آثار و تبعات اقتصاد الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک آثار و تبعات اقتصاد الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک

توضیحات

با عنایت به این نکته، بررسی ابعاد، آثار و تبعات الحاق ایران به موافقتنامه بانکوک ضرورت دارد. بدین منظور در مجموعه پیش رو در ابتدا وضعیت اقتصادی و تجاری هر یکی از کشورهای عضو موافقت نامه بانکوک بررسی گردیده است. یکی از راهکارهای توسعه روابط، برقراری موافقت نامه ترجیحات تجاری است. در این راستا ابتدا ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه صادرات ایران به مجموعه کشورهای مورد بررسی ارایه شده و سپس با ارایه مدلی، فهرست کالاهای درخواستی ایران استخراج و در ادامه اثرات این موافقتنامه روی تراز تجاری ایران بررسی گردیده است. شناسایی کالاهای آسیب پذیر ایران در رویارویی با این کشورها، بحث دیگری بوده که در این مطالعه بدان پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه در داده کلان 1995 تا 2007 و داده های مربوط به اقلام ریز کالایی 2002 تا 2006 بوده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
-4848
-9292
-142142
-162162
-234234
-272272
-292292
{"id":"3795517","title":"آثار و تبعات اقتصاد الحاق ایران به موافقت نامه بانکوک","price":"۳۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۷‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۰‌,‌۵۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0b4a8933c2436317/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0b4a8933c2436317/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0b4a8933c2436317/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0b4a8933c2436317/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0b4a8933c2436317/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0b4a8933c2436317/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0b4a8933c2436317/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0b4a8933c2436317/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0b4a8933c2436317/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0b4a8933c2436317/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789644693083","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۸۹","nobat_chap":"1","description":["با عنایت به این نکته، بررسی ابعاد، آثار و تبعات الحاق ایران به موافقتنامه بانکوک ضرورت دارد. بدین منظور در مجموعه پیش رو در ابتدا وضعیت اقتصادی و تجاری هر یکی از کشورهای عضو موافقت نامه بانکوک بررسی گردیده است. یکی از راهکارهای توسعه روابط، برقراری موافقت نامه ترجیحات تجاری است. در این راستا ابتدا ظرفیت ها و پتانسیل های توسعه صادرات ایران به مجموعه کشورهای مورد بررسی ارایه شده و سپس با ارایه مدلی، فهرست کالاهای درخواستی ایران استخراج و در ادامه اثرات این موافقتنامه روی تراز تجاری ایران بررسی گردیده است. شناسایی کالاهای آسیب پذیر ایران در رویارویی با این کشورها، بحث دیگری بوده که در این مطالعه بدان پرداخته شده است. دوره مورد مطالعه در داده کلان 1995 تا 2007 و داده های مربوط به اقلام ریز کالایی 2002 تا 2006 بوده است."],"pages_count":"310","keywords":null,"token":"0b4a8933c2436317","created_at":"2019-08-09 14:31:11","updated_at":"2019-08-17 19:21:44","publisher_id":"167","deleted_at":null,"published_at":"2019-08-17 19:21:21","available_for_web":"1","publisher_title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1917842","title":"حسن ولی بیگی","firstname":"حسن","lastname":"ولی بیگی","token":"76fd0fd1dba6a4d5","created_at":"2019-08-09 14:29:55","updated_at":"2019-08-09 14:29:55","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917842","title":"حسن ولی بیگی","firstname":"حسن","lastname":"ولی بیگی","token":"76fd0fd1dba6a4d5","created_at":"2019-08-09 14:29:55","updated_at":"2019-08-09 14:29:55","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784201","file":"5d4d447f3c8ed5.86367859.pdf","book_id":"3795517","toc":[{"page":16,"title":"فصل 1: ملاحظات نظری"},{"page":48,"title":"فصل 2: وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای عضو موافقت نامه بانکوک"},{"page":92,"title":"فصل 3: ارزیابی اکمال تجاری و ظرفیت های صادراتی ایران"},{"page":142,"title":"فصل 4: فهرست کالاهای درخواستی ایران برای اخذ ترجیح"},{"page":162,"title":"فصل 5: شناسايي كالاهاي آسيب پذير ايران در رويارويي با كشورهاي"},{"page":234,"title":"فصل 6: سياست تجاري كشورهاي عضو موافقتنامه بانكوك"},{"page":272,"title":"فصل 7: ارزيابي وضعيت تراز تجاري ايران در صورت انعقاد"},{"page":292,"title":"فصل 8: يافته ها و پيشنهادها"}],"created_at":"2019-08-09 14:31:35","updated_at":"2019-08-17 19:21:47","process_started_at":"2019-08-09 14:43:57","process_done_at":"2019-08-09 14:56:48","process_failed_at":null,"pages_count":"310","version":"6.15.2","dir":"rtl","password":"f52156323658eba7ff3f74a1a832b63ec94cb40a656601dfea4deae40ebf902df51354bdf3c055cbd472ad9bc50ce6981731c1cef49a9d246d89e09dc63d8d56","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۱۰"},"publisher":{"id":167,"title":"شرکت چاپ و نشر بازرگانی","description":null,"token":"69e31db3fbc59a88","slug":"شرکت-چاپ-و-نشر-بازرگانی"},"study_subjects":[{"id":"16897","title":"حقوق بین الملل ارتباطات جمعی","token":"4625ff28b7665516","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:30:25","updated_at":"2019-08-17 19:21:21","study_fields":[{"id":"1846","title":"حقوق بین الملل","degree_id":"10","token":"cba63a905c396469","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:23:06","updated_at":"2019-10-09 16:06:48","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"17545","title":"حقوق گمرکی و قواعد واردات و صادرات","token":"db1e3e0ecd590f01","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:31:10","updated_at":"2019-10-09 15:55:14","study_fields":[{"id":"1897","title":"حقوق تجارت الکترونیکی","degree_id":"10","token":"78de78f44476cf4f","books_count":"15","created_at":"2017-10-07 11:23:08","updated_at":"2021-12-23 18:52:58","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]},{"id":"24055","title":"سیاست بازرگانی","token":"1fec813fa1eb3ad7","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:37:19","updated_at":"2019-08-17 19:21:21","study_fields":[{"id":"1081","title":"مدیریت امور گمرکی","degree_id":"7","token":"156a795abab2b960","books_count":"40","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-03-11 12:09:31","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9","ebook_price_en":"15000","urlify":"%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9","pages_count_fa":"۳۱۰","authorTitle":"حسن ولی بیگی","tocStr":"فصل 1: ملاحظات نظری, فصل 2: وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای عضو موافقت نامه بانکوک, فصل 3: ارزیابی اکمال تجاری و ظرفیت های صادراتی ایران, فصل 4: فهرست کالاهای درخواستی ایران برای اخذ ترجیح, فصل 5: شناسايي كالاهاي آسيب پذير ايران در رويارويي با كشورهاي, فصل 6: سياست تجاري كشورهاي عضو موافقتنامه بانكوك, فصل 7: ارزيابي وضعيت تراز تجاري ايران در صورت انعقاد, فصل 8: يافته ها و پيشنهادها","url":"/preview/0b4a8933c2436317/%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%82-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%D9%88%DA%A9"}
{"toc":[{"page":16,"title":"فصل 1: ملاحظات نظری"},{"page":48,"title":"فصل 2: وضعیت اقتصادی و تجاری کشورهای عضو موافقت نامه بانکوک"},{"page":92,"title":"فصل 3: ارزیابی اکمال تجاری و ظرفیت های صادراتی ایران"},{"page":142,"title":"فصل 4: فهرست کالاهای درخواستی ایران برای اخذ ترجیح"},{"page":162,"title":"فصل 5: شناسايي كالاهاي آسيب پذير ايران در رويارويي با كشورهاي"},{"page":234,"title":"فصل 6: سياست تجاري كشورهاي عضو موافقتنامه بانكوك"},{"page":272,"title":"فصل 7: ارزيابي وضعيت تراز تجاري ايران در صورت انعقاد"},{"page":292,"title":"فصل 8: يافته ها و پيشنهادها"}],"pages_count":310,"version":"6.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"0b4a8933c2436317","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/485f2574cbc61ff1c80ccd25b2fafe06.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/57b4205d5ac7cbfd7b7eb70334657a31.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.27248,0.49782,0.27234,0.47966]},"elements":[{"words":[{"str":"پديدآورندگان","boundary":[0.5757592654255461,0.4978245670311577,0.727657183761592,0.5203407900026863],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5693125843475172,0.4978245670311577,0.575727192385357,0.5203407900026863],"dir":"ltr"},{"str":"حسن","boundary":[0.500419694021118,0.4978245670311577,0.5623848076666503,0.5203407900026863],"dir":"rtl"},{"str":"ولي","boundary":[0.45324025190280637,0.4978245670311577,0.49352399038044015,0.5203407900026863],"dir":"rtl"},{"str":"بيگي","boundary":[0.39037709313197655,0.4978245670311577,0.44634454826212866,0.5203407900026863],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3713898533399708,0.4978245670311577,0.3836417546922448,0.5203407900026863],"dir":"rtl"},{"str":"همكاران","boundary":[0.2724765973964814,0.4978245670311577,0.36449414969929306,0.5203407900026863],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.27248,0.49782,0.72766,0.52034],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/0d9b603e8a9049ca42a23bb6033c4f4c.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/f1c6350e1cf191db3254a475f45ebabd.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.14874,0.12151,0.1358,0.08922]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.8137412643548697,0.12151495694485723,0.8639364639683293,0.1343057064774922],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.12151495694485723,0.7119677524260771,0.1343057064774922],"dir":"ltr"},{"str":"وليبيگي،","boundary":[0.6500723149415206,0.12151495694485723,0.7022218952725289,0.1343057064774922],"dir":"rtl"},{"str":"حسن،","boundary":[0.6104627454461808,0.12151495694485723,0.6455173966462884,0.1343057064774922],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5620319885958179,0.12151495694485723,0.5701033038149695,0.1343057064774922],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۴۹","boundary":[0.574732939877918,0.12151495694485723,0.6060707777491161,0.1343057064774922],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.8332323371241779,0.1428610965522338,0.8640053651267671,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8213348905370311,0.1428610965522338,0.8286774188289455,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.8024593091215886,0.1428610965522338,0.8167799722417989,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.7542136145384883,0.1428610965522338,0.7979043908263563,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.1428610965522338,0.7119677524260771,0.15565184608486882],"dir":"ltr"},{"str":"آثار","boundary":[0.6838451308718967,0.1428610965522338,0.7026296139214345,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.67194768428475,0.1428610965522338,0.6792902125766644,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"تبعات","boundary":[0.6340689837415985,0.1428610965522338,0.6673927659895177,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5829810201422733,0.1428610965522338,0.6295140654463662,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.5471064836490239,0.1428610965522338,0.578426101847041,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5166249704173295,0.1428610965522338,0.5425515653537916,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5019945728530435,0.1428610965522338,0.5120700521220972,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.43638399003782646,0.1428610965522338,0.4974396545578112,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.39076192839278007,0.1428610965522338,0.4318290717425942,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.38614349785652974,0.1428610965522338,0.39078951451766664,0.15565184608486882],"dir":"ltr"},{"str":"پديداورنده","boundary":[0.32711453674740104,0.1428610965522338,0.3863284745854206,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"حسن","boundary":[0.2914950756786847,0.1428610965522338,0.32255961845216885,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"وليبيگي؛همكاران","boundary":[0.18818503797830036,0.1428610965522338,0.28694015738345247,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"مهرداد","boundary":[0.14873944554158886,0.1428610965522338,0.18363011968306808,0.15565184608486882],"dir":"rtl"},{"str":"ساعدي","boundary":[0.6610734477003745,0.1642974619867128,0.7021588107233696,0.17708821151934778],"dir":"rtl"},{"str":"]...","boundary":[0.6455501578426653,0.1642974619867128,0.6611279784123597,0.17708821151934778],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6382405618238715,0.1642974619867128,0.6455830901157859,0.17708821151934778],"dir":"rtl"},{"str":"ديگران","boundary":[0.5953878905023262,0.1642974619867128,0.6336856435286392,0.17708821151934778],"dir":"rtl"},{"str":".[","boundary":[0.5869206609295693,0.1642974619867128,0.5955750056905106,0.17708821151934778],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.8067551744580019,0.18564360159408938,0.8639467285729383,0.1984343511267244],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7814116090633296,0.18564360159408938,0.8022002561627697,0.1984343511267244],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.18564360159408938,0.7119677524260771,0.1984343511267244],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.6726198448098943,0.18564360159408938,0.7021721547093613,0.1984343511267244],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6692842760038364,0.18564360159408938,0.6725820368495847,0.1984343511267244],"dir":"ltr"},{"str":"موسسه","boundary":[0.6301266057264067,0.18564360159408938,0.6696815162022037,0.1984343511267244],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.5790204224539005,0.18564360159408938,0.6255716874311744,0.1984343511267244],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.567122975866754,0.18564360159408938,0.5744655041586684,0.1984343511267244],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.4967940109279067,0.18564360159408938,0.5625680575715216,0.1984343511267244],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.4454145325576867,0.18564360159408938,0.49223909263267446,0.1984343511267244],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40667014092332576,0.18564360159408938,0.4101318788277023,0.1984343511267244],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۸۹،","boundary":[0.41013401728699583,0.18564360159408938,0.4454275343901914,0.1984343511267244],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.8068499509738914,0.2069898913276344,0.8640415050888278,0.2197806408602694],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهري","boundary":[0.7634506894569184,0.2069898913276344,0.8022950326786593,0.2197806408602694],"dir":"rtl"},{"str":"۳۰۶","boundary":[0.6786496584798786,0.2069898913276344,0.7021530368832771,0.2197806408602694],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.2069898913276344,0.7119677524260771,0.2197806408602694],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6594056632973455,0.2069898913276344,0.6787002971959495,0.2197806408602694],"dir":"rtl"},{"str":":.","boundary":[0.6526062181276177,0.2069898913276344,0.659403524838052,0.2197806408602694],"dir":"ltr"},{"str":"جدول،نمودار","boundary":[0.578838354029649,0.2069898913276344,0.6527920074710402,0.2197806408602694],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5753744776659789,0.2069898913276344,0.5788362155703554,0.2197806408602694],"dir":"ltr"},{"str":"شابك","boundary":[0.8311889537308321,0.22842625676211337,0.8638203883978761,0.24121700629474838],"dir":"rtl"},{"str":"۳۵۰۰۰","boundary":[0.6629978472186279,0.22842625676211337,0.7021701445576253,0.24121700629474838],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.22842625676211337,0.7119677524260771,0.24121700629474838],"dir":"ltr"},{"str":"ريال","boundary":[0.6388790202305495,0.22842625676211337,0.6630929658880043,0.24121700629474838],"dir":"rtl"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.4972443704551255,0.22842625676211337,0.520747748858524,0.24121700629474838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5205935659434601,0.22842625676211337,0.5286648811626116,0.24121700629474838],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.5288043942469219,0.22842625676211337,0.5523077726503205,0.24121700629474838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5520252821776443,0.22842625676211337,0.560096597396796,0.24121700629474838],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۹","boundary":[0.5602358966351769,0.22842625676211337,0.5837392750385755,0.24121700629474838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5835850921235114,0.22842625676211337,0.591656407342663,0.24121700629474838],"dir":"ltr"},{"str":"۳۰۸","boundary":[0.5916673990234318,0.22842625676211337,0.6151707774268304,0.24121700629474838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6150165945117664,0.22842625676211337,0.623087909730918,0.24121700629474838],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.6232274228152282,0.22842625676211337,0.6310618822830277,0.24121700629474838],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6355434514244918,0.22842625676211337,0.6388412122702399,0.24121700629474838],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.8195616373216451,0.2497723963694899,0.8641998366149213,0.2625631459021249],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7724455624757625,0.2497723963694899,0.8150067190264129,0.2625631459021249],"dir":"rtl"},{"str":"نويسي","boundary":[0.7315059568382148,0.2497723963694899,0.7678906441805302,0.2625631459021249],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.2497723963694899,0.7119677524260771,0.2625631459021249],"dir":"ltr"},{"str":"فيپا","boundary":[0.6849358734191578,0.2497723963694899,0.7021534645751357,0.2625631459021249],"dir":"rtl"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.8157939714307352,0.27111868610303475,0.8639303479747499,0.2839094356356697],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.27111868610303475,0.7119677524260771,0.2839094356356697],"dir":"ltr"},{"str":"همكاران","boundary":[0.6562921521043286,0.27111868610303475,0.7031349318524972,0.2839094356356697],"dir":"rtl"},{"str":"مهرداد","boundary":[0.616846559667617,0.27111868610303475,0.6517372338090962,0.2839094356356697],"dir":"rtl"},{"str":"ساعدي،كوروش","boundary":[0.5226872886685755,0.27111868610303475,0.6122916413723847,0.2839094356356697],"dir":"rtl"},{"str":"سليميان،حسن","boundary":[0.4402250478516905,0.27111868610303475,0.5181323703733433,0.2839094356356697],"dir":"rtl"},{"str":"رضايي،فاطمه","boundary":[0.36186223350051444,0.27111868610303475,0.4356701295564582,0.2839094356356697],"dir":"rtl"},{"str":"پناهي،سميه","boundary":[0.2948684952142382,0.27111868610303475,0.35730731520528214,0.2839094356356697],"dir":"rtl"},{"str":"صفري","boundary":[0.25387423055714775,0.27111868610303475,0.29031357691900594,0.2839094356356697],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.25053866175108985,0.27111868610303475,0.2540003996554664,0.2839094356356697],"dir":"ltr"},{"str":"يادداشت","boundary":[0.8157939714307352,0.29255490141134555,0.8639303479747499,0.30534565094398053],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.29255490141134555,0.7119677524260771,0.30534565094398053],"dir":"ltr"},{"str":"كتابنامه","boundary":[0.6635110774490766,0.29255490141134555,0.7021185649194653,0.30534565094398053],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6601755086430187,0.29255490141134555,0.6636372465473951,0.30534565094398053],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8227217241580753,0.3139011911448904,0.8638981855469751,0.3266919406775254],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.3139011911448904,0.7119677524260771,0.3266919406775254],"dir":"ltr"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.6511451799690878,0.3139011911448904,0.7024153403002222,0.3266919406775254],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.6055231183240414,0.3139011911448904,0.6465902616738555,0.3266919406775254],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۷۵","boundary":[0.5642130032292956,0.3139011911448904,0.5955508411004937,0.3266919406775254],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5953878905023262,0.3139011911448904,0.6008902318029669,0.3266919406775254],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.5575418656171799,0.3139011911448904,0.5641920463282191,0.3266919406775254],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.512767874158764,0.3139011911448904,0.5182884351325855,0.3266919406775254],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۵۴","boundary":[0.5181561500406874,0.3139011911448904,0.5494939879118854,0.3266919406775254],"dir":"ltr"},{"str":"=","boundary":[0.5494593448713301,0.3139011911448904,0.5574942207441198,0.3266919406775254],"dir":"ltr"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8227217241580753,0.33524748087843514,0.8638981855469751,0.3480382304110701],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.33524748087843514,0.7119677524260771,0.3480382304110701],"dir":"ltr"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.6513089859509726,0.33524748087843514,0.702579146282107,0.3480382304110701],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6068894227358675,0.33524748087843514,0.6467540676557404,0.3480382304110701],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5949919761487208,0.33524748087843514,0.6023345044406352,0.3480382304110701],"dir":"rtl"},{"str":"همكاري","boundary":[0.543557838758958,0.33524748087843514,0.5904370578534885,0.3480382304110701],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8227217241580753,0.35668369618674595,0.8638981855469751,0.369474445719381],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.35668369618674595,0.7119677524260771,0.369474445719381],"dir":"ltr"},{"str":"سياست","boundary":[0.6606876696438205,0.35668369618674595,0.7023378425354244,0.369474445719381],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.6093081912736006,0.35668369618674595,0.6561327513485884,0.369474445719381],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5885884453325982,0.35668369618674595,0.6047310757709013,0.369474445719381],"dir":"ltr"},{"str":"ايران","boundary":[0.5581831895593115,0.35668369618674595,0.5841097844957736,0.369474445719381],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8227217241580753,0.3780299859202908,0.8638981855469751,0.3908207354529258],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.3780299859202908,0.7119677524260771,0.3908207354529258],"dir":"ltr"},{"str":"سياست","boundary":[0.6606876696438205,0.3780299859202908,0.7023378425354244,0.3908207354529258],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.6093081912736006,0.3780299859202908,0.6561327513485884,0.3908207354529258],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5885884453325982,0.3780299859202908,0.6047310757709013,0.3908207354529258],"dir":"ltr"},{"str":"آسيا","boundary":[0.5620319885958179,0.3780299859202908,0.5841506718374658,0.3908207354529258],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8227217241580753,0.3993761255276675,0.8638981855469751,0.4121668750603024],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.3993761255276675,0.7119677524260771,0.4121668750603024],"dir":"ltr"},{"str":"صادرات","boundary":[0.6559846844271039,0.3993761255276675,0.7023355329993874,0.4121668750603024],"dir":"rtl"},{"str":"غيرنفتي","boundary":[0.6089232686007641,0.3993761255276675,0.6514297661318715,0.4121668750603024],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5882035226597617,0.3993761255276675,0.6043461530980648,0.4121668750603024],"dir":"ltr"},{"str":"ايران","boundary":[0.5577982668864748,0.3993761255276675,0.583724861822937,0.4121668750603024],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.8227217241580753,0.42081249096214635,0.8638981855469751,0.43360324049478133],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.42081249096214635,0.7119677524260771,0.43360324049478133],"dir":"ltr"},{"str":"ايران","boundary":[0.6762768240477708,0.42081249096214635,0.702203418984233,0.43360324049478133],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.6555570781067684,0.42081249096214635,0.6716997085450715,0.43360324049478133],"dir":"ltr"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.604433145622126,0.42081249096214635,0.6512577056971138,0.43360324049478133],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5835850921235114,0.42081249096214635,0.5997277225618145,0.43360324049478133],"dir":"ltr"},{"str":"آسيا","boundary":[0.5571569429443434,0.42081249096214635,0.5792756261859913,0.43360324049478133],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.830211079065084,0.4421587806956913,0.8639356941229837,0.45494953022832624],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7919315457119519,0.4421587806956913,0.8256561607698516,0.45494953022832624],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.4421587806956913,0.7119677524260771,0.45494953022832624],"dir":"ltr"},{"str":"موسسه","boundary":[0.6629692774024661,0.4421587806956913,0.7025241878782632,0.45494953022832624],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.6118630941299601,0.4421587806956913,0.658414359107234,0.45494953022832624],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5999656475428133,0.4421587806956913,0.6073081758347278,0.45494953022832624],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.5296366826039663,0.4421587806956913,0.5954107292475812,0.45494953022832624],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.47825720423374624,0.4421587806956913,0.525081764308734,0.45494953022832624],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.8457028480328065,0.4635049203030679,0.8639589605600975,0.4762956698357029],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.8136180035611903,0.4635049203030679,0.8411479297375741,0.4762956698357029],"dir":"rtl"},{"str":"كنگره","boundary":[0.7773061949115986,0.4635049203030679,0.809063085265958,0.4762956698357029],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.614503578127247,0.45833990572127986,0.6214634932823618,0.4711306552539148],"dir":"ltr"},{"str":"HF۱۵۸۶","boundary":[0.621431330854587,0.45833990572127986,0.6849274478895413,0.4711306552539148],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6848075658615457,0.45833990572127986,0.6917674810166605,0.4711306552539148],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.6917353185888858,0.45833990572127986,0.7021569716483772,0.4711306552539148],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.4635049203030679,0.7119677524260771,0.4762956698357029],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.6071909027270703,0.4635049203030679,0.6145334310189847,0.4762956698357029],"dir":"rtl"},{"str":"۸","boundary":[0.5993649970964449,0.4635049203030679,0.6071994565642445,0.4762956698357029],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.5948748741178069,0.4635049203030679,0.5993569137203155,0.4762956698357029],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.550100882659391,0.4635049203030679,0.5814387205305891,0.4762956698357029],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.5870489684871815,0.4635049203030679,0.594883427954981,0.4762956698357029],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.8457120434077686,0.48494128573754686,0.8639681559350595,0.49773203527018184],"dir":"rtl"},{"str":"بندي","boundary":[0.8136271989361525,0.48494128573754686,0.8411571251125364,0.49773203527018184],"dir":"rtl"},{"str":"ديويي","boundary":[0.7757667180661818,0.48494128573754686,0.8090722806409202,0.49773203527018184],"dir":"rtl"},{"str":"۳۸۲","boundary":[0.612065948378545,0.4797762711557588,0.6433309075570194,0.4925670206883938],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6432408356515755,0.4797762711557588,0.6502007508066904,0.4925670206883938],"dir":"ltr"},{"str":"۳۰۹۵۵","boundary":[0.6501688022248451,0.4797762711557588,0.7022770675223022,0.4925670206883938],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.48494128573754686,0.7119677524260771,0.49773203527018184],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.8307495858843823,0.5062874253449234,0.8640915878054826,0.5190781748775585],"dir":"rtl"},{"str":"كتابشناسي","boundary":[0.7694768249769177,0.5062874253449234,0.82619466758915,0.5190781748775585],"dir":"rtl"},{"str":"ملي","boundary":[0.7440786005627026,0.5062874253449234,0.7649219066816855,0.5190781748775585],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۶۷۶۷","boundary":[0.6293853301968952,0.5011224107631355,0.7021569716483772,0.5139131602957704],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.708669991580329,0.5062874253449234,0.7119677524260771,0.5190781748775585],"dir":"ltr"},{"str":"شابك","boundary":[0.594233336329746,0.5281010601858698,0.6556390238668968,0.5490886985035033],"dir":"rtl"},{"str":"۹۷۸","boundary":[0.344833382761784,0.5281010601858698,0.3868965776813415,0.5490886985035033],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.38678482179866125,0.5281010601858698,0.4004172431798398,0.5490886985035033],"dir":"ltr"},{"str":"۹۶۴","boundary":[0.40051223354165866,0.5281010601858698,0.44257542846121617,0.5490886985035033],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.44246367257853597,0.5281010601858698,0.4560960939597145,0.5490886985035033],"dir":"ltr"},{"str":"۴۶۹","boundary":[0.4561908704756041,0.5281010601858698,0.4982540653951616,0.5490886985035033],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4982920016630289,0.5281010601858698,0.5119244230442075,0.5490886985035033],"dir":"ltr"},{"str":"۳۰۸","boundary":[0.511998028813091,0.5281010601858698,0.5540612237326484,0.5490886985035033],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5539496816958976,0.5281010601858698,0.5675821030770761,0.5490886985035033],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.5676768795929656,0.5281010601858698,0.5816979445661515,0.5490886985035033],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5883660455660704,0.5281010601858698,0.5941060124634087,0.5490886985035033],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.834173458431206,0.5559224848920155,0.86379793920527,0.5769086219563964],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب:","boundary":[0.7646112316287367,0.5559224848920155,0.8195854194627465,0.5769086219563964],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.7248529964273401,0.5577909633924995,0.7589314837428228,0.5758061035865456],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7064280311468306,0.5577909633924995,0.7185915876133508,0.5758061035865456],"dir":"rtl"},{"str":"تبعات","boundary":[0.6505629205400489,0.5577909633924995,0.7001666223328413,0.5758061035865456],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5668807314317739,0.5577909633924995,0.6443015117260597,0.5758061035865456],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.5131711877937427,0.5577909633924995,0.5606193226177846,0.5758061035865456],"dir":"rtl"},{"str":"ایران","boundary":[0.46433305442834394,0.5577909633924995,0.5074957168264177,0.5758061035865456],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44051917172595834,0.5577909633924995,0.4580716456143546,0.5758061035865456],"dir":"rtl"},{"str":"موافقت","boundary":[0.3730807194179096,0.5577909633924995,0.43425776291196905,0.5758061035865456],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.3322532545693154,0.5577909633924995,0.3668193106039203,0.5758061035865456],"dir":"rtl"},{"str":"بانکوك","boundary":[0.26335209610390037,0.5577909633924995,0.32599184575532614,0.5758061035865456],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآورنده","boundary":[0.7696515801856263,0.5844909024217587,0.8638806505338589,0.6025060426158049],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7625176799795237,0.5797672059939254,0.7696515801856263,0.5977823461879715],"dir":"ltr"},{"str":"حسن","boundary":[0.7124777324906748,0.5850714684631685,0.7562562711655344,0.6030866086572146],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.676295001229507,0.5850714684631685,0.706062354607489,0.6030866086572146],"dir":"rtl"},{"str":"بیگی","boundary":[0.6317466172086652,0.5850714684631685,0.6698796233463213,0.6030866086572146],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران:","boundary":[0.7881193146520237,0.6080517032722055,0.8638977582082138,0.6260668434662516],"dir":"rtl"},{"str":"مهرداد","boundary":[0.7326669266890603,0.6086322693136151,0.7818087212742634,0.6266474095076614],"dir":"rtl"},{"str":"ساعدي،","boundary":[0.6627649692738683,0.6086322693136151,0.7262515488058746,0.6266474095076614],"dir":"rtl"},{"str":"کوروش","boundary":[0.5936328572046584,0.6086322693136151,0.6563495913906824,0.6266474095076614],"dir":"rtl"},{"str":"سلیمیان،","boundary":[0.5212417331707903,0.6086322693136151,0.5872174793214727,0.6266474095076614],"dir":"rtl"},{"str":"حسن","boundary":[0.4710478166127449,0.6086322693136151,0.5148263552876046,0.6266474095076614],"dir":"rtl"},{"str":"رضایی،","boundary":[0.4056879467388484,0.6086322693136151,0.46463243872955917,0.6266474095076614],"dir":"rtl"},{"str":"فاطمه","boundary":[0.35423661611569857,0.6086322693136151,0.39927256885566265,0.6266474095076614],"dir":"rtl"},{"str":"پناهی","boundary":[0.30491519094976643,0.6086322693136151,0.3478212382325128,0.6266474095076614],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2881582239188853,0.6086322693136151,0.29849981306658074,0.6266474095076614],"dir":"rtl"},{"str":"سمیه","boundary":[0.24232676432140615,0.6086322693136151,0.28174284603569943,0.6266474095076614],"dir":"rtl"},{"str":"صفري","boundary":[0.17817298548954852,0.6086322693136151,0.22949600855503463,0.6266474095076614],"dir":"rtl"},{"str":"ناظر","boundary":[0.8252301372469588,0.6316125041226522,0.8639020351268026,0.6496276443166984],"dir":"rtl"},{"str":"علمی:","boundary":[0.7703145025668887,0.6316125041226522,0.8189687284329695,0.6496276443166984],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.730235498471333,0.6321930701640619,0.7640317091599554,0.6502082103581082],"dir":"rtl"},{"str":"کاظم","boundary":[0.6847633000353123,0.6321930701640619,0.7238201205881472,0.6502082103581082],"dir":"rtl"},{"str":"یاوري","boundary":[0.630155603493635,0.6321930701640619,0.6783479221521265,0.6502082103581082],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.8082186935600445,0.6590600714699644,0.863904173586097,0.6770752116640105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7897937282795351,0.6590600714699644,0.8019572847460552,0.6770752116640105],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.7273592707203713,0.6590600714699644,0.7835323194655458,0.6770752116640105],"dir":"rtl"},{"str":"آرایی:","boundary":[0.6686200708219224,0.6590600714699644,0.721097861906382,0.6770752116640105],"dir":"rtl"},{"str":"یگانه","boundary":[0.62350713354736,0.659640637511374,0.6623586620079329,0.6776557777054203],"dir":"rtl"},{"str":"خدامی","boundary":[0.5639467652798634,0.659640637511374,0.6170917556641743,0.6776557777054203],"dir":"rtl"},{"str":"ویرایش","boundary":[0.7968613362475114,0.6826208723204111,0.8638635428595035,0.7006360125144573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7784363709670018,0.6826208723204111,0.7905999274335219,0.7006360125144573],"dir":"rtl"},{"str":"نسخه","boundary":[0.7221093531526308,0.6826208723204111,0.7721749621530125,0.7006360125144573],"dir":"rtl"},{"str":"پردازي:","boundary":[0.6478962617999379,0.6826208723204111,0.7158479443386415,0.7006360125144573],"dir":"rtl"},{"str":"سولماز","boundary":[0.5867427413581168,0.6832014383618208,0.6416070530151214,0.701216578555867],"dir":"rtl"},{"str":"دمندانی","boundary":[0.5219217632264078,0.6832014383618208,0.580327363474931,0.701216578555867],"dir":"rtl"},{"str":"نوبت","boundary":[0.8200122965686343,0.7042735695719718,0.8638678197780921,0.722288709766018],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ:","boundary":[0.7693821343145323,0.7042735695719718,0.813750887754645,0.722288709766018],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7327118343342425,0.7042735695719718,0.763120725500543,0.722288709766018],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸۹","boundary":[0.6822933795502856,0.7048541356133815,0.7264311793866035,0.7228692758074277],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان:","boundary":[0.7800252462227374,0.7297424740213045,0.8639127274232745,0.7477576142153507],"dir":"rtl"},{"str":"۳۰۰","boundary":[0.7406455183164488,0.7303230400627142,0.7737488681936874,0.7483381802567605],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.6906633092285486,0.7303230400627142,0.7342622173226789,0.7483381802567605],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت:","boundary":[0.8154980089981659,0.7513951712728653,0.8638956197489194,0.7694103114669115],"dir":"rtl"},{"str":"۳0000","boundary":[0.7497745924903851,0.7513951712728653,0.8092579762232835,0.7699908775083212],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.6966659644679161,0.7464163776450184,0.7435131836763959,0.7644315178390646],"dir":"rtl"},{"str":"لیتوگرافی،","boundary":[0.7757034199887645,0.776864075722198,0.8639020351268023,0.7948792159162441],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7300002679489492,0.776864075722198,0.7694420111747753,0.7948792159162441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7115753026684396,0.776864075722198,0.7237388591349598,0.7948792159162441],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی:","boundary":[0.6322812320322636,0.776864075722198,0.7053138938544503,0.7948792159162441],"dir":"rtl"},{"str":"شرکت","boundary":[0.5730544634146928,0.7774446417636076,0.6260198232182745,0.7954597819576539],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.5264274969596986,0.7774446417636076,0.566639085531507,0.7954597819576539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5096705299288175,0.7774446417636076,0.5200121190765129,0.7954597819576539],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.4739497058752391,0.7774446417636076,0.5032551520456316,0.7954597819576539],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.4015842433529037,0.7774446417636076,0.46753432799205336,0.7954597819576539],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر:","boundary":[0.8158166394330308,0.8004248765726446,0.8639063120453914,0.8184400167666909],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.7538184275699236,0.8010054426140544,0.8095552306190416,0.8190205828081005],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.6818378877205794,0.8010054426140544,0.747403049686738,0.8190205828081005],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6650809206896982,0.8010054426140544,0.6754225098373937,0.8190205828081005],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.5986432673314264,0.8010054426140544,0.6586655428065123,0.8190205828081005],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.5593041701517312,0.8010054426140544,0.5922278894482406,0.8190205828081005],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگانی","boundary":[0.48693870762939584,0.8010054426140544,0.5528887922685456,0.8190205828081005],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.8273771503785317,0.8220775738242053,0.8638934812896251,0.8400927140182515],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7708448404718987,0.8220775738242053,0.8211157415645424,0.8400927140182515],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7235506747170531,0.8220775738242053,0.7645834316579093,0.8400927140182515],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6741266035049901,0.8220775738242053,0.717289265903064,0.8400927140182515],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.6051741220165096,0.8220775738242053,0.6678651946910007,0.8400927140182515],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5536201453472287,0.8220775738242053,0.5989127132025203,0.8400927140182515],"dir":"rtl"},{"str":"نشانی:","boundary":[0.8050430815078674,0.8475464782735381,0.8637566198947836,0.8655616184675843],"dir":"rtl"},{"str":"تهران،","boundary":[0.7514939223169159,0.8481270443149478,0.7987367650486958,0.866142184508994],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6962446879869202,0.8481270443149478,0.7450785444337302,0.866142184508994],"dir":"rtl"},{"str":"کارگر","boundary":[0.6448446803868358,0.8481270443149478,0.6898293101037344,0.866142184508994],"dir":"rtl"},{"str":"شمالی،","boundary":[0.5831800681736543,0.8481270443149478,0.63842930250365,0.866142184508994],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.5377335312491663,0.8481270443149478,0.5767646902904685,0.866142184508994],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5177175522536268,0.8481270443149478,0.5313181533659806,0.866142184508994],"dir":"rtl"},{"str":"بلوار","boundary":[0.47560701182839543,0.8481270443149478,0.511302174370441,0.866142184508994],"dir":"rtl"},{"str":"کشاورز،","boundary":[0.4047555784864919,0.8481270443149478,0.4691916339452097,0.866142184508994],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.35137963449838633,0.8481270443149478,0.3983402006033061,0.866142184508994],"dir":"rtl"},{"str":"،۲۴۰","boundary":[0.3062410357122913,0.8481270443149478,0.3449642566152006,0.866142184508994],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.25961406925729713,0.8481270443149478,0.29982565782910553,0.866142184508994],"dir":"rtl"},{"str":"۶۶۹۳۹۳۲۹","boundary":[0.17130211577665636,0.8481270443149478,0.2595777154492924,0.866142184508994],"dir":"ltr"},{"str":"وب","boundary":[0.8341068817779932,0.8691991755250988,0.8638742351559752,0.887214315719145],"dir":"rtl"},{"str":"سایت:","boundary":[0.7733404224684577,0.8691991755250988,0.8278454729640039,0.887214315719145],"dir":"rtl"},{"str":"www.itsr.ir","boundary":[0.6501908286228238,0.8644754790972654,0.7670790136544685,0.8824906192913116],"dir":"ltr"},{"str":"پست","boundary":[0.8211257923232262,0.8927605768802186,0.8639035320483089,0.9107757170742649],"dir":"rtl"},{"str":"الکترونیکی","boundary":[0.7226112495490257,0.8927605768802186,0.814864383509237,0.9107757170742649],"dir":"rtl"},{"str":"info@itsr.ir","boundary":[0.5853114705523783,0.8880368804523853,0.7051763909218212,0.9060520206464314],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7114228305207497,0.8927605768802186,0.7163498407350363,0.9107757170742649],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14874,0.12151,0.8642,0.91078],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/68a2dcb6998e450cfbd27e4e55051c32.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/450ca1ad175815533fcf19089822351a.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13651,0.34724,0.13607,0.08075]},"elements":[{"words":[{"str":"پيشگفتار","boundary":[0.47132944656951453,0.34724081833022763,0.558076243739794,0.3682259381396923],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.47133,0.34724,0.55808,0.36823],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"توسعه","boundary":[0.7841157412831212,0.41216569017342897,0.8335863531003884,0.43170977171271585],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7183590811185827,0.41216569017342897,0.7786477034442791,0.43170977171271585],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7016832811869321,0.41216569017342897,0.7127718285641637,0.43170977171271585],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.6125136865607606,0.41216569017342897,0.6962341834269499,0.43170977171271585],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.5458940050308111,0.41216569017342897,0.6070576437643137,0.43170977171271585],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5293852414924658,0.41216569017342897,0.5403531979912631,0.43170977171271585],"dir":"rtl"},{"str":"بلوكهاي","boundary":[0.4395870152785859,0.41216569017342897,0.5239234233115735,0.43170977171271585],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.3640308867068003,0.41216569017342897,0.43413422287610703,0.43170977171271585],"dir":"rtl"},{"str":"جهان،","boundary":[0.3068209219997186,0.41216569017342897,0.3585703173882095,0.43170977171271585],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.263614174931402,0.41216569017342897,0.3013499377930162,0.43170977171271585],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.2148673874851246,0.41216569017342897,0.25814803142822534,0.43170977171271585],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1983586239467794,0.41216569017342897,0.20932658044557673,0.43170977171271585],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.13677722294444977,0.41216569017342897,0.192902752435896,0.43170977171271585],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.79404093600791,0.44459034834252414,0.8638343090106612,0.46413442988181103],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.739503553593714,0.44459034834252414,0.7885787944718196,0.46413442988181103],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.6987188342283248,0.44459034834252414,0.734030036541924,0.46413442988181103],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6820172475723622,0.44459034834252414,0.6927632555416728,0.46413442988181103],"dir":"rtl"},{"str":"ضروري","boundary":[0.6092728982878831,0.44459034834252414,0.6765635189639525,0.46413442988181103],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5637833205110601,0.44459034834252414,0.6038040526242083,0.46413442988181103],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5583519435932603,0.44459034834252414,0.5636971081790315,0.46413442988181103],"dir":"ltr"},{"str":"چرا","boundary":[0.523148959558078,0.44459034834252414,0.5530484739597353,0.46413442988181103],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.49427950291513706,0.44459034834252414,0.5176567214650307,0.46413442988181103],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.42134027783846845,0.44459034834252414,0.48882584153095365,0.46413442988181103],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.366635859030967,0.44459034834252414,0.41587823909424787,0.46413442988181103],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.30469319651356713,0.44459034834252414,0.3611777391977573,0.46413442988181103],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2881565935763377,0.44459034834252414,0.2991525821273821,0.46413442988181103],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.21670478781148342,0.44459034834252414,0.28235009038048514,0.46413442988181103],"dir":"rtl"},{"str":"موجبات","boundary":[0.13660427981987175,0.44459034834252414,0.2112548230318727,0.46413442988181103],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.8052604703425741,0.4771050750065335,0.8637510473983301,0.49664915654582037],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.7288969992031459,0.4771050750065335,0.7998079339558335,0.49664915654582037],"dir":"rtl"},{"str":"غيرنفتي","boundary":[0.6598311710440465,0.4771050750065335,0.7234130157472168,0.49664915654582037],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6169200091141135,0.4771050750065335,0.6543138567059914,0.49664915654582037],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5716809859272485,0.4771050750065335,0.611450939355007,0.49664915654582037],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5551722223889032,0.4771050750065335,0.5661401788877005,0.49664915654582037],"dir":"rtl"},{"str":"رها","boundary":[0.522182534711097,0.4771050750065335,0.5496880032097283,0.49664915654582037],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.4768321539286951,0.4771050750065335,0.5167135648579316,0.49664915654582037],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45606396236106345,0.4771050750065335,0.4713147188392016,0.49664915654582037],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.39826937027741305,0.4771050750065335,0.4506037174694395,0.49664915654582037],"dir":"rtl"},{"str":"تكمحصولي","boundary":[0.28234406064892953,0.4771050750065335,0.39279529084454395,0.49664915654582037],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.26190994186790867,0.4771050750065335,0.2769153778665058,0.49664915654582037],"dir":"rtl"},{"str":"بههمراه","boundary":[0.1964933842215363,0.4771050750065335,0.25648125908548486,0.49664915654582037],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.13655515842380064,0.4771050750065335,0.19106470143911247,0.49664915654582037],"dir":"rtl"},{"str":"داشت","boundary":[0.813741223629402,0.5096198016705429,0.8638521416210064,0.5291638832098298],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8083529528776167,0.5096198016705429,0.8136981174633878,0.5291638832098298],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.7966080621446534,0.5421345283345522,0.8332168716774089,0.5616786098738391],"dir":"rtl"},{"str":"بيسابقه","boundary":[0.7208533373080162,0.5421345283345522,0.7911793793622298,0.5616786098738391],"dir":"rtl"},{"str":"بلوكهاي","boundary":[0.6188957083897682,0.5421345283345522,0.7154246545255923,0.5616786098738391],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5509118963144916,0.5421345283345522,0.6134670256073443,0.5616786098738391],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهاي","boundary":[0.47060087538857676,0.5421345283345522,0.5454832135320677,0.5616786098738391],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.42104674537465686,0.5421345283345522,0.4651721926061529,0.5616786098738391],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.400612626593636,0.5421345283345522,0.4156180625922331,0.5616786098738391],"dir":"rtl"},{"str":"روندهاي","boundary":[0.31547974480567703,0.5421345283345522,0.3951839438112122,0.5616786098738391],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.2716326915630232,0.5421345283345522,0.3100510620232532,0.5616786098738391],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللي","boundary":[0.17736771718807398,0.5421345283345522,0.2662040087805994,0.5616786098738391],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.13658299782268488,0.5421345283345522,0.17193903440565017,0.5616786098738391],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.7962934897664778,0.5746492549985615,0.8637380898900937,0.5941933365378483],"dir":"rtl"},{"str":"اخير","boundary":[0.7506164771427891,0.5746492549985615,0.7863065865123652,0.5941933365378483],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.7107226185416953,0.5746492549985615,0.7451877943603653,0.5941933365378483],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7037948418608282,0.5746492549985615,0.7107546915818844,0.5941933365378483],"dir":"ltr"},{"str":"بهگونهايكه","boundary":[0.5994668869804375,0.5746492549985615,0.6983657742019221,0.5941933365378483],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.573381370225919,0.5746492549985615,0.5940382041980137,0.5941933365378483],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.5333761540292882,0.5746492549985615,0.5679526874434951,0.5941933365378483],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.4791189616941849,0.5746492549985615,0.5279474712468644,0.5941933365378483],"dir":"rtl"},{"str":"تقريباً","boundary":[0.4297040286746862,0.5746492549985615,0.4736902789117612,0.5941933365378483],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.39245491296759355,0.5746492549985615,0.42427534589226235,0.5941933365378483],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.30361939112803277,0.5746492549985615,0.3870262301851698,0.5941933365378483],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.25370334892861796,0.5746492549985615,0.29819070834560896,0.5941933365378483],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.2074064285841524,0.5746492549985615,0.24827466614619417,0.5941933365378483],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.16097031124526567,0.5746492549985615,0.20197774580172856,0.5941933365378483],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.13658299782268488,0.5746492549985615,0.15554162846284186,0.5941933365378483],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.8302030322369103,0.6071639816625708,0.8638051866901694,0.6267080632018577],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.7342000839601888,0.6071639816625708,0.8248801904871109,0.6267080632018577],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6634526021578893,0.6071639816625708,0.7233073097589722,0.6267080632018577],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهاي","boundary":[0.5901472312544208,0.6071639816625708,0.6580239193754654,0.6267080632018577],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5358604034301828,0.6071639816625708,0.5847185484719971,0.6267080632018577],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5305125447090357,0.6071639816625708,0.5358577092948068,0.6267080632018577],"dir":"ltr"},{"str":"علاوه","boundary":[0.4787043214306191,0.6071639816625708,0.5251404387695058,0.6267080632018577],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4582423632507139,0.6071639816625708,0.4732756386481952,0.6267080632018577],"dir":"rtl"},{"str":"اين،","boundary":[0.4192115260150309,0.6071639816625708,0.4528136804682901,0.6267080632018577],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.38480202899412924,0.6071639816625708,0.41378284323260706,0.6267080632018577],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.3487500074390583,0.6071639816625708,0.37937334621170543,0.6267080632018577],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.28778172388260637,0.6071639816625708,0.3433213246566345,0.6267080632018577],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.25571073636797953,0.6071639816625708,0.28235304110018256,0.6267080632018577],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامهها","boundary":[0.13655515842380064,0.6071639816625708,0.25038789461818006,0.6267080632018577],"dir":"rtl"},{"str":"شاهد","boundary":[0.8206851651225244,0.6396787083265801,0.8638083939941884,0.659222789865867],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.7461312549105708,0.6396787083265801,0.8152564823401005,0.659222789865867],"dir":"rtl"},{"str":"كيفي","boundary":[0.6952956145028513,0.6396787083265801,0.740005689110916,0.659222789865867],"dir":"rtl"},{"str":"مهمي","boundary":[0.6432359385893511,0.6396787083265801,0.6898669317204275,0.659222789865867],"dir":"rtl"},{"str":"بودهاند","boundary":[0.5810192440165749,0.6396787083265801,0.6378072558069273,0.659222789865867],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5756713852954278,0.6396787083265801,0.581016549881199,0.659222789865867],"dir":"ltr"},{"str":"حركت","boundary":[0.5098050353334421,0.6396787083265801,0.5704392461032834,0.659222789865867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4893709165524212,0.6396787083265801,0.5043763525510183,0.659222789865867],"dir":"rtl"},{"str":"مدل","boundary":[0.4489481093725271,0.6396787083265801,0.48394223376999745,0.659222789865867],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهگرايي","boundary":[0.3460744744264754,0.6396787083265801,0.4435194265901033,0.659222789865867],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.2826006449704431,0.6396787083265801,0.34064579164405157,0.659222789865867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26642595421870857,0.6396787083265801,0.27717196218801926,0.659222789865867],"dir":"rtl"},{"str":"بسته","boundary":[0.22101989463853822,0.6396787083265801,0.2609972714362848,0.659222789865867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.19499005668178818,0.6396787083265801,0.2155912118561144,0.659222789865867],"dir":"rtl"},{"str":"سمت","boundary":[0.1366108372215691,0.6396787083265801,0.1895613738993644,0.659222789865867],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهگرايي","boundary":[0.7659958847899921,0.6721033664956754,0.8639328373901224,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.7391030254678312,0.6721033664956754,0.7604989166895505,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7228027366907158,0.6721033664956754,0.7335487446600265,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"نگاه","boundary":[0.6832986296740009,0.6721033664956754,0.7173277538419173,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"برون","boundary":[0.6384215186726309,0.6721033664956754,0.6778292317707091,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"گرايانه","boundary":[0.5819883629989316,0.6721033664956754,0.6377506789640336,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5619996746000583,0.6721033664956754,0.5764674079879114,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5295946142988208,0.6721033664956754,0.5565144430386509,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"پديده،","boundary":[0.47018533707988547,0.6721033664956754,0.5241352320850167,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"عبور","boundary":[0.42578149585954717,0.6721033664956754,0.46471550193271804,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4050133042919155,0.6721033664956754,0.42026406077005374,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"رويكرد","boundary":[0.3356389334861961,0.6721033664956754,0.3986673325600807,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"سنتي","boundary":[0.2888965827595829,0.6721033664956754,0.33021025070377225,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.22751070821986755,0.6721033664956754,0.2834678999771591,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفهها","boundary":[0.16261283577943492,0.6721033664956754,0.22208202543744374,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13658299782268488,0.6721033664956754,0.15718415299701113,0.6916474480349623],"dir":"rtl"},{"str":"رويكرد","boundary":[0.8006554232322088,0.7046180931596846,0.8636838223060935,0.7241621746989715],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.7358499211475212,0.7046180931596846,0.7918071129048128,0.7241621746989715],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.6942300198156054,0.7046180931596846,0.7304212383650974,0.7241621746989715],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.6475433478867606,0.7046180931596846,0.6888013370331816,0.7241621746989715],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5859347581559715,0.7046180931596846,0.6421146651043368,0.7241621746989715],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5725519614066262,0.7046180931596846,0.5804861900886303,0.7241621746989715],"dir":"ltr"},{"str":"ظهور","boundary":[0.528226763280832,0.7046180931596846,0.5725192469056334,0.7241621746989715],"dir":"rtl"},{"str":"پديده","boundary":[0.47614604745296774,0.7046180931596846,0.5227980804984081,0.7241621746989715],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهگرايي","boundary":[0.3731090965862726,0.7046180931596846,0.4707173646705439,0.7241621746989715],"dir":"rtl"},{"str":"عميق","boundary":[0.3243066303422268,0.7046180931596846,0.3676804138038488,0.7241621746989715],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.31639292840594385,0.7046180931596846,0.3243271570879479,0.7241621746989715],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.30022811615058764,0.7046180931596846,0.31097412411989833,0.7241621746989715],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.274168514412542,0.7046180931596846,0.2948253483846367,0.7241621746989715],"dir":"rtl"},{"str":"نهايت","boundary":[0.21949193500392478,0.7046180931596846,0.26873983163011816,0.7241621746989715],"dir":"rtl"},{"str":"همكاري","boundary":[0.13655515842380064,0.7046180931596846,0.21419924191190318,0.7241621746989715],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.852943459191856,0.7371328198236939,0.8636894671611667,0.7566769013629808],"dir":"rtl"},{"str":"نگراني","boundary":[0.7914462270566038,0.7371328198236939,0.847472674398802,0.7566769013629808],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.7026663840148115,0.7371328198236939,0.7860732230719485,0.7566769013629808],"dir":"rtl"},{"str":"شمال","boundary":[0.6522492326354806,0.7371328198236939,0.6971862588648842,0.7566769013629808],"dir":"rtl"},{"str":"جنوب","boundary":[0.5920676366087894,0.7371328198236939,0.6454636036687322,0.7566769013629808],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.565508850073239,0.7371328198236939,0.5865404611825009,0.7566769013629808],"dir":"rtl"},{"str":"قالب","boundary":[0.519907914700879,0.7371328198236939,0.5600232347755153,0.7566769013629808],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامههاي","boundary":[0.38798572725546987,0.7371328198236939,0.514028284973395,0.7566769013629808],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهاي","boundary":[0.30734807448826834,0.7371328198236939,0.3825122664006049,0.7566769013629808],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.21787404256462087,0.7371328198236939,0.30187803031321647,0.7566769013629808],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.1366318379286578,0.7371328198236939,0.21242435907510837,0.7566769013629808],"dir":"rtl"},{"str":"كيفي","boundary":[0.8191696498275043,0.7696475464877033,0.8638797244355692,0.7891916280269902],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7930841330729858,0.7696475464877033,0.8137409670450805,0.7891916280269902],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7610131455583591,0.7696475464877033,0.7876554502905619,0.7891916280269902],"dir":"rtl"},{"str":"حوزه","boundary":[0.7108768257189249,0.7696475464877033,0.7556147397258739,0.7891916280269902],"dir":"rtl"},{"str":"بهحساب","boundary":[0.635410501659669,0.7696475464877033,0.705448142936501,0.7891916280269902],"dir":"rtl"},{"str":"ميآيند","boundary":[0.5694729495484632,0.7696475464877033,0.6299818188772451,0.7891916280269902],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5641250908273162,0.7696475464877033,0.5694702554130874,0.7891916280269902],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8124169919460704,0.8021622731517126,0.8330738259181651,0.8217063546909994],"dir":"rtl"},{"str":"قاره","boundary":[0.7755019490255886,0.8021622731517126,0.8069883091636466,0.8217063546909994],"dir":"rtl"},{"str":"آسيا","boundary":[0.7346893902613152,0.8021622731517126,0.7700732662431647,0.8217063546909994],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.7084368371134914,0.8021622731517126,0.7292607074788914,0.8217063546909994],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامههاي","boundary":[0.5774419454060323,0.8021622731517126,0.7030026377681551,0.8217063546909994],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5509666770671348,0.8021622731517126,0.5720132626236085,0.8217063546909994],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5344385414125152,0.8021622731517126,0.5451845493818259,0.8217063546909994],"dir":"rtl"},{"str":"چندجانبه","boundary":[0.45440026962036933,0.8021622731517126,0.5290098586300914,0.8217063546909994],"dir":"rtl"},{"str":"بسياري","boundary":[0.39070372497326333,0.8021622731517126,0.4489715868379455,0.8217063546909994],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.3593008830318579,0.8021622731517126,0.3852750421908395,0.8217063546909994],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.28822689768043247,0.8021622731517126,0.35387220024943417,0.8217063546909994],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.2390903586497759,0.8021622731517126,0.2827982148980086,0.8217063546909994],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.18719771912958116,0.8021622731517126,0.23366167586735212,0.8217063546909994],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1420422141393688,0.8021622731517126,0.18176903634715735,0.8217063546909994],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1365273190249164,0.8021622731517126,0.14187248361068755,0.8217063546909994],"dir":"ltr"},{"str":"يكي","boundary":[0.8260203229197565,0.834676999815722,0.8637705478067651,0.8542210813550088],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8051129343577038,0.834676999815722,0.8204659077023175,0.8542210813550088],"dir":"rtl"},{"str":"بلوكهاي","boundary":[0.7151313786461024,0.834676999815722,0.799637309760783,0.8542210813550088],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهاي","boundary":[0.6410887126947646,0.834676999815722,0.7096671368061519,0.8542210813550088],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.6009442995037128,0.834676999815722,0.6356144745323485,0.8542210813550088],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5745247099625835,0.834676999815722,0.5954460925020904,0.8542210813550088],"dir":"rtl"},{"str":"آسيا","boundary":[0.5333780784116995,0.834676999815722,0.5690515904861698,0.8542210813550088],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5263667835341799,0.834676999815722,0.533326633255236,0.8542210813550088],"dir":"ltr"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.43001937080582636,0.834676999815722,0.5210843538150188,0.8542210813550088],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.3554831649120572,0.834676999815722,0.4242186407572079,0.8542210813550088],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3099935871352341,0.834676999815722,0.35001431924838244,0.8542210813550088],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3045900496163187,0.834676999815722,0.3099352142020898,0.8542210813550088],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2784987597145661,0.834676999815722,0.29915559368666084,0.8542210813550088],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.24609369941332865,0.834676999815722,0.2730135281531587,0.8542210813550088],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.13651474639316225,0.834676999815722,0.24036955978468194,0.8542210813550088],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.780483533627775,0.8671917264797313,0.863890372684912,0.8867358080190181],"dir":"rtl"},{"str":"چين،","boundary":[0.7319037825748029,0.8671917264797313,0.7750548508453512,0.8867358080190181],"dir":"rtl"},{"str":"هند،","boundary":[0.690033326652929,0.8671917264797313,0.7264750997923791,0.8867358080190181],"dir":"rtl"},{"str":"كرهجنوبي،","boundary":[0.5925203796441,0.8671917264797313,0.6846046438705052,0.8867358080190181],"dir":"rtl"},{"str":"بنگلادش،","boundary":[0.5048541125576766,0.8671917264797313,0.5870916968616762,0.8867358080190181],"dir":"rtl"},{"str":"سريلانكا","boundary":[0.42732523542993367,0.8671917264797313,0.49923440274788594,0.8867358080190181],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41110731022002417,0.8671917264797313,0.42185331818933486,0.8867358080190181],"dir":"rtl"},{"str":"لائوس","boundary":[0.35111340562452004,0.8671917264797313,0.4056786274376003,0.8867358080190181],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.2907854282424052,0.8671917264797313,0.3456847228420962,0.8867358080190181],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.2424562317793912,0.8671917264797313,0.2853567454599814,0.8867358080190181],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2370679610276058,0.8671917264797313,0.24241312561337694,0.8867358080190181],"dir":"ltr"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.742282490087867,0.8997064531437408,0.8334757652578162,0.9192505346830275],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.6675727049005938,0.8997064531437408,0.7363081807457446,0.9192505346830275],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.6239205274501296,0.8997064531437408,0.662084520114752,0.9192505346830275],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.603013138888077,0.8997064531437408,0.6183661122326906,0.9192505346830275],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگترين","boundary":[0.5054835138983494,0.8997064531437408,0.5975402358817424,0.9192505346830275],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامههاي","boundary":[0.3735972482579522,0.8997064531437408,0.49965956296863395,0.9192505346830275],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.3014653657489262,0.8997064531437408,0.36813271170423817,0.9192505346830275],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحي","boundary":[0.21979496108763236,0.8997064531437408,0.29599666232153216,0.9192505346830275],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1934310503442716,0.8997064531437408,0.21429660537110257,0.9192505346830275],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.13666798125085777,0.8997064531437408,0.18797306293144334,0.9192505346830275],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13651,0.41217,0.86393,0.91925],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/ac11fcef6f78ae80ee482ba891c17786.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/15040f5ba423322003edefb669e1e4c7.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.07411,0.13609,0.19581]},"elements":[{"words":[{"str":"ب","boundary":[0.8315738339745966,0.07787453623422863,0.8487565162333973,0.09291537317920975],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83157,0.07787,0.84876,0.09292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آثار","boundary":[0.5374398082212596,0.0741125493575433,0.567027444380117,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5219925340210162,0.0741125493575433,0.532726354235055,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تبعات","boundary":[0.47068015994392437,0.0741125493575433,0.5172790800348115,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.39852146437330016,0.0741125493575433,0.4659667059577198,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.35102270306686495,0.0741125493575433,0.3938080103870955,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3083659444917127,0.0741125493575433,0.3463092490806603,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28664120657347847,0.0741125493575433,0.303652490505508,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.1968405428085442,0.0741125493575433,0.28192775258727376,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.19212708882233953,0.08915338630252441],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.56703,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"وسعت،","boundary":[0.8004003784166244,0.1246670544074518,0.8622038439396031,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"جمعيت،","boundary":[0.7246493740526492,0.1246670544074518,0.7949476483129053,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6737115835893138,0.1246670544074518,0.7192156381990659,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.6321086726693139,0.1246670544074518,0.6682778477357305,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6159189263568424,0.1246670544074518,0.6266749368157306,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.5736472479471708,0.1246670544074518,0.6104851905032591,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.547537450537901,0.1246670544074518,0.5682135120935874,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.49002344642612616,0.1246670544074518,0.5421037146843176,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"جهاني","boundary":[0.4322307891936549,0.1246670544074518,0.4845897105725428,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3870332530166691,0.1246670544074518,0.4267970533400715,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37084350670419763,0.1246670544074518,0.3815995171630857,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"بخصوص","boundary":[0.28735848804426967,0.1246670544074518,0.36505825033014067,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.2265042562187305,0.1246670544074518,0.2814035508184215,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"چين،","boundary":[0.17792450516575847,0.1246670544074518,0.22107557343630668,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.13663867662045331,0.1246670544074518,0.17249582238333466,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8527356258914301,0.1570917125765469,0.8634816338607408,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"كره","boundary":[0.8151802767966111,0.1570917125765469,0.8473069431090063,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبي","boundary":[0.7605757975823391,0.1570917125765469,0.8136933706534396,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.740113839402434,0.1570917125765469,0.7551471147999153,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7080428518878072,0.1570917125765469,0.7346851566200102,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.6445968618306592,0.1570917125765469,0.7026141691053834,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.5880828820956832,0.1570917125765469,0.6391681790482354,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5429273771054708,0.1570917125765469,0.5826541993132593,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5374403213899027,0.1570917125765469,0.5427854859756739,0.17663579411583374],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5105083329587109,0.1570917125765469,0.5311651669308056,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.4578083508708736,0.1570917125765469,0.5050796501762871,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.41290340047061924,0.1570917125765469,0.45237966808844976,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3932487848583567,0.1570917125765469,0.4074747176881955,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.36117779734372985,0.1570917125765469,0.3878201020759328,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.2519776910742783,0.1570917125765469,0.3557042123050412,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24468902854520247,0.1570917125765469,0.25164887826625865,0.17663579411583374],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشهاي","boundary":[0.13651474639316225,0.1570917125765469,0.23926034576277871,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"متعددي","boundary":[0.7992442094638841,0.18960643924055634,0.8635253814875589,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"پيرامون","boundary":[0.7327464054866535,0.18960643924055634,0.7927959888799261,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد،","boundary":[0.6855430528320315,0.18960643924055634,0.7273095160787082,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"زوايا","boundary":[0.64171335975875,0.18960643924055634,0.6801061634240864,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6255142174714875,0.18960643924055634,0.6362764703508047,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"گستره،","boundary":[0.5611358705845872,0.18960643924055634,0.6200773280635423,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"دامنه","boundary":[0.5168600737650129,0.18960643924055634,0.5556989811766421,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49970805740540003,0.18960643924055634,0.5104540653747107,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.44714727231198387,0.18960643924055634,0.49427937462297616,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4150762847973571,0.18960643924055634,0.44171858952956006,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.3623763027095198,0.18960643924055634,0.4096476020149333,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.32560045678345906,0.18960643924055634,0.356947619927096,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.2783133775422726,0.18960643924055634,0.32458245848785394,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.2183473123456527,0.18960643924055634,0.2728846947598488,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.17163280101792372,0.18960643924055634,0.21291862956322885,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.13672219481710599,0.18960643924055634,0.1662041182354999,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.8170301214625633,0.22212116590456557,0.8639116691835976,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.7624861961481686,0.22212116590456557,0.8116014386801395,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"درصدد","boundary":[0.6954210842360713,0.22212116590456557,0.7570575133657448,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخگويي","boundary":[0.5999041066642966,0.22212116590456557,0.6899924014536476,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.580249491052034,0.22212116590456557,0.5944754238818728,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5344896016924965,0.22212116590456557,0.5748354335759365,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.489290349075466,0.22212116590456557,0.5290171712832545,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48394249035431897,0.22212116590456557,0.4892876549400901,0.24166524744385243],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8221793839188588,0.25463589256857483,0.8329532312870538,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"عنايت","boundary":[0.765331331397272,0.25463589256857483,0.8167507011364351,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7456767157850095,0.25463589256857483,0.7599026486148482,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7136057282703826,0.25463589256857483,0.7402480330025856,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"نكته،","boundary":[0.6664179471616218,0.25463589256857483,0.7081770454879588,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6058672545884333,0.25463589256857483,0.6609892643791981,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد،","boundary":[0.5587351522774409,0.25463589256857483,0.6004385718060093,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.5202611030194425,0.25463589256857483,0.5533064694950172,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.504086412267708,0.25463589256857483,0.5148324202370187,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"تبعات","boundary":[0.44993878143789107,0.25463589256857483,0.49865772948528425,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.3972387993500538,0.25463589256857483,0.4445100986554672,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.35233384894979947,0.25463589256857483,0.39181011656763,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.32630401099304934,0.25463589256857483,0.3469051661673756,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.217150218193631,0.25463589256857483,0.32087532821062553,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.1366108372215691,0.25463589256857483,0.2117215354112072,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.7928392233381011,0.28715061923258417,0.8634956177062632,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.751803949382754,0.28715061923258417,0.7874105405556773,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7464282512627227,0.28715061923258417,0.7517734158484939,0.30669470077187105],"dir":"ltr"},{"str":"بدين","boundary":[0.7010406657537014,0.28715061923258417,0.7406282909670688,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"منظور","boundary":[0.6466772475094914,0.28715061923258417,0.695451874354653,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.620591730754973,0.28715061923258417,0.6412485647270677,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.5475411480827674,0.28715061923258417,0.6151630479725492,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"پيشرو","boundary":[0.4830997391503075,0.28715061923258417,0.5421124653003436,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.457014222395789,0.28715061923258417,0.4776710563678837,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.41252686297879804,0.28715061923258417,0.4515855396133652,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.33546766345158574,0.28715061923258417,0.40698707918515886,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.25387038532192335,0.28715061923258417,0.330038980669162,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23769569457018877,0.28715061923258417,0.2484417025394995,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.16971188249491223,0.28715061923258417,0.232267011787765,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.13677787361487445,0.28715061923258417,0.16428319971248842,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.8283381773881494,0.3196653458965935,0.8629703896001248,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8079040586071286,0.3196653458965935,0.8229094946057256,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.7190685367675678,0.3196653458965935,0.8024753758247047,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6727716164231021,0.3196653458965935,0.7136398539851438,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.5764007262293303,0.3196653458965935,0.6673374170777658,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.5017130072937073,0.3196653458965935,0.5704484831388579,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.44116231472051864,0.3196653458965935,0.4962843245112834,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"گرديده","boundary":[0.3669125852217194,0.3196653458965935,0.43573363193809483,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.31538185788701956,0.3196653458965935,0.36148390243929557,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3099783203681041,0.3196653458965935,0.31532348495387524,0.3392094274358804],"dir":"ltr"},{"str":"يكي","boundary":[0.2603416984948176,0.3196653458965935,0.30446714572631367,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23990757971379673,0.3196653458965935,0.25491301571239383,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"راهكارهاي","boundary":[0.13655515842380064,0.3196653458965935,0.23447889693137292,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.8137168481188582,0.3521800725606029,0.8631874599361254,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"روابط،","boundary":[0.7523866523769114,0.3521800725606029,0.8082881653364345,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"برقراري","boundary":[0.6819808125987071,0.3521800725606029,0.7469579695944875,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.5857660539645763,0.3521800725606029,0.6765744526522551,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحات","boundary":[0.4997627098658824,0.3521800725606029,0.5803659803340012,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.43815412013509325,0.3521800725606029,0.4943340270834585,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3929986151448809,0.3521800725606029,0.43272543735266944,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38759507762596546,0.3521800725606029,0.39294024221173657,0.37172415409988974],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3612466902340563,0.3521800725606029,0.381903524206151,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3291757027194295,0.3521800725606029,0.35581800745163245,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"راستا","boundary":[0.2836026067459537,0.3521800725606029,0.32374701993700566,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.24549046967345017,0.3521800725606029,0.27817392396352997,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفيتها","boundary":[0.15275768857441938,0.3521800725606029,0.2398535687141181,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13658299782268488,0.3521800725606029,0.1473290057919956,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.806171986144751,0.38460473072969814,0.8638552206328646,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7694003738599953,0.38460473072969814,0.8040325860719707,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7145010792603044,0.38460473072969814,0.7639716910775716,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.638471680907487,0.38460473072969814,0.7090723964778807,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5935667305072325,0.38460473072969814,0.6330429981250631,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.57391211489497,0.38460473072969814,0.5881380477248087,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.5008615322227645,0.38460473072969814,0.5684834321125461,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.4120260103832036,0.38460473072969814,0.49543284944034055,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.36617452042088555,0.38460473072969814,0.40659732760077977,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.305623827847697,0.38460473072969814,0.36074583763846174,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.2655629328532977,0.38460473072969814,0.3001951450652731,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.22566907425220376,0.38460473072969814,0.2601342500708739,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20949438350046923,0.38460473072969814,0.22024039146977994,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.15949482310440177,0.38460473072969814,0.20406570071804545,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.13691707060929556,0.38460473072969814,0.15406614032197796,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.8279480409272882,0.41711945739370737,0.8625802531392638,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"مدلي،","boundary":[0.7723806007543759,0.41711945739370737,0.8224865233699707,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7042019128869096,0.41711945739370737,0.7669251866656782,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6297036814727244,0.41711945739370737,0.6987487765784388,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"درخواستي","boundary":[0.5371974783903891,0.41711945739370737,0.6242703352073464,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.4922539526157483,0.41711945739370737,0.5317641321250108,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"استخراج","boundary":[0.4160199250153657,0.41711945739370737,0.4868206063503701,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39983133947595695,0.41711945739370737,0.41058657874998755,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3737234140879605,0.41711945739370737,0.39439799321057883,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.3306188670492939,0.41711945739370737,0.36829006782258233,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.2780129298747609,0.41711945739370737,0.3251855207839157,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.24591439193775774,0.41711945739370737,0.2725795836093828,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.13651474639316225,0.41711945739370737,0.24024126762392514,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"روي","boundary":[0.824845295019385,0.4496341840577167,0.8637090958617626,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"تراز","boundary":[0.7870995603580028,0.4496341840577167,0.8193347727980302,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.725156897840603,0.4496341840577167,0.7816414405247932,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.679917874653738,0.4496341840577167,0.7196878280814967,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6126578869494512,0.4496341840577167,0.6744620936211523,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"گرديده","boundary":[0.5382988525296871,0.4496341840577167,0.6072047046584191,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4864340524083766,0.4496341840577167,0.5328349756935685,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48086347849615585,0.4496341840577167,0.48620864308192696,0.4691782655970036],"dir":"ltr"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.4016018874452316,0.4496341840577167,0.47551549148284805,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.32072843368655907,0.4496341840577167,0.3961506867943705,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"آسيب","boundary":[0.2574773194216006,0.4496341840577167,0.3152709260398038,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"پذير","boundary":[0.21433843890632437,0.4496341840577167,0.25662648581146164,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.16285135221641206,0.4496341840577167,0.2088878515531577,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13666058119119612,0.4496341840577167,0.15740076486324545,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"رويارويي","boundary":[0.7855200272747652,0.4821489107217261,0.8632754683584047,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7689834243375357,0.4821489107217261,0.7799794128885801,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7368444658144004,0.4821489107217261,0.7635432360458592,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها،","boundary":[0.6586452464217367,0.4821489107217261,0.7314042775227239,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"بحث","boundary":[0.611022675068445,0.4821489107217261,0.6532050581300601,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"ديگري","boundary":[0.5456106076476992,0.4821489107217261,0.6052410605517794,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5054551613308222,0.4821489107217261,0.5399462521659651,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.47544685517684326,0.4821489107217261,0.4985535562507497,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44936133842232473,0.4821489107217261,0.47001817239441945,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.417290350907698,0.4821489107217261,0.4439326556399009,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.36088772876825875,0.4821489107217261,0.41186166812527414,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"بدان","boundary":[0.3135050718673084,0.4821489107217261,0.35545904598583494,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.24000905881295534,0.4821489107217261,0.3080763890848846,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.19373997786737399,0.4821489107217261,0.23458037603053153,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.14220925053267416,0.4821489107217261,0.18831129508495018,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1365273190249164,0.4821489107217261,0.14187248361068755,0.5016929922610129],"dir":"ltr"},{"str":"دوره","boundary":[0.8241709914224473,0.5146636373857354,0.8637864560346991,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7783195014601294,0.5146636373857354,0.8187423086400235,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.7219168793206902,0.5146636373857354,0.7728908186777055,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.695756824820772,0.5146636373857354,0.7164881965382663,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6568651845795102,0.5146636373857354,0.6903281420383481,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"كلان","boundary":[0.6082854335265381,0.5146636373857354,0.6514365017970863,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۵","boundary":[0.5566437334727836,0.5146636373857354,0.6026344204295229,0.5342077189250223],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.5324647665192719,0.5146636373857354,0.5513120395638921,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۷","boundary":[0.4808230664655175,0.5146636373857354,0.5268137534222566,0.5342077189250223],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4648056619028708,0.5146636373857354,0.4755516698721815,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"دادههاي","boundary":[0.38492570263709885,0.5146636373857354,0.459376979120447,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"مربوط","boundary":[0.3203104578268135,0.5146636373857354,0.3794970198546751,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2942806198700634,0.5146636373857354,0.31488177504438963,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"اقلام","boundary":[0.24453161406395393,0.5146636373857354,0.28885193708763957,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"ريز","boundary":[0.20552861622715518,0.5146636373857354,0.2391029312815301,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"كالايي","boundary":[0.13665394338758338,0.5146636373857354,0.20009993344473137,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.8122017177003206,0.5471783640497447,0.8581924046570597,0.5667224455890316],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7944095193857643,0.5471783640497447,0.806881570085897,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.7427956587308941,0.5471783640497447,0.7887863456876333,0.5667224455890316],"dir":"ltr"},{"str":"بوده","boundary":[0.7082817318911364,0.5471783640497447,0.7427469077098064,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6631262269009239,0.5471783640497447,0.7028530491087126,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6577379561491387,0.5471783640497447,0.6630831207349098,0.5667224455890316],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8125989102300235,0.5796930907137541,0.8332557442021182,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"پايا","boundary":[0.7823374836428714,0.5796930907137541,0.8071702274475997,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7678770327431691,0.5796930907137541,0.7812121048087127,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7274263861643907,0.5796930907137541,0.7624483499607453,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6822708811741783,0.5796930907137541,0.7219977033819669,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6618367623931575,0.5796930907137541,0.6768421983917545,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.6154841632509234,0.5796930907137541,0.6564080796107336,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"حسن","boundary":[0.5660692302314246,0.5796930907137541,0.6100554804684996,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"وليبيگي","boundary":[0.48632936600519916,0.5796930907137541,0.5606405474490008,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4701546752534646,0.5796930907137541,0.4809006832227753,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"همكاران","boundary":[0.3932344161363519,0.5796930907137541,0.4647259924710408,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"وي،","boundary":[0.3523383391754259,0.5796930907137541,0.3878057333539281,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"جناب","boundary":[0.29869181752552504,0.5796930907137541,0.3469096563930021,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"آقاي","boundary":[0.2459639960388035,0.5796930907137541,0.29326313474310123,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"دكتر","boundary":[0.19415487471526144,0.5796930907137541,0.2405353132563797,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"كاظم","boundary":[0.13680571301375868,0.5796930907137541,0.18872619193283763,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"ياوري","boundary":[0.8121441145201407,0.6121177488828492,0.8635913236581878,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7959694237684061,0.6121177488828492,0.8067154317377169,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"سركار","boundary":[0.7369220587349656,0.6121177488828492,0.7905407409859823,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"خانم","boundary":[0.6927667194300133,0.6121177488828492,0.7318253960645804,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"الهام","boundary":[0.6512581756936343,0.6121177488828492,0.6873380366475894,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"حاجيكريمي","boundary":[0.5349750592288001,0.6121177488828492,0.6458294929112105,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5064396753724698,0.6121177488828492,0.5295463764463763,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"عهدهدار","boundary":[0.43341257016568296,0.6121177488828492,0.501010992590046,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.3867537376357224,0.6121177488828492,0.4279838873832591,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3483075277766081,0.6121177488828492,0.38132505485329854,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.30446047453395425,0.6121177488828492,0.3428788449941843,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"بودهاند","boundary":[0.22951091129822676,0.6121177488828492,0.2990317917515305,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2133362205464922,0.6121177488828492,0.22408222851580292,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"همچنين","boundary":[0.13658299782268488,0.6121177488828492,0.20790753776406842,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"شركت","boundary":[0.8039032675739279,0.6446324755468585,0.8629784720062527,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7560473408919457,0.6446324755468585,0.798474584791504,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7398726501402113,0.6446324755468585,0.7506186581095221,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7058250653048045,0.6446324755468585,0.7344439673577874,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.6772896814484742,0.6446324755468585,0.7003963825223807,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"فرايند","boundary":[0.6246385786738853,0.6446324755468585,0.6716593233893408,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"آماده","boundary":[0.5759153969851872,0.6446324755468585,0.6192613410479251,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"سازي","boundary":[0.5277141078064478,0.6446324755468585,0.5751802829040508,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5115394170547133,0.6446324755468585,0.522285425024024,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.46368349037273116,0.6446324755468585,0.5061107342722895,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4316125028581043,0.6446324755468585,0.4582548075903073,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.4051372345192067,0.6446324755468585,0.4261838200756805,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3847031157381857,0.6446324755468585,0.3997085517367829,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.36504850012592316,0.6446324755468585,0.379274432955762,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"پايان","boundary":[0.32145200147322733,0.6446324755468585,0.3596198173434993,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"رساندهاند،","boundary":[0.23079152364690106,0.6446324755468585,0.3160233186908035,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"قدرداني","boundary":[0.1527855279733036,0.6446324755468585,0.22536284086447728,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1366108372215691,0.6446324755468585,0.14735684519087983,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"تشكر","boundary":[0.818671876243768,0.6771472022108679,0.8637717024362119,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7783325872605265,0.6771472022108679,0.8132431934613442,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7729443165087411,0.6771472022108679,0.7782894810945122,0.6966912837501548],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13651,0.12467,0.86391,0.69669],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"محمود","boundary":[0.3217155135714218,0.7616749014525386,0.37961094329342704,0.7781567766676976],"dir":"rtl"},{"str":"دودانگه","boundary":[0.2520781438361509,0.7616749014525386,0.31638612892142376,0.7781567766676976],"dir":"rtl"},{"str":"رئيس","boundary":[0.48012271955994607,0.7877046964827289,0.5253168404905463,0.8041865716978879],"dir":"rtl"},{"str":"مؤسسه","boundary":[0.4209729773822217,0.7877046964827289,0.4748106543516502,0.8041865716978879],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.3488736810820279,0.7877046964827289,0.4156435927322236,0.8041865716978879],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33347246376749606,0.7877046964827289,0.3435442964320298,0.8041865716978879],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشهاي","boundary":[0.22773342341094135,0.7877046964827289,0.328143079117498,0.8041865716978879],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني","boundary":[0.15072733683828235,0.7877046964827289,0.2224040387609433,0.8041865716978879],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.15073,0.76167,0.52532,0.80419],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/1a11310931ac60f0bd758b2a2549aea1.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/5c03eecc0ee232f4e106bd795a28ac9c.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.137,0.32159,0.13607,0.12843]},"elements":[{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.7719737863126158,0.3659750652723715,0.8341492991017893,0.38696018508183616],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.77197,0.36598,0.83415,0.38696],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5018373223974806,0.3215938583821797,0.5982103935579854,0.34861332594801403],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.40230826408235854,0.3215938583821797,0.49433223099320805,0.34861332594801403],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40231,0.32159,0.59821,0.34861],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.1407205482992523,0.3659750652723715,0.20086340009339504,0.38696018508183616],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14072,0.36598,0.20086,0.38696],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.8006554232322088,0.4477915181063456,0.8631054812454019,0.4642733933215046],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.1644545980392595,0.44831464542421856,0.8010177202941863,0.46479652063937754],"dir":"ltr"},{"str":"ك","boundary":[0.1370000756373052,0.4477915181063456,0.1623322608238598,0.4642733933215046],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.8180700577176578,0.49552782041084686,0.863733727956628,0.5120096956260058],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7834642736907983,0.49552782041084686,0.8130928350489373,0.5120096956260058],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7785629999812456,0.49552782041084686,0.7834932677191293,0.5120096956260058],"dir":"ltr"},{"str":"ملاحظات","boundary":[0.6892978276953103,0.49552782041084686,0.7734959727999952,0.5120096956260058],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.6307704307894171,0.49552782041084686,0.684228619547327,0.5120096956260058],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.1375132442803324,0.49552782041084686,0.1455660149188757,0.5120096956260058],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.15496097814325657,0.49552782041084686,0.30357333424232114,0.5120096956260058],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3050628062287075,0.49552782041084686,0.46358265273437643,0.5120096956260058],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46517142285318835,0.49552782041084686,0.6236912693588573,0.5120096956260058],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8069417391092919,0.5334452494494724,0.8639316827606757,0.5484860863944535],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.1375132442803324,0.5334452494494724,0.1448619475406424,0.5484860863944535],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1464936955333081,0.5294278339504913,0.28296961322477965,0.5441678541565729],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28658873507972893,0.5294278339504913,0.4545590953153862,0.5441678541565729],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45901339913686223,0.5294278339504913,0.6269837593725195,0.5441678541565729],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6314380631939954,0.5294278339504913,0.7994084234296527,0.5441678541565729],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8263138553835679,0.562087030832173,0.837668994532152,0.5771278677771542],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8377318576909227,0.562087030832173,0.8450805609512327,0.5771278677771542],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8449162186933034,0.562087030832173,0.8562713578418873,0.5771278677771542],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.856462513161415,0.562087030832173,0.863811216421725,0.5771278677771542],"dir":"ltr"},{"str":"موافقتنامههاي","boundary":[0.6870611821646764,0.562087030832173,0.8220208148081634,0.5771278677771542],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهاي","boundary":[0.6092435193830698,0.562087030832173,0.6825191265052428,0.5771278677771542],"dir":"rtl"},{"str":"۲","boundary":[0.1375132442803324,0.5611877532032645,0.15005021081380795,0.5776696284184235],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.15188196628509354,0.5580696153331921,0.2590059205170179,0.5731104522781733],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25964738132080184,0.5580696153331921,0.43104570809188075,0.5731104522781733],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4320720453779351,0.5580696153331921,0.6034703721490141,0.5731104522781733],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8222085062393505,0.5900983327504747,0.8335636453879346,0.6051391696954559],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8336265085467053,0.5900983327504747,0.8450673468586749,0.6051391696954559],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8449162186933034,0.5900983327504747,0.8562713578418873,0.6051391696954559],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.856462513161415,0.5900983327504747,0.863811216421725,0.6051391696954559],"dir":"ltr"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.7246029322904551,0.5900983327504747,0.8179016101105842,0.6051391696954559],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.6753473381346163,0.5900983327504747,0.7200608766310216,0.6051391696954559],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.6077521230142721,0.5900983327504747,0.6708052824751827,0.6051391696954559],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5515120470425118,0.5900983327504747,0.6032100673548385,0.6051391696954559],"dir":"rtl"},{"str":"۹","boundary":[0.1375132442803324,0.5900983327504747,0.14856843635706699,0.6051391696954559],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.15188196628509348,0.5860809172514937,0.3771630005740266,0.6011217541964747],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37818933786008097,0.5860809172514937,0.5495876646311598,0.6011217541964747],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8204124159887555,0.6171188812247208,0.8317675551373395,0.6321597181697018],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8318304182961102,0.6171188812247208,0.8450923638300225,0.6321597181697018],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8449162186933034,0.6171188812247208,0.8562713578418873,0.6321597181697018],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.856462513161415,0.6171188812247208,0.863811216421725,0.6321597181697018],"dir":"ltr"},{"str":"معيارهاي","boundary":[0.7411019456245829,0.6171188812247208,0.8166671829397822,0.6321597181697018],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6775345911833589,0.6171188812247208,0.7365598899651492,0.6321597181697018],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.6419480135875136,0.6171188812247208,0.6729925355239254,0.6321597181697018],"dir":"rtl"},{"str":"برقراري","boundary":[0.5681824587034106,0.6171188812247208,0.6374059579280801,0.6321597181697018],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.46290937547472455,0.6171188812247208,0.5636404030439769,0.6321597181697018],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.40161304886321747,0.6171188812247208,0.458367319815291,0.6321597181697018],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحي","boundary":[0.3321324521483913,0.6171188812247208,0.39707099320378386,0.6321597181697018],"dir":"rtl"},{"str":"۱۶","boundary":[0.1375132442803324,0.6171188812247208,0.15722405185900648,0.6321597181697018],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.15727023703687892,0.6131014657257398,0.32866856380795784,0.6281423026707209],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8179574172005134,0.6629651524562578,0.8636210874394835,0.6794470276714167],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7755101597238769,0.6629651524562578,0.8129801945317927,0.6794470276714167],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7706350576151187,0.6629651524562578,0.7755653253530024,0.6794470276714167],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.6945501087566934,0.6629651524562578,0.7650294599430112,0.6794470276714167],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6112520614518783,0.6629651524562578,0.6895728860879728,0.6794470276714167],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5959212765336019,0.6629651524562578,0.6062748387831576,0.6794470276714167],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5342929298100563,0.6629651524562578,0.5909440538648814,0.6794470276714167],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.439584834311853,0.6629651524562578,0.5293157071413356,0.6794470276714167],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.3927003358711213,0.6629651524562578,0.4346076116431324,0.6794470276714167],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.2766716227610679,0.6629651524562578,0.3877231132024007,0.6794470276714167],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.20499492083840687,0.6629651524562578,0.2716944000923472,0.6794470276714167],"dir":"rtl"},{"str":"۳۳","boundary":[0.1375132442803324,0.6629651524562578,0.16657834646842748,0.6794470276714167],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.16804677854044975,0.6634882797741307,0.20420207528492987,0.6799701549892897],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8069417391092919,0.7008825814948832,0.8639316827606757,0.7159234184398643],"dir":"rtl"},{"str":"۳۳","boundary":[0.1375132442803324,0.7008825814948832,0.16403713534815684,0.7159234184398643],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.16804677854044978,0.6968651659959022,0.2835264012024642,0.7116051862019838],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28658873507972893,0.6968651659959022,0.4545590953153862,0.7116051862019838],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45901339913686223,0.6968651659959022,0.6269837593725195,0.7116051862019838],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6314380631939954,0.6968651659959022,0.7994084234296527,0.7116051862019838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8222085062393505,0.7279031299691292,0.8335636453879346,0.7429439669141104],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8336265085467053,0.7279031299691292,0.8409752118070153,0.7429439669141104],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8409391617098426,0.7279031299691292,0.8522943008584267,0.7429439669141104],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8523571640171975,0.7279031299691292,0.8637980023291671,0.7429439669141104],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.7543496507286511,0.7279031299691292,0.8186668728494986,0.7429439669141104],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6783344928056776,0.7279031299691292,0.7498075950692176,0.7429439669141104],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6643441043829882,0.7279031299691292,0.6737924371462439,0.7429439669141104],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.608104028411228,0.7279031299691292,0.6598020487235547,0.7429439669141104],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5216764221369115,0.7279031299691292,0.6035619727517944,0.7429439669141104],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.4788911148166809,0.7279031299691292,0.5171343664774779,0.7429439669141104],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.3734234123801268,0.7279031299691292,0.4743490591572473,0.7429439669141104],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.3080135259261138,0.7279031299691292,0.36888135672069317,0.7429439669141104],"dir":"rtl"},{"str":"۳۳","boundary":[0.1375132442803324,0.7279031299691292,0.16403713534815684,0.7429439669141104],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.16804677854044978,0.7238857144701483,0.3019517213303552,0.7389265514151294],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.7534953363643605,0.7357794887512656,0.7685361733093417],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7358678820500272,0.7534953363643605,0.746665976636605,0.7685361733093417],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.7534953363643605,0.7559213579900825,0.7685361733093417],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.7534953363643605,0.766807845875422,0.7685361733093417],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7534953363643605,0.7759349350681426,0.7685361733093417],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.7534953363643605,0.7868214229534821,0.7685361733093417],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6685782588566056,0.7534953363643605,0.7221616607634141,0.7685361733093417],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.6072605074542521,0.7534953363643605,0.6636719817527834,0.7685361733093417],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5402223368959138,0.7534953363643605,0.60235423035043,0.7685361733093417],"dir":"rtl"},{"str":"۳۳","boundary":[0.1375132442803324,0.7534953363643605,0.5404553154598482,0.7686757179061985],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.778354240960667,0.7357794887512656,0.793395077905648],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7358678820500272,0.778354240960667,0.746665976636605,0.793395077905648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.778354240960667,0.7559213579900825,0.793395077905648],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.778354240960667,0.766807845875422,0.793395077905648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.778354240960667,0.7759349350681426,0.793395077905648],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.778354240960667,0.7868214229534821,0.793395077905648],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6685769759349979,0.778354240960667,0.7221603778418065,0.793395077905648],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.6072592245326444,0.778354240960667,0.6636706988311757,0.793395077905648],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5526902822469022,0.778354240960667,0.6023529474288223,0.793395077905648],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.498014216006928,0.778354240960667,0.5477840051430801,0.793395077905648],"dir":"rtl"},{"str":"۵۴","boundary":[0.1375132442803324,0.778354240960667,0.49619451999875364,0.7935346225025046],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.8031230770620591,0.7357794887512656,0.8181639140070402],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7358678820500272,0.8031230770620591,0.746665976636605,0.8181639140070402],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.8031230770620591,0.7559213579900825,0.8181639140070402],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.8031230770620591,0.766807845875422,0.8181639140070402],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.8031230770620591,0.7759349350681426,0.8181639140070402],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.8031230770620591,0.7868214229534821,0.8181639140070402],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.66897737576872,0.8031230770620591,0.7225607776755285,0.8181639140070402],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6217571367432876,0.8031230770620591,0.6640710986648977,0.8181639140070402],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5692878239604912,0.8031230770620591,0.6168508596394656,0.8181639140070402],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5275737561825797,0.8031230770620591,0.5643815468566689,0.8181639140070402],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5125121282175713,0.8031230770620591,0.5226674790787577,0.8181639140070402],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.43377602185710684,0.8031230770620591,0.5076058511137491,0.8181639140070402],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3884411644261565,0.8031230770620591,0.4288697447532847,0.8181639140070402],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.3299514854155258,0.8031230770620591,0.3835348873223344,0.8181639140070402],"dir":"rtl"},{"str":"۶۷","boundary":[0.1375132442803324,0.8031230770620591,0.3280034972465946,0.8183034586038969],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.818103157095133,0.82941032373738,0.8294582962437171,0.844451160682361],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8296494515632448,0.82941032373738,0.8410902898752143,0.844451160682361],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8409391617098426,0.82941032373738,0.8522943008584267,0.844451160682361],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8523571640171975,0.82941032373738,0.8637980023291671,0.844451160682361],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.7553340364781379,0.82941032373738,0.8143593352599282,0.844451160682361],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.686474758697857,0.82941032373738,0.7507919808187045,0.844451160682361],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.6222218109495488,0.82941032373738,0.6819327030384233,0.844451160682361],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5637964063114572,0.82941032373738,0.6176797552901153,0.844451160682361],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.5046854083662814,0.82941032373738,0.5592543506520237,0.844451160682361],"dir":"rtl"},{"str":"۷۰","boundary":[0.1375132442803324,0.8295131460719061,0.15910943345348835,0.8445539830168871],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.16265850778866434,0.8253929082383991,0.32870063684814704,0.8404337451833801],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3296949010940122,0.8253929082383991,0.5010932278650911,0.8404337451833801],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.816307066844538,0.856430872211626,0.827662205993122,0.871471709156607],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8277250691518928,0.856430872211626,0.8409870146858051,0.871471709156607],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8409391617098426,0.856430872211626,0.8522943008584267,0.871471709156607],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8523571640171975,0.856430872211626,0.8637980023291671,0.871471709156607],"dir":"ltr"},{"str":"رتبهبندي","boundary":[0.7339791648593657,0.856430872211626,0.811951419694684,0.871471709156607],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.6634059038113739,0.856430872211626,0.729437109199932,0.871471709156607],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6410169973769015,0.856430872211626,0.6588638481519402,0.871471709156607],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.5847340718234486,0.856430872211626,0.6364749417174681,0.871471709156607],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.5158747940431677,0.856430872211626,0.5801920161640151,0.871471709156607],"dir":"rtl"},{"str":"كسب","boundary":[0.4608130815679585,0.856430872211626,0.511332738383734,0.871471709156607],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44682269314526923,0.856430872211626,0.456271025908525,0.871471709156607],"dir":"rtl"},{"str":"كار","boundary":[0.4161638174440925,0.856430872211626,0.4422806374858356,0.871471709156607],"dir":"rtl"},{"str":"۷۴","boundary":[0.1375132442803324,0.856533694546152,0.15910943345348835,0.8715745314911331],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.16265850778866434,0.852413456712645,0.2430014734626076,0.867454293657626],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24348256906544558,0.852413456712645,0.4148808958365245,0.867454293657626],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.137,0.44779,0.86393,0.87157],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/42d58e7a7318b560de52fc92c5126356.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/ea4ecc8e68437623ca9419fa1f323231.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13084,0.07411,0.13606,0.09883]},"elements":[{"words":[{"str":"د","boundary":[0.8361923517618413,0.07787453623422863,0.8442909227017747,0.09291537317920975],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83619,0.07787,0.84429,0.09292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آثار","boundary":[0.5374398082212596,0.0741125493575433,0.567027444380117,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5219925340210162,0.0741125493575433,0.532726354235055,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تبعات","boundary":[0.47068015994392437,0.0741125493575433,0.5172790800348115,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.39852146437330016,0.0741125493575433,0.4659667059577198,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.35102270306686495,0.0741125493575433,0.3938080103870955,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3083659444917127,0.0741125493575433,0.3463092490806603,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28664120657347847,0.0741125493575433,0.303652490505508,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.1968405428085442,0.0741125493575433,0.28192775258727376,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.19212708882233953,0.08915338630252441],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.56703,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8180125828296387,0.14326993680159344,0.8636762530686088,0.1597518120167524],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.7706350576151187,0.14326993680159344,0.8130353601609182,0.1597518120167524],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7657599555063604,0.14326993680159344,0.7706902232442441,0.1597518120167524],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.6972051150235553,0.14326993680159344,0.7602655871376292,0.1597518120167524],"dir":"rtl"},{"str":"اكمال","boundary":[0.6428547825797427,0.14326993680159344,0.6922278923548347,0.1597518120167524],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.581226435856197,0.14326993680159344,0.637877559911022,0.1597518120167524],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5658956509379207,0.14326993680159344,0.5762492131874765,0.1597518120167524],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفيتهاي","boundary":[0.45169997622076025,0.14326993680159344,0.5609184282692,0.1597518120167524],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.3691297303439183,0.14326993680159344,0.44672275355203966,0.1597518120167524],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3192401163296194,0.14326993680159344,0.36415250767519763,0.1597518120167524],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.29426009312434226,0.14326993680159344,0.3142628936608988,0.1597518120167524],"dir":"rtl"},{"str":"۷۷","boundary":[0.1375132442803324,0.14326993680159344,0.27289713909944213,0.16027493933462536],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.2742726876470765,0.14326993680159344,0.28913392325698295,0.1597518120167524],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8069417391092919,0.1810972973453046,0.8639316827606757,0.1961381342902857],"dir":"rtl"},{"str":"۷۷","boundary":[0.1375132442803324,0.1810972973453046,0.16515122447216887,0.1961381342902857],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.16804677854044978,0.17707988184632364,0.2835264012024642,0.19181990205240515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.28658873507972893,0.17707988184632364,0.4545590953153862,0.19181990205240515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.45901339913686223,0.17707988184632364,0.6269837593725195,0.19181990205240515],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6314380631939954,0.17707988184632364,0.7994084234296527,0.19181990205240515],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8204124159887555,0.2081178458195506,0.8317675551373395,0.22315868276453169],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8318304182961102,0.2081178458195506,0.8391791215564202,0.22315868276453169],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8390147792984908,0.2081178458195506,0.8503699184470748,0.22315868276453169],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8505610737666023,0.2081178458195506,0.8638230193005146,0.22315868276453169],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7715765937829128,0.2081178458195506,0.8168471768413239,0.22315868276453169],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6962256043761773,0.2081178458195506,0.7670345381234793,0.22315868276453169],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.6506979238276094,0.2081178458195506,0.6916835487167436,0.22315868276453169],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6367075354049201,0.2081178458195506,0.6461558681681758,0.22315868276453169],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5502799291306035,0.2081178458195506,0.6321654797454864,0.22315868276453169],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5026954686607827,0.2081178458195506,0.54573787347117,0.22315868276453169],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.43912811421955883,0.2081178458195506,0.49815341300134913,0.22315868276453169],"dir":"rtl"},{"str":"۷۷","boundary":[0.1375132442803324,0.2082206681540766,0.15910943345348835,0.22326150509905773],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.16265850778866436,0.20410043032056965,0.26442626430899246,0.21914126726555078],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2650356520725872,0.20410043032056965,0.4364339788436662,0.21914126726555078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.23371005221478208,0.7357794887512656,0.2487508891597632],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7358678820500272,0.23371005221478208,0.746665976636605,0.2487508891597632],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.23371005221478208,0.7559213579900825,0.2487508891597632],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.23371005221478208,0.766807845875422,0.2487508891597632],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.23371005221478208,0.7759349350681426,0.2487508891597632],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.23371005221478208,0.7868214229534821,0.2487508891597632],"dir":"ltr"},{"str":"ايران","boundary":[0.6850641863903361,0.23371005221478208,0.7218719770644253,0.2487508891597632],"dir":"rtl"},{"str":"۷۷","boundary":[0.1375132442803324,0.23371005221478208,0.6850405806327567,0.24889043375661993],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.25856895681108844,0.7357794887512656,0.2736097937560696],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7358678820500272,0.25856895681108844,0.746665976636605,0.2736097937560696],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.25856895681108844,0.7559213579900825,0.2736097937560696],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.25856895681108844,0.766807845875422,0.2736097937560696],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.25856895681108844,0.7759349350681426,0.2736097937560696],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.25856895681108844,0.7868214229534821,0.2736097937560696],"dir":"ltr"},{"str":"چين","boundary":[0.6908373336243918,0.25856895681108844,0.721796156397418,0.2736097937560696],"dir":"rtl"},{"str":"۸۴","boundary":[0.1375132442803324,0.25856895681108844,0.6909420200275694,0.2737493383529263],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.28333779291248057,0.7357794887512656,0.29837862985746166],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7358678820500272,0.28333779291248057,0.746665976636605,0.29837862985746166],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.28333779291248057,0.7559213579900825,0.29837862985746166],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.28333779291248057,0.766807845875422,0.29837862985746166],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.28333779291248057,0.7759349350681426,0.29837862985746166],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.28333779291248057,0.7868214229534821,0.29837862985746166],"dir":"ltr"},{"str":"هند","boundary":[0.6921202552319599,0.28333779291248057,0.7218792897175884,0.29837862985746166],"dir":"rtl"},{"str":"۸۶","boundary":[0.1375132442803324,0.28333779291248057,0.6909420200275694,0.2985181744543184],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.30819669750878687,0.7357794887512656,0.32323753445376796],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7358678820500272,0.30819669750878687,0.746665976636605,0.32323753445376796],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.30819669750878687,0.7559213579900825,0.32323753445376796],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.30819669750878687,0.766807845875422,0.32323753445376796],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.30819669750878687,0.7759349350681426,0.32323753445376796],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.30819669750878687,0.7868214229534821,0.32323753445376796],"dir":"ltr"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.6461916616810269,0.30819669750878687,0.7217933339698812,0.32323753445376796],"dir":"rtl"},{"str":"۸۹","boundary":[0.1375132442803324,0.30819669750878687,0.6466812245664749,0.3233770790506247],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.33296553361017905,0.7357794887512656,0.34800637055516015],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7358678820500272,0.33296553361017905,0.746665976636605,0.34800637055516015],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.33296553361017905,0.7559213579900825,0.34800637055516015],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.33296553361017905,0.766807845875422,0.34800637055516015],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.33296553361017905,0.7759349350681426,0.34800637055516015],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.33296553361017905,0.7868214229534821,0.34800637055516015],"dir":"ltr"},{"str":"بنگلادش","boundary":[0.659918922882004,0.33296553361017905,0.7219436923822883,0.34800637055516015],"dir":"rtl"},{"str":"۹۱","boundary":[0.1375132442803324,0.33296553361017905,0.6584841033561001,0.34814591515201687],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.3578244382064853,0.7357794887512656,0.37286527515146645],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7358678820500272,0.3578244382064853,0.746665976636605,0.37286527515146645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.3578244382064853,0.7559213579900825,0.37286527515146645],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.3578244382064853,0.766807845875422,0.37286527515146645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.3578244382064853,0.7759349350681426,0.37286527515146645],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.3578244382064853,0.7868214229534821,0.37286527515146645],"dir":"ltr"},{"str":"سريلانكا","boundary":[0.6636393955439511,0.3578244382064853,0.7218077026918861,0.37286527515146645],"dir":"rtl"},{"str":"۹۲","boundary":[0.1375132442803324,0.3578244382064853,0.6643855427509128,0.37300481974832317],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.38259327430787743,0.7357794887512656,0.3976341112528586],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7358678820500272,0.38259327430787743,0.746665976636605,0.3976341112528586],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.38259327430787743,0.7559213579900825,0.3976341112528586],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.38259327430787743,0.766807845875422,0.3976341112528586],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.38259327430787743,0.7759349350681426,0.3976341112528586],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.38259327430787743,0.7868214229534821,0.3976341112528586],"dir":"ltr"},{"str":"لائوس","boundary":[0.6735178919222244,0.38259327430787743,0.7218950696533616,0.3976341112528586],"dir":"rtl"},{"str":"۹۵","boundary":[0.1375132442803324,0.38259327430787743,0.6732377018431316,0.3977736558497153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236197200076754,0.40745217890418367,0.83289665444416,0.42249301584916477],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8329850477429214,0.40745217890418367,0.8437831423294992,0.42249301584916477],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8436332970857353,0.40745217890418367,0.8529102315222199,0.42249301584916477],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8529986248209815,0.40745217890418367,0.8637967194075594,0.42249301584916477],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7778250634725725,0.40745217890418367,0.8188535379433994,0.42249301584916477],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.7170089344187781,0.40745217890418367,0.7729187863687504,0.42249301584916477],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.6386586025857094,0.40745217890418367,0.7124884318423517,0.42249301584916477],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.593323745154759,0.40745217890418367,0.6337523254818872,0.42249301584916477],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.5348340661441284,0.40745217890418367,0.588417468050937,0.42249301584916477],"dir":"rtl"},{"str":"۹۷","boundary":[0.1375132442803324,0.40745217890418367,0.15910943345348835,0.42249301584916477],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.16265850778866434,0.4033319410706767,0.3609981883186703,0.41837277801565775],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36202452560472476,0.4033319410706767,0.5334228523758037,0.41837277801565775],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.43222101500557586,0.7357794887512656,0.44726185195055695],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7358678820500272,0.43222101500557586,0.746665976636605,0.44726185195055695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.43222101500557586,0.7559213579900825,0.44726185195055695],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.43222101500557586,0.766807845875422,0.44726185195055695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.43222101500557586,0.7759349350681426,0.44726185195055695],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.43222101500557586,0.7868214229534821,0.44726185195055695],"dir":"ltr"},{"str":"چين","boundary":[0.6908373336243918,0.43222101500557586,0.7217533068157252,0.44726185195055695],"dir":"rtl"},{"str":"۹۷","boundary":[0.1375132442803324,0.43222101500557586,0.6909420200275694,0.4474013965474138],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.45707991960188216,0.7357794887512656,0.4721207565468633],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7358678820500272,0.45707991960188216,0.746665976636605,0.4721207565468633],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.45707991960188216,0.7559213579900825,0.4721207565468633],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.45707991960188216,0.766807845875422,0.4721207565468633],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.45707991960188216,0.7759349350681426,0.4721207565468633],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.45707991960188216,0.7868214229534821,0.4721207565468633],"dir":"ltr"},{"str":"هند","boundary":[0.6921202552319599,0.45707991960188216,0.7218792897175884,0.4721207565468633],"dir":"rtl"},{"str":"۹۸","boundary":[0.1375132442803324,0.45707991960188216,0.6909420200275694,0.47226030114372014],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.4818487557032743,0.7357794887512656,0.49688959264825533],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7358678820500272,0.4818487557032743,0.746665976636605,0.49688959264825533],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.4818487557032743,0.7559213579900825,0.49688959264825533],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.4818487557032743,0.766807845875422,0.49688959264825533],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.4818487557032743,0.7759349350681426,0.49688959264825533],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.4818487557032743,0.7868214229534821,0.49688959264825533],"dir":"ltr"},{"str":"كره","boundary":[0.6923201344184188,0.4818487557032743,0.7218649209955835,0.49688959264825533],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبي","boundary":[0.6413165595722687,0.4818487557032743,0.6874138573145968,0.49688959264825533],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۰","boundary":[0.1375132442803324,0.4818487557032743,0.16990752804006629,0.49688959264825533],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409139163424,0.48198830030013107,0.6407797851716623,0.49702913724511216],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.5067076602995806,0.7357794887512656,0.5217484972445617],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7358678820500272,0.5067076602995806,0.746665976636605,0.5217484972445617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5067076602995806,0.7559213579900825,0.5217484972445617],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.5067076602995806,0.766807845875422,0.5217484972445617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5067076602995806,0.7759349350681426,0.5217484972445617],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.5067076602995806,0.7868214229534821,0.5217484972445617],"dir":"ltr"},{"str":"بنگلادش","boundary":[0.659918922882004,0.5067076602995806,0.7219436923822883,0.5217484972445617],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۲","boundary":[0.1375132442803324,0.5067076602995806,0.16990752804006629,0.5217484972445617],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409139163425,0.5068472048964374,0.6584841033561001,0.5218880418414186],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.5314764964009727,0.7357794887512656,0.5465173333459539],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7358678820500272,0.5314764964009727,0.746665976636605,0.5465173333459539],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5314764964009727,0.7559213579900825,0.5465173333459539],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.5314764964009727,0.766807845875422,0.5465173333459539],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5314764964009727,0.7759349350681426,0.5465173333459539],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.5314764964009727,0.7868214229534821,0.5465173333459539],"dir":"ltr"},{"str":"سريلانكا","boundary":[0.6636393955439511,0.5314764964009727,0.7217193093931247,0.5465173333459539],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۳","boundary":[0.1375132442803324,0.5314764964009727,0.16990752804006629,0.5465173333459539],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409139163425,0.5316160409978296,0.6643855427509128,0.5466568779428107],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.5563354009972791,0.7357794887512656,0.5713762379422601],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7358678820500272,0.5563354009972791,0.746665976636605,0.5713762379422601],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5563354009972791,0.7559213579900825,0.5713762379422601],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.5563354009972791,0.766807845875422,0.5713762379422601],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5563354009972791,0.7759349350681426,0.5713762379422601],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.5563354009972791,0.7868214229534821,0.5713762379422601],"dir":"ltr"},{"str":"لائوس","boundary":[0.6735178919222244,0.5563354009972791,0.7218950696533616,0.5713762379422601],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۵","boundary":[0.1375132442803324,0.5563354009972791,0.16990752804006629,0.5713762379422601],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17074091391634247,0.5564749455941358,0.6732377018431316,0.571515782539117],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236197200076754,0.5811042370986712,0.83289665444416,0.5961450740436524],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8329850477429214,0.5811042370986712,0.8437831423294992,0.5961450740436524],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8436332970857353,0.5811042370986712,0.8529102315222199,0.5961450740436524],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8529986248209815,0.5811042370986712,0.8637967194075594,0.5961450740436524],"dir":"ltr"},{"str":"براورد","boundary":[0.7697874313089985,0.5811042370986712,0.8196214948176896,0.5961450740436524],"dir":"rtl"},{"str":"اكمال","boundary":[0.7249667688583613,0.5811042370986712,0.7648811542051763,0.5961450740436524],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6724974560755649,0.5811042370986712,0.7200604917545393,0.5961450740436524],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.6307833882976536,0.5811042370986712,0.6675911789717427,0.5961450740436524],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6162145305221118,0.5811042370986712,0.6258771111938314,0.5961450740436524],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5374784241616475,0.5811042370986712,0.6113082534182896,0.5961450740436524],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.49709269341621193,0.5811042370986712,0.5325721470578253,0.5961450740436524],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.4039637461247642,0.5811042370986712,0.49218641631238985,0.5961450740436524],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.34585971334936844,0.5811042370986712,0.3990574690209421,0.5961450740436524],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۷","boundary":[0.1375132442803324,0.5811042370986712,0.16990752804006629,0.5961450740436524],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.17343504929223516,0.5769839992651643,0.33947717835171787,0.5920248362101453],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.6058730732000633,0.7357794887512656,0.6209139101450445],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7358678820500272,0.6058730732000633,0.746665976636605,0.6209139101450445],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.6058730732000633,0.7559213579900825,0.6209139101450445],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.6058730732000633,0.766807845875422,0.6209139101450445],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6058730732000633,0.7759349350681426,0.6209139101450445],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.6058730732000633,0.7868214229534821,0.6209139101450445],"dir":"ltr"},{"str":"امكان","boundary":[0.6829143946525345,0.6058730732000633,0.7218218148295693,0.6209139101450445],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6314161252345062,0.6058730732000633,0.6784649659331674,0.6209139101450445],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5768471829487639,0.6058730732000633,0.626509848130684,0.6209139101450445],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.5383254090069638,0.6058730732000633,0.5719409058449417,0.6209139101450445],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.4737296646051135,0.6058730732000633,0.5334191319031417,0.6209139101450445],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.43201559682720214,0.6058730732000633,0.4688233875012914,0.6209139101450445],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41744673905166046,0.6058730732000633,0.42710931972338,0.6209139101450445],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13084205192097903,0.6060126177969202,0.1350198861360241,0.6210534547419013],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰۷","boundary":[0.1375132442803324,0.6058730732000633,0.16990752804006629,0.6209139101450445],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17074091391634247,0.6060126177969202,0.3958700502869395,0.6210534547419013],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.4020828547559089,0.6058730732000633,0.4126881262248694,0.6209139101450445],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.6307319777963697,0.7357794887512656,0.6457728147413508],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7358678820500272,0.6307319777963697,0.746665976636605,0.6457728147413508],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.6307319777963697,0.7559213579900825,0.6457728147413508],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.6307319777963697,0.766807845875422,0.6457728147413508],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6307319777963697,0.7759349350681426,0.6457728147413508],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.6307319777963697,0.7868214229534821,0.6457728147413508],"dir":"ltr"},{"str":"امكان","boundary":[0.6830819442144829,0.6307319777963697,0.7219893643915177,0.6457728147413508],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.6311268264119996,0.6307319777963697,0.6781756671106608,0.6457728147413508],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5765578841262573,0.6307319777963697,0.6262205493081774,0.6457728147413508],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.5385351666898012,0.6307319777963697,0.5716516070224351,0.6457728147413508],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.4800454876791705,0.6307319777963697,0.5336288895859791,0.6457728147413508],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.4383314199012591,0.6307319777963697,0.47513921057534836,0.6457728147413508],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42376256212571745,0.6307319777963697,0.43342514279743705,0.6457728147413508],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.3591668177238671,0.6307319777963697,0.4188562850218953,0.6457728147413508],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.2804307113634027,0.6307319777963697,0.3542605406200449,0.6457728147413508],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۸","boundary":[0.1375132442803324,0.6307319777963697,0.16990752804006629,0.6457728147413508],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17074091391634247,0.6308715223932265,0.26008229174576736,0.6459123593382077],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.2650668270676511,0.6307319777963697,0.2756720985366116,0.6457728147413508],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236197200076754,0.6555008138977618,0.83289665444416,0.6705416508427429],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8329850477429214,0.6555008138977618,0.8437831423294992,0.6705416508427429],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8436332970857353,0.6555008138977618,0.8529102315222199,0.6705416508427429],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8529986248209815,0.6555008138977618,0.8637967194075594,0.6705416508427429],"dir":"ltr"},{"str":"براورد","boundary":[0.7691544377878246,0.6555008138977618,0.818865982282993,0.6705416508427429],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفيتهاي","boundary":[0.6764686116196308,0.6555008138977618,0.7642481606840024,0.6705416508427429],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6096283958653402,0.6555008138977618,0.6716443132065322,0.6705416508427429],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5952653187156524,0.6555008138977618,0.6049278993873719,0.6705416508427429],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.5344491896618581,0.6555008138977618,0.5903590416118304,0.6705416508427429],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.4962738045541014,0.6555008138977618,0.5298893013920792,0.6705416508427429],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.45455973677619005,0.6555008138977618,0.4913675274502793,0.6705416508427429],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43999087900064837,0.6555008138977618,0.4496534596723679,0.6705416508427429],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.36125477264018396,0.6555008138977618,0.43508460189682624,0.6705416508427429],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۹","boundary":[0.1375132442803324,0.6555008138977618,0.16990752804006629,0.6705416508427429],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.17343504929223516,0.6513805760642548,0.33947717835171787,0.666421413009236],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.34600968688529316,0.6555008138977618,0.35661495835425366,0.6705416508427429],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.6803597184940681,0.7357794887512656,0.6954005554390492],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7358678820500272,0.6803597184940681,0.746665976636605,0.6954005554390492],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.6803597184940681,0.7559213579900825,0.6954005554390492],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7560097512888441,0.6803597184940681,0.766807845875422,0.6954005554390492],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6803597184940681,0.7759349350681426,0.6954005554390492],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.6803597184940681,0.7868214229534821,0.6954005554390492],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6686179011342794,0.6803597184940681,0.722201303041088,0.6954005554390492],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.6201978738214498,0.6803597184940681,0.6637116240304574,0.6954005554390492],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5682427560189663,0.6803597184940681,0.6152915967176276,0.6954005554390492],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5136738137332241,0.6803597184940681,0.5633364789151442,0.6954005554390492],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.4751520397914241,0.6803597184940681,0.5087675366294019,0.6954005554390492],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.4334832591462599,0.6803597184940681,0.47024576268760193,0.6954005554390492],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4193720195081376,0.6803597184940681,0.4290346001798572,0.6954005554390492],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.3406359131476733,0.6803597184940681,0.41446574240431555,0.6954005554390492],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.2953010557167229,0.6803597184940681,0.33572963604385114,0.6954005554390492],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.2368113767060922,0.6803597184940681,0.29039477861290075,0.6954005554390492],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۹","boundary":[0.1375132442803324,0.6803597184940681,0.16990752804006629,0.6954005554390492],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17074091391634247,0.6804992630909249,0.2362579243245874,0.695540100035906],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.7051285545954603,0.7357794887512656,0.7201693915404415],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7358678820500272,0.7051285545954603,0.746665976636605,0.7201693915404415],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.7051285545954603,0.7559213579900825,0.7201693915404415],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7560097512888441,0.7051285545954603,0.766807845875422,0.7201693915404415],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7051285545954603,0.7759349350681426,0.7201693915404415],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.7051285545954603,0.7868214229534821,0.7201693915404415],"dir":"ltr"},{"str":"چشمانداز","boundary":[0.6516465160642453,0.7051285545954603,0.7218064197702785,0.7201693915404415],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.5870507716623949,0.7051285545954603,0.6467402389604231,0.7201693915404415],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5453367038844834,0.7051285545954603,0.5821444945585726,0.7201693915404415],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5249617277895714,0.7051285545954603,0.5404304267806613,0.7201693915404415],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.47285663645116344,0.7051285545954603,0.5200554506857493,0.7201693915404415],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.4147526036757677,0.7051285545954603,0.4679503593473413,0.7201693915404415],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۴","boundary":[0.1375132442803324,0.7051285545954603,0.16990752804006629,0.7201693915404415],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17074091391634247,0.7052680991923171,0.4135743684713773,0.7203089361372983],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.7299874591917666,0.7357794887512656,0.7450282961367477],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7358678820500272,0.7299874591917666,0.746665976636605,0.7450282961367477],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.7299874591917666,0.7559213579900825,0.7450282961367477],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7560097512888441,0.7299874591917666,0.766807845875422,0.7450282961367477],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7299874591917666,0.7759349350681426,0.7450282961367477],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.7299874591917666,0.7868214229534821,0.7450282961367477],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.6680681692254367,0.7299874591917666,0.7222943148576367,0.7450282961367477],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6011371226213302,0.7299874591917666,0.6631618921216145,0.7450282961367477],"dir":"rtl"},{"str":"كالايي","boundary":[0.5534026886155847,0.7299874591917666,0.5962308455175082,0.7450282961367477],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5281214354168506,0.7299874591917666,0.5435901344079405,0.7450282961367477],"dir":"rtl"},{"str":"تفكيك","boundary":[0.4788015668884726,0.7299874591917666,0.5232151583130285,0.7450282961367477],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.43104570809188075,0.7299874591917666,0.4738952897846505,0.7450282961367477],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۵","boundary":[0.1375132442803324,0.7299874591917666,0.16990752804006629,0.7450282961367477],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17074091391634247,0.7301270037886234,0.43127868665581515,0.7451678407336044],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8179635752242297,0.7750103601294643,0.8636272454631998,0.7914922353446233],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم","boundary":[0.7601151004330615,0.7750103601294643,0.8129863525555091,0.7914922353446233],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7552399983243032,0.7750103601294643,0.7601702660621869,0.7914922353446233],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6741540927474173,0.7750103601294643,0.7498923961874777,0.7914922353446233],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.601068742899647,0.7750103601294643,0.6691768700786968,0.7914922353446233],"dir":"rtl"},{"str":"درخواستي","boundary":[0.5014595019840518,0.7750103601294643,0.5960915202309262,0.7914922353446233],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.45156988796975295,0.7750103601294643,0.4964822793153312,0.7914922353446233],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.4050375515102986,0.7750103601294643,0.44659266530103225,0.7914922353446233],"dir":"rtl"},{"str":"اخذ","boundary":[0.3667458054127355,0.7750103601294643,0.40006032884157794,0.7914922353446233],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيح","boundary":[0.3063382868909515,0.7750103601294643,0.36176858274401485,0.7914922353446233],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2858189821151881,0.7750103601294643,0.30136106422223086,0.7914922353446233],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۷","boundary":[0.1375132442803324,0.7750103601294643,0.17324594664727966,0.7914922353446233],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17523113954283032,0.7755334874473374,0.2583883220551346,0.7920153626624964],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.26577923343633364,0.7750103601294643,0.28064046904624007,0.7914922353446233],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8134846393078884,0.8114994470890753,0.8639400217511248,0.8265402840340564],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۷","boundary":[0.1375132442803324,0.8114994470890753,0.16990752804006629,0.8265402840340564],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1734350492922352,0.8073792092555684,0.29127139894735193,0.8224200462005494],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2919770058315143,0.8073792092555684,0.4633753326025932,0.8224200462005494],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4644016698886476,0.8073792092555684,0.6357999966597264,0.8224200462005494],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.636826333945781,0.8073792092555684,0.8082246607168599,0.8224200462005494],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236197200076754,0.8363583516853816,0.83289665444416,0.8513991886303628],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8329850477429214,0.8363583516853816,0.8437831423294992,0.8513991886303628],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8436332970857353,0.8363583516853816,0.8529102315222199,0.8513991886303628],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8529986248209815,0.8363583516853816,0.8637967194075594,0.8513991886303628],"dir":"ltr"},{"str":"روششناسي","boundary":[0.726687679902753,0.8363583516853816,0.8189137069667946,0.8513991886303628],"dir":"rtl"},{"str":"الگوي","boundary":[0.680752928328104,0.8363583516853816,0.7217814027989309,0.8513991886303628],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.6367678327204758,0.8363583516853816,0.6758466512242818,0.8513991886303628],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.5722792122728574,0.8363583516853816,0.6318615556166536,0.8513991886303628],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.5128896920466786,0.8363583516853816,0.5673729351690353,0.8513991886303628],"dir":"rtl"},{"str":"درخواستي","boundary":[0.4304042472880968,0.8363583516853816,0.5079834149428564,0.8513991886303628],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۷","boundary":[0.1375132442803324,0.8363583516853816,0.16990752804006629,0.8513991886303628],"dir":"ltr"},{"str":"...............","boundary":[0.17343504929223516,0.8322381138518747,0.2537780149661784,0.8472789507968558],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2542591105690164,0.8322381138518747,0.4256574373400953,0.8472789507968558],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236197200076754,0.8611271877867739,0.83289665444416,0.8761680247317549],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8329850477429214,0.8611271877867739,0.8437831423294992,0.8761680247317549],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8436332970857353,0.8611271877867739,0.8529102315222199,0.8761680247317549],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8529986248209815,0.8611271877867739,0.8637967194075594,0.8761680247317549],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7596048825097317,0.8611271877867739,0.8191872258535279,0.8761680247317549],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.7002153622835529,0.8611271877867739,0.7546986054059096,0.8761680247317549],"dir":"rtl"},{"str":"درخواستي","boundary":[0.6177299175249711,0.8611271877867739,0.6953090851797307,0.8761680247317549],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5760158497470598,0.8611271877867739,0.6128236404211489,0.8761680247317549],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸","boundary":[0.1375132442803324,0.8611271877867739,0.16990752804006629,0.8761680247317549],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.17343504929223516,0.8570069499532669,0.3987160835811682,0.872047786898248],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3997424208672226,0.8570069499532669,0.5711407476383015,0.872047786898248],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.88598609238308,0.7357794887512656,0.9010269293280612],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7358678820500272,0.88598609238308,0.746665976636605,0.9010269293280612],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.88598609238308,0.7559213579900825,0.9010269293280612],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.88598609238308,0.766807845875422,0.9010269293280612],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.88598609238308,0.7759349350681426,0.9010269293280612],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.88598609238308,0.7868214229534821,0.9010269293280612],"dir":"ltr"},{"str":"چين","boundary":[0.6908373336243918,0.88598609238308,0.721796156397418,0.9010269293280612],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸","boundary":[0.1375132442803324,0.88598609238308,0.16990752804006629,0.9010269293280612],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17074091391634247,0.8861256369799367,0.6909420200275694,0.9011664739249178],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13084,0.14327,0.86394,0.90117],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/ed4c64dea16abba4d0a1105bf8dd86f0.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/2ecac79e4fb04b2b2f7b2cb0e69b4f76.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13751,0.07255,0.13606,0.12015]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8083287056592336,0.0741125493575433,0.863904613114756,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7549167020791961,0.0741125493575433,0.8036152516730289,0.08915338630252441],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75492,0.07411,0.8639,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ه","boundary":[0.15752682135839252,0.07697385128508723,0.16397568340315435,0.09201468823006834],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.15085562899903912,0.0725451464480022,0.15604042838386428,0.08758598339298332],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.15086,0.07255,0.16398,0.09201],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.12301587196528777,0.7357794887512656,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7358678820500272,0.12301587196528777,0.746665976636605,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.12301587196528777,0.7559213579900825,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.12301587196528777,0.766807845875422,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.12301587196528777,0.7759349350681426,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.12301587196528777,0.7868214229534821,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"هند","boundary":[0.6921202552319599,0.12301587196528777,0.7218792897175884,0.1380567089102689],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۰","boundary":[0.1375132442803324,0.12301587196528777,0.16990752804006629,0.1380567089102689],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17074091391634247,0.12315541656214449,0.6909420200275694,0.1381962535071256],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.1477847080666798,0.7357794887512656,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7358678820500272,0.1477847080666798,0.746665976636605,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.1477847080666798,0.7559213579900825,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.1477847080666798,0.766807845875422,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.1477847080666798,0.7759349350681426,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.1477847080666798,0.7868214229534821,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.6461916616810269,0.1477847080666798,0.7217933339698812,0.1628255450116609],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۱","boundary":[0.1375132442803324,0.1477847080666798,0.16990752804006629,0.1628255450116609],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409139163425,0.14792425266353654,0.6466812245664749,0.16296508960851763],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.172553544168072,0.7357794887512656,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7358678820500272,0.172553544168072,0.746665976636605,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.172553544168072,0.7559213579900825,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.172553544168072,0.766807845875422,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.172553544168072,0.7759349350681426,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.172553544168072,0.7868214229534821,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"سريلانكا","boundary":[0.6636393955439511,0.172553544168072,0.7218077026918861,0.18759438111305313],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۳","boundary":[0.1375132442803324,0.172553544168072,0.16990752804006629,0.18759438111305313],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409139163425,0.17269308876492873,0.6643855427509128,0.18773392570990985],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.19741244876437836,0.7357794887512656,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7358678820500272,0.19741244876437836,0.746665976636605,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.19741244876437836,0.7559213579900825,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.19741244876437836,0.766807845875422,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.19741244876437836,0.7759349350681426,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.19741244876437836,0.7868214229534821,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"بنگلادش","boundary":[0.659918922882004,0.19741244876437836,0.7219436923822883,0.21245328570935948],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۵","boundary":[0.1375132442803324,0.19741244876437836,0.16990752804006629,0.21245328570935948],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409139163425,0.19755199336123508,0.6584841033561001,0.2125928303062162],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8179706312930713,0.24243534970207611,0.8636343015320415,0.25891722491723507],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7698653046505779,0.24243534970207611,0.8129934086243505,0.25891722491723507],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7649902025418197,0.24243534970207611,0.7699204702797035,0.25891722491723507],"dir":"ltr"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.6812784130185637,0.24243534970207611,0.7596931475163323,0.25891722491723507],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6081930631707932,0.24243534970207611,0.6763011903498432,0.25891722491723507],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبپذير","boundary":[0.4998222374284736,0.24243534970207611,0.6032158405020726,0.25891722491723507],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.44993262341417467,0.24243534970207611,0.4948450147597529,0.25891722491723507],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4204918817793838,0.24243534970207611,0.4449554007454541,0.25891722491723507],"dir":"rtl"},{"str":"رويارويي","boundary":[0.3361608259961547,0.24243534970207611,0.41551465911066304,0.25891722491723507],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3181770874855886,0.24243534970207611,0.3311836033274341,0.25891722491723507],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.22346899198738546,0.24243534970207611,0.313199864816868,0.25891722491723507],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۷","boundary":[0.1375132442803324,0.24243534970207611,0.19694766676277614,0.25944035223510803],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.20355753546928773,0.24243534970207611,0.21841877107919416,0.25891722491723507],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8134846393078884,0.2789244366616871,0.8639400217511248,0.2939652736066682],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۷","boundary":[0.1375132442803324,0.2789244366616871,0.16990752804006629,0.2939652736066682],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1734350492922352,0.27480419882818014,0.29127139894735193,0.28984503577316123],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2919770058315143,0.27480419882818014,0.4633753326025932,0.28984503577316123],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4644016698886476,0.27480419882818014,0.6357999966597264,0.28984503577316123],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.636826333945781,0.27480419882818014,0.8082246607168599,0.28984503577316123],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236197200076754,0.30531450567153395,0.83289665444416,0.32035534261651505],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8329850477429214,0.30531450567153395,0.8437831423294992,0.32035534261651505],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8436332970857353,0.30531450567153395,0.8529102315222199,0.32035534261651505],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8529986248209815,0.30531450567153395,0.8637967194075594,0.32035534261651505],"dir":"ltr"},{"str":"تعريف","boundary":[0.7708363480153461,0.30531450567153395,0.8188147937108511,0.32035534261651505],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.7114468277891673,0.30531450567153395,0.7659300709115241,0.32035534261651505],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبپذير","boundary":[0.6245102865131286,0.30531450567153395,0.7065405506853452,0.32035534261651505],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۷","boundary":[0.1375132442803324,0.30521168333700793,0.16836494309912658,0.32025252028198903],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.1734350492922352,0.301194267838027,0.2752028058125633,0.3162351047830081],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2758121935761581,0.301194267838027,0.447210520347237,0.3162351047830081],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4482368576332914,0.301194267838027,0.6196351844043704,0.3162351047830081],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236197200076754,0.33233505414577996,0.83289665444416,0.34737589109076106],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8329850477429214,0.33233505414577996,0.8437831423294992,0.34737589109076106],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8436332970857353,0.33233505414577996,0.8529102315222199,0.34737589109076106],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8529986248209815,0.33233505414577996,0.8637967194075594,0.34737589109076106],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7782158413942377,0.33233505414577996,0.8192443158650647,0.34737589109076106],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.7342307457866096,0.33233505414577996,0.7733095642904155,0.34737589109076106],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6697421253389911,0.33233505414577996,0.7293244686827874,0.34737589109076106],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6103526051128124,0.33233505414577996,0.6648358482351691,0.34737589109076106],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبپذير","boundary":[0.5234160638367736,0.33233505414577996,0.6054463280089902,0.34737589109076106],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۸","boundary":[0.1375132442803324,0.3322322318112539,0.16836494309912658,0.34727306875623504],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.17343504929223516,0.32821481631227295,0.3448333760633141,0.3432556532572541],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3458597133493685,0.32821481631227295,0.5172580401204474,0.3432556532572541],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.3578244382064853,0.7357794887512656,0.37286527515146645],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7358678820500272,0.3578244382064853,0.746665976636605,0.37286527515146645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.3578244382064853,0.7559213579900825,0.37286527515146645],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.3578244382064853,0.766807845875422,0.37286527515146645],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.3578244382064853,0.7759349350681426,0.37286527515146645],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.3578244382064853,0.7868214229534821,0.37286527515146645],"dir":"ltr"},{"str":"روششناسي","boundary":[0.6291288043003732,0.3578244382064853,0.7217965412739002,0.37286527515146645],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۲","boundary":[0.1375132442803324,0.3578244382064853,0.16990752804006629,0.37286527515146645],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409139163425,0.3579639828033421,0.6289769063820372,0.37300481974832317],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.38259327430787743,0.7357794887512656,0.3976341112528586],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7358678820500272,0.38259327430787743,0.746665976636605,0.3976341112528586],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.38259327430787743,0.7559213579900825,0.3976341112528586],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560097512888441,0.38259327430787743,0.766807845875422,0.3976341112528586],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.38259327430787743,0.7759349350681426,0.3976341112528586],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.38259327430787743,0.7868214229534821,0.3976341112528586],"dir":"ltr"},{"str":"آمار","boundary":[0.6882563519342866,0.38259327430787743,0.7219361231448036,0.3976341112528586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6736874941587448,0.38259327430787743,0.6833500748304644,0.3976341112528586],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.6101415645083673,0.38259327430787743,0.6687812170549227,0.3976341112528586],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۳","boundary":[0.1375132442803324,0.38259327430787743,0.16990752804006629,0.3976341112528586],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17074091391634247,0.38273281890473415,0.608321868500193,0.3977736558497153],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236197200076754,0.40745217890418367,0.83289665444416,0.42249301584916477],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8329850477429214,0.40745217890418367,0.8437831423294992,0.42249301584916477],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8436332970857353,0.40745217890418367,0.8529102315222199,0.42249301584916477],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.8529986248209815,0.40745217890418367,0.8637967194075594,0.42249301584916477],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7595466378687481,0.40745217890418367,0.8191289812125443,0.42249301584916477],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.7001571176425693,0.40745217890418367,0.754640360764926,0.42249301584916477],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبپذير","boundary":[0.6132396918984833,0.40745217890418367,0.6952508405387471,0.42249301584916477],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.571525624120572,0.40745217890418367,0.6083334147946611,0.42249301584916477],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۵","boundary":[0.1375132442803324,0.40745217890418367,0.16990752804006629,0.42249301584916477],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.17343504929223516,0.4033319410706767,0.39332781282938284,0.41837277801565775],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39435415011543723,0.4033319410706767,0.5657524768865161,0.41837277801565775],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.43222101500557586,0.7357794887512656,0.44726185195055695],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7358678820500272,0.43222101500557586,0.746665976636605,0.44726185195055695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.43222101500557586,0.7559213579900825,0.44726185195055695],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.43222101500557586,0.766807845875422,0.44726185195055695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.43222101500557586,0.7759349350681426,0.44726185195055695],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.43222101500557586,0.7868214229534821,0.44726185195055695],"dir":"ltr"},{"str":"چين","boundary":[0.6908373336243918,0.43222101500557586,0.721796156397418,0.44726185195055695],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۶","boundary":[0.1375132442803324,0.43222101500557586,0.16990752804006629,0.44726185195055695],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17074091391634247,0.4323605596024327,0.6909420200275694,0.4474013965474138],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.45707991960188216,0.7357794887512656,0.4721207565468633],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7358678820500272,0.45707991960188216,0.746665976636605,0.4721207565468633],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.45707991960188216,0.7559213579900825,0.4721207565468633],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.45707991960188216,0.766807845875422,0.4721207565468633],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.45707991960188216,0.7759349350681426,0.4721207565468633],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.45707991960188216,0.7868214229534821,0.4721207565468633],"dir":"ltr"},{"str":"هند","boundary":[0.6921202552319599,0.45707991960188216,0.7218792897175884,0.4721207565468633],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۶","boundary":[0.1375132442803324,0.45707991960188216,0.16990752804006629,0.4721207565468633],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17074091391634247,0.457219464198739,0.6909420200275694,0.47226030114372014],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.4818487557032743,0.7357794887512656,0.49688959264825533],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7358678820500272,0.4818487557032743,0.746665976636605,0.49688959264825533],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.4818487557032743,0.7559213579900825,0.49688959264825533],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.4818487557032743,0.766807845875422,0.49688959264825533],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.4818487557032743,0.7759349350681426,0.49688959264825533],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.4818487557032743,0.7868214229534821,0.49688959264825533],"dir":"ltr"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.6461916616810269,0.4818487557032743,0.7217933339698812,0.49688959264825533],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۶","boundary":[0.1375132442803324,0.4818487557032743,0.16990752804006629,0.49688959264825533],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409139163425,0.48198830030013107,0.6466812245664749,0.49702913724511216],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.5067076602995806,0.7357794887512656,0.5217484972445617],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7358678820500272,0.5067076602995806,0.746665976636605,0.5217484972445617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5067076602995806,0.7559213579900825,0.5217484972445617],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.5067076602995806,0.766807845875422,0.5217484972445617],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5067076602995806,0.7759349350681426,0.5217484972445617],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.5067076602995806,0.7868214229534821,0.5217484972445617],"dir":"ltr"},{"str":"سريلانكا","boundary":[0.6636393955439511,0.5067076602995806,0.7218077026918861,0.5217484972445617],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۶","boundary":[0.1375132442803324,0.5067076602995806,0.16990752804006629,0.5217484972445617],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409139163425,0.5068472048964374,0.6643855427509128,0.5218880418414186],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.5314764964009727,0.7357794887512656,0.5465173333459539],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7358678820500272,0.5314764964009727,0.746665976636605,0.5465173333459539],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.5314764964009727,0.7559213579900825,0.5465173333459539],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7560097512888441,0.5314764964009727,0.766807845875422,0.5465173333459539],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.5314764964009727,0.7759349350681426,0.5465173333459539],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7760233283669041,0.5314764964009727,0.7868214229534821,0.5465173333459539],"dir":"ltr"},{"str":"بنگلادش","boundary":[0.659918922882004,0.5314764964009727,0.7219436923822883,0.5465173333459539],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۷","boundary":[0.1375132442803324,0.5314764964009727,0.16990752804006629,0.5465173333459539],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409139163425,0.5316160409978296,0.6584841033561001,0.5466568779428107],"dir":"ltr"},{"str":"پيوست","boundary":[0.8018100526790201,0.5577637430762937,0.8637425801157201,0.5728045800212749],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7559049365935058,0.5577637430762937,0.7975761547897243,0.5728045800212749],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم","boundary":[0.7120055401492631,0.5577637430762937,0.7513628809340722,0.5728045800212749],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۸","boundary":[0.1375132442803324,0.5577637430762937,0.1713215642359277,0.5728045800212749],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.17343504929223516,0.5537463275773128,0.18918227056432804,0.5684863477833942],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18959986154759143,0.5537463275773128,0.35757022178324865,0.5684863477833942],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.36202452560472476,0.5537463275773128,0.529994885840382,0.5684863477833942],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5344491896618581,0.5537463275773128,0.7024195498975153,0.5684863477833942],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8180315700694308,0.6036100143078308,0.863695240308401,0.6200918895229898],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.762296067165927,0.6036100143078308,0.8130543474007103,0.6200918895229898],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7574209650571688,0.6036100143078308,0.7623512327950525,0.6200918895229898],"dir":"ltr"},{"str":"سياست","boundary":[0.6781565515787079,0.6036100143078308,0.7518288380619408,0.6200918895229898],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6165282048551622,0.6036100143078308,0.6731793289099873,0.6200918895229898],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5218201093569591,0.6036100143078308,0.6115509821864417,0.6200918895229898],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.4749356109162273,0.6036100143078308,0.5168428866882384,0.6200918895229898],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.358778605645417,0.6036100143078308,0.4699583882475067,0.6200918895229898],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.28710190372275607,0.6036100143078308,0.35380138297669633,0.6200918895229898],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۹","boundary":[0.1375132442803324,0.6036100143078308,0.17021735360829396,0.6200918895229898],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17163895904164003,0.6041331416257038,0.2873359086239765,0.6206150168408627],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8134846393078884,0.6400090327725274,0.8639400217511248,0.6550498697175086],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۹","boundary":[0.1375132442803324,0.6400090327725274,0.16990752804006629,0.6550498697175086],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.1734350492922352,0.6358887949390205,0.29127139894735193,0.6509296318840017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2919770058315143,0.6358887949390205,0.4633753326025932,0.6509296318840017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4644016698886476,0.6358887949390205,0.6357999966597264,0.6509296318840017],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.636826333945781,0.6358887949390205,0.8082246607168599,0.6509296318840017],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236197200076754,0.6648679373688338,0.83289665444416,0.6799087743138148],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8329850477429214,0.6648679373688338,0.8437831423294992,0.6799087743138148],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8436332970857353,0.6648679373688338,0.8529102315222199,0.6799087743138148],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8529986248209815,0.6648679373688338,0.8637967194075594,0.6799087743138148],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7817227076085249,0.6648679373688338,0.8192375163805448,0.6799087743138148],"dir":"rtl"},{"str":"تحولات","boundary":[0.7215618949118762,0.6648679373688338,0.7768164305047028,0.6799087743138148],"dir":"rtl"},{"str":"اخير","boundary":[0.685653945453335,0.6648679373688338,0.716655617808054,0.6799087743138148],"dir":"rtl"},{"str":"سياست","boundary":[0.6247646898679092,0.6648679373688338,0.6807476683495128,0.6799087743138148],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5722953770851128,0.6648679373688338,0.6198584127640872,0.6799087743138148],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۹","boundary":[0.1375132442803324,0.6648679373688338,0.16990752804006629,0.6799087743138148],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.17343504929223516,0.6607476995353267,0.3987160835811682,0.6757885364803078],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3997424208672226,0.6607476995353267,0.5711407476383015,0.6757885364803078],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.6896367734702259,0.7357794887512656,0.704677610415207],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7358678820500272,0.6896367734702259,0.746665976636605,0.704677610415207],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.6896367734702259,0.7559213579900825,0.704677610415207],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.6896367734702259,0.766807845875422,0.704677610415207],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.6896367734702259,0.7759349350681426,0.704677610415207],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.6896367734702259,0.7868214229534821,0.704677610415207],"dir":"ltr"},{"str":"چين","boundary":[0.6908373336243918,0.6896367734702259,0.721796156397418,0.704677610415207],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲۰","boundary":[0.1375132442803324,0.6896367734702259,0.16990752804006629,0.704677610415207],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17074091391634247,0.6897763180670827,0.6909420200275694,0.7048171550120638],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.7144956780665322,0.7357794887512656,0.7295365150115134],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7358678820500272,0.7144956780665322,0.746665976636605,0.7295365150115134],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.7144956780665322,0.7559213579900825,0.7295365150115134],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.7144956780665322,0.766807845875422,0.7295365150115134],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7144956780665322,0.7759349350681426,0.7295365150115134],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.7144956780665322,0.7868214229534821,0.7295365150115134],"dir":"ltr"},{"str":"هند","boundary":[0.6921202552319599,0.7144956780665322,0.7218792897175884,0.7295365150115134],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲۹","boundary":[0.1375132442803324,0.7144956780665322,0.16990752804006629,0.7295365150115134],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17074091391634247,0.7146352226633891,0.6909420200275694,0.7296760596083702],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.7392645141679244,0.7357794887512656,0.7543053511129054],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7358678820500272,0.7392645141679244,0.746665976636605,0.7543053511129054],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.7392645141679244,0.7559213579900825,0.7543053511129054],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.7392645141679244,0.766807845875422,0.7543053511129054],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7392645141679244,0.7759349350681426,0.7543053511129054],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.7392645141679244,0.7868214229534821,0.7543053511129054],"dir":"ltr"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.6461916616810269,0.7392645141679244,0.7217933339698812,0.7543053511129054],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۴","boundary":[0.1375132442803324,0.7392645141679244,0.16990752804006629,0.7543053511129054],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409139163425,0.7394040587647811,0.6466812245664749,0.7544448957097623],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.7641234187642306,0.7357794887512656,0.7791642557092118],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7358678820500272,0.7641234187642306,0.746665976636605,0.7791642557092118],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.7641234187642306,0.7559213579900825,0.7791642557092118],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.7641234187642306,0.766807845875422,0.7791642557092118],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7641234187642306,0.7759349350681426,0.7791642557092118],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.7641234187642306,0.7868214229534821,0.7791642557092118],"dir":"ltr"},{"str":"بنگلادش","boundary":[0.659918922882004,0.7641234187642306,0.7219436923822883,0.7791642557092118],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۹","boundary":[0.1375132442803324,0.7641234187642306,0.16990752804006629,0.7791642557092118],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409139163425,0.7642629633610875,0.6584841033561001,0.7793038003060686],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.726502554314781,0.7888922548656229,0.7357794887512656,0.803933091810604],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7358678820500272,0.7888922548656229,0.746665976636605,0.803933091810604],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.746644423553598,0.7888922548656229,0.7559213579900825,0.803933091810604],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7560097512888441,0.7888922548656229,0.766807845875422,0.803933091810604],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.766658000631658,0.7888922548656229,0.7759349350681426,0.803933091810604],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7760233283669041,0.7888922548656229,0.7868214229534821,0.803933091810604],"dir":"ltr"},{"str":"سريلانكا","boundary":[0.6636393955439511,0.7888922548656229,0.7218077026918861,0.803933091810604],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۱","boundary":[0.1375132442803324,0.7888922548656229,0.16990752804006629,0.803933091810604],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409139163425,0.7890317994624796,0.6643855427509128,0.8040726364074606],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236197200076754,0.8137511594619292,0.83289665444416,0.8287919964069104],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8329850477429214,0.8137511594619292,0.8437831423294992,0.8287919964069104],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8436332970857353,0.8137511594619292,0.8529102315222199,0.8287919964069104],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8529986248209815,0.8137511594619292,0.8637967194075594,0.8287919964069104],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7701244548153067,0.8137511594619292,0.8189944027359105,0.8287919964069104],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.7304243173769556,0.8137511594619292,0.7652181777114846,0.8287919964069104],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفهاي","boundary":[0.6649223171515191,0.8137511594619292,0.7255180402731334,0.8287919964069104],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۴","boundary":[0.1375132442803324,0.8137511594619292,0.16990752804006629,0.8287919964069104],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.17343504929223513,0.8096309216284223,0.31805238750533293,0.8246717585734034],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3189183595904414,0.8096309216284223,0.4903166863615203,0.8246717585734034],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.49134302364757465,0.8096309216284223,0.6627413504186535,0.8246717585734034],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236197200076754,0.8385199955633212,0.83289665444416,0.8535608325083024],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8329850477429214,0.8385199955633212,0.8437831423294992,0.8535608325083024],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8436332970857353,0.8385199955633212,0.8529102315222199,0.8535608325083024],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.8529986248209815,0.8385199955633212,0.8637967194075594,0.8535608325083024],"dir":"ltr"},{"str":"موانع","boundary":[0.7798167992683218,0.8385199955633212,0.8189813169355133,0.8535608325083024],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفهاي","boundary":[0.7142202477204077,0.8385199955633212,0.7749105221644996,0.8535608325083024],"dir":"rtl"},{"str":"اعمالي","boundary":[0.6623123414330828,0.8385199955633212,0.7093139706165855,0.8535608325083024],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6407590018416198,0.8385199955633212,0.6574060643292607,0.8535608325083024],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.5761632574397694,0.8385199955633212,0.6358527247377976,0.8535608325083024],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5344491896618581,0.8385199955633212,0.5712569803359472,0.8535608325083024],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۹","boundary":[0.1375132442803324,0.8385199955633212,0.16990752804006629,0.8535608325083024],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.17343504929223516,0.8343997577298143,0.3556099175668849,0.8494405946747954],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3566362548529393,0.8343997577298143,0.5280345816240183,0.8494405946747954],"dir":"ltr"},{"str":"پيوست","boundary":[0.8018100526790201,0.8648072422386422,0.8637425801157201,0.8798480791836234],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7559402169377137,0.8648072422386422,0.7976114351339324,0.8798480791836234],"dir":"rtl"},{"str":"ششم","boundary":[0.7050777634683961,0.8648072422386422,0.7513981612782802,0.8798480791836234],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۰","boundary":[0.1375132442803324,0.8648072422386422,0.1682149695632019,0.8798480791836234],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.17343504929223516,0.8607898267396614,0.3521819510314633,0.8755298469457429],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3566362548529393,0.8607898267396614,0.5246066150885966,0.8755298469457429],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5290609189100726,0.8607898267396614,0.6970312791457298,0.8755298469457429],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13751,0.12302,0.86394,0.87985],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/24a7ffe4ab40ade089ee5885708d3d82.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/bcc03834d38671f06e841ba5f2ddc6a6.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.1302,0.07411,0.13605,0.44845]},"elements":[{"words":[{"str":"و","boundary":[0.8356789570879589,0.07787379655704577,0.8446141658362823,0.09291643649813694],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83568,0.07787,0.84461,0.09292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آثار","boundary":[0.5374767526772204,0.07411180948008976,0.5670679356063205,0.08915444942118092],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5220276267598554,0.07411180948008976,0.5327627336733087,0.08915444942118092],"dir":"rtl"},{"str":"تبعات","boundary":[0.4707091016945442,0.07411180948008976,0.5173136077559437,0.08915444942118092],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.39854175621647825,0.07411180948008976,0.46599508269063256,0.08915444942118092],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.3510373010725138,0.07411180948008976,0.3938277372125666,0.08915444942118092],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3083754290871132,0.07411180948008976,0.34632328206860213,0.08915444942118092],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28664808695090216,0.07411180948008976,0.3036614100832015,0.08915444942118092],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.196847778462759,0.07411180948008976,0.2819340679469905,0.08915444942118092],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.13648690785358092,0.07411180948008976,0.19213375945884734,0.08915444942118092],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.56707,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8179916344502826,0.12525537902003103,0.8636607785481949,0.14173922997344232],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم","boundary":[0.7675559935647731,0.12525537902003103,0.8130138151450088,0.14173922997344232],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7626807347527982,0.12525537902003103,0.7676115934985882,0.14173922997344232],"dir":"ltr"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.6942809690975735,0.12525537902003103,0.7573490004842021,0.14173922997344232],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.6188153500072443,0.12525537902003103,0.6893031497922998,0.14173922997344232],"dir":"rtl"},{"str":"تراز","boundary":[0.5781240252146057,0.12525537902003103,0.6138375307019706,0.14173922997344232],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5164882908922304,0.12525537902003103,0.5731462059093319,0.14173922997344232],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.4660412306356989,0.12525537902003103,0.5109590057818719,0.14173922997344232],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43659695983941,0.12525537902003103,0.4610634113304252,0.14173922997344232],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.36826934579060533,0.12525537902003103,0.43161914053413625,0.14173922997344232],"dir":"rtl"},{"str":"انعقاد","boundary":[0.31250368140369433,0.12525537902003103,0.36329152648533164,0.14173922997344232],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۷","boundary":[0.13751315432426556,0.12525537902003103,0.17904976918761106,0.14173922997344232],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.18241544702733004,0.12577854811767347,0.28727837635446457,0.14226239907108476],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.29272113941397093,0.12525537902003103,0.3075841564905666,0.14173922997344232],"dir":"ltr"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.8134845327385223,0.16165445210989177,0.8639459634394857,0.1766970920509829],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۷","boundary":[0.13751315432426556,0.16165445210989177,0.16991132129660394,0.1766970920509829],"dir":"ltr"},{"str":"......................","boundary":[0.17343498848671712,0.1575338852119659,0.29128546358450896,0.17257652515305708],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2919770412228074,0.1575338852119659,0.46339591409232267,0.17257652515305708],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.46440163135667556,0.1575338852119659,0.635820504226191,0.17257652515305708],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6368262214905439,0.1575338852119659,0.8082450943600592,0.17257652515305708],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236195452893927,0.18651339043250115,0.8328975917834552,0.20155603037359232],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8329849264487246,0.18651339043250115,0.8437843154395042,0.20155603037359232],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.843633169157887,0.18651339043250115,0.8529112156519496,0.20155603037359232],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.8529985503172189,0.18651339043250115,0.8637979393079984,0.20155603037359232],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7772583103230237,0.18651339043250115,0.8191273700214028,0.20155603037359232],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبه","boundary":[0.7157832170401937,0.18651339043250115,0.7723514450871337,0.20155603037359232],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصها","boundary":[0.6423428041544845,0.18651339043250115,0.7108763518043039,0.20155603037359232],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۸","boundary":[0.13751315432426556,0.18651339043250115,0.16991132129660394,0.20155603037359232],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.17343498848671712,0.1823928235345753,0.2966423033616813,0.19743546347566646],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2973653163471751,0.1823928235345753,0.4687841892166904,0.19743546347566646],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4697899064810433,0.1823928235345753,0.6412087793505585,0.19743546347566646],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236195452893927,0.21128225306684056,0.8328975917834552,0.22632489300793174],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8329849264487246,0.21128225306684056,0.8437843154395042,0.22632489300793174],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.843633169157887,0.21128225306684056,0.8529112156519496,0.22632489300793174],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.8529985503172189,0.21128225306684056,0.8637979393079984,0.22632489300793174],"dir":"ltr"},{"str":"نتايج","boundary":[0.7850772007078823,0.21128225306684056,0.8189324280996116,0.22632489300793174],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.7199594563765751,0.21128225306684056,0.7801703354719924,0.22632489300793174],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶۶","boundary":[0.13751315432426556,0.21128225306684056,0.16991132129660394,0.22632489300793174],"dir":"ltr"},{"str":".....................................","boundary":[0.17343498848671712,0.2071616861689147,0.3717952369780711,0.22220432611000587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3728009542424241,0.2071616861689147,0.5442198271119394,0.22220432611000587],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5452257582221917,0.2071616861689147,0.716644631091707,0.22220432611000587],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7265024993570998,0.23614119138944997,0.7357805458511624,0.2511838313305411],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7358678805164317,0.23614119138944997,0.7466672695072112,0.2511838313305411],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7466442169192677,0.23614119138944997,0.7559222634133304,0.2511838313305411],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560095980785997,0.23614119138944997,0.7668089870693792,0.2511838313305411],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7666578407877621,0.23614119138944997,0.7759358872818246,0.2511838313305411],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760232219470939,0.23614119138944997,0.7868226109378735,0.2511838313305411],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.6816478942895766,0.23614119138944997,0.7221456030049996,0.2511838313305411],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.6398645440276323,0.23614119138944997,0.6767410290536867,0.2511838313305411],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5852890603778004,0.23614119138944997,0.6349576787917424,0.2511838313305411],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5602619049388511,0.23614119138944997,0.5803821951419105,0.2511838313305411],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.5323206286611201,0.23614119138944997,0.5553550397029613,0.2511838313305411],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5177500244672113,0.23614119138944997,0.5274137634252303,0.2511838313305411],"dir":"rtl"},{"str":"بهتفكيك","boundary":[0.4534335179513576,0.23614119138944997,0.5128431592313214,0.2511838313305411],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.374687973226924,0.23614119138944997,0.44852665271546766,0.2511838313305411],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.33429740130704444,0.23614119138944997,0.3697811079910341,0.2511838313305411],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.24094844842775126,0.23614119138944997,0.3293905360711546,0.2511838313305411],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶۶","boundary":[0.13751315432426556,0.23614119138944997,0.16991132129660394,0.2511838313305411],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409578474829,0.23628074713109093,0.2243522103374238,0.2513233870721821],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.22552164802227187,0.23614119138944997,0.23612819078107314,0.2511838313305411],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7265024993570998,0.2609099038976422,0.7357805458511624,0.27595254383873336],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7358678805164317,0.2609099038976422,0.7466672695072112,0.27595254383873336],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7466442169192677,0.2609099038976422,0.7559222634133304,0.27595254383873336],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560095980785997,0.2609099038976422,0.7668089870693792,0.27595254383873336],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7666578407877621,0.2609099038976422,0.7759358872818246,0.27595254383873336],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760232219470939,0.2609099038976422,0.7868226109378735,0.27595254383873336],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.6817685889151349,0.2609099038976422,0.7222662976305578,0.27595254383873336],"dir":"rtl"},{"str":"انحراف","boundary":[0.6234433174212823,0.2609099038976422,0.676861723679245,0.27595254383873336],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5688678337714504,0.2609099038976422,0.6185364521853925,0.27595254383873336],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5438406783325013,0.2609099038976422,0.5639609685355607,0.27595254383873336],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.5158994020547703,0.2609099038976422,0.5389338130966114,0.27595254383873336],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5013287978608614,0.2609099038976422,0.5109925368188803,0.27595254383873336],"dir":"rtl"},{"str":"بهتفكيك","boundary":[0.43701229134500774,0.2609099038976422,0.49642193262497153,0.27595254383873336],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.3582667466205741,0.2609099038976422,0.4321054261091178,0.27595254383873336],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.31787617470069457,0.2609099038976422,0.3533598813846842,0.27595254383873336],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.22449540155158726,0.2609099038976422,0.3129693094648047,0.27595254383873336],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶۷","boundary":[0.13751315432426556,0.2609099038976422,0.16991132129660394,0.27595254383873336],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409578474829,0.26104945963928317,0.2064817928407768,0.27609209958037434],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.21400707280591258,0.2609099038976422,0.22461361556471385,0.27595254383873336],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7265024993570998,0.2857688422202516,0.7357805458511624,0.3008114821613428],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7358678805164317,0.2857688422202516,0.7466672695072112,0.3008114821613428],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7466442169192677,0.2857688422202516,0.7559222634133304,0.3008114821613428],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560095980785997,0.2857688422202516,0.7668089870693792,0.3008114821613428],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7666578407877621,0.2857688422202516,0.7759358872818246,0.3008114821613428],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760232219470939,0.2857688422202516,0.7868226109378735,0.3008114821613428],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.7017682272618159,0.2857688422202516,0.7218670901057667,0.3008114821613428],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.6738269509840848,0.2857688422202516,0.6968613620259261,0.3008114821613428],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6592563467901761,0.2857688422202516,0.6689200857481951,0.3008114821613428],"dir":"rtl"},{"str":"بهتفكيك","boundary":[0.5949398402743223,0.2857688422202516,0.6543494815542862,0.3008114821613428],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5161942955498887,0.2857688422202516,0.5900329750384326,0.3008114821613428],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.4758037236300092,0.2857688422202516,0.5112874303139989,0.3008114821613428],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.38265976342977376,0.2857688422202516,0.4708968583941193,0.3008114821613428],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.34280487548761146,0.2857688422202516,0.3777528981938839,0.3008114821613428],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.30108580730299317,0.2857688422202516,0.3378980102517216,0.3008114821613428],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶۸","boundary":[0.13751315432426556,0.2857688422202516,0.16991132129660394,0.3008114821613428],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409578474829,0.2859083979618926,0.301458455167093,0.3009510379029837],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7265024993570998,0.31053770485459103,0.7357805458511624,0.3255803447956822],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7358678805164317,0.31053770485459103,0.7466672695072112,0.3255803447956822],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7466442169192677,0.31053770485459103,0.7559222634133304,0.3255803447956822],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560095980785997,0.31053770485459103,0.7668089870693792,0.3255803447956822],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7666578407877621,0.31053770485459103,0.7759358872818246,0.3255803447956822],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760232219470939,0.31053770485459103,0.7868226109378735,0.3255803447956822],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.6820519775008718,0.31053770485459103,0.7225496862162948,0.3255803447956822],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.6402686272389274,0.31053770485459103,0.6771451122649819,0.3255803447956822],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5856931435890955,0.31053770485459103,0.6353617620030375,0.3255803447956822],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5606659881501463,0.31053770485459103,0.5807862783532057,0.3255803447956822],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.518946919965528,0.31053770485459103,0.5557591229142563,0.3255803447956822],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.47909203202336564,0.31053770485459103,0.5140400547296381,0.3255803447956822],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.40034648729893213,0.31053770485459103,0.47418516678747585,0.3255803447956822],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.3599559153790526,0.31053770485459103,0.3954396220630423,0.3255803447956822],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.2667034497695182,0.31053770485459103,0.3550490501431627,0.3255803447956822],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۰","boundary":[0.13751315432426556,0.31053770485459103,0.16991132129660394,0.3255803447956822],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409578474829,0.310677260596232,0.26604985116293334,0.32571990053732314],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7265024993570998,0.3353966431772004,0.7357805458511624,0.3504392831182916],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7358678805164317,0.3353966431772004,0.7466672695072112,0.3504392831182916],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7466442169192677,0.3353966431772004,0.7559222634133304,0.3504392831182916],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560095980785997,0.3353966431772004,0.7668089870693792,0.3504392831182916],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7666578407877621,0.3353966431772004,0.7759358872818246,0.3504392831182916],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760232219470939,0.3353966431772004,0.7868226109378735,0.3504392831182916],"dir":"ltr"},{"str":"اثرات","boundary":[0.6821724582805307,0.3353966431772004,0.7226701669959538,0.3504392831182916],"dir":"rtl"},{"str":"انحراف","boundary":[0.6238471867866782,0.3353966431772004,0.677265593044641,0.3504392831182916],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5692717031368463,0.3353966431772004,0.6189403215507884,0.3504392831182916],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5442445476978971,0.3353966431772004,0.5643648379009565,0.3504392831182916],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5025254795132787,0.3353966431772004,0.5393376824620072,0.3504392831182916],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.46267059157111645,0.3353966431772004,0.4976186142773889,0.3504392831182916],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.38392504684668294,0.3353966431772004,0.4577637263352266,0.3504392831182916],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.34353447492680333,0.3353966431772004,0.37901818161079304,0.3504392831182916],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.250153701777696,0.3353966431772004,0.3386276096909135,0.3504392831182916],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۱","boundary":[0.13751315432426556,0.3353966431772004,0.16991132129660394,0.3504392831182916],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409578474829,0.3355361989188414,0.24817943366628645,0.3505788388599326],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7265024993570998,0.36016535568539265,0.7357805458511624,0.3752079956264838],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7358678805164317,0.36016535568539265,0.7466672695072112,0.3752079956264838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7466442169192677,0.36016535568539265,0.7559222634133304,0.3752079956264838],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560095980785997,0.36016535568539265,0.7668089870693792,0.3752079956264838],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7666578407877621,0.36016535568539265,0.7759358872818246,0.3752079956264838],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760232219470939,0.36016535568539265,0.7868226109378735,0.3752079956264838],"dir":"ltr"},{"str":"اثر","boundary":[0.7024125449563714,0.36016535568539265,0.7225114078003221,0.3752079956264838],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.6744712686786405,0.36016535568539265,0.6975056797204816,0.3752079956264838],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6494441132396912,0.36016535568539265,0.6695644034427506,0.3752079956264838],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.607725045055073,0.36016535568539265,0.6445372480038014,0.3752079956264838],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5678701571129107,0.36016535568539265,0.6028181798191831,0.3752079956264838],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.48912461238847704,0.36016535568539265,0.5629632918770208,0.3752079956264838],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.4487340404685975,0.36016535568539265,0.48421774715258714,0.3752079956264838],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.3554763142499408,0.36016535568539265,0.44382717523270765,0.3752079956264838],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.2973653163471751,0.36016535568539265,0.3505694490140509,0.3752079956264838],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۲","boundary":[0.13751315432426556,0.36016535568539265,0.16991132129660394,0.3752079956264838],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409578474829,0.36030491142703364,0.2955569498844333,0.3753475513681248],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7265024993570998,0.38502429400800203,0.7357805458511624,0.40006693394909315],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7358678805164317,0.38502429400800203,0.7466672695072112,0.40006693394909315],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7466442169192677,0.38502429400800203,0.7559222634133304,0.40006693394909315],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7560095980785997,0.38502429400800203,0.7668089870693792,0.40006693394909315],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7666578407877621,0.38502429400800203,0.7759358872818246,0.40006693394909315],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7760232219470939,0.38502429400800203,0.7868226109378735,0.40006693394909315],"dir":"ltr"},{"str":"تغييرات","boundary":[0.6663395645123029,0.38502429400800203,0.7224578180179605,0.40006693394909315],"dir":"rtl"},{"str":"تراز","boundary":[0.6317129521926608,0.38502429400800203,0.661432699276413,0.40006693394909315],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5792373497354806,0.38502429400800203,0.6268060869567711,0.40006693394909315],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5375182815508622,0.38502429400800203,0.5743304844995907,0.40006693394909315],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5224548480974536,0.38502429400800203,0.5326114163149723,0.40006693394909315],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.44370930337301995,0.38502429400800203,0.5175479828615637,0.40006693394909315],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.4033187314531404,0.38502429400800203,0.43880243813713005,0.40006693394909315],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.3100660519977068,0.38502429400800203,0.39841186621725055,0.40006693394909315],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۴","boundary":[0.13751315432426556,0.38502429400800203,0.16991132129660394,0.40006693394909315],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.1707409578474829,0.385163849749643,0.31031060616813294,0.40020648969073425],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.8233303828643752,0.43015987026477853,0.8636929837406278,0.44664372121818985],"dir":"rtl"},{"str":"هشتم","boundary":[0.771532885753838,0.43015987026477853,0.8179533988034898,0.44664372121818985],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7676843011043462,0.43015987026477853,0.7715585472617527,0.44664372121818985],"dir":"ltr"},{"str":"يافتهها","boundary":[0.7072952883748217,0.43015987026477853,0.7621773842750531,0.44664372121818985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6913286981503587,0.43015987026477853,0.7019183043139363,0.44664372121818985],"dir":"rtl"},{"str":"پيشنهادها","boundary":[0.6094999232499861,0.43015987026477853,0.6859517140894734,0.44664372121818985],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۷","boundary":[0.13751315432426556,0.43004718768990174,0.1803411845734132,0.446531038643313],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.18241544702733004,0.43057035678754413,0.6070538255463869,0.44705420774095544],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236195452893927,0.4665363364680324,0.8328975917834552,0.4815789764091235],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8329849264487246,0.4665363364680324,0.8437843154395042,0.4815789764091235],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.843633169157887,0.4665363364680324,0.8529112156519496,0.4815789764091235],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.8529985503172189,0.4665363364680324,0.8637979393079984,0.4815789764091235],"dir":"ltr"},{"str":"يافتهها","boundary":[0.7690954701937497,0.4665363364680324,0.8188586512643571,0.4815789764091235],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۷","boundary":[0.13751315432426556,0.4665363364680324,0.16991132129660394,0.4815789764091235],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.17343498848671712,0.4624157695701066,0.24843074536713008,0.47745840951119783],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.24887084022786543,0.4624157695701066,0.4202897130973807,0.47745840951119783],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42129543036173367,0.4624157695701066,0.5927143032312491,0.47745840951119783],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.593720020495602,0.4624157695701066,0.7651388933651173,0.47745840951119783],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8236195452893927,0.49139527479064177,0.8328975917834552,0.5064379147317329],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8329849264487246,0.49139527479064177,0.8437843154395042,0.5064379147317329],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.843633169157887,0.49139527479064177,0.8529112156519496,0.5064379147317329],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.8529985503172189,0.49139527479064177,0.8637979393079984,0.5064379147317329],"dir":"ltr"},{"str":"پيشنهادها","boundary":[0.7492101538648284,0.49139527479064177,0.818977635122721,0.5064379147317329],"dir":"rtl"},{"str":"۲۸۵","boundary":[0.13751315432426556,0.49139527479064177,0.16991132129660394,0.5064379147317329],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................","boundary":[0.17343498848671712,0.48727470789271593,0.3987366125999098,0.502317347833807],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3997423298642627,0.48727470789271593,0.5711612027337781,0.502317347833807],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.572166919998131,0.48727470789271593,0.7435857928676463,0.502317347833807],"dir":"ltr"},{"str":"منابع","boundary":[0.819257730481609,0.5349094886585581,0.858399356811285,0.5513933396119693],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8030586042262599,0.5349094886585581,0.8136482103898375,0.5513933396119693],"dir":"rtl"},{"str":"مراجع","boundary":[0.7480443087910883,0.5349094886585581,0.7976816201653746,0.5513933396119693],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.13020047995220224,0.5350624150101767,0.1347791345018644,0.551546265963588],"dir":"ltr"},{"str":"۲۸۹","boundary":[0.13751315432426556,0.5349094886585581,0.17301533729395374,0.5513933396119693],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.17407652618458205,0.5350624150101767,0.7435758276487394,0.551546265963588],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1302,0.12526,0.86395,0.55155],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/85821f5f7a6eb997e4e192c26902728a.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/4510844f9ab24f6e70f3c3c385c2b4e0.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.1362,0.07255,0.1361,0.08439]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8083287056592336,0.0741125493575433,0.863904613114756,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7549167020791961,0.0741125493575433,0.8036152516730289,0.08915338630252441],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75492,0.07411,0.8639,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"عنوان","boundary":[0.7719737863126158,0.1757504040136797,0.8341492991017893,0.19673552382314438],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.77197,0.17575,0.83415,0.19674],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5032100485175782,0.13136919712348796,0.5995831196780832,0.1583886646893223],"dir":"rtl"},{"str":"جداول","boundary":[0.4006404659925202,0.13136919712348796,0.4957819324097598,0.1583886646893223],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40064,0.13137,0.59958,0.15839],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ز","boundary":[0.15650048407233816,0.07697385128508723,0.1649632764566602,0.09201468823006834],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.14982929171298476,0.0725451464480022,0.15501409109780992,0.08758598339298332],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14983,0.07255,0.16496,0.09201],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"صفحه","boundary":[0.1407205482992523,0.1757504040136797,0.20086340009339504,0.19673552382314438],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.14072,0.17575,0.20086,0.19674],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.2521613398325716,0.8637752946167131,0.26720217677755276],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7756902819175795,0.2521613398325716,0.7801894879953203,0.26720217677755276],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7801286775111216,0.2521613398325716,0.7874773807714316,0.26720217677755276],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873130385135022,0.2521613398325716,0.7986681776620862,0.26720217677755276],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7988593329816137,0.2521613398325716,0.8103001712935832,0.26720217677755276],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.72698890989621,0.2521613398325716,0.7713810765299195,0.26720217677755276],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7082636426964697,0.2521613398325716,0.7224468542367765,0.26720217677755276],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.6104743543733705,0.2521613398325716,0.7037215870370361,0.26720217677755276],"dir":"rtl"},{"str":"كلان","boundary":[0.567860445379911,0.2521613398325716,0.605932298713937,0.26720217677755276],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.49184528745693756,0.2521613398325716,0.5633183897204774,0.26720217677755276],"dir":"rtl"},{"str":"چين","boundary":[0.45319496477005927,0.2521613398325716,0.487303231797504,0.26720217677755276],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.41912954732430724,0.2521613398325716,0.4486529091106256,0.26720217677755276],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.34527008257853026,0.2521613398325716,0.4145874916648737,0.26720217677755276],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۵","boundary":[0.29877649035162446,0.2521613398325716,0.34087620436477073,0.26720217677755276],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.2818937551646732,0.2521613398325716,0.2943201338555764,0.26720217677755276],"dir":"rtl"},{"str":"۳۷","boundary":[0.1375132442803324,0.2521613398325716,0.16459417991016287,0.26720217677755276],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.16804677854044975,0.2481439243335907,0.23628473738618555,0.2628839445396722],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.24040355720728246,0.2521613398325716,0.2774470205806819,0.26720217677755276],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.2791818883068176,0.8637752946167131,0.2942227252517987],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.771584932773362,0.2791818883068176,0.7760841388511028,0.2942227252517987],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7760233283669041,0.2791818883068176,0.7874641666788738,0.2942227252517987],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873130385135022,0.2791818883068176,0.7986681776620862,0.2942227252517987],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7988593329816137,0.2791818883068176,0.8103001712935832,0.2942227252517987],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.7228835607519926,0.2791818883068176,0.767275727385702,0.2942227252517987],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7041582935522522,0.2791818883068176,0.718341505092559,0.2942227252517987],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.606390173435678,0.2791818883068176,0.6996162378928187,0.2942227252517987],"dir":"rtl"},{"str":"كلان","boundary":[0.5637762644422185,0.2791818883068176,0.6018481177762445,0.2942227252517987],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.487761106519245,0.2791818883068176,0.559234208782785,0.2942227252517987],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.4492179077865986,0.2791818883068176,0.48321905085981137,0.2942227252517987],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.41515249034084667,0.2791818883068176,0.44467585212716504,0.2942227252517987],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.3412930255950696,0.2791818883068176,0.41061043468141306,0.2942227252517987],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۵","boundary":[0.29479943336816383,0.2791818883068176,0.3368991473813101,0.2942227252517987],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.27791669818121256,0.2791818883068176,0.2903430768721158,0.2942227252517987],"dir":"rtl"},{"str":"۴۰","boundary":[0.1375132442803324,0.2791818883068176,0.1538175101144313,0.2942227252517987],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.15727023703687892,0.2751644728078367,0.23075726963997903,0.28990449301391813],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.2364265002238218,0.2791818883068176,0.27346996359722126,0.2942227252517987],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.30620243678106357,0.8637752946167131,0.32124327372604466],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7697888425227669,0.30620243678106357,0.7742880486005077,0.32124327372604466],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7742272381163089,0.30620243678106357,0.7874891836502212,0.32124327372604466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873130385135022,0.30620243678106357,0.7986681776620862,0.32124327372604466],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7988593329816137,0.30620243678106357,0.8103001712935832,0.32124327372604466],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.7210874705013973,0.30620243678106357,0.7654796371351067,0.32124327372604466],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.702362203301657,0.30620243678106357,0.7165454148419638,0.32124327372604466],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.6044019015282691,0.30620243678106357,0.6978201476422234,0.32124327372604466],"dir":"rtl"},{"str":"كلان","boundary":[0.5617879925348096,0.30620243678106357,0.5998598458688356,0.32124327372604466],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.4857728346118361,0.30620243678106357,0.557245936875376,0.32124327372604466],"dir":"rtl"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.3989792108028804,0.30620243678106357,0.48123077895240257,0.32124327372604466],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.3603717376976949,0.30620243678106357,0.3898950994840133,0.32124327372604466],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.28664056511267466,0.30620243678106357,0.3558296820382613,0.32124327372604466],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۵","boundary":[0.2400186807250121,0.30620243678106357,0.28211839473815836,0.32124327372604466],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.22313594553806082,0.30620243678106357,0.23556232422896406,0.32124327372604466],"dir":"rtl"},{"str":"۴۳","boundary":[0.1375132442803324,0.30620243678106357,0.1604591952768106,0.32124327372604466],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.16265850778866434,0.30218502128208263,0.17840572906075722,0.31692504148816414],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.1816457475806701,0.30620243678106357,0.2186892109540695,0.32124327372604466],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.33322298525530963,0.8637752946167131,0.34826382220029073],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7733810230239572,0.33322298525530963,0.777880229101698,0.34826382220029073],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7778194186174993,0.33322298525530963,0.7875034240800652,0.34826382220029073],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873130385135022,0.33322298525530963,0.7986681776620862,0.34826382220029073],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7988593329816137,0.33322298525530963,0.8103001712935832,0.34826382220029073],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.7246796510025877,0.33322298525530963,0.7690718176362972,0.34826382220029073],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7059543838028474,0.33322298525530963,0.7201375953431541,0.34826382220029073],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.607759563959596,0.33322298525530963,0.7014123281434138,0.34826382220029073],"dir":"rtl"},{"str":"كلان","boundary":[0.5651456549661366,0.33322298525530963,0.6032175083001624,0.34826382220029073],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.48967881773823757,0.33322298525530963,0.560603599306703,0.34826382220029073],"dir":"rtl"},{"str":"بنگلادش","boundary":[0.4116283046848575,0.33322298525530963,0.48513676207880396,0.34826382220029073],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.3775628872391056,0.33322298525530963,0.40708624902542395,0.34826382220029073],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.3037034224933285,0.33322298525530963,0.3730208315796719,0.34826382220029073],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۵","boundary":[0.2570815381056659,0.33322298525530963,0.2991812521188122,0.34826382220029073],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.2447654906730135,0.33322298525530963,0.25719186936391675,0.34826382220029073],"dir":"rtl"},{"str":"۴۶","boundary":[0.1375132442803324,0.33322298525530963,0.15955935406126243,0.34826382220029073],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.16265850778866434,0.3292055697563287,0.20465109784757865,0.3439455899624102],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.2078173483750564,0.33322298525530963,0.24486081174845584,0.34826382220029073],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.36024353372955564,0.8637752946167131,0.37528437067453674],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.770302011165794,0.36024353372955564,0.7748012172435348,0.37528437067453674],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7747404067593362,0.36024353372955564,0.7873810333587032,0.37528437067453674],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873130385135022,0.36024353372955564,0.7986681776620862,0.37528437067453674],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7988593329816137,0.36024353372955564,0.8103001712935832,0.37528437067453674],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.7217289313051815,0.36024353372955564,0.7661210979388908,0.37528437067453674],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7030036641054411,0.36024353372955564,0.7171868756457479,0.37528437067453674],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.6052921208317605,0.36024353372955564,0.6984616084460076,0.37528437067453674],"dir":"rtl"},{"str":"كلان","boundary":[0.5626782118383009,0.36024353372955564,0.6007500651723269,0.37528437067453674],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.4866630539153275,0.36024353372955564,0.5581361561788674,0.37528437067453674],"dir":"rtl"},{"str":"سريلانكا","boundary":[0.4136045171291551,0.36024353372955564,0.4821209982558939,0.37528437067453674],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.3749970440239696,0.36024353372955564,0.404520405810288,0.37528437067453674],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.30113757927819257,0.36024353372955564,0.370454988364536,0.37528437067453674],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۵","boundary":[0.25451569489053,0.36024353372955564,0.29661540890367627,0.37528437067453674],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.23776125186433553,0.36024353372955564,0.25018763055523874,0.37528437067453674],"dir":"rtl"},{"str":"۵۰","boundary":[0.1375132442803324,0.36024353372955564,0.1567741312512324,0.37528437067453674],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.15727023703687892,0.3562261182305747,0.19401375333842896,0.37096613843665616],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.1962710539069448,0.36024353372955564,0.23331451728034425,0.37528437067453674],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.38726408220380154,0.8637752946167131,0.4023049191487827],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7706868876480645,0.38726408220380154,0.7751860937258053,0.4023049191487827],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7751252832416066,0.38726408220380154,0.7874873875599706,0.4023049191487827],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873130385135022,0.38726408220380154,0.7986681776620862,0.4023049191487827],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7988593329816137,0.38726408220380154,0.8103001712935832,0.4023049191487827],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.721985515626695,0.38726408220380154,0.7661590724184749,0.4023049191487827],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7032602484269547,0.38726408220380154,0.7174434599672614,0.4023049191487827],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.6054258012632691,0.38726408220380154,0.6987181927675211,0.4023049191487827],"dir":"rtl"},{"str":"كلان","boundary":[0.5628118922698097,0.38726408220380154,0.6008837456038355,0.4023049191487827],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.4867967343468361,0.38726408220380154,0.558269836610376,0.4023049191487827],"dir":"rtl"},{"str":"لائوس","boundary":[0.42792140910097054,0.38726408220380154,0.48225467868740257,0.4023049191487827],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.3938559916552186,0.38726408220380154,0.423379353441537,0.4023049191487827],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.32012481907019835,0.38726408220380154,0.389313935995785,0.4023049191487827],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۵","boundary":[0.2735029346825358,0.38726408220380154,0.31560264869568205,0.4023049191487827],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.2567484916563412,0.38726408220380154,0.26917487034724447,0.4023049191487827],"dir":"rtl"},{"str":"۵۳","boundary":[0.1375132442803324,0.38726408220380154,0.16341581641361172,0.4023049191487827],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.16804677854044975,0.3832466667048206,0.21003936859936406,0.39798668691090205],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.21525829369895053,0.38726408220380154,0.25230175707235,0.4023049191487827],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8136239645944704,0.41428463067804755,0.8634580281031615,0.4293254676230287],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7658977412870134,0.41428463067804755,0.7703969473647542,0.4293254676230287],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7706350576151187,0.41428463067804755,0.784454047711037,0.4293254676230287],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7848974254186124,0.41428463067804755,0.7962525645671964,0.4293254676230287],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7964217819272347,0.41428463067804755,0.8078626202392042,0.4293254676230287],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7195738795887888,0.41428463067804755,0.7608166019680795,0.4293254676230287],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.655963675565872,0.41428463067804755,0.7138320356419577,0.4293254676230287],"dir":"rtl"},{"str":"خارجي","boundary":[0.5954386414248348,0.41428463067804755,0.6502432564098872,0.4293254676230287],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5061829627587955,0.41428463067804755,0.5896967974780036,0.4293254676230287],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.46168367217085415,0.41428463067804755,0.500419694021118,0.4293254676230287],"dir":"rtl"},{"str":"موافقت","boundary":[0.3880466660318293,0.41428463067804755,0.45594182822402296,0.4293254676230287],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.3514795514513199,0.41428463067804755,0.386723332393623,0.4293254676230287],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.28352011488658707,0.41428463067804755,0.345694857922796,0.4293254676230287],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.23285048453488685,0.41428463067804755,0.27218640052884946,0.4293254676230287],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.18203088064726197,0.41428463067804755,0.22717291496059488,0.4293254676230287],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.13650833178512442,0.41428463067804755,0.18077194967375554,0.4293254676230287],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۷","boundary":[0.7844906109768527,0.4413051791522935,0.8282186090943242,0.45634601609727465],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7669240785730677,0.4413051791522935,0.7796289795449739,0.45634601609727465],"dir":"rtl"},{"str":"۵۸","boundary":[0.1375132442803324,0.4413051791522935,0.16429423283831346,0.45634601609727465],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.16548093532531383,0.4372877636533125,0.17073000908267816,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1711289386882378,0.4372877636533125,0.1763780124456021,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.17677064547191187,0.4372877636533125,0.1820197192292762,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.18241864883483586,0.4372877636533125,0.18766772259220016,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.18806665219775984,0.4372877636533125,0.19331572595512414,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.19371465556068382,0.4372877636533125,0.19896372931804812,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1993626589236078,0.4372877636533125,0.2046117326809721,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.20501066228653178,0.4372877636533125,0.21025973604389608,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21065866564945576,0.4372877636533125,0.21590773940682007,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.21630666901237974,0.4372877636533125,0.22155574276974405,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22195467237530372,0.4372877636533125,0.22720374613266803,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2276026757382277,0.4372877636533125,0.232851749495592,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23325067910115166,0.4372877636533125,0.238499752858516,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23889868246407564,0.4372877636533125,0.24414775622143994,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24454668582699962,0.4372877636533125,0.24979575958436392,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2501946891899236,0.4372877636533125,0.25544376294728793,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2558426925528476,0.4372877636533125,0.2610917663102119,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2614906959157716,0.4372877636533125,0.2667397696731359,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.26713869927869555,0.4372877636533125,0.2723877730360599,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2727867026416195,0.4372877636533125,0.27803577639898386,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2784347060045435,0.4372877636533125,0.28368377976190784,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2840827093674675,0.4372877636533125,0.2893317831248318,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.28973071273039147,0.4372877636533125,0.2949797864877558,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.29537871609331545,0.4372877636533125,0.3006277898506798,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.30102671945623943,0.4372877636533125,0.30627579321360376,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3066747228191634,0.4372877636533125,0.31192379657652775,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3123227261820874,0.4372877636533125,0.3175717999394517,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3179707295450114,0.4372877636533125,0.3232198033023757,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3236187329079353,0.4372877636533125,0.3288678066652996,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3292667362708593,0.4372877636533125,0.33451581002822356,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3349147396337832,0.4372877636533125,0.3401638133911475,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3405627429967072,0.4372877636533125,0.34581181675407147,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.34621074635963117,0.4372877636533125,0.35145982011699545,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.35185874972255515,0.4372877636533125,0.36265508157484433,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.36305401118040403,0.4372877636533125,0.3683030849377683,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.368702014543328,0.4372877636533125,0.3739510883006923,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.374350017906252,0.4372877636533125,0.3795990916636163,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3799980212691759,0.4372877636533125,0.38524709502654025,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3856460246320999,0.4372877636533125,0.39089509838946424,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3912940279950239,0.4372877636533125,0.3965431017523882,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.39694203135794787,0.4372877636533125,0.4021911051153122,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.40259003472087185,0.4372877636533125,0.4078391084782362,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.40823803808379583,0.4372877636533125,0.41348711184116016,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4138860414467198,0.4372877636533125,0.41913511520408414,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4195340448096438,0.4372877636533125,0.4247831185670081,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4251820481725678,0.4372877636533125,0.4304311219299321,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.43083005153549175,0.4372877636533125,0.4360791252928561,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.43647805489841573,0.4372877636533125,0.44172712865578007,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4421260582613397,0.4372877636533125,0.447375132018704,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4477740616242637,0.4372877636533125,0.453023135381628,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4534220649871877,0.4372877636533125,0.45867113874455195,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.45907006835011166,0.4372877636533125,0.46431914210747594,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.46471807171303564,0.4372877636533125,0.4699671454703999,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4703660750759596,0.4372877636533125,0.4756151488333239,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4760140784388836,0.4372877636533125,0.4812631521962479,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4816620818018076,0.4372877636533125,0.48691115555917186,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.48731008516473157,0.4372877636533125,0.49255915892209584,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.49295808852765555,0.4372877636533125,0.4982071622850198,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4986060918905795,0.4372877636533125,0.5038551656479439,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5042540952535035,0.4372877636533125,0.5095031690108678,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5099020986164274,0.4372877636533125,0.5151511723737917,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5155501019793514,0.4372877636533125,0.5207991757367156,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5211981053422754,0.4372877636533125,0.5264471790996397,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5268461087051993,0.4372877636533125,0.5320951824625636,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.5324941120681232,0.4372877636533125,0.5432904439204126,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5436893735259722,0.4372877636533125,0.5489384472833365,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5493373768888963,0.4372877636533125,0.5545864506462604,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5549853802518202,0.4372877636533125,0.5602344540091845,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5606333836147442,0.4372877636533125,0.5658824573721084,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5662813869776682,0.4372877636533125,0.5715304607350324,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5719293903405921,0.4372877636533125,0.5771784640979564,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5775773937035161,0.4372877636533125,0.5828264674608804,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.58322539706644,0.4372877636533125,0.5884744708238043,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5888734004293641,0.4372877636533125,0.5941224741867284,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.594521403792288,0.4372877636533125,0.5997704775496523,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.600169407155212,0.4372877636533125,0.6054184809125763,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.605817410518136,0.4372877636533125,0.6110664842755003,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.61146541388106,0.4372877636533125,0.6167144876384243,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6171134172439839,0.4372877636533125,0.6223624910013482,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.622761420606908,0.4372877636533125,0.6280104943642721,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6284094239698319,0.4372877636533125,0.6336584977271962,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6340574273327559,0.4372877636533125,0.6393065010901201,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6397054306956799,0.4372877636533125,0.6449545044530441,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6453534340586039,0.4372877636533125,0.6506025078159681,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6510014374215278,0.4372877636533125,0.6562505111788921,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6566494407844519,0.4372877636533125,0.661898514541816,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6622974441473758,0.4372877636533125,0.6675465179047401,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6679454475102998,0.4372877636533125,0.673194521267664,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6735934508732238,0.4372877636533125,0.678842524630588,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6792414542361478,0.4372877636533125,0.684490527993512,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6848894575990717,0.4372877636533125,0.690138531356436,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6905374609619956,0.4372877636533125,0.6957865347193599,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6961854643249197,0.4372877636533125,0.701434538082284,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7018334676878435,0.4372877636533125,0.7070825414452078,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7074814710507675,0.4372877636533125,0.7127305448081318,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7131294744136915,0.4372877636533125,0.7183785481710557,0.452027783859394],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۷","boundary":[0.7230386659743475,0.4413051791522935,0.7615390151253012,0.45634601609727465],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.814671213502728,0.4683257276265395,0.8637554093317957,0.48336656457152066],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7682493365936852,0.4683257276265395,0.7727485426714261,0.48336656457152066],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7726877321872274,0.4683257276265395,0.7865067222831457,0.48336656457152066],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7864149933882045,0.4683257276265395,0.7977701325367885,0.48336656457152066],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7979612878563161,0.4683257276265395,0.8094021261682858,0.48336656457152066],"dir":"ltr"},{"str":"شركاي","boundary":[0.7039060711642043,0.4683257276265395,0.7636598128347717,0.48336656457152066],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6469375523036669,0.4683257276265395,0.6993051850695627,0.48336656457152066],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5599100518856517,0.4683257276265395,0.6423639702291456,0.48336656457152066],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.5165248504217224,0.4683257276265395,0.5553043119205275,0.48336656457152066],"dir":"rtl"},{"str":"موافقت","boundary":[0.44473037629548656,0.4683257276265395,0.511944522851827,0.48336656457152066],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.40948505584725436,0.4683257276265395,0.4438932699465485,0.48336656457152066],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.34347527524954263,0.4683257276265395,0.40490134360136015,0.48336656457152066],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.331106114862337,0.4683257276265395,0.3382405702141831,0.48336656457152066],"dir":"ltr"},{"str":"كل","boundary":[0.2964748006954868,0.4683257276265395,0.3312900858208623,0.48336656457152066],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2635663219554396,0.4683257276265395,0.29184840978508225,0.48336656457152066],"dir":"rtl"},{"str":"ميليارد","boundary":[0.19057205954180642,0.4683257276265395,0.25898662866402494,0.48336656457152066],"dir":"rtl"},{"str":"دلار","boundary":[0.15127899312953658,0.4683257276265395,0.1859595844147847,0.48336656457152066],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13683573664229778,0.4683257276265395,0.1465899113909537,0.48336656457152066],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.13620152380402342,0.49534627610078547,0.8346655467566754,0.5103871130457667],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8151834841006299,0.5223668245750315,0.8334374059017499,0.5374076615200126],"dir":"rtl"},{"str":"درصد","boundary":[0.7567795042533848,0.5223668245750315,0.8106414284411964,0.5374076615200126],"dir":"rtl"},{"str":"۶۴","boundary":[0.1375132442803324,0.5223668245750315,0.15955935406126243,0.5374076615200126],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.16265850778866434,0.5183494090760504,0.22564739287703586,0.533089429282132],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22731775681008934,0.5183494090760504,0.3952881170457466,0.533089429282132],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3997424208672226,0.5183494090760504,0.5677127811028798,0.533089429282132],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.572167084924356,0.5183494090760504,0.7401374451600133,0.533089429282132],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.749723435411761,0.5223668245750315,0.7568578907636072,0.5374076615200126],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146701871654419,0.5493873730492775,0.8637543829945098,0.5644282099942586],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.771584932773362,0.5493873730492775,0.7760841388511028,0.5644282099942586],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7760233283669041,0.5493873730492775,0.7870785204436388,0.5644282099942586],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7869281620312317,0.5493873730492775,0.7982833011798157,0.5644282099942586],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7984744564993435,0.5493873730492775,0.809915294811313,0.5644282099942586],"dir":"ltr"},{"str":"روابط","boundary":[0.7195012662258005,0.5493873730492775,0.766957177950543,0.5644282099942586],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6630469423455763,0.5493873730492775,0.714941907497188,0.5644282099942586],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.6211186266592011,0.5493873730492775,0.6584815582030434,0.5644282099942586],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5753766982021694,0.5493873730492775,0.6165551966201938,0.5644282099942586],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5611720618710162,0.5493873730492775,0.5707650857945056,0.5644282099942586],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.47453020768823584,0.5493873730492775,0.5566187467776227,0.5644282099942586],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.4315306524595414,0.5493873730492775,0.46996540763391276,0.5644282099942586],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.32510845634695673,0.5493873730492775,0.42697492826065725,0.5644282099942586],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.2594843219844799,0.5493873730492775,0.3205515233352158,0.5644282099942586],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.2204483530623667,0.5493873730492775,0.25015739636935375,0.5644282099942586],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.13650833178512442,0.5493873730492775,0.2158817590147136,0.5644282099942586],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۸۰","boundary":[0.7923164327830172,0.5764079215235235,0.8333663320446907,0.5914487584685045],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.8209774146647283,0.6034284699977694,0.8334037933556315,0.6184693069427505],"dir":"rtl"},{"str":"۶۹","boundary":[0.1375132442803324,0.6034284699977694,0.16093054067543106,0.6184693069427505],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.16265850778866436,0.5994110544987884,0.2676399829359502,0.61415107470487],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27042392282437266,0.5994110544987884,0.43839428306003,0.61415107470487],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44284858688150597,0.5994110544987884,0.6108189471171632,0.61415107470487],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6152732509386394,0.5994110544987884,0.7832436111742966,0.61415107470487],"dir":"ltr"},{"str":"۸۶","boundary":[0.7903920503716653,0.6034284699977694,0.8165731447859476,0.6184693069427505],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146701871654419,0.6304490184720154,0.8637543829945098,0.6454898554169965],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7686342130759557,0.6304490184720154,0.7731334191536965,0.6454898554169965],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7730726086694978,0.6304490184720154,0.7870415723013408,0.6454898554169965],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7869281620312317,0.6304490184720154,0.7982833011798157,0.6454898554169965],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7984744564993435,0.6304490184720154,0.809915294811313,0.6454898554169965],"dir":"ltr"},{"str":"برخي","boundary":[0.7194099222073416,0.6304490184720154,0.7638020888410509,0.6454898554169965],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7004704070991373,0.6304490184720154,0.7148158979476856,0.6454898554169965],"dir":"rtl"},{"str":"اجزاي","boundary":[0.6484295901332686,0.6304490184720154,0.6959095748557459,0.6454898554169965],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.5839623944764964,0.6304490184720154,0.6438723892398922,0.6454898554169965],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5253227419299411,0.6304490184720154,0.5794036829473913,0.6454898554169965],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.46599749607630137,0.6304490184720154,0.5207642235823616,0.6454898554169965],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.3794816803650851,0.6304490184720154,0.46145080472013433,0.6454898554169965],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.33665270565628524,0.6304490184720154,0.37493498900891814,0.6454898554169965],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.21152550498957082,0.6304490184720154,0.33210601430011816,0.6454898554169965],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.13660301139976297,0.6304490184720154,0.20698344933013724,0.6454898554169965],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8111139284692637,0.6574695669462615,0.8334385605311967,0.6725104038912425],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7714566406126051,0.6574695669462615,0.80657187280983,0.6725104038912425],"dir":"rtl"},{"str":"۷۳","boundary":[0.1375132442803324,0.6574695669462615,0.16459417991016287,0.6725104038912425],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.16804677854044975,0.6534521514472804,0.21003936859936406,0.668192171653362],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21115294455473307,0.6534521514472804,0.37912330479039036,0.668192171653362],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3835776086118664,0.6534521514472804,0.5515479688475237,0.668192171653362],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5560022726689997,0.6534521514472804,0.723972632904657,0.668192171653362],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.7300947348159713,0.6574695669462615,0.7671381981893707,0.6725104038912425],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.814671213502728,0.6844901154205074,0.8637554093317957,0.6995309523654885],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7674795836291446,0.6844901154205074,0.7719787897068854,0.6995309523654885],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.7719179792226867,0.6844901154205074,0.7866153857433067,0.6995309523654885],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7864149933882045,0.6844901154205074,0.7977701325367885,0.6995309523654885],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7979612878563161,0.6844901154205074,0.8094021261682858,0.6995309523654885],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7225274217137316,0.6844901154205074,0.7629774268317063,0.6995309523654885],"dir":"rtl"},{"str":"شاخص","boundary":[0.6575460310766463,0.6844901154205074,0.7179338722588927,0.6995309523654885],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.5887228033935382,0.6844901154205074,0.6526795428701103,0.6995309523654885],"dir":"rtl"},{"str":"انساني","boundary":[0.5193707554237903,0.6844901154205074,0.5841325335934798,0.6995309523654885],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.47506428795346645,0.6844901154205074,0.5147527755301282,0.6995309523654885],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4251659500722361,0.6844901154205074,0.4704549425805598,0.6995309523654885],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.3805519662925781,0.6844901154205074,0.42423711482835685,0.6995309523654885],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۷۵","boundary":[0.3303363618977962,0.6844901154205074,0.3751998739301261,0.6995309523654885],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.30321321814707675,0.6844901154205074,0.3251522039737748,0.6995309523654885],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.260802010767613,0.6844901154205074,0.2978454741410124,0.6995309523654885],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.23327166769865146,0.6844901154205074,0.2555962997605845,0.6995309523654885],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.13663593888215544,0.6844901154205074,0.2286966845568254,0.6995309523654885],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.7953878754036957,0.7115106638947534,0.8336311270644926,0.7265515008397344],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.6899201729671416,0.7115106638947534,0.790845819744262,0.7265515008397344],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.6245102865131286,0.7115106638947534,0.6853781173077079,0.7265515008397344],"dir":"rtl"},{"str":"۷۴","boundary":[0.1375132442803324,0.7115106638947534,0.1610162398388166,0.7265515008397344],"dir":"ltr"},{"str":".....................","boundary":[0.16265850778866436,0.7074932483957723,0.2728890566933145,0.7222332686018539],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2758121935761581,0.7074932483957723,0.44378255381181536,0.7222332686018539],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4482368576332914,0.7074932483957723,0.6162072178689487,0.7222332686018539],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.7385312123689993,0.8637752946167131,0.7535720493139805],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7642722796102247,0.7385312123689993,0.7687714856879655,0.7535720493139805],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7687106752037668,0.7385312123689993,0.7875002167760463,0.7535720493139805],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7873130385135022,0.7385312123689993,0.7986681776620862,0.7535720493139805],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7988593329816137,0.7385312123689993,0.8103001712935832,0.7535720493139805],"dir":"ltr"},{"str":"رتبه","boundary":[0.7249881936492079,0.7385312123689993,0.7602748241732037,0.7535720493139805],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.6544149326012161,0.7385312123689993,0.7204461379897742,0.7535720493139805],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6275482448798494,0.7385312123689993,0.6498728769417825,0.7535720493139805],"dir":"rtl"},{"str":"فضاي","boundary":[0.5746290114892788,0.7385312123689993,0.6230061892204158,0.7535720493139805],"dir":"rtl"},{"str":"كسبوكار","boundary":[0.48444167515182357,0.7385312123689993,0.5700869558298453,0.7535720493139805],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.42614481925881037,0.7385312123689993,0.47989961949238996,0.7535720493139805],"dir":"rtl"},{"str":"موافتنامه","boundary":[0.3297276155950052,0.7385312123689993,0.4216027635993768,0.7535720493139805],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.2643177291409923,0.7385312123689993,0.32518555993557163,0.7535720493139805],"dir":"rtl"},{"str":"۷۶","boundary":[0.1375132442803324,0.7385312123689993,0.1636943386946147,0.7535720493139805],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.16804677854044975,0.7345137968700184,0.2047902948419998,0.7492538170760998],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2071758875712724,0.7385312123689993,0.21431034292311857,0.7535720493139805],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۸","boundary":[0.21423195641289616,0.7385312123689993,0.2527323055638498,0.7535720493139805],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.25259131247917804,0.7385312123689993,0.25972576783102425,0.7535720493139805],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.7655517608432454,0.8637752946167131,0.7805925977882264],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7738941916669844,0.7655517608432454,0.7783933977447252,0.7805925977882264],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7783325872605265,0.7655517608432454,0.7856812905208365,0.7805925977882264],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.7655517608432454,0.796872087411491,0.7805925977882264],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7970632427310186,0.7655517608432454,0.8103251882649309,0.7805925977882264],"dir":"ltr"},{"str":"مزيت","boundary":[0.7184180955125308,0.7655517608432454,0.7697518943804689,0.7805925977882264],"dir":"rtl"},{"str":"نسبي","boundary":[0.668883979075689,0.7655517608432454,0.7138760398530972,0.7805925977882264],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.5935329896689534,0.7655517608432454,0.6643419234162554,0.7805925977882264],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5480053091203856,0.7655517608432454,0.5889909340095197,0.7805925977882264],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.5139398916746336,0.7655517608432454,0.5434632534609519,0.7805925977882264],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.4668910509759725,0.7655517608432454,0.5093978360152001,0.7805925977882264],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.4262988981438793,0.7655517608432454,0.4624210955108842,0.7805925977882264],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.40941616295692806,0.7655517608432454,0.42184254164783125,0.7805925977882264],"dir":"rtl"},{"str":"۸۳","boundary":[0.1375132442803324,0.7655517608432454,0.16459417991016287,0.7805925977882264],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.16804677854044975,0.7615343453442643,0.1942921473272712,0.7762743655503458],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19498813229937684,0.7615343453442643,0.36295849253503415,0.7762743655503458],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.3680542571602941,0.7655517608432454,0.4050977205336936,0.7805925977882264],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.7925723093174913,0.8637752946167131,0.8076131462624724],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7697888425227669,0.7925723093174913,0.7742880486005077,0.8076131462624724],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7742272381163089,0.7925723093174913,0.7856680764282785,0.8076131462624724],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.7925723093174913,0.796872087411491,0.8076131462624724],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7970632427310186,0.7925723093174913,0.8103251882649309,0.8076131462624724],"dir":"ltr"},{"str":"مزيتهاي","boundary":[0.6803499626511668,0.7925723093174913,0.7652637214285533,0.8076131462624724],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6049989732444312,0.7925723093174913,0.6758079069917332,0.8076131462624724],"dir":"rtl"},{"str":"چين","boundary":[0.566348650557553,0.7925723093174913,0.6004569175849976,0.8076131462624724],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.532283233111801,0.7925723093174913,0.5618065948981195,0.8076131462624724],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.458423768366024,0.7925723093174913,0.5277411774523675,0.8076131462624724],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.4178316155339308,0.7925723093174913,0.45395381290093567,0.8076131462624724],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4038996000443858,0.7925723093174913,0.41334793280764154,0.8076131462624724],"dir":"rtl"},{"str":"۸۴","boundary":[0.1375132442803324,0.7925723093174913,0.1610162398388166,0.8076131462624724],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.16265850778866434,0.7885548938185104,0.1889038765754858,0.803294914024592],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18959986154759143,0.7885548938185104,0.35757022178324865,0.803294914024592],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.3625376942477519,0.7925723093174913,0.3995811576211514,0.8076131462624724],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.8195928577917373,0.8637752946167131,0.8346336947367183],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7679927522721717,0.8195928577917373,0.7724919583499125,0.8346336947367183],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7724311478657138,0.8195928577917373,0.7856930933996261,0.8346336947367183],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.8195928577917373,0.796872087411491,0.8346336947367183],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7970632427310186,0.8195928577917373,0.8103251882649309,0.8346336947367183],"dir":"ltr"},{"str":"مزيتهاي","boundary":[0.6785750406070966,0.8195928577917373,0.763467631177958,0.8346336947367183],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.603224051200361,0.8195928577917373,0.6740329849476631,0.8346336947367183],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.5646808524677146,0.8195928577917373,0.5986819955409274,0.8346336947367183],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.5306154350219627,0.8195928577917373,0.560138796808281,0.8346336947367183],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.45675597027618564,0.8195928577917373,0.5260733793625291,0.8346336947367183],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.4161638174440925,0.8195928577917373,0.45228601481109737,0.8346336947367183],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4022318019545475,0.8195928577917373,0.41168013471780324,0.8346336947367183],"dir":"rtl"},{"str":"۸۷","boundary":[0.1375132442803324,0.8195928577917373,0.16515122447216887,0.8346336947367183],"dir":"ltr"},{"str":"...","boundary":[0.16804677854044975,0.8155754422927564,0.18379399981254263,0.8303154624988379],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18421159079580599,0.8155754422927564,0.3521819510314633,0.8303154624988379],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.36086989615791354,0.8195928577917373,0.39791335953131296,0.8346336947367183],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.8466134062659832,0.8637752946167131,0.8616542432109644],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.771584932773362,0.8466134062659832,0.7760841388511028,0.8616542432109644],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7760233283669041,0.8466134062659832,0.7857073338294701,0.8616542432109644],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.8466134062659832,0.796872087411491,0.8616542432109644],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7970632427310186,0.8466134062659832,0.8103251882649309,0.8616542432109644],"dir":"ltr"},{"str":"مزيتهاي","boundary":[0.6818467472907165,0.8466134062659832,0.7670598116791484,0.8616542432109644],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6064957578839809,0.8466134062659832,0.6773046916312829,0.8616542432109644],"dir":"rtl"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.5197785962028362,0.8466134062659832,0.6019537022245472,0.8616542432109644],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.48571317875708425,0.8466134062659832,0.5152365405434026,0.8616542432109644],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.411982006172064,0.8466134062659832,0.48117112309765064,0.8616542432109644],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.3713898533399708,0.8466134062659832,0.4075120507069757,0.8616542432109644],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.35745783785042584,0.8466134062659832,0.3669061706136816,0.8616542432109644],"dir":"rtl"},{"str":"۸۹","boundary":[0.1375132442803324,0.8466134062659832,0.1623874264529852,0.8616542432109644],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.16265850778866436,0.8425959907670023,0.3096325729948645,0.8573360109730839],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.31596763989303506,0.8466134062659832,0.35301110326643453,0.8616542432109644],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.8736339547402292,0.8637102504912093,0.8886747916852104],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7685059209151989,0.8736339547402292,0.7730051269929397,0.8886747916852104],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7729443165087411,0.8736339547402292,0.7855849431081081,0.8886747916852104],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.8736339547402292,0.796872087411491,0.8886747916852104],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7970632427310186,0.8736339547402292,0.8103251882649309,0.8886747916852104],"dir":"ltr"},{"str":"مزيتهاي","boundary":[0.6793381223792779,0.8736339547402292,0.764109091981742,0.8886747916852104],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6039871329725424,0.8736339547402292,0.6747960667198444,0.8886747916852104],"dir":"rtl"},{"str":"بنگلادش","boundary":[0.5259366199191623,0.8736339547402292,0.5994450773131088,0.8886747916852104],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.49187120247341043,0.8736339547402292,0.5213945642597287,0.8886747916852104],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.41801173772763334,0.8736339547402292,0.4873291468139768,0.8886747916852104],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.37741958489554017,0.8736339547402292,0.4135417822625451,0.8886747916852104],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.363615861566752,0.8736339547402292,0.37306419433000776,0.8886747916852104],"dir":"rtl"},{"str":"۹۱","boundary":[0.1375132442803324,0.8736339547402292,0.155917139617377,0.8886747916852104],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.15727023703687887,0.8696165392412484,0.3147424497578076,0.8843565594473298],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.32212566360936123,0.8736339547402292,0.3591691269827607,0.8886747916852104],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.900564434719561,0.8637752946167131,0.9156052716645422],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7688907973974693,0.900564434719561,0.7733900034752101,0.9156052716645422],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7733291929910113,0.900564434719561,0.7856912973093754,0.9156052716645422],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.900564434719561,0.796872087411491,0.9156052716645422],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7970632427310186,0.900564434719561,0.8103251882649309,0.9156052716645422],"dir":"ltr"},{"str":"مزيتهاي","boundary":[0.6794778325423421,0.900564434719561,0.7643656763032556,0.9156052716645422],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6041268431356066,0.900564434719561,0.6749357768829085,0.9156052716645422],"dir":"rtl"},{"str":"سريلانكا","boundary":[0.5310683063494341,0.900564434719561,0.599584787476173,0.9156052716645422],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.49700288890368216,0.900564434719561,0.5265262506900006,0.9156052716645422],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.42314342415790523,0.900564434719561,0.4924608332442486,0.9156052716645422],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.382551271325812,0.900564434719561,0.4186734686928169,0.9156052716645422],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.36874754799702386,0.900564434719561,0.3781958807602796,0.9156052716645422],"dir":"rtl"},{"str":"۹۳","boundary":[0.1375132442803324,0.900564434719561,0.1618303818909792,0.9156052716645422],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.1626585077886643,0.8965470192205801,0.320130720509593,0.9112870394266617],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.32725735003963313,0.900564434719561,0.36430081341303255,0.9156052716645422],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1362,0.24814,0.86378,0.91561],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/27ab0bb2a112cb7dc19b2fad3dc62b09.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/a9f9572b97c740625442166b14ab3fa2.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.07411,0.13618,0.13105]},"elements":[{"words":[{"str":"ح","boundary":[0.8334982163859486,0.07787453623422863,0.8470172594100174,0.09291537317920975],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.5374398082212596,0.0741125493575433,0.567027444380117,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5219925340210162,0.0741125493575433,0.532726354235055,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تبعات","boundary":[0.47068015994392437,0.0741125493575433,0.5172790800348115,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.39852146437330016,0.0741125493575433,0.4659667059577198,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.35102270306686495,0.0741125493575433,0.3938080103870955,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3083659444917127,0.0741125493575433,0.3463092490806603,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28664120657347847,0.0741125493575433,0.303652490505508,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.1968405428085442,0.0741125493575433,0.28192775258727376,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.19212708882233953,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.12444421404430224,0.8637752946167131,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7673512914683877,0.12444421404430224,0.7718504975461286,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7717896870619299,0.12444421404430224,0.7856086771578481,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.12444421404430224,0.796872087411491,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7970632427310186,0.12444421404430224,0.8103251882649309,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"مزيتهاي","boundary":[0.6779955449169581,0.12444421404430224,0.7629544625349309,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6026445555102226,0.12444421404430224,0.6734534892575246,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"لائوس","boundary":[0.5437692302643569,0.12444421404430224,0.5981024998507889,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.509703812818605,0.12444421404430224,0.5392271746049233,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.4359726402335848,0.12444421404430224,0.5051617571591714,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.39538048740149156,0.12444421404430224,0.43150268476849646,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3814484719119466,0.12444421404430224,0.3908968046752023,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"۹۵","boundary":[0.1375132442803324,0.12444421404430224,0.16120906295643406,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.16265850778866434,0.12042679854532129,0.3306288680243216,0.13516681875140277],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.33995827395455586,0.12444421404430224,0.37700173732795533,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146707003340851,0.15137469402363407,0.8637548961631528,0.16641553096861517],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7667098306646037,0.15137469402363407,0.7712090367423445,0.16641553096861517],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7711482262581459,0.15137469402363407,0.7849672163540642,0.16641553096861517],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7848754874591231,0.15137469402363407,0.796230626607707,0.16641553096861517],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7964217819272347,0.15137469402363407,0.8096837274611469,0.16641553096861517],"dir":"ltr"},{"str":"مزيتهاي","boundary":[0.6760600010876203,0.15137469402363407,0.7621847095703901,0.16641553096861517],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6002376662822644,0.15137469402363407,0.6714895333654892,0.16641553096861517],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5134672633544056,0.15137469402363407,0.5956775955284949,0.16641553096861517],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.4703391593806329,0.15137469402363407,0.5088888166631488,0.16641553096861517],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.35437446405879697,0.15137469402363407,0.46577523405807825,0.16641553096861517],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.279109173815447,0.15137469402363407,0.3498116269036382,0.16641553096861517],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.23030350026738222,0.15137469402363407,0.26964653679163597,0.16641553096861517],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.13650833178512442,0.15137469402363407,0.22572977886043188,0.16641553096861517],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.7927013092652876,0.17839524249788022,0.8288235066322925,0.19343607944286131],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7787692937757424,0.17839524249788022,0.7882176265389982,0.19343607944286131],"dir":"rtl"},{"str":"۹۶","boundary":[0.1375132442803324,0.17839524249788022,0.16093054067543106,0.19343607944286131],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.16265850778866434,0.17437782699889925,0.21514924536230726,0.18911784720498076],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2165412153065185,0.17437782699889925,0.3845115755421758,0.18911784720498076],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3889658793636518,0.17437782699889925,0.556936239599309,0.18911784720498076],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5613905434207851,0.17437782699889925,0.7293609036564423,0.18911784720498076],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.7374073879791087,0.17839524249788022,0.774450851352508,0.19343607944286131],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.20541579097212617,0.8637752946167131,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7701737190050373,0.20541579097212617,0.7746729250827781,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"۹","boundary":[0.7746121145985794,0.20541579097212617,0.785667306675314,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.20541579097212617,0.796872087411491,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7970632427310186,0.20541579097212617,0.8103251882649309,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7203445305984549,0.20541579097212617,0.7656689963643839,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.654134870814284,0.20541579097212617,0.7162453394779538,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"چين","boundary":[0.6154845481274056,0.20541579097212617,0.6495928151548503,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.5814191306816537,0.20541579097212617,0.610942492467972,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.5075596659358768,0.20541579097212617,0.5768770750222202,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.4669675131037835,0.20541579097212617,0.5030897104707884,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4530354976142386,0.20541579097212617,0.46248383037749435,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"۹۸","boundary":[0.1375132442803324,0.20541579097212617,0.1623874264529852,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.16265850778866434,0.20139837547314526,0.23614554039176444,0.21613839567922674],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23809429831366016,0.20139837547314526,0.4060646585493175,0.21613839567922674],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.41154529965684783,0.20541579097212617,0.44858876303024725,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.23243633944637215,0.8637752946167131,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7672229993076309,0.23243633944637215,0.7717222053853717,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"۱۰","boundary":[0.7716613949011731,0.23243633944637215,0.7856303585330161,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.23243633944637215,0.796872087411491,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7970632427310186,0.23243633944637215,0.8103251882649309,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7175221030618053,0.23243633944637215,0.7628465688277344,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.6513336114841594,0.23243633944637215,0.7134440801478291,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.6127904127515129,0.23243633944637215,0.6467915558247257,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.578724995305761,0.23243633944637215,0.6082483570920794,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.504865530559984,0.23243633944637215,0.5741829396463275,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.4642733777278908,0.23243633944637215,0.5003955750948957,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.45034136223834587,0.23243633944637215,0.4597896950016016,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"۹۹","boundary":[0.1375132442803324,0.23243633944637215,0.15962362843380157,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.16265850778866434,0.22841892394739124,0.23089646663440014,0.24315894415347272],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23270602756187475,0.22841892394739124,0.400676387797532,0.24315894415347272],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.40885116428095514,0.23243633944637215,0.44589462765435456,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.25945688792061805,0.8637752946167131,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.766581538503847,0.25945688792061805,0.7710807445815878,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱","boundary":[0.771019934097389,0.25945688792061805,0.7856812905208365,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.25945688792061805,0.796872087411491,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7970632427310186,0.25945688792061805,0.8103251882649309,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7167523500972646,0.25945688792061805,0.7620768158631936,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.650371676862805,0.25945688792061805,0.7124821455264746,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.5634432179928938,0.25945688792061805,0.6458296212033713,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.5297173898966652,0.25945688792061805,0.5592407516829835,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.4558579251508881,0.25945688792061805,0.5251753342372315,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.4152657723187949,0.25945688792061805,0.4513879696857998,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.40133375682924993,0.25945688792061805,0.4107820895925057,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۱","boundary":[0.1375132442803324,0.25945688792061805,0.15883091117248532,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.16265850778866434,0.2554394724216371,0.1836548028181215,0.2701794926277186],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18421159079580599,0.2554394724216371,0.3521819510314633,0.2701794926277186],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.35984355887185915,0.25945688792061805,0.3968870222452586,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.28647743639486406,0.8637752946167131,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7624761893596296,0.28647743639486406,0.7669753954373704,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"۱۲","boundary":[0.7669145849531716,0.28647743639486406,0.7857041265254511,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.28647743639486406,0.796872087411491,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7970632427310186,0.28647743639486406,0.8103251882649309,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7126470009530471,0.28647743639486406,0.7579714667189762,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.6465801303437985,0.28647743639486406,0.7086905990074682,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"بنگلادش","boundary":[0.5685296172904185,0.28647743639486406,0.6420380746843649,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.5344641998446665,0.28647743639486406,0.563987561630985,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.46060473509888955,0.28647743639486406,0.529922144185233,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.42001258226679633,0.28647743639486406,0.4561347796338012,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.40608056677725135,0.28647743639486406,0.4155288995405071,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۲","boundary":[0.1375132442803324,0.28647743639486406,0.16292304622414483,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.16804677854044975,0.2824600208958831,0.1890430735699069,0.2972000411019646],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.18959986154759143,0.2824600208958831,0.35757022178324865,0.2972000411019646],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.36471866098061745,0.28647743639486406,0.40176212435401687,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.31349798486911,0.8637752946167131,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7606800991090343,0.31349798486911,0.7651793051867751,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳","boundary":[0.7651184947025764,0.31349798486911,0.7857291434967988,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.31349798486911,0.796872087411491,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7970632427310186,0.31349798486911,0.8103251882649309,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.710850910702452,0.31349798486911,0.7561313722572415,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.644331681934375,0.31349798486911,0.7064421505980446,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"سريلانكا","boundary":[0.5717369213093384,0.31349798486911,0.6397896262749414,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.5376715038635864,0.31349798486911,0.5671948656499048,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.46381203911780944,0.31349798486911,0.5331294482041529,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.4232198862857162,0.31349798486911,0.4593420836527211,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.40928787079617124,0.31349798486911,0.418736203559427,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۴","boundary":[0.1375132442803324,0.31349798486911,0.16116621337474127,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.16265850778866434,0.3094805693701291,0.19415295033285007,0.3242205895762106],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.19498813229937684,0.3094805693701291,0.36295849253503415,0.3242205895762106],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.3677976728387805,0.31349798486911,0.40484113621218,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.34051853334335597,0.8637752946167131,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7642722796102247,0.34051853334335597,0.7687714856879655,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"۱۴","boundary":[0.7687106752037668,0.34051853334335597,0.7857433839266428,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.34051853334335597,0.796872087411491,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7970632427310186,0.34051853334335597,0.8103251882649309,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7144430912036422,0.34051853334335597,0.7597675569695713,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.648188272578885,0.34051853334335597,0.7102987412425548,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"لائوس","boundary":[0.5893129473330193,0.34051853334335597,0.6436462169194513,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.5552475298872674,0.34051853334335597,0.5847708916735858,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.4815163573022472,0.34051853334335597,0.5507054742278339,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.440924204470154,0.34051853334335597,0.47704640183715896,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4269921889806091,0.34051853334335597,0.43644052174386483,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۵","boundary":[0.1375132442803324,0.34051853334335597,0.1641228345115424,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.16804677854044975,0.3365011178443751,0.21003936859936406,0.35124113805045654],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21115294455473307,0.3365011178443751,0.37912330479039036,0.35124113805045654],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.3855019910232183,0.34051853334335597,0.4225454543966177,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.367539081817602,0.8637752946167131,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7611932677520615,0.367539081817602,0.7656924738298023,0.38257991876258307],"dir":"ltr"},{"str":"۱۵","boundary":[0.7656316633456037,0.367539081817602,0.7856209932052808,0.38257991876258307],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.367539081817602,0.796872087411491,0.38257991876258307],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7970632427310186,0.367539081817602,0.8103251882649309,0.38257991876258307],"dir":"ltr"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.680125707954164,0.367539081817602,0.7567358849187275,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"كالايي","boundary":[0.6270934491699666,0.367539081817602,0.6755836522947303,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.5748169595047875,0.367539081817602,0.622551393510533,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.5081644351816842,0.367539081817602,0.570274903845354,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.42173682890736763,0.367539081817602,0.5036223795222506,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.37895152158713713,0.367539081817602,0.4171947732479341,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.27348381915058295,0.367539081817602,0.3744094659277035,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.20807393269656999,0.367539081817602,0.2689417634911494,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۶","boundary":[0.1375132442803324,0.367539081817602,0.1638443122305394,0.38257991876258307],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.16804677854044975,0.36352166631862104,0.2047902948419998,0.37826168652470255],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.814671213502728,0.394559630291848,0.8637554093317957,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7606800991090343,0.394559630291848,0.7651793051867751,0.40960046723682914],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶","boundary":[0.7651184947025764,0.394559630291848,0.7848293022812506,0.40960046723682914],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7846189031376094,0.394559630291848,0.7959740422861934,0.40960046723682914],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.796165197605721,0.394559630291848,0.8094271431396334,0.40960046723682914],"dir":"ltr"},{"str":"اكمال","boundary":[0.7111390548955117,0.394559630291848,0.7561953900454591,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6541705360349743,0.394559630291848,0.7065381688008702,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6200194194258369,0.394559630291848,0.6495294868547582,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.5449255275092579,0.394559630291848,0.6154328722963887,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.498669404071913,0.394559630291848,0.5403107989592734,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4839505727604467,0.394559630291848,0.4938908554684967,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.4175551459274999,0.394559630291848,0.4793581321442689,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.3208864896286114,0.394559630291848,0.412978603914243,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.26271818248067647,0.394559630291848,0.3110218348234807,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"موافقت","boundary":[0.1814111012186459,0.394559630291848,0.25814236585536443,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.13656016181807018,0.394559630291848,0.18048098305315916,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.7725594400264707,0.421580178766094,0.8334272708210501,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۸","boundary":[0.1375132442803324,0.421580178766094,0.16530119800809356,0.43662101571107514],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.16804677854044978,0.41756276326711295,0.2520319586582785,0.4323027834731945],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2542591105690164,0.41756276326711295,0.42222947080467366,0.4323027834731945],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42668377462614976,0.41756276326711295,0.594654134861807,0.4323027834731945],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.599108438683283,0.41756276326711295,0.7670787989189404,0.4323027834731945],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146709569184065,0.44860072724033995,0.8637551527474744,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7592688853407097,0.44860072724033995,0.7637680914184505,0.4636415641853211],"dir":"ltr"},{"str":"۱۷","boundary":[0.7637072809342517,0.44860072724033995,0.7848749742904799,0.4636415641853211],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7847471952983663,0.44860072724033995,0.7961023344469503,0.4636415641853211],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7962934897664778,0.44860072724033995,0.8095554353003901,0.4636415641853211],"dir":"ltr"},{"str":"اكمال","boundary":[0.7097252752839718,0.44860072724033995,0.7547816104339192,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6528853051685126,0.44860072724033995,0.7051347710308375,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6188627373044535,0.44860072724033995,0.6482617254331405,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.5525958592165852,0.44860072724033995,0.6142791881512306,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5064682845243186,0.44860072724033995,0.547993955294345,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49187800195793047,0.44860072724033995,0.5017314699698403,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.41691265878642986,0.44860072724033995,0.4872993062643672,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.32037255123261965,0.44860072724033995,0.41234220260031823,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.2624613415748413,0.44860072724033995,0.3106476095863144,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"موافقت","boundary":[0.1812828090578891,0.44860072724033995,0.25789275944221757,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.13656016181807018,0.44860072724033995,0.18048098305315916,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.7725594400264707,0.47562127571458596,0.8334272708210501,0.4906621126595671],"dir":"rtl"},{"str":"۱۰۹","boundary":[0.1375132442803324,0.47562127571458596,0.16253739998890993,0.4906621126595671],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.16265850778866436,0.4716038602156049,0.2518927616638573,0.48634388042168647],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2542591105690164,0.4716038602156049,0.42222947080467366,0.48634388042168647],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42668377462614976,0.4716038602156049,0.594654134861807,0.48634388042168647],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.599108438683283,0.4716038602156049,0.7670787989189404,0.48634388042168647],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8029743613399849,0.5026418241888319,0.8638187856592096,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7488772203194092,0.5026418241888319,0.75337642639715,0.5176826611338131],"dir":"ltr"},{"str":"۱۸","boundary":[0.7533156159129514,0.5026418241888319,0.7744833092691796,0.5176826611338131],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7743555302770658,0.5026418241888319,0.7857106694256498,0.5176826611338131],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7859018247451774,0.5026418241888319,0.7991637702790897,0.5176826611338131],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.667153629568303,0.5026418241888319,0.7443569743273043,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.5814551238085148,0.5026418241888319,0.663062689641031,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5243190447595806,0.5026418241888319,0.577315361358422,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4888330713415027,0.5026418241888319,0.520367601966443,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.3947653741238908,0.5026418241888319,0.48506139222281885,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.3387518207259162,0.5026418241888319,0.39082059913171274,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.2609859661392402,0.5026418241888319,0.3348311482432792,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.17864877363061382,0.5026418241888319,0.25246527039070205,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.13648690699427804,0.5026418241888319,0.17457850235242475,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.7882110836387997,0.5296623726630779,0.8243332810058046,0.5447032096080591],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7713283484518484,0.5296623726630779,0.7837547271427516,0.5447032096080591],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۱","boundary":[0.1375132442803324,0.5296623726630779,0.15955935406126243,0.5447032096080591],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.16265850778866434,0.5256449571640969,0.20990017160494295,0.5403849773701784],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21115294455473307,0.5256449571640969,0.37912330479039036,0.5403849773701784],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3835776086118664,0.5256449571640969,0.5515479688475237,0.5403849773701784],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5560022726689997,0.5256449571640969,0.723972632904657,0.5403849773701784],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.7298381504944577,0.5296623726630779,0.7668816138678571,0.5447032096080591],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146500452962032,0.5566829211373239,0.863734241125271,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7618347285558454,0.5566829211373239,0.7663339346335862,0.571723758082305],"dir":"ltr"},{"str":"۱۹","boundary":[0.7662731241493876,0.5566829211373239,0.7846770194864322,0.571723758082305],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7844906109768527,0.5566829211373239,0.7958457501254367,0.571723758082305],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7960369054449642,0.5566829211373239,0.8092988509788765,0.571723758082305],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.684739222347139,0.5566829211373239,0.7573049889438446,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.607738524045232,0.5566829211373239,0.6801473382289945,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5518626695178602,0.5566829211373239,0.6031275154193843,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5324089594293427,0.5566829211373239,0.5471439206176706,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.4357403031304542,0.5566829211373239,0.5278324174160858,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.3827139457856516,0.5566829211373239,0.43113498245978715,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.3070630093070667,0.5566829211373239,0.37812772944780204,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"متوسط","boundary":[0.22607729990773184,0.5566829211373239,0.2972063322730164,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.17830001632029363,0.5566829211373239,0.2214649209821686,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.13648690699427804,0.5566829211373239,0.1726091043612829,0.571723758082305],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.8209774146647283,0.5837034696115698,0.8334037933556315,0.598744306556551],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۳","boundary":[0.1375132442803324,0.5837034696115698,0.16547259633486464,0.598744306556551],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.16804677854044978,0.5796860541125888,0.25728103241564276,0.5944260743186703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.25964738132080184,0.5796860541125888,0.42761774155645915,0.5944260743186703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4320720453779351,0.5796860541125888,0.6000424056135923,0.5944260743186703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6044967094350684,0.5796860541125888,0.7724670696707258,0.5944260743186703],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.7794872167073377,0.5837034696115698,0.816530680080737,0.598744306556551],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146704437497635,0.6107240180858158,0.8637546395788313,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7626044815203863,0.6107240180858158,0.7671036875981271,0.6257648550307969],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰","boundary":[0.7670428771139285,0.6107240180858158,0.7851039757974309,0.6257648550307969],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7850037796198799,0.6107240180858158,0.7963589187684639,0.6257648550307969],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7965500740879914,0.6107240180858158,0.8098120196219037,0.6257648550307969],"dir":"ltr"},{"str":"چشمانداز","boundary":[0.6763509677082168,0.6107240180858158,0.7580172670203663,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.6016427220268727,0.6107240180858158,0.6717879748864234,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5557722448247627,0.6107240180858158,0.597066467360121,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.532633470710667,0.6107240180858158,0.5511618875764654,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.4459916165278867,0.6107240180858158,0.5280801556172736,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.40299206129919224,0.6107240180858158,0.44142681647356363,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.3373218700510037,0.6107240180858158,0.3984269962392549,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3054846308532758,0.6107240180858158,0.32798729028412377,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.2310691478827788,0.6107240180858158,0.3009180368056226,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۹","boundary":[0.19049790667288896,0.6107240180858158,0.22623445780465895,0.6257648550307969],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.17335910033306712,0.6107240180858158,0.18578547902397036,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۱۰","boundary":[0.13648690699427804,0.6107240180858158,0.1685169693096234,0.6257648550307969],"dir":"ltr"},{"str":"۱۱۵","boundary":[0.1375132442803324,0.6377445665600618,0.1648512774003195,0.652785403505043],"dir":"ltr"},{"str":"...........................","boundary":[0.16804677854044978,0.6337271510610808,0.30977176998928563,0.6484671712671624],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.313530088838656,0.6337271510610808,0.48150044907431333,0.6484671712671624],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48595475289578927,0.6337271510610808,0.6539251131314465,0.6484671712671624],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6583794169529227,0.6337271510610808,0.82634977718858,0.6484671712671624],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146707003340851,0.6647651150343078,0.8637548961631528,0.679805951979289],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7618347285558454,0.6647651150343078,0.7663339346335862,0.679805951979289],"dir":"ltr"},{"str":"۲۱","boundary":[0.7662731241493876,0.6647651150343078,0.7850626657216672,0.679805951979289],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7848754874591231,0.6647651150343078,0.796230626607707,0.679805951979289],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7964217819272347,0.6647651150343078,0.8096837274611469,0.679805951979289],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.6939668925938932,0.6647651150343078,0.7570200520548038,0.679805951979289],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6181445577885372,0.6647651150343078,0.689396424871762,0.679805951979289],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5722740805864273,0.6647651150343078,0.6135683031217856,0.679805951979289],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5491353064723314,0.6647651150343078,0.5676637233381299,0.679805951979289],"dir":"rtl"},{"str":"چين","boundary":[0.510142187131911,0.6647651150343078,0.5445529665054971,0.679805951979289],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48293270275700223,0.6647651150343078,0.5055421786091991,0.679805951979289],"dir":"rtl"},{"str":"اقلام","boundary":[0.4386690848683711,0.6647651150343078,0.4783551969070559,0.679805951979289],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.38716388767366183,0.6647651150343078,0.43409659667520595,0.679805951979289],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.30971326876398053,0.6647651150343078,0.3826016394911521,0.679805951979289],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.27161999063910824,0.6647651150343078,0.30512996855826374,0.679805951979289],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.25438740272977317,0.6647651150343078,0.2615218580816194,0.679805951979289],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.1839213939281741,0.6647651150343078,0.2543661062310875,0.679805951979289],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.1365297565759708,0.6647651150343078,0.17934624496703244,0.679805951979289],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.7927013092652876,0.6917856635085537,0.8288235066322925,0.7068265004535349],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7758185740783362,0.6917856635085537,0.7882449527692394,0.7068265004535349],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۷","boundary":[0.1375132442803324,0.6917856635085537,0.16602964089687064,0.7068265004535349],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.16804677854044975,0.6877682480095727,0.2047902948419998,0.7025082682156543],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20576467380294766,0.6877682480095727,0.373735034038605,0.7025082682156543],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37818933786008097,0.6877682480095727,0.5461596980957382,0.7025082682156543],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5506140019172143,0.6877682480095727,0.7185843621528717,0.7025082682156543],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7272723072793218,0.6917856635085537,0.734406762631168,0.7068265004535349],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.7343283761209456,0.6917856635085537,0.771371839494345,0.7068265004535349],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.814584231417735,0.7188062119827997,0.8636684272468027,0.7338470489277809],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7581142558938985,0.7188062119827997,0.7626134619716393,0.7338470489277809],"dir":"ltr"},{"str":"۲۲","boundary":[0.7625526514874406,0.7188062119827997,0.7854343281113796,0.7338470489277809],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7852603639413934,0.7188062119827997,0.7966155030899774,0.7338470489277809],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.796806658409505,0.7188062119827997,0.8100686039434173,0.7338470489277809],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.6895541554325022,0.7188062119827997,0.7526073148934129,0.7338470489277809],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6142031660257669,0.7188062119827997,0.6850120997730688,0.7338470489277809],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5686754854771989,0.7188062119827997,0.6096611103663331,0.7338470489277809],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5458795080166454,0.7188062119827997,0.5641334298177653,0.7338470489277809],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.5073363092839991,0.7188062119827997,0.5413374523572119,0.7338470489277809],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.48046962156263245,0.7188062119827997,0.5027942536245654,0.7338470489277809],"dir":"rtl"},{"str":"اقلام","boundary":[0.43654880032754345,0.7188062119827997,0.47592756590319885,0.7338470489277809],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.38538639978637645,0.7188062119827997,0.4320067446681099,0.7338470489277809],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.30827857753023724,0.7188062119827997,0.3808443441269428,0.7338470489277809],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.27052809605890715,0.7188062119827997,0.30373652187080363,0.7338470489277809],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2540025262475028,0.7188062119827997,0.261136981599349,0.7338470489277809],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.18360900251673135,0.7188062119827997,0.2540537148196448,0.7338470489277809],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.13656016181807018,0.7188062119827997,0.17906694685729774,0.7338470489277809],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.7971915348917754,0.7458267604570458,0.8333137322587802,0.7608675974020269],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7803087997048241,0.7458267604570458,0.7927351783957274,0.7608675974020269],"dir":"rtl"},{"str":"۱۱۹","boundary":[0.1375132442803324,0.7458267604570458,0.163265842877687,0.7608675974020269],"dir":"ltr"},{"str":"........","boundary":[0.16804677854044975,0.7418093449580647,0.21003936859936406,0.7565493651641463],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21115294455473307,0.7418093449580647,0.37912330479039036,0.7565493651641463],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3835776086118664,0.7418093449580647,0.5515479688475237,0.7565493651641463],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5560022726689997,0.7418093449580647,0.723972632904657,0.7565493651641463],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7317625329058097,0.7458267604570458,0.7388969882576559,0.7608675974020269],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.7388186017474334,0.7458267604570458,0.7758620651208328,0.7608675974020269],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146701871654419,0.7728473089312918,0.8637543829945098,0.7878881458762729],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7561898734825465,0.7728473089312918,0.7606890795602873,0.7878881458762729],"dir":"ltr"},{"str":"۲۳","boundary":[0.7606282690760887,0.7728473089312918,0.7853310529219704,0.7878881458762729],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7851320717806366,0.7728473089312918,0.7964872109292207,0.7878881458762729],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7966783662487482,0.7728473089312918,0.8099403117826605,0.7878881458762729],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.6883782294870056,0.7728473089312918,0.7514313889479162,0.7878881458762729],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6128129921718062,0.7728473089312918,0.6838232592536186,0.7878881458762729],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5670710637147744,0.7728473089312918,0.6082495621327988,0.7878881458762729],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5440608383457571,0.7728473089312918,0.5624863195623012,0.7878881458762729],"dir":"rtl"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.4562680751888275,0.7728473089312918,0.5394927686218365,0.7878881458762729],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.429187139558997,0.7728473089312918,0.45168979898984496,0.7878881458762729],"dir":"rtl"},{"str":"اقلام","boundary":[0.3850520704154442,0.7728473089312918,0.424622927530493,0.7878881458762729],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.33382540357539364,0.7728473089312918,0.38050430937269264,0.7878881458762729],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.25662072436377636,0.7728473089312918,0.3292776425326421,0.7878881458762729],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.218822823621662,0.7728473089312918,0.25207296332102486,0.7878881458762729],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20691930324975882,0.7728473089312918,0.214053758601605,0.7878881458762729],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.13656016181807018,0.7728473089312918,0.20700487412098362,0.7878881458762729],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.7908287568868814,0.7998678574055378,0.8333355419261089,0.8149086943505188],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.7502366040547882,0.7998678574055378,0.7863588014217932,0.8149086943505188],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7333538688678369,0.7998678574055378,0.7457802475587402,0.8149086943505188],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۱","boundary":[0.1375132442803324,0.7998678574055378,0.16365148911292193,0.8149086943505188],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.16804677854044975,0.7958504419065568,0.33076806501874273,0.8105904621126384],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33508317184579767,0.7958504419065568,0.503053532081455,0.8105904621126384],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5075078359029309,0.7958504419065568,0.6754781961385882,0.8105904621126384],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6848076020688225,0.7998678574055378,0.6919420574206687,0.8149086943505188],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.6919919630712029,0.7998678574055378,0.7290354264446024,0.8149086943505188],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146709569184065,0.8268884058797837,0.8637551527474744,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7593971775014664,0.8268884058797837,0.7638963835792072,0.8419292428247648],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴","boundary":[0.7638355730950086,0.8268884058797837,0.7849604168695441,0.8419292428247648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7847471952983663,0.8268884058797837,0.7961023344469503,0.8419292428247648],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7962934897664778,0.8268884058797837,0.8095554353003901,0.8419292428247648],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.6916836770089043,0.8268884058797837,0.754736836469815,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6158613422035484,0.8268884058797837,0.6871132092867732,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5698623162563601,0.8268884058797837,0.6112722629090525,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5465949933971861,0.8268884058797837,0.565226345912239,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"بنگلادش","boundary":[0.46807313494518554,0.8268884058797837,0.542025508359628,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4407351018251985,0.8268884058797837,0.46345139409874436,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"اقلام","boundary":[0.3868303280556941,0.8268884058797837,0.4361529799169647,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.3351965821159066,0.8268884058797837,0.38224642766237965,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.257617414461147,0.8268884058797837,0.33062676173724337,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.21939558759119643,0.8268884058797837,0.25301864755057407,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20691930324975882,0.8268884058797837,0.214053758601605,0.8419292428247648],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.13656016181807018,0.8268884058797837,0.20700487412098362,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.7908287568868814,0.8539089543540297,0.8333355419261089,0.8689497912990107],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.7502366040547882,0.8539089543540297,0.7863588014217932,0.8689497912990107],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7333538688678369,0.8539089543540297,0.7457802475587402,0.8689497912990107],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۳","boundary":[0.1375132442803324,0.8539089543540297,0.16956473138652414,0.8689497912990107],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.17343504929223513,0.8498915388550488,0.33090726201316384,0.8646315590611303],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33508317184579767,0.8498915388550488,0.503053532081455,0.8646315590611303],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5075078359029309,0.8498915388550488,0.6754781961385882,0.8646315590611303],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6848076020688225,0.8539089543540297,0.6919420574206687,0.8689497912990107],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.6919919630712029,0.8539089543540297,0.7290354264446024,0.8689497912990107],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.86382,0.86895],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/1b15273561a5fed3b70396e5459effda.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/eb1d8cd44964eb6ea758aaf447f89185.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.07255,0.1361,0.13105]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8083287056592336,0.0741125493575433,0.863904613114756,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7549167020791961,0.0741125493575433,0.8036152516730289,0.08915338630252441],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75492,0.07411,0.8639,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ط","boundary":[0.15380634869644544,0.07697385128508723,0.16768961316490286,0.09201468823006834],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.14713515633709207,0.0725451464480022,0.1523199557219172,0.08758598339298332],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14714,0.07255,0.16769,0.09201],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جدول","boundary":[0.8146701871654419,0.12444421404430224,0.8637543829945098,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7567030421255737,0.12444421404430224,0.7612022482033145,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵","boundary":[0.7611414377191159,0.12444421404430224,0.7852229026304526,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7851320717806366,0.12444421404430224,0.7964872109292207,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7966783662487482,0.12444421404430224,0.8099403117826605,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.6888984541988744,0.12444421404430224,0.752128400257308,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6133332168836749,0.12444421404430224,0.6843434839654873,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5675912884266433,0.12444421404430224,0.6087697868446676,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5445810630576259,0.12444421404430224,0.56300654427417,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"بنگلادش","boundary":[0.466316302095782,0.12444421404430224,0.5400265394990448,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4392353664659515,0.12444421404430224,0.46173802589679946,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"اقلام","boundary":[0.3855876901866039,0.12444421404430224,0.43467509887524514,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"داراي","boundary":[0.3342110417369729,0.12444421404430224,0.381026614193588,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.25688897157236995,0.12444421404430224,0.32965636575061674,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.21894725159307965,0.12444421404430224,0.25232390651243264,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20691930324975882,0.12444421404430224,0.214053758601605,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.13656016181807018,0.12444421404430224,0.20700487412098362,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.7907769268539356,0.15137469402363407,0.8332837118931632,0.16641553096861517],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.7927013092652876,0.17839524249788022,0.8288235066322925,0.19343607944286131],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7758185740783362,0.17839524249788022,0.7882449527692394,0.19343607944286131],"dir":"rtl"},{"str":"۱۲۴","boundary":[0.1375132442803324,0.17839524249788022,0.16598679131517788,0.19343607944286131],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.16804677854044975,0.17437782699889925,0.2047902948419998,0.18911784720498076],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20576467380294766,0.17437782699889925,0.373735034038605,0.18911784720498076],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37818933786008097,0.17437782699889925,0.5461596980957382,0.18911784720498076],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5506140019172143,0.17437782699889925,0.7185843621528717,0.18911784720498076],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7272723072793218,0.17839524249788022,0.734406762631168,0.19343607944286131],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.7343283761209456,0.17839524249788022,0.771371839494345,0.19343607944286131],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.20541579097212617,0.8637752946167131,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7774863721681746,0.20541579097212617,0.7819855782459154,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7819247677617167,0.20541579097212617,0.7892734710220267,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891091287640973,0.20541579097212617,0.8004642679126813,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8006554232322088,0.20541579097212617,0.8103394286947748,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.7000348552133681,0.20541579097212617,0.7729663827603913,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6333394813085719,0.20541579097212617,0.6954927995539344,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.5596810503787008,0.20541579097212617,0.6287974256491383,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"سهگانه","boundary":[0.49290498070478866,0.20541579097212617,0.5551389947192671,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"درخواستي","boundary":[0.4024495137513518,0.20541579097212617,0.4883629250453551,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.356921833202784,0.20541579097212617,0.39790745809191824,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3381965660030436,0.20541579097212617,0.35237977754335037,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"چين","boundary":[0.2995462433161653,0.20541579097212617,0.33365451034360993,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"۱۳۹","boundary":[0.1375132442803324,0.20541579097212617,0.16917908515128924,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":".......................","boundary":[0.1734350492922352,0.20139837547314526,0.2941637457116139,0.21613839567922674],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.23243633944637215,0.8637752946167131,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7733810230239572,0.23243633944637215,0.777880229101698,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7778194186174993,0.23243633944637215,0.7892602569294688,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891091287640973,0.23243633944637215,0.8004642679126813,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8006554232322088,0.23243633944637215,0.8103394286947748,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.6959295060691506,0.23243633944637215,0.7688610336161739,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6292341321643544,0.23243633944637215,0.6913874504097169,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.5555757012344833,0.23243633944637215,0.6246920765049209,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"سهگانه","boundary":[0.4888207997670961,0.23243633944637215,0.5510336455750496,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"درخواستي","boundary":[0.3983653328136592,0.23243633944637215,0.4842787441076625,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3528376522650913,0.23243633944637215,0.39382327715422555,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33411238506535096,0.23243633944637215,0.34829559660565773,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.29556918633270457,0.23243633944637215,0.32957032940591735,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۱","boundary":[0.1375132442803324,0.23243633944637215,0.16189465626351837,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.16265850778866436,0.22841892394739124,0.2886362779654073,0.24315894415347272],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.25945688792061805,0.8637752946167131,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.771584932773362,0.25945688792061805,0.7760841388511028,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7760233283669041,0.25945688792061805,0.7892852739008165,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891091287640973,0.25945688792061805,0.8004642679126813,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8006554232322088,0.25945688792061805,0.8103394286947748,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.6941334158185555,0.25945688792061805,0.7670649433655786,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6274380419137593,0.25945688792061805,0.6895913601591218,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.5537796109838882,0.25945688792061805,0.6228959862543257,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"سهگانه","boundary":[0.4869155328876969,0.25945688792061805,0.5492375553244546,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"درخواستي","boundary":[0.39646006593426,0.25945688792061805,0.4823734772282633,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.35093238538569216,0.25945688792061805,0.3919180102748264,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3322071181859518,0.25945688792061805,0.34639032972625855,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.2454069514767975,0.25945688792061805,0.3276650625265182,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۲","boundary":[0.1375132442803324,0.25945688792061805,0.16598679131517788,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.16804677854044975,0.2554394724216371,0.24153381114354985,0.2701794926277186],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.28647743639486406,0.8637752946167131,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7751771132745523,0.28647743639486406,0.7796763193522931,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7796155088680944,0.28647743639486406,0.7892995143306604,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891091287640973,0.28647743639486406,0.8004642679126813,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8006554232322088,0.28647743639486406,0.8103394286947748,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.6977255963197457,0.28647743639486406,0.770657123866769,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6310302224149497,0.28647743639486406,0.6931835406603122,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.5573717914850785,0.28647743639486406,0.6264881667555161,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"سهگانه","boundary":[0.4906216368276392,0.28647743639486406,0.552829735825645,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"درخواستي","boundary":[0.4001661698742023,0.28647743639486406,0.4860795811682056,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3546384893256345,0.28647743639486406,0.3956241142147688,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.33591322212589414,0.28647743639486406,0.3500964336662009,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"سريلانكا","boundary":[0.2628546853397217,0.28647743639486406,0.33137116646646053,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۴","boundary":[0.1375132442803324,0.28647743639486406,0.16422995846577432,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.16804677854044978,0.2824600208958831,0.25728103241564276,0.2972000411019646],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.31349798486911,0.8637752946167131,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7720981014163892,0.31349798486911,0.77659730749413,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7765364970099312,0.31349798486911,0.7891771236092984,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7891091287640973,0.31349798486911,0.8004642679126813,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.8006554232322088,0.31349798486911,0.8103394286947748,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.6947748766223394,0.31349798486911,0.7677064041693626,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6280795027175433,0.31349798486911,0.6902328209629057,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.5544210717876722,0.31349798486911,0.6235374470581099,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"سهگانه","boundary":[0.4876594991279255,0.31349798486911,0.5498790161282385,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"درخواستي","boundary":[0.3972040321744887,0.31349798486911,0.483117443468492,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3516763516259208,0.31349798486911,0.3926619765150551,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3329510844261805,0.31349798486911,0.34713429596648726,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"بنگلادش","boundary":[0.25490057137280037,0.31349798486911,0.3284090287667469,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴۶","boundary":[0.1375132442803324,0.31349798486911,0.16690805732157243,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.16804677854044978,0.3094805693701291,0.2520319586582785,0.3242205895762106],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.814671213502728,0.34051853334335597,0.8637554093317957,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7735093151847139,0.34051853334335597,0.7780085212624547,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7779477107782561,0.34051853334335597,0.785296414038566,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7851320717806366,0.34051853334335597,0.7964872109292207,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7966783662487482,0.34051853334335597,0.8093189928481153,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6997086082485635,0.34051853334335597,0.7688249835190012,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6322847914549904,0.34051853334335597,0.695116944528603,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبپذير","boundary":[0.5327208376721424,0.34051853334335597,0.6276868639097316,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.4865932629798759,0.34051853334335597,0.5281189337499023,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4591266811148104,0.34051853334335597,0.4819497898097053,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"رويارويي","boundary":[0.38139664187900085,0.34051853334335597,0.4544708709308114,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.36432454746277254,0.34051853334335597,0.3761938815916698,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.3114695884447411,0.34051853334335597,0.3597303484829355,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"چين","boundary":[0.27221937161416404,0.34051853334335597,0.3068570352473562,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.25464398705128677,0.34051853334335597,0.26177844240313297,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.18417849141833076,0.34051853334335597,0.2546232037212442,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.1365297565759708,0.34051853334335597,0.179578522480908,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.7927013092652876,0.367539081817602,0.8288235066322925,0.38257991876258307],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7758185740783362,0.367539081817602,0.7882449527692394,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"۱۵۸","boundary":[0.1375132442803324,0.367539081817602,0.1713215642359277,0.38257991876258307],"dir":"ltr"},{"str":"......","boundary":[0.17343504929223516,0.36352166631862104,0.2049294918364209,0.37826168652470255],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20576467380294766,0.36352166631862104,0.373735034038605,0.37826168652470255],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.37818933786008097,0.36352166631862104,0.5461596980957382,0.37826168652470255],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5506140019172143,0.36352166631862104,0.7185843621528717,0.37826168652470255],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7272723072793218,0.367539081817602,0.734406762631168,0.38257991876258307],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.7343283761209456,0.367539081817602,0.771371839494345,0.38257991876258307],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146704437497635,0.394559630291848,0.8637546395788313,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7697888425227669,0.394559630291848,0.7742880486005077,0.40960046723682914],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7742272381163089,0.394559630291848,0.7856680764282785,0.40960046723682914],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.785516948262907,0.394559630291848,0.796872087411491,0.40960046723682914],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7970632427310186,0.394559630291848,0.8097038693303857,0.40960046723682914],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6959865960806872,0.394559630291848,0.7651029713511249,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6289484255223491,0.394559630291848,0.6914211954515939,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبپذير","boundary":[0.5300909766687889,0.394559630291848,0.6243800772107625,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.474707892330884,0.394559630291848,0.5255206326128776,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44743015652645257,0.394559630291848,0.4697547885883856,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"رويارويي","boundary":[0.36048501967564317,0.394559630291848,0.44282309828155303,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3344252896454368,0.394559630291848,0.3558072309101289,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.27231482098176707,0.394559630291848,0.32985802660114333,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.22391621845978363,0.394559630291848,0.26774036546029556,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20691930324975882,0.394559630291848,0.214053758601605,0.40960046723682914],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.13656016181807018,0.394559630291848,0.20700487412098362,0.40960046723682914],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.7908287568868814,0.421580178766094,0.8333355419261089,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.7502366040547882,0.421580178766094,0.7863588014217932,0.43662101571107514],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7333538688678369,0.421580178766094,0.7457802475587402,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"۱۷۸","boundary":[0.1375132442803324,0.421580178766094,0.17249992773247888,0.43662101571107514],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.17343504929223513,0.41756276326711295,0.33090726201316384,0.4323027834731945],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33508317184579767,0.41756276326711295,0.503053532081455,0.4323027834731945],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5075078359029309,0.41756276326711295,0.6754781961385882,0.4323027834731945],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6848076020688225,0.421580178766094,0.6919420574206687,0.43662101571107514],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.6919919630712029,0.421580178766094,0.7290354264446024,0.43662101571107514],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146707003340851,0.44860072724033995,0.8637548961631528,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.767864460111415,0.44860072724033995,0.7723636661891558,0.4636415641853211],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.772302855704957,0.44860072724033995,0.7855648012388694,0.4636415641853211],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7853886561021503,0.44860072724033995,0.7967437952507342,0.4636415641853211],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7969349505702618,0.44860072724033995,0.8095755771696289,0.4636415641853211],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6940627268379784,0.44860072724033995,0.7631791021084161,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6268960075345619,0.44860072724033995,0.6894885718452626,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبپذير","boundary":[0.527652270984963,0.44860072724033995,0.6223177994784178,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.4816532450377747,0.44860072724033995,0.5230631916904671,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.45431521191778756,0.44860072724033995,0.47703150419133344,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"رويارويي","boundary":[0.37688601779895264,0.44860072724033995,0.44974533743193207,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.36000328261200143,0.44860072724033995,0.37221351145478343,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.30727687233904827,0.44860072724033995,0.3554202572008222,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"كره","boundary":[0.26939784212263984,0.44860072724033995,0.3026775857377432,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبي","boundary":[0.21913849010103983,0.44860072724033995,0.26865118174703523,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20691930324975882,0.44860072724033995,0.214053758601605,0.4636415641853211],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.13656016181807018,0.44860072724033995,0.20700487412098362,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.7908287568868814,0.47562127571458596,0.8333355419261089,0.4906621126595671],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.7502366040547882,0.47562127571458596,0.7863588014217932,0.4906621126595671],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7333538688678369,0.47562127571458596,0.7457802475587402,0.4906621126595671],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۸","boundary":[0.1375132442803324,0.47562127571458596,0.16973612971329524,0.4906621126595671],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.17343504929223513,0.4716038602156049,0.33090726201316384,0.48634388042168647],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33508317184579767,0.4716038602156049,0.503053532081455,0.48634388042168647],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5075078359029309,0.4716038602156049,0.6754781961385882,0.48634388042168647],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6848076020688225,0.47562127571458596,0.6919420574206687,0.4906621126595671],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.6919919630712029,0.47562127571458596,0.7290354264446024,0.4906621126595671],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146707003340851,0.5026418241888319,0.8637548961631528,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7714566406126051,0.5026418241888319,0.775955846690346,0.5176826611338131],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7758950362061473,0.5026418241888319,0.7855790416687133,0.5176826611338131],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7853886561021503,0.5026418241888319,0.7967437952507342,0.5176826611338131],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7969349505702618,0.5026418241888319,0.8095755771696289,0.5176826611338131],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6976549073391687,0.5026418241888319,0.7667712826096064,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6304881880357521,0.5026418241888319,0.6930807523464528,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبپذير","boundary":[0.5313405423145601,0.5026418241888319,0.6259099799796081,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.4854700651124501,0.5026418241888319,0.5267642876478084,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4582605807375414,0.5026418241888319,0.4808700565897383,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"رويارويي","boundary":[0.38095993536378475,0.5026418241888319,0.45369829320434635,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.36420574892191176,0.5026418241888319,0.3763230064790888,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.30209528025824206,0.5026418241888319,0.3596384858776183,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"سريلانكا","boundary":[0.21918133968273257,0.5026418241888319,0.29753436811449324,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20691930324975882,0.5026418241888319,0.214053758601605,0.5176826611338131],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.13656016181807018,0.5026418241888319,0.20700487412098362,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.7908287568868814,0.5296623726630779,0.8333355419261089,0.5447032096080591],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.7502366040547882,0.5296623726630779,0.7863588014217932,0.5447032096080591],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7333538688678369,0.5296623726630779,0.7457802475587402,0.5447032096080591],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۶","boundary":[0.1375132442803324,0.5296623726630779,0.1679364472821989,0.5447032096080591],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.16804677854044975,0.5256449571640969,0.33076806501874273,0.5403849773701784],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33508317184579767,0.5256449571640969,0.503053532081455,0.5403849773701784],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5075078359029309,0.5256449571640969,0.6754781961385882,0.5403849773701784],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6848076020688225,0.5296623726630779,0.6919420574206687,0.5447032096080591],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.6919919630712029,0.5296623726630779,0.7290354264446024,0.5447032096080591],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146709569184065,0.5566829211373239,0.8637551527474744,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7682493365936852,0.5566829211373239,0.7727485426714261,0.571723758082305],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7726877321872274,0.5566829211373239,0.7853283587865946,0.571723758082305],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7852603639413934,0.5566829211373239,0.7966155030899774,0.571723758082305],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.796806658409505,0.5566829211373239,0.8094472850088722,0.571723758082305],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6944481164888919,0.5566829211373239,0.7635644917593295,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.627152848440397,0.5566829211373239,0.6898652071325537,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبپذير","boundary":[0.5275624664724332,0.5566829211373239,0.6225647806396956,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.48156344052524497,0.5566829211373239,0.5229733871779373,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.45422540740525785,0.5566829211373239,0.47694169967880373,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"رويارويي","boundary":[0.37679621328642293,0.5566829211373239,0.4496555329194023,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.35991347809947166,0.5566829211373239,0.37212370694225366,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.30718706782651845,0.5566829211373239,0.35533045268829244,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"بنگلادش","boundary":[0.21913849010103983,0.5566829211373239,0.30258426734975513,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20691930324975882,0.5566829211373239,0.214053758601605,0.571723758082305],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.13656016181807018,0.5566829211373239,0.20700487412098362,0.571723758082305],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.7908287568868814,0.5837034696115698,0.8333355419261089,0.598744306556551],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.7502366040547882,0.5837034696115698,0.7863588014217932,0.598744306556551],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.7333538688678369,0.5837034696115698,0.7457802475587402,0.598744306556551],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱۱","boundary":[0.1375132442803324,0.5837034696115698,0.16365148911292193,0.598744306556551],"dir":"ltr"},{"str":"...............................","boundary":[0.16804677854044975,0.5796860541125888,0.33076806501874273,0.5944260743186703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.33508317184579767,0.5796860541125888,0.503053532081455,0.5944260743186703],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5075078359029309,0.5796860541125888,0.6754781961385882,0.5944260743186703],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6848076020688225,0.5837034696115698,0.6919420574206687,0.598744306556551],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.6919919630712029,0.5837034696115698,0.7290354264446024,0.598744306556551],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.6107240180858158,0.8637752946167131,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7747922367922819,0.6107240180858158,0.7792914428700227,0.6257648550307969],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.779230632385824,0.6107240180858158,0.786579335646134,0.6257648550307969],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7864149933882045,0.6107240180858158,0.7977701325367885,0.6257648550307969],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7979612878563161,0.6107240180858158,0.8103233921746802,0.6257648550307969],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصهاي","boundary":[0.6971286528957443,0.6107240180858158,0.770270964462891,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.678403385696004,0.6107240180858158,0.6925865972363108,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"نرخهاي","boundary":[0.6071991838014102,0.6107240180858158,0.6738613300365704,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.5537443306396801,0.6107240180858158,0.6026571281419767,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"چين","boundary":[0.5150940079528017,0.6107240180858158,0.5492022749802464,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5011036195301124,0.6107240180858158,0.5105519522933681,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"نرخهاي","boundary":[0.4300949348885122,0.6107240180858158,0.49656156387067885,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.3766400817267819,0.6107240180858158,0.42555287922907853,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحي","boundary":[0.3071594850119558,0.6107240180858158,0.37209802606734826,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27575074163115554,0.6107240180858158,0.29807537369308856,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.23609345377449717,0.6107240180858158,0.271208685971722,0.6257648550307969],"dir":"rtl"},{"str":"۲۲۷","boundary":[0.1375132442803324,0.6107240180858158,0.17421391100018968,0.6257648550307969],"dir":"ltr"},{"str":"..","boundary":[0.17882332004402057,0.6067066025868348,0.18932146755874915,0.6214466227929163],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۷","boundary":[0.1930637498880249,0.6107240180858158,0.2315640990389785,0.6257648550307969],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146701871654419,0.6377445665600618,0.8637543829945098,0.652785403505043],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.770302011165794,0.6377445665600618,0.7748012172435348,0.652785403505043],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7747404067593362,0.6377445665600618,0.7861812450713057,0.652785403505043],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7860301169059342,0.6377445665600618,0.7973852560545182,0.652785403505043],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7975764113740459,0.6377445665600618,0.8099385156924098,0.652785403505043],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصهاي","boundary":[0.6921937666400735,0.6377445665600618,0.7658729808999872,0.652785403505043],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6732542515318692,0.6377445665600618,0.6875997423804174,0.652785403505043],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.5670066610500746,0.6377445665600618,0.6686985273329851,0.652785403505043],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5054960865301037,0.6377445665600618,0.5624487296281124,0.652785403505043],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحي","boundary":[0.4358012419068137,0.6377445665600618,0.5009400251486243,0.652785403505043],"dir":"rtl"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.32906190757283815,0.6377445665600618,0.4312384462672,0.652785403505043],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3031379106487124,0.6377445665600618,0.32451985191340454,0.652785403505043],"dir":"rtl"},{"str":"شركاي","boundary":[0.22932950618291664,0.6377445665600618,0.2985958549892789,0.652785403505043],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.1635768230753615,0.6377445665600618,0.22478745052348303,0.652785403505043],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13671013535399484,0.6377445665600618,0.15903476741592787,0.652785403505043],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7982697022107754,0.6647651150343078,0.8333849344080002,0.679805951979289],"dir":"rtl"},{"str":"۲۳۸","boundary":[0.1375132442803324,0.6647651150343078,0.17603501822213238,0.679805951979289],"dir":"ltr"},{"str":"..........","boundary":[0.17882332004402057,0.6607476995353267,0.23131405761766352,0.6754877197414083],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23270602756187475,0.6607476995353267,0.400676387797532,0.6754877197414083],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4051306916190081,0.6607476995353267,0.5731010518546653,0.6754877197414083],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5775553556761414,0.6607476995353267,0.7455257159117987,0.6754877197414083],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۸","boundary":[0.75536829048506,0.6647651150343078,0.7938686396360137,0.679805951979289],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146709569184065,0.6917856635085537,0.8637551527474744,0.7068265004535349],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7681210444329285,0.6917856635085537,0.7726202505106693,0.7068265004535349],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7725594400264707,0.6917856635085537,0.785821385560383,0.7068265004535349],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7856452404236638,0.6917856635085537,0.7970003795722479,0.7068265004535349],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7971915348917754,0.6917856635085537,0.8095536392101393,0.7068265004535349],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصهاي","boundary":[0.6896294629308666,0.6917856635085537,0.7635783473126911,0.7068265004535349],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6703043015874274,0.6917856635085537,0.6849418951908104,0.7068265004535349],"dir":"rtl"},{"str":"موافقت","boundary":[0.5985098274611917,0.6917856635085537,0.6657239740175321,0.7068265004535349],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.5632134467329784,0.6917856635085537,0.5976216608322724,0.7068265004535349],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.5013172259777725,0.6917856635085537,0.5586269389384647,0.7068265004535349],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحي","boundary":[0.43123673511924754,0.6917856635085537,0.49673595429661077,0.7068265004535349],"dir":"rtl"},{"str":"بنگلادش","boundary":[0.3525863279221687,0.6917856635085537,0.426659769342201,0.7068265004535349],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3355750439901392,0.6917856635085537,0.34787824411852614,0.7068265004535349],"dir":"rtl"},{"str":"شركاي","boundary":[0.27067935251643943,0.6917856635085537,0.3309906099373487,0.7068265004535349],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.21383938240098038,0.6917856635085537,0.2660888482633052,0.7068265004535349],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.18637280053591498,0.6917856635085537,0.20919590923080983,0.7068265004535349],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.13677141863088332,0.6917856635085537,0.18179088639043928,0.7068265004535349],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۰","boundary":[0.1375132442803324,0.7188062119827997,0.16525834842640078,0.7338470489277809],"dir":"ltr"},{"str":"....................","boundary":[0.16804677854044978,0.7147887964838188,0.2730282536877356,0.7295288166899002],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2758121935761581,0.7147887964838188,0.44378255381181536,0.7295288166899002],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4482368576332914,0.7147887964838188,0.6162072178689487,0.7295288166899002],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6206615216904247,0.7147887964838188,0.788631881926082,0.7295288166899002],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.7964217819272347,0.7188062119827997,0.833465245300634,0.7338470489277809],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.814584231417735,0.7458267604570458,0.8636684272468027,0.7608675974020269],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.772226393577146,0.7458267604570458,0.7767255996548867,0.7608675974020269],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7766647891706882,0.7458267604570458,0.7863487946332541,0.7608675974020269],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7861584090666911,0.7458267604570458,0.7975135482152751,0.7608675974020269],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7977047035348026,0.7458267604570458,0.8100668078531666,0.7608675974020269],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.703185197512912,0.7458267604570458,0.7675024196337594,0.7608675974020269],"dir":"rtl"},{"str":"نرخهاي","boundary":[0.6312929647601796,0.7458267604570458,0.6986431418534784,0.7608675974020269],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.5778381115984492,0.7458267604570458,0.6267509091007459,0.7608675974020269],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5509714238770826,0.7458267604570458,0.5732960559390157,0.7608675974020269],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.46454381760276614,0.7458267604570458,0.5464293682176491,0.7608675974020269],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.4217585102825356,0.7458267604570458,0.46000176194333253,0.7608675974020269],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.3161208207329787,0.7458267604570458,0.417216454623102,0.7608675974020269],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.25071093427896574,0.7458267604570458,0.31157876507354515,0.7608675974020269],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21930219089816547,0.7458267604570458,0.2416268229600985,0.7608675974020269],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.1796449030415071,0.7458267604570458,0.2147601352387319,0.7608675974020269],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۷","boundary":[0.13648690699427804,0.7458267604570458,0.17498725614523164,0.7608675974020269],"dir":"ltr"},{"str":"۲۴۵","boundary":[0.1375132442803324,0.7728473089312918,0.17127871465423494,0.7878881458762729],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1734350492922352,0.7688298934323109,0.30991096698370674,0.7835699136383923],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.313530088838656,0.7688298934323109,0.48150044907431333,0.7835699136383923],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48595475289578927,0.7688298934323109,0.6539251131314465,0.7835699136383923],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6583794169529227,0.7688298934323109,0.82634977718858,0.7835699136383923],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.7998678574055378,0.8637752946167131,0.8149086943505188],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7694039660404964,0.7998678574055378,0.7739031721182372,0.8149086943505188],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7738423616340386,0.7998678574055378,0.7864829882334057,0.8149086943505188],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7864149933882045,0.7998678574055378,0.7977701325367885,0.8149086943505188],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7979612878563161,0.7998678574055378,0.8103233921746802,0.8149086943505188],"dir":"ltr"},{"str":"ساختار","boundary":[0.709911940377873,0.7998678574055378,0.7652093255523924,0.8149086943505188],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.6660339687244768,0.7998678574055378,0.7053698847184394,0.8149086943505188],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفهاي","boundary":[0.5929655534419261,0.7998678574055378,0.6614919130650432,0.8149086943505188],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5065379471676096,0.7998678574055378,0.5884234977824925,0.8149086943505188],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.463752639847379,0.7998678574055378,0.501995891508176,0.8149086943505188],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.3584572337827212,0.7998678574055378,0.4592105841879454,0.8149086943505188],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.29304734732870824,0.7998678574055378,0.35391517812328765,0.8149086943505188],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.261638603947908,0.7998678574055378,0.283963236009841,0.8149086943505188],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.22198131609124966,0.7998678574055378,0.25709654828847445,0.8149086943505188],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۶","boundary":[0.1375132442803324,0.7998678574055378,0.17097735636861724,0.8149086943505188],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.17343504929223516,0.7958504419065568,0.17868412304959946,0.8105904621126384],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۷","boundary":[0.1790799043655342,0.7998678574055378,0.2175802535164878,0.8149086943505188],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146701871654419,0.8268884058797837,0.8637543829945098,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.767864460111415,0.8268884058797837,0.7723636661891558,0.8419292428247648],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.772302855704957,0.8268884058797837,0.7861218458008753,0.8419292428247648],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7860301169059342,0.8268884058797837,0.7973852560545182,0.8419292428247648],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7975764113740459,0.8268884058797837,0.8099385156924098,0.8419292428247648],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.7020155578832922,0.8268884058797837,0.7629476630504108,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.6524171670739113,0.8268884058797837,0.6974537969932321,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"نرخ","boundary":[0.6148595087201985,0.8268884058797837,0.647849052575353,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.561372846660425,0.8268884058797837,0.6103147502606106,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"اعمالي","boundary":[0.5042203652771159,0.8268884058797837,0.5568280882008371,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4818181360777318,0.8268884058797837,0.4996756068175279,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.40740843507193064,0.8268884058797837,0.4772733776181438,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3618536627765324,0.8268884058797837,0.40286367661234274,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.30658768490475036,0.8268884058797837,0.3573089043169444,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.23847917479593053,0.8268884058797837,0.30204292644516245,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.16346969912112957,0.8268884058797837,0.23385013705150384,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13660301139976297,0.8268884058797837,0.158927643461696,0.8419292428247648],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7982697022107754,0.8539089543540297,0.8333849344080002,0.8689497912990107],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۹","boundary":[0.1375132442803324,0.8539089543540297,0.16969328013160248,0.8689497912990107],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.17343504929223516,0.8498915388550488,0.23117486062324238,0.8646315590611303],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.23270602756187475,0.8498915388550488,0.400676387797532,0.8646315590611303],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.4051306916190081,0.8498915388550488,0.5731010518546653,0.8646315590611303],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5775553556761414,0.8498915388550488,0.7455257159117987,0.8646315590611303],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۷","boundary":[0.75536829048506,0.8539089543540297,0.7938686396360137,0.8689497912990107],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.12444,0.86378,0.86895],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/03b3139917fa70b9ebf6331b61caad1e.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/757c244ea6426f29dc512968b0709306.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.07411,0.13622,0.4553]},"elements":[{"words":[{"str":"ي","boundary":[0.833241632064435,0.07787453623422863,0.8471677461145852,0.09291537317920975],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83324,0.07787,0.84717,0.09292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آثار","boundary":[0.5374398082212596,0.0741125493575433,0.567027444380117,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5219925340210162,0.0741125493575433,0.532726354235055,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تبعات","boundary":[0.47068015994392437,0.0741125493575433,0.5172790800348115,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.39852146437330016,0.0741125493575433,0.4659667059577198,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.35102270306686495,0.0741125493575433,0.3938080103870955,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3083659444917127,0.0741125493575433,0.3463092490806603,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28664120657347847,0.0741125493575433,0.303652490505508,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.1968405428085442,0.0741125493575433,0.28192775258727376,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.19212708882233953,0.08915338630252441],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.56703,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"جدول","boundary":[0.8146709569184065,0.12444421404430224,0.8637551527474744,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7690190895582261,0.12444421404430224,0.7735182956359669,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7734574851517683,0.12444421404430224,0.7858195894701322,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7856452404236638,0.12444421404430224,0.7970003795722479,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7971915348917754,0.12444421404430224,0.8095536392101393,0.13948505098928335],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.7035064410834468,0.12444421404430224,0.7644385462505654,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.653522404038831,0.12444421404430224,0.6989092107782587,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.599467656733402,0.12444421404430224,0.6489293754100731,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.5132031097954074,0.12444421404430224,0.5948719170053892,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"منتخب","boundary":[0.43887306940397436,0.12444421404430224,0.5084653963537212,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41153503628398724,0.12444421404430224,0.4342513285575331,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.31512347747525543,0.12444421404430224,0.40697066592502096,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.2623542176206094,0.12444421404430224,0.31054048563208253,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"موافقت","boundary":[0.18117568510365717,0.12444421404430224,0.2577856354879856,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.13656016181807018,0.12444421404430224,0.18048098305315916,0.13948505098928335],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.1365387370272238,0.15137469402363407,0.8347512459200609,0.16641553096861517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8111139284692637,0.17839524249788022,0.8334385605311967,0.19343607944286131],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7714566406126051,0.17839524249788022,0.80657187280983,0.19343607944286131],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵۰","boundary":[0.1375132442803324,0.17839524249788022,0.1682149695632019,0.19343607944286131],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.17343504929223516,0.17437782699889925,0.21017856559378523,0.18911784720498076],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21115294455473307,0.17437782699889925,0.37912330479039036,0.18911784720498076],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.3835776086118664,0.17437782699889925,0.5515479688475237,0.18911784720498076],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5560022726689997,0.17437782699889925,0.723972632904657,0.18911784720498076],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۷","boundary":[0.7285552288868898,0.17839524249788022,0.7670555780378434,0.19343607944286131],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.20541579097212617,0.8637752946167131,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7733810230239572,0.20541579097212617,0.777880229101698,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7778194186174993,0.20541579097212617,0.7851681218778093,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7850037796198798,0.20541579097212617,0.7963589187684638,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7964217819272347,0.20541579097212617,0.8102407720231529,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.7273137456472464,0.20541579097212617,0.7694134596603927,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6660174190357392,0.20541579097212617,0.7227716899878126,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6391507313143725,0.20541579097212617,0.6614753633763056,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.552723125040056,0.20541579097212617,0.634608675654939,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.5099378177198254,0.20541579097212617,0.5481810693806224,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.40470989333172575,0.20541579097212617,0.5053957620603918,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.3393000068777127,0.20541579097212617,0.40016783767229214,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.296836071420178,0.20541579097212617,0.33475795121827917,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.2513083908716101,0.20541579097212617,0.2922940157607443,0.2204566279171073],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶۷","boundary":[0.1375132442803324,0.20541579097212617,0.17513517700658424,0.2204566279171073],"dir":"ltr"},{"str":".............","boundary":[0.17882332004402057,0.20139837547314526,0.24706127888975637,0.21613839567922674],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.23243633944637215,0.8637102504912093,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7692756738797397,0.23243633944637215,0.7737748799574805,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7737140694732818,0.23243633944637215,0.7851549077852513,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7850037796198798,0.23243633944637215,0.7963589187684638,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7964217819272347,0.23243633944637215,0.8102407720231529,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":"انحراف","boundary":[0.7046060331932934,0.23243633944637215,0.7654095896153337,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6433097065817863,0.23243633944637215,0.7000639775338598,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6164430188604196,0.23243633944637215,0.6387676509223528,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5300154125861032,0.23243633944637215,0.6119009632009861,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.48723010526587257,0.23243633944637215,0.5254733569266695,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.3818738887170161,0.23243633944637215,0.482688049606439,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.3164640022630032,0.23243633944637215,0.37733183305758256,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.27400006680546835,0.23243633944637215,0.31192194660356953,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.2284723862569005,0.23243633944637215,0.2694580111460348,0.24747717639135328],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶۸","boundary":[0.1375132442803324,0.23243633944637215,0.17513517700658424,0.24747717639135328],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.17882332004402057,0.22841892394739124,0.22606498386029922,0.24315894415347272],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.25945688792061805,0.8637752946167131,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7674795836291446,0.25945688792061805,0.7719787897068854,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7719179792226867,0.25945688792061805,0.785179924756599,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7850037796198798,0.25945688792061805,0.7963589187684638,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7964217819272347,0.25945688792061805,0.8102407720231529,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"ميزان","boundary":[0.716607636539931,0.25945688792061805,0.7638921499379024,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.6494194924456681,0.25945688792061805,0.7120655808804974,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6225528047243014,0.25945688792061805,0.6448774367862344,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.5481873556964996,0.25945688792061805,0.6180107490648679,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5026596751479316,0.25945688792061805,0.5436453000370659,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47986369768737813,0.25945688792061805,0.4981176194884981,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.39343609141306163,0.25945688792061805,0.4753216420279446,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.3461087284333974,0.25945688792061805,0.3843519800941944,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.24064102599684328,0.25945688792061805,0.34156667277396385,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.17523113954283032,0.25945688792061805,0.2360989703374097,0.27449772486559915],"dir":"rtl"},{"str":"۲۶۹","boundary":[0.1375132442803324,0.25945688792061805,0.17237137898740057,0.27449772486559915],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.28647743639486406,0.8637752946167131,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7710717641303348,0.28647743639486406,0.7755709702080756,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7755101597238769,0.28647743639486406,0.7851941651864429,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7850037796198798,0.28647743639486406,0.7963589187684638,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7964217819272347,0.28647743639486406,0.8102407720231529,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.7252442648020784,0.28647743639486406,0.7673439788152246,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6639479381905712,0.28647743639486406,0.7207022091426447,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6370812504692045,0.28647743639486406,0.6594058825311376,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5915535699206368,0.28647743639486406,0.6325391948097709,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.549089634463102,0.28647743639486406,0.5870115142612032,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.4626620281887855,0.28647743639486406,0.5445475788036684,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.4198767208685549,0.28647743639486406,0.4581199725293518,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.3144090184320008,0.28647743639486406,0.4153346652091213,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.24899913197798776,0.28647743639486406,0.30986696277256714,0.30151827333984516],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۱","boundary":[0.1375132442803324,0.28647743639486406,0.17012177594853015,0.30151827333984516],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.17343504929223516,0.2824600208958831,0.24692208189533527,0.2972000411019646],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.31349798486911,0.8637752946167131,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7679927522721717,0.31349798486911,0.7724919583499125,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7724311478657138,0.31349798486911,0.7850717744650809,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7850037796198798,0.31349798486911,0.7963589187684638,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7964217819272347,0.31349798486911,0.8102407720231529,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":"انحراف","boundary":[0.70356288963418,0.31349798486911,0.7643664460562203,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6422665630226728,0.31349798486911,0.6990208339747462,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6153998753013061,0.31349798486911,0.6377245073632393,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5698721947527383,0.31349798486911,0.6108578196418726,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5274082592952036,0.31349798486911,0.5653301390933048,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.440980653020887,0.31349798486911,0.52286620363577,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.39819534570065646,0.31349798486911,0.43643859736145346,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.2928559354248591,0.31349798486911,0.39365329004122285,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.22744604897084614,0.31349798486911,0.28831387976542555,0.3285388218140911],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۲","boundary":[0.1375132442803324,0.31349798486911,0.17421391100018968,0.3285388218140911],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.17882332004402057,0.3094805693701291,0.22606498386029922,0.3242205895762106],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.34051853334335597,0.8637752946167131,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7683776287544422,0.34051853334335597,0.772876834832183,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7728160243479842,0.34051853334335597,0.7851781286663483,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7850037796198798,0.34051853334335597,0.7963589187684638,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7964217819272347,0.34051853334335597,0.8102407720231529,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":"ميزان","boundary":[0.7175657223964627,0.34051853334335597,0.7648502357944341,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.6503775783021998,0.34051853334335597,0.7130236667370291,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6235108905808331,0.34051853334335597,0.6458355226427662,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.5578439066366634,0.34051853334335597,0.6189688349213994,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5123162260880957,0.34051853334335597,0.5533018509772298,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49359095888835525,0.34051853334335597,0.507774170428662,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.40716335261403874,0.34051853334335597,0.4890489032289217,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.3598359896343745,0.34051853334335597,0.3980792412951715,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.2542399950370636,0.34051853334335597,0.35529393397494097,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.18883010858305066,0.34051853334335597,0.24969793937763005,0.3555593702883371],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۳","boundary":[0.1375132442803324,0.34051853334335597,0.17603501822213238,0.3555593702883371],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.17882332004402057,0.3365011178443751,0.18407239380138488,0.35124113805045654],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146707003340851,0.367539081817602,0.8637548961631528,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7660683698608198,0.367539081817602,0.7705675759385606,0.38257991876258307],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7705067654543619,0.367539081817602,0.7843257555502802,0.38257991876258307],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.784234026655339,0.367539081817602,0.7955891658039231,0.38257991876258307],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7957803211234507,0.367539081817602,0.8095993112193689,0.38257991876258307],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.6972770869257399,0.367539081817602,0.7615943090465873,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"تراز","boundary":[0.6596765789903345,0.367539081817602,0.6926773710098104,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6029651576199537,0.367539081817602,0.6550964565787075,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5569661316727654,0.367539081817602,0.5983760783254577,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5400833964858142,0.367539081817602,0.552293625328596,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"هريك","boundary":[0.4821721868280359,0.367539081817602,0.5355040692021705,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46297557422967506,0.367539081817602,0.47751580024811313,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.37607662255673807,0.367539081817602,0.45840874781552965,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.3279351175249113,0.367539081817602,0.3664847748074272,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.2118164716101672,0.367539081817602,0.32337119220235666,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.1365511813668172,0.367539081817602,0.20725363445500844,0.38257991876258307],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۴","boundary":[0.1375132442803324,0.394559630291848,0.17245707815078612,0.40960046723682914],"dir":"ltr"},{"str":"..........................","boundary":[0.1734350492922352,0.390542214792867,0.30991096698370674,0.4052822349989485],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.313530088838656,0.390542214792867,0.48150044907431333,0.4052822349989485],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.48595475289578927,0.390542214792867,0.6539251131314465,0.4052822349989485],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6583794169529227,0.390542214792867,0.82634977718858,0.4052822349989485],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146704437497635,0.421580178766094,0.8637546395788313,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7661966620215765,0.421580178766094,0.7706958680993173,0.43662101571107514],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7706350576151187,0.421580178766094,0.784454047711037,0.43662101571107514],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7843623188160959,0.421580178766094,0.7957174579646799,0.43662101571107514],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7959086132842075,0.421580178766094,0.8097276033801257,0.43662101571107514],"dir":"ltr"},{"str":"تغيير","boundary":[0.7218564537129737,0.421580178766094,0.7620493613407917,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6946469693380649,0.421580178766094,0.7172564451902618,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"تراز","boundary":[0.6571750101477378,0.421580178766094,0.6900629789466343,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6005921375224353,0.421580178766094,0.6526052695776181,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5547216603203253,0.421580178766094,0.5960158828556836,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5275121759454166,0.421580178766094,0.5501216517976134,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.4973246456428602,0.421580178766094,0.5229179502281575,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4701151612679515,0.421580178766094,0.49272463712014847,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.4074262232514294,0.421580178766094,0.46554813210661034,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"انعقاد","boundary":[0.3561995483377231,0.421580178766094,0.4028535684801848,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.23080781675131717,0.421580178766094,0.3516454351904758,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20466957191872767,0.421580178766094,0.22622822344180563,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.13665931095379635,0.421580178766094,0.20011406628695344,0.43662101571107514],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.7725594400264707,0.44860072724033995,0.8334272708210501,0.4636415641853211],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۵","boundary":[0.1375132442803324,0.44860072724033995,0.1754136992875872,0.4636415641853211],"dir":"ltr"},{"str":"..............","boundary":[0.17882332004402057,0.44458331174135896,0.2523103526471207,0.45932333194744046],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2542591105690164,0.44458331174135896,0.42222947080467366,0.45932333194744046],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.42668377462614976,0.44458331174135896,0.594654134861807,0.45932333194744046],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.599108438683283,0.44458331174135896,0.7670787989189404,0.45932333194744046],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.47562127571458596,0.8637752946167131,0.4906621126595671],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7733810230239572,0.47562127571458596,0.777880229101698,0.4906621126595671],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7778194186174993,0.47562127571458596,0.7851681218778093,0.4906621126595671],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7850037796198798,0.47562127571458596,0.7963589187684638,0.4906621126595671],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7964217819272347,0.47562127571458596,0.8102407720231529,0.4906621126595671],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7285887131408474,0.47562127571458596,0.7690387182588221,0.4906621126595671],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.6796544908477044,0.47562127571458596,0.7240466574814138,0.4906621126595671],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.5813938571259847,0.47562127571458596,0.6751124351882708,0.4906621126595671],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5053786992030112,0.47562127571458596,0.5768518014665511,0.4906621126595671],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.41955586217450214,0.47562127571458596,0.5014414127893851,0.4906621126595671],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.3767705548542715,0.47562127571458596,0.41501380651506853,0.4906621126595671],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.27130285241771745,0.47562127571458596,0.37222849919483797,0.4906621126595671],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.20589296596370446,0.47562127571458596,0.26676079675828385,0.4906621126595671],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۹","boundary":[0.1375132442803324,0.47562127571458596,0.17382826476495475,0.4906621126595671],"dir":"ltr"},{"str":".....","boundary":[0.17882332004402057,0.4716038602156049,0.20506868883084206,0.48634388042168647],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.5026418241888319,0.8637752946167131,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7692756738797397,0.5026418241888319,0.7737748799574805,0.5176826611338131],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7737140694732818,0.5026418241888319,0.7851549077852513,0.5176826611338131],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7850037796198798,0.5026418241888319,0.7963589187684638,0.5176826611338131],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7964217819272347,0.5026418241888319,0.8102407720231529,0.5176826611338131],"dir":"ltr"},{"str":"مزيتهاي","boundary":[0.67999112947753,0.5026418241888319,0.7647505527855261,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6046401400707946,0.5026418241888319,0.6754490738180965,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5182125337964779,0.5026418241888319,0.6000980844113608,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.4754272264762474,0.5026418241888319,0.5136704781370444,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.3699595240396933,0.5026418241888319,0.4708851708168138,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.30454963758568027,0.5026418241888319,0.3654174683802597,0.5176826611338131],"dir":"rtl"},{"str":"۲۸۰","boundary":[0.1375132442803324,0.5026418241888319,0.16939333305975307,0.5176826611338131],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.1734350492922352,0.4986244086898509,0.29941281946897813,0.5133644288959325],"dir":"ltr"},{"str":"جدول","boundary":[0.8146910987876453,0.5296623726630779,0.8637752946167131,0.5447032096080591],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7674795836291446,0.5296623726630779,0.7719787897068854,0.5447032096080591],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7719179792226867,0.5296623726630779,0.785179924756599,0.5447032096080591],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7850037796198798,0.5296623726630779,0.7963589187684638,0.5447032096080591],"dir":"ltr"},{"str":"۸","boundary":[0.7964217819272347,0.5296623726630779,0.8102407720231529,0.5447032096080591],"dir":"ltr"},{"str":"مزيتهاي","boundary":[0.677732289403085,0.5296623726630779,0.7629544625349309,0.5447032096080591],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.6110797650799819,0.5296623726630779,0.6731902337436515,0.5447032096080591],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5251403104773449,0.5296623726630779,0.6065377094205483,0.5447032096080591],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.48235500315711427,0.5296623726630779,0.5205982548179112,0.5447032096080591],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.37675900855980343,0.5296623726630779,0.4778129474976807,0.5447032096080591],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.31134912210579047,0.5296623726630779,0.3722169529003699,0.5447032096080591],"dir":"rtl"},{"str":"۲۸۱","boundary":[0.1375132442803324,0.5296623726630779,0.17012177594853015,0.5447032096080591],"dir":"ltr"},{"str":".........................","boundary":[0.1734350492922352,0.5256449571640969,0.30466189322634246,0.5403849773701784],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13654,0.12444,0.86378,0.5447],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/23a92380277c2c11ab4a3f0c10e70305.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/58a9e3102d59ac4fd8cce7b51a72d4d1.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13656,0.07255,0.1361,0.42702]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.8083287056592336,0.0741125493575433,0.863904613114756,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.7549167020791961,0.0741125493575433,0.8036152516730289,0.08915338630252441],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.75492,0.07411,0.8639,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ك","boundary":[0.1522668427673639,0.07697385128508723,0.16932097628108625,0.09201468823006834],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.1455956504080105,0.0725451464480022,0.15078044979283567,0.08758598339298332],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1456,0.07255,0.16932,0.09201],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5148846351464467,0.13136919712348796,0.6112577063069515,0.1583886646893223],"dir":"rtl"},{"str":"نمودارها","boundary":[0.3889658793636518,0.13136919712348796,0.5073923729582498,0.1583886646893223],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7719737863126158,0.1757504040136797,0.8341492991017893,0.19673552382314438],"dir":"rtl"},{"str":"صفحه","boundary":[0.1407205482992523,0.1757504040136797,0.20086340009339504,0.19673552382314438],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8095594123573735,0.23378736687008436,0.8638498323621128,0.24882820381506549],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.774663944631525,0.23378736687008436,0.7791631507092659,0.24882820381506549],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7791023402250672,0.23378736687008436,0.7864510434853772,0.24882820381506549],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7862867012274478,0.23378736687008436,0.7976418403760318,0.24882820381506549],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7977047035348026,0.23378736687008436,0.8050534067951126,0.24882820381506549],"dir":"ltr"},{"str":"روند","boundary":[0.7299873542774178,0.23378736687008436,0.7704373593953925,0.24882820381506549],"dir":"rtl"},{"str":"تكاملي","boundary":[0.6711120290315522,0.23378736687008436,0.7254452986179842,0.24882820381506549],"dir":"rtl"},{"str":"همكاريهاي","boundary":[0.5676211805000996,0.23378736687008436,0.6665699733721185,0.24882820381506549],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهاي","boundary":[0.4898035177184931,0.23378736687008436,0.563079124840666,0.24882820381506549],"dir":"rtl"},{"str":"۶","boundary":[0.1375132442803324,0.23378736687008436,0.14987534859869647,0.24882820381506549],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.15188196628509354,0.22976995137110343,0.3093541790060222,0.24450997157718493],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.313530088838656,0.22976995137110343,0.48150044907431333,0.24450997157718493],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8095594123573735,0.26080791534433034,0.8638498323621128,0.27584875228931144],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7705585954873075,0.26080791534433034,0.7750578015650484,0.27584875228931144],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7749969910808497,0.26080791534433034,0.7823456943411597,0.27584875228931144],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7821813520832303,0.26080791534433034,0.7935364912318142,0.27584875228931144],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7935993543905852,0.26080791534433034,0.8050401927025547,0.27584875228931144],"dir":"ltr"},{"str":"سهم","boundary":[0.7286467011975093,0.26080791534433034,0.7667185545315353,0.27584875228931144],"dir":"rtl"},{"str":"شركاي","boundary":[0.6643509038675083,0.26080791534433034,0.7241046455380757,0.27584875228931144],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.5889999144607727,0.26080791534433034,0.6598088482080747,0.27584875228931144],"dir":"rtl"},{"str":"چين","boundary":[0.5503495917738945,0.26080791534433034,0.5844578588013392,0.27584875228931144],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5234829040525278,0.26080791534433034,0.5458075361144609,0.27584875228931144],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4838256161958695,0.26080791534433034,0.5189408483930943,0.27584875228931144],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۰","boundary":[0.44323346336377634,0.26080791534433034,0.47931281114908847,0.27584875228931144],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4293014478742314,0.26080791534433034,0.43874978063748715,0.27584875228931144],"dir":"rtl"},{"str":"۵۹","boundary":[0.1375132442803324,0.26080791534433034,0.16120906295643406,0.27584875228931144],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.16265850778866434,0.2567904998453494,0.20990017160494295,0.2715305200514309],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.21115294455473307,0.2567904998453494,0.37912330479039036,0.2715305200514309],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۷","boundary":[0.3864000361485159,0.26080791534433034,0.42490038529946955,0.27584875228931144],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8095594123573735,0.2878284638185763,0.8638498323621128,0.30286930076355745],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7664532463430902,0.2878284638185763,0.770952452420831,0.30286930076355745],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7708916419366323,0.2878284638185763,0.7823324802486018,0.30286930076355745],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7821813520832303,0.2878284638185763,0.7935364912318142,0.30286930076355745],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7935993543905852,0.2878284638185763,0.8050401927025547,0.30286930076355745],"dir":"ltr"},{"str":"سهم","boundary":[0.7244384617403649,0.2878284638185763,0.7625103150743908,0.30286930076355745],"dir":"rtl"},{"str":"شركاي","boundary":[0.660142664410364,0.2878284638185763,0.7198964060809313,0.30286930076355745],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.5934901400872606,0.2878284638185763,0.6556006087509304,0.30286930076355745],"dir":"rtl"},{"str":"چين","boundary":[0.5548398174003824,0.2878284638185763,0.588948084427827,0.30286930076355745],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5279731296790158,0.2878284638185763,0.5502977617409488,0.30286930076355745],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4883158418223574,0.2878284638185763,0.5234310740195822,0.30286930076355745],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۰","boundary":[0.44772368899026416,0.2878284638185763,0.48380303677557623,0.30286930076355745],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.43379167350071923,0.2878284638185763,0.443240006263975,0.30286930076355745],"dir":"rtl"},{"str":"۶۰","boundary":[0.1375132442803324,0.2878284638185763,0.15649560897022938,0.30286930076355745],"dir":"ltr"},{"str":"...........","boundary":[0.15727023703687892,0.2838110483195954,0.21501004836788612,0.29855106852567687],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2165412153065185,0.2838110483195954,0.3845115755421758,0.29855106852567687],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۷","boundary":[0.3908902617750037,0.2878284638185763,0.4293906109259573,0.30286930076355745],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8095594123573735,0.3148490122928223,0.8638498323621128,0.3298898492378034],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7646571560924951,0.3148490122928223,0.7691563621702359,0.3298898492378034],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.7690955516860372,0.3148490122928223,0.7823574972199495,0.3298898492378034],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7821813520832303,0.3148490122928223,0.7935364912318142,0.3298898492378034],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7935993543905852,0.3148490122928223,0.8050401927025547,0.3298898492378034],"dir":"ltr"},{"str":"سهم","boundary":[0.7225367870414671,0.3148490122928223,0.7606086403754929,0.3298898492378034],"dir":"rtl"},{"str":"شركاي","boundary":[0.658240989711466,0.3148490122928223,0.7179947313820335,0.3298898492378034],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.5828900003047305,0.3148490122928223,0.6536989340520325,0.3298898492378034],"dir":"rtl"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.49608200777377,0.3148490122928223,0.5783479446452968,0.3298898492378034],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46921532005240335,0.3148490122928223,0.4915399521143364,0.3298898492378034],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.429558032195745,0.3148490122928223,0.4646732643929698,0.3298898492378034],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۰","boundary":[0.3889658793636518,0.3148490122928223,0.42504522714896387,0.3298898492378034],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.37516215603486364,0.3148490122928223,0.3846104887981194,0.3298898492378034],"dir":"rtl"},{"str":"۶۱","boundary":[0.1375132442803324,0.3148490122928223,0.15722405185900648,0.3298898492378034],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.15727023703687892,0.31083159679384137,0.3252405972725362,0.3255716169999229],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۷","boundary":[0.33226074430914815,0.3148490122928223,0.3707610934601018,0.3298898492378034],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8095594123573735,0.34186956076706826,0.8638498323621128,0.3569103977120494],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7682493365936852,0.34186956076706826,0.7727485426714261,0.3569103977120494],"dir":"ltr"},{"str":"۴","boundary":[0.7726877321872274,0.34186956076706826,0.7823717376497934,0.3569103977120494],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7821813520832303,0.34186956076706826,0.7935364912318142,0.3569103977120494],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7935993543905852,0.34186956076706826,0.8050401927025547,0.3569103977120494],"dir":"ltr"},{"str":"سهم","boundary":[0.7258977850689736,0.34186956076706826,0.7639696384029996,0.3569103977120494],"dir":"rtl"},{"str":"شركاي","boundary":[0.6616019877389725,0.34186956076706826,0.72135572940954,0.3569103977120494],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.5949494634158692,0.34186956076706826,0.6570599320795389,0.3569103977120494],"dir":"rtl"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.5082697630456655,0.34186956076706826,0.5904074077564355,0.3569103977120494],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4814030753242989,0.34186956076706826,0.503727707386232,0.3569103977120494],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.44174578746764054,0.34186956076706826,0.4768610196648653,0.3569103977120494],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۰","boundary":[0.4011536346355474,0.34186956076706826,0.43723298242085945,0.3569103977120494],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3872216191460024,0.34186956076706826,0.39666995190925813,0.3569103977120494],"dir":"rtl"},{"str":"۶۲","boundary":[0.1375132442803324,0.34186956076706826,0.161316186910666,0.3569103977120494],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.16265850778866434,0.3378521452680873,0.336017138776107,0.35259216547416883],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۷","boundary":[0.34444849958104373,0.34186956076706826,0.38294884873199736,0.3569103977120494],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8095594123573735,0.36889010924131427,0.8638498323621128,0.38393094618629536],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7651703247355223,0.36889010924131427,0.7696695308132631,0.38393094618629536],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.7696087203290644,0.36889010924131427,0.7822493469284315,0.38393094618629536],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7821813520832303,0.36889010924131427,0.7935364912318142,0.38393094618629536],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7935993543905852,0.36889010924131427,0.8050401927025547,0.38393094618629536],"dir":"ltr"},{"str":"سهم","boundary":[0.7232795986522488,0.36889010924131427,0.7613514519862747,0.38393094618629536],"dir":"rtl"},{"str":"شركاي","boundary":[0.6589838013222479,0.36889010924131427,0.7187375429928152,0.38393094618629536],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.5836328119155123,0.36889010924131427,0.6544417456628143,0.38393094618629536],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.5450896131828659,0.36889010924131427,0.5790907562560786,0.38393094618629536],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5182229254614993,0.36889010924131427,0.5405475575234323,0.38393094618629536],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4785656376048409,0.36889010924131427,0.5136808698020657,0.38393094618629536],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۰","boundary":[0.43797348477274767,0.36889010924131427,0.4740528325580598,0.38393094618629536],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4240414692832028,0.36889010924131427,0.43348980204645854,0.38393094618629536],"dir":"rtl"},{"str":"۶۳","boundary":[0.1375132442803324,0.36889010924131427,0.1631372941326087,0.38393094618629536],"dir":"ltr"},{"str":".......","boundary":[0.16804677854044975,0.36487269374233333,0.2047902948419998,0.37961271394841484],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.20576467380294766,0.36487269374233333,0.373735034038605,0.37961271394841484],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۷","boundary":[0.38114005755748726,0.36889010924131427,0.4196404067084408,0.38393094618629536],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8095594123573735,0.3959106577155603,0.8638498323621128,0.41095149466054137],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7655552012177926,0.3959106577155603,0.7700544072955334,0.41095149466054137],"dir":"ltr"},{"str":"۶","boundary":[0.7699935968113347,0.3959106577155603,0.7823557011296988,0.41095149466054137],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7821813520832303,0.3959106577155603,0.7935364912318142,0.41095149466054137],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7935993543905852,0.3959106577155603,0.8050401927025547,0.41095149466054137],"dir":"ltr"},{"str":"سهم","boundary":[0.7235615848215923,0.3959106577155603,0.7616334381556182,0.41095149466054137],"dir":"rtl"},{"str":"شركاي","boundary":[0.6592657874915913,0.3959106577155603,0.7190195291621587,0.41095149466054137],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.592613263168488,0.3959106577155603,0.6547237318321576,0.41095149466054137],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.5540700644358415,0.3959106577155603,0.5880712075090542,0.41095149466054137],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5272033767144749,0.3959106577155603,0.549528008776408,0.41095149466054137],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.4875460888578166,0.3959106577155603,0.5226613210550414,0.41095149466054137],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۰","boundary":[0.4469539360257234,0.3959106577155603,0.4830332838110355,0.41095149466054137],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.43302192053617844,0.3959106577155603,0.4424702532994342,0.41095149466054137],"dir":"rtl"},{"str":"۶۳","boundary":[0.1375132442803324,0.3959106577155603,0.1631372941326087,0.41095149466054137],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.16804677854044975,0.3918932422165793,0.2152884423567284,0.4066332624226608],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.2165412153065185,0.3918932422165793,0.3845115755421758,0.4066332624226608],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۷","boundary":[0.39012050881046295,0.3959106577155603,0.4286208579614165,0.41095149466054137],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8095594123573735,0.42293120618980623,0.8638498323621128,0.4379720431347873],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7687625052367125,0.42293120618980623,0.7732617113144533,0.4379720431347873],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7732009008302546,0.42293120618980623,0.7805496040905646,0.4379720431347873],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7803852618326351,0.42293120618980623,0.7917404009812191,0.4379720431347873],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.79180326413999,0.42293120618980623,0.8050652096739023,0.4379720431347873],"dir":"ltr"},{"str":"سهم","boundary":[0.7261976038486622,0.42293120618980623,0.7642694571826881,0.4379720431347873],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.6412400974444578,0.42293120618980623,0.7216555481892286,0.4379720431347873],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱","boundary":[0.6180956784752888,0.42293120618980623,0.6368852200475683,0.4379720431347873],"dir":"ltr"},{"str":"گانه","boundary":[0.5836369172646565,0.42293120618980623,0.6181522553181825,0.4379720431347873],"dir":"rtl"},{"str":"HS","boundary":[0.5506140019172142,0.41891379069082524,0.5789590002069813,0.4336538108969068],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5323355763133898,0.42293120618980623,0.5465187878536966,0.4379720431347873],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.45797012728558795,0.42293120618980623,0.5277935206539562,0.4379720431347873],"dir":"rtl"},{"str":"غيرنفتي","boundary":[0.38739686623759617,0.42293120618980623,0.45342807162615434,0.4379720431347873],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.3424476550418808,0.42293120618980623,0.3828548105781626,0.4379720431347873],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.33072123838006656,0.42293120618980623,0.3378556937319127,0.4379720431347873],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.2699625842142912,0.42293120618980623,0.33089468938140976,0.4379720431347873],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.22949872354295486,0.42293120618980623,0.26562092090995976,0.4379720431347873],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.2126159883560036,0.42293120618980623,0.2250423670469068,0.4379720431347873],"dir":"rtl"},{"str":"۸۰","boundary":[0.1375132442803324,0.42293120618980623,0.15795249474778356,0.4379720431347873],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.1639414293962323,0.42293120618980623,0.17107588474807847,0.4379720431347873],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.17099749823785607,0.42293120618980623,0.2080409616112555,0.4379720431347873],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8095594123573735,0.44995175466405224,0.8638498323621128,0.4649925916090333],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7646571560924951,0.44995175466405224,0.7691563621702359,0.4649925916090333],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7690955516860372,0.44995175466405224,0.7805363899980067,0.4649925916090333],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7803852618326351,0.44995175466405224,0.7917404009812191,0.4649925916090333],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.79180326413999,0.44995175466405224,0.8050652096739023,0.4649925916090333],"dir":"ltr"},{"str":"سهم","boundary":[0.7222205468652014,0.44995175466405224,0.7602924001992274,0.4649925916090333],"dir":"rtl"},{"str":"بخشهاي","boundary":[0.637263040460997,0.44995175466405224,0.7176784912057679,0.4649925916090333],"dir":"rtl"},{"str":"۲۱","boundary":[0.614118621491828,0.44995175466405224,0.6329081630641076,0.4649925916090333],"dir":"ltr"},{"str":"گانه","boundary":[0.5796598602811958,0.44995175466405224,0.6141751983347218,0.4649925916090333],"dir":"rtl"},{"str":"HS","boundary":[0.5466369449337536,0.4459343391650712,0.5749819432235207,0.46067435937115275],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5284238200397543,0.44995175466405224,0.5426070315800611,0.4649925916090333],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.4540583710119525,0.44995175466405224,0.5238817643803207,0.4649925916090333],"dir":"rtl"},{"str":"غيرنفتي","boundary":[0.38348510996396074,0.44995175466405224,0.4495163153525189,0.4649925916090333],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3379574294153929,0.44995175466405224,0.3789430543045272,0.4649925916090333],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.32623101275357874,0.44995175466405224,0.3333654681054249,0.4649925916090333],"dir":"ltr"},{"str":"متوسط","boundary":[0.26547235858780344,0.44995175466405224,0.326404463754922,0.4649925916090333],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۲","boundary":[0.2248802057557102,0.44995175466405224,0.26100240312271505,0.4649925916090333],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.20799747056875892,0.44995175466405224,0.22042384925966216,0.4649925916090333],"dir":"rtl"},{"str":"۸۱","boundary":[0.1375132442803324,0.44995175466405224,0.15868093763656066,0.4649925916090333],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.15945120376974445,0.44995175466405224,0.16658565912159062,0.4649925916090333],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.1665072726113682,0.44995175466405224,0.2035507359847676,0.4649925916090333],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8095390139038132,0.47688223464338403,0.8638294339085524,0.4919230715883651],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7674795836291446,0.47688223464338403,0.7719787897068854,0.4919230715883651],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7719179792226867,0.47688223464338403,0.7792666824829967,0.4919230715883651],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7791023402250672,0.47688223464338403,0.7904574793736512,0.4919230715883651],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7906486346931788,0.47688223464338403,0.8044676247890972,0.4919230715883651],"dir":"ltr"},{"str":"افزايش","boundary":[0.70028438346604,0.47688223464338403,0.7629304719008694,0.4919230715883651],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6729463503460529,0.47688223464338403,0.6956626426195988,0.4919230715883651],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.5981095559196306,0.47688223464338403,0.6683755060883745,0.4919230715883651],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5521105299724423,0.47688223464338403,0.5935204766251345,0.4919230715883651],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5288432071132684,0.47688223464338403,0.5474745596283211,0.4919230715883651],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.4420728041854096,0.47688223464338403,0.5242831363594989,0.4919230715883651],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.3989447002116369,0.47688223464338403,0.43749435749415283,0.4919230715883651],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.29253263917975203,0.47688223464338403,0.39438077488908235,0.4919230715883651],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.22677995607219684,0.47688223464338403,0.28796677975662666,0.4919230715883651],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19468561938431234,0.47688223464338403,0.21729509523650928,0.4919230715883651],"dir":"rtl"},{"str":"قالب","boundary":[0.13667087746701542,0.47688223464338403,0.190118547239319,0.4919230715883651],"dir":"rtl"},{"str":"سناريو","boundary":[0.7787092530445084,0.50390278311763,0.8335567176112537,0.5189436200626111],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7399732311942446,0.50390278311763,0.7741671973850748,0.5189436200626111],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۰","boundary":[0.1375132442803324,0.50390278311763,0.16939333305975307,0.5189436200626111],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.17343504929223516,0.49988536761864905,0.2206767131085138,0.5146253878247306],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.22192948605830393,0.49988536761864905,0.3898998462939612,0.5146253878247306],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.39435415011543723,0.49988536761864905,0.5623245103510945,0.5146253878247306],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.5667788141725704,0.49988536761864905,0.7347491744082277,0.5146253878247306],"dir":"ltr"},{"str":"نمودار","boundary":[0.8095395270724561,0.530923331591876,0.8638299470771954,0.545964168536857],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7631176501634135,0.530923331591876,0.7676168562411543,0.545964168536857],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.7675560457569557,0.530923331591876,0.7789968840689252,0.545964168536857],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7788457559035536,0.530923331591876,0.7902008950521376,0.545964168536857],"dir":"ltr"},{"str":"۷","boundary":[0.7903920503716653,0.530923331591876,0.8042110404675835,0.545964168536857],"dir":"ltr"},{"str":"افزايش","boundary":[0.6958418825233537,0.530923331591876,0.7584879709581831,0.545964168536857],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.66824675191321,0.530923331591876,0.6911766770294538,0.545964168536857],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.6018513250802633,0.530923331591876,0.6636543112970323,0.545964168536857],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5555952016429183,0.530923331591876,0.5972365965302787,0.545964168536857],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5361414915544008,0.530923331591876,0.5508764527427287,0.545964168536857],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.4489854423913072,0.530923331591876,0.5315611538195035,0.545964168536857],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.40550953836972287,0.530923331591876,0.4437527900305198,0.545964168536857],"dir":"rtl"},{"str":"موافقت","boundary":[0.33358651549840884,0.530923331591876,0.40092100967615724,0.545964168536857],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.2888239693965945,0.530923331591876,0.3327447906316835,0.545964168536857],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.21330158166308788,0.530923331591876,0.28424554611964187,0.545964168536857],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20088957169418942,0.530923331591876,0.2080240270460356,0.545964168536857],"dir":"ltr"},{"str":"سناريو","boundary":[0.13656016181807018,0.530923331591876,0.2009202335206103,0.545964168536857],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7992442094638841,0.5579438800661219,0.8334381756547143,0.5729847170111031],"dir":"rtl"},{"str":"۲۷۳","boundary":[0.1375132442803324,0.5579438800661219,0.17603501822213238,0.5729847170111031],"dir":"ltr"},{"str":".................","boundary":[0.1788233200440206,0.553926464567141,0.2680575739192136,0.5686664847732225],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.27042392282437266,0.553926464567141,0.43839428306003,0.5686664847732225],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44284858688150597,0.553926464567141,0.6108189471171632,0.5686664847732225],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6152732509386394,0.553926464567141,0.7832436111742966,0.5686664847732225],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7921881406222604,0.5579438800661219,0.7993225959741066,0.5729847170111031],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13656,0.13137,0.86385,0.57298],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/3a25555aa7c482ce475a33f19b4aac6e.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/27420b121a658a05c1e05e1c6dc7bdbb.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.2787,0.13587,0.07625]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.46812214255059464,0.27869869370055694,0.5320612876736918,0.2996838135100216],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8127345150439435,0.32119651031013413,0.8333913490160382,0.34074059184942096],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7738985536004501,0.32119651031013413,0.8072388601226945,0.34074059184942096],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۷۵","boundary":[0.7217557443667796,0.32119651031013413,0.7677464313235187,0.34074059184942096],"dir":"ltr"},{"str":"هفت","boundary":[0.6742432557991433,0.32119651031013413,0.7157239601366381,0.34074059184942096],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.6195666763905262,0.32119651031013413,0.6687671731156918,0.34074059184942096],"dir":"rtl"},{"str":"بنگلادش،","boundary":[0.531427139523071,0.32119651031013413,0.614108686651195,0.34074059184942096],"dir":"rtl"},{"str":"هند،","boundary":[0.48908341382016524,0.32119651031013413,0.5259370952996224,0.34074059184942096],"dir":"rtl"},{"str":"لائوس،","boundary":[0.4217955867169943,0.32119651031013413,0.48362764405504327,0.34074059184942096],"dir":"rtl"},{"str":"جمهوري","boundary":[0.340086950991795,0.32119651031013413,0.4163446171766543,0.34074059184942096],"dir":"rtl"},{"str":"كره،","boundary":[0.29523767938930906,0.32119651031013413,0.3346175276256381,0.34074059184942096],"dir":"rtl"},{"str":"سريلانكا،","boundary":[0.2106059067812661,0.32119651031013413,0.28978748267247667,0.34074059184942096],"dir":"rtl"},{"str":"فيليپين","boundary":[0.1530917613610301,0.32119651031013413,0.20470600689238258,0.34074059184942096],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13666694652550584,0.32119651031013413,0.14757912987578528,0.34074059184942096],"dir":"rtl"},{"str":"تايلند","boundary":[0.8198897537258323,0.3537112369741435,0.8636811281707176,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7934701641847031,0.3537112369741435,0.8143915467242098,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.7189719327705179,0.3537112369741435,0.7880170278762323,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"گردهم","boundary":[0.6542752224381518,0.3537112369741435,0.7134979480455425,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"آمدند","boundary":[0.599264570242924,0.3537112369741435,0.6488133705144913,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.582673443137373,0.3537112369741435,0.5934194511066838,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5661368402001435,0.3537112369741435,0.5771328287511879,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.5284979729086718,0.3537112369741435,0.5606595423480264,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"فهرستي","boundary":[0.45987385465905806,0.3537112369741435,0.5230427331782703,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43910566309142646,0.3537112369741435,0.45435641956956463,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"اقلامي","boundary":[0.3808111138029862,0.3537112369741435,0.4336614882297186,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3521942972222146,0.3537112369741435,0.3753669389412785,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.3217069179966511,0.3537112369741435,0.34675012236050684,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.2746664162884391,0.3537112369741435,0.32093549723402043,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"مشمول","boundary":[0.20442761290354033,0.3537112369741435,0.2692377335060153,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.13666651601933757,0.3537112369741435,0.19899893012111652,0.3732553185134303],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.8215392060366823,0.3861358951432387,0.8636602165485142,0.4056799766825256],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7839281781440948,0.3861358951432387,0.8161105232542585,0.4056799766825256],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد","boundary":[0.738104527580661,0.3861358951432387,0.7784994953616711,0.4056799766825256],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7311210721020257,0.3861358951432387,0.7380809218230818,0.4056799766825256],"dir":"ltr"},{"str":"موافقت","boundary":[0.6636588959523863,0.3861358951432387,0.7256413290396208,0.4056799766825256],"dir":"rtl"},{"str":"كردند","boundary":[0.6064210918464203,0.3861358951432387,0.6582302131699624,0.4056799766825256],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6010732331252734,0.3861358951432387,0.6064183977110446,0.4056799766825256],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.5692770474189877,0.3861358951432387,0.5959193521511905,0.4056799766825256],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.5245948122098071,0.3861358951432387,0.5638483646365638,0.4056799766825256],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.498564974253057,0.3861358951432387,0.5191661294273833,0.4056799766825256],"dir":"rtl"},{"str":"امضاي","boundary":[0.43138850474542295,0.3861358951432387,0.4931362914706332,0.4056799766825256],"dir":"rtl"},{"str":"نخستين","boundary":[0.3586441554609439,0.3861358951432387,0.42595982196299914,0.4056799766825256],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.24979672434141278,0.3861358951432387,0.3532666612506621,0.4056799766825256],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.18210041499839216,0.3861358951432387,0.24465554429124492,0.4056799766825256],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.13658299782268488,0.3861358951432387,0.17667173221596838,0.4056799766825256],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.7805352353685598,0.418650621807248,0.8639420744256968,0.4381947033465349],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7539764488330096,0.418650621807248,0.7750080599422715,0.4381947033465349],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.7134979628553468,0.418650621807248,0.7484835436377107,0.4381947033465349],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.658125398474624,0.418650621807248,0.7080224810834194,0.4381947033465349],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6113552083491267,0.418650621807248,0.6526412210395838,0.4381947033465349],"dir":"rtl"},{"str":"اسكاپ","boundary":[0.5452366359990931,0.418650621807248,0.6058873874804852,0.4381947033465349],"dir":"rtl"},{"str":"۱","boundary":[0.5373999093592643,0.41365133657318237,0.5449237314190074,0.4264405512210106],"dir":"ltr"},{"str":"منجر","boundary":[0.492012837018886,0.418650621807248,0.5322407684065905,0.4381947033465349],"dir":"rtl"},{"str":"گرديد","boundary":[0.43201752120961345,0.418650621807248,0.4860259550450093,0.4381947033465349],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.40300886757225135,0.418650621807248,0.4264988017371397,0.4381947033465349],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.382880982178957,0.418650621807248,0.397449465799316,0.4381947033465349],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.28607556643670173,0.418650621807248,0.37714054944589415,0.4381947033465349],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.21156566043588768,0.418650621807248,0.28030113628103837,0.4381947033465349],"dir":"rtl"},{"str":"۲","boundary":[0.20384029139159573,0.41365133657318237,0.2113641134513388,0.4264405512210106],"dir":"ltr"},{"str":"معروف","boundary":[0.13655515842380064,0.418650621807248,0.19824726635124246,0.4381947033465349],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.8374752733694092,0.45116534847125733,0.863727826517233,0.4707094300105442],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8320870026176238,0.45116534847125733,0.837432167203395,0.4707094300105442],"dir":"ltr"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.7424107822486237,0.4836800751352667,0.8334757652578162,0.5032241566745536],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.6679008762478097,0.4836800751352667,0.7366363520929604,0.5032241566745536],"dir":"rtl"},{"str":"اساساً","boundary":[0.6191220157613431,0.4836800751352667,0.6624679598240809,0.5032241566745536],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5790624036885514,0.4836800751352667,0.6136946159005269,0.5032241566745536],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيب","boundary":[0.5225762633524597,0.4836800751352667,0.5736014233387557,0.5032241566745536],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.46063360083505983,0.4836800751352667,0.51711814351925,0.5032241566745536],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحي","boundary":[0.38538370565100055,0.4836800751352667,0.45518070987969317,0.5032241566745536],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3398941278741775,0.4836800751352667,0.3799148599873258,0.5032241566745536],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3110246712312365,0.4836800751352667,0.3344018897811302,0.5032241566745536],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2846050816901073,0.4836800751352667,0.3055264642296141,0.5032241566745536],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.23196077840003854,0.4836800751352667,0.2791417292997064,0.5032241566745536],"dir":"rtl"},{"str":"آزادسازي","boundary":[0.1368238035978712,0.4836800751352667,0.22651400503350222,0.5032241566745536],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8527975910050756,0.516194801799276,0.8635435989743863,0.5357388833385629],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7978982964053846,0.516194801799276,0.8473689082226518,0.5357388833385629],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7326149060218777,0.516194801799276,0.7924696136229608,0.5357388833385629],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7065293892673592,0.516194801799276,0.7271862232394539,0.5357388833385629],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.6555276105114597,0.516194801799276,0.7011007064849354,0.5357388833385629],"dir":"rtl"},{"str":"اسكاپ","boundary":[0.589882307942458,0.516194801799276,0.6500989277290359,0.5357388833385629],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهريزي","boundary":[0.4823416607723956,0.516194801799276,0.5843144281656131,0.5357388833385629],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.43607257982681424,0.516194801799276,0.4769129779899718,0.5357388833385629],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3843752009752914,0.516194801799276,0.4304772455275674,0.5357388833385629],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37899950285526013,0.516194801799276,0.3843446674410313,0.5357388833385629],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.3404392412652331,0.516194801799276,0.37345676834192354,0.5357388833385629],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.231450945353191,0.516194801799276,0.3350491744231971,0.5357388833385629],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.20439977350465613,0.516194801799276,0.22580827124662486,0.5357388833385629],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.13663867662045331,0.516194801799276,0.1989710907222323,0.5357388833385629],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفهها،","boundary":[0.7800432791961728,0.5487095284632854,0.8637976174526847,0.5682536100025722],"dir":"rtl"},{"str":"رفع","boundary":[0.7373507114468967,0.5487095284632854,0.7752108462190642,0.5682536100025722],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.6826750183725613,0.5487095284632854,0.7324076860000432,0.5682536100025722],"dir":"rtl"},{"str":"غيرتعرفهاي","boundary":[0.5829035992737707,0.5487095284632854,0.6775744335936389,0.5682536100025722],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5667289085220362,0.5487095284632854,0.5774749164913469,0.5682536100025722],"dir":"rtl"},{"str":"همكاري","boundary":[0.4804262601454686,0.5487095284632854,0.5613002257396122,0.5682536100025722],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.39862168179008073,0.5487095284632854,0.47541199719175903,0.5682536100025722],"dir":"rtl"},{"str":"مرتبط","boundary":[0.3363389592421101,0.5487095284632854,0.39355745539129233,0.5682536100025722],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3102458004092092,0.5487095284632854,0.33137390252737914,0.5682536100025722],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.24076820229269105,0.5487095284632854,0.3054413671219346,0.5682536100025722],"dir":"rtl"},{"str":"تأكيد","boundary":[0.18280037702748125,0.5487095284632854,0.23577875310416077,0.5682536100025722],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.14187517774606345,0.5487095284632854,0.1774817689189868,0.5682536100025722],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1365273190249164,0.5487095284632854,0.14187248361068755,0.5682536100025722],"dir":"ltr"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.7728160243479842,0.5812242551272947,0.8638810073571768,0.6007683366665815],"dir":"rtl"},{"str":"مذكور","boundary":[0.7097284825879907,0.5812242551272947,0.7663259805196194,0.6007683366665815],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6836429658334722,0.5812242551272947,0.7042997998055669,0.6007683366665815],"dir":"rtl"},{"str":"صدد","boundary":[0.6372346878934697,0.5812242551272947,0.6782142830510484,0.6007683366665815],"dir":"rtl"},{"str":"تغيير","boundary":[0.5936117610556582,0.5812242551272947,0.6309443949594034,0.6007683366665815],"dir":"rtl"},{"str":"شركاي","boundary":[0.5270755977223613,0.5812242551272947,0.5881830782732343,0.6007683366665815],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.46546700799157215,0.5812242551272947,0.5216469149399375,0.6007683366665815],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4458123923793094,0.5812242551272947,0.4600383252091483,0.6007683366665815],"dir":"rtl"},{"str":"نفع","boundary":[0.4146601050278621,0.5812242551272947,0.4403837095968856,0.6007683366665815],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.35113059677406144,0.5812242551272947,0.4092314222454383,0.6007683366665815],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.24838551057308803,0.5812242551272947,0.3457089700604792,0.6007683366665815],"dir":"rtl"},{"str":"نيست،","boundary":[0.18354806374037186,0.5812242551272947,0.2427624651671177,0.6007683366665815],"dir":"rtl"},{"str":"بلكه","boundary":[0.1366108372215691,0.5812242551272947,0.17811938095794805,0.6007683366665815],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.8161782615151382,0.6136489132963898,0.8629484516406355,0.6331929948356767],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7871696078777761,0.6136489132963898,0.8107495787327144,0.6331929948356767],"dir":"rtl"},{"str":"توسعه","boundary":[0.7322703132780851,0.6136489132963898,0.7817409250953523,0.6331929948356767],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6606117005500909,0.6136489132963898,0.7268416304956613,0.6331929948356767],"dir":"rtl"},{"str":"دوجانبه","boundary":[0.5860734419817496,0.6136489132963898,0.6545026844391738,0.6331929948356767],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5656393232007286,0.6136489132963898,0.5806447591993257,0.6331929948356767],"dir":"rtl"},{"str":"طريق","boundary":[0.5096264526456686,0.6136489132963898,0.5602106404183048,0.6331929948356767],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.4302007759211365,0.6136489132963898,0.5041977698632448,0.6331929948356767],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.36071363630611175,0.6136489132963898,0.42477209313871267,0.6331929948356767],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.2927298242308352,0.6136489132963898,0.355284953523688,0.6331929948356767],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.24011477155341893,0.6136489132963898,0.2871039563973282,0.6331929948356767],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.223720316330308,0.6136489132963898,0.23446632429961872,0.6331929948356767],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.19763479957578953,0.6136489132963898,0.2182916335478842,0.6331929948356767],"dir":"rtl"},{"str":"نهايت","boundary":[0.1365273190249164,0.6136489132963898,0.19220611679336572,0.6331929948356767],"dir":"rtl"},{"str":"دستيابي","boundary":[0.8017464197672847,0.6461636399603992,0.8641345126668322,0.665707721499686],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7820918041550221,0.6461636399603992,0.7963177369848609,0.665707721499686],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.7400543118398429,0.6461636399603992,0.7766631213725983,0.665707721499686],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6648322560546678,0.6461636399603992,0.7346256290574189,0.665707721499686],"dir":"rtl"},{"str":"بالاتر","boundary":[0.6174495991537174,0.6461636399603992,0.6594035732722441,0.665707721499686],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.5499725411134303,0.6461636399603992,0.6120209163712936,0.665707721499686],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5446246823922832,0.6461636399603992,0.5499698469780544,0.665707721499686],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8123011441249071,0.6786783666244085,0.8329579780970017,0.6982224481636954],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.7739384524624455,0.6786783666244085,0.8068724613424834,0.6982224481636954],"dir":"rtl"},{"str":"،۱۹۷۸","boundary":[0.7153411363289398,0.6786783666244085,0.7682595999665459,0.6982224481636954],"dir":"ltr"},{"str":"شوراي","boundary":[0.6523775247962373,0.6786783666244085,0.7097545258966244,0.6982224481636954],"dir":"rtl"},{"str":"گات","boundary":[0.6055230467211228,0.6786783666244085,0.6470037510586176,0.6982224481636954],"dir":"rtl"},{"str":"۳","boundary":[0.597825517075715,0.6736790813903428,0.605349339135458,0.686468296038171],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.5657202755541662,0.6786783666244085,0.5923625802863691,0.6982224481636954],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.4631465876799639,0.6786783666244085,0.5603417550065983,0.6982224481636954],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4424086730622709,0.6786783666244085,0.457414109060868,0.6982224481636954],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.39018196075546546,0.6786783666244085,0.4369799902798471,0.6982224481636954],"dir":"rtl"},{"str":"تأييد","boundary":[0.3394765368909141,0.6786783666244085,0.38475327797304165,0.6982224481636954],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.29549028665383914,0.6786783666244085,0.3340478541084903,0.6982224481636954],"dir":"rtl"},{"str":"داد","boundary":[0.26481126908342356,0.6786783666244085,0.2900616038714153,0.6982224481636954],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24863657833168906,0.6786783666244085,0.2593825863009998,0.6982224481636954],"dir":"rtl"},{"str":"چنين","boundary":[0.19485085968736707,0.6786783666244085,0.24320789554926528,0.6982224481636954],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.13677787361487445,0.6786783666244085,0.18942217690494328,0.6982224481636954],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.826057527646376,0.7111930932884178,0.8638077525333846,0.7307371748277047],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7971880710034349,0.7111930932884178,0.8205652895533286,0.7307371748277047],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.770295211681274,0.7111930932884178,0.7916911029029933,0.7307371748277047],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيب","boundary":[0.7138090713451822,0.7111930932884178,0.7648342313314783,0.7307371748277047],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحي","boundary":[0.6385591761611229,0.7111930932884178,0.7083561803898156,0.7307371748277047],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6121395866199937,0.7111930932884178,0.6330609691595005,0.7307371748277047],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.5274242958152981,0.7111930932884178,0.6066894111970589,0.7307371748277047],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.4950192355140607,0.7111930932884178,0.5219390642538908,0.7307371748277047],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.39168785413842877,0.7111930932884178,0.4891396057865767,0.7307371748277047],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.31015767280884204,0.7111930932884178,0.3858623637027841,0.7307371748277047],"dir":"rtl"},{"str":"تسهيل","boundary":[0.24651680695950454,0.7111930932884178,0.3047003426238725,0.7307371748277047],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.17441674090634618,0.7111930932884178,0.2406466708519166,0.7307371748277047],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.13663867662045331,0.7111930932884178,0.16898805812392237,0.7307371748277047],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.822844963648865,0.7437078199524272,0.8637132012109067,0.7632519014917141],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.7829511050477711,0.7437078199524272,0.8174162808664411,0.7632519014917141],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7669823232140512,0.7437078199524272,0.7777283311833619,0.7632519014917141],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7408968064595327,0.7437078199524272,0.7615536404316274,0.7632519014917141],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6885865759560745,0.7437078199524272,0.7354681236771089,0.7632519014917141],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.6246673161178947,0.7437078199524272,0.6831578931736507,0.7632519014917141],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.57798064418905,0.7437078199524272,0.619238633335471,0.7632519014917141],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5164541614411453,0.7437078199524272,0.5726340683895107,0.7632519014917141],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.47365961708534027,0.7437078199524272,0.5110254786587215,0.7632519014917141],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.4320397157534244,0.7437078199524272,0.46823093430291646,0.7632519014917141],"dir":"rtl"},{"str":"اعضا","boundary":[0.3862717439877591,0.7437078199524272,0.4266110329710006,0.7632519014917141],"dir":"rtl"},{"str":"نميباشد","boundary":[0.31109253778427687,0.7437078199524272,0.38082458713418627,0.7632519014917141],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.30570426703249143,0.7437078199524272,0.3110494316182626,0.7632519014917141],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.8224060761669161,0.7762225466164365,0.8331799235351111,0.7957666281557233],"dir":"rtl"},{"str":"گذشت","boundary":[0.7549512126704399,0.7762225466164365,0.8169773933844923,0.7957666281557233],"dir":"rtl"},{"str":"۲۵","boundary":[0.7263742621540242,0.7762225466164365,0.7493696056323937,0.7957666281557233],"dir":"ltr"},{"str":"سال","boundary":[0.6881393494836765,0.7762225466164365,0.7210733583637143,0.7957666281557233],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6677052307026556,0.7762225466164365,0.6827106667012527,0.7957666281557233],"dir":"rtl"},{"str":"موافقت","boundary":[0.600333885402832,0.7762225466164365,0.6622765479202318,0.7957666281557233],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.5592150932508322,0.7762225466164365,0.5949052026204081,0.7957666281557233],"dir":"rtl"},{"str":"تهيه","boundary":[0.5219102987459712,0.7762225466164365,0.5537864104684084,0.7957666281557233],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.4540656836651156,0.7762225466164365,0.5164816159635472,0.7957666281557233],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها","boundary":[0.3982176685366281,0.7762225466164365,0.44919160789364343,0.7957666281557233],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.34590743803317,0.7762225466164365,0.39278898575420435,0.7957666281557233],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.27814634114896725,0.7762225466164365,0.34047875525074617,0.7957666281557233],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه،","boundary":[0.21726157578916788,0.7762225466164365,0.2727176583665434,0.7957666281557233],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.17703364440146327,0.7762225466164365,0.21183289300674404,0.7957666281557233],"dir":"rtl"},{"str":"پنج","boundary":[0.13663867662045331,0.7762225466164365,0.17160496161903946,0.7957666281557233],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.8228499670431345,0.8087372732804458,0.8637182046051762,0.8282813548197325],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.802108588537101,0.8087372732804458,0.817114024535698,0.8282813548197325],"dir":"rtl"},{"str":"هفت","boundary":[0.7551992014171826,0.8087372732804458,0.7966799057546774,0.8282813548197325],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.7009958917895971,0.8087372732804458,0.7497705186347586,0.8282813548197325],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.6875017374447152,0.8087372732804458,0.6954359661267192,0.8282813548197325],"dir":"ltr"},{"str":"بهاستثناي","boundary":[0.613980964003336,0.8087372732804458,0.6874872404305497,0.8282813548197325],"dir":"rtl"},{"str":"فيليپين","boundary":[0.5569380356895598,0.8087372732804458,0.6085522812209122,0.8282813548197325],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5407633449378252,0.8087372732804458,0.551509352907136,0.8282813548197325],"dir":"rtl"},{"str":"تايلند","boundary":[0.48516806536602863,0.8087372732804458,0.5353346621554015,0.8282813548197325],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.47714300583420877,0.8087372732804458,0.4850772345162128,0.8282813548197325],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.4385827442441817,0.8087372732804458,0.4716002713208721,0.8282813548197325],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.3295944483321397,0.8087372732804458,0.43319267740214573,0.8282813548197325],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.309103752708225,0.8087372732804458,0.3241091887068221,0.8282813548197325],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.283073914751475,0.8087372732804458,0.3036750699258012,0.8282813548197325],"dir":"rtl"},{"str":"تصويب","boundary":[0.20693315880312058,0.8087372732804458,0.27764523196905116,0.8282813548197325],"dir":"rtl"},{"str":"پارلمان","boundary":[0.13663867662045331,0.8087372732804458,0.20150447602069674,0.8282813548197325],"dir":"rtl"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13648690699427804,0.8491343565909193,0.8549230072323334,0.8671473349681422],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.13648690699427804,0.8742100324818702,0.14719930241747045,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14726344849784886,0.8742100324818702,0.1526196462094451,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":"ESCAP","boundary":[0.1580399900014197,0.8742100324818702,0.2247139391153694,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.22475191359495342,0.8742100324818702,0.23010811130654965,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.13648690699427804,0.8915031835053875,0.14719930241747045,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14726344849784886,0.8915031835053875,0.1526118754135037,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"Bangkok","boundary":[0.15796030232915853,0.8915031835053875,0.235212980698877,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"Agreement","boundary":[0.2405614076145318,0.8915031835053875,0.33565163441011103,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.33546804832806804,0.8915031835053875,0.3408242460396642,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.13648690699427804,0.9087062660339907,0.14719930241747045,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14726344849784886,0.9087062660339907,0.1526196462094451,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"GATT","boundary":[0.1580399900014197,0.9087062660339907,0.21515848239788174,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"Council","boundary":[0.22051468010947797,0.9087062660339907,0.28836699271997884,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2878716566872968,0.9087062660339907,0.29322785439889304,0.9237471029789719],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.2787,0.86413,0.92375],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/f83dfe1a6971156d8094c0425148d693.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/ba78f5299e0d33494f4d212ad9821a2c.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.07255,0.13588,0.10831]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.8207972924710257,0.0741125493575433,0.863839697281413,0.08915338630252441],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.8208,0.07411,0.86384,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"م","boundary":[0.15662877623309496,0.07697385128508723,0.16487732070895314,0.09201468823006834],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.14995758387374158,0.0725451464480022,0.15514238325856672,0.08758598339298332],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14996,0.07255,0.16488,0.09201],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"رساندند","boundary":[0.7986027486601002,0.1246670544074518,0.8634963874592279,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7932548899389531,0.1246670544074518,0.7986000545247243,0.14421113594673862],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7667574270562445,0.1246670544074518,0.7874142610283392,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.728394735393783,0.1246670544074518,0.7613287442738208,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"۲۰۰۰","boundary":[0.6767251959411443,0.1246670544074518,0.7227158828978835,0.14421113594673862],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.6595339181075731,0.1246670544074518,0.6703077654757681,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.6068339360197358,0.1246670544074518,0.6541052353251492,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"چين","boundary":[0.5652140346878198,0.1246670544074518,0.601405253237312,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5455594190755573,0.1246670544074518,0.559785351905396,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5134884315609305,0.1246670544074518,0.5401307362931335,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.41706186256939004,0.1246670544074518,0.5079985534178256,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.40970174130677267,0.1246670544074518,0.4166615910278288,0.14421113594673862],"dir":"ltr"},{"str":"ضمن","boundary":[0.35950730511851564,0.1246670544074518,0.40427305852434886,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.2951477465846185,0.1246670544074518,0.35407862233609183,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.2464566379361096,0.1246670544074518,0.2897190638021947,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"اعضا","boundary":[0.2006886661704443,0.1246670544074518,0.24102795515368583,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1808437932837794,0.1246670544074518,0.19506972611361817,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"شش","boundary":[0.13648690699427804,0.1246670544074518,0.17535070783665566,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"كشور،","boundary":[0.8076405465089342,0.1570917125765469,0.863375023075152,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7614271443611212,0.1570917125765469,0.8022118637265104,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"جديدي","boundary":[0.6910213045829172,0.1570917125765469,0.7559984615786974,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6638739136138146,0.1570917125765469,0.6845307475859094,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"تجديد","boundary":[0.6041584030071527,0.1570917125765469,0.6584452308313908,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"حيات","boundary":[0.5441366590127644,0.1570917125765469,0.5987297202247289,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5056904491536502,0.1570917125765469,0.5387079762303406,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.3964346640864302,0.1570917125765469,0.500161185317193,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"بهوجود","boundary":[0.3159127308482312,0.1570917125765469,0.39073746581154234,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.2642428065191102,0.1570917125765469,0.31048404806580737,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24806811576737572,0.1570917125765469,0.25881412373668644,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"اعضا","boundary":[0.19592492165722297,0.1570917125765469,0.2426394329849519,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"امكان","boundary":[0.13658299782268488,0.1570917125765469,0.19031303766923846,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسي","boundary":[0.7937840951020749,0.18960643924055634,0.8632155559193312,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحي","boundary":[0.7188682727046265,0.18960643924055634,0.7883554123196511,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6992136570923637,0.18960643924055634,0.7134395899222025,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.623017222346241,0.18960643924055634,0.6937849743099401,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.5965419540073432,0.18960643924055634,0.6175885395638171,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.542338644379758,0.18960643924055634,0.5911132712249196,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.48423781890838113,0.18960643924055634,0.5369099615973342,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.47068798576573057,0.18960643924055634,0.4786222144477346,0.2091505207798432],"dir":"ltr"},{"str":"چين","boundary":[0.43450959643231424,0.18960643924055634,0.47070081498180627,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41834837635745914,0.18960643924055634,0.42909438432676983,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.37706254781215404,0.18960643924055634,0.4129196935750354,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.36912100647698687,0.18960643924055634,0.3770552351589909,0.2091505207798432],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.35297864534976303,0.18960643924055634,0.3637246533190737,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.29240011337769023,0.18960643924055634,0.3475499625673393,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"تازه","boundary":[0.24955527849486847,0.18960643924055634,0.2869714305952664,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"صنعتي","boundary":[0.1829077575660347,0.18960643924055634,0.24412659571244466,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.13663867662045331,0.18960643924055634,0.17747907478361089,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.855821052357631,0.22212116590456557,0.863755281039635,0.24166524744385243],"dir":"ltr"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.7702501811328484,0.22212116590456557,0.8557463863200706,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7623364791965654,0.22212116590456557,0.7702707078785694,0.24166524744385243],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.7416684838064849,0.22212116590456557,0.7566739198050819,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"بهدست","boundary":[0.6763632837556494,0.22212116590456557,0.7362398010240611,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"آوردهاند","boundary":[0.598466977879499,0.22212116590456557,0.6709346009732257,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5931191191583519,0.22212116590456557,0.5984642837441231,0.24166524744385243],"dir":"ltr"},{"str":"حضور","boundary":[0.5322310182023731,0.22212116590456557,0.5871303128020641,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"چين","boundary":[0.4906111168704572,0.22212116590456557,0.5268023354199493,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4645256001159387,0.22212116590456557,0.4851824340880334,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.36818254932105093,0.22212116590456557,0.4591192401694866,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك،","boundary":[0.28638680321869775,0.22212116590456557,0.36208212878490453,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.23454984249627142,0.22212116590456557,0.28095812043627394,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2141157237152505,0.22212116590456557,0.22912115971384758,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.13666651601933757,0.22212116590456557,0.20868704093282672,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8477214550804115,0.25463589256857483,0.8627268910790086,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"ترغيب","boundary":[0.7867253321250752,0.25463589256857483,0.8422927722979877,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7705506413733407,0.25463589256857483,0.7812966493426514,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"تشويق","boundary":[0.7125333340986166,0.25463589256857483,0.765121958590917,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.692878718486354,0.25463589256857483,0.7071046513161927,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.6401787363985167,0.25463589256857483,0.6874500357039302,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6205241207862542,0.25463589256857483,0.6347500536160929,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5884531332716273,0.25463589256857483,0.6150954380038303,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"سند","boundary":[0.5510648205701136,0.25463589256857483,0.5830244504892035,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.5015106905561938,0.25463589256857483,0.5456361377876898,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.4666000843553761,0.25463589256857483,0.49608200777377,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44583997519387214,0.25463589256857483,0.46084541119246925,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4168313215565101,0.25463589256857483,0.44041129241144833,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.3629620847155354,0.25463589256857483,0.4114026387740863,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوان","boundary":[0.2843545271001493,0.25463589256857483,0.3575334019331116,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.25832468914339923,0.25463589256857483,0.27892584431772544,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"فيجي،","boundary":[0.19487869908625127,0.25463589256857483,0.2528960063609754,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"ايران،","boundary":[0.13663867662045331,0.25463589256857483,0.18945001630382746,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"مغولستان،","boundary":[0.7846058173372121,0.28715061923258417,0.8641151405505578,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"نپال،","boundary":[0.7415939460610852,0.28715061923258417,0.7791167369060311,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"ويتنام","boundary":[0.6905643279063014,0.28715061923258417,0.7361144441116453,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.673916367373535,0.28715061923258417,0.6849768024262851,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"كامبوج","boundary":[0.6063501462815218,0.28715061923258417,0.6684493909781232,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.557798234627434,0.28715061923258417,0.6008680253941177,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"كرد","boundary":[0.5176816608352663,0.28715061923258417,0.5523047431320178,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.512166765720814,0.28715061923258417,0.517511930306585,0.30669470077187105],"dir":"ltr"},{"str":"بهنظر","boundary":[0.45182865325799937,0.28715061923258417,0.5066857397368014,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.41457953755090676,0.28715061923258417,0.44633010854726274,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"رسد","boundary":[0.37092556401019194,0.28715061923258417,0.4138260776907821,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3355416880283424,0.28715061923258417,0.3654232866445933,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3089829014927921,0.28715061923258417,0.33001451260205394,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"آينده،","boundary":[0.24623289640774979,0.28715061923258417,0.30352516242428934,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.13651474639316225,0.28715061923258417,0.24036955978468194,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"مذكور","boundary":[0.8070497611086491,0.3196653458965935,0.8636472590402778,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"بتواند","boundary":[0.7576348280891504,0.3196653458965935,0.8016210783262254,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7379802124768878,0.3196653458965935,0.7522061453067266,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.6978079598869515,0.3196653458965935,0.7325515296944639,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"وسيعتري","boundary":[0.6159147117424232,0.3196653458965935,0.6923792771045278,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5956483991076723,0.3196653458965935,0.6106538351062694,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5623246386432554,0.3196653458965935,0.5902197163252485,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.5136335299947464,0.3196653458965935,0.5568959558608316,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"اعضا","boundary":[0.4678655582290811,0.3196653458965935,0.5082048472123226,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4517010025580464,0.3196653458965935,0.4624470105273571,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"تعميق","boundary":[0.39872262648136686,0.3196653458965935,0.4462723197756226,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"بازارها","boundary":[0.3402877282233793,0.3196653458965935,0.393293943698943,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.28948082525966934,0.3196653458965935,0.3348590454409555,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"يابد","boundary":[0.25387423408674603,0.3196653458965935,0.28405214247724553,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2484859633349606,0.3196653458965935,0.2538311279207317,0.3392094274358804],"dir":"ltr"},{"str":"آمار","boundary":[0.7973930818763244,0.3521800725606029,0.8325820820659844,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"حاكي","boundary":[0.7409347809391169,0.3521800725606029,0.7919643990939006,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.720500662158096,0.3521800725606029,0.7355060981566931,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"اهميت","boundary":[0.660534596961476,0.3521800725606029,0.715071979375672,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6061642509405853,0.3521800725606029,0.6551059141790523,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5445556612097961,0.3521800725606029,0.6007355681581615,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.49965071080954176,0.3521800725606029,0.5391269784273723,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.48344818065892303,0.3521800725606029,0.49422202802711795,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.4199186724051224,0.3521800725606029,0.4780194978764992,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.323536877377686,0.3521800725606029,0.41434527606536486,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"بهويژه","boundary":[0.2676230483707303,0.3521800725606029,0.3180073569569074,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.23939389790212648,0.3521800725606029,0.26219436558830644,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.1851905882745411,0.3521800725606029,0.23396521511970267,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"چين،","boundary":[0.1366108372215691,0.3521800725606029,0.1797619054921173,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.8340426883162003,0.38460473072969814,0.8635246117345943,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8178679975644659,0.38460473072969814,0.8286140055337766,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.7270389438389052,0.38460473072969814,0.8124393147820421,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"ميباشد","boundary":[0.6594057542389768,0.38460473072969814,0.7216102610564814,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.65405789551783,0.38460473072969814,0.6594030601036012,0.404148812268985],"dir":"ltr"},{"str":"طي","boundary":[0.6195380672386774,0.38460473072969814,0.6485188814771553,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.546456822740051,0.38460473072969814,0.6141093844562536,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته،","boundary":[0.4785286894625429,0.38460473072969814,0.5410281399576272,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"حدود","boundary":[0.42424186163830485,0.38460473072969814,0.4731000066801191,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"۰","boundary":[0.37677812409175626,0.38460473072969814,0.388275795830941,0.404148812268985],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.3883244185598678,0.38460473072969814,0.3956740198653031,0.404148812268985],"dir":"ltr"},{"str":"۱۶","boundary":[0.39563707172300516,0.38460473072969814,0.41863241520137473,0.404148812268985],"dir":"ltr"},{"str":"كل","boundary":[0.3420493078827309,0.38460473072969814,0.3711971585145141,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.2660199095299134,0.38460473072969814,0.3366206251003071,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.22111495912965903,0.38460473072969814,0.2605912267474896,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2076890562142996,0.38460473072969814,0.21562328489630359,0.404148812268985],"dir":"ltr"},{"str":"غيرنفتي","boundary":[0.14444102096119935,0.38460473072969814,0.20760066291553816,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.1365273190249164,0.38460473072969814,0.14446154770692043,0.404148812268985],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8475762283544348,0.41711945739370737,0.8618021611842736,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.815505240839808,0.41711945739370737,0.842147545572011,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"بلوك","boundary":[0.7543977602889349,0.41711945739370737,0.8100765580573842,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6817647685999928,0.41711945739370737,0.7489690775065111,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6234969067353107,0.41711945739370737,0.676336085817569,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5885863005344929,0.41711945739370737,0.6180682239528869,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"بالغ","boundary":[0.5488873177255885,0.41711945739370737,0.5831576177520691,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.522050137201196,0.41711945739370737,0.5434586349431647,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"۹۸","boundary":[0.49313911389816983,0.41711945739370737,0.5161344573765394,0.43666353893299426],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.4287601832479985,0.41711945739370737,0.4864712571349962,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.39975152961063637,0.41711945739370737,0.42333150046557466,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.37372169165388636,0.41711945739370737,0.39432284682821256,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.33527548179477207,0.41711945739370737,0.3682930088714625,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.3006711089816808,0.41711945739370737,0.32984679901234826,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.24009257700960804,0.41711945739370737,0.295242426199257,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.19382349606402666,0.41711945739370737,0.23466389422718423,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.14229276872932684,0.41711945739370737,0.18839481328160285,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1365273190249164,0.41711945739370737,0.14187248361068755,0.43666353893299426],"dir":"ltr"},{"str":"بدينترتيب","boundary":[0.7730166732874079,0.4496341840577167,0.8635922217033132,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7464578867518575,0.4496341840577167,0.7674894978611194,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.7068424221396059,0.4496341840577167,0.740963565557413,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.6428396441047733,0.4496341840577167,0.701373297811476,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.5393521311695004,0.4496341840577167,0.6369321749784053,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك،","boundary":[0.45147277080406,0.4496341840577167,0.5335433187147544,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.4165343252043581,0.4496341840577167,0.4459916791773973,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.3556217204456746,0.4496341840577167,0.41107570483306066,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.3094083182978617,0.4496341840577167,0.35015350841968945,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"مهمترين","boundary":[0.21948872769990588,0.4496341840577167,0.3034818619317015,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"بازارهاي","boundary":[0.1366036065520076,0.4496341840577167,0.2140394361881594,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.7917904349239143,0.4821489107217261,0.8638109598374035,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.7464122147426282,0.4821489107217261,0.7863045372578568,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"قلمداد","boundary":[0.6882548124283575,0.4821489107217261,0.7408957226288047,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.6146317901348552,0.4821489107217261,0.6827416171850352,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6092839314137083,0.4821489107217261,0.6146290959994795,0.5016929922610129],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5834329327290532,0.4821489107217261,0.6040897667011479,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"عين","boundary":[0.5451537592632443,0.4821489107217261,0.5779564552339449,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.5048144702800028,0.4821489107217261,0.5396797430129089,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.43691417640137886,0.4821489107217261,0.4993589460499527,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3916751532145138,0.4821489107217261,0.4314451066422724,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.37090696164688225,0.4821489107217261,0.3861577181250204,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.30704338060647085,0.4821489107217261,0.36544973189101887,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.2101266072686787,0.4821489107217261,0.3011915902778711,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.20325835815040288,0.4821489107217261,0.21021820787145906,0.5016929922610129],"dir":"ltr"},{"str":"اهميت","boundary":[0.136608267098631,0.4821489107217261,0.197804406092033,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.8211998732714806,0.5146636373857354,0.8639611899576496,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.76682952725059,0.5146636373857354,0.8157711904890568,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.7052209375198008,0.5146636373857354,0.7614008444681661,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.689018407369182,0.5146636373857354,0.6997922547373769,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6569474198545552,0.5146636373857354,0.6835897245867582,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.5858734345031298,0.5146636373857354,0.6515187370721315,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5654393157221088,0.5146636373857354,0.5804447517207059,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.5198105409508647,0.5146636373857354,0.560010632939685,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"آشكار","boundary":[0.4595660817654025,0.5146636373857354,0.5143818581684408,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"ميسازد","boundary":[0.37629279484761324,0.5146636373857354,0.45413739898297867,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.370917096727582,0.5146636373857354,0.3762622613133531,0.5342077189250223],"dir":"ltr"},{"str":"ارزش","boundary":[0.3168152661991553,0.5146636373857354,0.3656734112409695,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.27586351044046087,0.5146636373857354,0.3113865834167315,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.20829728934844755,0.5146636373857354,0.270434827658037,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.15701711660370576,0.5146636373857354,0.20286860656602373,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13658299782268488,0.5146636373857354,0.15158843382128195,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.8052802273353307,0.5471783640497447,0.8633810528067075,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"بلوك","boundary":[0.7505479691289451,0.5471783640497447,0.7998515445529069,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"بالغ","boundary":[0.7172242086645281,0.5471783640497447,0.7451192863465211,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6967622504846229,0.5471783640497447,0.7117955258821043,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"۱۴","boundary":[0.6492706735391901,0.5471783640497447,0.6722660170175597,0.5667224455890316],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6723632624754133,0.5471783640497447,0.6797128637808486,0.5667224455890316],"dir":"ltr"},{"str":"۵","boundary":[0.6796759156385507,0.5471783640497447,0.6911735873777354,0.5667224455890316],"dir":"ltr"},{"str":"درصد","boundary":[0.5922025999619057,0.5471783640497447,0.6435384515044159,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5717684811808847,0.5471783640497447,0.5867739171794818,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.5371919477666777,0.5471783640497447,0.5663397983984609,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.4696257266746644,0.5471783640497447,0.5317632649842539,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.41542241704707894,0.5471783640497447,0.46419704389224054,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.37552855844598504,0.5471783640497447,0.40999373426465513,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3469931745896548,0.5471783640497447,0.37009987566356123,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.31238880177656353,0.5471783640497447,0.341564491807231,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.25181026980449067,0.5471783640497447,0.3069601189941397,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"چين،","boundary":[0.19685529640703123,0.5471783640497447,0.24638158702206686,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"كره","boundary":[0.15292472496772475,0.5471783640497447,0.19142661362460742,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13675003421599022,0.5471783640497447,0.14749604218530094,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.834243850424267,0.5796930907137541,0.8637257738426609,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"قريب","boundary":[0.7828574517704187,0.5796930907137541,0.828751488078413,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"صددرصد","boundary":[0.6949343437781602,0.5796930907137541,0.7773785421619431,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6655916173541874,0.5796930907137541,0.6894431425759772,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6453440353749068,0.5796930907137541,0.6603494713735039,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"تشكيل","boundary":[0.5834570516552755,0.5796930907137541,0.6398858889138811,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند","boundary":[0.5125112301724459,0.5796930907137541,0.5779687130180998,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.507163371451299,0.5796930907137541,0.51250853603707,0.599237172253041],"dir":"ltr"},{"str":"بدين","boundary":[0.4617788649541357,0.5796930907137541,0.5016248705792673,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيب","boundary":[0.4052927246180439,0.5796930907137541,0.45631788460434,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3600537014311789,0.5796930907137541,0.3998236548589375,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.34351709849394935,0.5796930907137541,0.3545130870449937,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.3166242391717884,0.5796930907137541,0.3380201303935077,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.2880610159165739,0.5796930907137541,0.3111313116227087,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.22714841115789036,0.5796930907137541,0.28260239554527644,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.20423658587617347,0.5796930907137541,0.22163940261296458,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"كسري","boundary":[0.13655515842380064,0.5796930907137541,0.198191587553474,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"تراز","boundary":[0.8321098386222385,0.6121177488828492,0.8638467533502546,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.7701671761048388,0.6121177488828492,0.826651718789029,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7563946277711143,0.6121177488828492,0.7643288564531184,0.6316618304221361],"dir":"ltr"},{"str":"بدون","boundary":[0.7145640707112358,0.6121177488828492,0.7562396508409202,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"نفت","boundary":[0.6734174391603518,0.6121177488828492,0.7090909512348221,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6654758978251848,0.6121177488828492,0.6734101265071888,0.6316618304221361],"dir":"ltr"},{"str":"روبهرو","boundary":[0.5966708876289039,0.6121177488828492,0.6599552295634983,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5499096779546595,0.6121177488828492,0.590750076117817,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5146649989672311,0.6121177488828492,0.5444290460547005,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"نمايانگر","boundary":[0.43788393684453947,0.6121177488828492,0.5092125928805868,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.39019992165797135,0.6121177488828492,0.430928962225592,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"توازن","boundary":[0.3323306354326943,0.6121177488828492,0.38476422280733114,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.2918277101507446,0.6121177488828492,0.32689493658205415,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26570848028895055,0.6121177488828492,0.2863920113001045,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.20488440391922294,0.6121177488828492,0.26027278143831034,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.13681272908197506,0.6121177488828492,0.1994487050685827,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"فيمابين","boundary":[0.8000106268322452,0.6446324755468585,0.8638558620936684,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7548551218420329,0.6446324755468585,0.7945819440498214,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7494668510902475,0.6446324755468585,0.7548120156760187,0.6641765570861454],"dir":"ltr"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.742282490087867,0.6771472022108679,0.8334757652578162,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.6675727049005938,0.6771472022108679,0.7363081807457446,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.6239205274501296,0.6771472022108679,0.662084520114752,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.603013138888077,0.6771472022108679,0.6183661122326906,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگترين","boundary":[0.5054835138983494,0.6771472022108679,0.5975402358817424,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامههاي","boundary":[0.3738025157151631,0.6771472022108679,0.49965956296863395,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.301670633206137,0.6771472022108679,0.368337979161449,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحي","boundary":[0.21990631868316923,0.6771472022108679,0.29621034507874705,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1935424079398085,0.6771472022108679,0.21440796296663947,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.13677933884639468,0.6771472022108679,0.18808442052698024,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"وسعت،","boundary":[0.8004003784166244,0.7096619288748773,0.8622038439396031,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"جمعيت،","boundary":[0.7246493740526492,0.7096619288748773,0.7949476483129053,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"اندازه","boundary":[0.6737115835893138,0.7096619288748773,0.7192156381990659,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.6321086726693139,0.7096619288748773,0.6682778477357305,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6159189263568424,0.7096619288748773,0.6266749368157306,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"سهم","boundary":[0.5736472479471708,0.7096619288748773,0.6104851905032591,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.547537450537901,0.7096619288748773,0.5682135120935874,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصاد","boundary":[0.49002344642612616,0.7096619288748773,0.5421037146843176,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"جهاني","boundary":[0.4322307891936549,0.7096619288748773,0.4845897105725428,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3870332530166691,0.7096619288748773,0.4267970533400715,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37084350670419763,0.7096619288748773,0.3815995171630857,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"بخصوص","boundary":[0.28735848804426967,0.7096619288748773,0.36506274055576715,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"حضور","boundary":[0.2265042562187305,0.7096619288748773,0.2814035508184215,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"چين،","boundary":[0.17792450516575847,0.7096619288748773,0.22107557343630668,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.13663867662045331,0.7096619288748773,0.17249582238333466,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8529414065172839,0.7421766555388866,0.8636874144865946,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"كرهجنوبي","boundary":[0.761348116390095,0.7421766555388866,0.8474644330058838,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7405520854235792,0.7421766555388866,0.7558308020520398,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7081470251223417,0.7421766555388866,0.7350668538621717,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"ويژگي","boundary":[0.644366962278583,0.7421766555388866,0.7026897577881893,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.5875189097569963,0.7421766555388866,0.6389061887604996,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5420293319801732,0.7421766555388866,0.5820500640933215,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5365422762646052,0.7421766555388866,0.5418874408503763,0.7617207370781734],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.514697713468224,0.7421766555388866,0.5297031494668212,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.48229265316698655,0.7421766555388866,0.5092124819068167,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.4557364244162777,0.7421766555388866,0.47685879733656866,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"منافع","boundary":[0.41090014733349656,0.7421766555388866,0.4503025685858599,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"زيادي","boundary":[0.35441591262448635,0.7421766555388866,0.4054662915030787,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.31150238452785295,0.7421766555388866,0.3489820567940684,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسي","boundary":[0.2365709059227575,0.7421766555388866,0.30606852869743517,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2168975612239113,0.7421766555388866,0.23113705009233962,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.18479601293344272,0.7421766555388866,0.21146370539349343,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.13681088606175273,0.7421766555388866,0.17936215710302486,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"عظيم","boundary":[0.8202378103579655,0.774691382202896,0.8635002362240506,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7675935070678966,0.774691382202896,0.8148091275755417,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7265582331125495,0.774691382202896,0.7621648242854728,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.721154695593634,0.774691382202896,0.7264998601794053,0.7942354637421828],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6944792914839558,0.774691382202896,0.7151361254560505,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.6417793093961186,0.774691382202896,0.689050608701532,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5968743589958642,0.774691382202896,0.6363506266136947,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5772197433836015,0.774691382202896,0.5914456762134402,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5451487558689747,0.774691382202896,0.5717910606011777,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.4488783184370753,0.774691382202896,0.5396867171247541,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.44180210772621276,0.774691382202896,0.4487619574472689,0.7942354637421828],"dir":"ltr"},{"str":"دغدغههايي","boundary":[0.34124119556212384,0.774691382202896,0.43637342494378895,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"پيرامون","boundary":[0.2757521528449239,0.774691382202896,0.3358017362381964,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.21264023557438663,0.774691382202896,0.2703234700625001,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.1366108372215691,0.774691382202896,0.2072115527919628,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8529211363558844,0.8072061088669052,0.8636671443251952,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.7853549152638712,0.8072061088669052,0.8474924535734606,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"ايران،","boundary":[0.7334901151425607,0.8072061088669052,0.7799262324814474,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6593259565149863,0.8072061088669052,0.7280614323601369,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبپذيري","boundary":[0.5492981092243318,0.8072061088669052,0.6538972737325625,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"كشور،","boundary":[0.4881349498756903,0.8072061088669052,0.5438694264419079,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"اثرات","boundary":[0.4355741647822741,0.8072061088669052,0.4827062670932664,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.38287418269443685,0.8072061088669052,0.4301454819998503,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.36321956708217423,0.8072061088669052,0.3774454999120131,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.26082985016649723,0.8072061088669052,0.3578967253323748,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24467761054289514,0.8072061088669052,0.25542361851220585,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"پرسشهاي","boundary":[0.13651474639316225,0.8072061088669052,0.23910421420313765,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"ديگري","boundary":[0.8034156290708915,0.8397208355309145,0.8630754608797848,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7829815102898706,0.8397208355309145,0.7979869462884677,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7509105227752437,0.8397208355309145,0.7775528275074467,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.7001036198115338,0.8397208355309145,0.74548183999282,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.6465127769594013,0.8397208355309145,0.69467493702911,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6013572719691889,0.8397208355309145,0.6410840941769775,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5728218881128586,0.8397208355309145,0.5959285891867651,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.5280839741059097,0.8397208355309145,0.5673932053304348,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.47354659169171354,0.8397208355309145,0.5226552913234859,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44746107493719506,0.8397208355309145,0.4681179089092897,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"صدد","boundary":[0.4007661923100619,0.8397208355309145,0.4417457874676406,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخگويي","boundary":[0.29214750611316015,0.8397208355309145,0.395337509527638,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.26611766815641,0.8397208355309145,0.2867188233307363,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2139153313601484,0.8397208355309145,0.2606479318825441,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.16230147070527817,0.8397208355309145,0.20848947100526125,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.15692577258524693,0.8397208355309145,0.16227093717101804,0.8592649170702013],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.1365273190249164,0.8397208355309145,0.15153275502351352,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"آنجا","boundary":[0.8271341554594469,0.8721454937000098,0.8637429649922023,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7985987716031167,0.8721454937000098,0.8217054726770231,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"سه","boundary":[0.7703696211345129,0.8721454937000098,0.7931700888206928,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.7161663115069276,0.8721454937000098,0.7649409383520892,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"قدرتمند","boundary":[0.6443206488085499,0.8721454937000098,0.7107376287245037,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"چين،","boundary":[0.5957408977555779,0.8721454937000098,0.6388919660261261,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"هند","boundary":[0.5608302915547602,0.8721454937000098,0.5903122149731541,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5446556008030257,0.8721454937000098,0.5554016087723364,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"كره","boundary":[0.5071002517082066,0.8721454937000098,0.5392269180206019,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبي","boundary":[0.4485539958546822,0.8721454937000098,0.5016715689257828,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4281198770736613,0.8721454937000098,0.4431253130722584,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.3645903688198606,0.8721454937000098,0.42269119429123747,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.32729570939569946,0.8721454937000098,0.359338857511442,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.2952247218810726,0.8721454937000098,0.3218670266132756,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.1992217736043511,0.8721454937000098,0.28990188013127316,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18321399095376115,0.8721454937000098,0.19395999892307186,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.1569614378059373,0.8721454937000098,0.17778530817133734,0.8916895752392966],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.1365273190249164,0.8721454937000098,0.15153275502351352,0.8916895752392966],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13649,0.12467,0.86412,0.89169],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/d2e59947562ab936a35ab76ebb53ee5d.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/79b711b3a34f6dadcfeeec72b5aadd5a.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13571,0.07411,0.13578,0.14074]},"elements":[{"words":[{"str":"ن","boundary":[0.8349094301542733,0.07787453623422863,0.8453861528781556,0.09291537317920975],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.83491,0.07787,0.84539,0.09292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آثار","boundary":[0.5374398082212596,0.0741125493575433,0.567027444380117,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5219925340210162,0.0741125493575433,0.532726354235055,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تبعات","boundary":[0.47068015994392437,0.0741125493575433,0.5172790800348115,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.39852146437330016,0.0741125493575433,0.4659667059577198,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.35102270306686495,0.0741125493575433,0.3938080103870955,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3083659444917127,0.0741125493575433,0.3463092490806603,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28664120657347847,0.0741125493575433,0.303652490505508,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.1968405428085442,0.0741125493575433,0.28192775258727376,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.19212708882233953,0.08915338630252441],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.56703,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شركاي","boundary":[0.8031084976380395,0.1246670544074518,0.8642159781889126,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"عمده","boundary":[0.7533594918319301,0.1246670544074518,0.7976276749644851,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6912776323201091,0.1246670544074518,0.7478891065608929,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.645899412138823,0.1246670544074518,0.6857917346540517,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.5841794648124969,0.1246670544074518,0.6404287804439895,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"طبعاً","boundary":[0.5450094305823928,0.1246670544074518,0.5787040836835576,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.491975375707945,0.1246670544074518,0.5395463345969109,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.4467363525210799,0.1246670544074518,0.4865063059488385,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.37565646573025957,0.1246670544074518,0.44124801388390417,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.32713239347505596,0.1246670544074518,0.3701901490983909,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"روابطه","boundary":[0.2685304588237631,0.1246670544074518,0.32167258589884856,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.20658779630636329,0.1246670544074518,0.26307233899055343,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"فيمابين","boundary":[0.1365273190249164,0.1246670544074518,0.20109598930553918,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.8488218169432225,0.1570917125765469,0.8638272529418195,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.7849103829268489,0.1570917125765469,0.8433931341607986,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.7454897941067868,0.1570917125765469,0.7794817001444251,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7401419353856398,0.1570917125765469,0.7454870999714109,0.17663579411583374],"dir":"ltr"},{"str":"بهطور","boundary":[0.7849008893069529,0.18960643924055634,0.8333554272110263,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"كلي","boundary":[0.7433088273739212,0.18960643924055634,0.7794722065245291,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.691184877087882,0.18960643924055634,0.7380664248089163,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.636647494673686,0.18960643924055634,0.6857561943054582,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"درصدد","boundary":[0.5695823827615887,0.18960643924055634,0.6312188118912622,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخگويي","boundary":[0.473833324671005,0.18960643924055634,0.5641536999791649,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4541787090587423,0.18960643924055634,0.46840464188858116,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"پرسشهاي","boundary":[0.3588172215858048,0.18960643924055634,0.448616859013453,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.32609938499664226,0.18960643924055634,0.3532984777065297,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2809438800064299,0.18960643924055634,0.3206707022142185,0.2091505207798432],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.2755960212852829,0.18960643924055634,0.280941185871054,0.2091505207798432],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8519722875349272,0.22212116590456557,0.8636648350663015,0.24166524744385243],"dir":"ltr"},{"str":"فرصتهاي","boundary":[0.7447382586290734,0.22212116590456557,0.8358668745500013,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6794548682455666,0.22212116590456557,0.7393095758466496,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"كالايي","boundary":[0.6169554177504822,0.22212116590456557,0.6740261854631429,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.5855525758090768,0.22212116590456557,0.6115267349680584,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5406476254088225,0.22212116590456557,0.580123893026653,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.524523610060587,0.22212116590456557,0.5352696180298977,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.43568808822102617,0.22212116590456557,0.5190949272781632,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.3893911678765606,0.22212116590456557,0.43025940543860236,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.2933882195998391,0.22212116590456557,0.38406832612676106,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.21931489182208042,0.22212116590456557,0.2880503676672311,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"كدامند؟","boundary":[0.14512289379562174,0.22212116590456557,0.2138862090396566,0.24166524744385243],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8519722875349272,0.25463589256857483,0.8636648350663015,0.27417997410786166],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.77377308386723,0.25463589256857483,0.8361890161656618,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6996089252396556,0.25463589256857483,0.7683444010848062,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"درخواستي","boundary":[0.6071821209440297,0.25463589256857483,0.6941802424572318,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5622771705437754,0.25463589256857483,0.6017534381616058,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5418430517627545,0.25463589256857483,0.5568484877613515,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.4530075299231936,0.25463589256857483,0.5364143689803307,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.406710609578728,0.25463589256857483,0.4475788471407698,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.31070766130200644,0.25463589256857483,0.4013877678289285,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.23663433352424784,0.25463589256857483,0.3053698093693985,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"كدامند؟","boundary":[0.16244233549778914,0.25463589256857483,0.23120565074182403,0.27417997410786166],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8519722875349272,0.28715061923258417,0.8636648350663015,0.30669470077187105],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7735161146692341,0.28715061923258417,0.8359320469676658,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6990178832550489,0.28715061923258417,0.7680629783607633,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبپذير","boundary":[0.605626835079175,0.28715061923258417,0.6935571255374262,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5536186043221384,0.28715061923258417,0.6001503575840667,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5271990147810093,0.28715061923258417,0.5481203973205161,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"قبال","boundary":[0.4827673341617867,0.28715061923258417,0.5217292056138702,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"هريك","boundary":[0.41486704028316285,0.28715061923258417,0.4773118099317366,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39409884871553125,0.28715061923258417,0.4093496051936694,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.29868063604951295,0.28715061923258417,0.3886583365898371,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.2458937183991894,0.28715061923258417,0.29324012392381893,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.13651474639316225,0.28715061923258417,0.24024126762392514,0.30669470077187105],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.7646444551685802,0.3196653458965935,0.8333799310137309,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"كدامند؟","boundary":[0.6904524571421214,0.3196653458965935,0.7592157723861563,0.3392094274358804],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8519722875349272,0.3521800725606029,0.8636648350663015,0.37172415409988974],"dir":"ltr"},{"str":"آثار","boundary":[0.8032110030744842,0.3521800725606029,0.8359501361623325,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"برقراري","boundary":[0.7323318935152483,0.3521800725606029,0.7977458285533096,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.6289000593777438,0.3521800725606029,0.7264801031866486,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحات","boundary":[0.5365780697774564,0.3521800725606029,0.6234926730940057,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.46812098792114787,0.3521800725606029,0.5311115951820508,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.44117244980121845,0.3521800725606029,0.46259526243914345,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"جانبه","boundary":[0.3878878403368124,0.3521800725606029,0.4356951177793105,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3648368180606745,0.3521800725606029,0.3823453627241776,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.2692920010900155,0.3521800725606029,0.35938908726848773,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"فوق","boundary":[0.22307859894220256,0.3521800725606029,0.2638237890640303,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.20897197782186755,0.3521800725606029,0.21690620650387157,0.37172415409988974],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.18841995854511118,0.3521800725606029,0.20907679251720585,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"قالب","boundary":[0.13661485317397537,0.3521800725606029,0.18295942041139684,0.37172415409988974],"dir":"rtl"},{"str":"سنايوهاي","boundary":[0.7560252746402956,0.38460473072969814,0.8335580005328612,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.6946394001005801,0.38460473072969814,0.7505965918578716,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.6470897068063245,0.38460473072969814,0.6892107173181563,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.6391355928394032,0.38460473072969814,0.6470698215214072,0.404148812268985],"dir":"ltr"},{"str":"چه","boundary":[0.609412223574465,0.38460473072969814,0.6338552157948142,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"تأثيري","boundary":[0.551162835780932,0.38460473072969814,0.603914006440911,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5307008776010269,0.38460473072969814,0.5457341529985082,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات،","boundary":[0.44771162952715315,0.38460473072969814,0.525272194818603,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.3801454084351399,0.38460473072969814,0.44228294674472934,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3639707176834054,0.38460473072969814,0.3747167256527161,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"تراز","boundary":[0.3268051201729654,0.38460473072969814,0.3585420349009815,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.2651965304421763,0.38460473072969814,0.3213764373905416,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.22029158004192192,0.38460473072969814,0.25976784765975247,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"دارد؟","boundary":[0.16881653150499054,0.38460473072969814,0.21486289725949811,0.404148812268985],"dir":"rtl"},{"str":"بهمنظور","boundary":[0.7705845105037805,0.41711945739370737,0.8333554272110263,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"دستيابي","boundary":[0.7022944650407775,0.41711945739370737,0.7651179428250919,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.682166579647483,0.41711945739370737,0.696735063267842,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.6341157771733112,0.41711945739370737,0.676683895924567,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"پرسشهاي","boundary":[0.5312697250418223,0.41711945739370737,0.6279692997514533,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"بالا","boundary":[0.49376646256427054,0.41711945739370737,0.5253641802978656,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46720767602872026,0.41711945739370737,0.4882392871379821,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.4220930962377893,0.41711945739370737,0.4611517728723564,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"محيط","boundary":[0.3614975014083358,0.41711945739370737,0.4162575990136057,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"كلان","boundary":[0.30606925822984454,0.41711945739370737,0.35602206705179795,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.26714977858969846,0.41711945739370737,0.3005737487947768,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.1893664981071748,0.41711945739370737,0.26169767949045614,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.13683716844272492,0.41711945739370737,0.18390635989578477,0.43666353893299426],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.806593810769319,0.4496341840577167,0.8617158205600838,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7689827828767316,0.4496341840577167,0.8011651279868954,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.717090143356537,0.4496341840577167,0.7635541000943078,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7009154526048026,0.4496341840577167,0.7116614605741133,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6748299358502841,0.4496341840577167,0.6954867698223788,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.6317623857763887,0.4496341840577167,0.6694012530678604,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.5686504685058514,0.4496341840577167,0.6263337029939648,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.49120126080993853,0.4496341840577167,0.5632217857234277,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.475026570058204,0.4496341840577167,0.48577257802751467,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"وارداتي","boundary":[0.4060405396230952,0.4496341840577167,0.46959788727578006,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.36113558922284084,0.4496341840577167,0.4006118568406714,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34496089847110634,0.4496341840577167,0.355706906440417,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.25612537663154555,0.4496341840577167,0.3395322156886825,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.20389866432474008,0.4496341840577167,0.2506966938491217,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.13697274940706403,0.4496341840577167,0.19846998154231626,0.4691782655970036],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.8211012165998586,0.4821489107217261,0.8635841392971854,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7812073579987647,0.4821489107217261,0.8156725338174349,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7360518530085524,0.4821489107217261,0.7757786752163409,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7306483154896368,0.4821489107217261,0.735993480075408,0.5016929922610129],"dir":"ltr"},{"str":"اينكه","boundary":[0.6836550252965834,0.4821489107217261,0.7249130144430043,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.6537833502938103,0.4821489107217261,0.6782263425141596,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهايي","boundary":[0.5744132240748859,0.4821489107217261,0.6483546675113866,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.5113013068043487,0.4821489107217261,0.5689845412924621,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"بالايي","boundary":[0.45768262455333203,0.4821489107217261,0.5058726240219249,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.409353428090318,0.4821489107217261,0.45225394177090816,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.3831008749424941,0.4821489107217261,0.4039247453078942,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35701535818797564,0.4821489107217261,0.37767219216007036,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.31856914832886135,0.4821489107217261,0.3515866754055518,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.2609694320374006,0.4821489107217261,0.31314046554643754,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.1831304727571085,0.4821489107217261,0.25554074925497683,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.13686139181152712,0.4821489107217261,0.1777017899746847,0.5016929922610129],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8240045964899456,0.5146636373857354,0.8637314186977343,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8186567377687987,0.5146636373857354,0.8240019023545698,0.5342077189250223],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7982375008784255,0.5146636373857354,0.8132429368770225,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"سوي","boundary":[0.7505207711908645,0.5146636373857354,0.7928088180960017,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"ديگر","boundary":[0.7031937930876826,0.5146636373857354,0.7450920884084407,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6603442113949128,0.5146636373857354,0.6977882028941951,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.5997832554488638,0.5146636373857354,0.6549052652396287,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5677122679342369,0.5146636373857354,0.5943545726664399,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.5001738862411079,0.5146636373857354,0.5622835851518131,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.47163850238477767,0.5146636373857354,0.4947452034586841,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44555298563025925,0.5146636373857354,0.4662098196023539,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.37929521628580454,0.5146636373857354,0.44012430284783544,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.32659523419796727,0.5146636373857354,0.3738665335033807,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.2818095955072168,0.5146636373857354,0.32116655141554346,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26563490475548224,0.5146636373857354,0.2763809127247929,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"همزمان","boundary":[0.19781055983602633,0.5146636373857354,0.2602062219730584,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.1365273190249164,0.5146636373857354,0.19248451078220796,0.5342077189250223],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفهها،","boundary":[0.7978734077261977,0.5471783640497447,0.8638163481081551,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.7680871753024888,0.5471783640497447,0.792530167522838,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهايي","boundary":[0.6887493787080751,0.5471783640497447,0.762658492520065,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.6431206039368308,0.5471783640497447,0.6833206959256513,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6226864851558099,0.5471783640497447,0.637691921154407,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.5810665838238941,0.5471783640497447,0.6172578023733861,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها","boundary":[0.524663961684455,0.5471783640497447,0.5756379010414703,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبپذير","boundary":[0.43209128920204865,0.5471783640497447,0.5192352789020311,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.3778044613778106,0.5471783640497447,0.42666260641962483,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.370959304848471,0.5471783640497447,0.3779191545695271,0.5667224455890316],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.34487378809395247,0.5471783640497447,0.3655306220660472,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.3067306043185458,0.5471783640497447,0.33941405860862556,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"الگويي","boundary":[0.2427624651671177,0.5471783640497447,0.30136439981841057,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.2027015701727184,0.5471783640497447,0.23733378238469385,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1865268794209839,0.5471783640497447,0.1972728873902946,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.1365273190249164,0.5471783640497447,0.18109819663856008,0.5667224455890316],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها","boundary":[0.8013862319447025,0.5796930907137541,0.8638366182695548,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.746172833879129,0.5796930907137541,0.7964861226848785,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.6691559584564934,0.5796930907137541,0.7411848559720311,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6638080997353464,0.5796930907137541,0.6691532643211175,0.599237172253041],"dir":"ltr"},{"str":"تعيين","boundary":[0.6050477915341482,0.5796930907137541,0.6587666026940865,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.5287280309219737,0.5796930907137541,0.5999097962164301,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.445975972210476,0.5796930907137541,0.5235824444210866,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"درخواستي","boundary":[0.34627901062529337,0.5796930907137541,0.4407652860769422,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.2922096888017732,0.5796930907137541,0.3413014973779442,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.267401928413234,0.5796930907137541,0.2870469211648841,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.19223751276743778,0.5796930907137541,0.26223916077634474,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"انعقاد","boundary":[0.1357752517854933,0.5796930907137541,0.18707189390839135,0.599237172253041],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.7584473023432231,0.6121177488828492,0.8638622767017062,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحات","boundary":[0.6632605756549022,0.6121177488828492,0.7538381498837136,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5940413459465906,0.6121177488828492,0.6582584162831913,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5748643167076539,0.6121177488828492,0.5889466310942846,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.5028525079647349,0.6121177488828492,0.5697696018553479,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"موافقت","boundary":[0.42887352997152317,0.6121177488828492,0.4977109695776152,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.3475327689787834,0.6121177488828492,0.4240908773519922,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.2882805033963403,0.6121177488828492,0.34238569358675686,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.23079879520987648,0.6121177488828492,0.28336783507820124,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.21183359501642615,0.6121177488828492,0.2257603564663849,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18263227298530574,0.6121177488828492,0.20679515627293457,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.1357059541556246,0.6121177488828492,0.17788084586025812,0.6316618304221361],"dir":"rtl"},{"str":"اختصاص","boundary":[0.7863099221085449,0.6446324755468585,0.8638983267988789,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهد","boundary":[0.7218840365275364,0.6446324755468585,0.7808812393261211,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7165361778063893,0.6446324755468585,0.7218813423921605,0.6641765570861454],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6557921489469403,0.6446324755468585,0.7109141587377051,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"سياست","boundary":[0.5904782250291735,0.6446324755468585,0.6503634661645165,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5288696352983843,0.6446324755468585,0.5850495422467495,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.46534012704458355,0.6446324755468585,0.5234409525159605,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.36933717876786204,0.6446324755468585,0.46001728529478414,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.2951840532661127,0.6446324755468585,0.36391952911126335,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2790093625143782,0.6446324755468585,0.2897553704836889,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"دسترسي","boundary":[0.2041492189146981,0.6446324755468585,0.2735806797319543,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.18449460330243547,0.6446324755468585,0.19872053613227428,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.13655515842380064,0.6446324755468585,0.1790659205200117,0.6641765570861454],"dir":"rtl"},{"str":"هريك","boundary":[0.8064398601764113,0.6771472022108679,0.8622021761415133,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7860057413953904,0.6771472022108679,0.8010111773939874,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.6971702195558296,0.6771472022108679,0.7805770586129666,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6513187295935117,0.6771472022108679,0.6917415367734058,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.590768037020323,0.6771472022108679,0.6458900468110879,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5745933462685885,0.6771472022108679,0.5853393542378993,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.5364255303983164,0.6771472022108679,0.5691646634861646,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"انعقاد","boundary":[0.4873725095643126,0.6771472022108679,0.5309968476158926,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.3908902617750037,0.6771472022108679,0.48182695262343933,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحات","boundary":[0.30490000347670715,0.6771472022108679,0.38543938444876913,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.24329141374591795,0.6771472022108679,0.2994713206942832,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.20414921891469812,0.6771472022108679,0.23786273096349417,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.1528690461699563,0.6771472022108679,0.1987205361322743,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13669435541822178,0.6771472022108679,0.1474403633875325,0.6966912837501548],"dir":"rtl"},{"str":"اعضاي","boundary":[0.8055987767704897,0.7096619288748773,0.8636996022418665,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.7093114047733704,0.7096619288748773,0.8002480956218061,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.6334884285072108,0.7096619288748773,0.7022239043523614,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6130264703273056,0.7096619288748773,0.628059745724787,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"تراز","boundary":[0.5758608728168657,0.7096619288748773,0.6075977875448818,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5142522830860766,0.7096619288748773,0.570432190034442,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.46297211034133473,0.7096619288748773,0.5088236003036527,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.4042866574933891,0.7096619288748773,0.45754342755891086,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.33337970853526894,0.7096619288748773,0.39885797471096535,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"پيوستن","boundary":[0.26380905072359156,0.7096619288748773,0.3279510257528451,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.21252887797884973,0.7096619288748773,0.25838036794116775,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.18644336122433122,0.7096619288748773,0.2071001951964259,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.13700058880594826,0.7096619288748773,0.1810146784419074,0.7292060104141642],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.8238729687330092,0.7421766555388866,0.863738987935219,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7787174637427968,0.7421766555388866,0.8184442859505855,0.7617207370781734],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7733696050216499,0.7421766555388866,0.778714769607421,0.7617207370781734],"dir":"ltr"},{"str":"اميد","boundary":[0.8015882355330716,0.774691382202896,0.8334365078566246,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7558202637674062,0.774691382202896,0.7960859208016876,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"كتاب","boundary":[0.7028967967355306,0.774691382202896,0.749778344456565,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.6477293715198579,0.774691382202896,0.6968380711516301,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6274622891321424,0.774691382202896,0.6421315229850073,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"همراه","boundary":[0.5759315617974425,0.774691382202896,0.6219683078143368,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"توصيههاي","boundary":[0.484425125463086,0.774691382202896,0.5704306279435043,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"سياستي","boundary":[0.41786112273090487,0.774691382202896,0.47895756837261616,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"مربوطه","boundary":[0.3551111176458625,0.774691382202896,0.4123911848714577,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.3117651735831247,0.774691382202896,0.34962250784571064,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"سياستگذاران","boundary":[0.18560817925780446,0.774691382202896,0.30629735271448333,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"كلان","boundary":[0.13660272935539922,0.774691382202896,0.1801319255437821,0.7942354637421828],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.8147044411723641,0.8072061088669052,0.8634790680175257,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7985297504206295,0.8072061088669052,0.8092757583899403,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"بهويژه","boundary":[0.7428639101604166,0.8072061088669052,0.7931010676382058,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"وزارت","boundary":[0.6797788059514777,0.8072061088669052,0.73732284344517,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"بازرگاني،","boundary":[0.5947016029612873,0.8072061088669052,0.6743501231690538,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"وزارت","boundary":[0.5317288826851709,0.8072061088669052,0.5892729201788632,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"صنايع","boundary":[0.4779988428386173,0.8072061088669052,0.5263001999027471,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4618241520868828,0.8072061088669052,0.4725701600561935,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"معادن،","boundary":[0.3958169373323862,0.8072061088669052,0.456395469304459,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"جهاد","boundary":[0.3425601672668644,0.8072061088669052,0.39038825454996234,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"كشاورزي","boundary":[0.2482959626448798,0.8072061088669052,0.3371314844844406,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24116432972057028,0.8072061088669052,0.24812417944162646,0.826750190406192],"dir":"ltr"},{"str":"انجمنهاي","boundary":[0.13655515842380064,0.8072061088669052,0.23573564693814647,0.826750190406192],"dir":"rtl"},{"str":"توليدي","boundary":[0.8049266541402849,0.8397208355309145,0.8640018585726096,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7887519633885504,0.8397208355309145,0.799497971357861,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.7113027556926373,0.8397208355309145,0.7833232806061265,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"فعال","boundary":[0.6703509999339429,0.8397208355309145,0.7058740729102135,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"درگير","boundary":[0.614127601943081,0.8397208355309145,0.6648788261090226,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5880420851885626,0.8397208355309145,0.6086989191606572,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5559710976739358,0.8397208355309145,0.5826134024061388,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.48843271598080673,0.8397208355309145,0.550542414891512,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"راهگشا","boundary":[0.4261609840710658,0.8397208355309145,0.48300121077084635,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.3837059007726232,0.8397208355309145,0.420732301288642,0.8592649170702013],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37831763002083774,0.8397208355309145,0.38366279460660885,0.8592649170702013],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13571,0.12467,0.86422,0.85926],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/3caef23f4493962b3bd84e9315535c71.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/413fc011cf9aa858a6c42f1e5f2086d3.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.32693,0.13575,0.13911]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4961156203198882,0.32692579893632867,0.5871073485052886,0.3659238971230162],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4129565134251726,0.32692579893632867,0.4852832717263882,0.3659238971230162],"dir":"rtl"},{"str":"ملاحظات","boundary":[0.47838551541113833,0.3907641316021135,0.6184259024970767,0.4207557406001896],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.3816448872100653,0.3907641316021135,0.46999251396226804,0.4207557406001896],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7998856702676681,0.4838747251149981,0.863824815390765,0.5048598449244629],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8126535626905059,0.5258321307550904,0.8333103966626006,0.5453762122943773],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7801093053948474,0.5258321307550904,0.8071447691378554,0.5453762122943773],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.7106500051787068,0.5258321307550904,0.7746433798330445,0.5453762122943773],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.684066201671809,0.5258321307550904,0.7047579311116295,0.5453762122943773],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.6390351400775307,0.5258321307550904,0.6780938167120979,0.5453762122943773],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.5619595191537415,0.5258321307550904,0.6334789348873147,0.5453762122943773],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.47988897124304725,0.5258321307550904,0.5564993496407475,0.5453762122943773],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4632410107102809,0.5258321307550904,0.47430144576303096,0.5453762122943773],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.3949231258483937,0.5258321307550904,0.4577856513539877,0.5453762122943773],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.29937830887773464,0.5258321307550904,0.3894753950562069,0.5453762122943773],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.2463720934021709,0.5258321307550904,0.2939151947034561,0.5453762122943773],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.13651474639316225,0.5258321307550904,0.24036955978468194,0.5453762122943773],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.7933700962993128,0.5573561039750441,0.8621055721444634,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.7504974220176069,0.5573561039750441,0.7879414135168892,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"شناخت","boundary":[0.6831260767177834,0.5573561039750441,0.7450687392351832,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتر","boundary":[0.6374973019465392,0.5573561039750441,0.6776973939353595,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5916458119842211,0.5573561039750441,0.6320686191641153,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.5310951194110326,0.5573561039750441,0.5862171292017975,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.493484091518445,0.5573561039750441,0.5256664366286087,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.44159145199825023,0.5573561039750441,0.48805540873602116,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4254167612465157,0.5573561039750441,0.43616276921582636,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"سپس","boundary":[0.37541720085044816,0.5573561039750441,0.4199880784640918,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.35921467069982943,0.5573561039750441,0.36998851806802435,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.2902286402647207,0.5573561039750441,0.3537859879174056,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.26979452148369987,0.5573561039750441,0.284799957482297,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"ادبيات","boundary":[0.2050400796789933,0.5573561039750441,0.264365838701276,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.13700058880594826,0.5573561039750441,0.19961139689656945,0.576900185514331],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.8039502225047649,0.5888800771949977,0.8638049301058478,0.6084241587342846],"dir":"rtl"},{"str":"بينالملل","boundary":[0.728791927923486,0.5888800771949977,0.7984397244676414,0.6084241587342846],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيلها","boundary":[0.6479390009105346,0.5888800771949977,0.7233225360068314,0.6084241587342846],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6314302373721893,0.5888800771949977,0.6423981938709866,0.6084241587342846],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفيتهاي","boundary":[0.5333657623642669,0.5888800771949977,0.625972640167489,0.6084241587342846],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.4555824818817432,0.5888800771949977,0.5279136632650245,0.6084241587342846],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.4103434586948782,0.5888800771949977,0.45011341212263684,0.6084241587342846],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38397954795151745,0.5888800771949977,0.4048451029783484,0.6084241587342846],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.34519926530579254,0.5888800771949977,0.3785036934142862,0.6084241587342846],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.26741598482326884,0.5888800771949977,0.33974716620655016,0.6084241587342846],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.1997505938909906,0.5888800771949977,0.26179626335055445,0.6084241587342846],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.15314744015879853,0.5888800771949977,0.1942827148429897,0.6084241587342846],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1367226253232743,0.5888800771949977,0.14763480867355375,0.6084241587342846],"dir":"rtl"},{"str":"بهواسطه","boundary":[0.7987948020247531,0.6204941189098655,0.8637606693103868,0.6400382004491524],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7693128786063592,0.6204941189098655,0.7932775514810038,0.6400382004491524],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7009949937444719,0.6204941189098655,0.7638463264733809,0.6400382004491524],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.6594029318114403,0.6204941189098655,0.6955038278156018,0.6400382004491524],"dir":"rtl"},{"str":"اقلامي","boundary":[0.6008009971601475,0.6204941189098655,0.6539300499833741,0.6400382004491524],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5717923435227853,0.6204941189098655,0.5952822776876736,0.6400382004491524],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.5284463994600475,0.6204941189098655,0.5663037337226334,0.6400382004491524],"dir":"rtl"},{"str":"درج","boundary":[0.4854345281839204,0.6204941189098655,0.5229573190288663,0.6400382004491524],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4587742625492115,0.6204941189098655,0.4798905459441708,0.6400382004491524],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.3620245256047247,0.6204941189098655,0.4530895086139171,0.6400382004491524],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحات","boundary":[0.27607442275274496,0.6204941189098655,0.3566138037248069,0.6400382004491524],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.2141317602353451,0.6204941189098655,0.2706163029195353,0.6400382004491524],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.13655515842380064,0.6204941189098655,0.2086434215981694,0.6400382004491524],"dir":"rtl"},{"str":"مدنظر","boundary":[0.8143815298037392,0.6520180921298192,0.8637588732201362,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7764364291245409,0.6520180921298192,0.808904627781205,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد","boundary":[0.7302787057744965,0.6520180921298192,0.7709681690678832,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7232952502958612,0.6520180921298192,0.7302551000169173,0.6715621736691061],"dir":"ltr"},{"str":"استخراج","boundary":[0.6469616712298893,0.6520180921298192,0.7177015837947042,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.580890951855818,0.6520180921298192,0.6414733325927137,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.575543093134671,0.6520180921298192,0.5808882577204422,0.6715621736691061],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.549496320612701,0.6520180921298192,0.5701531545847958,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"ادامه","boundary":[0.5060946977521948,0.6520180921298192,0.5440255278151583,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.4795080718177603,0.6520180921298192,0.5005969331103977,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4629714688805309,0.6520180921298192,0.47396745743157526,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.43655187933940165,0.6520180921298192,0.45747326187890847,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.4028940460883741,0.6520180921298192,0.4310687736719411,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.34470970242034454,0.6520180921298192,0.39743401383848675,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"مزيت","boundary":[0.2917870051414335,0.6520180921298192,0.33924653356413087,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.26703842099416164,0.6520180921298192,0.290868946439058,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.19947219990214834,0.6520180921298192,0.2616097382117378,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.18329750915041382,0.6520180921298192,0.19404351711972453,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.1366108372215691,0.6520180921298192,0.17786882636799003,0.6715621736691061],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفهاي","boundary":[0.7989538843040916,0.6835420653497728,0.8638163481081551,0.7030861468890597],"dir":"rtl"},{"str":"ايران،","boundary":[0.7470890841827811,0.6835420653497728,0.7935252015216678,0.7030861468890597],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.6729249255552066,0.6835420653497728,0.7416604014003573,0.7030861468890597],"dir":"rtl"},{"str":"آسيبپذير","boundary":[0.5800127920154377,0.6835420653497728,0.6674962427727826,0.7030861468890597],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5341613020531197,0.6835420653497728,0.5745841092330138,0.7030861468890597],"dir":"rtl"},{"str":"شناسايي","boundary":[0.46119423757756695,0.6835420653497728,0.5287326192706959,0.7030861468890597],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.4235832096849795,0.6835420653497728,0.45576555479514314,0.7030861468890597],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرند","boundary":[0.3450899603848277,0.6835420653497728,0.41815452690255567,0.7030861468890597],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3397421016636807,0.6835420653497728,0.3450872662494518,0.7030861468890597],"dir":"ltr"},{"str":"سپس","boundary":[0.2893099401015413,0.6835420653497728,0.33388081771518496,0.7030861468890597],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.26673218760643513,0.6835420653497728,0.2838812573191175,0.7030861468890597],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.24064667085191663,0.6835420653497728,0.2613035048240113,0.7030861468890597],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.20094768804301227,0.6835420653497728,0.2352179880694928,0.7030861468890597],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتن","boundary":[0.13672219481710599,0.6835420653497728,0.19551900526058846,0.7030861468890597],"dir":"rtl"},{"str":"سناريوهايي","boundary":[0.7702843068476096,0.7151561070646406,0.8636623975152472,0.7347001886039275],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.7321164909773377,0.7151561070646406,0.7648556240651858,0.7347001886039275],"dir":"rtl"},{"str":"برقراري","boundary":[0.6617106511991334,0.7151561070646406,0.7266878081949137,0.7347001886039275],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.5654958925650025,0.7151561070646406,0.6563042912526814,0.7347001886039275],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحات","boundary":[0.47966471654604437,0.7151561070646406,0.5602040975181063,0.7347001886039275],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.4181286118860828,0.7151561070646406,0.4742360337636206,0.7347001886039275],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3976761473260737,0.7151561070646406,0.412709422723555,0.7347001886039275],"dir":"rtl"},{"str":"صادرات","boundary":[0.32164674897325624,0.7151561070646406,0.39224746454364995,0.7347001886039275],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3054720582215217,0.7151561070646406,0.31621806619083237,0.7347001886039275],"dir":"rtl"},{"str":"واردات","boundary":[0.23790583712950844,0.7151561070646406,0.30004337543909787,0.7347001886039275],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.19300088672925408,0.7151561070646406,0.23247715434708463,0.7347001886039275],"dir":"rtl"},{"str":"براورد","boundary":[0.13648690699427804,0.7151561070646406,0.18757220394683027,0.7347001886039275],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد","boundary":[0.7939842308728555,0.7466800802845943,0.8638584279368835,0.7662241618238812],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7886363721517085,0.7466800802845943,0.7939815367374796,0.7662241618238812],"dir":"ltr"},{"str":"اما","boundary":[0.8125957029260047,0.778204053504548,0.8318327275550039,0.7977481350438348],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.786510186171486,0.778204053504548,0.8071670201435807,0.7977481350438348],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7544391986568594,0.778204053504548,0.7810815033890623,0.7977481350438348],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.7082257965090465,0.778204053504548,0.7490105158744356,0.7977481350438348],"dir":"rtl"},{"str":"سعي","boundary":[0.664044670479782,0.778204053504548,0.7027971137266227,0.7977481350438348],"dir":"rtl"},{"str":"خواهد","boundary":[0.6041064446820462,0.778204053504548,0.6586159876973582,0.7977481350438348],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.5724252087517986,0.778204053504548,0.5986777618996224,0.7977481350438348],"dir":"rtl"},{"str":"هرچند","boundary":[0.5122642677629892,0.778204053504548,0.5669965259693748,0.7977481350438348],"dir":"rtl"},{"str":"مختصر","boundary":[0.44185842798478503,0.778204053504548,0.5068355849805654,0.7977481350438348],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4158285900280349,0.778204053504548,0.43642974520236116,0.7977481350438348],"dir":"rtl"},{"str":"ادبيات","boundary":[0.3506199939742494,0.778204053504548,0.40994575299653213,0.7977481350438348],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهگرايي،","boundary":[0.2276234770291728,0.778204053504548,0.3451913111918256,0.7977481350438348],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.13655515842380064,0.778204053504548,0.22219479424674898,0.7977481350438348],"dir":"rtl"},{"str":"براورد","boundary":[0.8125865941825908,0.8098180952194156,0.8636718911351431,0.8293621767587025],"dir":"rtl"},{"str":"پتانسيل","boundary":[0.7492744128491122,0.8098180952194156,0.8069576473372256,0.8293621767587025],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري،","boundary":[0.6802327036162351,0.8098180952194156,0.7438082604737931,0.8293621767587025],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6298712310346727,0.8098180952194156,0.6747677691958652,0.8293621767587025],"dir":"rtl"},{"str":"براورد","boundary":[0.5728085457281399,0.8098180952194156,0.6238938426806921,0.8293621767587025],"dir":"rtl"},{"str":"آثار","boundary":[0.5343166638597963,0.8098180952194156,0.5670557969476444,0.8293621767587025],"dir":"rtl"},{"str":"برقراري","boundary":[0.46357675129498144,0.8098180952194156,0.52886222220296,0.8293621767587025],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامهها","boundary":[0.3366656556487327,0.8098180952194156,0.4578363185619186,0.8293621767587025],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.30949440233772946,0.8098180952194156,0.33116939590221234,0.8293621767587025],"dir":"rtl"},{"str":"جريانهاي","boundary":[0.20492872208345642,0.8098180952194156,0.30403692017714956,0.8293621767587025],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.13663554112501586,0.8098180952194156,0.1994753353975858,0.8293621767587025],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.8432021071334319,0.8413420684393693,0.8642486926899057,0.8608861499786562],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.7889987975058463,0.8413420684393693,0.8377734243510079,0.8608861499786562],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.772824106754112,0.8413420684393693,0.7835701147234226,0.8608861499786562],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.6984372329354638,0.8413420684393693,0.7673954239716883,0.8608861499786562],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.6517784004055032,0.8413420684393693,0.6930085501530397,0.8608861499786562],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6118845418044092,0.8413420684393693,0.6463497176230794,0.8608861499786562],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5857990250498908,0.8413420684393693,0.6064558590219855,0.8608861499786562],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5537280375352639,0.8413420684393693,0.5803703422674669,0.8608861499786562],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.4759725964516245,0.8413420684393693,0.5482993547528401,0.8608861499786562],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.42789395457856855,0.8413420684393693,0.4705439136692007,0.8608861499786562],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.38755466559532703,0.8413420684393693,0.42246527179614474,0.8608861499786562],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.38216639484354165,0.8413420684393693,0.38751155942931276,0.8608861499786562],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.32693,0.86425,0.86089],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/12e634d3b942164880e31a5062eed823.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/244e08f81eca8fd1369c228a99c82b7c.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13548,0.07411,0.13538,0.07625]},"elements":[{"words":[{"str":"۲","boundary":[0.8354225987973004,0.07787453623422863,0.8449566307239417,0.09291537317920975],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83542,0.07787,0.84496,0.09292],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آثار","boundary":[0.5374398082212596,0.0741125493575433,0.567027444380117,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5219925340210162,0.0741125493575433,0.532726354235055,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تبعات","boundary":[0.47068015994392437,0.0741125493575433,0.5172790800348115,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.39852146437330016,0.0741125493575433,0.4659667059577198,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.35102270306686495,0.0741125493575433,0.3938080103870955,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3083659444917127,0.0741125493575433,0.3463092490806603,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28664120657347847,0.0741125493575433,0.303652490505508,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.1968405428085442,0.0741125493575433,0.28192775258727376,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.19212708882233953,0.08915338630252441],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.56703,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"-","boundary":[0.8000139624284249,0.12739839910722628,0.8201696872206036,0.14694248064651314],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8202841238279985,0.12739839910722628,0.8319209925616045,0.14694248064651314],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8318304182961102,0.12739839910722628,0.8519861430882888,0.14694248064651314],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.852100579695684,0.12739839910722628,0.8637374484292899,0.14694248064651314],"dir":"ltr"},{"str":"موافقتنامههاي","boundary":[0.6431036693716109,0.12739839910722628,0.794708183536006,0.14694248064651314],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهاي","boundary":[0.5519373355554206,0.12739839910722628,0.6376749865891871,0.14694248064651314],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.7502296762781073,0.16799000046115947,0.8336365153352443,0.18753408200044633],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.6999795612920819,0.16799000046115947,0.7447646609840333,0.18753408200044633],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6735599717509527,0.16799000046115947,0.6944813542904595,0.18753408200044633],"dir":"rtl"},{"str":"قالب","boundary":[0.6280982333730138,0.16799000046115947,0.6680911013106701,0.18753408200044633],"dir":"rtl"},{"str":"پيمانهاي","boundary":[0.5444253163744672,0.16799000046115947,0.6226320035050632,0.18753408200044633],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهاي","boundary":[0.47047412273374906,0.16799000046115947,0.5389966335920434,0.18753408200044633],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4542994319820145,0.16799000046115947,0.4650454399513252,0.18753408200044633],"dir":"rtl"},{"str":"بعضاً","boundary":[0.4107029333293187,0.16799000046115947,0.4488707491995907,0.18753408200044633],"dir":"rtl"},{"str":"فرامنطقهاي","boundary":[0.31525164134385136,0.16799000046115947,0.4050466602537124,0.18753408200044633],"dir":"rtl"},{"str":"بهدنبال","boundary":[0.25478908548510276,0.16799000046115947,0.30982295856142766,0.18753408200044633],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.20715587399419436,0.16799000046115947,0.24936040270267892,0.18753408200044633],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.13658299782268488,0.16799000046115947,0.20172719121177055,0.18753408200044633],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.7944490333712774,0.20050472712516873,0.8639397651668033,0.22004880866445556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7778010728385111,0.20050472712516873,0.7888615078912613,0.22004880866445556],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.7047226507674214,0.20050472712516873,0.7723370037035945,0.22004880866445556],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.6498790349654989,0.20050472712516873,0.6992467137057855,0.22004880866445556],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.574183709399292,0.20050472712516873,0.6444161968879968,0.22004880866445556],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5575357488665257,0.20050472712516873,0.5685961839192759,0.22004880866445556],"dir":"rtl"},{"str":"بخصوص","boundary":[0.473934034017199,0.20050472712516873,0.5520761593167539,0.22004880866445556],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.41182459169081537,0.20050472712516873,0.46800449863918075,0.22004880866445556],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.3735732576238907,0.20050472712516873,0.4063279003547429,0.22004880866445556],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.33713148448444064,0.20050472712516873,0.36807314480485603,0.22004880866445556],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.2761353615291045,0.20050472712516873,0.3316729053305671,0.22004880866445556],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27059262701576786,0.20050472712516873,0.275937791601539,0.22004880866445556],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.23229485118664922,0.20050472712516873,0.26531237826333964,0.22004880866445556],"dir":"rtl"},{"str":"مباحث","boundary":[0.1630582661615825,0.20050472712516873,0.22683984751800762,0.22004880866445556],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.13669622449447194,0.20050472712516873,0.15757203550514007,0.22004880866445556],"dir":"rtl"},{"str":"حيطه","boundary":[0.821293654840994,0.23301945378917807,0.8643890443137737,0.2525635353284649],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.746572708235735,0.23301945378917807,0.815840591746673,0.2525635353284649],"dir":"rtl"},{"str":"نظريه","boundary":[0.6968793812273939,0.23301945378917807,0.7411072830994537,0.2525635353284649],"dir":"rtl"},{"str":"همگرايي","boundary":[0.6161172850642582,0.23301945378917807,0.6914281493991449,0.2525635353284649],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5405611564924725,0.23301945378917807,0.6106644926617792,0.2525635353284649],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5026160558132743,0.23301945378917807,0.5350842544699383,0.2525635353284649],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.4309174159311239,0.23301945378917807,0.4971277171760986,0.2525635353284649],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4255695572099769,0.23301945378917807,0.430914721795748,0.2525635353284649],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.3925331711856553,0.23301945378917807,0.4191754759178582,0.2525635353284649],"dir":"rtl"},{"str":"نظريه","boundary":[0.3430969834594879,0.23301945378917807,0.38709602701949475,0.2525635353284649],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.31702657425251307,0.23301945378917807,0.3376598392933274,0.2525635353284649],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.2499963456604621,0.23301945378917807,0.3115894300863525,0.2525635353284649],"dir":"rtl"},{"str":"سياستهاي","boundary":[0.13655515842380064,0.23301945378917807,0.24455920149430158,0.2525635353284649],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.8076514513425984,0.2654441119582733,0.8638313582909638,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"تبعيضآميز","boundary":[0.7118172072572723,0.2654441119582733,0.8022457328569501,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.6725009199639054,0.2654441119582733,0.7062144320127014,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"اعضا","boundary":[0.62673294819824,0.2654441119582733,0.6670722371814816,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6105304180476212,0.2654441119582733,0.6213042654158162,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.5689105167157055,0.2654441119582733,0.6051017352651975,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"اعضا","boundary":[0.5231425449500401,0.2654441119582733,0.5634818339332817,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"ميپردازد","boundary":[0.4404110358271268,0.2654441119582733,0.5176257254531764,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42402684397687646,0.2654441119582733,0.43477285194618714,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.397941327222358,0.2654441119582733,0.4185981611944527,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.3581309868179167,0.2654441119582733,0.39251264443993417,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"مبتني","boundary":[0.3101616498658256,0.2654441119582733,0.3525053755687313,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.28332446934143307,0.2654441119582733,0.3047329670834018,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.2155633724572302,0.2654441119582733,0.2778957865590092,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19938868170549567,0.2654441119582733,0.2101346896748064,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"حذف","boundary":[0.13669435541822178,0.2654441119582733,0.19395999892307186,0.2849881934975601],"dir":"rtl"},{"str":"محدوديتهاي","boundary":[0.726289769070878,0.2979588386222826,0.8637687517165146,0.31750292016156945],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6585721332050448,0.2979588386222826,0.7213569642285625,0.31750292016156945],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.6119315990618553,0.2979588386222826,0.6536194518356937,0.31750292016156945],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5176994934456115,0.2979588386222826,0.6071231683927661,0.31750292016156945],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.46267874592869584,0.2979588386222826,0.5125905928186741,0.31750292016156945],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44769894224150386,0.2979588386222826,0.4576511009734421,0.31750292016156945],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.39737245154632184,0.2979588386222826,0.4426712972862501,0.31750292016156945],"dir":"rtl"},{"str":"همكاريهاي","boundary":[0.27339516384670454,0.2979588386222826,0.3923497599976263,0.31750292016156945],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.1921546802219573,0.2979588386222826,0.26850170331043516,0.31750292016156945],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.14187517774606345,0.2979588386222826,0.18708415747230414,0.31750292016156945],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1365273190249164,0.2979588386222826,0.14187248361068755,0.31750292016156945],"dir":"ltr"},{"str":"كشورهايي","boundary":[0.7674374422295436,0.33047356528629196,0.864416242251854,0.3500176468255788],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7289856094489273,0.33047356528629196,0.762298874142218,0.3500176468255788],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7104190762007239,0.33047356528629196,0.724053083585985,0.3500176468255788],"dir":"rtl"},{"str":"منافع","boundary":[0.6582273327926089,0.33047356528629196,0.7054865503377813,0.3500176468255788],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5772265690225867,0.33047356528629196,0.6533105543203952,0.3500176468255788],"dir":"rtl"},{"str":"مشترك","boundary":[0.49807671463260217,0.33047356528629196,0.5721890567042743,0.3500176468255788],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4826763843675808,0.33047356528629196,0.49290792908754344,0.3500176468255788],"dir":"rtl"},{"str":"پيوندهاي","boundary":[0.3939130945302741,0.33047356528629196,0.477507598822522,0.3500176468255788],"dir":"rtl"},{"str":"سياسي","boundary":[0.32473286727660294,0.33047356528629196,0.3887819732372613,0.3500176468255788],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردارند،","boundary":[0.21327709582964366,0.33047356528629196,0.31957080643246294,0.3500176468255788],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.18790751301608616,0.33047356528629196,0.2085734162852634,0.3500176468255788],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.1354799120755911,0.33047356528629196,0.18308629746641175,0.3500176468255788],"dir":"rtl"},{"str":"يكپارچگي،","boundary":[0.7661069858012077,0.36298829195030125,0.8627096999294672,0.3825323734895881],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7400214690466893,0.36298829195030125,0.7606783030187839,0.3825323734895881],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.7002111286422479,0.36298829195030125,0.7345927862642653,0.3825323734895881],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.6349277382587412,0.36298829195030125,0.6947824458598241,0.3825323734895881],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.5939481431011624,0.36298829195030125,0.6294990554763173,0.3825323734895881],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5735140243201415,0.36298829195030125,0.5885194603187386,0.3825323734895881],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5573114941695227,0.36298829195030125,0.5680853415377178,0.3825323734895881],"dir":"rtl"},{"str":"سياستهاي","boundary":[0.4567935598792873,0.36298829195030125,0.5518828113870989,0.3825323734895881],"dir":"rtl"},{"str":"حمايتي","boundary":[0.39011819955156934,0.36298829195030125,0.45136487709686357,0.3825323734895881],"dir":"rtl"},{"str":"ادغام","boundary":[0.34220659407181875,0.36298829195030125,0.38468951676914553,0.3825323734895881],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.26041187430675156,0.36298829195030125,0.33677791128939494,0.3825323734895881],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24423718355501706,0.36298829195030125,0.2549831915243278,0.3825323734895881],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.18766752502227257,0.36298829195030125,0.23880850077259325,0.3825323734895881],"dir":"rtl"},{"str":"آنكه","boundary":[0.13655515842380064,0.36298829195030125,0.1822388422398488,0.3825323734895881],"dir":"rtl"},{"str":"محدوديتهاي","boundary":[0.7434929266246072,0.39550301861431064,0.8637923574740937,0.4150471001535975],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6818843368938181,0.39550301861431064,0.7380642438421835,0.4150471001535975],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.6427421420625983,0.39550301861431064,0.6764556541113944,0.4150471001535975],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6008438467418402,0.39550301861431064,0.6373134592801745,0.4150471001535975],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5804097279608194,0.39550301861431064,0.5954151639594164,0.4150471001535975],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5607551123485566,0.39550301861431064,0.5749810451783953,0.4150471001535975],"dir":"rtl"},{"str":"حداقل","boundary":[0.500454974365326,0.39550301861431064,0.5553264295661328,0.4150471001535975],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.4447483371979925,0.39550301861431064,0.49502629158290223,0.4150471001535975],"dir":"rtl"},{"str":"تقليل","boundary":[0.3965583377293997,0.39550301861431064,0.4393196544155688,0.4150471001535975],"dir":"rtl"},{"str":"ميدهند،","boundary":[0.31944089356120386,0.39550301861431064,0.3911296549469759,0.4150471001535975],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.23060537172164297,0.39550301861431064,0.31401221077878,0.4150471001535975],"dir":"rtl"},{"str":"غيرعضو","boundary":[0.1569614378059373,0.39550301861431064,0.22517668893921916,0.4150471001535975],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.1365273190249164,0.39550301861431064,0.15153275502351352,0.4150471001535975],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.852964114229738,0.42801774527832,0.8637379615979329,0.44756182681760687],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.8004868473329745,0.42801774527832,0.8475354314473141,0.44756182681760687],"dir":"rtl"},{"str":"سياستهاي","boundary":[0.7004941411488773,0.42801774527832,0.7950581645505507,0.44756182681760687],"dir":"rtl"},{"str":"تبعيضي","boundary":[0.6332341534445907,0.42801774527832,0.6950654583664535,0.44756182681760687],"dir":"rtl"},{"str":"روبهرو","boundary":[0.5712690397990583,0.42801774527832,0.6277654435080107,0.44756182681760687],"dir":"rtl"},{"str":"ميسازند","boundary":[0.4935239903804402,0.42801774527832,0.5659640306596041,0.44756182681760687],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4805664821440039,0.42801774527832,0.485911646729775,0.44756182681760687],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.4858264607350325,0.4230184600442543,0.49335028279477555,0.4358076746920825],"dir":"ltr"},{"str":"چنين","boundary":[0.7911493589966127,0.4605324719423293,0.8331311725140234,0.4800765534816162],"dir":"rtl"},{"str":"سياست","boundary":[0.7255040564276108,0.4605324719423293,0.7857206762141888,0.4800765534816162],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.6898854057915766,0.4605324719423293,0.7245176180035521,0.4800765534816162],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6282768160607874,0.4605324719423293,0.6844567230091528,0.4800765534816162],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.5997414322044571,0.4605324719423293,0.6228481332783635,0.4800765534816162],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.5504935355782636,0.4605324719423293,0.5943127494220332,0.4800765534816162],"dir":"rtl"},{"str":"تسهيل","boundary":[0.49356196486002424,0.4605324719423293,0.5450648527958398,0.4800765534816162],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.4282785744765174,0.4605324719423293,0.4881332820776004,0.4800765534816162],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4121038837247829,0.4605324719423293,0.4228498916940936,0.4800765534816162],"dir":"rtl"},{"str":"همكاريهاي","boundary":[0.3005570572507681,0.4605324719423293,0.4066752009423591,0.4800765534816162],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.22533500146559302,0.4605324719423293,0.2951283744683442,0.4800765534816162],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.1875569371797002,0.4605324719423293,0.21990631868316923,0.4800765534816162],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.16108166884080258,0.4605324719423293,0.1821282543972764,0.4800765534816162],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.13669435541822178,0.4605324719423293,0.15565298605837877,0.4800765534816162],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.8301760908831514,0.49304719860633867,0.8637782453364105,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.7756387084689553,0.49304719860633867,0.824713949347061,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند،","boundary":[0.6950668695802219,0.49304719860633867,0.7701503698317796,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":"دامنه","boundary":[0.6506966556459522,0.49304719860633867,0.6896183861311145,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":"وسيع","boundary":[0.6031411744645121,0.49304719860633867,0.6452481721968448,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5864751247370791,0.49304719860633867,0.5972211327063899,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهاي","boundary":[0.4962181257563329,0.49304719860633867,0.5810464419546553,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.4476232362283916,0.49304719860633867,0.4905237499089818,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.44224753810836037,0.49304719860633867,0.4475927026941315,0.5125912801456255],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.40684788219073775,0.49304719860633867,0.4358008570303314,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.37697620718796476,0.49304719860633867,0.401419199408314,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3508906904334463,0.49304719860633867,0.371547524405541,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.2914814132145108,0.49304719860633867,0.3454620076510224,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":"اوليه","boundary":[0.250362621062511,0.49304719860633867,0.286052730432087,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.18828076155069007,0.49304719860633867,0.24493393828008722,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.13675003421599022,0.49304719860633867,0.18285207876826623,0.5125912801456255],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8368213682260319,0.5254718567754337,0.8634636729582349,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"سياست","boundary":[0.7711760656570301,0.5254718567754337,0.8313926854436081,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7533546167298214,0.5254718567754337,0.7702252924536614,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"بسيار","boundary":[0.7074196085708507,0.5254718567754337,0.7479259339473976,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"محدود","boundary":[0.6439457791148184,0.5254718567754337,0.7019909257884269,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"باشند،","boundary":[0.588740251127401,0.5254718567754337,0.6385170963323946,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.5640846787966778,0.5254718567754337,0.583321703425677,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.537675994089213,0.5254718567754337,0.5583328280613077,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.4718914945257901,0.5254718567754337,0.5322473113067892,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"بعدي","boundary":[0.41571158757742477,0.5254718567754337,0.46646281174336635,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"گسترش","boundary":[0.33673121294287944,0.5254718567754337,0.41028290479500096,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتري","boundary":[0.2669656793390125,0.5254718567754337,0.3313025301604557,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"مي","boundary":[0.2301898334129517,0.5254718567754337,0.2615369965565887,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"يابند،","boundary":[0.18026301467203334,0.5254718567754337,0.2295665900959952,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"زيرا","boundary":[0.1366108372215691,0.5254718567754337,0.17483433188960956,0.5450159383147206],"dir":"rtl"},{"str":"يكپارچگي","boundary":[0.774226724947666,0.5579865834394431,0.8638695893548693,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6986705963758802,0.5579865834394431,0.768773932545187,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.6389272463703342,0.5579865834394431,0.6932113867924307,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفي","boundary":[0.5718064556604686,0.5579865834394431,0.6334714088595281,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5513022369865453,0.5579865834394431,0.5663591496094944,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.525127233039044,0.5579865834394431,0.5458549309355712,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5045950794622953,0.5579865834394431,0.5196799269880699,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرد","boundary":[0.4332266748247463,0.5579865834394431,0.49914777341132116,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.42787881610359924,0.5579865834394431,0.4332239806893704,0.57753066497873],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.40693140038739045,0.5579865834394431,0.4211573332172293,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":"طوري","boundary":[0.3496100780847719,0.5579865834394431,0.4015027176049667,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3146994718839542,0.5579865834394431,0.3441813953023481,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.28176546300391647,0.5579865834394431,0.3092707891015304,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.22054662485750642,0.5579865834394431,0.2763367802214926,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.16286339036939293,0.5579865834394431,0.21511794207508259,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.1368335524126429,0.5579865834394431,0.15743470758696915,0.57753066497873],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.8099940661980176,0.5905013101034525,0.8639746606345292,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.7763640723458742,0.5905013101034525,0.8045653834155938,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"كاملتر","boundary":[0.710115026868351,0.5905013101034525,0.7709353895634504,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6702211682672571,0.5905013101034525,0.7046863440859272,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6540464775155227,0.5905013101034525,0.6647924854848334,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.6196369804946209,0.5905013101034525,0.6486177947330988,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.5906283268572587,0.5905013101034525,0.6142082977121971,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.5439416549284141,0.5905013101034525,0.585199644074835,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"بيشتري","boundary":[0.48055134366903457,0.5905013101034525,0.5385129721459904,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.42924333152540856,0.5905013101034525,0.47512266088661076,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4095887159131459,0.5905013101034525,0.42381464874298475,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.3550387608671957,0.5905013101034525,0.4044536938866945,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.32140876701505233,0.5905013101034525,0.34961007808477185,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.2785360927333464,0.5905013101034525,0.3159800842326285,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"افزايش","boundary":[0.2082416105506791,0.5905013101034525,0.27310740995092253,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.13658299782268488,0.5905013101034525,0.20281292776825532,0.6100453916427393],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8530052960133409,0.6230160367674619,0.8637513039826517,0.6425601183067488],"dir":"rtl"},{"str":"همكاريهاي","boundary":[0.7417799696941826,0.6230160367674619,0.8475766132309172,0.6425601183067488],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6665579139090075,0.6230160367674619,0.7363512869117588,0.6425601183067488],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.6350257534695594,0.6230160367674619,0.660999912628541,0.6425601183067488],"dir":"rtl"},{"str":"اعضا","boundary":[0.589257781703894,0.6230160367674619,0.6295970706871356,0.6425601183067488],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5689641428389018,0.6230160367674619,0.5839695788374989,0.6425601183067488],"dir":"rtl"},{"str":"ميان","boundary":[0.5298219480076819,0.6230160367674619,0.563535460056478,0.6425601183067488],"dir":"rtl"},{"str":"برداشته","boundary":[0.46573565177619675,0.6230160367674619,0.5243932652252581,0.6425601183067488],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.40038388167100664,0.6230160367674619,0.46030696899377294,0.6425601183067488],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3950360229498596,0.6230160367674619,0.40038118753563073,0.6425601183067488],"dir":"ltr"},{"str":"وجود","boundary":[0.34262238896483155,0.6230160367674619,0.38983800947247654,0.6425601183067488],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3105514014502047,0.6230160367674619,0.3371937061824077,0.6425601183067488],"dir":"rtl"},{"str":"طيف","boundary":[0.2555964280527453,0.6230160367674619,0.3051227186677809,0.6425601183067488],"dir":"rtl"},{"str":"وسيع","boundary":[0.20183854880730748,0.6230160367674619,0.2501677452703215,0.6425601183067488],"dir":"rtl"},{"str":"مفاهيم","boundary":[0.1366108372215691,0.6230160367674619,0.19640986602488364,0.6425601183067488],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8439671132880245,0.6555307634314711,0.8646239472601193,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7845578360690892,0.6555307634314711,0.8385384305056008,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.7182722273257504,0.6555307634314711,0.7791291532866654,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":"سبب","boundary":[0.6719753069812847,0.6555307634314711,0.7128435445433265,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6320814483801908,0.6555307634314711,0.6665466241988609,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":"تعريف","boundary":[0.5695541584862223,0.6555307634314711,0.6266527655977671,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":"جامع","boundary":[0.5224777349729983,0.6555307634314711,0.5641254757037985,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5063030442212638,0.6555307634314711,0.5170490521905745,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":"مانعي","boundary":[0.4561086080330068,0.6555307634314711,0.50087436143884,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.43567448925198593,0.6555307634314711,0.4506799252505831,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.40360350173735915,0.6555307634314711,0.43024580646956206,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.34914963751981576,0.6555307634314711,0.3981748189549354,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3230641207652973,0.6555307634314711,0.34372095473739195,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":"دسترس","boundary":[0.25452352071233614,0.6555307634314711,0.31763543798287347,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":"نباشد","boundary":[0.20627784244597486,0.6555307634314711,0.24909483792991235,0.675074844970758],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19336074624017688,0.6555307634314711,0.198705910825948,0.675074844970758],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.1985803128005671,0.6505314781974055,0.20610413486031012,0.6633206928452337],"dir":"ltr"},{"str":"همگرايي","boundary":[0.758792408255659,0.6880454900954804,0.8337917488497602,0.7075895716347673],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6830970826894521,0.6880454900954804,0.7533295701781569,0.7075895716347673],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهاي","boundary":[0.6091280564383886,0.6880454900954804,0.677618024575532,0.7075895716347673],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5890001710450944,0.6880454900954804,0.6035686546654534,0.7075895716347673],"dir":"rtl"},{"str":"طرق","boundary":[0.5442622570381453,0.6880454900954804,0.5835134457423554,0.7075895716347673],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.4775033785137746,0.6880454900954804,0.5387948142358554,0.7075895716347673],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4509445919782243,0.6880454900954804,0.4719762030874861,0.7075895716347673],"dir":"rtl"},{"str":"ادبيات","boundary":[0.39209210273697337,0.6880454900954804,0.44547189984563296,0.7075895716347673],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.32647463956685585,0.6880454900954804,0.38663563991472477,0.7075895716347673],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.2947377248388398,0.6880454900954804,0.32098820483993823,0.7075895716347673],"dir":"rtl"},{"str":"الملل","boundary":[0.25116996363015354,0.6880454900954804,0.293986959114091,0.7075895716347673],"dir":"rtl"},{"str":"ظهور","boundary":[0.19473950209183016,0.6880454900954804,0.245708951223219,0.7075895716347673],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.13666737450300356,0.6880454900954804,0.1892821214268561,0.7075895716347673],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.8240045964899456,0.7205602167594898,0.8638058281509732,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8186567377687987,0.7205602167594898,0.8240019023545698,0.7401042982987767],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.7865091598342,0.7205602167594898,0.813151464566403,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":"همگرايي","boundary":[0.7057470636710643,0.7205602167594898,0.781057928005951,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6877209887474485,0.7205602167594898,0.7045916644712886,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6677323003485752,0.7205602167594898,0.6822000337364282,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.6173151489692443,0.7205602167594898,0.6622674062301931,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.5638635031115332,0.7205602167594898,0.6118523235278117,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5473547395731879,0.7205602167594898,0.5583226960719853,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":"عمق","boundary":[0.5043032016466371,0.7205602167594898,0.5419210503203223,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":"همگرايي","boundary":[0.4238010054849508,0.7205602167594898,0.4988695123937714,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.404128263882268,0.7205602167594898,0.4183673162320852,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":"درجات","boundary":[0.3355523190037946,0.7205602167594898,0.3986945746294025,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفي","boundary":[0.26870400865700145,0.7205602167594898,0.330118629750929,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":"تقسيم","boundary":[0.21520306832109365,0.7205602167594898,0.2632703194041358,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.14187517774606345,0.7205602167594898,0.20976937906822798,0.7401042982987767],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.1365273190249164,0.7205602167594898,0.14187248361068755,0.7401042982987767],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8430355839087695,0.752984874928585,0.8636924178808643,0.7725289564678718],"dir":"rtl"},{"str":"ادبيات","boundary":[0.7846563644485504,0.752984874928585,0.8376069011263457,0.7725289564678718],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7193729740650436,0.752984874928585,0.7792276816661265,0.7725289564678718],"dir":"rtl"},{"str":"بينالملل","boundary":[0.6448947562279366,0.752984874928585,0.7139442912826198,0.7725289564678718],"dir":"rtl"},{"str":"همگرايي","boundary":[0.5644667328514115,0.752984874928585,0.6394660734455128,0.7725289564678718],"dir":"rtl"},{"str":"منطقهاي","boundary":[0.4913024833247756,0.752984874928585,0.5590380500689877,0.7725289564678718],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.47164786771251305,0.752984874928585,0.48587380054235185,0.7725289564678718],"dir":"rtl"},{"str":"اشكال","boundary":[0.41376975743221,0.752984874928585,0.46621918493008924,0.7725289564678718],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيبات","boundary":[0.3461200181435441,0.752984874928585,0.4083410746497862,0.7725289564678718],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.28083662776003726,0.752984874928585,0.34069133536112023,0.7725289564678718],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحي","boundary":[0.2059208053625887,0.752984874928585,0.27540794497761345,0.7725289564678718],"dir":"rtl"},{"str":"،۳","boundary":[0.1365273190249164,0.7479855896945193,0.15081021357413124,0.7725289564678718],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.15098392115979595,0.7511764684291367,0.1581183765116421,0.7662173053741178],"dir":"ltr"},{"str":"PTA","boundary":[0.15816828216217652,0.7511764684291367,0.19863971207099754,0.7662173053741178],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.1987086049613239,0.7511764684291367,0.20584306031317007,0.7662173053741178],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13548,0.1274,0.86462,0.77253],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13648690699427804,0.8388665481707058,0.8549230072323334,0.8568795265479288],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.8497509087714232,0.870089310882033,0.854258582131774,0.886571186097192],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8542815464285495,0.8665642375708275,0.8637664424576209,0.8830461127859864],"dir":"ltr"},{"str":"رحيمي","boundary":[0.7951418110393641,0.870089310882033,0.8449140377265706,0.886571186097192],"dir":"rtl"},{"str":"بروجردي،","boundary":[0.7179948596741941,0.870089310882033,0.7905637052827578,0.886571186097192],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6701822957425477,0.870089310882033,0.6746899691028985,0.886571186097192],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۷۴","boundary":[0.6745442292082787,0.870089310882033,0.7133290020796301,0.886571186097192],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.13648690699427804,0.8915031835053875,0.14719930241747045,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14726344849784886,0.8915031835053875,0.1526196462094451,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"Bela","boundary":[0.1580399900014197,0.8915031835053875,0.19731163162284318,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"Balassa","boundary":[0.20266782933443936,0.8915031835053875,0.2681205653701451,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.27324635036102213,0.8915031835053875,0.2803808057128683,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"1987","boundary":[0.2804307113634027,0.8915031835053875,0.3232802930561724,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":").","boundary":[0.323536877377686,0.8915031835053875,0.33607743609166274,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.13648690699427804,0.9087062660339907,0.14719930241747045,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14726344849784886,0.9087062660339907,0.1526196462094451,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"Preferential","boundary":[0.1580399900014197,0.9087062660339907,0.25788406296632105,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"Trade","boundary":[0.2632347635539363,0.9087062660339907,0.31314609863521176,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"Agreement","boundary":[0.31849679922282703,0.9087062660339907,0.4136163200079448,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"(PTA)","boundary":[0.41897251771954097,0.9087062660339907,0.47371285833205434,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4741518741061641,0.9087062660339907,0.4795080718177603,0.9237471029789719],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.83887,0.86377,0.92375],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/fcf998abe7875ef1b3907565a9078fd8.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/8db6b4cbb070f0571dd94f45d2b57ef6.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.07255,0.12914,0.07625]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.8260119839293072,0.0741125493575433,0.8638481645640229,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7951388603196666,0.0741125493575433,0.8212985299431026,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7910001552136525,0.0741125493575433,0.7951137150561584,0.08915338630252441],"dir":"ltr"},{"str":"ادبيات","boundary":[0.7380125421013983,0.0741125493575433,0.7871824370938516,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع،","boundary":[0.6680605999879518,0.0741125493575433,0.7332990881151937,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مباني","boundary":[0.6199833693286643,0.0741125493575433,0.6633471460017473,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"نظري","boundary":[0.570813474336211,0.0741125493575433,0.6152699153424596,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5553662001359674,0.0741125493575433,0.5661000203500063,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعات","boundary":[0.4859498777936805,0.0741125493575433,0.5506527461497629,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.4411934897155825,0.0741125493575433,0.4812364238074758,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4026931405646289,0.0741125493575433,0.4364800357293778,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.1493161230699576,0.0725451464480022,0.15450092245478272,0.08758598339298332],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.15598731542931096,0.07697385128508723,0.16552134735595223,0.09201468823006834],"dir":"ltr"},{"str":"منطقه","boundary":[0.7875197171844813,0.1246670544074518,0.833092813157957,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.7465401220269026,0.1246670544074518,0.7820910344020575,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.6849315322961135,0.1246670544074518,0.7411114392444788,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"،۱","boundary":[0.6096958775418984,0.11966776917338608,0.6243365789274637,0.14421113594673862],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6245102865131286,0.12285864790800355,0.6316447418649748,0.13789948485298467],"dir":"ltr"},{"str":"FTA","boundary":[0.6316946475155091,0.12285864790800355,0.67216607742433,0.13789948485298467],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6722349703146565,0.12285864790800355,0.6793694256665027,0.13789948485298467],"dir":"ltr"},{"str":"اتحاديه","boundary":[0.545219829726034,0.1246670544074518,0.6042671947594744,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.4739509685824189,0.1246670544074518,0.5397911469436102,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"،۲","boundary":[0.4095245698327676,0.11966776917338608,0.4242008081468627,0.14421113594673862],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4243745157325274,0.12285864790800355,0.4315089710843735,0.13789948485298467],"dir":"ltr"},{"str":"CU","boundary":[0.4315588767349079,0.12285864790800355,0.4613179112205365,0.13789948485298467],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.46132265803048456,0.12285864790800355,0.46845711338233065,0.13789948485298467],"dir":"ltr"},{"str":"بازار","boundary":[0.36158512495413275,0.1246670544074518,0.40409588705034377,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"مشترك","boundary":[0.28433079305040926,0.1246670544074518,0.3561564421717089,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"۳","boundary":[0.22346899198738546,0.11966776917338608,0.2309928140471285,0.13245698382121432],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.2311665216327932,0.12285864790800355,0.23830097698463937,0.13789948485298467],"dir":"ltr"},{"str":"CM","boundary":[0.23835088263517373,0.12285864790800355,0.2716878571921486,0.13789948485298467],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.2715785522711838,0.12285864790800355,0.27871300762303,0.13789948485298467],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.20746210738192084,0.1246670544074518,0.21820811535123155,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"اتحاديه","boundary":[0.1366108372215691,0.1246670544074518,0.20203342459949702,0.14421113594673862],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.7942408151943691,0.1570917125765469,0.8640341881971203,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.7381771409436495,0.15209242734248135,0.7457009630033924,0.1648816419903096],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7458746705890571,0.15528330607709864,0.7530091259409033,0.17032414302207977],"dir":"ltr"},{"str":"EU","boundary":[0.7530590315914377,0.15528330607709864,0.7816182777896687,0.17032414302207977],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.7816681834402032,0.15528330607709864,0.7888026387920494,0.17032414302207977],"dir":"ltr"},{"str":"ديده","boundary":[0.6950663564115789,0.1570917125765469,0.7329836176918928,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6297702651041571,0.1570917125765469,0.6896376736291551,0.17663579411583374],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6243819943523717,0.1570917125765469,0.6297271589381429,0.17663579411583374],"dir":"ltr"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.7662731241493876,0.20879542653299915,0.8591511319743952,0.22527730174815808],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.7071154278576963,0.20879542653299915,0.7614892377669276,0.22527730174815808],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحي","boundary":[0.6325522806101682,0.20879542653299915,0.7025373221010901,0.22527730174815808],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8068193483879298,0.24571911157207374,0.8334616531201328,0.26526319311136054],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.7102531975254861,0.24571911157207374,0.8013525302305882,0.26526319311136054],"dir":"rtl"},{"str":"سادهترين","boundary":[0.6275767257395374,0.24571911157207374,0.7047651657994602,0.26526319311136054],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6109287652067711,0.24571911157207374,0.6219892002595213,0.26526319311136054],"dir":"rtl"},{"str":"ابتداييترين","boundary":[0.5107789011257469,0.24571911157207374,0.6054703904492383,0.26526319311136054],"dir":"rtl"},{"str":"شكل","boundary":[0.4613082893084797,0.24571911157207374,0.5053133094518846,0.26526319311136054],"dir":"rtl"},{"str":"يكپارچگي","boundary":[0.36590266933224186,0.24571911157207374,0.4558605306275525,0.26526319311136054],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3204130915554188,0.24571911157207374,0.36043382366856713,0.26526319311136054],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3149413026069807,0.24571911157207374,0.32028646719275183,0.26526319311136054],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.288921856315252,0.24571911157207374,0.3095786902873467,0.26526319311136054],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.25014157366952705,0.24571911157207374,0.2834460017780207,0.26526319311136054],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله،","boundary":[0.1816288130154502,0.24571911157207374,0.24468629056313873,0.26526319311136054],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.13655515842380064,0.24571911157207374,0.17608710483939963,0.26526319311136054],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.8091682495592261,0.278233838236083,0.8625085378214005,0.2977779197753698],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7929935588074917,0.278233838236083,0.8037395667768024,0.2977779197753698],"dir":"rtl"},{"str":"ضوابط","boundary":[0.7306889841045968,0.278233838236083,0.7875648760250678,0.2977779197753698],"dir":"rtl"},{"str":"مطرح","boundary":[0.6770981412524645,0.278233838236083,0.725260301322173,0.2977779197753698],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.6372042826513705,0.278233838236083,0.6716694584700407,0.2977779197753698],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.611118765896852,0.278233838236083,0.6317755998689467,0.2977779197753698],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.5146921969053115,0.278233838236083,0.6056288877537471,0.2977779197753698],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5077644202244445,0.278233838236083,0.5147242699455007,0.2977779197753698],"dir":"ltr"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.4186254874246939,0.278233838236083,0.5020323264818309,0.2977779197753698],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.3723285670802283,0.278233838236083,0.4131968046422701,0.2977779197753698],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3526739514679657,0.278233838236083,0.36689988429780457,0.2977779197753698],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.2912880769282504,0.278233838236083,0.34724526868554184,0.2977779197753698],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.2446014049994056,0.278233838236083,0.2858593941458265,0.2977779197753698],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفهاي","boundary":[0.17436106210857774,0.278233838236083,0.23917272221698183,0.2977779197753698],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.13658299782268488,0.278233838236083,0.16893237932615393,0.2977779197753698],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.8274334610704925,0.31074856490009234,0.8639030736088268,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":"خواهند","boundary":[0.7613705675182274,0.31074856490009234,0.8219771865077261,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":"پرداخت","boundary":[0.6874291240817269,0.31074856490009234,0.7559172462360347,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.681985174532173,0.31074856490009234,0.6873303391179442,0.33029264643937917],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.650175389856847,0.31074856490009234,0.67681769458905,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6237558003157178,0.31074856490009234,0.6446771828552246,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":"حالي","boundary":[0.5755658008471249,0.31074856490009234,0.6182892209693679,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5300762230703019,0.31074856490009234,0.5700969551834502,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.501206766427361,0.31074856490009234,0.5245839849772546,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":"هيچيك","boundary":[0.4270686511084201,0.31074856490009234,0.49573114978802857,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4058913358401351,0.31074856490009234,0.4208967718387322,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.3734862755388976,0.31074856490009234,0.4004061042787277,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.3020782174008613,0.31074856490009234,0.36803207603364213,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":"تغييري","boundary":[0.23497889422445473,0.31074856490009234,0.29663320365995444,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2088149051207123,0.31074856490009234,0.2295338804835478,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":"سياست","boundary":[0.13655515842380064,0.31074856490009234,0.2033698913798054,0.33029264643937917],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.8079166312388829,0.3432632915641017,0.8640965381872482,0.3628073731033885],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7660183359181247,0.3432632915641017,0.8024879484564591,0.3628073731033885],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7498158057675061,0.3432632915641017,0.760589653135701,0.3628073731033885],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.7081959044355901,0.3432632915641017,0.7443871229850821,0.3628073731033885],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.6371219190841646,0.3432632915641017,0.7027672216531664,0.3628073731033885],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.5885700074300767,0.3432632915641017,0.6316932363017407,0.3628073731033885],"dir":"rtl"},{"str":"نميكنند","boundary":[0.5123829380116891,0.3432632915641017,0.5831413246476529,0.3628073731033885],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5069946672599037,0.3432632915641017,0.5123398318456749,0.3628073731033885],"dir":"ltr"},{"str":"كاهش","boundary":[0.7772115703598337,0.37568794973319686,0.8331687621171252,0.39523203127248374],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.7302256248929835,0.37568794973319686,0.7717480883288046,0.39523203127248374],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفهاي","boundary":[0.6598588821507699,0.37568794973319686,0.7247476458477887,0.39523203127248374],"dir":"rtl"},{"str":"ميتواند","boundary":[0.5892981937345323,0.37568794973319686,0.654485621581793,0.39523203127248374],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5625565908699036,0.37568794973319686,0.5832134248419983,0.39523203127248374],"dir":"rtl"},{"str":"برگيرنده","boundary":[0.4861931197304754,0.37568794973319686,0.5571279080874798,0.39523203127248374],"dir":"rtl"},{"str":"كل","boundary":[0.44524136397178093,0.37568794973319686,0.4807644369480516,0.39523203127248374],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.36440729590646076,0.37568794973319686,0.4395667451171864,0.39523203127248374],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلاتي","boundary":[0.28461957870427285,0.37568794973319686,0.35897861312403695,0.39523203127248374],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.25964289109517535,0.37568794973319686,0.27860152173533237,0.39523203127248374],"dir":"rtl"},{"str":"تنها","boundary":[0.21941495970747074,0.37568794973319686,0.25421420831275154,0.39523203127248374],"dir":"rtl"},{"str":"بخشي","boundary":[0.15701711660370576,0.37568794973319686,0.21372597213087136,0.39523203127248374],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13658299782268488,0.37568794973319686,0.15158843382128195,0.39523203127248374],"dir":"rtl"},{"str":"فهرستي","boundary":[0.8009524195843609,0.40820267639720625,0.8638137822649402,0.42774675793649314],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7805959175605979,0.40820267639720625,0.7956013535591949,0.42774675793649314],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.7066370263902343,0.40820267639720625,0.7751672347781741,0.42774675793649314],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلاتي","boundary":[0.6332245315325338,0.40820267639720625,0.7012083436078105,0.42774675793649314],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5907694482340913,0.40820267639720625,0.6277958487501101,0.42774675793649314],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5854215895129442,0.40820267639720625,0.5907667540987155,0.42774675793649314],"dir":"ltr"},{"str":"منطقه","boundary":[0.8143748586113799,0.45990639035365843,0.863560148663124,0.4763882655688174],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.771293709568444,0.45990639035365843,0.8097967528547736,0.4763882655688174],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.7126470009530471,0.45990639035365843,0.7667156038118379,0.4763882655688174],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8121388545415498,0.4962896644232482,0.8327956885136445,0.5158337459625351],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.780067867026923,0.4962896644232482,0.806710171759126,0.5158337459625351],"dir":"rtl"},{"str":"ترتيبات،","boundary":[0.7054582780172008,0.4962896644232482,0.7746391842444991,0.5158337459625351],"dir":"rtl"},{"str":"ميزان","boundary":[0.6561262217335511,0.4962896644232482,0.698748341425299,0.5158337459625351],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.6085765284392952,0.4962896644232482,0.6506975389511271,0.5158337459625351],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.5771736864978898,0.4962896644232482,0.6031478456568714,0.5158337459625351],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.4883381646583291,0.4962896644232482,0.5717450037154661,0.5158337459625351],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.4420412443138635,0.4962896644232482,0.48290948187590527,0.5158337459625351],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.39279334768767005,0.4962896644232482,0.4366125615314397,0.5158337459625351],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهاي","boundary":[0.2904713690328726,0.4962896644232482,0.38717017398953896,0.5158337459625351],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.27003725025185166,0.4962896644232482,0.28504268625044876,0.5158337459625351],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها","boundary":[0.2072594057679251,0.4962896644232482,0.26460856746942785,0.5158337459625351],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.18262936357719242,0.4962896644232482,0.2015879942173494,0.5158337459625351],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.13663867662045331,0.4962896644232482,0.1772006807947686,0.5158337459625351],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها","boundary":[0.8128431785041045,0.5278136376432018,0.8637629785692804,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7928362726184037,0.5278136376432018,0.8070622054482426,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":"صفر","boundary":[0.7500749559322346,0.5278136376432018,0.7873648443022601,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":"كاهش","boundary":[0.6883550086059086,0.5278136376432018,0.7446167292979338,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":"مييابد","boundary":[0.6277175905320485,0.5278136376432018,0.6829664812698018,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6223697318109014,0.5278136376432018,0.6277148963966726,0.5473577191824887],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.596072661283295,0.5278136376432018,0.6167294952553897,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5637159634121904,0.5278136376432018,0.5905956160707381,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.5087907575104988,0.5278136376432018,0.5582056905299976,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":"نيز","boundary":[0.4811381520123362,0.5278136376432018,0.5019620223777362,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.4190562925005152,0.5278136376432018,0.47570946922991236,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.36752556516581536,0.5278136376432018,0.41362760971809137,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3414400484112968,0.5278136376432018,0.36209688238339155,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.29132913041969244,0.5278136376432018,0.336011365628873,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":"برخي","boundary":[0.23286215912151575,0.5278136376432018,0.2859004476372687,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":"گروههاي","boundary":[0.13655515842380064,0.5278136376432018,0.22710543328403685,0.5473577191824887],"dir":"rtl"},{"str":"معين","boundary":[0.8253959249733531,0.5594276793580696,0.8642040470179624,0.5789717608973565],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8049618061923324,0.5594276793580696,0.8199672421909294,0.5789717608973565],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.7307976475647578,0.5594276793580696,0.7995331234099086,0.5789717608973565],"dir":"rtl"},{"str":"مبادلاتي،","boundary":[0.6504253029860013,0.5594276793580696,0.725368964782334,0.5789717608973565],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6300852223588151,0.5594276793580696,0.6450906583574122,0.5789717608973565],"dir":"rtl"},{"str":"حذف","boundary":[0.5737661184160286,0.5594276793580696,0.6246565395763913,0.5789717608973565],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.5270794464871839,0.5594276793580696,0.5683374356336048,0.5789717608973565],"dir":"rtl"},{"str":"مستثني","boundary":[0.46572141134635275,0.5594276793580696,0.52165076370476,0.5789717608973565],"dir":"rtl"},{"str":"شوند","boundary":[0.4180881998554444,0.5594276793580696,0.46029272856392894,0.5789717608973565],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.412699929103659,0.5594276793580696,0.4180450936894301,0.5789717608973565],"dir":"ltr"},{"str":"اتحاديه","boundary":[0.8026184215839486,0.610681050839951,0.8635189668795209,0.6271629260551099],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.7380084367522541,0.610681050839951,0.7980403158273423,0.6271629260551099],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.817515578998867,0.6470643249095408,0.8381724129709616,0.6666084064488277],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7854445914842402,0.6470643249095408,0.8120868962164431,0.6666084064488277],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7309690109027577,0.6470643249095408,0.7800159087018164,0.6666084064488277],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.6426576368891554,0.6470643249095408,0.7255562480111915,0.6666084064488277],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.5965092945945759,0.6470643249095408,0.6372463760668807,0.6666084064488277],"dir":"rtl"},{"str":"تمامي","boundary":[0.5429164722718065,0.6470643249095408,0.5910980337723011,0.6666084064488277],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.4983050510667736,0.6470643249095408,0.5393440487633728,0.6666084064488277],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفهاي","boundary":[0.4314536994238276,0.6470643249095408,0.49290518294880004,0.6666084064488277],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.3938481377145827,0.6470643249095408,0.4260498051472596,0.6666084064488277],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3459570987533282,0.6470643249095408,0.3884442434380147,0.6666084064488277],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.32568028650641834,0.6470643249095408,0.3405702072163426,0.6666084064488277],"dir":"rtl"},{"str":"حذف","boundary":[0.26330614545342496,0.6470643249095408,0.32029339496943277,0.6666084064488277],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24846800243245465,0.6470643249095408,0.25921401040176534,0.6666084064488277],"dir":"rtl"},{"str":"سياستهاي","boundary":[0.13653334875647202,0.6470643249095408,0.24303931965003084,0.6666084064488277],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.8154759923833262,0.6785882981294944,0.8708580482277744,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"مشترك","boundary":[0.7448852810077422,0.6785882981294944,0.8101124798623961,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7287657563226917,0.6785882981294944,0.739475113514481,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگي","boundary":[0.6477252661707137,0.6785882981294944,0.7233928667857192,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.627569541378535,0.6785882981294944,0.6423705436441813,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6020408126017011,0.6785882981294944,0.6224192525849535,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.5539900101275294,0.6785882981294944,0.5968905238081195,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.512926896773298,0.6785882981294944,0.5486449742292724,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.44240969939955693,0.6785882981294944,0.5075216944527359,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"اتخاذ","boundary":[0.3956556740863149,0.6785882981294944,0.437804523997031,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.32905344029022826,0.6785882981294944,0.39110181554809165,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3239403562232662,0.6785882981294944,0.32928552080903734,0.6981323796687813],"dir":"ltr"},{"str":"اين","boundary":[0.29499520720547867,0.6785882981294944,0.32163751193768164,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2694664784286447,0.6785882981294944,0.28984491841189713,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"حالي","boundary":[0.22244573371318926,0.6785882981294944,0.26431618963506315,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.1711934003673317,0.6785882981294944,0.2170463793088445,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.13656118815535623,0.6785882981294944,0.1658080085161872,0.6981323796687813],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8469107769165892,0.710112271349448,0.8675676108886838,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7886150756530229,0.710112271349448,0.8417604881230077,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.7558202637674062,0.710112271349448,0.7834647868594413,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7295398712206982,0.710112271349448,0.7504484854166641,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.6756149555819551,0.710112271349448,0.7241390707329967,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":"سياستهاي","boundary":[0.5818875253605766,0.710112271349448,0.6702496179895244,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":"خاص","boundary":[0.5285193976995181,0.710112271349448,0.5767372365669953,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.48745628434528676,0.710112271349448,0.5233691089059366,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4673005595531082,0.710112271349448,0.4821015618187544,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.44177183077627413,0.710112271349448,0.4621502707595266,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":"مقابل","boundary":[0.3937210283021024,0.710112271349448,0.4366215419826926,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.3526579149478711,0.710112271349448,0.38837599240384546,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.28214071757413006,0.710112271349448,0.347252712627309,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":"اعمال","boundary":[0.23022023865505106,0.710112271349448,0.27675899571542956,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":"ميكرد","boundary":[0.1668921490936386,0.710112271349448,0.2250699498614695,0.7296563528887349],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16176046266336677,0.710112271349448,0.16710562724913788,0.7296563528887349],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.8118832965573222,0.7417263130643158,0.8325401305294169,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7794782362560846,0.7417263130643158,0.8063980649959146,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7243005476675514,0.7417263130643158,0.7740164853551892,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"ممكن","boundary":[0.6682598377136071,0.7417263130643158,0.7188393090663423,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.622770259936784,0.7417263130643158,0.6627909920499323,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5336006653106125,0.7417263130643158,0.6173211621768017,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.48696967217953624,0.7417263130643158,0.5281328098322241,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46620148061190464,0.7417263130643158,0.4814522370900428,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"جداول","boundary":[0.40364635131905197,0.7417263130643158,0.46074365053937394,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفه","boundary":[0.35603821923746204,0.7417263130643158,0.398210996661025,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"يكساني","boundary":[0.28841683256888057,0.7417263130643158,0.35060286457943507,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.24549146757728316,0.7417263130643158,0.28298147791085365,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"مبادله","boundary":[0.19481723799629344,0.7417263130643158,0.2400561129192562,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.17859479486310534,0.7417263130643158,0.1893818833382665,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"ساير","boundary":[0.1369237424848987,0.7417263130643158,0.17315944020507837,0.7612703946036027],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.7979313957828598,0.7732502862842695,0.8635766983518616,0.7927943678235563],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7353205876922386,0.7732502862842695,0.792502713000436,0.7927943678235563],"dir":"rtl"},{"str":"نمايند","boundary":[0.6824257298122118,0.7732502862842695,0.7298919049098148,0.7927943678235563],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6770221922932963,0.7732502862842695,0.6823673568790675,0.7927943678235563],"dir":"ltr"},{"str":"سپس","boundary":[0.6269478375675076,0.7732502862842695,0.6715187151811514,0.7927943678235563],"dir":"rtl"},{"str":"درآمد","boundary":[0.5685450123497094,0.7732502862842695,0.6208552428531675,0.7927943678235563],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.4972761512060943,0.7732502862842695,0.5631163295672856,0.7927943678235563],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.43750496180166404,0.7732502862842695,0.49184746842367055,0.7927943678235563],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.39761110320057,0.7732502862842695,0.4320762790192401,0.7927943678235563],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3771769844195491,0.7732502862842695,0.3921824204181462,0.7927943678235563],"dir":"rtl"},{"str":"طبق","boundary":[0.33859157756601377,0.7732502862842695,0.3717483016371253,0.7927943678235563],"dir":"rtl"},{"str":"فرمول","boundary":[0.2826343858087222,0.7732502862842695,0.33316289478358996,0.7927943678235563],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.23040767350191677,0.7732502862842695,0.2772057030262984,0.7927943678235563],"dir":"rtl"},{"str":"توافق","boundary":[0.17436106210857774,0.7732502862842695,0.22497899071949296,0.7927943678235563],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.13658299782268488,0.7732502862842695,0.16893237932615393,0.7927943678235563],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.827332495139977,0.8047742595042232,0.8638021076783112,0.82431834104351],"dir":"rtl"},{"str":"تقسيم","boundary":[0.7738808492822656,0.8047742595042232,0.8219038123575532,0.82431834104351],"dir":"rtl"},{"str":"نمايند","boundary":[0.7209859914022388,0.8047742595042232,0.7684521664998418,0.82431834104351],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7155977206504534,0.8047742595042232,0.7209428852362245,0.82431834104351],"dir":"ltr"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13648690699427804,0.8318412055674019,0.8549230072323334,0.8498541839446248],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.13648690699427804,0.8569168814583528,0.14719930241747045,0.8719577184033338],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14726344849784886,0.8569168814583528,0.1526196462094451,0.8719577184033338],"dir":"ltr"},{"str":"Free","boundary":[0.1580399900014197,0.8569168814583528,0.19611184333544562,0.8719577184033338],"dir":"ltr"},{"str":"Trade","boundary":[0.2014680410470418,0.8569168814583528,0.2514306533008113,0.8719577184033338],"dir":"ltr"},{"str":"Area","boundary":[0.25678685101240756,0.8569168814583528,0.29841521962693335,0.8719577184033338],"dir":"ltr"},{"str":"(FTA)","boundary":[0.3037714173385295,0.8569168814583528,0.3585117579510429,0.8719577184033338],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3589455137465616,0.8569168814583528,0.3643017114581578,0.8719577184033338],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.13648690699427804,0.8742100324818702,0.14719930241747045,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14726344849784886,0.8742100324818702,0.1526196462094451,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":"Custom","boundary":[0.1580399900014197,0.8742100324818702,0.22447826641605917,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":"Union","boundary":[0.2298344641276554,0.8742100324818702,0.2833964412436176,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":"(CU)","boundary":[0.2887526389552138,0.8742100324818702,0.33278058414453465,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3331587894344457,0.8742100324818702,0.3385149871460419,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.13648690699427804,0.8915031835053875,0.14719930241747045,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14726344849784886,0.8915031835053875,0.1526196462094451,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"Common","boundary":[0.1580399900014197,0.8915031835053875,0.2373331409238901,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"Market","boundary":[0.2426893386354863,0.8915031835053875,0.30456413459984577,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"(CM)","boundary":[0.30992033231144206,0.8915031835053875,0.3575262175721093,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.35766259213899365,0.8915031835053875,0.36301878985058983,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.13648690699427804,0.9087062660339907,0.14719930241747045,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14726344849784886,0.9087062660339907,0.1526196462094451,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"Economic","boundary":[0.1580399900014197,0.9087062660339907,0.2446818441842001,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"Union","boundary":[0.2500380418957963,0.9087062660339907,0.3036000190117585,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"(EU)","boundary":[0.3089562167233547,0.9087062660339907,0.35178437362527804,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3522743213872082,0.9087062660339907,0.35763051909880444,0.9237471029789719],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.07255,0.87086,0.92375],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/dee7ae5db582d563f012c989aa536f8d.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/433e66d712d5b7eb8341f7581eca6e05.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13649,0.07411,0.13592,0.07625]},"elements":[{"words":[{"str":"۴","boundary":[0.8354225987973004,0.07787453623422863,0.8449566307239417,0.09291537317920975],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.83542,0.07787,0.84496,0.09292],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"آثار","boundary":[0.5374398082212596,0.0741125493575433,0.567027444380117,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5219925340210162,0.0741125493575433,0.532726354235055,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"تبعات","boundary":[0.47068015994392437,0.0741125493575433,0.5172790800348115,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.39852146437330016,0.0741125493575433,0.4659667059577198,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"الحاق","boundary":[0.35102270306686495,0.0741125493575433,0.3938080103870955,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3083659444917127,0.0741125493575433,0.3463092490806603,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.28664120657347847,0.0741125493575433,0.303652490505508,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.1968405428085442,0.0741125493575433,0.28192775258727376,0.08915338630252441],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.13648690699427804,0.0741125493575433,0.19212708882233953,0.08915338630252441],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.13649,0.07411,0.56703,0.08915],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"بازار","boundary":[0.8245286699666372,0.1258423427170639,0.8635951724230106,0.14232421793222283],"dir":"rtl"},{"str":"مشترك","boundary":[0.7587917667948552,0.1258423427170639,0.8199505642100309,0.14232421793222283],"dir":"rtl"},{"str":"زماني","boundary":[0.7876267128465525,0.16267595926122433,0.8337287573988286,0.18222004080051118],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7584788622147693,0.16267595926122433,0.7820815119946523,0.18222004080051118],"dir":"rtl"},{"str":"امكان","boundary":[0.7050828951548264,0.16267595926122433,0.7529871883874018,0.18222004080051118],"dir":"rtl"},{"str":"جابهجايي","boundary":[0.6199781093500732,0.16267595926122433,0.6995451429466369,0.18222004080051118],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6031909518228857,0.16267595926122433,0.6143438654295886,0.18222004080051118],"dir":"rtl"},{"str":"تحرك","boundary":[0.5376013280516525,0.16267595926122433,0.5977110989371144,0.18222004080051118],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.48033568454680237,0.16267595926122433,0.532113956806716,0.18222004080051118],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.4266056447002488,0.16267595926122433,0.47484440688952884,0.18222004080051118],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.4124433447821454,0.16267595926122433,0.4203775734641494,0.18222004080051118],"dir":"ltr"},{"str":"نيرويكار،","boundary":[0.31330134391602665,0.16267595926122433,0.41237073141915703,0.18222004080051118],"dir":"rtl"},{"str":"سرمايه","boundary":[0.24723088112627686,0.16267595926122433,0.30783725249723387,0.18222004080051118],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23036585025751002,0.16267595926122433,0.24111185822682074,0.18222004080051118],"dir":"rtl"},{"str":"غيره","boundary":[0.18237072658110676,0.16267595926122433,0.22486699648729933,0.18222004080051118],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.17433309441753275,0.16267595926122433,0.18226732309953678,0.18222004080051118],"dir":"ltr"},{"str":"بين","boundary":[0.13655515842380064,0.16267595926122433,0.16890453992726967,0.18222004080051118],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.7805914273349713,0.19519068592523375,0.8639982663921084,0.21473476746452058],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.7336820402150528,0.19519068592523375,0.7750909279432792,0.21473476746452058],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.681650203700437,0.19519068592523375,0.7281886952662981,0.21473476746452058],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.6156581274209095,0.19519068592523375,0.6761121518509678,0.21473476746452058],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6087303507400427,0.19519068592523375,0.6156902004610989,0.21473476746452058],"dir":"ltr"},{"str":"اتحاديه","boundary":[0.5437766712096809,0.19519068592523375,0.6028240362431213,0.21473476746452058],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي","boundary":[0.47203454028503394,0.19519068592523375,0.5383119385806551,0.21473476746452058],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4519066548917395,0.19519068592523375,0.4664751385120985,0.21473476746452058],"dir":"rtl"},{"str":"بازار","boundary":[0.40986916257656025,0.19519068592523375,0.44641615857461964,0.21473476746452058],"dir":"rtl"},{"str":"مشتركي","boundary":[0.3355963404888248,0.19519068592523375,0.4043950850045146,0.21473476746452058],"dir":"rtl"},{"str":"تبديل","boundary":[0.2830249071460659,0.19519068592523375,0.3301848488559424,0.21473476746452058],"dir":"rtl"},{"str":"ميگردد؛","boundary":[0.1934764657691795,0.19519068592523375,0.2771783767960571,0.21473476746452058],"dir":"rtl"},{"str":"يعني","boundary":[0.14347036247291345,0.19519068592523375,0.18762364910329374,0.21473476746452058],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.13648690699427804,0.19519068592523375,0.14344675671533422,0.21473476746452058],"dir":"ltr"},{"str":"علاوه","boundary":[0.8159129533266932,0.227705412589243,0.86234907066558,0.24724949412852987],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.795450995146788,0.227705412589243,0.8104842705442693,0.24724949412852987],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7364314695122317,0.227705412589243,0.790022312364364,0.24724949412852987],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.6750455949725165,0.227705412589243,0.731002786729808,0.24724949412852987],"dir":"rtl"},{"str":"خصوصيات","boundary":[0.5676133546782935,0.227705412589243,0.6696169121900926,0.24724949412852987],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5211772373394068,0.227705412589243,0.5621846718958697,0.24724949412852987],"dir":"rtl"},{"str":"اتحاديه","boundary":[0.45032596717905504,0.227705412589243,0.515748554556983,0.24724949412852987],"dir":"rtl"},{"str":"گمركي،","boundary":[0.3657220339698963,0.227705412589243,0.4448972843966312,0.24724949412852987],"dir":"rtl"},{"str":"امكان","boundary":[0.3063040328840295,0.227705412589243,0.3600340727305831,0.24724949412852987],"dir":"rtl"},{"str":"تحرك","boundary":[0.2349516535437617,0.227705412589243,0.30087535010160565,0.24724949412852987],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21877696279202716,0.227705412589243,0.22952297076133787,0.24724949412852987],"dir":"rtl"},{"str":"جابجايي","boundary":[0.1365273190249164,0.227705412589243,0.21334828000960337,0.24724949412852987],"dir":"rtl"},{"str":"نيرويكار،","boundary":[0.7774345421352288,0.2602201392532524,0.863714099256032,0.2797642207925392],"dir":"rtl"},{"str":"سرمايه","boundary":[0.7177885658796972,0.2602201392532524,0.7720197149061667,0.2797642207925392],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7016138751279627,0.2602201392532524,0.7123598830972734,0.2797642207925392],"dir":"rtl"},{"str":"غيره","boundary":[0.6605603836857881,0.2602201392532524,0.6961391354598272,0.2797642207925392],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.629395780286908,0.2602201392532524,0.6553699394458896,0.2797642207925392],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5405602584473472,0.2602201392532524,0.6239670975044842,0.2797642207925392],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.4942633381028816,0.2602201392532524,0.5351315756649234,0.2797642207925392],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.4428439683637187,0.2602201392532524,0.4888346553204578,0.2797642207925392],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.377547877056297,0.2602201392532524,0.4374152855812949,0.2797642207925392],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.37215960630451156,0.2602201392532524,0.3775047708902827,0.2797642207925392],"dir":"ltr"},{"str":"اتحاديه","boundary":[0.8025737759120053,0.31192385320970456,0.8634743212075777,0.3284057284248635],"dir":"rtl"},{"str":"كامل","boundary":[0.7561118718488065,0.31192385320970456,0.797995670155399,0.3284057284248635],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6807022529246051,0.31192385320970456,0.7515337660922002,0.3284057284248635],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8066964444979249,0.34821705878438014,0.8333387492301279,0.36776114032366697],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7518528286960023,0.34821705878438014,0.8012677617155011,0.36776114032366697],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7257673119414838,0.34821705878438014,0.7464241459135785,0.36776114032366697],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.6859569715370425,0.34821705878438014,0.7203386291590599,0.36776114032366697],"dir":"rtl"},{"str":"متكاملترين","boundary":[0.5822544409403413,0.34821705878438014,0.6805282887546187,0.36776114032366697],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5475665499305973,0.34821705878438014,0.5768257581579174,0.36776114032366697],"dir":"rtl"},{"str":"يكپارچگي","boundary":[0.45249500274097015,0.34821705878438014,0.5421378671481735,0.36776114032366697],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4073394977507578,0.34821705878438014,0.4470663199585464,0.36776114032366697],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40196379963072654,0.34821705878438014,0.40730896421649765,0.36776114032366697],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.38418661149897887,0.34821705878438014,0.3966586621991115,0.36776114032366697],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.34574040163986464,0.34821705878438014,0.37875792871655506,0.36776114032366697],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.28452156349345464,0.34821705878438014,0.3403117188574408,0.36776114032366697],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.18931081930940635,0.34821705878438014,0.27909288071103083,0.36776114032366697],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.13663867662045331,0.34821705878438014,0.18388213652698254,0.36776114032366697],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.82252372007833,0.3798311004992479,0.863781709224751,0.3993751820385347],"dir":"rtl"},{"str":"تعرفهاي","boundary":[0.7519044021446266,0.3798311004992479,0.8170568966674583,0.3993751820385347],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.7193453912504809,0.3798311004992479,0.7453195504094625,0.3993751820385347],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6774470959297227,0.3798311004992479,0.7139167084680571,0.3993751820385347],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6570129771487019,0.3798311004992479,0.6720184131472989,0.3993751820385347],"dir":"rtl"},{"str":"حذف","boundary":[0.6006938732059155,0.3798311004992479,0.6515842943662781,0.3993751820385347],"dir":"rtl"},{"str":"كرده،","boundary":[0.545878096802877,0.3798311004992479,0.5952651904234917,0.3993751820385347],"dir":"rtl"},{"str":"سياست","boundary":[0.4733632621939921,0.3798311004992479,0.5399551043250574,0.3993751820385347],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.40537945011871546,0.3798311004992479,0.46793457941156824,0.3993751820385347],"dir":"rtl"},{"str":"مشتركي","boundary":[0.3252046754675244,0.3798311004992479,0.39995076733629165,0.3993751820385347],"dir":"rtl"},{"str":"اتخاذ","boundary":[0.269822360882584,0.3798311004992479,0.3192094545031985,0.3993751820385347],"dir":"rtl"},{"str":"نموده","boundary":[0.2120556081978179,0.3798311004992479,0.26439367810016023,0.3993751820385347],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19588091744608338,0.3798311004992479,0.2066269254153941,0.3993751820385347],"dir":"rtl"},{"str":"امكان","boundary":[0.13672219481710599,0.3798311004992479,0.19045223466365957,0.3993751820385347],"dir":"rtl"},{"str":"تحرك","boundary":[0.8042476037333991,0.4113550737192016,0.8637960779467556,0.4308991552584885],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.7466213309646618,0.4113550737192016,0.7978458249116351,0.4308991552584885],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.6998789802380486,0.4113550737192016,0.741192648182238,0.4308991552584885],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6794448614570278,0.4113550737192016,0.6944502974556248,0.4308991552584885],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.6280254917178647,0.4113550737192016,0.674016178674604,0.4308991552584885],"dir":"rtl"},{"str":"نمودهاند","boundary":[0.5410199292593388,0.4113550737192016,0.6223501031103057,0.4308991552584885],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5234001556088397,0.4113550737192016,0.5341461635781504,0.4308991552584885],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4973146388543212,0.4113550737192016,0.5179714728264159,0.4308991552584885],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.45886842899520697,0.4113550737192016,0.4918859560718974,0.4308991552584885],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.39764959084879703,0.4113550737192016,0.45343974621278327,0.4308991552584885],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.30243884666474874,0.4113550737192016,0.3922209080663732,0.4308991552584885],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.24976670397579573,0.4113550737192016,0.29701016388232493,0.4308991552584885],"dir":"rtl"},{"str":"سياستهاي","boundary":[0.13655515842380064,0.4113550737192016,0.24433802119337192,0.4308991552584885],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.794090585074123,0.44287904693915525,0.8638839580768741,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7521922897533648,0.44287904693915525,0.7886619022916992,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7317581709723439,0.44287904693915525,0.7467636069709409,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":"مشابه","boundary":[0.6838679902834397,0.44287904693915525,0.726267394784114,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6676932995317052,0.44287904693915525,0.6784393075010159,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.5828109723337042,0.44287904693915525,0.6622646167492814,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.5015059437462458,0.44287904693915525,0.5773704866724908,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4960898335955761,0.44287904693915525,0.5014349981813472,0.46242312847844214],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.4702660328490017,0.44287904693915525,0.4909228668210964,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.42408047010007294,0.44287904693915525,0.4648373500665778,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.32886972591602454,0.44287904693915525,0.418651787317649,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.27619758322707155,0.44287904693915525,0.3234410431336008,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.250112066472553,0.44287904693915525,0.2707689004446477,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.21166585661343876,0.44287904693915525,0.24468338369012918,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":"سطح","boundary":[0.15710063480035846,0.44287904693915525,0.20623717383101495,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.13666651601933757,0.44287904693915525,0.15167195201793465,0.46242312847844214],"dir":"rtl"},{"str":"همكاري","boundary":[0.7925726322280484,0.474493088654023,0.8638414933716636,0.4940371701933099],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7658746486980771,0.474493088654023,0.7870164883770939,0.4940371701933099],"dir":"rtl"},{"str":"سياستگذاريهاي","boundary":[0.59932999924491,0.474493088654023,0.760395316627607,0.4940371701933099],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5171202543397946,0.474493088654023,0.5938605689288072,0.4940371701933099],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4682342698990961,0.474493088654023,0.5116226955359098,0.4940371701933099],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4471876843426223,0.474493088654023,0.46264287455371145,0.4940371701933099],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.3928451777206158,0.474493088654023,0.4417113077062961,0.4940371701933099],"dir":"rtl"},{"str":"سياستهاي","boundary":[0.2793290665789841,0.474493088654023,0.3873808213366067,0.4940371701933099],"dir":"rtl"},{"str":"پولي","boundary":[0.22818809082866345,0.474493088654023,0.27384967632002116,0.4940371701933099],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2115401302958971,0.474493088654023,0.2226005653486472,0.4940371701933099],"dir":"rtl"},{"str":"مالي","boundary":[0.16323877323176733,0.474493088654023,0.206057729464986,0.4940371701933099],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.13655515842380064,0.474493088654023,0.15715631359812687,0.4940371701933099],"dir":"rtl"},{"str":"روشهاي","boundary":[0.7844605906112356,0.5060170618739767,0.8637282113937154,0.5255611434132635],"dir":"rtl"},{"str":"مختلفي","boundary":[0.7176738726879807,0.5060170618739767,0.7790319078288118,0.5255611434132635],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6972397539069598,0.5060170618739767,0.7122451899055569,0.5255611434132635],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.6497457394104725,0.5060170618739767,0.691811071124536,0.5255611434132635],"dir":"rtl"},{"str":"همكاري","boundary":[0.5730481954844335,0.5060170618739767,0.6443170566280486,0.5255611434132635],"dir":"rtl"},{"str":"،۱","boundary":[0.5584398237233787,0.501017776639911,0.5727631303032319,0.5255611434132635],"dir":"ltr"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.5101383383670883,0.5060170618739767,0.5532615672387523,0.5255611434132635],"dir":"rtl"},{"str":"همسازي","boundary":[0.43463788859307106,0.5060170618739767,0.5047096555846645,0.5255611434132635],"dir":"rtl"},{"str":"۲","boundary":[0.4269403589476633,0.501017776639911,0.43446418100740636,0.5138069912877392],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4111513144311637,0.5060170618739767,0.4218973224004744,0.5255611434132635],"dir":"rtl"},{"str":"وحدت","boundary":[0.34572872705323576,0.5060170618739767,0.4057226316487399,0.5255611434132635],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.3277166359751424,0.5060170618739767,0.34030004427081195,0.5255611434132635],"dir":"rtl"},{"str":"اتحاد","boundary":[0.27927608191659153,0.5060170618739767,0.3222879531927186,0.5255611434132635],"dir":"rtl"},{"str":"۳","boundary":[0.2715785522711838,0.501017776639911,0.2791023743309269,0.5138069912877392],"dir":"ltr"},{"str":"روي","boundary":[0.22936581286441082,0.5060170618739767,0.26822961370678844,0.5255611434132635],"dir":"rtl"},{"str":"ميآورند،","boundary":[0.13655515842380064,0.5060170618739767,0.223937130081987,0.5255611434132635],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8434200755145577,0.5375410350939304,0.8640769094866524,0.5570851166332172],"dir":"rtl"},{"str":"ايجاد","boundary":[0.7943948940794381,0.5375410350939304,0.8379384755261126,0.5570851166332172],"dir":"rtl"},{"str":"همسازي","boundary":[0.7184211745243889,0.5375410350939304,0.7889321819432895,0.5570851166332172],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.6291123829037962,0.5375410350939304,0.7129635705237573,0.5570851166332172],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.5822989583201239,0.5375410350939304,0.6231671958821657,0.5570851166332172],"dir":"rtl"},{"str":"سعي","boundary":[0.5312693401653401,0.5375410350939304,0.576819456370684,0.5570851166332172],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.4493754505600079,0.5375410350939304,0.5257707954546035,0.5570851166332172],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.41399157457815844,0.5375410350939304,0.44387317319440933,0.5570851166332172],"dir":"rtl"},{"str":"سياستهاي","boundary":[0.30091896943626295,0.5375410350939304,0.40853771042990966,0.5570851166332172],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگي","boundary":[0.2126123961755024,0.5375410350939304,0.2954696714027667,0.5570851166332172],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19184420460787077,0.5375410350939304,0.20709496108600897,0.5570851166332172],"dir":"rtl"},{"str":"اتخاذ","boundary":[0.13672445901960306,0.5375410350939304,0.18638541822406574,0.5570851166332172],"dir":"rtl"},{"str":"نمايند","boundary":[0.8161787746837811,0.5691550768087982,0.8636449497813842,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.8107905039319957,0.5691550768087982,0.816135668517767,0.5886991583480851],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7844386526517462,0.5691550768087982,0.8050954866238409,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"حالي","boundary":[0.736582725969764,0.5691550768087982,0.7790099698693224,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.7080473421134337,0.5691550768087982,0.7311540431873401,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6819618253589153,0.5691550768087982,0.70261865933101,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"وحدت","boundary":[0.6165392379809873,0.5691550768087982,0.6765331425764913,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"يا","boundary":[0.5984687739697495,0.5691550768087982,0.6110521822654191,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"اتحاد","boundary":[0.5500282199111988,0.5691550768087982,0.5930400911873259,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5430447644325633,0.5691550768087982,0.5500046141536195,0.5886991583480851],"dir":"ltr"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.45365963897632045,0.5691550768087982,0.5370664780334574,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.4073627186318548,0.5691550768087982,0.4482309561938966,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38127720187733627,0.5691550768087982,0.401934035849431,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.34146686147289507,0.5691550768087982,0.3758485190949125,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3218122458606324,0.5691550768087982,0.3360381786904712,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.28175135086623315,0.5691550768087982,0.3163835630782086,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"سيستم","boundary":[0.2181802759523473,0.5691550768087982,0.27632266808380934,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.13658299782268488,0.5691550768087982,0.2127515931699235,0.5886991583480851],"dir":"rtl"},{"str":"تبديل","boundary":[0.8165920037335788,0.6006790500287518,0.8637519454434553,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"ميشوند","boundary":[0.7434475111996994,0.6006790500287518,0.8107454733835701,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7269387476613541,0.6006790500287518,0.7379067041601514,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"تصميمگيري","boundary":[0.6180647600645464,0.6006790500287518,0.7214802642415153,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5972965684969148,0.6006790500287518,0.6125473249750529,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5773078800980416,0.6006790500287518,0.5917756134858946,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.5369129123170315,0.6006790500287518,0.5718339268546107,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"نهاد","boundary":[0.499914351199897,0.6006790500287518,0.5314347654545857,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"فراملي","boundary":[0.44122889835195145,0.6006790500287518,0.4944545881725356,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"واگذار","boundary":[0.37820049927806676,0.6006790500287518,0.43577128830780953,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"ميكنند","boundary":[0.30916815537292497,0.6006790500287518,0.37271216064089113,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.2802899748630525,0.6006790500287518,0.30339667593695896,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.24788491456181502,0.6006790500287518,0.2748047433016451,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"نهاد","boundary":[0.204511131100193,0.6006790500287518,0.2424140945262288,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"نماينده","boundary":[0.1367192291079465,0.6006790500287518,0.1990575746280445,0.6202231315680387],"dir":"rtl"},{"str":"تمامي","boundary":[0.8148958530762132,0.6322030232487054,0.8638069827804201,0.6517471047879922],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.7261415401744115,0.6322030232487054,0.8095483792315484,0.6517471047879922],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.6798446198299458,0.6322030232487054,0.7207128573919875,0.6517471047879922],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6346453672129154,0.6322030232487054,0.674372189420704,0.6517471047879922],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6292570964611299,0.6322030232487054,0.6346022610469011,0.6517471047879922],"dir":"ltr"},{"str":"همبستگي","boundary":[0.7554088308078591,0.6638170649635733,0.8340829720546781,0.6833611465028602],"dir":"rtl"},{"str":"متقابل","boundary":[0.6998413906349468,0.6638170649635733,0.7499196459883465,0.6833611465028602],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6240068680743188,0.6638170649635733,0.6943685068824218,0.6833611465028602],"dir":"rtl"},{"str":"بين","boundary":[0.5919915593574605,0.6638170649635733,0.6184723067269897,0.6833611465028602],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.520305107230582,0.6638170649635733,0.586516095916512,0.6833611465028602],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4937463206950317,0.6638170649635733,0.5147779318042935,0.6833611465028602],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.4532121559196007,0.6638170649635733,0.4882535047595147,0.6833611465028602],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.40800097213161984,0.6638170649635733,0.4477260446323223,0.6833611465028602],"dir":"rtl"},{"str":"يكپارچگي","boundary":[0.31245615516096087,0.6638170649635733,0.40254526515964956,0.6833611465028602],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.2651013376588947,0.6638170649635733,0.3069726697613748,0.6833611465028602],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.2153801712516695,0.6638170649635733,0.2596204855111226,0.6833611465028602],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.13655515842380064,0.6638170649635733,0.2098816265409329,0.6833611465028602],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.8406825773883291,0.6953410381835269,0.8637892784622355,0.7148851197228138],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.8084087599675459,0.6953410381835269,0.8350510646997489,0.7148851197228138],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.7373347746161204,0.6953410381835269,0.8029800771851221,0.7148851197228138],"dir":"rtl"},{"str":"سياستهاي","boundary":[0.6239043626378743,0.6953410381835269,0.7316981302411099,0.7148851197228138],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5423070845082119,0.6953410381835269,0.6184756798554505,0.7148851197228138],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4940335668429663,0.6953410381835269,0.536878401725788,0.7148851197228138],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4735994480619453,0.6953410381835269,0.4886048840605424,0.7148851197228138],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4510216955668392,0.6953410381835269,0.46817076527952156,0.7148851197228138],"dir":"rtl"},{"str":"يكديگر","boundary":[0.37343329087650506,0.6953410381835269,0.4455930127844154,0.7148851197228138],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگ","boundary":[0.2885509636785041,0.6953410381835269,0.36800460809408125,0.7148851197228138],"dir":"rtl"},{"str":"سازند","boundary":[0.22944791984729518,0.6953410381835269,0.28312228089608027,0.7148851197228138],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22372557630889905,0.6953410381835269,0.2290707408946702,0.7148851197228138],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.19772267970590793,0.6953410381835269,0.2183795136780026,0.7148851197228138],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.13651474639316225,0.6953410381835269,0.19230490175714843,0.7148851197228138],"dir":"rtl"},{"str":"وحدت","boundary":[0.8039291825904007,0.7268650114034805,0.8639230871859048,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7775095930492715,0.7268650114034805,0.7984309755887783,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"نهايت","boundary":[0.7224989408540436,0.7268650114034805,0.7720477411256109,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"اتحاديه","boundary":[0.6576888202515687,0.7268650114034805,0.7170421301815555,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"پولي","boundary":[0.6130622638401566,0.7268650114034805,0.6522191920301825,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5965535003018113,0.7268650114034805,0.6075214568006087,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5215840517811666,0.7268650114034805,0.5913774247839177,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"حاصل","boundary":[0.46147878959012556,0.7268650114034805,0.5161250270362886,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"ميشود","boundary":[0.39629290124879385,0.7268650114034805,0.4561459410517871,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"كه","boundary":[0.3610482222613655,0.7268650114034805,0.39081226934883495,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3346286327202363,0.7268650114034805,0.3555500152597431,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3052859062962635,0.7268650114034805,0.3291374315180533,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"كالاها","boundary":[0.23542800233665168,0.7268650114034805,0.29981771824192394,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.2284723862569005,0.7268650114034805,0.23543223597795668,0.7464090929427674],"dir":"ltr"},{"str":"خدمات","boundary":[0.15271727654378098,0.7268650114034805,0.22292824052979557,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1365425857920465,0.7268650114034805,0.14728859376135722,0.7464090929427674],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.8120707314041877,0.7584790531183483,0.8632952253511611,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":"توليد","boundary":[0.7653283806775746,0.7584790531183483,0.806642048621764,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.745673765065312,0.7584790531183483,0.7598996978951508,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.7106754070265366,0.7584790531183483,0.7448065100585961,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":"آزاد","boundary":[0.669695811868958,0.7584790531183483,0.7052467242441128,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6535211211172235,0.7584790531183483,0.6642671290865343,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":"فارغ","boundary":[0.6115114682009284,0.7584790531183483,0.6480924383347996,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5910773494199075,0.7584790531183483,0.6060827854185046,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5641793584113164,0.7584790531183483,0.5853094621644429,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5294914674015725,0.7584790531183483,0.5587506756288926,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":"محدوديتي","boundary":[0.4308843165536487,0.7584790531183483,0.5240627846191487,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":"ميتوانند","boundary":[0.3415625674248196,0.7584790531183483,0.4254556337712249,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":"حركت","boundary":[0.2691244515280671,0.7584790531183483,0.3361338846423958,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":"كنند","boundary":[0.2191070585216544,0.7584790531183483,0.26369576874564327,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21375919980050737,0.7584790531183483,0.2191043643862785,0.7780231346576351],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصه","boundary":[0.13655515842380064,0.7584790531183483,0.20852000453952135,0.7780231346576351],"dir":"rtl"},{"str":"چنين","boundary":[0.822024150404343,0.790003026338302,0.8640059639217538,0.8095471078775888],"dir":"rtl"},{"str":"اتحاديهاي","boundary":[0.7346775873825255,0.790003026338302,0.816543899823468,0.8095471078775888],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.6814208173170038,0.790003026338302,0.7291857470003063,0.8095471078775888],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.6443665774021008,0.790003026338302,0.6759008961684888,0.8095471078775888],"dir":"rtl"},{"str":"واحد،","boundary":[0.5881588310548512,0.790003026338302,0.6388780894012427,0.8095471078775888],"dir":"rtl"},{"str":"تمركزبخشي","boundary":[0.4800148258527496,0.790003026338302,0.5824870346277933,0.8095471078775888],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4598869404594552,0.790003026338302,0.4744554240798143,0.8095471078775888],"dir":"rtl"},{"str":"سياستهاي","boundary":[0.3594740774488797,0.790003026338302,0.45441911959081377,0.8095471078775888],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.2837787518826728,0.790003026338302,0.3540112393713777,0.8095471078775888],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.23814997711142863,0.790003026338302,0.27829317168514345,0.8095471078775888],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23270602756187475,0.790003026338302,0.23805119214764586,0.8095471078775888],"dir":"ltr"},{"str":"براي","boundary":[0.18352022434148763,0.790003026338302,0.2273394381852572,0.8095471078775888],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.13666037431620207,0.790003026338302,0.17804200446443086,0.8095471078775888],"dir":"rtl"},{"str":"ادغام","boundary":[0.8213010957863179,0.8215269995582557,0.8637840184836447,0.8410710810975425],"dir":"rtl"},{"str":"پولي","boundary":[0.7770086121615164,0.8215269995582557,0.815872413003894,0.8410710810975425],"dir":"rtl"},{"str":"شرايط","boundary":[0.7182396411169182,0.8215269995582557,0.7715799293790926,0.8410710810975425],"dir":"rtl"},{"str":"زير","boundary":[0.6856118656246069,0.8215269995582557,0.7128109583344944,0.8410710810975425],"dir":"rtl"},{"str":"بايد","boundary":[0.6500052744516835,0.8215269995582557,0.6801831828421829,0.8410710810975425],"dir":"rtl"},{"str":"مهيا","boundary":[0.6141089995797713,0.8215269995582557,0.6445765916692597,0.8410710810975425],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.5716539162813287,0.8215269995582557,0.6086803167973475,0.8410710810975425],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5662656455295433,0.8215269995582557,0.5716108101153146,0.8410710810975425],"dir":"ltr"},{"str":"________________________________________________________","boundary":[0.13648690699427804,0.8491343565909193,0.8549230072323334,0.8671473349681422],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.13648690699427804,0.8742100324818702,0.14719930241747045,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14726344849784886,0.8742100324818702,0.1526196462094451,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":"Co","boundary":[0.1580399900014197,0.8742100324818702,0.18304272091915086,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.18305696134899482,0.8742100324818702,0.190191416700841,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":"ordination","boundary":[0.1902413223513754,0.8742100324818702,0.27831863752086355,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.27850632895205074,0.8742100324818702,0.283862526663647,0.8892508694268513],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.13648690699427804,0.8915031835053875,0.14719930241747045,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14726344849784886,0.8915031835053875,0.1526196462094451,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"Harmonization","boundary":[0.1580399900014197,0.8915031835053875,0.2863673028102627,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2864604429189721,0.8915031835053875,0.29181664063056834,0.9065440204503685],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.13648690699427804,0.9087062660339907,0.14719930241747045,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.14726344849784886,0.9087062660339907,0.1526196462094451,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":"Unification","boundary":[0.1580399900014197,0.9087062660339907,0.2556299123067028,0.9237471029789719],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.25567032433734116,0.9087062660339907,0.2610265220489374,0.9237471029789719],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13649,0.12584,0.86408,0.92375],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":48,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/bfcee68009c9c8b9366e8a3c1684608f.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/d865e6196bedcfd98991a355acb84cf6.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.13657,0.31792,0.13611,0.12479]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.4994254297752528,0.3179189494449134,0.5904171579606532,0.3569170476316009],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4100057937277663,0.3179189494449134,0.48833200663461274,0.3569170476316009],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.6949484559158433,0.3817572821106982,0.8031614823004322,0.41174889110877433],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5577276739390179,0.3817572821106982,0.686617804457101,0.41174889110877433],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5309841466919778,0.3817572821106982,0.5493970224802753,0.41174889110877433],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.42426636544100943,0.3817572821106982,0.5226534952332352,0.41174889110877433],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.2704697231257628,0.3817572821106982,0.4159357139822668,0.41174889110877433],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.1963910070772524,0.3817572821106982,0.26213907166702033,0.41174889110877433],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.47543479571373204,0.4346274886253062,0.6444991032041626,0.4646190976233823],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.35572987073719253,0.4346274886253062,0.4670615512576182,0.4646190976233823],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7998131851968404,0.5097243831553602,0.8637523303199375,0.5307095029648249],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.7870787770279603,0.5522221997649374,0.8338489671534577,0.5717662813042242],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7660321914714864,0.5522221997649374,0.7814873816825755,0.5717662813042242],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.7334879341758277,0.5522221997649374,0.7605233979188357,0.5717662813042242],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.6868012622469829,0.5522221997649374,0.7280036564492466,0.5717662813042242],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.6257772998927625,0.5522221997649374,0.6813301483807426,0.5717662813042242],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.5547311539402213,0.5522221997649374,0.620312211742567,0.5717662813042242],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي،","boundary":[0.46570075630847096,0.5522221997649374,0.5492734590209535,0.5717662813042242],"dir":"rtl"},{"str":"سياسي،","boundary":[0.39159227647866496,0.5522221997649374,0.46023718218113174,0.5717662813042242],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگي،","boundary":[0.30737809485388534,0.5522221997649374,0.3861329129757287,0.5717662813042242],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعي","boundary":[0.22447236497666437,0.5522221997649374,0.3019182443553855,0.5717662813042242],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20753305294681937,0.5522221997649374,0.21827906091613009,0.5717662813042242],"dir":"rtl"},{"str":"فناورانه","boundary":[0.1365704251909307,0.5522221997649374,0.20206792166230186,0.5717662813042242],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.7803850052483137,0.5846468579340325,0.8637918443054508,0.6041909394733194],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.7336148151228163,0.5846468579340325,0.7749008278132735,0.6041909394733194],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.623768372947472,0.5846468579340325,0.7277514784997484,0.6041909394733194],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.5427155667480614,0.5846468579340325,0.6178262649376995,0.6041909394733194],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5293175032315862,0.5846468579340325,0.5372517319135902,0.6041909394733194],"dir":"ltr"},{"str":"چين،","boundary":[0.47978710726740637,0.5846468579340325,0.5293133978824419,0.6041909394733194],"dir":"rtl"},{"str":"هند،","boundary":[0.4310681592200132,0.5846468579340325,0.4743051713936373,0.6041909394733194],"dir":"rtl"},{"str":"كره","boundary":[0.3866643179996749,0.5846468579340325,0.42558099252928694,0.6041909394733194],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبي،","boundary":[0.31444891729399616,0.5846468579340325,0.3812104050881306,0.6041909394733194],"dir":"rtl"},{"str":"بنگلادش،","boundary":[0.2200733550764746,0.5846468579340325,0.30900094967042696,0.6041909394733194],"dir":"rtl"},{"str":"لائوس","boundary":[0.15337015534987233,0.5846468579340325,0.2146173467095755,0.6041909394733194],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1369453405143481,0.5846468579340325,0.14785752386462753,0.6041909394733194],"dir":"rtl"},{"str":"سريلانكا","boundary":[0.7916749719792332,0.6171615845980418,0.8635841392971854,0.6367056661373287],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7837612700429503,0.6171615845980418,0.7916954987249544,0.6367056661373287],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.7676436693027525,0.6171615845980418,0.7783896772720633,0.6367056661373287],"dir":"rtl"},{"str":"چشمانداز","boundary":[0.6831327479101424,0.6171615845980418,0.7622149865203287,0.6367056661373287],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.608132509270916,0.6171615845980418,0.6777040651277186,0.6367056661373287],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.5760615217562892,0.6171615845980418,0.6027038264884922,0.6367056661373287],"dir":"rtl"},{"str":"كشورها","boundary":[0.5049875364048637,0.6171615845980418,0.5706328389738654,0.6367056661373287],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4789020196503452,0.6171615845980418,0.49955885362243985,0.6367056661373287],"dir":"rtl"},{"str":"سالهاي","boundary":[0.40597036381116125,0.6171615845980418,0.47347333686792137,0.6367056661373287],"dir":"rtl"},{"str":"آينده","boundary":[0.3568895035782732,0.6171615845980418,0.40054168102873744,0.6367056661373287],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.31173399858806083,0.6171615845980418,0.3514608207958494,0.6367056661373287],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3063861398669138,0.6171615845980418,0.31173130445268493,0.6367056661373287],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7966783662487483,0.6704213549446564,0.816834091040927,0.6899654364839433],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8169485276483219,0.6704213549446564,0.8285853963819279,0.6899654364839433],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8284948221164335,0.6704213549446564,0.8486505469086122,0.6899654364839433],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8487649835160073,0.6704213549446564,0.8637704195146043,0.6899654364839433],"dir":"ltr"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.7212047295363292,0.6704213549446564,0.7917219269100703,0.6899654364839433],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.6317845803201996,0.6704213549446564,0.7157760467539053,0.6899654364839433],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6143571166186749,0.6704213549446564,0.6263558975377758,0.6899654364839433],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5448142982058817,0.6704213549446564,0.6089284338362511,0.6899654364839433],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.44459246222267307,0.6704213549446564,0.539385615423458,0.6899654364839433],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.3963189445574275,0.6704213549446564,0.43916377944024926,0.6899654364839433],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.2808155878456731,0.6704213549446564,0.3908444614736135,0.6899654364839433],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.20281395410554137,0.6704213549446564,0.2753634275978308,0.6899654364839433],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7802569696718784,0.7211950940996171,0.7972546546348677,0.7376769693147761],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.7973198270525322,0.7211950940996171,0.8071334075974627,0.7376769693147761],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8070700312700486,0.7211950940996171,0.824067716233038,0.7376769693147761],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.8242611808114593,0.7211950940996171,0.8340747613563896,0.7376769693147761],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8338830928682189,0.7211950940996171,0.8508807778312082,0.7376769693147761],"dir":"ltr"},{"str":"۲","boundary":[0.8510742424096296,0.7211950940996171,0.8637285962701976,0.7376769693147761],"dir":"ltr"},{"str":"بررسي","boundary":[0.7180378375480476,0.7211950940996171,0.775369808100009,0.7376769693147761],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.6539913118863971,0.7211950940996171,0.7134597317914414,0.7376769693147761],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.5785816929621956,0.7211950940996171,0.6494132061297909,0.7376769693147761],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8124806248578058,0.7581187791386916,0.8331374588299005,0.7776628606779784],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.780409637343179,0.7581187791386916,0.807051942075382,0.7776628606779784],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.7291851433962057,0.7581187791386916,0.7749809545607552,0.7776628606779784],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7095305277839431,0.7581187791386916,0.7237564606137818,0.7776628606779784],"dir":"rtl"},{"str":"وضعيت","boundary":[0.639178442421096,0.7581187791386916,0.7041018450015192,0.7776628606779784],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.563956386635921,0.7581187791386916,0.6337497596386722,0.7776628606779784],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.47534819850522125,0.7581187791386916,0.5587550375623582,0.7776628606779784],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4294967085429032,0.7581187791386916,0.46991951572279744,0.7776628606779784],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.36894601596971466,0.7581187791386916,0.4240680257604794,0.7776628606779784],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34851189718869374,0.7581187791386916,0.36351733318729085,0.7776628606779784],"dir":"rtl"},{"str":"حيث","boundary":[0.30057245231005886,0.7581187791386916,0.34308321440626993,0.7776628606779784],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهاي","boundary":[0.19153797122014432,0.7581187791386916,0.295143769527635,0.7776628606779784],"dir":"rtl"},{"str":"كلان","boundary":[0.13658299782268488,0.7581187791386916,0.18610928843772054,0.7776628606779784],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادي","boundary":[0.7938565801729027,0.7906335058027011,0.8636499531756539,0.8101775873419879],"dir":"rtl"},{"str":"طي","boundary":[0.7594470831520009,0.7906335058027011,0.7884278973904788,0.8101775873419879],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.7193861881576016,0.7906335058027011,0.7540184003695771,0.8101775873419879],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.6743420407629261,0.7906335058027011,0.7139575053751778,0.8101775873419879],"dir":"rtl"},{"str":"ده","boundary":[0.6504001577224929,0.7906335058027011,0.6689133579805024,0.8101775873419879],"dir":"rtl"},{"str":"ساله","boundary":[0.611118765896852,0.7906335058027011,0.6449714749400692,0.8101775873419879],"dir":"rtl"},{"str":"۱۹۹۵","boundary":[0.5513837548817551,0.7906335058027011,0.5973744418384942,0.8101775873419879],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5975689327542014,0.7906335058027011,0.6055031614362054,0.8101775873419879],"dir":"ltr"},{"str":"تا","boundary":[0.5334911038053262,0.7906335058027011,0.5459631545054588,0.8101775873419879],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4739357018152889,0.7906335058027011,0.48186993049729293,0.8101775873419879],"dir":"ltr"},{"str":"۲۰۰۶","boundary":[0.4818494037515718,0.7906335058027011,0.527840090708311,0.8101775873419879],"dir":"ltr"},{"str":"پرداخته","boundary":[0.40691844287915396,0.7906335058027011,0.4686105508065958,0.8101775873419879],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3670245842780601,0.7906335058027011,0.4014897600967302,0.8101775873419879],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3218690792878477,0.7906335058027011,0.3615959014956363,0.8101775873419879],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3165212205667007,0.7906335058027011,0.3218663851524718,0.8101775873419879],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2907019100457525,0.7906335058027011,0.31135874401784724,0.8101775873419879],"dir":"rtl"},{"str":"تنظيم","boundary":[0.24106426183517998,0.7906335058027011,0.2852732272633287,0.8101775873419879],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.1750292076817991,0.7906335058027011,0.23563557905275614,0.8101775873419879],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.13658299782268488,0.7906335058027011,0.1696005248993753,0.8101775873419879],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.8179748649343763,0.8231482324667103,0.8637706760989259,0.8426923140059971],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.8110470882535094,0.8231482324667103,0.8180069379745655,0.8426923140059971],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7904464462478262,0.8231482324667103,0.8054518822464233,0.8426923140059971],"dir":"rtl"},{"str":"آخرين","boundary":[0.7272830838208254,0.8231482324667103,0.7850177634654024,0.8426923140059971],"dir":"rtl"},{"str":"گزارشهاي","boundary":[0.6246085583082682,0.8231482324667103,0.7218544010384016,0.8426923140059971],"dir":"rtl"},{"str":"بانك","boundary":[0.5692081545286612,0.8231482324667103,0.6191798755258444,0.8426923140059971],"dir":"rtl"},{"str":"جهاني،","boundary":[0.49813416917723574,0.8231482324667103,0.5637794717462374,0.8426923140059971],"dir":"rtl"},{"str":"صندوق","boundary":[0.42313482858313445,0.8231482324667103,0.4927054863948119,0.8426923140059971],"dir":"rtl"},{"str":"بينالمللي","boundary":[0.32894824071840767,0.8231482324667103,0.4177061458007107,0.8426923140059971],"dir":"rtl"},{"str":"پول","boundary":[0.28613124523447014,0.8231482324667103,0.32351955793598386,0.8426923140059971],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26991075418134547,0.8231482324667103,0.28065676215065616,0.8426923140059971],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.20069713345305423,0.8231482324667103,0.2646999114878867,0.8426923140059971],"dir":"rtl"},{"str":"جهاني","boundary":[0.13658299782268488,0.8231482324667103,0.19526845067063042,0.8426923140059971],"dir":"rtl"},{"str":"تجارت","boundary":[0.804031431442524,0.8556629591307198,0.8638861390436069,0.8752070406700065],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7906486346931788,0.8556629591307198,0.7985828633751829,0.8752070406700065],"dir":"ltr"},{"str":"مروري","boundary":[0.7328241505360722,0.8556629591307198,0.7905352244230699,0.8752070406700065],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.712362192356167,0.8556629591307198,0.7273954677536484,0.8752070406700065],"dir":"rtl"},{"str":"سياست","boundary":[0.6467168897871653,0.8556629591307198,0.7069335095737432,0.8752070406700065],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5851083000563762,0.8556629591307198,0.6412882070047415,0.8752070406700065],"dir":"rtl"},{"str":"كشور","boundary":[0.5309049904287908,0.8556629591307198,0.5796796172739523,0.8752070406700065],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4850535004664728,0.8556629591307198,0.525476307646367,0.8752070406700065],"dir":"rtl"},{"str":"بررسي","boundary":[0.42450280789328415,0.8556629591307198,0.47962481768404897,0.8752070406700065],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.4165891059570012,0.8556629591307198,0.42452333463900527,0.8752070406700065],"dir":"ltr"},{"str":"بهرهگرفته","boundary":[0.3312260680326446,0.8556629591307198,0.41108344787812334,0.8752070406700065],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.29133220943155064,0.8556629591307198,0.3257973852502208,0.8752070406700065],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2461767044413383,0.8556629591307198,0.2859035266491268,0.8752070406700065],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.24082884572019125,0.8556629591307198,0.2461740103059624,0.8752070406700065],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13657,0.31792,0.86389,0.87521],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":92,"image":{"jpeg":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/fa3239ee2baeda53b841185449dd6554.jpg","blurred":"/storage/books/0b4a8933c2436317/pages/c6c83b52198bf3c01351f5ef191aea38.jpg"},"info":{"width":467.62639,"height":666.10639,"margin":[0.1356,0.30891,0.136,0.10129]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5012224180709732,0.30891209995349805,0.5922141462563735,0.3479101981401856],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.4079531191556575,0.30891209995349805,0.49039006947747316,0.3479101981401856],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.7164503503508431,0.3727504326192828,0.8323532088511941,0.402742041617359],"dir":"rtl"},{"str":"اكمال","boundary":[0.6202420063247499,0.3727504326192828,0.7081196988921005,0.402742041617359],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.5135242250737816,0.3727504326192828,0.6119113548660075,0.402742041617359],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48678069782674155,0.3727504326192828,0.5051935736150391,0.402742041617359],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفيتهاي","boundary":[0.3078645787274751,0.3727504326192828,0.478450046367999,0.402742041617359],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.1673969787462166,0.3727504326192828,0.2995339272687326,0.402742041617359],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.7407680011301329,0.4256206391338908,0.8221093363990856,0.455612248131967],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7029169386047694,0.4256206391338908,0.7324373496713904,0.455612248131967],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.5491202962895229,0.4256206391338908,0.6945862871460269,0.455612248131967],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.47504158024101245,0.4256206391338908,0.5407896448307804,0.455612248131967],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.29749356874405647,0.4256206391338908,0.46668616839524385,0.455612248131967],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.1777969827579662,0.4256206391338908,0.28912866327839193,0.455612248131967],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.7998856702676681,0.5007175336639448,0.863824815390765,0.5217026534734095],"dir":"rtl"},{"str":"يكي","boundary":[0.7957921240022404,0.543215350273522,0.8335423488892492,0.5627594318128089],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7748847354401877,0.543215350273522,0.7902377087848014,0.5627594318128089],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.7129142335239036,0.543215350273522,0.769414274655364,0.5627594318128089],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.6803699762282449,0.543215350273522,0.7074054399712529,0.5627594318128089],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.6351587924402641,0.543215350273522,0.6748838649409666,0.5627594318128089],"dir":"rtl"},{"str":"تعيين","boundary":[0.5869131141739027,0.543215350273522,0.6296922571340813,0.5627594318128089],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.5187344263064366,0.543215350273522,0.5814577000852053,0.5627594318128089],"dir":"rtl"},{"str":"كالاهاي","boundary":[0.44423619489225147,0.543215350273522,0.5132812899979659,0.5627594318128089],"dir":"rtl"},{"str":"درخواستي","boundary":[0.3514753178100149,0.543215350273522,0.4387878903648309,0.5627594318128089],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.3062362946231499,0.543215350273522,0.3460062480509085,0.5627594318128089],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.28546810305551834,0.543215350273522,0.3007188595336565,0.5627594318128089],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.18992328608485928,0.543215350273522,0.28002037226333154,0.5627594318128089],"dir":"rtl"},{"str":"عضو","boundary":[0.1369482848849971,0.543215350273522,0.18446338902673398,0.5627594318128089],"dir":"rtl"},{"str":"موافقتنامه","boundary":[0.7728160243479842,0.5756400084426172,0.8638810073571768,0.5951840899819041],"dir":"rtl"},{"str":"بانكوك","boundary":[0.6984179891113501,0.5756400084426172,0.7671534649565007,0.5951840899819041],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6457736858212814,0.5756400084426172,0.6929546367209491,0.5951840899819041],"dir":"rtl"},{"str":"اخذ","boundary":[0.6075501911532409,0.5756400084426172,0.640297138091474,0.5951840899819041],"dir":"rtl"},{"str":"ترجيحات","boundary":[0.5212480546121445,0.5756400084426172,0.6021004124532688,0.5951840899819041],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.45944668702561364,0.5756400084426172,0.5158023850778591,0.5951840899819041],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4141498871045323,0.5756400084426172,0.4540010174913283,0.5951840899819041],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4086349919900799,0.5756400084426172,0.413980156575851,0.5951840899819041],"dir":"ltr"},{"str":"جهت","boundary":[0.3552614760582695,0.5756400084426172,0.40214302377930383,0.5951840899819041],"dir":"rtl"},{"str":"دستيابي","boundary":[0.28744470037629827,0.5756400084426172,0.3498327932758457,0.5951840899819041],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2677900847640357,0.5756400084426172,0.2820160175938745,0.5951840899819041],"dir":"rtl"},{"str":"اين","boundary":[0.23571909724940887,0.5756400084426172,0.26236140198161184,0.5951840899819041],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.1771450019970002,0.5756400084426172,0.23029041446698506,0.5951840899819041],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.13669435541822178,0.5756400084426172,0.1717163192145764,0.5951840899819041],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.823886311117728,0.6081547351066264,0.8636131333255166,0.6276988166459133],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7978007943632095,0.6081547351066264,0.8184576283353042,0.6276988166459133],"dir":"rtl"},{"str":"ابتدا","boundary":[0.7596019317900342,0.6081547351066264,0.792285386080114,0.6276988166459133],"dir":"rtl"},{"str":"مزيتهاي","boundary":[0.6726961806325772,0.6081547351066264,0.754061634827752,0.6276988166459133],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.5952469729366642,0.6081547351066264,0.6672674978501534,0.6276988166459133],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.55034202253641,0.6081547351066264,0.5898182901542404,0.6276988166459133],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5341673317846753,0.6081547351066264,0.544913339753986,0.6276988166459133],"dir":"rtl"},{"str":"اكمال","boundary":[0.479351555381637,0.6081547351066264,0.5287386490022515,0.6276988166459133],"dir":"rtl"},{"str":"تجاري","boundary":[0.41774296565084784,0.6081547351066264,0.4739228725992132,0.6276988166459133],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.3655162533440424,0.6081547351066264,0.41231428286842403,0.6276988166459133],"dir":"rtl"},{"str":"ارزيابي","boundary":[0.29459236982070236,0.6081547351066264,0.36007063599639877,0.6276988166459133],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.25060611958362744,0.6081547351066264,0.28916368703827855,0.6276988166459133],"dir":"rtl"},{"str":"گيرد","boundary":[0.1984072466757062,0.6081547351066264,0.2451774368012036,0.6276988166459133],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.19297586975790648,0.6081547351066264,0.19832103434367762,0.6276988166459133],"dir":"ltr"},{"str":"سپس","boundary":[0.13655515842380064,0.6081547351066264,0.18750125838193174,0.6276988166459133],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفيت","boundary":[0.8064285704662647,0.6406694617706358,0.8637220533699991,0.6602135433099227],"dir":"rtl"},{"str":"هاي","boundary":[0.7700685194332164,0.6406694617706358,0.804700731645192,0.6602135433099227],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6926193117373036,0.6406694617706358,0.7646398366507928,0.6602135433099227],"dir":"rtl"},{"str":"كالايي","boundary":[0.6301198612422195,0.6406694617706358,0.6871906289548801,0.6602135433099227],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5852149108419652,0.6406694617706358,0.6246911784597957,0.6602135433099227],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5655602952297026,0.6406694617706358,0.5797862280595414,0.6602135433099227],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.5390015086941522,0.6406694617706358,0.5601316124472788,0.6602135433099227],"dir":"rtl"},{"str":"يك","boundary":[0.49894061369975307,0.6406694617706358,0.5335728259117285,0.6602135433099227],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4785064949187321,0.6406694617706358,0.4935119309173292,0.6602135433099227],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.3832957507346837,0.6406694617706358,0.4730778121363082,0.6602135433099227],"dir":"rtl"},{"str":"موردبررسي","boundary":[0.27594702863711346,0.6406694617706358,0.3778670679522599,0.6602135433099227],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.22372031633030803,0.6406694617706358,0.27051834585468965,0.6602135433099227],"dir":"rtl"},{"str":"محاسبه","boundary":[0.15314744015879855,0.6406694617706358,0.21829163354788422,0.6602135433099227],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.13697274940706403,0.6406694617706358,0.14771875737637474,0.6602135433099227],"dir":"rtl"},{"str":"تحليل","boundary":[0.814527782867002,0.6731841884346451,0.8639983946842692,0.692728269973932],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7769167549744144,0.6731841884346451,0.8090991000845782,0.692728269973932],"dir":"rtl"},{"str":"ميگيرند","boundary":[0.6986631554305563,0.6731841884346451,0.7714880721919906,0.692728269973932],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6933152967094093,0.6731841884346451,0.6986604612951806,0.692728269973932],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7934710622298284,0.7264439587812597,0.8136267870220071,0.7459880403205466],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.813741223629402,0.7264439587812597,0.825378092363008,0.7459880403205466],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.8252875180975137,0.7264439587812597,0.8454432428896923,0.7459880403205466],"dir":"ltr"},{"str":"۳","boundary":[0.8455576794970874,0.7264439587812597,0.8637368069684861,0.7459880403205466],"dir":"ltr"},{"str":"الگوي","boundary":[0.7281337891388036,0.7264439587812597,0.7887123211108764,0.7459880403205466],"dir":"rtl"},{"str":"صادراتي","boundary":[0.6365978456074731,0.7264439587812597,0.72270510635638,0.7459880403205466],"dir":"rtl"},{"str":"ايران","boundary":[0.5781629473494856,0.7264439587812597,0.6311691628250493,0.7459880403205466],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5607354836479609,0.7264439587812597,0.5727342645670618,0.7459880403205466],"dir":"rtl"},{"str":"كشورهاي","boundary":[0.46051364766475217,0.7264439587812597,0.5553068008655371,0.7459880403205466],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4062268198