نظارت و راهنمایی آموزشی نظارت و راهنمایی آموزشی

توضیحات

نظارت و راهنمایی آموزشی یا تعلیماتی رشته‌ای از علوم آموزشی است که در تمامی جهان هم به لحاظ رشته‌ای علمی در دانشگاهها و هم عرصه‌ای تخصصی در نظامهای آموزشی جای خود را باز کرده است و در عرصە ی بین المللی هم وفاقی فراگیر به عنوان دیسیپلینی مشخص راجع به آن ایجاد شده است امّا در کشور ما متاسفانه نه در دانشگاه به عنوان دیسیپلینی مشخص پذیرفته شده نه در نظام آموزشی به عنوان یک کارکرد مشخص روی آن تمرکز می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این امر فقدان کتب و منابع آموزشی غنی و راهنما باشد. با این پیش زمینه مترجمین بر آن شدند یکی از منابع مهم نظارت آموزشی را که در اکثر کشورهای جهان ترجمه و مورد استفاده قرار می‌گیرد را با ترجمه‌ای مناسب تقدیم جامعە ی علمی و کارگزاران نظام آموزشی کشور نمایند. این کتاب قابل استفاده برای معلمین، مدیران مدارس، والدین دانش آموزان، کارشناسان و سیاستگذاران آموزش می‌باشد، امید است مقبول افتد

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"126","title":"نظارت و راهنمایی آموزشی","price":"۱۳‌,‌۵۰۰","ebook_price":"۶‌,‌۷۵۰","rent_3_price":"۳‌,‌۳۷۵","rent_6_price":"۴‌,‌۷۲۵","rent_12_price":"-۱","print_price":"۱۳‌,‌۵۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/145b9f18fcc94d98/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/145b9f18fcc94d98/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/145b9f18fcc94d98/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/145b9f18fcc94d98/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/145b9f18fcc94d98/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/145b9f18fcc94d98/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/145b9f18fcc94d98/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/145b9f18fcc94d98/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/145b9f18fcc94d98/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/145b9f18fcc94d98/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786003092792","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۶","nobat_chap":"1","description":["نظارت و راهنمایی آموزشی یا تعلیماتی رشته‌ای از علوم آموزشی است که در تمامی جهان هم به لحاظ رشته‌ای علمی در دانشگاهها و هم عرصه‌ای تخصصی در نظامهای آموزشی جای خود را باز کرده است و در عرصە ی بین المللی هم وفاقی فراگیر به عنوان دیسیپلینی مشخص راجع به آن ایجاد شده است امّا در کشور ما متاسفانه نه در دانشگاه به عنوان دیسیپلینی مشخص پذیرفته شده نه در نظام آموزشی به عنوان یک کارکرد مشخص روی آن تمرکز می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از دلایل این امر فقدان کتب و منابع آموزشی غنی و راهنما باشد. با این پیش زمینه مترجمین بر آن شدند یکی از منابع مهم نظارت آموزشی را که در اکثر کشورهای جهان ترجمه و مورد استفاده قرار می‌گیرد را با ترجمه‌ای مناسب تقدیم جامعە ی علمی و کارگزاران نظام آموزشی کشور نمایند. این کتاب قابل استفاده برای معلمین، مدیران مدارس، والدین دانش آموزان، کارشناسان و سیاستگذاران آموزش می‌باشد، امید است مقبول افتد"],"pages_count":"168","keywords":"null","token":"145b9f18fcc94d98","created_at":"2017-10-10 16:43:57","updated_at":"2022-08-08 13:23:11","publisher_id":"18","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آوای نور","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"207","title":"اکبر فرجی ارمکی","firstname":"اکبر","lastname":"فرجی ارمکی","token":"e6bdb73d8188bf0f","created_at":"2017-10-10 11:24:27","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"},{"id":"267","title":"کارل گلیکمن","firstname":"کارل","lastname":"گلیکمن","token":"9abfc80aa68c963b","created_at":"2017-10-10 15:56:33","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"268","title":"شیما طبیب زاده","firstname":"شیما","lastname":"طبیب زاده","token":"559d1688cda01c9f","created_at":"2017-10-10 15:57:06","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"270","title":"غلامعلی یوسلیانی","firstname":"غلامعلی","lastname":"یوسلیانی","token":"3b0c33d0afdff791","created_at":"2017-10-10 15:57:22","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"274","title":"سمانه باقرپناهی","firstname":"سمانه","lastname":"باقرپناهی","token":"27ffcbad1e3e3762","created_at":"2017-10-10 15:59:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"267","title":"کارل گلیکمن","firstname":"کارل","lastname":"گلیکمن","token":"9abfc80aa68c963b","created_at":"2017-10-10 15:56:33","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"268","title":"شیما طبیب زاده","firstname":"شیما","lastname":"طبیب زاده","token":"559d1688cda01c9f","created_at":"2017-10-10 15:57:06","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"270","title":"غلامعلی یوسلیانی","firstname":"غلامعلی","lastname":"یوسلیانی","token":"3b0c33d0afdff791","created_at":"2017-10-10 15:57:22","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"274","title":"سمانه باقرپناهی","firstname":"سمانه","lastname":"باقرپناهی","token":"27ffcbad1e3e3762","created_at":"2017-10-10 15:59:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[{"id":"207","title":"اکبر فرجی ارمکی","firstname":"اکبر","lastname":"فرجی ارمکی","token":"e6bdb73d8188bf0f","created_at":"2017-10-10 11:24:27","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"translator"}],"views":0,"e_book":{"id":"105","file":"59dcc795cb47b1.33865872.pdf","book_id":"126","toc":[{"title":"فصل اول نگاهی به فرایند یاددهی و یادگیری در کلاس","page":"8"},{"title":"فصل دوم ساز و کار هایی برای کمک به کلاس درس","page":"18"},{"title":"فصل سوم چارچوب هایی برای مشاهده ی کلاس","page":"38"},{"title":"فصل چهارم رویکرد های کار نزدیک با معلمان","page":"58"},{"title":"فصل پنجم مثال هایی ملموس از کمک به معلمان","page":"78"},{"title":"فصل ششم شاخص های ارزیابی قابلیت، رشد و بالندگی معلم","page":"126"},{"title":"فصل هفتم به کارگیری اراده ، قدرت و توان","page":"142"},{"title":"پیوست","page":"160"}],"created_at":"2017-10-10 16:43:57","updated_at":"2018-08-20 12:59:23","process_started_at":"2017-11-09 18:03:06","process_done_at":"2017-11-09 18:05:15","process_failed_at":null,"pages_count":"168","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"cd8fdb1d9d866587c3efce7e0711f8058a1629493109d63c52c96f2ce5e26aab8d49d1c7bdc1f9e946e151ca79952f7af360a6031b73171097365d8cbd376f7e","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۶۸"},"publisher":{"id":18,"title":"آوای نور","description":null,"token":"246521c748fb5fe3","slug":"آوای-نور"},"study_subjects":[{"id":"1705","title":"ارزشیابی آموزشی","token":"5503ab8b03b9d428","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:24:10","updated_at":"2021-02-27 15:09:22","study_fields":[{"id":"421","title":"روان شناسی تربیتی","degree_id":"10","token":"6a3aed9743aa5ece","books_count":"11","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2022-02-22 10:44:24","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"718","title":"سنجش و اندازه گیری (روانسنجی)","degree_id":"10","token":"c5c74f957e66eefd","books_count":"9","created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-06-22 20:09:42","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C","ebook_price_en":"6750","urlify":"%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C","pages_count_fa":"۱۶۸","authorTitle":"اکبر فرجی ارمکی, کارل گلیکمن, شیما طبیب زاده, غلامعلی یوسلیانی, سمانه باقرپناهی","tocStr":"فصل اول نگاهی به فرایند یاددهی و یادگیری در کلاس, فصل دوم ساز و کار هایی برای کمک به کلاس درس, فصل سوم چارچوب هایی برای مشاهده ی کلاس, فصل چهارم رویکرد های کار نزدیک با معلمان, فصل پنجم مثال هایی ملموس از کمک به معلمان, فصل ششم شاخص های ارزیابی قابلیت، رشد و بالندگی معلم, فصل هفتم به کارگیری اراده ، قدرت و توان, پیوست","url":"/preview/145b9f18fcc94d98/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C"}
{"toc":[{"title":"فصل اول نگاهی به فرایند یاددهی و یادگیری در کلاس","page":"8"},{"title":"فصل دوم ساز و کار هایی برای کمک به کلاس درس","page":"18"},{"title":"فصل سوم چارچوب هایی برای مشاهده ی کلاس","page":"38"},{"title":"فصل چهارم رویکرد های کار نزدیک با معلمان","page":"58"},{"title":"فصل پنجم مثال هایی ملموس از کمک به معلمان","page":"78"},{"title":"فصل ششم شاخص های ارزیابی قابلیت، رشد و بالندگی معلم","page":"126"},{"title":"فصل هفتم به کارگیری اراده ، قدرت و توان","page":"142"},{"title":"پیوست","page":"160"}],"pages_count":168,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"145b9f18fcc94d98","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/465b260a20e5ad019d9aa64c58adfc64.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/555e6961ea5a0b20565bac8925fbed3a.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.22425,0.18819,0.22317,0.12787]},"elements":[{"words":[{"str":"نظارت","boundary":[0.6429813348618317,0.18819106740912453,0.776832523115051,0.22850552014042871],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6072586026117626,0.18819106740912453,0.6318536467008677,0.22850552014042871],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمایی","boundary":[0.41032349106842914,0.18819106740912453,0.5959965684872748,0.22850552014042871],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.22424935659136402,0.18819106740912453,0.39915560672770045,0.22850552014042871],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.22425,0.18819,0.77683,0.22851],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تالیف","boundary":[0.4710942712801449,0.3391856218084392,0.5296804880373654,0.36095542628334343],"dir":"rtl"},{"str":"کارل","boundary":[0.5190839767419693,0.37242378573708257,0.5643284720236393,0.39419359021198686],"dir":"rtl"},{"str":"گلیکمن","boundary":[0.43677914402821466,0.37242378573708257,0.5116410256410256,0.39419359021198686],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.43678,0.33919,0.56433,0.39419],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ترجمه","boundary":[0.46651892097988756,0.5032990398021233,0.5343084548660757,0.5250688442770275],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.7159986655228291,0.5365372037307666,0.7603784195977504,0.5583070082056708],"dir":"rtl"},{"str":"اکبر","boundary":[0.6711556572300067,0.5365372037307666,0.7082777618911449,0.5583070082056708],"dir":"rtl"},{"str":"فرجی","boundary":[0.6091722428748451,0.5365372037307666,0.6634656372128491,0.5583070082056708],"dir":"rtl"},{"str":"ارمکی","boundary":[0.5443475359832237,0.5365372037307666,0.6014513392431607,0.5583070082056708],"dir":"rtl"},{"str":"دکتر","boundary":[0.716901153369555,0.5689903381794664,0.7612809074444763,0.5907601426543707],"dir":"rtl"},{"str":"غلامعلی","boundary":[0.6334845105328377,0.5689903381794664,0.7093271697512898,0.5907601426543707],"dir":"rtl"},{"str":"یوسلیانی","boundary":[0.5434896578019255,0.5689903381794664,0.6259974210471841,0.5907601426543707],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.46652,0.5033,0.76128,0.59076],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"انتشارات","boundary":[0.5018992469735964,0.8346337172130115,0.5571037079401392,0.8497516369872506],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.4673482032218092,0.8346337172130115,0.49668763702220947,0.8497516369872506],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.44392812887236677,0.8346337172130115,0.46220093413401964,0.8497516369872506],"dir":"rtl"},{"str":"تهران","boundary":[0.5062672767133733,0.8570082384788852,0.5419550090553807,0.8721261582531243],"dir":"rtl"},{"str":"1396","boundary":[0.45879801734820325,0.8570082384788852,0.4980816890668192,0.8721261582531243],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49797445429415693,0.8570082384788852,0.506017062243828,0.8721261582531243],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.44393,0.83463,0.5571,0.87213],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"شیما","boundary":[0.37300146666315753,0.5365372037307666,0.4191097130874083,0.5583070082056708],"dir":"rtl"},{"str":"طبیب","boundary":[0.30826842055094844,0.5365372037307666,0.3654346936661227,0.5583070082056708],"dir":"rtl"},{"str":"زاده","boundary":[0.26484605852635595,0.5365372037307666,0.30077433707443846,0.5583070082056708],"dir":"rtl"},{"str":"سمانه","boundary":[0.36586121437422553,0.5689903381794664,0.42040167762844344,0.5907601426543707],"dir":"rtl"},{"str":"باقر","boundary":[0.326233533504909,0.5689903381794664,0.3581054236965018,0.5907601426543707],"dir":"rtl"},{"str":"پناهی","boundary":[0.2634162615575255,0.5689903381794664,0.31879433584965405,0.5907601426543707],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.26342,0.53654,0.4204,0.59076],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/1f623813d69d7a024a0c296b4e7ce7d5.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/6a309791d2827553fbcc9995f7b6e8d0.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.23026,0.18537,0.2319,0.12891]},"elements":[{"words":[{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.18774008883877585,0.6167381565151082,0.1978187020216019],"dir":"ltr"},{"str":"گلیکمن،","boundary":[0.5700409875131065,0.18774008883877585,0.6071156229148794,0.1978187020216019],"dir":"rtl"},{"str":"کارل","boundary":[0.545491373558288,0.18774008883877585,0.5665379849394719,0.1978187020216019],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.43763702220951295,0.18774008883877585,0.43996759126870655,0.1978187020216019],"dir":"ltr"},{"str":"D","boundary":[0.4399246973596416,0.18536921319626426,0.4502478314745973,0.19544782637909028],"dir":"ltr"},{"str":"Glickman,","boundary":[0.4539367076541798,0.18536921319626426,0.5135163473453437,0.19544782637909028],"dir":"ltr"},{"str":"Carl","boundary":[0.5173482032218092,0.18536921319626426,0.5421837765703937,0.19544782637909028],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.20265643634935837,0.6167381565151082,0.21273504953218442],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.5793870936993614,0.20265643634935837,0.6068391955009057,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5713802306739111,0.20265643634935837,0.5759353718297326,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمایی","boundary":[0.5296730530931275,0.20265643634935837,0.5679058240396532,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی/","boundary":[0.48910971308740825,0.20265643634935837,0.5259698789438567,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"تالیف","boundary":[0.4619864645886951,0.20265643634935837,0.4855638166047088,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"کارل","boundary":[0.43743685063387666,0.20265643634935837,0.4584834620150605,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"گلیکمن","boundary":[0.39971880659613,0.20265643634935837,0.43393384806024216,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"؛","boundary":[0.3934276999332762,0.20265643634935837,0.39628729387093703,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.3620150605280717,0.20265643634935837,0.38988180345057666,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"اکب","boundary":[0.3468735106281575,0.20265643634935837,0.3585835478028787,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3411686207225241,0.20265643634935837,0.3465446573253265,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"فرجیارمکی.","boundary":[0.2842293394338004,0.20265643634935837,0.33766561814888957,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"..","boundary":[0.2793823277094653,0.20265643634935837,0.2840005719187876,0.21273504953218442],"dir":"ltr"},{"str":"[ودیگران","boundary":[0.2405204460966543,0.20265643634935837,0.27932513583071206,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.23340005719187876,0.20265643634935837,0.23573062625107236,0.21273504953218442],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.2359593937660852,0.20265643634935837,0.24043465827852445,0.21273504953218442],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.21757278385994092,0.6167381565151082,0.22765139704276696],"dir":"ltr"},{"str":"تهران","boundary":[0.5834667810504242,0.21757278385994092,0.6070584310361262,0.22765139704276696],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5777475931751025,0.21757278385994092,0.5800352683252312,0.22765139704276696],"dir":"ltr"},{"str":"آوای","boundary":[0.5548851396435039,0.21757278385994092,0.5743160804499094,0.22765139704276696],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.5389143075016681,0.21757278385994092,0.5511819654942332,0.22765139704276696],"dir":"rtl"},{"str":".‫","boundary":[0.5002621294442856,0.2152007664995297,0.5038366218663617,0.22765139704276696],"dir":"ltr"},{"str":"1396","boundary":[0.5028357639881803,0.21757278385994092,0.529043942426842,0.22765139704276696],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5326232008388142,0.21757278385994092,0.5355399866552283,0.22765139704276696],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5354827947764751,0.2152007664995297,0.5390572871985512,0.22527937968235576],"dir":"ltr"},{"str":"168","boundary":[0.5878133638356686,0.23248913137052346,0.6073729863692688,0.24256774455334948],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.6072586026117626,0.23011711401011226,0.6108330950338386,0.24019572719293827],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.23248913137052346,0.6167381565151082,0.24256774455334948],"dir":"ltr"},{"str":"ص","boundary":[0.5746592317224288,0.23248913137052346,0.5878133638356687,0.24256774455334948],"dir":"rtl"},{"str":"‫.‫","boundary":[0.5689400438471071,0.23011711401011226,0.5759460489943762,0.24256774455334948],"dir":"ltr"},{"str":"؛","boundary":[0.5660804499094463,0.23248913137052346,0.5689972357258603,0.24256774455334948],"dir":"rtl"},{"str":"21","boundary":[0.5108426270136308,0.23248913137052346,0.5239967591268707,0.24256774455334948],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5242827185206367,0.23248913137052346,0.5272423982461157,0.24256774455334948],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5274282718520638,0.23248913137052346,0.5341340196358784,0.24256774455334948],"dir":"ltr"},{"str":"×","boundary":[0.5340529978076447,0.23248913137052346,0.5394147364407588,0.24256774455334948],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.5394862262892003,0.23248913137052346,0.5526403584024402,0.24256774455334948],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5526403584024402,0.23248913137052346,0.5556000381279191,0.24256774455334948],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.5557859117338672,0.23248913137052346,0.5624916595176818,0.24256774455334948],"dir":"ltr"},{"str":"سم","boundary":[0.4893956724811744,0.23248913137052346,0.5075112000762558,0.24256774455334948],"dir":"rtl"},{"str":".‫","boundary":[0.4868220379372796,0.23011711401011226,0.49039653035935565,0.24256774455334948],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.4951148603564961,0.24442874472972528,0.4986893527785721,0.25450735791255136],"dir":"ltr"},{"str":"‬","boundary":[0.4951148603564961,0.24442874472972528,0.4986893527785721,0.25450735791255136],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.4951148603564961,0.2444298864476249,0.5165618148889525,0.25450849963045097],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5165618148889525,0.2444298864476249,0.5213230387951577,0.25450849963045097],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.5214231245829759,0.2444298864476249,0.5429177390143933,0.25450849963045097],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5429177390143933,0.2444298864476249,0.5476789629205986,0.25450849963045097],"dir":"ltr"},{"str":"309","boundary":[0.5477790487084168,0.2444298864476249,0.5692260032408731,0.25450849963045097],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5692260032408731,0.2444298864476249,0.5739872271470785,0.25450849963045097],"dir":"ltr"},{"str":"279","boundary":[0.5740873129348966,0.2444298864476249,0.5955342674673529,0.25450849963045097],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5955342674673529,0.2444298864476249,0.6002954913735583,0.25450849963045097],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6003955771613764,0.2444298864476249,0.6075445620055285,0.25450849963045097],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.24740547888110598,0.6167381565151082,0.257484092063932],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.2623218263916885,0.6167381565151082,0.27240043957451454],"dir":"ltr"},{"str":"فیپا","boundary":[0.5915308359546277,0.2623218263916885,0.6071585168239443,0.27240043957451454],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.2772381739022711,0.6167381565151082,0.28731678708509717],"dir":"ltr"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.5791297302449719,0.2772381739022711,0.6069964731674768,0.28731678708509717],"dir":"rtl"},{"str":"اکبر","boundary":[0.5585692498331903,0.2772381739022711,0.5756982175197789,0.28731678708509717],"dir":"rtl"},{"str":"فرجیارمکی،","boundary":[0.5007911543227528,0.2772381739022711,0.5550662472595558,0.28731678708509717],"dir":"rtl"},{"str":"شیما","boundary":[0.47594128300448,0.2772381739022711,0.49720236393098854,0.28731678708509717],"dir":"rtl"},{"str":"طبیبزاده،","boundary":[0.4264989038223239,0.2772381739022711,0.47236679058240394,0.28731678708509717],"dir":"rtl"},{"str":"غلامعلی","boundary":[0.38766561814888956,0.2772381739022711,0.4227957296730531,0.28731678708509717],"dir":"rtl"},{"str":"یوسلیانی،","boundary":[0.3433848060242113,0.2772381739022711,0.38422183248834174,0.28731678708509717],"dir":"rtl"},{"str":"سمان","boundary":[0.3208083118863788,0.2772381739022711,0.33995329329901824,0.28731678708509717],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.31453150319321327,0.2772381739022711,0.32046516061385955,0.28731678708509717],"dir":"rtl"},{"str":"باقرپناهی.","boundary":[0.2685635306453151,0.2772381739022711,0.3110999904680202,0.28731678708509717],"dir":"rtl"},{"str":"‫","boundary":[0.6072586026117626,0.289984076316099,0.6108330950338386,0.30006268949892506],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.2923560936765102,0.6167381565151082,0.30243470685933627],"dir":"ltr"},{"str":"عنوان","boundary":[0.5829520541416452,0.2923560936765102,0.6073157944905158,0.30243470685933627],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.5569297493089315,0.2923560936765102,0.5792917739014394,0.30243470685933627],"dir":"rtl"},{"str":"‫","boundary":[0.25083404823181776,0.289984076316099,0.25440854065389384,0.30006268949892506],"dir":"ltr"},{"str":"Leadership","boundary":[0.2545515203507768,0.2914220251293423,0.30773996759126876,0.29988806020291614],"dir":"ltr"},{"str":"for","boundary":[0.3105995615289296,0.2914220251293423,0.32410713945286446,0.29988806020291614],"dir":"ltr"},{"str":"learning","boundary":[0.3275426556095701,0.2914220251293423,0.3667190925555238,0.29988806020291614],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.36957868649318465,0.2914220251293423,0.37291754837479746,0.29988806020291614],"dir":"ltr"},{"str":"how","boundary":[0.37558383376227245,0.2914220251293423,0.3962655609570108,0.29988806020291614],"dir":"ltr"},{"str":"to","boundary":[0.3990325040510914,0.2914220251293423,0.4084691640453722,0.29988806020291614],"dir":"ltr"},{"str":"help","boundary":[0.41132875798303314,0.2914220251293423,0.4322037937279573,0.29988806020291614],"dir":"ltr"},{"str":"teachers","boundary":[0.43506338766561814,0.2914220251293423,0.47433647888666475,0.29988806020291614],"dir":"ltr"},{"str":"succeed","boundary":[0.4770994185492327,0.2914220251293423,0.5142741397388237,0.29988806020291614],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.5174196930702507,0.2914220251293423,0.5204222667047945,0.29988806020291614],"dir":"ltr"},{"str":"c2002","boundary":[0.5237107997331046,0.2914220251293423,0.5529263177962063,0.29988806020291614],"dir":"ltr"},{"str":".:","boundary":[0.5526403584024402,0.2923560936765102,0.5569726432179964,0.30243470685933627],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.3073228342530068,0.6167381565151082,0.3174014474358329],"dir":"ltr"},{"str":"کتاب","boundary":[0.5880516633304738,0.3073228342530068,0.6079830330759699,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.565174911829187,0.3073228342530068,0.5854780287865791,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"نخستین","boundary":[0.5325755409398533,0.3073228342530068,0.5628872366790583,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"بار","boundary":[0.5225669621580403,0.3073228342530068,0.5300019063959586,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5162758554951864,0.3073228342530068,0.5199933276141455,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.4939710227814318,0.3073228342530068,0.5137022209512917,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.4865360785435135,0.3049508168925956,0.49236965017634166,0.31502943007542167],"dir":"ltr"},{"str":"رهبری","boundary":[0.46194357067963016,0.3073228342530068,0.4876227242398246,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.43105995615289294,0.3073228342530068,0.46061385949861783,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.41333047373939563,0.3073228342530068,0.4296730530931274,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.38101706224382803,0.3073228342530068,0.41192927270994184,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"موثر","boundary":[0.36385949861786293,0.3073228342530068,0.3796301591840625,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"\"","boundary":[0.3564245543799447,0.3049508168925956,0.36225812601277285,0.31502943007542167],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.3501334477170909,0.3073228342530068,0.35426556095701084,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.32439710227814317,0.3073228342530068,0.3485749690210657,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.298589266990754,0.3073228342530068,0.3227671337336765,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"مینو","boundary":[0.2808597845772567,0.3073228342530068,0.2969164045372224,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"علیزاده","boundary":[0.25512343913830904,0.3073228342530068,0.2795014774568678,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"توسط","boundary":[0.230826422647984,0.3073228342530068,0.2535744924220761,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.5778047850538557,0.32223918176358934,0.6082165665808789,0.3323177949464154],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.5623629777904872,0.32223918176358934,0.5764178819940902,0.3323177949464154],"dir":"rtl"},{"str":"قطره","boundary":[0.5426317796206273,0.32223918176358934,0.5605614336097607,0.3323177949464154],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.538628348107902,0.32223918176358934,0.5400438471070441,0.3323177949464154],"dir":"ltr"},{"str":"منظومه","boundary":[0.5091268706510342,0.32223918176358934,0.5369078257554094,0.3323177949464154],"dir":"rtl"},{"str":"خرد","boundary":[0.49168334763130306,0.32223918176358934,0.507797159470022,0.3323177949464154],"dir":"rtl"},{"str":"‫","boundary":[0.49168334763130306,0.31986716440317814,0.49525784005337914,0.3299457775860042],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.48081689066819183,0.32223918176358934,0.4891955009055381,0.3323177949464154],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.46280144886092844,0.32223918176358934,0.47950147745686783,0.3323177949464154],"dir":"rtl"},{"str":"1387","boundary":[0.43735106281574687,0.32223918176358934,0.46022781431703363,0.3323177949464154],"dir":"ltr"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.41161471737679917,0.32223918176358934,0.4357925841197216,0.3323177949464154],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4053236107139453,0.32223918176358934,0.40992755695357924,0.3323177949464154],"dir":"rtl"},{"str":"منتشر","boundary":[0.380731102850062,0.32223918176358934,0.4036507482604137,0.3323177949464154],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.36242970164903254,0.32223918176358934,0.37912973024497193,0.3323177949464154],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.34269850347917263,0.32223918176358934,0.36081403107425414,0.3323177949464154],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3415546659041083,0.32223918176358934,0.3438852349633019,0.3323177949464154],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.3371555292741719,0.6167381565151082,0.34723414245699796],"dir":"ltr"},{"str":"رهبری","boundary":[0.5778858068820895,0.3371555292741719,0.6069678772281002,0.34723414245699796],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5404537222381088,0.3371555292741719,0.5744542941568964,0.34723414245699796],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5178915260699648,0.3371555292741719,0.5370222095129159,0.34723414245699796],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.47818606424554383,0.3371555292741719,0.514447740409417,0.34723414245699796],"dir":"rtl"},{"str":"موثر.","boundary":[0.45365074826041374,0.3371555292741719,0.474482890096273,0.34723414245699796],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.35207187678475443,0.6167381565151082,0.3621504899675805],"dir":"ltr"},{"str":"مدرسهها","boundary":[0.5689400438471071,0.35207187678475443,0.6072586026117625,0.3621504899675805],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5546420741588028,0.35207187678475443,0.5654370412734725,0.3621504899675805],"dir":"ltr"},{"str":"ایالات","boundary":[0.5262415403679345,0.35207187678475443,0.551506052807168,0.3621504899675805],"dir":"rtl"},{"str":"متحده","boundary":[0.4948146029930417,0.35207187678475443,0.5228100276427414,0.3621504899675805],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.4802449718806596,0.35207187678475443,0.49075397960156325,0.3621504899675805],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.4495901248689353,0.35207187678475443,0.47704222667047946,0.3621504899675805],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44158326184348495,0.35207187678475443,0.44613840299930657,0.3621504899675805],"dir":"rtl"},{"str":"سرپرستی","boundary":[0.3961729101134306,0.35207187678475443,0.4378800876942141,0.3621504899675805],"dir":"rtl"},{"str":"States","boundary":[0.40475169192641314,0.3640126318618559,0.4388809455723954,0.37409124504468194],"dir":"ltr"},{"str":"School","boundary":[0.4424983319035364,0.3640126318618559,0.4819178343341912,0.37409124504468194],"dir":"ltr"},{"str":"supervisio","boundary":[0.485621008483462,0.3640126318618559,0.5439281288723669,0.37409124504468194],"dir":"ltr"},{"str":"n","boundary":[0.5446334953769898,0.3640126318618559,0.5514965208273759,0.37409124504468194],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.555213992946335,0.3640126318618559,0.564936612334382,0.37409124504468194],"dir":"ltr"},{"str":"United","boundary":[0.568654084453341,0.3640126318618559,0.6072443046420742,0.37409124504468194],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.36698822429533695,0.6167381565151082,0.377066837478163],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.3819045718059196,0.6167381565151082,0.3919831849887456],"dir":"ltr"},{"str":"تدریس","boundary":[0.5760604327518826,0.3819045718059196,0.6070870269755029,0.3919831849887456],"dir":"rtl"},{"str":"اثربخش","boundary":[0.538628348107902,0.3819045718059196,0.5726289200266895,0.3919831849887456],"dir":"rtl"},{"str":"--","boundary":[0.5239967591268706,0.3819045718059196,0.5347917262415404,0.3919831849887456],"dir":"ltr"},{"str":"ایالات","boundary":[0.4956581832046516,0.3819045718059196,0.5209226956438853,0.3919831849887456],"dir":"rtl"},{"str":"متحده","boundary":[0.4642312458297589,0.3819045718059196,0.4922266704794587,0.3919831849887456],"dir":"rtl"},{"str":"States","boundary":[0.40961300162043657,0.39384532688302093,0.4437422552664188,0.403923940065847],"dir":"ltr"},{"str":"Effect","boundary":[0.4473596415975598,0.39384532688302093,0.4819178343341912,0.403923940065847],"dir":"ltr"},{"str":"ive","boundary":[0.48250405109141165,0.39384532688302093,0.4993756553236107,0.403923940065847],"dir":"ltr"},{"str":"teaching","boundary":[0.5030788294728815,0.39384532688302093,0.5513916690496616,0.403923940065847],"dir":"ltr"},{"str":"--","boundary":[0.555213992946335,0.39384532688302093,0.564936612334382,0.403923940065847],"dir":"ltr"},{"str":"United","boundary":[0.568654084453341,0.39384532688302093,0.6072443046420742,0.403923940065847],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.39682091931650215,0.6167381565151082,0.4068995324993282],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.41173726682708467,0.6167381565151082,0.4218158800099107],"dir":"ltr"},{"str":"تدریس","boundary":[0.5760604327518826,0.41173726682708467,0.6070870269755029,0.4218158800099107],"dir":"rtl"},{"str":"اثربخش","boundary":[0.538628348107902,0.41173726682708467,0.5726289200266895,0.4218158800099107],"dir":"rtl"},{"str":"Effective","boundary":[0.43449146887808604,0.4093663911845731,0.48649318463444857,0.4194450043673991],"dir":"ltr"},{"str":"teaching","boundary":[0.4901963587837194,0.4093663911845731,0.5382232389667334,0.4194450043673991],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.4266536143376672,0.6167381565151082,0.43673222752049323],"dir":"ltr"},{"str":"فرجی","boundary":[0.582094175960347,0.4266536143376672,0.6071728147936327,0.43673222752049323],"dir":"rtl"},{"str":"ارمکی","boundary":[0.5526403584024402,0.4266536143376672,0.5787484510532839,0.43673222752049323],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.549480507101325,0.4266536143376672,0.552397292917739,0.43673222752049323],"dir":"ltr"},{"str":"اکبر","boundary":[0.5288580688208941,0.4266536143376672,0.546048994376132,0.43673222752049323],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.48367648460585266,0.4266536143376672,0.4865932704222667,0.43673222752049323],"dir":"ltr"},{"str":"‫-","boundary":[0.4862501191497475,0.424281596977256,0.49161185778286154,0.43673222752049323],"dir":"ltr"},{"str":"1351","boundary":[0.4956867791440282,0.4266536143376672,0.5223953865217805,0.43673222752049323],"dir":"ltr"},{"str":"،","boundary":[0.5259984748832333,0.4266536143376672,0.5289152606996473,0.43673222752049323],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5288580688208941,0.424281596977256,0.5324325612429702,0.434360210160082],"dir":"ltr"},{"str":"مترجم","boundary":[0.451363073110285,0.4266536143376672,0.48025926985034795,0.43673222752049323],"dir":"rtl"},{"str":"/‫‫‫‫","boundary":[0.5489228862834811,0.43919794448783855,0.5567867696120484,0.4492776993885642],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.5532122771899723,0.44156996184824976,0.5599180249737871,0.4516485750310758],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5597893432465924,0.44156996184824976,0.5627490229720713,0.4516485750310758],"dir":"ltr"},{"str":"2806LB","boundary":[0.5629348965780192,0.43919908620573817,0.6069154513392432,0.4516485750310758],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.44156996184824976,0.6167381565151082,0.4516485750310758],"dir":"ltr"},{"str":"گ","boundary":[0.5374845105328377,0.44156996184824976,0.548822800495663,0.4516485750310758],"dir":"rtl"},{"str":"8","boundary":[0.5308597845772567,0.44156996184824976,0.5375655323610714,0.4516485750310758],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.5262844342769993,0.44156996184824976,0.5308025926985035,0.4516485750310758],"dir":"rtl"},{"str":"1396","boundary":[0.48996759126870654,0.44156996184824976,0.5161757697073682,0.4516485750310758],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5162758554951864,0.43919794448783855,0.5198503479172625,0.4492765576706646],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.5197073682203794,0.44156996184824976,0.526413116004194,0.4516485750310758],"dir":"ltr"},{"str":"102","boundary":[0.5640787341530836,0.4566878816224888,0.584210275474216,0.46676649480531485],"dir":"ltr"},{"str":"/‫","boundary":[0.5840958917167096,0.4543158642620776,0.5876703841387857,0.46676649480531485],"dir":"ltr"},{"str":"371","boundary":[0.5872414450481366,0.4566878816224888,0.6069726432179964,0.46676649480531485],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.4566878816224888,0.6167381565151082,0.46676649480531485],"dir":"ltr"},{"str":"‫","boundary":[0.5577876274902297,0.4692322117726601,0.5613621199123058,0.47931082495548616],"dir":"ltr"},{"str":"4667079","boundary":[0.5615050996091888,0.4716042291330713,0.6071013249451911,0.48168284231589736],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6144075874559146,0.4716042291330713,0.6167381565151082,0.48168284231589736],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.23083,0.18537,0.61674,0.48168],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"سرشناسه","boundary":[0.7267896292059861,0.18774008883877585,0.7677819083023545,0.1978187020216019],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7433037841959775,0.20265643634935837,0.767667524544848,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7350252597464494,0.20265643634935837,0.7396292059860834,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"نام","boundary":[0.7201696692403012,0.20265643634935837,0.7315937470212562,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"پدیدآو","boundary":[0.6887427318654085,0.20265643634935837,0.7167381565151082,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6838957201410734,0.20265643634935837,0.6884138785625775,0.21273504953218442],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7253312362977792,0.21757278385994092,0.7676532265751598,0.22765139704276696],"dir":"rtl"},{"str":"نشر","boundary":[0.7059145934610619,0.21757278385994092,0.721899723572586,0.22765139704276696],"dir":"rtl"},{"str":"مشخصات","boundary":[0.7253169383280909,0.23248913137052346,0.7676389286054713,0.24256774455334948],"dir":"rtl"},{"str":"ظاهری","boundary":[0.6913306643789916,0.23248913137052346,0.7218854256028978,0.24256774455334948],"dir":"rtl"},{"str":"شابک","boundary":[0.7425173958631207,0.24740547888110598,0.767767610332666,0.257484092063932],"dir":"rtl"},{"str":"وضعیت","boundary":[0.7350252597464493,0.2623218263916885,0.7676103326660947,0.27240043957451454],"dir":"rtl"},{"str":"فهرست","boundary":[0.6993089314650652,0.2623218263916885,0.7315222571728147,0.27240043957451454],"dir":"rtl"},{"str":"نویسی","boundary":[0.6678819940901725,0.2623218263916885,0.6958774187398722,0.27240043957451454],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7302211419311792,0.2772381739022711,0.7676818225145362,0.28731678708509717],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7302211419311792,0.2923560936765102,0.7676818225145362,0.30243470685933627],"dir":"rtl"},{"str":"یادداشت","boundary":[0.7302211419311792,0.3073228342530068,0.7676818225145362,0.3174014474358329],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.7433466781050424,0.3371555292741719,0.767710418453913,0.34723414245699796],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.719640644361834,0.3371555292741719,0.7398914115643929,0.34723414245699796],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7379420455628635,0.35207187678475443,0.7676961204842246,0.3621504899675805],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7379420455628635,0.36698822429533695,0.7676961204842246,0.377066837478163],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7379420455628635,0.3819045718059196,0.7676961204842246,0.3919831849887456],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7379420455628635,0.39682091931650215,0.7676961204842246,0.4068995324993282],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7379420455628635,0.41173726682708467,0.7676961204842246,0.4218158800099107],"dir":"rtl"},{"str":"شناسه","boundary":[0.739614908016395,0.4266536143376672,0.7677247164236012,0.43673222752049323],"dir":"rtl"},{"str":"افزود","boundary":[0.7150509960918883,0.4266536143376672,0.7361833952912019,0.43673222752049323],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.710203984367553,0.4266536143376672,0.7146792488799923,0.43673222752049323],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7530407015537128,0.44156996184824976,0.7675817367267181,0.4516485750310758],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7270326946906872,0.44156996184824976,0.7496091888285197,0.4516485750310758],"dir":"rtl"},{"str":"کنگره","boundary":[0.6979077304356115,0.44156996184824976,0.7235296921170528,0.4516485750310758],"dir":"rtl"},{"str":"رده","boundary":[0.7531693832809074,0.4566878816224888,0.7677104184539129,0.46676649480531485],"dir":"rtl"},{"str":"بندی","boundary":[0.7270469926603756,0.4566878816224888,0.749666380707273,0.46676649480531485],"dir":"rtl"},{"str":"دیویی","boundary":[0.6973358116480793,0.4566878816224888,0.7236154799351826,0.46676649480531485],"dir":"rtl"},{"str":"شماره","boundary":[0.7415737298636927,0.4716042291330713,0.767667524544848,0.48168284231589736],"dir":"rtl"},{"str":"کتابشناسی","boundary":[0.6907301496520828,0.4716042291330713,0.7380707272900582,0.48168284231589736],"dir":"rtl"},{"str":"ملی","boundary":[0.6701696692403013,0.4716042291330713,0.6872986369268897,0.48168284231589736],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.66788,0.18774,0.76778,0.48168],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"تهران،","boundary":[0.6252192355352207,0.5880671647706275,0.6609284148317607,0.6031850845448666],"dir":"rtl"},{"str":"میدان","boundary":[0.585478028786579,0.5880671647706275,0.6198146029930417,0.6031850845448666],"dir":"rtl"},{"str":"انقلاب،","boundary":[0.5405895529501478,0.5880671647706275,0.5803307596987894,0.6031850845448666],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.4971165761128587,0.5880671647706275,0.5348846630445143,0.6031850845448666],"dir":"rtl"},{"str":"12","boundary":[0.47881517491182923,0.5880671647706275,0.4971165761128587,0.6031850845448666],"dir":"ltr"},{"str":"فروردین،","boundary":[0.4269850347917263,0.5880671647706275,0.4796158612143743,0.6031850845448666],"dir":"rtl"},{"str":"خیابان","boundary":[0.38351205795443716,0.5880671647706275,0.42128014488609283,0.6031850845448666],"dir":"rtl"},{"str":"شهید","boundary":[0.34548660756839195,0.5880671647706275,0.3781074254122581,0.6031850845448666],"dir":"rtl"},{"str":"وحید","boundary":[0.3094342769993328,0.5880671647706275,0.3406181488895244,0.6031850845448666],"dir":"rtl"},{"str":"نظری،","boundary":[0.2674196930702507,0.5880671647706275,0.30428700791154323,0.6031850845448666],"dir":"rtl"},{"str":"پلاك","boundary":[0.6287055571442188,0.6104416860365014,0.6609832237155657,0.6255596058107404],"dir":"rtl"},{"str":"،99","boundary":[0.6069440472786198,0.6104416860365014,0.6287055571442188,0.6255596058107404],"dir":"ltr"},{"str":"طبقه","boundary":[0.5715136783910019,0.6104416860365014,0.6012391573729864,0.6255596058107404],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.5451220093413403,0.6104416860365014,0.5670407968735107,0.6255596058107404],"dir":"rtl"},{"str":"تلفن:","boundary":[0.5113859498617863,0.6104416860365014,0.5402535506624726,0.6255596058107404],"dir":"rtl"},{"str":"6","boundary":[0.4974025355066247,0.6104416860365014,0.5067105137737108,0.6255596058107404],"dir":"ltr"},{"str":"و","boundary":[0.4868220379372796,0.6104416860365014,0.4930702506910685,0.6255596058107404],"dir":"rtl"},{"str":"/","boundary":[0.4015846916404538,0.6104416860365014,0.4060242112286722,0.6255596058107404],"dir":"ltr"},{"str":"66967355","boundary":[0.41075683919550093,0.6104416860365014,0.4831832046516062,0.6255596058107404],"dir":"ltr"},{"str":"دورنگار:","boundary":[0.3538223238966734,0.6104416860365014,0.39701649032504055,0.6255596058107404],"dir":"rtl"},{"str":"66480882","boundary":[0.27628443427699934,0.6104416860365014,0.3492898675054809,0.6255596058107404],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7164642029938278,0.6352018071688337,0.7674198837098465,0.6519323050523248],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7021971213421028,0.6352018071688337,0.7112637498808503,0.6519323050523248],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمایی","boundary":[0.6245542663721894,0.6352018071688337,0.6969469068725574,0.6519323050523248],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5526403584024402,0.6352018071688337,0.6193821370698693,0.6519323050523248],"dir":"rtl"},{"str":"تالیف","boundary":[0.7221948336669526,0.6616077737078379,0.7672194261748165,0.678338271591329],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7173529692117052,0.6616077737078379,0.7220998951482223,0.678338271591329],"dir":"ltr"},{"str":"کارل","boundary":[0.6769935182537412,0.6615914353309984,0.7115748737012677,0.6783219332144896],"dir":"rtl"},{"str":"گلیکمن","boundary":[0.6138356686683824,0.6615914353309984,0.6712431961705018,0.6783219332144896],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.7153318082165665,0.6855948730829639,0.7672394433323801,0.7023253709664551],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7104899437613192,0.6855948730829639,0.7152368696978363,0.7023253709664551],"dir":"ltr"},{"str":"دکترر","boundary":[0.6631125726813459,0.6855785347061245,0.7044820322180917,0.7023090325896156],"dir":"rtl"},{"str":"اکبرر","boundary":[0.6208411972166619,0.6855785347061245,0.6571017854706462,0.7023090325896156],"dir":"rtl"},{"str":"فرجری","boundary":[0.5653971022781432,0.6855785347061245,0.6149771490307068,0.7023090325896156],"dir":"rtl"},{"str":"ارمکری","boundary":[0.5079830330759698,0.6855785347061245,0.559442798034006,0.7023090325896156],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.4988323324754552,0.6855785347061245,0.5077328186064246,0.7023090325896156],"dir":"ltr"},{"str":"شریما","boundary":[0.45063759412830046,0.6855785347061245,0.4932887236679058,0.7023090325896156],"dir":"rtl"},{"str":"طبیرب","boundary":[0.39298617862930135,0.6855785347061245,0.4439918978171767,0.7023090325896156],"dir":"rtl"},{"str":"زاده","boundary":[0.3589981889238395,0.6855785347061245,0.38643542083690785,0.7023090325896156],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.3498474883233248,0.6855785347061245,0.3587479744542942,0.7023090325896156],"dir":"ltr"},{"str":"دکترر","boundary":[0.3019814126394052,0.6855785347061245,0.343350872176151,0.7023090325896156],"dir":"rtl"},{"str":"غلامعلری","boundary":[0.23025536173863312,0.6855785347061245,0.29535945095796395,0.7023090325896156],"dir":"rtl"},{"str":"یوسلیانی","boundary":[0.7044847964922315,0.7088097380925384,0.7675239729291775,0.7255402359760297],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.6953340958917168,0.7088097380925384,0.7042345820226862,0.7255402359760297],"dir":"ltr"},{"str":"سمانه","boundary":[0.6475788771327805,0.7088097380925384,0.6891382137069869,0.7255402359760297],"dir":"rtl"},{"str":"باقر","boundary":[0.6171665236869698,0.7088097380925384,0.641352111333524,0.7255402359760297],"dir":"rtl"},{"str":"پناهی","boundary":[0.5683681250595749,0.7088097380925384,0.6108293775617196,0.7255402359760297],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.7310627204270326,0.7320068867898778,0.76730549995234,0.7487373846733689],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7262471642360119,0.7320068867898778,0.7309203126489373,0.7487373846733689],"dir":"ltr"},{"str":"انتشارات","boundary":[0.6604470498522543,0.7319905484130383,0.7211127633209418,0.7487210462965296],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.6226426460775903,0.7319905484130383,0.6550641502240016,0.7487210462965296],"dir":"rtl"},{"str":"نور","boundary":[0.5963921456486513,0.7319905484130383,0.6168513964350396,0.7487210462965296],"dir":"rtl"},{"str":"صفحهآرا","boundary":[0.6961756743875702,0.7559939861650037,0.7674341816795348,0.7727244840484949],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.6913601181965495,0.7559939861650037,0.696033266609475,0.7727244840484949],"dir":"ltr"},{"str":"منیرالسادات","boundary":[0.5997284789871216,0.7559776477881643,0.6860429892288629,0.7727081456716556],"dir":"rtl"},{"str":"حسینی","boundary":[0.538342388714136,0.7559776477881643,0.5939487887250949,0.7727081456716556],"dir":"rtl"},{"str":"چاپ","boundary":[0.7296329234582023,0.7799810855401298,0.7674421885425603,0.7967115834236209],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7248173672671815,0.7799810855401298,0.7294905156801069,0.7967115834236209],"dir":"ltr"},{"str":"اول","boundary":[0.695620913163664,0.7799647471632903,0.7196403584024401,0.7966952450467816],"dir":"rtl"},{"str":"1396","boundary":[0.64614908016395,0.7799647471632903,0.6899280335525688,0.7966952450467816],"dir":"ltr"},{"str":"شمارگان","boundary":[0.6967475931751025,0.8039681849152557,0.7671682394433322,0.8206986827987469],"dir":"rtl"},{"str":"500","boundary":[0.6532980650081022,0.8039518465384163,0.6867553140787341,0.8206823444219075],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6919320369840817,0.8039681849152557,0.6966051853970071,0.8206986827987469],"dir":"ltr"},{"str":"نسخه","boundary":[0.6069726432179964,0.8039518465384163,0.6476775331236299,0.8206823444219075],"dir":"rtl"},{"str":"شابك","boundary":[0.7184805071013249,0.8279485652149264,0.767207701839672,0.8446790630984177],"dir":"rtl"},{"str":"978","boundary":[0.5285721094271281,0.8279322268380871,0.56202935849776,0.8446627247215782],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5617910590029549,0.8279322268380871,0.5706915451339244,0.8446627247215782],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.5709417596034697,0.8279322268380871,0.6035056715279764,0.8446627247215782],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6032551710990373,0.8279322268380871,0.6121556572300066,0.8446627247215782],"dir":"ltr"},{"str":"309","boundary":[0.6124058716995521,0.8279322268380871,0.645863120770184,0.8446627247215782],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6458631207701839,0.8279322268380871,0.6547636069011533,0.8446627247215782],"dir":"ltr"},{"str":"279","boundary":[0.6550138213706987,0.8279322268380871,0.6884710704413307,0.8446627247215782],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6881851110475646,0.8279322268380871,0.6970855971785341,0.8446627247215782],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.6973358116480793,0.8279322268380871,0.7084673529692117,0.8446627247215782],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7136649509103041,0.8279485652149264,0.7183380993232296,0.8446790630984177],"dir":"ltr"},{"str":"كلیه","boundary":[0.7345177771423127,0.8543545317539307,0.7681022781431704,0.871085029637422],"dir":"rtl"},{"str":"حقوق","boundary":[0.6853396244399963,0.8543545317539307,0.7299369936135736,0.871085029637422],"dir":"rtl"},{"str":"براي","boundary":[0.6481237250977029,0.8543545317539307,0.6810436564674485,0.871085029637422],"dir":"rtl"},{"str":"ناشر","boundary":[0.61036192927271,0.8543545317539307,0.643542941568964,0.871085029637422],"dir":"rtl"},{"str":"محفوظ","boundary":[0.5514525784005339,0.8543545317539307,0.6060659613001621,0.871085029637422],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5108426270136308,0.8543545317539307,0.5468717948717949,0.871085029637422],"dir":"rtl"},{"str":"قیمت","boundary":[0.34041082832904396,0.8543545317539307,0.38631360213516347,0.871085029637422],"dir":"rtl"},{"str":"13500","boundary":[0.2837193785149176,0.8543545317539307,0.3350099132589838,0.871085029637422],"dir":"ltr"},{"str":"تومان","boundary":[0.23254217901058052,0.8543545317539307,0.27844495281670006,0.871085029637422],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.23026,0.58807,0.7681,0.87109],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/fdf527fa1571983d7bb4be8deafcd312.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/19a28bbadf22ad7fa925d95a50261eb0.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14904,0.18483,0.16154,0.14972]},"elements":[{"words":[{"str":"فهرست","boundary":[0.5021923553522066,0.18483116879367406,0.5914116862072252,0.21002770175073918],"dir":"rtl"},{"str":"مطالب","boundary":[0.40961300162043657,0.18483116879367406,0.4952450992883103,0.21002770175073918],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.40961,0.18483,0.59141,0.21003],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.793711562291488,0.26571410648894717,0.8384619197407303,0.28425875474534706],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.7508817081307788,0.26571410648894717,0.7877395863120771,0.28425875474534706],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7448050233533504,0.26571410648894717,0.7509153560194451,0.28425875474534706],"dir":"ltr"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.6809091116248304,0.26571410648894717,0.7387042226670482,0.28425875474534706],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6582471340126613,0.26571410648894717,0.6749493171364533,0.28425875474534706],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.59625677801769,0.26571410648894717,0.6523115725209297,0.28425875474534706],"dir":"rtl"},{"str":"یاددهی","boundary":[0.5176119545823358,0.26571410648894717,0.5902993041654752,0.28425875474534706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5004464756085938,0.26571410648894717,0.511663902392527,0.28425875474534706],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.41382978946574595,0.26571410648894717,0.4945109141168621,0.28425875474534706],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.38395829834491546,0.26571410648894717,0.4077988752263845,0.28425875474534706],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.3218234677342484,0.26571410648894717,0.37797842292637834,0.28425875474534706],"dir":"rtl"},{"str":"9","boundary":[0.15619102087503575,0.26571410648894717,0.1688979124964255,0.28425875474534706],"dir":"ltr"},{"str":"........................","boundary":[0.1742064626822991,0.26571410648894717,0.319454389476694,0.28425875474534706],"dir":"ltr"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7501906395958441,0.29446492537626834,0.8040939853207512,0.31462215174192043],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.692484033933848,0.29446492537626834,0.743327614145458,0.31462215174192043],"dir":"rtl"},{"str":"یاددهی","boundary":[0.6218806596130017,0.29446492537626834,0.6855964626127525,0.31462215174192043],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6056095701077114,0.29446492537626834,0.6148662676707918,0.31462215174192043],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.5259126870651034,0.29446492537626834,0.5985463730816891,0.31462215174192043],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.4725240682489753,0.29446492537626834,0.5188780859784577,0.31462215174192043],"dir":"rtl"},{"str":"مییابد؟","boundary":[0.39786007053665046,0.29446492537626834,0.4656610427985893,0.31462215174192043],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.14904203603088362,0.29446492537626834,0.17592221904489563,0.31462215174192043],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................","boundary":[0.1784958535887904,0.29446492537626834,0.38903822323896625,0.31462215174192043],"dir":"ltr"},{"str":"سازماندهی","boundary":[0.7110046706700982,0.3242976203974334,0.804370412734725,0.34445484676308546],"dir":"rtl"},{"str":"کاوش","boundary":[0.6526975502811934,0.3242976203974334,0.7041416452197121,0.34445484676308546],"dir":"rtl"},{"str":"16","boundary":[0.1496139548184158,0.3242976203974334,0.17549327995424652,0.34445484676308546],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.3242976203974334,0.6316032790010478,0.34445484676308546],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7937314071334094,0.35465786782738695,0.8384138785625773,0.3732025160837869],"dir":"rtl"},{"str":"دوم:","boundary":[0.7441692608949942,0.35465786782738695,0.7875823086455058,0.3732025160837869],"dir":"rtl"},{"str":"ساز","boundary":[0.7070298350967497,0.35465786782738695,0.7381788199409017,0.3732025160837869],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6898186071521865,0.35465786782738695,0.7010578591173388,0.3732025160837869],"dir":"rtl"},{"str":"کارهایی","boundary":[0.6049326245504419,0.35465786782738695,0.6838714971379918,0.3732025160837869],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5545475169192641,0.35465786782738695,0.5989810725654887,0.3732025160837869],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.4936438852349633,0.35465786782738695,0.5485755409398532,0.3732025160837869],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4709397370562342,0.35465786782738695,0.48767190925555237,0.3732025160837869],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.4086752821040415,0.35465786782738695,0.4649941274166883,0.3732025160837869],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.3524211228672195,0.35465786782738695,0.4026172910113431,0.3732025160837869],"dir":"rtl"},{"str":"19","boundary":[0.14989991421218188,0.35465786782738695,0.1751695739205033,0.3732025160837869],"dir":"ltr"},{"str":"............................","boundary":[0.1802116099513869,0.35465786782738695,0.34966313983414316,0.3732025160837869],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7496091888285198,0.3833582936487939,0.8045133924316082,0.403515520014446],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.6913306643789916,0.3833582936487939,0.7427461633781337,0.403515520014446],"dir":"rtl"},{"str":"20","boundary":[0.14904203603088362,0.3833582936487939,0.17592221904489563,0.403515520014446],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.3833582936487939,0.6911304928033556,0.403515520014446],"dir":"ltr"},{"str":"راهنمایی","boundary":[0.7275617195691546,0.413190988669959,0.8042560289772187,0.4333482150356111],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.6487227147078449,0.413190988669959,0.7206986941187685,0.4333482150356111],"dir":"rtl"},{"str":"24","boundary":[0.14904203603088362,0.413190988669959,0.17592221904489563,0.4333482150356111],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.413190988669959,0.6453293299018202,0.4333482150356111],"dir":"ltr"},{"str":"دوستان","boundary":[0.7387713278047852,0.4432252559547807,0.8045991802497379,0.4633824823204328],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیلگر","boundary":[0.6560718711276331,0.4432252559547807,0.7318705934233529,0.4633824823204328],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6363406729577733,0.4432252559547807,0.6491842998065376,0.4633824823204328],"dir":"rtl"},{"str":"منتقد","boundary":[0.5792059860833095,0.4432252559547807,0.6293313670220734,0.4633824823204328],"dir":"rtl"},{"str":"29","boundary":[0.14904203603088362,0.4432252559547807,0.17592221904489563,0.4633824823204328],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.4432252559547807,0.5629730244971871,0.4633824823204328],"dir":"ltr"},{"str":"گروههای","boundary":[0.7262558383376226,0.4730579509759458,0.8043513487751405,0.49321517734159787],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهش","boundary":[0.6548231817748545,0.4730579509759458,0.7193928128872367,0.49321517734159787],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6277142312458297,0.4730579509759458,0.6478123345036655,0.49321517734159787],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5945715375083405,0.4730579509759458,0.6208512057954437,0.49321517734159787],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسی","boundary":[0.5280001906395958,0.4730579509759458,0.587451148603565,0.49321517734159787],"dir":"rtl"},{"str":"34","boundary":[0.14904203603088362,0.4730579509759458,0.17592221904489563,0.49321517734159787],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.4730579509759458,0.5263702220951282,0.49321517734159787],"dir":"ltr"},{"str":"نتیجه","boundary":[0.7544704985225433,0.502924241374387,0.8045133924316082,0.5230814677400389],"dir":"rtl"},{"str":"گیری","boundary":[0.6987656086169098,0.502924241374387,0.7475382993095183,0.5230814677400389],"dir":"rtl"},{"str":"37","boundary":[0.14904203603088362,0.502924241374387,0.17592221904489563,0.5230814677400389],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.502924241374387,0.6911304928033556,0.5230814677400389],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7937314071334094,0.5332844888043405,0.8384138785625773,0.5518291370607405],"dir":"rtl"},{"str":"سوم:","boundary":[0.7415956263510993,0.5332844888043405,0.7876131922600325,0.5518291370607405],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوبهایی","boundary":[0.6017176784061278,0.5332844888043405,0.7356646649509104,0.5518291370607405],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5513870276579309,0.5332844888043405,0.5957661264211745,0.5518291370607405],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهدهی","boundary":[0.45511829186922126,0.5332844888043405,0.5453499189781718,0.5518291370607405],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.39274139738823755,0.5332844888043405,0.4491463158898103,0.5518291370607405],"dir":"rtl"},{"str":"39","boundary":[0.14989991421218188,0.5332844888043405,0.1751695739205033,0.5518291370607405],"dir":"ltr"},{"str":"...................................","boundary":[0.1802116099513869,0.5332844888043405,0.39188218472976794,0.5518291370607405],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7407158516823943,0.5619849146257475,0.8043132208559718,0.5821421409913996],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7205583761526511,0.5619849146257475,0.7337098465351253,0.5821421409913996],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوبهایی","boundary":[0.5964588695071966,0.5619849146257475,0.7135522296745449,0.5821421409913996],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5670336478886665,0.5619849146257475,0.5895958440568106,0.5821421409913996],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5219092555523782,0.5619849146257475,0.5601706224382804,0.5821421409913996],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.45303238666441903,0.5619849146257475,0.5149223338574948,0.5821421409913996],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.38469795816125896,0.5619849146257475,0.44607995624844027,0.5821421409913996],"dir":"rtl"},{"str":"شدهاند","boundary":[0.31803450576684783,0.5619849146257475,0.3777509737028195,0.5821421409913996],"dir":"rtl"},{"str":"40","boundary":[0.14904203603088362,0.5619849146257475,0.17592221904489563,0.5821421409913996],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.1784958535887904,0.5619849146257475,0.3158421504146412,0.5821421409913996],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.7738299494805072,0.5918176096469127,0.8043990086741016,0.6119748360125647],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.6918167953483939,0.5918176096469127,0.7668525402726147,0.6119748360125647],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6466924030121056,0.5918176096469127,0.6849537698980079,0.6119748360125647],"dir":"rtl"},{"str":"یاددهی","boundary":[0.5760890286912592,0.5918176096469127,0.63980483169101,0.6119748360125647],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.14904203603088362,0.5918176096469127,0.17592221904489563,0.6119748360125647],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.5918176096469127,0.5721237250977019,0.6119748360125647],"dir":"ltr"},{"str":"حوزه","boundary":[0.7611762463063579,0.6216503046680777,0.8045276904012965,0.6418075310337298],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.7408016395005242,0.6216503046680777,0.7542131350681537,0.6418075310337298],"dir":"ltr"},{"str":"تدریس","boundary":[0.6721713849966638,0.6216503046680777,0.7340244018682681,0.6418075310337298],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.14904203603088362,0.6216503046680777,0.17592221904489563,0.6418075310337298],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.6216503046680777,0.6682060814031073,0.6418075310337298],"dir":"ltr"},{"str":"جزء","boundary":[0.7703269469068725,0.6514829996892427,0.8045276904012965,0.6716402260548948],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7453769898007817,0.6514829996892427,0.7500381279191689,0.6716402260548948],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7500238299494806,0.6514829996892427,0.7634353255171099,0.6716402260548948],"dir":"ltr"},{"str":"مشارکت","boundary":[0.6653083595462778,0.6514829996892427,0.7384120180424576,0.6716402260548948],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.5553379086836336,0.6514829996892427,0.6583580295461778,0.6716402260548948],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5284863216089982,0.6514829996892427,0.5484273756023345,0.6716402260548948],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.4487894385663903,0.6514829996892427,0.521423124582976,0.6716402260548948],"dir":"rtl"},{"str":"42","boundary":[0.14904203603088362,0.6514829996892427,0.17592221904489563,0.6716402260548948],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.6514829996892427,0.44851777714231156,0.6716402260548948],"dir":"ltr"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7407095150821916,0.6815172669740643,0.8043418167953486,0.7016744933397164],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7204699266037556,0.6815172669740643,0.7337717502447987,0.7016744933397164],"dir":"rtl"},{"str":"پرسشنامههای","boundary":[0.5860690115336955,0.6815172669740643,0.7136069011533696,0.7016744933397164],"dir":"rtl"},{"str":"واگرا","boundary":[0.5400581450767324,0.6815172669740643,0.5791209602888097,0.7016744933397164],"dir":"rtl"},{"str":"47","boundary":[0.14904203603088362,0.6815172669740643,0.17592221904489563,0.7016744933397164],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.6815172669740643,0.535520922695643,0.7016744933397164],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7476360690115337,0.7114003550611436,0.8045705843103613,0.7315575814267957],"dir":"rtl"},{"str":"پوشههای","boundary":[0.6609331808216566,0.7114003550611436,0.7407730435611477,0.7315575814267957],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6275331236297779,0.7114003550611436,0.6538127919168811,0.7315575814267957],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.5177056524640168,0.7114003550611436,0.620582793629678,0.7315575814267957],"dir":"rtl"},{"str":"48","boundary":[0.14904203603088362,0.7114003550611436,0.17592221904489563,0.7315575814267957],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.7114003550611436,0.5172195214946135,0.7315575814267957],"dir":"ltr"},{"str":"بررسی","boundary":[0.7476074730721571,0.7412330500823087,0.8045419883709848,0.7613902764479608],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.6738871413592604,0.7412330500823087,0.740744447621771,0.7613902764479608],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموز","boundary":[0.5839338480602422,0.7412330500823087,0.6669368113591605,0.7613902764479608],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5659184062529788,0.7412330500823087,0.5770708226098562,0.7613902764479608],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.515646744828901,0.7412330500823087,0.5590176718715467,0.7613902764479608],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4922266704794587,0.7412330500823087,0.508783719378515,0.7613902764479608],"dir":"rtl"},{"str":"معیارها","boundary":[0.42353922409684486,0.7412330500823087,0.48528340846181683,0.7613902764479608],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4073908203959769,0.7412330500823087,0.4165046230101992,0.7613902764479608],"dir":"rtl"},{"str":"استانداردهای","boundary":[0.28713182728052616,0.7412330500823087,0.4003546952620713,0.7613902764479608],"dir":"rtl"},{"str":"استانی","boundary":[0.22339147841006576,0.7412330500823087,0.2801544180726337,0.7613902764479608],"dir":"rtl"},{"str":"53","boundary":[0.14904203603088362,0.7412330500823087,0.17592221904489563,0.7613902764479608],"dir":"ltr"},{"str":".........","boundary":[0.1784958535887904,0.7412330500823087,0.21975979410923652,0.7613902764479608],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7937314071334094,0.7715932975122624,0.8384138785625773,0.7901379457686624],"dir":"rtl"},{"str":"چهارم:","boundary":[0.7235801845438359,0.7715932975122624,0.7877241445048135,0.7901379457686624],"dir":"rtl"},{"str":"رویکردهای","boundary":[0.6102752085706562,0.7715932975122624,0.7176126203412448,0.7901379457686624],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5725744236668121,0.7715932975122624,0.6043113910283757,0.7901379457686624],"dir":"rtl"},{"str":"نزدیک","boundary":[0.501883467849185,0.7715932975122624,0.5666106061245314,0.7901379457686624],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.4841307501983324,0.7715932975122624,0.4959221262711621,0.7901379457686624],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.41647602707082265,0.7715932975122624,0.4781694086203094,0.7901379457686624],"dir":"rtl"},{"str":"59","boundary":[0.14989991421218188,0.7715932975122624,0.1751695739205033,0.7901379457686624],"dir":"ltr"},{"str":".......................................","boundary":[0.1802116099513869,0.7715932975122624,0.4159027738061191,0.7901379457686624],"dir":"ltr"},{"str":"رویکردها","boundary":[0.7281622342960633,0.8002937233336693,0.8045848822800497,0.8204509496993214],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7120594330822012,0.8002937233336693,0.7211562291487942,0.8204509496993214],"dir":"rtl"},{"str":"رفتارهای","boundary":[0.6273996759126871,0.8002937233336693,0.7050578638701263,0.8204509496993214],"dir":"rtl"},{"str":"ناظر","boundary":[0.584534362787151,0.8002937233336693,0.620536650462301,0.8204509496993214],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5091268706510342,0.8002937233336693,0.5776141454580117,0.8204509496993214],"dir":"rtl"},{"str":"61","boundary":[0.1496139548184158,0.8002937233336693,0.1752073205604804,0.8204509496993214],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.8002937233336693,0.5080688208940988,0.8204509496993214],"dir":"ltr"},{"str":"نتایج","boundary":[0.7622008097803412,0.8301196992793791,0.8045419883709847,0.8502769256450312],"dir":"rtl"},{"str":"جلسهی","boundary":[0.6870126775331237,0.8301196992793791,0.755235273645406,0.8502769256450312],"dir":"rtl"},{"str":"گفتوگو","boundary":[0.6081164807930607,0.8301196992793791,0.6801496520827375,0.8502769256450312],"dir":"rtl"},{"str":"67","boundary":[0.1496139548184158,0.8301196992793791,0.1752073205604804,0.8502769256450312],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.8301196992793791,0.6041511771995034,0.8502769256450312],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14904,0.26571,0.83846,0.85028],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/e027a7aa550815f22592a80f686ed028.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/c1b5ab75295f62dfaaffc43bcc005375.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14218,0.17307,0.16159,0.15013]},"elements":[{"words":[{"str":"روشن","boundary":[0.7538413878562578,0.1730680295891286,0.804370412734725,0.19322525595478066],"dir":"rtl"},{"str":"کردن","boundary":[0.698965780192546,0.1730680295891286,0.7468944033978183,0.19322525595478066],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.6335100030682375,0.1730680295891286,0.6920169669240303,0.19322525595478066],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5903869983795634,0.1730680295891286,0.6265510689067912,0.19322525595478066],"dir":"rtl"},{"str":"69","boundary":[0.1496139548184158,0.1730680295891286,0.1752073205604804,0.19322525595478066],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.1730680295891286,0.585849775998474,0.19322525595478066],"dir":"ltr"},{"str":"با","boundary":[0.7933196783760585,0.20290072461029365,0.8046563721284911,0.22305795097594575],"dir":"rtl"},{"str":"رویکردها","boundary":[0.7096183724313855,0.20290072461029365,0.7863588425867123,0.22305795097594575],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6488466304451436,0.20290072461029365,0.7026763815443452,0.22305795097594575],"dir":"rtl"},{"str":"برخورد","boundary":[0.5811314460013345,0.20290072461029365,0.6419836049947575,0.22305795097594575],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم؟","boundary":[0.521709083976742,0.20290072461029365,0.5742684205509484,0.22305795097594575],"dir":"rtl"},{"str":"77","boundary":[0.14904203603088362,0.20290072461029365,0.17592221904489563,0.22305795097594575],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.20290072461029365,0.5172195214946135,0.22305795097594575],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7937314071334094,0.23326097204024732,0.8384138785625773,0.2518056202966472],"dir":"rtl"},{"str":"پنجم:","boundary":[0.7347861976932609,0.23326097204024732,0.7875605757315794,0.2518056202966472],"dir":"rtl"},{"str":"مثالهایی","boundary":[0.6391194357067962,0.23326097204024732,0.7290326946906873,0.2518056202966472],"dir":"rtl"},{"str":"ملموس","boundary":[0.5645162886811075,0.23326097204024732,0.6331161381750459,0.2518056202966472],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5412117724682199,0.23326097204024732,0.5585635306453149,0.2518056202966472],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.4804412426951868,0.23326097204024732,0.5352528479505186,0.2518056202966472],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.45790811171480317,0.23326097204024732,0.4744823181774855,0.2518056202966472],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.39045372223810887,0.23326097204024732,0.4519048141830527,0.2518056202966472],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.14989991421218188,0.23326097204024732,0.1751695739205033,0.2518056202966472],"dir":"ltr"},{"str":"..................................","boundary":[0.1802116099513869,0.23326097204024732,0.3858770374606802,0.2518056202966472],"dir":"ltr"},{"str":"هشدار","boundary":[0.749952340101039,0.2619613978616543,0.8046563721284911,0.2821186242273064],"dir":"rtl"},{"str":"79","boundary":[0.14904203603088362,0.2619613978616543,0.17592221904489563,0.2821186242273064],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.2619613978616543,0.7414593461061872,0.2821186242273064],"dir":"ltr"},{"str":"مثالی","boundary":[0.7575588599752169,0.2918444859487335,0.8044847964922315,0.3120017123143856],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7374366914792231,0.2918444859487335,0.7505814507673244,0.3120017123143856],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.6717996377847679,0.2918444859487335,0.7304491517316459,0.3120017123143856],"dir":"rtl"},{"str":"کنترلکنندهی","boundary":[0.5410399389953293,0.2918444859487335,0.6646792488799924,0.3120017123143856],"dir":"rtl"},{"str":"دستوری","boundary":[0.46137165189209794,0.2918444859487335,0.533976741969307,0.3120017123143856],"dir":"rtl"},{"str":"80","boundary":[0.14904203603088362,0.2918444859487335,0.17592221904489563,0.3120017123143856],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.2918444859487335,0.45309312744256885,0.3120017123143856],"dir":"ltr"},{"str":"گفت","boundary":[0.7629063006386427,0.32187875323355514,0.8044562005528549,0.34203597959920723],"dir":"rtl"},{"str":"وگوی","boundary":[0.7069154513392433,0.32187875323355514,0.7560028568993851,0.34203597959920723],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.6580114646708675,0.32187875323355514,0.7000009016737643,0.34203597959920723],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6377418739872271,0.32187875323355514,0.6510549772297153,0.34203597959920723],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.5643646935468497,0.32187875323355514,0.6306214850824516,0.34203597959920723],"dir":"rtl"},{"str":"81","boundary":[0.14904203603088362,0.32187875323355514,0.17592221904489563,0.34203597959920723],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.32187875323355514,0.5629730244971871,0.34203597959920723],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهدهی","boundary":[0.7198980078162235,0.3517114482547202,0.8045991802497379,0.3718686746203723],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.6610189686397865,0.3517114482547202,0.7130349823658373,0.3718686746203723],"dir":"rtl"},{"str":"83","boundary":[0.14904203603088362,0.3517114482547202,0.17592221904489563,0.3718686746203723],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.3517114482547202,0.6590553808025925,0.3718686746203723],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7501811076160518,0.38154414327588526,0.804513392431608,0.40170136964153735],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7341673815651512,0.38154414327588526,0.7432776638767944,0.40170136964153735],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.6753169383280907,0.38154414327588526,0.727216368608991,0.40170136964153735],"dir":"rtl"},{"str":"84","boundary":[0.14904203603088362,0.38154414327588526,0.17592221904489563,0.40170136964153735],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.38154414327588526,0.6682060814031073,0.40170136964153735],"dir":"ltr"},{"str":"گفت","boundary":[0.7629063006386427,0.41137683829705035,0.8044562005528549,0.43153406466270244],"dir":"rtl"},{"str":"وگوی","boundary":[0.7069154513392433,0.41137683829705035,0.7560028568993851,0.43153406466270244],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.6666942765391684,0.41137683829705035,0.7000524258888571,0.43153406466270244],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6463492517395865,0.41137683829705035,0.6596907151228504,0.43153406466270244],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.5732294347535983,0.41137683829705035,0.6394862262892003,0.43153406466270244],"dir":"rtl"},{"str":"86","boundary":[0.1496139548184158,0.41137683829705035,0.17549327995424652,0.43153406466270244],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.41137683829705035,0.5721237250977019,0.43153406466270244],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7501525116766754,0.44120953331821544,0.8044847964922315,0.46136675968386753],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.7101132662150481,0.44120953331821544,0.7432894862262893,0.46136675968386753],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.689843675531408,0.44120953331821544,0.7031567787738959,0.46136675968386753],"dir":"rtl"},{"str":"گفتگو","boundary":[0.6307072729005815,0.44120953331821544,0.6829806500810218,0.46136675968386753],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.14904203603088362,0.44120953331821544,0.17592221904489563,0.46136675968386753],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.44120953331821544,0.6270279287007905,0.46136675968386753],"dir":"ltr"},{"str":"بحث","boundary":[0.7630778762749022,0.471243800603037,0.8045991802497379,0.4914010269686891],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6884710704413307,0.471243800603037,0.7561673431936029,0.4914010269686891],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.622929177390144,0.471243800603037,0.6814936612334382,0.4914010269686891],"dir":"rtl"},{"str":"کنترلکنندهی","boundary":[0.49214088266132877,0.471243800603037,0.6160661519397579,0.4914010269686891],"dir":"rtl"},{"str":"دستوری","boundary":[0.41247259555809745,0.471243800603037,0.48523034958002953,0.4914010269686891],"dir":"rtl"},{"str":"88","boundary":[0.14904203603088362,0.471243800603037,0.17592221904489563,0.4914010269686891],"dir":"ltr"},{"str":".................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.471243800603037,0.40276427413973825,0.4914010269686891],"dir":"ltr"},{"str":"مثالی","boundary":[0.7575302640358402,0.5011100910014783,0.8044562005528548,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7374080955398465,0.5011100910014783,0.7505528548279478,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.6717710418453913,0.5011100910014783,0.7304205557922693,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهی","boundary":[0.611233438185111,0.5011100910014783,0.664850824516252,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"دهندهی","boundary":[0.5322037937279573,0.5011100910014783,0.6041702411590888,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"دستوری","boundary":[0.45279287007911545,0.5011100910014783,0.525140596701935,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"94","boundary":[0.14904203603088362,0.5011100910014783,0.17592221904489563,0.5212673173671303],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.5011100910014783,0.44851777714231156,0.5212673173671303],"dir":"ltr"},{"str":"بحث","boundary":[0.7630778762749022,0.5309427860226433,0.8045991802497379,0.5511000123882954],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6884710704413307,0.5309427860226433,0.7561673431936029,0.5511000123882954],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.622929177390144,0.5309427860226433,0.6814936612334382,0.5511000123882954],"dir":"rtl"},{"str":"آگاهیدهندهی","boundary":[0.49013916690496623,0.5309427860226433,0.6160089600610047,0.5511000123882954],"dir":"rtl"},{"str":"دستوری","boundary":[0.41047087980173486,0.5309427860226433,0.483228633823667,0.5511000123882954],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.14904203603088362,0.5309427860226433,0.17592221904489563,0.5511000123882954],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.1784958535887904,0.5309427860226433,0.3936135735392236,0.5511000123882954],"dir":"ltr"},{"str":"مثالی","boundary":[0.7575874559145934,0.5607754810438084,0.804513392431608,0.5809327074094605],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7374652874185998,0.5607754810438084,0.7506100467067012,0.5809327074094605],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.6718282337241447,0.5607754810438084,0.7304777476710227,0.5809327074094605],"dir":"rtl"},{"str":"مشارکتی","boundary":[0.5858116480793061,0.5607754810438084,0.6648390730902177,0.5809327074094605],"dir":"rtl"},{"str":"95","boundary":[0.14904203603088362,0.5607754810438084,0.17592221904489563,0.5809327074094605],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.5607754810438084,0.5812744256982165,0.5809327074094605],"dir":"ltr"},{"str":"گفت","boundary":[0.7629063006386426,0.5906081760649735,0.8044562005528548,0.6107654024306255],"dir":"rtl"},{"str":"وگوی","boundary":[0.7069154513392432,0.5906081760649735,0.7560028568993851,0.6107654024306255],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.6580114646708672,0.5906081760649735,0.700000901673764,0.6107654024306255],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6377418739872271,0.5906081760649735,0.6510549772297151,0.6107654024306255],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.5646220570012391,0.5906081760649735,0.6306214850824515,0.6107654024306255],"dir":"rtl"},{"str":"97","boundary":[0.14904203603088362,0.5906081760649735,0.17592221904489563,0.6107654024306255],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.5906081760649735,0.5538223238966724,0.6107654024306255],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهدهی","boundary":[0.7198694118768468,0.6204408710861385,0.8045991802497379,0.6405980974517906],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.6612477361547994,0.6204408710861385,0.7129123647580825,0.6405980974517906],"dir":"rtl"},{"str":"99","boundary":[0.14904203603088362,0.6204408710861385,0.17592221904489563,0.6405980974517906],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.1784958535887904,0.6204408710861385,0.6361786293013054,0.6405980974517906],"dir":"ltr"},{"str":"برداشت","boundary":[0.7381994090172528,0.6504751383709602,0.8047278619769327,0.6706323647366123],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6961919740730149,0.6504751383709602,0.7313363835668668,0.6706323647366123],"dir":"rtl"},{"str":"100","boundary":[0.1421790105804976,0.6504751383709602,0.18249928510151558,0.6706323647366123],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.6504751383709602,0.6957058431036129,0.6706323647366123],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7503097893432467,0.6803078333921253,0.8046420741588027,0.7004650597577774],"dir":"rtl"},{"str":"101","boundary":[0.1421790105804976,0.6803078333921253,0.18249928510151558,0.7004650597577774],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.6803078333921253,0.7460346964064447,0.7004650597577774],"dir":"ltr"},{"str":"گفت","boundary":[0.7629063006386426,0.7101909214792045,0.8044562005528548,0.7303481478448566],"dir":"rtl"},{"str":"وگوی","boundary":[0.7069154513392432,0.7101909214792045,0.7560028568993851,0.7303481478448566],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.6666942765391682,0.7101909214792045,0.7000524258888571,0.7303481478448566],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6463492517395862,0.7101909214792045,0.6596907151228504,0.7303481478448566],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.5734867982079878,0.7101909214792045,0.6394862262892003,0.7303481478448566],"dir":"rtl"},{"str":"102","boundary":[0.1421790105804976,0.7101909214792045,0.18249928510151558,0.7303481478448566],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.7101909214792045,0.5629730244971871,0.7303481478448566],"dir":"ltr"},{"str":"نقد","boundary":[0.7766609474787913,0.7400236165003696,0.8044276046134782,0.7601808428660217],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.7363643385627747,0.7400236165003696,0.7696835382708989,0.7601808428660217],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7160947478791345,0.7400236165003696,0.7294078511216224,0.7601808428660217],"dir":"rtl"},{"str":"گفت","boundary":[0.6677962062720428,0.7400236165003696,0.7092317224287485,0.7601808428660217],"dir":"rtl"},{"str":"وگو","boundary":[0.6301067581736727,0.7400236165003696,0.6607330092460204,0.7601808428660217],"dir":"rtl"},{"str":"106","boundary":[0.14275092936802974,0.7400236165003696,0.18207034601086644,0.7601808428660217],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.7400236165003696,0.622452578400533,0.7601808428660217],"dir":"ltr"},{"str":"بحث","boundary":[0.7630778762749022,0.7698563115215347,0.8045991802497379,0.7900135378871868],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.6884996663807074,0.7698563115215347,0.7561673431936029,0.7900135378871868],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.6229577733295206,0.7698563115215347,0.6815222571728149,0.7900135378871868],"dir":"rtl"},{"str":"مشارکتی","boundary":[0.5371985511390717,0.7698563115215347,0.615995053404171,0.7900135378871868],"dir":"rtl"},{"str":"107","boundary":[0.1421790105804976,0.7698563115215347,0.18249928510151558,0.7900135378871868],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.7698563115215347,0.535520922695643,0.7900135378871868],"dir":"ltr"},{"str":"مثالی","boundary":[0.7575016680964636,0.7998905788063563,0.8044276046134782,0.8200478051720084],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7373794996004699,0.7998905788063563,0.7505242588885711,0.8200478051720084],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.6717424459060146,0.7998905788063563,0.7303919598528926,0.8200478051720084],"dir":"rtl"},{"str":"غیر","boundary":[0.635196835382709,0.7998905788063563,0.6646220570012391,0.8200478051720084],"dir":"rtl"},{"str":"دستوری","boundary":[0.5557859117338672,0.7998905788063563,0.6282863023014097,0.8200478051720084],"dir":"rtl"},{"str":"111","boundary":[0.1421790105804976,0.7998905788063563,0.18249928510151558,0.8200478051720084],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.7998905788063563,0.5538223238966724,0.8200478051720084],"dir":"ltr"},{"str":"گفت","boundary":[0.7629063006386427,0.8297165547520661,0.8044562005528549,0.8498737811177182],"dir":"rtl"},{"str":"وگوی","boundary":[0.7069154513392433,0.8297165547520661,0.7560028568993851,0.8498737811177182],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.6580114646708675,0.8297165547520661,0.7000009016737643,0.8498737811177182],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6377418739872271,0.8297165547520661,0.6510549772297153,0.8498737811177182],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.5643646935468497,0.8297165547520661,0.6306214850824516,0.8498737811177182],"dir":"rtl"},{"str":"112","boundary":[0.1421790105804976,0.8297165547520661,0.18249928510151558,0.8498737811177182],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.8297165547520661,0.5629730244971871,0.8498737811177182],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14218,0.17307,0.83841,0.84987],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/a6ba8f58dc46d650cd7c44c42f470a76.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/bb0e5baded48ffe703a0c16033489dda.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.14218,0.17307,0.16159,0.21168]},"elements":[{"words":[{"str":"مشاهدهی","boundary":[0.7198980078162235,0.1730680295891286,0.8045991802497379,0.19322525595478066],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.6610189686397865,0.1730680295891286,0.7130349823658373,0.19322525595478066],"dir":"rtl"},{"str":"115","boundary":[0.1421790105804976,0.1730680295891286,0.18249928510151558,0.19322525595478066],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.1730680295891286,0.6590553808025925,0.19322525595478066],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7501811076160518,0.20290072461029365,0.8045133924316079,0.22305795097594575],"dir":"rtl"},{"str":"وتفسیر","boundary":[0.6821799637784768,0.20290072461029365,0.7432349872386881,0.22305795097594575],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.14275092936802974,0.20290072461029365,0.18207034601086644,0.22305795097594575],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.20290072461029365,0.6727814317033647,0.22305795097594575],"dir":"ltr"},{"str":"گفتگوی","boundary":[0.7338242302926318,0.23273341963145883,0.8044847964922315,0.2528906459971109],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.6937849848310046,0.23273341963145883,0.7269612048422458,0.2528906459971109],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6735153941473645,0.23273341963145883,0.6868284973898524,0.2528906459971109],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6003955771613764,0.23273341963145883,0.6666523686969783,0.2528906459971109],"dir":"rtl"},{"str":"116","boundary":[0.14275092936802974,0.23273341963145883,0.18207034601086644,0.2528906459971109],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.23273341963145883,0.599575826899246,0.2528906459971109],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.750181107616052,0.2627676869162804,0.804513392431608,0.2829249132819325],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.7101418621544248,0.2627676869162804,0.743318082165666,0.2829249132819325],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6898722714707847,0.2627676869162804,0.7031853747132725,0.2829249132819325],"dir":"rtl"},{"str":"گفتوگو","boundary":[0.6106901153369555,0.2627676869162804,0.6830092460203985,0.2829249132819325],"dir":"rtl"},{"str":"118","boundary":[0.1421790105804976,0.2627676869162804,0.18249928510151558,0.2829249132819325],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.2627676869162804,0.6087265274997608,0.2829249132819325],"dir":"ltr"},{"str":"بحث","boundary":[0.7630778762749022,0.29265077500335956,0.8045991802497379,0.31280800136901166],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.7068468430393953,0.29265077500335956,0.7561673431936029,0.31280800136901166],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.6414307501668096,0.29265077500335956,0.699882826171633,0.31280800136901166],"dir":"rtl"},{"str":"غیردستوری","boundary":[0.5323372414450481,0.29265077500335956,0.634310361262034,0.31280800136901166],"dir":"rtl"},{"str":"119","boundary":[0.1421790105804976,0.29265077500335956,0.18249928510151558,0.31280800136901166],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.29265077500335956,0.5309455723953856,0.31280800136901166],"dir":"ltr"},{"str":"خلاصهی","boundary":[0.7273329520541417,0.32248347002452465,0.8045276904012965,0.34264069639017675],"dir":"rtl"},{"str":"چهار","boundary":[0.6791266796033258,0.32248347002452465,0.7204127347250024,0.34264069639017675],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.6135497092746164,0.32248347002452465,0.672145536165191,0.34264069639017675],"dir":"rtl"},{"str":"124","boundary":[0.1421790105804976,0.32248347002452465,0.18249928510151558,0.34264069639017675],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.32248347002452465,0.6133018778000181,0.34264069639017675],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7937314071334094,0.3528437174544783,0.8384138785625773,0.37138836571087824],"dir":"rtl"},{"str":"ششم:","boundary":[0.7407409294546842,0.3528437174544783,0.7876497950624345,0.37138836571087824],"dir":"rtl"},{"str":"شاخصهای","boundary":[0.6267448289009627,0.3528437174544783,0.7348033552568868,0.37138836571087824],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.5529447370375201,0.3528437174544783,0.6207591870726288,0.37138836571087824],"dir":"rtl"},{"str":"قابلیت","boundary":[0.4878108855209228,0.3528437174544783,0.5469862952812921,0.37138836571087824],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.4815397339405108,0.3528437174544783,0.48770565246401676,0.37138836571087824],"dir":"ltr"},{"str":"رشد","boundary":[0.4294989040368471,0.3528437174544783,0.4695266418835192,0.37138836571087824],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41229606096747273,0.3528437174544783,0.423513487751406,0.37138836571087824],"dir":"rtl"},{"str":"بالندگی","boundary":[0.3320133447717091,0.3528437174544783,0.4063604994757411,0.37138836571087824],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.2865789724525784,0.3528437174544783,0.32601004723995863,0.37138836571087824],"dir":"rtl"},{"str":"127","boundary":[0.143608807549328,0.3528437174544783,0.18135544752645125,0.37138836571087824],"dir":"ltr"},{"str":"................","boundary":[0.1862167572204747,0.3528437174544783,0.2830574778381468,0.37138836571087824],"dir":"ltr"},{"str":"هدف","boundary":[0.7602278143170337,0.38154414327588526,0.8043799447145171,0.40170136964153735],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7441826407279555,0.38154414327588526,0.7533647888666476,0.40170136964153735],"dir":"rtl"},{"str":"جهت","boundary":[0.6904823181774854,0.38154414327588526,0.7372247396539153,0.40170136964153735],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.6484748832332475,0.38154414327588526,0.6836192927270993,0.40170136964153735],"dir":"rtl"},{"str":"ناظران","boundary":[0.5853636450290726,0.38154414327588526,0.6415260699647316,0.40170136964153735],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.510242112286722,0.38154414327588526,0.5784434276999333,0.40170136964153735],"dir":"rtl"},{"str":"129","boundary":[0.1421790105804976,0.38154414327588526,0.18249928510151558,0.40170136964153735],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.38154414327588526,0.498918120293584,0.40170136964153735],"dir":"ltr"},{"str":"شاخصهای","boundary":[0.7048374797445429,0.41137683829705035,0.8044847964922315,0.43153406466270244],"dir":"rtl"},{"str":"رشد","boundary":[0.6608283290439425,0.41137683829705035,0.6978314745972739,0.43153406466270244],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6445572395386522,0.41137683829705035,0.65376513201792,0.43153406466270244],"dir":"rtl"},{"str":"بالندگی","boundary":[0.5709279780937774,0.41137683829705035,0.6376942140882662,0.43153406466270244],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.49645886950719664,0.41137683829705035,0.5639302709681892,0.43153406466270244],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4696072824325613,0.41137683829705035,0.48954833642589746,0.43153406466270244],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.4016061385949862,0.41137683829705035,0.46274425698217525,0.43153406466270244],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.1421790105804976,0.41137683829705035,0.18249928510151558,0.43153406466270244],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................","boundary":[0.18307120388904777,0.41137683829705035,0.39818892383948096,0.43153406466270244],"dir":"ltr"},{"str":"تعهد","boundary":[0.7640358402440187,0.44120953331821544,0.8046420741588028,0.46136675968386753],"dir":"rtl"},{"str":"131","boundary":[0.1421790105804976,0.44120953331821544,0.18249928510151558,0.46136675968386753],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.44120953331821544,0.759760747307217,0.46136675968386753],"dir":"ltr"},{"str":"تفکر","boundary":[0.7657455666552911,0.471243800603037,0.8045419883709847,0.4914010269686891],"dir":"rtl"},{"str":"انتزاعی","boundary":[0.6984796492231437,0.471243800603037,0.7587577226380149,0.4914010269686891],"dir":"rtl"},{"str":"133","boundary":[0.1421790105804976,0.471243800603037,0.18249928510151558,0.4914010269686891],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.471243800603037,0.6957058431036129,0.4914010269686891],"dir":"ltr"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.7466352111333524,0.5011100910014783,0.8042846249165954,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.699480507101325,0.5011100910014783,0.7397721856829664,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6812077018396722,0.5011100910014783,0.6924459060146794,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.610597990918623,0.5011100910014783,0.6742302926317797,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5903584024401869,0.5011100910014783,0.6036602260812299,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"متغیرهای","boundary":[0.4988037365360785,0.5011100910014783,0.583399187258912,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"تعهد","boundary":[0.4513344771709084,0.5011100910014783,0.4918497022334052,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.43506338766561814,0.5011100910014783,0.4442712801448861,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"تفکر","boundary":[0.3893384806024211,0.5011100910014783,0.428162653284186,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"انتزاعی","boundary":[0.3221094271280145,0.5011100910014783,0.38236107139452863,0.5212673173671303],"dir":"rtl"},{"str":"135","boundary":[0.1421790105804976,0.5011100910014783,0.18249928510151558,0.5212673173671303],"dir":"ltr"},{"str":"..............................","boundary":[0.18307120388904777,0.5011100910014783,0.3204175007148985,0.5212673173671303],"dir":"ltr"},{"str":"مثال","boundary":[0.764479077304356,0.5309427860226433,0.8045991802497379,0.5511000123882954],"dir":"rtl"},{"str":"واقعی","boundary":[0.7087741873987228,0.5309427860226433,0.7575310260594702,0.5511000123882954],"dir":"rtl"},{"str":"141","boundary":[0.1421790105804976,0.5309427860226433,0.18249928510151558,0.5511000123882954],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.5309427860226433,0.7048565437041278,0.5511000123882954],"dir":"ltr"},{"str":"فصل","boundary":[0.7937314071334094,0.5613030334525969,0.8384138785625773,0.5798476817089968],"dir":"rtl"},{"str":"هفتم:","boundary":[0.7370509960918884,0.5613030334525969,0.7877996377847679,0.5798476817089968],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7141353541130493,0.5613030334525969,0.7310252597464494,0.5798476817089968],"dir":"rtl"},{"str":"کارگیری","boundary":[0.6226352111333524,0.5613030334525969,0.7082431107902393,0.5798476817089968],"dir":"rtl"},{"str":"اراده","boundary":[0.5689400438471071,0.5613030334525969,0.6166497847575915,0.5798476817089968],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.562508626441712,0.5613030334525969,0.5687436850633877,0.5798476817089968],"dir":"ltr"},{"str":"قدرت","boundary":[0.49929405734015403,0.5613030334525969,0.556536650462301,0.5798476817089968],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4821267730063632,0.5613030334525969,0.4933441997902965,0.5798476817089968],"dir":"rtl"},{"str":"توان","boundary":[0.4322037937279573,0.5613030334525969,0.4760859784577257,0.5798476817089968],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.143608807549328,0.5613030334525969,0.18135544752645125,0.5798476817089968],"dir":"ltr"},{"str":"........................................","boundary":[0.1862167572204747,0.5613030334525969,0.4279130683442947,0.5798476817089968],"dir":"ltr"},{"str":"علمی","boundary":[0.757473072157087,0.5900034592740039,0.804513392431608,0.610160685639656],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7123486798207989,0.5900034592740039,0.7506100467067012,0.610160685639656],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.6386283481079021,0.5900034592740039,0.7054856543704128,0.610160685639656],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.5732294347535983,0.5900034592740039,0.6315937470212564,0.610160685639656],"dir":"rtl"},{"str":"143","boundary":[0.1421790105804976,0.5900034592740039,0.18249928510151558,0.610160685639656],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.5900034592740039,0.5721237250977019,0.610160685639656],"dir":"ltr"},{"str":"بهبود","boundary":[0.7582451625202554,0.619836154295169,0.8045991802497379,0.6399933806608211],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسها","boundary":[0.681808216566581,0.619836154295169,0.751288115401491,0.6399933806608211],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6655371270612906,0.619836154295169,0.674793824624371,0.6399933806608211],"dir":"rtl"},{"str":"مدارس","boundary":[0.5975359832237156,0.619836154295169,0.6585311219140215,0.6399933806608211],"dir":"rtl"},{"str":"145","boundary":[0.1421790105804976,0.619836154295169,0.18249928510151558,0.6399933806608211],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.619836154295169,0.5904251262987313,0.6399933806608211],"dir":"ltr"},{"str":"ارزشیابی","boundary":[0.7298493947192832,0.6496688493163341,0.8043418167953484,0.6698260756819862],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.6618482508817082,0.6496688493163341,0.7229863692688971,0.6698260756819862],"dir":"rtl"},{"str":"147","boundary":[0.1421790105804976,0.6496688493163341,0.18249928510151558,0.6698260756819862],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.6496688493163341,0.6544800305023349,0.6698260756819862],"dir":"ltr"},{"str":"سخن","boundary":[0.7562529787436851,0.6795015443374992,0.8042083690782575,0.6996587707031513],"dir":"rtl"},{"str":"آخر:","boundary":[0.7122724239824613,0.6795015443374992,0.749246973596416,0.6996587707031513],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6854208369078257,0.6795015443374992,0.705361890901162,0.6996587707031513],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.6202792870079116,0.6795015443374992,0.6785578114574398,0.6996587707031513],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5869870822955426,0.6795015443374992,0.6133018778000191,0.6996587707031513],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.5462729959012487,0.6795015443374992,0.579992809258749,0.6996587707031513],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.4996616147173768,0.6795015443374992,0.5393211762136785,0.6996587707031513],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم؟","boundary":[0.4404966161471738,0.6795015443374992,0.49279858926699077,0.6996587707031513],"dir":"rtl"},{"str":"154","boundary":[0.1421790105804976,0.6795015443374992,0.18249928510151558,0.6996587707031513],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.6795015443374992,0.43936707654179685,0.6996587707031513],"dir":"ltr"},{"str":"همانطور","boundary":[0.7239109713087408,0.709586204688235,0.8047278619769327,0.7297434310538871],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6944857496902106,0.709586204688235,0.7170479458583547,0.7297434310538871],"dir":"rtl"},{"str":"شروع","boundary":[0.6401820608140312,0.709586204688235,0.6875083404823182,0.7297434310538871],"dir":"rtl"},{"str":"کردیم،","boundary":[0.5747259555809742,0.709586204688235,0.6333190353636451,0.7297434310538871],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5510485177771424,0.709586204688235,0.5676055666761987,0.7297434310538871],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.5022352492612716,0.709586204688235,0.5440711085692498,0.7297434310538871],"dir":"rtl"},{"str":"ببریم","boundary":[0.4505051949289868,0.709586204688235,0.4953722238108856,0.7297434310538871],"dir":"rtl"},{"str":"156","boundary":[0.14275092936802974,0.709586204688235,0.18207034601086644,0.7297434310538871],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.709586204688235,0.44851777714231156,0.7297434310538871],"dir":"ltr"},{"str":"پرسشهای","boundary":[0.7095748737012677,0.7394188997094,0.8047564579163091,0.7595761260750521],"dir":"rtl"},{"str":"هدایتکننده","boundary":[0.5952483080735869,0.7394188997094,0.7024544847964922,0.7595761260750521],"dir":"rtl"},{"str":"157","boundary":[0.1421790105804976,0.7394188997094,0.18249928510151558,0.7595761260750521],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.18307120388904777,0.7394188997094,0.5950004765989887,0.7595761260750521],"dir":"ltr"},{"str":"پیوست","boundary":[0.7723183681250596,0.7697791471393536,0.8382205700123916,0.7883237953957536],"dir":"rtl"},{"str":"161","boundary":[0.143608807549328,0.7697791471393536,0.18135544752645125,0.7883237953957536],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.1862167572204747,0.7697791471393536,0.7643109331808212,0.7883237953957536],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.14218,0.17307,0.83841,0.78832],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/f79989607e3f00f69ce5e7f4303a637f.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/1933582c567505c2b57efc0362694527.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/56a946d05d795edd56eb76bbfebdac3c.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/8f84fb6b9cf6c1c25f64b10ef144a82f.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16249,0.1835,0.16163,0.27676]},"elements":[{"words":[{"str":"مقدمه","boundary":[0.4596558955295015,0.18350441385515362,0.5410836907825756,0.21031352492147087],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.45966,0.1835,0.54108,0.21031],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"نظارت","boundary":[0.7449518635020494,0.28247216308036016,0.8040631017062244,0.3042419675552644],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.726668763702221,0.28247216308036016,0.7370701031643142,0.3042419675552644],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمائی","boundary":[0.6372298160327899,0.28247216308036016,0.7190048961926839,0.3042419675552644],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.554955866933562,0.28247216308036016,0.6288603564960442,0.3042419675552644],"dir":"rtl"},{"str":"یرا","boundary":[0.523238394814603,0.28247216308036016,0.5472322509684663,0.3042419675552644],"dir":"rtl"},{"str":"تعلیمراتی","boundary":[0.4252755695357926,0.28247216308036016,0.5152086550376513,0.3042419675552644],"dir":"rtl"},{"str":"رشرتهای","boundary":[0.3352530740634829,0.28247216308036016,0.41756503397469946,0.3042419675552644],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3129859879897054,0.28247216308036016,0.3275682522784734,0.3042419675552644],"dir":"rtl"},{"str":"علروم","boundary":[0.25387474978553043,0.28247216308036016,0.3053401089435544,0.3042419675552644],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشری","boundary":[0.16249013440091506,0.28247216308036016,0.24581412639405203,0.3042419675552644],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7947179487179488,0.3173945577588524,0.837831474597274,0.3391643622337567],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7624445715375084,0.3173945577588524,0.7870948083190838,0.3391643622337567],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7330433705080546,0.3173945577588524,0.7544765989896102,0.3391643622337567],"dir":"rtl"},{"str":"تمامی","boundary":[0.668465732532647,0.3173945577588524,0.7252427803632836,0.3391643622337567],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.6087368220379373,0.3173945577588524,0.6608712280195105,0.3391643622337567],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.5730662472595559,0.3173945577588524,0.6007070822609857,0.3391643622337567],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5471240110570966,0.3173945577588524,0.5649747402535507,0.3391643622337567],"dir":"rtl"},{"str":"لحاظ","boundary":[0.49023639309884665,0.3173945577588524,0.5394932225616945,0.3391643622337567],"dir":"rtl"},{"str":"رشتهای","boundary":[0.40967762844342775,0.3173945577588524,0.48264188639317074,0.3391643622337567],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.3510914116862073,0.3173945577588524,0.4017096558955296,0.3391643622337567],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3216902106567534,0.3173945577588524,0.343123439138309,0.3391643622337567],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهها","boundary":[0.22499857020303116,0.3173945577588524,0.3140278780197602,0.3391643622337567],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20730225907921074,0.3173945577588524,0.2173697717680273,0.3391643622337567],"dir":"rtl"},{"str":"هرم","boundary":[0.16249013440091506,0.3173945577588524,0.19955047183299973,0.3391643622337567],"dir":"rtl"},{"str":"عرصهای","boundary":[0.7612477361547993,0.3522665593714305,0.8383715565723002,0.37403636384633476],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصی","boundary":[0.6735382708988656,0.3522665593714305,0.7535841569544744,0.37403636384633476],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6441370698694119,0.3522665593714305,0.6655702983509675,0.37403636384633476],"dir":"rtl"},{"str":"نظامهای","boundary":[0.5551444094938519,0.3522665593714305,0.6364646033596563,0.37403636384633476],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.4731792965398913,0.3522665593714305,0.5470837861023735,0.37403636384633476],"dir":"rtl"},{"str":"جای","boundary":[0.4223139834143551,0.3522665593714305,0.46557443354808314,0.37403636384633476],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3751855876465542,0.3522665593714305,0.41422247640835,0.37403636384633476],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3529185015727767,0.3522665593714305,0.36750076586154473,0.37403636384633476],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.32296139548184155,0.3522665593714305,0.3448578781812982,0.37403636384633476],"dir":"rtl"},{"str":"کرده","boundary":[0.2704283671718616,0.3522665593714305,0.3149934229339434,0.37403636384633476],"dir":"rtl"},{"str":"اسرت","boundary":[0.20986559908492994,0.3522665593714305,0.2627502677489652,0.37403636384633476],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.19189133543036888,0.3522665593714305,0.20211697659073755,0.37403636384633476],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249013440091506,0.3522665593714305,0.18392336288247071,0.37403636384633476],"dir":"rtl"},{"str":"عرصۀ","boundary":[0.7854482890096274,0.3871385609840086,0.8377651320179202,0.40890836545891285],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.743755409398532,0.3871385609840086,0.7773876656181489,0.40890836545891285],"dir":"rtl"},{"str":"المللی","boundary":[0.6791777714231245,0.3871385609840086,0.7359307178653436,0.40890836545891285],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.643507196644743,0.3871385609840086,0.6711480316461728,0.40890836545891285],"dir":"rtl"},{"str":"وفاقی","boundary":[0.58380916976456,0.3871385609840086,0.6357585741505506,0.40890836545891285],"dir":"rtl"},{"str":"فراگیر","boundary":[0.5192624154036793,0.3871385609840086,0.5758411972166619,0.40890836545891285],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.49332017920122007,0.3871385609840086,0.5111709083976742,0.40890836545891285],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.43220150605280716,0.3871385609840086,0.48535220665332185,0.40890836545891285],"dir":"rtl"},{"str":"دیسیپلینی","boundary":[0.32385702030311697,0.3871385609840086,0.4246392451391399,0.40890836545891285],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.24186102373462967,0.3871385609840086,0.3163035720544024,0.40890836545891285],"dir":"rtl"},{"str":"راجع","boundary":[0.18815441807263367,0.3871385609840086,0.23427159606193063,0.40890836545891285],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.16249013440091506,0.3871385609840086,0.18034086359736917,0.40890836545891285],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8129718806596131,0.4222121348602432,0.8374625869793157,0.4439819393351474],"dir":"rtl"},{"str":"ایجاد","boundary":[0.7578137451148604,0.4222121348602432,0.8053322496977359,0.4439819393351474],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7097897245257841,0.4222121348602432,0.7501998003301077,0.4439819393351474],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6586773424840341,0.4222121348602432,0.7019650329925956,0.4439819393351474],"dir":"rtl"},{"str":"امّا","boundary":[0.6289673053093128,0.4222121348602432,0.6510304552787259,0.4439819393351474],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.599566104279859,0.4222121348602432,0.6209993327614146,0.4439819393351474],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.541041654751692,0.4222121348602432,0.5915981317319607,0.4439819393351474],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.5159023925269279,0.4222121348602432,0.5333837521513893,0.4439819393351474],"dir":"rtl"},{"str":"متأسرفانه","boundary":[0.419638166047088,0.4222121348602432,0.5082548330677996,0.4439819393351474],"dir":"rtl"},{"str":"نره","boundary":[0.38427642741397394,0.4222121348602432,0.4115775426556096,0.4439819393351474],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3548752263845201,0.4222121348602432,0.3763084548660757,0.4439819393351474],"dir":"rtl"},{"str":"دانشرگاه","boundary":[0.26827757125154894,0.4222121348602432,0.34726486648419735,0.4439819393351474],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.2327503574492422,0.4222121348602432,0.2600514726908779,0.4439819393351474],"dir":"rtl"},{"str":"عنروان","boundary":[0.16249013440091506,0.4222121348602432,0.22506033743208467,0.4439819393351474],"dir":"rtl"},{"str":"دیسیپلینی","boundary":[0.7374214088266134,0.4570841364728214,0.8379166904966163,0.4788539409477256],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.6554254122581261,0.4570841364728214,0.7298679605778988,0.4788539409477256],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرفته","boundary":[0.5776913544943286,0.4570841364728214,0.6477353922409685,0.4788539409477256],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.5299761700505196,0.4570841364728214,0.5701263739847188,0.4788539409477256],"dir":"rtl"},{"str":"نره","boundary":[0.4948923839481461,0.4570841364728214,0.5221934991897818,0.4788539409477256],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.46569837152483795,0.4570841364728214,0.4872023639309885,0.4788539409477256],"dir":"rtl"},{"str":"نظرام","boundary":[0.40798589266990753,0.4570841364728214,0.45818121658629823,0.4788539409477256],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشری","boundary":[0.3171262987322467,0.4570841364728214,0.4004502907253837,0.4788539409477256],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.28228958154608713,0.4570841364728214,0.30959069678772283,0.4788539409477256],"dir":"rtl"},{"str":"عنروان","boundary":[0.2122436374034887,0.4570841364728214,0.2749682585072919,0.4788539409477256],"dir":"rtl"},{"str":"یرک","boundary":[0.16249013440091506,0.4570841364728214,0.20475654791783515,0.4788539409477256],"dir":"rtl"},{"str":"کارکرد","boundary":[0.7747225240682489,0.4919561380853995,0.8380957010771138,0.5137259425603037],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.6927265274997616,0.4919561380853995,0.7671690758195343,0.5137259425603037],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.64532017920122,0.4919561380853995,0.6851370998270626,0.5137259425603037],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6130776856353064,0.4919561380853995,0.637568391955009,0.5137259425603037],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.5502604136879229,0.4919561380853995,0.6055086663872592,0.5137259425603037],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.47413802306739106,0.4919561380853995,0.5426450699238804,0.5137259425603037],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.46901134305595277,0.4919561380853995,0.47404537222381093,0.5137259425603037],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.44359412830044803,0.4919561380853995,0.46144485749690217,0.5137259425603037],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.4031069563339132,0.4919561380853995,0.4360585263559242,0.5137259425603037],"dir":"rtl"},{"str":"مریرسرد","boundary":[0.307396053760366,0.4919561380853995,0.3955575275968305,0.5137259425603037],"dir":"rtl"},{"str":"یکری","boundary":[0.25137317700886475,0.4919561380853995,0.2999089642747125,0.5137259425603037],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.22963111238204173,0.4919561380853995,0.2438695507444449,0.5137259425603037],"dir":"rtl"},{"str":"دلائرل","boundary":[0.16249013440091506,0.4919561380853995,0.22213631694624275,0.5137259425603037],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8069724525784006,0.5268617350752537,0.8374545801162901,0.5486315395501579],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.7730004765989897,0.5268617350752537,0.7993629721834402,0.5486315395501579],"dir":"rtl"},{"str":"فقدان","boundary":[0.711264131160042,0.5268617350752537,0.765310456581832,0.5486315395501579],"dir":"rtl"},{"str":"کتب","boundary":[0.6598120293584978,0.5268617350752537,0.7035741111428845,0.5486315395501579],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6421157182346774,0.5268617350752537,0.652183230923494,0.5486315395501579],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.5867105137737109,0.5268617350752537,0.6345003744706348,0.5486315395501579],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5050233533504909,0.5268617350752537,0.5789278429129731,0.5486315395501579],"dir":"rtl"},{"str":"غنی","boundary":[0.4581729101134306,0.5268617350752537,0.49733333333333335,0.5486315395501579],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4404765989896102,0.5268617350752537,0.4505441116784268,0.5486315395501579],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمرا","boundary":[0.36647945858354786,0.5268617350752537,0.43288770424491285,0.5486315395501579],"dir":"rtl"},{"str":"باشرد","boundary":[0.3067814317033648,0.5268617350752537,0.35887332058338095,0.5486315395501579],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3016547516919264,0.5268617350752537,0.30668878085978457,0.5486315395501579],"dir":"ltr"},{"str":"برا","boundary":[0.27224959755981315,0.5268617350752537,0.29387208083118865,0.5486315395501579],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.2248441521303975,0.5268617350752537,0.2647742804308455,0.5486315395501579],"dir":"rtl"},{"str":"پریش","boundary":[0.16249013440091506,0.5268617350752537,0.21731973060418894,0.5486315395501579],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.7859994280812126,0.5619353089514884,0.8374824134972836,0.5837051134263925],"dir":"rtl"},{"str":"مترجمین","boundary":[0.6888395767800973,0.5619353089514884,0.7783518686220844,0.5837051134263925],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6640400343151274,0.5619353089514884,0.6807789533886189,0.5837051134263925],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.6315195882184731,0.5619353089514884,0.6560102945381757,0.5837051134263925],"dir":"rtl"},{"str":"شدند","boundary":[0.5734892765227338,0.5619353089514884,0.6239192682754993,0.5837051134263925],"dir":"rtl"},{"str":"یکی","boundary":[0.5263608807549329,0.5619353089514884,0.5657272831034817,0.5837051134263925],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5040937946811553,0.5619353089514884,0.5186760589699233,0.5837051134263925],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.4486885902201888,0.5619353089514884,0.4964784509171127,0.5837051134263925],"dir":"rtl"},{"str":"مهم","boundary":[0.403536745782099,0.5619353089514884,0.44109775349701397,0.5837051134263925],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.33667372033171294,0.5619353089514884,0.3959447878401267,0.5837051134263925],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.25498655990849295,0.5619353089514884,0.32889104947097514,0.5837051134263925],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2329974263654561,0.5619353089514884,0.24739766516379566,0.5837051134263925],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.19161338289962823,0.5619353089514884,0.22530740634829852,0.5837051134263925],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249013440091506,0.5619353089514884,0.18392336288247071,0.5837051134263925],"dir":"rtl"},{"str":"اکثر","boundary":[0.8006647602707083,0.5968073105640664,0.8377868649318466,0.6185771150389706],"dir":"rtl"},{"str":"کشورهای","boundary":[0.7026710513773711,0.5968073105640664,0.7926967877228102,0.6185771150389706],"dir":"rtl"},{"str":"جهان","boundary":[0.6429421408826613,0.5968073105640664,0.6950765468642345,0.6185771150389706],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمه","boundary":[0.5743805166333048,0.5968073105640664,0.6351415507378905,0.6185771150389706],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5566842055094844,0.5968073105640664,0.566751718198301,0.6185771150389706],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5058497759984749,0.5968073105640664,0.5490688617454417,0.6185771150389706],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4295363645029073,0.5968073105640664,0.4982829578072877,0.6185771150389706],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3881214374225526,0.5968073105640664,0.42184634448574976,0.6185771150389706],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.3067177580783529,0.5968073105640664,0.38050609365851007,0.6185771150389706],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.284728624535316,0.5968073105640664,0.29912886333365557,0.6185771150389706],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.264746925936517,0.5968073105640664,0.27712248653514915,0.6185771150389706],"dir":"rtl"},{"str":"ترجمرهای","boundary":[0.16249013440091506,0.5968073105640664,0.2570953916543851,0.6185771150389706],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.7727126108092651,0.6316793121766445,0.8378461538461539,0.6534491166515487],"dir":"rtl"},{"str":"تقدیم","boundary":[0.7112542179010581,0.6316793121766445,0.7650610765271333,0.6534491166515487],"dir":"rtl"},{"str":"جامعۀ","boundary":[0.6469545324563912,0.6316793121766445,0.7036803641700139,0.6534491166515487],"dir":"rtl"},{"str":"علمی","boundary":[0.5886037059376225,0.6316793121766445,0.6392645124392337,0.6534491166515487],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5711970260223048,0.6316793121766445,0.5810997661861427,0.6534491166515487],"dir":"rtl"},{"str":"کارگزاران","boundary":[0.4766665365868128,0.6316793121766445,0.5637540749213612,0.6534491166515487],"dir":"rtl"},{"str":"نظام","boundary":[0.428267657992565,0.6316793121766445,0.4691217746723401,0.6534491166515487],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.34682756648555907,0.6316793121766445,0.42073205604804115,0.6534491166515487],"dir":"rtl"},{"str":"کشور","boundary":[0.28882813840434657,0.6316793121766445,0.33938461538461534,0.6534491166515487],"dir":"rtl"},{"str":"نماینرد","boundary":[0.21507806691449813,0.6316793121766445,0.28129253645982266,0.6534491166515487],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20995138690305978,0.6316793121766445,0.21498541607091795,0.6534491166515487],"dir":"ltr"},{"str":"ایرن","boundary":[0.16249013440091506,0.6316793121766445,0.202453531598513,0.6534491166515487],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7891451720522352,0.6665513137892226,0.8382192355352207,0.6883211182641268],"dir":"rtl"},{"str":"قابل","boundary":[0.7417388237536937,0.6665513137892226,0.7803124582975886,0.6883211182641268],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6642827185206367,0.6665513137892226,0.7339410053371979,0.6883211182641268],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6140350776856353,0.6665513137892226,0.6553573539224097,0.6883211182641268],"dir":"rtl"},{"str":"معلمین،","boundary":[0.5288580688208941,0.6665513137892226,0.6064110167307576,0.6883211182641268],"dir":"rtl"},{"str":"مدیران","boundary":[0.4567070822609856,0.6665513137892226,0.5213156038509199,0.6883211182641268],"dir":"rtl"},{"str":"مدارس،","boundary":[0.37613173196072824,0.6665513137892226,0.4490111483601953,0.6883211182641268],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.30743685063387666,0.6665513137892226,0.36744371365932704,0.6883211182641268],"dir":"rtl"},{"str":"دانرشآمروزان،","boundary":[0.16249013440091506,0.6665513137892226,0.29958929621558206,0.6883211182641268],"dir":"rtl"},{"str":"کارشناسان","boundary":[0.7377605566676199,0.7014737084677148,0.8382558383376227,0.723243512942619],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7199621280991049,0.7014737084677148,0.7300877358712989,0.723243512942619],"dir":"rtl"},{"str":"سیاستگذاران","boundary":[0.5910942712801449,0.7014737084677148,0.7122893073027838,0.723243512942619],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5172227436177789,0.7014737084677148,0.5830336478886665,0.723243512942619],"dir":"rtl"},{"str":"میباشد،","boundary":[0.4315884091125727,0.7014737084677148,0.5096729570107712,0.723243512942619],"dir":"rtl"},{"str":"امید","boundary":[0.3848544466685731,0.7014737084677148,0.4237637175793842,0.723243512942619],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.3341144616048914,0.7014737084677148,0.37729149226690034,0.723243512942619],"dir":"rtl"},{"str":"مقبول","boundary":[0.268515870746354,0.7014737084677148,0.32655150720321857,0.723243512942619],"dir":"rtl"},{"str":"افتد","boundary":[0.22422876751501286,0.7014737084677148,0.26069117921316554,0.723243512942619],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21910208750357452,0.7014737084677148,0.22413611667143268,0.723243512942619],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16249,0.28247,0.83837,0.72324],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/9068cf8893a7bf5f532fe7b4d71d520e.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/c40e0db4513aef1db1d3eb9fe22c2ba1.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0,0,0,0]},"elements":[]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/ad31e63961eced855896351c75469597.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/c738c5bd6d1bfc6bbd54c5cb63d90642.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16248,0.1884,0.16152,0.12538]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.49644542941568964,0.18839726559875372,0.5593513487751406,0.215206376665071],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.44164045372223815,0.18839726559875372,0.4871654751691927,0.215206376665071],"dir":"rtl"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.6922087503574492,0.23516281815872142,0.7656808693165571,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6633510946799885,0.23516281815872142,0.684635700832844,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.5847440663425794,0.23516281815872142,0.6557780451553833,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"یاددهی","boundary":[0.4841046611381184,0.23516281815872142,0.5770989741443471,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46235744924220756,0.23516281815872142,0.47657933019242976,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.352048899056334,0.23516281815872142,0.45471634397427757,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.31430912210466116,0.23516281815872142,0.3443537317700887,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.23511581355447528,0.23516281815872142,0.3066940467377531,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8166941187684682,0.3026797825119264,0.8382508817081308,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"محیط","boundary":[0.7515296921170527,0.3026797825119264,0.8091178936328688,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"پرهیاهوی","boundary":[0.6525807984819961,0.3026797825119264,0.7439619554094392,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.5821021828233724,0.3026797825119264,0.645038350139582,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.556481746258698,0.3026797825119264,0.5743324754551521,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"اطراف","boundary":[0.49218206081403115,0.3026797825119264,0.5489461443141741,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"نگاه","boundary":[0.4495935563816605,0.3026797825119264,0.48458469164045376,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.39724582975884093,0.3026797825119264,0.4421506052807168,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.39211914974740253,0.3026797825119264,0.3971531789152607,0.3244495869868307],"dir":"ltr"},{"str":"بره","boundary":[0.357282432561243,0.3026797825119264,0.3845835478028787,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"آوای","boundary":[0.3074540081975027,0.3026797825119264,0.34964102564102567,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"دانرش","boundary":[0.23991535601944522,0.3026797825119264,0.2999531026594223,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"آمروزان","boundary":[0.16249013440091506,0.3026797825119264,0.23237975407492137,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"گوش","boundary":[0.7883034982365837,0.33513291696062625,0.8383967209989515,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"بسپارید","boundary":[0.709632065580021,0.33513291696062625,0.7801702411590888,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6775199694976647,0.33513291696062625,0.7018871413592603,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6575382708988656,0.33513291696062625,0.6699138314974977,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"ورود","boundary":[0.6083715565723,0.33513291696062625,0.649974161002471,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"آموزگار","boundary":[0.5331951196263464,0.33513291696062625,0.6004905156801068,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5072761414545802,0.33513291696062625,0.5251268706510342,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"کرلاس","boundary":[0.4342055094843199,0.33513291696062625,0.4995861214374226,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.3781574683061672,0.33513291696062625,0.42655209226956436,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3601681441235345,0.33513291696062625,0.3701126680011439,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"بسرته","boundary":[0.2978758936231055,0.33513291696062625,0.35235458964827,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"شردن","boundary":[0.2336070917929654,0.33513291696062625,0.2901241063768945,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.20448384329425223,0.33513291696062625,0.22591707177580786,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"آرام","boundary":[0.16248212753788963,0.33513291696062625,0.19691484872663592,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.7648731293489658,0.3673844791456696,0.8382402058907635,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7597464493375274,0.3673844791456696,0.7647804785053856,0.3891542836205738],"dir":"ltr"},{"str":"داخل","boundary":[0.7014238871413593,0.3673844791456696,0.7520421313506817,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6622943475359833,0.3673844791456696,0.6927764750738729,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.5977784767896293,0.3673844791456696,0.6537395863120771,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5697979220284054,0.3673844791456696,0.5899580239124945,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5326232008388142,0.3673844791456696,0.5612008388142218,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"میگذرد؟","boundary":[0.43649490039081124,0.3673844791456696,0.5238516823944334,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.3776616147173768,0.3673844791456696,0.42874483112056994,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان","boundary":[0.30882203793727964,0.3673844791456696,0.369292155180631,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"چره","boundary":[0.2625583833762273,0.3673844791456696,0.3010255496404819,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"چیزهرایی","boundary":[0.16248212753788963,0.3673844791456696,0.2542064626822991,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.8126489371842531,0.3998376135943694,0.8383099323229434,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند؟","boundary":[0.7119666380707274,0.3998376135943694,0.8042110380325994,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.6602365837384425,0.3998376135943694,0.7042605177184075,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.6325339815079591,0.3998376135943694,0.6524938174792925,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.566041559431894,0.3998376135943694,0.6244424745019541,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.49186064245543804,0.3998376135943694,0.5577045086264417,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.4547385377942999,0.3998376135943694,0.4841256859621172,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"دهند؟","boundary":[0.3878478696025165,0.3998376135943694,0.4470584834163347,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.3581378324277953,0.3998376135943694,0.380192907542715,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.31644495281670004,0.3998376135943694,0.35007720903631684,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"درها","boundary":[0.26758707463540177,0.3998376135943694,0.30885658726849075,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24531998856162424,0.3998376135943694,0.25990225285039226,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.21536288247068916,0.3998376135943694,0.23725936517014581,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.16249013440091506,0.3998376135943694,0.20739490992279097,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8272908207034604,0.4320891757794128,0.8372353445810697,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.7830346010866459,0.4320891757794128,0.8189522447812412,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"شوید","boundary":[0.725899914212182,0.4320891757794128,0.7752484804604556,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7036328281384046,0.4320891757794128,0.7181382442093225,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"بیرون","boundary":[0.6422053188447241,0.4320891757794128,0.6958337436084078,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.5782762367743781,0.4320891757794128,0.634237346296826,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"بمانید؟","boundary":[0.504587932513583,0.4320891757794128,0.5702156133828996,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.4568418644552473,0.4320891757794128,0.496881751031034,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"وقرت","boundary":[0.3988733199885617,0.4320891757794128,0.449093241961055,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"یرک","boundary":[0.3485947955390335,0.4320891757794128,0.39111132656930964,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"برار","boundary":[0.30921818701744347,0.4320891757794128,0.3405341721475551,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"بایرد","boundary":[0.25810580497569346,0.4320891757794128,0.3011884472404919,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.23583871890191593,0.4320891757794128,0.25042098319068395,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"کرلاس","boundary":[0.16249013440091506,0.4320891757794128,0.22787074635401772,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"بازدید","boundary":[0.7823780383185589,0.46454231022811265,0.8374435230197314,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"کنید؟","boundary":[0.7189430940806406,0.46454231022811265,0.7744100657706607,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"همین","boundary":[0.6563420074349443,0.46454231022811265,0.7113513122011427,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6240686302545039,0.46454231022811265,0.6487188670360793,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"وارد","boundary":[0.5801212467829568,0.46454231022811265,0.6160388904775522,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"شدید","boundary":[0.5203614526737204,0.46454231022811265,0.5724253128821666,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.48382613668859026,0.46454231022811265,0.512300829282242,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"کاری","boundary":[0.427803259937089,0.46454231022811265,0.47613611667143274,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"بایرد","boundary":[0.3769688304260796,0.46454231022811265,0.42005147269087806,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"انجرام","boundary":[0.3138427223334287,0.46454231022811265,0.3693175926460899,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"دهیرد؟","boundary":[0.23811609951386903,0.46454231022811265,0.30627100728054446,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"چگونره","boundary":[0.16248212753788963,0.46454231022811265,0.23030254503860453,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"میفهمید","boundary":[0.7516314936612335,0.496827467790432,0.8382402058907635,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.7095577161376418,0.496827467790432,0.7432620341244878,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموز","boundary":[0.6114088266132875,0.496827467790432,0.7018076468674006,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5931257268134591,0.496827467790432,0.6035270662755523,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.5413956724811744,0.496827467790432,0.5854196064611393,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.5045515203507769,0.496827467790432,0.5330262129444285,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"میگذرد؟","boundary":[0.4089667333905252,0.496827467790432,0.49611362119912306,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.386421694786007,0.496827467790432,0.4011859845652035,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"معلمهای","boundary":[0.29514174053951003,0.496827467790432,0.37871557443368714,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.23853779429987607,0.496827467790432,0.2867780001906396,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"چگونره","boundary":[0.16249013440091506,0.496827467790432,0.23031055190162997,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"قدردانی","boundary":[0.7657515966066152,0.5292806022391319,0.8384825088170813,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"میکنید،","boundary":[0.6763545896482701,0.5292806022391319,0.7572422076065198,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6501035173005435,0.5292806022391319,0.6679542464969975,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"آنهایی","boundary":[0.5838272805261655,0.5292806022391319,0.641703174149271,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5512450672004576,0.5292806022391319,0.5761311914153496,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"سال","boundary":[0.5034989991421219,0.5292806022391319,0.5434589465742674,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"تحصریلی","boundary":[0.4080686302545039,0.5292806022391319,0.49576766727696103,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.38552359164998584,0.5292806022391319,0.40028788142918226,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.34985301687160425,0.5292806022391319,0.37715413211324,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"هرر","boundary":[0.3081910208750357,0.5292806022391319,0.3415144409493852,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"نحروی","boundary":[0.23678810408921933,0.5292806022391319,0.29982156133828997,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"سرپری","boundary":[0.16248212753788963,0.5292806022391319,0.22915844543907365,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.7638251834906111,0.5615321644241753,0.8382402058907635,0.5833019688990795],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7418360499475741,0.5615321644241753,0.7561603997984667,0.5833019688990795],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.712712801448861,0.5615321644241753,0.7341460299304166,0.5833019688990795],"dir":"rtl"},{"str":"کارشان","boundary":[0.6369861786293014,0.5615321644241753,0.7050227814317035,0.5833019688990795],"dir":"rtl"},{"str":"مشکلی","boundary":[0.5621242970164904,0.5615321644241753,0.6294242053743855,0.5833019688990795],"dir":"rtl"},{"str":"دارنرد","boundary":[0.49927614145458016,0.5615321644241753,0.5545679358379595,0.5833019688990795],"dir":"rtl"},{"str":"چره","boundary":[0.4535992755695359,0.5615321644241753,0.4916703008767518,0.5833019688990795],"dir":"rtl"},{"str":"کمکری","boundary":[0.3790153464874655,0.5615321644241753,0.44590925555237826,0.5833019688990795],"dir":"rtl"},{"str":"مریتوانیرد","boundary":[0.2710460394623963,0.5615321644241753,0.37123267562672774,0.5833019688990795],"dir":"rtl"},{"str":"بکنیرد؟","boundary":[0.19161338289962823,0.5615321644241753,0.26326336860165855,0.5833019688990795],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249013440091506,0.5615321644241753,0.18392336288247071,0.5833019688990795],"dir":"rtl"},{"str":"جایگاه","boundary":[0.7786197693260891,0.593985298872875,0.838317796206272,0.6157551033477793],"dir":"rtl"},{"str":"مقامی","boundary":[0.7144933752740444,0.593985298872875,0.771072157087027,0.6157551033477793],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6818989610142026,0.593985298872875,0.7062661328757982,0.6157551033477793],"dir":"rtl"},{"str":"مسئولیت","boundary":[0.5878583547802878,0.593985298872875,0.6743310494307346,0.6157551033477793],"dir":"rtl"},{"str":"کادر","boundary":[0.5398652178057383,0.593985298872875,0.5798903822323896,0.6157551033477793],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.45790010485177773,0.593985298872875,0.5318045944142599,0.6157551033477793],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسهای","boundary":[0.3623908111714803,0.593985298872875,0.4503149265786714,0.6157551033477793],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.3398547326279669,0.593985298872875,0.3541538461538462,0.6157551033477793],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.3150551901629969,0.593985298872875,0.33179410923648844,0.6157551033477793],"dir":"rtl"},{"str":"عهده","boundary":[0.26017500714898484,0.593985298872875,0.3074640537370224,0.6157551033477793],"dir":"rtl"},{"str":"دارد،","boundary":[0.20816700028595939,0.593985298872875,0.2525126745119916,0.6157551033477793],"dir":"rtl"},{"str":"چره","boundary":[0.16249013440091506,0.593985298872875,0.20056115970813104,0.6157551033477793],"dir":"rtl"},{"str":"کاری","boundary":[0.789864264607759,0.6262368610579184,0.8383824230292632,0.6480066655328227],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7673192260032409,0.6262368610579184,0.7820835157824374,0.6480066655328227],"dir":"rtl"},{"str":"دستتان","boundary":[0.6887204270326946,0.6262368610579184,0.7590424173100754,0.6480066655328227],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6635926031836813,0.6262368610579184,0.6803509674959489,0.6480066655328227],"dir":"rtl"},{"str":"میآیرد؟","boundary":[0.5764541035173006,0.6262368610579184,0.6551547040320275,0.6480066655328227],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5467440663425794,0.6262368610579184,0.568177294824135,0.6480066655328227],"dir":"rtl"},{"str":"نقرش","boundary":[0.48448269945667727,0.6262368610579184,0.5383746068058336,0.6480066655328227],"dir":"rtl"},{"str":"رهبرر","boundary":[0.42364197883900495,0.6262368610579184,0.47680986960659194,0.6480066655328227],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشری","boundary":[0.3319485273091221,0.6262368610579184,0.41527251930225917,0.6480066655328227],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسره،","boundary":[0.24507291964541036,0.6262368610579184,0.3243199930081778,0.6480066655328227],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.21224363740348873,0.6262368610579184,0.23673434372319133,0.6480066655328227],"dir":"rtl"},{"str":"قردر","boundary":[0.16249013440091506,0.6262368610579184,0.20396682871032315,0.6480066655328227],"dir":"rtl"},{"str":"نیازهای","boundary":[0.7668207034601087,0.6586899955066183,0.8376368315699171,0.6804597999815225],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.6851335430368889,0.6586899955066183,0.7590380325993711,0.6804597999815225],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6268561624249357,0.6586899955066183,0.6775589470331436,0.6804597999815225],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان،","boundary":[0.5523031169573921,0.6586899955066183,0.6190734915641979,0.6804597999815225],"dir":"rtl"},{"str":"مسائل","boundary":[0.4859959965684873,0.6586899955066183,0.5446877731933494,0.6804597999815225],"dir":"rtl"},{"str":"والدین،","boundary":[0.41196797254789824,0.6586899955066183,0.47844148470691317,0.6804597999815225],"dir":"rtl"},{"str":"مسرائل","boundary":[0.33624134972833863,0.6586899955066183,0.4044099298590488,0.6804597999815225],"dir":"rtl"},{"str":"معلمران","boundary":[0.2533497283385759,0.6586899955066183,0.32868886443367756,0.6804597999815225],"dir":"rtl"},{"str":"والزامرات","boundary":[0.16249013440091506,0.6586899955066183,0.2457623353153955,0.6804597999815225],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.7794776475073874,0.6911431299553181,0.8384344676389287,0.7129129344302224],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.761546659041083,0.6911431299553181,0.7714911829186923,0.7129129344302224],"dir":"rtl"},{"str":"استانی","boundary":[0.6927070822609857,0.6911431299553181,0.753952381664288,0.7129129344302224],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6750107711371652,0.6911431299553181,0.6850782838259818,0.7129129344302224],"dir":"rtl"},{"str":"کاغذ","boundary":[0.6235586693356211,0.6911431299553181,0.6673207511200078,0.7129129344302224],"dir":"rtl"},{"str":"بازی","boundary":[0.5738360499475741,0.6911431299553181,0.6159948793538981,0.7129129344302224],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5481717662758555,0.6911431299553181,0.5660224954723097,0.7129129344302224],"dir":"rtl"},{"str":"شرما","boundary":[0.4944651606138595,0.6911431299553181,0.5405760398477317,0.7129129344302224],"dir":"rtl"},{"str":"هجروم","boundary":[0.424482890096273,0.6911431299553181,0.4869604422838623,0.7129129344302224],"dir":"rtl"},{"str":"مریآورد","boundary":[0.3391444094938519,0.6911431299553181,0.4169861786293013,0.7129129344302224],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.2980909990925693,0.6911431299553181,0.33170145839290816,0.7129129344302224],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشریدن","boundary":[0.19136631398341436,0.6911431299553181,0.29054179497847044,0.7129129344302224],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249013440091506,0.6911431299553181,0.18392336288247071,0.7129129344302224],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.7950081021828235,0.7234450852062756,0.8381216280621485,0.7452148896811799],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.7370395577161377,0.7234450852062756,0.786947478791345,0.7452148896811799],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.6621467924887999,0.7234450852062756,0.729457053684822,0.7452148896811799],"dir":"rtl"},{"str":"همهی","boundary":[0.5952488799923744,0.7234450852062756,0.6545258439532988,0.7452148896811799],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.5213018778000191,0.7234450852062756,0.5869913258983892,0.7452148896811799],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.49535964159755985,0.7234450852062756,0.513210370794014,0.7452148896811799],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.4542226670479459,0.7234450852062756,0.4876871750878043,0.7452148896811799],"dir":"rtl"},{"str":"بیفایده","boundary":[0.3758697931560385,0.7234450852062756,0.4459906586598037,0.7452148896811799],"dir":"rtl"},{"str":"میرسد","boundary":[0.2987177580783529,0.7234450852062756,0.3680038127919169,0.7452148896811799],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2935910780669145,0.7234450852062756,0.29862510723477265,0.7452148896811799],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.2644678295682013,0.7234450852062756,0.28590105804975696,0.7452148896811799],"dir":"rtl"},{"str":"حقیقت","boundary":[0.18815441807263367,0.7234450852062756,0.256861988990373,0.7452148896811799],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.16249013440091506,0.7234450852062756,0.18034086359736917,0.7452148896811799],"dir":"rtl"},{"str":"تنهایی،","boundary":[0.7707244304642075,0.7558982196549755,0.8381433609760748,0.7776680241298797],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.7341891144790773,0.7558982196549755,0.7626638070727291,0.7776680241298797],"dir":"rtl"},{"str":"کاری","boundary":[0.67841330664379,0.7558982196549755,0.7267461633781337,0.7776680241298797],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6561462205700124,0.7558982196549755,0.6707284848587803,0.7776680241298797],"dir":"rtl"},{"str":"دستتان","boundary":[0.5783206558002097,0.7558982196549755,0.6486828448422093,0.7776680241298797],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5532122771899723,0.7558982196549755,0.569951196263464,0.7776680241298797],"dir":"rtl"},{"str":"میآید؟","boundary":[0.47681345915546663,0.7558982196549755,0.5455845963206559,0.7776680241298797],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7739180249737871,0.7881497818400188,0.8044001525116767,0.809919586314923],"dir":"rtl"},{"str":"قصه","boundary":[0.7267896292059861,0.7881497818400188,0.765950052425889,0.809919586314923],"dir":"rtl"},{"str":"دغدغهی","boundary":[0.6384287484510532,0.7881497818400188,0.7188536841101897,0.809919586314923],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.5696576112858641,0.7881497818400188,0.6303747974454295,0.809919586314923],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5473905252120866,0.7881497818400188,0.5619727895008546,0.809919586314923],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.4925412258126013,0.7881497818400188,0.5393299018206081,0.809919586314923],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد","boundary":[0.41684758364312274,0.7881497818400188,0.48467524544847973,0.809919586314923],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.38485215899342295,0.7881497818400188,0.40929009708501357,0.809919586314923],"dir":"rtl"},{"str":"مسئولیت","boundary":[0.2910895052902488,0.7881497818400188,0.3773066156215316,0.809919586314923],"dir":"rtl"},{"str":"تعداد","boundary":[0.23506662853874752,0.7881497818400188,0.2834791082892036,0.809919586314923],"dir":"rtl"},{"str":"زیرادی","boundary":[0.16249013440091506,0.7881497818400188,0.22749248131573502,0.809919586314923],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.7814286531312554,0.8205961972132635,0.8375132971118101,0.8423660016881677],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.7248807549327996,0.8205961972132635,0.7731518444380898,0.8423660016881677],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7065976551329711,0.8205961972132635,0.7169989945950643,0.8423660016881677],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.6548676008006863,0.8205961972132635,0.6988915347806511,0.8423660016881677],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6323225621961682,0.8205961972132635,0.6470868519753646,0.8423660016881677],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.602612525021447,0.8205961972132635,0.6240457535030026,0.8423660016881677],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.5314257935373177,0.8205961972132635,0.5949942958626191,0.8423660016881677],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5054835573348584,0.8205961972132635,0.5233342865313125,0.8423660016881677],"dir":"rtl"},{"str":"عهرده","boundary":[0.4411838718901916,0.8205961972132635,0.4978476863777667,0.8423660016881677],"dir":"rtl"},{"str":"دارنرد","boundary":[0.3780577637975408,0.8205961972132635,0.43356523300963995,0.8423660016881677],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3729310837861024,0.8205961972132635,0.37796511295396057,0.8423660016881677],"dir":"ltr"},{"str":"آنهرا","boundary":[0.3235481841578495,0.8205961972132635,0.36490134400915075,0.8423660016881677],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.2881864455247355,0.8205961972132635,0.3154875607663712,0.8423660016881677],"dir":"rtl"},{"str":"قصرد","boundary":[0.22990906491278237,0.8205961972132635,0.2802184729768373,0.8423660016881677],"dir":"rtl"},{"str":"بهبرود","boundary":[0.16249013440091506,0.8205961972132635,0.22226415233261718,0.8423660016881677],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.7590689162138978,0.8528477593983067,0.8373897626537035,0.874617563873211],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.7005135830712039,0.8528477593983067,0.7514065835769047,0.874617563873211],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان،","boundary":[0.6256825850729199,0.8528477593983067,0.6924529596797255,0.874617563873211],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5997403488704605,0.8528477593983067,0.6175910780669146,0.874617563873211],"dir":"rtl"},{"str":"بازدید","boundary":[0.5366142407778095,0.8528477593983067,0.5916797254789821,0.874617563873211],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.48917700886474125,0.8528477593983067,0.528999316707554,0.874617563873211],"dir":"rtl"},{"str":"مکررر","boundary":[0.4271935945095796,0.8528477593983067,0.4814420523714204,0.874617563873211],"dir":"rtl"},{"str":"خرود","boundary":[0.370614812696597,0.8528477593983067,0.4194874130270306,0.874617563873211],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.34834772662281954,0.8528477593983067,0.3629299909115875,0.874617563873211],"dir":"rtl"},{"str":"کرلاس","boundary":[0.27499914212181864,0.8528477593983067,0.3403797540749214,0.874617563873211],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.21845124392336288,0.8528477593983067,0.2671855876465542,0.874617563873211],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.16249013440091506,0.8528477593983067,0.2107612239062053,0.874617563873211],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16248,0.1884,0.83848,0.87462],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/adcd177517bf876329c47040b8148fe4.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/00e74e301ea3c6c287021732e683cf7d.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16248,0.12332,0.16066,0.12498]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7874845105328376,0.12331845950497208,0.8112191402154226,0.14004895738846332],"dir":"ltr"},{"str":"10","boundary":[0.8215136783910019,0.1257447084656151,0.8384317986845868,0.14247520634910638],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7261195228563259,0.1257447084656151,0.7770169669240302,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"وراهنمایی","boundary":[0.6394490333152836,0.1257447084656151,0.7210068575786048,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5677962062720427,0.1257447084656151,0.6342769040129635,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8092174244590601,0.17362314070583898,0.8382402058907635,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"اندیشند","boundary":[0.7351057096558957,0.17362314070583898,0.8079910399389955,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7299790296444573,0.17362314070583898,0.7350130588123155,0.1953929451807432],"dir":"ltr"},{"str":"خیلی","boundary":[0.6702501191497475,0.17362314070583898,0.7223032304544539,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6477050805452292,0.17362314070583898,0.6624693703244257,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"کسانی","boundary":[0.5788346201506053,0.17362314070583898,0.6394282718520636,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5462524068248975,0.17362314070583898,0.5711385310397895,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"عهرده","boundary":[0.48167476884949006,0.17362314070583898,0.538547118859105,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.4547168048803737,0.17362314070583898,0.48081345915546664,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"نقرش","boundary":[0.39245543799447147,0.17362314070583898,0.44634734534362785,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.3424649699742636,0.17362314070583898,0.391199313697455,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"نظرارتی","boundary":[0.2610557620817844,0.17362314070583898,0.3344043465827853,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24308149842722335,0.17362314070583898,0.253307139587592,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"رهبرری","boundary":[0.16249013440091506,0.17362314070583898,0.23546236645322732,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.7640032408731293,0.20607627515453883,0.8379077304356115,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.6859912305785911,0.20607627515453883,0.7556646649509102,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6597401582308646,0.20607627515453883,0.6775908874273187,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6208885711562292,0.20607627515453883,0.6513706986941188,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.5480650081021828,0.20607627515453883,0.6125499952340101,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.5274368506338767,0.20607627515453883,0.5468626441711943,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.50118577828615,0.20607627515453883,0.5190365074826041,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"چشم","boundary":[0.4440202077971595,0.20607627515453883,0.4935138881376559,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.40316118577828614,0.20607627515453883,0.4362582143779074,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"رویای","boundary":[0.3414248403393385,0.20607627515453883,0.39557243601148356,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"دستنیافتنی","boundary":[0.21502316271089505,0.20607627515453883,0.33374478596137325,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"نگراه","boundary":[0.16249013440091506,0.20607627515453883,0.20696253931941666,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.8092174244590601,0.23832783733958213,0.8382402058907635,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.7569812219998094,0.23832783733958213,0.8083406729577733,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.7147015537127063,0.23832783733958213,0.7492068888642056,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.684991516537985,0.23832783733958213,0.7064247450195406,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.6232551710990373,0.23832783733958213,0.6771924320079883,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.552068439614908,0.23832783733958213,0.6156369419402095,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5112896768658851,0.23832783733958213,0.5506971690020018,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"موفق،","boundary":[0.44816356877323416,0.23832783733958213,0.503421817340033,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4096208178438661,0.23832783733958213,0.4401029453817557,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"سرط","boundary":[0.36020703460108655,0.23832783733958213,0.40156019445238766,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3207686588504432,0.23832783733958213,0.33535092313921117,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"پشرتیبانی،","boundary":[0.21276865885044322,0.23832783733958213,0.31280068630254504,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"یرک","boundary":[0.16249013440091506,0.23832783733958213,0.20500666543119117,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"امر","boundary":[0.8120587169955199,0.270780971788282,0.8382789057287199,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"عادی","boundary":[0.75517109903727,0.270780971788282,0.8045998783984786,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7039002954913737,0.270780971788282,0.7470138213706988,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6987736154799352,0.270780971788282,0.7038076446477934,0.2925507762631862],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7764962348679821,0.30308292703923945,0.8053415308359547,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسهی","boundary":[0.690898675054809,0.30308292703923945,0.7693621199123059,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.638581832046516,0.30308292703923945,0.6837645600991326,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6117130874082547,0.30308292703923945,0.6314477170908397,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.5448191783433419,0.30308292703923945,0.6045789724525784,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5270919836049948,0.30308292703923945,0.5376850633876656,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسههایی","boundary":[0.4189099227909637,0.30308292703923945,0.5199578686493185,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3894469545324564,0.30308292703923945,0.41205376036602803,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.35457935373177013,0.30308292703923945,0.3825907921075207,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"سناریو","boundary":[0.2922562196168144,0.30308292703923945,0.3477231913068345,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26566542750929373,0.30308292703923945,0.28540005719187883,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"آنهرا","boundary":[0.22079153560194456,0.30308292703923945,0.25880926508435803,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"ماننرد","boundary":[0.1624832713754647,0.30308292703923945,0.21393537317700892,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"رؤیایی","boundary":[0.7835643885234962,0.3355360614879393,0.839062243828043,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.7286842055094843,0.3355360614879393,0.77643027356782,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"نیافتنی","boundary":[0.6600299304165476,0.3355360614879393,0.7215500905538081,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.6068792298160328,0.3355360614879393,0.6528958154608713,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.5562609856067104,0.3355360614879393,0.5997451148603564,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5368351920693928,0.3355360614879393,0.5491268706510343,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.48936707654179773,0.3355360614879393,0.5297010771137165,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"اضافه","boundary":[0.4370502335335049,0.3355360614879393,0.48223296158612144,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"ندارند.","boundary":[0.3768464398055476,0.3355360614879393,0.4304603946239634,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.31909408064054906,0.3355360614879393,0.3697123248498714,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.2833617386331141,0.3355360614879393,0.3119599656848727,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.25649299399485276,0.3355360614879393,0.27622762367743786,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"سره","boundary":[0.21307063197026027,0.3355360614879393,0.2493588790391765,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"چیرز","boundary":[0.1624832713754647,0.3355360614879393,0.20621446954532457,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"است:","boundary":[0.7934747879134497,0.3677876236729826,0.8391825374130207,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7617481650938901,0.3677876236729826,0.7733295205414166,0.3895574281478869],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7726146220570014,0.3677876236729826,0.787099037270041,0.3895574281478869],"dir":"ltr"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.6818051663330473,0.3677876236729826,0.755524354208369,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.6123170336478887,0.3677876236729826,0.6749490039081116,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5928912401105709,0.3677876236729826,0.605460871222953,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"زمان،","boundary":[0.5402655609570108,0.3677876236729826,0.5860350776856353,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.4824823181774855,0.3677876236729826,0.5334093985320751,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4664846058526356,0.3677876236729826,0.47562615575254985,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"سراختار،","boundary":[0.38501363073110284,0.3677876236729826,0.45962844342769993,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.35356496044228386,0.3677876236729826,0.3651463158898104,0.3895574281478869],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.36443141740539514,0.3677876236729826,0.37891583261843487,0.3895574281478869],"dir":"ltr"},{"str":"چگرونگی","boundary":[0.2644918501572777,0.3677876236729826,0.3476305404632543,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"توجره","boundary":[0.20476293966256795,0.3677876236729826,0.257635687732342,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"هرم","boundary":[0.1624832713754647,0.3677876236729826,0.19790677723763225,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.7979717853398152,0.40024075812168247,0.8392014107330094,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7748090744447622,0.40024075812168247,0.7911156229148794,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"توسعهی","boundary":[0.6949785530454674,0.40024075812168247,0.7679529120198265,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"کارکنان،","boundary":[0.6154223620245927,0.40024075812168247,0.6881223906205319,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.5627966828710323,0.40024075812168247,0.6085661995996569,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه،","boundary":[0.49191878753217044,0.40024075812168247,0.5559405204460967,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.42873091221046616,0.40024075812168247,0.4850626251072348,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"کارکنران","boundary":[0.34519073491564195,0.40024075812168247,0.42187474978553047,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32919302259079214,0.40024075812168247,0.33833457249070636,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"کمرک","boundary":[0.26427566485559056,0.40024075812168247,0.3223368601658565,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.23197140406062342,0.40024075812168247,0.2576974549613955,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"کرلاس","boundary":[0.1624832713754647,0.40024075812168247,0.2253931941664284,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.7926237727576017,0.4324923203067258,0.8393197979220284,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7760392717567438,0.4324923203067258,0.785180821656658,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.7445906014679249,0.4324923203067258,0.7561719569154514,0.45426212478163],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.755457058431036,0.4324923203067258,0.7699414736440758,0.45426212478163],"dir":"ltr"},{"str":"مفهوم","boundary":[0.6851886378800877,0.4324923203067258,0.7380613859498618,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"رهبری","boundary":[0.6186035649604423,0.4324923203067258,0.6774986178629302,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5422592698503479,0.4324923203067258,0.6111606138594987,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5254276999332761,0.4324923203067258,0.5345692498331903,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.4453773710799734,0.4324923203067258,0.5182935849775999,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"آن.","boundary":[0.41075683919550093,0.4324923203067258,0.43793441997902965,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7847673243732723,0.4649454547554257,0.8054284624916594,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.7553352397292918,0.4649454547554257,0.7776332094175961,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسهای","boundary":[0.6661547993518254,0.4649454547554257,0.7482011247736156,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6364138785625775,0.4649454547554257,0.6590206843961491,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.5883589743589744,0.4649454547554257,0.6295577161376419,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5689331808216567,0.4649454547554257,0.5815028119340387,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.5346249165951769,0.4649454547554257,0.5620781622342961,0.48671525923032993],"dir":"ltr"},{"str":"نفر","boundary":[0.5030342198074541,0.4649454547554257,0.5283896673339054,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"کادر","boundary":[0.4595500905538081,0.4649454547554257,0.4961780573825184,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.3837925841197218,0.4649454547554257,0.45269392812887244,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.32690496616147174,0.4649454547554257,0.37693642169478603,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"باشرد،","boundary":[0.26597426365456106,0.4649454547554257,0.3200488037365361,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"اگرر","boundary":[0.22452845295967977,0.4649454547554257,0.2591181012296254,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"کسری","boundary":[0.1624832713754647,0.4649454547554257,0.2176722905347441,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.8203442951100941,0.49743218458140165,0.8256307311028498,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.7989877037460678,0.49743218458140165,0.8009695929844626,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.7878642646077588,0.49743218458140165,0.7923168430082926,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7573352397292916,0.49743218458140165,0.7690763511581353,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"خ","boundary":[0.7299872271470783,0.49743218458140165,0.7381149556762939,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7205623868077399,0.49743218458140165,0.7223589743589742,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7097169002001715,0.49743218458140165,0.7137679916118577,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6988714135926031,0.49743218458140165,0.7031386903059765,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6829247926794394,0.49743218458140165,0.6851537508340482,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.6612902487846726,0.49743218458140165,0.6655575254980459,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6524521971213421,0.49743218458140165,0.6546811552759507,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.6316515108187971,0.49743218458140165,0.634559908492994,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6222266704794586,0.49743218458140165,0.6240232580306929,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5939319416642836,0.49743218458140165,0.6155249261271566,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5782632732818607,0.49743218458140165,0.5804922314364693,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5668618816128109,0.49743218458140165,0.571530645315032,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.5583017824802211,0.49743218458140165,0.5602836717186159,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5488769421408827,0.49743218458140165,0.550673529692117,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5380314555333142,0.49743218458140165,0.5421134305595272,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5189602516442665,0.49743218458140165,0.5192744256982176,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5095354113049281,0.49743218458140165,0.5113319988561624,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4986899246973597,0.49743218458140165,0.5027718997235726,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4836080449909447,0.49743218458140165,0.48827680869316564,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4690565246401678,0.49743218458140165,0.47706071871127637,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.4516583738442475,0.49743218458140165,0.45567858164140695,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4430982747116576,0.49743218458140165,0.4450801639500524,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.4345381755790678,0.49743218458140165,0.43652006481746264,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.42511333523972933,0.49743218458140165,0.42690992279096374,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.41142655609570106,0.49743218458140165,0.4185351253455342,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.4025885044323706,0.49743218458140165,0.4047248117433991,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.386641883519207,0.49743218458140165,0.3890561433609761,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.3572864359927557,0.49743218458140165,0.3675451339243161,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.34786159565341723,0.49743218458140165,0.3496581832046516,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3367381565151082,0.49743218458140165,0.341190734915642,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3281780573825183,0.49743218458140165,0.33015994662091314,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ل","boundary":[0.31047640835001433,0.49743218458140165,0.32147631303021634,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.293078257554094,0.49743218458140165,0.29709846535125345,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.28451815842150413,0.49743218458140165,0.28650004765989895,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.2759580592889143,0.49743218458140165,0.27793994852730913,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2665332189495758,0.49743218458140165,0.26832980650081023,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2528464398055476,0.49743218458140165,0.2599550090553808,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"هی","boundary":[0.22452845295967977,0.49743218458140165,0.24614469545324563,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"بهبرود","boundary":[0.1624832713754647,0.49743218458140165,0.2176722905347441,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.7657329139262229,0.5296837467664449,0.8389579639691168,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"بداند،","boundary":[0.713724907063197,0.5296837467664449,0.7588767515012869,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"سریعاً","boundary":[0.6588447240491851,0.5296837467664449,0.7068687446382615,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6356820131541322,0.5296837467664449,0.6519885616242493,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.5801841578495855,0.5296837467664449,0.6288258507291965,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.5224009150700603,0.5296837467664449,0.5733279954246498,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.506681155275951,0.5296837467664449,0.5158227051758653,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"کمرک","boundary":[0.44204175007149,0.5296837467664449,0.500102945381756,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشری","boundary":[0.35714269373748936,0.5296837467664449,0.43546354017729494,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.33082985416070926,0.5296837467664449,0.35056448384329436,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"سرط","boundary":[0.2845353159851301,0.5296837467664449,0.32425164426651415,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسره","boundary":[0.19364483843294253,0.5296837467664449,0.26165055762081785,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"برر","boundary":[0.1624832713754647,0.5296837467664449,0.1870666285387475,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"میخورد.","boundary":[0.7602525974644934,0.5621368812151448,0.8382402058907635,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"مدارس","boundary":[0.6913512534553427,0.5621368812151448,0.7528096463635496,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.6387255743017825,0.5621368812151448,0.683908302354399,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"میدانند","boundary":[0.5615922219044895,0.5621368812151448,0.6312826232008387,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5315424649699744,0.5621368812151448,0.5541492708035459,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.4786388332856734,0.5621368812151448,0.524408350014298,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.40430197311981697,0.5621368812151448,0.47150471832999713,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.3248075493279954,0.5621368812151448,0.3971678581641407,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3085318844724049,0.5621368812151448,0.31767343437231915,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"یراددهی","boundary":[0.22820360308836146,0.5621368812151448,0.30139776951672864,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2013348584501001,0.5621368812151448,0.2210694881326852,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"هرر","boundary":[0.1624832713754647,0.5621368812151448,0.1942007434944238,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.7848965780192545,0.5943884434001881,0.8393443904298922,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.76686054713564,0.5943884434001881,0.7774536269183109,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"همکاری","boundary":[0.6885088170813078,0.5943884434001881,0.7594175960346965,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"مجموعهی","boundary":[0.5902466876370221,0.5943884434001881,0.6810658659803641,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.546793441997903,0.5943884434001881,0.5828037365360785,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5302089409970452,0.5943884434001881,0.5393504908969594,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"گروههایی","boundary":[0.4392875798303308,0.5943884434001881,0.5230748260413689,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"میسرر","boundary":[0.37727328186064246,0.5943884434001881,0.4321534648746545,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"اسرت","boundary":[0.320017157563626,0.5943884434001881,0.37013916690496623,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.2808567343437232,0.5943884434001881,0.3128830426079497,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیرتهرا","boundary":[0.1787589362310552,0.5943884434001881,0.27372261938804693,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1624832713754647,0.5943884434001881,0.17162482127537892,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ابتکارهای","boundary":[0.7564234105423697,0.626841577848888,0.8392214278905727,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"بسیاری","boundary":[0.684927842912973,0.626841577848888,0.7489804594414259,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"دارند.","boundary":[0.6317462586979316,0.626841577848888,0.6774848918120293,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.5871812029358497,0.626841577848888,0.6246121437422553,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"فعالیرتهرا","boundary":[0.4848464398055477,0.626841577848888,0.5800470879801735,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46857077494995714,0.626841577848888,0.47771232484987136,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"ابرداعات","boundary":[0.39055876465541894,0.626841577848888,0.46143665999428085,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"موجرب","boundary":[0.31711752931083786,0.626841577848888,0.3834246496997427,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"تعمرق","boundary":[0.25365170145839294,0.626841577848888,0.3099834143551615,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"مسرتمر","boundary":[0.1787589362310552,0.626841577848888,0.24651758650271666,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.1624832713754647,0.626841577848888,0.17162482127537892,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"متناسب","boundary":[0.7687764750738728,0.6590931400339314,0.8390984653512535,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.7162125631493662,0.6590931400339314,0.7608085025259748,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"شیوهی","boundary":[0.6464487656086169,0.6590931400339314,0.7087696120484225,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6130018110761605,0.6590931400339314,0.6387587455914594,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسها","boundary":[0.5341711943570681,0.6590931400339314,0.6055588599752169,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5158880945572396,0.6590931400339314,0.5264811743399104,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"اهداف","boundary":[0.4561900676770566,0.6590931400339314,0.5087539796015633,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.37984577256696217,0.6590931400339314,0.4487471165761129,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.30369764560099133,0.6590931400339314,0.37215575254980465,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.783071013249452,0.6915462744826312,0.8046277761891146,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"دهه","boundary":[0.7382280049566295,0.6915462744826312,0.7753909588714868,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7169619674006291,0.6915462744826312,0.7369436659994281,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"گذشته","boundary":[0.6452193308550187,0.6915462744826312,0.7092719473834717,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"شاهد","boundary":[0.5877758078352875,0.6915462744826312,0.6376634173149569,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.5066136688590221,0.6915462744826312,0.5801654108342422,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"زیادی","boundary":[0.44345667715184445,0.6915462744826312,0.49903952163600956,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4143334286531313,0.6915462744826312,0.4357666571346869,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.34070689162138973,0.6915462744826312,0.4065507577923935,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32301058049756937,0.6915462744826312,0.3330780931863859,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.250187017443523,0.6915462744826312,0.3154428437899558,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"بودهایرم","boundary":[0.16761681441235343,0.6915462744826312,0.24240434658278526,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16249013440091506,0.6915462744826312,0.16752416356877325,0.7133160789575355],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.8238259460489943,0.7238482297335886,0.8381250595748736,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7852831951196263,0.7238482297335886,0.8157653226575159,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.7038431036126204,0.7238482297335886,0.7775886536799946,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"مری","boundary":[0.6573014965208274,0.7238482297335886,0.6961081471192995,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"تروان","boundary":[0.6073150319321323,0.7238482297335886,0.6563890954151178,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.5719532932990182,0.7238482297335886,0.5992544085406539,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"اسرتاندارد","boundary":[0.4719521494614432,0.7238482297335886,0.5642751938761218,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"هرا","boundary":[0.44239309884663053,0.7238482297335886,0.4711457439710229,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4244188351920694,0.7238482297335886,0.434644476352438,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"شریوه","boundary":[0.36042798589266994,0.7238482297335886,0.4167891765419237,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.31081841578495856,0.7238482297335886,0.35955275950814986,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"جدیرد","boundary":[0.2419479553903346,0.7238482297335886,0.3032590849994038,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیرابی","boundary":[0.16249013440091506,0.7238482297335886,0.23423277094652561,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری،","boundary":[0.7536194833666953,0.7563013641822884,0.8382097035554286,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوبهای","boundary":[0.6244931846344486,0.7563013641822884,0.746021362600729,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.5647333905252121,0.7563013641822884,0.6167870031518995,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.5098532075112,0.7563013641822884,0.5567654179773138,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"گویی،","boundary":[0.44644914688780857,0.7563013641822884,0.5018852349633018,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"نقشها","boundary":[0.3737153750834048,0.7563013641822884,0.43838852349633023,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3557411114288438,0.7563013641822884,0.3659667525892124,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"مسئولیتهای","boundary":[0.22194109236488418,0.7563013641822884,0.34817319984537565,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"جدید","boundary":[0.16249013440091506,0.7563013641822884,0.2143352517870558,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7966964064436185,0.7885529263673319,0.8380186826803927,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.7232551710990373,0.7885529263673319,0.7891148956969956,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7055588599752168,0.7885529263673319,0.7156263726640334,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"شیوههای","boundary":[0.6110746354017731,0.7885529263673319,0.6979948217969402,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"نوین","boundary":[0.560549042036031,0.7885529263673319,0.6032919645410353,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده،","boundary":[0.47506319702602234,0.7885529263673319,0.5529998034611333,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"بازخورد","boundary":[0.39649528167000286,0.7885529263673319,0.4674915641978839,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3787989705461825,0.7885529263673319,0.388866483234999,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"نقد","boundary":[0.34109192801598914,0.7885529263673319,0.37101629968544464,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.2867966828710323,0.7885529263673319,0.33357317670193165,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"کررد","boundary":[0.23506662853874752,0.7885529263673319,0.2793537317700886,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.22993994852730912,0.7885529263673319,0.23497397769516729,0.810322730842236],"dir":"ltr"},{"str":"دانرش","boundary":[0.16249013440091506,0.7885529263673319,0.22244334064200658,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.8211899723572585,0.8209993417405765,0.8383921456486513,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.7603183681250596,0.8209993417405765,0.8136428832146486,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7392416356877326,0.8209993417405765,0.7592233342865314,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"یاددهی","boundary":[0.662681155275951,0.8209993417405765,0.7316737383063037,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6449848441521305,0.8209993417405765,0.6550523568409471,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.5589739776951674,0.8209993417405765,0.6373683881094894,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.5112896768658851,0.8209993417405765,0.5513586339311247,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"خیلی","boundary":[0.4521475550471834,0.8209993417405765,0.5037248671618864,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.39099799828424364,0.8209993417405765,0.444548717282146,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.3432828138404347,0.8209993417405765,0.3834330177746339,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"اسرت","boundary":[0.28302888189877035,0.8209993417405765,0.3356885364636398,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.277902201887332,0.8209993417405765,0.28293623105519017,0.8427691462154807],"dir":"ltr"},{"str":"هرم","boundary":[0.23309007720903632,0.8209993417405765,0.270150414641121,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"چنرین","boundary":[0.16249013440091506,0.8209993417405765,0.22557582257880288,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعات","boundary":[0.762130778762749,0.8532509039256198,0.8380735868839959,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"تفکیرک","boundary":[0.6789920884567724,0.8532509039256198,0.7541811327553393,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"شرده","boundary":[0.6212706129063006,0.8532509039256198,0.6712059678305821,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5956902106567534,0.8532509039256198,0.6202118005909827,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5731451720522353,0.8532509039256198,0.5879094618314318,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"محریط","boundary":[0.49797445429415693,0.8532509039256198,0.5654403068115631,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.44813268515870747,0.8532509039256198,0.49686702888189876,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"جغرافیرایی","boundary":[0.3375693451529883,0.8532509039256198,0.4401029453817558,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"مختلرف","boundary":[0.2541527023162711,0.8532509039256198,0.3299698821750362,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"رشرهری،","boundary":[0.16249013440091506,0.8532509039256198,0.24652956191740616,0.875020708400524],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16248,0.12332,0.83934,0.87502],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/664b2196a846e5c12461b27fcc4e2d40.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/5130ab6d9be85166c2d9133acc3b565b.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16248,0.12332,0.16151,0.12498]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6114982365837385,0.1257447084656151,0.6502806214850825,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5786257744733581,0.1257447084656151,0.606384213896523,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5737839100181108,0.1257447084656151,0.5785308359546277,0.14247520634910638],"dir":"ltr"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.5127735201601373,0.1257447084656151,0.5630909350872177,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.49191078066914506,0.1257447084656151,0.507647247028065,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.43616921285021243,0.1257447084656151,0.4867787310361625,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"یاددهی","boundary":[0.37048441521303976,0.1257447084656151,0.4309839862739491,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35594554317675503,0.1257447084656151,0.36497798112668006,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیري","boundary":[0.2834631237315758,0.1257447084656151,0.350737203317129,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2590567910044828,0.1257447084656151,0.2783537161986401,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.20794967114669716,0.1257447084656151,0.25394738347154705,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"11","boundary":[0.16248212753788963,0.12331845950497208,0.20251644266514157,0.14247520634910638],"dir":"ltr"},{"str":"روستایی،","boundary":[0.7538711276332095,0.17362314070583898,0.8384860356496044,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7355880278333811,0.17362314070583898,0.7459893672954743,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"حومه","boundary":[0.6770326946906873,0.17362314070583898,0.7277915395365835,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"ای)","boundary":[0.64294862262892,0.17362314070583898,0.6760558574015824,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6246655228290916,0.17362314070583898,0.6350668622911848,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"زمینه","boundary":[0.5649366123343819,0.17362314070583898,0.6169336368022075,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.524314174053951,0.17362314070583898,0.5637216661900677,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی","boundary":[0.43573996759126876,0.17362314070583898,0.515975598131732,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.35204537222381094,0.17362314070583898,0.42746315889810316,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"رطبقه","boundary":[0.2874368506338767,0.17362314070583898,0.3443462759570193,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.26647526451243925,0.17362314070583898,0.2864569631112382,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"اجتمراعی،","boundary":[0.16249013440091506,0.17362314070583898,0.2584455247354876,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"اقتصادی،","boundary":[0.7525469450004766,0.20607627515453883,0.8380019063959584,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"نژاد،","boundary":[0.705140596701935,0.20607627515453883,0.7444245543799447,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"دین","boundary":[0.659432847202364,0.20607627515453883,0.697533031300915,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6414585835478029,0.20607627515453883,0.6516842247081716,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"جنسیت)","boundary":[0.5499813173196073,0.20607627515453883,0.6338527429699745,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.48910971308740825,0.20607627515453883,0.5424342281769973,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4684232199027738,0.20607627515453883,0.4884049185015728,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"یاددهی","boundary":[0.3918627394909923,0.20607627515453883,0.46085532252134487,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.37416642836717184,0.20607627515453883,0.3842339410559884,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.28815556191020875,0.20607627515453883,0.3665499723245308,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"بررای","boundary":[0.22963111238204173,0.20607627515453883,0.28037289104947094,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"بهبرود","boundary":[0.16249013440091506,0.20607627515453883,0.2220476870344248,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"مستمر","boundary":[0.7754221713849967,0.23832783733958213,0.8380541416452199,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"مدارس","boundary":[0.7020118196549424,0.23832783733958213,0.7678665279459396,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6728885711562291,0.23832783733958213,0.6943217996377847,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"اختیار","boundary":[0.6092065580020971,0.23832783733958213,0.6651367839100181,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.5529057287198552,0.23832783733958213,0.6016019802960673,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5477790487084168,0.23832783733958213,0.552813077876275,0.26009764181448636],"dir":"ltr"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.7348775140596704,0.270780971788282,0.8039023925269282,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"قبل","boundary":[0.69086836335907,0.270780971788282,0.7266007053665049,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6683233247545518,0.270780971788282,0.6830876145337482,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.6131651892097991,0.270780971788282,0.6604803980977716,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5869141168620724,0.270780971788282,0.6047648460585265,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"توضی","boundary":[0.5337942998760844,0.270780971788282,0.5789644708546626,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"کاربرد","boundary":[0.45148946716232974,0.270780971788282,0.5083462015060529,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"بپردازیم،","boundary":[0.3622975884091126,0.270780971788282,0.44386307483293197,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"بیایید","boundary":[0.3014259841769136,0.270780971788282,0.3539281288723668,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.23996759126870654,0.270780971788282,0.2938061427797578,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.21906891621389765,0.270780971788282,0.23905061481269663,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"سؤال","boundary":[0.16249013440091506,0.270780971788282,0.21137298231310728,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.8068769421408827,0.30308292703923945,0.8379767419693072,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"فکر","boundary":[0.7660179201220094,0.30308292703923945,0.7986001334477172,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"کنیم","boundary":[0.712002478314746,0.30308292703923945,0.7577411114288438,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7068757983033076,0.30308292703923945,0.7119098274711657,0.32485273151414373],"dir":"ltr"},{"str":"شخصی","boundary":[0.6283078829472881,0.30308292703923945,0.699195057646447,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5957256696215805,0.30308292703923945,0.6206117938364724,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5660156324468593,0.30308292703923945,0.5874488609284149,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"پاراگراف","boundary":[0.4804678295682014,0.30308292703923945,0.5577388237536937,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.4410294538175579,0.30308292703923945,0.47277561239541394,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.40217786674292255,0.30308292703923945,0.43265999428081214,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"فصل","boundary":[0.34902716614240775,0.30308292703923945,0.393901058049757,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"توصیف","boundary":[0.2736402630826423,0.30308292703923945,0.34122657599763695,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"کردیم","boundary":[0.20847583643122675,0.30308292703923945,0.2660480733888479,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"چره","boundary":[0.16249013440091506,0.30308292703923945,0.2007696549486777,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"کسرری","boundary":[0.7800210651120592,0.3355360614879393,0.8382787150891241,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"اسررت؟","boundary":[0.7058691108199407,0.3355360614879393,0.7725052546368576,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"شررما","boundary":[0.6551388809455725,0.3355360614879393,0.6993293100695853,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6262627013630732,0.3355360614879393,0.6476959298446288,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"نقررش","boundary":[0.5642484033933849,0.3355360614879393,0.6187270994185493,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"یررک","boundary":[0.5138507341143193,0.3355360614879393,0.5567613139077313,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"انسرران","boundary":[0.4453010395336839,0.3355360614879393,0.5063341903436561,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"حرفررهای","boundary":[0.3552038890477553,0.3355360614879393,0.4377802036282413,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"چرره","boundary":[0.30943437231913073,0.3355360614879393,0.3476682871032314,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"کرراره","boundary":[0.25395693765287064,0.3355360614879393,0.301991421218187,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"هسررتید؟","boundary":[0.16249013440091506,0.3355360614879393,0.24643584119813408,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.7877704699266037,0.3677876236729826,0.8383887141359261,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"آموز،","boundary":[0.741403488704604,0.3677876236729826,0.7867097512153276,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.6905381755790678,0.3677876236729826,0.7338380546066973,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه،","boundary":[0.6136379754074921,0.3677876236729826,0.6829843716974798,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.5624947097512153,0.3677876236729826,0.6060564646608694,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"تازه","boundary":[0.521635687732342,0.3677876236729826,0.5549305205459004,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"کار،","boundary":[0.47935601944523887,0.3677876236729826,0.5139456677151845,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.42821275378896206,0.3677876236729826,0.4717745086986161,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.40823105519016306,0.3677876236729826,0.4206066157887952,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"تجربره،","boundary":[0.3317014583929082,0.3677876236729826,0.4006427567285446,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"رئریس","boundary":[0.2613794681155276,0.3677876236729826,0.3242196821765595,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"بخرش","boundary":[0.19346305988768553,0.3677876236729826,0.25384386617100374,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"یرا","boundary":[0.16249013440091506,0.3677876236729826,0.1859207506873143,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"پایه،","boundary":[0.7975807835287388,0.40024075812168247,0.8377294824134972,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"مشاور،","boundary":[0.7287103231341151,0.40024075812168247,0.7898458270354183,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.6772582213325709,0.40024075812168247,0.7210632283844938,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"پیشرو،","boundary":[0.6072759508149844,0.40024075812168247,0.669545878191054,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"معاون","boundary":[0.5443969116385474,0.40024075812168247,0.5996806609342662,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه،","boundary":[0.46721875893623116,0.40024075812168247,0.5368158048513634,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"سرپرست","boundary":[0.3746605661995997,0.40024075812168247,0.4595940441823116,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"دفتر","boundary":[0.3263585930797827,0.40024075812168247,0.36708885114671547,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"مرکزی","boundary":[0.25381298255647694,0.40024075812168247,0.31874324931574005,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.18018644552473548,0.40024075812168247,0.2460303116957392,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16249013440091506,0.40024075812168247,0.17255764708973162,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش،","boundary":[0.7667736154799353,0.4324923203067258,0.8383000667238586,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"هماهنگکنندهی","boundary":[0.6020049566294919,0.4324923203067258,0.7587438757029836,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.5420598608330951,0.4324923203067258,0.5939443332380135,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.5212366790582404,0.4324923203067258,0.5412183776570394,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.4569369936135736,0.4324923203067258,0.513638713511417,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.4349478600705367,0.4324923203067258,0.4492722099214293,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"رشرد","boundary":[0.3775352206653322,0.4324923203067258,0.4272373245094435,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"کارکنران،","boundary":[0.2804655418930512,0.4324923203067258,0.36956724811743397,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"یرا","boundary":[0.24902602230483267,0.4324923203067258,0.2728096109753612,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"برازرس؟","boundary":[0.16249013440091506,0.4324923203067258,0.2409653989133543,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.7815521875893625,0.4649454547554257,0.8375750643408638,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7304398055476125,0.4649454547554257,0.7737274960561742,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"فقط","boundary":[0.6832805261652847,0.4649454547554257,0.7224718329997141,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.6424215041464113,0.4649454547554257,0.6755185327460327,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.5898575922219046,0.4649454547554257,0.6343608807549329,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5678684586788677,0.4649454547554257,0.5821928085297603,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"ترکیبی","boundary":[0.49217271947383473,0.4649454547554257,0.5600678685340968,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.46990563340005714,0.4649454547554257,0.48448789768882516,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.42215956534172144,0.4649454547554257,0.4621994519175081,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.36959565341721473,0.4649454547554257,0.4140989419502431,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.3072725193022591,0.4649454547554257,0.3620074075469307,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"باشید","boundary":[0.24723477266228194,0.4649454547554257,0.2996254245526378,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2421080926508436,0.4649454547554257,0.24714212181870177,0.48671525923032993],"dir":"ltr"},{"str":"فعلاً","boundary":[0.19785187303402915,0.4649454547554257,0.23414012010294538,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.16249013440091506,0.4649454547554257,0.18979124964255079,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"ذکر","boundary":[0.8032700409875132,0.49743218458140165,0.838199409017253,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7650052425888857,0.49743218458140165,0.7954873701267753,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.7167341530835956,0.49743218458140165,0.7572225717281481,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"بسنده","boundary":[0.6524435543341776,0.49743218458140165,0.7091448896806671,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.5700053379086836,0.49743218458140165,0.6449306226722785,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5382569821751978,0.49743218458140165,0.5625062103201351,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.48622274019053546,0.49743218458140165,0.530721380230674,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.44217805738251836,0.49743218458140165,0.47870567145295834,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"درجهای","boundary":[0.36013382899628255,0.49743218458140165,0.43473510628157463,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3383405246525715,0.49743218458140165,0.35259822705175864,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"انتظارها،","boundary":[0.2528441521303975,0.49743218458140165,0.33083689838815167,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"فرضهرا،","boundary":[0.16249013440091506,0.49743218458140165,0.2454012010294538,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"منزلت","boundary":[0.7788961967400629,0.5296837467664449,0.8378221332570773,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"اجتماعی،","boundary":[0.6846085215899343,0.5296837467664449,0.771144409493852,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"نفوذ","boundary":[0.6380360308836145,0.5296837467664449,0.6770428173739942,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6203397197597941,0.5296837467664449,0.6304072324486106,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"قدرت","boundary":[0.5597460680583357,0.5296837467664449,0.6126496997426365,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5377569345152988,0.5296837467664449,0.5521571733136383,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5086336860165857,0.5296837467664449,0.5300669144981413,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4843591649985702,0.5296837467664449,0.5010980840720618,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"دارد","boundary":[0.43917643694595365,0.5296837467664449,0.47686255711326764,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4074280812124678,0.5296837467664449,0.4316773093574052,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.3439904542422245,0.5296837467664449,0.39992963706845935,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2933748927652273,0.5296837467664449,0.3364757990716951,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26449871318272805,0.5296837467664449,0.28593194166428365,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"فهم","boundary":[0.2218793251358307,0.5296837467664449,0.2570557620817844,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"آنچره","boundary":[0.16249013440091506,0.5296837467664449,0.2143746068058336,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8167044133066438,0.5621368812151448,0.8382611762463064,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.7530532837670384,0.5621368812151448,0.8090143932894864,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"میگذرد،","boundary":[0.6622158040224956,0.5621368812151448,0.7454379400029958,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.6099298446287295,0.5621368812151448,0.6544808475291748,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5879407110856925,0.5621368812151448,0.602265060936585,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"مضر","boundary":[0.5399784577256695,0.5621368812151448,0.5803253673216499,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.4899470021923554,0.5621368812151448,0.5324428557811458,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.484820322180917,0.5621368812151448,0.48985435134877514,0.5839066856900491],"dir":"ltr"},{"str":"پرسش","boundary":[0.7410326946906873,0.5943884434001881,0.8045602897721856,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6898631207701839,0.5943884434001881,0.733460979637803,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.6289915165379849,0.5943884434001881,0.6823160316275739,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6076046134782194,0.5943884434001881,0.6200560480411781,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5876431226765798,0.5943884434001881,0.5923118863788008,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5759328948622628,0.5943884434001881,0.5799839862739491,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5596774378038318,0.5943884434001881,0.5614740253550662,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.5368182251453626,0.5943884434001881,0.5520800686302545,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.5134286531312554,0.5943884434001881,0.5215872652749975,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.4997418739872272,0.5943884434001881,0.5060165856448384,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4769390906491279,0.5943884434001881,0.4850977027928701,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.46751425030978944,0.5943884434001881,0.4693108378610238,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4446550376513202,0.5943884434001881,0.45991688113621204,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.42184691640453725,0.5943884434001881,0.4242920598608331,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.41242207606519876,0.5943884434001881,0.41421866361643317,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.40071184825088174,0.5943884434001881,0.4047938232770947,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.38900162043656467,0.5943884434001881,0.393268897149938,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.36532875798303305,0.5943884434001881,0.36712534553426746,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.34109999046802025,0.5943884434001881,0.34332894862262897,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.3242630826422648,0.5943884434001881,0.33359527213802304,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ش","boundary":[0.2948767515012868,0.5943884434001881,0.3030353636450291,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.28545191116194835,0.5943884434001881,0.2872484987131827,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.2666331140977981,0.5943884434001881,0.27090039081117145,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.24296025164426652,0.5943884434001881,0.2447568391955009,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.21274006291106662,0.5943884434001881,0.22086779144028212,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.20331522257172815,0.5943884434001881,0.2051118101229625,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.18876370222095126,0.5943884434001881,0.19587227147078445,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.16877666571346867,0.5943884434001881,0.18122810027642738,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"مسیحی،","boundary":[0.7582850061957871,0.626841577848888,0.8377485463730818,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"مسلمان،","boundary":[0.6711005623868078,0.626841577848888,0.7506232624428759,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"یهودی،","boundary":[0.5942312458297588,0.626841577848888,0.6633443631956644,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"هندو،","boundary":[0.5333596415975599,0.626841577848888,0.5866027551093396,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"بودایی","boundary":[0.46594071108569246,0.626841577848888,0.524990182060814,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"یرا","boundary":[0.4342232389667334,0.626841577848888,0.4582170951205967,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"دیگرر","boundary":[0.3731354494328472,0.626841577848888,0.42643484526368713,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"گررایش","boundary":[0.29172624154036797,0.626841577848888,0.3648586407396816,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.24192279096368316,0.626841577848888,0.29065713468687443,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"معنروی","boundary":[0.16249013440091506,0.626841577848888,0.23430113809972752,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"مذهبی،","boundary":[0.7660991325898392,0.6590931400339314,0.8378726527499765,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"جنوبی،","boundary":[0.6904033933848063,0.6590931400339314,0.758399867902422,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"شمالی،","boundary":[0.6152326756267279,0.6590931400339314,0.6827295235146947,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"غربی،","boundary":[0.5541140024783149,0.6590931400339314,0.6074284019660156,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"شرقی،","boundary":[0.48524354208369086,0.6590931400339314,0.5463278818521247,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4626985034791727,0.6590931400339314,0.47746279325836916,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"اعقاب","boundary":[0.4012709941854924,0.6590931400339314,0.4550297998698678,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"اروپایی","boundary":[0.3289724525784006,0.6590931400339314,0.39361822058779805,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"هرا،","boundary":[0.29307063197026023,0.6590931400339314,0.32812353445810694,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"آفریقرایی","boundary":[0.19822705175865027,0.6590931400339314,0.2850408921933085,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"هرا،","boundary":[0.16249013440091506,0.6590931400339314,0.19754303688876182,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"آسیاییها،","boundary":[0.7461445048136498,0.6915462744826312,0.8382342960632924,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"آمریکایی","boundary":[0.655871699551997,0.6915462744826312,0.738361833952912,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.6293493470593843,0.6915462744826312,0.6550753979601563,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"نسل","boundary":[0.5802135163473454,0.6915462744826312,0.6215666761986466,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"اول،","boundary":[0.5350616719092556,0.6915462744826312,0.572641660647762,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"سوم","boundary":[0.48765532361071395,0.6915462744826312,0.5272790010485178,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.46594414259841765,0.6915462744826312,0.4800874262292849,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"دوازدهم،","boundary":[0.3765360785435135,0.6915462744826312,0.4583724275455335,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3545469450004766,0.6915462744826312,0.36894718379881625,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"خرانوادهی","boundary":[0.2519908492993995,0.6915462744826312,0.34704222667047946,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"ثروتمنرد","boundary":[0.16249013440091506,0.6915462744826312,0.2444552473548756,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.8240901725288343,0.7238482297335886,0.8381731007530265,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"فقیر","boundary":[0.7769617767610333,0.7238482297335886,0.8161221999809362,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7718350967495949,0.7238482297335886,0.776869125917453,0.7456180342084929],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.733292345820227,0.7238482297335886,0.7637744733581165,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"هویتهای","boundary":[0.6313342865313126,0.7238482297335886,0.7252626060432752,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی،","boundary":[0.54702201887332,0.7238482297335886,0.6237580457473345,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"مطلق","boundary":[0.4867680869316557,0.7238482297335886,0.539458023552969,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"نیستند","boundary":[0.41329596797254786,0.7238482297335886,0.47916924916661824,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39559965684872744,0.7238482297335886,0.405667169537544,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.3318558764655419,0.7238482297335886,0.3879843130846848,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2810214469545324,0.7238482297335886,0.32420463868555216,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2319164998570203,0.7238482297335886,0.27323877609379466,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"کترابی","boundary":[0.16249013440091506,0.7238482297335886,0.22422647983986274,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.785196835382709,0.7563013641822884,0.8384401868268039,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.7639464302735679,0.7563013641822884,0.783928128872367,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"رهبری","boundary":[0.6927905824039654,0.7563013641822884,0.7563272982995718,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6434076827757125,0.7563013641822884,0.6847299590124869,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.5854391383090268,0.7563013641822884,0.6353470593842341,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"یاددهی","boundary":[0.5086007053665047,0.7563013641822884,0.5777743546168825,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.47919950433705083,0.7563013641822884,0.5006327328186064,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس،","boundary":[0.4089701649032504,0.7563013641822884,0.4712315317891526,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"بیربط","boundary":[0.340070917929654,0.7563013641822884,0.40090954151177205,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3144066342579353,0.7563013641822884,0.33225736345438944,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.2735784958535888,0.7563013641822884,0.3068146763159631,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"برسند","boundary":[0.20930969402344865,0.7563013641822884,0.265795824992851,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.20418301401201028,0.7563013641822884,0.20921704317986847,0.7780711686571926],"dir":"ltr"},{"str":"ولی","boundary":[0.16249013440091506,0.7563013641822884,0.19660589359947253,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8076949766466496,0.7885529263673319,0.8381771041845392,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"هویت","boundary":[0.7460203984367554,0.7885529263673319,0.7996652368696978,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"ها","boundary":[0.7254906109999048,0.7885529263673319,0.7449164045372224,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7075163473453437,0.7885529263673319,0.7177419885057124,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیری","boundary":[0.636978171766276,0.7885529263673319,0.6997157572005729,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6049827471165763,0.7885529263673319,0.6294206852081669,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5804611571823468,0.7885529263673319,0.5972000762558385,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"دیدگاه","boundary":[0.5112818606424555,0.7885529263673319,0.5727711371651892,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.43873625011914974,0.7885529263673319,0.5037101455895713,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"میگذارند،","boundary":[0.33503002573634544,0.7885529263673319,0.43112090635510714,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.2859250786388333,0.7885529263673319,0.32724735487560774,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.2313537317700887,0.7885529263673319,0.2783157187633679,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"درهای","boundary":[0.16249013440091506,0.7885529263673319,0.22366371175293112,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.7819429987608426,0.8209993417405765,0.8380276427413974,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.7259818892383948,0.8209993417405765,0.774252978743685,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7039927556953578,0.8209993417405765,0.7183929944936973,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.6743136021351634,0.8209993417405765,0.6962100848346202,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.621965875512344,0.8209993417405765,0.6668706510342198,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.604515343582686,0.8209993417405765,0.6144430313589224,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"احتمالاً","boundary":[0.5315975168117606,0.8209993417405765,0.5969924994292646,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"تعیرین","boundary":[0.45927099418549233,0.8209993417405765,0.524076079532546,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"کنیرد","boundary":[0.39750376513201796,0.8209993417405765,0.45182804308454866,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"کردام","boundary":[0.3377257966560761,0.8209993417405765,0.3900608140310743,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"معلرمهرا","boundary":[0.24848742271700863,0.8209993417405765,0.33020061259442485,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"واقعراً","boundary":[0.19136631398341436,0.8209993417405765,0.2409698657962983,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249013440091506,0.8209993417405765,0.18392336288247071,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"اختیارتان","boundary":[0.7515010961776761,0.8532509039256198,0.838354399008674,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"هستند،","boundary":[0.6737979220284054,0.8532509039256198,0.7434713564007245,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.6232723286626632,0.8532509039256198,0.6659973318836345,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"گذار","boundary":[0.5817352016013727,0.8532509039256198,0.6222236202459253,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5306228195596226,0.8532509039256198,0.5739105100681843,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5254961395481843,0.8532509039256198,0.5305301687160424,0.875020708400524],"dir":"ltr"},{"str":"همچنرین","boundary":[0.42725536173863304,0.8532509039256198,0.5174663997712324,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"ممکرن","boundary":[0.3538141263940521,0.8532509039256198,0.4196231495127692,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"اسرت","boundary":[0.29356019445238773,0.8532509039256198,0.3462198490172571,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"بررای","boundary":[0.23503574492422075,0.8532509039256198,0.28577752359165,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"تعیرین","boundary":[0.16249013440091506,0.8532509039256198,0.22746632070885073,0.875020708400524],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16248,0.12332,0.83849,0.87502],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/c2fbf3d0f184f037f71a7de7dc577854.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/216227a09d79a9471d32d2256293158c.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16249,0.12332,0.16139,0.15723]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7846249165951769,0.12331845950497208,0.8083595462777619,0.14004895738846332],"dir":"ltr"},{"str":"12","boundary":[0.818654084453341,0.1257447084656151,0.8386102373462968,0.14247520634910638],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7232350504514072,0.1257447084656151,0.7741324945191116,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"وراهنمایی","boundary":[0.6365645609103648,0.1257447084656151,0.7181223851736862,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5646506529406158,0.1257447084656151,0.631392431608045,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.7911979792202841,0.17362314070583898,0.8380484224573445,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"دوست","boundary":[0.7226363549709275,0.17362314070583898,0.7834795514901863,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"دارید","boundary":[0.6668914307501669,0.17362314070583898,0.7143595462777619,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6371813935754457,0.17362314070583898,0.6586146220570013,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.5729434753598323,0.17362314070583898,0.6289045848822801,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5322905347440664,0.17362314070583898,0.571698026880183,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.4760514726908779,0.17362314070583898,0.5243225621961682,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.4406897340577638,0.17362314070583898,0.4679908492993995,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"چره","boundary":[0.39470403202745213,0.17362314070583898,0.43298355257521476,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"درك","boundary":[0.3407503574492422,0.17362314070583898,0.3867360594795539,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.32277609379468114,0.17362314070583898,0.3330017349550498,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"فهمری","boundary":[0.25279382327709465,0.17362314070583898,0.31480812124678303,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"پرداختره","boundary":[0.16249013440091506,0.17362314070583898,0.24521002652799181,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7990561433609761,0.20607627515453883,0.8381239157372987,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7813598322371557,0.20607627515453883,0.7914273449259722,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.7453495376989802,0.20607627515453883,0.7738242302926318,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"الویتهای","boundary":[0.6470319321323039,0.20607627515453883,0.7378823168973284,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.5610210656753409,0.20607627515453883,0.6394154760896629,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5316198646458871,0.20607627515453883,0.5530530931274427,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.49079172624154044,0.20607627515453883,0.5240279067039147,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.430198074540082,0.20607627515453883,0.4833487751405967,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"شود،","boundary":[0.377078257554094,0.20607627515453883,0.42244628729387096,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.32951130182867816,0.20607627515453883,0.36946291379005136,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2788374797445429,0.20607627515453883,0.3219602896552288,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2737107997331046,0.20607627515453883,0.27874482890096275,0.22784607962944306],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7827942045562863,0.23832783733958213,0.8043509674959489,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"آخر","boundary":[0.7399895148222286,0.23832783733958213,0.7749806500810218,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6957024115908875,0.23832783733958213,0.7323937883941048,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6700381279191688,0.23832783733958213,0.687888857115623,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"عنوان","boundary":[0.6091974073014965,0.23832783733958213,0.6623481079020113,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"صاحبنظر","boundary":[0.5051600419407112,0.23832783733958213,0.601507387284339,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.48767991611857786,0.23832783733958213,0.4976244399961873,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"کنشرگر","boundary":[0.4073253264703079,0.23832783733958213,0.4803033075969879,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"انتقرالدهنردهی","boundary":[0.2499525307406348,0.23832783733958213,0.39980459441425986,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"عرالی","boundary":[0.19136631398341436,0.23832783733958213,0.24249369214359334,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249013440091506,0.23832783733958213,0.18392336288247071,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس،","boundary":[0.7757984939471929,0.270780971788282,0.838183395291202,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7089972357258603,0.270780971788282,0.7673981507959203,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"فکر","boundary":[0.668138213706987,0.270780971788282,0.7007204270326947,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"میکنید؟","boundary":[0.5743355256886856,0.270780971788282,0.660270354181135,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"آیا","boundary":[0.5443475359832237,0.270780971788282,0.5666089475597176,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"مطمئن","boundary":[0.46715699170717767,0.270780971788282,0.535749499571061,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"هستید","boundary":[0.39541435516156714,0.270780971788282,0.4588184157849586,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.32024363740348877,0.270780971788282,0.3878037098781766,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.24680240205890766,0.270780971788282,0.3123757778776366,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"چیست؟","boundary":[0.16249013440091506,0.270780971788282,0.2390962205763586,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8165534267467354,0.30308292703923945,0.8381101896863979,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"عمل","boundary":[0.7659660661519399,0.30308292703923945,0.8088634067295778,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6997515966066152,0.30308292703923945,0.7581525116766753,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6489171670956058,0.30308292703923945,0.6921003588266256,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6312208559717853,0.30308292703923945,0.6412883686606019,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5729434753598323,0.30308292703923945,0.6236462599680401,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان","boundary":[0.511413211323992,0.30308292703923945,0.5718833285673435,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.44519874177866753,0.30308292703923945,0.5035996568487275,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.4037838146983129,0.30308292703923945,0.4374160709179297,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.38380211609951387,0.30308292703923945,0.39617767669814596,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.32784100657706605,0.30308292703923945,0.37611209608235635,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.31014469545324563,0.30308292703923945,0.32021220814206214,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"کرلاس","boundary":[0.23707406348298543,0.30308292703923945,0.30245467543608806,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"ارتبرا","boundary":[0.18246550238337275,0.30308292703923945,0.229513875561481,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"برقرار","boundary":[0.7871112382041751,0.3355360614879393,0.8375750643408637,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"کنند،","boundary":[0.727660280240206,0.3355360614879393,0.7788344295110095,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"پاسخ","boundary":[0.6727800972261939,0.3355360614879393,0.7196923076923077,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"دهند","boundary":[0.6167881040892194,0.3355360614879393,0.6651000428482287,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5988138404346582,0.3355360614879393,0.6090394815950269,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"بدرخشند؟","boundary":[0.49334629682585074,0.3355360614879393,0.591228662161552,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"اطمینان","boundary":[0.4090340291678582,0.3355360614879393,0.4856651207528531,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.3450122962539319,0.3355360614879393,0.40129907267453735,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.29389991421218187,0.3355360614879393,0.33718760472074355,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2679576780097226,0.3355360614879393,0.28580840720617673,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"خودستایی","boundary":[0.16249013440091506,0.3355360614879393,0.26025149652717355,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.8278549232675627,0.3677876236729826,0.8377994471451721,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"جزمیت","boundary":[0.7498429129730245,0.3677876236729826,0.8200584349707651,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"بیانجامد","boundary":[0.6661174339910401,0.3677876236729826,0.7414734534362788,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"ولی","boundary":[0.6238377657039368,0.3677876236729826,0.6583431008554361,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"تردید","boundary":[0.5641397388237537,0.3677876236729826,0.6158881196965269,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"ممکن","boundary":[0.4998091697645601,0.3677876236729826,0.5562718792979016,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.4483879515775427,0.3677876236729826,0.4917917518389286,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"موجب","boundary":[0.3798263273281861,0.3677876236729826,0.44052009205169057,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"سهلانگاری","boundary":[0.2647148984844152,0.3677876236729826,0.3714568677914403,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24674063482985414,0.3677876236729826,0.2569662759902228,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"پرذیرش","boundary":[0.16249013440091506,0.3677876236729826,0.2391382552266535,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.8074976646649511,0.40024075812168247,0.8379797922028407,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"تصور","boundary":[0.7532660375560005,0.40024075812168247,0.799846130382819,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7064155943189401,0.40024075812168247,0.7454833666952627,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6744201696692403,0.40024075812168247,0.698858107760831,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"همهی","boundary":[0.6074747879134497,0.40024075812168247,0.6668494250107847,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.5133236107139453,0.40024075812168247,0.5998879233706638,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"تردریس","boundary":[0.4293201792012201,0.40024075812168247,0.5055409398532075,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"ارزش","boundary":[0.3704295110094367,0.40024075812168247,0.42175511253746056,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"یکسرانی","boundary":[0.2841406920217329,0.40024075812168247,0.36281305496679556,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"دارنرد","boundary":[0.22129253645982272,0.40024075812168247,0.27658433084320205,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.21616585644838432,0.40024075812168247,0.22119988561624251,0.4220105625965867],"dir":"ltr"},{"str":"درك","boundary":[0.16249013440091506,0.40024075812168247,0.20847583643122675,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"باور","boundary":[0.8063578305213993,0.4324923203067258,0.8383223715565723,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7659214564865123,0.4324923203067258,0.805328948622629,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.7210475645791631,0.4324923203067258,0.758135335860322,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.6595891716709561,0.4324923203067258,0.7134277231820074,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.6385143456295872,0.4324923203067258,0.6584960442283863,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.5519166904966161,0.4324923203067258,0.6305906440141008,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"خوب،","boundary":[0.489068534934706,0.4324923203067258,0.5441202021998185,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"نکته","boundary":[0.44021065675340765,0.4324923203067258,0.48069907539796014,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4189785530454676,0.4324923203067258,0.43896025164426655,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"دیگرری","boundary":[0.3381561338289963,0.4324923203067258,0.4112984986675024,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"اسرت","boundary":[0.2775933657420646,0.4324923203067258,0.3304780344060999,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.23593136974549614,0.4324923203067258,0.2696253931941664,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"ممکرن","boundary":[0.16249013440091506,0.4324923203067258,0.2282991575196322,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7947705652464017,0.4649454547554257,0.8378840911257269,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"موانع","boundary":[0.7390874082546945,0.4649454547554257,0.7869027057205495,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.6970856924983319,0.4649454547554257,0.7307179487179488,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6524897531217233,0.4649454547554257,0.6893897585975415,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6345154894671623,0.4649454547554257,0.644741130627531,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.5839898961014203,0.4649454547554257,0.6264857496902106,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5617228100276428,0.4649454547554257,0.5763050743164108,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.5102707082260985,0.4649454547554257,0.5540757152780215,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.4700442283862359,0.4649454547554257,0.5094517205223525,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.42544828900962733,0.4649454547554257,0.4623482944854455,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3960470879801735,0.4649454547554257,0.4174803164617291,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.3321180059098275,0.4649454547554257,0.3880791154322753,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.2824729768372891,0.4649454547554257,0.3312073205604804,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"خرود","boundary":[0.22589419502430655,0.4649454547554257,0.27476679535474,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"انجرام","boundary":[0.16249013440091506,0.4649454547554257,0.21806950349111806,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.7602424935659138,0.49743218458140165,0.8382402058907635,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"کم","boundary":[0.7256837289104949,0.49743218458140165,0.7525524735487563,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7039725478981987,0.49743218458140165,0.718115831529066,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"زیاد","boundary":[0.6608281384043467,0.49743218458140165,0.696398400675186,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.617683728910495,0.49743218458140165,0.6531381183871893,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6125570488990564,0.49743218458140165,0.6175910780669146,0.5192019890563059],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.5582945381755792,0.49743218458140165,0.6049701843562705,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.47228367171861607,0.49743218458140165,0.5506780821329381,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"مناسب","boundary":[0.39942922505004297,0.49743218458140165,0.46466832795457336,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.377440091507006,0.49743218458140165,0.3918403303053456,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.33695907135472475,0.49743218458140165,0.3699044895624821,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.29281898770374604,0.49743218458140165,0.3294110480883143,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"کردام","boundary":[0.2330466953817558,0.49743218458140165,0.28537603660280236,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"اسرت؟","boundary":[0.16249013440091506,0.49743218458140165,0.22552286781527026,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"استقرایی","boundary":[0.755734820322181,0.5296837467664449,0.8380396530359356,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7340236393098846,0.5296837467664449,0.7481669229407519,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"استنتاجی؟","boundary":[0.6250971308740826,0.5296837467664449,0.7264568211186976,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.5664800305023354,0.5296837467664449,0.6175813281989874,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5450468020207798,0.5296837467664449,0.5590090194316218,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"گروهی؟","boundary":[0.46245859859829735,0.5296837467664449,0.5376038509198361,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"همیارانه","boundary":[0.3801591840625298,0.5296837467664449,0.45494503057758784,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.3587259555809742,0.5296837467664449,0.37268817299181617,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"رقابتی؟","boundary":[0.282257935373177,0.5296837467664449,0.3512441793646255,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"یرادگیریای","boundary":[0.16249013440091506,0.5296837467664449,0.2747708458875235,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8137807644647793,0.5621368812151448,0.838147936326375,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7937990658659805,0.5621368812151448,0.8061746264646126,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"قلم","boundary":[0.7558122199980937,0.5621368812151448,0.7861090458488228,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7381159088742733,0.5621368812151448,0.7481834215630898,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"کاغذ","boundary":[0.6866638070727291,0.5621368812151448,0.7304258888571158,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.6166506529406157,0.5621368812151448,0.6790749123280319,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5400114383757507,0.5621368812151448,0.6090353091765731,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.5183002573634544,0.5621368812151448,0.5324435409943217,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.4937786674292251,0.5621368812151448,0.5105175865027167,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"مبنرای","boundary":[0.4206153846153846,0.5621368812151448,0.4862335106217115,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"عملکررد؟","boundary":[0.3251232484987132,0.5621368812151448,0.41317243351444094,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"یرادگیری","boundary":[0.22993994852730912,0.5621368812151448,0.31763615901305964,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"دانرش","boundary":[0.16249013440091506,0.5621368812151448,0.22244334064200658,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"اصلی","boundary":[0.7901502240015251,0.5943884434001881,0.8382051282051282,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7684390429892289,0.5943884434001881,0.7825823266200962,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.7210018110761605,0.5943884434001881,0.7608332024114005,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"فرهنگی؟","boundary":[0.629277475931751,0.5943884434001881,0.713311791059003,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.7352345820226861,0.626841577848888,0.8042594604899439,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7058333809932323,0.626841577848888,0.7272666094747879,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"ضمن","boundary":[0.647803069297493,0.626841577848888,0.6982493445423698,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"اینکه","boundary":[0.5844783147459728,0.626841577848888,0.6397424459060147,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5588140310742541,0.626841577848888,0.5766647602707082,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"روشهای","boundary":[0.4644701172433515,0.626841577848888,0.5512271665314682,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"مختلف","boundary":[0.39078181298255654,0.626841577848888,0.45691626928927676,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"ساختاردهی،","boundary":[0.2687606519874178,0.626841577848888,0.3832159273061725,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"مشراهده","boundary":[0.18018644552473548,0.626841577848888,0.2612026092985683,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16249013440091506,0.626841577848888,0.17255764708973162,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.7881690973215139,0.6590931400339314,0.8380770183967211,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.7132763320941761,0.6590931400339314,0.7805865932901983,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"فردی","boundary":[0.6541033266609476,0.6590931400339314,0.7056892520491379,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"میاندیشید،","boundary":[0.537105137737108,0.6590931400339314,0.6463683701676268,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"درباره","boundary":[0.47595558097416835,0.6590931400339314,0.5295235870002395,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.45504718329997146,0.6590931400339314,0.4750288818987704,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"خودتان","boundary":[0.37762196168144124,0.6590931400339314,0.4472645124392337,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.34222933943380035,0.6590931400339314,0.3698701744352302,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"فکر","boundary":[0.30195710609093507,0.6590931400339314,0.33453931941664283,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.24936231055190164,0.6590931400339314,0.2942670860737775,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.22367743780383187,0.6590931400339314,0.23655590506148128,0.6808629445088356],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24423563054046327,0.6590931400339314,0.24926965970832143,0.6808629445088356],"dir":"ltr"},{"str":"خود","boundary":[0.18447926794395195,0.6590931400339314,0.2235161567057478,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.16249013440091506,0.6590931400339314,0.17689037319925463,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"بشناس","boundary":[0.7720427032694691,0.6915462744826312,0.8382123725097704,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7527295777332953,0.6915462744826312,0.7590298350967497,0.7133160789575355],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.7591745305499952,0.6915462744826312,0.7720529978076446,0.7133160789575355],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.7144647793346679,0.6915462744826312,0.7449469068725575,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"گفتهی","boundary":[0.6423103612620342,0.6915462744826312,0.7067747593175102,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"سقرا","boundary":[0.5924228623722008,0.6915462744826312,0.6347146348339103,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5213556381660471,0.6915462744826312,0.5647338133676527,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5162289581546088,0.6915462744826312,0.5212629873224669,0.7133160789575355],"dir":"ltr"},{"str":"خودشناسی","boundary":[0.4020543322848155,0.6915462744826312,0.5084154036793442,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"مقدمره","boundary":[0.3272642075347514,0.6915462744826312,0.39443898852077297,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.30974320846439807,0.6915462744826312,0.3197109853206768,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"مبنرای","boundary":[0.23682699456677153,0.6915462744826312,0.30222353129152363,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"ارتبرا","boundary":[0.18246550238337275,0.6915462744826312,0.22931597859922814,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.7899095676921718,0.7238482297335886,0.8381330664378992,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7701582308645507,0.7238482297335886,0.7823911181041227,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.6976755684626224,0.7238482297335886,0.7625959699508834,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6469943761319227,0.7238482297335886,0.6901199569537212,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6418676961204842,0.7238482297335886,0.6469017252883424,0.7456180342084929],"dir":"ltr"},{"str":"آن","boundary":[0.7798488228004957,0.7563013641822884,0.8043395291201983,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"چه","boundary":[0.7433135068153656,0.7563013641822884,0.7717881994090172,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"اینجا","boundary":[0.6812694690687257,0.7563013641822884,0.7352528834238872,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"میخوانید","boundary":[0.5821288723667907,0.7563013641822884,0.6735345125754049,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5327459727385379,0.7563013641822884,0.5740682489753123,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"دنیای","boundary":[0.47131846344485756,0.7563013641822884,0.5250659183605726,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"فعلی","boundary":[0.41844571537508346,0.7563013641822884,0.4636991325898389,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسهی","boundary":[0.32731598513011156,0.7563013641822884,0.41089028289912655,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.2830288818987704,0.7563013641822884,0.3197202587019878,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"مفید","boundary":[0.23102087503574492,0.7563013641822884,0.27541353813472774,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.18018644552473548,0.7563013641822884,0.2233696372557552,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16249013440091506,0.7563013641822884,0.17255764708973162,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.8041923553522067,0.7885529263673319,0.8378246115718235,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"امکانات","boundary":[0.7279098274711658,0.7885529263673319,0.796382347734633,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"جدیدی","boundary":[0.6478594986178629,0.7885529263673319,0.7203037993402445,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6253144600133449,0.7885529263673319,0.6400787497925413,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5990633876656182,0.7885529263673319,0.6169141168620723,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"وجود","boundary":[0.5419287007911544,0.7885529263673319,0.5913147651714258,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"بیاورد","boundary":[0.4807791440282147,0.7885529263673319,0.5343041657001569,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.45906796301591846,0.7885529263673319,0.4730904239019443,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"همهی","boundary":[0.39153121723381945,0.7885529263673319,0.45144701448041724,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.3329758840911257,0.7885529263673319,0.3838688845968262,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان","boundary":[0.2715802116099514,0.7885529263673319,0.3320503288533028,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.24563797540749216,0.7885529263673319,0.26348870460394624,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"حقشان","boundary":[0.16249013440091506,0.7885529263673319,0.2379317939249431,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"برسند","boundary":[0.7811897817176628,0.8209993417405765,0.8376759126870652,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7760631017062246,0.8209993417405765,0.7810971308740827,0.8427691462154807],"dir":"ltr"},{"str":"یعنی","boundary":[0.7214917548374797,0.8209993417405765,0.7683801368792298,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6955495186350206,0.8209993417405765,0.7134002478314746,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"معلمانی","boundary":[0.614387379658755,0.8209993417405765,0.6879024238853992,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5821140024783148,0.8209993417405765,0.6067642392598903,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5527128014488609,0.8209993417405765,0.5741460299304165,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"یرادگیری","boundary":[0.4570044800305023,0.8209993417405765,0.5449508080296088,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.4024640167762844,0.8209993417405765,0.44934072159032323,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.35273319988561624,0.8209993417405765,0.4014675436088076,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"کرار","boundary":[0.3070563340005719,0.8209993417405765,0.34476522733771814,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"خرود،","boundary":[0.24417729482413497,0.8209993417405765,0.2993501525180229,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"بهتررین","boundary":[0.16249013440091506,0.8209993417405765,0.23653238224396977,0.8427691462154807],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16249,0.12332,0.83861,0.84277],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/6ea9d13237d90b0f12a3e8d40584ef7e.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/a002cee30a86c7c3c2cc394d38f1d861.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16248,0.12332,0.16161,0.1528]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.616645505671528,0.1257447084656151,0.6554278905728719,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5837730435611477,0.1257447084656151,0.6115314829843125,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5789311791059003,0.1257447084656151,0.5836781050424174,0.14247520634910638],"dir":"ltr"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.517920789247927,0.1257447084656151,0.5682382041750073,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4970580497569347,0.1257447084656151,0.5127945161158546,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.441316481938002,0.1257447084656151,0.4919260001239521,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"یاددهی","boundary":[0.3756316843008293,0.1257447084656151,0.4361312553617387,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36109281226454454,0.1257447084656151,0.3701252502144696,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیري","boundary":[0.2886103928193653,0.1257447084656151,0.35588447240491855,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2642040600922723,0.1257447084656151,0.2835009852864296,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.21309694023448672,0.1257447084656151,0.2590946525593366,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"13","boundary":[0.16248212753788963,0.12331845950497208,0.2076637117529311,0.14247520634910638],"dir":"ltr"},{"str":"یادگیرنده","boundary":[0.75050138213707,0.17362314070583898,0.8382417310075304,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"هستند","boundary":[0.678061195310266,0.17362314070583898,0.7428107266545929,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6597780955104375,0.17362314070583898,0.6701794349725307,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5775041464112097,0.17362314070583898,0.6514086359736918,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.544921933085502,0.17362314070583898,0.569808057300394,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5223768944809838,0.17362314070583898,0.5371411842601802,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"نظر","boundary":[0.48096196740062913,0.17362314070583898,0.5146319702602231,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"فکری","boundary":[0.4200903631684301,0.17362314070583898,0.4726851587074636,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"چالش","boundary":[0.35520388904775524,0.17362314070583898,0.41238418168588103,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"برانگیز","boundary":[0.28642607949671145,0.17362314070583898,0.34714326565627684,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2684518158421504,0.17362314070583898,0.27867745700251906,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"مررتبط","boundary":[0.19216928796110952,0.17362314070583898,0.2607168593488296,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.16249013440091506,0.17362314070583898,0.18407778095510438,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7737603279001048,0.20607627515453883,0.8381239157372986,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7230515680106758,0.20607627515453883,0.7661875131064722,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7179248879992374,0.20607627515453883,0.7229589171670956,0.22784607962944306],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16248,0.12332,0.83824,0.22785],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"چگونه","boundary":[0.7706750972942795,0.27443053210878193,0.8379710227814318,0.2962003365836862],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.6982535506624726,0.27443053210878193,0.7638812315317893,0.2962003365836862],"dir":"rtl"},{"str":"یاددهی","boundary":[0.6130765417977314,0.27443053210878193,0.6916693716663104,0.2962003365836862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5942375369364217,0.27443053210878193,0.6062919755578963,0.2962003365836862],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیري","boundary":[0.49971712032011734,0.27443053210878193,0.5875722807124503,0.2962003365836862],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.43506338766561814,0.27443053210878193,0.493065734301468,0.2962003365836862],"dir":"rtl"},{"str":"مییابد؟","boundary":[0.34522638452006477,0.27443053210878193,0.4284708389503929,0.2962003365836862],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7793504908969594,0.30771908910333945,0.8377514059670195,0.3294888935782437],"dir":"rtl"},{"str":"یاددهی","boundary":[0.7027900104851779,0.30771908910333945,0.7717825935155305,0.3294888935782437],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6850936993613574,0.30771908910333945,0.695161212050174,0.3294888935782437],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.5990828329043942,0.30771908910333945,0.6774772433187164,0.3294888935782437],"dir":"rtl"},{"str":"بهبرود","boundary":[0.5319418549232676,0.30771908910333945,0.5914994075567773,0.3294888935782437],"dir":"rtl"},{"str":"مرییابرد؟","boundary":[0.4313319988561624,0.30771908910333945,0.5243265111592249,0.3294888935782437],"dir":"rtl"},{"str":"هریم","boundary":[0.37534000571918785,0.30771908910333945,0.42354932799542466,0.3294888935782437],"dir":"rtl"},{"str":"معمرایی","boundary":[0.2904409493851872,0.30771908910333945,0.3677831067366672,0.3294888935782437],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.2613177008864741,0.30771908910333945,0.28275092936802976,0.3294888935782437],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.2290752073205605,0.30771908910333945,0.2535659136402631,0.3294888935782437],"dir":"rtl"},{"str":"نهفتره","boundary":[0.16249013440091506,0.30771908910333945,0.22150872176150987,0.3294888935782437],"dir":"rtl"},{"str":"نیست،","boundary":[0.7761784386617102,0.3399706512883827,0.8376059479553906,0.361740455763287],"dir":"rtl"},{"str":"موضوع","boundary":[0.7039416642836719,0.3399706512883827,0.7684266514154993,0.361740455763287],"dir":"rtl"},{"str":"خیلی","boundary":[0.6447995424649702,0.3399706512883827,0.6963768545796731,0.361740455763287],"dir":"rtl"},{"str":"ساده","boundary":[0.5927915356019446,0.3399706512883827,0.6372038160368463,0.361740455763287],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5419571060909352,0.3399706512883827,0.585140297821955,0.361740455763287],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5368304260794968,0.3399706512883827,0.5418644552473549,0.361740455763287],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5077071775807837,0.3399706512883827,0.5291404060623393,0.361740455763287],"dir":"rtl"},{"str":"واقع","boundary":[0.461721475550472,0.3399706512883827,0.49995539033457265,0.361740455763287],"dir":"rtl"},{"str":"هیم","boundary":[0.4151181012296255,0.3399706512883827,0.45413812955983707,0.361740455763287],"dir":"rtl"},{"str":"کس","boundary":[0.36681612810980846,0.3399706512883827,0.40756801702639966,0.361740455763287],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.331732342007435,0.3399706512883827,0.35903345724907065,0.361740455763287],"dir":"rtl"},{"str":"تنهرایی","boundary":[0.25336893327534044,0.3399706512883827,0.32416910820664513,0.361740455763287],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.23596225336002286,0.3399706512883827,0.24586499352386074,0.361740455763287],"dir":"rtl"},{"str":"جردا","boundary":[0.18423219902773802,0.3399706512883827,0.22839576780097226,0.361740455763287],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16249013440091506,0.3399706512883827,0.17672857276331824,0.361740455763287],"dir":"rtl"},{"str":"دیگران","boundary":[0.7733701267753312,0.37242378573708257,0.8382874845105328,0.39419359021198686],"dir":"rtl"},{"str":"نمی","boundary":[0.7270755885997522,0.37242378573708257,0.7656139275841878,0.39419359021198686],"dir":"rtl"},{"str":"تواند","boundary":[0.6834850824516252,0.37242378573708257,0.7259809360404157,0.39419359021198686],"dir":"rtl"},{"str":"کارش","boundary":[0.6200810218282338,0.37242378573708257,0.6752082737584597,0.39419359021198686],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5975359832237156,0.37242378573708257,0.612300273002912,0.39419359021198686],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.5385599084929941,0.37242378573708257,0.5884678295682014,0.39419359021198686],"dir":"rtl"},{"str":"بخشد","boundary":[0.4762985416070919,0.37242378573708257,0.5304992851015157,0.39419359021198686],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4711718615956535,0.37242378573708257,0.47620589076351166,0.39419359021198686],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.4217889619674006,0.37242378573708257,0.46311123820417505,0.39419359021198686],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.3638204175007149,0.37242378573708257,0.4137283385759222,0.39419359021198686],"dir":"rtl"},{"str":"کرار","boundary":[0.31814355161567054,0.37242378573708257,0.3558524449528167,0.39419359021198686],"dir":"rtl"},{"str":"بایرد","boundary":[0.26703116957392053,0.37242378573708257,0.31011381183871894,0.39419359021198686],"dir":"rtl"},{"str":"چرارچوب،","boundary":[0.16249013440091506,0.37242378573708257,0.25897054618244214,0.39419359021198686],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار،","boundary":[0.7669783624058718,0.4046753479221259,0.8382268611190545,0.4264451523970302],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7492820512820513,0.4046753479221259,0.7593495639708678,0.4264451523970302],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهای","boundary":[0.6646373081689066,0.4046753479221259,0.7414993804213136,0.4264451523970302],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6159309818315157,0.4046753479221259,0.6570090553808026,0.4264451523970302],"dir":"rtl"},{"str":"تعمق","boundary":[0.5580270708226098,0.4046753479221259,0.6083778958917611,0.4264451523970302],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.477225050042894,0.4046753479221259,0.5505106142082296,0.4264451523970302],"dir":"rtl"},{"str":"روال","boundary":[0.42894584901774957,0.4046753479221259,0.46974327382654524,0.4264451523970302],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.3754635401772949,0.4046753479221259,0.4214345816327882,0.4264451523970302],"dir":"rtl"},{"str":"کرار،","boundary":[0.32394761223906204,0.4046753479221259,0.36802058907635116,0.4264451523970302],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرر","boundary":[0.25922610561004517,0.4046753479221259,0.31643133235080617,0.4264451523970302],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24167572204746926,0.4046753479221259,0.2516602158763552,0.4264451523970302],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیرابی","boundary":[0.16249013440091506,0.4046753479221259,0.2341528134245813,0.4264451523970302],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8136400724430465,0.43712848237082585,0.8381307787627491,0.45889828684573003],"dir":"rtl"},{"str":"داشته","boundary":[0.751872843389572,0.43712848237082585,0.8061195116201684,0.45889828684573003],"dir":"rtl"},{"str":"باشیم","boundary":[0.6913100753026403,0.43712848237082585,0.7440901725288342,0.45889828684573003],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.686183395291202,0.43712848237082585,0.6912174244590602,0.45889828684573003],"dir":"ltr"},{"str":"بازدید","boundary":[0.7494519111619483,0.4693800445558692,0.8045173958631209,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7086977409207893,0.4693800445558692,0.748105233056906,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"معمولی","boundary":[0.6303768944809838,0.4693800445558692,0.70109868127568,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6124026308264228,0.4693800445558692,0.6226282719867914,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"گاه","boundary":[0.5763923362882472,0.4693800445558692,0.6047126108092652,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5507280526165286,0.4693800445558692,0.5685787818129826,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"گاه","boundary":[0.514717758078353,0.4693800445558692,0.543038032599371,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.4741366885902203,0.4693800445558692,0.5071013020357119,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"ناظر","boundary":[0.42728624535316,0.4693800445558692,0.4665477372513989,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.39529082070346017,0.4693800445558692,0.41972875879505084,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"چند","boundary":[0.3478535887903918,0.4693800445558692,0.38768498012563185,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"برار","boundary":[0.30875493279954247,0.4693800445558692,0.340070917929654,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.27963168430082924,0.4693800445558692,0.3010649127823849,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"طرول","boundary":[0.2190689162138976,0.4693800445558692,0.2720241188998092,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"سرال","boundary":[0.16249013440091506,0.4693800445558692,0.2114731897857738,0.49114984903077336],"dir":"rtl"},{"str":"صورت","boundary":[0.7787896292059862,0.501866774381845,0.8382714707844819,0.5236365788567493],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد","boundary":[0.6969038223238968,0.501866774381845,0.7711742854419434,0.5236365788567493],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6792075112000764,0.501866774381845,0.6892750238888928,0.5236365788567493],"dir":"rtl"},{"str":"معمولاً","boundary":[0.6103679344199792,0.501866774381845,0.671649826905532,0.5236365788567493],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.5561054236965017,0.501866774381845,0.6025852635592412,0.5236365788567493],"dir":"rtl"},{"str":"بحث،","boundary":[0.49727213802306747,0.501866774381845,0.5482609856067105,0.5236365788567493],"dir":"rtl"},{"str":"نقد","boundary":[0.4595632446859213,0.501866774381845,0.48948946716232966,0.5236365788567493],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.44186693356210094,0.501866774381845,0.4519344462509175,0.5236365788567493],"dir":"rtl"},{"str":"برنامهریزی","boundary":[0.3339868458678868,0.501866774381845,0.43433133161757703,0.5236365788567493],"dir":"rtl"},{"str":"مستمر","boundary":[0.263940176391115,0.501866774381845,0.32647761523375496,0.5236365788567493],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.24417729482413494,0.501866774381845,0.2564173322376936,0.5236365788567493],"dir":"rtl"},{"str":"دیگرران","boundary":[0.16249013440091506,0.501866774381845,0.23671391909633174,0.5236365788567493],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.7921530835954629,0.5341183365668883,0.8381387856257745,0.5558881410417926],"dir":"rtl"},{"str":"پذیرد،","boundary":[0.7261239157372987,0.5341183365668883,0.7841851110475646,0.5558881410417926],"dir":"rtl"},{"str":"باعث","boundary":[0.6723864264607758,0.5341183365668883,0.7185183778118511,0.5558881410417926],"dir":"rtl"},{"str":"بی","boundary":[0.6401439328948623,0.5341183365668883,0.6643258030692974,0.5558881410417926],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.5841750071489848,0.5341183365668883,0.6390243065484702,0.5558881410417926],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.5290168716042322,0.5341183365668883,0.5765798688459828,0.5558881410417926],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران،","boundary":[0.437261652845296,0.5341183365668883,0.5213771867599221,0.5558881410417926],"dir":"rtl"},{"str":"نسبت","boundary":[0.3741046611381184,0.5341183365668883,0.429666627721318,0.5558881410417926],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.34816242493565913,0.5341183365668883,0.36601315413211327,0.5558881410417926],"dir":"rtl"},{"str":"کارشان","boundary":[0.2721578495853589,0.5341183365668883,0.3401944523877609,0.5558881410417926],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.25446153846153846,0.5341183365668883,0.264529051150355,0.5558881410417926],"dir":"rtl"},{"str":"یکنواخت","boundary":[0.16249013440091506,0.5341183365668883,0.24684508241889735,0.5558881410417926],"dir":"rtl"},{"str":"شدن","boundary":[0.791089314650653,0.5665714710155884,0.8382794776475075,0.5883412754904925],"dir":"rtl"},{"str":"روالهای","boundary":[0.702111333523973,0.5665714710155884,0.7834815786734757,0.5883412754904925],"dir":"rtl"},{"str":"کاری","boundary":[0.645810504241731,0.5665714710155884,0.6941433609760748,0.5883412754904925],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5687688494900391,0.5665714710155884,0.6380755477484102,0.5883412754904925],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5507945858354781,0.5665714710155884,0.5610202269958467,0.5883412754904925],"dir":"rtl"},{"str":"سط","boundary":[0.5108003050233534,0.5665714710155884,0.5431766275855495,0.5883412754904925],"dir":"rtl"},{"str":"حرفه","boundary":[0.43763702220951295,0.5665714710155884,0.4855683919550091,0.5883412754904925],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4166988847583643,0.5665714710155884,0.4366805833571633,0.5883412754904925],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.34279439519588223,0.5665714710155884,0.4086382613668859,0.5883412754904925],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.32052730912210464,0.5665714710155884,0.33510957341087266,0.5883412754904925],"dir":"rtl"},{"str":"پرایین","boundary":[0.25363340005719187,0.5665714710155884,0.312946206562031,0.5883412754904925],"dir":"rtl"},{"str":"مریآورد","boundary":[0.16761681441235343,0.5665714710155884,0.24589844356387108,0.5883412754904925],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16249013440091506,0.5665714710155884,0.16752416356877325,0.5883412754904925],"dir":"ltr"},{"str":"ط","boundary":[0.8218865694404726,0.5988230332006316,0.8294583929082068,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.812461729101134,0.5988230332006316,0.8144436183395289,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.7933394338004002,0.5988230332006316,0.8048643599275568,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.7676591364026306,0.5988230332006316,0.7709690210656751,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7559489085883135,0.5988230332006316,0.7600308836145265,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.7396934515298825,0.5988230332006316,0.7414900390811169,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.7171430750166808,0.5988230332006316,0.7320651987417784,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6863307596987893,0.5988230332006316,0.6881273472500237,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.660321418358593,0.5988230332006316,0.6789495758268992,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.6363450576684776,0.5988230332006316,0.6444727861976932,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6246348298541606,0.5988230332006316,0.6287168048803735,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.6169394719283193,0.5988230332006316,0.6172536459822704,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6075146315889809,0.5988230332006316,0.6093112191402152,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.5946617100371746,0.5988230332006316,0.5999481460299303,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.5687034601086646,0.5988230332006316,0.572723667905824,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.559278619769326,0.5988230332006316,0.5610752073205605,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5424672576494137,0.5988230332006316,0.5446962158040224,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ف","boundary":[0.5219445238776094,0.5988230332006316,0.5222586979315604,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5125196835382709,0.5988230332006316,0.5143162710895053,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5008094557239539,0.5988230332006316,0.5048914307501668,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.4845539986655228,0.5988230332006316,0.48882127537889614,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.4645669621580402,0.5988230332006316,0.47701839672099894,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.4360453722238109,0.5988230332006316,0.44420398436755315,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4266205318844724,0.5988230332006316,0.4284171194357068,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.4037613192260032,0.5988230332006316,0.419023162710895,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ک","boundary":[0.38407778095510436,0.5988230332006316,0.3880979887522638,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3746529406157659,0.5988230332006316,0.3764495281670003,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.3618000190639596,0.5988230332006316,0.3670864550567153,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"د","boundary":[0.3418076446477933,0.5988230332006316,0.34607492136116663,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.32755962253360016,0.5988230332006316,0.3297885806882089,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.3030273567820036,0.5988230332006316,0.3154787913449624,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2850733009246021,0.5988230332006316,0.28751844438089796,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ج","boundary":[0.2682363930988466,0.5988230332006316,0.27756858259460493,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.2545496139548184,0.5988230332006316,0.2608243256124297,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.24283938614050138,0.5988230332006316,0.2468904775521876,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ع","boundary":[0.23227185206367365,0.5988230332006316,0.23539643503955773,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.22284701172433513,0.5988230332006316,0.2246435992755695,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.21005472166588318,0.5988230332006316,0.2152805261652845,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.1847572204746926,0.5988230332006316,0.20927881040892193,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16249013440091506,0.5988230332006316,0.1770723986896831,0.6205928376755357],"dir":"rtl"},{"str":"دانشها،","boundary":[0.761346106186255,0.6312761676493315,0.8383887141359261,0.6530459721242357],"dir":"rtl"},{"str":"مهارتها","boundary":[0.6734970927461634,0.6312761676493315,0.7536842533191003,0.6530459721242357],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6555228290916023,0.6312761676493315,0.6657484702519709,0.6530459721242357],"dir":"rtl"},{"str":"روند","boundary":[0.6081164807930607,0.6312761676493315,0.6478122935305092,0.6530459721242357],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.5677193785149176,0.6312761676493315,0.6071268706510343,0.6530459721242357],"dir":"rtl"},{"str":"کاری","boundary":[0.5114185492326757,0.6312761676493315,0.5597514059670194,0.6530459721242357],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.46030616719092565,0.6312761676493315,0.5035938576994873,0.6530459721242357],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.4280327900104852,0.6312761676493315,0.45268302679206074,0.6530459721242357],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.34254694500047667,0.6312761676493315,0.4203931051661751,0.6530459721242357],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3166047087980174,0.6312761676493315,0.3344554379944715,0.6530459721242357],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.2793228481555619,0.6312761676493315,0.3158272805261652,0.6530459721242357],"dir":"rtl"},{"str":"متنراوب","boundary":[0.19501058049756934,0.6312761676493315,0.27175397644527854,0.6530459721242357],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.16249013440091506,0.6312761676493315,0.18698084072061769,0.6530459721242357],"dir":"rtl"},{"str":"روالها","boundary":[0.7772740444190258,0.6637293020980313,0.838352111333524,0.6854991065729356],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7550069583452483,0.6637293020980313,0.7695892226340163,0.6854991065729356],"dir":"rtl"},{"str":"آزمایش","boundary":[0.6764081593747021,0.6637293020980313,0.7474236815762434,0.6854991065729356],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.5935752549804595,0.6637293020980313,0.6686732028813813,0.6854991065729356],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5756009913258985,0.6637293020980313,0.5858266324862671,0.6854991065729356],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5496587551234392,0.6637293020980313,0.5675094843198933,0.6854991065729356],"dir":"rtl"},{"str":"روز","boundary":[0.5122278143170337,0.6637293020980313,0.5420350910526854,0.6854991065729356],"dir":"rtl"},{"str":"مینمایند","boundary":[0.4179796015632447,0.6637293020980313,0.5046124705529911,0.6854991065729356],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4128529215518063,0.6637293020980313,0.4178869507196645,0.6854991065729356],"dir":"ltr"},{"str":"یک","boundary":[0.37227185206367364,0.6637293020980313,0.4052364655091652,0.6854991065729356],"dir":"rtl"},{"str":"حروزهی","boundary":[0.2879222190448957,0.6637293020980313,0.36466601148584527,0.6854991065729356],"dir":"rtl"},{"str":"حرفرهای،","boundary":[0.19161338289962823,0.6637293020980313,0.28031637846706725,0.6854991065729356],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249013440091506,0.6637293020980313,0.18392336288247071,0.6854991065729356],"dir":"rtl"},{"str":"مقایسه","boundary":[0.7732454484796494,0.6960312573489887,0.8381319226003243,0.7178010618238929],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7532637498808503,0.6960312573489887,0.7656393104794824,0.7178010618238929],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.7126826803927176,0.6960312573489887,0.7456472938382094,0.7178010618238929],"dir":"rtl"},{"str":"حروزهی","boundary":[0.6282403965303593,0.6960312573489887,0.7050768398148892,0.7178010618238929],"dir":"rtl"},{"str":"فنری،","boundary":[0.5685114860356496,0.6960312573489887,0.6205503765132018,0.7178010618238929],"dir":"rtl"},{"str":"حروزهای","boundary":[0.47938690305976556,0.6960312573489887,0.5609056454578213,0.7178010618238929],"dir":"rtl"},{"str":"اسرت","boundary":[0.41913297111810127,0.6960312573489887,0.4717926256829706,0.7178010618238929],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.3779959965684873,0.6960312573489887,0.4116900200171576,0.7178010618238929],"dir":"rtl"},{"str":"درآن","boundary":[0.3245641475787202,0.6960312573489887,0.3704816616096958,0.7178010618238929],"dir":"rtl"},{"str":"افرراد،","boundary":[0.2610826128997751,0.6960312573489887,0.31704981261992876,0.7178010618238929],"dir":"rtl"},{"str":"نارضرایتی","boundary":[0.16249013440091506,0.6960312573489887,0.253577718379638,0.7178010618238929],"dir":"rtl"},{"str":"مستمر","boundary":[0.7756211991230578,0.7284843917976886,0.8382531693832809,0.7502541962725929],"dir":"rtl"},{"str":"مشتریان","boundary":[0.6881588027833381,0.7284843917976886,0.768077606084213,0.7502541962725929],"dir":"rtl"},{"str":"فعلی،","boundary":[0.6295417024115909,0.7284843917976886,0.6806650652940617,0.7502541962725929],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6077996377847679,0.7284843917976886,0.622038076147171,0.7502541962725929],"dir":"rtl"},{"str":"شیوههرای","boundary":[0.504685921265847,0.7284843917976886,0.6002924720739969,0.7502541962725929],"dir":"rtl"},{"str":"کراری","boundary":[0.4395047527782198,0.7284843917976886,0.49724297016490326,0.7502541962725929],"dir":"rtl"},{"str":"خرود","boundary":[0.38349861786293016,0.7284843917976886,0.43198462434898244,0.7502541962725929],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.36175655323610717,0.7284843917976886,0.37599499159851035,0.7502541962725929],"dir":"rtl"},{"str":"اری","boundary":[0.3240296846701935,0.7284843917976886,0.35424197696665166,0.7502541962725929],"dir":"rtl"},{"str":"مرینهنرد","boundary":[0.22737660852158995,0.7284843917976886,0.31651510840073804,0.7502541962725929],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20994096139111607,0.7284843917976886,0.21986018113672134,0.7502541962725929],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.16249013440091506,0.7284843917976886,0.20242453400624744,0.7502541962725929],"dir":"rtl"},{"str":"نارضایتی","boundary":[0.7563990086741016,0.760735953982732,0.8381170527118483,0.7825057584576361],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7344098751310648,0.760735953982732,0.7488101139294043,0.7825057584576361],"dir":"rtl"},{"str":"مبنای","boundary":[0.6706660947478791,0.760735953982732,0.7268398247205087,0.7825057584576361],"dir":"rtl"},{"str":"ارائهی","boundary":[0.6055521875893624,0.760735953982732,0.6630775494641665,0.7825057584576361],"dir":"rtl"},{"str":"خردمات","boundary":[0.5203214927591504,0.760735953982732,0.5979857020303119,0.7825057584576361],"dir":"rtl"},{"str":"بهترر","boundary":[0.46521704317986845,0.760735953982732,0.5128045988631481,0.7825057584576361],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.43038032599370896,0.760735953982732,0.4576814412353446,0.7825057584576361],"dir":"rtl"},{"str":"مشرتریان","boundary":[0.33370463364234104,0.760735953982732,0.42285762011640327,0.7825057584576361],"dir":"rtl"},{"str":"آینرده","boundary":[0.2685967569706635,0.760735953982732,0.32617557112675366,0.7825057584576361],"dir":"rtl"},{"str":"مریداننرد","boundary":[0.16761681441235343,0.760735953982732,0.26106769445507616,0.7825057584576361],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16249013440091506,0.760735953982732,0.16752416356877325,0.7825057584576361],"dir":"ltr"},{"str":"تحقیقات","boundary":[0.7568868553998666,0.7931890884314319,0.8382960632923458,0.814958892906336],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.7012170431798685,0.7931890884314319,0.7480057191878755,0.814958892906336],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6555092936802974,0.7931890884314319,0.6936198423093676,0.814958892906336],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6043969116385474,0.7931890884314319,0.6476846021471089,0.814958892906336],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5901286817271947,0.7931890884314319,0.5966258221332571,0.814958892906336],"dir":"ltr"},{"str":"کادر","boundary":[0.5421355447526451,0.7931890884314319,0.5821607091792965,0.814958892906336],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.46017043179868455,0.7931890884314319,0.5340749213611666,0.814958892906336],"dir":"rtl"},{"str":"مدارس","boundary":[0.38645124392336283,0.7931890884314319,0.45256468462329413,0.814958892906336],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.3302121818701745,0.7931890884314319,0.3788359001593202,0.814958892906336],"dir":"rtl"},{"str":"همیشه","boundary":[0.25649299399485276,0.7931890884314319,0.3224603946239634,0.814958892906336],"dir":"rtl"},{"str":"شیوههای","boundary":[0.16249013440091506,0.7931890884314319,0.24892895581657595,0.814958892906336],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.764017348203222,0.82543393154102,0.8379218377657041,0.8472037360159242],"dir":"rtl"},{"str":"موجود","boundary":[0.6954557239538652,0.82543393154102,0.7564020044391793,0.8472037360159242],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6735695923559808,0.82543393154102,0.6879023772637892,0.8472037360159242],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6228738427100341,0.82543393154102,0.6660162456659047,0.8472037360159242],"dir":"rtl"},{"str":"تردید","boundary":[0.5640150605280717,0.82543393154102,0.6153742532001316,0.8472037360159242],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.5228494757896889,0.82543393154102,0.5565721094271281,0.8472037360159242],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.4379997895610396,0.82543393154102,0.5153394761167773,0.8472037360159242],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.42058450100085787,0.82543393154102,0.430492138662304,0.8472037360159242],"dir":"rtl"},{"str":"دلایرل","boundary":[0.3517140406062339,0.82543393154102,0.4130828942530762,0.8472037360159242],"dir":"rtl"},{"str":"خرارجی","boundary":[0.26740177294824136,0.82543393154102,0.34417843866171005,0.8472037360159242],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.24565970832141837,0.82543393154102,0.25989814668382155,0.8472037360159242],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.21678352873891904,0.82543393154102,0.2382167572204747,0.8472037360159242],"dir":"rtl"},{"str":"عردم","boundary":[0.16249013440091506,0.82543393154102,0.2093246901418776,0.8472037360159242],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16249,0.27443,0.83839,0.8472],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/865ba72d6c673ee8a120765e6f553049.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/89f5d411ab695b5e53f2e3352a5991e2.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16248,0.12332,0.16153,0.12498]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7840529978076446,0.12331845950497208,0.8077876274902297,0.14004895738846332],"dir":"ltr"},{"str":"14","boundary":[0.8180821656658088,0.1257447084656151,0.8384655418930512,0.14247520634910638],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7226631316638752,0.1257447084656151,0.7735605757315794,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"وراهنمایی","boundary":[0.6359926421228328,0.1257447084656151,0.7175504663861542,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5640787341530836,0.1257447084656151,0.6308205128205128,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیررت","boundary":[0.751927747593175,0.17362314070583898,0.838216566580879,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"دانررشآمرروزان","boundary":[0.6039681631874941,0.17362314070583898,0.7444311397078726,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"چنرردان","boundary":[0.519642577349956,0.17362314070583898,0.5964539085572607,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"مررؤثر","boundary":[0.45888266450387966,0.17362314070583898,0.5126177382091377,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"نمرریداننررد","boundary":[0.3385576208178439,0.17362314070583898,0.4513366037086347,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3334309408064055,0.17362314070583898,0.3384649699742637,0.1953929451807432],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.3045406460323871,0.17362314070583898,0.32596756507860236,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"مدارسرری","boundary":[0.20878467257649416,0.17362314070583898,0.29701799185752736,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"کرره","boundary":[0.16249013440091506,0.17362314070583898,0.20134172147555043,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"استاندارد","boundary":[0.7557430178248022,0.20607627515453883,0.838264035840244,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.7150347917262415,0.20607627515453883,0.7544422838623582,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"بالایی","boundary":[0.6536072824325613,0.20607627515453883,0.7073647255091017,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.5932915832618435,0.20607627515453883,0.6459818779778177,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.575008483462015,0.20607627515453883,0.5854098229241083,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"تقریباً","boundary":[0.5147545515203508,0.20607627515453883,0.5670588374546053,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"تمام","boundary":[0.46673053093127437,0.20607627515453883,0.5070268000805673,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.40789724525784005,0.20607627515453883,0.4589804616610332,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان","boundary":[0.3460932227623677,0.20607627515453883,0.4065633400057192,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"خرود","boundary":[0.2892364884186445,0.20607627515453883,0.33829673446557007,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.266969402344867,0.20607627515453883,0.28155166663363507,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.2316076637117529,0.20607627515453883,0.2589087789533886,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"خروبی","boundary":[0.16249013440091506,0.20607627515453883,0.22390148222920386,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.772212563149366,0.23832783733958213,0.8380564293203697,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.6870412734725002,0.23832783733958213,0.7645972193853234,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.6802907253836623,0.23832783733958213,0.6865909827471167,0.26009764181448636],"dir":"ltr"},{"str":"کادر","boundary":[0.6325755409398532,0.23832783733958213,0.6726007053665046,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5508883805166334,0.23832783733958213,0.6247928700791154,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5309066819178344,0.23832783733958213,0.5432822425164665,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"یکدیگر","boundary":[0.4569404251262988,0.23832783733958213,0.5232902258751932,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.43127614145458015,0.23832783733958213,0.4491268706510343,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"شیوههای","boundary":[0.3370134400915071,0.23832783733958213,0.4237121032763034,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"مشارکتی","boundary":[0.24470231627108951,0.23832783733958213,0.3294514668365911,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.22700600514726907,0.23832783733958213,0.23707351783608563,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"نقادانه","boundary":[0.16249013440091506,0.23832783733958213,0.21922333428653132,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.8100226861119054,0.270780971788282,0.8384356114765037,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.7270961776761035,0.270780971788282,0.8022877296185846,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7219694976646649,0.270780971788282,0.727003526832523,0.2925507762631862],"dir":"ltr"},{"str":"آنها","boundary":[0.6820061004670671,0.270780971788282,0.71387799065866,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6560638642646077,0.270780971788282,0.6739145934610619,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"روشنی","boundary":[0.5840432751882566,0.270780971788282,0.6484661313264306,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"میدانند","boundary":[0.5010319321323039,0.270780971788282,0.5763083186949358,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.479042798589267,0.270780971788282,0.4934430373876066,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآمروزان","boundary":[0.35020951291583263,0.270780971788282,0.4714682025855218,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"چره","boundary":[0.3045326470307883,0.270780971788282,0.34260367233800426,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"مریخواهنرد","boundary":[0.18018644552473548,0.270780971788282,0.29691730326674565,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16249013440091506,0.270780971788282,0.17255764708973162,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.7871459346106187,0.30308292703923945,0.8381965494233152,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.704440186826804,0.30308292703923945,0.7794109781172979,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"فاصلهی","boundary":[0.6236604708798017,0.30308292703923945,0.6964722142789058,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.5819675912687066,0.30308292703923945,0.6155998474883234,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.5262844342769993,0.30308292703923945,0.5739069678772281,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.47636030883614533,0.30308292703923945,0.5250946525593366,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشری","boundary":[0.3849756934515299,0.30308292703923945,0.46829968544466694,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36700142979696887,0.30308292703923945,0.37722707095733754,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"کرار","boundary":[0.32132456391192454,0.30308292703923945,0.3590334572490706,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"عملری","boundary":[0.2533188447240492,0.30308292703923945,0.3133565913640263,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"سرخت","boundary":[0.1804643980554761,0.30308292703923945,0.24562291082325882,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16249013440091506,0.30308292703923945,0.17271577556128373,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"حرفه","boundary":[0.7903441044704986,0.3355360614879393,0.8382754742159948,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.7643444857496904,0.3355360614879393,0.7888660756839198,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7420773996759128,0.3355360614879393,0.7566596639646808,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"کرم","boundary":[0.6978211800590984,0.3355360614879393,0.7341094271280145,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"کننرد","boundary":[0.6355289295586695,0.3355360614879393,0.6898532075112003,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.630402249547231,0.3355360614879393,0.6354362787150892,0.3573058659628436],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.6010010485177772,0.3355360614879393,0.6224342769993328,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"مقابرل","boundary":[0.5324703078829474,0.3355360614879393,0.5932660920244565,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.4844771709083977,0.3355360614879393,0.5247380181225794,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسره","boundary":[0.404179773138881,0.3355360614879393,0.47688500144257445,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"هرا،","boundary":[0.3681441235344582,0.3355360614879393,0.4031970260223049,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"مراکرز","boundary":[0.30134286531312554,0.3355360614879393,0.3604091670411374,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"معمرولی","boundary":[0.21360251644266512,0.3355360614879393,0.2937299751435296,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"قررار","boundary":[0.16249013440091506,0.3355360614879393,0.2056345438947669,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.756477933466781,0.3677876236729826,0.8382402058907635,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7513512534553427,0.3677876236729826,0.7563852826232008,0.3895574281478869],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7221822514536269,0.3677876236729826,0.7437390143932895,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسههایی","boundary":[0.6059170717758078,0.3677876236729826,0.7146268189776701,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.574168716042322,0.3677876236729826,0.5984179441872594,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"عملکرد","boundary":[0.49868916213897624,0.3677876236729826,0.5667098774452805,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"ضعیفی","boundary":[0.4243523019731198,0.3677876236729826,0.4912462110380326,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"دارند،","boundary":[0.36487046039462395,0.3677876236729826,0.4168323178564602,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"کادر","boundary":[0.31740234486702884,0.3677876236729826,0.35742750929368033,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.23596225336002286,0.3677876236729826,0.309866742922505,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"جردا","boundary":[0.18423219902773802,0.3677876236729826,0.22839576780097226,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16249013440091506,0.3677876236729826,0.17672857276331824,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.8101471737679917,0.40024075812168247,0.8377880087694215,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7924508626441712,0.40024075812168247,0.8025183753329878,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.738188351920694,0.40024075812168247,0.7846681917834335,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"داشتن","boundary":[0.6698737965875513,0.40024075812168247,0.7306356779282668,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.6144685921265847,0.40024075812168247,0.6620911257268135,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"مشترك","boundary":[0.5333373367648461,0.40024075812168247,0.6068532483625421,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4973579258411972,0.40024075812168247,0.5256473167476885,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.41493279954246504,0.40024075812168247,0.4897425820771546,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.40980611953102664,0.40024075812168247,0.4148401486988848,0.4220105625965867],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.38068287103231335,0.40024075812168247,0.40211609951386895,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.342418072633686,0.40024075812168247,0.3729002001715756,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"مراکز","boundary":[0.28531426937374893,0.40024075812168247,0.33480272886964335,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"هرر","boundary":[0.24423906205318846,0.40024075812168247,0.27756248212753787,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"کردام","boundary":[0.18423219902773802,0.40024075812168247,0.23669569544926783,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16249013440091506,0.40024075812168247,0.17672857276331824,0.4220105625965867],"dir":"rtl"},{"str":"افراد","boundary":[0.7978368125059576,0.4324923203067258,0.8381708130778764,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"جداگانه","boundary":[0.7184041559431895,0.4324923203067258,0.7902133318215558,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"فکر","boundary":[0.6781319226003241,0.4324923203067258,0.7107141359260318,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند","boundary":[0.5957159470021924,0.4324923203067258,0.6705165788362815,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5637205223524927,0.4324923203067258,0.5881584604440833,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"بهترین","boundary":[0.4917308168906682,0.4324923203067258,0.5561370970048757,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"کاری","boundary":[0.43570794013916697,0.4324923203067258,0.48404079687351065,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.41371880659613,0.4324923203067258,0.4281190453944696,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.38172338194643024,0.4324923203067258,0.4061613200380209,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3597342484033934,0.4324923203067258,0.374134487201733,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"دستشان","boundary":[0.2616391192450672,0.4324923203067258,0.3521625333505092,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"برمیآیرد،","boundary":[0.16249013440091506,0.4324923203067258,0.25385644838432947,0.45426212478163],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.7922932036984082,0.4649454547554257,0.8382789057287199,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"میدهند","boundary":[0.7064270326946908,0.4649454547554257,0.7845582472050874,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6804642074158803,0.4649454547554257,0.6933426746735297,0.48671525923032993],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7013003526832523,0.4649454547554257,0.7063343818511105,0.48671525923032993],"dir":"ltr"},{"str":"منبع","boundary":[0.6355319797922029,0.4649454547554257,0.6804058716995519,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"مشکل","boundary":[0.5680821656658088,0.4649454547554257,0.6277970232988821,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"»","boundary":[0.5552140882661328,0.4649454547554257,0.5679919931369746,0.48671525923032993],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.5258976265370318,0.4649454547554257,0.5474543894766943,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"مدارس","boundary":[0.45248727480697737,0.4649454547554257,0.5183419830979745,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"معمولی","boundary":[0.37447526451243923,0.4649454547554257,0.444927876224734,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"همیشره","boundary":[0.29130569059193595,0.4649454547554257,0.3668980294080008,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"فررد","boundary":[0.24303460108664568,0.4649454547554257,0.2836156705747784,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"دیگرری","boundary":[0.16249013440091506,0.4649454547554257,0.23546288603376148,0.48671525923032993],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7950938900009532,0.49743218458140165,0.8382074158802784,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7899672099895148,0.49743218458140165,0.795001239157373,0.5192019890563059],"dir":"ltr"},{"str":"دانشآموزان،","boundary":[0.6650224001525117,0.49743218458140165,0.7824706021042123,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"والدین","boundary":[0.5972086550376513,0.49743218458140165,0.6572155180631017,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.5832183776570394,0.49743218458140165,0.5895889503928538,0.5192019890563059],"dir":"ltr"},{"str":"مسئولان","boundary":[0.49492212372509775,0.49743218458140165,0.5756030338929967,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.42432218091697643,0.49743218458140165,0.48736669124914084,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40662586979315607,0.49743218458140165,0.41669338248197263,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3848838051663331,0.49743218458140165,0.39912224352873626,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.34661900676770563,0.49743218458140165,0.3771011343055952,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":"قبیل","boundary":[0.2939933276141455,0.49743218458140165,0.339176055666762,0.5192019890563059],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2888666476027071,0.49743218458140165,0.29390067677056525,0.5192019890563059],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.7870027642741397,0.5296837467664449,0.8042049375655324,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.757601563244686,0.5296837467664449,0.7790347917262416,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"حال","boundary":[0.7101334477170909,0.5296837467664449,0.7498953817621369,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"حاضر","boundary":[0.6504045372223811,0.5296837467664449,0.7024272662345418,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6210033361929274,0.5296837467664449,0.642436564674483,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5824605852635593,0.5296837467664449,0.6129427128014489,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"مورد،","boundary":[0.5250479458583548,0.5296837467664449,0.5747256287702385,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.46649261271566106,0.5296837467664449,0.5173856132213616,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.42476884949003907,0.5296837467664449,0.45852464016776284,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.39950719664474316,0.5296837467664449,0.4240287865789725,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3815329329901821,0.5296837467664449,0.3917585741505507,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.30024211228672193,0.5296837467664449,0.3734723095987037,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"قویای","boundary":[0.2279325135830712,0.5296837467664449,0.29227413973882377,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"داریرم","boundary":[0.16249013440091506,0.5296837467664449,0.22037966769817083,0.5514535512413492],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.8136732437327233,0.5621368812151448,0.838040415594319,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"مدارس","boundary":[0.7399540558574016,0.5621368812151448,0.8060674965573329,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.6734616337813364,0.5621368812151448,0.7318625488513965,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"موفق","boundary":[0.617222571728148,0.5621368812151448,0.6658462900172938,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند،","boundary":[0.5263976741969307,0.5621368812151448,0.6096072279641054,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.4601832046516061,0.5621368812151448,0.5185841197216662,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.38306090935087217,0.5621368812151448,0.45256786088756357,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.35739662567915353,0.5621368812151448,0.3752473548756076,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"یاددهی","boundary":[0.280836145267372,0.5621368812151448,0.3498287282977246,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"مسط","boundary":[0.22910609093508721,0.5621368812151448,0.2732208015033294,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"عالی","boundary":[0.16249013440091506,0.5621368812151448,0.20436081763995625,0.5839066856900491],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.7878248022114194,0.5943884434001881,0.8381959775045278,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"یافت","boundary":[0.7352608902869127,0.5943884434001881,0.7800628087921674,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7172866266323515,0.5943884434001881,0.7275122677927202,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6587312934896579,0.5943884434001881,0.7096242939953584,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان","boundary":[0.5972103707940138,0.5943884434001881,0.6576804880373653,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.5307179487179488,0.5943884434001881,0.5891188637880087,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"خوب","boundary":[0.4747259555809742,0.5943884434001881,0.5231121081401203,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.4413098846630445,0.5943884434001881,0.46710949953833303,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.35162138976265384,0.5943884434001881,0.4336945408990019,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.34649470975121544,0.5943884434001881,0.3515287389190736,0.6161582478750923],"dir":"ltr"},{"str":"چرالش","boundary":[0.27249756934515296,0.5943884434001881,0.338888869173387,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"پریش","boundary":[0.20989648269945665,0.5943884434001881,0.26494333337010356,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.16249013440091506,0.5943884434001881,0.20230705502675764,0.6161582478750923],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.8208965780192546,0.626841577848888,0.8380987513106473,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7820449909446193,0.626841577848888,0.8125271184825089,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7309326089028692,0.626841577848888,0.7742202994114309,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6986592317224288,0.626841577848888,0.7233094685040042,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"آموختههای","boundary":[0.5831022781431704,0.626841577848888,0.6905986083309504,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.5359738823753695,0.626841577848888,0.5750107711371653,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5135100562386807,0.626841577848888,0.5282633468142762,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.49124297016490326,0.626841577848888,0.5058252344536712,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.4527002192355352,0.626841577848888,0.4831823467734248,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.3941448860928415,0.626841577848888,0.445037886598542,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.3524211228672195,0.626841577848888,0.38617691354494327,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.3269762653703174,0.626841577848888,0.35149785530454675,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.29161452673720334,0.626841577848888,0.318915641978839,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"کرار","boundary":[0.24593766085215898,0.626841577848888,0.2836465541893051,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":"ببنردیم","boundary":[0.16761681441235343,0.626841577848888,0.23834612915544914,0.6486113823237922],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16249013440091506,0.626841577848888,0.16752416356877325,0.6486113823237922],"dir":"ltr"},{"str":"همانطور","boundary":[0.7615804022495473,0.6590931400339314,0.8375849775998476,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7293070250691069,0.6590931400339314,0.7539572618506823,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"رون","boundary":[0.6847419693070251,0.6590931400339314,0.7216922676419725,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"ادموندز","boundary":[0.6093241826327328,0.6590931400339314,0.6771101096734288,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.579922981603279,0.6590931400339314,0.6013562100848346,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.5105274997617005,0.6590931400339314,0.5718623582118006,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"اثر","boundary":[0.48001448860928414,0.6590931400339314,0.5027757125154895,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.42118120293584976,0.6590931400339314,0.4722009341340196,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.37433075969878943,0.6590931400339314,0.41336764846058527,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"دربارهی","boundary":[0.2930042893909065,0.6590931400339314,0.3667836705561794,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"مدارس","boundary":[0.21959393766085214,0.6590931400339314,0.2854486459518493,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"مرؤثر","boundary":[0.16249013440091506,0.6590931400339314,0.21197859389680948,0.6808629445088356],"dir":"rtl"},{"str":"اشاره","boundary":[0.79143532551711,0.6915462744826312,0.838316652368697,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"میکند،","boundary":[0.712174816509389,0.6915462744826312,0.7837003690237893,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.6916166237727577,0.6915462744826312,0.7044950910304071,0.7133160789575355],"dir":"ltr"},{"str":"ما","boundary":[0.6738126012772854,0.6915462744826312,0.6910147745686781,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6446893527785723,0.6915462744826312,0.6661225812601279,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"هر","boundary":[0.6130336478886665,0.6915462744826312,0.6369375655323611,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.5615815460871223,0.6915462744826312,0.6054844519538638,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.543885234963302,0.6915462744826312,0.5539527476521185,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"مکانی","boundary":[0.4816238680773997,0.6915462744826312,0.5362698911992593,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.4402398246115718,0.6915462744826312,0.47393384806024214,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"بخرواهیم","boundary":[0.3477125154894672,0.6915462744826312,0.43245715375083404,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"مریتروانیم","boundary":[0.23877723763225622,0.6915462744826312,0.34009717172542453,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"همرهی","boundary":[0.16248222285768754,0.6915462744826312,0.23120000252781783,0.7133160789575355],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.7877704699266037,0.7238482297335886,0.8383887141359261,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان","boundary":[0.7254195024306552,0.7238482297335886,0.7858896196740067,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.702874463826137,0.7238482297335886,0.7176387536053335,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6823059765513302,0.7238482297335886,0.6950449616497676,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیت","boundary":[0.6022865313125538,0.7238482297335886,0.6745710200580092,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.5283820417500716,0.7238482297335886,0.5942259079210754,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"دهیم","boundary":[0.4714944237918217,0.7238482297335886,0.5207727281236224,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"...","boundary":[0.4561143837575065,0.7238482297335886,0.4714017729482415,0.7456180342084929],"dir":"ltr"},{"str":"دانشری","boundary":[0.38038776093794685,0.7238482297335886,0.44850402385718374,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.3387257649413783,0.7238482297335886,0.37241978839004863,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"تراکنون","boundary":[0.25818129825564773,0.7238482297335886,0.33069602516442664,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"برهدسرت","boundary":[0.16249013440091506,0.7238482297335886,0.25012067486416933,0.7456180342084929],"dir":"rtl"},{"str":"آورده","boundary":[0.7894862262892003,0.7563013641822884,0.8382823372414452,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"ایم،","boundary":[0.7550668191783434,0.7563013641822884,0.7882049375655323,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"بیش","boundary":[0.703058812315318,0.7563013641822884,0.7474130473601418,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6805137737107998,0.7563013641822884,0.6952780634899962,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"حدی","boundary":[0.6219275569535793,0.7563013641822884,0.6728775360565467,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5708151749118292,0.7563013641822884,0.6141028654203908,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5385417977313889,0.7563013641822884,0.5631920345129644,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.48860280240205906,0.7563013641822884,0.5299250786388334,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.4346182442093224,0.7563013641822884,0.48077811086887057,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.39607549327995434,0.7563013641822884,0.426557620817844,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"کرار","boundary":[0.35039862739491,0.7563013641822884,0.3881075207320561,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"مرورد","boundary":[0.289866742922505,0.7563013641822884,0.3426636709015892,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"نیراز","boundary":[0.24103974835573352,0.7563013641822884,0.2821730514266974,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"اسرت","boundary":[0.18047698026880182,0.7563013641822884,0.2333616489328371,0.7780711686571926],"dir":"rtl"},{"str":"».","boundary":[0.16248222285768754,0.7563013641822884,0.18038432942522165,0.7780711686571926],"dir":"ltr"},{"str":"بدون","boundary":[0.791485463730817,0.7885529263673319,0.8379653035935564,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"پرورش","boundary":[0.7187320317078549,0.7885529263673319,0.7839177270232035,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"نارضایتی","boundary":[0.6293965760167379,0.7885529263673319,0.7111814900291031,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6119898961014203,0.7885529263673319,0.6218926362652583,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"نقد،","boundary":[0.5681107251350018,0.7885529263673319,0.6044542941568964,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.5142127082012325,0.7885529263673319,0.5605915049338357,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"تصری","boundary":[0.46306910685349345,0.7885529263673319,0.5066934880000663,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"هدفها","boundary":[0.37111420074349444,0.7885529263673319,0.4383622152321037,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.35372147555047184,0.7885529263673319,0.3636162768086932,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"بدون","boundary":[0.2997060337432085,0.7885529263673319,0.34618587360594794,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"احسراس","boundary":[0.21087366129493482,0.7885529263673319,0.29217043179868457,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"نیراز","boundary":[0.16249013440091506,0.7885529263673319,0.20333130701891944,0.810322730842236],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8200604327518825,0.8209993417405765,0.8379111619483366,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.7434690687255743,0.8209993417405765,0.8124374253167014,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7212019826517968,0.8209993417405765,0.7357842469405648,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.6826592317224287,0.8209993417405765,0.7131413592603183,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.624103898579735,0.8209993417405765,0.6749968990854356,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"پایه","boundary":[0.582380135354113,0.8209993417405765,0.6161359260318368,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.5566359736917358,0.8209993417405765,0.5811575636259652,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5272347726622819,0.8209993417405765,0.5486680011438375,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"عمل،","boundary":[0.4700692021732914,0.8209993417405765,0.5192668001143838,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4478021160995139,0.8209993417405765,0.4623843803882819,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"هیم","boundary":[0.40092078924792673,0.8209993417405765,0.4401471540397124,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"آموزش","boundary":[0.32701629968544466,0.8209993417405765,0.39286016585644845,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3090420360308836,0.8209993417405765,0.3192676771912522,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"هریم","boundary":[0.25277209036316844,0.8209993417405765,0.3009814126394052,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"حرفرهای","boundary":[0.16249013440091506,0.8209993417405765,0.24506590888061935,0.8427691462154807],"dir":"rtl"},{"str":"برخوردار","boundary":[0.7582199980936041,0.8532509039256198,0.8381159088742731,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":"نیستیم","boundary":[0.6841610904584883,0.8532509039256198,0.7506843961490802,0.875020708400524],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6790344104470498,0.8532509039256198,0.684068439614908,0.875020708400524],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16248,0.12332,0.83847,0.87502],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/895bf2c4f9192455e0be0ef38afd131c.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/3e960b7bd1a64ca1f7889e37d9e74126.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16248,0.12332,0.16161,0.2271]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6160735868839958,0.1257447084656151,0.6548559717853397,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5832011247736154,0.1257447084656151,0.6109595641967803,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5783592603183682,0.1257447084656151,0.5831061862548851,0.14247520634910638],"dir":"ltr"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.5173488704603948,0.1257447084656151,0.5676662853874751,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4964861309694025,0.1257447084656151,0.5122225973283224,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.4407445631504698,0.1257447084656151,0.4913540813364199,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"یاددهی","boundary":[0.37505976551329717,0.1257447084656151,0.4355593365742065,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3605208934770124,0.1257447084656151,0.3695533314269374,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیري","boundary":[0.28803847403183314,0.1257447084656151,0.35531255361738634,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26363214130474016,0.1257447084656151,0.28292906649889743,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.21252502144695454,0.1257447084656151,0.2585227337718044,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.16248212753788963,0.12331845950497208,0.20709179296539892,0.14247520634910638],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.8125202554570585,0.17548689675300683,0.8381422171384998,0.19564412311865892],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.785668668382423,0.17548689675300683,0.8056097223757592,0.19564412311865892],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.7376274902297207,0.17548689675300683,0.778738087424248,0.19564412311865892],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.699909446191974,0.17548689675300683,0.7306181964405278,0.19564412311865892],"dir":"rtl"},{"str":"معلم،","boundary":[0.6472929177390144,0.17548689675300683,0.6930464207415881,0.19564412311865892],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.825231150509961,0.19907872551736885,0.8383852826232009,0.21923595188302095],"dir":"ltr"},{"str":"همان","boundary":[0.7581879706415022,0.206125880828798,0.804599180249738,0.2262831071944501],"dir":"rtl"},{"str":"درسها","boundary":[0.688108855209227,0.206125880828798,0.7511771233703132,0.2262831071944501],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6678343341912115,0.206125880828798,0.6810742541225813,0.2262831071944501],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6498188923839482,0.206125880828798,0.6609713087408255,0.2262831071944501],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.5964302735678201,0.206125880828798,0.6426985034791727,0.2262831071944501],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.5461586121437423,0.206125880828798,0.5891955009055381,0.2262831071944501],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.50300733962444,0.206125880828798,0.5392955866933562,0.2262831071944501],"dir":"rtl"},{"str":"قبلی","boundary":[0.4555666761986465,0.206125880828798,0.4958869507196645,0.2262831071944501],"dir":"rtl"},{"str":"ارائه","boundary":[0.4141883519206939,0.206125880828798,0.4484465067000554,0.2262831071944501],"dir":"rtl"},{"str":"میکنم؛","boundary":[0.3409827471165761,0.206125880828798,0.4073253264703079,0.2262831071944501],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.825231150509961,0.22951613732950352,0.8383852826232009,0.2496733636951556],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7912019826517968,0.23656329264093268,0.8045276904012963,0.25672051900658477],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزانم","boundary":[0.6780907444476217,0.23656329264093268,0.7842516526516968,0.25672051900658477],"dir":"rtl"},{"str":"بازخورد","boundary":[0.6055142503097894,0.23656329264093268,0.6712277189972359,0.25672051900658477],"dir":"rtl"},{"str":"نمیگیرم؛","boundary":[0.5159898961014203,0.23656329264093268,0.5986512248594033,0.25672051900658477],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.825231150509961,0.2601551214052947,0.8383852826232009,0.28031234777094677],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.7780335525688686,0.26720227671672386,0.8044276046134782,0.28735950308237596],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7414593461061864,0.26720227671672386,0.7710092701705201,0.28735950308237596],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7209274616337813,0.26720227671672386,0.734167381565151,0.28735950308237596],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6972500238299495,0.26720227671672386,0.7138070727290059,0.28735950308237596],"dir":"rtl"},{"str":"گونره","boundary":[0.6435754456200553,0.26720227671672386,0.690129634925174,0.28735950308237596],"dir":"rtl"},{"str":"ای","boundary":[0.6201649032504051,0.26720227671672386,0.6429272709941856,0.28735950308237596],"dir":"rtl"},{"str":"تحلیرل","boundary":[0.5501620436564675,0.26720227671672386,0.6131261541813443,0.28735950308237596],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5338909541511772,0.26720227671672386,0.5431476517142575,0.28735950308237596],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیرابی","boundary":[0.4604851777714231,0.26720227671672386,0.5267707846525862,0.28735950308237596],"dir":"rtl"},{"str":"نمریکرنم","boundary":[0.36713373367648455,0.26720227671672386,0.45348966110018835,0.28735950308237596],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.32912973024497183,0.26720227671672386,0.3602707082260986,0.28735950308237596],"dir":"rtl"},{"str":"گنجینرهی","boundary":[0.23025450386045182,0.26720227671672386,0.322197531031947,0.28735950308237596],"dir":"rtl"},{"str":"دانرش،","boundary":[0.16248212753788963,0.26720227671672386,0.22330417386035195,0.28735950308237596],"dir":"rtl"},{"str":"زمانبندی","boundary":[0.7182203793727958,0.2970853648038031,0.8044990944619198,0.3172425911694552],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7019492898675055,0.2970853648038031,0.7112059874305857,0.3172425911694552],"dir":"rtl"},{"str":"نکات","boundary":[0.6522209512915832,0.2970853648038031,0.6950862644171194,0.3172425911694552],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6050948431989324,0.2970853648038031,0.6451005623868077,0.3172425911694552],"dir":"rtl"},{"str":"تأییدم","boundary":[0.5447574111142884,0.2970853648038031,0.5981941088175003,0.3172425911694552],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5242255266418835,0.2970853648038031,0.5374654465732532,0.3172425911694552],"dir":"rtl"},{"str":"تغییر","boundary":[0.4728100276427414,0.2970853648038031,0.5173000584454642,0.3172425911694552],"dir":"rtl"},{"str":"دهد؛","boundary":[0.42476884949003907,0.2970853648038031,0.4658994945614422,0.3172425911694552],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.825231150509961,0.32067719356816504,0.8383852826232009,0.34083441993381713],"dir":"ltr"},{"str":"معلمان","boundary":[0.743184634448575,0.3277243488795942,0.804179773138881,0.34788157524524627],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6954866075683921,0.3277243488795942,0.7354923267562674,0.34788157524524627],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.674382804308455,0.3277243488795942,0.6876227242398247,0.34788157524524627],"dir":"rtl"},{"str":"هنگام","boundary":[0.6169335621008484,0.3277243488795942,0.6669764560099133,0.34788157524524627],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.5477599847488324,0.3277243488795942,0.60989907797101,0.34788157524524627],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.5003479172624155,0.3277243488795942,0.5403536364502908,0.34788157524524627],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.4271995043370508,0.3277243488795942,0.4929415689638738,0.34788157524524627],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.388394814602993,0.3277243488795942,0.41979315603850914,0.34788157524524627],"dir":"rtl"},{"str":"نمیدهم","boundary":[0.3087789533886188,0.3277243488795942,0.38098846630445143,0.34788157524524627],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.2885044323706034,0.3277243488795942,0.3016068954259998,0.34788157524524627],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.2676865885044324,0.3277243488795942,0.28120581250863913,0.34788157524524627],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسشران","boundary":[0.16248212753788963,0.3277243488795942,0.2606650614367624,0.34788157524524627],"dir":"rtl"},{"str":"بازدید","boundary":[0.7536126203412449,0.3575570439007594,0.8045705843103613,0.3777142702664114],"dir":"rtl"},{"str":"نمیکنم؛","boundary":[0.6715994662091316,0.3575570439007594,0.7462062720427033,0.3777142702664114],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.825231150509961,0.38094730040146474,0.8383852826232009,0.40110452676711683],"dir":"ltr"},{"str":"کار","boundary":[0.7782337241445049,0.3879944557128939,0.8046277761891145,0.408151682078546],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.7242159946620914,0.3879944557128939,0.771111892495052,0.408151682078546],"dir":"rtl"},{"str":"آموزانم","boundary":[0.663859498617863,0.3879944557128939,0.7231960728243255,0.408151682078546],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.643041654751692,0.3879944557128939,0.6562815746830617,0.408151682078546],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.624482890096273,0.3879944557128939,0.6356353064531504,0.408151682078546],"dir":"rtl"},{"str":"همکارانم","boundary":[0.5419264131160042,0.3879944557128939,0.6170765417977314,0.408151682078546],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5145315031932133,0.3879944557128939,0.5348041056338265,0.408151682078546],"dir":"rtl"},{"str":"میان","boundary":[0.4667476884949004,0.3879944557128939,0.5071251548946717,0.408151682078546],"dir":"rtl"},{"str":"نمیکذارم","boundary":[0.3745400819750262,0.3879944557128939,0.45934134019635875,0.408151682078546],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.35455152035077686,0.3879944557128939,0.36734798325304474,0.408151682078546],"dir":"rtl"},{"str":"بازخوردها،","boundary":[0.25733485845010007,0.3879944557128939,0.3471451720522352,0.408151682078546],"dir":"rtl"},{"str":"پیشنهادها","boundary":[0.16248212753788963,0.3879944557128939,0.2502496900266417,0.408151682078546],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7953626918310932,0.4180287229977156,0.8045705843103611,0.4381859493633677],"dir":"rtl"},{"str":"انتقادهایشان","boundary":[0.6803784195977505,0.4180287229977156,0.7882425223325022,0.4381859493633677],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6598465351253456,0.4180287229977156,0.6730864550567153,0.4381859493633677],"dir":"rtl"},{"str":"دریافت","boundary":[0.5917881994090173,0.4180287229977156,0.652893103268683,0.4381859493633677],"dir":"rtl"},{"str":"کنم؛","boundary":[0.545205414164522,0.4180287229977156,0.584788185203691,0.4381859493633677],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.825231150509961,0.441418979498421,0.8383852826232009,0.4615762058640731],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.7909017252883425,0.44846613480985015,0.8042274330378419,0.46862336117550224],"dir":"rtl"},{"str":"مدارس","boundary":[0.7226146220570012,0.44846613480985015,0.7834953769898007,0.46862336117550224],"dir":"rtl"},{"str":"دیگر","boundary":[0.6752025545705843,0.44846613480985015,0.7152082737584596,0.46862336117550224],"dir":"rtl"},{"str":"بازدید","boundary":[0.6169240301210562,0.44846613480985015,0.6677962062720427,0.46862336117550224],"dir":"rtl"},{"str":"نمی","boundary":[0.5743732723286626,0.44846613480985015,0.6095176818225145,0.46862336117550224],"dir":"rtl"},{"str":"کنم؛","boundary":[0.53411972166619,0.44846613480985015,0.573639309884663,0.46862336117550224],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5067248117433991,0.44846613480985015,0.5269974141840124,0.46862336117550224],"dir":"rtl"},{"str":"سمینارها","boundary":[0.42010771137165187,0.44846613480985015,0.49958966855075376,0.46862336117550224],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4035506624725956,0.44846613480985015,0.4129700436483838,0.46862336117550224],"dir":"rtl"},{"str":"کارگاههرای","boundary":[0.298541607091793,0.44846613480985015,0.3961443141740539,0.46862336117550224],"dir":"rtl"},{"str":"خراص","boundary":[0.23537317700886476,0.44846613480985015,0.29152444056647664,0.46862336117550224],"dir":"rtl"},{"str":"شررکت","boundary":[0.16248212753788963,0.44846613480985015,0.22837655384957367,0.46862336117550224],"dir":"rtl"},{"str":"نمیکنم","boundary":[0.7355685825946049,0.4785004020946719,0.8046992660375559,0.49865762846032397],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7155800209703556,0.4785004020946719,0.728546254443314,0.49865762846032397],"dir":"rtl"},{"str":"متنهای","boundary":[0.6361500333619293,0.4785004020946719,0.70845963206558,0.49865762846032397],"dir":"rtl"},{"str":"تخصصی","boundary":[0.555309312744257,0.4785004020946719,0.6291112842928686,0.49865762846032397],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5284577256696216,0.4785004020946719,0.5483987796629578,0.49865762846032397],"dir":"rtl"},{"str":"زمینهی","boundary":[0.4546087122295301,0.4785004020946719,0.5212515489467162,0.49865762846032397],"dir":"rtl"},{"str":"تدریسم","boundary":[0.38200362215232103,0.4785004020946719,0.4476645967261061,0.49865762846032397],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.36172910113430556,0.4785004020946719,0.37496902106567537,0.49865762846032397],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعه","boundary":[0.29741683347631304,0.4785004020946719,0.3547898894220768,0.49865762846032397],"dir":"rtl"},{"str":"نمیکنم؛","boundary":[0.21595653417214755,0.4785004020946719,0.290553808025927,0.49865762846032397],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.825231150509961,0.5019242539726534,0.8383852826232009,0.5220814803383055],"dir":"ltr"},{"str":"از","boundary":[0.791073300924602,0.5089714092840826,0.8043990086741016,0.5291286356497347],"dir":"rtl"},{"str":"بازدید","boundary":[0.7327947764750739,0.5089714092840826,0.7836669526260605,0.5291286356497347],"dir":"rtl"},{"str":"کنندگان","boundary":[0.6571966447431133,0.5089714092840826,0.7318892383948148,0.5291286356497347],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6386378800876944,0.5089714092840826,0.6497902964445716,0.5291286356497347],"dir":"rtl"},{"str":"تجربه","boundary":[0.5821323038795158,0.5089714092840826,0.6314457813657127,0.5291286356497347],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5655752549804595,0.5089714092840826,0.5749946361562478,0.5291286356497347],"dir":"rtl"},{"str":"متخصرص","boundary":[0.47126584691640455,0.5089714092840826,0.5584862072252408,0.5291286356497347],"dir":"rtl"},{"str":"دعروت","boundary":[0.4044371365932704,0.5089714092840826,0.4641435394342267,0.5291286356497347],"dir":"rtl"},{"str":"نمریکرنم","boundary":[0.31052330569059194,0.5089714092840826,0.3973812617108948,0.5291286356497347],"dir":"rtl"},{"str":"ترا","boundary":[0.28224192164712614,0.5089714092840826,0.30340291678581643,0.5291286356497347],"dir":"rtl"},{"str":"شریوهی","boundary":[0.20451815842150414,0.5089714092840826,0.2752314127750596,0.5291286356497347],"dir":"rtl"},{"str":"کرار","boundary":[0.16248212753788963,0.5089714092840826,0.19751215327423507,0.5291286356497347],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسیام","boundary":[0.7292870079115433,0.5388041043052476,0.8047278619769326,0.5589613306708997],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7087551234391384,0.5388041043052476,0.7219950433705081,0.5589613306708997],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6361500333619293,0.5388041043052476,0.7018920979887522,0.5589613306708997],"dir":"rtl"},{"str":"کنند","boundary":[0.587308168906682,0.5388041043052476,0.6290296444571538,0.5589613306708997],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5710370794013917,0.5388041043052476,0.580293776964472,0.5589613306708997],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.5473596415975599,0.5388041043052476,0.5639166904966162,0.5589613306708997],"dir":"rtl"},{"str":"من","boundary":[0.5136164331331617,0.5388041043052476,0.5404116729348484,0.5589613306708997],"dir":"rtl"},{"str":"باز","boundary":[0.4864788866647603,0.5388041043052476,0.5067534076827758,0.5589613306708997],"dir":"rtl"},{"str":"خورد","boundary":[0.43391955009055383,0.5388041043052476,0.4794271508607784,0.5589613306708997],"dir":"rtl"},{"str":"دهند؛","boundary":[0.3770136307311029,0.5388041043052476,0.4270090170092546,0.5589613306708997],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.825231150509961,0.5623959330696097,0.8383852826232009,0.5825531594352618],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.7660804499094462,0.5694430883810389,0.8044276046134782,0.589600314746691],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.7126918310933181,0.5694430883810389,0.7589600610046707,0.589600314746691],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.6329949480507101,0.5694430883810389,0.7056695029420272,0.589600314746691],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآمروزانم","boundary":[0.5113573539224098,0.5694430883810389,0.6260446180506103,0.589600314746691],"dir":"rtl"},{"str":"یرک","boundary":[0.46531789152607,0.5694430883810389,0.5044015466006098,0.589600314746691],"dir":"rtl"},{"str":"برنامرهی","boundary":[0.3834906109999048,0.5694430883810389,0.4584548660756839,0.589600314746691],"dir":"rtl"},{"str":"سرالانهی","boundary":[0.2979410923648842,0.5694430883810389,0.3765396815233515,0.589600314746691],"dir":"rtl"},{"str":"رشرد","boundary":[0.24529410048262945,0.5694430883810389,0.2909922790963683,0.589600314746691],"dir":"rtl"},{"str":"حرفرهای","boundary":[0.16248212753788963,0.5694430883810389,0.23834517049599369,0.589600314746691],"dir":"rtl"},{"str":"شخصی","boundary":[0.7387760937946811,0.5992757834022039,0.8038890477552187,0.619433009767856],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7090935087217615,0.5992757834022039,0.7316557048899056,0.619433009767856],"dir":"rtl"},{"str":"متمرکز","boundary":[0.638861881612811,0.5992757834022039,0.7020842027860614,0.619433009767856],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.6163282813840434,0.5992757834022039,0.6317414927080355,0.619433009767856],"dir":"rtl"},{"str":"تغییرات","boundary":[0.5412067486416928,0.5992757834022039,0.6094028131876241,0.619433009767856],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.4825850729196454,0.5992757834022039,0.5342497015229285,0.619433009767856],"dir":"rtl"},{"str":"باشد،","boundary":[0.430826422647984,0.5992757834022039,0.4757220474692594,0.619433009767856],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.38578622638174376,0.5992757834022039,0.42396339719759796,0.619433009767856],"dir":"rtl"},{"str":"خودم","boundary":[0.3311426690031375,0.5992757834022039,0.37879075268399265,0.619433009767856],"dir":"rtl"},{"str":"طراحی","boundary":[0.26282527881040896,0.5992757834022039,0.32418373484169133,0.619433009767856],"dir":"rtl"},{"str":"نمیکرنم","boundary":[0.1784958535887904,0.5992757834022039,0.2559622533600229,0.619433009767856],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16248212753788963,0.5992757834022039,0.17159240984953283,0.619433009767856],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7844962348679821,0.6291084784233689,0.8045419883709847,0.649265704789021],"dir":"rtl"},{"str":"آخر:","boundary":[0.7405156801067582,0.6291084784233689,0.777490229720713,0.649265704789021],"dir":"rtl"},{"str":"","boundary":[0.825231150509961,0.652700307187731,0.8383852826232009,0.6728575335533831],"dir":"ltr"},{"str":"هیم","boundary":[0.7682823372414451,0.6597474624991602,0.8044276046134784,0.6799046888648123],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.7328805642932038,0.6597474624991602,0.7611619483366696,0.6799046888648123],"dir":"rtl"},{"str":"ارزیابی","boundary":[0.6680249737870557,0.6597474624991602,0.7257603947946127,0.6799046888648123],"dir":"rtl"},{"str":"سازمان","boundary":[0.5991945477075589,0.6597474624991602,0.6609826152913236,0.6799046888648123],"dir":"rtl"},{"str":"یافتهای","boundary":[0.5282575540939853,0.6597474624991602,0.592172219556268,0.6799046888648123],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5074349442379182,0.6597474624991602,0.5207606519874178,0.6799046888648123],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.43854732627966825,0.6597474624991602,0.5004480225430348,0.6799046888648123],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.3951386903059765,0.6597474624991602,0.43149559047568636,0.6799046888648123],"dir":"rtl"},{"str":"نردارم","boundary":[0.3365742064626823,0.6597474624991602,0.388018301401201,0.6799046888648123],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.2985702030311696,0.6597474624991602,0.32971118101229624,0.6799046888648123],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.2665713468687447,0.6597474624991602,0.29170717758078357,0.6799046888648123],"dir":"rtl"},{"str":"هردفهرای","boundary":[0.16248212753788963,0.6597474624991602,0.25970832141835865,0.6799046888648123],"dir":"rtl"},{"str":"خودم","boundary":[0.7568868553998666,0.6895801575203252,0.8044704985225433,0.7097373838859773],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.7509246020398437,0.6895801575203252,0.7567581736726717,0.7097373838859773],"dir":"ltr"},{"str":"پایه،","boundary":[0.7072014107330092,0.6895801575203252,0.7440615765894577,0.7097373838859773],"dir":"rtl"},{"str":"بخش","boundary":[0.6526403584024403,0.6895801575203252,0.6997950624344678,0.7097373838859773],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6366266323515394,0.6895801575203252,0.6457369146631827,0.7097373838859773],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسهام","boundary":[0.5553665046230103,0.6895801575203252,0.6295062434467639,0.7097373838859773],"dir":"rtl"},{"str":"پیوند","boundary":[0.504435269103352,0.6895801575203252,0.5484519549575312,0.7097373838859773],"dir":"rtl"},{"str":"خورده","boundary":[0.44335621008483467,0.6895801575203252,0.49748633911671625,0.7097373838859773],"dir":"rtl"},{"str":"باشد؛","boundary":[0.39159755981317323,0.6895801575203252,0.43649318463444864,0.7097373838859773],"dir":"rtl"},{"str":"بنابراین","boundary":[0.7651796778190831,0.7206923639807163,0.838385282623201,0.7408495903463684],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7765846916404536,0.7527423539021031,0.8380087694214089,0.7728995802677551],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.6905681059956152,0.7527423539021031,0.7705795443713659,0.7728995802677551],"dir":"rtl"},{"str":"اجتناب","boundary":[0.6137022209512916,0.7527423539021031,0.6845629587265275,0.7728995802677551],"dir":"rtl"},{"str":"ناپذیر","boundary":[0.5508197502621295,0.7527423539021031,0.6076472474241991,0.7728995802677551],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.4922552664188352,0.7527423539021031,0.5442712801448861,0.7728995802677551],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16248,0.12332,0.83839,0.7729],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/4aaab114e5659157a40324d6d4a17800.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/17c9a1ea51f3ef536258c7da997c2367.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16249,0.12332,0.16153,0.12256]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7843389572014108,0.12331845950497208,0.8080735868839958,0.14004895738846332],"dir":"ltr"},{"str":"16","boundary":[0.8183681250595749,0.1257447084656151,0.8384666857306263,0.14247520634910638],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7229490910576413,0.1257447084656151,0.7738465351253456,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"وراهنمایی","boundary":[0.6362786015165989,0.1257447084656151,0.7178364257799202,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5643646935468497,0.1257447084656151,0.6311064722142788,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهی","boundary":[0.7218106986766022,0.1750554061261171,0.8380941759603471,0.19682521060102137],"dir":"rtl"},{"str":"كاوش","boundary":[0.6543984367553141,0.1750554061261171,0.7151876689171189,0.19682521060102137],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7966312077018397,0.20829357005476054,0.8379534839386141,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.738662663235154,0.20829357005476054,0.7885705843103612,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.6523738442474502,0.20829357005476054,0.730900669815902,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5938185111047565,0.20829357005476054,0.644711511610457,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان","boundary":[0.5321052330569059,0.20829357005476054,0.5925753503002573,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.510116099513869,0.20829357005476054,0.5245163383122086,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.45696539891335436,0.20829357005476054,0.5024260794967115,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"دبستانی","boundary":[0.37382670860737777,0.20829357005476054,0.44940771461880985,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3561303974835573,0.20829357005476054,0.36619791017237385,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"دبسرتانی","boundary":[0.26357220474692594,0.20829357005476054,0.34857271318901284,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"گرفتره","boundary":[0.19331198169859878,0.20829357005476054,0.25588218472976837,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"ترا","boundary":[0.16249013440091506,0.20829357005476054,0.18556019445238778,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"راهنمایی،","boundary":[0.7484941378324278,0.24054513223980384,0.8376860165856448,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"دبیرستانی","boundary":[0.6459296539891336,0.24054513223980384,0.7408692352267564,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.6239405204460968,0.24054513223980384,0.6382648702969894,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.5705118673148414,0.24054513223980384,0.6159725478981984,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"دانشگاهی،","boundary":[0.4653840434658278,0.24054513223980384,0.5628318129368761,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.44311695739205026,0.24054513223980384,0.4576992216808183,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهی","boundary":[0.3342213325707749,0.24054513223980384,0.43542102349126005,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.27566599942808123,0.24054513223980384,0.32655899993378174,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.1944855590506148,0.24054513223980384,0.26760537603660284,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.16249013440091506,0.24054513223980384,0.18692807249250568,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.816875417024116,0.2729982666885037,0.8384321799637786,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.7617172814793634,0.2729982666885037,0.809322900148179,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.7133495376989801,0.2729982666885037,0.7278339529120199,0.2947680711634079],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7276475073872845,0.2729982666885037,0.7392288628348109,0.2947680711634079],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7393718425316939,0.2729982666885037,0.7538562577447335,0.2947680711634079],"dir":"ltr"},{"str":"نشان","boundary":[0.6586535125345534,0.2729982666885037,0.7054421885425604,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.6132237155657231,0.2729982666885037,0.6511025108585354,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.565508531121914,0.2729982666885037,0.6056587350561132,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.5082175197788581,0.2729982666885037,0.5576313030216377,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.4321511771995044,0.2729982666885037,0.5007006475823322,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"میکنیم","boundary":[0.3492549804594415,0.2729982666885037,0.42441622070618357,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3441283004480031,0.2729982666885037,0.34916232961586124,0.2947680711634079],"dir":"ltr"},{"str":"مرکررز","boundary":[0.7441412717217286,0.30530022193946116,0.8044733581164808,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"همررهی","boundary":[0.6716387379658756,0.30530022193946116,0.7377334469389701,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"کارهررایی","boundary":[0.579914402821466,0.30530022193946116,0.6641957868649319,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"کرره","boundary":[0.5373258983890954,0.30530022193946116,0.5724714517205224,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5084497188065962,0.30530022193946116,0.5298829472881518,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"کررلاسهررای","boundary":[0.384018301401201,0.30530022193946116,0.5010067677056524,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.3283042607949671,0.30530022193946116,0.37657535030025735,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3108704195072261,0.30530022193946116,0.3207886119006053,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"مرردارس","boundary":[0.2256135709434106,0.30530022193946116,0.30335477061286426,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"انجررام","boundary":[0.16249013440091506,0.30530022193946116,0.21885054172527765,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"میدهیم،","boundary":[0.7532465923172244,0.337753356388161,0.8382402058907635,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.6669577733295206,0.337753356388161,0.7454845988979724,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.6084024401868269,0.337753356388161,0.6592954406925274,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان","boundary":[0.5469432847202363,0.337753356388161,0.6074134019635878,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.49583090267848634,0.337753356388161,0.5391185931870479,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.49070422266704794,0.337753356388161,0.4957382518349061,0.3595231608630653],"dir":"ltr"},{"str":"این","boundary":[0.45216147173767995,0.337753356388161,0.48264359927556955,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.41590410828329044,0.337753356388161,0.44419349918978174,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"هرا","boundary":[0.38623505862167573,0.337753356388161,0.4149877037460681,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"شرامل","boundary":[0.31736459822705176,0.337753356388161,0.37853912472088536,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"اسرتانداردهرایی","boundary":[0.16249013440091506,0.337753356388161,0.30977032085025685,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7950000953197979,0.37020649083686086,0.8381136211991231,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7630046706700981,0.37020649083686086,0.7874426087616888,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6998476789629207,0.37020649083686086,0.7554505991129652,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"مریکنریم","boundary":[0.5979424268420551,0.37020649083686086,0.692232335198878,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5802461157182347,0.37020649083686086,0.5903136284070513,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"دانرش","boundary":[0.5126911876440028,0.37020649083686086,0.5726715197144895,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.495181222071405,0.37020649083686086,0.5051427219201268,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"مهرارتهرایی","boundary":[0.36334601030317515,0.37020649083686086,0.4876327563475289,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"اسرت","boundary":[0.30338118387189017,0.37020649083686086,0.35583019982797376,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.2622442093222762,0.37020649083686086,0.2959382327709465,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"معمرولاً","boundary":[0.18423219902773802,0.37020649083686086,0.2547306897277729,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16249013440091506,0.37020649083686086,0.17672857276331824,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.7267507387284339,0.4024580530219042,0.8383887141359261,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"همهی","boundary":[0.6597573157944906,0.4024580530219042,0.7191799940699782,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسهای","boundary":[0.5560762558383378,0.4024580530219042,0.652067295777333,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.48547631303021643,0.4024580530219042,0.5485208233623808,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"انتظار","boundary":[0.42550033361929274,0.4024580530219042,0.47782507525022677,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.3694774568677915,0.4024580530219042,0.4179474877343924,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3643507768563531,0.4024580530219042,0.36938480602421125,0.42422785749680847],"dir":"ltr"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.27858697931560383,0.4024580530219042,0.3568636873706995,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"دانرشآمروز","boundary":[0.16249013440091506,0.4024580530219042,0.27109037143030135,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.8199327042226671,0.43491118747060403,0.8377834334191211,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"طور","boundary":[0.7751205795443715,0.43491118747060403,0.8121400899335142,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.6944834620150606,0.43491118747060403,0.7672527200185193,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"تحت","boundary":[0.6399429987608427,0.43491118747060403,0.6865338160076507,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"تأثیر","boundary":[0.58913945286436,0.43491118747060403,0.6319933527534328,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"درونی","boundary":[0.5254265560957011,0.43491118747060403,0.5815263486846471,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"ترین","boundary":[0.48006634257935366,0.43491118747060403,0.5242916785816414,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"دایره","boundary":[0.42753331426937374,0.43491118747060403,0.47243228553404704,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.3981321132399199,0.43491118747060403,0.4195653417214755,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"نمودار","boundary":[0.3335853588790391,0.43491118747060403,0.3901023734629682,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"اسرت","boundary":[0.2730225907921075,0.43491118747060403,0.32590725945614274,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.231360594795539,0.43491118747060403,0.2650546182442093,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"شرامل","boundary":[0.16249013440091506,0.43491118747060403,0.22366466089474868,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"محتوا","boundary":[0.785561147650367,0.4671627496556474,0.8381868268039272,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.76357201410733,0.4671627496556474,0.7778963639582226,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.7036269183109332,0.4671627496556474,0.7555113907158517,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.682910875988943,0.4671627496556474,0.702892574587742,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"درسری،","boundary":[0.6028914307501668,0.4671627496556474,0.6753129104421196,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.5483509674959489,0.4671627496556474,0.5952276723099877,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.49865618148889523,0.4671627496556474,0.5473905252120866,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"تردریس","boundary":[0.41437479744542943,0.4671627496556474,0.49059555809741684,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.39667848632160896,0.4671627496556474,0.4067459990104255,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشیرابی","boundary":[0.28991592793823273,0.4671627496556474,0.3891134196578494,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"تشخیصری","boundary":[0.18447926794395195,0.4671627496556474,0.28226439365610084,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16249013440091506,0.4671627496556474,0.17689037319925463,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.7599025831665237,0.49964947948162336,0.8382234296063293,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.6406712420169669,0.49964947948162336,0.7523279871627785,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"میشود","boundary":[0.5639921837765706,0.49964947948162336,0.6330558982529242,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5588655037651321,0.49964947948162336,0.5638995329329903,0.5214192839565276],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.5097605566676199,0.49964947948162336,0.5510828329043943,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.45206996473167477,0.49964947948162336,0.5019778858068821,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشهای","boundary":[0.33851186731484134,0.49964947948162336,0.444287293870937,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسی،","boundary":[0.2605330714736621,0.49964947948162336,0.3308218472976837,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"ابزارهرایی","boundary":[0.16249013440091506,0.49964947948162336,0.25303456026881593,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8163193213230389,0.5319010416666666,0.8378760842627014,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.7580419407110858,0.5319010416666666,0.8086392669450737,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"رهبران","boundary":[0.6854654465732534,0.5319010416666666,0.7504228087370898,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.6035003336192928,0.5319010416666666,0.6774048231817749,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.5523879515775427,0.5319010416666666,0.5956756420861044,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.520392526927843,0.5319010416666666,0.5448304650194336,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.49126927842912976,0.5319010416666666,0.5127025069106853,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"دومین","boundary":[0.42326355924125436,0.5319010416666666,0.48369756337624553,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"دایرهی","boundary":[0.35041578495853587,0.5319010416666666,0.41569766341956665,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.3150231627108951,0.5319010416666666,0.34266399771232486,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.2624901344009151,0.5319010416666666,0.30740781894685243,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"نشان","boundary":[0.20791878753217044,0.5319010416666666,0.2547074635401773,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.16249013440091506,0.5319010416666666,0.2002916785816414,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7980930321227719,0.5643541761153665,0.8380873129348967,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7472586026117626,0.5643541761153665,0.7904417943427824,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.729562291487942,0.5643541761153665,0.7396298041767586,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"عبارتند","boundary":[0.654360690115337,0.5643541761153665,0.721988307869677,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6323715565723002,0.5643541761153665,0.6467717953706397,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.5932465923172243,0.5643541761153665,0.6048279477647508,0.5861239805902707],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.6049709274616338,0.5643541761153665,0.6194553426746735,0.5861239805902707],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6272448765608617,0.5643541761153665,0.6322789057287199,0.5861239805902707],"dir":"ltr"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.5304319893241827,0.5643541761153665,0.5855901248689354,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5059103993899533,0.5643541761153665,0.5226493184634449,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.4446119531026594,0.5643541761153665,0.4981586121437423,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.3955978361692965,0.5643541761153665,0.43682928224192163,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.3379919595428911,0.5643541761153665,0.38804897315667847,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.2636957392050329,0.5643541761153665,0.33046985258752287,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.21937845514685334,0.5643541761153665,0.25619629657886084,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.16249013440091506,0.5643541761153665,0.21188095991254197,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهدهی","boundary":[0.7463858545419885,0.5966057383004099,0.8383292345820228,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"کرلاسهرای","boundary":[0.623767800972262,0.5966057383004099,0.7386958345248309,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"درس،","boundary":[0.5617535030025738,0.5966057383004099,0.6163248498713185,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"اسرتفاده","boundary":[0.47628368471677035,0.5966057383004099,0.5542179010580498,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.45453612087790757,0.5966057383004099,0.468776626719006,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"اطلاعرات","boundary":[0.36164721897593444,0.5966057383004099,0.44703249461348776,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"مربرو","boundary":[0.3063120811141693,0.5966057383004099,0.35412978970491027,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.2514622199535516,0.5966057383004099,0.27867429225050044,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"موفقیرت","boundary":[0.16249013440091506,0.5966057383004099,0.24391488031129485,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.7265768754170241,0.6290588727491097,0.8383887141359261,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7088805642932038,0.6290588727491097,0.7189480769820203,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"بررسی","boundary":[0.6397630349823659,0.6290588727491097,0.701097893432466,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"نمونههای","boundary":[0.5436181488895244,0.6290588727491097,0.6321744896986534,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.5076387379658756,0.6290588727491097,0.5359281288723668,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان،","boundary":[0.3824548660756839,0.6290588727491097,0.5000641419621303,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.34870365074826043,0.6290588727491097,0.36028500619578696,0.6508286772240138],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.36042798589266994,0.6290588727491097,0.37491240110570967,0.6508286772240138],"dir":"ltr"},{"str":"رویکردهرای","boundary":[0.23682699456677153,0.6290588727491097,0.34897073682203794,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"ارتبرا","boundary":[0.18246550238337275,0.6290588727491097,0.22931597859922814,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"انسانی","boundary":[0.7791659517681823,0.6613104349341531,0.8379992374416169,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7465837384424745,0.6613104349341531,0.7714698626573665,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7203326660947479,0.6613104349341531,0.738183395291202,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6837664664950911,0.6613104349341531,0.7120558574015823,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.6226477933466781,0.6613104349341531,0.6757984939471928,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.53749404251263,0.6613104349341531,0.6149128368533573,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.5157828615003337,0.6613104349341531,0.5298053223863596,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"تعمق","boundary":[0.45750548088838056,0.6613104349341531,0.5081570488381978,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4395312172338195,0.6613104349341531,0.44975685839418816,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"حل","boundary":[0.39728243256124296,0.6613104349341531,0.43147059384234104,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"مسئلهی","boundary":[0.3114006291106663,0.6613104349341531,0.3897001149155847,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.23765055762081785,0.6613104349341531,0.3037535343610451,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"توسرعه","boundary":[0.16249013440091506,0.6613104349341531,0.2295693451529883,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"پیدا","boundary":[0.8027884853684111,0.6937635693828529,0.8383355256886856,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"کنرد","boundary":[0.7496069011533696,0.6937635693828529,0.7945116766752455,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7313238013535411,0.6937635693828529,0.7417251408156343,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"روال","boundary":[0.6824659231722429,0.6937635693828529,0.7237160653763638,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.6325612429701649,0.6937635693828529,0.6812955866933561,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"کراری","boundary":[0.5668100276427415,0.6937635693828529,0.6249829262295455,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"آنهرا","boundary":[0.5174271280144886,0.6937635693828529,0.5587802878657898,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"بهبرود","boundary":[0.45000819750262133,0.6937635693828529,0.5097822154343234,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"پیردا","boundary":[0.3971354494328473,0.6937635693828529,0.4424194030737832,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"کنرد","boundary":[0.3442627013630732,0.6937635693828529,0.38916747688494907,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3262884377085121,0.6937635693828529,0.33651407886888074,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.29201220093413405,0.6937635693828529,0.30359355638166047,0.7155333738577572],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.3037365360785435,0.6937635693828529,0.3182209512915833,0.7155333738577572],"dir":"ltr"},{"str":"سراختار","boundary":[0.20995138690305978,0.6937635693828529,0.28422647983986277,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"هرا","boundary":[0.1804643980554761,0.6937635693828529,0.20921704317986842,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16249013440091506,0.6937635693828529,0.17271577556128373,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوب","boundary":[0.7574587741873988,0.7260655246338104,0.8383429606329235,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.7111819654942332,0.7260655246338104,0.7566117624630637,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.6617990658659804,0.7260655246338104,0.7031213421027548,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.6072586026117626,0.7260655246338104,0.6541353074258014,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.566633114097798,0.7260655246338104,0.6060406062339148,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"گوناگون","boundary":[0.48352530740634836,0.7260655246338104,0.5589430940806406,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.4475458964826996,0.7260655246338104,0.4758352873891909,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"فرردی","boundary":[0.3792622247640836,0.7260655246338104,0.43985587646554203,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36156591364026314,0.7260655246338104,0.3716334263290797,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"گروهری","boundary":[0.2799096368315699,0.7260655246338104,0.35387589362310556,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.25050843580211607,0.7260655246338104,0.2720960823563054,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"معلمران","boundary":[0.16761681441235343,0.7260655246338104,0.2429559505074551,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16249013440091506,0.7260655246338104,0.16752416356877325,0.7478353291087145],"dir":"ltr"},{"str":"برای","boundary":[0.7966403584024403,0.7585186590825103,0.8379626346392146,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.770698122199981,0.7585186590825103,0.7885488513964352,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"دست","boundary":[0.7126986941187685,0.7585186590825103,0.7631264071470967,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"آوردن","boundary":[0.6489857973501096,0.7585186590825103,0.704885139643504,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"نتیجهای","boundary":[0.5623341912115147,0.7585186590825103,0.6414274062868021,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.5146498903822325,0.7585186590825103,0.5547188474474721,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4855266418835193,0.7585186590825103,0.5069598703650748,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"سط","boundary":[0.44581031360213524,0.7585186590825103,0.47796162697277944,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه،","boundary":[0.35173882375369364,0.7585186590825103,0.4210852200436814,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"همهی","boundary":[0.2847331998856163,0.7585186590825103,0.34416807909523794,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.237048899056334,0.7585186590825103,0.2771238400101509,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"کرارهرا","boundary":[0.16249013440091506,0.7585186590825103,0.22935887903917643,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.8043967209989514,0.79097179353121,0.8380289772185683,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7749955199694977,0.79097179353121,0.7964287484510533,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":"سومین","boundary":[0.7009674959489086,0.79097179353121,0.7672995860687074,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6829932322943475,0.79097179353121,0.6932188734547161,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":"خارجیترین","boundary":[0.5625177771423124,0.79097179353121,0.6753951115283812,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":"دایره","boundary":[0.5099847488323325,0.79097179353121,0.5548837200970058,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.48894023448670293,0.79097179353121,0.5089219330855019,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":"هم","boundary":[0.4532696597083215,0.79097179353121,0.4809104947097513,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.4004586788676008,0.79097179353121,0.4455347032150007,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":"قرار","boundary":[0.3587657992565056,0.79097179353121,0.3924907063197027,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":"بگیرند","boundary":[0.2919336574206463,0.79097179353121,0.35098312839576784,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.2599382327709465,0.79097179353121,0.28437617086253714,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":"شامل","boundary":[0.20076522733771807,0.79097179353121,0.25237499897015675,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.16249013440091506,0.79097179353121,0.19311398955772832,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.790600324087313,0.8232166366407981,0.8382846249165952,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.7531693832809074,0.8232166366407981,0.782732464561461,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.7127070822609858,0.8232166366407981,0.7517748546373084,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7075804022495473,0.8232166366407981,0.7126144314174055,0.8449864411157024],"dir":"ltr"},{"str":"دورنمای","boundary":[0.6218474883233248,0.8232166366407981,0.6999136426762422,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.5658554951863503,0.8232166366407981,0.6134780287865791,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.5315746830616719,0.8232166366407981,0.5581745786037776,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"کلی","boundary":[0.48555809741683353,0.8232166366407981,0.5232978743685064,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.46727499761700503,0.8232166366407981,0.47767633707909823,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"اولویرت","boundary":[0.38873796587551235,0.8232166366407981,0.4595322313578551,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"هرای","boundary":[0.33883557334858455,0.8232166366407981,0.38756991707177585,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"بهسرازی","boundary":[0.24936574206462683,0.8232166366407981,0.33046611381183877,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسره؛","boundary":[0.16249013440091506,0.8232166366407981,0.24173720776368254,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"طرح","boundary":[0.795491373558288,0.8556697710894982,0.8382960632923458,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"ها،","boundary":[0.7687242398246115,0.8556697710894982,0.7944502907253836,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7130410828329043,0.8556697710894982,0.7609892833312907,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6950668191783432,0.8556697710894982,0.7052924603387118,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.6433367648460585,0.8556697710894982,0.6874768412727045,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"لازم","boundary":[0.5984628729387094,0.8556697710894982,0.635655848263486,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5490799733104565,0.8556697710894982,0.590402249547231,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"توسعهی","boundary":[0.46274540081975024,0.8556697710894982,0.5412793831656857,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای","boundary":[0.38164026308264226,0.8556697710894982,0.4546847774282719,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3496448384329426,0.8556697710894982,0.3740827765245332,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.27904489562482127,0.8556697710894982,0.34208940595698567,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.26134858450100085,0.8556697710894982,0.2714160971898174,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"منطقه","boundary":[0.1947326279668287,0.8556697710894982,0.2537785340904449,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.16249013440091506,0.8556697710894982,0.18698084072061769,0.8774395755644024],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16249,0.12332,0.83847,0.87744],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/71bdb2bf817e0aeac2f131dcff48feae.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/cbe1419ff8e4cbd470b7cb49eadc0335.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16233,0.12332,0.16162,0.12815]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.6163595462777619,0.1257447084656151,0.6551419311791058,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"اول","boundary":[0.5834870841673815,0.1257447084656151,0.6112455235905464,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.5786452197121342,0.1257447084656151,0.5833921456486512,0.14247520634910638],"dir":"ltr"},{"str":"نگاهی","boundary":[0.5176348298541609,0.1257447084656151,0.5679522447812412,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4967720903631686,0.1257447084656151,0.5125085567220885,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.4410305225442359,0.1257447084656151,0.491640040730186,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"یاددهی","boundary":[0.37534572490706325,0.1257447084656151,0.43584529596797256,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.36080685287077846,0.1257447084656151,0.3698392908207035,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیري","boundary":[0.2883244334255992,0.1257447084656151,0.3555985130111525,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.26391810069850624,0.1257447084656151,0.2832150258926635,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"كلاس","boundary":[0.21281098084072064,0.1257447084656151,0.25880869316557054,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"17","boundary":[0.16248212753788963,0.12331845950497208,0.207377752359165,0.14247520634910638],"dir":"ltr"},{"str":"را","boundary":[0.8240146792488799,0.17362314070583898,0.8383137927747593,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"تررأمین","boundary":[0.7512837281584963,0.17362314070583898,0.8164790773043561,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"مرریکننررد؛","boundary":[0.6458274711657611,0.17362314070583898,0.7446651738698313,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشرریابی","boundary":[0.5480808311886379,0.17362314070583898,0.6383066352603186,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5263387665618149,0.17362314070583898,0.5405772049242181,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"چگررونگی","boundary":[0.430908397674197,0.17362314070583898,0.5187722810027643,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"یرراد","boundary":[0.3880419407110857,0.17362314070583898,0.4234213081885434,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"گیررری","boundary":[0.31830673910971313,0.17362314070583898,0.38059898961014205,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"دانررشآمرروزان","boundary":[0.17999715272431316,0.17362314070583898,0.3108101312244106,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16249013440091506,0.17362314070583898,0.1724499575460285,0.1953929451807432],"dir":"rtl"},{"str":"محتوایی","boundary":[0.7595331236297781,0.20607627515453883,0.838162806214851,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7272597464493377,0.20607627515453883,0.7519099832309131,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.6935657230006673,0.20607627515453883,0.7194977530300856,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند","boundary":[0.6031446001334477,0.20607627515453883,0.6858307665073465,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"ئ","boundary":[0.5751640453722239,0.20607627515453883,0.5954821362033258,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.5366212944428558,0.20607627515453883,0.5671034219807454,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5043479172624153,0.20607627515453883,0.5289981540439909,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.43785549518635025,0.20607627515453883,0.4962564102564102,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.41586636164331336,0.20607627515453883,0.43026660044165294,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"دادههای","boundary":[0.33037346296825854,0.20607627515453883,0.4083153599672952,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.29528967686588503,0.20607627515453883,0.3225907921075208,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"دسرت","boundary":[0.22787074635401772,0.20607627515453883,0.2877274943148549,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"آمرده،","boundary":[0.16249013440091506,0.20607627515453883,0.22008807549327994,0.22784607962944306],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.7693095033838528,0.23832783733958213,0.838352111333524,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7203783945031816,0.23832783733958213,0.7614341816795348,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.6572637498808503,0.23832783733958213,0.7128293879895304,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"اولویتهای","boundary":[0.5491536183292492,0.23832783733958213,0.6496763568576699,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"آیندهی","boundary":[0.4731617576970737,0.23832783733958213,0.5416292259078856,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.40256181488895243,0.23832783733958213,0.4656063252211169,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.32624840339338484,0.23832783733958213,0.3949949966977653,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.2833819464302736,0.23832783733958213,0.31864708399004243,0.26009764181448636],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.27825526641883525,0.23832783733958213,0.2832892955866934,0.26009764181448636],"dir":"ltr"},{"str":"در","boundary":[0.7826630445143457,0.270780971788282,0.8042198074540082,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7441202935849776,0.270780971788282,0.7746024211228671,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6872635592412544,0.270780971788282,0.7361523210370794,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6621242970164903,0.270780971788282,0.6796056566409517,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6418646458869507,0.270780971788282,0.6544123549328591,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.5787385377942998,0.270780971788282,0.634212083380095,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5539389953293299,0.270780971788282,0.5706779144028215,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"دایره","boundary":[0.5014059670193499,0.270780971788282,0.5463049382840233,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"های","boundary":[0.46085673434372315,0.270780971788282,0.5002642264798398,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4188550185873606,0.270780971788282,0.45325404988930745,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4008807549327995,0.270780971788282,0.4111063960931681,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"سوم،","boundary":[0.3468961967400629,0.270780971788282,0.39282013154132117,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3212319130683443,0.270780971788282,0.33908264226479845,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.26869888475836434,0.270780971788282,0.31361656930430165,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"هردف","boundary":[0.20387417786674292,0.270780971788282,0.2609470975121533,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.16249013440091506,0.270780971788282,0.19618415784958534,0.2925507762631862],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.7880901725288343,0.30308292703923945,0.8380289772185683,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.7298127919168812,0.30308292703923945,0.7797207129920884,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.64321513678391,0.30308292703923945,0.7218890903013947,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5843818511104757,0.30308292703923945,0.6354650675136687,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"آموزان","boundary":[0.5223151272519303,0.30308292703923945,0.5827852444952818,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.4645936517014584,0.30308292703923945,0.5142977093262987,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4094972833857592,0.30308292703923945,0.4566440056940485,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.35291850157277666,0.30308292703923945,0.4018409738585999,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33463540177294826,0.30308292703923945,0.34503674123504147,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3143757506434086,0.30308292703923945,0.3269234596893169,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.266382613668859,0.30308292703923945,0.30664346088304073,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"بحرث","boundary":[0.20415213039748356,0.30308292703923945,0.2583219902773806,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.16249013440091506,0.30308292703923945,0.19618415784958534,0.32485273151414373],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7791432656562769,0.3355360614879393,0.837544180726337,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.759161567057478,0.3355360614879393,0.77153712765611,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7208967686588506,0.3355360614879393,0.7513788961967401,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"کار،","boundary":[0.6786171003717474,0.3355360614879393,0.713206748641693,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.6409082070346013,0.3355360614879393,0.671062937831301,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.5783380040034317,0.3355360614879393,0.6332181870174437,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.5205769203913541,0.3355360614879393,0.5707545786558147,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.4502945381755791,0.3355360614879393,0.5130554724700167,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.428510957870212,0.3355360614879393,0.4427765840107848,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"تحرت","boundary":[0.36539548184157855,0.3355360614879393,0.4209930037054177,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"پوشرش","boundary":[0.2850980840720617,0.3355360614879393,0.3579562841863236,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"قررار","boundary":[0.23451072347726623,0.3355360614879393,0.27765513297111805,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"دهریم،","boundary":[0.16249013440091506,0.3355360614879393,0.227047347749463,0.3573058659628436],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7893049280335527,0.3677876236729826,0.838378991516538,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7670378419597752,0.3677876236729826,0.7816201062485432,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7413735582880565,0.3677876236729826,0.7592242874845107,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.6889983795634353,0.3677876236729826,0.7339649223143647,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":"میبریم","boundary":[0.6129572014107331,0.3677876236729826,0.6813830357993927,0.3895574281478869],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6078305213992946,0.3677876236729826,0.6128645505671528,0.3895574281478869],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16248,0.12332,0.83838,0.38956],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"عناصر","boundary":[0.7860690115336956,0.4343560763538937,0.8382280049566295,0.4545133027195458],"dir":"rtl"},{"str":"مؤثر","boundary":[0.7421170527118484,0.4343560763538937,0.7789486226289201,0.4545133027195458],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7198408159374703,0.4343560763538937,0.7352540272614623,0.4545133027195458],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.6404012963492518,0.4343560763538937,0.7129532446163747,0.4545133027195458],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموز","boundary":[0.5500905538080261,0.4343560763538937,0.6333697287257741,0.4545133027195458],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5232389667333907,0.4343560763538937,0.5431800207267268,0.4545133027195458],"dir":"rtl"},{"str":"بهسازی","boundary":[0.44983319035363656,0.4343560763538937,0.5163054406022773,0.4545133027195458],"dir":"rtl"},{"str":"مدارس","boundary":[0.3820894099704509,0.4343560763538937,0.4429701649032504,0.4545133027195458],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3660756839195501,0.4343560763538937,0.37518596623119327,0.4545133027195458],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسهای","boundary":[0.27108950529024883,0.4343560763538937,0.35911863680078576,0.4545133027195458],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.21910208750357452,0.4343560763538937,0.2640786580190597,0.4545133027195458],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.2191,0.43436,0.83823,0.45451],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"یادگیری","boundary":[0.7656515108187971,0.7321622982177652,0.8382851968353828,0.7523195245834172],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموز","boundary":[0.6754599180249737,0.7321622982177652,0.7586199431953194,0.7523195245834172],"dir":"rtl"},{"str":"رمحور","boundary":[0.6157801925459918,0.7321622982177652,0.668548960333347,0.7523195245834172],"dir":"rtl"},{"str":"همهی","boundary":[0.5542798589266991,0.7321622982177652,0.6089171670956058,0.7523195245834172],"dir":"rtl"},{"str":"کارهایی","boundary":[0.47914402821466023,0.7321622982177652,0.547416833476313,0.7523195245834172],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.44946144314174064,0.7321622982177652,0.4720236393098847,0.7523195245834172],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4223524926127156,0.7321622982177652,0.4424505958705516,0.7523195245834172],"dir":"rtl"},{"str":"مدارس","boundary":[0.35467282599703964,0.7321622982177652,0.4154894671623297,0.7523195245834172],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.30516633304737395,0.7321622982177652,0.3476732522109772,0.7523195245834172],"dir":"rtl"},{"str":"میدهیم)","boundary":[0.21824420932227626,0.7321622982177652,0.2983033075969879,0.7523195245834172],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8140787341530836,0.7619949932389304,0.8248022114193119,0.7821522196045825],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.8249451911161949,0.7619949932389304,0.8383566866838242,0.7821522196045825],"dir":"ltr"},{"str":"عناصری","boundary":[0.7363406729577733,0.7619949932389304,0.8070584310361262,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7066580878848537,0.7619949932389304,0.7292202840529978,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.6269612048422458,0.7619949932389304,0.6996357597335628,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"دانش","boundary":[0.5732294347535983,0.7619949932389304,0.6199296372187681,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"آ","boundary":[0.5641835859307976,0.7619949932389304,0.5642646077590313,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.5550662472595557,0.7619949932389304,0.5573205604804116,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.5465208273758458,0.7619949932389304,0.5481746258697929,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5356877323420073,0.7619949932389304,0.5394290344104469,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ز","boundary":[0.5265703936707653,0.7619949932389304,0.528624535315985,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ن","boundary":[0.5066199599656848,0.7619949932389304,0.5152511676675244,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.49038699837956334,0.7619949932389304,0.492441140024783,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4659279382327709,0.7619949932389304,0.46758173672671804,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ه","boundary":[0.45395100562386803,0.7619949932389304,0.45883614526737204,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ط","boundary":[0.43285673434372307,0.7619949932389304,0.43985797350109607,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.4243113144600133,0.7619949932389304,0.42596511295396045,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41347821942617474,0.7619949932389304,0.4172195214946144,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.40436088075493276,0.7619949932389304,0.4064150224001525,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3884138785625774,0.7619949932389304,0.39066819178343337,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"س","boundary":[0.37186159565341725,0.7619949932389304,0.38135068153655516,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3633161757697074,0.7619949932389304,0.3649699742636545,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.35448479649223136,0.7619949932389304,0.3563101706224382,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.3447955390334573,0.7619949932389304,0.34747879134496235,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.33596415975598126,0.7619949932389304,0.3377895338861881,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"م","boundary":[0.3216995519969498,0.7619949932389304,0.32910113430559523,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ح","boundary":[0.29320369840815935,0.7619949932389304,0.301834906109999,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.2846582785244495,0.7619949932389304,0.2863120770183967,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ت","boundary":[0.26353064531503195,0.7619949932389304,0.27765227337718046,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.24218377657039367,0.7619949932389304,0.24383757506434087,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"أ","boundary":[0.23478219426174818,0.7619949932389304,0.23537794299876086,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.21997902964445715,0.7619949932389304,0.221804403774664,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.20914593461061862,0.7619949932389304,0.21291583261843483,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ق","boundary":[0.19520064817462585,0.7619949932389304,0.19548184157849582,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.18665522829091605,0.7619949932389304,0.18830902678486325,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.1758221332570775,0.7619949932389304,0.1795920312648937,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.16233215622375333,0.7619949932389304,0.16450290725383662,0.7821522196045825],"dir":"rtl"},{"str":"میدهد.","boundary":[0.771470784481937,0.7918276882600954,0.8383566866838242,0.8119849146257475],"dir":"rtl"},{"str":"محتوایی","boundary":[0.7653369554856544,0.8216536642058053,0.8382851968353826,0.8418108905714574],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7359117338671242,0.8216536642058053,0.7584739300352683,0.8418108905714574],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.6672814793632637,0.8216536642058053,0.7289676183637,0.8418108905714574],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.5923601181965494,0.8216536642058053,0.6601610904584881,0.8418108905714574],"dir":"rtl"},{"str":"روشی","boundary":[0.7877132780478506,0.8516879314906269,0.8382137069869413,0.871845157856279],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7582880564293205,0.8516879314906269,0.7808502525974645,0.871845157856279],"dir":"rtl"},{"str":"ب","boundary":[0.7465923172242875,0.8516879314906269,0.7511676675245449,0.871845157856279],"dir":"rtl"},{"str":"رای","boundary":[0.7126155752549805,0.8516879314906269,0.7461300162043657,0.871845157856279],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.64398532075112,0.8516879314906269,0.7056714597515564,0.871845157856279],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.6205652464016777,0.8516879314906269,0.637122295300734,0.871845157856279],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.587165189209799,0.8516879314906269,0.6134448574969021,0.871845157856279],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.5308597845772567,0.8516879314906269,0.5802146851788006,0.871845157856279],"dir":"rtl"},{"str":"میشود.","boundary":[0.45622438280430844,0.8516879314906269,0.5239967591268707,0.871845157856279],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16233,0.73216,0.83836,0.87185],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/c529036496221a72b96495426ed87545.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/44aeb00bafd17499b9243c3e8b8caf2c.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16248,0.12332,0.16145,0.34212]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7826232008388143,0.12331845950497208,0.8063578305213993,0.14004895738846332],"dir":"ltr"},{"str":"18","boundary":[0.8166523686969783,0.1257447084656151,0.8385547612239063,0.14247520634910638],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7212333346950448,0.1257447084656151,0.772130778762749,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"وراهنمایی","boundary":[0.6345628451540023,0.1257447084656151,0.7161206694173239,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5626489371842532,0.1257447084656151,0.6293907158516825,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"سنجش","boundary":[0.7721713849966638,0.17548689675300683,0.8380850252597464,0.19564412311865892],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.6927318654084453,0.17548689675300683,0.7652838136755682,0.19564412311865892],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.5826660947478791,0.17548689675300683,0.6857002977849677,0.19564412311865892],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8140787341530836,0.2055211640378284,0.8248022114193119,0.2256783904034805],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.8249451911161949,0.2055211640378284,0.8383566866838242,0.2256783904034805],"dir":"ltr"},{"str":"عناصری","boundary":[0.7359641597559814,0.2055211640378284,0.8066819178343344,0.2256783904034805],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7065389381374512,0.2055211640378284,0.7291011343055952,0.2256783904034805],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.673396244399962,0.2055211640378284,0.6996759126870652,0.2256783904034805],"dir":"rtl"},{"str":"رهبران","boundary":[0.6063101706224383,0.2055211640378284,0.6661900676770567,0.2256783904034805],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5309026784863217,0.2055211640378284,0.5993899532932991,0.2256783904034805],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5128872366790582,0.2055211640378284,0.5240396530359356,0.2256783904034805],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.4451720522352493,0.2055211640378284,0.5060242112286722,0.2256783904034805],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.42476815518533817,0.2055211640378284,0.4379372795729673,0.2256783904034805],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهی","boundary":[0.3248689352778572,0.2055211640378284,0.4177677750829341,0.2256783904034805],"dir":"rtl"},{"str":"میکند.","boundary":[0.25312172338194644,0.2055211640378284,0.3174625869793156,0.2256783904034805],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.7868506338766562,0.2353538590589936,0.8379801734820324,0.2555110854246457],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.7645743971022781,0.2353538590589936,0.7799876084262702,0.2555110854246457],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهدات","boundary":[0.6771280144886093,0.2353538590589936,0.7577113716518922,0.2555110854246457],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.660856924983319,0.2353538590589936,0.6701136225463994,0.2555110854246457],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.5899898506078803,0.2353538590589936,0.6536221523210372,0.2555110854246457],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5697502621294442,0.2353538590589936,0.5830520857704873,0.2555110854246457],"dir":"rtl"},{"str":"دادهها","boundary":[0.510242112286722,0.2353538590589936,0.5627999321293444,0.2555110854246457],"dir":"rtl"},{"str":"رویکردهای","boundary":[0.7432036984081595,0.2651865540801587,0.8383280907444478,0.28534378044581077],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.7098036412162807,0.2651865540801587,0.7360833095033839,0.28534378044581077],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6915308359546278,0.2651865540801587,0.7026832523115052,0.28534378044581077],"dir":"rtl"},{"str":"معلمان","boundary":[0.6235582880564294,0.2651865540801587,0.6844104470498523,0.28534378044581077],"dir":"rtl"},{"str":"ساختار","boundary":[0.7778333809932323,0.2950696421672378,0.8380564293203697,0.3152268685328899],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.761276332094176,0.2950696421672378,0.7706957132699642,0.3152268685328899],"dir":"rtl"},{"str":"چارچوبهایی","boundary":[0.6362072252406825,0.2950696421672378,0.7541316880450823,0.3152268685328899],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5905395100562387,0.2950696421672378,0.628800876942141,0.3152268685328899],"dir":"rtl"},{"str":"سازماندهی","boundary":[0.48107425412258126,0.2950696421672378,0.5834043668635933,0.3152268685328899],"dir":"rtl"},{"str":"تلاش","boundary":[0.4264846058526356,0.2950696421672378,0.47403787051039603,0.3152268685328899],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.38378610237346295,0.2950696421672378,0.4256791535601945,0.3152268685328899],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.35410351730054335,0.2950696421672378,0.37666571346868744,0.3152268685328899],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.3087217615098656,0.2950696421672378,0.3469831283957678,0.3152268685328899],"dir":"rtl"},{"str":"بهبرود","boundary":[0.24672576494137832,0.2950696421672378,0.3017244877917727,0.3152268685328899],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشری","boundary":[0.16248212753788963,0.2950696421672378,0.2395481841578496,0.3152268685328899],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.7957773329520542,0.3251039094520594,0.8382708988656945,0.3452611358177115],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرد.","boundary":[0.716209131636641,0.3251039094520594,0.7888857115622915,0.3452611358177115],"dir":"rtl"},{"str":"-","boundary":[0.8140787341530836,0.35493660447322456,0.8248022114193119,0.37509383083887665],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.8249451911161949,0.35493660447322456,0.8383566866838242,0.37509383083887665],"dir":"ltr"},{"str":"عناصری","boundary":[0.7363692688971499,0.35493660447322456,0.8070870269755029,0.37509383083887665],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.7069440472786197,0.35493660447322456,0.729506243446764,0.37509383083887665],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6800924602039844,0.35493660447322456,0.7000335141973204,0.37509383083887665],"dir":"rtl"},{"str":"زمینهی","boundary":[0.6066294919454771,0.35493660447322456,0.6731436469354686,0.37509383083887665],"dir":"rtl"},{"str":"گستردهای","boundary":[0.5099704508626441,0.35493660447322456,0.599766466495091,0.37509383083887665],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.4648460585263559,0.35493660447322456,0.5031074254122582,0.37509383083887665],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.4117148031646173,0.35493660447322456,0.4579830330759699,0.37509383083887665],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.3363073110285006,0.35493660447322456,0.404794585835478,0.37509383083887665],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.281717662758555,0.35493660447322456,0.32944428557811456,0.37509383083887665],"dir":"rtl"},{"str":"میکنند.","boundary":[0.20165856448384328,0.35493660447322456,0.27485463730816895,0.37509383083887665],"dir":"rtl"},{"str":"اولویتهای","boundary":[0.7450862644171193,0.38476929949438965,0.8383280907444476,0.40492652586004174],"dir":"rtl"},{"str":"بهسازی","boundary":[0.6716804880373654,0.38476929949438965,0.7381527382860061,0.40492652586004174],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.6065389381374511,0.38476929949438965,0.6648174625869793,0.40492652586004174],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.577113716518921,0.38476929949438965,0.5996759126870651,0.40492652586004174],"dir":"rtl"},{"str":"دور","boundary":[0.5408540653893814,0.38476929949438965,0.5699933276141455,0.40492652586004174],"dir":"rtl"},{"str":"نمای","boundary":[0.4914402821466018,0.38476929949438965,0.5339910399389953,0.40492652586004174],"dir":"rtl"},{"str":"هدف","boundary":[0.4405681059956153,0.38476929949438965,0.48431989324182634,0.40492652586004174],"dir":"rtl"},{"str":"دار","boundary":[0.4091697645600992,0.38476929949438965,0.4335365383721376,0.40492652586004174],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.3440282146601849,0.38476929949438965,0.40230673910971304,0.40492652586004174],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.32375369364216955,0.38476929949438965,0.3369936135735393,0.40492652586004174],"dir":"rtl"},{"str":"میسازند.","boundary":[0.23711752931083788,0.38476929949438965,0.3168906681917834,0.40492652586004174],"dir":"rtl"},{"str":"طرحها","boundary":[0.7807215708702697,0.41460199451555474,0.8383280907444476,0.4347592208812068],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7644504813649795,0.41460199451555474,0.7737071789280597,0.4347592208812068],"dir":"rtl"},{"str":"منابع","boundary":[0.7135497092746163,0.41460199451555474,0.7575129430668464,0.4347592208812068],"dir":"rtl"},{"str":"توسعهی","boundary":[0.6343961490801641,0.41460199451555474,0.7065109602055555,0.4347592208812068],"dir":"rtl"},{"str":"حرفهای.","boundary":[0.5554999523401011,0.41460199451555474,0.6274187398722716,0.4347592208812068],"dir":"rtl"},{"str":"ارزشیابی","boundary":[0.763201792012201,0.4444346895367198,0.8379515775426556,0.46459191590237187],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.7430443164824575,0.4444346895367198,0.7561957868649317,0.46459191590237187],"dir":"rtl"},{"str":"چگونگی","boundary":[0.6643170336478887,0.4444346895367198,0.7360381700043513,0.46459191590237187],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.5848775140596701,0.4444346895367198,0.6574294623267931,0.46459191590237187],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.47462586979315613,0.4444346895367198,0.5778459464361925,0.46459191590237187],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4586121437422553,0.4444346895367198,0.46772242605389847,0.46459191590237187],"dir":"rtl"},{"str":"محتوایی","boundary":[0.3788866647602707,0.4444346895367198,0.4517491182918693,0.46459191590237187],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.34946144314174055,0.4444346895367198,0.3720236393098847,0.46459191590237187],"dir":"rtl"},{"str":"یاد","boundary":[0.3188637880087694,0.4444346895367198,0.34257387182064497,0.46459191590237187],"dir":"rtl"},{"str":"میگیرند.","boundary":[0.2319702602230483,0.4444346895367198,0.3117433991039939,0.46459191590237187],"dir":"rtl"},{"str":"شکل","boundary":[0.4950600354611452,0.47756025645871125,0.5419858926699076,0.4961049047151112],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.45879801734820325,0.47756025645871125,0.46784806024211234,0.4961049047151112],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4673767991611858,0.47756025645871125,0.4803993899532933,0.4961049047151112],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.48053093127442575,0.47756025645871125,0.4895809741683348,0.4961049047151112],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16248,0.12332,0.83855,0.4961],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"در","boundary":[0.7830103898579736,0.5391576431583014,0.8045671527976362,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7444676389286056,0.5391576431583014,0.7749497664664952,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.6872635592412544,0.5391576431583014,0.7364996663807073,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"ما","boundary":[0.6621242970164903,0.5391576431583014,0.6796056566409517,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6418646458869507,0.5391576431583014,0.6544123549328591,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.5787385377942998,0.5391576431583014,0.634212083380095,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"بر","boundary":[0.5539389953293299,0.5391576431583014,0.5706779144028215,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"دایرههای","boundary":[0.4614126394052044,0.5391576431583014,0.5463049382840233,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.4194109236488418,0.5391576431583014,0.45380995495078863,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.40143665999428074,0.5391576431583014,0.41166230115464936,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"سوم،","boundary":[0.3474521018015442,0.5391576431583014,0.39337603660280246,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.3215098655990849,0.5391576431583014,0.33936059479553904,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"مرکز","boundary":[0.26869888475836434,0.5391576431583014,0.31377490910576417,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"هردف","boundary":[0.20387417786674292,0.5391576431583014,0.2609470975121533,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.16249013440091506,0.5391576431583014,0.19618415784958534,0.5609274476332056],"dir":"rtl"},{"str":"همان","boundary":[0.7880901725288343,0.5714092053433448,0.8380289772185683,0.593179009818249],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.7298127919168812,0.5714092053433448,0.7797207129920884,0.593179009818249],"dir":"rtl"},{"str":"یادگیری","boundary":[0.64321513678391,0.5714092053433448,0.7218890903013947,0.593179009818249],"dir":"rtl"},{"str":"دانشآموزان","boundary":[0.5232107520732057,0.5714092053433448,0.6354650675136687,0.593179009818249],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.46548927652273375,0.5714092053433448,0.5151933341475741,0.593179009818249],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.4103929082070345,0.5714092053433448,0.457539630515324,0.593179009818249],"dir":"rtl"},{"str":"داریم","boundary":[0.3538141263940521,0.5714092053433448,0.4027365986798753,0.593179009818249],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.33553102659422357,0.5714092053433448,0.3459323660563168,0.593179009818249],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.3149625393194166,0.5714092053433448,0.32770152441785405,0.593179009818249],"dir":"rtl"},{"str":"ایرن","boundary":[0.26669144981412635,0.5714092053433448,0.3071196126626365,0.593179009818249],"dir":"rtl"},{"str":"بحرث","boundary":[0.20415213039748356,0.5714092053433448,0.2583219902773806,0.593179009818249],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.16249013440091506,0.5714092053433448,0.19618415784958534,0.593179009818249],"dir":"rtl"},{"str":"چگونه","boundary":[0.7791432656562769,0.6038623397920445,0.837544180726337,0.6256321442669488],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.759161567057478,0.6038623397920445,0.77153712765611,0.6256321442669488],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7208967686588506,0.6038623397920445,0.7513788961967401,0.6256321442669488],"dir":"rtl"},{"str":"کار،","boundary":[0.6786171003717474,0.6038623397920445,0.713206748641693,0.6256321442669488],"dir":"rtl"},{"str":"کل","boundary":[0.6409082070346013,0.6038623397920445,0.671062937831301,0.6256321442669488],"dir":"rtl"},{"str":"فرایند","boundary":[0.5783380040034317,0.6038623397920445,0.6332181870174437,0.6256321442669488],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.5205769203913541,0.6038623397920445,0.5707545786558147,0.6256321442669488],"dir":"rtl"},{"str":"مدرسه","boundary":[0.4502945381755791,0.6038623397920445,0.5130554724700167,0.6256321442669488],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.428510957870212,0.6038623397920445,0.4427765840107848,0.6256321442669488],"dir":"rtl"},{"str":"تحرت","boundary":[0.36539548184157855,0.6038623397920445,0.4209930037054177,0.6256321442669488],"dir":"rtl"},{"str":"پوشرش","boundary":[0.2850980840720617,0.6038623397920445,0.3579562841863236,0.6256321442669488],"dir":"rtl"},{"str":"قررار","boundary":[0.23451072347726623,0.6038623397920445,0.27765513297111805,0.6256321442669488],"dir":"rtl"},{"str":"دهریم،","boundary":[0.16249013440091506,0.6038623397920445,0.227047347749463,0.6256321442669488],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7892465923172244,0.636113901977088,0.8383206558002098,0.6578837064519922],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7669795062434468,0.636113901977088,0.7815617705322148,0.6578837064519922],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.7413152225717282,0.636113901977088,0.7591659517681824,0.6578837064519922],"dir":"rtl"},{"str":"پایان","boundary":[0.6889983795634353,0.636113901977088,0.7338760249164733,0.6578837064519922],"dir":"rtl"},{"str":"میبریم","boundary":[0.6129263177962064,0.636113901977088,0.6813830357993927,0.6578837064519922],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6077996377847679,0.636113901977088,0.612833666952626,0.6578837064519922],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16249,0.53916,0.83832,0.65788],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/ae2990671bd975e6dea48522a83dd169.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/859d7611fddf92aa6fbc272d13286d90.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.1622,0.1884,0.1615,0.12118]},"elements":[{"words":[{"str":"فصل","boundary":[0.5008492040796874,0.18839726559875372,0.5637551234391384,0.215206376665071],"dir":"rtl"},{"str":"دوم","boundary":[0.43735106281574687,0.18839726559875372,0.4913953865217806,0.215206376665071],"dir":"rtl"},{"str":"ساز","boundary":[0.7061362119912306,0.23516281815872142,0.7458499666380707,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6844224573443903,0.23516281815872142,0.6984410447049852,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"کارهایی","boundary":[0.5758111714803165,0.23516281815872142,0.6768073819774824,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.5118074540081975,0.23516281815872142,0.568116004194071,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"کمک","boundary":[0.43492269564388525,0.23516281815872142,0.5041122867219522,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.4060825469450005,0.23516281815872142,0.42723595342762377,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.3266608451088331,0.23516281815872142,0.3984674715780925,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"درس","boundary":[0.25512343913830904,0.23516281815872142,0.31908553173022475,0.25874677300653437],"dir":"rtl"},{"str":"«","boundary":[0.8255171099037271,0.3026797825119264,0.8383955771613765,0.3244495869868307],"dir":"ltr"},{"str":"نمی","boundary":[0.7874845105328376,0.3026797825119264,0.8253250405109142,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"توانم","boundary":[0.7424535315985131,0.3026797825119264,0.7858141263940521,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7039107806691451,0.3026797825119264,0.7343929082070347,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.6676534172147558,0.3026797825119264,0.6959428081212471,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6453863311409782,0.3026797825119264,0.6599685954297462,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.5914017729482415,0.3026797825119264,0.6375616396077897,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"دهم","boundary":[0.5439954246496999,0.3026797825119264,0.5837217185702762,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5309007720903632,0.3026797825119264,0.5359348012582213,0.3244495869868307],"dir":"ltr"},{"str":"وقت","boundary":[0.4825987989705462,0.3026797825119264,0.5233361498559375,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.44433400057191885,0.3026797825119264,0.47481612810980844,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.40835458964826993,0.3026797825119264,0.4366439805547613,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.38636545610523304,0.3026797825119264,0.40076569490357267,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"ندارم","boundary":[0.3323808979124965,0.3026797825119264,0.37861366885902203,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3272542179010581,0.3026797825119264,0.33228824706891624,0.3244495869868307],"dir":"ltr"},{"str":"ایرن","boundary":[0.27956991707177575,0.3026797825119264,0.3196448580255926,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"کرار","boundary":[0.2341710037174721,0.3026797825119264,0.27187989705461824,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"شردنی","boundary":[0.16249013440091506,0.3026797825119264,0.2264192164712611,0.3244495869868307],"dir":"rtl"},{"str":"نیست","boundary":[0.7831745305499953,0.33513291696062625,0.8383017824802212,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"».","boundary":[0.7651797731388811,0.33513291696062625,0.7830818797064151,0.35690272143553053],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.7294206462682301,0.33513291696062625,0.7570923648841865,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"شما","boundary":[0.6851335430368889,0.33513291696062625,0.7218249198401062,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.6560102945381757,0.33513291696062625,0.6774435230197313,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"نقش","boundary":[0.6037243351444096,0.33513291696062625,0.6482276236774378,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"یک","boundary":[0.5631432656562769,0.33513291696062625,0.5961078791017685,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر،","boundary":[0.506008578781813,0.33513291696062625,0.5555778315583701,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"معاون،","boundary":[0.4371381183871891,0.33513291696062625,0.4984526469759281,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.3859948527309122,0.33513291696062625,0.42955660764056625,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"پیشررو،","boundary":[0.3071181012296254,0.33513291696062625,0.3785556550756573,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"رئریس","boundary":[0.2367961109522448,0.33513291696062625,0.2996363250132767,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"بخرش،","boundary":[0.16249013440091506,0.33513291696062625,0.2292605090077209,0.35690272143553053],"dir":"rtl"},{"str":"ناظر","boundary":[0.7989577733295207,0.3673844791456696,0.8380255457058431,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.7769686397864837,0.3673844791456696,0.7912929896373763,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.725825374130207,0.3673844791456696,0.7693495078124878,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"برنامه","boundary":[0.6658802783338099,0.3673844791456696,0.7177647507387285,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.644980459441426,0.3673844791456696,0.664962158040225,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"درسی","boundary":[0.5806807739967592,0.3673844791456696,0.6373824938946027,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5484073968163188,0.3673844791456696,0.5730576335978943,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"مسرئول","boundary":[0.4655157754265561,0.3673844791456696,0.5408073145357037,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"بریش","boundary":[0.4043971022781432,0.3673844791456696,0.45739338480602426,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3821300162043656,0.3673844791456696,0.3967122804931336,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"15","boundary":[0.3452721380230674,0.3673844791456696,0.3744401868268039,0.3891542836205738],"dir":"ltr"},{"str":"معلرم","boundary":[0.2844495281670003,0.3673844791456696,0.3372605090077209,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"هسرتید،","boundary":[0.19757392050328854,0.3673844791456696,0.2768850225437851,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"بره","boundary":[0.16249013440091506,0.3673844791456696,0.18979124964255079,0.3891542836205738],"dir":"rtl"},{"str":"تنهایی،","boundary":[0.7703347631303022,0.3998376135943694,0.8377536936421695,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"خود","boundary":[0.723484319893242,0.3998376135943694,0.7625212086550378,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.701495186350205,0.3998376135943694,0.7158954251485445,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"رهبر","boundary":[0.6506298732246688,0.3998376135943694,0.6939297522522982,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5689427128014489,0.3998376135943694,0.6428472023639311,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"بدانید،","boundary":[0.5015546659041082,0.3998376135943694,0.5611909255552379,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.46931217233819467,0.3998376135943694,0.49380287865789724,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"گاه","boundary":[0.4333018778000191,0.3998376135943694,0.46162215232103715,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"نمیتوانیرد","boundary":[0.3256844914688781,0.3998376135943694,0.4257133325163065,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"آنچره","boundary":[0.25498655990849295,0.3998376135943694,0.31793270422266706,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2329974263654561,0.3998376135943694,0.24739766516379566,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"کره","boundary":[0.19161338289962823,0.3998376135943694,0.22530740634829852,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249013440091506,0.3998376135943694,0.18392336288247071,0.42160741806927365],"dir":"rtl"},{"str":"کتاب","boundary":[0.7889333714612528,0.4320891757794128,0.8384973787055571,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"گفته","boundary":[0.737203317128968,0.4320891757794128,0.7812433514440952,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"شده،","boundary":[0.6831878753217047,0.4320891757794128,0.7296417750744802,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"انجام","boundary":[0.6294812696597086,0.4320891757794128,0.6755366375417149,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"دهید","boundary":[0.5737672290534745,0.4320891757794128,0.6219095546068243,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5686405490420361,0.4320891757794128,0.5736745782098943,0.45385898025431703],"dir":"ltr"},{"str":"ولی","boundary":[0.5269476694309408,0.4320891757794128,0.5610634286294983,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"اگرر","boundary":[0.48213554475264514,0.4320891757794128,0.5192964316509512,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"اسرتفاده","boundary":[0.3966496997426366,0.4320891757794128,0.4745999428081213,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3749076351158136,0.4320891757794128,0.3891460734782168,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"چنرد","boundary":[0.3182839637424015,0.4320891757794128,0.3673933804855802,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"سراختار","boundary":[0.23653252606550923,0.4320891757794128,0.31077294777485803,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2190781346943471,0.4320891757794128,0.2290080181245842,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"چنرد","boundary":[0.16249013440091506,0.4320891757794128,0.2115536267534221,0.45385898025431703],"dir":"rtl"},{"str":"رهبر","boundary":[0.7943071203889048,0.46454231022811265,0.8374824134972833,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.7717620817843868,0.46454231022811265,0.7865263715635832,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"برای","boundary":[0.7223791821561338,0.46454231022811265,0.7637014583929083,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"مساعدت،","boundary":[0.62719588218473,0.46454231022811265,0.714757873452836,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"متمرکرز","boundary":[0.5418026880183014,0.46454231022811265,0.619460925691409,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"شردن","boundary":[0.47725593365742064,0.46454231022811265,0.5337729482413498,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.4592816700028596,0.46454231022811265,0.4695073111632282,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"بهبرود","boundary":[0.3918627394909923,0.46454231022811265,0.45163675742269443,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"یرادگیری","boundary":[0.2961544180726337,0.46454231022811265,0.3841007460717403,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.27818015441807264,0.46454231022811265,0.2884057955784413,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"یراددهی","boundary":[0.19189133543036888,0.46454231022811265,0.2705242235003827,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.16249013440091506,0.46454231022811265,0.18392336288247071,0.4863121147030169],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس،","boundary":[0.7758591173386712,0.496827467790432,0.8382440186826804,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"بپذیرید،","boundary":[0.6926895434181679,0.496827467790432,0.7683066885941223,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"آنگاه","boundary":[0.6318065008102183,0.496827467790432,0.684937756171957,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5949623486798208,0.496827467790432,0.6241911570461757,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"بینید","boundary":[0.5461870174435232,0.496827467790432,0.5941183871890192,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.5141915927938234,0.496827467790432,0.538629530885414,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"بهبود","boundary":[0.45650100085787826,0.496827467790432,0.5064089219330856,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"مستمر","boundary":[0.38620989419502433,0.496827467790432,0.4489390276029624,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.3685135830712039,0.496827467790432,0.37858109576002047,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"مداوم","boundary":[0.30934057763797546,0.496827467790432,0.36095430907868686,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"روی","boundary":[0.26193422933943383,0.496827467790432,0.30175114996527636,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":"مریدهرد","boundary":[0.16761681441235343,0.496827467790432,0.2543188855753912,0.5185972722653363],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.16249013440091506,0.496827467790432,0.16752416356877325,0.5185972722653363],"dir":"ltr"},{"str":"به","boundary":[0.8204007244304643,0.5292806022391319,0.8382514536269183,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"روشهایی","boundary":[0.720481746258698,0.5292806022391319,0.8128651224859403,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.6884863216089983,0.5292806022391319,0.7129242597005888,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.659363073110285,0.5292806022391319,0.6807963015918406,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"مدارس","boundary":[0.5859527213802307,0.5292806022391319,0.6518074296712277,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5639635878371938,0.5292806022391319,0.5783638266355334,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"همه","boundary":[0.5174469858832647,0.5292806022391319,0.5562118005909829,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"مفیدتر","boundary":[0.44714440949385187,0.5292806022391319,0.5099272039568189,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"بوده","boundary":[0.4009116385473263,0.5292806022391319,0.4390837861023734,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"است،","boundary":[0.344075448128471,0.5292806022391319,0.39337603660280246,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"توجه","boundary":[0.2897306262510724,0.5292806022391319,0.33652882922203986,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":"کنید","boundary":[0.2373828996282528,0.5292806022391319,0.2822876751501287,0.551050406714036],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.23225621961681442,0.5292806022391319,0.23729024878467259,0.551050406714036],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8240873129348966,0.5547275257424579,0.8382937756171956,0.576497330217362],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7453415308359547,0.5623384534788013,0.8044527690401296,0.5841082579537056],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.6824659231722429,0.5623384534788013,0.7377353928357878,0.5841082579537056],"dir":"rtl"},{"str":"1","boundary":[0.672743303784196,0.5571506251364813,0.6822654656372129,0.5714622558560942],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8240873129348966,0.5879869492457838,0.8382937756171956,0.609756753720688],"dir":"ltr"},{"str":"راهنمایی","boundary":[0.7216263463921457,0.5955978769821273,0.8045179677819084,0.6173676814570315],"dir":"rtl"},{"str":"همکاران","boundary":[0.6361405013821371,0.5955978769821273,0.7139866615478356,0.6173676814570315],"dir":"rtl"},{"str":"2","boundary":[0.6264178819940902,0.5904100486398072,0.6359400438471071,0.6047216793594201],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8240873129348966,0.6210448004854532,0.8382937756171956,0.6428146049603575],"dir":"ltr"},{"str":"دوستان","boundary":[0.7336217710418453,0.6286557282217967,0.8045614336097607,0.6504255326967009],"dir":"rtl"},{"str":"منتقد","boundary":[0.6718854256028978,0.6286557282217967,0.7258868145485246,0.6504255326967009],"dir":"rtl"},{"str":"3","boundary":[0.6621628062148509,0.6234678998794766,0.6716849680678677,0.6377795305990895],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8240873129348966,0.6541026517251227,0.8382937756171956,0.6758724562000269],"dir":"ltr"},{"str":"گروههای","boundary":[0.7196684777428272,0.6617135794614661,0.8043822323896674,0.6834833839363703],"dir":"rtl"},{"str":"مطالعاتی","boundary":[0.6299206939281289,0.6617135794614661,0.7120984980522062,0.6834833839363703],"dir":"rtl"},{"str":"یا","boundary":[0.607931560385092,0.6617135794614661,0.6222559102359847,0.6834833839363703],"dir":"rtl"},{"str":"اقدام","boundary":[0.5564794585835479,0.6617135794614661,0.6002803226051023,0.6834833839363703],"dir":"rtl"},{"str":"پژوهشی","boundary":[0.4708083118863788,0.6617135794614661,0.5487671154420308,0.6834833839363703],"dir":"rtl"},{"str":"4","boundary":[0.4610856924983319,0.656525751119146,0.47060785435134883,0.6708373818387591],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.16249,0.1884,0.8385,0.68348],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"1","boundary":[0.16219616814412352,0.8040476382449775,0.17406348298541607,0.8207781361284687],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1802116099513869,0.8040476382449775,0.18614526737203316,0.8207781361284687],"dir":"ltr"},{"str":"Cinical","boundary":[0.1921738633114098,0.8040476382449775,0.26056305505916866,0.8207781361284687],"dir":"ltr"},{"str":"Supervision","boundary":[0.26651072347726623,0.8040476382449775,0.3802801448860929,0.8207781361284687],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.16219616814412352,0.8233918564805482,0.17406348298541607,0.8401223543640395],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1802116099513869,0.8233918564805482,0.18614526737203316,0.8401223543640395],"dir":"ltr"},{"str":"Peer","boundary":[0.1921738633114098,0.8233918564805482,0.2344452387760938,0.8401223543640395],"dir":"ltr"},{"str":"Coaching","boundary":[0.2404263654561052,0.8233918564805482,0.3313062625107235,0.8401223543640395],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.16219616814412352,0.8427427937915742,0.17406348298541607,0.8594732916750654],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1802116099513869,0.8427427937915742,0.18614526737203316,0.8594732916750654],"dir":"ltr"},{"str":"Critial","boundary":[0.1921738633114098,0.8427427937915742,0.25271224864750835,0.8594732916750654],"dir":"ltr"},{"str":"friends","boundary":[0.25862926186781615,0.8427427937915742,0.32477923934801256,0.8594732916750654],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.16219616814412352,0.8620937311026001,0.17406348298541607,0.8788242289860915],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.1802116099513869,0.8620937311026001,0.18614526737203316,0.8788242289860915],"dir":"ltr"},{"str":"Classroom","boundary":[0.1921738633114098,0.8620937311026001,0.2936156705747784,0.8788242289860915],"dir":"ltr"},{"str":"action","boundary":[0.2995967972547898,0.8620937311026001,0.35760423219902776,0.8788242289860915],"dir":"ltr"},{"str":"research","boundary":[0.3635853588790392,0.8620937311026001,0.4430014297969689,0.8788242289860915],"dir":"ltr"},{"str":"teams","boundary":[0.4489825564769803,0.8620937311026001,0.5044266514154991,0.8788242289860915],"dir":"ltr"},{"str":"or","boundary":[0.5104077780955105,0.8620937311026001,0.5302973977695168,0.8788242289860915],"dir":"ltr"},{"str":"study","boundary":[0.536349728338576,0.8620937311026001,0.5877826708607379,0.8788242289860915],"dir":"ltr"},{"str":"groups","boundary":[0.5937637975407493,0.8620937311026001,0.6586068058335716,0.8788242289860915],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1622,0.80405,0.65861,0.87882],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/6ff1ce010136b894d0a8f9097c525a08.jpg","blurred":"/storage/books/145b9f18fcc94d98/pages/78b6054556953dda9b9b72d463df2612.jpg"},"info":{"width":419.64,"height":595.32,"margin":[0.16248,0.12332,0.16082,0.12256]},"elements":[{"words":[{"str":"","boundary":[0.7840529978076446,0.12331845950497208,0.8077876274902297,0.14004895738846332],"dir":"ltr"},{"str":"20","boundary":[0.8183681250595749,0.1257447084656151,0.838206653321895,0.14247520634910638],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7226880101311329,0.1257447084656151,0.7735854541988372,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"وراهنمایی","boundary":[0.6360175205900904,0.1257447084656151,0.7175753448534119,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.5643646935468497,0.1257447084656151,0.6308453912877705,0.14247520634910638],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.7716759842655008,0.1750554061261171,0.8379843675531408,0.19682521060102137],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.7019111619483367,0.1750554061261171,0.7649137355828807,0.19682521060102137],"dir":"rtl"},{"str":"معروفترین","boundary":[0.7301994090172529,0.20829357005476054,0.8382754742159948,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.716209131636641,0.20829357005476054,0.7225797043724553,0.23006337452966477],"dir":"ltr"},{"str":"قدیمیترین","boundary":[0.6021885078985452,0.20829357005476054,0.7087661805356973,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5846691449814128,0.20829357005476054,0.5946359910226082,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"پرکاربردترین","boundary":[0.4576529052683861,0.20829357005476054,0.5772299473261578,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.40353674578209886,0.20829357005476054,0.450106527915934,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"کار","boundary":[0.3677757935858952,0.20829357005476054,0.3960937946811553,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"مستقیم","boundary":[0.28797026022304834,0.20829357005476054,0.3602657939129835,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.2587667694758773,0.20829357005476054,0.2804346582785245,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"معلمران","boundary":[0.17620245925078637,0.20829357005476054,0.25124410640831857,0.23006337452966477],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.16249013440091506,0.20829357005476054,0.1687341394664815,0.23006337452966477],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.778678867600801,0.24054513223980384,0.8377901058049759,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.7158307120388906,0.24054513223980384,0.770896196740063,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.6649962825278811,0.24054513223980384,0.7081794742589008,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.6598696025164428,0.24054513223980384,0.6649036316843009,0.2623149367147081],"dir":"ltr"},{"str":"نظارت","boundary":[0.5930065770660566,0.24054513223980384,0.6522776445744705,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.5301212412303472,0.24054513223980384,0.5852239062053188,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"بیشتر","boundary":[0.46925593365742063,0.24054513223980384,0.5226194059860976,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4403229175219496,0.24054513223980384,0.46181298255647707,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"ارتبا","boundary":[0.3954749785530455,0.24054513223980384,0.4328106311775015,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"خطی","boundary":[0.31684529596797256,0.24054513223980384,0.36793880202137275,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"به","boundary":[0.2914280812124678,0.24054513223980384,0.30927881040892197,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"کرار","boundary":[0.24624762658560923,0.24054513223980384,0.28393165917406804,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"مریرود،","boundary":[0.16249013440091506,0.24054513223980384,0.23873762691269754,0.2623149367147081],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.7916959298446288,0.2729982666885037,0.8380522352492613,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"ارتبا","boundary":[0.7461980350304037,0.2729982666885037,0.7840742769806731,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"ناظر","boundary":[0.6790942712801449,0.2729982666885037,0.7185736976405398,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.6588346201506053,0.2729982666885037,0.6713823291965137,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"معلم،","boundary":[0.6010822609856067,0.2729982666885037,0.651187525400984,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"مدیر","boundary":[0.5499389953293299,0.2729982666885037,0.5934631290116106,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5296793441997902,0.2729982666885037,0.5422270532456985,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"معاون،","boundary":[0.46011552759508156,0.2729982666885037,0.5220124027878238,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"رئیس","boundary":[0.3986571346868745,0.2729982666885037,0.4525188468100752,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"گروه","boundary":[0.34813154132113244,0.2729982666885037,0.3909671146697169,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"آموزشی","boundary":[0.26644438089791245,0.2729982666885037,0.3403488704603946,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.23704317986845866,0.2729982666885037,0.25863082642264795,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"معلرم","boundary":[0.176480411781527,0.2729982666885037,0.22946166912183585,0.2947680711634079],"dir":"rtl"},{"str":"،","boundary":[0.16249013440091506,0.2729982666885037,0.16886070713672943,0.2947680711634079],"dir":"ltr"},{"str":"معلم","boundary":[0.7942970164903251,0.30530022193946116,0.8376884949003909,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"مشاور","boundary":[0.7320047659898962,0.30530022193946116,0.7866816727262825,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7120230673910972,0.30530022193946116,0.7243986279897293,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.6608798017348203,0.30530022193946116,0.7044415566444744,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"تازه","boundary":[0.620020779715947,0.30530022193946116,0.6533156125295054,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"کار،","boundary":[0.5777411114288439,0.30530022193946116,0.6123307596987895,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.5262642541425785,0.30530022193946116,0.5700940166792225,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.5065543799447145,0.30530022193946116,0.5187615875212387,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"کارآموز","boundary":[0.4314763130302164,0.30530022193946116,0.498864359927557,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.41378000190639597,0.30530022193946116,0.4238475145952125,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"مانند","boundary":[0.3600425126298732,0.30530022193946116,0.4062914386756331,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.32752206653321897,0.30530022193946116,0.35201277285292154,0.32707002641436544],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32239538652178057,0.30530022193946116,0.32742941568963874,0.32707002641436544],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.7579175340656137,0.337753356388161,0.8044664950910304,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"نظارت","boundary":[0.6912162806214851,0.337753356388161,0.750367747458606,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"بالینی","boundary":[0.6280901725288343,0.337753356388161,0.6831556572300067,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.6060497925485058,0.337753356388161,0.6204835916021014,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"میتوان","boundary":[0.529354494328472,0.337753356388161,0.5984432116217728,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.5002312458297589,0.337753356388161,0.5216644743113145,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"5","boundary":[0.47795729673053094,0.337753356388161,0.49244171194357067,0.3595231608630653],"dir":"ltr"},{"str":"گام","boundary":[0.4395426556095701,0.337753356388161,0.4705498045944143,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"خلاصه","boundary":[0.3681088552092269,0.337753356388161,0.431451148603565,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":"کرد","boundary":[0.32552035077685637,0.337753356388161,0.36055682389999844,0.3595231608630653],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.32039367076541797,0.337753356388161,0.32542769993327614,0.3595231608630653],"dir":"ltr"},{"str":"گام","boundary":[0.7737424459060147,0.37020649083686086,0.804749594890859,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7449859879897056,0.37020649083686086,0.7500200171575638,0.39197629531176514],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.7508817081307788,0.37020649083686086,0.7653661233438186,0.39197629531176514],"dir":"ltr"},{"str":"گفت","boundary":[0.6921132399199316,0.37020649083686086,0.7367091792965401,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6738301401201031,0.37020649083686086,0.6842314795821963,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"گوی","boundary":[0.6224089219330856,0.37020649083686086,0.6655533314269375,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.568671432656563,0.37020649083686086,0.6141321132399201,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.5461263940520448,0.37020649083686086,0.5608906838312412,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.46669373748927656,0.37020649083686086,0.5383914375587239,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.446434086359737,0.37020649083686086,0.4589817954056453,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"معلم","boundary":[0.3949819845581928,0.37020649083686086,0.43878699161011575,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.3898553045467544,0.37020649083686086,0.39488933371461254,0.39197629531176514],"dir":"ltr"},{"str":"پیش","boundary":[0.33642665141549905,0.37020649083686086,0.38188733199885627,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3141595653417215,0.37020649083686086,0.3287418296304895,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"مشراهده،","boundary":[0.21900714898484414,0.37020649083686086,0.3065382566384235,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"نراظر","boundary":[0.16249013440091506,0.37020649083686086,0.21088475836431225,0.39197629531176514],"dir":"rtl"},{"str":"طی","boundary":[0.8036375941283004,0.4024580530219042,0.837887522638452,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"نشستی","boundary":[0.7261814888952436,0.4024580530219042,0.7959103441180461,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"با","boundary":[0.7056130016204365,0.4024580530219042,0.7183519867188739,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"معلم،","boundary":[0.6475826899246974,0.4024580530219042,0.6979068812681167,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"موارد","boundary":[0.5915906967877228,0.4024580530219042,0.6397148303988454,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"زیر","boundary":[0.555024497188066,0.4024580530219042,0.5838334594918894,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.5327574111142884,0.4024580530219042,0.5473396754030564,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"مشخص","boundary":[0.45045257840053377,0.4024580530219042,0.525159347105097,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"میکنرد","boundary":[0.3678103136021351,0.4024580530219042,0.4427176219072129,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.36268363359069683,0.4024580530219042,0.367717662758555,0.42422785749680847],"dir":"ltr"},{"str":"ر","boundary":[0.3461300162043657,0.4024580530219042,0.3547156610427986,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.322737203317129,0.4024580530219042,0.3314154989991422,0.42422785749680847],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.3315460871222953,0.4024580530219042,0.34603050233533506,0.42422785749680847],"dir":"ltr"},{"str":"هردف","boundary":[0.257634543894767,0.4024580530219042,0.3147074635401773,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"مشراهده،","boundary":[0.16248212753788963,0.4024580530219042,0.250013235191469,0.42422785749680847],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.8298065008102183,0.43491118747060403,0.8384847964922315,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.8064521971213421,0.43491118747060403,0.8151304928033553,0.45668099194550826],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.815222571728148,0.43491118747060403,0.8297069869411877,0.45668099194550826],"dir":"ltr"},{"str":"تمرکز","boundary":[0.7430481364979507,0.43491118747060403,0.7987244456815589,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده،","boundary":[0.6570063864264608,0.43491118747060403,0.7354498060537077,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.6401439328948623,0.43491118747060403,0.6487295777332953,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.616609856067105,0.43491118747060403,0.6252881517491181,0.45668099194550826],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.6255600038127919,0.43491118747060403,0.6400444190258316,0.45668099194550826],"dir":"ltr"},{"str":"روش","boundary":[0.5620693928128873,0.43491118747060403,0.608946097626926,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5440951291583261,0.43491118747060403,0.5543207703186948,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"نوع","boundary":[0.5053053093127442,0.43491118747060403,0.5360345057668477,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"مشراهده،","boundary":[0.41015289295586693,0.43491118747060403,0.4976840006094463,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.3935992755695358,0.43491118747060403,0.4021849204079687,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.37017443523019733,0.43491118747060403,0.3788527309122105,0.45668099194550826],"dir":"ltr"},{"str":"4","boundary":[0.3790153464874655,0.43491118747060403,0.3934997617005052,0.45668099194550826],"dir":"ltr"},{"str":"زمران","boundary":[0.3090248784672577,0.43491118747060403,0.36258130960670765,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"مشراهده","boundary":[0.22017271947383474,0.43491118747060403,0.3014264424386222,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20219845581927368,0.43491118747060403,0.21242409697964235,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":"ر","boundary":[0.18564483843294252,0.43491118747060403,0.19423048327137546,0.45668099194550826],"dir":"rtl"},{"str":")","boundary":[0.16248222285768754,0.43491118747060403,0.17105995615289293,0.45668099194550826],"dir":"ltr"},{"str":"5","boundary":[0.1710609093508722,0.43491118747060403,0.18554532456391196,0.45668099194550826],"dir":"ltr"},{"str":"زمان","boundary":[0.7940659613001622,0.4671627496556474,0.8378898103136023,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"گفت","boundary":[0.7415020493756554,0.4671627496556474,0.786097988752264,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7235277857210944,0.4671627496556474,0.7337534268814631,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"گوی","boundary":[0.6724154036793443,0.4671627496556474,0.7155598131731962,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"پس","boundary":[0.6284062529787438,0.4671627496556474,0.6648104229633764,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6061391669049662,0.4671627496556474,0.6207214311937342,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.5267065103421981,0.4671627496556474,0.5984042104116454,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5215798303307597,0.4671627496556474,0.5266138594986179,0.48893255413055164],"dir":"ltr"},{"str":"ایرن","boundary":[0.47358669335621006,0.4671627496556474,0.5138475405703918,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"تصرمیم","boundary":[0.39245543799447147,0.4671627496556474,0.4657861032114392,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"هرا،","boundary":[0.3565055762081784,0.4671627496556474,0.3915584786960251,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"پریش","boundary":[0.2936265370317415,0.4671627496556474,0.3489177989781831,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.271359450957964,0.4671627496556474,0.285941715246732,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"مشراهدهی","boundary":[0.16248222285768754,0.4671627496556474,0.2638014082691145,0.48893255413055164],"dir":"rtl"},{"str":"واقعی","boundary":[0.7858699837956344,0.49964947948162336,0.8380941759603471,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"گرفته","boundary":[0.7250292631779621,0.49964947948162336,0.7781799637784769,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"میشوند","boundary":[0.6407158516823944,0.49964947948162336,0.7174139194139194,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"تا","boundary":[0.6195228290916024,0.49964947948162336,0.6332660375560004,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"آنچه","boundary":[0.5588323324754552,0.49964947948162336,0.6120181107616053,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاق","boundary":[0.5054013506382729,0.49964947948162336,0.5513276141454581,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"میافتد،","boundary":[0.42595824992851017,0.49964947948162336,0.49789333142414616,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"بررای","boundary":[0.36768086931655697,0.49964947948162336,0.4184226479839863,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"نراظر","boundary":[0.31179170185740596,0.49964947948162336,0.3601143837575064,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.29429802555013934,0.49964947948162336,0.3042502583609872,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"معلرم","boundary":[0.23392393480125823,0.49964947948162336,0.28675658205372045,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"روشرن","boundary":[0.16249013440091506,0.49964947948162336,0.22644215858490951,0.5214192839565276],"dir":"rtl"},{"str":"باشد","boundary":[0.7951526069964734,0.5319010416666666,0.8376484605852638,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.790025926985035,0.5319010416666666,0.7950599561528933,0.5536708461415709],"dir":"ltr"},{"str":"اگر","boundary":[0.7540465160613861,0.5319010416666666,0.7820085090594034,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"هردف","boundary":[0.688943856639024,0.5319010416666666,0.7460167762844344,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.6666767705652463,0.5319010416666666,0.6812590348540144,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"مشراهده","boundary":[0.5778246115718235,0.5319010416666666,0.659078334536611,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"روشرن","boundary":[0.5058657897245258,0.5319010416666666,0.5701140760107303,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"باشرد،","boundary":[0.43958955295014773,0.5319010416666666,0.4978051663330474,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"معیرار","boundary":[0.3750119149747403,0.5319010416666666,0.4319679000861921,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"هرایی","boundary":[0.31923706033743204,0.5319010416666666,0.3739937088933371,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.2969699742636545,0.5319010416666666,0.31155223855242253,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"بررای","boundary":[0.2381675722047469,0.5319010416666666,0.2889093508721762,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"بقیرهی","boundary":[0.16248222285768754,0.5319010416666666,0.23010694881326854,0.5536708461415709],"dir":"rtl"},{"str":"تصمیمها","boundary":[0.7544783147459728,0.5643541761153665,0.838298350967496,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.7250771137165192,0.5643541761153665,0.7465103421980747,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.6742426842055096,0.5643541761153665,0.7174617699524763,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"تمرکز،","boundary":[0.6054031074254123,0.5643541761153665,0.6667404995645091,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"روش","boundary":[0.551140596701935,0.5643541761153665,0.5978162428826265,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5334442855781145,0.5643541761153665,0.5435117982669311,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"زمان","boundary":[0.482270136307311,0.5643541761153665,0.5259358716141482,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.4031154322752836,0.5643541761153665,0.47465479254326837,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"فراهم","boundary":[0.3437262415403679,0.5643541761153665,0.3954254122581261,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":"میکند","boundary":[0.27140253550662474,0.5643541761153665,0.3361108977763253,0.5861239805902707],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.26627585549518634,0.5643541761153665,0.2713098846630445,0.5861239805902707],"dir":"ltr"},{"str":"گام","boundary":[0.7737424459060147,0.5966057383004099,0.804749594890859,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7456217710418455,0.5966057383004099,0.7506558002097036,0.6183755427753141],"dir":"ltr"},{"str":"2","boundary":[0.7508817081307788,0.5966057383004099,0.7653661233438186,0.6183755427753141],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6658802783338099,0.5966057383004099,0.7377539115159935,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"ی","boundary":[0.644820322180917,0.5966057383004099,0.6648020207797161,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"تدریس","boundary":[0.5696496044228386,0.5966057383004099,0.6372096768975265,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"کلاسی","boundary":[0.4973819464302736,0.5966057383004099,0.561372795729673,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.4922552664188352,0.5966057383004099,0.4972892955866934,0.6183755427753141],"dir":"ltr"},{"str":"گام","boundary":[0.44621790105804976,0.5966057383004099,0.47722505004289395,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"بعدی","boundary":[0.38735373177008864,0.5966057383004099,0.437848441521304,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.30761223906205315,0.5966057383004099,0.3794858722442366,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.2561910208750357,0.5966057383004099,0.2995948211364216,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.22360880754932796,0.5966057383004099,0.24849493176421997,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"طبرق","boundary":[0.16249013440091506,0.5966057383004099,0.21597186225492576,0.6183755427753141],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.8135474215994662,0.6290588727491097,0.8380381279191689,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"توافقات","boundary":[0.7364310361262034,0.6290588727491097,0.8055977755920565,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"قبلی","boundary":[0.6847009817939186,0.6290588727491097,0.7281542274330378,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"پیش","boundary":[0.6309634925173958,0.6290588727491097,0.676424173100753,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.5935325517109904,0.6290588727491097,0.6230956329915438,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"رود","boundary":[0.5610021923553523,0.6290588727491097,0.5925034791726242,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5558755123439139,0.6290588727491097,0.5609095415117721,0.6508286772240138],"dir":"ltr"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.47613401963587837,0.6290588727491097,0.5480076528180617,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"کننده","boundary":[0.4135638166047088,0.6290588727491097,0.4681660470879802,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"می","boundary":[0.3764417119435707,0.6290588727491097,0.40582886011138797,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"توانرد","boundary":[0.32364083500142976,0.6290588727491097,0.37555619102087495,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.3013737489276523,0.6290588727491097,0.3159560132164203,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"یرک","boundary":[0.2510952244781241,0.6290588727491097,0.29361175550840024,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"یرا","boundary":[0.21965570488990566,0.6290588727491097,0.2434392935604342,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"چنرد","boundary":[0.16249013440091506,0.6290588727491097,0.2120543974243396,0.6508286772240138],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.7800937946811555,0.6613104349341531,0.8374755504718332,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.7006611381183873,0.6613104349341531,0.7723588381878346,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.624069774092079,0.6613104349341531,0.693038130683206,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"کند","boundary":[0.5806474120674865,0.6613104349341531,0.6161018015441808,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.5755207320560481,0.6613104349341531,0.5805547612239063,0.6830802394090573],"dir":"ltr"},{"str":"او","boundary":[0.5530065770660566,0.6613104349341531,0.5674909922790963,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"باید","boundary":[0.5113136974549614,0.6613104349341531,0.5449459536745782,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.4819124964255076,0.6613104349341531,0.5033457249070632,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"ذهنش","boundary":[0.41131255361738633,0.6613104349341531,0.474330460314072,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"بین","boundary":[0.3696196740062911,0.6613104349341531,0.4032519302259079,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"توصریف","boundary":[0.28481326851587074,0.6613104349341531,0.36181908386152023,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"رویرداد","boundary":[0.20995138690305978,0.6613104349341531,0.2771752806753615,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"هرا","boundary":[0.1804643980554761,0.6613104349341531,0.20921704317986842,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.16249013440091506,0.6613104349341531,0.17271577556128373,0.6830802394090573],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.782362977790487,0.6937635693828529,0.8380461347821944,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"آنها","boundary":[0.7423995805928891,0.6937635693828529,0.774271470784482,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"تفاوت","boundary":[0.6795205414164522,0.6937635693828529,0.7345989904481184,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"قائل","boundary":[0.6329789343246591,0.6937635693828529,0.671552568868554,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"شود","boundary":[0.5855558097416834,0.6937635693828529,0.625283000423869,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.580429129730245,0.6937635693828529,0.5854631588981032,0.7155333738577572],"dir":"ltr"},{"str":"توصیف","boundary":[0.5050422266704795,0.6937635693828529,0.5726285395854742,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"یعنی","boundary":[0.4507488323324755,0.6937635693828529,0.4974195466590411,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"رویداد","boundary":[0.3853064531503193,0.6937635693828529,0.4431108444919662,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"هایی","boundary":[0.3390517586502717,0.6937635693828529,0.3844815556191021,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"که","boundary":[0.3067783814698313,0.6937635693828529,0.3314286182514068,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"رخ","boundary":[0.27305347440663424,0.6937635693828529,0.29914491456498893,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"داده","boundary":[0.22734572490706317,0.6937635693828529,0.2654562735361333,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.20937146125250214,0.6937635693828529,0.21959710241287078,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"ثبت","boundary":[0.16249013440091506,0.6937635693828529,0.20175051271700098,0.7155333738577572],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.7977222381088553,0.7260655246338104,0.83771651892098,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.7470135971647633,0.7260655246338104,0.790163955646816,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7294808599782294,0.7260655246338104,0.7394553147027241,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر،","boundary":[0.6599504337050807,0.7260655246338104,0.7219225775161899,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"معانی","boundary":[0.5996656181488896,0.7260655246338104,0.6523232532647031,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"برداشت","boundary":[0.520358033904979,0.7260655246338104,0.5918520636736251,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"شده","boundary":[0.4727957296730531,0.7260655246338104,0.5128172917135626,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.4508065961300163,0.7260655246338104,0.4652068349283559,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"آن","boundary":[0.4185641025641026,0.7260655246338104,0.44305480888380516,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"اتفاقات","boundary":[0.34682146601849206,0.7260655246338104,0.41105938423410543,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":"است","boundary":[0.29570908397674195,0.7260655246338104,0.3389967744853036,0.7478353291087145],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.2905824039653036,0.7260655246338104,0.29561643313316177,0.7478353291087145],"dir":"ltr"},{"str":"گام","boundary":[0.7737275760175388,0.7585186590825103,0.804734725002383,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":":","boundary":[0.7456654275092939,0.7585186590825103,0.7506994566771521,0.7802884635574144],"dir":"ltr"},{"str":"3","boundary":[0.7514536269183109,0.7585186590825103,0.7659380421313506,0.7802884635574144],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.6793583071203891,0.7585186590825103,0.738105176399531,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.6616619959965687,0.7585186590825103,0.6717295086853853,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.5982270517586504,0.7585186590825103,0.6540104617144368,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.5190723477266228,0.7585186590825103,0.5906117079946077,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5013760366028024,0.7585186590825103,0.511443549291619,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.43821904489562485,0.7585186590825103,0.4938219650456694,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.36734114955676295,0.7585186590825103,0.4306735795977704,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"گفت","boundary":[0.3150551901629968,0.7585186590825103,0.3596511295396053,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.2973588790391764,0.7585186590825103,0.30742639172799296,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"گروی","boundary":[0.23710494709751215,0.7585186590825103,0.28966885902201883,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"پرس","boundary":[0.18423219902773802,0.7585186590825103,0.22966574944225723,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"از","boundary":[0.16249013440091506,0.7585186590825103,0.17672857276331824,0.7802884635574144],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.7668748451053284,0.79097179353121,0.8383086455056716,0.8127415980061143],"dir":"rtl"},{"str":".","boundary":[0.7617481650938901,0.79097179353121,0.7667821942617482,0.8127415980061143],"dir":"ltr"},{"str":"تحلیل","boundary":[0.7499205032885329,0.8232166366407981,0.8050786388332857,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.7336448384329424,0.8232166366407981,0.7427863883328566,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"تفسیر","boundary":[0.6750277380611951,0.8232166366407981,0.726510723477266,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"مشاهده","boundary":[0.6015865027166141,0.8232166366407981,0.6678936231055189,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"و","boundary":[0.5853108378610236,0.8232166366407981,0.5944523877609378,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"تعیین","boundary":[0.5272496425507578,0.8232166366407981,0.5784546754360881,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"رویکرد","boundary":[0.4623631684300829,0.8232166366407981,0.5203934801258221,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"مورد","boundary":[0.4157597941092364,0.8232166366407981,0.4555070060051472,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"استفاده","boundary":[0.3462716614240778,0.8232166366407981,0.40890363168430083,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.31968086931655704,0.8232166366407981,0.33941549899914214,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"ارتبرا","boundary":[0.27023620245925084,0.8232166366407981,0.31282470689162134,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.22421961681441235,0.8232166366407981,0.2442321990277381,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"معلرم،","boundary":[0.1624832713754647,0.8232166366407981,0.21736345438947674,0.8449864411157024],"dir":"rtl"},{"str":"در","boundary":[0.8185173958631208,0.8556697710894982,0.839178533981508,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"این","boundary":[0.7833718425316938,0.8556697710894982,0.8113832809074445,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"مرحله","boundary":[0.723056143360976,0.8556697710894982,0.7762377275760175,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"امکانپذیر","boundary":[0.6312643217996379,0.8556697710894982,0.7159220284052997,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"است.","boundary":[0.5789179296539892,0.8556697710894982,0.6246256791535603,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"ناظر،","boundary":[0.5305850729196455,0.8556697710894982,0.571783814698313,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"کلاس","boundary":[0.46996053760366036,0.8556697710894982,0.5234509579639691,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"را","boundary":[0.450256791535602,0.8556697710894982,0.462826422647984,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"برا","boundary":[0.42311009436659996,0.8556697710894982,0.4431226765799258,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"مشراهدات","boundary":[0.3253943380040034,0.8556697710894982,0.41597597941092374,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"ثبرت","boundary":[0.27279954246497,0.8556697710894982,0.31853817557906783,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"شرده","boundary":[0.21909293680297404,0.8556697710894982,0.26594338004003437,0.8774395755644024],"dir":"rtl"},{"str":"تررك","boundary":[0.1624832713754647,0.8556697710894982,0.21223677437803837,0.8774395755644024],"dir":"rtl"}],"boundary":[0.16248,0.12332,0.83918,0.87744],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19