.7389325563072989,0.6886196513026052,0.757296449114069],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.13068264529058096,0.7389325563072989,0.15522495390781543,0.757296449114069],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.1557050501002002,0.7389325563072989,0.6311672705410819,0.757296449114069],"dir":"ltr"},{"str":"توليد","boundary":[0.7756713426853706,0.7656869666784202,0.8124889779559118,0.7826122135049365],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.7402004008016031,0.7656869666784202,0.7695919839679358,0.7826122135049365],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.1307014028056111,0.7656869666784202,0.15331623246492976,0.7826122135049365],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799587,0.7656869666784202,0.7379591182364729,0.7826122135049365],"dir":"ltr"},{"str":"حمايت","boundary":[0.7608817635270541,0.7907363319816643,0.812440881763527,0.8076615788081805],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.7061723446893786,0.7907363319816643,0.7548216432865731,0.8076615788081805],"dir":"rtl"},{"str":"28","boundary":[0.1307014028056111,0.7907363319816643,0.15331623246492976,0.8076615788081805],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799587,0.7907363319816643,0.7022476953907815,0.8076615788081805],"dir":"ltr"},{"str":"مراقبتهاي","boundary":[0.7018436873747493,0.8158703235190409,0.7838957915831662,0.8327955703455571],"dir":"rtl"},{"str":"روزانه","boundary":[0.6555511022044086,0.8158703235190409,0.6958412825651301,0.8327955703455571],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.130701402805611,0.8158703235190409,0.15331623246492965,0.8327955703455571],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799575,0.8158703235190409,0.6546324649298595,0.8327955703455571],"dir":"ltr"},{"str":"جامعهپذيري","boundary":[0.7216833667334666,0.8409196888222848,0.8124769539078154,0.857844935648801],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.1307014028056109,0.8409196888222848,0.15331623246492956,0.857844935648801],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799567,0.8409196888222848,0.7181194388777552,0.857844935648801],"dir":"ltr"},{"str":"تحول","boundary":[0.7723046092184366,0.8660536803596616,0.8124456913827651,0.8829789271861778],"dir":"rtl"},{"str":"هويت","boundary":[0.7248096192384766,0.8660536803596616,0.7663647294589175,0.8829789271861778],"dir":"rtl"},{"str":"30","boundary":[0.13070140280561082,0.8660536803596616,0.15331623246492948,0.8829789271861778],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.1547494989979956,0.8660536803596616,0.7220873747494987,0.8829789271861778],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13068,0.51884,0.86937,0.88298],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/6fff79abcc9a486421b7034c1dad92c5.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/47aa8bbad2668ccd5bd405e45c913fc9.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13066,0.08976,0.12575,0.10077]},"elements":[{"words":[{"str":"8","boundary":[0.8620090581162324,0.08976361413522571,0.8742462925851703,0.10812750694199581],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.86201,0.08976,0.87425,0.10813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روانشناسي","boundary":[0.6103385170340682,0.11035584780500697,0.6931528016032065,0.1258424486512693],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5533481362725451,0.11035584780500697,0.6049761402805611,0.1258424486512693],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.55335,0.11036,0.69315,0.12584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آموزش","boundary":[0.7613627254509019,0.1612865435472497,0.8124769539078157,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.7005210420841683,0.1612865435472497,0.7553603206412826,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.13070140280561116,0.1612865435472497,0.1533162324649298,0.17821179037376592],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799592,0.1612865435472497,0.6982797595190381,0.17821179037376592],"dir":"ltr"},{"str":"حمايت","boundary":[0.7608817635270542,0.1863359088504937,0.8124408817635271,0.20326115567700992],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.693186372745491,0.1863359088504937,0.7549442885771545,0.20326115567700992],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.1307014028056111,0.1863359088504937,0.15331623246492976,0.20326115567700992],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799587,0.1863359088504937,0.690343887775551,0.20326115567700992],"dir":"ltr"},{"str":"تفريح،","boundary":[0.7665330661322645,0.2113852741537377,0.81243126252505,0.22831052098025392],"dir":"rtl"},{"str":"استراحت","boundary":[0.6949899799599197,0.2113852741537377,0.7605715430861723,0.22831052098025392],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6814028056112225,0.2113852741537377,0.6891222444889779,0.22831052098025392],"dir":"rtl"},{"str":"تجديد","boundary":[0.6292184368737475,0.2113852741537377,0.6754989979959919,0.22831052098025392],"dir":"rtl"},{"str":"قوا","boundary":[0.6046893787575149,0.2113852741537377,0.623254509018036,0.22831052098025392],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.1307014028056111,0.2113852741537377,0.15331623246492976,0.22831052098025392],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799587,0.2113852741537377,0.6030492985971942,0.22831052098025392],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.8031888577154309,0.23692973543282797,0.8408033507014029,0.25529362823959806],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7501695390781563,0.23692973543282797,0.796717995991984,0.25529362823959806],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6757285370741483,0.23692973543282797,0.7436882404809619,0.25529362823959806],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5883197194388777,0.23692973543282797,0.6550009058116232,0.25529362823959806],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5636626052104208,0.23692973543282797,0.5819323527054108,0.25529362823959806],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5021111422845691,0.23692973543282797,0.5571578236472946,0.25529362823959806],"dir":"rtl"},{"str":"32","boundary":[0.13066280561122234,0.23692973543282797,0.15520511422845681,0.25529362823959806],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.1556852104208416,0.23692973543282797,0.500686509018036,0.25529362823959806],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7368336673346694,0.26368414580394917,0.8122725450901803,0.2806093926304654],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6800801603206413,0.26368414580394917,0.7308841683366734,0.2806093926304654],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.1307014028056112,0.26368414580394917,0.15331623246492987,0.2806093926304654],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799598,0.26368414580394917,0.6784400801603206,0.2806093926304654],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.746693386773547,0.2887335111071932,0.7840833667334669,0.3056587579337094],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.7197595190380761,0.2887335111071932,0.7408088176352705,0.3056587579337094],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.13070140280561113,0.2887335111071932,0.15331623246492979,0.3056587579337094],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.1547494989979959,0.2887335111071932,0.7181194388777554,0.3056587579337094],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.7466933867735469,0.31386750264456975,0.7840833667334668,0.330792749471086],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.6880160320641281,0.31386750264456975,0.7408016032064128,0.330792749471086],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.13070140280561096,0.31386750264456975,0.15331623246492962,0.330792749471086],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799573,0.31386750264456975,0.6863759519038074,0.330792749471086],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.7466933867735468,0.3389168679478137,0.7840833667334667,0.35584211477433],"dir":"rtl"},{"str":"پايين","boundary":[0.7023246492985968,0.3389168679478137,0.7407823647294587,0.35584211477433],"dir":"rtl"},{"str":"33","boundary":[0.1307014028056107,0.3389168679478137,0.15331623246492934,0.35584211477433],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799548,0.3389168679478137,0.6982797595190376,0.35584211477433],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.7466933867735466,0.36396623325105776,0.7840833667334665,0.38089148007757395],"dir":"rtl"},{"str":"زيرين","boundary":[0.6987174348697389,0.36396623325105776,0.7408016032064123,0.38089148007757395],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.1307014028056106,0.36396623325105776,0.15331623246492923,0.38089148007757395],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799537,0.36396623325105776,0.6982797595190375,0.38089148007757395],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.7795190380761516,0.3891002247884343,0.8124529058116227,0.40602547161495056],"dir":"rtl"},{"str":"طبقه","boundary":[0.736232464929859,0.3891002247884343,0.7736224448897788,0.40602547161495056],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6676953907815625,0.3891002247884343,0.7302492985971938,0.40602547161495056],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5868937875751495,0.3891002247884343,0.6486685370741475,0.40602547161495056],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5681362725450894,0.3891002247884343,0.5807615230460914,0.40602547161495056],"dir":"rtl"},{"str":"فرايند","boundary":[0.5194388777555102,0.3891002247884343,0.5621362725450894,0.40602547161495056],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.4733867735470934,0.3891002247884343,0.5135278557114221,0.40602547161495056],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45979959919839597,0.3891002247884343,0.4675190380761515,0.40602547161495056],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهپذيري","boundary":[0.3632464929859711,0.3891002247884343,0.4539198396793579,0.40602547161495056],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.3110621242484962,0.3891002247884343,0.35726332665330585,0.40602547161495056],"dir":"rtl"},{"str":"36","boundary":[0.13070140280561043,0.3891002247884343,0.1524745490981956,0.40602547161495056],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.1547494989979952,0.3891002247884343,0.3094220440881756,0.40602547161495056],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.8049957114228457,0.4145602008771157,0.840742004008016,0.4329240936838858],"dir":"rtl"},{"str":"قوميت،","boundary":[0.7412785971943887,0.4145602008771157,0.7986135631262525,0.4329240936838858],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگ،","boundary":[0.6728648897795589,0.4145602008771157,0.7349121042084167,0.4329240936838858],"dir":"rtl"},{"str":"مذهب","boundary":[0.6163492184368736,0.4145602008771157,0.6663314068136272,0.4329240936838858],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.130695390781563,0.4145602008771157,0.15523769939879747,0.4329240936838858],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.15571779559118226,0.4145602008771157,0.6143505571142284,0.4329240936838858],"dir":"ltr"},{"str":"قوميت","boundary":[0.7643687374749498,0.441314611248237,0.8124577154308616,0.4582398580747532],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.13070140280561107,0.441314611248237,0.15331623246492973,0.4582398580747532],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799584,0.441314611248237,0.7617667334669338,0.4582398580747532],"dir":"ltr"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.7600400801603205,0.46644860278561356,0.812380761523046,0.4833738496121298],"dir":"rtl"},{"str":"38","boundary":[0.13070140280561104,0.46644860278561356,0.1533162324649297,0.4833738496121298],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.1547494989979958,0.46644860278561356,0.7577987975951902,0.4833738496121298],"dir":"ltr"},{"str":"مذهب","boundary":[0.7660521042084167,0.49149796808885754,0.8124072144288575,0.5084232149153738],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.13070140280561096,0.49149796808885754,0.15331623246492962,0.5084232149153738],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799573,0.49149796808885754,0.7657346693386772,0.5084232149153738],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266582364729458,0.5267080356355783,0.8693711422845691,0.5450719284423484],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8032196272545089,0.5267080356355783,0.8084824208416832,0.5450719284423484],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8083937074148295,0.5267080356355783,0.821074509018036,0.5450719284423484],"dir":"ltr"},{"str":"نظريههاي","boundary":[0.7112003206412825,0.5267080356355783,0.7975654509018035,0.5450719284423484],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6415863727454908,0.5267080356355783,0.7055174428857715,0.5450719284423484],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.1307014028056111,0.5267080356355783,0.1527179879759518,0.5450719284423484],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.15342769539078144,0.5267080356355783,0.6404174428857713,0.5450719284423484],"dir":"ltr"},{"str":"رويكرد","boundary":[0.7873266132264528,0.5545321331761284,0.8406955671342684,0.5728960259828985],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي","boundary":[0.7089456913827655,0.5545321331761284,0.7810540521042084,0.5728960259828985],"dir":"rtl"},{"str":"41","boundary":[0.13069070140280556,0.5545321331761284,0.15523301002004003,0.5728960259828985],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.15571310621242482,0.5545321331761284,0.7069209378757514,0.5728960259828985],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.770380761523046,0.5812865435472496,0.8124553106212424,0.5982117903737659],"dir":"rtl"},{"str":"مكمستر","boundary":[0.6982364729458918,0.5812865435472496,0.7643831663326651,0.5982117903737659],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6856112224448897,0.5812865435472496,0.6923687374749499,0.5982117903737659],"dir":"ltr"},{"str":"ديدگاهي","boundary":[0.6205611222444888,0.5812865435472496,0.6855991983967934,0.5982117903737659],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6036072144288576,0.5812865435472496,0.6146501002004007,0.5982117903737659],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.5482965931863726,0.5812865435472496,0.5975903807615228,0.5982117903737659],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5167935871743485,0.5812865435472496,0.5423951903807613,0.5982117903737659],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.4599198396793586,0.5812865435472496,0.5108392785571141,0.5982117903737659],"dir":"rtl"},{"str":"سالم","boundary":[0.41999999999999993,0.5812865435472496,0.45385490981963916,0.5982117903737659],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.13070140280561104,0.5812865435472496,0.1533162324649297,0.5982117903737659],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.1547494989979958,0.5812865435472496,0.4125883767535069,0.5982117903737659],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.413386773547094,0.5812865435472496,0.4201442885771542,0.5982117903737659],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.7388777555110219,0.6063359088504937,0.7840400801603206,0.6232611556770099],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.6814028056112222,0.6063359088504937,0.7328801603206412,0.6232611556770099],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.664569138276553,0.6063359088504937,0.6755639278557113,0.6232611556770099],"dir":"rtl"},{"str":"بهنجاري","boundary":[0.5961523046092183,0.6063359088504937,0.6583527054108216,0.6232611556770099],"dir":"rtl"},{"str":"43","boundary":[0.13070140280561104,0.6063359088504937,0.1533162324649297,0.6232611556770099],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1547494989979958,0.6063359088504937,0.5951134268537073,0.6232611556770099],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7420040080160318,0.6314699003878702,0.7840785571142282,0.6483951472143865],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.6866933867735469,0.6314699003878702,0.7359871743486971,0.6483951472143865],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6298196392785569,0.6314699003878702,0.6807390781563123,0.6483951472143865],"dir":"rtl"},{"str":"مكمستر","boundary":[0.5577955911823645,0.6314699003878702,0.623822044088176,0.6483951472143865],"dir":"rtl"},{"str":"45","boundary":[0.13070140280561104,0.6314699003878702,0.1533162324649297,0.6483951472143865],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.1547494989979958,0.6314699003878702,0.5554340681362724,0.6483951472143865],"dir":"ltr"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.7534268537074148,0.6565192656911142,0.7840641282565131,0.6734445125176305],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.6981162324649298,0.6565192656911142,0.7474100200400801,0.6734445125176305],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6412424849699399,0.6565192656911142,0.6921619238476953,0.6734445125176305],"dir":"rtl"},{"str":"46","boundary":[0.13070140280561118,0.6565192656911142,0.15247454909819635,0.6734445125176305],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799595,0.6565192656911142,0.6387607214428858,0.6734445125176305],"dir":"ltr"},{"str":"حل","boundary":[0.7291382765531061,0.6810220847513491,0.7557306613226453,0.6979473315778654],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.6786372745490982,0.6810220847513491,0.7231623246492986,0.6979473315778654],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.1307014028056111,0.6810220847513491,0.15331623246492976,0.6979473315778654],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799587,0.6810220847513491,0.6784400801603205,0.6979473315778654],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.6928215070140279,0.7060714500545932,0.7556399438877754,0.7229966968811093],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.13177942284569114,0.7060714500545932,0.1543942525050098,0.7229966968811093],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.15474535470941858,0.7060714500545932,0.6903397434869737,0.7229966968811093],"dir":"ltr"},{"str":"نقشها","boundary":[0.7058116232464929,0.7311206743141135,0.755586372745491,0.7480459211406298],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.13178356713426856,0.7311206743141135,0.1543983967935872,0.7480459211406298],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799598,0.7311206743141135,0.7022476953907816,0.7480459211406298],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخدهي","boundary":[0.685370741482966,0.7562546658514903,0.7556104208416835,0.7731799126780065],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.6306613226452905,0.7562546658514903,0.6794068136272545,0.7731799126780065],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.13178356713426856,0.7562546658514903,0.1543983967935872,0.7731799126780065],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799598,0.7562546658514903,0.6268569138276553,0.7731799126780065],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.7163927855711423,0.7813040311547342,0.7556392785571143,0.7982292779812504],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.661683366733467,0.7813040311547342,0.7103326653306613,0.7982292779812504],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.13178356713426861,0.7813040311547342,0.15439839679358724,0.7982292779812504],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799606,0.7813040311547342,0.6586004008016033,0.7982292779812504],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.7097795591182365,0.8064380226921107,0.7556633266533067,0.8233632695186269],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6697394789579159,0.8064380226921107,0.7036593186372745,0.8233632695186269],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.13178356713426842,0.8064380226921107,0.15439839679358708,0.8233632695186269],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799587,0.8064380226921107,0.6665362725450901,0.8233632695186269],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7703807615230461,0.8321185604724964,0.8124553106212425,0.8490438072990126],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي","boundary":[0.6977555110220441,0.8321185604724964,0.7644505010020041,0.8490438072990126],"dir":"rtl"},{"str":"بيورس","boundary":[0.6369138276553106,0.8321185604724964,0.6918156312625251,0.8490438072990126],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.13070140280561118,0.8321185604724964,0.15331623246492984,0.8490438072990126],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799595,0.8321185604724964,0.6347927855711423,0.8490438072990126],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7249298597194388,0.8565368943423224,0.7556993987975951,0.8734621411688386],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6680561122244488,0.8565368943423224,0.7189755511022043,0.8734621411688386],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6454509018036072,0.8565368943423224,0.6621450901803607,0.8734621411688386],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.6075751503006012,0.8565368943423224,0.6394677354709419,0.8734621411688386],"dir":"rtl"},{"str":"بيورس","boundary":[0.5466132264529057,0.8565368943423224,0.6016112224448898,0.8734621411688386],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.13178356713426836,0.8565368943423224,0.15439839679358702,0.8734621411688386],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1547494989979958,0.8565368943423224,0.5435302605210419,0.8734621411688386],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7703807615230461,0.8823020583568406,0.8124553106212425,0.8992273051833568],"dir":"rtl"},{"str":"ازدواج","boundary":[0.7204809619238477,0.8823020583568406,0.7644024048096193,0.8992273051833568],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7068937875751503,0.8823020583568406,0.7146132264529058,0.8992273051833568],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.6478557114228457,0.8823020583568406,0.7007494989979961,0.8992273051833568],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5909819639278557,0.8823020583568406,0.6419014028056113,0.8992273051833568],"dir":"rtl"},{"str":"سيركامپلكس","boundary":[0.4881763527054109,0.8823020583568406,0.5849939879759519,0.8992273051833568],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.13070140280561118,0.8823020583568406,0.15247454909819635,0.8992273051833568],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.15474949899799595,0.8823020583568406,0.48797915831663324,0.8992273051833568],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13066,0.16129,0.86937,0.89923],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/f1b86a407dc1eb4d67d2df2233bc2a10.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/339126bc092bf5dff88993c4f0014874.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13022,0.08976,0.13066,0.09866]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.35939927855711423,0.11035584780500697,0.4146843486973948,0.1258424486512693],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.30685370741482965,0.11035584780500697,0.3542305370741483,0.1258424486512693],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30685,0.11036,0.41468,0.12584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"9","boundary":[0.13022044088176354,0.0897648553199929,0.14245767535070142,0.108128748126763],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13022,0.08976,0.14246,0.10813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پيوستگي","boundary":[0.6890981963927856,0.16065537107010802,0.7556152304609219,0.17758061789662424],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.13178356713426853,0.16065537107010802,0.1535567134268537,0.17758061789662424],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799595,0.16065537107010802,0.6863759519038076,0.17758061789662424],"dir":"ltr"},{"str":"انعطافپذيري","boundary":[0.6586773547094187,0.185704736373352,0.7556609218436874,0.20262998319986822],"dir":"rtl"},{"str":"زوجين","boundary":[0.6027655310621242,0.185704736373352,0.6526412825651302,0.20262998319986822],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5891783567134269,0.185704736373352,0.5968977955911823,0.20262998319986822],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5323046092184369,0.185704736373352,0.5832240480961923,0.20262998319986822],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.1317835671342685,0.185704736373352,0.1544032064128256,0.20262998319986822],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.15474949899799592,0.185704736373352,0.5316264529058116,0.20262998319986822],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباطات","boundary":[0.692825651302605,0.210754101676596,0.7556440881763525,0.22767934850311222],"dir":"rtl"},{"str":"زوجين","boundary":[0.6371543086172343,0.210754101676596,0.6868376753507014,0.22767934850311222],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.623567134268537,0.210754101676596,0.6312865731462924,0.22767934850311222],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5666933867735471,0.210754101676596,0.6176128256513025,0.22767934850311222],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.1317835671342683,0.210754101676596,0.15440320641282543,0.22767934850311222],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.15474949899799575,0.210754101676596,0.5633699398797593,0.22767934850311222],"dir":"ltr"},{"str":"نظريه","boundary":[0.7714629258517035,0.23651926569111434,0.8123519038076152,0.25344451251763056],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي","boundary":[0.6988376753507016,0.23651926569111434,0.7655230460921845,0.25344451251763056],"dir":"rtl"},{"str":"بوئن","boundary":[0.6613226452905814,0.23651926569111434,0.6929362725450904,0.25344451251763056],"dir":"rtl"},{"str":"58","boundary":[0.13070140280561138,0.23651926569111434,0.15331623246493004,0.25344451251763056],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799617,0.23651926569111434,0.6586004008016034,0.25344451251763056],"dir":"ltr"},{"str":"تفكيك","boundary":[0.7327454909819641,0.26156863099435834,0.784102605210421,0.27849387782087454],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6965531062124249,0.26156863099435834,0.7268368737474951,0.27849387782087454],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.13070140280561124,0.26156863099435834,0.1533162324649299,0.27849387782087454],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.154749498997996,0.26156863099435834,0.6943118236472946,0.27849387782087454],"dir":"ltr"},{"str":"مثلثهاي","boundary":[0.7149498997995992,0.2867026225317349,0.7839366733466935,0.30362786935825115],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.6602404809619238,0.2867026225317349,0.7090052104208416,0.30362786935825115],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.13070140280561116,0.2867026225317349,0.1533162324649298,0.30362786935825115],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799592,0.2867026225317349,0.6586004008016032,0.30362786935825115],"dir":"ltr"},{"str":"فرايند","boundary":[0.7412825651302605,0.3117519878349789,0.7839799599198396,0.3286772346614951],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.6864529058116232,0.3117519878349789,0.7353426853707414,0.3286772346614951],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6296993987975951,0.3117519878349789,0.6805515030060119,0.3286772346614951],"dir":"rtl"},{"str":"هستهاي","boundary":[0.5640480961923846,0.3117519878349789,0.6237354709418836,0.3286772346614951],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.1307014028056111,0.3117519878349789,0.15248416833667325,0.3286772346614951],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.15474949899799587,0.3117519878349789,0.5633699398797594,0.3286772346614951],"dir":"ltr"},{"str":"فرايند","boundary":[0.7412825651302604,0.3368013531382229,0.7839799599198395,0.35372659996473915],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.6937875751503004,0.3368013531382229,0.7354076152304607,0.35372659996473915],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6618036072144288,0.3368013531382229,0.687823647294589,0.35372659996473915],"dir":"rtl"},{"str":"نسلها","boundary":[0.6086573146292584,0.3368013531382229,0.6558108216432865,0.35372659996473915],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.13070140280561116,0.3368013531382229,0.1524841683366733,0.35372659996473915],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799592,0.3368013531382229,0.6070172344689378,0.35372659996473915],"dir":"ltr"},{"str":"موقعيت","boundary":[0.7274549098196391,0.36193534467559946,0.7840304609218436,0.3788605915021157],"dir":"rtl"},{"str":"خواهر","boundary":[0.6783967935871742,0.36193534467559946,0.7215150300601201,0.3788605915021157],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6648096192384768,0.36193534467559946,0.6725290581162323,0.3788605915021157],"dir":"rtl"},{"str":"برادرها","boundary":[0.6105811623246492,0.36193534467559946,0.658711022044088,0.3788605915021157],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.13070140280561116,0.36193534467559946,0.1524841683366733,0.3788605915021157],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799592,0.36193534467559946,0.6070172344689378,0.3788605915021157],"dir":"ltr"},{"str":"قطع","boundary":[0.7527054108216433,0.3869847099788435,0.784083366733467,0.4039099568053597],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.6981162324649299,0.3869847099788435,0.7467871743486973,0.4039099568053597],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.13070140280561118,0.3869847099788435,0.15248416833667333,0.4039099568053597],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799595,0.3869847099788435,0.6943118236472945,0.4039099568053597],"dir":"ltr"},{"str":"تحول","boundary":[0.7439278557114227,0.41211870151622004,0.7840689378757513,0.4290439483427363],"dir":"rtl"},{"str":"بهنجار","boundary":[0.6909018036072143,0.41211870151622004,0.7379446893787573,0.4290439483427363],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6342685370741482,0.41211870151622004,0.6848753507014026,0.4290439483427363],"dir":"rtl"},{"str":"62","boundary":[0.13070140280561104,0.41211870151622004,0.1524841683366732,0.4290439483427363],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.1547494989979958,0.41211870151622004,0.6308248496993987,0.4290439483427363],"dir":"ltr"},{"str":"رويكرد","boundary":[0.787332745490982,0.43757853656117773,0.8407016993987976,0.4559424293679478],"dir":"rtl"},{"str":"تحولي","boundary":[0.731182364729459,0.43757853656117773,0.7809923446893788,0.4559424293679478],"dir":"rtl"},{"str":"64","boundary":[0.1306994428857716,0.43757853656117773,0.15423981162324654,0.4559424293679478],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.15570880160320646,0.43757853656117773,0.7279782444889781,0.4559424293679478],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7331062124248495,0.46433294693229904,0.784025651302605,0.4812581937588153],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6719038076152303,0.46433294693229904,0.7271422845691381,0.4812581937588153],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6404008016032063,0.46433294693229904,0.6660024048096191,0.4812581937588153],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.6025250501002003,0.46433294693229904,0.6344176352705411,0.4812581937588153],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.5338677354709418,0.46433294693229904,0.5965779559118236,0.4812581937588153],"dir":"rtl"},{"str":"65","boundary":[0.13070140280561104,0.46433294693229904,0.1524841683366732,0.4812581937588153],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.1547494989979958,0.46433294693229904,0.5316264529058115,0.4812581937588153],"dir":"ltr"},{"str":"تحول","boundary":[0.7439278557114227,0.489382312235543,0.7840689378757513,0.5063075590620593],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6870541082164326,0.489382312235543,0.7379735470941882,0.5063075590620593],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6734669338677354,0.489382312235543,0.6811863727454909,0.5063075590620593],"dir":"rtl"},{"str":"چرخه","boundary":[0.6242885771543085,0.489382312235543,0.6675270541082163,0.5063075590620593],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.571382765531062,0.489382312235543,0.6184088176352704,0.5063075590620593],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگي","boundary":[0.4980360721442884,0.489382312235543,0.5654284569138275,0.5063075590620593],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.13070140280561113,0.489382312235543,0.1516424849699398,0.5063075590620593],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.1547494989979959,0.489382312235543,0.49591503006012017,0.5063075590620593],"dir":"ltr"},{"str":"تحول","boundary":[0.7439278557114227,0.5145163037729196,0.7840689378757513,0.5314415505994359],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6870541082164326,0.5145163037729196,0.7379735470941882,0.5314415505994359],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.664448897795591,0.5145163037729196,0.6811430861723445,0.5314415505994359],"dir":"rtl"},{"str":"عصر","boundary":[0.626813627254509,0.5145163037729196,0.6585114228456913,0.5314415505994359],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.5806412825651301,0.5145163037729196,0.620955511022044,0.5314415505994359],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.13070140280561102,0.5145163037729196,0.15248416833667316,0.5314415505994359],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.15474949899799578,0.5145163037729196,0.5792416833667333,0.5314415505994359],"dir":"ltr"},{"str":"ديدگاه","boundary":[0.7076152304609219,0.5389346376427454,0.7556296593186373,0.5558598844692617],"dir":"rtl"},{"str":"تحولي","boundary":[0.6556713426853708,0.5389346376427454,0.7017234468937876,0.5558598844692617],"dir":"rtl"},{"str":"آلدوس","boundary":[0.6000000000000001,0.5389346376427454,0.649803607214429,0.5558598844692617],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.13178356713426856,0.5389346376427454,0.15356633266533068,0.5558598844692617],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799598,0.5389346376427454,0.5990813627254509,0.5558598844692617],"dir":"ltr"},{"str":"رويكرد","boundary":[0.7065330661322645,0.5640686291801221,0.7555791583166332,0.5809938760066383],"dir":"rtl"},{"str":"پوياي","boundary":[0.6597595190380762,0.5640686291801221,0.7005691382765532,0.5809938760066383],"dir":"rtl"},{"str":"جيمز","boundary":[0.6144288577154309,0.5640686291801221,0.6538028056112225,0.5809938760066383],"dir":"rtl"},{"str":"وايت","boundary":[0.5741482965931863,0.5640686291801221,0.6085851703406813,0.5809938760066383],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.1317835671342685,0.5640686291801221,0.15356633266533062,0.5809938760066383],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.15474949899799592,0.5640686291801221,0.5713058116232465,0.5809938760066383],"dir":"ltr"},{"str":"تحول","boundary":[0.7439278557114227,0.5897491669605078,0.7840689378757513,0.606674413787024],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6870541082164326,0.5897491669605078,0.7379735470941882,0.606674413787024],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6734669338677354,0.5897491669605078,0.6811863727454909,0.606674413787024],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6432865731462925,0.5897491669605078,0.667474148296593,0.606674413787024],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6206813627254508,0.5897491669605078,0.6373755511022043,0.606674413787024],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.5678957915831663,0.5897491669605078,0.614693386773547,0.606674413787024],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.5149899799599199,0.5897491669605078,0.5620160320641283,0.606674413787024],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.13070140280561107,0.5897491669605078,0.15331623246492973,0.606674413787024],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.15474949899799584,0.5897491669605078,0.511786773547094,0.606674413787024],"dir":"ltr"},{"str":"ديدگاه","boundary":[0.7359919839679357,0.6147985322637518,0.7840064128256512,0.631723779090268],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.6927054108216432,0.6147985322637518,0.7300881763527052,0.631723779090268],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6701002004008014,0.6147985322637518,0.6867943887775549,0.631723779090268],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.6240480961923847,0.6147985322637518,0.6641891783567132,0.631723779090268],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.5938677354709417,0.6147985322637518,0.6180553106212423,0.631723779090268],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.13070140280561102,0.6147985322637518,0.15331623246492967,0.631723779090268],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.15474949899799578,0.6147985322637518,0.5911454909819638,0.631723779090268],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7951492905811623,0.6403431345865656,0.8408053947895792,0.6587070273933356],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.7541480320641283,0.6403431345865656,0.7887723607214429,0.6587070273933356],"dir":"rtl"},{"str":"بومشناختي","boundary":[0.6586767294589179,0.6403431345865656,0.7476980440881763,0.6587070273933356],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.13070137875751509,0.6403431345865656,0.15524368737474956,0.6587070273933356],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.15571073747494996,0.6403431345865656,0.6564380200400802,0.6587070273933356],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266535711422845,0.6771734799233076,0.869342993987976,0.6955373727300775],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.801166725450902,0.6771734799233076,0.8064295190380762,0.6955373727300775],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8063329779559119,0.6771734799233076,0.8210228777555111,0.6955373727300775],"dir":"ltr"},{"str":"شكلگيري","boundary":[0.7008840240480964,0.6771734799233076,0.7954577555110222,0.6955373727300775],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6490597274549099,0.6771734799233076,0.6952037555110222,0.6955373727300775],"dir":"rtl"},{"str":"والد","boundary":[0.6093813426853709,0.6771734799233076,0.6433585851703408,0.6955373727300775],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.5311047895791585,0.6771734799233076,0.586127987975952,0.6955373727300775],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.515592985971944,0.6771734799233076,0.5255341082164331,0.6955373727300775],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.46004272545090197,0.6771734799233076,0.5098031302605213,0.6955373727300775],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43322778757515046,0.6771734799233076,0.45429983567134286,0.6955373727300775],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.3636086212424851,0.6771734799233076,0.42753969138276565,0.6955373727300775],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.13070456513026063,0.6771734799233076,0.1583466252505011,0.6955373727300775],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.15871974348697404,0.6771734799233076,0.36004181963927867,0.6955373727300775],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7921422925851704,0.704997436420134,0.8407781242484971,0.7233613292269042],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.7329808737474951,0.704997436420134,0.7858540761523046,0.7233613292269042],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6982313026052105,0.704997436420134,0.7266091623246493,0.7233613292269042],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.6412381442885772,0.704997436420134,0.6917891422845691,0.7233613292269042],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6264490941883768,0.704997436420134,0.6348246853707415,0.7233613292269042],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.5701786893787576,0.704997436420134,0.6198582084168337,0.7233613292269042],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.13069498196392793,0.704997436420134,0.1552372905811624,0.7233613292269042],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1557043406813628,0.704997436420134,0.5680547855711424,0.7233613292269042],"dir":"ltr"},{"str":"مسئوليتپذيري","boundary":[0.6987174348697396,0.7317518467912553,0.8124048096192386,0.7486770936177715],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.6438877755511022,0.7317518467912553,0.6927775551102205,0.7486770936177715],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.5914629258517035,0.7317518467912553,0.6379430861723447,0.7486770936177715],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.13070140280561124,0.7317518467912553,0.1533162324649299,0.7486770936177715],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.154749498997996,0.7317518467912553,0.591145490981964,0.7486770936177715],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.7472945891783567,0.7568858383286318,0.7840641282565131,0.773811085155148],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.694749498997996,0.7568858383286318,0.7413498997995992,0.773811085155148],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6721442885771542,0.7568858383286318,0.6888384769539078,0.773811085155148],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.6369138276553106,0.7568858383286318,0.6662044088176352,0.773811085155148],"dir":"rtl"},{"str":"هيجانات","boundary":[0.5694589178356713,0.7568858383286318,0.6309979959919839,0.773811085155148],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.5173947895791582,0.7568858383286318,0.5634901803607213,0.773811085155148],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.1307014028056111,0.7568858383286318,0.15331623246492976,0.773811085155148],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.15474949899799587,0.7568858383286318,0.5157547094188376,0.773811085155148],"dir":"ltr"},{"str":"تعامل","boundary":[0.79598949498998,0.782345814417313,0.8407767294589179,0.8007097072240831],"dir":"rtl"},{"str":"دوسويه","boundary":[0.7316618236472946,0.782345814417313,0.789560380761523,0.8007097072240831],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.6752687855711422,0.782345814417313,0.7253135951903806,0.8007097072240831],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6604797354709419,0.782345814417313,0.6688553266533066,0.8007097072240831],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5989178356713427,0.782345814417313,0.6539645170340682,0.8007097072240831],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.1306988056112225,0.782345814417313,0.15524111422845693,0.8007097072240831],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.15570816432865733,0.782345814417313,0.5975166853707414,0.8007097072240831],"dir":"ltr"},{"str":"رابطه","boundary":[0.7747094188376753,0.8091002247884345,0.8124168336673346,0.8260254716149507],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.7214428857715431,0.8091002247884345,0.7687551102204409,0.8260254716149507],"dir":"rtl"},{"str":"والد","boundary":[0.6890981963927856,0.8091002247884345,0.7154981963927857,0.8260254716149507],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.6239278557114228,0.8091002247884345,0.6700040080160321,0.8260254716149507],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.13070140280561118,0.8091002247884345,0.15331623246492984,0.8260254716149507],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799595,0.8091002247884345,0.6228889779559118,0.8260254716149507],"dir":"ltr"},{"str":"مؤثربودن","boundary":[0.7463326653306612,0.8342342163258111,0.8123350701402805,0.8511594631523274],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.6941482965931862,0.8342342163258111,0.7403494989979958,0.8511594631523274],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6715430861723446,0.8342342163258111,0.6882372745490981,0.8511594631523274],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6146693386773546,0.8342342163258111,0.6655887775551101,0.8511594631523274],"dir":"rtl"},{"str":"82","boundary":[0.1307014028056112,0.8342342163258111,0.15331623246492987,0.8511594631523274],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799598,0.8342342163258111,0.6109851703406813,0.8511594631523274],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7694188376753507,0.859283581629055,0.8124048096192384,0.8762088284555714],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگي","boundary":[0.6960721442885771,0.859283581629055,0.7634645290581162,0.8762088284555714],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.13070140280561113,0.859283581629055,0.15331623246492979,0.8762088284555714],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.1547494989979959,0.859283581629055,0.6943118236472945,0.8762088284555714],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.7795190380761522,0.8844175731664315,0.8124288577154308,0.9013428199929479],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.6969138276553105,0.8844175731664315,0.7735430861723446,0.9013428199929479],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.6447294589178355,0.8844175731664315,0.6908056112224448,0.9013428199929479],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6311422845691381,0.8844175731664315,0.6388617234468936,0.9013428199929479],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.5784769539078156,0.8844175731664315,0.6251831663326652,0.9013428199929479],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5595991983967935,0.8844175731664315,0.5724649298597194,0.9013428199929479],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5143887775551101,0.8844175731664315,0.5536352705410821,0.9013428199929479],"dir":"rtl"},{"str":"دوسويه","boundary":[0.4549899799599197,0.8844175731664315,0.5084488977955911,0.9013428199929479],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.13070140280561113,0.8844175731664315,0.15331623246492979,0.9013428199929479],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.1547494989979959,0.8844175731664315,0.4522677354709418,0.9013428199929479],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13069,0.16066,0.86934,0.90134],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/7a95f1f18dc3f3158f59f273b607b277.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/1cdb21fb07465923f4faed995198832c.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13069,0.08977,0.11947,0.12472]},"elements":[{"words":[{"str":"10","boundary":[0.8559922004008016,0.0897654505245064,0.8805345090180361,0.1081293433312765],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85599,0.08977,0.88053,0.10813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روانشناسي","boundary":[0.6103407174348698,0.11035584780500697,0.6931528016032065,0.1258424486512693],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5533459358717436,0.11035584780500697,0.6049739398797597,0.1258424486512693],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.55335,0.11036,0.69315,0.12584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"پيوندهاي","boundary":[0.7672500721442885,0.1616986550379055,0.840793503006012,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.7080860440881764,0.1616986550379055,0.7609566372745491,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6932969939879761,0.1616986550379055,0.7016725851703408,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"دلبستگي","boundary":[0.6144203206412826,0.1616986550379055,0.6868391783567135,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"والد","boundary":[0.5793106773547094,0.1616986550379055,0.6081112304609219,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.5087339278557114,0.1616986550379055,0.55865349498998,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.1306920961923849,0.1616986550379055,0.15523440480961934,0.18006254784467562],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.15570145490981976,0.1616986550379055,0.5049244689378759,0.18006254784467562],"dir":"ltr"},{"str":"شكلگيري","boundary":[0.7344288577154309,0.18845156470380806,0.8123975951903807,0.20537681153032428],"dir":"rtl"},{"str":"دلبستگي","boundary":[0.661683366733467,0.18845156470380806,0.7285154308617234,0.20537681153032428],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.13070140280561127,0.18845156470380806,0.15331623246492992,0.20537681153032428],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799606,0.18845156470380806,0.6586004008016033,0.20537681153032428],"dir":"ltr"},{"str":"دلبستگي","boundary":[0.7171142284569139,0.21350093000705206,0.78407374749499,0.23042617683356828],"dir":"rtl"},{"str":"مراقب","boundary":[0.6670941883767536,0.21350093000705206,0.7110661322645292,0.23042617683356828],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6473747494989982,0.21350093000705206,0.6612505010020041,0.23042617683356828],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.5953106212424851,0.21350093000705206,0.6413867735470944,0.23042617683356828],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.13070140280561127,0.21350093000705206,0.15331623246492992,0.23042617683356828],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.15474949899799606,0.21350093000705206,0.5951134268537075,0.23042617683356828],"dir":"ltr"},{"str":"دلبستگي","boundary":[0.7171142284569137,0.23855029531029606,0.7840737474949899,0.2554755421368123],"dir":"rtl"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.6780360721442885,0.23855029531029606,0.7110541082164328,0.2554755421368123],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6583166332665331,0.23855029531029606,0.672192384769539,0.2554755421368123],"dir":"rtl"},{"str":"مراقب","boundary":[0.6082965931863727,0.23855029531029606,0.6522685370741483,0.2554755421368123],"dir":"rtl"},{"str":"90","boundary":[0.13070140280561116,0.23855029531029606,0.1533162324649298,0.2554755421368123],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799592,0.23855029531029606,0.6070172344689378,0.2554755421368123],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7816833667334669,0.2636842868476727,0.8124529058116232,0.28060953367418895],"dir":"rtl"},{"str":"دلبستگي","boundary":[0.708937875751503,0.2636842868476727,0.7757699398797595,0.28060953367418895],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.13070140280561124,0.2636842868476727,0.1533162324649299,0.28060953367418895],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.154749498997996,0.2636842868476727,0.7062156312625251,0.28060953367418895],"dir":"ltr"},{"str":"دلبستگي","boundary":[0.6887374749498998,0.2881024796737751,0.755696993987976,0.3050277265002913],"dir":"rtl"},{"str":"ايمن","boundary":[0.6484569138276552,0.2881024796737751,0.6828024048096192,0.3050277265002913],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.1317835671342685,0.2881024796737751,0.1544032064128256,0.3050277265002913],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799592,0.2881024796737751,0.6466965931863727,0.3050277265002913],"dir":"ltr"},{"str":"دلبستگي","boundary":[0.6887374749498998,0.31323647121115167,0.755696993987976,0.33016171803766786],"dir":"rtl"},{"str":"مقاوم","boundary":[0.6441282565130261,0.31323647121115167,0.6827615230460922,0.33016171803766786],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.13178356713426842,0.31323647121115167,0.15440320641282554,0.33016171803766786],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799587,0.31323647121115167,0.6427286573146291,0.33016171803766786],"dir":"ltr"},{"str":"دلبستگي","boundary":[0.6887374749498998,0.33828583651439564,0.755696993987976,0.3552110833409119],"dir":"rtl"},{"str":"اجتنابگر","boundary":[0.6125050100200401,0.33828583651439564,0.6827519038076152,0.3552110833409119],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.13178356713426856,0.33828583651439564,0.1543983967935872,0.3552110833409119],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799598,0.33828583651439564,0.6109851703406813,0.3552110833409119],"dir":"ltr"},{"str":"دلبستگي","boundary":[0.6887374749498998,0.3633352018176397,0.755696993987976,0.38026044864415587],"dir":"rtl"},{"str":"سازماننايافته","boundary":[0.5868937875751503,0.3633352018176397,0.6828697394789579,0.38026044864415587],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5819615230460923,0.3633352018176397,0.586961122244489,0.38026044864415587],"dir":"ltr"},{"str":"جهتنايافته","boundary":[0.4928657314629259,0.3633352018176397,0.5760601202404811,0.38026044864415587],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.13178356713426861,0.3633352018176397,0.15439839679358724,0.38026044864415587],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.15474949899799606,0.3633352018176397,0.4919470941883768,0.38026044864415587],"dir":"ltr"},{"str":"تحول","boundary":[0.7723046092184369,0.3891003658321579,0.8124456913827655,0.40602561265867415],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.7114629258517033,0.3891003658321579,0.7663022044088176,0.40602561265867415],"dir":"rtl"},{"str":"دلبسته","boundary":[0.6538677354709418,0.3891003658321579,0.7055470941883767,0.40602561265867415],"dir":"rtl"},{"str":"ايمن","boundary":[0.6135871743486973,0.3891003658321579,0.6479326653306612,0.40602561265867415],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6,0.3891003658321579,0.6077194388777554,0.40602561265867415],"dir":"rtl"},{"str":"ناايمن","boundary":[0.5501002004008017,0.3891003658321579,0.5939975951903808,0.40602561265867415],"dir":"rtl"},{"str":"92","boundary":[0.13070140280561118,0.3891003658321579,0.15331623246492984,0.40602561265867415],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.15474949899799595,0.3891003658321579,0.5474981963927855,0.40602561265867415],"dir":"ltr"},{"str":"دلبستگي","boundary":[0.7454909819639277,0.41414973113540193,0.8124505010020039,0.4310749779619181],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7319038076152304,0.41414973113540193,0.7396232464929858,0.4310749779619181],"dir":"rtl"},{"str":"تجربه","boundary":[0.6850100200400799,0.41414973113540193,0.725951903807615,0.4310749779619181],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثربودن","boundary":[0.6129859719438875,0.41414973113540193,0.6789883767535068,0.4310749779619181],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.5609218436873745,0.41414973113540193,0.6069979959919838,0.4310749779619181],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.13070140280561096,0.41414973113540193,0.15331623246492962,0.4310749779619181],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.15474949899799573,0.41414973113540193,0.5594020040080158,0.4310749779619181],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7921391783567134,0.43969419241449226,0.8407750100200401,0.45805808522126235],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.775427134268537,0.43969419241449226,0.7857909498997995,0.45805808522126235],"dir":"rtl"},{"str":"خواهر","boundary":[0.7222825731462925,0.43969419241449226,0.7689223527054108,0.45805808522126235],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7074935230460921,0.43969419241449226,0.7158691142284569,0.45805808522126235],"dir":"rtl"},{"str":"برادرها","boundary":[0.6486973947895791,0.43969419241449226,0.7009704769539078,0.45805808522126235],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.13069708617234468,0.43969419241449226,0.15523939478957915,0.45805808522126235],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.15570644488977955,0.43969419241449226,0.6480163887775552,0.45805808522126235],"dir":"ltr"},{"str":"واكنش","boundary":[0.7620841683366734,0.46644860278561356,0.8124408817635271,0.4833738496121298],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.7012424849699399,0.46644860278561356,0.7560817635270541,0.4833738496121298],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6815230460921845,0.46644860278561356,0.6953987975951904,0.4833738496121298],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.6462925851703408,0.46644860278561356,0.6756505010020042,0.4833738496121298],"dir":"rtl"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.6072144288577156,0.46644860278561356,0.6402324649298599,0.4833738496121298],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.5609218436873749,0.46644860278561356,0.601361122244489,0.4833738496121298],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.1307014028056113,0.46644860278561356,0.1524745490981965,0.4833738496121298],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.1547494989979961,0.46644860278561356,0.5594020040080161,0.4833738496121298],"dir":"ltr"},{"str":"تحول","boundary":[0.7723046092184369,0.49149796808885754,0.8124456913827655,0.5084232149153738],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.721563126252505,0.49149796808885754,0.7663454909819639,0.5084232149153738],"dir":"rtl"},{"str":"خواهر","boundary":[0.67250501002004,0.49149796808885754,0.715623246492986,0.5084232149153738],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6589178356713427,0.49149796808885754,0.6666372745490982,0.5084232149153738],"dir":"rtl"},{"str":"برادرها","boundary":[0.6045691382765531,0.49149796808885754,0.6529779559118237,0.5084232149153738],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.1307014028056112,0.49149796808885754,0.15331623246492987,0.5084232149153738],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799598,0.49149796808885754,0.6030492985971944,0.5084232149153738],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهاي","boundary":[0.7389979959919839,0.5166319596262341,0.8124288577154308,0.5335572064527504],"dir":"rtl"},{"str":"فردي","boundary":[0.6931863727454908,0.5166319596262341,0.7330052104208415,0.5335572064527504],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6705811623246491,0.5166319596262341,0.6872753507014027,0.5335572064527504],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6253707414829658,0.5166319596262341,0.6646172344689377,0.5335572064527504],"dir":"rtl"},{"str":"خواهر","boundary":[0.5763126252505009,0.5166319596262341,0.6194308617234467,0.5335572064527504],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5626052104208416,0.5166319596262341,0.570324649298597,0.5335572064527504],"dir":"rtl"},{"str":"برادرها","boundary":[0.508256513026052,0.5166319596262341,0.5566653306613225,0.5335572064527504],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.13070140280561107,0.5166319596262341,0.15331623246492973,0.5335572064527504],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.15474949899799584,0.5166319596262341,0.5078188376753505,0.5335572064527504],"dir":"ltr"},{"str":"تركيب","boundary":[0.7357515030060119,0.5416813249294782,0.784076152304609,0.5586065717559944],"dir":"rtl"},{"str":"جنسيتي","boundary":[0.6667334669338676,0.5416813249294782,0.7298813627254508,0.5586065717559944],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.1307014028056111,0.5416813249294782,0.15331623246492976,0.5586065717559944],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.15474949899799587,0.5416813249294782,0.6665362725450901,0.5586065717559944],"dir":"ltr"},{"str":"خلقوخو","boundary":[0.7225250501002003,0.5667306902327222,0.7840352705410821,0.5836559370592383],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.13070140280561104,0.5667306902327222,0.164623647294589,0.5836559370592383],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322628,0.5667306902327222,0.7220873747494989,0.5836559370592383],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7676152304609217,0.5918646817700987,0.8124456913827655,0.608789928596615],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7521042084168336,0.5918646817700987,0.7616561122244487,0.608789928596615],"dir":"rtl"},{"str":"خواهر","boundary":[0.7030460921843686,0.5918646817700987,0.7461643286573145,0.608789928596615],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6894589178356713,0.5918646817700987,0.6971783567134268,0.608789928596615],"dir":"rtl"},{"str":"برادرها","boundary":[0.6352304609218437,0.5918646817700987,0.6833603206412825,0.608789928596615],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6216432865731463,0.5918646817700987,0.6293627254509018,0.608789928596615],"dir":"rtl"},{"str":"عاملبودن","boundary":[0.5444488977955911,0.5918646817700987,0.6157178356713426,0.608789928596615],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.4922645290581161,0.5918646817700987,0.5384657314629256,0.608789928596615],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.13070140280561116,0.5918646817700987,0.16462364729458911,0.608789928596615],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.5918646817700987,0.4919470941883767,0.608789928596615],"dir":"ltr"},{"str":"صحبتكردن","boundary":[0.6636072144288577,0.6162830156399246,0.7555695390781564,0.6332082624664408],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.1317835671342684,0.6162830156399246,0.16571302605210408,0.6332082624664408],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132263,0.6162830156399246,0.6625683366733466,0.6332082624664408],"dir":"ltr"},{"str":"درك","boundary":[0.72,0.6414170071773012,0.7556513026052104,0.6583422540038174],"dir":"rtl"},{"str":"ديدگاه","boundary":[0.6658917835671342,0.6414170071773012,0.7139062124248496,0.6583422540038174],"dir":"rtl"},{"str":"ديگران","boundary":[0.6096192384769539,0.6414170071773012,0.6600264529058116,0.6583422540038174],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.13178356713426848,0.6414170071773012,0.16571302605210414,0.6583422540038174],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.6414170071773012,0.6070172344689378,0.6583422540038174],"dir":"ltr"},{"str":"تعارض","boundary":[0.7068937875751503,0.6664663724805452,0.7556753507014028,0.6833916193070614],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6913827655310621,0.6664663724805452,0.7009346693386773,0.6833916193070614],"dir":"rtl"},{"str":"خواهر","boundary":[0.6423246492985971,0.6664663724805452,0.6854428857715431,0.6833916193070614],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6287374749498998,0.6664663724805452,0.6364569138276552,0.6833916193070614],"dir":"rtl"},{"str":"برادرها","boundary":[0.5743887775551102,0.6664663724805452,0.6227975951903808,0.6833916193070614],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.13178356713426864,0.6664663724805452,0.1657130260521043,0.6833916193070614],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.16665330661322653,0.6664663724805452,0.5713058116232466,0.6833916193070614],"dir":"ltr"},{"str":"تعامل","boundary":[0.7959882565130261,0.6925573800026446,0.840775490981964,0.7109212728094146],"dir":"rtl"},{"str":"والد","boundary":[0.7608786132264529,0.6925573800026446,0.7895539238476954,0.7109212728094146],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.6901792304609218,0.6925573800026446,0.7402240400801603,0.7109212728094146],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6753901803607214,0.6925573800026446,0.6837657715430862,0.7109212728094146],"dir":"rtl"},{"str":"ديدگاههاي","boundary":[0.5838848897795591,0.6925573800026446,0.6687784208416834,0.7109212728094146],"dir":"rtl"},{"str":"بينفرهنگي","boundary":[0.4870907134268537,0.6925573800026446,0.5775131783567135,0.7109212728094146],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.13069756713426853,0.6925573800026446,0.16751103006012025,0.7109212728094146],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.16833293386773546,0.6925573800026446,0.48388920240480965,0.7109212728094146],"dir":"ltr"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.7600400801603205,0.7193117903737659,0.812380761523046,0.7362370372002822],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6989579158316632,0.7193117903737659,0.7539559118236472,0.7362370372002822],"dir":"rtl"},{"str":"زمينهاي","boundary":[0.6339078156312625,0.7193117903737659,0.6930853707414829,0.7362370372002822],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5960320641282566,0.7193117903737659,0.6278597194388776,0.7362370372002822],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5505811623246493,0.7193117903737659,0.5899719438877756,0.7362370372002822],"dir":"rtl"},{"str":"والد","boundary":[0.5182364729458918,0.7193117903737659,0.5447134268537074,0.7362370372002822],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.4530661322645291,0.7193117903737659,0.4991422845691383,0.7362370372002822],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.13070140280561124,0.7193117903737659,0.1646236472945892,0.7362370372002822],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.16665330661322647,0.7193117903737659,0.4522677354709419,0.7362370372002822],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهاي","boundary":[0.7106212424849699,0.7444457819111424,0.7840521042084169,0.7613710287376586],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.6384769539078157,0.7444457819111424,0.7046284569138277,0.7613710287376586],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.5801603206412825,0.7444457819111424,0.632501002004008,0.7613710287376586],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.13070140280561124,0.7444457819111424,0.1646236472945892,0.7613710287376586],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.16665330661322647,0.7444457819111424,0.5792416833667335,0.7613710287376586],"dir":"ltr"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.7316633266533066,0.7694951472143864,0.784004008016032,0.7864203940409027],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6705811623246493,0.7694951472143864,0.7255791583166332,0.7864203940409027],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.6311422845691382,0.7694951472143864,0.6645931863727454,0.7864203940409027],"dir":"rtl"},{"str":"بومشناختي","boundary":[0.5430060120240482,0.7694951472143864,0.6252144288577154,0.7864203940409027],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5051302605210422,0.7694951472143864,0.5369603206412826,0.7864203940409027],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.4525851703406814,0.7694951472143864,0.49917595190380765,0.7864203940409027],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.438997995991984,0.7694951472143864,0.4467174348697395,0.7864203940409027],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.37803607214428864,0.7694951472143864,0.4328753507014029,0.7864203940409027],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.1307014028056113,0.7694951472143864,0.16462364729458925,0.7864203940409027],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.16665330661322653,0.7694951472143864,0.3768769539078157,0.7864203940409027],"dir":"ltr"},{"str":"تفاوتهاي","boundary":[0.71062124248497,0.7946291387517629,0.784052104208417,0.8115543855782792],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشي","boundary":[0.658677354709419,0.7946291387517629,0.7047078156312626,0.8115543855782792],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6450901803607216,0.7946291387517629,0.6528096192384771,0.8115543855782792],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.6216432865731465,0.7946291387517629,0.6391599198396796,0.8115543855782792],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5967535070140282,0.7946291387517629,0.6157563126252507,0.8115543855782792],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5778757515030062,0.7946291387517629,0.590741482965932,0.8115543855782792],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5270140280561124,0.7946291387517629,0.5719118236472948,0.8115543855782792],"dir":"rtl"},{"str":"والد","boundary":[0.4946693386773549,0.7946291387517629,0.5210693386773549,0.8115543855782792],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.42949899799599217,0.7946291387517629,0.4755751503006014,0.8115543855782792],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.13070140280561138,0.7946291387517629,0.16462364729458934,0.8115543855782792],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.1666533066132266,0.7946291387517629,0.4284601202404811,0.8115543855782792],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7921416913827657,0.8200891148404441,0.8407775230460923,0.8384530076472142],"dir":"rtl"},{"str":"والد","boundary":[0.7570320480961924,0.8200891148404441,0.785582116232465,0.8384530076472142],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.6864526893787576,0.8200891148404441,0.736497498997996,0.8384530076472142],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6618034028056112,0.8200891148404441,0.6800731503006011,0.8384530076472142],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالي","boundary":[0.5819639278557114,0.8200891148404441,0.6555334509018035,0.8384530076472142],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.1306969899799601,0.8200891148404441,0.166597226452906,0.8384530076472142],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.16833235671342703,0.8200891148404441,0.5806828016032065,0.8384530076472142],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266535711422845,0.8569194601771861,0.869342993987976,0.8752833529839562],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8027296472945893,0.8569194601771861,0.8079924408817636,0.8752833529839562],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8078958997995992,0.8569194601771861,0.8210463607214429,0.8752833529839562],"dir":"ltr"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.6923440521042085,0.8569194601771861,0.7971067815631263,0.8752833529839562],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.13069934669338681,0.8569194601771861,0.16393035270541087,0.8752833529839562],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.1640060200400802,0.8569194601771861,0.688054496993988,0.8752833529839562],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13069,0.1617,0.86934,0.87528],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/fbd7efa7044510612a6a90116840c24f.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/e11621a5948eb9af4338f87db5354c89.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.12421,0.08976,0.15918,0.1111]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.35939927855711423,0.11035584780500697,0.4146843486973948,0.1258424486512693],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.30685370741482965,0.11035584780500697,0.3542305370741483,0.1258424486512693],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30685,0.11036,0.41468,0.12584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"11","boundary":[0.12420841683366733,0.0897648553199929,0.14875072545090182,0.108128748126763],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12421,0.08976,0.14875,0.10813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.7504208416833666,0.16169805983339203,0.840749374749499,0.18006195264016212],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6842875911823648,0.16169805983339203,0.7440569579158317,0.18006195264016212],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.6061310621242485,0.16169805983339203,0.6779028336673347,0.18006195264016212],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5650071703406814,0.16169805983339203,0.599756741482966,0.18006195264016212],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.5090942284569139,0.16169805983339203,0.5585911022044089,0.18006195264016212],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.13069754308617237,0.16169805983339203,0.16751100601202407,0.18006195264016212],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.1683329098196393,0.16169805983339203,0.5049299158316634,0.18006195264016212],"dir":"ltr"},{"str":"چهارچوبهاي","boundary":[0.7096593186372745,0.18845156470380806,0.812421643286573,0.20537681153032428],"dir":"rtl"},{"str":"مفهومي","boundary":[0.6466533066132264,0.18845156470380806,0.7037194388777555,0.20537681153032428],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6240480961923848,0.18845156470380806,0.6407422845691382,0.20537681153032428],"dir":"rtl"},{"str":"راهبردهاي","boundary":[0.541322645290581,0.18845156470380806,0.6179831663326653,0.20537681153032428],"dir":"rtl"},{"str":"كنترل","boundary":[0.48961923847695377,0.18845156470380806,0.5353851703406812,0.20537681153032428],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.1307014028056111,0.18845156470380806,0.16462364729458906,0.20537681153032428],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.18845156470380806,0.48797915831663313,0.20537681153032428],"dir":"ltr"},{"str":"نظريه","boundary":[0.7430861723446892,0.21350093000705206,0.7839751503006009,0.23042617683356828],"dir":"rtl"},{"str":"يادگيري","boundary":[0.6761122244488975,0.21350093000705206,0.7372424849699397,0.23042617683356828],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6073346693386771,0.21350093000705206,0.6700184368737473,0.23042617683356828],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13070140280561093,0.21350093000705206,0.1646236472945889,0.23042617683356828],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.16665330661322617,0.21350093000705206,0.6070172344689376,0.23042617683356828],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7420040080160317,0.23855029531029606,0.7840785571142281,0.2554755421368123],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.6871743486973944,0.23855029531029606,0.7360641282565127,0.2554755421368123],"dir":"rtl"},{"str":"انگيزشي","boundary":[0.6069739478957912,0.23855029531029606,0.668222044088176,0.2554755421368123],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.1307014028056109,0.23855029531029606,0.16462364729458887,0.2554755421368123],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16665330661322614,0.23855029531029606,0.603049298597194,0.2554755421368123],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7420040080160316,0.2636842868476727,0.784078557114228,0.28060953367418895],"dir":"rtl"},{"str":"فرايند","boundary":[0.6933066132264524,0.2636842868476727,0.7360040080160315,0.28060953367418895],"dir":"rtl"},{"str":"پردازش","boundary":[0.6318637274549093,0.2636842868476727,0.687263326653306,0.28060953367418895],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.5668136272545086,0.2636842868476727,0.6259671342685366,0.28060953367418895],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.49791583166332615,0.2636842868476727,0.5608304609218432,0.28060953367418895],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.13070140280561077,0.2636842868476727,0.16462364729458873,0.28060953367418895],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.166653306613226,0.2636842868476727,0.4959150300601197,0.28060953367418895],"dir":"ltr"},{"str":"كنترل","boundary":[0.7665330661322639,0.2887336521509167,0.8124168336673341,0.3056588989774329],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختي","boundary":[0.6688977955911819,0.2887336521509167,0.7605354709418832,0.3056588989774329],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6202004008016027,0.2887336521509167,0.6630012024048091,0.3056588989774329],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.567655310621242,0.2887336521509167,0.6142557114228452,0.3056588989774329],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.1307014028056107,0.2887336521509167,0.16462364729458867,0.3056588989774329],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.16665330661322594,0.2887336521509167,0.5673378757515025,0.3056588989774329],"dir":"ltr"},{"str":"سبكهاي","boundary":[0.7642458276553107,0.31427825447373064,0.8408107334669339,0.3326421472805008],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.6675742845691383,0.31427825447373064,0.757584492985972,0.3326421472805008],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.13069888977955915,0.31427825447373064,0.16751235270541084,0.3326421472805008],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.16833425651302605,0.31427825447373064,0.664852869739479,0.3326421472805008],"dir":"ltr"},{"str":"نظامهاي","boundary":[0.7499398797595189,0.34103266484485195,0.8122244488977955,0.3579579116713682],"dir":"rtl"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.6685370741482966,0.34103266484485195,0.7438677354709418,0.3579579116713682],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6306613226452905,0.34103266484485195,0.6624889779559117,0.3579579116713682],"dir":"rtl"},{"str":"نيمرخهاي","boundary":[0.5504609218436873,0.34103266484485195,0.6246973947895791,0.3579579116713682],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.461122244488978,0.34103266484485195,0.5444056112224449,0.3579579116713682],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.13070140280561127,0.34103266484485195,0.16378196392785577,0.3579579116713682],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.1666533066132265,0.34103266484485195,0.46020360721442893,0.3579579116713682],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7084569138276554,0.3660820301480959,0.7839078156312626,0.3830072769746122],"dir":"rtl"},{"str":"سهبعدي","boundary":[0.641122244488978,0.3660820301480959,0.7023967935871744,0.3830072769746122],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.1307014028056112,0.3660820301480959,0.1637819639278557,0.3830072769746122],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.3660820301480959,0.6387607214428858,0.3830072769746122],"dir":"ltr"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.6723847695390781,0.39058484920833086,0.7555478957915831,0.40751009603484706],"dir":"rtl"},{"str":"مقتدرانه","boundary":[0.6067334669338678,0.39058484920833086,0.6664064128256513,0.40751009603484706],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.13178356713426848,0.39058484920833086,0.16487134268537068,0.40751009603484706],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16665330661322636,0.39058484920833086,0.6030492985971942,0.40751009603484706],"dir":"ltr"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.6723847695390781,0.41563421451157484,0.7555478957915831,0.43255946133809103],"dir":"rtl"},{"str":"مستبدانه","boundary":[0.6012024048096193,0.41563421451157484,0.666382364729459,0.43255946133809103],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.13178356713426853,0.41563421451157484,0.1657130260521042,0.43255946133809103],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.41563421451157484,0.5990813627254509,0.43255946133809103],"dir":"ltr"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.6723847695390781,0.4406835798148188,0.7555478957915831,0.45760882664133506],"dir":"rtl"},{"str":"سهلگيرانه","boundary":[0.595310621242485,0.4406835798148188,0.6664400801603205,0.45760882664133506],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.13178356713426848,0.4406835798148188,0.16571302605210414,0.45760882664133506],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.4406835798148188,0.5951134268537074,0.45760882664133506],"dir":"ltr"},{"str":"طبقهبندي","boundary":[0.7084569138276554,0.4664487438293371,0.7839078156312626,0.4833739906558533],"dir":"rtl"},{"str":"چهارسويه","boundary":[0.6313827655310621,0.4664487438293371,0.7025867735470943,0.4833739906558533],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.13070140280561127,0.4664487438293371,0.16462364729458923,0.4833739906558533],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132265,0.4664487438293371,0.6308248496993989,0.4833739906558533],"dir":"ltr"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.7504198316633267,0.4919087199180184,0.8407718476953908,0.5102726127247884],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.6842865811623248,0.4919087199180184,0.7440559478957917,0.5102726127247884],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6500197154308619,0.4919087199180184,0.677935743486974,0.5102726127247884],"dir":"rtl"},{"str":"فرايند","boundary":[0.5973552505010022,0.4919087199180184,0.6436427855711424,0.5102726127247884],"dir":"rtl"},{"str":"هدفمند","boundary":[0.5220845170340682,0.4919087199180184,0.5907774108216435,0.5102726127247884],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.13070175150300614,0.4919087199180184,0.16751521442885786,0.5102726127247884],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.16833711823647307,0.4919087199180184,0.5217688016032066,0.5102726127247884],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصههاي","boundary":[0.7226452905811623,0.5186631302891397,0.8123807615230462,0.5355883771156559],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.6848897795591183,0.5186631302891397,0.7166573146292585,0.5355883771156559],"dir":"rtl"},{"str":"هدفمند","boundary":[0.6153907815631263,0.5186631302891397,0.6789354709418839,0.5355883771156559],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.13070140280561132,0.5186631302891397,0.16462364729458928,0.5355883771156559],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322655,0.5186631302891397,0.6149531062124249,0.5355883771156559],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.7511422845691383,0.5437971218265163,0.7840761523046094,0.5607223686530325],"dir":"rtl"},{"str":"فرايندهاي","boundary":[0.6717835671342686,0.5437971218265163,0.7451422845691383,0.5607223686530325],"dir":"rtl"},{"str":"هدفمند","boundary":[0.6021643286573146,0.5437971218265163,0.6658292585170341,0.5607223686530325],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5832865731462926,0.5437971218265163,0.5961523046092184,0.5607223686530325],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.5373547094188378,0.5437971218265163,0.5774164328657315,0.5607223686530325],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.4766332665330662,0.5437971218265163,0.5312104208416834,0.5607223686530325],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.1307014028056113,0.5437971218265163,0.16462364729458925,0.5607223686530325],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.16665330661322653,0.5437971218265163,0.47607535070140294,0.5607223686530325],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.7357515030060121,0.5688464871297603,0.8124889779559119,0.5857717339562765],"dir":"rtl"},{"str":"رويكرد","boundary":[0.6805611222444892,0.5688464871297603,0.7299174348697396,0.5857717339562765],"dir":"rtl"},{"str":"هدفمند","boundary":[0.6109418837675352,0.5688464871297603,0.6746669338677356,0.5857717339562765],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.13070140280561138,0.5688464871297603,0.16462364729458934,0.5857717339562765],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1666533066132266,0.5688464871297603,0.6070172344689381,0.5857717339562765],"dir":"ltr"},{"str":"محتواي","boundary":[0.7276953907815632,0.5938958524330042,0.7839799599198398,0.6108210992595204],"dir":"rtl"},{"str":"نگرانيها","boundary":[0.6610821643286574,0.5938958524330042,0.7216593186372746,0.6108210992595204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6474949899799599,0.5938958524330042,0.6552144288577154,0.6108210992595204],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.5974749498997997,0.5938958524330042,0.6415911823647296,0.6108210992595204],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.5448096192384769,0.5938958524330042,0.5915302605210423,0.6108210992595204],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.13070140280561127,0.5938958524330042,0.16462364729458923,0.6108210992595204],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.1666533066132265,0.5938958524330042,0.5435302605210421,0.6108210992595204],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.8032061723446894,0.619440454755818,0.8408206653306614,0.6378043475625881],"dir":"rtl"},{"str":"پدران","boundary":[0.7523446773547094,0.619440454755818,0.7966883446893789,0.6378043475625881],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7276953907815631,0.619440454755818,0.7459651382765531,0.6378043475625881],"dir":"rtl"},{"str":"مسير","boundary":[0.6800797635270542,0.619440454755818,0.7214489218436875,0.6378043475625881],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.583528244488978,0.619440454755818,0.6736689138276554,0.6378043475625881],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.13070099398797605,0.619440454755818,0.16751445691382774,0.6378043475625881],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.16833636072144295,0.619440454755818,0.5806868056112225,0.6378043475625881],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.8042885771543086,0.6447016643159379,0.8124812825651302,0.6588342454160789],"dir":"ltr"},{"str":"پدربودن","boundary":[0.7446492985971943,0.6461948651269394,0.8041755511022044,0.6631201119534555],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.7364729458917836,0.6447016643159379,0.7446656513026052,0.6588342454160789],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.7166332665330661,0.6461948651269394,0.7305090180360722,0.6631201119534555],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6886172344689379,0.6461948651269394,0.7107655310621243,0.6631201119534555],"dir":"rtl"},{"str":"معناست؟","boundary":[0.6152705410821643,0.6461948651269394,0.6825955911823647,0.6631201119534555],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.1307014028056112,0.6461948651269394,0.1637819639278557,0.6631201119534555],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.6461948651269394,0.6149531062124248,0.6631201119534555],"dir":"ltr"},{"str":"مشاركت","boundary":[0.7507815631262524,0.6712442304301833,0.8123254509018035,0.6881694772566995],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.7206012024048096,0.6712442304301833,0.7446997995991984,0.6881694772566995],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.13070140280561113,0.6712442304301833,0.1646236472945891,0.6881694772566995],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322636,0.6712442304301833,0.7181194388777554,0.6881694772566995],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7410420841683366,0.6963782219675599,0.7840280561122244,0.7133034687940761],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.704248496993988,0.6963782219675599,0.7350685370741483,0.7133034687940761],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6853707414829658,0.6963782219675599,0.6982364729458918,0.7133034687940761],"dir":"rtl"},{"str":"مشاركت","boundary":[0.6179158316633265,0.6963782219675599,0.6794597194388776,0.7133034687940761],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.5877354709418836,0.6963782219675599,0.6118340681362725,0.7133034687940761],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.1307014028056111,0.6963782219675599,0.16462364729458906,0.7133034687940761],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.6963782219675599,0.5871775551102203,0.7133034687940761],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7126653306613226,0.7207962737499388,0.7556513026052104,0.737721520576455],"dir":"rtl"},{"str":"زمينهاي","boundary":[0.6474949899799599,0.7207962737499388,0.7068120240480962,0.737721520576455],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.13178356713426848,0.7207962737499388,0.16571302605210414,0.737721520576455],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.7207962737499388,0.6466965931863727,0.737721520576455],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.678997995991984,0.7459302652873153,0.7557354709418836,0.7628555121138315],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.6486973947895791,0.7459302652873153,0.6730581162324649,0.7628555121138315],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6349899799599199,0.7459302652873153,0.6427094188376753,0.7628555121138315],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.5989178356713427,0.7459302652873153,0.629011623246493,0.7628555121138315],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.13178356713426848,0.7459302652873153,0.16571302605210414,0.7628555121138315],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.7459302652873153,0.5951134268537074,0.7628555121138315],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.678997995991984,0.7709796305905593,0.7557354709418836,0.7879048774170755],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.626813627254509,0.7709796305905593,0.6729907815631262,0.7879048774170755],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.13178356713426853,0.7709796305905593,0.1657130260521042,0.7879048774170755],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.7709796305905593,0.6228889779559118,0.7879048774170755],"dir":"ltr"},{"str":"جنسيت","boundary":[0.6971543086172345,0.7960289958938033,0.7557306613226453,0.8129542427203195],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.13178356713426848,0.7960289958938033,0.16571302605210414,0.8129542427203195],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.7960289958938033,0.6943118236472945,0.8129542427203195],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7213226452905812,0.8211629874311799,0.7556753507014028,0.8380882342576962],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.6692585170340681,0.8211629874311799,0.7153346693386774,0.8380882342576962],"dir":"rtl"},{"str":"130","boundary":[0.1317835671342684,0.8211629874311799,0.16571302605210408,0.8380882342576962],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.8211629874311799,0.6665362725450901,0.8380882342576962],"dir":"ltr"},{"str":"پيامد","boundary":[0.7463326653306612,0.8468435252115656,0.7840641282565131,0.8637687720380818],"dir":"rtl"},{"str":"مشاركت","boundary":[0.678877755511022,0.8468435252115656,0.7404216432865731,0.8637687720380818],"dir":"rtl"},{"str":"پدران","boundary":[0.6321042084168337,0.8468435252115656,0.6729979959919841,0.8637687720380818],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6132264529058116,0.8468435252115656,0.6260921843687375,0.8637687720380818],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.5729458917835671,0.8468435252115656,0.6072985971943887,0.8637687720380818],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.5122244488977955,0.8468435252115656,0.5668184368737473,0.8637687720380818],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.1307014028056112,0.8468435252115656,0.16462364729458917,0.8637687720380818],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.8468435252115656,0.5117867735470941,0.8637687720380818],"dir":"ltr"},{"str":"مشاركت","boundary":[0.7224048096192383,0.8719775167489421,0.7839486973947893,0.8889027635754583],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.6921042084168335,0.8719775167489421,0.7164649298597192,0.8889027635754583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6785170340681361,0.8719775167489421,0.6862364729458916,0.8889027635754583],"dir":"rtl"},{"str":"پيامد","boundary":[0.6349899799599197,0.8719775167489421,0.6727214428857714,0.8889027635754583],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6101002004008014,0.8719775167489421,0.6291030060120237,0.8889027635754583],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5912224448897793,0.8719775167489421,0.6040881763527052,0.8889027635754583],"dir":"rtl"},{"str":"تحصيل","boundary":[0.5311022044088175,0.8719775167489421,0.5852753507014026,0.8889027635754583],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.4790380761523045,0.8719775167489421,0.5251142284569137,0.8889027635754583],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.13070140280561107,0.8719775167489421,0.16462364729458903,0.8889027635754583],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.1666533066132263,0.8719775167489421,0.47607535070140267,0.8889027635754583],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1307,0.1617,0.84082,0.8889],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/59488f6526a8be12e22fbd3d847b6195.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/0b1c1c69eb0fa50f17623b67fa473157.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13069,0.08977,0.11947,0.0968]},"elements":[{"words":[{"str":"12","boundary":[0.8559922004008016,0.0897654505245064,0.8805345090180361,0.1081293433312765],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85599,0.08977,0.88053,0.10813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روانشناسي","boundary":[0.6103407174348698,0.11035584780500697,0.6931528016032065,0.1258424486512693],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5533459358717436,0.11035584780500697,0.6049739398797597,0.1258424486512693],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.55335,0.11036,0.69315,0.12584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8266541482965932,0.16290105961301127,0.8693435711422847,0.18126495241978138],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8017674228456916,0.16290105961301127,0.8069101923847697,0.18126495241978138],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.8069336753507015,0.16290105961301127,0.8209712705410822,0.18126495241978138],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.732025623246493,0.16290105961301127,0.7961706492985973,0.18126495241978138],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7053307094188377,0.16290105961301127,0.7261627094188378,0.18126495241978138],"dir":"rtl"},{"str":"مواجهه","boundary":[0.6354714949899801,0.16290105961301127,0.6995304168336676,0.18126495241978138],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6176766252505012,0.16290105961301127,0.6298616753507015,0.18126495241978138],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.5463745130260522,0.16290105961301127,0.6121711743486975,0.18126495241978138],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.13069992384769544,0.16290105961301127,0.16845009619238485,0.18126495241978138],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.1692980921843688,0.16290105961301127,0.5452108016032065,0.18126495241978138],"dir":"ltr"},{"str":"ديدگاه","boundary":[0.7643687374749499,0.1903132008110014,0.8124889779559119,0.20723844763751761],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي","boundary":[0.69186372745491,0.1903132008110014,0.7584288577154309,0.20723844763751761],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6232064128256515,0.1903132008110014,0.6858901803607216,0.20723844763751761],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.5642885771543087,0.1903132008110014,0.6172905811623247,0.20723844763751761],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5416833667334671,0.1903132008110014,0.5583775551102206,0.20723844763751761],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.48468937875751517,0.1903132008110014,0.5358372745490984,0.20723844763751761],"dir":"rtl"},{"str":"138","boundary":[0.13070140280561127,0.1903132008110014,0.16462364729458923,0.20723844763751761],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.1666533066132265,0.1903132008110014,0.48401122244488987,0.20723844763751761],"dir":"ltr"},{"str":"مدل","boundary":[0.7518637274549099,0.2153625661142454,0.7840689378757516,0.23228781294076162],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.13070140280561116,0.2153627071579689,0.16462364729458911,0.23228795398448512],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.2153627071579689,0.6824080160320641,0.23228795398448512],"dir":"ltr"},{"str":"ABC-X","boundary":[0.683807615230461,0.2138695063469675,0.7461263927855712,0.22800208744710856],"dir":"ltr"},{"str":"وقايع","boundary":[0.7468136272545091,0.24049669869534557,0.7841074148296594,0.2574219455218618],"dir":"rtl"},{"str":"استرسزا","boundary":[0.6767134268537075,0.24049669869534557,0.7408977955911824,0.2574219455218618],"dir":"rtl"},{"str":"140","boundary":[0.1307014028056113,0.24049669869534557,0.16462364729458925,0.2574219455218618],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322653,0.24049669869534557,0.6744721442885773,0.2574219455218618],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.7184368737474949,0.26491475047772434,0.7556392785571141,0.2818399973042406],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.6806813627254509,0.26491475047772434,0.7125739478957915,0.2818399973042406],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6239278557114228,0.26491475047772434,0.6747414829659318,0.2818399973042406],"dir":"rtl"},{"str":"144","boundary":[0.1317835671342684,0.26491475047772434,0.16571302605210408,0.2818399973042406],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.26491475047772434,0.6228889779559117,0.2818399973042406],"dir":"ltr"},{"str":"ادراك","boundary":[0.7129058116232465,0.2900488830588244,0.7556392785571143,0.3069741298853407],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6827254509018036,0.2900488830588244,0.7069130260521042,0.3069741298853407],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6657715430861724,0.2900488830588244,0.6768144288577155,0.3069741298853407],"dir":"rtl"},{"str":"وقايع","boundary":[0.6223647294589179,0.2900488830588244,0.6597787575150301,0.3069741298853407],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.1317835671342686,0.2900488830588244,0.16571302605210425,0.3069741298853407],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132265,0.2900488830588244,0.6189210420841684,0.3069741298853407],"dir":"ltr"},{"str":"استرس","boundary":[0.702685370741483,0.31509824836206846,0.7556873747494989,0.33202349518858465],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6890981963927856,0.31509824836206846,0.6968176352705411,0.33202349518858465],"dir":"rtl"},{"str":"بحران","boundary":[0.6404008016032064,0.31509824836206846,0.683153507014028,0.33202349518858465],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.13178356713426853,0.31509824836206846,0.16487134268537074,0.33202349518858465],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.31509824836206846,0.6387607214428858,0.33202349518858465],"dir":"ltr"},{"str":"مقابله","boundary":[0.7147094188376754,0.34014761366531243,0.7555214428857714,0.3570728604918287],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.1317835671342684,0.34014761366531243,0.16571302605210408,0.3570728604918287],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.34014761366531243,0.7141515030060119,0.3570728604918287],"dir":"ltr"},{"str":"سازگاري","boundary":[0.6924649298597194,0.3652816052026891,0.7556104208416833,0.3822068520292053],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.1317835671342684,0.3652816052026891,0.16571302605210408,0.3822068520292053],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.3652816052026891,0.690343887775551,0.3822068520292053],"dir":"ltr"},{"str":"تبيين","boundary":[0.7950306613226453,0.39137261272478846,0.8408276633266534,0.40973650553155855],"dir":"rtl"},{"str":"استرسهاي","boundary":[0.6981164609218438,0.39137261272478846,0.7884241202404809,0.40973650553155855],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.6014423086172345,0.39137261272478846,0.6917290941883768,0.40973650553155855],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5847276553106213,0.39137261272478846,0.5950914709418837,0.40973650553155855],"dir":"rtl"},{"str":"نظريه","boundary":[0.5338661603206415,0.39137261272478846,0.578366380761523,0.40973650553155855],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي","boundary":[0.455466973947896,0.39137261272478846,0.5275205410821646,0.40973650553155855],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.3914967655310623,0.39137261272478846,0.4490039398797597,0.40973650553155855],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36696750300601216,0.39137261272478846,0.38523725050100216,0.40973650553155855],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.30540560320641297,0.39137261272478846,0.3605984008016033,0.40973650553155855],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.13069494589178368,0.39137261272478846,0.1675084088176354,0.40973650553155855],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.1683303126252506,0.39137261272478846,0.30292423647294603,0.40973650553155855],"dir":"ltr"},{"str":"نظريه","boundary":[0.7714629258517034,0.41812702309590977,0.8123519038076151,0.435052269922426],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي","boundary":[0.6988376753507014,0.41812702309590977,0.7655230460921844,0.435052269922426],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.6400400801603205,0.41812702309590977,0.6930420841683365,0.435052269922426],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6174348697394789,0.41812702309590977,0.6341290581162324,0.435052269922426],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.560440881763527,0.41812702309590977,0.6114949899799599,0.435052269922426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5468537074148296,0.41812702309590977,0.5545731462925851,0.435052269922426],"dir":"rtl"},{"str":"استرسهاي","boundary":[0.4572745490981962,0.41812702309590977,0.540937875751503,0.435052269922426],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.36805611222444873,0.41812702309590977,0.45121923847695367,0.435052269922426],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.36408577154308597,0.41812702309590977,0.36802725450901785,0.435052269922426],"dir":"ltr"},{"str":"عامل","boundary":[0.3220040080160319,0.41812702309590977,0.3581627254509016,0.435052269922426],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.13070140280561124,0.4181271641396333,0.1646236472945892,0.4350524109661495],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.16665330661322647,0.4181271641396333,0.3014861723446894,0.4350524109661495],"dir":"ltr"},{"str":"X","boundary":[0.3016833667334669,0.4166339633286319,0.3161812424849699,0.43076654442877294],"dir":"ltr"},{"str":"وقايع","boundary":[0.775190380761523,0.44326115567700985,0.8124841683366734,0.4601864025035261],"dir":"rtl"},{"str":"استرسزاي","boundary":[0.6895791583166333,0.44326115567700985,0.7692745490981964,0.4601864025035261],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.6370340681362726,0.44326115567700985,0.6836344689378758,0.4601864025035261],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6330637274549099,0.44326115567700985,0.6370052104208418,0.4601864025035261],"dir":"ltr"},{"str":"عامل","boundary":[0.5909819639278557,0.44326115567700985,0.6271406813627255,0.4601864025035261],"dir":"rtl"},{"str":"157","boundary":[0.13070140280561127,0.44326115567700985,0.16462364729458923,0.4601864025035261],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.1666533066132265,0.44326115567700985,0.5673378757515031,0.4601864025035261],"dir":"ltr"},{"str":"A","boundary":[0.5707815631262525,0.44176795486600845,0.5852794388777555,0.4559005359661495],"dir":"ltr"},{"str":"استرسزاهاي","boundary":[0.6893386773547096,0.4683105209802539,0.7840641282565132,0.4852357678067701],"dir":"rtl"},{"str":"بهنجار","boundary":[0.6363126252505011,0.4683105209802539,0.6833555110220443,0.4852357678067701],"dir":"rtl"},{"str":"157","boundary":[0.13070140280561143,0.4683105209802539,0.16462364729458936,0.4852357678067701],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322664,0.4683105209802539,0.6347927855711425,0.4852357678067701],"dir":"ltr"},{"str":"مشاجرههاي","boundary":[0.6690180360721443,0.4927287138063562,0.7555575150300601,0.5096539606328724],"dir":"rtl"},{"str":"روزانه","boundary":[0.6227254509018035,0.4927287138063562,0.6630276553106211,0.5096539606328724],"dir":"rtl"},{"str":"157","boundary":[0.13178356713426848,0.4927287138063562,0.16571302605210414,0.5096539606328724],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.4927287138063562,0.6189210420841683,0.5096539606328724],"dir":"ltr"},{"str":"انتقالهاي","boundary":[0.6834468937875751,0.5178627053437328,0.7557354709418836,0.534787952170249],"dir":"rtl"},{"str":"تحولي","boundary":[0.6315030060120239,0.5178627053437328,0.6775262525050099,0.534787952170249],"dir":"rtl"},{"str":"158","boundary":[0.13178356713426848,0.5178627053437328,0.16571302605210414,0.534787952170249],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.5178627053437328,0.6308248496993988,0.534787952170249],"dir":"ltr"},{"str":"استرسهاي","boundary":[0.7004008016032064,0.5435432431241184,0.7840641282565131,0.5604684899506347],"dir":"rtl"},{"str":"نابهنجار","boundary":[0.637995991983968,0.5435432431241184,0.6943647294589178,0.5604684899506347],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.13070140280561118,0.5435432431241184,0.16462364729458914,0.5604684899506347],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322642,0.5435432431241184,0.6347927855711423,0.5604684899506347],"dir":"ltr"},{"str":"استرسزاهاي","boundary":[0.6893386773547094,0.568677234661495,0.7840641282565131,0.5856024814880112],"dir":"rtl"},{"str":"مزمن","boundary":[0.6438877755511022,0.568677234661495,0.6833482965931863,0.5856024814880112],"dir":"rtl"},{"str":"160","boundary":[0.13070140280561124,0.568677234661495,0.16378917835671347,0.5856024814880112],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322647,0.568677234661495,0.6427286573146294,0.5856024814880112],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.775190380761523,0.593726599964739,0.8124360721442886,0.6106518467912552],"dir":"rtl"},{"str":"والديني","boundary":[0.715070140280561,0.593726599964739,0.7692456913827656,0.6106518467912552],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7110997995991982,0.593726599964739,0.7150412825651301,0.6106518467912552],"dir":"ltr"},{"str":"عامل","boundary":[0.6691382765531061,0.593726599964739,0.705046893787575,0.6106518467912552],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.13070140280561116,0.5937265999647391,0.16378917835671336,0.6106518467912553],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.5937265999647391,0.6466965931863727,0.6106518467912553],"dir":"ltr"},{"str":"B","boundary":[0.6498997995991984,0.5922333991537376,0.6632932665330661,0.6063659802538787],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.718436873747495,0.6181447927908413,0.7556392785571143,0.6350700396173576],"dir":"rtl"},{"str":"شخصي","boundary":[0.6578356713426854,0.6181447927908413,0.7125258517034068,0.6350700396173576],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.6052905811623247,0.6181447927908413,0.6518909819639279,0.6350700396173576],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.1317835671342686,0.6181447927908413,0.1648713426853708,0.6350700396173576],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16665330661322647,0.6181447927908413,0.6030492985971944,0.6350700396173576],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.718436873747495,0.643278784328218,0.7556392785571143,0.6602040311547341],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6497795591182365,0.643278784328218,0.7124633266533066,0.6602040311547341],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6361923847695391,0.643278784328218,0.6439118236472946,0.6602040311547341],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگي","boundary":[0.5628456913827655,0.643278784328218,0.6302452905811624,0.6602040311547341],"dir":"rtl"},{"str":"162","boundary":[0.13178356713426864,0.643278784328218,0.16487134268537085,0.6602040311547341],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.16665330661322653,0.643278784328218,0.5594020040080161,0.6602040311547341],"dir":"ltr"},{"str":"تفسير","boundary":[0.768937875751503,0.6689593221086036,0.8124769539078157,0.6858845689351198],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.7163927855711423,0.6689593221086036,0.7629931863727455,0.6858845689351198],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7124224448897796,0.6689593221086036,0.7163639278557115,0.6858845689351198],"dir":"ltr"},{"str":"عامل","boundary":[0.6704609218436873,0.6689593221086036,0.7063695390781564,0.6858845689351198],"dir":"rtl"},{"str":"163","boundary":[0.13070140280561118,0.6689593221086036,0.16378917835671342,0.6858845689351198],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322642,0.6689593221086036,0.6506645290581162,0.6858845689351198],"dir":"ltr"},{"str":"C","boundary":[0.6512224448897795,0.6674661212976022,0.6646159118236472,0.6815987023977432],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266535711422845,0.7041691075678773,0.869342993987976,0.7225330003746475],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8029696953907817,0.7041691075678773,0.808232488977956,0.7225330003746475],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.8081359478957916,0.7041691075678773,0.8209733026052104,0.7225330003746475],"dir":"ltr"},{"str":"تعارضهاي","boundary":[0.7029270420841685,0.7041691075678773,0.7972450701402807,0.7225330003746475],"dir":"rtl"},{"str":"زناشويي","boundary":[0.6232075911823649,0.7041691075678773,0.6972311182364731,0.7225330003746475],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6076957875751504,0.7041691075678773,0.6176369098196395,0.7225330003746475],"dir":"rtl"},{"str":"طلاق","boundary":[0.5569543166332667,0.7041691075678773,0.6018954949899802,0.7225330003746475],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.1306993466933869,0.7041691075678773,0.16664393987975964,0.7225330003746475],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.16929751503006024,0.7041691075678773,0.555790605210421,0.7225330003746475],"dir":"ltr"},{"str":"تعارضهاي","boundary":[0.7546291983967937,0.7319932051084274,0.8407203607214428,0.7503570979151974],"dir":"rtl"},{"str":"زناشويي","boundary":[0.6846499599198397,0.7319932051084274,0.748090496993988,0.7503570979151974],"dir":"rtl"},{"str":"165","boundary":[0.13070244889779561,0.7319932051084274,0.16654006412825656,0.7503570979151974],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.16833781563126254,0.7319932051084274,0.681688496993988,0.7503570979151974],"dir":"ltr"},{"str":"تعارض","boundary":[0.7636472945891782,0.7587476154795486,0.8124288577154307,0.7756728623060648],"dir":"rtl"},{"str":"زناشويي","boundary":[0.6989579158316632,0.7587476154795486,0.757755511022044,0.7756728623060648],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6854909819639278,0.7587476154795486,0.6932104208416832,0.7756728623060648],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبشناسي","boundary":[0.5836472945891782,0.7587476154795486,0.6796809619238475,0.7756728623060648],"dir":"rtl"},{"str":"رواني","boundary":[0.5401202404809616,0.7587476154795486,0.5777747494989978,0.7756728623060648],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.51751503006012,0.7587476154795486,0.5342092184368735,0.7756728623060648],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.45667334669338655,0.7587476154795486,0.5115126252505008,0.7756728623060648],"dir":"rtl"},{"str":"168","boundary":[0.13070140280561093,0.7587476154795486,0.16378917835671314,0.7756728623060648],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.16665330661322617,0.7587476154795486,0.45623567134268506,0.7756728623060648],"dir":"ltr"},{"str":"طلاق","boundary":[0.7985170340681362,0.7842922178023625,0.8407889819639278,0.8026561106091326],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.13070062124248483,0.7842922178023625,0.16653823647294574,0.8026561106091326],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.16833598797595176,0.7842922178023625,0.7953155230460921,0.8026561106091326],"dir":"ltr"},{"str":"نظريه","boundary":[0.7714629258517034,0.8110466281734838,0.8123519038076151,0.827971875],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي","boundary":[0.6988376753507014,0.8110466281734838,0.7655230460921844,0.827971875],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.685370741482966,0.8110466281734838,0.6930901803607213,0.827971875],"dir":"rtl"},{"str":"طلاق","boundary":[0.6404008016032064,0.8110466281734838,0.6794116232464931,0.827971875],"dir":"rtl"},{"str":"169","boundary":[0.1307014028056111,0.8110466281734838,0.1637891783567133,0.827971875],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.8110466281734838,0.6387607214428856,0.827971875],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7694188376753506,0.8360959934767278,0.8124048096192383,0.853021240303244],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبينيكنندة","boundary":[0.6514629258517032,0.8360959934767278,0.7635030060120239,0.853021240303244],"dir":"rtl"},{"str":"طلاق","boundary":[0.6066132264529056,0.8360959934767278,0.6454436873747492,0.853021240303244],"dir":"rtl"},{"str":"170","boundary":[0.13070140280561102,0.8360959934767278,0.16462364729458898,0.853021240303244],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16665330661322625,0.8360959934767278,0.6030492985971941,0.853021240303244],"dir":"ltr"},{"str":"طلاق","boundary":[0.7733867735470938,0.8611453587799718,0.8123975951903805,0.878070605606488],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7597995991983966,0.8611453587799718,0.767519038076152,0.878070605606488],"dir":"rtl"},{"str":"عواقب","boundary":[0.7091783567134267,0.8611453587799718,0.7538356713426851,0.878070605606488],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6842885771543084,0.8611453587799718,0.7032913827655307,0.878070605606488],"dir":"rtl"},{"str":"172","boundary":[0.13070140280561082,0.8611453587799718,0.16462364729458878,0.878070605606488],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322605,0.8611453587799718,0.6824080160320637,0.878070605606488],"dir":"ltr"},{"str":"پيامدهاي","boundary":[0.7156713426853702,0.8862793503173483,0.7840641282565126,0.9032045971438645],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.648216432865731,0.8862793503173483,0.7095703406813622,0.9032045971438645],"dir":"rtl"},{"str":"173","boundary":[0.13070140280561082,0.8862793503173483,0.16462364729458878,0.9032045971438645],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322605,0.8862793503173483,0.6466965931863724,0.9032045971438645],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13069,0.1629,0.86934,0.9032],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/7daef86e8dad92091e6b3e5938cb78e8.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/82617956d9666daffd69c9ab2b27b292.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.12421,0.08976,0.13066,0.0968]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.35939927855711423,0.11035584780500697,0.4146843486973948,0.1258424486512693],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.30685370741482965,0.11035584780500697,0.3542305370741483,0.1258424486512693],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30685,0.11036,0.41468,0.12584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"13","boundary":[0.12420841683366733,0.0897648553199929,0.14875072545090182,0.108128748126763],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12421,0.08976,0.14875,0.10813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سازگاري","boundary":[0.7208416833667335,0.1612865435472497,0.7839871743486975,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"رواني","boundary":[0.6771943887775551,0.1612865435472497,0.7148488977955912,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"174","boundary":[0.13070140280561118,0.1612865435472497,0.16462364729458914,0.17821179037376592],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322642,0.1612865435472497,0.6744721442885772,0.17821179037376592],"dir":"ltr"},{"str":"سازگاري","boundary":[0.7208416833667335,0.1863359088504937,0.7839871743486975,0.20326115567700992],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.6601202404809619,0.1863359088504937,0.7148440881763527,0.20326115567700992],"dir":"rtl"},{"str":"175","boundary":[0.13070140280561116,0.1863359088504937,0.16462364729458911,0.20326115567700992],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.1863359088504937,0.6586004008016032,0.20326115567700992],"dir":"ltr"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.7415230460921843,0.2113852741537377,0.8122677354709419,0.22831052098025392],"dir":"rtl"},{"str":"مداخلهاي","boundary":[0.666132264529058,0.2113852741537377,0.7355350701402805,0.22831052098025392],"dir":"rtl"},{"str":"177","boundary":[0.13070140280561107,0.2113852741537377,0.16462364729458903,0.22831052098025392],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132263,0.2113852741537377,0.6625683366733466,0.22831052098025392],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266535711422845,0.24659520065673488,0.869342993987976,0.264959093463505],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8014067735470942,0.24659520065673488,0.8065495430861724,0.264959093463505],"dir":"ltr"},{"str":"7","boundary":[0.8065730260521042,0.24659520065673488,0.8209498196392785,0.264959093463505],"dir":"ltr"},{"str":"خشونت،","boundary":[0.7190389659318637,0.24659520065673488,0.79581,0.264959093463505],"dir":"rtl"},{"str":"سوءاستفاده","boundary":[0.6090186613226453,0.24659520065673488,0.7131786613226453,0.264959093463505],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5935068577154309,0.24659520065673488,0.6034479799599198,0.264959093463505],"dir":"rtl"},{"str":"غفلت","boundary":[0.5369937955911823,0.24659520065673488,0.5877744048096192,0.264959093463505],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.510301490981964,0.24659520065673488,0.5311334909819639,0.264959093463505],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهها","boundary":[0.42180462925851697,0.24659520065673488,0.5044933707414829,0.264959093463505],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.13070195591182363,0.24659520065673488,0.16687616032064126,0.264959093463505],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.16930012424849697,0.24659520065673488,0.4182378276553106,0.264959093463505],"dir":"ltr"},{"str":"ميزان","boundary":[0.7715831663326654,0.2740086874118477,0.8124168336673347,0.2909339342383639],"dir":"rtl"},{"str":"وقوع","boundary":[0.7320240480961925,0.2740086874118477,0.7657154308617236,0.2909339342383639],"dir":"rtl"},{"str":"خشونتهاي","boundary":[0.6388376753507015,0.2740086874118477,0.7261082164328658,0.2909339342383639],"dir":"rtl"},{"str":"خانگي","boundary":[0.5860521042084169,0.2740086874118477,0.6329362725450902,0.2909339342383639],"dir":"rtl"},{"str":"179","boundary":[0.13070140280561127,0.2740086874118477,0.16462364729458923,0.2909339342383639],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.1666533066132265,0.2740086874118477,0.583209619238477,0.2909339342383639],"dir":"ltr"},{"str":"ديدگاههاي","boundary":[0.7319038076152306,0.29914267894922425,0.8124889779559119,0.3160679257757405],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.6848897795591182,0.29914267894922425,0.7257523046092185,0.3160679257757405],"dir":"rtl"},{"str":"180","boundary":[0.13070140280561116,0.29914267894922425,0.16462364729458911,0.3160679257757405],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.29914267894922425,0.6824080160320641,0.3160679257757405],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7694188376753507,0.3241920442524682,0.8124048096192384,0.3411172910789845],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.7175951903807615,0.3241920442524682,0.7634188376753507,0.3411172910789845],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7022044088176352,0.3241920442524682,0.7117563126252504,0.3411172910789845],"dir":"rtl"},{"str":"خشونتهاي","boundary":[0.6090180360721442,0.3241920442524682,0.6964448897795591,0.3411172910789845],"dir":"rtl"},{"str":"خانگي","boundary":[0.5562324649298597,0.3241920442524682,0.6031166332665331,0.3411172910789845],"dir":"rtl"},{"str":"182","boundary":[0.13070140280561127,0.3241920442524682,0.16462364729458923,0.3411172910789845],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1666533066132265,0.3241920442524682,0.5554340681362726,0.3411172910789845],"dir":"ltr"},{"str":"جنسيت","boundary":[0.6971543086172345,0.34861023707857053,0.7557306613226453,0.3655354839050868],"dir":"rtl"},{"str":"183","boundary":[0.13178356713426848,0.34861023707857053,0.16571302605210414,0.3655354839050868],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.34861023707857053,0.6943118236472945,0.3655354839050868],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگيهاي","boundary":[0.678997995991984,0.3737442286159472,0.7557354709418836,0.39066947544246344],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.6102204408817635,0.3737442286159472,0.6730364729458919,0.39066947544246344],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.13178356713426848,0.3737442286159472,0.16571302605210414,0.39066947544246344],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.3737442286159472,0.6070172344689378,0.39066947544246344],"dir":"ltr"},{"str":"استرس","boundary":[0.702685370741483,0.3987934528754676,0.7556873747494989,0.41571869970198383],"dir":"rtl"},{"str":"184","boundary":[0.1317835671342684,0.3987934528754676,0.16571302605210408,0.41571869970198383],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.3987934528754676,0.7022476953907815,0.41571869970198383],"dir":"ltr"},{"str":"متغيرهاي","boundary":[0.7416432865731463,0.42455861688998586,0.8124192384769539,0.4414838637165021],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.6900601202404809,0.42455861688998586,0.7355831663326653,0.4414838637165021],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6745490981963927,0.42455861688998586,0.6841010020040079,0.4414838637165021],"dir":"rtl"},{"str":"آزار","boundary":[0.644128256513026,0.42455861688998586,0.6686140280561121,0.4414838637165021],"dir":"rtl"},{"str":"جنسي","boundary":[0.5897795591182364,0.42455861688998586,0.6382557114228455,0.4414838637165021],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.5289378757515029,0.42455861688998586,0.5837771543086171,0.4414838637165021],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.1307014028056111,0.42455861688998586,0.16462364729458906,0.4414838637165021],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.42455861688998586,0.5276585170340681,0.4414838637165021],"dir":"ltr"},{"str":"محافظت","boundary":[0.7208416833667334,0.44960798219322984,0.7839823647294588,0.4665332290197461],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7038877755511022,0.44960798219322984,0.7149306613226452,0.4665332290197461],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.6431663326653305,0.44960798219322984,0.6978901803607214,0.4665332290197461],"dir":"rtl"},{"str":"185","boundary":[0.13070140280561102,0.44960798219322984,0.16462364729458898,0.4665332290197461],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322625,0.44960798219322984,0.642728657314629,0.4665332290197461],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266535711422845,0.4847334235058181,0.869342993987976,0.5030973163125881],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8010467014028058,0.4847334235058181,0.8063094949899801,0.5030973163125881],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.8062129539078157,0.4847334235058181,0.8210333146292585,0.5030973163125881],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7311822685370742,0.4847334235058181,0.7954499278557116,0.5030973163125881],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7156704649298598,0.4847334235058181,0.7256115871743488,0.5030973163125881],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.6329451943887777,0.4847334235058181,0.7097945050100202,0.5030973163125881],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاري","boundary":[0.5656117034068137,0.4847334235058181,0.6272884088176354,0.5030973163125881],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.54998248496994,0.4847334235058181,0.559923607214429,0.5030973163125881],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.4843319398797596,0.4847334235058181,0.5444483326653308,0.5030973163125881],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.4127897795591183,0.4847334235058181,0.47860992384769546,0.5030973163125881],"dir":"rtl"},{"str":"187","boundary":[0.13070456513026057,0.4847334235058181,0.16889308617234475,0.5030973163125881],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.16930273346693392,0.4847334235058181,0.4129489418837676,0.5030973163125881],"dir":"ltr"},{"str":"تعاملها","boundary":[0.7796376192384771,0.5126421472805007,0.8407089859719439,0.5310060400872708],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7549883326653307,0.5126421472805007,0.7732580801603207,0.5310060400872708],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6934264328657315,0.5126421472805007,0.7486192304609218,0.5310060400872708],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.13069890180360738,0.5126421472805007,0.16751236472945907,0.5310060400872708],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.16833426853707428,0.5126421472805007,0.6901022885771545,0.5310060400872708],"dir":"ltr"},{"str":"مديريت","boundary":[0.7558316633266533,0.5393965576516221,0.8124360721442886,0.5563218044781383],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.7037675350701403,0.5393965576516221,0.7498436873747496,0.5563218044781383],"dir":"rtl"},{"str":"190","boundary":[0.1307014028056112,0.5393965576516221,0.16462364729458917,0.5563218044781383],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.5393965576516221,0.7022476953907816,0.5563218044781383],"dir":"ltr"},{"str":"پرخاشگري","boundary":[0.7548687294589178,0.5648565337403032,0.8407198436873746,0.5832204265470733],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.6890955511022044,0.5648565337403032,0.7483769939879759,0.5832204265470733],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6743065010020041,0.5648565337403032,0.6826820921843687,0.5832204265470733],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.6026443166332666,0.5648565337403032,0.667817374749499,0.5832204265470733],"dir":"rtl"},{"str":"192","boundary":[0.1306993226452907,0.5648565337403032,0.16751278557114238,0.5832204265470733],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.1683346893787576,0.5648565337403032,0.601725871743487,0.5832204265470733],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.8050083486973948,0.5920214138531382,0.8407702965931864,0.6103853066599083],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7434438396793587,0.5920214138531382,0.798636637274549,0.6103853066599083],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.723123246492986,0.5920214138531382,0.7369938517034068,0.6103853066599083],"dir":"rtl"},{"str":"موفقيت","boundary":[0.6559097795591182,0.5920214138531382,0.7166810861723446,0.6103853066599083],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6376348136272544,0.5920214138531382,0.6495589418837675,0.6103853066599083],"dir":"rtl"},{"str":"شكست","boundary":[0.5725817795591182,0.5920214138531382,0.631216136272545,0.6103853066599083],"dir":"rtl"},{"str":"تحصيلي","boundary":[0.5006769378757516,0.5920214138531382,0.5661422284569138,0.6103853066599083],"dir":"rtl"},{"str":"195","boundary":[0.13069498196392793,0.5920214138531382,0.16750844488977962,0.6103853066599083],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.16833034869739483,0.5920214138531382,0.4965126252505011,0.6103853066599083],"dir":"ltr"},{"str":"افسردگي","boundary":[0.7695395951903808,0.6191865760534203,0.840711246492986,0.6375504688601904],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.7126664609218437,0.6191865760534203,0.7629800200400801,0.6375504688601904],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6978748016032065,0.6191865760534203,0.7062503927855711,0.6375504688601904],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.6557907174348698,0.6191865760534203,0.6914326412825652,0.6375504688601904],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6287331222444891,0.6191865760534203,0.6492885450901804,0.6375504688601904],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6084125290581163,0.6191865760534203,0.6222831342685371,0.6375504688601904],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.534827350701403,0.6191865760534203,0.602014725450902,0.6375504688601904],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.4690567815631263,0.6191865760534203,0.5283382244488979,0.6375504688601904],"dir":"rtl"},{"str":"196","boundary":[0.1306959438877757,0.6191865760534203,0.1665961803607216,0.6375504688601904],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.16833131062124262,0.6191865760534203,0.4670529018036073,0.6375504688601904],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7410420841683366,0.6460256126586742,0.7840280561122244,0.6629508594851904],"dir":"rtl"},{"str":"خطرساز","boundary":[0.675751503006012,0.6460256126586742,0.73512625250501,0.6629508594851904],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6531462925851703,0.6460256126586742,0.6698404809619238,0.6629508594851904],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادههايي","boundary":[0.5608016032064128,0.6460256126586742,0.6471919839679359,0.6629508594851904],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5452905811623245,0.6460256126586742,0.5548424849699397,0.6629508594851904],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.49274549098196385,0.6460256126586742,0.5393458917835672,0.6629508594851904],"dir":"rtl"},{"str":"افسرده","boundary":[0.43755511022044086,0.6460256126586742,0.4869643286573146,0.6629508594851904],"dir":"rtl"},{"str":"197","boundary":[0.13070140280561116,0.6460256126586742,0.16462364729458911,0.6629508594851904],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.6460256126586742,0.4363959919839679,0.6629508594851904],"dir":"ltr"},{"str":"افسردگي","boundary":[0.7184368737474949,0.6710749779619182,0.7840593186372745,0.6880002247884344],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7048496993987975,0.6710749779619182,0.712569138276553,0.6880002247884344],"dir":"rtl"},{"str":"دلبستگي","boundary":[0.6319839679358716,0.6710749779619182,0.6989146292585169,0.6880002247884344],"dir":"rtl"},{"str":"198","boundary":[0.13070140280561116,0.6710749779619182,0.16462364729458911,0.6880002247884344],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.6710749779619182,0.6308248496993988,0.6880002247884344],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصيات","boundary":[0.7056913827655309,0.6961243432651621,0.7841458917835671,0.7130495900916783],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.6537474949899797,0.6961243432651621,0.6997082164328655,0.7130495900916783],"dir":"rtl"},{"str":"199","boundary":[0.13070140280561096,0.6961243432651621,0.16462364729458892,0.7130495900916783],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132262,0.6961243432651621,0.650664529058116,0.7130495900916783],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266535711422845,0.7313341287244358,0.869342993987976,0.7496980215312059],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.8032097434869739,0.7313341287244358,0.8084725370741483,0.7496980215312059],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.808375995991984,0.7313341287244358,0.8210567975951903,0.7496980215312059],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7333479198396793,0.7313341287244358,0.7974929458917835,0.7496980215312059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7178361162324649,0.7313341287244358,0.7277772384769539,0.7496980215312059],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.6571143847695391,0.7313341287244358,0.7121375831663327,0.7496980215312059],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6393195150300601,0.7313341287244358,0.6515045651302604,0.7496980215312059],"dir":"rtl"},{"str":"نيازهاي","boundary":[0.5664544809619237,0.7313341287244358,0.6337957995991983,0.7496980215312059],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.5226848416833667,0.7313341287244358,0.5607637755511022,0.7496980215312059],"dir":"rtl"},{"str":"200","boundary":[0.1306993466933867,0.7313341287244358,0.16202301402805602,0.7496980215312059],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.16400602004008008,0.7313341287244358,0.5187553587174348,0.7496980215312059],"dir":"ltr"},{"str":"احساسات","boundary":[0.7432064128256513,0.7587476154795486,0.8124216432865731,0.7756728623060648],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7296192384769539,0.7587476154795486,0.7373386773547094,0.7756728623060648],"dir":"rtl"},{"str":"واكنش","boundary":[0.6732264529058115,0.7587476154795486,0.7236793587174348,0.7756728623060648],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6163527054108215,0.7587476154795486,0.6672721442885771,0.7756728623060648],"dir":"rtl"},{"str":"201","boundary":[0.1307014028056111,0.7587476154795486,0.16462364729458906,0.7756728623060648],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.7587476154795486,0.6149531062124247,0.7756728623060648],"dir":"ltr"},{"str":"برخورد","boundary":[0.7332264529058115,0.7838816070169253,0.7839054108216431,0.8008068538434415],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7177154308617233,0.7838816070169253,0.7272673346693385,0.8008068538434415],"dir":"rtl"},{"str":"مردم","boundary":[0.6762324649298596,0.7838816070169253,0.7116889779559117,0.8008068538434415],"dir":"rtl"},{"str":"205","boundary":[0.13070140280561107,0.7838816070169253,0.16462364729458903,0.8008068538434415],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132263,0.7838816070169253,0.674472144288577,0.8008068538434415],"dir":"ltr"},{"str":"برخورد","boundary":[0.7332264529058115,0.8089309723201693,0.7839054108216431,0.8258562191466855],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7177154308617233,0.8089309723201693,0.7272673346693385,0.8258562191466855],"dir":"rtl"},{"str":"احساسات","boundary":[0.6425651302605209,0.8089309723201693,0.7117803607214428,0.8258562191466855],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.5903807615230459,0.8089309723201693,0.6365819639278555,0.8258562191466855],"dir":"rtl"},{"str":"206","boundary":[0.1307014028056111,0.8089309723201693,0.1637819639278556,0.8258562191466855],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.8089309723201693,0.5871775551102203,0.8258562191466855],"dir":"ltr"},{"str":"تغيير","boundary":[0.775070140280561,0.8339803376234133,0.8124601202404809,0.8509055844499295],"dir":"rtl"},{"str":"ديدگاه","boundary":[0.7210821643286572,0.8339803376234133,0.7692024048096191,0.8509055844499295],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.6685370741482966,0.8339803376234133,0.7151374749498998,0.8509055844499295],"dir":"rtl"},{"str":"206","boundary":[0.1307014028056111,0.8339803376234133,0.1637819639278556,0.8509055844499295],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.8339803376234133,0.6665362725450901,0.8509055844499295],"dir":"ltr"},{"str":"ويژگيها","boundary":[0.774348865731463,0.8595250809899505,0.8408004408817635,0.8778889737967206],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7596798396793588,0.8595250809899505,0.7680554308617236,0.8778889737967206],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملهاي","boundary":[0.675271623246493,0.8595250809899505,0.753208977955912,0.8778889737967206],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6137097234468939,0.8595250809899505,0.6687564048096194,0.8778889737967206],"dir":"rtl"},{"str":"210","boundary":[0.13070425250501014,0.8595250809899505,0.16751771543086183,0.8778889737967206],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.16833961923847707,0.8595250809899505,0.6101481402805612,0.8778889737967206],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.7447695390781561,0.886279491361072,0.7840160320641282,0.9032047381875882],"dir":"rtl"},{"str":"زناشويي","boundary":[0.6802004008016032,0.886279491361072,0.7388777555110219,0.9032047381875882],"dir":"rtl"},{"str":"211","boundary":[0.1307014028056111,0.886279491361072,0.16462364729458906,0.9032047381875882],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.886279491361072,0.6784400801603205,0.9032047381875882],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13069,0.16129,0.86934,0.9032],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/58393ede55775b60f3f0bd6bd6082980.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/7e84122a0fa4559d24d6443490e27b6f.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.1307,0.08977,0.11947,0.10712]},"elements":[{"words":[{"str":"14","boundary":[0.8559922004008016,0.0897654505245064,0.8805345090180361,0.1081293433312765],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85599,0.08977,0.88053,0.10813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روانشناسي","boundary":[0.6103407174348698,0.11035584780500697,0.6931528016032065,0.1258424486512693],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5533459358717436,0.11035584780500697,0.6049739398797597,0.1258424486512693],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.55335,0.11036,0.69315,0.12584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ارتباط","boundary":[0.7392384769539079,0.1612865435472497,0.7840208416833668,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"والد","boundary":[0.7068937875751504,0.1612865435472497,0.7332937875751505,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.6416032064128258,0.1612865435472497,0.6878044088176353,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"212","boundary":[0.13070140280561132,0.1612865435472497,0.16462364729458928,0.17821179037376592],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322655,0.1612865435472497,0.6387607214428859,0.17821179037376592],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7392384769539079,0.1863359088504937,0.7840208416833668,0.20326115567700992],"dir":"rtl"},{"str":"خواهر","boundary":[0.690180360721443,0.1863359088504937,0.7332985971943888,0.20326115567700992],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6765931863727456,0.1863359088504937,0.6843126252505011,0.20326115567700992],"dir":"rtl"},{"str":"برادرها","boundary":[0.622244488977956,0.1863359088504937,0.6706533066132265,0.20326115567700992],"dir":"rtl"},{"str":"215","boundary":[0.13070140280561138,0.1863359088504937,0.16462364729458934,0.20326115567700992],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132266,0.1863359088504937,0.6189210420841685,0.20326115567700992],"dir":"ltr"},{"str":"نقشهاي","boundary":[0.769899739478958,0.21179588493917484,0.8408209058116233,0.23015977774594495],"dir":"rtl"},{"str":"بيشمار","boundary":[0.7037690981963929,0.21179588493917484,0.7635462925851704,0.23015977774594495],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.6468959639278558,0.21179588493917484,0.6972095230460922,0.23015977774594495],"dir":"rtl"},{"str":"217","boundary":[0.13070384368737478,0.21179588493917484,0.1675173066132265,0.23015977774594495],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.1683392104208417,0.21179588493917484,0.6438144769539078,0.23015977774594495],"dir":"ltr"},{"str":"چرخه","boundary":[0.7937068857715431,0.2389609060957335,0.8408189338677355,0.25732479890250365],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.7365937034068137,0.2389609060957335,0.7873090821643287,0.25732479890250365],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگي","boundary":[0.6572343246492985,0.2389609060957335,0.7302141643286574,0.25732479890250365],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6424426653306613,0.2389609060957335,0.650818256513026,0.25732479890250365],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.5955497915831663,0.2389609060957335,0.6360239879759519,0.25732479890250365],"dir":"rtl"},{"str":"نيازهاي","boundary":[0.5292991262525051,0.2389609060957335,0.5891963446893788,0.25732479890250365],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.4729060881763527,0.2389609060957335,0.5228256553106212,0.25732479890250365],"dir":"rtl"},{"str":"220","boundary":[0.130701871743487,0.2389609060957335,0.16751533466933868,0.25732479890250365],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.1683372384769539,0.2389609060957335,0.471267498997996,0.25732479890250365],"dir":"ltr"},{"str":"حمايت","boundary":[0.7849303046092184,0.266210412442701,0.8408067174348698,0.28457430524947114],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7664126813627254,0.266210412442701,0.7785507655310621,0.28457430524947114],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهها","boundary":[0.6884962004008017,0.266210412442701,0.7598974629258518,0.28457430524947114],"dir":"rtl"},{"str":"225","boundary":[0.13070009218436876,0.266210412442701,0.16751355511022048,0.28457430524947114],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.1683354589178357,0.266210412442701,0.6858948096192385,0.28457430524947114],"dir":"ltr"},{"str":"همكاري","boundary":[0.7531863727454909,0.2929648228138223,0.8123687374749499,0.30989006964033855],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7376753507014028,0.2929648228138223,0.747227254509018,0.30989006964033855],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.6560320641282564,0.2929648228138223,0.731699398797595,0.30989006964033855],"dir":"rtl"},{"str":"226","boundary":[0.1307014028056111,0.2929648228138223,0.1637819639278556,0.30989006964033855],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.2929648228138223,0.6546324649298596,0.30989006964033855],"dir":"ltr"},{"str":"مشاركت","boundary":[0.7507815631262523,0.31801418811706633,0.8123254509018034,0.3349394349435825],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهها","boundary":[0.6788777555110219,0.31801418811706633,0.7447815631262524,0.3349394349435825],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6562725450901803,0.31801418811706633,0.6729667334669338,0.3349394349435825],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5991583166332665,0.31801418811706633,0.6504168336673345,0.3349394349435825],"dir":"rtl"},{"str":"227","boundary":[0.13070140280561104,0.31801418811706633,0.164623647294589,0.3349394349435825],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.16665330661322628,0.31801418811706633,0.5951134268537073,0.3349394349435825],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7392384769539077,0.3430635534203103,0.7840208416833666,0.3599888002468265],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.6993186372745489,0.3430635534203103,0.7332985971943886,0.3599888002468265],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.6467735470941883,0.3430635534203103,0.6933739478957915,0.3599888002468265],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6331863727454908,0.3430635534203103,0.6409058116232463,0.3599888002468265],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.576072144288577,0.3430635534203103,0.6271503006012022,0.3599888002468265],"dir":"rtl"},{"str":"228","boundary":[0.130701402805611,0.3430635534203103,0.16462364729458895,0.3599888002468265],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.16665330661322622,0.3430635534203103,0.5752737474949897,0.3599888002468265],"dir":"ltr"},{"str":"موانع","boundary":[0.7472945891783564,0.36819754495768686,0.784016032064128,0.3851227917842031],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6965531062124246,0.36819754495768686,0.7413354709418836,0.3851227917842031],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6598797595190378,0.36819754495768686,0.6907334669338675,0.3851227917842031],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.619959919839679,0.36819754495768686,0.6539398797595187,0.3851227917842031],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.5674148296593183,0.36819754495768686,0.6140152304609215,0.3851227917842031],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.553827655310621,0.36819754495768686,0.5615470941883763,0.3851227917842031],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.4967134268537072,0.36819754495768686,0.5477915831663324,0.3851227917842031],"dir":"rtl"},{"str":"229","boundary":[0.13070140280561088,0.36819754495768686,0.16462364729458884,0.3851227917842031],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.1666533066132261,0.36819754495768686,0.49591503006011983,0.3851227917842031],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.7173547094188373,0.3932469102609309,0.7840160320641278,0.4101721570874471],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.6664929859719434,0.3932469102609309,0.7112753507014024,0.4101721570874471],"dir":"rtl"},{"str":"خانه","boundary":[0.6288577154308613,0.3932469102609309,0.6606156312625245,0.4101721570874471],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.615270541082164,0.3932469102609309,0.6229899799599194,0.4101721570874471],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.5604408817635267,0.3932469102609309,0.6092248496993983,0.4101721570874471],"dir":"rtl"},{"str":"230","boundary":[0.13070140280561074,0.3932469102609309,0.1646236472945887,0.4101721570874471],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.16665330661322597,0.3932469102609309,0.5594020040080155,0.4101721570874471],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266535711422845,0.4284569778076517,0.869342993987976,0.4468208706144218],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7975581763527054,0.4284569778076517,0.8028209699398797,0.4468208706144218],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8026044048096193,0.4284569778076517,0.8209941763527053,0.4468208706144218],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.7302194669338676,0.4284569778076517,0.7917631022044087,0.4468208706144218],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6604802765531061,0.4284569778076517,0.7245391983967936,0.4468208706144218],"dir":"rtl"},{"str":"235","boundary":[0.13069934669338673,0.4284569778076517,0.17201371142284566,0.4468208706144218],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.17458640080160318,0.4284569778076517,0.6563107454909819,0.4468208706144218],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.767254509018036,0.4558704645627645,0.8124336673346694,0.47279571138928067],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.7125450901803607,0.4558704645627645,0.7612016032064128,0.47279571138928067],"dir":"rtl"},{"str":"235","boundary":[0.13070140280561116,0.4558704645627645,0.16462364729458911,0.47279571138928067],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.4558704645627645,0.7101835671342686,0.47279571138928067],"dir":"ltr"},{"str":"مسايل","boundary":[0.7654509018036073,0.48091982986600845,0.8123951903807615,0.49784507669252465],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7518637274549098,0.48091982986600845,0.7595831663326653,0.49784507669252465],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.6840480961923848,0.48091982986600845,0.7458637274549099,0.49784507669252465],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.6295791583166332,0.48091982986600845,0.6781154308617235,0.49784507669252465],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5725851703406813,0.48091982986600845,0.6236392785571142,0.49784507669252465],"dir":"rtl"},{"str":"236","boundary":[0.13070140280561118,0.48091982986600845,0.16378196392785568,0.49784507669252465],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.16665330661322642,0.48091982986600845,0.5713058116232465,0.49784507669252465],"dir":"ltr"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.7683366132264529,0.5064644321888223,0.8405989178356714,0.5248283249955924],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.7094204609218437,0.5064644321888223,0.7618683607214428,0.5248283249955924],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6477359278557114,0.5064644321888223,0.7029287254509018,0.5248283249955924],"dir":"rtl"},{"str":"237","boundary":[0.13070103006012032,0.5064644321888223,0.167514492985972,0.5248283249955924],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16833639679358725,0.5064644321888223,0.6438116633266534,0.5248283249955924],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.7551102204408818,0.5332188425599437,0.8122749498997995,0.5501440893864599],"dir":"rtl"},{"str":"237","boundary":[0.13070140280561124,0.5332188425599437,0.1646236472945892,0.5501440893864599],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322647,0.5332188425599437,0.7538308617234469,0.5501440893864599],"dir":"ltr"},{"str":"راهنماي","boundary":[0.7242084168336673,0.5582682078631876,0.7839679358717435,0.5751934546897038],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.6887374749498998,0.5582682078631876,0.7182204408817635,0.5751934546897038],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6508617234468939,0.5582682078631876,0.682689378757515,0.5751934546897038],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6105811623246493,0.5582682078631876,0.6449338677354709,0.5751934546897038],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبهگر","boundary":[0.5292985971943888,0.5582682078631876,0.6044993987975952,0.5751934546897038],"dir":"rtl"},{"str":"238","boundary":[0.1307014028056112,0.5582682078631876,0.16462364729458917,0.5751934546897038],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.5582682078631876,0.5276585170340682,0.5751934546897038],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7469338677354709,0.5834021994005641,0.7840857715430861,0.6003274462270805],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6838076152304609,0.5834021994005641,0.7409723446893787,0.6003274462270805],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.13070140280561116,0.5834021994005641,0.16462364729458911,0.6003274462270805],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.5834021994005641,0.6824080160320641,0.6003274462270805],"dir":"ltr"},{"str":"انعطافپذيري","boundary":[0.687054108216433,0.6084515647038082,0.7840376753507015,0.6253768115303244],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6642084168336675,0.6084515647038082,0.6811430861723448,0.6253768115303244],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.6009619238476955,0.6084515647038082,0.6581266533066134,0.6253768115303244],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.13070140280561132,0.6084515647038082,0.16462364729458928,0.6253768115303244],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.16665330661322655,0.6084515647038082,0.599081362725451,0.6253768115303244],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشنامه","boundary":[0.735871743486974,0.6335855562411847,0.8123639278557115,0.650510803067701],"dir":"rtl"},{"str":"240","boundary":[0.13070140280561127,0.6335855562411847,0.16462364729458923,0.650510803067701],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132265,0.6335855562411847,0.7339911823647296,0.650510803067701],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.7566733466933868,0.6586349215444287,0.8123398797595192,0.675560168370945],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.7008817635270542,0.6586349215444287,0.7509210420841684,0.675560168370945],"dir":"rtl"},{"str":"242","boundary":[0.1307014028056113,0.6586349215444287,0.16462364729458925,0.675560168370945],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322653,0.6586349215444287,0.6982797595190382,0.675560168370945],"dir":"ltr"},{"str":"وظايف","boundary":[0.7646092184368739,0.6836842868476728,0.8124913827655311,0.700609533674189],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.707615230460922,0.6836842868476728,0.7587631262525052,0.700609533674189],"dir":"rtl"},{"str":"242","boundary":[0.13070140280561135,0.6836842868476728,0.1646236472945893,0.700609533674189],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322658,0.6836842868476728,0.7062156312625252,0.700609533674189],"dir":"ltr"},{"str":"تكاليف","boundary":[0.7626853707414829,0.7088182783850493,0.8124697394789578,0.7257435252115656],"dir":"rtl"},{"str":"فرافكن","boundary":[0.7067735470941884,0.7088182783850493,0.7566685370741484,0.7257435252115656],"dir":"rtl"},{"str":"243","boundary":[0.13070140280561113,0.7088182783850493,0.1646236472945891,0.7257435252115656],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322636,0.7088182783850493,0.706215631262525,0.7257435252115656],"dir":"ltr"},{"str":"مسايل","boundary":[0.7898591062124249,0.734278113430007,0.8408484529058116,0.7526420062367771],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.7515035951903808,0.734278113430007,0.7834430380761523,0.7526420062367771],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7367119358717437,0.734278113430007,0.7450875270541083,0.7526420062367771],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظات","boundary":[0.6563923647294589,0.734278113430007,0.7304054549098197,0.7526420062367771],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.6054108456913828,0.734278113430007,0.6500310901803608,0.7526420062367771],"dir":"rtl"},{"str":"244","boundary":[0.13070268937875765,0.734278113430007,0.16751615230460937,0.7526420062367771],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.16833805611222458,0.734278113430007,0.601729238476954,0.7526420062367771],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266535711422845,0.7711084587667488,0.869342993987976,0.7894723515735189],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.797920857715431,0.7711084587667488,0.8031836513026053,0.7894723515735189],"dir":"ltr"},{"str":"11","boundary":[0.8029670861723448,0.7711084587667488,0.8209915671342686,0.7894723515735189],"dir":"ltr"},{"str":"مداخلههاي","boundary":[0.6928293667334671,0.7711084587667488,0.7922249338677356,0.7894723515735189],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمحور","boundary":[0.5769174468937877,0.7711084587667488,0.6872247655310623,0.7894723515735189],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.13070456513026063,0.7711084587667488,0.17040904208416843,0.7894723515735189],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17459161923847705,0.7711084587667488,0.5769565851703408,0.7894723515735189],"dir":"ltr"},{"str":"سطوح","boundary":[0.737555110220441,0.7986065717559944,0.7840496993987977,0.8155318185825106],"dir":"rtl"},{"str":"مداخلههاي","boundary":[0.6507414829659319,0.7986065717559944,0.7316873747494991,0.8155318185825106],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمحور","boundary":[0.5563527054108216,0.7986065717559944,0.6447871743486975,0.8155318185825106],"dir":"rtl"},{"str":"245","boundary":[0.13070140280561127,0.7986065717559944,0.16462364729458923,0.8155318185825106],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1666533066132265,0.7986065717559944,0.5554340681362726,0.8155318185825106],"dir":"ltr"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.7301002004008016,0.8236559370592383,0.7839318637274549,0.8405811838857545],"dir":"rtl"},{"str":"بهكارگيري","boundary":[0.6470140280561122,0.8236559370592383,0.7241362725450902,0.8405811838857545],"dir":"rtl"},{"str":"مداخلههاي","boundary":[0.5600801603206412,0.8236559370592383,0.6410260521042084,0.8405811838857545],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمحور","boundary":[0.4655711422845691,0.8236559370592383,0.5540056112224447,0.8405811838857545],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4429659318637274,0.8236559370592383,0.45966012024048086,0.8405811838857545],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.3901803607214428,0.8236559370592383,0.4369779559118236,0.8405811838857545],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.33739478957915825,0.8236559370592383,0.3843174348697394,0.8405811838857545],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.13070140280561113,0.8236559370592383,0.1646236472945891,0.8405811838857545],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................","boundary":[0.16665330661322636,0.8236559370592383,0.3371975951903807,0.8405811838857545],"dir":"ltr"},{"str":"مداخلههاي","boundary":[0.7529458316633266,0.8491159131479196,0.8407903887775551,0.8674798059546895],"dir":"rtl"},{"str":"پيشگيرانه","boundary":[0.6699779038076151,0.8491159131479196,0.7465271543086172,0.8674798059546895],"dir":"rtl"},{"str":"247","boundary":[0.13069941883767522,0.8491159131479196,0.16751288176352694,0.8674798059546895],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16833478557114215,0.8491159131479196,0.6690620681362726,0.8674798059546895],"dir":"ltr"},{"str":"سطوح","boundary":[0.7659318637274549,0.8759549497531735,0.8124264529058116,0.8928801965796898],"dir":"rtl"},{"str":"پيشگيري","boundary":[0.691382765531062,0.8759549497531735,0.7601362725450902,0.8928801965796898],"dir":"rtl"},{"str":"248","boundary":[0.1307014028056111,0.8759549497531735,0.16462364729458906,0.8928801965796898],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.8759549497531735,0.690343887775551,0.8928801965796898],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1307,0.16129,0.86934,0.89288],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/d4656c393ed8c55a6ed847699b3d018f.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/ed463f4855d82dbaf3b272d75a7212c3.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.12421,0.08976,0.13066,0.09866]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.35939927855711423,0.11035584780500697,0.4146843486973948,0.1258424486512693],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.30685370741482965,0.11035584780500697,0.3542305370741483,0.1258424486512693],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30685,0.11036,0.41468,0.12584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"15","boundary":[0.12420841683366733,0.0897648553199929,0.14875072545090182,0.108128748126763],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12421,0.08976,0.14875,0.10813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تفاوت","boundary":[0.7412825651302606,0.1612865435472497,0.7840521042084169,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.7090581162324651,0.1612865435472497,0.7353186372745492,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"پيشگيري","boundary":[0.6345090180360722,0.1612865435472497,0.7032625250501003,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"همگاني","boundary":[0.5735470941883767,0.1612865435472497,0.6285571142284568,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5686172344689379,0.1612865435472497,0.5735230460921843,0.17821179037376592],"dir":"ltr"},{"str":"انتخابي","boundary":[0.5103006012024048,0.1612865435472497,0.562629258517034,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49671342685370745,0.1612865435472497,0.504432865731463,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"دلالتكننده","boundary":[0.405811623246493,0.1612865435472497,0.4907543086172345,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"249","boundary":[0.1307014028056112,0.1612865435472497,0.16462364729458917,0.17821179037376592],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.1612865435472497,0.4046525050100201,0.17821179037376592],"dir":"ltr"},{"str":"مداخلههاي","boundary":[0.7529458316633266,0.18674651963593084,0.8407903887775551,0.20511041244270095],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمحور","boundary":[0.6506201122244489,0.18674651963593084,0.7464567054108217,0.20511041244270095],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6340280921843687,0.18674651963593084,0.6441518597194389,0.20511041244270095],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.5850869819639279,0.18674651963593084,0.6275650581162325,0.20511041244270095],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5646411462925852,0.18674651963593084,0.5787517995991985,0.20511041244270095],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.491175991983968,0.18674651963593084,0.5582068136272545,0.20511041244270095],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.42540542284569144,0.18674651963593084,0.4847964529058117,0.20511041244270095],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41061637274549107,0.18674651963593084,0.41899196392785576,0.20511041244270095],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.33895418837675356,0.18674651963593084,0.40412724649298604,0.20511041244270095],"dir":"rtl"},{"str":"250","boundary":[0.13069420040080165,0.18674651963593084,0.16750766332665334,0.20511041244270095],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.16832956713426855,0.18674651963593084,0.3365902364729459,0.20511041244270095],"dir":"ltr"},{"str":"مداخلههاي","boundary":[0.7314228456913827,0.21350093000705206,0.8123687374749499,0.23042617683356828],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمحور","boundary":[0.6369138276553106,0.21350093000705206,0.7254829659318637,0.23042617683356828],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5990380761523046,0.21350093000705206,0.6308657314629258,0.23042617683356828],"dir":"rtl"},{"str":"نوزادان","boundary":[0.5433667334669339,0.21350093000705206,0.5929274549098196,0.23042617683356828],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5297795591182365,0.21350093000705206,0.537498997995992,0.23042617683356828],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.46893787575150303,0.21350093000705206,0.5237771543086173,0.23042617683356828],"dir":"rtl"},{"str":"نوپا","boundary":[0.43899799599198397,0.21350093000705206,0.46295470941883765,0.23042617683356828],"dir":"rtl"},{"str":"250","boundary":[0.13070140280561116,0.21350093000705206,0.16462364729458911,0.23042617683356828],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.21350093000705206,0.4363959919839679,0.23042617683356828],"dir":"ltr"},{"str":"ارتقاي","boundary":[0.7102605210420841,0.23791912283315453,0.7556753507014028,0.2548443696596707],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.6658917835671343,0.23791912283315453,0.7043278557114229,0.2548443696596707],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.6198396793587174,0.23791912283315453,0.6599807615230461,0.2548443696596707],"dir":"rtl"},{"str":"شناختي","boundary":[0.5540681362725451,0.23791912283315453,0.6138276553106212,0.2548443696596707],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.49334669338677356,0.23791912283315453,0.5480705410821644,0.2548443696596707],"dir":"rtl"},{"str":"251","boundary":[0.1317835671342686,0.23791912283315453,0.16571302605210425,0.2548443696596707],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.1666533066132265,0.23791912283315453,0.4919470941883768,0.2548443696596707],"dir":"ltr"},{"str":"ارتقاي","boundary":[0.7102605210420841,0.263053114370531,0.7556753507014028,0.2799783611970472],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.6642084168336674,0.263053114370531,0.7043494989979959,0.2799783611970472],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6416032064128258,0.263053114370531,0.6582973947895792,0.2799783611970472],"dir":"rtl"},{"str":"نوزادان","boundary":[0.585811623246493,0.263053114370531,0.6353723446893789,0.2799783611970472],"dir":"rtl"},{"str":"كموزن","boundary":[0.5302605210420842,0.263053114370531,0.5799006012024049,0.2799783611970472],"dir":"rtl"},{"str":"251","boundary":[0.13178356713426853,0.263053114370531,0.1657130260521042,0.2799783611970472],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.263053114370531,0.5276585170340682,0.2799783611970472],"dir":"ltr"},{"str":"بهبود","boundary":[0.7167535070140281,0.2881024796737751,0.7556392785571143,0.3050277265002913],"dir":"rtl"},{"str":"دلبستگي","boundary":[0.6441282565130261,0.2881024796737751,0.7108280561122245,0.3050277265002913],"dir":"rtl"},{"str":"251","boundary":[0.1317835671342686,0.2881024796737751,0.16571302605210425,0.3050277265002913],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322647,0.2881024796737751,0.6427286573146294,0.3050277265002913],"dir":"ltr"},{"str":"پيشگيري","boundary":[0.6868136272545089,0.31323647121115167,0.7556873747494989,0.33016171803766786],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6698597194388777,0.31323647121115167,0.6809026052104207,0.33016171803766786],"dir":"rtl"},{"str":"سوءاستفاده","boundary":[0.5816032064128255,0.31323647121115167,0.6637298597194387,0.33016171803766786],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5680160320641281,0.31323647121115167,0.5757354709418836,0.33016171803766786],"dir":"rtl"},{"str":"غفلت","boundary":[0.5224448897795589,0.31323647121115167,0.5620905811623246,0.33016171803766786],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5054909819639277,0.31323647121115167,0.5165338677354707,0.33016171803766786],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.44464929859719426,0.31323647121115167,0.4994885771543085,0.33016171803766786],"dir":"rtl"},{"str":"252","boundary":[0.1317835671342684,0.31323647121115167,0.16571302605210408,0.33016171803766786],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.1666533066132263,0.31323647121115167,0.44433186372745476,0.33016171803766786],"dir":"ltr"},{"str":"بهبود","boundary":[0.716753507014028,0.33828583651439564,0.7556152304609217,0.3552110833409119],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.648937875751503,0.33828583651439564,0.7107535070140281,0.3552110833409119],"dir":"rtl"},{"str":"تغذيه","boundary":[0.603006012024048,0.33828583651439564,0.6431831663326654,0.3552110833409119],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5894188376753506,0.33828583651439564,0.597138276553106,0.3552110833409119],"dir":"rtl"},{"str":"خواب","boundary":[0.5425250501002004,0.33828583651439564,0.5834957915831662,0.3552110833409119],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.4816833667334669,0.33828583651439564,0.5365226452905811,0.3552110833409119],"dir":"rtl"},{"str":"252","boundary":[0.13178356713426834,0.33828583651439564,0.16571302605210403,0.3552110833409119],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.16665330661322628,0.33828583651439564,0.4800432865731461,0.3552110833409119],"dir":"ltr"},{"str":"مداخلههاي","boundary":[0.7314228456913828,0.36396637429478135,0.81236873747495,0.38089162112129754],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمحور","boundary":[0.6369138276553107,0.36396637429478135,0.7254829659318638,0.38089162112129754],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5990380761523048,0.36396637429478135,0.6308657314629259,0.38089162112129754],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.5381963927855713,0.36396637429478135,0.5930356713426855,0.38089162112129754],"dir":"rtl"},{"str":"سنين","boundary":[0.4903406813627256,0.36396637429478135,0.5322997995991986,0.38089162112129754],"dir":"rtl"},{"str":"پيش","boundary":[0.44897795591182377,0.36396637429478135,0.4844248496993989,0.38089162112129754],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4320240480961925,0.36396637429478135,0.44306693386773555,0.38089162112129754],"dir":"rtl"},{"str":"دبستان","boundary":[0.37298597194388783,0.36396637429478135,0.4261563126252506,0.38089162112129754],"dir":"rtl"},{"str":"252","boundary":[0.13070140280561127,0.36396637429478135,0.16462364729458923,0.38089162112129754],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................","boundary":[0.1666533066132265,0.36396637429478135,0.3689410821643287,0.38089162112129754],"dir":"ltr"},{"str":"مداخلههاي","boundary":[0.7314228456913828,0.3891003658321579,0.81236873747495,0.40602561265867415],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمحور","boundary":[0.6369138276553107,0.3891003658321579,0.7254829659318638,0.40602561265867415],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5990380761523048,0.3891003658321579,0.6308657314629259,0.40602561265867415],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.5381963927855713,0.3891003658321579,0.5930356713426855,0.40602561265867415],"dir":"rtl"},{"str":"سنين","boundary":[0.4903406813627256,0.3891003658321579,0.5322997995991986,0.40602561265867415],"dir":"rtl"},{"str":"دبستان","boundary":[0.4314228456913829,0.3891003658321579,0.48449218436873764,0.40602561265867415],"dir":"rtl"},{"str":"254","boundary":[0.13070140280561138,0.3891003658321579,0.16462364729458934,0.40602561265867415],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.1666533066132266,0.3891003658321579,0.4284601202404811,0.40602561265867415],"dir":"ltr"},{"str":"مداخله","boundary":[0.7053306613226452,0.4135185586582603,0.7556152304609217,0.4304438054847765],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.689819639278557,0.4135185586582603,0.6993715430861722,0.4304438054847765],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.6467735470941883,0.4135185586582603,0.6839254509018035,0.4304438054847765],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.6021643286573145,0.4135185586582603,0.6410260521042084,0.4304438054847765],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.5343486973947895,0.4135185586582603,0.5961643286573146,0.4304438054847765],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.47362725450901805,0.4135185586582603,0.5284665330661322,0.4304438054847765],"dir":"rtl"},{"str":"255","boundary":[0.13178356713426853,0.4135185586582603,0.1657130260521042,0.4304438054847765],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.4135185586582603,0.4721074148296593,0.4304438054847765],"dir":"ltr"},{"str":"مداخله","boundary":[0.7620841683366734,0.4392837226727786,0.81236873747495,0.4562089694992948],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمحور","boundary":[0.6676953907815633,0.4392837226727786,0.7561298597194389,0.4562089694992948],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6298196392785573,0.4392837226727786,0.6616472945891785,0.4562089694992948],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.5635671342685372,0.4392837226727786,0.6237691382765532,0.4562089694992948],"dir":"rtl"},{"str":"256","boundary":[0.13070140280561146,0.4392837226727786,0.16378196392785593,0.4562089694992948],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.16665330661322666,0.4392837226727786,0.5633699398797597,0.4562089694992948],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.7227655310621242,0.4637019154988809,0.7556993987975952,0.4806271623253971],"dir":"rtl"},{"str":"مداخله","boundary":[0.6664929859719438,0.4637019154988809,0.7167775551102203,0.4806271623253971],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6476152304609217,0.4637019154988809,0.6604809619238476,0.4806271623253971],"dir":"rtl"},{"str":"مصرف","boundary":[0.5943486973947896,0.4637019154988809,0.6418004008016032,0.4806271623253971],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5775150300601203,0.4637019154988809,0.5885050100200401,0.4806271623253971],"dir":"rtl"},{"str":"سوءمصرف","boundary":[0.49563126252505013,0.4637019154988809,0.5715511022044089,0.4806271623253971],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.4602805611222445,0.4637019154988809,0.4896913827655311,0.4806271623253971],"dir":"rtl"},{"str":"256","boundary":[0.13178356713426853,0.4637019154988809,0.16487134268537074,0.4806271623253971],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.4637019154988809,0.4562356713426854,0.4806271623253971],"dir":"ltr"},{"str":"تأثير","boundary":[0.7227655310621242,0.48875113975840134,0.7556993987975952,0.5056763865849175],"dir":"rtl"},{"str":"مداخله","boundary":[0.666492985971944,0.48875113975840134,0.7167775551102205,0.5056763865849175],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6476152304609218,0.48875113975840134,0.6604809619238478,0.5056763865849175],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6073346693386774,0.48875113975840134,0.641687374749499,0.5056763865849175],"dir":"rtl"},{"str":"ضداجتماعي","boundary":[0.5139078156312626,0.48875113975840134,0.6013274549098196,0.5056763865849175],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5003206412825653,0.48875113975840134,0.5080400801603208,0.5056763865849175],"dir":"rtl"},{"str":"بزهكارانه","boundary":[0.43094188376753517,0.48875113975840134,0.4942364729458919,0.5056763865849175],"dir":"rtl"},{"str":"257","boundary":[0.13178356713426864,0.48875113975840134,0.1657130260521043,0.5056763865849175],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.16665330661322655,0.48875113975840134,0.4284601202404811,0.5056763865849175],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7852900040080161,0.5149270556020804,0.8407489418837676,0.5332909484088505],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.728416869739479,0.5149270556020804,0.7787304288577154,0.5332909484088505],"dir":"rtl"},{"str":"257","boundary":[0.1306997194388777,0.5149270556020804,0.1675131823647294,0.5332909484088505],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.16833508617234463,0.5149270556020804,0.727981130260521,0.5332909484088505],"dir":"ltr"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.7638877154308618,0.5420920767586389,0.8408570501002004,0.560455969565409],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7022031823647296,0.5420920767586389,0.7575055671342686,0.560455969565409],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.6452100240480964,0.5420920767586389,0.6957740681362726,0.560455969565409],"dir":"rtl"},{"str":"258","boundary":[0.130700849699399,0.5420920767586389,0.16751431262525068,0.560455969565409],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.16833621643286592,0.5420920767586389,0.6438114829659322,0.560455969565409],"dir":"ltr"},{"str":"آسيبشناسي","boundary":[0.716633266533066,0.5688464871297603,0.8125466933867734,0.5857717339562765],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.6646893787575148,0.5688464871297603,0.7105250501002002,0.5857717339562765],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6511022044088175,0.5688464871297603,0.6588216432865729,0.5857717339562765],"dir":"rtl"},{"str":"عملكرد","boundary":[0.5920641282565129,0.5688464871297603,0.6450348697394788,0.5857717339562765],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.5392785571142282,0.5688464871297603,0.585994388777555,0.5857717339562765],"dir":"rtl"},{"str":"258","boundary":[0.13070140280561107,0.5688464871297603,0.16462364729458903,0.5857717339562765],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1666533066132263,0.5688464871297603,0.5355943887775549,0.5857717339562765],"dir":"ltr"},{"str":"انواع","boundary":[0.7816833667334668,0.5938958524330042,0.8124529058116231,0.6108210992595204],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.7048496993987974,0.5938958524330042,0.7755943887775549,0.6108210992595204],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6478557114228455,0.5938958524330042,0.6989699398797594,0.6108210992595204],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.5951903807615229,0.5938958524330042,0.6419110220440881,0.6108210992595204],"dir":"rtl"},{"str":"260","boundary":[0.13070140280561102,0.5938958524330042,0.16378917835671322,0.6108210992595204],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.16665330661322625,0.5938958524330042,0.5911454909819638,0.6108210992595204],"dir":"ltr"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.71314629258517,0.6190298439703809,0.7838909819639276,0.635955090796897],"dir":"rtl"},{"str":"مبتني","boundary":[0.6622845691382763,0.6190298439703809,0.7072256513026048,0.635955090796897],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6434068136272542,0.6190298439703809,0.6562725450901801,0.635955090796897],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.5529859719438874,0.6190298439703809,0.6374092184368735,0.635955090796897],"dir":"rtl"},{"str":"فردي","boundary":[0.5074148296593183,0.6190298439703809,0.547113426853707,0.635955090796897],"dir":"rtl"},{"str":"آدلر","boundary":[0.47338677354709385,0.6190298439703809,0.5014484969939876,0.635955090796897],"dir":"rtl"},{"str":"260","boundary":[0.13070140280561088,0.6190298439703809,0.16378917835671308,0.635955090796897],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.1666533066132261,0.6190298439703809,0.47210741482965896,0.635955090796897],"dir":"ltr"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.7131462925851699,0.6440792092736248,0.7838909819639275,0.661004456100141],"dir":"rtl"},{"str":"مبتني","boundary":[0.6622845691382762,0.6440792092736248,0.7072256513026047,0.661004456100141],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.643406813627254,0.6440792092736248,0.65627254509018,0.661004456100141],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.5529859719438874,0.6440792092736248,0.6374092184368734,0.661004456100141],"dir":"rtl"},{"str":"انسانگرايي","boundary":[0.46533066132264495,0.6440792092736248,0.5470460921843684,0.661004456100141],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4517434869739475,0.6440792092736248,0.45946292585170306,0.661004456100141],"dir":"rtl"},{"str":"درمانهاي","boundary":[0.37178356713426813,0.6440792092736248,0.4458108216432862,0.661004456100141],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعمحور","boundary":[0.2834068136272541,0.6440792092736248,0.3657595190380758,0.661004456100141],"dir":"rtl"},{"str":"261","boundary":[0.13070140280561085,0.6440792092736248,0.16378917835671306,0.661004456100141],"dir":"ltr"},{"str":".............................","boundary":[0.16665330661322608,0.6440792092736248,0.28165370741482926,0.661004456100141],"dir":"ltr"},{"str":"رويكردهاي","boundary":[0.7042484969939876,0.6692132008110014,0.7840256513026048,0.6861384476375176],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاري","boundary":[0.6484569138276554,0.6692132008110014,0.6983206412825648,0.6861384476375176],"dir":"rtl"},{"str":"263","boundary":[0.13070140280561127,0.6692132008110014,0.1637891783567135,0.6861384476375176],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132265,0.6692132008110014,0.6466965931863728,0.6861384476375176],"dir":"ltr"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.7131462925851704,0.6942625661142454,0.7838909819639279,0.7111878129407616],"dir":"rtl"},{"str":"مبتني","boundary":[0.6622845691382766,0.6942625661142454,0.7072256513026052,0.7111878129407616],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6434068136272545,0.6942625661142454,0.6562725450901804,0.7111878129407616],"dir":"rtl"},{"str":"نظريه","boundary":[0.5965130260521042,0.6942625661142454,0.637402004008016,0.7111878129407616],"dir":"rtl"},{"str":"هيجاني","boundary":[0.5361523046092185,0.6942625661142454,0.5905971943887776,0.7111878129407616],"dir":"rtl"},{"str":"عقلاني","boundary":[0.46809619238476957,0.6942625661142454,0.5171350701402806,0.7111878129407616],"dir":"rtl"},{"str":"265","boundary":[0.13070140280561124,0.6942625661142454,0.16378917835671347,0.7111878129407616],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.16665330661322647,0.6942625661142454,0.46417154308617237,0.7111878129407616],"dir":"ltr"},{"str":"مهارتهايي","boundary":[0.7303406813627255,0.7193119314174895,0.8123687374749499,0.7362371782440057],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7077354709418838,0.7193119314174895,0.7244296593186373,0.7362371782440057],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.6310220440881763,0.7193119314174895,0.7017667334669339,0.7362371782440057],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5740280561122244,0.7193119314174895,0.6251422845691383,0.7362371782440057],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.5213627254509019,0.7193119314174895,0.5681603206412825,0.7362371782440057],"dir":"rtl"},{"str":"266","boundary":[0.13070140280561127,0.7193119314174895,0.16294749498998,0.7362371782440057],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.162685370741483,0.7193119314174895,0.5197226452905812,0.7362371782440057],"dir":"ltr"},{"str":"اثربخشي","boundary":[0.7489779559118238,0.744445922954866,0.8123879759519039,0.7613711697813822],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.6721442885771544,0.744445922954866,0.7428889779559119,0.7613711697813822],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.6151503006012025,0.744445922954866,0.6662645290581163,0.7613711697813822],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.5624849699398798,0.744445922954866,0.609205611222445,0.7613711697813822],"dir":"rtl"},{"str":"268","boundary":[0.1307014028056113,0.744445922954866,0.16378917835671353,0.7613711697813822],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.16665330661322653,0.744445922954866,0.5594020040080161,0.7613711697813822],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8266535711422845,0.7795710821800069,0.869342993987976,0.797934974986777],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7941922845691384,0.7795710821800069,0.7994550781563127,0.797934974986777],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.7993585370741483,0.7795710821800069,0.8210881082164329,0.797934974986777],"dir":"ltr"},{"str":"مسايل","boundary":[0.7298593947895793,0.7795710821800069,0.7884963607214429,0.797934974986777],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.651702865731463,0.7795710821800069,0.7242339198396794,0.797934974986777],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهدرماني","boundary":[0.5214819919839682,0.7795710821800069,0.6460225971943889,0.797934974986777],"dir":"rtl"},{"str":"270","boundary":[0.13069934669338704,0.7795710821800069,0.16710577154308642,0.797934974986777],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.16929751503006038,0.7795710821800069,0.5187553587174351,0.797934974986777],"dir":"ltr"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.7860109779559118,0.8074798059546896,0.8407602084168336,0.8258436987614597],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.7269721923847695,0.8074798059546896,0.7795348977955912,0.8258436987614597],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7024429298597193,0.8074798059546896,0.7207126773547093,0.8258436987614597],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهدرماني","boundary":[0.5877364689378757,0.8074798059546896,0.6959277114228457,0.8258436987614597],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.13070054909819637,0.8074798059546896,0.16751401202404806,0.8258436987614597],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.16833591583166327,0.8074798059546896,0.5848950300601202,0.8258436987614597],"dir":"ltr"},{"str":"بافت","boundary":[0.7505410821643286,0.834234216325811,0.7839919839679359,0.8511594631523272],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.6978757515030061,0.834234216325811,0.7447983967935872,0.8511594631523272],"dir":"rtl"},{"str":"271","boundary":[0.13070140280561116,0.834234216325811,0.16462364729458911,0.8511594631523272],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132264,0.834234216325811,0.6943118236472945,0.8511594631523272],"dir":"ltr"},{"str":"عليت","boundary":[0.74501002004008,0.859283581629055,0.7840160320641282,0.8762088284555714],"dir":"rtl"},{"str":"دوري","boundary":[0.699078156312625,0.859283581629055,0.7390653306613225,0.8762088284555714],"dir":"rtl"},{"str":"272","boundary":[0.13070140280561096,0.859283581629055,0.16462364729458892,0.8762088284555714],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132262,0.859283581629055,0.6982797595190379,0.8762088284555714],"dir":"ltr"},{"str":"فرايند","boundary":[0.7412825651302603,0.8844175731664315,0.7839799599198394,0.9013428199929479],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.7363527054108214,0.8844175731664315,0.741330661322645,0.9013428199929479],"dir":"ltr"},{"str":"محتوا","boundary":[0.6915030060120241,0.8844175731664315,0.7324328657314629,0.9013428199929479],"dir":"rtl"},{"str":"274","boundary":[0.1307014028056111,0.8844175731664315,0.16462364729458906,0.9013428199929479],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.8844175731664315,0.690343887775551,0.9013428199929479],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13069,0.16129,0.86934,0.90134],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/f96ea263036bafcdaf0749b225fffc0b.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/794c2e1d34392e4ee0cfdf3866c7af84.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.1307,0.08977,0.12002,0.1314]},"elements":[{"words":[{"str":"16","boundary":[0.8563522725450902,0.0897654505245064,0.8799813547094187,0.1081293433312765],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85635,0.08977,0.87998,0.10813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روانشناسي","boundary":[0.6103407174348698,0.11035584780500697,0.6931528016032065,0.1258424486512693],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5533459358717436,0.11035584780500697,0.6049739398797597,0.1258424486512693],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.55335,0.11036,0.69315,0.12584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ساختار","boundary":[0.7333466933867735,0.1612865435472497,0.7839871743486975,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6765931863727455,0.1612865435472497,0.7273466933867736,0.17821179037376592],"dir":"rtl"},{"str":"274","boundary":[0.13070140280561118,0.1612865435472497,0.16462364729458914,0.17821179037376592],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322642,0.1612865435472497,0.6744721442885772,0.17821179037376592],"dir":"ltr"},{"str":"چرخه","boundary":[0.7408016032064128,0.1863359088504937,0.7840400801603207,0.20326115567700992],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.6878957915831663,0.1863359088504937,0.7349386773547094,0.20326115567700992],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگي","boundary":[0.6145490981963927,0.1863359088504937,0.6819486973947896,0.20326115567700992],"dir":"rtl"},{"str":"275","boundary":[0.1307014028056112,0.1863359088504937,0.16462364729458917,0.20326115567700992],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.1863359088504937,0.6109851703406813,0.20326115567700992],"dir":"ltr"},{"str":"فنون","boundary":[0.8022431062124248,0.21179588493917484,0.840843883767535,0.23015977774594495],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.7432043206412825,0.21179588493917484,0.795769635270541,0.23015977774594495],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهدرماني","boundary":[0.6283726172344689,0.21179588493917484,0.7367125851703407,0.23015977774594495],"dir":"rtl"},{"str":"276","boundary":[0.1306955110220441,0.21179588493917484,0.16659574749499,0.23015977774594495],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.168330877755511,0.21179588493917484,0.6269740761523046,0.23015977774594495],"dir":"ltr"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.7676152304609217,0.23855029531029606,0.8123975951903807,0.2554755421368123],"dir":"rtl"},{"str":"آغازين","boundary":[0.7141082164328657,0.23855029531029606,0.7617330661322644,0.2554755421368123],"dir":"rtl"},{"str":"276","boundary":[0.13070140280561104,0.23855029531029606,0.16378196392785555,0.2554755421368123],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322628,0.23855029531029606,0.7101835671342684,0.2554755421368123],"dir":"ltr"},{"str":"اولين","boundary":[0.7466933867735469,0.2636842868476727,0.7840641282565128,0.28060953367418895],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه","boundary":[0.683446893787575,0.2636842868476727,0.7406116232464928,0.28060953367418895],"dir":"rtl"},{"str":"277","boundary":[0.13070140280561104,0.2636842868476727,0.164623647294589,0.28060953367418895],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322628,0.2636842868476727,0.682408016032064,0.28060953367418895],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7395991983967934,0.2887336521509167,0.783943887775551,0.3056588989774329],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.7012424849699397,0.2887336521509167,0.7336833667334668,0.3056588989774329],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.6520641282565128,0.2887336521509167,0.695326653306613,0.3056588989774329],"dir":"rtl"},{"str":"283","boundary":[0.13070140280561096,0.2887336521509167,0.16462364729458892,0.3056588989774329],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132262,0.2887336521509167,0.650664529058116,0.3056588989774329],"dir":"ltr"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7395991983967932,0.3138676436882933,0.7839438877755507,0.3307928905148095],"dir":"rtl"},{"str":"مياني","boundary":[0.6939078156312621,0.3138676436882933,0.7336593186372742,0.3307928905148095],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.6447294589178353,0.3138676436882933,0.6879919839679355,0.3307928905148095],"dir":"rtl"},{"str":"285","boundary":[0.1307014028056108,0.3138676436882933,0.16462364729458875,0.3307928905148095],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322603,0.3138676436882933,0.6427286573146288,0.3307928905148095],"dir":"ltr"},{"str":"پايان","boundary":[0.7489779559118233,0.33891700899153726,0.784068937875751,0.3558422558180535],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.6997995991983963,0.33891700899153726,0.7430621242484966,0.3558422558180535],"dir":"rtl"},{"str":"288","boundary":[0.13070140280561074,0.33891700899153726,0.1646236472945887,0.3558422558180535],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322597,0.33891700899153726,0.6982797595190376,0.3558422558180535],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.7638877755511018,0.3639663742947813,0.812424048096192,0.3808916211212975],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.6981162324649294,0.3639663742947813,0.7578757515030056,0.3808916211212975],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6412424849699394,0.3639663742947813,0.6921619238476949,0.3808916211212975],"dir":"rtl"},{"str":"289","boundary":[0.13070140280561077,0.3639663742947813,0.16462364729458873,0.3808916211212975],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.166653306613226,0.3639663742947813,0.6387607214428853,0.3808916211212975],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.7355110220440877,0.38910036583215785,0.7840472945891779,0.40602561265867404],"dir":"rtl"},{"str":"مشكل","boundary":[0.6832064128256508,0.38910036583215785,0.7295086172344685,0.40602561265867404],"dir":"rtl"},{"str":"فعلي","boundary":[0.6422044088176347,0.38910036583215785,0.6772352705410816,0.40602561265867404],"dir":"rtl"},{"str":"290","boundary":[0.13070140280561077,0.38910036583215785,0.16462364729458873,0.40602561265867404],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.166653306613226,0.38910036583215785,0.6387607214428853,0.40602561265867404],"dir":"ltr"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.7206012024048092,0.4141497311354018,0.7840040080160315,0.43107497796191807],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.6795991983967932,0.4141497311354018,0.714569939879759,0.43107497796191807],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.6229659318637271,0.4141497311354018,0.673950300601202,0.43107497796191807],"dir":"rtl"},{"str":"292","boundary":[0.1307014028056112,0.414149731135402,0.16462364729458917,0.43107497796191824],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.4141497311354018,0.6189210420841679,0.43107497796191824],"dir":"ltr"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.7206012024048096,0.4392837226727786,0.784004008016032,0.4562089694992948],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.6812825651302605,0.4392837226727786,0.7146324649298597,0.4562089694992948],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي","boundary":[0.6087775551102205,0.4392837226727786,0.6754629258517034,0.4562089694992948],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5519038076152305,0.4392837226727786,0.602823246492986,0.4562089694992948],"dir":"rtl"},{"str":"292","boundary":[0.1307014028056112,0.4392837226727786,0.16462364729458917,0.4562089694992948],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.4392837226727786,0.5514661322645291,0.4562089694992948],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7333466933867735,0.4643330879760226,0.7839871743486975,0.48125833480253877],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6765931863727455,0.4643330879760226,0.7273466933867736,0.48125833480253877],"dir":"rtl"},{"str":"293","boundary":[0.13070140280561118,0.4643330879760226,0.16462364729458914,0.48125833480253877],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322642,0.4643330879760226,0.6744721442885772,0.48125833480253877],"dir":"ltr"},{"str":"تعاملها","boundary":[0.7275751503006012,0.48938245327926655,0.7840881763527054,0.5063077001057827],"dir":"rtl"},{"str":"293","boundary":[0.1307014028056112,0.48938245327926655,0.16462364729458917,0.5063077001057827],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.48938245327926655,0.7260553106212425,0.5063077001057827],"dir":"ltr"},{"str":"سوءمصرف","boundary":[0.7079759519038075,0.5145164448166432,0.7839462925851701,0.5314416916431594],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.6726252505010019,0.5145164448166432,0.7019879759519037,0.5314416916431594],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6590380761523045,0.5145164448166432,0.66675751503006,0.5314416916431594],"dir":"rtl"},{"str":"الكل","boundary":[0.6209218436873747,0.5145164448166432,0.653264128256513,0.5314416916431594],"dir":"rtl"},{"str":"294","boundary":[0.13070140280561104,0.5145164448166432,0.164623647294589,0.5314416916431594],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322628,0.5145164448166432,0.6189210420841682,0.5314416916431594],"dir":"ltr"},{"str":"خشونت","boundary":[0.7273346693386772,0.5395658101198871,0.7841002004008015,0.5564910569464033],"dir":"rtl"},{"str":"خانگي","boundary":[0.6744288577154308,0.5395658101198871,0.721433266533066,0.5564910569464033],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6609619238476954,0.5395658101198871,0.6686813627254509,0.5564910569464033],"dir":"rtl"},{"str":"سوءاستفاده","boundary":[0.5725851703406813,0.5395658101198871,0.654877755511022,0.5564910569464033],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5556312625250501,0.5395658101198871,0.5666741482965931,0.5564910569464033],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.503567134268537,0.5395658101198871,0.5497683366733466,0.5564910569464033],"dir":"rtl"},{"str":"294","boundary":[0.13070140280561118,0.5395658101198871,0.16462364729458914,0.5564910569464033],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.16665330661322642,0.5395658101198871,0.4998829659318637,0.5564910569464033],"dir":"ltr"},{"str":"مسايل","boundary":[0.7370741482965932,0.5646998016572637,0.7840184368737474,0.5816250484837799],"dir":"rtl"},{"str":"جنسيتي","boundary":[0.667935871743487,0.5646998016572637,0.7312016032064128,0.5816250484837799],"dir":"rtl"},{"str":"295","boundary":[0.1307014028056112,0.5646998016572637,0.16462364729458917,0.5816250484837799],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.5646998016572637,0.6665362725450902,0.5816250484837799],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7410420841683366,0.5897491669605077,0.7840280561122244,0.6066744137870239],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگي","boundary":[0.6779158316633266,0.5897491669605077,0.7350781563126252,0.6066744137870239],"dir":"rtl"},{"str":"295","boundary":[0.13070140280561118,0.5897491669605077,0.16462364729458914,0.6066744137870239],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322642,0.5897491669605077,0.6744721442885772,0.6066744137870239],"dir":"ltr"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.7818036072144289,0.6147985322637517,0.8124408817635271,0.6317237790902679],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقي","boundary":[0.7252905811623247,0.6147985322637517,0.7758541082164329,0.6317237790902679],"dir":"rtl"},{"str":"296","boundary":[0.1307014028056112,0.6147985322637518,0.1637819639278557,0.631723779090268],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.16665330661322644,0.6147985322637517,0.722087374749499,0.631723779090268],"dir":"ltr"},{"str":"مواجهه","boundary":[0.7606412825651302,0.6399325238011283,0.8123735470941882,0.6568577706276446],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7451302605210419,0.6399325238011283,0.7546821643286571,0.6568577706276446],"dir":"rtl"},{"str":"خشونت","boundary":[0.6826052104208415,0.6399325238011283,0.7392144288577153,0.6568577706276446],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6599999999999999,0.6399325238011283,0.6766941883767534,0.6568577706276446],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.60312625250501,0.6399325238011283,0.6540456913827655,0.6568577706276446],"dir":"rtl"},{"str":"298","boundary":[0.1307014028056111,0.6399325238011283,0.16462364729458906,0.6568577706276446],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.16665330661322633,0.6399325238011283,0.5990813627254508,0.6568577706276446],"dir":"ltr"},{"str":"خشونت","boundary":[0.7273346693386772,0.6649818891043724,0.7841002004008015,0.6819071359308886],"dir":"rtl"},{"str":"زناشويي","boundary":[0.6627655310621241,0.6649818891043724,0.7214428857715429,0.6819071359308886],"dir":"rtl"},{"str":"299","boundary":[0.13070140280561096,0.6649818891043724,0.16462364729458892,0.6819071359308886],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.1666533066132262,0.6649818891043724,0.6625683366733465,0.6819071359308886],"dir":"ltr"},{"str":"واژهنامه","boundary":[0.8012855470941883,0.700191674563646,0.869245250501002,0.718555567370416],"dir":"rtl"},{"str":"انگليسي","boundary":[0.7188003246492985,0.700191674563646,0.7955374388777554,0.718555567370416],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.695954008016032,0.700191674563646,0.7131383206412826,0.718555567370416],"dir":"rtl"},{"str":"فارسي","boundary":[0.6313836793587174,0.700191674563646,0.6902215551102204,0.718555567370416],"dir":"rtl"},{"str":"303","boundary":[0.13070336272545088,0.700191674563646,0.1694554749498998,0.718555567370416],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.16930153106212423,0.700191674563646,0.62986250501002,0.718555567370416],"dir":"ltr"},{"str":"واژهنامه","boundary":[0.8012881563126251,0.7376815617286671,0.8692478597194387,0.7560454545354371],"dir":"rtl"},{"str":"فارسي","boundary":[0.7365978036072143,0.7376815617286671,0.7955922324649297,0.7560454545354371],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7137514869739477,0.7376815617286671,0.7309357995991983,0.7560454545354371],"dir":"rtl"},{"str":"انگليسي","boundary":[0.6313862885771542,0.7376815617286671,0.7080607815631261,0.7560454545354371],"dir":"rtl"},{"str":"309","boundary":[0.13070597194388767,0.7376815617286671,0.16744898597194374,0.7560454545354371],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.169304140280561,0.7376815617286671,0.6298651142284568,0.7560454545354371],"dir":"ltr"},{"str":"واژهياب","boundary":[0.8010481082164327,0.7751714488936882,0.8692504689378755,0.7935353417004583],"dir":"rtl"},{"str":"315","boundary":[0.13070597194388756,0.7751714488936882,0.16845614428857694,0.7935353417004583],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.1693041402805609,0.7751714488936882,0.7991642525050098,0.7935353417004583],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.8235317434869736,0.8127458099656205,0.869198284569138,0.8311097027723906],"dir":"rtl"},{"str":"320","boundary":[0.13070336272545047,0.8127458099656205,0.16732113426853665,0.8311097027723906],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.16930153106212384,0.8127458099656205,0.8203250140280558,0.8311097027723906],"dir":"ltr"},{"str":"معرفي","boundary":[0.8124639078156313,0.8502339876807121,0.8692587655310622,0.8685978804874822],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.760759635270541,0.8502339876807121,0.8068384328657314,0.8685978804874822],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7404390420841683,0.8502339876807121,0.7551706893787575,0.8685978804874822],"dir":"rtl"},{"str":"همين","boundary":[0.6852488537074148,0.8502339876807121,0.73462048496994,0.8685978804874822],"dir":"rtl"},{"str":"نويسندگان","boundary":[0.5812401883767535,0.8502339876807121,0.6794068136272545,0.8685978804874822],"dir":"rtl"},{"str":"376","boundary":[0.13069861322645293,0.8502339876807121,0.17268093787575153,0.8685978804874822],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.17458566733466935,0.8502339876807121,0.5769506332665331,0.8685978804874822],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1307,0.16129,0.86926,0.8686],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/29bd7103a411cc5d1391e5e44d9304da.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/5c2228992610676dc03bbbb72f6ace57.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13093,0.39971,0.13067,0.11915]},"elements":[{"words":[{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.4386360721442885,0.3997102146509168,0.5613462925851703,0.4250980848906911],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43864,0.39971,0.56135,0.4251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"قرار","boundary":[0.4572812344689379,0.5091734392410084,0.4858887054108217,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4254174589178357,0.5091734392410084,0.4500276072144289,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.39186812825651307,0.5091734392410084,0.4245511983967936,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38765684969939884,0.5091734392410084,0.3919124849699399,0.5275373320477785],"dir":"ltr"},{"str":"يكي","boundary":[0.34809848897795603,0.5091734392410084,0.3812381723446895,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.32874069739478967,0.5091734392410084,0.34087878156312634,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.2716275150300602,0.5091734392410084,0.3215679559118237,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.23098632865731467,0.5091734392410084,0.2644417274549099,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"نظريه","boundary":[0.1715874709418838,0.5091734392410084,0.2238657715430862,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.13094628456913834,0.5091734392410084,0.16440168336673353,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.44957099398797595,0.5363391458700635,0.4857869458917836,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.42251861723446893,0.5363391458700635,0.44306360320641286,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":"پويايي","boundary":[0.3664882605210421,0.5363391458700635,0.4159068577154309,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.30468631262525053,0.5363391458700635,0.3598791102204409,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2841256713426854,0.5363391458700635,0.2982363246492986,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.22388664529058122,0.5363391458700635,0.27754261322645296,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.1581160761523047,0.5363391458700635,0.21730358717434878,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.1309436753507015,0.5363391458700635,0.15149909819639287,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":"تأثيرگذار","boundary":[0.4157842244488978,0.5635048524991185,0.485797382765531,0.5818687453058886],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.37273733867735465,0.5635048524991185,0.40895329058116225,0.5818687453058886],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3685260601202405,0.5635048524991185,0.37278169539078154,0.5818687453058886],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.30396616833667334,0.5635048524991185,0.3621099919839679,0.5818687453058886],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27895420040080154,0.5635048524991185,0.29722394789579154,0.5818687453058886],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.2480506172344689,0.5635048524991185,0.27221719839679354,0.5818687453058886],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2309758917835671,0.5635048524991185,0.24133970741482963,0.5818687453058886],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.16893128657314627,0.5635048524991185,0.22412408416833665,0.5818687453058886],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.1309332384769539,0.5635048524991185,0.16226473346693387,0.5818687453058886],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4400786573146293,0.5907550330350847,0.48576607214428863,0.6091189258418548],"dir":"rtl"},{"str":"تاريخچه","boundary":[0.3590363326653307,0.5907550330350847,0.4335817034068136,0.6091189258418548],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.282440116232465,0.5907550330350847,0.3525706893787575,0.6091189258418548],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگ،","boundary":[0.20428358717434877,0.5907550330350847,0.27602665731462933,0.6091189258418548],"dir":"rtl"},{"str":"قوميت،","boundary":[0.13093845691382772,0.5907550330350847,0.1977970701402806,0.6091189258418548],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.4327441442885772,0.6179207396641397,0.4858678316633267,0.6362846324709098],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41771243687374754,0.6179207396641397,0.42608802805611223,0.6362846324709098],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمهاي","boundary":[0.3201955070140281,0.6179207396641397,0.411090240480962,0.6362846324709098],"dir":"rtl"},{"str":"حمايتي","boundary":[0.252622004008016,0.6179171825414316,0.31368028857715435,0.6362846324709098],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.1974318156312625,0.6179171825414316,0.24613548697394788,0.6362810753482017],"dir":"rtl"},{"str":"پيرامون","boundary":[0.13094110220440883,0.6179171825414316,0.19078613627254512,0.6362810753482017],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.43057852905811617,0.6450828891704866,0.4857713266533065,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.40460921843687375,0.6450822036979901,0.4267484368737475,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.36432865731462927,0.6450822036979901,0.4006802885771543,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.30865731462925855,0.6450822036979901,0.36047639278557114,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.27619238476953906,0.6450822036979901,0.3047998557114228,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد","boundary":[0.23470941883767535,0.6450822036979901,0.27230303807615236,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.230500749498998,0.6450822036979901,0.2347537755511022,0.6634460965047602],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناسان","boundary":[0.13094202805611224,0.6450822036979901,0.22652813627254512,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.43058206412825656,0.6722479103270451,0.4857748617234469,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.3729861763527055,0.6722479103270451,0.42393116633266537,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35434070140280555,0.6722479103270451,0.36639529058116227,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"نه","boundary":[0.33281986773547095,0.6722479103270451,0.34785940280561123,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.29302145891783565,0.6722479103270451,0.32624985571142284,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.27438642084168335,0.6722479103270451,0.28652450501002,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"ديدگاه","boundary":[0.21571031663326656,0.6722479103270451,0.2677746613226453,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.18276632464929865,0.6722479103270451,0.2092211903807616,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17746700200400795,0.6722479103270451,0.1827898076152304,0.6906118031338152],"dir":"ltr"},{"str":"بلكه","boundary":[0.13093420040080153,0.6722479103270451,0.17090742685370736,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.475541507014028,0.6994136169561002,0.48591054108216425,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4290087054108216,0.6994136169561002,0.46823569539078147,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4067651182364729,0.6994136169561002,0.4218046533066132,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"بافتي","boundary":[0.35830932264529053,0.6994136169561002,0.39950888176352706,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3305341923847695,0.6994136169561002,0.3510791783567134,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.2749839318637274,0.6994136169561002,0.3232936112224448,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24949186773547086,0.6994136169561002,0.2677616152304609,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2217167374749498,0.6994136169561002,0.2422721603206412,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.18071026052104205,0.6994136169561002,0.21451268537074145,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"يافته،","boundary":[0.1309315911823647,0.6994136169561002,0.1736184048096192,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.4340575430861723,0.7265793235851551,0.48587662124248493,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4018336953907815,0.7265793235851551,0.4264438436873747,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.35457814028056106,0.7265793235851551,0.40059170741482963,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35036686172344683,0.7265793235851551,0.3546224969939879,0.7449432163919252],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.3014335791583166,0.7265793235851551,0.34392470140280557,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"نيل","boundary":[0.25814403607214426,0.7265793235851551,0.29387728256513024,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2277231583166332,0.7265793235851551,0.2505303366733466,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.18660187575150294,0.7265793235851551,0.22005727454909813,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.13093159118236466,0.7265793235851551,0.17887858917835664,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.43441761523046096,0.7537450302142101,0.48579312625250504,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.36636137074148295,0.7537450302142101,0.4268534909819639,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3406292585170341,0.7537450302142101,0.358899006012024,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.28291334669338675,0.7537450302142101,0.3331094909819639,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"لزوم","boundary":[0.2425122084168336,0.7537450302142101,0.27540401603206405,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.19754232865731464,0.7537450302142101,0.23503418837675344,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.13092898196392785,0.7537450302142101,0.19011649298597197,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.4305690180360721,0.7809107368432652,0.4857618156312625,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.36239274949899797,0.7809107368432652,0.42314057314629255,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.35710125450901803,0.7809107368432652,0.3624240601202405,0.7992746296500353],"dir":"ltr"},{"str":"زوج","boundary":[0.31970593587174345,0.7809107368432652,0.34976935070140275,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.30239116232464924,0.7809107368432652,0.31880836472945884,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2867619438877755,0.7809107368432652,0.29513753507014023,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.2220715911823647,0.7809107368432652,0.279539627254509,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.18792214028056112,0.7809107368432652,0.2211192264529058,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.13092898196392783,0.7809107368432652,0.18066068537074145,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.47554864929859714,0.8080721895936176,0.4859176833667334,0.8264360824003877],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.4276929739478958,0.8080721895936176,0.4690229939879759,0.8264360824003877],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.3524248496993988,0.8080721895936176,0.42114905410821646,0.8264360824003877],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33749819639278555,0.8080764434723202,0.34587378757515025,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.27822197194388776,0.8080764434723202,0.3309412304609219,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.1920205370741482,0.8080721895936176,0.2717824208416833,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.18780925851703398,0.8080721895936176,0.19206489378757505,0.8264360824003877],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.13093873346693377,0.8080721895936176,0.18127055711422838,0.8264360824003877],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.4575111222444889,0.8352378962226726,0.48588898196392777,0.8536017890294427],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.39859496993987964,0.8352378962226726,0.4499704809619237,0.8536017890294427],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.3281330260521041,0.8352378962226726,0.3910517194388777,0.8536017890294427],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.3134639999999999,0.8352378962226726,0.3207959038076152,0.8536017890294427],"dir":"ltr"},{"str":"رابطه","boundary":[0.26464552304609207,0.8352378962226726,0.31331266533066127,0.8536017890294427],"dir":"rtl"},{"str":"زوج","boundary":[0.22713018036072136,0.8352378962226726,0.25719359519038065,0.8536017890294427],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2018781643286572,0.8352378962226726,0.22605518236472935,0.8536017890294427],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.19658666933867724,0.8352378962226726,0.2019094749498997,0.8536017890294427],"dir":"ltr"},{"str":"رواب","boundary":[0.15666823647294578,0.8352378962226726,0.18907472945891773,0.8536017890294427],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.13093351503006004,0.8352378962226726,0.14885884569138266,0.8536017890294427],"dir":"rtl"},{"str":"وال","boundary":[0.4694091583166332,0.8624880767586388,0.4858315791583166,0.8808519695654089],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.44920858917835665,0.8624880767586388,0.46157628456913824,0.8808519695654089],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.3785065971943888,0.8624880767586388,0.4285514068136273,0.8808519695654089],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3625146973947896,0.8624880767586388,0.3708902885771543,0.8808519695654089],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.3123759559118236,0.8624880767586388,0.35488012424849696,0.8808519695654089],"dir":"rtl"},{"str":"همشيرها","boundary":[0.22604213627254513,0.8624880767586388,0.3048222685370741,0.8808519695654089],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.21341612825651307,0.8624880767586388,0.21873893386773552,0.8808519695654089],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.21870762324649304,0.8624880767586388,0.22603952705410826,0.8808519695654089],"dir":"ltr"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.1309309058116233,0.8624880767586388,0.20585722244488985,0.8808519695654089],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13093,0.50917,0.48592,0.88085],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خانواده","boundary":[0.7855337795591181,0.5091724716810648,0.8407265771543084,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"نخستين","boundary":[0.7130288176352704,0.5091724716810648,0.778817651302605,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"نهادي","boundary":[0.6590388697394789,0.5091724716810648,0.7062526773547093,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6159919839679359,0.5091724716810648,0.6522079358717434,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5915840801603206,0.5091724716810648,0.6121290661322645,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"شخصيت","boundary":[0.5143877434869739,0.5091724716810648,0.5848366412825651,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.8098243286573146,0.5363381783101199,0.8692153587174348,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7848123607214428,0.5363381783101199,0.8030821082164328,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7573973026052103,0.5363381783101199,0.7779527254509018,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.7070159038076151,0.5363381783101199,0.7506837835671343,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"مييابد","boundary":[0.6470169258517035,0.5363381783101199,0.700362396793587,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6428056472945892,0.5363381783101199,0.6470612825651303,0.55470207111689],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6181589699398798,0.5363381783101199,0.6364287174348698,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5779978797595191,0.5363381783101199,0.6114532785571143,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"فرآيند","boundary":[0.5143903527054109,0.5363381783101199,0.571344372745491,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.814032997995992,0.5635038849391749,0.8692257955911824,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7988812665330662,0.5635038849391749,0.807256857715431,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.7251786733466931,0.5635038849391749,0.7924025771543084,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7002867294589177,0.5635038849391749,0.7184103607214427,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"يكديگر","boundary":[0.6298247855711421,0.5635038849391749,0.6936019118236472,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.5705459519038075,0.5635038849391749,0.6231164849699397,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.5143929619238476,0.5635038849391749,0.5638219959919839,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"نزديكي","boundary":[0.8121073947895787,0.5907540654751411,0.8693327735470937,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.7604057314629253,0.5907540654751411,0.8043240961923842,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.6868179438877751,0.5907540654751411,0.7527294108216428,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.6176814829659315,0.5907540654751411,0.6791416232464926,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5820917434869736,0.5907540654751411,0.6099947254509014,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.5402477074148294,0.5907540654751411,0.5744023767535067,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5143955711422843,0.5907540654751411,0.5326653186372743,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"درون","boundary":[0.8284619759519033,0.6179197721041961,0.8692910260521036,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.7642517194388773,0.6179197721041961,0.8217197555110216,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7022123326653301,0.6179197721041961,0.7574781883767531,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6814090340681358,0.6179197721041961,0.695519687374749,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.6131153507014022,0.6179197721041961,0.6745598356713421,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.5635741202404804,0.6179197721041961,0.6063392104208412,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"اعضا","boundary":[0.514395571142284,0.6179197721041961,0.5567431863727449,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"تأثيرگذار","boundary":[0.7992491663326647,0.6450854787332512,0.869262324649298,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7565649619238471,0.6450854787332512,0.7927809138276547,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7523536833667329,0.6450854787332512,0.756609318637274,0.6634493715400211],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.7319156753507009,0.6450854787332512,0.7460263286573141,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7023246492985972,0.6450822036979901,0.7279810941883768,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6526653306613227,0.6450822036979901,0.698373619238477,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.611062124248497,0.6450822036979901,0.6488279519038076,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.5724649298597195,0.6450822036979901,0.6070892585170341,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"شناسي","boundary":[0.5143863366733469,0.6450822036979901,0.5712672985971945,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.8140263727454911,0.6722479103270451,0.8692191703406814,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7951486773547096,0.6722479103270451,0.8072867615230462,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.7573932865731464,0.6722479103270451,0.7885056072144291,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"1960","boundary":[0.7026831943887777,0.6722479103270451,0.7507919639278559,0.6906118031338152],"dir":"ltr"},{"str":"مورد","boundary":[0.6596415270541083,0.6722479103270451,0.6959931583166333,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6137088456913828,0.6722479103270451,0.6529358356713427,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5784765691382766,0.6722479103270451,0.6070840400801604,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"گرفت","boundary":[0.5185950060120241,0.6722479103270451,0.5717708777555112,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5143863366733468,0.6722479103270451,0.5186419719438878,0.6906118031338152],"dir":"ltr"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.777116368737475,0.6994136169561002,0.8692139519038077,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7148317154308618,0.6994136169561002,0.7700245130260521,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"حوزهاي","boundary":[0.6473782004008017,0.6994136169561002,0.7078651022044089,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصي","boundary":[0.5653730741482967,0.6994136169561002,0.6404663807615232,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5143915551102206,0.6994136169561002,0.5583934148296595,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.8487759438877757,0.7265793235851551,0.8693209298597195,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8240066332665331,0.7265793235851551,0.8422763807615231,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7968342324649299,0.7265793235851551,0.8173896553106214,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.7079772985971945,0.7265793235851551,0.7902877034068136,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.609735006012024,0.7265793235851551,0.7013603206412826,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5803969539078156,0.7265793235851551,0.6032041322645291,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.5143863366733468,0.7265793235851551,0.5740121963927857,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"هيجانات،","boundary":[0.7857633186372746,0.7537450302142101,0.8691904689378758,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"تفكرات،","boundary":[0.7058038196392785,0.7537450302142101,0.7792246172344689,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارها","boundary":[0.634141635270541,0.7537450302142101,0.6992546813627255,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6193525851703406,0.7537450302142101,0.6277281763527054,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"كاركردهاي","boundary":[0.5143837274549098,0.7537450302142101,0.6128112745490982,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"فردي،","boundary":[0.8207555470941886,0.7809107368432652,0.8692739639278559,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"زوجي","boundary":[0.767488352705411,0.7809107368432652,0.8135514949899803,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7519765490981967,0.7809107368432652,0.7603521402805614,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگي","boundary":[0.6717770020040083,0.7809107368432652,0.7447724969939882,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.646524985971944,0.7809107368432652,0.664794733466934,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.5947006893787575,0.7809107368432652,0.639474877755511,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5773859158316633,0.7809107368432652,0.5877497314629258,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"يكديگر","boundary":[0.5143785090180361,0.7809107368432652,0.5703358076152304,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8609166372745493,0.8080764434723202,0.869292228456914,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.8048836713426856,0.8080764434723202,0.853587342685371,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7730198957915834,0.8080764434723202,0.7976300440881765,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"پردازند","boundary":[0.7098924649298599,0.8080764434723202,0.7720440480961926,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7056811863727457,0.8080764434723202,0.7099368216432868,0.8264403362790903],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6810345090180364,0.8080764434723202,0.6993042565130264,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6402732985971947,0.8080764434723202,0.67372869739479,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"فرآيند","boundary":[0.5760656513026055,0.8080764434723202,0.6330196713426857,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5707741563126256,0.8080764434723202,0.576096961923848,0.8264403362790903],"dir":"ltr"},{"str":"اصول","boundary":[0.5143811182364733,0.8080764434723202,0.5643215591182368,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"نظريه","boundary":[0.8248441923847698,0.8352421501013753,0.8693052745490985,0.8536060429081453],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.760153839679359,0.8352421501013753,0.8176218757515034,0.8536060429081453],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7428471462925853,0.8352372107501762,0.7592643486973949,0.8536011035569463],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.6939086452905812,0.8352372107501762,0.7356170020040081,0.8536011035569463],"dir":"rtl"},{"str":"حائز","boundary":[0.6532674589178358,0.8352372107501762,0.686639362725451,0.8536011035569463],"dir":"rtl"},{"str":"اهميت","boundary":[0.5929057995991984,0.8352372107501762,0.6459642565130261,0.8536011035569463],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5493788176352706,0.8352372107501762,0.5855947695390782,0.8536011035569463],"dir":"rtl"},{"str":"زيرا","boundary":[0.5143837274549101,0.8352421501013753,0.541999695390782,0.8536060429081453],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.8140292344689378,0.8624873912861424,0.8692220320641282,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7951515390781563,0.8624873912861424,0.8072061282565131,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"بهعنوان","boundary":[0.7282981442885772,0.8624873912861424,0.7884275831663327,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6937938396793587,0.8624873912861424,0.721728132264529,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.6297036072144289,0.8624873912861424,0.6871716432865732,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6048116633266533,0.8624873912861424,0.6230814108216433,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"مركز","boundary":[0.5603218797595191,0.8624873912861424,0.5981972945891784,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5143891983967935,0.8624873912861424,0.5536161883767535,0.8808512840929124],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.51438,0.50917,0.86933,0.88085],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/fb39d939da955e4273775eaa8565547c.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/be3bc6453deb47543c270db5ebfdf8ff.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13091,0.08977,0.11838,0.11348]},"elements":[{"words":[{"str":"18","boundary":[0.8570750260521042,0.0897654505245064,0.8816173346693387,0.1081293433312765],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85708,0.08977,0.88162,0.10813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روانشناسي","boundary":[0.6103429178356715,0.11035584780500697,0.6931528016032065,0.1258424486512693],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5533481362725452,0.11035584780500697,0.6049761402805613,0.1258424486512693],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.55335,0.11036,0.69315,0.12584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"كرده","boundary":[0.44813165531062116,0.1616985450238011,0.48585573547094185,0.1800624378305712],"dir":"rtl"},{"str":"ايم","boundary":[0.41699324248496983,0.1616985450238011,0.44743760320641274,0.1800624378305712],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.35927733066132256,0.1616985450238011,0.41009446893787566,0.1800624378305712],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.2998784729458917,0.1616985450238011,0.3523498557114228,0.1800624378305712],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.22989662525050092,0.1616985450238011,0.29281531863727445,0.1800624378305712],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21089890581162318,0.1616985450238011,0.2229534949899799,0.1800624378305712],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.18588693787575142,0.1616985450238011,0.20401056913827645,0.1800624378305712],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.1309367975951903,0.1616985450238011,0.17888379559118228,0.1800624378305712],"dir":"rtl"},{"str":"ساختارمندكردن","boundary":[0.3581997234468937,0.18886425165285614,0.48575136673346686,0.20722814445962626],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.30300953507014017,0.18886425165285614,0.3499232825651301,0.20722814445962626],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.23952203206412817,0.18886425165285614,0.29471482965931856,0.20722814445962626],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.19250652505010013,0.18886425165285614,0.2312847294589178,0.20722814445962626],"dir":"rtl"},{"str":"دهيم","boundary":[0.13515068537074143,0.18886425165285614,0.18434749899799593,0.20722814445962626],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13094201603206404,0.18886425165285614,0.1351976513026051,0.20722814445962626],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4676199078156312,0.21602995828191116,0.48588965531062117,0.23439385108868127],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.43479593987975956,0.21602995828191116,0.4604523847695391,0.23439385108868127],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.38982606012024046,0.21602995828191116,0.4276988657314629,0.23439385108868127],"dir":"rtl"},{"str":"رويكردهاي","boundary":[0.2959176793587174,0.21602995828191116,0.3825385130260521,0.23439385108868127],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي،","boundary":[0.21126680561122235,0.21602995828191116,0.2887762484969939,0.23439385108868127],"dir":"rtl"},{"str":"تحولي","boundary":[0.14633640480961915,0.21602995828191116,0.2041566853707414,0.23439385108868127],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13094462525050093,0.21602995828191116,0.13932021643286563,0.23439385108868127],"dir":"rtl"},{"str":"بومشناختي","boundary":[0.39632040480961916,0.2431956649109662,0.4858818276553107,0.2615595577177363],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.3519506452905811,0.2431956649109662,0.38971647294589173,0.2615595577177363],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3369189378757515,0.2431956649109662,0.3452945290581162,0.2615595577177363],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.2707882965931864,0.2431956649109662,0.3304141563126252,0.2615595577177363],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.19431732264529056,0.2431956649109662,0.26421567535070145,0.2615595577177363],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19010604408817633,0.2431956649109662,0.1943616793587174,0.2615595577177363],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.16545675751503,0.2431956649109662,0.18372650501001997,0.2615595577177363],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.1309498436873747,0.2431956649109662,0.15885282565130254,0.2615595577177363],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.45800754709418845,0.2703613715400212,0.4859418396793588,0.28872526434679135],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4391298517034069,0.2703613715400212,0.4512679358717436,0.28872526434679135],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.40666334669338683,0.2703613715400212,0.43231979158316636,0.28872526434679135],"dir":"rtl"},{"str":"رويكردها","boundary":[0.3299497154308617,0.2703613715400212,0.3997671823647294,0.28872526434679135],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3128749899799598,0.2703613715400212,0.3232388056112224,0.28872526434679135],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.2668222845691382,0.2703613715400212,0.3060492745490981,0.28872526434679135],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24505879358717425,0.2703613715400212,0.26009832865731447,0.28872526434679135],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.1953975390781562,0.2703613715400212,0.23838441282565123,0.28872526434679135],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.13623872945891777,0.2703613715400212,0.18871011222444886,0.28872526434679135],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.13095245290581173,0.2703613715400212,0.13627525851703418,0.28872526434679135],"dir":"ltr"},{"str":"متغيرها","boundary":[0.4155489498997996,0.2975222601154795,0.4857891102204409,0.31588615292224964],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40075989979959925,0.2975222601154795,0.40913549098196395,0.31588615292224964],"dir":"rtl"},{"str":"كاركردهاي","boundary":[0.296873867735471,0.2975222601154795,0.3942185891783567,0.31588615292224964],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.2302605210420842,0.2975222601154795,0.2904134428857716,0.31588615292224964],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20309473346693396,0.29752707816907625,0.223843238476954,0.31589097097584634],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.13095245290581173,0.29752707816907625,0.19656646893787585,0.31589097097584634],"dir":"rtl"},{"str":"بهگونه","boundary":[0.4363496392785572,0.32468796674453454,0.48589869739478964,0.3430518595513047],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.4148261963927858,0.32468796674453454,0.43539727454909843,0.3430518595513047],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.36420474949899817,0.32468796674453454,0.4075856152304611,0.3430518595513047],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.3052859879759521,0.32468796674453454,0.35710506613226467,0.3430518595513047],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.26440475350701415,0.32468796674453454,0.29820717835671356,0.3430518595513047],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.24324399198396818,0.32468796674453454,0.26361676953907837,0.3430518595513047],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.21558888577154334,0.32468796674453454,0.2361338717434872,0.3430518595513047],"dir":"rtl"},{"str":"پيروان","boundary":[0.1582330460921846,0.32468796674453454,0.20837178757515054,0.3430518595513047],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.13093801202404834,0.32468796674453454,0.15110205210420868,0.3430518595513047],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.45799310621242506,0.3518536733735896,0.4859273987975954,0.37021756618035967],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43851529058116256,0.3518536733735896,0.45065337474949924,0.37021756618035967],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.41049750300601223,0.3518536733735896,0.4310529258517036,0.37021756618035967],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.39306270541082183,0.3518536733735896,0.4094799078156314,0.37021756618035967],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3675706412825653,0.3518536733735896,0.3856942725450903,0.37021756618035967],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظكردن","boundary":[0.25923328256513045,0.3518536733735896,0.3601448056112226,0.37021756618035967],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.231218104208417,0.3518536733735896,0.2517735270541084,0.37021756618035967],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.16099881763527074,0.3518536733735896,0.22382879759519056,0.37021756618035967],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13093801202404828,0.3518536733735896,0.1537451903807617,0.37021756618035967],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.433338601202405,0.3790193800026446,0.48588826052104234,0.39738327280941466],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4185495511022046,0.3790193800026446,0.42692514228456935,0.39738327280941466],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.36516494188376775,0.3790193800026446,0.4120786893787577,0.39738327280941466],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهها","boundary":[0.2870031943887778,0.3790193800026446,0.35867581563126266,0.39738327280941466],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازند","boundary":[0.20151215230460945,0.3790193800026446,0.280592344689379,0.39738327280941466],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1973034829659321,0.3790193800026446,0.2015565090180363,0.39738327280941466],"dir":"ltr"},{"str":"همانطور","boundary":[0.38379737074148323,0.4061850866316996,0.4572755711422848,0.4245489794384697],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3563823126252508,0.4061850866316996,0.37692729859719465,0.4245489794384697],"dir":"rtl"},{"str":"اشارهشد،","boundary":[0.2706538316633269,0.4061850866316996,0.3494313547094191,0.4245489794384697],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگي","boundary":[0.19045167535070165,0.4061850866316996,0.26366895390781586,0.4245489794384697],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.13093279358717458,0.4061850866316996,0.18350332665330685,0.4245489794384697],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.4344214268537076,0.43335079326075465,0.4857969378757517,0.45171468606752474],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.366605230460922,0.43335079326075465,0.427097350701403,0.45171468606752474],"dir":"rtl"},{"str":"بهويژه","boundary":[0.31213518637274573,0.43335079326075465,0.35940117835671365,0.45171468606752474],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.2639194388777557,0.43335079326075465,0.3047797995991986,0.45171468606752474],"dir":"rtl"},{"str":"والد","boundary":[0.22868716232464953,0.43335079326075465,0.257487715430862,0.45171468606752474],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.1501705611222447,0.43335079326075465,0.20802997995992006,0.45171468606752474],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13093279358717458,0.43335079326075465,0.14307087775551125,0.45171468606752474],"dir":"rtl"},{"str":"متغيرهاي","boundary":[0.4090597755511023,0.4605970132889633,0.48584385571142297,0.4789609060957334],"dir":"rtl"},{"str":"مهمي","boundary":[0.348097995991984,0.4605970132889633,0.4022523246492986,0.4789609060957334],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.29723650100200405,0.4605970132889633,0.3412383607214429,0.4789609060957334],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.262124248496994,0.4605970132889633,0.2904368777555111,0.4789609060957334],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23722713426853728,0.4606009737967208,0.25549688176352725,0.4789648666034909],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.13094318236472954,0.4605970132889633,0.2304875230460924,0.4789648666034909],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.4305832184368739,0.48776271991801834,0.4857760160320643,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4150714148296595,0.48776271991801834,0.4234470060120242,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"رويكردهاي","boundary":[0.3211630340681364,0.48776271991801834,0.40778386773547104,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.2642898997995993,0.48776271991801834,0.314021603206413,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.22076291783567142,0.48776271991801834,0.2571145490981965,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.1743501402805612,0.48776271991801834,0.21357713026052114,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.13094318236472954,0.48776271991801834,0.16731568737474958,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.44080091783567155,0.5149284265470734,0.4858490741482968,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.3919824408817637,0.5149284265470734,0.43347423246493005,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.3265719438877758,0.5149284265470734,0.38471576753507036,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.28148204008016053,0.5149284265470734,0.31935484569138295,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.23302624448897816,0.5149284265470734,0.27419449298597215,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21366845290581182,0.5149284265470734,0.22572304208416855,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18360764729458937,0.5149284265470734,0.20641482565130279,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.13094318236472965,0.5149284265470734,0.17653144689378777,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.4408035270541084,0.5420941331761284,0.4858125450901805,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.40809697394789596,0.5420941331761284,0.43375341883767554,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.3584383286573148,0.5420941331761284,0.4009424969939881,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.28052184769539096,0.5420941331761284,0.3513308176352707,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.24156360721442904,0.5420941331761284,0.27344825651302623,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"ايم","boundary":[0.21835721843687395,0.5420941331761284,0.24099740681362744,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2141459398797597,0.5420941331761284,0.21840157515030076,0.5604580259828985],"dir":"ltr"},{"str":"توجه","boundary":[0.16064391583166351,0.5420941331761284,0.20768812424849717,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13094318236472963,0.5420941331761284,0.15375036072144305,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.4602839519038078,0.5692598398051835,0.48585429258517054,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.4046162765531064,0.5692598398051835,0.45339822444889794,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38934452104208433,0.5692598398051835,0.39772011222444903,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگي","boundary":[0.317079607214429,0.5692598398051835,0.38253967935871763,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"شكلگيري","boundary":[0.22545951102204434,0.5692598398051835,0.3103191222444891,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21030777955911847,0.5692598398051835,0.21868337074148322,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"دلبستگي","boundary":[0.13094840080160344,0.5692598398051835,0.20348989178356738,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46762368336673366,0.5964255464342384,0.48589343086172365,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.4008903126252507,0.5964255464342384,0.46028134268537096,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39559881763527077,0.5964255464342384,0.4009216232464932,0.6147894392410085],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.3738353266533069,0.5964255464342384,0.3883999839679361,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35447753507014057,0.5964255464342384,0.3665321242484973,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.328985470941884,0.5964255464342384,0.347255218436874,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.2996474188376756,0.5964255464342384,0.32171618837675375,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.22449670941883795,0.5964255464342384,0.29238857314629285,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2088648817635273,0.5964255464342384,0.21724047294589202,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.183492841683367,0.5964255464342384,0.20176258917835696,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"نتيجه","boundary":[0.13094840080160344,0.5964255464342384,0.17640098597194415,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.4388857515030063,0.6235912530632934,0.48579949899799624,0.6419551458700635],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.3806897434869742,0.6235912530632934,0.43163473346693415,0.6419551458700635],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.3181575991983968,0.6235871402283145,0.37335039679358717,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":"ياري","boundary":[0.2739078637274549,0.6235871402283145,0.3109378917835671,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2420440881763527,0.6235871402283145,0.2666542364729459,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.20849997595190387,0.6235871402283145,0.24118304609218444,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.16653591583166338,0.6235871402283145,0.2011341523046093,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.1309435671342686,0.6235871402283145,0.15925619639278563,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":"سبك","boundary":[0.4424868577154309,0.6507528468573696,0.4859303446893788,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"دلبستگي","boundary":[0.3625273587174349,0.6507528468573696,0.43506884969939885,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.2972368857715431,0.6507528468573696,0.3550963046092185,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2717448216432866,0.6507528468573696,0.29001456913827656,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.22328902605210427,0.6507528468573696,0.2644677114228457,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.18132235671342695,0.6507528468573696,0.22228708617234477,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.13094095791583174,0.6507528468573696,0.1740087174348698,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.43502971142284574,0.6779185534864246,0.48575291783567137,0.6962824462931947],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4091775751503007,0.6779185534864246,0.4274473226452906,0.6962824462931947],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.3615619478957916,0.6779185534864246,0.4015769218436874,0.6962824462931947],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.308049486973948,0.6779185534864246,0.3602599478957917,0.6962824462931947],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.225444240480962,0.6779185534864246,0.3003705571142285,0.6962824462931947],"dir":"rtl"},{"str":"هيجاني","boundary":[0.15077623647294597,0.6779185534864246,0.21771834468937884,0.6962824462931947],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.13093834869739487,0.6779185534864246,0.14316514629258525,0.6962824462931947],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.44824801202404824,0.7050842601154796,0.48586250501002015,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.4085696272545091,0.7050842601154796,0.44058473747495,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40435573947895803,0.7050842601154796,0.4086113747494991,0.7234481529222497],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.37970906212424865,0.7050842601154796,0.3979788096192386,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.33521927855711436,0.7050842601154796,0.3720483967935873,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.2758178116232467,0.7050842601154796,0.3276107975951906,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.23036783567134286,0.7050842601154796,0.2682406412825653,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":"سوم،","boundary":[0.18407508216432883,0.7050842601154796,0.22275413627254526,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.13093052104208433,0.7050842601154796,0.17651878557114242,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.3952182565130262,0.7323344406514457,0.485784228456914,0.7506983334582158],"dir":"rtl"},{"str":"بهدليل","boundary":[0.33545932665330674,0.7323344406514457,0.38861432464929874,0.7506983334582158],"dir":"rtl"},{"str":"اهميت","boundary":[0.27569778757515034,0.7323344406514457,0.328756244488978,0.7506983334582158],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.22735940681362735,0.7323344406514457,0.2690677635270542,0.7506983334582158],"dir":"rtl"},{"str":"زياد","boundary":[0.18287223246492995,0.7323344406514457,0.22071894589178367,0.7506983334582158],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.15569722244488984,0.7323344406514457,0.17633353106212438,0.7506983334582158],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13092791182364738,0.7323344406514457,0.14919765931863735,0.7506983334582158],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4579803967935872,0.7595001472805007,0.4859146893787576,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.4137332705410822,0.7595001472805007,0.45160607615230464,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":"جداگانه","boundary":[0.3469998997995993,0.7595001472805007,0.40727284569138283,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.2885586252505011,0.7595001472805007,0.3264314308617235,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.2339711663326654,0.7595001472805007,0.2821242925851704,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.17781295791583174,0.7595001472805007,0.21318352304609225,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1351287535070141,0.7595001472805007,0.1713447054108217,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.130914865731463,0.7595001472805007,0.1351705010020041,0.7778640400872707],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4676150741482966,0.7866617523580747,0.48588482164328656,0.8050256451648448],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.43452613226452913,0.7866658539095557,0.4601825771543087,0.8050297467163258],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.3894362284569139,0.7866658539095557,0.4273090340681363,0.8050297467163258],"dir":"rtl"},{"str":"سبك","boundary":[0.33881478156312633,0.7866658539095557,0.38225826853707423,0.8050297467163258],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.30469025651302606,0.7866617523580747,0.33788734268537074,0.8050256451648448],"dir":"rtl"},{"str":"چهارگانه","boundary":[0.22881940280561122,0.7866617523580747,0.2973426973947896,0.8050256451648448],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.13094240080160321,0.7866617523580747,0.22150837274549098,0.8050256451648448],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.4357486893787575,0.8138274589871297,0.4858509018036072,0.8321913517938998],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.3973931783567134,0.8138274589871297,0.4292778276553106,0.8321913517938998],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3436458877755511,0.8138274589871297,0.390995374749499,0.8321913517938998],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.28737548296593185,0.8138274589871297,0.3371489338677354,0.8321913517938998],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2831589859719439,0.8138274589871297,0.28741462124248496,0.8321913517938998],"dir":"ltr"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.19442207615230464,0.8138274589871297,0.27672204408817636,0.8321913517938998],"dir":"rtl"},{"str":"سبك","boundary":[0.13093718236472948,0.8138274589871297,0.18804775551102207,0.8321913517938998],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.39521969939879764,0.8409931656161848,0.4857856713426854,0.8593570584229548],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.33233492585170343,0.8409931656161848,0.3875277234468938,0.8593570584229548],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.30985129058116234,0.8409931656161848,0.3248908256513027,0.8593570584229548],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.287847751503006,0.8409931656161848,0.3024124088176353,0.8593570584229548],"dir":"rtl"},{"str":"كمك","boundary":[0.23686623246492988,0.8409931656161848,0.2803853867735471,0.8593570584229548],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.19694779959919842,0.8409931656161848,0.22934385571142288,0.8593570584229548],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.15786170741482974,0.8409931656161848,0.19583627254509028,0.8593570584229548],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.1309293547094189,0.8409931656161848,0.1503315030060121,0.8593570584229548],"dir":"rtl"},{"str":"درصورت","boundary":[0.4173406533066134,0.8681588722452398,0.485837855711423,0.8865227650520099],"dir":"rtl"},{"str":"لزوم","boundary":[0.3771795631262526,0.8681588722452398,0.4100713707414831,0.8865227650520099],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35493597595190396,0.8681588722452398,0.36997551102204423,0.8865227650520099],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.29698001603206425,0.8681588722452398,0.3476562565130262,0.8865227650520099],"dir":"rtl"},{"str":"كمك","boundary":[0.24623854509018045,0.8681588722452398,0.2897576993987977,0.8865227650520099],"dir":"rtl"},{"str":"كنيم","boundary":[0.20018583967935882,0.8681588722452398,0.23912581563126262,0.8865227650520099],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.18142816833667344,0.8681588722452398,0.1930705010020041,0.8865227650520099],"dir":"rtl"},{"str":"سبك","boundary":[0.13092674549098207,0.8681588722452398,0.17437023246492994,0.8865227650520099],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13091,0.1617,0.48594,0.88652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مدرسه","boundary":[0.8161937915831663,0.1616986550379055,0.8693174789579157,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8109022965931864,0.1616986550379055,0.8162251022044087,0.18006254784467562],"dir":"ltr"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.7362316833667334,0.1616986550379055,0.8034190581162324,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاري","boundary":[0.6746697835671343,0.1616986550379055,0.728717134268537,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.6079364128256513,0.1616986550379055,0.6672465571142283,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5823217154308615,0.1616986550379055,0.6005914629258515,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.5143854949899799,0.1616986550379055,0.5748776152304608,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.8183542244488977,0.18886436166696055,0.8692992144288577,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8024823486973947,0.18886436166696055,0.8108579398797594,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.7199971262525049,0.18886436166696055,0.7949234428857714,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.6556694549098195,0.18886436166696055,0.712639130260521,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6254886252505009,0.18886436166696055,0.6482958036072143,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندپروري،","boundary":[0.5143854949899799,0.18886436166696055,0.6180184328657313,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":"چالشهاي","boundary":[0.7670074148296591,0.21603006829601556,0.8691870180360719,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6990738036072142,0.21603006829601556,0.7605443807615228,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6744245170340678,0.21603006829601556,0.6926942645290578,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.5969907414829656,0.21603006829601556,0.6678623326653303,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.5291719358717432,0.21603006829601556,0.5905381442885769,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5143802765531059,0.21603006829601556,0.5227558677354707,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.8021170581162318,0.2431957749250706,0.8693044328657308,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"شغلي","boundary":[0.7500527134268531,0.2431957749250706,0.7946286012024042,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.6833193426853702,0.2431957749250706,0.7425068537074142,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6127373747494985,0.2431957749250706,0.6756560681362721,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5968654989979956,0.2431957749250706,0.6052410901803603,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.5143802765531058,0.2431957749250706,0.5893065931863724,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.8135402164328651,0.27036148155412565,0.8693200881763522,0.28872537436089574],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7940624008016026,0.27036148155412565,0.8062004849699393,0.28872537436089574],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.7451238997995986,0.27036148155412565,0.786777462925851,0.28872537436089574],"dir":"rtl"},{"str":"مسايلي","boundary":[0.6803135230460915,0.27036148155412565,0.7378624448897789,0.28872537436089574],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.6114145010020033,0.27036148155412565,0.6729189979959913,0.28872537436089574],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5758221523046085,0.27036148155412565,0.6041347815631256,0.28872537436089574],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5143802765531056,0.27036148155412565,0.5684824208416827,0.28872537436089574],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسان","boundary":[0.77361656513026,0.29752718818318064,0.8692052825651295,0.3158910809899508],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7119346412825646,0.29752718818318064,0.7671274388777549,0.3158910809899508],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6537386332665325,0.29752718818318064,0.7055577114228451,0.3158910809899508],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.5831566653306608,0.29752718818318064,0.6473277835671336,0.3158910809899508],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5789453867735466,0.29752718818318064,0.5832010220440876,0.3158910809899508],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.5143776673346688,0.29752718818318064,0.5725214909819635,0.3158910809899508],"dir":"rtl"},{"str":"بهنظر","boundary":[0.8259209579158311,0.3246928948122357,0.8693357434869734,0.3430567876190058],"dir":"rtl"},{"str":"ميرسد","boundary":[0.7602704128256507,0.3246928948122357,0.8191474268537068,0.3430567876190058],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7329753787575144,0.3246928948122357,0.7535203647294583,0.3430567876190058],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7159006533066127,0.3246928948122357,0.7262644689378751,0.3430567876190058],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهگيري","boundary":[0.6319839679358717,0.3246872812720381,0.7090984208416828,0.3430567876190058],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6130974468937869,0.3246928948122357,0.6252355310621236,0.3430567876190058],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.514386492985972,0.3246872812720381,0.6062378116232459,0.3430567876190058],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.8047638036072146,0.35185298790109315,0.8691749699398799,0.37021688070786324],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.7216758517034069,0.35185298790109315,0.7983059879759521,0.37021688070786324],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.631255995991984,0.35185298790109315,0.71524673747495,0.37021688070786324],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5876063807615232,0.35185298790109315,0.6248425370741484,0.37021688070786324],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.5143812745490982,0.35185298790109315,0.5811772665330662,0.37021688070786324],"dir":"rtl"},{"str":"حمايتي","boundary":[0.8001924529058116,0.3790186945301482,0.8692428096192385,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.7494509819639279,0.3790186945301482,0.7937137635270541,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.6911323406813626,0.3790186945301482,0.7430323046092183,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6763432905811623,0.3790186945301482,0.684718881763527,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.6109327935871743,0.3790186945301482,0.6699063486973947,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.596141134268537,0.3790186945301482,0.6045167254509016,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.5143786653306612,0.3790186945301482,0.5897041923847693,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.8178620801603205,0.40618440115920323,0.8692375911823644,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7550973306613225,0.40618440115920323,0.8102901282565128,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7354994909819638,0.40618440115920323,0.7475540801603204,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7130132464929857,0.40618440115920323,0.728052781563126,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6616690460921842,0.40618440115920323,0.7118651903807613,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"انفرادي","boundary":[0.5968586693386772,0.40618440115920323,0.6540501282565128,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5809867935871742,0.40618440115920323,0.5893623847695388,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملي","boundary":[0.5143734468937875,0.40618440115920323,0.5735348657314628,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.8229161362725449,0.4333501077882582,0.8693341322645288,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":"دقيق","boundary":[0.7751804849699396,0.4333501077882582,0.8158321082164327,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.7163817474949897,0.4333501077882582,0.7682008256513024,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7009899679358715,0.4333501077882582,0.7093655591182362,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":"برطرف","boundary":[0.6397907494989977,0.4333501077882582,0.6939842164328655,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":"كرد","boundary":[0.6033582324649297,0.4333501077882582,0.6329545971943885,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5991469539078155,0.4333501077882582,0.6034025891783565,0.4517140005950283],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.582437519038076,0.4333501077882582,0.5928013346693384,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5362647895791581,0.4333501077882582,0.5754917795591181,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.514381274549098,0.4333501077882582,0.5294208096192383,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.8170245210420839,0.4606002883242244,0.8693106492985969,0.4789641811309945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8022354709418835,0.4606002883242244,0.8106110621242483,0.4789641811309945],"dir":"rtl"},{"str":"اهميت","boundary":[0.7280475631262523,0.4606002883242244,0.7957124248496992,0.4789641811309945],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.615378901803607,0.4606002883242244,0.7215506092184366,0.4789641811309945],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5390279519038074,0.4606002883242244,0.6088506372745488,0.4789641811309945],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5143760561122243,0.4606002883242244,0.5326458036072143,0.4789641811309945],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.8135359959919838,0.48776599495327944,0.8693158677354708,0.5061298877600495],"dir":"rtl"},{"str":"رواني","boundary":[0.7718119839679358,0.48776599495327944,0.81264625250501,0.5061298877600495],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7094073066132263,0.48776599495327944,0.7646001042084166,0.5061298877600495],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6922125571142285,0.48776599495327944,0.7086297595190381,0.5061298877600495],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.676700753507014,0.48776599495327944,0.6850763446893787,0.5061298877600495],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.633776501002004,0.48776599495327944,0.6695227935871744,0.5061298877600495],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6060140921843689,0.4877620344455219,0.6265695150300602,0.506125927252292],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.584970745490982,0.4877620344455219,0.5990813987975954,0.506125927252292],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.5143887775551103,0.4877620344455219,0.5779493386773548,0.506125927252292],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.8216033747494991,0.514927741074577,0.8692868416833669,0.533291633881347],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8058515230460923,0.514927741074577,0.8142271142284571,0.533291633881347],"dir":"rtl"},{"str":"بهدليل","boundary":[0.7456098877755512,0.514927741074577,0.7985274468937876,0.533291633881347],"dir":"rtl"},{"str":"نياز","boundary":[0.7115830701402807,0.514927741074577,0.7382701563126253,0.533291633881347],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.6218833587174349,0.514927741074577,0.7041937635270541,0.533291633881347],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.59951974749499,0.514927741074577,0.6145592825651304,0.533291633881347],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.559841362725451,0.514927741074577,0.5921173947895794,0.533291633881347],"dir":"rtl"},{"str":"گيري","boundary":[0.5143861683366735,0.514927741074577,0.5588472505010021,0.533291633881347],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8571931142284571,0.542093447703632,0.8693311983967937,0.5604573405104021],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.809577486973948,0.542093447703632,0.8498116352705413,0.5604573405104021],"dir":"rtl"},{"str":"علمي","boundary":[0.7593161122244491,0.542093447703632,0.802138605210421,0.5604573405104021],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7337040240480963,0.542093447703632,0.7519737715430863,0.5604573405104021],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7006373987975953,0.542093447703632,0.7262938436873749,0.5604573405104021],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.6496558797595192,0.542093447703632,0.6931906893787577,0.5604573405104021],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.644366993987976,0.542093447703632,0.6496897995991985,0.5604573405104021],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.6220033827655311,0.542093447703632,0.6370429178356715,0.5604573405104021],"dir":"rtl"},{"str":"تأليف","boundary":[0.5710192545090181,0.542093447703632,0.6145723286573148,0.5604573405104021],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5143861683366735,0.542093447703632,0.5637395350701403,0.5604573405104021],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.8255693867735473,0.569259154332687,0.8692946693386775,0.5876230471394571],"dir":"rtl"},{"str":"مبادرت","boundary":[0.7603989378757516,0.569259154332687,0.8189237074148299,0.5876230471394571],"dir":"rtl"},{"str":"كرديم","boundary":[0.6975115551102206,0.569259154332687,0.7536306252505012,0.5876230471394571],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6933002765531063,0.569259154332687,0.6975559118236474,0.5876230471394571],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6686562084168338,0.569259154332687,0.6869259559118237,0.5876230471394571],"dir":"rtl"},{"str":"تأليف","boundary":[0.6105802244488979,0.569259154332687,0.6619035511022046,0.5876230471394571],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5704191342685372,0.569259154332687,0.6038745330661324,0.5876230471394571],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5143861683366735,0.569259154332687,0.5637395350701403,0.5876230471394571],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.8262843126252504,0.5964248609617421,0.8692790140280561,0.614788753768512],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7858831743486973,0.5964248609617421,0.8196855991983967,0.614788753768512],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7430789458917835,0.5964248609617421,0.779294897795591,0.614788753768512],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.724924004008016,0.5964248609617421,0.7365663366733467,0.614788753768512],"dir":"rtl"},{"str":"موضوعات","boundary":[0.6431615350701403,0.5964248609617421,0.7183905210420842,0.614788753768512],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.5790739118236474,0.5964248609617421,0.6365184649298598,0.614788753768512],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5544246252505012,0.5964248609617421,0.5725482565130262,0.614788753768512],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5143861683366735,0.5964248609617421,0.5478415671342687,0.614788753768512],"dir":"rtl"},{"str":"حوزه","boundary":[0.82989025250501,0.623590567590797,0.8692163927855711,0.6419544603975671],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.776985739478958,0.623590567590797,0.8231662965931863,0.6419544603975671],"dir":"rtl"},{"str":"نسبتا","boundary":[0.728769991983968,0.623590567590797,0.7702435190380762,0.6419544603975671],"dir":"rtl"},{"str":"كامل","boundary":[0.6746652384769538,0.623590567590797,0.7223226132264527,0.6419544603975671],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6236811102204408,0.623590567590797,0.6678682244488977,0.6419544603975671],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.5574278356713426,0.623590567590797,0.6170536953907815,0.6419544603975671],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5143809498997995,0.623590567590797,0.5507534549098196,0.6419544603975671],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد","boundary":[0.8316984408817635,0.650756274219852,0.8692920601202404,0.6691201670266221],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8274897715430861,0.650756274219852,0.8317427975951903,0.6691201670266221],"dir":"ltr"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7826538637274548,0.6779171825414315,0.8344468496993988,0.6962810753482016],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7501873587174348,0.6779171825414315,0.7758438036072144,0.6962810753482016],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.7018489779559117,0.6779171825414315,0.743445138276553,0.6962810753482016],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6768370100200399,0.6779171825414315,0.6951067575150299,0.6962810753482016],"dir":"rtl"},{"str":"دوازده","boundary":[0.6215241883767535,0.6779171825414315,0.6700921803607214,0.6962810753482016],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5770308937875752,0.6779219808489071,0.6149036993987976,0.6962858736556772],"dir":"rtl"},{"str":"تدوين","boundary":[0.5143835591182365,0.6779219808489071,0.570278236472946,0.6962858736556772],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8355609859719437,0.7050828891704866,0.8693634108216431,0.7234467819772568],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7919139799599197,0.7050828891704866,0.8281299318637273,0.7234467819772568],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7877027014028055,0.7050828891704866,0.7919583366733466,0.7234467819772568],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7630534148296592,0.7050828891704866,0.7813231623246492,0.7234467819772568],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7178434869739477,0.7050828891704866,0.7557162925851701,0.7234467819772568],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.6841767414829657,0.7050828891704866,0.7104776633266532,0.7234467819772568],"dir":"rtl"},{"str":"تعاريف","boundary":[0.6229749138276551,0.7050828891704866,0.6767561242484967,0.7234467819772568],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.5550386933867734,0.7050828891704866,0.6155308136272543,0.7234467819772568],"dir":"rtl"},{"str":"انواع","boundary":[0.5143975070140279,0.7050828891704866,0.547586765531062,0.7234467819772568],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8609225891783565,0.7323330697064526,0.8692981803607212,0.7506969625132227],"dir":"rtl"},{"str":"كاركردهاي","boundary":[0.7458534468937873,0.7323330697064526,0.8543656232464927,0.7506969625132227],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.6650537795591179,0.7323330697064526,0.7393173547094186,0.7506969625132227],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5817283887775548,0.7323330697064526,0.6584524569138274,0.7506969625132227],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.514394897795591,0.7323330697064526,0.5752810100200398,0.7506969625132227],"dir":"rtl"},{"str":"حمايت","boundary":[0.8133069619238474,0.7594987763355077,0.8692616513026049,0.7778626691422778],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7787974388777552,0.7594987763355077,0.8119945250500998,0.7778626691422778],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي،","boundary":[0.7131468937875749,0.7594987763355077,0.7712646252505008,0.7778626691422778],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.6579514869739475,0.7594987763355077,0.7056166893787571,0.7778626691422778],"dir":"rtl"},{"str":"مثل،","boundary":[0.6052870220440878,0.7594987763355077,0.6504395470941879,0.7778626691422778],"dir":"rtl"},{"str":"مراقبت","boundary":[0.5339849098196389,0.7594987763355077,0.5977281162324646,0.7778626691422778],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5143870701402802,0.7594987763355077,0.5265251543086168,0.7778626691422778],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.8099358517034063,0.7866644829645627,0.8692459959919835,0.8050283757713328],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7941839999999996,0.7866644829645627,0.8025595911823643,0.8050283757713328],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.7391138356713423,0.7866644829645627,0.7867973026052101,0.8050283757713328],"dir":"rtl"},{"str":"پذيري","boundary":[0.6874069539078153,0.7866644829645627,0.7380518837675346,0.8050283757713328],"dir":"rtl"},{"str":"آنان،","boundary":[0.6437599478957912,0.7866644829645627,0.67994980761523,0.8050283757713328],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5809951983967931,0.7866644829645627,0.6364541362725447,0.8050283757713328],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.5143818517034063,0.7866644829645627,0.5736919959919834,0.8050283757713328],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8609043246492981,0.8138301895936177,0.8692799158316629,0.8321940824003878],"dir":"rtl"},{"str":"حمايت","boundary":[0.7983796232464926,0.8138301895936177,0.8543343126252501,0.8321940824003878],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.7249144689378754,0.8138301895936177,0.7918852785571138,0.8321940824003878],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7063994549098193,0.8138301895936177,0.7185375390781559,0.8321940824003878],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.6690067454909816,0.8138301895936177,0.6998998917835668,0.8321940824003878],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.617065034068136,0.8138301895936177,0.6626324248496991,0.8321940824003878],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5690893346693383,0.8138301895936177,0.6106124368737471,0.8321940824003878],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5185905210420838,0.8138301895936177,0.5625923807615226,0.8321940824003878],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.514368805611222,0.8138301895936177,0.5186244408817631,0.8321940824003878],"dir":"ltr"},{"str":"زيرا","boundary":[0.8337319238476949,0.8409958962226728,0.8691651102204403,0.8593597890294429],"dir":"rtl"},{"str":"لازمه","boundary":[0.7792618797595185,0.8409958962226728,0.8273132464929854,0.8593597890294429],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهدرماني","boundary":[0.6485609098196388,0.8409958962226728,0.7727884088176349,0.8593597890294429],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6432855390781563,0.8409917946711918,0.6486083446893787,0.8593556874779618],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.5690788977955907,0.8409958962226728,0.6368455190380756,0.8593597890294429],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5291604649298592,0.8409958962226728,0.5626497835671338,0.8593597890294429],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5143714148296589,0.8409958962226728,0.5227470060120236,0.8593597890294429],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.8077732785571142,0.8681575013002467,0.8692334188376754,0.8865213941070168],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7382741362725451,0.8681575013002467,0.8011928296593187,0.8865213941070168],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6877753226452906,0.8681575013002467,0.7317771823647294,0.8865213941070168],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6835614348697394,0.8681575013002467,0.6878170701402805,0.8865213941070168],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6589121482965931,0.8681575013002467,0.677181895791583,0.8865213941070168],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6068478036072144,0.8681575013002467,0.6524412865731463,0.8865213941070168],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.571618136272545,0.8681575013002467,0.6004160801603207,0.8865213941070168],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.5143849298597194,0.8681575013002467,0.56512901002004,0.8865213941070168],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.51437,0.1617,0.86936,0.88652],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/4fe21a2dcdb416dde5bc8cd23e2610b7.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/4e61e06f73ccae62c4cda0068e5b81dc.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.12421,0.08976,0.13062,0.11348]},"elements":[{"words":[{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.3121450340681363,0.11035584780500697,0.38384949498997994,0.1258424486512693],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31215,0.11036,0.38385,0.12584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"19","boundary":[0.12420841683366733,0.0897648553199929,0.14875072545090182,0.108128748126763],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.12421,0.08976,0.14875,0.10813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نظام","boundary":[0.4512655310621246,0.1616992304962976,0.48588985971943927,0.1800631233030677],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.3895836072144292,0.1616992304962976,0.44477640480961955,0.1800631233030677],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.34112520240481004,0.1616992304962976,0.3831805851703411,0.1800631233030677],"dir":"rtl"},{"str":"مييابد","boundary":[0.281606320641283,0.1616992304962976,0.3347143527054112,0.1800631233030677],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27739765130260563,0.1616992304962976,0.2816506773547099,0.1800631233030677],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4391196192384774,0.18886493712535263,0.45738936673346736,0.20722882993212274],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.3942723727454914,0.18886493712535263,0.4311014909819644,0.20722882993212274],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3889782685370746,0.18886493712535263,0.39430107414829707,0.20722882993212274],"dir":"ltr"},{"str":"بحث","boundary":[0.34328041683366783,0.18886493712535263,0.3810462444889784,0.20722882993212274],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.268132316633267,0.18886493712535263,0.33531969138276596,0.20722882993212274],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاري","boundary":[0.20609032064128305,0.18886493712535263,0.26013767134268584,0.20722882993212274],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.13094222044088222,0.18886493712535263,0.19816612424849744,0.20722882993212274],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4676096753507019,0.21603064375440767,0.4858794228456919,0.23439453656117779],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.42263979559118287,0.21603064375440767,0.4605126012024053,0.23439453656117779],"dir":"rtl"},{"str":"نهم","boundary":[0.38813027254509064,0.21603064375440767,0.4155192384769544,0.23439453656117779],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3828413867735476,0.21603064375440767,0.38816419238477007,0.23439453656117779],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.3205593426853713,0.21603064375440767,0.37575214028056164,0.23439453656117779],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30516756312625304,0.21603064375440767,0.31354315430861773,0.23439453656117779],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.2308596312625256,0.21603064375440767,0.2980835350701408,0.23439453656117779],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20572763927855764,0.21603064375440767,0.2238512705410827,0.23439453656117779],"dir":"rtl"},{"str":"نيازهاي","boundary":[0.13093700200400857,0.21603064375440767,0.19870362324649352,0.23439453656117779],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.4536660120240486,0.24319635038346268,0.4857698356713432,0.2615602431902328],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4483745170340686,0.24319635038346268,0.45369732264529106,0.2615602431902328],"dir":"ltr"},{"str":"مطرح","boundary":[0.3960701242484975,0.24319635038346268,0.4416375150300606,0.2615602431902328],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.35554896192384816,0.24319635038346268,0.3893513867735476,0.2615602431902328],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3046874669338682,0.24319635038346268,0.3486893266533071,0.2615602431902328],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3004787975951909,0.24319635038346268,0.3047318236472952,0.2615602431902328],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2754720480961929,0.24319635038346268,0.2937417955911829,0.2615602431902328],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.2353109579158322,0.24319635038346268,0.2687663567134274,0.2615602431902328],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.18300395591182422,0.24319635038346268,0.22859743887775608,0.2615602431902328],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.17771767935871796,0.24319635038346268,0.1830404849699404,0.2615602431902328],"dir":"ltr"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.1309422204408823,0.24319635038346268,0.1709728496993993,0.2615602431902328],"dir":"rtl"},{"str":"واكنش","boundary":[0.43118818436873746,0.270357238958921,0.485799126252505,0.28872113176569114],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.3691435791583166,0.270357238958921,0.42433637675350694,0.28872113176569114],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3473800881763527,0.270357238958921,0.36241962324649296,0.28872113176569114],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.30890194388777553,0.270357238958921,0.3406822244488978,0.28872113176569114],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.2521462244488978,0.270357238958921,0.30219103406813624,0.28872113176569114],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.23519152304609217,0.270357238958921,0.24555533867735468,0.28872113176569114],"dir":"rtl"},{"str":"ناتواني","boundary":[0.1708632625250506,0.2703620570125177,0.22848524248497046,0.28872594981928784],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15583736272545085,0.270357238958921,0.16421295390781557,0.28872113176569114],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13094541883767533,0.270357238958921,0.1492151663326653,0.28872113176569114],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه،","boundary":[0.4436941683366733,0.29752294558797604,0.48581739078156305,0.31588683839474613],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگي","boundary":[0.371431863727455,0.29752294558797604,0.4368919358717436,0.31588683839474613],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.317924621242485,0.29752294558797604,0.36463484969939886,0.31588683839474613],"dir":"rtl"},{"str":"نگرش","boundary":[0.26345457715430864,0.29752294558797604,0.31118240080160325,0.31588683839474613],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.2059787134268537,0.29752294558797604,0.2566549539078156,0.31588683839474613],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.15271151903807614,0.29752294558797604,0.19921822845691384,0.31588683839474613],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13094802805611222,0.29752294558797604,0.1459875631262525,0.31588683839474613],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.43576214428857724,0.3246886522170311,0.4858069539078157,0.34305254502380117],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلدار،","boundary":[0.35099385571142294,0.3246886522170311,0.4289938316633267,0.34305254502380117],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگيها","boundary":[0.2774086773547096,0.3246886522170311,0.34415248496993994,0.34305254502380117],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2622569458917837,0.3246886522170311,0.2706325370741484,0.34305254502380117],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.2106726973947897,0.3246886522170311,0.2554468857715432,0.34305254502380117],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگي","boundary":[0.1309532464929861,0.3246886522170311,0.20394874148296604,0.34305254502380117],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.46017399198396813,0.35185435884608607,0.48583043687374766,0.37021825165285616],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.39740924248497017,0.35185435884608607,0.45268031663326674,0.37021825165285616],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.3798518116232467,0.35185435884608607,0.3962690140280563,0.37021825165285616],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36397993587174365,0.35185435884608607,0.3723555270541084,0.37021825165285616],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.2894319559118238,0.35185435884608607,0.35661933066132284,0.37021825165285616],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.22678723046092203,0.35185435884608607,0.2819800280561124,0.37021825165285616],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20117514228456934,0.35185435884608607,0.2194448897795593,0.37021825165285616],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.13095585571142307,0.35185435884608607,0.19363971943887795,0.37021825165285616],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.4357543166332668,0.3790200654751411,0.4857991262525053,0.3973839582819112],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.41904227254509047,0.3790200654751411,0.429406088176353,0.3973839582819112],"dir":"rtl"},{"str":"ناتواني","boundary":[0.3627718677354712,0.3790200654751411,0.41263142284569165,0.3973839582819112],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.31864476553106236,0.3790200654751411,0.35641059318637297,0.3973839582819112],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30385571543086193,0.3790200654751411,0.3122313066132266,0.3973839582819112],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.24565970741482987,0.3790200654751411,0.2974787855711425,0.3973839582819112],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.20550122645290606,0.3790200654751411,0.23930365130260542,0.3973839582819112],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1628170220440884,0.3790200654751411,0.199032973947896,0.3973839582819112],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15860052505010053,0.3790200654751411,0.16285355110220473,0.3973839582819112],"dir":"ltr"},{"str":"يكي","boundary":[0.4156737715430864,0.40618577210419615,0.45733516232464955,0.42454966491096624],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39715875751503027,0.40618577210419615,0.409296841683367,0.42454966491096624],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.3271795190380764,0.40618577210419615,0.3907270340681365,0.42454966491096624],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.2594833466933871,0.40618577210419615,0.3206930020040083,0.42454966491096624],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2348340601202408,0.40618577210419615,0.25310380761523077,0.42454966491096624],"dir":"rtl"},{"str":"درمانهاي","boundary":[0.13094541883767555,0.40618577210419615,0.22842581963927885,0.42454966491096624],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4301002004008016,0.4333472248545487,0.485872244488978,0.4517111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.42480870541082166,0.4333472248545487,0.4301315110220441,0.4517111176613188],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.3646897034068136,0.4333472248545487,0.41740896192384774,0.4517111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.349057875751503,0.4333472248545487,0.35743346693386774,0.4517111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.2739071663326653,0.4333472248545487,0.34179903006012025,0.4517111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"مشكل","boundary":[0.21643130260521043,0.4333472248545487,0.2666587575150301,0.4517111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.17290432064128258,0.4333472248545487,0.2091202725450902,0.4517111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.1309402605210421,0.4333472248545487,0.16553849699398798,0.4517111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4653272585170341,0.46059740539051486,0.485872244488978,0.4789612981972849],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.4060510340681363,0.46059740539051486,0.4587702925851703,0.4789612981972849],"dir":"rtl"},{"str":"درست","boundary":[0.3514629258517034,0.4605970132889633,0.4021704769539078,0.4789609060957334],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3461714308617234,0.4605970132889633,0.35149423647294586,0.4789609060957334],"dir":"ltr"},{"str":"درمانگران","boundary":[0.26633266533066136,0.4605970132889633,0.3421487254509018,0.4789609060957334],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.25033846893787576,0.4605970132889633,0.2623930581162325,0.4789609060957334],"dir":"rtl"},{"str":"بهسوي","boundary":[0.18901661723446891,0.4605970132889633,0.24385717034068138,0.4789609060957334],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.1309408496993988,0.4605970132889633,0.18503516633266534,0.4789609060957334],"dir":"rtl"},{"str":"راهكارهاي","boundary":[0.4044913106212425,0.48776271991801834,0.48570323446893787,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"درماني","boundary":[0.34412965130260514,0.48776271991801834,0.39733683366733463,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.2820850460921844,0.48776271991801834,0.33710041683366737,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمون","boundary":[0.2128259519038076,0.48776271991801834,0.27501928256513025,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"ميسازد","boundary":[0.13515473747494985,0.48776271991801834,0.20581237274549097,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13094345891783563,0.48776271991801834,0.1351990941883767,0.5061266127247884],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.46762135070140287,0.5149284265470734,0.4858910981963928,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.4228915190380762,0.5149284265470734,0.4607643246492986,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.3826104048096193,0.5149284265470734,0.41598752705410824,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.3452150861723447,0.5149284265470734,0.37573250501002003,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3262173667334669,0.5149284265470734,0.33835545090180363,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.28281040881763525,0.5149284265470734,0.31936555911823644,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"مختصر","boundary":[0.21186836873747492,0.5149284265470734,0.2759246813627254,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.14621782364729463,0.5149284265470734,0.2049148016032065,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1309460681362726,0.5149284265470734,0.13932165931863735,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.4107403887775552,0.5420941331761284,0.48582586773547104,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.3435295310621243,0.5420941331761284,0.40431388376753513,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"بافت","boundary":[0.2930307174348698,0.5420941331761284,0.337149991983968,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.21800003206412835,0.5420941331761284,0.28655724649298603,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.1309408496993989,0.5420941331761284,0.21152656112224455,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.43309878156312637,0.5692598398051835,0.48581804008016044,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.3888516553106213,0.5692598398051835,0.42661748296593194,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3739425811623247,0.5692598398051835,0.38231817234468946,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.3156265490981965,0.5692598398051835,0.36744562725450913,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2675308256513027,0.5692598398051835,0.30905392785571156,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.21691198797595201,0.5692598398051835,0.2609138476953909,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.212695490981964,0.5692598398051835,0.21695112625250507,0.5876237326119534],"dir":"ltr"},{"str":"مصاحبه،","boundary":[0.13093563126252517,0.5692598398051835,0.20618027254509028,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.4254068056112226,0.5964255464342384,0.4858702244488979,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40989500200400814,0.5964255464342384,0.4182705931863729,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"آزمونگري","boundary":[0.3278924849699401,0.5964255464342384,0.40269616833667343,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30865471743486994,0.5964255464342384,0.3207928016032066,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.2598362404809621,0.5964255464342384,0.3014898036072146,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.2134234629258519,0.5964255464342384,0.2526400160320643,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.17422517434869758,0.5964255464342384,0.2126276513026054,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.13093824048096214,0.5964255464342384,0.16715419238476975,0.6147894392410085],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4653200200400804,0.6235912530632934,0.4858650060120243,0.6419551458700635],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44067073346693414,0.6235912530632934,0.4589404809619241,0.6419551458700635],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4085669098196395,0.6235912530632934,0.4342233547094191,0.6419551458700635],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.36431978356713446,0.6235912530632934,0.40219258917835693,0.6419551458700635],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.3123780721442888,0.6235912530632934,0.3579454629258519,0.6419551458700635],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.27221959118236494,0.6235912530632934,0.30602201603206436,0.6419551458700635],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2295353867735473,0.6235912530632934,0.2657513386773549,0.6419551458700635],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22531888977955936,0.6235912530632934,0.22957191583166356,0.6419551458700635],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.4195285490981963,0.650752161384873,0.45740135470941873,0.6691160541916431],"dir":"rtl"},{"str":"يازدهم","boundary":[0.3592869138276552,0.650752161384873,0.41287504208416825,0.6691160541916431],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3242946853707414,0.650752161384873,0.3526073146292585,0.6691160541916431],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2994027414829659,0.650752161384873,0.31767248897795586,0.6691160541916431],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.25262728256513023,0.650752161384873,0.2926657394789579,0.6691160541916431],"dir":"rtl"},{"str":"برآيند","boundary":[0.19142284569138276,0.650752161384873,0.24597638476953906,0.6691160541916431],"dir":"rtl"},{"str":"فصول","boundary":[0.13093041282565154,0.6507569596923485,0.18475858917835694,0.6691208524991186],"dir":"rtl"},{"str":"قبلي","boundary":[0.4489866252505009,0.6779178680139281,0.48589141082164317,0.6962817608206981],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3976450340681362,0.6779178680139281,0.4416468937875751,0.6962817608206981],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.39235353907815623,0.6779178680139281,0.3976763446893787,0.6962817608206981],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.3622927334669338,0.6779178680139281,0.3850999118236473,0.6962817608206981],"dir":"rtl"},{"str":"مداخله","boundary":[0.29255354308617226,0.6779178680139281,0.3550077955911823,0.6962817608206981],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.2505920921843686,0.6779178680139281,0.29155682164328645,0.6962817608206981],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.1802501723446893,0.6779178680139281,0.24316886573146282,0.6962817608206981],"dir":"rtl"},{"str":"محور","boundary":[0.13095159919839672,0.6779178680139281,0.17949610821643278,0.6962817608206981],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.4067799078156311,0.7050835746429831,0.48580791583166316,0.7234474674497532],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.3684243967935871,0.7050835746429831,0.40030904609218426,0.7234474674497532],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.32008862525050086,0.7050835746429831,0.36200311022044074,0.7234474674497532],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2692271302605209,0.7050835746429831,0.31360471743486956,0.7234474674497532],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26501324248496977,0.7050835746429831,0.26926887775551084,0.7234474674497532],"dir":"ltr"},{"str":"پس","boundary":[0.21992333867735456,0.7050835746429831,0.25851628857715414,0.7234474674497532],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.20140832464929845,0.7050835746429831,0.21354640881763512,0.7234474674497532],"dir":"rtl"},{"str":"آشنايي","boundary":[0.1309489899799598,0.7050835746429831,0.1949139799599197,0.7234474674497532],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.40437159919839666,0.7323337551789492,0.4857609498997994,0.7506976479857193],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.38681677755511007,0.7323337551789492,0.39718059318637267,0.7506976479857193],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.33655540280561114,0.7323337551789492,0.3795422765531061,0.7506976479857193],"dir":"rtl"},{"str":"نظري،","boundary":[0.27932219639278544,0.7323337551789492,0.32928872945891774,0.7506976479857193],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.19707702204408806,0.7323337551789492,0.27200333867735454,0.7506976479857193],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.13094377154308603,0.7323337551789492,0.1897659919839678,0.7506976479857193],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4676164448897794,0.7594994618080042,0.4858861923847694,0.7778633546147743],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.39691445290581145,0.7594994618080042,0.4611429739478956,0.7778633546147743],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3821254028056111,0.7594994618080042,0.3905009939879758,0.7778633546147743],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.29398861322645276,0.7594994618080042,0.3756519318637273,0.7778633546147743],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.2258149539078155,0.7594994618080042,0.28756210821643274,0.7778633546147743],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.22052345891783554,0.7594994618080042,0.22584626452905798,0.7778633546147743],"dir":"ltr"},{"str":"لازم","boundary":[0.18276545891783552,0.7594994618080042,0.21409695390781547,0.7778633546147743],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.13094377154308603,0.7594994618080042,0.17628155110220428,0.7778633546147743],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.4035262124248495,0.7866651684370592,0.4858366172344687,0.8050290612438293],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38200537875751484,0.7866651684370592,0.3970449138276551,0.8050290612438293],"dir":"rtl"},{"str":"طراحي","boundary":[0.31960070140280544,0.7866651684370592,0.37545102204408803,0.8050290612438293],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.2205182404809617,0.7866651684370592,0.3130437354709418,0.8050290612438293],"dir":"rtl"},{"str":"مداخلهاي","boundary":[0.13093594388777532,0.7866651684370592,0.2140760801603204,0.8050290612438293],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.4308160280561121,0.8138308750661143,0.48583139879759507,0.8321947678728843],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4133812304609217,0.8138308750661143,0.4237450460921842,0.8321947678728843],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.366005651302605,0.8138308750661143,0.40621370741482943,0.8321947678728843],"dir":"rtl"},{"str":"رفع","boundary":[0.3305438356713426,0.8138267735146332,0.35880159919839666,0.8321947678728843],"dir":"rtl"},{"str":"مشكل","boundary":[0.27330802004008015,0.8138267735146332,0.32353547494989976,0.8321906663214033],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.20320875751503,0.8138267735146332,0.2662031182364729,0.8321906663214033],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1878169779559118,0.8138267735146332,0.19619256913827648,0.8321906663214033],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.13094384368737472,0.8138267735146332,0.18077469739478952,0.8321906663214033],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.4321468016032063,0.8409924801436882,0.485802769539078,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4044916953907815,0.8409924801436882,0.4250471182364729,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازند","boundary":[0.3366754989979959,0.8409924801436882,0.39742854108216424,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3324642204408817,0.8409924801436882,0.33671985571142277,0.8593563729504583],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3078201523046092,0.8409924801436882,0.3260898997995992,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.26741901402805607,0.8409924801436882,0.30087441282565125,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.21487196392785568,0.8409924801436882,0.26046544689378753,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":"علاوه","boundary":[0.15968177555110216,0.8409924801436882,0.20790013226452903,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.1309464529058116,0.8409924801436882,0.15279604809619235,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههايي","boundary":[0.40364369939879763,0.8681581867727433,0.4859123567134268,0.8865220795795133],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.37659132264529066,0.8681581867727433,0.39713630861723453,0.8865220795795133],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3597592545090181,0.8681581867727433,0.3701230701402806,0.8865220795795133],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.3129864048096193,0.8681581867727433,0.35319446092184376,0.8865220795795133],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.2594817715430862,0.8681581867727433,0.30639551903807616,0.8865220795795133],"dir":"rtl"},{"str":"طراحي","boundary":[0.1970770941883768,0.8681581867727433,0.25292741482965936,0.8865220795795133],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند،","boundary":[0.13093862525050107,0.8681581867727433,0.19060101402805615,0.8865220795795133],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13093,0.1617,0.48591,0.88652],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.7707388256513025,0.16169805983339203,0.8692681322645289,0.18006195264016212],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.723483270541082,0.16169805983339203,0.7642653547094188,0.18006195264016212],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.704968256513026,0.16169805983339203,0.7170228456913826,0.18006195264016212],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.6500181162324647,0.16169805983339203,0.6985104408817633,0.18006195264016212],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.5949479519038076,0.16169805983339203,0.6436020480961923,0.18006195264016212],"dir":"rtl"},{"str":"زيرا","boundary":[0.5528638677354708,0.16169805983339203,0.5884327334669338,0.18006195264016212],"dir":"rtl"},{"str":"گاه","boundary":[0.5143883326653306,0.16169805983339203,0.5464086613226451,0.18006195264016212],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.8021198957915827,0.18886376646244704,0.8693072705410817,0.20722765926921716],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاري","boundary":[0.7404379719438874,0.18886376646244704,0.7944853226452903,0.20722765926921716],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7245660961923844,0.18886376646244704,0.7329416873747492,0.20722765926921716],"dir":"rtl"},{"str":"تحصيلي","boundary":[0.6514610140280559,0.18886376646244704,0.7171820080160318,0.20722765926921716],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.5846024008016028,0.18886376646244704,0.6440664889779557,0.20722765926921716],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5651245851703403,0.18886376646244704,0.5772626693386769,0.20722765926921716],"dir":"rtl"},{"str":"سبك","boundary":[0.5143831142284564,0.18886376646244704,0.5578266012024042,0.20722765926921716],"dir":"rtl"},{"str":"تربيتي","boundary":[0.8173838236472941,0.21602947309150208,0.8692707414829655,0.2343933658982722],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.7602706412825646,0.21602947309150208,0.8109468817635266,0.2343933658982722],"dir":"rtl"},{"str":"ناشي","boundary":[0.7141005210420838,0.21602947309150208,0.7538702284569133,0.2343933658982722],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6501277034068131,0.21602947309150208,0.7076896713426849,0.2343933658982722],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6459190340681359,0.21602947309150208,0.65017206012024,0.2343933658982722],"dir":"ltr"},{"str":"يكي","boundary":[0.8076436112224445,0.2431951797205571,0.840783294589178,0.26155907252732724],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7884058436873744,0.2431951797205571,0.800543927855711,0.26155907252732724],"dir":"rtl"},{"str":"متغيرهاي","boundary":[0.7044777234468934,0.2431951797205571,0.781261803607214,0.26155907252732724],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.6638365370741478,0.2431951797205571,0.6973180280561118,0.26155907252732724],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6426731663326651,0.2431951797205571,0.6567838196392785,0.26155907252732724],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.5819514348697392,0.2431951797205571,0.635607402805611,0.26155907252732724],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.514375286573146,0.2431951797205571,0.5748674068136269,0.26155907252732724],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.8117322565130258,0.27036088634961214,0.8692394308617232,0.2887247791563822],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7775828056112223,0.27036088634961214,0.8107798917835669,0.2887247791563822],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7150581042084165,0.27036088634961214,0.7702509018036069,0.2887247791563822],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.699426276553106,0.27036088634961214,0.7078018677354707,0.2887247791563822],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6528934749498996,0.27036088634961214,0.6921100280561119,0.2887247791563822],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6188692665330661,0.27036088634961214,0.6520663527054107,0.2887247791563822],"dir":"rtl"},{"str":"مقابله","boundary":[0.5674050420841682,0.27036088634961214,0.6116626052104207,0.2887247791563822],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.542153026052104,0.27036088634961214,0.5602766573146292,0.2887247791563822],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.514377895791583,0.27036088634961214,0.5349333186372743,0.2887247791563822],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.833018260521042,0.2975265929786672,0.8692342124248496,0.31589048578543727],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8288069819639278,0.2975265929786672,0.8330626172344688,0.31589048578543727],"dir":"ltr"},{"str":"يافتههاي","boundary":[0.7512610100200399,0.2975265929786672,0.8224196152304608,0.31589048578543727],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشي","boundary":[0.6709388296593185,0.2975265929786672,0.7443805010020039,0.31589048578543727],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.6168288577154307,0.2975265929786672,0.6641339879759517,0.31589048578543727],"dir":"rtl"},{"str":"دادهاند","boundary":[0.5494979759519035,0.2975265929786672,0.6099953146292584,0.31589048578543727],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5143857234468935,0.2975265929786672,0.5426983527054106,0.31589048578543727],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.8279761923847696,0.3246872812720381,0.8692592464929859,0.34305117407880825],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.7630457915831664,0.3246872812720381,0.8205529659318638,0.34305117407880825],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.732384865731463,0.3246872812720381,0.7557321523046093,0.34305117407880825],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7068928016032064,0.3246872812720381,0.7251625490981963,0.34305117407880825],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.643888004008016,0.3246872812720381,0.699667875751503,0.34305117407880825],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6282561763527055,0.3246872812720381,0.6366317675350702,0.34305117407880825],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.597595250501002,0.3246872812720381,0.6209425370741484,0.34305117407880825],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5721016352705407,0.32469229960772217,0.5903713827655306,0.3430561924144923],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5143857234468934,0.32469229960772217,0.5647175470941881,0.3430561924144923],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.8178785170340681,0.35185298790109315,0.8692540280561122,0.37021688070786324],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7559539358717434,0.35185298790109315,0.8111467334669338,0.37021688070786324],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.7117042004008015,0.35185298790109315,0.7493186933867735,0.37021688070786324],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.6532655350701402,0.35185298790109315,0.7049515430861722,0.37021688070786324],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.5806379398797594,0.35185298790109315,0.6465494068136272,0.37021688070786324],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.5330223126252505,0.35185298790109315,0.5739609498997995,0.37021688070786324],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5143872745490982,0.35185298790109315,0.5265253587174348,0.37021688070786324],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.8183586132264529,0.3790186945301482,0.8693036032064129,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.779400372745491,0.3790186945301482,0.8109901803607215,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7537882845691384,0.3790186945301482,0.7720580320641284,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهدرماني","boundary":[0.6378763647294591,0.3790186945301482,0.7463363567134269,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.5618854869739481,0.3790186945301482,0.6306096913827658,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.5143898837675352,0.3790186945301482,0.5546240320641285,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.8117416352705412,0.40618440115920323,0.8692488096192386,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7968325611222447,0.40618440115920323,0.8052081523046094,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7510225130260523,0.40618440115920323,0.7902390661322647,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"مقابلهاي","boundary":[0.6793551102204411,0.40618440115920323,0.744434236472946,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.6215217835671345,0.40618440115920323,0.6728972945891785,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5623635631262525,0.40618234474171366,0.6175563607214428,0.42454623754848375],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.5143878637274549,0.40618234474171366,0.5558953106212424,0.42454623754848375],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8543090140280563,0.4333480513707687,0.8693485490981966,0.4517119441775388],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8213624128256515,0.4333480513707687,0.8470188577154311,0.4517119441775388],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.7658121523046093,0.4333480513707687,0.8141218316633269,0.4517119441775388],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7403200881763528,0.4333480513707687,0.7585898356713427,0.4517119441775388],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6952301843687375,0.4333480513707687,0.7331029899799599,0.4517119441775388],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.646651755511022,0.4333480513707687,0.6879609018036072,0.4517119441775388],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.5772726372745491,0.4333480513707687,0.639356380761523,0.4517119441775388],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5143878637274549,0.4333480513707687,0.5701599078156313,0.4517119441775388],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.8117422244488978,0.4605982319067349,0.8692493987975952,0.47896212471350497],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7958703486973948,0.4605982319067349,0.8042459398797596,0.47896212471350497],"dir":"rtl"},{"str":"شيوه","boundary":[0.7492175230460922,0.4605982319067349,0.7884288577154309,0.47896212471350497],"dir":"rtl"},{"str":"مواجهه","boundary":[0.6777953867735472,0.4605982319067349,0.7416794909819641,0.47896212471350497],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6521832985971946,0.4605982319067349,0.6703069298597196,0.47896212471350497],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.624048096192385,0.4605982319067349,0.6446035190380763,0.47896212471350497],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.5633263647294591,0.4605982319067349,0.6166457434869742,0.47896212471350497],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.514387863727455,0.4605982319067349,0.555910965931864,0.47896212471350497],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.833025619238477,0.4877639385357899,0.8692415711422845,0.50612783134256],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8288143406813627,0.4877639385357899,0.8330699759519038,0.50612783134256],"dir":"ltr"},{"str":"بهطور","boundary":[0.7762777274549097,0.4877639385357899,0.8224556753507013,0.50612783134256],"dir":"rtl"},{"str":"معمول","boundary":[0.7165161883767535,0.4877639385357899,0.769535507014028,0.50612783134256],"dir":"rtl"},{"str":"تعارضهاي","boundary":[0.6074612945891782,0.4877639385357899,0.7096565531062125,0.50612783134256],"dir":"rtl"},{"str":"زناشويي","boundary":[0.5294247895791582,0.4877639385357899,0.600666889779559,0.50612783134256],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5143930821643287,0.4877639385357899,0.5227686733466933,0.50612783134256],"dir":"rtl"},{"str":"طلاق","boundary":[0.8269043927855709,0.514929645164845,0.8693563767535067,0.533293537971615],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8062211182364728,0.514929645164845,0.820331771543086,0.533293537971615],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.7481425250501,0.514929645164845,0.7995441282565129,0.533293537971615],"dir":"rtl"},{"str":"بهنجار","boundary":[0.6826093947895789,0.514929645164845,0.741468144288577,0.533293537971615],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6341535991983966,0.514929645164845,0.6759480601202403,0.533293537971615],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5645344328657314,0.514929645164845,0.6274531262525049,0.533293537971615],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.5143983006012022,0.514929645164845,0.5578678797595189,0.533293537971615],"dir":"rtl"},{"str":"منفي","boundary":[0.8278698036072142,0.5420953517939,0.8693355030060117,0.56045924460067],"dir":"rtl"},{"str":"برجاي","boundary":[0.7709940601202403,0.5420953517939,0.8212084689378756,0.56045924460067],"dir":"rtl"},{"str":"ميگذارد","boundary":[0.6952432304609215,0.5420953517939,0.7643405531062122,0.56045924460067],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.680334156312625,0.5420953517939,0.6887097474949897,0.56045924460067],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6555648456913825,0.5420953517939,0.6738345931863724,0.56045924460067],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.5905118116232462,0.5420953517939,0.6490574549098194,0.56045924460067],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.5437389619238473,0.5420953517939,0.5839731102204405,0.56045924460067],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5144009098196389,0.5420953517939,0.5372080881763525,0.56045924460067],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.8293074829659315,0.5692610584229549,0.8692807094188373,0.587624951229725],"dir":"rtl"},{"str":"آسيب","boundary":[0.7749600721442883,0.5692610584229549,0.821837290581162,0.587624951229725],"dir":"rtl"},{"str":"رواني","boundary":[0.7275844929859717,0.5692610584229549,0.7684187615230459,0.587624951229725],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.701972404809619,0.5692610584229549,0.720242152304609,0.587624951229725],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.6351190100200398,0.5692610584229549,0.69451004008016,0.587624951229725],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6031352104208414,0.5692610584229549,0.6277453587174345,0.587624951229725],"dir":"rtl"},{"str":"انجامد،","boundary":[0.5398808416833668,0.5692570979151975,0.6021367935871744,0.5876209907219675],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5143887775551103,0.5692570979151975,0.5326585250501003,0.5876209907219675],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8314662204408817,0.5964228045442524,0.8693390260521041,0.6147866973510225],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7828877915831663,0.5964228045442524,0.8242491222444889,0.6147866973510225],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7499411903807615,0.5964228045442524,0.775597635270541,0.6147866973510225],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.6886193386773547,0.5964228045442524,0.7426953907815631,0.6147866973510225],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.672987511022044,0.5964228045442524,0.6813631022044088,0.6147866973510225],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.6227261362725451,0.5964228045442524,0.6657260561122245,0.6147866973510225],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.5707818156312625,0.5964228045442524,0.6155038196392786,0.6147866973510225],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.5143887775551103,0.5964228045442524,0.5635073146292585,0.6147866973510225],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8543125370741482,0.6235885111733075,0.8693520721442884,0.6419524039800776],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8297780440881763,0.6235871402283145,0.8503334669338677,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.7767535070140281,0.6235871402283145,0.8223208977955913,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7391182364729458,0.6235871402283145,0.7729206613226453,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6989579158316632,0.6235871402283145,0.7351738677354709,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.694746637274549,0.6235871402283145,0.6990022725450901,0.6419510330350846],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6700999599198396,0.6235871402283145,0.6883697074148296,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.624770008016032,0.6235871402283145,0.6626428136272544,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.5770343567134268,0.6235871402283145,0.6171589178356713,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5647695390781563,0.6235871402283145,0.573145130260521,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.5143877434869739,0.6235871402283145,0.5608213947895792,0.6419510330350846],"dir":"rtl"},{"str":"خشونت،","boundary":[0.802604621242485,0.6507528468573696,0.869275370741483,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"غفلت","boundary":[0.752343246492986,0.6507528468573696,0.7952596713426854,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7367140280561122,0.6507528468573696,0.7450896192384769,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"سوء","boundary":[0.6906613226452906,0.6507528468573696,0.7294395270541082,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6238053186372745,0.6507528468573696,0.6896098076152304,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6044449178356712,0.6507528468573696,0.6165830020040078,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.5298969378757513,0.6507528468573696,0.5971208416833667,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5143851342685369,0.6507528468573696,0.5227607254509017,0.6691167396641396],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.8021193066132265,0.6779185534864246,0.8693066813627255,0.6962824462931947],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاري","boundary":[0.7407974549098196,0.6779185534864246,0.7948448056112225,0.6962824462931947],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.6741841082164328,0.6779185534864246,0.7335751382765531,0.6962824462931947],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.62933425250501,0.6779185534864246,0.6671000801603205,0.6962824462931947],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6139424729458918,0.6779185534864246,0.6223180641282564,0.6962824462931947],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.5551437354709418,0.6779185534864246,0.6069628136272543,0.6962824462931947],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5143825250501001,0.6779185534864246,0.5481849498997995,0.6962824462931947],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8330202805611222,0.7050842601154796,0.8692362324649299,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.828809002004008,0.7050842601154796,0.833064637274549,0.7234481529222497],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.8083709939879761,0.7050842601154796,0.8224816472945893,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.754863751503006,0.7050842601154796,0.8005720400801603,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":"رويكردهاي","boundary":[0.660355250501002,0.7050842601154796,0.7469760841683366,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي","boundary":[0.5805157755511022,0.7050842601154796,0.6527859078156313,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5645238757515031,0.7050842601154796,0.5728994669338678,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.5143825250501002,0.7050842601154796,0.5568606012024048,0.7234481529222497],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8552664769539078,0.7323344406514457,0.869377130260521,0.7506983334582158],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.813062368737475,0.7323344406514457,0.8488086613226453,0.7506983334582158],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.7430805210420842,0.7323344406514457,0.8051642645290581,0.7506983334582158],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملي","boundary":[0.6838016873747494,0.7323344406514457,0.7351615430861723,0.7506983334582158],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6619181723446895,0.7323344406514457,0.6760288256513027,0.7506983334582158],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.5904934268537075,0.7323344406514457,0.654053987975952,0.7506983334582158],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.5143825250501003,0.7323344406514457,0.5826527254509019,0.7506983334582158],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.8279610060120243,0.7595001472805007,0.8692440601202406,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":"مشكل","boundary":[0.7712078957915834,0.7595001472805007,0.8214353507014029,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7464385851703409,0.7595001472805007,0.7647083326653309,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.706880224448898,0.7595001472805007,0.7400199078156314,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6883652104208419,0.7595001472805007,0.7005032945891785,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.6305318837675352,0.7595001472805007,0.6819073947895793,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.56355846492986,0.7595001472805007,0.6240505851703408,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.5143799158316635,0.7595001472805007,0.5571450060120242,0.7778640400872707],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.835178104208417,0.7866658539095557,0.8692284048096194,0.8050297467163258],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8163004088176354,0.7866658539095557,0.8283549979959921,0.8050297467163258],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.7874424529058118,0.7866658539095557,0.8095816713426855,0.8050297467163258],"dir":"rtl"},{"str":"متأثر","boundary":[0.7421125010020041,0.7866658539095557,0.7807811182364731,0.8050297467163258],"dir":"rtl"},{"str":"ميسازد","boundary":[0.6573416032064131,0.7866658539095557,0.7354302925851706,0.8050297467163258],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6531303246492989,0.7866658539095557,0.65738595991984,0.8050297467163258],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.5807479959919842,0.7866658539095557,0.6466594629258519,0.8050297467163258],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.5331323687374752,0.7866658539095557,0.5740710060120243,0.8050297467163258],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5143746973947898,0.7866658539095557,0.5265127815631264,0.8050297467163258],"dir":"rtl"},{"str":"فعاليتهاي","boundary":[0.7605074909819641,0.8138315605386107,0.8692101402805612,0.8321954533453808],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهدرمانگران","boundary":[0.6007189539078156,0.8138267735146332,0.7539792264529059,0.8321954533453808],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.5143877434869739,0.8138267735146332,0.5942846212424849,0.8321906663214033],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.8021245250501003,0.8409924801436882,0.8693118997995994,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.7356312024048097,0.8409924801436882,0.79502223246493,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7202394228456915,0.8409924801436882,0.7286150140280562,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.678275362725451,0.8409924801436882,0.713264981963928,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.6198366973947896,0.8409924801436882,0.6712122084168336,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5575520440881763,0.8409924801436882,0.6127448416833666,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.514385134268537,0.8409924801436882,0.5506010861723446,0.8593563729504583],"dir":"rtl"},{"str":"زيرا","boundary":[0.841568080160321,0.8681581867727433,0.8691840480961928,0.8865220795795133],"dir":"rtl"},{"str":"گاه","boundary":[0.8103044248496997,0.8681581867727433,0.8343222805611226,0.8865220795795133],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7927496032064131,0.8681581867727433,0.8031134188376756,0.8865220795795133],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.7567971823647297,0.8681581867727433,0.7856029539078159,0.8865220795795133],"dir":"rtl"},{"str":"مشكل","boundary":[0.699441342685371,0.8681581867727433,0.7496687975951906,0.8865220795795133],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6566345050100203,0.8681581867727433,0.6923260040080164,0.8865220795795133],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.6152705651302608,0.8681581867727433,0.6494252344689382,0.8865220795795133],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5898985250501003,0.8681581867727433,0.6081682725450903,0.8865220795795133],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.514387743486974,0.8681581867727433,0.5826579438877756,0.8865220795795133],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.51437,0.1617,0.86938,0.88652],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/62c7e894d2bd7de1d5727f213f5a33ea.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/660c198141f649d811ee6246c2456739.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13093,0.08977,0.11838,0.27788]},"elements":[{"words":[{"str":"20","boundary":[0.8570750260521042,0.0897654505245064,0.8816173346693387,0.1081293433312765],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.85708,0.08977,0.88162,0.10813],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روانشناسي","boundary":[0.6103429178356715,0.11035584780500697,0.6932408176352707,0.1258424486512693],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5533481362725452,0.11035584780500697,0.6050641563126253,0.1258424486512693],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.55335,0.11036,0.69324,0.12584],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"چاپ","boundary":[0.4488493947895799,0.16169941385313824,0.48588725050100273,0.18006330665990836],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.41469994388777637,0.16169941385313824,0.44792312224448977,0.18006330665990836],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.36492127454909895,0.16169941385313824,0.4074880641282573,0.18006330665990836],"dir":"rtl"},{"str":"مبادرت","boundary":[0.2991507054108224,0.16169941385313824,0.35775375150300676,0.18006330665990836],"dir":"rtl"},{"str":"ورزيم","boundary":[0.24804916232465007,0.16169941385313824,0.29196230861723527,0.18006330665990836],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24383527454909895,0.16169941385313824,0.2488110541082172,0.18006330665990836],"dir":"ltr"},{"str":"لازم","boundary":[0.20536234869739556,0.16169941385313824,0.236746028056113,0.18006330665990836],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.17542156713426935,0.16169941385313824,0.19828092985972023,0.18006330665990836],"dir":"rtl"},{"str":"ذكر","boundary":[0.13093178356713508,0.16169941385313824,0.16832710220440963,0.18006330665990836],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.44957214829659403,0.18886512048219328,0.48584028456913914,0.2072290132889634],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.421797018036073,0.18886512048219328,0.44236809619238565,0.2072290132889634],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39630495390781645,0.18886512048219328,0.4146268857715439,0.2072290132889634],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3633583527054116,0.18886512048219328,0.3890408897795599,0.2072290132889634],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.31453987575150383,0.18886512048219328,0.35618822044088255,0.2072290132889634],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28460170340681445,0.18886512048219328,0.30746106613226537,0.2072290132889634],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.22772856913827738,0.18886512048219328,0.2839520080160329,0.2072290132889634],"dir":"rtl"},{"str":"سهولت","boundary":[0.1563064328657323,0.18886512048219328,0.22060801202404892,0.2072290132889634],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13093439278557198,0.18886512048219328,0.14925632464929944,0.2072290132889634],"dir":"rtl"},{"str":"خواندن","boundary":[0.4282939719438887,0.2160308271112483,0.4858533306613235,0.2343947199180184],"dir":"rtl"},{"str":"متن،","boundary":[0.3836841643286582,0.2160308271112483,0.42160654509018125,0.2343947199180184],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3648064689378766,0.2160308271112483,0.37699673747495077,0.2343947199180184],"dir":"rtl"},{"str":"ذكر","boundary":[0.32849397595190466,0.2160308271112483,0.3580929498998005,0.2343947199180184],"dir":"rtl"},{"str":"مكرر","boundary":[0.28400419238477037,0.2160308271112483,0.3217595831663335,0.2343947199180184],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.22821127454909904,0.2160308271112483,0.27739504208416915,0.2343947199180184],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.21077908617234564,0.2160308271112483,0.22165952705410916,0.2343947199180184],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.19575331863727455,0.2160271966458039,0.21081894589178354,0.234391089452574],"dir":"rtl"},{"str":"نقل","boundary":[0.16052104208416831,0.2160271966458039,0.18917026052104205,0.234391089452574],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.14176004008016127,0.2160308271112483,0.15395030861723544,0.2343947199180184],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.13094033266533064,0.2160271966458039,0.14182338276553108,0.234391089452574],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.451143619238477,0.2431929032748589,0.4859766853707415,0.261556796081629],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.4044907935871744,0.2431929032748589,0.44477712625250504,0.261556796081629],"dir":"rtl"},{"str":"ثانويه","boundary":[0.355912364729459,0.2431929032748589,0.3981034268537074,0.261556796081629],"dir":"rtl"},{"str":"خودداري","boundary":[0.2776332024048097,0.2431929032748589,0.34954326252505014,0.261556796081629],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.23747472144288584,0.2431929032748589,0.271303238476954,0.261556796081629],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1947905170340682,0.2431929032748589,0.2310586533066133,0.261556796081629],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19058184769539083,0.2431929032748589,0.19483487374749503,0.261556796081629],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.43911251302605214,0.2703586099039139,0.4574344448897796,0.28872250271068406],"dir":"rtl"},{"str":"تأليف","boundary":[0.3806764569138277,0.2703586099039139,0.43266513426853714,0.28872250271068406],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.3242834188376754,0.2703586099039139,0.3743204008016032,0.28872250271068406],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.26560731462925863,0.2703586099039139,0.31791953507014037,0.28872250271068406],"dir":"rtl"},{"str":"همكاراني","boundary":[0.17891081362725458,0.2703586099039139,0.25919385571142295,0.28872250271068406],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.1494475190380762,0.2703586099039139,0.17249474549098204,0.28872250271068406],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.13093250501002013,0.2703586099039139,0.14303927855711432,0.28872250271068406],"dir":"rtl"},{"str":"ياري","boundary":[0.44884750701402815,0.29752431653296896,0.4859036272545091,0.3158882093397391],"dir":"rtl"},{"str":"دادهاند","boundary":[0.38933123446893797,0.29752431653296896,0.44211833266533074,0.3158882093397391],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3620362004008017,0.29752431653296896,0.38260727855711435,0.3158882093397391],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3431585050100201,0.29752431653296896,0.35534877354709427,0.3158882093397391],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3096117835671344,0.29752431653296896,0.33647368737474964,0.3158882093397391],"dir":"rtl"},{"str":"نهايت","boundary":[0.2575500480961925,0.29752431653296896,0.30301567935871754,0.3158882093397391],"dir":"rtl"},{"str":"تشكر","boundary":[0.20933169138276564,0.29752431653296896,0.25091741482965946,0.3158882093397391],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19057402004008028,0.29752431653296896,0.20268079358717447,0.3158882093397391],"dir":"rtl"},{"str":"داريم","boundary":[0.13514117434869757,0.29752431653296896,0.18395443286573163,0.3158882093397391],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4737420601202406,0.324690023162024,0.4859323286573147,0.3430539159687941],"dir":"rtl"},{"str":"همكاران","boundary":[0.4013571222444891,0.324690023162024,0.46696070140280577,0.3430539159687941],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.33739213226452924,0.324690023162024,0.3945992464929861,0.3430539159687941],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگي","boundary":[0.26849311022044103,0.324690023162024,0.3307647174348699,0.3430539159687941],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت","boundary":[0.2148658436873749,0.324690023162024,0.2617665450901805,0.3430539159687941],"dir":"rtl"},{"str":"نوين","boundary":[0.1722990541082166,0.324690023162024,0.2081184048096194,0.3430539159687941],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.1309351142284571,0.324690023162024,0.1657681803607216,0.3430539159687941],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.435749230460922,0.35185572979107904,0.4859505931863729,0.3702196225978491],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4145884689378759,0.35185572979107904,0.42875130661322663,0.3702196225978491],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.35651248496994,0.35185572979107904,0.40753575150300614,0.3702196225978491],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.3149084969939881,0.35185572979107904,0.34936061723446904,0.3702196225978491],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2993966933867736,0.35185572979107904,0.30779837675350713,0.3702196225978491],"dir":"rtl"},{"str":"تدوين","boundary":[0.24420650501002014,0.35185572979107904,0.2923857234468939,0.3702196225978491],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2288147254509019,0.35185572979107904,0.23721640881763537,0.3702196225978491],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.18480503807615242,0.35185572979107904,0.22183506613226464,0.3702196225978491],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب،","boundary":[0.13093772344689394,0.35185572979107904,0.17785147094188392,0.3702196225978491],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.47374749498998,0.37901732358515516,0.4859377635270541,0.39738121639192525],"dir":"rtl"},{"str":"كانون","boundary":[0.41109733466933884,0.37902143642013403,0.46737817635270557,0.3973853292269041],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامي","boundary":[0.3357065771543088,0.37902143642013403,0.4047204048096194,0.3973853292269041],"dir":"rtl"},{"str":"انصار","boundary":[0.2789534669338679,0.37902143642013403,0.3293635671342687,0.3973853292269041],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2641644168336675,0.37902143642013403,0.27256610020040095,0.3973853292269041],"dir":"rtl"},{"str":"مركز","boundary":[0.20753133066132282,0.37902143642013403,0.257912729458918,0.3973853292269041],"dir":"rtl"},{"str":"خدمات","boundary":[0.13094033266533084,0.37902143642013403,0.2011596192384771,0.3973853292269041],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.3853628296593187,0.4061830302142102,0.4858699238476954,0.4245469230209803],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3705737795591183,0.4061830302142102,0.37897546292585177,0.4245469230209803],"dir":"rtl"},{"str":"مشاوره","boundary":[0.30083458917835676,0.4061830302142102,0.3641811943887776,0.4245469230209803],"dir":"rtl"},{"str":"استاد","boundary":[0.244201503006012,0.4061830302142102,0.29440286573146296,0.4245469230209803],"dir":"rtl"},{"str":"روزبه","boundary":[0.18889129058116233,0.4061830302142102,0.23779326252505012,0.4245469230209803],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.13093793987975952,0.4061830302142102,0.18247783166332662,0.4245469230209803],"dir":"rtl"},{"str":"حمايتهاي","boundary":[0.3782631462925853,0.43334873684326525,0.4858516593186374,0.4517126296500353],"dir":"rtl"},{"str":"مادي","boundary":[0.3213900120240482,0.43334873684326525,0.37185229659318647,0.4517126296500353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3066009619238478,0.43334873684326525,0.31500264529058125,0.4517126296500353],"dir":"rtl"},{"str":"معنوي،","boundary":[0.23361590380761532,0.43334873684326525,0.300231859719439,0.4517126296500353],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.149447735470942,0.43334873684326525,0.22719200801603218,0.4517126296500353],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.130930112224449,0.43334873684326525,0.14312038076152314,0.4517126296500353],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.44078523847695406,0.46059891737923137,0.4859038436873749,0.47896281018600145],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.39052647294589193,0.46059891737923137,0.43430915831663336,0.47896281018600145],"dir":"rtl"},{"str":"دكتر","boundary":[0.3387047855711424,0.46059891737923137,0.3841704168336674,0.47896281018600145],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.2777430060120242,0.46059891737923137,0.332327855711423,0.47896281018600145],"dir":"rtl"},{"str":"رضائي","boundary":[0.21413547895791593,0.46059891737923137,0.27131911022044103,0.47896281018600145],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19238476953907815,0.4605970132889633,0.20078645290581162,0.4789609060957334],"dir":"rtl"},{"str":"سركار","boundary":[0.13094289378757515,0.4605970132889633,0.18599740280561122,0.4789609060957334],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.44922057715430863,0.48776271991801834,0.48590096993987975,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"زينب","boundary":[0.40040210020040085,0.48776271991801834,0.441690372745491,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"كثيري","boundary":[0.340403122244489,0.48776271991801834,0.3930049659318638,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2981964048096193,0.48776271991801834,0.3330294709418838,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"ويرايش","boundary":[0.23242583567134273,0.48776271991801834,0.2906949018036073,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"ادبي","boundary":[0.19082184769539087,0.48776271991801834,0.2251174148296594,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.18553035270541088,0.48776271991801834,0.19085315831663333,0.5061266127247884],"dir":"ltr"},{"str":"سركار","boundary":[0.13094028456913834,0.48776271991801834,0.17825846092184372,0.5061266127247884],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.44921796793587176,0.5149284265470734,0.48589836072144293,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"مريم","boundary":[0.4050908657314629,0.5149284265470734,0.4422878837675351,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"زماني","boundary":[0.354829490981964,0.5149284265470734,0.3980511943887776,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.3133481362725451,0.5149284265470734,0.3478002565130261,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.26609258116232465,0.5149284265470734,0.3063789138276553,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25070080160320646,0.5149284265470734,0.25910248496993993,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.19094187174348698,0.5149284265470734,0.2438437755511022,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"آقايان","boundary":[0.13094028456913828,0.5149284265470734,0.18399613226452907,0.5332923193538435],"dir":"rtl"},{"str":"عليرضا","boundary":[0.4322632665330662,0.5420941331761284,0.4858670501002004,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"عباسيان","boundary":[0.3598783286573147,0.5420941331761284,0.42466522244488986,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3438864288577155,0.5420941331761284,0.35228811222444895,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.2896590420841683,0.5420941331761284,0.33647885771543085,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"جعفرزاده","boundary":[0.21090239278557116,0.5420941331761284,0.28219667735470944,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.1686982845691383,0.5420941331761284,0.20353135070140282,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"امور","boundary":[0.13094289378757518,0.5420941331761284,0.16120460921843688,0.5604580259828985],"dir":"rtl"},{"str":"اجرايي","boundary":[0.4331034348697395,0.5692598398051835,0.4858879238476954,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4183143847695391,0.5692598398051835,0.42671606813627255,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآرايي","boundary":[0.32284308216432867,0.5692598398051835,0.41190875350701406,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":"سپاسگزاريم","boundary":[0.2158285971943888,0.5692598398051835,0.31652094589178353,0.5876237326119534],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21161992785571146,0.5692598398051835,0.21587295390781566,0.5876237326119534],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13093,0.1617,0.48598,0.58762],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"برنامه","boundary":[0.8256913466933867,0.1616986550379055,0.8694322845691382,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7916645290581162,0.1616986550379055,0.8248877074148296,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"پيشگيرانه","boundary":[0.7077364088176352,0.1616986550379055,0.7846144208416833,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.678518380761523,0.1616986550379055,0.700735875751503,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.661203607214429,0.1616986550379055,0.6715935150300602,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.6139480521042084,0.1616986550379055,0.6541822004008016,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگيري","boundary":[0.5335058476953907,0.1616986550379055,0.6069788296593186,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5143881042084167,0.1616986550379055,0.5265783727454909,0.18006254784467562],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.8385547935871743,0.18886436166696055,0.8694427214428857,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":"مشكل","boundary":[0.780838881763527,0.18886436166696055,0.8311185210420842,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.7616011142284569,0.18886436166696055,0.7735304609218436,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":"تشديد","boundary":[0.7031650581162325,0.18886436166696055,0.7542274629258517,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.675149879759519,0.18886436166696055,0.6957313947895791,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.6222453667334669,0.18886436166696055,0.6678649418837674,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.573306865731463,0.18886436166696055,0.6148821523046092,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.5440862284569137,0.18886436166696055,0.5723075350701402,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5398749498997996,0.18886436166696055,0.545093386773547,0.20722825447373067],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.51438549498998,0.18886436166696055,0.5325613106212425,0.20722825447373067],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8543066452905811,0.21603006829601556,0.86937227254509,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"كارگيري","boundary":[0.7846874789579158,0.21603006829601556,0.8533960280561121,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.751740877755511,0.21603006829601556,0.7774234148296593,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.7189143006012023,0.21603006829601556,0.7445107334669339,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.6602381963927855,0.21603006829601556,0.7117415591182363,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6351088136272546,0.21603006829601556,0.6593380160320642,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6050480080160321,0.21603006829601556,0.627907370741483,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.5641667735470942,0.21603006829601556,0.6041921843687376,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.51438549498998,0.21603006829601556,0.5569809859719439,0.23439396110278568],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.8140255310621243,0.2431957749250706,0.8693487895791583,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7799987134268537,0.2431957749250706,0.8132218917835672,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7547493066132267,0.2431957749250706,0.7730712384769542,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"معرض","boundary":[0.6963106412825654,0.2431957749250706,0.7477644288577155,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"خطر","boundary":[0.6524235871743488,0.2431957749250706,0.6893831663326655,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6207998597194389,0.2431957749250706,0.6454361002004008,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.579078456913828,0.2431957749250706,0.6201475551102207,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.559960713426854,0.2431957749250706,0.5721509819639281,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"بروز","boundary":[0.5143881042084171,0.2431957749250706,0.5530697675350703,0.2615596677318407],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.7989990420841686,0.27036148155412565,0.8693174789579162,0.28872537436089574],"dir":"rtl"},{"str":"جدي","boundary":[0.7499405170340684,0.27036148155412565,0.7923481442885775,0.28872537436089574],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7250485731462928,0.27036148155412565,0.7433705050100203,0.28872537436089574],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.66696997995992,0.27036148155412565,0.7184237675350703,0.28872537436089574],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5973508136272547,0.27036148155412565,0.6604260601202407,0.28872537436089574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5824417394789582,0.27036148155412565,0.5908434228456916,0.28872537436089574],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.5143881042084172,0.27036148155412565,0.5760047975951907,0.28872537436089574],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.834708805611223,0.29752718818318064,0.8694114108216437,0.3158910809899508],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7721841042084172,0.29752718818318064,0.8275073627254513,0.3158910809899508],"dir":"rtl"},{"str":"جلوگيري","boundary":[0.6915018517034073,0.29752718818318064,0.7649748336673351,0.3158910809899508],"dir":"rtl"},{"str":"كرد","boundary":[0.6548292865731467,0.29752718818318064,0.6844673987975955,0.3158910809899508],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6506153987975956,0.29752718818318064,0.6555911783567138,0.3158910809899508],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6252485771543089,0.29752718818318064,0.6435705090180364,0.3158910809899508],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.5802786973947899,0.29752718818318064,0.6182036873747498,0.3158910809899508],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.5436061322645293,0.29752718818318064,0.5731685771543088,0.3158910809899508],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.5143881042084171,0.29752718818318064,0.536605599198397,0.3158910809899508],"dir":"rtl"},{"str":"رهنمودهايي","boundary":[0.7727845490981965,0.3246872812720381,0.8693592264529063,0.3430567876190058],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7302200440881769,0.3246928948122357,0.7650531102204414,0.3430567876190058],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهدرمانگران","boundary":[0.5754676232464931,0.3246872812720381,0.7223532505010026,0.3430567876190058],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.5143858196392787,0.3246872812720381,0.5677834749498998,0.34305117407880825],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8355466893787576,0.35185298790109315,0.8693752064128257,0.37021688070786324],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7928624849699399,0.35185298790109315,0.829130621242485,0.37021688070786324],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7886538156312626,0.35185298790109315,0.7929068416833668,0.37021688070786324],"dir":"ltr"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7790284088176354,0.3790186945301482,0.8408538396793588,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7376670781563127,0.3790186945301482,0.7726227775551102,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6803138476953908,0.3790186945301482,0.7313553787575151,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6617988336673348,0.3790186945301482,0.6739056072144289,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6311379078156314,0.3790186945301482,0.6554453867735472,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسان،","boundary":[0.5143779919839679,0.3790186945301482,0.6247453226452906,0.3973825873369183],"dir":"rtl"},{"str":"روانپزشكان","boundary":[0.7735020841683365,0.40618440115920323,0.8693073667334669,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7581103046092182,0.40618440115920323,0.7665119879759517,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.6687706653306611,0.40618440115920323,0.7511854388777554,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6533788857715429,0.40618440115920323,0.6617805691382763,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"مسئولان","boundary":[0.5783482004008014,0.40618440115920323,0.6464018356713426,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"تعليم","boundary":[0.5296497474949898,0.40618440115920323,0.5714624729458916,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5143779919839678,0.40618440115920323,0.5227796753507012,0.42454829396597327],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت","boundary":[0.8136579559118234,0.4333501077882582,0.8693308496993987,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7988689058116232,0.4333501077882582,0.8072705891783566,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":"دانشجويان","boundary":[0.700394392785571,0.4333501077882582,0.7924763206412824,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.659393134268537,0.4333501077882582,0.6939704969939878,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":"رشتهها","boundary":[0.5783455911823646,0.4333501077882582,0.65292227254509,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":"توصيه","boundary":[0.5143779919839677,0.4333501077882582,0.571911258517034,0.4517140005950283],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنيم","boundary":[0.8051205931863726,0.4606002883242244,0.8693151943887774,0.4789641811309945],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8009067054108215,0.4606002883242244,0.8057624609218436,0.4789641811309945],"dir":"ltr"},{"str":"عليرغم","boundary":[0.7322555591182364,0.4606002883242244,0.7939061723446893,0.4789641811309945],"dir":"rtl"},{"str":"تلاشهايي","boundary":[0.6432786012024047,0.4606002883242244,0.7252289338677355,0.4789641811309945],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6158635430861722,0.4606002883242244,0.6364346212424848,0.4789641811309945],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5907315511022042,0.4606002883242244,0.6090534829659318,0.4789641811309945],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.5548991543086171,0.4606002883242244,0.5838666973947895,0.4789641811309945],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.5143779919839678,0.4606002883242244,0.5480734388777554,0.4789641811309945],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.835904152304609,0.48776599495327944,0.8693725971943886,0.5061298877600495],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8108947935871741,0.48776599495327944,0.8292167254509016,0.5061298877600495],"dir":"rtl"},{"str":"تأليف","boundary":[0.7528214188376752,0.48776599495327944,0.804223022044088,0.5061298877600495],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.6967884529058115,0.48776599495327944,0.7462200961923846,0.5061298877600495],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.6385898356713425,0.48776599495327944,0.6901610380761521,0.5061298877600495],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.5738994829659317,0.48776599495327944,0.6319806853707414,0.5061298877600495],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5143806012024046,0.48776599495327944,0.5673686092184367,0.5061298877600495],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.8277320801603205,0.5149317015823345,0.8692760561122242,0.5332955943891046],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.7730219879759517,0.5149317015823345,0.8203949579158315,0.5332955943891046],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7293749819639277,0.5149317015823345,0.7656431182364728,0.5332955943891046],"dir":"rtl"},{"str":"كاستي","boundary":[0.668773274549098,0.5149317015823345,0.7221709298597192,0.5332955943891046],"dir":"rtl"},{"str":"هايي","boundary":[0.6294575711422845,0.5149317015823345,0.6679122324649298,0.5332955943891046],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.603965507014028,0.5149317015823345,0.6222874388777554,0.5332955943891046],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5710208296593187,0.5149270556020804,0.5967379719438877,0.5332955943891046],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.5143877434869739,0.5149270556020804,0.563819386773547,0.5332909484088505],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.8194340801603206,0.5420927622311354,0.8692988537074148,0.5604566550379055],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.7585923246492986,0.5420927622311354,0.8130571503006012,0.5604566550379055],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.7024393346693386,0.5420927622311354,0.7522675791583167,0.5604566550379055],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.62933425250501,0.5420927622311354,0.6961093707414829,0.5604566550379055],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6108192384769539,0.5420927622311354,0.623009507014028,0.5604566550379055],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.5143877434869739,0.5420927622311354,0.6044318717434869,0.5604566550379055],"dir":"rtl"},{"str":"محترم","boundary":[0.818228621242485,0.5692584688601905,0.8693875671342685,0.5876223616669606],"dir":"rtl"},{"str":"خواهشمنديم","boundary":[0.7073681482965931,0.5692584688601905,0.8104844609218437,0.5876223616669606],"dir":"rtl"},{"str":"نظرات","boundary":[0.6424403567134268,0.5692584688601905,0.6997492304609217,0.5876223616669606],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6263284328657314,0.5692584688601905,0.6347301162324648,0.5876223616669606],"dir":"rtl"},{"str":"پيشنهادهاي","boundary":[0.514385134268537,0.5692584688601905,0.6187277795591182,0.5876223616669606],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.8363835631262533,0.5964241754892455,0.8693249458917843,0.6147880682960156],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8172658196392792,0.5964241754892455,0.8293725931863735,0.6147880682960156],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7952622805611229,0.5964241754892455,0.8103279078156319,0.6147880682960156],"dir":"rtl"},{"str":"مؤلفان","boundary":[0.7368262244488983,0.5964241754892455,0.7882434829659325,0.6147880682960156],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6988307855711428,0.5964241754892455,0.729867438877756,0.6147880682960156],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.6510951342685375,0.5964241754892455,0.6919085290581166,0.6147880682960156],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6324574869739483,0.5964241754892455,0.644099819639279,0.6147880682960156],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6104539478957919,0.5964241754892455,0.6255195751503009,0.6147880682960156],"dir":"rtl"},{"str":"رفع","boundary":[0.5672870380761525,0.5964241754892455,0.6033986212424852,0.6147880682960156],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5396319318637276,0.5964241754892455,0.5602134468937877,0.6147880682960156],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5143799158316634,0.5964241754892455,0.5327018476953909,0.6147880682960156],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.51438,0.1617,0.86944,0.61479],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دكتر","boundary":[0.8235270541082164,0.6515428464386459,0.8625330661322644,0.6684680932651622],"dir":"rtl"},{"str":"محسن","boundary":[0.7622044088176352,0.6515428464386459,0.8184240480961924,0.6684680932651622],"dir":"rtl"},{"str":"شكوهييكتا","boundary":[0.6577154308617233,0.6515428464386459,0.757130260521042,0.6684680932651622],"dir":"rtl"},{"str":"استاد","boundary":[0.7988777555110219,0.6918249338857546,0.8437274549098195,0.7087501807122708],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.7290180360721442,0.6918249338857546,0.7937507014028056,0.7087501807122708],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.6763527054108216,0.6918249338857546,0.7237274549098196,0.7087501807122708],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.65772,0.65154,0.86253,0.70875],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دكتر","boundary":[0.5562324649298596,0.6515428464386459,0.5952384769539077,0.6684680932651622],"dir":"rtl"},{"str":"آمنه","boundary":[0.5147494989979959,0.6515428464386459,0.5510380761523045,0.6684680932651622],"dir":"rtl"},{"str":"شهائيان","boundary":[0.4433266533066132,0.6515428464386459,0.5095070140280561,0.6684680932651622],"dir":"rtl"},{"str":"موسسه","boundary":[0.5474549098196392,0.6783693626586742,0.6096192384769538,0.6952946094851904],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.5022444889779558,0.6783693626586742,0.5423134268537074,0.6952946094851904],"dir":"rtl"},{"str":"يادگيري","boundary":[0.42877755511022037,0.6783693626586742,0.49710300601202395,0.6952946094851904],"dir":"rtl"},{"str":"استراليا","boundary":[0.48805611222444883,0.7051958788787025,0.5503791583166332,0.7221211257052187],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.42878,0.65154,0.60962,0.72212],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دكتر","boundary":[0.2917034068136272,0.6515428464386459,0.3307094188376753,0.6684680932651622],"dir":"rtl"},{"str":"اكرم","boundary":[0.25046092184368735,0.6515428464386459,0.28650901803607204,0.6684680932651622],"dir":"rtl"},{"str":"پرند","boundary":[0.21042084168336667,0.6515428464386459,0.2453915831663326,0.6684680932651622],"dir":"rtl"},{"str":"پسادكتري","boundary":[0.2795591182364729,0.6783693626586742,0.36491062124248497,0.6952946094851904],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسي","boundary":[0.17603206412825645,0.6783693626586742,0.2743358717434869,0.6952946094851904],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.2645290581162324,0.7051958788787025,0.3292617234468937,0.7221211257052187],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.21186372745490975,0.7051958788787025,0.2592384769539077,0.7221211257052187],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17603,0.65154,0.36491,0.72212],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":20,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/697ef145c2a4a7178d76ec62e2de969f.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/a6e6d6c4220d9345c8c7e5d0f378e39d.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13093,0.11584,0.13063,0.11102]},"elements":[{"words":[{"str":"مفاهيم","boundary":[0.5731875751503006,0.3997102146509168,0.6561751503006011,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاري","boundary":[0.45090300601202404,0.3997102146509168,0.5648765531062124,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.3436496993987976,0.3997102146509168,0.4425450901803607,0.4250980848906911],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.34365,0.39971,0.65618,0.4251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.15751503006012024,0.11583795839210158,0.19772344689378754,0.18353894569816645],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15752,0.11584,0.19772,0.18354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"به","boundary":[0.4708632745490982,0.5091734392410084,0.4859028096192385,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.43971964328657315,0.5091734392410084,0.4637348897795592,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.38236380360721445,0.5091734392410084,0.4325599478957916,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.33378537474949904,0.5091734392410084,0.3752771663326654,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.28148359118236477,0.5091734392410084,0.32668830060120246,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.25394850901803606,0.5091734392410084,0.27449349498997994,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.21234452104208418,0.5091734392410084,0.2469688496993988,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.15005986773547098,0.5091734392410084,0.20525266533066136,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.13094212424849705,0.5091734392410084,0.14299671342685377,0.5275373320477785],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.43045952705410817,0.5363391458700635,0.48580105010020036,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.3667293667334669,0.5363391458700635,0.42404867735470936,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.3155077995991984,0.5363391458700635,0.3602819879759519,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.2749866372745491,0.5363391458700635,0.3090369378757515,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.25827459318637275,0.5363391458700635,0.2686384088176353,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":"يكديگر","boundary":[0.19586991583166333,0.5363391458700635,0.2518272144288577,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.15318571142284568,0.5363391458700635,0.18940166332665329,0.5547030386768336],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.14897443286573148,0.5363391458700635,0.15322745891783568,0.5547030386768336],"dir":"ltr"},{"str":"تعاريف","boundary":[0.4094210140280561,0.5822341259696756,0.48585471342685366,0.6048293304830747],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.32549098196392784,0.5822341259696756,0.40200173146292584,0.6048293304830747],"dir":"rtl"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.4099009178356713,0.6260413010181594,0.4573104168336673,0.6444051938249294],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.3539879759519038,0.6260413010181594,0.40323697394789576,0.6444051938249294],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.29483053707414825,0.6260413010181594,0.3500233346693386,0.6444051938249294],"dir":"rtl"},{"str":"آسان","boundary":[0.2481751022044088,0.6260413010181594,0.28808570741482964,0.6444051938249294],"dir":"rtl"},{"str":"بهنظر","boundary":[0.19863909018036066,0.6260413010181594,0.24169380360721437,0.6444051938249294],"dir":"rtl"},{"str":"ميرسد،","boundary":[0.13094199198396794,0.6260413010181594,0.19475042885771543,0.6444051938249294],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4601627374749499,0.6532070076472144,0.48581918236472943,0.6715709004539845],"dir":"rtl"},{"str":"اصطلاح","boundary":[0.39258919839679357,0.6532070076472144,0.45310741082164324,0.6715709004539845],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.343890745490982,0.6532070076472144,0.3855991022044088,0.6715709004539845],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيده","boundary":[0.2800431703406814,0.6532070076472144,0.3368197635270542,0.6715709004539845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26465139078156313,0.6532070076472144,0.2730269819639279,0.6715709004539845],"dir":"rtl"},{"str":"مبهم","boundary":[0.21811858917835675,0.6532070076472144,0.2577630541082165,0.6715709004539845],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.17495167935871747,0.6532070076472144,0.21116763126252508,0.6715709004539845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15967992384769542,0.6532070076472144,0.1680555150300601,0.6715709004539845],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.13094199198396794,0.6532070076472144,0.1527915871743487,0.6715709004539845],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.4628110941883767,0.6803727142762694,0.4859496432865731,0.6987366070830395],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.4065380801603206,0.6803727142762694,0.4557870781563126,0.6987366070830395],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3788829739478958,0.6803727142762694,0.39943839679358717,0.6987366070830395],"dir":"rtl"},{"str":"اختلافنظرهاي","boundary":[0.25251069739478954,0.6803727142762694,0.3718198196392785,0.6987366070830395],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.18698017635270536,0.6803727142762694,0.24548407214428852,0.6987366070830395],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.13094721042084165,0.6803727142762694,0.18000051703406814,0.6987366070830395],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.45379363527054106,0.7075384209053245,0.4858087454909819,0.7259023137120946],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44958235671342683,0.7075384209053245,0.4538379919839679,0.7259023137120946],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4249382885771542,0.7075384209053245,0.44320803607214415,0.7259023137120946],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.39006869338677347,0.7075384209053245,0.4180029859719438,0.7259023137120946],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.33535860120240474,0.7075384209053245,0.3830420681362725,0.7259023137120946],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3300697154308616,0.7075384209053245,0.33539252104208406,0.7259023137120946],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.2677876713426853,0.7075384209053245,0.32298046893787563,0.7259023137120946],"dir":"rtl"},{"str":"متشكل","boundary":[0.19467997995991976,0.7075384209053245,0.2607767014028055,0.7259023137120946],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.17556223647294583,0.7075384209053245,0.1877003206412825,0.7259023137120946],"dir":"rtl"},{"str":"زن","boundary":[0.14622157515030051,0.7075384209053245,0.16855126653306607,0.7259023137120946],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13094981963927846,0.7075384209053245,0.13932541082164318,0.7259023137120946],"dir":"rtl"},{"str":"مرد","boundary":[0.45764484168336655,0.7347041275343794,0.4859000681362724,0.7530680203411495],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44273576753507,0.7347041275343794,0.4511113587174347,0.7530680203411495],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.37684517434869724,0.7347041275343794,0.4361553186372744,0.7530680203411495],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.32526092585170324,0.7347041275343794,0.37022558717434856,0.7530680203411495],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2746394789579157,0.7347041275343794,0.3186413386773546,0.7530680203411495],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2693479839679358,0.7347041275343794,0.27467078957915825,0.7530680203411495],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.24457606412825642,0.7347041275343794,0.2628458116232464,0.7530680203411495],"dir":"rtl"},{"str":"حالي","boundary":[0.19046870140280553,0.7347041275343794,0.23799561523046084,0.7530680203411495],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.1555991062124248,0.7347041275343794,0.1839117354709418,0.7530680203411495],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1309498196392785,0.7347041275343794,0.14921956713426845,0.7530680203411495],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهاي","boundary":[0.4174837515030059,0.7618698341634345,0.48584788376753496,0.7802337269702045],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.3741968176352704,0.7618698341634345,0.4107571863727454,0.7802337269702045],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.3122722364729458,0.7618698341634345,0.36746503406813613,0.7802337269702045],"dir":"rtl"},{"str":"گسترده","boundary":[0.24493874549098188,0.7618698341634345,0.30568656913827646,0.7802337269702045],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23002706212424837,0.7618698341634345,0.2384026533066131,0.7802337269702045],"dir":"rtl"},{"str":"دربرگيرنده","boundary":[0.13094981963927846,0.7618698341634345,0.22332397995991976,0.7802337269702045],"dir":"rtl"},{"str":"مادربزرگ","boundary":[0.4100266052104208,0.7890355407924895,0.48578787174348687,0.8073994335992596],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3941547294589177,0.7890355407924895,0.40253032064128247,0.8073994335992596],"dir":"rtl"},{"str":"پدربزرگ","boundary":[0.3170810260521041,0.7890355407924895,0.38658016833667325,0.8073994335992596],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2733139959919838,0.7890355407924895,0.30952994789579147,0.8073994335992596],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26910010821643277,0.7890355407924895,0.27335574348697383,0.8073994335992596],"dir":"ltr"},{"str":"گاه","boundary":[0.2386765130260521,0.7890312869137869,0.262694368737475,0.807395179720557],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.19370663326653306,0.7890312869137869,0.23115935470941884,0.807395179720557],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.13094188376753507,0.7890312869137869,0.18613468136272546,0.807395179720557],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.4424747374749499,0.816281467449753,0.4859286613226453,0.8346453602565231],"dir":"rtl"},{"str":"فاميل","boundary":[0.39113314629258517,0.816281467449753,0.4359464729458918,0.8346453602565231],"dir":"rtl"},{"str":"درجه","boundary":[0.34231727855711425,0.816281467449753,0.38461270941883774,0.8346453602565231],"dir":"rtl"},{"str":"دومي","boundary":[0.29277865731462926,0.816281467449753,0.3357681402805611,0.8346453602565231],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.26584630460921843,0.816281467449753,0.2863912905811623,0.8346453602565231],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.2167903887775551,0.816281467449753,0.25929455711422844,0.8346453602565231],"dir":"rtl"},{"str":"تنگاتنگي","boundary":[0.13093927454909818,0.816281467449753,0.21027777955911822,0.8346453602565231],"dir":"rtl"},{"str":"باهم","boundary":[0.45209231663326666,0.8434471740788081,0.48588169539078163,0.8618110668855782],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.4059195871743488,0.8434471740788081,0.4445490661322646,0.8618110668855782],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.3763414869739479,0.8434471740788081,0.3984807054108217,0.8618110668855782],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.3112910621242486,0.8434471740788081,0.3688478116232465,0.8618110668855782],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3070797835671344,0.8434471740788081,0.31133541883767546,0.8618110668855782],"dir":"ltr"},{"str":"هم","boundary":[0.26944702605210435,0.8434471740788081,0.30057239278557124,0.8618110668855782],"dir":"rtl"},{"str":"چنين","boundary":[0.21521703006012038,0.8434471740788081,0.26839290180360736,0.8618110668855782],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1896023326653308,0.8434471740788081,0.20787208016032077,0.8618110668855782],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.13092622845691398,0.8434471740788081,0.18219737074148312,0.8618110668855782],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.43718324248497,0.8706128807078631,0.4857929819639279,0.8889767735146332],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.3828332224448899,0.8706128807078631,0.4301801002004009,0.8889767735146332],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3395462885771544,0.8706128807078631,0.375762240480962,0.8889767735146332],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.2772616352705412,0.8706128807078631,0.33245443286573156,0.8889767735146332],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2552580961923849,0.8706128807078631,0.27029763126252515,0.8889767735146332],"dir":"rtl"},{"str":"زن","boundary":[0.22579741082164342,0.8706128807078631,0.24812710220440895,0.8889767735146332],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21040563126252518,0.8706128807078631,0.2187812224448899,0.8889767735146332],"dir":"rtl"},{"str":"مردي","boundary":[0.15834128657314644,0.8706128807078631,0.20343901803607228,0.8889767735146332],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.13092622845691398,0.8706128807078631,0.15147121442885786,0.8889767735146332],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13093,0.50917,0.48595,0.88898],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"برداشت","boundary":[0.7804824649298598,0.5091724716810648,0.840807595190381,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7589590220440883,0.5091724716810648,0.7735236793587176,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7398412785571143,0.5091724716810648,0.751979362725451,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.6853712344689379,0.5091724716810648,0.7328068256513026,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.6693787575150301,0.5074162482369534,0.6783563927855711,0.5229028490832157],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6140681362725451,0.5091724716810648,0.6692609338677354,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5997587615230462,0.5091724716810648,0.6050815671342686,0.5275363644878349],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.6050501002004008,0.5074162482369534,0.6140277354709419,0.5229028490832157],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.5777552224448899,0.5091724716810648,0.5927947575150301,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"قوانين","boundary":[0.5143877434869739,0.5091724716810648,0.5706972865731462,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.8011669418837675,0.5363381783101199,0.8692257955911823,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7860152104208417,0.5363381783101199,0.7943908016032064,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقي","boundary":[0.7244507014028057,0.5363381783101199,0.7791921042084169,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7092989699398798,0.5363381783101199,0.7176745611222446,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.6455714188376754,0.5363381783101199,0.702556749498998,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5834067895791584,0.5363381783101199,0.638904865731463,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"بستگي","boundary":[0.514387743486974,0.5363381783101199,0.576680224448898,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.837239386773547,0.5635038849391749,0.8692544969939879,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8317034068136272,0.5617462905500705,0.8372044088176352,0.5772328913963329],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8066953947895791,0.5635025139941819,0.824965142284569,0.581866406800952],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.7583570140280561,0.5635025139941819,0.7999583927855711,0.581866406800952],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهشناختي","boundary":[0.6234499839679358,0.5635025139941819,0.7516904609218437,0.581866406800952],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.618158488977956,0.5635025139941819,0.6234812945891783,0.581866406800952],"dir":"ltr"},{"str":"باورهاي","boundary":[0.543367851703407,0.5635025139941819,0.6114788897795592,0.581866406800952],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.514389871743487,0.5635025139941819,0.5367143446893788,0.581866406800952],"dir":"rtl"},{"str":"دربارة","boundary":[0.8112589178356714,0.5907526945301481,0.8692253146292586,0.6091165873369182],"dir":"rtl"},{"str":"كارآمدي","boundary":[0.7236048336673347,0.5907526945301481,0.8047854468937876,0.6091165873369182],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6923437875751504,0.5907526945301481,0.7171835470941884,0.6091165873369182],"dir":"rtl"},{"str":"ناكارآمدي","boundary":[0.5943493707414831,0.5907526945301481,0.6858781442885773,0.6091165873369182],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.514389871743487,0.5907526945301481,0.5877871863727456,0.6091165873369182],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادههاي","boundary":[0.7561861442885772,0.6179184011592032,0.8691783486973949,0.6362822939659732],"dir":"rtl"},{"str":"سالم","boundary":[0.7008759318637275,0.6179184011592032,0.7497518116232466,0.6362822939659732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6860842725450901,0.6179184011592032,0.6944598637274548,0.6362822939659732],"dir":"rtl"},{"str":"ناسالم","boundary":[0.6204337274549098,0.6179184011592032,0.6796708136272545,0.6362822939659732],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6056446773547095,0.6179184011592032,0.6140202685370741,0.6362822939659732],"dir":"rtl"},{"str":"رضايت","boundary":[0.5328944488977955,0.6179184011592032,0.5991946893787575,0.6362822939659732],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5143794348697394,0.6179184011592032,0.526517519038076,0.6362822939659732],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.8087175390781565,0.6450841077882582,0.8692096593186374,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7873167294589178,0.6450841077882582,0.8023562645290582,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"تعاريف","boundary":[0.7270777034068137,0.6450841077882582,0.7808589138276553,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.7061569899799599,0.6450841077882582,0.7207268657314629,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6876419759519038,0.6450841077882582,0.6997800601202404,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6259600521042084,0.6450841077882582,0.6811528496993987,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"بستگي","boundary":[0.56499827254509,0.6450841077882582,0.6195570300601202,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5265227374749498,0.6450841077882582,0.5585378476953907,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5223036312625252,0.6450841077882582,0.5265566573146294,0.6634480005950283],"dir":"ltr"},{"str":"واژه","boundary":[0.8120834308617236,0.6722498144173132,0.8407222124248499,0.6906137072240833],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.79563126252505,0.6704910014104372,0.8046088977955912,0.6859776022566996],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7403206412825651,0.6722472248545487,0.7955134388777555,0.6906111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.7313026052104209,0.6704910014104372,0.740280240480962,0.6859776022566996],"dir":"ltr"},{"str":"اغلب","boundary":[0.6857298997995992,0.6722472248545487,0.7237462124248497,0.6906111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"تصوير","boundary":[0.6317425611222445,0.6722472248545487,0.678212741482966,0.6906111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"ذهني","boundary":[0.5796782164328658,0.6722472248545487,0.6242488857715431,0.6906111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"خاصي","boundary":[0.5143877434869739,0.6722472248545487,0.5722471623246493,0.6906111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8571946893787575,0.6994129314836037,0.8692492785571143,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.8153506533066133,0.6994129314836037,0.8501054428857716,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.77410673747495,0.6994129314836037,0.8081570380761524,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"تداعي","boundary":[0.7121821563126253,0.6994129314836037,0.7669026853707415,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.6346309659318639,0.6994129314836037,0.7050198517034069,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5991586412825652,0.6994129314836037,0.6274712705410822,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5494999959919841,0.6994129314836037,0.5919911182364731,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5143903527054109,0.6994129314836037,0.5422933346693387,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"شخص","boundary":[0.8167961603206415,0.7265786381126587,0.8693719118236475,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8115072745490985,0.7265786381126587,0.816830080160321,0.7449425309194287],"dir":"ltr"},{"str":"اولين","boundary":[0.7638916472945896,0.7265786381126587,0.8044649939879763,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"تصوير","boundary":[0.7103844048096195,0.7265786381126587,0.756854585170341,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"محتمل،","boundary":[0.6322278757515033,0.7265786381126587,0.703344733466934,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5621260040080163,0.7265786381126587,0.6250446973947898,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.514390352705411,0.7265786381126587,0.5550263206412828,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"اوست","boundary":[0.8246133787575154,0.7537443447417137,0.8692727615230464,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8204021002004012,0.7537443447417137,0.8246577354709422,0.7721082375484837],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7883034949899803,0.7537443447417137,0.8139599398797599,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7261388657314632,0.7537443447417137,0.7813316633266536,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.6677028096192388,0.7537443447417137,0.7192609659318641,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6175666773547095,0.7537443447417137,0.6609840721442887,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.5780057074148298,0.7537443447417137,0.6108035831663328,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.562853975951904,0.7537443447417137,0.5712295671342688,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.5295473026052107,0.7537443447417137,0.5560804448897798,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5143955711422848,0.7537443447417137,0.5227711623246496,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.8099521803607217,0.7809100513707686,0.8693171182364731,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7578878356713429,0.7809100513707686,0.8018896953907817,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7536739478957917,0.7809100513707686,0.7579295831663327,0.7992739441775387],"dir":"ltr"},{"str":"دربارة","boundary":[0.6943951142284571,0.7809100513707686,0.7471561202404812,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.6293472985971945,0.7809100513707686,0.6863639398797596,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5584052585170342,0.7809100513707686,0.6213239519038077,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.5143981803607215,0.7809100513707686,0.5505097635270542,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.7869806212424851,0.8080757579998237,0.8692910260521044,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"توافق","boundary":[0.7376820480961925,0.8080757579998237,0.779460853707415,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"اندكي","boundary":[0.6839347575150302,0.8080757579998237,0.7302483847695392,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6352363046092186,0.8080757579998237,0.6765193587174351,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5957979679358719,0.8080757579998237,0.6278130781563128,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.570065855711423,0.8080757579998237,0.5884008336673349,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.5143955711422847,0.8080757579998237,0.5627052505010022,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.8377220921843692,0.8352414646288787,0.8693118997995997,0.8536053574356488],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8048955150300605,0.8352414646288787,0.8305519599198401,0.8536053574356488],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7614885571142288,0.8352414646288787,0.7977045090180365,0.8536053574356488],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.733833450901804,0.8352414646288787,0.7543784368737477,0.8536053574356488],"dir":"rtl"},{"str":"صرف","boundary":[0.6847749258517036,0.8352414646288787,0.7267337675350704,0.8536053574356488],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6497853066132266,0.8352414646288787,0.6776908977955914,0.8536053574356488],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6305475390781565,0.8352414646288787,0.6426856232464931,0.8536053574356488],"dir":"rtl"},{"str":"اينكه","boundary":[0.5766749098196392,0.8352372107501762,0.6234921162324649,0.8536011035569463],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.514390256513026,0.8352372107501762,0.5695830541082163,0.8536011035569463],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8571919839679359,0.8624873912861424,0.8693300681362726,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.8259283286573147,0.8624873912861424,0.8499435751503006,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"كساني","boundary":[0.7673722484969939,0.8624873912861424,0.818643390781563,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.7047275230460921,0.8624873912861424,0.7600690460921844,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.663726264529058,0.8624873912861424,0.6975286893787574,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6480944368737475,0.8624873912861424,0.6564700280561122,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.6075732745490982,0.8624873912861424,0.640788625250501,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5919414468937876,0.8624873912861424,0.6003170380761523,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5421627775551102,0.8624873912861424,0.5846669458917836,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5143876472945891,0.8624873912861424,0.5349430701402805,0.8808512840929124],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.51438,0.50742,0.86937,0.88085],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":40,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/71a4468b6fcca9fc3e1a3dcc5602f133.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/d82691a99255b824c4f8156cb5ed1664.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13082,0.11584,0.13063,0.12255]},"elements":[{"words":[{"str":"نظريههاي","boundary":[0.49022044088176353,0.3997102146509168,0.6170501002004009,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.3828444889779559,0.3997102146509168,0.48189138276553106,0.4250980848906911],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.38284,0.39971,0.61705,0.4251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"2","boundary":[0.15162324649298597,0.11583795839210158,0.20347094188376752,0.18353894569816645],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15162,0.11584,0.20347,0.18354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"رويكرد","boundary":[0.4103826853707415,0.5109788368300423,0.48578262925851706,0.5335740413434414],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي","boundary":[0.30649346693386775,0.5109788368300423,0.4030693466933868,0.5335740413434414],"dir":"rtl"},{"str":"رويكرد","boundary":[0.40388796793587173,0.5547860118785262,0.4572569218436873,0.5731499046852961],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي","boundary":[0.3235657875751503,0.5547860118785262,0.39583591983967936,0.5731499046852961],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.2601983086172345,0.5547860118785262,0.31539110621242483,0.5731499046852961],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23999773947895792,0.5547860118785262,0.2521358236472946,0.5731499046852961],"dir":"rtl"},{"str":"ديدگاههاي","boundary":[0.1309402364729459,0.5547860118785262,0.23194308216432866,0.5731499046852961],"dir":"rtl"},{"str":"غالب","boundary":[0.4472923166332666,0.5819517185075811,0.48583047294589177,0.6003156113143512],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.42180025250501,0.5819517185075811,0.44007,0.6003156113143512],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.34905524248497,0.5819517185075811,0.4145596713426854,0.6003156113143512],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.28653054108216436,0.5819517185075811,0.3417233386773547,0.6003156113143512],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.23518894989979963,0.5819517185075811,0.2791908096192385,0.6003156113143512],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.22075997194388777,0.5819517185075811,0.228091875751503,0.6003156113143512],"dir":"ltr"},{"str":"برودريك","boundary":[0.14428638877755512,0.5819517185075811,0.22070517835671344,0.6003156113143512],"dir":"rtl"},{"str":"،7","boundary":[0.1309408496993988,0.5776505079777856,0.14412,0.6003149258418548],"dir":"ltr"},{"str":"1993","boundary":[0.43683257314629254,0.6091167396641397,0.4859171903807615,0.6274806324709097],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.4315384689378757,0.6091167396641397,0.4368612745490981,0.6274806324709097],"dir":"rtl"},{"str":"كلين","boundary":[0.3714194669338677,0.6091167396641397,0.42505717034068125,0.6274806324709097],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35663041683366725,0.6091167396641397,0.36500600801603195,0.6274806324709097],"dir":"rtl"},{"str":"وايت","boundary":[0.29903713827655304,0.6091167396641397,0.350146509018036,0.6274806324709097],"dir":"rtl"},{"str":"1996","boundary":[0.2312203046092184,0.6091160541916432,0.2793916953907815,0.6274799469984133],"dir":"ltr"},{"str":"،8","boundary":[0.2856903486973948,0.6048153880906206,0.298869498997996,0.6274799469984133],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.22592880961923845,0.6091160541916432,0.23125161523046092,0.6274799469984133],"dir":"rtl"},{"str":"ويتچرچ","boundary":[0.14572665330661325,0.6091160541916432,0.21939271743486974,0.6274799469984133],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13093760320641282,0.6091160541916432,0.13931319438877754,0.6274799469984133],"dir":"rtl"},{"str":"كانستنتين","boundary":[0.4024398276553106,0.6362817608206982,0.4857939198396794,0.6546456536274683],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.3217656312625251,0.6362810753482017,0.33325662925851707,0.6546449681549718],"dir":"ltr"},{"str":"1993","boundary":[0.33330881362725456,0.6362810753482017,0.3823934308617235,0.6546449681549718],"dir":"ltr"},{"str":"،9","boundary":[0.389099122244489,0.6319805502909027,0.40227631262525054,0.6546449681549718],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.2600837074148297,0.6362810753482017,0.3152765050100201,0.6546449681549718],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23519698196392788,0.6362810753482017,0.25346672945891785,0.6546449681549718],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.20285050100200405,0.6362810753482017,0.2285069458917836,0.6546449681549718],"dir":"rtl"},{"str":"ديدگاه","boundary":[0.13623715430861727,0.6362810753482017,0.19611610821643288,0.6546449681549718],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.13094826853707414,0.6362810753482017,0.13627107414829662,0.6546449681549718],"dir":"ltr"},{"str":"يك","boundary":[0.4580033627254509,0.6634467819772567,0.4859376553106212,0.6818106747840268],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.4160393026052104,0.6634467819772567,0.450663631262525,0.6818106747840268],"dir":"rtl"},{"str":"تعاملي","boundary":[0.3572405651302605,0.6634467819772567,0.40860042084168335,0.6818106747840268],"dir":"rtl"},{"str":"10","boundary":[0.34112224448897793,0.6591455714474612,0.35724365531062124,0.6711624966942876],"dir":"ltr"},{"str":"است","boundary":[0.29759519038076154,0.6634460965047602,0.3338111422845691,0.6818099893115303],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.27066283767535076,0.6634460965047602,0.29120782364729464,0.6818099893115303],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.2243700841683367,0.6634460965047602,0.26327874949899804,0.6818099893115303],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.17170561923847696,0.6634460965047602,0.2170642725450902,0.6818099893115303],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.14657362725450912,0.6634460965047602,0.17075064529058123,0.6818099893115303],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13094179959919847,0.6634460965047602,0.13931739078156322,0.6818099893115303],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.4410343647294589,0.6906118031338152,0.4858085531062124,0.7089756959405853],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.38307840480961924,0.6906118031338152,0.4344539158316633,0.7089756959405853],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3559060040080161,0.6906118031338152,0.3764614268537075,0.7089756959405853],"dir":"rtl"},{"str":"حائز","boundary":[0.3159875711422846,0.6906118031338152,0.34935947494989983,0.7089756959405853],"dir":"rtl"},{"str":"اهميت","boundary":[0.25634866533066136,0.6906118031338152,0.3094071222444891,0.7089756959405853],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2057298276553107,0.6906118031338152,0.2497316873747496,0.7089756959405853],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.19189575150300597,0.6906118031338152,0.1992276553106212,0.7089756959405853],"dir":"ltr"},{"str":"ترنبال،","boundary":[0.13093397194388773,0.6906118031338152,0.1918226933867735,0.7089756959405853],"dir":"rtl"},{"str":"سامرز","boundary":[0.4203510901803607,0.7177775097628702,0.48572505811623246,0.7361414025696404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4055620400801603,0.7177775097628702,0.413937631262525,0.7361414025696404],"dir":"rtl"},{"str":"برودرسون","boundary":[0.301676008016032,0.7177775097628702,0.39900768336673337,0.7361414025696404],"dir":"rtl"},{"str":"1984","boundary":[0.22496953106212428,0.7177759977741537,0.27405414829659325,0.7361398905809239],"dir":"ltr"},{"str":"،11","boundary":[0.2803997675350702,0.7134754727168547,0.3016925531062124,0.7361398905809239],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.21967803607214434,0.7177759977741537,0.2250008416833668,0.7361398905809239],"dir":"rtl"},{"str":"ترنبال","boundary":[0.14573017635270544,0.7177759977741537,0.21315498997995994,0.7361398905809239],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.130941126252505,0.7177759977741537,0.13931671743486976,0.7361398905809239],"dir":"rtl"},{"str":"ترنبال","boundary":[0.43803569939879766,0.7449417044032086,0.4858470180360722,0.7633055972099787],"dir":"rtl"},{"str":"1990","boundary":[0.3613222364729459,0.7449410189307122,0.41040685370741486,0.7633049117374823],"dir":"ltr"},{"str":"،12","boundary":[0.4167524729458918,0.7406404938734131,0.4380452585170341,0.7633049117374823],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3529048977955912,0.7449410189307122,0.3612804889779559,0.7633049117374823],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.2859314789579159,0.7449410189307122,0.29742247695390783,0.7633049117374823],"dir":"ltr"},{"str":"1997","boundary":[0.29747466132264533,0.7449410189307122,0.34655927855711427,0.7633049117374823],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.2538276553106213,0.7449410189307122,0.2794841002004008,0.7633049117374823],"dir":"rtl"},{"str":"الگو","boundary":[0.20296355110220443,0.7449410189307122,0.24741941482965932,0.7633049117374823],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18156274148296594,0.7449410189307122,0.19660227655310622,0.7633049117374823],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.13623278957915833,0.7449410189307122,0.17514145490981967,0.7633049117374823],"dir":"rtl"},{"str":"7.","boundary":[0.13082164328657314,0.8012849365303243,0.1428268256513026,0.8125402256699576],"dir":"ltr"},{"str":"Broderick","boundary":[0.1467792413628022,0.8012849365303243,0.21093188777555114,0.8125402256699576],"dir":"ltr"},{"str":"8.","boundary":[0.13082164328657314,0.8143174358251057,0.14280923446893787,0.825572724964739],"dir":"ltr"},{"str":"Klein","boundary":[0.14677684569138277,0.8143174358251057,0.18237745889905155,0.825572724964739],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.18645887479314446,0.8143174358251057,0.19890591583166334,0.825572724964739],"dir":"ltr"},{"str":"White","boundary":[0.2029747494823132,0.8143174358251057,0.24205103013327667,0.825572724964739],"dir":"ltr"},{"str":"9.","boundary":[0.13082164328657314,0.8272655204513399,0.14281723046092185,0.8385208095909732],"dir":"ltr"},{"str":"Whtichurch","boundary":[0.14690478156312625,0.8272655204513399,0.2225470167412402,0.8385208095909732],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.22650378585012748,0.8272655204513399,0.2389434468937876,0.8385208095909732],"dir":"ltr"},{"str":"Constantine","boundary":[0.24293705965549586,0.8272655204513399,0.31982130661322644,0.8385208095909732],"dir":"ltr"},{"str":"10.","boundary":[0.13082164328657314,0.840213605077574,0.1508548016032064,0.8514688942172074],"dir":"ltr"},{"str":"Interactive","boundary":[0.1548224128256513,0.840213605077574,0.22336245691382764,0.8514688942172074],"dir":"ltr"},{"str":"11.","boundary":[0.13082164328657314,0.8532461043723555,0.15086119839679357,0.8645013935119888],"dir":"ltr"},{"str":"Turnbull,","boundary":[0.15480900840259906,0.8532461043723555,0.21496506613226454,0.8645013935119888],"dir":"ltr"},{"str":"Summers","boundary":[0.2189593483338229,0.8532461043723555,0.2795728679518247,0.8645013935119888],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.2835335033502588,0.8532461043723555,0.2959933015303388,0.8645013935119888],"dir":"ltr"},{"str":"Brotherson","boundary":[0.29995393692877304,0.8532461043723555,0.371307498997996,0.8645013935119888],"dir":"ltr"},{"str":"12.","boundary":[0.13082164328657314,0.8661941889985897,0.15086439679358718,0.8774494781382229],"dir":"ltr"},{"str":"Turnbull","boundary":[0.154813342041707,0.8661941889985897,0.21097348098884913,0.8774494781382229],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.2149382807303667,0.8661941889985897,0.22740775163378582,0.8774494781382229],"dir":"ltr"},{"str":"Turnbull","boundary":[0.2313725513753034,0.8661941889985897,0.2877477835671343,0.8774494781382229],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13082,0.51098,0.48594,0.87745],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"از","boundary":[0.8286977795591184,0.5091724716810648,0.840835863727455,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.7777162605210421,0.5091724716810648,0.8216659358717435,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.737315122244489,0.5091724716810648,0.7707835671342687,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"1960","boundary":[0.6822449579158318,0.5091724716810648,0.73035372745491,0.5275363644878349],"dir":"ltr"},{"str":"رويكردهاي","boundary":[0.588576625250501,0.5091724716810648,0.6752522525050101,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"متنوعي","boundary":[0.5143887174348699,0.5091724716810648,0.5816700240480964,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8510666092184368,0.5363381783101199,0.8693363567134268,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7915477274549098,0.5363381783101199,0.8440973867735471,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7761559478957916,0.5363381783101199,0.7845315390781562,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.730223266533066,0.5363381783101199,0.7691319318637274,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.6681786613226451,0.5363381783101199,0.72321751503006,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.652786881763527,0.5363381783101199,0.6611624729458917,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.5843705651302605,0.5363381783101199,0.6458307054108217,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5143887174348698,0.5363381783101199,0.5773074108216434,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.8237715751503006,0.5635038849391749,0.8693389659318638,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7828903406813628,0.5635038849391749,0.8166927655310622,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7396034068136272,0.5635038849391749,0.7758193587174348,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7353921282565131,0.5635038849391749,0.7396477635270542,0.581867777745945],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.6854960440881765,0.5635038849391749,0.7290282444889782,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"نظريه","boundary":[0.6262172104208418,0.5635038849391749,0.6784955110220443,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5844958076152307,0.5635038849391749,0.6254605370741485,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5143939358717436,0.5635038849391749,0.5773126292585172,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتاند","boundary":[0.7683413386773549,0.5907540654751411,0.8692006773547096,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7498263246492988,0.5907540654751411,0.7619644088176354,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7456176553106213,0.5907540654751411,0.7498706813627255,0.6091179582819112],"dir":"ltr"},{"str":"نظريه","boundary":[0.6791243326653307,0.5907540654751411,0.7391494028056113,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"سازماني","boundary":[0.5943560440881763,0.5907540654751411,0.6726847815631262,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"،1","boundary":[0.5810009699398798,0.586451636327574,0.594180120240481,0.6091160541916432],"dir":"ltr"},{"str":"نظريه","boundary":[0.5143876232464931,0.5907521613848731,0.5745405450901804,0.6091160541916432],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.856111743486974,0.6179178680139281,0.8693665731462927,0.6362817608206982],"dir":"rtl"},{"str":"اخت","boundary":[0.8208820761523046,0.6179178680139281,0.8482475591182365,0.6362817608206982],"dir":"rtl"},{"str":"اري","boundary":[0.7818038116232464,0.6179178680139281,0.8130022364729459,0.6362817608206982],"dir":"rtl"},{"str":"كاركردي،","boundary":[0.6775577074148297,0.6179178680139281,0.761107490981964,0.6362817608206982],"dir":"rtl"},{"str":"نظريه","boundary":[0.6174360961923848,0.6179178680139281,0.6697143967935872,0.6362817608206982],"dir":"rtl"},{"str":"موقعيت","boundary":[0.5517855511022045,0.6179178680139281,0.6095484288577154,0.6362817608206982],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.527738993987976,0.6179178680139281,0.5439944248496995,0.6362817608206982],"dir":"rtl"},{"str":"،2","boundary":[0.5143887775551103,0.6136166574841326,0.5275668937875752,0.6362810753482017],"dir":"ltr"},{"str":"نظريه","boundary":[0.8014054148296593,0.6450828891704866,0.8691876913827655,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7888994308617234,0.6450828891704866,0.793126364729459,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7694216152304609,0.6450828891704866,0.7810848216432865,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"ادي","boundary":[0.7286604048096192,0.6450828891704866,0.7615261202404809,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"تعام","boundary":[0.676958741482966,0.6450828891704866,0.7061141482965931,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.663132492985972,0.6450828891704866,0.6691336953907816,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.6390859358717436,0.6450828891704866,0.655341366733467,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"،3","boundary":[0.6257326172344689,0.6407816786406911,0.6389095791583166,0.6634460965047602],"dir":"ltr"},{"str":"نظ","boundary":[0.5915831663326653,0.6450822036979901,0.6173935551102204,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"ريه","boundary":[0.5573163006012023,0.6450822036979901,0.5836667975951902,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5143894388777555,0.6450822036979901,0.5553541683366733,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"سيستمي","boundary":[0.7882973627254508,0.6722479103270451,0.8693135951903807,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7177153947895791,0.6722479103270451,0.781823891783567,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"،4","boundary":[0.704368364729459,0.6679466997972496,0.7175468537074149,0.6906111176613188],"dir":"ltr"},{"str":"نظريههاي","boundary":[0.6025253507014029,0.6722472248545487,0.6979340320641283,0.6906111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"تحولي","boundary":[0.537234877755511,0.6722472248545487,0.596096236472946,0.6906111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.5290581162324649,0.6679466997972496,0.5370658917835671,0.6799636250440761],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5143882725450901,0.6722472248545487,0.5227638637274549,0.6906111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"الگوي","boundary":[0.8236484969939878,0.6994129314836037,0.869296773547094,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.7822845571142283,0.6994129314836037,0.8169088857715429,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"بومشناختي","boundary":[0.6858530621242483,0.6994129314836037,0.775531899799599,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6741847334669339,0.6994121049673836,0.6784403687374749,0.7177759977741537],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.6782765531062124,0.6951115799100847,0.6856867334669338,0.7071285051569112],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6495380561122244,0.6994121049673836,0.6678078036072144,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.6058910501002004,0.6994121049673836,0.6427201683366733,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.5143857595190381,0.6994121049673836,0.5991018637274549,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"نظريههاي","boundary":[0.7915343326653307,0.7265778115964386,0.8693073066132264,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7298524088176352,0.7265778115964386,0.7850452064128256,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"شرح","boundary":[0.6869281563126253,0.7265778115964386,0.7234833066132265,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6485726452905811,0.7265778115964386,0.6804572945891784,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.5845998276553107,0.7265778115964386,0.6421617955911822,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5803911583166333,0.7265778115964386,0.5846441843687376,0.7449417044032086],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51439,0.50917,0.86937,0.74494],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1.","boundary":[0.5142685370741483,0.8012849365303243,0.5262945090180361,0.8125402256699576],"dir":"ltr"},{"str":"Institutional","boundary":[0.5302621202404809,0.8012849365303243,0.6077752665330661,0.8125402256699576],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.5142685370741483,0.8143174358251057,0.5262913106212426,0.825572724964739],"dir":"ltr"},{"str":"Situational","boundary":[0.5302589218436874,0.8143174358251057,0.5997265010020041,0.825572724964739],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.5142685370741483,0.8272655204513399,0.5262689218436875,0.8385208095909732],"dir":"ltr"},{"str":"Symbolic-interactional","boundary":[0.5302638185410325,0.8272655204513399,0.6773867735470942,0.8385208095909732],"dir":"ltr"},{"str":"4.","boundary":[0.5142685370741483,0.840213605077574,0.5263617804337986,0.8514688942172074],"dir":"ltr"},{"str":"Family","boundary":[0.530357962742708,0.840213605077574,0.5757257803000553,0.8514688942172074],"dir":"ltr"},{"str":"system","boundary":[0.5797106665207171,0.840213605077574,0.6241334669338678,0.8514688942172074],"dir":"ltr"},{"str":"theories","boundary":[0.6282210180360721,0.840213605077574,0.6789028136272545,0.8514688942172074],"dir":"ltr"},{"str":"5.","boundary":[0.5142685370741483,0.8532461043723555,0.5263168390446247,0.8645013935119888],"dir":"ltr"},{"str":"Developmental","boundary":[0.5302939328696316,0.8532461043723555,0.628113871743487,0.8645013935119888],"dir":"ltr"},{"str":"6.","boundary":[0.5142685370741483,0.8661941889985897,0.5262817154308618,0.8774494781382229],"dir":"ltr"},{"str":"Ecological","boundary":[0.5302267781784864,0.8661941889985897,0.5990944792815887,0.8774494781382229],"dir":"ltr"},{"str":"system","boundary":[0.6030684190838069,0.8661941889985897,0.647467370741483,0.8774494781382229],"dir":"ltr"},{"str":"model","boundary":[0.6516764609218437,0.8661941889985897,0.6916804088176353,0.8774494781382229],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51427,0.80128,0.69168,0.87745],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":73,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/38aad12e0ccac258946a2f1c839ae359.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/f3ac39cff1b0f127c5f0d6958d9935e6.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13091,0.11584,0.13063,0.11915]},"elements":[{"words":[{"str":"3","boundary":[0.14621242484969937,0.11583795839210158,0.2090260521042084,0.18353894569816645],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14621,0.11584,0.20903,0.18354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شكلگيري","boundary":[0.6887362725450902,0.3997102146509168,0.8244144288577154,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6125050100200401,0.3997102146509168,0.6804649298597194,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"والد","boundary":[0.5509406813627254,0.3997102146509168,0.6042048096192385,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.42540961923847687,0.3997102146509168,0.5209286573146291,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.401728256513026,0.3997102146509168,0.4172032064128256,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.32368977955911815,0.3997102146509168,0.39347134268537065,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2828056112224448,0.3997102146509168,0.31552304609218423,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.17554869739478945,0.3997102146509168,0.2744440881763526,0.4250980848906911],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17555,0.39971,0.82441,0.4251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ديگري","boundary":[0.4323864649298596,0.5091724716810648,0.48578412024048084,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.3663732384769538,0.5091724716810648,0.42568338276553097,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.3222435270541081,0.5091724716810648,0.3596962484969939,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.3039659519038075,0.5091724716810648,0.3156082845691382,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"سنين","boundary":[0.24408438877755503,0.5091724716810648,0.29731244488977954,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.20392329859719435,0.5091724716810648,0.23744653707414823,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.18528826052104205,0.5091724716810648,0.19742634468937875,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"ازدواج","boundary":[0.1309408496993988,0.5091724716810648,0.17872085771543086,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.462447270541082,0.5363381783101199,0.4857945571142283,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانند","boundary":[0.3874139759519037,0.5363381783101199,0.455793763527054,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.37045927454909805,0.5363381783101199,0.3808230901803606,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.31310343486973935,0.5363381783101199,0.36377967535070127,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.25562757114228446,0.5363381783101199,0.3063507775551101,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.21090034869739466,0.5363381783101199,0.24912539879759504,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19599127454909807,0.5363381783101199,0.2043668657314628,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.13094345891783557,0.5363381783101199,0.18938734268537064,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.46376492585170326,0.5635038849391749,0.485904144288577,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"مايلاند","boundary":[0.4007549098196392,0.5635038849391749,0.45726536272545076,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"عروس،","boundary":[0.33919301002004,0.5635038849391749,0.3942997034068136,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"داماد","boundary":[0.29446578757515024,0.5635038849391749,0.33272997595190373,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2796767374749498,0.5635038849391749,0.2880523286573145,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"نوهها","boundary":[0.2346964208416833,0.5635038849391749,0.27327893386773533,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21618140681362719,0.5635038849391749,0.2282359959919839,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.19814648897795584,0.5635038849391749,0.2097888216432865,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"حدودي","boundary":[0.1309330220440881,0.5635038849391749,0.19168867334669332,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.4467997875751502,0.5907540654751411,0.485844132264529,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"پوشش","boundary":[0.3859580320641282,0.5907540654751411,0.4393374228456913,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.3326908376753507,0.5907540654751411,0.3785348056112224,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"باشند؛","boundary":[0.276057751503006,0.5907540654751411,0.3253458877755511,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.2568199839679358,0.5907540654751411,0.2687493306613226,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23120789579158316,0.5907540654751411,0.24947764328657313,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"حالي","boundary":[0.18419499799599195,0.5907540654751411,0.22395426853707412,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.1564198677354709,0.5907540654751411,0.17696485370741477,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.1309278036072144,0.5907540654751411,0.14919755110220437,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4579828977955912,0.6179197721041961,0.48591719038076153,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.40279270941883766,0.6179197721041961,0.4504761763527054,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"شهري","boundary":[0.3453168456913827,0.6179197721041961,0.3952885971943887,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.26114606813627256,0.6179197721041961,0.33782838877755506,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش،","boundary":[0.2053557595190381,0.6179197721041961,0.25365239278557117,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"تحصيل","boundary":[0.13092780360721445,0.6179197721041961,0.19784381963927858,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.42647658517034065,0.6450854787332512,0.4857867294589178,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3835497234468938,0.6450854787332512,0.4197656753507014,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3686406492985972,0.6450854787332512,0.3770162404809619,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"اينكه","boundary":[0.3157361362725451,0.6450854787332512,0.362073246492986,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندي","boundary":[0.25105866132264526,0.6450822036979901,0.3092442324649298,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2295378276553106,0.6450822036979901,0.2445773627254509,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.1698808256513026,0.6450854787332512,0.2230045130260521,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"نرود","boundary":[0.1309251943887776,0.6450854787332512,0.16338909018036074,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"اصلا","boundary":[0.44416430861723444,0.6722479103270451,0.4857891703406813,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"پذيرفتهشده","boundary":[0.32764965931863727,0.6722479103270451,0.4377273667334669,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"نيست","boundary":[0.2662077835671342,0.6722479103270451,0.32124141883767526,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2609162885771543,0.6722479103270451,0.26623909418837677,0.6906118031338152],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.23626439278557118,0.6722479103270451,0.25453414028056115,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.19358018837675353,0.6722479103270451,0.22983788777555111,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.1309354629258517,0.6722479103270451,0.18712237274549098,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"روستايي","boundary":[0.41974463326653305,0.6994136169561002,0.48572133066132267,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.3567398356713427,0.6994136169561002,0.41185957515030064,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.304798124248497,0.6994136169561002,0.3487999839679359,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"مشاركت","boundary":[0.22231290180360724,0.6994136169561002,0.2968921923847696,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.14716480160320644,0.6994136169561002,0.2143887054108217,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13093285370741486,0.6994136169561002,0.13930844488977956,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.42058219238476957,0.7265793235851551,0.48575525050100204,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39593290581162327,0.7265793235851551,0.41420265330661327,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"كارها","boundary":[0.34892000801603207,0.7265793235851551,0.3895324929859719,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.29950141082164333,0.7265793235851551,0.34251698597194397,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"تلقي","boundary":[0.2565771583166333,0.7265793235851551,0.29302793987975956,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.21725884569138276,0.7265793235851551,0.25020022845691386,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2130475671342686,0.7265793235851551,0.2173005931863728,0.7449432163919252],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.43909981563126255,0.7537450302142101,0.45736956312625254,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته،","boundary":[0.36503193186372745,0.7537450302142101,0.4326967935871744,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.31056188777555116,0.7537450302142101,0.3585845531062125,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"مثل","boundary":[0.26390906212424853,0.7537450302142101,0.3041458196392786,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.21617080160320654,0.7537450302142101,0.25746951102204424,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.19765578757515043,0.7537450302142101,0.2097938717434871,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"وظايف","boundary":[0.13092241683366745,0.7537450302142101,0.1911770981963929,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.43320298196392804,0.7809107368432652,0.48575264128256535,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.37043823246493,0.7809107368432652,0.4256310300601204,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.2978132464929861,0.7809107368432652,0.36297847695390795,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"ميشد","boundary":[0.24009472545090205,0.7809107368432652,0.2903195711422847,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22434287374749523,0.7809107368432652,0.23271846492985998,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.17889289779559145,0.7809107368432652,0.21690921042084194,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"زنان","boundary":[0.13091719839679383,0.7809107368432652,0.17137313026052128,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.45111526653306633,0.8080764434723202,0.48587005611222467,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.38546211222444915,0.8080764434723202,0.4443939198396796,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.3296691943887778,0.8080764434723202,0.37882686973947916,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"ازدواج","boundary":[0.2753217835671345,0.8080764434723202,0.32310179158316654,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"ميكردند،","boundary":[0.17711422845691382,0.8080721895936176,0.2687622084168339,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.13091458917835694,0.8080764434723202,0.17052252505010043,0.8264403362790903],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.4264928897795591,0.8352378962226726,0.4858030340681363,0.8536017890294427],"dir":"rtl"},{"str":"متعدد","boundary":[0.37467019238476956,0.8352372107501762,0.42262762725450903,0.8536011035569463],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.35579249699398796,0.8352372107501762,0.36784708617234474,0.8536011035569463],"dir":"rtl"},{"str":"ميپذيرفتند","boundary":[0.2553923807615231,0.8352372107501762,0.3490189659318637,0.8536011035569463],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2402406492985972,0.8352372107501762,0.24861624048096193,0.8536011035569463],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.224248496993988,0.8352372107501762,0.23638658116232467,0.8536011035569463],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.19972058116232463,0.8352372107501762,0.220276004008016,0.8536011035569463],"dir":"rtl"},{"str":"استقبال","boundary":[0.13094158316633267,0.8352372107501762,0.19299923446893785,0.8536011035569463],"dir":"rtl"},{"str":"ميكردند","boundary":[0.4150724248496995,0.8624873912861424,0.48585269338677356,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39992330260521053,0.8624873912861424,0.4082988937875752,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.3242951062124249,0.8624873912861424,0.39315498997996,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.2855769138276554,0.8624873912861424,0.3174459078156313,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.22028644088176358,0.8624873912861424,0.27873032464929864,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"مراقبت","boundary":[0.14970447294589184,0.8624873912861424,0.21344767935871747,0.8808512840929124],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13094680160320651,0.8624873912861424,0.14308488577154319,0.8808512840929124],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13091,0.50917,0.48592,0.88085],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فرايند","boundary":[0.7943086773547093,0.5091724716810648,0.8408258236472945,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.7316639519038075,0.5091724716810648,0.7866401843687374,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.6827254509018036,0.5091724716810648,0.7240554709418837,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6649305811623244,0.5091724716810648,0.6752943967935869,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"باورهاي","boundary":[0.5971143847695388,0.5091724716810648,0.6574186412825649,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگي،","boundary":[0.5143891142284568,0.5091724716810648,0.5896181002004006,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.8011709218436871,0.5363381783101199,0.8692297755511019,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7860191903807614,0.5363381783101199,0.794394781563126,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"تاريخي","boundary":[0.7230117835671341,0.5363381783101199,0.7792143486973946,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوت","boundary":[0.6509869178356712,0.5363381783101199,0.7161808496993987,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6024084889779557,0.5363381783101199,0.6442029498997994,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5775165450901802,0.5363381783101199,0.5957862925851701,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.5143891142284568,0.5363381783101199,0.5707795430861722,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.8135594909819638,0.5635038849391749,0.8693315350701402,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"هدايت","boundary":[0.7537979519038075,0.5635038849391749,0.8052778316633266,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.688027382765531,0.5635038849391749,0.745581523046092,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6838161042084168,0.5635038849391749,0.6880717394789578,0.581867777745945],"dir":"ltr"},{"str":"گاهي","boundary":[0.6350028456913827,0.5635038849391749,0.6774183006012022,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارهايي","boundary":[0.5509547014028056,0.5635038849391749,0.6266637835671341,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5143995511022044,0.5635038849391749,0.5427121803607213,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8510774428857719,0.5907540654751411,0.8693471903807619,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.8160878236472949,0.5907540654751411,0.8440221162324653,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه،","boundary":[0.75596621242485,0.5907540654751411,0.8089646573146295,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7305941723446896,0.5907540654751411,0.7488639198396796,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.6956045531062125,0.5907540654751411,0.7235388456913828,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"نسل","boundary":[0.653640492985972,0.5907540654751411,0.6885022605210422,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6346427735470943,0.5907540654751411,0.646572120240481,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.5823383807615231,0.5907540654751411,0.62761875751503,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5570863647294588,0.5907540654751411,0.5753561122244488,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5143995511022044,0.5907540654751411,0.5500910501002003,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"طبقه","boundary":[0.8289538797595195,0.6179197721041961,0.8693550180360726,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.7569138276553106,0.6179171825414316,0.8249726813627254,0.6362810753482017],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6691397194388777,0.6179171825414316,0.7361105290581161,0.6362810753482017],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6638482244488977,0.6179171825414316,0.6691710300601201,0.6362810753482017],"dir":"ltr"},{"str":"رفتارهاي","boundary":[0.586651887775551,0.6179171825414316,0.6571634068136271,0.6362810753482017],"dir":"rtl"},{"str":"بهنجار","boundary":[0.5291786332665329,0.6179171825414316,0.5802045090180359,0.6362810753482017],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5143895831663325,0.6179171825414316,0.5227651743486973,0.6362810753482017],"dir":"rtl"},{"str":"صحيح","boundary":[0.817870388777555,0.6450828891704866,0.8693659238476953,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.7434424328657314,0.6450828891704866,0.8113342965931862,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7049668977955911,0.6450828891704866,0.7368515470941882,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود،","boundary":[0.6354625370741483,0.6450828891704866,0.6984334148296593,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6106932264529058,0.6450828891704866,0.6289629739478958,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5763063366733467,0.6450828891704866,0.6042406292585171,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5143843647294589,0.6450828891704866,0.5698824408817635,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.8326594388777555,0.6722485957995417,0.8692198076152304,0.6906124886063117],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.8137817434869739,0.6722485957995417,0.8257110901803606,0.6906124886063117],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7886497515030059,0.6722485957995417,0.8069194989979959,0.6906124886063117],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7539001803607214,0.6722485957995417,0.7818344729458917,0.6906124886063117],"dir":"rtl"},{"str":"نسل","boundary":[0.7121761683366733,0.6722485957995417,0.7470379358717435,0.6906124886063117],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.6686491863727455,0.6722485957995417,0.7052095551102205,0.6906124886063117],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.6014357194388776,0.6722485957995417,0.6617556312625251,0.6906124886063117],"dir":"rtl"},{"str":"نابهنجار","boundary":[0.5331394268537074,0.6722485957995417,0.5945291182364729,0.6906124886063117],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.514381755511022,0.6722485957995417,0.5263111022044088,0.6906124886063117],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.831816661322645,0.6994143024285967,0.8692693827655307,0.7177781952353668],"dir":"rtl"},{"str":"خطرناك","boundary":[0.7570260240480959,0.6994143024285967,0.824855266533066,0.7177781952353668],"dir":"rtl"},{"str":"تلقي","boundary":[0.7136190661322644,0.6994143024285967,0.7500698476953906,0.7177781952353668],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.676834376753507,0.6994121049673836,0.709775759519038,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6626454468937875,0.6994121049673836,0.6699773507014026,0.7177759977741537],"dir":"ltr"},{"str":"مككوبي","boundary":[0.592183503006012,0.6994121049673836,0.6626741482965931,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.5143860721442886,0.6994121049673836,0.5259083807615231,0.7177759977741537],"dir":"ltr"},{"str":"1992","boundary":[0.5259318637274549,0.6994121049673836,0.5750164809619238,0.7177759977741537],"dir":"ltr"},{"str":"،1","boundary":[0.5788376753507013,0.6951115799100847,0.5920157915831664,0.7177759977741537],"dir":"ltr"},{"str":"مثلا","boundary":[0.8379552505010021,0.7265778115964386,0.8693389298597195,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8131728937875752,0.7265778115964386,0.8314426412825652,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.778786004008016,0.7265778115964386,0.8067202965931863,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.724558617234469,0.7265778115964386,0.7722420841683367,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.6628766933867736,0.7265778115964386,0.7179964328657316,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6123778797595191,0.7265778115964386,0.656379739478958,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.5329010861723447,0.7265778115964386,0.6058809258517034,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5143860721442886,0.7265778115964386,0.5265241563126252,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"سنين","boundary":[0.823875907815631,0.7537435182254936,0.8693493667334667,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"پاياني","boundary":[0.7726517314629257,0.7537435182254936,0.8169353867735468,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"نوجواني","boundary":[0.7045954869739478,0.7537435182254936,0.765721647294589,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6855977675350701,0.7537435182254936,0.6977358517034067,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.623433138276553,0.7537435182254936,0.6786259358717434,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل","boundary":[0.5606657795591182,0.7537435182254936,0.6165161002004007,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.5143730260521042,0.7537435182254936,0.553892248496994,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8609111543086171,0.7809092248545486,0.8692867454909817,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"بهدنبال","boundary":[0.7965834829659316,0.7809092248545486,0.8543072224448895,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"كسب","boundary":[0.7459594268537071,0.7809092248545486,0.7899273667334666,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"درآمد","boundary":[0.6937750581162322,0.7809092248545486,0.7392928737474946,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.6752574348697391,0.7809092248545486,0.687186781563126,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.6177815711422843,0.7809092248545486,0.6685256513026049,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5687256553106209,0.7809092248545486,0.61121677755511,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.5143782444889777,0.7809092248545486,0.5620956312625247,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.8325280761523045,0.8080749314836037,0.8692658717434868,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.7663974348697393,0.8080749314836037,0.8259945931863727,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"مستقل","boundary":[0.6950953226452905,0.8080749314836037,0.7599604929859718,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.6358164889779557,0.8080749314836037,0.688718392785571,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6021497434869738,0.8080749314836037,0.6293377995991982,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5775004569138275,0.8080749314836037,0.5957702044088174,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"جامعه","boundary":[0.5143756352705409,0.8080749314836037,0.571042641282565,0.8264388242903737],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.51437,0.50917,0.86937,0.82644],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1.","boundary":[0.5142685370741483,0.8661932581100141,0.5262753186372745,0.8774485472496475],"dir":"ltr"},{"str":"Maccoby","boundary":[0.5302269173911958,0.8661932581100141,0.5899474028056112,0.8774485472496475],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51427,0.86619,0.58995,0.87745],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":107,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/12b29e85270c0cc1631e9cc2ddd25609.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/d7e3097ef946120db8db4c060db89953.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13082,0.11584,0.13066,0.12255]},"elements":[{"words":[{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.4214428857715431,0.3997102146509168,0.5785010020040081,0.4250980848906911],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.42144,0.39971,0.5785,0.4251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"4","boundary":[0.1477755511022044,0.11583795839210158,0.2073186372745491,0.18353894569816645],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14778,0.11584,0.20732,0.18354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"با","boundary":[0.4755517154308618,0.5091724716810648,0.4859155310621243,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.4090583927855712,0.5091724716810648,0.4683685370741484,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.3425650701402807,0.5091724716810648,0.4019195711422847,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"واكنشي","boundary":[0.2663315350701404,0.5091724716810648,0.335324488977956,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.23639075350701416,0.5091724716810648,0.25919793186372764,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"خلقوخو","boundary":[0.14633357915831682,0.5091724716810648,0.22919974749499017,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13094179959919858,0.5091724716810648,0.13931739078156333,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردهاي","boundary":[0.39728038076152317,0.5363381783101199,0.4858007254509019,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.34016458917835685,0.5363381783101199,0.3902093987975953,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.2915861603206414,0.5363381783101199,0.3330779519038078,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2695826212424851,0.5363381783101199,0.28462215631262544,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"همين","boundary":[0.20862084168336692,0.5363381783101199,0.26248815631262545,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"دليل","boundary":[0.15607379158316653,0.5363381783101199,0.20169597595190397,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13094179959919858,0.5363381783101199,0.14921154709418855,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.449344725450902,0.5635038849391749,0.48590248496994004,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.4052150140280562,0.5635038849391749,0.44211458116232477,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"ثابت","boundary":[0.3630109058116233,0.5635038849391749,0.3980579278557115,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"نميماند","boundary":[0.2849770100200403,0.5635038849391749,0.35600776352705416,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26958523046092203,0.5635038849391749,0.2779608216432867,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2443332144288579,0.5635038849391749,0.2626029619238479,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"نوسان","boundary":[0.18204856112224468,0.5635038849391749,0.23727527855711442,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.13094701803607234,0.5635038849391749,0.17494887775551124,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4785653627254511,0.5907540654751411,0.4858972665330663,0.6091179582819112],"dir":"ltr"},{"str":"لرنر","boundary":[0.4504301603206414,0.5907540654751411,0.47851578757515045,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"1998","boundary":[0.38140500601202404,0.5907521613848731,0.430489623246493,0.6091160541916432],"dir":"ltr"},{"str":"،2","boundary":[0.43707529058116235,0.586451636327574,0.45025226452905814,0.6091160541916432],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.37611351102204404,0.5907521613848731,0.3814363166332665,0.6091160541916432],"dir":"rtl"},{"str":"پوتنام،","boundary":[0.310580380761523,0.5907521613848731,0.3693138877755511,0.6091160541916432],"dir":"rtl"},{"str":"سنسون","boundary":[0.23590976753507015,0.5907521613848731,0.3039529659318637,0.6091160541916432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22100069338677356,0.5907521613848731,0.22937628456913828,0.6091160541916432],"dir":"rtl"},{"str":"روتبارت","boundary":[0.1442896713426854,0.5907521613848731,0.2143471863727455,0.6091160541916432],"dir":"rtl"},{"str":"،3","boundary":[0.1309408496993988,0.586451636327574,0.14412,0.6091160541916432],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.4252867815631262,0.6179178680139281,0.4368090901803607,0.6362817608206982],"dir":"ltr"},{"str":"2002","boundary":[0.43683257314629254,0.6179178680139281,0.4859171903807615,0.6362817608206982],"dir":"ltr"},{"str":"كودكان","boundary":[0.3593987975951904,0.6179178680139281,0.41878982765531064,0.6362817608206982],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.3099802004008016,0.6179178680139281,0.3521973547094188,0.6362817608206982],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.278476496993988,0.6179178680139281,0.3092548376753507,0.6362817608206982],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2508213907815631,0.6179178680139281,0.271366376753507,0.6362817608206982],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.231583623246493,0.6179178680139281,0.24372170741482968,0.6362817608206982],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.1737476873747495,0.6179178680139281,0.2244239278557114,0.6362817608206982],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.13094084969939881,0.6179178680139281,0.16668714228456916,0.6362817608206982],"dir":"rtl"},{"str":"ميپذيرند","boundary":[0.41074038877755514,0.6450835746429832,0.4858519599198397,0.6634474674497532],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4054488937875752,0.6450835746429832,0.41077169939879765,0.6634474674497532],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.3842855230460923,0.6450835746429832,0.3983961763527055,0.6634474674497532],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.3461700601202406,0.6450835746429832,0.37706320641282576,0.6634474674497532],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.3169520320641283,0.6450835746429832,0.3390912505010021,0.6634474674497532],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.27402517034068147,0.6450835746429832,0.30977146292585184,0.6634474674497532],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.24228141883767548,0.6450835746429832,0.2668915671342687,0.6634474674497532],"dir":"rtl"},{"str":"گذارند","boundary":[0.19081980360721457,0.6450835746429832,0.24162128657314644,0.6634474674497532],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.17651084969939893,0.6450835746429832,0.18384275350701415,0.6634474674497532],"dir":"ltr"},{"str":"كوان","boundary":[0.13899550701402819,0.6450835746429832,0.176406480961924,0.6634474674497532],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.13082164328657314,0.6407816786406911,0.13882941883767536,0.6527986038875176],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4774737595190381,0.6722479103270451,0.48584935070140284,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"همكاران،","boundary":[0.4001600080160321,0.6722479103270451,0.4709324488977956,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.33318397995991994,0.6722479103270451,0.34472455310621253,0.6906118031338152],"dir":"ltr"},{"str":"1998","boundary":[0.34472716232464934,0.6722479103270451,0.3938117795591183,0.6906118031338152],"dir":"ltr"},{"str":"سبك","boundary":[0.41398625651302606,0.6994136169561002,0.457429743486974,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.3168320080160321,0.6994136169561002,0.4073979799599199,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.25959619238476955,0.6994136169561002,0.3102724328657315,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23494690581162328,0.6994136169561002,0.25321665330661325,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.18492818837675354,0.6994136169561002,0.2285960681362726,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.1309408496993988,0.6994121049673836,0.18098565931863728,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.44825573146292597,0.7265778115964386,0.4858702244488979,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"اساسي","boundary":[0.3884968016032065,0.7265778115964386,0.44104646092184374,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.34929851302605214,0.7265778115964386,0.381313623246493,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3450846252505011,0.7265778115964386,0.34934026052104217,0.7449417044032086],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3204379478957917,0.7265778115964386,0.33870769539078166,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.2739051462925853,0.7265778115964386,0.3139436032064129,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.22172077755511033,0.7265778115964386,0.2667558877755512,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.15619025651302618,0.7265778115964386,0.21463414028056124,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13093824048096206,0.7265778115964386,0.14920798797595206,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"سنين","boundary":[0.4404306853707415,0.7537435182254936,0.4859041442885772,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"حساس","boundary":[0.3769457915831664,0.7537435182254936,0.43389459318637275,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.31898983166332673,0.7537435182254936,0.3703914348697395,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.2545421362725451,0.7537435182254936,0.3124015551102205,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.22616688577154317,0.7537435182254936,0.2480164809619239,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.18648850100200412,0.7537435182254936,0.21959426452905823,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"مسير","boundary":[0.13093824048096203,0.7537435182254936,0.1800698236472947,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.43501916633266535,0.7809092248545486,0.485742372745491,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.41530130260521037,0.7809092248545486,0.4275281002004008,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"تأثيرگذار","boundary":[0.33786491783567135,0.7809092248545486,0.4078806853707415,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2942179118236473,0.7809092248545486,0.3304338637274549,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2795488857715431,0.7809092248545486,0.2868807895791583,0.7992731176613187],"dir":"ltr"},{"str":"هريس","boundary":[0.2289274388777555,0.7809092248545486,0.279488873747495,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.1476521963927856,0.7809071684370591,0.15917450501002006,0.7992710612438292],"dir":"ltr"},{"str":"1995","boundary":[0.15919798797595192,0.7809071684370591,0.20828260521042083,0.7992710612438292],"dir":"ltr"},{"str":"،5","boundary":[0.2155910260521042,0.7766066433797602,0.2287692985971944,0.7992710612438292],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.1309401523046092,0.7809071684370591,0.14130396793587174,0.7992710612438292],"dir":"rtl"},{"str":"2.","boundary":[0.13082164328657314,0.8272651904090268,0.14281403206412824,0.8385204795486602],"dir":"ltr"},{"str":"Lerner","boundary":[0.1467650520443838,0.8272651904090268,0.18950742685370744,0.8385204795486602],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.13082164328657314,0.840213275035261,0.14283482164328656,0.8514685641748944],"dir":"ltr"},{"str":"Putnam,","boundary":[0.1467857155704252,0.840213275035261,0.19978914197164047,0.8514685641748944],"dir":"ltr"},{"str":"Sanson","boundary":[0.20375094213663922,0.840213275035261,0.25018113222027655,0.8514685641748944],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.2541429323852753,0.840213275035261,0.2666159759519038,0.8514685641748944],"dir":"ltr"},{"str":"Rothbart","boundary":[0.27057756496818597,0.840213275035261,0.3268241963927856,0.8514685641748944],"dir":"ltr"},{"str":"4.","boundary":[0.13082164328657314,0.8532457743300422,0.1428268256513026,0.8645010634696756],"dir":"ltr"},{"str":"Cowan","boundary":[0.14679443687374752,0.8532457743300422,0.19230762324649303,0.8645010634696756],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.13082164328657314,0.8661938589562764,0.1388112384769539,0.8774491480959097],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.13887840480961924,0.8661938589562764,0.14284601603206415,0.8774491480959097],"dir":"ltr"},{"str":"Harris","boundary":[0.14683524375943569,0.8661938589562764,0.18686235270541082,0.8774491480959097],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13082,0.50917,0.48592,0.87745],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.7501803607214428,0.5091724716810648,0.8407463326653307,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7279341643286572,0.5091724716810648,0.7429736993987974,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"معناي","boundary":[0.672263879759519,0.5091724716810648,0.7207953426853706,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"اتخاذ","boundary":[0.625371006012024,0.5091724716810648,0.6651094028056111,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهاي","boundary":[0.5336230581162325,0.5091724716810648,0.6182974148296593,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5143852905811622,0.5091724716810648,0.5265233747494988,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمها","boundary":[0.7988762044088177,0.5363381783101199,0.8692650901803606,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7560693667334669,0.5363381783101199,0.7908241563126253,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"جامعهپذيري","boundary":[0.6417151503006012,0.5363381783101199,0.7479599158316634,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.5664470260521042,0.5363381783101199,0.6336709298597194,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5143852905811622,0.5363381783101199,0.5583871503006012,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8619958076152304,0.5635038849391749,0.8693277114228456,0.581867777745945],"dir":"ltr"},{"str":"كاگان،","boundary":[0.8107742404809619,0.5635038849391749,0.8619462324649299,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7421152665330661,0.5635038849391749,0.7474380721442885,0.581867777745945],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7474067615230462,0.5635038849391749,0.7547386653306614,0.581867777745945],"dir":"ltr"},{"str":"1975","boundary":[0.7547412745490982,0.5635038849391749,0.8038258917835672,0.581867777745945],"dir":"ltr"},{"str":"بهعبارت","boundary":[0.6710558116232463,0.5635038849391749,0.7352712865731463,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.6197116112224449,0.5635038849391749,0.664081370741483,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.5143800721442886,0.5635038849391749,0.6127084689378758,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"تلاشي","boundary":[0.8069256432865729,0.5907540654751411,0.8692337795591181,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7517354549098194,0.5907540654751411,0.8004286893787573,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7121770941883765,0.5907540654751411,0.7452802484969938,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.6425579278557112,0.5907540654751411,0.7057088416833666,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5889306613226452,0.5907540654751411,0.6361053306613226,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5143826813627254,0.5907540654751411,0.5823997875751502,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"مسئوليتپذيري،","boundary":[0.7165005691382762,0.6179197721041961,0.8692494348697392,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاق،","boundary":[0.6460412344689375,0.6179197721041961,0.7100010060120238,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"وجدان،","boundary":[0.5702904048096189,0.6179197721041961,0.6395207975951901,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.5143800721442883,0.6179197721041961,0.5637569218436871,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي،","boundary":[0.7958599478957912,0.6450854787332512,0.8692442164328653,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"ادب","boundary":[0.7569017074148292,0.6450854787332512,0.7883558356713423,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7410298316633264,0.6450854787332512,0.749405422845691,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7152977194388774,0.6450854787332512,0.7335674669338674,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"مجموع","boundary":[0.6521728977955908,0.6450854787332512,0.7079318957915828,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتهاي","boundary":[0.5530930460921839,0.6450854787332512,0.6448227294589175,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.5143748537074143,0.6450854787332512,0.5457063486973943,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8542960040080154,0.6722511853623061,0.8693355390781558,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان،","boundary":[0.782631210420841,0.6722511853623061,0.8472093667334663,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.729003943887775,0.6722511853623061,0.7756254589178351,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند","boundary":[0.6406271062124244,0.6722511853623061,0.722081687374749,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6364158276553101,0.6722511853623061,0.6406714629258512,0.6906150781690762],"dir":"ltr"},{"str":"والدين","boundary":[0.5714906452905806,0.6722511853623061,0.6299345290581156,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":"گاهي","boundary":[0.5143748537074143,0.6722511853623061,0.5645631703406809,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمگيري","boundary":[0.7708479799599193,0.6994168919913611,0.8692572625250495,0.7177807847981312],"dir":"rtl"},{"str":"دربارة","boundary":[0.7178182244488973,0.6994168919913611,0.7628272424849694,0.7177807847981312],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.6548134268537069,0.6994168919913611,0.7097896593186367,0.7177807847981312],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.5874902164328658,0.6994121049673836,0.6468135631262519,0.7177807847981312],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5674122805611223,0.6994121049673836,0.579466869739479,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"دشوار","boundary":[0.5143877434869739,0.6994121049673836,0.5593837154308617,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"ميدانند","boundary":[0.8062027334669337,0.7265778115964386,0.8692936352705412,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.7727760360721442,0.7265778115964386,0.799666641282565,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7457236593186373,0.7265778115964386,0.7662686452905813,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.701956629258517,0.7265778115964386,0.7391040721442884,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"نگراناند","boundary":[0.6317347334669337,0.7265778115964386,0.6954022725450901,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6048023807615229,0.7265778115964386,0.6253473667334668,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.5390318116232463,0.7265778115964386,0.5983419559118234,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5143825250501,0.7265778115964386,0.53265227254509,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"آينده","boundary":[0.8284437114228451,0.7537435182254936,0.8692388416833662,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"مطابق","boundary":[0.7643560881763523,0.7537435182254936,0.8208195751503001,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.7249177515030056,0.7537435182254936,0.7567006412825648,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"الگويي","boundary":[0.6586670861723443,0.7537435182254936,0.7172753507014024,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6058825971943884,0.7537435182254936,0.6509177074148292,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5658441402805608,0.7537435182254936,0.5982401963927854,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.5185833667334664,0.7537435182254936,0.5645969338677349,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5143720881763522,0.7537435182254936,0.5186277234468932,0.7721074110322637],"dir":"ltr"},{"str":"دغدغه","boundary":[0.8181007695390775,0.7809092248545486,0.8692544969939873,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.7738536432865726,0.7809092248545486,0.8104140120240475,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.7155376112224443,0.7809092248545486,0.7662138517034063,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"ماهيت","boundary":[0.6557786813627249,0.7809092248545486,0.7079369579158311,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"دوسويه","boundary":[0.5902481603206408,0.7809092248545486,0.6481467174348693,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.5820841683366733,0.7766066433797602,0.5900919438877755,0.7886235686265866],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5662120641282564,0.7809071684370591,0.5745876553106212,0.7992710612438292],"dir":"rtl"},{"str":"پوياي","boundary":[0.51438776753507,0.7809071684370591,0.5586453306613226,0.7992710612438292],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.7786755030060118,0.8080728750661141,0.8692414749498997,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.7305797795591181,0.8080728750661141,0.7720715711422844,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"بدين","boundary":[0.685609899799599,0.8080728750661141,0.7241010901803606,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"معني","boundary":[0.6399198396793587,0.8080721895936176,0.6817195190380761,0.8264360824003877],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.615508004008016,0.8080721895936176,0.63605298997996,0.8264360824003877],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.5716209498997996,0.8080721895936176,0.6088936352705411,0.8264360824003877],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.5143877434869739,0.8080721895936176,0.5650639839679359,0.8264360824003877],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.51437,0.50917,0.86934,0.82644],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1.","boundary":[0.5142685370741483,0.8661932581100141,0.526256128256513,0.8774485472496475],"dir":"ltr"},{"str":"Bidirectional","boundary":[0.5302173888293978,0.8661932581100141,0.6139865531062124,0.8774485472496475],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51427,0.86619,0.61399,0.87745],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":134,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/8a9d5618201cc22e258b1343097b2774.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/d0395433fe56c42c43bcfa82588bc0e7.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13094,0.11584,0.13062,0.11915]},"elements":[{"words":[{"str":"خانواده","boundary":[0.5820865731462926,0.42687523580747533,0.6809819639278557,0.4522631060472496],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5412024048096192,0.42687523580747533,0.5739198396793588,0.4522631060472496],"dir":"rtl"},{"str":"مواجهه","boundary":[0.4409290581162325,0.42687523580747533,0.5329274549098196,0.4522631060472496],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4165190380761523,0.42687523580747533,0.4326865731462926,0.4522631060472496],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.31900160320641285,0.42687523580747533,0.40837034068136274,0.4522631060472496],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.319,0.42688,0.68098,0.45226],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"5","boundary":[0.14921843687374747,0.11583795839210158,0.20597194388777557,0.18353894569816645],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14922,0.11584,0.20597,0.18354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"خشكسالي،","boundary":[0.39955932264529054,0.5363367763355078,0.4858096472945891,0.5547006691422779],"dir":"rtl"},{"str":"طوفانها،","boundary":[0.3210453306613226,0.5363367763355078,0.3926527214428857,0.5547006691422779],"dir":"rtl"},{"str":"زلزله","boundary":[0.2767955951903807,0.5363367763355078,0.31410741883767535,0.5547006691422779],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26164386372745485,0.5363367763355078,0.27001945490981955,0.5547006691422779],"dir":"rtl"},{"str":"حوادث","boundary":[0.20043942685370733,0.5363367763355078,0.25482858517034057,0.5547006691422779],"dir":"rtl"},{"str":"رانندگي","boundary":[0.1309402845691382,0.5363367763355078,0.1935249979959919,0.5547006691422779],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.4637695791583166,0.5635024829645628,0.4859087975951904,0.5818663757713328],"dir":"rtl"},{"str":"مواجه","boundary":[0.41014231262525047,0.5635024829645628,0.45614283366733466,0.5818663757713328],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.38068423647294586,0.5635024829645628,0.4088272665330661,0.5818663757713328],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3764729579158317,0.5635024829645628,0.38072859318637275,0.5818663757713328],"dir":"ltr"},{"str":"ارزشهاي","boundary":[0.2859330781563127,0.5635024829645628,0.37007254509018045,0.5818663757713328],"dir":"rtl"},{"str":"سنتي","boundary":[0.22497129859719445,0.5635024829645628,0.27830372344689386,0.5818663757713328],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19455042084168342,0.5635024829645628,0.21735759919839684,0.5818663757713328],"dir":"rtl"},{"str":"چالش","boundary":[0.1309428937875752,0.5635024829645628,0.18689758316633273,0.5818663757713328],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهشده","boundary":[0.3844075911823648,0.5907526635005289,0.4857887735470942,0.609116556307299],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36961854108216435,0.5907526635005289,0.3779941322645291,0.609116556307299],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.30432806813627256,0.5907526635005289,0.3631476793587175,0.609116556307299],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.23134301002004007,0.5907526635005289,0.2977998036072144,0.609116556307299],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20332783166332666,0.5907526635005289,0.22491911422845692,0.609116556307299],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.13094289378757518,0.5907526635005289,0.19676042885771544,0.609116556307299],"dir":"rtl"},{"str":"نگرشهاي","boundary":[0.40484820841683367,0.617918370129584,0.4858827054108217,0.636282262936354],"dir":"rtl"},{"str":"پست","boundary":[0.3573526052104209,0.617918370129584,0.39743280961923855,0.636282262936354],"dir":"rtl"},{"str":"مدرن","boundary":[0.305290869739479,0.617918370129584,0.3563271823647295,0.636282262936354],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2751100400801604,0.617918370129584,0.29791721843687385,0.636282262936354],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.22304830460921846,0.617918370129584,0.27409505410821644,0.636282262936354],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19743621643286577,0.617918370129584,0.21570596392785574,0.636282262936354],"dir":"rtl"},{"str":"معرض","boundary":[0.1309428937875752,0.617918370129584,0.19017215230460927,0.636282262936354],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.44524934669338684,0.645084076758639,0.48582269338677364,0.6634479695654091],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4102597274549099,0.645084076758639,0.43886719839679367,0.6634479695654091],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.35879811222444896,0.645084076758639,0.40384626853707417,0.6634479695654091],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3161139078156313,0.645084076758639,0.3523298597194389,0.6634479695654091],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.31190262925851714,0.645084076758639,0.31615565531062134,0.6634479695654091],"dir":"ltr"},{"str":"آنچه","boundary":[0.4120626973947897,0.672249783387694,0.4572674068136274,0.6906136761944641],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3793561442885772,0.672249783387694,0.40501258917835675,0.6906136761944641],"dir":"rtl"},{"str":"مسئله","boundary":[0.32404593186372754,0.672249783387694,0.372355611222445,0.6906136761944641],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3050482124248498,0.672249783387694,0.31710280160320653,0.6906136761944641],"dir":"rtl"},{"str":"بغرنجتر","boundary":[0.24084056513026061,0.672249783387694,0.29815987575150305,0.6906136761944641],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند","boundary":[0.17134142284569148,0.672249783387694,0.23394701002004017,0.6906136761944641],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.1309402845691384,0.672249783387694,0.16439568336673357,0.6906136761944641],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4495754308617235,0.6994154900167491,0.4857913827655312,0.7177793828235192],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4218003006012025,0.6994154900167491,0.44234528657314637,0.7177793828235192],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.34821556713426854,0.6994121049673836,0.4145440641282566,0.7177793828235192],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.32885777555110224,0.6994121049673836,0.3409958597194389,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.27967617234468944,0.6994154900167491,0.32147063326653313,0.7177793828235192],"dir":"rtl"},{"str":"معتقدند","boundary":[0.20127959519038086,0.6994154900167491,0.2723599238476955,0.7177793828235192],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.1309376753507015,0.6994154900167491,0.19385636873747505,0.7177793828235192],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.430460741482966,0.7265778115964386,0.4858022645290581,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.3654103166332665,0.7265778115964386,0.42296706613226454,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.34641259719438877,0.7265778115964386,0.35805492985971943,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.3049286332665331,0.7265778115964386,0.3389789338677355,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2854508176352706,0.7265778115964386,0.29758890180360725,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"استرسها","boundary":[0.18841659318637272,0.7265778115964386,0.2779623607214429,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"نجات","boundary":[0.13094072945891783,0.7265778115964386,0.1810638156312625,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"يابند","boundary":[0.44933843687374747,0.7537435182254936,0.48586749498997994,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44512715831663324,0.7537435182254936,0.4493827935871743,0.7721074110322637],"dir":"ltr"},{"str":"افراد","boundary":[0.40461121442885767,0.7537435182254936,0.43866151503006,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"استرسهاي","boundary":[0.2985569218436873,0.7537435182254936,0.39718798797595184,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"فردي","boundary":[0.2401208657314629,0.7537435182254936,0.291144132264529,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"بيرون","boundary":[0.18036193587174346,0.7537435182254936,0.23284897394789575,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"خانه","boundary":[0.1309433386773547,0.7537435182254936,0.17305612424849698,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.44669008016032064,0.7809092248545486,0.4858544488977956,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.38260245691382766,0.7809092248545486,0.43905289779559115,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.34304409619238474,0.7809092248545486,0.3749130901803607,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.32332623246492986,0.7809092248545486,0.3353808216432866,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.2628445490981964,0.7809092248545486,0.3158377755511022,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"ميپذيرند","boundary":[0.16460486573146293,0.7809092248545486,0.25532217234468935,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.13093812024048096,0.7809092248545486,0.15705117835671342,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.46123908216432863,0.8080749314836037,0.4858492304609218,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.4029256593186374,0.8080749314836037,0.46039630460921854,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"زماني","boundary":[0.35254426052104215,0.8080749314836037,0.3956876873747496,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3248891543086173,0.8080749314836037,0.3454341402805612,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3027655911823648,0.8080749314836037,0.31780512625250507,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"خانه","boundary":[0.26128162725450904,0.8080749314836037,0.2956345971943888,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"ميروند","boundary":[0.19623120240480968,0.8080749314836037,0.25414802404809617,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"فضايي","boundary":[0.1309407294589179,0.8080749314836037,0.18902715030060127,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.4368272344689379,0.8352406381126587,0.4857918276553107,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.36287937474949905,0.8352406381126587,0.43034332665330666,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.30059472144288585,0.8352406381126587,0.35637981162324656,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.24023567134268545,0.8352406381126587,0.29416821643286584,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22544662124248505,0.8352406381126587,0.2338222124248498,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":"لذا","boundary":[0.1886540320641283,0.8352406381126587,0.2189418396793588,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.13094072945891788,0.8352406381126587,0.18216490581162328,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.41878970741482974,0.8624908186486249,0.4857735631262526,0.880854711455395],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.39414042084168344,0.8624908186486249,0.41241016833667343,0.880854711455395],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.3228383086172345,0.8624908186486249,0.3876121563126253,0.880854711455395],"dir":"rtl"},{"str":"گاه","boundary":[0.28291987575150307,0.8624908186486249,0.3163987575150301,0.880854711455395],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.21630652905811626,0.8624908186486249,0.2764464048096193,0.880854711455395],"dir":"rtl"},{"str":"نارضايتي","boundary":[0.13093551102204412,0.8624908186486249,0.20985393186372747,0.880854711455395],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13094,0.53634,0.48591,0.88085],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"همة","boundary":[0.8080154669338677,0.5363374928376234,0.8407637675350702,0.5547013856443935],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهها","boundary":[0.7288961362725451,0.5363374928376234,0.8005635390781562,0.5547013856443935],"dir":"rtl"},{"str":"گسترهاي","boundary":[0.6500168537074149,0.5363374928376234,0.7215016112224449,0.5547013856443935],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6306590621242486,0.5363374928376234,0.6427971462925852,0.5547013856443935],"dir":"rtl"},{"str":"استرسها","boundary":[0.5337422525050101,0.5363374928376234,0.6232906292585171,0.5547013856443935],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5143844609218438,0.5363374928376234,0.5264390501002005,0.5547013856443935],"dir":"rtl"},{"str":"تجربه","boundary":[0.8246048777555111,0.5635031994666785,0.8692746973947896,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.754380372745491,0.5635031994666785,0.8172312264529058,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7264852184368739,0.5635031994666785,0.7470302044088177,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.667809114228457,0.5635031994666785,0.7190802565130261,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6483312985971945,0.5635031994666785,0.6604693827655311,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6203109018036073,0.5635031994666785,0.6408663246492986,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5951789098196393,0.5635031994666785,0.6193559278557114,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.569806869739479,0.5635031994666785,0.5879305010020042,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"وقايع","boundary":[0.514376633266533,0.5635031994666785,0.5624749659318637,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.8255624609218439,0.5907533800026447,0.8693138356713429,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8100506573146296,0.5907533800026447,0.8184262484969942,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.7594292104208419,0.5907533800026447,0.8029614108216435,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7419944128256515,0.5907533800026447,0.7523582284569139,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"وقايع","boundary":[0.6944988096192386,0.5907533800026447,0.734811234468938,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"منفي","boundary":[0.6459203807615232,0.5907533800026447,0.6873860801603208,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"ارتباط","boundary":[0.5823128537074149,0.5907533800026447,0.638815478957916,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.5432345891783568,0.5907533800026447,0.5752496993987977,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5390259198396795,0.5907533800026447,0.5432815551102206,0.6091172728094147],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5143792424849701,0.5907533800026447,0.5326489899799601,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"قرون","boundary":[0.8302486172344691,0.6179190866316997,0.8693190541082165,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":"اخير","boundary":[0.7887672625250503,0.6179190866316997,0.8236577314629261,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.7482461002004009,0.6179190866316997,0.7822964008016035,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.6960565130260523,0.6179190866316997,0.7418848256513028,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":"بالقوه","boundary":[0.6484434949899802,0.6179190866316997,0.6896534909819642,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6317314509018038,0.6179190866316997,0.6420952665330664,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهاي","boundary":[0.5328864288577156,0.6179190866316997,0.62529972745491,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5143714148296595,0.6179190866316997,0.5265094989979962,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":"وقايع","boundary":[0.8289179158316634,0.6450847932607547,0.8692303406813628,0.6634486860675247],"dir":"rtl"},{"str":"استرسزا","boundary":[0.7513615070140283,0.6450847932607547,0.8210145931863728,0.6634486860675247],"dir":"rtl"},{"str":"مواجه","boundary":[0.6974941923847697,0.6450847932607547,0.7434947134268539,0.6634486860675247],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند؛","boundary":[0.620177831663327,0.6450847932607547,0.6896404448897797,0.6634486860675247],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرفتهاي","boundary":[0.5143661963927859,0.6450847932607547,0.612261462925852,0.6634486860675247],"dir":"rtl"},{"str":"تكنولوژيكي،","boundary":[0.7740877995991986,0.6722504998898097,0.8691807655310624,0.6906143926965798],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.7120431943887777,0.6722504998898097,0.7664767094188379,0.6906143926965798],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.648675715430862,0.6722504998898097,0.7046695430861726,0.6906143926965798],"dir":"rtl"},{"str":"شدن،","boundary":[0.5948084008016034,0.6722504998898097,0.6476581202404811,0.6906143926965798],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.5143688056112226,0.6722504998898097,0.5874112665330663,0.6906143926965798],"dir":"rtl"},{"str":"شهرنشيني،","boundary":[0.7792780761523046,0.6994121049673836,0.8692491462925851,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7382768176352705,0.6994121049673836,0.77207924248497,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"جمعيت","boundary":[0.669860501002004,0.6994121049673836,0.7311119038076153,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6543486973947895,0.6994121049673836,0.6627242885771543,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.5962727134268536,0.6994121049673836,0.6472177034068136,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5143876112224449,0.6994121049673836,0.5891312825651303,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8552689539078155,0.7265778115964386,0.8693796072144289,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيدگيهاي","boundary":[0.7406746893787576,0.7265778115964386,0.8486650220440882,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.6833214589178357,0.7265778115964386,0.7340446653306614,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"امروز","boundary":[0.6301768977955913,0.7265778115964386,0.6766783887775552,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.5690950941883768,0.7265778115964386,0.6236460240480962,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5185962805611222,0.7265778115964386,0.5625981402805611,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5143797835671343,0.7265778115964386,0.5186354188376754,0.7449417044032086],"dir":"ltr"},{"str":"علاوه","boundary":[0.828811478957916,0.7537435182254936,0.8692439278557116,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8069279639278558,0.7537435182254936,0.8210386172344691,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7735012665330662,0.7537435182254936,0.7991577114228458,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"نقشهاي","boundary":[0.6948620320641284,0.7537435182254936,0.7657858076152304,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"جنسيتي","boundary":[0.610693863727455,0.7537435182254936,0.6870474228456915,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"كمرنگتر","boundary":[0.5143797835671345,0.7537435182254936,0.6029183927855712,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.8355432625250504,0.7809092248545486,0.8693456873747498,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8205141643286576,0.7809092248545486,0.8288897555110224,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهها","boundary":[0.7421175871743491,0.7809092248545486,0.8137823807615233,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"بهسبب","boundary":[0.6798303246492989,0.7809092248545486,0.7355136553106216,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"طلاق،","boundary":[0.6256029378757518,0.7809092248545486,0.6733203246492989,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"ازدواج","boundary":[0.5712555270541085,0.7809092248545486,0.6190355350701406,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"مجدد،","boundary":[0.5143823927855715,0.7809092248545486,0.5647533547094192,0.7992731176613187],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.8183485130260524,0.8080749314836037,0.8692935030060123,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندخواندگي","boundary":[0.7006336232464931,0.8080749314836037,0.8112697034068138,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.685241843687375,0.8080749314836037,0.6936174348697397,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"مهاجرت","boundary":[0.6128569058116234,0.8080749314836037,0.6781812985971946,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.5708928456913829,0.8080749314836037,0.6058668096192386,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.5143797835671344,0.8080749314836037,0.5638088176352708,0.8264388242903737],"dir":"rtl"},{"str":"زيادي","boundary":[0.8223171342685373,0.8352406381126587,0.869191743486974,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":"پيدا","boundary":[0.7854019118236475,0.8352406381126587,0.8155070741482967,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":"كردهاند","boundary":[0.7202340721442888,0.8352406381126587,0.7786362084168339,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7160227935871746,0.8352406381126587,0.7202784288577156,0.8536045309194288],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6913813346693388,0.8352406381126587,0.7096510821643288,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":"كنار","boundary":[0.6525431182364732,0.8352406381126587,0.6847356553106214,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.61214197995992,0.8352406381126587,0.6458583006012026,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5797954989979962,0.8352406381126587,0.6054519438877758,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.5143876112224451,0.8352406381126587,0.5730845891783569,0.8536045309194288],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.8351910180360722,0.8624908186486249,0.8692413186372747,0.880854711455395],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8095789298597196,0.8624908186486249,0.8277025611222447,0.880854711455395],"dir":"rtl"},{"str":"استرسهاي","boundary":[0.6955908096192385,0.8624868581408673,0.8019704488977958,0.880854711455395],"dir":"rtl"},{"str":"طبيعي","boundary":[0.6260882525050101,0.8624908186486249,0.6881041563126253,0.880854711455395],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.5717408416833668,0.8624908186486249,0.6187172104208418,0.880854711455395],"dir":"rtl"},{"str":"سيل،","boundary":[0.514387611222445,0.8624908186486249,0.5643671903807617,0.880854711455395],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.51437,0.53634,0.86938,0.88085],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":164,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/9391c0acc84b4a68b265833fe7b8b3ce.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/9992c66a503a9cee3efd0b51978ffbc0.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13092,0.11584,0.13067,0.11102]},"elements":[{"words":[{"str":"تعارضهاي","boundary":[0.5348332665330662,0.3997102146509168,0.6783066132264529,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"زناشويي","boundary":[0.42108336673346697,0.3997102146509168,0.5265258517034068,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39739478957915836,0.3997102146509168,0.41286973947895794,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"طلاق","boundary":[0.3216432865731463,0.3997102146509168,0.3891486973947896,0.4250980848906911],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.32164,0.39971,0.67831,0.4251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"6","boundary":[0.14909819639278557,0.11583795839210158,0.2060440881763527,0.18353894569816645],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1491,0.11584,0.20604,0.18354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"به","boundary":[0.4708617234468938,0.5091724716810648,0.4859012585170341,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.42516909018036075,0.5091724716810648,0.46989109418837677,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.3752703967935872,0.5091724716810648,0.4188025971943888,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.30083983166332673,0.5091724716810648,0.3680272064128257,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"رواني","boundary":[0.2526240841683367,0.5091724716810648,0.2934583527054108,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"شايع","boundary":[0.19899681763527058,0.5091724716810648,0.24537567535070146,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18348501402805614,0.5091724716810648,0.1918606052104209,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.1309405731462926,0.5091724716810648,0.17629922645290586,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.46520754709418843,0.5363381783101199,0.48576296993987983,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.44813543086172347,0.5363381783101199,0.46455263326653307,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4270999118236473,0.5363381783101199,0.4412105651302605,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.37647846492985976,0.5363381783101199,0.4201463446893788,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.31936267334669344,0.5363381783101199,0.36940748296593195,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3039708937875752,0.5363381783101199,0.31234648496993994,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.25563251302605217,0.5363381783101199,0.2969155671342686,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.22076291783567142,0.5363381783101199,0.24869721042084178,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.15595254108216441,0.5363381783101199,0.21381195991983976,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13094057314629265,0.5363381783101199,0.14906420440881768,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"نيازهاي","boundary":[0.4258944529058117,0.5635038849391749,0.4858516833667335,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.3872988937875752,0.5635038849391749,0.4194027174348698,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.31924264929859725,0.5635038849391749,0.3807915030060121,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.26333231663326656,0.5635038849391749,0.3128161442885772,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.23134851703406817,0.5635038849391749,0.2569971342685371,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.227137238476954,0.5635038849391749,0.2313902645290582,0.581867777745945],"dir":"ltr"},{"str":"تعارضهاي","boundary":[0.3615655551102204,0.6094837733603666,0.4858858917835671,0.6320789778737658],"dir":"rtl"},{"str":"زناشويي","boundary":[0.2618851983967936,0.6094837733603666,0.3541013266533066,0.6320789778737658],"dir":"rtl"},{"str":"تعارضهاي","boundary":[0.3473671983967936,0.6532063221747179,0.4572805250501002,0.671570214981488],"dir":"rtl"},{"str":"زناشويي","boundary":[0.26560472945891783,0.6532063221747179,0.34077370340681357,0.671570214981488],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.2142631382765531,0.6532063221747179,0.2591495230460922,0.671570214981488],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.195748124248497,0.6532063221747179,0.20788620841683367,0.671570214981488],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.13094035671342685,0.6532063221747179,0.1892276873747495,0.671570214981488],"dir":"rtl"},{"str":"استرسزا","boundary":[0.41614358717434874,0.6803720288037729,0.48579667334669335,0.698735921610543],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3904114749498998,0.6803720288037729,0.40868122244488975,0.698735921610543],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.3276467254509018,0.6803720288037729,0.38283952304609215,0.698735921610543],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.25502173947895784,0.6803720288037729,0.3201869699398797,0.698735921610543],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2151033066132264,0.6803720288037729,0.24749936272545087,0.698735921610543],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.16664490180360722,0.6803720288037729,0.213976124248497,0.698735921610543],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.13093252905811625,0.6803720288037729,0.15924515831663327,0.698735921610543],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.44547642084168343,0.7075377354328279,0.48575492585170343,0.7259016282395981],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.416861122244489,0.7075377354328279,0.4390473066132265,0.7259016282395981],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.35974793987975956,0.7075377354328279,0.4103119839679359,0.7259016282395981],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.2944496392785573,0.7075377354328279,0.35332404408817636,0.7259016282395981],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27966058917835684,0.7075377354328279,0.28803618036072154,0.7259016282395981],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.21929892985971955,0.7075377354328279,0.2732393026052105,0.7259016282395981],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.19068363126252513,0.7075377354328279,0.21286981563126264,0.7259016282395981],"dir":"rtl"},{"str":"فضاي","boundary":[0.1309247014028057,0.7075377354328279,0.1842492985971945,0.7259016282395981],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.43056734669338687,0.7347034420618829,0.4857601442885772,0.753067334868653],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.415415615230461,0.7347034420618829,0.4237912064128257,0.753067334868653],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.365154240480962,0.7347034420618829,0.40882212024048104,0.753067334868653],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.30839852104208426,0.7347034420618829,0.3584433306613228,0.753067334868653],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.2659569739478959,0.7347034420618829,0.3017032665330663,0.753067334868653],"dir":"rtl"},{"str":"منفي","boundary":[0.21004403206412836,0.7347034420618829,0.2592538917835673,0.753067334868653],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.1815461482965933,0.7347034420618829,0.20339574348697403,0.753067334868653],"dir":"rtl"},{"str":"جاي","boundary":[0.13092470140280574,0.7347034420618829,0.17481175551102218,0.753067334868653],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.42828167134268547,0.7618691486909379,0.4857523166332666,0.780233041497708],"dir":"rtl"},{"str":"گذاشت","boundary":[0.3551739799599199,0.7618691486909379,0.4213594148296594,0.780233041497708],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.35096270140280567,0.7618691486909379,0.35521833667334674,0.780233041497708],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.311049486973948,0.7618691486909379,0.3445048857715432,0.780233041497708],"dir":"rtl"},{"str":"عامل","boundary":[0.2571821723446895,0.7618691486909379,0.30408287374749504,0.780233041497708],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.2190641002004009,0.7618691486909379,0.25018946693386784,0.780233041497708],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.1309299198396795,0.7618691486909379,0.21217054509018046,0.780233041497708],"dir":"rtl"},{"str":"مستقيم،","boundary":[0.4191467975951905,0.789034855319993,0.4858097194388779,0.807398748126763],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.40159197595190393,0.789034855319993,0.4119557915831665,0.807398748126763],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.35854509018036085,0.789034855319993,0.3942913827655312,0.807398748126763],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.33726169539078177,0.789034855319993,0.351372348697395,0.807398748126763],"dir":"rtl"},{"str":"خلق","boundary":[0.2948175390781565,0.789034855319993,0.33010982765531083,0.807398748126763],"dir":"rtl"},{"str":"وخوي","boundary":[0.24588164729458933,0.789034855319993,0.29401389979959935,0.807398748126763],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.18864583166332682,0.789034855319993,0.23869064128256529,0.807398748126763],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.13092991983967953,0.789034855319993,0.18147048096192403,0.807398748126763],"dir":"rtl"},{"str":"تنش","boundary":[0.44765522645290584,0.8162809343044781,0.4858672304609219,0.8346448271112482],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43166332665330664,0.8162809343044781,0.44003891783567134,0.8346448271112482],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.34904753507014047,0.8162850358559591,0.42397385170340696,0.8346489286627292],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاري","boundary":[0.2806417635270541,0.8162809343044781,0.3425037234468938,0.8346448271112482],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2646498637274549,0.8162809343044781,0.2730254549098196,0.8346448271112482],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.19635357114228458,0.8162809343044781,0.25689265731462924,0.8346448271112482],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.13094307414829662,0.8162809343044781,0.18880249298597196,0.8346448271112482],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.40845693787575155,0.8434466409335332,0.4858046092184369,0.8618105337403031],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3936678877755511,0.8434466409335332,0.40204347895791587,0.8618105337403031],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3538694789579158,0.8434466409335332,0.387139623246493,0.8618105337403031],"dir":"rtl"},{"str":"بهصورت","boundary":[0.26236157915831665,0.8434466409335332,0.3474377555110221,0.8618105337403031],"dir":"rtl"},{"str":"غيرمستقيم","boundary":[0.1576327695390782,0.8434466409335332,0.2557706933867736,0.8618105337403031],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13094046492985975,0.8434466409335332,0.151208873747495,0.8618105337403031],"dir":"rtl"},{"str":"اثرگذاري","boundary":[0.41554357515030055,0.8706123475625881,0.4857367695390781,0.8889762403693582],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.39486030060120236,0.8706123475625881,0.40897095390781557,0.8889762403693582],"dir":"rtl"},{"str":"رضايت","boundary":[0.33438122645290574,0.8706123475625881,0.3882354949899799,0.8889762403693582],"dir":"rtl"},{"str":"زناشويي","boundary":[0.26428196392785563,0.8706123475625881,0.3277381563126252,0.8889762403693582],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.20704875751503002,0.8706123475625881,0.25772499799599197,0.8889762403693582],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.18227944689378756,0.8706123475625881,0.20054919438877752,0.8889762403693582],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.13093785571142286,0.8706123475625881,0.17571204408817637,0.8889762403693582],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13092,0.50917,0.4859,0.88898],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هر","boundary":[0.8206420160320642,0.5091724716810648,0.8408060561122245,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهاي","boundary":[0.738039378757515,0.5091724716810648,0.8139102324649299,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.6840494308617234,0.5091724716810648,0.7313963086172345,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6411225691382766,0.5091724716810648,0.6773385210420841,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.624167867735471,0.5091724716810648,0.6345316833667335,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهاي","boundary":[0.5330252585170341,0.5091724716810648,0.6176970060120242,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5143902204408818,0.5091724716810648,0.5265283046092184,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.8021270020040082,0.5363381783101199,0.8693143767535072,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"مواجه","boundary":[0.7489798316633268,0.5363381783101199,0.794980352705411,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7089387655310623,0.5363381783101199,0.7418801482965933,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6812836593186374,0.5363381783101199,0.7018286452905814,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6591600961923849,0.5363381783101199,0.6741996312625251,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.6120245651302606,0.5363381783101199,0.6519977915831665,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.5396396272545091,0.5363381783101199,0.6048961803607216,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5143876112224449,0.5363381783101199,0.5326573587174348,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.814032865731463,0.5635038849391749,0.8692256633266534,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"منجر","boundary":[0.7652143887775553,0.5635038849391749,0.8058399198396795,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6995638436873749,0.5635038849391749,0.7571205931863729,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6953525651302607,0.5635038849391749,0.6996082004008017,0.581867777745945],"dir":"ltr"},{"str":"تعارضهاي","boundary":[0.6025322284569139,0.5635038849391749,0.6889208416833669,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"زناشويي","boundary":[0.5308674348697395,0.5635038849391749,0.594323627254509,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5143928296593187,0.5635038849391749,0.5227684208416834,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"طلاق،","boundary":[0.8090988336673348,0.5907540654751411,0.8692413186372747,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"بيماري","boundary":[0.7350309498997997,0.5907540654751411,0.8026801563126253,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.6828465811623247,0.5907540654751411,0.728575743486974,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6643315671342686,0.5907540654751411,0.6764696513026052,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.5939922565130261,0.5907540654751411,0.6578659238476954,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.5143954388777555,0.5907540654751411,0.5874326813627255,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"بزهكاري،","boundary":[0.7971955791583167,0.6179197721041961,0.8693143767535071,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"سوء","boundary":[0.7593201643286575,0.6179197721041961,0.7903202885771544,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7006440601202405,0.6179197721041961,0.7586991703406814,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6816489498997996,0.6179197721041961,0.6937870340681362,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"كودك،","boundary":[0.6193642965931864,0.6179197721041961,0.6747319118236473,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"سوءمصرف","boundary":[0.5143928296593187,0.6179197721041961,0.6124603046092185,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.8373618877755512,0.6450854787332512,0.8692621923847695,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8217300601202405,0.6450854787332512,0.8301056513026053,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7732716553106214,0.6450854787332512,0.8145547094188377,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7304648176352706,0.6450854787332512,0.7661563166332666,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.6654143927855711,0.6450854787332512,0.7232738116232466,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"باناتواني","boundary":[0.5902636833667335,0.6450854787332512,0.6582077314629258,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5710259158316633,0.6450854787332512,0.583164,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.5143928296593187,0.6450854787332512,0.5638375190380761,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.8290645731462926,0.6722511853623061,0.8692987214428858,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.7640141482965932,0.6722511853623061,0.8215213226452907,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":"زا","boundary":[0.7507854108216433,0.6722511853623061,0.7628400000000001,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7250532985971945,0.6722511853623061,0.7433230460921844,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6622885490981965,0.6722511853623061,0.7174813466933868,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":"بهشمار","boundary":[0.6004797715430861,0.6722472248545487,0.6548444488977956,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5606813627254509,0.6722472248545487,0.5930774188376753,0.6906111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.5185972785571141,0.6722472248545487,0.5595620080160318,0.6906111176613188],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5143859999999999,0.6722472248545487,0.518641635270541,0.6906111176613188],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8510612825651301,0.6994129314836037,0.8693310300601201,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8057313306613225,0.6994129314836037,0.8436041362725449,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.7546297875751502,0.6994129314836037,0.7983550701402805,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"تعارض","boundary":[0.6941481042084168,0.6994129314836037,0.7472326533066131,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6598786292585167,0.6994129314836037,0.6930757154308614,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"زناشويي","boundary":[0.5811219799599197,0.6994129314836037,0.6523640801603204,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5653701282565129,0.6994129314836037,0.5737457194388776,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.5143886092184367,0.6994129314836037,0.5578581883767533,0.7177768242903737],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8486477555110217,0.7265786381126587,0.8692031783567131,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.8280871142284566,0.7265786381126587,0.8421977675350699,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.778068396793587,0.7265786381126587,0.821736276553106,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"بهنجار","boundary":[0.7205951422845689,0.7265786381126587,0.7716210180360719,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.7023201763527052,0.7265786381126587,0.7142495230460919,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"نابهنجار","boundary":[0.6345065891783565,0.7265786381126587,0.6958962805611221,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.577993527054108,0.7265786381126587,0.6280383366733464,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5632044769539076,0.7265786381126587,0.5715800681362724,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"طلاق","boundary":[0.5143886092184367,0.7265786381126587,0.5568405931863725,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8609110821643284,0.7537443447417137,0.8692866733466932,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"پيامدهاي","boundary":[0.7793886613226451,0.7537443447417137,0.8534748096192383,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7513734829659316,0.7537443447417137,0.771928905811623,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7094094228456911,0.7537443447417137,0.7441642124248494,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6468847214428854,0.7537443447417137,0.7020775190380758,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.5878459358717432,0.7537443447417137,0.6396650140280558,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.5559821603206409,0.7537443447417137,0.5805923086172341,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.5143755631262522,0.7537443447417137,0.5550637154308613,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8609084729458915,0.7809100513707686,0.8692840641282561,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8362591863727451,0.7809100513707686,0.854528933867735,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"فصلهاي","boundary":[0.7586975591182362,0.7809100513707686,0.8298848657314625,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.709761667334669,0.7809100513707686,0.7523023647294587,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6883608577154305,0.7809100513707686,0.7034003927855709,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"بزهكاري،","boundary":[0.6098442565130258,0.7809100513707686,0.6819630541082161,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"سوءاستفاده","boundary":[0.5143703446893785,0.7809100513707686,0.6034464529058113,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8609032545090177,0.8080757579998237,0.8692788456913825,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"غفلت","boundary":[0.8105218557114225,0.8080757579998237,0.8534539358717431,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.8023647294589178,0.8037716645363187,0.81037250501002,0.8157885897831452],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7768747695390781,0.8080721895936176,0.7951445170340681,0.8264360824003877],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهها","boundary":[0.6821262204408818,0.8080721895936176,0.7693315190380762,0.8264360824003877],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6664943927855712,0.8080721895936176,0.674869983967936,0.8264360824003877],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگي","boundary":[0.5801605731462927,0.8080721895936176,0.6591103046092185,0.8264360824003877],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.514390004008016,0.8080721895936176,0.5728338877755511,0.8264360824003877],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.51437,0.50917,0.86933,0.82644],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1.","boundary":[0.5142685370741483,0.8661932581100141,0.5262657234468938,0.8774485472496475],"dir":"ltr"},{"str":"Neglect","boundary":[0.5302333346693386,0.8661932581100141,0.580203486973948,0.8774485472496475],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51427,0.86619,0.5802,0.87745],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":178,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/af1cbaa0aa01d63e9368c3190d3ab4e5.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/e5d85d2f9cce6ec416b29f8ccf850e03.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13092,0.11584,0.13064,0.11906]},"elements":[{"words":[{"str":"خشونت،","boundary":[0.6610857715430861,0.3997102146509168,0.769165130260521,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"سوءاستفاده","boundary":[0.5097018036072145,0.3997102146509168,0.652619639278557,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4860132264529058,0.3997102146509168,0.5014881763527055,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"غفلت","boundary":[0.4064128256513026,0.3997102146509168,0.47774188376753507,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36553587174348695,0.3997102146509168,0.39825330661322644,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهها","boundary":[0.2307486973947896,0.3997102146509168,0.35717434869739473,0.4250980848906911],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23075,0.39971,0.76917,0.4251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"7","boundary":[0.14765531062124249,0.11583795839210158,0.20758316633266533,0.18353894569816645],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14766,0.11584,0.20758,0.18354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"رواني","boundary":[0.44489147494989967,0.5091737438954514,0.4857257434869738,0.5275376367022214],"dir":"rtl"},{"str":"تلقي","boundary":[0.4011244448897794,0.5091737438954514,0.43757522645290564,0.5275376367022214],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.3692606693386772,0.5091737438954514,0.3938708176352704,0.5275376367022214],"dir":"rtl"},{"str":"شدند","boundary":[0.3262137835671342,0.5091737438954514,0.36844137474949895,0.5275376367022214],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32200250501002,0.5091737438954514,0.32625814028056105,0.5275376367022214],"dir":"ltr"},{"str":"دولت","boundary":[0.2737893667334669,0.5091737438954514,0.31557339078156305,0.5275376367022214],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2564745931863726,0.5091737438954514,0.27289179559118226,0.5275376367022214],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.21607345490981952,0.5091737438954514,0.24930185170340668,0.5275376367022214],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18613267334669328,0.5091737438954514,0.2089398517034067,0.5275376367022214],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.1309424849699398,0.5091737438954514,0.17889991983967926,0.5275376367022214],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.44416611222444885,0.5363394505245064,0.48587446893787567,0.5547033433312765],"dir":"rtl"},{"str":"كمي","boundary":[0.39078150300601194,0.5363394505245064,0.4361714669338676,0.5547033433312765],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.37070356713426844,0.5363394505245064,0.38284165130260517,0.5547033433312765],"dir":"rtl"},{"str":"خشونتهاي","boundary":[0.2523807294589178,0.5363394505245064,0.36263325450901795,0.5547033433312765],"dir":"rtl"},{"str":"خانگي","boundary":[0.18589001603206412,0.5363394505245064,0.24440434869739477,0.5547033433312765],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.130939875751503,0.5363394505245064,0.1779840841683367,0.5547033433312765],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.4612382284569138,0.5635051571535614,0.485848376753507,0.5818690499603315],"dir":"rtl"},{"str":"كردند","boundary":[0.4062906973947895,0.5635051571535614,0.46024411623246486,0.5818690499603315],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3905388456913827,0.5635051571535614,0.39891443687374745,0.5818690499603315],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.36492675751503,0.5635051571535614,0.38319650501002,0.5818690499603315],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.3116595631262525,0.5635051571535614,0.35745134669338674,0.5818690499603315],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.2562293266533066,0.5635051571535614,0.3041867615230461,0.5818690499603315],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.17386673747494988,0.5635051571535614,0.24884784769539078,0.5818690499603315],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.13093987575150295,0.5635051571535614,0.16663137474949893,0.5818690499603315],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.4305799118236473,0.5907553376895276,0.48577270941883766,0.6091192304962977],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4252884168336673,0.5907553376895276,0.43061122244488975,0.6091192304962977],"dir":"ltr"},{"str":"خصوصي","boundary":[0.34015483767535065,0.5907553376895276,0.41721549498997995,0.6091192304962977],"dir":"rtl"},{"str":"تلقي","boundary":[0.28797046893787576,0.5907553376895276,0.33219672144288576,0.6091192304962977],"dir":"rtl"},{"str":"ميشد","boundary":[0.2142626573146292,0.5907553376895276,0.28008802004008015,0.6091192304962977],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21005137875751498,0.5907553376895276,0.21430701402805605,0.6091192304962977],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.191533755511022,0.5907553376895276,0.20367183967935867,0.6091192304962977],"dir":"rtl"},{"str":"سويي","boundary":[0.1309346573146292,0.5907553376895276,0.18366696192384763,0.6091192304962977],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.4415125370741483,0.6179210443185826,0.4858170661322645,0.6362849371253527],"dir":"rtl"},{"str":"وقوع","boundary":[0.39786553106212424,0.6179210443185826,0.43422238076152303,0.6362849371253527],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3649189298597194,0.6179210443185826,0.390575374749499,0.6362849371253527],"dir":"rtl"},{"str":"خشونت","boundary":[0.2962625651302605,0.6179210443185826,0.3576183366733467,0.6362849371253527],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.2789588657314629,0.6179171825414316,0.2953760681362725,0.6362810753482017],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.25106371142284567,0.6179171825414316,0.27161913426853707,0.6362810753482017],"dir":"rtl"},{"str":"قدر","boundary":[0.22292589979959918,0.6179171825414316,0.25024180761523046,0.6362810753482017],"dir":"rtl"},{"str":"زياد","boundary":[0.1778333867735471,0.6179171825414316,0.2156801002004008,0.6362810753482017],"dir":"rtl"},{"str":"نبود","boundary":[0.13094051302605209,0.6179171825414316,0.17069195591182365,0.6362810753482017],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.46532490180360714,0.6450828891704866,0.485869887775551,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"مشكل","boundary":[0.4086918156312625,0.6450828891704866,0.4589192705410821,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.33414383567134265,0.6450828891704866,0.40220268937875747,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"بهحساب","boundary":[0.2606760721442885,0.6450828891704866,0.32778256112224446,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":"ميآيد","boundary":[0.20500578757515026,0.6450828891704866,0.2542652224448897,0.6634467819772567],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2007971182364729,0.6450828891704866,0.2050501442885771,0.6634467819772567],"dir":"ltr"},{"str":"محققان،","boundary":[0.3914996753507013,0.6722485957995417,0.4572989458917835,0.6906124886063117],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.31250297795591175,0.6722485957995417,0.3850262044088176,0.6906124886063117],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.24721250501001993,0.6722485957995417,0.30571640080160306,0.6906124886063117],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.19791393186372735,0.6722485957995417,0.24040505410821633,0.6906124886063117],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.13093790380761514,0.6722485957995417,0.19124476953907807,0.6906124886063117],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.44152100200400796,0.6994143024285967,0.48582553106212417,0.7177781952353668],"dir":"rtl"},{"str":"وقوع","boundary":[0.3979940200400801,0.6994143024285967,0.4343508697394789,0.7177781952353668],"dir":"rtl"},{"str":"خشونتهاي","boundary":[0.2961483967935872,0.6994143024285967,0.3908134509018036,0.7177781952353668],"dir":"rtl"},{"str":"خانگي","boundary":[0.2381924368737475,0.6994143024285967,0.28895478156312626,0.7177781952353668],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.21606887374749498,0.6994143024285967,0.23110840881763525,0.7177781952353668],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.19117692985971946,0.6994143024285967,0.21534351102204408,0.7177781952353668],"dir":"rtl"},{"str":"برده","boundary":[0.15197864128256514,0.6994143024285967,0.18419727054108218,0.7177781952353668],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.13093790380761522,0.6994143024285967,0.15131068136272546,0.7177781952353668],"dir":"rtl"},{"str":"ولي","boundary":[0.4570275871743487,0.7265800090576516,0.48581770340681363,0.7449439018644217],"dir":"rtl"},{"str":"بهدستآوردن","boundary":[0.34543653306613226,0.7265800090576516,0.45054628857715434,0.7449439018644217],"dir":"rtl"},{"str":"آمار","boundary":[0.30960674549098194,0.7265800090576516,0.3388352104208417,0.7449439018644217],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2848374348697395,0.7265800090576516,0.30310718236472944,0.7449439018644217],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.24479897795591182,0.7265800090576516,0.27825437675350706,0.7449439018644217],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.18684562725450904,0.7265800090576516,0.2381637354709419,0.7449439018644217],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.13093529458917838,0.7265800090576516,0.18036432865731464,0.7449439018644217],"dir":"rtl"},{"str":"دشوار","boundary":[0.44078520240480956,0.7537457156867067,0.48578117434869733,0.7721096084934768],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3978583406813627,0.7537457156867067,0.43407429258517033,0.7721096084934768],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3829492665330661,0.7537457156867067,0.3913248577154308,0.7721096084934768],"dir":"rtl"},{"str":"نميتواند","boundary":[0.30082411623246486,0.7537457156867067,0.37642882965931856,0.7721096084934768],"dir":"rtl"},{"str":"دقيق","boundary":[0.24575134268537066,0.7537457156867067,0.2942175751503005,0.7721096084934768],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.19549257715430854,0.7537457156867067,0.23922307815631252,0.7721096084934768],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1912812985971943,0.7537457156867067,0.19553693386773538,0.7721096084934768],"dir":"ltr"},{"str":"امتناع","boundary":[0.13092224849699394,0.7537457156867067,0.18478173547094182,0.7721096084934768],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهها","boundary":[0.4141071703406813,0.7809071684370591,0.4857550821643286,0.7992753151225318],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39498942685370736,0.7809071684370591,0.40712751102204403,0.7992710612438292],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.3569939879759519,0.7809071684370591,0.38792627254509016,0.7992710612438292],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.285691875751503,0.7809071684370591,0.3499047414829659,0.7992710612438292],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26042558717434866,0.7809114223157617,0.2786953346693386,0.7992753151225318],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.22771903406813626,0.7809114223157617,0.2533754789579158,0.7992753151225318],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.1770975871743487,0.7809114223157617,0.22063239679358718,0.7992753151225318],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16182583166332665,0.7809114223157617,0.17020142284569137,0.7992753151225318],"dir":"rtl"},{"str":"گاه","boundary":[0.13092224849699396,0.7809114223157617,0.1549401042084168,0.7992753151225318],"dir":"rtl"},{"str":"امتناع","boundary":[0.4397192585170341,0.8080728750661141,0.48579805611222443,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.38909781162324647,0.8080728750661141,0.4326300120240481,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"دولتها","boundary":[0.32368992384769535,0.8080728750661141,0.3819433346693386,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.29843790781563123,0.8080728750661141,0.31670765531062123,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.26044246893787576,0.8080728750661141,0.29137475350701403,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"آمار","boundary":[0.21631275751503007,0.8080728750661141,0.2533506132264529,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"صحيح","boundary":[0.15005948296593186,0.8080728750661141,0.20928874148296595,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13094173947895796,0.8080728750661141,0.14307982364729463,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.44620838476953906,0.8352385816951692,0.48582936673346694,0.8536024745019393],"dir":"rtl"},{"str":"استخراج","boundary":[0.3732233266533066,0.8352385816951692,0.4397270861723447,0.8536024745019393],"dir":"rtl"},{"str":"آمار","boundary":[0.33751356312625247,0.8352385816951692,0.3667420280561122,0.8536024745019393],"dir":"rtl"},{"str":"دقيق","boundary":[0.2903806412825651,0.8352385816951692,0.3310322645290581,0.8536024745019393],"dir":"rtl"},{"str":"بهشمار","boundary":[0.22965369138276553,0.8352385816951692,0.28401936673346695,0.8536024745019393],"dir":"rtl"},{"str":"ميرود","boundary":[0.17194038877755513,0.8352385816951692,0.22324284168336675,0.8536024745019393],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16773171943887777,0.8352385816951692,0.17198474549098197,0.8536024745019393],"dir":"ltr"},{"str":"بر","boundary":[0.44332519839679363,0.8624887622311354,0.45743585170340684,0.8808526550379054],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.3904180761523046,0.8624887622311354,0.4361263647294589,0.8808526550379054],"dir":"rtl"},{"str":"آمار،","boundary":[0.3486940641282565,0.8624887622311354,0.38324011623246496,0.8808526550379054],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3233220240480962,0.8624887622311354,0.3415917715430861,0.8808526550379054],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.2751062765531062,0.8624887622311354,0.31628496192384764,0.8808526550379054],"dir":"rtl"},{"str":"،2002","boundary":[0.21378703406813626,0.8624887622311354,0.26816053707414833,0.8808526550379054],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.18853501803607214,0.8624887622311354,0.2068047655310621,0.8808526550379054],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.13093913026052106,0.8624887622311354,0.18149273747494993,0.8808526550379054],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13092,0.50917,0.48587,0.88085],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اغلب","boundary":[0.802719426853707,0.5091724716810648,0.8407357394789575,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.7530607815631258,0.5091724716810648,0.7948552424849695,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"خانه","boundary":[0.7032821122244486,0.5091724716810648,0.7453948977955908,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6835642484969937,0.5091724716810648,0.6956188376753504,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"محلي","boundary":[0.6232051983967933,0.5091724716810648,0.6759244569138275,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"گرم،","boundary":[0.5724637274549097,0.5091724716810648,0.6155419238476952,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"ايمن،","boundary":[0.5143877434869739,0.5091724716810648,0.5647821883767535,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"صميمانه","boundary":[0.802241939879759,0.5363381783101199,0.8692805891783563,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.786970184368737,0.5363381783101199,0.7953457755511018,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"حمايتكننده","boundary":[0.677312561122244,0.5363381783101199,0.7800374909819635,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"ميدانند","boundary":[0.6074559559118231,0.5363381783101199,0.6705390300601197,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5801609218436867,0.5363381783101199,0.6007059078156306,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.5392770781563121,0.5363381783101199,0.5733273787575145,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5143851342685366,0.5363381783101199,0.5325087655310617,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.8342283486973944,0.5635038849391749,0.86928580761523,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8122248096192379,0.5635038849391749,0.8272643446893783,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7845670941883763,0.5635038849391749,0.8051225170340678,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7654493507014023,0.5635038849391749,0.777587434869739,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"تنشها","boundary":[0.70376481763527,0.5635038849391749,0.7584514268537069,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"رها","boundary":[0.6642064569138272,0.5635038849391749,0.696717318637274,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.6104591663326648,0.5635038849391749,0.657307683366733,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.580758432865731,0.5635038849391749,0.6035656112224446,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"آرامش","boundary":[0.5143851342685367,0.5635038849391749,0.5738126933867732,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"ميرسند","boundary":[0.8022419398797589,0.5907540654751411,0.8692962444889774,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.796950444889779,0.5907540654751411,0.8022732505010014,0.6091179582819112],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.7717010380761518,0.5907540654751411,0.7900360160320636,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7465690460921838,0.5907540654751411,0.7648387935871738,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.7078560721442879,0.5907540654751411,0.7401321042084162,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.6539887575150295,0.5907540654751411,0.7008398837675346,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"اينطور","boundary":[0.5906212785571134,0.5907540654751411,0.6470586733466929,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"نيست","boundary":[0.5295394749498991,0.5907540654751411,0.5838373106212418,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5143877434869732,0.5907540654751411,0.522763334669338,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.8107819118236463,0.6179197721041961,0.8692858076152296,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7919042164328649,0.6179197721041961,0.8040423006012015,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"خشونتها","boundary":[0.7073785851703397,0.6179197721041961,0.7852037434869731,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6923468777555101,0.6179197721041961,0.7007224689378748,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"بزهكاريها","boundary":[0.6024097274549088,0.6179197721041961,0.6856620601202394,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5775177835671332,0.6179197721041961,0.5957875310621232,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.5143903527054098,0.6179197721041961,0.5708407935871733,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.8140356072144279,0.6450854787332512,0.8692284048096183,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"رخ","boundary":[0.7855377234468929,0.6450854787332512,0.8071733627254499,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.7214501002003998,0.6450854787332512,0.7787641923847686,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7172388216432856,0.6450854787332512,0.7214944569138266,0.6634493715400211],"dir":"ltr"},{"str":"گاهي","boundary":[0.6684231583166332,0.6450822036979901,0.710838613226453,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6276593386773548,0.6450822036979901,0.6617096392785572,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6027673947895792,0.6450822036979901,0.6210371422845692,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"خانه","boundary":[0.5617635270541083,0.6450822036979901,0.5961164969939879,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5143955711422836,0.6450854787332512,0.5550315390781554,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8543169258517033,0.6722479103270451,0.8693564609218436,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"قتل","boundary":[0.8172816793587174,0.6722479103270451,0.8475720961923847,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"ميرسند،","boundary":[0.7382902004008015,0.6722479103270451,0.8105081482965931,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.6852630541082164,0.6722479103270451,0.7315766813627255,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.6271870701402805,0.6722479103270451,0.6785625811623246,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5652624889779558,0.6722479103270451,0.6204552865731462,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.514398384769539,0.6722479103270451,0.5585854989979959,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"سوءاستفاده","boundary":[0.7801342364729458,0.6994136169561002,0.8691868617234467,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7647424569138276,0.6994136169561002,0.7731180480961923,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"غفلت","boundary":[0.7178356713426853,0.6994121049673836,0.7607520961923848,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6822433226452905,0.6994121049673836,0.7108507935871743,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرند","boundary":[0.609500368737475,0.6994121049673836,0.6783576432865732,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5941085891783567,0.6994121049673836,0.6024841803607215,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"بهرهكشي","boundary":[0.5143891382765531,0.6994121049673836,0.5876690380761525,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8571934749498998,0.7265778115964386,0.8693315591182365,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"زنان","boundary":[0.8074095871743486,0.7265778115964386,0.8506182444889779,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7926205370741484,0.7265778115964386,0.800996128256513,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.7161495631262526,0.7265778115964386,0.7860818356713427,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.6770712985971944,0.7265778115964386,0.7097648056112225,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.652422012024048,0.7265778115964386,0.670691759519038,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.5867714669338677,0.7265778115964386,0.6460163807615231,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5143865290581162,0.7265778115964386,0.5802405931863728,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.8147414909819639,0.7537435182254936,0.869175006012024,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"يافته","boundary":[0.7709744609218436,0.7537435182254936,0.8083515150300601,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.728290256513026,0.7537435182254936,0.7645062084168336,0.7721074110322637],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7240789779559118,0.7537435182254936,0.728332004008016,0.7721074110322637],"dir":"ltr"},{"str":"ميزان","boundary":[0.8116236553106213,0.7997030765162201,0.8693108296593187,0.8201826251763047],"dir":"rtl"},{"str":"وقوع","boundary":[0.7515038717434871,0.7997030765162201,0.8052191422845693,0.8201826251763047],"dir":"rtl"},{"str":"خشونتهاي","boundary":[0.6187578997995993,0.7997030765162201,0.7450120641282565,0.8201826251763047],"dir":"rtl"},{"str":"خانگي","boundary":[0.5467340440881764,0.7997030765162201,0.6122777314629259,0.8201826251763047],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.8193169298597195,0.8354064632184414,0.8407438316633267,0.8537703560252115],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7696582845691383,0.8354064632184414,0.8129478276553106,0.8537703560252115],"dir":"rtl"},{"str":"،1960","boundary":[0.7098915270541082,0.8354064632184414,0.7632970100200401,0.8537703560252115],"dir":"ltr"},{"str":"بزهكاري","boundary":[0.6268061843687374,0.8354064632184414,0.7034180561122243,0.8537703560252115],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.5821989859719439,0.8354064632184414,0.6203979438877756,0.8537703560252115],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.5143853987975952,0.8354064632184414,0.5757333426853707,0.8537703560252115],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.8140306533066131,0.8625721698474964,0.8692234509018034,0.8809360626542664],"dir":"rtl"},{"str":"نادر","boundary":[0.7786783527054107,0.8625721698474964,0.807275386773547,0.8809360626542664],"dir":"rtl"},{"str":"بود","boundary":[0.7480148176352704,0.8625721698474964,0.7719283046092184,0.8809360626542664],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7328630861723446,0.8625721698474964,0.7412386773547094,0.8809360626542664],"dir":"rtl"},{"str":"اغلب","boundary":[0.680196012024048,0.8625721698474964,0.7259877955911823,0.8809360626542664],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6316175831663327,0.8625721698474964,0.6734120440881763,0.8809360626542664],"dir":"rtl"},{"str":"بزهكار","boundary":[0.5671672785571141,0.8625721698474964,0.6249223286573146,0.8809360626542664],"dir":"rtl"},{"str":"بيمار","boundary":[0.5143801803607214,0.8625721698474964,0.5605215991983967,0.8809360626542664],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.51438,0.50917,0.86936,0.88094],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":186,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/d0ed896a6f01256ff8870a760e2931eb.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/7a1afc94fb50ea90e0a84974af92e0c8.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13082,0.11584,0.13069,0.12255]},"elements":[{"words":[{"str":"خانواده","boundary":[0.6817719438877756,0.3997102146509168,0.7806673346693387,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6580833667334669,0.3997102146509168,0.6735583166332665,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.5509490981963928,0.3997102146509168,0.6497507014028057,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاري","boundary":[0.45247214428857724,0.3997102146509168,0.5425010020040081,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4287835671342686,0.3997102146509168,0.4442585170340682,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.33523406813627254,0.3997102146509168,0.42054468937875755,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.21931983967935872,0.3997102146509168,0.3268220440881764,0.4250980848906911],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.21932,0.39971,0.78067,0.4251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"8","boundary":[0.14765531062124249,0.11583795839210158,0.20729458917835672,0.18353894569816645],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14766,0.11584,0.20729,0.18354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"اوليه","boundary":[0.4505431382765531,0.5091724716810648,0.4858328176352706,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي،","boundary":[0.3869356112224449,0.5091724716810648,0.442919002004008,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3655321923847695,0.5091724716810648,0.37964284569138274,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.32080236072144286,0.5091724716810648,0.3580750460921844,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.26332649699398797,0.5091724716810648,0.3133713066132265,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.22016219639278561,0.5091724716810648,0.255908488977956,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.18817839679358722,0.5091724716810648,0.2127885450901804,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"گذارد","boundary":[0.13515125050100202,0.5091724716810648,0.18712166332665334,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1309399719438878,0.5091724716810648,0.1351956072144289,0.5275363644878349],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.42540853707414844,0.5363381783101199,0.4858380360721444,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4094166372745492,0.5363381783101199,0.41779222845691394,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.35230345490981974,0.5363381783101199,0.4017611903807616,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"الگوهاي","boundary":[0.2826842885771544,0.5363381783101199,0.3447680320641283,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.22256528657314634,0.5363381783101199,0.2751358196392786,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.15655466933867737,0.5363381783101199,0.21499855310621244,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13094258116232466,0.5363381783101199,0.1490662124248497,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.4357566973947896,0.5635038849391749,0.48580150701402813,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.38946394388777555,0.5635038849391749,0.4290040400801603,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.35086577555110227,0.5635038849391749,0.38275042484969946,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.30264741883767543,0.5635038849391749,0.3441392104208418,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.2694607695390782,0.5635038849391749,0.29599391182364737,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2544290621242486,0.5635038849391749,0.26280465330661334,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"مادراني","boundary":[0.19070151102204422,0.5635038849391749,0.24772337074148307,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.1557092825651304,0.5635038849391749,0.18402191182364744,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13093736272545103,0.5635038849391749,0.1490609939879761,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"عشق","boundary":[0.44573695791583173,0.5907540654751411,0.485845863727455,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44044546292585174,0.5907540654751411,0.4457682685370742,0.6091179582819112],"dir":"ltr"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.37370687374749495,0.5907540654751411,0.4330170180360721,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.32561115030060117,0.5907540654751411,0.36624711823647293,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3061333346693387,0.5907540654751411,0.3181879238476954,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.23591404809619243,0.5907540654751411,0.29859791182364737,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.19611563927855719,0.5907540654751411,0.22851169539078164,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.1465717995991984,0.5907540654751411,0.19506412424849698,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13093997194388773,0.5907540654751411,0.13931556312625248,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.4393522004008016,0.6179197721041961,0.48585890981963925,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.41783136673346694,0.6179197721041961,0.4328709018036072,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"نيازهاي","boundary":[0.35146067735470937,0.6179197721041961,0.4114179078156312,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.3001138677354709,0.6179197721041961,0.34495850501002,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"حساس","boundary":[0.2289291703406813,0.6179197721041961,0.29366387975951896,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.15558404008016027,0.6179197721041961,0.22238525050100197,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13093475350701397,0.6179197721041961,0.14920450100200394,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"مقايسه","boundary":[0.43094008016032065,0.6450854787332512,0.485822380761523,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.413985378757515,0.6450854787332512,0.42434919438877755,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.3723813907815631,0.6450854787332512,0.40737101002004006,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"والدين،","boundary":[0.30973405611222443,0.6450854787332512,0.36566526252505005,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.24372082965931863,0.6450854787332512,0.3030309739478958,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"بهنجارتر","boundary":[0.17061313827655308,0.6450854787332512,0.2370020921843687,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.15558143086172344,0.6450854787332512,0.16395702204408816,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13093214428857713,0.6450854787332512,0.1490557755511022,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.4358688937875751,0.6722511853623061,0.4857832424849699,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.4014815230460922,0.6722472248545487,0.4347260561122244,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاري","boundary":[0.3397995991983968,0.6722472248545487,0.3938469498997996,0.6906111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.2885732945891783,0.6722511853623061,0.33232466933867727,0.6906150781690762],"dir":"rtl"},{"str":"تري","boundary":[0.255268749498998,0.6722472248545487,0.2874247575150301,0.6906111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.20909602004008015,0.6722472248545487,0.247725498997996,0.6906111176613188],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.19430696993987975,0.6722472248545487,0.20163887374749498,0.6906111176613188],"dir":"ltr"},{"str":"هوارد","boundary":[0.14428564328657315,0.6722472248545487,0.194095623246493,0.6906111176613188],"dir":"rtl"},{"str":"،3","boundary":[0.1309408496993988,0.6679466997972496,0.14412,0.6906111176613188],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.4252893907815631,0.6994129314836037,0.43678038877755504,0.7177768242903737],"dir":"ltr"},{"str":"2000","boundary":[0.43683257314629254,0.6994129314836037,0.4859171903807615,0.7177768242903737],"dir":"ltr"},{"str":"علاوه","boundary":[0.41687727054108203,0.7265786381126587,0.45730971943887766,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.39619399599198385,0.7265786381126587,0.41030464929859706,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.36384751503006,0.7265786381126587,0.3895039599198396,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"همچنان","boundary":[0.28413328256513015,0.7265786381126587,0.3571392144288576,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.24914366332665316,0.7265786381126587,0.2774562925851702,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2243743527054107,0.7265786381126587,0.24264410020040067,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"فصلهاي","boundary":[0.13094606813627244,0.7265786381126587,0.21778346693386763,0.7449425309194287],"dir":"rtl"},{"str":"پيشين","boundary":[0.4327543647294588,0.7537443447417137,0.48582586773547076,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4030536312625249,0.7537443447417137,0.4258608096192384,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"تفصيل","boundary":[0.33475733867735463,0.7537443447417137,0.39604787975951894,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.28269299398797587,0.7537443447417137,0.3278194268537073,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.23724040881763517,0.7537443447417137,0.2759038076152303,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"خلقوخوي","boundary":[0.13095128657314617,0.7537443447417137,0.23041208416833656,0.7721082375484837],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.43575757515030056,0.7809100513707686,0.485802384769539,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4141141082164328,0.7809100513707686,0.428224761523046,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.3512293346693386,0.7809100513707686,0.40642213226452895,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33523743486973934,0.7809100513707686,0.3436130260521041,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.28245294589178344,0.7809100513707686,0.3274880561122243,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.2163223046092183,0.7809100513707686,0.2747661883767534,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"تأثيرگذار","boundary":[0.13094867735470936,0.7809100513707686,0.20877905410821637,0.7992739441775387],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4495864328657314,0.8080757579998237,0.48580238476953896,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4453751543086172,0.8080757579998237,0.44963078957915825,0.8264396508065938],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.3966819198396793,0.8080757579998237,0.43889907414829654,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.36493555911823644,0.8080757579998237,0.39571389979959914,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3370404048096192,0.8080757579998237,0.3575853907815631,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.2717499318637274,0.8080757579998237,0.32960935070140274,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2522721162324649,0.8080757579998237,0.2644102004008016,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.18181017234468935,0.8080757579998237,0.2447288657314629,0.8264396508065938],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.13094867735470936,0.8080757579998237,0.17441825651302598,0.8264396508065938],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13093,0.50917,0.48592,0.82644],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3.","boundary":[0.13082164328657314,0.8661932581100141,0.14282202805611222,0.8774485472496475],"dir":"ltr"},{"str":"Heward","boundary":[0.14678353442644027,0.8661932581100141,0.19755299398797596,0.8774485472496475],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13082,0.86619,0.19755,0.87745],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"با","boundary":[0.830499246492986,0.5091724716810648,0.8408630621242484,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7838464208416833,0.5091724716810648,0.8230734108216433,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7614828096192384,0.5091724716810648,0.7765223446893788,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7284161843687376,0.5091724716810648,0.7540726292585171,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7068927414829661,0.5091724716810648,0.7274377274549099,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.6401593707414832,0.5091724716810648,0.6995504008016035,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"اولين","boundary":[0.5923036953907819,0.5091724716810648,0.6328770420841686,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارهاي","boundary":[0.5143872144288579,0.5091724716810648,0.5848987334669341,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.8011638036072147,0.5363381783101199,0.8692226573146296,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7824061322645294,0.5363381783101199,0.7944607214428862,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7575141883767538,0.5363381783101199,0.7757839358717438,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6955896072144291,0.5363381783101199,0.7507824048096194,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"ميآموزند","boundary":[0.5989180641282567,0.5363381783101199,0.6889073987975955,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5840089899799601,0.5363381783101199,0.5923845811623248,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5143898236472948,0.5363381783101199,0.5773085170340684,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"اولين","boundary":[0.8286936673346692,0.5635038849391749,0.8692670140280561,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"محيطي","boundary":[0.760397374749499,0.5635038849391749,0.8212052104208417,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7088157354709419,0.5635038849391749,0.7528175951903807,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6729833386773547,0.5635038849391749,0.7012959679358717,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.5981953106212426,0.5635038849391749,0.6654192144288579,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5725832224448899,0.5635038849391749,0.5908529699398798,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5445680440881764,0.5635038849391749,0.5651234669338678,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5143872144288578,0.5635038849391749,0.5371943927855712,0.581867777745945],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.8166677795591182,0.5907540654751411,0.8692383126252503,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازند","boundary":[0.7153048617234469,0.5907540654751411,0.8102308376753505,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"بهنظر","boundary":[0.6501344128256512,0.5907540654751411,0.7088757474949898,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"ميرسد","boundary":[0.5693321362725449,0.5907540654751411,0.6436948617234467,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"اولين","boundary":[0.5143819959919838,0.5907540654751411,0.5628951943887773,0.6091179582819112],"dir":"rtl"},{"str":"رگههاي","boundary":[0.8070423727454907,0.6179197721041961,0.8692304849699396,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.7334571943887773,0.6179197721041961,0.8006445691382763,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاري","boundary":[0.6728580961923846,0.6179197721041961,0.7269054468937873,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6580690460921842,0.6179197721041961,0.666444637274549,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي","boundary":[0.5987902124248495,0.6179197721041961,0.6515747014028055,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.5328996192384768,0.6179197721041961,0.5923063046092183,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5143767775551099,0.6179197721041961,0.5265148617234465,0.6362836649109662],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.8140168136272542,0.6450854787332512,0.8692096112224446,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.7680841322645287,0.6450854787332512,0.8057351543086169,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7192656553106209,0.6450854787332512,0.7599538076152301,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7150543767535067,0.6450854787332512,0.7193100120240478,0.6634493715400211],"dir":"ltr"},{"str":"البته","boundary":[0.6658917835671342,0.6450822036979901,0.7086255631262525,0.6634460965047602],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.6033563446893784,0.6450854787332512,0.6576646172344686,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگي","boundary":[0.5143767775551099,0.6450854787332512,0.5951477434869736,0.6634493715400211],"dir":"rtl"},{"str":"نمي","boundary":[0.8372339398797595,0.6722479103270451,0.8693090621242484,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.7932294709418836,0.6722479103270451,0.836620773547094,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.7487396873747493,0.6722479103270451,0.7862863406813625,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"پيشبينيكننده","boundary":[0.5961552024048093,0.6722479103270451,0.7417182805611221,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.5143901242484968,0.6722479103270451,0.5893164408817634,0.6906118031338152],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.801404152304609,0.6994136169561002,0.8692516593186371,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7767548657314627,0.6994136169561002,0.7950246132264527,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.6866924729458916,0.6994136169561002,0.7703335791583165,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"آينده","boundary":[0.6309021643286572,0.6994136169561002,0.6802033466933867,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5801606933867735,0.6994136169561002,0.6245252344689377,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5759468056112222,0.6994136169561002,0.5802024408817633,0.7177775097628702],"dir":"ltr"},{"str":"عوامل","boundary":[0.5143875150300599,0.6994136169561002,0.5694602885771541,0.7177775097628702],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگي","boundary":[0.7881649779559118,0.7265793235851551,0.8692255671342686,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7635156913827654,0.7265793235851551,0.7817854388777554,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"تعامل","boundary":[0.7042368577154307,0.7265793235851551,0.757055266533066,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6793501322645289,0.7265793235851551,0.6978077434869737,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.6182683286573144,0.7265793235851551,0.6728610060120239,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"محيطي","boundary":[0.5430002044088175,0.7265793235851551,0.6118522605210419,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.514384905811623,0.7265793235851551,0.5365710901803605,0.7449432163919252],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.8141319198396795,0.7537450302142101,0.8693038436873749,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"كودكان","boundary":[0.7366981442885773,0.7537450302142101,0.8075932184368738,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.6780220400801604,0.7537450302142101,0.730235110220441,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"پيچيدهاي","boundary":[0.5825481282565133,0.7537450302142101,0.6715146492985973,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"برجاي","boundary":[0.514371859719439,0.7537450302142101,0.5760903126252506,0.7721089230209802],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.8446728216432867,0.7809107368432652,0.8692829699398799,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"گذارد","boundary":[0.7991002124248499,0.7809107368432652,0.8432873266533067,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.784071114228457,0.7809107368432652,0.7914030180360723,0.7992746296500353],"dir":"ltr"},{"str":"پينكر","boundary":[0.741024228456914,0.7809107368432652,0.7839719639278558,0.7992746296500353],"dir":"rtl"},{"str":"2002","boundary":[0.6709414749498999,0.7809071684370591,0.7200260921843687,0.7992710612438292],"dir":"ltr"},{"str":"،1","boundary":[0.7276945851703407,0.7766066433797602,0.740873507014028,0.7992710612438292],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.6656499799599199,0.7809071684370591,0.6709727855711424,0.7992710612438292],"dir":"rtl"},{"str":"پلومين","boundary":[0.5959107895791583,0.7809071684370591,0.6578118877755511,0.7992710612438292],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.5143882725450902,0.7809071684370591,0.5258792705410822,0.7992710612438292],"dir":"ltr"},{"str":"1995","boundary":[0.5259314549098196,0.7809071684370591,0.5750160721442886,0.7992710612438292],"dir":"ltr"},{"str":"،2","boundary":[0.5825645410821643,0.7766066433797602,0.5957432464929859,0.7992710612438292],"dir":"ltr"},{"str":"رابطه","boundary":[0.8283346533066132,0.8080728750661141,0.869195014028056,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.7717015671342685,0.8080728750661141,0.8217463767535069,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7548694989979959,0.8080728750661141,0.7652333146292584,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.6976362925851702,0.8080728750661141,0.7483125330661322,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"بهويژه","boundary":[0.6281345410821644,0.8080728750661141,0.6911054188376754,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6033652304609218,0.8080728750661141,0.6216349779559118,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.5143830541082164,0.8080728750661141,0.5968082645290581,0.8264367678728842],"dir":"rtl"},{"str":"1.","boundary":[0.5142685370741483,0.8532454442877292,0.5262673226452905,0.8645007334273624],"dir":"ltr"},{"str":"Pinker","boundary":[0.5302288559895965,0.8532454442877292,0.5721307334669339,0.8645007334273624],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.5142685370741483,0.8661935289139633,0.5262657234468938,0.8774488180535966],"dir":"ltr"},{"str":"Plomin","boundary":[0.5302547080268956,0.8661935289139633,0.5765892985971943,0.8774488180535966],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51427,0.50917,0.86931,0.87745],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":199,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/798a8ef6a0445bc7a633ed90483d12fa.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/c8134a87039d8a10c2cfb12317fe9e41.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13092,0.11584,0.13064,0.11813]},"elements":[{"words":[{"str":"خانواده","boundary":[0.6125074148296594,0.4013179720557123,0.7114028056112225,0.42670584229548664],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5888188376753507,0.4013179720557123,0.6042937875751503,0.42670584229548664],"dir":"rtl"},{"str":"كودك","boundary":[0.48468937875751505,0.4013179720557123,0.5804537074148297,0.42670584229548664],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4601603206412826,0.4013179720557123,0.47632785571142283,0.42670584229548664],"dir":"rtl"},{"str":"نيازهاي","boundary":[0.35374749498998,0.4013179720557123,0.45178797595190384,0.42670584229548664],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.2884569138276553,0.4013179720557123,0.34543647294589175,0.42670584229548664],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.28846,0.40132,0.7114,0.42671],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"9","boundary":[0.15402805611222445,0.11583795839210158,0.2011623246492986,0.18353894569816645],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15403,0.11584,0.20116,0.18354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مسايل","boundary":[0.4349098196392786,0.4831074505245063,0.4858548096192385,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"جديد","boundary":[0.3847658597194389,0.4831074505245063,0.4285067975951904,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"پرهيز","boundary":[0.3343870701402806,0.4831074505245063,0.37831326252505015,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"مينمايند","boundary":[0.2551477154308618,0.4831074505245063,0.32797622044088176,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2509390460921844,0.4831074505245063,0.25519207214428863,0.5014713433312764],"dir":"ltr"},{"str":"توان","boundary":[0.4240815631262524,0.5102731571535614,0.45726560320641274,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.36095674148296586,0.5102731571535614,0.4161495390781562,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3105779519038076,0.5102731571535614,0.3530690741482966,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.2551424969939879,0.5102731571535614,0.3026433186372745,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"دهي","boundary":[0.2093324488977955,0.5102731571535614,0.25362393186372734,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.1615967975951903,0.5102731571535614,0.2029007254509017,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13093326252505003,0.5102731571535614,0.15374044088176345,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"چالشهاي","boundary":[0.4043610901803607,0.5374388637826164,0.4858443727454909,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.34604505811623243,0.5374388637826164,0.3967682645290581,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"روزمره","boundary":[0.28712629659318634,0.5374388637826164,0.3384339679358717,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2712544208416833,0.5374388637826164,0.279630012024048,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلاتي","boundary":[0.19249777154308606,0.5374388637826164,0.26376074549098183,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.1566653747494989,0.5374388637826164,0.18497800400801592,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13093326252505,0.5374388637826164,0.14920301002003997,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.4569081402805612,0.5646045704116714,0.4858495911823648,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.3988321563126253,0.5646045704116714,0.44955536272545094,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3776687855711423,0.5646045704116714,0.3917794388777555,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"سر","boundary":[0.34748795591182363,0.5646045704116714,0.37062650501002004,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.32079826052104216,0.5646045704116714,0.34100665731462937,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"اعضا","boundary":[0.279074248496994,0.5646045704116714,0.31364639278557116,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.24336187575150306,0.5646045704116714,0.27196934669338685,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد،","boundary":[0.16087926252505022,0.5646045704116714,0.2362282725450902,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13093848096192395,0.5646045704116714,0.15374565931863737,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"يكپارچگي","boundary":[0.40592923046092194,0.5917702770407265,0.48576087775551113,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.34677354709418834,0.591767676194464,0.4019663446893787,0.6101315690012341],"dir":"rtl"},{"str":"بستگي","boundary":[0.2883366733466934,0.591767676194464,0.3428954308617234,0.6101315690012341],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.2523847695390781,0.591767676194464,0.284399879759519,0.6101315690012341],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2481761002004008,0.591767676194464,0.252429126252505,0.6101315690012341],"dir":"ltr"},{"str":"قابليت","boundary":[0.1915430140280561,0.591767676194464,0.241744376753507,0.6101315690012341],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.13238373547094187,0.591767676194464,0.18757653306613226,0.6101315690012341],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.45114151503006006,0.6189333828235191,0.4858963046092184,0.6372972756302892],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهي","boundary":[0.351819006012024,0.6189333828235191,0.44480372344689373,0.6372972756302892],"dir":"rtl"},{"str":"خود،","boundary":[0.305648885771543,0.6189333828235191,0.34379565931863715,0.6372972756302892],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.26885629659318633,0.6189333828235191,0.29766206813627244,0.6372972756302892],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.20212031663326646,0.6189333828235191,0.2608172945891783,0.6372972756302892],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.1968288216432865,0.6189333828235191,0.20215162725450894,0.6372972756302892],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.14717017635270535,0.6189333828235191,0.18875068136272538,0.6372972756302892],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13093822845691375,0.6189333828235191,0.1393138196392785,0.6372972756302892],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.44223886172344684,0.6460990894525741,0.4859067414829658,0.6644629822593442],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41758957515030054,0.6460990894525741,0.4358593226452905,0.6644629822593442],"dir":"rtl"},{"str":"مواجهه","boundary":[0.35759347094188376,0.6460977185075811,0.4136603567134268,0.6644616113143512],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3408814268537074,0.6460977185075811,0.35124524248496997,0.6644616113143512],"dir":"rtl"},{"str":"استرسها،","boundary":[0.2551477274549098,0.6460977185075811,0.33442100200400804,0.6644616113143512],"dir":"rtl"},{"str":"بهطور","boundary":[0.202960749498998,0.6460977185075811,0.24878645290581164,0.6644616113143512],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان،","boundary":[0.13093327454909823,0.6460977185075811,0.19648988777555113,0.6644616113143512],"dir":"rtl"},{"str":"پيامد","boundary":[0.4450022885771543,0.6733478990435473,0.4858104649298597,0.6917117918503174],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4302054108216433,0.6733478990435473,0.438581002004008,0.6917117918503174],"dir":"rtl"},{"str":"عامل","boundary":[0.3846354108216433,0.6733478990435473,0.4237736873747495,0.6917117918503174],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.3224733907815632,0.6733478990435473,0.37825326252505015,0.6917117918503174],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30768434068136274,0.6733478990435473,0.3160599318637275,0.6917117918503174],"dir":"rtl"},{"str":"بهزيستي","boundary":[0.23205353507014032,0.6733478990435473,0.3012578356713427,0.6917117918503174],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2050011583166333,0.6733478990435473,0.22555658116232466,0.6917117918503174],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.16231695390781564,0.6733478990435473,0.19853290581162325,0.6917117918503174],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15810045691382768,0.6733478990435473,0.16235348296593188,0.6917117918503174],"dir":"ltr"},{"str":"همانطور","boundary":[0.384270120240481,0.7005136056726022,0.4572708336673347,0.7188774984793723],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.35625494188376755,0.7005136056726022,0.3767999278557114,0.7188774984793723],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3305228296593186,0.7005136056726022,0.3487925771543086,0.7188774984793723],"dir":"rtl"},{"str":"فصلهاي","boundary":[0.2518835951903808,0.7005136056726022,0.3230656833667334,0.7188774984793723],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.21412820440881764,0.7005136056726022,0.24441862124248498,0.7188774984793723],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.1692783486973948,0.7005136056726022,0.2065797354709419,0.7188774984793723],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.13092283767535073,0.7005136056726022,0.16183685771543088,0.7188774984793723],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.45267860921843683,0.727679312301657,0.48573218837675347,0.7460432051084271],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.37789058116232466,0.727679312301657,0.44615034468937875,0.7460432051084271],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35324129458917836,0.727679312301657,0.3715110420841683,0.7460432051084271],"dir":"rtl"},{"str":"طول","boundary":[0.2972109378757515,0.727679312301657,0.3468356633266533,0.7460432051084271],"dir":"rtl"},{"str":"مسير","boundary":[0.23636918236472945,0.727679312301657,0.29070615631262525,0.7460432051084271],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي،","boundary":[0.16073837675350702,0.727679312301657,0.22978873346693385,0.7460432051084271],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13092022845691384,0.727679312301657,0.15431448096192385,0.7460432051084271],"dir":"rtl"},{"str":"استرس","boundary":[0.42826937074148297,0.7548450189307123,0.4857765450901803,0.7732089117374824],"dir":"rtl"},{"str":"زاهاي","boundary":[0.38113905811623244,0.7548450189307123,0.4264611823647294,0.7732089117374824],"dir":"rtl"},{"str":"زيادي","boundary":[0.31825167535070137,0.7548450189307123,0.37290436472945887,0.7732089117374824],"dir":"rtl"},{"str":"مواجه","boundary":[0.25632709418837674,0.7548450189307123,0.3100926492985972,0.7732089117374824],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.17504733066132264,0.7548450189307123,0.2482019879759519,0.7732089117374824],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1708360521042084,0.7548450189307123,0.17509168737474945,0.7732089117374824],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.13091761923847695,0.7548450189307123,0.16437301803607213,0.7732089117374824],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.4392150420841683,0.7820107255597671,0.4857634989979959,0.8003746183665372],"dir":"rtl"},{"str":"استرسزا","boundary":[0.36214133867735465,0.7820107255597671,0.4317918156312625,0.8003746183665372],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.3075512705410821,0.7820107255597671,0.35489814829659316,0.8003746183665372],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.26402428857715426,0.7820107255597671,0.3002402404809618,0.8003746183665372],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.18959633266533063,0.7820107255597671,0.25678370741482964,0.8003746183665372],"dir":"rtl"},{"str":"روزمره","boundary":[0.13091761923847692,0.7820107255597671,0.1822252905811623,0.8003746183665372],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.43500376352705405,0.8091764321888222,0.4857269699398797,0.8275403249955923],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.4164861402805611,0.8091764321888222,0.4284154869739478,0.8275403249955923],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.34265830460921837,0.8091764321888222,0.40984567935871735,0.8275403249955923],"dir":"rtl"},{"str":"ويژه","boundary":[0.3039427214428857,0.8091764321888222,0.3360465450901803,0.8275403249955923],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهها","boundary":[0.22568919438877755,0.8091723306373413,0.2973335711422845,0.8275403249955923],"dir":"rtl"},{"str":"باشند","boundary":[0.17519038076152305,0.8091723306373413,0.21918180360721443,0.8275362234441114],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1709764929859719,0.8091723306373413,0.17523212825651296,0.8275362234441114],"dir":"ltr"},{"str":"چند","boundary":[0.13093803607214427,0.8091723306373413,0.16458129859719436,0.8275362234441114],"dir":"rtl"},{"str":"نمونه","boundary":[0.4452470981963927,0.8363380372663963,0.48585958316633254,0.8547019300731664],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42612935470941876,0.8363380372663963,0.43826743887775543,0.8547019300731664],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3934228016032063,0.8363380372663963,0.41907924649298584,0.8547019300731664],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.319234893787575,0.8363380372663963,0.38642226853707407,0.8547019300731664],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.2730621643286572,0.8363380372663963,0.31222653306613213,0.8547019300731664],"dir":"rtl"},{"str":"طلاق","boundary":[0.22364356713426847,0.8363380372663963,0.26609555110220434,0.8547019300731664],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.20476587174348693,0.8363380372663963,0.2166952184368737,0.8547019300731664],"dir":"rtl"},{"str":"بزهكاري","boundary":[0.13093803607214427,0.8363380372663963,0.19772098196392784,0.8547019300731664],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4676159278557114,0.8635037438954513,0.4858856753507014,0.8818676367022213],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده،","boundary":[0.40015980360721437,0.8635037438954513,0.4606519238476953,0.8818676367022213],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.37502781162324644,0.8635037438954513,0.39329755911823644,0.8818676367022213],"dir":"rtl"},{"str":"فصلهاي","boundary":[0.28148472144288567,0.8635037438954513,0.3681942685370741,0.8818676367022213],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.23663486573146283,0.8635037438954513,0.2747451102204408,0.8818676367022213],"dir":"rtl"},{"str":"توضيح","boundary":[0.16965883767535062,0.8635037438954513,0.22978566733466926,0.8818676367022213],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.1309406452905811,0.8635037438954513,0.1628252945891783,0.8818676367022213],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13092,0.48311,0.48591,0.88187],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"زماني","boundary":[0.7975557715430861,0.4831074505245063,0.8406991983967935,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7703807615230461,0.4831074505245063,0.7909257474949901,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7085683767535068,0.4831074505245063,0.7637611743486972,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"سفر","boundary":[0.6702128657314628,0.4831074505245063,0.7020609859719437,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6229599198396794,0.4831074505245063,0.6635958877755511,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.604324881763527,0.4831074505245063,0.6163794709418837,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5795555711422845,0.4831074505245063,0.5978253186372745,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.5143877314629258,0.4831074505245063,0.5729072825651302,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.8184660480961923,0.5102731571535614,0.869189254509018,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"آغاز","boundary":[0.7820335310621241,0.5102731571535614,0.8118934268537072,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"ميكند،","boundary":[0.7154175751503006,0.5102731571535614,0.7755026573146291,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.6574616152304609,0.5102731571535614,0.7088371262525048,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6302892144288577,0.5102731571535614,0.650844637274549,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"دورانهايي","boundary":[0.5328896993987975,0.5102731571535614,0.6237922605210421,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5143746853707414,0.5102731571535614,0.526512769539078,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"پايداري،","boundary":[0.8048746292585166,0.5374388637826164,0.8692179559118233,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.7573790260521039,0.5374388637826164,0.7979523727454907,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7421072705410819,0.5374388637826164,0.7504828617234467,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"سازگاري","boundary":[0.6665964889779558,0.5374388637826164,0.735205887775551,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6475987695390777,0.5374388637826164,0.6596533587174345,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.6039517635270537,0.5374388637826164,0.6406791222444885,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.5185807454909815,0.5374388637826164,0.5970295070140278,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5143694669338673,0.5374388637826164,0.5186251022044084,0.5558027565893865],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.8345701442885766,0.5646045704116714,0.8693249338677349,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري،","boundary":[0.7631480080160314,0.5646045704116714,0.8269433987975946,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7298413346693381,0.5646045704116714,0.7554977795591177,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.6625078436873743,0.5646045704116714,0.7223502685370737,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6400242084168332,0.5646045704116714,0.6550637434869735,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"معني","boundary":[0.5907256352705406,0.5646045704116714,0.6325253146292581,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.5415470861723441,0.5646045704116714,0.5831275911823642,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5143720761523042,0.5646045704116714,0.5340612384769534,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"حركت","boundary":[0.8172527615230457,0.5917702770407265,0.869285795591182,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.795009174348697,0.5917702770407265,0.8100487094188372,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.7436675831663322,0.5917702770407265,0.7877842484969935,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.708557939879759,0.5917702770407265,0.7364922324649293,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":"واحد","boundary":[0.66358806012024,0.5917702770407265,0.701385198396793,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":"يكپارچهتر","boundary":[0.5697970941883765,0.5917702770407265,0.6564309739478952,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5185755270541079,0.5917702770407265,0.5625773867735469,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5143616392785569,0.5917702770407265,0.518617274549098,0.6101341698474965],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.8236140360721441,0.6189359836697814,0.8692623126252502,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7618120881763525,0.6189359836697814,0.8170048857715428,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7206908056112222,0.6189359836697814,0.7554455951903806,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.6745206853707413,0.6189359836697814,0.714269519038076,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6531198757515028,0.6189359836697814,0.668159410821643,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"وقايع","boundary":[0.606347026052104,0.6189359836697814,0.6466594509018033,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5441823967935869,0.6189359836697814,0.5999544408817632,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5143642484969937,0.6189359836697814,0.53771153507014,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"علت","boundary":[0.835068144288577,0.6460977185075811,0.8692358597194387,0.6644616113143512],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8201590701402806,0.6460977185075811,0.8285346613226452,0.6644616113143512],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7901873386773546,0.6461016902988365,0.8135346252505009,0.6644655831056065],"dir":"rtl"},{"str":"پيامد","boundary":[0.7428427094188376,0.6460977185075811,0.783646028056112,0.6644655831056065],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.692698749498998,0.6460977185075811,0.736366629258517,0.6644616113143512],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6655263486973948,0.6460977185075811,0.6860817715430861,0.6644616113143512],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.5939841883767535,0.6460977185075811,0.6591494188376753,0.6644616113143512],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.5143795430861723,0.6460977185075811,0.5875446372745491,0.6644616113143512],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8619952785571141,0.6733478990435473,0.8693271823647294,0.6917117918503174],"dir":"ltr"},{"str":"سونسون","boundary":[0.7773470140280561,0.6733478990435473,0.8619065651302604,0.6917117918503174],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.6970335631262525,0.6733473658982723,0.7085245611222445,0.6917112587050424],"dir":"ltr"},{"str":"1985","boundary":[0.7085767454909819,0.6733473658982723,0.7576613627254509,0.6917112587050424],"dir":"ltr"},{"str":"،1","boundary":[0.7640069819639279,0.6690468408409732,0.777186132264529,0.6917112587050424],"dir":"ltr"},{"str":"خانوادههايي","boundary":[0.5598382484969939,0.6733473658982723,0.690429631262525,0.6917112587050424],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5143882725450902,0.6733473658982723,0.5533752144288577,0.6917112587050424],"dir":"rtl"},{"str":"تحولپذيرند،","boundary":[0.7695411342685372,0.7005130725273273,0.8693567855711424,0.7188769653340974],"dir":"rtl"},{"str":"فعالانه","boundary":[0.7054509018036074,0.7005130725273273,0.7627545571142286,0.7188769653340974],"dir":"rtl"},{"str":"درگير","boundary":[0.6450892424849701,0.7005130725273273,0.6987556472945894,0.7188769653340974],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.5796813547094191,0.7005130725273273,0.6383783326653308,0.7188769653340974],"dir":"rtl"},{"str":"زندگي","boundary":[0.5143908817635272,0.7005130725273273,0.5728895591182366,0.7188769653340974],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.805130873747495,0.7276787791563821,0.8692993827655312,0.7460426719631522],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7893790220440883,0.7276787791563821,0.797754613226453,0.7460426719631522],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.770021230460922,0.7276787791563821,0.7821593146292586,0.7460426719631522],"dir":"rtl"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.7006421122244489,0.7276787791563821,0.7627128096192386,0.7460426719631522],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6850102845691384,0.7276787791563821,0.6933858757515031,0.7460426719631522],"dir":"rtl"},{"str":"دشواريها","boundary":[0.591582,0.7276787791563821,0.6776522885771544,0.7460426719631522],"dir":"rtl"},{"str":"استقبال","boundary":[0.5143882725450902,0.7276787791563821,0.5842005210420842,0.7460426719631522],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند؛","boundary":[0.7792761282565132,0.7548444857854373,0.8692498076152305,0.7732083785922074],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7434463406813628,0.7548444857854373,0.772828749498998,0.7732083785922074],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادههايي","boundary":[0.6212775150300603,0.7548444857854373,0.7369180761523046,0.7732083785922074],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.583402100200401,0.7548444857854373,0.6148223086172346,0.7732083785922074],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.5143830541082165,0.7548444857854373,0.5769651583166334,0.7732083785922074],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.8256862965931864,0.7820101924144922,0.8693541763527055,0.8003740852212623],"dir":"rtl"},{"str":"ناپذيرند،","boundary":[0.7585902444889782,0.7820101924144922,0.8246530460921845,0.8003740852212623],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7363466573146293,0.7820101924144922,0.7513861923847697,0.8003740852212623],"dir":"rtl"},{"str":"سرعت","boundary":[0.6841596793587175,0.7820101924144922,0.7355195350701402,0.8003740852212623],"dir":"rtl"},{"str":"نااميد","boundary":[0.6260836953907816,0.7820101924144922,0.6768851783567135,0.8003740852212623],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند،","boundary":[0.5337356272545091,0.7820101924144922,0.6188013667334671,0.8003740852212623],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5143778356713428,0.7820101924144922,0.5265159198396794,0.8003740852212623],"dir":"rtl"},{"str":"استرسزاها","boundary":[0.7831142885771544,0.8091758990435473,0.869239370741483,0.8275397918503173],"dir":"rtl"},{"str":"فرار","boundary":[0.7471618677354711,0.8091758990435473,0.7757693386773549,0.8275397918503173],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.7151780681362726,0.8091758990435473,0.7397882164328659,0.8275397918503173],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.6759797795591183,0.8091758990435473,0.7142048296593186,0.8275397918503173],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6602279278557115,0.8091758990435473,0.6686035190380762,0.8275397918503173],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.640750112224449,0.8091758990435473,0.6528881963927856,0.8275397918503173],"dir":"rtl"},{"str":"درگيرشدن","boundary":[0.5398672905811625,0.8091758990435473,0.633227735470942,0.8275397918503173],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5143752264529059,0.8091758990435473,0.5326449739478958,0.8275397918503173],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.51436,0.48311,0.86936,0.82754],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1.","boundary":[0.5142685370741483,0.8661932581100141,0.5262705210420842,0.8774485472496475],"dir":"ltr"},{"str":"Swenson","boundary":[0.530238132264529,0.8661932581100141,0.5882538517034067,0.8774485472496475],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51427,0.86619,0.58825,0.87745],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":234,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/bcd2d2d8103fd0021e063ecee79da2a5.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/fd894a479968853886d823366e371fc4.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13082,0.11584,0.13067,0.12255]},"elements":[{"words":[{"str":"ارزيابي","boundary":[0.5071755511022045,0.4013179720557123,0.6001803607214429,0.42670584229548664],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.3997995991983968,0.4013179720557123,0.49869498997995987,0.42670584229548664],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.3998,0.40132,0.60018,0.42671],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"10","boundary":[0.13599198396793588,0.11583795839210158,0.2191022044088176,0.18353894569816645],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13599,0.11584,0.2191,0.18354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فرايندي","boundary":[0.4225240881763527,0.4831074505245063,0.4858158997995992,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"نظامدار","boundary":[0.35915660921843684,0.4831074505245063,0.41602713426853705,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.30228347494989977,0.4831074505245063,0.3525683326653306,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"جمعآوري","boundary":[0.2094553106212425,0.4831074505245063,0.2957291182364729,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.13093870941883767,0.4831074505245063,0.20296879358717437,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4495764649298597,0.5102731571535614,0.4857924168336673,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4352675110220441,0.5102731571535614,0.44259941482965937,0.5286370499603315],"dir":"ltr"},{"str":"ال","boundary":[0.41735000801603206,0.5102731571535614,0.43522837274549103,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"آبيت","boundary":[0.3787544488977956,0.5102731571535614,0.41661420841683366,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"1994","boundary":[0.3093783486973948,0.5102726127247884,0.3584629659318637,0.5286365055315585],"dir":"ltr"},{"str":"،3","boundary":[0.3654113146292585,0.5059720876674895,0.3785889378757515,0.5286365055315585],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.30409207214428857,0.5102726127247884,0.309414877755511,0.5286365055315585],"dir":"rtl"},{"str":"ويت،","boundary":[0.2583994388777555,0.5102726127247884,0.2970158717434869,0.5286365055315585],"dir":"rtl"},{"str":"اليوت،","boundary":[0.20260652104208418,0.5102726127247884,0.25138846893787575,0.5286365055315585],"dir":"rtl"},{"str":"گرشام","boundary":[0.1462134829659319,0.5102726127247884,0.19556684969939883,0.5286365055315585],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1309417274549098,0.5102726127247884,0.13931731863727453,0.5286365055315585],"dir":"rtl"},{"str":"كرامر","boundary":[0.42733850501002,0.5374383193538435,0.4857849979959919,0.5558022121606135],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.34701091382765537,0.537437633881347,0.35853322244488983,0.555801526688117],"dir":"ltr"},{"str":"1988","boundary":[0.3585567054108217,0.537437633881347,0.4076413226452906,0.555801526688117],"dir":"ltr"},{"str":"،4","boundary":[0.41398694188376756,0.533137108824048,0.42716609218436874,0.555801526688117],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.31334416833667345,0.537437633881347,0.3405609258517035,0.555801526688117],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.2644082765531063,0.537437633881347,0.3068446052104209,0.555801526688117],"dir":"rtl"},{"str":"تعري","boundary":[0.21210388376753514,0.537437633881347,0.2579113226452906,0.555801526688117],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.1917780721442887,0.537437633881347,0.21074709018036086,0.555801526688117],"dir":"rtl"},{"str":"حتي","boundary":[0.13093892585170352,0.537437633881347,0.18529938276553118,0.555801526688117],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهدرمانگراني","boundary":[0.3480885210420842,0.564603340510402,0.48576915030060125,0.582967233317172],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.32091351102204413,0.564603340510402,0.341458496993988,0.582967233317172],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3022784729458919,0.564603340510402,0.31441655711422856,0.582967233317172],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.21522189979959924,0.564603340510402,0.2956849779559119,0.582967233317172],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.1309337074148297,0.564603340510402,0.2085579559118237,0.582967233317172],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.4330968577154309,0.591769047139457,0.485816116232465,0.6101329399462271],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3673262885771544,0.591769047139457,0.4253813987975952,0.6101329399462271],"dir":"rtl"},{"str":"نمي","boundary":[0.3198306853707415,0.591769047139457,0.3597151983967936,0.6101329399462271],"dir":"rtl"},{"str":"كنند،","boundary":[0.267286244488978,0.591769047139457,0.3185991342685371,0.6101329399462271],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبا","boundary":[0.21389902605210423,0.591769047139457,0.25969602805611225,0.6101329399462271],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18359817234468945,0.591769047139457,0.20640535070140284,0.6101329399462271],"dir":"rtl"},{"str":"طرق","boundary":[0.1309337074148297,0.591769047139457,0.17609927855711427,0.6101329399462271],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4185478557114229,0.618934753768512,0.4858265531062125,0.6372986465752821],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهها","boundary":[0.3170596953907816,0.618934753768512,0.41201959118236475,0.6372986465752821],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2985446813627255,0.618934753768512,0.3105992705410822,0.6372986465752821],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.22772527454909822,0.618934753768512,0.29207642885771545,0.6372986465752821],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.13513715831663328,0.618934753768512,0.22126484969939883,0.6372986465752821],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.13092587975951908,0.618934753768512,0.13518151503006012,0.6372986465752821],"dir":"ltr"},{"str":"خانواده","boundary":[0.43056852505010024,0.6461004603975671,0.4857613226452906,0.6644643532043372],"dir":"rtl"},{"str":"درمانگران","boundary":[0.3537322605210422,0.6461004603975671,0.4295483206412826,0.6644643532043372],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3361774388777556,0.6461004603975671,0.3465412545090181,0.6644643532043372],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.28976466132264533,0.6461004603975671,0.3289812144288578,0.6644643532043372],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.255735234468938,0.6461004603975671,0.28893232064128266,0.6644643532043372],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.18503324248497005,0.6461004603975671,0.2486355511022045,0.6644643532043372],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.13092587975951916,0.6461004603975671,0.1779022484969941,0.6644643532043372],"dir":"rtl"},{"str":"مصاحبه،","boundary":[0.4183025891783569,0.6733506409335333,0.4858317715430864,0.6917145337403033],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.3506064168336675,0.6733506409335333,0.41103591583166343,0.6917145337403033],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.30599660921843697,0.6733506409335333,0.3432692945891785,0.6917145337403033],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.27906164729458927,0.6733506409335333,0.29875080961923856,0.6917145337403033],"dir":"rtl"},{"str":"پرسش","boundary":[0.21040528256513036,0.6733506409335333,0.27172191583166344,0.6917145337403033],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.17216979559118253,0.6733506409335333,0.20952075751503024,0.6917145337403033],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.14644029258517052,0.6733506409335333,0.17061731062124263,0.6917145337403033],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1309284889779561,0.6733506409335333,0.13930408016032078,0.6917145337403033],"dir":"rtl"},{"str":"تكاليف،","boundary":[0.426492745490982,0.7005122460111072,0.48579245290581163,0.7188761388178773],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتي","boundary":[0.3509819639278557,0.7005122460111072,0.4192913026052104,0.7188761388178773],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.331728721442886,0.7005163475625883,0.34378331062124273,0.7188802403693584],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.279544352705411,0.7005163475625883,0.32455337074148316,0.7188802403693584],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.21713967535070156,0.7005163475625883,0.2723324729458919,0.7188802403693584],"dir":"rtl"},{"str":"جمع","boundary":[0.17168969939879775,0.7005163475625883,0.20998519839679375,0.7188802403693584],"dir":"rtl"},{"str":"آوري","boundary":[0.13094135470941887,0.7005122460111072,0.17090414428857717,0.7188761388178773],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.46124231663326654,0.7276779526401621,0.48585246492985973,0.7460418454469322],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.42204141883767543,0.7276779526401621,0.46027168737474955,0.7460418454469322],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4062895671342686,0.7276779526401621,0.4146651583166333,0.7460418454469322],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.38861472144288584,0.7276779526401621,0.3989785370741484,0.7460418454469322],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.32308420040080166,0.7276779526401621,0.3811393106212425,0.7460418454469322],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.30360638476953916,0.7276779526401621,0.31574446893787583,0.7460418454469322],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.2705397595190382,0.7276779526401621,0.2961962044088177,0.7460418454469322],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.19106035671342694,0.7276779526401621,0.26309044088176364,0.7460418454469322],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.13093874549098203,0.7276779526401621,0.18369975150300608,0.7460418454469322],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.4305839999999999,0.7548436592692171,0.48577679759519027,0.7732075520759872],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.38152547494989975,0.7548436592692171,0.4238730901803607,0.7732075520759872],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35988200801603204,0.7548436592692171,0.3749215430861723,0.7732075520759872],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشيابي","boundary":[0.2849713466933868,0.7548436592692171,0.35317631663326654,0.7732075520759872],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26993963927855713,0.7548436592692171,0.2783152304609218,0.7732075520759872],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.19538905010020044,0.7548436592692171,0.26328091382765534,0.7732075520759872],"dir":"rtl"},{"str":"ميزنند","boundary":[0.13094396392785568,0.7548436592692171,0.1887355430861724,0.7732075520759872],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4785596993987976,0.7820093658982722,0.48589160320641284,0.8003732587050423],"dir":"ltr"},{"str":"كاسلو","boundary":[0.43371245290581173,0.7820093658982722,0.47848664128256524,0.8003732587050423],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4182006492985973,0.7820093658982722,0.426576240480962,0.8003732587050423],"dir":"rtl"},{"str":"كلانو","boundary":[0.3725080160320642,0.7820093658982722,0.4110774829659319,0.8003732587050423],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.29145981162324647,0.7820073094807827,0.30298212024048093,0.8003712022875528],"dir":"ltr"},{"str":"1995","boundary":[0.30300560320641284,0.7820073094807827,0.3520902204408818,0.8003712022875528],"dir":"ltr"},{"str":"،5","boundary":[0.3591585931863728,0.7777067844234836,0.3723364328657315,0.8003712022875528],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2668131342685371,0.7820073094807827,0.2850828817635271,0.8003712022875528],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.19947703406813627,0.7820073094807827,0.25972388777555105,0.8003712022875528],"dir":"rtl"},{"str":"كاركرد","boundary":[0.13094069338677358,0.7820073094807827,0.19240083366733468,0.8003712022875528],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13093,0.48311,0.48589,0.80037],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"3.","boundary":[0.13082164328657314,0.8402130042313116,0.14286794291607496,0.851468293370945],"dir":"ltr"},{"str":"L’Abate","boundary":[0.14684861278565328,0.8402130042313116,0.20016928256513025,0.851468293370945],"dir":"ltr"},{"str":"4.","boundary":[0.13082164328657314,0.8532455035260931,0.1428262088128885,0.8645007926657263],"dir":"ltr"},{"str":"Witt,","boundary":[0.14691845601017603,0.8532455035260931,0.17937945441589004,0.8645007926657263],"dir":"ltr"},{"str":"Elliott,","boundary":[0.18347170161317758,0.8532455035260931,0.22750338487601096,0.8645007926657263],"dir":"ltr"},{"str":"Gresham","boundary":[0.23159563207329847,0.8532455035260931,0.28929580761523044,0.8645007926657263],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.2933595772937544,0.8532455035260931,0.30572736459001315,0.8645007926657263],"dir":"ltr"},{"str":"Kramer","boundary":[0.3097911342685371,0.8532455035260931,0.3587346012024048,0.8645007926657263],"dir":"ltr"},{"str":"5.","boundary":[0.13082164328657314,0.8661932581100141,0.14282522645290582,0.8774485472496475],"dir":"ltr"},{"str":"Kaslow","boundary":[0.14680118187482588,0.8661932581100141,0.19599982413719816,0.8774485472496475],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.19997577955911824,0.8661932581100141,0.21236317034068136,0.8774485472496475],"dir":"ltr"},{"str":"Celano","boundary":[0.21633078156312627,0.8661932581100141,0.2618759519038076,0.8774485472496475],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13082,0.84021,0.35873,0.87745],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فرايند","boundary":[0.7943079318637275,0.4831074505245063,0.840879871743487,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.7343089539078157,0.4831074505245063,0.7870282124248498,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6923448937875752,0.4831074505245063,0.7270996833667336,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.6490579599198397,0.4831074505245063,0.6851173587174348,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"ريزي","boundary":[0.599636753507014,0.4831074505245063,0.6480508016032064,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"مداخله","boundary":[0.5298975631262525,0.4831074505245063,0.5923518156312625,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5143857595190381,0.4831074505245063,0.5227613507014028,0.5014713433312764],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.8223178917835671,0.5102731571535614,0.8692316392785571,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7605159438877754,0.5102731571535614,0.8157087414829658,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.6960682484969939,0.5102731571535614,0.7539668056112224,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.65326402004008,0.5102731571535614,0.6894799719438877,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.649047523046092,0.5102731571535614,0.6533031583166331,0.5286370499603315],"dir":"ltr"},{"str":"البته","boundary":[0.5998689739478956,0.5102731571535614,0.6426027535070139,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5750996633266531,0.5102731571535614,0.5933694108216431,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"فرايند","boundary":[0.5143805410821641,0.5102731571535614,0.5686444569138275,0.5286370499603315],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.8140179679358716,0.5374388637826164,0.8692107655310619,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"درماني","boundary":[0.7599079959919838,0.5374388637826164,0.8131308336673345,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.7134952184368736,0.5374388637826164,0.752711771543086,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6794657915831663,0.5374388637826164,0.712662877755511,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.6195868376753506,0.5374388637826164,0.6723060961923847,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6040750340681362,0.5374388637826164,0.6124506252505009,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيصي","boundary":[0.5143753226452905,0.5374388637826164,0.5968709819639277,0.5558027565893865],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتي","boundary":[0.8077610621242485,0.5646045704116714,0.8692342484969939,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7775802324649299,0.5646045704116714,0.8003874108216433,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.7446362404809618,0.5646045704116714,0.7765052344689377,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6843946052104207,0.5646045704116714,0.7372782444889778,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.6445961963927854,0.5646045704116714,0.6769922525050099,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6028669659318635,0.5646045704116714,0.6435551182364727,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5871151142284567,0.5646045704116714,0.5954907054108215,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"اختلاف","boundary":[0.5143701042084167,0.5646045704116714,0.5796736232464929,0.5829684632184415],"dir":"rtl"},{"str":"نظرهاي","boundary":[0.8081106973947896,0.5917702770407265,0.8692759959919839,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.7352456633266533,0.5917702770407265,0.801553731462926,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7104763527054108,0.5917702770407265,0.7287461002004008,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6704378957915831,0.5917702770407265,0.7038932945891784,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.6126045691382764,0.5917702770407265,0.6639226773547093,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5570543086172344,0.5917702770407265,0.6061076152304608,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.518578773547094,0.5917702770407265,0.5505938837675349,0.6101341698474965],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5143596673346694,0.5917702770407265,0.5186153026052105,0.6101341698474965],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8542834268537074,0.6189359836697814,0.8693229619238476,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.8227849418837677,0.6189359836697814,0.8535632825651305,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"كلي،","boundary":[0.7784151823647296,0.6189359836697814,0.8156330741482968,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"متخصصان","boundary":[0.6889555190380763,0.6189359836697814,0.7712659238476955,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6265508416833668,0.6189359836697814,0.6817436392785572,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"دربارة","boundary":[0.574486496993988,0.6189359836697814,0.6194955150300602,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"اهميت","boundary":[0.514364885771543,0.6189359836697814,0.5674233426853708,0.6372998764765515],"dir":"rtl"},{"str":"تربيت","boundary":[0.8129247054108218,0.6461016902988365,0.8691533627254512,0.6644655831056065],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهدرمانگران","boundary":[0.6562515751503009,0.6461016902988365,0.8063964408817638,0.6644655831056065],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشديده","boundary":[0.5390167815631265,0.6461016902988365,0.6497207014028058,0.6644655831056065],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5143674949899801,0.6461016902988365,0.5326372424849701,0.6644655831056065],"dir":"rtl"},{"str":"زمينه","boundary":[0.8256857675350698,0.6733473658982723,0.8692205771543082,0.6917112587050424],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.7653267174348695,0.6733473658982723,0.8180459759519036,0.6917112587050424],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7493348176352704,0.6733473658982723,0.7577104088176351,0.6917112587050424],"dir":"rtl"},{"str":"تشخيص","boundary":[0.6660094268537073,0.6733473658982723,0.7416193587174348,0.6917112587050424],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.6115419919839679,0.6733473658982723,0.6583252785571142,0.6917112587050424],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5683750821643286,0.6733473658982723,0.6040691903807615,0.6917112587050424],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.5143877434869739,0.6733473658982723,0.560805739478958,0.6917112587050424],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8619982605210418,0.7005130725273273,0.869330164328657,0.7188769653340974],"dir":"ltr"},{"str":"بنسون،","boundary":[0.7910536112224446,0.7005130725273273,0.8619591222444886,0.7188769653340974],"dir":"rtl"},{"str":"لانگ","boundary":[0.7312946813627251,0.7005130725273273,0.7845931863727451,0.7188769653340974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7165056312625248,0.7005130725273273,0.7248812224448895,0.7188769653340974],"dir":"rtl"},{"str":"اسپوراكوسكي","boundary":[0.5884504088176349,0.7005130725273273,0.7099251823647292,0.7188769653340974],"dir":"rtl"},{"str":"1992","boundary":[0.5196789498997996,0.7005122460111072,0.5687635671342686,0.7188761388178773],"dir":"ltr"},{"str":"،1","boundary":[0.5751091863727456,0.6962117209538081,0.5882883366733467,0.7188761388178773],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.5143874549098196,0.7005122460111072,0.519710260521042,0.7188761388178773],"dir":"rtl"},{"str":"هوهنشيل","boundary":[0.7921439759519038,0.7276779526401621,0.8692228977955911,0.7460418454469322],"dir":"rtl"},{"str":".(","boundary":[0.7118231422845691,0.7276772671676656,0.7233141402805612,0.7460411599744357],"dir":"ltr"},{"str":"1993","boundary":[0.7233663246492985,0.7276772671676656,0.7724509418837675,0.7460411599744357],"dir":"ltr"},{"str":"،2","boundary":[0.7787965611222445,0.7233767421103666,0.7919757114228456,0.7460411599744357],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.7980354949899799,0.7665295927362483,0.8692969779559119,0.7870091413963329],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.7129058116232465,0.7665295927362483,0.791549507014028,0.7870091413963329],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.7781901643286574,0.8022329794384696,0.8407383486973949,0.8205968722452397],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.753540877755511,0.8022329794384696,0.771810625250501,0.8205968722452397],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.709293751503006,0.8022329794384696,0.7471300280561123,0.8205968722452397],"dir":"rtl"},{"str":"نگاه","boundary":[0.6633636793587174,0.8022329794384696,0.7028724649298598,0.8205968722452397],"dir":"rtl"},{"str":"وسيع","boundary":[0.6039648216432866,0.8022329794384696,0.6568484609218437,0.8205968722452397],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.572583751503006,0.8022329794384696,0.5975357074148296,0.8205968722452397],"dir":"rtl"},{"str":"معني","boundary":[0.5143877434869739,0.8022329794384696,0.5661207174348697,0.8205968722452397],"dir":"rtl"},{"str":"1.","boundary":[0.5142685370741483,0.8532454442877292,0.5262753186372745,0.8645007334273624],"dir":"ltr"},{"str":"Benson,","boundary":[0.5302377404904777,0.8532454442877292,0.5824455631262525,0.8645007334273624],"dir":"ltr"},{"str":"Long","boundary":[0.5863924569542892,0.8532454442877292,0.6202150112210704,0.8645007334273624],"dir":"ltr"},{"str":"&","boundary":[0.624173082284874,0.8532454442877292,0.636628004008016,0.8645007334273624],"dir":"ltr"},{"str":"Sporakowski","boundary":[0.6407155551102205,0.8532454442877292,0.7246222965931863,0.8645007334273624],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.5142685370741483,0.8661935289139633,0.5262657234468938,0.8774488180535966],"dir":"ltr"},{"str":"Hohenshil","boundary":[0.5302333346693386,0.8661935289139633,0.5962786292585169,0.8774488180535966],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.51427,0.48311,0.86933,0.87745],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":244,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/f56913a453f8c684da6c9dff9a10b31d.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/5d842b440482dbd4267c6eb33062ab33.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13082,0.11584,0.13065,0.11915]},"elements":[{"words":[{"str":"مداخلههاي","boundary":[0.5143887775551103,0.3997102146509168,0.6626669338677355,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمحور","boundary":[0.3373935871743487,0.3997102146509168,0.5060597194388777,0.4250980848906911],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.33739,0.39971,0.66267,0.4251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"11","boundary":[0.13731462925851703,0.11583795839210158,0.21763527054108214,0.18353894569816645],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13731,0.11584,0.21764,0.18354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"روابط","boundary":[0.44319521843687376,0.509175495658498,0.48569938677354707,0.527539388465268],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگي","boundary":[0.3626355991983968,0.509175495658498,0.4356310941883767,0.527539388465268],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.3126142725450902,0.509175495658498,0.3550923486973948,0.527539388465268],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.28063047294589183,0.509175495658498,0.305240621242485,0.527539388465268],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.24672107014028063,0.509175495658498,0.2796624529058117,0.527539388465268],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24250979158316638,0.509175495658498,0.24676542685370745,0.527539388465268],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.2104085771543087,0.509175495658498,0.23606502204408825,0.527539388465268],"dir":"rtl"},{"str":"مداخله","boundary":[0.14836397194388784,0.509175495658498,0.20301666132264537,0.527539388465268],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.13092917434869747,0.509175495658498,0.1473463767535071,0.527539388465268],"dir":"rtl"},{"str":"معمولا","boundary":[0.43429517434869747,0.536341202287553,0.4858533306613227,0.554705095094323],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4088031102204409,0.536341202287553,0.4270728577154309,0.554705095094323],"dir":"rtl"},{"str":"چهارچوب","boundary":[0.3231920440881765,0.536341202287553,0.40156513827655316,0.554705095094323],"dir":"rtl"},{"str":"رويكرد","boundary":[0.26247031262525056,0.536341202287553,0.3158392665330662,0.554705095094323],"dir":"rtl"},{"str":"روانكاوي،","boundary":[0.18263083767535077,0.536341202287553,0.25504708617234473,0.554705095094323],"dir":"rtl"},{"str":"نظريه","boundary":[0.13092656513026057,0.536341202287553,0.17538764729458925,0.554705095094323],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.47265068537074156,0.5635069089166079,0.4859055150300602,0.581870801723378],"dir":"rtl"},{"str":"يس","boundary":[0.4417497114228458,0.5635069089166079,0.46478389178356727,0.581870801723378],"dir":"rtl"},{"str":"تم","boundary":[0.41421462925851715,0.5635069089166079,0.433872480961924,0.581870801723378],"dir":"rtl"},{"str":"ي،","boundary":[0.38487657715430884,0.5635069089166079,0.406386973947896,0.581870801723378],"dir":"rtl"},{"str":"رويك","boundary":[0.34435541482965953,0.5635069089166079,0.3779256192384772,0.581870801723378],"dir":"rtl"},{"str":"رد","boundary":[0.3167003086172347,0.5635069089166079,0.33646252905811647,0.581870801723378],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.2966197635270543,0.5635069089166079,0.30987459318637295,0.581870801723378],"dir":"rtl"},{"str":"ناخت","boundary":[0.2533354388777558,0.5635069089166079,0.28872687775551126,0.581870801723378],"dir":"rtl"},{"str":"ي","boundary":[0.2292888817635273,0.5635069089166079,0.24554431262525073,0.581870801723378],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاري","boundary":[0.14620353907815659,0.5635069089166079,0.20806549899799626,0.581870801723378],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1309317835671345,0.5635069089166079,0.13930737474949925,0.581870801723378],"dir":"rtl"},{"str":"يادگيري","boundary":[0.4195163927855711,0.5907526945301481,0.4858192424849699,0.6091165873369182],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.34496841282565127,0.5907526945301481,0.4130272665330661,0.6091165873369182],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.2883353266533066,0.5907526945301481,0.33853147094188374,0.6091165873369182],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرند","boundary":[0.21306198396793588,0.5907526945301481,0.28192186773547095,0.6091165873369182],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20885331462925852,0.5907526945301481,0.21310634068136272,0.6091165873369182],"dir":"ltr"},{"str":"سطوح","boundary":[0.43130380761523046,0.6271158641131875,0.48588817635270537,0.6461567667930183],"dir":"rtl"},{"str":"مداخلههاي","boundary":[0.32585230460921843,0.6271158641131875,0.42489739478957916,0.6461567667930183],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمحور","boundary":[0.209460120240481,0.6271158641131875,0.31938096192384774,0.6461567667930183],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.4138677354709419,0.6579453912861425,0.4573999358717435,0.6763092840929126],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39787617234468936,0.6579453912861425,0.4100142565130261,0.6763092840929126],"dir":"rtl"},{"str":"برنامههاي","boundary":[0.3137106132264529,0.6579453912861425,0.3910374108216433,0.6763092840929126],"dir":"rtl"},{"str":"مداخلهاي","boundary":[0.23122539078156312,0.6579453912861425,0.30691881763527057,0.6763092840929126],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمحور","boundary":[0.1309402364729459,0.6579453912861425,0.2272569258517034,0.6763092840929126],"dir":"rtl"},{"str":"سطوح","boundary":[0.43563693787575153,0.6851110979151975,0.48592701402805616,0.7034749907219675],"dir":"rtl"},{"str":"متفاوتي","boundary":[0.35928337875751504,0.6851110979151975,0.4285894388777555,0.7034749907219675],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.30577613627254513,0.6851110979151975,0.3521941322645291,0.7034749907219675],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2905043807615231,0.6851110979151975,0.29887997194388777,0.7034749907219675],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.26549241282565134,0.6851110979151975,0.28361604408817637,0.7034749907219675],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.21150246492985972,0.6851110979151975,0.2585466733466934,0.7034749907219675],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18180173146292586,0.6851110979151975,0.20460890981963928,0.7034749907219675],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.1309402364729459,0.6851110979151975,0.17485338276553106,0.7034749907219675],"dir":"rtl"},{"str":"هدف،","boundary":[0.44032570340681376,0.7122768045442525,0.48583569138276567,0.7306406973510227],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.39391292585170357,0.7122768045442525,0.433129478957916,0.7306406973510227],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.3479802444889781,0.7122768045442525,0.3867584488977957,0.7306406973510227],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33246844088176364,0.7122768045442525,0.34084403206412833,0.7306406973510227],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.26958366733466943,0.7122768045442525,0.32531135470941897,0.7306406973510227],"dir":"rtl"},{"str":"مداخله","boundary":[0.19996450100200402,0.7122768045442525,0.2624187535070141,0.7306406973510227],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1807267334669339,0.7122768045442525,0.19286481763527058,0.7306406973510227],"dir":"rtl"},{"str":"تنوع","boundary":[0.13094545490981968,0.7122768045442525,0.17364531462925856,0.7306406973510227],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردارند؛","boundary":[0.39655867334669354,0.7394425111733075,0.48577828857715444,0.7578064039800775],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.34678000400801623,0.7394425111733075,0.3892711262525052,0.7578064039800775],"dir":"rtl"},{"str":"مثال","boundary":[0.29507573146292604,0.7394425111733075,0.33953681362725474,0.7578064039800775],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.2365170420841685,0.7394425111733075,0.28791603607214444,0.7578064039800775],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندپروري","boundary":[0.13094806412825669,0.7394425111733075,0.22927646092184387,0.7578064039800775],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.44213128256513046,0.7666926917092736,0.4858826573146295,0.7850565845160437],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.43394789579158316,0.7623894360454866,0.4419556713426854,0.7744063612923131],"dir":"ltr"},{"str":"كه","boundary":[0.3985973026052104,0.7666899611027856,0.4269099318637275,0.7850538539095557],"dir":"rtl"},{"str":"سندرز","boundary":[0.3334268537074148,0.7666899611027856,0.3914610901803607,0.7850538539095557],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.32525050100200403,0.7623894360454866,0.33325827655310625,0.7744063612923131],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.30986153507014025,0.7666899611027856,0.318237126252505,0.7850538539095557],"dir":"rtl"},{"str":"همكاران","boundary":[0.22941933066132264,0.7666899611027856,0.3026809659318637,0.7850538539095557],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20416992384769536,0.7666899611027856,0.22243967134268533,0.7850538539095557],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاه","boundary":[0.13094220841683366,0.7666899611027856,0.19703892985971944,0.7850538539095557],"dir":"rtl"},{"str":"كوئينزلند","boundary":[0.4115845250501002,0.7938556677318405,0.48573329458917835,0.8122195605386106],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.40340681362725456,0.7895544572020451,0.4114145891783567,0.8015713824488716],"dir":"ltr"},{"str":"طراحي","boundary":[0.3406416553106212,0.7938549822593441,0.3964919759519038,0.8122188750661142],"dir":"rtl"},{"str":"كرده","boundary":[0.29591182364729457,0.7938549822593441,0.33363590380761526,0.8122188750661142],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.27487108617234457,0.7938549822593441,0.29524386372745476,0.8122188750661142],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.26957959118236463,0.7938549822593441,0.2749023967935871,0.8122188750661142],"dir":"ltr"},{"str":"پنج","boundary":[0.22629265731462916,0.7938549822593441,0.26246164328657307,0.8122188750661142],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.16989961923847688,0.7938549822593441,0.2192451583166332,0.8122188750661142],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.13094137875751494,0.7938549822593441,0.1629564889779558,0.8122188750661142],"dir":"rtl"},{"str":"1.","boundary":[0.13082164328657314,0.8402130042313116,0.1428481715476377,0.851468293370945],"dir":"ltr"},{"str":"Positive","boundary":[0.14681807796271237,0.8402130042313116,0.19849246642237423,0.851468293370945],"dir":"ltr"},{"str":"Parenting","boundary":[0.20246237283744892,0.8402130042313116,0.26391031566360657,0.851468293370945],"dir":"ltr"},{"str":"Program","boundary":[0.2678802220786812,0.8402130042313116,0.32288377154308623,0.851468293370945],"dir":"ltr"},{"str":"(Triple","boundary":[0.32697132264529066,0.8402130042313116,0.37165464653733166,0.851468293370945],"dir":"ltr"},{"str":"P)","boundary":[0.3756365290581163,0.8402130042313116,0.38987898997995996,0.851468293370945],"dir":"ltr"},{"str":"2.","boundary":[0.13082164328657314,0.8532455035260931,0.14281882965931866,0.8645007926657263],"dir":"ltr"},{"str":"Sanders","boundary":[0.14678082455090252,0.8532455035260931,0.19757858116232466,0.8645007926657263],"dir":"ltr"},{"str":"3.","boundary":[0.13082164328657314,0.8661935881523273,0.14282522645290582,0.8774488772919605],"dir":"ltr"},{"str":"University","boundary":[0.1467867037413533,0.8661935881523273,0.21453488176352703,0.8774488772919605],"dir":"ltr"},{"str":"of","boundary":[0.21850249298597194,0.8661935881523273,0.2319037755511022,0.8774488772919605],"dir":"ltr"},{"str":"Queensland","boundary":[0.23587138677354708,0.8661935881523273,0.31176934268537077,0.8774488772919605],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13082,0.50918,0.48593,0.87745],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"هم","boundary":[0.8173947895791583,0.5091724716810648,0.8407420761523047,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"چنان","boundary":[0.7750680480961925,0.5091724716810648,0.8166276793587174,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7474129418837677,0.5091724716810648,0.7679579278557116,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7220409018036074,0.5091724716810648,0.7403106492985972,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6770710220440882,0.5091724716810648,0.7149438276553106,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6423214509018037,0.5091724716810648,0.6755185370741483,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.5971115230460923,0.5091724716810648,0.6352217675350702,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5587534028056113,0.5091724716810648,0.5898787695390781,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"ذكر","boundary":[0.5143836432865732,0.5091724716810648,0.5516745931863727,0.5275363644878349],"dir":"rtl"},{"str":"شد،","boundary":[0.8384329178356714,0.5363381783101199,0.8693469378757516,0.55470207111689],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7792801803607213,0.5363374928376234,0.8344729779559117,0.5547013856443935],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.7035215230460921,0.5363374928376234,0.7726318917835671,0.5547013856443935],"dir":"rtl"},{"str":"منبع","boundary":[0.6590343486973946,0.5363374928376234,0.6970402244488976,0.5547013856443935],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي،","boundary":[0.5790748496993987,0.5363374928376234,0.6524199799599197,0.5547013856443935],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفي،","boundary":[0.5143871062124248,0.5363374928376234,0.5725048376753505,0.5547013856443935],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.8022360841683362,0.5635031994666785,0.8692068937875747,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7863642084168333,0.5635031994666785,0.794739799599198,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگي","boundary":[0.716745042084168,0.5635031994666785,0.7788861883767533,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6745409338677352,0.5635031994666785,0.7092957234468935,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.6234393907815629,0.5635031994666785,0.667107270541082,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.5817153787575149,0.5635031994666785,0.6158700480961922,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5301337394789577,0.5635031994666785,0.5741355991983966,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5143818877755509,0.5635031994666785,0.5227574789579157,0.5818670922734486],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراين","boundary":[0.811133519038076,0.5907533800026447,0.8692773426853706,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.7613548496993986,0.5907533800026447,0.803859018036072,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگي","boundary":[0.6811553026052101,0.5907533800026447,0.7541507975951901,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6365454949899796,0.5907533800026447,0.6741599879759516,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.582678180360721,0.5907533800026447,0.6295136513026048,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"كننده","boundary":[0.5356626733466932,0.5907533800026447,0.5820284849699398,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"اي","boundary":[0.514379278557114,0.5907533800026447,0.5349503567134266,0.6091172728094147],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8510545611222441,0.6179190866316997,0.8693243086172341,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.7882898116232461,0.6179190866316997,0.844069683366733,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":"رواني","boundary":[0.7326169178356711,0.6179190866316997,0.7812788416833665,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.6837984408817632,0.6179190866316997,0.7255929018036069,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.6448402004008014,0.6179190866316997,0.6768553106212423,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.640628921843687,0.6179190866316997,0.6448845571142281,0.6362829794384698],"dir":"ltr"},{"str":"تخريب","boundary":[0.5717351182364726,0.6179190866316997,0.6342102444889776,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5143792785571139,0.6179190866316997,0.564703274549098,0.6362829794384698],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادگي","boundary":[0.7962244448897791,0.6450847932607547,0.8692199398797591,0.6634486860675247],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7772267254509013,0.6450847932607547,0.7893648096192379,0.6634486860675247],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7237194829659315,0.6450847932607547,0.7702679398797592,0.6634486860675247],"dir":"rtl"},{"str":"خطرساز","boundary":[0.6524147615230457,0.6450847932607547,0.7168989859719436,0.6634486860675247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6372682484969934,0.6450847932607547,0.6456438396793581,0.6634486860675247],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.5878496513026046,0.6450847932607547,0.6303538196392781,0.6634486860675247],"dir":"rtl"},{"str":"مثبت","boundary":[0.5295310100200395,0.6450847932607547,0.5810761202404804,0.6634486860675247],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5143792785571137,0.6450847932607547,0.5227548697394785,0.6634486860675247],"dir":"rtl"},{"str":"سالم","boundary":[0.8326595711422838,0.6722504998898097,0.8693504008016024,0.6906143926965798],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8140193146292578,0.6722504998898097,0.8261573987975944,0.6906143926965798],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7608747535070133,0.6722504998898097,0.807423210420841,0.6906143926965798],"dir":"rtl"},{"str":"محافظتكنندة","boundary":[0.639546096192384,0.6722504998898097,0.7544899959919832,0.6906143926965798],"dir":"rtl"},{"str":"سلامت","boundary":[0.56956685771543,0.6722504998898097,0.6331274188376745,0.6906143926965798],"dir":"rtl"},{"str":"رواني","boundary":[0.5143766693386767,0.6722504998898097,0.5630385931863721,0.6906143926965798],"dir":"rtl"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.8332492545090171,0.6994162065188647,0.8692825611222436,0.7177800993256348],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.8149716793587166,0.6994162065188647,0.8266140120240473,0.7177800993256348],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسالي","boundary":[0.7347721322645283,0.6994162065188647,0.8084460240480954,0.7177800993256348],"dir":"rtl"},{"str":"محسوب","boundary":[0.6631099478957908,0.6994162065188647,0.7282751783567126,0.7177800993256348],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.5832868857715431,0.6994121049673836,0.6565503727454902,0.7177800993256348],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5790756072144289,0.6994121049673836,0.5833312424849699,0.7177759977741537],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5544263206412826,0.6994121049673836,0.5726960681362726,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5143878637274549,0.6994121049673836,0.5478432625250502,0.7177759977741537],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8314626973947895,0.7265778115964386,0.8693355030060119,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8095791823647295,0.7265778115964386,0.8246187174348697,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.7509004689378758,0.7265778115964386,0.8027195470941884,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.706893390781563,0.7265778115964386,0.744507883767535,0.7449417044032086],"dir":"rtl"},{"str":"مداخلههاي","boundary":[0.6146699278557115,0.7265771261239421,0.7029893627254508,0.7449410189307122],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمحور","boundary":[0.514387130260521,0.7265771261239421,0.6107038196392786,0.7449410189307122],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8510598036072143,0.7537428327529971,0.8693295511022043,0.7721067255597672],"dir":"rtl"},{"str":"پيشگيري","boundary":[0.7724243206412825,0.7537421472805006,0.847105370741483,0.7721060400872707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7576352705410822,0.7537421472805006,0.7660108617234469,0.7721060400872707],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.7117034068136272,0.7537421472805006,0.7537509619238476,0.7721060400872707],"dir":"rtl"},{"str":"مسايل","boundary":[0.65687374749499,0.7537421472805006,0.7078187374749499,0.7721060400872707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6446092184368738,0.7537421472805006,0.6529848096192385,0.7721060400872707],"dir":"rtl"},{"str":"مشكلات","boundary":[0.5735470941883767,0.7537421472805006,0.6407344689378758,0.7721060400872707],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5143877434869739,0.7537421472805006,0.5695805410821643,0.7721060400872707],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازيم","boundary":[0.7879355951903808,0.7809078539095556,0.8692988537074148,0.7992717467163257],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7837269258517034,0.7809078539095556,0.7879799519038077,0.7992717467163257],"dir":"ltr"},{"str":"مداخله","boundary":[0.7861326252505011,0.8080735605386107,0.8407853146292585,0.8264374533453808],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.7233678757515031,0.8080735605386107,0.7785606733466934,0.8264374533453808],"dir":"rtl"},{"str":"محور","boundary":[0.6738266452905811,0.8080735605386107,0.7223711543086172,0.8264374533453808],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.6152705651302606,0.8080735605386107,0.6664503847695391,0.8264374533453808],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.5564744368737475,0.8080735605386107,0.6078734308617235,0.8264374533453808],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5143851342685369,0.8080735605386107,0.5553498637274548,0.8264374533453808],"dir":"rtl"},{"str":"پيشگيرانه،","boundary":[0.7872128416833667,0.8352392671676657,0.8691944849699399,0.8536031599744358],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7244480921843687,0.8352392671676657,0.7799070300601203,0.8536031599744358],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.661923390781563,0.8352392671676657,0.7171161883767534,0.8536031599744358],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6464115871743487,0.8352392671676657,0.6547871783567134,0.8536031599744358],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5761896913827654,0.8352392671676657,0.639108384769539,0.8536031599744358],"dir":"rtl"},{"str":"درماني","boundary":[0.514385134268537,0.8352392671676657,0.5753234308617234,0.8536031599744358],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8330228897795591,0.8624894477036319,0.8692388416833666,0.8808533405104019],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8288116112224448,0.8624894477036319,0.8330672464929859,0.8808533405104019],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8041649338677355,0.8624894477036319,0.8224346813627255,0.8808533405104019],"dir":"rtl"},{"str":"مداخلههاي","boundary":[0.7095337995991984,0.8624894477036319,0.7976157955911823,0.8808533405104019],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهمحور","boundary":[0.5990281803607214,0.8624894477036319,0.7029246492985971,0.8808533405104019],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5706529298597194,0.8624894477036319,0.5925025250501001,0.8808533405104019],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.5143825250501002,0.8624894477036319,0.564213378757515,0.8808533405104019],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.51438,0.50917,0.86935,0.88085],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":269,"image":{"jpeg":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/58ec583bae07ebadf409bddbafbc27a4.jpg","blurred":"/storage/books/08ff7ebf98922e6d/pages/071af36c5ef613cffadebdf7fdd1a168.jpg"},"info":{"width":499,"height":709,"margin":[0.13093,0.11584,0.1306,0.11915]},"elements":[{"words":[{"str":"مسايل","boundary":[0.6217635270541082,0.3997102146509168,0.6968476953907815,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"كاربردي","boundary":[0.5000813627254509,0.3997102146509168,0.6133947895791583,0.4250980848906911],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهدرماني","boundary":[0.3031310621242485,0.3997102146509168,0.49171983967935873,0.4250980848906911],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.30313,0.39971,0.69685,0.4251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"12","boundary":[0.1315430861723447,0.11583795839210158,0.22350300601202405,0.18353894569816645],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13154,0.11584,0.2235,0.18354],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مراجعه","boundary":[0.43057964729458914,0.5091729060957334,0.48588464128256514,0.5275367989025035],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.3610700681362725,0.5091729060957334,0.4240487735470942,0.5275367989025035],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.3426750781563126,0.5091729060957334,0.35460442484969934,0.5275367989025035],"dir":"rtl"},{"str":"زماني","boundary":[0.29289640881763523,0.5091729060957334,0.33603983567134266,0.5275367989025035],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.26584403206412827,0.5091729060957334,0.28638901803607214,0.5275367989025035],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.22363992384769543,0.5091729060957334,0.2593314228456914,0.5275367989025035],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.18287871342685375,0.5091729060957334,0.2170333827655311,0.5275367989025035],"dir":"rtl"},{"str":"دچار","boundary":[0.13093700200400804,0.5091729060957334,0.17628521843687378,0.5275367989025035],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگي","boundary":[0.4145799198396793,0.5363386127247884,0.48575939879759517,0.5547025055315585],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.3882450781563126,0.5363386127247884,0.4079342404809619,0.5547025055315585],"dir":"rtl"},{"str":"سوءمصرف","boundary":[0.291330877755511,0.5363386127247884,0.38153155911823644,0.5547025055315585],"dir":"rtl"},{"str":"مواد","boundary":[0.24491810020040075,0.5363386127247884,0.28464345090180354,0.5547025055315585],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.19669974348697392,0.5363386127247884,0.23822284569138272,0.5547025055315585],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.13093178356713425,0.5363386127247884,0.19011929458917837,0.5547025055315585],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.43057181963927854,0.5635043193538435,0.4857646172344689,0.5818682121606136],"dir":"rtl"},{"str":"مايل","boundary":[0.3907822845691382,0.5635025139941819,0.426726877755511,0.581866406800952],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.3303006012024048,0.5635025139941819,0.3840896392785571,0.581866406800952],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.30588988376753506,0.5635025139941819,0.32643486973947894,0.581866406800952],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.2729458917835671,0.5635025139941819,0.29940075751503004,0.581866406800952],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.22568678957915828,0.5635025139941819,0.26906765531062116,0.581866406800952],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.18444548296593183,0.5635025139941819,0.21920027254509017,0.581866406800952],"dir":"rtl"},{"str":"درمان","boundary":[0.1309408496993988,0.5635025139941819,0.17785459719438876,0.581866406800952],"dir":"rtl"},{"str":"مراجعه","boundary":[0.43057305811623253,0.5907526945301481,0.4858780521042085,0.6091165873369182],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4157840080160321,0.5907526945301481,0.4241595991983968,0.6091165873369182],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.3687711102204409,0.5907526945301481,0.4093444569138277,0.6091165873369182],"dir":"rtl"},{"str":"كند","boundary":[0.3322185691382765,0.5907526945301481,0.36239157114228454,0.6091165873369182],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32800729058116235,0.5907526945301481,0.3322603166332666,0.6091165873369182],"dir":"ltr"},{"str":"همانطور","boundary":[0.3838028176352706,0.6179184011592032,0.45727840881763526,0.6362822939659732],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3563877595190381,0.6179184011592032,0.376932745490982,0.6362822939659732],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3312557675350702,0.6179184011592032,0.3495255150300602,0.6362822939659732],"dir":"rtl"},{"str":"فصول","boundary":[0.2705340360721444,0.6179184011592032,0.3243622124248498,0.6362822939659732],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.22556415631262533,0.6179184011592032,0.2636744008016033,0.6362822939659732],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.17121413627254517,0.6179184011592032,0.2185505771543087,0.6362822939659732],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.13093302204408824,0.6179184011592032,0.16433884569138282,0.6362822939659732],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.43057566733466934,0.6450841077882582,0.4857684649298597,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"نظامي","boundary":[0.3751428216432866,0.6450841077882582,0.4239221603206413,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"بههم","boundary":[0.33016772344689366,0.6450841077882582,0.36866152304609223,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"پيوسته","boundary":[0.2678856793587173,0.6450841077882582,0.3236185851703406,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.24925064128256508,0.6450841077882582,0.26138872545090175,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.20860945490981958,0.6450841077882582,0.242659755511022,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.16580522645290577,0.6450841077882582,0.20202117835671338,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.13093563126252503,0.6450841077882582,0.15924826052104207,0.6634480005950283],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارهاي","boundary":[0.4151760601202404,0.6722498144173132,0.4856875791583165,0.6906137072240833],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3867982004008015,0.6722498144173132,0.4073536232464929,0.6906137072240833],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.36900333066132257,0.6722498144173132,0.38542053306613216,0.6906137072240833],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3472398396793586,0.6722498144173132,0.3613504929859718,0.6906137072240833],"dir":"rtl"},{"str":"يكديگر","boundary":[0.2835122885771542,0.6722498144173132,0.3394695871743486,0.6906137072240833],"dir":"rtl"},{"str":"تأثير","boundary":[0.2322907214428857,0.6722498144173132,0.2757603006012023,0.6906137072240833],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.19261233667334662,0.6722498144173132,0.2246274468937875,0.6906137072240833],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1884010581162324,0.6722498144173132,0.19265669338677346,0.6906137072240833],"dir":"ltr"},{"str":"فردي","boundary":[0.13092780360721437,0.6722498144173132,0.1819510701402805,0.6906137072240833],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.465322629258517,0.6994155210463683,0.48586761523046085,0.7177794138531384],"dir":"rtl"},{"str":"دچار","boundary":[0.41289821242484964,0.6994155210463683,0.4582464288577153,0.7177794138531384],"dir":"rtl"},{"str":"افسردگي","boundary":[0.32680444088176347,0.6994155210463683,0.4057541723446893,0.7177794138531384],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.278226012024048,0.6994155210463683,0.31974911422845687,0.7177794138531384],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.2248387935871743,0.6994155210463683,0.27119155911823645,0.7177794138531384],"dir":"rtl"},{"str":"اختلال","boundary":[0.1560597955911823,0.6994155210463683,0.2178878356713426,0.7177794138531384],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13092780360721437,0.6994155210463683,0.14919755110220434,0.7177794138531384],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.42191567134268537,0.7265812276754233,0.4859041442885772,0.7449451204821933],"dir":"rtl"},{"str":"كاركردهاي","boundary":[0.32740717034068134,0.7265812276754233,0.4143306733466934,0.7449451204821933],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.25682520240480955,0.7265812276754233,0.3197438957915831,0.7449451204821933],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2169067695390781,0.7265812276754233,0.24930282565130255,0.7449451204821933],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.17506273346693388,0.7265812276754233,0.2157508857715431,0.7449451204821933],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.17085145490981962,0.7265812276754233,0.1751070901803607,0.7449451204821933],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.13093563126252505,0.7265812276754233,0.16439103006012026,0.7449451204821933],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.43057566733466934,0.7537469343044781,0.4857684649298597,0.7721108271112482],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.38885165531062127,0.7537469343044781,0.42360644488977955,0.7721108271112482],"dir":"rtl"},{"str":"انطباق","boundary":[0.33113574348697394,0.7537469343044781,0.3818902605210421,0.7721108271112482],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.31395080561122246,0.7537421472805006,0.324314621242485,0.7721060400872707],"dir":"rtl"},{"str":"مشكل","boundary":[0.25683501402805614,0.7537421472805006,0.30706246893787575,0.7721060400872707],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.22352834068136274,0.7537421472805006,0.24998320641282568,0.7721060400872707],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.18036143086172346,0.7537421472805006,0.2166426132264529,0.7721060400872707],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.13093563126252505,0.7537469343044781,0.17342675350701403,0.7721108271112482],"dir":"rtl"},{"str":"نقشها","boundary":[0.4314308657314629,0.7809078539095556,0.4858748176352706,0.7992717467163257],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41639915831663327,0.7809078539095556,0.42477474949899796,0.7992717467163257],"dir":"rtl"},{"str":"وظايف","boundary":[0.35772044488977955,0.7809078539095556,0.4097221683366733,0.7992717467163257],"dir":"rtl"},{"str":"اعضا","boundary":[0.31647652905811624,0.7809078539095556,0.3510486733466934,0.7992717467163257],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.31119025250501,0.7809078539095556,0.3165130581162324,0.7992717467163257],"dir":"ltr"},{"str":"