آموزش گام به گام SQL Server 2012 آموزش گام به گام SQL Server 2012

توضیحات

کتاب آموزش گام به گام SQL Server 2012 توسط مهندس رامین مولاناپور و مهندس علیرضا کوچالی پیرامون اصول RDBMS - ابزارهای تجارت - Books Online - تلفیق‌ها - ایجاد و تغییر جداول - محدودیت‌ها - افزودن موارد بیشتر به پرس و جوها - نرمال سازی و سایر مباحث پایه طراحی - ساختار ایندکس‌ها و حافظه SQL Server - نوشتن اسکریپت‌ها و دسته‌ها - رویه‌های ذخیره شده - توابع تعریف شده کاربر - تراکنش‌ها و قفل‌ها - تریگرها - مختصری درباره اصول XML - اصول و مبانی هوش تجاری - انباره و منابع گزارش‌گیری BI - بررسی سرویس‌های گزارش گیری Reporting Services - یکپارچگی با Integration Services - ایفای نقش راهبری - به نگارش در آمده است.

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"410","title":"آموزش گام به گام SQL Server 2012","price":"۵۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۵‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۲‌,‌۵۰۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۵۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1635a2d4569518ca/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1635a2d4569518ca/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1635a2d4569518ca/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1635a2d4569518ca/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1635a2d4569518ca/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1635a2d4569518ca/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1635a2d4569518ca/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1635a2d4569518ca/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1635a2d4569518ca/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1635a2d4569518ca/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9786006004549","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۱","nobat_chap":"1","description":["کتاب آموزش گام به گام SQL Server 2012 توسط مهندس رامین مولاناپور و مهندس علیرضا کوچالی پیرامون اصول RDBMS - ابزارهای تجارت - Books Online - تلفیق‌ها - ایجاد و تغییر جداول - محدودیت‌ها - افزودن موارد بیشتر به پرس و جوها - نرمال سازی و سایر مباحث پایه طراحی - ساختار ایندکس‌ها و حافظه SQL Server - نوشتن اسکریپت‌ها و دسته‌ها - رویه‌های ذخیره شده - توابع تعریف شده کاربر - تراکنش‌ها و قفل‌ها - تریگرها - مختصری درباره اصول XML - اصول و مبانی هوش تجاری - انباره و منابع گزارش‌گیری BI - بررسی سرویس‌های گزارش گیری Reporting Services - یکپارچگی با Integration Services - ایفای نقش راهبری - به نگارش در آمده است."],"pages_count":"872","keywords":"null","token":"1635a2d4569518ca","created_at":"2017-10-17 11:33:25","updated_at":"2022-05-27 09:13:33","publisher_id":"66","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"آتی نگر","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"699","title":"مهندس رامین مولاناپور","firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"789","title":"مهندس علیرضا کوچالی","firstname":"مهندس علیرضا","lastname":"کوچالی","token":"e5c971ec3eee6449","created_at":"2017-10-15 14:55:59","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"699","title":"مهندس رامین مولاناپور","firstname":"مهندس رامین","lastname":"مولاناپور","token":"8e7c230e0c5f27aa","created_at":"2017-10-15 12:57:43","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"},{"id":"789","title":"مهندس علیرضا کوچالی","firstname":"مهندس علیرضا","lastname":"کوچالی","token":"e5c971ec3eee6449","created_at":"2017-10-15 14:55:59","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"389","file":"59e5b94ddb92e3.12663860.pdf","book_id":"410","toc":[{"title":"مقدمه","page":"18"},{"title":"فصل اول اصول RDBMS","page":"25"},{"title":"فصل دوم ابزارهای تجارت","page":"49"},{"title":"فصل سوم BooksOnline","page":"77"},{"title":"فصل چهارم تلفیق‌ها","page":"119"},{"title":"فصل پنجم ایجاد و تغییر جداول","page":"154"},{"title":"فصل ششم محدودیت‌ها","page":"201"},{"title":"فصل هفتم افزودن موارد بیشتر به پرس‌وجوها","page":"239"},{"title":"فصل هشتم نرمال‌سازی و سایر مباحث پایه طراحی","page":"283"},{"title":"فصل نهم ساختار ایندکس‌ها و حافظه SQL Server","page":"334"},{"title":"فصل دهم دیدگاه‌ها","page":"384"},{"title":"فصل یازدهم نوشتن اسکریپت‌ها و دسته‌ها","page":"415"},{"title":"فصل دوازدهم رویه‌های ذخیره شده","page":"467"},{"title":"فصل سیزدهم توابع تعریف شده کاربر","page":"522"},{"title":"فصل چهاردهم تراکنش‌ها و قفل‌ها","page":"542"},{"title":"فصل پانزدهم تریگرها","page":"573"},{"title":"فصل شانزدهم مختصری درباره اصول XML","page":"597"},{"title":"فصل هفدهم اصول و مبانی هوش تجاری","page":"650"},{"title":"فصل هجدهم انباره و منابع گزارش‌گیری BI","page":"692"},{"title":"فصل نوزدهم بررسی سرویس‌های گزارش‌گیری Reporting Services","page":"731"},{"title":"فصل بیستم یکپارچگی با Integration Services","page":"778"},{"title":"فصل بیست و یکم ایفای نقش راهبری","page":"810"},{"title":"پیوست","page":"846"}],"created_at":"2017-10-17 11:33:25","updated_at":"2022-05-27 09:13:42","process_started_at":"2017-11-10 04:37:57","process_done_at":"2017-11-10 05:00:23","process_failed_at":null,"pages_count":"872","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"028da1fba8ffc83fb6a40460dd88e101b5e7849c850053c9548e352d8410246e1755e1b423a0a14289fa32aff654ba43bbd4d4c35bd45c6d88b371ef6297c76a","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۸۷۲"},"publisher":{"id":66,"title":"آتی نگر","description":null,"token":"63383be36968416c","slug":"آتی-نگر"},"study_subjects":[{"id":"38143","title":"نظریه علوم کامپیوتر","token":"2fadf122378a9578","type":"","books_count":"48","created_at":"2017-10-07 11:58:25","updated_at":"2017-12-09 13:45:36","study_fields":[{"id":"1519","title":"علوم کامپیوتر","degree_id":"10","token":"d0ad77b4640710f1","books_count":"61","created_at":"2017-10-07 11:22:59","updated_at":"2022-03-09 12:26:39","study_groups":[{"id":"10","title":"فنی و مهندسی","token":"cd075d6bdb3fbd29","books_count":"411","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-23 15:05:30"}]}]}],"titleLink":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-SQL-Server-2012","ebook_price_en":"25000","urlify":"%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-SQL-Server-2012","pages_count_fa":"۸۷۲","authorTitle":"مهندس رامین مولاناپور, مهندس علیرضا کوچالی","tocStr":"مقدمه, فصل اول اصول RDBMS, فصل دوم ابزارهای تجارت, فصل سوم BooksOnline, فصل چهارم تلفیق‌ها, فصل پنجم ایجاد و تغییر جداول, فصل ششم محدودیت‌ها, فصل هفتم افزودن موارد بیشتر به پرس‌وجوها, فصل هشتم نرمال‌سازی و سایر مباحث پایه طراحی, فصل نهم ساختار ایندکس‌ها و حافظه SQL Server, فصل دهم دیدگاه‌ها, فصل یازدهم نوشتن اسکریپت‌ها و دسته‌ها, فصل دوازدهم رویه‌های ذخیره شده, فصل سیزدهم توابع تعریف شده کاربر, فصل چهاردهم تراکنش‌ها و قفل‌ها, فصل پانزدهم تریگرها, فصل شانزدهم مختصری درباره اصول XML, فصل هفدهم اصول و مبانی هوش تجاری, فصل هجدهم انباره و منابع گزارش‌گیری BI, فصل نوزدهم بررسی سرویس‌های گزارش‌گیری Reporting Services, فصل بیستم یکپارچگی با Integration Services, فصل بیست و یکم ایفای نقش راهبری, پیوست","url":"/preview/1635a2d4569518ca/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%A7%D9%85-SQL-Server-2012"}
{"toc":[{"title":"مقدمه","page":"18"},{"title":"فصل اول اصول RDBMS","page":"25"},{"title":"فصل دوم ابزارهای تجارت","page":"49"},{"title":"فصل سوم BooksOnline","page":"77"},{"title":"فصل چهارم تلفیق‌ها","page":"119"},{"title":"فصل پنجم ایجاد و تغییر جداول","page":"154"},{"title":"فصل ششم محدودیت‌ها","page":"201"},{"title":"فصل هفتم افزودن موارد بیشتر به پرس‌وجوها","page":"239"},{"title":"فصل هشتم نرمال‌سازی و سایر مباحث پایه طراحی","page":"283"},{"title":"فصل نهم ساختار ایندکس‌ها و حافظه SQL Server","page":"334"},{"title":"فصل دهم دیدگاه‌ها","page":"384"},{"title":"فصل یازدهم نوشتن اسکریپت‌ها و دسته‌ها","page":"415"},{"title":"فصل دوازدهم رویه‌های ذخیره شده","page":"467"},{"title":"فصل سیزدهم توابع تعریف شده کاربر","page":"522"},{"title":"فصل چهاردهم تراکنش‌ها و قفل‌ها","page":"542"},{"title":"فصل پانزدهم تریگرها","page":"573"},{"title":"فصل شانزدهم مختصری درباره اصول XML","page":"597"},{"title":"فصل هفدهم اصول و مبانی هوش تجاری","page":"650"},{"title":"فصل هجدهم انباره و منابع گزارش‌گیری BI","page":"692"},{"title":"فصل نوزدهم بررسی سرویس‌های گزارش‌گیری Reporting Services","page":"731"},{"title":"فصل بیستم یکپارچگی با Integration Services","page":"778"},{"title":"فصل بیست و یکم ایفای نقش راهبری","page":"810"},{"title":"پیوست","page":"846"}],"pages_count":872,"version":"5.15.3","dir":"rtl","state":"converting","token":"1635a2d4569518ca","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/f3f8955f6aefdc6fd43d49998cd2a404.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/251e79d27c472fc10aad2d4cd0ef055f.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19053,0.06628,0.20826,0.25076]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.43276435603642344,0.06627933491686457,0.43736097577366345,0.1232864608076009],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4648116662746547,0.06627933491686457,0.46940828601189466,0.1232864608076009],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4696582776116394,0.11147724539786219,0.4717669769160982,0.13762926440023748],"dir":"ltr"},{"str":"΋Ψ೯","boundary":[0.4709678908638823,0.10763028340261277,0.49981267766540116,0.13762926440023748],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.49983857397264886,0.11147724539786219,0.5019472732771076,0.13762926440023748],"dir":"ltr"},{"str":"Ϟฬ","boundary":[0.5019731695843554,0.11147724539786219,0.5342214710527201,0.13762926440023748],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5342473673599679,0.11147724539786219,0.5363560666644267,0.13762926440023748],"dir":"ltr"},{"str":"ଘ","boundary":[0.5363819629716745,0.11147724539786219,0.5487382010013105,0.13762926440023748],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.49375021000638414,0.17374361267814728,0.49566355297201037,0.19747282883016629],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5071536809919021,0.17374361267814728,0.5090670239575282,0.19747282883016629],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5009072275797184,0.2289497810273159,0.501958704344612,0.24199016107482182],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5082638755418164,0.2289497810273159,0.5093153523067101,0.24199016107482182],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003","boundary":[0.29627297469843084,0.26665938242280285,0.36035146668458723,0.32366650831353916],"dir":"ltr"},{"str":"Ϟ̳߮\u0003ଘ\u0003Ϟ̳߮\u0003γέϪड़Ϳ","boundary":[0.3330701253318101,0.2524760095011876,0.6859211720036289,0.32366650831353916],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003","boundary":[0.19053459225160446,0.36435249406175774,0.25461308423776086,0.4213596199524941],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.22732367863983066,0.3970656769596199,0.37965726958099527,0.4540728028503563],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.3998178824636269,0.3970656769596199,0.6102946809583012,0.4540728028503563],"dir":"ltr"},{"str":"2012","boundary":[0.6304552938409328,0.3970656769596199,0.7917401969019858,0.4540728028503563],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19053,0.06628,0.79174,0.45407],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":º","boundary":[0.46885369779241287,0.6284567561423693,0.4956415779039683,0.6546174584323039],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.49564527737643216,0.6284567561423693,0.5129958032324182,0.6546087751447446],"dir":"ltr"},{"str":"€","boundary":[0.5129995027048821,0.6284567561423693,0.53216277006821,0.6546087751447446],"dir":"ltr"},{"str":"f","boundary":[0.532166469540674,0.6284567561423693,0.5409342192802661,0.6546087751447446],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.54093791875273,0.6284567561423693,0.5502235946372769,0.6546087751447446],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.3886158395215214,0.675773604123367,0.4055224286818319,0.7019256231257421],"dir":"ltr"},{"str":"ÂaZ","boundary":[0.40552612815429584,0.675773604123367,0.4372380061153858,0.7019256231257421],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.4372417055878498,0.675773604123367,0.44467764524041525,0.7019256231257421],"dir":"ltr"},{"str":"ÓÂ","boundary":[0.44468134471287923,0.675773604123367,0.47994101676690964,0.7019256231257421],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.4799447162393736,0.675773604123367,0.4892303921239205,0.7019256231257421],"dir":"ltr"},{"str":"¾","boundary":[0.495460303753234,0.675773604123367,0.5115530089714727,0.7019256231257421],"dir":"ltr"},{"str":"Ì","boundary":[0.511523413191761,0.675773604123367,0.5222518833372534,0.7019256231257421],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.5222222875575416,0.675773604123367,0.5315079634420885,0.7019256231257421],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.5314783676623769,0.675773604123367,0.538544360068546,0.7019256231257421],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5385147642888343,0.675773604123367,0.5554213534491447,0.7019256231257421],"dir":"ltr"},{"str":"…|","boundary":[0.5616882598030979,0.675773604123367,0.6011838278283659,0.7019256231257421],"dir":"ltr"},{"str":"ÀÆ","boundary":[0.6012060246631497,0.675773604123367,0.6210573939047745,0.7019256231257421],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.6210795907395583,0.675773604123367,0.6303652666241052,0.7019256231257421],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3701591713988105,0.7002202050178146,0.37226787070326933,0.7263722240201899],"dir":"ltr"},{"str":"Ê","boundary":[0.38719894156782353,0.7230904521043645,0.40506739356876437,0.7492424711067398],"dir":"ltr"},{"str":"·","boundary":[0.40508959040354814,0.7230904521043645,0.41049082020093397,0.7492424711067398],"dir":"ltr"},{"str":"ZqÂ","boundary":[0.4105093175632538,0.7230904521043645,0.45195080810456634,0.7492424711067398],"dir":"ltr"},{"str":"Z","boundary":[0.47439180807096526,0.7230904521043645,0.48216070024528734,0.7492424711067398],"dir":"ltr"},{"str":"“€","boundary":[0.48211630657571986,0.7230904521043645,0.5229510836329424,0.7492424711067398],"dir":"ltr"},{"str":"Ì","boundary":[0.5229066899633749,0.7230904521043645,0.5336351601088672,0.7492424711067398],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ","boundary":[0.541241275494775,0.7230904521043645,0.55670507039414,0.7492424711067398],"dir":"ltr"},{"str":"…|","boundary":[0.5630977588118677,0.7230904521043645,0.6025933268371357,0.7492424711067398],"dir":"ltr"},{"str":"ÀÆ","boundary":[0.6026155236719196,0.7230904521043645,0.6224668929135445,0.7492424711067398],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.6224890897483283,0.7230904521043645,0.6317747656328752,0.7492424711067398],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.37016,0.62846,0.63177,0.74924],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/7490bb65c1ffa3a0a52a69e107a603ca.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/d90729e398f1fca17aaa188ac8aa62c0.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.25374,0.11963,0.18086,0.27774]},"elements":[{"words":[{"str":"Atkinson,","boundary":[0.5307449346460132,0.1196257482185273,0.5769253586909042,0.1279630403800475],"dir":"ltr"},{"str":"Paul","boundary":[0.579818331643429,0.1196257482185273,0.6007255670172374,0.1279630403800475],"dir":"ltr"},{"str":"¶a","boundary":[0.6079605860018144,0.12004494599910924,0.6204591579584019,0.1307337821036223],"dir":"ltr"},{"str":",½ÂˆÀÌ°eY","boundary":[0.6241923994489432,0.12004494599910924,0.6711142098719801,0.1307337821036223],"dir":"ltr"},{"str":",ÂaZ¿Ó»","boundary":[0.2537381136386546,0.1380734495620547,0.2945225294848963,0.14876228566656774],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ì»Y","boundary":[0.29819226504485735,0.1380734495620547,0.3240255703773395,0.14876228566656774],"dir":"ltr"},{"str":"ºm€f»","boundary":[0.32773008299452305,0.1380734495620547,0.35822048990289307,0.14876228566656774],"dir":"ltr"},{"str":"-[\u0003\u0003\u0003","boundary":[0.3619023218305837,0.1358970605700713,0.37258492658176806,0.14877042755344425],"dir":"ltr"},{"str":"Y€ÌXËÁ","boundary":[0.36976244077819964,0.1380734495620547,0.39531148146903666,0.14876228566656774],"dir":"ltr"},{"str":"c€]Y","boundary":[0.39889503040892443,0.1380734495620547,0.42437300493935015,0.14876228566656774],"dir":"ltr"},{"str":",\u0003\u0003","boundary":[0.42802913208561544,0.1358970605700713,0.4387117368367998,0.14876228566656774],"dir":"ltr"},{"str":"½ÂˆÀÌ°eY","boundary":[0.43115150700581295,0.1380734495620547,0.4747377440274184,0.14876228566656774],"dir":"ltr"},{"str":"¶a","boundary":[0.4785314673566076,0.1380734495620547,0.49103003931319505,0.14876228566656774],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.49103155135916127,0.13808159144893117,0.49578391183091963,0.14877042755344425],"dir":"ltr"},{"str":"/\u0003\u0003\u0003","boundary":[0.4995095930916299,0.1379179186460808,0.5085178589429119,0.14877042755344425],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.5026208796747421,0.13765425178147275,0.5248188398308882,0.14599154394299294],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.5277375172058265,0.13765425178147275,0.5583818636015074,0.14599154394299294],"dir":"ltr"},{"str":"2012","boundary":[0.5613005409764457,0.13765425178147275,0.5848318470481503,0.14599154394299294],"dir":"ltr"},{"str":"¹Z³","boundary":[0.5887061926682571,0.1380734495620547,0.6039158630422364,0.14876228566656774],"dir":"ltr"},{"str":"Ä]","boundary":[0.6076581768085749,0.1380734495620547,0.616346392930345,0.14876228566656774],"dir":"ltr"},{"str":"¹Z³","boundary":[0.6200569537313934,0.1380734495620547,0.6352666241053727,0.14876228566656774],"dir":"ltr"},{"str":"‰Â»M","boundary":[0.6390104499176774,0.1380734495620547,0.6710280232519068,0.14876228566656774],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6710628003091293,0.1379179186460808,0.6769597795772991,0.14625521080760098],"dir":"ltr"},{"str":".\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16494477434679336],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15409369061757724,0.6053896038439568,0.16243098277909745],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.599492624575787,0.15207283254156775,0.6070528544067739,0.16276166864608083],"dir":"ltr"},{"str":"Ê·ZqÂ","boundary":[0.601912402137025,0.1542477963554038,0.630618594805282,0.16493663245991688],"dir":"ltr"},{"str":"Z“€Ì","boundary":[0.6400159604851988,0.1542477963554038,0.6623579516817312,0.16493663245991688],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ","boundary":[0.665856826047512,0.1542477963554038,0.6710794328147577,0.16493663245991688],"dir":"ltr"},{"str":".\u0003","boundary":[0.5711669634756896,0.17212219418052255,0.5770639427438594,0.18297470308788596],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5711669634756896,0.17212219418052255,0.5770639427438594,0.18045948634204276],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5711669634756896,0.17212219418052255,0.5770639427438594,0.18045948634204276],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5711669634756896,0.17212219418052255,0.5770639427438594,0.18045948634204276],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5711669634756896,0.17212219418052255,0.5770639427438594,0.18045948634204276],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003\u0003\u0003","boundary":[0.5711669634756896,0.17010133610451306,0.5788279963710896,0.18079017220902613],"dir":"ltr"},{"str":"1391","boundary":[0.5736875441013407,0.17228586698337292,0.6019386109337724,0.18297470308788596],"dir":"ltr"},{"str":",€\u0003","boundary":[0.605742918584725,0.17212219418052255,0.6147642888343806,0.1829665612010095],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.62087345855314,0.17227653744804042,0.6232987802829206,0.18296537355255346],"dir":"ltr"},{"str":"ÊeM","boundary":[0.6232821477772924,0.17227653744804042,0.6397604247169114,0.18296537355255346],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6434392325526697,0.17228467933491687,0.6459401565807601,0.18297351543942994],"dir":"ltr"},{"str":"½Y€Æe","boundary":[0.6458645542824502,0.17227653744804042,0.6710174389301434,0.18296537355255346],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5619938846140923,0.19015069774346788,0.567890863882262,0.19848798990498806],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5619938846140923,0.19015069774346788,0.567890863882262,0.19848798990498806],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5619938846140923,0.19015069774346788,0.567890863882262,0.19848798990498806],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5619938846140923,0.19015069774346788,0.567890863882262,0.19848798990498806],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5619938846140923,0.19015069774346788,0.567890863882262,0.19848798990498806],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5619938846140923,0.19015069774346788,0.567890863882262,0.19848798990498806],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5619938846140923,0.19015069774346788,0.567890863882262,0.19848798990498806],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5619938846140923,0.19015069774346788,0.567890863882262,0.19848798990498806],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5619938846140923,0.19015069774346788,0.567890863882262,0.19848798990498806],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5619938846140923,0.19015069774346788,0.567890863882262,0.19848798990498806],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5619938846140923,0.19015069774346788,0.567890863882262,0.19848798990498806],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5619938846140923,0.19015069774346788,0.567890863882262,0.19848798990498806],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003.","boundary":[0.5619938846140923,0.19015069774346788,0.568289035986694,0.20100320665083127],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5619938846140923,0.18812983966745836,0.5695541144450791,0.19881867577197143],"dir":"ltr"},{"str":"μÁ|m","boundary":[0.5682436746077081,0.19030622865944175,0.5962996875105003,0.20099506476395482],"dir":"ltr"},{"str":",»","boundary":[0.5998983569100501,0.19030622865944175,0.6274024730351803,0.20099506476395482],"dir":"ltr"},{"str":":.\u0003\u0003\u0003","boundary":[0.6310404556298511,0.18812983966745836,0.6498941567823661,0.20100320665083127],"dir":"ltr"},{"str":"872","boundary":[0.6498941567823662,0.19031437054631822,0.6710824569066899,0.20100320665083127],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6710628003091293,0.19015069774346788,0.6769597795772991,0.19848798990498806],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4814522361479789,0.20775164786223277,0.4873492154161486,0.21608894002375298],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.4814522361479789,0.20775164786223277,0.4873492154161486,0.21608894002375298],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.4852837606263229,0.20791532066508311,0.5064720607506467,0.2186041567695962],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5063495850273847,0.20791532066508311,0.5120197574006248,0.2186041567695962],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.5120953596989347,0.20791532066508311,0.5327998051140753,0.2186041567695962],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5327620039649203,0.20791532066508311,0.5384321763381605,0.2186041567695962],"dir":"ltr"},{"str":"6004","boundary":[0.5385077786364704,0.20791532066508311,0.5662538221161921,0.2186041567695962],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5662266052888006,0.20791532066508311,0.5718967776620408,0.2186041567695962],"dir":"ltr"},{"str":"54","boundary":[0.5719723799603507,0.20791532066508311,0.5860979133765666,0.2186041567695962],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5860827929169046,0.20791532066508311,0.588161856120426,0.2186041567695962],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.591831591680387,0.20791532066508311,0.5989230872618527,0.2186041567695962],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6026149994959846,0.20791532066508311,0.6050796344208863,0.2186041567695962],"dir":"ltr"},{"str":"μZË","boundary":[0.6050367931185108,0.20790717877820664,0.6203024091932395,0.2185960148827197],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6201572527804845,0.20790717877820664,0.6249353180336682,0.2185960148827197],"dir":"ltr"},{"str":"300000","boundary":[0.6286247101911898,0.20791532066508311,0.6711026175195726,0.2186041567695962],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6710628003091293,0.20775164786223277,0.6769597795772991,0.21608894002375298],"dir":"ltr"},{"str":"Zb̧","boundary":[0.6543294916165452,0.2255793878043349,0.6711630993582205,0.23626822390884797],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3231914250193206,0.24302480700712595,0.3290884042874903,0.25136209916864616],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3231914250193206,0.24302480700712595,0.3290884042874903,0.25136209916864616],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3231914250193206,0.24302480700712595,0.3290884042874903,0.25136209916864616],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.3231914250193206,0.24302480700712595,0.3290884042874903,0.25136209916864616],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.3231914250193206,0.24276114014251787,0.35399760627647364,0.25109843230403806],"dir":"ltr"},{"str":"2012","boundary":[0.35681097938892237,0.24276114014251787,0.3803850475454454,0.25109843230403806],"dir":"ltr"},{"str":"programming,C2012.","boundary":[0.38333471657538387,0.24276114014251787,0.4846684083196129,0.25109843230403806],"dir":"ltr"},{"str":"Beginning","boundary":[0.4882060414636604,0.24276114014251787,0.5371474312019084,0.25109843230403806],"dir":"ltr"},{"str":"Microsoft","boundary":[0.5401594568971246,0.24276114014251787,0.5865004300930748,0.25109843230403806],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.5895078895198412,0.24276114014251787,0.6116911461308422,0.25109843230403806],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6152163905782736,0.2431884798099763,0.6176190316185611,0.25387731591448937],"dir":"ltr"},{"str":"Ê","boundary":[0.6176371761701556,0.24318033792309982,0.627108632102416,0.2538691740276129],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.6306377473875205,0.24318033792309982,0.6413702496555895,0.2538691740276129],"dir":"ltr"},{"str":"½YÂÀŸ","boundary":[0.6450581297671449,0.24318033792309982,0.6710501999260777,0.2538691740276129],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6710628003091293,0.24302480700712595,0.6769597795772991,0.25136209916864616],"dir":"ltr"},{"str":"μY","boundary":[0.5904203487786028,0.26078128804186457,0.600832297301838,0.27147012414637767],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6045307617351567,0.26078942992874105,0.6070316857632472,0.27147826603325415],"dir":"ltr"},{"str":"ÂÌ","boundary":[0.6069545714189711,0.26078128804186457,0.6172304358052485,0.27147012414637767],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6267079399213736,0.26078942992874105,0.6292088639494641,0.27147826603325415],"dir":"ltr"},{"str":"…Y","boundary":[0.629131749605188,0.26078128804186457,0.6444427270589026,0.27147012414637767],"dir":"ltr"},{"str":"Á€‡","boundary":[0.648183528779275,0.26078128804186457,0.6710577601559088,0.27147012414637767],"dir":"ltr"},{"str":"Ã|¿€Ì³","boundary":[0.4639135109707334,0.27845349706799283,0.49430412284533437,0.2891423331725059],"dir":"ltr"},{"str":"†ËÁ€‡","boundary":[0.4979874668189912,0.27845349706799283,0.5337518900574576,0.2891423331725059],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.5375032760995934,0.27845349706799283,0.5423720641107489,0.2891423331725059],"dir":"ltr"},{"str":"Ã|ÀÅ{†ËÁ","boundary":[0.546073552636,0.27845349706799283,0.5967543093310036,0.2891423331725059],"dir":"ltr"},{"str":"€‡","boundary":[0.5968722489163669,0.27845349706799283,0.6101585968213433,0.2891423331725059],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZŀeÂÌb»Z","boundary":[0.613909982863479,0.27845349706799283,0.6653921239205671,0.2891423331725059],"dir":"ltr"},{"str":".\u0003\u0003\u0003¹","boundary":[0.5536262222371559,0.29589891627078385,0.5620936796478612,0.3067514251781473],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5694528073653438,0.2960625890736342,0.575122979738584,0.3067514251781473],"dir":"ltr"},{"str":"1965","boundary":[0.5789287994355028,0.2960625890736342,0.6066929874668189,0.3067514251781473],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6066496421491213,0.29589891627078385,0.612546621417291,0.3042362084323041],"dir":"ltr"},{"str":",c€]Y","boundary":[0.6103798595477302,0.2960544471867578,0.6389514801249957,0.3067432832912708],"dir":"ltr"},{"str":",Y€ÌXËÁ","boundary":[0.6426393602365511,0.2960544471867578,0.6710930412284534,0.3067432832912708],"dir":"ltr"},{"str":"Vieira","boundary":[0.603827156345553,0.3104571021377673,0.6332082658512819,0.31879439429928746],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6332861059776217,0.3104571021377673,0.6361799255569996,0.31879439429928746],"dir":"ltr"},{"str":"Robert","boundary":[0.6391175908875801,0.3104571021377673,0.6710621551695172,0.31879439429928746],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5189509761096737,0.33145711104513065,0.5248479553778435,0.3397944032066508],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5189509761096737,0.33145711104513065,0.5248479553778435,0.3397944032066508],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5189509761096737,0.33145711104513065,0.5248479553778435,0.3397944032066508],"dir":"ltr"},{"str":"ºm€f»","boundary":[0.5189504720943515,0.33161264196110446,0.5494484392325526,0.34230147806561756],"dir":"ltr"},{"str":",-\u0003","boundary":[0.5531227109304122,0.3294362529691211,0.5638083397735291,0.34230961995249404],"dir":"ltr"},{"str":"1352","boundary":[0.565622794932966,0.331620783847981,0.5939751688451329,0.34230961995249404],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003,¾","boundary":[0.5939484560330633,0.33145711104513065,0.610147004468936,0.34230029041716153],"dir":"ltr"},{"str":"Ì»Y","boundary":[0.6101772453882599,0.33161145431264843,0.6266131850408253,0.34230029041716153],"dir":"ltr"},{"str":",ÂaZ¿ÓÂ","boundary":[0.6303388663015356,0.33161145431264843,0.6662121568495682,0.34230029041716153],"dir":"ltr"},{"str":"»","boundary":[0.6662242532172978,0.33161145431264843,0.6711081616881153,0.34230029041716153],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5176405362723027,0.3494856146080761,0.5235375155404725,0.3578229067695962],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5176405362723027,0.3494856146080761,0.5235375155404725,0.3578229067695962],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5176405362723027,0.3494856146080761,0.5235375155404725,0.3578229067695962],"dir":"ltr"},{"str":"ºm€f»","boundary":[0.5176400322569805,0.3496411455240499,0.5481379993951816,0.360329981628563],"dir":"ltr"},{"str":",-\u0003","boundary":[0.5518122710930412,0.34746475653206654,0.562497899936158,0.3603381235154395],"dir":"ltr"},{"str":"1368","boundary":[0.5643123550955949,0.34964928741092643,0.5921657538389166,0.3603381235154395],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.5921340008736266,0.3494856146080761,0.5980309801417962,0.3578229067695962],"dir":"ltr"},{"str":",Z“€Ì","boundary":[0.5957629111925002,0.3496399578755939,0.6211123618157992,0.360328793980107],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ","boundary":[0.6245946036759518,0.3496399578755939,0.6298005779375693,0.360328793980107],"dir":"ltr"},{"str":",Ê·ZqÂ","boundary":[0.6335640603474345,0.3496399578755939,0.665413796579416,0.360328793980107],"dir":"ltr"},{"str":"QA","boundary":[0.5425388931823527,0.36689415676959625,0.5594655824737073,0.37523144893111643],"dir":"ltr"},{"str":"76","boundary":[0.563203017371728,0.3673214964370547,0.5770019488592452,0.37801033254156774],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.5769142501932057,0.3673214964370547,0.5800441853432343,0.37801033254156774],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.5800396492053357,0.3673214964370547,0.5871311447868014,0.37801033254156774],"dir":"ltr"},{"str":"/­","boundary":[0.5870933436376464,0.36731335455017816,0.6021956587480258,0.37801033254156774],"dir":"ltr"},{"str":"25¦·Y2","boundary":[0.6022138032996202,0.36731335455017816,0.6391425019320587,0.37801033254156774],"dir":"ltr"},{"str":"1391","boundary":[0.642837942273445,0.3673214964370547,0.6710890091058768,0.37801033254156774],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6188468129431135,0.38475877375296913,0.6247437922112832,0.39309606591448926],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6188468129431135,0.38475877375296913,0.6247437922112832,0.39309606591448926],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6188468129431135,0.38475877375296913,0.6247437922112832,0.39309606591448926],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6188468129431135,0.38475877375296913,0.6247437922112832,0.39309606591448926],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6188468129431135,0.38475877375296913,0.6247437922112832,0.39309606591448926],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6188468129431135,0.38475877375296913,0.6247437922112832,0.39309606591448926],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6188468129431135,0.38475877375296913,0.6247437922112832,0.39309606591448926],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6188468129431135,0.38475877375296913,0.6247437922112832,0.39309606591448926],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6188468129431135,0.38475877375296913,0.6247437922112832,0.39309606591448926],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6188468129431135,0.38475877375296913,0.6247437922112832,0.39309606591448926],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6188468129431135,0.38475877375296913,0.6247437922112832,0.39309606591448926],"dir":"ltr"},{"str":"005","boundary":[0.6189450959309163,0.3849224465558195,0.6403360102147105,0.3956112826603325],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6402165585833809,0.3849224465558195,0.6433464937334095,0.3956112826603325],"dir":"ltr"},{"str":"7565","boundary":[0.6433419575955109,0.3849224465558195,0.671106145626827,0.3956112826603325],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.6710628003091293,0.38475877375296913,0.6769597795772991,0.39309606591448926],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.25374,0.11963,0.67696,0.39561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.12005308788598573,0.6947968818252074,0.1307419239904988],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.137725296912114,0.6947968818252074,0.14841413301662706],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69233,0.12005,0.6948,0.14841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ćZÀ‹€‡","boundary":[0.7614831490877322,0.12004494599910924,0.8048078021571855,0.1307337821036223],"dir":"ltr"},{"str":"ÁM|Ë|a","boundary":[0.7162230771815462,0.1377171550252375,0.750687140889083,0.14840599112975056],"dir":"ltr"},{"str":"¹Z¿","boundary":[0.7544279426094552,0.1377171550252375,0.7664471959947582,0.14840599112975056],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.7701532206579079,0.1377171550252375,0.7750220086690636,0.14840599112975056],"dir":"ltr"},{"str":"½YÂÀŸ","boundary":[0.7787234971943147,0.1377171550252375,0.8047155673532475,0.14840599112975056],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.71622,0.12004,0.80481,0.14841],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.17192957244655585,0.6947968818252074,0.18261840855106892],"dir":"ltr"},{"str":"€Œ¿","boundary":[0.7395085850609858,0.1719214305596794,0.7564434998823963,0.18261026666419244],"dir":"ltr"},{"str":"cZzŒ»","boundary":[0.7600724102012701,0.1719214305596794,0.8047019589395517,0.18261026666419244],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.18995807600950118,0.6947968818252074,0.20064691211401423],"dir":"ltr"},{"str":"ɀÅZ›","boundary":[0.7239844091260375,0.1899499341226247,0.7564495480662612,0.20063877022713775],"dir":"ltr"},{"str":"cZzŒ»","boundary":[0.7600724102012701,0.1899499341226247,0.8047019589395517,0.20063877022713775],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.20791532066508311,0.6947968818252074,0.2186041567695962],"dir":"ltr"},{"str":"®]Z‹","boundary":[0.7782169617956386,0.20790717877820664,0.8048350189845771,0.2185960148827197],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.22558752969121137,0.6947968818252074,0.23627636579572445],"dir":"ltr"},{"str":"ʈË¿","boundary":[0.6989857531668963,0.2255793878043349,0.7287276973219985,0.23626822390884797],"dir":"ltr"},{"str":"d‡€Æ§","boundary":[0.7323520715029737,0.2255793878043349,0.7665091898793723,0.23626822390884797],"dir":"ltr"},{"str":"dÌ","boundary":[0.7702560397836093,0.2255793878043349,0.7861204260609521,0.23626822390884797],"dir":"ltr"},{"str":"“","boundary":[0.7914519001377641,0.2255793878043349,0.7999133093646046,0.23626822390884797],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.7998891166291455,0.2255793878043349,0.8047579046403011,0.23626822390884797],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.2431884798099763,0.6947968818252074,0.25387731591448937],"dir":"ltr"},{"str":"d‹Y{{ZË","boundary":[0.7652138705016633,0.24318069421763655,0.804741776149995,0.2538695303221496],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.26078942992874105,0.6947968818252074,0.27147826603325415],"dir":"ltr"},{"str":"Â“»","boundary":[0.7732771076240718,0.26078128804186457,0.804773025099963,0.27147012414637767],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.2784616389548693,0.6947968818252074,0.2891504750593824],"dir":"ltr"},{"str":"Â“»","boundary":[0.7732781156547159,0.278453140773456,0.8047740331306072,0.28914197687796905],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.2960625890736342,0.6947968818252074,0.3067514251781473],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{Á‚§Y","boundary":[0.7440472430361882,0.2960548034812945,0.7712489499680789,0.3067436395858075],"dir":"ltr"},{"str":"ćZÀ‹","boundary":[0.7749942878263498,0.2960548034812945,0.8047211115217902,0.3067436395858075],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.31366353919239903,0.6947968818252074,0.3243523752969121],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{Á‚§Y","boundary":[0.7440447229595779,0.3136553973055225,0.7712464298914686,0.3243442334100356],"dir":"ltr"},{"str":"ćZÀ‹","boundary":[0.7749917677497395,0.3136553973055225,0.8047185914451799,0.3243442334100356],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.3312644893111639,0.6947968818252074,0.34195332541567697],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{Á‚§Y","boundary":[0.7440447229595779,0.33125634742428745,0.7712464298914686,0.3419451835288005],"dir":"ltr"},{"str":"ćZÀ‹","boundary":[0.7749917677497395,0.33125634742428745,0.8047185914451799,0.3419451835288005],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.34929299287410925,0.6947968818252074,0.3599818289786223],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{Á‚§Y","boundary":[0.7440447229595779,0.3492848509872327,0.7712464298914686,0.3599736870917458],"dir":"ltr"},{"str":"ćZÀ‹","boundary":[0.7749917677497395,0.3492848509872327,0.8047185914451799,0.3599736870917458],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.3673214964370547,0.6947968818252074,0.37801033254156774],"dir":"ltr"},{"str":"À","boundary":[0.7308385134908101,0.36731335455017816,0.7413003595309298,0.37800219065469126],"dir":"ltr"},{"str":"À","boundary":[0.7477270847146961,0.36731335455017816,0.7524290178421423,0.37800219065469126],"dir":"ltr"},{"str":"É|À]","boundary":[0.7617855582809717,0.36731335455017816,0.7858089445919155,0.37800219065469126],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{","boundary":[0.7895089210712006,0.36731335455017816,0.8000267128120695,0.37800219065469126],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7999899196935587,0.36731335455017816,0.8047679849467424,0.37800219065469126],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6923322469003057,0.3849224465558195,0.6947968818252074,0.3956112826603325],"dir":"ltr"},{"str":"ÊËÂË{","boundary":[0.7304368132791237,0.3849146609634798,0.7581586640233863,0.39560349706799286],"dir":"ltr"},{"str":"É|À]","boundary":[0.7617890863882262,0.3849146609634798,0.78581247269917,0.39560349706799286],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{","boundary":[0.7895109371324888,0.3849146609634798,0.8000287288733577,0.39560349706799286],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7999899196935587,0.38491430466894294,0.8047679849467424,0.395603140773456],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.69233,0.17192,0.80484,0.39561],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"€","boundary":[0.6397130472766371,0.4307364960659145,0.6541258694264305,0.45211416827494066],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.6681455596250125,0.4307364960659145,0.6751191156211148,0.45211416827494066],"dir":"ltr"},{"str":"ÊeM","boundary":[0.6750949228856556,0.4307364960659145,0.7199724471623936,0.45211416827494066],"dir":"ltr"},{"str":"cYZŒf¿Y","boundary":[0.7258996673498874,0.4307364960659145,0.8190961325224286,0.45211416827494066],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.5640075165485031,0.466118622327791,0.5957251860957806,0.47801885985748216],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.5999507364142149,0.466118622327791,0.6437273269817978,0.47801885985748216],"dir":"ltr"},{"str":"2012","boundary":[0.6479474480024193,0.466118622327791,0.6815887369376029,0.47801885985748216],"dir":"ltr"},{"str":"¹Z³","boundary":[0.6856794260945532,0.46891801375074227,0.7026583112126609,0.4808182512804335],"dir":"ltr"},{"str":"Ä]","boundary":[0.7067473169584355,0.46891801375074227,0.716410097106952,0.4808182512804335],"dir":"ltr"},{"str":"¹Z³","boundary":[0.7204536507509829,0.46891801375074227,0.7374325358690905,0.4808182512804335],"dir":"ltr"},{"str":"‰Â»M","boundary":[0.7415215416148652,0.46891801375074227,0.7774371190484192,0.4808182512804335],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7815429589059507,0.46893897862232775,0.7849097812573502,0.48083921615201897],"dir":"ltr"},{"str":"½YÂÀŸ","boundary":[0.7848693793891335,0.4689296350764549,0.8190510433117167,0.48082987260614607],"dir":"ltr"},{"str":"Ê·ZqÂ","boundary":[0.5125944558314574,0.4877287192139252,0.5444193441080609,0.4996289567436164],"dir":"ltr"},{"str":"Z“€Ì","boundary":[0.5548329256409394,0.4877287192139252,0.5797070091730788,0.4996289567436164],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ","boundary":[0.5836024226336481,0.4877287192139252,0.589416924834515,0.4996289567436164],"dir":"ltr"},{"str":"…|ÀÆ»","boundary":[0.5934385941332616,0.4877287192139252,0.632990339706327,0.4996289567436164],"dir":"ltr"},{"str":",ÂaZ¿Ó»","boundary":[0.6370860790968045,0.4877287192139252,0.6824422264036827,0.4996289567436164],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ì»Y","boundary":[0.6864790464030106,0.4877287192139252,0.7152822116192331,0.4996289567436164],"dir":"ltr"},{"str":"…|ÀÆ»","boundary":[0.7194419206343872,0.4877287192139252,0.7590273344309666,0.4996289567436164],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.762692120560465,0.48774968408551067,0.7660740936124457,0.49964992161520183],"dir":"ltr"},{"str":"¾Ì¼m€f»","boundary":[0.7660134908101206,0.4877403405396378,0.8190931285911092,0.499640578069329],"dir":"ltr"},{"str":"½ZËY|Ì]","boundary":[0.596968707368704,0.506540614700861,0.6373773092302006,0.5184408522305523],"dir":"ltr"},{"str":"Zf¼Å","boundary":[0.641523550955949,0.506540614700861,0.6648286952723362,0.5184408522305523],"dir":"ltr"},{"str":":|","boundary":[0.6684412956553879,0.5065522360265736,0.6811224320419341,0.5184618171021377],"dir":"ltr"},{"str":"m","boundary":[0.6861760323913847,0.5065522360265736,0.6953708242330566,0.5184524735562648],"dir":"ltr"},{"str":"ÊuY€","boundary":[0.6989783743825811,0.5065522360265736,0.7306988911662915,0.5184524735562648],"dir":"ltr"},{"str":"—","boundary":[0.7307291925674541,0.5065522360265736,0.7390974295218575,0.5184524735562648],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.7427268640166661,0.5065522360265736,0.7491574947078391,0.5184524735562648],"dir":"ltr"},{"str":"ÊËYMÄv","boundary":[0.7527061254662142,0.5065522360265736,0.8021394946406372,0.5184524735562648],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.8087435166829072,0.5065522360265736,0.8190476764893653,0.5184524735562648],"dir":"ltr"},{"str":"€","boundary":[0.752404794865764,0.5253525101877968,0.7587122960538,0.5372527477174881],"dir":"ltr"},{"str":"¿","boundary":[0.7658182151137395,0.5253525101877968,0.7684830550048721,0.5372527477174881],"dir":"ltr"},{"str":"ÊeM","boundary":[0.7685335573401432,0.5253525101877968,0.7866773629918349,0.5372527477174881],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7903118477201707,0.5253734750593824,0.7936938207721514,0.5372737125890735],"dir":"ltr"},{"str":"€‹Z¿","boundary":[0.7936332179698262,0.5253641315135095,0.8191402641040287,0.5372643690432006],"dir":"ltr"},{"str":"1000","boundary":[0.7527061254662141,0.5441722802850356,0.7841859144517992,0.5560725178147268],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7882900708981553,0.5441841805225652,0.7916568932495548,0.5560844180522564],"dir":"ltr"},{"str":"ƒY€Ìe","boundary":[0.7916164913813379,0.5441748369766923,0.8190560935452438,0.5560750745063836],"dir":"ltr"},{"str":"1391","boundary":[0.7308318806491716,0.5630555771971496,0.7623116696347567,0.5749558147268408],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7659141695507543,0.5630674774346793,0.769296142602735,0.5749677149643705],"dir":"ltr"},{"str":"μÁY","boundary":[0.7692355398004099,0.5630581338888064,0.7889567017237323,0.5749583714184976],"dir":"ltr"},{"str":"_Zq","boundary":[0.79252385000504,0.5630581338888064,0.8191368972816773,0.5749583714184976],"dir":"ltr"},{"str":"μZË","boundary":[0.7016970834313362,0.5818584080500296,0.7237161016094887,0.5937586455797208],"dir":"ltr"},{"str":"300","boundary":[0.7278051073552634,0.5818674726840855,0.7514149490944523,0.5937677102137766],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.7513930647491682,0.5790590166270784,0.7556015926884175,0.5909592541567695],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.755626843856053,0.5818674726840855,0.779236685595242,0.5937677102137766],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7833475756863008,0.5818793729216152,0.7867143980377003,0.5937796104513063],"dir":"ltr"},{"str":"d¼Ì«","boundary":[0.7866739961694834,0.5818700293757423,0.8190998622358119,0.5937702669054334],"dir":"ltr"},{"str":"μZË","boundary":[0.6002883942071836,0.6006691135132126,0.6222064077147943,0.6125693510429038],"dir":"ltr"},{"str":"150","boundary":[0.6263964181311109,0.6006781781472683,0.6500062598702997,0.6125784156769596],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6499843755250156,0.5978697220902612,0.6541929034642651,0.6097699596199524],"dir":"ltr"},{"str":"000","boundary":[0.6542181546319006,0.6006781781472683,0.6778279963710895,0.6125784156769596],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6819388864621482,0.600690078384798,0.6853057088135477,0.6125903159144892],"dir":"ltr"},{"str":"Ê°Ì¿Á€f°·Y","boundary":[0.6852653069453309,0.6006807348389251,0.749807291421659,0.6125809723686164],"dir":"ltr"},{"str":"[Zf","boundary":[0.753406424515305,0.6006807348389251,0.7766812674305297,0.6125809723686164],"dir":"ltr"},{"str":"d¼Ì«","boundary":[0.7866739961694833,0.6006807348389251,0.8190998622358118,0.6125809723686164],"dir":"ltr"},{"str":"978","boundary":[0.6492840764759246,0.6194900736342043,0.6728939182151135,0.6313903111638954],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6727710291992873,0.6194900736342043,0.6790838211081613,0.6313903111638954],"dir":"ltr"},{"str":"600","boundary":[0.679220177413393,0.6194900736342043,0.7022256745405058,0.6313903111638954],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7021027855246796,0.6194900736342043,0.7084155774335537,0.6313903111638954],"dir":"ltr"},{"str":"6004","boundary":[0.7085536171499611,0.6194900736342043,0.7395300661940121,0.6313903111638954],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7392977554517655,0.6194900736342043,0.7456105473606395,0.6313903111638954],"dir":"ltr"},{"str":"54","boundary":[0.7457485870770468,0.6194900736342043,0.7614884815698394,0.6313903111638954],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7613723261987161,0.6195019738717339,0.7697052115184299,0.631402211401425],"dir":"ltr"},{"str":"9","boundary":[0.7698398844124857,0.6194900736342043,0.7777350828265176,0.6313903111638954],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7813342159201637,0.6195019738717339,0.7847161889721445,0.631402211401425],"dir":"ltr"},{"str":"®]Z‹","boundary":[0.7846572695809949,0.619492630325861,0.8190964954134603,0.6313928678555522],"dir":"ltr"},{"str":"09357171713","boundary":[0.5423412586942642,0.6383095011876486,0.6289106784046233,0.6502097387173398],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6328616444339907,0.6383095011876486,0.6391744363428647,0.6502097387173398],"dir":"ltr"},{"str":"66565336","boundary":[0.6435462551661569,0.6383095011876486,0.7041221229125364,0.6502097387173398],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7039251638049796,0.6383095011876486,0.7102379557138536,0.6502097387173398],"dir":"ltr"},{"str":"8","boundary":[0.710375995430261,0.6383095011876486,0.7182711938442928,0.6502097387173398],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7222633177648597,0.6383126793349168,0.7256301401162593,0.650212916864608],"dir":"ltr"},{"str":"Šza","boundary":[0.7255897382480425,0.6383033357890439,0.7573860085346592,0.650203573318735],"dir":"ltr"},{"str":"‚","boundary":[0.7608706696683576,0.6383033357890439,0.7685099895836831,0.650203573318735],"dir":"ltr"},{"str":"€»","boundary":[0.7749035852289906,0.6383033357890439,0.7883641409898858,0.650203573318735],"dir":"ltr"},{"str":"¾","boundary":[0.7919178219817878,0.6383033357890439,0.8032219280266116,0.650203573318735],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.8146859581331269,0.6383033357890439,0.8190544101340678,0.650203573318735],"dir":"ltr"},{"str":"1","boundary":[0.37632493195793143,0.6571202066508315,0.3842201303719632,0.6690204441805226],"dir":"ltr"},{"str":"|uYÁ","boundary":[0.38821991532542577,0.6571111420167756,0.41247113672255625,0.6690113795464667],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.4165449917677496,0.6571202066508315,0.42285778367662363,0.6690204441805226],"dir":"ltr"},{"str":"144","boundary":[0.42299582339303105,0.6571202066508315,0.4466056651322199,0.6690204441805226],"dir":"ltr"},{"str":"­Ôa","boundary":[0.450613867141561,0.6571111420167756,0.47723533147407665,0.6690113795464667],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.48135800544336527,0.6571202066508315,0.4876707973522393,0.6690204441805226],"dir":"ltr"},{"str":"Êrf‹","boundary":[0.48780883706864675,0.6571111420167756,0.5263505359362923,0.6690113795464667],"dir":"ltr"},{"str":"ÄqÂ","boundary":[0.5304462753267697,0.6571111420167756,0.5523457713114477,0.6690113795464667],"dir":"ltr"},{"str":"ÉÁÄ]Á","boundary":[0.5626027956049862,0.6571111420167756,0.604765511911562,0.6690113795464667],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.6086693424280096,0.6571202066508315,0.6149821343368836,0.6690204441805226],"dir":"ltr"},{"str":"Ê]ÂÀm","boundary":[0.6151201740532911,0.6571111420167756,0.6480830482846677,0.6690113795464667],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{YμZ¼m","boundary":[0.6523168273915525,0.6571111420167756,0.7006357783676623,0.6690113795464667],"dir":"ltr"},{"str":"½Z]ZÌy","boundary":[0.7049385773327507,0.6571111420167756,0.7383509223480392,0.6690113795464667],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.7423338731897449,0.6571202066508315,0.7486466650986189,0.6690204441805226],"dir":"ltr"},{"str":"½Y€Æe","boundary":[0.7487847048150262,0.6571111420167756,0.7766249588387485,0.6690113795464667],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7808402204227006,0.6571321068883611,0.7842070427741001,0.6690323444180523],"dir":"ltr"},{"str":"…{M","boundary":[0.7841666409058834,0.6571227633424882,0.8191243573804642,0.6690230008721794],"dir":"ltr"},{"str":"www.ati","boundary":[0.43619472463962894,0.6912073467933492,0.4991708040724437,0.7042477268408551],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.49919662981754637,0.6912073467933492,0.5053394677598197,0.7042477268408551],"dir":"ltr"},{"str":"negar.com","boundary":[0.5053431571519773,0.6912073467933492,0.5829974832834919,0.7042477268408551],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.32542226739692875,0.7103641567695962,0.3342164073787842,0.7222643942992873],"dir":"ltr"},{"str":"|‹Z]Ê»","boundary":[0.334290477470515,0.7103548132237233,0.3789496925506535,0.7222550507534145],"dir":"ltr"},{"str":"ÂÀ¼»","boundary":[0.3825707099895837,0.7103548132237233,0.4190249789993616,0.7222550507534145],"dir":"ltr"},{"str":"[Zf","boundary":[0.42269144854003565,0.7103548132237233,0.44596629145526023,0.7222550507534145],"dir":"ltr"},{"str":"¾ËY","boundary":[0.4559590201942139,0.7103548132237233,0.47489739592083596,0.7222550507534145],"dir":"ltr"},{"str":"\\·Z˜»","boundary":[0.4785386142938745,0.7103548132237233,0.5149524814354356,0.7222550507534145],"dir":"ltr"},{"str":"Y","boundary":[0.5186593528443264,0.7103548132237233,0.5280797217835421,0.7222550507534145],"dir":"ltr"},{"str":"ÉY{€]Äz","boundary":[0.5317663922583246,0.7103548132237233,0.5887464937334095,0.7222550507534145],"dir":"ltr"},{"str":"ˆ¿","boundary":[0.5889097846174524,0.7103548132237233,0.6038399583347334,0.7222550507534145],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.6074592923624877,0.7103548132237233,0.6138899230536607,0.7222550507534145],"dir":"ltr"},{"str":"Êb","boundary":[0.6175395584825778,0.7103548132237233,0.6350840697557205,0.7222550507534145],"dir":"ltr"},{"str":"Ŀ³€Å","boundary":[0.6450616477940929,0.7103548132237233,0.6850662309734216,0.7222550507534145],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6850780148516514,0.7103641567695962,0.6900104095964517,0.7222643942992873],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.32542,0.43074,0.81914,0.72226],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/88c79c0c6aa86dfbf79b0b9eb911c1f6.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/197c8f88e26d3a7c676a7c635f7ea589.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.11783,0.18009,0.25171]},"elements":[{"words":[{"str":"\\·Z˜»","boundary":[0.3070629347132153,0.11783181413301667,0.48983905110715364,0.16058715855106895],"dir":"ltr"},{"str":"d‡€Æ§","boundary":[0.5015120459661974,0.11783181413301667,0.7120493262995196,0.16058715855106895],"dir":"ltr"},{"str":"19","boundary":[0.19981049023890327,0.22777788598574822,0.22159635092906824,0.24081826603325415],"dir":"ltr"},{"str":".............................................","boundary":[0.22158343805651692,0.22777788598574822,0.4479036658714425,0.24081826603325415],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44839066563623536,0.22777788598574822,0.6091891334296563,0.24081826603325415],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6096761331944491,0.22777788598574822,0.77047460098787,0.24081826603325415],"dir":"ltr"},{"str":"Ä»|¬»","boundary":[0.7771081280870938,0.22777707096199526,0.8199143005947381,0.2408174510095012],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.3291388058196969,0.2673416864608075,0.36120778871677695,0.27803052256532057],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.3677715802560398,0.2673416864608075,0.41704613420247977,0.27803052256532057],"dir":"ltr"},{"str":"Ã{Y{","boundary":[0.42137411377305867,0.27046115647268404,0.45168615973925597,0.28350153652018995],"dir":"ltr"},{"str":"ÃZ","boundary":[0.4558477940929403,0.27046115647268404,0.4673586976244076,0.28350153652018995],"dir":"ltr"},{"str":"ËZa","boundary":[0.47663751890057443,0.27046115647268404,0.49331357145257204,0.28350153652018995],"dir":"ltr"},{"str":"Ã|ÀÅ","boundary":[0.49758035348274576,0.27046115647268404,0.5324285071066159,0.28350153652018995],"dir":"ltr"},{"str":"{","boundary":[0.5324635563321124,0.27046115647268404,0.541342078559188,0.28350153652018995],"dir":"ltr"},{"str":"¶Ì°Œe","boundary":[0.5455627431873927,0.27046115647268404,0.5942719431470714,0.28350153652018995],"dir":"ltr"},{"str":"ÉY‚mY","boundary":[0.5984833842948823,0.27046115647268404,0.637993084909781,0.28350153652018995],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6422340411948522,0.27046197149643697,0.6473161788918381,0.28350235154394293],"dir":"ltr"},{"str":"RDBMS","boundary":[0.6472732771076241,0.2673416864608075,0.7011928362622223,0.27803052256532057],"dir":"ltr"},{"str":"μY","boundary":[0.7054379960350794,0.2704595388954869,0.7449882799637109,0.2834999189429928],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7492882665233024,0.2704603539192399,0.7544718625046202,0.2835007339667458],"dir":"ltr"},{"str":"μÁY","boundary":[0.7543279762104768,0.2704595388954869,0.7799212896072041,0.2834999189429928],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840644770001007,0.2704595388954869,0.819019622996539,0.2834999189429928],"dir":"ltr"},{"str":"çë","boundary":[0.20071793958536366,0.28951796036223265,0.2164236819999331,0.3025583404097386],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................","boundary":[0.21603998521555076,0.2895257030878859,0.6342473438392531,0.3025660831353918],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6356806726924499,0.28951796036223265,0.6563486475588858,0.3025583404097386],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.6603774637948995,0.28951796036223265,0.6878689694566716,0.3025583404097386],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚǀƃř","boundary":[0.6919291455260242,0.28951796036223265,0.7233166493061391,0.3025583404097386],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.7274118746009881,0.28951796036223265,0.7363844763280806,0.3025583404097386],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƯ","boundary":[0.740415137260173,0.28951796036223265,0.7744866738348849,0.3025583404097386],"dir":"ltr"},{"str":"çë","boundary":[0.20071490541312445,0.3089000482482185,0.21742416249453972,0.32194042829572445],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.21754960182789543,0.3089077909738717,0.6468325157084776,0.3219481710213776],"dir":"ltr"},{"str":"Database","boundary":[0.6482813077517556,0.3082906175771971,0.7037582742515373,0.3189794536817102],"dir":"ltr"},{"str":"Ŗƃ","boundary":[0.708263929303451,0.3088998772268407,0.7291421995228656,0.32194025727434666],"dir":"ltr"},{"str":"èæ","boundary":[0.20071490541312456,0.32821154706057,0.2180698061221061,0.34125192710807595],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.22057305870098448,0.32821928978622317,0.6559047310238232,0.34125966983372913],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƴƧřźţ","boundary":[0.6577568058868989,0.32821154706057,0.7015517354927588,0.34125192710807595],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŞŧ","boundary":[0.7059402674641309,0.32821154706057,0.7290948926447364,0.34125192710807595],"dir":"ltr"},{"str":"èç","boundary":[0.2007056819327307,0.3475934639251781,0.21806427203386974,0.36063384397268405],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.22056383522059067,0.3476012066508313,0.5440054668861934,0.36064158669833724],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶū","boundary":[0.5447525687980915,0.3475934639251781,0.5788241053728034,0.36063384397268405],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5833565236383186,0.3476012066508313,0.5863947380800376,0.36064158669833724],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.5863818252074864,0.3475934639251781,0.6089756627801486,0.36063384397268405],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.6134970128691912,0.3475934639251781,0.6440101307079735,0.36063384397268405],"dir":"ltr"},{"str":"Ŗƃ","boundary":[0.6485757535029064,0.3475934639251781,0.6694540237223211,0.36063384397268405],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿźţƾƬƇř","boundary":[0.6739772185074425,0.3475934639251781,0.7291114949094453,0.36063384397268405],"dir":"ltr"},{"str":"èé","boundary":[0.2007056819327305,0.36697407675178145,0.21806427203386955,0.3800144567992874],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.22056383522059048,0.36698181947743463,0.6498485937972514,0.3800221995249406],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŚƟ","boundary":[0.6511970666308254,0.36697407675178145,0.6754437518900573,0.3800144567992874],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵƹźĭ","boundary":[0.6800241322536204,0.36697407675178145,0.7291908168408319,0.3800144567992874],"dir":"ltr"},{"str":"èé","boundary":[0.20070199254057303,0.386285575564133,0.21806058264171208,0.39932595561163897],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.220560145828433,0.3862933182897862,0.6831103087933873,0.39933369833729215],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŹřŵƺưƳ","boundary":[0.6836526494405427,0.386285575564133,0.7291170289976813,0.39932595561163897],"dir":"ltr"},{"str":"èé","boundary":[0.20070199254057297,0.40566749242874106,0.21806058264171205,0.418707872476247],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.22056014582843295,0.40567523515439424,0.6800831625281407,0.4187156152019002],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.6805240448909645,0.40566749242874106,0.7291262524780752,0.418707872476247],"dir":"ltr"},{"str":"èë","boundary":[0.20070937132488798,0.4250494092933491,0.21741862840630324,0.4380897893408551],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.21754406773965895,0.4250571520190023,0.6135541984476326,0.43809753206650826],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6141961526830413,0.4250494092933491,0.638073898726521,0.4380897893408551],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶźǀųŷ","boundary":[0.6427225328449981,0.4250494092933491,0.6775135008904267,0.4380897893408551],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƿƹŹ","boundary":[0.6820348509794695,0.4250494092933491,0.7291170289976813,0.4380897893408551],"dir":"ltr"},{"str":"èë","boundary":[0.2007130640771479,0.44436323114608073,0.2174223211585632,0.4574036111935867],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.2175477604919189,0.4443709738717339,0.601469597795773,0.45741135391923987],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚƧ","boundary":[0.6036168206713481,0.44436090810570067,0.6306969591075566,0.45740128815320663],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6350744262625584,0.44436323114608073,0.6589521723060381,0.4574036111935867],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6635011928362622,0.44436323114608073,0.6983382782836597,0.4574036111935867],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩŝřƺţ","boundary":[0.7029149692550652,0.44436323114608073,0.7291281005342561,0.4574036111935867],"dir":"ltr"},{"str":"èì","boundary":[0.200713064077148,0.4637451480106888,0.21806796478612955,0.47678552805819474],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.22057121736500793,0.463752890736342,0.6861411478108935,0.476793270783848],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶƫŚŞƳŵ","boundary":[0.6867831020463022,0.4637451480106888,0.7291133429656262,0.47678552805819474],"dir":"ltr"},{"str":"èì","boundary":[0.2007130640771478,0.4831257608372921,0.21806796478612936,0.49616614088479805],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.220569372668929,0.48313350356294527,0.6347313127919089,0.4961738836104512],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƂƤƳ","boundary":[0.6359783273411511,0.4831257608372921,0.6742539262793589,0.49616614088479805],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6788195490742918,0.4831257608372921,0.6847594704479015,0.49616614088479805],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźŝŹŚƧ","boundary":[0.6893029568898894,0.4831257608372921,0.7291779073283827,0.49616614088479805],"dir":"ltr"},{"str":"èì","boundary":[0.2007130640771479,0.5024372596496437,0.21806796478612944,0.5154776396971497],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................","boundary":[0.22057121736500784,0.5024450023752969,0.6921917509492289,0.5154853824228028],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƳřƺƣ","boundary":[0.6946488861261381,0.5024372596496437,0.7291299452303349,0.5154776396971497],"dir":"ltr"},{"str":"èì","boundary":[0.2007130640771479,0.5218191765142517,0.21806796478612944,0.5348595565617577],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.22057121736500784,0.5218269192399049,0.6589263465609355,0.5348672992874108],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƉźƟƂǀě","boundary":[0.661582708914351,0.5218191765142517,0.7291779073283828,0.5348595565617577],"dir":"ltr"},{"str":"èí","boundary":[0.2007093746849902,0.5412010933788598,0.21806427539397175,0.5542414734263658],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.2205656832767714,0.541208836104513,0.5772727193306675,0.5542492161520189],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚƧ","boundary":[0.5790270253015691,0.5412010933788598,0.6061071637377776,0.5542414734263658],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6105787070326938,0.5412010933788598,0.6344564530761735,0.5542414734263658],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6389040153220656,0.5412010933788598,0.6737411007694633,0.5542414734263658],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.67831594704479,0.5412010933788598,0.7009097846174522,0.5542414734263658],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřƺƳř","boundary":[0.7054311347064949,0.5412010933788598,0.7291354793185711,0.5542414734263658],"dir":"ltr"},{"str":"èí","boundary":[0.2007157219179463,0.560515250148456,0.21807062262692783,0.573555630195962],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.22056752797284998,0.5605203349168646,0.5984406068344474,0.5735607149643706],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴŤƯ","boundary":[0.5997890796680216,0.5605125921912114,0.6286548839084706,0.5735529722387174],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.633154097644568,0.5605125921912114,0.6569949497664725,0.5735529722387174],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷīƺƫŚţŚƧ","boundary":[0.6615808642182718,0.5605125921912114,0.7291041194852321,0.5735529722387174],"dir":"ltr"},{"str":"èí","boundary":[0.20071805046873425,0.5798976729513065,0.21706943651086993,0.5929380529988124],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................","boundary":[0.2185562615503511,0.5799054156769596,0.6569261483149087,0.5929457957244656],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.6579584019354188,0.579288242280285,0.6848743321796982,0.5899770783847981],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.6883044149112465,0.579288242280285,0.7246396290447229,0.5899770783847981],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.7287249252377271,0.5798958629750594,0.7492895971237524,0.5929362430225653],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřƺƳř","boundary":[0.7533221027519236,0.5798958629750594,0.7744899902557038,0.5929362430225653],"dir":"ltr"},{"str":"éé","boundary":[0.2007156009542689,0.5992800957541567,0.21807050166325045,0.6123204758016627],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.22057375424212888,0.5992878384798099,0.6589288834380566,0.6123282185273158],"dir":"ltr"},{"str":"NULL","boundary":[0.6616881153187057,0.5986706650831354,0.7019569234904741,0.6093595011876485],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.7065503175296529,0.5992782857779096,0.7291441551023151,0.6123186658254156],"dir":"ltr"},{"str":"éê","boundary":[0.20071439131749594,0.618662518557007,0.21706577735963162,0.631702898604513],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.2185544470951916,0.6186702612826603,0.5939205839857532,0.6317106413301662],"dir":"ltr"},{"str":"Śǀƃř","boundary":[0.5969717113000235,0.618662518557007,0.6170014213232081,0.631702898604513],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6210615973925607,0.618662518557007,0.6436296092201202,0.631702898604513],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.6476764893652767,0.6180530878859857,0.6747239676086152,0.6287419239904987],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.6780504687342495,0.6180530878859857,0.7144847283357414,0.6287419239904987],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶsŚƴƃ","boundary":[0.7185402372232115,0.6186620126187649,0.7744677329390813,0.6317023926662708],"dir":"ltr"},{"str":"éê","boundary":[0.20071439131749585,0.6379740173693587,0.2180692920264774,0.6510143974168646],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.22057254460535583,0.637981760095012,0.5984456234669533,0.6510221401425179],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ","boundary":[0.6014063606733643,0.6379740173693587,0.6076930849097811,0.6510143974168646],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƴƧ","boundary":[0.6078646416451058,0.6379740173693587,0.6353192533853027,0.6510143974168646],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.6399125466214172,0.6379740173693587,0.678234262961594,0.6510143974168646],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚƳ","boundary":[0.6827537683545577,0.6379740173693587,0.7075243473001577,0.6510143974168646],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģ","boundary":[0.7120881253990119,0.6379740173693587,0.729107291421659,0.6510143974168646],"dir":"ltr"},{"str":"éê","boundary":[0.20071623601357455,0.6573559342339668,0.2180711367225561,0.6703963142814727],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.22057438930143453,0.65736367695962,0.6438085447397599,0.6704040570071259],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭƭŚƳ","boundary":[0.6442494271025837,0.6573559342339668,0.6949084708175126,0.6703963142814727],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƗřƺƣ","boundary":[0.6995903094654076,0.6573559342339668,0.7290962232451865,0.6703963142814727],"dir":"ltr"},{"str":"éë","boundary":[0.20071623601357447,0.6767378510985748,0.21642197842814387,0.6897782311460807],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21603828164376157,0.676745593824228,0.7073306542118878,0.689785973871734],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092675850945865,0.6767378510985748,0.7345473001579245,0.6897782311460807],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7386037868351194,0.6767378510985748,0.7744905043513319,0.6897782311460807],"dir":"ltr"},{"str":"cZne","boundary":[0.6387079600819863,0.7161854082541568,0.6807209132757633,0.7292257883016627],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZÅY‚]Y","boundary":[0.6849766271294644,0.7161854082541568,0.7431583414535798,0.7292257883016627],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7474749302778801,0.7161862232779098,0.7526585262591979,0.7292266033254158],"dir":"ltr"},{"str":"¹Á{","boundary":[0.7525146399650546,0.7161854082541568,0.7798622593326834,0.7292257883016627],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840663216961793,0.7161854082541568,0.8190214676926175,0.7292257883016627],"dir":"ltr"},{"str":"êå","boundary":[0.200719532273781,0.735242091003563,0.21707091831591668,0.7482824710510689],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21855958805147666,0.7352498337292162,0.6947291421659217,0.7482902137767221],"dir":"ltr"},{"str":"Books","boundary":[0.6969691878633111,0.7346326603325416,0.7331373273747522,0.7453214964370546],"dir":"ltr"},{"str":"Online","boundary":[0.7364638285003864,0.7346326603325416,0.7746460132388023,0.7453214964370546],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.11783,0.81991,0.74829],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/1c35d19c604819ea8329a07f54fa63fe.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/aeb2c5a9e9f121a3ddabb82d19b222c8.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19033,0.12102,0.18098,0.2453]},"elements":[{"words":[{"str":"êæ","boundary":[0.20071788918383118,0.12163163969714968,0.21706927522596683,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.2185579449615268,0.12163938242280288,0.5712435435637243,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.5727798125063002,0.1210222090261283,0.5998258223520836,0.13171104513064136],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.6031487991007,0.1210222090261283,0.6395988331450675,0.13171104513064136],"dir":"ltr"},{"str":"Configuration","boundary":[0.6429218098936839,0.1210222090261283,0.721176539766809,0.13171104513064136],"dir":"ltr"},{"str":"Manager","boundary":[0.7244945866714391,0.1210222090261283,0.7746984308322973,0.13171104513064136],"dir":"ltr"},{"str":"êæ","boundary":[0.20071581264070423,0.14101406249999995,0.21807071334968578,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.2205739659285642,0.14102180522565316,0.5984470447901616,0.1540621852731591],"dir":"ltr"},{"str":"Service","boundary":[0.6011054736063977,0.14040463182897858,0.6464210024311944,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"Management","boundary":[0.6502466334974926,0.14040463182897858,0.7291137730587011,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"êç","boundary":[0.20071511709955978,0.1603964853028504,0.21807001780854132,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2205732703874197,0.1604042280285036,0.5863506770605826,0.17344460807600953],"dir":"ltr"},{"str":"Network","boundary":[0.5875978629750345,0.159787054631829,0.6405087145519355,0.17047589073634206],"dir":"ltr"},{"str":"Configuration","boundary":[0.644334450651624,0.159787054631829,0.7292463290884043,0.17047589073634206],"dir":"ltr"},{"str":"êè","boundary":[0.2007151170995598,0.1797079841152019,0.21807001780854135,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.22057327038741972,0.1797157268408551,0.6770728302140386,0.19275610688836103],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƪƨţƹźě","boundary":[0.6775137125768622,0.1797079841152019,0.7291799603507946,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"êê","boundary":[0.2007169617956385,0.19908990097980994,0.21807186250462005,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.22057511508349842,0.19909764370546315,0.6347352105103995,0.21213802375296908],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƴƿLjƧ","boundary":[0.6350746345888915,0.19908990097980994,0.6759623231746245,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưs","boundary":[0.6804357111656194,0.19908990097980994,0.7116885521319847,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7162209703975,0.19908990097980994,0.7291375323409831,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":"êì","boundary":[0.20071759685494434,0.218472494804038,0.21706898289708002,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.21855765263264,0.21848023752969123,0.588884079836027,0.23152061757719714],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.5908235610362556,0.21786306413301662,0.6178800308829294,0.2285519002375297],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.6212026227703246,0.21786306413301662,0.657675620079684,0.2285519002375297],"dir":"ltr"},{"str":"Management","boundary":[0.6609982119670791,0.21786306413301662,0.7349291018446961,0.2285519002375297],"dir":"ltr"},{"str":"Studio","boundary":[0.7382556029703303,0.21786306413301662,0.7748017539733207,0.2285519002375297],"dir":"ltr"},{"str":"êí","boundary":[0.20071602432713948,0.23778365869952492,0.21807092503612102,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.22057417761499945,0.23779140142517816,0.5379652061422668,0.2508317814726841],"dir":"ltr"},{"str":"Management","boundary":[0.5384059675414132,0.23717422802850355,0.617425489734888,0.24786306413301662],"dir":"ltr"},{"str":"Studio","boundary":[0.6212570142132321,0.23717422802850355,0.6607970162292934,0.24786306413301662],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6651198346829742,0.2377839936163895,0.6724506568999696,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.6770125903027451,0.2377839936163895,0.6940963206881489,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƹźƃ","boundary":[0.6985844662477738,0.2377839936163895,0.729143701488525,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ëå","boundary":[0.20071511709955986,0.25716608150237535,0.217317381808407,0.27020646154988126],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.21754981351433084,0.25717382422802854,0.5863506770605827,0.2702142042755345],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.5888074997479924,0.256556650831354,0.6173655119115621,0.267245486935867],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.6211955243439401,0.256556650831354,0.6606508517858943,0.267245486935867],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿƺƷ","boundary":[0.6650149591747587,0.2571642715261283,0.6970388831020462,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"Żřźůř","boundary":[0.701504892308726,0.2571642715261283,0.7291476630489565,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ëç","boundary":[0.20071433083565732,0.27654850430522565,0.21731659554450447,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.21755087194650707,0.27655624703087883,0.6528806995732671,0.2895966270783848],"dir":"ltr"},{"str":"Query","boundary":[0.6541278854877188,0.2759390736342042,0.6918080709653573,0.2866279097387173],"dir":"ltr"},{"str":"ƵźŬƴě","boundary":[0.696565733678304,0.2765479983669834,0.7291430664292196,0.2895883784144893],"dir":"ltr"},{"str":"ëí","boundary":[0.2007124861395784,0.2958600031175771,0.21731475084842555,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.21754902725042816,0.29586774584323033,0.634734424246497,0.30890812589073624],"dir":"ltr"},{"str":"řźūř","boundary":[0.6356789086388225,0.2958600031175771,0.657260008064245,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƏ","boundary":[0.6618883505258558,0.2958600031175771,0.6872547663048956,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƿŚưƳ","boundary":[0.6919273814723965,0.2958600031175771,0.7291072309398203,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"ëî","boundary":[0.2007191593024428,0.315242091003563,0.21631421995228653,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.2160412049326299,0.31524983372921617,0.5258855818016867,0.32829021377672213],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5287282584590571,0.31524983372921617,0.5339118544403749,0.32829021377672213],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŝŚs","boundary":[0.5333658244010618,0.315242091003563,0.5594867208763147,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"BIDS","boundary":[0.5635059305802896,0.31463266033254156,0.5958637142569134,0.32532149643705466],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5959645173213266,0.31524983372921617,0.6011481133026444,0.32829021377672213],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.6039366013993012,0.31463266033254156,0.6308665703437384,0.32532149643705466],"dir":"ltr"},{"str":"SERVER","boundary":[0.63428484808453,0.31463266033254156,0.6891529182487147,0.32532149643705466],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6932389603843955,0.3152419199821852,0.7051483182688751,0.32828230002969117],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.7091660663284163,0.3152419199821852,0.7297307382144416,0.32828230002969117],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹřżŝř","boundary":[0.7337650885386914,0.3152419199821852,0.7744996673498873,0.32828230002969117],"dir":"ltr"},{"str":"ìå","boundary":[0.2007210039985215,0.3346245138064132,0.21707239004065718,0.3476648938539192],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.21856105977621715,0.3346322565320664,0.5258855818016867,0.34767263657957237],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5287282584590571,0.3346322565320664,0.5339118544403749,0.34767263657957237],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŝŚs","boundary":[0.5333658244010618,0.3346245138064132,0.5594867208763147,0.3476648938539192],"dir":"ltr"},{"str":"BIDS","boundary":[0.5635059305802896,0.33401508313539185,0.5958637142569134,0.3447039192399049],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5959645173213266,0.3346322565320664,0.6011481133026444,0.34767263657957237],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.6039366013993012,0.33401508313539185,0.6308665703437384,0.3447039192399049],"dir":"ltr"},{"str":"SERVER","boundary":[0.63428484808453,0.33401508313539185,0.6891529182487147,0.3447039192399049],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6932419441551023,0.33462270383016635,0.705151302039582,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.7091708947952018,0.33462270383016635,0.7297355666812271,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹřżŝř","boundary":[0.7337680723093982,0.33462270383016635,0.774510029904909,0.3476630838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ìæ","boundary":[0.2007202782164577,0.35393567770190015,0.21707166425859337,0.3669760577494061],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21855664460199578,0.35394342042755333,0.7451306743725008,0.3669838004750593],"dir":"ltr"},{"str":"SSIS","boundary":[0.7462618863613454,0.3533262470308788,0.7743889654245489,0.3640150831353918],"dir":"ltr"},{"str":"ìç","boundary":[0.20071983468297422,0.37331810050475056,0.21707122072510987,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21855804576459106,0.3733258432304038,0.7400923658479218,0.3863662232779097],"dir":"ltr"},{"str":"SSRS","boundary":[0.7412217331406874,0.3727086698337292,0.7743809011793958,0.3833975059382423],"dir":"ltr"},{"str":"ìè","boundary":[0.20072072174994107,0.3927005233076009,0.21707210779207675,0.4057409033551069],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21855893283155794,0.3927082660332541,0.7501708275931587,0.40574864608076006],"dir":"ltr"},{"str":"Bcp","boundary":[0.7516044487752428,0.39209109263657954,0.7745119451631329,0.40277992874109264],"dir":"ltr"},{"str":"ìè","boundary":[0.20072196162763348,0.41201168720308784,0.21707334766976916,0.4250520672505938],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................","boundary":[0.21855832801317157,0.412019429928741,0.6594480696213164,0.425059809976247],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.6622929337051846,0.41140225653206647,0.6893268035348273,0.4220910926365795],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.6926533046604616,0.41140225653206647,0.7290603474345619,0.4220910926365795],"dir":"ltr"},{"str":"Profiler","boundary":[0.7323868485601961,0.41140225653206647,0.7745033769026578,0.4220910926365795],"dir":"ltr"},{"str":"ìé","boundary":[0.20071894761600748,0.4313941100059383,0.21707033365814318,0.4444344900534442],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21855715869762438,0.4314018527315915,0.7300083700144484,0.44444223277909745],"dir":"ltr"},{"str":"Sqlcmd","boundary":[0.7313430328281979,0.4307846793349169,0.7744847283357414,0.44147351543943],"dir":"ltr"},{"str":"ìé","boundary":[0.20071879641141085,0.4507765328087886,0.21707018245354656,0.46381691285629456],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21855700749302776,0.45078427553444184,0.7073276805214879,0.46382465558194774],"dir":"ltr"},{"str":"PowerShell","boundary":[0.7097711770437821,0.4501671021377672,0.7744716239373677,0.4608559382422803],"dir":"ltr"},{"str":"ìé","boundary":[0.20072064110748966,0.4701571456353919,0.21707202714962534,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2185606968851853,0.4701648883610451,0.7073313699136454,0.48320526840855105],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.709270145492423,0.4701571456353919,0.7345443264675247,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7386045025368771,0.4701571456353919,0.7744912200530897,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"Books","boundary":[0.646567655656732,0.5064865795724466,0.6876121434091597,0.5171754156769597],"dir":"ltr"},{"str":"Online","boundary":[0.6941759349484224,0.5064865795724466,0.7389869292026477,0.5171754156769597],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7432439131749605,0.5096068218527315,0.7484275091562783,0.5226472019002375],"dir":"ltr"},{"str":"¹Â‡","boundary":[0.7482836228621349,0.5096060068289786,0.779855596250126,0.5226463868764846],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840688820940157,0.5096060068289786,0.8190240280904539,0.5226463868764846],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1903366956755483,0.5277965558194774,0.19450570881354773,0.5408369358669833],"dir":"ltr"},{"str":"ìí","boundary":[0.20071864520681407,0.5286625185570071,0.21707003124894975,0.541702898604513],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.21855501159235216,0.5286702612826604,0.6846469910285272,0.5417106413301663],"dir":"ltr"},{"str":"SELECT","boundary":[0.6858808507778636,0.5280530878859857,0.7384032794596955,0.5387419239904988],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.7423308591781189,0.5286628534738718,0.7744931353113135,0.5417032335213777],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.19033470985517953,0.5471789786223278,0.19450372299317892,0.5602193586698337],"dir":"ltr"},{"str":"ìí","boundary":[0.20071665938644526,0.5480449413598575,0.21807524948758433,0.5610853214073634],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.22057481267430518,0.5480526840855107,0.5409892980746615,0.5610930641330166],"dir":"ltr"},{"str":"FROM","boundary":[0.5416316656026343,0.5474355106888361,0.5843560364235073,0.5581243467933492],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.5889091092369207,0.5480449413598575,0.6194498975168845,0.5610853214073634],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6239878498706359,0.5480449413598575,0.6299277712442457,0.5610853214073634],"dir":"ltr"},{"str":"SELECT","boundary":[0.6344712879271529,0.5474355106888361,0.6900087362655825,0.5581243467933492],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.6944533953832194,0.5480431313836104,0.7291429051443161,0.5610835114311163],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.19033474009609885,0.5664901425178147,0.19450375323409827,0.5795305225653207],"dir":"ltr"},{"str":"íç","boundary":[0.2007166896273646,0.5673561052553444,0.21807527972850366,0.5803964853028504],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.22057484291522453,0.5673638479809976,0.6377602399112934,0.5804042280285036],"dir":"ltr"},{"str":"WHERE","boundary":[0.6403178656631161,0.566746674584323,0.6939713047276637,0.5774355106888361],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.6985835287792748,0.5673564401722091,0.7291243170592385,0.5803968202197151],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.19033235106347224,0.585872565320665,0.19450136420147165,0.598912945368171],"dir":"ltr"},{"str":"íë","boundary":[0.20071430059473797,0.5867385280581947,0.21742355767615326,0.5997789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.21755084170558775,0.5867462707838479,0.6528806693323477,0.5997866508313539],"dir":"ltr"},{"str":"ORDER","boundary":[0.6531198548435873,0.5861290973871733,0.7043328517186922,0.5968179334916864],"dir":"ltr"},{"str":"BY","boundary":[0.7081628641510701,0.5861290973871733,0.7291530862538221,0.5968179334916864],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1903335909411645,0.6052549881235154,0.1945026040791639,0.6182953681710214],"dir":"ltr"},{"str":"íî","boundary":[0.20071554047243023,0.6061209508610451,0.21807044118141178,0.6191613309085511],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.2205736937602902,0.6061286935866983,0.46538699976479286,0.6191690736342041],"dir":"ltr"},{"str":"GROUP","boundary":[0.46663418567924464,0.6055115201900237,0.5177564597963777,0.6162003562945367],"dir":"ltr"},{"str":"BY","boundary":[0.5215864722287558,0.6055115201900237,0.5425404052283189,0.6162003562945367],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.5471777393232755,0.606119140884798,0.5777185276032392,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5822564799569906,0.606119140884798,0.5908380061153858,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5953612009005073,0.606119140884798,0.6364720977117704,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6410248076341519,0.606119140884798,0.6483556298511474,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.6529194079500016,0.606119140884798,0.6871053156815966,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"ƖǀưŬţ","boundary":[0.6916266657706394,0.606119140884798,0.7290739961694834,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1903335909411646,0.6245661520190023,0.194502604079164,0.6376065320665083],"dir":"ltr"},{"str":"îí","boundary":[0.20071554047243031,0.625432114756532,0.21807044118141186,0.638472494804038],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................","boundary":[0.2205736937602903,0.6254398574821852,0.46538699976479286,0.6384802375296912],"dir":"ltr"},{"str":"HAVING","boundary":[0.46844864083868143,0.6248226840855107,0.5279975471254326,0.6355115201900237],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.5326667551493567,0.6254324496733966,0.5632075434293204,0.6384728297209026],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5677436510869932,0.6254324496733966,0.5750744733039885,0.6384728297209026],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵƹźĭ","boundary":[0.5796382514028428,0.6254324496733966,0.6168088773898728,0.6384728297209026],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6212693525083163,0.6254324496733966,0.6341859144517994,0.6384728297209026],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƹźƃ","boundary":[0.638607650952589,0.6254324496733966,0.6729079298410672,0.6384728297209026],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵřŵ","boundary":[0.6774163670575585,0.6254324496733966,0.7043452404153085,0.6384728297209026],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.7088665905043512,0.6254324496733966,0.7291029064883571,0.6384728297209026],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.19033404455495445,0.6439485748218527,0.19450305769295384,0.6569889548693587],"dir":"ltr"},{"str":"æåå","boundary":[0.20071599408622018,0.6448145375593825,0.22675387923792878,0.6578549176068884],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.22662290581633676,0.6448222802850357,0.44119426430563485,0.6578626603325417],"dir":"ltr"},{"str":"FOR","boundary":[0.4419374348980209,0.6442051068883611,0.4712605423204866,0.6548939429928741],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.4750905547528645,0.6442051068883611,0.5086020295016969,0.6548939429928741],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.5132047276637209,0.6448145375593825,0.5436680387083767,0.6578549176068884],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5481838547091831,0.6448145375593825,0.5567653808675783,0.6578549176068884],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5612885756526997,0.6448145375593825,0.6023994724639629,0.6578549176068884],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6069521823863444,0.6448145375593825,0.6142830046033398,0.6578549176068884],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.6188468129431135,0.6442051068883611,0.6524323779442894,0.6548939429928741],"dir":"ltr"},{"str":"ƾūƹźų","boundary":[0.6570509223480394,0.6448140316211403,0.700216810591042,0.6578544116686462],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƸţ","boundary":[0.7047307818957697,0.6448140316211403,0.7290881489197272,0.6578544116686462],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1903334699774874,0.6633309976247032,0.19450248311548682,0.6763713776722091],"dir":"ltr"},{"str":"æåå","boundary":[0.20071541950875316,0.6641969603622329,0.22675330466046173,0.6772373404097388],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.22662233123886974,0.6642047030878862,0.44724244817042447,0.6772450831353921],"dir":"ltr"},{"str":"OPTION","boundary":[0.4493968616645946,0.6635875296912115,0.504719599475824,0.6742763657957246],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.5093760760727127,0.6641951503859858,0.5399168643526764,0.6772355304334917],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5444529720103491,0.6641951503859858,0.5530344981687444,0.6772355304334917],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5575595376499446,0.6641951503859858,0.5986704344612077,0.6772355304334917],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6032212996875105,0.6641951503859858,0.6105521219045059,0.6772355304334917],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŚưƴƷřŹ","boundary":[0.6151159000033601,0.6641951503859858,0.660893877893888,0.6772355304334917],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŹŚƧ","boundary":[0.6654189173750882,0.6641951503859858,0.7138919962366855,0.6772355304334917],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.718439172070831,0.6641951503859858,0.7291125835825408,0.6772355304334917],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.19033298612277808,0.6827134204275535,0.19450199926077746,0.6957538004750594],"dir":"ltr"},{"str":"æåå","boundary":[0.2007149356540438,0.6835793831650832,0.2267528208057524,0.6966197632125891],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.22662184738416039,0.6835871258907364,0.5591338496690299,0.6966275059382423],"dir":"ltr"},{"str":"ALL","boundary":[0.5595746110681764,0.6829699524940618,0.5889778569268506,0.6936587885985748],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.593444521353449,0.6835793831650832,0.5993844427270587,0.6966197632125891],"dir":"ltr"},{"str":"DISTINCT","boundary":[0.6039279594099661,0.6829699524940618,0.6728167736299184,0.6936587885985748],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŹřżĭ","boundary":[0.6774162460938813,0.683577573188836,0.7291821074560667,0.696617953236342],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1903341755989381,0.7020245843230404,0.1945031887369375,0.7150649643705463],"dir":"ltr"},{"str":"æåè","boundary":[0.20071612513020384,0.7028905470605701,0.22524320419340735,0.715930927108076],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.22611759013473992,0.7028982897862233,0.6140848459393166,0.7159386698337292],"dir":"ltr"},{"str":"INSERT","boundary":[0.6150162964954135,0.7022811163895487,0.6648714760928732,0.7129699524940617],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.6689430731494235,0.7028908819774347,0.7009854440374985,0.7159312620249406],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.705030862538221,0.7028908819774347,0.711354480696213,0.7159312620249406],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.7154146567655656,0.7028908819774347,0.7359793286515909,0.7159312620249406],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵƹżƟř","boundary":[0.740011834279762,0.7028908819774347,0.7745150297369039,0.7159312620249406],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.19033602029501698,0.7214051971496437,0.19450503343301637,0.7344455771971496],"dir":"ltr"},{"str":"æåî","boundary":[0.2007179698262827,0.7222711598871734,0.2267558549779913,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.2266267262524781,0.7222789026128267,0.6135720204294212,0.7353192826603326],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƠƿŵŹ","boundary":[0.6155255535768288,0.7222711598871734,0.6503257451026512,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.6548378717113,0.7222711598871734,0.6786104700782903,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷũŹŵ","boundary":[0.6831613353045932,0.7222711598871734,0.7291403850677061,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.19033337925472923,0.7407894299287411,0.19450239239272865,0.753829809976247],"dir":"ltr"},{"str":"ææå","boundary":[0.20071532878599496,0.7416553926662708,0.22675321393770356,0.7546957727137767],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.22662224051611157,0.741663135391924,0.5258688384126877,0.7547035154394299],"dir":"ltr"},{"str":"INSERT","boundary":[0.5265112059406606,0.7410459619952494,0.5794781761365545,0.7517347980997624],"dir":"ltr"},{"str":"INTO...SELECT","boundary":[0.5833081885689324,0.7410459619952494,0.6900661940122979,0.7517347980997624],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.6944527200026881,0.7416530767517815,0.7291422297637848,0.7546934567992875],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19033,0.12102,0.81902,0.7547],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/91d03bcfc7dcbdc1485c6320dbf782e3.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/a0d492b2358bdc772869846e3920acea.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19033,0.12077,0.18098,0.26425]},"elements":[{"words":[{"str":"\u0003","boundary":[0.19033440744598618,0.12076567695962,0.1945034205839856,0.13380605700712594],"dir":"ltr"},{"str":"ææç","boundary":[0.20071635697725193,0.12163163969714968,0.22524343604045544,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.226117821981788,0.12163938242280288,0.6796068378078693,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"UPDATE","boundary":[0.681647122072511,0.1210222090261283,0.7382883639662645,0.13171104513064136],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.7423305668492323,0.12163163969714968,0.7744928429824267,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1903346292127278,0.14014809976247028,0.1945036423507272,0.1531884798099762],"dir":"ltr"},{"str":"ææé","boundary":[0.20071657874399357,0.14101406249999995,0.2252436578071971,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261180437485297,0.14102180522565316,0.6821269144181983,0.1540621852731591],"dir":"ltr"},{"str":"DELETE","boundary":[0.6841671986828399,0.14040463182897858,0.7384194079500016,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.7423320385739726,0.14101355656175774,0.7745035381875608,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"\u0003","boundary":[0.1903327845166491,0.15953001662707833,0.19450179765464848,0.17257039667458424],"dir":"ltr"},{"str":"ææê","boundary":[0.20071473404791484,0.16039597936460803,0.22524181311111838,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611619905245095,0.16040372209026124,0.7073291522462282,0.17344410213776718],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092660831289269,0.16039597936460803,0.7345457981922647,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7386022848694598,0.16039597936460803,0.7744890023856723,0.17343635941211397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19033,0.12077,0.7745,0.17344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ZÅ","boundary":[0.6786183024763951,0.19984484055819474,0.6934127650280567,0.21288522060570064],"dir":"ltr"},{"str":"ª","boundary":[0.6934385907731593,0.19984484055819474,0.7055951379321929,0.21288522060570064],"dir":"ltr"},{"str":"Ì","boundary":[0.7056375659420044,0.19984484055819474,0.712311676354961,0.21288522060570064],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.7254385336514227,0.19984484055819474,0.7315776822015386,0.21288522060570064],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7357780551728771,0.1998456555819477,0.740860192869863,0.21288603562945363],"dir":"ltr"},{"str":"¹ZÆq","boundary":[0.7408177648600516,0.19984484055819474,0.7799880413964583,0.21288522060570064],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840611303383621,0.19984484055819474,0.8190162763348003,0.21288522060570064],"dir":"ltr"},{"str":"æçå","boundary":[0.20071288935183607,0.21890164444774338,0.2252399684150396,0.23194202449524928],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261125096602934,0.21890938717339659,0.7325258559860218,0.23194976722090252],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƢǀƠƬţ","boundary":[0.7348686200060479,0.21890164444774338,0.7744668660327272,0.23194202449524928],"dir":"ltr"},{"str":"æçæ","boundary":[0.2007158428816234,0.2382824710510688,0.22524292194482695,0.2513228510985748],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611730788615952,0.23829021377672205,0.6947272974698431,0.25133059382422795],"dir":"ltr"},{"str":"INNER","boundary":[0.6967675817344847,0.23767304038004744,0.740382547629448,0.2483618764845605],"dir":"ltr"},{"str":"JOIN","boundary":[0.7437090487550821,0.23767304038004744,0.774397533685024,0.2483618764845605],"dir":"ltr"},{"str":"æçì","boundary":[0.2007155707133496,0.2575936349465559,0.2267534558650582,0.2706340149940618],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.22662248244346622,0.2576013776722091,0.4744592453210578,0.27064175771971505],"dir":"ltr"},{"str":"WHERE","boundary":[0.4746984308322973,0.2569842042755345,0.5283518698968448,0.2676730403800476],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.532861466348577,0.2575936349465559,0.5632417660696886,0.2706340149940618],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5678405933940391,0.2575936349465559,0.5751714156110345,0.2706340149940618],"dir":"ltr"},{"str":"INNER","boundary":[0.5797352239508081,0.2569842042755345,0.6258753066093209,0.2676730403800476],"dir":"ltr"},{"str":"JOIN","boundary":[0.6297053190416988,0.2569842042755345,0.6624138973824804,0.2676730403800476],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝŚƄţ","boundary":[0.6670310305433284,0.2575939698634203,0.6965092738819258,0.2706343499109262],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶƺūƹ","boundary":[0.7011025671180402,0.2575939698634203,0.7291603944759919,0.2706343499109262],"dir":"ltr"},{"str":"æèå","boundary":[0.2007211048015857,0.27697555181116396,0.22524818386478926,0.29001593185866986],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612256980612183,0.27698329453681714,0.679611585632203,0.2900236745843231],"dir":"ltr"},{"str":"ƾūŹŚų","boundary":[0.6815466718188231,0.27697555181116396,0.7195750814824768,0.29001593185866986],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƢǀƠƬţ","boundary":[0.7235817613655453,0.27697555181116396,0.7744713920903193,0.29001593185866986],"dir":"ltr"},{"str":"æèå","boundary":[0.20071246597896575,0.29635848055225655,0.22675035113067435,0.3093988605997625],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22661937770908233,0.2963662232779098,0.6105430597090152,0.3094066033254157],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.6111850139444239,0.29635848055225655,0.637682228419744,0.3093988605997625],"dir":"ltr"},{"str":"OUTER","boundary":[0.6422331238869661,0.2957490498812352,0.6926447363999866,0.3064378859857483],"dir":"ltr"},{"str":"JOIN","boundary":[0.6964747488323645,0.2957490498812352,0.7292377608279291,0.3064378859857483],"dir":"ltr"},{"str":"æèè","boundary":[0.20071246597896553,0.31566997936460806,0.2267503511306741,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.2266212224051609,0.31567772209026124,0.5198172171634016,0.3287181021377672],"dir":"ltr"},{"str":"źƓŚƴŤƯŚƳ","boundary":[0.521064231712644,0.31566997936460806,0.5660877289069588,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.5706588857901279,0.31566997936460806,0.5790780786935923,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊřŵźĭźs","boundary":[0.583660303753234,0.31566997936460806,0.6336976848896205,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŵŹƺƧŹ","boundary":[0.63829835691005,0.31566997936460806,0.6943143980377002,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƟŚƿ","boundary":[0.6988818655287119,0.31566997936460806,0.7290610933772385,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":"æèì","boundary":[0.2007160444877524,0.3350520672505938,0.226753929639461,0.34809244729809974],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.2266248009139478,0.33505980997624696,0.5288930109875342,0.3481001900237529],"dir":"ltr"},{"str":"źţƵŶǀĤǀě","boundary":[0.5296364235072747,0.3350520672505938,0.580740038977185,0.34809244729809974],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷOUTER","boundary":[0.5852798360270153,0.3344426365795724,0.6591017321482304,0.34809244729809974],"dir":"ltr"},{"str":"JOIN","boundary":[0.662921930696917,0.3344426365795724,0.6956622761331944,0.34513147268408545],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7001915997446319,0.33505189622921616,0.7075224219616273,0.3480922762767221],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.7120862000604815,0.33505189622921616,0.7291699304458852,0.3480922762767221],"dir":"ltr"},{"str":"æéç","boundary":[0.2007123550955948,0.35443398411520183,0.22523943415879832,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261138201001309,0.354441726840855,0.6922039548402269,0.36748210688836097],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƯŚƧ","boundary":[0.6931392157521588,0.35443398411520183,0.71961982796277,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƢǀƠƬţ","boundary":[0.7235803904438693,0.35443398411520183,0.7744718658647222,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"æéé","boundary":[0.20071419979167343,0.37381590097980993,0.22524127885487696,0.3868562810273159],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611566479620954,0.3738236437054631,0.6745649709351164,0.3868640237529691],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚĭŶƴģ","boundary":[0.6772084204159805,0.37381590097980993,0.7194427371392089,0.3868562810273159],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƢǀƠƬţ","boundary":[0.7235803904438693,0.37381590097980993,0.7744681764725645,0.3868562810273159],"dir":"ltr"},{"str":"æéê","boundary":[0.20071788918383118,0.3931273997921615,0.22524496824703472,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2261193541883673,0.3931351425178147,0.5309240213702497,0.40617552256532063],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƢǀƠƬţ","boundary":[0.5336707738315245,0.3931273997921615,0.5732671751621246,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5773144383589259,0.3931273997921615,0.5998824501864854,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿżĮƿŚū","boundary":[0.6039260239911292,0.3931273997921615,0.6484256274990758,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƺŤsŵ","boundary":[0.6525134740096098,0.3931273997921615,0.6963618998017539,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤųŚs","boundary":[0.700394405429925,0.3931273997921615,0.7362737441618226,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.7403154732703874,0.3931273997921615,0.7744884681294311,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"æéë","boundary":[0.2007137260172708,0.4125104995546318,0.22610596754141316,0.4255508796021378],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.22662248244346617,0.412518242280285,0.5893745875474614,0.42555862232779096],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.591730264440039,0.4125104995546318,0.6176630019152581,0.4255508796021378],"dir":"ltr"},{"str":"INNER","boundary":[0.6221733140687477,0.41190106888361044,0.6683133967272604,0.4225899049881235],"dir":"ltr"},{"str":"JOIN","boundary":[0.6721434091596384,0.41190106888361044,0.7048519875004199,0.4225899049881235],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7093725412452537,0.41250931665676954,0.7290775847585765,0.4255496967042755],"dir":"ltr"},{"str":"æéë","boundary":[0.20071357481267418,0.43189292235748217,0.22610581633681653,0.44493330240498813],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.22662233123886955,0.43190066508313535,0.5863509794697759,0.4449410451306413],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.5874965357346863,0.43189292235748217,0.6134292732099055,0.44493330240498813],"dir":"ltr"},{"str":"OUTER","boundary":[0.617939585363395,0.4312834916864608,0.6683511978764155,0.44197232779097384],"dir":"ltr"},{"str":"JOIN","boundary":[0.6721812103087934,0.4312834916864608,0.704944222304358,0.44197232779097384],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7093665333826146,0.4318911123812351,0.7290715768959374,0.4449314924287411],"dir":"ltr"},{"str":"æéì","boundary":[0.20071518766170487,0.4512040862529691,0.22675307281341345,0.46424446630047506],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.22662209939182146,0.4512118289786223,0.6135673935687646,0.46425220902612824],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.6143108060885051,0.4512040862529691,0.640029558818588,0.46424446630047506],"dir":"ltr"},{"str":"CROSS","boundary":[0.6446523974328819,0.4505946555819477,0.6924782809653369,0.46128349168646077],"dir":"ltr"},{"str":"JOIN","boundary":[0.696315562022914,0.4505946555819477,0.7289746648298108,0.46128349168646077],"dir":"ltr"},{"str":"æéí","boundary":[0.20071503645710817,0.4705865090558195,0.2252421155203117,0.48362688910332546],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261165014616443,0.4705942517814727,0.7274901381001981,0.48363463182897865],"dir":"ltr"},{"str":"UNION","boundary":[0.7283189408958032,0.46997707838479813,0.7743607405665132,0.4806659144893112],"dir":"ltr"},{"str":"æêè","boundary":[0.20071503645710828,0.4899671218824228,0.22524211552031181,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261165014616444,0.489974864608076,0.7073276099593427,0.503015244655582],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092663855381203,0.4899671218824228,0.734540566513222,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7386007425825745,0.4899671218824228,0.774487460098787,0.5030075019299287],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.19984,0.81902,0.50302],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"μÁY|m","boundary":[0.6022131379993951,0.5294159830760096,0.6477586841839992,0.5424563631235155],"dir":"ltr"},{"str":"€Ì̤e","boundary":[0.6519092503612108,0.5294159830760096,0.687096828063573,0.5424563631235155],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.6913211820839352,0.5294159830760096,0.6993640569873324,0.5424563631235155],"dir":"ltr"},{"str":"{ZnËY","boundary":[0.7036197708410334,0.5294159830760096,0.737423826484325,0.5424563631235155],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7416223547595845,0.5294167980997625,0.7467044924565706,0.5424571781472685],"dir":"ltr"},{"str":"ºnÀa","boundary":[0.7466602197506803,0.5294159830760096,0.7798241658546419,0.5424563631235155],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840577433553979,0.5294159830760096,0.8190128893518361,0.5424563631235155],"dir":"ltr"},{"str":"æêê","boundary":[0.20071612513020404,0.548472494804038,0.22524320419340754,0.561512874851544],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.22611759013474012,0.5484802375296912,0.6140848459393166,0.5615206175771972],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.6168307516548502,0.5478630641330167,0.6438782298981889,0.5585519002375297],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.647204731023823,0.5478630641330167,0.683638990625315,0.5585519002375297],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6876889755048552,0.5484727869655582,0.6995983333893349,0.5615131670130642],"dir":"ltr"},{"str":"Śǀƃř","boundary":[0.7036160814488759,0.5484727869655582,0.7236457914720605,0.5615131670130642],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭƭŚƳ","boundary":[0.7277078122374918,0.5484727869655582,0.7744450320889754,0.5615131670130642],"dir":"ltr"},{"str":"æêë","boundary":[0.20071243573804642,0.5678531076306413,0.22610467726218875,0.5808934876781473],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2266230368603205,0.5678608503562945,0.5500628238298445,0.5809012304038005],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5523170424380901,0.5678608503562945,0.5575006384194079,0.5809012304038005],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƨƫŚƯ","boundary":[0.5575596686939284,0.5678531076306413,0.5980138537011526,0.5808934876781473],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6025186015254863,0.5678531076306413,0.6131920130371963,0.5808934876781473],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƸƄƯ","boundary":[0.6177391888713416,0.5678531076306413,0.6543564060347434,0.5808934876781473],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6544320385739727,0.5678608503562945,0.6595639830650852,0.5809012304038005],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹřƹŭźƏ","boundary":[0.6641093142031518,0.5678531076306413,0.7097378717113001,0.5808934876781473],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.7144086421827224,0.5678531076306413,0.7290887335775008,0.5808934876781473],"dir":"ltr"},{"str":"æêî","boundary":[0.20071243573804623,0.5872350244952493,0.2267503208897548,0.6002754045427553],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.2266211921642416,0.5872427672209025,0.6498535029064882,0.6002831472684085],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6522091797990658,0.5872350244952493,0.6748989415678236,0.6002754045427553],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.6794258257451026,0.5872350244952493,0.7098596216524982,0.6002754045427553],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.7144049527905647,0.5872350244952493,0.7290850441853431,0.6002754045427553],"dir":"ltr"},{"str":"æêî","boundary":[0.20071243573804606,0.606546523307601,0.22675032088975466,0.6195869033551069],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.22662119216424145,0.6065542660332541,0.5923985988374044,0.61959464608076],"dir":"ltr"},{"str":"Źƹźs","boundary":[0.5941492154161484,0.606546523307601,0.6223066563623532,0.6195869033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.6268095594906082,0.606546523307601,0.6592171802022779,0.6195869033551069],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6638049393501559,0.606546523307601,0.6737884345284094,0.6195869033551069],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭƭŚƳ","boundary":[0.6783208527939246,0.606546523307601,0.729085044185343,0.6195869033551069],"dir":"ltr"},{"str":"æëå","boundary":[0.2007124357380458,0.625928440172209,0.22601613185040764,0.638968820219715],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.22662119216424115,0.6259361828978622,0.6317090722757966,0.6389765629453682],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƉźƟƂǀě","boundary":[0.6323510265112053,0.625928440172209,0.6999443802291586,0.638968820219715],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹźƯ","boundary":[0.7044251470044685,0.625928440172209,0.7291699002049657,0.638968820219715],"dir":"ltr"},{"str":"æëå","boundary":[0.20071451228117324,0.6453133499109264,0.22450740230502994,0.6583537299584323],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261196666778669,0.6453210926365796,0.679608682503948,0.6583614726840855],"dir":"ltr"},{"str":"CREATE","boundary":[0.6824535465878162,0.644703919239905,0.7382722354759584,0.655392755344418],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.7423299620308451,0.6453090529988124,0.7744922381640396,0.6583494330463183],"dir":"ltr"},{"str":"æëæ","boundary":[0.20071079264809646,0.6646245138064133,0.22601448876045827,0.6776648938539193],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.22662139377037058,0.6646322565320665,0.5833265851281879,0.6776726365795724],"dir":"ltr"},{"str":"CREATE","boundary":[0.5858842108800107,0.6640150831353919,0.6446332448506434,0.6747039192399049],"dir":"ltr"},{"str":"DATABASE","boundary":[0.6484632572830213,0.6640150831353919,0.7290280904539498,0.6747039192399049],"dir":"ltr"},{"str":"æëí","boundary":[0.20071340344746474,0.6840069366092637,0.22450629347132148,0.6970473166567697],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611671314807966,0.6840146793349169,0.6670082994523032,0.6970550593824228],"dir":"ltr"},{"str":"CREATE","boundary":[0.6692483451496926,0.6833975059382423,0.7250488894862404,0.6940863420427553],"dir":"ltr"},{"str":"TABLE","boundary":[0.7282740835321394,0.6833975059382423,0.7744897684889621,0.6940863420427553],"dir":"ltr"},{"str":"æíç","boundary":[0.20071355465206137,0.7033893594121141,0.2252406337152649,0.7164297394596201],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611501965659747,0.7033971021377673,0.6896871442491851,0.7164374821852733],"dir":"ltr"},{"str":"ALTER","boundary":[0.6920298377070663,0.7027799287410927,0.7383589261113538,0.7134687648456057],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.7423290850441853,0.703387549435867,0.7744913611773798,0.716427929483373],"dir":"ltr"},{"str":"æíç","boundary":[0.20071517758139845,0.722700523307601,0.22675306273310705,0.735740903355107],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.22662208931151503,0.7227082660332542,0.5954229528577669,0.7357486460807602],"dir":"ltr"},{"str":"ALTER","boundary":[0.5960653203857398,0.7220910926365797,0.6447268735723344,0.7327799287410927],"dir":"ltr"},{"str":"DATABASE","boundary":[0.6485512519223698,0.7220910926365797,0.7291435099627028,0.7327799287410927],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.52942,0.81901,0.73575],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/624423f838706e00c305c966e1b13c4b.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/e316f12de166184fd95a647e09edb13b.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.2007,0.12102,0.18098,0.251]},"elements":[{"words":[{"str":"æíë","boundary":[0.20071599408622015,0.12163163969714968,0.2261082356103625,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2266247505124155,0.12163938242280288,0.6256638721817144,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"ALTER","boundary":[0.6279190887402977,0.1210222090261283,0.6766750109203319,0.13171104513064136],"dir":"ltr"},{"str":"TABLE","boundary":[0.6804052283189408,0.1210222090261283,0.7291611504989751,0.13171104513064136],"dir":"ltr"},{"str":"æíî","boundary":[0.20071606464836533,0.14101406249999995,0.22524314371156887,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611752965290144,0.14102180522565316,0.697247374080172,0.1540621852731591],"dir":"ltr"},{"str":"DROP","boundary":[0.6999932797957057,0.14040463182897858,0.7381845368099189,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.7423335203790195,0.14101355656175774,0.7744957965122139,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"æîå","boundary":[0.20071355465206137,0.1603964853028504,0.2252406337152649,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611501965659747,0.1604042280285036,0.6896871442491851,0.17344460807600953],"dir":"ltr"},{"str":"GUI","boundary":[0.6913242162561741,0.159787054631829,0.7165738718457041,0.17047589073634206],"dir":"ltr"},{"str":"Źřżŝř","boundary":[0.7206584120157252,0.16039597936460803,0.7394281946171163,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.7434422532844998,0.16039597936460803,0.7745548973488793,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"æîå","boundary":[0.20071535902691437,0.17970764919833732,0.22675324417862297,0.19274802924584322],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................","boundary":[0.22662227075703095,0.17971539192399053,0.4381701723732402,0.19275577197149646],"dir":"ltr"},{"str":"Management","boundary":[0.44133261651154193,0.17909821852731592,0.5203370182453546,0.189787054631829],"dir":"ltr"},{"str":"Studio","boundary":[0.5241670306777325,0.17909821852731592,0.5636979604179967,0.189787054631829],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5680405060313832,0.1797079841152019,0.5766220321897784,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5811452269748998,0.1797079841152019,0.6222561237861629,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6268088337085446,0.1797079841152019,0.6341396559255399,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6387034340243941,0.1797079841152019,0.6612972715970563,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.6658186216860991,0.1797079841152019,0.6962524175934947,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7007977487315612,0.1797079841152019,0.7290953865797518,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"æîì","boundary":[0.2007159033634622,0.19909007200118758,0.2267537885151708,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"....................................","boundary":[0.2266228150935788,0.1990978147268408,0.3353510466718188,0.21213819477434673],"dir":"ltr"},{"str":"Management","boundary":[0.3378078693592285,0.1984806413301662,0.4168057785627584,0.20916947743467926],"dir":"ltr"},{"str":"Studio","boundary":[0.4206318149683519,0.1984806413301662,0.460179261449548,0.20916947743467926],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.4645161217701015,0.19908826202494068,0.47184694398709687,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢĜƿźƨsř","boundary":[0.4764107220859511,0.19908826202494068,0.538423870165653,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.54304298914687,0.19908826202494068,0.5713406269950606,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƇř","boundary":[0.5759044050939147,0.19908826202494068,0.6057073149423741,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6102747824333858,0.19909600475059389,0.6133129968751049,0.21213638479809982],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƿƺƳŶƧ","boundary":[0.6133019286986322,0.19908826202494068,0.6652042975706459,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6696500151204594,0.19908826202494068,0.6803234266321693,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƄĭŻŚŝ","boundary":[0.6848706024663147,0.19908826202494068,0.7291174826114711,0.21212864207244658],"dir":"ltr"},{"str":"æîí","boundary":[0.2007195927556198,0.21847068482779095,0.22524667181882332,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612105776015592,0.21847842755344418,0.7073321662578543,0.2315188076009501],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092672524444744,0.21847068482779095,0.7345469675078122,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7386016094889285,0.21847068482779095,0.774488327005141,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ZÅdË{Á|v»","boundary":[0.6513105910419676,0.25221829186460815,0.7320603171936427,0.26525867191211405],"dir":"ltr"},{"str":":ºŒ‹","boundary":[0.7364894324787474,0.25221829186460815,0.7796829911629314,0.26525948693586704],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840678337421457,0.25221829186460815,0.819022979738584,0.26525867191211405],"dir":"ltr"},{"str":"çåç","boundary":[0.2007232821477772,0.27127509575415676,0.22525036121098077,0.28431547580166266],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612290245623456,0.27128283847981,0.6846534726655691,0.2843232185273159],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.6866937065286783,0.27127509575415676,0.7492990020496623,0.28431547580166266],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřƺƳř","boundary":[0.7533259735895971,0.27127509575415676,0.7744938610933773,0.28431547580166266],"dir":"ltr"},{"str":"çåç","boundary":[0.20072697153993463,0.2906570126187648,0.2267648566916432,0.30369739266627077],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2266338832700512,0.29066475534441805,0.6166007896240044,0.30370513539192395],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŻƺů","boundary":[0.61754527401633,0.2906570126187648,0.6456842680017472,0.30369739266627077],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.650104159806458,0.2906570126187648,0.7291512314774369,0.30369739266627077],"dir":"ltr"},{"str":"çåè","boundary":[0.20072512684385588,0.3099685114311163,0.22676301199556448,0.3230088914786223],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.22663203857397246,0.3099762541567695,0.5893841436779678,0.32301663420427545],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŵƺūƺƯ","boundary":[0.5914391351097072,0.3099685114311163,0.645623393031148,0.3230088914786223],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.6501060045025367,0.3099685114311163,0.7291549208695944,0.3230088914786223],"dir":"ltr"},{"str":"çåé","boundary":[0.20072512684385574,0.32934912425771967,0.22676301199556434,0.34238950430522563],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.22663203857397232,0.32935686698337285,0.5530952824165852,0.3423972470308788],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƗŚūŹř","boundary":[0.5553513457209097,0.32934912425771967,0.5956579550418332,0.34238950430522563],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƘƯŚū","boundary":[0.6001073619838041,0.32934912425771967,0.6455182453546585,0.34238950430522563],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.6501060045025365,0.32934912425771967,0.7291530761735155,0.34238950430522563],"dir":"ltr"},{"str":"çåé","boundary":[0.20071774469943882,0.34873258981591443,0.22524482376264238,0.3617729698634204],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611920970397495,0.34874033254156767,0.6594475420852794,0.3617807125890736],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.6609841739188871,0.3487310411223278,0.7237001545646985,0.3617729698634204],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭƭŚƳ","boundary":[0.7277271261046333,0.3487310411223278,0.7744606565639593,0.3617714211698337],"dir":"ltr"},{"str":"çåë","boundary":[0.20070852121904484,0.36811450668052254,0.2245899566546821,0.3811548867280285],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261136756157385,0.3681222494061757,0.6720449716071367,0.3811626294536817],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.6727773159504048,0.36811450668052254,0.6965443802291589,0.3811548867280285],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.7004957192298644,0.36811450668052254,0.7744957024293537,0.3811548867280285],"dir":"ltr"},{"str":"çåë","boundary":[0.20071112529820895,0.38742736416270784,0.22610336682235127,0.4004677442102138],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.22662172642048306,0.387435106888361,0.5409892980746615,0.400475486935867],"dir":"ltr"},{"str":"PRIMARY","boundary":[0.5416316656026343,0.3868179334916864,0.6104690702597358,0.3975067695961995],"dir":"ltr"},{"str":"KEY","boundary":[0.6142975706461477,0.3868179334916864,0.6452975370451262,0.3975067695961995],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.6500912435738044,0.3874260054928741,0.7291383152447833,0.40046638554038005],"dir":"ltr"},{"str":"çåí","boundary":[0.20071296999428756,0.40680797698931115,0.22675085514599613,0.41984835703681705],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.22662172642048292,0.40681571971496433,0.525868324317059,0.4198560997624703],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶū","boundary":[0.5289268304156446,0.40680797698931115,0.5629983669903564,0.41984835703681705],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.5675344746480292,0.40680797698931115,0.5958321124962197,0.41984835703681705],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚĮƴƷ","boundary":[0.6003958905950738,0.40680797698931115,0.6328791438459728,0.41984835703681705],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.6374927287389535,0.40680797698931115,0.6662109572931014,0.41984835703681705],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.6707599778233256,0.40680797698931115,0.6962942609455325,0.41984835703681705],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7007990087698663,0.40680797698931115,0.729096646618057,0.41984835703681705],"dir":"ltr"},{"str":"çåî","boundary":[0.2007092806021297,0.4261898938539192,0.2267471657538383,0.43923027390142516],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.22661803702832506,0.4261976365795724,0.5288862471019115,0.43923801662707834],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƺƯ","boundary":[0.5298344208863947,0.4261898938539192,0.5661841571183761,0.43923027390142516],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶū","boundary":[0.5706593898054497,0.4261898938539192,0.604635002184066,0.43923027390142516],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.6091655757535025,0.4261898938539192,0.6327979772185071,0.43923027390142516],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.6374890393467957,0.4261898938539192,0.6662072679009438,0.43923027390142516],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.6707562884311679,0.4261898938539192,0.6962905715533747,0.43923027390142516],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7007934746816298,0.4261898938539192,0.7290911125298204,0.43923027390142516],"dir":"ltr"},{"str":"çåî","boundary":[0.2007154497496724,0.44550337366389553,0.226753334901381,0.4585437537114015],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.22662236147978898,0.4455111163895487,0.5440133900070563,0.4585514964370547],"dir":"ltr"},{"str":"FOREIGN","boundary":[0.5450589697926816,0.4448939429928741,0.6105502167265885,0.4555827790973872],"dir":"ltr"},{"str":"KEY","boundary":[0.6143802291589664,0.4448939429928741,0.6454074123853365,0.4555827790973872],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.6500920029568893,0.44550139266627076,0.7291372299317894,0.4585417727137767],"dir":"ltr"},{"str":"çææ","boundary":[0.2007136050535935,0.46488398649049884,0.2267514902053021,0.4779243665380048],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.2266205167837101,0.464891729216152,0.49260171029199273,0.477932109263658],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƺƯ","boundary":[0.49425455797856255,0.46488398649049884,0.530604294210544,0.4779243665380048],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶū","boundary":[0.5350795268976176,0.46488398649049884,0.569055139276234,0.4779243665380048],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5735857128456704,0.46488398649049884,0.5842591243573804,0.4779243665380048],"dir":"ltr"},{"str":"ƾūŹŚų","boundary":[0.5888044554954469,0.46488398649049884,0.6292309700614898,0.4779243665380048],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƬƧ","boundary":[0.6338648466113369,0.46488398649049884,0.6593991297335438,0.4779243665380048],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.6639038775578776,0.46488398649049884,0.6949316656026342,0.4779243665380048],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƟŚƋř","boundary":[0.6993866066328415,0.46488398649049884,0.7290954369812841,0.4779243665380048],"dir":"ltr"},{"str":"çæç","boundary":[0.20070991566143587,0.4842659033551069,0.22674780081314444,0.49730628340261285],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.22661682739155245,0.48427364608076007,0.5863454756224588,0.49731402612826603],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶū","boundary":[0.5874947212795267,0.4842659033551069,0.6214703336581431,0.49730628340261285],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤųŚs","boundary":[0.6259990625315007,0.4842659033551069,0.6661119787641543,0.49730628340261285],"dir":"ltr"},{"str":"ƕŚūŹř","boundary":[0.6706573099022208,0.4842659033551069,0.7011870300057119,0.49730628340261285],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.7057342058398574,0.4842659033551069,0.729134175598938,0.49730628340261285],"dir":"ltr"},{"str":"ççç","boundary":[0.20071511709955972,0.5035793831650831,0.22675300225126832,0.5166197632125891],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.2266220288296763,0.5035871258907363,0.5863506770605826,0.5166275059382422],"dir":"ltr"},{"str":"UNIQUE","boundary":[0.5874970599106213,0.5029699524940617,0.6452572158193609,0.5136587885985748],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.6500907933201168,0.5035774021674584,0.7291378649910956,0.5166177822149643],"dir":"ltr"},{"str":"ççè","boundary":[0.20071531870568862,0.5229618059679335,0.22524239776889218,0.5360021860154395],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611678371022476,0.5229695486935867,0.6468476865696716,0.5360099287410927],"dir":"ltr"},{"str":"CHECK","boundary":[0.6476764893652767,0.5223523752969121,0.696394610396156,0.5330412114014251],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.7004949363260642,0.5229599959916864,0.7744930748294747,0.5360003760391924],"dir":"ltr"},{"str":"ççê","boundary":[0.20071376633849672,0.5423442287707838,0.22524084540170025,0.5553846088182898],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611523134303282,0.542351971496437,0.6292053056012903,0.555392351543943],"dir":"ltr"},{"str":"DEFAULT","boundary":[0.6310439837371056,0.5417347980997624,0.6962978394543193,0.5524236342042755],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.7004951379321931,0.5423424187945368,0.7744932764356035,0.5553827988420428],"dir":"ltr"},{"str":"ççë","boundary":[0.2007137864991096,0.5616553926662707,0.22610602802325194,0.5746957727137767],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................","boundary":[0.22662254292530495,0.5616631353919239,0.3867606095225295,0.5747035154394299],"dir":"ltr"},{"str":"CREATE","boundary":[0.38831020463022076,0.5610459619952494,0.4471499613588253,0.5717347980997625],"dir":"ltr"},{"str":"TABLE","boundary":[0.45088017875743414,0.5610459619952494,0.49962854070763746,0.5717347980997625],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.504133601021471,0.5616553926662707,0.5388231107825677,0.5746957727137767],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5433481502637678,0.5616553926662707,0.5562647122072509,0.5746957727137767],"dir":"ltr"},{"str":"DEFAULT","boundary":[0.5607842478411343,0.5610459619952494,0.6295732670273176,0.5717347980997625],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.6341675380531567,0.5616557275831354,0.6897279392493532,0.5746961076306414],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6942455999462384,0.5616557275831354,0.7290826853936359,0.5746961076306414],"dir":"ltr"},{"str":"ççì","boundary":[0.2007122946137562,0.5810378154691211,0.2267501797654648,0.5940781955166271],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................","boundary":[0.22661920634387278,0.5810455581947743,0.43514549578307177,0.5940859382422803],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƺƯ","boundary":[0.43588890830281235,0.5810378154691211,0.4722294210544,0.5940781955166271],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶū","boundary":[0.4767138772218675,0.5810378154691211,0.5106894896004838,0.5940781955166271],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5152182184738414,0.5810378154691211,0.5258916299855514,0.5940781955166271],"dir":"ltr"},{"str":"DEFAULT","boundary":[0.5304425254527738,0.5804283847980998,0.599231544638957,0.5911172209026129],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.6038241524142334,0.581036005492874,0.6593845536104298,0.59407638554038],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.6639022143073149,0.581036005492874,0.6949300023520715,0.59407638554038],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƟŚƋř","boundary":[0.6993849433822787,0.581036005492874,0.7290937737307214,0.59407638554038],"dir":"ltr"},{"str":"ççì","boundary":[0.20071044991767753,0.6004184282957244,0.2252375289808811,0.6134588083432304],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................","boundary":[0.22863361446187971,0.6004261710213776,0.6317236887201372,0.6134665510688836],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.6339631497597528,0.6004184282957244,0.6965702899768151,0.6134588083432304],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.7006950304089244,0.6004184282957244,0.7297010315513591,0.6134588083432304],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƘƟźǀƛ","boundary":[0.7336579046403011,0.6004184282957244,0.7744644265985686,0.6134588083432304],"dir":"ltr"},{"str":"ççí","boundary":[0.20070491582944094,0.6197312311460808,0.22674280098114952,0.6327716111935867],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................","boundary":[0.22661182755955753,0.619738973871734,0.4563041598064579,0.63277935391924],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.45785739390477453,0.6197312311460808,0.513417795100971,0.6327716111935867],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.517935455797856,0.6197312311460808,0.5462330936460467,0.6327716111935867],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚĮƴƷ","boundary":[0.5507950270488221,0.6197312311460808,0.583278280299721,0.6327716111935867],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷŝ","boundary":[0.5877922516044486,0.6197312311460808,0.599587238332045,0.6327716111935867],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.6041196565975603,0.6197312311460808,0.6503053123214946,0.6327716111935867],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6548266624105372,0.6197312311460808,0.6634081885689324,0.6327716111935867],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃƺěƮƄģ","boundary":[0.6679313833540539,0.6197312311460808,0.729038785659084,0.6327716111935867],"dir":"ltr"},{"str":"çèå","boundary":[0.20070676052551947,0.6391118439726842,0.22674464567722807,0.6521522240201901],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.22661367225563606,0.6391195866983375,0.5470281576559923,0.6521599667458434],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƺƯ","boundary":[0.5482714828130772,0.6391118439726842,0.5844017002116861,0.6521522240201901],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.5889968381438793,0.6391118439726842,0.6447509324283455,0.6521522240201901],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.6492778166056244,0.6391118439726842,0.680305604650381,0.6521522240201901],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƘƟźǀƛ","boundary":[0.6847605456805883,0.6391118439726842,0.7291051947179189,0.6521522240201901],"dir":"ltr"},{"str":"çèç","boundary":[0.20071044991767711,0.658493760837292,0.22523752898088065,0.671534140884798],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611191492221322,0.6585015035629453,0.6644799569906921,0.6715418836104513],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƉźƟƂǀě","boundary":[0.6661162024125529,0.658493760837292,0.7295645240415304,0.671534140884798],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7335509122677325,0.658493760837292,0.7394908336413422,0.671534140884798],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƳřƺƣ","boundary":[0.7430289607204055,0.658493760837292,0.7744884076475921,0.671534140884798],"dir":"ltr"},{"str":"çèç","boundary":[0.2007151473404791,0.6778774829275536,0.2267530324921877,0.6909178629750595],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.22662205907059568,0.6778834204275536,0.6921928261819158,0.6909256057007127],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƳřƺƣ","boundary":[0.6946518060549037,0.6778756777019003,0.7291328651591005,0.6909160577494062],"dir":"ltr"},{"str":"çèé","boundary":[0.2007169920365578,0.6971902857779098,0.2267548771882664,0.7102306658254157],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.22662574846275316,0.6971980285035629,0.6589302745203454,0.7102384085510689],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƉźƟƂǀě","boundary":[0.6615866368737608,0.6971902857779098,0.729179990591714,0.7102306658254157],"dir":"ltr"},{"str":"çèê","boundary":[0.2007169920365576,0.7165708986045131,0.22674934310002995,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"....","boundary":[0.22662574846275296,0.7165786413301664,0.23870481838647867,0.7296190213776723],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.2411379725143642,0.7165708986045131,0.28572058734585504,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.2902308692584252,0.7165708986045131,0.3313417660696883,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƈŴƄƯ","boundary":[0.3358944759920699,0.7165708986045131,0.3851995127851884,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƉźƟƂǀě","boundary":[0.38972086287423113,0.7165708986045131,0.4456243775410771,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.45010514431638704,0.7165708986045131,0.4583214206511876,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺƳŚƣ","boundary":[0.4630087933873187,0.7165708986045131,0.4921088740297702,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4966744968247032,0.7165708986045131,0.5052560229830984,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.5097792177682199,0.7165708986045131,0.5438544437350895,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřƺƳř","boundary":[0.5483868620006047,0.7165708986045131,0.5720912066126809,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5766125567017236,0.7165708986045131,0.5825524780753333,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹřŶū","boundary":[0.5870959645173212,0.7165708986045131,0.6237685225630858,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřŶƧ","boundary":[0.6283249218776249,0.7165708986045131,0.6541986290783238,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧƲƿř","boundary":[0.6586664829810824,0.7165708986045131,0.6915112966634185,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀǀƘţ","boundary":[0.6960658512818788,0.7165708986045131,0.7290859110916971,0.729611278652019],"dir":"ltr"},{"str":"çèë","boundary":[0.2007114579483213,0.7359528154691212,0.22459289338395855,0.7489931955166271],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.22611661234501496,0.7359605581947744,0.6266868317596852,0.7490009382422803],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.6283230771815461,0.7359528154691212,0.6595722287557538,0.7489931955166271],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƘƯŚū","boundary":[0.663604734383925,0.7359528154691212,0.7060142972346356,0.7489931955166271],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7100744733039881,0.7359528154691212,0.7326424851315477,0.7489931955166271],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.7366860589361914,0.7359528154691212,0.7744617452370549,0.7489931955166271],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2007,0.12102,0.81902,0.749],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/eba4ff12445cdcafd1c06be3945c17e2.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/5354362c853727b04de6cd361439c5e3.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.20071,0.12163,0.18098,0.30337]},"elements":[{"words":[{"str":"çèë","boundary":[0.2007151977420115,0.12163163969714968,0.22459663317764872,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261185074426264,0.12163938242280288,0.6292085817008838,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝ","boundary":[0.630540452269749,0.12163163969714968,0.6460691038607574,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.6500960754006923,0.12163163969714968,0.6656634656093546,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6696516985316354,0.12163163969714968,0.6793142165921845,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.6832600215046538,0.12163163969714968,0.7014671718020229,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģƱō","boundary":[0.7055402607439267,0.12163163969714968,0.7352085077786364,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.7392059641813111,0.12163163969714968,0.7744950001680051,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"çèì","boundary":[0.2007151977420115,0.14101355656175774,0.22524227680521502,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611666274654763,0.14102129928741095,0.7073277712442462,0.15406167933491688],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092665468230236,0.14101355656175774,0.7345462618863615,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7386009038674778,0.14101355656175774,0.7744876213836903,0.15405393660926367],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20072,0.12163,0.7745,0.15406],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ZÅÂmÁ…€a","boundary":[0.49838642518732557,0.18045980967933492,0.5735614797889856,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":"Ä]","boundary":[0.5778190383387656,0.18045980967933492,0.5923331070864555,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":"€fŒÌ]","boundary":[0.5966699875676221,0.18045980967933492,0.6376683579180807,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":"{Y»","boundary":[0.6419296058600181,0.18045980967933492,0.6794599475824065,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":"½{Á‚§Y","boundary":[0.6836621652498236,0.18045980967933492,0.7344503376902658,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7387005174557306,0.18046062470308788,0.7438841134370484,0.1935010047505938],"dir":"ltr"},{"str":"ºf","boundary":[0.7437402271429051,0.18045980967933492,0.7614308625382211,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":"Å","boundary":[0.7692413057356943,0.18045980967933492,0.7797560733846308,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840615940324585,0.18045980967933492,0.8190167400288967,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":"çéå","boundary":[0.2007151977420111,0.19951661356888356,0.22524227680521466,0.21255699361638947],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611666274654724,0.19952435629453677,0.6695281038943582,0.2125647363420427],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƀǀģ","boundary":[0.6714650347770571,0.19951661356888356,0.7086356607640871,0.21255699361638947],"dir":"ltr"},{"str":"ƺūƹŽźěźƿŻ","boundary":[0.7126958368334395,0.19951661356888356,0.7745005342562413,0.21255699361638947],"dir":"ltr"},{"str":"çéæ","boundary":[0.20071570175733341,0.21890004824821854,0.22675358690904202,0.23194042829572448],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2266221094721275,0.21890496912114013,0.5682063270723426,0.23194795724465558],"dir":"ltr"},{"str":"ƺţŹŵƺţ","boundary":[0.5705620039649202,0.21889722639548692,0.6050910251671647,0.23193760644299286],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƺūƹŽźěźƿŻ","boundary":[0.6096732502268065,0.21889722639548692,0.6879197237996033,0.23193760644299286],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚs","boundary":[0.692433695104331,0.21889722639548692,0.7291320788951982,0.23193760644299286],"dir":"ltr"},{"str":"çéê","boundary":[0.2007138570612547,0.2382806610748219,0.22524093612445825,0.25132104112232784],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.22611532206579082,0.2382884038004751,0.5964417492691779,0.2513287838479811],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5983842142401129,0.2382884038004751,0.6035678102214307,0.2513287838479811],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŞưƷ","boundary":[0.6031195490742918,0.2382806610748219,0.6454516346896946,0.25132104112232784],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.645355710493599,0.2382884038004751,0.6500855112395416,0.2513287838479811],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝřƹ","boundary":[0.6541253956520278,0.2382806610748219,0.6867027284029434,0.25132104112232784],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƺūƹŽźěźƿŻ","boundary":[0.690716787070327,0.2382806610748219,0.7745010382715635,0.25132104112232784],"dir":"ltr"},{"str":"çéê","boundary":[0.20071385706125464,0.25759346392517823,0.22675174221296324,0.27063384397268414],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.22662076879137122,0.25760120665083147,0.5500605557608952,0.2706415866983374],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝřƹ","boundary":[0.5512061120258056,0.25759346392517823,0.5870098182184739,0.27063384397268414],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƺūƹŽźěźƿŻ","boundary":[0.5914241759349483,0.25759346392517823,0.681153882598031,0.27063384397268414],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.6856752326870736,0.25759346392517823,0.7027589630724774,0.27063384397268414],"dir":"ltr"},{"str":"ŻźƏ","boundary":[0.7072471086321024,0.25759346392517823,0.7290993783811027,0.27063384397268414],"dir":"ltr"},{"str":"çéê","boundary":[0.20071260710325586,0.27697605774940615,0.22675049225496446,0.2900164377969121],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.22662136352945123,0.2769838004750594,0.4865556432915561,0.2900241805225653],"dir":"ltr"},{"str":"WHERE","boundary":[0.4883068445280736,0.2763666270783848,0.5421205604650381,0.2870554631828978],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.5466700043681327,0.2769753807897863,0.5772107926480965,0.29001576083729225],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5817469003057693,0.2769753807897863,0.5946634622492524,0.29001576083729225],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝřƹ","boundary":[0.5991866570343738,0.2769753807897863,0.6347966701387722,0.29001576083729225],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƺūƹŽźěźƿŻ","boundary":[0.6393069520513424,0.2769753807897863,0.729143651086993,0.29001576083729225],"dir":"ltr"},{"str":"çéî","boundary":[0.20071526830415648,0.29635848055225655,0.22675315345586508,0.3093988605997625],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.22662218003427306,0.2963662232779098,0.5167965626155036,0.3094066033254157],"dir":"ltr"},{"str":"ISNULL","boundary":[0.5173381270790632,0.2957490498812352,0.57115486710796,0.3064378859857483],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚţ","boundary":[0.5755008097846175,0.29635848055225655,0.5963311179059844,0.3093988605997625],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6009022747891536,0.29635848055225655,0.6046654547898256,0.3093988605997625],"dir":"ltr"},{"str":"NULL","boundary":[0.6046335808608582,0.2957490498812352,0.6449023890326265,0.3064378859857483],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.6495898827324349,0.2963566705760095,0.6956722354759584,0.30939705062351547],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7001935855650011,0.2963566705760095,0.7075244077819964,0.30939705062351547],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.7120881858808507,0.2963566705760095,0.7291719162662544,0.30939705062351547],"dir":"ltr"},{"str":"çêæ","boundary":[0.20071526830415656,0.31566997936460806,0.2252423473673601,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611673330869267,0.31567772209026124,0.6770877389872654,0.3287181021377672],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6781189240952925,0.31566997936460806,0.7006352844326468,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŤƄƯ","boundary":[0.7046308961392427,0.31566997936460806,0.7362637444978327,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹřŶū","boundary":[0.7403146970867915,0.31566997936460806,0.7744600215046539,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":"çêé","boundary":[0.2007169214744128,0.3350520672505938,0.22524400053761634,0.34809244729809974],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.22611838647894894,0.33505980997624696,0.5183219347468163,0.3481001900237529],"dir":"ltr"},{"str":"(CTES)","boundary":[0.5193541883673264,0.3344426365795724,0.563264003225698,0.34513147268408545],"dir":"ltr"},{"str":"COMMON","boundary":[0.5665905043513322,0.3344426365795724,0.6332808037364336,0.34513147268408545],"dir":"ltr"},{"str":"TABLE","boundary":[0.6366073048620677,0.3344426365795724,0.6828003091293975,0.34513147268408545],"dir":"ltr"},{"str":"šřŹŚŞƗ","boundary":[0.6868867645576426,0.33505189622921616,0.7212460737206412,0.3480922762767221],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7252933369174425,0.33505189622921616,0.7328676590168343,0.3480922762767221],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7368854070763753,0.33505189622921616,0.7744710896811264,0.3480922762767221],"dir":"ltr"},{"str":"çêé","boundary":[0.20071430059473797,0.3544344900534442,0.22675218574644657,0.36747487010095015],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.22662305702093336,0.35444223277909737,0.5561097577366352,0.3674826128266033],"dir":"ltr"},{"str":"WITH","boundary":[0.5571553375222607,0.3538250593824228,0.596649978159336,0.36451389548693586],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶǀƬƧ","boundary":[0.6012078189576964,0.35443398411520183,0.6387141796310608,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƬƧ","boundary":[0.6433425220926716,0.35443398411520183,0.6703673196465172,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.674896048519875,0.35443398411520183,0.6834775746782701,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6880007694633916,0.35443398411520183,0.7291116662746546,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"çêì","boundary":[0.20071517758139845,0.3738169128562945,0.22675306273310705,0.38685729290380044],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.22662208931151503,0.37382465558194766,0.5954229528577669,0.3868650356294536],"dir":"ltr"},{"str":"CTE","boundary":[0.5979805786095898,0.3732074821852731,0.6265975605658411,0.38389631828978615],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿŶƴģ","boundary":[0.6310450018480561,0.37381510288004755,0.6703462518060549,0.3868554829275535],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6748934276402001,0.37381510288004755,0.6834749537985952,0.3868554829275535],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6879981485837168,0.37381510288004755,0.7291090453949799,0.3868554829275535],"dir":"ltr"},{"str":"çêí","boundary":[0.20071494573435023,0.39312807675178146,0.2267528308860588,0.4061684567992874],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.2266218574644668,0.39313581947743464,0.6468325560297032,0.4061761995249406],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƄĭŻŚŝ","boundary":[0.6480795705789455,0.39312807675178146,0.6961339034306642,0.4061684567992874],"dir":"ltr"},{"str":"CTE","boundary":[0.7005980981821847,0.3925186460807601,0.7292150801384362,0.40320748218527314],"dir":"ltr"},{"str":"çêí","boundary":[0.20071539934814006,0.4125104995546318,0.2252424784113436,0.4255508796021378],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611686435267617,0.412518242280285,0.6896889889452639,0.42555862232779096],"dir":"ltr"},{"str":"EXISTS","boundary":[0.6911226101273479,0.41190106888361044,0.7393810691845032,0.4225899049881235],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƬưƗ","boundary":[0.7434356002822484,0.41250868957838477,0.7744818352877925,0.42554906962589073],"dir":"ltr"},{"str":"çëå","boundary":[0.20071124626188613,0.43189292235748217,0.22601494237424793,0.44493330240498813],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.22662184738416025,0.43190066508313535,0.5409894190383386,0.4449410451306413],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.5425389637444977,0.43189292235748217,0.5684717012197169,0.44493330240498813],"dir":"ltr"},{"str":"ơźƏ","boundary":[0.5729819831322871,0.43189292235748217,0.5993334666173851,0.44493330240498813],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6039286045495781,0.43189292235748217,0.6146020160612881,0.44493330240498813],"dir":"ltr"},{"str":"EXISTS","boundary":[0.6191492221363528,0.4312834916864608,0.6704287490339705,0.44197232779097384],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6748926816975235,0.4318911123812351,0.6834742078559186,0.4449314924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.68799740264104,0.4318911123812351,0.7291082994523032,0.4449314924287411],"dir":"ltr"},{"str":"çëç","boundary":[0.20071537918752727,0.4512040862529691,0.224508269211384,0.46424446630047506],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.22611868888814218,0.4512118289786223,0.5636833137327374,0.46425220902612824],"dir":"ltr"},{"str":"CONVERT","boundary":[0.565622794932966,0.4505946555819477,0.6335015624474983,0.46128349168646077],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6375958502738484,0.4512040862529691,0.6435357716474581,0.46424446630047506],"dir":"ltr"},{"str":"CAST","boundary":[0.6470716709787977,0.4505946555819477,0.6835664124189375,0.46128349168646077],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6876888747017907,0.4512121638954869,0.6902216424179294,0.46425254394299287],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6902142636336144,0.4512044211698337,0.7107770908235608,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřƺƳř","boundary":[0.7148095964517319,0.4512044211698337,0.7359774839555121,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"ŜǀƧźţ","boundary":[0.7400099895836832,0.4512044211698337,0.7744781358153286,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"çëê","boundary":[0.2007127986290783,0.4705865090558195,0.22450568865293502,0.48362688910332546],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.22611795302577195,0.4705942517814727,0.5762836967843822,0.48363463182897865],"dir":"ltr"},{"str":"MERGE","boundary":[0.5789287994355028,0.46997707838479813,0.6292723698800443,0.4806659144893112],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯźƟ","boundary":[0.6332634051275159,0.4705846990795724,0.6627324249857196,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6668313396727261,0.4705846990795724,0.6731549578307181,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.6773165921844025,0.4705846990795724,0.7084642854742784,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƭŚĮưƷ","boundary":[0.7124949464063708,0.4705846990795724,0.774495181613521,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"çëê","boundary":[0.20070995598266178,0.48996893185866985,0.2260136520950236,0.5030093119061758],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.22661871240885711,0.48997667458432304,0.6044917912704546,0.503017054631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƪưƗ","boundary":[0.6054399650549377,0.48996893185866985,0.6311900776183595,0.5030093119061758],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6356800678740633,0.48996893185866985,0.6485966298175464,0.5030093119061758],"dir":"ltr"},{"str":"Merge","boundary":[0.6531198548435873,0.4893595011876485,0.6925540136420146,0.5000483372921616],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯźƟ","boundary":[0.697067017237324,0.4899671218824228,0.7290632707234299,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"çëí","boundary":[0.20071088337085446,0.5092800957541568,0.22601457948321624,0.5223204758016627],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................","boundary":[0.22662148449312855,0.50928783847981,0.41700149860555763,0.5223282185273159],"dir":"ltr"},{"str":"BY","boundary":[0.4172406841167971,0.5086706650831354,0.4382584857385061,0.5193595011876485],"dir":"ltr"},{"str":"SOURCE","boundary":[0.4420946358687691,0.5086706650831354,0.501754981351433,0.5193595011876485],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƤƯ","boundary":[0.5061482006653002,0.5092800957541568,0.5368439434158797,0.5223204758016627],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5413283995833472,0.5092800957541568,0.5542449615268303,0.5223204758016627],"dir":"ltr"},{"str":"BY","boundary":[0.5587681865528712,0.5086706650831354,0.5797916736668794,0.5193595011876485],"dir":"ltr"},{"str":"TARGET","boundary":[0.5836216860992574,0.5086706650831354,0.6433202849366619,0.5193595011876485],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6476705923860084,0.5092804306710215,0.6583440038977183,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚţƺƧ","boundary":[0.662889335035785,0.5092804306710215,0.7038010046705419,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƳ","boundary":[0.7082504116125128,0.5092804306710215,0.7290548939887771,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"çëî","boundary":[0.2007124256577399,0.5286625185570071,0.22450531568159662,0.541702898604513],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.22611758005443355,0.5286702612826604,0.5510829306810927,0.5417106413301663],"dir":"ltr"},{"str":"Output","boundary":[0.5528208057524948,0.5280530878859857,0.5918043748529955,0.5387419239904988],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.5956603138335406,0.5286607085807601,0.6246792278485267,0.541701088628266],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6287264910453277,0.5286607085807601,0.6350501092033197,0.541701088628266],"dir":"ltr"},{"str":"źŧŐŤƯ","boundary":[0.6391102852726723,0.5286607085807601,0.6640505762575183,0.541701088628266],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƞƿŵŹ","boundary":[0.668040653875878,0.5286607085807601,0.7185318302476396,0.541701088628266],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹōƖưū","boundary":[0.7225717146601257,0.5286607085807601,0.7744593259635093,0.541701088628266],"dir":"ltr"},{"str":"çìæ","boundary":[0.20071427035381878,0.5480431313836104,0.22524134941702229,0.5610835114311163],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611573535835489,0.5480508741092636,0.7022852894728,0.5610912541567695],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƵźŬƴě","boundary":[0.7030139444239105,0.5480431313836104,0.7467830482846677,0.5610835114311163],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩŝřƺţ","boundary":[0.7507952622559725,0.5480431313836104,0.7744811599072611,0.5610835114311163],"dir":"ltr"},{"str":"çìç","boundary":[0.2007128792715297,0.5673561052553444,0.2267507644232383,0.5803964853028504],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.2266216356977251,0.5673638479809976,0.6196156883169248,0.5804042280285036],"dir":"ltr"},{"str":"ROW_NUMBER","boundary":[0.6215684956822688,0.566746674584323,0.7290946204764626,0.5774355106888361],"dir":"ltr"},{"str":"çìê","boundary":[0.2007159033634622,0.5867385280581947,0.2267537885151708,0.5997789081057007],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................","boundary":[0.2266228150935788,0.5867462707838479,0.5198206545478983,0.5997866508313539],"dir":"ltr"},{"str":"NTILE","boundary":[0.5202614159470448,0.5861290973871733,0.563861261382346,0.5968179334916864],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5684453613789858,0.5867385280581947,0.5743852827525956,0.5997789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"DENSE_RANK","boundary":[0.5789287994355028,0.5861290973871733,0.6778922079231209,0.5968179334916864],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6825543194113101,0.5867385280581947,0.6863174994119821,0.5997789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"RANK","boundary":[0.6862840630355163,0.5861290973871733,0.7290054097644568,0.5968179334916864],"dir":"ltr"},{"str":"çìì","boundary":[0.2007195927556199,0.606119140884798,0.22524667181882344,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.226121057760156,0.6061268836104512,0.6266912771748263,0.6191672636579572],"dir":"ltr"},{"str":"ƵĦƿƹ","boundary":[0.6282242196162763,0.606119140884798,0.6490065656395955,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƺūƹŽźě","boundary":[0.6530224690030577,0.606119140884798,0.7109145660428077,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƶŰƠƇ","boundary":[0.7149157118376398,0.606119140884798,0.7745012398776923,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"çìí","boundary":[0.2007214374516986,0.6254306396971495,0.22524851651490213,0.6384710197446555],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261229024562347,0.6254383824228028,0.6871751722052352,0.6384787624703088],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřŹŚƧ","boundary":[0.6886066563623536,0.6254306396971495,0.7210142770740232,0.6384710197446555],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƔůLjƯ","boundary":[0.7249988206041466,0.6254306396971495,0.7745289103188738,0.6384710197446555],"dir":"ltr"},{"str":"çìí","boundary":[0.20072143745169865,0.6448125565617577,0.22675932260340725,0.6578529366092637],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.22663019387789402,0.644820299287411,0.6256693155471929,0.657860679334917],"dir":"ltr"},{"str":"İƿřŹŚĩ","boundary":[0.6288311246261888,0.6448125565617577,0.6643599711031217,0.6578529366092637],"dir":"ltr"},{"str":"įźǀĭƵŻřŶƳř","boundary":[0.6689514196431573,0.6448125565617577,0.7291659890460671,0.6578529366092637],"dir":"ltr"},{"str":"çìî","boundary":[0.2007150062161891,0.6641969603622329,0.2267528913678977,0.6772373404097388],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................","boundary":[0.22662191794630568,0.6642047030878862,0.5016753267699339,0.6772450831353921],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŚƷCTE","boundary":[0.5027212694465911,0.6635875296912115,0.5491273814723968,0.6772373404097388],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.5537317025637579,0.6641944734263656,0.5621508954672222,0.6772348534738716],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƺūƹŽźěźƿŻ","boundary":[0.5704667853902758,0.6641944734263656,0.6484125735022345,0.6772348534738716],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.6529265448069621,0.6641944734263656,0.6613457377104265,0.6772348534738716],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƢǀƠƬţ","boundary":[0.6659298074661469,0.6641944734263656,0.7089628775914789,0.6772348534738716],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷĩ","boundary":[0.7135063640334667,0.6641944734263656,0.7291936594872486,0.6772348534738716],"dir":"ltr"},{"str":"çíæ","boundary":[0.20071316152011054,0.683577573188836,0.22524024058331407,0.696617953236342],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611462652464664,0.6835853159144893,0.7073275797184236,0.6966256959619953],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092663552972013,0.683577573188836,0.7345460703605392,0.696617953236342],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7386007123416554,0.683577573188836,0.7744874298578679,0.696617953236342],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.18046,0.81902,0.69663],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/7e3109a8d9483cce68fc09b819a3a2e2.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/9f03eb73df68dc6efaf17131f9d634ef.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.2007,0.12239,0.18098,0.26425]},"elements":[{"words":[{"str":"ÊuY€—","boundary":[0.4802387990994927,0.12238514697149644,0.5235467289405599,0.13542552701900237],"dir":"ltr"},{"str":"ÄËZa","boundary":[0.5278208897550486,0.12238514697149644,0.5537978999361581,0.13542552701900237],"dir":"ltr"},{"str":"huZ^»","boundary":[0.5580591478780954,0.12238514697149644,0.600892990826921,0.13542552701900237],"dir":"ltr"},{"str":"€ËZ‡","boundary":[0.6051339471119921,0.12238514697149644,0.6370471892745538,0.13542552701900237],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.6412217365007895,0.12238514697149644,0.6492646114041866,0.13542552701900237],"dir":"ltr"},{"str":"ɁZ‡μZ»€¿","boundary":[0.653518480561809,0.12238514697149644,0.727999929437855,0.13542552701900237],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7323515674876516,0.12238596199524941,0.7375351634689694,0.13542634204275536],"dir":"ltr"},{"str":"ºfŒÅ","boundary":[0.7373912771748261,0.12238514697149644,0.7797547226235677,0.13542552701900237],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840602432713955,0.12238514697149644,0.8190153892678338,0.13542552701900237],"dir":"ltr"},{"str":"çíé","boundary":[0.20071384698094819,0.14144195086104508,0.22524092604415172,0.154482330908551],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611531198548432,0.1414496935866983,0.7375665233023084,0.15449007363420422],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹřŶū","boundary":[0.7403114310675044,0.14144195086104508,0.7744567554853667,0.154482330908551],"dir":"ltr"},{"str":"çíé","boundary":[0.2007193810691846,0.16082386772565313,0.22524646013238814,0.17386424777315906],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261208460737207,0.16083161045130637,0.6468517489331677,0.17387199049881227],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.6498973421592017,0.16082386772565313,0.681142804341252,0.17386424777315906],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƃřŵƶĮƳ","boundary":[0.6851753099694231,0.16082386772565313,0.735841732468667,0.17386424777315906],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.7399037532340983,0.16083161045130637,0.7433957629111925,0.17387199049881227],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƯźƳ","boundary":[0.7433367326366721,0.16082386772565313,0.7710256207788716,0.17386424777315906],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.7710569806122105,0.16083161045130637,0.7750230771815463,0.17387199049881227],"dir":"ltr"},{"str":"çíë","boundary":[0.20071569167702705,0.1802057845902612,0.22610793320116937,0.19324616463776711],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.22662629279930116,0.18021352731591442,0.6528839051107155,0.19325390736342035],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƹźƃ","boundary":[0.6537306206108667,0.1802057845902612,0.6842898558516181,0.19324616463776711],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6888075165485033,0.1802057845902612,0.6973890427068984,0.19324616463776711],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃǀě","boundary":[0.7019122374920199,0.1802057845902612,0.7291842243204195,0.19324616463776711],"dir":"ltr"},{"str":"çíì","boundary":[0.20071753637310563,0.1995172834026127,0.22675542152481423,0.21255766345011862],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.226626292799301,0.19952502612826592,0.6317141729108565,0.21256540617577185],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƯźƳ","boundary":[0.6327601155875139,0.1995172834026127,0.6629762373576157,0.21255766345011862],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƃ","boundary":[0.6675363260643122,0.1995172834026127,0.6960295016968515,0.21255766345011862],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀƫƹř","boundary":[0.7004992002956889,0.1995172834026127,0.729101212996875,0.21255766345011862],"dir":"ltr"},{"str":"çîç","boundary":[0.20071541950875305,0.21890004824821854,0.22675330466046165,0.23194042829572448],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.22662233123886963,0.21890694299287397,0.6407826988340445,0.23194817102137769],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƯźƳ","boundary":[0.6411258123046939,0.21889920026722076,0.6712128053492825,0.2319395803147267],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƹŵ","boundary":[0.6758024091932393,0.21889920026722076,0.6961623198145223,0.2319395803147267],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƃ","boundary":[0.7007002721682738,0.21889920026722076,0.729193447800813,0.2319395803147267],"dir":"ltr"},{"str":"çîè","boundary":[0.20071726420483174,0.2382806610748219,0.22675514935654034,0.25132104112232784],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.22662417593494832,0.2382884038004751,0.6347373576156715,0.2513287838479811],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƯźƳ","boundary":[0.6377977084103357,0.2382806610748219,0.6678847014549243,0.25132104112232784],"dir":"ltr"},{"str":"ƭƺs","boundary":[0.6724743052988811,0.2382806610748219,0.6961749605187997,0.25132104112232784],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƨƃ","boundary":[0.7007,0.2382806610748219,0.7291931756325392,0.25132104112232784],"dir":"ltr"},{"str":"çîê","boundary":[0.20071357481267407,0.25759346392517823,0.22675145996438267,0.27063384397268414],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22662048654279066,0.25760120665083147,0.6105441685427235,0.2706415866983374],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƯźƳ","boundary":[0.6131027620039647,0.25759346392517823,0.6434387890191859,0.27063384397268414],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪƨƃ","boundary":[0.647980430765095,0.25759346392517823,0.6997481368233593,0.27063384397268414],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŚs","boundary":[0.7043285171869224,0.25759346392517823,0.7291138537011523,0.27063384397268414],"dir":"ltr"},{"str":"çîë","boundary":[0.20070988542051663,0.2769753807897863,0.22459132085615385,0.29001576083729225],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611319512113154,0.2769831235154395,0.735046396290447,0.29002350356294543],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶƐŝřŹ","boundary":[0.7373891603104732,0.2769753807897863,0.7745007560229829,0.29001576083729225],"dir":"ltr"},{"str":"çîì","boundary":[0.20070988542051646,0.29635729765439434,0.22674777057222506,0.3093976777019003],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.22661679715063304,0.2963650403800476,0.6679953832196497,0.3094054204275535],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6699489163670573,0.29635729765439434,0.689454732703874,0.3093976777019003],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6941439501360839,0.29635729765439434,0.7048173616477938,0.3093976777019003],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7093626927858604,0.29635729765439434,0.7290677362991832,0.3093976777019003],"dir":"ltr"},{"str":"çîì","boundary":[0.20070435133227998,0.31566879646674584,0.22674223648398856,0.3287091765142518],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.22661126306239657,0.315676539192399,0.5863399112933029,0.328716919239905],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5895054097644565,0.31566879646674584,0.6090112261012731,0.3287091765142518],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6136985988374043,0.31566879646674584,0.6243720103491143,0.3287091765142518],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6289191861832596,0.31566879646674584,0.6484250025200762,0.3287091765142518],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.6531123752562074,0.31566879646674584,0.6615315681596716,0.3287091765142518],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6661156379153922,0.31566879646674584,0.685820681428715,0.3287091765142518],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6904065958805143,0.31566879646674584,0.7010781626961456,0.3287091765142518],"dir":"ltr"},{"str":"źƠƇ","boundary":[0.7056308726185273,0.31566879646674584,0.7291562817109637,0.3287091765142518],"dir":"ltr"},{"str":"çîí","boundary":[0.2007117569974127,0.3350520672505938,0.22674964214912127,0.34809244729809974],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.22661866872752928,0.33505980997624696,0.5863473169584356,0.3481001900237529],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.5891991902153819,0.33505071333135394,0.6129717885823723,0.3480910933788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6175226538086751,0.33505071333135394,0.6281960653203851,0.3480910933788599],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6326491616545137,0.33505071333135394,0.6523542051678365,0.3480910933788599],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.656838661335304,0.33505071333135394,0.6652578542387683,0.3480910933788599],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6698419239944888,0.33505071333135394,0.6895469675078116,0.3480910933788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6941347266556898,0.33505071333135394,0.7048081381673996,0.3480910933788599],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7093534693054663,0.33505071333135394,0.7290585128187891,0.3480910933788599],"dir":"ltr"},{"str":"çîî","boundary":[0.20070253351701864,0.35443398411520183,0.22674041866872724,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.22660944524713522,0.354441726840855,0.5167838278283658,0.36748210688836097],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.518040065858002,0.35443398411520183,0.5418126642249924,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5461624575787104,0.35443398411520183,0.5568358690904203,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5613830449245657,0.35443398411520183,0.5810880884378885,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.5856740028896877,0.35443398411520183,0.5940931957931521,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.5986772655488726,0.35443398411520183,0.6183823090621954,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6229700682100734,0.35443398411520183,0.6336434797217834,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6380910419676756,0.35443398411520183,0.6577960854809984,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"źƠƇ","boundary":[0.6623838446288765,0.35443398411520183,0.6896336951043308,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6941347535365072,0.35443398411520183,0.7048081650482172,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7093553408823625,0.35443398411520183,0.7290603843956853,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"èåæ","boundary":[0.20069884412486105,0.37381590097980993,0.22673672927656965,0.3868562810273159],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.22660575585497766,0.3738236437054631,0.6589121266086487,0.3868640237529691],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.6617732502268067,0.37381590097980993,0.685545848593797,0.3868562810273159],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6900985585161786,0.37381590097980993,0.7007719700278885,0.3868562810273159],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.7053191458620339,0.37381590097980993,0.7290917442290242,0.3868562810273159],"dir":"ltr"},{"str":"èåè","boundary":[0.20070068882093978,0.3931273997921615,0.2252277678841433,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261021538254759,0.3931351425178147,0.7022717079399211,0.40617552256532063],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŵƺưƳ","boundary":[0.7050166157051171,0.3931273997921615,0.7357529417694294,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚs","boundary":[0.7397946708779943,0.3931273997921615,0.7744786465508547,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"èåì","boundary":[0.20069699942878227,0.41250931665676954,0.22673488458049088,0.4255496967042755],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.22660391115889886,0.4125170593824227,0.6921756863008632,0.4255574394299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹřŶū","boundary":[0.6924154967911021,0.41250931665676954,0.7290880548368667,0.4255496967042755],"dir":"ltr"},{"str":"èæê","boundary":[0.20069699942878227,0.43188992948337285,0.22673488458049088,0.4449303095308788],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................","boundary":[0.22660391115889886,0.43189767220902603,0.69822444474312,0.444938052256532],"dir":"ltr"},{"str":"ƎŝřƹŹ","boundary":[0.6988663989785286,0.43188992948337285,0.7291286381505995,0.4449303095308788],"dir":"ltr"},{"str":"èæî","boundary":[0.20071911898121703,0.4512040862529691,0.22524619804442056,0.46424446630047506],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612058398575313,0.45121047505938233,0.6367554820066528,0.46425220902612824],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƯźƳ","boundary":[0.6387846476932895,0.45120273233372915,0.666473535835489,0.4642431123812351],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƫŚů","boundary":[0.670537401296999,0.45120273233372915,0.6987280467726215,0.4642431123812351],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7027956016262891,0.45120273233372915,0.710369923725681,0.4642431123812351],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.7143968952656158,0.45120273233372915,0.7434028964080505,0.4642431123812351],"dir":"ltr"},{"str":"ũŹŚų","boundary":[0.7473597694969925,0.45120273233372915,0.7744509761096735,0.4642431123812351],"dir":"ltr"},{"str":"èçå","boundary":[0.20072096367729586,0.4705846990795724,0.2252480427404994,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612242868183197,0.4705924418052256,0.6770915896643258,0.48363282185273154],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŚƯźƳ","boundary":[0.6790303652431033,0.4705846990795724,0.7361255535768287,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7401174758912671,0.4705846990795724,0.747691797990659,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"źţřźƟ","boundary":[0.7517095460501999,0.4705846990795724,0.7744454252209267,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"èçæ","boundary":[0.20072096367729578,0.48996661594418045,0.22675884882900435,0.5030069959916864],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.22662972010349114,0.48997435866983363,0.6559126339840732,0.5030147387173396],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŵŚs","boundary":[0.6570563455529049,0.48996661594418045,0.6963668189912975,0.5030069959916864],"dir":"ltr"},{"str":"ƒƠů","boundary":[0.7008070024528746,0.48996661594418045,0.7291304660461679,0.5030069959916864],"dir":"ltr"},{"str":"èçæ","boundary":[0.20071911898121694,0.5092781147565321,0.22675700413292554,0.522318494804038],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.2266278754074123,0.5092858574821852,0.6347410570881356,0.5223262375296912],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6354844696078761,0.5092781147565321,0.6580783071805383,0.522318494804038],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřƺƳř","boundary":[0.6625996572695809,0.5092781147565321,0.6863040018816572,0.522318494804038],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.6908253519706998,0.5092781147565321,0.7291470683108766,0.522318494804038],"dir":"ltr"},{"str":"èçç","boundary":[0.20071619569234894,0.5286625185570071,0.22675408084405754,0.541702898604513],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................","boundary":[0.2266249521185443,0.5286702612826604,0.6165918584724975,0.5417106413301663],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶźǀųŷ","boundary":[0.6173352709922381,0.5286625185570071,0.6520395383219649,0.541702898604513],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưs","boundary":[0.6565479755384563,0.5286625185570071,0.6878008165048216,0.541702898604513],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6923350794664157,0.5286625185570071,0.7052516414098988,0.541702898604513],"dir":"ltr"},{"str":"Err","boundary":[0.7097711770437821,0.5280530878859857,0.7291480461006015,0.5387419239904988],"dir":"ltr"},{"str":"èçç","boundary":[0.2007198850845067,0.5480431313836104,0.2252469641477102,0.5610835114311163],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261213500890428,0.5480508741092636,0.6569298276267599,0.5610912541567695],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩƿźs","boundary":[0.6590678303820435,0.5480431313836104,0.6871976008870669,0.5610835114311163],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚŨƯ","boundary":[0.6912264171230805,0.5480431313836104,0.7150045495783071,0.5610835114311163],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7190481233829509,0.5480431313836104,0.7377459628372702,0.5610835114311163],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀsźţ","boundary":[0.7418301199556467,0.5480431313836104,0.7744351231477438,0.5610835114311163],"dir":"ltr"},{"str":"èçç","boundary":[0.20072357447666403,0.5673559342339668,0.2267614596283726,0.5803963142814728],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.2266304862067806,0.56736367695962,0.6377689694566715,0.5804040570071259],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6387116091529184,0.5673559342339668,0.6613054467255806,0.5803963142814728],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.6658267968146232,0.5673559342339668,0.6962605927220188,0.5803963142814728],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7008077685561641,0.5673559342339668,0.7291054064043547,0.5803963142814728],"dir":"ltr"},{"str":"èçè","boundary":[0.200721729780585,0.5867365470605701,0.2267596149322936,0.5997769271080761],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.22663048620678036,0.5867442897862233,0.5712363159840057,0.5997846698337292],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƫƹř","boundary":[0.5721808003763313,0.5867365470605701,0.5972908034004233,0.5997769271080761],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹřŶū","boundary":[0.6017162292933703,0.5867365470605701,0.638388787339135,0.5997769271080761],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6428437283693422,0.5867365470605701,0.6487836497429519,0.5997769271080761],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŵƺưƳ","boundary":[0.653225677900608,0.5867365470605701,0.6870942979066562,0.5997769271080761],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵƹżƟř","boundary":[0.6916322502604076,0.5867365470605701,0.7291681260710323,0.5997769271080761],"dir":"ltr"},{"str":"èçí","boundary":[0.20071988508450608,0.6061184639251782,0.22675777023621466,0.6191588439726842],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.22662864151070145,0.6061262066508314,0.6438140385067702,0.6191665866983372],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶƐŝřŹ","boundary":[0.6465737038405963,0.6061184639251782,0.6870002184066392,0.6191588439726842],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵƹżƟř","boundary":[0.6916322502604074,0.6061184639251782,0.7291681260710321,0.6191588439726842],"dir":"ltr"},{"str":"èèæ","boundary":[0.20071619569234841,0.6254299627375297,0.22675408084405702,0.6384703427850357],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.22662495211854378,0.6254377054631829,0.5833301434763611,0.6384780855106889],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.5846786163099352,0.6254299627375297,0.6517019589395513,0.6384703427850357],"dir":"ltr"},{"str":"ƾųźŝ","boundary":[0.6562509794697753,0.6254299627375297,0.687131191828231,0.6384703427850357],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵƹżƟř","boundary":[0.6916304055643285,0.6254299627375297,0.7291662813749532,0.6384703427850357],"dir":"ltr"},{"str":"èèç","boundary":[0.200715671516414,0.6448145375593825,0.22524275057961754,0.6578549176068884],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261171365209501,0.644819622327791,0.7073324585867405,0.6578626603325417],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092675447733605,0.6448118796021377,0.7345472598366984,0.6578522596496437],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7386037465138935,0.6448118796021377,0.774490464030106,0.6578522596496437],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.47752091663586577,0.6812134204275535,0.5095898995329458,0.6919022565320666],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.5161536910722087,0.6812134204275535,0.5654282450186486,0.6919022565320666],"dir":"ltr"},{"str":"Ĝ§Zu","boundary":[0.5696548872685729,0.6843312087292162,0.6092697355599609,0.6973715887767221],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.6135014683646383,0.6843312087292162,0.6215443432680353,0.6973715887767221],"dir":"ltr"},{"str":"ZÅ","boundary":[0.6259015154060683,0.6843312087292162,0.6406959779577299,0.6973715887767221],"dir":"ltr"},{"str":"†","boundary":[0.6407218037028325,0.6843312087292162,0.661424827794765,0.6973715887767221],"dir":"ltr"},{"str":"|ÀËY","boundary":[0.6690305097274957,0.6843312087292162,0.6972396021639058,0.6973715887767221],"dir":"ltr"},{"str":"ZfyZ‡","boundary":[0.7014049259097476,0.6843312087292162,0.7468729948590437,0.6973715887767221],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7512024965558952,0.6843320237529692,0.756386092537213,0.6973724038004752],"dir":"ltr"},{"str":"ºÆ¿","boundary":[0.7562422062430697,0.6843312087292162,0.779745478982561,0.6973715887767221],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.78406391250294,0.6843312087292162,0.8190190584993783,0.6973715887767221],"dir":"ltr"},{"str":"èèê","boundary":[0.20071546991028524,0.7033893594121141,0.2252425489734888,0.7164297394596201],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611693491482138,0.7033971021377673,0.6695283760626322,0.7164374821852733],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.6703571788582372,0.7027799287410927,0.6974046571015758,0.7134687648456057],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.7007311582272101,0.7027799287410927,0.7371654178287019,0.7134687648456057],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƔƟŚů","boundary":[0.7411206679883067,0.7033896943289787,0.7744543261315143,0.7164300743764846],"dir":"ltr"},{"str":"èèë","boundary":[0.20071178051812777,0.7227008582244656,0.22610402204227012,0.7357412382719716],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.22662053694432313,0.7227086009501188,0.6710244245825074,0.7357489809976248],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6714653069453311,0.7227008582244656,0.694162447498404,0.7357412382719716],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.6986819528913678,0.7227008582244656,0.7291157487987634,0.7357412382719716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2007,0.12239,0.81902,0.73575],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/ff0cf4c3f95f85339b5fd6debbb06532.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/029ed3324f9f21395e73a8b12d85700c.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.2007,0.12102,0.18098,0.2453]},"elements":[{"words":[{"str":"èèë","boundary":[0.20071088337085446,0.12163163969714968,0.2261031248949968,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.22662148449312855,0.12163938242280288,0.689169802762004,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"Extent","boundary":[0.6896105641611505,0.1210222090261283,0.7292170961997244,0.13171104513064136],"dir":"ltr"},{"str":"èèì","boundary":[0.20070903867477563,0.14101355656175774,0.2267469238264842,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.226617795100971,0.14102129928741095,0.6921895702429354,0.15406167933491688],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŰƠƇ","boundary":[0.6947463190080978,0.14101355656175774,0.7291794160142469,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"èèì","boundary":[0.20070903867477558,0.16039547342636581,0.22674692382648418,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.22661779510097094,0.16040321615201902,0.6861389671046,0.17344359619952496],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƞƿŵŹ","boundary":[0.6870834514969254,0.16039547342636581,0.7291240751318839,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"èèí","boundary":[0.20070719397869655,0.17970697223871732,0.22674507913040515,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2266159504048919,0.17971471496437053,0.6256550720741908,0.19275509501187646],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƧřźě","boundary":[0.6280125936628471,0.17970697223871732,0.6691419374348978,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱƺŤs","boundary":[0.67357474211216,0.17970697223871732,0.7291056281710963,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"èèí","boundary":[0.20071641745909038,0.19908888910332537,0.22524349652229395,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611603776754774,0.19909663182897858,0.6695274789153587,0.2121370118764845],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷžƧŶƴƿř","boundary":[0.6703520580625648,0.19908888910332537,0.7236268808171764,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7276040455629847,0.19908888910332537,0.7339276637209767,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƴƃō","boundary":[0.7379878397903293,0.19908888910332537,0.7744869964046904,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"èéå","boundary":[0.20071514734047907,0.218472494804038,0.22675303249218765,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.22662205907059566,0.21848023752969123,0.6831216188972145,0.23152061757719714],"dir":"ltr"},{"str":"B-Tree","boundary":[0.6862840630355163,0.21786306413301662,0.7292412889351836,0.2285519002375297],"dir":"ltr"},{"str":"èéè","boundary":[0.20071278854877178,0.23778365869952492,0.22675067370048038,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.22662154497496714,0.23779140142517816,0.5137724706831088,0.2508317814726841],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.5160276872416921,0.23717422802850355,0.5445856994052618,0.24786306413301662],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.5484157118376398,0.23717422802850355,0.587871039279594,0.24786306413301662],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5924363596653337,0.2377839936163895,0.6053529216088168,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6098761163939382,0.2377839936163895,0.6324699539666006,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6369913040556432,0.2377839936163895,0.6476647155673532,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚǀŤsŵ","boundary":[0.6522118914014985,0.2377839936163895,0.6988144484392323,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺŰƳ","boundary":[0.7033191962635662,0.2377839936163895,0.7290969792681696,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"èêç","boundary":[0.20071832263700806,0.2571642715261283,0.2252454017002116,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.22611978764154417,0.2571720142517815,0.583846940626995,0.27021239429928745],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷžƧŶƴƿř","boundary":[0.5865936930882698,0.2571642715261283,0.6398685158428814,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƝŸů","boundary":[0.6438456805886897,0.2571642715261283,0.6728350794664156,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6769100131043984,0.2571642715261283,0.682849934478008,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵřŵ","boundary":[0.6863880615570713,0.2571642715261283,0.7112951480124995,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.7153184301602769,0.2571642715261283,0.7414024327139545,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7454589193911495,0.2571642715261283,0.7744759887100569,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"èêè","boundary":[0.2007150566177212,0.27654850430522565,0.2267529417694298,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.22662196834783782,0.27655624703087883,0.5772784012633986,0.2895966270783848],"dir":"ltr"},{"str":"CREATE","boundary":[0.5802392392728739,0.2759390736342042,0.6390880682772756,0.2866279097387173],"dir":"ltr"},{"str":"INDEX","boundary":[0.6428182856758845,0.2759390736342042,0.6898807163737777,0.2866279097387173],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.6944493834212558,0.27654618839073636,0.7291388931823526,0.28958656843824226],"dir":"ltr"},{"str":"èêî","boundary":[0.20071511709955972,0.2958596682007125,0.22675300225126832,0.3089000482482185],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.2266220288296763,0.29586741092636576,0.5863506770605826,0.3089077909738717],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.5890091058768185,0.29525023752969115,0.6224888276603608,0.30593907363420425],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷžƧŶƴƿř","boundary":[0.6271110211350425,0.2958600031175771,0.6963147945297538,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7007974060011425,0.2958600031175771,0.7290950438493331,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"èëå","boundary":[0.2007169617956384,0.31524158506532063,0.2260206579080002,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.22662571822183372,0.3152493277909738,0.47446248109942524,0.32828970783847977],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.47480190517791715,0.31524158506532063,0.5419525318369678,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.546470192533853,0.31524158506532063,0.5538010147508483,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.5583647928497025,0.31524158506532063,0.5822425388931822,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.5867915594234063,0.31524158506532063,0.6150891972715969,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴưƋ","boundary":[0.619652975370451,0.31524158506532063,0.6556356170827591,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷžƧŶƴƿř","boundary":[0.6600758005443363,0.31524158506532063,0.7291781156547158,0.3282819651128266],"dir":"ltr"},{"str":"èëæ","boundary":[0.20071097409361238,0.3346245138064132,0.22601467020597418,0.3476648938539192],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................","boundary":[0.2266215752158865,0.3346322565320664,0.4260738046436612,0.34767263657957237],"dir":"ltr"},{"str":"geospatial","boundary":[0.4288330365243103,0.33401508313539185,0.49005577769564196,0.3447039192399049],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.49476151675010904,0.3346235019299287,0.5007014381237188,0.34766388197743464],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƧřźě","boundary":[0.5052449245657067,0.3346235019299287,0.5462082456906688,0.34766388197743464],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱƺŤs","boundary":[0.5507074594267664,0.3346235019299287,0.6063342696817983,0.34766388197743464],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.6108832902120223,0.3346235019299287,0.6345156916770268,0.34766388197743464],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷžƧŶƴƿř","boundary":[0.6391089849131412,0.3346235019299287,0.696316699707671,0.34766388197743464],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7007993111790597,0.3346235019299287,0.7290969490272502,0.34766388197743464],"dir":"ltr"},{"str":"èëæ","boundary":[0.20071750613218636,0.35393567770190015,0.2245103961560431,0.3669760577494061],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.22612266052888,0.35394342042755333,0.4830427068982896,0.3669838004750593],"dir":"ltr"},{"str":"žƧŶƴƿř","boundary":[0.48558631517758133,0.35393567770190015,0.5236801431403514,0.3655620434976246],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.5272178265851281,0.35393567770190015,0.5486281302039582,0.3655620434976246],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5523154785457477,0.35393567770190015,0.5576113133631262,0.3655620434976246],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƨƯ","boundary":[0.560681910755687,0.35393567770190015,0.5840691067504452,0.3655620434976246],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.5876972470011088,0.35393567770190015,0.6087177640200262,0.3655620434976246],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6123935996774301,0.35393567770190015,0.6231628935855649,0.3655620434976246],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƮǀưƈţ","boundary":[0.6266068308860588,0.35393567770190015,0.6846011561439468,0.3655620434976246],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6881964030106515,0.35394342042755333,0.6903887470515103,0.36556978622327785],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳřŶƴưƃƺƷ","boundary":[0.6904199957662712,0.35393567770190015,0.739490345956117,0.3655620434976246],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.7431398669063539,0.35393567770190015,0.7745333125567017,0.3655620434976246],"dir":"ltr"},{"str":"èëæ","boundary":[0.20071566143610764,0.3733162905285035,0.22601935754846944,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.22662441786230297,0.3733240332541567,0.6649813917543094,0.38636441330166266],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźĮƄƴƿżĭ","boundary":[0.6681413561372266,0.3733162905285035,0.7291860387755787,0.3863566705760095],"dir":"ltr"},{"str":"èëë","boundary":[0.20071197204394997,0.3926982073931116,0.22537002452874552,0.4057385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.22661888377406658,0.3927059501187648,0.6014703504586539,0.40574633016627076],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶƴƿżƷ","boundary":[0.6039274856355632,0.3926982073931116,0.647322116192332,0.4057385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƟźĭ","boundary":[0.6518084170558784,0.3926982073931116,0.6874387218171433,0.4057385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳ","boundary":[0.6919305567689257,0.3926982073931116,0.7117038540371626,0.4057385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7162215147340478,0.3926982073931116,0.7291380766775308,0.4057385874406176],"dir":"ltr"},{"str":"èëë","boundary":[0.20070643795571358,0.4120097062054632,0.22536449044050913,0.42505008625296914],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2266133496858302,0.41201744893111636,0.5440043782130976,0.4250578289786223],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.5449525519975805,0.4120097062054632,0.5689907865999125,0.42505008625296914],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƶƃƺų","boundary":[0.5734789321595375,0.4120097062054632,0.6361856859648531,0.42505008625296914],"dir":"ltr"},{"str":"žƧŶƴƿř","boundary":[0.6407162595342897,0.4120097062054632,0.6863319041698865,0.42505008625296914],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.6908145156412753,0.4120097062054632,0.729136231981452,0.42505008625296914],"dir":"ltr"},{"str":"èëî","boundary":[0.20070459325963494,0.43139162307007123,0.22600828937199674,0.4444320031175772],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.22661334968583027,0.4313993657957244,0.6437969019858203,0.44443974584323037],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱƺŤs","boundary":[0.6467576391922312,0.43139162307007123,0.6904953832196496,0.4444320031175772],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀţźţ","boundary":[0.6950444037498738,0.43139162307007123,0.7290974933637979,0.4444320031175772],"dir":"ltr"},{"str":"èìå","boundary":[0.20070274856355613,0.45077223589667453,0.22674063371526473,0.4638126159441805],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.22660966029367272,0.4507799786223277,0.628675928228218,0.4638203586698337],"dir":"ltr"},{"str":"Śƃƺě","boundary":[0.6306294613756257,0.45077223589667453,0.6555992674977318,0.4638126159441805],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷžĩŶƴƿř","boundary":[0.6600634320083328,0.45077223589667453,0.7291675918147911,0.4638126159441805],"dir":"ltr"},{"str":"èìæ","boundary":[0.20071566143610736,0.47015676083729213,0.22675354658781596,0.4831971408847981],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.22662257316622395,0.4701645035629453,0.598445048889486,0.4832048836104513],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.5996828399583346,0.4701541527612826,0.6235605860018143,0.48319453280878855],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƬǀƟ","boundary":[0.6281114512281172,0.4701541527612826,0.6556066462820469,0.48319453280878855],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷžĩŶƴƿř","boundary":[0.6600634320083328,0.4701541527612826,0.7291657471187123,0.48319453280878855],"dir":"ltr"},{"str":"èìç","boundary":[0.20071662914552602,0.4894701195071259,0.22675451429723462,0.5025104995546319],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.2266235408756426,0.48947786223277906,0.6286898088101879,0.5025182422802851],"dir":"ltr"},{"str":"ALTER","boundary":[0.6296327408353213,0.4888606888361045,0.6784264641645106,0.49954952494061755],"dir":"ltr"},{"str":"INDEX","boundary":[0.6822564765968885,0.4888606888361045,0.7293567084439366,0.49954952494061755],"dir":"ltr"},{"str":"èìé","boundary":[0.20071478444944724,0.5088507323337292,0.22675266960115584,0.5218911123812352],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.22662169617956382,0.5088584750593824,0.634734877860287,0.5218988551068884],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷžƧŶƴƿř","boundary":[0.6367880245959477,0.5088507323337292,0.6940971976748093,0.5218911123812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƝŸů","boundary":[0.698579809146198,0.5088507323337292,0.7290855482006653,0.5218911123812352],"dir":"ltr"},{"str":"èìê","boundary":[0.2007129397533683,0.5282326491983372,0.2267508249050769,0.5412730292458432],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.2266198514834849,0.5282403919239904,0.5591318537683545,0.5412807719714964],"dir":"ltr"},{"str":"ƺūƹŽźě","boundary":[0.5603788683175966,0.5282326491983372,0.6097078861597394,0.5412730292458432],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƏ","boundary":[0.6142070998958368,0.5282326491983372,0.6397801216356976,0.5412730292458432],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚŝŹŵ","boundary":[0.6443475891267093,0.5282326491983372,0.6762276267598534,0.5412730292458432],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŰǀƋƺţ","boundary":[0.6807379086724235,0.5282326491983372,0.7291390443869492,0.5412730292458432],"dir":"ltr"},{"str":"èìê","boundary":[0.20071554047243037,0.5475461290083136,0.22675342562413897,0.5605865090558195],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.22662245220254695,0.5475538717339667,0.46538699976479286,0.5605942517814727],"dir":"ltr"},{"str":"Database","boundary":[0.4683478377742683,0.5469366983372921,0.5237615406041841,0.5576255344418052],"dir":"ltr"},{"str":"Engine","boundary":[0.5275871854465983,0.5469366983372921,0.5704275729982191,0.5576255344418052],"dir":"ltr"},{"str":"Tuning","boundary":[0.574195591545983,0.5469366983372921,0.6178075333490138,0.5576255344418052],"dir":"ltr"},{"str":"Advisor","boundary":[0.6216375457813917,0.5469366983372921,0.670408588421088,0.5576255344418052],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6748883774066728,0.5475441480106888,0.6834699035650681,0.5605845280581948],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6879930983501896,0.5475441480106888,0.7291039951614527,0.5605845280581948],"dir":"ltr"},{"str":"èìë","boundary":[0.20071738516850884,0.5669267418349169,0.2261096266926512,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.2266261415947042,0.56693448456057,0.49260733510298693,0.579974864608076],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŵƺƃİưƳ","boundary":[0.49405542152481413,0.5669267418349169,0.5466606196028357,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5512077954369812,0.5669267418349169,0.5923186922482442,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.5968714021706258,0.5669267418349169,0.6188269749000368,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷžĩŶƴƿř","boundary":[0.6233833742145759,0.5669267418349169,0.6924764658445616,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6969719901885016,0.5669267418349169,0.7055535163468968,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"řźģ","boundary":[0.7100767111320183,0.5669267418349169,0.729126887537381,0.5799671218824227],"dir":"ltr"},{"str":"èìë","boundary":[0.2007136957763513,0.5863086586995249,0.2245951312119885,0.5993490387470308],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611700547696617,0.586316401425178,0.6720483014683645,0.599356781472684],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷžƧŶƴƿř","boundary":[0.6735849333019721,0.5863086586995249,0.7268634454487414,0.5993490387470308],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŶƸĮƳ","boundary":[0.7308406101945497,0.5863086586995249,0.7744381573199822,0.5993490387470308],"dir":"ltr"},{"str":"èìì","boundary":[0.2007136957763512,0.6056201575118765,0.2267515809280598,0.6186605375593824],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.22662060750646779,0.6056279002375297,0.6679991935754844,0.6186682802850356],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƶƘƐƣ","boundary":[0.6710613890662274,0.6056201575118765,0.7291065958805145,0.6186605375593824],"dir":"ltr"},{"str":"èìì","boundary":[0.20071000638419337,0.6250020743764845,0.22674789153590194,0.6380424544239904],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................","boundary":[0.22661691811430995,0.6250098171021377,0.42909260441517355,0.6380501971496436],"dir":"ltr"},{"str":"šŚŰƠƇ","boundary":[0.43205518631766354,0.6250020743764845,0.475785551560767,0.6380424544239904],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƀƤţ","boundary":[0.4802386478948955,0.6250020743764845,0.5158597291757664,0.6380424544239904],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚưŤůř","boundary":[0.5204567118040383,0.6250020743764845,0.5606895332818111,0.6380424544239904],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƤƯ","boundary":[0.5652127280669326,0.6250020743764845,0.5959084708175122,0.6380424544239904],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6003929269849797,0.6250020743764845,0.6133094889284627,0.6380424544239904],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƶƘƐƣ","boundary":[0.6178326837135842,0.6250020743764845,0.6758742011357141,0.6380424544239904],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚsŚƴƃ","boundary":[0.6804342898424107,0.6250020743764845,0.7290973724001205,0.6380424544239904],"dir":"ltr"},{"str":"èíç","boundary":[0.20071570175733341,0.6443869841152019,0.22524278082053692,0.6574273641627079],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611885017304448,0.6443904299287411,0.7073244245825067,0.6574334180522565],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092613554652054,0.6443826872030878,0.7345410705285433,0.6574230672505937],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7385957125096596,0.6443826872030878,0.7744824300258721,0.6574230672505937],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2007,0.12102,0.77453,0.65743],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ZÅÃZ³|Ë","boundary":[0.680135610362555,0.6838345412707839,0.7309053358422095,0.6968749213182899],"dir":"ltr"},{"str":"{","boundary":[0.731039998655959,0.6838345412707839,0.7399037633144047,0.6968749213182899],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7441447195994757,0.683835356294537,0.7492268572964617,0.6968757363420429],"dir":"ltr"},{"str":"ºÅ{","boundary":[0.7491844292866503,0.6838345412707839,0.779902308390175,0.6968749213182899],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840620980477806,0.6838345412707839,0.8190172440442188,0.6968749213182899],"dir":"ltr"},{"str":"ÐÕÒ","boundary":[0.20071754645341214,0.7028913451603326,0.22524462551661567,0.7159317252078385],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611901145794824,0.7028990878859858,0.6871712812069487,0.7159394679334917],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.6899143442760659,0.7028913451603326,0.7146000672020428,0.7159317252078385],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.7186436410066865,0.7028913451603326,0.7745047276637208,0.7159317252078385],"dir":"ltr"},{"str":"èíî","boundary":[0.20071754645341192,0.7222732620249406,0.22675543160512052,0.7353136420724465],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.22662630287960728,0.7222810047505939,0.5954271664258591,0.7353213847980998],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƬǀƟ","boundary":[0.5972792412889352,0.7222732620249406,0.6244608380094755,0.7353136420724465],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.6290319948926446,0.7222732620249406,0.6609931991532542,0.7353136420724465],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6654223144383588,0.7222732620249406,0.6760957259500687,0.7353136420724465],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.680642901784214,0.7222732620249406,0.7291418063909143,0.7353136420724465],"dir":"ltr"},{"str":"èîí","boundary":[0.2007121434091596,0.7416553926662708,0.22523922247236314,0.7546957727137767],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................","boundary":[0.2286353079533618,0.741663135391924,0.6317253822116192,0.7547035154394299],"dir":"ltr"},{"str":"T-SQL","boundary":[0.6330600450253687,0.7410459619952494,0.6733333893350357,0.7517347980997624],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6774146836463826,0.7416551788895487,0.6837383018043746,0.7546955589370546],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.6878003225698059,0.7416551788895487,0.7320601155875135,0.7546955589370546],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƿřźƿƹ","boundary":[0.7361830113235439,0.7416551788895487,0.7745010382715631,0.7546955589370546],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.68383,0.81902,0.7547],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/9324a4173265d71ea69505f992addfb4.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/ecebeeaf688e6e74b5f9f6a01f7ce075.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.20071,0.12163,0.18098,0.2453]},"elements":[{"words":[{"str":"èîí","boundary":[0.2007200161284901,0.12163163969714968,0.22524709519169367,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611963643694746,0.12163938242280288,0.6619678236618393,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.6650152615839521,0.12163163969714968,0.7095868082389704,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƝŸů","boundary":[0.7136045562985114,0.12163163969714968,0.7425939551762373,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƇř","boundary":[0.7466688888142199,0.12163163969714968,0.7744500117603575,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"èîí","boundary":[0.2007183226370081,0.14101406249999995,0.22524540170021165,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................","boundary":[0.22611794294546544,0.14102180522565316,0.5132817815261583,0.1540621852731591],"dir":"ltr"},{"str":"Management","boundary":[0.5150196565975605,0.14040463182897858,0.5889203516315198,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"Studio","boundary":[0.5922368961916874,0.14040463182897858,0.6287421457612312,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6326611370585665,0.14101355656175774,0.6445704949430462,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.6485882430025872,0.14101355656175774,0.6929494943046267,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƿřźƿƹ","boundary":[0.6969746211484827,0.14101355656175774,0.7352133261651153,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7392107825677899,0.14101355656175774,0.7451507039413997,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7486869863243842,0.14101355656175774,0.7744666140250663,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"éåç","boundary":[0.20071508685864056,0.1603964853028504,0.22675297201034916,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................","boundary":[0.22662199858875715,0.1604042280285036,0.4895797352239509,0.17344460807600953],"dir":"ltr"},{"str":"Management","boundary":[0.49072611807398936,0.159787054631829,0.5696700379691542,0.17047589073634206],"dir":"ltr"},{"str":"Studio","boundary":[0.5734002553677631,0.159787054631829,0.6128948960048384,0.17047589073634206],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6174351668290713,0.16039597936460803,0.6303517287725544,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.6348749235576759,0.16039597936460803,0.6831155707133495,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƿřźƿƹ","boundary":[0.6877955646651656,0.16039597936460803,0.7291462719666676,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"éåè","boundary":[0.2007169315547193,0.1797079841152019,0.22524401061792287,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611839655925545,0.1797157268408551,0.682127267228924,0.19275610688836103],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƺƯ","boundary":[0.6834609824938679,0.1797079841152019,0.717067655656732,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƧ","boundary":[0.7211610362555022,0.1797079841152019,0.7358411276502806,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƿŚưƳ","boundary":[0.7398109136117739,0.1797079841152019,0.7744635294512954,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"éåé","boundary":[0.20072615503511318,0.19908990097980994,0.22525323409831674,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.2261276200396493,0.19909764370546315,0.5914143375558619,0.21213802375296908],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.5928476664090591,0.19908990097980994,0.6374136789758409,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭżƯŹ","boundary":[0.641431427035382,0.19908990097980994,0.6921863949464064,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6962631732804678,0.19909764370546315,0.6987959409966065,0.21213802375296908],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƧ","boundary":[0.6987885622122915,0.19908990097980994,0.7134686536070698,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7174402842646418,0.19908990097980994,0.7250146063640337,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƔƟŚŰƯ","boundary":[0.7290323544235746,0.19908990097980994,0.7744709082356105,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":"éåë","boundary":[0.20072615503511335,0.2184705138064133,0.22460759047075055,0.23151089385391924],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22613130943180698,0.2184782565320665,0.6997810087026649,0.23151863657957245],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹřƹŭźƏ","boundary":[0.7021237727226909,0.2184705138064133,0.7443230402204228,0.23151089385391924],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚǀƤƳř","boundary":[0.7484902086623435,0.2184705138064133,0.774544696078761,0.23151089385391924],"dir":"ltr"},{"str":"éåë","boundary":[0.20071241557743355,0.23778365869952492,0.22459385101307078,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.22611756997412719,0.23779140142517816,0.4880810154228688,0.2508317814726841],"dir":"ltr"},{"str":"VIEW_METDATA","boundary":[0.49042370888075,0.23717422802850355,0.6051517086119419,0.24786306413301662],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6092839084708177,0.2377820126187648,0.6156075266288097,0.2508223926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹŶū","boundary":[0.6196677026981623,0.2377820126187648,0.6516215281744568,0.2508223926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.655654033802628,0.2377820126187648,0.6653165518631771,0.2508223926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.6693656597560569,0.2377820126187648,0.7032527267228927,0.2508223926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.707268630086355,0.2377820126187648,0.7362746312287897,0.2508223926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳŚưƷ","boundary":[0.7402315043177317,0.2377820126187648,0.7745354725983674,0.2508223926662707],"dir":"ltr"},{"str":"éåì","boundary":[0.20071979436174875,0.2571642715261283,0.22524687342495228,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.22612125936628485,0.2571720142517815,0.6090488054836868,0.27021239429928745],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6117937132488829,0.2571642715261283,0.6343100735862371,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭžƧŶƴƿř","boundary":[0.638305685292833,0.2571642715261283,0.7146631900809786,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.7186421995228657,0.2571642715261283,0.7745032861798999,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"éæå","boundary":[0.2007197943617489,0.27654618839073636,0.22524687342495242,0.28958656843824226],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.226121259366285,0.2765539311163896,0.5989675414132594,0.2895943111638955],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘǀưŬţ","boundary":[0.6008067034037836,0.27654618839073636,0.6438508417055879,0.28958656843824226],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚĭŶƿŵ","boundary":[0.6478815026376804,0.27654618839073636,0.6943530862538224,0.28958656843824226],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŸĭžƧŶƴƿř","boundary":[0.6983837471859148,0.27654618839073636,0.774534646013239,0.28958656843824226],"dir":"ltr"},{"str":"éæè","boundary":[0.200719794361749,0.29585768720308786,0.2252468734249525,0.3088980672505938],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261212593662851,0.2958654299287411,0.7073342125600622,0.308905809976247],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.709271143442761,0.29585768720308786,0.7345453244178627,0.3088980672505938],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.738607345183294,0.29585768720308786,0.7744940626995065,0.3088980672505938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.12163,0.77454,0.30891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ZÅÄf‡{","boundary":[0.5238939450959312,0.33537566241092626,0.5766762339975139,0.3484160424584322],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.580946705419845,0.33537566241092626,0.5889895803232421,0.3484160424584322],"dir":"ltr"},{"str":"ZÅdbˀ°‡Y","boundary":[0.5932434494808646,0.33537566241092626,0.6720064379557142,0.3484160424584322],"dir":"ltr"},{"str":"¾f‹Â¿","boundary":[0.6762068109270525,0.33537566241092626,0.7216232283861432,0.3484160424584322],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7260043815732002,0.33537647743467924,0.731187977554518,0.3484168574821852],"dir":"ltr"},{"str":"ºÅ{ZË","boundary":[0.7310440912603747,0.33537566241092626,0.77981785558281,0.3484160424584322],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840661906521962,0.33537566241092626,0.8190213366486344,0.3484160424584322],"dir":"ltr"},{"str":"ÑÎÓ","boundary":[0.20071689123349343,0.3544344900534442,0.22459832666913065,0.36747487010095015],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261202009341083,0.35444223277909737,0.6594503780114915,0.3674826128266033],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƿƺƳŢĜƿźƨsř","boundary":[0.6619905245119451,0.3544337703384798,0.7426546083800951,0.36747487010095015],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƇř","boundary":[0.7466668223513999,0.3544337703384798,0.7744479452975375,0.36747415038598574],"dir":"ltr"},{"str":"éæë","boundary":[0.2007137562581902,0.3738169128562945,0.22610599778233256,0.38685729290380044],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.22662251268438555,0.37382465558194766,0.6589288834380566,0.3868650356294536],"dir":"ltr"},{"str":"USE","boundary":[0.661284903061053,0.3732074821852731,0.6897249756392594,0.38389631828978615],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.6944479520177413,0.37381510288004755,0.7291374617788381,0.3868554829275535],"dir":"ltr"},{"str":"éæì","boundary":[0.2007156009542689,0.39312841166864604,0.2267534861059775,0.406168791716152],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.22662251268438552,0.3931361543942992,0.6438079096804543,0.4061765344418052],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźǀƜŤƯ","boundary":[0.6465657303182016,0.39312841166864604,0.6890693726689291,0.406168791716152],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟźƘƯ","boundary":[0.6935390712677665,0.39312841166864604,0.7291417055878497,0.406168791716152],"dir":"ltr"},{"str":"éæí","boundary":[0.20071560095426888,0.41250902449524934,0.22675348610597745,0.4255494045427553],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.22662251268438546,0.4125167672209025,0.5954233762306373,0.4255571472684085],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźǀƜŤƯ","boundary":[0.5963678606229628,0.41250902449524934,0.6388715029736902,0.4255494045427553],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6433412015725277,0.41250902449524934,0.6562577635160107,0.4255494045427553],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƤƯ","boundary":[0.6607809583011323,0.41250902449524934,0.6903514364436677,0.4255494045427553],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƔƴţ","boundary":[0.6948524948758441,0.41250902449524934,0.7290900540976444,0.4255494045427553],"dir":"ltr"},{"str":"éçå","boundary":[0.2007192903464263,0.4318909413598574,0.2267571754981349,0.44493132140736336],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.22662620207654288,0.4318986840855106,0.5893783071805382,0.44493906413301654],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưŤƀǀs","boundary":[0.5916306810927051,0.4318909413598574,0.6427379859547729,0.44493132140736336],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩŝřƺţ","boundary":[0.6472740936124457,0.4318909413598574,0.6734872248916366,0.44493132140736336],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6780214878532306,0.4318909413598574,0.688004983031484,0.44493132140736336],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƯ","boundary":[0.6925374012969991,0.4318909413598574,0.7291269480192196,0.44493132140736336],"dir":"ltr"},{"str":"éçè","boundary":[0.20071263734417522,0.4512040862529691,0.2267505224958838,0.46424446630047506],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.22662139377037058,0.4512118289786223,0.5833265851281879,0.46425220902612824],"dir":"ltr"},{"str":"IDENTITY","boundary":[0.5859850139444239,0.4505946555819477,0.6565249823594638,0.46128349168646077],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƤƯ","boundary":[0.6609857195658745,0.45120244017220895,0.6905561977084099,0.4642428202197149],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.6950572561405863,0.45120244017220895,0.729191512381976,0.4642428202197149],"dir":"ltr"},{"str":"éçì","boundary":[0.20071448204025394,0.4705846990795724,0.22675236719196254,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.2266232384664493,0.4705924418052256,0.6528808507778637,0.48363282185273154],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶƫŚŞƳŵ","boundary":[0.654026407042774,0.4705846990795724,0.696286549511105,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7007968314236752,0.4705846990795724,0.7290944692718658,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"éèæ","boundary":[0.20071723396391247,0.48996893185866985,0.225244313027116,0.5030093119061758],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.22611869896844858,0.48997667458432304,0.62668707368704,0.503017054631829],"dir":"ltr"},{"str":"@@ROWCOUNT","boundary":[0.6292295285776687,0.4893595011876485,0.7392157521588656,0.5000483372921616],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.7434406706763884,0.48996661594418045,0.774553314740768,0.5030069959916864],"dir":"ltr"},{"str":"éèç","boundary":[0.20071538926783364,0.5092804306710215,0.22524246833103717,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611685427236974,0.5092881733966746,0.7350500554416856,0.5223285534441806],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶŤsŵ","boundary":[0.7360830852457915,0.5092804306710215,0.7744712106448035,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"éèç","boundary":[0.20071538926783347,0.5286623475356295,0.22675327441954207,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.22662230099795005,0.5286700902612826,0.6559052148785322,0.5417104703087886],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƸƴţ","boundary":[0.6571522294277745,0.5286623475356295,0.6781485601962298,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"Ǝų","boundary":[0.6827584556970531,0.5286623475356295,0.7048210207990321,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.7093681966331774,0.5286623475356295,0.7290732401465002,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"éèè","boundary":[0.2007172339639122,0.5480429603622328,0.2267551191156208,0.5610833404097387],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.22662414569402878,0.548050703087886,0.4805096670138769,0.5610910831353919],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺƃƾƯ","boundary":[0.4833689459359561,0.5480429603622328,0.5243193541883671,0.5610833404097387],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚsŹř","boundary":[0.5288296361009371,0.5480429603622328,0.5608074426262556,0.5610833404097387],"dir":"ltr"},{"str":"Źƹźs","boundary":[0.5654210275192362,0.5480429603622328,0.593578468465441,0.5610833404097387],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5980813715936961,0.5480429603622328,0.608754783105406,0.5610833404097387],"dir":"ltr"},{"str":"řżŬƯ","boundary":[0.6133019589395514,0.5480429603622328,0.6390096434931618,0.5610833404097387],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.643542061758677,0.5480429603622328,0.6760917240684114,0.5610833404097387],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤsŵ","boundary":[0.6806388999025568,0.5480429603622328,0.7103569537313932,0.5610833404097387],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.7149115083498536,0.5480429603622328,0.729174698430832,0.5610833404097387],"dir":"ltr"},{"str":"éèè","boundary":[0.20071554047243037,0.5673561052553444,0.22675342562413897,0.5803964853028504],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.22662245220254695,0.5673638479809976,0.5591344544874165,0.5804042280285036],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀǀƳ","boundary":[0.5616912032525788,0.5673561052553444,0.5947555357682873,0.5803964853028504],"dir":"ltr"},{"str":"T-SQL","boundary":[0.5991902153825476,0.566746674584323,0.6419312187090487,0.5774355106888361],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯźƟ","boundary":[0.6463631867208762,0.5673561052553444,0.6783594402069821,0.5803964853028504],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6829545781391753,0.5673561052553444,0.7026596216524981,0.5803964853028504],"dir":"ltr"},{"str":"GO","boundary":[0.7072511004334532,0.566746674584323,0.7290124659789659,0.5774355106888361],"dir":"ltr"},{"str":"éèé","boundary":[0.20071369577635165,0.5867367180819477,0.22675158092806025,0.5997770981294537],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.22662060750646823,0.5867444608076009,0.6286868754410135,0.5997848408551069],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶŤsŵ","boundary":[0.6306404085884211,0.5867367180819477,0.6720519908605221,0.5997770981294537],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6766065454789826,0.5867367180819477,0.6895231074224657,0.5997770981294537],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŚƐų","boundary":[0.6940463022075871,0.5867367180819477,0.729104751184436,0.5997770981294537],"dir":"ltr"},{"str":"éèé","boundary":[0.20071000638419423,0.6061186349465557,0.2267478915359028,0.6191590149940617],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.2266169181143108,0.6061263776722089,0.5954177816605627,0.6191667577197147],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶŤsŵ","boundary":[0.5981774469943887,0.6061186349465557,0.6395890292664898,0.6191590149940617],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6441435838849502,0.6061186349465557,0.6527251100433454,0.6191590149940617],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6572483048284669,0.6061186349465557,0.69835920163973,0.6191590149940617],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.7029119115621115,0.6061186349465557,0.7290660125667822,0.6191590149940617],"dir":"ltr"},{"str":"éèì","boundary":[0.20071502637680175,0.625432114756532,0.22675291152851032,0.638472494804038],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.22662193810691833,0.6254398574821852,0.664977067302846,0.6384802375296912],"dir":"ltr"},{"str":"SQLCMD","boundary":[0.6661234501528847,0.6248226840855107,0.7290049057491348,0.6355115201900237],"dir":"ltr"},{"str":"ééç","boundary":[0.20071603440744598,0.6448145375593825,0.22524311347064951,0.6578549176068884],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.2261174994119821,0.6448222802850357,0.5888843620846074,0.6578626603325417],"dir":"ltr"},{"str":"EXEC","boundary":[0.5896139242632975,0.6442051068883611,0.6271640737878431,0.6548939429928741],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯźƟ","boundary":[0.6310439131749604,0.6448145375593825,0.6605129330331642,0.6578549176068884],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6646118477201708,0.6448145375593825,0.6709354658781627,0.6578549176068884],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƧ","boundary":[0.674997486643594,0.6448145375593825,0.6896775780383725,0.6578549176068884],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.6936473639998658,0.6448145375593825,0.7193163099358222,0.6578549176068884],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7233764860051747,0.6448222802850357,0.7259092537213133,0.6578626603325417],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿƺě","boundary":[0.7259018749369983,0.6448145375593825,0.7434781391754312,0.6578549176068884],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.7474715231343033,0.6442051068883611,0.7743965256543799,0.6548939429928741],"dir":"ltr"},{"str":"ééé","boundary":[0.2007142098719801,0.6641969603622329,0.22675209502368868,0.6772373404097388],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.22662296629817547,0.6642047030878862,0.6347361479788987,0.6772450831353921],"dir":"ltr"},{"str":"EXEC","boundary":[0.6374953798595476,0.6635875296912115,0.6770595746110681,0.6742763657957246],"dir":"ltr"},{"str":"šLjƨƄƯ","boundary":[0.6815489802089985,0.6641951503859858,0.7291329155606331,0.6772355304334917],"dir":"ltr"},{"str":"ééì","boundary":[0.20071605456805897,0.683577573188836,0.2252431336312625,0.696617953236342],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611751957259507,0.6835853159144893,0.664485561641074,0.6966256959619953],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿźū","boundary":[0.6671308558180169,0.683577573188836,0.6994683780786937,0.696617953236342],"dir":"ltr"},{"str":"ƩźŤƴƧ","boundary":[0.703521175363731,0.683577573188836,0.7361298679479857,0.696617953236342],"dir":"ltr"},{"str":"šřŹŚŞƗ","boundary":[0.7401125667820303,0.683577573188836,0.7744718759450289,0.696617953236342],"dir":"ltr"},{"str":"ééí","boundary":[0.20071535902691431,0.7028905470605701,0.22675324417862291,0.715930927108076],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.2266222707570309,0.7028982897862233,0.6226397802493197,0.7159386698337292],"dir":"ltr"},{"str":"IF...ELSE","boundary":[0.6251974060011424,0.7022811163895487,0.689882732435066,0.7129699524940617],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.6944489600483855,0.7028890720011876,0.7291384698094824,0.7159294520486935],"dir":"ltr"},{"str":"éêç","boundary":[0.20071554047243037,0.7222729698634204,0.22675342562413897,0.7353133499109263],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.22662245220254695,0.7222807125890736,0.6498566076408724,0.7353210926365795],"dir":"ltr"},{"str":"CASE","boundary":[0.6512045966197373,0.721663539192399,0.6897254796545815,0.732352375296912],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.6944482645072408,0.7222711598871734,0.7291377742683376,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"éêí","boundary":[0.20071248613957854,0.7416553926662708,0.22675037129128714,0.7546957727137767],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.2266212425657739,0.741663135391924,0.5651820032929001,0.7547035154394299],"dir":"ltr"},{"str":"WHILE","boundary":[0.5654211888041396,0.7410459619952494,0.614093948456033,0.7517347980997624],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.6186443499882396,0.7416548867280286,0.6532047310238231,0.7546952667755346],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6577537515540471,0.7416548867280286,0.6650845737710426,0.7546952667755346],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƨţ","boundary":[0.6696483518698968,0.7416548867280286,0.697069759080676,0.7546952667755346],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƤƬů","boundary":[0.7016021773461911,0.7416548867280286,0.7290770807432544,0.7546952667755346],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.33538,0.81902,0.7547],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/bcff1d909f59d22e690fed610b4f6ee7.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/d822c87b58b36f1bf130a9bab18ca9db.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.20071,0.12102,0.18099,0.2453]},"elements":[{"words":[{"str":"éêî","boundary":[0.2007128792715298,0.12163163969714968,0.2267507644232384,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.22662163569772517,0.12163938242280288,0.6196156883169249,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"WAITFOR","boundary":[0.6209636772957898,0.1210222090261283,0.6899931117905984,0.13171104513064136],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚŞƗ","boundary":[0.6944490810120627,0.12163163969714968,0.7291385907731595,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"éëå","boundary":[0.20071079264809646,0.14101406249999995,0.22601448876045827,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.22662139377037058,0.14102180522565316,0.5833265851281879,0.1540621852731591],"dir":"ltr"},{"str":"TRY/CATCH","boundary":[0.5864890292664896,0.14040463182897858,0.6722038909982863,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƥƺƬŝ","boundary":[0.6768086455428245,0.14101355656175774,0.7290836430227479,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"éëè","boundary":[0.20071079264809644,0.16039597936460803,0.2245036826719532,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611594704479007,0.16040372209026124,0.7073270555424885,0.17344410213776718],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092621417291085,0.16039597936460803,0.7345418567924464,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7385983434696414,0.16039597936460803,0.7744850609858539,0.17343635941211397],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.12102,0.77449,0.17344],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Ã|‹","boundary":[0.5721698632438424,0.19984484055819474,0.6032769732199857,0.21288522060570064],"dir":"ltr"},{"str":"ÀÌy}","boundary":[0.6074515204462213,0.19984484055819474,0.647870656227949,0.21288522060570064],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZÅÄËÁ","boundary":[0.6521079231208626,0.19984484055819474,0.7098469103860756,0.21288522060570064],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.714100779543698,0.1998456555819477,0.7191829172406841,0.21288603562945363],"dir":"ltr"},{"str":"ºÅ{YÁ{","boundary":[0.7191404892308726,0.19984484055819474,0.7799435166829071,0.21288522060570064],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840571889385437,0.19984484055819474,0.8190123349349819,0.21288522060570064],"dir":"ltr"},{"str":"éëí","boundary":[0.20071415947044796,0.21890004824821854,0.2245070494943047,0.23194042829572448],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.22611931386714162,0.21890779097387175,0.576285057625752,0.23194817102137769],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.5781223749201976,0.21890004824821854,0.6051231914250192,0.23194042829572448],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƺŤsŵ","boundary":[0.6090689963374887,0.21890004824821854,0.6527846040119619,0.23194042829572448],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤųŚs","boundary":[0.6568503141695508,0.21890004824821854,0.6927296529014482,0.23194042829572448],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6967640032256981,0.21890779097387175,0.6992967709418367,0.23194817102137769],"dir":"ltr"},{"str":"SPROC","boundary":[0.6992876583448137,0.21829061757719714,0.7444978327341152,0.22897945368171022],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7486777628439903,0.21890164444774338,0.7744573905446724,0.23194202449524928],"dir":"ltr"},{"str":"éëí","boundary":[0.20071373609757728,0.2382824710510688,0.2260174322099391,0.2513228510985748],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.22662249252377262,0.23829021377672205,0.6135677867007158,0.25133059382422795],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.6150158731225429,0.2382824710510688,0.643734101676691,0.2513228510985748],"dir":"ltr"},{"str":"sproc","boundary":[0.6482813077517556,0.23767304038004744,0.6809793017707738,0.2483618764845605],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6856792244884246,0.2382806610748219,0.6942607506468197,0.25132104112232784],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚŨƯ","boundary":[0.6987839454319412,0.2382806610748219,0.7291384194079501,0.25132104112232784],"dir":"ltr"},{"str":"éëî","boundary":[0.2007138268203353,0.2575936349465559,0.22450671684419204,0.2706340149940618],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22611713652095022,0.2576013776722091,0.5460427774604347,0.27064175771971505],"dir":"ltr"},{"str":"ALTER","boundary":[0.5484862739827291,0.2569842042755345,0.5948153623870166,0.2676730403800476],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5986847787372734,0.2575939698634203,0.6050083968952654,0.2706343499109262],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6090704176606968,0.2575939698634203,0.6314373576156714,0.2706343499109262],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶźǀųŷ","boundary":[0.6354809314203151,0.2575939698634203,0.6677538893182353,0.2706343499109262],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƿƹŹ","boundary":[0.6717697926816976,0.2575939698634203,0.7154060784247841,0.2706343499109262],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵřŵ","boundary":[0.7194478075333489,0.2575939698634203,0.7443548939887772,0.2706343499109262],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.7483781761365544,0.2575939698634203,0.774462178690232,0.2706343499109262],"dir":"ltr"},{"str":"éìå","boundary":[0.20071614529081677,0.27697605774940615,0.22524322435402028,0.2900164377969121],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611761029535285,0.2769838004750594,0.6846481805046873,0.2900241805225653],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷSPROC","boundary":[0.6853768354557978,0.2763666270783848,0.7412721346728941,0.2900164377969121],"dir":"ltr"},{"str":"ƝŸů","boundary":[0.7454544235744767,0.27697555181116396,0.7744438224522026,0.29001593185866986],"dir":"ltr"},{"str":"éìå","boundary":[0.20071614529081666,0.2963566705760095,0.2252432243540202,0.30939705062351547],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611761029535277,0.29636441330166274,0.6947275998790363,0.30940479334916865],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.697876496085481,0.2963566705760095,0.7270300729142165,0.30939705062351547],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźŤƯřŹŚě","boundary":[0.7310404421894425,0.2963566705760095,0.7744867242364167,0.30939705062351547],"dir":"ltr"},{"str":"éìæ","boundary":[0.20071430059473783,0.31566947342636587,0.22675218574644643,0.3287098534738718],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.22662305702093322,0.31567721615201905,0.6407831524478342,0.328717596199525],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźŤƯřŹŚě","boundary":[0.6417294815362385,0.31566947342636587,0.6890330230839017,0.3287098534738718],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƟźƘƯ","boundary":[0.693541460300393,0.31566947342636587,0.7291440946204762,0.3287098534738718],"dir":"ltr"},{"str":"éìë","boundary":[0.20071430059473755,0.3350500862529692,0.22610654211887987,0.3480904663004752],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.22662490171701166,0.3350578289786224,0.4653894492792575,0.34809820902612837],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƄĭźŝ","boundary":[0.46613101710291965,0.3350500862529692,0.510872275797184,0.3480904663004752],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŵŚƤƯ","boundary":[0.5153235274352337,0.3350500862529692,0.5500222606767243,0.3480904663004752],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5545362319814519,0.3350500862529692,0.5618670541984472,0.3480904663004752],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƤƟƺƯ","boundary":[0.5664308322973014,0.3350500862529692,0.6096336144618792,0.3480904663004752],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŶƗ","boundary":[0.6141106918450316,0.3350500862529692,0.6366086052215983,0.3480904663004752],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.6411262659184834,0.3350500862529692,0.6495454588219477,0.3480904663004752],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƤƟƺƯ","boundary":[0.6541295285776683,0.3350500862529692,0.697332310742246,0.3480904663004752],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƿŐţ","boundary":[0.7018093881253985,0.3350500862529692,0.7291016666106644,0.3480904663004752],"dir":"ltr"},{"str":"éìì","boundary":[0.20071505661772113,0.3544344900534442,0.22675294176942973,0.36747487010095015],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2266219683478377,0.35444223277909737,0.5772784012633985,0.3674826128266033],"dir":"ltr"},{"str":"RETURN","boundary":[0.5795336178219818,0.3538250593824228,0.6400426732972682,0.36451389548693586],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6445500218406633,0.3544320031175773,0.6531315479990586,0.36747238316508324],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.65765474278418,0.3544320031175773,0.6987656395954431,0.36747238316508324],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺŰƳ","boundary":[0.7033183495178247,0.3544320031175773,0.7290961325224281,0.36747238316508324],"dir":"ltr"},{"str":"éìî","boundary":[0.2007132119216424,0.37381510288004755,0.22675109707335098,0.3868554829275535],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.226620123651759,0.3738228456057007,0.5954209871980108,0.3868632256532067],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŚƐų","boundary":[0.597577436914082,0.37381510288004755,0.6326358858909309,0.3868554829275535],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6371922852054701,0.37381510288004755,0.6445231074224654,0.3868554829275535],"dir":"ltr"},{"str":"ƲŤƃřŵ","boundary":[0.649085040825241,0.37381510288004755,0.6852503074493465,0.3868554829275535],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧƹźs","boundary":[0.6898103961560431,0.37381510288004755,0.7291577635160108,0.3868554829275535],"dir":"ltr"},{"str":"éíå","boundary":[0.20070767783340604,0.3931279057304039,0.22674556298511464,0.40616828577790987],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2266164342596014,0.3931356484560571,0.5500562212291253,0.40617602850356305],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.5504971035919491,0.3931279057304039,0.5960629414334195,0.40616828577790987],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŹŵ","boundary":[0.6005990490910923,0.3931279057304039,0.6295533987433218,0.40616828577790987],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŚƐų","boundary":[0.6340655253519707,0.3931279057304039,0.6810204193407479,0.40616828577790987],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6855749739592083,0.3931279057304039,0.7291393165552231,0.40616828577790987],"dir":"ltr"},{"str":"éíæ","boundary":[0.20071575215886564,0.4125104995546318,0.22675363731057424,0.4255508796021378],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.22662266388898222,0.412518242280285,0.5893747689929775,0.42555862232779096],"dir":"ltr"},{"str":"@@ERROR","boundary":[0.5921340008736266,0.41190106888361044,0.670355162796949,0.4225899049881235],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6748849601827895,0.4125085185570072,0.6834664863411847,0.42554889860451317],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6879896811263061,0.4125085185570072,0.7291005779375692,0.42554889860451317],"dir":"ltr"},{"str":"éíè","boundary":[0.2007153892678338,0.43189292235748217,0.2267532744195424,0.44493330240498813],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.2266223009979504,0.43190066508313535,0.5349411142098721,0.4449410451306413],"dir":"ltr"},{"str":"sproc","boundary":[0.5373979368972817,0.4312834916864608,0.5701034911461308,0.44197232779097384],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5746923692080239,0.43189292235748217,0.587608931151507,0.44493330240498813],"dir":"ltr"},{"str":"@@ERROR","boundary":[0.5921340008736266,0.4312834916864608,0.670355162796949,0.44197232779097384],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.674893034508249,0.4318911123812351,0.6834745606666442,0.4449314924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6879977554517657,0.4318911123812351,0.7291086522630288,0.4449314924287411],"dir":"ltr"},{"str":"éíë","boundary":[0.20071354457175494,0.4512044211698337,0.2261057860958973,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.2266223009979503,0.4512121638954869,0.5228454420214373,0.46425254394299287],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.5249004334531768,0.4512044211698337,0.5509420079970432,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵřŵ","boundary":[0.5555426800174725,0.4512044211698337,0.5824715533752226,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"űŹ","boundary":[0.5869929034642652,0.4512044211698337,0.6024145626827054,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.606952515036457,0.4512044211698337,0.6155340411948522,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŞƣ","boundary":[0.6200572359799738,0.4512044211698337,0.6414391082288902,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŚƐų","boundary":[0.6459659924061691,0.4512044211698337,0.681024441383018,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6855808406975571,0.4512044211698337,0.729145183293572,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"éîç","boundary":[0.20071169987567591,0.4705863380344418,0.2267495850273845,0.48362671808194774],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.2266186116057925,0.47059408076009496,0.5288886663754576,0.4836344608076009],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤsŵ","boundary":[0.5318512482779474,0.4705863380344418,0.5654247169113938,0.48362671808194774],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.5699552904808303,0.4705863380344418,0.602503108094486,0.48362671808194774],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŚƐų","boundary":[0.6070502839286314,0.4705863380344418,0.6421087329054802,0.48362671808194774],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵŹƹō","boundary":[0.6465655186317663,0.4705863380344418,0.6800928698632437,0.48362671808194774],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.6845681025503173,0.4705863380344418,0.7139430429085043,0.48362671808194774],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7184385672524443,0.4705863380344418,0.7291119787641542,0.48362671808194774],"dir":"ltr"},{"str":"éîë","boundary":[0.20070985517959714,0.4899669508610451,0.22610209670373949,0.5030073309085511],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.2266186116057925,0.48997469358669826,0.646829310171029,0.5030150736342043],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƐų","boundary":[0.64979004737744,0.4899669508610451,0.6732619602835923,0.5030073309085511],"dir":"ltr"},{"str":"İƳřŵźĭŻŚŝ","boundary":[0.6778128255098952,0.4899669508610451,0.7291765431269107,0.5030073309085511],"dir":"ltr"},{"str":"éîí","boundary":[0.20070985517959708,0.5092784496733966,0.22674774033130568,0.5223188297209026],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................","boundary":[0.22661676690971366,0.5092861923990498,0.540984338563892,0.5223265724465558],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƇŚƈŤųř","boundary":[0.5425338832700511,0.5092784496733966,0.5975869930445883,0.5223188297209026],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƐų","boundary":[0.6021083431336309,0.5092784496733966,0.6374711669634754,0.5223188297209026],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƭŚǀě","boundary":[0.6421271798662676,0.5092784496733966,0.6870824233056683,0.5223188297209026],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵƹżƟř","boundary":[0.691618530963341,0.5092784496733966,0.7291544067739656,0.5223188297209026],"dir":"ltr"},{"str":"éîî","boundary":[0.20071294983367483,0.5286625185570071,0.2267508349853834,0.541702898604513],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2266198615637914,0.5286702612826604,0.5500596485333153,0.5417106413301663],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.5517106515238062,0.5286625185570071,0.5922607607271262,0.541702898604513],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŗřŹř","boundary":[0.5967710426396963,0.5286625185570071,0.6187690433789187,0.541702898604513],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6232830146836463,0.5286625185570071,0.6318460938812539,0.541702898604513],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżǀģ","boundary":[0.6363877356271629,0.5286625185570071,0.6702120829273208,0.541702898604513],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģ","boundary":[0.6747943079869626,0.5286625185570071,0.6918134740096097,0.541702898604513],"dir":"ltr"},{"str":"sproc","boundary":[0.6963643694768321,0.5280530878859857,0.7290699237256812,0.5387419239904988],"dir":"ltr"},{"str":"êåå","boundary":[0.20070741574543838,0.5480431313836104,0.22674530089714698,0.5610835114311163],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.22661617217163374,0.5480508741092636,0.5561028728873356,0.5610912541567695],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳřƺųřźƟ","boundary":[0.5578571788582372,0.5480431313836104,0.605749178455025,0.5610835114311163],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.610274217936225,0.5480431313836104,0.6334325325089881,0.5610835114311163],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶƴƿōźƟ","boundary":[0.6379926212156848,0.5480431313836104,0.6961798696280365,0.5610835114311163],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7007952992170959,0.5480431313836104,0.7290929370652866,0.5610835114311163],"dir":"ltr"},{"str":"êåå","boundary":[0.20071517758139834,0.5673561052553444,0.22675306273310694,0.5803964853028504],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................","boundary":[0.22662208931151495,0.5673638479809976,0.5561087900272168,0.5804042280285036],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƴƯř","boundary":[0.558667383488458,0.5673561052553444,0.5923367763180001,0.5803964853028504],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5968710392795941,0.5673561052553444,0.6214534592251604,0.5803964853028504],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷsproc","boundary":[0.6260006350593057,0.566746674584323,0.6703017371728099,0.5803964853028504],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6748846980948218,0.5673559342339668,0.6834662242532169,0.5803963142814728],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6879894190383383,0.5673559342339668,0.7291003158496014,0.5803963142814728],"dir":"ltr"},{"str":"êåæ","boundary":[0.20071452236147966,0.5867385280581947,0.22675240751318826,0.5997789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.22662327878767502,0.5867462707838479,0.6317130035953092,0.5997866508313539],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿōŹŚƧ","boundary":[0.6325560297033029,0.5867385280581947,0.6697967541413259,0.5997789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6742885890931083,0.5867385280581947,0.6802285104667181,0.5997789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷsproc","boundary":[0.6847719969087059,0.5861290973871733,0.7290699237256812,0.5997789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"êåè","boundary":[0.20071407882799636,0.6061209508610451,0.22675196397970496,0.6191613309085511],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................","boundary":[0.22662099055811294,0.6061286935866983,0.495629330331642,0.6191690736342041],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4983871509693894,0.6061286935866983,0.5035707469507072,0.6191690736342041],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷXP","boundary":[0.5036297772252276,0.6055115201900237,0.5344726319680119,0.6191613309085511],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5345731527838443,0.6061268836104512,0.5397567487651621,0.6191672636579572],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƟŚƿ","boundary":[0.5442504284130236,0.606119140884798,0.5707033701824534,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.5752985081146466,0.606119140884798,0.6096190786599911,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6142086825039479,0.606119140884798,0.6380864285474276,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶźǀųŷ","boundary":[0.6427350626659049,0.606119140884798,0.6775260307113334,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶƿƹŹ","boundary":[0.6820473808003761,0.606119140884798,0.729129558818588,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"êåé","boundary":[0.2007159235240752,0.6254324496733966,0.2252430025872787,0.6384728297209026],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611738852861127,0.6254401923990498,0.6493663015355668,0.6384805724465558],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƄĭŻŚŝ","boundary":[0.6516057625751823,0.6254324496733966,0.6961422600047041,0.6384728297209026],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.700091754309331,0.6254324496733966,0.7097542723698801,0.6384728297209026],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚţƺƧ","boundary":[0.7138015355666812,0.6254324496733966,0.739129212728067,0.6384728297209026],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚĮƳ","boundary":[0.7431358926111354,0.6254324496733966,0.7744772789892813,0.6384728297209026],"dir":"ltr"},{"str":"êåë","boundary":[0.20071223413191763,0.6448143665380048,0.22459366956755486,0.6578547465855108],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611738852861127,0.644822109263658,0.7123682067134842,0.657862489311164],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřŵŻƩŚƨƃř","boundary":[0.714004452135345,0.6448143665380048,0.7744625214206513,0.6578547465855108],"dir":"ltr"},{"str":"êåì","boundary":[0.2007103894358388,0.6641962834026127,0.22674827458754737,0.6772366634501187],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.22661730116595538,0.664204026128266,0.637757629111925,0.677244406175772],"dir":"ltr"},{"str":"řŵŻƩŚƨƃř","boundary":[0.6409175934948422,0.6641962834026127,0.6908904102684722,0.6772366634501187],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźūř","boundary":[0.6954504989751689,0.6641962834026127,0.7290977554517657,0.6772366634501187],"dir":"ltr"},{"str":"êåí","boundary":[0.20071038943583874,0.6835782002672209,0.22674827458754734,0.6966185803147269],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.22661730116595533,0.6835859429928742,0.6196131984812339,0.6966263230403801],"dir":"ltr"},{"str":"řŵŻƩŚƨƃř","boundary":[0.6205558381774805,0.6835782002672209,0.6705286549511105,0.6966185803147269],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂŴŝ","boundary":[0.6750905883538859,0.6835782002672209,0.729118047108632,0.6966185803147269],"dir":"ltr"},{"str":"êææ","boundary":[0.20071275830785243,0.7028905470605701,0.22675064345956103,0.715930927108076],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2266215147340478,0.7028982897862233,0.6014711367225564,0.7159386698337292],"dir":"ltr"},{"str":"Breakpoint","boundary":[0.603222337959074,0.7022811163895487,0.670461510029905,0.7129699524940617],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6748876717852221,0.7028896990795724,0.6834691979436173,0.7159300791270784],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6879923927287388,0.7028896990795724,0.7291032895400019,0.7159300791270784],"dir":"ltr"},{"str":"êæè","boundary":[0.2007109136117734,0.7222711598871734,0.226748798763482,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................","boundary":[0.2266196700379688,0.7222789026128267,0.5470341554383251,0.7353192826603326],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƹźƃ","boundary":[0.5482811699875674,0.7222711598871734,0.5789437082087293,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚĮƴƷ","boundary":[0.5834613689056145,0.7222711598871734,0.6158357850878664,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"řŵŻƩŚƨƃř","boundary":[0.6203552904808304,0.7222711598871734,0.6703281072544603,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6748900406572358,0.7222711598871734,0.6834715668156309,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6879947616007525,0.7222711598871734,0.7291056584120155,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"êæì","boundary":[0.2007161352105104,0.7416553926662708,0.2252432142737139,0.7546957727137767],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611760021504648,0.741663135391924,0.6770867611975404,0.7547035154394299],"dir":"ltr"},{"str":".NET","boundary":[0.6784214240112899,0.7410459619952494,0.709670877994691,0.7517347980997624],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾƬŞưsř","boundary":[0.7136969120661265,0.7416530767517815,0.7744814925573733,0.7546934567992875],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.19984,0.81901,0.7547],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":11,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/548eb94f18cbb9846895791fcd38a280.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/a8f8dc938cb279289f3629a97472ef8c.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.2007,0.12163,0.18098,0.26425]},"elements":[{"words":[{"str":"êæî","boundary":[0.20071707267900976,0.12163163969714968,0.2252441517422133,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2261185376835459,0.12163938242280288,0.530925049561507,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀƴĩ","boundary":[0.5330630523167906,0.12163163969714968,0.5588057860958975,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5626999395181616,0.12163163969714968,0.6004756258190251,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6045358018883776,0.12163163969714968,0.6269027418433523,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶźǀųŷ","boundary":[0.630946315647996,0.12163163969714968,0.6632192735459161,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƶƿƹŹ","boundary":[0.6672351769093783,0.12163163969714968,0.7105670877994691,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.714710275192366,0.12163163969714968,0.7222845972917578,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"İƳŚƯŻ","boundary":[0.7263023453512988,0.12163163969714968,0.7544155135916133,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģ","boundary":[0.758459087396257,0.12163163969714968,0.7744673599677432,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"êæî","boundary":[0.20071707267900982,0.14101355656175774,0.22524415174221335,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611853768354592,0.14102129928741095,0.7073296461812443,0.15406167933491688],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092684217600218,0.14101355656175774,0.7345426027351235,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.738602778804476,0.14101355656175774,0.7744894963206885,0.15405393660926367],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20072,0.12163,0.77449,0.15406],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"€]Z","boundary":[0.5575569268505766,0.18045980967933492,0.5832719901885021,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":"Ã|‹","boundary":[0.5950559087396259,0.18045980967933492,0.6260080642451532,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":"¦Ë€","boundary":[0.630236107657673,0.18045980967933492,0.6592347300157927,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":"e","boundary":[0.6667426430563491,0.18045980967933492,0.6728854809986226,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":"ž]YÂe","boundary":[0.6771098350189848,0.18045980967933492,0.711734780417325,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.716021854104365,0.18046062470308788,0.7211039918013511,0.1935010047505938],"dir":"ltr"},{"str":"ºÅ{‚̇","boundary":[0.7211630220758715,0.18045980967933492,0.7798169785961497,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840616242733782,0.18045980967933492,0.8190167702698165,0.19350018972684083],"dir":"ltr"},{"str":"êçè","boundary":[0.20071512717986614,0.19951762544536814,0.2252422062430697,0.21255800549287404],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611659218440228,0.19952536817102134,0.6972482813077517,0.21256574821852728],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŢƀǀģ","boundary":[0.6985819965726958,0.19951762544536814,0.7418770135412116,0.21255800549287404],"dir":"ltr"},{"str":"UDF","boundary":[0.7457578710392795,0.19890819477434674,0.7743793891334295,0.2095970308788598],"dir":"ltr"},{"str":"êçê","boundary":[0.20072198178824627,0.21890004824821854,0.22524906085144983,0.23194042829572448],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................","boundary":[0.2261234467927824,0.21890779097387175,0.5989697288397567,0.23194817102137769],"dir":"ltr"},{"str":"źƫŚƨsř","boundary":[0.6016094889284633,0.21890004824821854,0.632829125365411,0.23194042829572448],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŶƤƯ","boundary":[0.6368911461308424,0.21890004824821854,0.6639343906454755,0.23194042829572448],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƳřŵźĭźŝ","boundary":[0.667941070528544,0.21890004824821854,0.7197862538221161,0.23194042829572448],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷUDF","boundary":[0.7237873996169483,0.21829061757719714,0.7743793891334295,0.23194042829572448],"dir":"ltr"},{"str":"êèå","boundary":[0.20072125600618265,0.2382824710510688,0.2252483350693862,0.2513228510985748],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.22612272101071879,0.23829021377672205,0.5813281744565036,0.25133059382422795],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřŵźĭƾƯźŝ","boundary":[0.5843737676825376,0.2382824710510688,0.6472908168408319,0.2513228510985748],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6513067202042941,0.2382824710510688,0.6588589059507408,0.2513228510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹŶū","boundary":[0.662898790363227,0.2382824710510688,0.6990087161049695,0.2513228510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7030190853801955,0.2382824710510688,0.7165739121669298,0.2513228510985748],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷUDF","boundary":[0.7205584556970531,0.23767304038004744,0.7743793891334295,0.2513228510985748],"dir":"ltr"},{"str":"êèå","boundary":[0.20071560095426896,0.2575936349465559,0.22675348610597756,0.2706340149940618],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.22662251268438555,0.2576013776722091,0.6589288834380566,0.27064175771971505],"dir":"ltr"},{"str":"Inline","boundary":[0.6598736601592687,0.2569842042755345,0.6950680420684788,0.2676730403800476],"dir":"ltr"},{"str":"UDF","boundary":[0.6988980545008567,0.2569842042755345,0.7290981485837169,0.2676730403800476],"dir":"ltr"},{"str":"êèì","boundary":[0.2007156009542691,0.27697555181116396,0.2267534861059777,0.29001593185866986],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.22662251268438569,0.27698329453681714,0.6407844528073655,0.2900236745843231],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřźĭźŞū","boundary":[0.6429390578273579,0.27697555181116396,0.6970771983468298,0.29001593185866986],"dir":"ltr"},{"str":"ƥŹŵ","boundary":[0.7016059272201876,0.27697555181116396,0.7291361714996136,0.29001593185866986],"dir":"ltr"},{"str":"êéå","boundary":[0.20072297973858438,0.296357468675772,0.2252500588017879,0.30939784872327797],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................","boundary":[0.2261244447431205,0.29636521140142524,0.5939310171029203,0.30940559144893115],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚƧ","boundary":[0.5950544370148855,0.296357468675772,0.6196165653035854,0.30939784872327797],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.6235845065689999,0.296357468675772,0.6459514465239745,0.30939784872327797],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6499950203286182,0.296357468675772,0.6822181714324118,0.30939784872327797],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩŝřƺţ","boundary":[0.6862838815900006,0.296357468675772,0.7099697792412892,0.30939784872327797],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřŵŻƩŚƨƃř","boundary":[0.7140078189576967,0.296357468675772,0.7744621988508452,0.30939784872327797],"dir":"ltr"},{"str":"êéå","boundary":[0.2007179395853636,0.3156696444477435,0.22524501864856714,0.32871002449524944],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261194045898997,0.31567738717339666,0.6367671986828402,0.3287177672209026],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6377983837908673,0.3156696444477435,0.6583630556768926,0.32871002449524944],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.6623955613050637,0.3156696444477435,0.6899073586237021,0.32871002449524944],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚǀƳŵ","boundary":[0.6939472430361884,0.3156696444477435,0.7233701454924231,0.32871002449524944],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7274137192970668,0.3156696444477435,0.7393230771815464,0.32871002449524944],"dir":"ltr"},{"str":".NET","boundary":[0.7433385974933637,0.3150602137767221,0.7745986357985283,0.3257490498812352],"dir":"ltr"},{"str":"êéæ","boundary":[0.2007179395853637,0.33505025727434684,0.22524501864856722,0.3480906373218528],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261194045898998,0.3350580000000001,0.707332357783677,0.34809838004750604],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092692886663757,0.33505025727434684,0.7345434696414773,0.3480906373218528],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7386054904069087,0.33505025727434684,0.7744922079231212,0.3480906373218528],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20072,0.18046,0.81902,0.3481],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ZÅ","boundary":[0.5822564295554586,0.37456823248218524,0.5970508921071203,0.3876086125296912],"dir":"ltr"},{"str":"¶","boundary":[0.5970748731561442,0.37456823248218524,0.6097534693054671,0.3876086125296912],"dir":"ltr"},{"str":"«","boundary":[0.6174513860421359,0.37456823248218524,0.6256842646416453,0.3876086125296912],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.629936289103189,0.37456823248218524,0.637979164006586,0.3876086125296912],"dir":"ltr"},{"str":"ZŊÀ","boundary":[0.6422348778602871,0.37456823248218524,0.6840486038775581,0.3876086125296912],"dir":"ltr"},{"str":"Y€e","boundary":[0.6917631228789357,0.37456823248218524,0.7112726286079099,0.3876086125296912],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.715520963677296,0.3745690475059382,0.720603101374282,0.3876094275534442],"dir":"ltr"},{"str":"ºÅ{ZÆq","boundary":[0.7205588286683918,0.37456823248218524,0.7798012432377947,0.3876086125296912],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840643358758108,0.37456823248218524,0.819019481872249,0.3876086125296912],"dir":"ltr"},{"str":"ÒÑÐ","boundary":[0.20071978428144227,0.393625036371734,0.2252468633446458,0.40666541641924],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612124928597838,0.3936327790973872,0.7224514868452002,0.40667315914489316],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƂƴƧřźţ","boundary":[0.7232797553845639,0.393625036371734,0.7745124995799874,0.40666541641924],"dir":"ltr"},{"str":"êéé","boundary":[0.2007128792715297,0.41293805299881237,0.2267507644232383,0.4259784330463183],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.2266216356977251,0.41294579572446555,0.6196156883169248,0.4259861757719715],"dir":"ltr"},{"str":"ACID","boundary":[0.6205604650381371,0.412328622327791,0.6574785793488122,0.42301745843230404],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƂƴĩřźţ","boundary":[0.6620948758442258,0.41293783922209026,0.7291532676993382,0.4259782192695962],"dir":"ltr"},{"str":"êéé","boundary":[0.2007091898793722,0.43231866582541567,0.2267470750310808,0.44535904587292163],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.22661794630556756,0.43232640855106885,0.5742509223480393,0.4453667885985748],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƴĩřźţ","boundary":[0.5758004670541983,0.43231866582541567,0.6195935519639797,0.44535904587292163],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷšŚǀƬưƗ","boundary":[0.6239839286314303,0.43231866582541567,0.6889983972312756,0.44535904587292163],"dir":"ltr"},{"str":"İƟźƘƯ","boundary":[0.693538194281106,0.43231866582541567,0.7291408286011893,0.44535904587292163],"dir":"ltr"},{"str":"êéê","boundary":[0.20071481469036648,0.45170289860451307,0.22675269984207508,0.46474327865201903],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.22662172642048306,0.45171064133016625,0.637760209670374,0.4647510213776722],"dir":"ltr"},{"str":"BEGIN","boundary":[0.6379993951816135,0.4510934679334917,0.6841394778401263,0.46178230403800474],"dir":"ltr"},{"str":"TRAN","boundary":[0.6879694902725042,0.4510934679334917,0.7290850441853433,0.46178230403800474],"dir":"ltr"},{"str":"êéê","boundary":[0.2007128792715298,0.4710140625,0.2267507644232384,0.48405444254750596],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.22662163569772517,0.4710218052256532,0.6196156883169249,0.48406218527315914],"dir":"ltr"},{"str":"COMMIT","boundary":[0.6220725110043345,0.47040463182897857,0.6842236483989113,0.48109346793349167],"dir":"ltr"},{"str":"TRAN","boundary":[0.6880536608312893,0.47040463182897857,0.7292055038473169,0.48109346793349167],"dir":"ltr"},{"str":"êéë","boundary":[0.2007109136117737,0.49039648530285035,0.22610315513591603,0.5034368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.2266215147340478,0.49040422802850353,0.6014711367225564,0.5034446080760094],"dir":"ltr"},{"str":"ROLLBACK","boundary":[0.6027183226370081,0.4897870546318289,0.6841178051812775,0.500475890736342],"dir":"ltr"},{"str":"TRAN","boundary":[0.6879478176136554,0.4897870546318289,0.7290633715264944,0.500475890736342],"dir":"ltr"},{"str":"êéë","boundary":[0.20071242565773995,0.5097789081057007,0.22610466718188227,0.5228192881532067],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.22662302678001406,0.5097866508313539,0.6438084237760828,0.5228270308788598],"dir":"ltr"},{"str":"SAVE","boundary":[0.644753200497295,0.5091694774346793,0.6842024797553845,0.5198583135391924],"dir":"ltr"},{"str":"TRAN","boundary":[0.6880324921877624,0.5091694774346793,0.7291601424683309,0.5198583135391924],"dir":"ltr"},{"str":"êéí","boundary":[0.2007121434091596,0.5291613309085511,0.22523922247236314,0.5422017109560571],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................","boundary":[0.2286353079533618,0.5291690736342043,0.6317253822116192,0.5422094536817103],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.6341688787339135,0.5285519002375297,0.6612299653909479,0.5392407363420427],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.6645564665165822,0.5285519002375297,0.7010179429454656,0.5392407363420427],"dir":"ltr"},{"str":"Log","boundary":[0.7043444440710998,0.5285519002375297,0.7272020429421054,0.5392407363420427],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.7311381808406975,0.529159520932304,0.7467055710493599,0.54219990097981],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺŰƳ","boundary":[0.7506938039716408,0.529159520932304,0.7744498000739222,0.54219990097981],"dir":"ltr"},{"str":"êêå","boundary":[0.20070845401700207,0.5484728297209026,0.22674633916871068,0.5615132097684086],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.22661536574711866,0.5484805724465558,0.6377538489970095,0.5615209524940618],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƟŚƿŻŚŝ","boundary":[0.6406168173112463,0.5484728297209026,0.6804806995732671,0.5615132097684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6850703034172239,0.5484728297209026,0.6910102247908335,0.5615132097684086],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝřźų","boundary":[0.6955537112328214,0.5484728297209026,0.7291456268270554,0.5615132097684086],"dir":"ltr"},{"str":"êêç","boundary":[0.2007047646248445,0.5678547465855107,0.2267426497765531,0.5808951266330167],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.2266116763549611,0.5678624893111639,0.6196057289741609,0.5809028693586699],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴưƋ","boundary":[0.6216607204059004,0.5678547465855107,0.6576950136084136,0.5808951266330167],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂƴƧřźţ","boundary":[0.6620835455797857,0.5678547465855107,0.729141937434898,0.5808951266330167],"dir":"ltr"},{"str":"êêç","boundary":[0.20070660932092327,0.587235359412114,0.2252336883841268,0.60027573945962],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22610807432545937,0.5872431021377672,0.684636799838715,0.6002834821852732],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƯŻƮƷ","boundary":[0.6861734316723227,0.587235359412114,0.7298170961997243,0.60027573945962],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7338532912200529,0.587235359412114,0.7397932125936626,0.60027573945962],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƪƠƣ","boundary":[0.7433313396727259,0.587235359412114,0.7744679647861293,0.60027573945962],"dir":"ltr"},{"str":"êêè","boundary":[0.20070291992876538,0.6065468582244655,0.22674080508047398,0.6195872382719715],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.22660983165888196,0.6065546009501187,0.4048923288867977,0.6195949809976246],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŵźƧ","boundary":[0.4061393434360399,0.6065468582244655,0.4334408454016997,0.6195872382719715],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĮƄǀě","boundary":[0.43799355532408135,0.6065468582244655,0.49071865864722236,0.6195872382719715],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺţƾƯ","boundary":[0.49524923221665884,0.6065468582244655,0.5364044017338124,0.6195872382719715],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬŗŚƀƯ","boundary":[0.5410142972346356,0.6065468582244655,0.5806051644769997,0.6195872382719715],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģ","boundary":[0.5851652531836964,0.6065468582244655,0.6021844192063435,0.6195872382719715],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.606737129128725,0.6065468582244655,0.6153186552871203,0.6195872382719715],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƪƠƣ","boundary":[0.6198418500722417,0.6065468582244655,0.653610856490037,0.6195872382719715],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŹŚƧƶŝ","boundary":[0.6581506535398673,0.6065468582244655,0.7171071402170626,0.6195872382719715],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7217576190316184,0.6065468582244655,0.7290884412486137,0.6195872382719715],"dir":"ltr"},{"str":"êêì","boundary":[0.20071310103827159,0.6259309271080761,0.22675098618998019,0.638971307155582],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22662001276838817,0.6259386698337293,0.610543694768321,0.6389790498812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƃ","boundary":[0.6135975538456364,0.6259300791270784,0.641834316723228,0.6389704591745844],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƠƣ","boundary":[0.6462578979200964,0.6259300791270784,0.6683296865024692,0.6389704591745844],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.6728694835522995,0.6259300791270784,0.6960277981250625,0.6389704591745844],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚƴƯ","boundary":[0.7005962232451867,0.6259309271080761,0.7291613420247975,0.638971307155582],"dir":"ltr"},{"str":"êêí","boundary":[0.20070756695003514,0.6453115399346793,0.22674545210174374,0.6583519199821852],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.22661447868015172,0.6453192826603326,0.5228394643997177,0.6583596627078385],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƨƬưƗ","boundary":[0.523485108027284,0.6453115399346793,0.5643488155639931,0.6583519199821852],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.5688461846040119,0.6453115399346793,0.5924785860690165,0.6583519199821852],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƠƣ","boundary":[0.5970718793051308,0.6453115399346793,0.6191436678875037,0.6583519199821852],"dir":"ltr"},{"str":"šřźŧř","boundary":[0.6236834649373341,0.6453115399346793,0.6523850912267731,0.6583519199821852],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6568455663452168,0.6453115399346793,0.6627854877188265,0.6583519199821852],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƠƣ","boundary":[0.6673289741608144,0.6453115399346793,0.6894007627431873,0.6583519199821852],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩƿźƀţ","boundary":[0.6939405597930176,0.6453115399346793,0.7290727966130169,0.6583519199821852],"dir":"ltr"},{"str":"êêí","boundary":[0.20070756695003508,0.6646230387470308,0.22674545210174368,0.6776634187945367],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.22661447868015167,0.6646307814726841,0.6468270219414669,0.67767116152019],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƠƣ","boundary":[0.6486790968045427,0.6646230387470308,0.6709556466516581,0.6776634187945367],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƫŚů","boundary":[0.6753921407210777,0.6646230387470308,0.7290820200934107,0.6776634187945367],"dir":"ltr"},{"str":"êëæ","boundary":[0.20070203286179877,0.684004955611639,0.22600572897416057,0.697045335659145],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.2266107892879941,0.6840126983372923,0.6528684015994085,0.6970530783847982],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƠƣ","boundary":[0.6540158025603977,0.684004955611639,0.6760875911427705,0.697045335659145],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĭŻŚs","boundary":[0.6806273881926008,0.684004955611639,0.7291133799267496,0.697045335659145],"dir":"ltr"},{"str":"êëç","boundary":[0.20069649877356233,0.7033868724762469,0.22600019488592413,0.7164272525237528],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.22660525519975766,0.7033946152019002,0.46839510433117126,0.7164349952494061],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.4686312254292526,0.7033946152019002,0.4738148214105704,0.7164349952494061],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚsƶƴǀƸŝ","boundary":[0.47387385168509083,0.7033868724762469,0.5225516918114308,0.7164272525237528],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƨƳ","boundary":[0.5271007123416549,0.7033868724762469,0.5549408655623127,0.7164272525237528],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5549224186015252,0.7033946152019002,0.5600543630926378,0.7164349952494061],"dir":"ltr"},{"str":"ƅŚų","boundary":[0.5645996942307043,0.7033868724762469,0.5951902893047946,0.7164272525237528],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƠƣ","boundary":[0.5997798931487515,0.7033868724762469,0.6218516817311243,0.7164272525237528],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƳ","boundary":[0.6263914787809546,0.7033868724762469,0.6447701858136484,0.7164272525237528],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.6492712442458247,0.7033868724762469,0.6802990322905813,0.7164272525237528],"dir":"ltr"},{"str":"ƆŴƄƯ","boundary":[0.6847539733207886,0.7033868724762469,0.7290266792110477,0.7164272525237528],"dir":"ltr"},{"str":"êëè","boundary":[0.20070941164611356,0.7226983712885986,0.2245023016699703,0.7357387513361044],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611272134672847,0.7227061140142518,0.6770726588488286,0.7357464940617577],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫƹżƿř","boundary":[0.6793102751923654,0.7226983712885986,0.7068017808541376,0.7357387513361044],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƐs","boundary":[0.7107604986391582,0.7226983712885986,0.7386744397029666,0.7357387513361044],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƔƴţ","boundary":[0.7427180135076102,0.7226983712885986,0.7744375625819021,0.7357387513361044],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2007,0.37457,0.81902,0.73575],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":12,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/5a32de8bd19b5cc31c8d72a7b2e942c9.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/dadac736b50dfd0c80a375c526bdb371.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.20071,0.12102,0.18098,0.2453]},"elements":[{"words":[{"str":"êëé","boundary":[0.20071082288901576,0.12163163969714968,0.22601451900137756,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.22662142401128987,0.12163938242280288,0.5923988306844529,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"READ","boundary":[0.5926380161956923,0.1210222090261283,0.633820100131044,0.13171104513064136],"dir":"ltr"},{"str":"COMMITTED","boundary":[0.6376501125634219,0.1210222090261283,0.7292589294714559,0.13171104513064136],"dir":"ltr"},{"str":"êëé","boundary":[0.20071315143980373,0.14101406249999995,0.22601684755216556,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.22662190786599906,0.14102180522565316,0.5682061254662143,0.1540621852731591],"dir":"ltr"},{"str":"READ","boundary":[0.570763751218037,0.14040463182897858,0.6119216424179295,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"UNCOMMITTED","boundary":[0.6157516548503075,0.14040463182897858,0.7291399818554484,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"êëê","boundary":[0.20071327240348097,0.1603964853028504,0.22601696851584277,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................","boundary":[0.2266220288296763,0.1604042280285036,0.5863506770605826,0.17344460807600953],"dir":"ltr"},{"str":"REPEATABLE","boundary":[0.5875978629750345,0.159787054631829,0.6842478411343705,0.17047589073634206],"dir":"ltr"},{"str":"READ","boundary":[0.6879780585329793,0.159787054631829,0.7291540942844662,0.17047589073634206],"dir":"ltr"},{"str":"êëê","boundary":[0.20071103457545106,0.17970764919833732,0.22601473068781286,0.19274802924584322],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.22662163569772517,0.17971539192399053,0.6196156883169249,0.19275577197149646],"dir":"ltr"},{"str":"SERIALIZABLE","boundary":[0.622374920197574,0.17909821852731592,0.729122341319176,0.189787054631829],"dir":"ltr"},{"str":"êëë","boundary":[0.20071554047243026,0.19909007200118758,0.2253735929572258,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.22662245220254687,0.1990978147268408,0.6498566076408723,0.21213819477434673],"dir":"ltr"},{"str":"SNAPSHOT","boundary":[0.6510029904909109,0.1984806413301662,0.729013978024932,0.20916947743467926],"dir":"ltr"},{"str":"êëì","boundary":[0.20071253654111085,0.218472494804038,0.22450542656496758,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.2261176909378045,0.21848023752969123,0.578803289540002,0.23152061757719714],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.5806424515305265,0.21848023752969123,0.5858260475118443,0.23152061757719714],"dir":"ltr"},{"str":"\"a","boundary":[0.585380195557945,0.21786306413301662,0.5972830214038507,0.2285519002375297],"dir":"ltr"},{"str":"1205\"","boundary":[0.6006095225294849,0.21786306413301662,0.6345700749302778,0.2285519002375297],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6384047343839253,0.21847068482779095,0.6480672524444744,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƸƄƯ","boundary":[0.6521163603373543,0.21847068482779095,0.6860864386277343,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.6861878969120662,0.21847842755344418,0.690816239373677,0.2315188076009501],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƀŝƲŝ","boundary":[0.6948561237861631,0.21847068482779095,0.7445079634420886,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7485810523839924,0.21847068482779095,0.7549046705419844,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.7589666913074158,0.21847068482779095,0.7745340815160782,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"êëì","boundary":[0.2007101071872584,0.23778365869952492,0.22601380329962023,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................","boundary":[0.22661886361345374,0.23779140142517816,0.46840871274486734,0.2508317814726841],"dir":"ltr"},{"str":"ŶŝŚƿƾƯŹŵ","boundary":[0.4697571855784414,0.23778365869952492,0.520388558852189,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5248988407647591,0.23778365869952492,0.5334619199623668,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀŝƲŝ","boundary":[0.5381031752965288,0.23778365869952492,0.5794944659117637,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.5841707704714223,0.23778365869952492,0.6135457108296092,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.618043079869628,0.23778365869952492,0.6528248244346627,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.6573535835489398,0.23717422802850355,0.6859115957125096,0.24786306413301662],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.6897416081448876,0.23717422802850355,0.7291969355868418,0.24786306413301662],"dir":"ltr"},{"str":"êëì","boundary":[0.20071010718725807,0.2571642715261283,0.2260138032996199,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................","boundary":[0.2266188636134534,0.2571720142517815,0.49260005712173616,0.27021239429928745],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾƯ","boundary":[0.49354454151406163,0.2571642715261283,0.5391343604045561,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.5436446423171262,0.2571642715261283,0.5819552904808304,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.5864858640502667,0.2571642715261283,0.6212676086153015,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƀŝƲŝ","boundary":[0.625798182184738,0.2571642715261283,0.6675897718490641,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƾƳŚŝźƣ","boundary":[0.6721664628204695,0.2571642715261283,0.7289997043110109,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"êëí","boundary":[0.20071010718725796,0.27654618839073636,0.2260138032996198,0.28958656843824226],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.2296404757904635,0.2765539311163896,0.6165857699674067,0.2895943111638955],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƀŝƲŝ","boundary":[0.6179342428009806,0.27654618839073636,0.6712182890359862,0.28958656843824226],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6757949800073917,0.27654618839073636,0.6843765061657869,0.28958656843824226],"dir":"ltr"},{"str":"śŚƴŤūř","boundary":[0.6888997009509084,0.27654618839073636,0.7291214542522088,0.28958656843824226],"dir":"ltr"},{"str":"êìæ","boundary":[0.2007119518833368,0.29585768720308786,0.22523903094654035,0.3088980672505938],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611341688787293,0.2958654299287411,0.7073245253855712,0.308905809976247],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092614562682701,0.29585768720308786,0.734541171331608,0.3088980672505938],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7385958133127242,0.29585768720308786,0.7744825308289367,0.3088980672505938],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.12102,0.77453,0.30891],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"Zŀ","boundary":[0.6627935620442856,0.33537566241092626,0.6858707099895832,0.3484160424584322],"dir":"ltr"},{"str":"ˀe","boundary":[0.6951679782265376,0.33537566241092626,0.7157178925439329,0.3484160424584322],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7199496253486101,0.33537647743467924,0.725031763045596,0.3484168574821852],"dir":"ltr"},{"str":"ºÅ{‚¿Za","boundary":[0.7250907933201165,0.33537566241092626,0.7798303047612642,0.3484160424584322],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840601928698627,0.33537566241092626,0.819015338866301,0.3484160424584322],"dir":"ltr"},{"str":"êìé","boundary":[0.2007171936426867,0.3544344900534442,0.22524427270589026,0.36747487010095015],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611865864722283,0.3544402090261281,0.6972414166190648,0.3674826128266033],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŢƀǀģ","boundary":[0.7001892409529245,0.3544324663004749,0.7432352239508075,0.3674728463479809],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿźţ","boundary":[0.7472640401868212,0.3544324663004749,0.7744548603877554,0.3674728463479809],"dir":"ltr"},{"str":"êìë","boundary":[0.20071405866738354,0.3738169128562945,0.2261063001915259,0.38685729290380044],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................","boundary":[0.2266228150935789,0.37382465558194766,0.7042902624239779,0.3868650356294536],"dir":"ltr"},{"str":"ON","boundary":[0.7072511004334532,0.3732074821852731,0.7290124659789659,0.38389631828978615],"dir":"ltr"},{"str":"êìë","boundary":[0.20071390746278678,0.39312807675178146,0.22610614898692913,0.4061684567992874],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.2266226638889821,0.39313581947743464,0.5893747689929774,0.4061761995249406],"dir":"ltr"},{"str":"WITH","boundary":[0.5901179395853634,0.3925186460807601,0.6296065320385739,0.40320748218527314],"dir":"ltr"},{"str":"ENCRYPTION","boundary":[0.6334365444709519,0.3925186460807601,0.7292548973488794,0.40320748218527314],"dir":"ltr"},{"str":"êìë","boundary":[0.20071121602096695,0.4125104995546318,0.22610345754510927,0.4255508796021378],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.22662181714324103,0.412518242280285,0.6468325157084776,0.42555862232779096],"dir":"ltr"},{"str":"FOR/AFTER","boundary":[0.6476764893652767,0.41190106888361044,0.7291213332885319,0.4225899049881235],"dir":"ltr"},{"str":"êìì","boundary":[0.20071490541312456,0.43189292235748217,0.22675279056483316,0.44493330240498813],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.22662181714324114,0.43190066508313535,0.4623629078323982,0.4449410451306413],"dir":"ltr"},{"str":"INSTEAD","boundary":[0.46391250294008934,0.4312834916864608,0.528529787305534,0.44197232779097384],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.532359799737912,0.4312834916864608,0.5516686267262524,0.44197232779097384],"dir":"ltr"},{"str":"ƂŴŝ","boundary":[0.5561472463962903,0.43189292235748217,0.5866880346762541,0.44493330240498813],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƤƯ","boundary":[0.5912259870300055,0.43189292235748217,0.6219217297805851,0.44493330240498813],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6264061859480526,0.43189292235748217,0.6393227478915356,0.44493330240498813],"dir":"ltr"},{"str":"FOR/","boundary":[0.6438459729175767,0.4312834916864608,0.6774345620106851,0.44197232779097384],"dir":"ltr"},{"str":"AFTER","boundary":[0.681264574443063,0.4312834916864608,0.7291208292732099,0.44197232779097384],"dir":"ltr"},{"str":"êìî","boundary":[0.2007149356540438,0.4512040862529691,0.2267528208057524,0.46424446630047506],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.22662184738416039,0.4512118289786223,0.5591338496690299,0.46425220902612824],"dir":"ltr"},{"str":"NOT","boundary":[0.5619938846140923,0.4505946555819477,0.5930664292194482,0.46128349168646077],"dir":"ltr"},{"str":"FOR","boundary":[0.5968964416518262,0.4505946555819477,0.6263057356943651,0.46128349168646077],"dir":"ltr"},{"str":"REPLICATION","boundary":[0.630135748126743,0.4505946555819477,0.7292503612109807,0.46128349168646077],"dir":"ltr"},{"str":"êìî","boundary":[0.20071284903061046,0.4705865090558195,0.22675073418231906,0.48362688910332546],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................","boundary":[0.22662160545680585,0.4705942517814727,0.7073143543563725,0.48363463182897865],"dir":"ltr"},{"str":"AS","boundary":[0.7097711770437821,0.46997707838479813,0.7290225462854071,0.4806659144893112],"dir":"ltr"},{"str":"êìî","boundary":[0.2007220725110044,0.4899671218824228,0.22524915157420794,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.2261235375155405,0.489974864608076,0.5410076240717719,0.503015244655582],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.5442561338664696,0.4899671218824228,0.5754019824602667,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƘƯŚū","boundary":[0.5794344880884379,0.4899671218824228,0.6217444373508956,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƗřƺƣ","boundary":[0.6258064581163267,0.4899671218824228,0.6527851382682033,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6568545378179498,0.4899671218824228,0.6794225496455093,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.6834679681462317,0.4899671218824228,0.7212362756627801,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7252946070360539,0.4899671218824228,0.7328689291354458,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7368866771949867,0.4899671218824228,0.7744723597997379,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"êíå","boundary":[0.20072391720708302,0.5092799247327792,0.22676180235879162,0.5223203047802851],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.2266308289371996,0.5092876674584323,0.4805163502570477,0.5223280475059383],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹřŶū","boundary":[0.48075062665905044,0.5092799247327792,0.5174231847048151,0.5223203047802851],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŚs","boundary":[0.521981428715433,0.5092799247327792,0.5467667652296629,0.5223203047802851],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.551315785759887,0.5092799247327792,0.5598973119182823,0.5223203047802851],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƟźĭ","boundary":[0.5644205067034037,0.5092799247327792,0.5963337488659655,0.5223203047802851],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƄģźs","boundary":[0.6008126709451966,0.5092799247327792,0.6530323275427572,0.5223203047802851],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƯřżƫř","boundary":[0.6575647458082725,0.5092799247327792,0.6956134471287926,0.5223203047802851],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.7002048956688283,0.5092799247327792,0.7075357178858236,0.5223203047802851],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.7120994959846778,0.5092799247327792,0.7291832263700816,0.5223203047802851],"dir":"ltr"},{"str":"êíç","boundary":[0.20071838311884677,0.5286605375593825,0.22675626827055537,0.5417009176068884],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................","boundary":[0.22662529484896335,0.5286682802850357,0.4472454117805181,0.5417086603325416],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚsŹƭŚĮƴƸŝ","boundary":[0.4480884378885117,0.5286605375593825,0.5176242565773999,0.5417009176068884],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚŤƫŵ","boundary":[0.5221825005880177,0.5286605375593825,0.5540422465642953,0.5417009176068884],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.558672433721985,0.5286605375593825,0.595372662208931,0.5417009176068884],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5999013910822888,0.5286605375593825,0.6244838110278552,0.5417009176068884],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.6290328315580792,0.5286605375593825,0.6703374214576123,0.5417009176068884],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6749011995564665,0.5286605375593825,0.6834827257148617,0.5417009176068884],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6880059204999832,0.5286605375593825,0.7291168173112462,0.5417009176068884],"dir":"ltr"},{"str":"êíé","boundary":[0.20071593360438159,0.5480449413598575,0.2267538187560902,0.5610853214073634],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................","boundary":[0.2266228453344982,0.5480501971496436,0.4411966533382613,0.5610930641330166],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƇŚƈŤųř","boundary":[0.4442588488290043,0.5480424544239905,0.49931195860354144,0.5610828344714964],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƐų","boundary":[0.5038333086925841,0.5480424544239905,0.5391961325224285,0.5610828344714964],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƭŚƜǀě","boundary":[0.5438521454252208,0.5480424544239905,0.5953689728167736,0.5610828344714964],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5998995463862101,0.5480424544239905,0.6244819663317764,0.5610828344714964],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.6290309868620005,0.5480424544239905,0.670331887369376,0.5610828344714964],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6748938207721514,0.5480424544239905,0.6834753469305467,0.5610828344714964],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6880003864117469,0.5480424544239905,0.72911128322301,0.5610828344714964],"dir":"ltr"},{"str":"êíé","boundary":[0.2007159336043816,0.5673564401722091,0.22524301266758517,0.5803968202197151],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.22611739860891775,0.5673641828978623,0.6115666442659858,0.5804045629453682],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.612798901246598,0.5673564401722091,0.6505653640670677,0.5803968202197151],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƹřŶŤƯ","boundary":[0.6546329189207353,0.5673564401722091,0.6906376969859885,0.5803968202197151],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŵźŝŹŚƧ","boundary":[0.694651755653372,0.5673564401722091,0.7477255065353988,0.5803968202197151],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŚs","boundary":[0.7517063606733647,0.5673564401722091,0.7744625315009579,0.5803968202197151],"dir":"ltr"},{"str":"êíê","boundary":[0.20072515708477542,0.5867383570368171,0.22525223614797893,0.599778737084323],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................","boundary":[0.2261266220893115,0.5867460997624703,0.6216534424246497,0.5997864798099762],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.6233837673465273,0.5867383570368171,0.6611502301669971,0.599778737084323],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6652196297167434,0.5867383570368171,0.6748821477772925,0.599778737084323],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺŝźƯ","boundary":[0.6788279526897619,0.5867383570368171,0.7112392627935891,0.599778737084323],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.7152182722354761,0.5867383570368171,0.7476941467020599,0.599778737084323],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŚs","boundary":[0.7517118947616008,0.5867383570368171,0.774468065589194,0.599778737084323],"dir":"ltr"},{"str":"êíê","boundary":[0.20072331238869648,0.6061189698634204,0.22675566345216883,0.6191593499109264],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.22663206881489187,0.6061267125890736,0.5591440710997614,0.6191670926365794],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƃŚŝ","boundary":[0.5599852525116764,0.6061189698634204,0.5909761466348578,0.6191593499109264],"dir":"ltr"},{"str":"ƺţŹŵƺţ","boundary":[0.5955712845670509,0.6061189698634204,0.6302441920634387,0.6191593499109264],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.6347839891132689,0.6061189698634204,0.6832958065925205,0.6191593499109264],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.6878060885050906,0.6061189698634204,0.7291106784046235,0.6191593499109264],"dir":"ltr"},{"str":"êíê","boundary":[0.2007177783004602,0.625430468675772,0.2267556634521688,0.638470848723278],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.22662653472665556,0.6254382114014253,0.5440157185578441,0.6384785914489313],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƃŚŝ","boundary":[0.546576156715164,0.625430468675772,0.5779175430933099,0.638470848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƄĭŻŚŝ","boundary":[0.5823614159470446,0.625430468675772,0.6302700178085412,0.638470848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.6347784550250325,0.625430468675772,0.6832939618964415,0.638470848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.6878042438090116,0.625430468675772,0.7291088337085446,0.638470848723278],"dir":"ltr"},{"str":"êíë","boundary":[0.20071039951614514,0.64481238554038,0.2261026410402875,0.657852765587886],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................","boundary":[0.22661915594234047,0.6448201282660332,0.49864910789287986,0.6578605083135391],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃƾưƳ","boundary":[0.5010047847854573,0.64481238554038,0.5519995631867207,0.657852765587886],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚŤųŚs","boundary":[0.5565522731091024,0.64481238554038,0.6073293773730719,0.657852765587886],"dir":"ltr"},{"str":"šřźǀǀƜţ","boundary":[0.6118931554719261,0.64481238554038,0.6558135244111419,0.657852765587886],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƳŚƯ","boundary":[0.6603791472060748,0.64481238554038,0.6832755149356539,0.657852765587886],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.6877950203286177,0.64481238554038,0.7290996102281506,0.657852765587886],"dir":"ltr"},{"str":"êíë","boundary":[0.2007124491784548,0.6641957727137767,0.22610469070259714,0.6772361527612827],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................","boundary":[0.22662120560465016,0.6642035154394299,0.4049037028325659,0.6772438954869359],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃ","boundary":[0.40766336816639226,0.6641957727137767,0.43561420315177585,0.6772361527612827],"dir":"ltr"},{"str":"ƝŸů","boundary":[0.44022225395652026,0.6641957727137767,0.4707279930109875,0.6772361527612827],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.4752991498941567,0.6641957727137767,0.48986487013205193,0.6772361527612827],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.49435117099559817,0.6641957727137767,0.5125804576459123,0.6772361527612827],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŶŝ","boundary":[0.5171350122643728,0.6641957727137767,0.5449640973085581,0.6772361527612827],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳƺƃ","boundary":[0.5494928261819159,0.6641957727137767,0.5813599509425086,0.6772361527612827],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƘƟźǀƛ","boundary":[0.5858831457276299,0.6641957727137767,0.6302277947649606,0.6772361527612827],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳřƺţƾƯ","boundary":[0.6347731259030273,0.6641957727137767,0.6832849433822789,0.6772361527612827],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.6877952252948489,0.6641957727137767,0.7290998151943818,0.6772361527612827],"dir":"ltr"},{"str":"êíì","boundary":[0.20070691509021849,0.6835776895783847,0.22674480024192706,0.6966180696258907],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................","boundary":[0.22661382682033507,0.683585432304038,0.6196078794395348,0.696625812351544],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿźţ","boundary":[0.6225723060381033,0.6835776895783847,0.6522811363865458,0.6966180696258907],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźūř","boundary":[0.6568449144854,0.6835776895783847,0.690492170961997,0.6966180696258907],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀţźţ","boundary":[0.6950467255804573,0.6835776895783847,0.7290998151943816,0.6966180696258907],"dir":"ltr"},{"str":"êíî","boundary":[0.20071642753939722,0.7028905470605701,0.22524350660260073,0.715930927108076],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261178925439333,0.7028982897862233,0.6594462249252376,0.7159386698337292],"dir":"ltr"},{"str":"INSTEAD","boundary":[0.6604784785457477,0.7022811163895487,0.7214970935116427,0.7129699524940617],"dir":"ltr"},{"str":"OF","boundary":[0.7248235946372769,0.7022811163895487,0.7431042303686031,0.7129699524940617],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿźţ","boundary":[0.747259003393703,0.7028891883907362,0.7744498235946372,0.7159295684382422],"dir":"ltr"},{"str":"êíî","boundary":[0.20071827223547603,0.7222711598871734,0.22524535129867956,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611973724001214,0.7222789026128267,0.6846503074493464,0.7353192826603326],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿōŹŚƧ","boundary":[0.6867883102046302,0.7222711598871734,0.721007422465643,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƔůLjƯ","boundary":[0.7249956553879238,0.7222711598871734,0.774525745102651,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"êíî","boundary":[0.20071458284331845,0.7416530767517815,0.22675246799502702,0.7546934567992875],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.22662149457343503,0.7416608194774348,0.5349403077853567,0.7547011995249407],"dir":"ltr"},{"str":"řźĮƄƴƧ","boundary":[0.5367960720405901,0.7416530767517815,0.5776468667047479,0.7546934567992875],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳ","boundary":[0.582157148617318,0.7416530767517815,0.5928305601290279,0.7546934567992875],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.5973758912670946,0.7416530767517815,0.6353028426464165,0.7546934567992875],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƄƴƧřƹ","boundary":[0.6399145828433184,0.7416530767517815,0.6833055240079298,0.7546934567992875],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.6877955142636335,0.7416530767517815,0.7291001041631665,0.7546934567992875],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.33538,0.81902,0.7547],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":13,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/84d2653310e8a2cdef85f153d59daaaf.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/063f60f4b7169330568c3c5787168446.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.20071,0.12163,0.18098,0.26425]},"elements":[{"words":[{"str":"êîå","boundary":[0.20071917946305542,0.12163163969714968,0.22675706461476403,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"......................................","boundary":[0.226626091193172,0.12163938242280288,0.34140308121366864,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹřŶƳ","boundary":[0.3420450354490774,0.12163163969714968,0.37420915627835055,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.3787378851517083,0.12163163969714968,0.4269434830818855,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"řźūř","boundary":[0.43145376499445565,0.12163163969714968,0.45335768623366124,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4578642787540739,0.12163163969714968,0.4664273579516815,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.47096899969759054,0.12163163969714968,0.4972153355061994,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.501714549242297,0.12163163969714968,0.5162802694801921,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴƿōźƟ","boundary":[0.5207665703437384,0.12163163969714968,0.5673617485971573,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.571975333490138,0.12163163969714968,0.5793061557071334,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƯżưƷ","boundary":[0.5838699338059876,0.12163163969714968,0.6311826988340444,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"šLjƨƄƯ","boundary":[0.635681912570142,0.12163163969714968,0.6832658479217767,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.6877945767951343,0.12163163969714968,0.7290991666946673,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"êîå","boundary":[0.20071581264070426,0.14101406249999995,0.22675369779241286,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................","boundary":[0.22662272437082087,0.14102180522565316,0.4139774369140822,0.1540621852731591],"dir":"ltr"},{"str":"COLUMNS_UPDATED","boundary":[0.4164342596014919,0.14040463182897858,0.5684236080776855,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5728806962131647,0.14101406249999995,0.5788206175867745,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"IF","boundary":[0.5833641342696818,0.14040463182897858,0.5968092470011088,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"UPDATE()","boundary":[0.6006392594334868,0.14040463182897858,0.6703566748429153,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6748964618124388,0.14101355656175774,0.683477987970834,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6880011827559555,0.14101355656175774,0.7291120795672186,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"êîç","boundary":[0.2007139679446254,0.16039597936460803,0.226751853096334,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.22662087967474198,0.16040372209026124,0.6044939585363395,0.17344410213776718],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŞƫŚū","boundary":[0.6065489499680791,0.16039597936460803,0.6405079600819865,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6449555223278787,0.16039597936460803,0.6508954437014884,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŚţƺƧ","boundary":[0.6554389301434763,0.16039597936460803,0.6963505997782332,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ƒƠů","boundary":[0.7008000067202043,0.16039597936460803,0.7291234703134976,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"êîè","boundary":[0.20070843385638895,0.17970878221496436,0.22674631900809755,0.1927491622624703],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.22661534558650553,0.17971652494061757,0.44421385034105015,0.1927569049881235],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƨƳ","boundary":[0.44596631161587297,0.17970878221496436,0.4770402170625986,0.1927491622624703],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƺƯřźƟ","boundary":[0.48155049897516866,0.17970878221496436,0.5248528947279996,0.1927491622624703],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.529429585699405,0.17970878221496436,0.5379926648970127,0.1927491622624703],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.5425361513390005,0.17970878221496436,0.5838407412385335,0.1927491622624703],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷžƧŶƴƿř","boundary":[0.5883989852491514,0.17970878221496436,0.6493403649070931,0.1927491622624703],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.6538229763784819,0.17970878221496436,0.6921446927186585,0.1927491622624703],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚĮƴƷ","boundary":[0.6966641981116224,0.17970878221496436,0.7291474513625213,0.1927491622624703],"dir":"ltr"},{"str":"êîè","boundary":[0.20071281878969113,0.19909007200118758,0.2267507039413997,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................","boundary":[0.2266215752158865,0.1990978147268408,0.46236266590504344,0.21213819477434673],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƃŚŝ","boundary":[0.46401366889553436,0.19909007200118758,0.4953550552736802,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃřŶƳ","boundary":[0.49979892812741494,0.19909007200118758,0.5370027586438627,0.21213045204869352],"dir":"ltr"},{"str":"Roll","boundary":[0.541430059473808,0.1984806413301662,0.5675854305970901,0.20916947743467926],"dir":"ltr"},{"str":"Back","boundary":[0.571415443029468,0.1984806413301662,0.6025908067605255,0.20916947743467926],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.606947404321091,0.19908939504156772,0.648251994220624,0.21212977508907366],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6528102382312418,0.19908939504156772,0.665726800174725,0.21212977508907366],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧ","boundary":[0.6702499949598464,0.19908939504156772,0.6974186788078354,0.21212977508907366],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘs","boundary":[0.701801676690971,0.19908939504156772,0.7291142468331033,0.21212977508907366],"dir":"ltr"},{"str":"êîè","boundary":[0.2007183528779273,0.21847068482779095,0.22524543194113084,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611797318638463,0.21847842755344418,0.7022875273008299,0.2315188076009501],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.7036193978696951,0.21847068482779095,0.7413858606901649,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"ƝŸů","boundary":[0.7454552602399112,0.21847068482779095,0.774444659117637,0.23151106487529688],"dir":"ltr"},{"str":"êîé","boundary":[0.20071835287792758,0.23778348767814728,0.22524543194113114,0.2508238677256532],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611797318638494,0.2377912304038005,0.6695294143341959,0.2508316104513064],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźĮƿźţ","boundary":[0.6721747085111386,0.23778348767814728,0.7099411713316084,0.2508238677256532],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřŵŻƩŚƨƃř","boundary":[0.714008726185276,0.23778348767814728,0.7744631060784246,0.2508238677256532],"dir":"ltr"},{"str":"êîê","boundary":[0.20071835287792777,0.25716410050475064,0.2252454319411313,0.2702044805522566],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611797318638513,0.2571718432304039,0.7073309263801622,0.2702122232779098],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092678572628609,0.25716410050475064,0.7345475723261988,0.2702044805522566],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7386040590033939,0.25716410050475064,0.7744907765196064,0.2702044805522566],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.5250999630388764,0.29349370546318293,0.557793420919996,0.304182541567696],"dir":"ltr"},{"str":"μY","boundary":[0.5620943147071675,0.2966090495843231,0.6015412956553883,0.30964942963182907],"dir":"ltr"},{"str":"ÃZ","boundary":[0.6057416686267267,0.2966090495843231,0.6251423372870539,0.30964942963182907],"dir":"ltr"},{"str":"]{","boundary":[0.6252364167870708,0.2966090495843231,0.6472196599576631,0.30964942963182907],"dir":"ltr"},{"str":"ɀfz»","boundary":[0.6515067336447034,0.2966090495843231,0.708930277880448,0.30964942963182907],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7131989046067003,0.2966098646080761,0.7182810423036864,0.309650244655582],"dir":"ltr"},{"str":"ºÅ{‚¿Z‹","boundary":[0.7182386142938749,0.2966090495843231,0.7798772890695881,0.30964942963182907],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840629044722963,0.2966090495843231,0.8190180504687345,0.30964942963182907],"dir":"ltr"},{"str":"êîí","boundary":[0.2007132623231744,0.3156696444477435,0.22524034138637794,0.32871002449524944],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261147273277105,0.31567738717339666,0.7073276805214879,0.3287177672209026],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.7104767984946742,0.3150602137767221,0.7424459863579852,0.3257490498812352],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƇř","boundary":[0.746666469540674,0.31566997936460806,0.7744475924868116,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":"êîî","boundary":[0.2007125163804979,0.3350520672505938,0.22675040153220646,0.34809244729809974],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................","boundary":[0.22662127280669325,0.33505980997624696,0.5651820335338195,0.3481001900237529],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.5675380531568159,0.3344426365795724,0.6010177749403581,0.34513147268408545],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴs","boundary":[0.6057402674641307,0.33505025727434684,0.6295313127919087,0.3480906373218528],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.633962272773092,0.33505025727434684,0.6536673162864148,0.3480906373218528],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6582550754342928,0.33505025727434684,0.6668366015926881,0.3480906373218528],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚƷƂŴŝ","boundary":[0.6713597963778095,0.33505025727434684,0.7291209199959677,0.3480906373218528],"dir":"ltr"},{"str":"ëåî","boundary":[0.2007125163804978,0.35443398411520183,0.22601621249285964,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.22662127280669314,0.354441726840855,0.6649764020026209,0.36748210688836097],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.6662234165518631,0.35443398411520183,0.6810639965054937,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŚƌƟ","boundary":[0.6855779678102213,0.35443398411520183,0.7290279392493532,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ëææ","boundary":[0.20071251638049772,0.37381590097980993,0.22601621249285953,0.3868562810273159],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.22662127280669306,0.3738236437054631,0.6498554282450185,0.3868640237529691],"dir":"ltr"},{"str":"źƈƴƗ","boundary":[0.6512039010785926,0.37381590097980993,0.6814052652800643,0.3868562810273159],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƺŤŰƯ","boundary":[0.685880497967138,0.37381590097980993,0.7291017270925034,0.3868562810273159],"dir":"ltr"},{"str":"ëæç","boundary":[0.20071410906891568,0.39312807675178146,0.22601780518127748,0.4061684567992874],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................","boundary":[0.22662286549511101,0.39313581947743464,0.38978623366150333,0.4061761995249406],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.39224152414233393,0.39313581947743464,0.3974251201236517,0.4061761995249406],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷDTD","boundary":[0.3974841503981721,0.3925186460807601,0.44015725278048456,0.4061684567992874],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.44466250462014,0.3931273997921615,0.4506024259937497,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŹřƹ","boundary":[0.45514591243573765,0.3931273997921615,0.4870019690198578,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƏ","boundary":[0.4915325425892943,0.3931273997921615,0.5171055643291551,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5171369241624941,0.3931351425178147,0.5222688686536068,0.40617552256532063],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵƺŝ","boundary":[0.5268141997916733,0.3931273997921615,0.5537356943651083,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"ƭźƟƁƺų","boundary":[0.558365881522798,0.3931273997921615,0.6095672658848826,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƤƯ","boundary":[0.614206676522966,0.3931273997921615,0.6449024192735455,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.649386875441013,0.3931273997921615,0.6623034373844962,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊŵƺŝ","boundary":[0.6668266321696177,0.3931273997921615,0.6939805584489765,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"źŞŤƘƯ","boundary":[0.6984779274889953,0.3931273997921615,0.7291459997983936,0.40616777983966745],"dir":"ltr"},{"str":"ëæè","boundary":[0.20072048990289315,0.4125104995546318,0.22451337992674988,0.4255508796021378],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.22612379960350806,0.412518242280285,0.5788093982057055,0.42555862232779096],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.5808440979805786,0.4125104995546318,0.6017260575921508,0.4255508796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƵřźưƷ","boundary":[0.60564234736736,0.4125104995546318,0.6340875609018514,0.4255508796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6381034642653138,0.4125104995546318,0.6477659823258629,0.4255508796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżǀģ","boundary":[0.6518132455226641,0.4125104995546318,0.6836231847048152,0.4255508796021378],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģ","boundary":[0.6877018077349553,0.4125104995546318,0.7037100803064414,0.4255508796021378],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.7077551157555189,0.41190106888361044,0.7348025939988575,0.4225899049881235],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.7381290951244918,0.41190106888361044,0.7745633547259836,0.4225899049881235],"dir":"ltr"},{"str":"ëæé","boundary":[0.20071360505359354,0.43189292235748217,0.22601730116595536,0.44493330240498813],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................","boundary":[0.2266223614797889,0.43190066508313535,0.5440133900070562,0.4449410451306413],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.545260575921508,0.4312834916864608,0.5787402977050502,0.44197232779097384],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƳ","boundary":[0.5833694869124022,0.4318911123812351,0.6015987735627164,0.4449314924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.606151483485098,0.4318911123812351,0.6379448204025403,0.4449314924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6424403447464803,0.4318911123812351,0.6531137562581902,0.4449314924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺŤs","boundary":[0.6576609320923356,0.4318911123812351,0.6897033029804106,0.4449314924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6942523235106347,0.4318911123812351,0.7290894089580323,0.4449314924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ëæê","boundary":[0.2007094015658075,0.4512040862529691,0.2260130976781693,0.46424446630047506],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................","boundary":[0.2266200026880816,0.4512118289786223,0.5591320049729511,0.46425220902612824],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.5600786263902422,0.4505946555819477,0.5935583481737845,0.46128349168646077],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹřƹ","boundary":[0.598181045663788,0.4512044211698337,0.6184505661772117,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƏ","boundary":[0.6229792950505694,0.4512044211698337,0.6486482409865258,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱƺǀƀƨƬƧ","boundary":[0.6532193978696951,0.4512044211698337,0.729211652834246,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"ëæì","boundary":[0.20071109505728982,0.4705865090558195,0.2260147911696516,0.48362688910332546],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................","boundary":[0.2266216961795639,0.4705942517814727,0.4442183562380297,0.48363463182897865],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.4447599207015893,0.46997707838479813,0.47823964248513157,0.4806659144893112],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹřƹ","boundary":[0.4828501327240347,0.4705846990795724,0.5031196532374583,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƏ","boundary":[0.5076502268068948,0.4705846990795724,0.5332232485467556,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƱƺǀƀƨƬƧ","boundary":[0.5377907160377673,0.4705846990795724,0.6138881186788077,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"ƝŸů","boundary":[0.6183356809247,0.4705846990795724,0.6488414199791672,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6534125768623366,0.4705846990795724,0.6593524982359462,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"źǀǀƜţ","boundary":[0.6638959846779341,0.4705846990795724,0.6924979973791202,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.6970599307818957,0.4705846990795724,0.7291096804542858,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"ëæî","boundary":[0.2007133328853197,0.48996893185866985,0.2260170289976815,0.5030093119061758],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................","boundary":[0.22662208931151503,0.48997667458432304,0.5954229528577669,0.503017054631829],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.5971741540942844,0.4893595011876485,0.6306538758778266,0.5000483372921616],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6352753738113638,0.4899671218824228,0.657869211384026,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƳ","boundary":[0.6623905614730687,0.4899671218824228,0.6806198481233829,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŶŤƯ","boundary":[0.6851725580457645,0.4899671218824228,0.7290707906320351,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ëçë","boundary":[0.20071333288531945,0.5092804306710215,0.225371385370115,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.22662024461543606,0.5092881733966746,0.465384792177682,0.5223285534441806],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹřƹ","boundary":[0.4679433856389234,0.5092804306710215,0.48797125096602945,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƏ","boundary":[0.4926401767413729,0.5092804306710215,0.5182131984812338,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺǀƀƨƬƧ","boundary":[0.5227825106683243,0.5092804306710215,0.5752770269816202,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5797338127079062,0.5092804306710215,0.5881161116897953,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"źţřźƟ","boundary":[0.5927370753670911,0.5092804306710215,0.6179909646853263,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŢƿŵƹŶŰƯ","boundary":[0.6225750344410468,0.5092804306710215,0.6897275057961763,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿƺƤţ","boundary":[0.6942451664930613,0.5092804306710215,0.7291099223816404,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"ëçì","boundary":[0.20071348408991632,0.5286625185570071,0.22601718020227812,0.541702898604513],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................","boundary":[0.22662224051611166,0.5286702612826604,0.5258688384126877,0.5417106413301663],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.5286280702933368,0.5280530878859857,0.5621077920768791,0.5387419239904988],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƯźƟ","boundary":[0.5667250159604849,0.5286623475356295,0.597940963005275,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6025102751923654,0.5286623475356295,0.6131836867040754,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƐŝřŹ","boundary":[0.6177308625382207,0.5286623475356295,0.661186368065589,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6658183999193572,0.5286623475356295,0.6884122374920194,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚƿŻŚŝ","boundary":[0.6929335875810622,0.5286623475356295,0.7291062329894825,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ëèç","boundary":[0.2007137562581903,0.5480449413598575,0.22601745237055212,0.5610853214073634],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.22662251268438566,0.5480526840855107,0.6589288834380567,0.5610930641330166],"dir":"ltr"},{"str":"EXPLICIT","boundary":[0.661889721447532,0.5474355106888361,0.7290971405530728,0.5581243467933492],"dir":"ltr"},{"str":"ëèé","boundary":[0.20071088337085446,0.5673561052553444,0.22601457948321624,0.5803964853028504],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.22662148449312855,0.5673638479809976,0.689169802762004,0.5804042280285036],"dir":"ltr"},{"str":"PATH","boundary":[0.6896105641611505,0.566746674584323,0.7290084338563892,0.5774355106888361],"dir":"ltr"},{"str":"ëéå","boundary":[0.2007124861395786,0.5867385280581947,0.2260161822519404,0.5997789081057007],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.22662308726185268,0.5867462707838479,0.6528806995732671,0.5997866508313539],"dir":"ltr"},{"str":"OPENXML","boundary":[0.6560431437115688,0.5861290973871733,0.7289403917879104,0.5968179334916864],"dir":"ltr"},{"str":"ëéê","boundary":[0.20071207284701437,0.6061209508610451,0.2245049628708711,0.6191613309085511],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611722724370806,0.6061286935866983,0.6518859950942508,0.6191690736342041],"dir":"ltr"},{"str":"XSLT","boundary":[0.6531198548435873,0.6055115201900237,0.6889009105876818,0.6162003562945367],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚŝŹŵ","boundary":[0.6930341991196531,0.606119140884798,0.7218815563993145,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźƈŤŴƯ","boundary":[0.7258974597627766,0.606119140884798,0.774462773428312,0.619159520932304],"dir":"ltr"},{"str":"ëéì","boundary":[0.20071207284701445,0.6254324496733966,0.2245049628708712,0.6384728297209026],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611538254762936,0.6254401923990498,0.7073264910453276,0.6384805724465558],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092634219280265,0.6254324496733966,0.7345431369913644,0.6384728297209026],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7385977789724807,0.6254324496733966,0.7744844964886932,0.6384728297209026],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.12163,0.81902,0.63848],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ÉZne","boundary":[0.5421321124962198,0.6649517289192398,0.5812950102483114,0.6779921089667458],"dir":"ltr"},{"str":"‰ÂÅ","boundary":[0.585578394543194,0.6649517289192398,0.6244424515305264,0.6779921089667458],"dir":"ltr"},{"str":"Ê¿Z","boundary":[0.6288236047175834,0.6649517289192398,0.6498273142703538,0.6779921089667458],"dir":"ltr"},{"str":"^»","boundary":[0.6499712005644971,0.6649517289192398,0.6638783643022746,0.6779921089667458],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.6681359228520547,0.6649517289192398,0.6761787977554518,0.6779921089667458],"dir":"ltr"},{"str":"μY","boundary":[0.6804345116091528,0.6649517289192398,0.7198814925573737,0.6779921089667458],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7241833238130438,0.6649525439429929,0.7293669197943616,0.6779929239904988],"dir":"ltr"},{"str":"ºÅ|","boundary":[0.7292230335002183,0.6649517289192398,0.7615199724471623,0.6779921089667458],"dir":"ltr"},{"str":"Å","boundary":[0.7692603171936425,0.6649517289192398,0.7798414939014144,0.6779921089667458],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840603138335405,0.6649517289192398,0.8190154598299787,0.6779921089667458],"dir":"ltr"},{"str":"ëêæ","boundary":[0.20071207284701442,0.6840085328087885,0.22450496287087116,0.6970489128562944],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261153825476293,0.6840162755344418,0.6594455596250125,0.6970566555819477],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŢƀǀģ","boundary":[0.6609785020664627,0.6840085328087885,0.7041443903094652,0.6970489128562944],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚŬţ","boundary":[0.7081547595846913,0.6840085328087885,0.7416267699338058,0.6970489128562944],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƺƷ","boundary":[0.7457551997580726,0.6840085328087885,0.7745361479788985,0.6970489128562944],"dir":"ltr"},{"str":"ëêè","boundary":[0.20071265750478803,0.7033893594121141,0.22601635361714983,0.7164297394596201],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.22662325862706215,0.7033971021377673,0.5500630455965861,0.7164374821852733],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5508046134202479,0.7033893594121141,0.5767004569738919,0.7164297394596201],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.5811461745237054,0.7033893594121141,0.6070789119989246,0.7164297394596201],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŹŚƨƷřŹ","boundary":[0.6115891939114948,0.7033893594121141,0.669033029804106,0.7164297394596201],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6735838950304088,0.7033893594121141,0.682165421188804,0.7164297394596201],"dir":"ltr"},{"str":"źŤƸŝ","boundary":[0.6866886159739255,0.7033893594121141,0.7094558549779911,0.7164297394596201],"dir":"ltr"},{"str":"BI","boundary":[0.7140049057491348,0.7027799287410927,0.7291162931353112,0.7134687648456057],"dir":"ltr"},{"str":"ëêè","boundary":[0.20070896811263056,0.7227008582244656,0.22601266422499236,0.7357412382719716],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.22661956923490467,0.7227086009501188,0.5682037868351199,0.7357489809976248],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.569249729511777,0.7227008582244656,0.6034337925472935,0.7357412382719716],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.6079551426363361,0.7227008582244656,0.6403627633480058,0.7357412382719716],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6449523671919626,0.7227008582244656,0.654935862370216,0.7357412382719716],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƮǀưƈţ","boundary":[0.6594682806357312,0.7227008582244656,0.7290649742952185,0.7357412382719716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.66495,0.81902,0.73575],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":14,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/bd4ecc8b6305f8ff062b49f9e3f193f6.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/e9c8d344410587a40d06068f41346193.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.20069,0.12163,0.181,0.2453]},"elements":[{"words":[{"str":"ëêê","boundary":[0.2007144316387217,0.12163163969714968,0.22601812775108351,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.22662503276099583,0.12163938242280288,0.5803030778535667,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.5820536944323107,0.12163163969714968,0.6190619871644097,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"Ūƴě","boundary":[0.6235851819495312,0.12163163969714968,0.6437421760021503,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚƴƃŹŚƧ","boundary":[0.6482819730519807,0.12163163969714968,0.7045415140620274,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"Ūƴě","boundary":[0.7090683982393063,0.12163163969714968,0.7291239340075937,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ëêê","boundary":[0.20071074224656402,0.14101355656175774,0.22601443835892582,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................","boundary":[0.2266213433688381,0.14102129928741095,0.4805068646886862,0.15406167933491688],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.4816524209535966,0.14101355656175774,0.5204906521958265,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴǀŝƂǀě","boundary":[0.5250009341083965,0.14101355656175774,0.5781761432747554,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5826569100500654,0.14101355656175774,0.5912199892476729,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţō","boundary":[0.595761630993582,0.14101355656175774,0.6157599811834278,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŤƟŹ","boundary":[0.6202591949195253,0.14101355656175774,0.6466475723261984,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"śƺų","boundary":[0.6512058163368163,0.14101355656175774,0.6837720809112594,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƨƬưƗ","boundary":[0.6882989650885384,0.14101355656175774,0.7291626726252475,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ëêê","boundary":[0.2007127280669332,0.1603964853028504,0.226016424179295,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................","boundary":[0.2266233291892073,0.1604042280285036,0.534942142401129,0.17344460807600953],"dir":"ltr"},{"str":"Ÿ","boundary":[0.5373992775780383,0.1603964853028504,0.5436860018144551,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.5438575585497798,0.1603964853028504,0.5883294916165451,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5928397735291152,0.1603964853028504,0.6339506703403783,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"BI","boundary":[0.6385034105036793,0.159787054631829,0.6536147978898559,0.17047589073634206],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6581547864655082,0.16039547342636581,0.6667363126239033,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƀƧ","boundary":[0.6712595074090248,0.16039547342636581,0.7076000201606125,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģ","boundary":[0.7120844763280799,0.16039547342636581,0.729103642350727,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ëêë","boundary":[0.20072195154732705,0.1797079841152019,0.2238691979436175,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.2236054064043547,0.1797157268408551,0.538489492960586,0.19275610688836103],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.5393159168038709,0.1797079841152019,0.5598805886898962,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŞƳř","boundary":[0.5639130943180674,0.1797079841152019,0.5831163804979672,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.5870935452437754,0.1797157268408551,0.5896263129599141,0.19275610688836103],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧƾƯ","boundary":[0.5896189341755991,0.1797079841152019,0.6309677967810221,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƺƯřźƟ","boundary":[0.6349726319680118,0.1797079841152019,0.6752423473673599,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6793283491818152,0.1797079841152019,0.6868805349282618,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƤŝŚs","boundary":[0.690920419340748,0.1797079841152019,0.7190520345418501,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7230771613857062,0.1797079841152019,0.7366319881724406,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƀƧ","boundary":[0.7407179899868958,0.1797079841152019,0.7745404925909748,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ëêì","boundary":[0.20071457276301202,0.19908990097980994,0.22601826887537382,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.22662517388528614,0.19909764370546315,0.6468358724505227,0.21213802375296908],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.647380057793757,0.19908990097980994,0.6700771983468298,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŞƳř","boundary":[0.6745948590437149,0.19908990097980994,0.6961870266456099,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":"ƝŶƷ","boundary":[0.7007028426464164,0.19908990097980994,0.7291425220926715,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":"ëêì","boundary":[0.2007108531299351,0.218472494804038,0.2260145492422969,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.22662145425220923,0.21848023752969123,0.5923988609253722,0.23152061757719714],"dir":"ltr"},{"str":"OLAP","boundary":[0.5947548805483687,0.21786306413301662,0.6341678707032694,0.2285519002375297],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƤƯ","boundary":[0.6387042303686031,0.218472494804038,0.6693999731191828,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6738825845905716,0.218472494804038,0.6867991465340547,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":"OLTP","boundary":[0.6913242162561741,0.21786306413301662,0.7292100399852156,0.2285519002375297],"dir":"ltr"},{"str":"ëêî","boundary":[0.2007138469809483,0.23778365869952492,0.2260175430933101,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.22662260340714363,0.23779140142517816,0.5803024931957933,0.2508317814726841],"dir":"ltr"},{"str":"Inmon","boundary":[0.5830617250764423,0.23717422802850355,0.6224580827257149,0.24786306413301662],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƤƯ","boundary":[0.6270117301165954,0.23778365869952492,0.6575230032592989,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6620904707503107,0.23778365869952492,0.6750070326937938,0.25082403874703085],"dir":"ltr"},{"str":"Kimball","boundary":[0.6795302577198347,0.23717422802850355,0.7291162931353112,0.24786306413301662],"dir":"ltr"},{"str":"ëëç","boundary":[0.20071753637310588,0.2571642715261283,0.22378730553408835,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................................","boundary":[0.2236028359262123,0.2571720142517815,0.6014869829642824,0.27021239429928745],"dir":"ltr"},{"str":"ŸƽŻŚsƩŚƯźƳ","boundary":[0.6042337354255571,0.2571642715261283,0.667169231544639,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"řźģ","boundary":[0.6712644568394881,0.2571642715261283,0.6888923725681263,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6929322569806123,0.2571720142517815,0.695465024696751,0.27021239429928745],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƘĄŝ","boundary":[0.695457645912436,0.2571642715261283,0.7234970263096,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚƀƫŶƯ","boundary":[0.7276162326534729,0.2571642715261283,0.7743958805147678,0.2702046515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ëëç","boundary":[0.2007156916770271,0.27654618839073636,0.2252962669265147,0.28958656843824226],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.2266226034071437,0.2765539311163896,0.628688871341689,0.2895943111638955],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŹŚǀƘƯ","boundary":[0.629736658714425,0.27654618839073636,0.6698329726823696,0.28958656843824226],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6742916031047345,0.27654618839073636,0.6802315244783442,0.28958656843824226],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶŬƴs","boundary":[0.6847750109203321,0.27654618839073636,0.7291012129968752,0.28958656843824226],"dir":"ltr"},{"str":"ëëé","boundary":[0.20071569167702707,0.29585768720308786,0.22529626692651464,0.3088980672505938],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.22662260340714369,0.2958654299287411,0.6921943785491081,0.308905809976247],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƿŚƤů","boundary":[0.6936424649709353,0.29585768720308786,0.7291251940458991,0.3088980672505938],"dir":"ltr"},{"str":"ëëì","boundary":[0.20071569167702696,0.3152396040676959,0.22529626692651455,0.3282799841152019],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................","boundary":[0.22662260340714357,0.3152473467933491,0.7042900507375426,0.32828772684085505],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƘŝř","boundary":[0.7055370652867847,0.3152396040676959,0.7291215046537416,0.3282799841152019],"dir":"ltr"},{"str":"ëìì","boundary":[0.20071314135949722,0.3346245138064132,0.22601683747185905,0.3476648938539192],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................................","boundary":[0.22662189778569256,0.3346322565320664,0.6891702160545681,0.34767263657957237],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷETL","boundary":[0.6898121702899768,0.33401508313539185,0.7292428009811498,0.3476648938539192],"dir":"ltr"},{"str":"ëìì","boundary":[0.20070945196733983,0.35393601261876473,0.2260131480797016,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.22662005308961392,0.3539437553444179,0.6377585363395049,0.36698413539192387],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.6405182016733308,0.35393601261876473,0.6748055676892577,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚƿƖŞƴƯ","boundary":[0.6793269177783003,0.35393601261876473,0.7291429353852357,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ëìí","boundary":[0.2007039178791034,0.3733166254453681,0.2260076139914652,0.38635700549287405],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................","boundary":[0.22661451900137752,0.37332436817102127,0.6226301837975875,0.38636474821852723],"dir":"ltr"},{"str":"ƢŝŚƐţ","boundary":[0.6238771983468296,0.3733166254453681,0.6562995766271295,0.38635700549287405],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.6608744229024562,0.3733166254453681,0.6919022109472128,0.38635700549287405],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯřżƫř","boundary":[0.6963571519774201,0.3733166254453681,0.7290820604146365,0.38635700549287405],"dir":"ltr"},{"str":"ëìî","boundary":[0.20069653909478827,0.3926985423099762,0.2260002352071501,0.40573892235748216],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................","boundary":[0.2266052955209836,0.3927062850356294,0.5077074627868686,0.40574666508313534],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƴǀưƏř","boundary":[0.5102697456402674,0.3926985423099762,0.5558872349719431,0.40573892235748216],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.5604694600315849,0.3926985423099762,0.5836277746043479,0.40573892235748216],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.5881878633110446,0.3926985423099762,0.6107817008837068,0.40573892235748216],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿźƘţ","boundary":[0.6153030509727494,0.3926985423099762,0.6500110076946337,0.40573892235748216],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6546153691072207,0.3926985423099762,0.6619461913242161,0.40573892235748216],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŵŚƌţ","boundary":[0.6665099694230703,0.3926985423099762,0.7043557541749268,0.40573892235748216],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƟŹ","boundary":[0.7089472027149624,0.3926985423099762,0.7291060414636603,0.40573892235748216],"dir":"ltr"},{"str":"ëíå","boundary":[0.2006910050065519,0.41201004112232775,0.22599470111891373,0.4250504211698337],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................","boundary":[0.22659976143274727,0.41201778384798093,0.6105215987366014,0.4250581638954869],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƬůźƯ","boundary":[0.6107632539229191,0.41201004112232775,0.6449639192231442,0.4250504211698337],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƴģ","boundary":[0.6494723564396355,0.41201004112232775,0.6732449548066259,0.4250504211698337],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.6777976647290075,0.41201004112232775,0.6862168576324718,0.4250504211698337],"dir":"ltr"},{"str":"ƶs","boundary":[0.6908009273881923,0.41201004112232775,0.707838540371627,0.4250504211698337],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.7123728033332211,0.41201004112232775,0.7290839051107151,0.4250504211698337],"dir":"ltr"},{"str":"ëíæ","boundary":[0.2007133328853197,0.4313941100059383,0.2260170289976815,0.4444344900534442],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.22662208931151503,0.4314018527315915,0.592399495984678,0.44444223277909745],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷETL","boundary":[0.5955613050636739,0.4307846793349169,0.6349919357548469,0.4444344900534442],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƏ","boundary":[0.6393837135848927,0.4313919579869358,0.6599114915493428,0.44443233803444177],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6644844931285908,0.4313919579869358,0.6774010550720738,0.44443233803444177],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƯŻƮƷ","boundary":[0.6819242498571954,0.4313919579869358,0.7290912838950302,0.44443233803444177],"dir":"ltr"},{"str":"ëíç","boundary":[0.20071408890830278,0.4507765328087886,0.2260177850206646,0.46381691285629456],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................","boundary":[0.22662284533449814,0.45078427553444184,0.43212198850845074,0.46382465558194774],"dir":"ltr"},{"str":"(ODS","boundary":[0.43377238668055507,0.4501671021377672,0.46893955176237356,0.4608559382422803],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.4690212022445482,0.4501671021377672,0.47402909848459385,0.4608559382422803],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚǀƬưƗ","boundary":[0.4787293236114377,0.45077472283254155,0.5229891166291454,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.5275178455025031,0.45077472283254155,0.5498976983300291,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"ƱżŴƯ","boundary":[0.5545334195759549,0.45077472283254155,0.5875940626995059,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"-","boundary":[0.5920287120728468,0.45078246555819473,0.5989463223681998,0.4638228456057007],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.599084674574107,0.45077472283254155,0.621040247303518,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚŞŤƣř","boundary":[0.625596646618057,0.45077472283254155,0.6648444003897717,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.6693454588219481,0.45077472283254155,0.7003732468667047,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƧ","boundary":[0.7048281878969119,0.45077472283254155,0.7292187594502871,0.4638151028800475],"dir":"ltr"},{"str":"ëíè","boundary":[0.20071441147810884,0.47015895561163895,0.22450730150196554,0.4831993356591449],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................","boundary":[0.2261195658748025,0.47016669833729213,0.5107635496119081,0.4832070783847981],"dir":"ltr"},{"str":"BI","boundary":[0.5130035953092974,0.4695495249406176,0.527104935990054,0.4802383610451306],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƁŹřżĭ","boundary":[0.5312467323006621,0.4701571456353919,0.5966541211652836,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƦǀƴƨţ","boundary":[0.600599926077753,0.4701571456353919,0.6589513524411144,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6629912368536005,0.4701648883610451,0.665524004569739,0.48320526840855105],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.665516625785424,0.4701571456353919,0.6967657773596317,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.7007982829878029,0.4701571456353919,0.7298042841302376,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţŚǀƬưƗ","boundary":[0.7337611572191796,0.4701571456353919,0.7744957360303755,0.48319752568289787],"dir":"ltr"},{"str":"ëíé","boundary":[0.20071441147810878,0.48947045442399056,0.22601810759047058,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................","boundary":[0.2266250126003829,0.48947819714964375,0.6921967877423473,0.5025185771971497],"dir":"ltr"},{"str":"ƝřŶƷř","boundary":[0.6951556802526795,0.48947045442399056,0.7291349820234534,0.5025108344714965],"dir":"ltr"},{"str":"ëíé","boundary":[0.20071441147810884,0.5088523712885986,0.22601810759047064,0.5218927513361046],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................","boundary":[0.22662501260038295,0.5088601140142518,0.5742579886428547,0.5219004940617578],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƨƬưƗ","boundary":[0.5772168811531869,0.5088523712885986,0.618158065925204,0.5218927513361046],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶǀƬƧ","boundary":[0.6226794160142467,0.5088523712885986,0.6602706327072342,0.5218927513361046],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƆųŚƃ","boundary":[0.6648159638453007,0.5088523712885986,0.7290999327979569,0.5218927513361046],"dir":"ltr"},{"str":"ëíê","boundary":[0.20071072208595145,0.5282329841152019,0.22601441819831325,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.22661947851214678,0.5282407268408551,0.6710233661503311,0.5412811068883611],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŵŹƺŞƃřŵ","boundary":[0.6728754410134068,0.5282329841152019,0.7291497395920835,0.5412733641627079],"dir":"ltr"},{"str":"ëíë","boundary":[0.20070703269379392,0.5475444829275534,0.22536508517858947,0.5605848629750594],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.22661394442391053,0.5475522256532066,0.6286802123584558,0.5605926057007126],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚǀŤƯř","boundary":[0.6292243977016903,0.5475444829275534,0.671493763650415,0.5605848629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷšŹŚƧ","boundary":[0.6759966667786701,0.5475444829275534,0.7291552736803198,0.5605848629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ëíì","boundary":[0.2007051879977152,0.5669263997921615,0.226008884110077,0.5799667798396675],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................","boundary":[0.22661394442391053,0.5669341425178147,0.6437993414199793,0.5799745225653207],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿżū","boundary":[0.6440391519102181,0.5669263997921615,0.6760077349551428,0.5799667798396675],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƃŹřżĭ","boundary":[0.6805290850441854,0.5669263997921615,0.7291460501999262,0.5799667798396675],"dir":"ltr"},{"str":"ëíì","boundary":[0.20070149860555747,0.5863083166567696,0.2260051947179193,0.5993486967042756],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.22661025503175283,0.5863160593824228,0.6619419273545916,0.5993564394299288],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŶƃ","boundary":[0.6646001344040859,0.5863083166567696,0.6929918517522933,0.5993486967042756],"dir":"ltr"},{"str":"ƢǀưƗ","boundary":[0.6974615503511307,0.5863083166567696,0.7291220691509022,0.5993486967042756],"dir":"ltr"},{"str":"ëíí","boundary":[0.2007136352945129,0.6056221385095012,0.22601733140687472,0.6186625185570072],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................................","boundary":[0.22662239172070822,0.6056298812351544,0.6407843318436881,0.6186702612826603],"dir":"ltr"},{"str":"Drill-Through","boundary":[0.643442760659924,0.6050127078384798,0.7292332246900306,0.6157015439429929],"dir":"ltr"},{"str":"ëíî","boundary":[0.20070625651019766,0.6250027513361046,0.2260099526225595,0.6380431313836106],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.226615012936393,0.6250104940617578,0.6286812808709383,0.6380508741092638],"dir":"ltr"},{"str":"ƵĦƿƹ","boundary":[0.6318467793420919,0.6250027513361046,0.6547468364638284,0.6380431313836106],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƁŹřżĭ","boundary":[0.6592626524646347,0.6250027513361046,0.7291877020261415,0.6380431313836106],"dir":"ltr"},{"str":"ëîå","boundary":[0.20070072242196146,0.6443846682007125,0.2244936124458182,0.6574250482482185],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22610587681865513,0.6443924109263658,0.7073188300124321,0.6574327909738718],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.709255760895131,0.6443846682007125,0.7345354759584689,0.6574250482482185],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7385919626356638,0.6443846682007125,0.7744786801518764,0.6574250482482185],"dir":"ltr"},{"str":"BI","boundary":[0.5222774772353079,0.6807146080760095,0.5401377641880314,0.6914034441805226],"dir":"ltr"},{"str":"ɀ̳‰Y‚³","boundary":[0.544339931453916,0.6838322253562946,0.6278640805080473,0.6968726054038006],"dir":"ltr"},{"str":"ž]ZÀ»","boundary":[0.6321363966264573,0.6838322253562946,0.665746759181479,0.6968726054038006],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.6699379086724234,0.6838322253562946,0.6779807835758205,0.6968726054038006],"dir":"ltr"},{"str":"ÃZ^¿Y","boundary":[0.6822364974295216,0.6838322253562946,0.7183076845536103,0.6968726054038006],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.722659322603407,0.6838330403800477,0.7278429185847249,0.6968734204275536],"dir":"ltr"},{"str":"ºÅ|nÅ","boundary":[0.7276990322905815,0.6838322253562946,0.7797932495547863,0.6968726054038006],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840471187124088,0.6838322253562946,0.8190022647088471,0.6968726054038006],"dir":"ltr"},{"str":"ëîè","boundary":[0.2007123752562078,0.7028905470605701,0.22450526528006454,0.715930927108076],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611752965290144,0.7028982897862233,0.697247374080172,0.7159386698337292],"dir":"ltr"},{"str":"T-SQL","boundary":[0.700194885924532,0.7022811163895487,0.740468230234199,0.7129699524940617],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7444475924868116,0.7028905470605701,0.7563569503712912,0.715930927108076],"dir":"ltr"},{"str":"BI","boundary":[0.7603743153791874,0.7022811163895487,0.7744756560599442,0.7129699524940617],"dir":"ltr"},{"str":"ëîé","boundary":[0.2007159638453009,0.7222729698634204,0.22601965995766274,0.7353133499109263],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................","boundary":[0.22662472027149627,0.7222807125890736,0.5288929303450826,0.7353210926365795],"dir":"ltr"},{"str":"AdventureWorks","boundary":[0.5316521622257316,0.721663539192399,0.6358291052047982,0.732352375296912],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6403145190013777,0.7222711598871734,0.6629083565740399,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚŞƳř","boundary":[0.6674297066630825,0.7222711598871734,0.6890218742649776,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"İƟźƘƯ","boundary":[0.693537690265784,0.7222711598871734,0.7291403245858673,0.7353115399346793],"dir":"ltr"},{"str":"ëîê","boundary":[0.20071118578004768,0.7416553926662708,0.22601488189240948,0.7546957727137767],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................","boundary":[0.2266217869023218,0.741663135391924,0.5500615738718457,0.7547035154394299],"dir":"ltr"},{"str":"T-SQL","boundary":[0.5526191996236686,0.7410459619952494,0.5954101004670541,0.7517347980997624],"dir":"ltr"},{"str":"İƬǀƬŰţ","boundary":[0.5999967407009174,0.7416548867280286,0.6396982897080071,0.7546952667755346],"dir":"ltr"},{"str":"Ɩŝřƺţ","boundary":[0.6441476966499781,0.7416548867280286,0.670360827929169,0.7546952667755346],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6748932461946843,0.7416548867280286,0.6834747723530794,0.7546952667755346],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6879979671382009,0.7416548867280286,0.729108863949464,0.7546952667755346],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20069,0.12163,0.819,0.7547],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":15,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/7c40085cc0b4f163c8167c1a863d32bf.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/2b6d009daf7835408edb836130aecbce.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.2007,0.12163,0.18098,0.2453]},"elements":[{"words":[{"str":"ìåê","boundary":[0.200713181680723,0.12163163969714968,0.2267510668324316,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.22662009341083958,0.12163938242280288,0.5772765263264004,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"İƳƺŤs","boundary":[0.5795344343268035,0.12163163969714968,0.6161977688921743,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶźǀųŷ","boundary":[0.6206600887066966,0.12163163969714968,0.6555193105070394,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷžĩŶƴƿř","boundary":[0.6600738651254998,0.12163163969714968,0.7291780249319579,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ìåë","boundary":[0.20072341319176107,0.14101406249999995,0.22460484862739832,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"...................","boundary":[0.22612856758845473,0.14102180522565316,0.2739357111656195,0.1540621852731591],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿŻŹƺŝ","boundary":[0.2767285810288634,0.14101406249999995,0.30876357313262337,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"ƢƄƗ","boundary":[0.3128163704176608,0.14101406249999995,0.3396327173146065,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƘĪƯ","boundary":[0.34366337824669885,0.14101406249999995,0.3756873021739862,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3796497093511644,0.14101406249999995,0.38931222741171345,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3933594906085146,0.14101406249999995,0.3992994119821244,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"Ʈǀƴĩ","boundary":[0.4028375390611876,0.14101406249999995,0.428266674506905,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƣƺŤƯ","boundary":[0.4322604415174221,0.14101406249999995,0.4664518833372534,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.47046778670071565,0.14101406249999995,0.4780199724471623,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚĩ","boundary":[0.48205985685964853,0.14101406249999995,0.4976272470683109,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿźǀĮŝ","boundary":[0.501613635294513,0.14101406249999995,0.5353273008299452,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƿ","boundary":[0.5394169920365579,0.14101406249999995,0.5533924095292496,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.557461809078996,0.14101406249999995,0.5897163200161285,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.5936529014482042,0.14101406249999995,0.601064890292665,0.1540544425475059],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.605137596182924,0.14040463182897858,0.6321593241984395,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.6354910398087142,0.14040463182897858,0.6718940761645043,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"Analysis","boundary":[0.6752303625208854,0.14040463182897858,0.7240627680751731,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"Services","boundary":[0.7273965506213059,0.14040463182897858,0.7745729310171029,0.15109346793349165],"dir":"ltr"},{"str":"ìåì","boundary":[0.20071575215886553,0.1603964853028504,0.22675363731057413,0.1734368653503563],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.2266226638889821,0.1604042280285036,0.5893747689929774,0.17344460807600953],"dir":"ltr"},{"str":"SSAS","boundary":[0.5910251671650818,0.159787054631829,0.6270919995967877,0.17047589073634206],"dir":"ltr"},{"str":"įŻŚƀƫŶƯ","boundary":[0.6318602466314976,0.16039597936460803,0.6822204495816673,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚƴƃ","boundary":[0.6867971405530727,0.16039597936460803,0.7291605860018144,0.17343635941211397],"dir":"ltr"},{"str":"ìåí","boundary":[0.20071944155102306,0.1797079841152019,0.22524652061422656,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612090655555916,0.1797157268408551,0.6720503578508787,0.19275610688836103],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƘĪƯ","boundary":[0.6735833002923288,0.1797079841152019,0.7057363529451295,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀƫƹř","boundary":[0.7096710896811264,0.1797079841152019,0.7357643157151977,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚs","boundary":[0.7398134236080777,0.1797079841152019,0.7744973992809381,0.1927483641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ìæì","boundary":[0.20071575215886553,0.19908990097980994,0.22675363731057413,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.22662450858506092,0.19909764370546315,0.6710283962232452,0.21213802375296908],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6734855314001544,0.19908990097980994,0.6960793689728166,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŝŚƴƯ","boundary":[0.7006007190618593,0.19908990097980994,0.7291658378414702,0.21213028102731588],"dir":"ltr"},{"str":"ìæí","boundary":[0.2007139074627867,0.2184705138064133,0.2267517926144953,0.23151089385391924],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.2266208191929033,0.2184782565320665,0.6075173549275897,0.23151863657957245],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.610075948388831,0.2184705138064133,0.6326697859614931,0.23151089385391924],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŞƴƯ","boundary":[0.6372925943348677,0.2184705138064133,0.6641255434965223,0.23151089385391924],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƵŚĭŶƿŵ","boundary":[0.6687428177816604,0.2184705138064133,0.7291400120963677,0.23151089385391924],"dir":"ltr"},{"str":"ìæî","boundary":[0.2007139074627867,0.2377820126187648,0.2267517926144953,0.2508223926662707],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................................","boundary":[0.2266208191929033,0.237789755344418,0.683120379019522,0.25083013539192395],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŜƘĪƯ","boundary":[0.683459803098014,0.2377820126187648,0.7291916635865728,0.2508223926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ìçå","boundary":[0.20071390746278653,0.25716392948337286,0.2267517926144951,0.2702043095308788],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................","boundary":[0.2266208191929031,0.2571716722090261,0.6256617855582808,0.270212052256532],"dir":"ltr"},{"str":"įřƶŬƴs","boundary":[0.6279160041665264,0.25716392948337286,0.6754722690769798,0.2702043095308788],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷƵƹźĭ","boundary":[0.6800342024797551,0.25716392948337286,0.7291990423708878,0.2702043095308788],"dir":"ltr"},{"str":"ìçæ","boundary":[0.20071390746278642,0.2765458463479809,0.22675179261449502,0.28958622639548687],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................................","boundary":[0.226620819192903,0.27655358907363414,0.704288266523302,0.28959396912114005],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƘŝř","boundary":[0.7055352810725442,0.2765458463479809,0.729119720439501,0.28958622639548687],"dir":"ltr"},{"str":"ìçé","boundary":[0.2007157521588651,0.2958573451603324,0.2267536373105737,0.30889772520783837],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.2266226638889817,0.29586508788598564,0.6649777930849093,0.30890546793349155],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƘĪƯ","boundary":[0.6679366855952416,0.2958573451603324,0.702111525150364,0.30889772520783837],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƤŝ","boundary":[0.7065443298276263,0.2958573451603324,0.7291455461846036,0.30889772520783837],"dir":"ltr"},{"str":"ìçé","boundary":[0.20071973387990988,0.315242091003563,0.22524681294311338,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................","boundary":[0.22612119888444598,0.31524983372921617,0.6014873357750076,0.32829021377672213],"dir":"ltr"},{"str":"įźŝŹŚĩ","boundary":[0.6022141460300393,0.315242091003563,0.6382373710560801,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"įŚƷŹřżŝř","boundary":[0.642232982762676,0.315242091003563,0.6829675615738718,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6869853096334129,0.31524983372921617,0.6895180773495514,0.32829021377672213],"dir":"ltr"},{"str":"žƿƹźsƞƬs","boundary":[0.6895125432613151,0.315242091003563,0.7563219011457948,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"BI","boundary":[0.7603743153791874,0.31463266033254156,0.7744756560599442,0.32532149643705466],"dir":"ltr"},{"str":"ìçê","boundary":[0.20071484493128583,0.3346245138064132,0.2267527300829944,0.3476648938539192],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.2266217566614024,0.3346322565320664,0.6377602399112934,0.34767263657957237],"dir":"ltr"},{"str":"Report","boundary":[0.6388058196969187,0.33401508313539185,0.6800102104876469,0.3447039192399049],"dir":"ltr"},{"str":"Builder","boundary":[0.6838327537733528,0.33401508313539185,0.7293078189576964,0.3447039192399049],"dir":"ltr"},{"str":"ìçê","boundary":[0.2007155404724303,0.35393567770190015,0.2267534256241389,0.3669760577494061],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................","boundary":[0.22662245220254687,0.35394342042755333,0.46538699976479286,0.3669838004750593],"dir":"ltr"},{"str":"Excel","boundary":[0.4685494439030946,0.3533262470308788,0.5031526158395214,0.3640150831353918],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5074595074090251,0.35393567770190015,0.5133994287826349,0.3669760577494061],"dir":"ltr"},{"str":"SharePoint","boundary":[0.5179429454655422,0.3533262470308788,0.5843822452202547,0.3640150831353918],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5889085044185343,0.35393567770190015,0.5962393266355297,0.3669760577494061],"dir":"ltr"},{"str":"ĨŞs","boundary":[0.6008031047343839,0.35393567770190015,0.6314361278182856,0.3669760577494061],"dir":"ltr"},{"str":"BI","boundary":[0.6358825308289372,0.3533262470308788,0.6509939182151138,0.3640150831353918],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6555354087564262,0.35394342042755333,0.6585736231981452,0.3669838004750593],"dir":"ltr"},{"str":"PowerPivot","boundary":[0.6585632203218977,0.3533262470308788,0.7290850441853433,0.3640150831353918],"dir":"ltr"},{"str":"ìçí","boundary":[0.20071433083565732,0.37331810050475056,0.22675221598736592,0.3863584805522565],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.22662308726185268,0.3733258432304038,0.6528806995732671,0.3863662232779097],"dir":"ltr"},{"str":"Power","boundary":[0.6539262793588925,0.3727086698337292,0.6925892947145593,0.3833975059382423],"dir":"ltr"},{"str":"View","boundary":[0.6964193071469372,0.3727086698337292,0.7291944155102315,0.3833975059382423],"dir":"ltr"},{"str":"ìçî","boundary":[0.20071617553173615,0.39269871333135387,0.22524325459493966,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611764053627226,0.39270645605700705,0.7073305937300495,0.405746836104513],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092656799166694,0.39269871333135387,0.7345453949800074,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7386018816572023,0.39269871333135387,0.7744885991734148,0.4057390933788598],"dir":"ltr"},{"str":"Reporting","boundary":[0.35685964853331537,0.42902814726840854,0.42560935452437754,0.4397169833729216],"dir":"ltr"},{"str":"Services","boundary":[0.43217314606364027,0.42902814726840854,0.49355616410738884,0.4397169833729216],"dir":"ltr"},{"str":"ɀ̳‰Y‚³","boundary":[0.4977841873592958,0.43214757452494057,0.5813064917173482,0.44518795457244653],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZņËÁ€‡","boundary":[0.585580652531837,0.43214757452494057,0.6682931353113134,0.44518795457244653],"dir":"ltr"},{"str":"ʇ€]","boundary":[0.6725709855179597,0.43214757452494057,0.718669940526192,0.44518795457244653],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7229773058700986,0.4321483895486935,0.7281609018514164,0.44518876959619946],"dir":"ltr"},{"str":"ºÅ{Â¿","boundary":[0.728017015557273,0.43214757452494057,0.7798824905077115,0.44518795457244653],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840625718221834,0.43214757452494057,0.8190214072107792,0.44518795457244653],"dir":"ltr"},{"str":"ìèç","boundary":[0.20071671986828402,0.4512040862529691,0.22524379893148755,0.46424446630047506],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611818487282015,0.4512118289786223,0.641805688652935,0.46425220902612824],"dir":"ltr"},{"str":"Reporting","boundary":[0.6436443667887504,0.4505946555819477,0.6995053929639461,0.46128349168646077],"dir":"ltr"},{"str":"Services","boundary":[0.7028318940895804,0.4505946555819477,0.7500440173381271,0.46128349168646077],"dir":"ltr"},{"str":"101","boundary":[0.7533705184637612,0.4505946555819477,0.7745452101743893,0.46128349168646077],"dir":"ltr"},{"str":"ìèè","boundary":[0.20071553039212395,0.4705865090558195,0.22524260945532748,0.48362688910332546],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................","boundary":[0.22611699539666005,0.4705942517814727,0.586364003225698,0.48363463182897865],"dir":"ltr"},{"str":"SSRS","boundary":[0.5882026813615134,0.46997707838479813,0.6213920903195457,0.4806659144893112],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹřżĭ","boundary":[0.6255004200127685,0.4705846990795724,0.6614443231074226,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"šŚǀů","boundary":[0.6654196431571521,0.4705846990795724,0.6952004166526664,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"ƶųźģ","boundary":[0.6992919525553578,0.4705846990795724,0.7306407177178188,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚƴƃ","boundary":[0.7346750680420686,0.4705846990795724,0.774511279862908,0.48362507912707836],"dir":"ltr"},{"str":"ìèè","boundary":[0.20071263734417522,0.48996893185866985,0.2267505224958838,0.5030093119061758],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.22662139377037058,0.48997667458432304,0.5833265851281879,0.503017054631829],"dir":"ltr"},{"str":"SSRS","boundary":[0.5843721649138133,0.4893595011876485,0.6195514263633614,0.5000483372921616],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6241894963206881,0.4899671218824228,0.6371060582641712,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƃŹřżĭ","boundary":[0.6416292530492927,0.4899671218824228,0.6902462182050334,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.694752810725446,0.4899671218824228,0.7290733812707907,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ìèé","boundary":[0.20071079264809627,0.5092804306710215,0.22674867779980487,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................","boundary":[0.22661954907429166,0.5092881733966746,0.6044926279358891,0.5223285534441806],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.6059407143577163,0.5092804306710215,0.6278962870871273,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƃŹřżĭ","boundary":[0.6324526864016664,0.5092804306710215,0.6810696515574072,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.6855762440778197,0.5092804306710215,0.7291405866738346,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"ìèé","boundary":[0.20071079264809613,0.5286623475356295,0.22674867779980473,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................","boundary":[0.2266195490742915,0.5286700902612826,0.5772759819898522,0.5417104703087886],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźŝŹŚƧ","boundary":[0.5803344880884377,0.5286623475356295,0.6202223513994823,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6246883606061622,0.5286623475356295,0.6353617721178721,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƃŹřżĭ","boundary":[0.6398111790598431,0.5286623475356295,0.6884281442155838,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿƺŰţ","boundary":[0.6929347367359965,0.5286623475356295,0.7291092268404957,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ìèê","boundary":[0.20071670978797757,0.5480449413598575,0.2252437888511811,0.5610853214073634],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.22611817479251367,0.5480526840855107,0.5788037733947111,0.5610930641330166],"dir":"ltr"},{"str":"Reporting","boundary":[0.5804408454017002,0.5474355106888361,0.636386546151003,0.5581243467933492],"dir":"ltr"},{"str":"Services","boundary":[0.6397130472766372,0.5474355106888361,0.6870098450992911,0.5581243467933492],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚưƘƯ","boundary":[0.6908151809415003,0.5480429603622328,0.7305462450858502,0.5610833404097387],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚƴƃ","boundary":[0.734667296125802,0.5480429603622328,0.7745035079466414,0.5610833404097387],"dir":"ltr"},{"str":"ìèê","boundary":[0.20071263734417522,0.5673561052553444,0.2267505224958838,0.5803964853028504],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.22662139377037058,0.5673638479809976,0.5833265851281879,0.5804042280285036],"dir":"ltr"},{"str":"Report","boundary":[0.5851785894291186,0.566746674584323,0.6263238053170419,0.5774355106888361],"dir":"ltr"},{"str":"Designer","boundary":[0.6301433769597932,0.566746674584323,0.6848587077047142,0.5774355106888361],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6891021739860892,0.5673638479809976,0.6920389301434763,0.5804042280285036],"dir":"ltr"},{"str":"SSDT","boundary":[0.6921306407714795,0.566746674584323,0.7289308154967912,0.5774355106888361],"dir":"ltr"},{"str":"ìèê","boundary":[0.20071263734417522,0.5867385280581947,0.2267505224958838,0.5997789081057007],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.22662139377037058,0.5867462707838479,0.5833265851281879,0.5997866508313539],"dir":"ltr"},{"str":"SSRS","boundary":[0.5837673465273344,0.5861290973871733,0.619118981217029,0.5968179334916864],"dir":"ltr"},{"str":"Windows","boundary":[0.622948993649407,0.5861290973871733,0.6807892879943551,0.5968179334916864],"dir":"ltr"},{"str":"žƿƹźs","boundary":[0.6852718692248244,0.5867367180819477,0.7291479654581499,0.5997770981294537],"dir":"ltr"},{"str":"ìèë","boundary":[0.2007110950572897,0.6061209508610451,0.22610333658143203,0.6191613309085511],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.22662169617956382,0.6061286935866983,0.6286879641141091,0.6191690736342041],"dir":"ltr"},{"str":"Report","boundary":[0.6304391653506266,0.6055115201900237,0.6716382748400972,0.6162003562945367],"dir":"ltr"},{"str":"Manager","boundary":[0.6754620086938575,0.6055115201900237,0.7293088269883404,0.6162003562945367],"dir":"ltr"},{"str":"ìèë","boundary":[0.2007111555391283,0.625432114756532,0.22610339706327062,0.638472494804038],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.2266217566614024,0.6254398574821852,0.6377602399112934,0.6384802375296912],"dir":"ltr"},{"str":"Report","boundary":[0.6388058196969187,0.6248226840855107,0.6800102104876469,0.6355115201900237],"dir":"ltr"},{"str":"Builder","boundary":[0.6838327537733528,0.6248226840855107,0.7293078189576964,0.6355115201900237],"dir":"ltr"},{"str":"ìèë","boundary":[0.2007111555391283,0.6448145375593825,0.22610339706327062,0.6578549176068884],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.2266217566614024,0.6448222802850357,0.6377602399112934,0.6578626603325417],"dir":"ltr"},{"str":"Report","boundary":[0.6397130472766371,0.6442051068883611,0.6809253721313127,0.6548939429928741],"dir":"ltr"},{"str":"Viewer","boundary":[0.6847553845636907,0.6442051068883611,0.7293093310036625,0.6548939429928741],"dir":"ltr"},{"str":"ìèì","boundary":[0.20071484493128613,0.6641951503859858,0.22524192399448967,0.6772355304334917],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................................","boundary":[0.22611630993582224,0.664202893111639,0.6191232754275733,0.677243273159145],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹřżĭ","boundary":[0.622069255065354,0.6641951503859858,0.658013158160008,0.6772355304334917],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚs","boundary":[0.6619884782097377,0.6641951503859858,0.6865690534592253,0.6772355304334917],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩŶƯ","boundary":[0.6906163166560265,0.6641951503859858,0.7357615637915392,0.6772355304334917],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚs","boundary":[0.7398088269883405,0.6641951503859858,0.7744928026612009,0.6772355304334917],"dir":"ltr"},{"str":"ìèì","boundary":[0.20071484493128605,0.6835770672505938,0.22675273008299465,0.6966174472980997],"dir":"ltr"},{"str":".................................................................................................................................................","boundary":[0.22662175666140263,0.6835848099762469,0.6649768858573304,0.6966251900237529],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶĥƹźě","boundary":[0.6676350929068245,0.6835770672505938,0.6963016699707674,0.6966174472980997],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7007990390107861,0.6835770672505938,0.7290966768589767,0.6966174472980997],"dir":"ltr"},{"str":"ìèí","boundary":[0.20071300023520702,0.7028885660629454,0.22675088538691562,0.7159289461104513],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.22661991196532363,0.7028963087885987,0.6075146030039313,0.7159366888361046],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6084627767884143,0.7028885660629454,0.6332001512045966,0.7159289461104513],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6376956755485366,0.7028885660629454,0.6483690870602465,0.7159289461104513],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵŵřŵ","boundary":[0.6529162628943919,0.7028885660629454,0.6871040153220659,0.7159289461104513],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵƹżƟř","boundary":[0.6916253654111085,0.7028885660629454,0.7291612412217332,0.7159289461104513],"dir":"ltr"},{"str":"ìéè","boundary":[0.2007074661469707,0.7222704829275535,0.2267453512986793,0.7353108629750594],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................","boundary":[0.22661622257316605,0.7222782256532067,0.6710201102113503,0.7353186057007126],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6716639091428379,0.7222704829275535,0.6962463290884042,0.7353108629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ŭřźƏ","boundary":[0.7007953496186283,0.7222704829275535,0.7290929874668188,0.7353108629750594],"dir":"ltr"},{"str":"ìéí","boundary":[0.20070008736265552,0.7416510957541567,0.22673797251436412,0.7546914758016626],"dir":"ltr"},{"str":".........................................................................................................................","boundary":[0.2266069990927721,0.74165883847981,0.5923862504620139,0.7546992185273159],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.5936369544034137,0.7416510957541567,0.6155925271328248,0.7546914758016626],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6201489264473637,0.7416510957541567,0.6427427640200261,0.7546914758016626],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6472641141090687,0.7416510957541567,0.6718465340546351,0.7546914758016626],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6763937098887803,0.7416510957541567,0.6870671214004903,0.7546914758016626],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵƹżƟř","boundary":[0.6916142972346356,0.7416510957541567,0.7291501730452603,0.7546914758016626],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.2007,0.12163,0.81902,0.7547],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":16,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/bfd24577c234744fd8e236c676188ac0.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/e4ef73c4fc3aca288bbeb2c8ec289479.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.20071,0.12163,0.18098,0.26425]},"elements":[{"words":[{"str":"ìêë","boundary":[0.20071401834615754,0.12163163969714968,0.2261062598702999,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.2266227747723529,0.12163938242280288,0.5803026645610025,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.5815496791102449,0.12163163969714968,0.6042468196633177,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŶƯ","boundary":[0.6087663250562816,0.12163163969714968,0.633348745001848,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřźƤŤsř","boundary":[0.637897765532072,0.12163163969714968,0.6774259131077583,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6819491078928798,0.12163163969714968,0.6878890292664895,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚs","boundary":[0.6924325157084774,0.12163163969714968,0.7291308994993446,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ìêì","boundary":[0.20071401834615749,0.14101355656175774,0.22675190349786606,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................................","boundary":[0.22662093007627407,0.14102129928741095,0.655905688652935,0.15406167933491688],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹřżĭ","boundary":[0.6578555324081851,0.14101355656175774,0.6963266691307415,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7007982124256575,0.14101355656175774,0.7290958502738482,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ìëí","boundary":[0.20071032895400004,0.16039547342636581,0.22450321897785677,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"..........................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611548335069367,0.16040321615201902,0.6544041060448236,0.17344359619952496],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹřżĭ","boundary":[0.656243268035348,0.16039547342636581,0.6923162998555153,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"Źƹźs","boundary":[0.6962621047679847,0.16039547342636581,0.7223977588118676,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵĥƹźě","boundary":[0.7264025939988573,0.16039547342636581,0.7745251806054901,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ìëí","boundary":[0.2007084842579212,0.17970697223871732,0.226012180370283,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................","boundary":[0.22661724068411654,0.17971471496437053,0.5893693457881118,0.19275509501187646],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹřżĭ","boundary":[0.5925311548671078,0.17970697223871732,0.6310022915896643,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"Źƹźs","boundary":[0.6354738348845803,0.17970697223871732,0.6636312758307851,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"Ĩƿ","boundary":[0.6681341789590403,0.17970697223871732,0.6878392224723631,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚs","boundary":[0.6924269816202411,0.17970697223871732,0.7291253654111083,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"ììê","boundary":[0.20070848425792104,0.19908888910332537,0.22674636940962964,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":".............................................................................................................................................","boundary":[0.22661539598803762,0.19909663182897858,0.6528730082994519,0.2121370118764845],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹřżĭ","boundary":[0.655833745505863,0.19908888910332537,0.6941757535029062,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƿŻƺţ","boundary":[0.6986749672390037,0.19908888910332537,0.7291032290581629,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"ììë","boundary":[0.2007121736500786,0.21847341404394297,0.22459360908571585,0.2315137940914489],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611732804677226,0.21847854869358665,0.7073229024562344,0.2315215368171021],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092598333389332,0.21847080596793345,0.7345395484022711,0.23151118601543935],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7385941903833874,0.21847080596793345,0.7744809078995999,0.23151118601543935],"dir":"ltr"},{"str":"Integration","boundary":[0.49375021000638414,0.2548001187648456,0.5763782893182111,0.26548895486935864],"dir":"ltr"},{"str":"Services","boundary":[0.5829365050367242,0.2548001187648456,0.6443031148146904,0.26548895486935864],"dir":"ltr"},{"str":"Z]","boundary":[0.6486846812943113,0.2579197170427553,0.658203313060717,0.2709600970902612],"dir":"ltr"},{"str":"Ê","boundary":[0.6624977655320721,0.2579197170427553,0.6740953697792412,0.2709600970902612],"dir":"ltr"},{"str":"qZb°Ë","boundary":[0.6833686569671718,0.2579197170427553,0.7265566815631194,0.2709600970902612],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.7309415241423339,0.2579205320665083,0.7360144383589261,0.2709609121140142],"dir":"ltr"},{"str":"ºfˆÌ","boundary":[0.7359812338295083,0.2579197170427553,0.7744560599442222,0.2709600970902612],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.7745907227579717,0.2579197170427553,0.7798315043177312,0.2709600970902612],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840632371224084,0.2579197170427553,0.8190183831188467,0.2709600970902612],"dir":"ltr"},{"str":"ììî","boundary":[0.20071476428883434,0.2769763926662707,0.22524184335203787,0.2900167727137767],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22863792883303652,0.27698413539192396,0.712370736870401,0.29002451543942986],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.7148112697826013,0.2769763926662707,0.7445385470918316,0.2900167727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ƥŹŵ","boundary":[0.7484825073082221,0.2769763926662707,0.7744908773226705,0.2900167727137767],"dir":"ltr"},{"str":"ìíå","boundary":[0.20071376633849677,0.29635848055225655,0.2252408454017003,0.3093988605997625],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................","boundary":[0.22611523134303288,0.2963662232779098,0.46539813850341066,0.3094066033254157],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿŚě","boundary":[0.467237300493935,0.29635848055225655,0.4854776553207218,0.3093988605997625],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶŤƀŝ","boundary":[0.4896153086253822,0.29635848055225655,0.5365296193004268,0.3093988605997625],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷǀƫƺţ","boundary":[0.5406229998991968,0.29635848055225655,0.5662919458351532,0.3093988605997625],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.5703595006888209,0.29635848055225655,0.5929275125163804,0.3093988605997625],"dir":"ltr"},{"str":"Import","boundary":[0.5969725479654581,0.2957490498812352,0.6350367931185107,0.3064378859857483],"dir":"ltr"},{"str":"/","boundary":[0.6350761063136319,0.2963662232779098,0.6388946271966667,0.3094066033254157],"dir":"ltr"},{"str":"Export","boundary":[0.6384026074392661,0.2957490498812352,0.6765938644534794,0.3064378859857483],"dir":"ltr"},{"str":"Wizard","boundary":[0.6798190584993784,0.2957490498812352,0.7213519370988878,0.3064378859857483],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7252946775981991,0.29635830953087877,0.7328689996975909,0.30939868957838473],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.7368867477571319,0.29635830953087877,0.7744724303618831,0.30939868957838473],"dir":"ltr"},{"str":"ìíì","boundary":[0.20072114512281172,0.31566997936460806,0.22524822418601526,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":"...................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612261012734783,0.31567772209026124,0.6770917711098419,0.3287181021377672],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝ","boundary":[0.6793275427572999,0.31566997936460806,0.7044190988206042,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞƯ","boundary":[0.7083612143409159,0.31566997936460806,0.7363268068949296,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.7403168845132893,0.31566997936460806,0.7744898793723329,0.328710359412114],"dir":"ltr"},{"str":"ìíí","boundary":[0.20071369577635162,0.3350520672505938,0.22524077483955515,0.34809244729809974],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611516078088773,0.33505980997624696,0.6493659184839219,0.3481001900237529],"dir":"ltr"},{"str":"Connection","boundary":[0.6509021874264977,0.3344426365795724,0.7155678572628608,0.34513147268408545],"dir":"ltr"},{"str":"Managers","boundary":[0.718894358388495,0.3344426365795724,0.7745588185880851,0.34513147268408545],"dir":"ltr"},{"str":"ìîå","boundary":[0.2007118510802729,0.35443398411520183,0.2267497362319815,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................","boundary":[0.22661876281038948,0.354441726840855,0.646829461375626,0.36748210688836097],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƵĥƹźě","boundary":[0.6498935015624475,0.35443398411520183,0.6901503040892444,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ƍŚŞţŹř","boundary":[0.6946476731292632,0.35443398411520183,0.72912873223346,0.3674743641627078],"dir":"ltr"},{"str":"ìîæ","boundary":[0.20071587312254285,0.3738169128562945,0.22675375827425145,0.38685729290380044],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.22662278485265944,0.37382465558194766,0.6075193205873459,0.3868650356294536],"dir":"ltr"},{"str":"Package","boundary":[0.6100769463391686,0.3732074821852731,0.6604743627871243,0.38389631828978615],"dir":"ltr"},{"str":"Editor","boundary":[0.664194207044384,0.3732074821852731,0.702086455428245,0.38389631828978615],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƳŚě","boundary":[0.7065422734451127,0.37381590097980993,0.7291656261550351,0.3868562810273159],"dir":"ltr"},{"str":"íåå","boundary":[0.20071218373038527,0.39312841166864604,0.2252392627935888,0.406168791716152],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22863534827458745,0.3931361543942992,0.7123681563119518,0.4061765344418052],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝ","boundary":[0.7143069318907294,0.39312841166864604,0.7393984879540337,0.406168791716152],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźūř","boundary":[0.7433387587782668,0.39312841166864604,0.7744587816269614,0.406168791716152],"dir":"ltr"},{"str":"íåæ","boundary":[0.20071260710325595,0.4125104995546318,0.22675049225496455,0.4255508796021378],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................","boundary":[0.22662136352945134,0.412518242280285,0.4865556432915561,0.42555862232779096],"dir":"ltr"},{"str":"Development","boundary":[0.4882060414636604,0.41190106888361044,0.5696584456167467,0.4225899049881235],"dir":"ltr"},{"str":"Studio","boundary":[0.5733886630153556,0.41190106888361044,0.6128742313766339,0.4225899049881235],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŹŵ","boundary":[0.6174327173146061,0.41250902449524934,0.6463870669668357,0.4255494045427553],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6508991935754845,0.41250902449524934,0.6594807197338797,0.4255494045427553],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝ","boundary":[0.66400575921508,0.41250902449524934,0.6908645341218371,0.4255494045427553],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźūř","boundary":[0.6954541379657939,0.41250902449524934,0.7291013944423909,0.4255494045427553],"dir":"ltr"},{"str":"íåæ","boundary":[0.20071263734417522,0.43189292235748217,0.2267505224958838,0.44493330240498813],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................","boundary":[0.22662139377037058,0.43190066508313535,0.5833265851281879,0.4449410451306413],"dir":"ltr"},{"str":"SSMS","boundary":[0.5861866200732503,0.4312834916864608,0.6246742380968381,0.44197232779097384],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŹŵ","boundary":[0.6293295856994052,0.4318911123812351,0.6582839353516348,0.4449314924287411],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.662794217264205,0.4318911123812351,0.6713757434226001,0.4449314924287411],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝ","boundary":[0.6759007829038003,0.4318911123812351,0.7027595578105574,0.4449314924287411],"dir":"ltr"},{"str":"řźūř","boundary":[0.7073491616545143,0.4318911123812351,0.7291497799133094,0.4449314924287411],"dir":"ltr"},{"str":"íåè","boundary":[0.20071263734417497,0.4512044211698337,0.22675052249588357,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.22662139377037033,0.4512121638954869,0.6619530660932091,0.46425254394299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝ","boundary":[0.6639029098484593,0.4512044211698337,0.691012563421928,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"įřźūř","boundary":[0.6954564362756626,0.4512044211698337,0.7291147609287322,0.4642448012173397],"dir":"ltr"},{"str":"íåê","boundary":[0.20071284903061057,0.4705865090558195,0.22675073418231914,0.48362688910332546],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................","boundary":[0.22662160545680593,0.4705942517814727,0.5228447464802931,0.48363463182897865],"dir":"ltr"},{"str":"Execute","boundary":[0.5241927354591579,0.46997707838479813,0.5729724003494248,0.4806659144893112],"dir":"ltr"},{"str":"Package","boundary":[0.576790129226856,0.46997707838479813,0.627185746446692,0.4806659144893112],"dir":"ltr"},{"str":"Utility","boundary":[0.6310028972903897,0.46997707838479813,0.6705164477000101,0.4806659144893112],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6748899196935583,0.4705863380344418,0.6834714458519535,0.48362671808194774],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6879946406370749,0.4705863380344418,0.7291055374483381,0.48362671808194774],"dir":"ltr"},{"str":"íåí","boundary":[0.2007152683041564,0.48996893185866985,0.22675315345586497,0.5030093119061758],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................","boundary":[0.22662218003427298,0.48997667458432304,0.5167965626155036,0.503017054631829],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.5196565975605658,0.4893595011876485,0.5482010013104398,0.5000483372921616],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.5520310137428178,0.4893595011876485,0.5914591243573805,0.5000483372921616],"dir":"ltr"},{"str":"Agent","boundary":[0.5952891367897585,0.4893595011876485,0.6322132992842983,0.5000483372921616],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6366846308927792,0.4899671218824228,0.6452661570511744,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6497893518362958,0.4899671218824228,0.690900248647559,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6954529585699405,0.4899671218824228,0.7027837807869359,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"řźūř","boundary":[0.7073475588857902,0.4899671218824228,0.7291481771445851,0.5030075019299287],"dir":"ltr"},{"str":"íåí","boundary":[0.20071526830415615,0.5092804306710215,0.22675315345586475,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................","boundary":[0.22662218003427273,0.5092881733966746,0.5803020698229224,0.5223285534441806],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.5819530728134134,0.5092804306710215,0.6128886260542319,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŹŵ","boundary":[0.6174358018883772,0.5092804306710215,0.6463901515406067,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6509022781492556,0.5092804306710215,0.6594838043076507,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƀŝ","boundary":[0.6640069990927723,0.5092804306710215,0.6908657739995294,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźūř","boundary":[0.695457222539565,0.5092804306710215,0.7291044790161618,0.5223208107185274],"dir":"ltr"},{"str":"íåí","boundary":[0.20071526830415617,0.5286623475356295,0.2252423473673597,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611673330869228,0.5286700902612826,0.6342465172541243,0.5417104703087886],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƶŤƀŝ","boundary":[0.6349751722052347,0.5286623475356295,0.6704966398978527,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚŝŹŵ","boundary":[0.6745900204966228,0.5286623475356295,0.7034373777762841,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƿŚě","boundary":[0.7074495917475889,0.5286623475356295,0.7358911158899228,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"ŮǀƋƺţ","boundary":[0.7399107086455425,0.5286623475356295,0.7744434192399446,0.5417027275831354],"dir":"ltr"},{"str":"íåî","boundary":[0.20071526830415623,0.5480429603622328,0.22524234736735976,0.5610833404097387],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22611673330869234,0.548050703087886,0.7073278418063906,0.5610910831353919],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.7092666173851683,0.5480429603622328,0.7345463324485062,0.5610833404097387],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7386009744296224,0.5480429603622328,0.7744876919458349,0.5610833404097387],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.12163,0.81902,0.56109],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ɀ^ÅY","boundary":[0.5591692315446387,0.5874918215558195,0.6090092302005979,0.6005322016033254],"dir":"ltr"},{"str":"Š¬¿","boundary":[0.6132999932797955,0.5874918215558195,0.6470118141191489,0.6005322016033254],"dir":"ltr"},{"str":"ÉZ","boundary":[0.6513007325022678,0.5874918215558195,0.6671060885050903,0.6005322016033254],"dir":"ltr"},{"str":"ËY","boundary":[0.6748058499378379,0.5874918215558195,0.6860917005476964,0.6005322016033254],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6904175128523905,0.5874926365795724,0.6956011088337083,0.6005330166270784],"dir":"ltr"},{"str":"º°Ë","boundary":[0.695457222539565,0.5874918215558195,0.721731228789355,0.6005322016033254],"dir":"ltr"},{"str":"Á","boundary":[0.7261013137999393,0.5874918215558195,0.7341441887033363,0.6005322016033254],"dir":"ltr"},{"str":"dˆÌ","boundary":[0.7383980578609588,0.5874918215558195,0.7744360404556296,0.6005322016033254],"dir":"ltr"},{"str":"]","boundary":[0.7745688585733004,0.5874918215558195,0.7798114848291386,0.6005322016033254],"dir":"ltr"},{"str":"¶§","boundary":[0.7840616645946035,0.5874918215558195,0.8190168105910417,0.6005322016033254],"dir":"ltr"},{"str":"ÕÎÏ","boundary":[0.2007174624508585,0.6065485043052257,0.22524454151406206,0.6195888843527316],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261167333086924,0.6065563681710214,0.6896888579012802,0.6195967482185273],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŹŚƧ","boundary":[0.6927362958233929,0.6065486254453683,0.7190139914653404,0.6195890054928742],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƴŝƱŚƯŻ","boundary":[0.7229782433385974,0.6065486254453683,0.7744249722791571,0.6195890054928742],"dir":"ltr"},{"str":"íæè","boundary":[0.2007137730587009,0.6259304211698337,0.22675165821040946,0.6389708012173396],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................................","boundary":[0.22662068478881747,0.625938163895487,0.6619523571116562,0.6389785439429929],"dir":"ltr"},{"str":"Źƺţřźěř","boundary":[0.6631016027687241,0.6259304211698337,0.6961825375491414,0.6389708012173396],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7008016565303584,0.6259304211698337,0.729099294378549,0.6389708012173396],"dir":"ltr"},{"str":"íæê","boundary":[0.20070823897046444,0.6453123380344418,0.22674612412217302,0.6583527180819477],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.2266169953966598,0.6453200807600951,0.6135622895736029,0.658360460807601],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿŚƓƹ","boundary":[0.6158183528779273,0.6453123380344418,0.6525646987668424,0.6583527180819477],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6571469238264841,0.6453123380344418,0.6630868452000939,0.6583527180819477],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷŹŚƧ","boundary":[0.6676303316420817,0.6453123380344418,0.6963061321864183,0.6583527180819477],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7007942777460433,0.6453123380344418,0.7290919155942339,0.6583527180819477],"dir":"ltr"},{"str":"íçé","boundary":[0.20072177010181105,0.6646245138064133,0.22524884916501461,0.6776648938539193],"dir":"ltr"},{"str":"....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261213904102684,0.6646322565320665,0.6796104062363495,0.6776726365795724],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźŝŹŚƧ","boundary":[0.6805382883639662,0.6646245138064133,0.7168880245959477,0.6776648938539193],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7208596552535197,0.6646245138064133,0.7267995766271294,0.6776648938539193],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷLogin","boundary":[0.7303377037061927,0.6640150831353919,0.7746152683041564,0.6776648938539193],"dir":"ltr"},{"str":"íçé","boundary":[0.200721770101811,0.6840064306710214,0.2267596552535196,0.6970468107185274],"dir":"ltr"},{"str":"......................................................................................................................................","boundary":[0.22662868183192758,0.6840141733966747,0.6317184066395618,0.6970545534441807],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤǀƴƯř","boundary":[0.6334708679143846,0.6840064306710214,0.6709993649406942,0.6970468107185274],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŢƫŚů","boundary":[0.6754044991767749,0.6840064306710214,0.7290962232451866,0.6970468107185274],"dir":"ltr"},{"str":"íçê","boundary":[0.2007163468969456,0.7033893594121141,0.2267542320486542,0.7164297394596201],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................","boundary":[0.22662510332314098,0.7033971021377673,0.5984475790464031,0.7164374821852733],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźŝŹŚƧ","boundary":[0.598787003124895,0.7033893594121141,0.6386748664359396,0.7164297394596201],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6431408756426196,0.7033893594121141,0.6490807970162292,0.7164297394596201],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷlogin","boundary":[0.6536242834582171,0.7027799287410927,0.696394610396156,0.7164297394596201],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7008059641813109,0.7033883475356294,0.7291036020295015,0.7164287275831354],"dir":"ltr"},{"str":"íçì","boundary":[0.20071265750478795,0.7227008582244656,0.22675054265649655,0.7357412382719716],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................","boundary":[0.2266214139309833,0.7227086009501188,0.6377598971808742,0.7357489809976248],"dir":"ltr"},{"str":"ŢǀƨƫŚƯ","boundary":[0.6406210207990323,0.7227008582244656,0.6812190921003999,0.7357412382719716],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6856795672188434,0.7227008582244656,0.691619488592453,0.7357412382719716],"dir":"ltr"},{"str":"ơƺƤů","boundary":[0.6961629750344409,0.7227008582244656,0.7291276939618964,0.7357412382719716],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.58749,0.81902,0.73575],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":17,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/9e71c5d730cfabea1190d489ea8e96c7.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/0116047fc9c651dc4ad915fce0e7b983.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19981,0.12163,0.18018,0.5707]},"elements":[{"words":[{"str":"íçí","boundary":[0.20071661906521956,0.12163163969714968,0.22524369812842313,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261180840697557,0.12163938242280288,0.64936884177279,0.13467976247030883],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƟŚƿŻŚŝ","boundary":[0.652414434998824,0.12163163969714968,0.6887401901817816,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.692839104868788,0.12163163969714968,0.6987790262423976,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƱŚŞǀŤƄě","boundary":[0.7023153086253823,0.12163163969714968,0.7744798192265044,0.13467201974465562],"dir":"ltr"},{"str":"íçí","boundary":[0.20070924028090462,0.14101355656175774,0.2267471254326132,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"..................................................................................","boundary":[0.22661799670709998,0.14102129928741095,0.47445475958469147,0.15406167933491688],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.4752959409966062,0.14102129928741095,0.479262037565942,0.15406167933491688],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŵźŝƶŴƀƳ","boundary":[0.47932844662477736,0.14101355656175774,0.5480968717449011,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.5481835724606028,0.14102129928741095,0.5521035516279695,0.15406167933491688],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.5566507274621149,0.14101355656175774,0.582583464937334,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.5870937468499042,0.14101355656175774,0.6017738382446827,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6063468398239306,0.14101355656175774,0.613677662040926,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":":","boundary":[0.6182377507476228,0.14102129928741095,0.6212759651893417,0.15406167933491688],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŞǀŤƄě","boundary":[0.6212630523167905,0.14101355656175774,0.6674892913544572,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŚƟ","boundary":[0.6719663687376096,0.14101355656175774,0.6962130539968415,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŬƿř","boundary":[0.7007952790564833,0.14101355656175774,0.7290929169046738,0.15405393660926367],"dir":"ltr"},{"str":"íèç","boundary":[0.20070739558482578,0.16039547342636581,0.22674528073653438,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":".......................................................................................................................................","boundary":[0.22661615201102114,0.16040321615201902,0.6347293336917443,0.17344359619952496],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƟŚƿŻŚŝ","boundary":[0.6363821813783139,0.16039547342636581,0.6763622794932966,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƩŶƯ","boundary":[0.6809371257686234,0.16039547342636581,0.729107674473304,0.17343585347387175],"dir":"ltr"},{"str":"íèè","boundary":[0.20070924028090456,0.17970697223871732,0.22674712543261316,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"........................................................................................................................................................","boundary":[0.22661615201102114,0.17971471496437053,0.6861373240146501,0.19275509501187646],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƟŚƿŻŚŝ","boundary":[0.6892013642014717,0.17970697223871732,0.728961943483082,0.19274735228622322],"dir":"ltr"},{"str":"íèê","boundary":[0.20071108497698328,0.19908888910332537,0.22523816404018682,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................................","boundary":[0.2261107052854406,0.19909663182897858,0.682119575955109,0.2121370118764845],"dir":"ltr"},{"str":"žƧŶƴƿř","boundary":[0.6841598098182186,0.19908888910332537,0.7269641376297841,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹřŶƸĮƳ","boundary":[0.7308324653069453,0.19908888910332537,0.774430012432378,0.2121292691508313],"dir":"ltr"},{"str":"íèê","boundary":[0.20071662914552602,0.218472494804038,0.22675451429723462,0.23151287485154393],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................","boundary":[0.2266235408756426,0.21848023752969123,0.6286898088101879,0.23152061757719714],"dir":"ltr"},{"str":"ALTER","boundary":[0.6296327408353213,0.21786306413301662,0.6784264641645106,0.2285519002375297],"dir":"ltr"},{"str":"INDEX","boundary":[0.6822564765968885,0.21786306413301662,0.7293567084439366,0.2285519002375297],"dir":"ltr"},{"str":"íèí","boundary":[0.20072216323376232,0.2377839936163895,0.22524924229696588,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":".....................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612362823829846,0.23779173634204273,0.6418111320184133,0.25083211638954866],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŚǀs","boundary":[0.6426375558616981,0.2377839936163895,0.6825660024864755,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ŽŚsř","boundary":[0.686487826349921,0.2377839936163895,0.7168810389435839,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.7209651960619603,0.2377839936163895,0.7299414871812104,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.7339684587211451,0.2377839936163895,0.7745111891401499,0.25082437366389543],"dir":"ltr"},{"str":"íèî","boundary":[0.20071713316084808,0.25716608150237535,0.2252442122240516,0.27020646154988126],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................","boundary":[0.22611859816538418,0.25717382422802854,0.5384828298780283,0.2702142042755345],"dir":"ltr"},{"str":"PowerShell","boundary":[0.5392123920567184,0.256556650831354,0.6039128389503041,0.267245486935867],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.6078687241692148,0.2571659104809976,0.6141923423272068,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƿźƿŶƯ","boundary":[0.6182525183965594,0.2571659104809976,0.6618519102180707,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƿŚƓƹ","boundary":[0.6658327643560364,0.2571659104809976,0.700061100097443,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.7041378784315044,0.2571659104809976,0.7331438795739391,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧŵƺų","boundary":[0.7371007526628811,0.2571659104809976,0.7745296361009376,0.2702062905285035],"dir":"ltr"},{"str":"íèî","boundary":[0.20071729444575104,0.27654850430522565,0.22675517959745964,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"..............................................................................................................................","boundary":[0.22662420617586762,0.27655624703087883,0.607520741910554,0.2895966270783848],"dir":"ltr"},{"str":"ŸŢƀǀģ","boundary":[0.609271358489298,0.27654850430522565,0.6548353516346896,0.28958888435273156],"dir":"ltr"},{"str":"PowerShell","boundary":[0.6593696448372031,0.2759390736342042,0.7291203252578878,0.2866279097387173],"dir":"ltr"},{"str":"íéå","boundary":[0.20071551023151113,0.2958596682007125,0.22675339538321973,0.3089000482482185],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................","boundary":[0.2266224219616277,0.29586741092636576,0.5530856658042406,0.3089077909738717],"dir":"ltr"},{"str":"PowerShell","boundary":[0.5552400792984107,0.29525023752969115,0.6249907597190955,0.30593907363420425],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŻŚsƩŚƘƟ","boundary":[0.6294320419340745,0.2958600031175771,0.6863833439736566,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.69102275461174,0.2958600031175771,0.6969626759853497,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƈƳ","boundary":[0.7015061624273375,0.2958600031175771,0.7291138839420716,0.30890038316508306],"dir":"ltr"},{"str":"íéå","boundary":[0.20071468364638284,0.315242091003563,0.22675256879809141,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"................................................................................................................................","boundary":[0.22662159537649942,0.31524983372921617,0.6135668895534425,0.32829021377672213],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƩƹĥŚƯ","boundary":[0.6144099156614362,0.315242091003563,0.6579539666005847,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.662493763650415,0.315242091003563,0.6684336850240247,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷCmdlet","boundary":[0.6729753267699339,0.31463266033254156,0.7291545982997883,0.32828247105106895],"dir":"ltr"},{"str":"íéæ","boundary":[0.20071584288162353,0.3346245138064132,0.2267537280333321,0.3476648938539192],"dir":"ltr"},{"str":"...........................................................................................................................................................","boundary":[0.2266227546117401,0.3346322565320664,0.6952179866267935,0.34767263657957237],"dir":"ltr"},{"str":"Sqlps","boundary":[0.6955579449615268,0.33401508313539185,0.7291556063304324,0.3447039192399049],"dir":"ltr"},{"str":"íéè","boundary":[0.20071953227378084,0.35393601261876473,0.22675741742548944,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"............................................................................................................................................","boundary":[0.22662828869997623,0.3539437553444179,0.6498605994422229,0.36698413539192387],"dir":"ltr"},{"str":"řźūř","boundary":[0.652920950236887,0.35393601261876473,0.6745020496623095,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6791303921239203,0.35393601261876473,0.68507031349753,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřźƤŤsř","boundary":[0.6896137999395179,0.35393601261876473,0.7291419475152042,0.3669763926662707],"dir":"ltr"},{"str":"íéê","boundary":[0.2007232216659383,0.3733166254453681,0.22525030072914184,0.38635700549287405],"dir":"ltr"},{"str":"...............................................................................................................................................................................................","boundary":[0.22612468667047442,0.37332436817102127,0.7073357951681728,0.38636474821852723],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.709270881354793,0.3733166254453681,0.7345450623298946,0.38635700549287405],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƇLjų","boundary":[0.7386070830953257,0.3733166254453681,0.7744938006115383,0.38635700549287405],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.20071,0.12163,0.77453,0.38636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"847","boundary":[0.19980538960384397,0.4162576959619952,0.2324841806390914,0.42929807600950115],"dir":"ltr"},{"str":".........................................","boundary":[0.23669931117905987,0.4162576959619952,0.4428588555492088,0.42929807600950115],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.44334585531400156,0.4162576959619952,0.6041443231074225,0.42929807600950115],"dir":"ltr"},{"str":"................................","boundary":[0.6046331675682941,0.4162576959619952,0.765431635361715,0.42929807600950115],"dir":"ltr"},{"str":"d‡ÂÌa","boundary":[0.7701522126272639,0.41625688093824226,0.8198206545478982,0.4292972609857482],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19981,0.41626,0.81982,0.4293],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":18,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/fa273dccf48627ec091d4601f99f8312.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/12ce9510d0c2dc5a559a51e726ef94ba.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.19689,0.12775,0.1808,0.27572]},"elements":[{"words":[{"str":"Ä»|¬»","boundary":[0.1968851853096334,0.12774818002152616,0.2980729646181244,0.1610260897602435],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.19990923692080237,0.18854375371140136,0.20869367964786126,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƈƟ","boundary":[0.21563342629615936,0.18854375371140136,0.2470338429488256,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"ƹř","boundary":[0.25413961224421217,0.18854375371140136,0.26282075199086047,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"LJŚů","boundary":[0.2698638016195692,0.18854375371140136,0.2923746278686872,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.29949884412486133,0.18854375371140136,0.3054387654984711,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵƺŝ","boundary":[0.3125002620879674,0.18854375371140136,0.3353117737979234,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"Rob","boundary":[0.34234400725782066,0.18793432304038,0.367581566479621,0.19862315914489304],"dir":"ltr"},{"str":"Vieria","boundary":[0.37393064749168375,0.18793432304038,0.41178018211753636,0.19862315914489304],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚƳ","boundary":[0.4188515372467326,0.18854375371140136,0.43353162864151096,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4406244850643463,0.18854375371140136,0.4512978965760563,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƩŚs","boundary":[0.4583630825577102,0.18854375371140136,0.49357833070125334,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.5007043916535063,0.18854375371140136,0.5300461274822755,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5370965558952994,0.18854375371140136,0.5553258425456136,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5623947179194249,0.1885514964370546,0.5679527872047312,0.2015918764845605],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5654218641846714,0.18854375371140136,0.5912623668559527,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƿŶū","boundary":[0.5982832801317162,0.18854375371140136,0.6411816874432985,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"żǀģ","boundary":[0.6482819226504488,0.18854375371140136,0.6702467188602537,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƹźƃ","boundary":[0.677415207822318,0.18854375371140136,0.7079744430630693,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚƿŚě","boundary":[0.7150138032996205,0.18854375371140136,0.7502124491784553,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.7572481200228489,0.18854375371140136,0.7715113101038273,0.2015841337589073],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.19989632404825083,0.20785525252375286,0.21056973555996078,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.215218369678438,0.20785525252375286,0.23717394240784898,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"ƲưƋ","boundary":[0.24173034172238816,0.20785525252375286,0.2754735223950806,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.28003545579785605,0.20785525252375286,0.29295201774133917,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2974715231343031,0.20786299524940607,0.3005097375760221,0.220903375296912],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřƵŵźƧ","boundary":[0.30049866939954956,0.20785525252375286,0.3374460871610496,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƹźƃ","boundary":[0.34193423272067464,0.20785525252375286,0.37249346796142596,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.37701297335438994,0.20785525252375286,0.3855760525519975,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŵƺų","boundary":[0.3901176942979066,0.20785525252375286,0.4208946036759517,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŶƳŻ","boundary":[0.4254989650885386,0.20785525252375286,0.4615443264675246,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4660195591545982,0.20785525252375286,0.4746010853129934,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƿŶū","boundary":[0.4791242800981149,0.20785525252375286,0.5220226874096973,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.5267026813615133,0.20785525252375286,0.5534932025133563,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƯ","boundary":[0.558152904808306,0.20785525252375286,0.5754782903800274,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5800273109102515,0.20785525252375286,0.5947922583246529,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚů","boundary":[0.5991807902960249,0.20785525252375286,0.6272755115755517,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6318411343704847,0.20785525252375286,0.6449606128826314,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƳŚsŹ","boundary":[0.6493786599912635,0.20785525252375286,0.6901575115083496,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳřźs","boundary":[0.6947397365679915,0.20785525252375286,0.738676707771916,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7432257283021402,0.20785525252375286,0.75389913981385,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7584463156479955,0.20785525252375286,0.767009394845603,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"ƂǀĭŶƳŻ","boundary":[0.7715510365915121,0.20785525252375286,0.8191958469137459,0.2208956325712588],"dir":"ltr"},{"str":"ľLj","boundary":[0.19990001344040867,0.22723716938836092,0.20681393434360412,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.21056235677564608,0.22723716938836092,0.21291249957998734,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.21660004704143013,0.22723716938836092,0.21730841033567427,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"Ƨ","boundary":[0.2210217835422198,0.22723716938836092,0.22431272134672905,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝźŬţ","boundary":[0.23306211484829148,0.22723716938836092,0.2646894291186453,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫƹ","boundary":[0.2698545781391755,0.22723716938836092,0.29019604179967073,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřŵƾƯ","boundary":[0.29535750142804346,0.22723716938836092,0.3437697053190417,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƿƺƳƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.34888689224152425,0.22723716938836092,0.41601907193978704,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚŝŹŵ","boundary":[0.42116023991129337,0.22723716938836092,0.45304027754443743,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŞƫŚƐƯ","boundary":[0.45815746446691985,0.22723716938836092,0.498434558650583,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"ľLJ","boundary":[0.503516696347569,0.22723716938836092,0.5087888377406674,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.5123620140452271,0.22723716938836092,0.5130703773394711,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.5166822922616849,0.22723716938836092,0.5213198582036895,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"Ť","boundary":[0.5250387654984713,0.22723716938836092,0.5271122038909983,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"ů","boundary":[0.5306982930681093,0.22723716938836092,0.5364426766573706,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.5479701824535467,0.22723716938836092,0.5699257551829577,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"žŶƿƺƃƾƯ","boundary":[0.5750890595074091,0.22723716938836092,0.6255138268203352,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6306291690467388,0.22723716938836092,0.662516585464198,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6676263936023654,0.22723716938836092,0.6873314371156882,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřƹ","boundary":[0.6925224118813211,0.22723716938836092,0.71410904539498,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"żǀƳ","boundary":[0.719237300493935,0.22723716938836092,0.7348563421928026,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƳřƺų","boundary":[0.7400030442525453,0.22723716938836092,0.7822558079365612,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.7873803736433588,0.22723716938836092,0.8191737105608011,0.24027754943586685],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƷřƺų","boundary":[0.19990996270286615,0.24661976321258913,0.24085852625919826,0.25966014326009507],"dir":"ltr"},{"str":"ƅŚų","boundary":[0.24627824333859746,0.24661976321258913,0.2768688384126877,0.25966014326009507],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.28246564631564797,0.24661976321258913,0.3150153086253822,0.25966014326009507],"dir":"ltr"},{"str":"Microsoft","boundary":[0.32057054534457846,0.24601033254156773,0.38015983691905064,0.2566991686460808],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.3849880572319668,0.24601033254156773,0.4135144988407647,0.2566991686460808],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.4183530459325963,0.24601033254156773,0.45787187930513085,0.2566991686460808],"dir":"ltr"},{"str":"2012","boundary":[0.4627104263969624,0.24601033254156773,0.4929876348240986,0.2566991686460808],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4984808978192937,0.24661976321258913,0.5044208191929034,0.25966014326009507],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƧ","boundary":[0.5099715096938947,0.24661976321258913,0.5327479721783542,0.25966014326009507],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƺƏƶŝ","boundary":[0.5382986626793455,0.24661976321258913,0.5708520143812371,0.25966014326009507],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.5764045495783071,0.24661976321258913,0.5989983871509693,0.25966014326009507],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.6045269412990155,0.24661976321258913,0.634861123618158,0.25966014326009507],"dir":"ltr"},{"str":"žƿƺƳƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.6404118141191492,0.2466177822149643,0.7029043614125869,0.25966014326009507],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.7084476731292632,0.2466177822149643,0.7403498471153523,0.25965816226247024],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7458470414300594,0.2466177822149643,0.7565204529417694,0.25965816226247024],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7620879674742113,0.24661976321258913,0.7706510466718188,0.25966014326009507],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶƿŶū","boundary":[0.7761998924767313,0.24661976321258913,0.8190982997883136,0.25966014326009507],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7833559725815664,0.26593900475059384,0.7863628271899465,0.27897938479809975],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƃřŵ","boundary":[0.7863794294546553,0.2659312620249406,0.8191301636369746,0.27897164207244657],"dir":"ltr"},{"str":"ĢǀƷ","boundary":[0.19992840966365416,0.2853131788895487,0.22291701219717117,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.22906353953160213,0.2853131788895487,0.2510191122610131,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"źĭř","boundary":[0.25708816236013615,0.2853131788895487,0.2736184839219116,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2795620946876789,0.2853209216152019,0.28411111521790305,0.29836130166270786],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.28259108564900415,0.2853131788895487,0.30827663384966947,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřżƟřƭźƳ","boundary":[0.31434383925271375,0.2853131788895487,0.354532388024596,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŶƴƸƯ","boundary":[0.3605866805550889,0.2853131788895487,0.40898781626961467,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"źĮƿŵ","boundary":[0.41502181714324127,0.2853131788895487,0.44095455461846045,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřƺƳř","boundary":[0.44697933201169326,0.2853131788895487,0.4706836766237695,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŚs","boundary":[0.47661621921306424,0.2853131788895487,0.5013148550115926,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5073636134538492,0.2853131788895487,0.5159451396122444,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŹżŝ","boundary":[0.5219809851819498,0.2853131788895487,0.556172427001781,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.5622045831793289,0.2853131788895487,0.5629018782971005,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"Ť","boundary":[0.566513793219314,0.2853131788895487,0.5685872316118412,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"Ş","boundary":[0.5721733207889521,0.2853131788895487,0.5742467591814793,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"ƀ","boundary":[0.5779343066429221,0.2853131788895487,0.5849515305265282,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.5975895433621184,0.2853131788895487,0.6294769597795775,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.6354925136924165,0.2853131788895487,0.6617886562951517,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.6678503276099597,0.2853131788895487,0.6982841235173551,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƿƺƳƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.7043439501360844,0.2853131788895487,0.7714595275696381,0.2983535589370546],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.19990858170088371,0.30469577271377674,0.22469760760727123,0.3177361527612827],"dir":"ltr"},{"str":"BASIC","boundary":[0.23004939350156245,0.30408634204275536,0.2744733039884413,0.3147751781472684],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.2799460535600282,0.30469577271377674,0.2928626155035113,0.3177361527612827],"dir":"ltr"},{"str":"6502","boundary":[0.29819226504485735,0.30408634204275536,0.3284331843688048,0.3147751781472684],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.3338920835993415,0.30469509575415676,0.34387557877759495,0.3177354758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴŤŞƯ","boundary":[0.34921412922952866,0.30469509575415676,0.38376528678471833,0.3177354758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƲǀƃŚƯ","boundary":[0.3891296629817547,0.30469509575415676,0.44950103155135934,0.3177354758016627],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.44951025503175307,0.30470283847980995,0.4546421995228656,0.3177432185273159],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƿƺƳƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.45999366284735066,0.30469509575415676,0.5271387554181651,0.3177354758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƫƹř","boundary":[0.5324809952622563,0.30469509575415676,0.5573751688451333,0.3177354758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝźŬţ","boundary":[0.5627192533853032,0.30469509575415676,0.5943465676556571,0.3177354758016627],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5997109438526935,0.30469509575415676,0.6082924700110887,0.3177354758016627],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6136236416787074,0.30469509575415676,0.6223859480528212,0.3177354758016627],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.6276341083968955,0.30469509575415676,0.6495896811263066,0.3177354758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżǀģ","boundary":[0.6549522126272641,0.30469509575415676,0.6887765599274219,0.3177354758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŹřŶƳ","boundary":[0.6941649171734823,0.30469509575415676,0.7312469977487318,0.3177354758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƯ","boundary":[0.7366021504653744,0.30469509575415676,0.7539275360370957,0.3177354758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7592826887537383,0.30469509575415676,0.7699561002654483,0.3177354758016627],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤƷŚŞƃ","boundary":[0.7753075635899332,0.30469509575415676,0.8191578340781563,0.3177354758016627],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.19991227109304133,0.32400727152612824,0.2084753502906489,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿŚŤŝ","boundary":[0.21452964282114184,0.32400727152612824,0.2432423372870536,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƈŰƯ","boundary":[0.24930954269009792,0.32400727152612824,0.2934070024528747,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.29941148818924107,0.32400727152612824,0.3139772084271363,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚŤƟř","boundary":[0.3199761600752664,0.32400727152612824,0.3446692617855584,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ơŚƠţř","boundary":[0.35062025133564073,0.32400727152612824,0.37821690467390223,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƟŚsƹźƨƿŚƯ","boundary":[0.3842914888612615,0.32400727152612824,0.45170959645173225,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4577768018547766,0.32400727152612824,0.47069336379825966,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"îå","boundary":[0.47671814119149236,0.32400727152612824,0.49407304190047396,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƷŵ","boundary":[0.500101508685864,0.32400727152612824,0.5220792177682201,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀƫƹř","boundary":[0.528225745102651,0.32400727152612824,0.5571413561372264,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5631015691677026,0.32400727152612824,0.5760181311111857,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƫŐƀƯ","boundary":[0.5820539766808911,0.32400727152612824,0.6141147945297537,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6201598635798529,0.32400727152612824,0.638544104700783,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6445467457410706,0.3240150142517814,0.6490957662712947,0.3370553942992874],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6475757367023959,0.32400727152612824,0.6732612849030611,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŹƹō","boundary":[0.6794299485904373,0.32400727152612824,0.7086038170760393,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.7146101475084844,0.32400727152612824,0.737277772924297,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.7433412889351837,0.32400727152612824,0.7737750848425793,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7798330667652298,0.32400727152612824,0.7907057054534459,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.7966622290917645,0.3240150142517814,0.8033879909949263,0.3370553942992874],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƯ","boundary":[0.8018089311515071,0.32400727152612824,0.8191343167232285,0.3370476515736342],"dir":"ltr"},{"str":"Access","boundary":[0.19990927724202814,0.3427799287410926,0.24282114176270955,0.35346876484560563],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.24821932730755059,0.3433891883907363,0.2611358892510337,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.26656851920298424,0.3433891883907363,0.28113423944087945,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.286528130775176,0.3433891883907363,0.2950912099727836,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚƧ","boundary":[0.300540442189443,0.3433891883907363,0.3294911024495149,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"ƅŚų","boundary":[0.3350178119014822,0.3433891883907363,0.36560840697557245,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƶŞƴū","boundary":[0.37110560129027964,0.3433891883907363,0.4229987466818995,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.42845535768287396,0.3433891883907363,0.4430210779207692,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƃ","boundary":[0.4484149692550658,0.3433891883907363,0.466550176405363,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤsřƺų","boundary":[0.47199756392594366,0.3433891883907363,0.5137541043647731,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƯ","boundary":[0.5191738214441723,0.3433891883907363,0.5367021235845574,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5420572763012,0.3433891883907363,0.5506388024595952,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"žŵźƧƾƯ","boundary":[0.5560714324115457,0.3433891883907363,0.5981231242229766,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"Żřƹźě","boundary":[0.6035409966062971,0.3433891883907363,0.6290623668559527,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"ŹřŵřŹ","boundary":[0.634489462719667,0.3433891883907363,0.6585627465474952,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"źƿŻ","boundary":[0.664024891636706,0.3433891883907363,0.6809628910318876,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6864010550720745,0.3433891883907363,0.6993176170155575,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7047484022714294,0.3433891883907363,0.7193141225093246,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧƾƯ","boundary":[0.7247098585396998,0.3433891883907363,0.763136722556366,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞǀŤƄě","boundary":[0.7685545949396865,0.3433891883907363,0.8191804341251977,0.35642956843824225],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.1999087228251738,0.36277178221496437,0.20584864419878357,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŶƃ","boundary":[0.21079611908202,0.36277178221496437,0.23630088706696678,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƈưŴƯ","boundary":[0.24123913846980943,0.36277178221496437,0.2841744397029669,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚģŵ","boundary":[0.2891237592822822,0.36277178221496437,0.31575010248311547,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƟźĭ","boundary":[0.32067544101340684,0.36277178221496437,0.3579198548435873,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƿ","boundary":[0.3628119888444609,0.36277178221496437,0.37814879204327817,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3831755888579013,0.36277178221496437,0.39173866805550894,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.39668429824266666,0.36277178221496437,0.4137680286280704,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.41866200732502273,0.36277178221496437,0.4368912939753369,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.44184983703504593,0.36277178221496437,0.4693542555693694,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.4743091092369209,0.36277178221496437,0.4888748294748161,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚĮƴƷ","boundary":[0.4937669634756897,0.36277178221496437,0.5364237156009544,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.54123837236652,0.36277952494061755,0.5446787305534089,0.3758199049881235],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƴƧ","boundary":[0.544269208023924,0.36277178221496437,0.5660624474984041,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚƿŵŹ","boundary":[0.5709804072443804,0.36277178221496437,0.6068855717213805,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.6118090655555931,0.36277178221496437,0.6380867611975406,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.6430563724337222,0.36277178221496437,0.672431312791909,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":"(","boundary":[0.6773252914888614,0.36277952494061755,0.682942391048688,0.3758199049881235],"dir":"ltr"},{"str":"ç","boundary":[0.6824535465878162,0.36277178221496437,0.6911051711972044,0.37581216226247033],"dir":"ltr"},{"str":",","boundary":[0.6911226101273479,0.362162351543943,0.6949027250428412,0.37285118764845604],"dir":"ltr"},{"str":"å","boundary":[0.694959265481671,0.3627699722387173,0.7036108900910591,0.3758103522862233],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹŚĮƳ","boundary":[0.7084624407781998,0.3627699722387173,0.745430150196566,0.3758103522862233],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.7503979167366689,0.3627699722387173,0.7765520177413395,0.3758103522862233],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.7815474547226238,0.3627699722387173,0.796198030980142,0.3758103522862233],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.8011049225496457,0.3627699722387173,0.8140214844931288,0.3758103522862233],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.8140085716205775,0.3627777149643705,0.8191921676018953,0.37581809501187646],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.3282312657504788,0.38216194774346796,0.3362483149087732,0.3952023277909739],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.33629627700682097,0.3821542050178148,0.3509505426564967,0.39519458506532074],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3554479116965156,0.3821542050178148,0.36402943785491076,0.39519458506532074],"dir":"ltr"},{"str":"źţřźƟ","boundary":[0.36855263264003224,0.3821542050178148,0.39380652195826754,0.39519458506532074],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3983905917139881,0.3821542050178148,0.4043305130875979,0.39519458506532074],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.408874029770505,0.3815447743467934,0.43732317462450854,0.39223361045130645],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.44124838163357016,0.3815447743467934,0.4806560317495061,0.39223361045130645],"dir":"ltr"},{"str":"4.2","boundary":[0.48450276157510175,0.3815447743467934,0.5033391015086859,0.39223361045130645],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.5078618325997108,0.3821542050178148,0.5548462417257483,0.39519458506532074],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.5549347871375288,0.38216194774346796,0.5600667316286414,0.3952023277909739],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŵźƧ","boundary":[0.5646139074627867,0.3821542050178148,0.5929189240952923,0.39519458506532074],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.5973757098215784,0.3821542050178148,0.6144594402069822,0.39519458506532074],"dir":"ltr"},{"str":"Access","boundary":[0.6188468129431135,0.3815447743467934,0.6617586774637949,0.39223361045130645],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞǀŤƄě","boundary":[0.6663456604280771,0.3821523950415677,0.7169714996135884,0.3951927750890737],"dir":"ltr"},{"str":"ƞƇ","boundary":[0.7215887738987266,0.3821523950415677,0.7452783609421728,0.3951927750890737],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.7498144685998456,0.3821523950415677,0.7734468700648501,0.3951927750890737],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚs","boundary":[0.7780401633009645,0.3821523950415677,0.8015803299620309,0.3951927750890737],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.8061643997177514,0.3821523950415677,0.8191805752494876,0.3951927750890737],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.19990848089781932,0.40146536891330165,0.21037897584086557,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.2170457074695071,0.40146536891330165,0.2387928295420181,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2454687846510534,0.4014731116389548,0.250523251906858,0.4145134916864608],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.24849593091629985,0.40146536891330165,0.27418147911696517,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŚƗ","boundary":[0.28075228654951107,0.40146536891330165,0.31048140855482004,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƿƹŹ","boundary":[0.31704114781089343,0.40146536891330165,0.35525218238634465,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƿƺƳƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.36179900876986665,0.40146536891330165,0.42883341957595517,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.43538578004771356,0.40146536891330165,0.4460591915594235,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":"ŢŞƀƳ","boundary":[0.4526226202076545,0.40146536891330165,0.4854323846644939,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":"ƾţƹŚƠŤƯ","boundary":[0.4919386277342832,0.40146536891330165,0.5354863680655892,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":"ľLj","boundary":[0.54203503914519,0.40146536891330165,0.5489489600483854,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.5525977688921744,0.40146536891330165,0.5549479116965156,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.558537690265784,0.40146536891330165,0.5592460535600282,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":"Ƨ","boundary":[0.5628579684822419,0.40146536891330165,0.5661489062867511,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƺƯ","boundary":[0.5763076475924869,0.40146536891330165,0.6126573838244683,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6191488693256275,0.40146536891330165,0.6229120493262995,0.4145057489608076],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.6228789355196398,0.4008559382422803,0.651309935822049,0.4115447743467933],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.6572666742477618,0.4008559382422803,0.6966214172910856,0.4115447743467933],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.703014478680152,0.40146570383016633,0.7103453008971473,0.4145060838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.7169253318100872,0.40146570383016633,0.7479531198548438,0.4145060838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.7544243136991367,0.40146570383016633,0.7715080440845404,0.4145060838776723],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƷřƺųƾƯ","boundary":[0.19992323846644955,0.42084598173990495,0.2621429925069722,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżǀģ","boundary":[0.2674594066059609,0.42084598173990495,0.3012837539061188,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ƶģ","boundary":[0.306572497563926,0.42084598173990495,0.3235916635865731,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3289505056953732,0.42084598173990495,0.3435162259332684,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀsźĜŝ","boundary":[0.3488086589832332,0.42084598173990495,0.38819660965693364,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"Ţƣŵ","boundary":[0.39346321696179576,0.42084598173990495,0.41887021605456815,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4241073082221701,0.42084598173990495,0.43497994691038616,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.44013587245052266,0.42084598173990495,0.47492684049595124,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿźǀĭƾƯ","boundary":[0.48015470918315933,0.42084598173990495,0.529974416182252,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƿ","boundary":[0.5352908302812406,0.42084598173990495,0.5507825879506737,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.556054729343772,0.42084598173990495,0.5619946507173817,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧƾƯ","boundary":[0.567244655757535,0.42084598173990495,0.6117221229125366,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"źƨƟ","boundary":[0.6169389234232722,0.42084598173990495,0.6365923154463897,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƗƺưŬƯ","boundary":[0.6418386310943853,0.42084598173990495,0.7018060112227411,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.7070523268707368,0.42084598173990495,0.7129922482443465,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƋŚƿŹ","boundary":[0.7182422532844999,0.42084598173990495,0.7543152851046672,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"šŚůLjƐƇř","boundary":[0.7595726689291354,0.42084598173990495,0.8191305265280064,0.4338863617874109],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀŞƃ","boundary":[0.19993246194684347,0.440227898604513,0.2285769026578411,0.45326827865201896],"dir":"ltr"},{"str":"ƦưƧ","boundary":[0.23367830382043614,0.4402302145190024,0.2682848022579886,0.45327059456650837],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŶŝ","boundary":[0.27349606868048787,0.4402302145190024,0.3013251537246732,0.45327059456650837],"dir":"ltr"},{"str":"źƨƠţ","boundary":[0.3065604011961964,0.4402302145190024,0.3317607943281476,0.45327059456650837],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƺƳ","boundary":[0.33700342058398575,0.4402302145190024,0.35523270723429995,0.45327059456650837],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.3604937804509257,0.4402302145190024,0.3787230671012399,0.45327059456650837],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.38398229562178693,0.4402302145190024,0.3946557071334969,0.45327059456650837],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƿƹŹ","boundary":[0.3999075568697289,0.440227898604513,0.43813437720506737,0.45327059456650837],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƿƺƳƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.4433714693726692,0.440227898604513,0.5104870468062231,0.45326827865201896],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5157407412385339,0.440227898604513,0.5245251839655928,0.45326827865201896],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.529651594368469,0.440227898604513,0.561539010785928,0.45326827865201896],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5667428984241123,0.4402356413301662,0.570485786767918,0.45327602137767214],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƿƺĮŝ","boundary":[0.5697718893854375,0.440227898604513,0.6060090991566146,0.45326827865201896],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.611303376902658,0.440227898604513,0.6198664561002657,0.45326827865201896],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.6252142300325931,0.440227898604513,0.6422979604179969,0.45326827865201896],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƘƣřƹ","boundary":[0.6475922381640403,0.440227898604513,0.6789428480225801,0.45326827865201896],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.6841854742784182,0.440227898604513,0.7116898928127416,0.45326827865201896],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƺŰƳ","boundary":[0.7169454319411313,0.440227898604513,0.7428265179261452,0.45326827865201896],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.748094969927086,0.440227898604513,0.7626606901649813,0.45326827865201896],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7678535096266929,0.440227898604513,0.7860827962770071,0.45326827865201896],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŶŝ","boundary":[0.7913420247975541,0.440227898604513,0.8191711098417395,0.45326827865201896],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.19990924700110885,0.45954137841448933,0.21467419441551025,0.4725817584619953],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.22117859278922078,0.45954137841448933,0.2468641409898861,0.4725817584619953],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƇŚų","boundary":[0.2534367931185108,0.45954137841448933,0.2889029199287658,0.4725817584619953],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĭŵŚs","boundary":[0.29547188266523305,0.45954137841448933,0.33459788649574945,0.4725817584619953],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřŹřŵ","boundary":[0.3411354893988777,0.45954137841448933,0.3713516111689795,0.4725817584619953],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.37792795268976176,0.45954137841448933,0.3816911326904338,0.4725817584619953],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.3816572023789523,0.45893194774346796,0.41009727495715864,0.469620783847981],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚŝŻ","boundary":[0.41664079500016804,0.45954171333135396,0.4436379221128323,0.4725820933788599],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.45020872954537833,0.45954171333135396,0.4682148079701624,0.4725820933788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷ","boundary":[0.4749055206478279,0.45954171333135396,0.4914303081213671,0.4725820933788599],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚŝ","boundary":[0.49799189207351924,0.45954171333135396,0.5111833137327376,0.4725820933788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5176471287927155,0.45954171333135396,0.5235870501663252,0.4725820933788599],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5300397970498304,0.45954945605700714,0.535094264305635,0.4725898361045131],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.533066943315077,0.45954171333135396,0.5587524915157422,0.4725820933788599],"dir":"ltr"},{"str":"ŵřżưƷ","boundary":[0.5653232989482883,0.45954171333135396,0.5976239272873897,0.4725820933788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƹŶŝ","boundary":[0.6041301703571791,0.45954171333135396,0.6318577971170325,0.4725820933788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƿřŵřŹŚě","boundary":[0.6384027788044758,0.45954171333135396,0.6786319108900912,0.4725820933788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚƤŤƳř","boundary":[0.6851750478814558,0.45954171333135396,0.7170624642989148,0.4725820933788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.7234801619569237,0.45954171333135396,0.7509845804912471,0.4725820933788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.7574483955512249,0.45954171333135396,0.7820308154967913,0.4725820933788599],"dir":"ltr"},{"str":"ƁLjţ","boundary":[0.788596088841101,0.45954171333135396,0.8191202748563559,0.4725820933788599],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.24103674607708067,0.4789297339667458,0.24404360068546074,0.4919701140142518],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧ","boundary":[0.24405835825409083,0.47892199124109264,0.2710204361412586,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"źƨƟ","boundary":[0.2755085817008836,0.47892199124109264,0.29516197372400116,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.29970361546991026,0.47892199124109264,0.31435419172742846,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀŞƃ","boundary":[0.3188552501596048,0.47892199124109264,0.3472893955176237,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺĮģ","boundary":[0.3518181243909814,0.47892199124109264,0.3865998689560162,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀŤƟźĭ","boundary":[0.39113044252545276,0.47892199124109264,0.42982478747353914,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƿ","boundary":[0.4343756526998421,0.47892199124109264,0.44986741036927524,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.4544348778602869,0.47892199124109264,0.4690005980981821,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƯŚĮƴƷ","boundary":[0.4734868989617283,0.47892199124109264,0.5160551056752124,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.520561698195625,0.47892199124109264,0.5631299049091093,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.5676401868216794,0.47892199124109264,0.5822907630791976,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5867936662074527,0.47892199124109264,0.5941244884244481,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŵźƧ","boundary":[0.5986882665233022,0.47892199124109264,0.6297160545680589,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.6341709955982661,0.47892199124109264,0.6512547259836698,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6557428715432948,0.47892199124109264,0.6664162830550048,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"Ŝǀƛźţ","boundary":[0.6709634588891501,0.47892199124109264,0.7074423238466448,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7119894996807902,0.47892199124109264,0.7205525788783979,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŵō","boundary":[0.7251975236047176,0.47892199124109264,0.7441739121669297,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƣƹř","boundary":[0.7486841940794999,0.47892199124109264,0.782622912536541,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƌƘŝ","boundary":[0.7871885353314739,0.47892199124109264,0.8191312926312959,0.4919623712885986],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚŤƧ","boundary":[0.1999037129128723,0.4983039081057007,0.23143879237928805,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŹřŵ","boundary":[0.23669433150767757,0.4983039081057007,0.2633963072477401,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚǀƳ","boundary":[0.26874961526830393,0.4983039081057007,0.2875618258795065,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ƱLJř","boundary":[0.29294280434125175,0.4983039081057007,0.3145792446490371,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3199583784147036,0.4983039081057007,0.3345240986525988,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĤƳō","boundary":[0.3398165317025636,0.4983039081057007,0.36517372400120945,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"žƭřƶŤƟźĭ","boundary":[0.3704606229629379,0.4983039081057007,0.416190638755418,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŚƿ","boundary":[0.42147384832498896,0.4983039081057007,0.4369656059944221,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƿŚŤưƷ","boundary":[0.4423373609757735,0.4983039081057007,0.4864034609052113,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.49173094318067245,0.4983039081057007,0.5001132421625615,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5055403380262757,0.4983039081057007,0.5114802593998855,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƟŚsƹźƨƿŚƯ","boundary":[0.5168298780282918,0.4983039081057007,0.5841612849030609,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬųřŵ","boundary":[0.5895090588353883,0.4983039081057007,0.6244107086455425,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚsŹŶƯ","boundary":[0.629727122744531,0.4983039081057007,0.6740957528308856,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.679423235106347,0.4983039081057007,0.6880047612647421,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƇřƺƛ","boundary":[0.6933340882362822,0.4983039081057007,0.7349282954201805,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7402096602936726,0.4983039081057007,0.7487911864520679,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƯ","boundary":[0.7541205134236078,0.4983039081057007,0.7714458989953291,0.5113442881532066],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝŚŤƧ","boundary":[0.19990059809818203,0.5176173879156769,0.2314541245253854,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.23689413326165099,0.5176173879156769,0.269969533953832,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.27550177749403565,0.5176173879156769,0.29376795806592515,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.2992928228218137,0.5176251306413301,0.3033382413225361,0.530665510688836],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŶŝ","boundary":[0.3023218137831389,0.5176173879156769,0.32995536104297557,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƯ","boundary":[0.3355853734753535,0.5176173879156769,0.3529107590470749,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.35846698363630236,0.5176173879156769,0.36914039514801233,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƴǀŝƾƯ","boundary":[0.37469293034508233,0.5176154069180523,0.4195775007560228,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.42499537313934327,0.5176154069180523,0.4395610933772385,0.5306557869655583],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.4450545982997881,0.5176154069180523,0.45361767749739573,0.5306557869655583],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĤƳō","boundary":[0.45916652330230817,0.5176154069180523,0.484523715600954,0.5306557869655583],"dir":"ltr"},{"str":"ŢųŚƴƃ","boundary":[0.4900196397970498,0.5176173879156769,0.5323830852457915,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.537900571217365,0.5176173879156769,0.5624829911629313,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƿŚě","boundary":[0.5680392157521588,0.5176173879156769,0.588096596216525,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƂƳřŵ","boundary":[0.5937432109136117,0.5176173879156769,0.6240072947817613,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6294270118611605,0.5176173879156769,0.6353669332347702,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŚƠƯ","boundary":[0.6409176237357616,0.5176173879156769,0.6796525519975807,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6851700379691542,0.5176173879156769,0.691109959342764,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƳřƺŴŝ","boundary":[0.6966606498437552,0.5176173879156769,0.7314995799872316,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƳřƺŤŝ","boundary":[0.7371849333019723,0.5176173879156769,0.7677995094250866,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7733723362790229,0.5176173879156769,0.7879380565169181,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7934315614394677,0.5176173879156769,0.819117109640133,0.5306577679631829],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚǀƳ","boundary":[0.1999090655555929,0.5369998107185273,0.21896846544134943,0.5500401907660333],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.22470362555021675,0.5369998107185273,0.2542593461241222,0.5500401907660333],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.2600848963408488,0.5369998107185273,0.27831418299116295,0.5500401907660333],"dir":"ltr"},{"str":"ľLJ","boundary":[0.28417662712946473,0.5369998107185273,0.28944876852256307,0.5500401907660333],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.2930219448271228,0.5369998107185273,0.2937303081213669,0.5500401907660333],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.2973422230435805,0.5369998107185273,0.30197978898558514,0.5500401907660333],"dir":"ltr"},{"str":"Ť","boundary":[0.3055972379960351,0.5369998107185273,0.3076706763885622,0.5500401907660333],"dir":"ltr"},{"str":"ů","boundary":[0.3112567655656732,0.5369998107185273,0.3170011491549343,0.5500401907660333],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀŤƀƷ","boundary":[0.3292333288531971,0.5369998107185273,0.3711909411646114,0.5500401907660333],"dir":"ltr"},{"str":"T-SQL","boundary":[0.37691945835153384,0.5363903800475059,0.4197103591949195,0.5470792161520189],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.42569508753066054,0.5369980007422802,0.47257065958805106,0.5500383807897862],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƫƹř","boundary":[0.47851427035381844,0.5369980007422802,0.5034084439366954,0.5500383807897862],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚƟ","boundary":[0.5092579752024458,0.5369980007422802,0.5241280702933365,0.5500383807897862],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5300218742649773,0.5369980007422802,0.5431413527771239,0.5500383807897862],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.548870978797755,0.5369980007422802,0.570826551527166,0.5500383807897862],"dir":"ltr"},{"str":"źĭř","boundary":[0.5766908403615465,0.5369980007422802,0.593221161923322,0.5500383807897862],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.599166617385168,0.5369980007422802,0.6137323376230631,0.5500383807897862],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴƘƯ","boundary":[0.6195283727025296,0.5369980007422802,0.6491837068646881,0.5500383807897862],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿŶŝ","boundary":[0.6551107153657465,0.5369980007422802,0.6824159067235638,0.5500383807897862],"dir":"ltr"},{"str":"ƭřƶŤsřƺų","boundary":[0.688274661469708,0.5369980007422802,0.7439383656463154,0.5500383807897862],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƯ","boundary":[0.749778673431672,0.5369980007422802,0.7671040590033934,0.5500383807897862],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7730624273377907,0.5369980007422802,0.787628147575686,0.5500383807897862],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7934241826551524,0.5369980007422802,0.8191097308558176,0.5500383807897862],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7005983199489262,0.5563881662707838,0.7036051745573063,0.5694285463182898],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧƾƯ","boundary":[0.7036217768220152,0.5563804235451306,0.742353015691677,0.5694208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƠţźƯ","boundary":[0.7468632976042471,0.5563804235451306,0.7795420886394946,0.5694208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7840597493363797,0.5563804235451306,0.7926228285339874,0.5694208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.7971644702798963,0.5563804235451306,0.8191200430093073,0.5694208035926366],"dir":"ltr"},{"str":"ƪǀƫŵ","boundary":[0.19992566782030177,0.5756932263954869,0.22662210947212796,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.23157327374752196,0.5757009691211401,0.2350136319344108,0.5887413491686461],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŹřŵ","boundary":[0.23460226470884718,0.5756932263954869,0.2631397130472767,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚǀƳ","boundary":[0.2681683545579786,0.5756932263954869,0.2869805651691812,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.2919593998857566,0.5756932263954869,0.3065251201236518,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.3114154094284467,0.5756932263954869,0.3519489163670574,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŗřŹř","boundary":[0.3568631867208762,0.5756932263954869,0.37886118746009867,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.383779147206075,0.5756932263954869,0.405734719935486,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4106969523873525,0.5756932263954869,0.42137036389906246,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.42632152817445645,0.5756932263954869,0.4348846073720641,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưǀƷŚƠƯ","boundary":[0.4398320822553005,0.5756932263954869,0.4891832364503881,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.49416207116696337,0.5756932263954869,0.5087277914048586,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5136180807096534,0.5756932263954869,0.5393036289103187,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚĭ","boundary":[0.5442640166661066,0.5756932263954869,0.5628364167870703,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.5677525318369678,0.5756932263954869,0.5786251705251839,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚĭ","boundary":[0.5834804106044824,0.5756932263954869,0.602052810725446,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƃŻƺƯō","boundary":[0.6069707704714223,0.5756932263954869,0.6511254158126407,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.6560618225194047,0.5756932263954869,0.6855197742011359,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.6905336581432077,0.5756932263954869,0.7102387016565305,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.7152304492456572,0.5756932263954869,0.748315073418232,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.753234877860287,0.5756932263954869,0.7714789220792311,0.5887336064429929],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.19992935721245933,0.5950738392220902,0.2074630959981184,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"ƮǀƷŚƠƯ","boundary":[0.21263193441080616,0.5950738392220902,0.2512727831726085,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.256482204899029,0.5950738392220902,0.26506373105742426,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƯŚƧ","boundary":[0.27029344444071113,0.5950738392220902,0.3031843755250161,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.30839564194751534,0.5950738392220902,0.3394344981687445,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƗƺưŬƯ","boundary":[0.34458488962064465,0.5950738392220902,0.389842663216962,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋǀƴģ","boundary":[0.39506487685225633,0.595075820219715,0.42709249017170126,0.6081162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹōƖưū","boundary":[0.432360942172642,0.5950738392220902,0.4878015590873963,0.6081162002672209],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4930626323040221,0.5950738392220902,0.5176450522495885,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŚƿŻ","boundary":[0.522900591377978,0.5950738392220902,0.5559852155505528,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.5613071637377777,0.5950738392220902,0.5874760223110783,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"ľLJ","boundary":[0.5927592318806493,0.5950738392220902,0.5980313732737477,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.6016045495783072,0.5950738392220902,0.6023129128725514,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.6059248277947651,0.5950738392220902,0.6105623937367698,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"Ť","boundary":[0.6141798427472196,0.5950738392220902,0.6162532811397468,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"ů","boundary":[0.6198393703168578,0.5950738392220902,0.6255837539061189,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.6371112597022951,0.5950738392220902,0.659066832431706,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6643297503444106,0.5950738392220902,0.6788954705823058,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.6840882900440175,0.5950738392220902,0.7097738382446828,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7150349114613086,0.5950738392220902,0.7331092436410067,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.7384201236517591,0.5950738392220902,0.7567730049393503,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.7620064077147947,0.5950738392220902,0.7913813480729815,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƧ","boundary":[0.796583391015087,0.5950738392220902,0.8192048990289306,0.6081142192695961],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭŵŚƿ","boundary":[0.19991230133396062,0.6144582430225652,0.24673253250898836,0.6274986230700712],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.2532369308826989,0.6144582430225652,0.27781935082826525,0.6274986230700712],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŝƺų","boundary":[0.2842813211921643,0.6144582430225652,0.3149364806290112,0.6274986230700712],"dir":"ltr"},{"str":"ƁƹŹ","boundary":[0.32147777292429697,0.6144582430225652,0.3491519034978664,0.6274986230700712],"dir":"ltr"},{"str":"çåæç","boundary":[0.3556507677833407,0.6144582430225652,0.3903605692013038,0.6274986230700712],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷśŚŤƧ","boundary":[0.39677826685931256,0.6144582430225652,0.4496066731628642,0.6274986230700712],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4560483518698969,0.6144659857482185,0.4610013608413696,0.6275063657957245],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŹřŵ","boundary":[0.45897588454689026,0.6144582430225652,0.4875133328853198,0.6274986230700712],"dir":"ltr"},{"str":"Online","boundary":[0.4939518161352105,0.6138488123515439,0.5352730082994522,0.624537648456057],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚưƴƷřŹ","boundary":[0.5416315143980377,0.6144564330463183,0.5875478444944725,0.6274968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.5940485534760256,0.6144564330463183,0.6166423910486878,0.6274968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.6229789220792311,0.6144564330463183,0.6534127179866267,0.6274968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.659872843654447,0.6144564330463183,0.6795778871677698,0.6274968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6860785961493229,0.6144564330463183,0.6944608951312119,0.6274968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"ũŹŚų","boundary":[0.7009948086421827,0.6144564330463183,0.7300930445885555,0.6274968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿƹŚƴƗ","boundary":[0.7365771513053996,0.6144564330463183,0.7743971103121533,0.6274968130938242],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŴŤƳř","boundary":[0.7808295655387922,0.6144564330463183,0.8191402137024965,0.6274968130938242],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6930383018043749,0.6337774845605701,0.696045156412755,0.6468178646080761],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴŤƀƷ","boundary":[0.6961632169617956,0.6337697418349169,0.7342192970666308,0.6468101218824228],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.7387019085380194,0.6337697418349169,0.7697407647592486,0.6468101218824228],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƵŶƿř","boundary":[0.7742879405933939,0.6337697418349169,0.8191564833170929,0.6468101218824228],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.19990932764356037,0.6531518297209026,0.21467427505796177,0.6661922097684085],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝŚƄƯ","boundary":[0.22007001108833707,0.6531518297209026,0.25161431403514667,0.6661922097684085],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤǀƤƟƺƯ","boundary":[0.2570653909478848,0.6531518297209026,0.30369561842680015,0.6661922097684085],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.30908213097678167,0.6531518297209026,0.31641295319377705,0.6661922097684085],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.32188432176338155,0.6531518297209026,0.3304474009609891,0.6661922097684085],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.3358926111353785,0.6525423990498812,0.3644506232989483,0.6632312351543943],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.36918786331104464,0.6525423990498812,0.4086431907529989,0.6632312351543943],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.4141184099996639,0.6531503546615203,0.4428366385538119,0.6661907347090262],"dir":"ltr"},{"str":"źƇŚƴƗ","boundary":[0.4482932495547864,0.6531503546615203,0.4818667181882329,0.6661907347090262],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚưţ","boundary":[0.4873048822284197,0.6531503546615203,0.5111457343503243,0.6661907347090262],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5166410839689526,0.6531503546615203,0.5312068042068478,0.6661907347090262],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀŝŚǀŝ","boundary":[0.5366006955411444,0.6531503546615203,0.567027112664225,0.6661907347090262],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5724892577534357,0.6531503546615203,0.5810523369510434,0.6661907347090262],"dir":"ltr"},{"str":"ƽżǀģ","boundary":[0.5866011827559559,0.6531503546615203,0.6204255300561137,0.6661907347090262],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.626014959174759,0.6531503546615203,0.6590995833473339,0.6661907347090262],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6645229898188906,0.6531503546615203,0.6827522764692048,0.6661907347090262],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6882144215584154,0.6531503546615203,0.7011309835018985,0.6661907347090262],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7065617687577703,0.6531503546615203,0.7211274889956656,0.6661907347090262],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŹřƹŶǀƯř","boundary":[0.7265232250260408,0.6531503546615203,0.7714932260340714,0.6661907347090262],"dir":"ltr"},{"str":"Ʀƿ","boundary":[0.1999088538691576,0.672534252523753,0.21981681395114408,0.685574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.22783201841335976,0.672534252523753,0.2480535768287356,0.685574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚƧ","boundary":[0.2561610160948893,0.672534252523753,0.276961809078996,0.685574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.28499361580592053,0.672534252523753,0.3032229024562347,0.685574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.3113045159772857,0.672534252523753,0.3386798057860959,0.685574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.34678724505224956,0.672534252523753,0.3553687712106448,0.685574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"žě","boundary":[0.36342086959443565,0.672534252523753,0.38506284399045726,0.685574632571259],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3930522227075703,0.6725419952494063,0.39961749605187996,0.6855823752969122],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵ","boundary":[0.39608121366889554,0.672534252523753,0.4191749638789019,0.685574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƃƺě","boundary":[0.42723259635092903,0.672534252523753,0.4651853734753536,0.685574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŹřŵ","boundary":[0.47319873324149053,0.672534252523753,0.5054440206982292,0.685574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƇř","boundary":[0.513520100131044,0.672534252523753,0.5422383286851921,0.685574632571259],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.5503007291421659,0.6719248218527316,0.5788945839218443,0.6826136579572447],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.5862419410419908,0.6719248218527316,0.6258667383488459,0.6826136579572447],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƟźů","boundary":[0.633776311279863,0.672532442547506,0.6770971539934814,0.685572822595012],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƿƺƳƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.68518245690669,0.672532442547506,0.7523127919088739,0.685572822595012],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿƹŚƴƗ","boundary":[0.7603778031652161,0.672532442547506,0.7981977621719699,0.685572822595012],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.8062461711636033,0.672532442547506,0.8191627331070864,0.685572822595012],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƿƺƳƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.1999064043546923,0.6919166753266033,0.2670404287490339,0.7049570553741092],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƟƶŝźƈŰƴƯ","boundary":[0.27258374046571004,0.6919166753266033,0.34190741910554073,0.7049570553741092],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƂƫŚģ","boundary":[0.34737878767514524,0.6919166753266033,0.40490563489130066,0.7049570553741092],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.4104821511373945,0.6919166753266033,0.4190636772957897,0.7049570553741092],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƩŚs","boundary":[0.4246955344242464,0.6919166753266033,0.45983330533248196,0.7049570553741092],"dir":"ltr"},{"str":"žƳŚƃ","boundary":[0.4654264238432847,0.6919166753266033,0.503334928261819,0.7049570553741092],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƧ","boundary":[0.5088708611941801,0.6919166753266033,0.5355377877087462,0.7049570553741092],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5410257585430596,0.6919166753266033,0.5483565807600549,0.7049570553741092],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.5539275629179126,0.6919166753266033,0.5598674842915222,0.7049570553741092],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƿƺƃ","boundary":[0.5654181747925136,0.6919166753266033,0.5946787439938173,0.7049570553741092],"dir":"ltr"},{"str":"LJŚŝ","boundary":[0.6001943852693121,0.6919166753266033,0.616359457007493,0.7049570553741092],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧŹŚƧ","boundary":[0.6220687913712576,0.6919166753266033,0.6600400154564697,0.7049570553741092],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.665513228722153,0.6919166753266033,0.6728440509391483,0.7049570553741092],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.6784214240112899,0.6913072446555819,0.7069794361748597,0.701996080760095],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.7118179832666913,0.6913072446555819,0.7512733107086456,0.701996080760095],"dir":"ltr"},{"str":"žƿƺƳƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.756656577399953,0.6919148653503563,0.8191548805483687,0.7049552453978623],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6628956049863916,0.7112359168646081,0.6659024595947716,0.724276296912114],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźŝ","boundary":[0.6659172171634017,0.7112281741389548,0.6829622089311513,0.7242685541864607],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƷřƺų","boundary":[0.6874890931084304,0.7112281741389548,0.7282605658412015,0.7242685541864607],"dir":"ltr"},{"str":"šŸƫ","boundary":[0.7328501696851584,0.7112281741389548,0.75706733980713,0.7242685541864607],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.7615794664157789,0.7112281741389548,0.7841733039884411,0.7242685541864607],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.7886946540774837,0.7112281741389548,0.8191284499848793,0.7242685541864607],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19689,0.12775,0.8192,0.72428],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":19,"image":{"jpeg":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/a00c6ae963760717fc0d59cac804d2d8.jpg","blurred":"/storage/books/1635a2d4569518ca/pages/3ddc04154bddab8e84e9829c87432bac.jpg"},"info":{"width":595.22,"height":842,"margin":[0.1999,0.07405,0.18078,0.25934]},"elements":[{"words":[{"str":"SQL","boundary":[0.19990927724202814,0.07404798099762469,0.22647441282214978,0.08473681710213775],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.2306098585396996,0.07404798099762469,0.27224858035684285,0.08473681710213775],"dir":"ltr"},{"str":"2012","boundary":[0.27638402607439266,0.07404798099762469,0.3090018816572024,0.08473681710213775],"dir":"ltr"},{"str":"¹Z³","boundary":[0.3134138906622762,0.0773158718453087,0.3339324451463325,0.09035625189281465],"dir":"ltr"},{"str":"Ä]","boundary":[0.33831175363731064,0.0773158718453087,0.3488597258156649,0.09035625189281465],"dir":"ltr"},{"str":"¹Z³","boundary":[0.353331269110581,0.0773158718453087,0.3738498235946373,0.09035625189281465],"dir":"ltr"},{"str":"‰Â»M","boundary":[0.37812951849736237,0.0773158718453087,0.41929022210275196,0.09035625189281465],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.19991,0.07405,0.41929,0.09036],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"20","boundary":[0.808255458485938,0.07732616152018995,0.8191428547427841,0.0903665415676959],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.80826,0.07733,0.81914,0.09037],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"str":"ŸŢƀǀƧ","boundary":[0.5820523537515542,0.11950444997030879,0.6659580524847956,0.13853057823634204],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6717688753738114,0.11950444997030879,0.7193966298175465,0.13853057823634204],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.7250917207083096,0.11950444997030879,0.7797925842545614,0.13853057823634204],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7854742179362253,0.11950444997030879,0.8191091663586574,0.13853057823634204],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶŤŞƯ","boundary":[0.19990924700110885,0.14999268482779102,0.23790998622358123,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.2439605893619166,0.14999268482779102,0.2659161620913276,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"źĭř","boundary":[0.27198521219045063,0.14999268482779102,0.2886760223110783,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"žŶƿŻřŶƴǀƳ","boundary":[0.2946657504788146,0.14999268482779102,0.342922999899197,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚŞŤƃř","boundary":[0.34899942878263507,0.14999268482779102,0.3824474580827258,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.3884132052014382,0.14999268482779102,0.39888370014448443,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"řźƯ","boundary":[0.40504867443970305,0.14999268482779102,0.4207046100601459,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.42671647458082734,0.1500004275534442,0.4312654951110515,0.16304080760095016],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4297454655421526,0.14999268482779102,0.4554310137428179,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.4614982191458622,0.14999268482779102,0.4908399549746314,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.49688317932865184,0.14999268482779102,0.515112465978966,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.5211778266859315,0.14999268482779102,0.5529711636033738,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5589811834279765,0.14999268482779102,0.5718977453714597,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.5779280568529286,0.1500004275534442,0.5834363193441084,0.16304080760095016],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶŤŞƯ","boundary":[0.5818646382850042,0.14999268482779102,0.6200221766741713,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"\"","boundary":[0.6199686804878872,0.1500004275534442,0.623888659655254,0.16304080760095016],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƬƧ","boundary":[0.6299503309700619,0.14999268482779102,0.6569751285239075,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6630146634857704,0.14999268482779102,0.6775803837236656,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƃ","boundary":[0.6835811800678745,0.14999268482779102,0.7017403682671958,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƠĭ","boundary":[0.7077743691408224,0.14999268482779102,0.7342678942239849,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.7402336413426973,0.14999268482779102,0.7409309364604689,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"Ş","boundary":[0.7445428513826825,0.14999268482779102,0.7466162897752097,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"ƿ","boundary":[0.7502023789523206,0.14999268482779102,0.7506893787171135,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"ź","boundary":[0.7543289640805085,0.14999268482779102,0.757656795806593,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"Ƥ","boundary":[0.7612853129935154,0.14999268482779102,0.7639121602096709,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"ţ","boundary":[0.7675388327005146,0.14999268482779102,0.7678229158966436,0.16303306487529692],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƷ","boundary":[0.19992584926581772,0.16937460169239907,0.21665355330802058,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"ŻŚŝ","boundary":[0.22139442223043584,0.16937460169239907,0.2345858438896543,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚƸƯ","boundary":[0.2394373945767952,0.16937460169239907,0.275206051543967,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƀƧ","boundary":[0.28006129162326543,0.16937460169239907,0.311127818285676,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.3159480091394779,0.16937460169239907,0.32452953529787315,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƘŝ","boundary":[0.32935710493599013,0.16937460169239907,0.34757716810591044,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3524416316656028,0.16937460169239907,0.367007351903498,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.371796182923961,0.16937460169239907,0.3974817311246263,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.4023388159000035,0.16937460169239907,0.42621656194348323,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.4310681126306241,0.16937460169239907,0.4706645139612246,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƳƺĭƶŝ","boundary":[0.47552159873660166,0.16937460169239907,0.525313635294513,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.5300563489130071,0.16937460169239907,0.5593980847417763,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5642293437720508,0.16937460169239907,0.5824586304223649,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯř","boundary":[0.5873157151977422,0.16937460169239907,0.6002747051510369,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6051520815832803,0.16938234441805228,0.608492826181916,0.1824227244655582],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŚưƃ","boundary":[0.6081792278485268,0.16937460169239907,0.653108645542825,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.6579786431907534,0.16937460169239907,0.6825610631363198,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.6874107691273819,0.16937460169239907,0.7192041060448241,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7240021605456809,0.16937460169239907,0.7422314471959951,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƳō","boundary":[0.7470885319713723,0.16937460169239907,0.7725840764759252,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀŤƀƷ","boundary":[0.7774300930748297,0.16937460169239907,0.8191663418567927,0.182414981739905],"dir":"ltr"},{"str":"šŚƗLjƏř","boundary":[0.19992400456973886,0.18875651855700715,0.2454806189308154,0.20179689860451305],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯř","boundary":[0.25113092302005974,0.18875651855700715,0.2640899129733543,0.20179689860451305],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.26976559927421795,0.1887575304334917,0.29545114747488327,0.20179791048099763],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƋ","boundary":[0.3011143644366789,0.1887575304334917,0.34216069688518536,0.20179791048099763],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶŤŞƯ","boundary":[0.347785175229327,0.1887575304334917,0.3857619334027755,0.20179791048099763],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƟ","boundary":[0.3914306844528074,0.1887575304334917,0.41015434965222947,0.20179791048099763],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.4158249453983401,0.1887575304334917,0.44046455092234804,0.20179791048099763],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4461665065017976,0.1887575304334917,0.47557465138940225,0.20179791048099763],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.4812452471355128,0.1887575304334917,0.5051229931789926,0.20179791048099763],"dir":"ltr"},{"str":"ŭźƐƯ","boundary":[0.5107806760525518,0.1887575304334917,0.5431809179799064,0.20179791048099763],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.5488021504653741,0.18875651855700715,0.5781438862941433,0.20179689860451305],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5837812775108362,0.18875651855700715,0.6020105641611504,0.20179689860451305],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6076719364268673,0.18875651855700715,0.6205884983703505,0.20179689860451305],"dir":"ltr"},{"str":"ƶĤƳō","boundary":[0.6262203554988072,0.18875651855700715,0.651577547797453,0.20179689860451305],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6571632875239407,0.18876426128266036,0.6613101643089949,0.2018046413301663],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƃŚŝ","boundary":[0.6601904337891873,0.18875651855700715,0.6856509290682438,0.20179689860451305],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.6913381270790632,0.18875651855700715,0.7324490238903263,0.20179689860451305],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŝŚƣ","boundary":[0.7381103961560431,0.18875651855700715,0.7612687107288061,0.20179689860451305],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.7669393064749168,0.18875651855700715,0.7888948792043278,0.20179689860451305],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.794559940862202,0.18875651855700715,0.8191423608077685,0.20179689860451305],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.19990511407546724,0.2080690292458432,0.22409276906017878,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.228532952521756,0.2080690292458432,0.2681293538523564,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƳƺĭƶŝ","boundary":[0.2726820637747381,0.2080690292458432,0.32247041094049195,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƿřźŝŚƴŝ","boundary":[0.32701758677463727,0.2080690292458432,0.36820227142905076,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.37278265179261383,0.2080690292458432,0.3765458317932859,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŹŚĜƀŝ","boundary":[0.37651262726386825,0.2080690292458432,0.4188115083498533,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"źƏŚų","boundary":[0.42338635462518004,0.2080690292458432,0.4530785827089138,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.4576589630724769,0.2080690292458432,0.4683323745841868,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƄǀưƷ","boundary":[0.4728795504183322,0.2080690292458432,0.5123099291018441,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5168275897987293,0.2080690292458432,0.5253906689963369,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.5299341554383248,0.2080690292458432,0.544584731695843,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƷ","boundary":[0.5490876348240981,0.2080690292458432,0.5723031349753027,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺţƾưƳ","boundary":[0.5768078827996365,0.2080690292458432,0.6306287355935618,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6350707637512178,0.2080690292458432,0.649636483989113,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.6541227848526592,0.2080690292458432,0.6768162360135744,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.681339430798696,0.2080690292458432,0.7107143711568829,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.7152098955008228,0.2080690292458432,0.7298604717583411,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.7344629884748493,0.2080690292458432,0.7473795504183323,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŵŚƿŻ","boundary":[0.7519027452034538,0.2080690292458432,0.7851164981015419,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀƀŝ","boundary":[0.78970425724942,0.2080690292458432,0.819108712744867,0.22110940929334913],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3399230805416475,0.22745868883610448,0.34292993515002756,0.24049906888361042],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧ","boundary":[0.3430479956990683,0.22745094611045127,0.3643671482813068,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘūřźƯ","boundary":[0.3688534491448531,0.22745094611045127,0.40799789993615715,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.4125008030644122,0.22745094611045127,0.4271513793219305,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.43165243775410683,0.22745094611045127,0.44232584926581675,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.44687302509996213,0.22745094611045127,0.44757032021773374,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"Ş","boundary":[0.4511822351399474,0.22745094611045127,0.4532556735324745,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ţ","boundary":[0.45684176270958543,0.22745094611045127,0.45712584590571453,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ź","boundary":[0.4607580524847947,0.22745094611045127,0.46408588421087915,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.4677144013978016,0.22745094611045127,0.47006454420214283,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4782236349585018,0.22745094611045127,0.4841635563321115,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵźƧ","boundary":[0.4887088874701781,0.22745094611045127,0.515362901112193,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹźƯ","boundary":[0.5198547360639756,0.22745094611045127,0.5445994892644728,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5490876348240977,0.22745094611045127,0.5576507140217054,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.5621923557676144,0.22745094611045127,0.5768466214172902,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƟźƄǀě","boundary":[0.5813458351533878,0.22745094611045127,0.6268397298477865,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤů","boundary":[0.6313444776721202,0.22745094611045127,0.657850915627834,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6623925573737431,0.22745094611045127,0.6683324787473529,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ƎsƺŤƯ","boundary":[0.6728759651893408,0.22745094611045127,0.7135146198044411,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚƧ","boundary":[0.7180341251974052,0.22745094611045127,0.7450939719767474,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.7495821175363724,0.22745094611045127,0.7698036759517483,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.7743822116192325,0.22745094611045127,0.7889479318571277,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7934342327206739,0.22745094611045127,0.8191197809213392,0.24049132615795718],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.19990938812539866,0.24683353993467932,0.21467433553980006,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.2191624810994251,0.24683353993467932,0.2448480293000904,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.24940073922247202,0.24683353993467932,0.2732784852659517,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.2778293504922546,0.24683353993467932,0.31742575182285504,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƳƺĭƶŝ","boundary":[0.3219803064413155,0.24683155893705463,0.3717662242532163,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.3764154430294681,0.24683353993467932,0.4057571788582373,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.4103855213198481,0.24683353993467932,0.4286148079701623,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.43316751789254393,0.24683353993467932,0.4697570646147643,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4742913275763583,0.24684128266033253,0.4773295420180773,0.25988166270783847],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧ","boundary":[0.47741993212593664,0.24683353993467932,0.49873908470817513,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƹźƃ","boundary":[0.5032253855717214,0.24683353993467932,0.5337846208124726,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"řŶŤŝř","boundary":[0.5383022815093578,0.24683353993467932,0.5612134068075669,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5657199993279795,0.24683353993467932,0.5743015254863747,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"ŢsŹŵ","boundary":[0.5789280232519067,0.24683353993467932,0.6148110513759617,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.619350848425792,0.24683353993467932,0.6339165686636873,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.6384028695272335,0.24683353993467932,0.6610963206881487,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŚưţ","boundary":[0.6656195154732701,0.24683353993467932,0.697339064547562,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶŤŞƯ","boundary":[0.7019083767346525,0.24683353993467932,0.7398851349081009,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚƧ","boundary":[0.7444470683108763,0.24683353993467932,0.7715272067470849,0.25987391998218523],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.19990867242364171,0.26614470383016625,0.20584859379725148,0.27918508387767216],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƁŹřżĭ","boundary":[0.21351699539666008,0.26614470383016625,0.283539813850341,0.27918508387767216],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷžƿƹźs","boundary":[0.2910348140183462,0.26614470383016625,0.3583680655891939,0.27918508387767216],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.36593131951211316,0.26614470383016625,0.3696944995127852,0.27918508387767216],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.36966163771378646,0.2655352731591449,0.4031413594973287,0.2762241092636579],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.41077844158462384,0.2661450387470308,0.42145185309633376,0.27918541879453673],"dir":"ltr"},{"str":"ƍƺŝźƯ","boundary":[0.42902064110748933,0.2661450387470308,0.4639591848392188,0.27918541879453673],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪƈƟ","boundary":[0.4714578743993814,0.2661450387470308,0.521749823594637,0.27918541879453673],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƴŨŤsř","boundary":[0.5293333691744225,0.2661450387470308,0.5745579382413222,0.27918541879453673],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.582154396693659,0.2661450387470308,0.592827808205369,0.27918541879453673],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.6003947515204459,0.26615278147268406,0.6064564228352538,0.27919316152018997],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŻřŵźĜŝ","boundary":[0.603423742481771,0.2661450387470308,0.6417602163905779,0.27918541879453673],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƋ","boundary":[0.6492865763919219,0.2661450387470308,0.69021115889923,0.27918541879453673],"dir":"ltr"},{"str":"ľLj","boundary":[0.6977725681260707,0.2661450387470308,0.7046864890292661,0.27918541879453673],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.7083352978730549,0.2661450387470308,0.7106854406773961,0.27918541879453673],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.7142752192466647,0.2661450387470308,0.7149835825409088,0.27918541879453673],"dir":"ltr"},{"str":"Ƨ","boundary":[0.7185954974631225,0.2661450387470308,0.7218864352676317,0.27918541879453673],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.7330505359362921,0.2661450387470308,0.7696400826585125,0.27918541879453673],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.7772014918853528,0.2661450387470308,0.7878749033970628,0.27918541879453673],"dir":"ltr"},{"str":"ƎƤƟ","boundary":[0.7954436914082185,0.2661450387470308,0.8191000739222468,0.27918541879453673],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷśŚŴŤƳř","boundary":[0.19992896408050836,0.2855253166567696,0.2619218205033433,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.26704638621014076,0.2855253166567696,0.2872679446255166,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.2924515406068344,0.2855253166567696,0.30701726084472963,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.3121086220221094,0.2855253166567696,0.32067170121971705,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŻLJ","boundary":[0.32581840327945966,0.2855253166567696,0.3480783508618662,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"ƥŹŵ","boundary":[0.35313835220590706,0.2855253166567696,0.38081801686771277,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƘsƹ","boundary":[0.3859001545646988,0.2855253166567696,0.4212629783945432,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.42642259332683713,0.2855253166567696,0.4323625147004469,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4376125197406001,0.2855253166567696,0.46350836329424416,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹƹźƋ","boundary":[0.4685591411578912,0.2855253166567696,0.5094837236651995,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"ľLj","boundary":[0.5146285810288633,0.2855253166567696,0.5215425019320588,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.5251913107758477,0.2855253166567696,0.5275414535801889,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.5312290010416317,0.2855253166567696,0.5319373643358759,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"Ƨ","boundary":[0.5356507375424214,0.2855253166567696,0.5389416753469306,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.547692913544572,0.2855253166567696,0.5808494808642184,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5859980276200398,0.2855253166567696,0.604227314270354,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.609386929202648,0.2855253166567696,0.6223034911461311,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưŤƿō","boundary":[0.6275332045294181,0.2855253166567696,0.6617412486139582,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"źƷ","boundary":[0.6668473673599681,0.2855253166567696,0.6811105574409465,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.6863033769026582,0.2855253166567696,0.6900665569033302,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮģŹŚĜƨƿ","boundary":[0.6900167501092033,0.2855253166567696,0.7467374651389402,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷžƿƹźs","boundary":[0.7518066899633749,0.2855253166567696,0.8191694566714828,0.2985656967042755],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3398266321696178,0.30491729216152014,0.34283348677799785,0.3179576722090261],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.3428482443466279,0.30490954943586696,0.38339835354994783,0.3179499294833729],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.387908635462518,0.30490954943586696,0.40814495144652396,0.3179499294833729],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.4127068848492994,0.30490954943586696,0.43485984005913775,0.3179499294833729],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀŤųř","boundary":[0.4393184704815026,0.30490954943586696,0.4729030072914216,0.3179499294833729],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.47742251268438546,0.30490954943586696,0.4903390746278686,0.3179499294833729],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƃŚŝ","boundary":[0.49486226941299005,0.30490954943586696,0.529712267732939,0.3179499294833729],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃřŵ","boundary":[0.5342760458317931,0.30490954943586696,0.5667242498571955,0.3179499294833729],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.5712677665401027,0.3043001187648456,0.5998257787036725,0.31498895486935863],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.6036557911360505,0.3043001187648456,0.6431111185780047,0.31498895486935863],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.6475961190820204,0.30490723352137766,0.6825992271765065,0.3179476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6871131984812341,0.30490723352137766,0.6977866099929441,0.3179476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƨƿƹŹ","boundary":[0.7023319411310106,0.30490723352137766,0.7402552031181749,0.3179476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŹŚŝŹŵ","boundary":[0.7447691744229026,0.30490723352137766,0.7766492120560466,0.3179476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳŚƷŚĭō","boundary":[0.7811594939686167,0.30490723352137766,0.8192100399852157,0.3179476135688836],"dir":"ltr"},{"str":"ƶǀƇƺţ","boundary":[0.1998990558112961,0.32422104824821846,0.23434875508215397,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƴģƮƷ","boundary":[0.24001935082826464,0.32422104824821846,0.2859817983266686,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.291731716004166,0.32422104824821846,0.3062974362420612,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"ƩŚů","boundary":[0.3118923994489427,0.32422104824821846,0.3354141191492216,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀƗ","boundary":[0.341125298209065,0.32422104824821846,0.3645105103995156,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.37015528040052365,0.32422104824821846,0.3830718423440067,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.3887000100803059,0.32422879097387164,0.3928468868653601,0.3372691710213776],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƧ","boundary":[0.3917271563455524,0.32422104824821846,0.4130463089277908,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"ƕƹźƃ","boundary":[0.41864127213467234,0.32422104824821846,0.44920050737542366,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"í","boundary":[0.45483420919995915,0.32422104824821846,0.46348583380934727,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.46914905077114294,0.32422104824821846,0.4775682436746072,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"ì","boundary":[0.48316320688148867,0.32422104824821846,0.4918148314908768,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.4973765901683406,0.32422104824821846,0.5241671113201837,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5298358623702155,0.32422104824821846,0.5384173885286108,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.5440492456570675,0.32422104824821846,0.5526123248546752,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘƫŚƐƯ","boundary":[0.5582626289439194,0.32422104824821846,0.5953889822250591,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳřƺţƾƯ","boundary":[0.6010023923927282,0.32422104824821846,0.6438712845670507,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"ľLJ","boundary":[0.6494902288229559,0.32422104824821846,0.6547623702160543,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.6583355465206139,0.32422104824821846,0.659043909814858,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.6626558247370717,0.32422104824821846,0.6672933906790764,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"Ť","boundary":[0.6709108396895263,0.32422104824821846,0.6729842780820534,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"ů","boundary":[0.6766718255434963,0.32422104824821846,0.6824162091327574,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"ƎsƺŤƯ","boundary":[0.6944473169584352,0.32422104824821846,0.7387864319075297,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"źŝŹŚƧ","boundary":[0.7444459594771677,0.32422104824821846,0.7715260979133762,0.3372614282957244],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.19990924700110885,0.3436031361342043,0.210781885689325,0.35664351618171025],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺţƾƯ","boundary":[0.21563528107254462,0.3436029651128265,0.2641442861462978,0.35664351618171025],"dir":"ltr"},{"str":"ľLJ","boundary":[0.2689570982157848,0.3436029651128265,0.2742292396088831,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.27780241591344274,0.3436029651128265,0.2785107792076869,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.28212269412990054,0.3436029651128265,0.28676026007190514,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"Ť","boundary":[0.2903777090823551,0.3436029651128265,0.29245114747488227,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ů","boundary":[0.2960372366519932,0.3436029651128265,0.3017816202412543,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧ","boundary":[0.31300844057659255,0.3436029651128265,0.3437964181311102,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ƾsŹźŝ","boundary":[0.34869224152414136,0.3436029651128265,0.38539247001108734,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƧ","boundary":[0.3902237290413619,0.3436029651128265,0.41285077114344176,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ŹƹźƯ","boundary":[0.41753998857565167,0.3436029651128265,0.44228474177614896,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"Śƿ","boundary":[0.4470754174926907,0.3436029651128265,0.45549461039615496,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.46038121030879237,0.3436029651128265,0.4663211316824021,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺų","boundary":[0.47116530358522807,0.3436029651128265,0.4945652733443088,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷšŹŚƸƯ","boundary":[0.49939099828634687,0.3436029651128265,0.5587440946204755,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƐs","boundary":[0.5635993346997741,0.3436029651128265,0.5930240818520875,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ƥŹŵ","boundary":[0.5978719431470708,0.3436029651128265,0.6254021874264969,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"źƏŚų","boundary":[0.6301319881724399,0.3436029651128265,0.6598242162561736,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.6647052820805747,0.3436029651128265,0.6753786935922845,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.6802283995833467,0.3436029651128265,0.6887914787809544,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬŞƣ","boundary":[0.6936356506837801,0.3436029651128265,0.7197012062766701,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪƈƟ","boundary":[0.7245822721010711,0.3436029651128265,0.7749590773159499,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƴƧƾƯ","boundary":[0.7798216961795633,0.3436029651128265,0.8191598400591373,0.35664334516033247],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.4212764658445614,0.36299149168646083,0.4242833204529415,0.3760318717339668],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŻřŵźĜŝ","boundary":[0.4242999227176503,0.36298374896080765,0.4684250529216085,0.3760241290083136],"dir":"ltr"},{"str":"źţżǀĮƳřƂƫŚģ","boundary":[0.47298698632438396,0.36298374896080765,0.5440243876213836,0.3760241290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.5485936998084741,0.36298374896080765,0.5851832465306945,0.3760241290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.589721198884446,0.36298374896080765,0.6003946103961559,0.3760241290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6049399415342225,0.36298374896080765,0.6108798629078321,0.3760241290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƴƧ","boundary":[0.61542334934982,0.36298374896080765,0.6424868855213196,0.3760241290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŸĭ","boundary":[0.6469750310809447,0.36298374896080765,0.6685137024965557,0.3760241290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřŶŤŝř","boundary":[0.6729815563993143,0.36298374896080765,0.7115338597493361,0.3760241290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷƪƈƟ","boundary":[0.7160238500050399,0.36298374896080765,0.7664024999159975,0.3760241290083136],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7709625886226941,0.36298374896080765,0.7795441147810893,0.3760241290083136],"dir":"ltr"},{"str":"ƾŤůřŹ","boundary":[0.7840673095662107,0.36298374896080765,0.8191718759450287,0.3760241290083136],"dir":"ltr"},{"str":"æç","boundary":[0.19990371291287257,0.382296551811164,0.21726230301401164,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƈƟ","boundary":[0.2222854104364772,0.382296551811164,0.24907593158832023,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ƽƹŹ","boundary":[0.25413962232451864,0.382296551811164,0.27777202378952315,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹřŵ","boundary":[0.2828689190551393,0.382296551811164,0.3103087732267061,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŚưţ","boundary":[0.31532634656093544,0.382296551811164,0.3470458956352273,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ľLJ","boundary":[0.35211696515574076,0.382296551811164,0.35738910654883904,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.3609622828533987,0.382296551811164,0.3616706461476428,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.3652825610698565,0.382296551811164,0.3699201270118611,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"Ť","boundary":[0.3735375760223111,0.382296551811164,0.3756110144148382,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ů","boundary":[0.3791971035919492,0.382296551811164,0.3849414871812103,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƫŚƗ","boundary":[0.39636937938913347,0.382296551811164,0.4215863747857935,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ƖŞƴƯ","boundary":[0.42660948220825917,0.382296551811164,0.45344243136991375,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.45846369409630056,0.382296551811164,0.49038615973925614,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.49536499445583115,0.382296551811164,0.5060384059675411,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.5110873391351095,0.382296551811164,0.5404290749638787,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.5454632505628169,0.382296551811164,0.5636925372131311,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5687488491650143,0.382296551811164,0.5773303753234096,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŵŚƠŤsř","boundary":[0.5824567857262858,0.382296551811164,0.6235676825375489,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6286221497933535,0.382296551811164,0.638605644971607,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ƵƹLjƗ","boundary":[0.6436416652666239,0.382296551811164,0.6723193105070392,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƟźƄǀě","boundary":[0.6774106716844192,0.382296551811164,0.7265792009677093,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřźŝŹŚƧ","boundary":[0.7316428917039077,0.382296551811164,0.7715307550149524,0.39533693185866997],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŶū","boundary":[0.19990633379254735,0.4016791456353919,0.23466040791640072,0.4147195256828979],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƿřŵŻƩŚƨƃř","boundary":[0.24012624239776892,0.40167846867577206,0.3056158664023384,0.4147195256828979],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.3056516918114311,0.4016868883610451,0.3107836363025436,0.41472726840855106],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺŝ","boundary":[0.3161350996270287,0.4016791456353919,0.33318931487517217,0.4147195256828979],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷřƺų","boundary":[0.3386145660428077,0.4016791456353919,0.37370068546083807,0.4147195256828979],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.3790355465206143,0.40167846867577206,0.40527372736131173,0.4147195256828979],"dir":"ltr"},{"str":"ƆŴƃ","boundary":[0.4105809179799066,0.40167846867577206,0.4476076576727932,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƣLjƗ","boundary":[0.4530181512717987,0.40167846867577206,0.48238202345351294,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹƺƯ","boundary":[0.487694748160344,0.40167846867577206,0.5135647659688853,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ƖƐƤƯ","boundary":[0.5188405967541413,0.40167846867577206,0.5504291724068411,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.5557345183293573,0.40167846867577206,0.5703850945868755,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.575694129901549,0.40167846867577206,0.5842756560599442,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"żǀģ","boundary":[0.5896049830314841,0.40167846867577206,0.611569779241289,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ƶưƷ","boundary":[0.6169230872618526,0.40167846867577206,0.6402880077954369,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.6455509257081414,0.40167846867577206,0.646248220825913,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"Ş","boundary":[0.6498601357481266,0.40167846867577206,0.6519335741406538,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ƿ","boundary":[0.6555196633177647,0.40167846867577206,0.6560066630825575,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ź","boundary":[0.6596462484459527,0.40167846867577206,0.6629740801720371,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"Ƥ","boundary":[0.6666025973589595,0.40167846867577206,0.669229444575115,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ţ","boundary":[0.6728561170659586,0.40167846867577206,0.6731402002620878,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.682138627734283,0.40168621140142524,0.6859829743624205,0.4147265914489312],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƴƧ","boundary":[0.6851676186956082,0.40167846867577206,0.7121296965827759,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"żƧźưţ","boundary":[0.7174221296327407,0.40167846867577206,0.7503684015994084,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.7557272437082085,0.40167846867577206,0.7703778199657269,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7756868552804004,0.40167846867577206,0.7842683814387955,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƘŝ","boundary":[0.7895977084103355,0.40167846867577206,0.8078177715802558,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.8131858371694497,0.40167846867577206,0.8191257585430595,0.414718848723278],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.38720633043244485,0.42106931116389545,0.39562552333590906,0.4341096912114014],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶźǀƛ","boundary":[0.39547241356137197,0.4210615684382423,0.4201692046638215,0.43410194848574823],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.4248067706058261,0.4210615684382423,0.4307466919794359,0.43410194848574823],"dir":"ltr"},{"str":"ƾĮģŹŚĜƨƿ","boundary":[0.43529017842142365,0.4210615684382423,0.4918854541178049,0.43410194848574823],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷžƿƹźs","boundary":[0.49637913376566606,0.4210615684382423,0.5637382110816166,0.43410194848574823],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.5682484929941867,0.4210615684382423,0.5720116729948587,0.43410194848574823],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźǀĭƁŹřżĭ","boundary":[0.5719766237693624,0.4210615684382423,0.6418979839387116,0.43410194848574823],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷžƿƹźs","boundary":[0.6464672961258021,0.4210615684382423,0.7137101575887906,0.43410194848574823],"dir":"ltr"},{"str":"","boundary":[0.7182388864621483,0.4210615684382423,0.7220020664628203,0.43410194848574823],"dir":"ltr"},{"str":"XML","boundary":[0.7220691509021874,0.4204521377672209,0.7555488726857297,0.43114097387173395],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƂƴƧřźţ","boundary":[0.7602696616377138,0.4210597584619952,0.8191634286482309,0.4341001385095012],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.5760055105675213,0.46347119581353924,0.630787117368368,0.48249732407957246],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.6363853163536172,0.46347119581353924,0.6642148247706731,0.48249732407957246],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƺƯ","boundary":[0.6700552535197071,0.46347119581353924,0.7387408487618023,0.48249732407957246],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.7444493968616647,0.46347119581353924,0.8191638217801822,0.48249732407957246],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŝ","boundary":[0.19990704949430463,0.4939594306710213,0.21058046100601457,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"ƪƿŚưţ","boundary":[0.21704427606599241,0.4939594306710213,0.24876382514028428,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.2552479318571285,0.4939594306710213,0.2625787540741239,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.26915878498706364,0.4939594306710213,0.2777218641846712,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.28428144215584156,0.49334999999999996,0.31282296976191276,0.504038836104513],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.3186620390272115,0.49334999999999996,0.3581085985013944,0.504038836104513],"dir":"ltr"},{"str":"2012","boundary":[0.36395568025267966,0.49334999999999996,0.3942207923120863,0.504038836104513],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.40071204596619747,0.4939594306710213,0.43379667013877227,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.44032689425758553,0.4939594306710213,0.45855618090789974,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.46512698834044575,0.4939594306710213,0.47969270857834095,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"ŵźƧ","boundary":[0.48619526225597276,0.4939594306710213,0.5071325627499078,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƷřƺŴƳ","boundary":[0.5136148247706732,0.4939594306710213,0.5580738449648871,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"ŜŬƘţ","boundary":[0.5646188266523304,0.4939594306710213,0.5987272571486175,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"ľLJ","boundary":[0.6053441819831324,0.4939594306710213,0.6106163233762308,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.6141894996807905,0.4939594306710213,0.6148978629750346,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"ư","boundary":[0.6185097778972483,0.4939594306710213,0.623147343839253,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"Ť","boundary":[0.6267647928497029,0.4939594306710213,0.6288382312422299,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"ů","boundary":[0.6324243204193409,0.4939594306710213,0.638168704008602,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƳřƺŴŝ","boundary":[0.6511092470011091,0.4939594306710213,0.6949558280971742,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.7015063438728537,0.4939594306710213,0.7100694230704614,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"ƱřƺƴƗ","boundary":[0.716627317630456,0.4939594306710213,0.7484206545478983,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":"źĭř","boundary":[0.754932431705924,0.4939594306710213,0.7714682873559356,0.5069998107185273],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5909235879170726,0.5133477862232778,0.5939304425254526,0.5263881662707838],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.5939452000940827,0.5133400434976246,0.634591233493498,0.5263804235451306],"dir":"ltr"},{"str":"Ƃƃƺě","boundary":[0.6391052047982256,0.5133400434976246,0.6770653607069653,0.5263804235451306],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƴƷŵƶƘsƺţ","boundary":[0.6815424380901178,0.5133400434976246,0.7504676623769362,0.5263804235451306],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƴƯ","boundary":[0.7550295957797116,0.5133400434976246,0.7833715063337924,0.5263804235451306],"dir":"ltr"},{"str":"Ţưs","boundary":[0.7878910117267565,0.5133400434976246,0.8191438526931217,0.5263804235451306],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƷŵ","boundary":[0.19989924733711903,0.5327242762767221,0.2218769564194751,0.5457646563242281],"dir":"ltr"},{"str":"ƹŵ","boundary":[0.22782241188132119,0.5327242762767221,0.24083858741305736,0.5457646563242281],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƹŶů","boundary":[0.24677113000235207,0.5327242762767221,0.27793542555693695,0.5457646563242281],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƏ","boundary":[0.2837701992540574,0.5327242762767221,0.3042979772185075,0.5457646563242281],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.3101807130136756,0.5327242762767221,0.3230972749571587,0.5457646563242281],"dir":"ltr"},{"str":"ƱƺƴƧŚţ","boundary":[0.3290371963307684,0.5327242762767221,0.3668165720237894,0.5457646563242281],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.3727860085346594,0.5327242762767221,0.38755095594906075,0.5457646563242281],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.39334883572460594,0.5327242762767221,0.41903438392527126,0.5457646563242281],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.42500013104398365,0.5327242762767221,0.4475939686166458,0.5457646563242281],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.45352651120594056,0.5327242762767221,0.4838606935250831,0.5457646563242281],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿźƿŶƯ","boundary":[0.489815372467323,0.5327242762767221,0.5333797150633379,0.5457646563242281],"dir":"ltr"},{"str":"ƮŤƀǀs","boundary":[0.5393104129565539,0.5327242762767221,0.5799306206108665,0.5457646563242281],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳƺưƳ","boundary":[0.585780151876617,0.5327242762767221,0.6145850811464668,0.5457646563242281],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿźųō","boundary":[0.6205563623534156,0.5327242762767221,0.6569798864285474,0.5457646563242281],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.6628977520916636,0.5321148456057008,0.6913922583246531,0.5428036817102138],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.6966345216894594,0.5321148456057008,0.735962837270253,0.5428036817102138],"dir":"ltr"},{"str":"2008","boundary":[0.7412051006350593,0.5321148456057008,0.7713552972010349,0.5428036817102138],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.1999100534256241,0.5520354401722091,0.21282661536910719,0.565075820219715],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.21281370249655585,0.5520431828978623,0.21804710527200022,0.5650835629453682],"dir":"ltr"},{"str":"Ŷƃ","boundary":[0.22289312187090482,0.5520354401722091,0.2410523100702261,0.565075820219715],"dir":"ltr"},{"str":"ƭŚŬƳř","boundary":[0.24577473203185368,0.5520354401722091,0.27327915056617713,0.565075820219715],"dir":"ltr"},{"str":"SQL","boundary":[0.27803165216222575,0.5514260095011877,0.3066574554662403,0.5621148456057007],"dir":"ltr"},{"str":"Server","boundary":[0.31069644697040955,0.5514260095011877,0.35024091932394746,0.5621148456057007],"dir":"ltr"},{"str":"7.0","boundary":[0.3542735459157958,0.5514260095011877,0.3731922650448573,0.5621148456057007],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹŚĮƳ","boundary":[0.3778054265649672,0.5520357750890736,0.41478604885588494,0.5650761551365796],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4196394442391046,0.5520357750890736,0.4325560061825876,0.5650761551365796],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.437280272840294,0.5520357750890736,0.45184599307818923,0.5650761551365796],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.4566348240986522,0.5520357750890736,0.48232037229931746,0.5650761551365796],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƿŚě","boundary":[0.4870759987903628,0.5520357750890736,0.5219684251201234,0.5650761551365796],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŶŬƯ","boundary":[0.5267959947582405,0.5520357750890736,0.5586465172541243,0.5650761551365796],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.5633873861765395,0.5520357750890736,0.60298378750714,0.5650761551365796],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.6077375693021065,0.5520357750890736,0.61772106448036,0.5650761551365796],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƴŤŞƯ","boundary":[0.6225560129027919,0.5520357750890736,0.6572362991834949,0.5650761551365796],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.6618757098215784,0.5520357750890736,0.6913391955915458,0.5650761551365796],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.6960450152884645,0.5520357750890736,0.7142743019387787,0.5650761551365796],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.719031773125903,0.5520435178147268,0.722271059440207,0.5650838978622328],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.7221585329794026,0.5520357750890736,0.7478440811800678,0.5650761551365796],"dir":"ltr"},{"str":"ƶŤƃřŵ","boundary":[0.7525997076711132,0.5520357750890736,0.7850479116965156,0.5650761551365796],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.7897961594032458,0.5520357750890736,0.8191710997614327,0.5650761551365796],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.1999057592150801,0.5714178629750594,0.2100884815698397,0.5844582430225653],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.21583102046302205,0.5714178629750594,0.24540518799771513,0.5844582430225653],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.2511089882732435,0.5714178629750594,0.26933827492355766,0.5844582430225653],"dir":"ltr"},{"str":"żƧźưţ","boundary":[0.27520071906185944,0.5714178629750594,0.3081469910285272,0.5844582430225653],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.3140057457746715,0.5714256057007125,0.32242493867813576,0.5844659857482185],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƷŵƾƯ","boundary":[0.3222755182957561,0.5714178629750594,0.362833006283391,0.5844582430225653],"dir":"ltr"},{"str":"Źřźƣ","boundary":[0.3686530224118813,0.5714178629750594,0.38888933839588724,0.5844582430225653],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯ","boundary":[0.3947610060145828,0.5714178629750594,0.40504334195759545,0.5844582430225653],"dir":"ltr"},{"str":"ŹŚǀŤųř","boundary":[0.41088733913510966,0.5714178629750594,0.4445844024058331,0.5844582430225653],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.4504007291421659,0.5714178629750594,0.46331729108564895,0.5844582430225653],"dir":"ltr"},{"str":"řŹ","boundary":[0.46915390947884816,0.5714178629750594,0.4777169886764558,0.5844582430225653],"dir":"ltr"},{"str":"geospatial","boundary":[0.48356910050065516,0.570808432304038,0.5449884076475924,0.5814972684085511],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞǀŤƄě","boundary":[0.5508044521353449,0.5714160529988124,0.6014302913208561,0.5844564330463183],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.6072539968415039,0.5714160529988124,0.6131939182151137,0.5844564330463183],"dir":"ltr"},{"str":"řżŬƯ","boundary":[0.619045294176943,0.5714160529988124,0.6448931756325392,0.5844564330463183],"dir":"ltr"},{"str":"ƱŚƯŻ","boundary":[0.6506965894963206,0.5714160529988124,0.6768506905009912,0.5844564330463183],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.682751873256947,0.5714160529988124,0.6886917946305566,0.5844564330463183],"dir":"ltr"},{"str":"ŲƿŹŚţ","boundary":[0.6945431705923859,0.5714160529988124,0.7230252780484526,0.5844564330463183],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.7289153926279358,0.5714160529988124,0.751509230200598,0.5844564330463183],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřƺƳř","boundary":[0.757338469809482,0.5714160529988124,0.7810428144215583,0.5844564330463183],"dir":"ltr"},{"str":"ŢƿŚƸƳ","boundary":[0.7868720540304424,0.5714160529988124,0.8191081180067873,0.5844564330463183],"dir":"ltr"},{"str":"źƧŷ","boundary":[0.199908611941803,0.5908002857779098,0.2210838782298982,0.6038406658254157],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯř","boundary":[0.22702379960350794,0.5908002857779098,0.23998278955680252,0.6038406658254157],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.24597436242061757,0.5908002857779098,0.2716599106212829,0.6038406658254157],"dir":"ltr"},{"str":"ƩƺƈŰƯ","boundary":[0.2776256577399953,0.5908002857779098,0.32147408353213935,0.6038406658254157],"dir":"ltr"},{"str":"2012","boundary":[0.3274251537246732,0.5901908551068884,0.35766607304862064,0.6008796912114014],"dir":"ltr"},{"str":"ƁŹŚĮƳ","boundary":[0.36360224454823425,0.5907984758016627,0.40056995396660056,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":"Ʃƺů","boundary":[0.40654492456570673,0.5907984758016627,0.43256805214878535,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ľLj","boundary":[0.4386002083263331,0.5907984758016627,0.44551412922952854,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.4491629380733175,0.5907984758016627,0.4515130808776587,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":"Ś","boundary":[0.4551028594469272,0.5907984758016627,0.4558112227411713,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":"Ƨ","boundary":[0.459423137663385,0.5907984758016627,0.4627140754678942,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":"żƧźưţ","boundary":[0.47226591176371774,0.5907984758016627,0.5052121837303855,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.5111742414569405,0.5908062185273159,0.5156236483989114,0.6038465985748218],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5141995430261082,0.5907984758016627,0.5400953865797522,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":"šŹŚƸƯ","boundary":[0.5459522966298177,0.5907984758016627,0.5817301770773833,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ŮƐs","boundary":[0.5876848560196232,0.5907984758016627,0.6171096031719366,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6230661268102552,0.5907984758016627,0.6316476529686504,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":"źƔƳƝźƇ","boundary":[0.637582040254024,0.5907984758016627,0.6869700883706864,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘsƺţ","boundary":[0.6929266120090051,0.5907984758016627,0.7272564060347435,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŶǀƬƧ","boundary":[0.7332498235946372,0.5907984758016627,0.7707248244346628,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷŻŚǀƳ","boundary":[0.7767957192298646,0.5907984758016627,0.819090910923692,0.6038388558491686],"dir":"ltr"},{"str":"źǀŧŐţ","boundary":[0.19991599072611826,0.6101117845902614,0.22561998588757118,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.23046046839823953,0.6101117845902614,0.25241604112765054,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƿƺƳŶƧ","boundary":[0.2573764288834383,0.6101117845902614,0.30927879775545203,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŚƷśŚŴŤƳř","boundary":[0.3141285037465142,0.6101117845902614,0.37611767077719177,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.3810540774839556,0.6101117845902614,0.38699399885756536,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.39194147374080185,0.6101117845902614,0.4315378750714023,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"źŝ","boundary":[0.43649641813111134,0.6101117845902614,0.4464799133093648,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.45141816471220747,0.6101117845902614,0.47710371291287273,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ƲƨưƯ","boundary":[0.4820622559725818,0.6101117845902614,0.5156431033903434,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷƱō","boundary":[0.5205702866167133,0.6101117845902614,0.5468018648566918,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"řźƿŻ","boundary":[0.5517087564261955,0.6101117845902614,0.5713769060179431,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ŵŹřŵ","boundary":[0.576305933940392,0.6101117845902614,0.5989993851013072,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ŵƺūƹ","boundary":[0.6039265683276773,0.6101117845902614,0.633395588185881,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ƹźƀě","boundary":[0.6382969456671485,0.6101117845902614,0.6659120459661975,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ƽŹŚĭŻŚs","boundary":[0.670959134437687,0.6101117845902614,0.7194174557306543,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŗŚƀƯ","boundary":[0.7244848358590101,0.6101117845902614,0.7594879439534962,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.7645036725916468,0.6101117845902614,0.773085198750042,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":"ƾưƔƴƯ","boundary":[0.7780123819764121,0.6101117845902614,0.8191767749739592,0.6231521646377673],"dir":"ltr"},{"str":".","boundary":[0.7762101139074631,0.6295014441805226,0.7792169685158431,0.6425418242280285],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƳŹřŸĮŝ","boundary":[0.779233570780552,0.6294937014548693,0.8191177446994391,0.6425340815023752],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.6826637310574245,0.6676340725764549,0.7153628137495384,0.6806744526239609],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7192551224757235,0.6676340725764549,0.7400743624206179,0.6806744526239609],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƷŵƱŚƯŻŚs","boundary":[0.7440515271664262,0.6676340725764549,0.8192173582876923,0.6806744526239609],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.19991045663788173,0.6889226254453682,0.2082927556197708,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƯř","boundary":[0.21402053694432308,0.6889226254453682,0.22697952689761763,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿƺƃƾƯ","boundary":[0.23267007157017572,0.6889226254453682,0.2793707402305029,0.7019641812648456],"dir":"ltr"},{"str":"ƶūřƺƯ","boundary":[0.28499152918248705,0.6889226254453682,0.3176887671785222,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"ƽźţƶŤƟźƄǀě","boundary":[0.323296643257955,0.6889226254453682,0.3915725345250496,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"ŜƫŚƐƯ","boundary":[0.3971859446927187,0.6889226254453682,0.4337754914149391,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.43942210611202576,0.6889226254453682,0.44675292832902114,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"Ʊō","boundary":[0.4524253687712106,0.6889226254453682,0.46707594502872885,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘƫŚƐƯ","boundary":[0.4726875105003193,0.6889226254453682,0.5099503712912874,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƏ","boundary":[0.51552873223346,0.6889226254453682,0.5360565101979101,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"Źŵ","boundary":[0.5417381741204932,0.6889226254453682,0.5546547360639763,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.5602865931924335,0.6889226254453682,0.5748523134303286,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"Ţsř","boundary":[0.5804472766372101,0.6889226254453682,0.6061328248378753,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŶƃ","boundary":[0.611796041799671,0.6889226254453682,0.6356737878431507,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"ƾůřźƏ","boundary":[0.6413314707167099,0.6889226254453682,0.6809278720473104,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƳƺĭƶŝ","boundary":[0.6866925472934379,0.6889226254453682,0.7364808944591918,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.7421348879405937,0.6889226254453682,0.7714766237693629,0.7019630054928742],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřźŝ","boundary":[0.19991195860354155,0.7083044140439431,0.2245976815295185,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":".(","boundary":[0.2309581936090857,0.7083121567695962,0.23917446994388628,0.7213525368171022],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.23912650784583847,0.7083044140439431,0.2618236483989113,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"ƵŚĮƿŚě","boundary":[0.268056876449044,0.7083044140439431,0.29849067235643956,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"žƿƺƳƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.30474972615167495,0.7083044140439431,0.36724433990793326,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"ľŚ","boundary":[0.3734941702227748,0.7083044140439431,0.37419146534054637,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"Ư","boundary":[0.37780338026276006,0.7083044140439431,0.3801535230671013,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"ż","boundary":[0.38646607304862074,0.7083044140439431,0.3897939047747052,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƳ","boundary":[0.4053483821108162,0.7083044140439431,0.41602179362252617,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":")","boundary":[0.41603286179899873,0.7083121567695962,0.4212662645744431,0.7213525368171022],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƃŚŝ","boundary":[0.42762493195793155,0.7083044140439431,0.4587449548066262,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶŝźŬţ","boundary":[0.46502245556264915,0.7083044140439431,0.5112689862571823,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"Śŝ","boundary":[0.5175427976210478,0.7083044140439431,0.5246707032693795,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"žƿƺƳƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.5310496623097343,0.7083044140439431,0.5934354389973455,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.5996944927925809,0.7083044140439431,0.6199160512079568,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"Śưƃ","boundary":[0.6263097678169417,0.7083044140439431,0.6482653405463527,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƧ","boundary":[0.6545354625180606,0.7083044140439431,0.6691011827559559,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"ƮƴƧƾƯ","boundary":[0.6753989751688452,0.7083044140439431,0.7147371190484192,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"ŶǀƧŐţ","boundary":[0.7209629683142368,0.7083044140439431,0.751230741574544,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"řŶŤŝř","boundary":[0.7574510567521253,0.7083044140439431,0.7803621820503344,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"ƲǀưƷ","boundary":[0.7865824972279158,0.7083044140439431,0.8191745875474615,0.721344794091449],"dir":"ltr"},{"str":"ƽřƶƿƹŹ","boundary":[0.19990826921138347,0.7276172168942994,0.23821153859077263,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƿƺƳƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.24305202110144095,0.7276172168942994,0.3101897348879402,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"ƹ","boundary":[0.31502837270252976,0.7276172168942994,0.3209682940761395,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"Ƶŵřŵ","boundary":[0.3258143106750441,0.7276172168942994,0.34840814824770633,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"ƕřƺƳř","boundary":[0.3532320284936658,0.7276172168942994,0.37693637310574196,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"ŚƷźǀƜŤƯ","boundary":[0.3817602533517015,0.7276172168942994,0.4278352273109099,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƴƳŚƯ","boundary":[0.4327660999294374,0.7276172168942994,0.4605195524343935,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƀƿƺƳƶƯŚƳźŝ","boundary":[0.4653249857195653,0.7276172168942994,0.532462699506065,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƳŚŞƯ","boundary":[0.5373013373206544,0.7276172168942994,0.5677849400221766,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.5726826081112865,0.7276172168942994,0.5812641342696816,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"ƾƬƯŚƧ","boundary":[0.5860898592117199,0.7276172168942994,0.6189807902960248,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"ƥŹŵ","boundary":[0.6236884546890223,0.7276172168942994,0.6512186989684484,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"ƪŞƣ","boundary":[0.6560462686065653,0.7276172168942994,0.6774982393064747,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"Żř","boundary":[0.6823534793857731,0.7276172168942994,0.6909350055441682,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"ŶƿŚŝ","boundary":[0.6957625751822852,0.7276172168942994,0.715984133597661,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"śŚŤƧ","boundary":[0.7209648130103152,0.7276172168942994,0.7540494371828901,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"Ʋƿř","boundary":[0.7589655522327875,0.7276172168942994,0.7771948388831017,0.7406575969418053],"dir":"ltr"},{"str":"ƶƘƫŚƐƯ","boundary":[0.7820519236584791,0.7276172168942994,0.8191782769396189,0.7406575969418053],"dir":"ltr"}],"boundary":[0.1999,0.1195,0.81922,0.74066],"dir":"ltr","type":"paragraph"}]}],"words":[]}
خرید یا کرایه
cancel
19