واژه‌نامه زمین‌شناسی و معدن واژه‌نامه زمین‌شناسی و معدن

توضیحات

_,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3798773","title":"واژه‌نامه زمین‌شناسی و معدن","price":"۷‌,‌۹۲۰","ebook_price":"۳‌,‌۹۶۰","rent_3_price":"۲‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲‌,‌۴۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"-۱","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1330e7ce2f801c8c/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1330e7ce2f801c8c/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1330e7ce2f801c8c/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1330e7ce2f801c8c/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1330e7ce2f801c8c/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۶۵","nobat_chap":"1","description":["_",""],"pages_count":"1","keywords":"فرهنگها / واژگانها و واژه نامه ها","token":"1330e7ce2f801c8c","created_at":"2022-08-08 18:11:17","updated_at":"2022-08-12 23:44:47","publisher_id":"180","deleted_at":null,"published_at":"2022-08-12 23:42:28","available_for_web":"1","publisher_title":"مرکز نشر دانشگاهی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"0","authors":[{"id":"1922341","title":"گروه تخصصی زمین شناسی و معدن مرکز نشر دانشگاهى","firstname":"گروه","lastname":"تخصصی","token":"3749fa5fde60c5ce","created_at":"2022-08-08 18:11:14","updated_at":"2022-08-08 18:11:14","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1922341","title":"گروه تخصصی زمین شناسی و معدن مرکز نشر دانشگاهى","firstname":"گروه","lastname":"تخصصی","token":"3749fa5fde60c5ce","created_at":"2022-08-08 18:11:14","updated_at":"2022-08-08 18:11:14","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"787347","file":"62f1127d4460f6.82390761.pdf","book_id":"3798773","toc":null,"created_at":"2022-08-08 18:11:17","updated_at":"2022-08-12 23:44:47","process_started_at":"2022-08-08 18:11:17","process_done_at":"2022-08-08 18:11:18","process_failed_at":null,"pages_count":"43","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"3d1025edcff54a48ccbf99f216413fa1603c620fae2980eb0318e0f53f74c74b3307d411f7a5a93d178e1b69f77ab14299086422cfeea28478cb9250bb84f7f1","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۴۳"},"publisher":{"id":180,"title":"مرکز نشر دانشگاهی","description":null,"token":"4b021d8bb2b1e49a","slug":"iup"},"study_subjects":[{"id":"21847","title":"زبان تخصصی زمین شناسی","token":"092361187fc24538","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:35:19","updated_at":"2022-08-12 23:42:28","study_fields":[{"id":"775","title":"زمین شناسی","degree_id":"7","token":"345f9fcfd4e0f9a3","books_count":"38","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-08-12 23:42:28","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]},{"id":"22315","title":"زمین شناسی","token":"2b094a87204f2c85","type":"","books_count":"1","created_at":"2017-10-07 11:35:50","updated_at":"2022-08-12 23:42:28","study_fields":[{"id":"1036","title":"تکنولوژی مرتع و آبخیزداری","degree_id":"4","token":"b6a1b77d3e3e23f5","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:22:54","updated_at":"2022-08-24 13:02:34","study_groups":[{"id":"7","title":"علوم تجربی","token":"c037eef8703f5ba1","books_count":"704","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-24 16:26:28"}]}]}],"titleLink":"%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86","ebook_price_en":"3960","urlify":"%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"گروه تخصصی زمین شناسی و معدن مرکز نشر دانشگاهى","tocStr":"","url":"/preview/1330e7ce2f801c8c/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":43,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"1330e7ce2f801c8c","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/CkJFdZedeVihsDNg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/TrGtTSCmrSirxQJw.jpg","blurred":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/mJlTZkNCSUbtqiKQ.jpg"},"info":{"width":452,"height":694,"margin":[0.0002483553848171656,0.00011033644147152859,0.9977863379442586,0.9986735667797606]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2146017700433731,"y":0.08357349038124084},{"x":0.2345132678747177,"y":0.08357349038124084},{"x":0.2345132678747177,"y":0.09942363202571869},{"x":0.2146017700433731,"y":0.09942363202571869}]},"confidence":0.9775835275650024,"dir":"rtl","str":"وزارت","boundary":[0.2146017700433731,0.08357349038124084,0.2345132678747177,0.09942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19690264761447906,"y":0.08357349038124084},{"x":0.2057522088289261,"y":0.08357349038124084},{"x":0.2057522088289261,"y":0.09942363202571869},{"x":0.19690264761447906,"y":0.09942363202571869}]},"confidence":0.9729177355766296,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.19690264761447906,0.08357349038124084,0.2057522088289261,0.09942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16592919826507568,"y":0.08357349038124084},{"x":0.19247788190841675,"y":0.08357349038124084},{"x":0.19247788190841675,"y":0.09942363202571869},{"x":0.16592919826507568,"y":0.09942363202571869}]},"confidence":0.9425813555717468,"dir":"rtl","str":"تحقیقات","boundary":[0.16592919826507568,0.08357349038124084,0.19247788190841675,0.09942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15707965195178986,"y":0.08357349038124084},{"x":0.16592919826507568,"y":0.08357349038124084},{"x":0.16592919826507568,"y":0.09942363202571869},{"x":0.15707965195178986,"y":0.09942363202571869}]},"confidence":0.9380946159362793,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.15707965195178986,0.08357349038124084,0.16592919826507568,0.09942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1504424810409546,"y":0.08357349038124084},{"x":0.15707965195178986,"y":0.08357349038124084},{"x":0.15707965195178986,"y":0.09942363202571869},{"x":0.1504424810409546,"y":0.09942363202571869}]},"confidence":0.6496121287345886,"dir":"rtl","str":"فنا","boundary":[0.1504424810409546,0.08357349038124084,0.15707965195178986,0.09942363202571869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13716813921928406,"y":0.08357349038124084},{"x":0.14823009073734283,"y":0.08357349038124084},{"x":0.14823009073734283,"y":0.09942363202571869},{"x":0.13716813921928406,"y":0.09942363202571869}]},"confidence":0.5909233689308167,"dir":"rtl","str":"درک","boundary":[0.13716813921928406,0.08357349038124084,0.14823009073734283,0.09942363202571869]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13716813921928406,"y":0.08357349038124084},{"x":0.2345132678747177,"y":0.08357349038124084},{"x":0.2345132678747177,"y":0.09942363202571869},{"x":0.13716813921928406,"y":0.09942363202571869}]},"confidence":0.871189534664154,"dir":"ltr","boundary":[0.13216813921928405,0.07657349038124084,0.23951326787471772,0.1064236320257187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2101769894361496,"y":0.13832853734493256},{"x":0.22566372156143188,"y":0.13832853734493256},{"x":0.22787611186504364,"y":0.16570605337619781},{"x":0.2146017700433731,"y":0.16570605337619781}]},"confidence":0.884240448474884,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.2101769894361496,0.13832853734493256,0.22787611186504364,0.16570605337619781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.190265491604805,"y":0.13976944983005524},{"x":0.20796459913253784,"y":0.13832853734493256},{"x":0.2101769894361496,"y":0.16570605337619781},{"x":0.19247788190841675,"y":0.1671469807624817}]},"confidence":0.5339589715003967,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.190265491604805,0.13976944983005524,0.2101769894361496,0.16570605337619781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15265487134456635,"y":0.1412103772163391},{"x":0.18362832069396973,"y":0.13976944983005524},{"x":0.18584071099758148,"y":0.1671469807624817},{"x":0.1548672616481781,"y":0.16858789324760437}]},"confidence":0.5871831774711609,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.15265487134456635,0.1412103772163391,0.18584071099758148,0.1671469807624817]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15265487134456635,"y":0.1412103772163391},{"x":0.22566372156143188,"y":0.13832853734493256},{"x":0.22787611186504364,"y":0.16570605337619781},{"x":0.1548672616481781,"y":0.16858789324760437}]},"confidence":0.6806883215904236,"dir":"ltr","boundary":[0.14765487134456634,0.1342103772163391,0.23287611186504364,0.17270605337619782],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7367256879806519,"y":0.24207492172718048},{"x":0.9292035102844238,"y":0.2406340092420578},{"x":0.9292035102844238,"y":0.29394811391830444},{"x":0.7367256879806519,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9130087494850159,"dir":"rtl","str":"واژنامه","boundary":[0.7367256879806519,0.24207492172718048,0.9292035102844238,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5619469285011292,"y":0.24207492172718048},{"x":0.7079645991325378,"y":0.24207492172718048},{"x":0.7101770043373108,"y":0.29394811391830444},{"x":0.5641592741012573,"y":0.29394811391830444}]},"confidence":0.9887919425964355,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5619469285011292,0.24207492172718048,0.7101770043373108,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36283186078071594,"y":0.24351584911346436},{"x":0.5553097128868103,"y":0.24207492172718048},{"x":0.5553097128868103,"y":0.29394811391830444},{"x":0.36283186078071594,"y":0.2953890562057495}]},"confidence":0.9903571605682373,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.36283186078071594,0.24351584911346436,0.5553097128868103,0.29394811391830444]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3053097426891327,"y":0.24351584911346436},{"x":0.3340708017349243,"y":0.24351584911346436},{"x":0.3340708017349243,"y":0.2953890562057495},{"x":0.3053097426891327,"y":0.2953890562057495}]},"confidence":0.9925102591514587,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3053097426891327,0.24351584911346436,0.3340708017349243,0.2953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.24351584911346436},{"x":0.2809734642505646,"y":0.24351584911346436},{"x":0.2809734642505646,"y":0.2953890562057495},{"x":0.11946902424097061,"y":0.2953890562057495}]},"confidence":0.9893092513084412,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.11725663393735886,0.24351584911346436,0.2809734642505646,0.2953890562057495]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29646018147468567,"y":0.31268012523651123},{"x":0.44247788190841675,"y":0.31123918294906616},{"x":0.4446902573108673,"y":0.3458213210105896},{"x":0.29646018147468567,"y":0.3472622334957123}]},"confidence":0.9844236969947815,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.29646018147468567,0.31268012523651123,0.4446902573108673,0.3458213210105896]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2566371560096741,"y":0.31268012523651123},{"x":0.2787610590457916,"y":0.31268012523651123},{"x":0.2787610590457916,"y":0.3472622334957123},{"x":0.2566371560096741,"y":0.3472622334957123}]},"confidence":0.6247788071632385,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.2566371560096741,0.31268012523651123,0.2787610590457916,0.3472622334957123]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.3141210377216339},{"x":0.24336282908916473,"y":0.3141210377216339},{"x":0.24336282908916473,"y":0.34870317578315735},{"x":0.11946902424097061,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9802758097648621,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.11725663393735886,0.3141210377216339,0.24336282908916473,0.34870317578315735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.24351584911346436},{"x":0.9292035102844238,"y":0.23919308185577393},{"x":0.9292035102844238,"y":0.3443804085254669},{"x":0.11946902424097061,"y":0.34870317578315735}]},"confidence":0.9607319235801697,"dir":"ltr","boundary":[0.11225663393735885,0.23651584911346435,0.9342035102844238,0.3513804085254669],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7942478060722351,"y":0.8069164156913757},{"x":0.8561946749687195,"y":0.8069164156913757},{"x":0.8561946749687195,"y":0.8991354703903198},{"x":0.7942478060722351,"y":0.8991354703903198}]},"confidence":0.5627386569976807,"str":"=","boundary":[0.7942478060722351,0.8069164156913757,0.8561946749687195,0.8991354703903198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8783186078071594,"y":0.8069164156913757},{"x":0.997787594795227,"y":0.8069164156913757},{"x":0.997787594795227,"y":0.8991354703903198},{"x":0.8761062026023865,"y":0.8991354703903198}]},"confidence":0.5312217473983765,"str":"|||","boundary":[0.8783186078071594,0.8069164156913757,0.997787594795227,0.8991354703903198]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4292035400867462,"y":0.7910662889480591},{"x":0.8783186078071594,"y":0.8126801252365112},{"x":0.8672566413879395,"y":0.910662829875946},{"x":0.41814160346984863,"y":0.8890489935874939}]},"confidence":0.3224368095397949,"str":"Tike","boundary":[0.4292035400867462,0.7910662889480591,0.8672566413879395,0.910662829875946]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42256638407707214,"y":0.7910662889480591},{"x":1.002212405204773,"y":0.8054755330085754},{"x":0.9955752491950989,"y":0.9135446548461914},{"x":0.4159291982650757,"y":0.8991354703903198}]},"confidence":0.4307689070701599,"dir":"ltr","boundary":[0.41756638407707214,0.7840662889480591,1.0005752491950988,0.9205446548461914],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24115043878555298,"y":0.4337175786495209},{"x":0.28318583965301514,"y":0.4337175786495209},{"x":0.28318583965301514,"y":0.45821326971054077},{"x":0.24115043878555298,"y":0.45821326971054077}]},"confidence":0.983773946762085,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.24115043878555298,0.4337175786495209,0.28318583965301514,0.45821326971054077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.4322766661643982},{"x":0.2300885021686554,"y":0.4337175786495209},{"x":0.2300885021686554,"y":0.45821326971054077},{"x":0.1150442510843277,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9828514456748962,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.11725663393735886,0.4322766661643982,0.2300885021686554,0.45821326971054077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.4322766661643982},{"x":0.28318583965301514,"y":0.4337175786495209},{"x":0.28318583965301514,"y":0.45821326971054077},{"x":0.1150442510843277,"y":0.4567723274230957}]},"confidence":0.9831281900405884,"dir":"ltr","boundary":[0.11225663393735885,0.4252766661643982,0.28818583965301514,0.4652132697105408],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.508849561214447,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5752212405204773,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5752212405204773,"y":0.5100864768028259},{"x":0.508849561214447,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.994407594203949,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.508849561214447,0.4870316982269287,0.5752212405204773,0.5100864768028259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.389380544424057,"y":0.4870316982269287},{"x":0.49778762459754944,"y":0.4870316982269287},{"x":0.49778762459754944,"y":0.5100864768028259},{"x":0.389380544424057,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.9937015175819397,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.389380544424057,0.4870316982269287,0.49778762459754944,0.5100864768028259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31194689869880676,"y":0.4870316982269287},{"x":0.3761062026023865,"y":0.4870316982269287},{"x":0.3761062026023865,"y":0.5100864768028259},{"x":0.31194689869880676,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.9895563125610352,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.31194689869880676,0.4870316982269287,0.3761062026023865,0.5100864768028259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22566372156143188,"y":0.4870316982269287},{"x":0.3097345232963562,"y":0.4870316982269287},{"x":0.3097345232963562,"y":0.5100864768028259},{"x":0.22566372156143188,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.9873075485229492,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.22566372156143188,0.4870316982269287,0.3097345232963562,0.5100864768028259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19911503791809082,"y":0.4870316982269287},{"x":0.2146017700433731,"y":0.4870316982269287},{"x":0.2146017700433731,"y":0.5100864768028259},{"x":0.19911503791809082,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.9873048663139343,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.19911503791809082,0.4870316982269287,0.2146017700433731,0.5100864768028259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.4870316982269287},{"x":0.18805310130119324,"y":0.4870316982269287},{"x":0.18805310130119324,"y":0.5100864768028259},{"x":0.11946902424097061,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.991014838218689,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.11946902424097061,0.4870316982269287,0.18805310130119324,0.5100864768028259]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5752212405204773,"y":0.4870316982269287},{"x":0.5752212405204773,"y":0.5100864768028259},{"x":0.11946902424097061,"y":0.5100864768028259}]},"confidence":0.9909680485725403,"dir":"ltr","boundary":[0.11446902424097061,0.4800316982269287,0.5802212405204773,0.5170864768028259],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/gEqljulBOqyTxGHU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/AHPvRKCbbClXltxK.jpg","blurred":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/znmmokSXbLlZVSvl.jpg"},"info":{"width":454,"height":674,"margin":[0.0005905897895670147,0.0002361603888630513,0.9982326941763252,0.9987722925764871]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960352659225464,"y":0.17062313854694366},{"x":0.7973568439483643,"y":0.1735905110836029},{"x":0.7929515242576599,"y":0.22551928460597992},{"x":0.691629946231842,"y":0.22255192697048187}]},"confidence":0.9529122114181519,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6960352659225464,0.17062313854694366,0.7929515242576599,0.22551928460597992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58370041847229,"y":0.1661721020936966},{"x":0.6850220561027527,"y":0.16913945972919464},{"x":0.6806167364120483,"y":0.22255192697048187},{"x":0.5792951583862305,"y":0.21958456933498383}]},"confidence":0.8848342895507812,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.58370041847229,0.1661721020936966,0.6806167364120483,0.22255192697048187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58370041847229,"y":0.1661721020936966},{"x":0.7973568439483643,"y":0.1735905110836029},{"x":0.7929515242576599,"y":0.22700296342372894},{"x":0.5792951583862305,"y":0.21958456933498383}]},"confidence":0.9188732504844666,"dir":"ltr","boundary":[0.57870041847229,0.1591721020936966,0.7979515242576599,0.23400296342372895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629955768585205,"y":0.2373887300491333},{"x":0.7973568439483643,"y":0.2373887300491333},{"x":0.7973568439483643,"y":0.2967359125614166},{"x":0.6629955768585205,"y":0.2967359125614166}]},"confidence":0.9831187725067139,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6629955768585205,0.2373887300491333,0.7973568439483643,0.2967359125614166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4779735803604126,"y":0.2373887300491333},{"x":0.6431717872619629,"y":0.2373887300491333},{"x":0.6431717872619629,"y":0.2967359125614166},{"x":0.4779735803604126,"y":0.2967359125614166}]},"confidence":0.9833062887191772,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4779735803604126,0.2373887300491333,0.6431717872619629,0.2967359125614166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4339207112789154,"y":0.2373887300491333},{"x":0.46035242080688477,"y":0.2373887300491333},{"x":0.46035242080688477,"y":0.2967359125614166},{"x":0.4339207112789154,"y":0.2967359125614166}]},"confidence":0.9611727595329285,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4339207112789154,0.2373887300491333,0.46035242080688477,0.2967359125614166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2819383144378662,"y":0.2373887300491333},{"x":0.41850221157073975,"y":0.2373887300491333},{"x":0.41850221157073975,"y":0.2967359125614166},{"x":0.2819383144378662,"y":0.2967359125614166}]},"confidence":0.9778739213943481,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.2819383144378662,0.2373887300491333,0.41850221157073975,0.2967359125614166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2819383144378662,"y":0.2373887300491333},{"x":0.7973568439483643,"y":0.2373887300491333},{"x":0.7973568439483643,"y":0.2967359125614166},{"x":0.2819383144378662,"y":0.2967359125614166}]},"confidence":0.9801196455955505,"dir":"ltr","boundary":[0.2769383144378662,0.2303887300491333,0.8023568439483643,0.30373591256141663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40528634190559387,"y":0.30415430665016174},{"x":0.5242290496826172,"y":0.30415430665016174},{"x":0.5242290496826172,"y":0.3382789194583893},{"x":0.40528634190559387,"y":0.3397625982761383}]},"confidence":0.980067253112793,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.40528634190559387,0.30415430665016174,0.5242290496826172,0.3382789194583893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3788546323776245,"y":0.30563798546791077},{"x":0.39427313208580017,"y":0.30563798546791077},{"x":0.39427313208580017,"y":0.3397625982761383},{"x":0.3810572624206543,"y":0.3397625982761383}]},"confidence":0.5901432633399963,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3788546323776245,0.30563798546791077,0.39427313208580017,0.3397625982761383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28634360432624817,"y":0.3071216642856598},{"x":0.37444934248924255,"y":0.30563798546791077},{"x":0.37444934248924255,"y":0.3397625982761383},{"x":0.28634360432624817,"y":0.3397625982761383}]},"confidence":0.9747740030288696,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.28634360432624817,0.3071216642856598,0.37444934248924255,0.3397625982761383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28634360432624817,"y":0.30563798546791077},{"x":0.5242290496826172,"y":0.3026706278324127},{"x":0.5242290496826172,"y":0.3382789194583893},{"x":0.28634360432624817,"y":0.3397625982761383}]},"confidence":0.9480372071266174,"dir":"ltr","boundary":[0.28134360432624816,0.29863798546791076,0.5292290496826172,0.3452789194583893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45154184103012085,"y":0.42136499285697937},{"x":0.5176211595535278,"y":0.42136499285697937},{"x":0.5176211595535278,"y":0.44658753275871277},{"x":0.45154184103012085,"y":0.44658753275871277}]},"confidence":0.7665068507194519,"dir":"rtl","str":"نشـر","boundary":[0.45154184103012085,0.42136499285697937,0.5176211595535278,0.44658753275871277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2819383144378662,"y":0.42136499285697937},{"x":0.4427312910556793,"y":0.42136499285697937},{"x":0.4427312910556793,"y":0.44658753275871277},{"x":0.2819383144378662,"y":0.44658753275871277}]},"confidence":0.6954740285873413,"dir":"rtl","str":"مـقـدمـاتـی","boundary":[0.2819383144378662,0.42136499285697937,0.4427312910556793,0.44658753275871277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2819383144378662,"y":0.42136499285697937},{"x":0.5176211595535278,"y":0.42136499285697937},{"x":0.5176211595535278,"y":0.44658753275871277},{"x":0.2819383144378662,"y":0.44658753275871277}]},"confidence":0.7144160866737366,"dir":"ltr","boundary":[0.2769383144378662,0.41436499285697936,0.5226211595535278,0.4535875327587128],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453744769096375,"y":0.5252225399017334},{"x":0.6982378959655762,"y":0.5252225399017334},{"x":0.6982378959655762,"y":0.5519287586212158},{"x":0.6453744769096375,"y":0.5534124374389648}]},"confidence":0.9887374043464661,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6453744769096375,0.5252225399017334,0.6982378959655762,0.5519287586212158]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5286343693733215,"y":0.5267062187194824},{"x":0.6321585774421692,"y":0.5252225399017334},{"x":0.6321585774421692,"y":0.5534124374389648},{"x":0.5286343693733215,"y":0.5534124374389648}]},"confidence":0.9846227765083313,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.5286343693733215,0.5267062187194824,0.6321585774421692,0.5534124374389648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46035242080688477,"y":0.5267062187194824},{"x":0.5176211595535278,"y":0.5267062187194824},{"x":0.5176211595535278,"y":0.5534124374389648},{"x":0.46035242080688477,"y":0.5534124374389648}]},"confidence":0.9872201085090637,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.46035242080688477,0.5267062187194824,0.5176211595535278,0.5534124374389648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37444934248924255,"y":0.5267062187194824},{"x":0.453744500875473,"y":0.5267062187194824},{"x":0.453744500875473,"y":0.5534124374389648},{"x":0.37444934248924255,"y":0.5548961162567139}]},"confidence":0.9860002994537354,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.37444934248924255,0.5267062187194824,0.453744500875473,0.5534124374389648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.350220263004303,"y":0.5281898975372314},{"x":0.36343613266944885,"y":0.5281898975372314},{"x":0.36343613266944885,"y":0.5548961162567139},{"x":0.350220263004303,"y":0.5548961162567139}]},"confidence":0.9648593664169312,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.350220263004303,0.5281898975372314,0.36343613266944885,0.5548961162567139]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2819383144378662,"y":0.5281898975372314},{"x":0.3392070531845093,"y":0.5267062187194824},{"x":0.3392070531845093,"y":0.5548961162567139},{"x":0.2819383144378662,"y":0.5548961162567139}]},"confidence":0.9866175651550293,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.2819383144378662,0.5281898975372314,0.3392070531845093,0.5548961162567139]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2819383144378662,"y":0.5281898975372314},{"x":0.6982378959655762,"y":0.5252225399017334},{"x":0.6982378959655762,"y":0.5534124374389648},{"x":0.2819383144378662,"y":0.5548961162567139}]},"confidence":0.9855771660804749,"dir":"ltr","boundary":[0.2769383144378662,0.5211898975372314,0.7032378959655762,0.5604124374389648],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49559471011161804,"y":0.7952522039413452},{"x":0.5374449491500854,"y":0.7952522039413452},{"x":0.5374449491500854,"y":0.8204748034477234},{"x":0.49559471011161804,"y":0.8204748034477234}]},"confidence":0.96555095911026,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.49559471011161804,0.7952522039413452,0.5374449491500854,0.8204748034477234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462555289268494,"y":0.7967358827590942},{"x":0.48237884044647217,"y":0.7952522039413452},{"x":0.48237884044647217,"y":0.8204748034477234},{"x":0.35462555289268494,"y":0.8219584822654724}]},"confidence":0.98789381980896,"dir":"rtl","str":"نشردانشگاهی","boundary":[0.35462555289268494,0.7967358827590942,0.48237884044647217,0.8204748034477234]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34140968322753906,"y":0.7967358827590942},{"x":0.3480176329612732,"y":0.7967358827590942},{"x":0.3480176329612732,"y":0.8219584822654724},{"x":0.34140968322753906,"y":0.8219584822654724}]},"confidence":0.9658583402633667,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.34140968322753906,0.7967358827590942,0.3480176329612732,0.8219584822654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2841409742832184,"y":0.7967358827590942},{"x":0.33259913325309753,"y":0.7967358827590942},{"x":0.33259913325309753,"y":0.8219584822654724},{"x":0.2841409742832184,"y":0.8219584822654724}]},"confidence":0.9844210147857666,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.2841409742832184,0.7967358827590942,0.33259913325309753,0.8219584822654724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2731277644634247,"y":0.7967358827590942},{"x":0.2819383144378662,"y":0.7967358827590942},{"x":0.2819383144378662,"y":0.8219584822654724},{"x":0.2731277644634247,"y":0.8219584822654724}]},"confidence":0.45740410685539246,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2731277644634247,0.7967358827590942,0.2819383144378662,0.8219584822654724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2731277644634247,"y":0.7967358827590942},{"x":0.5374449491500854,"y":0.7952522039413452},{"x":0.5374449491500854,"y":0.8204748034477234},{"x":0.2731277644634247,"y":0.8219584822654724}]},"confidence":0.957927405834198,"dir":"ltr","boundary":[0.2681277644634247,0.7897358827590942,0.5424449491500855,0.8274748034477234],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/iwdyzSmCDggjtUJU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/BsgwInixHcChMmFH.jpg","blurred":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/JjJGCSRLgNlrMRfR.jpg"},"info":{"width":453,"height":674,"margin":[0.0002228703417262231,0.0001349003659865269,0.9980933341127358,0.9987832990959067]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8167770504951477,"y":0.09940652549266815},{"x":0.8476821184158325,"y":0.09940652549266815},{"x":0.8476821184158325,"y":0.11721068620681763},{"x":0.8145695328712463,"y":0.11721068620681763}]},"confidence":0.9816693067550659,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.8167770504951477,0.09940652549266815,0.8476821184158325,0.11721068620681763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7814569473266602,"y":0.09792284667491913},{"x":0.8145695328712463,"y":0.09940652549266815},{"x":0.812362015247345,"y":0.11721068620681763},{"x":0.7814569473266602,"y":0.11721068620681763}]},"confidence":0.9823431968688965,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7814569473266602,0.09792284667491913,0.812362015247345,0.11721068620681763]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7637969255447388,"y":0.09792284667491913},{"x":0.7770419716835022,"y":0.09792284667491913},{"x":0.7748344540596008,"y":0.115726999938488},{"x":0.7615894079208374,"y":0.115726999938488}]},"confidence":0.870070219039917,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7637969255447388,0.09792284667491913,0.7748344540596008,0.115726999938488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7637969255447388,"y":0.09792284667491913},{"x":0.8476821184158325,"y":0.09940652549266815},{"x":0.8476821184158325,"y":0.11721068620681763},{"x":0.7615894079208374,"y":0.11721068620681763}]},"confidence":0.9596190452575684,"dir":"ltr","boundary":[0.7587969255447388,0.09092284667491912,0.8526821184158325,0.12421068620681763],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8167770504951477,"y":0.5192878246307373},{"x":0.8543046116828918,"y":0.5192878246307373},{"x":0.8565121293067932,"y":0.5356082916259766},{"x":0.8167770504951477,"y":0.5370919704437256}]},"confidence":0.9732044339179993,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.8167770504951477,0.5192878246307373,0.8565121293067932,0.5356082916259766]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.796909511089325,"y":0.5192878246307373},{"x":0.823399543762207,"y":0.5192878246307373},{"x":0.8256070613861084,"y":0.5370919704437256},{"x":0.7991169691085815,"y":0.5370919704437256}]},"confidence":0.9151626825332642,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.796909511089325,0.5192878246307373,0.8256070613861084,0.5370919704437256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571743726730347,"y":0.5192878246307373},{"x":0.7924944758415222,"y":0.5192878246307373},{"x":0.7924944758415222,"y":0.5370919704437256},{"x":0.7571743726730347,"y":0.5385756492614746}]},"confidence":0.9817086458206177,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7571743726730347,0.5192878246307373,0.7924944758415222,0.5370919704437256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7064017653465271,"y":0.5207715034484863},{"x":0.7527593970298767,"y":0.5207715034484863},{"x":0.7527593970298767,"y":0.5385756492614746},{"x":0.7064017653465271,"y":0.5385756492614746}]},"confidence":0.9749537110328674,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7064017653465271,0.5207715034484863,0.7527593970298767,0.5385756492614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887417435646057,"y":0.5222551822662354},{"x":0.6975717544555664,"y":0.5222551822662354},{"x":0.6975717544555664,"y":0.5385756492614746},{"x":0.6887417435646057,"y":0.5385756492614746}]},"confidence":0.9697628021240234,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6887417435646057,0.5222551822662354,0.6975717544555664,0.5385756492614746]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6467990875244141,"y":0.5222551822662354},{"x":0.6821191906929016,"y":0.5222551822662354},{"x":0.684326708316803,"y":0.5385756492614746},{"x":0.6490066051483154,"y":0.5400593280792236}]},"confidence":0.9767963886260986,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.6467990875244141,0.5222551822662354,0.684326708316803,0.5385756492614746]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6467990875244141,"y":0.5222551822662354},{"x":0.8543046116828918,"y":0.5178041458129883},{"x":0.8565121293067932,"y":0.5370919704437256},{"x":0.6490066051483154,"y":0.5400593280792236}]},"confidence":0.9650918245315552,"dir":"ltr","boundary":[0.6417990875244141,0.5152551822662353,0.8615121293067932,0.5440919704437256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8256070613861084,"y":0.5400593280792236},{"x":0.8565121293067932,"y":0.5385756492614746},{"x":0.8565121293067932,"y":0.5563797950744629},{"x":0.8278145790100098,"y":0.5563797950744629}]},"confidence":0.9887790083885193,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.8256070613861084,0.5400593280792236,0.8565121293067932,0.5563797950744629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858719825744629,"y":0.5400593280792236},{"x":0.8189845681190491,"y":0.5400593280792236},{"x":0.8189845681190491,"y":0.5563797950744629},{"x":0.7858719825744629,"y":0.5578634738922119}]},"confidence":0.9827064275741577,"dir":"rtl","str":"کننده","boundary":[0.7858719825744629,0.5400593280792236,0.8189845681190491,0.5563797950744629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7792494297027588,"y":0.5415430068969727},{"x":0.7836644649505615,"y":0.5415430068969727},{"x":0.7836644649505615,"y":0.5578634738922119},{"x":0.7792494297027588,"y":0.5578634738922119}]},"confidence":0.9461634159088135,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7792494297027588,0.5415430068969727,0.7836644649505615,0.5578634738922119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7395143508911133,"y":0.5415430068969727},{"x":0.7704194188117981,"y":0.5415430068969727},{"x":0.7726269364356995,"y":0.5578634738922119},{"x":0.7395143508911133,"y":0.5578634738922119}]},"confidence":0.9622166156768799,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.7395143508911133,0.5415430068969727,0.7726269364356995,0.5578634738922119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6688741445541382,"y":0.5430266857147217},{"x":0.732891857624054,"y":0.5415430068969727},{"x":0.732891857624054,"y":0.5578634738922119},{"x":0.6688741445541382,"y":0.5593471527099609}]},"confidence":0.9832165837287903,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.6688741445541382,0.5430266857147217,0.732891857624054,0.5578634738922119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6269315481185913,"y":0.5430266857147217},{"x":0.6622516512870789,"y":0.5430266857147217},{"x":0.6622516512870789,"y":0.5593471527099609},{"x":0.6269315481185913,"y":0.56083083152771}]},"confidence":0.9759332537651062,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6269315481185913,0.5430266857147217,0.6622516512870789,0.5593471527099609]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761589407920837,"y":0.5445103645324707},{"x":0.6225165724754333,"y":0.5430266857147217},{"x":0.6225165724754333,"y":0.56083083152771},{"x":0.5761589407920837,"y":0.56083083152771}]},"confidence":0.969067394733429,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5761589407920837,0.5445103645324707,0.6225165724754333,0.56083083152771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560706377029419,"y":0.5445103645324707},{"x":0.567328929901123,"y":0.5445103645324707},{"x":0.567328929901123,"y":0.56083083152771},{"x":0.560706377029419,"y":0.56083083152771}]},"confidence":0.9209300875663757,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.560706377029419,0.5445103645324707,0.567328929901123,0.56083083152771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5187637805938721,"y":0.5445103645324707},{"x":0.5540838837623596,"y":0.5445103645324707},{"x":0.5540838837623596,"y":0.56083083152771},{"x":0.5187637805938721,"y":0.562314510345459}]},"confidence":0.925435483455658,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.5187637805938721,0.5445103645324707,0.5540838837623596,0.56083083152771]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8256070613861084,"y":0.56083083152771},{"x":0.8565121293067932,"y":0.56083083152771},{"x":0.8565121293067932,"y":0.580118715763092},{"x":0.8256070613861084,"y":0.580118715763092}]},"confidence":0.9731425046920776,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8256070613861084,0.56083083152771,0.8565121293067932,0.580118715763092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7902869582176208,"y":0.56083083152771},{"x":0.8189845681190491,"y":0.56083083152771},{"x":0.8189845681190491,"y":0.580118715763092},{"x":0.7902869582176208,"y":0.580118715763092}]},"confidence":0.9566492438316345,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7902869582176208,0.56083083152771,0.8189845681190491,0.580118715763092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152317762374878,"y":0.56083083152771},{"x":0.7858719825744629,"y":0.56083083152771},{"x":0.7858719825744629,"y":0.580118715763092},{"x":0.7152317762374878,"y":0.580118715763092}]},"confidence":0.9821925759315491,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7152317762374878,0.56083083152771,0.7858719825744629,0.580118715763092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7041942477226257,"y":0.56083083152771},{"x":0.7130242586135864,"y":0.56083083152771},{"x":0.7130242586135864,"y":0.580118715763092},{"x":0.7041942477226257,"y":0.580118715763092}]},"confidence":0.9334302544593811,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7041942477226257,0.56083083152771,0.7130242586135864,0.580118715763092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6710816621780396,"y":0.56083083152771},{"x":0.695364236831665,"y":0.56083083152771},{"x":0.695364236831665,"y":0.580118715763092},{"x":0.6710816621780396,"y":0.580118715763092}]},"confidence":0.9860518574714661,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.6710816621780396,0.56083083152771,0.695364236831665,0.580118715763092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401765942573547,"y":0.56083083152771},{"x":0.6622516512870789,"y":0.56083083152771},{"x":0.6622516512870789,"y":0.580118715763092},{"x":0.6401765942573547,"y":0.580118715763092}]},"confidence":0.9751314520835876,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6401765942573547,0.56083083152771,0.6622516512870789,0.580118715763092]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5827814340591431,"y":0.56083083152771},{"x":0.6291390657424927,"y":0.56083083152771},{"x":0.6291390657424927,"y":0.580118715763092},{"x":0.5827814340591431,"y":0.580118715763092}]},"confidence":0.9762691855430603,"dir":"rtl","str":"۱۳۶۵","boundary":[0.5827814340591431,0.56083083152771,0.6291390657424927,0.580118715763092]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5187637805938721,"y":0.5400593280792236},{"x":0.8565121293067932,"y":0.5370919704437256},{"x":0.8565121293067932,"y":0.580118715763092},{"x":0.5187637805938721,"y":0.5830860733985901}]},"confidence":0.9710782766342163,"dir":"ltr","boundary":[0.5137637805938721,0.5330593280792236,0.8615121293067932,0.587118715763092],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8211920261383057,"y":0.5845697522163391},{"x":0.8543046116828918,"y":0.5845697522163391},{"x":0.8565121293067932,"y":0.5979228615760803},{"x":0.8211920261383057,"y":0.5994065403938293}]},"confidence":0.984860897064209,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.8211920261383057,0.5845697522163391,0.8565121293067932,0.5979228615760803]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7726269364356995,"y":0.5875371098518372},{"x":0.812362015247345,"y":0.5845697522163391},{"x":0.8145695328712463,"y":0.5994065403938293},{"x":0.7726269364356995,"y":0.6008902192115784}]},"confidence":0.9518203139305115,"dir":"rtl","str":"۲۰۰۰","boundary":[0.7726269364356995,0.5875371098518372,0.8145695328712463,0.5994065403938293]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7726269364356995,"y":0.5875371098518372},{"x":0.8543046116828918,"y":0.5830860733985901},{"x":0.8565121293067932,"y":0.5964391827583313},{"x":0.7726269364356995,"y":0.6008902192115784}]},"confidence":0.9701761603355408,"dir":"ltr","boundary":[0.7676269364356995,0.5805371098518372,0.8615121293067932,0.6034391827583313],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344370722770691,"y":0.6038575768470764},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6023738980293274},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6186943650245667},{"x":0.8344370722770691,"y":0.6186943650245667}]},"confidence":0.9552186131477356,"dir":"rtl","str":"بها","boundary":[0.8344370722770691,0.6038575768470764,0.8565121293067932,0.6186943650245667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991169691085815,"y":0.6038575768470764},{"x":0.8278145790100098,"y":0.6038575768470764},{"x":0.8300220966339111,"y":0.6186943650245667},{"x":0.7991169691085815,"y":0.6201780438423157}]},"confidence":0.8395252823829651,"dir":"rtl","str":"۱۰۰","boundary":[0.7991169691085815,0.6038575768470764,0.8300220966339111,0.6186943650245667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7637969255447388,"y":0.6053412556648254},{"x":0.7924944758415222,"y":0.6053412556648254},{"x":0.7947019934654236,"y":0.6201780438423157},{"x":0.7660044431686401,"y":0.6216617226600647}]},"confidence":0.942240834236145,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.7637969255447388,0.6053412556648254,0.7947019934654236,0.6201780438423157]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880794405937195,"y":0.6216617226600647},{"x":0.8520971536636353,"y":0.6216617226600647},{"x":0.8520971536636353,"y":0.639465868473053},{"x":0.7880794405937195,"y":0.639465868473053}]},"confidence":0.9690529108047485,"dir":"rtl","str":"لیتوگرافی","boundary":[0.7880794405937195,0.6216617226600647,0.8520971536636353,0.639465868473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7770419716835022,"y":0.6231454014778137},{"x":0.7836644649505615,"y":0.6231454014778137},{"x":0.7836644649505615,"y":0.639465868473053},{"x":0.7770419716835022,"y":0.639465868473053}]},"confidence":0.9253264665603638,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7770419716835022,0.6231454014778137,0.7836644649505615,0.639465868473053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7373068332672119,"y":0.6231454014778137},{"x":0.7682119011878967,"y":0.6231454014778137},{"x":0.7682119011878967,"y":0.640949547290802},{"x":0.7373068332672119,"y":0.640949547290802}]},"confidence":0.9761552214622498,"dir":"rtl","str":"بهزاد","boundary":[0.7373068332672119,0.6231454014778137,0.7682119011878967,0.640949547290802]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7350993156433105,"y":0.6053412556648254},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6023738980293274},{"x":0.8587196469306946,"y":0.639465868473053},{"x":0.7373068332672119,"y":0.642433226108551}]},"confidence":0.9472309350967407,"dir":"ltr","boundary":[0.7300993156433105,0.5983412556648254,0.8637196469306946,0.646465868473053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823399543762207,"y":0.6454005837440491},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6454005837440491},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6646884083747864},{"x":0.823399543762207,"y":0.6646884083747864}]},"confidence":0.9867069125175476,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.823399543762207,0.6454005837440491,0.8565121293067932,0.6646884083747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807947039604187,"y":0.6454005837440491},{"x":0.8167770504951477,"y":0.6454005837440491},{"x":0.8167770504951477,"y":0.6646884083747864},{"x":0.807947039604187,"y":0.6646884083747864}]},"confidence":0.9702125787734985,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.807947039604187,0.6454005837440491,0.8167770504951477,0.6646884083747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549669146537781,"y":0.6454005837440491},{"x":0.8035320043563843,"y":0.6439169049263},{"x":0.8035320043563843,"y":0.6646884083747864},{"x":0.7549669146537781,"y":0.6646884083747864}]},"confidence":0.9700471758842468,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.7549669146537781,0.6454005837440491,0.8035320043563843,0.6646884083747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.743929386138916,"y":0.6454005837440491},{"x":0.7505518794059753,"y":0.6454005837440491},{"x":0.7505518794059753,"y":0.6646884083747864},{"x":0.743929386138916,"y":0.6646884083747864}]},"confidence":0.9433283805847168,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.743929386138916,0.6454005837440491,0.7505518794059753,0.6646884083747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6799116730690002,"y":0.6454005837440491},{"x":0.7306843400001526,"y":0.6454005837440491},{"x":0.7306843400001526,"y":0.6646884083747864},{"x":0.6799116730690002,"y":0.6646884083747864}]},"confidence":0.9130822420120239,"dir":"rtl","str":"چاپخانه","boundary":[0.6799116730690002,0.6454005837440491,0.7306843400001526,0.6646884083747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.620309054851532,"y":0.6454005837440491},{"x":0.6710816621780396,"y":0.6454005837440491},{"x":0.6710816621780396,"y":0.6646884083747864},{"x":0.620309054851532,"y":0.6646884083747864}]},"confidence":0.9065424799919128,"dir":"rtl","str":"رودکي","boundary":[0.620309054851532,0.6454005837440491,0.6710816621780396,0.6646884083747864]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344370722770691,"y":0.6646884083747864},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6646884083747864},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6839762330055237},{"x":0.8344370722770691,"y":0.6839762330055237}]},"confidence":0.970067024230957,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.8344370722770691,0.6646884083747864,0.8565121293067932,0.6839762330055237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947019934654236,"y":0.6646884083747864},{"x":0.8256070613861084,"y":0.6646884083747864},{"x":0.8256070613861084,"y":0.6839762330055237},{"x":0.7947019934654236,"y":0.6839762330055237}]},"confidence":0.9808067679405212,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7947019934654236,0.6646884083747864,0.8256070613861084,0.6839762330055237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571743726730347,"y":0.6646884083747864},{"x":0.7880794405937195,"y":0.6646884083747864},{"x":0.7880794405937195,"y":0.6839762330055237},{"x":0.7571743726730347,"y":0.6839762330055237}]},"confidence":0.935009241104126,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7571743726730347,0.6646884083747864,0.7880794405937195,0.6839762330055237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152317762374878,"y":0.6646884083747864},{"x":0.7505518794059753,"y":0.6646884083747864},{"x":0.7505518794059753,"y":0.6839762330055237},{"x":0.7152317762374878,"y":0.6839762330055237}]},"confidence":0.9845235347747803,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.7152317762374878,0.6646884083747864,0.7505518794059753,0.6839762330055237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.684326708316803,"y":0.6646884083747864},{"x":0.7086092829704285,"y":0.6646884083747864},{"x":0.7086092829704285,"y":0.6839762330055237},{"x":0.684326708316803,"y":0.6839762330055237}]},"confidence":0.9847197532653809,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.684326708316803,0.6646884083747864,0.7086092829704285,0.6839762330055237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6070640087127686,"y":0.6646884083747864},{"x":0.6777042150497437,"y":0.6646884083747864},{"x":0.6777042150497437,"y":0.6839762330055237},{"x":0.6070640087127686,"y":0.6839762330055237}]},"confidence":0.9865713715553284,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6070640087127686,0.6646884083747864,0.6777042150497437,0.6839762330055237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5496688485145569,"y":0.6646884083747864},{"x":0.5982339978218079,"y":0.6646884083747864},{"x":0.5982339978218079,"y":0.6839762330055237},{"x":0.5496688485145569,"y":0.6839762330055237}]},"confidence":0.9728267788887024,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.5496688485145569,0.6646884083747864,0.5982339978218079,0.6839762330055237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.50772625207901,"y":0.6646884083747864},{"x":0.5408388376235962,"y":0.6646884083747864},{"x":0.5408388376235962,"y":0.6839762330055237},{"x":0.50772625207901,"y":0.6839762330055237}]},"confidence":0.9860864877700806,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.50772625207901,0.6646884083747864,0.5408388376235962,0.6839762330055237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.50772625207901,"y":0.6454005837440491},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6454005837440491},{"x":0.8565121293067932,"y":0.6839762330055237},{"x":0.50772625207901,"y":0.6839762330055237}]},"confidence":0.9607036113739014,"dir":"ltr","boundary":[0.50272625207901,0.6384005837440491,0.8615121293067932,0.6909762330055237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8278145790100098,"y":0.719584584236145},{"x":0.8565121293067932,"y":0.719584584236145},{"x":0.8565121293067932,"y":0.7344213724136353},{"x":0.8278145790100098,"y":0.7344213724136353}]},"confidence":0.9743390083312988,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.8278145790100098,0.719584584236145,0.8565121293067932,0.7344213724136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8035320043563843,"y":0.721068263053894},{"x":0.823399543762207,"y":0.721068263053894},{"x":0.823399543762207,"y":0.7344213724136353},{"x":0.8035320043563843,"y":0.7344213724136353}]},"confidence":0.965067982673645,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.8035320043563843,0.721068263053894,0.823399543762207,0.7344213724136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7417218685150146,"y":0.721068263053894},{"x":0.796909511089325,"y":0.719584584236145},{"x":0.796909511089325,"y":0.7344213724136353},{"x":0.7417218685150146,"y":0.7359050512313843}]},"confidence":0.9842031002044678,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7417218685150146,0.721068263053894,0.796909511089325,0.7344213724136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.732891857624054,"y":0.721068263053894},{"x":0.7373068332672119,"y":0.721068263053894},{"x":0.7373068332672119,"y":0.7359050512313843},{"x":0.732891857624054,"y":0.7359050512313843}]},"confidence":0.9508325457572937,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.732891857624054,0.721068263053894,0.7373068332672119,0.7359050512313843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6997792720794678,"y":0.721068263053894},{"x":0.7284768223762512,"y":0.721068263053894},{"x":0.7284768223762512,"y":0.7359050512313843},{"x":0.6997792720794678,"y":0.7359050512313843}]},"confidence":0.976753830909729,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6997792720794678,0.721068263053894,0.7284768223762512,0.7359050512313843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445916295051575,"y":0.721068263053894},{"x":0.695364236831665,"y":0.721068263053894},{"x":0.695364236831665,"y":0.7359050512313843},{"x":0.6445916295051575,"y":0.7359050512313843}]},"confidence":0.9457507729530334,"dir":"rtl","str":"تخصصی","boundary":[0.6445916295051575,0.721068263053894,0.695364236831665,0.7359050512313843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092715263366699,"y":0.7225519418716431},{"x":0.6379690766334534,"y":0.7225519418716431},{"x":0.6379690766334534,"y":0.7359050512313843},{"x":0.6092715263366699,"y":0.7359050512313843}]},"confidence":0.9417964220046997,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6092715263366699,0.7225519418716431,0.6379690766334534,0.7359050512313843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.567328929901123,"y":0.7225519418716431},{"x":0.6070640087127686,"y":0.721068263053894},{"x":0.6070640087127686,"y":0.7359050512313843},{"x":0.567328929901123,"y":0.7359050512313843}]},"confidence":0.9706283211708069,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.567328929901123,0.7225519418716431,0.6070640087127686,0.7359050512313843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5540838837623596,"y":0.7225519418716431},{"x":0.560706377029419,"y":0.7225519418716431},{"x":0.560706377029419,"y":0.7359050512313843},{"x":0.5540838837623596,"y":0.7359050512313843}]},"confidence":0.9371930956840515,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5540838837623596,0.7225519418716431,0.560706377029419,0.7359050512313843]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231788158416748,"y":0.7225519418716431},{"x":0.5496688485145569,"y":0.7225519418716431},{"x":0.5496688485145569,"y":0.7373887300491333},{"x":0.5231788158416748,"y":0.7373887300491333}]},"confidence":0.9057080745697021,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.5231788158416748,0.7225519418716431,0.5496688485145569,0.7373887300491333]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8167770504951477,"y":0.7373887300491333},{"x":0.8388521075248718,"y":0.7373887300491333},{"x":0.8388521075248718,"y":0.7522255182266235},{"x":0.8167770504951477,"y":0.7522255182266235}]},"confidence":0.9750180840492249,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.8167770504951477,0.7373887300491333,0.8388521075248718,0.7522255182266235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947019934654236,"y":0.7373887300491333},{"x":0.8145695328712463,"y":0.7373887300491333},{"x":0.8145695328712463,"y":0.7537091970443726},{"x":0.7947019934654236,"y":0.7537091970443726}]},"confidence":0.9406383037567139,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7947019934654236,0.7373887300491333,0.8145695328712463,0.7537091970443726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.759381890296936,"y":0.7373887300491333},{"x":0.7880794405937195,"y":0.7373887300491333},{"x":0.7880794405937195,"y":0.7537091970443726},{"x":0.759381890296936,"y":0.7537091970443726}]},"confidence":0.974577784538269,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.759381890296936,0.7373887300491333,0.7880794405937195,0.7537091970443726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174392938613892,"y":0.7373887300491333},{"x":0.7571743726730347,"y":0.7373887300491333},{"x":0.7571743726730347,"y":0.7537091970443726},{"x":0.7174392938613892,"y":0.7537091970443726}]},"confidence":0.9817273616790771,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7174392938613892,0.7373887300491333,0.7571743726730347,0.7537091970443726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7041942477226257,"y":0.7388724088668823},{"x":0.7108168005943298,"y":0.7388724088668823},{"x":0.7108168005943298,"y":0.7537091970443726},{"x":0.7041942477226257,"y":0.7537091970443726}]},"confidence":0.9440617561340332,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7041942477226257,0.7388724088668823,0.7108168005943298,0.7537091970443726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732891798019409,"y":0.7388724088668823},{"x":0.6997792720794678,"y":0.7388724088668823},{"x":0.6997792720794678,"y":0.7537091970443726},{"x":0.6732891798019409,"y":0.7537091970443726}]},"confidence":0.9397464394569397,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.6732891798019409,0.7388724088668823,0.6997792720794678,0.7537091970443726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6666666865348816,"y":0.7388724088668823},{"x":0.6710816621780396,"y":0.7388724088668823},{"x":0.6710816621780396,"y":0.7537091970443726},{"x":0.6666666865348816,"y":0.7537091970443726}]},"confidence":0.92025226354599,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6666666865348816,0.7388724088668823,0.6710816621780396,0.7537091970443726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092715263366699,"y":0.7388724088668823},{"x":0.6600441336631775,"y":0.7388724088668823},{"x":0.6600441336631775,"y":0.7537091970443726},{"x":0.6092715263366699,"y":0.7537091970443726}]},"confidence":0.9543381333351135,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6092715263366699,0.7388724088668823,0.6600441336631775,0.7537091970443726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5982339978218079,"y":0.7388724088668823},{"x":0.6048564910888672,"y":0.7388724088668823},{"x":0.6048564910888672,"y":0.7537091970443726},{"x":0.5982339978218079,"y":0.7537091970443726}]},"confidence":0.45038357377052307,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5982339978218079,0.7388724088668823,0.6048564910888672,0.7537091970443726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.560706377029419,"y":0.7388724088668823},{"x":0.5938189625740051,"y":0.7388724088668823},{"x":0.5938189625740051,"y":0.7537091970443726},{"x":0.560706377029419,"y":0.7537091970443726}]},"confidence":0.9354607462882996,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.560706377029419,0.7388724088668823,0.5938189625740051,0.7537091970443726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5518763661384583,"y":0.7388724088668823},{"x":0.5584989190101624,"y":0.7388724088668823},{"x":0.5584989190101624,"y":0.7537091970443726},{"x":0.5518763661384583,"y":0.7537091970443726}]},"confidence":0.795971691608429,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5518763661384583,0.7388724088668823,0.5584989190101624,0.7537091970443726]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5231788158416748,"y":0.7388724088668823},{"x":0.5452538728713989,"y":0.7388724088668823},{"x":0.5452538728713989,"y":0.7551928758621216},{"x":0.5231788158416748,"y":0.7551928758621216}]},"confidence":0.9407644867897034,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.5231788158416748,0.7388724088668823,0.5452538728713989,0.7551928758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4746136963367462,"y":0.7388724088668823},{"x":0.5209712982177734,"y":0.7388724088668823},{"x":0.5209712982177734,"y":0.7551928758621216},{"x":0.4746136963367462,"y":0.7551928758621216}]},"confidence":0.962476909160614,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.4746136963367462,0.7388724088668823,0.5209712982177734,0.7551928758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300220966339111,"y":0.7522255182266235},{"x":0.8388521075248718,"y":0.7522255182266235},{"x":0.8388521075248718,"y":0.7700296640396118},{"x":0.8300220966339111,"y":0.7700296640396118}]},"confidence":0.8058271408081055,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.8300220966339111,0.7522255182266235,0.8388521075248718,0.7700296640396118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7991169691085815,"y":0.7522255182266235},{"x":0.823399543762207,"y":0.7522255182266235},{"x":0.823399543762207,"y":0.7715133428573608},{"x":0.7991169691085815,"y":0.7715133428573608}]},"confidence":0.9813255071640015,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.7991169691085815,0.7522255182266235,0.823399543762207,0.7715133428573608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571743726730347,"y":0.7537091970443726},{"x":0.7924944758415222,"y":0.7537091970443726},{"x":0.7924944758415222,"y":0.7715133428573608},{"x":0.7571743726730347,"y":0.7715133428573608}]},"confidence":0.9704329371452332,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.7571743726730347,0.7537091970443726,0.7924944758415222,0.7715133428573608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7417218685150146,"y":0.7537091970443726},{"x":0.7505518794059753,"y":0.7537091970443726},{"x":0.7505518794059753,"y":0.7715133428573608},{"x":0.7417218685150146,"y":0.7715133428573608}]},"confidence":0.6048132181167603,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.7417218685150146,0.7537091970443726,0.7505518794059753,0.7715133428573608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7152317762374878,"y":0.7537091970443726},{"x":0.7395143508911133,"y":0.7537091970443726},{"x":0.7395143508911133,"y":0.7715133428573608},{"x":0.7152317762374878,"y":0.7715133428573608}]},"confidence":0.9832761883735657,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7152317762374878,0.7537091970443726,0.7395143508911133,0.7715133428573608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6931567192077637,"y":0.7537091970443726},{"x":0.7152317762374878,"y":0.7537091970443726},{"x":0.7152317762374878,"y":0.7715133428573608},{"x":0.6931567192077637,"y":0.7715133428573608}]},"confidence":0.9715520143508911,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.6931567192077637,0.7537091970443726,0.7152317762374878,0.7715133428573608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6821191906929016,"y":0.7537091970443726},{"x":0.6909492015838623,"y":0.7537091970443726},{"x":0.6909492015838623,"y":0.7715133428573608},{"x":0.6821191906929016,"y":0.7715133428573608}]},"confidence":0.9525895118713379,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.6821191906929016,0.7537091970443726,0.6909492015838623,0.7715133428573608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6732891798019409,"y":0.7537091970443726},{"x":0.6799116730690002,"y":0.7537091970443726},{"x":0.6799116730690002,"y":0.7715133428573608},{"x":0.6732891798019409,"y":0.7715133428573608}]},"confidence":0.589826226234436,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6732891798019409,0.7537091970443726,0.6799116730690002,0.7715133428573608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.620309054851532,"y":0.7537091970443726},{"x":0.6644591689109802,"y":0.7537091970443726},{"x":0.6644591689109802,"y":0.7715133428573608},{"x":0.620309054851532,"y":0.7715133428573608}]},"confidence":0.9677451252937317,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.620309054851532,0.7537091970443726,0.6644591689109802,0.7715133428573608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6092715263366699,"y":0.7537091970443726},{"x":0.6181015372276306,"y":0.7537091970443726},{"x":0.6181015372276306,"y":0.7715133428573608},{"x":0.6092715263366699,"y":0.7715133428573608}]},"confidence":0.8710450530052185,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6092715263366699,0.7537091970443726,0.6181015372276306,0.7715133428573608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5938189625740051,"y":0.7537091970443726},{"x":0.6070640087127686,"y":0.7537091970443726},{"x":0.6070640087127686,"y":0.7715133428573608},{"x":0.5938189625740051,"y":0.7715133428573608}]},"confidence":0.8034651279449463,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.5938189625740051,0.7537091970443726,0.6070640087127686,0.7715133428573608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5629138946533203,"y":0.7537091970443726},{"x":0.5916115045547485,"y":0.7537091970443726},{"x":0.5916115045547485,"y":0.7729970216751099},{"x":0.5629138946533203,"y":0.7729970216751099}]},"confidence":0.9649450778961182,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.5629138946533203,0.7537091970443726,0.5916115045547485,0.7729970216751099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5496688485145569,"y":0.7537091970443726},{"x":0.5584989190101624,"y":0.7537091970443726},{"x":0.5584989190101624,"y":0.7729970216751099},{"x":0.5496688485145569,"y":0.7729970216751099}]},"confidence":0.9441968202590942,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5496688485145569,0.7537091970443726,0.5584989190101624,0.7729970216751099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5165562629699707,"y":0.7537091970443726},{"x":0.5474613904953003,"y":0.7537091970443726},{"x":0.5474613904953003,"y":0.7729970216751099},{"x":0.5165562629699707,"y":0.7729970216751099}]},"confidence":0.9667851328849792,"dir":"rtl","str":"ذخائر","boundary":[0.5165562629699707,0.7537091970443726,0.5474613904953003,0.7729970216751099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47902870178222656,"y":0.7537091970443726},{"x":0.5121412873268127,"y":0.7537091970443726},{"x":0.5121412873268127,"y":0.7729970216751099},{"x":0.47902870178222656,"y":0.7729970216751099}]},"confidence":0.9547459483146667,"dir":"rtl","str":"معدني","boundary":[0.47902870178222656,0.7537091970443726,0.5121412873268127,0.7729970216751099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46357616782188416,"y":0.7551928758621216},{"x":0.4701986610889435,"y":0.7551928758621216},{"x":0.4701986610889435,"y":0.7729970216751099},{"x":0.46357616782188416,"y":0.7729970216751099}]},"confidence":0.6464815139770508,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.46357616782188416,0.7551928758621216,0.4701986610889435,0.7729970216751099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4370861053466797,"y":0.7551928758621216},{"x":0.4613686501979828,"y":0.7551928758621216},{"x":0.4613686501979828,"y":0.7729970216751099},{"x":0.4370861053466797,"y":0.7729970216751099}]},"confidence":0.9759039282798767,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.4370861053466797,0.7551928758621216,0.4613686501979828,0.7729970216751099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4128035306930542,"y":0.7551928758621216},{"x":0.4370861053466797,"y":0.7551928758621216},{"x":0.4370861053466797,"y":0.7729970216751099},{"x":0.4128035306930542,"y":0.7729970216751099}]},"confidence":0.9778987169265747,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.4128035306930542,0.7551928758621216,0.4370861053466797,0.7729970216751099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40176600217819214,"y":0.7551928758621216},{"x":0.41059601306915283,"y":0.7551928758621216},{"x":0.41059601306915283,"y":0.7729970216751099},{"x":0.40176600217819214,"y":0.7729970216751099}]},"confidence":0.9391538500785828,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.40176600217819214,0.7551928758621216,0.41059601306915283,0.7729970216751099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39293599128723145,"y":0.7551928758621216},{"x":0.39955848455429077,"y":0.7551928758621216},{"x":0.39955848455429077,"y":0.7729970216751099},{"x":0.39293599128723145,"y":0.7729970216751099}]},"confidence":0.6844359636306763,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.39293599128723145,0.7551928758621216,0.39955848455429077,0.7729970216751099]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3399558365345001,"y":0.7551928758621216},{"x":0.3885209858417511,"y":0.7551928758621216},{"x":0.3885209858417511,"y":0.7729970216751099},{"x":0.3399558365345001,"y":0.7729970216751099}]},"confidence":0.9679057598114014,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.3399558365345001,0.7551928758621216,0.3885209858417511,0.7729970216751099]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33774834871292114,"y":0.7225519418716431},{"x":0.8565121293067932,"y":0.719584584236145},{"x":0.8565121293067932,"y":0.7700296640396118},{"x":0.3399558365345001,"y":0.7744807004928589}]},"confidence":0.9441929459571838,"dir":"ltr","boundary":[0.33274834871292114,0.7155519418716431,0.8615121293067932,0.7770296640396118],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8454746007919312,"y":0.7700296640396118},{"x":0.8587196469306946,"y":0.7700296640396118},{"x":0.8587196469306946,"y":0.7863501310348511},{"x":0.8476821184158325,"y":0.7878338098526001}]},"confidence":0.7666193246841431,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.8454746007919312,0.7700296640396118,0.8587196469306946,0.7863501310348511]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7947019934654236,"y":0.7700296640396118},{"x":0.8432670831680298,"y":0.7700296640396118},{"x":0.8454746007919312,"y":0.7878338098526001},{"x":0.796909511089325,"y":0.7878338098526001}]},"confidence":0.930991530418396,"dir":"rtl","str":"انگليسي","boundary":[0.7947019934654236,0.7700296640396118,0.8454746007919312,0.7878338098526001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7814569473266602,"y":0.7715133428573608},{"x":0.7880794405937195,"y":0.7715133428573608},{"x":0.7880794405937195,"y":0.7878338098526001},{"x":0.7836644649505615,"y":0.7878338098526001}]},"confidence":0.5989696979522705,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.7814569473266602,0.7715133428573608,0.7880794405937195,0.7878338098526001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571743726730347,"y":0.7715133428573608},{"x":0.7770419716835022,"y":0.7700296640396118},{"x":0.7792494297027588,"y":0.7878338098526001},{"x":0.7571743726730347,"y":0.7893174886703491}]},"confidence":0.9540006518363953,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7571743726730347,0.7715133428573608,0.7792494297027588,0.7878338098526001]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.732891857624054,"y":0.7715133428573608},{"x":0.7527593970298767,"y":0.7715133428573608},{"x":0.7527593970298767,"y":0.7893174886703491},{"x":0.732891857624054,"y":0.7893174886703491}]},"confidence":0.974822461605072,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.732891857624054,0.7715133428573608,0.7527593970298767,0.7893174886703491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174392938613892,"y":0.7729970216751099},{"x":0.7306843400001526,"y":0.7715133428573608},{"x":0.7306843400001526,"y":0.7893174886703491},{"x":0.7196468114852905,"y":0.7893174886703491}]},"confidence":0.9072104692459106,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7174392938613892,0.7729970216751099,0.7306843400001526,0.7893174886703491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7108168005943298,"y":0.7729970216751099},{"x":0.7174392938613892,"y":0.7729970216751099},{"x":0.7174392938613892,"y":0.7893174886703491},{"x":0.7108168005943298,"y":0.7893174886703491}]},"confidence":0.7208065390586853,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.7108168005943298,0.7729970216751099,0.7174392938613892,0.7893174886703491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6710816621780396,"y":0.7729970216751099},{"x":0.7064017653465271,"y":0.7715133428573608},{"x":0.7064017653465271,"y":0.7893174886703491},{"x":0.6732891798019409,"y":0.7908011674880981}]},"confidence":0.9316537380218506,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6710816621780396,0.7729970216751099,0.7064017653465271,0.7893174886703491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600441336631775,"y":0.7729970216751099},{"x":0.6688741445541382,"y":0.7729970216751099},{"x":0.6688741445541382,"y":0.7908011674880981},{"x":0.6600441336631775,"y":0.7908011674880981}]},"confidence":0.8304403424263,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6600441336631775,0.7729970216751099,0.6688741445541382,0.7908011674880981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6423841118812561,"y":0.7729970216751099},{"x":0.6578366160392761,"y":0.7729970216751099},{"x":0.6578366160392761,"y":0.7908011674880981},{"x":0.6423841118812561,"y":0.7908011674880981}]},"confidence":0.862535297870636,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.6423841118812561,0.7729970216751099,0.6578366160392761,0.7908011674880981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6247240900993347,"y":0.7744807004928589},{"x":0.6357616186141968,"y":0.7744807004928589},{"x":0.6379690766334534,"y":0.7908011674880981},{"x":0.6269315481185913,"y":0.7922848463058472}]},"confidence":0.5120305418968201,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6247240900993347,0.7744807004928589,0.6379690766334534,0.7908011674880981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5938189625740051,"y":0.7744807004928589},{"x":0.620309054851532,"y":0.7744807004928589},{"x":0.620309054851532,"y":0.7922848463058472},{"x":0.5938189625740051,"y":0.7922848463058472}]},"confidence":0.9733740091323853,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.5938189625740051,0.7744807004928589,0.620309054851532,0.7922848463058472]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5938189625740051,"y":0.7744807004928589},{"x":0.8587196469306946,"y":0.7685459852218628},{"x":0.8587196469306946,"y":0.7878338098526001},{"x":0.5938189625740051,"y":0.7922848463058472}]},"confidence":0.8987467885017395,"dir":"ltr","boundary":[0.5888189625740051,0.7674807004928589,0.8637196469306946,0.7948338098526001],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8189845681190491,"y":0.8011869192123413},{"x":0.8587196469306946,"y":0.8011869192123413},{"x":0.8587196469306946,"y":0.8130564093589783},{"x":0.8189845681190491,"y":0.8130564093589783}]},"confidence":0.623573899269104,"str":"QEo","boundary":[0.8189845681190491,0.8011869192123413,0.8587196469306946,0.8130564093589783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8189845681190491,"y":0.8011869192123413},{"x":0.8587196469306946,"y":0.8011869192123413},{"x":0.8587196469306946,"y":0.8130564093589783},{"x":0.8189845681190491,"y":0.8130564093589783}]},"confidence":0.623573899269104,"dir":"ltr","boundary":[0.8139845681190491,0.7941869192123413,0.8637196469306946,0.8200564093589783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445916295051575,"y":0.8026705980300903},{"x":0.695364236831665,"y":0.8011869192123413},{"x":0.695364236831665,"y":0.8130564093589783},{"x":0.6445916295051575,"y":0.8130564093589783}]},"confidence":0.8957801461219788,"str":"۵۵۱۴۰۳","boundary":[0.6445916295051575,0.8026705980300903,0.695364236831665,0.8130564093589783]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6445916295051575,"y":0.8026705980300903},{"x":0.695364236831665,"y":0.8011869192123413},{"x":0.695364236831665,"y":0.8130564093589783},{"x":0.6445916295051575,"y":0.8130564093589783}]},"confidence":0.8957801461219788,"dir":"ltr","boundary":[0.6395916295051575,0.7956705980300903,0.700364236831665,0.8200564093589783],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23620308935642242,"y":0.09940652549266815},{"x":0.2759381830692291,"y":0.09940652549266815},{"x":0.2759381830692291,"y":0.1216617226600647},{"x":0.23620308935642242,"y":0.1216617226600647}]},"confidence":0.9768767356872559,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.23620308935642242,0.09940652549266815,0.2759381830692291,0.1216617226600647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1986754983663559,"y":0.09940652549266815},{"x":0.2295805811882019,"y":0.09940652549266815},{"x":0.2295805811882019,"y":0.1216617226600647},{"x":0.1986754983663559,"y":0.1216617226600647}]},"confidence":0.9877188205718994,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.1986754983663559,0.09940652549266815,0.2295805811882019,0.1216617226600647]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10596026480197906,"y":0.09940652549266815},{"x":0.19205297529697418,"y":0.09940652549266815},{"x":0.19205297529697418,"y":0.1216617226600647},{"x":0.10596026480197906,"y":0.1216617226600647}]},"confidence":0.9835149645805359,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.10596026480197906,0.09940652549266815,0.19205297529697418,0.1216617226600647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10596026480197906,"y":0.09940652549266815},{"x":0.2759381830692291,"y":0.09940652549266815},{"x":0.2759381830692291,"y":0.1216617226600647},{"x":0.10596026480197906,"y":0.1216617226600647}]},"confidence":0.9825855493545532,"dir":"ltr","boundary":[0.10096026480197906,0.09240652549266815,0.28093818306922913,0.1286617226600647],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/jmuzEeTDhXHtpljL-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/BXBXpERxxUqLPbbY.jpg","blurred":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/blOTgJJPHnAWdpgi.jpg"},"info":{"width":454,"height":676,"margin":[0.0003188980991094648,0.0006395696965900399,0.99800951889433,0.9986635359687919]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991189479827881,"y":0.4452662765979767},{"x":0.6365638971328735,"y":0.4467455744743347},{"x":0.634361207485199,"y":0.4748520851135254},{"x":0.5969163179397583,"y":0.47337278723716736}]},"confidence":0.9820048809051514,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5991189479827881,0.4452662765979767,0.634361207485199,0.4748520851135254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5594713687896729,"y":0.44378697872161865},{"x":0.5903083682060242,"y":0.4452662765979767},{"x":0.5903083682060242,"y":0.4718934893608093},{"x":0.5572687387466431,"y":0.4718934893608093}]},"confidence":0.9598544836044312,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5594713687896729,0.44378697872161865,0.5903083682060242,0.4718934893608093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4867841303348541,"y":0.4423076808452606},{"x":0.5550661087036133,"y":0.44378697872161865},{"x":0.5550661087036133,"y":0.4718934893608093},{"x":0.48458150029182434,"y":0.46893492341041565}]},"confidence":0.9771416783332825,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4867841303348541,0.4423076808452606,0.5550661087036133,0.4718934893608093]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42070484161376953,"y":0.43934911489486694},{"x":0.4801762104034424,"y":0.4423076808452606},{"x":0.4779735803604126,"y":0.46893492341041565},{"x":0.41850221157073975,"y":0.4674556255340576}]},"confidence":0.9726818799972534,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.42070484161376953,0.43934911489486694,0.4779735803604126,0.46893492341041565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42070484161376953,"y":0.43934911489486694},{"x":0.6365638971328735,"y":0.4467455744743347},{"x":0.634361207485199,"y":0.4748520851135254},{"x":0.41850221157073975,"y":0.4674556255340576}]},"confidence":0.9728617668151855,"dir":"ltr","boundary":[0.4157048416137695,0.43234911489486694,0.639361207485199,0.4818520851135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.5073964595794678},{"x":0.8986784219741821,"y":0.5073964595794678},{"x":0.8986784219741821,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8436123132705688,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9757354855537415,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.8436123132705688,0.5073964595794678,0.8986784219741821,0.5192307829856873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.5073964595794678},{"x":0.8986784219741821,"y":0.5073964595794678},{"x":0.8986784219741821,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8436123132705688,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9757354855537415,"dir":"ltr","boundary":[0.8386123132705688,0.5003964595794678,0.9036784219741821,0.5262307829856873],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8876652121543884,"y":0.534023642539978},{"x":0.8986784219741821,"y":0.534023642539978},{"x":0.8986784219741821,"y":0.5547337532043457},{"x":0.8876652121543884,"y":0.5547337532043457}]},"confidence":0.9818854331970215,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8876652121543884,0.534023642539978,0.8986784219741821,0.5547337532043457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8392070531845093,"y":0.534023642539978},{"x":0.8832598924636841,"y":0.534023642539978},{"x":0.8810572624206543,"y":0.5547337532043457},{"x":0.8392070531845093,"y":0.5547337532043457}]},"confidence":0.9883588552474976,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.8392070531845093,0.534023642539978,0.8810572624206543,0.5547337532043457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193832635879517,"y":0.534023642539978},{"x":0.8325991034507751,"y":0.534023642539978},{"x":0.8325991034507751,"y":0.5547337532043457},{"x":0.8193832635879517,"y":0.5547337532043457}]},"confidence":0.9826490879058838,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.8193832635879517,0.534023642539978,0.8325991034507751,0.5547337532043457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665198445320129,"y":0.5325443744659424},{"x":0.8149779438972473,"y":0.534023642539978},{"x":0.8149779438972473,"y":0.5547337532043457},{"x":0.7665198445320129,"y":0.5547337532043457}]},"confidence":0.8392722606658936,"dir":"rtl","str":"تشتت","boundary":[0.7665198445320129,0.5325443744659424,0.8149779438972473,0.5547337532043457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511013150215149,"y":0.5325443744659424},{"x":0.7599118947982788,"y":0.5325443744659424},{"x":0.7599118947982788,"y":0.5532544255256653},{"x":0.7488986849784851,"y":0.5532544255256653}]},"confidence":0.9671817421913147,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7511013150215149,0.5325443744659424,0.7599118947982788,0.5532544255256653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136563658714294,"y":0.5325443744659424},{"x":0.7466960549354553,"y":0.5325443744659424},{"x":0.7444933652877808,"y":0.5532544255256653},{"x":0.7136563658714294,"y":0.5532544255256653}]},"confidence":0.982228696346283,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.7136563658714294,0.5325443744659424,0.7444933652877808,0.5532544255256653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6255506873130798,"y":0.5325443744659424},{"x":0.7070484757423401,"y":0.5325443744659424},{"x":0.7070484757423401,"y":0.5547337532043457},{"x":0.6255506873130798,"y":0.5532544255256653}]},"confidence":0.9580870866775513,"dir":"rtl","str":"یکنواختی","boundary":[0.6255506873130798,0.5325443744659424,0.7070484757423401,0.5547337532043457]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5881057381629944,"y":0.5310651063919067},{"x":0.6189427375793457,"y":0.5325443744659424},{"x":0.6189427375793457,"y":0.5532544255256653},{"x":0.5881057381629944,"y":0.5532544255256653}]},"confidence":0.9883267283439636,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5881057381629944,0.5310651063919067,0.6189427375793457,0.5532544255256653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506607890129089,"y":0.5310651063919067},{"x":0.5859031081199646,"y":0.5310651063919067},{"x":0.58370041847229,"y":0.5532544255256653},{"x":0.5506607890129089,"y":0.5517751574516296}]},"confidence":0.9816253781318665,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5506607890129089,0.5310651063919067,0.58370041847229,0.5532544255256653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5066079497337341,"y":0.5310651063919067},{"x":0.5440528392791748,"y":0.5310651063919067},{"x":0.5440528392791748,"y":0.5517751574516296},{"x":0.5066079497337341,"y":0.5517751574516296}]},"confidence":0.972764790058136,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.5066079497337341,0.5310651063919067,0.5440528392791748,0.5517751574516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4427312910556793,"y":0.5310651063919067},{"x":0.5022026300430298,"y":0.5310651063919067},{"x":0.5,"y":0.5517751574516296},{"x":0.4427312910556793,"y":0.5517751574516296}]},"confidence":0.9867147207260132,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.4427312910556793,0.5310651063919067,0.5,0.5517751574516296]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41850221157073975,"y":0.5295857787132263},{"x":0.4361233413219452,"y":0.5295857787132263},{"x":0.4361233413219452,"y":0.5502958297729492},{"x":0.41850221157073975,"y":0.5502958297729492}]},"confidence":0.9931972622871399,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.41850221157073975,0.5295857787132263,0.4361233413219452,0.5502958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39427313208580017,"y":0.5295857787132263},{"x":0.4140969216823578,"y":0.5295857787132263},{"x":0.4118942618370056,"y":0.5502958297729492},{"x":0.39427313208580017,"y":0.5502958297729492}]},"confidence":0.9934305548667908,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39427313208580017,0.5295857787132263,0.4118942618370056,0.5502958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3237885534763336,"y":0.5295857787132263},{"x":0.3898678421974182,"y":0.5295857787132263},{"x":0.3898678421974182,"y":0.5502958297729492},{"x":0.3237885534763336,"y":0.5502958297729492}]},"confidence":0.9837530255317688,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.3237885534763336,0.5295857787132263,0.3898678421974182,0.5502958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2599118947982788,"y":0.5281065106391907},{"x":0.3171806037425995,"y":0.5295857787132263},{"x":0.3171806037425995,"y":0.5502958297729492},{"x":0.2599118947982788,"y":0.5502958297729492}]},"confidence":0.9915933609008789,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.2599118947982788,0.5281065106391907,0.3171806037425995,0.5502958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21585902571678162,"y":0.5281065106391907},{"x":0.25550660490989685,"y":0.5281065106391907},{"x":0.25550660490989685,"y":0.5502958297729492},{"x":0.21585902571678162,"y":0.5488165616989136}]},"confidence":0.979293942451477,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.21585902571678162,0.5281065106391907,0.25550660490989685,0.5502958297729492]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15418502688407898,"y":0.5281065106391907},{"x":0.21145375072956085,"y":0.5281065106391907},{"x":0.21145375072956085,"y":0.5488165616989136},{"x":0.151982381939888,"y":0.5488165616989136}]},"confidence":0.9717433452606201,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.15418502688407898,0.5281065106391907,0.21145375072956085,0.5488165616989136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8678414225578308,"y":0.5562130212783813},{"x":0.8986784219741821,"y":0.5562130212783813},{"x":0.8986784219741821,"y":0.5798816680908203},{"x":0.8678414225578308,"y":0.5798816680908203}]},"confidence":0.9789785742759705,"dir":"rtl","str":"اعم","boundary":[0.8678414225578308,0.5562130212783813,0.8986784219741821,0.5798816680908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.850220263004303,"y":0.5562130212783813},{"x":0.8634361028671265,"y":0.5562130212783813},{"x":0.8634361028671265,"y":0.5798816680908203},{"x":0.850220263004303,"y":0.5798816680908203}]},"confidence":0.9908604025840759,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.850220263004303,0.5562130212783813,0.8634361028671265,0.5798816680908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643171548843384,"y":0.5562130212783813},{"x":0.8414096832275391,"y":0.5562130212783813},{"x":0.8414096832275391,"y":0.581360936164856},{"x":0.7643171548843384,"y":0.5798816680908203}]},"confidence":0.9793157577514648,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.7643171548843384,0.5562130212783813,0.8414096832275391,0.581360936164856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742290735244751,"y":0.5562130212783813},{"x":0.7511013150215149,"y":0.5562130212783813},{"x":0.7511013150215149,"y":0.5798816680908203},{"x":0.742290735244751,"y":0.5798816680908203}]},"confidence":0.9876052141189575,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.742290735244751,0.5562130212783813,0.7511013150215149,0.5798816680908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268722653388977,"y":0.5562130212783813},{"x":0.7378854751586914,"y":0.5562130212783813},{"x":0.7378854751586914,"y":0.5798816680908203},{"x":0.7268722653388977,"y":0.5798816680908203}]},"confidence":0.9789862036705017,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.7268722653388977,0.5562130212783813,0.7378854751586914,0.5798816680908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6894273161888123,"y":0.5562130212783813},{"x":0.7180616855621338,"y":0.5562130212783813},{"x":0.7180616855621338,"y":0.5798816680908203},{"x":0.6894273161888123,"y":0.5798816680908203}]},"confidence":0.976580023765564,"dir":"rtl","str":"غیر","boundary":[0.6894273161888123,0.5562130212783813,0.7180616855621338,0.5798816680908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5991189479827881,"y":0.5562130212783813},{"x":0.6828193664550781,"y":0.5562130212783813},{"x":0.6828193664550781,"y":0.5798816680908203},{"x":0.5991189479827881,"y":0.5798816680908203}]},"confidence":0.9905641078948975,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.5991189479827881,0.5562130212783813,0.6828193664550781,0.5798816680908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5308369994163513,"y":0.5547337532043457},{"x":0.5903083682060242,"y":0.5547337532043457},{"x":0.5903083682060242,"y":0.5798816680908203},{"x":0.5308369994163513,"y":0.5798816680908203}]},"confidence":0.9897512793540955,"dir":"rtl","str":"مشاهده","boundary":[0.5308369994163513,0.5547337532043457,0.5903083682060242,0.5798816680908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5,"y":0.5547337532043457},{"x":0.5220264196395874,"y":0.5547337532043457},{"x":0.5220264196395874,"y":0.5798816680908203},{"x":0.5,"y":0.5798816680908203}]},"confidence":0.964619517326355,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5,0.5547337532043457,0.5220264196395874,0.5798816680908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46035242080688477,"y":0.5547337532043457},{"x":0.49559471011161804,"y":0.5547337532043457},{"x":0.49559471011161804,"y":0.5798816680908203},{"x":0.46035242080688477,"y":0.5798816680908203}]},"confidence":0.992014467716217,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.46035242080688477,0.5547337532043457,0.49559471011161804,0.5798816680908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4559471309185028,"y":0.5547337532043457},{"x":0.46035242080688477,"y":0.5547337532043457},{"x":0.46035242080688477,"y":0.5798816680908203},{"x":0.4559471309185028,"y":0.5798816680908203}]},"confidence":0.9058797955513,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4559471309185028,0.5547337532043457,0.46035242080688477,0.5798816680908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40748897194862366,"y":0.5547337532043457},{"x":0.4471365511417389,"y":0.5547337532043457},{"x":0.4471365511417389,"y":0.5798816680908203},{"x":0.40748897194862366,"y":0.5798816680908203}]},"confidence":0.9778774976730347,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.40748897194862366,0.5547337532043457,0.4471365511417389,0.5798816680908203]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36343613266944885,"y":0.5547337532043457},{"x":0.4008810520172119,"y":0.5547337532043457},{"x":0.4008810520172119,"y":0.5784023404121399},{"x":0.36343613266944885,"y":0.5784023404121399}]},"confidence":0.9886510968208313,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.36343613266944885,0.5547337532043457,0.4008810520172119,0.5784023404121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29955947399139404,"y":0.5547337532043457},{"x":0.3568281829357147,"y":0.5547337532043457},{"x":0.3568281829357147,"y":0.5784023404121399},{"x":0.29955947399139404,"y":0.5784023404121399}]},"confidence":0.9761307835578918,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.29955947399139404,0.5547337532043457,0.3568281829357147,0.5784023404121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2841409742832184,"y":0.5547337532043457},{"x":0.2929515540599823,"y":0.5547337532043457},{"x":0.2929515540599823,"y":0.5784023404121399},{"x":0.2841409742832184,"y":0.5784023404121399}]},"confidence":0.9853218197822571,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2841409742832184,0.5547337532043457,0.2929515540599823,0.5784023404121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2378854602575302,"y":0.5547337532043457},{"x":0.2797356843948364,"y":0.5547337532043457},{"x":0.2797356843948364,"y":0.5784023404121399},{"x":0.2378854602575302,"y":0.5784023404121399}]},"confidence":0.9791857004165649,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.2378854602575302,0.5547337532043457,0.2797356843948364,0.5784023404121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18942731618881226,"y":0.5547337532043457},{"x":0.2290748953819275,"y":0.5547337532043457},{"x":0.2290748953819275,"y":0.5784023404121399},{"x":0.18942731618881226,"y":0.5784023404121399}]},"confidence":0.9455167651176453,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.18942731618881226,0.5547337532043457,0.2290748953819275,0.5784023404121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151982381939888,"y":0.5547337532043457},{"x":0.18281938135623932,"y":0.5547337532043457},{"x":0.18281938135623932,"y":0.5784023404121399},{"x":0.151982381939888,"y":0.5784023404121399}]},"confidence":0.9759536981582642,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.151982381939888,0.5547337532043457,0.18281938135623932,0.5784023404121399]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149779438972473,"y":0.581360936164856},{"x":0.8986784219741821,"y":0.5828402638435364},{"x":0.8986784219741821,"y":0.607988178730011},{"x":0.8149779438972473,"y":0.607988178730011}]},"confidence":0.9856959581375122,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.8149779438972473,0.581360936164856,0.8986784219741821,0.607988178730011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7533039450645447,"y":0.581360936164856},{"x":0.808370053768158,"y":0.581360936164856},{"x":0.808370053768158,"y":0.607988178730011},{"x":0.7533039450645447,"y":0.6065088510513306}]},"confidence":0.9689803719520569,"dir":"rtl","str":"درصدد","boundary":[0.7533039450645447,0.581360936164856,0.808370053768158,0.607988178730011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356828451156616,"y":0.581360936164856},{"x":0.7488986849784851,"y":0.581360936164856},{"x":0.7488986849784851,"y":0.6065088510513306},{"x":0.7356828451156616,"y":0.6065088510513306}]},"confidence":0.989460825920105,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7356828451156616,0.581360936164856,0.7488986849784851,0.6065088510513306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.691629946231842,"y":0.581360936164856},{"x":0.7290748953819275,"y":0.581360936164856},{"x":0.7290748953819275,"y":0.6065088510513306},{"x":0.691629946231842,"y":0.6065088510513306}]},"confidence":0.9887123703956604,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.691629946231842,0.581360936164856,0.7290748953819275,0.6065088510513306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6475771069526672,"y":0.581360936164856},{"x":0.6850220561027527,"y":0.581360936164856},{"x":0.6850220561027527,"y":0.6065088510513306},{"x":0.6475771069526672,"y":0.6065088510513306}]},"confidence":0.9895859360694885,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6475771069526672,0.581360936164856,0.6850220561027527,0.6065088510513306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6233479976654053,"y":0.581360936164856},{"x":0.6409691572189331,"y":0.581360936164856},{"x":0.6409691572189331,"y":0.6065088510513306},{"x":0.6233479976654053,"y":0.6065088510513306}]},"confidence":0.991676926612854,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6233479976654053,0.581360936164856,0.6409691572189331,0.6065088510513306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057268977165222,"y":0.581360936164856},{"x":0.6145374178886414,"y":0.581360936164856},{"x":0.6145374178886414,"y":0.6065088510513306},{"x":0.6057268977165222,"y":0.6065088510513306}]},"confidence":0.9968863129615784,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6057268977165222,0.581360936164856,0.6145374178886414,0.6065088510513306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5286343693733215,"y":0.581360936164856},{"x":0.5991189479827881,"y":0.581360936164856},{"x":0.5991189479827881,"y":0.6065088510513306},{"x":0.5286343693733215,"y":0.6065088510513306}]},"confidence":0.9837993383407593,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.5286343693733215,0.581360936164856,0.5991189479827881,0.6065088510513306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4361233413219452,"y":0.5798816680908203},{"x":0.5220264196395874,"y":0.581360936164856},{"x":0.5220264196395874,"y":0.6065088510513306},{"x":0.4361233413219452,"y":0.6065088510513306}]},"confidence":0.9837633371353149,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.4361233413219452,0.5798816680908203,0.5220264196395874,0.6065088510513306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4030837118625641,"y":0.5798816680908203},{"x":0.42951542139053345,"y":0.5798816680908203},{"x":0.42951542139053345,"y":0.6050295829772949},{"x":0.4030837118625641,"y":0.6050295829772949}]},"confidence":0.9863588809967041,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4030837118625641,0.5798816680908203,0.42951542139053345,0.6050295829772949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3590308427810669,"y":0.5798816680908203},{"x":0.39867842197418213,"y":0.5798816680908203},{"x":0.39867842197418213,"y":0.6050295829772949},{"x":0.3590308427810669,"y":0.6050295829772949}]},"confidence":0.9853160381317139,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.3590308427810669,0.5798816680908203,0.39867842197418213,0.6050295829772949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3392070531845093,"y":0.5798816680908203},{"x":0.35242289304733276,"y":0.5798816680908203},{"x":0.35242289304733276,"y":0.6050295829772949},{"x":0.3392070531845093,"y":0.6050295829772949}]},"confidence":0.9884265065193176,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3392070531845093,0.5798816680908203,0.35242289304733276,0.6050295829772949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2841409742832184,"y":0.5798816680908203},{"x":0.33259913325309753,"y":0.5798816680908203},{"x":0.33259913325309753,"y":0.6050295829772949},{"x":0.2841409742832184,"y":0.6050295829772949}]},"confidence":0.9864169955253601,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.2841409742832184,0.5798816680908203,0.33259913325309753,0.6050295829772949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24669604003429413,"y":0.5798816680908203},{"x":0.27753305435180664,"y":0.5798816680908203},{"x":0.27753305435180664,"y":0.6050295829772949},{"x":0.24669604003429413,"y":0.6050295829772949}]},"confidence":0.9841358065605164,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.24669604003429413,0.5798816680908203,0.27753305435180664,0.6050295829772949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21365638077259064,"y":0.5798816680908203},{"x":0.24229075014591217,"y":0.5798816680908203},{"x":0.24229075014591217,"y":0.6035503149032593},{"x":0.21365638077259064,"y":0.6035503149032593}]},"confidence":0.9730110168457031,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.21365638077259064,0.5798816680908203,0.24229075014591217,0.6035503149032593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151982381939888,"y":0.5798816680908203},{"x":0.2070484608411789,"y":0.5798816680908203},{"x":0.2070484608411789,"y":0.6050295829772949},{"x":0.151982381939888,"y":0.6035503149032593}]},"confidence":0.9706133604049683,"dir":"rtl","str":"جامعی","boundary":[0.151982381939888,0.5798816680908203,0.2070484608411789,0.6050295829772949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8568282127380371,"y":0.610946774482727},{"x":0.8964757919311523,"y":0.610946774482727},{"x":0.8964757919311523,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8568282127380371,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.982932984828949,"dir":"rtl","str":"اقدام","boundary":[0.8568282127380371,0.610946774482727,0.8964757919311523,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193832635879517,"y":0.610946774482727},{"x":0.8480176329612732,"y":0.610946774482727},{"x":0.8480176329612732,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8193832635879517,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9833824634552002,"dir":"rtl","str":"کند","boundary":[0.8193832635879517,0.610946774482727,0.8480176329612732,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017621040344238,"y":0.610946774482727},{"x":0.8105726838111877,"y":0.610946774482727},{"x":0.8105726838111877,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8017621040344238,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9846875071525574,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.8017621040344238,0.610946774482727,0.8105726838111877,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731277346611023,"y":0.610946774482727},{"x":0.7907488942146301,"y":0.610946774482727},{"x":0.7907488942146301,"y":0.6346153616905212},{"x":0.7731277346611023,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9950063824653625,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7731277346611023,0.610946774482727,0.7907488942146301,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7334801554679871,"y":0.610946774482727},{"x":0.7665198445320129,"y":0.610946774482727},{"x":0.7665198445320129,"y":0.6346153616905212},{"x":0.7334801554679871,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9309735298156738,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.7334801554679871,0.610946774482727,0.7665198445320129,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563876867294312,"y":0.6094674468040466},{"x":0.7246695756912231,"y":0.610946774482727},{"x":0.7246695756912231,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6563876867294312,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9848645925521851,"dir":"rtl","str":"کتابهایی","boundary":[0.6563876867294312,0.6094674468040466,0.7246695756912231,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6277533173561096,"y":0.6094674468040466},{"x":0.6453744769096375,"y":0.6094674468040466},{"x":0.6453744769096375,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6277533173561096,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.99378502368927,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6277533173561096,0.6094674468040466,0.6453744769096375,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6013215780258179,"y":0.6094674468040466},{"x":0.6167401075363159,"y":0.6094674468040466},{"x":0.6167401075363159,"y":0.6331360936164856},{"x":0.6013215780258179,"y":0.6331360936164856}]},"confidence":0.9929035902023315,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6013215780258179,0.6094674468040466,0.6167401075363159,0.6331360936164856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506607890129089,"y":0.6094674468040466},{"x":0.5947136282920837,"y":0.6094674468040466},{"x":0.5947136282920837,"y":0.6331360936164856},{"x":0.5506607890129089,"y":0.6331360936164856}]},"confidence":0.9880666136741638,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.5506607890129089,0.6094674468040466,0.5947136282920837,0.6331360936164856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.515418529510498,"y":0.6094674468040466},{"x":0.5396475791931152,"y":0.6094674468040466},{"x":0.5396475791931152,"y":0.6331360936164856},{"x":0.515418529510498,"y":0.6331360936164856}]},"confidence":0.9897450804710388,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.515418529510498,0.6094674468040466,0.5396475791931152,0.6331360936164856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4647577106952667,"y":0.6094674468040466},{"x":0.5044052600860596,"y":0.6094674468040466},{"x":0.5044052600860596,"y":0.6331360936164856},{"x":0.4647577106952667,"y":0.6331360936164856}]},"confidence":0.9706391096115112,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.4647577106952667,0.6094674468040466,0.5044052600860596,0.6331360936164856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4251101315021515,"y":0.607988178730011},{"x":0.4559471309185028,"y":0.607988178730011},{"x":0.4559471309185028,"y":0.6331360936164856},{"x":0.4251101315021515,"y":0.6331360936164856}]},"confidence":0.9690321683883667,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4251101315021515,0.607988178730011,0.4559471309185028,0.6331360936164856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.392070472240448,"y":0.607988178730011},{"x":0.4140969216823578,"y":0.607988178730011},{"x":0.4140969216823578,"y":0.6331360936164856},{"x":0.392070472240448,"y":0.6331360936164856}]},"confidence":0.964810848236084,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.392070472240448,0.607988178730011,0.4140969216823578,0.6331360936164856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462555289268494,"y":0.607988178730011},{"x":0.3876652121543884,"y":0.607988178730011},{"x":0.3876652121543884,"y":0.6331360936164856},{"x":0.35462555289268494,"y":0.6331360936164856}]},"confidence":0.9870171546936035,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.35462555289268494,0.607988178730011,0.3876652121543884,0.6331360936164856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33039647340774536,"y":0.607988178730011},{"x":0.34361234307289124,"y":0.607988178730011},{"x":0.34361234307289124,"y":0.6331360936164856},{"x":0.33039647340774536,"y":0.6331360936164856}]},"confidence":0.9838466048240662,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.33039647340774536,0.607988178730011,0.34361234307289124,0.6331360936164856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2951541841030121,"y":0.607988178730011},{"x":0.32158589363098145,"y":0.607988178730011},{"x":0.32158589363098145,"y":0.6331360936164856},{"x":0.2951541841030121,"y":0.6331360936164856}]},"confidence":0.9850243926048279,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.2951541841030121,0.607988178730011,0.32158589363098145,0.6331360936164856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2599118947982788,"y":0.607988178730011},{"x":0.28854626417160034,"y":0.607988178730011},{"x":0.28854626417160034,"y":0.6331360936164856},{"x":0.2599118947982788,"y":0.6331360936164856}]},"confidence":0.9895150661468506,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.2599118947982788,0.607988178730011,0.28854626417160034,0.6331360936164856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25550660490989685,"y":0.607988178730011},{"x":0.2599118947982788,"y":0.607988178730011},{"x":0.2599118947982788,"y":0.6331360936164856},{"x":0.25550660490989685,"y":0.6331360936164856}]},"confidence":0.9483935832977295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.25550660490989685,0.607988178730011,0.2599118947982788,0.6331360936164856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.850220263004303,"y":0.6360946893692017},{"x":0.865638792514801,"y":0.6360946893692017},{"x":0.865638792514801,"y":0.6597633361816406},{"x":0.850220263004303,"y":0.6597633361816406}]},"confidence":0.9908233880996704,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.850220263004303,0.6360946893692017,0.865638792514801,0.6597633361816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8105726838111877,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8480176329612732,"y":0.6360946893692017},{"x":0.8480176329612732,"y":0.6597633361816406},{"x":0.8105726838111877,"y":0.6597633361816406}]},"confidence":0.9900763630867004,"dir":"rtl","str":"آنجا","boundary":[0.8105726838111877,0.6346153616905212,0.8480176329612732,0.6597633361816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7885462641716003,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8039647340774536,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8039647340774536,"y":0.6597633361816406},{"x":0.7863436341285706,"y":0.6597633361816406}]},"confidence":0.9917933940887451,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7885462641716003,0.6346153616905212,0.8039647340774536,0.6597633361816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665198445320129,"y":0.6346153616905212},{"x":0.7797356843948364,"y":0.6346153616905212},{"x":0.7797356843948364,"y":0.6597633361816406},{"x":0.7643171548843384,"y":0.6597633361816406}]},"confidence":0.9847802519798279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7665198445320129,0.6346153616905212,0.7797356843948364,0.6597633361816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224669456481934,"y":0.6346153616905212},{"x":0.7621145248413086,"y":0.6346153616905212},{"x":0.7621145248413086,"y":0.6597633361816406},{"x":0.7202643156051636,"y":0.6582840085029602}]},"confidence":0.9570196270942688,"dir":"rtl","str":"رسی","boundary":[0.7224669456481934,0.6346153616905212,0.7621145248413086,0.6597633361816406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6850220561027527,"y":0.6346153616905212},{"x":0.715859055519104,"y":0.6346153616905212},{"x":0.715859055519104,"y":0.6582840085029602},{"x":0.6828193664550781,"y":0.6582840085029602}]},"confidence":0.8870139718055725,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6850220561027527,0.6346153616905212,0.715859055519104,0.6582840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6475771069526672,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6784141063690186,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6784141063690186,"y":0.6582840085029602},{"x":0.6475771069526672,"y":0.6582840085029602}]},"confidence":0.9892313480377197,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6475771069526672,0.6346153616905212,0.6784141063690186,0.6582840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6101321578025818,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6453744769096375,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6431717872619629,"y":0.6582840085029602},{"x":0.6101321578025818,"y":0.6582840085029602}]},"confidence":0.9760889410972595,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6101321578025818,0.6346153616905212,0.6431717872619629,0.6582840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5506607890129089,"y":0.6331360936164856},{"x":0.6035242080688477,"y":0.6346153616905212},{"x":0.6035242080688477,"y":0.6582840085029602},{"x":0.5484581589698792,"y":0.6568047404289246}]},"confidence":0.9872856736183167,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.5506607890129089,0.6331360936164856,0.6035242080688477,0.6582840085029602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5264317393302917,"y":0.6331360936164856},{"x":0.5440528392791748,"y":0.6331360936164856},{"x":0.5440528392791748,"y":0.6568047404289246},{"x":0.5242290496826172,"y":0.6568047404289246}]},"confidence":0.9911103248596191,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5264317393302917,0.6331360936164856,0.5440528392791748,0.6568047404289246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49559471011161804,"y":0.6331360936164856},{"x":0.5220264196395874,"y":0.6331360936164856},{"x":0.5198237895965576,"y":0.6568047404289246},{"x":0.49339208006858826,"y":0.6568047404289246}]},"confidence":0.9923229813575745,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.49559471011161804,0.6331360936164856,0.5198237895965576,0.6568047404289246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44933921098709106,"y":0.6331360936164856},{"x":0.4889867901802063,"y":0.6331360936164856},{"x":0.4889867901802063,"y":0.6568047404289246},{"x":0.44933921098709106,"y":0.6568047404289246}]},"confidence":0.9846062660217285,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.44933921098709106,0.6331360936164856,0.4889867901802063,0.6568047404289246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4339207112789154,"y":0.6331360936164856},{"x":0.4427312910556793,"y":0.6331360936164856},{"x":0.4427312910556793,"y":0.6568047404289246},{"x":0.4339207112789154,"y":0.6568047404289246}]},"confidence":0.9733014702796936,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4339207112789154,0.6331360936164856,0.4427312910556793,0.6568047404289246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39867842197418213,"y":0.6331360936164856},{"x":0.43171805143356323,"y":0.6331360936164856},{"x":0.42951542139053345,"y":0.6568047404289246},{"x":0.39867842197418213,"y":0.6568047404289246}]},"confidence":0.8855580687522888,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.39867842197418213,0.6331360936164856,0.42951542139053345,0.6568047404289246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3480176329612732,"y":0.63165682554245},{"x":0.392070472240448,"y":0.6331360936164856},{"x":0.392070472240448,"y":0.6568047404289246},{"x":0.3480176329612732,"y":0.6568047404289246}]},"confidence":0.9902330636978149,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.3480176329612732,0.63165682554245,0.392070472240448,0.6568047404289246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28634360432624817,"y":0.63165682554245},{"x":0.3392070531845093,"y":0.63165682554245},{"x":0.3392070531845093,"y":0.6568047404289246},{"x":0.28634360432624817,"y":0.6553254723548889}]},"confidence":0.988061785697937,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.28634360432624817,0.63165682554245,0.3392070531845093,0.6568047404289246]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2488986849784851,"y":0.63165682554245},{"x":0.2797356843948364,"y":0.63165682554245},{"x":0.2797356843948364,"y":0.6553254723548889},{"x":0.2488986849784851,"y":0.6553254723548889}]},"confidence":0.9849852919578552,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.2488986849784851,0.63165682554245,0.2797356843948364,0.6553254723548889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21145375072956085,"y":0.63165682554245},{"x":0.24229075014591217,"y":0.63165682554245},{"x":0.24229075014591217,"y":0.6553254723548889},{"x":0.21145375072956085,"y":0.6553254723548889}]},"confidence":0.9948325157165527,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.21145375072956085,0.63165682554245,0.24229075014591217,0.6553254723548889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17180617153644562,"y":0.6301774978637695},{"x":0.20484581589698792,"y":0.63165682554245},{"x":0.20484581589698792,"y":0.6553254723548889},{"x":0.17180617153644562,"y":0.6553254723548889}]},"confidence":0.985804557800293,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.17180617153644562,0.6301774978637695,0.20484581589698792,0.6553254723548889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151982381939888,"y":0.6301774978637695},{"x":0.16519823670387268,"y":0.6301774978637695},{"x":0.16519823670387268,"y":0.6553254723548889},{"x":0.14977973699569702,"y":0.6553254723548889}]},"confidence":0.9732576608657837,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.151982381939888,0.6301774978637695,0.16519823670387268,0.6553254723548889]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590308427810669,"y":0.6627218723297119},{"x":0.8986784219741821,"y":0.6627218723297119},{"x":0.8986784219741821,"y":0.6878698468208313},{"x":0.8590308427810669,"y":0.6878698468208313}]},"confidence":0.9898213148117065,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.8590308427810669,0.6627218723297119,0.8986784219741821,0.6878698468208313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281938433647156,"y":0.6627218723297119},{"x":0.8524228930473328,"y":0.6627218723297119},{"x":0.8524228930473328,"y":0.6878698468208313},{"x":0.8281938433647156,"y":0.6878698468208313}]},"confidence":0.9595687985420227,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.8281938433647156,0.6627218723297119,0.8524228930473328,0.6878698468208313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7753304243087769,"y":0.6627218723297119},{"x":0.8237885236740112,"y":0.6627218723297119},{"x":0.8237885236740112,"y":0.6878698468208313},{"x":0.7753304243087769,"y":0.6863905191421509}]},"confidence":0.9682216644287109,"dir":"rtl","str":"انجامد","boundary":[0.7753304243087769,0.6627218723297119,0.8237885236740112,0.6878698468208313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643171548843384,"y":0.6627218723297119},{"x":0.7731277346611023,"y":0.6627218723297119},{"x":0.7731277346611023,"y":0.6863905191421509},{"x":0.7643171548843384,"y":0.6863905191421509}]},"confidence":0.92927485704422,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7643171548843384,0.6627218723297119,0.7731277346611023,0.6863905191421509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7048457860946655,"y":0.6612426042556763},{"x":0.7533039450645447,"y":0.6627218723297119},{"x":0.7533039450645447,"y":0.6878698468208313},{"x":0.7048457860946655,"y":0.6863905191421509}]},"confidence":0.947056770324707,"dir":"rtl","str":"اعضاء","boundary":[0.7048457860946655,0.6612426042556763,0.7533039450645447,0.6878698468208313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563876867294312,"y":0.6612426042556763},{"x":0.6960352659225464,"y":0.6612426042556763},{"x":0.6960352659225464,"y":0.6863905191421509},{"x":0.6563876867294312,"y":0.6863905191421509}]},"confidence":0.9389448165893555,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.6563876867294312,0.6612426042556763,0.6960352659225464,0.6863905191421509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6167401075363159,"y":0.6612426042556763},{"x":0.649779736995697,"y":0.6612426042556763},{"x":0.649779736995697,"y":0.6863905191421509},{"x":0.6167401075363159,"y":0.6863905191421509}]},"confidence":0.9689266681671143,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6167401075363159,0.6612426042556763,0.649779736995697,0.6863905191421509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5859031081199646,"y":0.6612426042556763},{"x":0.6123347878456116,"y":0.6612426042556763},{"x":0.6101321578025818,"y":0.6863905191421509},{"x":0.5859031081199646,"y":0.6863905191421509}]},"confidence":0.9654874801635742,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.5859031081199646,0.6612426042556763,0.6101321578025818,0.6863905191421509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5242290496826172,"y":0.6612426042556763},{"x":0.5726872086524963,"y":0.6612426042556763},{"x":0.5726872086524963,"y":0.6863905191421509},{"x":0.5242290496826172,"y":0.6863905191421509}]},"confidence":0.9870400428771973,"dir":"rtl","str":"توافق","boundary":[0.5242290496826172,0.6612426042556763,0.5726872086524963,0.6863905191421509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4691630005836487,"y":0.6612426042556763},{"x":0.5176211595535278,"y":0.6612426042556763},{"x":0.5176211595535278,"y":0.6863905191421509},{"x":0.4691630005836487,"y":0.6849112510681152}]},"confidence":0.9913440942764282,"dir":"rtl","str":"کردند","boundary":[0.4691630005836487,0.6612426042556763,0.5176211595535278,0.6863905191421509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4427312910556793,"y":0.6597633361816406},{"x":0.46255508065223694,"y":0.6597633361816406},{"x":0.46255508065223694,"y":0.6849112510681152},{"x":0.4427312910556793,"y":0.6849112510681152}]},"confidence":0.9964870810508728,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4427312910556793,0.6597633361816406,0.46255508065223694,0.6849112510681152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40969163179397583,"y":0.6597633361816406},{"x":0.4361233413219452,"y":0.6597633361816406},{"x":0.4361233413219452,"y":0.6849112510681152},{"x":0.40969163179397583,"y":0.6849112510681152}]},"confidence":0.9851576089859009,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.40969163179397583,0.6597633361816406,0.4361233413219452,0.6849112510681152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37444934248924255,"y":0.6597633361816406},{"x":0.4030837118625641,"y":0.6597633361816406},{"x":0.4008810520172119,"y":0.6849112510681152},{"x":0.37444934248924255,"y":0.6849112510681152}]},"confidence":0.9828103184700012,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.37444934248924255,0.6597633361816406,0.4008810520172119,0.6849112510681152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462555289268494,"y":0.6597633361816406},{"x":0.3678414225578308,"y":0.6597633361816406},{"x":0.3678414225578308,"y":0.6849112510681152},{"x":0.35462555289268494,"y":0.6849112510681152}]},"confidence":0.9961692094802856,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.35462555289268494,0.6597633361816406,0.3678414225578308,0.6849112510681152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29735681414604187,"y":0.6597633361816406},{"x":0.3480176329612732,"y":0.6597633361816406},{"x":0.345814973115921,"y":0.6849112510681152},{"x":0.29735681414604187,"y":0.6849112510681152}]},"confidence":0.9864802956581116,"dir":"rtl","str":"تدریج","boundary":[0.29735681414604187,0.6597633361816406,0.345814973115921,0.6849112510681152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23127754032611847,"y":0.6597633361816406},{"x":0.2907488942146301,"y":0.6597633361816406},{"x":0.2907488942146301,"y":0.6849112510681152},{"x":0.23127754032611847,"y":0.6834319233894348}]},"confidence":0.9864420890808105,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.23127754032611847,0.6597633361816406,0.2907488942146301,0.6849112510681152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18722467124462128,"y":0.6597633361816406},{"x":0.22466960549354553,"y":0.6597633361816406},{"x":0.22466960549354553,"y":0.6834319233894348},{"x":0.18722467124462128,"y":0.6834319233894348}]},"confidence":0.9752320051193237,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.18722467124462128,0.6597633361816406,0.22466960549354553,0.6834319233894348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1740088164806366,"y":0.6597633361816406},{"x":0.1850220263004303,"y":0.6597633361816406},{"x":0.1850220263004303,"y":0.6834319233894348},{"x":0.1740088164806366,"y":0.6834319233894348}]},"confidence":0.9807111024856567,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1740088164806366,0.6597633361816406,0.1850220263004303,0.6834319233894348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14977973699569702,"y":0.6597633361816406},{"x":0.16960352659225464,"y":0.6597633361816406},{"x":0.16960352659225464,"y":0.6834319233894348},{"x":0.14977973699569702,"y":0.6834319233894348}]},"confidence":0.9797816276550293,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.14977973699569702,0.6597633361816406,0.16960352659225464,0.6834319233894348]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8480176329612732,"y":0.6878698468208313},{"x":0.8986784219741821,"y":0.6878698468208313},{"x":0.8986784219741821,"y":0.715976357460022},{"x":0.8458150029182434,"y":0.715976357460022}]},"confidence":0.9258112907409668,"dir":"rtl","str":"مرحله","boundary":[0.8480176329612732,0.6878698468208313,0.8986784219741821,0.715976357460022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8105726838111877,"y":0.6863905191421509},{"x":0.8392070531845093,"y":0.6878698468208313},{"x":0.8392070531845093,"y":0.7144970297813416},{"x":0.8105726838111877,"y":0.7144970297813416}]},"confidence":0.9738616943359375,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.8105726838111877,0.6863905191421509,0.8392070531845093,0.7144970297813416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599118947982788,"y":0.6863905191421509},{"x":0.8039647340774536,"y":0.6863905191421509},{"x":0.8039647340774536,"y":0.7144970297813416},{"x":0.757709264755249,"y":0.7144970297813416}]},"confidence":0.9875421524047852,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.7599118947982788,0.6863905191421509,0.8039647340774536,0.7144970297813416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224669456481934,"y":0.6863905191421509},{"x":0.7533039450645447,"y":0.6863905191421509},{"x":0.7533039450645447,"y":0.7144970297813416},{"x":0.7224669456481934,"y":0.7144970297813416}]},"confidence":0.9919073581695557,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7224669456481934,0.6863905191421509,0.7533039450645447,0.7144970297813416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6806167364120483,"y":0.6863905191421509},{"x":0.7180616855621338,"y":0.6863905191421509},{"x":0.7180616855621338,"y":0.7144970297813416},{"x":0.6784141063690186,"y":0.7144970297813416}]},"confidence":0.9784290194511414,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.6806167364120483,0.6863905191421509,0.7180616855621338,0.7144970297813416]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607929468154907,"y":0.6863905191421509},{"x":0.6740087866783142,"y":0.6863905191421509},{"x":0.6740087866783142,"y":0.7130177617073059},{"x":0.6607929468154907,"y":0.7130177617073059}]},"confidence":0.995288610458374,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6607929468154907,0.6863905191421509,0.6740087866783142,0.7130177617073059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.634361207485199,"y":0.6863905191421509},{"x":0.6519823670387268,"y":0.6863905191421509},{"x":0.6519823670387268,"y":0.7130177617073059},{"x":0.634361207485199,"y":0.7130177617073059}]},"confidence":0.9955078363418579,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.634361207485199,0.6863905191421509,0.6519823670387268,0.7130177617073059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.58370041847229,"y":0.6849112510681152},{"x":0.6277533173561096,"y":0.6863905191421509},{"x":0.6255506873130798,"y":0.7130177617073059},{"x":0.5814977884292603,"y":0.7130177617073059}]},"confidence":0.9931066036224365,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.58370041847229,0.6849112510681152,0.6255506873130798,0.7130177617073059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5220264196395874,"y":0.6849112510681152},{"x":0.5748898386955261,"y":0.6849112510681152},{"x":0.5748898386955261,"y":0.7130177617073059},{"x":0.5198237895965576,"y":0.7130177617073059}]},"confidence":0.9872847199440002,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.5220264196395874,0.6849112510681152,0.5748898386955261,0.7130177617073059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48237884044647217,"y":0.6849112510681152},{"x":0.515418529510498,"y":0.6849112510681152},{"x":0.515418529510498,"y":0.7130177617073059},{"x":0.48237884044647217,"y":0.7130177617073059}]},"confidence":0.9926649332046509,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.48237884044647217,0.6849112510681152,0.515418529510498,0.7130177617073059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46035242080688477,"y":0.6849112510681152},{"x":0.4757709205150604,"y":0.6849112510681152},{"x":0.4757709205150604,"y":0.7115384340286255},{"x":0.46035242080688477,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9942570924758911,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.46035242080688477,0.6849112510681152,0.4757709205150604,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41850221157073975,"y":0.6834319233894348},{"x":0.458149790763855,"y":0.6849112510681152},{"x":0.4559471309185028,"y":0.7130177617073059},{"x":0.41850221157073975,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9793044924736023,"dir":"rtl","str":"رسی","boundary":[0.41850221157073975,0.6834319233894348,0.4559471309185028,0.7130177617073059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4030837118625641,"y":0.6834319233894348},{"x":0.4118942618370056,"y":0.6834319233894348},{"x":0.4118942618370056,"y":0.7115384340286255},{"x":0.4030837118625641,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9514467120170593,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4030837118625641,0.6834319233894348,0.4118942618370056,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3568281829357147,"y":0.6834319233894348},{"x":0.39867842197418213,"y":0.6834319233894348},{"x":0.39647576212882996,"y":0.7115384340286255},{"x":0.3568281829357147,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9019715785980225,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.3568281829357147,0.6834319233894348,0.39647576212882996,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2819383144378662,"y":0.6834319233894348},{"x":0.3480176329612732,"y":0.6834319233894348},{"x":0.3480176329612732,"y":0.7115384340286255},{"x":0.2819383144378662,"y":0.7115384340286255}]},"confidence":0.9856314659118652,"dir":"rtl","str":"مقدماتی","boundary":[0.2819383144378662,0.6834319233894348,0.3480176329612732,0.7115384340286255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2599118947982788,"y":0.6834319233894348},{"x":0.2819383144378662,"y":0.6834319233894348},{"x":0.2797356843948364,"y":0.7100591659545898},{"x":0.2599118947982788,"y":0.7100591659545898}]},"confidence":0.9943274259567261,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2599118947982788,0.6834319233894348,0.2797356843948364,0.7100591659545898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2290748953819275,"y":0.6834319233894348},{"x":0.2599118947982788,"y":0.6834319233894348},{"x":0.2599118947982788,"y":0.7100591659545898},{"x":0.2290748953819275,"y":0.7100591659545898}]},"confidence":0.9191873073577881,"dir":"rtl","str":"باره","boundary":[0.2290748953819275,0.6834319233894348,0.2599118947982788,0.7100591659545898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18942731618881226,"y":0.6819526553153992},{"x":0.22026431560516357,"y":0.6834319233894348},{"x":0.22026431560516357,"y":0.7100591659545898},{"x":0.18942731618881226,"y":0.7100591659545898}]},"confidence":0.9856182932853699,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.18942731618881226,0.6819526553153992,0.22026431560516357,0.7100591659545898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14977973699569702,"y":0.6819526553153992},{"x":0.18281938135623932,"y":0.6834319233894348},{"x":0.18281938135623932,"y":0.7100591659545898},{"x":0.14977973699569702,"y":0.7100591659545898}]},"confidence":0.9736739993095398,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.14977973699569702,0.6819526553153992,0.18281938135623932,0.7100591659545898]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.865638792514801,"y":0.715976357460022},{"x":0.8986784219741821,"y":0.715976357460022},{"x":0.8964757919311523,"y":0.7396449446678162},{"x":0.865638792514801,"y":0.7396449446678162}]},"confidence":0.9924060702323914,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.865638792514801,0.715976357460022,0.8964757919311523,0.7396449446678162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590308427810669,"y":0.715976357460022},{"x":0.8634361028671265,"y":0.715976357460022},{"x":0.8612334728240967,"y":0.7396449446678162},{"x":0.8568282127380371,"y":0.7396449446678162}]},"confidence":0.9494921565055847,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.8590308427810669,0.715976357460022,0.8612334728240967,0.7396449446678162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8370044231414795,"y":0.715976357460022},{"x":0.8458150029182434,"y":0.715976357460022},{"x":0.8458150029182434,"y":0.7396449446678162},{"x":0.8348017334938049,"y":0.7396449446678162}]},"confidence":0.9905656576156616,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.8370044231414795,0.715976357460022,0.8458150029182434,0.7396449446678162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8105726838111877,"y":0.715976357460022},{"x":0.8281938433647156,"y":0.715976357460022},{"x":0.8281938433647156,"y":0.7396449446678162},{"x":0.8105726838111877,"y":0.7396449446678162}]},"confidence":0.9936156272888184,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.8105726838111877,0.715976357460022,0.8281938433647156,0.7396449446678162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731277346611023,"y":0.7144970297813416},{"x":0.8017621040344238,"y":0.715976357460022},{"x":0.799559473991394,"y":0.7396449446678162},{"x":0.7731277346611023,"y":0.7396449446678162}]},"confidence":0.9950385093688965,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.7731277346611023,0.7144970297813416,0.799559473991394,0.7396449446678162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7114537358283997,"y":0.7144970297813416},{"x":0.7643171548843384,"y":0.7144970297813416},{"x":0.7643171548843384,"y":0.7396449446678162},{"x":0.7114537358283997,"y":0.7396449446678162}]},"confidence":0.9930065870285034,"dir":"rtl","str":"گرفتن","boundary":[0.7114537358283997,0.7144970297813416,0.7643171548843384,0.7396449446678162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6762114763259888,"y":0.7144970297813416},{"x":0.7026431560516357,"y":0.7144970297813416},{"x":0.7026431560516357,"y":0.7381656765937805},{"x":0.6762114763259888,"y":0.7381656765937805}]},"confidence":0.9796888828277588,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6762114763259888,0.7144970297813416,0.7026431560516357,0.7381656765937805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6255506873130798,"y":0.7130177617073059},{"x":0.6674008965492249,"y":0.7144970297813416},{"x":0.6674008965492249,"y":0.7381656765937805},{"x":0.6255506873130798,"y":0.7381656765937805}]},"confidence":0.9761466979980469,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.6255506873130798,0.7130177617073059,0.6674008965492249,0.7381656765937805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5814977884292603,"y":0.7130177617073059},{"x":0.6167401075363159,"y":0.7130177617073059},{"x":0.6167401075363159,"y":0.7381656765937805},{"x":0.5814977884292603,"y":0.7381656765937805}]},"confidence":0.9914126396179199,"dir":"rtl","str":"طبق","boundary":[0.5814977884292603,0.7130177617073059,0.6167401075363159,0.7381656765937805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5264317393302917,"y":0.7130177617073059},{"x":0.5726872086524963,"y":0.7130177617073059},{"x":0.5726872086524963,"y":0.7381656765937805},{"x":0.5264317393302917,"y":0.7366864085197449}]},"confidence":0.9379220008850098,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.5264317393302917,0.7130177617073059,0.5726872086524963,0.7381656765937805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.458149790763855,"y":0.7130177617073059},{"x":0.5176211595535278,"y":0.7130177617073059},{"x":0.5176211595535278,"y":0.7366864085197449},{"x":0.458149790763855,"y":0.7366864085197449}]},"confidence":0.988541305065155,"dir":"rtl","str":"تنظیمی","boundary":[0.458149790763855,0.7130177617073059,0.5176211595535278,0.7366864085197449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4339207112789154,"y":0.7130177617073059},{"x":0.44933921098709106,"y":0.7130177617073059},{"x":0.4471365511417389,"y":0.7366864085197449},{"x":0.43171805143356323,"y":0.7366864085197449}]},"confidence":0.994218111038208,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4339207112789154,0.7130177617073059,0.4471365511417389,0.7366864085197449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38546255230903625,"y":0.7115384340286255},{"x":0.4273127615451813,"y":0.7130177617073059},{"x":0.4273127615451813,"y":0.7366864085197449},{"x":0.38325992226600647,"y":0.7366864085197449}]},"confidence":0.9903079271316528,"dir":"rtl","str":"طرف","boundary":[0.38546255230903625,0.7115384340286255,0.4273127615451813,0.7366864085197449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33039647340774536,"y":0.7115384340286255},{"x":0.37444934248924255,"y":0.7115384340286255},{"x":0.37444934248924255,"y":0.7366864085197449},{"x":0.3281938433647156,"y":0.7352070808410645}]},"confidence":0.9752461314201355,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.33039647340774536,0.7115384340286255,0.37444934248924255,0.7366864085197449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.28854626417160034,"y":0.7115384340286255},{"x":0.3259911835193634,"y":0.7115384340286255},{"x":0.3259911835193634,"y":0.7366864085197449},{"x":0.28854626417160034,"y":0.7352070808410645}]},"confidence":0.9820700883865356,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.28854626417160034,0.7115384340286255,0.3259911835193634,0.7366864085197449]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25550660490989685,"y":0.7100591659545898},{"x":0.28854626417160034,"y":0.7115384340286255},{"x":0.28854626417160034,"y":0.7352070808410645},{"x":0.25550660490989685,"y":0.7352070808410645}]},"confidence":0.9710010290145874,"dir":"rtl","str":"یابی","boundary":[0.25550660490989685,0.7100591659545898,0.28854626417160034,0.7352070808410645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20484581589698792,"y":0.7100591659545898},{"x":0.24449339509010315,"y":0.7115384340286255},{"x":0.24449339509010315,"y":0.7352070808410645},{"x":0.20484581589698792,"y":0.7352070808410645}]},"confidence":0.9825109243392944,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.20484581589698792,0.7100591659545898,0.24449339509010315,0.7352070808410645]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14977973699569702,"y":0.7100591659545898},{"x":0.196035236120224,"y":0.7100591659545898},{"x":0.196035236120224,"y":0.7352070808410645},{"x":0.14977973699569702,"y":0.7352070808410645}]},"confidence":0.983670711517334,"dir":"rtl","str":"معادل","boundary":[0.14977973699569702,0.7100591659545898,0.196035236120224,0.7352070808410645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.151982381939888,"y":0.5281065106391907},{"x":0.9008810520172119,"y":0.5325443744659424},{"x":0.8964757919311523,"y":0.7411242723464966},{"x":0.14977973699569702,"y":0.7366864085197449}]},"confidence":0.9767136573791504,"dir":"ltr","boundary":[0.146982381939888,0.5211065106391907,0.9014757919311523,0.7481242723464966],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8480176329612732,"y":0.7426035404205322},{"x":0.8964757919311523,"y":0.7426035404205322},{"x":0.8964757919311523,"y":0.7677514553070068},{"x":0.8480176329612732,"y":0.7662721872329712}]},"confidence":0.9868823289871216,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.8480176329612732,0.7426035404205322,0.8964757919311523,0.7677514553070068]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7885462641716003,"y":0.7426035404205322},{"x":0.8303964734077454,"y":0.7426035404205322},{"x":0.8303964734077454,"y":0.7662721872329712},{"x":0.7885462641716003,"y":0.7662721872329712}]},"confidence":0.98370361328125,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.7885462641716003,0.7426035404205322,0.8303964734077454,0.7662721872329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290748953819275,"y":0.7411242723464966},{"x":0.7819383144378662,"y":0.7426035404205322},{"x":0.7819383144378662,"y":0.7662721872329712},{"x":0.7290748953819275,"y":0.7662721872329712}]},"confidence":0.9731717109680176,"dir":"rtl","str":"۱۲۰۰","boundary":[0.7290748953819275,0.7411242723464966,0.7819383144378662,0.7662721872329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6872246861457825,"y":0.7411242723464966},{"x":0.7202643156051636,"y":0.7411242723464966},{"x":0.7202643156051636,"y":0.7662721872329712},{"x":0.6872246861457825,"y":0.7662721872329712}]},"confidence":0.9173649549484253,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.6872246861457825,0.7411242723464966,0.7202643156051636,0.7662721872329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453744769096375,"y":0.7411242723464966},{"x":0.6806167364120483,"y":0.7411242723464966},{"x":0.6806167364120483,"y":0.7662721872329712},{"x":0.6453744769096375,"y":0.7662721872329712}]},"confidence":0.9892168045043945,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6453744769096375,0.7411242723464966,0.6806167364120483,0.7662721872329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5792951583862305,"y":0.7411242723464966},{"x":0.6365638971328735,"y":0.7411242723464966},{"x":0.6365638971328735,"y":0.7662721872329712},{"x":0.5792951583862305,"y":0.7662721872329712}]},"confidence":0.9725467562675476,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5792951583862305,0.7411242723464966,0.6365638971328735,0.7662721872329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5594713687896729,"y":0.7411242723464966},{"x":0.5682819485664368,"y":0.7411242723464966},{"x":0.5682819485664368,"y":0.7647929191589355},{"x":0.5594713687896729,"y":0.7647929191589355}]},"confidence":0.9649468660354614,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5594713687896729,0.7411242723464966,0.5682819485664368,0.7647929191589355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5132158398628235,"y":0.7411242723464966},{"x":0.5550661087036133,"y":0.7411242723464966},{"x":0.5550661087036133,"y":0.7647929191589355},{"x":0.5132158398628235,"y":0.7647929191589355}]},"confidence":0.9900645017623901,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.5132158398628235,0.7411242723464966,0.5550661087036133,0.7647929191589355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4647577106952667,"y":0.7396449446678162},{"x":0.5,"y":0.7396449446678162},{"x":0.5,"y":0.7647929191589355},{"x":0.4647577106952667,"y":0.7647929191589355}]},"confidence":0.9917893409729004,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4647577106952667,0.7396449446678162,0.5,0.7647929191589355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39867842197418213,"y":0.7396449446678162},{"x":0.453744500875473,"y":0.7411242723464966},{"x":0.453744500875473,"y":0.7647929191589355},{"x":0.39867842197418213,"y":0.7647929191589355}]},"confidence":0.9790363311767578,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.39867842197418213,0.7396449446678162,0.453744500875473,0.7647929191589355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3788546323776245,"y":0.7396449446678162},{"x":0.3898678421974182,"y":0.7396449446678162},{"x":0.3898678421974182,"y":0.7647929191589355},{"x":0.3788546323776245,"y":0.7647929191589355}]},"confidence":0.96873939037323,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3788546323776245,0.7396449446678162,0.3898678421974182,0.7647929191589355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3149779736995697,"y":0.7396449446678162},{"x":0.37444934248924255,"y":0.7396449446678162},{"x":0.37444934248924255,"y":0.7647929191589355},{"x":0.3149779736995697,"y":0.7647929191589355}]},"confidence":0.98736572265625,"dir":"rtl","str":"تصویب","boundary":[0.3149779736995697,0.7396449446678162,0.37444934248924255,0.7647929191589355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26431718468666077,"y":0.7396449446678162},{"x":0.29955947399139404,"y":0.7396449446678162},{"x":0.29955947399139404,"y":0.7647929191589355},{"x":0.26431718468666077,"y":0.7647929191589355}]},"confidence":0.9907717704772949,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.26431718468666077,0.7396449446678162,0.29955947399139404,0.7647929191589355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20925110578536987,"y":0.7396449446678162},{"x":0.25330397486686707,"y":0.7396449446678162},{"x":0.25330397486686707,"y":0.7633135914802551},{"x":0.20925110578536987,"y":0.7633135914802551}]},"confidence":0.9837060570716858,"dir":"rtl","str":"گرفت","boundary":[0.20925110578536987,0.7396449446678162,0.25330397486686707,0.7633135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1938326060771942,"y":0.7396449446678162},{"x":0.2070484608411789,"y":0.7396449446678162},{"x":0.2070484608411789,"y":0.7633135914802551},{"x":0.1938326060771942,"y":0.7633135914802551}]},"confidence":0.9577253460884094,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1938326060771942,0.7396449446678162,0.2070484608411789,0.7633135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8259912133216858,"y":0.7707100510597229},{"x":0.865638792514801,"y":0.7707100510597229},{"x":0.8634361028671265,"y":0.7928994297981262},{"x":0.8237885236740112,"y":0.7928994297981262}]},"confidence":0.9881916642189026,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.8259912133216858,0.7707100510597229,0.8634361028671265,0.7928994297981262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7533039450645447,"y":0.7707100510597229},{"x":0.8149779438972473,"y":0.7707100510597229},{"x":0.8149779438972473,"y":0.7928994297981262},{"x":0.7533039450645447,"y":0.7928994297981262}]},"confidence":0.9910364151000977,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.7533039450645447,0.7707100510597229,0.8149779438972473,0.7928994297981262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6872246861457825,"y":0.7707100510597229},{"x":0.7444933652877808,"y":0.7707100510597229},{"x":0.742290735244751,"y":0.7928994297981262},{"x":0.6872246861457825,"y":0.7928994297981262}]},"confidence":0.9839302897453308,"dir":"rtl","str":"معادلها","boundary":[0.6872246861457825,0.7707100510597229,0.742290735244751,0.7928994297981262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607929468154907,"y":0.7692307829856873},{"x":0.6762114763259888,"y":0.7692307829856873},{"x":0.6740087866783142,"y":0.7914201021194458},{"x":0.6607929468154907,"y":0.7914201021194458}]},"confidence":0.9932427406311035,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6607929468154907,0.7692307829856873,0.6740087866783142,0.7914201021194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.566079318523407,"y":0.7692307829856873},{"x":0.6519823670387268,"y":0.7692307829856873},{"x":0.6519823670387268,"y":0.7914201021194458},{"x":0.566079318523407,"y":0.7914201021194458}]},"confidence":0.9874064922332764,"dir":"rtl","str":"فرهنگهای","boundary":[0.566079318523407,0.7692307829856873,0.6519823670387268,0.7914201021194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5044052600860596,"y":0.7692307829856873},{"x":0.5572687387466431,"y":0.7692307829856873},{"x":0.5572687387466431,"y":0.7914201021194458},{"x":0.5044052600860596,"y":0.7899408340454102}]},"confidence":0.9890325665473938,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.5044052600860596,0.7692307829856873,0.5572687387466431,0.7914201021194458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43832600116729736,"y":0.7677514553070068},{"x":0.49339208006858826,"y":0.7692307829856873},{"x":0.49339208006858826,"y":0.7899408340454102},{"x":0.43832600116729736,"y":0.7899408340454102}]},"confidence":0.9926585555076599,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.43832600116729736,0.7677514553070068,0.49339208006858826,0.7899408340454102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.392070472240448,"y":0.7677514553070068},{"x":0.4273127615451813,"y":0.7692307829856873},{"x":0.4273127615451813,"y":0.7899408340454102},{"x":0.392070472240448,"y":0.7899408340454102}]},"confidence":0.9892279505729675,"dir":"rtl","str":"نظیر","boundary":[0.392070472240448,0.7677514553070068,0.4273127615451813,0.7899408340454102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32158589363098145,"y":0.7677514553070068},{"x":0.38325992226600647,"y":0.7677514553070068},{"x":0.3810572624206543,"y":0.7899408340454102},{"x":0.31938326358795166,"y":0.7899408340454102}]},"confidence":0.9907230138778687,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.32158589363098145,0.7677514553070068,0.3810572624206543,0.7899408340454102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2290748953819275,"y":0.7662721872329712},{"x":0.3127753436565399,"y":0.7677514553070068},{"x":0.31057268381118774,"y":0.7899408340454102},{"x":0.2290748953819275,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9821186661720276,"dir":"rtl","str":"جغرافیایی","boundary":[0.2290748953819275,0.7662721872329712,0.31057268381118774,0.7899408340454102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2180616706609726,"y":0.7662721872329712},{"x":0.2268722504377365,"y":0.7662721872329712},{"x":0.2268722504377365,"y":0.7884615659713745},{"x":0.2180616706609726,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9663799405097961,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2180616706609726,0.7662721872329712,0.2268722504377365,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15418502688407898,"y":0.7662721872329712},{"x":0.20925110578536987,"y":0.7662721872329712},{"x":0.20925110578536987,"y":0.7884615659713745},{"x":0.15418502688407898,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.985668957233429,"dir":"rtl","str":"دهخدا","boundary":[0.15418502688407898,0.7662721872329712,0.20925110578536987,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14977973699569702,"y":0.7662721872329712},{"x":0.15418502688407898,"y":0.7662721872329712},{"x":0.15418502688407898,"y":0.7884615659713745},{"x":0.14977973699569702,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9175949096679688,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.14977973699569702,0.7662721872329712,0.15418502688407898,0.7884615659713745]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8612334728240967,"y":0.7988165616989136},{"x":0.8964757919311523,"y":0.8002958297729492},{"x":0.8942731022834778,"y":0.8224852085113525},{"x":0.8612334728240967,"y":0.8210059404373169}]},"confidence":0.9765349626541138,"dir":"rtl","str":"معین","boundary":[0.8612334728240967,0.7988165616989136,0.8942731022834778,0.8224852085113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.850220263004303,"y":0.7988165616989136},{"x":0.8568282127380371,"y":0.7988165616989136},{"x":0.8568282127380371,"y":0.8210059404373169},{"x":0.850220263004303,"y":0.8210059404373169}]},"confidence":0.9614702463150024,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.850220263004303,0.7988165616989136,0.8568282127380371,0.8210059404373169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7334801554679871,"y":0.7973372936248779},{"x":0.8458150029182434,"y":0.7988165616989136},{"x":0.8436123132705688,"y":0.8210059404373169},{"x":0.7334801554679871,"y":0.8195266127586365}]},"confidence":0.9671889543533325,"dir":"rtl","str":"دایرةالمعارف","boundary":[0.7334801554679871,0.7973372936248779,0.8436123132705688,0.8210059404373169]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563876867294312,"y":0.7973372936248779},{"x":0.7246695756912231,"y":0.7973372936248779},{"x":0.7246695756912231,"y":0.8195266127586365},{"x":0.6563876867294312,"y":0.8195266127586365}]},"confidence":0.9801244139671326,"dir":"rtl","str":"مصاحب","boundary":[0.6563876867294312,0.7973372936248779,0.7246695756912231,0.8195266127586365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6409691572189331,"y":0.7973372936248779},{"x":0.649779736995697,"y":0.7973372936248779},{"x":0.649779736995697,"y":0.8180473446846008},{"x":0.6409691572189331,"y":0.8180473446846008}]},"confidence":0.9917130470275879,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6409691572189331,0.7973372936248779,0.649779736995697,0.8180473446846008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5704845786094666,"y":0.7958579659461975},{"x":0.6365638971328735,"y":0.7973372936248779},{"x":0.6365638971328735,"y":0.8195266127586365},{"x":0.5704845786094666,"y":0.8180473446846008}]},"confidence":0.9952893257141113,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.5704845786094666,0.7958579659461975,0.6365638971328735,0.8195266127586365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5484581589698792,"y":0.7958579659461975},{"x":0.5616739988327026,"y":0.7958579659461975},{"x":0.5616739988327026,"y":0.8180473446846008},{"x":0.5484581589698792,"y":0.8180473446846008}]},"confidence":0.9973787665367126,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5484581589698792,0.7958579659461975,0.5616739988327026,0.8180473446846008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4779735803604126,"y":0.7958579659461975},{"x":0.5440528392791748,"y":0.7958579659461975},{"x":0.5440528392791748,"y":0.8180473446846008},{"x":0.4779735803604126,"y":0.8180473446846008}]},"confidence":0.992075502872467,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.4779735803604126,0.7958579659461975,0.5440528392791748,0.8180473446846008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43171805143356323,"y":0.7943786978721619},{"x":0.47136563062667847,"y":0.7943786978721619},{"x":0.4691630005836487,"y":0.8165680766105652},{"x":0.42951542139053345,"y":0.8165680766105652}]},"confidence":0.9911826848983765,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.43171805143356323,0.7943786978721619,0.4691630005836487,0.8165680766105652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3898678421974182,"y":0.7943786978721619},{"x":0.4229075014591217,"y":0.7943786978721619},{"x":0.4229075014591217,"y":0.8165680766105652},{"x":0.3898678421974182,"y":0.8165680766105652}]},"confidence":0.8802922368049622,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3898678421974182,0.7943786978721619,0.4229075014591217,0.8165680766105652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29735681414604187,"y":0.7928994297981262},{"x":0.38325992226600647,"y":0.7943786978721619},{"x":0.38325992226600647,"y":0.8165680766105652},{"x":0.29735681414604187,"y":0.8150887489318848}]},"confidence":0.9813492894172668,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.29735681414604187,0.7928994297981262,0.38325992226600647,0.8165680766105652]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23127754032611847,"y":0.7928994297981262},{"x":0.2907488942146301,"y":0.7928994297981262},{"x":0.2907488942146301,"y":0.8150887489318848},{"x":0.23127754032611847,"y":0.8150887489318848}]},"confidence":0.9773129224777222,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.23127754032611847,0.7928994297981262,0.2907488942146301,0.8150887489318848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20044052600860596,"y":0.7928994297981262},{"x":0.22246696054935455,"y":0.7928994297981262},{"x":0.22246696054935455,"y":0.8150887489318848},{"x":0.20044052600860596,"y":0.8136094808578491}]},"confidence":0.9914559125900269,"dir":"rtl","str":"شد","boundary":[0.20044052600860596,0.7928994297981262,0.22246696054935455,0.8150887489318848]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1938326060771942,"y":0.7928994297981262},{"x":0.20044052600860596,"y":0.7928994297981262},{"x":0.19823788106441498,"y":0.8136094808578491},{"x":0.19162996113300323,"y":0.8136094808578491}]},"confidence":0.9596337080001831,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.1938326060771942,0.7928994297981262,0.19823788106441498,0.8136094808578491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14977973699569702,"y":0.7914201021194458},{"x":0.1850220263004303,"y":0.7914201021194458},{"x":0.1850220263004303,"y":0.8136094808578491},{"x":0.14757709205150604,"y":0.8136094808578491}]},"confidence":0.9525288939476013,"dir":"rtl","str":"اينك","boundary":[0.14977973699569702,0.7914201021194458,0.1850220263004303,0.8136094808578491]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8546255230903625,"y":0.8269230723381042},{"x":0.8942731022834778,"y":0.8284023404121399},{"x":0.8942731022834778,"y":0.8550295829772949},{"x":0.8546255230903625,"y":0.8535503149032593}]},"confidence":0.9881278872489929,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.8546255230903625,0.8269230723381042,0.8942731022834778,0.8550295829772949]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215858936309814,"y":0.8269230723381042},{"x":0.8480176329612732,"y":0.8269230723381042},{"x":0.8480176329612732,"y":0.8535503149032593},{"x":0.8215858936309814,"y":0.8535503149032593}]},"confidence":0.9873883128166199,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.8215858936309814,0.8269230723381042,0.8480176329612732,0.8535503149032593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7555066347122192,"y":0.8269230723381042},{"x":0.8149779438972473,"y":0.8269230723381042},{"x":0.8149779438972473,"y":0.8535503149032593},{"x":0.7533039450645447,"y":0.8535503149032593}]},"confidence":0.9879856705665588,"dir":"rtl","str":"فعالیتها","boundary":[0.7555066347122192,0.8269230723381042,0.8149779438972473,0.8535503149032593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356828451156616,"y":0.8269230723381042},{"x":0.7466960549354553,"y":0.8269230723381042},{"x":0.7466960549354553,"y":0.8535503149032593},{"x":0.7334801554679871,"y":0.8535503149032593}]},"confidence":0.983209490776062,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7356828451156616,0.8269230723381042,0.7466960549354553,0.8535503149032593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6696035265922546,"y":0.8254438042640686},{"x":0.7290748953819275,"y":0.8269230723381042},{"x":0.7290748953819275,"y":0.8520709872245789},{"x":0.6696035265922546,"y":0.8520709872245789}]},"confidence":0.9891908764839172,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.6696035265922546,0.8254438042640686,0.7290748953819275,0.8520709872245789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6233479976654053,"y":0.8254438042640686},{"x":0.6651982665061951,"y":0.8254438042640686},{"x":0.6629955768585205,"y":0.8520709872245789},{"x":0.6211453676223755,"y":0.8520709872245789}]},"confidence":0.9822946190834045,"dir":"rtl","str":"جزوه","boundary":[0.6233479976654053,0.8254438042640686,0.6629955768585205,0.8520709872245789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5969163179397583,"y":0.8254438042640686},{"x":0.6189427375793457,"y":0.8254438042640686},{"x":0.6167401075363159,"y":0.8520709872245789},{"x":0.5969163179397583,"y":0.8520709872245789}]},"confidence":0.9651232361793518,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.5969163179397583,0.8254438042640686,0.6167401075363159,0.8520709872245789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5748898386955261,"y":0.8254438042640686},{"x":0.5947136282920837,"y":0.8254438042640686},{"x":0.5947136282920837,"y":0.8505917191505432},{"x":0.5726872086524963,"y":0.8505917191505432}]},"confidence":0.9953081011772156,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5748898386955261,0.8254438042640686,0.5947136282920837,0.8505917191505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176211595535278,"y":0.8239644765853882},{"x":0.5726872086524963,"y":0.8254438042640686},{"x":0.5704845786094666,"y":0.8520709872245789},{"x":0.5176211595535278,"y":0.8505917191505432}]},"confidence":0.9860813617706299,"dir":"rtl","str":"دسترس","boundary":[0.5176211595535278,0.8239644765853882,0.5704845786094666,0.8520709872245789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4118942618370056,"y":0.8239644765853882},{"x":0.4977973699569702,"y":0.8239644765853882},{"x":0.4977973699569702,"y":0.8505917191505432},{"x":0.40969163179397583,"y":0.8505917191505432}]},"confidence":0.9773039221763611,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.4118942618370056,0.8239644765853882,0.4977973699569702,0.8505917191505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38325992226600647,"y":0.8239644765853882},{"x":0.40528634190559387,"y":0.8239644765853882},{"x":0.40528634190559387,"y":0.8505917191505432},{"x":0.3810572624206543,"y":0.8491124510765076}]},"confidence":0.9541551470756531,"dir":"rtl","str":"فن","boundary":[0.38325992226600647,0.8239644765853882,0.40528634190559387,0.8505917191505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34140968322753906,"y":0.8224852085113525},{"x":0.37665197253227234,"y":0.8239644765853882},{"x":0.37665197253227234,"y":0.8491124510765076},{"x":0.34140968322753906,"y":0.8491124510765076}]},"confidence":0.9864420294761658,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.34140968322753906,0.8224852085113525,0.37665197253227234,0.8491124510765076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3149779736995697,"y":0.8224852085113525},{"x":0.3392070531845093,"y":0.8224852085113525},{"x":0.3370043933391571,"y":0.8491124510765076},{"x":0.3149779736995697,"y":0.8491124510765076}]},"confidence":0.9278006553649902,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3149779736995697,0.8224852085113525,0.3370043933391571,0.8491124510765076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2731277644634247,"y":0.8224852085113525},{"x":0.31057268381118774,"y":0.8224852085113525},{"x":0.31057268381118774,"y":0.8491124510765076},{"x":0.2731277644634247,"y":0.8491124510765076}]},"confidence":0.9664552211761475,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.2731277644634247,0.8224852085113525,0.31057268381118774,0.8491124510765076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2511013150215149,"y":0.8224852085113525},{"x":0.2687224745750427,"y":0.8224852085113525},{"x":0.2687224745750427,"y":0.8491124510765076},{"x":0.2511013150215149,"y":0.8491124510765076}]},"confidence":0.9879163503646851,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.2511013150215149,0.8224852085113525,0.2687224745750427,0.8491124510765076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21145375072956085,"y":0.8224852085113525},{"x":0.24449339509010315,"y":0.8224852085113525},{"x":0.24229075014591217,"y":0.8491124510765076},{"x":0.21145375072956085,"y":0.8491124510765076}]},"confidence":0.9863813519477844,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.21145375072956085,0.8224852085113525,0.24229075014591217,0.8491124510765076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16519823670387268,"y":0.8210059404373169},{"x":0.20484581589698792,"y":0.8210059404373169},{"x":0.20484581589698792,"y":0.8476331233978271},{"x":0.16519823670387268,"y":0.8476331233978271}]},"confidence":0.9885311126708984,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.16519823670387268,0.8210059404373169,0.20484581589698792,0.8476331233978271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14977973699569702,"y":0.8210059404373169},{"x":0.15859030187129974,"y":0.8210059404373169},{"x":0.15859030187129974,"y":0.8476331233978271},{"x":0.14977973699569702,"y":0.8476331233978271}]},"confidence":0.9785701036453247,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.14977973699569702,0.8210059404373169,0.15859030187129974,0.8476331233978271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14977973699569702,"y":0.7366864085197449},{"x":0.8964757919311523,"y":0.7426035404205322},{"x":0.8942731022834778,"y":0.8550295829772949},{"x":0.14757709205150604,"y":0.8491124510765076}]},"confidence":0.9800390005111694,"dir":"ltr","boundary":[0.14477973699569702,0.7296864085197449,0.8992731022834778,0.8620295829772949],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590308427810669,"y":0.8520709872245789},{"x":0.8942731022834778,"y":0.8520709872245789},{"x":0.8942731022834778,"y":0.8757396340370178},{"x":0.8590308427810669,"y":0.8757396340370178}]},"confidence":0.9045604467391968,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.8590308427810669,0.8520709872245789,0.8942731022834778,0.8757396340370178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7797356843948364,"y":0.8520709872245789},{"x":0.8480176329612732,"y":0.8520709872245789},{"x":0.8480176329612732,"y":0.8757396340370178},{"x":0.7797356843948364,"y":0.8742603659629822}]},"confidence":0.9915400147438049,"dir":"rtl","str":"انتقادات","boundary":[0.7797356843948364,0.8520709872245789,0.8480176329612732,0.8757396340370178]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599118947982788,"y":0.8520709872245789},{"x":0.7709251046180725,"y":0.8520709872245789},{"x":0.7709251046180725,"y":0.8742603659629822},{"x":0.7599118947982788,"y":0.8742603659629822}]},"confidence":0.9912229776382446,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7599118947982788,0.8520709872245789,0.7709251046180725,0.8742603659629822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563876867294312,"y":0.8505917191505432},{"x":0.7533039450645447,"y":0.8520709872245789},{"x":0.7533039450645447,"y":0.8742603659629822},{"x":0.6563876867294312,"y":0.8742603659629822}]},"confidence":0.989941418170929,"dir":"rtl","str":"پیشنهادهای","boundary":[0.6563876867294312,0.8505917191505432,0.7533039450645447,0.8742603659629822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6123347878456116,"y":0.8505917191505432},{"x":0.6453744769096375,"y":0.8505917191505432},{"x":0.6453744769096375,"y":0.8727810382843018},{"x":0.6123347878456116,"y":0.8727810382843018}]},"confidence":0.9862095713615417,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6123347878456116,0.8505917191505432,0.6453744769096375,0.8727810382843018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5903083682060242,"y":0.8505917191505432},{"x":0.6035242080688477,"y":0.8505917191505432},{"x":0.6035242080688477,"y":0.8727810382843018},{"x":0.5903083682060242,"y":0.8727810382843018}]},"confidence":0.9823789596557617,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.5903083682060242,0.8505917191505432,0.6035242080688477,0.8727810382843018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5682819485664368,"y":0.8505917191505432},{"x":0.5814977884292603,"y":0.8505917191505432},{"x":0.5814977884292603,"y":0.8727810382843018},{"x":0.5682819485664368,"y":0.8727810382843018}]},"confidence":0.9828410744667053,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5682819485664368,0.8505917191505432,0.5814977884292603,0.8727810382843018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5396475791931152,"y":0.8505917191505432},{"x":0.5594713687896729,"y":0.8505917191505432},{"x":0.5594713687896729,"y":0.8727810382843018},{"x":0.5396475791931152,"y":0.8727810382843018}]},"confidence":0.9867873191833496,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5396475791931152,0.8505917191505432,0.5594713687896729,0.8727810382843018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5044052600860596,"y":0.8505917191505432},{"x":0.5330396294593811,"y":0.8505917191505432},{"x":0.5330396294593811,"y":0.8727810382843018},{"x":0.5044052600860596,"y":0.8727810382843018}]},"confidence":0.9915673136711121,"dir":"rtl","str":"قدم","boundary":[0.5044052600860596,0.8505917191505432,0.5330396294593811,0.8727810382843018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.453744500875473,"y":0.8505917191505432},{"x":0.49559471011161804,"y":0.8505917191505432},{"x":0.49559471011161804,"y":0.8727810382843018},{"x":0.453744500875473,"y":0.8727810382843018}]},"confidence":0.9752552509307861,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.453744500875473,0.8505917191505432,0.49559471011161804,0.8727810382843018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39867842197418213,"y":0.8491124510765076},{"x":0.4449339210987091,"y":0.8505917191505432},{"x":0.4449339210987091,"y":0.8727810382843018},{"x":0.39867842197418213,"y":0.8727810382843018}]},"confidence":0.9847890138626099,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.39867842197418213,0.8491124510765076,0.4449339210987091,0.8727810382843018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3370043933391571,"y":0.8491124510765076},{"x":0.3898678421974182,"y":0.8491124510765076},{"x":0.3898678421974182,"y":0.8727810382843018},{"x":0.3370043933391571,"y":0.8727810382843018}]},"confidence":0.9702489972114563,"dir":"rtl","str":"تکمیل","boundary":[0.3370043933391571,0.8491124510765076,0.3898678421974182,0.8727810382843018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30837005376815796,"y":0.8491124510765076},{"x":0.3281938433647156,"y":0.8491124510765076},{"x":0.3281938433647156,"y":0.8713017702102661},{"x":0.30837005376815796,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.9800070524215698,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.30837005376815796,0.8491124510765076,0.3281938433647156,0.8713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.257709264755249,"y":0.8491124510765076},{"x":0.29955947399139404,"y":0.8491124510765076},{"x":0.29955947399139404,"y":0.8727810382843018},{"x":0.257709264755249,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.9750266075134277,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.257709264755249,0.8491124510765076,0.29955947399139404,0.8727810382843018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21365638077259064,"y":0.8491124510765076},{"x":0.2511013150215149,"y":0.8491124510765076},{"x":0.2511013150215149,"y":0.8713017702102661},{"x":0.21365638077259064,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.9822776913642883,"dir":"rtl","str":"دهند","boundary":[0.21365638077259064,0.8491124510765076,0.2511013150215149,0.8713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2070484608411789,"y":0.8491124510765076},{"x":0.21145375072956085,"y":0.8491124510765076},{"x":0.21145375072956085,"y":0.8713017702102661},{"x":0.2070484608411789,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.8903084993362427,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2070484608411789,0.8491124510765076,0.21145375072956085,0.8713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3149779736995697,"y":0.8772189617156982},{"x":0.35242289304733276,"y":0.8772189617156982},{"x":0.35242289304733276,"y":0.8949704170227051},{"x":0.3149779736995697,"y":0.8949704170227051}]},"confidence":0.9748285412788391,"dir":"rtl","str":"گروه","boundary":[0.3149779736995697,0.8772189617156982,0.35242289304733276,0.8949704170227051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2687224745750427,"y":0.8772189617156982},{"x":0.3061673939228058,"y":0.8757396340370178},{"x":0.3061673939228058,"y":0.8949704170227051},{"x":0.2687224745750427,"y":0.8949704170227051}]},"confidence":0.9849425554275513,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.2687224745750427,0.8772189617156982,0.3061673939228058,0.8949704170227051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21145375072956085,"y":0.8772189617156982},{"x":0.26431718468666077,"y":0.8772189617156982},{"x":0.26431718468666077,"y":0.8949704170227051},{"x":0.21145375072956085,"y":0.8949704170227051}]},"confidence":0.9850094318389893,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.21145375072956085,0.8772189617156982,0.26431718468666077,0.8949704170227051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1938326060771942,"y":0.8772189617156982},{"x":0.20484581589698792,"y":0.8772189617156982},{"x":0.20484581589698792,"y":0.8949704170227051},{"x":0.1938326060771942,"y":0.8949704170227051}]},"confidence":0.9653327465057373,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.1938326060771942,0.8772189617156982,0.20484581589698792,0.8949704170227051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14977973699569702,"y":0.8772189617156982},{"x":0.18722467124462128,"y":0.8772189617156982},{"x":0.18722467124462128,"y":0.8949704170227051},{"x":0.14977973699569702,"y":0.8964496850967407}]},"confidence":0.9784416556358337,"dir":"rtl","str":"معدن","boundary":[0.14977973699569702,0.8772189617156982,0.18722467124462128,0.8949704170227051]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14977973699569702,"y":0.8491124510765076},{"x":0.8942731022834778,"y":0.8491124510765076},{"x":0.8942731022834778,"y":0.8964496850967407},{"x":0.14977973699569702,"y":0.8964496850967407}]},"confidence":0.9767858386039734,"dir":"ltr","boundary":[0.14477973699569702,0.8421124510765076,0.8992731022834778,0.9034496850967407],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/hPeSFNmhCldWbVCN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/HeexSlsHAQGuxgyL.jpg","blurred":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/EMtUYjQZzFTVYHSp.jpg"},"info":{"width":588,"height":811,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/PRvYotkyLyBDwpjg-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/epJnsuWxjmSofENg.jpg","blurred":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/hHGtTqUAPVjUFtGy.jpg"},"info":{"width":454,"height":675,"margin":[0.0003383046296724664,0.0001279012351565891,0.9979512992041751,0.9986420301585728]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15859030187129974,"y":0.09333333373069763},{"x":0.20925110578536987,"y":0.09333333373069763},{"x":0.20925110578536987,"y":0.10518518835306168},{"x":0.15859030187129974,"y":0.10518518835306168}]},"confidence":0.9684458374977112,"dir":"ltr","str":"Zone","boundary":[0.15859030187129974,0.09333333373069763,0.20925110578536987,0.10518518835306168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22246696054935455,"y":0.09333333373069763},{"x":0.2511013150215149,"y":0.09333333373069763},{"x":0.2511013150215149,"y":0.10518518835306168},{"x":0.22246696054935455,"y":0.10518518835306168}]},"confidence":0.9900134801864624,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.22246696054935455,0.09333333373069763,0.2511013150215149,0.10518518835306168]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26431718468666077,"y":0.09333333373069763},{"x":0.42070484161376953,"y":0.0918518528342247},{"x":0.42070484161376953,"y":0.10370370000600815},{"x":0.26431718468666077,"y":0.10518518835306168}]},"confidence":0.9566041827201843,"dir":"ltr","str":"accumulation","boundary":[0.26431718468666077,0.09333333373069763,0.42070484161376953,0.10370370000600815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4273127615451813,"y":0.0918518528342247},{"x":0.4339207112789154,"y":0.0918518528342247},{"x":0.4339207112789154,"y":0.10370370000600815},{"x":0.4273127615451813,"y":0.10370370000600815}]},"confidence":0.9599149823188782,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.4273127615451813,0.0918518528342247,0.4339207112789154,0.10370370000600815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4361233413219452,"y":0.0918518528342247},{"x":0.4867841303348541,"y":0.0918518528342247},{"x":0.4867841303348541,"y":0.10370370000600815},{"x":0.4361233413219452,"y":0.10370370000600815}]},"confidence":0.9851416945457458,"dir":"ltr","str":"soil","boundary":[0.4361233413219452,0.0918518528342247,0.4867841303348541,0.10370370000600815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4911894202232361,"y":0.0918518528342247},{"x":0.4977973699569702,"y":0.0918518528342247},{"x":0.4977973699569702,"y":0.10370370000600815},{"x":0.4911894202232361,"y":0.10370370000600815}]},"confidence":0.9626586437225342,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.4911894202232361,0.0918518528342247,0.4977973699569702,0.10370370000600815]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15859030187129974,"y":0.11999999731779099},{"x":0.20925110578536987,"y":0.11999999731779099},{"x":0.20925110578536987,"y":0.13185185194015503},{"x":0.15859030187129974,"y":0.13185185194015503}]},"confidence":0.985630989074707,"dir":"ltr","str":"Zone","boundary":[0.15859030187129974,0.11999999731779099,0.20925110578536987,0.13185185194015503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22466960549354553,"y":0.11999999731779099},{"x":0.2488986849784851,"y":0.11999999731779099},{"x":0.2488986849784851,"y":0.13185185194015503},{"x":0.22466960549354553,"y":0.13185185194015503}]},"confidence":0.9901179075241089,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.22466960549354553,0.11999999731779099,0.2488986849784851,0.13185185194015503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26431718468666077,"y":0.11999999731779099},{"x":0.3678414225578308,"y":0.11999999731779099},{"x":0.3678414225578308,"y":0.1303703635931015},{"x":0.26431718468666077,"y":0.1303703635931015}]},"confidence":0.9916839003562927,"dir":"ltr","str":"aeration","boundary":[0.26431718468666077,0.11999999731779099,0.3678414225578308,0.1303703635931015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3700440526008606,"y":0.11999999731779099},{"x":0.3810572624206543,"y":0.11999999731779099},{"x":0.3810572624206543,"y":0.1303703635931015},{"x":0.3700440526008606,"y":0.1303703635931015}]},"confidence":0.40409383177757263,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.3700440526008606,0.11999999731779099,0.3810572624206543,0.1303703635931015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38325992226600647,"y":0.11999999731779099},{"x":0.46035242080688477,"y":0.11851851642131805},{"x":0.46035242080688477,"y":0.1303703635931015},{"x":0.38325992226600647,"y":0.1303703635931015}]},"confidence":0.9891871809959412,"dir":"ltr","str":"vadose","boundary":[0.38325992226600647,0.11999999731779099,0.46035242080688477,0.1303703635931015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4757709205150604,"y":0.11851851642131805},{"x":0.5396475791931152,"y":0.11851851642131805},{"x":0.5396475791931152,"y":0.12888889014720917},{"x":0.4757709205150604,"y":0.1303703635931015}]},"confidence":0.994653046131134,"dir":"ltr","str":"water","boundary":[0.4757709205150604,0.11851851642131805,0.5396475791931152,0.12888889014720917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5550661087036133,"y":0.11851851642131805},{"x":0.6057268977165222,"y":0.11851851642131805},{"x":0.6057268977165222,"y":0.12888889014720917},{"x":0.5550661087036133,"y":0.12888889014720917}]},"confidence":0.9910328984260559,"dir":"ltr","str":"zone","boundary":[0.5550661087036133,0.11851851642131805,0.6057268977165222,0.12888889014720917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15859030187129974,"y":0.09333333373069763},{"x":0.6057268977165222,"y":0.0918518528342247},{"x":0.6057268977165222,"y":0.12888889014720917},{"x":0.15859030187129974,"y":0.13185185194015503}]},"confidence":0.9690564274787903,"dir":"ltr","boundary":[0.15359030187129974,0.08633333373069763,0.6107268977165222,0.13588889014720917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16960352659225464,"y":0.897777795791626},{"x":0.17841409146785736,"y":0.897777795791626},{"x":0.18061673641204834,"y":0.9096296429634094},{"x":0.17180617153644562,"y":0.9096296429634094}]},"confidence":0.9179179072380066,"str":"۴","boundary":[0.16960352659225464,0.897777795791626,0.18061673641204834,0.9096296429634094]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1850220263004303,"y":0.897777795791626},{"x":0.18942731618881226,"y":0.897777795791626},{"x":0.18942731618881226,"y":0.9096296429634094},{"x":0.1850220263004303,"y":0.9096296429634094}]},"confidence":0.8733782768249512,"str":".","boundary":[0.1850220263004303,0.897777795791626,0.18942731618881226,0.9096296429634094]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16960352659225464,"y":0.897777795791626},{"x":0.18942731618881226,"y":0.897777795791626},{"x":0.18942731618881226,"y":0.9096296429634094},{"x":0.17180617153644562,"y":0.9096296429634094}]},"confidence":0.8956481218338013,"dir":"ltr","boundary":[0.16460352659225463,0.890777795791626,0.19442731618881226,0.9166296429634094],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722466826438904,"y":0.09481481462717056},{"x":0.9251101613044739,"y":0.09481481462717056},{"x":0.9251101613044739,"y":0.1111111119389534},{"x":0.8722466826438904,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.8761340379714966,"dir":"rtl","str":"منطقهء","boundary":[0.8722466826438904,0.09481481462717056,0.9251101613044739,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.799559473991394,"y":0.09481481462717056},{"x":0.8612334728240967,"y":0.09481481462717056},{"x":0.8612334728240967,"y":0.1111111119389534},{"x":0.799559473991394,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.972342312335968,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.799559473991394,0.09481481462717056,0.8612334728240967,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863436341285706,"y":0.09481481462717056},{"x":0.7907488942146301,"y":0.09481481462717056},{"x":0.7907488942146301,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7863436341285706,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.5731183290481567,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7863436341285706,0.09481481462717056,0.7907488942146301,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400881052017212,"y":0.09481481462717056},{"x":0.7753304243087769,"y":0.09481481462717056},{"x":0.7753304243087769,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7400881052017212,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.9707787036895752,"dir":"rtl","str":"خاک","boundary":[0.7400881052017212,0.09481481462717056,0.7753304243087769,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224669456481934,"y":0.09481481462717056},{"x":0.7268722653388977,"y":0.09481481462717056},{"x":0.7268722653388977,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7224669456481934,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.868176281452179,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7224669456481934,0.09481481462717056,0.7268722653388977,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092511057853699,"y":0.09481481462717056},{"x":0.7114537358283997,"y":0.09481481462717056},{"x":0.7114537358283997,"y":0.1111111119389534},{"x":0.7092511057853699,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.9479718804359436,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7092511057853699,0.09481481462717056,0.7114537358283997,0.1111111119389534]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6696035265922546,"y":0.09481481462717056},{"x":0.6982378959655762,"y":0.09481481462717056},{"x":0.6982378959655762,"y":0.1111111119389534},{"x":0.6696035265922546,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.9397014379501343,"dir":"rtl","str":"افق","boundary":[0.6696035265922546,0.09481481462717056,0.6982378959655762,0.1111111119389534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6696035265922546,"y":0.09481481462717056},{"x":0.9251101613044739,"y":0.09333333373069763},{"x":0.9251101613044739,"y":0.1111111119389534},{"x":0.6696035265922546,"y":0.1111111119389534}]},"confidence":0.9148364067077637,"dir":"ltr","boundary":[0.6646035265922546,0.08781481462717056,0.9301101613044739,0.1181111119389534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8766520023345947,"y":0.12296296656131744},{"x":0.9229074716567993,"y":0.12148147821426392},{"x":0.9229074716567993,"y":0.13777777552604675},{"x":0.8788546323776245,"y":0.13925926387310028}]},"confidence":0.9696911573410034,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.8766520023345947,0.12296296656131744,0.9229074716567993,0.13777777552604675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8105726838111877,"y":0.12296296656131744},{"x":0.8678414225578308,"y":0.12148147821426392},{"x":0.8700440526008606,"y":0.13925926387310028},{"x":0.8127753138542175,"y":0.13925926387310028}]},"confidence":0.9676313400268555,"dir":"rtl","str":"هوارس","boundary":[0.8105726838111877,0.12296296656131744,0.8700440526008606,0.13925926387310028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8105726838111877,"y":0.12296296656131744},{"x":0.9229074716567993,"y":0.11999999731779099},{"x":0.9229074716567993,"y":0.13777777552604675},{"x":0.8127753138542175,"y":0.13925926387310028}]},"confidence":0.9686612486839294,"dir":"ltr","boundary":[0.8055726838111877,0.11596296656131744,0.9279074716567993,0.14477777552604676],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/qwqtcLoRDxRASgUo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/UAORZJzxqXZMTvqC.jpg","blurred":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/uOerjCLpcbKopvXp.jpg"},"info":{"width":454,"height":675,"margin":[0.0001587940824714526,0.00011912208910341615,0.9981405130987125,0.9986354458321466]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7621145248413086,"y":0.08740741014480591},{"x":0.8348017334938049,"y":0.08444444090127945},{"x":0.8370044231414795,"y":0.09925925731658936},{"x":0.7621145248413086,"y":0.10222221910953522}]},"confidence":0.9423397779464722,"dir":"rtl","str":"آتشفشان","boundary":[0.7621145248413086,0.08740741014480591,0.8370044231414795,0.09925925731658936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7621145248413086,"y":0.08740741014480591},{"x":0.8348017334938049,"y":0.08444444090127945},{"x":0.8370044231414795,"y":0.09925925731658936},{"x":0.7621145248413086,"y":0.10222221910953522}]},"confidence":0.9423397779464722,"dir":"ltr","boundary":[0.7571145248413086,0.0804074101448059,0.8420044231414795,0.10625925731658936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039647340774536,"y":0.11407407373189926},{"x":0.8325991034507751,"y":0.11555555462837219},{"x":0.8325991034507751,"y":0.13185185194015503},{"x":0.8039647340774536,"y":0.1303703635931015}]},"confidence":0.8959887027740479,"dir":"rtl","str":"دره","boundary":[0.8039647340774536,0.11407407373189926,0.8325991034507751,0.13185185194015503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973568439483643,"y":0.11407407373189926},{"x":0.8039647340774536,"y":0.11407407373189926},{"x":0.8017621040344238,"y":0.1303703635931015},{"x":0.7973568439483643,"y":0.1303703635931015}]},"confidence":0.4841051399707794,"dir":"rtl","str":"۶","boundary":[0.7973568439483643,0.11407407373189926,0.8017621040344238,0.1303703635931015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784140944480896,"y":0.11407407373189926},{"x":0.7907488942146301,"y":0.11407407373189926},{"x":0.7907488942146301,"y":0.1303703635931015},{"x":0.784140944480896,"y":0.1303703635931015}]},"confidence":0.36901286244392395,"dir":"rtl","str":"۷","boundary":[0.784140944480896,0.11407407373189926,0.7907488942146301,0.1303703635931015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378854751586914,"y":0.11259259283542633},{"x":0.7687224745750427,"y":0.11259259283542633},{"x":0.7665198445320129,"y":0.1303703635931015},{"x":0.7378854751586914,"y":0.12888889014720917}]},"confidence":0.9276820421218872,"dir":"rtl","str":"شكل","boundary":[0.7378854751586914,0.11259259283542633,0.7665198445320129,0.1303703635931015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378854751586914,"y":0.11259259283542633},{"x":0.8325991034507751,"y":0.11555555462837219},{"x":0.8325991034507751,"y":0.13185185194015503},{"x":0.7378854751586914,"y":0.12888889014720917}]},"confidence":0.7905162572860718,"dir":"ltr","boundary":[0.7328854751586914,0.10559259283542632,0.8375991034507752,0.13885185194015504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7907488942146301,"y":0.19555555284023285},{"x":0.8325991034507751,"y":0.19407407939434052},{"x":0.8325991034507751,"y":0.21037037670612335},{"x":0.7929515242576599,"y":0.21185185015201569}]},"confidence":0.9229222536087036,"str":"وادی","boundary":[0.7907488942146301,0.19555555284023285,0.8325991034507751,0.21037037670612335]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7907488942146301,"y":0.19555555284023285},{"x":0.8325991034507751,"y":0.19407407939434052},{"x":0.8325991034507751,"y":0.21037037670612335},{"x":0.7929515242576599,"y":0.21185185015201569}]},"confidence":0.9229222536087036,"dir":"ltr","boundary":[0.7857488942146301,0.18855555284023284,0.8375991034507752,0.21737037670612336],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017621040344238,"y":0.22370369732379913},{"x":0.8281938433647156,"y":0.22370369732379913},{"x":0.8281938433647156,"y":0.2370370328426361},{"x":0.8017621040344238,"y":0.2370370328426361}]},"confidence":0.9606953859329224,"str":"خمش","boundary":[0.8017621040344238,0.22370369732379913,0.8281938433647156,0.2370370328426361]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017621040344238,"y":0.22370369732379913},{"x":0.8281938433647156,"y":0.22370369732379913},{"x":0.8281938433647156,"y":0.2370370328426361},{"x":0.8017621040344238,"y":0.2370370328426361}]},"confidence":0.9606953859329224,"dir":"ltr","boundary":[0.7967621040344238,0.21670369732379913,0.8331938433647156,0.24403703284263611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7951542139053345,"y":0.24888889491558075},{"x":0.8325991034507751,"y":0.24888889491558075},{"x":0.8325991034507751,"y":0.2651851773262024},{"x":0.7929515242576599,"y":0.26370370388031006}]},"confidence":0.9046080112457275,"dir":"rtl","str":"توده","boundary":[0.7951542139053345,0.24888889491558075,0.8325991034507751,0.2651851773262024]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7885462641716003,"y":0.24888889491558075},{"x":0.7929515242576599,"y":0.24888889491558075},{"x":0.7929515242576599,"y":0.26370370388031006},{"x":0.7885462641716003,"y":0.26370370388031006}]},"confidence":0.5043614506721497,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7885462641716003,0.24888889491558075,0.7929515242576599,0.26370370388031006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7533039450645447,"y":0.24740740656852722},{"x":0.7819383144378662,"y":0.24888889491558075},{"x":0.7819383144378662,"y":0.26370370388031006},{"x":0.7533039450645447,"y":0.26370370388031006}]},"confidence":0.8917948603630066,"dir":"rtl","str":"آب","boundary":[0.7533039450645447,0.24740740656852722,0.7819383144378662,0.26370370388031006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7533039450645447,"y":0.24740740656852722},{"x":0.8325991034507751,"y":0.24888889491558075},{"x":0.8325991034507751,"y":0.2651851773262024},{"x":0.7533039450645447,"y":0.26370370388031006}]},"confidence":0.8437690138816833,"dir":"ltr","boundary":[0.7483039450645447,0.24040740656852722,0.8375991034507752,0.2721851773262024],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7929515242576599,"y":0.27407407760620117},{"x":0.8325991034507751,"y":0.27407407760620117},{"x":0.8325991034507751,"y":0.2933333218097687},{"x":0.7951542139053345,"y":0.2948148250579834}]},"confidence":0.9724138975143433,"dir":"rtl","str":"سطح","boundary":[0.7929515242576599,0.27407407760620117,0.8325991034507751,0.2933333218097687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224669456481934,"y":0.2755555510520935},{"x":0.7863436341285706,"y":0.27407407760620117},{"x":0.7863436341285706,"y":0.2948148250579834},{"x":0.7224669456481934,"y":0.2948148250579834}]},"confidence":0.9641508460044861,"dir":"rtl","str":"ایستایی","boundary":[0.7224669456481934,0.2755555510520935,0.7863436341285706,0.2948148250579834]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224669456481934,"y":0.2755555510520935},{"x":0.8325991034507751,"y":0.27407407760620117},{"x":0.8325991034507751,"y":0.2933333218097687},{"x":0.7224669456481934,"y":0.2948148250579834}]},"confidence":0.9666297435760498,"dir":"ltr","boundary":[0.7174669456481934,0.2685555510520935,0.8375991034507752,0.3003333218097687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039647340774536,"y":0.3096296191215515},{"x":0.8325991034507751,"y":0.3081481456756592},{"x":0.8325991034507751,"y":0.3199999928474426},{"x":0.8039647340774536,"y":0.32148149609565735}]},"confidence":0.9627903699874878,"str":"موج","boundary":[0.8039647340774536,0.3096296191215515,0.8325991034507751,0.3199999928474426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039647340774536,"y":0.3096296191215515},{"x":0.8325991034507751,"y":0.3081481456756592},{"x":0.8325991034507751,"y":0.3199999928474426},{"x":0.8039647340774536,"y":0.32148149609565735}]},"confidence":0.9627903699874878,"dir":"ltr","boundary":[0.7989647340774536,0.3026296191215515,0.8375991034507752,0.32699999284744263],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643171548843384,"y":0.3288888931274414},{"x":0.8325991034507751,"y":0.3288888931274414},{"x":0.8325991034507751,"y":0.34518519043922424},{"x":0.7643171548843384,"y":0.34518519043922424}]},"confidence":0.9593655467033386,"dir":"rtl","str":"پادگانه","boundary":[0.7643171548843384,0.3288888931274414,0.8325991034507751,0.34518519043922424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960352659225464,"y":0.3288888931274414},{"x":0.7555066347122192,"y":0.3288888931274414},{"x":0.7555066347122192,"y":0.34518519043922424},{"x":0.6960352659225464,"y":0.34518519043922424}]},"confidence":0.944589376449585,"dir":"rtl","str":"موجکند","boundary":[0.6960352659225464,0.3288888931274414,0.7555066347122192,0.34518519043922424]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6960352659225464,"y":0.3288888931274414},{"x":0.8325991034507751,"y":0.3274074196815491},{"x":0.8325991034507751,"y":0.34518519043922424},{"x":0.6960352659225464,"y":0.34518519043922424}]},"confidence":0.9525457620620728,"dir":"ltr","boundary":[0.6910352659225464,0.3218888931274414,0.8375991034507752,0.35218519043922425],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7951542139053345,"y":0.3570370376110077},{"x":0.8303964734077454,"y":0.35407406091690063},{"x":0.8325991034507751,"y":0.37037035822868347},{"x":0.799559473991394,"y":0.3733333349227905}]},"confidence":0.9856531023979187,"dir":"rtl","str":"طول","boundary":[0.7951542139053345,0.3570370376110077,0.8325991034507751,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757709264755249,"y":0.36000001430511475},{"x":0.7863436341285706,"y":0.3570370376110077},{"x":0.7907488942146301,"y":0.37481480836868286},{"x":0.7621145248413086,"y":0.3762962818145752}]},"confidence":0.94478440284729,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.757709264755249,0.36000001430511475,0.7907488942146301,0.37481480836868286]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757709264755249,"y":0.36000001430511475},{"x":0.8303964734077454,"y":0.35407406091690063},{"x":0.8325991034507751,"y":0.37037035822868347},{"x":0.7621145248413086,"y":0.3762962818145752}]},"confidence":0.965218722820282,"dir":"ltr","boundary":[0.752709264755249,0.35300001430511474,0.8375991034507752,0.3773703582286835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7797356843948364,"y":0.38370370864868164},{"x":0.8303964734077454,"y":0.3822222352027893},{"x":0.8325991034507751,"y":0.39407408237457275},{"x":0.7819383144378662,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9656423926353455,"str":"شکست","boundary":[0.7797356843948364,0.38370370864868164,0.8325991034507751,0.39407408237457275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7797356843948364,"y":0.38370370864868164},{"x":0.8303964734077454,"y":0.3822222352027893},{"x":0.8325991034507751,"y":0.39407408237457275},{"x":0.7819383144378662,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9656423926353455,"dir":"ltr","boundary":[0.7747356843948364,0.37670370864868163,0.8375991034507752,0.40107408237457276],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973568439483643,"y":0.41333332657814026},{"x":0.8348017334938049,"y":0.4103703796863556},{"x":0.8370044231414795,"y":0.4251851737499237},{"x":0.799559473991394,"y":0.42814815044403076}]},"confidence":0.8757505416870117,"dir":"rtl","str":"شیب","boundary":[0.7973568439483643,0.41333332657814026,0.8370044231414795,0.4251851737499237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757709264755249,"y":0.4162963032722473},{"x":0.784140944480896,"y":0.4148148000240326},{"x":0.7863436341285706,"y":0.42814815044403076},{"x":0.7621145248413086,"y":0.4296296238899231}]},"confidence":0.9589645266532898,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.757709264755249,0.4162963032722473,0.7863436341285706,0.42814815044403076]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7621145248413086,"y":0.4355555474758148},{"x":0.8325991034507751,"y":0.4340740740299225},{"x":0.8325991034507751,"y":0.45185184478759766},{"x":0.7621145248413086,"y":0.4533333480358124}]},"confidence":0.9769728779792786,"dir":"rtl","str":"هوازدگی","boundary":[0.7621145248413086,0.4355555474758148,0.8325991034507751,0.45185184478759766]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757709264755249,"y":0.4148148000240326},{"x":0.8348017334938049,"y":0.4103703796863556},{"x":0.8392070531845093,"y":0.45185184478759766},{"x":0.7621145248413086,"y":0.45629629492759705}]},"confidence":0.949458122253418,"dir":"ltr","boundary":[0.752709264755249,0.4078148000240326,0.8442070531845093,0.45885184478759766],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973568439483643,"y":0.4651851952075958},{"x":0.8325991034507751,"y":0.4637036919593811},{"x":0.8325991034507751,"y":0.4770370423793793},{"x":0.7973568439483643,"y":0.4785185158252716}]},"confidence":0.9646263718605042,"dir":"rtl","str":"توف","boundary":[0.7973568439483643,0.4651851952075958,0.8325991034507751,0.4770370423793793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444933652877808,"y":0.4651851952075958},{"x":0.7885462641716003,"y":0.4651851952075958},{"x":0.7885462641716003,"y":0.4785185158252716},{"x":0.7444933652877808,"y":0.4785185158252716}]},"confidence":0.9758859872817993,"dir":"rtl","str":"جوش","boundary":[0.7444933652877808,0.4651851952075958,0.7885462641716003,0.4785185158252716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6850220561027527,"y":0.46666666865348816},{"x":0.7378854751586914,"y":0.4651851952075958},{"x":0.7378854751586914,"y":0.4785185158252716},{"x":0.6850220561027527,"y":0.4785185158252716}]},"confidence":0.9629985094070435,"dir":"rtl","str":"خورده","boundary":[0.6850220561027527,0.46666666865348816,0.7378854751586914,0.4785185158252716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6850220561027527,"y":0.4651851952075958},{"x":0.8325991034507751,"y":0.4637036919593811},{"x":0.8325991034507751,"y":0.4785185158252716},{"x":0.6850220561027527,"y":0.4785185158252716}]},"confidence":0.9669572710990906,"dir":"ltr","boundary":[0.6800220561027527,0.4581851952075958,0.8375991034507752,0.4855185158252716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742290735244751,"y":0.38962963223457336},{"x":0.7709251046180725,"y":0.38962963223457336},{"x":0.7709251046180725,"y":0.4000000059604645},{"x":0.742290735244751,"y":0.4014814794063568}]},"confidence":0.9628223180770874,"str":"موج","boundary":[0.742290735244751,0.38962963223457336,0.7709251046180725,0.4000000059604645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742290735244751,"y":0.38962963223457336},{"x":0.7709251046180725,"y":0.38962963223457336},{"x":0.7709251046180725,"y":0.4000000059604645},{"x":0.742290735244751,"y":0.4014814794063568}]},"confidence":0.9628223180770874,"dir":"ltr","boundary":[0.737290735244751,0.38262963223457336,0.7759251046180725,0.4070000059604645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863436341285706,"y":0.5348148345947266},{"x":0.8325991034507751,"y":0.5348148345947266},{"x":0.8325991034507751,"y":0.551111102104187},{"x":0.7863436341285706,"y":0.551111102104187}]},"confidence":0.9666443467140198,"dir":"rtl","str":"بیگانه","boundary":[0.7863436341285706,0.5348148345947266,0.8325991034507751,0.551111102104187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444933652877808,"y":0.5362963080406189},{"x":0.7753304243087769,"y":0.5348148345947266},{"x":0.7775330543518066,"y":0.551111102104187},{"x":0.7444933652877808,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.9732736349105835,"dir":"rtl","str":"بلور","boundary":[0.7444933652877808,0.5362963080406189,0.7775330543518066,0.551111102104187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444933652877808,"y":0.5348148345947266},{"x":0.8325991034507751,"y":0.5333333611488342},{"x":0.8325991034507751,"y":0.551111102104187},{"x":0.7444933652877808,"y":0.5525925755500793}]},"confidence":0.9692960381507874,"dir":"ltr","boundary":[0.7394933652877808,0.5278148345947266,0.8375991034507752,0.558111102104187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731277346611023,"y":0.5629629492759705},{"x":0.8348017334938049,"y":0.5629629492759705},{"x":0.8325991034507751,"y":0.5792592763900757},{"x":0.7731277346611023,"y":0.5792592763900757}]},"confidence":0.9532597064971924,"dir":"rtl","str":"زنولیت","boundary":[0.7731277346611023,0.5629629492759705,0.8325991034507751,0.5792592763900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7621145248413086,"y":0.5629629492759705},{"x":0.7665198445320129,"y":0.5629629492759705},{"x":0.7643171548843384,"y":0.5777778029441833},{"x":0.7621145248413086,"y":0.5777778029441833}]},"confidence":0.9425938129425049,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7621145248413086,0.5629629492759705,0.7643171548843384,0.5777778029441833]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7026431560516357,"y":0.5614814758300781},{"x":0.7511013150215149,"y":0.5629629492759705},{"x":0.7511013150215149,"y":0.5792592763900757},{"x":0.7026431560516357,"y":0.5777778029441833}]},"confidence":0.9685189723968506,"dir":"rtl","str":"بیگانه","boundary":[0.7026431560516357,0.5614814758300781,0.7511013150215149,0.5792592763900757]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563876867294312,"y":0.5614814758300781},{"x":0.6938325762748718,"y":0.5614814758300781},{"x":0.6938325762748718,"y":0.5777778029441833},{"x":0.6563876867294312,"y":0.5777778029441833}]},"confidence":0.9728596806526184,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.6563876867294312,0.5614814758300781,0.6938325762748718,0.5777778029441833]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563876867294312,"y":0.5614814758300781},{"x":0.8348017334938049,"y":0.5629629492759705},{"x":0.8325991034507751,"y":0.580740749835968},{"x":0.6563876867294312,"y":0.5777778029441833}]},"confidence":0.9619902968406677,"dir":"ltr","boundary":[0.6513876867294311,0.5544814758300781,0.8375991034507752,0.587740749835968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863436341285706,"y":0.5881481766700745},{"x":0.8348017334938049,"y":0.5896296501159668},{"x":0.8348017334938049,"y":0.6088888645172119},{"x":0.7863436341285706,"y":0.6074073910713196}]},"confidence":0.9528243541717529,"dir":"rtl","str":"بیگانه","boundary":[0.7863436341285706,0.5881481766700745,0.8348017334938049,0.6088888645172119]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268722653388977,"y":0.5881481766700745},{"x":0.7775330543518066,"y":0.5896296501159668},{"x":0.7775330543518066,"y":0.6074073910713196},{"x":0.7268722653388977,"y":0.6074073910713196}]},"confidence":0.9792178869247437,"dir":"rtl","str":"ریخت","boundary":[0.7268722653388977,0.5881481766700745,0.7775330543518066,0.6074073910713196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715859055519104,"y":0.5881481766700745},{"x":0.7202643156051636,"y":0.5881481766700745},{"x":0.7202643156051636,"y":0.6074073910713196},{"x":0.715859055519104,"y":0.6074073910713196}]},"confidence":0.9444805979728699,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.715859055519104,0.5881481766700745,0.7202643156051636,0.6074073910713196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6541849970817566,"y":0.5881481766700745},{"x":0.7070484757423401,"y":0.5881481766700745},{"x":0.7070484757423401,"y":0.6074073910713196},{"x":0.6541849970817566,"y":0.6074073910713196}]},"confidence":0.9596522450447083,"dir":"rtl","str":"بیگانه","boundary":[0.6541849970817566,0.5881481766700745,0.7070484757423401,0.6074073910713196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6255506873130798,"y":0.5881481766700745},{"x":0.6563876867294312,"y":0.5881481766700745},{"x":0.6563876867294312,"y":0.6074073910713196},{"x":0.6255506873130798,"y":0.6074073910713196}]},"confidence":0.9693652391433716,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6255506873130798,0.5881481766700745,0.6563876867294312,0.6074073910713196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.607929527759552,"y":0.5881481766700745},{"x":0.6123347878456116,"y":0.5881481766700745},{"x":0.6123347878456116,"y":0.6074073910713196},{"x":0.607929527759552,"y":0.6074073910713196}]},"confidence":0.8394869565963745,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.607929527759552,0.5881481766700745,0.6123347878456116,0.6074073910713196]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5330396294593811,"y":0.5881481766700745},{"x":0.5969163179397583,"y":0.5881481766700745},{"x":0.5969163179397583,"y":0.6074073910713196},{"x":0.5330396294593811,"y":0.6074073910713196}]},"confidence":0.9697626829147339,"dir":"rtl","str":"دگرشکل","boundary":[0.5330396294593811,0.5881481766700745,0.5969163179397583,0.6074073910713196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5330396294593811,"y":0.5881481766700745},{"x":0.8348017334938049,"y":0.5881481766700745},{"x":0.8348017334938049,"y":0.6074073910713196},{"x":0.5330396294593811,"y":0.6074073910713196}]},"confidence":0.9593470692634583,"dir":"ltr","boundary":[0.5280396294593811,0.5811481766700745,0.8398017334938049,0.6144073910713196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7907488942146301,"y":0.6177777647972107},{"x":0.8325991034507751,"y":0.6177777647972107},{"x":0.8325991034507751,"y":0.6340740919113159},{"x":0.7907488942146301,"y":0.6340740919113159}]},"confidence":0.9717276096343994,"dir":"rtl","str":"پراش","boundary":[0.7907488942146301,0.6177777647972107,0.8325991034507751,0.6340740919113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511013150215149,"y":0.6177777647972107},{"x":0.784140944480896,"y":0.6177777647972107},{"x":0.784140944480896,"y":0.6340740919113159},{"x":0.7488986849784851,"y":0.6340740919113159}]},"confidence":0.9723268151283264,"dir":"rtl","str":"پرتو","boundary":[0.7511013150215149,0.6177777647972107,0.784140944480896,0.6340740919113159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6938325762748718,"y":0.6162962913513184},{"x":0.7356828451156616,"y":0.6162962913513184},{"x":0.7356828451156616,"y":0.6325926184654236},{"x":0.6938325762748718,"y":0.6325926184654236}]},"confidence":0.9679510593414307,"dir":"rtl","str":"ایکس","boundary":[0.6938325762748718,0.6162962913513184,0.7356828451156616,0.6325926184654236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6938325762748718,"y":0.6162962913513184},{"x":0.8325991034507751,"y":0.6177777647972107},{"x":0.8325991034507751,"y":0.6340740919113159},{"x":0.6938325762748718,"y":0.6325926184654236}]},"confidence":0.9706684947013855,"dir":"ltr","boundary":[0.6888325762748718,0.6092962913513184,0.8375991034507752,0.6410740919113159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7488986849784851,"y":0.6429629921913147},{"x":0.8325991034507751,"y":0.644444465637207},{"x":0.8325991034507751,"y":0.6622222065925598},{"x":0.7488986849784851,"y":0.6607407331466675}]},"confidence":0.9788087010383606,"dir":"rtl","str":"فلورسانس","boundary":[0.7488986849784851,0.6429629921913147,0.8325991034507751,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7114537358283997,"y":0.6429629921913147},{"x":0.7444933652877808,"y":0.644444465637207},{"x":0.7444933652877808,"y":0.6607407331466675},{"x":0.7092511057853699,"y":0.6607407331466675}]},"confidence":0.9707094430923462,"dir":"rtl","str":"پرتو","boundary":[0.7114537358283997,0.6429629921913147,0.7444933652877808,0.6607407331466675]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563876867294312,"y":0.6429629921913147},{"x":0.700440526008606,"y":0.6429629921913147},{"x":0.700440526008606,"y":0.6607407331466675},{"x":0.6563876867294312,"y":0.6592592597007751}]},"confidence":0.9693073034286499,"dir":"rtl","str":"ایکس","boundary":[0.6563876867294312,0.6429629921913147,0.700440526008606,0.6607407331466675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6563876867294312,"y":0.6429629921913147},{"x":0.8325991034507751,"y":0.644444465637207},{"x":0.8325991034507751,"y":0.6622222065925598},{"x":0.6563876867294312,"y":0.6607407331466675}]},"confidence":0.9744085073471069,"dir":"ltr","boundary":[0.6513876867294311,0.6359629921913147,0.8375991034507752,0.6692222065925598],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784140944480896,"y":0.7274073958396912},{"x":0.8348017334938049,"y":0.7244444489479065},{"x":0.8370044231414795,"y":0.7407407164573669},{"x":0.784140944480896,"y":0.7437037229537964}]},"confidence":0.9711769223213196,"dir":"rtl","str":"جوانی","boundary":[0.784140944480896,0.7274073958396912,0.8370044231414795,0.7407407164573669]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784140944480896,"y":0.7274073958396912},{"x":0.8348017334938049,"y":0.7244444489479065},{"x":0.8370044231414795,"y":0.7407407164573669},{"x":0.784140944480896,"y":0.7437037229537964}]},"confidence":0.9711769223213196,"dir":"ltr","boundary":[0.779140944480896,0.7204073958396912,0.8420044231414795,0.747740716457367],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731277346611023,"y":0.8029629588127136},{"x":0.8325991034507751,"y":0.8059259057044983},{"x":0.8325991034507751,"y":0.8207407593727112},{"x":0.7731277346611023,"y":0.8177777528762817}]},"confidence":0.9288680553436279,"dir":"rtl","str":"زئولیت","boundary":[0.7731277346611023,0.8029629588127136,0.8325991034507751,0.8207407593727112]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731277346611023,"y":0.8029629588127136},{"x":0.8325991034507751,"y":0.8059259057044983},{"x":0.8325991034507751,"y":0.8207407593727112},{"x":0.7731277346611023,"y":0.8177777528762817}]},"confidence":0.9288680553436279,"dir":"ltr","boundary":[0.7681277346611023,0.7959629588127136,0.8375991034507752,0.8277407593727112],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7863436341285706,"y":0.8281481266021729},{"x":0.8303964734077454,"y":0.8281481266021729},{"x":0.8303964734077454,"y":0.8474074006080627},{"x":0.7863436341285706,"y":0.8474074006080627}]},"confidence":0.9780573844909668,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.7863436341285706,0.8281481266021729,0.8303964734077454,0.8474074006080627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7753304243087769,"y":0.8281481266021729},{"x":0.7797356843948364,"y":0.8281481266021729},{"x":0.7797356843948364,"y":0.8474074006080627},{"x":0.7753304243087769,"y":0.8474074006080627}]},"confidence":0.9204973578453064,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7753304243087769,0.8281481266021729,0.7797356843948364,0.8474074006080627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356828451156616,"y":0.8281481266021729},{"x":0.7643171548843384,"y":0.8281481266021729},{"x":0.7643171548843384,"y":0.8474074006080627},{"x":0.7356828451156616,"y":0.8474074006080627}]},"confidence":0.9548280835151672,"dir":"rtl","str":"زون","boundary":[0.7356828451156616,0.8281481266021729,0.7643171548843384,0.8474074006080627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.715859055519104,"y":0.8281481266021729},{"x":0.7202643156051636,"y":0.8281481266021729},{"x":0.7202643156051636,"y":0.8474074006080627},{"x":0.715859055519104,"y":0.8474074006080627}]},"confidence":0.7982522249221802,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.715859055519104,0.8281481266021729,0.7202643156051636,0.8474074006080627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431717872619629,"y":0.8266666531562805},{"x":0.7092511057853699,"y":0.8281481266021729},{"x":0.7092511057853699,"y":0.8474074006080627},{"x":0.6431717872619629,"y":0.8474074006080627}]},"confidence":0.9667341709136963,"dir":"rtl","str":"درچینه","boundary":[0.6431717872619629,0.8266666531562805,0.7092511057853699,0.8474074006080627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947136282920837,"y":0.8266666531562805},{"x":0.6431717872619629,"y":0.8266666531562805},{"x":0.6431717872619629,"y":0.8474074006080627},{"x":0.5947136282920837,"y":0.8474074006080627}]},"confidence":0.9691664576530457,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.5947136282920837,0.8266666531562805,0.6431717872619629,0.8474074006080627]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5704845786094666,"y":0.8266666531562805},{"x":0.5748898386955261,"y":0.8266666531562805},{"x":0.5748898386955261,"y":0.8474074006080627},{"x":0.5704845786094666,"y":0.8474074006080627}]},"confidence":0.7214112281799316,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5704845786094666,0.8266666531562805,0.5748898386955261,0.8474074006080627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5704845786094666,"y":0.8266666531562805},{"x":0.8303964734077454,"y":0.8281481266021729},{"x":0.8303964734077454,"y":0.8488888740539551},{"x":0.5704845786094666,"y":0.8474074006080627}]},"confidence":0.9473258852958679,"dir":"ltr","boundary":[0.5654845786094665,0.8196666531562805,0.8353964734077454,0.8558888740539551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.799559473991394,"y":0.8562963008880615},{"x":0.8325991034507751,"y":0.8562963008880615},{"x":0.8325991034507751,"y":0.8755555748939514},{"x":0.799559473991394,"y":0.8740741014480591}]},"confidence":0.9466670155525208,"dir":"rtl","str":"بلور","boundary":[0.799559473991394,0.8562963008880615,0.8325991034507751,0.8755555748939514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444933652877808,"y":0.8548148274421692},{"x":0.7907488942146301,"y":0.8562963008880615},{"x":0.7907488942146301,"y":0.8740741014480591},{"x":0.7444933652877808,"y":0.8740741014480591}]},"confidence":0.9729123711585999,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.7444933652877808,0.8548148274421692,0.7907488942146301,0.8740741014480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7180616855621338,"y":0.8548148274421692},{"x":0.7444933652877808,"y":0.8548148274421692},{"x":0.7444933652877808,"y":0.8740741014480591},{"x":0.7180616855621338,"y":0.8740741014480591}]},"confidence":0.9802049398422241,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.7180616855621338,0.8548148274421692,0.7444933652877808,0.8740741014480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070484757423401,"y":0.8548148274421692},{"x":0.7092511057853699,"y":0.8548148274421692},{"x":0.7092511057853699,"y":0.8740741014480591},{"x":0.7048457860946655,"y":0.8740741014480591}]},"confidence":0.879863977432251,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7070484757423401,0.8548148274421692,0.7092511057853699,0.8740741014480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607929468154907,"y":0.8548148274421692},{"x":0.6938325762748718,"y":0.8548148274421692},{"x":0.6938325762748718,"y":0.8740741014480591},{"x":0.6607929468154907,"y":0.8740741014480591}]},"confidence":0.9314444661140442,"dir":"rtl","str":"بلور","boundary":[0.6607929468154907,0.8548148274421692,0.6938325762748718,0.8740741014480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6299559473991394,"y":0.8533333539962769},{"x":0.6563876867294312,"y":0.8548148274421692},{"x":0.6563876867294312,"y":0.8740741014480591},{"x":0.6299559473991394,"y":0.872592568397522}]},"confidence":0.9783908128738403,"dir":"rtl","str":"زون","boundary":[0.6299559473991394,0.8533333539962769,0.6563876867294312,0.8740741014480591]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947136282920837,"y":0.8533333539962769},{"x":0.6211453676223755,"y":0.8548148274421692},{"x":0.6211453676223755,"y":0.872592568397522},{"x":0.5947136282920837,"y":0.872592568397522}]},"confidence":0.9795393347740173,"dir":"rtl","str":"دار","boundary":[0.5947136282920837,0.8533333539962769,0.6211453676223755,0.872592568397522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5947136282920837,"y":0.8533333539962769},{"x":0.8325991034507751,"y":0.8562963008880615},{"x":0.8325991034507751,"y":0.8755555748939514},{"x":0.5947136282920837,"y":0.872592568397522}]},"confidence":0.9596207737922668,"dir":"ltr","boundary":[0.5897136282920837,0.8463333539962768,0.8375991034507752,0.8825555748939514],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070484757423401,"y":0.863703727722168},{"x":0.7092511057853699,"y":0.863703727722168},{"x":0.7092511057853699,"y":0.868148148059845},{"x":0.7070484757423401,"y":0.868148148059845}]},"confidence":0.204261913895607,"str":"ی","boundary":[0.7070484757423401,0.863703727722168,0.7092511057853699,0.868148148059845]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7070484757423401,"y":0.863703727722168},{"x":0.7092511057853699,"y":0.863703727722168},{"x":0.7092511057853699,"y":0.868148148059845},{"x":0.7070484757423401,"y":0.868148148059845}]},"confidence":0.204261913895607,"dir":"ltr","boundary":[0.7020484757423401,0.856703727722168,0.7142511057853699,0.875148148059845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149779438972473,"y":0.9007407426834106},{"x":0.8370044231414795,"y":0.9007407426834106},{"x":0.8370044231414795,"y":0.9140740633010864},{"x":0.8149779438972473,"y":0.9140740633010864}]},"confidence":0.8467857241630554,"str":"۳۹","boundary":[0.8149779438972473,0.9007407426834106,0.8370044231414795,0.9140740633010864]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149779438972473,"y":0.9007407426834106},{"x":0.8370044231414795,"y":0.9007407426834106},{"x":0.8370044231414795,"y":0.9140740633010864},{"x":0.8149779438972473,"y":0.9140740633010864}]},"confidence":0.8467857241630554,"dir":"ltr","boundary":[0.8099779438972473,0.8937407426834106,0.8420044231414795,0.9210740633010864],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07929515093564987,"y":0.09037037193775177},{"x":0.17180617153644562,"y":0.09037037193775177},{"x":0.17180617153644562,"y":0.09925925731658936},{"x":0.07929515093564987,"y":0.09925925731658936}]},"confidence":0.9798704385757446,"dir":"ltr","str":"Volcano","boundary":[0.07929515093564987,0.09037037193775177,0.17180617153644562,0.09925925731658936]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07929515093564987,"y":0.09037037193775177},{"x":0.17180617153644562,"y":0.09037037193775177},{"x":0.17180617153644562,"y":0.09925925731658936},{"x":0.07929515093564987,"y":0.09925925731658936}]},"confidence":0.9798704385757446,"dir":"ltr","boundary":[0.07429515093564987,0.08337037193775176,0.17680617153644562,0.10625925731658936],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07929515093564987,"y":0.11703703552484512},{"x":0.09471365809440613,"y":0.11703703552484512},{"x":0.09471365809440613,"y":0.1303703635931015},{"x":0.07929515093564987,"y":0.1303703635931015}]},"confidence":0.8445743918418884,"dir":"ltr","str":"V","boundary":[0.07929515093564987,0.11703703552484512,0.09471365809440613,0.1303703635931015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.09471365809440613,"y":0.11703703552484512},{"x":0.10572687536478043,"y":0.11703703552484512},{"x":0.10572687536478043,"y":0.1303703635931015},{"x":0.09471365809440613,"y":0.1303703635931015}]},"confidence":0.9323354959487915,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.09471365809440613,0.11703703552484512,0.10572687536478043,0.1303703635931015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10792951285839081,"y":0.11703703552484512},{"x":0.18722467124462128,"y":0.11703703552484512},{"x":0.18722467124462128,"y":0.1303703635931015},{"x":0.10792951285839081,"y":0.1303703635931015}]},"confidence":0.9944692850112915,"dir":"ltr","str":"shaped","boundary":[0.10792951285839081,0.11703703552484512,0.18722467124462128,0.1303703635931015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20044052600860596,"y":0.11703703552484512},{"x":0.2797356843948364,"y":0.11703703552484512},{"x":0.2797356843948364,"y":0.1303703635931015},{"x":0.20044052600860596,"y":0.1303703635931015}]},"confidence":0.990645706653595,"dir":"ltr","str":"valley","boundary":[0.20044052600860596,0.11703703552484512,0.2797356843948364,0.1303703635931015]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07929515093564987,"y":0.11703703552484512},{"x":0.2797356843948364,"y":0.11703703552484512},{"x":0.2797356843948364,"y":0.1303703635931015},{"x":0.07929515093564987,"y":0.1303703635931015}]},"confidence":0.9776856899261475,"dir":"ltr","boundary":[0.07429515093564987,0.11003703552484512,0.28473568439483643,0.1373703635931015],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07709251344203949,"y":0.17037037014961243},{"x":0.10792951285839081,"y":0.17037037014961243},{"x":0.10792951285839081,"y":0.18074074387550354},{"x":0.07709251344203949,"y":0.18074074387550354}]},"confidence":0.977461576461792,"str":"W","boundary":[0.07709251344203949,0.17037037014961243,0.10792951285839081,0.18074074387550354]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07709251344203949,"y":0.17037037014961243},{"x":0.10792951285839081,"y":0.17037037014961243},{"x":0.10792951285839081,"y":0.18074074387550354},{"x":0.07709251344203949,"y":0.18074074387550354}]},"confidence":0.977461576461792,"dir":"ltr","boundary":[0.07209251344203949,0.16337037014961242,0.11292951285839081,0.18774074387550355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07929515093564987,"y":0.1985185146331787},{"x":0.13215859234333038,"y":0.19703704118728638},{"x":0.13215859234333038,"y":0.2074074000120163},{"x":0.07929515093564987,"y":0.2074074000120163}]},"confidence":0.9789169430732727,"str":"Wadi","boundary":[0.07929515093564987,0.1985185146331787,0.13215859234333038,0.2074074000120163]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07929515093564987,"y":0.1985185146331787},{"x":0.13215859234333038,"y":0.19703704118728638},{"x":0.13215859234333038,"y":0.2074074000120163},{"x":0.07929515093564987,"y":0.2074074000120163}]},"confidence":0.9789169430732727,"dir":"ltr","boundary":[0.07429515093564987,0.1915185146331787,0.1371585923433304,0.2144074000120163],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07929515093564987,"y":0.22370369732379913},{"x":0.17180617153644562,"y":0.22518518567085266},{"x":0.17180617153644562,"y":0.2370370328426361},{"x":0.07929515093564987,"y":0.23555555939674377}]},"confidence":0.983767569065094,"dir":"ltr","str":"Warping","boundary":[0.07929515093564987,0.22370369732379913,0.17180617153644562,0.2370370328426361]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07929515093564987,"y":0.22370369732379913},{"x":0.17180617153644562,"y":0.22518518567085266},{"x":0.17180617153644562,"y":0.2370370328426361},{"x":0.07929515093564987,"y":0.23555555939674377}]},"confidence":0.983767569065094,"dir":"ltr","boundary":[0.07429515093564987,0.21670369732379913,0.17680617153644562,0.24403703284263611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.2518518567085266},{"x":0.14537444710731506,"y":0.25333333015441895},{"x":0.14537444710731506,"y":0.2622222304344177},{"x":0.08149779587984085,"y":0.260740727186203}]},"confidence":0.9882287383079529,"dir":"ltr","str":"Water","boundary":[0.08149779587984085,0.2518518567085266,0.14537444710731506,0.2622222304344177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16079294681549072,"y":0.25333333015441895},{"x":0.21365638077259064,"y":0.25333333015441895},{"x":0.21365638077259064,"y":0.2622222304344177},{"x":0.16079294681549072,"y":0.2622222304344177}]},"confidence":0.9830281138420105,"dir":"ltr","str":"mass","boundary":[0.16079294681549072,0.25333333015441895,0.21365638077259064,0.2622222304344177]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.2518518567085266},{"x":0.21365638077259064,"y":0.25333333015441895},{"x":0.21365638077259064,"y":0.2622222304344177},{"x":0.08149779587984085,"y":0.260740727186203}]},"confidence":0.985917329788208,"dir":"ltr","boundary":[0.07649779587984085,0.2448518567085266,0.21865638077259064,0.26922223043441773],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.2800000011920929},{"x":0.14537444710731506,"y":0.27851852774620056},{"x":0.14537444710731506,"y":0.2888889014720917},{"x":0.08149779587984085,"y":0.290370374917984}]},"confidence":0.9866828918457031,"dir":"ltr","str":"Water","boundary":[0.08149779587984085,0.2800000011920929,0.14537444710731506,0.2888889014720917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16079294681549072,"y":0.27851852774620056},{"x":0.22466960549354553,"y":0.27703702449798584},{"x":0.22466960549354553,"y":0.28740739822387695},{"x":0.16079294681549072,"y":0.2888889014720917}]},"confidence":0.991777241230011,"dir":"ltr","str":"table","boundary":[0.16079294681549072,0.27851852774620056,0.22466960549354553,0.28740739822387695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.2800000011920929},{"x":0.22466960549354553,"y":0.27703702449798584},{"x":0.22466960549354553,"y":0.28740739822387695},{"x":0.08149779587984085,"y":0.290370374917984}]},"confidence":0.9892300963401794,"dir":"ltr","boundary":[0.07649779587984085,0.2730000011920929,0.22966960549354554,0.29440739822387696],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.3051851987838745},{"x":0.13215859234333038,"y":0.30666667222976685},{"x":0.13215859234333038,"y":0.31555554270744324},{"x":0.08149779587984085,"y":0.3140740692615509}]},"confidence":0.9829572439193726,"str":"Wave","boundary":[0.08149779587984085,0.3051851987838745,0.13215859234333038,0.31555554270744324]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.3051851987838745},{"x":0.13215859234333038,"y":0.30666667222976685},{"x":0.13215859234333038,"y":0.31555554270744324},{"x":0.08149779587984085,"y":0.3140740692615509}]},"confidence":0.9829572439193726,"dir":"ltr","boundary":[0.07649779587984085,0.2981851987838745,0.1371585923433304,0.32255554270744324],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.3333333432674408},{"x":0.13215859234333038,"y":0.3333333432674408},{"x":0.13215859234333038,"y":0.3422222137451172},{"x":0.08149779587984085,"y":0.3422222137451172}]},"confidence":0.9836219549179077,"dir":"ltr","str":"Wave","boundary":[0.08149779587984085,0.3333333432674408,0.13215859234333038,0.3422222137451172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13656388223171234,"y":0.3333333432674408},{"x":0.14537444710731506,"y":0.3333333432674408},{"x":0.14537444710731506,"y":0.3422222137451172},{"x":0.13656388223171234,"y":0.3422222137451172}]},"confidence":0.6913439631462097,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.13656388223171234,0.3333333432674408,0.14537444710731506,0.3422222137451172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14977973699569702,"y":0.3333333432674408},{"x":0.18722467124462128,"y":0.3333333432674408},{"x":0.18722467124462128,"y":0.3422222137451172},{"x":0.14977973699569702,"y":0.3422222137451172}]},"confidence":0.9640307426452637,"dir":"ltr","str":"cut","boundary":[0.14977973699569702,0.3333333432674408,0.18722467124462128,0.3422222137451172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20264317095279694,"y":0.3333333432674408},{"x":0.2907488942146301,"y":0.3333333432674408},{"x":0.2907488942146301,"y":0.3422222137451172},{"x":0.20264317095279694,"y":0.3422222137451172}]},"confidence":0.9956850409507751,"dir":"ltr","str":"terrace","boundary":[0.20264317095279694,0.3333333432674408,0.2907488942146301,0.3422222137451172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.3333333432674408},{"x":0.2907488942146301,"y":0.3333333432674408},{"x":0.2907488942146301,"y":0.3422222137451172},{"x":0.08149779587984085,"y":0.3422222137451172}]},"confidence":0.9658479690551758,"dir":"ltr","boundary":[0.07649779587984085,0.3263333432674408,0.29574889421463013,0.3492222137451172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.36000001430511475},{"x":0.13436123728752136,"y":0.36000001430511475},{"x":0.13436123728752136,"y":0.37037035822868347},{"x":0.08149779587984085,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.9904882311820984,"dir":"ltr","str":"Wave","boundary":[0.08149779587984085,0.36000001430511475,0.13436123728752136,0.37037035822868347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14757709205150604,"y":0.36000001430511475},{"x":0.22466960549354553,"y":0.36000001430511475},{"x":0.22466960549354553,"y":0.3718518614768982},{"x":0.14757709205150604,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.96886146068573,"dir":"ltr","str":"length","boundary":[0.14757709205150604,0.36000001430511475,0.22466960549354553,0.3718518614768982]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.36000001430511475},{"x":0.22466960549354553,"y":0.36000001430511475},{"x":0.22466960549354553,"y":0.3718518614768982},{"x":0.08149779587984085,"y":0.37037035822868347}]},"confidence":0.9775121808052063,"dir":"ltr","boundary":[0.07649779587984085,0.35300001430511474,0.22966960549354554,0.3788518614768982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.3866666555404663},{"x":0.13215859234333038,"y":0.385185182094574},{"x":0.13215859234333038,"y":0.3955555558204651},{"x":0.08149779587984085,"y":0.3970370292663574}]},"confidence":0.9890021681785583,"dir":"ltr","str":"Wave","boundary":[0.08149779587984085,0.3866666555404663,0.13215859234333038,0.3955555558204651]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14757709205150604,"y":0.385185182094574},{"x":0.27753305435180664,"y":0.385185182094574},{"x":0.27753305435180664,"y":0.3955555558204651},{"x":0.14757709205150604,"y":0.3955555558204651}]},"confidence":0.9952497482299805,"dir":"ltr","str":"refraction","boundary":[0.14757709205150604,0.385185182094574,0.27753305435180664,0.3955555558204651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.3866666555404663},{"x":0.27753305435180664,"y":0.385185182094574},{"x":0.27753305435180664,"y":0.3955555558204651},{"x":0.08149779587984085,"y":0.3970370292663574}]},"confidence":0.9934647679328918,"dir":"ltr","boundary":[0.07649779587984085,0.3796666555404663,0.28253305435180665,0.4025555558204651],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.41333332657814026},{"x":0.13436123728752136,"y":0.41333332657814026},{"x":0.13436123728752136,"y":0.42370370030403137},{"x":0.08149779587984085,"y":0.42370370030403137}]},"confidence":0.9842196106910706,"dir":"ltr","str":"Wave","boundary":[0.08149779587984085,0.41333332657814026,0.13436123728752136,0.42370370030403137]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14977973699569702,"y":0.41333332657814026},{"x":0.26651981472969055,"y":0.41333332657814026},{"x":0.26651981472969055,"y":0.4251851737499237},{"x":0.14977973699569702,"y":0.42370370030403137}]},"confidence":0.9882169961929321,"dir":"ltr","str":"steepness","boundary":[0.14977973699569702,0.41333332657814026,0.26651981472969055,0.4251851737499237]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.41333332657814026},{"x":0.26651981472969055,"y":0.41333332657814026},{"x":0.26651981472969055,"y":0.4251851737499237},{"x":0.08149779587984085,"y":0.42370370030403137}]},"confidence":0.9869869947433472,"dir":"ltr","boundary":[0.07649779587984085,0.40633332657814025,0.27151981472969056,0.4321851737499237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.4385185241699219},{"x":0.21365638077259064,"y":0.4385185241699219},{"x":0.21365638077259064,"y":0.4503703713417053},{"x":0.08149779587984085,"y":0.4503703713417053}]},"confidence":0.9939296841621399,"dir":"ltr","str":"Weathering","boundary":[0.08149779587984085,0.4385185241699219,0.21365638077259064,0.4503703713417053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.4385185241699219},{"x":0.21365638077259064,"y":0.4385185241699219},{"x":0.21365638077259064,"y":0.4503703713417053},{"x":0.08149779587984085,"y":0.4503703713417053}]},"confidence":0.9939296841621399,"dir":"ltr","boundary":[0.07649779587984085,0.43151852416992187,0.21865638077259064,0.45737037134170533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.46666666865348816},{"x":0.16079294681549072,"y":0.46666666865348816},{"x":0.16079294681549072,"y":0.47555556893348694},{"x":0.08149779587984085,"y":0.4770370423793793}]},"confidence":0.9907448291778564,"dir":"ltr","str":"Welded","boundary":[0.08149779587984085,0.46666666865348816,0.16079294681549072,0.47555556893348694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.17621144652366638,"y":0.46666666865348816},{"x":0.2268722504377365,"y":0.4651851952075958},{"x":0.2268722504377365,"y":0.47555556893348694},{"x":0.17621144652366638,"y":0.47555556893348694}]},"confidence":0.9846173524856567,"dir":"ltr","str":"tuff","boundary":[0.17621144652366638,0.46666666865348816,0.2268722504377365,0.47555556893348694]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.46666666865348816},{"x":0.2268722504377365,"y":0.4651851952075958},{"x":0.2268722504377365,"y":0.47555556893348694},{"x":0.08149779587984085,"y":0.4770370423793793}]},"confidence":0.9882938265800476,"dir":"ltr","boundary":[0.07649779587984085,0.45966666865348815,0.23187225043773652,0.48255556893348694],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.5155555605888367},{"x":0.10352423042058945,"y":0.5155555605888367},{"x":0.10352423042058945,"y":0.5274074077606201},{"x":0.08149779587984085,"y":0.5274074077606201}]},"confidence":0.9651795029640198,"str":"X","boundary":[0.08149779587984085,0.5155555605888367,0.10352423042058945,0.5274074077606201]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.5155555605888367},{"x":0.10352423042058945,"y":0.5155555605888367},{"x":0.10352423042058945,"y":0.5274074077606201},{"x":0.08149779587984085,"y":0.5274074077606201}]},"confidence":0.9651795029640198,"dir":"ltr","boundary":[0.07649779587984085,0.5085555605888367,0.10852423042058945,0.5344074077606201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.5422222018241882},{"x":0.20044052600860596,"y":0.5422222018241882},{"x":0.20044052600860596,"y":0.5540740489959717},{"x":0.08149779587984085,"y":0.5540740489959717}]},"confidence":0.9911230206489563,"dir":"ltr","str":"Xenocryst","boundary":[0.08149779587984085,0.5422222018241882,0.20044052600860596,0.5540740489959717]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08149779587984085,"y":0.5422222018241882},{"x":0.20044052600860596,"y":0.5422222018241882},{"x":0.20044052600860596,"y":0.5540740489959717},{"x":0.08149779587984085,"y":0.5540740489959717}]},"confidence":0.9911230206489563,"dir":"ltr","boundary":[0.07649779587984085,0.5352222018241882,0.20544052600860596,0.5610740489959717],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08370044082403183,"y":0.5688889026641846},{"x":0.1850220263004303,"y":0.5688889026641846},{"x":0.1850220263004303,"y":0.5777778029441833},{"x":0.08370044082403183,"y":0.5792592763900757}]},"confidence":0.9884451627731323,"dir":"ltr","str":"Xenolith","boundary":[0.08370044082403183,0.5688889026641846,0.1850220263004303,0.5777778029441833]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08370044082403183,"y":0.5688889026641846},{"x":0.1850220263004303,"y":0.5688889026641846},{"x":0.1850220263004303,"y":0.5777778029441833},{"x":0.08370044082403183,"y":0.5792592763900757}]},"confidence":0.9884451627731323,"dir":"ltr","boundary":[0.07870044082403183,0.5618889026641846,0.1900220263004303,0.5847778029441834],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08370044082403183,"y":0.5970370173454285},{"x":0.19823788106441498,"y":0.5955555438995361},{"x":0.19823788106441498,"y":0.6059259176254272},{"x":0.08370044082403183,"y":0.6074073910713196}]},"confidence":0.988475501537323,"dir":"ltr","str":"Xenomorph","boundary":[0.08370044082403183,0.5970370173454285,0.19823788106441498,0.6059259176254272]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08370044082403183,"y":0.5970370173454285},{"x":0.19823788106441498,"y":0.5955555438995361},{"x":0.19823788106441498,"y":0.6059259176254272},{"x":0.08370044082403183,"y":0.6074073910713196}]},"confidence":0.988475501537323,"dir":"ltr","boundary":[0.07870044082403183,0.5900370173454285,0.20323788106441498,0.6129259176254273],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08370044082403183,"y":0.6237037181854248},{"x":0.0969163030385971,"y":0.6237037181854248},{"x":0.0969163030385971,"y":0.6355555653572083},{"x":0.08370044082403183,"y":0.6355555653572083}]},"confidence":0.8544698357582092,"dir":"ltr","str":"X","boundary":[0.08370044082403183,0.6237037181854248,0.0969163030385971,0.6355555653572083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0969163030385971,"y":0.6237037181854248},{"x":0.10572687536478043,"y":0.6237037181854248},{"x":0.10572687536478043,"y":0.6355555653572083},{"x":0.0969163030385971,"y":0.6355555653572083}]},"confidence":0.9275662899017334,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.0969163030385971,0.6237037181854248,0.10572687536478043,0.6355555653572083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11013215780258179,"y":0.6222222447395325},{"x":0.14757709205150604,"y":0.6222222447395325},{"x":0.14977973699569702,"y":0.6355555653572083},{"x":0.11013215780258179,"y":0.6355555653572083}]},"confidence":0.9901334643363953,"dir":"ltr","str":"ray","boundary":[0.11013215780258179,0.6222222447395325,0.14977973699569702,0.6355555653572083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1629955917596817,"y":0.6222222447395325},{"x":0.303964763879776,"y":0.6207407116889954},{"x":0.303964763879776,"y":0.6340740919113159},{"x":0.1629955917596817,"y":0.6355555653572083}]},"confidence":0.9948378801345825,"dir":"ltr","str":"diffraction","boundary":[0.1629955917596817,0.6222222447395325,0.303964763879776,0.6340740919113159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08370044082403183,"y":0.6237037181854248},{"x":0.303964763879776,"y":0.6207407116889954},{"x":0.303964763879776,"y":0.6340740919113159},{"x":0.08370044082403183,"y":0.6355555653572083}]},"confidence":0.9809783101081848,"dir":"ltr","boundary":[0.07870044082403183,0.6167037181854248,0.308964763879776,0.6410740919113159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08370044082403183,"y":0.6518518328666687},{"x":0.0969163030385971,"y":0.6518518328666687},{"x":0.0969163030385971,"y":0.6637036800384521},{"x":0.08370044082403183,"y":0.6637036800384521}]},"confidence":0.8149431347846985,"dir":"ltr","str":"X","boundary":[0.08370044082403183,0.6518518328666687,0.0969163030385971,0.6637036800384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.0969163030385971,"y":0.6518518328666687},{"x":0.10792951285839081,"y":0.6518518328666687},{"x":0.10792951285839081,"y":0.6622222065925598},{"x":0.0969163030385971,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.8626755475997925,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.0969163030385971,0.6518518328666687,0.10792951285839081,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11013215780258179,"y":0.6518518328666687},{"x":0.14977973699569702,"y":0.6518518328666687},{"x":0.14977973699569702,"y":0.6622222065925598},{"x":0.11013215780258179,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9858848452568054,"dir":"ltr","str":"ray","boundary":[0.11013215780258179,0.6518518328666687,0.14977973699569702,0.6622222065925598]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16519823670387268,"y":0.6518518328666687},{"x":0.31938326358795166,"y":0.6503703594207764},{"x":0.31938326358795166,"y":0.6607407331466675},{"x":0.16519823670387268,"y":0.6622222065925598}]},"confidence":0.9827556014060974,"dir":"ltr","str":"fluorescence","boundary":[0.16519823670387268,0.6518518328666687,0.31938326358795166,0.6607407331466675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08370044082403183,"y":0.6518518328666687},{"x":0.31938326358795166,"y":0.6503703594207764},{"x":0.31938326358795166,"y":0.6622222065925598},{"x":0.08370044082403183,"y":0.6637036800384521}]},"confidence":0.9663729667663574,"dir":"ltr","boundary":[0.07870044082403183,0.6448518328666687,0.32438326358795166,0.6692222065925598],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07709251344203949,"y":0.6962962746620178},{"x":0.10132158547639847,"y":0.6962962746620178},{"x":0.10132158547639847,"y":0.7081481218338013},{"x":0.07709251344203949,"y":0.7081481218338013}]},"confidence":0.9490900635719299,"str":"Y","boundary":[0.07709251344203949,0.6962962746620178,0.10132158547639847,0.7081481218338013]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.07709251344203949,"y":0.6962962746620178},{"x":0.10132158547639847,"y":0.6962962746620178},{"x":0.10132158547639847,"y":0.7081481218338013},{"x":0.07709251344203949,"y":0.7081481218338013}]},"confidence":0.9490900635719299,"dir":"ltr","boundary":[0.07209251344203949,0.6892962746620178,0.10632158547639847,0.7151481218338013],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08370044082403183,"y":0.7229629755020142},{"x":0.14757709205150604,"y":0.7229629755020142},{"x":0.14757709205150604,"y":0.7333333492279053},{"x":0.08370044082403183,"y":0.7333333492279053}]},"confidence":0.9777749180793762,"dir":"ltr","str":"Youth","boundary":[0.08370044082403183,0.7229629755020142,0.14757709205150604,0.7333333492279053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08370044082403183,"y":0.7229629755020142},{"x":0.14757709205150604,"y":0.7229629755020142},{"x":0.14757709205150604,"y":0.7333333492279053},{"x":0.08370044082403183,"y":0.7333333492279053}]},"confidence":0.9777749180793762,"dir":"ltr","boundary":[0.07870044082403183,0.7159629755020142,0.15257709205150605,0.7403333492279053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08590308576822281,"y":0.7762963175773621},{"x":0.09911894053220749,"y":0.7762963175773621},{"x":0.09911894053220749,"y":0.7881481647491455},{"x":0.08590308576822281,"y":0.7881481647491455}]},"confidence":0.17239083349704742,"str":"1","boundary":[0.08590308576822281,0.7762963175773621,0.09911894053220749,0.7881481647491455]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08590308576822281,"y":0.7762963175773621},{"x":0.09911894053220749,"y":0.7762963175773621},{"x":0.09911894053220749,"y":0.7881481647491455},{"x":0.08590308576822281,"y":0.7881481647491455}]},"confidence":0.17239083349704742,"dir":"ltr","boundary":[0.0809030857682228,0.769296317577362,0.1041189405322075,0.7951481647491455],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08590308576822281,"y":0.8014814853668213},{"x":0.1740088164806366,"y":0.8014814853668213},{"x":0.1740088164806366,"y":0.8118518590927124},{"x":0.08590308576822281,"y":0.8118518590927124}]},"confidence":0.9753456711769104,"dir":"ltr","str":"Zeolite","boundary":[0.08590308576822281,0.8014814853668213,0.1740088164806366,0.8118518590927124]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08590308576822281,"y":0.8014814853668213},{"x":0.1740088164806366,"y":0.8014814853668213},{"x":0.1740088164806366,"y":0.8118518590927124},{"x":0.08590308576822281,"y":0.8118518590927124}]},"confidence":0.9753456711769104,"dir":"ltr","boundary":[0.0809030857682228,0.7944814853668213,0.1790088164806366,0.8188518590927124],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08590308576822281,"y":0.8296296000480652},{"x":0.13656388223171234,"y":0.8296296000480652},{"x":0.13656388223171234,"y":0.838518500328064},{"x":0.08590308576822281,"y":0.838518500328064}]},"confidence":0.9770926833152771,"str":"Zone","boundary":[0.08590308576822281,0.8296296000480652,0.13656388223171234,0.838518500328064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08590308576822281,"y":0.8296296000480652},{"x":0.13656388223171234,"y":0.8296296000480652},{"x":0.13656388223171234,"y":0.838518500328064},{"x":0.08590308576822281,"y":0.838518500328064}]},"confidence":0.9770926833152771,"dir":"ltr","boundary":[0.0809030857682228,0.8226296000480652,0.14156388223171235,0.845518500328064],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08590308576822281,"y":0.8548148274421692},{"x":0.151982381939888,"y":0.8548148274421692},{"x":0.151982381939888,"y":0.8666666746139526},{"x":0.08590308576822281,"y":0.8666666746139526}]},"confidence":0.9717346429824829,"dir":"ltr","str":"Zoned","boundary":[0.08590308576822281,0.8548148274421692,0.151982381939888,0.8666666746139526]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16519823670387268,"y":0.8548148274421692},{"x":0.25550660490989685,"y":0.8548148274421692},{"x":0.25550660490989685,"y":0.8666666746139526},{"x":0.16519823670387268,"y":0.8666666746139526}]},"confidence":0.9906265139579773,"dir":"ltr","str":"crystal","boundary":[0.16519823670387268,0.8548148274421692,0.25550660490989685,0.8666666746139526]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.08590308576822281,"y":0.8548148274421692},{"x":0.25550660490989685,"y":0.8548148274421692},{"x":0.25550660490989685,"y":0.8666666746139526},{"x":0.08590308576822281,"y":0.8666666746139526}]},"confidence":0.9827548861503601,"dir":"ltr","boundary":[0.0809030857682228,0.8478148274421692,0.26050660490989686,0.8736666746139526],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/NKRxpazIeMdglMXW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/AzTrUWTZLnaHfikn.jpg","blurred":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/RqmagpIDuzUqVBxc.jpg"},"info":{"width":454,"height":676,"margin":[0.00025582681734131297,0.00011875459366648859,0.9980046672863057,0.9986394646859029]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590308427810669,"y":0.0872781053185463},{"x":0.9008810520172119,"y":0.08579881489276886},{"x":0.9008810520172119,"y":0.10059171915054321},{"x":0.8590308427810669,"y":0.10207100957632065}]},"confidence":0.9369133710861206,"str":"کوژی","boundary":[0.8590308427810669,0.0872781053185463,0.9008810520172119,0.10059171915054321]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590308427810669,"y":0.0872781053185463},{"x":0.9008810520172119,"y":0.08579881489276886},{"x":0.9008810520172119,"y":0.10059171915054321},{"x":0.8590308427810669,"y":0.10207100957632065}]},"confidence":0.9369133710861206,"dir":"ltr","boundary":[0.8540308427810669,0.08027810531854629,0.9058810520172119,0.10759171915054322],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8788546323776245,"y":0.1124260351061821},{"x":0.8986784219741821,"y":0.1124260351061821},{"x":0.8986784219741821,"y":0.13017751276493073},{"x":0.8788546323776245,"y":0.13017751276493073}]},"confidence":0.9619226455688477,"dir":"rtl","str":"فرا","boundary":[0.8788546323776245,0.1124260351061821,0.8986784219741821,0.13017751276493073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193832635879517,"y":0.1124260351061821},{"x":0.8678414225578308,"y":0.1124260351061821},{"x":0.8678414225578308,"y":0.13017751276493073},{"x":0.8193832635879517,"y":0.13017751276493073}]},"confidence":0.8846261501312256,"dir":"rtl","str":"روانه٬","boundary":[0.8193832635879517,0.1124260351061821,0.8678414225578308,0.13017751276493073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511013150215149,"y":0.11094674468040466},{"x":0.808370053768158,"y":0.1124260351061821},{"x":0.808370053768158,"y":0.13017751276493073},{"x":0.7511013150215149,"y":0.13017751276493073}]},"confidence":0.9538294076919556,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.7511013150215149,0.11094674468040466,0.808370053768158,0.13017751276493073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378854751586914,"y":0.11094674468040466},{"x":0.742290735244751,"y":0.11094674468040466},{"x":0.742290735244751,"y":0.13017751276493073},{"x":0.7378854751586914,"y":0.13017751276493073}]},"confidence":0.9159451723098755,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7378854751586914,0.11094674468040466,0.742290735244751,0.13017751276493073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6762114763259888,"y":0.11094674468040466},{"x":0.7290748953819275,"y":0.11094674468040466},{"x":0.7290748953819275,"y":0.13017751276493073},{"x":0.6762114763259888,"y":0.13017751276493073}]},"confidence":0.9765011668205261,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6762114763259888,0.11094674468040466,0.7290748953819275,0.13017751276493073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.607929527759552,"y":0.11094674468040466},{"x":0.6651982665061951,"y":0.11094674468040466},{"x":0.6651982665061951,"y":0.13017751276493073},{"x":0.607929527759552,"y":0.1286982297897339}]},"confidence":0.9551323652267456,"dir":"rtl","str":"دریایی","boundary":[0.607929527759552,0.11094674468040466,0.6651982665061951,0.13017751276493073]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5572687387466431,"y":0.11094674468040466},{"x":0.5969163179397583,"y":0.11094674468040466},{"x":0.5969163179397583,"y":0.1286982297897339},{"x":0.5572687387466431,"y":0.1286982297897339}]},"confidence":0.9751882553100586,"dir":"rtl","str":"فرارو","boundary":[0.5572687387466431,0.11094674468040466,0.5969163179397583,0.1286982297897339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.13905325531959534},{"x":0.8986784219741821,"y":0.14053253829479218},{"x":0.8964757919311523,"y":0.15680474042892456},{"x":0.8436123132705688,"y":0.15680474042892456}]},"confidence":0.7292762398719788,"dir":"rtl","str":"درهن","boundary":[0.8436123132705688,0.13905325531959534,0.8964757919311523,0.15680474042892456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7951542139053345,"y":0.13905325531959534},{"x":0.8303964734077454,"y":0.13905325531959534},{"x":0.8303964734077454,"y":0.15680474042892456},{"x":0.7951542139053345,"y":0.15532544255256653}]},"confidence":0.9308385848999023,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.7951542139053345,0.13905325531959534,0.8303964734077454,0.15680474042892456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784140944480896,"y":0.13905325531959534},{"x":0.7885462641716003,"y":0.13905325531959534},{"x":0.7885462641716003,"y":0.15532544255256653},{"x":0.784140944480896,"y":0.15532544255256653}]},"confidence":0.8571843504905701,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.784140944480896,0.13905325531959534,0.7885462641716003,0.15532544255256653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378854751586914,"y":0.1375739574432373},{"x":0.7731277346611023,"y":0.1375739574432373},{"x":0.7731277346611023,"y":0.15532544255256653},{"x":0.7378854751586914,"y":0.15532544255256653}]},"confidence":0.9138310551643372,"dir":"rtl","str":"دره","boundary":[0.7378854751586914,0.1375739574432373,0.7731277346611023,0.15532544255256653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674008965492249,"y":0.13609467446804047},{"x":0.7290748953819275,"y":0.1375739574432373},{"x":0.7268722653388977,"y":0.15532544255256653},{"x":0.6674008965492249,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.9473395943641663,"dir":"rtl","str":"ناوشکل","boundary":[0.6674008965492249,0.13609467446804047,0.7268722653388977,0.15532544255256653]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5572687387466431,"y":0.10798816382884979},{"x":0.8986784219741821,"y":0.1124260351061821},{"x":0.8964757919311523,"y":0.1582840234041214},{"x":0.5572687387466431,"y":0.1538461595773697}]},"confidence":0.9247759580612183,"dir":"ltr","boundary":[0.5522687387466431,0.10098816382884979,0.9014757919311523,0.1652840234041214],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8480176329612732,"y":0.21745562553405762},{"x":0.8964757919311523,"y":0.21745562553405762},{"x":0.8964757919311523,"y":0.2337278127670288},{"x":0.8480176329612732,"y":0.2337278127670288}]},"confidence":0.9293631911277771,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.8480176329612732,0.21745562553405762,0.8964757919311523,0.2337278127670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.21893490850925446},{"x":0.8480176329612732,"y":0.21893490850925446},{"x":0.8480176329612732,"y":0.2337278127670288},{"x":0.8436123132705688,"y":0.2337278127670288}]},"confidence":0.42440563440322876,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8436123132705688,0.21893490850925446,0.8480176329612732,0.2337278127670288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7621145248413086,"y":0.21893490850925446},{"x":0.8303964734077454,"y":0.21745562553405762},{"x":0.8303964734077454,"y":0.23520709574222565},{"x":0.7621145248413086,"y":0.23520709574222565}]},"confidence":0.9287183284759521,"dir":"rtl","str":"ناسیراب","boundary":[0.7621145248413086,0.21893490850925446,0.8303964734077454,0.23520709574222565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7621145248413086,"y":0.21893490850925446},{"x":0.8964757919311523,"y":0.21745562553405762},{"x":0.8964757919311523,"y":0.2337278127670288},{"x":0.7621145248413086,"y":0.23520709574222565}]},"confidence":0.890173077583313,"dir":"ltr","boundary":[0.7571145248413086,0.21193490850925445,0.9014757919311523,0.24072781276702881],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325991034507751,"y":0.2455621361732483},{"x":0.8964757919311523,"y":0.24704141914844513},{"x":0.8942731022834778,"y":0.2633136212825775},{"x":0.8325991034507751,"y":0.2633136212825775}]},"confidence":0.9715428948402405,"dir":"rtl","str":"الکترون","boundary":[0.8325991034507751,0.2455621361732483,0.8942731022834778,0.2633136212825775]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665198445320129,"y":0.2455621361732483},{"x":0.8215858936309814,"y":0.2455621361732483},{"x":0.8215858936309814,"y":0.2633136212825775},{"x":0.7665198445320129,"y":0.2618343234062195}]},"confidence":0.9639867544174194,"dir":"rtl","str":"ظرفیت","boundary":[0.7665198445320129,0.2455621361732483,0.8215858936309814,0.2633136212825775]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7665198445320129,"y":0.2455621361732483},{"x":0.8964757919311523,"y":0.24704141914844513},{"x":0.8942731022834778,"y":0.2633136212825775},{"x":0.7665198445320129,"y":0.2633136212825775}]},"confidence":0.9683945178985596,"dir":"ltr","boundary":[0.7615198445320129,0.23856213617324828,0.8992731022834778,0.2703136212825775],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8370044231414795,"y":0.2707100510597229},{"x":0.8942731022834778,"y":0.2707100510597229},{"x":0.8942731022834778,"y":0.28994083404541016},{"x":0.8370044231414795,"y":0.28994083404541016}]},"confidence":0.9574836492538452,"dir":"rtl","str":"یخچال","boundary":[0.8370044231414795,0.2707100510597229,0.8942731022834778,0.28994083404541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.799559473991394,"y":0.2707100510597229},{"x":0.8281938433647156,"y":0.2707100510597229},{"x":0.8281938433647156,"y":0.28994083404541016},{"x":0.799559473991394,"y":0.28994083404541016}]},"confidence":0.9227268695831299,"dir":"rtl","str":"دره","boundary":[0.799559473991394,0.2707100510597229,0.8281938433647156,0.28994083404541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7819383144378662,"y":0.2707100510597229},{"x":0.799559473991394,"y":0.2707100510597229},{"x":0.799559473991394,"y":0.28994083404541016},{"x":0.7819383144378662,"y":0.28994083404541016}]},"confidence":0.8911694288253784,"dir":"rtl","str":"یی","boundary":[0.7819383144378662,0.2707100510597229,0.799559473991394,0.28994083404541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643171548843384,"y":0.2707100510597229},{"x":0.7665198445320129,"y":0.2707100510597229},{"x":0.7665198445320129,"y":0.28994083404541016},{"x":0.7643171548843384,"y":0.28994083404541016}]},"confidence":0.9537267684936523,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7643171548843384,0.2707100510597229,0.7665198445320129,0.28994083404541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7312775254249573,"y":0.2707100510597229},{"x":0.7511013150215149,"y":0.2707100510597229},{"x":0.7511013150215149,"y":0.28994083404541016},{"x":0.7312775254249573,"y":0.28994083404541016}]},"confidence":0.9367024898529053,"dir":"rtl","str":"یخ","boundary":[0.7312775254249573,0.2707100510597229,0.7511013150215149,0.28994083404541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629955768585205,"y":0.2707100510597229},{"x":0.7224669456481934,"y":0.2707100510597229},{"x":0.7224669456481934,"y":0.28994083404541016},{"x":0.6629955768585205,"y":0.28994083404541016}]},"confidence":0.9722655415534973,"dir":"rtl","str":"انباشت","boundary":[0.6629955768585205,0.2707100510597229,0.7224669456481934,0.28994083404541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6255506873130798,"y":0.2707100510597229},{"x":0.6541849970817566,"y":0.2707100510597229},{"x":0.6541849970817566,"y":0.28994083404541016},{"x":0.6255506873130798,"y":0.28994083404541016}]},"confidence":0.9217458963394165,"dir":"rtl","str":"دره","boundary":[0.6255506873130798,0.2707100510597229,0.6541849970817566,0.28994083404541016]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057268977165222,"y":0.2707100510597229},{"x":0.6233479976654053,"y":0.2707100510597229},{"x":0.6233479976654053,"y":0.28994083404541016},{"x":0.6057268977165222,"y":0.28994083404541016}]},"confidence":0.7566219568252563,"dir":"rtl","str":"یی","boundary":[0.6057268977165222,0.2707100510597229,0.6233479976654053,0.28994083404541016]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6057268977165222,"y":0.2707100510597229},{"x":0.8942731022834778,"y":0.2707100510597229},{"x":0.8942731022834778,"y":0.28994083404541016},{"x":0.6057268977165222,"y":0.28994083404541016}]},"confidence":0.9282143115997314,"dir":"ltr","boundary":[0.6007268977165222,0.2637100510597229,0.8992731022834778,0.29694083404541016],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.850220263004303,"y":0.2988165616989136},{"x":0.8942731022834778,"y":0.3002958595752716},{"x":0.8942731022834778,"y":0.31804734468460083},{"x":0.8480176329612732,"y":0.3165680468082428}]},"confidence":0.971142590045929,"dir":"rtl","str":"پیوند","boundary":[0.850220263004303,0.2988165616989136,0.8942731022834778,0.31804734468460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7621145248413086,"y":0.2958579957485199},{"x":0.8414096832275391,"y":0.2988165616989136},{"x":0.8392070531845093,"y":0.3165680468082428},{"x":0.7599118947982788,"y":0.31508874893188477}]},"confidence":0.9722796678543091,"dir":"rtl","str":"واندروالز","boundary":[0.7621145248413086,0.2958579957485199,0.8392070531845093,0.3165680468082428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7621145248413086,"y":0.2958579957485199},{"x":0.8942731022834778,"y":0.3002958595752716},{"x":0.8942731022834778,"y":0.31804734468460083},{"x":0.7599118947982788,"y":0.31508874893188477}]},"confidence":0.9718735814094543,"dir":"ltr","boundary":[0.7571145248413086,0.2888579957485199,0.8992731022834778,0.32504734468460084],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590308427810669,"y":0.32692307233810425},{"x":0.8898678421974182,"y":0.3254437744617462},{"x":0.892070472240448,"y":0.34023669362068176},{"x":0.8612334728240967,"y":0.3417159616947174}]},"confidence":0.9847375154495239,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.8590308427810669,0.32692307233810425,0.892070472240448,0.34023669362068176]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8105726838111877,"y":0.3298816680908203},{"x":0.850220263004303,"y":0.3284023702144623},{"x":0.8524228930473328,"y":0.3417159616947174},{"x":0.8127753138542175,"y":0.34467455744743347}]},"confidence":0.9522424340248108,"dir":"rtl","str":"چینه","boundary":[0.8105726838111877,0.3298816680908203,0.8524228930473328,0.3417159616947174]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8105726838111877,"y":0.3298816680908203},{"x":0.8898678421974182,"y":0.3254437744617462},{"x":0.892070472240448,"y":0.34023669362068176},{"x":0.8127753138542175,"y":0.34467455744743347}]},"confidence":0.9661688804626465,"dir":"ltr","boundary":[0.8055726838111877,0.3228816680908203,0.897070472240448,0.34723669362068177],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8678414225578308,"y":0.3535502851009369},{"x":0.8942731022834778,"y":0.3535502851009369},{"x":0.8942731022834778,"y":0.3698224723339081},{"x":0.8678414225578308,"y":0.3698224723339081}]},"confidence":0.9633730053901672,"str":"رگه","boundary":[0.8678414225578308,0.3535502851009369,0.8942731022834778,0.3698224723339081]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8678414225578308,"y":0.3535502851009369},{"x":0.8942731022834778,"y":0.3535502851009369},{"x":0.8942731022834778,"y":0.3698224723339081},{"x":0.8678414225578308,"y":0.3698224723339081}]},"confidence":0.9633730053901672,"dir":"ltr","boundary":[0.8628414225578308,0.3465502851009369,0.8992731022834778,0.3768224723339081],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8678414225578308,"y":0.38165679574012756},{"x":0.892070472240448,"y":0.3801775276660919},{"x":0.8942731022834778,"y":0.3949704170227051},{"x":0.8700440526008606,"y":0.3949704170227051}]},"confidence":0.9412547945976257,"dir":"rtl","str":"باد","boundary":[0.8678414225578308,0.38165679574012756,0.8942731022834778,0.3949704170227051]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149779438972473,"y":0.3831360936164856},{"x":0.8568282127380371,"y":0.38165679574012756},{"x":0.8590308427810669,"y":0.3949704170227051},{"x":0.8171806335449219,"y":0.39792898297309875}]},"confidence":0.9533350467681885,"dir":"rtl","str":"سوده","boundary":[0.8149779438972473,0.3831360936164856,0.8590308427810669,0.3949704170227051]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149779438972473,"y":0.3831360936164856},{"x":0.892070472240448,"y":0.3801775276660919},{"x":0.8942731022834778,"y":0.3949704170227051},{"x":0.8171806335449219,"y":0.39792898297309875}]},"confidence":0.948157787322998,"dir":"ltr","boundary":[0.8099779438972473,0.3761360936164856,0.8992731022834778,0.4019704170227051],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.850220263004303,"y":0.40680474042892456},{"x":0.8942731022834778,"y":0.40680474042892456},{"x":0.892070472240448,"y":0.42603549361228943},{"x":0.850220263004303,"y":0.42603549361228943}]},"confidence":0.9345760345458984,"dir":"rtl","str":"گزافه","boundary":[0.850220263004303,0.40680474042892456,0.892070472240448,0.42603549361228943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8127753138542175,"y":0.40680474042892456},{"x":0.8546255230903625,"y":0.40680474042892456},{"x":0.8546255230903625,"y":0.42603549361228943},{"x":0.8127753138542175,"y":0.42603549361228943}]},"confidence":0.9629113078117371,"dir":"rtl","str":"نگاری","boundary":[0.8127753138542175,0.40680474042892456,0.8546255230903625,0.42603549361228943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643171548843384,"y":0.40532544255256653},{"x":0.7951542139053345,"y":0.40680474042892456},{"x":0.7951542139053345,"y":0.42603549361228943},{"x":0.7643171548843384,"y":0.4245562255382538}]},"confidence":0.9611287713050842,"dir":"rtl","str":"قائم","boundary":[0.7643171548843384,0.40532544255256653,0.7951542139053345,0.42603549361228943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742290735244751,"y":0.40532544255256653},{"x":0.7466960549354553,"y":0.40532544255256653},{"x":0.7466960549354553,"y":0.4245562255382538},{"x":0.742290735244751,"y":0.4245562255382538}]},"confidence":0.6633411645889282,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.742290735244751,0.40532544255256653,0.7466960549354553,0.4245562255382538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6850220561027527,"y":0.40532544255256653},{"x":0.7312775254249573,"y":0.40532544255256653},{"x":0.7312775254249573,"y":0.4245562255382538},{"x":0.6850220561027527,"y":0.4245562255382538}]},"confidence":0.9503476023674011,"dir":"rtl","str":"برشها","boundary":[0.6850220561027527,0.40532544255256653,0.7312775254249573,0.4245562255382538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6674008965492249,"y":0.40532544255256653},{"x":0.6740087866783142,"y":0.40532544255256653},{"x":0.6740087866783142,"y":0.4245562255382538},{"x":0.6674008965492249,"y":0.4245562255382538}]},"confidence":0.9441677331924438,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6674008965492249,0.40532544255256653,0.6740087866783142,0.4245562255382538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5881057381629944,"y":0.40532544255256653},{"x":0.6585903167724609,"y":0.40532544255256653},{"x":0.6585903167724609,"y":0.4245562255382538},{"x":0.5881057381629944,"y":0.4245562255382538}]},"confidence":0.9764649868011475,"dir":"rtl","str":"نمودارها","boundary":[0.5881057381629944,0.40532544255256653,0.6585903167724609,0.4245562255382538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5682819485664368,"y":0.40532544255256653},{"x":0.5748898386955261,"y":0.40532544255256653},{"x":0.5748898386955261,"y":0.4245562255382538},{"x":0.5682819485664368,"y":0.4245562255382538}]},"confidence":0.4778163433074951,"dir":"rtl","str":"}","boundary":[0.5682819485664368,0.40532544255256653,0.5748898386955261,0.4245562255382538]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.799559473991394,"y":0.43195265531539917},{"x":0.8370044231414795,"y":0.43195265531539917},{"x":0.8370044231414795,"y":0.45266273617744446},{"x":0.799559473991394,"y":0.45266273617744446}]},"confidence":0.9047458171844482,"dir":"rtl","str":"گزافه","boundary":[0.799559473991394,0.43195265531539917,0.8370044231414795,0.45266273617744446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757709264755249,"y":0.43195265531539917},{"x":0.799559473991394,"y":0.43195265531539917},{"x":0.799559473991394,"y":0.45266273617744446},{"x":0.757709264755249,"y":0.45266273617744446}]},"confidence":0.9523264765739441,"dir":"rtl","str":"نمایی","boundary":[0.757709264755249,0.43195265531539917,0.799559473991394,0.45266273617744446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092511057853699,"y":0.43195265531539917},{"x":0.742290735244751,"y":0.43195265531539917},{"x":0.742290735244751,"y":0.45266273617744446},{"x":0.7092511057853699,"y":0.45266273617744446}]},"confidence":0.9684689044952393,"dir":"rtl","str":"قائم","boundary":[0.7092511057853699,0.43195265531539917,0.742290735244751,0.45266273617744446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6938325762748718,"y":0.43195265531539917},{"x":0.700440526008606,"y":0.43195265531539917},{"x":0.700440526008606,"y":0.45266273617744446},{"x":0.6938325762748718,"y":0.45266273617744446}]},"confidence":0.5836470127105713,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6938325762748718,0.43195265531539917,0.700440526008606,0.45266273617744446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431717872619629,"y":0.43195265531539917},{"x":0.6828193664550781,"y":0.43195265531539917},{"x":0.6828193664550781,"y":0.45266273617744446},{"x":0.6431717872619629,"y":0.45266273617744446}]},"confidence":0.9579533934593201,"dir":"rtl","str":"عکس","boundary":[0.6431717872619629,0.43195265531539917,0.6828193664550781,0.45266273617744446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5881057381629944,"y":0.43195265531539917},{"x":0.6365638971328735,"y":0.43195265531539917},{"x":0.6365638971328735,"y":0.45266273617744446},{"x":0.5881057381629944,"y":0.45266273617744446}]},"confidence":0.9579135775566101,"dir":"rtl","str":"هوایی","boundary":[0.5881057381629944,0.43195265531539917,0.6365638971328735,0.45266273617744446]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5682819485664368,"y":0.43195265531539917},{"x":0.5726872086524963,"y":0.43195265531539917},{"x":0.5726872086524963,"y":0.45266273617744446},{"x":0.5682819485664368,"y":0.45266273617744446}]},"confidence":0.7036977410316467,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5682819485664368,0.43195265531539917,0.5726872086524963,0.45266273617744446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5682819485664368,"y":0.40532544255256653},{"x":0.8942731022834778,"y":0.40532544255256653},{"x":0.892070472240448,"y":0.45266273617744446},{"x":0.5682819485664368,"y":0.45266273617744446}]},"confidence":0.9276064038276672,"dir":"ltr","boundary":[0.5632819485664368,0.3983254425525665,0.897070472240448,0.45966273617744446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.850220263004303,"y":0.4630177617073059},{"x":0.8898678421974182,"y":0.4630177617073059},{"x":0.8898678421974182,"y":0.47633135318756104},{"x":0.8524228930473328,"y":0.47781065106391907}]},"confidence":0.867805540561676,"str":"حفره","boundary":[0.850220263004303,0.4630177617073059,0.8898678421974182,0.47633135318756104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.850220263004303,"y":0.4630177617073059},{"x":0.8898678421974182,"y":0.4630177617073059},{"x":0.8898678421974182,"y":0.47633135318756104},{"x":0.8524228930473328,"y":0.47781065106391907}]},"confidence":0.867805540561676,"dir":"ltr","boundary":[0.845220263004303,0.4560177617073059,0.8948678421974182,0.48333135318756104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281938433647156,"y":0.4881656765937805},{"x":0.8942731022834778,"y":0.4881656765937805},{"x":0.8942731022834778,"y":0.5029585957527161},{"x":0.8281938433647156,"y":0.5029585957527161}]},"confidence":0.9624648094177246,"dir":"rtl","str":"گرانروی","boundary":[0.8281938433647156,0.4881656765937805,0.8942731022834778,0.5029585957527161]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281938433647156,"y":0.4881656765937805},{"x":0.8942731022834778,"y":0.4881656765937805},{"x":0.8942731022834778,"y":0.5029585957527161},{"x":0.8281938433647156,"y":0.5029585957527161}]},"confidence":0.9624648094177246,"dir":"ltr","boundary":[0.8231938433647156,0.4811656765937805,0.8992731022834778,0.5099585957527161],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.5147929191589355},{"x":0.892070472240448,"y":0.5162721872329712},{"x":0.892070472240448,"y":0.5325443744659424},{"x":0.8436123132705688,"y":0.5310651063919067}]},"confidence":0.9780994653701782,"dir":"rtl","str":"فرارها","boundary":[0.8436123132705688,0.5147929191589355,0.892070472240448,0.5325443744659424]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.5147929191589355},{"x":0.892070472240448,"y":0.5162721872329712},{"x":0.892070472240448,"y":0.5325443744659424},{"x":0.8436123132705688,"y":0.5310651063919067}]},"confidence":0.9780994653701782,"dir":"ltr","boundary":[0.8386123132705688,0.5077929191589355,0.897070472240448,0.5395443744659424],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8303964734077454,"y":0.5399408340454102},{"x":0.8898678421974182,"y":0.5399408340454102},{"x":0.8898678421974182,"y":0.557692289352417},{"x":0.8303964734077454,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9799530506134033,"dir":"rtl","str":"خاکستر","boundary":[0.8303964734077454,0.5399408340454102,0.8898678421974182,0.557692289352417]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742290735244751,"y":0.5399408340454102},{"x":0.8259912133216858,"y":0.5399408340454102},{"x":0.8259912133216858,"y":0.557692289352417},{"x":0.742290735244751,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9724956154823303,"dir":"rtl","str":"آتشفشانی","boundary":[0.742290735244751,0.5399408340454102,0.8259912133216858,0.557692289352417]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.742290735244751,"y":0.5399408340454102},{"x":0.8898678421974182,"y":0.5399408340454102},{"x":0.8898678421974182,"y":0.557692289352417},{"x":0.742290735244751,"y":0.557692289352417}]},"confidence":0.9756916761398315,"dir":"ltr","boundary":[0.737290735244751,0.5329408340454102,0.8948678421974182,0.564692289352417],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.850220263004303,"y":0.5665680766105652},{"x":0.8898678421974182,"y":0.5665680766105652},{"x":0.8898678421974182,"y":0.5857987999916077},{"x":0.850220263004303,"y":0.5857987999916077}]},"confidence":0.9807448387145996,"dir":"rtl","str":"روانه","boundary":[0.850220263004303,0.5665680766105652,0.8898678421974182,0.5857987999916077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7819383144378662,"y":0.5665680766105652},{"x":0.8436123132705688,"y":0.5665680766105652},{"x":0.8414096832275391,"y":0.5857987999916077},{"x":0.7819383144378662,"y":0.584319531917572}]},"confidence":0.9589581489562988,"dir":"rtl","str":"خاکستر","boundary":[0.7819383144378662,0.5665680766105652,0.8414096832275391,0.5857987999916077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.691629946231842,"y":0.5650887489318848},{"x":0.7753304243087769,"y":0.5665680766105652},{"x":0.7753304243087769,"y":0.5857987999916077},{"x":0.691629946231842,"y":0.584319531917572}]},"confidence":0.9421154856681824,"dir":"rtl","str":"آتشفشانی","boundary":[0.691629946231842,0.5650887489318848,0.7753304243087769,0.5857987999916077]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.691629946231842,"y":0.5650887489318848},{"x":0.8898678421974182,"y":0.5665680766105652},{"x":0.8898678421974182,"y":0.5872781276702881},{"x":0.691629946231842,"y":0.584319531917572}]},"confidence":0.9575998187065125,"dir":"ltr","boundary":[0.686629946231842,0.5580887489318848,0.8948678421974182,0.5942781276702881],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8193832635879517,"y":0.5931952595710754},{"x":0.8898678421974182,"y":0.5931952595710754},{"x":0.8898678421974182,"y":0.610946774482727},{"x":0.8193832635879517,"y":0.610946774482727}]},"confidence":0.9676636457443237,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.8193832635879517,0.5931952595710754,0.8898678421974182,0.610946774482727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7290748953819275,"y":0.5931952595710754},{"x":0.8127753138542175,"y":0.5931952595710754},{"x":0.8127753138542175,"y":0.610946774482727},{"x":0.7290748953819275,"y":0.610946774482727}]},"confidence":0.9304681420326233,"dir":"rtl","str":"آتشفشانی","boundary":[0.7290748953819275,0.5931952595710754,0.8127753138542175,0.610946774482727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7180616855621338,"y":0.5931952595710754},{"x":0.7224669456481934,"y":0.5931952595710754},{"x":0.7224669456481934,"y":0.610946774482727},{"x":0.7180616855621338,"y":0.610946774482727}]},"confidence":0.9071745872497559,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7180616855621338,0.5931952595710754,0.7224669456481934,0.610946774482727]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651982665061951,"y":0.5931952595710754},{"x":0.7070484757423401,"y":0.5931952595710754},{"x":0.7070484757423401,"y":0.610946774482727},{"x":0.6651982665061951,"y":0.610946774482727}]},"confidence":0.9673717617988586,"dir":"rtl","str":"تجمع","boundary":[0.6651982665061951,0.5931952595710754,0.7070484757423401,0.610946774482727]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6651982665061951,"y":0.5931952595710754},{"x":0.8898678421974182,"y":0.5931952595710754},{"x":0.8898678421974182,"y":0.610946774482727},{"x":0.6651982665061951,"y":0.610946774482727}]},"confidence":0.9487572908401489,"dir":"ltr","boundary":[0.6601982665061951,0.5861952595710754,0.8948678421974182,0.6179467744827271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8480176329612732,"y":0.6198225021362305},{"x":0.8898678421974182,"y":0.61834317445755},{"x":0.8898678421974182,"y":0.6346153616905212},{"x":0.8480176329612732,"y":0.6346153616905212}]},"confidence":0.9755961298942566,"dir":"rtl","str":"بلوک","boundary":[0.8480176329612732,0.6198225021362305,0.8898678421974182,0.6346153616905212]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757709264755249,"y":0.6198225021362305},{"x":0.8414096832275391,"y":0.61834317445755},{"x":0.8414096832275391,"y":0.6360946893692017},{"x":0.757709264755249,"y":0.6360946893692017}]},"confidence":0.9347200989723206,"dir":"rtl","str":"آتشفشانی","boundary":[0.757709264755249,0.6198225021362305,0.8414096832275391,0.6360946893692017]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757709264755249,"y":0.6198225021362305},{"x":0.8898678421974182,"y":0.61834317445755},{"x":0.8898678421974182,"y":0.6346153616905212},{"x":0.757709264755249,"y":0.6360946893692017}]},"confidence":0.948345422744751,"dir":"ltr","boundary":[0.752709264755249,0.6128225021362305,0.8948678421974182,0.6416153616905212],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590308427810669,"y":0.6449704170227051},{"x":0.892070472240448,"y":0.6464496850967407},{"x":0.892070472240448,"y":0.6642012000083923},{"x":0.8590308427810669,"y":0.6642012000083923}]},"confidence":0.9324576258659363,"dir":"rtl","str":"بمب","boundary":[0.8590308427810669,0.6449704170227051,0.892070472240448,0.6642012000083923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709251046180725,"y":0.6449704170227051},{"x":0.8480176329612732,"y":0.6449704170227051},{"x":0.8480176329612732,"y":0.665680468082428},{"x":0.7709251046180725,"y":0.6642012000083923}]},"confidence":0.9575014710426331,"dir":"rtl","str":"آتشفشانی","boundary":[0.7709251046180725,0.6449704170227051,0.8480176329612732,0.665680468082428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709251046180725,"y":0.6434911489486694},{"x":0.892070472240448,"y":0.6464496850967407},{"x":0.892070472240448,"y":0.665680468082428},{"x":0.7709251046180725,"y":0.6642012000083923}]},"confidence":0.9506713151931763,"dir":"ltr","boundary":[0.7659251046180725,0.6364911489486694,0.897070472240448,0.672680468082428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8524228930473328,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8876652121543884,"y":0.6745561957359314},{"x":0.8876652121543884,"y":0.6937869787216187},{"x":0.850220263004303,"y":0.692307710647583}]},"confidence":0.9386298656463623,"dir":"rtl","str":"برش","boundary":[0.8524228930473328,0.6730769276618958,0.8876652121543884,0.6937869787216187]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643171548843384,"y":0.6701183319091797},{"x":0.8480176329612732,"y":0.6730769276618958},{"x":0.8458150029182434,"y":0.692307710647583},{"x":0.7643171548843384,"y":0.6893491148948669}]},"confidence":0.9519047737121582,"dir":"rtl","str":"آتشفشانی","boundary":[0.7643171548843384,0.6701183319091797,0.8458150029182434,0.692307710647583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7643171548843384,"y":0.6701183319091797},{"x":0.8876652121543884,"y":0.6745561957359314},{"x":0.8876652121543884,"y":0.6937869787216187},{"x":0.7643171548843384,"y":0.6893491148948669}]},"confidence":0.9482843279838562,"dir":"ltr","boundary":[0.7593171548843384,0.6631183319091797,0.8926652121543884,0.7007869787216187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.865638792514801,"y":0.6982248425483704},{"x":0.8876652121543884,"y":0.6982248425483704},{"x":0.8898678421974182,"y":0.715976357460022},{"x":0.865638792514801,"y":0.715976357460022}]},"confidence":0.9648500680923462,"dir":"rtl","str":"ابر","boundary":[0.865638792514801,0.6982248425483704,0.8898678421974182,0.715976357460022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7775330543518066,"y":0.6982248425483704},{"x":0.8612334728240967,"y":0.6982248425483704},{"x":0.8612334728240967,"y":0.715976357460022},{"x":0.7775330543518066,"y":0.7174556255340576}]},"confidence":0.9475083947181702,"dir":"rtl","str":"آتشفشانی","boundary":[0.7775330543518066,0.6982248425483704,0.8612334728240967,0.715976357460022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7775330543518066,"y":0.6982248425483704},{"x":0.8876652121543884,"y":0.6982248425483704},{"x":0.8898678421974182,"y":0.715976357460022},{"x":0.7775330543518066,"y":0.7174556255340576}]},"confidence":0.9522379636764526,"dir":"ltr","boundary":[0.7725330543518066,0.6912248425483704,0.8948678421974182,0.722976357460022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215858936309814,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8259912133216858,"y":0.5976331233978271},{"x":0.8259912133216858,"y":0.6005917191505432},{"x":0.8193832635879517,"y":0.6005917191505432}]},"confidence":0.12922511994838715,"str":"؟","boundary":[0.8215858936309814,0.5961538553237915,0.8259912133216858,0.6005917191505432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215858936309814,"y":0.5961538553237915},{"x":0.8259912133216858,"y":0.5976331233978271},{"x":0.8259912133216858,"y":0.6005917191505432},{"x":0.8193832635879517,"y":0.6005917191505432}]},"confidence":0.12922511994838715,"dir":"ltr","boundary":[0.8165858936309814,0.5891538553237915,0.8309912133216858,0.6075917191505432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5726872086524963,"y":0.5931952595710754},{"x":0.6563876867294312,"y":0.5887573957443237},{"x":0.6563876867294312,"y":0.6050295829772949},{"x":0.5748898386955261,"y":0.6094674468040466}]},"confidence":0.9583085179328918,"dir":"rtl","str":"آتشفشانی","boundary":[0.5726872086524963,0.5931952595710754,0.6563876867294312,0.6050295829772949]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5726872086524963,"y":0.5931952595710754},{"x":0.6563876867294312,"y":0.5887573957443237},{"x":0.6563876867294312,"y":0.6050295829772949},{"x":0.5748898386955261,"y":0.6094674468040466}]},"confidence":0.9583085179328918,"dir":"ltr","boundary":[0.5676872086524963,0.5861952595710754,0.6613876867294312,0.6120295829772949],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8370044231414795,"y":0.7248520851135254},{"x":0.892070472240448,"y":0.726331353187561},{"x":0.8898678421974182,"y":0.7470414042472839},{"x":0.8370044231414795,"y":0.7455621361732483}]},"confidence":0.9758709073066711,"dir":"rtl","str":"مخروط","boundary":[0.8370044231414795,0.7248520851135254,0.8898678421974182,0.7470414042472839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7533039450645447,"y":0.723372757434845},{"x":0.8303964734077454,"y":0.7248520851135254},{"x":0.8281938433647156,"y":0.7455621361732483},{"x":0.7511013150215149,"y":0.7440828680992126}]},"confidence":0.9644244313240051,"dir":"rtl","str":"آتشفشانی","boundary":[0.7533039450645447,0.723372757434845,0.8281938433647156,0.7455621361732483]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8480176329612732,"y":0.7544378638267517},{"x":0.8876652121543884,"y":0.7544378638267517},{"x":0.8876652121543884,"y":0.7692307829856873},{"x":0.8480176329612732,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9699856042861938,"dir":"rtl","str":"گنبد","boundary":[0.8480176329612732,0.7544378638267517,0.8876652121543884,0.7692307829856873]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757709264755249,"y":0.7544378638267517},{"x":0.8414096832275391,"y":0.7544378638267517},{"x":0.8414096832275391,"y":0.7692307829856873},{"x":0.757709264755249,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9599459171295166,"dir":"rtl","str":"آتشفشانی","boundary":[0.757709264755249,0.7544378638267517,0.8414096832275391,0.7692307829856873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511013150215149,"y":0.723372757434845},{"x":0.892070472240448,"y":0.7248520851135254},{"x":0.8898678421974182,"y":0.7707100510597229},{"x":0.7511013150215149,"y":0.7692307829856873}]},"confidence":0.9661703705787659,"dir":"ltr","boundary":[0.7461013150215149,0.716372757434845,0.8948678421974182,0.7777100510597229],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8480176329612732,"y":0.7795857787132263},{"x":0.8832598924636841,"y":0.7810651063919067},{"x":0.8832598924636841,"y":0.7988165616989136},{"x":0.8480176329612732,"y":0.7973372936248779}]},"confidence":0.9743461608886719,"dir":"rtl","str":"غبار","boundary":[0.8480176329612732,0.7795857787132263,0.8832598924636841,0.7988165616989136]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599118947982788,"y":0.7795857787132263},{"x":0.8436123132705688,"y":0.7810651063919067},{"x":0.8436123132705688,"y":0.7988165616989136},{"x":0.757709264755249,"y":0.7973372936248779}]},"confidence":0.9492712020874023,"dir":"rtl","str":"آتشفشانی","boundary":[0.7599118947982788,0.7795857787132263,0.8436123132705688,0.7988165616989136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7599118947982788,"y":0.7795857787132263},{"x":0.8832598924636841,"y":0.7795857787132263},{"x":0.8832598924636841,"y":0.7988165616989136},{"x":0.757709264755249,"y":0.7973372936248779}]},"confidence":0.9576295018196106,"dir":"ltr","boundary":[0.7549118947982788,0.7725857787132263,0.8882598924636841,0.8058165616989136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8392070531845093,"y":0.807692289352417},{"x":0.8832598924636841,"y":0.8091716170310974},{"x":0.8832598924636841,"y":0.8269230723381042},{"x":0.8370044231414795,"y":0.8254438042640686}]},"confidence":0.8237691521644592,"dir":"rtl","str":"پوشهء","boundary":[0.8392070531845093,0.807692289352417,0.8832598924636841,0.8269230723381042]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.799559473991394,"y":0.8062130212783813},{"x":0.8303964734077454,"y":0.807692289352417},{"x":0.8281938433647156,"y":0.8239644765853882},{"x":0.7973568439483643,"y":0.8239644765853882}]},"confidence":0.9706049561500549,"dir":"rtl","str":"آذر","boundary":[0.799559473991394,0.8062130212783813,0.8281938433647156,0.8239644765853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444933652877808,"y":0.8047337532043457},{"x":0.7929515242576599,"y":0.8062130212783813},{"x":0.7929515242576599,"y":0.8239644765853882},{"x":0.742290735244751,"y":0.8224852085113525}]},"confidence":0.9676609635353088,"dir":"rtl","str":"آواری","boundary":[0.7444933652877808,0.8047337532043457,0.7929515242576599,0.8239644765853882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7444933652877808,"y":0.8047337532043457},{"x":0.8832598924636841,"y":0.8091716170310974},{"x":0.8832598924636841,"y":0.8269230723381042},{"x":0.742290735244751,"y":0.8224852085113525}]},"confidence":0.9129973649978638,"dir":"ltr","boundary":[0.7394933652877808,0.7977337532043457,0.8882598924636841,0.8339230723381043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8259912133216858,"y":0.8328402638435364},{"x":0.8854625821113586,"y":0.834319531917572},{"x":0.8854625821113586,"y":0.8535503149032593},{"x":0.8237885236740112,"y":0.8520709872245789}]},"confidence":0.9776835441589355,"dir":"rtl","str":"گازهای","boundary":[0.8259912133216858,0.8328402638435364,0.8854625821113586,0.8535503149032593]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356828451156616,"y":0.831360936164856},{"x":0.8193832635879517,"y":0.8328402638435364},{"x":0.8193832635879517,"y":0.8520709872245789},{"x":0.7356828451156616,"y":0.8505917191505432}]},"confidence":0.9376134276390076,"dir":"rtl","str":"آتشفشانی","boundary":[0.7356828451156616,0.831360936164856,0.8193832635879517,0.8520709872245789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356828451156616,"y":0.831360936164856},{"x":0.8854625821113586,"y":0.834319531917572},{"x":0.8854625821113586,"y":0.8535503149032593},{"x":0.7356828451156616,"y":0.8505917191505432}]},"confidence":0.9547863006591797,"dir":"ltr","boundary":[0.7306828451156616,0.824360936164856,0.8904625821113586,0.8605503149032593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325991034507751,"y":0.8594674468040466},{"x":0.8788546323776245,"y":0.8594674468040466},{"x":0.8788546323776245,"y":0.8801774978637695},{"x":0.8303964734077454,"y":0.8801774978637695}]},"confidence":0.9536543488502502,"dir":"rtl","str":"تنوره","boundary":[0.8325991034507751,0.8594674468040466,0.8788546323776245,0.8801774978637695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400881052017212,"y":0.8565088510513306},{"x":0.8237885236740112,"y":0.857988178730011},{"x":0.8237885236740112,"y":0.8786982297897339},{"x":0.7400881052017212,"y":0.8772189617156982}]},"confidence":0.9617254734039307,"dir":"rtl","str":"آتشفشانی","boundary":[0.7400881052017212,0.8565088510513306,0.8237885236740112,0.8786982297897339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7224669456481934,"y":0.8565088510513306},{"x":0.7246695756912231,"y":0.8565088510513306},{"x":0.7246695756912231,"y":0.8772189617156982},{"x":0.7202643156051636,"y":0.8772189617156982}]},"confidence":0.8627253770828247,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7224669456481934,0.8565088510513306,0.7246695756912231,0.8772189617156982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607929468154907,"y":0.8565088510513306},{"x":0.7136563658714294,"y":0.8565088510513306},{"x":0.7114537358283997,"y":0.8772189617156982},{"x":0.6607929468154907,"y":0.8757396340370178}]},"confidence":0.962655782699585,"dir":"rtl","str":"دودکش","boundary":[0.6607929468154907,0.8565088510513306,0.7114537358283997,0.8772189617156982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5682819485664368,"y":0.8535503149032593},{"x":0.6453744769096375,"y":0.8565088510513306},{"x":0.6453744769096375,"y":0.8757396340370178},{"x":0.5682819485664368,"y":0.8742603659629822}]},"confidence":0.9701135158538818,"dir":"rtl","str":"آتشفشانی","boundary":[0.5682819485664368,0.8535503149032593,0.6453744769096375,0.8757396340370178]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5682819485664368,"y":0.8535503149032593},{"x":0.8788546323776245,"y":0.8594674468040466},{"x":0.8788546323776245,"y":0.8801774978637695},{"x":0.566079318523407,"y":0.8742603659629822}]},"confidence":0.9592217803001404,"dir":"ltr","boundary":[0.5632819485664368,0.8465503149032593,0.8838546323776245,0.8871774978637695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12555065751075745,"y":0.0872781053185463},{"x":0.24229075014591217,"y":0.0872781053185463},{"x":0.24229075014591217,"y":0.09911242872476578},{"x":0.12555065751075745,"y":0.09911242872476578}]},"confidence":0.9719357490539551,"dir":"ltr","str":"Upwarping","boundary":[0.12555065751075745,0.0872781053185463,0.24229075014591217,0.09911242872476578]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12555065751075745,"y":0.0872781053185463},{"x":0.24229075014591217,"y":0.0872781053185463},{"x":0.24229075014591217,"y":0.09911242872476578},{"x":0.12555065751075745,"y":0.09911242872476578}]},"confidence":0.9719357490539551,"dir":"ltr","boundary":[0.12055065751075744,0.08027810531854629,0.24729075014591217,0.10611242872476578],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12555065751075745,"y":0.11390532553195953},{"x":0.24229075014591217,"y":0.11390532553195953},{"x":0.24229075014591217,"y":0.12573964893817902},{"x":0.12555065751075745,"y":0.12573964893817902}]},"confidence":0.9751127362251282,"dir":"ltr","str":"Upwelling","boundary":[0.12555065751075745,0.11390532553195953,0.24229075014591217,0.12573964893817902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2599118947982788,"y":0.11390532553195953},{"x":0.3480176329612732,"y":0.1124260351061821},{"x":0.3480176329612732,"y":0.12426035851240158},{"x":0.2599118947982788,"y":0.12573964893817902}]},"confidence":0.991848886013031,"dir":"ltr","str":"current","boundary":[0.2599118947982788,0.11390532553195953,0.3480176329612732,0.12426035851240158]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12555065751075745,"y":0.11390532553195953},{"x":0.3480176329612732,"y":0.1124260351061821},{"x":0.3480176329612732,"y":0.12426035851240158},{"x":0.12555065751075745,"y":0.12573964893817902}]},"confidence":0.9824348092079163,"dir":"ltr","boundary":[0.12055065751075744,0.10690532553195953,0.3530176329612732,0.1312603585124016],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12555065751075745,"y":0.13905325531959534},{"x":0.13876652717590332,"y":0.13905325531959534},{"x":0.13876652717590332,"y":0.15236686170101166},{"x":0.12555065751075745,"y":0.15236686170101166}]},"confidence":0.9328536987304688,"dir":"ltr","str":"U","boundary":[0.12555065751075745,0.13905325531959534,0.13876652717590332,0.15236686170101166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13876652717590332,"y":0.13905325531959534},{"x":0.14977973699569702,"y":0.13905325531959534},{"x":0.14977973699569702,"y":0.15236686170101166},{"x":0.13876652717590332,"y":0.15236686170101166}]},"confidence":0.9168097376823425,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.13876652717590332,0.13905325531959534,0.14977973699569702,0.15236686170101166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.15418502688407898,"y":0.13905325531959534},{"x":0.23127754032611847,"y":0.13905325531959534},{"x":0.23127754032611847,"y":0.15236686170101166},{"x":0.15418502688407898,"y":0.15236686170101166}]},"confidence":0.9888235330581665,"dir":"ltr","str":"shaped","boundary":[0.15418502688407898,0.13905325531959534,0.23127754032611847,0.15236686170101166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24449339509010315,"y":0.13905325531959534},{"x":0.3237885534763336,"y":0.14053253829479218},{"x":0.3237885534763336,"y":0.15236686170101166},{"x":0.24449339509010315,"y":0.15236686170101166}]},"confidence":0.9927048087120056,"dir":"ltr","str":"valley","boundary":[0.24449339509010315,0.13905325531959534,0.3237885534763336,0.15236686170101166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12555065751075745,"y":0.13905325531959534},{"x":0.3237885534763336,"y":0.14053253829479218},{"x":0.3237885534763336,"y":0.15236686170101166},{"x":0.12555065751075745,"y":0.15236686170101166}]},"confidence":0.9813452959060669,"dir":"ltr","boundary":[0.12055065751075744,0.13205325531959533,0.3287885534763336,0.15936686170101166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12114537507295609,"y":0.19082839787006378},{"x":0.14317180216312408,"y":0.19082839787006378},{"x":0.14317180216312408,"y":0.20266272127628326},{"x":0.12114537507295609,"y":0.20266272127628326}]},"confidence":0.8992704749107361,"str":"V","boundary":[0.12114537507295609,0.19082839787006378,0.14317180216312408,0.20266272127628326]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12114537507295609,"y":0.19082839787006378},{"x":0.14317180216312408,"y":0.19082839787006378},{"x":0.14317180216312408,"y":0.20266272127628326},{"x":0.12114537507295609,"y":0.20266272127628326}]},"confidence":0.8992704749107361,"dir":"ltr","boundary":[0.11614537507295608,0.18382839787006378,0.1481718021631241,0.20966272127628327],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12555065751075745,"y":0.2204142063856125},{"x":0.20264317095279694,"y":0.2204142063856125},{"x":0.20264317095279694,"y":0.23076923191547394},{"x":0.12555065751075745,"y":0.2292899340391159}]},"confidence":0.9860276579856873,"dir":"ltr","str":"Vadose","boundary":[0.12555065751075745,0.2204142063856125,0.20264317095279694,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2180616706609726,"y":0.2204142063856125},{"x":0.2819383144378662,"y":0.22189348936080933},{"x":0.2819383144378662,"y":0.23076923191547394},{"x":0.2180616706609726,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9933726191520691,"dir":"ltr","str":"water","boundary":[0.2180616706609726,0.2204142063856125,0.2819383144378662,0.23076923191547394]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29955947399139404,"y":0.22189348936080933},{"x":0.350220263004303,"y":0.22189348936080933},{"x":0.350220263004303,"y":0.23224851489067078},{"x":0.29955947399139404,"y":0.23076923191547394}]},"confidence":0.9929583668708801,"dir":"ltr","str":"zone","boundary":[0.29955947399139404,0.22189348936080933,0.350220263004303,0.23224851489067078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12555065751075745,"y":0.2204142063856125},{"x":0.350220263004303,"y":0.22189348936080933},{"x":0.350220263004303,"y":0.23224851489067078},{"x":0.12555065751075745,"y":0.2292899340391159}]},"confidence":0.9903241395950317,"dir":"ltr","boundary":[0.12055065751075744,0.21341420638561248,0.355220263004303,0.23924851489067078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.24704141914844513},{"x":0.21585902571678162,"y":0.24704141914844513},{"x":0.21585902571678162,"y":0.2573964595794678},{"x":0.12334802001714706,"y":0.2573964595794678}]},"confidence":0.991308867931366,"dir":"ltr","str":"Valence","boundary":[0.12334802001714706,0.24704141914844513,0.21585902571678162,0.2573964595794678]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23127754032611847,"y":0.24704141914844513},{"x":0.3370043933391571,"y":0.24852071702480316},{"x":0.3370043933391571,"y":0.2588757276535034},{"x":0.23127754032611847,"y":0.2573964595794678}]},"confidence":0.9961431622505188,"dir":"ltr","str":"electron","boundary":[0.23127754032611847,0.24704141914844513,0.3370043933391571,0.2588757276535034]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.24704141914844513},{"x":0.3370043933391571,"y":0.24704141914844513},{"x":0.3370043933391571,"y":0.2573964595794678},{"x":0.12334802001714706,"y":0.2573964595794678}]},"confidence":0.9938871264457703,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.24004141914844512,0.3420043933391571,0.2643964595794678],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.27366864681243896},{"x":0.20484581589698792,"y":0.27366864681243896},{"x":0.20484581589698792,"y":0.2869822382926941},{"x":0.12334802001714706,"y":0.2869822382926941}]},"confidence":0.9849653840065002,"dir":"ltr","str":"Valley","boundary":[0.12334802001714706,0.27366864681243896,0.20484581589698792,0.2869822382926941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21585902571678162,"y":0.27366864681243896},{"x":0.31057268381118774,"y":0.27366864681243896},{"x":0.31057268381118774,"y":0.2869822382926941},{"x":0.21585902571678162,"y":0.2869822382926941}]},"confidence":0.9899865388870239,"dir":"ltr","str":"glacier","boundary":[0.21585902571678162,0.27366864681243896,0.31057268381118774,0.2869822382926941]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.27366864681243896},{"x":0.31057268381118774,"y":0.27366864681243896},{"x":0.31057268381118774,"y":0.28550297021865845},{"x":0.12334802001714706,"y":0.2869822382926941}]},"confidence":0.9876691102981567,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.26666864681243896,0.31557268381118775,0.29250297021865845],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.30177515745162964},{"x":0.20484581589698792,"y":0.30177515745162964},{"x":0.20484581589698792,"y":0.31065088510513306},{"x":0.12334802001714706,"y":0.31065088510513306}]},"confidence":0.9839032888412476,"dir":"ltr","str":"Vander","boundary":[0.12334802001714706,0.30177515745162964,0.20484581589698792,0.31065088510513306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20484581589698792,"y":0.30177515745162964},{"x":0.21585902571678162,"y":0.30177515745162964},{"x":0.21585902571678162,"y":0.31065088510513306},{"x":0.20484581589698792,"y":0.31065088510513306}]},"confidence":0.8869155645370483,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.20484581589698792,0.30177515745162964,0.21585902571678162,0.31065088510513306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2180616706609726,"y":0.30177515745162964},{"x":0.2819383144378662,"y":0.30177515745162964},{"x":0.2819383144378662,"y":0.31065088510513306},{"x":0.2180616706609726,"y":0.31065088510513306}]},"confidence":0.9846324920654297,"dir":"ltr","str":"waals","boundary":[0.2180616706609726,0.30177515745162964,0.2819383144378662,0.31065088510513306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29735681414604187,"y":0.30177515745162964},{"x":0.3480176329612732,"y":0.30177515745162964},{"x":0.3480176329612732,"y":0.31065088510513306},{"x":0.29735681414604187,"y":0.31065088510513306}]},"confidence":0.995189905166626,"dir":"ltr","str":"bond","boundary":[0.29735681414604187,0.30177515745162964,0.3480176329612732,0.31065088510513306]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.30177515745162964},{"x":0.3480176329612732,"y":0.30177515745162964},{"x":0.3480176329612732,"y":0.31065088510513306},{"x":0.12334802001714706,"y":0.31065088510513306}]},"confidence":0.9808911085128784,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.29477515745162963,0.3530176329612732,0.31765088510513306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.3284023702144623},{"x":0.1629955917596817,"y":0.3298816680908203},{"x":0.16079294681549072,"y":0.33875739574432373},{"x":0.12334802001714706,"y":0.3372780978679657}]},"confidence":0.9708036780357361,"dir":"ltr","str":"Var","boundary":[0.12334802001714706,0.3284023702144623,0.16079294681549072,0.33875739574432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"tr","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16740088164806366,"y":0.3298816680908203},{"x":0.18942731618881226,"y":0.3298816680908203},{"x":0.18942731618881226,"y":0.33875739574432373},{"x":0.16519823670387268,"y":0.33875739574432373}]},"confidence":0.960532546043396,"dir":"ltr","str":"ve","boundary":[0.16740088164806366,0.3298816680908203,0.18942731618881226,0.33875739574432373]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.3284023702144623},{"x":0.18942731618881226,"y":0.3298816680908203},{"x":0.18942731618881226,"y":0.33875739574432373},{"x":0.12334802001714706,"y":0.3372780978679657}]},"confidence":0.9666951894760132,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.3214023702144623,0.19442731618881226,0.34575739574432374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.3535502851009369},{"x":0.17621144652366638,"y":0.3535502851009369},{"x":0.17621144652366638,"y":0.36538460850715637},{"x":0.12334802001714706,"y":0.36390531063079834}]},"confidence":0.9802796244621277,"str":"Vein","boundary":[0.12334802001714706,0.3535502851009369,0.17621144652366638,0.36538460850715637]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.3535502851009369},{"x":0.17621144652366638,"y":0.3535502851009369},{"x":0.17621144652366638,"y":0.36538460850715637},{"x":0.12334802001714706,"y":0.36390531063079834}]},"confidence":0.9802796244621277,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.3465502851009369,0.1812114465236664,0.3723846085071564],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.38165679574012756},{"x":0.24229075014591217,"y":0.38165679574012756},{"x":0.24229075014591217,"y":0.39053255319595337},{"x":0.12334802001714706,"y":0.39053255319595337}]},"confidence":0.9910229444503784,"dir":"ltr","str":"Ventifact","boundary":[0.12334802001714706,0.38165679574012756,0.24229075014591217,0.39053255319595337]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.38165679574012756},{"x":0.24229075014591217,"y":0.38165679574012756},{"x":0.24229075014591217,"y":0.39053255319595337},{"x":0.12334802001714706,"y":0.39053255319595337}]},"confidence":0.9910229444503784,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.37465679574012756,0.24729075014591217,0.3975325531959534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.40680474042892456},{"x":0.2290748953819275,"y":0.40680474042892456},{"x":0.2290748953819275,"y":0.4201183319091797},{"x":0.12334802001714706,"y":0.4201183319091797}]},"confidence":0.9929467439651489,"dir":"ltr","str":"Vertical","boundary":[0.12334802001714706,0.40680474042892456,0.2290748953819275,0.4201183319091797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24449339509010315,"y":0.40680474042892456},{"x":0.4008810520172119,"y":0.4082840383052826},{"x":0.4008810520172119,"y":0.4215976297855377},{"x":0.24449339509010315,"y":0.4201183319091797}]},"confidence":0.9931821823120117,"dir":"ltr","str":"exaggeration","boundary":[0.24449339509010315,0.40680474042892456,0.4008810520172119,0.4215976297855377]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.40680474042892456},{"x":0.4008810520172119,"y":0.4082840383052826},{"x":0.4008810520172119,"y":0.4215976297855377},{"x":0.12334802001714706,"y":0.4201183319091797}]},"confidence":0.9930880069732666,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.39980474042892455,0.4058810520172119,0.4285976297855377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"it","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.45562130212783813},{"x":0.2290748953819275,"y":0.45710060000419617},{"x":0.2290748953819275,"y":0.4674556255340576},{"x":0.12334802001714706,"y":0.4674556255340576}]},"confidence":0.9910869598388672,"dir":"ltr","str":"Vescicle","boundary":[0.12334802001714706,0.45562130212783813,0.2290748953819275,0.4674556255340576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.45562130212783813},{"x":0.2290748953819275,"y":0.45710060000419617},{"x":0.2290748953819275,"y":0.4674556255340576},{"x":0.12334802001714706,"y":0.4674556255340576}]},"confidence":0.9910869598388672,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.44862130212783813,0.2340748953819275,0.4744556255340576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.4837278127670288},{"x":0.24229075014591217,"y":0.48520711064338684},{"x":0.24229075014591217,"y":0.4955621361732483},{"x":0.12334802001714706,"y":0.49408283829689026}]},"confidence":0.9903967380523682,"dir":"ltr","str":"Viscosity","boundary":[0.12334802001714706,0.4837278127670288,0.24229075014591217,0.4955621361732483]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.4837278127670288},{"x":0.24229075014591217,"y":0.48520711064338684},{"x":0.24229075014591217,"y":0.4955621361732483},{"x":0.12334802001714706,"y":0.49408283829689026}]},"confidence":0.9903967380523682,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.4767278127670288,0.24729075014591217,0.5025621361732483],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.5118343234062195},{"x":0.24229075014591217,"y":0.5118343234062195},{"x":0.24229075014591217,"y":0.5207100510597229},{"x":0.12334802001714706,"y":0.5207100510597229}]},"confidence":0.9907615184783936,"dir":"ltr","str":"Volatiles","boundary":[0.12334802001714706,0.5118343234062195,0.24229075014591217,0.5207100510597229]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.5118343234062195},{"x":0.24229075014591217,"y":0.5118343234062195},{"x":0.24229075014591217,"y":0.5207100510597229},{"x":0.12334802001714706,"y":0.5207100510597229}]},"confidence":0.9907615184783936,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.5048343234062195,0.24729075014591217,0.5277100510597229],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.5384615659713745},{"x":0.2290748953819275,"y":0.5384615659713745},{"x":0.2290748953819275,"y":0.5473372936248779},{"x":0.12334802001714706,"y":0.5473372936248779}]},"confidence":0.9868408441543579,"dir":"ltr","str":"Volcanic","boundary":[0.12334802001714706,0.5384615659713745,0.2290748953819275,0.5473372936248779]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24449339509010315,"y":0.5384615659713745},{"x":0.2819383144378662,"y":0.5384615659713745},{"x":0.2819383144378662,"y":0.5473372936248779},{"x":0.24449339509010315,"y":0.5473372936248779}]},"confidence":0.9891144037246704,"dir":"ltr","str":"ash","boundary":[0.24449339509010315,0.5384615659713745,0.2819383144378662,0.5473372936248779]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.5384615659713745},{"x":0.2819383144378662,"y":0.5384615659713745},{"x":0.2819383144378662,"y":0.5473372936248779},{"x":0.12334802001714706,"y":0.5473372936248779}]},"confidence":0.9874609112739563,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.5314615659713745,0.2869383144378662,0.5543372936248779],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.5636094808578491},{"x":0.2268722504377365,"y":0.5636094808578491},{"x":0.2268722504377365,"y":0.5739644765853882},{"x":0.12334802001714706,"y":0.5739644765853882}]},"confidence":0.9608941078186035,"dir":"ltr","str":"Volcanic","boundary":[0.12334802001714706,0.5636094808578491,0.2268722504377365,0.5739644765853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24449339509010315,"y":0.5636094808578491},{"x":0.2819383144378662,"y":0.5636094808578491},{"x":0.2819383144378662,"y":0.5739644765853882},{"x":0.24449339509010315,"y":0.5739644765853882}]},"confidence":0.9861091375350952,"dir":"ltr","str":"ash","boundary":[0.24449339509010315,0.5636094808578491,0.2819383144378662,0.5739644765853882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29735681414604187,"y":0.5636094808578491},{"x":0.3480176329612732,"y":0.5636094808578491},{"x":0.3480176329612732,"y":0.5739644765853882},{"x":0.29735681414604187,"y":0.5739644765853882}]},"confidence":0.9920884370803833,"dir":"ltr","str":"flow","boundary":[0.29735681414604187,0.5636094808578491,0.3480176329612732,0.5739644765853882]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.5636094808578491},{"x":0.3480176329612732,"y":0.5636094808578491},{"x":0.3480176329612732,"y":0.5739644765853882},{"x":0.12334802001714706,"y":0.5739644765853882}]},"confidence":0.9742556214332581,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.5566094808578491,0.3530176329612732,0.5809644765853882],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.5902366638183594},{"x":0.2290748953819275,"y":0.5902366638183594},{"x":0.2290748953819275,"y":0.6005917191505432},{"x":0.12334802001714706,"y":0.6005917191505432}]},"confidence":0.9891690015792847,"dir":"ltr","str":"Volcanic","boundary":[0.12334802001714706,0.5902366638183594,0.2290748953819275,0.6005917191505432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24449339509010315,"y":0.5902366638183594},{"x":0.3898678421974182,"y":0.5902366638183594},{"x":0.3898678421974182,"y":0.6005917191505432},{"x":0.24449339509010315,"y":0.6005917191505432}]},"confidence":0.9908242225646973,"dir":"ltr","str":"association","boundary":[0.24449339509010315,0.5902366638183594,0.3898678421974182,0.6005917191505432]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.5902366638183594},{"x":0.3898678421974182,"y":0.5902366638183594},{"x":0.3898678421974182,"y":0.6005917191505432},{"x":0.12334802001714706,"y":0.6005917191505432}]},"confidence":0.9901272654533386,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.5832366638183594,0.3948678421974182,0.6075917191505432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.6168639063835144},{"x":0.2290748953819275,"y":0.6168639063835144},{"x":0.2290748953819275,"y":0.6272189617156982},{"x":0.12334802001714706,"y":0.6272189617156982}]},"confidence":0.9805287718772888,"dir":"ltr","str":"Volcanic","boundary":[0.12334802001714706,0.6168639063835144,0.2290748953819275,0.6272189617156982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24229075014591217,"y":0.6168639063835144},{"x":0.30837005376815796,"y":0.6168639063835144},{"x":0.30837005376815796,"y":0.6272189617156982},{"x":0.24229075014591217,"y":0.6272189617156982}]},"confidence":0.9917798042297363,"dir":"ltr","str":"block","boundary":[0.24229075014591217,0.6168639063835144,0.30837005376815796,0.6272189617156982]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.6168639063835144},{"x":0.30837005376815796,"y":0.6168639063835144},{"x":0.30837005376815796,"y":0.6272189617156982},{"x":0.12334802001714706,"y":0.6272189617156982}]},"confidence":0.984856128692627,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.6098639063835144,0.31337005376815796,0.6342189617156982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.6434911489486694},{"x":0.2290748953819275,"y":0.6434911489486694},{"x":0.2290748953819275,"y":0.6538461446762085},{"x":0.12334802001714706,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9802384376525879,"dir":"ltr","str":"Volcanic","boundary":[0.12334802001714706,0.6434911489486694,0.2290748953819275,0.6538461446762085]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24229075014591217,"y":0.6434911489486694},{"x":0.29735681414604187,"y":0.6434911489486694},{"x":0.29735681414604187,"y":0.6538461446762085},{"x":0.24229075014591217,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9766344428062439,"dir":"ltr","str":"bomb","boundary":[0.24229075014591217,0.6434911489486694,0.29735681414604187,0.6538461446762085]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.6434911489486694},{"x":0.29735681414604187,"y":0.6434911489486694},{"x":0.29735681414604187,"y":0.6538461446762085},{"x":0.12334802001714706,"y":0.6538461446762085}]},"confidence":0.9790371060371399,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.6364911489486694,0.3023568141460419,0.6608461446762085],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.6671597361564636},{"x":0.2290748953819275,"y":0.668639063835144},{"x":0.2290748953819275,"y":0.6804733872413635},{"x":0.12334802001714706,"y":0.6789940595626831}]},"confidence":0.9865548610687256,"dir":"ltr","str":"Volcanic","boundary":[0.12334802001714706,0.6671597361564636,0.2290748953819275,0.6804733872413635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24449339509010315,"y":0.668639063835144},{"x":0.3348017632961273,"y":0.6701183319091797},{"x":0.3348017632961273,"y":0.6819526553153992},{"x":0.24449339509010315,"y":0.6804733872413635}]},"confidence":0.9949483275413513,"dir":"ltr","str":"breccia","boundary":[0.24449339509010315,0.668639063835144,0.3348017632961273,0.6819526553153992]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.6671597361564636},{"x":0.3348017632961273,"y":0.6701183319091797},{"x":0.3348017632961273,"y":0.6819526553153992},{"x":0.12334802001714706,"y":0.6789940595626831}]},"confidence":0.9904717803001404,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.6601597361564636,0.3398017632961273,0.6889526553153992],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.6952662467956543},{"x":0.2290748953819275,"y":0.6967455744743347},{"x":0.2290748953819275,"y":0.7071005702018738},{"x":0.12334802001714706,"y":0.7071005702018738}]},"confidence":0.9874085783958435,"dir":"ltr","str":"Volcanic","boundary":[0.12334802001714706,0.6952662467956543,0.2290748953819275,0.7071005702018738]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24449339509010315,"y":0.6967455744743347},{"x":0.30837005376815796,"y":0.6967455744743347},{"x":0.30837005376815796,"y":0.7085798978805542},{"x":0.24449339509010315,"y":0.7071005702018738}]},"confidence":0.9479111433029175,"dir":"ltr","str":"cloud","boundary":[0.24449339509010315,0.6967455744743347,0.30837005376815796,0.7085798978805542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.6952662467956543},{"x":0.30837005376815796,"y":0.6967455744743347},{"x":0.30837005376815796,"y":0.7085798978805542},{"x":0.12334802001714706,"y":0.7071005702018738}]},"confidence":0.9722172617912292,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.6882662467956543,0.31337005376815796,0.7155798978805542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.7189348936080933},{"x":0.2290748953819275,"y":0.7204142212867737},{"x":0.2290748953819275,"y":0.7307692170143127},{"x":0.12334802001714706,"y":0.7292899489402771}]},"confidence":0.9769877791404724,"dir":"ltr","str":"Volcanic","boundary":[0.12334802001714706,0.7189348936080933,0.2290748953819275,0.7307692170143127]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24449339509010315,"y":0.7204142212867737},{"x":0.2951541841030121,"y":0.7204142212867737},{"x":0.2951541841030121,"y":0.7322485446929932},{"x":0.24449339509010315,"y":0.7307692170143127}]},"confidence":0.9928378462791443,"dir":"ltr","str":"cone","boundary":[0.24449339509010315,0.7204142212867737,0.2951541841030121,0.7322485446929932]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.7189348936080933},{"x":0.2951541841030121,"y":0.7204142212867737},{"x":0.2951541841030121,"y":0.7322485446929932},{"x":0.12334802001714706,"y":0.7292899489402771}]},"confidence":0.982271134853363,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.7119348936080933,0.3001541841030121,0.7392485446929932],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.7411242723464966},{"x":0.2290748953819275,"y":0.7426035404205322},{"x":0.2290748953819275,"y":0.7514792680740356},{"x":0.12334802001714706,"y":0.7514792680740356}]},"confidence":0.9898766279220581,"dir":"ltr","str":"Volcanic","boundary":[0.12334802001714706,0.7411242723464966,0.2290748953819275,0.7514792680740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24449339509010315,"y":0.7426035404205322},{"x":0.2951541841030121,"y":0.7426035404205322},{"x":0.2951541841030121,"y":0.7529585957527161},{"x":0.24449339509010315,"y":0.7529585957527161}]},"confidence":0.9866774082183838,"dir":"ltr","str":"dome","boundary":[0.24449339509010315,0.7426035404205322,0.2951541841030121,0.7529585957527161]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.7411242723464966},{"x":0.2951541841030121,"y":0.7426035404205322},{"x":0.2951541841030121,"y":0.7529585957527161},{"x":0.12334802001714706,"y":0.7514792680740356}]},"confidence":0.9888102412223816,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.7341242723464966,0.3001541841030121,0.7599585957527161],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.7707100510597229},{"x":0.2268722504377365,"y":0.7721893787384033},{"x":0.2268722504377365,"y":0.7825443744659424},{"x":0.12334802001714706,"y":0.7810651063919067}]},"confidence":0.992336630821228,"dir":"ltr","str":"Volcanic","boundary":[0.12334802001714706,0.7707100510597229,0.2268722504377365,0.7825443744659424]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24449339509010315,"y":0.7721893787384033},{"x":0.2951541841030121,"y":0.7721893787384033},{"x":0.2951541841030121,"y":0.7825443744659424},{"x":0.24449339509010315,"y":0.7825443744659424}]},"confidence":0.985689103603363,"dir":"ltr","str":"dust","boundary":[0.24449339509010315,0.7721893787384033,0.2951541841030121,0.7825443744659424]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.7707100510597229},{"x":0.2951541841030121,"y":0.7721893787384033},{"x":0.2951541841030121,"y":0.7825443744659424},{"x":0.12334802001714706,"y":0.7810651063919067}]},"confidence":0.9901207685470581,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.7637100510597229,0.3001541841030121,0.7895443744659424],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.7973372936248779},{"x":0.2268722504377365,"y":0.7988165616989136},{"x":0.2268722504377365,"y":0.8106508851051331},{"x":0.12334802001714706,"y":0.8106508851051331}]},"confidence":0.9865111112594604,"dir":"ltr","str":"Volcanic","boundary":[0.12334802001714706,0.7973372936248779,0.2268722504377365,0.8106508851051331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24229075014591217,"y":0.7988165616989136},{"x":0.31938326358795166,"y":0.8002958297729492},{"x":0.31938326358795166,"y":0.8121301531791687},{"x":0.24229075014591217,"y":0.8106508851051331}]},"confidence":0.9917919039726257,"dir":"ltr","str":"ejecta","boundary":[0.24229075014591217,0.7988165616989136,0.31938326358795166,0.8121301531791687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3348017632961273,"y":0.8002958297729492},{"x":0.4273127615451813,"y":0.8002958297729492},{"x":0.4273127615451813,"y":0.8121301531791687},{"x":0.3348017632961273,"y":0.8121301531791687}]},"confidence":0.9919410943984985,"dir":"ltr","str":"blanket","boundary":[0.3348017632961273,0.8002958297729492,0.4273127615451813,0.8121301531791687]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42070484161376953,"y":0.8002958297729492},{"x":0.42951542139053345,"y":0.8002958297729492},{"x":0.42951542139053345,"y":0.8121301531791687},{"x":0.42070484161376953,"y":0.8121301531791687}]},"confidence":0.5791608691215515,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.42070484161376953,0.8002958297729492,0.42951542139053345,0.8121301531791687]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12334802001714706,"y":0.7973372936248779},{"x":0.42951542139053345,"y":0.8002958297729492},{"x":0.4273127615451813,"y":0.8121301531791687},{"x":0.12334802001714706,"y":0.8106508851051331}]},"confidence":0.9711630940437317,"dir":"ltr","boundary":[0.11834802001714706,0.7903372936248779,0.4323127615451813,0.8191301531791687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12114537507295609,"y":0.8224852085113525},{"x":0.2268722504377365,"y":0.8239644765853882},{"x":0.2268722504377365,"y":0.8372781276702881},{"x":0.12114537507295609,"y":0.8357987999916077}]},"confidence":0.9924261569976807,"dir":"ltr","str":"Volcanic","boundary":[0.12114537507295609,0.8224852085113525,0.2268722504377365,0.8372781276702881]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24229075014591217,"y":0.8239644765853882},{"x":0.3590308427810669,"y":0.8269230723381042},{"x":0.3590308427810669,"y":0.8387573957443237},{"x":0.24229075014591217,"y":0.8372781276702881}]},"confidence":0.9935379028320312,"dir":"ltr","str":"emanation","boundary":[0.24229075014591217,0.8239644765853882,0.3590308427810669,0.8387573957443237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37444934248924255,"y":0.8269230723381042},{"x":0.38546255230903625,"y":0.8269230723381042},{"x":0.38546255230903625,"y":0.8387573957443237},{"x":0.37444934248924255,"y":0.8387573957443237}]},"confidence":0.6684787273406982,"dir":"ltr","str":"=","boundary":[0.37444934248924255,0.8269230723381042,0.38546255230903625,0.8387573957443237]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4008810520172119,"y":0.8269230723381042},{"x":0.5044052600860596,"y":0.8284023404121399},{"x":0.5044052600860596,"y":0.8402366638183594},{"x":0.4008810520172119,"y":0.8387573957443237}]},"confidence":0.9844658970832825,"dir":"ltr","str":"volcanic","boundary":[0.4008810520172119,0.8269230723381042,0.5044052600860596,0.8402366638183594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5198237895965576,"y":0.8284023404121399},{"x":0.58370041847229,"y":0.8298816680908203},{"x":0.58370041847229,"y":0.8417159914970398},{"x":0.5198237895965576,"y":0.8417159914970398}]},"confidence":0.9926613569259644,"dir":"ltr","str":"gases","boundary":[0.5198237895965576,0.8284023404121399,0.58370041847229,0.8417159914970398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12114537507295609,"y":0.8224852085113525},{"x":0.58370041847229,"y":0.8298816680908203},{"x":0.58370041847229,"y":0.8417159914970398},{"x":0.12114537507295609,"y":0.8357987999916077}]},"confidence":0.9802826642990112,"dir":"ltr","boundary":[0.11614537507295608,0.8154852085113525,0.58870041847229,0.8487159914970398],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12114537507295609,"y":0.8491124510765076},{"x":0.2268722504377365,"y":0.8520709872245789},{"x":0.2268722504377365,"y":0.8639053106307983},{"x":0.12114537507295609,"y":0.8624260425567627}]},"confidence":0.9778568744659424,"dir":"ltr","str":"Volcanic","boundary":[0.12114537507295609,0.8491124510765076,0.2268722504377365,0.8639053106307983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2400881052017212,"y":0.8520709872245789},{"x":0.2951541841030121,"y":0.8535503149032593},{"x":0.2929515540599823,"y":0.8653846383094788},{"x":0.2400881052017212,"y":0.8639053106307983}]},"confidence":0.9942662119865417,"dir":"ltr","str":"pipe","boundary":[0.2400881052017212,0.8520709872245789,0.2929515540599823,0.8653846383094788]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12114537507295609,"y":0.8491124510765076},{"x":0.2951541841030121,"y":0.8535503149032593},{"x":0.2929515540599823,"y":0.8653846383094788},{"x":0.12114537507295609,"y":0.8624260425567627}]},"confidence":0.9833266735076904,"dir":"ltr","boundary":[0.11614537507295608,0.8421124510765076,0.2979515540599823,0.8723846383094788],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12114537507295609,"y":0.9008875489234924},{"x":0.14537444710731506,"y":0.9008875489234924},{"x":0.14537444710731506,"y":0.9127218723297119},{"x":0.12114537507295609,"y":0.9127218723297119}]},"confidence":0.8416839241981506,"str":"۳۸","boundary":[0.12114537507295609,0.9008875489234924,0.14537444710731506,0.9127218723297119]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.12114537507295609,"y":0.9008875489234924},{"x":0.14537444710731506,"y":0.9008875489234924},{"x":0.14537444710731506,"y":0.9127218723297119},{"x":0.12114537507295609,"y":0.9127218723297119}]},"confidence":0.8416839241981506,"dir":"ltr","boundary":[0.11614537507295608,0.8938875489234924,0.15037444710731507,0.9197218723297119],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/DHQLGAdipmmzcpfq-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/vlxUJvsVEVubZPKD.jpg","blurred":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/dRAWSosuzfEEvZKl.jpg"},"info":{"width":453,"height":676,"margin":[0.00022774341616935812,0.00011437799477365594,0.9980689687076257,0.9986416529522846]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823399543762207,"y":0.08431952446699142},{"x":0.860927164554596,"y":0.08284023404121399},{"x":0.8631346821784973,"y":0.10059171915054321},{"x":0.8256070613861084,"y":0.10059171915054321}]},"confidence":0.9085164070129395,"dir":"rtl","str":"گسل","boundary":[0.823399543762207,0.08431952446699142,0.8631346821784973,0.10059171915054321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7615894079208374,"y":0.08431952446699142},{"x":0.8145695328712463,"y":0.08431952446699142},{"x":0.8145695328712463,"y":0.10059171915054321},{"x":0.7637969255447388,"y":0.10059171915054321}]},"confidence":0.8335434198379517,"dir":"rtl","str":"پہنابر","boundary":[0.7615894079208374,0.08431952446699142,0.8145695328712463,0.10059171915054321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527593970298767,"y":0.08431952446699142},{"x":0.759381890296936,"y":0.08431952446699142},{"x":0.759381890296936,"y":0.10059171915054321},{"x":0.7527593970298767,"y":0.10059171915054321}]},"confidence":0.8521733283996582,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7527593970298767,0.08431952446699142,0.759381890296936,0.10059171915054321]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.732891857624054,"y":0.08431952446699142},{"x":0.7417218685150146,"y":0.08431952446699142},{"x":0.7417218685150146,"y":0.10207100957632065},{"x":0.732891857624054,"y":0.10207100957632065}]},"confidence":0.41172945499420166,"dir":"rtl","str":"~","boundary":[0.732891857624054,0.08431952446699142,0.7417218685150146,0.10207100957632065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6710816621780396,"y":0.08431952446699142},{"x":0.7196468114852905,"y":0.08431952446699142},{"x":0.7196468114852905,"y":0.10207100957632065},{"x":0.6710816621780396,"y":0.10207100957632065}]},"confidence":0.961371660232544,"dir":"rtl","str":"عرضی","boundary":[0.6710816621780396,0.08431952446699142,0.7196468114852905,0.10207100957632065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6600441336631775,"y":0.08579881489276886},{"x":0.6644591689109802,"y":0.08579881489276886},{"x":0.6644591689109802,"y":0.10207100957632065},{"x":0.6600441336631775,"y":0.10207100957632065}]},"confidence":0.7136074304580688,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6600441336631775,0.08579881489276886,0.6644591689109802,0.10207100957632065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6401765942573547,"y":0.08579881489276886},{"x":0.6490066051483154,"y":0.08579881489276886},{"x":0.6512141227722168,"y":0.10207100957632065},{"x":0.6401765942573547,"y":0.10207100957632065}]},"confidence":0.42456650733947754,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6401765942573547,0.08579881489276886,0.6512141227722168,0.10207100957632065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761589407920837,"y":0.08579881489276886},{"x":0.6291390657424927,"y":0.08579881489276886},{"x":0.6291390657424927,"y":0.10355029255151749},{"x":0.5761589407920837,"y":0.10355029255151749}]},"confidence":0.9114583730697632,"dir":"rtl","str":"نراگذر","boundary":[0.5761589407920837,0.08579881489276886,0.6291390657424927,0.10355029255151749]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5761589407920837,"y":0.08431952446699142},{"x":0.860927164554596,"y":0.08136094361543655},{"x":0.8631346821784973,"y":0.10059171915054321},{"x":0.5761589407920837,"y":0.10355029255151749}]},"confidence":0.8453531861305237,"dir":"ltr","boundary":[0.5711589407920837,0.07731952446699142,0.8681346821784973,0.10759171915054322],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8278145790100098,"y":0.11094674468040466},{"x":0.8587196469306946,"y":0.10946745425462723},{"x":0.860927164554596,"y":0.12721893191337585},{"x":0.8300220966339111,"y":0.12721893191337585}]},"confidence":0.8701339960098267,"dir":"rtl","str":"تله","boundary":[0.8278145790100098,0.11094674468040466,0.860927164554596,0.12721893191337585]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807947039604187,"y":0.11094674468040466},{"x":0.812362015247345,"y":0.11094674468040466},{"x":0.8145695328712463,"y":0.1286982297897339},{"x":0.807947039604187,"y":0.1286982297897339}]},"confidence":0.627059817314148,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.807947039604187,0.11094674468040466,0.8145695328712463,0.1286982297897339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.759381890296936,"y":0.11390532553195953},{"x":0.796909511089325,"y":0.1124260351061821},{"x":0.7991169691085815,"y":0.1286982297897339},{"x":0.7615894079208374,"y":0.13165681064128876}]},"confidence":0.9493998289108276,"dir":"rtl","str":"نفتی","boundary":[0.759381890296936,0.11390532553195953,0.7991169691085815,0.1286982297897339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7417218685150146,"y":0.11538461595773697},{"x":0.7461368441581726,"y":0.11390532553195953},{"x":0.748344361782074,"y":0.13165681064128876},{"x":0.743929386138916,"y":0.13165681064128876}]},"confidence":0.5667461156845093,"dir":"rtl","str":"}","boundary":[0.7417218685150146,0.11538461595773697,0.748344361782074,0.13165681064128876]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7417218685150146,"y":0.11390532553195953},{"x":0.8587196469306946,"y":0.10946745425462723},{"x":0.860927164554596,"y":0.12721893191337585},{"x":0.743929386138916,"y":0.13165681064128876}]},"confidence":0.8446452617645264,"dir":"ltr","boundary":[0.7367218685150146,0.10690532553195953,0.865927164554596,0.13421893191337586],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807947039604187,"y":0.13905325531959534},{"x":0.860927164554596,"y":0.14053253829479218},{"x":0.8587196469306946,"y":0.1582840234041214},{"x":0.807947039604187,"y":0.15680474042892456}]},"confidence":0.9487116932868958,"dir":"rtl","str":"منحنی","boundary":[0.807947039604187,0.13905325531959534,0.8587196469306946,0.1582840234041214]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505518794059753,"y":0.13905325531959534},{"x":0.796909511089325,"y":0.13905325531959534},{"x":0.796909511089325,"y":0.15680474042892456},{"x":0.7505518794059753,"y":0.15532544255256653}]},"confidence":0.9661372303962708,"dir":"rtl","str":"فاصله","boundary":[0.7505518794059753,0.13905325531959534,0.796909511089325,0.15680474042892456]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7284768223762512,"y":0.13905325531959534},{"x":0.743929386138916,"y":0.13905325531959534},{"x":0.7417218685150146,"y":0.15532544255256653},{"x":0.7284768223762512,"y":0.15532544255256653}]},"confidence":0.4918629229068756,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.7284768223762512,0.13905325531959534,0.7417218685150146,0.15532544255256653]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6865342259407043,"y":0.1375739574432373},{"x":0.7218543291091919,"y":0.1375739574432373},{"x":0.7218543291091919,"y":0.15532544255256653},{"x":0.6865342259407043,"y":0.15532544255256653}]},"confidence":0.9769978523254395,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.6865342259407043,0.1375739574432373,0.7218543291091919,0.15532544255256653]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6865342259407043,"y":0.1375739574432373},{"x":0.860927164554596,"y":0.14053253829479218},{"x":0.8587196469306946,"y":0.1582840234041214},{"x":0.6865342259407043,"y":0.15532544255256653}]},"confidence":0.9316065907478333,"dir":"ltr","boundary":[0.6815342259407043,0.1305739574432373,0.8637196469306946,0.1652840234041214],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.796909511089325,"y":0.16568046808242798},{"x":0.860927164554596,"y":0.16568046808242798},{"x":0.860927164554596,"y":0.18195265531539917},{"x":0.796909511089325,"y":0.18195265531539917}]},"confidence":0.961101233959198,"dir":"rtl","str":"تراورتن","boundary":[0.796909511089325,0.16568046808242798,0.860927164554596,0.18195265531539917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.796909511089325,"y":0.16568046808242798},{"x":0.860927164554596,"y":0.16568046808242798},{"x":0.860927164554596,"y":0.18195265531539917},{"x":0.796909511089325,"y":0.18195265531539917}]},"confidence":0.961101233959198,"dir":"ltr","boundary":[0.791909511089325,0.15868046808242797,0.865927164554596,0.18895265531539918],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8035320043563843,"y":0.19230769574642181},{"x":0.860927164554596,"y":0.19230769574642181},{"x":0.860927164554596,"y":0.208579882979393},{"x":0.8035320043563843,"y":0.208579882979393}]},"confidence":0.9791326522827148,"dir":"rtl","str":"زهکشی","boundary":[0.8035320043563843,0.19230769574642181,0.860927164554596,0.208579882979393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240617871284485,"y":0.19230769574642181},{"x":0.7947019934654236,"y":0.19230769574642181},{"x":0.7947019934654236,"y":0.21005916595458984},{"x":0.7240617871284485,"y":0.21005916595458984}]},"confidence":0.953376054763794,"dir":"rtl","str":"داربستی","boundary":[0.7240617871284485,0.19230769574642181,0.7947019934654236,0.21005916595458984]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240617871284485,"y":0.19230769574642181},{"x":0.860927164554596,"y":0.19230769574642181},{"x":0.860927164554596,"y":0.208579882979393},{"x":0.7240617871284485,"y":0.21005916595458984}]},"confidence":0.9641079902648926,"dir":"ltr","boundary":[0.7190617871284485,0.1853076957464218,0.865927164554596,0.215579882979393],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8432670831680298,"y":0.21745562553405762},{"x":0.8631346821784973,"y":0.21597632765769958},{"x":0.8631346821784973,"y":0.23964497447013855},{"x":0.8454746007919312,"y":0.23964497447013855}]},"confidence":0.9343125820159912,"dir":"rtl","str":"مه","boundary":[0.8432670831680298,0.21745562553405762,0.8631346821784973,0.23964497447013855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812362015247345,"y":0.21745562553405762},{"x":0.8432670831680298,"y":0.21597632765769958},{"x":0.8432670831680298,"y":0.23964497447013855},{"x":0.812362015247345,"y":0.2411242574453354}]},"confidence":0.9294044375419617,"dir":"rtl","str":"شبار","boundary":[0.812362015247345,0.21745562553405762,0.8432670831680298,0.23964497447013855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7880794405937195,"y":0.21745562553405762},{"x":0.7924944758415222,"y":0.21745562553405762},{"x":0.7947019934654236,"y":0.2411242574453354},{"x":0.7902869582176208,"y":0.2411242574453354}]},"confidence":0.7092240452766418,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7880794405937195,0.21745562553405762,0.7947019934654236,0.2411242574453354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7064017653465271,"y":0.21893490850925446},{"x":0.7792494297027588,"y":0.21745562553405762},{"x":0.7792494297027588,"y":0.24260355532169342},{"x":0.7064017653465271,"y":0.24260355532169342}]},"confidence":0.9407558441162109,"dir":"rtl","str":"اقیانوسی","boundary":[0.7064017653465271,0.21893490850925446,0.7792494297027588,0.24260355532169342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887417435646057,"y":0.2204142063856125},{"x":0.6931567192077637,"y":0.2204142063856125},{"x":0.6931567192077637,"y":0.24260355532169342},{"x":0.6887417435646057,"y":0.24260355532169342}]},"confidence":0.7193874716758728,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6887417435646057,0.2204142063856125,0.6931567192077637,0.24260355532169342]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6887417435646057,"y":0.21893490850925446},{"x":0.8631346821784973,"y":0.21597632765769958},{"x":0.8631346821784973,"y":0.2411242574453354},{"x":0.6887417435646057,"y":0.24408283829689026}]},"confidence":0.908806324005127,"dir":"ltr","boundary":[0.6837417435646057,0.21193490850925445,0.8681346821784973,0.2481242574453354],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8035320043563843,"y":0.24704141914844513},{"x":0.8587196469306946,"y":0.24704141914844513},{"x":0.8587196469306946,"y":0.2618343234062195},{"x":0.8035320043563843,"y":0.2618343234062195}]},"confidence":0.9399581551551819,"dir":"rtl","str":"شاخاب","boundary":[0.8035320043563843,0.24704141914844513,0.8587196469306946,0.2618343234062195]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7902869582176208,"y":0.24704141914844513},{"x":0.7947019934654236,"y":0.24704141914844513},{"x":0.7947019934654236,"y":0.26035502552986145},{"x":0.7902869582176208,"y":0.26035502552986145}]},"confidence":0.9103173613548279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7902869582176208,0.24704141914844513,0.7947019934654236,0.26035502552986145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7218543291091919,"y":0.24704141914844513},{"x":0.7792494297027588,"y":0.24704141914844513},{"x":0.7792494297027588,"y":0.2618343234062195},{"x":0.7218543291091919,"y":0.26035502552986145}]},"confidence":0.933361291885376,"dir":"rtl","str":"شاخابه","boundary":[0.7218543291091919,0.24704141914844513,0.7792494297027588,0.2618343234062195]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7218543291091919,"y":0.24704141914844513},{"x":0.8587196469306946,"y":0.24704141914844513},{"x":0.8587196469306946,"y":0.2618343234062195},{"x":0.7218543291091919,"y":0.26035502552986145}]},"confidence":0.9341896772384644,"dir":"ltr","boundary":[0.7168543291091919,0.24004141914844512,0.8637196469306946,0.2688343234062195],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836644649505615,"y":0.27366864681243896},{"x":0.860927164554596,"y":0.27366864681243896},{"x":0.860927164554596,"y":0.28994083404541016},{"x":0.7836644649505615,"y":0.28994083404541016}]},"confidence":0.9362239837646484,"dir":"rtl","str":"تریلوبیت","boundary":[0.7836644649505615,0.27366864681243896,0.860927164554596,0.28994083404541016]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7836644649505615,"y":0.27366864681243896},{"x":0.860927164554596,"y":0.27366864681243896},{"x":0.860927164554596,"y":0.28994083404541016},{"x":0.7836644649505615,"y":0.28994083404541016}]},"confidence":0.9362239837646484,"dir":"ltr","boundary":[0.7786644649505615,0.26666864681243896,0.865927164554596,0.29694083404541016],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924944758415222,"y":0.29733726382255554},{"x":0.8631346821784973,"y":0.2988165616989136},{"x":0.860927164554596,"y":0.31804734468460083},{"x":0.7902869582176208,"y":0.31508874893188477}]},"confidence":0.9764646887779236,"dir":"rtl","str":"پیوندگاه","boundary":[0.7924944758415222,0.29733726382255554,0.860927164554596,0.31804734468460083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7505518794059753,"y":0.2958579957485199},{"x":0.7836644649505615,"y":0.29733726382255554},{"x":0.7814569473266602,"y":0.31508874893188477},{"x":0.748344361782074,"y":0.31508874893188477}]},"confidence":0.9410003423690796,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.7505518794059753,0.2958579957485199,0.7814569473266602,0.31508874893188477]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306843400001526,"y":0.2958579957485199},{"x":0.7615894079208374,"y":0.2958579957485199},{"x":0.759381890296936,"y":0.31508874893188477},{"x":0.7284768223762512,"y":0.31508874893188477}]},"confidence":0.9591841101646423,"dir":"rtl","str":"گانه","boundary":[0.7306843400001526,0.2958579957485199,0.759381890296936,0.31508874893188477]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7306843400001526,"y":0.2958579957485199},{"x":0.8631346821784973,"y":0.2988165616989136},{"x":0.860927164554596,"y":0.31804734468460083},{"x":0.7284768223762512,"y":0.31508874893188477}]},"confidence":0.9664610624313354,"dir":"ltr","boundary":[0.7256843400001526,0.2888579957485199,0.865927164554596,0.32504734468460084],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300220966339111,"y":0.32692307233810425},{"x":0.860927164554596,"y":0.32692307233810425},{"x":0.860927164554596,"y":0.34319525957107544},{"x":0.8322295546531677,"y":0.34319525957107544}]},"confidence":0.9572118520736694,"str":"ناوه","boundary":[0.8300220966339111,0.32692307233810425,0.860927164554596,0.34319525957107544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300220966339111,"y":0.32692307233810425},{"x":0.860927164554596,"y":0.32692307233810425},{"x":0.860927164554596,"y":0.34319525957107544},{"x":0.8322295546531677,"y":0.34319525957107544}]},"confidence":0.9572118520736694,"dir":"ltr","boundary":[0.8250220966339111,0.31992307233810424,0.865927164554596,0.35019525957107545],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8035320043563843,"y":0.3550295829772949},{"x":0.860927164554596,"y":0.3550295829772949},{"x":0.860927164554596,"y":0.3698224723339081},{"x":0.8035320043563843,"y":0.3698224723339081}]},"confidence":0.9746032953262329,"dir":"ltr","str":"سونامی","boundary":[0.8035320043563843,0.3550295829772949,0.860927164554596,0.3698224723339081]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8035320043563843,"y":0.3550295829772949},{"x":0.860927164554596,"y":0.3550295829772949},{"x":0.860927164554596,"y":0.3698224723339081},{"x":0.8035320043563843,"y":0.3698224723339081}]},"confidence":0.9746032953262329,"dir":"ltr","boundary":[0.7985320043563843,0.3480295829772949,0.865927164554596,0.3768224723339081],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344370722770691,"y":0.3801775276660919},{"x":0.860927164554596,"y":0.3801775276660919},{"x":0.860927164554596,"y":0.3949704170227051},{"x":0.8344370722770691,"y":0.3949704170227051}]},"confidence":0.9249330759048462,"str":"توفا","boundary":[0.8344370722770691,0.3801775276660919,0.860927164554596,0.3949704170227051]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8344370722770691,"y":0.3801775276660919},{"x":0.860927164554596,"y":0.3801775276660919},{"x":0.860927164554596,"y":0.3949704170227051},{"x":0.8344370722770691,"y":0.3949704170227051}]},"confidence":0.9249330759048462,"dir":"ltr","boundary":[0.8294370722770691,0.3731775276660919,0.865927164554596,0.4019704170227051],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823399543762207,"y":0.40976330637931824},{"x":0.860927164554596,"y":0.40976330637931824},{"x":0.860927164554596,"y":0.42307692766189575},{"x":0.823399543762207,"y":0.42307692766189575}]},"confidence":0.9073038101196289,"str":"توفی","boundary":[0.823399543762207,0.40976330637931824,0.860927164554596,0.42307692766189575]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.823399543762207,"y":0.40976330637931824},{"x":0.860927164554596,"y":0.40976330637931824},{"x":0.860927164554596,"y":0.42307692766189575},{"x":0.823399543762207,"y":0.42307692766189575}]},"confidence":0.9073038101196289,"dir":"ltr","boundary":[0.818399543762207,0.40276330637931823,0.865927164554596,0.43007692766189576],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8278145790100098,"y":0.4378698170185089},{"x":0.8631346821784973,"y":0.4378698170185089},{"x":0.860927164554596,"y":0.4497041404247284},{"x":0.8278145790100098,"y":0.4497041404247284}]},"confidence":0.8983935117721558,"str":"توف","boundary":[0.8278145790100098,0.4378698170185089,0.860927164554596,0.4497041404247284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8278145790100098,"y":0.4378698170185089},{"x":0.8631346821784973,"y":0.4378698170185089},{"x":0.860927164554596,"y":0.4497041404247284},{"x":0.8278145790100098,"y":0.4497041404247284}]},"confidence":0.8983935117721558,"dir":"ltr","boundary":[0.8228145790100098,0.4308698170185089,0.865927164554596,0.4567041404247284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7792494297027588,"y":0.46449702978134155},{"x":0.8631346821784973,"y":0.4659763276576996},{"x":0.8631346821784973,"y":0.47781065106391907},{"x":0.7792494297027588,"y":0.47633135318756104}]},"confidence":0.9325388073921204,"dir":"rtl","str":"توربیدیت","boundary":[0.7792494297027588,0.46449702978134155,0.8631346821784973,0.47781065106391907]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7792494297027588,"y":0.46449702978134155},{"x":0.8631346821784973,"y":0.4659763276576996},{"x":0.8631346821784973,"y":0.47781065106391907},{"x":0.7792494297027588,"y":0.47633135318756104}]},"confidence":0.9325388073921204,"dir":"ltr","boundary":[0.7742494297027588,0.45749702978134155,0.8681346821784973,0.4848106510639191],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.807947039604187,"y":0.4881656765937805},{"x":0.860927164554596,"y":0.4866863787174225},{"x":0.8631346821784973,"y":0.5014792680740356},{"x":0.8101544976234436,"y":0.5044378638267517}]},"confidence":0.8634638786315918,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.807947039604187,0.4881656765937805,0.8631346821784973,0.5014792680740356]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7571743726730347,"y":0.4911242723464966},{"x":0.7991169691085815,"y":0.4881656765937805},{"x":0.7991169691085815,"y":0.5044378638267517},{"x":0.7571743726730347,"y":0.5059171319007874}]},"confidence":0.9739184379577637,"dir":"rtl","str":"درهم","boundary":[0.7571743726730347,0.4911242723464966,0.7991169691085815,0.5044378638267517]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.812362015247345,"y":0.5133135914802551},{"x":0.8631346821784973,"y":0.5147929191589355},{"x":0.860927164554596,"y":0.5310651063919067},{"x":0.8101544976234436,"y":0.5295857787132263}]},"confidence":0.9755570292472839,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.812362015247345,0.5133135914802551,0.860927164554596,0.5310651063919067]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7549669146537781,"y":0.5118343234062195},{"x":0.8013244867324829,"y":0.5133135914802551},{"x":0.8013244867324829,"y":0.5295857787132263},{"x":0.7549669146537781,"y":0.5281065106391907}]},"confidence":0.9539597034454346,"dir":"rtl","str":"آشفته","boundary":[0.7549669146537781,0.5118343234062195,0.8013244867324829,0.5295857787132263]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7527593970298767,"y":0.4866863787174225},{"x":0.8631346821784973,"y":0.48520711064338684},{"x":0.8631346821784973,"y":0.5310651063919067},{"x":0.7549669146537781,"y":0.5310651063919067}]},"confidence":0.9400303363800049,"dir":"ltr","boundary":[0.7477593970298767,0.4796863787174225,0.8681346821784973,0.5380651063919067],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7660044431686401,"y":0.5887573957443237},{"x":0.860927164554596,"y":0.5887573957443237},{"x":0.860927164554596,"y":0.6050295829772949},{"x":0.7660044431686401,"y":0.6050295829772949}]},"confidence":0.965039849281311,"dir":"rtl","str":"اولترابازیک","boundary":[0.7660044431686401,0.5887573957443237,0.860927164554596,0.6050295829772949]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7660044431686401,"y":0.5887573957443237},{"x":0.860927164554596,"y":0.5887573957443237},{"x":0.860927164554596,"y":0.6050295829772949},{"x":0.7660044431686401,"y":0.6050295829772949}]},"confidence":0.965039849281311,"dir":"ltr","boundary":[0.7610044431686401,0.5817573957443237,0.865927164554596,0.6120295829772949],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8256070613861084,"y":0.6153846383094788},{"x":0.860927164554596,"y":0.6153846383094788},{"x":0.860927164554596,"y":0.6301774978637695},{"x":0.8256070613861084,"y":0.6301774978637695}]},"confidence":0.9737712740898132,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.8256070613861084,0.6153846383094788,0.860927164554596,0.6301774978637695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7704194188117981,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8145695328712463,"y":0.6153846383094788},{"x":0.8145695328712463,"y":0.6301774978637695},{"x":0.7704194188117981,"y":0.6301774978637695}]},"confidence":0.9551107287406921,"dir":"rtl","str":"اولترا","boundary":[0.7704194188117981,0.6153846383094788,0.8145695328712463,0.6301774978637695]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174392938613892,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7660044431686401,"y":0.6153846383094788},{"x":0.7660044431686401,"y":0.6301774978637695},{"x":0.7174392938613892,"y":0.6301774978637695}]},"confidence":0.8410005569458008,"dir":"rtl","str":"مافیک","boundary":[0.7174392938613892,0.6153846383094788,0.7660044431686401,0.6301774978637695]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7174392938613892,"y":0.6153846383094788},{"x":0.860927164554596,"y":0.6153846383094788},{"x":0.860927164554596,"y":0.6301774978637695},{"x":0.7174392938613892,"y":0.6301774978637695}]},"confidence":0.9183557629585266,"dir":"ltr","boundary":[0.7124392938613892,0.6083846383094788,0.865927164554596,0.6371774978637695],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7814569473266602,"y":0.642011821269989},{"x":0.860927164554596,"y":0.642011821269989},{"x":0.860927164554596,"y":0.6568047404289246},{"x":0.7814569473266602,"y":0.6582840085029602}]},"confidence":0.9746919870376587,"dir":"rtl","str":"ناهمسازی","boundary":[0.7814569473266602,0.642011821269989,0.860927164554596,0.6568047404289246]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7814569473266602,"y":0.642011821269989},{"x":0.860927164554596,"y":0.642011821269989},{"x":0.860927164554596,"y":0.6568047404289246},{"x":0.7814569473266602,"y":0.6582840085029602}]},"confidence":0.9746919870376587,"dir":"ltr","boundary":[0.7764569473266602,0.635011821269989,0.865927164554596,0.6638047404289246],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8256070613861084,"y":0.668639063835144},{"x":0.860927164554596,"y":0.668639063835144},{"x":0.860927164554596,"y":0.6863905191421509},{"x":0.8256070613861084,"y":0.6849112510681152}]},"confidence":0.9739848375320435,"dir":"rtl","str":"مواد","boundary":[0.8256070613861084,0.668639063835144,0.860927164554596,0.6863905191421509]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7748344540596008,"y":0.6671597361564636},{"x":0.8211920261383057,"y":0.668639063835144},{"x":0.8211920261383057,"y":0.6849112510681152},{"x":0.7748344540596008,"y":0.6849112510681152}]},"confidence":0.9671356081962585,"dir":"rtl","str":"سخت","boundary":[0.7748344540596008,0.6671597361564636,0.8211920261383057,0.6849112510681152]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240617871284485,"y":0.6671597361564636},{"x":0.7704194188117981,"y":0.6671597361564636},{"x":0.7704194188117981,"y":0.6849112510681152},{"x":0.7240617871284485,"y":0.6834319233894348}]},"confidence":0.9650741815567017,"dir":"rtl","str":"نشده","boundary":[0.7240617871284485,0.6671597361564636,0.7704194188117981,0.6849112510681152]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240617871284485,"y":0.6671597361564636},{"x":0.860927164554596,"y":0.668639063835144},{"x":0.860927164554596,"y":0.6863905191421509},{"x":0.7240617871284485,"y":0.6849112510681152}]},"confidence":0.9688766598701477,"dir":"ltr","boundary":[0.7190617871284485,0.6601597361564636,0.865927164554596,0.6933905191421509],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7770419716835022,"y":0.6952662467956543},{"x":0.860927164554596,"y":0.6967455744743347},{"x":0.860927164554596,"y":0.7144970297813416},{"x":0.7770419716835022,"y":0.7130177617073059}]},"confidence":0.9771587252616882,"dir":"rtl","str":"زیرراندگی","boundary":[0.7770419716835022,0.6952662467956543,0.860927164554596,0.7144970297813416]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7770419716835022,"y":0.6952662467956543},{"x":0.860927164554596,"y":0.6967455744743347},{"x":0.860927164554596,"y":0.7144970297813416},{"x":0.7770419716835022,"y":0.7130177617073059}]},"confidence":0.9771587252616882,"dir":"ltr","boundary":[0.7720419716835022,0.6882662467956543,0.865927164554596,0.7214970297813416],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924944758415222,"y":0.723372757434845},{"x":0.8653421401977539,"y":0.7248520851135254},{"x":0.8653421401977539,"y":0.7411242723464966},{"x":0.7924944758415222,"y":0.7396449446678162}]},"confidence":0.9557918310165405,"dir":"rtl","str":"یکنواخت","boundary":[0.7924944758415222,0.723372757434845,0.8653421401977539,0.7411242723464966]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924944758415222,"y":0.723372757434845},{"x":0.8653421401977539,"y":0.7248520851135254},{"x":0.8653421401977539,"y":0.7411242723464966},{"x":0.7924944758415222,"y":0.7396449446678162}]},"confidence":0.9557918310165405,"dir":"ltr","boundary":[0.7874944758415222,0.716372757434845,0.8703421401977539,0.7481242723464966],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8300220966339111,"y":0.7485207319259644},{"x":0.8653421401977539,"y":0.7485207319259644},{"x":0.8653421401977539,"y":0.7633135914802551},{"x":0.8300220966339111,"y":0.7633135914802551}]},"confidence":0.9762123227119446,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.8300220966339111,0.7485207319259644,0.8653421401977539,0.7633135914802551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748344361782074,"y":0.75},{"x":0.8211920261383057,"y":0.7485207319259644},{"x":0.8211920261383057,"y":0.7647929191589355},{"x":0.748344361782074,"y":0.7647929191589355}]},"confidence":0.9735105633735657,"dir":"rtl","str":"همانندی","boundary":[0.748344361782074,0.75,0.8211920261383057,0.7647929191589355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.748344361782074,"y":0.75},{"x":0.8653421401977539,"y":0.7485207319259644},{"x":0.8653421401977539,"y":0.7633135914802551},{"x":0.748344361782074,"y":0.7647929191589355}]},"confidence":0.9743210673332214,"dir":"ltr","boundary":[0.743344361782074,0.743,0.8703421401977539,0.7703135914802551],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8145695328712463,"y":0.773668646812439},{"x":0.8631346821784973,"y":0.7721893787384033},{"x":0.8631346821784973,"y":0.7899408340454102},{"x":0.8167770504951477,"y":0.7899408340454102}]},"confidence":0.915769636631012,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.8145695328712463,0.773668646812439,0.8631346821784973,0.7899408340454102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7395143508911133,"y":0.7751479148864746},{"x":0.807947039604187,"y":0.773668646812439},{"x":0.8101544976234436,"y":0.7899408340454102},{"x":0.7417218685150146,"y":0.7914201021194458}]},"confidence":0.9057509899139404,"dir":"rtl","str":"ناسیراب","boundary":[0.7395143508911133,0.7751479148864746,0.8101544976234436,0.7899408340454102]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7395143508911133,"y":0.7751479148864746},{"x":0.8631346821784973,"y":0.7721893787384033},{"x":0.8631346821784973,"y":0.7899408340454102},{"x":0.7417218685150146,"y":0.7914201021194458}]},"confidence":0.9099254012107849,"dir":"ltr","boundary":[0.7345143508911133,0.7681479148864746,0.8681346821784973,0.7969408340454102],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.796909511089325,"y":0.8017751574516296},{"x":0.8653421401977539,"y":0.8032544255256653},{"x":0.8653421401977539,"y":0.8224852085113525},{"x":0.796909511089325,"y":0.8210059404373169}]},"confidence":0.9704243540763855,"dir":"rtl","str":"برآمدگی","boundary":[0.796909511089325,0.8017751574516296,0.8653421401977539,0.8224852085113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7858719825744629,"y":0.8017751574516296},{"x":0.7880794405937195,"y":0.8017751574516296},{"x":0.7858719825744629,"y":0.8195266127586365},{"x":0.7836644649505615,"y":0.8195266127586365}]},"confidence":0.8639978766441345,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7858719825744629,0.8017751574516296,0.7858719825744629,0.8195266127586365]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975717544555664,"y":0.8002958297729492},{"x":0.7792494297027588,"y":0.8017751574516296},{"x":0.7770419716835022,"y":0.8210059404373169},{"x":0.6975717544555664,"y":0.8195266127586365}]},"confidence":0.9657328724861145,"dir":"rtl","str":"بالاآمدگی","boundary":[0.6975717544555664,0.8002958297729492,0.7770419716835022,0.8210059404373169]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6975717544555664,"y":0.8002958297729492},{"x":0.8653421401977539,"y":0.8032544255256653},{"x":0.8653421401977539,"y":0.8224852085113525},{"x":0.6975717544555664,"y":0.8195266127586365}]},"confidence":0.9616802930831909,"dir":"ltr","boundary":[0.6925717544555664,0.7932958297729492,0.8703421401977539,0.8294852085113525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8454746007919312,"y":0.8284023404121399},{"x":0.8631346821784973,"y":0.8284023404121399},{"x":0.8631346821784973,"y":0.8446745276451111},{"x":0.8454746007919312,"y":0.8446745276451111}]},"confidence":0.9598573446273804,"dir":"rtl","str":"فرا","boundary":[0.8454746007919312,0.8284023404121399,0.8631346821784973,0.8446745276451111]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7748344540596008,"y":0.8284023404121399},{"x":0.8344370722770691,"y":0.8284023404121399},{"x":0.8344370722770691,"y":0.8446745276451111},{"x":0.7748344540596008,"y":0.8446745276451111}]},"confidence":0.9525974988937378,"dir":"rtl","str":"راندگی","boundary":[0.7748344540596008,0.8284023404121399,0.8344370722770691,0.8446745276451111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7748344540596008,"y":0.8284023404121399},{"x":0.8631346821784973,"y":0.8284023404121399},{"x":0.8631346821784973,"y":0.8446745276451111},{"x":0.7748344540596008,"y":0.8446745276451111}]},"confidence":0.9550174474716187,"dir":"ltr","boundary":[0.7698344540596008,0.8214023404121399,0.8681346821784973,0.8516745276451111],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7924944758415222,"y":0.8550295829772949},{"x":0.8653421401977539,"y":0.8550295829772949},{"x":0.8653421401977539,"y":0.8727810382843018},{"x":0.7924944758415222,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.9768439531326294,"dir":"rtl","str":"کوهستان","boundary":[0.7924944758415222,0.8550295829772949,0.8653421401977539,0.8727810382843018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7240617871284485,"y":0.8550295829772949},{"x":0.7836644649505615,"y":0.8550295829772949},{"x":0.7836644649505615,"y":0.8713017702102661},{"x":0.7240617871284485,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.8823940753936768,"dir":"rtl","str":"کوژسان","boundary":[0.7240617871284485,0.8550295829772949,0.7836644649505615,0.8713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7130242586135864,"y":0.8550295829772949},{"x":0.7152317762374878,"y":0.8550295829772949},{"x":0.7152317762374878,"y":0.8713017702102661},{"x":0.7130242586135864,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.722621738910675,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7130242586135864,0.8550295829772949,0.7152317762374878,0.8713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6909492015838623,"y":0.8550295829772949},{"x":0.7019867300987244,"y":0.8550295829772949},{"x":0.7019867300987244,"y":0.8713017702102661},{"x":0.6909492015838623,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.4736410081386566,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.6909492015838623,0.8550295829772949,0.7019867300987244,0.8713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6622516512870789,"y":0.8535503149032593},{"x":0.6799116730690002,"y":0.8535503149032593},{"x":0.6799116730690002,"y":0.8713017702102661},{"x":0.6622516512870789,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.9454455375671387,"dir":"rtl","str":"فرا","boundary":[0.6622516512870789,0.8535503149032593,0.6799116730690002,0.8713017702102661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048564910888672,"y":0.8535503149032593},{"x":0.6578366160392761,"y":0.8550295829772949},{"x":0.6578366160392761,"y":0.8713017702102661},{"x":0.6048564910888672,"y":0.8698225021362305}]},"confidence":0.9482260942459106,"dir":"rtl","str":"خمیده","boundary":[0.6048564910888672,0.8535503149032593,0.6578366160392761,0.8713017702102661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6048564910888672,"y":0.8535503149032593},{"x":0.8653421401977539,"y":0.8550295829772949},{"x":0.8653421401977539,"y":0.8727810382843018},{"x":0.6048564910888672,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.9089565873146057,"dir":"ltr","boundary":[0.5998564910888672,0.8465503149032593,0.8703421401977539,0.8797810382843018],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8432670831680298,"y":0.8994082808494568},{"x":0.8697571754455566,"y":0.8994082808494568},{"x":0.8697571754455566,"y":0.9112426042556763},{"x":0.8432670831680298,"y":0.9112426042556763}]},"confidence":0.8410835862159729,"str":"۳۷","boundary":[0.8432670831680298,0.8994082808494568,0.8697571754455566,0.9112426042556763]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8432670831680298,"y":0.8994082808494568},{"x":0.8697571754455566,"y":0.8994082808494568},{"x":0.8697571754455566,"y":0.9112426042556763},{"x":0.8432670831680298,"y":0.9112426042556763}]},"confidence":0.8410835862159729,"dir":"ltr","boundary":[0.8382670831680298,0.8924082808494568,0.8747571754455566,0.9182426042556763],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10816776752471924,"y":0.08431952446699142},{"x":0.2384105920791626,"y":0.08431952446699142},{"x":0.2384105920791626,"y":0.09319526702165604},{"x":0.10816776752471924,"y":0.09467455744743347}]},"confidence":0.9926576018333435,"dir":"ltr","str":"Transverse","boundary":[0.10816776752471924,0.08431952446699142,0.2384105920791626,0.09319526702165604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.253863126039505,"y":0.08431952446699142},{"x":0.3178808093070984,"y":0.08284023404121399},{"x":0.3178808093070984,"y":0.09319526702165604},{"x":0.253863126039505,"y":0.09319526702165604}]},"confidence":0.9766355752944946,"dir":"ltr","str":"fault","boundary":[0.253863126039505,0.08431952446699142,0.3178808093070984,0.09319526702165604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10816776752471924,"y":0.08431952446699142},{"x":0.3178808093070984,"y":0.08284023404121399},{"x":0.3178808093070984,"y":0.09319526702165604},{"x":0.10816776752471924,"y":0.09467455744743347}]},"confidence":0.987316906452179,"dir":"ltr","boundary":[0.10316776752471923,0.07731952446699142,0.3228808093070984,0.10019526702165604],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10816776752471924,"y":0.1124260351061821},{"x":0.1589404046535492,"y":0.11094674468040466},{"x":0.1589404046535492,"y":0.12278106808662415},{"x":0.11037527769804001,"y":0.12426035851240158}]},"confidence":0.9865226745605469,"dir":"ltr","str":"Trap","boundary":[0.10816776752471924,0.1124260351061821,0.1589404046535492,0.12278106808662415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.16335541009902954,"y":0.11094674468040466},{"x":0.17218543589115143,"y":0.11094674468040466},{"x":0.17218543589115143,"y":0.12278106808662415},{"x":0.16556291282176971,"y":0.12278106808662415}]},"confidence":0.8867564797401428,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.16335541009902954,0.11094674468040466,0.17218543589115143,0.12278106808662415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1743929386138916,"y":0.11094674468040466},{"x":0.21192052960395813,"y":0.10946745425462723},{"x":0.21192052960395813,"y":0.12278106808662415},{"x":0.1743929386138916,"y":0.12278106808662415}]},"confidence":0.944219172000885,"dir":"ltr","str":"oil","boundary":[0.1743929386138916,0.11094674468040466,0.21192052960395813,0.12278106808662415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141280323266983,"y":0.11094674468040466},{"x":0.2229580581188202,"y":0.11094674468040466},{"x":0.2229580581188202,"y":0.12278106808662415},{"x":0.2141280323266983,"y":0.12278106808662415}]},"confidence":0.8922534584999084,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.2141280323266983,0.11094674468040466,0.2229580581188202,0.12278106808662415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10816776752471924,"y":0.1124260351061821},{"x":0.2229580581188202,"y":0.10946745425462723},{"x":0.2229580581188202,"y":0.12278106808662415},{"x":0.11037527769804001,"y":0.12426035851240158}]},"confidence":0.9508619904518127,"dir":"ltr","boundary":[0.10316776752471923,0.10542603510618209,0.2279580581188202,0.12978106808662415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10816776752471924,"y":0.1375739574432373},{"x":0.18763796985149384,"y":0.1375739574432373},{"x":0.18763796985149384,"y":0.14792899787425995},{"x":0.10816776752471924,"y":0.14792899787425995}]},"confidence":0.9867718815803528,"dir":"ltr","str":"Travel","boundary":[0.10816776752471924,0.1375739574432373,0.18763796985149384,0.14792899787425995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.189845472574234,"y":0.1375739574432373},{"x":0.1986754983663559,"y":0.1375739574432373},{"x":0.1986754983663559,"y":0.14792899787425995},{"x":0.189845472574234,"y":0.14792899787425995}]},"confidence":0.6876469254493713,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.189845472574234,0.1375739574432373,0.1986754983663559,0.14792899787425995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20309050381183624,"y":0.1375739574432373},{"x":0.251655638217926,"y":0.1375739574432373},{"x":0.251655638217926,"y":0.14792899787425995},{"x":0.20309050381183624,"y":0.14792899787425995}]},"confidence":0.9881736040115356,"dir":"ltr","str":"time","boundary":[0.20309050381183624,0.1375739574432373,0.251655638217926,0.14792899787425995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2693156599998474,"y":0.1375739574432373},{"x":0.33112582564353943,"y":0.1375739574432373},{"x":0.33112582564353943,"y":0.14792899787425995},{"x":0.2693156599998474,"y":0.14792899787425995}]},"confidence":0.9919495582580566,"dir":"ltr","str":"curve","boundary":[0.2693156599998474,0.1375739574432373,0.33112582564353943,0.14792899787425995]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.10816776752471924,"y":0.1375739574432373},{"x":0.33112582564353943,"y":0.1375739574432373},{"x":0.33112582564353943,"y":0.14792899787425995},{"x":0.10816776752471924,"y":0.14792899787425995}]},"confidence":0.9700450301170349,"dir":"ltr","boundary":[0.10316776752471923,0.1305739574432373,0.33612582564353943,0.15492899787425995],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.16568046808242798},{"x":0.2384105920791626,"y":0.16420118510723114},{"x":0.2384105920791626,"y":0.1745562106370926},{"x":0.11037527769804001,"y":0.17603550851345062}]},"confidence":0.9938634037971497,"dir":"ltr","str":"Travertine","boundary":[0.11037527769804001,0.16568046808242798,0.2384105920791626,0.1745562106370926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.16568046808242798},{"x":0.2384105920791626,"y":0.16420118510723114},{"x":0.2384105920791626,"y":0.1745562106370926},{"x":0.11037527769804001,"y":0.17603550851345062}]},"confidence":0.9938634037971497,"dir":"ltr","boundary":[0.10537527769804,0.15868046808242797,0.2434105920791626,0.1815562106370926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.19082839787006378},{"x":0.20088300108909607,"y":0.19082839787006378},{"x":0.20088300108909607,"y":0.2041420191526413},{"x":0.11037527769804001,"y":0.20266272127628326}]},"confidence":0.9777238368988037,"dir":"ltr","str":"Trellis","boundary":[0.11037527769804001,0.19082839787006378,0.20088300108909607,0.2041420191526413]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2141280323266983,"y":0.19082839787006378},{"x":0.32008829712867737,"y":0.19082839787006378},{"x":0.32008829712867737,"y":0.2041420191526413},{"x":0.2141280323266983,"y":0.2041420191526413}]},"confidence":0.9939860105514526,"dir":"ltr","str":"drainage","boundary":[0.2141280323266983,0.19082839787006378,0.32008829712867737,0.2041420191526413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.19082839787006378},{"x":0.32008829712867737,"y":0.19082839787006378},{"x":0.32008829712867737,"y":0.2041420191526413},{"x":0.11037527769804001,"y":0.20266272127628326}]},"confidence":0.9863969683647156,"dir":"ltr","boundary":[0.10537527769804,0.18382839787006378,0.3250882971286774,0.2111420191526413],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.21745562553405762},{"x":0.18763796985149384,"y":0.21745562553405762},{"x":0.18763796985149384,"y":0.2292899340391159},{"x":0.11037527769804001,"y":0.2292899340391159}]},"confidence":0.9876071810722351,"dir":"ltr","str":"Trench","boundary":[0.11037527769804001,0.21745562553405762,0.18763796985149384,0.2292899340391159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19205297529697418,"y":0.21745562553405762},{"x":0.20088300108909607,"y":0.21745562553405762},{"x":0.20088300108909607,"y":0.2292899340391159},{"x":0.19205297529697418,"y":0.2292899340391159}]},"confidence":0.978190004825592,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.19205297529697418,0.21745562553405762,0.20088300108909607,0.2292899340391159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20088300108909607,"y":0.21745562553405762},{"x":0.29139071702957153,"y":0.21745562553405762},{"x":0.29139071702957153,"y":0.2292899340391159},{"x":0.20088300108909607,"y":0.2292899340391159}]},"confidence":0.9810717701911926,"dir":"ltr","str":"oceanic","boundary":[0.20088300108909607,0.21745562553405762,0.29139071702957153,0.2292899340391159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29580575227737427,"y":0.21745562553405762},{"x":0.3024282455444336,"y":0.21745562553405762},{"x":0.3024282455444336,"y":0.2292899340391159},{"x":0.29580575227737427,"y":0.2292899340391159}]},"confidence":0.8351736664772034,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.29580575227737427,0.21745562553405762,0.3024282455444336,0.2292899340391159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.21745562553405762},{"x":0.3024282455444336,"y":0.21745562553405762},{"x":0.3024282455444336,"y":0.2292899340391159},{"x":0.11037527769804001,"y":0.2292899340391159}]},"confidence":0.9737672805786133,"dir":"ltr","boundary":[0.10537527769804,0.2104556255340576,0.3074282455444336,0.2362899340391159],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.2455621361732483},{"x":0.22737306356430054,"y":0.24704141914844513},{"x":0.22737306356430054,"y":0.2573964595794678},{"x":0.11037527769804001,"y":0.25591716170310974}]},"confidence":0.9918410181999207,"dir":"ltr","str":"Tributary","boundary":[0.11037527769804001,0.2455621361732483,0.22737306356430054,0.2573964595794678]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.2455621361732483},{"x":0.22737306356430054,"y":0.24704141914844513},{"x":0.22737306356430054,"y":0.2573964595794678},{"x":0.11037527769804001,"y":0.25591716170310974}]},"confidence":0.9918410181999207,"dir":"ltr","boundary":[0.10537527769804,0.23856213617324828,0.23237306356430054,0.2643964595794678],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.27218934893608093},{"x":0.24282561242580414,"y":0.27218934893608093},{"x":0.24282561242580414,"y":0.2825443744659424},{"x":0.11037527769804001,"y":0.2825443744659424}]},"confidence":0.9896373152732849,"dir":"ltr","str":"Trilobites","boundary":[0.11037527769804001,0.27218934893608093,0.24282561242580414,0.2825443744659424]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.27218934893608093},{"x":0.24282561242580414,"y":0.27218934893608093},{"x":0.24282561242580414,"y":0.2825443744659424},{"x":0.11037527769804001,"y":0.2825443744659424}]},"confidence":0.9896373152732849,"dir":"ltr","boundary":[0.10537527769804,0.2651893489360809,0.24782561242580414,0.2895443744659424],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.2988165616989136},{"x":0.18763796985149384,"y":0.2988165616989136},{"x":0.18763796985149384,"y":0.31065088510513306},{"x":0.11037527769804001,"y":0.3121301829814911}]},"confidence":0.9864554405212402,"dir":"ltr","str":"Triple","boundary":[0.11037527769804001,0.2988165616989136,0.18763796985149384,0.31065088510513306]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20309050381183624,"y":0.2988165616989136},{"x":0.3090507686138153,"y":0.29733726382255554},{"x":0.3090507686138153,"y":0.31065088510513306},{"x":0.20309050381183624,"y":0.31065088510513306}]},"confidence":0.989536702632904,"dir":"ltr","str":"junction","boundary":[0.20309050381183624,0.2988165616989136,0.3090507686138153,0.31065088510513306]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.2988165616989136},{"x":0.3090507686138153,"y":0.29733726382255554},{"x":0.3090507686138153,"y":0.31065088510513306},{"x":0.11037527769804001,"y":0.3121301829814911}]},"confidence":0.9882161617279053,"dir":"ltr","boundary":[0.10537527769804,0.29181656169891357,0.3140507686138153,0.31765088510513306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11258278042078018,"y":0.3254437744617462},{"x":0.189845472574234,"y":0.32692307233810425},{"x":0.189845472574234,"y":0.33875739574432373},{"x":0.11258278042078018,"y":0.33875739574432373}]},"confidence":0.9661760330200195,"dir":"ltr","str":"Trough","boundary":[0.11258278042078018,0.3254437744617462,0.189845472574234,0.33875739574432373]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11258278042078018,"y":0.3254437744617462},{"x":0.189845472574234,"y":0.32692307233810425},{"x":0.189845472574234,"y":0.33875739574432373},{"x":0.11258278042078018,"y":0.33875739574432373}]},"confidence":0.9661760330200195,"dir":"ltr","boundary":[0.10758278042078018,0.3184437744617462,0.194845472574234,0.34575739574432374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11258278042078018,"y":0.3535502851009369},{"x":0.20088300108909607,"y":0.3535502851009369},{"x":0.20088300108909607,"y":0.3624260425567627},{"x":0.11258278042078018,"y":0.3624260425567627}]},"confidence":0.9675073623657227,"dir":"ltr","str":"Tsunami","boundary":[0.11258278042078018,0.3535502851009369,0.20088300108909607,0.3624260425567627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11258278042078018,"y":0.3535502851009369},{"x":0.20088300108909607,"y":0.3535502851009369},{"x":0.20088300108909607,"y":0.3624260425567627},{"x":0.11258278042078018,"y":0.3624260425567627}]},"confidence":0.9675073623657227,"dir":"ltr","boundary":[0.10758278042078018,0.3465502851009369,0.20588300108909607,0.3694260425567627],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.3801775276660919},{"x":0.16335541009902954,"y":0.3801775276660919},{"x":0.16335541009902954,"y":0.38905325531959534},{"x":0.11037527769804001,"y":0.38905325531959534}]},"confidence":0.9713972806930542,"str":"Tufa","boundary":[0.11037527769804001,0.3801775276660919,0.16335541009902954,0.38905325531959534]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.3801775276660919},{"x":0.16335541009902954,"y":0.3801775276660919},{"x":0.16335541009902954,"y":0.38905325531959534},{"x":0.11037527769804001,"y":0.38905325531959534}]},"confidence":0.9713972806930542,"dir":"ltr","boundary":[0.10537527769804,0.3731775276660919,0.16835541009902955,0.39605325531959534],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11258278042078018,"y":0.40680474042892456},{"x":0.22737306356430054,"y":0.40532544255256653},{"x":0.22737306356430054,"y":0.415680468082428},{"x":0.11258278042078018,"y":0.415680468082428}]},"confidence":0.9814438223838806,"dir":"ltr","str":"Tufacious","boundary":[0.11258278042078018,0.40680474042892456,0.22737306356430054,0.415680468082428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11258278042078018,"y":0.40680474042892456},{"x":0.22737306356430054,"y":0.40532544255256653},{"x":0.22737306356430054,"y":0.415680468082428},{"x":0.11258278042078018,"y":0.415680468082428}]},"confidence":0.9814438223838806,"dir":"ltr","boundary":[0.10758278042078018,0.39980474042892455,0.23237306356430054,0.422680468082428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11258278042078018,"y":0.4334319531917572},{"x":0.16335541009902954,"y":0.4334319531917572},{"x":0.16335541009902954,"y":0.44378697872161865},{"x":0.11258278042078018,"y":0.44378697872161865}]},"confidence":0.964189887046814,"str":"Tuff","boundary":[0.11258278042078018,0.4334319531917572,0.16335541009902954,0.44378697872161865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11258278042078018,"y":0.4334319531917572},{"x":0.16335541009902954,"y":0.4334319531917572},{"x":0.16335541009902954,"y":0.44378697872161865},{"x":0.11258278042078018,"y":0.44378697872161865}]},"confidence":0.964189887046814,"dir":"ltr","boundary":[0.10758278042078018,0.4264319531917572,0.16835541009902955,0.45078697872161866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11258278042078018,"y":0.46005916595458984},{"x":0.2295805811882019,"y":0.4585798680782318},{"x":0.2295805811882019,"y":0.46893492341041565},{"x":0.11258278042078018,"y":0.4704141914844513}]},"confidence":0.9784582257270813,"dir":"ltr","str":"Turbidite","boundary":[0.11258278042078018,0.46005916595458984,0.2295805811882019,0.46893492341041565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11258278042078018,"y":0.46005916595458984},{"x":0.2295805811882019,"y":0.4585798680782318},{"x":0.2295805811882019,"y":0.46893492341041565},{"x":0.11258278042078018,"y":0.4704141914844513}]},"confidence":0.9784582257270813,"dir":"ltr","boundary":[0.10758278042078018,0.45305916595458984,0.2345805811882019,0.47593492341041566],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11258278042078018,"y":0.4866863787174225},{"x":0.2295805811882019,"y":0.48520711064338684},{"x":0.2295805811882019,"y":0.49852070212364197},{"x":0.11258278042078018,"y":0.49852070212364197}]},"confidence":0.9817240834236145,"dir":"ltr","str":"Turbidity","boundary":[0.11258278042078018,0.4866863787174225,0.2295805811882019,0.49852070212364197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2450331151485443,"y":0.48520711064338684},{"x":0.3355408310890198,"y":0.48520711064338684},{"x":0.3355408310890198,"y":0.4970414340496063},{"x":0.2450331151485443,"y":0.49852070212364197}]},"confidence":0.9941173791885376,"dir":"ltr","str":"current","boundary":[0.2450331151485443,0.48520711064338684,0.3355408310890198,0.4970414340496063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11258278042078018,"y":0.4866863787174225},{"x":0.3355408310890198,"y":0.48520711064338684},{"x":0.3355408310890198,"y":0.4970414340496063},{"x":0.11258278042078018,"y":0.49852070212364197}]},"confidence":0.9871461391448975,"dir":"ltr","boundary":[0.10758278042078018,0.4796863787174225,0.3405408310890198,0.5040414340496063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11479029059410095,"y":0.5133135914802551},{"x":0.2295805811882019,"y":0.5118343234062195},{"x":0.2295805811882019,"y":0.5221893787384033},{"x":0.11479029059410095,"y":0.523668646812439}]},"confidence":0.9788995981216431,"dir":"ltr","str":"Turbulent","boundary":[0.11479029059410095,0.5133135914802551,0.2295805811882019,0.5221893787384033]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24724061787128448,"y":0.5118343234062195},{"x":0.29580575227737427,"y":0.5118343234062195},{"x":0.29580575227737427,"y":0.5221893787384033},{"x":0.24724061787128448,"y":0.5221893787384033}]},"confidence":0.984046220779419,"dir":"ltr","str":"flow","boundary":[0.24724061787128448,0.5118343234062195,0.29580575227737427,0.5221893787384033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11479029059410095,"y":0.5133135914802551},{"x":0.29580575227737427,"y":0.5118343234062195},{"x":0.29580575227737427,"y":0.5221893787384033},{"x":0.11479029059410095,"y":0.523668646812439}]},"confidence":0.9804831743240356,"dir":"ltr","boundary":[0.10979029059410095,0.5063135914802551,0.30080575227737427,0.5291893787384033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.5650887489318848},{"x":0.13245032727718353,"y":0.5650887489318848},{"x":0.13245032727718353,"y":0.5784023404121399},{"x":0.11037527769804001,"y":0.5784023404121399}]},"confidence":0.9490016102790833,"str":"U","boundary":[0.11037527769804001,0.5650887489318848,0.13245032727718353,0.5784023404121399]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11037527769804001,"y":0.5650887489318848},{"x":0.13245032727718353,"y":0.5650887489318848},{"x":0.13245032727718353,"y":0.5784023404121399},{"x":0.11037527769804001,"y":0.5784023404121399}]},"confidence":0.9490016102790833,"dir":"ltr","boundary":[0.10537527769804,0.5580887489318848,0.13745032727718354,0.5854023404121399],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11479029059410095,"y":0.5931952595710754},{"x":0.2450331151485443,"y":0.5917159914970398},{"x":0.2450331151485443,"y":0.6020709872245789},{"x":0.11479029059410095,"y":0.6035503149032593}]},"confidence":0.9696571826934814,"dir":"ltr","str":"Ultrabasic","boundary":[0.11479029059410095,0.5931952595710754,0.2450331151485443,0.6020709872245789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11479029059410095,"y":0.5931952595710754},{"x":0.2450331151485443,"y":0.5917159914970398},{"x":0.2450331151485443,"y":0.6020709872245789},{"x":0.11479029059410095,"y":0.6035503149032593}]},"confidence":0.9696571826934814,"dir":"ltr","boundary":[0.10979029059410095,0.5861952595710754,0.2500331151485443,0.6090709872245789],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11479029059410095,"y":0.6198225021362305},{"x":0.24282561242580414,"y":0.61834317445755},{"x":0.24282561242580414,"y":0.6286982297897339},{"x":0.11479029059410095,"y":0.6286982297897339}]},"confidence":0.9431214332580566,"dir":"ltr","str":"Ultramafic","boundary":[0.11479029059410095,0.6198225021362305,0.24282561242580414,0.6286982297897339]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2604856491088867,"y":0.61834317445755},{"x":0.3090507686138153,"y":0.61834317445755},{"x":0.3090507686138153,"y":0.6272189617156982},{"x":0.2604856491088867,"y":0.6286982297897339}]},"confidence":0.9919350743293762,"dir":"ltr","str":"rock","boundary":[0.2604856491088867,0.61834317445755,0.3090507686138153,0.6272189617156982]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11479029059410095,"y":0.6198225021362305},{"x":0.3090507686138153,"y":0.61834317445755},{"x":0.3090507686138153,"y":0.6272189617156982},{"x":0.11479029059410095,"y":0.6286982297897339}]},"confidence":0.9570682048797607,"dir":"ltr","boundary":[0.10979029059410095,0.6128225021362305,0.3140507686138153,0.6342189617156982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.6464496850967407},{"x":0.27373069524765015,"y":0.6464496850967407},{"x":0.27373069524765015,"y":0.6582840085029602},{"x":0.11699779331684113,"y":0.6582840085029602}]},"confidence":0.990607738494873,"dir":"ltr","str":"Unconformity","boundary":[0.11699779331684113,0.6464496850967407,0.27373069524765015,0.6582840085029602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.6464496850967407},{"x":0.27373069524765015,"y":0.6464496850967407},{"x":0.27373069524765015,"y":0.6582840085029602},{"x":0.11699779331684113,"y":0.6582840085029602}]},"confidence":0.990607738494873,"dir":"ltr","boundary":[0.11199779331684112,0.6394496850967407,0.27873069524765015,0.6652840085029602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11479029059410095,"y":0.6730769276618958},{"x":0.29801324009895325,"y":0.6715976595878601},{"x":0.29801324009895325,"y":0.6819526553153992},{"x":0.11479029059410095,"y":0.6834319233894348}]},"confidence":0.9878130555152893,"dir":"ltr","str":"Unconsolidated","boundary":[0.11479029059410095,0.6730769276618958,0.29801324009895325,0.6819526553153992]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3112582862377167,"y":0.6715976595878601},{"x":0.41501104831695557,"y":0.6701183319091797},{"x":0.41501104831695557,"y":0.6819526553153992},{"x":0.3112582862377167,"y":0.6819526553153992}]},"confidence":0.9927376508712769,"dir":"ltr","str":"material","boundary":[0.3112582862377167,0.6715976595878601,0.41501104831695557,0.6819526553153992]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11479029059410095,"y":0.6730769276618958},{"x":0.41501104831695557,"y":0.6701183319091797},{"x":0.41501104831695557,"y":0.6804733872413635},{"x":0.11479029059410095,"y":0.6834319233894348}]},"confidence":0.9896038174629211,"dir":"ltr","boundary":[0.10979029059410095,0.6660769276618957,0.42001104831695557,0.6874733872413635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11479029059410095,"y":0.6997041702270508},{"x":0.25827813148498535,"y":0.6997041702270508},{"x":0.25827813148498535,"y":0.7085798978805542},{"x":0.11479029059410095,"y":0.7100591659545898}]},"confidence":0.9869967699050903,"dir":"ltr","str":"Underthrust","boundary":[0.11479029059410095,0.6997041702270508,0.25827813148498535,0.7085798978805542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11479029059410095,"y":0.6997041702270508},{"x":0.25827813148498535,"y":0.6997041702270508},{"x":0.25827813148498535,"y":0.7085798978805542},{"x":0.11479029059410095,"y":0.7100591659545898}]},"confidence":0.9869967699050903,"dir":"ltr","boundary":[0.10979029059410095,0.6927041702270508,0.26327813148498536,0.7155798978805542],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.726331353187561},{"x":0.20750552415847778,"y":0.726331353187561},{"x":0.20750552415847778,"y":0.7366864085197449},{"x":0.11699779331684113,"y":0.7366864085197449}]},"confidence":0.9834437370300293,"dir":"ltr","str":"Uniform","boundary":[0.11699779331684113,0.726331353187561,0.20750552415847778,0.7366864085197449]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.726331353187561},{"x":0.20750552415847778,"y":0.726331353187561},{"x":0.20750552415847778,"y":0.7366864085197449},{"x":0.11699779331684113,"y":0.7366864085197449}]},"confidence":0.9834437370300293,"dir":"ltr","boundary":[0.11199779331684112,0.719331353187561,0.2125055241584778,0.7436864085197449],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.7514792680740356},{"x":0.3399558365345001,"y":0.7514792680740356},{"x":0.3399558365345001,"y":0.7647929191589355},{"x":0.11699779331684113,"y":0.7647929191589355}]},"confidence":0.9896947145462036,"dir":"ltr","str":"Uniformitarianism","boundary":[0.11699779331684113,0.7514792680740356,0.3399558365345001,0.7647929191589355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34437087178230286,"y":0.7514792680740356},{"x":0.3487858772277832,"y":0.7514792680740356},{"x":0.3487858772277832,"y":0.7647929191589355},{"x":0.34437087178230286,"y":0.7647929191589355}]},"confidence":0.8762437701225281,"dir":"ltr","str":",","boundary":[0.34437087178230286,0.7514792680740356,0.3487858772277832,0.7647929191589355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35320088267326355,"y":0.7514792680740356},{"x":0.4701986610889435,"y":0.7514792680740356},{"x":0.4701986610889435,"y":0.7647929191589355},{"x":0.35320088267326355,"y":0.7647929191589355}]},"confidence":0.9935500025749207,"dir":"ltr","str":"principle","boundary":[0.35320088267326355,0.7514792680740356,0.4701986610889435,0.7647929191589355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4834437072277069,"y":0.7514792680740356},{"x":0.5099337697029114,"y":0.7514792680740356},{"x":0.5099337697029114,"y":0.7647929191589355},{"x":0.4834437072277069,"y":0.7647929191589355}]},"confidence":0.9892078638076782,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.4834437072277069,0.7514792680740356,0.5099337697029114,0.7647929191589355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.7514792680740356},{"x":0.5099337697029114,"y":0.7514792680740356},{"x":0.5099337697029114,"y":0.7647929191589355},{"x":0.11699779331684113,"y":0.7647929191589355}]},"confidence":0.9869455099105835,"dir":"ltr","boundary":[0.11199779331684112,0.7444792680740356,0.5149337697029114,0.7717929191589356],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.7781065106391907},{"x":0.2604856491088867,"y":0.7795857787132263},{"x":0.2604856491088867,"y":0.7899408340454102},{"x":0.11699779331684113,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9918076992034912,"dir":"ltr","str":"Unsaturated","boundary":[0.11699779331684113,0.7781065106391907,0.2604856491088867,0.7899408340454102]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2759381830692291,"y":0.7795857787132263},{"x":0.3267108201980591,"y":0.7795857787132263},{"x":0.3267108201980591,"y":0.7899408340454102},{"x":0.2759381830692291,"y":0.7899408340454102}]},"confidence":0.9853808879852295,"dir":"ltr","str":"zone","boundary":[0.2759381830692291,0.7795857787132263,0.3267108201980591,0.7899408340454102]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.7781065106391907},{"x":0.3267108201980591,"y":0.7795857787132263},{"x":0.3267108201980591,"y":0.7899408340454102},{"x":0.11699779331684113,"y":0.7884615659713745}]},"confidence":0.9900938868522644,"dir":"ltr","boundary":[0.11199779331684112,0.7711065106391907,0.3317108201980591,0.7969408340454102],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.8047337532043457},{"x":0.19426049292087555,"y":0.8047337532043457},{"x":0.19426049292087555,"y":0.8165680766105652},{"x":0.11699779331684113,"y":0.8180473446846008}]},"confidence":0.9768567085266113,"dir":"ltr","str":"Uplift","boundary":[0.11699779331684113,0.8047337532043457,0.19426049292087555,0.8165680766105652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.8047337532043457},{"x":0.19426049292087555,"y":0.8047337532043457},{"x":0.19426049292087555,"y":0.8165680766105652},{"x":0.11699779331684113,"y":0.8180473446846008}]},"confidence":0.9768567085266113,"dir":"ltr","boundary":[0.11199779331684112,0.7977337532043457,0.19926049292087555,0.8235680766105652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.8328402638435364},{"x":0.2229580581188202,"y":0.8328402638435364},{"x":0.2229580581188202,"y":0.8446745276451111},{"x":0.11699779331684113,"y":0.8446745276451111}]},"confidence":0.9816985130310059,"dir":"ltr","str":"Upthrust","boundary":[0.11699779331684113,0.8328402638435364,0.2229580581188202,0.8446745276451111]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.8328402638435364},{"x":0.2229580581188202,"y":0.8328402638435364},{"x":0.2229580581188202,"y":0.8446745276451111},{"x":0.11699779331684113,"y":0.8446745276451111}]},"confidence":0.9816985130310059,"dir":"ltr","boundary":[0.11199779331684112,0.8258402638435364,0.2279580581188202,0.8516745276451111],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.8594674468040466},{"x":0.22075055539608002,"y":0.857988178730011},{"x":0.22075055539608002,"y":0.8698225021362305},{"x":0.11699779331684113,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.9631708264350891,"dir":"ltr","str":"Upwarped","boundary":[0.11699779331684113,0.8594674468040466,0.22075055539608002,0.8698225021362305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23399558663368225,"y":0.857988178730011},{"x":0.3509933650493622,"y":0.8565088510513306},{"x":0.3509933650493622,"y":0.86834317445755},{"x":0.23399558663368225,"y":0.8698225021362305}]},"confidence":0.992409884929657,"dir":"ltr","str":"mountains","boundary":[0.23399558663368225,0.857988178730011,0.3509933650493622,0.86834317445755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11699779331684113,"y":0.8594674468040466},{"x":0.3509933650493622,"y":0.8565088510513306},{"x":0.3509933650493622,"y":0.86834317445755},{"x":0.11699779331684113,"y":0.8713017702102661}]},"confidence":0.9786503314971924,"dir":"ltr","boundary":[0.11199779331684112,0.8524674468040466,0.3559933650493622,0.87534317445755],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/xaNgAhrTZdiyHBer-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/LssFhLjGETHDBXys.jpg","blurred":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/YmSRFgEgShgkeEXp.jpg"},"info":{"width":454,"height":675,"margin":[0.000275233364315285,0.00009936899944587989,0.9979998156782814,0.9986508093487776]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.07555555552244186},{"x":0.9008810520172119,"y":0.07555555552244186},{"x":0.9008810520172119,"y":0.0962962955236435},{"x":0.8436123132705688,"y":0.0962962955236435}]},"confidence":0.9226483702659607,"dir":"rtl","str":"نهشته","boundary":[0.8436123132705688,0.07555555552244186,0.9008810520172119,0.0962962955236435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.799559473991394,"y":0.07555555552244186},{"x":0.8348017334938049,"y":0.07555555552244186},{"x":0.8348017334938049,"y":0.0962962955236435},{"x":0.799559473991394,"y":0.0962962955236435}]},"confidence":0.9528592228889465,"dir":"rtl","str":"قاره","boundary":[0.799559473991394,0.07555555552244186,0.8348017334938049,0.0962962955236435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784140944480896,"y":0.07555555552244186},{"x":0.799559473991394,"y":0.07555555552244186},{"x":0.799559473991394,"y":0.0962962955236435},{"x":0.784140944480896,"y":0.0962962955236435}]},"confidence":0.9071580767631531,"dir":"rtl","str":"یی","boundary":[0.784140944480896,0.07555555552244186,0.799559473991394,0.0962962955236435]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784140944480896,"y":0.07555555552244186},{"x":0.9008810520172119,"y":0.0770370364189148},{"x":0.9008810520172119,"y":0.0962962955236435},{"x":0.784140944480896,"y":0.0962962955236435}]},"confidence":0.930817723274231,"dir":"ltr","boundary":[0.779140944480896,0.06855555552244186,0.9058810520172119,0.1032962955236435],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8546255230903625,"y":0.10074073821306229},{"x":0.8964757919311523,"y":0.10074073821306229},{"x":0.8964757919311523,"y":0.12148147821426392},{"x":0.8546255230903625,"y":0.12148147821426392}]},"confidence":0.9638203978538513,"dir":"rtl","str":"خشکی","boundary":[0.8546255230903625,0.10074073821306229,0.8964757919311523,0.12148147821426392]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8259912133216858,"y":0.10074073821306229},{"x":0.850220263004303,"y":0.10074073821306229},{"x":0.8524228930473328,"y":0.12148147821426392},{"x":0.8259912133216858,"y":0.12148147821426392}]},"confidence":0.9748368263244629,"dir":"rtl","str":"زاد","boundary":[0.8259912133216858,0.10074073821306229,0.8524228930473328,0.12148147821426392]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8259912133216858,"y":0.10074073821306229},{"x":0.8964757919311523,"y":0.10074073821306229},{"x":0.8964757919311523,"y":0.12148147821426392},{"x":0.8259912133216858,"y":0.12148147821426392}]},"confidence":0.96854168176651,"dir":"ltr","boundary":[0.8209912133216858,0.09374073821306228,0.9014757919311523,0.12848147821426392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061674237251282,"y":0.13185185194015503},{"x":0.8986784219741821,"y":0.1303703635931015},{"x":0.8986784219741821,"y":0.14666666090488434},{"x":0.8061674237251282,"y":0.14814814925193787}]},"confidence":0.9387192130088806,"dir":"rtl","str":"چهاروجهی","boundary":[0.8061674237251282,0.13185185194015503,0.8986784219741821,0.14666666090488434]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458150029182434,"y":0.15703703463077545},{"x":0.8986784219741821,"y":0.15851852297782898},{"x":0.8986784219741821,"y":0.1733333319425583},{"x":0.8458150029182434,"y":0.1733333319425583}]},"confidence":0.9467206597328186,"dir":"rtl","str":"چهارپا","boundary":[0.8458150029182434,0.15703703463077545,0.8986784219741821,0.1733333319425583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061674237251282,"y":0.1303703635931015},{"x":0.8986784219741821,"y":0.1303703635931015},{"x":0.9008810520172119,"y":0.1733333319425583},{"x":0.8061674237251282,"y":0.17481482028961182}]},"confidence":0.9421484470367432,"dir":"ltr","boundary":[0.8011674237251282,0.1233703635931015,0.9058810520172119,0.1803333319425583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590308427810669,"y":0.1837037056684494},{"x":0.8986784219741821,"y":0.1837037056684494},{"x":0.8986784219741821,"y":0.19555555284023285},{"x":0.8590308427810669,"y":0.19555555284023285}]},"confidence":0.9691771268844604,"str":"یافت","boundary":[0.8590308427810669,0.1837037056684494,0.8986784219741821,0.19555555284023285]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590308427810669,"y":0.1837037056684494},{"x":0.8986784219741821,"y":0.1837037056684494},{"x":0.8986784219741821,"y":0.19555555284023285},{"x":0.8590308427810669,"y":0.19555555284023285}]},"confidence":0.9691771268844604,"dir":"ltr","boundary":[0.8540308427810669,0.1767037056684494,0.9036784219741821,0.20255555284023286],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8524228930473328,"y":0.2074074000120163},{"x":0.8986784219741821,"y":0.2074074000120163},{"x":0.8986784219741821,"y":0.23111110925674438},{"x":0.8524228930473328,"y":0.23111110925674438}]},"confidence":0.9031556844711304,"dir":"rtl","str":"تالوگ","boundary":[0.8524228930473328,0.2074074000120163,0.8986784219741821,0.23111110925674438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325991034507751,"y":0.2074074000120163},{"x":0.8370044231414795,"y":0.2074074000120163},{"x":0.8370044231414795,"y":0.23111110925674438},{"x":0.8325991034507751,"y":0.23111110925674438}]},"confidence":0.7984779477119446,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8325991034507751,0.2074074000120163,0.8370044231414795,0.23111110925674438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7929515242576599,"y":0.2074074000120163},{"x":0.8215858936309814,"y":0.2074074000120163},{"x":0.8215858936309814,"y":0.23111110925674438},{"x":0.7929515242576599,"y":0.23111110925674438}]},"confidence":0.9093560576438904,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.7929515242576599,0.2074074000120163,0.8215858936309814,0.23111110925674438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7466960549354553,"y":0.2074074000120163},{"x":0.7863436341285706,"y":0.2074074000120163},{"x":0.7863436341285706,"y":0.23111110925674438},{"x":0.7466960549354553,"y":0.23111110925674438}]},"confidence":0.9532874822616577,"dir":"rtl","str":"القعر","boundary":[0.7466960549354553,0.2074074000120163,0.7863436341285706,0.23111110925674438]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378854751586914,"y":0.2074074000120163},{"x":0.7400881052017212,"y":0.2074074000120163},{"x":0.7400881052017212,"y":0.23111110925674438},{"x":0.7378854751586914,"y":0.23111110925674438}]},"confidence":0.7196274995803833,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7378854751586914,0.2074074000120163,0.7400881052017212,0.23111110925674438]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378854751586914,"y":0.2074074000120163},{"x":0.8986784219741821,"y":0.2074074000120163},{"x":0.8986784219741821,"y":0.23111110925674438},{"x":0.7378854751586914,"y":0.23111110925674438}]},"confidence":0.901359498500824,"dir":"ltr","boundary":[0.7328854751586914,0.2004074000120163,0.9036784219741821,0.2381111092567444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8348017334938049,"y":0.2370370328426361},{"x":0.8986784219741821,"y":0.2370370328426361},{"x":0.8986784219741821,"y":0.2548148036003113},{"x":0.8348017334938049,"y":0.2548148036003113}]},"confidence":0.9749916195869446,"dir":"rtl","str":"رسانایی","boundary":[0.8348017334938049,0.2370370328426361,0.8986784219741821,0.2548148036003113]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709251046180725,"y":0.2370370328426361},{"x":0.8259912133216858,"y":0.2370370328426361},{"x":0.8259912133216858,"y":0.2548148036003113},{"x":0.7709251046180725,"y":0.2548148036003113}]},"confidence":0.9749768376350403,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.7709251046180725,0.2370370328426361,0.8259912133216858,0.2548148036003113]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709251046180725,"y":0.2370370328426361},{"x":0.8986784219741821,"y":0.2370370328426361},{"x":0.8986784219741821,"y":0.2548148036003113},{"x":0.7709251046180725,"y":0.2548148036003113}]},"confidence":0.9749847650527954,"dir":"ltr","boundary":[0.7659251046180725,0.2300370328426361,0.9036784219741821,0.2618148036003113],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8480176329612732,"y":0.260740727186203},{"x":0.9008810520172119,"y":0.260740727186203},{"x":0.9030836820602417,"y":0.27851852774620056},{"x":0.850220263004303,"y":0.2800000011920929}]},"confidence":0.975767970085144,"dir":"rtl","str":"انبساط","boundary":[0.8480176329612732,0.260740727186203,0.9030836820602417,0.27851852774620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7885462641716003,"y":0.2622222304344177},{"x":0.8370044231414795,"y":0.260740727186203},{"x":0.8392070531845093,"y":0.2800000011920929},{"x":0.7907488942146301,"y":0.28148147463798523}]},"confidence":0.9754232168197632,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.7885462641716003,0.2622222304344177,0.8392070531845093,0.2800000011920929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7885462641716003,"y":0.2622222304344177},{"x":0.9008810520172119,"y":0.25925925374031067},{"x":0.9030836820602417,"y":0.27851852774620056},{"x":0.7907488942146301,"y":0.28148147463798523}]},"confidence":0.9755955934524536,"dir":"ltr","boundary":[0.7835462641716003,0.2552222304344177,0.9080836820602417,0.28551852774620057],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8700440526008606,"y":0.290370374917984},{"x":0.8986784219741821,"y":0.2888889014720917},{"x":0.8986784219741821,"y":0.30666667222976685},{"x":0.8700440526008606,"y":0.30666667222976685}]},"confidence":0.9671189785003662,"dir":"rtl","str":"شار","boundary":[0.8700440526008606,0.290370374917984,0.8986784219741821,0.30666667222976685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.808370053768158,"y":0.290370374917984},{"x":0.865638792514801,"y":0.2888889014720917},{"x":0.865638792514801,"y":0.30666667222976685},{"x":0.808370053768158,"y":0.3081481456756592}]},"confidence":0.9561644792556763,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.808370053768158,0.290370374917984,0.865638792514801,0.30666667222976685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.808370053768158,"y":0.290370374917984},{"x":0.8986784219741821,"y":0.2888889014720917},{"x":0.8986784219741821,"y":0.30666667222976685},{"x":0.808370053768158,"y":0.3081481456756592}]},"confidence":0.9598159790039062,"dir":"ltr","boundary":[0.803370053768158,0.283370374917984,0.9036784219741821,0.31366667222976685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.3140740692615509},{"x":0.8986784219741821,"y":0.3140740692615509},{"x":0.8986784219741821,"y":0.3333333432674408},{"x":0.8458150029182434,"y":0.33481481671333313}]},"confidence":0.9722225666046143,"dir":"rtl","str":"واکنش","boundary":[0.8436123132705688,0.3140740692615509,0.8986784219741821,0.3333333432674408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.808370053768158,"y":0.31555554270744324},{"x":0.8414096832275391,"y":0.3140740692615509},{"x":0.8414096832275391,"y":0.33481481671333313},{"x":0.8105726838111877,"y":0.33629629015922546}]},"confidence":0.9531463384628296,"dir":"rtl","str":"گرما","boundary":[0.808370053768158,0.31555554270744324,0.8414096832275391,0.33481481671333313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757709264755249,"y":0.31555554270744324},{"x":0.7973568439483643,"y":0.3140740692615509},{"x":0.799559473991394,"y":0.33629629015922546},{"x":0.757709264755249,"y":0.33629629015922546}]},"confidence":0.964921236038208,"dir":"rtl","str":"هسته","boundary":[0.757709264755249,0.31555554270744324,0.799559473991394,0.33629629015922546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356828451156616,"y":0.31703704595565796},{"x":0.757709264755249,"y":0.31555554270744324},{"x":0.757709264755249,"y":0.33629629015922546},{"x":0.7378854751586914,"y":0.33629629015922546}]},"confidence":0.8775081634521484,"dir":"rtl","str":"یی","boundary":[0.7356828451156616,0.31703704595565796,0.757709264755249,0.33629629015922546]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8348017334938049,"y":0.3422222137451172},{"x":0.8986784219741821,"y":0.3422222137451172},{"x":0.8986784219741821,"y":0.3629629611968994},{"x":0.8348017334938049,"y":0.3629629611968994}]},"confidence":0.9472843408584595,"dir":"rtl","str":"مغناطیس","boundary":[0.8348017334938049,0.3422222137451172,0.8986784219741821,0.3629629611968994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7819383144378662,"y":0.3422222137451172},{"x":0.8215858936309814,"y":0.3422222137451172},{"x":0.8215858936309814,"y":0.3629629611968994},{"x":0.7819383144378662,"y":0.3629629611968994}]},"confidence":0.9583577513694763,"dir":"rtl","str":"شدگی","boundary":[0.7819383144378662,0.3422222137451172,0.8215858936309814,0.3629629611968994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7048457860946655,"y":0.3422222137451172},{"x":0.7643171548843384,"y":0.3422222137451172},{"x":0.7643171548843384,"y":0.3629629611968994},{"x":0.7048457860946655,"y":0.3629629611968994}]},"confidence":0.9574769735336304,"dir":"rtl","str":"ماندگار","boundary":[0.7048457860946655,0.3422222137451172,0.7643171548843384,0.3629629611968994]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431717872619629,"y":0.3422222137451172},{"x":0.700440526008606,"y":0.3422222137451172},{"x":0.700440526008606,"y":0.3629629611968994},{"x":0.6431717872619629,"y":0.3629629611968994}]},"confidence":0.9794683456420898,"dir":"rtl","str":"گرمایی","boundary":[0.6431717872619629,0.3422222137451172,0.700440526008606,0.3629629611968994]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431717872619629,"y":0.31555554270744324},{"x":0.8986784219741821,"y":0.3140740692615509},{"x":0.8986784219741821,"y":0.36444443464279175},{"x":0.6431717872619629,"y":0.36592593789100647}]},"confidence":0.9572300314903259,"dir":"ltr","boundary":[0.6381717872619629,0.30855554270744323,0.9036784219741821,0.37144443464279175],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8700440526008606,"y":0.36888888478279114},{"x":0.8986784219741821,"y":0.3674074113368988},{"x":0.9008810520172119,"y":0.38814815878868103},{"x":0.8722466826438904,"y":0.38814815878868103}]},"confidence":0.8916653990745544,"dir":"rtl","str":"گسل","boundary":[0.8700440526008606,0.36888888478279114,0.9008810520172119,0.38814815878868103]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.808370053768158,"y":0.37037035822868347},{"x":0.8590308427810669,"y":0.36888888478279114},{"x":0.8612334728240967,"y":0.38814815878868103},{"x":0.8105726838111877,"y":0.38962963223457336}]},"confidence":0.9580978155136108,"dir":"rtl","str":"راندگی","boundary":[0.808370053768158,0.37037035822868347,0.8612334728240967,0.38814815878868103]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.808370053768158,"y":0.37037035822868347},{"x":0.8986784219741821,"y":0.3674074113368988},{"x":0.8986784219741821,"y":0.38814815878868103},{"x":0.8105726838111877,"y":0.38962963223457336}]},"confidence":0.935953676700592,"dir":"ltr","boundary":[0.803370053768158,0.36337035822868347,0.9036784219741821,0.39514815878868104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.3970370292663574},{"x":0.8986784219741821,"y":0.3970370292663574},{"x":0.8986784219741821,"y":0.41333332657814026},{"x":0.8436123132705688,"y":0.41333332657814026}]},"confidence":0.9803633689880371,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.8436123132705688,0.3970370292663574,0.8986784219741821,0.41333332657814026]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7775330543518066,"y":0.39851853251457214},{"x":0.8370044231414795,"y":0.3970370292663574},{"x":0.8370044231414795,"y":0.41333332657814026},{"x":0.7775330543518066,"y":0.41333332657814026}]},"confidence":0.9684701561927795,"dir":"rtl","str":"کشندی","boundary":[0.7775330543518066,0.39851853251457214,0.8370044231414795,0.41333332657814026]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7775330543518066,"y":0.39851853251457214},{"x":0.8986784219741821,"y":0.3970370292663574},{"x":0.8986784219741821,"y":0.41333332657814026},{"x":0.7775330543518066,"y":0.41333332657814026}]},"confidence":0.9744167327880859,"dir":"ltr","boundary":[0.7725330543518066,0.39151853251457214,0.9036784219741821,0.42033332657814027],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.865638792514801,"y":0.42370370030403137},{"x":0.8986784219741821,"y":0.42370370030403137},{"x":0.9008810520172119,"y":0.43703705072402954},{"x":0.865638792514801,"y":0.4385185241699219}]},"confidence":0.827566921710968,"dir":"rtl","str":"کفه","boundary":[0.865638792514801,0.42370370030403137,0.9008810520172119,0.43703705072402954]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973568439483643,"y":0.4251851737499237},{"x":0.8568282127380371,"y":0.42370370030403137},{"x":0.8590308427810669,"y":0.4385185241699219},{"x":0.7973568439483643,"y":0.4385185241699219}]},"confidence":0.9362303614616394,"dir":"rtl","str":"کشندی","boundary":[0.7973568439483643,0.4251851737499237,0.8590308427810669,0.4385185241699219]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973568439483643,"y":0.4251851737499237},{"x":0.8986784219741821,"y":0.42370370030403137},{"x":0.9008810520172119,"y":0.43703705072402954},{"x":0.7973568439483643,"y":0.4385185241699219}]},"confidence":0.895481526851654,"dir":"ltr","boundary":[0.7923568439483643,0.4181851737499237,0.9058810520172119,0.44403705072402955],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590308427810669,"y":0.45185184478759766},{"x":0.8986784219741821,"y":0.45185184478759766},{"x":0.8986784219741821,"y":0.4637036919593811},{"x":0.8590308427810669,"y":0.4637036919593811}]},"confidence":0.9730063676834106,"str":"کشند","boundary":[0.8590308427810669,0.45185184478759766,0.8986784219741821,0.4637036919593811]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590308427810669,"y":0.45185184478759766},{"x":0.8986784219741821,"y":0.45185184478759766},{"x":0.8986784219741821,"y":0.4637036919593811},{"x":0.8590308427810669,"y":0.4637036919593811}]},"confidence":0.9730063676834106,"dir":"ltr","boundary":[0.8540308427810669,0.44485184478759765,0.9036784219741821,0.4707036919593811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8392070531845093,"y":0.47999998927116394},{"x":0.8986784219741821,"y":0.48148149251937866},{"x":0.8986784219741821,"y":0.49481481313705444},{"x":0.8392070531845093,"y":0.4933333396911621}]},"confidence":0.934246838092804,"dir":"ltr","str":"یخرفت","boundary":[0.8392070531845093,0.47999998927116394,0.8986784219741821,0.49481481313705444]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8392070531845093,"y":0.47999998927116394},{"x":0.8986784219741821,"y":0.48148149251937866},{"x":0.8986784219741821,"y":0.49481481313705444},{"x":0.8392070531845093,"y":0.4933333396911621}]},"confidence":0.934246838092804,"dir":"ltr","boundary":[0.8342070531845093,0.47299998927116393,0.9036784219741821,0.5018148131370544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458150029182434,"y":0.5051851868629456},{"x":0.8986784219741821,"y":0.5037037134170532},{"x":0.8986784219741821,"y":0.5185185074806213},{"x":0.8458150029182434,"y":0.5199999809265137}]},"confidence":0.9475173354148865,"dir":"rtl","str":"تیلیت","boundary":[0.8458150029182434,0.5051851868629456,0.8986784219741821,0.5185185074806213]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8458150029182434,"y":0.5051851868629456},{"x":0.8986784219741821,"y":0.5037037134170532},{"x":0.8986784219741821,"y":0.5185185074806213},{"x":0.8458150029182434,"y":0.5199999809265137}]},"confidence":0.9475173354148865,"dir":"ltr","boundary":[0.8408150029182434,0.49818518686294555,0.9036784219741821,0.5255185074806213],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.5303703546524048},{"x":0.8964757919311523,"y":0.5288888812065125},{"x":0.8964757919311523,"y":0.5451852083206177},{"x":0.8436123132705688,"y":0.54666668176651}]},"confidence":0.9487132430076599,"dir":"rtl","str":"مقیاس","boundary":[0.8436123132705688,0.5303703546524048,0.8964757919311523,0.5451852083206177]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7907488942146301,"y":0.5318518280982971},{"x":0.8370044231414795,"y":0.5303703546524048},{"x":0.8392070531845093,"y":0.54666668176651},{"x":0.7929515242576599,"y":0.5481481552124023}]},"confidence":0.9781941771507263,"dir":"rtl","str":"زمانی","boundary":[0.7907488942146301,0.5318518280982971,0.8392070531845093,0.54666668176651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7907488942146301,"y":0.5318518280982971},{"x":0.8964757919311523,"y":0.5288888812065125},{"x":0.8964757919311523,"y":0.5451852083206177},{"x":0.7929515242576599,"y":0.5481481552124023}]},"confidence":0.9634537100791931,"dir":"ltr","boundary":[0.7857488942146301,0.5248518280982971,0.9014757919311523,0.5521852083206177],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8524228930473328,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8964757919311523,"y":0.5540740489959717},{"x":0.8986784219741821,"y":0.5718518495559692},{"x":0.8524228930473328,"y":0.5733333230018616}]},"confidence":0.9688949584960938,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8524228930473328,0.5555555820465088,0.8986784219741821,0.5718518495559692]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7621145248413086,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8414096832275391,"y":0.5540740489959717},{"x":0.8414096832275391,"y":0.5733333230018616},{"x":0.7621145248413086,"y":0.5733333230018616}]},"confidence":0.9628390073776245,"dir":"rtl","str":"توپوگرافی","boundary":[0.7621145248413086,0.5555555820465088,0.8414096832275391,0.5733333230018616]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7621145248413086,"y":0.5555555820465088},{"x":0.8964757919311523,"y":0.5540740489959717},{"x":0.8986784219741821,"y":0.5718518495559692},{"x":0.7621145248413086,"y":0.5733333230018616}]},"confidence":0.9647024273872375,"dir":"ltr","boundary":[0.7571145248413086,0.5485555820465088,0.9036784219741821,0.5788518495559692],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8171806335449219,"y":0.5837036967277527},{"x":0.8964757919311523,"y":0.585185170173645},{"x":0.8964757919311523,"y":0.6014814972877502},{"x":0.8171806335449219,"y":0.6014814972877502}]},"confidence":0.968855082988739,"dir":"rtl","str":"توپوگرافی","boundary":[0.8171806335449219,0.5837036967277527,0.8964757919311523,0.6014814972877502]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8171806335449219,"y":0.5837036967277527},{"x":0.8964757919311523,"y":0.585185170173645},{"x":0.8964757919311523,"y":0.6014814972877502},{"x":0.8171806335449219,"y":0.6014814972877502}]},"confidence":0.968855082988739,"dir":"ltr","boundary":[0.8121806335449219,0.5767036967277527,0.9014757919311523,0.6084814972877503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.610370397567749},{"x":0.8964757919311523,"y":0.6118518710136414},{"x":0.8964757919311523,"y":0.6296296119689941},{"x":0.8436123132705688,"y":0.6281481385231018}]},"confidence":0.9613031148910522,"dir":"ltr","str":"سرلایه","boundary":[0.8436123132705688,0.610370397567749,0.8964757919311523,0.6296296119689941]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8259912133216858,"y":0.610370397567749},{"x":0.8303964734077454,"y":0.610370397567749},{"x":0.8303964734077454,"y":0.6281481385231018},{"x":0.8259912133216858,"y":0.6281481385231018}]},"confidence":0.4882213771343231,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.8259912133216858,0.610370397567749,0.8303964734077454,0.6281481385231018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.757709264755249,"y":0.6088888645172119},{"x":0.8149779438972473,"y":0.610370397567749},{"x":0.8127753138542175,"y":0.6281481385231018},{"x":0.757709264755249,"y":0.6281481385231018}]},"confidence":0.9579416513442993,"dir":"ltr","str":"دلتایی","boundary":[0.757709264755249,0.6088888645172119,0.8127753138542175,0.6281481385231018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400881052017212,"y":0.6088888645172119},{"x":0.7444933652877808,"y":0.6088888645172119},{"x":0.742290735244751,"y":0.6266666650772095},{"x":0.7378854751586914,"y":0.6266666650772095}]},"confidence":0.5162485837936401,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.7400881052017212,0.6088888645172119,0.742290735244751,0.6266666650772095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7400881052017212,"y":0.6088888645172119},{"x":0.8964757919311523,"y":0.6118518710136414},{"x":0.8964757919311523,"y":0.6296296119689941},{"x":0.7378854751586914,"y":0.6281481385231018}]},"confidence":0.8942813277244568,"dir":"ltr","boundary":[0.7350881052017212,0.6018888645172119,0.9014757919311523,0.6366296119689941],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039647340774536,"y":0.6355555653572083},{"x":0.8942731022834778,"y":0.6370370388031006},{"x":0.8942731022834778,"y":0.6548148393630981},{"x":0.8017621040344238,"y":0.6548148393630981}]},"confidence":0.968381404876709,"dir":"rtl","str":"عنصرناچیز","boundary":[0.8039647340774536,0.6355555653572083,0.8942731022834778,0.6548148393630981]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7929515242576599,"y":0.6355555653572083},{"x":0.7973568439483643,"y":0.6355555653572083},{"x":0.7973568439483643,"y":0.653333306312561},{"x":0.7929515242576599,"y":0.653333306312561}]},"confidence":0.922568142414093,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7929515242576599,0.6355555653572083,0.7973568439483643,0.653333306312561]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7356828451156616,"y":0.6355555653572083},{"x":0.7797356843948364,"y":0.6355555653572083},{"x":0.7797356843948364,"y":0.653333306312561},{"x":0.7356828451156616,"y":0.653333306312561}]},"confidence":0.9766433238983154,"dir":"rtl","str":"عنصر","boundary":[0.7356828451156616,0.6355555653572083,0.7797356843948364,0.653333306312561]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6850220561027527,"y":0.6355555653572083},{"x":0.7290748953819275,"y":0.6355555653572083},{"x":0.7290748953819275,"y":0.653333306312561},{"x":0.6850220561027527,"y":0.6518518328666687}]},"confidence":0.9705581665039062,"dir":"rtl","str":"اندک","boundary":[0.6850220561027527,0.6355555653572083,0.7290748953819275,0.653333306312561]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6850220561027527,"y":0.6355555653572083},{"x":0.8942731022834778,"y":0.6370370388031006},{"x":0.8942731022834778,"y":0.6548148393630981},{"x":0.6850220561027527,"y":0.653333306312561}]},"confidence":0.9681559205055237,"dir":"ltr","boundary":[0.6800220561027527,0.6285555653572082,0.8992731022834778,0.6618148393630982],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.6637036800384521},{"x":0.8986784219741821,"y":0.6637036800384521},{"x":0.8986784219741821,"y":0.6800000071525574},{"x":0.8436123132705688,"y":0.6800000071525574}]},"confidence":0.9673702716827393,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.8436123132705688,0.6637036800384521,0.8986784219741821,0.6800000071525574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017621040344238,"y":0.6637036800384521},{"x":0.8370044231414795,"y":0.6637036800384521},{"x":0.8370044231414795,"y":0.6800000071525574},{"x":0.8017621040344238,"y":0.6800000071525574}]},"confidence":0.9703643321990967,"dir":"rtl","str":"آرام","boundary":[0.8017621040344238,0.6637036800384521,0.8370044231414795,0.6800000071525574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8017621040344238,"y":0.6637036800384521},{"x":0.8986784219741821,"y":0.6637036800384521},{"x":0.8986784219741821,"y":0.6800000071525574},{"x":0.8017621040344238,"y":0.6800000071525574}]},"confidence":0.9687009453773499,"dir":"ltr","boundary":[0.7967621040344238,0.6567036800384521,0.9036784219741821,0.6870000071525574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8612334728240967,"y":0.6903703808784485},{"x":0.8986784219741821,"y":0.6888889074325562},{"x":0.8986784219741821,"y":0.7051851749420166},{"x":0.8612334728240967,"y":0.7066666483879089}]},"confidence":0.9286432862281799,"dir":"rtl","str":"کسل","boundary":[0.8612334728240967,0.6903703808784485,0.8986784219741821,0.7051851749420166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709251046180725,"y":0.6918518543243408},{"x":0.8524228930473328,"y":0.6903703808784485},{"x":0.8524228930473328,"y":0.7066666483879089},{"x":0.7709251046180725,"y":0.7096296548843384}]},"confidence":0.9805335998535156,"dir":"rtl","str":"ترانسفورم","boundary":[0.7709251046180725,0.6918518543243408,0.8524228930473328,0.7066666483879089]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7709251046180725,"y":0.6918518543243408},{"x":0.8986784219741821,"y":0.6888889074325562},{"x":0.8986784219741821,"y":0.7066666483879089},{"x":0.7731277346611023,"y":0.7096296548843384}]},"confidence":0.9675610065460205,"dir":"ltr","boundary":[0.7659251046180725,0.6848518543243408,0.9036784219741821,0.7136666483879089],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325991034507751,"y":0.7155555486679077},{"x":0.8942731022834778,"y":0.7155555486679077},{"x":0.8942731022834778,"y":0.7288888692855835},{"x":0.8325991034507751,"y":0.7303703427314758}]},"confidence":0.9756700992584229,"dir":"rtl","str":"پیشروی","boundary":[0.8325991034507751,0.7155555486679077,0.8942731022834778,0.7288888692855835]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325991034507751,"y":0.7155555486679077},{"x":0.8942731022834778,"y":0.7155555486679077},{"x":0.8942731022834778,"y":0.7288888692855835},{"x":0.8325991034507751,"y":0.7303703427314758}]},"confidence":0.9756700992584229,"dir":"ltr","boundary":[0.8275991034507751,0.7085555486679077,0.8992731022834778,0.7358888692855835],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8568282127380371,"y":0.7407407164573669},{"x":0.8964757919311523,"y":0.7407407164573669},{"x":0.8964757919311523,"y":0.7555555701255798},{"x":0.8568282127380371,"y":0.7555555701255798}]},"confidence":0.9799131751060486,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.8568282127380371,0.7407407164573669,0.8964757919311523,0.7555555701255798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8480176329612732,"y":0.7407407164573669},{"x":0.850220263004303,"y":0.7407407164573669},{"x":0.850220263004303,"y":0.7555555701255798},{"x":0.8480176329612732,"y":0.7555555701255798}]},"confidence":0.8973327279090881,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8480176329612732,0.7407407164573669,0.850220263004303,0.7555555701255798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.808370053768158,"y":0.7407407164573669},{"x":0.8392070531845093,"y":0.7407407164573669},{"x":0.8392070531845093,"y":0.7555555701255798},{"x":0.808370053768158,"y":0.7555555701255798}]},"confidence":0.9646963477134705,"dir":"rtl","str":"گذر","boundary":[0.808370053768158,0.7407407164573669,0.8392070531845093,0.7555555701255798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.808370053768158,"y":0.7407407164573669},{"x":0.8964757919311523,"y":0.7392592430114746},{"x":0.8964757919311523,"y":0.7555555701255798},{"x":0.808370053768158,"y":0.7555555701255798}]},"confidence":0.9638842940330505,"dir":"ltr","boundary":[0.803370053768158,0.7337407164573669,0.9014757919311523,0.7625555701255798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8370044231414795,"y":0.7674074172973633},{"x":0.8942731022834778,"y":0.7674074172973633},{"x":0.8942731022834778,"y":0.7822222113609314},{"x":0.8370044231414795,"y":0.7822222113609314}]},"confidence":0.9756211042404175,"dir":"rtl","str":"بازالت","boundary":[0.8370044231414795,0.7674074172973633,0.8942731022834778,0.7822222113609314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784140944480896,"y":0.7674074172973633},{"x":0.8303964734077454,"y":0.7674074172973633},{"x":0.8303964734077454,"y":0.7822222113609314},{"x":0.784140944480896,"y":0.7822222113609314}]},"confidence":0.9638662338256836,"dir":"rtl","str":"گذری","boundary":[0.784140944480896,0.7674074172973633,0.8303964734077454,0.7822222113609314]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.784140944480896,"y":0.7674074172973633},{"x":0.8942731022834778,"y":0.7674074172973633},{"x":0.8942731022834778,"y":0.7822222113609314},{"x":0.784140944480896,"y":0.7822222113609314}]},"confidence":0.970919132232666,"dir":"ltr","boundary":[0.779140944480896,0.7604074172973633,0.8992731022834778,0.7892222113609314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8392070531845093,"y":0.7911111116409302},{"x":0.892070472240448,"y":0.7896296381950378},{"x":0.8942731022834778,"y":0.8103703856468201},{"x":0.8392070531845093,"y":0.8103703856468201}]},"confidence":0.957011878490448,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.8392070531845093,0.7911111116409302,0.8942731022834778,0.8103703856468201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7929515242576599,"y":0.7911111116409302},{"x":0.8325991034507751,"y":0.7896296381950378},{"x":0.8325991034507751,"y":0.8103703856468201},{"x":0.7929515242576599,"y":0.8103703856468201}]},"confidence":0.9739678502082825,"dir":"rtl","str":"گذار","boundary":[0.7929515242576599,0.7911111116409302,0.8325991034507751,0.8103703856468201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7753304243087769,"y":0.7911111116409302},{"x":0.7797356843948364,"y":0.7911111116409302},{"x":0.7797356843948364,"y":0.8118518590927124},{"x":0.7753304243087769,"y":0.8118518590927124}]},"confidence":0.5212350487709045,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7753304243087769,0.7911111116409302,0.7797356843948364,0.8118518590927124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7312775254249573,"y":0.7925925850868225},{"x":0.7665198445320129,"y":0.7911111116409302},{"x":0.7687224745750427,"y":0.8118518590927124},{"x":0.7312775254249573,"y":0.8118518590927124}]},"confidence":0.9016474485397339,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.7312775254249573,0.7925925850868225,0.7687224745750427,0.8118518590927124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7136563658714294,"y":0.7925925850868225},{"x":0.7290748953819275,"y":0.7925925850868225},{"x":0.7312775254249573,"y":0.8118518590927124},{"x":0.715859055519104,"y":0.8133333325386047}]},"confidence":0.8195161819458008,"dir":"rtl","str":"یی","boundary":[0.7136563658714294,0.7925925850868225,0.7312775254249573,0.8118518590927124]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.691629946231842,"y":0.7940740585327148},{"x":0.6960352659225464,"y":0.7940740585327148},{"x":0.6960352659225464,"y":0.8133333325386047},{"x":0.6938325762748718,"y":0.8133333325386047}]},"confidence":0.7707008719444275,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.691629946231842,0.7940740585327148,0.6960352659225464,0.8133333325386047]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.691629946231842,"y":0.7925925850868225},{"x":0.892070472240448,"y":0.7896296381950378},{"x":0.8942731022834778,"y":0.8103703856468201},{"x":0.6938325762748718,"y":0.8133333325386047}]},"confidence":0.8952051997184753,"dir":"ltr","boundary":[0.686629946231842,0.7855925850868225,0.8992731022834778,0.8173703856468201],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8612334728240967,"y":0.8177777528762817},{"x":0.8898678421974182,"y":0.8177777528762817},{"x":0.8898678421974182,"y":0.8355555534362793},{"x":0.8612334728240967,"y":0.8355555534362793}]},"confidence":0.9593104720115662,"dir":"rtl","str":"خوی","boundary":[0.8612334728240967,0.8177777528762817,0.8898678421974182,0.8355555534362793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8127753138542175,"y":0.8177777528762817},{"x":0.8524228930473328,"y":0.8177777528762817},{"x":0.8524228930473328,"y":0.8355555534362793},{"x":0.8149779438972473,"y":0.8355555534362793}]},"confidence":0.9742501974105835,"dir":"rtl","str":"کردن","boundary":[0.8127753138542175,0.8177777528762817,0.8524228930473328,0.8355555534362793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973568439483643,"y":0.8192592859268188},{"x":0.8017621040344238,"y":0.8192592859268188},{"x":0.8039647340774536,"y":0.8355555534362793},{"x":0.799559473991394,"y":0.8355555534362793}]},"confidence":0.8799664974212646,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7973568439483643,0.8192592859268188,0.8039647340774536,0.8355555534362793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7466960549354553,"y":0.8192592859268188},{"x":0.7863436341285706,"y":0.8192592859268188},{"x":0.7863436341285706,"y":0.8370370268821716},{"x":0.7488986849784851,"y":0.8370370268821716}]},"confidence":0.9557786583900452,"dir":"rtl","str":"تعرق","boundary":[0.7466960549354553,0.8192592859268188,0.7863436341285706,0.8370370268821716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7466960549354553,"y":0.8192592859268188},{"x":0.8898678421974182,"y":0.8177777528762817},{"x":0.8898678421974182,"y":0.8355555534362793},{"x":0.7488986849784851,"y":0.8370370268821716}]},"confidence":0.9565011262893677,"dir":"ltr","boundary":[0.7416960549354553,0.8122592859268188,0.8948678421974182,0.8425555534362793],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8392070531845093,"y":0.8488888740539551},{"x":0.892070472240448,"y":0.8459259271621704},{"x":0.8942731022834778,"y":0.8592592477798462},{"x":0.8414096832275391,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.9143163561820984,"dir":"rtl","str":"تلماسه","boundary":[0.8392070531845093,0.8488888740539551,0.8942731022834778,0.8592592477798462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325991034507751,"y":0.8488888740539551},{"x":0.8370044231414795,"y":0.8488888740539551},{"x":0.8392070531845093,"y":0.8622221946716309},{"x":0.8348017334938049,"y":0.8622221946716309}]},"confidence":0.5087369084358215,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.8325991034507751,0.8488888740539551,0.8392070531845093,0.8622221946716309]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731277346611023,"y":0.8518518805503845},{"x":0.8215858936309814,"y":0.8488888740539551},{"x":0.8237885236740112,"y":0.863703727722168},{"x":0.7753304243087769,"y":0.8666666746139526}]},"confidence":0.9488620758056641,"dir":"rtl","str":"عرضی","boundary":[0.7731277346611023,0.8518518805503845,0.8237885236740112,0.863703727722168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731277346611023,"y":0.8518518805503845},{"x":0.892070472240448,"y":0.8459259271621704},{"x":0.892070472240448,"y":0.8592592477798462},{"x":0.7753304243087769,"y":0.8666666746139526}]},"confidence":0.8900075554847717,"dir":"ltr","boundary":[0.7681277346611023,0.8448518805503845,0.897070472240448,0.8662592477798462],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607929468154907,"y":0.8474074006080627},{"x":0.7224669456481934,"y":0.8459259271621704},{"x":0.7246695756912231,"y":0.863703727722168},{"x":0.6607929468154907,"y":0.863703727722168}]},"confidence":0.943211555480957,"dir":"ltr","str":"پہنایی","boundary":[0.6607929468154907,0.8474074006080627,0.7246695756912231,0.863703727722168]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6607929468154907,"y":0.8474074006080627},{"x":0.7224669456481934,"y":0.8459259271621704},{"x":0.7246695756912231,"y":0.863703727722168},{"x":0.6607929468154907,"y":0.863703727722168}]},"confidence":0.943211555480957,"dir":"ltr","boundary":[0.6557929468154907,0.8404074006080627,0.7296695756912231,0.870703727722168],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.07407407462596893},{"x":0.27533039450645447,"y":0.07407407462596893},{"x":0.27533039450645447,"y":0.08444444090127945},{"x":0.13215859234333038,"y":0.08444444090127945}]},"confidence":0.9934857487678528,"dir":"ltr","str":"Terrestrial","boundary":[0.13215859234333038,0.07407407462596893,0.27533039450645447,0.08444444090127945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2929515540599823,"y":0.07407407462596893},{"x":0.39427313208580017,"y":0.07407407462596893},{"x":0.39427313208580017,"y":0.08444444090127945},{"x":0.2929515540599823,"y":0.08444444090127945}]},"confidence":0.9946008920669556,"dir":"ltr","str":"sediment","boundary":[0.2929515540599823,0.07407407462596893,0.39427313208580017,0.08444444090127945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.07407407462596893},{"x":0.39427313208580017,"y":0.07407407462596893},{"x":0.39427313208580017,"y":0.08444444090127945},{"x":0.13215859234333038,"y":0.08444444090127945}]},"confidence":0.9939552545547485,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.06707407462596893,0.3992731320858002,0.09144444090127946],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"la","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.10074073821306229},{"x":0.27753305435180664,"y":0.10074073821306229},{"x":0.27753305435180664,"y":0.11259259283542633},{"x":0.13215859234333038,"y":0.11259259283542633}]},"confidence":0.9882266521453857,"dir":"ltr","str":"Terrigenous","boundary":[0.13215859234333038,0.10074073821306229,0.27753305435180664,0.11259259283542633]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.10074073821306229},{"x":0.27753305435180664,"y":0.10074073821306229},{"x":0.27753305435180664,"y":0.11259259283542633},{"x":0.13215859234333038,"y":0.11259259283542633}]},"confidence":0.9882266521453857,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.09374073821306228,0.28253305435180665,0.11959259283542634],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.12740740180015564},{"x":0.27753305435180664,"y":0.12740740180015564},{"x":0.27753305435180664,"y":0.13777777552604675},{"x":0.13215859234333038,"y":0.13777777552604675}]},"confidence":0.9931356906890869,"dir":"ltr","str":"Tetrahedron","boundary":[0.13215859234333038,0.12740740180015564,0.27753305435180664,0.13777777552604675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.12740740180015564},{"x":0.27753305435180664,"y":0.12740740180015564},{"x":0.27753305435180664,"y":0.13777777552604675},{"x":0.13215859234333038,"y":0.13777777552604675}]},"confidence":0.9931356906890869,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.12040740180015563,0.28253305435180665,0.14477777552604676],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"vi","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.1540740728378296},{"x":0.2378854602575302,"y":0.1540740728378296},{"x":0.2378854602575302,"y":0.16740740835666656},{"x":0.13215859234333038,"y":0.16740740835666656}]},"confidence":0.9856998920440674,"dir":"ltr","str":"Tetrapod","boundary":[0.13215859234333038,0.1540740728378296,0.2378854602575302,0.16740740835666656]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.1540740728378296},{"x":0.2378854602575302,"y":0.1540740728378296},{"x":0.2378854602575302,"y":0.16740740835666656},{"x":0.13215859234333038,"y":0.16740740835666656}]},"confidence":0.9856998920440674,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.14707407283782958,0.24288546025753022,0.17440740835666657],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.18222221732139587},{"x":0.22246696054935455,"y":0.18222221732139587},{"x":0.22246696054935455,"y":0.19111111760139465},{"x":0.13215859234333038,"y":0.19111111760139465}]},"confidence":0.9897608757019043,"dir":"ltr","str":"Texture","boundary":[0.13215859234333038,0.18222221732139587,0.22246696054935455,0.19111111760139465]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.18222221732139587},{"x":0.22246696054935455,"y":0.18222221732139587},{"x":0.22246696054935455,"y":0.19111111760139465},{"x":0.13215859234333038,"y":0.19111111760139465}]},"confidence":0.9897608757019043,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.17522221732139587,0.22746696054935456,0.19811111760139466],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.2074074000120163},{"x":0.22246696054935455,"y":0.2074074000120163},{"x":0.22246696054935455,"y":0.21925926208496094},{"x":0.13215859234333038,"y":0.2177777737379074}]},"confidence":0.9883561134338379,"dir":"ltr","str":"Thalweg","boundary":[0.13215859234333038,0.2074074000120163,0.22246696054935455,0.21925926208496094]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.2074074000120163},{"x":0.22246696054935455,"y":0.2074074000120163},{"x":0.22246696054935455,"y":0.21925926208496094},{"x":0.13215859234333038,"y":0.2177777737379074}]},"confidence":0.9883561134338379,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.2004074000120163,0.22746696054935456,0.22625926208496094],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.2325925976037979},{"x":0.22246696054935455,"y":0.2325925976037979},{"x":0.22246696054935455,"y":0.2459259331226349},{"x":0.13215859234333038,"y":0.2459259331226349}]},"confidence":0.9876448512077332,"dir":"ltr","str":"Thermal","boundary":[0.13215859234333038,0.2325925976037979,0.22246696054935455,0.2459259331226349]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2378854602575302,"y":0.2325925976037979},{"x":0.39647576212882996,"y":0.23407407104969025},{"x":0.39647576212882996,"y":0.24740740656852722},{"x":0.2378854602575302,"y":0.2459259331226349}]},"confidence":0.9917718768119812,"dir":"ltr","str":"conductivity","boundary":[0.2378854602575302,0.2325925976037979,0.39647576212882996,0.24740740656852722]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.2325925976037979},{"x":0.39647576212882996,"y":0.23407407104969025},{"x":0.39647576212882996,"y":0.24740740656852722},{"x":0.13215859234333038,"y":0.2459259331226349}]},"confidence":0.9902514219284058,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.2255925976037979,0.40147576212882996,0.25440740656852723],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.25925925374031067},{"x":0.22246696054935455,"y":0.260740727186203},{"x":0.22246696054935455,"y":0.27259260416030884},{"x":0.13215859234333038,"y":0.27259260416030884}]},"confidence":0.9824817776679993,"dir":"ltr","str":"Thermal","boundary":[0.13215859234333038,0.25925925374031067,0.22246696054935455,0.27259260416030884]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2378854602575302,"y":0.260740727186203},{"x":0.35462555289268494,"y":0.260740727186203},{"x":0.35462555289268494,"y":0.27259260416030884},{"x":0.2378854602575302,"y":0.27259260416030884}]},"confidence":0.9948898553848267,"dir":"ltr","str":"expansion","boundary":[0.2378854602575302,0.260740727186203,0.35462555289268494,0.27259260416030884]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.25925925374031067},{"x":0.35462555289268494,"y":0.260740727186203},{"x":0.35462555289268494,"y":0.27259260416030884},{"x":0.13215859234333038,"y":0.27259260416030884}]},"confidence":0.9894613027572632,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.25225925374031066,0.35962555289268494,0.27959260416030884],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.28740739822387695},{"x":0.22246696054935455,"y":0.28740739822387695},{"x":0.22246696054935455,"y":0.29777777194976807},{"x":0.13215859234333038,"y":0.29777777194976807}]},"confidence":0.9853584170341492,"dir":"ltr","str":"Thermal","boundary":[0.13215859234333038,0.28740739822387695,0.22246696054935455,0.29777777194976807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2400881052017212,"y":0.28740739822387695},{"x":0.2907488942146301,"y":0.28740739822387695},{"x":0.2907488942146301,"y":0.29777777194976807},{"x":0.2400881052017212,"y":0.29777777194976807}]},"confidence":0.9661344289779663,"dir":"ltr","str":"flux","boundary":[0.2400881052017212,0.28740739822387695,0.2907488942146301,0.29777777194976807]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.28740739822387695},{"x":0.2907488942146301,"y":0.28740739822387695},{"x":0.2907488942146301,"y":0.29777777194976807},{"x":0.13215859234333038,"y":0.29777777194976807}]},"confidence":0.9783678650856018,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.28040739822387695,0.29574889421463013,0.3047777719497681],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.3140740692615509},{"x":0.303964763879776,"y":0.3140740692615509},{"x":0.303964763879776,"y":0.324444442987442},{"x":0.13215859234333038,"y":0.324444442987442}]},"confidence":0.9909792542457581,"dir":"ltr","str":"Thermonuclear","boundary":[0.13215859234333038,0.3140740692615509,0.303964763879776,0.324444442987442]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31938326358795166,"y":0.3140740692615509},{"x":0.4229075014591217,"y":0.3140740692615509},{"x":0.4229075014591217,"y":0.324444442987442},{"x":0.31938326358795166,"y":0.324444442987442}]},"confidence":0.9950506687164307,"dir":"ltr","str":"reaction","boundary":[0.31938326358795166,0.3140740692615509,0.4229075014591217,0.324444442987442]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.3140740692615509},{"x":0.4229075014591217,"y":0.3140740692615509},{"x":0.4229075014591217,"y":0.324444442987442},{"x":0.13215859234333038,"y":0.324444442987442}]},"confidence":0.9925302863121033,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.3070740692615509,0.4279075014591217,0.331444442987442],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.34074074029922485},{"x":0.3149779736995697,"y":0.34074074029922485},{"x":0.3149779736995697,"y":0.3525925874710083},{"x":0.13215859234333038,"y":0.3525925874710083}]},"confidence":0.9902573227882385,"dir":"ltr","str":"Thermoremanent","boundary":[0.13215859234333038,0.34074074029922485,0.3149779736995697,0.3525925874710083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33039647340774536,"y":0.34074074029922485},{"x":0.5,"y":0.34074074029922485},{"x":0.5,"y":0.3525925874710083},{"x":0.33039647340774536,"y":0.3525925874710083}]},"confidence":0.9949519634246826,"dir":"ltr","str":"magnetization","boundary":[0.33039647340774536,0.34074074029922485,0.5,0.3525925874710083]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.34074074029922485},{"x":0.5,"y":0.34074074029922485},{"x":0.5,"y":0.3525925874710083},{"x":0.13215859234333038,"y":0.3525925874710083}]},"confidence":0.9925177097320557,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.33374074029922485,0.505,0.3595925874710083],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.3674074113368988},{"x":0.20925110578536987,"y":0.3674074113368988},{"x":0.20925110578536987,"y":0.3777777850627899},{"x":0.13215859234333038,"y":0.3777777850627899}]},"confidence":0.957196831703186,"dir":"ltr","str":"Thrust","boundary":[0.13215859234333038,0.3674074113368988,0.20925110578536987,0.3777777850627899]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2268722504377365,"y":0.3674074113368988},{"x":0.2907488942146301,"y":0.3674074113368988},{"x":0.2907488942146301,"y":0.3777777850627899},{"x":0.2268722504377365,"y":0.3777777850627899}]},"confidence":0.9875140190124512,"dir":"ltr","str":"fault","boundary":[0.2268722504377365,0.3674074113368988,0.2907488942146301,0.3777777850627899]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.3674074113368988},{"x":0.2907488942146301,"y":0.3674074113368988},{"x":0.2907488942146301,"y":0.3777777850627899},{"x":0.13215859234333038,"y":0.3777777850627899}]},"confidence":0.9709774255752563,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.3604074113368988,0.29574889421463013,0.3847777850627899],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.39407408237457275},{"x":0.19823788106441498,"y":0.39407408237457275},{"x":0.19823788106441498,"y":0.40444445610046387},{"x":0.13215859234333038,"y":0.40444445610046387}]},"confidence":0.9824742078781128,"dir":"ltr","str":"Tidal","boundary":[0.13215859234333038,0.39407408237457275,0.19823788106441498,0.40444445610046387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21145375072956085,"y":0.39407408237457275},{"x":0.303964763879776,"y":0.39407408237457275},{"x":0.303964763879776,"y":0.40444445610046387},{"x":0.21145375072956085,"y":0.40444445610046387}]},"confidence":0.990138828754425,"dir":"ltr","str":"current","boundary":[0.21145375072956085,0.39407408237457275,0.303964763879776,0.40444445610046387]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.39407408237457275},{"x":0.303964763879776,"y":0.39407408237457275},{"x":0.303964763879776,"y":0.40444445610046387},{"x":0.13215859234333038,"y":0.40444445610046387}]},"confidence":0.9869452118873596,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.38707408237457275,0.308964763879776,0.4114444561004639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1299559473991394,"y":0.419259250164032},{"x":0.1938326060771942,"y":0.419259250164032},{"x":0.1938326060771942,"y":0.4296296238899231},{"x":0.1299559473991394,"y":0.4296296238899231}]},"confidence":0.9844292402267456,"dir":"ltr","str":"Tidal","boundary":[0.1299559473991394,0.419259250164032,0.1938326060771942,0.4296296238899231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21145375072956085,"y":0.41777777671813965},{"x":0.2621145248413086,"y":0.41777777671813965},{"x":0.2621145248413086,"y":0.42814815044403076},{"x":0.21145375072956085,"y":0.42814815044403076}]},"confidence":0.991554856300354,"dir":"ltr","str":"flat","boundary":[0.21145375072956085,0.41777777671813965,0.2621145248413086,0.42814815044403076]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1299559473991394,"y":0.419259250164032},{"x":0.2621145248413086,"y":0.41777777671813965},{"x":0.2621145248413086,"y":0.42814815044403076},{"x":0.1299559473991394,"y":0.4296296238899231}]},"confidence":0.9875961542129517,"dir":"ltr","boundary":[0.1249559473991394,0.412259250164032,0.2671145248413086,0.43514815044403077],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.448888897895813},{"x":0.1850220263004303,"y":0.448888897895813},{"x":0.1850220263004303,"y":0.4592592716217041},{"x":0.13436123728752136,"y":0.4592592716217041}]},"confidence":0.9821428656578064,"str":"Tide","boundary":[0.13436123728752136,0.448888897895813,0.1850220263004303,0.4592592716217041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.448888897895813},{"x":0.1850220263004303,"y":0.448888897895813},{"x":0.1850220263004303,"y":0.4592592716217041},{"x":0.13436123728752136,"y":0.4592592716217041}]},"confidence":0.9821428656578064,"dir":"ltr","boundary":[0.12936123728752136,0.441888897895813,0.1900220263004303,0.4662592716217041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.47555556893348694},{"x":0.18281938135623932,"y":0.47555556893348694},{"x":0.18281938135623932,"y":0.48444443941116333},{"x":0.13436123728752136,"y":0.48444443941116333}]},"confidence":0.9553114175796509,"str":"Till","boundary":[0.13436123728752136,0.47555556893348694,0.18281938135623932,0.48444443941116333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.47555556893348694},{"x":0.18281938135623932,"y":0.47555556893348694},{"x":0.18281938135623932,"y":0.48444443941116333},{"x":0.13436123728752136,"y":0.48444443941116333}]},"confidence":0.9553114175796509,"dir":"ltr","boundary":[0.12936123728752136,0.46855556893348693,0.18781938135623932,0.49144443941116334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"no","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.5022222399711609},{"x":0.22246696054935455,"y":0.5022222399711609},{"x":0.22246696054935455,"y":0.5111111402511597},{"x":0.13436123728752136,"y":0.5111111402511597}]},"confidence":0.9846113920211792,"dir":"ltr","str":"Tillite","boundary":[0.13436123728752136,0.5022222399711609,0.22246696054935455,0.5111111402511597]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.5022222399711609},{"x":0.22246696054935455,"y":0.5022222399711609},{"x":0.22246696054935455,"y":0.5111111402511597},{"x":0.13436123728752136,"y":0.5111111402511597}]},"confidence":0.9846113920211792,"dir":"ltr","boundary":[0.12936123728752136,0.4952222399711609,0.22746696054935456,0.5181111402511597],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.5259259343147278},{"x":0.1850220263004303,"y":0.5259259343147278},{"x":0.1850220263004303,"y":0.5362963080406189},{"x":0.13436123728752136,"y":0.5362963080406189}]},"confidence":0.9831382036209106,"dir":"ltr","str":"Time","boundary":[0.13436123728752136,0.5259259343147278,0.1850220263004303,0.5362963080406189]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20044052600860596,"y":0.5259259343147278},{"x":0.26651981472969055,"y":0.5259259343147278},{"x":0.26651981472969055,"y":0.5362963080406189},{"x":0.20044052600860596,"y":0.5362963080406189}]},"confidence":0.9202332496643066,"dir":"ltr","str":"scale","boundary":[0.20044052600860596,0.5259259343147278,0.26651981472969055,0.5362963080406189]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.5259259343147278},{"x":0.26651981472969055,"y":0.5259259343147278},{"x":0.26651981472969055,"y":0.5362963080406189},{"x":0.13436123728752136,"y":0.5362963080406189}]},"confidence":0.9481910467147827,"dir":"ltr","boundary":[0.12936123728752136,0.5189259343147278,0.27151981472969056,0.5432963080406189],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.551111102104187},{"x":0.27753305435180664,"y":0.5525925755500793},{"x":0.27753305435180664,"y":0.5644444227218628},{"x":0.13215859234333038,"y":0.5629629492759705}]},"confidence":0.9821431636810303,"dir":"ltr","str":"Topographic","boundary":[0.13215859234333038,0.551111102104187,0.27753305435180664,0.5644444227218628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2929515540599823,"y":0.5525925755500793},{"x":0.33039647340774536,"y":0.5525925755500793},{"x":0.33039647340774536,"y":0.5644444227218628},{"x":0.2929515540599823,"y":0.5644444227218628}]},"confidence":0.9930735230445862,"dir":"ltr","str":"map","boundary":[0.2929515540599823,0.5525925755500793,0.33039647340774536,0.5644444227218628]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.551111102104187},{"x":0.33039647340774536,"y":0.5525925755500793},{"x":0.33039647340774536,"y":0.5644444227218628},{"x":0.13215859234333038,"y":0.5629629492759705}]},"confidence":0.984485387802124,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.544111102104187,0.33539647340774537,0.5714444227218628],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.5777778029441833},{"x":0.26431718468666077,"y":0.5792592763900757},{"x":0.26431718468666077,"y":0.5911111235618591},{"x":0.13215859234333038,"y":0.5896296501159668}]},"confidence":0.9801884293556213,"dir":"ltr","str":"Topography","boundary":[0.13215859234333038,0.5777778029441833,0.26431718468666077,0.5911111235618591]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.5777778029441833},{"x":0.26431718468666077,"y":0.5792592763900757},{"x":0.26431718468666077,"y":0.5911111235618591},{"x":0.13215859234333038,"y":0.5896296501159668}]},"confidence":0.9801884293556213,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.5707778029441833,0.26931718468666077,0.5981111235618591],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.6059259176254272},{"x":0.21145375072956085,"y":0.6044444441795349},{"x":0.21145375072956085,"y":0.6162962913513184},{"x":0.13215859234333038,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.9808102250099182,"dir":"ltr","str":"Topset","boundary":[0.13215859234333038,0.6059259176254272,0.21145375072956085,0.6162962913513184]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22466960549354553,"y":0.6044444441795349},{"x":0.26651981472969055,"y":0.6044444441795349},{"x":0.26651981472969055,"y":0.6162962913513184},{"x":0.22466960549354553,"y":0.6162962913513184}]},"confidence":0.9924989342689514,"dir":"ltr","str":"bed","boundary":[0.22466960549354553,0.6044444441795349,0.26651981472969055,0.6162962913513184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.6059259176254272},{"x":0.26651981472969055,"y":0.6044444441795349},{"x":0.26651981472969055,"y":0.6162962913513184},{"x":0.13215859234333038,"y":0.6177777647972107}]},"confidence":0.984706461429596,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.5989259176254272,0.27151981472969056,0.6232962913513184],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.6325926184654236},{"x":0.19823788106441498,"y":0.6311110854148865},{"x":0.19823788106441498,"y":0.6429629921913147},{"x":0.13436123728752136,"y":0.6429629921913147}]},"confidence":0.9894947409629822,"dir":"ltr","str":"Trace","boundary":[0.13436123728752136,0.6325926184654236,0.19823788106441498,0.6429629921913147]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21365638077259064,"y":0.6311110854148865},{"x":0.303964763879776,"y":0.6311110854148865},{"x":0.303964763879776,"y":0.6414814591407776},{"x":0.21365638077259064,"y":0.6429629921913147}]},"confidence":0.9933226108551025,"dir":"ltr","str":"element","boundary":[0.21365638077259064,0.6311110854148865,0.303964763879776,0.6414814591407776]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.6325926184654236},{"x":0.303964763879776,"y":0.6311110854148865},{"x":0.303964763879776,"y":0.6429629921913147},{"x":0.13436123728752136,"y":0.6429629921913147}]},"confidence":0.9917276501655579,"dir":"ltr","boundary":[0.12936123728752136,0.6255926184654236,0.308964763879776,0.6499629921913147],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.6577777862548828},{"x":0.2378854602575302,"y":0.6577777862548828},{"x":0.2378854602575302,"y":0.6696296334266663},{"x":0.13436123728752136,"y":0.6711111068725586}]},"confidence":0.9881092309951782,"dir":"ltr","str":"Tranquil","boundary":[0.13436123728752136,0.6577777862548828,0.2378854602575302,0.6696296334266663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25330397486686707,"y":0.6577777862548828},{"x":0.303964763879776,"y":0.6577777862548828},{"x":0.303964763879776,"y":0.6696296334266663},{"x":0.25330397486686707,"y":0.6696296334266663}]},"confidence":0.9820870161056519,"dir":"ltr","str":"flow","boundary":[0.25330397486686707,0.6577777862548828,0.303964763879776,0.6696296334266663]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.6577777862548828},{"x":0.303964763879776,"y":0.6577777862548828},{"x":0.303964763879776,"y":0.6696296334266663},{"x":0.13436123728752136,"y":0.6711111068725586}]},"confidence":0.9861018061637878,"dir":"ltr","boundary":[0.12936123728752136,0.6507777862548828,0.308964763879776,0.6766296334266663],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.6844444274902344},{"x":0.25330397486686707,"y":0.6844444274902344},{"x":0.25330397486686707,"y":0.6948148012161255},{"x":0.13436123728752136,"y":0.6948148012161255}]},"confidence":0.9918119311332703,"dir":"ltr","str":"Transform","boundary":[0.13436123728752136,0.6844444274902344,0.25330397486686707,0.6948148012161255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26651981472969055,"y":0.6844444274902344},{"x":0.33039647340774536,"y":0.6844444274902344},{"x":0.33039647340774536,"y":0.6948148012161255},{"x":0.26651981472969055,"y":0.6948148012161255}]},"confidence":0.9834447503089905,"dir":"ltr","str":"fault","boundary":[0.26651981472969055,0.6844444274902344,0.33039647340774536,0.6948148012161255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.6844444274902344},{"x":0.33039647340774536,"y":0.6844444274902344},{"x":0.33039647340774536,"y":0.6948148012161255},{"x":0.13436123728752136,"y":0.6948148012161255}]},"confidence":0.988823652267456,"dir":"ltr","boundary":[0.12936123728752136,0.6774444274902344,0.33539647340774537,0.7018148012161255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.712592601776123},{"x":0.303964763879776,"y":0.712592601776123},{"x":0.303964763879776,"y":0.7244444489479065},{"x":0.13436123728752136,"y":0.7244444489479065}]},"confidence":0.9913246631622314,"dir":"ltr","str":"Transgression","boundary":[0.13436123728752136,0.712592601776123,0.303964763879776,0.7244444489479065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.712592601776123},{"x":0.303964763879776,"y":0.712592601776123},{"x":0.303964763879776,"y":0.7244444489479065},{"x":0.13436123728752136,"y":0.7244444489479065}]},"confidence":0.9913246631622314,"dir":"ltr","boundary":[0.12936123728752136,0.705592601776123,0.308964763879776,0.7314444489479065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.7362962961196899},{"x":0.26431718468666077,"y":0.7362962961196899},{"x":0.26431718468666077,"y":0.746666669845581},{"x":0.13215859234333038,"y":0.746666669845581}]},"confidence":0.9918885827064514,"dir":"ltr","str":"Transition","boundary":[0.13215859234333038,0.7362962961196899,0.26431718468666077,0.746666669845581]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.7362962961196899},{"x":0.26431718468666077,"y":0.7362962961196899},{"x":0.26431718468666077,"y":0.746666669845581},{"x":0.13215859234333038,"y":0.746666669845581}]},"confidence":0.9918885827064514,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.7292962961196899,0.26931718468666077,0.7536666698455811],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.7644444704055786},{"x":0.2907488942146301,"y":0.7644444704055786},{"x":0.2907488942146301,"y":0.7748148441314697},{"x":0.13436123728752136,"y":0.7748148441314697}]},"confidence":0.9911555647850037,"dir":"ltr","str":"Transitional","boundary":[0.13436123728752136,0.7644444704055786,0.2907488942146301,0.7748148441314697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.303964763879776,"y":0.7644444704055786},{"x":0.38325992226600647,"y":0.7644444704055786},{"x":0.38325992226600647,"y":0.7748148441314697},{"x":0.303964763879776,"y":0.7748148441314697}]},"confidence":0.9905750155448914,"dir":"ltr","str":"basalt","boundary":[0.303964763879776,0.7644444704055786,0.38325992226600647,0.7748148441314697]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.7644444704055786},{"x":0.38325992226600647,"y":0.7644444704055786},{"x":0.38325992226600647,"y":0.7748148441314697},{"x":0.13436123728752136,"y":0.7748148441314697}]},"confidence":0.9909620881080627,"dir":"ltr","boundary":[0.12936123728752136,0.7574444704055786,0.3882599222660065,0.7818148441314697],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.7911111116409302},{"x":0.26431718468666077,"y":0.7911111116409302},{"x":0.26431718468666077,"y":0.800000011920929},{"x":0.13215859234333038,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9938182830810547,"dir":"ltr","str":"Transition","boundary":[0.13215859234333038,0.7911111116409302,0.26431718468666077,0.800000011920929]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27753305435180664,"y":0.7911111116409302},{"x":0.33039647340774536,"y":0.7911111116409302},{"x":0.33039647340774536,"y":0.800000011920929},{"x":0.27753305435180664,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9881942272186279,"dir":"ltr","str":"zone","boundary":[0.27753305435180664,0.7911111116409302,0.33039647340774536,0.800000011920929]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.7911111116409302},{"x":0.33039647340774536,"y":0.7911111116409302},{"x":0.33039647340774536,"y":0.800000011920929},{"x":0.13215859234333038,"y":0.800000011920929}]},"confidence":0.9922114014625549,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.7841111116409302,0.33539647340774537,0.807000011920929],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.8177777528762817},{"x":0.303964763879776,"y":0.8162962794303894},{"x":0.303964763879776,"y":0.8296296000480652},{"x":0.13215859234333038,"y":0.8311111330986023}]},"confidence":0.992270290851593,"dir":"ltr","str":"Transpiration","boundary":[0.13215859234333038,0.8177777528762817,0.303964763879776,0.8296296000480652]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13215859234333038,"y":0.8177777528762817},{"x":0.303964763879776,"y":0.8162962794303894},{"x":0.303964763879776,"y":0.8296296000480652},{"x":0.13215859234333038,"y":0.8311111330986023}]},"confidence":0.992270290851593,"dir":"ltr","boundary":[0.12715859234333038,0.8107777528762817,0.308964763879776,0.8366296000480652],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.8444444537162781},{"x":0.2621145248413086,"y":0.8429629802703857},{"x":0.2621145248413086,"y":0.8533333539962769},{"x":0.13436123728752136,"y":0.8548148274421692}]},"confidence":0.9908473491668701,"dir":"ltr","str":"Transverse","boundary":[0.13436123728752136,0.8444444537162781,0.2621145248413086,0.8533333539962769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2797356843948364,"y":0.8429629802703857},{"x":0.3281938433647156,"y":0.8429629802703857},{"x":0.3281938433647156,"y":0.8533333539962769},{"x":0.2797356843948364,"y":0.8533333539962769}]},"confidence":0.9932706356048584,"dir":"ltr","str":"dune","boundary":[0.2797356843948364,0.8429629802703857,0.3281938433647156,0.8533333539962769]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.8444444537162781},{"x":0.3281938433647156,"y":0.8429629802703857},{"x":0.3281938433647156,"y":0.8533333539962769},{"x":0.13436123728752136,"y":0.8548148274421692}]},"confidence":0.991539716720581,"dir":"ltr","boundary":[0.12936123728752136,0.8374444537162781,0.3331938433647156,0.8603333539962769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.8888888955116272},{"x":0.15859030187129974,"y":0.8903703689575195},{"x":0.15859030187129974,"y":0.9037036895751953},{"x":0.13436123728752136,"y":0.9037036895751953}]},"confidence":0.792813241481781,"str":"۳۶","boundary":[0.13436123728752136,0.8888888955116272,0.15859030187129974,0.9037036895751953]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.13436123728752136,"y":0.8888888955116272},{"x":0.15859030187129974,"y":0.8903703689575195},{"x":0.15859030187129974,"y":0.9037036895751953},{"x":0.13436123728752136,"y":0.9037036895751953}]},"confidence":0.792813241481781,"dir":"ltr","boundary":[0.12936123728752136,0.8818888955116272,0.16359030187129975,0.9107036895751953],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/dPRzyJlQjeRKZCQH-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/mJPeAmlOtRoJFWSE.jpg","blurred":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/exFrqylyXqeyhnVo.jpg"},"info":{"width":452,"height":673,"margin":[0.00024346073248745066,0.00009557568150147639,0.998055544696023,0.9986516407737053]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8119469285011292,"y":0.06983654946088791},{"x":0.8694690465927124,"y":0.06983654946088791},{"x":0.8694690465927124,"y":0.08915304392576218},{"x":0.8119469285011292,"y":0.08915304392576218}]},"confidence":0.9694391489028931,"dir":"rtl","str":"خیزاب","boundary":[0.8119469285011292,0.06983654946088791,0.8694690465927124,0.08915304392576218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76106196641922,"y":0.07132243365049362},{"x":0.8030973672866821,"y":0.06983654946088791},{"x":0.8030973672866821,"y":0.08915304392576218},{"x":0.7632743120193481,"y":0.09063892811536789}]},"confidence":0.9569388031959534,"dir":"rtl","str":"کرانه","boundary":[0.76106196641922,0.07132243365049362,0.8030973672866821,0.08915304392576218]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747787594795227,"y":0.07132243365049362},{"x":0.76106196641922,"y":0.07132243365049362},{"x":0.76106196641922,"y":0.09063892811536789},{"x":0.747787594795227,"y":0.09063892811536789}]},"confidence":0.8897660970687866,"dir":"rtl","str":"یی","boundary":[0.747787594795227,0.07132243365049362,0.76106196641922,0.09063892811536789]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747787594795227,"y":0.07132243365049362},{"x":0.8694690465927124,"y":0.06983654946088791},{"x":0.8694690465927124,"y":0.08915304392576218},{"x":0.747787594795227,"y":0.09063892811536789}]},"confidence":0.9509518146514893,"dir":"ltr","boundary":[0.742787594795227,0.06432243365049362,0.8744690465927124,0.09615304392576218],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8429203629493713,"y":0.09955423325300217},{"x":0.8694690465927124,"y":0.09955423325300217},{"x":0.8694690465927124,"y":0.12035661190748215},{"x":0.8407079577445984,"y":0.12035661190748215}]},"confidence":0.9806253910064697,"dir":"rtl","str":"موج","boundary":[0.8429203629493713,0.09955423325300217,0.8694690465927124,0.12035661190748215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778761088848114,"y":0.09806834906339645},{"x":0.8318583965301514,"y":0.09955423325300217},{"x":0.8318583965301514,"y":0.12035661190748215},{"x":0.778761088848114,"y":0.11887072771787643}]},"confidence":0.9390258193016052,"dir":"rtl","str":"سطحی","boundary":[0.778761088848114,0.09806834906339645,0.8318583965301514,0.12035661190748215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758849561214447,"y":0.09806834906339645},{"x":0.7632743120193481,"y":0.09806834906339645},{"x":0.7632743120193481,"y":0.11887072771787643},{"x":0.758849561214447,"y":0.11887072771787643}]},"confidence":0.8300944566726685,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.758849561214447,0.09806834906339645,0.7632743120193481,0.11887072771787643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7168141603469849,"y":0.09806834906339645},{"x":0.75,"y":0.09806834906339645},{"x":0.75,"y":0.11887072771787643},{"x":0.7146017551422119,"y":0.11887072771787643}]},"confidence":0.9517724514007568,"dir":"rtl","str":"لرزه","boundary":[0.7168141603469849,0.09806834906339645,0.75,0.11887072771787643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6637167930603027,"y":0.09658246487379074},{"x":0.7146017551422119,"y":0.09806834906339645},{"x":0.7146017551422119,"y":0.11887072771787643},{"x":0.6637167930603027,"y":0.11738484352827072}]},"confidence":0.9727965593338013,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6637167930603027,0.09658246487379074,0.7146017551422119,0.11887072771787643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6438053250312805,"y":0.09658246487379074},{"x":0.6460176706314087,"y":0.09658246487379074},{"x":0.6460176706314087,"y":0.11738484352827072},{"x":0.6415929198265076,"y":0.11738484352827072}]},"confidence":0.7346330881118774,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6438053250312805,0.09658246487379074,0.6460176706314087,0.11738484352827072]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6438053250312805,"y":0.09658246487379074},{"x":0.8694690465927124,"y":0.09955423325300217},{"x":0.8694690465927124,"y":0.12035661190748215},{"x":0.6415929198265076,"y":0.11887072771787643}]},"confidence":0.9407655000686646,"dir":"ltr","boundary":[0.6388053250312805,0.08958246487379073,0.8744690465927124,0.12735661190748215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8163716793060303,"y":0.12332838028669357},{"x":0.8694690465927124,"y":0.12184249609708786},{"x":0.8694690465927124,"y":0.14115898311138153},{"x":0.8163716793060303,"y":0.14115898311138153}]},"confidence":0.956752598285675,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.8163716793060303,0.12332838028669357,0.8694690465927124,0.14115898311138153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747787594795227,"y":0.12332838028669357},{"x":0.8053097128868103,"y":0.12184249609708786},{"x":0.8053097128868103,"y":0.14115898311138153},{"x":0.75,"y":0.14264486730098724}]},"confidence":0.9395050406455994,"dir":"rtl","str":"خیزاب","boundary":[0.747787594795227,0.12332838028669357,0.8053097128868103,0.14115898311138153]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7013274431228638,"y":0.12481426447629929},{"x":0.73893803358078,"y":0.12332838028669357},{"x":0.741150438785553,"y":0.14264486730098724},{"x":0.7013274431228638,"y":0.14413075149059296}]},"confidence":0.9492500424385071,"dir":"rtl","str":"کرانه","boundary":[0.7013274431228638,0.12481426447629929,0.741150438785553,0.14264486730098724]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814159154891968,"y":0.12481426447629929},{"x":0.7013274431228638,"y":0.12481426447629929},{"x":0.7013274431228638,"y":0.14413075149059296},{"x":0.6814159154891968,"y":0.14413075149059296}]},"confidence":0.8107521533966064,"dir":"rtl","str":"بی","boundary":[0.6814159154891968,0.12481426447629929,0.7013274431228638,0.14413075149059296]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6814159154891968,"y":0.12481426447629929},{"x":0.8694690465927124,"y":0.12184249609708786},{"x":0.8694690465927124,"y":0.14115898311138153},{"x":0.6814159154891968,"y":0.14413075149059296}]},"confidence":0.932296633720398,"dir":"ltr","boundary":[0.6764159154891968,0.11781426447629928,0.8744690465927124,0.14815898311138154],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8296459913253784,"y":0.1500742882490158},{"x":0.8716813921928406,"y":0.1485884040594101},{"x":0.8738937973976135,"y":0.16641901433467865},{"x":0.8318583965301514,"y":0.16790489852428436}]},"confidence":0.9766970276832581,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8296459913253784,0.1500742882490158,0.8738937973976135,0.16641901433467865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7765486836433411,"y":0.15304605662822723},{"x":0.8296459913253784,"y":0.1500742882490158},{"x":0.8318583965301514,"y":0.16790489852428436},{"x":0.7765486836433411,"y":0.1708766669034958}]},"confidence":0.9752373695373535,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.7765486836433411,0.15304605662822723,0.8318583965301514,0.16790489852428436]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758849561214447,"y":0.15304605662822723},{"x":0.7632743120193481,"y":0.15304605662822723},{"x":0.7654867172241211,"y":0.1708766669034958},{"x":0.76106196641922,"y":0.1708766669034958}]},"confidence":0.9289724230766296,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.758849561214447,0.15304605662822723,0.7654867172241211,0.1708766669034958]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6946902871131897,"y":0.15601782500743866},{"x":0.747787594795227,"y":0.15304605662822723},{"x":0.75,"y":0.1723625510931015},{"x":0.6969026327133179,"y":0.17384843528270721}]},"confidence":0.9625076651573181,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6946902871131897,0.15601782500743866,0.75,0.1723625510931015]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8318583965301514,"y":0.17830608785152435},{"x":0.8738937973976135,"y":0.17979197204113007},{"x":0.8738937973976135,"y":0.19762258231639862},{"x":0.8318583965301514,"y":0.19762258231639862}]},"confidence":0.9749729633331299,"dir":"rtl","str":"نقشه","boundary":[0.8318583965301514,0.17830608785152435,0.8738937973976135,0.19762258231639862]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778761088848114,"y":0.17830608785152435},{"x":0.8318583965301514,"y":0.17979197204113007},{"x":0.8318583965301514,"y":0.19762258231639862},{"x":0.778761088848114,"y":0.19762258231639862}]},"confidence":0.9755757451057434,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.778761088848114,0.17830608785152435,0.8318583965301514,0.19762258231639862]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6946902871131897,"y":0.15156017243862152},{"x":0.8716813921928406,"y":0.1485884040594101},{"x":0.8738937973976135,"y":0.19762258231639862},{"x":0.6969026327133179,"y":0.20059435069561005}]},"confidence":0.9712719321250916,"dir":"ltr","boundary":[0.6896902871131897,0.14456017243862151,0.8788937973976135,0.20462258231639863],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8362832069396973,"y":0.2065378874540329},{"x":0.8672566413879395,"y":0.20505200326442719},{"x":0.8694690465927124,"y":0.22139672935009003},{"x":0.8384955525398254,"y":0.22288261353969574}]},"confidence":0.968130350112915,"str":"دروا","boundary":[0.8362832069396973,0.2065378874540329,0.8694690465927124,0.22139672935009003]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8362832069396973,"y":0.2065378874540329},{"x":0.8672566413879395,"y":0.20505200326442719},{"x":0.8694690465927124,"y":0.22139672935009003},{"x":0.8384955525398254,"y":0.22288261353969574}]},"confidence":0.968130350112915,"dir":"ltr","boundary":[0.8312832069396973,0.1995378874540329,0.8744690465927124,0.22839672935009003],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8473451137542725,"y":0.23328380286693573},{"x":0.8694690465927124,"y":0.23328380286693573},{"x":0.8694690465927124,"y":0.24962852895259857},{"x":0.8473451137542725,"y":0.24962852895259857}]},"confidence":0.9745071530342102,"dir":"rtl","str":"بار","boundary":[0.8473451137542725,0.23328380286693573,0.8694690465927124,0.24962852895259857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898229956626892,"y":0.23328380286693573},{"x":0.8384955525398254,"y":0.23328380286693573},{"x":0.8384955525398254,"y":0.24962852895259857},{"x":0.7898229956626892,"y":0.24962852895259857}]},"confidence":0.966530442237854,"dir":"rtl","str":"اندروا","boundary":[0.7898229956626892,0.23328380286693573,0.8384955525398254,0.24962852895259857]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7898229956626892,"y":0.23328380286693573},{"x":0.8694690465927124,"y":0.23328380286693573},{"x":0.8694690465927124,"y":0.24962852895259857},{"x":0.7898229956626892,"y":0.24962852895259857}]},"confidence":0.9691893458366394,"dir":"ltr","boundary":[0.7848229956626892,0.22628380286693572,0.8744690465927124,0.2566285289525986],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8053097128868103,"y":0.25854381918907166},{"x":0.8694690465927124,"y":0.25705793499946594},{"x":0.8694690465927124,"y":0.2778603136539459},{"x":0.8075221180915833,"y":0.27934619784355164}]},"confidence":0.8882995247840881,"dir":"rtl","str":"فرانشت","boundary":[0.8053097128868103,0.25854381918907166,0.8694690465927124,0.2778603136539459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758849561214447,"y":0.25854381918907166},{"x":0.7986725568771362,"y":0.25854381918907166},{"x":0.7986725568771362,"y":0.27934619784355164},{"x":0.76106196641922,"y":0.27934619784355164}]},"confidence":0.9611559510231018,"dir":"rtl","str":"کرانه","boundary":[0.758849561214447,0.25854381918907166,0.7986725568771362,0.27934619784355164]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.73893803358078,"y":0.26002970337867737},{"x":0.7544247508049011,"y":0.25854381918907166},{"x":0.7544247508049011,"y":0.27934619784355164},{"x":0.741150438785553,"y":0.27934619784355164}]},"confidence":0.869204044342041,"dir":"rtl","str":"یی","boundary":[0.73893803358078,0.26002970337867737,0.7544247508049011,0.27934619784355164]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.73893803358078,"y":0.26002970337867737},{"x":0.8694690465927124,"y":0.25705793499946594},{"x":0.8694690465927124,"y":0.2778603136539459},{"x":0.741150438785553,"y":0.27934619784355164}]},"confidence":0.9133834838867188,"dir":"ltr","boundary":[0.73393803358078,0.25302970337867736,0.8744690465927124,0.28486031365394593],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8407079577445984,"y":0.29271915555000305},{"x":0.8694690465927124,"y":0.29271915555000305},{"x":0.8694690465927124,"y":0.30609211325645447},{"x":0.8407079577445984,"y":0.30609211325645447}]},"confidence":0.9432036280632019,"str":"موج","boundary":[0.8407079577445984,0.29271915555000305,0.8694690465927124,0.30609211325645447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8407079577445984,"y":0.29271915555000305},{"x":0.8694690465927124,"y":0.29271915555000305},{"x":0.8694690465927124,"y":0.30609211325645447},{"x":0.8407079577445984,"y":0.30609211325645447}]},"confidence":0.9432036280632019,"dir":"ltr","boundary":[0.8357079577445984,0.28571915555000305,0.8744690465927124,0.3130921132564545],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8141592741012573,"y":0.3120356500148773},{"x":0.8716813921928406,"y":0.3120356500148773},{"x":0.8738937973976135,"y":0.3298662602901459},{"x":0.8141592741012573,"y":0.3298662602901459}]},"confidence":0.9481130838394165,"dir":"rtl","str":"آبکوهه","boundary":[0.8141592741012573,0.3120356500148773,0.8738937973976135,0.3298662602901459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8030973672866821,"y":0.31352153420448303},{"x":0.8075221180915833,"y":0.31352153420448303},{"x":0.8075221180915833,"y":0.3298662602901459},{"x":0.8030973672866821,"y":0.3298662602901459}]},"confidence":0.366695374250412,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.8030973672866821,0.31352153420448303,0.8075221180915833,0.3298662602901459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.758849561214447,"y":0.31352153420448303},{"x":0.7920354008674622,"y":0.31352153420448303},{"x":0.7920354008674622,"y":0.3298662602901459},{"x":0.76106196641922,"y":0.3313521444797516}]},"confidence":0.8919628858566284,"dir":"rtl","str":"دریا","boundary":[0.758849561214447,0.31352153420448303,0.7920354008674622,0.3298662602901459]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741150438785553,"y":0.31500741839408875},{"x":0.7455752491950989,"y":0.31500741839408875},{"x":0.7455752491950989,"y":0.3313521444797516},{"x":0.7433628439903259,"y":0.3313521444797516}]},"confidence":0.42920011281967163,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.741150438785553,0.31500741839408875,0.7455752491950989,0.3313521444797516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.741150438785553,"y":0.31352153420448303},{"x":0.8716813921928406,"y":0.3105497658252716},{"x":0.8738937973976135,"y":0.3298662602901459},{"x":0.7433628439903259,"y":0.3313521444797516}]},"confidence":0.8377020955085754,"dir":"ltr","boundary":[0.736150438785553,0.306521534204483,0.8788937973976135,0.3368662602901459],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008849620819092,"y":0.3417533338069916},{"x":0.8716813921928406,"y":0.34026744961738586},{"x":0.8716813921928406,"y":0.3580980598926544},{"x":0.8008849620819092,"y":0.35958394408226013}]},"confidence":0.9822836518287659,"dir":"rtl","str":"برآمدگی","boundary":[0.8008849620819092,0.3417533338069916,0.8716813921928406,0.3580980598926544]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8008849620819092,"y":0.3417533338069916},{"x":0.8716813921928406,"y":0.34026744961738586},{"x":0.8716813921928406,"y":0.3580980598926544},{"x":0.8008849620819092,"y":0.35958394408226013}]},"confidence":0.9822836518287659,"dir":"ltr","boundary":[0.7958849620819092,0.33475333380699157,0.8766813921928406,0.3650980598926544],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7964601516723633,"y":0.37147101759910583},{"x":0.8694690465927124,"y":0.37147101759910583},{"x":0.8694690465927124,"y":0.38484397530555725},{"x":0.7964601516723633,"y":0.38484397530555725}]},"confidence":0.9697813987731934,"dir":"rtl","str":"همزیستی","boundary":[0.7964601516723633,0.37147101759910583,0.8694690465927124,0.38484397530555725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7964601516723633,"y":0.37147101759910583},{"x":0.8694690465927124,"y":0.37147101759910583},{"x":0.8694690465927124,"y":0.38484397530555725},{"x":0.7964601516723633,"y":0.38484397530555725}]},"confidence":0.9697813987731934,"dir":"ltr","boundary":[0.7914601516723633,0.36447101759910583,0.8744690465927124,0.39184397530555726],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8362832069396973,"y":0.39524516463279724},{"x":0.8716813921928406,"y":0.39821693301200867},{"x":0.8694690465927124,"y":0.4145616590976715},{"x":0.8340708017349243,"y":0.4130757749080658}]},"confidence":0.9623722434043884,"dir":"rtl","str":"چین","boundary":[0.8362832069396973,0.39524516463279724,0.8694690465927124,0.4145616590976715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721238732337952,"y":0.3922733962535858},{"x":0.8252212405204773,"y":0.39524516463279724},{"x":0.8230088353157043,"y":0.4130757749080658},{"x":0.769911527633667,"y":0.41010400652885437}]},"confidence":0.9628128409385681,"dir":"rtl","str":"متقارن","boundary":[0.7721238732337952,0.3922733962535858,0.8230088353157043,0.4130757749080658]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7721238732337952,"y":0.3922733962535858},{"x":0.8716813921928406,"y":0.39821693301200867},{"x":0.8694690465927124,"y":0.4145616590976715},{"x":0.769911527633667,"y":0.41010400652885437}]},"confidence":0.9626659750938416,"dir":"ltr","boundary":[0.7671238732337952,0.3852733962535858,0.8744690465927124,0.4215616590976715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8230088353157043,"y":0.4219910800457001},{"x":0.8694690465927124,"y":0.42050519585609436},{"x":0.8694690465927124,"y":0.4353640377521515},{"x":0.8252212405204773,"y":0.4368499219417572}]},"confidence":0.938347578048706,"dir":"rtl","str":"تقارن","boundary":[0.8230088353157043,0.4219910800457001,0.8694690465927124,0.4353640377521515]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8230088353157043,"y":0.4219910800457001},{"x":0.8694690465927124,"y":0.42050519585609436},{"x":0.8694690465927124,"y":0.4353640377521515},{"x":0.8252212405204773,"y":0.4368499219417572}]},"confidence":0.938347578048706,"dir":"ltr","boundary":[0.8180088353157043,0.41499108004570007,0.8744690465927124,0.4423640377521515],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986725568771362,"y":0.29271915555000305},{"x":0.8141592741012573,"y":0.29271915555000305},{"x":0.8141592741012573,"y":0.30163446068763733},{"x":0.7986725568771362,"y":0.30163446068763733}]},"confidence":0.7205527424812317,"str":"$","boundary":[0.7986725568771362,0.29271915555000305,0.8141592741012573,0.30163446068763733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986725568771362,"y":0.29271915555000305},{"x":0.8141592741012573,"y":0.29271915555000305},{"x":0.8141592741012573,"y":0.30163446068763733},{"x":0.7986725568771362,"y":0.30163446068763733}]},"confidence":0.7205527424812317,"dir":"ltr","boundary":[0.7936725568771362,0.28571915555000305,0.8191592741012573,0.30863446068763734],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ps","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8030973672866821,"y":0.45170876383781433},{"x":0.8694690465927124,"y":0.4472511112689972},{"x":0.8716813921928406,"y":0.4621099531650543},{"x":0.8053097128868103,"y":0.46656760573387146}]},"confidence":0.8904588222503662,"dir":"ltr","str":"ناودیس","boundary":[0.8030973672866821,0.45170876383781433,0.8716813921928406,0.4621099531650543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8030973672866821,"y":0.45170876383781433},{"x":0.8694690465927124,"y":0.4472511112689972},{"x":0.8716813921928406,"y":0.4621099531650543},{"x":0.8053097128868103,"y":0.46656760573387146}]},"confidence":0.8904588222503662,"dir":"ltr","boundary":[0.7980973672866821,0.4447087638378143,0.8766813921928406,0.4691099531650543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8230088353157043,"y":0.4739970266819},{"x":0.8694690465927124,"y":0.4739970266819},{"x":0.8716813921928406,"y":0.49034175276756287},{"x":0.8230088353157043,"y":0.49034175276756287}]},"confidence":0.9730312824249268,"dir":"rtl","str":"همزاد","boundary":[0.8230088353157043,0.4739970266819,0.8716813921928406,0.49034175276756287]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8230088353157043,"y":0.4739970266819},{"x":0.8694690465927124,"y":0.4739970266819},{"x":0.8716813921928406,"y":0.49034175276756287},{"x":0.8230088353157043,"y":0.49034175276756287}]},"confidence":0.9730312824249268,"dir":"ltr","boundary":[0.8180088353157043,0.4669970266819,0.8766813921928406,0.4973417527675629],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8053097128868103,"y":0.5022287964820862},{"x":0.8694690465927124,"y":0.5007429122924805},{"x":0.8694690465927124,"y":0.5170876383781433},{"x":0.8075221180915833,"y":0.518573522567749}]},"confidence":0.9302409291267395,"dir":"rtl","str":"سنتکسی","boundary":[0.8053097128868103,0.5022287964820862,0.8694690465927124,0.5170876383781433]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8053097128868103,"y":0.5022287964820862},{"x":0.8694690465927124,"y":0.5007429122924805},{"x":0.8694690465927124,"y":0.5170876383781433},{"x":0.8075221180915833,"y":0.518573522567749}]},"confidence":0.9302409291267395,"dir":"ltr","boundary":[0.8003097128868103,0.4952287964820862,0.8744690465927124,0.5240876383781433],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8185840845108032,"y":0.528974711894989},{"x":0.8694690465927124,"y":0.528974711894989},{"x":0.8694690465927124,"y":0.549777090549469},{"x":0.8185840845108032,"y":0.5482912063598633}]},"confidence":0.9643457531929016,"dir":"rtl","str":"سیستم","boundary":[0.8185840845108032,0.528974711894989,0.8694690465927124,0.549777090549469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7964601516723633,"y":0.5274888277053833},{"x":0.8030973672866821,"y":0.5274888277053833},{"x":0.8008849620819092,"y":0.5482912063598633},{"x":0.7964601516723633,"y":0.5482912063598633}]},"confidence":0.4415837228298187,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.7964601516723633,0.5274888277053833,0.8008849620819092,0.5482912063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.747787594795227,"y":0.5274888277053833},{"x":0.7853982448577881,"y":0.5274888277053833},{"x":0.7831858396530151,"y":0.5482912063598633},{"x":0.7455752491950989,"y":0.5482912063598633}]},"confidence":0.9650825262069702,"dir":"rtl","str":"چینه","boundary":[0.747787594795227,0.5274888277053833,0.7831858396530151,0.5482912063598633]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991150379180908,"y":0.5260029435157776},{"x":0.7433628439903259,"y":0.5274888277053833},{"x":0.7433628439903259,"y":0.5468053221702576},{"x":0.6969026327133179,"y":0.5468053221702576}]},"confidence":0.9710772037506104,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6991150379180908,0.5260029435157776,0.7433628439903259,0.5468053221702576]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6747787594795227,"y":0.5260029435157776},{"x":0.6792035102844238,"y":0.5260029435157776},{"x":0.6769911646842957,"y":0.5468053221702576},{"x":0.6747787594795227,"y":0.5468053221702576}]},"confidence":0.7654659152030945,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6747787594795227,0.5260029435157776,0.6769911646842957,0.5468053221702576]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6747787594795227,"y":0.5260029435157776},{"x":0.8694690465927124,"y":0.528974711894989},{"x":0.8694690465927124,"y":0.549777090549469},{"x":0.6747787594795227,"y":0.5468053221702576}]},"confidence":0.9215309023857117,"dir":"ltr","boundary":[0.6697787594795227,0.5190029435157776,0.8744690465927124,0.556777090549469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8230088353157043,"y":0.6062406897544861},{"x":0.8716813921928406,"y":0.6047548055648804},{"x":0.8716813921928406,"y":0.6225854158401489},{"x":0.8230088353157043,"y":0.6225854158401489}]},"confidence":0.9361206293106079,"dir":"rtl","str":"واریزه","boundary":[0.8230088353157043,0.6062406897544861,0.8716813921928406,0.6225854158401489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8230088353157043,"y":0.6062406897544861},{"x":0.8716813921928406,"y":0.6047548055648804},{"x":0.8716813921928406,"y":0.6225854158401489},{"x":0.8230088353157043,"y":0.6225854158401489}]},"confidence":0.9361206293106079,"dir":"ltr","boundary":[0.8180088353157043,0.5992406897544861,0.8766813921928406,0.6295854158401489],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8495575189590454,"y":0.6359583735466003},{"x":0.8716813921928406,"y":0.6344724893569946},{"x":0.8738937973976135,"y":0.647845447063446},{"x":0.8495575189590454,"y":0.6493313312530518}]},"confidence":0.9126768708229065,"str":"قير","boundary":[0.8495575189590454,0.6359583735466003,0.8738937973976135,0.647845447063446]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8495575189590454,"y":0.6359583735466003},{"x":0.8716813921928406,"y":0.6344724893569946},{"x":0.8738937973976135,"y":0.647845447063446},{"x":0.8495575189590454,"y":0.6493313312530518}]},"confidence":0.9126768708229065,"dir":"ltr","boundary":[0.8445575189590454,0.6289583735466003,0.8788937973976135,0.654845447063446],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8318583965301514,"y":0.658246636390686},{"x":0.8694690465927124,"y":0.6567607522010803},{"x":0.8716813921928406,"y":0.6716195940971375},{"x":0.8340708017349243,"y":0.6745913624763489}]},"confidence":0.9349850416183472,"dir":"rtl","str":"ماسه","boundary":[0.8318583965301514,0.658246636390686,0.8716813921928406,0.6716195940971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853982448577881,"y":0.6612184047698975},{"x":0.8185840845108032,"y":0.6597325205802917},{"x":0.8207964897155762,"y":0.6745913624763489},{"x":0.7876105904579163,"y":0.6775631308555603}]},"confidence":0.892308235168457,"dir":"rtl","str":"قیری","boundary":[0.7853982448577881,0.6612184047698975,0.8207964897155762,0.6745913624763489]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7853982448577881,"y":0.6612184047698975},{"x":0.8694690465927124,"y":0.6567607522010803},{"x":0.8716813921928406,"y":0.6716195940971375},{"x":0.7876105904579163,"y":0.6775631308555603}]},"confidence":0.9136466383934021,"dir":"ltr","boundary":[0.7803982448577881,0.6542184047698975,0.8766813921928406,0.6786195940971375],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7964601516723633,"y":0.6849925518035889},{"x":0.8694690465927124,"y":0.6849925518035889},{"x":0.8716813921928406,"y":0.7028231620788574},{"x":0.7964601516723633,"y":0.7028231620788574}]},"confidence":0.9727792739868164,"dir":"rtl","str":"تکتونیکی","boundary":[0.7964601516723633,0.6849925518035889,0.8716813921928406,0.7028231620788574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7964601516723633,"y":0.6849925518035889},{"x":0.8694690465927124,"y":0.6849925518035889},{"x":0.8716813921928406,"y":0.7028231620788574},{"x":0.7964601516723633,"y":0.7028231620788574}]},"confidence":0.9727792739868164,"dir":"ltr","boundary":[0.7914601516723633,0.6779925518035889,0.8766813921928406,0.7098231620788574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986725568771362,"y":0.7117384672164917},{"x":0.8672566413879395,"y":0.7117384672164917},{"x":0.8672566413879395,"y":0.7265973091125488},{"x":0.7986725568771362,"y":0.7265973091125488}]},"confidence":0.9728927612304688,"dir":"rtl","str":"تکتونیک","boundary":[0.7986725568771362,0.7117384672164917,0.8672566413879395,0.7265973091125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7986725568771362,"y":0.7117384672164917},{"x":0.8672566413879395,"y":0.7117384672164917},{"x":0.8672566413879395,"y":0.7265973091125488},{"x":0.7986725568771362,"y":0.7265973091125488}]},"confidence":0.9728927612304688,"dir":"ltr","boundary":[0.7936725568771362,0.7047384672164917,0.8722566413879395,0.7335973091125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7876105904579163,"y":0.7429420351982117},{"x":0.8650442361831665,"y":0.741456151008606},{"x":0.8672566413879395,"y":0.7533432245254517},{"x":0.7876105904579163,"y":0.7548291087150574}]},"confidence":0.9751242995262146,"dir":"ltr","str":"دورسنجی","boundary":[0.7876105904579163,0.7429420351982117,0.8672566413879395,0.7533432245254517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7876105904579163,"y":0.7429420351982117},{"x":0.8650442361831665,"y":0.741456151008606},{"x":0.8672566413879395,"y":0.7533432245254517},{"x":0.7876105904579163,"y":0.7548291087150574}]},"confidence":0.9751242995262146,"dir":"ltr","boundary":[0.7826105904579163,0.7359420351982117,0.8722566413879395,0.7603432245254517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252212405204773,"y":0.7667161822319031},{"x":0.8672566413879395,"y":0.7637444138526917},{"x":0.8672566413879395,"y":0.7771173715591431},{"x":0.8252212405204773,"y":0.7786032557487488}]},"confidence":0.9347104430198669,"str":"کشش","boundary":[0.8252212405204773,0.7667161822319031,0.8672566413879395,0.7771173715591431]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8252212405204773,"y":0.7667161822319031},{"x":0.8672566413879395,"y":0.7637444138526917},{"x":0.8672566413879395,"y":0.7771173715591431},{"x":0.8252212405204773,"y":0.7786032557487488}]},"confidence":0.9347104430198669,"dir":"ltr","boundary":[0.8202212405204773,0.7597161822319031,0.8722566413879395,0.7841173715591431],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8274336457252502,"y":0.7919762134552002},{"x":0.8650442361831665,"y":0.7949479818344116},{"x":0.8628318309783936,"y":0.8127785921096802},{"x":0.8252212405204773,"y":0.8098068237304688}]},"confidence":0.9648999571800232,"dir":"rtl","str":"مورن","boundary":[0.8274336457252502,0.7919762134552002,0.8628318309783936,0.8127785921096802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76106196641922,"y":0.7890044450759888},{"x":0.8207964897155762,"y":0.7919762134552002},{"x":0.8185840845108032,"y":0.8098068237304688},{"x":0.758849561214447,"y":0.8068350553512573}]},"confidence":0.9777135848999023,"dir":"rtl","str":"پیشانی","boundary":[0.76106196641922,0.7890044450759888,0.8185840845108032,0.8098068237304688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.76106196641922,"y":0.7890044450759888},{"x":0.8650442361831665,"y":0.7949479818344116},{"x":0.8628318309783936,"y":0.8127785921096802},{"x":0.758849561214447,"y":0.8068350553512573}]},"confidence":0.9725881218910217,"dir":"ltr","boundary":[0.75606196641922,0.7820044450759888,0.8678318309783936,0.8197785921096802],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8075221180915833,"y":0.8172362446784973},{"x":0.8672566413879395,"y":0.8172362446784973},{"x":0.8650442361831665,"y":0.8335809707641602},{"x":0.8075221180915833,"y":0.8335809707641602}]},"confidence":0.9722006320953369,"dir":"rtl","str":"پادگانه","boundary":[0.8075221180915833,0.8172362446784973,0.8650442361831665,0.8335809707641602]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8075221180915833,"y":0.8172362446784973},{"x":0.8672566413879395,"y":0.8172362446784973},{"x":0.8650442361831665,"y":0.8335809707641602},{"x":0.8075221180915833,"y":0.8335809707641602}]},"confidence":0.9722006320953369,"dir":"ltr","boundary":[0.8025221180915832,0.8102362446784973,0.8700442361831665,0.8405809707641602],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8141592741012573,"y":0.8424962759017944},{"x":0.8650442361831665,"y":0.8424962759017944},{"x":0.8650442361831665,"y":0.8588410019874573},{"x":0.8141592741012573,"y":0.8588410019874573}]},"confidence":0.9287780523300171,"dir":"rtl","str":"سیاره","boundary":[0.8141592741012573,0.8424962759017944,0.8650442361831665,0.8588410019874573]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7632743120193481,"y":0.8424962759017944},{"x":0.8053097128868103,"y":0.8424962759017944},{"x":0.8053097128868103,"y":0.8588410019874573},{"x":0.7632743120193481,"y":0.8588410019874573}]},"confidence":0.959907591342926,"dir":"rtl","str":"خاکی","boundary":[0.7632743120193481,0.8424962759017944,0.8053097128868103,0.8588410019874573]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7632743120193481,"y":0.8424962759017944},{"x":0.8650442361831665,"y":0.8424962759017944},{"x":0.8650442361831665,"y":0.8588410019874573},{"x":0.7632743120193481,"y":0.8588410019874573}]},"confidence":0.9426133632659912,"dir":"ltr","boundary":[0.7582743120193481,0.8354962759017944,0.8700442361831665,0.8658410019874573],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8429203629493713,"y":0.8885586857795715},{"x":0.8694690465927124,"y":0.8885586857795715},{"x":0.8694690465927124,"y":0.9004457592964172},{"x":0.8429203629493713,"y":0.9004457592964172}]},"confidence":0.8666806221008301,"str":"۳۵","boundary":[0.8429203629493713,0.8885586857795715,0.8694690465927124,0.9004457592964172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8429203629493713,"y":0.8885586857795715},{"x":0.8694690465927124,"y":0.8885586857795715},{"x":0.8694690465927124,"y":0.9004457592964172},{"x":0.8429203629493713,"y":0.9004457592964172}]},"confidence":0.8666806221008301,"dir":"ltr","boundary":[0.8379203629493713,0.8815586857795715,0.8744690465927124,0.9074457592964172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.07429420202970505},{"x":0.1703539788722992,"y":0.07429420202970505},{"x":0.1703539788722992,"y":0.08469539135694504},{"x":0.11946902424097061,"y":0.08469539135694504}]},"confidence":0.980624258518219,"str":"Surf","boundary":[0.11946902424097061,0.07429420202970505,0.1703539788722992,0.08469539135694504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.07429420202970505},{"x":0.1703539788722992,"y":0.07429420202970505},{"x":0.1703539788722992,"y":0.08469539135694504},{"x":0.11946902424097061,"y":0.08469539135694504}]},"confidence":0.980624258518219,"dir":"ltr","boundary":[0.11446902424097061,0.06729420202970504,0.1753539788722992,0.09169539135694504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.10104011744260788},{"x":0.2101769894361496,"y":0.10104011744260788},{"x":0.2101769894361496,"y":0.11144130676984787},{"x":0.11946902424097061,"y":0.11144130676984787}]},"confidence":0.9856433868408203,"dir":"ltr","str":"Surface","boundary":[0.11946902424097061,0.10104011744260788,0.2101769894361496,0.11144130676984787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22345133125782013,"y":0.10252600163221359},{"x":0.27654868364334106,"y":0.10252600163221359},{"x":0.27654868364334106,"y":0.11292719095945358},{"x":0.22345133125782013,"y":0.11144130676984787}]},"confidence":0.9770106673240662,"dir":"ltr","str":"wave","boundary":[0.22345133125782013,0.10252600163221359,0.27654868364334106,0.11292719095945358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.10104011744260788},{"x":0.27654868364334106,"y":0.10252600163221359},{"x":0.27654868364334106,"y":0.11292719095945358},{"x":0.11946902424097061,"y":0.11144130676984787}]},"confidence":0.9825041890144348,"dir":"ltr","boundary":[0.11446902424097061,0.09404011744260787,0.28154868364334107,0.11992719095945359],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.12778602540493011},{"x":0.17256636917591095,"y":0.12778602540493011},{"x":0.1703539788722992,"y":0.1381872147321701},{"x":0.11946902424097061,"y":0.1381872147321701}]},"confidence":0.9538272023200989,"dir":"ltr","str":"Surf","boundary":[0.11946902424097061,0.12778602540493011,0.1703539788722992,0.1381872147321701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18584071099758148,"y":0.12927190959453583},{"x":0.23672565817832947,"y":0.12927190959453583},{"x":0.23672565817832947,"y":0.13967309892177582},{"x":0.18584071099758148,"y":0.1381872147321701}]},"confidence":0.9604483842849731,"dir":"ltr","str":"zone","boundary":[0.18584071099758148,0.12927190959453583,0.23672565817832947,0.13967309892177582]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.12778602540493011},{"x":0.23672565817832947,"y":0.12927190959453583},{"x":0.23672565817832947,"y":0.13967309892177582},{"x":0.11946902424097061,"y":0.1381872147321701}]},"confidence":0.9571378231048584,"dir":"ltr","boundary":[0.11446902424097061,0.12078602540493011,0.24172565817832947,0.14667309892177582],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.15453194081783295},{"x":0.19690264761447906,"y":0.15601782500743866},{"x":0.19690264761447906,"y":0.16641901433467865},{"x":0.11725663393735886,"y":0.16493313014507294}]},"confidence":0.9757824540138245,"dir":"ltr","str":"Survey","boundary":[0.11946902424097061,0.15453194081783295,0.19690264761447906,0.16641901433467865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.15453194081783295},{"x":0.19690264761447906,"y":0.15601782500743866},{"x":0.19690264761447906,"y":0.16641901433467865},{"x":0.11725663393735886,"y":0.16493313014507294}]},"confidence":0.9757824540138245,"dir":"ltr","boundary":[0.11446902424097061,0.14753194081783294,0.20190264761447907,0.17341901433467866],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.17979197204113007},{"x":0.23672565817832947,"y":0.18127785623073578},{"x":0.23672565817832947,"y":0.1946508139371872},{"x":0.11946902424097061,"y":0.19316492974758148}]},"confidence":0.9838738441467285,"dir":"ltr","str":"Surveying","boundary":[0.11946902424097061,0.17979197204113007,0.23672565817832947,0.1946508139371872]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.17979197204113007},{"x":0.23672565817832947,"y":0.18127785623073578},{"x":0.23672565817832947,"y":0.1946508139371872},{"x":0.11946902424097061,"y":0.19316492974758148}]},"confidence":0.9838738441467285,"dir":"ltr","boundary":[0.11446902424097061,0.17279197204113006,0.24172565817832947,0.2016508139371872],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.2080237716436386},{"x":0.23672565817832947,"y":0.2080237716436386},{"x":0.23672565817832947,"y":0.21991084516048431},{"x":0.11725663393735886,"y":0.21991084516048431}]},"confidence":0.9747918248176575,"dir":"ltr","str":"Suspended","boundary":[0.11725663393735886,0.2080237716436386,0.23672565817832947,0.21991084516048431]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.2080237716436386},{"x":0.23672565817832947,"y":0.2080237716436386},{"x":0.23672565817832947,"y":0.21991084516048431},{"x":0.11725663393735886,"y":0.21991084516048431}]},"confidence":0.9747918248176575,"dir":"ltr","boundary":[0.11225663393735885,0.2010237716436386,0.24172565817832947,0.22691084516048432],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.23625557124614716},{"x":0.2345132678747177,"y":0.23476968705654144},{"x":0.2345132678747177,"y":0.24665676057338715},{"x":0.11946902424097061,"y":0.24814264476299286}]},"confidence":0.9655407071113586,"dir":"ltr","str":"Suspended","boundary":[0.11946902424097061,0.23625557124614716,0.2345132678747177,0.24665676057338715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25,"y":0.23476968705654144},{"x":0.3008849620819092,"y":0.23476968705654144},{"x":0.3008849620819092,"y":0.24665676057338715},{"x":0.25,"y":0.24665676057338715}]},"confidence":0.9878920316696167,"dir":"ltr","str":"load","boundary":[0.25,0.23476968705654144,0.3008849620819092,0.24665676057338715]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.23625557124614716},{"x":0.3008849620819092,"y":0.23476968705654144},{"x":0.3008849620819092,"y":0.24665676057338715},{"x":0.11946902424097061,"y":0.24814264476299286}]},"confidence":0.9724180102348328,"dir":"ltr","boundary":[0.11446902424097061,0.22925557124614715,0.3058849620819092,0.25365676057338715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.2630014717578888},{"x":0.18141593039035797,"y":0.2630014717578888},{"x":0.18141593039035797,"y":0.27191677689552307},{"x":0.11946902424097061,"y":0.27191677689552307}]},"confidence":0.9719101786613464,"dir":"ltr","str":"Swash","boundary":[0.11946902424097061,0.2630014717578888,0.18141593039035797,0.27191677689552307]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.2630014717578888},{"x":0.18141593039035797,"y":0.2630014717578888},{"x":0.18141593039035797,"y":0.27191677689552307},{"x":0.11946902424097061,"y":0.27191677689552307}]},"confidence":0.9719101786613464,"dir":"ltr","boundary":[0.11446902424097061,0.2560014717578888,0.18641593039035798,0.2789167768955231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.2897473871707916},{"x":0.12831857800483704,"y":0.2897473871707916},{"x":0.12831857800483704,"y":0.2986626923084259},{"x":0.11725663393735886,"y":0.2986626923084259}]},"confidence":0.9047951102256775,"dir":"ltr","str":"S","boundary":[0.11725663393735886,0.2897473871707916,0.12831857800483704,0.2986626923084259]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.14380531013011932,"y":0.2897473871707916},{"x":0.1946902722120285,"y":0.29123327136039734},{"x":0.1946902722120285,"y":0.3001485764980316},{"x":0.14380531013011932,"y":0.2986626923084259}]},"confidence":0.9648988842964172,"dir":"ltr","str":"wave","boundary":[0.14380531013011932,0.2897473871707916,0.1946902722120285,0.3001485764980316]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.2897473871707916},{"x":0.1946902722120285,"y":0.29123327136039734},{"x":0.1946902722120285,"y":0.3001485764980316},{"x":0.11725663393735886,"y":0.2986626923084259}]},"confidence":0.9528781175613403,"dir":"ltr","boundary":[0.11225663393735885,0.2827473871707916,0.1996902722120285,0.3071485764980316],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.31500741839408875},{"x":0.18141593039035797,"y":0.31500741839408875},{"x":0.18141593039035797,"y":0.32689449191093445},{"x":0.11946902424097061,"y":0.32689449191093445}]},"confidence":0.970353364944458,"dir":"ltr","str":"Swell","boundary":[0.11946902424097061,0.31500741839408875,0.18141593039035797,0.32689449191093445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.18805310130119324,"y":0.31649330258369446},{"x":0.1946902722120285,"y":0.31649330258369446},{"x":0.1946902722120285,"y":0.32689449191093445},{"x":0.18805310130119324,"y":0.32689449191093445}]},"confidence":0.7122730016708374,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.18805310130119324,0.31649330258369446,0.1946902722120285,0.32689449191093445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19690264761447906,"y":0.31649330258369446},{"x":0.2345132678747177,"y":0.31649330258369446},{"x":0.2345132678747177,"y":0.32689449191093445},{"x":0.19690264761447906,"y":0.32689449191093445}]},"confidence":0.9795127511024475,"dir":"ltr","str":"sea","boundary":[0.19690264761447906,0.31649330258369446,0.2345132678747177,0.32689449191093445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23672565817832947,"y":0.31649330258369446},{"x":0.2455752193927765,"y":0.31649330258369446},{"x":0.2455752193927765,"y":0.32689449191093445},{"x":0.23672565817832947,"y":0.32689449191093445}]},"confidence":0.9841840267181396,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.23672565817832947,0.31649330258369446,0.2455752193927765,0.32689449191093445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.31500741839408875},{"x":0.2455752193927765,"y":0.31649330258369446},{"x":0.2455752193927765,"y":0.32838037610054016},{"x":0.11946902424097061,"y":0.32689449191093445}]},"confidence":0.9486762285232544,"dir":"ltr","boundary":[0.11446902424097061,0.30800741839408874,0.2505752193927765,0.33538037610054017],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.3432392179965973},{"x":0.18362832069396973,"y":0.3432392179965973},{"x":0.18362832069396973,"y":0.3536404073238373},{"x":0.11946902424097061,"y":0.3536404073238373}]},"confidence":0.9845269322395325,"dir":"ltr","str":"Swell","boundary":[0.11946902424097061,0.3432392179965973,0.18362832069396973,0.3536404073238373]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11946902424097061,"y":0.3432392179965973},{"x":0.18362832069396973,"y":0.3432392179965973},{"x":0.18362832069396973,"y":0.3536404073238373},{"x":0.11946902424097061,"y":0.3536404073238373}]},"confidence":0.9845269322395325,"dir":"ltr","boundary":[0.11446902424097061,0.3362392179965973,0.18862832069396973,0.3606404073238373],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.3684992492198944},{"x":0.2345132678747177,"y":0.3684992492198944},{"x":0.2345132678747177,"y":0.3818722069263458},{"x":0.11725663393735886,"y":0.3818722069263458}]},"confidence":0.9895025491714478,"dir":"ltr","str":"Symbiosis","boundary":[0.11725663393735886,0.3684992492198944,0.2345132678747177,0.3818722069263458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.3684992492198944},{"x":0.2345132678747177,"y":0.3684992492198944},{"x":0.2345132678747177,"y":0.3818722069263458},{"x":0.11725663393735886,"y":0.3818722069263458}]},"confidence":0.9895025491714478,"dir":"ltr","boundary":[0.11225663393735885,0.3614992492198944,0.23951326787471772,0.38887220692634583],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.39673104882240295},{"x":0.2610619366168976,"y":0.39524516463279724},{"x":0.2610619366168976,"y":0.40713223814964294},{"x":0.11725663393735886,"y":0.40861812233924866}]},"confidence":0.9681943655014038,"dir":"ltr","str":"Symmetrical","boundary":[0.11725663393735886,0.39673104882240295,0.2610619366168976,0.40713223814964294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2743362784385681,"y":0.39524516463279724},{"x":0.32743361592292786,"y":0.39524516463279724},{"x":0.32743361592292786,"y":0.40713223814964294},{"x":0.2743362784385681,"y":0.40713223814964294}]},"confidence":0.9827970266342163,"dir":"ltr","str":"fold","boundary":[0.2743362784385681,0.39524516463279724,0.32743361592292786,0.40713223814964294]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.39673104882240295},{"x":0.32743361592292786,"y":0.39524516463279724},{"x":0.32743361592292786,"y":0.40713223814964294},{"x":0.11725663393735886,"y":0.40861812233924866}]},"confidence":0.9720883965492249,"dir":"ltr","boundary":[0.11225663393735885,0.38973104882240295,0.33243361592292786,0.41413223814964295],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.4234769642353058},{"x":0.22123894095420837,"y":0.4249628484249115},{"x":0.22123894095420837,"y":0.4353640377521515},{"x":0.11725663393735886,"y":0.4353640377521515}]},"confidence":0.9486113786697388,"dir":"ltr","str":"Symmetry","boundary":[0.11725663393735886,0.4234769642353058,0.22123894095420837,0.4353640377521515]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.4234769642353058},{"x":0.22123894095420837,"y":0.4249628484249115},{"x":0.22123894095420837,"y":0.4353640377521515},{"x":0.11725663393735886,"y":0.4353640377521515}]},"confidence":0.9486113786697388,"dir":"ltr","boundary":[0.11225663393735885,0.4164769642353058,0.22623894095420838,0.4423640377521515],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.4502228796482086},{"x":0.21902655065059662,"y":0.4502228796482086},{"x":0.21902655065059662,"y":0.4621099531650543},{"x":0.11725663393735886,"y":0.4621099531650543}]},"confidence":0.98922199010849,"dir":"ltr","str":"Syncline","boundary":[0.11725663393735886,0.4502228796482086,0.21902655065059662,0.4621099531650543]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.4502228796482086},{"x":0.21902655065059662,"y":0.4502228796482086},{"x":0.21902655065059662,"y":0.4621099531650543},{"x":0.11725663393735886,"y":0.4621099531650543}]},"confidence":0.98922199010849,"dir":"ltr","boundary":[0.11225663393735885,0.4432228796482086,0.22402655065059662,0.4691099531650543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.47696879506111145},{"x":0.2455752193927765,"y":0.47696879506111145},{"x":0.2455752193927765,"y":0.48885586857795715},{"x":0.11725663393735886,"y":0.48885586857795715}]},"confidence":0.9881095290184021,"dir":"ltr","str":"Syngenetic","boundary":[0.11725663393735886,0.47696879506111145,0.2455752193927765,0.48885586857795715]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.47696879506111145},{"x":0.2455752193927765,"y":0.47696879506111145},{"x":0.2455752193927765,"y":0.48885586857795715},{"x":0.11725663393735886,"y":0.48885586857795715}]},"confidence":0.9881095290184021,"dir":"ltr","boundary":[0.11225663393735885,0.46996879506111144,0.2505752193927765,0.49585586857795716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.5022287964820862},{"x":0.21902655065059662,"y":0.5022287964820862},{"x":0.21902655065059662,"y":0.5156017541885376},{"x":0.1150442510843277,"y":0.5156017541885376}]},"confidence":0.9908701181411743,"dir":"ltr","str":"Syntaxis","boundary":[0.1150442510843277,0.5022287964820862,0.21902655065059662,0.5156017541885376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.5022287964820862},{"x":0.21902655065059662,"y":0.5022287964820862},{"x":0.21902655065059662,"y":0.5156017541885376},{"x":0.1150442510843277,"y":0.5156017541885376}]},"confidence":0.9908701181411743,"dir":"ltr","boundary":[0.1100442510843277,0.4952287964820862,0.22402655065059662,0.5226017541885376],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.528974711894989},{"x":0.1946902722120285,"y":0.528974711894989},{"x":0.1946902722120285,"y":0.5423476696014404},{"x":0.11725663393735886,"y":0.5423476696014404}]},"confidence":0.9859973192214966,"dir":"ltr","str":"System","boundary":[0.11725663393735886,0.528974711894989,0.1946902722120285,0.5423476696014404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.19911503791809082,"y":0.528974711894989},{"x":0.2057522088289261,"y":0.528974711894989},{"x":0.2057522088289261,"y":0.5423476696014404},{"x":0.19911503791809082,"y":0.5423476696014404}]},"confidence":0.9683088064193726,"dir":"ltr","str":"(","boundary":[0.19911503791809082,0.528974711894989,0.2057522088289261,0.5423476696014404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2101769894361496,"y":0.528974711894989},{"x":0.3650442361831665,"y":0.528974711894989},{"x":0.3650442361831665,"y":0.5423476696014404},{"x":0.2101769894361496,"y":0.5423476696014404}]},"confidence":0.9897589087486267,"dir":"ltr","str":"stratigraphy","boundary":[0.2101769894361496,0.528974711894989,0.3650442361831665,0.5423476696014404]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36725664138793945,"y":0.528974711894989},{"x":0.3738937973976135,"y":0.528974711894989},{"x":0.3738937973976135,"y":0.5423476696014404},{"x":0.36725664138793945,"y":0.5423476696014404}]},"confidence":0.9175410270690918,"dir":"ltr","str":")","boundary":[0.36725664138793945,0.528974711894989,0.3738937973976135,0.5423476696014404]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.528974711894989},{"x":0.3738937973976135,"y":0.528974711894989},{"x":0.3738937973976135,"y":0.5423476696014404},{"x":0.11725663393735886,"y":0.5423476696014404}]},"confidence":0.9839470386505127,"dir":"ltr","boundary":[0.11225663393735885,0.521974711894989,0.37889379739761353,0.5493476696014404],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.580980658531189},{"x":0.1305309683084488,"y":0.580980658531189},{"x":0.1305309683084488,"y":0.591381847858429},{"x":0.1150442510843277,"y":0.591381847858429}]},"confidence":0.9392086863517761,"str":"T","boundary":[0.1150442510843277,0.580980658531189,0.1305309683084488,0.591381847858429]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.580980658531189},{"x":0.1305309683084488,"y":0.580980658531189},{"x":0.1305309683084488,"y":0.591381847858429},{"x":0.1150442510843277,"y":0.591381847858429}]},"confidence":0.9392086863517761,"dir":"ltr","boundary":[0.1100442510843277,0.573980658531189,0.1355309683084488,0.598381847858429],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.6077265739440918},{"x":0.17920354008674622,"y":0.6077265739440918},{"x":0.17920354008674622,"y":0.6166418790817261},{"x":0.11725663393735886,"y":0.6166418790817261}]},"confidence":0.9640527963638306,"dir":"ltr","str":"Talus","boundary":[0.11725663393735886,0.6077265739440918,0.17920354008674622,0.6166418790817261]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.6077265739440918},{"x":0.17920354008674622,"y":0.6077265739440918},{"x":0.17920354008674622,"y":0.6166418790817261},{"x":0.11725663393735886,"y":0.6166418790817261}]},"confidence":0.9640527963638306,"dir":"ltr","boundary":[0.11225663393735885,0.6007265739440918,0.18420354008674622,0.6236418790817261],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.6344724893569946},{"x":0.1548672616481781,"y":0.6359583735466003},{"x":0.1548672616481781,"y":0.6448736786842346},{"x":0.1150442510843277,"y":0.6433877944946289}]},"confidence":0.9783579707145691,"str":"Tar","boundary":[0.1150442510843277,0.6344724893569946,0.1548672616481781,0.6448736786842346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.6344724893569946},{"x":0.1548672616481781,"y":0.6359583735466003},{"x":0.1548672616481781,"y":0.6448736786842346},{"x":0.1150442510843277,"y":0.6433877944946289}]},"confidence":0.9783579707145691,"dir":"ltr","boundary":[0.1100442510843277,0.6274724893569946,0.1598672616481781,0.6518736786842346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.6612184047698975},{"x":0.15265487134456635,"y":0.6612184047698975},{"x":0.15265487134456635,"y":0.6701337099075317},{"x":0.11725663393735886,"y":0.6701337099075317}]},"confidence":0.9545354843139648,"str":"Tar","boundary":[0.11725663393735886,0.6612184047698975,0.15265487134456635,0.6701337099075317]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1703539788722992,"y":0.6612184047698975},{"x":0.21902655065059662,"y":0.6612184047698975},{"x":0.21902655065059662,"y":0.6701337099075317},{"x":0.1703539788722992,"y":0.6701337099075317}]},"confidence":0.9838161468505859,"str":"sand","boundary":[0.1703539788722992,0.6612184047698975,0.21902655065059662,0.6701337099075317]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.6612184047698975},{"x":0.21902655065059662,"y":0.6612184047698975},{"x":0.21902655065059662,"y":0.6701337099075317},{"x":0.11725663393735886,"y":0.6701337099075317}]},"confidence":0.9712672829627991,"dir":"ltr","boundary":[0.11225663393735885,0.6542184047698975,0.22402655065059662,0.6771337099075317],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.6879643201828003},{"x":0.21902655065059662,"y":0.6879643201828003},{"x":0.21902655065059662,"y":0.6968796253204346},{"x":0.1150442510843277,"y":0.6968796253204346}]},"confidence":0.9941078424453735,"dir":"ltr","str":"Tectonic","boundary":[0.1150442510843277,0.6879643201828003,0.21902655065059662,0.6968796253204346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.6879643201828003},{"x":0.21902655065059662,"y":0.6879643201828003},{"x":0.21902655065059662,"y":0.6968796253204346},{"x":0.1150442510843277,"y":0.6968796253204346}]},"confidence":0.9941078424453735,"dir":"ltr","boundary":[0.1100442510843277,0.6809643201828003,0.22402655065059662,0.7038796253204346],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.7132243514060974},{"x":0.23230087757110596,"y":0.7147102355957031},{"x":0.23230087757110596,"y":0.7265973091125488},{"x":0.1150442510843277,"y":0.7251114249229431}]},"confidence":0.9876668453216553,"dir":"ltr","str":"Tectonics","boundary":[0.1150442510843277,0.7132243514060974,0.23230087757110596,0.7265973091125488]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.7132243514060974},{"x":0.23230087757110596,"y":0.7147102355957031},{"x":0.23230087757110596,"y":0.7265973091125488},{"x":0.1150442510843277,"y":0.7251114249229431}]},"confidence":0.9876668453216553,"dir":"ltr","boundary":[0.1100442510843277,0.7062243514060974,0.23730087757110596,0.7335973091125488],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.7399702668190002},{"x":0.23230087757110596,"y":0.741456151008606},{"x":0.23230087757110596,"y":0.7548291087150574},{"x":0.1150442510843277,"y":0.7533432245254517}]},"confidence":0.9932971596717834,"dir":"ltr","str":"Telemetry","boundary":[0.1150442510843277,0.7399702668190002,0.23230087757110596,0.7548291087150574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.7399702668190002},{"x":0.23230087757110596,"y":0.741456151008606},{"x":0.23230087757110596,"y":0.7548291087150574},{"x":0.1150442510843277,"y":0.7533432245254517}]},"confidence":0.9932971596717834,"dir":"ltr","boundary":[0.1100442510843277,0.7329702668190002,0.23730087757110596,0.7618291087150574],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.7667161822319031},{"x":0.2057522088289261,"y":0.7667161822319031},{"x":0.2057522088289261,"y":0.7771173715591431},{"x":0.1150442510843277,"y":0.7756314873695374}]},"confidence":0.9936640858650208,"dir":"ltr","str":"Tension","boundary":[0.1150442510843277,0.7667161822319031,0.2057522088289261,0.7771173715591431]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.7667161822319031},{"x":0.2057522088289261,"y":0.7667161822319031},{"x":0.2057522088289261,"y":0.7771173715591431},{"x":0.1150442510843277,"y":0.7756314873695374}]},"confidence":0.9936640858650208,"dir":"ltr","boundary":[0.1100442510843277,0.7597161822319031,0.2107522088289261,0.7841173715591431],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.7904903292655945},{"x":0.21902655065059662,"y":0.7904903292655945},{"x":0.21902655065059662,"y":0.7994056344032288},{"x":0.1150442510843277,"y":0.7994056344032288}]},"confidence":0.9937521815299988,"dir":"ltr","str":"Terminal","boundary":[0.1150442510843277,0.7904903292655945,0.21902655065059662,0.7994056344032288]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23230087757110596,"y":0.7904903292655945},{"x":0.3252212405204773,"y":0.7904903292655945},{"x":0.3252212405204773,"y":0.7994056344032288},{"x":0.23230087757110596,"y":0.7994056344032288}]},"confidence":0.9926231503486633,"dir":"ltr","str":"moraine","boundary":[0.23230087757110596,0.7904903292655945,0.3252212405204773,0.7994056344032288]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.1150442510843277,"y":0.7904903292655945},{"x":0.3252212405204773,"y":0.7904903292655945},{"x":0.3252212405204773,"y":0.7994056344032288},{"x":0.1150442510843277,"y":0.7994056344032288}]},"confidence":0.9932253360748291,"dir":"ltr","boundary":[0.1100442510843277,0.7834903292655945,0.3302212405204773,0.8064056344032288],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.818722128868103},{"x":0.20796459913253784,"y":0.818722128868103},{"x":0.20796459913253784,"y":0.8276374340057373},{"x":0.11725663393735886,"y":0.8276374340057373}]},"confidence":0.9840440154075623,"dir":"ltr","str":"Terrace","boundary":[0.11725663393735886,0.818722128868103,0.20796459913253784,0.8276374340057373]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.818722128868103},{"x":0.20796459913253784,"y":0.818722128868103},{"x":0.20796459913253784,"y":0.8276374340057373},{"x":0.11725663393735886,"y":0.8276374340057373}]},"confidence":0.9840440154075623,"dir":"ltr","boundary":[0.11225663393735885,0.811722128868103,0.21296459913253785,0.8346374340057373],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.8424962759017944},{"x":0.258849561214447,"y":0.8424962759017944},{"x":0.258849561214447,"y":0.8543833494186401},{"x":0.11725663393735886,"y":0.8543833494186401}]},"confidence":0.992040753364563,"dir":"ltr","str":"Terrestrial","boundary":[0.11725663393735886,0.8424962759017944,0.258849561214447,0.8543833494186401]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2743362784385681,"y":0.8424962759017944},{"x":0.3539822995662689,"y":0.8439821600914001},{"x":0.3539822995662689,"y":0.8558692336082458},{"x":0.2743362784385681,"y":0.8543833494186401}]},"confidence":0.9949263334274292,"dir":"ltr","str":"planet","boundary":[0.2743362784385681,0.8424962759017944,0.3539822995662689,0.8558692336082458]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.11725663393735886,"y":0.8424962759017944},{"x":0.3539822995662689,"y":0.8439821600914001},{"x":0.3539822995662689,"y":0.8558692336082458},{"x":0.11725663393735886,"y":0.8543833494186401}]},"confidence":0.9930591583251953,"dir":"ltr","boundary":[0.11225663393735885,0.8354962759017944,0.3589822995662689,0.8628692336082459],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"webpSec":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/snOYWrSgwWYCUJCT-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/FefbZonWzrFXBjuS.jpg","blurred":"/storage/books/1330e7ce2f801c8c/pages/NJuXkKiqCTcSBAIP.jpg"},"info":{"width":454,"height":676,"margin":[0.0003286013808019361,0.00010124820911672692,0.9979658541595359,0.998650406105984]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8414096832275391,"y":0.07248520851135254},{"x":0.9185022115707397,"y":0.06952662765979767},{"x":0.9185022115707397,"y":0.08875739574432373},{"x":0.8436123132705688,"y":0.0917159765958786}]},"confidence":0.9705018401145935,"dir":"rtl","str":"آتشفشان","boundary":[0.8414096832275391,0.07248520851135254,0.9185022115707397,0.08875739574432373]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7951542139053345,"y":0.07544378936290741},{"x":0.8303964734077454,"y":0.07396449893712997},{"x":0.8325991034507751,"y":0.09319526702165604},{"x":0.7973568439483643,"y":0.09467455744743347}]},"confidence":0.9353758096694946,"dir":"rtl","str":"چینه","boundary":[0.7951542139053345,0.07544378936290741,0.8325991034507751,0.09319526702165604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7753304243087769,"y":0.07544378936290741},{"x":0.7907488942146301,"y":0.07544378936290741},{"x":0.7929515242576599,"y":0.09467455744743347},{"x":0.7775330543518066,"y":0.09467455744743347}]},"confidence":0.7621185183525085,"dir":"rtl","str":"یی","boundary":[0.7753304243087769,0.07544378936290741,0.7929515242576599,0.09467455744743347]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7753304243087769,"y":0.07544378936290741},{"x":0.9185022115707397,"y":0.06952662765979767},{"x":0.9185022115707397,"y":0.09023668617010117},{"x":0.7775330543518066,"y":0.09467455744743347}]},"confidence":0.9276348352432251,"dir":"ltr","boundary":[0.7703304243087769,0.0684437893629074,0.9235022115707398,0.09723668617010117],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8766520023345947,"y":0.10650887340307236},{"x":0.91629958152771,"y":0.10650887340307236},{"x":0.9140968918800354,"y":0.11834319680929184},{"x":0.8766520023345947,"y":0.1168639063835144}]},"confidence":0.9471628665924072,"str":"چینه","boundary":[0.8766520023345947,0.10650887340307236,0.9140968918800354,0.11834319680929184]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8766520023345947,"y":0.10650887340307236},{"x":0.91629958152771,"y":0.10650887340307236},{"x":0.9140968918800354,"y":0.11834319680929184},{"x":0.8766520023345947,"y":0.1168639063835144}]},"confidence":0.9471628665924072,"dir":"ltr","boundary":[0.8716520023345947,0.09950887340307235,0.9190968918800354,0.12534319680929185],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8832598924636841,"y":0.12721893191337585},{"x":0.91629958152771,"y":0.12721893191337585},{"x":0.91629958152771,"y":0.14644969999790192},{"x":0.8832598924636841,"y":0.14644969999790192}]},"confidence":0.9804795980453491,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.8832598924636841,0.12721893191337585,0.91629958152771,0.14644969999790192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8061674237251282,"y":0.12721893191337585},{"x":0.8766520023345947,"y":0.12721893191337585},{"x":0.8766520023345947,"y":0.14792899787425995},{"x":0.8061674237251282,"y":0.14644969999790192}]},"confidence":0.9153978824615479,"dir":"rtl","str":"گردکانی","boundary":[0.8061674237251282,0.12721893191337585,0.8766520023345947,0.14792899787425995]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7951542139053345,"y":0.12721893191337585},{"x":0.7973568439483643,"y":0.12721893191337585},{"x":0.7973568439483643,"y":0.14644969999790192},{"x":0.7951542139053345,"y":0.14644969999790192}]},"confidence":0.8121038675308228,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7951542139053345,0.12721893191337585,0.7973568439483643,0.14644969999790192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7511013150215149,"y":0.12721893191337585},{"x":0.784140944480896,"y":0.12721893191337585},{"x":0.784140944480896,"y":0.14644969999790192},{"x":0.7511013150215149,"y":0.14644969999790192}]},"confidence":0.9753126502037048,"dir":"rtl","str":"رنگ","boundary":[0.7511013150215149,0.12721893191337585,0.784140944480896,0.14644969999790192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7048457860946655,"y":0.12721893191337585},{"x":0.7378854751586914,"y":0.12721893191337585},{"x":0.7378854751586914,"y":0.14644969999790192},{"x":0.7048457860946655,"y":0.14644969999790192}]},"confidence":0.9003492593765259,"dir":"rtl","str":"خاکه","boundary":[0.7048457860946655,0.12721893191337585,0.7378854751586914,0.14644969999790192]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629955768585205,"y":0.12721893191337585},{"x":0.691629946231842,"y":0.12721893191337585},{"x":0.691629946231842,"y":0.14644969999790192},{"x":0.6629955768585205,"y":0.14644969999790192}]},"confidence":0.9380750060081482,"dir":"rtl","str":"کانی","boundary":[0.6629955768585205,0.12721893191337585,0.691629946231842,0.14644969999790192]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6629955768585205,"y":0.12721893191337585},{"x":0.91629958152771,"y":0.12721893191337585},{"x":0.91629958152771,"y":0.14792899787425995},{"x":0.6629955768585205,"y":0.14644969999790192}]},"confidence":0.9291346669197083,"dir":"ltr","boundary":[0.6579955768585205,0.12021893191337585,0.92129958152771,0.15492899787425995],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8810572624206543,"y":0.15680474042892456},{"x":0.9118942618370056,"y":0.15976330637931824},{"x":0.9096916317939758,"y":0.17603550851345062},{"x":0.8766520023345947,"y":0.17307692766189575}]},"confidence":0.9766712784767151,"dir":"rtl","str":"چینی","boundary":[0.8810572624206543,0.15680474042892456,0.9096916317939758,0.17603550851345062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281938433647156,"y":0.15236686170101166},{"x":0.8634361028671265,"y":0.15532544255256653},{"x":0.8590308427810669,"y":0.17159762978553772},{"x":0.8259912133216858,"y":0.16863904893398285}]},"confidence":0.9588627219200134,"dir":"rtl","str":"محک","boundary":[0.8281938433647156,0.15236686170101166,0.8590308427810669,0.17159762978553772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281938433647156,"y":0.15236686170101166},{"x":0.9118942618370056,"y":0.1582840234041214},{"x":0.9096916317939758,"y":0.17603550851345062},{"x":0.8259912133216858,"y":0.16863904893398285}]},"confidence":0.9690390229225159,"dir":"ltr","boundary":[0.8231938433647156,0.14536686170101165,0.9146916317939758,0.18303550851345063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8634361028671265,"y":0.18195265531539917},{"x":0.91629958152771,"y":0.18195265531539917},{"x":0.91629958152771,"y":0.1997041404247284},{"x":0.8634361028671265,"y":0.1997041404247284}]},"confidence":0.9734982848167419,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.8634361028671265,0.18195265531539917,0.91629958152771,0.1997041404247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215858936309814,"y":0.18195265531539917},{"x":0.8568282127380371,"y":0.18195265531539917},{"x":0.8568282127380371,"y":0.1997041404247284},{"x":0.8215858936309814,"y":0.1997041404247284}]},"confidence":0.9748006463050842,"dir":"rtl","str":"آرام","boundary":[0.8215858936309814,0.18195265531539917,0.8568282127380371,0.1997041404247284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8215858936309814,"y":0.18195265531539917},{"x":0.91629958152771,"y":0.18195265531539917},{"x":0.91629958152771,"y":0.1997041404247284},{"x":0.8215858936309814,"y":0.1997041404247284}]},"confidence":0.9740771055221558,"dir":"ltr","boundary":[0.8165858936309814,0.17495265531539916,0.92129958152771,0.2067041404247284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8854625821113586,"y":0.208579882979393},{"x":0.9140968918800354,"y":0.208579882979393},{"x":0.9140968918800354,"y":0.2248520702123642},{"x":0.8854625821113586,"y":0.2248520702123642}]},"confidence":0.9706267714500427,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.8854625821113586,0.208579882979393,0.9140968918800354,0.2248520702123642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281938433647156,"y":0.21005916595458984},{"x":0.8788546323776245,"y":0.208579882979393},{"x":0.8788546323776245,"y":0.2248520702123642},{"x":0.8281938433647156,"y":0.22633136808872223}]},"confidence":0.9671021699905396,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.8281938433647156,0.21005916595458984,0.8788546323776245,0.2248520702123642]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281938433647156,"y":0.21005916595458984},{"x":0.9140968918800354,"y":0.208579882979393},{"x":0.9140968918800354,"y":0.2248520702123642},{"x":0.8281938433647156,"y":0.22633136808872223}]},"confidence":0.9681091904640198,"dir":"ltr","boundary":[0.8231938433647156,0.20305916595458984,0.9190968918800354,0.2318520702123642],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8678414225578308,"y":0.23816567659378052},{"x":0.91629958152771,"y":0.23964497447013855},{"x":0.91629958152771,"y":0.2529585659503937},{"x":0.8678414225578308,"y":0.25147929787635803}]},"confidence":0.9428109526634216,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.8678414225578308,0.23816567659378052,0.91629958152771,0.2529585659503937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7885462641716003,"y":0.23520709574222565},{"x":0.8568282127380371,"y":0.23668639361858368},{"x":0.8568282127380371,"y":0.25147929787635803},{"x":0.7863436341285706,"y":0.25}]},"confidence":0.9781200885772705,"dir":"rtl","str":"رودخانه","boundary":[0.7885462641716003,0.23520709574222565,0.8568282127380371,0.25147929787635803]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7885462641716003,"y":0.23520709574222565},{"x":0.91629958152771,"y":0.23964497447013855},{"x":0.91629958152771,"y":0.2529585659503937},{"x":0.7863436341285706,"y":0.25}]},"confidence":0.9634079337120056,"dir":"ltr","boundary":[0.7835462641716003,0.22820709574222564,0.92129958152771,0.2599585659503937],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.2618343234062195},{"x":0.91629958152771,"y":0.2618343234062195},{"x":0.91629958152771,"y":0.2781065106391907},{"x":0.8436123132705688,"y":0.2795858085155487}]},"confidence":0.9778876900672913,"dir":"rtl","str":"رودگیری","boundary":[0.8436123132705688,0.2618343234062195,0.91629958152771,0.2781065106391907]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8436123132705688,"y":0.2618343234062195},{"x":0.91629958152771,"y":0.2618343234062195},{"x":0.91629958152771,"y":0.2781065106391907},{"x":0.8436123132705688,"y":0.2795858085155487}]},"confidence":0.9778876900672913,"dir":"ltr","boundary":[0.8386123132705688,0.2548343234062195,0.92129958152771,0.2851065106391907],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8722466826438904,"y":0.29289939999580383},{"x":0.9140968918800354,"y":0.29289939999580383},{"x":0.9140968918800354,"y":0.3047337234020233},{"x":0.8722466826438904,"y":0.3047337234020233}]},"confidence":0.9603339433670044,"dir":"rtl","str":"تنجش","boundary":[0.8722466826438904,0.29289939999580383,0.9140968918800354,0.3047337234020233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8546255230903625,"y":0.29289939999580383},{"x":0.865638792514801,"y":0.29289939999580383},{"x":0.865638792514801,"y":0.3047337234020233},{"x":0.8546255230903625,"y":0.3047337234020233}]},"confidence":0.9054389595985413,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8546255230903625,0.29289939999580383,0.865638792514801,0.3047337234020233]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039647340774536,"y":0.29289939999580383},{"x":0.8414096832275391,"y":0.29289939999580383},{"x":0.8414096832275391,"y":0.3047337234020233},{"x":0.8039647340774536,"y":0.3047337234020233}]},"confidence":0.9617564082145691,"dir":"rtl","str":"تنش","boundary":[0.8039647340774536,0.29289939999580383,0.8414096832275391,0.3047337234020233]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8039647340774536,"y":0.29289939999580383},{"x":0.9140968918800354,"y":0.29289939999580383},{"x":0.9140968918800354,"y":0.3047337234020233},{"x":0.8039647340774536,"y":0.3047337234020233}]},"confidence":0.9540054798126221,"dir":"ltr","boundary":[0.7989647340774536,0.2858993999958038,0.9190968918800354,0.3117337234020233],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8766520023345947,"y":0.31508874893188477},{"x":0.9118942618370056,"y":0.3165680468082428},{"x":0.9118942618370056,"y":0.332840234041214},{"x":0.8766520023345947,"y":0.33136093616485596}]},"confidence":0.9692651033401489,"str":"خراش","boundary":[0.8766520023345947,0.31508874893188477,0.9118942618370056,0.332840234041214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8766520023345947,"y":0.31508874893188477},{"x":0.9118942618370056,"y":0.3165680468082428},{"x":0.9118942618370056,"y":0.332840234041214},{"x":0.8766520023345947,"y":0.33136093616485596}]},"confidence":0.9692651033401489,"dir":"ltr","boundary":[0.8716520023345947,0.30808874893188476,0.9168942618370056,0.339840234041214],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590308427810669,"y":0.3417159616947174},{"x":0.91629958152771,"y":0.34023669362068176},{"x":0.91629958152771,"y":0.35650888085365295},{"x":0.8612334728240967,"y":0.357988178730011}]},"confidence":0.978259265422821,"dir":"rtl","str":"امتداد","boundary":[0.8590308427810669,0.3417159616947174,0.91629958152771,0.35650888085365295]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8480176329612732,"y":0.3417159616947174},{"x":0.850220263004303,"y":0.3417159616947174},{"x":0.8524228930473328,"y":0.357988178730011},{"x":0.8480176329612732,"y":0.357988178730011}]},"confidence":0.8636033535003662,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.8480176329612732,0.3417159616947174,0.8524228930473328,0.357988178730011]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973568439483643,"y":0.34319525957107544},{"x":0.8370044231414795,"y":0.3417159616947174},{"x":0.8392070531845093,"y":0.357988178730011},{"x":0.7973568439483643,"y":0.35946744680404663}]},"confidence":0.9540013074874878,"dir":"rtl","str":"راستا","boundary":[0.7973568439483643,0.34319525957107544,0.8392070531845093,0.357988178730011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7973568439483643,"y":0.34319525957107544},{"x":0.91629958152771,"y":0.34023669362068176},{"x":0.91629958152771,"y":0.357988178730011},{"x":0.7973568439483643,"y":0.35946744680404663}]},"confidence":0.9585971236228943,"dir":"ltr","boundary":[0.7923568439483643,0.33619525957107543,0.92129958152771,0.364988178730011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8678414225578308,"y":0.36834320425987244},{"x":0.91629958152771,"y":0.3668639063835144},{"x":0.91629958152771,"y":0.38461539149284363},{"x":0.8700440526008606,"y":0.38609468936920166}]},"confidence":0.893155038356781,"dir":"rtl","str":"گسله","boundary":[0.8678414225578308,0.36834320425987244,0.91629958152771,0.38461539149284363]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7885462641716003,"y":0.3713017702102661},{"x":0.8590308427810669,"y":0.3698224723339081},{"x":0.8590308427810669,"y":0.3875739574432373},{"x":0.7907488942146301,"y":0.38905325531959534}]},"confidence":0.9313501715660095,"dir":"rtl","str":"راستالغز","boundary":[0.7885462641716003,0.3713017702102661,0.8590308427810669,0.3875739574432373]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7885462641716003,"y":0.3713017702102661},{"x":0.91629958152771,"y":0.36834320425987244},{"x":0.91629958152771,"y":0.38609468936920166},{"x":0.7907488942146301,"y":0.38905325531959534}]},"confidence":0.9186185002326965,"dir":"ltr","boundary":[0.7835462641716003,0.3643017702102661,0.92129958152771,0.39309468936920167],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.799559473991394,"y":0.3949704170227051},{"x":0.9140968918800354,"y":0.3949704170227051},{"x":0.9140968918800354,"y":0.41124260425567627},{"x":0.799559473991394,"y":0.41124260425567627}]},"confidence":0.9592299461364746,"dir":"rtl","str":"استروماتولیت","boundary":[0.799559473991394,0.3949704170227051,0.9140968918800354,0.41124260425567627]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.799559473991394,"y":0.3949704170227051},{"x":0.9140968918800354,"y":0.3949704170227051},{"x":0.9140968918800354,"y":0.41124260425567627},{"x":0.799559473991394,"y":0.41124260425567627}]},"confidence":0.9592299461364746,"dir":"ltr","boundary":[0.794559473991394,0.38797041702270507,0.9190968918800354,0.4182426042556763],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8392070531845093,"y":0.42307692766189575},{"x":0.9118942618370056,"y":0.4215976297855377},{"x":0.9118942618370056,"y":0.4363905191421509},{"x":0.8414096832275391,"y":0.4378698170185089}]},"confidence":0.9663321375846863,"dir":"rtl","str":"ساختاری","boundary":[0.8392070531845093,0.42307692766189575,0.9118942618370056,0.4363905191421509]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8392070531845093,"y":0.42307692766189575},{"x":0.9118942618370056,"y":0.4215976297855377},{"x":0.9118942618370056,"y":0.4363905191421509},{"x":0.8414096832275391,"y":0.4378698170185089}]},"confidence":0.9663321375846863,"dir":"ltr","boundary":[0.8342070531845093,0.41607692766189575,0.9168942618370056,0.4433905191421509],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8612334728240967,"y":0.44822484254837036},{"x":0.9118942618370056,"y":0.44822484254837036},{"x":0.9118942618370056,"y":0.4630177617073059},{"x":0.8612334728240967,"y":0.46449702978134155}]},"confidence":0.9879354238510132,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.8612334728240967,0.44822484254837036,0.9118942618370056,0.4630177617073059]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.850220263004303,"y":0.4497041404247284},{"x":0.8524228930473328,"y":0.4497041404247284},{"x":0.8524228930473328,"y":0.46449702978134155},{"x":0.850220263004303,"y":0.46449702978134155}]},"confidence":0.924083948135376,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.850220263004303,0.4497041404247284,0.8524228930473328,0.46449702978134155]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7797356843948364,"y":0.4497041404247284},{"x":0.8370044231414795,"y":0.44822484254837036},{"x":0.8370044231414795,"y":0.46449702978134155},{"x":0.7797356843948364,"y":0.46449702978134155}]},"confidence":0.9817160964012146,"dir":"rtl","str":"ساختار","boundary":[0.7797356843948364,0.4497041404247284,0.8370044231414795,0.46449702978134155]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7797356843948364,"y":0.4497041404247284},{"x":0.9118942618370056,"y":0.44822484254837036},{"x":0.9118942618370056,"y":0.4630177617073059},{"x":0.7797356843948364,"y":0.46449702978134155}]},"confidence":0.9787383675575256,"dir":"ltr","boundary":[0.7747356843948364,0.4427041404247284,0.9168942618370056,0.4700177617073059],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590308427810669,"y":0.4748520851135254},{"x":0.9118942618370056,"y":0.47337278723716736},{"x":0.9118942618370056,"y":0.4881656765937805},{"x":0.8612334728240967,"y":0.48964497447013855}]},"confidence":0.981999397277832,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.8590308427810669,0.4748520851135254,0.9118942618370056,0.4881656765937805]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8105726838111877,"y":0.47781065106391907},{"x":0.8524228930473328,"y":0.47633135318756104},{"x":0.8546255230903625,"y":0.4911242723464966},{"x":0.8127753138542175,"y":0.4926035404205322}]},"confidence":0.8470739722251892,"dir":"rtl","str":"گروی","boundary":[0.8105726838111877,0.47781065106391907,0.8546255230903625,0.4911242723464966]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8105726838111877,"y":0.47781065106391907},{"x":0.9118942618370056,"y":0.47337278723716736},{"x":0.9118942618370056,"y":0.4881656765937805},{"x":0.8127753138542175,"y":0.4926035404205322}]},"confidence":0.914536714553833,"dir":"ltr","boundary":[0.8055726838111877,0.47081065106391906,0.9168942618370056,0.4951656765937805],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8788546323776245,"y":0.49852070212364197},{"x":0.91629958152771,"y":0.4955621361732483},{"x":0.9185022115707397,"y":0.5162721872329712},{"x":0.8810572624206543,"y":0.5192307829856873}]},"confidence":0.9549539685249329,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.8788546323776245,0.49852070212364197,0.9185022115707397,0.5162721872329712]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281938433647156,"y":0.5014792680740356},{"x":0.8788546323776245,"y":0.49852070212364197},{"x":0.8810572624206543,"y":0.5192307829856873},{"x":0.8303964734077454,"y":0.5221893787384033}]},"confidence":0.9435045123100281,"dir":"rtl","str":"قلیایی","boundary":[0.8281938433647156,0.5014792680740356,0.8810572624206543,0.5192307829856873]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8281938433647156,"y":0.5014792680740356},{"x":0.91629958152771,"y":0.4955621361732483},{"x":0.9185022115707397,"y":0.5162721872329712},{"x":0.8303964734077454,"y":0.5221893787384033}]},"confidence":0.94808429479599,"dir":"ltr","boundary":[0.8231938433647156,0.49447926807403564,0.9235022115707398,0.5232721872329712],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8546255230903625,"y":0.5281065106391907},{"x":0.9118942618370056,"y":0.5281065106391907},{"x":0.9118942618370056,"y":0.5458579659461975},{"x":0.8546255230903625,"y":0.5458579659461975}]},"confidence":0.9718416929244995,"dir":"rtl","str":"بازالت","boundary":[0.8546255230903625,0.5281065106391907,0.9118942618370056,0.5458579659461975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8149779438972473,"y":0.5281065106391907},{"x":0.8480176329612732,"y":0.5281065106391907},{"x":0.8480176329612732,"y":0.5458579659461975},{"x":0.8149779438972473,"y":0.5458579659461975}]},"confidence":0.8651067614555359,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.8149779438972473,0.5281065106391907,0.8480176329612732,0.5458579659461975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7621145248413086,"y":0.5281065106391907},{"x":0.8127753138542175,"y":0.5281065106391907},{"x":0.8127753138542175,"y":0.5473372936248779},{"x":0.7621145248413086,"y":0.5473372936248779}]},"confidence":0.9586501717567444,"dir":"rtl","str":"قلیابی","boundary":[0.7621145248413086,0.5281065106391907,0.8127753138542175,0.5473372936248779]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7621145248413086,"y":0.5281065106391907},{"x":0.9118942618370056,"y":0.526627242565155},{"x":0.9118942618370056,"y":0.5458579659461975},{"x":0.7621145248413086,"y":0.5473372936248779}]},"confidence":0.9402111172676086,"dir":"ltr","boundary":[0.7571145248413086,0.5211065106391907,0.9168942618370056,0.5528579659461975],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8700440526008606,"y":0.5547337532043457},{"x":0.9118942618370056,"y":0.5547337532043457},{"x":0.9140968918800354,"y":0.5724852085113525},{"x":0.8722466826438904,"y":0.5724852085113525}]},"confidence":0.9721242189407349,"dir":"rtl","str":"زغال","boundary":[0.8700440526008606,0.5547337532043457,0.9140968918800354,0.5724852085113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8303964734077454,"y":0.5547337532043457},{"x":0.865638792514801,"y":0.5547337532043457},{"x":0.865638792514801,"y":0.5724852085113525},{"x":0.8303964734077454,"y":0.5724852085113525}]},"confidence":0.9499281644821167,"dir":"rtl","str":"نیمه","boundary":[0.8303964734077454,0.5547337532043457,0.865638792514801,0.5724852085113525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7885462641716003,"y":0.5562130212783813},{"x":0.8259912133216858,"y":0.5547337532043457},{"x":0.8259912133216858,"y":0.5724852085113525},{"x":0.7907488942146301,"y":0.5739644765853882}]},"confidence":0.9084324240684509,"dir":"rtl","str":"قیری","boundary":[0.7885462641716003,0.5562130212783813,0.8259912133216858,0.5724852085113525]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7885462641716003,"y":0.5562130212783813},{"x":0.9118942618370056,"y":0.5547337532043457},{"x":0.9140968918800354,"y":0.5724852085113525},{"x":0.7907488942146301,"y":0.5739644765853882}]},"confidence":0.9434949159622192,"dir":"ltr","boundary":[0.7835462641716003,0.5492130212783813,0.9190968918800354,0.5794852085113525],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8414096832275391,"y":0.5828402638435364},{"x":0.9140968918800354,"y":0.5828402638435364},{"x":0.9140968918800354,"y":0.5976331233978271},{"x":0.8414096832275391,"y":0.5976331233978271}]},"confidence":0.978840172290802,"dir":"rtl","str":"فرورانش","boundary":[0.8414096832275391,0.5828402638435364,0.9140968918800354,0.5976331233978271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8414096832275391,"y":0.5828402638435364},{"x":0.9140968918800354,"y":0.5828402638435364},{"x":0.9140968918800354,"y":0.5976331233978271},{"x":0.8414096832275391,"y":0.5976331233978271}]},"confidence":0.978840172290802,"dir":"ltr","boundary":[0.8364096832275391,0.5758402638435364,0.9190968918800354,0.6046331233978272],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8590308427810669,"y":0.607988178730011},{"x":0.9118942618370056,"y":0.607988178730011},{"x":0.9118942618370056,"y":0.6227810382843018},{"x":0.8590308427810669,"y":0.6242603659629822}]},"confidence":0.9284698367118835,"dir":"rtl","str":"منطقه","boundary":[0.8590308427810669,0.607988178730011,0.9118942618370056,0.6227810382843018]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7775330543518066,"y":0.6094674468040466},{"x":0.8480176329612732,"y":0.607988178730011},{"x":0.8480176329612732,"y":0.6242603659629822},{"x":0.7775330543518066,"y":0.6257396340370178}]},"confidence":0.9785249829292297,"dir":"rtl","str":"فرورانش","boundary":[0.7775330543518066,0.6094674468040466,0.8480176329612732,0.6242603659629822]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7775330543518066,"y":0.6094674468040466},{"x":0.9118942618370056,"y":0.6065088510513306},{"x":0.9118942618370056,"y":0.6227810382843018},{"x":0.7775330543518066,"y":0.6257396340370178}]},"confidence":0.957668662071228,"dir":"ltr","boundary":[0.7725330543518066,0.6024674468040466,0.9168942618370056,0.6297810382843018],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8612334728240967,"y":0.639053225517273},{"x":0.9118942618370056,"y":0.639053225517273},{"x":0.9118942618370056,"y":0.6494082808494568},{"x":0.8612334728240967,"y":0.6494082808494568}]},"confidence":0.9512642621994019,"dir":"rtl","str":"تصعيد","boundary":[0.8612334728240967,0.639053225517273,0.9118942618370056,0.6494082808494568]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8612334728240967,"y":0.639053225517273},{"x":0.9118942618370056,"y":0.639053225517273},{"x":0.9118942618370056,"y":0.6494082808494568},{"x":0.8612334728240967,"y":0.6494082808494568}]},"confidence":0.9512642621994019,"dir":"ltr","boundary":[0.8562334728240967,0.6320532255172729,0.9168942618370056,0.6564082808494568],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8744493126869202,"y":0.6627218723297119},{"x":0.9118942618370056,"y":0.6627218723297119},{"x":0.9118942618370056,"y":0.6804733872413635},{"x":0.8744493126869202,"y":0.6804733872413635}]},"confidence":0.8642338514328003,"dir":"rtl","str":"دره","boundary":[0.8744493126869202,0.6627218723297119,0.9118942618370056,0.6804733872413635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7797356843948364,"y":0.6612426042556763},{"x":0.865638792514801,"y":0.6627218723297119},{"x":0.865638792514801,"y":0.6804733872413635},{"x":0.7797356843948364,"y":0.6789940595626831}]},"confidence":0.959140956401825,"dir":"rtl","str":"زیردریایی","boundary":[0.7797356843948364,0.6612426042556763,0.865638792514801,0.6804733872413635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7687224745750427,"y":0.6612426042556763},{"x":0.7731277346611023,"y":0.6612426042556763},{"x":0.7731277346611023,"y":0.6789940595626831},{"x":0.7687224745750427,"y":0.6789940595626831}]},"confidence":0.9687601327896118,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7687224745750427,0.6612426042556763,0.7731277346611023,0.6789940595626831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7268722653388977,"y":0.6612426042556763},{"x":0.7643171548843384,"y":0.6612426042556763},{"x":0.7643171548843384,"y":0.6789940595626831},{"x":0.7268722653388977,"y":0.6789940595626831}]},"confidence":0.8645632863044739,"dir":"rtl","str":"دره","boundary":[0.7268722653388977,0.6612426042556763,0.7643171548843384,0.6789940595626831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431717872619629,"y":0.6612426042556763},{"x":0.715859055519104,"y":0.6612426042556763},{"x":0.715859055519104,"y":0.6789940595626831},{"x":0.6431717872619629,"y":0.6789940595626831}]},"confidence":0.9735106229782104,"dir":"rtl","str":"اقیانوسی","boundary":[0.6431717872619629,0.6612426042556763,0.715859055519104,0.6789940595626831]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6431717872619629,"y":0.6612426042556763},{"x":0.9118942618370056,"y":0.6627218723297119},{"x":0.9118942618370056,"y":0.6804733872413635},{"x":0.6431717872619629,"y":0.6789940595626831}]},"confidence":0.9406460523605347,"dir":"ltr","boundary":[0.6381717872619629,0.6542426042556763,0.9168942618370056,0.6874733872413635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.8325991034507751,"y":0.6908283829689026},{"x":0.9118942618370056,"y":0.692307710647583},{"x":0.9118942618370056,"y":0.7056213021278381},{"x":0.8325991034507751,"y":0.7056213021278381}]},"confidence":0.9685487747192383,"dir":"