تربیت از دیدگاه معصومین و قرآن کریم تربیت از دیدگاه معصومین و قرآن کریم

توضیحات

اسلام کامل ترین دین وحی شده و آسمانی است که از انتخاب همسر ، لقاح، انعقاد نطفه، مراقبت های دوران بارداری، تولد تا مرگ ، آموزه ها ، قواعد و راهنمایی های جامعی را به انسان ارایه داده است. برای تمام گرایش ها و برنامه های ژنتیک رفتاری انسان نقشه راه وجود دارد. در مکتب اسلام ، انسان حیران و سرگردان و فاقد الگوی و راهنما نیست. قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه ، سیره و سنت پیامبر اعظم(ص)، معصومین، فطرت و عقل انسان حیات دنیوی را راهبری می نماید و دنیا و آخرت را به هم پیوند می دهند

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"91","title":"تربیت از دیدگاه معصومین و قرآن کریم","price":"۱۳‌,‌۵۰۰","ebook_price":"۶‌,‌۷۵۰","rent_3_price":"۳‌,‌۳۷۵","rent_6_price":"۴‌,‌۷۲۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0d09f079cfc16aa7/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0d09f079cfc16aa7/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0d09f079cfc16aa7/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0d09f079cfc16aa7/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0d09f079cfc16aa7/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/0d09f079cfc16aa7/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/0d09f079cfc16aa7/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/0d09f079cfc16aa7/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/0d09f079cfc16aa7/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/0d09f079cfc16aa7/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786003090484","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"2","description":["اسلام کامل ترین دین وحی شده و آسمانی است که از انتخاب همسر ، لقاح، انعقاد نطفه، مراقبت های دوران بارداری، تولد تا مرگ ، آموزه ها ، قواعد و راهنمایی های جامعی را به انسان ارایه داده است. برای تمام گرایش ها و برنامه های ژنتیک رفتاری انسان نقشه راه وجود دارد. در مکتب اسلام ، انسان حیران و سرگردان و فاقد الگوی و راهنما نیست. قرآن کریم، نهج البلاغه، صحیفه سجادیه ، سیره و سنت پیامبر اعظم(ص)، معصومین، فطرت و عقل انسان حیات دنیوی را راهبری می نماید و دنیا و آخرت را به هم پیوند می دهند"],"pages_count":"240","keywords":null,"token":"0d09f079cfc16aa7","created_at":"2017-10-10 11:42:51","updated_at":"2021-09-21 10:40:08","publisher_id":"18","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"210","title":"سیدابوالقاسم مهری نژاد","firstname":"سیدابوالقاسم","lastname":"مهری نژاد","token":"f4dd81d2d8b39994","created_at":"2017-10-10 11:34:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"213","title":"پریسا اصغری نژاد بلوچی","firstname":"پریسا","lastname":"اصغری نژاد بلوچی","token":"f6fe018a6508d5e9","created_at":"2017-10-10 11:34:50","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"210","title":"سیدابوالقاسم مهری نژاد","firstname":"سیدابوالقاسم","lastname":"مهری نژاد","token":"f4dd81d2d8b39994","created_at":"2017-10-10 11:34:30","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"213","title":"پریسا اصغری نژاد بلوچی","firstname":"پریسا","lastname":"اصغری نژاد بلوچی","token":"f6fe018a6508d5e9","created_at":"2017-10-10 11:34:50","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"73","file":"59dc81039c2eb1.15969593.pdf","book_id":"91","toc":[],"created_at":"2017-10-10 11:42:51","updated_at":"2021-09-21 10:40:09","process_started_at":"2017-11-09 17:16:56","process_done_at":"2017-11-09 17:20:06","process_failed_at":null,"pages_count":"240","version":"5.15.2","dir":"rtl","password":"8bcd18edac744c20aa4851020a04420a0adeb830b5105d30d507cf94b76017cab7aeffbe6c01707a5a6c7ee52b1c0b1503a73ece2d7177567c315d8ea6f191bc","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۲۴۰"},"publisher":{"id":18,"title":"آوای نور","manager":"سیدعلی محمد میر حسینی","shaba":"IR620610000000400806785248","bank_name":"شهر","description":"رقم فروش کتابهای چاپی 1.25 است","ebook_profit":50,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"آوای نور","email":"avayenoor92@yahoo.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7fad6c9a23733f91","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"djuzj4","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-08 17:21:01","updated_at":"2017-10-08 17:21:01","bazaar_credit":0,"description":"avayenoor92@yahoo.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"19954","title":"روانشناسی رشد کودکی ۱","token":"fb68fb8bcf30b449","type":"","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:33:05","updated_at":"2021-10-13 14:47:51","study_fields":[{"id":"1678","title":"مطالعات خانواده","degree_id":"7","token":"c29c3879289a8f7e","books_count":"5","created_at":"2017-10-07 11:23:02","updated_at":"2021-10-13 14:47:51","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"تربیت-از-دیدگاه-معصومین-و-قرآن-کریم","urlify":"تربیت-از-دیدگاه-معصومین-و-قرآن-کریم","pages_count_fa":"۲۴۰","authorTitle":"سیدابوالقاسم مهری نژاد, پریسا اصغری نژاد بلوچی","tocStr":"","url":"/preview/0d09f079cfc16aa7/%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B5%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85"}
{"toc":[],"pages_count":240,"version":"5.15.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"0d09f079cfc16aa7","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/9caf615b0dc3899a509e348766dbc0f7.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/572286e8f2b146268c96a89dd24ef375.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/dd03755229d8f95629ebc77b5d4705c8.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/58b6f52633e01c3d785d583de519bb22.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/05915ac4378490dfd6a2c55db7aadcae.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/4ff62544e0c732add43022092e7851ba.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.24826,0.17856,0.24775,0.12708]},"elements":[{"words":[{"str":"تربیت","boundary":[0.4038938137451149,0.17855565730405507,0.5970090553808026,0.24567922110167648],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7271888257334127,0.2715261395656958,0.7522541225812602,0.2983352506320131],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6201418103101637,0.2715261395656958,0.7185952721380232,0.2983352506320131],"dir":"rtl"},{"str":"معصومین","boundary":[0.48889879152171434,0.2715261395656958,0.6114954342007817,0.2983352506320131],"dir":"rtl"},{"str":"(ع)","boundary":[0.430827798130653,0.2715261395656958,0.47984091125726824,0.2983352506320131],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40581921103687013,0.2715261395656958,0.42206939281288725,0.2983352506320131],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.3265315031932133,0.2715261395656958,0.39700590982747125,0.2983352506320131],"dir":"rtl"},{"str":"کریم","boundary":[0.248260413687923,0.2715261395656958,0.317707940139167,0.2983352506320131],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.24826,0.17856,0.75225,0.29834],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"گردآورندگان:","boundary":[0.42562672767133736,0.4384513003510717,0.5749261271566105,0.4586085267167238],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.5840958917167096,0.4704879046143251,0.6250738728433897,0.4906451309799772],"dir":"rtl"},{"str":"سید","boundary":[0.545491373558288,0.4704879046143251,0.5784052997807644,0.4906451309799772],"dir":"rtl"},{"str":"ابوالقاسم","boundary":[0.46586121437422545,0.4704879046143251,0.5394671623296158,0.4906451309799772],"dir":"rtl"},{"str":"مهری","boundary":[0.41212944428557813,0.4704879046143251,0.4602731102850062,0.4906451309799772],"dir":"rtl"},{"str":"نژاد","boundary":[0.3758697931560385,0.4704879046143251,0.4066104279858926,0.4906451309799772],"dir":"rtl"},{"str":"پریسا","boundary":[0.5603707940139168,0.5041840680222401,0.6040939853207512,0.5243412943878922],"dir":"rtl"},{"str":"اصغری","boundary":[0.4935420836907826,0.5041840680222401,0.5546230101992183,0.5243412943878922],"dir":"rtl"},{"str":"نژاد","boundary":[0.45702506910685353,0.5041840680222401,0.4877657039367077,0.5243412943878922],"dir":"rtl"},{"str":"بلوچی","boundary":[0.39674482890096274,0.5041840680222401,0.4515060528071681,0.5243412943878922],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.37587,0.43845,0.62507,0.52434],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.5045740358432321,0.8283731661648357,0.5653913830902678,0.8451036640483269],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.46284460297021707,0.8283731661648357,0.49983633590696785,0.8451036640483269],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.4353493470593842,0.8283731661648357,0.4579684491468878,0.8451036640483269],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.508268992469736,0.8561901385494357,0.5466004194071109,0.8729206364329268],"dir":"rtl"},{"str":"1394","boundary":[0.4542226670479459,0.8561901385494357,0.49347974454294163,0.8729206364329268],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49797445429415693,0.8561901385494357,0.5079429987608426,0.8729206364329268],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.43535,0.82837,0.56539,0.87292],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/8c10bb93579c0d6d2f4ed4b2ace51594.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/55516c1cd50ed83a9f57eca31ef48b22.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.23941,0.12481,0.16835,0.11017]},"elements":[{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7617481650938901,0.12752962692333553,0.8098762749022973,0.14103496858832243],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6195548565437041,0.12752962692333553,0.6227736154799353,0.14103496858832243],"dir":"ltr"},{"str":"مهرینژاد","boundary":[0.5615050996091888,0.13236736125109191,0.6113097893432465,0.14587270291607882],"dir":"rtl"},{"str":"‫","boundary":[0.5615050996091888,0.12481036984310966,0.5680821656658088,0.14335501809950957],"dir":"ltr"},{"str":"،سیدابوالقاسم","boundary":[0.4931131446001335,0.13236736125109191,0.5616523686969784,0.14587270291607882],"dir":"rtl"},{"str":"‬","boundary":[0.4422123725097703,0.12910972512682262,0.4475386521780574,0.14261506679180952],"dir":"ltr"},{"str":"‬-","boundary":[0.44192641311600417,0.12910972512682262,0.45004994757411115,0.14587270291607882],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۴۴","boundary":[0.4545086264417119,0.13236736125109191,0.4853922409684492,0.14587270291607882],"dir":"ltr"},{"str":"‫‫‫‫","boundary":[0.4422123725097703,0.12481036984310966,0.4864336097607474,0.14335501809950957],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.4896815842150415,0.13236736125109191,0.4932045562863407,0.14587270291607882],"dir":"ltr"},{"str":"‬","boundary":[0.4931131446001335,0.12910972512682262,0.4984394242684206,0.14261506679180952],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.4931131446001335,0.12481036984310966,0.4996902106567534,0.14335501809950957],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7790106758173673,0.1511135817711484,0.8094547707558861,0.1646189234361353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7687413020684397,0.1511135817711484,0.7746806786769612,0.1646189234361353],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7501759603469642,0.1511135817711484,0.7644365247957919,0.1646189234361353],"dir":"rtl"},{"str":"پديدآور","boundary":[0.7090601467924889,0.1511135817711484,0.7458842817653227,0.1646189234361353],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6195548565437041,0.1511135817711484,0.6227736154799353,0.1646189234361353],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5806643789915166,0.1511135817711484,0.6112809074444763,0.1646189234361353],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5727597941092366,0.1511135817711484,0.5759785530454676,0.1646189234361353],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.5604786960251644,0.1511135817711484,0.5684681155275951,0.1646189234361353],"dir":"rtl"},{"str":"ديدگاه","boundary":[0.5225241635687733,0.1511135817711484,0.5561584953738167,0.1646189234361353],"dir":"rtl"},{"str":"معصومین(","boundary":[0.46391592793823283,0.1511135817711484,0.5181911350467097,0.1646189234361353],"dir":"rtl"},{"str":"ع)","boundary":[0.44732399199313694,0.1511135817711484,0.45962424935659135,0.1646189234361353],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4370546182442093,0.1511135817711484,0.44299399485273094,0.1646189234361353],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.4079133543036889,0.1511135817711484,0.4328419416283892,0.1646189234361353],"dir":"rtl"},{"str":"کريم/گردآورندگان","boundary":[0.308534172147555,0.1511135817711484,0.4036216757220475,0.1646189234361353],"dir":"rtl"},{"str":"سیدابوالقاسم","boundary":[0.2394074921361167,0.1511135817711484,0.30424249356591365,0.1646189234361353],"dir":"rtl"},{"str":"مهرینژاد،","boundary":[0.557561922308932,0.1698598022912048,0.6112674673529692,0.1833651439561917],"dir":"rtl"},{"str":"پريسا","boundary":[0.5254039653035936,0.1698598022912048,0.5532465676229762,0.1833651439561917],"dir":"rtl"},{"str":"اصغرینژادبلوچی.","boundary":[0.4304880373653608,0.1698598022912048,0.5211122867219522,0.1833651439561917],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7564948050710132,0.18860602281126126,0.8097001239157373,0.20211136447624817],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7327947764750739,0.18860602281126126,0.7521900277983656,0.20211136447624817],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6195548565437041,0.18860602281126126,0.6227736154799353,0.20211136447624817],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.5808354780287867,0.19344375713901776,0.611145458011629,0.20694909880400467],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5733524575376282,0.19344375713901776,0.5765437994471452,0.20694909880400467],"dir":"ltr"},{"str":"آوای","boundary":[0.5448351920693928,0.19344375713901776,0.5690403467432213,0.20694909880400467],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.5308489181202937,0.19344375713901776,0.5405304147967451,0.20694909880400467],"dir":"rtl"},{"str":"‫‫","boundary":[0.48396244399961874,0.1858867657310355,0.5323586883995807,0.2044314139874354],"dir":"ltr"},{"str":"ر،","boundary":[0.5219973310456583,0.19344375713901776,0.5307914402821466,0.20694909880400467],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.48396244399961874,0.19344375713901776,0.48718120293584977,0.20694909880400467],"dir":"ltr"},{"str":"‬","boundary":[0.48396244399961874,0.19018612101474844,0.4892887236679058,0.20369146267973534],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۲","boundary":[0.4868220379372796,0.19344375713901776,0.5177056524640168,0.20694909880400467],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5177056524640168,0.1858867657310355,0.5242827185206367,0.2044314139874354],"dir":"ltr"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7565742840514889,0.21198840539541772,0.8096795348393862,0.22549374706040462],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.7139214564865122,0.21198840539541772,0.7522107834482578,0.22549374706040462],"dir":"rtl"},{"str":"۲۴۰","boundary":[0.5883852826232009,0.2168261397231742,0.6115479935182537,0.23033148138816106],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.6112620341244877,0.20926914831519194,0.6178391001811075,0.22781379657159184],"dir":"ltr"},{"str":":‫‫","boundary":[0.5672242874845106,0.20926914831519194,0.6239467162329617,0.22781379657159184],"dir":"ltr"},{"str":"ص.","boundary":[0.5672242874845106,0.2168261397231742,0.5882681345915547,0.23033148138816106],"dir":"rtl"},{"str":"‬","boundary":[0.5672242874845106,0.2135685035989049,0.5725505671527976,0.2270738452638918],"dir":"ltr"},{"str":"شابک","boundary":[0.7783338099323229,0.23557236024323056,0.8099083023543991,0.24907770190821746],"dir":"rtl"},{"str":"‬","boundary":[0.4482175197788581,0.23674931391940474,0.4535437994471452,0.25025465558439164],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.4482175197788581,0.23244995863569176,0.45479458583547805,0.2509946068920917],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.4482175197788581,0.2354634049229826,0.4795535220665332,0.2489687465879695],"dir":"ltr"},{"str":"-‫‫","boundary":[0.4482175197788581,0.23244995863569176,0.49303927175674395,0.2509946068920917],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.4865360785435135,0.2354634049229826,0.5178720808311886,0.2489687465879695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5179916118577829,0.2354634049229826,0.5249464302735678,0.2489687465879695],"dir":"ltr"},{"str":"309","boundary":[0.5245686779144029,0.2354634049229826,0.555952340101039,0.2489687465879695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5560718711276332,0.2354634049229826,0.5630266895434182,0.2489687465879695],"dir":"ltr"},{"str":"048","boundary":[0.5629348965780192,0.2354634049229826,0.5939849394719283,0.2489687465879695],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5941044704985226,0.2354634049229826,0.6010592889143075,0.2489687465879695],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.6009674959489086,0.2354634049229826,0.6114284624916595,0.2489687465879695],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6195548565437041,0.23557236024323056,0.6227736154799353,0.24907770190821746],"dir":"ltr"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.7701675412278722,0.2569390201908218,0.8096223429606328,0.2704443618558087],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7255853349461843,0.2569390201908218,0.7658484567625854,0.2704443618558087],"dir":"rtl"},{"str":"نويسی","boundary":[0.6870412734725002,0.2569390201908218,0.7212603256009043,0.2704443618558087],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6195548565437041,0.2569390201908218,0.6227736154799353,0.2704443618558087],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.5938185111047565,0.2569390201908218,0.6111959775045277,0.2704443618558087],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7720427032694691,0.27548366844722166,0.8097864836526547,0.28898901011220857],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6195548565437041,0.27548366844722166,0.6227736154799353,0.28898901011220857],"dir":"ltr"},{"str":"کودکان","boundary":[0.5712285768754171,0.27548366844722166,0.6111373558288056,0.28898901011220857],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5506386426460776,0.27548366844722166,0.5670006672385854,0.28898901011220857],"dir":"ltr"},{"str":"سرپرستی","boundary":[0.49740482318177487,0.27548366844722166,0.5466824897531217,0.28898901011220857],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.4765274997617005,0.27548366844722166,0.4928895243542084,0.28898901011220857],"dir":"ltr"},{"str":"جنبههای","boundary":[0.4253110285006196,0.27548366844722166,0.47239367076541805,0.28898901011220857],"dir":"rtl"},{"str":"مذهبی","boundary":[0.3853064531503193,0.27548366844722166,0.42101129431287426,0.28898901011220857],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.36872080831188636,0.27548366844722166,0.38508283290439427,0.28898901011220857],"dir":"ltr"},{"str":"اسلام","boundary":[0.3349775998474883,0.27548366844722166,0.36478943856639023,0.28898901011220857],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7720427032694691,0.29422988896727814,0.8097864836526547,0.30773523063226504],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6195548565437041,0.29422988896727814,0.6227736154799353,0.30773523063226504],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5806446477933467,0.29422988896727814,0.6112611762463064,0.30773523063226504],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقی","boundary":[0.538628348107902,0.29422988896727814,0.5763529692117053,0.30773523063226504],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5222810027642741,0.29422988896727814,0.5384514345629587,0.30773523063226504],"dir":"ltr"},{"str":"جنبههای","boundary":[0.47104908969592985,0.29422988896727814,0.5181471737679917,0.30773523063226504],"dir":"rtl"},{"str":"مذهبی","boundary":[0.4310445143456296,0.29422988896727814,0.4667493555081846,0.30773523063226504],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.4101849204079687,0.29422988896727814,0.4263553522066533,0.30773523063226504],"dir":"ltr"},{"str":"اسلام","boundary":[0.3764417119435707,0.29422988896727814,0.40625355066247265,0.30773523063226504],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7720427032694691,0.3130265025532487,0.8097864836526547,0.3265318442182356],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6195548565437041,0.3130265025532487,0.6227736154799353,0.3265318442182356],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.5871628062148508,0.3130265025532487,0.6110352683252313,0.3265318442182356],"dir":"rtl"},{"str":"والدين","boundary":[0.5494956629491946,0.3130265025532487,0.5828328090744448,0.3265318442182356],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5291440282146602,0.3130265025532487,0.5453144600133448,0.3265318442182356],"dir":"ltr"},{"str":"جنبههای","boundary":[0.4779098274711658,0.3130265025532487,0.5250101992183777,0.3265318442182356],"dir":"rtl"},{"str":"مذهبی","boundary":[0.43763702220951295,0.3130265025532487,0.4736100932834205,0.3265318442182356],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.4213373367648461,0.3130265025532487,0.4375077685635307,0.3265318442182356],"dir":"ltr"},{"str":"اسلام","boundary":[0.38759412830044804,0.3130265025532487,0.41740596701934995,0.3265318442182356],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.7770687255743018,0.33177272307330513,0.8097927747593175,0.345278064738292],"dir":"rtl"},{"str":"افزوده","boundary":[0.7410875988942904,0.33177272307330513,0.7727478104299665,0.345278064738292],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6195548565437041,0.33177272307330513,0.6227736154799353,0.345278064738292],"dir":"ltr"},{"str":"اصغرینژادبلوچی،","boundary":[0.5195507698925751,0.3366104574010617,0.6113152225717281,0.35011579906604856],"dir":"rtl"},{"str":"پريسا،","boundary":[0.48396330187780007,0.3366104574010617,0.5152354152066193,0.35011579906604856],"dir":"rtl"},{"str":"-‫‫","boundary":[0.4327757125154895,0.32905346599307944,0.4760532837670385,0.35011579906604856],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۶۸","boundary":[0.44907539796015633,0.3366104574010617,0.47995901248689354,0.35011579906604856],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.47995901248689354,0.32905346599307944,0.4865360785435135,0.34759811424947934],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.792529406157659,0.3553566779211181,0.809600324087313,0.368862019586105],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7613764178819942,0.3553566779211181,0.7882246288850113,0.368862019586105],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.7259317510246879,0.3553566779211181,0.7570272614622058,0.368862019586105],"dir":"rtl"},{"str":"۴","boundary":[0.5102707082260985,0.36019441224887455,0.5179344199790297,0.37369975391386145],"dir":"ltr"},{"str":"‫‫‫‫‫‫","boundary":[0.47595558097416835,0.35263742084089233,0.5235511390715852,0.37118206909729223],"dir":"ltr"},{"str":"۱۳۹۲۴","boundary":[0.5237107997331046,0.36019441224887455,0.5617338671242017,0.37369975391386145],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5615050996091888,0.36019441224887455,0.5663715565723001,0.37369975391386145],"dir":"ltr"},{"str":"۲۵۳BP","boundary":[0.5663664093032122,0.35565086712818317,0.6111057096558955,0.37369975391386145],"dir":"ltr"},{"str":":‫‫","boundary":[0.6112620341244877,0.35263742084089233,0.6723882375369364,0.37118206909729223],"dir":"ltr"},{"str":"ت","boundary":[0.49797445429415693,0.36019441224887455,0.5102172338194644,0.37369975391386145],"dir":"rtl"},{"str":"۹","boundary":[0.4902535506624726,0.36019441224887455,0.4979172624154037,0.37369975391386145],"dir":"ltr"},{"str":"م","boundary":[0.48310456581832045,0.36019441224887455,0.49021265846916406,0.37369975391386145],"dir":"rtl"},{"str":"‬","boundary":[0.47595558097416835,0.35693677612460534,0.48128186064245543,0.3704421177895922],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.47595558097416835,0.35263742084089233,0.48253264703078824,0.37118206909729223],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.47595558097416835,0.35565086712818317,0.4832744256982175,0.36915620879317007],"dir":"ltr"},{"str":"رده","boundary":[0.792529406157659,0.37894063276893103,0.809600324087313,0.39244597443391793],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7613178998554628,0.37894063276893103,0.7882246288850113,0.39244597443391793],"dir":"rtl"},{"str":"ديويی","boundary":[0.7259317510246879,0.37894063276893103,0.7569889825296653,0.39244597443391793],"dir":"rtl"},{"str":"۶۴۴","boundary":[0.5606472214278906,0.38377836709668756,0.583408445334096,0.3972837087616744],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5832380135354113,0.38377836709668756,0.5881044704985225,0.3972837087616744],"dir":"ltr"},{"str":"۲۹۷","boundary":[0.5880993232294347,0.38377836709668756,0.6112620341244877,0.3972837087616744],"dir":"ltr"},{"str":"‫‫‫‫","boundary":[0.5606472214278906,0.3762213756887053,0.6167119435706797,0.3947660239451052],"dir":"ltr"},{"str":":‫‫","boundary":[0.6112620341244877,0.3762213756887053,0.6723882375369364,0.3947660239451052],"dir":"ltr"},{"str":"شماره","boundary":[0.7784910875988943,0.4025245876167439,0.8097398722714708,0.4160299292817308],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.7187907730435611,0.4025245876167439,0.7744293203698408,0.4160299292817308],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6941902583166524,0.4025245876167439,0.7144990944619197,0.4160299292817308],"dir":"rtl"},{"str":"‫","boundary":[0.552068439614908,0.3998053305365182,0.5586455056715279,0.4183499787929181],"dir":"ltr"},{"str":"۳۲۲۱۵۶","boundary":[0.5580735868839958,0.4073623219445004,0.6040558574015824,0.4208676636094873],"dir":"ltr"},{"str":"‫‫","boundary":[0.552068439614908,0.3998053305365182,0.6072752835763989,0.4183499787929181],"dir":"ltr"},{"str":"۱","boundary":[0.6038270898865694,0.4073623219445004,0.6114908016395005,0.4208676636094873],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6195548565437041,0.4025245876167439,0.6227736154799353,0.4160299292817308],"dir":"ltr"},{"str":"ایننن","boundary":[0.7773483938614051,0.41946955130224084,0.8079898007816224,0.436200049185732],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7681868268039272,0.41946955130224084,0.7716312011196541,0.436200049185732],"dir":"rtl"},{"str":"ننر","boundary":[0.7467408421034056,0.41946955130224084,0.7631397711544453,0.436200049185732],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7244676389286056,0.41946955130224084,0.7409715623001666,0.436200049185732],"dir":"rtl"},{"str":"چهننارچوب","boundary":[0.6403995805928892,0.41946955130224084,0.7187072348234318,0.436200049185732],"dir":"rtl"},{"str":"پننژوه","boundary":[0.5958259460489944,0.41946955130224084,0.634632065580021,0.436200049185732],"dir":"rtl"},{"str":"هننای","boundary":[0.5353271375464685,0.41946955130224084,0.5733025450386046,0.436200049185732],"dir":"rtl"},{"str":"لملننی","boundary":[0.483016013726051,0.41946955130224084,0.5295358879039178,0.436200049185732],"dir":"rtl"},{"str":"انفننرادی","boundary":[0.41784072061767236,0.41946955130224084,0.47729882098430015,0.436200049185732],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3955171353748576,0.41946955130224084,0.41204947097512157,0.436200049185732],"dir":"rtl"},{"str":"دانشننراه","boundary":[0.3295004289390907,0.41946955130224084,0.38975247549191455,0.436200049185732],"dir":"rtl"},{"str":"ال","boundary":[0.31655364081041776,0.41946955130224084,0.3237832361973398,0.436200049185732],"dir":"rtl"},{"str":"هننرا","boundary":[0.27830483271375467,0.41946955130224084,0.3076583712931093,0.436200049185732],"dir":"rtl"},{"str":"گردآوری","boundary":[0.7444859403298065,0.44809281274146684,0.8079998093604043,0.464823310624958],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7081719569154513,0.44809281274146684,0.7387331963364749,0.464823310624958],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6690098179391859,0.44809281274146684,0.7019060146792487,0.464823310624958],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6650224001525117,0.44809281274146684,0.6688911447907729,0.464823310624958],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23941,0.12481,0.80991,0.46482],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تربیت","boundary":[0.7816587551234391,0.5975077938650641,0.8309793156038509,0.6142382917485554],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.7740548215486736,0.5975077938650641,0.7815875512343915,0.6142382917485554],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7554251842904975,0.5975077938650641,0.7689459286781278,0.6142382917485554],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6959466592359446,0.5975077938650641,0.7503162914199517,0.6142382917485554],"dir":"rtl"},{"str":"معصومین","boundary":[0.6144892633196537,0.5975077938650641,0.6906839195500906,0.6142382917485554],"dir":"rtl"},{"str":"(ع)","boundary":[0.5809881641777421,0.5975077938650641,0.6093690782575542,0.6142382917485554],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5667654179773138,0.5975077938650641,0.5758320465160613,0.6142382917485554],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.5207741519129807,0.5975077938650641,0.5616333683443313,0.6142382917485554],"dir":"rtl"},{"str":"کریم","boundary":[0.4762415403679344,0.5975077938650641,0.515617291011343,0.6142382917485554],"dir":"rtl"},{"str":"گردآورندگان","boundary":[0.7410724430464208,0.6228895607089464,0.8314776475073874,0.6396200585924376],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7370850252597465,0.6228895607089464,0.7409537698980078,0.6396200585924376],"dir":"ltr"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7003169383280907,0.6239470277014882,0.731114765036698,0.6390649474757273],"dir":"rtl"},{"str":"سید","boundary":[0.6671813935754456,0.6239470277014882,0.6950542603453453,0.6390649474757273],"dir":"rtl"},{"str":"ابوالقاسم","boundary":[0.6068725574301782,0.6239470277014882,0.6620018717785381,0.6390649474757273],"dir":"rtl"},{"str":"مهری","boundary":[0.5643217996377847,0.6239470277014882,0.6017041061650726,0.6390649474757273],"dir":"rtl"},{"str":"نژاد","boundary":[0.5360547135640072,0.6239470277014882,0.5591745305499952,0.6390649474757273],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5277142312458297,0.6239470277014882,0.5357568391955009,0.6390649474757273],"dir":"ltr"},{"str":"پریسا","boundary":[0.4877386792027913,0.6239470277014882,0.5227742827185207,0.6390649474757273],"dir":"rtl"},{"str":"اصغری","boundary":[0.43790868363359065,0.6239470277014882,0.48249235165383075,0.6390649474757273],"dir":"rtl"},{"str":"نژاد","boundary":[0.40989896101420265,0.6239470277014882,0.43276563016339964,0.6390649474757273],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.8011954055857402,0.6476829491386985,0.8316469354684967,0.6644134470221896],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7972079877990658,0.6476829491386985,0.8010767324373271,0.6644134470221896],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.7301287770469926,0.6476829491386985,0.7910555714421886,0.6644134470221896],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.691844819368983,0.6476829491386985,0.7242663235153941,0.6644134470221896],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.6655943189400438,0.6476829491386985,0.6858636926889715,0.6644134470221896],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآرا","boundary":[0.7701236297779049,0.6726779098321071,0.8315823086455056,0.6894084077155982],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.766233686538886,0.6726779098321071,0.7700286912591745,0.6894084077155982],"dir":"ltr"},{"str":"منیرالسادات","boundary":[0.6740933180821658,0.6726779098321071,0.7604107040215816,0.6894084077155982],"dir":"rtl"},{"str":"حسینی","boundary":[0.6126918310933182,0.6726779098321071,0.6682627909363874,0.6894084077155982],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7977467352969212,0.6974712982618592,0.8314973787055572,0.7142017961453504],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.7657524544847965,0.6974712982618592,0.7919554856543704,0.7142017961453504],"dir":"rtl"},{"str":"1394","boundary":[0.7150652940615766,0.6974712982618592,0.7596749594890859,0.7142017961453504],"dir":"ltr"},{"str":"تیراژ","boundary":[0.7991936898293777,0.722516652021182,0.8313066437899153,0.7392471499046731],"dir":"rtl"},{"str":"500","boundary":[0.7560289772185683,0.722516652021182,0.7894862262892003,0.7392471499046731],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7952062720427032,0.722516652021182,0.7990750166809646,0.7392471499046731],"dir":"ltr"},{"str":"جلد","boundary":[0.7210704413306643,0.722516652021182,0.7502165665808788,0.7392471499046731],"dir":"rtl"},{"str":"صحافی","boundary":[0.7787821942617481,0.747310040450934,0.8314493375274045,0.7640405383344252],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7747947764750739,0.747310040450934,0.7786635211133353,0.7640405383344252],"dir":"ltr"},{"str":"نشاط","boundary":[0.7302211419311792,0.747310040450934,0.7690747307215708,0.7640405383344252],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.7900429892288628,0.7723050011443425,0.8315311219140216,0.7890354990278338],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.5998236583738443,0.7723050011443425,0.6332809074444763,0.7890354990278338],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6329949480507101,0.7723050011443425,0.6418954341816796,0.7890354990278338],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.6424316080449909,0.7723050011443425,0.6749955199694976,0.7890354990278338],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6747450195405585,0.7723050011443425,0.6836455056715279,0.7890354990278338],"dir":"ltr"},{"str":"309","boundary":[0.6838957201410734,0.7723050011443425,0.7173529692117053,0.7890354990278338],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7170670098179392,0.7723050011443425,0.7259674959489087,0.7890354990278338],"dir":"ltr"},{"str":"048","boundary":[0.72650366981222,0.7723050011443425,0.759960918882852,0.7890354990278338],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7597464493375274,0.7723050011443425,0.7686469354684968,0.7890354990278338],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.7688971499380423,0.7723050011443425,0.7800286912591746,0.7890354990278338],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7860555714421885,0.7723050011443425,0.7899243160804498,0.7890354990278338],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.7917739014393289,0.7970983895740946,0.831410733009246,0.8138288874575859],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7826232008388143,0.7970983895740946,0.7915236869697837,0.8138288874575859],"dir":"ltr"},{"str":"انقلاب","boundary":[0.7316509389000095,0.7970983895740946,0.7771027547421598,0.8138288874575859],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.719640644361834,0.7931608407558121,0.7315079592031266,0.8098913386393032],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.6667381565151083,0.7970983895740946,0.7141599466209132,0.8138288874575859],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.6444333238013535,0.7970983895740946,0.6667381565151083,0.8138288874575859],"dir":"ltr"},{"str":"فروردین","boundary":[0.5849537698980078,0.7970983895740946,0.6444802211419312,0.8138288874575859],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.575517109903727,0.7970983895740946,0.5844175960346965,0.8138288874575859],"dir":"ltr"},{"str":"خیابان","boundary":[0.5227313888094558,0.7970983895740946,0.5698920979887523,0.8138288874575859],"dir":"rtl"},{"str":"شهیدوحید","boundary":[0.43847345343627875,0.7970983895740946,0.5167502621294443,0.8138288874575859],"dir":"rtl"},{"str":"نظری","boundary":[0.39159755981317323,0.7970983895740946,0.4327534076827757,0.8138288874575859],"dir":"rtl"},{"str":"–","boundary":[0.3795872652749976,0.7931608407558121,0.39145458011629014,0.8098913386393032],"dir":"ltr"},{"str":"پلاك","boundary":[0.3364073968163187,0.7970983895740946,0.37402678486321606,0.8138288874575859],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.3137451148603565,0.7970983895740946,0.33604994757411116,0.8138288874575859],"dir":"ltr"},{"str":"تلفن","boundary":[0.7983358116480793,0.822086631192048,0.8314218854256029,0.8388171290755392],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.656964636354971,0.822086631192048,0.6618777046992661,0.8388171290755392],"dir":"ltr"},{"str":"66967355","boundary":[0.6678819940901725,0.822086631192048,0.7544421885425603,0.8388171290755392],"dir":"ltr"},{"str":"–","boundary":[0.7600324087312935,0.8181490823737654,0.7718997235725861,0.8348795802572565],"dir":"ltr"},{"str":"6","boundary":[0.7783338099323229,0.822086631192048,0.7886346392145649,0.8388171290755392],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.794348393861405,0.822086631192048,0.7982171384996662,0.8388171290755392],"dir":"ltr"},{"str":"نمابر","boundary":[0.6183958631207702,0.822086631192048,0.6512445906014679,0.8388171290755392],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.5102386807739968,0.822086631192048,0.5151517491182919,0.8388171290755392],"dir":"ltr"},{"str":"66480882","boundary":[0.5208512057954438,0.822086631192048,0.6085743971022781,0.8388171290755392],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144084453340959,0.822086631192048,0.6182771899723571,0.8388171290755392],"dir":"ltr"},{"str":"همراه","boundary":[0.46450204937565537,0.822086631192048,0.504447431131446,0.8388171290755392],"dir":"rtl"},{"str":"09122004557","boundary":[0.3315460871222953,0.822086631192048,0.4544837479744543,0.8388171290755392],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.46051463158898104,0.822086631192048,0.4643833762272424,0.8388171290755392],"dir":"ltr"},{"str":"کلیه","boundary":[0.7998493947192832,0.8468800196218,0.8313452483080737,0.8636105175052913],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7515494233152226,0.8468800196218,0.7940889906141096,0.8636105175052913],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7141199123057859,0.8468800196218,0.7455682966352113,0.8636105175052913],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.6777064850718381,0.8468800196218,0.7080201124773616,0.8636105175052913],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.6186829663521114,0.8468800196218,0.6718661049975371,0.8636105175052913],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5795205414164523,0.8468800196218,0.6127493089314651,0.8636105175052913],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.785462957372657,0.873100752273987,0.831388714135926,0.8898312501574783],"dir":"rtl"},{"str":"13500","boundary":[0.7285053855685826,0.873100752273987,0.7800570012391572,0.8898312501574783],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.6773186540844534,0.873100752273987,0.7232214278905729,0.8898312501574783],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.31375,0.59751,0.83165,0.88983],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/b6c33e6201808bfc948db9703fd15379.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/3c10813ca16b5a9b8bab2f3f0871180d.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14475,0.2459,0.16833,0.11929]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5002621294442856,0.24589939549318018,0.5746973596415975,0.2660566218588323],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.4261986464588695,0.24589939549318018,0.4934848918120293,0.2660566218588323],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.4262,0.2459,0.5747,0.26606],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.7860547135640074,0.30817105191325683,0.8315680106758174,0.32671570016965673],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.14475264512439234,0.30817105191325683,0.16648555905061482,0.32671570016965673],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.30817105191325683,0.7860015251167688,0.32671570016965673],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7854827947764751,0.33901160825270454,0.8315977504527691,0.35755625650910444],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.7379420455628635,0.33901160825270454,0.7803772757601755,0.35755625650910444],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7187827661805357,0.33901160825270454,0.7328347154704031,0.35755625650910444],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6590172528834239,0.33901160825270454,0.7136469354684968,0.35755625650910444],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبر","boundary":[0.6135497092746164,0.33901160825270454,0.6539580592889144,0.35755625650910444],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام","boundary":[0.5663664093032122,0.33901160825270454,0.6085715375083405,0.35755625650910444],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.14475264512439234,0.33901160825270454,0.16648555905061482,0.35755625650910444],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.33901160825270454,0.5646212944428557,0.35755625650910444],"dir":"ltr"},{"str":"ادوار","boundary":[0.7932096134301699,0.36965059232849573,0.831398532075112,0.38819524058489563],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7418554046451173,0.36965059232849573,0.7881214374225527,0.38819524058489563],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.6777609761753322,0.36965059232849573,0.7367225859380914,0.38819524058489563],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.658563917119046,0.36965059232849573,0.6726281574683061,0.38819524058489563],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6274178184173268,0.36965059232849573,0.6534757411114288,0.38819524058489563],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبراکرم(ص","boundary":[0.5117005051949289,0.36965059232849573,0.6223267562672766,0.38819524058489563],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.14475264512439234,0.36965059232849573,0.16648555905061482,0.38819524058489563],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.36965059232849573,0.5131486035649604,0.38819524058489563],"dir":"ltr"},{"str":"قبل","boundary":[0.8049175800253867,0.40049114866794333,0.8316663807072731,0.41903579692434323],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7856647172197899,0.40049114866794333,0.7997544562005529,0.41903579692434323],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.7471642360118197,0.40049114866794333,0.7805673162898293,0.41903579692434323],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.14475264512439234,0.40049114866794333,0.16648555905061482,0.41903579692434323],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.40049114866794333,0.7499706415022417,0.41903579692434323],"dir":"ltr"},{"str":"غذای","boundary":[0.7874449684428965,0.43133170500739104,0.8314141645219711,0.449876353263791],"dir":"rtl"},{"str":"حلال","boundary":[0.7402297207129921,0.43133170500739104,0.7823043443951178,0.449876353263791],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.14475264512439234,0.43133170500739104,0.16648555905061482,0.449876353263791],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.43133170500739104,0.7396761033266626,0.449876353263791],"dir":"ltr"},{"str":"رعایت","boundary":[0.778738135398107,0.46197068908318223,0.8315891716709561,0.4805153373395822],"dir":"rtl"},{"str":"آداب","boundary":[0.7296575920190965,0.46197068908318223,0.773618547179634,0.4805153373395822],"dir":"rtl"},{"str":"زناشویی","boundary":[0.6598751310647222,0.46197068908318223,0.724541124408561,0.4805153373395822],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.14475264512439234,0.46197068908318223,0.16648555905061482,0.4805153373395822],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.46197068908318223,0.6624194071108574,0.4805153373395822],"dir":"ltr"},{"str":"مراقبتهای","boundary":[0.7439084767450017,0.49281124542262994,0.8315725860261176,0.5113558936790299],"dir":"rtl"},{"str":"ایام","boundary":[0.7130486636401784,0.49281124542262994,0.7387598894290345,0.5113558936790299],"dir":"rtl"},{"str":"بارداری","boundary":[0.6478648365265466,0.49281124542262994,0.7079002954913737,0.5113558936790299],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.14475264512439234,0.49281124542262994,0.16648555905061482,0.5113558936790299],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.49281124542262994,0.6469775998474887,0.5113558936790299],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.779870434880111,0.5236853971393537,0.8314644933752741,0.5422300453957537],"dir":"rtl"},{"str":"تغذیه","boundary":[0.7327558859975216,0.5236853971393537,0.7747342112294292,0.5422300453957537],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7083663587803513,0.5236853971393537,0.7276801572810349,0.5422300453957537],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6572511676675246,0.5236853971393537,0.7032906300638643,0.5422300453957537],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.5935325517109904,0.5236853971393537,0.6521055103508635,0.5422300453957537],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.14475264512439234,0.5236853971393537,0.16648555905061482,0.5422300453957537],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.5236853971393537,0.5955049089695928,0.5422300453957537],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7805166649553267,0.5543243812151449,0.8314690687255742,0.5728690294715448],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7293140787341531,0.5543243812151449,0.7753535411304927,0.5728690294715448],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.6652965297343078,0.5543243812151449,0.724168421417492,0.5728690294715448],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.6349952428282349,0.5543243812151449,0.6601769307337593,0.5728690294715448],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6157782913445728,0.5543243812151449,0.6298425316938329,0.5728690294715448],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.5775188256600896,0.5543243812151449,0.6106935468496807,0.5728690294715448],"dir":"rtl"},{"str":"22","boundary":[0.14475264512439234,0.5543243812151449,0.16648555905061482,0.5728690294715448],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.5543243812151449,0.5800631017062242,0.5728690294715448],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.7954461506305462,0.5851649375545926,0.8314599180249738,0.6037095858109925],"dir":"rtl"},{"str":"تکریم","boundary":[0.7417923786867165,0.5851649375545926,0.7903079771186547,0.6037095858109925],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.6661387856257744,0.5851649375545926,0.7366885561674351,0.6037095858109925],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.6026832523115051,0.5851649375545926,0.6610708572716008,0.6037095858109925],"dir":"rtl"},{"str":"23","boundary":[0.14475264512439234,0.5851649375545926,0.16648555905061482,0.6037095858109925],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.5851649375545926,0.605799447145172,0.6037095858109925],"dir":"ltr"},{"str":"احادیث","boundary":[0.7708988656944048,0.6160054938940402,0.8316377847678963,0.6345501421504401],"dir":"rtl"},{"str":"27","boundary":[0.14475264512439234,0.6160054938940402,0.16648555905061482,0.6345501421504401],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.6160054938940402,0.7705597178534002,0.6345501421504401],"dir":"ltr"},{"str":"سیره","boundary":[0.7959159727946084,0.6466444779698314,0.8313764178819941,0.6651891262262314],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبر","boundary":[0.7507421491827793,0.6466444779698314,0.7908090744447622,0.6651891262262314],"dir":"rtl"},{"str":"اکرم","boundary":[0.709033914180094,0.6466444779698314,0.7456377847678962,0.6651891262262314],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6844123587308689,0.6466444779698314,0.7039098978379394,0.6651891262262314],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.63319606930699,0.6466444779698314,0.6792883423887143,0.6651891262262314],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.58552568868554,0.6466444779698314,0.6280924602039843,0.6651891262262314],"dir":"rtl"},{"str":"35","boundary":[0.14475264512439234,0.6466444779698314,0.16648555905061482,0.6651891262262314],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.6466444779698314,0.5852103707940137,0.6651891262262314],"dir":"ltr"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.7767122830982244,0.6774850343092791,0.8313672671813935,0.6960296825656791],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.7438842369887628,0.6774850343092791,0.7715948908588315,0.6960296825656791],"dir":"rtl"},{"str":"علی(ع)","boundary":[0.6794845149725742,0.6774850343092791,0.7387358688399581,0.6960296825656791],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6549032574010577,0.6774850343092791,0.6743688850617463,0.6960296825656791],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.5923451910611497,0.6774850343092791,0.6497876274902297,0.6960296825656791],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.5446334953769898,0.6774850343092791,0.5872002668954343,0.6960296825656791],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.14475264512439234,0.6774850343092791,0.16648555905061482,0.6960296825656791],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.6774850343092791,0.5440322180916974,0.6960296825656791],"dir":"ltr"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.7646166995675899,0.7083759837146409,0.831272709941855,0.7269206319710408],"dir":"rtl"},{"str":"تسریع","boundary":[0.7134420457126432,0.7083759837146409,0.7595011829553017,0.7269206319710408],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6888531778548204,0.7083759837146409,0.7083248320175786,0.7269206319710408],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6376436910780316,0.7083759837146409,0.683735964159756,0.7269206319710408],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.5733483956748613,0.7083759837146409,0.6325400819750262,0.7269206319710408],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5541784438562495,0.7083759837146409,0.5682426842055095,0.7269206319710408],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.49419850938742454,0.7083759837146409,0.5488534934705939,0.7269206319710408],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.46137046327796305,0.7083759837146409,0.4890811171480316,0.7269206319710408],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.4244043497868121,0.7083759837146409,0.45622209512915834,0.7269206319710408],"dir":"rtl"},{"str":"علیهالسلام","boundary":[0.34184062529787435,0.7083759837146409,0.41929579335308614,0.7269206319710408],"dir":"rtl"},{"str":"49","boundary":[0.14475264512439234,0.7083759837146409,0.16648555905061482,0.7269206319710408],"dir":"ltr"},{"str":".................................","boundary":[0.16991707177580784,0.7083759837146409,0.3432267657992564,0.7269206319710408],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7870709488441829,0.7390149677904321,0.8312723286626633,0.7575596160468321],"dir":"rtl"},{"str":"نهایی","boundary":[0.7407138849604329,0.7390149677904321,0.7819523916252541,0.7575596160468321],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7215512395859225,0.7390149677904321,0.7356154799351825,0.7575596160468321],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.670370790496581,0.7390149677904321,0.7164630635783052,0.7575596160468321],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.6227004098751311,0.7390149677904321,0.6652671813935755,0.7575596160468321],"dir":"rtl"},{"str":"50","boundary":[0.14475264512439234,0.7390149677904321,0.16648555905061482,0.7575596160468321],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.7390149677904321,0.6212412544085406,0.7575596160468321],"dir":"ltr"},{"str":"ابعاد","boundary":[0.7987133052393917,0.7698555241298797,0.8314568677914402,0.7884001723862797],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7475070024878115,0.7698555241298797,0.7935992755695358,0.7884001723862797],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7283003050233534,0.7698555241298797,0.7424033933848061,0.7884001723862797],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6685959929447594,0.7698555241298797,0.7231980745400819,0.7884001723862797],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6533562896841509,0.7698555241298797,0.6634786007053665,0.7884001723862797],"dir":"rtl"},{"str":"سیره","boundary":[0.6128382871593018,0.7698555241298797,0.6482426869661795,0.7884001723862797],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.5800207349393871,0.7698555241298797,0.6077313888094558,0.7884001723862797],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.5429188796479415,0.7698555241298797,0.5748723667905824,0.7884001723862797],"dir":"rtl"},{"str":"علیهالسلام","boundary":[0.46022781431703363,0.7698555241298797,0.5377672130333403,0.7884001723862797],"dir":"rtl"},{"str":"51","boundary":[0.14475264512439234,0.7698555241298797,0.16648555905061482,0.7884001723862797],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.7698555241298797,0.46160442283862346,0.7884001723862797],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7853206367362501,0.8006960804693274,0.8315079592031265,0.8192407287257274],"dir":"rtl"},{"str":"دینی","boundary":[0.743375274044419,0.8006960804693274,0.7802143170336479,0.8192407287257274],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.14475264512439234,0.8006960804693274,0.16648555905061482,0.8192407287257274],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.8006960804693274,0.7448233724144522,0.8192407287257274],"dir":"ltr"},{"str":"نماز","boundary":[0.8009246020398437,0.8313283454696634,0.8316526546563722,0.8498729937260633],"dir":"rtl"},{"str":"52","boundary":[0.14475264512439234,0.8313283454696634,0.16648555905061482,0.8498729937260633],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.8313283454696634,0.8014433323801374,0.8498729937260633],"dir":"ltr"},{"str":"آموزش","boundary":[0.7710938327540294,0.862168901809111,0.8313512534553428,0.8807135500655108],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.7279334667810505,0.862168901809111,0.765948908588314,0.8807135500655108],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.14475264512439234,0.862168901809111,0.16648555905061482,0.8807135500655108],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.862168901809111,0.7293815651510832,0.8807135500655108],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14475,0.30817,0.83167,0.88071],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/fa0590fcc837aecbcc547a51024aaf64.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/5202b55892a634bf0e54783c0d9428cf.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14475,0.15009,0.16835,0.12352]},"elements":[{"words":[{"str":"تعلیم","boundary":[0.7931696438592899,0.15008800414063028,0.8314879420455629,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"دعا","boundary":[0.7620341244876561,0.15008800414063028,0.7880547101798724,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"54","boundary":[0.14475264512439234,0.15008800414063028,0.16648555905061482,0.1686326523970302],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.15008800414063028,0.7602651796778209,0.1686326523970302],"dir":"ltr"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.7764153433533412,0.18072698821642147,0.8313523972929179,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7612406019101302,0.18072698821642147,0.7713169383280909,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.719586839219246,0.18072698821642147,0.7561633781336383,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"اهل","boundary":[0.6850325357016807,0.18072698821642147,0.7144384710704412,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"بیت","boundary":[0.6495336998649337,0.18072698821642147,0.6798694118768468,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"علیهمالسلام","boundary":[0.5537841959775045,0.18072698821642147,0.6444132677964761,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.14475264512439234,0.18072698821642147,0.16648555905061482,0.1992716364728214],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.18072698821642147,0.5543267562672766,0.1992716364728214],"dir":"ltr"},{"str":"رعایت","boundary":[0.778510384878581,0.21156754455586918,0.83136421694786,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"آداب","boundary":[0.729409705831722,0.21156754455586918,0.773390260592946,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7142924411400248,0.21156754455586918,0.7242895815460871,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"سنن","boundary":[0.6765454936546329,0.21156754455586918,0.7091465203353554,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"اسلامی","boundary":[0.6156222866204086,0.21156754455586918,0.671436278715089,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5910702723099918,0.21156754455586918,0.6105127425536732,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.5412581977815154,0.21156754455586918,0.5858554951863503,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.5027965963693655,0.21156754455586918,0.5361814554279543,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.4553665046230102,0.21156754455586918,0.4976438852349633,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"56","boundary":[0.14475264512439234,0.21156754455586918,0.16648555905061482,0.2301121928122691],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.21156754455586918,0.45645715375083395,0.2301121928122691],"dir":"ltr"},{"str":"سیره","boundary":[0.7959377057085345,0.24240810089531692,0.8313981507959204,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.7631201534886198,0.24240810089531692,0.7908308073586884,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"علی","boundary":[0.726217710418454,0.24240810089531692,0.7579717853398151,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"57","boundary":[0.14475264512439234,0.24240810089531692,0.16648555905061482,0.26095274915171685],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.24240810089531692,0.7293815651510832,0.26095274915171685],"dir":"ltr"},{"str":"احادیث","boundary":[0.7708988656944048,0.273047084971108,0.8316183395291202,0.2915917332275079],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.14475264512439234,0.273047084971108,0.16648555905061482,0.2915917332275079],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.273047084971108,0.7705597178534002,0.2915917332275079],"dir":"ltr"},{"str":"نامه","boundary":[0.8043538679412285,0.3039380343764699,0.831651510818797,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7834810790201124,0.3039380343764699,0.799081879706415,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.14475264512439234,0.3039380343764699,0.16648555905061482,0.32248268263286983],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.3039380343764699,0.7860015251167688,0.32248268263286983],"dir":"ltr"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.7817066049835633,0.33477859071591753,0.8313958631207702,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"متن","boundary":[0.748451317694286,0.33477859071591753,0.7765521512932115,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.7162286177267589,0.33477859071591753,0.7433421027547422,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"31","boundary":[0.689328948622629,0.33477859071591753,0.7110618625488514,0.35332323897231743],"dir":"ltr"},{"str":"نهج","boundary":[0.6546960574762225,0.33477859071591753,0.6843189400438471,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"البلاغه","boundary":[0.6003955771613764,0.33477859071591753,0.6495920312648936,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.14475264512439234,0.33477859071591753,0.16648555905061482,0.35332323897231743],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.33477859071591753,0.6006521780573825,0.35332323897231743],"dir":"ltr"},{"str":"انسان","boundary":[0.7916322114211579,0.3654175747917087,0.8315091030407016,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7764319583060401,0.3654175747917087,0.786521971213421,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"حوادث","boundary":[0.7124586762226545,0.3654175747917087,0.7713346719927258,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"روزگار","boundary":[0.649008674101611,0.3654175747917087,0.7073395147764507,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.14475264512439234,0.3654175747917087,0.16648555905061482,0.3839622230481086],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.3654175747917087,0.6521248689352783,0.3839622230481086],"dir":"ltr"},{"str":"مراحل","boundary":[0.7805658499710544,0.39625813113115643,0.8315182537413021,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"خودسازى","boundary":[0.696477933466781,0.39625813113115643,0.7754027261462205,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"66","boundary":[0.14475264512439234,0.39625813113115643,0.16648555905061482,0.41480277938755633],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.39625813113115643,0.6984502907253847,0.41480277938755633],"dir":"ltr"},{"str":"اخلاق","boundary":[0.7826209672359858,0.42709868747060414,0.8316446477933467,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعى","boundary":[0.7110618625488514,0.42709868747060414,0.7775691545133924,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.14475264512439234,0.42709868747060414,0.16648555905061482,0.4456433357270041],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.42709868747060414,0.7139397578877145,0.4456433357270041],"dir":"ltr"},{"str":"شتاب","boundary":[0.787380737802806,0.45773767154639533,0.8314324659231722,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.762761349999175,0.45773767154639533,0.7822571725715275,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.711545511686172,0.45773767154639533,0.7576377847678962,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.6641645219712133,0.45773767154639533,0.7064419025831665,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.14475264512439234,0.45773767154639533,0.16648555905061482,0.4762823198027953],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.45773767154639533,0.6624194071108574,0.4762823198027953],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.789380364066583,0.48857822788584293,0.8314324659231722,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7381431668191432,0.48857822788584293,0.7842354399008674,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.6904727861976933,0.48857822788584293,0.7330395577161377,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"68","boundary":[0.14475264512439234,0.48857822788584293,0.16648555905061482,0.5071228761422428],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.48857822788584293,0.693303021637595,0.5071228761422428],"dir":"ltr"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.7647275828331513,0.5194523796025667,0.8313729863692689,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.7199152062311913,0.5194523796025667,0.7596134198422235,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7014085347613972,0.5194523796025667,0.7147484510532837,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"معنویات","boundary":[0.6318511104756458,0.5194523796025667,0.696263499276436,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.14475264512439234,0.5194523796025667,0.16648555905061482,0.5379970278589667],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.5194523796025667,0.6315357925841198,0.5379970278589667],"dir":"ltr"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.7647618433044987,0.5502929359420144,0.8314713564007246,0.5688375841984143],"dir":"rtl"},{"str":"آخرت","boundary":[0.705920552499814,0.5502929359420144,0.7596394987924836,0.5688375841984143],"dir":"rtl"},{"str":"گرایى","boundary":[0.6521542274330379,0.5502929359420144,0.7007982079877991,0.5688375841984143],"dir":"rtl"},{"str":"70","boundary":[0.14475264512439234,0.5502929359420144,0.16648555905061482,0.5688375841984143],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.5502929359420144,0.6521248689352783,0.5688375841984143],"dir":"ltr"},{"str":"معیارهاى","boundary":[0.76117750793836,0.5809319200178056,0.8314221713849966,0.5994765682742056],"dir":"rtl"},{"str":"روابط","boundary":[0.710163747544217,0.5809319200178056,0.7560388981620858,0.5994765682742056],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعى","boundary":[0.6387141359260318,0.5809319200178056,0.7050635783052139,0.5994765682742056],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.14475264512439234,0.5809319200178056,0.16648555905061482,0.5994765682742056],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.5809319200178056,0.6418303307596992,0.5994765682742056],"dir":"ltr"},{"str":"تلاش","boundary":[0.787778287626715,0.6117724763572533,0.8314301782480221,0.6303171246136533],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7630892552880523,0.6117724763572533,0.7826402286021268,0.6303171246136533],"dir":"rtl"},{"str":"جمع","boundary":[0.7216457916309217,0.6117724763572533,0.757951196263464,0.6303171246136533],"dir":"rtl"},{"str":"آورى","boundary":[0.6704569321310899,0.6117724763572533,0.7165976889943558,0.6303171246136533],"dir":"rtl"},{"str":"زاد","boundary":[0.6415354019292102,0.6117724763572533,0.6653425010293129,0.6303171246136533],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6263427690256139,0.6117724763572533,0.6364333238013535,0.6303171246136533],"dir":"rtl"},{"str":"توشه","boundary":[0.5832380135354113,0.6117724763572533,0.6212452089705123,0.6303171246136533],"dir":"rtl"},{"str":"71","boundary":[0.14475264512439234,0.6117724763572533,0.16648555905061482,0.6303171246136533],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.6117724763572533,0.5852103707940137,0.6303171246136533],"dir":"ltr"},{"str":"نشانه","boundary":[0.7951076569031958,0.6426130326967009,0.8315079592031265,0.6611576809531009],"dir":"rtl"},{"str":"هاى","boundary":[0.7571592065371591,0.6426130326967009,0.7898619769326088,0.6611576809531009],"dir":"rtl"},{"str":"رحمت","boundary":[0.6967227348897221,0.6426130326967009,0.752020596760885,0.6611576809531009],"dir":"rtl"},{"str":"الهى","boundary":[0.6578734153083595,0.6426130326967009,0.6916006100467067,0.6611576809531009],"dir":"rtl"},{"str":"72","boundary":[0.14475264512439234,0.6426130326967009,0.16648555905061482,0.6611576809531009],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.6426130326967009,0.6572721380230679,0.6611576809531009],"dir":"ltr"},{"str":"شرائط","boundary":[0.7822150211833041,0.6732520167724921,0.8315113907158518,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"اجابت","boundary":[0.7282150867087327,0.6732520167724921,0.7771059002954913,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"دعا","boundary":[0.6970498522543133,0.6732520167724921,0.7230952714445273,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.14475264512439234,0.6732520167724921,0.16648555905061482,0.691796665028892],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.6732520167724921,0.6984502907253847,0.691796665028892],"dir":"ltr"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.7647860625969484,0.7041429661778539,0.8314164521971213,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.738164866882236,0.7041429661778539,0.7596738156515108,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"مرگ","boundary":[0.689614908016395,0.7041429661778539,0.7330623790355102,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"73","boundary":[0.14475264512439234,0.7041429661778539,0.16648555905061482,0.7226876144342539],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.7041429661778539,0.6881557525498055,0.7226876144342539],"dir":"ltr"},{"str":"شناخت","boundary":[0.7730686223617819,0.7349835225173016,0.8314519111619484,0.7535281707737016],"dir":"rtl"},{"str":"دنیاپرستان","boundary":[0.6910447049852255,0.7349835225173016,0.767949402794145,0.7535281707737016],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.14475264512439234,0.7349835225173016,0.16648555905061482,0.7535281707737016],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.7349835225173016,0.693303021637595,0.7535281707737016],"dir":"ltr"},{"str":"ضرورت","boundary":[0.7647872064345234,0.7656225065930928,0.8314175960346964,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.727590546362865,0.7656225065930928,0.7596749594890859,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"نگری","boundary":[0.6776143328755299,0.7656225065930928,0.7225013821370698,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6529895289188185,0.7656225065930928,0.672489640483258,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.5927806998146057,0.7656225065930928,0.6478457725669622,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"(ارزش","boundary":[0.533972109372083,0.7656225065930928,0.5876834135012914,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4963108924955421,0.7656225065930928,0.5287219521494615,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.42102824816496404,0.7656225065930928,0.49117296067942096,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقی","boundary":[0.36042798589266994,0.7656225065930928,0.4159121151463159,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"74","boundary":[0.14475264512439234,0.7656225065930928,0.16648555905061482,0.7841671548494927],"dir":"ltr"},{"str":"...................................)","boundary":[0.16991707177580784,0.7656225065930928,0.36020493756553235,0.7841671548494927],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7833678739917782,0.7964630629325405,0.831498808502526,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"دوستان","boundary":[0.7222142789057288,0.7964630629325405,0.7782513701904904,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"76","boundary":[0.14475264512439234,0.7964630629325405,0.16648555905061482,0.8150077111889404],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.7964630629325405,0.7242342960632936,0.8150077111889404],"dir":"ltr"},{"str":"ارزشهاى","boundary":[0.7628298379117161,0.827296900196533,0.8316074730721572,0.8458415484529329],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقى","boundary":[0.7021971213421028,0.827296900196533,0.7576812505957489,0.8458415484529329],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.14475264512439234,0.827296900196533,0.16648555905061482,0.8458415484529329],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.827296900196533,0.7036452197121352,0.8458415484529329],"dir":"ltr"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.778208847911305,0.8579358842723241,0.8315205414164523,0.8764805325287242],"dir":"rtl"},{"str":"زن","boundary":[0.7507441504920885,0.8579358842723241,0.773088756136212,0.8764805325287242],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7355564610662921,0.8579358842723241,0.7456240587169954,0.8764805325287242],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.6721507736913759,0.8579358842723241,0.7304704985225432,0.8764805325287242],"dir":"rtl"},{"str":"پرهیز","boundary":[0.6261319226003241,0.8579358842723241,0.6670149652082737,0.8764805325287242],"dir":"rtl"},{"str":"78","boundary":[0.14475264512439234,0.8579358842723241,0.16648555905061482,0.8764805325287242],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.8579358842723241,0.6263885234963302,0.8764805325287242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14475,0.15009,0.83165,0.87648],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/69d2edd265d666423d9b6e04e1ac7887.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/3b51212c29d2a28992aefe4d37f25083.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.13932,0.15009,0.16834,0.18499]},"elements":[{"words":[{"str":"ترجمه","boundary":[0.781765322657516,0.15008800414063028,0.8315142503097894,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"نامه","boundary":[0.7494519111619483,0.15008800414063028,0.7767861976932608,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.7225002382994948,0.15008800414063028,0.7442331522257173,0.1686326523970302],"dir":"ltr"},{"str":"نهج","boundary":[0.6878991516537986,0.15008800414063028,0.7174696406443618,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"البلاغه","boundary":[0.6335668668382424,0.15008800414063028,0.6828685539986655,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.14475264512439234,0.15008800414063028,0.16648555905061482,0.1686326523970302],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.15008800414063028,0.6366830616719096,0.1686326523970302],"dir":"ltr"},{"str":"وصیّت","boundary":[0.7786197693260891,0.18072698821642147,0.8316572300066725,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.7457344390429892,0.18072698821642147,0.7735685825946049,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"علیه","boundary":[0.709632065580021,0.18072698821642147,0.7405179677819084,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"السلام","boundary":[0.6575874559145934,0.18072698821642147,0.7046266323515394,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.639286054713564,0.18072698821642147,0.6523978648365265,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"حسن","boundary":[0.5926746735296922,0.18072698821642147,0.6342417310075303,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5775188256600896,0.18072698821642147,0.5876738156515108,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"حسین","boundary":[0.5257125154894672,0.18072698821642147,0.5723570679630159,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"علیهما","boundary":[0.4725240682489753,0.18072698821642147,0.5206155752549805,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"السّلام","boundary":[0.4204794585835478,0.18072698821642147,0.46751863502049373,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.38559241254408544,0.18072698821642147,0.41530912210466114,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.36643313316175774,0.18072698821642147,0.38048508245162527,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"ضربت","boundary":[0.3097416833476313,0.18072698821642147,0.3612006481746258,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"ابن","boundary":[0.28143170336478884,0.18072698821642147,0.304688208940997,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"ملجم","boundary":[0.23540177294824138,0.18072698821642147,0.27636374034887046,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.14475264512439234,0.18072698821642147,0.16648555905061482,0.1992716364728214],"dir":"ltr"},{"str":"............","boundary":[0.16991707177580784,0.18072698821642147,0.2328464398055476,0.1992716364728214],"dir":"ltr"},{"str":"حکمت","boundary":[0.7720427032694691,0.21156754455586918,0.831578305213993,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.14475264512439234,0.21156754455586918,0.16648555905061482,0.2301121928122691],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.21156754455586918,0.7293815651510832,0.2301121928122691],"dir":"ltr"},{"str":"391","boundary":[0.7342245734439043,0.21156754455586918,0.7668239443332381,0.2301121928122691],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7852708000285608,0.24240810089531692,0.8314419979029645,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.7209755046253903,0.24240810089531692,0.7801671909255553,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7016382613668859,0.24240810089531692,0.7157645600991326,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6417210735281117,0.24240810089531692,0.6964895624821276,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"حضرت","boundary":[0.5751685733095676,0.24240810089531692,0.6365955847672049,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"فاطمه","boundary":[0.5263749597878411,0.24240810089531692,0.5700430845486608,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"زهرا(س","boundary":[0.45765417977313894,0.24240810089531692,0.5212327131684104,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.14475264512439234,0.24240810089531692,0.16648555905061482,0.26095274915171685],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................)","boundary":[0.16991707177580784,0.24240810089531692,0.45771709083976747,0.26095274915171685],"dir":"ltr"},{"str":"شیوه","boundary":[0.7951658787970829,0.273047084971108,0.8315725860261176,0.2915917332275079],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7571209445745699,0.273047084971108,0.7899088742731867,0.2915917332275079],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.7055313020829901,0.273047084971108,0.7519723572586027,0.2915917332275079],"dir":"rtl"},{"str":"حضرت","boundary":[0.6389985286628859,0.273047084971108,0.700407332566039,0.2915917332275079],"dir":"rtl"},{"str":"زهرا(س","boundary":[0.5706558002097035,0.273047084971108,0.6338745591459346,0.2915917332275079],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.14475264512439234,0.273047084971108,0.16648555905061482,0.2915917332275079],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................)","boundary":[0.16991707177580784,0.273047084971108,0.5707187112763321,0.2915917332275079],"dir":"ltr"},{"str":"اعتقاد","boundary":[0.7873341721475551,0.3039380343764699,0.8315811648079307,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7688740610721341,0.3039380343764699,0.7822268611190545,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"عقیقه","boundary":[0.7219283195119627,0.3039380343764699,0.7637221424851683,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.14475264512439234,0.3039380343764699,0.16648555905061482,0.32248268263286983],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.3039380343764699,0.7242342960632936,0.32248268263286983],"dir":"ltr"},{"str":"عواطف","boundary":[0.7706399352244363,0.33477859071591753,0.8313150319321324,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"مادری","boundary":[0.7155245285989718,0.33477859071591753,0.7655239174132511,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7003083436323011,0.33477859071591753,0.7103759412830044,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6585540948120585,0.33477859071591753,0.695222381088552,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.631176107659379,0.33477859071591753,0.6534305751433709,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6065569387898392,0.33477859071591753,0.6260525879906915,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5553411460394273,0.33477859071591753,0.6014334191211516,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.5076970736822038,0.33477859071591753,0.5501323038795157,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.14475264512439234,0.33477859071591753,0.16648555905061482,0.35332323897231743],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.33477859071591753,0.5080013344771708,0.35332323897231743],"dir":"ltr"},{"str":"توجه","boundary":[0.7916143769489494,0.3654175747917087,0.8313295205414165,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.773067050669281,0.3654175747917087,0.7864476217710419,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"نیازهای","boundary":[0.7098905728719854,0.3654175747917087,0.7679002954913735,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.6464350395577161,0.3654175747917087,0.7048226445178117,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"85","boundary":[0.14475264512439234,0.3654175747917087,0.16648555905061482,0.3839622230481086],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.3654175747917087,0.6469775998474887,0.3839622230481086],"dir":"ltr"},{"str":"بازی","boundary":[0.7948618653638178,0.39625813113115643,0.8315697264321799,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.779622723272111,0.39625813113115643,0.7897132780478506,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"تحرک","boundary":[0.7184968067867696,0.39625813113115643,0.7745251632170094,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"87","boundary":[0.14475264512439234,0.39625813113115643,0.16648555905061482,0.41480277938755633],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.39625813113115643,0.7190870269755041,0.41480277938755633],"dir":"ltr"},{"str":"رعایت","boundary":[0.778639902806118,0.42709868747060414,0.831445048136498,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"عدالت","boundary":[0.7212462452705297,0.42709868747060414,0.773529113735906,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6966335608909067,0.42709868747060414,0.7161240750954748,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.6334302461738606,0.42709868747060414,0.6915113907158518,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6182426036258866,0.42709868747060414,0.6283189400438473,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.5534982365837385,0.42709868747060414,0.6131653798493949,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"89","boundary":[0.14475264512439234,0.42709868747060414,0.16648555905061482,0.4456433357270041],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.42709868747060414,0.5543267562672766,0.4456433357270041],"dir":"ltr"},{"str":"پرورش","boundary":[0.7739065011661842,0.45773767154639533,0.831536555142503,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"روحیه","boundary":[0.720561248916721,0.45773767154639533,0.7687905808218939,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"عبادت","boundary":[0.6635620532758965,0.45773767154639533,0.7154273721730902,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6483376217565261,0.45773767154639533,0.6584281765322657,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"تقوا","boundary":[0.6138356686683824,0.45773767154639533,0.6432400617014244,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"91","boundary":[0.14475264512439234,0.45773767154639533,0.16648555905061482,0.4762823198027953],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.45773767154639533,0.6160939853207511,0.4762823198027953],"dir":"ltr"},{"str":"شیوه","boundary":[0.7950130588123153,0.48857822788584293,0.8313710799733104,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7570424010610822,0.48857822788584293,0.7898701380209254,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.7055332539433707,0.48857822788584293,0.751893813745115,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6863317605566676,0.48857822788584293,0.7004348489181202,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6266274484780737,0.48857822788584293,0.6812295300733963,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.5937253077954088,0.48857822788584293,0.6215100562386807,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"حسن(ع","boundary":[0.5271423124582977,0.48857822788584293,0.5886043002845978,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"93","boundary":[0.14475264512439234,0.48857822788584293,0.16648555905061482,0.5071228761422428],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.48857822788584293,0.5182958726527499,0.5071228761422428],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5197073682203794,0.48857822788584293,0.5272052235249262,0.5071228761422428],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7799522154486797,0.5194523796025667,0.8315228290916024,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"کسب","boundary":[0.7285101848167517,0.5194523796025667,0.7748185429956468,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6944288306877419,0.5194523796025667,0.723376512363719,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6792590632967755,0.5194523796025667,0.6893266609474789,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6318511104756458,0.5194523796025667,0.6740789247926794,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.14475264512439234,0.5194523796025667,0.16648555905061482,0.5379970278589667],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.5194523796025667,0.6315357925841198,0.5379970278589667],"dir":"ltr"},{"str":"تخلف","boundary":[0.7816418010998327,0.5502929359420144,0.8314324659231722,0.5688375841984143],"dir":"rtl"},{"str":"نکردن","boundary":[0.7262014695713942,0.5502929359420144,0.7765271184825088,0.5688375841984143],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7015819352760008,0.5502929359420144,0.7210778738535695,0.5688375841984143],"dir":"rtl"},{"str":"عهد","boundary":[0.6641645219712133,0.5502929359420144,0.6964583395581762,0.5688375841984143],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.14475264512439234,0.5502929359420144,0.16648555905061482,0.5688375841984143],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.5502929359420144,0.6624194071108574,0.5688375841984143],"dir":"ltr"},{"str":"تنبیه","boundary":[0.8000667238585455,0.5809319200178056,0.8315314078734154,0.5994765682742056],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.14475264512439234,0.5809319200178056,0.16648555905061482,0.5994765682742056],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.5809319200178056,0.8014433323801374,0.5994765682742056],"dir":"ltr"},{"str":"بازی","boundary":[0.7948035296474896,0.6117724763572533,0.8315113907158517,0.6303171246136533],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7796578019254599,0.6117724763572533,0.7896549423315222,0.6303171246136533],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.710203984367553,0.6117724763572533,0.7745121446087988,0.6303171246136533],"dir":"rtl"},{"str":"96","boundary":[0.14475264512439234,0.6117724763572533,0.16648555905061482,0.6303171246136533],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.6117724763572533,0.7087924887999248,0.6303171246136533],"dir":"ltr"},{"str":"پاداش","boundary":[0.7836734365371407,0.6426130326967009,0.8315228290916022,0.6611576809531009],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.7421367104720565,0.6426130326967009,0.7785324021353529,0.6611576809531009],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.723606329234582,0.6426130326967009,0.7370235439900867,0.6611576809531009],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6544419025831665,0.6426130326967009,0.718460671917921,0.6611576809531009],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.14475264512439234,0.6426130326967009,0.16648555905061482,0.6611576809531009],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.6426130326967009,0.6572721380230679,0.6611576809531009],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7853115969020714,0.6732520167724921,0.8314827947764751,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.7210163014989011,0.6732520167724921,0.780207987799066,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7016790582403966,0.6732520167724921,0.7158053569726432,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6418401069472378,0.6732520167724921,0.6965303593556382,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.6089379662645727,0.6732520167724921,0.6367227147078448,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"حسین","boundary":[0.5569297493089315,0.6732520167724921,0.6038169587537617,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.14475264512439234,0.6732520167724921,0.16648555905061482,0.691796665028892],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.16991707177580784,0.6732520167724921,0.5594740253550662,0.691796665028892],"dir":"ltr"},{"str":"زمینه","boundary":[0.793652654656372,0.7041429661778539,0.8314576303498238,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"سازی","boundary":[0.7436591201536377,0.7041429661778539,0.7885067338517027,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6927604613478219,0.7041429661778539,0.7385105328376703,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.13931941664283673,0.7041429661778539,0.17191878753217046,0.7226876144342539],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.7041429661778539,0.693303021637595,0.7226876144342539],"dir":"ltr"},{"str":"اظهار","boundary":[0.7901075497386307,0.7349835225173016,0.831431322085597,0.7535281707737016],"dir":"rtl"},{"str":"محبت","boundary":[0.7363563633832094,0.7349835225173016,0.7849962470559855,0.7535281707737016],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7178688808094011,0.7349835225173016,0.731249451911162,0.7535281707737016],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.6532980650081022,0.7349835225173016,0.7127021256314937,0.7535281707737016],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.13931941664283673,0.7349835225173016,0.17191878753217046,0.7535281707737016],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.7349835225173016,0.6521248689352783,0.7535281707737016],"dir":"ltr"},{"str":"تشویق","boundary":[0.7817975665113213,0.7656225065930928,0.8313100753026404,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.717478950890361,0.7656225065930928,0.7766941187684684,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6929112935089577,0.7656225065930928,0.7123661513285962,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"برابر","boundary":[0.6551038575015986,0.7656225065930928,0.687798493947193,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6217483811520986,0.7656225065930928,0.6499951066083476,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.5717334582430281,0.7656225065930928,0.6166372700409876,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"آنان","boundary":[0.5340529978076447,0.7656225065930928,0.5665918010815258,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.13931941664283673,0.7656225065930928,0.17191878753217046,0.7841671548494927],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.7656225065930928,0.5337376799161184,0.7841671548494927],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.779735680585164,0.7964630629325405,0.831309312744257,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشهای","boundary":[0.6920441214188815,0.7964630629325405,0.7746016796663648,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"دینی","boundary":[0.6502241318387095,0.7964630629325405,0.6869012165991466,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.5859340405132942,0.7964630629325405,0.6451257268134593,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5707607313932391,0.7964630629325405,0.5808283290439424,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"قدردانی","boundary":[0.5033450926622726,0.7964630629325405,0.5656747688494901,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4841088304729931,0.7964630629325405,0.49824668763702223,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.42759242806126185,0.7964630629325405,0.4789940212949121,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.412411289014057,0.7964630629325405,0.4224788866647603,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"مربیان","boundary":[0.3609999046802021,0.7964630629325405,0.4072761414545802,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"103","boundary":[0.13931941664283673,0.7964630629325405,0.17191878753217046,0.8150077111889404],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.17506434086359737,0.7964630629325405,0.3638158421504145,0.8150077111889404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13932,0.15009,0.83166,0.81501],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/32b477a7dbbb069f3c8a5d0e4a77a657.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/990f46fce4a9c558a532473c47b57b33.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.13932,0.15009,0.1684,0.18499]},"elements":[{"words":[{"str":"احترام","boundary":[0.7838613602372616,0.15008800414063028,0.831461061862549,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7653324209866961,0.15008800414063028,0.7787129920884569,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.705518806587765,0.15008800414063028,0.7601656658087885,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"جوان","boundary":[0.6588572751683135,0.15008800414063028,0.7004044523170764,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6342896177869102,0.15008800414063028,0.6537444756065486,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.6069349005132403,0.15008800414063028,0.6291768182251454,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"ازدواج","boundary":[0.5477790487084168,0.15008800414063028,0.6017636069011534,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"104","boundary":[0.13931941664283673,0.15008800414063028,0.17191878753217046,0.1686326523970302],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.15008800414063028,0.5491794871794871,0.1686326523970302],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7853562065674989,0.18072698821642147,0.8315274044419027,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.7373701267753313,0.18072698821642147,0.7802525974644935,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"105","boundary":[0.13931941664283673,0.18072698821642147,0.17191878753217046,0.1992716364728214],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.18072698821642147,0.7396761033266626,0.1992716364728214],"dir":"ltr"},{"str":"حادثه","boundary":[0.7870633900838795,0.21156754455586918,0.8313935754456201,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"کربلا","boundary":[0.7395642342982054,0.21156754455586918,0.7819188173573927,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7203833928045986,0.21156754455586918,0.7344213135068154,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"منظر","boundary":[0.6800556985050211,0.21156754455586918,0.7152726767871427,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6288723632732467,0.21156754455586918,0.674964636354971,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.5643646935468497,0.21156754455586918,0.6237687541702412,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.13931941664283673,0.21156754455586918,0.17191878753217046,0.2301121928122691],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.21156754455586918,0.5646212944428557,0.2301121928122691],"dir":"ltr"},{"str":"توجه","boundary":[0.7915983632228986,0.24240810089531692,0.8313135068153656,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7730510369432304,0.24240810089531692,0.786431608044991,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"نیازهاى","boundary":[0.709866726673512,0.24240810089531692,0.7678842817653226,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.645577161376418,0.24240810089531692,0.7047181393575447,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.13931941664283673,0.24240810089531692,0.17191878753217046,0.26095274915171685],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.24240810089531692,0.6469775998474887,0.26095274915171685],"dir":"ltr"},{"str":"نیازهاى","boundary":[0.7734801729713174,0.273047084971108,0.8315845963206558,0.2915917332275079],"dir":"rtl"},{"str":"مادى","boundary":[0.7282194261748165,0.273047084971108,0.7683434646470799,0.2915917332275079],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.13931941664283673,0.273047084971108,0.17191878753217046,0.2915917332275079],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.273047084971108,0.7293815651510832,0.2915917332275079],"dir":"ltr"},{"str":"نیازهاى","boundary":[0.7734174270397709,0.3039380343764699,0.8315274044419028,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفى","boundary":[0.7163970419521402,0.3039380343764699,0.768279848104364,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7012182376279554,0.3039380343764699,0.7112986369268898,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"روانى","boundary":[0.6518682680392718,0.3039380343764699,0.6961258079303072,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"108","boundary":[0.13931941664283673,0.3039380343764699,0.17191878753217046,0.32248268263286983],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.3039380343764699,0.6521248689352783,0.32248268263286983],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.794269179798824,0.33477859071591753,0.8313230387951579,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"حضرت","boundary":[0.7277164863866776,0.33477859071591753,0.7891436761592628,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7125146463291561,0.33477859071591753,0.7225909827471166,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.6482457362524994,0.33477859071591753,0.7074374225526643,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6331428843770852,0.33477859071591753,0.6431400247831476,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"نو","boundary":[0.6128297752174404,0.33477859071591753,0.6277233819464303,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"جوانان","boundary":[0.5559080345797047,0.33477859071591753,0.6077222633035154,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5313669024795581,0.33477859071591753,0.5508030179407047,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.48363492698741495,0.33477859071591753,0.526256186462102,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"جنگ","boundary":[0.43248975312172344,0.33477859071591753,0.4785292155180631,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"109","boundary":[0.13931941664283673,0.33477859071591753,0.17191878753217046,0.35332323897231743],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.33477859071591753,0.43072080831188625,0.35332323897231743],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7944655385825431,0.3654175747917087,0.831519397578877,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"حضرت","boundary":[0.727912845170397,0.3654175747917087,0.7893400349429822,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.6795724702769543,0.3654175747917087,0.7227873415308359,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6610029957650776,0.3654175747917087,0.6745151081879707,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.613555151321229,0.3654175747917087,0.65583624058717,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"بیمارش","boundary":[0.5500010808436218,0.3654175747917087,0.60842798589267,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"زین","boundary":[0.5144710249587875,0.3654175747917087,0.5448787275221412,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"العابدین(ع","boundary":[0.4290582403965304,0.3654175747917087,0.5093773710799734,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.13931941664283673,0.3654175747917087,0.17191878753217046,0.3839622230481086],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.17506434086359737,0.3654175747917087,0.42042627013630723,0.3839622230481086],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4213373367648461,0.3654175747917087,0.42883519206939286,0.3839622230481086],"dir":"ltr"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7944655385825431,0.39625813113115643,0.831519397578877,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"حضرت","boundary":[0.727912845170397,0.39625813113115643,0.7893400349429822,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.6795724702769543,0.39625813113115643,0.7227873415308359,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6608901371243379,0.39625813113115643,0.6744022495472309,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.5993461037730955,0.39625813113115643,0.6557233819464303,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5841733707984437,0.39625813113115643,0.5942409684491469,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.5193460750920575,0.39625813113115643,0.5790874082546944,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49477841771065434,0.39625813113115643,0.5142332755302927,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"لحظه","boundary":[0.4493613573539224,0.39625813113115643,0.4896656181488895,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"وداع","boundary":[0.407611285864074,0.39625813113115643,0.4443639309884663,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.13931941664283673,0.39625813113115643,0.17191878753217046,0.41480277938755633],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.17506434086359737,0.39625813113115643,0.41013173196072816,0.41480277938755633],"dir":"ltr"},{"str":"سفارش","boundary":[0.7726643217445928,0.42709868747060414,0.8311853970069584,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7541388264771165,0.42709868747060414,0.7675193975788773,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.6897803849990439,0.42709868747060414,0.748972071299209,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"یتیم","boundary":[0.6551867680970318,0.42709868747060414,0.684674673529692,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.640011708421168,0.42709868747060414,0.6500793060718711,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"بازماندگان","boundary":[0.5532122771899723,0.42709868747060414,0.6349257458774188,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"113","boundary":[0.13931941664283673,0.42709868747060414,0.17191878753217046,0.4456433357270041],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.42709868747060414,0.5543267562672766,0.4456433357270041],"dir":"ltr"},{"str":"پاسخگویى","boundary":[0.7466057923095893,0.45773767154639533,0.8313764178819941,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7281268161825784,0.45773767154639533,0.741507387284339,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"پرسشهاى","boundary":[0.649815253982634,0.45773767154639533,0.7229600610046708,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.58552568868554,0.45773767154639533,0.6446666666666668,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"114","boundary":[0.13931941664283673,0.45773767154639533,0.17191878753217046,0.4762823198027953],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.45773767154639533,0.5852103707940137,0.4762823198027953],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7946860335743389,0.48857822788584293,0.8314648746544657,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"آزادى","boundary":[0.7392728843324576,0.48857822788584293,0.7895668721281351,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7240566993657871,0.48857822788584293,0.7341242970164904,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.6641510591341387,0.48857822788584293,0.718970736822038,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.63947285612709,0.48857822788584293,0.6590152538125011,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5882447777237281,0.48857822788584293,0.6343370508054523,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.5237107997331046,0.48857822788584293,0.5831411686207225,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.13931941664283673,0.48857822788584293,0.17191878753217046,0.5071228761422428],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.48857822788584293,0.5234431417405394,0.5071228761422428],"dir":"ltr"},{"str":"سیره","boundary":[0.7958999590685574,0.5194523796025667,0.8313604041559431,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.7444325009169671,0.5194523796025667,0.7907930607187114,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.711605185397007,0.5194523796025667,0.7393340958917167,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"سجاد(ع","boundary":[0.6438614050138214,0.5194523796025667,0.7064592645923375,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.13931941664283673,0.5194523796025667,0.17191878753217046,0.5379970278589667],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................)","boundary":[0.17506434086359737,0.5194523796025667,0.64392431608045,0.5379970278589667],"dir":"ltr"},{"str":"حقوق","boundary":[0.7833377086064339,0.5502929359420144,0.8314690687255742,0.5688375841984143],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.7356543704127347,0.5502929359420144,0.7782211419311792,0.5688375841984143],"dir":"rtl"},{"str":"117","boundary":[0.13931941664283673,0.5502929359420144,0.17191878753217046,0.5688375841984143],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.5502929359420144,0.7345288342388728,0.5688375841984143],"dir":"ltr"},{"str":"موعظه","boundary":[0.7811934038699838,0.5809319200178056,0.8315211133352397,0.5994765682742056],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.13931941664283673,0.5809319200178056,0.17191878753217046,0.5994765682742056],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.5809319200178056,0.7808542560289793,0.5994765682742056],"dir":"ltr"},{"str":"دعا","boundary":[0.805499952340101,0.6117724763572533,0.8315977504527691,0.6303171246136533],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.13931941664283673,0.6117724763572533,0.17191878753217046,0.6303171246136533],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.6117724763572533,0.806590601467927,0.6303171246136533],"dir":"ltr"},{"str":"هنگام","boundary":[0.7863406818707933,0.6426130326967009,0.8313930035268324,0.6611576809531009],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.7480221141931179,0.6426130326967009,0.7812039078641309,0.6611576809531009],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.13931941664283673,0.6426130326967009,0.17191878753217046,0.6611576809531009],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.6426130326967009,0.7499706415022417,0.6611576809531009],"dir":"ltr"},{"str":"شیوه","boundary":[0.7949960189171859,0.6732520167724921,0.8314027261462206,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7437960121151113,0.6732520167724921,0.7898882851968356,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.6964113137461647,0.6732520167724921,0.7386924030121057,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6771555142503098,0.6732520167724921,0.6912586026117625,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6174512021717158,0.6732520167724921,0.6720532837670383,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.5846231560622543,0.6732520167724921,0.612333809932323,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"باقر(ع","boundary":[0.5329091602325803,0.6732520167724921,0.5794747879134496,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.13931941664283673,0.6732520167724921,0.17191878753217046,0.691796665028892],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................)","boundary":[0.17506434086359737,0.6732520167724921,0.5329244114002478,0.691796665028892],"dir":"ltr"},{"str":"گفتن","boundary":[0.7897419477581502,0.7041429661778539,0.8312509770279287,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"اقامه","boundary":[0.7511541574571745,0.7041429661778539,0.7846327328186065,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7265576308293981,0.7041429661778539,0.7460353498878932,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"گوش","boundary":[0.6754419406560406,0.7041429661778539,0.7214388232601169,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6602294188396217,0.7041429661778539,0.670297016490325,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.635325903577706,0.7041429661778539,0.6551434562958727,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.5853198832830415,0.7041429661778539,0.6302017974518733,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"کام","boundary":[0.5519543923600334,0.7041429661778539,0.5801957771572088,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"نوزاد","boundary":[0.5081837671946758,0.7041429661778539,0.5468060242112287,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4930053526488586,0.7041429661778539,0.5030816890668192,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"آب","boundary":[0.457921945027292,0.7041429661778539,0.48784920407968735,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"فرات","boundary":[0.4121866361643313,0.7041429661778539,0.4527802878657897,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.13931941664283673,0.7041429661778539,0.17191878753217046,0.7226876144342539],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.17506434086359737,0.7041429661778539,0.41527900104851767,0.7226876144342539],"dir":"ltr"},{"str":"عقیقه","boundary":[0.7896732845840653,0.7349835225173016,0.8313878562577448,0.7535281707737016],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7744389317554543,0.7349835225173016,0.7845065294061576,0.7535281707737016],"dir":"rtl"},{"str":"نامگذارى","boundary":[0.6941902583166524,0.7349835225173016,0.7693529692117054,0.7535281707737016],"dir":"rtl"},{"str":"121","boundary":[0.13931941664283673,0.7349835225173016,0.17191878753217046,0.7535281707737016],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.7349835225173016,0.693303021637595,0.7535281707737016],"dir":"ltr"},{"str":"تاثیر","boundary":[0.7936594100479838,0.7656225065930928,0.8263801353541131,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"شیر","boundary":[0.7607759637021181,0.7656225065930928,0.7885456625159227,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.7224622117843664,0.7656225065930928,0.7556631485755411,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6978769289583574,0.7656225065930928,0.7173457441738309,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6467209989514822,0.7656225065930928,0.6927604613478219,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"122","boundary":[0.13931941664283673,0.7656225065930928,0.17191878753217046,0.7841671548494927],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.7656225065930928,0.6469775998474887,0.7841671548494927],"dir":"ltr"},{"str":"کودک","boundary":[0.7726146220570014,0.7964630629325405,0.8314662091316367,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7574587741873988,0.7964630629325405,0.76761376417882,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"نیاز","boundary":[0.7270755885997522,0.7964630629325405,0.7524350395577161,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7084882280049567,0.7964630629325405,0.7221719569154513,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"محبت","boundary":[0.6547278619769327,0.7964630629325405,0.7033455342674674,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.13931941664283673,0.7964630629325405,0.17191878753217046,0.8150077111889404],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.7964630629325405,0.6572721380230679,0.8150077111889404],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13932,0.15009,0.8316,0.81501],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/e5e9ee744f2301887659e72c3ae70454.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/251e3ae7617c30fa4a65ce01edab5d3e.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.13932,0.15009,0.16836,0.12352]},"elements":[{"words":[{"str":"ستایش","boundary":[0.7724049336316994,0.15008800414063028,0.8261445048136498,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7532286773897543,0.15008800414063028,0.7672929177390143,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.7058824842000307,0.15008800414063028,0.7481405013821371,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"صالح","boundary":[0.6575874559145934,0.15008800414063028,0.7007390303832166,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"123","boundary":[0.13931941664283673,0.15008800414063028,0.17191878753217046,0.1686326523970302],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.15008800414063028,0.6572721380230679,0.1686326523970302],"dir":"ltr"},{"str":"والدین","boundary":[0.774419170988718,0.18072698821642147,0.8263355256886856,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7592579194592005,0.18072698821642147,0.7693255171099038,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"نصیحت","boundary":[0.6917983657142809,0.18072698821642147,0.7541719569154514,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.6438614050138214,0.18072698821642147,0.6865860261176246,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.13931941664283673,0.18072698821642147,0.17191878753217046,0.1992716364728214],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.18072698821642147,0.6469775998474887,0.1992716364728214],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7800495662949194,0.21156754455586918,0.8316103326660949,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"آرامش","boundary":[0.7190687255743018,0.21156754455586918,0.7748685539986656,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"خانواده","boundary":[0.6575874559145934,0.21156754455586918,0.7140186826803927,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6329949480507101,0.21156754455586918,0.6523874749785531,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5815222571728148,0.21156754455586918,0.627923172242875,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"125","boundary":[0.13931941664283673,0.21156754455586918,0.17191878753217046,0.2301121928122691],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.21156754455586918,0.5800631017062242,0.2301121928122691],"dir":"ltr"},{"str":"نقش","boundary":[0.7897721856829664,0.24240810089531692,0.8263758459632067,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتى","boundary":[0.7382280049566295,0.24240810089531692,0.7847004098751312,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.6967638928605471,0.24240810089531692,0.7330692974930894,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.6398579735010962,0.24240810089531692,0.6917275760175388,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6244161662377276,0.24240810089531692,0.6345711562291487,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"مربیان","boundary":[0.5732294347535983,0.24240810089531692,0.6193421027547421,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"126","boundary":[0.13931941664283673,0.24240810089531692,0.17191878753217046,0.26095274915171685],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.24240810089531692,0.5749158326184347,0.26095274915171685],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7854827947764751,0.273047084971108,0.8315977504527691,0.2915917332275079],"dir":"rtl"},{"str":"معنوى","boundary":[0.7307930607187113,0.273047084971108,0.780226289200267,0.2915917332275079],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.6661662377275761,0.273047084971108,0.7257281479363266,0.2915917332275079],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.13931941664283673,0.273047084971108,0.17191878753217046,0.2915917332275079],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.273047084971108,0.667566676198647,0.2915917332275079],"dir":"ltr"},{"str":"ذکر","boundary":[0.7990938900009532,0.3039380343764699,0.8314267467352968,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7838961808260863,0.3039380343764699,0.7939637784767896,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.7573388052245078,0.3039380343764699,0.7788102182823373,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"خدا","boundary":[0.7216423601181965,0.3039380343764699,0.752224251278886,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"128","boundary":[0.13931941664283673,0.3039380343764699,0.17191878753217046,0.32248268263286983],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.3039380343764699,0.7242342960632936,0.32248268263286983],"dir":"ltr"},{"str":"دعا","boundary":[0.805499952340101,0.33477859071591753,0.8315977504527691,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.13931941664283673,0.33477859071591753,0.17191878753217046,0.35332323897231743],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.33477859071591753,0.806590601467927,0.35332323897231743],"dir":"ltr"},{"str":"سیره","boundary":[0.7959056782564325,0.3654175747917087,0.8313661233438184,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.7444382201048423,0.3654175747917087,0.7907987799065866,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.7116542551507908,0.3654175747917087,0.739339815079592,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"صادق(ع","boundary":[0.6390000953197978,0.3654175747917087,0.7065192202950302,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.13931941664283673,0.3654175747917087,0.17191878753217046,0.3839622230481086],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................)","boundary":[0.17506434086359737,0.3654175747917087,0.6390630063864264,0.3839622230481086],"dir":"ltr"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.7799689257458774,0.39625813113115643,0.8315068153655514,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.7325088170813078,0.39625813113115643,0.7748388142217137,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.13931941664283673,0.39625813113115643,0.17191878753217046,0.41480277938755633],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.39625813113115643,0.7345288342388728,0.41480277938755633],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7852978708511706,0.42709868747060414,0.8314690687255744,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7668367165077269,0.42709868747060414,0.7801942617481652,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.7225002382994948,0.42709868747060414,0.761682262817375,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.13931941664283673,0.42709868747060414,0.17191878753217046,0.4456433357270041],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.42709868747060414,0.7242342960632936,0.4456433357270041],"dir":"ltr"},{"str":"محبت","boundary":[0.7827241071635926,0.45773767154639533,0.83139128777047,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7641999809360404,0.45773767154639533,0.7776171956915452,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.7004813649795062,0.45773767154639533,0.7590543236193794,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.13931941664283673,0.45773767154639533,0.17191878753217046,0.4762823198027953],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.45773767154639533,0.7036452197121352,0.4762823198027953],"dir":"ltr"},{"str":"کودک","boundary":[0.7724893718425317,0.48857822788584293,0.8314198837098465,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7572916626676648,0.48857822788584293,0.7673592603183681,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"بازی","boundary":[0.7156372128491088,0.48857822788584293,0.7522057001239157,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.13931941664283673,0.48857822788584293,0.17191878753217046,0.5071228761422428],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.48857822788584293,0.7139397578877145,0.5071228761422428],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.796867982079878,0.5194523796025667,0.831463349537699,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"جنسی","boundary":[0.7439094461919741,0.5194523796025667,0.7917378705557143,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.6747450195405585,0.5194523796025667,0.738763788875313,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.13931941664283673,0.5194523796025667,0.17191878753217046,0.5379970278589667],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.5194523796025667,0.6778612143742262,0.5379970278589667],"dir":"ltr"},{"str":"موعظه","boundary":[0.7811934038699838,0.5502929359420144,0.8315211133352397,0.5688375841984143],"dir":"rtl"},{"str":"134","boundary":[0.13931941664283673,0.5502929359420144,0.17191878753217046,0.5688375841984143],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.5502929359420144,0.7808542560289793,0.5688375841984143],"dir":"ltr"},{"str":"تاثیر","boundary":[0.7987829559079804,0.5809319200178056,0.8314862262892003,0.5994765682742056],"dir":"rtl"},{"str":"شیر","boundary":[0.7659057647295566,0.5809319200178056,0.7936692083759195,0.5994765682742056],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.7276475073872845,0.5809319200178056,0.7607946536184456,0.5994765682742056],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.13931941664283673,0.5809319200178056,0.17191878753217046,0.5994765682742056],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.5751508432439697,0.721310265942236,0.5936954915003696],"dir":"ltr"},{"str":"نام","boundary":[0.8117624630635784,0.6117724763572533,0.8315988942903442,0.6303171246136533],"dir":"rtl"},{"str":"گذاری","boundary":[0.7505957487370127,0.6117724763572533,0.8066323515394148,0.6303171246136533],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.13931941664283673,0.6117724763572533,0.17191878753217046,0.6303171246136533],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.6117724763572533,0.7499706415022417,0.6303171246136533],"dir":"ltr"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.7648937184253171,0.6426130326967009,0.8316400724430465,0.6611576809531009],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.13931941664283673,0.6426130326967009,0.17191878753217046,0.6611576809531009],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.6426130326967009,0.7654124487656105,0.6611576809531009],"dir":"ltr"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.7767626119515272,0.6732520167724921,0.8314175960346964,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.72528465991039,0.6732520167724921,0.7716452197121344,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.6924756010150711,0.6732520167724921,0.7201862548851398,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"کاظم","boundary":[0.644403211357266,0.6732520167724921,0.6873283767038415,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"(ع","boundary":[0.619268897149938,0.6732520167724921,0.6392871453129769,0.691796665028892],"dir":"rtl"},{"str":"139","boundary":[0.13931941664283673,0.6732520167724921,0.17191878753217046,0.691796665028892],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.6732520167724921,0.6109467162329615,0.691796665028892],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6118339529120198,0.6732520167724921,0.6193318082165666,0.691796665028892],"dir":"ltr"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.7767671873018274,0.7041429661778539,0.8314221713849966,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.7439012950294391,0.7041429661778539,0.7716497950624345,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"رضا","boundary":[0.7064191532949929,0.7041429661778539,0.7387869684638114,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.681822171718234,0.7041429661778539,0.7013002510458274,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6306109963873445,0.7041429661778539,0.6767032694690688,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندان","boundary":[0.5663664093032122,0.7041429661778539,0.625507387284339,0.7226876144342539],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.13931941664283673,0.7041429661778539,0.17191878753217046,0.7226876144342539],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.7041429661778539,0.5646212944428557,0.7226876144342539],"dir":"ltr"},{"str":"اولین","boundary":[0.7925649432158144,0.7349835225173016,0.8315817367267181,0.7535281707737016],"dir":"rtl"},{"str":"گام","boundary":[0.758602611762463,0.7349835225173016,0.7874520007395898,0.7535281707737016],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.13931941664283673,0.7349835225173016,0.17191878753217046,0.7535281707737016],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.7349835225173016,0.7602651796778209,0.7535281707737016],"dir":"ltr"},{"str":"نامگذاری","boundary":[0.7563149366123344,0.7656225065930928,0.8315828805642932,0.7841671548494927],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.13931941664283673,0.7656225065930928,0.17191878753217046,0.7841671548494927],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.7656225065930928,0.7551179105900313,0.7841671548494927],"dir":"ltr"},{"str":"مراقبت","boundary":[0.7770623705660984,0.7964630629325405,0.8315228290916024,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7579386140501382,0.7964630629325405,0.7719609188828519,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.6939042989228863,0.7964630629325405,0.7527929567334771,0.8150077111889404],"dir":"rtl"},{"str":"146","boundary":[0.13931941664283673,0.7964630629325405,0.17191878753217046,0.8150077111889404],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.7964630629325405,0.693303021637595,0.8150077111889404],"dir":"ltr"},{"str":"کودک","boundary":[0.7724928033552569,0.827296900196533,0.8314233152225717,0.8458415484529329],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7572950941803901,0.827296900196533,0.7673626918310933,0.8458415484529329],"dir":"rtl"},{"str":"سلامتی","boundary":[0.6956200552854829,0.827296900196533,0.752156515108188,0.8458415484529329],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.13931941664283673,0.827296900196533,0.17191878753217046,0.8458415484529329],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.827296900196533,0.6984502907253847,0.8458415484529329],"dir":"ltr"},{"str":"صحبت","boundary":[0.7738940043847108,0.8579358842723241,0.8314318940043848,0.8764805325287242],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7587667524544849,0.8579358842723241,0.7687638928605471,0.8764805325287242],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.6950481364979507,0.8579358842723241,0.7536210951378238,0.8764805325287242],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.13931941664283673,0.8579358842723241,0.17191878753217046,0.8764805325287242],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.8579358842723241,0.693303021637595,0.8764805325287242],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13932,0.15009,0.83164,0.87648],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/4d32447a0921c6e5cfc6712c4399aedc.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/acce5562054eccaea4fed00403e6e3a0.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.13932,0.15009,0.16832,0.40052]},"elements":[{"words":[{"str":"احترام","boundary":[0.7837670384138785,0.15008800414063028,0.8316480793060719,0.1686326523970302],"dir":"rtl"},{"str":"149","boundary":[0.13931941664283673,0.15008800414063028,0.17191878753217046,0.1686326523970302],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.15008800414063028,0.7860015251167688,0.1686326523970302],"dir":"ltr"},{"str":"تشویق","boundary":[0.782051282051282,0.18072698821642147,0.8315108187970642,0.1992716364728214],"dir":"rtl"},{"str":"150","boundary":[0.13931941664283673,0.18072698821642147,0.17191878753217046,0.1992716364728214],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.18072698821642147,0.7808542560289793,0.1992716364728214],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.779311917217559,0.21156754455586918,0.8315251167667524,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.7222142789057288,0.21156754455586918,0.7741994090172529,0.2301121928122691],"dir":"rtl"},{"str":"151","boundary":[0.13931941664283673,0.21156754455586918,0.17191878753217046,0.2301121928122691],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.21156754455586918,0.7242342960632936,0.2301121928122691],"dir":"ltr"},{"str":"قبل","boundary":[0.8049358814265878,0.24240810089531692,0.831684682108474,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7857504527690402,0.24240810089531692,0.7997727576017539,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"سفر","boundary":[0.7500238299494806,0.24240810089531692,0.7806045319643707,0.26095274915171685],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.13931941664283673,0.24240810089531692,0.17191878753217046,0.26095274915171685],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.24240810089531692,0.7499706415022417,0.26095274915171685],"dir":"ltr"},{"str":"بعد","boundary":[0.8063552657049865,0.273047084971108,0.831562291487942,0.2915917332275079],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7871802497378705,0.273047084971108,0.8012025545705843,0.2915917332275079],"dir":"rtl"},{"str":"سفر","boundary":[0.7514536269183109,0.273047084971108,0.7820343289332011,0.2915917332275079],"dir":"rtl"},{"str":"152","boundary":[0.13931941664283673,0.273047084971108,0.17191878753217046,0.2915917332275079],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.273047084971108,0.7499706415022417,0.2915917332275079],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.7971081879706414,0.3039380343764699,0.8315720141073301,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"اتکایی","boundary":[0.7402297207129921,0.3039380343764699,0.7919780764464779,0.32248268263286983],"dir":"rtl"},{"str":"153","boundary":[0.13931941664283673,0.3039380343764699,0.17191878753217046,0.32248268263286983],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.3039380343764699,0.7396761033266626,0.32248268263286983],"dir":"ltr"},{"str":"پرورش","boundary":[0.773930549940189,0.33477859071591753,0.831530835954628,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.7437388035430917,0.33477859071591753,0.7687856257744734,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"عقلانی","boundary":[0.6844676389286055,0.33477859071591753,0.738602032419373,0.35332323897231743],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.13931941664283673,0.33477859071591753,0.17191878753217046,0.35332323897231743],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.33477859071591753,0.6830084834620159,0.35332323897231743],"dir":"ltr"},{"str":"شیوههای","boundary":[0.7622098779460311,0.3654175747917087,0.831563435325517,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.7107007308283197,0.3654175747917087,0.757061290630064,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"امام","boundary":[0.6778916719330007,0.3654175747917087,0.7056023258030694,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"هادی(ع","boundary":[0.6101181965494232,0.3654175747917087,0.6726529406157659,0.3839622230481086],"dir":"rtl"},{"str":"157","boundary":[0.13931941664283673,0.3654175747917087,0.17191878753217046,0.3839622230481086],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................)","boundary":[0.17506434086359737,0.3654175747917087,0.610467067009818,0.3839622230481086],"dir":"ltr"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7910821292533223,0.39625813113115643,0.831515966066152,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.7482881759085142,0.39625813113115643,0.7859694374626874,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"مساعد","boundary":[0.6936043363369568,0.39625813113115643,0.7431501840287068,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"تربیتی","boundary":[0.6418596892574588,0.39625813113115643,0.6884516252025545,0.41480277938755633],"dir":"rtl"},{"str":"159","boundary":[0.13931941664283673,0.39625813113115643,0.17191878753217046,0.41480277938755633],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.39625813113115643,0.6418303307596992,0.41480277938755633],"dir":"ltr"},{"str":"داشتن","boundary":[0.7847967566419554,0.42709868747060414,0.831462205700124,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"الگو","boundary":[0.7462077411918823,0.42709868747060414,0.7796875417024116,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7309567917089107,0.42709868747060414,0.7410933180821656,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"سرمشق","boundary":[0.6687143054375062,0.42709868747060414,0.7258360076602456,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.6112620341244877,0.42709868747060414,0.6635916749363454,0.4456433357270041],"dir":"rtl"},{"str":"160","boundary":[0.13931941664283673,0.42709868747060414,0.17191878753217046,0.4456433357270041],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.42709868747060414,0.6109467162329615,0.4456433357270041],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7893887522088001,0.45773767154639533,0.8314408540653893,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"تمرین،","boundary":[0.7304312741604299,0.45773767154639533,0.7842438280430847,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"تکرار","boundary":[0.6815207372505875,0.45773767154639533,0.7253106804684076,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6662985237756028,0.45773767154639533,0.6764325612429701,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"عادت","boundary":[0.6149194788957116,0.45773767154639533,0.661178997075767,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"دادن","boundary":[0.5734450700183343,0.45773767154639533,0.6097999521958758,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"عملی","boundary":[0.5257125154894672,0.45773767154639533,0.5683319035363645,0.4762823198027953],"dir":"rtl"},{"str":"162","boundary":[0.13931941664283673,0.45773767154639533,0.17191878753217046,0.4762823198027953],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.45773767154639533,0.5285904108283289,0.4762823198027953],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7894169652800881,0.48857822788584293,0.8314553426746735,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"موعظه","boundary":[0.7339672508408568,0.48857822788584293,0.784275212050499,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7187328980122459,0.48857822788584293,0.7288004956629492,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"نصیحت","boundary":[0.6512963492517396,0.48857822788584293,0.7136469354684969,0.5071228761422428],"dir":"rtl"},{"str":"164","boundary":[0.13931941664283673,0.48857822788584293,0.17191878753217046,0.5071228761422428],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.48857822788584293,0.6521248689352783,0.5071228761422428],"dir":"ltr"},{"str":"شیوههاى","boundary":[0.7621038823307418,0.5194523796025667,0.831563435325517,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"اصلاح","boundary":[0.7051822667640608,0.5194523796025667,0.7569552950147745,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.6631663330473739,0.5194523796025667,0.7000787361286234,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.5936791377100489,0.5194523796025667,0.6580206757307129,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5784884980503738,0.5194523796025667,0.5885560957010771,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.5070413879386075,0.5194523796025667,0.5734025355066248,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4824437859212041,0.5194523796025667,0.5019223565689238,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگ","boundary":[0.41900502972035314,0.5194523796025667,0.4773247545515204,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"اهل","boundary":[0.3844632858684904,0.5194523796025667,0.413869221237251,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"بیت(ع","boundary":[0.3289724525784006,0.5194523796025667,0.3793001620436565,0.5379970278589667],"dir":"rtl"},{"str":"167","boundary":[0.13931941664283673,0.5194523796025667,0.17191878753217046,0.5379970278589667],"dir":"ltr"},{"str":"............................)","boundary":[0.17506434086359737,0.5194523796025667,0.3290353636450291,0.5379970278589667],"dir":"ltr"},{"str":"بحث","boundary":[0.791836112354258,0.5502929359420144,0.8314530549995234,0.5688375841984143],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7766614081638044,0.5502929359420144,0.7867290058145076,0.5688375841984143],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.732532563545691,0.5502929359420144,0.7715754456200553,0.5688375841984143],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.6821799637784768,0.5502929359420144,0.7273876393799755,0.5688375841984143],"dir":"rtl"},{"str":"182","boundary":[0.13931941664283673,0.5502929359420144,0.17191878753217046,0.5688375841984143],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.5502929359420144,0.6830084834620159,0.5688375841984143],"dir":"ltr"},{"str":"فهرست","boundary":[0.7725291839865641,0.5809319200178056,0.8315548565437042,0.5994765682742056],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7324330449909446,0.5809319200178056,0.7673949634423572,0.5994765682742056],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7172515992543873,0.5809319200178056,0.7273478219426174,0.5994765682742056],"dir":"rtl"},{"str":"مآخذ","boundary":[0.669311791059003,0.5809319200178056,0.7121511758756183,0.5994765682742056],"dir":"rtl"},{"str":"237","boundary":[0.13931941664283673,0.5809319200178056,0.17191878753217046,0.5994765682742056],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.17506434086359737,0.5809319200178056,0.667566676198647,0.5994765682742056],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.13932,0.15009,0.83168,0.59948],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/7de66bf3a2f5dc9dd19fbae72c39bb2a.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/6584b3338b6d30a438b1a69c74ef8bfc.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16932,0.28238,0.16836,0.1281]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.771470784481937,0.28238397521501046,0.8313220855971787,0.30254120158066256],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام","boundary":[0.7848441521303977,0.31447097254417794,0.8304832713754648,0.33462819890983003],"dir":"rtl"},{"str":"کامل","boundary":[0.7339719759794112,0.31447097254417794,0.7785816414069207,0.33462819890983003],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.6879611095224482,0.31447097254417794,0.7280212463561522,0.33462819890983003],"dir":"rtl"},{"str":"دین","boundary":[0.648527309122105,0.31447097254417794,0.6822861345570851,0.33462819890983003],"dir":"rtl"},{"str":"وحی","boundary":[0.5991135258793254,0.31447097254417794,0.6421790105804979,0.33462819890983003],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5574492422076068,0.31447097254417794,0.5927938232770948,0.33462819890983003],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5403488704603948,0.31447097254417794,0.5513869030597657,0.33462819890983003],"dir":"rtl"},{"str":"آسمانی","boundary":[0.47063197026022313,0.31447097254417794,0.5346141910015741,0.33462819890983003],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.423820417500715,0.31447097254417794,0.4645982270517588,0.33462819890983003],"dir":"rtl"},{"str":"کهه","boundary":[0.38756076637117537,0.31447097254417794,0.4178438661710038,0.33462819890983003],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3661424077780956,0.31447097254417794,0.38187060298473047,0.33462819890983003],"dir":"rtl"},{"str":"انتخهاب","boundary":[0.29359450957963973,0.31447097254417794,0.36010866456963114,0.33462819890983003],"dir":"rtl"},{"str":"همسهر،","boundary":[0.2264512439233629,0.31447097254417794,0.28792660630268613,0.33462819890983003],"dir":"rtl"},{"str":"لقهاح،","boundary":[0.16931655704889909,0.31447097254417794,0.2203889047755219,0.33462819890983003],"dir":"rtl"},{"str":"انعقاد","boundary":[0.7856448384329426,0.348133540574817,0.8304260794967117,0.3682907669404691],"dir":"rtl"},{"str":"نطفه،","boundary":[0.735373177008865,0.348133540574817,0.7799841422518005,0.3682907669404691],"dir":"rtl"},{"str":"مراقبت","boundary":[0.6699456677151847,0.348133540574817,0.7293966256791538,0.3682907669404691],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6282527881040894,0.348133540574817,0.6638261366885904,0.3682907669404691],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.5714040606233917,0.348133540574817,0.6226091427897058,0.3682907669404691],"dir":"rtl"},{"str":"بارداری،","boundary":[0.4922505004289392,0.348133540574817,0.5653417214755506,0.3682907669404691],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.44947097512153283,0.348133540574817,0.48613096940234496,0.3682907669404691],"dir":"rtl"},{"str":"تها","boundary":[0.42407778095510446,0.348133540574817,0.44343723191306844,0.3682907669404691],"dir":"rtl"},{"str":"مهرگ","boundary":[0.3643408635973692,0.348133540574817,0.41840692709329763,0.3682907669404691],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3512153274235059,0.348133540574817,0.3585892241503954,0.3682907669404691],"dir":"ltr"},{"str":"آمهوزه","boundary":[0.289190734915642,0.348133540574817,0.3456242414217523,0.3682907669404691],"dir":"rtl"},{"str":"هها","boundary":[0.25950814984272236,0.348133540574817,0.28338575922219045,0.3682907669404691],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24666857306262513,0.348133540574817,0.2538818184447022,0.3682907669404691],"dir":"ltr"},{"str":"قواعهد","boundary":[0.1861309694023449,0.348133540574817,0.2410659686324542,0.3682907669404691],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16931655704889909,0.348133540574817,0.18035458964826998,0.3682907669404691],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمایی","boundary":[0.7564197883900488,0.38159453634179946,0.8304832713754647,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7147269087789535,0.38159453634179946,0.7503002573634545,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"جامعی","boundary":[0.6527023162710897,0.38159453634179946,0.7087503574492423,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6313125536173865,0.38159453634179946,0.6470080931047474,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6105233056905919,0.38159453634179946,0.6252502144695453,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.5608521589934229,0.38159453634179946,0.6044895624821275,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5191592793823278,0.38159453634179946,0.5551980708124922,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.4788961967400629,0.38159453634179946,0.5134448996738038,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.42659422362024596,0.38159453634179946,0.4732738787916813,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.38235630540463256,0.38159453634179946,0.42081784386617105,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.34149270803545906,0.38159453634179946,0.37675658545594054,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"گرایش","boundary":[0.2732056048041179,0.38159453634179946,0.3358751333275067,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"هها","boundary":[0.2435230197311982,0.38159453634179946,0.2674006291106663,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22670860737775236,0.38159453634179946,0.23774663997712325,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهه","boundary":[0.16931655704889909,0.38159453634179946,0.22093222762367745,0.40175176270745155],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7951434562958728,0.4152571043724384,0.8307168048803738,0.4354143307380905],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.7328900962729961,0.4152571043724384,0.7894492331295305,0.4354143307380905],"dir":"rtl"},{"str":"رفتاری","boundary":[0.6682918692212373,0.4152571043724384,0.7269135449432849,0.4354143307380905],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6186207225240683,0.4152571043724384,0.6622581260127729,0.4354143307380905],"dir":"rtl"},{"str":"نقشه","boundary":[0.574668763702221,0.4152571043724384,0.6124725955580974,0.4354143307380905],"dir":"rtl"},{"str":"راه","boundary":[0.5449861786293013,0.4152571043724384,0.5689745405358788,0.4354143307380905],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.49045372223810885,0.4152571043724384,0.5389238394814603,0.4354143307380905],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.4424697359641598,0.4152571043724384,0.48473934252958495,0.4354143307380905],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.41486988847583645,0.4152571043724384,0.43608807549328,0.4354143307380905],"dir":"rtl"},{"str":"مکتب","boundary":[0.3565913640263083,0.4152571043724384,0.4092386971436252,0.4354143307380905],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام","boundary":[0.30491850157277667,0.4152571043724384,0.35055762081784386,0.4354143307380905],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.29179296539891336,0.4152571043724384,0.29916686212580285,0.4354143307380905],"dir":"ltr"},{"str":"انسان","boundary":[0.2421218187017444,0.4152571043724384,0.28575922219044897,0.4354143307380905],"dir":"rtl"},{"str":"حیران","boundary":[0.1861309694023449,0.4152571043724384,0.23652734783276497,0.4354143307380905],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16931655704889909,0.4152571043724384,0.18035458964826998,0.4354143307380905],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.8163854732627968,0.4487181001394209,0.8237918215613383,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8052616528452962,0.4487181001394209,0.8109522447812412,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.7915641978839008,0.4487181001394209,0.7996854446668575,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7804403774664002,0.4487181001394209,0.7861309694023452,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7698884758364316,0.4487181001394209,0.7748927652273381,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7513583071203893,0.4487181001394209,0.7594795539033462,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7342579353731774,0.4487181001394209,0.7397197597941095,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.7223048327137549,0.4487181001394209,0.7231055190163,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7154704032027456,0.4487181001394209,0.7167858164140696,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7092078924792683,0.4487181001394209,0.7100085787818133,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7026594223620249,0.4487181001394209,0.7036316843008297,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6886760080068635,0.4487181001394209,0.6969974263654566,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.6584786960251647,0.4487181001394209,0.6680583357163286,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6519302259079214,0.4487181001394209,0.6529024878467261,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6396625679153563,0.4487181001394209,0.6462968258507295,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6213897626537035,0.4487181001394209,0.634057763797541,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6045753503002577,0.4487181001394209,0.6100371747211899,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.588332856734344,0.4487181001394209,0.5933943380040037,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5729482413497287,0.4487181001394209,0.5778095510437521,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5669716900200173,0.4487181001394209,0.5673434372319133,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5552759508149845,0.4487181001394209,0.5615098655990851,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5487274806977411,0.4487181001394209,0.5496997426365458,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5418930511867317,0.4487181001394209,0.5432084643980557,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5259651129539608,0.4487181001394209,0.5263368601658567,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5119816985987992,0.4487181001394209,0.5203603088361455,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5054332284815558,0.4487181001394209,0.5064054904203605,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4822991135258796,0.4487181001394209,0.4997712324849874,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.4649413783242782,0.4487181001394209,0.46574206462682327,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.45839290820703477,0.4487181001394209,0.45936517014583944,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.44726908778953406,0.4487181001394209,0.4529596797254792,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.4367171861595655,0.4487181001394209,0.4416642836717188,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.42301973119817005,0.4487181001394209,0.4311409779811268,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.4042036030883616,0.4487181001394209,0.41192450672004594,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.39765513297111826,0.4487181001394209,0.39862739490992294,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.38653131255361756,0.4487181001394209,0.3922219044895627,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3805547612239063,0.4487181001394209,0.381012296253932,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.36628538747497863,0.4487181001394209,0.37509293680297406,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.3591649985702031,0.4487181001394209,0.36073777523591655,0.46887532650507296],"dir":"ltr"},{"str":"ه","boundary":[0.33866171003717477,0.4487181001394209,0.3435230197311982,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.33211323991993136,0.4487181001394209,0.33308550185873603,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.3144123534458107,0.4487181001394209,0.32656562768086933,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.29336574206462684,0.4487181001394209,0.29373748927652277,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.27595081498427226,0.4487181001394209,0.2877037460680584,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.26511295396053763,0.4487181001394209,0.27043179868458683,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2585644838432943,0.4487181001394209,0.25953674578209895,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24801258221332573,0.4487181001394209,0.2528738919073492,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.24089219330855022,0.4487181001394209,0.24246496997426367,0.46887532650507296],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.21750071489848444,0.4487181001394209,0.22953960537603663,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.21095224478124108,0.4487181001394209,0.21192450672004576,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.19496711466971692,0.4487181001394209,0.205404632542179,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.18899056334000575,0.4487181001394209,0.18936231055190167,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.1798684586788676,0.4487181001394209,0.18341435516156707,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.16931655704889909,0.4487181001394209,0.17417786674292254,0.46887532650507296],"dir":"rtl"},{"str":"سجادیه","boundary":[0.7685825946048994,0.48238066817005987,0.8316366409303211,0.502537894535712],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7543894766943094,0.48238066817005987,0.7615384615384616,0.502537894535712],"dir":"ltr"},{"str":"سیره","boundary":[0.7098084072061768,0.48238066817005987,0.7486701219815353,0.502537894535712],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6924220760651987,0.48238066817005987,0.7034601086645696,0.502537894535712],"dir":"rtl"},{"str":"سنت","boundary":[0.6441521303974836,0.48238066817005987,0.6867027213524244,0.502537894535712],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبر","boundary":[0.5941378324277952,0.48238066817005987,0.6384714205665253,0.502537894535712],"dir":"rtl"},{"str":"اعظم(ص","boundary":[0.5078638833285674,0.48238066817005987,0.5878181298255647,0.502537894535712],"dir":"rtl"},{"str":"،)","boundary":[0.4924506720045753,0.48238066817005987,0.5077494995710609,0.502537894535712],"dir":"ltr"},{"str":"معصومین،","boundary":[0.40014297969688306,0.48238066817005987,0.48662948396892497,0.502537894535712],"dir":"rtl"},{"str":"فطرت","boundary":[0.3412639405204461,0.48238066817005987,0.39388046897340584,0.502537894535712],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3238776093794681,0.48238066817005987,0.334915641978839,0.502537894535712],"dir":"rtl"},{"str":"عقل","boundary":[0.281012296253932,0.48238066817005987,0.318218343259306,0.502537894535712],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.23134114955676294,0.48238066817005987,0.2749785530454676,0.502537894535712],"dir":"rtl"},{"str":"حیهات","boundary":[0.16931655704889909,0.48238066817005987,0.22573131860173815,0.502537894535712],"dir":"rtl"},{"str":"دنیوی","boundary":[0.7790548705845873,0.5160768315779749,0.8304737393956726,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7579790982123773,0.5160768315779749,0.7734601521715314,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"راهبری","boundary":[0.6908193197856228,0.5160768315779749,0.7523649049646033,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.65967019349919,0.5160768315779749,0.6852281218002529,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"نماید","boundary":[0.6111428843770852,0.5160768315779749,0.653893813745115,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5943284720236394,0.5160768315779749,0.6053665046230103,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.5609284148317607,0.5160768315779749,0.5887127862651763,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5441140024783148,0.5160768315779749,0.5551520350776857,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"آخرت","boundary":[0.4799730046176581,0.5160768315779749,0.538478367569733,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.4589552950147746,0.5160768315779749,0.4744067362042434,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4384520064817463,0.5160768315779749,0.4531789152606997,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.40791154322752843,0.5160768315779749,0.43264703078829475,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"پیوند","boundary":[0.3599984535252702,0.5160768315779749,0.4022645709859116,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3288151749118292,0.5160768315779749,0.3543933231052422,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"دهند.","boundary":[0.2765703936707654,0.5160768315779749,0.3231994891533662,0.536234057943627],"dir":"rtl"},{"str":"دین","boundary":[0.797879134496235,0.5495378273449574,0.8310504241731009,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7744876560861692,0.5495378273449574,0.7918167953483939,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7299637784767896,0.5495378273449574,0.7684253169383283,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"سعادت","boundary":[0.6625059574873702,0.5495378273449574,0.7239872271470785,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"دنیوی","boundary":[0.6051139071585169,0.5495378273449574,0.6567915777788463,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.588013535411305,0.5495378273449574,0.5990515680106758,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"اخروی","boundary":[0.5213897626537033,0.5495378273449574,0.5819797922028406,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.4717186159565343,0.5495378273449574,0.5153560194452389,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.458593079782671,0.5495378273449574,0.4659669765095605,0.5696950537106095],"dir":"ltr"},{"str":"نحوه","boundary":[0.41175293108378613,0.5495378273449574,0.45244495281670005,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.36431226765799263,0.5495378273449574,0.4061525625579539,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3474978553045468,0.5495378273449574,0.3585358879039177,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.29124964255075786,0.5495378273449574,0.34182454897374726,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"او،","boundary":[0.26245353159851303,0.5495378273449574,0.2855018587360595,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23558003855703416,0.5495378273449574,0.2568608622889203,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"فرآینهد","boundary":[0.16931655704889909,0.5495378273449574,0.22998736924744143,0.5696950537106095],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8185587646554192,0.5832003953755963,0.823620245925079,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.805433228481556,0.5832003953755963,0.8129253645982274,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7914498141263944,0.5832003953755963,0.7997712324849875,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7749213611667147,0.5832003953755963,0.7799828424363745,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7495853588790395,0.5832003953755963,0.7544466685730631,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.7293394338004008,0.5832003953755963,0.7384329425221622,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7170717758078357,0.5832003953755963,0.7237060337432089,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6953960537603664,0.5832003953755963,0.7073777523591654,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6785816414069207,0.5832003953755963,0.6840434658278528,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6617958249928513,0.5832003953755963,0.6631112382041754,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.6438375750643411,0.5832003953755963,0.6504718329997143,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6327137546468404,0.5832003953755963,0.6384043465827854,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6216185301687163,0.5832003953755963,0.6224192164712614,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5984844152130401,0.5832003953755963,0.6159565341721479,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5796682871032317,0.5832003953755963,0.587389190734916,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5728338575922223,0.5832003953755963,0.5741492708035462,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5648555905061484,0.5832003953755963,0.56737203317129,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.548298541607092,0.5832003953755963,0.5593651701458395,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5346296825850732,0.5832003953755963,0.5371461252502148,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5280812124678298,0.5832003953755963,0.5290534744066345,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5158135544752647,0.5832003953755963,0.5224478124106379,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5052616528452961,0.5832003953755963,0.5103231341149559,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4947097512153276,0.5832003953755963,0.4997140406062341,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4830426079496713,0.5832003953755963,0.4833857592221906,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.47620817843866187,0.5832003953755963,0.47752359164998587,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.4630826422647986,0.5832003953755963,0.47080354589648293,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4571060909350874,0.5832003953755963,0.45747783814698334,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.450557620817844,0.5832003953755963,0.4515298827566487,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.43657420646268247,0.5832003953755963,0.44489562482127554,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.42462110380326007,0.5832003953755963,0.4254217901058051,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4180726336860167,0.5832003953755963,0.4190448956248214,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.406948813268516,0.5832003953755963,0.41263940520446113,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.39156419788390057,0.5832003953755963,0.3966256791535603,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.375321704317987,0.5832003953755963,0.3803259937088935,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.35993708893337156,0.5832003953755963,0.36494137832427803,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3516728624535317,0.5832003953755963,0.35453245639119246,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3283099799828425,0.5832003953755963,0.3357163282813841,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3217615098655991,0.5832003953755963,0.32273377180440377,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2986273949099228,0.5832003953755963,0.3160995138690306,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.27698026880183013,0.5832003953755963,0.28204175007148985,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.271003717472119,0.5832003953755963,0.2714612525021447,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.26445524735487563,0.5832003953755963,0.2654275092936803,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.25333142693737487,0.5832003953755963,0.25902201887332,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.2197311981698599,0.5832003953755963,0.22810980840720618,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.21318272805261657,0.5832003953755963,0.21415498999142124,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2063482985416071,0.5832003953755963,0.2076637117529311,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.19265084358021164,0.5832003953755963,0.20077209036316845,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.1761509865599085,0.5832003953755963,0.1771232484987132,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.16931655704889909,0.5832003953755963,0.1706319702602231,0.6033576217412484],"dir":"rtl"},{"str":"تعالیم","boundary":[0.7835573348584502,0.6166613911425788,0.8303402916785818,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7664569631112386,0.6166613911425788,0.7774949957106094,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7099227909636834,0.6166613911425788,0.7606449451342092,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"قالب","boundary":[0.6631112382041753,0.6166613911425788,0.7039462396339721,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.6316843008292825,0.6166613911425788,0.6574067072433876,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.584243637403489,0.6166613911425788,0.6260006147154318,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.567143265656277,0.6166613911425788,0.5781812982556479,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتا","boundary":[0.5117243351444096,0.6166613911425788,0.5611667143265658,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4946239633971978,0.6166613911425788,0.5056905919359453,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"آموخته","boundary":[0.42662281955962267,0.6166613911425788,0.48900580781521014,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.4032313411495569,0.6166613911425788,0.4205604804117816,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.38613096940234487,0.6166613911425788,0.3971690020017158,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"عادات","boundary":[0.32499285101515585,0.6166613911425788,0.3804983884369296,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.2681441235344581,0.6166613911425788,0.3193492057007724,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.2244781241063769,0.6166613911425788,0.262449900368116,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"حیات","boundary":[0.16931655704889909,0.6166613911425788,0.2188961284778309,0.6368186175082309],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8193308550185876,0.6503239591732177,0.8303688876179585,0.6704811855388698],"dir":"rtl"},{"str":"سبک","boundary":[0.765027166142408,0.6503239591732177,0.8136765669123295,0.6704811855388698],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.699056334000572,0.6503239591732177,0.7593329429760659,0.6704811855388698],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.6771232484987133,0.6503239591732177,0.6930225907921077,0.6704811855388698],"dir":"rtl"},{"str":"تجلی","boundary":[0.6253931941664285,0.6503239591732177,0.6714668410486728,0.6704811855388698],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.5888761795824994,0.6503239591732177,0.6196595183151768,0.6704811855388698],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5574492422076067,0.6503239591732177,0.5831716486217118,0.6704811855388698],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.5128967686588505,0.6503239591732177,0.5514726908778954,0.6704811855388698],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.4189591078066915,0.6503239591732177,0.5072025454925084,0.6704811855388698],"dir":"rtl"},{"str":"امهروز","boundary":[0.3606805833571633,0.6503239591732177,0.41292536459822704,0.6704811855388698],"dir":"rtl"},{"str":"نیهز","boundary":[0.3267086073777524,0.6503239591732177,0.35453245639119246,0.6704811855388698],"dir":"rtl"},{"str":"بهر","boundary":[0.29874177866742924,0.6503239591732177,0.3206176722905347,0.6704811855388698],"dir":"rtl"},{"str":"ایهن","boundary":[0.25906781959355996,0.6503239591732177,0.2929939948527309,0.6704811855388698],"dir":"rtl"},{"str":"حساسهیت","boundary":[0.16931655704889909,0.6503239591732177,0.2534877750145857,0.6704811855388698],"dir":"rtl"},{"str":"اسلا","boundary":[0.7963492517395864,0.6837849549402003,0.8314078734153084,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7847869602516446,0.6837849549402003,0.79528167000286,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7573634543894772,0.6837849549402003,0.7790798272280345,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"تاکید","boundary":[0.7050900772090366,0.6837849549402003,0.7514127247662179,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6834143551615673,0.6837849549402003,0.6987417786674296,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیم","boundary":[0.6356877323420077,0.6837849549402003,0.6777656659409479,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6185873605947957,0.6837849549402003,0.6296253931941665,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5620531884472407,0.6837849549402003,0.6127753426177663,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.5052044609665428,0.6837849549402003,0.5564095431328571,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"کهودکی","boundary":[0.42605090077209046,0.6837849549402003,0.4992279096368316,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40895052902487855,0.6837849549402003,0.4199885616242494,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"نوجهوانی","boundary":[0.32645124392336294,0.6837849549402003,0.40280240205890766,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2993136974549614,0.6837849549402003,0.3208036221930125,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"تهامین","boundary":[0.24332284815556193,0.6837849549402003,0.293279954246497,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"سهلامت","boundary":[0.16931655704889909,0.6837849549402003,0.2377087709911916,0.7039421813058524],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.782504051091412,0.7174979160367534,0.8308025926985038,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7654036793442,0.7174979160367534,0.7764417119435709,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.6831045658183207,0.7174979160367534,0.7596151789762268,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6616862072252409,0.7174979160367534,0.6774144024318758,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب","boundary":[0.6031217233819466,0.7174979160367534,0.6560462709533343,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5797302449718807,0.7174979160367534,0.5970593842341055,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5626298732246688,0.7174979160367534,0.5736679058240398,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"کهج","boundary":[0.5191926413116005,0.7174979160367534,0.5566533218949576,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.47321037079401396,0.7174979160367534,0.5134984181452583,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"ههای","boundary":[0.4249370553143556,0.7174979160367534,0.46711943570679637,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"روانهی","boundary":[0.36443141740539514,0.7174979160367534,0.41934233690129974,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.35213516347345347,0.7174979160367534,0.364145458011629,0.7376551424024055],"dir":"ltr"},{"str":"اجتمهاعی","boundary":[0.2732342007434944,0.7174979160367534,0.35210180154418075,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"نظریهه","boundary":[0.2158135544752645,0.7174979160367534,0.267616327248654,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"هها","boundary":[0.1861309694023449,0.7174979160367534,0.21000857878181298,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16931655704889909,0.7174979160367534,0.18035458964826998,0.7376551424024055],"dir":"rtl"},{"str":"مستندات","boundary":[0.7561671909255552,0.7509589118037359,0.8310313602135163,0.771116138169388],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.6804419121909977,0.7509589118037359,0.7505202186839385,0.771116138169388],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.6227957296730532,0.7509589118037359,0.6748538712100582,0.771116138169388],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.5813888094557239,0.7509589118037359,0.6171935614937838,0.771116138169388],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.5414116862072252,0.7509589118037359,0.575773123697261,0.771116138169388],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4893956724811744,0.7509589118037359,0.5358201081054723,0.771116138169388],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7871651892097989,0.7846214798343748,0.8308025926985035,0.8047787062000269],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7663759412830046,0.7846214798343748,0.781102850061958,0.8047787062000269],"dir":"rtl"},{"str":"دلیل","boundary":[0.7226813459155468,0.7846214798343748,0.7606615615744806,0.8047787062000269],"dir":"rtl"},{"str":"برخورداری","boundary":[0.6195357925841197,0.7846214798343748,0.7166190067677056,0.8047787062000269],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.59811743399104,0.7846214798343748,0.6138456291976748,0.8047787062000269],"dir":"rtl"},{"str":"کرتکس","boundary":[0.5198217519778858,0.7846214798343748,0.5921408826613288,0.8047787062000269],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4901391669049662,0.7846214798343748,0.5138452006481747,0.8047787062000269],"dir":"rtl"},{"str":"زیربنای","boundary":[0.42102278143170335,0.7846214798343748,0.4841626155752549,0.8047787062000269],"dir":"rtl"},{"str":"عصبی","boundary":[0.36185778286150033,0.7846214798343748,0.4153886486530732,0.8047787062000269],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.34956152892955866,0.7846214798343748,0.36157182346773425,0.8047787062000269],"dir":"ltr"},{"str":"زیسهتی","boundary":[0.2890191592793823,0.7846214798343748,0.3496997426365457,0.8047787062000269],"dir":"rtl"},{"str":"ظرفیهت","boundary":[0.21758650271661423,0.7846214798343748,0.28329054669735293,0.8047787062000269],"dir":"rtl"},{"str":"ههای","boundary":[0.16931655704889909,0.7846214798343748,0.21143837575064345,0.8047787062000269],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.7945906014679249,0.8182840478650137,0.831107616051854,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.7446334953769899,0.8182840478650137,0.7882708988656945,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"همانند","boundary":[0.6852683252311506,0.8182840478650137,0.7385425602897723,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"اراده،","boundary":[0.6323420074349445,0.8182840478650137,0.6795781618447058,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"زبان،","boundary":[0.5837861023734632,0.8182840478650137,0.6266477842686023,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"تعقل","boundary":[0.5369173577352018,0.8182840478650137,0.5779740843964338,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5198169859879899,0.8182840478650137,0.5308550185873608,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر","boundary":[0.47240491850157296,0.8182840478650137,0.5137832427795255,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45530454675436094,0.8182840478650137,0.46634257935373186,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.37669430940806414,0.8182840478650137,0.4497018434347236,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35959393766085224,0.8182840478650137,0.37063197026022315,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.33731770088647417,0.8182840478650137,0.35384482380246196,0.8384412742306658],"dir":"ltr"},{"str":"است.","boundary":[0.2850157277666571,0.8182840478650137,0.3316953829380925,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2578781812982557,0.8182840478650137,0.2793681060363068,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.21672862453531602,0.8182840478650137,0.25223927506580784,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"سنین","boundary":[0.16931655704889909,0.8182840478650137,0.21075207320560485,0.8384412742306658],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.7932179963778478,0.851738324556541,0.8312791916881137,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7660804499094462,0.851738324556541,0.7875703746474974,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.7095176818225146,0.851738324556541,0.7604789528050283,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"پیهری","boundary":[0.6560718711276333,0.851738324556541,0.7039235148415689,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ههم","boundary":[0.6189543418167953,0.851738324556541,0.650238299494805,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6056905919359454,0.851738324556541,0.6060337432084648,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"غ","boundary":[0.5965684872748074,0.851738324556541,0.6002573634543898,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5905919359450961,0.851738324556541,0.590963683156992,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.584615384615385,0.851738324556541,0.5849871318272809,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5780669144981416,0.851738324556541,0.5790391764369464,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5669430940806409,0.851738324556541,0.572633686016586,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.5555619102087507,0.851738324556541,0.5556762939662572,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5490134400915073,0.851738324556541,0.549985702030312,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.5350300257363458,0.851738324556541,0.5433514440949389,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5290534744066345,0.851738324556541,0.5295110094366603,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5179296539891338,0.851738324556541,0.5236202459250789,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5108092650843583,0.851738324556541,0.5123820417500717,0.8718955509221931],"dir":"ltr"},{"str":"آ","boundary":[0.4945667715184447,0.851738324556541,0.49951386903059797,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4865885044323709,0.851738324556541,0.4891049470975125,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4800400343151276,0.851738324556541,0.4810122962539322,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46777237632256247,0.851738324556541,0.4744066342579356,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.4572204746925939,0.851738324556541,0.46228195596225363,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.43322848155561944,0.851738324556541,0.4517872462110384,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.4218472976837292,0.851738324556541,0.42196168144123564,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4152988275664858,0.851738324556541,0.41627108950529046,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.4013154132113242,0.851738324556541,0.40963683156991726,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.39533886188161305,0.851738324556541,0.3957963969116388,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3842150414641123,0.851738324556541,0.3899056334000574,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36740062911066645,0.851738324556541,0.3728624535315987,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.35573348584501013,0.851738324556541,0.35607663711752946,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3434658278524451,0.851738324556541,0.35010008578781826,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.332656562768087,0.851738324556541,0.3336288247068917,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3221046611381184,0.851738324556541,0.32696597083214185,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.3107234772662282,0.851738324556541,0.3108378610237346,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3041750071489849,0.851738324556541,0.30514726908778955,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ذ","boundary":[0.29019159279382334,0.851738324556541,0.2985130111524164,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2842150414641121,0.851738324556541,0.28467257649413785,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.27309122104661143,0.851738324556541,0.2787818129825565,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.24972833857592225,0.851738324556541,0.25713468687446384,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24317986845867887,0.851738324556541,0.24415213039748357,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2200457535030026,0.851738324556541,0.23751787246211037,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19782670860737778,0.851738324556541,0.20328853302831001,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.18673148412925364,0.851738324556541,0.18770374606805834,0.8718955509221931],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.16931655704889909,0.851738324556541,0.18129825564769805,0.8718955509221931],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16932,0.28238,0.83164,0.8719],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/51340dad88330a80731a13b3a5928c32.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/226146a6cda27858280fe9b01f195ed1.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16906,0.10256,0.16845,0.11924]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7800495662949194,0.10255651634835063,0.8037841959775045,0.11928701423184185],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.8092174244590601,0.10496642693215429,0.8315222571728148,0.12169692481564551],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7090601467924889,0.10273899436437561,0.7685397006958345,0.12289622073002769],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6831590887427319,0.10498276530899363,0.6966640930321227,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6235313508763982,0.10498276530899363,0.678056143360976,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"معصومین","boundary":[0.5418318426733855,0.10498276530899363,0.6180264989038223,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"(ع)","boundary":[0.5083307435314739,0.10498276530899363,0.5367116576112859,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4941079973310457,0.10498276530899363,0.5031746258697932,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.44838405193738234,0.10498276530899363,0.48897594769806313,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"کریم","boundary":[0.40360785435134877,0.10498276530899363,0.44326842055094845,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.7577352016013731,0.15558163571692546,0.8303974835573353,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7343437231913071,0.15558163571692546,0.7516728624535319,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7172433514440953,0.15558163571692546,0.7282813840434662,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"باور","boundary":[0.6784100657706609,0.15558163571692546,0.7111524163568776,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6550185873605952,0.15558163571692546,0.6723477266228198,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6379182156133831,0.15558163571692546,0.648956248212754,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"عادات","boundary":[0.576780097226194,0.15558163571692546,0.6322856346479678,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.5199313697454964,0.15558163571692546,0.5711364519118106,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"کودکی","boundary":[0.4473548756076639,0.15558163571692546,0.5139548184157852,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4302545038604519,0.15558163571692546,0.4412925364598228,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانی","boundary":[0.3543036888761797,0.15558163571692546,0.4241063768944811,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"بنیادی","boundary":[0.2963397197597942,0.15558163571692546,0.34818415784958545,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.27555047183299974,0.15558163571692546,0.29027738061195313,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"دشواری","boundary":[0.19985702030311694,0.15558163571692546,0.26983609212447585,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.16931655704889909,0.15558163571692546,0.19405204460966544,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"حذف","boundary":[0.778891430750167,0.18904263148390785,0.8312791916881137,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"شدنی","boundary":[0.7243875702983511,0.18904263148390785,0.7731436469354686,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"نیستند.","boundary":[0.6630206843961491,0.18904263148390785,0.7185539986655228,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7994042512629874,0.22270519951454687,0.8308883805166334,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.7051806310170623,0.22270519951454687,0.7936116822733923,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعاتی","boundary":[0.6231960728243257,0.22270519951454687,0.6987751405967019,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.5657754265560958,0.22270519951454687,0.6174889398007156,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.5137880087694214,0.22270519951454687,0.5595129158326185,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"بینی،","boundary":[0.46697645600991333,0.22270519951454687,0.5077256696215805,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.4109856067105138,0.22270519951454687,0.4609427128014489,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.38759412830044804,0.22270519951454687,0.4049232675626728,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.38006863025450394,0.22270519951454687,0.38721761509865604,0.24286242588019893],"dir":"ltr"},{"str":"اعتقادات","boundary":[0.2989419502430655,0.22270519951454687,0.3740062911066629,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2818415784958536,0.22270519951454687,0.29287961109522453,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"دیگهر","boundary":[0.2263940520446097,0.22270519951454687,0.2762145123926604,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"مقولهه","boundary":[0.16931655704889909,0.22270519951454687,0.22068952108382198,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7947383471547043,0.25616619528152934,0.8303116957392053,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"دینی","boundary":[0.7487274806977412,0.25616619528152934,0.7890771358028138,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7316271089505292,0.25616619528152934,0.7426651415499,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"فلسفی","boundary":[0.6724621103803262,0.25616619528152934,0.725996875225725,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6307692307692309,0.25616619528152934,0.6668080221993953,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"نمی","boundary":[0.5913354303688877,0.25616619528152934,0.6250820900673485,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"دهد","boundary":[0.5502430654847014,0.25616619528152934,0.5856210506603639,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"واساسا","boundary":[0.4888475836431228,0.25616619528152934,0.5441807263368602,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"ایهن","boundary":[0.4488704603946241,0.25616619528152934,0.48278524449528176,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"مقولهه","boundary":[0.3917929653989134,0.25616619528152934,0.44316592943383637,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"هها","boundary":[0.36182442093222766,0.25616619528152934,0.3857020303116958,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"جهزض","boundary":[0.3138118387189019,0.25616619528152934,0.3561338289962825,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"موضهوع","boundary":[0.237546468401487,0.25616619528152934,0.3082109843164702,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22074834943217708,0.25616619528152934,0.23168430082928226,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.16928796110952243,0.25616619528152934,0.21513703396195388,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیق","boundary":[0.7775712515489469,0.2898287633121683,0.8305595272138027,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7438852349633022,0.2898287633121683,0.7712515489467164,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.7061671909255555,0.2898287633121683,0.7381479051917679,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"نیستند.","boundary":[0.6442283862358213,0.2898287633121683,0.6997617005051951,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6182632732818607,0.2898287633121683,0.6379086836335908,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5911257268134593,0.2898287633121683,0.6126156515515104,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.517148031646173,0.2898287633121683,0.585006195786865,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.4834334191211515,0.2898287633121683,0.5111714803164619,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ساخت","boundary":[0.4200076255838338,0.2898287633121683,0.4774568677914404,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.37831474597273856,0.2898287633121683,0.41388809455723957,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"عصهبی","boundary":[0.3126012772852922,0.2898287633121683,0.37261268587360596,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.30030502335335046,0.2898287633121683,0.3123153178915261,0.3099859896778204],"dir":"ltr"},{"str":"زیسهتی،","boundary":[0.23277094652559335,0.2898287633121683,0.30060051472690874,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"افکهار،","boundary":[0.16931655704889909,0.2898287633121683,0.2270612906300639,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"احساسات","boundary":[0.7486130969402346,0.32334015214506495,0.8306548470117244,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7315127251930227,0.32334015214506495,0.7425507577923937,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارهه","boundary":[0.6641120960823564,0.32334015214506495,0.7258750558021965,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6470117243351444,0.32334015214506495,0.6580497569345153,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیزم","boundary":[0.5790105804975694,0.32334015214506495,0.6410351730054333,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری،","boundary":[0.4932513583071204,0.32334015214506495,0.5734100954583404,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"پهردازش","boundary":[0.41378324277952533,0.32334015214506495,0.4875319409298776,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعهات،","boundary":[0.31978839004861315,0.32334015214506495,0.4076637117529311,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"الگوههای","boundary":[0.23471547040320273,0.32334015214506495,0.3137546468401487,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"ارتبها","boundary":[0.187875321704318,0.32334015214506495,0.22902530701675786,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"عاطفی","boundary":[0.77490229720713,0.35700272017570384,0.8315508531121915,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7626060432751882,0.35700272017570384,0.7746163378133639,0.37715994654135593],"dir":"ltr"},{"str":"اجتمهاعی،","boundary":[0.676546563721285,0.35700272017570384,0.7625631493661233,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"انگیهزه","boundary":[0.6140358402440187,0.35700272017570384,0.6702268611190545,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"هها،","boundary":[0.5766323515394147,0.35700272017570384,0.607658945763035,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"عهاد","boundary":[0.5354827947764751,0.35700272017570384,0.5709655693580777,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"ات،","boundary":[0.5008578781812985,0.35700272017570384,0.5348012582213327,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"آسهیب","boundary":[0.4354303688876181,0.35700272017570384,0.49518579297090576,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"ههای","boundary":[0.3868744638261367,0.35700272017570384,0.4289962825278811,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"روانهی،","boundary":[0.31893051186731486,0.35700272017570384,0.38118024065979467,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.2672290534744067,0.35700272017570384,0.31323628870097275,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"هها","boundary":[0.23726050900772092,0.35700272017570384,0.26113811838718903,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22016013726050904,0.35700272017570384,0.23119816985987993,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"فنهون","boundary":[0.16931655704889909,0.35700272017570384,0.214492622749324,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.7591125726813459,0.3906652882063429,0.8307739967591269,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7417262415403679,0.3906652882063429,0.7527642741397388,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"درمانمشکلات","boundary":[0.6148174625869793,0.3906652882063429,0.7359131678817832,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5974311314460014,0.3906652882063429,0.6084691640453722,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"اختلالات","boundary":[0.511414545801163,0.3906652882063429,0.5917210530804534,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختی","boundary":[0.40944142598417693,0.3906652882063429,0.5056219768115678,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39205509484319895,0.3906652882063429,0.4030931274425698,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.3375512343913831,0.3906652882063429,0.38626252585360393,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.32525498045944146,0.3906652882063429,0.337265274997617,0.4108225145719949],"dir":"ltr"},{"str":"زیستی","boundary":[0.2649699742636546,0.3906652882063429,0.31907349156419795,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"پهژوهش","boundary":[0.18670288818987704,0.3906652882063429,0.2591610511371591,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16931655704889909,0.3906652882063429,0.18035458964826998,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.7851873034029171,0.42412628397332536,0.8302830997998286,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"پردازی","boundary":[0.7177294824134975,0.42412628397332536,0.7795537808791754,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"راهکار","boundary":[0.6466399771232488,0.42412628397332536,0.7056744027004251,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.6046611381183874,0.42412628397332536,0.6409339689406564,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5732342007434946,0.42412628397332536,0.5989566071575997,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.526680011438376,0.42412628397332536,0.5675198210349708,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5052616528452961,0.42412628397332536,0.520989848051931,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.47186159565341734,0.42412628397332536,0.4992279096368317,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.43159851301115254,0.42412628397332536,0.46614721594489356,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.40820703460108676,0.42412628397332536,0.4255361738633115,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.38741778667429233,0.42412628397332536,0.4021446954532457,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.3563054046325423,0.42412628397332536,0.3814412353445812,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"نحوی","boundary":[0.299485273091221,0.42412628397332536,0.35024306548470124,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2823849013440092,0.42412628397332536,0.29342293394338004,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.2652845295967972,0.42412628397332536,0.2763511581355447,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"چهه","boundary":[0.22759508149842722,0.42412628397332536,0.2596369078664469,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"جههان","boundary":[0.16931655704889909,0.42412628397332536,0.22161853016871605,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.7965970832141839,0.4577888520039643,0.8301973119816989,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7674864169287965,0.4577888520039643,0.7905061481269664,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7028881898770378,0.4577888520039643,0.7618674026486809,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.660937946811553,0.4577888520039643,0.6968544466685733,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"رابطه","boundary":[0.6115527595081501,0.4577888520039643,0.655243723645211,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5944523877609381,0.4577888520039643,0.6055190162996856,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.5427509293680298,0.4577888520039643,0.588475836431227,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"بینی","boundary":[0.5030883614526739,0.4577888520039643,0.5366885902201889,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.485987989705462,0.4577888520039643,0.4970260223048329,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"دینی","boundary":[0.43997712324849886,0.4577888520039643,0.4803267783535715,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.3973977695167287,0.4577888520039643,0.43434416939660253,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.36771518444380913,0.4577888520039643,0.3914212181870176,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.27377752359165003,0.4577888520039643,0.3620209612774669,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2532742350586217,0.4577888520039643,0.2680011438375751,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.22330569059193595,0.4577888520039643,0.24752645124392336,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقاد","boundary":[0.16931655704889909,0.4577888520039643,0.21752931083786103,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"دارد.","boundary":[0.7894862262892003,0.49124984777094677,0.8314936612334382,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"اگر","boundary":[0.8004289390906493,0.5249460111788619,0.8300543322848157,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7793537317700888,0.5249460111788619,0.7940806405490423,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.7390906491278241,0.5249460111788619,0.773205604804118,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"دینی","boundary":[0.693079782670861,0.5249460111788619,0.7334294377759336,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6722905347440665,0.5249460111788619,0.68701744352302,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.6037174721189592,0.5249460111788619,0.6661995996568489,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"عمیق","boundary":[0.5531598513011153,0.5249460111788619,0.5980853621041453,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"باور","boundary":[0.514326565627681,0.5249460111788619,0.5470689162138977,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"نداشته","boundary":[0.455590506148127,0.5249460111788619,0.5082642264798399,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.41138118387189027,0.5249460111788619,0.4495567629396627,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"التهزام","boundary":[0.3568773234200744,0.5249460111788619,0.4053474406634258,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"بهه","boundary":[0.32951100943666,0.5249460111788619,0.35078638833285675,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"عمهل","boundary":[0.2777809551043752,0.5249460111788619,0.32380894933752746,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"نیهز","boundary":[0.2438089791249643,0.5249460111788619,0.2716328281384044,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"نخواههد","boundary":[0.16931655704889909,0.5249460111788619,0.23766085215899344,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"داشت.","boundary":[0.7732913926222479,0.5584070069458443,0.8304260794967117,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7458678867600803,0.5584070069458443,0.7675842595986377,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7121818701744355,0.5584070069458443,0.7395481841578497,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"حالت","boundary":[0.6567915356019447,0.5584070069458443,0.7059193594509581,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6262510723477267,0.5584070069458443,0.650471832999714,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"روانشهناس","boundary":[0.5317414927080354,0.5584070069458443,0.6204585033581317,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5100371747211896,0.5584070069458443,0.5259753591829197,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"داوینیسهم","boundary":[0.4243637403488704,0.5584070069458443,0.5042241010626048,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمهاعی","boundary":[0.3391764369459537,0.5584070069458443,0.4186536619833225,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"بهر","boundary":[0.31092364884186446,0.5584070069458443,0.33279954246497,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"اسهاس","boundary":[0.24949957106090936,0.5584070069458443,0.304603946239634,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"قهوانین","boundary":[0.18641692879611094,0.5584070069458443,0.24364321845245343,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16931655704889909,0.5584070069458443,0.18035458964826998,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.8213611667143267,0.5920695749764833,0.8238776093794682,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.8122390620531886,0.5920695749764833,0.8157849585358881,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.801115241635688,0.5920695749764833,0.806805833571633,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7905633400057195,0.5920695749764833,0.7956248212753793,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7637403488704608,0.5920695749764833,0.7801830140120106,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7497855304546757,0.5920695749764833,0.7523019731198172,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7358021160995142,0.5920695749764833,0.7441235344581073,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7141263940520449,0.5920695749764833,0.7261080926508439,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.697026022304833,0.5920695749764833,0.7024878467257651,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.676494137832428,0.5920695749764833,0.6855876465541895,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.6673720331712899,0.5920695749764833,0.6709179296539893,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6551043751787248,0.5920695749764833,0.661738633114098,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.6488418644552476,0.5920695749764833,0.6496425507577926,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.631426937374893,0.5920695749764833,0.643408635973692,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6148984844152132,0.5920695749764833,0.619959965684873,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6040892193308551,0.5920695749764833,0.6050614812696599,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5901058049756936,0.5920695749764833,0.5984272233342867,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5764083500142981,0.5920695749764833,0.5845295967972549,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5589934229339436,0.5920695749764833,0.5709751215327425,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.5384615384615387,0.5920695749764833,0.5475550471833002,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5319130683442954,0.5920695749764833,0.5328853302831,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5196454103517303,0.5920695749764833,0.5262796682871034,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5090935087217617,0.5920695749764833,0.5140977981126682,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.49256505576208204,0.5920695749764833,0.49762653703174176,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.47123248498713205,0.5920695749764833,0.47220474692593667,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.46068058335716344,0.5920695749764833,0.4655418930511869,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.4492993994852732,0.5920695749764833,0.44941378324277964,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.44275092936802984,0.5920695749764833,0.4437231913068345,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.43677437803831864,0.5920695749764833,0.43714612525021457,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4099227909636833,0.5920695749764833,0.43119816985988,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3962539319416644,0.5920695749764833,0.398770374606806,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.389705461824421,0.5920695749764833,0.3906777237632257,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.37229053474406637,0.5920695749764833,0.3842722333428653,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3557906777237632,0.5920695749764833,0.3567629396625679,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3446668573062625,0.5920695749764833,0.35035744924220763,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.33411495567629396,0.5920695749764833,0.3391192450672004,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3173005433228481,0.5920695749764833,0.32276236774378037,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.30137260509007724,0.5920695749764833,0.30174435230197316,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.29453817557906775,0.5920695749764833,0.29585358879039175,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.28398627394909925,0.5920695749764833,0.2890477552187589,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2734343723191307,0.5920695749764833,0.27829568201315413,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.26688590220188735,0.5920695749764833,0.2678581641406921,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2600514726908779,0.5920695749764833,0.2613668859022019,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.24177866742922507,0.5920695749764833,0.25444666857306264,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.22553617386331143,0.5920695749764833,0.23059765513297112,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2144123534458107,0.5920695749764833,0.21987417786674293,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.19877037460680586,0.5920695749764833,0.19974263654561056,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.18135544752645125,0.5920695749764833,0.19333714612525024,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.1690591935945096,0.5920695749764833,0.1810694881326852,0.6122268013421354],"dir":"ltr"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.758540653893814,0.6255305707434657,0.8308311886378803,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7148460585263561,0.6255305707434657,0.7522781431703366,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6931703364788868,0.6255305707434657,0.709053489536761,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"برآورده","boundary":[0.6203364788866648,0.6255305707434657,0.6868220379372796,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5886235821180059,0.6255305707434657,0.6145152908510143,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"نماید.","boundary":[0.5340339338480603,0.6255305707434657,0.5829733796696835,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"غالبها","boundary":[0.4860499475741112,0.6255305707434657,0.528307570737032,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسهان","boundary":[0.3821037079401392,0.6255305707434657,0.48025737858451617,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"غیهر","boundary":[0.3412401105709656,0.6255305707434657,0.3763843789200032,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"مسهلمان","boundary":[0.2678295682013154,0.6255305707434657,0.335535579610178,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2507291964541035,0.6255305707434657,0.26176722905347444,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"برخهی","boundary":[0.19073491564197886,0.6255305707434657,0.24466685730626256,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16931655704889909,0.6255305707434657,0.18504475225553396,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسان","boundary":[0.7398961014202651,0.6591931387741048,0.8310599561528931,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6913116004194072,0.6591931387741048,0.7343070841878178,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.6642026498903822,0.6591931387741048,0.685478028786579,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.6210799733104566,0.6591931387741048,0.6585120579544372,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"آگاه","boundary":[0.5759269850347918,0.6591931387741048,0.6154776877749871,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5573682203793728,0.6591931387741048,0.5703335397367907,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"نا","boundary":[0.540553808025927,0.6591931387741048,0.5516204365646745,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.4970260223048328,0.6591931387741048,0.534863216089982,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"آگاه","boundary":[0.45187303402916795,0.6591931387741048,0.49142373676936324,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4187589362310552,0.6591931387741048,0.4461252502144696,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.3722619388046898,0.6591931387741048,0.41298255647698034,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.32730822751756095,0.6591931387741048,0.3665713468687447,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2962253360022877,0.6591931387741048,0.3217440499932289,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند.","boundary":[0.23625965112953962,0.6591931387741048,0.2904489562482128,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"وقتی","boundary":[0.7894480983700317,0.6928557068047436,0.8302545038604522,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"راهکارها","boundary":[0.7072061767229058,0.6928557068047436,0.7836555293804367,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6898198455819277,0.6928557068047436,0.7008578781812985,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشه","boundary":[0.6299113525879328,0.6928557068047436,0.6835001429796972,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5879325135830714,0.6928557068047436,0.6235058621675724,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5494137832427798,0.6928557068047436,0.5820987895740122,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5219902773806121,0.6928557068047436,0.5437066502191696,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"اداره","boundary":[0.4765799256505578,0.6928557068047436,0.5156419788390051,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"انسانها","boundary":[0.41867314841292547,0.6928557068047436,0.4702602230483272,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4012868172719474,0.6928557068047436,0.41232484987131834,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.3424363740348871,0.6928557068047436,0.3953102659422363,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"دخیل","boundary":[0.2887046039462397,0.6928557068047436,0.33672199432636324,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"شود،","boundary":[0.2396053760366028,0.6928557068047436,0.2826708607377752,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"همچون","boundary":[0.16931655704889909,0.6928557068047436,0.2339709686860474,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.7874749785530457,0.7263670956376403,0.8303974835573351,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.7414927080354592,0.7263670956376403,0.7818077016480749,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.6838432942522163,0.7263670956376403,0.7354589648269948,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6667429225050046,0.7263670956376403,0.6777809551043754,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.6227337718044039,0.7263670956376403,0.6610875760008893,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"خیلی","boundary":[0.5724335144409496,0.7263670956376403,0.6170937513844867,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.5250500428939092,0.7263670956376403,0.5663139834143553,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5036316843008294,0.7263670956376403,0.5193598795074643,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.4653989133543038,0.7263670956376403,0.4978970048420089,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.433971975979411,0.7263670956376403,0.4596943823935161,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.38664569631112383,0.7263670956376403,0.4278524449528168,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"منشا","boundary":[0.3458106948813269,0.7263670956376403,0.38094116535033623,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.3181298255647698,0.7263670956376403,0.3397483557334859,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"عدالتی،","boundary":[0.24761223906205324,0.7263670956376403,0.31252457463540184,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"اسهتممار،","boundary":[0.16931655704889909,0.7263670956376403,0.24201468654608943,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری","boundary":[0.7734296063292346,0.7600296636682793,0.8310218282337242,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7317367267181393,0.7600296636682793,0.7673100753026403,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"روتنی","boundary":[0.6746306357830522,0.7600296636682793,0.7260425035517972,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6575302640358403,0.7600296636682793,0.6685682966352111,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"آسیب","boundary":[0.598965780192546,0.7600296636682793,0.6518903277639336,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5566771518444382,0.7600296636682793,0.5922505004289392,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.4783528738919075,0.7600296636682793,0.5510185620123937,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.4312267657992566,0.7600296636682793,0.47257649413783254,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"اکنهون","boundary":[0.3689448098370032,0.7600296636682793,0.425628499835302,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"نیهز","boundary":[0.3352587932513584,0.7600296636682793,0.3630826422647984,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"نمهود","boundary":[0.2841292536459823,0.7600296636682793,0.3296485492142517,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"تحقهق","boundary":[0.2247354875607664,0.7600296636682793,0.2783242779525308,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"چنهین","boundary":[0.16931655704889909,0.7600296636682793,0.21914101669178696,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"علوم","boundary":[0.7909684491468879,0.7934906594352618,0.8310027642741398,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.774154036793442,0.7934906594352618,0.7851920693928129,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشه","boundary":[0.7148174625869793,0.7934906594352618,0.7684062529787438,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.6682346773424841,0.7934906594352618,0.7092026837986108,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6413830902678486,0.7934906594352618,0.6626465669053934,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.5899675912687065,0.7934906594352618,0.6356924983319036,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"دیده","boundary":[0.5453561974379818,0.7934906594352618,0.5843804224845117,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5142169478600706,0.7934906594352618,0.5397690286537871,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.46709083976741966,0.7934906594352618,0.5084405681059956,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناس","boundary":[0.7488418644552476,0.8271465083904455,0.8305976551329715,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"مسلمان","boundary":[0.6819559622533603,0.8271465083904455,0.7431575173323703,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6602802402058909,0.8271465083904455,0.6756076637117531,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6054332284815558,0.8271465083904455,0.6539605376036605,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"ایمان","boundary":[0.5559908492993996,0.8271465083904455,0.5996039986405701,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5349156419788391,0.8271465083904455,0.5496425507577926,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"خهدا","boundary":[0.4886760080068631,0.8271465083904455,0.529208508955229,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"پیهامبر","boundary":[0.43208464398055485,0.8271465083904455,0.48300704140703005,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4146983128395768,0.8271465083904455,0.42573634543894767,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"ائمهه","boundary":[0.3698884758364313,0.8271465083904455,0.40837861023734634,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"معصهوم،","boundary":[0.2910494709751215,0.8271465083904455,0.36406728780078085,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"تکلیهف","boundary":[0.2190448956248213,0.8271465083904455,0.28537763650423376,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.16931655704889909,0.8271465083904455,0.21342017055387882,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.7854160709179296,0.8606075041574279,0.8305118673148413,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.7554189305118674,0.8606075041574279,0.7798970546182442,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"بیانات","boundary":[0.6997140406062339,0.8606075041574279,0.7498713182728053,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6831569917071776,0.8606075041574279,0.6941950243065486,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیرهایی","boundary":[0.5905633400057192,0.8606075041574279,0.6776379754074922,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5611667143265656,0.8606075041574279,0.5848727480697741,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5402916785816414,0.8606075041574279,0.5556208942035954,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"اصول","boundary":[0.4857878181298256,0.8606075041574279,0.5345438947669431,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46951672862453536,0.8606075041574279,0.4805547612239063,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"احکام","boundary":[0.41178152702316273,0.8606075041574279,0.46392667683095656,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"دینی","boundary":[0.3660566199599657,0.8606075041574279,0.4061769844535734,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.31146697169002,0.8606075041574279,0.3603660280240206,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2649264451206851,0.8606075041574279,0.3057191878753217,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24380897912496427,0.8606075041574279,0.25932586895312,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"نپذیرد","boundary":[0.1861309694023449,0.8606075041574279,0.23803259937088933,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16931655704889909,0.8606075041574279,0.18035458964826998,0.88076473052308],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16906,0.10256,0.83155,0.88076],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/9a0f6524be76059da42656dc66bf349a.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/acad4ed5c9b5a09011bf02b7bc75b7d1.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16932,0.09933,0.16856,0.12407]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.23509837003145553,0.10175760909048918,0.28529711181012296,0.1184881069739804],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.16934515298827565,0.10175760909048918,0.1911288723667906,0.1184881069739804],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.20108664569631113,0.09933136012984617,0.22482127537889618,0.1160618580133374],"dir":"ltr"},{"str":"اشاعه","boundary":[0.7848107902011248,0.15074390138916896,0.8309932322943475,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7536984081593747,0.15074390138916896,0.7784338957201411,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"ندهد.","boundary":[0.699194547707559,0.15074390138916896,0.7473501096177676,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناس","boundary":[0.6115193975788772,0.15074390138916896,0.6935003245412168,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"مسلما","boundary":[0.558645505671528,0.15074390138916896,0.6058820673883646,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5441521303974838,0.15074390138916896,0.5578495853588792,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5070346010866458,0.15074390138916896,0.5384634136051042,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"بینش","boundary":[0.45793537317700894,0.15074390138916896,0.5009722619388048,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44083500142979704,0.15074390138916896,0.45187303402916795,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهی","boundary":[0.37569345152988287,0.15074390138916896,0.43518925363260935,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.3223334286531313,0.15074390138916896,0.3696311123820418,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.30154418072633693,0.15074390138916896,0.3162710895052903,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"تطهابق","boundary":[0.24272233342865313,0.15074390138916896,0.2959052715563865,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"یها","boundary":[0.21730054332284818,0.15074390138916896,0.23706337330236094,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"عهدم","boundary":[0.16931655704889909,0.15074390138916896,0.21162735761087145,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"تطابق","boundary":[0.7841292536459823,0.18420489715615135,0.8303116957392053,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.7329997140406063,0.18420489715615135,0.7784419379571389,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7096082356305405,0.18420489715615135,0.7269373748927653,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6927938232770946,0.18420489715615135,0.7038318558764656,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشه","boundary":[0.6334572490706321,0.18420489715615135,0.6870460394623964,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.5868744638261367,0.18420489715615135,0.6278424702822635,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5574778381469832,0.18420489715615135,0.5811838718901916,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.530624064790002,0.18420489715615135,0.5518892727205036,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"کتب","boundary":[0.482613668859022,0.18420489715615135,0.5250354993635225,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"انگلیسی","boundary":[0.4089505290248784,0.18420489715615135,0.4768658850443237,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3921532600082231,0.18420489715615135,0.40311695739205033,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"فارسی","boundary":[0.33237060337432084,0.18420489715615135,0.38654237391822704,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3118673148412926,0.18420489715615135,0.326594223620246,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.2435802116099514,0.18420489715615135,0.30606233914784103,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"تالیفی","boundary":[0.187875321704318,0.18420489715615135,0.23795197038474658,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.16931655704889909,0.18420489715615135,0.18228187640631693,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.7763511581355449,0.21786746518679037,0.8302830997998286,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7469545324563913,0.21786746518679037,0.7699742636545612,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"منعکس","boundary":[0.6754932799542467,0.21786746518679037,0.7411913668608913,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6283957678009724,0.21786746518679037,0.6691735773520162,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6149842722333431,0.21786746518679037,0.6225188203050449,0.23802469155244244],"dir":"ltr"},{"str":"داشته","boundary":[0.563625965112954,0.21786746518679037,0.6091711985747582,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.","boundary":[0.513668859022019,0.21786746518679037,0.5573062625107236,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.47626537031741495,0.21786746518679037,0.5079098243459266,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر","boundary":[0.42856734343723196,0.21786746518679037,0.46994566771518453,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"انتقادی","boundary":[0.36262510723477276,0.21786746518679037,0.4225336002287675,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33548756076637115,0.21786746518679037,0.35697748550442227,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.3135544752645124,0.21786746518679037,0.32945381755790676,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"پهرورش","boundary":[0.23837575064340863,0.21786746518679037,0.3079342857257931,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"یابهد","boundary":[0.19470975121532744,0.21786746518679037,0.23269611974759552,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"تها","boundary":[0.16931655704889909,0.21786746518679037,0.18867600800686304,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.8163854732627966,0.25132846095377287,0.8237918215613382,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.805261652845296,0.25132846095377287,0.8109522447812411,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7969974263654562,0.25132846095377287,0.7998570203031171,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7804689734057766,0.25132846095377287,0.7855304546754364,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.7542750929368033,0.25132846095377287,0.759336574206463,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.737203317128968,0.25132846095377287,0.738518730340292,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7243637403488707,0.25132846095377287,0.7317700886474123,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7132399199313699,0.25132846095377287,0.718930511867315,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7049756934515302,0.25132846095377287,0.707835287389191,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6933085501858739,0.25132846095377287,0.6936517014583932,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6793251358307123,0.25132846095377287,0.6877037460680587,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6633400057191882,0.25132846095377287,0.6737775235916502,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.657363454389477,0.25132846095377287,0.6577352016013729,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.6276522733771807,0.25132846095377287,0.6518444380897914,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6114097798112671,0.25132846095377287,0.6164140692021737,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6008578781812985,0.25132846095377287,0.605719187875322,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.586874463826137,0.25132846095377287,0.5951958821847301,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5652273377180443,0.25132846095377287,0.5700886474120678,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5541035173005436,0.25132846095377287,0.5597941092364888,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5378610237346299,0.25132846095377287,0.5428081212467831,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.5176150986559911,0.25132846095377287,0.5280526165284533,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5110666285387477,0.25132846095377287,0.5120388904775525,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5005147269087793,0.25132846095377287,0.5053760366028027,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4842722333428655,0.25132846095377287,0.48933371461252523,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.46062339147841036,0.25132846095377287,0.4683442951100947,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.454074921361167,0.25132846095377287,0.4550471832999717,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4435230197311984,0.25132846095377287,0.44838432942522183,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4298541607091795,0.25132846095377287,0.43237060337432104,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4233056905919362,0.25132846095377287,0.4242779525307408,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4058907635115816,0.25132846095377287,0.41787246211038054,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.38564483843294267,0.25132846095377287,0.3947383471547042,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3733771804403776,0.25132846095377287,0.38001143837575074,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3577352016013727,0.25132846095377287,0.35870746354017735,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3437517872462111,0.25132846095377287,0.35207320560480415,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.33208464398055476,0.25132846095377287,0.33254217901058053,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3255361738633114,0.25132846095377287,0.3265084358021161,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.31870174435230203,0.25132846095377287,0.320017157563626,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3050328853302831,0.25132846095377287,0.30754932799542467,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2984844152130397,0.25132846095377287,0.29945667715184443,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2810694881326851,0.25132846095377287,0.2930511867314841,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.26225336002287675,0.25132846095377287,0.2697454961395482,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2557048899056334,0.25132846095377287,0.2566771518444381,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.24972833857592222,0.25132846095377287,0.2501000857878181,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23746068058335718,0.25132846095377287,0.24409493851873035,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.22690877895338862,0.25132846095377287,0.2319130683442951,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.20809265084358022,0.25132846095377287,0.2158135544752645,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.20154418072633684,0.25132846095377287,0.20251644266514154,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.19470975121532744,0.25132846095377287,0.19602516442665144,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.18673148412925364,0.25132846095377287,0.1892479267943952,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.16931655704889909,0.25132846095377287,0.1810694881326852,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"نپذیرد","boundary":[0.7789295586693357,0.28499102898441175,0.8313792774759319,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.7369507196644743,0.28499102898441175,0.7733176055666763,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"میزان","boundary":[0.6875369364216949,0.28499102898441175,0.7313501257359841,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"حقانیت","boundary":[0.6178486321608998,0.28499102898441175,0.6818463444857495,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5798989683277421,0.28499102898441175,0.6122129972523178,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5587694214088266,0.28499102898441175,0.5742942373453217,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیص","boundary":[0.48133161757697074,0.28499102898441175,0.553096115078027,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"دهد.","boundary":[0.43506338766561814,0.28499102898441175,0.4757159318185077,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8193308550185874,0.3187039900809649,0.8303974835573349,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7864741206748643,0.3187039900809649,0.8138404346582786,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"اوصاف","boundary":[0.7167858164140695,0.3187039900809649,0.7809837003145556,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"غالب","boundary":[0.66568487274807,0.3187039900809649,0.7111959577872135,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"یافته","boundary":[0.6242779525307407,0.3187039900809649,0.6599942808121247,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5828710323134116,0.3187039900809649,0.6184443808979126,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.5071484996688311,0.3187039900809649,0.5772240600717947,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"مربو","boundary":[0.46574206462682305,0.3187039900809649,0.5015608237100769,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4266800114383758,0.3187039900809649,0.44140692021732925,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.36150986559908493,0.3187039900809649,0.42105451859169335,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.32009957556981267,0.3187039900809649,0.35573348584501,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختی","boundary":[0.218701744352302,0.3187039900809649,0.3145048571567568,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.16931655704889909,0.3187039900809649,0.21295396053760368,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8193022590792111,0.35216498584794736,0.8303688876179586,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.7707463540177297,0.35216498584794736,0.8136538669761324,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.6981698598798974,0.35216498584794736,0.7650500659861887,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6773234200743496,0.35216498584794736,0.6921933085501861,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"همخونی","boundary":[0.5990563340005721,0.35216498584794736,0.6712324849871321,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"دارند","boundary":[0.548813268515871,0.35216498584794736,0.5934043621240569,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.5231341149556765,0.35216498584794736,0.5427795253074066,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیرها","boundary":[0.453474406634258,0.35216498584794736,0.5170717758078354,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43637403488704607,0.35216498584794736,0.447412067486417,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"اظهار","boundary":[0.3855590506148127,0.35216498584794736,0.43054046325421785,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"نظرههای","boundary":[0.3089934229339434,0.35216498584794736,0.3799411771199723,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"فلسهفی","boundary":[0.24355161567057482,0.35216498584794736,0.30340410454818867,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22673720331712896,0.35216498584794736,0.23777523591649988,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"نظریهه","boundary":[0.16931655704889909,0.35216498584794736,0.22111932982228855,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"پردازی","boundary":[0.7694309408064058,0.38582755387858636,0.8306262510723481,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7274521018015444,0.38582755387858636,0.7630254503860454,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسان","boundary":[0.6300829282241923,0.38582755387858636,0.7216595328119493,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"غربی","boundary":[0.5800972261938806,0.38582755387858636,0.6242840589552952,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5627108950529026,0.38582755387858636,0.5737489276522735,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"بعضا","boundary":[0.5173005433228482,0.38582755387858636,0.5563625965112954,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.47329139262224773,0.38582755387858636,0.5116451968187331,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"مسلمان","boundary":[0.40669144981412636,0.38582755387858636,0.467654062431735,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"ایرانی","boundary":[0.35215899342293405,0.38582755387858636,0.4009595359971973,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3350586216757221,0.38582755387858636,0.3461252502144696,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.2865027166142408,0.38582755387858636,0.3294102295726435,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.21392622247640836,0.38582755387858636,0.28080642858269983,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.19307978267086073,0.38582755387858636,0.20794967114669716,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"نها","boundary":[0.16931655704889909,0.38582755387858636,0.18693165570488993,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"همخوان","boundary":[0.7621628062148509,0.4192885496455689,0.8311934038699839,0.4394457760112209],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7156372128491088,0.4192885496455689,0.7564150224001526,0.4394457760112209],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.710203984367553,0.4192885496455689,0.7156944047278618,0.4394457760112209],"dir":"ltr"},{"str":"تفسیرها","boundary":[0.7668287103231344,0.45295111767620777,0.8304260794967117,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7494423791821564,0.45295111767620777,0.7604804117815273,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.6980268801830142,0.45295111767620777,0.7436856212993098,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"پردازی","boundary":[0.6305690591935947,0.45295111767620777,0.6923933576592725,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5885902201887333,0.45295111767620777,0.6241635687732343,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.4943665999428082,0.45295111767620777,0.5827976511991383,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"اگرچهه","boundary":[0.4266800114383758,0.45295111767620777,0.4880183014012011,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"برگرفتهه","boundary":[0.35098655990849303,0.45295111767620777,0.42061767229053476,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.32956820131541326,0.45295111767620777,0.34529639652204813,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"مشهاهدات","boundary":[0.23674578209894198,0.45295111767620777,0.3239415121437157,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"تجربهی","boundary":[0.16931655704889909,0.45295111767620777,0.23107103385913796,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7894766943094083,0.48641211344319024,0.830254503860452,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.7501000857878184,0.48641211344319024,0.7831283957678011,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتا","boundary":[0.6943951958821849,0.48641211344319024,0.7438375750643411,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"زاییده","boundary":[0.6384329425221621,0.48641211344319024,0.6886026268925899,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"تخیل","boundary":[0.5875607663711755,0.48641211344319024,0.6327707996286448,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5701744352301974,0.48641211344319024,0.5812124678295683,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"برداشت","boundary":[0.4968258507291965,0.48641211344319024,0.5638261366885904,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.4253931941664284,0.48641211344319024,0.4907921075207321,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.39396625679153563,0.48641211344319024,0.41968866320564074,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"باشد.در","boundary":[0.323162710895053,0.48641211344319024,0.38793251358307124,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.28979124964255076,0.48641211344319024,0.31710037174721195,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.237546468401487,0.48641211344319024,0.2837289104947097,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22044609665427511,0.48641211344319024,0.23148412925364603,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.16931655704889909,0.48641211344319024,0.21475878096543172,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"پردازی","boundary":[0.7693737489276523,0.5201082768511054,0.8305690591935946,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7225621961681442,0.5201082768511054,0.7633400057191879,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6928796110952244,0.5201082768511054,0.7165856448384329,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6556737653864084,0.5201082768511054,0.6872944379518688,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.5620531884472405,0.5201082768511054,0.6500885922430527,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5409207892479269,0.5201082768511054,0.5564389951994665,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.4926508435802116,0.5201082768511054,0.5353325504153814,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.4203603088361453,0.5201082768511054,0.4870296054568595,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.39979982842436373,0.5201082768511054,0.4146697169002002,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"بعضا","boundary":[0.35496139548184164,0.5201082768511054,0.3940234486702889,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"فاصله","boundary":[0.301612872039786,0.5201082768511054,0.3492708035458965,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.2704032027452102,0.5201082768511054,0.29599697554691007,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"گیرد","boundary":[0.22324849871318272,0.5201082768511054,0.2647827389463077,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"نهه","boundary":[0.19616814412353445,0.5201082768511054,0.2174435230197312,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16931655704889909,0.5201082768511054,0.19058003368644388,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.8037413020684397,0.5535692726180879,0.8310504241731008,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.7300495662949195,0.5535692726180879,0.7979077304356115,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"تجربی","boundary":[0.6694833666952626,0.5535692726180879,0.7244327827970951,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6526689543418168,0.5535692726180879,0.6637069869411878,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"عینی.","boundary":[0.6012534553426747,0.5535692726180879,0.6470637034124488,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیدگ","boundary":[0.7700409875131065,0.5872318406487268,0.8314364693546848,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7506148126965977,0.5872318406487268,0.7625965112953966,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.7340863597369178,0.5872318406487268,0.7390334572490712,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.7278238490134407,0.5872318406487268,0.7286245353159857,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7167000285959398,0.5872318406487268,0.722390620531885,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7107234772662286,0.5872318406487268,0.7111810122962544,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7047469259365174,0.5872318406487268,0.7051186731484134,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.677895338861882,0.5872318406487268,0.6991707177580787,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.6613668859022023,0.5872318406487268,0.6663139834143557,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.6411209608235634,0.5872318406487268,0.6515584786960255,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6351444094938523,0.5872318406487268,0.6355161567057482,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6283099799828429,0.5872318406487268,0.6296253931941669,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6146125250214474,0.5872318406487268,0.6227337718044043,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5980840720617676,0.5872318406487268,0.6034029167858167,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5863883328567346,0.5872318406487268,0.5926222476408354,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5804117815270236,0.5872318406487268,0.5807835287389195,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5738633114097802,0.5872318406487268,0.5748355733485848,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.557878181298256,0.5872318406487268,0.5682013154132116,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5410637689448102,0.5872318406487268,0.5465255933657424,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5242493565913643,0.5872318406487268,0.5297111810122965,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.5048613096940238,0.5872318406487268,0.5139548184157853,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.49831283957678046,0.5872318406487268,0.4992851015155851,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.48432942522161887,0.5872318406487268,0.49265084358021194,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.46379754074921387,0.5872318406487268,0.473062625107235,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4578209894195027,0.5872318406487268,0.4582785244495285,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4512725193022593,0.5872318406487268,0.452244781241064,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4407206176722907,0.5872318406487268,0.44558192736631413,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4244781241063771,0.5872318406487268,0.4293394338004005,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4179296539891337,0.5872318406487268,0.41890191592793835,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.41109522447812424,0.5872318406487268,0.41241063768944825,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3928224192164714,0.5872318406487268,0.40549042036030897,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3811552759508151,0.5872318406487268,0.3814984272233344,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.37460680583357175,0.5872318406487268,0.37557906777237643,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3623391478410066,0.5872318406487268,0.36897340577637977,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.346096654275093,0.5872318406487268,0.3511009436659995,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.33554475264512446,0.5872318406487268,0.3406062339147842,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.32387760937946813,0.5872318406487268,0.32422076065198746,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3173291392622247,0.5872318406487268,0.3183014012010294,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30506148126965976,0.5872318406487268,0.3116957392050329,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28824706891621393,0.5872318406487268,0.29370889333714617,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.27200457535030026,0.5872318406487268,0.27706605661996,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2640263082642265,0.5872318406487268,0.266542750929368,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.25747783814698316,0.5872318406487268,0.25845010008578784,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2452101801544181,0.5872318406487268,0.2518444380897913,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.23465827852444957,0.5872318406487268,0.23971975979410926,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.21584215041464114,0.5872318406487268,0.22356305404632543,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.20185873605947954,0.5872318406487268,0.21023734629682586,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.19531026594223622,0.5872318406487268,0.19628252788104092,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.16931655704889909,0.5872318406487268,0.18990563340005723,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.8110666285387478,0.6206928364157093,0.8194452387760941,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7970832141835862,0.6206928364157093,0.8054046325421793,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.775407492136117,0.6206928364157093,0.7873891907349161,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7517586502716619,0.6206928364157093,0.7591649985702035,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7286245353159857,0.6206928364157093,0.7460966542750934,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.7095224478124111,0.6206928364157093,0.7172433514440955,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6989705461824426,0.6206928364157093,0.7038318558764661,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.6699170717758083,0.6206928364157093,0.6782956820131547,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6630826422647988,0.6206928364157093,0.664398055476123,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6493851873034034,0.6206928364157093,0.6575064340863603,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.6291392622247645,0.6206928364157093,0.638232770946526,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6223048327137551,0.6206928364157093,0.6236202459250791,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.6091792965398918,0.6206928364157093,0.6169002001715761,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5917643694595373,0.6206928364157093,0.6037460680583362,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5755218758936236,0.6206928364157093,0.58052616528453,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.564969974263655,0.6206928364157093,0.5700314555333147,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.5535887903917648,0.6206928364157093,0.5537031741492712,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5361738633114101,0.6206928364157093,0.5481555619102092,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5150986559908497,0.6206928364157093,0.5207892479267948,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5045467543608811,0.6206928364157093,0.5095510437517877,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.49084929939948574,0.6206928364157093,0.4989705461824425,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.47434944237918253,0.6206928364157093,0.4753217043179872,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.463797540749214,0.6206928364157093,0.4686588504432374,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.44498141263940555,0.6206928364157093,0.45270231627108987,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4390048613096944,0.6206928364157093,0.43937660852159033,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.432456391192451,0.6206928364157093,0.43342865313125567,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.42190448956248244,0.6206928364157093,0.4267657992565059,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.40566199599656877,0.6206928364157093,0.41060909350872205,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3908492993994855,0.6206928364157093,0.3957106090935089,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.38430082928224213,0.6206928364157093,0.3852730912210468,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3774663997712327,0.6206928364157093,0.3787818129825567,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3609665427509295,0.6206928364157093,0.36193880468973416,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.350414641120961,0.6206928364157093,0.3552759508149844,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.3315985130111525,0.6206928364157093,0.339090649127824,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.32505004289390915,0.6206928364157093,0.32602230483271377,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.31106662853874756,0.6206928364157093,0.3193880468973406,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.2890763511581356,0.6206928364157093,0.30551901629968553,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.27283385759222195,0.6206928364157093,0.2778381469831284,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.2582785244495282,0.6206928364157093,0.2673720331712897,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.25173005433228485,0.6206928364157093,0.2527023162710895,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.2448956248212754,0.6206928364157093,0.2462110380325994,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.23434372319130686,0.6206928364157093,0.23940520446096655,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.214097798112668,0.6206928364157093,0.2231913068344295,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.20097226193880469,0.6206928364157093,0.20860737775235919,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.19442379182156133,0.6206928364157093,0.19539605376036603,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.1875893623105519,0.6206928364157093,0.1889047755218759,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.16931655704889909,0.6206928364157093,0.18198455819273665,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.7662873644094439,0.6543554044463482,0.8302830997998286,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7352016013726054,0.6543554044463482,0.7607220154484902,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.6935373177008867,0.6543554044463482,0.729453817557907,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6769802688018304,0.6543554044463482,0.6880183014012012,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.6364026308264228,0.6543554044463482,0.6714570232519522,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیرهای","boundary":[0.5489848441521304,0.6543554044463482,0.6308836145267375,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"واجد","boundary":[0.4987703746068059,0.6543554044463482,0.5432084643980556,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"منشاض","boundary":[0.448212753788962,0.6543554044463482,0.49316978067831585,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.4051472690877896,0.6543554044463482,0.4424649699742637,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3883328567343438,0.6543554044463482,0.39937088933371473,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"وحی","boundary":[0.33949099227909635,0.6543554044463482,0.38255647698026884,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.29833673618346196,0.6543554044463482,0.33371461252502144,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.26720045753503,0.6543554044463482,0.2927507793893267,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.22016013726050904,0.6543554044463482,0.2613668859022019,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"اعتبار","boundary":[0.16931655704889909,0.6543554044463482,0.214538899137157,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.8008674101610905,0.6880179724769871,0.8313220855971786,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"کند.","boundary":[0.7566008960061005,0.6880179724769871,0.7951768182251454,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8096415975598132,0.7215293613098839,0.8308597845772568,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.762258126012773,0.7215293613098839,0.8033790868363361,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.7111285864073968,0.7215293613098839,0.7565708103239295,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6694357067963017,0.7215293613098839,0.7050090553808027,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناختی","boundary":[0.5677485463730818,0.7215293613098839,0.6637414836299597,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"فاقد","boundary":[0.5283433419121152,0.7215293613098839,0.5620255958741579,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.4880802592698504,0.7215293613098839,0.5226289622035913,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.44638737965875513,0.7215293613098839,0.48196072824325614,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"توصیفی","boundary":[0.37183776570393673,0.7215293613098839,0.44026784863216095,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"موید","boundary":[0.32525021446954533,0.7215293613098839,0.3661966016954625,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2949957106090935,0.7215293613098839,0.319216471261081,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"نظریهه","boundary":[0.2372891049470975,0.7215293613098839,0.28930839492025007,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"هها","boundary":[0.20732056048041178,0.7215293613098839,0.2311981698598799,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"مهی","boundary":[0.16931655704889909,0.7215293613098839,0.201649706618605,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.7942474501954057,0.7551919293405227,0.8309360404155944,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7731722428748451,0.7551919293405227,0.7878991516537985,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.7323372414450481,0.7551919293405227,0.767456020735594,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"نظریهه","boundary":[0.6743446763892862,0.7551919293405227,0.7265804835622018,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"روانشهناختی","boundary":[0.5657944905156801,0.7551919293405227,0.668552107399691,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5401486988847587,0.7551919293405227,0.5476408350014301,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5336002287675153,0.7551919293405227,0.53457249070632,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5267657992565059,0.7551919293405227,0.5280812124678299,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5162138976265374,0.7551919293405227,0.5212753788961971,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5079496711466974,0.7551919293405227,0.5108092650843583,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4857306262510726,0.7551919293405227,0.4919645410351733,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4791821561338293,0.7551919293405227,0.4801544180726339,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4669144981412642,0.7551919293405227,0.4735487560766373,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4563625965112956,0.7551919293405227,0.4613668859022021,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.43671718615956556,0.7551919293405227,0.4392336288247072,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4301687160423222,0.7551919293405227,0.4311409779811268,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.42419216471261106,0.7551919293405227,0.424563911924507,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.4067772376322564,0.7551919293405227,0.4185301687160425,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.38312839576780117,0.7551919293405227,0.39076351158135564,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3720045753503004,0.7551919293405227,0.3776951672862455,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.36602802402058915,0.7551919293405227,0.3664855590506149,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3594795539033458,0.7551919293405227,0.36045181584215047,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3489276522733773,0.7551919293405227,0.35378896196740073,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3321132399199314,0.7551919293405227,0.33717472118959113,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3209894195024307,0.7551919293405227,0.32645124392336294,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.30534744066342584,0.7551919293405227,0.3063197026022305,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2887903917643695,0.7551919293405227,0.2997712324849872,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.27655132971118107,0.7551919293405227,0.2768944809837004,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.2605661995996569,0.7551919293405227,0.271003717472119,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.2543036888761796,0.7551919293405227,0.2550185873605948,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.24832713754646843,0.7551919293405227,0.24869888475836435,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24177866742922507,0.7551919293405227,0.24275092936802978,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.22522161853016873,0.7551919293405227,0.23628824706891624,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.20526165284529596,0.7551919293405227,0.2133828996282528,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.19871318272805263,0.7551919293405227,0.19968544466685734,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.1875893623105519,0.7551919293405227,0.19327995424649702,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.16931655704889909,0.7551919293405227,0.18198455819273665,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"زیگموند","boundary":[0.756619959965685,0.7886529251075053,0.8307120388904776,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"فروید","boundary":[0.7020589076351159,0.7886529251075053,0.7506434086359737,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.6669430940806407,0.7886529251075053,0.6963970130425877,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"گذار","boundary":[0.6178152702316272,0.7886529251075053,0.6612427863136612,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"نظریهه","boundary":[0.5603946239633973,0.7886529251075053,0.6121973967367867,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.5087217615098657,0.7886529251075053,0.5491397575874936,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیهل","boundary":[0.445581927366314,0.7886529251075053,0.5029453817557907,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"گهری","boundary":[0.39013440091507007,0.7886529251075053,0.43999419214254526,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"کهه","boundary":[0.35416070917929654,0.7886529251075053,0.384443808979125,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"نظریهات","boundary":[0.2783303075764912,0.7886529251075053,0.3483843294252217,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.23245639119245068,0.7886529251075053,0.2727618603001798,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیهل","boundary":[0.16931655704889909,0.7886529251075053,0.22668001143837577,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"گری","boundary":[0.7877942998760844,0.822308774062689,0.8310027642741399,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.7294871794871796,0.822308774062689,0.7821850801050748,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7083833762272425,0.822308774062689,0.7237107997331047,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.6541082832904395,0.822308774062689,0.702635592412544,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6241397388237537,0.822308774062689,0.648360499475741,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.5735821180059097,0.822308774062689,0.6183919550090553,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهه","boundary":[0.5135878371937851,0.822308774062689,0.5679645432979575,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"انهد","boundary":[0.478243256124297,0.822308774062689,0.5078400533790868,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46090935087217616,0.822308774062689,0.4719473834715471,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"یها","boundary":[0.43577352016013726,0.822308774062689,0.4553140460903867,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"نظریهه","boundary":[0.37835287389190736,0.822308774062689,0.4301556466652968,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"رفتهار","boundary":[0.3257649413783243,0.822308774062689,0.3727675765395837,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"گرایهی","boundary":[0.260337432084644,0.822308774062689,0.320147366670372,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"واتسهون","boundary":[0.1861309694023449,0.822308774062689,0.2545610523305691,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16931655704889909,0.822308774062689,0.18035458964826998,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"همچنین","boundary":[0.7639452864359928,0.8557697698296715,0.830773996759127,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"اسکینر","boundary":[0.7016919264131161,0.8557697698296715,0.7576255838337623,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"خرد","boundary":[0.659112572681346,0.8557697698296715,0.6954294156896389,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.641726241540368,0.8557697698296715,0.6527642741397388,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"کلان","boundary":[0.5911686207225241,0.8557697698296715,0.6354637308168907,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.5495043370508055,0.8557697698296715,0.5848203221809171,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"اند","boundary":[0.5201649032504051,0.8557697698296715,0.5431846344485749,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4990896959298446,0.8557697698296715,0.5138166047087981,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"شدت","boundary":[0.4431226765799257,0.8557697698296715,0.4921933085501859,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"ذهنی","boundary":[0.39256505576208184,0.8557697698296715,0.43740829687140187,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37546468401486993,0.8557697698296715,0.3865027166142408,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"استنبا","boundary":[0.3269087789533886,0.8557697698296715,0.36980679309944237,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"ههای","boundary":[0.26008006863025446,0.8557697698296715,0.3022018873319988,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"بهه","boundary":[0.22673720331712896,0.8557697698296715,0.2480125822133257,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"شهکل","boundary":[0.16931655704889909,0.8557697698296715,0.220674864169288,0.8759269961953234],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16932,0.09933,0.83144,0.87593],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/1b19286d5768230f84984dfdccb80b76.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/a8a12dadd7c7d594047a7312c786678c.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16932,0.10256,0.16848,0.11924]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7800495662949194,0.10255651634835063,0.8037841959775045,0.11928701423184185],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8092174244590601,0.10496642693215429,0.8315222571728148,0.12169692481564551],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7090601467924889,0.10273899436437561,0.7685397006958345,0.12289622073002769],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6831590887427319,0.10498276530899363,0.6966640930321227,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6235313508763982,0.10498276530899363,0.678056143360976,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"معصومین","boundary":[0.5418318426733855,0.10498276530899363,0.6180264989038223,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"(ع)","boundary":[0.5083307435314739,0.10498276530899363,0.5367116576112859,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4941079973310457,0.10498276530899363,0.5031746258697932,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.44838405193738234,0.10498276530899363,0.48897594769806313,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"کریم","boundary":[0.40360785435134877,0.10498276530899363,0.44326842055094845,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"منظم","boundary":[0.7897864836526547,0.15558163571692546,0.8313363835668668,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7726861119054427,0.15558163571692546,0.7837241445048135,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"توجیه","boundary":[0.717295777332952,0.15558163571692546,0.7665951768182251,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"پذیر","boundary":[0.6744590601467925,0.15558163571692546,0.7112334381851111,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.6479267943951961,0.15558163571692546,0.6675722047469262,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"عمیقا","boundary":[0.5973405776379755,0.15558163571692546,0.6423125016987487,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"نقد","boundary":[0.5642550757792395,0.15558163571692546,0.591535601944524,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"پذیر","boundary":[0.5217043179868459,0.15558163571692546,0.5584786960251644,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5048899056334001,0.15558163571692546,0.515927938232771,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"واجهد","boundary":[0.448069774092079,0.15558163571692546,0.4990849299399486,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"خطاعهای","boundary":[0.36517014583929086,0.15558163571692546,0.44237918215613387,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"شهناختی","boundary":[0.2888761795824993,0.15558163571692546,0.3593937660852159,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"هسهتند","boundary":[0.22610809265084358,0.15558163571692546,0.2830712038890478,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20929368029739778,0.15558163571692546,0.22033171289676867,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.16931655704889909,0.15558163571692546,0.20367799453893476,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7946811552759508,0.18904263148390785,0.8302545038604519,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.718701744352302,0.18904263148390785,0.7888926549079777,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"(","boundary":[0.7044609665427509,0.18904263148390785,0.7126108092650845,0.2091998578495599],"dir":"ltr"},{"str":"توصیف","boundary":[0.6364598227051759,0.18904263148390785,0.7043179868458679,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.5830712038890478,0.18904263148390785,0.6304832713754647,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"حقایق","boundary":[0.5245067200457536,0.18904263148390785,0.5770946525593367,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"آفرینش","boundary":[0.4516156705747784,0.18904263148390785,0.518772040586933,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43451529882756657,0.18904263148390785,0.4455533314269375,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"نهه","boundary":[0.4074349442379182,0.18904263148390785,0.42871032313411495,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"تبیهین","boundary":[0.3546182442093223,0.18904263148390785,0.4017616379071187,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"کننهده","boundary":[0.2949385187303404,0.18904263148390785,0.3489276522733772,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"آنهها","boundary":[0.25041464112096085,0.18904263148390785,0.2893028838217585,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.242150414641121,0.18904263148390785,0.25030025736345446,0.2091998578495599],"dir":"ltr"},{"str":"کهافی","boundary":[0.1861309694023449,0.18904263148390785,0.2364598227051759,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16931655704889909,0.18904263148390785,0.18035458964826998,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"همسو","boundary":[0.782465923172243,0.22270519951454687,0.8309932322943476,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7656515108187971,0.22270519951454687,0.7767181393575446,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.7351110475645791,0.22270519951454687,0.7598465351253455,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"موید","boundary":[0.6891287770469926,0.22270519951454687,0.7295198495792091,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.6511819654942331,0.22270519951454687,0.6834931421384107,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"نیستند.","boundary":[0.5898150795920313,0.22270519951454687,0.645348393861405,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"فروید","boundary":[0.7821561338289965,0.25616619528152934,0.8308550185873608,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"هرگز","boundary":[0.729310837861024,0.25616619528152934,0.7757792393480129,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.6887617958249931,0.25616619528152934,0.722876751501287,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"کودکی","boundary":[0.6158993422933945,0.25616619528152934,0.6824992851015157,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5942236202459252,0.25616619528152934,0.6101067733037994,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5464969974263656,0.25616619528152934,0.5885729271980721,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.4839290820703461,0.25616619528152934,0.5401486988847584,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"تجربی","boundary":[0.42279096368315705,0.25616619528152934,0.4781963690885625,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.40540463254217907,0.25616619528152934,0.4164712610809266,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.3537031741492709,0.25616619528152934,0.39971040937583696,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.31201029453817564,0.25616619528152934,0.34758364312267664,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"متعهارف","boundary":[0.23511581355447528,0.25616619528152934,0.30632841477618056,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"تحقیهق","boundary":[0.16931655704889909,0.25616619528152934,0.22893909064912785,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8186159565341721,0.2898287633121683,0.8236774378038318,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8074921361166715,0.2898287633121683,0.8129539605376036,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7844152130397486,0.2898287633121683,0.7927938232770949,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7784386617100374,0.2898287633121683,0.7788104089219333,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7716042321990282,0.2898287633121683,0.7729196454103522,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.7570488990563344,0.2898287633121683,0.7661424077780958,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7510723477266231,0.2898287633121683,0.751444094938519,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7336574206462686,0.2898287633121683,0.7456391192450675,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.72141835859308,0.2898287633121683,0.7222190448956252,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7102945381755793,0.2898287633121683,0.7159851301115243,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6949099227909641,0.2898287633121683,0.6999714040606237,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6706891621389766,0.2898287633121683,0.6790105804975697,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6553045467543612,0.2898287633121683,0.6603088361452678,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6470403202745213,0.2898287633121683,0.6498999142121822,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6245353159851303,0.2898287633121683,0.6311695739205035,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6139834143551618,0.2898287633121683,0.6189877037460684,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.59688304260795,0.2898287633121683,0.6023448670288822,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5857878181298258,0.2898287633121683,0.5867600800686305,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5683728910494713,0.2898287633121683,0.5803545896482702,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5518444380897914,0.2898287633121683,0.5568487274806979,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5412925364598229,0.2898287633121683,0.5463540177294827,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5304832713754649,0.2898287633121683,0.5314555333142695,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5236488418644555,0.2898287633121683,0.5249642550757795,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5130969402344869,0.2898287633121683,0.5181584215041466,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5048327137546471,0.2898287633121683,0.507692307692308,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.49087789533886206,0.2898287633121683,0.4933943380040037,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.47975407492136135,0.2898287633121683,0.4854446668573065,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.4603660280240208,0.2898287633121683,0.46945953674578234,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.45381755790677747,0.2898287633121683,0.4547898198455821,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.4372605090077211,0.2898287633121683,0.44832713754646863,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42044609665427524,0.2898287633121683,0.4259079210752075,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.40391764369459554,0.2898287633121683,0.4092364884186447,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3916499857020304,0.2898287633121683,0.39828424363740356,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.37883900486130984,0.2898287633121683,0.3813554475264514,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3722905347440664,0.2898287633121683,0.3732627966828711,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.3557334858450101,0.2898287633121683,0.3668001143837576,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3420646268229912,0.2898287633121683,0.34458106948813283,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.33551615670574786,0.2898287633121683,0.3364884186445525,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3232484987131828,0.2898287633121683,0.32988275664855593,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.30643408635973696,0.2898287633121683,0.3121246782956821,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.29019159279382334,0.2898287633121683,0.2951958821847298,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.27963969116385473,0.2898287633121683,0.28470117243351445,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2633971975979411,0.2898287633121683,0.2684586788676008,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.2502716614240778,0.2898287633121683,0.25776379754074924,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24372319130683445,0.2898287633121683,0.24469545324563916,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.22973977695167289,0.2898287633121683,0.23806119531026596,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.21349728338575924,0.2898287633121683,0.21855876465541893,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20237346296825853,0.2898287633121683,0.20783528738919077,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.18673148412925364,0.2898287633121683,0.18770374606805834,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.16931655704889909,0.2898287633121683,0.18129825564769805,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.7860118196549423,0.32334015214506495,0.8311076160518539,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7454627776189116,0.32334015214506495,0.7801987459963576,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6931608044990945,0.32334015214506495,0.7398404596705297,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.6420312648937184,0.32334015214506495,0.687473488810251,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.5878133638356686,0.32334015214506495,0.6363370417273763,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.575517109903727,0.32334015214506495,0.5875274044419025,0.343497378510717],"dir":"ltr"},{"str":"جنسی","boundary":[0.5230769230769233,0.32334015214506495,0.575178724621104,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.5011438375750645,0.32334015214506495,0.5170431798684588,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"کهه","boundary":[0.4589076351158136,0.32334015214506495,0.489190734915642,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"ئمبنهای","boundary":[0.392622247640835,0.32334015214506495,0.4529310837861024,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"پهرورش","boundary":[0.31744352301973117,0.32334015214506495,0.3870020581021157,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"انسهان","boundary":[0.2612239062053189,0.32334015214506495,0.3114097798112668,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"سهالم","boundary":[0.21009436659994282,0.32334015214506495,0.2552473548756077,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19299399485273092,0.32334015214506495,0.20403202745210183,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"نها","boundary":[0.16931655704889909,0.32334015214506495,0.18693165570488993,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"سالم،","boundary":[0.7847583643122678,0.35700272017570384,0.8306262510723478,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"پیشگیری","boundary":[0.7024592507863884,0.35700272017570384,0.7789698639442946,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6810408921933087,0.35700272017570384,0.6967690873999436,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"بیماری","boundary":[0.6173291392622249,0.35700272017570384,0.6749213611667144,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"ههای","boundary":[0.5690591935945096,0.35700272017570384,0.611181012296254,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"روانهی","boundary":[0.5082642264798399,0.35700272017570384,0.5633649704281676,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.491163854732628,0.35700272017570384,0.5022018873319989,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"همچنهین","boundary":[0.4120388904775522,0.35700272017570384,0.4853874749785531,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"برگردانهدن","boundary":[0.3120960823563055,0.35700272017570384,0.4062625107234773,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"انسهان","boundary":[0.2561624249356591,0.35700272017570384,0.30634829854160706,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگسهال","boundary":[0.16931655704889909,0.35700272017570384,0.25038604518158425,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"بیمار","boundary":[0.7913687922981605,0.3906652882063429,0.8307454008197503,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7705795443713661,0.3906652882063429,0.7853064531503194,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7403250405109143,0.3906652882063429,0.7645458011629017,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"سهال","boundary":[0.6940282146601849,0.3906652882063429,0.7347071929434642,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"هها","boundary":[0.6640596701934993,0.3906652882063429,0.6879372795729675,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6469592984462873,0.3906652882063429,0.6579973310456583,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"کهار","boundary":[0.603808025926985,0.3906652882063429,0.6409827471165762,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.5578257554093986,0.3906652882063429,0.598113802760643,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"خهاطرات","boundary":[0.4735535220665332,0.3906652882063429,0.5518492040796873,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4564531503193213,0.3906652882063429,0.46749118291869224,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"تجربیهات","boundary":[0.3712610809265085,0.3906652882063429,0.4507784020795173,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3410065770660567,0.3906652882063429,0.36522733771804405,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"دوران","boundary":[0.28444380897912497,0.3906652882063429,0.33540507996163865,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"اسهت","boundary":[0.23131255361738634,0.3906652882063429,0.2788462564631612,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.21018015441807264,0.3906652882063429,0.22569836036961227,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"نظهر","boundary":[0.16931655704889909,0.3906652882063429,0.2045661231221446,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.7610252693542804,0.42412628397332536,0.8310313602135163,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"فاقد","boundary":[0.7219092555523783,0.42412628397332536,0.7554372283733412,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6819321323038795,0.42412628397332536,0.7162935697939153,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6405252120865503,0.42412628397332536,0.6760985606710513,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.5988037365360785,0.42412628397332536,0.6349259775839062,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5819893241826327,0.42412628397332536,0.5930273567820037,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"کافی","boundary":[0.5325469450004766,0.42412628397332536,0.5762987322466877,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.48053093127442575,0.42412628397332536,0.5269553668987237,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.7923648841864457,0.4577888520039643,0.8304260794967115,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"معاصران","boundary":[0.7149556762939664,0.4577888520039643,0.786660353225658,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6981412639405206,0.4577888520039643,0.7091792965398914,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"شاگردان","boundary":[0.6184443510170982,0.4577888520039643,0.6923934801258222,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"مرید","boundary":[0.5736059479553904,0.4577888520039643,0.6128564893210453,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.5519588218472977,0.4577888520039643,0.5678581641406921,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"همچون","boundary":[0.4819559622533601,0.4577888520039643,0.5463607889793153,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"یونگ","boundary":[0.42424935659136415,0.4577888520039643,0.4763395893101308,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3948928262862831,0.4577888520039643,0.418558764655419,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"معاصر","boundary":[0.33625965112953976,0.4577888520039643,0.38927692979340717,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.31461252502144704,0.4577888520039643,0.3305118673148414,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"بودند","boundary":[0.2635687732342008,0.4577888520039643,0.3088361452673721,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"تفسهیرهای","boundary":[0.16931655704889909,0.4577888520039643,0.25779239348012584,0.47794607836961633],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.8150081021828234,0.49124984777094677,0.8309074444762178,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7936183395291202,0.49124984777094677,0.8093138790164813,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"نپذیرفتند","boundary":[0.7139786483652655,0.49124984777094677,0.7875560003812793,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6968782766180536,0.49124984777094677,0.7079163092174244,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.6457487370126774,0.49124984777094677,0.6911909609292102,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"روانی","boundary":[0.5915308359546277,0.49124984777094677,0.6400545138463354,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5792345820226861,0.49124984777094677,0.5912448765608617,0.5114070741365988],"dir":"ltr"},{"str":"جنسی","boundary":[0.5267372033171291,0.49124984777094677,0.5788390048613098,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.5048041178152705,0.49124984777094677,0.5207034601086648,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.44798398627394925,0.49124984777094677,0.49868458678867617,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"هیچ","boundary":[0.4077209036316844,0.49124984777094677,0.44183585930797836,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.36148126965970834,0.49124984777094677,0.4020266804653423,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.3046325421790106,0.49124984777094677,0.35544752645124394,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"گر","boundary":[0.27377752359165003,0.49124984777094677,0.29893223441203104,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"معاصهر","boundary":[0.2083500142979697,0.49124984777094677,0.2680729926308623,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"او","boundary":[0.18641692879611094,0.49124984777094677,0.2023162710895053,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16931655704889909,0.49124984777094677,0.18035458964826998,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.803665046230102,0.5249460111788619,0.8309741683347631,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7825326470307883,0.5249460111788619,0.7980508529823279,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"اوهیچگاه","boundary":[0.6980030502335335,0.5249460111788619,0.7767848632160901,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6508483462015061,0.5249460111788619,0.6924200707033299,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرش","boundary":[0.5841764991110393,0.5249460111788619,0.6450719664474311,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5456724811743399,0.5249460111788619,0.5786204945854211,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"نگرفت.","boundary":[0.4745257840053379,0.5249460111788619,0.539896101420265,0.545103237544514],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.7862119912305786,0.5584070069458443,0.8313077876274904,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"رفتار","boundary":[0.7396292059860833,0.5584070069458443,0.7805184480103091,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"گرایی","boundary":[0.6801782480221142,0.5584070069458443,0.7339643029334372,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.651672862453532,0.5584070069458443,0.6729482413497286,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.5905633400057195,0.5584070069458443,0.6453245639119248,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5631398341435518,0.5584070069458443,0.5848562069821094,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"کنتهرل","boundary":[0.5000000000000001,0.5584070069458443,0.5568773234200746,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"رفتهار","boundary":[0.447126108092651,0.5584070069458443,0.4943692567782516,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"انسهان","boundary":[0.3909064912782386,0.5584070069458443,0.44109236488418657,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37380611953102666,0.5584070069458443,0.3848441521303976,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"مهدیریت","boundary":[0.2929653989133544,0.5584070069458443,0.36810158857023906,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"بهر","boundary":[0.2649985702030312,0.5584070069458443,0.28687446382613674,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.23474406634257938,0.5584070069458443,0.2589648269945668,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"قهدرت","boundary":[0.16931655704889909,0.5584070069458443,0.2290211158436555,0.5785642333114964],"dir":"rtl"},{"str":"خوبی","boundary":[0.7819845581927367,0.5920695749764833,0.8305690591935947,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.7394052044609667,0.5920695749764833,0.7763516043408405,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.7137260509007722,0.5920695749764833,0.7333714612525023,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.6565913640263084,0.5920695749764833,0.7080784291704219,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"تبیین","boundary":[0.6100657706605663,0.5920695749764833,0.6505004289390908,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"مکانیزم","boundary":[0.5420646268229913,0.5920695749764833,0.6040892193308551,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی،","boundary":[0.4594236718293781,0.5920695749764833,0.530787541664319,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"زبان","boundary":[0.4183299971404062,0.5920695749764833,0.45383717860665096,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4015155847869603,0.5920695749764833,0.41255361738633123,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"عواطف","boundary":[0.32947920647604495,0.5920695749764833,0.39591033385759233,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"فاقد","boundary":[0.290363168430083,0.5920695749764833,0.3238911541850777,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"شواهد","boundary":[0.22988275664855592,0.5920695749764833,0.2845295967972548,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"تجربی","boundary":[0.16931655704889909,0.5920695749764833,0.22426597315073152,0.6122268013421354],"dir":"rtl"},{"str":"قانع","boundary":[0.8004527690401297,0.6255305707434657,0.8311362119912307,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.7470641502240015,0.6255305707434657,0.7944762177104185,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7002525974644933,0.6255305707434657,0.7410304070155371,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6831522257172815,0.6255305707434657,0.6941902583166524,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6623629777904871,0.6255305707434657,0.6770898865694406,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"عبارت","boundary":[0.6000524258888571,0.6255305707434657,0.656755890748116,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.5511819654942332,0.6255305707434657,0.5944207118097143,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"اصلا","boundary":[0.5046897340577639,0.6255305707434657,0.5445810694881327,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"پیچیدگی","boundary":[0.4198455819273664,0.6255305707434657,0.49890123368979067,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.37815270231627107,0.6255305707434657,0.4137260509007721,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.30840720617672296,0.6255305707434657,0.37255507072551136,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29159279382327713,0.6255305707434657,0.302630826422648,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"مکهانیزم","boundary":[0.21730054332284818,0.6255305707434657,0.285902201887332,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"ههای","boundary":[0.16931655704889909,0.6255305707434657,0.21143837575064345,0.6456877971091178],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.8185587646554195,0.6591931387741048,0.8238776093794687,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.7997140406062344,0.6591931387741048,0.8130111524163574,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7937374892765233,0.6591931387741048,0.7941092364884192,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7763225621961687,0.6591931387741048,0.7883042607949677,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7572204746925942,0.6591931387741048,0.7647126108092657,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7512439233628829,0.6591931387741048,0.7516156705747788,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7444094938518736,0.6591931387741048,0.7457249070631977,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.7298541607091797,0.6591931387741048,0.7389476694309411,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.7238776093794687,0.6591931387741048,0.7242493565913646,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.706462682299114,0.6591931387741048,0.7184443808979131,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6899342293394344,0.6591931387741048,0.6949957106090942,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6631684300829286,0.6591931387741048,0.6694023448670292,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6457535030025741,0.6591931387741048,0.657735201601373,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6338004003431518,0.6591931387741048,0.634143551615671,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6215327423505866,0.6591931387741048,0.6281670002859597,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5984558192736635,0.6591931387741048,0.6067772376322567,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5865027166142411,0.6591931387741048,0.5868458678867604,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5805261652845299,0.6591931387741048,0.5808979124964259,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5745496139548187,0.6591931387741048,0.5749213611667147,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5680011438375754,0.6591931387741048,0.5689734057763801,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5620245925078642,0.6591931387741048,0.5623963397197601,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5454675436088079,0.6591931387741048,0.5564483843294256,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5238204175007152,0.6591931387741048,0.5300543322848158,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5169859879897057,0.6591931387741048,0.5183014012010296,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5110094366599945,0.6591931387741048,0.5114669716900203,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5044609665427512,0.6591931387741048,0.5054332284815558,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.49047755218758954,0.6591931387741048,0.4987989705461826,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46825850729196467,0.6591931387741048,0.4737203317128969,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.45770660566199617,0.6591931387741048,0.4625679153560196,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.44601086645696325,0.6591931387741048,0.45224478124106393,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4394623963397199,0.6591931387741048,0.44043465827852457,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4334858450100087,0.6591931387741048,0.4338575922219046,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.41692879611095235,0.6591931387741048,0.42790963683157,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.3989705461824422,0.6591931387741048,0.40560480411781535,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3924220760651988,0.6591931387741048,0.3933943380040035,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3801544180726337,0.6591931387741048,0.3867886760080069,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3696025164426651,0.6591931387741048,0.37466399771232484,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3510723477266229,0.6591931387741048,0.35847869602516447,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.34452387760937947,0.6591931387741048,0.34549613954818414,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.33768944809837004,0.6591931387741048,0.33900486130969404,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.33171289676865884,0.6591931387741048,0.3321704317986846,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.32058907635115813,0.6591931387741048,0.3262796682871032,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.297512153274235,0.6591931387741048,0.30514726908778955,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2863883328567343,0.6591931387741048,0.29207892479267944,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2804117815270232,0.6591931387741048,0.28086931655704894,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2738633114097798,0.6591931387741048,0.2748355733485845,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.26331140977981127,0.6591931387741048,0.26817271947383475,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24706891621389762,0.6591931387741048,0.2519302259079211,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24052044609665427,0.6591931387741048,0.24149270803545894,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.21521303974835573,0.6591931387741048,0.23500142979696884,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.16931655704889909,0.6591931387741048,0.20963683156991705,0.6793503651397568],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.7665713468687448,0.6928557068047436,0.8305404632542182,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7368887617958252,0.6928557068047436,0.7605947955390336,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7154704032027454,0.6928557068047436,0.7311985984093803,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.6808979124964257,0.6928557068047436,0.709783087513902,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"نفوذ،","boundary":[0.6315127251930227,0.6928557068047436,0.674806977409208,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"مشهوریت","boundary":[0.5409493851873035,0.6928557068047436,0.6258614748755368,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5238490134400916,0.6928557068047436,0.5348870460394625,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"قهدمت","boundary":[0.4598513011152417,0.6928557068047436,0.5182216112600146,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44275092936802973,0.6928557068047436,0.45378896196740065,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"کهاربرد","boundary":[0.37360594795539026,0.6928557068047436,0.43677437803831853,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"پهذیری","boundary":[0.3058907635115814,0.6928557068047436,0.3678865305781475,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2787532170431799,0.6928557068047436,0.30024314178123096,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"سهطح","boundary":[0.22273377180440376,0.6928557068047436,0.2730626251072348,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"پهایین","boundary":[0.16931655704889909,0.6928557068047436,0.2169859879897055,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"تری","boundary":[0.7951100943666002,0.7263670956376403,0.8305404632542182,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.7383185587646557,0.7263670956376403,0.7886760080068633,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.7106376894480987,0.7263670956376403,0.7319130683442954,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6889333714612528,0.7263670956376403,0.7048715559229829,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6552473548756078,0.7263670956376403,0.6826136688590222,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"محدودیت","boundary":[0.5601086645696313,0.7263670956376403,0.6489848441521305,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5364312267657992,0.7263670956376403,0.553760366028024,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردارندو","boundary":[0.42190448956248217,0.7263670956376403,0.5300829282241921,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"نظریهه","boundary":[0.36391192450672005,0.7263670956376403,0.4161477316796357,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"ههای","boundary":[0.31535601944523883,0.7263670956376403,0.35747783814698314,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"شهناختی","boundary":[0.23849013440091507,0.7263670956376403,0.3090077209036317,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"ادعهایی","boundary":[0.16931655704889909,0.7263670956376403,0.23286730240827544,0.7465243220032924],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.7792107520732058,0.7600296636682793,0.8304260794967117,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"ماهیت","boundary":[0.7189591078066916,0.7600296636682793,0.7735201601372608,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.6698312839576782,0.7600296636682793,0.7134686874463828,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند","boundary":[0.6124678295682016,0.7600296636682793,0.6643122676579928,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5961967400629112,0.7600296636682793,0.6072347726622821,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"صرفا","boundary":[0.5484987131827281,0.7600296636682793,0.5904203603088362,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"جنبه","boundary":[0.5056905919359451,0.7600296636682793,0.5428081212467831,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"توصیفی","boundary":[0.43142693737489285,0.7600296636682793,0.49985702030311707,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41461252502144696,0.7600296636682793,0.4256505576208179,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.3732415951870457,0.7600296636682793,0.4090103568421776,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"راهکار","boundary":[0.3089219330855019,0.7600296636682793,0.36762350561670887,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2646840148698885,0.7600296636682793,0.30314555333142695,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"مدیریت","boundary":[0.19067772376322564,0.7600296636682793,0.2590888238550977,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.16931655704889909,0.7600296636682793,0.1849013440091507,0.7801868900339314],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.7826184348489181,0.7934906594352618,0.8309741683347632,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7412115146315891,0.7934906594352618,0.7767848632160901,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.6714660184920408,0.7934906594352618,0.7356138830408292,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6546516061385951,0.7934906594352618,0.6656896387379659,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"تحول","boundary":[0.6006624725955582,0.7934906594352618,0.6490348226407707,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5838480602421123,0.7934906594352618,0.5948860928414833,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.5398675054808885,0.7934906594352618,0.5781747539113128,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.5019206939281289,0.7934906594352618,0.5342318705723066,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.4465017634162616,0.7934906594352618,0.4963050081696659,0.8136478858009139],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.8191592793823279,0.8271465083904455,0.8302259079210754,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7857592221904492,0.8271465083904455,0.8131255361738635,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.7312267657992568,0.8271465083904455,0.7796968830426083,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6937946811552762,0.8271465083904455,0.7255594888942859,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.6475550471833003,0.8271465083904455,0.6881004579889342,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.5852730912210469,0.8271465083904455,0.6414927080354592,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.568172719473835,0.8271465083904455,0.5792107520732059,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.4967686588504434,0.8271465083904455,0.5623842191058618,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4550757792393481,0.8271465083904455,0.4906491278238491,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"رو","boundary":[0.42739490992279106,0.8271465083904455,0.449381556073006,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"بهه","boundary":[0.40031455533314275,0.8271465083904455,0.4215899342293395,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"توسهعه","boundary":[0.33720331712896773,0.8271465083904455,0.39456677151844444,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.30723477266228194,0.8271465083904455,0.33145553331426936,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"کهه","boundary":[0.27126108092650847,0.8271465083904455,0.30154418072633693,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"بهه","boundary":[0.2441807263368602,0.8271465083904455,0.26545610523305696,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"صهورت","boundary":[0.16931655704889909,0.8271465083904455,0.23834715470403206,0.8473037347560975],"dir":"rtl"},{"str":"فزاینده","boundary":[0.7738347154704034,0.8606075041574279,0.8304832713754648,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7447240491850161,0.8606075041574279,0.767743780383186,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6930225907921078,0.8606075041574279,0.7390298260186738,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6696311123820421,0.8606075041574279,0.6869602516442669,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6525307406348301,0.8606075041574279,0.6635687732342009,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"فنون","boundary":[0.60826422647984,0.8606075041574279,0.6468387326060404,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.5322848155561911,0.8606075041574279,0.6024757261118668,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5051472690877897,0.8606075041574279,0.5266371938258408,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.47489276522733787,0.8606075041574279,0.4991135258793252,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"بهه","boundary":[0.44752645124392343,0.8606075041574279,0.4688018301401201,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"صهورت","boundary":[0.3726622819559623,0.8606075041574279,0.44169287961109527,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"زیسهت","boundary":[0.3066830859691127,0.8606075041574279,0.36697169002001717,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"فنهآوری","boundary":[0.23211323991993138,0.8606075041574279,0.3010840991624941,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21531512095062147,0.8606075041574279,0.22625107234772662,0.88076473052308],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.16931655704889909,0.8606075041574279,0.20970380548039827,0.88076473052308],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16932,0.10256,0.83152,0.88076],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/b1163336582ec98b483712a84e588002.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/a06d9a185cb2ff31303959c40d7e1ccd.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16932,0.09933,0.16865,0.12407]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.23452645124392338,0.10175760909048918,0.2847251930225908,0.1184881069739804],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.16934515298827565,0.10175760909048918,0.19053550662472593,0.1184881069739804],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.20051472690877897,0.09933136012984617,0.22424935659136405,0.1160618580133374],"dir":"ltr"},{"str":"سنجی","boundary":[0.7781527023162712,0.15074390138916896,0.8305404632542179,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7576494137832429,0.15074390138916896,0.7723763225621963,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"خوبی","boundary":[0.7036316843008295,0.15074390138916896,0.7520977703985419,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6770374606805835,0.15074390138916896,0.6980971340276725,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.6358879039176438,0.15074390138916896,0.6714534916000175,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرفت","boundary":[0.5639119245067201,0.15074390138916896,0.6302409316760269,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.5076923076923079,0.15074390138916896,0.5580497569345153,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.4891335430368889,0.15074390138916896,0.502064066467103,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.44629682585072933,0.15074390138916896,0.4832713754646841,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.42516442665141563,0.15074390138916896,0.44068263260295526,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.3808979124964256,0.15074390138916896,0.41938804689734066,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.34092078924792685,0.15074390138916896,0.3752822267379626,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.2995138690305977,0.15074390138916896,0.3350872176150987,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"عینی","boundary":[0.25353159851301116,0.15074390138916896,0.29390861810122965,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"تر","boundary":[0.23068344295110096,0.15074390138916896,0.24785829218221164,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.21386903059765516,0.15074390138916896,0.22490706319702605,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"دقیق","boundary":[0.16931655704889909,0.15074390138916896,0.20827602661145012,0.17090112775482105],"dir":"rtl"},{"str":"تری","boundary":[0.7954294156896389,0.18420489715615135,0.8308597845772568,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"تولید","boundary":[0.7466447431131447,0.18420489715615135,0.7893098846630446,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"نمایند،","boundary":[0.6846773424840339,0.18420489715615135,0.7405824039653036,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6432418263273282,0.18420489715615135,0.6789225857678621,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6058097416833477,0.18420489715615135,0.6375745494223573,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشمند","boundary":[0.528943856639024,0.18420489715615135,0.6001952353718153,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.47664188351920694,0.18420489715615135,0.5233215386906424,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4452149461443142,0.18420489715615135,0.47093735255841934,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.40240682489753127,0.18420489715615135,0.43909541511772,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3809884663044515,0.18420489715615135,0.39671666151108637,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"ابهداعات","boundary":[0.3003145553331427,0.18420489715615135,0.3745210180154418,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2832141835859308,0.18420489715615135,0.29425221618530173,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشهه","boundary":[0.21730054332284818,0.18420489715615135,0.2774663997712325,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"ههای","boundary":[0.16931655704889909,0.18420489715615135,0.21143837575064345,0.20436212352180344],"dir":"rtl"},{"str":"خلاق","boundary":[0.78212753788962,0.21786746518679037,0.8305118673148415,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسان","boundary":[0.684758364312268,0.21786746518679037,0.776334968900025,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6576208178438665,0.21786746518679037,0.6791107425819176,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6105233056905922,0.21786746518679037,0.6516442665141553,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.5608807549327999,0.21786746518679037,0.6044609665427513,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"کیفیت","boundary":[0.4974835573348586,0.21786746518679037,0.5549042036030886,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.4315127251930227,0.21786746518679037,0.49178933416851656,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.3818415784958537,0.21786746518679037,0.4254789819845583,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.317243351444095,0.21786746518679037,0.37622256421573813,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"نمود","boundary":[0.27240491850157283,0.21786746518679037,0.31155621074221257,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.24672576494137832,0.21786746518679037,0.2663711752931084,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22530740634829854,0.21786746518679037,0.24103560155493345,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"سهوی","boundary":[0.16931655704889909,0.21786746518679037,0.2196613367917701,0.23802469155244244],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.787675150128682,0.25132846095377287,0.8305976551329713,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"همچون","boundary":[0.717386331140978,0.25132846095377287,0.7820407427781264,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6759508149842725,0.25132846095377287,0.7116315744248063,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"تیغ","boundary":[0.6448384329425224,0.25132846095377287,0.670138797007243,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.6171575636259652,0.25132846095377287,0.6391240532339983,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"لبه","boundary":[0.590077209036317,0.25132846095377287,0.6110380325993711,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5432656562768089,0.25132846095377287,0.5840434658278525,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5138690305976552,0.25132846095377287,0.5375750643408638,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4495567629396627,0.25132846095377287,0.5082785537186576,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"نادرست","boundary":[0.3755504718329997,0.25132846095377287,0.44395949657323897,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.354418072633686,0.25132846095377287,0.3699362785852257,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.3244495281670003,0.25132846095377287,0.34867028881898765,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"قبه","boundary":[0.295910780669145,0.25132846095377287,0.318846596946173,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.21589934229339433,0.25132846095377287,0.29022018873319994,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"وقتی","boundary":[0.16931655704889909,0.25132846095377287,0.2102845635050258,0.27148568731942496],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.8154751691926414,0.28499102898441175,0.8308883805166334,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.7594557239538652,0.28499102898441175,0.809889721232631,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقی","boundary":[0.69314174053951,0.28499102898441175,0.7538631536622269,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6763273281860642,0.28499102898441175,0.6873653607854351,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشی","boundary":[0.6140739681631875,0.28499102898441175,0.6705795443713659,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5935706796301592,0.28499102898441175,0.6082975884091126,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"دور","boundary":[0.5555666761986464,0.28499102898441175,0.5879691825257412,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.5139023925269278,0.28499102898441175,0.5498188923839482,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"مخرب","boundary":[0.45093522722456175,0.28499102898441175,0.5082118005909827,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4198503479172624,0.28499102898441175,0.4453702387808885,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"شود.","boundary":[0.37272423982461156,0.28499102898441175,0.41407396816318753,0.30514825535006385],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.7767848632160901,0.3187039900809649,0.8307454008197503,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7496473167476886,0.3187039900809649,0.7711372414857397,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6850490896959299,0.3187039900809649,0.7440283024675731,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"صهحیح","boundary":[0.6150748260413689,0.3187039900809649,0.6789867505480889,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.597974454294157,0.3187039900809649,0.6090124868935278,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"انسهانی","boundary":[0.5337479744542942,0.3187039900809649,0.5919407110856925,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5123296158612144,0.3187039900809649,0.5280578110678493,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"پهژوهش","boundary":[0.4343484891812029,0.3187039900809649,0.5066101984839715,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"هها","boundary":[0.4043799447145172,0.3187039900809649,0.4282575540939853,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3872795729673053,0.3187039900809649,0.3983176055666762,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.33517300543322853,0.3187039900809649,0.3815853498009632,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"هها","boundary":[0.3052044609665428,0.3187039900809649,0.32908207034601095,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.28839004861309697,0.3187039900809649,0.2994280812124679,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"فنهون","boundary":[0.2378324277952531,0.3187039900809649,0.2827877529110165,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"ابهداعی","boundary":[0.16931655704889909,0.3187039900809649,0.23208464398055478,0.33886121644661693],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسان","boundary":[0.73937660852159,0.35216498584794736,0.8305404632542182,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7122390620531887,0.35216498584794736,0.7337289867912398,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.6750929368029741,0.35216498584794736,0.7062625107234773,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.6091221046611381,0.35216498584794736,0.6690305976551332,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5877037460680584,0.35216498584794736,0.6034319412746934,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"مشهکلات","boundary":[0.49854160709179307,0.35216498584794736,0.5820855386391449,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"زنهدگی","boundary":[0.4259937088933372,0.35216498584794736,0.49284738392545097,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"انسهانها","boundary":[0.36179582499285107,0.35216498584794736,0.41995996568487276,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"کارآمهدی","boundary":[0.2677723763225622,0.35216498584794736,0.35581927366313987,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"خهود","boundary":[0.2177866742922505,0.35216498584794736,0.2621247545922118,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19639691163854733,0.35216498584794736,0.21209245112590838,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"بهه","boundary":[0.16931655704889909,0.35216498584794736,0.19059193594509583,0.37232221221359946],"dir":"rtl"},{"str":"اثبات","boundary":[0.7849871318272809,0.38582755387858636,0.8303402916785821,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"رسانده","boundary":[0.7218758936231059,0.38582755387858636,0.779194562837686,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.6692879611095228,0.38582755387858636,0.7162228358280955,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6519016299685448,0.38582755387858636,0.6629682585072924,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6182156133828999,0.38582755387858636,0.6455819273663143,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5636831569917075,0.38582755387858636,0.6121532742350588,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.5234486702888193,0.38582755387858636,0.5576208178438663,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"برداری","boundary":[0.45773520160137277,0.38582755387858636,0.5174149270803547,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.4237346296825852,0.38582755387858636,0.45205230576645883,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"اخلاقی","boundary":[0.357134686874464,0.38582755387858636,0.4181093351645476,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34003431512725196,0.38582755387858636,0.3510723477266229,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.30603374320846444,0.38582755387858636,0.3343514192923381,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.24838432942522162,0.38582755387858636,0.30000000000000004,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22696597083214184,0.38582755387858636,0.24269416603877675,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.19671146697169004,0.38582755387858636,0.22093222762367745,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.16931655704889909,0.38582755387858636,0.19059193594509583,0.40598478024423845],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.7895577161376419,0.4192885496455689,0.8311648079306072,0.4394457760112209],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.7498379563435327,0.4192885496455689,0.7838671242016967,0.4394457760112209],"dir":"rtl"},{"str":"هستند.","boundary":[0.6881851110475646,0.4192885496455689,0.744032980650081,0.4394457760112209],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8092364884186448,0.45295111767620777,0.8304546754360883,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.7618530168716046,0.45295111767620777,0.8029739776951675,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.6676293966256794,0.45295111767620777,0.7560604478820094,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6236774378038321,0.45295111767620777,0.6618368276360843,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5937088933371463,0.45295111767620777,0.6174149270803547,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5720045753503004,0.45295111767620777,0.5879427598120306,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"جمله","boundary":[0.5225907921075208,0.45295111767620777,0.5657420646268231,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"دروس","boundary":[0.46002287675150133,0.45295111767620777,0.5168836590839108,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.42462110380326,0.45295111767620777,0.4542950695327505,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"دانشهجویان","boundary":[0.3232199027738062,0.45295111767620777,0.41880803014467527,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"رشهته","boundary":[0.2701172433514441,0.45295111767620777,0.3174273337842111,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسهی","boundary":[0.16931655704889909,0.45295111767620777,0.2643246743618491,0.47310834404185986],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7905442760461349,0.48641211344319024,0.8313220855971786,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7734439042989228,0.48641211344319024,0.7844819368982938,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7568868553998666,0.48641211344319024,0.767729524590399,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7443237060337435,0.48641211344319024,0.7493851873034033,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7201029453817561,0.48641211344319024,0.7284815556191024,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7141263940520449,0.48641211344319024,0.7144981412639408,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7072919645410355,0.48641211344319024,0.7086073777523595,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6967400629110669,0.48641211344319024,0.7018015441807267,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6784672576494141,0.48641211344319024,0.6911352587932516,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.6571060909350875,0.48641211344319024,0.6621675722047472,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6405776379754078,0.48641211344319024,0.6456391192450676,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.6274521018015444,0.48641211344319024,0.6349442379182159,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6214755504718332,0.48641211344319024,0.6218472976837291,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6109236488418648,0.48641211344319024,0.6157849585358882,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5943951958821849,0.48641211344319024,0.5992565055762084,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5878467257649416,0.48641211344319024,0.5888189877037463,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5810122962539321,0.48641211344319024,0.5823277094652561,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5627394909922793,0.48641211344319024,0.5754074921361169,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.5462110380325996,0.48641211344319024,0.5512153274235061,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5402344867028883,0.48641211344319024,0.5406920217329141,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"گ","boundary":[0.5251072347726624,0.48641211344319024,0.5346868744638263,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5185587646554191,0.48641211344319024,0.5195310265942238,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5074349442379184,0.48641211344319024,0.5131255361738635,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4912210466113813,0.48641211344319024,0.4915927938232772,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4846725764941379,0.48641211344319024,0.4856448384329426,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.4735487560766372,0.48641211344319024,0.47923934801258233,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.45959393766085227,0.48641211344319024,0.46211038032599383,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4530454675436089,0.48641211344319024,0.4540177294824136,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4407778095510438,0.48641211344319024,0.447412067486417,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4302259079210753,0.48641211344319024,0.43528738919073495,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.41967400629110674,0.48641211344319024,0.4246782956820132,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.40772090363168434,0.48641211344319024,0.40806405490420367,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.401172433514441,0.48641211344319024,0.40214469545324566,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.38718901915927945,0.48641211344319024,0.3955104375178725,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3766371175293109,0.48641211344319024,0.3816985987989706,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.37066056619959964,0.48641211344319024,0.3711181012296254,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3438089791249643,0.48641211344319024,0.365084358021161,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.32985416070917933,0.48641211344319024,0.33237060337432095,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3233056905919359,0.48641211344319024,0.3242779525307406,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3058907635115813,0.48641211344319024,0.3178724621103803,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.28910494709751217,0.48641211344319024,0.29042036030883617,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.27597941092364886,0.48641211344319024,0.2834715470403203,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2694309408064055,0.48641211344319024,0.2704032027452102,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2554475264512439,0.48641211344319024,0.26376894480983704,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2392050328853303,0.48641211344319024,0.24420932227623676,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.22865313125536174,0.48641211344319024,0.23371461252502143,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.2027166142407778,0.48641211344319024,0.2131541321132399,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.19616814412353448,0.48641211344319024,0.19714040606233918,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.16931655704889909,0.48641211344319024,0.19059193594509583,0.5065693398088423],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.7628252788104092,0.5201082768511054,0.830683442951101,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"تجربی","boundary":[0.70168716042322,0.5201082768511054,0.7570925658286254,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"ویژگی","boundary":[0.635945095796397,0.5201082768511054,0.6959208542386983,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5939662567915357,0.5201082768511054,0.6295396053760366,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"جسمانی،","boundary":[0.5116671432656563,0.5201082768511054,0.5882828138404347,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی،","boundary":[0.4342007434944238,0.5201082768511054,0.5060083019254076,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"عهاطفی","boundary":[0.36476980268801834,0.5201082768511054,0.428501922707855,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.34738347154704036,0.5201082768511054,0.3584215041464113,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمهاعی","boundary":[0.2621961681441236,0.5201082768511054,0.3416733931814924,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.234772662281956,0.5201082768511054,0.25648903512051346,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"سراسهر","boundary":[0.16931655704889909,0.5201082768511054,0.22879611095224484,0.5402655032167574],"dir":"rtl"},{"str":"گستره","boundary":[0.7774663997712326,0.5535692726180879,0.8305976551329712,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"حیات","boundary":[0.7220188733199887,0.5535692726180879,0.7718554668921498,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.700600514726909,0.5535692726180879,0.7163287099335438,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"نطفه","boundary":[0.6574778381469832,0.5535692726180879,0.6949398185457667,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6403774663997712,0.5535692726180879,0.6514154989991422,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"رویان","boundary":[0.5860737775235917,0.5535692726180879,0.6347568616594023,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5672290534744067,0.5535692726180879,0.5803588145537766,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"پیری","boundary":[0.5203684571414515,0.5535692726180879,0.5615880056659861,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"مغایرتی","boundary":[0.45004289390906493,0.5535692726180879,0.5147772591560816,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.43322848155561905,0.5535692726180879,0.44429511009436656,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.3849585358879039,0.5535692726180879,0.4276402427230737,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.3126680011438376,0.5535692726180879,0.37933729776455183,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.29210752073205604,0.5535692726180879,0.30697740920789246,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"وجهود","boundary":[0.23125536173863312,0.5535692726180879,0.28650602362763805,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"نهدارد.","boundary":[0.16931655704889909,0.5535692726180879,0.2254503860451816,0.57372649898374],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8033790868363361,0.5872318406487268,0.8307454008197503,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"تطابق","boundary":[0.7511343055952722,0.5872318406487268,0.7975670688593065,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.7108712229530075,0.5872318406487268,0.7454199258867483,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6691783433419122,0.5872318406487268,0.7047516919264132,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.5931989324182633,0.5872318406487268,0.663389842973939,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5760985606710514,0.5872318406487268,0.5871651892097989,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.5275426556095701,0.5872318406487268,0.5704501685679728,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادی","boundary":[0.4549661614717377,0.5872318406487268,0.521846367578029,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"واقعیت","boundary":[0.38845200648174627,0.5872318406487268,0.44890382232389664,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.3544943284720236,0.5872318406487268,0.3826041368792298,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.3148317605566677,0.5872318406487268,0.34891812029358504,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"انکار","boundary":[0.2672862453531599,0.5872318406487268,0.3089981889238395,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"اسهت","boundary":[0.2141549899914212,0.5872318406487268,0.2616886928371961,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"زیهرا","boundary":[0.16931655704889909,0.5872318406487268,0.20856770692087048,0.6073890670143788],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.7900009531979791,0.6206928364157093,0.8313506815365551,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"خد","boundary":[0.755457058431036,0.6206928364157093,0.784024401868268,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7374034887046043,0.6206928364157093,0.7428653131255365,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.719159279382328,0.6206928364157093,0.7274806977409212,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.698627394909923,0.6206928364157093,0.7077209036316845,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6923648841864458,0.6206928364157093,0.693079782670861,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6858164140692025,0.6206928364157093,0.6867886760080072,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.6698312839576782,0.6206928364157093,0.6801544180726339,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.6478981984558194,0.6206928364157093,0.65413211323992,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6413497283385762,0.6206928364157093,0.6423219902773809,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.629082070346011,0.6206928364157093,0.6357163282813841,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6185301687160425,0.6206928364157093,0.6235344581069491,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6102659422362027,0.6206928364157093,0.6131255361738636,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5983128395767803,0.6206928364157093,0.5986559908492997,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5860451815842151,0.6206928364157093,0.5926794395195883,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.5683442951100945,0.6206928364157093,0.5803831855876467,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5617958249928512,0.6206928364157093,0.5627680869316558,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5558192736631401,0.6206928364157093,0.556191020875036,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5298255647698029,0.6206928364157093,0.550414641120961,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.515870746354018,0.6206928364157093,0.5183871890191595,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5098941950243067,0.6206928364157093,0.5102659422362026,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4959107806691451,0.6206928364157093,0.5042893909064914,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.48936231055190177,0.6206928364157093,0.49033457249070644,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4770946525593368,0.6206928364157093,0.48372891049470995,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4665427509293682,0.6206928364157093,0.47154704032027467,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4423505862167573,0.6206928364157093,0.44486702888189894,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.435802116099514,0.6206928364157093,0.43677437803831864,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.4289676865885046,0.6206928364157093,0.43028309979982854,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.41243923362882484,0.6206928364157093,0.4174435230197313,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4018873319988563,0.6206928364157093,0.406948813268516,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.38252788104089236,0.6206928364157093,0.3862167572204748,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.37597941092364895,0.6206928364157093,0.3769516728624536,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3619959965684873,0.6206928364157093,0.37031741492708037,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.35004289390906496,0.6206928364157093,0.3503860451815843,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.34092078924792685,0.6206928364157093,0.34446668573062633,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3269373748927653,0.6206928364157093,0.33531598513011157,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3203889047755219,0.6206928364157093,0.3213611667143266,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3144123534458107,0.6206928364157093,0.3147841006577066,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.30328853302831,0.6206928364157093,0.30897912496425506,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.2799256505576208,0.6206928364157093,0.28756076637117534,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.27337718044037745,0.6206928364157093,0.2743494423791822,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.26225336002287675,0.6206928364157093,0.26794395195882187,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2439805547612239,0.6206928364157093,0.25664855590506147,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22688018301401203,0.6206928364157093,0.23234200743494424,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.20351730054332284,0.6206928364157093,0.21115241635687734,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.19239348012582214,0.6206928364157093,0.19808407206176726,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.186416928796111,0.6206928364157093,0.18687446382613673,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.1798684586788676,0.6206928364157093,0.1808407206176723,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.16931655704889909,0.6206928364157093,0.17417786674292254,0.6408500627813614],"dir":"rtl"},{"str":"پردازی","boundary":[0.7694595367457823,0.6543554044463482,0.8306548470117245,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"بعضا","boundary":[0.7243351444094941,0.6543554044463482,0.7633971975979413,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"عدم","boundary":[0.6829282241921649,0.6543554044463482,0.7186330843103614,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"تطابق","boundary":[0.630683442951101,0.6543554044463482,0.6771162062151355,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6135830712038891,0.6543554044463482,0.6246496997426366,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"مبانی","boundary":[0.5650271661424078,0.6543554044463482,0.6079346791008104,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقهادی","boundary":[0.4858736059479554,0.6543554044463482,0.5593308781108668,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"مها","boundary":[0.45845010008578785,0.6543554044463482,0.4798970546182443,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"مسهلمانان","boundary":[0.37417786674292247,0.6543554044463482,0.4527455691250002,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3576208178438662,0.6543554044463482,0.3684836435765804,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"یهت","boundary":[0.3107806691449814,0.6543554044463482,0.34654269553771794,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"مهی","boundary":[0.2727766657134687,0.6543554044463482,0.30510981528317466,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"شهود","boundary":[0.22424935659136402,0.6543554044463482,0.26671432656562766,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"امهری","boundary":[0.16931655704889909,0.6543554044463482,0.21812982556476984,0.6745126308120003],"dir":"rtl"},{"str":"طبیعی","boundary":[0.779639691163855,0.6880179724769871,0.8304260794967118,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7325421790105808,0.6880179724769871,0.7733199885616245,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"زیرا","boundary":[0.6939948527309125,0.6880179724769871,0.7265656276808695,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6605947955390338,0.6880179724769871,0.687961109522448,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"نظریه","boundary":[0.6094652559336576,0.6880179724769871,0.6549074798501903,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5860737775235919,0.6880179724769871,0.6034029167858167,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.5292536459822706,0.6880179724769871,0.5799542464969977,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"غربی","boundary":[0.47955390334572506,0.6880179724769871,0.5235515858831381,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.43786102373462976,0.6880179724769871,0.47343437231913077,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.40386045181584224,0.6880179724769871,0.4321781278997159,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"مسلمان","boundary":[0.337260509007721,0.6880179724769871,0.39822312162532963,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.320160137260509,0.6880179724769871,0.33119816985987993,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.2761509865599085,0.6880179724769871,0.3145047907563938,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"فاقهد","boundary":[0.23016871604232197,0.6880179724769871,0.2701744352301973,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقهاد","boundary":[0.16931655704889909,0.6880179724769871,0.22447242801078102,0.7081751988426392],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8160756839195502,0.7215293613098839,0.8308025926985035,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7881088552092269,0.7215293613098839,0.8096987894385663,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"گونه","boundary":[0.7410399389953293,0.7215293613098839,0.7817605566676199,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"دین","boundary":[0.7016061385949861,0.7215293613098839,0.7353649640299662,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"آسمانی","boundary":[0.6316032790010485,0.7215293613098839,0.6957724145859269,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6142169478600705,0.7215293613098839,0.6252549804594415,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"عمدتا","boundary":[0.5585120579544371,0.7215293613098839,0.6079544371365933,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5207940139166904,0.7215293613098839,0.5527747281829029,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"زده","boundary":[0.48507768563530645,0.7215293613098839,0.5150868808930804,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"ار","boundary":[0.4633733676484606,0.7215293613098839,0.4793115521101907,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"ائه","boundary":[0.44266514154990005,0.7215293613098839,0.4629396625679155,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"گردیده","boundary":[0.37294824134972837,0.7215293613098839,0.4369648337829204,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"اسهت.","boundary":[0.3141263940520446,0.7215293613098839,0.3669144981412639,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"تراوشهات","boundary":[0.22645124392336288,0.7215293613098839,0.3083143760750153,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"ذهنهی","boundary":[0.16931655704889909,0.7215293613098839,0.220736864214839,0.741686587675536],"dir":"rtl"},{"str":"افرادی","boundary":[0.7744924220760655,0.7551919293405227,0.8305118673148416,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7448098370031457,0.7551919293405227,0.7685158707463542,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6882756648555908,0.7551919293405227,0.7389978190261164,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"دینی","boundary":[0.6422647983986276,0.7551919293405227,0.6826144535037003,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند","boundary":[0.5843580211609952,0.7551919293405227,0.6362024592507866,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5672576494137833,0.7551919293405227,0.5782956820131543,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ایمان","boundary":[0.5181012296253932,0.7551919293405227,0.5615257355968541,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.49925650557620815,0.7551919293405227,0.51242159872958,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"حتی","boundary":[0.45524735487560775,0.7551919293405227,0.49360115907209307,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"آشنایی","boundary":[0.38924792679439524,0.7551919293405227,0.4495126754167871,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"نسبی","boundary":[0.341864455247355,0.7551919293405227,0.3834715470403203,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.32505004289390904,0.7551919293405227,0.33611667143265656,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"آموزه","boundary":[0.2696025164426652,0.7551919293405227,0.31946027554664747,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ههای","boundary":[0.22161853016871605,0.7551919293405227,0.2637403488704604,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"دینهی","boundary":[0.16931655704889909,0.7551919293405227,0.21601473975691332,0.7753491557061748],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند","boundary":[0.7789867505480889,0.7886529251075053,0.8308311886378802,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7578543513487752,0.7886529251075053,0.7733725573003147,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7234764456607153,0.7886529251075053,0.7520779715947004,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.6299161185778286,0.7886529251075053,0.7179119933674034,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"پدیده","boundary":[0.5761825319233989,0.7886529251075053,0.6242691463362118,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.536464588695072,0.7886529251075053,0.5705985384630357,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"توجیهی","boundary":[0.46391669049661616,0.7886529251075053,0.5306596130016205,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.41190067677056524,0.7886529251075053,0.4583251123948632,0.8088101514731574],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.818558764655419,0.822308774062689,0.8236202459250788,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8074349442379184,0.822308774062689,0.8128967686588505,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.7843580211609955,0.822308774062689,0.7927366313983418,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7783814698312843,0.822308774062689,0.7787532170431802,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7715470403202751,0.822308774062689,0.7728624535315991,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.7587074635401777,0.822308774062689,0.7661138118387194,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7412925364598232,0.822308774062689,0.7532742350586222,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.7244781241063775,0.822308774062689,0.7294824134972839,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7139262224764089,0.822308774062689,0.7189877037460687,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7028309979982847,0.822308774062689,0.7041464112096087,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6922790963683162,0.822308774062689,0.697340577637976,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6840148698884763,0.822308774062689,0.6868744638261371,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6672290534744072,0.822308774062689,0.6676865885044329,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.6612525021446959,0.822308774062689,0.6616242493565918,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.64612525021447,0.822308774062689,0.6557334858450103,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6355733485845014,0.822308774062689,0.6404346582785249,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"چ","boundary":[0.6150414641120965,0.822308774062689,0.624134972833858,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6044895624821279,0.822308774062689,0.6093508721761514,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5754360880754937,0.822308774062689,0.5838146983128399,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5686016585644843,0.822308774062689,0.5699170717758083,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.546925936517015,0.822308774062689,0.558907635115814,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"پ","boundary":[0.5352587932513587,0.822308774062689,0.5353731770088651,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5287103231341154,0.822308774062689,0.52968258507292,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5175865027166147,0.822308774062689,0.5232770946525598,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.506462682299114,0.822308774062689,0.5119245067200462,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.49591078066914535,0.822308774062689,0.5009722619388051,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.4719187875321707,0.822308774062689,0.4904775521875897,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4599656848727483,0.822308774062689,0.4604232199027741,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.45313125536173887,0.822308774062689,0.4544466685730629,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.44232199027738084,0.822308774062689,0.4432942522161855,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.42833857592221924,0.822308774062689,0.4366599942808123,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4064054904203605,0.822308774062689,0.4126394052044612,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3998570203031171,0.822308774062689,0.40082928224192177,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3824420932227625,0.822308774062689,0.39442379182156145,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.3704889905633401,0.822308774062689,0.37083214183585944,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35822133257077504,0.822308774062689,0.36485559050614824,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3425793537317701,0.822308774062689,0.3435516156705748,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3285959393766085,0.822308774062689,0.3369173577352016,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.30551901629968553,0.822308774062689,0.3121532742350587,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.2949671146697169,0.822308774062689,0.2998284243637404,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.28841864455247357,0.822308774062689,0.2893909064912783,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.28158421504146414,0.822308774062689,0.2828996282527882,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2710323134114956,0.822308774062689,0.2760937946811553,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ظ","boundary":[0.24766943094080643,0.822308774062689,0.25530454675436093,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.24112096082356305,0.822308774062689,0.24209322276236775,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.22999714040606234,0.822308774062689,0.23568773234200743,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2080640549042036,0.822308774062689,0.21429796968830425,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.20122962539319417,0.822308774062689,0.2025450386045182,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.195253074063483,0.822308774062689,0.19571060909350876,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.18870460394623964,0.822308774062689,0.18967686588504434,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.1747211895910781,0.822308774062689,0.18304260794967117,0.8424660004283411],"dir":"rtl"},{"str":"اگرچه","boundary":[0.7759555809741684,0.8557697698296715,0.8307168048803738,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.7297159470021924,0.8557697698296715,0.7702613578078262,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"شناسی","boundary":[0.6674339910399391,0.8557697698296715,0.7236536078543513,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"کنونی","boundary":[0.6083261843484892,0.8557697698296715,0.6614574397102277,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5852492612715661,0.8557697698296715,0.5963158898103136,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.5358640739681633,0.8557697698296715,0.5791297302449719,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5150748260413688,0.8557697698296715,0.5298017348203222,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.44146411209608244,0.8557697698296715,0.5090124868935278,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"کنونی","boundary":[0.38235630540463267,0.8557697698296715,0.4354875607663713,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"جوامع","boundary":[0.32350586216757227,0.8557697698296715,0.3763797540749214,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"انسهانی","boundary":[0.2592793823277095,0.8557697698296715,0.3174721189591079,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"بهه","boundary":[0.23191306834429515,0.8557697698296715,0.2531884472404919,0.8759269961953234],"dir":"rtl"},{"str":"منظهور","boundary":[0.16931655704889909,0.8557697698296715,0.2263035464221434,0.8759269961953234],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16932,0.09933,0.83135,0.87593],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/92fe30c0c71744de00b5abe56300f3d1.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/8eea1b50b05b0fe5e3b2fc2c7ad6a72a.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16932,0.10256,0.16845,0.4549]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7809074444762177,0.10255651634835063,0.8046420741588027,0.11928701423184185],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.8100753026403584,0.10496642693215429,0.8315494233152225,0.12169692481564551],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7099180249737871,0.10273899436437561,0.7693689829377562,0.12289622073002769],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6840169669240301,0.10498276530899363,0.6975219712134211,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6243892290576964,0.10498276530899363,0.6789140215422743,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"معصومین","boundary":[0.5424727201822926,0.10498276530899363,0.6188832332475456,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"(ع)","boundary":[0.5089026623190062,0.10498276530899363,0.5372835763988181,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4946799161185779,0.10498276530899363,0.5037465446573254,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.44895597072491455,0.10498276530899363,0.48954786648559534,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"کریم","boundary":[0.404179773138881,0.10498276530899363,0.44384033933848066,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"سازگاری","boundary":[0.7507577923934804,0.15558163571692546,0.8306548470117247,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7336574206462684,0.15558163571692546,0.7447240491850159,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.684529596797255,0.15558163571692546,0.7276808693165573,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیتی","boundary":[0.6111524163568774,0.15558163571692546,0.678467257649414,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.5540177294824137,0.15558163571692546,0.6055047946265272,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"نحوه","boundary":[0.5071775807835289,0.15558163571692546,0.5478696025164428,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.4635115813554476,0.15558163571692546,0.5014833576171869,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44641120960823577,0.15558163571692546,0.4574492422076067,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.378095510437518,0.15558163571692546,0.44082418084471603,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"انسان","boundary":[0.32871032313411497,0.15558163571692546,0.3723477266228196,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"تلویحا","boundary":[0.26957392050328854,0.15558163571692546,0.3229339433800401,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"پیشهنهاداتی","boundary":[0.16931655704889909,0.15558163571692546,0.26393287269486804,0.17573886208257752],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8136974549613953,0.18904263148390785,0.8187589362310551,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7934801258221332,0.18904263148390785,0.7983414355161568,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7792393480125823,0.18904263148390785,0.7817557906777239,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7732627966828712,0.18904263148390785,0.7736345438947672,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7672862453531599,0.18904263148390785,0.7676579925650558,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7555905061481271,0.18904263148390785,0.7618244209322277,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.7487560766371176,0.18904263148390785,0.7500714898484416,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7427795253074064,0.18904263148390785,0.7432370603374322,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.728796110952245,0.18904263148390785,0.7371175293108381,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.7043179868458679,0.18904263148390785,0.7068344295110094,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.6974835573348585,0.18904263148390785,0.6987989705461826,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6806691449814127,0.18904263148390785,0.6856734343723193,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6701172433514442,0.18904263148390785,0.675178724621104,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ص","boundary":[0.6413211323991995,0.18904263148390785,0.6533600228767518,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.6347726622819562,0.18904263148390785,0.6357449242207609,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.6182156133828998,0.18904263148390785,0.6292822419216473,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.6059765513297113,0.18904263148390785,0.6063197026022306,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.5968544466685732,0.18904263148390785,0.6005433228481557,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5908778953388619,0.18904263148390785,0.5912496425507578,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5843294252216186,0.18904263148390785,0.5853016871604233,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5783528738919075,0.18904263148390785,0.5787246211038034,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5617958249928511,0.18904263148390785,0.5727766657134687,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.5324563911924507,0.18904263148390785,0.540835001429797,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5259079210752073,0.18904263148390785,0.526880183014012,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.5190734915641979,0.18904263148390785,0.5203889047755219,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5053760366028025,0.18904263148390785,0.5134972833857593,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4883042607949672,0.18904263148390785,0.48876179582499296,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4817557906777239,0.18904263148390785,0.48272805261652857,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.46777237632256236,0.18904263148390785,0.47609379468115537,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4595081498427225,0.18904263148390785,0.4623677437803833,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.44297969688304273,0.18904263148390785,0.447926794395196,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.4289962825278812,0.18904263148390785,0.43737489276522745,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4118959107806693,0.18904263148390785,0.41735773520160147,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.3913640263082643,0.18904263148390785,0.40045753503002585,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ا","boundary":[0.3845295967972549,0.18904263148390785,0.38584501000857885,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.37655132971118105,0.18904263148390785,0.37906777237632266,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.367429225050043,0.18904263148390785,0.3711181012296255,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.36088075493279964,0.18904263148390785,0.36185301687160426,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.35032885330283103,0.18904263148390785,0.35519016299685446,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.33354303688876186,0.18904263148390785,0.3340005719187876,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3269945667715185,0.18904263148390785,0.3279668287103232,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3130111524163569,0.18904263148390785,0.32133257077495,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.30474692593651703,0.18904263148390785,0.30760651987417786,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.28821847297683734,0.18904263148390785,0.2931655704889906,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.27423505862167574,0.18904263148390785,0.28261366885902206,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.2622819559622534,0.18904263148390785,0.2627394909922791,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.25573348584501004,0.18904263148390785,0.2567057477838147,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.22630826422647984,0.18904263148390785,0.2502716614240778,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.21235344581069487,0.18904263148390785,0.2148698884758364,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.2032313411495568,0.18904263148390785,0.20677723763225625,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1909636831569917,0.18904263148390785,0.1975979410923649,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.1798684586788676,0.18904263148390785,0.1808407206176723,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.16931655704889909,0.18904263148390785,0.17417786674292254,0.2091998578495599],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشی","boundary":[0.774382804308455,0.22270519951454687,0.8308883805166335,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7278572109427129,0.22270519951454687,0.7686350204937568,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.711042798589267,0.22270519951454687,0.722080831188638,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"خارج","boundary":[0.6564531503193215,0.22270519951454687,0.705352206653322,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6353207511200076,0.22270519951454687,0.6508389570715472,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"حیطه","boundary":[0.5853710394726238,0.22270519951454687,0.6296301591840626,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.49165475169192646,0.22270519951454687,0.5797529499022871,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.43963873796587555,0.22270519951454687,0.4860631735901735,0.24286242588019893],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7948289009627301,0.25616619528152934,0.8308025926985035,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7477313888094558,0.25616619528152934,0.7885091983604995,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6949146887808597,0.25616619528152934,0.7419183151508709,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهان","boundary":[0.6295157754265561,0.25616619528152934,0.6889846602865304,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.5917977313888094,0.25616619528152934,0.6237784456550218,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.4978600705366505,0.25616619528152934,0.5861035082224674,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4770708226098561,0.25616619528152934,0.4917977313888095,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"ویژه","boundary":[0.4340577637975408,0.25616619528152934,0.47137492309425394,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.3401201029453818,0.25616619528152934,0.42836354063119864,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.29645410351730056,0.25616619528152934,0.33442587977903965,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"اعتقادات","boundary":[0.21532742350586218,0.25616619528152934,0.29039176436945957,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"دینی","boundary":[0.16931655704889909,0.25616619528152934,0.20966621215397174,0.27632342164718143],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.7931296857996704,0.2898287633121683,0.8306739109713089,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7720512155490976,0.2898287633121683,0.7875330369754163,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"مغایر","boundary":[0.7251262987322468,0.2898287633121683,0.7664404262346686,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.708311886378801,0.2898287633121683,0.7193785149175486,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"علم","boundary":[0.6711060406699849,0.2898287633121683,0.7027267132354452,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.577485463730817,0.2898287633121683,0.6655208675266292,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"نبینند","boundary":[0.5295872652749977,0.2898287633121683,0.571709083976742,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"بلکه","boundary":[0.48760842627013634,0.2898287633121683,0.5239753121723382,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.424154036793442,0.2898287633121683,0.48191783433419116,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.396759126870651,0.2898287633121683,0.4183490610999904,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.3555480303917149,0.2898287633121683,0.39117457939782785,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.33447717090839774,0.2898287633121683,0.3499634829188918,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"بشناسند.","boundary":[0.2593842341054237,0.2898287633121683,0.32870079115432277,0.3099859896778204],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8092650843580212,0.32334015214506495,0.8304832713754647,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7758650271661426,0.32334015214506495,0.8032313411495569,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.7482127537889621,0.32334015214506495,0.7698312839576782,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.7062053188447242,0.32334015214506495,0.7425751420793086,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"دیده","boundary":[0.661366885902202,0.32334015214506495,0.700535694807626,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"شد","boundary":[0.628281384043466,0.32334015214506495,0.6553331426937375,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"گذری","boundary":[0.5657134686874464,0.32334015214506495,0.6225810762764863,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5443237060337432,0.32334015214506495,0.5596511295396054,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"احادیث","boundary":[0.4726336860165857,0.32334015214506495,0.5385759222190448,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45583556704727574,0.32334015214506495,0.46677151844438086,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"روایات","boundary":[0.3886474120674864,0.32334015214506495,0.45022425157705254,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبر","boundary":[0.33920503288533027,0.32334015214506495,0.38305030355854386,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"(ص","boundary":[0.2966542750929368,0.32334015214506495,0.3333428653131255,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.2883900486130969,0.32334015214506495,0.29653989133543035,0.343497378510717],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.27157563625965114,0.32334015214506495,0.28261366885902206,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"ائمه","boundary":[0.23395487947473026,0.32334015214506495,0.26582785244495283,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"معصوم","boundary":[0.16931655704889909,0.32334015214506495,0.22833898298185432,0.343497378510717],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8094366599942807,0.35700272017570384,0.8306548470117243,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"خصههوص","boundary":[0.7189019159279383,0.35700272017570384,0.8038604518158422,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"تربیههت","boundary":[0.6520732056048041,0.35700272017570384,0.7132286095971386,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"جمههع","boundary":[0.596339719759794,0.35700272017570384,0.6463826136688591,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"آوری","boundary":[0.5400629110666284,0.35700272017570384,0.5907040848512121,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"شههود","boundary":[0.4878181298255647,0.35700272017570384,0.5342865313125537,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"تهها","boundary":[0.4587074635401773,0.35700272017570384,0.48204175007148986,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"زمینههه","boundary":[0.40131541321132397,0.35700272017570384,0.45301687160423215,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"آشههنایی","boundary":[0.32502144695453244,0.35700272017570384,0.39567977830274204,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"دانشههجویان","boundary":[0.2201887331998856,0.35700272017570384,0.31940576119606945,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.16931655704889909,0.35700272017570384,0.21457304744142264,0.37715994654135593],"dir":"rtl"},{"str":"روانشناسی","boundary":[0.743375274044419,0.3906652882063429,0.83139357544562,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6993947192831952,0.3906652882063429,0.7371413592603184,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6822943475359834,0.3906652882063429,0.6933323801353543,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.6514679248879993,0.3906652882063429,0.6762034124487656,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.6023401010389858,0.3906652882063429,0.6454913735582881,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"سایر","boundary":[0.5594747879134497,0.3906652882063429,0.5963635497092746,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"خوانندگان","boundary":[0.46251072347726635,0.3906652882063429,0.5527881040892195,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.42911066628538763,0.3906652882063429,0.456476980268802,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.40145839290820706,0.3906652882063429,0.42307692307692313,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3843580211609952,0.3906652882063429,0.3954246496997427,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"نحهوه","boundary":[0.33096940234486705,0.3906652882063429,0.37829568201315417,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"تربیهت","boundary":[0.2681441235344581,0.3906652882063429,0.32529609601406756,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"کودکهان","boundary":[0.1861309694023449,0.3906652882063429,0.26245353159851303,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16931655704889909,0.3906652882063429,0.18035458964826998,0.4108225145719949],"dir":"rtl"},{"str":"نوجوانان","boundary":[0.7576684777428273,0.42412628397332536,0.8306167190925555,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7365360785435137,0.42412628397332536,0.7520542844950532,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"منظر","boundary":[0.692526927842913,0.42412628397332536,0.7308454866075684,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبر","boundary":[0.6430845486607568,0.42412628397332536,0.6869298193339705,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام(ص","boundary":[0.5548374797445429,0.42412628397332536,0.6373367648460585,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.5465732532647031,0.42412628397332536,0.5547230959870365,0.44428351033897745],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5297588409112572,0.42412628397332536,0.5407968735106282,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.48117433991039943,0.42412628397332536,0.5241698236788099,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"معصومین","boundary":[0.3965543374953763,0.42412628397332536,0.47548374797445436,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.34374225526641883,0.42412628397332536,0.39096694334265786,0.44428351033897745],"dir":"rtl"},{"str":"گردد.","boundary":[0.2865789724525784,0.42412628397332536,0.33812468055846656,0.44428351033897745],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16932,0.10256,0.83155,0.44428],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"دکتر","boundary":[0.33385759222190453,0.49124984777094677,0.3748355733485846,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"ابولقاسم","boundary":[0.2590506148126966,0.49124984777094677,0.32810980840720616,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"مهری","boundary":[0.20531884472404918,0.49124984777094677,0.25346251072347725,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"نژاد","boundary":[0.16934515298827565,0.49124984777094677,0.19979982842436372,0.5114070741365988],"dir":"rtl"},{"str":"1392","boundary":[0.16934515298827565,0.5249460111788619,0.21624249356591366,0.545103237544514],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16935,0.49125,0.37484,0.5451],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/b16ebb5050bcc1006f9d3450d84abc91.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/8146e08225cb9c04bc890d0250d99c68.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.17964,0.32264,0.17829,0.65055]},"elements":[{"words":[{"str":"تربیت","boundary":[0.7465923172242875,0.3226396688440671,0.8217124201696694,0.34944877991038437],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.6638785625774473,0.3226396688440671,0.7398676961204842,0.34944877991038437],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6312791916881137,0.3226396688440671,0.6565345534267468,0.34944877991038437],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.5331951196263464,0.3226396688440671,0.6246380707272902,0.34944877991038437],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبر","boundary":[0.45479458583547805,0.3226396688440671,0.5267391097130875,0.34944877991038437],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام","boundary":[0.3770136307311029,0.3226396688440671,0.44809655895529504,0.34944877991038437],"dir":"rtl"},{"str":"حضرت","boundary":[0.29801734820322184,0.3279896998672983,0.3703650748260414,0.3481469262329504],"dir":"rtl"},{"str":"محمد","boundary":[0.2339719759794109,0.3279896998672983,0.2921647126108093,0.3481469262329504],"dir":"rtl"},{"str":"(ص)","boundary":[0.17963969116385473,0.3279896998672983,0.22862453531598514,0.3481469262329504],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.17964,0.32264,0.82171,0.34945],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/8d8a017e860c6806355cef66ccc822bb.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/b2b3f2b048870ccc689108347e237d75.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.40361,0.10256,0.16848,0.8771]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7800495662949194,0.10255651634835063,0.8037841959775045,0.11928701423184185],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.8092174244590601,0.10496642693215429,0.8315222571728148,0.12169692481564551],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7090601467924889,0.10273899436437561,0.7685397006958345,0.12289622073002769],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6831590887427319,0.10498276530899363,0.6966640930321227,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6235313508763982,0.10498276530899363,0.678056143360976,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"معصومین","boundary":[0.5418318426733855,0.10498276530899363,0.6180264989038223,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"(ع)","boundary":[0.5083307435314739,0.10498276530899363,0.5367116576112859,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4941079973310457,0.10498276530899363,0.5031746258697932,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.44838405193738234,0.10498276530899363,0.48897594769806313,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"کریم","boundary":[0.40360785435134877,0.10498276530899363,0.44326842055094845,0.12171326319248486],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40361,0.10256,0.83152,0.1229],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/7dbaae4fb713dad513ce46bc76f4f598.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/4d8b628046457ef81dc2f3cee7f5b744.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16935,0.09933,0.16843,0.1275]},"elements":[{"words":[{"str":"تربیت","boundary":[0.46502630826422653,0.10175760909048918,0.5143468687446383,0.1184881069739804],"dir":"rtl"},{"str":"فرزند","boundary":[0.4152736018991529,0.10175760909048918,0.45989425863124395,0.1184881069739804],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.39669213098954464,0.10175760909048918,0.4101779179124619,0.1184881069739804],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.3373039178385562,0.10175760909048918,0.3915964470028536,0.1184881069739804],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبر","boundary":[0.2834302335379281,0.10175760909048918,0.3321361166714326,0.1184881069739804],"dir":"rtl"},{"str":"اسلام","boundary":[0.23340005719187876,0.10175760909048918,0.2783036085952361,0.1184881069739804],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.16934515298827565,0.10175760909048918,0.1893013058812315,0.1184881069739804],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.19937088933371463,0.09933136012984617,0.22310551901629969,0.1160618580133374],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16935,0.09933,0.51435,0.11849],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ادوار","boundary":[0.7793299018206082,0.30964662387455494,0.8310027642741398,0.32980385024020703],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7116719092555525,0.30964662387455494,0.772695643885235,0.32980385024020703],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.6290582403965304,0.30964662387455494,0.7051651263715882,0.32980385024020703],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6036364502907254,0.30964662387455494,0.6225111232054511,0.32980385024020703],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.5622009341340197,0.30964662387455494,0.5972023639309885,0.32980385024020703],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبراکرم(ص","boundary":[0.4124439996187208,0.30964662387455494,0.5555952721380231,0.32980385024020703],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.40360785435134877,0.30964662387455494,0.41227242398246117,0.32980385024020703],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8159517681822515,0.34168322813780827,0.8313649795062436,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.7796635211133353,0.34168322813780827,0.8097783571353873,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"رسولخدا(ص)","boundary":[0.6433991039938995,0.34168322813780827,0.7716852540272614,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.5951005623868078,0.34168322813780827,0.6374604212097574,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.5368506338766562,0.34168322813780827,0.5883175628861697,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.46513201792012204,0.34168322813780827,0.5288723667905825,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.44288437708512063,0.34168322813780827,0.45735392240968453,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"دو","boundary":[0.41345915546659046,0.34168322813780827,0.43647913972617075,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.36516061385949866,0.34168322813780827,0.40548088838051666,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.31886378800876947,0.34168322813780827,0.35877854170842854,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.29556762939662573,0.34168322813780827,0.31063768944809844,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.25158707463540175,0.34168322813780827,0.28758936231055193,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23274235058621678,0.34168322813780827,0.243608807549328,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.19245067200457536,0.34168322813780827,0.22596315333374947,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16934515298827568,0.34168322813780827,0.18441521303974837,0.36184045450346036],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.7947621771041846,0.37514422390479074,0.8311648079306071,0.39530145027044283],"dir":"rtl"},{"str":"تقسیم","boundary":[0.7390572871985511,0.37514422390479074,0.7882137069869413,0.39530145027044283],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.6709226956438853,0.37514422390479074,0.733119442088038,0.39530145027044283],"dir":"rtl"},{"str":"دوره","boundary":[0.6240539510056239,0.37514422390479074,0.6643742255266419,0.39530145027044283],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.5791869221237251,0.37514422390479074,0.6181350190687098,0.39530145027044283],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5575112000762559,0.37514422390479074,0.5725812601277286,0.39530145027044283],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.5146744828900963,0.37514422390479074,0.5509627299590125,0.39530145027044283],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.48467734248403394,0.37514422390479074,0.508126012772853,0.39530145027044283],"dir":"rtl"},{"str":"دربردارنده","boundary":[0.3892812887236679,0.37514422390479074,0.4789106981671641,0.39530145027044283],"dir":"rtl"},{"str":"دورههای","boundary":[0.3064626822991135,0.37514422390479074,0.38355334698935334,0.39530145027044283],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.2404632542179011,0.37514422390479074,0.2999142121818702,0.39530145027044283],"dir":"rtl"},{"str":"همسر","boundary":[0.18676008006863026,0.37514422390479074,0.23382899628252787,0.39530145027044283],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16934515298827568,0.37514422390479074,0.18021160995138694,0.39530145027044283],"dir":"rtl"},{"str":"آداب","boundary":[0.7832380135354113,0.40880679193542974,0.8311934038699837,0.42896401830108183],"dir":"rtl"},{"str":"زناشویی","boundary":[0.7043990086741017,0.40880679193542974,0.7767570237830461,0.42896401830108183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.685010961776761,0.40880679193542974,0.6960489943761319,0.42896401830108183],"dir":"rtl"},{"str":"مراقبتهای","boundary":[0.5816461729101134,0.40880679193542974,0.6767467352969212,0.42896401830108183],"dir":"rtl"},{"str":"ایام","boundary":[0.5453579258411972,0.40880679193542974,0.5754191787649037,0.42896401830108183],"dir":"rtl"},{"str":"بارداری","boundary":[0.47106567534076826,0.40880679193542974,0.5370079115432276,0.42896401830108183],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.40123439138309025,0.40880679193542974,0.4644278877810788,0.42896401830108183],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمه","boundary":[0.34324182632732814,0.40880679193542974,0.3953270290791121,0.42896401830108183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3241111428843771,0.40880679193542974,0.3349775998474883,0.42896401830108183],"dir":"rtl"},{"str":"زمینهساز","boundary":[0.24529596797254793,0.40880679193542974,0.31700505194928985,0.42896401830108183],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22590792107520735,0.40880679193542974,0.23694595367457827,0.42896401830108183],"dir":"rtl"},{"str":"اساس","boundary":[0.16934515298827568,0.40880679193542974,0.21758650271661426,0.42896401830108183],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7804165475169192,0.4424693599660687,0.8308883805166333,0.46262658633172077],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.7064102564102565,0.4424693599660687,0.7704365646744828,0.46262658633172077],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6752692784291298,0.4424693599660687,0.6999294765742696,0.46262658633172077],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.6381803450576684,0.4424693599660687,0.6654894671623296,0.46262658633172077],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.5916547516919264,0.4424693599660687,0.6304263640334217,0.46262658633172077],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5410971308740826,0.4424693599660687,0.5816175769707368,0.46262658633172077],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5156753407682776,0.4424693599660687,0.534343385546246,0.46262658633172077],"dir":"rtl"},{"str":"اینرو","boundary":[0.45636259651129546,0.4424693599660687,0.5085810026145572,0.46262658633172077],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4049185015727767,0.4424693599660687,0.4502717655987204,0.46262658633172077],"dir":"rtl"},{"str":"تأکید","boundary":[0.348069774092079,0.4424693599660687,0.398703827922606,0.46262658633172077],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3269659708321419,0.4424693599660687,0.3380040034315128,0.46262658633172077],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.2649985702030312,0.4424693599660687,0.3169859879897055,0.46262658633172077],"dir":"rtl"},{"str":"فراوان","boundary":[0.20305976551329713,0.4424693599660687,0.25740799017065896,0.46262658633172077],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.16934515298827568,0.4424693599660687,0.19307978267086073,0.46262658633172077],"dir":"rtl"},{"str":"حضرت","boundary":[0.7645743971022781,0.47593035573305115,0.8312887236679058,0.49608758209870324],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7225669621580402,0.47593035573305115,0.757384023398502,0.49608758209870324],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته،","boundary":[0.6585692498331903,0.47593035573305115,0.7159565907417605,0.49608758209870324],"dir":"rtl"},{"str":"مسلمانان","boundary":[0.5776999332761414,0.47593035573305115,0.6524147333866673,0.49608758209870324],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5577113716518921,0.47593035573305115,0.5685778286150034,0.49608758209870324],"dir":"rtl"},{"str":"علیالخصوص","boundary":[0.4287389190734916,0.47593035573305115,0.5513435660812881,0.49608758209870324],"dir":"rtl"},{"str":"جوانان","boundary":[0.36331140977981125,0.47593035573305115,0.42255350401036,0.49608758209870324],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3399199313697455,0.47593035573305115,0.3543894766943094,0.49608758209870324],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.30363168430082926,0.47593035573305115,0.3331175412881947,0.49608758209870324],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.27048899056334,0.47593035573305115,0.2969834609066908,0.49608758209870324],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.21993136974549615,0.47593035573305115,0.2613668859022019,0.49608758209870324],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.16934515298827568,0.47593035573305115,0.2139421091093954,0.49608758209870324],"dir":"rtl"},{"str":"سفارش","boundary":[0.7678241371895733,0.5096265191409662,0.8315079592031265,0.5297837455066183],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7293060718711276,0.5096265191409662,0.762261579459552,0.5297837455066183],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتهاند.","boundary":[0.6472929177390144,0.5096265191409662,0.7236884971631754,0.5297837455066183],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.7939042989228863,0.5660801386229255,0.8315651510818797,0.5862373649885776],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7684825088170814,0.5660801386229255,0.787357181731807,0.5862373649885776],"dir":"rtl"},{"str":"تولد","boundary":[0.7167810504241732,0.5660801386229255,0.7617624630635783,0.5862373649885776],"dir":"rtl"},{"str":"امروزه","boundary":[0.7766847774282719,0.5971088815678962,0.8306453150319322,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7541225812601279,0.5971088815678962,0.7706907334871438,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.7012772852921552,0.5971088815678962,0.746945000476599,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.6478314745972739,0.5971088815678962,0.6951879885139644,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.600705366504623,0.5971088815678962,0.6405967019349919,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.5635878371937851,0.5971088815678962,0.5943507536312246,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5456009913258985,0.5971088815678962,0.5564674482890097,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.5027356782003622,0.5971088815678962,0.538766561814889,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47445429415689644,0.5971088815678962,0.4968500112969729,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"انتقال","boundary":[0.4224954723095987,0.5971088815678962,0.4672767133733676,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"صفات","boundary":[0.35992755695357925,0.5971088815678962,0.41557525498045944,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.2938995329329902,0.5971088815678962,0.35384034577486567,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27594128300448,0.5971088815678962,0.2869793156038509,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"باطنی","boundary":[0.22244781241063769,0.5971088815678962,0.2690210656753408,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.19162138976265372,0.5971088815678962,0.21532742350586218,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16934515298827568,0.5971088815678962,0.18570331596019635,0.6172661079335483],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8069726432179963,0.6289572992256266,0.8311934038699837,0.6491145255912787],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7856114765036698,0.6289572992256266,0.8003383852826232,0.6491145255912787],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7316223429606329,0.6289572992256266,0.7797157980650081,0.6491145255912787],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7179248879992374,0.6289572992256266,0.7252168525402726,0.6491145255912787],"dir":"ltr"},{"str":"زمینه","boundary":[0.6766037556000382,0.6289572992256266,0.7178676961204842,0.6491145255912787],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.6346249165951767,0.6289572992256266,0.6701982651796777,0.6491145255912787],"dir":"rtl"},{"str":"ژنتیک","boundary":[0.5717996377847678,0.6289572992256266,0.628734001782329,0.6491145255912787],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5646506529406158,0.6289572992256266,0.5729148794204556,0.6491145255912787],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5369221237250977,0.6289572992256266,0.5581403107425412,0.6491145255912787],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.4798160327900105,0.6289572992256266,0.5308326824556087,0.6491145255912787],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.40924125440854064,0.6289572992256266,0.47326756267276715,0.6491145255912787],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.3812744256982175,0.6289572992256266,0.40260699647316744,0.6491145255912787],"dir":"rtl"},{"str":"میبرند،","boundary":[0.3081212467829569,0.6289572992256266,0.3753365805877044,0.6491145255912787],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2861595653417215,0.6289572992256266,0.3014869888475837,0.6491145255912787],"dir":"rtl"},{"str":"کسی","boundary":[0.23500142979696886,0.6289572992256266,0.2796110952244782,0.6491145255912787],"dir":"rtl"},{"str":"پوشیده","boundary":[0.16934515298827568,0.6289572992256266,0.2283671718615957,0.6491145255912787],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.7838480602421124,0.6610072891470135,0.8308883805166334,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7627442569821753,0.6610072891470135,0.777814317033648,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"آنجا","boundary":[0.7193070250691069,0.6610072891470135,0.7567677056524642,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6898818034505767,0.6610072891470135,0.7133304737393956,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندی","boundary":[0.6196215804022497,0.6610072891470135,0.684158852951653,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5901963587837195,0.6610072891470135,0.6136450290725384,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.563344771709084,0.6610072891470135,0.5844819790751955,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.509069678772281,0.6610072891470135,0.5573682203793728,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"مادر","boundary":[0.4670622438280431,0.6610072891470135,0.5030931274425698,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.41644743113144594,0.6610072891470135,0.4614106177875123,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.34334191211514636,0.6610072891470135,0.41074290017065834,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3222381088552092,0.6610072891470135,0.3373081689066819,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"صفات","boundary":[0.26081403107425416,0.6610072891470135,0.31617576970736827,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"جسمانی","boundary":[0.1861881612810981,0.6610072891470135,0.25510437517872464,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16934515298827568,0.6610072891470135,0.18021160995138694,0.6811645155126654],"dir":"rtl"},{"str":"روان","boundary":[0.791073300924602,0.6928557068047436,0.8313935754456201,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"شناختی","boundary":[0.7196120484224574,0.6928557068047436,0.7833809932322944,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"پدر","boundary":[0.6816461729101134,0.6928557068047436,0.711614717376799,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6630874082546945,0.6928557068047436,0.6739538652178058,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"مادرش","boundary":[0.595343627871509,0.6928557068047436,0.6553951005623869,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"بهره","boundary":[0.5533933848060242,0.6928557068047436,0.5875655323610715,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"میبرد","boundary":[0.49379468115527614,0.6928557068047436,0.547105568470923,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4752359164998572,0.6928557068047436,0.4861023734629684,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"پدران","boundary":[0.4189877037460682,0.6928557068047436,0.4674864169287962,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4004289390906492,0.6928557068047436,0.4112953960537605,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3784386617100373,0.6928557068047436,0.3927366313983416,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"خصوص","boundary":[0.296425507577924,0.6928557068047436,0.37074635401772954,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"مادران","boundary":[0.23442951100943668,0.6928557068047436,0.2887331998856163,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"اصل","boundary":[0.1879039176436946,0.6928557068047436,0.22668001143837577,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16934515298827568,0.6928557068047436,0.18021160995138694,0.7130129331703957],"dir":"rtl"},{"str":"ریشه","boundary":[0.7901010389857973,0.7247545175283882,0.8312791916881136,0.7449117438940401],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.7100896006100467,0.7247545175283882,0.779835096749595,0.7449117438940401],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6852683252311504,0.7247545175283882,0.6997378705557143,0.7449117438940401],"dir":"rtl"},{"str":"شمار","boundary":[0.6326803927175675,0.7247545175283882,0.6788334333519944,0.7449117438940401],"dir":"rtl"},{"str":"میآیند.","boundary":[0.5544752645124392,0.7247545175283882,0.6252260056338388,0.7449117438940401],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.4847583643122677,0.7247545175283882,0.5444952816700028,0.7449117438940401],"dir":"rtl"},{"str":"همسرانی","boundary":[0.40077209036316847,0.7247545175283882,0.47440663425793544,0.7449117438940401],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.3336288247068917,0.7247545175283882,0.39422139920209,0.7449117438940401],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.312496425507578,0.7247545175283882,0.32336288247068923,0.7449117438940401],"dir":"rtl"},{"str":"شایسته","boundary":[0.2459536745782099,0.7247545175283882,0.3021732913926223,0.7449117438940401],"dir":"rtl"},{"str":"میتواند","boundary":[0.16934515298827568,0.7247545175283882,0.23849928749448124,0.7449117438940401],"dir":"rtl"},{"str":"گامی","boundary":[0.7845010008578782,0.7566029351861184,0.8305118673148414,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"اساسی","boundary":[0.7233628824706893,0.7566029351861184,0.7781812982556479,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6959393766085216,0.7566029351861184,0.717655749447079,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"تربیت","boundary":[0.6391192450672004,0.7566029351861184,0.6899886469852624,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندانی","boundary":[0.5600514726908778,0.7566029351861184,0.6332628924587446,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"صالح","boundary":[0.5072347726622819,0.7566029351861184,0.5540177294824135,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.49013440091506993,0.7566029351861184,0.5011724335144409,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"سالم","boundary":[0.4452959679725478,0.7566029351861184,0.48387189019159266,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4178724621103802,0.7566029351861184,0.4395888349489377,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.36702888189877036,0.7566029351861184,0.41211614384865874,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34621103803259934,0.7566029351861184,0.3606805833571633,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"حساب","boundary":[0.28247068916213897,0.7566029351861184,0.340579244634439,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"آید","boundary":[0.24592507863883326,0.7566029351861184,0.27620817843866174,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2242207606519874,0.7566029351861184,0.24015894511371752,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"اینرو","boundary":[0.16934515298827568,0.7566029351861184,0.2183915308110018,0.7767601615517705],"dir":"rtl"},{"str":"پیامبر(ص","boundary":[0.7506672385854543,0.7884513528438487,0.831250595748737,0.8086085792095008],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.7424030121056144,0.7884513528438487,0.7505528548279479,0.8086085792095008],"dir":"ltr"},{"str":"ضمن","boundary":[0.6901010389857973,0.7884513528438487,0.7367463927166159,0.8086085792095008],"dir":"rtl"},{"str":"تشویق","boundary":[0.6298207987799066,0.7884513528438487,0.6841503093625383,0.8086085792095008],"dir":"rtl"},{"str":"جوانان","boundary":[0.5665475169192642,0.7884513528438487,0.6240775500040522,0.8086085792095008],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5457296730530932,0.7884513528438487,0.5601992183776571,0.8086085792095008],"dir":"rtl"},{"str":"ازدواج،","boundary":[0.4734391383090269,0.7884513528438487,0.5400271920445269,0.8086085792095008],"dir":"rtl"},{"str":"بدانها","boundary":[0.42296730530931276,0.7884513528438487,0.4670908397674198,0.8086085792095008],"dir":"rtl"},{"str":"توصیه","boundary":[0.36440282146601854,0.7884513528438487,0.41687786403982374,0.8086085792095008],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.2930225907921076,0.7884513528438487,0.35846497635550545,0.8086085792095008],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2630254503860452,0.7884513528438487,0.2864741206748642,0.8086085792095008],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.23560194452387764,0.7884513528438487,0.2573183173624351,0.8086085792095008],"dir":"rtl"},{"str":"انتخاب","boundary":[0.16934515298827568,0.7884513528438487,0.22899628252788107,0.8086085792095008],"dir":"rtl"},{"str":"همسر","boundary":[0.7829568201315412,0.8204946236897802,0.8303116957392049,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.7350014297969688,0.8204946236897802,0.7762653703174148,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"دقت","boundary":[0.6884472404918501,0.8204946236897802,0.7292058530226777,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.6427795253074063,0.8204946236897802,0.6818987703746067,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6236488418644552,0.8204946236897802,0.636977840592981,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندانی","boundary":[0.5445810694881326,0.8204946236897802,0.6176590871464671,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"صالح","boundary":[0.4911924506720045,0.8204946236897802,0.537975407492136,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47377752359164993,0.8204946236897802,0.48464398055476116,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"شایسته","boundary":[0.4109522447812411,0.8204946236897802,0.4671718615956534,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.389848441521304,0.8204946236897802,0.40440377466399774,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"ثمر","boundary":[0.35470403202745215,0.8204946236897802,0.3840222414444547,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"برسانند.","boundary":[0.28332856734343725,0.8204946236897802,0.3480697740920789,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2559050614812697,0.8204946236897802,0.27741679973479166,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"حدیمی","boundary":[0.19133543036888762,0.8204946236897802,0.24935659136402635,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16934515298827568,0.8204946236897802,0.18549332670510107,0.8406518500554323],"dir":"rtl"},{"str":"رسولخدا(ص)","boundary":[0.7029501477456868,0.8523430413475106,0.8315508531121915,0.8725002677131627],"dir":"rtl"},{"str":"روایت","boundary":[0.6390096272995901,0.8523430413475106,0.6963708121700686,0.8725002677131627],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5953436278715089,0.8523430413475106,0.630688208940997,0.8725002677131627],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5633447717090839,0.8523430413475106,0.586793441997903,0.8725002677131627],"dir":"rtl"},{"str":"فرمودند:","boundary":[0.4827900104851778,0.8523430413475106,0.5564212022243719,0.8725002677131627],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.46709083976741966,0.8523430413475106,0.47438280430845486,0.8725002677131627],"dir":"ltr"},{"str":"بنگر","boundary":[0.43014012010294544,0.8523430413475106,0.46657134686874474,0.8725002677131627],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3981412639405205,0.8523430413475106,0.4215899342293395,0.8725002677131627],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندت","boundary":[0.3213039748355733,0.8523430413475106,0.39121769445580834,0.8725002677131627],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.29759794109236487,0.8523430413475106,0.31472463925995525,0.8725002677131627],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2678867600800686,0.8523430413475106,0.29141471772267674,0.8725002677131627],"dir":"rtl"},{"str":"کدام","boundary":[0.21707177580783532,0.8523430413475106,0.25962253360022874,0.8725002677131627],"dir":"rtl"},{"str":"رحم","boundary":[0.16934515298827568,0.8523430413475106,0.2104924402322172,0.8725002677131627],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16935,0.30965,0.83157,0.8725],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/d95dea8501609c5d3e9b42b45f34bb89.jpg","blurred":"/storage/books/0d09f079cfc16aa7/pages/2378f1110a64fcc4988ad9ffb9fbbaf0.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16932,0.10256,0.16785,0.09931]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7800495662949194,0.10255651634835063,0.8037841959775045,0.11928701423184185],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.8092174244590601,0.10496642693215429,0.8315222571728148,0.12169692481564551],"dir":"ltr"},{"str":"تربیت","boundary":[0.7090601467924889,0.10273899436437561,0.7685397006958345,0.12289622073002769],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6831590887427319,0.10498276530899363,0.6966640930321227,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.6235313508763982,0.10498276530899363,0.678056143360976,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"معصومین","boundary":[0.5418318426733855,0.10498276530899363,0.6180264989038223,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"(ع)","boundary":[0.5083307435314739,0.10498276530899363,0.5367116576112859,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4941079973310457,0.10498276530899363,0.5031746258697932,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"قرآن","boundary":[0.44838405193738234,0.10498276530899363,0.48897594769806313,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"کریم","boundary":[0.40360785435134877,0.10498276530899363,0.44326842055094845,0.12171326319248486],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.7985797350109619,0.1545737743986428,0.8315508531121916,0.1747310007642949],"dir":"rtl"},{"str":"میدهی؛","boundary":[0.7186683824230292,0.1545737743986428,0.7919419474512722,0.1747310007642949],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.679835096749595,0.1545737743986428,0.7104041559431895,0.1747310007642949],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6475788771327805,0.1545737743986428,0.671570870269755,0.1747310007642949],"dir":"rtl"},{"str":"[","boundary":[0.6177628443427701,0.1545737743986428,0.6246544657325327,0.1747310007642949],"dir":"ltr"},{"str":"اصل","boundary":[0.578615003336193,0.1545737743986428,0.6176484605852636,0.1747310007642949],"dir":"rtl"},{"str":"و]ریشه","boundary":[0.5115003336192928,0.1545737743986428,0.5702935849775999,0.1747310007642949],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیرگذار","boundary":[0.42382518349061105,0.1545737743986428,0.5031789152606997,0.1747310007642949],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.37472595558097416,0.1545737743986428,0.4155037651320179,0.1747310007642949],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.3592841483176056,0.14924775882088634,0.3671969307025069,0.16275310048587324],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.36757697073682205,0.1545737743986428,0.3748403393384806,0.1747310007642949],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.3399199313697455,0.1545737743986428,0.35095796396911644,0.1747310007642949],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3104947097512153,0.1545737743986428,0.3337962192933171,0.1747310007642949],"dir":"rtl"},{"str":"حدیمی","boundary":[0.24420932227623676,0.1545737743986428,0.30223048327137547,0.1747310007642949],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.19305118673148414,0.1545737743986428,0.2382360334235295,0.1747310007642949],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16931655704889909,0.1545737743986428,0.18472976837289107,0.1747310007642949],"dir":"rtl"},{"str":"ایشان","boundary":[0.7858974358974359,0.18642219205637306,0.8312505957487369,0.20657941842202515],"dir":"rtl"},{"str":"آمده:","boundary":[0.7284767896292059,0.18642219205637306,0.7790491140328994,0.20657941842202515],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.710203984367553,0.18642219205637306,0.7174959489085883,0.20657941842202515],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.6715994662091316,0.18642219205637306,0.7100610046706702,0.20657941842202515],"dir":"rtl"},{"str":"نطفههای","boundary":[0.5916261557525498,0.18642219205637306,0.6643646935468498,0.20657941842202515],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.543327614145458,0.18642219205637306,0.5850968335770917,0.20657941842202515],"dir":"rtl"},{"str":"بهترین","boundary":[0.47764274139738827,0.18642219205637306,0.5321180059098275,0.20657941842202515],"dir":"rtl"},{"str":"رحمها","boundary":[0.40923648841864463,0.18642219205637306,0.4701782934124942,0.20657941842202515],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3826994566771519,0.18642219205637306,0.40177204043375053,0.20657941842202515],"dir":"rtl"},{"str":"برگزینید؛","boundary":[0.2921647126108093,0.18642219205637306,0.37148984844152133,0.20657941842202515],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.2507291964541035,0.18642219205637306,0.2810408921933086,0.20657941842202515],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.21589934229339436,0.18642219205637306,0.2396053760366028,0.20657941842202515],"dir":"rtl"},{"str":"زنان","boundary":[0.16934515298827568,0.18642219205637306,0.20843489430850026,0.20657941842202515],"dir":"rtl"},{"str":"فرزندانی","boundary":[0.7579687351062816,0.21827060971410342,0.8308597845772566,0.2384278360797555],"dir":"rtl"},{"str":"همانند","boundary":[0.697745686779144,0.21827060971410342,0.7507339624439997,0.2384278360797555],"dir":"rtl"},{"str":"برادران","boundary":[0.6309169764560099,0.21827060971410342,0.6908254694500047,0.2384278360797555],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6129301305881232,0.21827060971410342,0.6237965875512343,0.2384278360797555],"dir":"rtl"},{"str":"خواهران","boundary":[0.5340911257268134,0.21827060971410342,0.6070886226373182,0.2384278360797555],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.48953865217805737,0.21827060971410342,0.5269707368220379,0.2384278360797555],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.46786293013058805,0.21827060971410342,0.4824182632732819,0.2384278360797555],"dir":"rtl"},{"str":"دنیا","boundary":[0.433319035363645,0.21827060971410342,0.46074254122581254,0.2384278360797555],"dir":"rtl"},{"str":"میآورند.","boundary":[0.34498617862930137,0.21827060971410342,0.4271478761034064,0.2384278360797555],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.3295443713659327,0.21294459413634695,0.337457153750834,0.22644993580133385],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.3378371937851492,0.21827060971410342,0.3451005623868078,0.2384278360797555],"dir":"ltr"},{"str":"ایشان","boundary":[0.27729482413497286,0.21827060971410342,0.3223906205318845,0.2384278360797555],"dir":"rtl"},{"str":"جوانان","boundary":[0.21361166714326565,0.21827060971410342,0.27145331618416796,0.2384278360797555],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.19133543036888762,0.21827060971410342,0.207524060683912,0.2384278360797555],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16934515298827568,0.21827060971410342,0.1842150414641121,0.2384278360797555],"dir":"rtl"},{"str":"ازدواج","boundary":[0.7724287484510532,0.25011902737183367,0.8312791916881137,0.27027625373748576],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7455771613764178,0.25011902737183367,0.7668406380139626,0.27027625373748576],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادههای","boundary":[0.6423553522066533,0.25011902737183367,0.7398865694404728,0.27027625373748576],"dir":"rtl"},{"str":"پست","boundary":[0.5940854065389382,0.25011902737183367,0.6367083799650365,0.27027625373748576],"dir":"rtl"},{"str":"نهی","boundary":[0.5563959584405681,0.25011902737183367,0.588394814602993,0.27027625373748576],"dir":"rtl"},{"str":"کردند","boundary":[0.49783147459727384,0.25011902737183367,0.5509627299590125,0.27027625373748576],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4810342055806185,0.25011902737183367,0.49199790296444573,0.27027625373748576],"dir":"rtl"},{"str":"فرمودند:","boundary":[0.4032932990182061,0.25011902737183367,0.47542331949062244,0.27027625373748576],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.39045372223810887,0.25011902737183367,0.397745686779144,0.27027625373748576],"dir":"ltr"},{"str":"ایاکَ","boundary":[0.34470021923553523,0.25011902737183367,0.3903679344199791,0.27027625373748576],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3278810408921933,0.25011902737183367,0.3389190734915642,0.27027625373748576],"dir":"rtl"},{"str":"خضراض","boundary":[0.2627394909922791,0.25011902737183367,0.32219044895624827,0.27027625373748576],"dir":"rtl"},{"str":"الدمن","boundary":[0.2090649127823849,0.25011902737183367,0.2569917071775808,0.27027625373748576],"dir":"rtl"},{"str":"قیل:","boundary":[0.16934515298827568,0.25011902737183367,0.20337432084643983,0.27027625373748576],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8185968925745877,0.28216901729322047,0.8315222571728147,0.30232624365887256],"dir":"rtl"},{"str":"رسولالله(ص)","boundary":[0.6966495091030407,0.28216901729322047,0.8129026694082456,0.30232624365887256],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6798065008102183,0.28216901729322047,0.6906729577733296,0.30232624365887256],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6589600610046707,0.28216901729322047,0.6738299494805071,0.30232624365887256],"dir":"rtl"},{"str":"خضراضالدمن؟","boundary":[0.535196835382709,0.28216901729322047,0.6529835096749596,0.30232624365887256],"dir":"rtl"},{"str":"قال:","boundary":[0.4963111238204175,0.28216901729322047,0.5286817271947384,0.30232624365887256],"dir":"rtl"},{"str":"المرضة","boundary":[0.43977695167286246,0.28216901729322047,0.4902773806119531,0.30232624365887256],"dir":"rtl"},{"str":"الحسناض","boundary":[0.3720903631684301,0.28216901729322047,0.43380040034315126,0.30232624365887256],"dir":"rtl"},{"str":"فی","boundary":[0.34237918215613383,0.28216901729322047,0.3663674126695062,0.30232624365887256],"dir":"rtl"},{"str":"منبت","boundary":[0.2935373177008865,0.28216901729322047,0.3366973023941388,0.30232624365887256],"dir":"rtl"},{"str":"السوض؛","boundary":[0.23528738919073494,0.28216901729322047,0.28756076637117534,0.30232624365887256],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.2141835859307978,0.28216901729322047,0.22951100943666,0.30232624365887256],"dir":"rtl"},{"str":"حذر","boundary":[0.16934515298827568,0.28216901729322047,0.2082070346010867,0.30232624365887256],"dir":"rtl"},{"str":"باشید","boundary":[0.7869650176341626,0.3140678280168649,0.8308883805166333,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.765832618434849,0.3140678280168649,0.7813508243863886,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.7361214374225526,0.3140678280168649,0.7601969835262672,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"گلی","boundary":[0.6929701649032505,0.3140678280168649,0.7305140423974785,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6638309026784863,0.3140678280168649,0.6872795729673052,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6369607636092589,0.3140678280168649,0.6582389313673878,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"مزبله","boundary":[0.5909970450862644,0.3140678280168649,0.6313687922981602,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"روئیده","boundary":[0.5310027642741397,0.3140678280168649,0.5853064531503194,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"گفتند:","boundary":[0.47103707940139167,0.3140678280168649,0.5252263845200649,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4524783147459727,0.3140678280168649,0.46544363410339057,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"رسولالله","boundary":[0.37563625965112957,0.3140678280168649,0.4467877228100276,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"گلی","boundary":[0.3324849871318273,0.3140678280168649,0.37002886462605533,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.30334572490706324,0.3140678280168649,0.32679439519588216,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2764755858378358,0.3140678280168649,0.2977537535959647,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"مزبله","boundary":[0.23076923076923078,0.3140678280168649,0.2708836145267372,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"روییده","boundary":[0.16934515298827568,0.3140678280168649,0.2251690698065205,0.334225054382517],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.8058669335621008,0.3459162456745953,0.8310885520922695,0.36607347204024737],"dir":"rtl"},{"str":"گلی","boundary":[0.7627156610427986,0.3459162456745953,0.8002595385370268,0.36607347204024737],"dir":"rtl"},{"str":"است؟","boundary":[0.7056428178455489,0.3459162456745953,0.7569678772281003,0.36607347204024737],"dir":"rtl"},{"str":"فرمود:","boundary":[0.6461300162043656,0.3459162456745953,0.7000244189368826,0.36607347204024737],"dir":"rtl"},{"str":"زن","boundary":[0.6161328757983032,0.3459162456745953,0.6405378150770403,0.36607347204024737],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5996044228386236,0.3459162456745953,0.6103564960442284,0.36607347204024737],"dir":"rtl"},{"str":"جمال","boundary":[0.5467305309312744,0.3459162456745953,0.5939138309026786,0.36607347204024737],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5175912687065104,0.3459162456745953,0.5412973024497189,0.36607347204024737],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4907396816318749,0.3459162456745953,0.5120031582694198,0.36607347204024737],"dir":"rtl"},{"str":"خانوادهای","boundary":[0.40022876751501285,0.3459162456745953,0.48504908969592986,0.36607347204024737],"dir":"rtl"},{"str":"پست","boundary":[0.35193022590792106,0.3459162456745953,0.39460830371611044,0.36607347204024737],"dir":"rtl"},{"str":"بزرگ","boundary":[0.2922219044895625,0.3459162456745953,0.34615384615384615,0.36607347204024737],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.2513869030597655,0.3459162456745953,0.2865313125536174,0.36607347204024737],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.19937088933371463,0.3459162456745953,0.2457953249580125,0.36607347204024737],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.183929082070346,0.3405902300968387,0.19184186445524737,0.3540955717618256],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.1922219044895625,0.3459162456745953,0.19948527309122105,0.36607347204024737],"dir":"ltr"},{"str":"غذای","boundary":[0.7719875074748869,0.3997494257290198,0.8315079592031266,0.4199066520946718],"dir":"rtl"},{"str":"حلال","boundary":[0.7087741873987228,0.3997494257290198,0.7654848659484519,0.4199066520946718],"dir":"rtl"},{"str":"رسولخدا(ص)","boundary":[0.7084405681059955,0.4301734518830209,0.8321513678391,0.450330678248673],"dir":"rtl"},{"str":"لقمه","boundary":[0.669264131160042,0.4301734518830209,0.7032932990182061,0.450330678248673],"dir":"rtl"},{"str":"حلال","boundary":[0.6195071966447432,0.4301734518830209,0.6638309026784864,0.450330678248673],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5997759984748833,0.4301734518830209,0.6140739681631875,0.450330678248673],"dir":"rtl"},{"str":"نیز","boundary":[0.5746115718234678,0.4301734518830209,0.5946287293870938,0.450330678248673],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5548803736536079,0.4301734518830209,0.5694643027356782,0.450330678248673],"dir":"rtl"},{"str":"عوامل","boundary":[0.4994042512629873,0.4301734518830209,0.5497331045658184,0.450330678248673],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.4550805452292441,0.4301734518830209,0.4942569821751978,0.450330678248673],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.41847774282718525,0.4301734518830209,0.4496473167476886,0.450330678248673],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3930273567820037,0.4301734518830209,0.4130445143456296,0.450330678248673],"dir":"rtl"},{"str":"شکلگیری","boundary":[0.2968830426079497,0.4301734518830209,0.38788008769421406,0.450330678248673],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.21710037174721195,0.4301734518830209,0.29173577352016017,0.450330678248673],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.16934515298827568,0.4301734518830209,0.2119531026594224,0.450330678248673],"dir":"rtl"},{"str":"کودک","boundary":[0.7696549423315223,0.46202186954075125,0.8321370698694118,0.48217909590640334],"dir":"rtl"},{"str":"برشمردهاند،","boundary":[0.665742064626823,0.46202186954075125,0.7616766752454485,0.48217909590640334],"dir":"rtl"},{"str":"گرچه","boundary":[0.6100085787818129,0.46202186954075125,0.6577637975407492,0.48217909590640334],"dir":"rtl"},{"str":"رعایت","boundary":[0.5468401486988848,0.46202186954075125,0.6020303116957392,0.48217909590640334],"dir":"rtl"},{"str":"حلال","boundary":[0.4945381755790678,0.46202186954075125,0.538861881612811,0.48217909590640334],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.47597941092364887,0.46202186954075125,0.486559908492994,0.48217909590640334],"dir":"rtl"},{"str":"حرام","boundary":[0.4291106662853875,0.46202186954075125,0.4680011438375751,0.48217909590640334],"dir":"rtl"},{"str":"الهی","boundary":[0.38595939376608523,0.46202186954075125,0.42113239919931367,0.48217909590640334],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.35796396911638545,0.46202186954075125,0.37798112668001144,0.48217909590640334],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.31681441235344576,0.46202186954075125,0.34998570203031165,0.48217909590640334],"dir":"rtl"},{"str":"ادوار","boundary":[0.26965970832141833,0.46202186954075125,0.308836145267372,0.48217909590640334],"dir":"rtl"},{"str":"زندگی","boundary":[0.20420360308836147,0.46202186954075125,0.2616814412353446,0.48217909590640334],"dir":"rtl"},{"str":"فرد","boundary":[0.16934515298827568,0.46202186954075125,0.1962253360022877,0.48217909590640334],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.79653989133543,0.49387028719848153,0.8313983414355157,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"است؛","boundary":[0.7436659994280809,0.49387028719848153,0.7894195024306544,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"اما","boundary":[0.718244209322276,0.49387028719848153,0.7365456105233055,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.6699456677151843,0.49387028719848153,0.7111238204175006,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6490992279096367,0.49387028719848153,0.6628252788104088,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"حلال","boundary":[0.597655132971118,0.49387028719848153,0.6419788390048613,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5799542464969973,0.49387028719848153,0.5905347440663425,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"حرام","boundary":[0.5339433800400344,0.49387028719848153,0.5728338575922219,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.506805833571633,0.49387028719848153,0.5268229911352589,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.4725193022590794,0.49387028719848153,0.4996854446668575,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.45481841578495874,0.49387028719848153,0.4653989133543039,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"بعد","boundary":[0.4219616814412355,0.49387028719848153,0.4476980268801832,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.40054332284815564,0.49387028719848153,0.4148412925364599,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"ایام","boundary":[0.36740062911066634,0.49387028719848153,0.39342293394338007,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"بارداری","boundary":[0.2979410923648842,0.49387028719848153,0.3602802402058907,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2765227337718044,0.49387028719848153,0.29082070346010863,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"اهمیت","boundary":[0.21564197883900488,0.49387028719848153,0.2694023448670289,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"بسیار","boundary":[0.16934515298827568,0.49387028719848153,0.20852158993422937,0.5140275135641336],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.7747736154799353,0.525752300233488,0.8318511104756459,0.54590952659914],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.745062434467639,0.525752300233488,0.765365551425031,0.54590952659914],"dir":"rtl"},{"str":"شکلپذیری","boundary":[0.6389667333905251,0.525752300233488,0.7356543704127348,0.54590952659914],"dir":"rtl"},{"str":"شخصیت","boundary":[0.5549232675626727,0.525752300233488,0.629558669335621,0.54590952659914],"dir":"rtl"},{"str":"آینده","boundary":[0.5029072538366218,0.525752300233488,0.5452292441140024,0.54590952659914],"dir":"rtl"},{"str":"کودکان","boundary":[0.42629873224668763,0.525752300233488,0.49321323038795156,0.54590952659914],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.3416833476313031,0.525752300233488,0.4168906681917835,0.54590952659914],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.2985320751120008,0.525752300233488,0.33227528357639885,0.54590952659914],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2745400819750262,0.525752300233488,0.28912401105709656,0.54590952659914],"dir":"rtl"},{"str":"اینرو","boundary":[0.2185015727766657,0.525752300233488,0.26513201792012203,0.54590952659914],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.16934515298827565,0.525752300233488,0.20880754932799542,0.54590952659914],"dir":"rtl"},{"str":"تأکید","boundary":[0.7873272328662664,0.5576007178912182,0.8318511104756457,0.5777579442568703],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتری","boundary":[0.7250166809646363,0.5576007178912182,0.7816366409303211,0.5777579442568703],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.6881565151081881,0.5576007178912182,0.7190401296349253,0.5777579442568703],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6369983795634353,0.5576007178912182,0.6821799637784768,0.5777579442568703],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5869268897149938,0.5576007178912182,0.6314507673243733,0.5777579442568703],"dir":"rtl"},{"str":"رسولخدا(ص)","boundary":[0.4578257554093985,0.5576007178912182,0.5812362977790487,0.5777579442568703],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4321180059098275,0.5576007178912182,0.45213516347345345,0.5777579442568703],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.40040510914116867,0.5576007178912182,0.4264274139738824,0.5777579442568703],"dir":"rtl"},{"str":"باره","boundary":[0.36640453722238114,0.5576007178912182,0.39471451720522355,0.5777579442568703],"dir":"rtl"},{"str":"میفرمودند:","boundary":[0.2676770565246402,0.5576007178912182,0.360713945286436,0.5777579442568703],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.25512343913830904,0.5576007178912182,0.26241540367934424,0.5777579442568703],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.24449528167000287,0.5576007178912182,0.25553331426937376,0.5777579442568703],"dir":"rtl"},{"str":"لا","boundary":[0.2245067200457535,0.5576007178912182,0.23880468973405777,0.5777579442568703],"dir":"rtl"},{"str":"یَدخُل","boundary":[0.16934515298827568,0.5576007178912182,0.2188161281098084,0.5777579442568703],"dir":"rtl"},{"str":"الجَنه","boundary":[0.7921885425602897,0.5896507078126051,0.8320083881422172,0.6098079341782572],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.7587598894290343,0.5896507078126051,0.7822085597178532,0.6098079341782572],"dir":"rtl"},{"str":"نبت","boundary":[0.7170384138785625,0.5896507078126051,0.748779906586598,0.6098079341782572],"dir":"rtl"},{"str":"لَحمه","boundary":[0.666395005242589,0.5896507078126051,0.7070584310361262,0.6098079341782572],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.6329663521113336,0.5896507078126051,0.6564150224001525,0.6098079341782572],"dir":"rtl"},{"str":"السِحَت","boundary":[0.5626441711943573,0.5896507078126051,0.6229863692688972,0.6098079341782572],"dir":"rtl"},{"str":"النار","boundary":[0.5226384520064818,0.5896507078126051,0.5526641883519208,0.6098079341782572],"dir":"rtl"},{"str":"اولی","boundary":[0.47691354494328475,0.5896507078126051,0.5126584691640454,0.6098079341782572],"dir":"rtl"},{"str":"له؛","boundary":[0.44634448574969016,0.5896507078126051,0.46693356210084824,0.6098079341782572],"dir":"rtl"},{"str":"داخل","boundary":[0.3917548374797446,0.5896507078126051,0.43636450290725387,0.6098079341782572],"dir":"rtl"},{"str":"بهشت","boundary":[0.33201792012200937,0.5896507078126051,0.3817748546373082,0.6098079341782572],"dir":"rtl"},{"str":"نمیشود","boundary":[0.2553617386331141,0.5896507078126051,0.32203793727957297,0.6098079341782572],"dir":"rtl"},{"str":"کسی","boundary":[0.20248784672576498,0.5896507078126051,0.24538175579067775,0.6098079341782572],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.16934515298827568,0.5896507078126051,0.1922219044895625,0.6098079341782572],"dir":"rtl"},{"str":"گوشت","boundary":[0.7709465255933652,0.6214991254703353,0.8315413211323986,0.6416563518359873],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7521018015441803,0.6214991254703353,0.7626822991135254,0.6416563518359873],"dir":"rtl"},{"str":"پوستش","boundary":[0.6826422647983983,0.6214991254703353,0.7438375750643405,0.6416563518359873],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6600800686302543,0.6214991254703353,0.6743780383185585,0.6416563518359873],"dir":"rtl"},{"str":"مال","boundary":[0.6240777809551042,0.6214991254703353,0.6515298827566484,0.6416563518359873],"dir":"rtl"},{"str":"حرام","boundary":[0.5766371175293108,0.6214991254703353,0.6158135544752644,0.6416563518359873],"dir":"rtl"},{"str":"روییده","boundary":[0.5151844438089792,0.6214991254703353,0.5680869316557049,0.6416563518359873],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4708893337146126,0.6214991254703353,0.5069202173291394,0.6416563518359873],"dir":"rtl"},{"str":"چنین","boundary":[0.4214469545324564,0.6214991254703353,0.46233914784100655,0.6416563518359873],"dir":"rtl"},{"str":"کسی","boundary":[0.36971690020017167,0.6214991254703353,0.4128967686588505,0.6416563518359873],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3477266228195597,0.6214991254703353,0.36145267372033174,0.6416563518359873],"dir":"rtl"},{"str":"آتش","boundary":[0.2977123248498713,0.6214991254703353,0.33946239633971975,0.6416563518359873],"dir":"rtl"},{"str":"دوزخ[شقاوت]","boundary":[0.16934515298827568,0.6214991254703353,0.28916213897626536,0.6416563518359873],"dir":"rtl"},{"str":"شایستهتر","boundary":[0.7619054427604613,0.6533475431280656,0.8320083881422172,0.6735047694937177],"dir":"rtl"},{"str":"است[تا","boundary":[0.6975931751024688,0.6533475431280656,0.755356972643218,0.6735047694937177],"dir":"rtl"},{"str":"سعادت]","boundary":[0.6249880850252597,0.6533475431280656,0.6907587455914593,0.6735047694937177],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.6098322371556573,0.6480215275503092,0.6177450195405586,0.6615268692152961],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.6181250595748737,0.6533475431280656,0.6253884281765323,0.6735047694937177],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.5925650557620816,0.6533475431280656,0.6036030883614525,0.6735047694937177],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5657134686874463,0.6533475431280656,0.5860165856448384,0.6735047694937177],"dir":"rtl"},{"str":"حدیمی","boundary":[0.5034029167858164,0.6533475431280656,0.5591649985702031,0.6735047694937177],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.45567629396625686,0.6533475431280656,0.49685444666857315,0.6735047694937177],"dir":"rtl"},{"str":"آمده","boundary":[0.4099513869030598,0.6533475431280656,0.44912782384901345,0.6735047694937177],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.38052616528452965,0.6533475431280656,0.4031169573920504,0.6735047694937177],"dir":"rtl"},{"str":"ایشان","boundary":[0.3307978267086074,0.6533475431280656,0.3739776951672863,0.6735047694937177],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.31052330569059194,0.6533475431280656,0.324249356591364,0.6735047694937177],"dir":"rtl"},{"str":"عبدالله","boundary":[0.25421790105804976,0.6533475431280656,0.3039748355733486,0.6735047694937177],"dir":"rtl"},{"str":"بن","boundary":[0.22765227337718047,0.6533475431280656,0.24766943094080646,0.6735047694937177],"dir":"rtl"},{"str":"مسعود","boundary":[0.16934515298827568,0.6533475431280656,0.22110380325993712,0.6735047694937177],"dir":"rtl"},{"str":"میفرمایند:","boundary":[0.7467781908302356,0.6851959607857959,0.8317796206272043,0.705353187151448],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.7313649795062436,0.6851959607857959,0.7386569440472787,0.705353187151448],"dir":"ltr"},{"str":"ای","boundary":[0.7088933371461249,0.6851959607857959,0.7313983414355159,0.705353187151448],"dir":"rtl"},{"str":"پسر","boundary":[0.6708893337146122,0.6851959607857959,0.700343151272519,0.705353187151448],"dir":"rtl"},{"str":"مسعود","boundary":[0.610580497569345,0.6851959607857959,0.6623391478410064,0.705353187151448],"dir":"rtl"},{"str":"حرام","boundary":[0.5628538747497854,0.6851959607857959,0.6020303116957392,0.705353187151448],"dir":"rtl"},{"str":"مخور،","boundary":[0.5028309979982843,0.6851959607857959,0.5543036888761796,0.705353187151448],"dir":"rtl"},{"str":"حرام","boundary":[0.45481841578495874,0.6851959607857959,0.49399485273091237,0.705353187151448],"dir":"rtl"},{"str":"نپوش،","boundary":[0.3950814984272234,0.6851959607857959,0.4462682299113527,0.705353187151448],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3722333428653132,0.6851959607857959,0.3865313125536174,0.705353187151448],"dir":"rtl"},{"str":"[راه]","boundary":[0.3285101515584787,0.6851959607857959,0.36368315699170717,0.705353187151448],"dir":"rtl"},{"str":"حرام","boundary":[0.280497569345153,0.6851959607857959,0.31967400629110665,0.705353187151448],"dir":"rtl"},{"str":"[زن]","boundary":[0.23591649985702035,0.6851959607857959,0.27194738347154707,0.705353187151448],"dir":"rtl"},{"str":"مگیر","boundary":[0.18904775521875897,0.6851959607857959,0.22736631398341436,0.705353187151448],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16934515298827568,0.6851959607857959,0.18021160995138694,0.705353187151448],"dir":"rtl"},{"str":"نافرمانی","boundary":[0.7699790296444573,0.7172963437730968,0.8316318749404252,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"خدا","boundary":[0.7305452292441141,0.7172963437730968,0.7622867219521495,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"مکن؛","boundary":[0.6779572967305311,0.7172963437730968,0.7228529215518064,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"چرا","boundary":[0.6413830902678488,0.7172963437730968,0.6705509484319895,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6110999904680202,0.7172963437730968,0.633690782575541,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"خداوند","boundary":[0.5439281288723669,0.7172963437730968,0.6036936421694786,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5227957296730532,0.7172963437730968,0.5365217805738253,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"ابلیس","boundary":[0.46992183776570395,0.7172963437730968,0.5153893813745115,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"میفرماید:","boundary":[0.3830712038890478,0.7172963437730968,0.46251548946716237,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.36537031741492715,0.7172963437730968,0.37566485559050616,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"بانگ","boundary":[0.3150700600514727,0.7172963437730968,0.3579639691163855,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"خویش","boundary":[0.2496139548184158,0.7172963437730968,0.3076637117529311,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.22161853016871608,0.7172963437730968,0.24220760651987422,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.19133543036888762,0.7172963437730968,0.21392622247640836,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.16934515298827568,0.7172963437730968,0.18392908207034606,0.7374535701387489],"dir":"rtl"},{"str":"میتوانی","boundary":[0.7644314174053952,0.7491447614308271,0.8317796206272043,0.7693019877964792],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7441568963873797,0.7491447614308271,0.758454866075684,0.7693019877964792],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.6998617862930132,0.7491447614308271,0.7381803450576686,0.7693019877964792],"dir":"rtl"},{"str":"برکن[هرچه","boundary":[0.599518635020494,0.7491447614308271,0.6938852349633021,0.7693019877964792],"dir":"rtl"},{"str":"عِده","boundary":[0.5618005909827473,0.7491447614308271,0.5935420836907828,0.7693019877964792],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5452435420836909,0.7491447614308271,0.5558240396530361,0.7693019877964792],"dir":"rtl"},{"str":"عُده","boundary":[0.5078114574397102,0.7491447614308271,0.5392669907539797,0.7693019877964792],"dir":"rtl"},{"str":"داری","boundary":[0.4595129158326184,0.7491447614308271,0.501834906109999,0.7693019877964792],"dir":"rtl"},{"str":"جمع","boundary":[0.4155037651320179,0.7491447614308271,0.4535363645029073,0.7693019877964792],"dir":"rtl"},{"str":"کن]","boundary":[0.3746401677628443,0.7491447614308271,0.40952721380230667,0.7693019877964792],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.358083118863788,0.7491447614308271,0.36866361643313317,0.7693019877964792],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3420979887522638,0.7491447614308271,0.3521065675340768,0.7693019877964792],"dir":"rtl"},{"str":"سوارگان","boundary":[0.2647983986273949,0.7491447614308271,0.3361214374225526,0.7693019877964792],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24795539033457248,0.7491447614308271,0.2588218472976837,0.7693019877964792],"dir":"rtl"},{"str":"پیادگانت","boundary":[0.16934515298827568,0.7491447614308271,0.2419788390048613,0.7693019877964792],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16932,0.10256,0.83215,0.7693],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.8226575159660663,0.8099856287899786,0.8315151081879707,0.8251035485642176],"dir":"ltr"},{"str":"کنزالعمال","boundary":[0.7527976360690115,0.8099856287899786,0.8138785625774474,0.8251035485642176],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.7359403298065008,0.8099856287899786,0.7485296921170528,0.8251035485642176],"dir":"rtl"},{"str":"،15","boundary":[0.7127561719569154,0.8099856287899786,0.7359403298065008,0.8251035485642176],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6870412734725002,0.8099856287899786,0.7085529823471409,0.8251035485642176],"dir":"rtl"},{"str":"855","boundary":[0.6607330092460204,0.8099856287899786,0.6873272328662664,0.8251035485642176],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8226575159660663,0.8351754426715884,0.8315151081879707,0.8502933624458274],"dir":"ltr"},{"str":"عوالی","boundary":[0.7806643789915166,0.8351754426715884,0.8179606329234583,0.8502933624458274],"dir":"rtl"},{"str":"اللئالی","boundary":[0.7387570298350967,0.8351754426715884,0.7762892002668954,0.8502933624458274],"dir":"rtl"},{"str":"،ج","boundary":[0.7164950910304071,0.8351754426715884,0.7344461919740731,0.8502933624458274],"dir":"rtl"},{"str":"،1","boundary":[0.7024616337813364,0.8351754426715884,0.7164879420455629,0.8502933624458274],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6767467352969212,0.8351754426715884,0.6982584441715619,0.8502933624458274],"dir":"rtl"},{"str":"259","boundary":[0.6504384710704413,0.8351754426715884,0.6770326946906873,0.8502933624458274],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8226575159660663,0.8603719756286535,0.8315151081879707,0.8754898954028926],"dir":"ltr"},{"str":"کافی","boundary":[0.785196835382709,0.8603719756286535,0.818332380135354,0.8754898954028926],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.76832523115051,0.8603719756286535,0.7810003812791918,0.8754898954028926],"dir":"rtl"},{"str":"،5","boundary":[0.7539629205986083,0.8603719756286535,0.7683180821656658,0.8754898954028926],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.7285053855685826,0.8603719756286535,0.7498017979407249,0.8754898954028926],"dir":"rtl"},{"str":"332","boundary":[0.7019111619483367,0.8603719756286535,0.7285053855685827,0.8754898954028926],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.8226575159660663,0.8855685085857187,0.8315151081879707,0.9006864283599577],"dir":"ltr"},{"str":"مجموعه","boundary":[0.7662019826517968,0.8855685085857187,0.8182966352111334,0.9006864283599577],"dir":"rtl"},{"str":"ورام","boundary":[0.7342245734439043,0.8855685085857187,0.7619934960491295,0.9006864283599577],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.7173529692117052,0.8855685085857187,0.730028119340387,0.9006864283599577],"dir":"rtl"},{"str":"،3","boundary":[0.7030335525688686,0.8855685085857187,0.7173458202268611,0.9006864283599577],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.6773186540844534,0.8855685085857187,0.6988303629590941,0.9006864283599577],"dir":"rtl"},{"str":"399","boundary":[0.6512963492517396,0.8855685085857187,0.6775903155085311,0.9006864283599577],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.65044,0.80999,0.83152,0.90069],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19