اصول مهندسی مخازن نفت و گاز با رویکرد بررسی جریان در مخزن اصول مهندسی مخازن نفت و گاز با رویکرد بررسی جریان در مخزن

توضیحات

کتاب حاضر، نوشته مهندس محسن مسیحی است. رشته مهندسی نفت، از رشته‌های درحال رشد دانشگاههای کشور محسوب میشود. سرفصلهایی که برای این رشته در نظر گرفته شده است، از اکتشاف تا حفاری از مخازن نفت و گاز، بررسی مدلهای توسعه و روشهای بهرهبرداری و تولید بهینه مخزن را شامل می‌شوند. مهندسی مخزن در تعامل با دیگر گروهها به پردازش اطلاعات مخزنی و سپس انتقال به سایر گروهها میپردازد. , ,

آشنایی با موضوع جریان سیالات در محیط متخلخل مخزن، یکی از پایههای مهندسی مخزن به‌حساب می‌آید. توسعه چنین مدل‌هایی، نیاز به درکی صحیح از نحوه جریان در مخزن و محیط متخلخل دارد که موضوع اصلی کتاب را شامل می‌شود., ,

بررسی اجمالی مطالب کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز

,

کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز در سال 1394 منتشر شد. کتاب حاضر با 258 صفحه، دارای شش فصل است. عناوین این کتاب ارزشمند، عبارتند از:, ,

1. مقدمهای بر مهندسی مخازن نفت و گاز, ,

2. جریان تک‌فازی پایا, ,

3. جریان تک‌فازی ناپایا, ,

4. اصل برهم نهی در مسایل جریان, ,

5. جریان تکفازی شبه پایا, ,

6. جریان دو فازی امتزاج ناپذیر در مخزن, ,

مهندس محسن مسیحی، با نثری روان این کتاب را نگاشته است. نویسنده این کتاب با تجربه تدریس چندساله در دانشگاه‌های معتبر، اثر ارزشمندی را خلق کرد., ,

درباره سایر تالیفات نویسنده کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز

,

در تمام مطالعات مخزنی، نیاز به تشخیص درست رفتار مخزن، بهصورت تابعی از زمان شرایط مختلفی دارد که خود مستلزم مدلسازی مناسب در جریان مخزن است. , ,

کتاب حاضر عنوان کتابی است از مهندس محسن مسیحی که در سال 1394 تالیف شد. محسن مسیحی، کتب نفیس دیگری دارد که چند مورد از آن‌ها شامل موارد زیر می‌شود., ,

1. اصول مدل‌سازی و شبیه‌سازی مخازن, ,

2. هیدروکربوری, ,

3. تحلیل های آماری برای مشخص‌سازی مخازن در مهندسی نفت (دانشگاه صنعتی امیرکبیر), ,

نویسنده کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز، با توجه به تجربه چندین ساله تدریس در دانشگاه‌های معتبر کشور، اثر خود را با تمرکز بر موضوع جریان سیالات در مخزن، تالیف کرده است., ,

خرید کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز با رویکرد بررسی جریان در مخزن

,

از شما دعوت می‌کنیم برای تهیه کتاب مورد نظر خود، در ویترین مای بوکت مشخصات و اطلاعات مختصری درباره آن، مطالعه کنید. درصورت داشتن نسخه الکترونیک، می‌‌توانید پیشنمایش کتاب را نیز ببینید و در صورت تمایل، برای خرید آن اقدام کنید., ,

همچنین اگر تمایل به مطالعه کتاب با پرداخت هزینه کمتر دارید، گزینه کرایه نسخه الکترونیکی کتب را، درمورد کتابهایی که ایبوک دارند، به شما پیشنهاد میکنیم. ,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"title":"اصول مهندسی مخازن نفت و گاز با رویکرد بررسی جریان در مخزن","price":"۱۰۳‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۵۱‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۵‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۹۰۰","rent_12_price":"۳۶‌,‌۰۵۰","print_price":"۱۰۳‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/194e85861bbf5b0a/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/194e85861bbf5b0a/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/194e85861bbf5b0a/front.png","large":"/storage/files/styles/large/books/194e85861bbf5b0a/front.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/194e85861bbf5b0a/front.png","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/books/194e85861bbf5b0a/front.png"},"back_cover":{"thumbnail":null,"medium":null,"medium_rounded":null,"large":null,"medium_trans":null,"medium_zoom_fit":null},"print_book":false,"isbn":"9789642081301","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۴","nobat_chap":1,"description":["<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب حاضر، نوشته مهندس محسن مسیحی است. رشته مهندسی نفت،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">از رشته&zwnj;های درحال رشد دانشگاه</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">های کشور محسوب می</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">شود.</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">سر</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فصل</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">هایی که برای این رشته در نظر گرفته شده است،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">از اکتشاف تا حفاری از مخازن نفت و گاز،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">بررسی مدل</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">های توسعه و روش</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">های بهره</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">برداری و تولید بهینه مخزن را شامل می&zwnj;شوند. مهندسی مخزن در تعامل با دیگر گروه</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">ها به پردازش اطلاعات مخزنی و سپس انتقال به سایر گروه</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">ها می</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">پردازد.</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">آشنایی با موضوع جریان سیالات در محیط متخلخل مخزن،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">یکی از پایه</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">های مهندسی مخزن به&zwnj;حساب می&zwnj;آید. توسعه چنین مدل&zwnj;هایی، نیاز به درکی صحیح از نحوه جریان در مخزن و محیط متخلخل دارد که موضوع اصلی کتاب را شامل می&zwnj;شود.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">بررسی اجمالی مطالب کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز در سال 1394 منتشر شد. کتاب حاضر با 258 صفحه، دارای شش فصل است. عناوین این کتاب ارزشمند، عبارتند از:</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; text-indent: -36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">1.<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مقدمه</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">ای بر مهندسی مخازن نفت و گاز</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; text-indent: -36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">2.<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">جریان تک&zwnj;فازی پایا</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; text-indent: -36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">3.<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">جریان تک&zwnj;فازی نا</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">پایا</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; text-indent: -36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">4.<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">اصل بر</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">هم نهی در مسایل جریان</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; text-indent: -36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">5.<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">جریان تک</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">فازی شبه پایا</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; text-indent: -36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo1; tab-stops: list 36.0pt;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">6.<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">جریان دو فازی امتزاج ناپذیر در مخزن</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مهندس محسن مسیحی، با نثری روان این کتاب را نگاشته است. نویسنده این کتاب با تجربه تدریس چندساله در دانشگاه&zwnj;های معتبر، اثر ارزشمندی را خلق کرد.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">درباره سایر تالیفات نویسنده کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز </span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در تمام مطالعات مخزنی،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">نیاز به تشخیص درست رفتار مخزن، به</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">صورت تابعی از زمان شرایط مختلفی دارد که خود مستلزم مدل</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">سازی مناسب در جریان مخزن است. </span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتاب حاضر عنوان کتابی است از مهندس محسن مسیحی که در سال 1394 تالیف شد.</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">محسن مسیحی،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کتب نفیس دیگری دارد که چند مورد از آن&zwnj;ها شامل موارد زیر می&zwnj;شود.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; text-indent: -36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">1.<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">اصول مدل&zwnj;سازی و شبیه&zwnj;سازی مخازن</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; text-indent: -36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">2.<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">هیدروکربوری</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"margin-right: 36.0pt; text-indent: -36.0pt; mso-list: l0 level1 lfo2; tab-stops: list 36.0pt;\"><!-- [if !supportLists]--><span style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'IRANYekanRd Medium'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"><span style=\"mso-list: Ignore;\">3.<span style=\"font: 7.0pt 'Times New Roman';\"> </span></span></span><!--[endif]--><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">تحلیل های آماری برای مشخص&zwnj;سازی مخازن در مهندسی نفت (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">نویسنده کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">با توجه به تجربه چندین ساله تدریس در دانشگاه&zwnj;های معتبر کشور،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">اثر خود را با تمرکز بر موضوع جریان سیالات در مخزن،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">تالیف کرده است.</span>","\r","<h2 dir=\"RTL\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">خرید کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز با رویکرد بررسی جریان در مخزن</span></h2>\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">از شما دعوت می&zwnj;کنیم برای تهیه کتاب مورد نظر خود،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">در ویترین مای بوکت مشخصات و اطلاعات مختصری درباره آن،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">مطالعه کنید. درصورت داشتن نسخه الکترونیک،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">می</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">توانید پیش</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">نمایش کتاب را نیز ببینید و در صورت تمایل،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">برای خرید آن اقدام کنید.</span>","\r","<p class=\"MsoNormal\" dir=\"RTL\" style=\"text-align: justify; text-justify: inter-ideograph;\"><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">همچنین</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">اگر تمایل به مطالعه کتاب با پرداخت هزینه کمتر دارید،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">گزینه کرایه نسخه الکترونیکی کتب را،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">درمورد کتاب</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">هایی که ایبوک دارند،</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">به شما پیشنهاد می</span><span dir=\"LTR\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">&zwnj;</span><span lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\">کنیم.</span><span dir=\"LTR\" lang=\"FA\" style=\"font-family: 'IRANYekanRd Medium','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-hansi-font-family: 'IRANYekanRd Medium';\"> </span>",""],"pages_count":1,"token":"194e85861bbf5b0a","deleted_at":null,"published_at":"2022-11-24 15:11:38","available_for_web":true,"publisher_title":"دانشگاه صنعتی شریف","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","rent_1_week_price":"-۱","meta_desc":"کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز با رویکرد بررسی جریان در مخزن، اثر مهندس محسن مسیحی را از نخستین و بزرگترین سامانه یادگیری و آموزش کشور، مای بوکت، تهیه کنید.","meta_title":"خرید کتاب اصول مهندسی مخازن نفت و گاز با رویکرد بررسی جریان در مخزن، اثر محسن مسیحی-مای بوکت","stock":0,"bookmark":"false","writer_authors":[{"id":7486,"title":"محسن مسیحی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محسن مسیحی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محسن","lastname":"مسیحی","token":"52bf5031b9da34bf","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799236,"author_id":7486,"created_at":"2022-11-24 15:06:44","updated_at":"2022-11-27 10:49:13","role":"writer"}}],"translator_authors":[],"available_e_book":true,"dir":false,"vitrines":[{"title":"کتاب‌های مشابه","url":"/api/bookstore/vitrines/similar-books/194e85861bbf5b0a","type":"books","books":[]},{"title":"کتاب‌های دیگر ناشر","url":"/api/bookstore/vitrines/publisher-books/194e85861bbf5b0a","type":"books","books":[]}],"authors":[{"id":7486,"title":"محسن مسیحی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"محسن مسیحی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","firstname":"محسن","lastname":"مسیحی","token":"52bf5031b9da34bf","national_code":null,"pivot":{"book_id":3799236,"author_id":7486,"created_at":"2022-11-24 15:06:44","updated_at":"2022-11-27 10:49:13","role":"writer"}}],"e_book":{"toc":null,"pages_count":258,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"194e85861bbf5b0a","status":"SUCCEED","pages_count_fa":"۲۵۸"},"publisher":{"id":204,"title":"دانشگاه صنعتی شریف","description":null,"logo":"icons/sharif","token":"74ab9d1d87c2a46c","slug":"sharif"},"tags":[],"study_subjects":[{"id":613,"title":" مهندسی مخازن ۱","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":" مهندسی مخازن ۱ - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"b9dab75ee5bc8f93","type":"","books_count":5,"created_at":"2017-10-07 11:24:02","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"92beec874cc27d55","books_count":117,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-27 12:17:44","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]}]},{"id":34360,"title":"مخازن کربناته ","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مخازن کربناته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cb75446aad5751dc","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:50:05","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_fields":[{"id":772,"title":"علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"1ef9b112a1be7d4c","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":930,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]}]},{"id":34552,"title":"مدلسازی و شبیه سازی مخازن","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدلسازی و شبیه سازی مخازن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"fef40ded6cdd6702","type":"","books_count":4,"created_at":"2017-10-07 11:50:21","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_fields":[{"id":853,"title":"مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"42097343f80417e0","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]}]},{"id":35620,"title":"مدیریت و صیانت از مخازن","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مدیریت و صیانت از مخازن - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"62310e86d38fda6d","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:53:35","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_fields":[{"id":901,"title":"مهندسی نساجی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نساجی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"8fc386beeff3b8bb","books_count":28,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]}]},{"id":37327,"title":"مهندسی مخازن پیشرفته","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی مخازن پیشرفته - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"5d93fedaaeeb0563","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:56:53","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_fields":[{"id":754,"title":"مهندسی نفت گرایش اکتشاف","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت گرایش اکتشاف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"7ea895da8f69f048","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]},{"id":850,"title":"مهندسی نفت گرایش حفاری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت گرایش حفاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"084ea562f3696b04","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-27 12:08:32","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]}]},{"id":37330,"title":"مهندسی مخازن ترکدار","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی مخازن ترکدار - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"a5ccf297519a7717","type":"","books_count":2,"created_at":"2017-10-07 11:56:54","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_fields":[{"id":853,"title":"مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"42097343f80417e0","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]},{"id":856,"title":"مهندسی نفت گرایش بهره برداری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت گرایش بهره برداری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"7f2a3d23f5f9c282","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]}]},{"id":37333,"title":"مهندسی مخازن گاز","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی مخازن گاز - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"74edb9c87cd765fa","type":"","books_count":3,"created_at":"2017-10-07 11:56:54","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_fields":[{"id":850,"title":"مهندسی نفت گرایش حفاری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت گرایش حفاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"084ea562f3696b04","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-27 12:08:32","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]}]},{"id":37336,"title":"مهندسی مخازن گازی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی مخازن گازی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"4e6cb9aef958c17e","type":"","books_count":1,"created_at":"2017-10-07 11:56:54","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_fields":[{"id":853,"title":"مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"42097343f80417e0","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]},{"id":856,"title":"مهندسی نفت گرایش بهره برداری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت گرایش بهره برداری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"7f2a3d23f5f9c282","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]}]}],"study_fields":[{"id":58,"title":"مهندسی نفت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"92beec874cc27d55","books_count":117,"created_at":"2017-10-07 11:22:48","updated_at":"2022-11-27 12:17:44","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]},{"id":772,"title":"علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم زمین گرایش زمین شناسی نفت - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"1ef9b112a1be7d4c","books_count":8,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":930,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]},{"id":853,"title":"مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت گرایش مخازن هیدروکربوری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"42097343f80417e0","books_count":15,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]},{"id":901,"title":"مهندسی نساجی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نساجی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"8fc386beeff3b8bb","books_count":28,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]},{"id":754,"title":"مهندسی نفت گرایش اکتشاف","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت گرایش اکتشاف - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"7ea895da8f69f048","books_count":10,"created_at":"2017-10-07 11:22:52","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]},{"id":850,"title":"مهندسی نفت گرایش حفاری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت گرایش حفاری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"084ea562f3696b04","books_count":18,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-27 12:08:32","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]},{"id":856,"title":"مهندسی نفت گرایش بهره برداری","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"مهندسی نفت گرایش بهره برداری - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"7f2a3d23f5f9c282","books_count":12,"created_at":"2017-10-07 11:22:53","updated_at":"2022-11-24 15:11:38","study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}]}],"study_groups":[{"id":10,"title":"فنی و مهندسی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"فنی و مهندسی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"cd075d6bdb3fbd29","style":{"first_color":"#F47820","second_color":"#F47820","icon":"images/categories/mohandesi.png"},"books_count":635,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"},{"id":7,"title":"علوم تجربی","faq":null,"keywords":"بوکت,کرایه کتاب,کتاب الکترونیک/ نسخه الکترونیک,ئی بوک/ایبوک,مطالعه آنلاین,کتاب تخصصی,کتاب دانشگاهی,دانلود کتاب,خرید کتاب,جستجوی کتاب,خرید کتاب الکترونیک,ناشرشو,چاپ کتاب,چاپ رایگان کتاب,کتاب مهندسی,کتاب پزشکی,کتاب مدیریت,جیتجو در متن کتاب,دانلود اپلیکیشن کتابخوان","description":"علوم تجربی - بوکت، نخستین و بزرگ‌ترین سامانه‌ی یادگیری و آموزش با قابلیت کرایه و خرید نسخه‌ی الکترونیکی کتاب‌های دانشگاهی است ","token":"c037eef8703f5ba1","style":{"first_color":"#2BD1B9","second_color":"#2BD1B9","icon":"images/categories/pezeshki.png"},"books_count":930,"created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-11-27 12:31:43"}],"titleLink":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86","ebook_price_en":51500,"urlify":"%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"محسن مسیحی","tocStr":"","url":"/preview/194e85861bbf5b0a/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B2%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AC%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AE%D8%B2%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":258,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"194e85861bbf5b0a","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/yUWntjWpNnQtzabc-sec.webp","jpeg":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/rwqLchiAGtiUErci.jpg","blurred":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/ZDqjomvkhrbhDtpu.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0004576654414168927,0.00021648114544032727,0.9986498834626013,0.9990245927732425]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7008403539657593,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9934085011482239,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7008403539657593,0.18906064331531525,0.7831932902336121,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6890756487846375,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6890756487846375,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5630252361297607,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.990685760974884,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5630252361297607,0.18906064331531525,0.6890756487846375,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5512605309486389,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5512605309486389,"y":0.21640904247760773},{"x":0.44873949885368347,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.993303656578064,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.44873949885368347,0.18906064331531525,0.5512605309486389,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.18906064331531525},{"x":0.43697479367256165,"y":0.18906064331531525},{"x":0.43697479367256165,"y":0.21640904247760773},{"x":0.3798319399356842,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9939262270927429,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.3798319399356842,0.18906064331531525,0.43697479367256165,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.18906064331531525},{"x":0.3680672347545624,"y":0.18906064331531525},{"x":0.3680672347545624,"y":0.21640904247760773},{"x":0.3512605130672455,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9852834343910217,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3512605130672455,0.18906064331531525,0.3680672347545624,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.18906064331531525},{"x":0.34117648005485535,"y":0.18906064331531525},{"x":0.34117648005485535,"y":0.21640904247760773},{"x":0.29243698716163635,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9867699146270752,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.29243698716163635,0.18906064331531525,0.34117648005485535,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7983193397521973,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7983193397521973,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7764706015586853,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9896830320358276,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7764706015586853,0.23186682164669037,0.7983193397521973,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7663865685462952,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7663865685462952,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6554622054100037,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9824719429016113,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.6554622054100037,0.23186682164669037,0.7663865685462952,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6436975002288818,"y":0.23186682164669037},{"x":0.6436975002288818,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5394958257675171,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9782063364982605,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.5394958257675171,0.23186682164669037,0.6436975002288818,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5260504484176636,"y":0.23186682164669037},{"x":0.5260504484176636,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4302521049976349,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.991064190864563,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.4302521049976349,0.23186682164669037,0.5260504484176636,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.23186682164669037},{"x":0.41680672764778137,"y":0.23186682164669037},{"x":0.41680672764778137,"y":0.25921520590782166},{"x":0.3798319399356842,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9876809120178223,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3798319399356842,0.23186682164669037,0.41680672764778137,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.23186682164669037},{"x":0.36974790692329407,"y":0.23186682164669037},{"x":0.36974790692329407,"y":0.25921520590782166},{"x":0.27731093764305115,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9866644740104675,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.27731093764305115,0.23186682164669037,0.36974790692329407,0.25921520590782166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7983193397521973,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7983193397521973,"y":0.25921520590782166},{"x":0.27731093764305115,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9881349802017212,"dir":"ltr","boundary":[0.27231093764305114,0.18206064331531524,0.8033193397521973,0.26621520590782166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.464922696352005},{"x":0.5932773351669312,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5932773351669312,"y":0.48632580041885376},{"x":0.507563054561615,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9909071922302246,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.507563054561615,0.464922696352005,0.5932773351669312,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.464922696352005},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46611177921295166},{"x":0.49747899174690247,"y":0.48632580041885376},{"x":0.3932773172855377,"y":0.4851367473602295}]},"confidence":0.9832820892333984,"dir":"rtl","str":"مسیحی","boundary":[0.3932773172855377,0.464922696352005,0.49747899174690247,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6672269105911255,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6672269105911255,"y":0.512485146522522},{"x":0.6285714507102966,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9866273999214172,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.6285714507102966,0.49702733755111694,0.6672269105911255,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6218487620353699,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6218487620353699,"y":0.512485146522522},{"x":0.5764706134796143,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9926356077194214,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.5764706134796143,0.49702733755111694,0.6218487620353699,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5697479248046875,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5697479248046875,"y":0.512485146522522},{"x":0.5210084319114685,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9893710613250732,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5210084319114685,0.49702733755111694,0.5697479248046875,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5142857432365417,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5142857432365417,"y":0.512485146522522},{"x":0.4470588266849518,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9915452003479004,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4470588266849518,0.49702733755111694,0.5142857432365417,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.49702733755111694},{"x":0.43865546584129333,"y":0.49702733755111694},{"x":0.43865546584129333,"y":0.512485146522522},{"x":0.3798319399356842,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9880595803260803,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3798319399356842,0.49702733755111694,0.43865546584129333,0.512485146522522]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.49702733755111694},{"x":0.37310925126075745,"y":0.49702733755111694},{"x":0.37310925126075745,"y":0.512485146522522},{"x":0.3210084140300751,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9833674430847168,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3210084140300751,0.49702733755111694,0.37310925126075745,0.512485146522522]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.464922696352005},{"x":0.6672269105911255,"y":0.464922696352005},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3210084140300751,"y":0.512485146522522}]},"confidence":0.9884036779403687,"dir":"ltr","boundary":[0.31600841403007507,0.457922696352005,0.6722269105911255,0.5206741995811462],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.8812395930290222,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6302521228790283,0.7931034564971924,0.6857143044471741,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8133174777030945},{"x":0.5495798587799072,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9887593984603882,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5495798587799072,0.7931034564971924,0.6252101063728333,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8133174777030945},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9844069480895996,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.49915966391563416,0.7931034564971924,0.5462185144424438,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7931034564971924},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8133174777030945},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9858379364013672,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4268907606601715,0.7931034564971924,0.4941176474094391,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7931034564971924},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8133174777030945},{"x":0.3630252182483673,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9796338677406311,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.3630252182483673,0.7931034564971924,0.42016807198524475,0.8133174777030945]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.7931034564971924},{"x":0.35966387391090393,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9736883640289307,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.30924370884895325,0.7931034564971924,0.35966387391090393,0.8133174777030945]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8133174777030945},{"x":0.30924370884895325,"y":0.8133174777030945}]},"confidence":0.9681118130683899,"dir":"ltr","boundary":[0.30424370884895324,0.7861034564971924,0.6907143044471741,0.8203174777030945],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/fHKDseuRiFpGoMBp-sec.webp","jpeg":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/scLuDBAhIoWPWpqu.jpg","blurred":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/JLbdgPXECAcnlIWM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00039269825690934636,0.0004233021696502975,0.9986611820990298,0.9990184353456928]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3646080791950226},{"x":0.75126051902771,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.3434702754020691,"str":"be","boundary":[0.7445378303527832,0.36342042684555054,0.75126051902771,0.3705463111400604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.36342042684555054},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3646080791950226},{"x":0.75126051902771,"y":0.3705463111400604},{"x":0.7428571581840515,"y":0.3693586587905884}]},"confidence":0.3434702754020691,"dir":"ltr","boundary":[0.7395378303527832,0.35642042684555053,0.75626051902771,0.37754631114006043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7865546345710754,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7865546345710754,"y":0.42161521315574646},{"x":0.756302535533905,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.8896169662475586,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.756302535533905,0.41092637181282043,0.7865546345710754,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7529411911964417,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9891819953918457,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7126050591468811,0.41092637181282043,0.7529411911964417,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7092437148094177,"y":0.42161521315574646},{"x":0.6857143044471741,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9781268835067749,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6857143044471741,0.41092637181282043,0.7092437148094177,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4323040246963501},{"x":0.75126051902771,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9841334223747253,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.75126051902771,0.4204275608062744,0.7882353067398071,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4204275608062744},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7176470756530762,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9665803909301758,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.7159664034843445,0.42161521315574646,0.7478991746902466,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42161521315574646},{"x":0.7159664034843445,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6857143044471741,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.9371308088302612,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6857143044471741,0.42161521315574646,0.7159664034843445,0.43349167704582214]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7865546345710754,"y":0.41092637181282043},{"x":0.7882353067398071,"y":0.43349167704582214},{"x":0.6857143044471741,"y":0.43349167704582214}]},"confidence":0.961951732635498,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.40392637181282043,0.7932353067398071,0.44049167704582215],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7915966510772705,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9906412363052368,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.7529411911964417,0.46080759167671204,0.7915966510772705,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7478991746902466,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9888730049133301,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6907563209533691,0.46080759167671204,0.7478991746902466,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6857143044471741,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6420168280601501,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9918873906135559,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.6420168280601501,0.46080759167671204,0.6857143044471741,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9949798583984375,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.6117647290229797,0.46080759167671204,0.6403361558914185,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9961103796958923,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.46080759167671204,0.6067227125167847,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5899159908294678,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9851894378662109,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.5747899413108826,0.46080759167671204,0.5899159908294678,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5697479248046875,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4774346649646759},{"x":0.561344563961029,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9933205842971802,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.561344563961029,0.46080759167671204,0.5697479248046875,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5546218752861023,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9861524105072021,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.5092437267303467,0.46080759167671204,0.5546218752861023,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9761896729469299,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.4588235318660736,0.46080759167671204,0.5042017102241516,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.46080759167671204},{"x":0.45378151535987854,"y":0.46080759167671204},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4774346649646759},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9894051551818848,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.4117647111415863,0.46080759167671204,0.45378151535987854,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4084033668041229,"y":0.46080759167671204},{"x":0.4084033668041229,"y":0.4774346649646759},{"x":0.39159664511680603,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.98313307762146,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.39159664511680603,0.46080759167671204,0.4084033668041229,0.4774346649646759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.46080759167671204},{"x":0.38823530077934265,"y":0.46080759167671204},{"x":0.38823530077934265,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9831035137176514,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.3478991687297821,0.46080759167671204,0.38823530077934265,0.4774346649646759]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7915966510772705,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7915966510772705,"y":0.4774346649646759},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4774346649646759}]},"confidence":0.9874362945556641,"dir":"ltr","boundary":[0.3428991687297821,0.45380759167671203,0.7965966510772705,0.4844346649646759],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4952494204044342}]},"confidence":0.992114782333374,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.7596638798713684,0.4821852743625641,0.7865546345710754,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7529411911964417,"y":0.48337292671203613},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4952494204044342},{"x":0.7142857313156128,"y":0.49643704295158386}]},"confidence":0.9942793846130371,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.7126050591468811,0.48337292671203613,0.7529411911964417,0.4952494204044342]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4845605790615082},{"x":0.707563042640686,"y":0.48337292671203613},{"x":0.707563042640686,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9892927408218384,"dir":"rtl","str":"مسیحی","boundary":[0.6638655662536621,0.4845605790615082,0.707563042640686,0.49643704295158386]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4845605790615082},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9917253851890564,"dir":"ltr","boundary":[0.6588655662536621,0.4775605790615082,0.7915546345710754,0.5022494204044342],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9161154627799988,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.7361344695091248,0.5035629272460938,0.7764706015586853,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9958887100219727,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.6840336322784424,0.5035629272460938,0.7310924530029297,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5035629272460938},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.992446780204773,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6470588445663452,0.5035629272460938,0.6756302714347839,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5047506093978882},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9950276613235474,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5983193516731262,0.5047506093978882,0.6403361558914185,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9932670593261719,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5529412031173706,0.5047506093978882,0.5915966629981995,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5047506093978882},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9855853319168091,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5126050710678101,0.5047506093978882,0.5462185144424438,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5035629272460938},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9815558791160583,"dir":"ltr","boundary":[0.50760507106781,0.49656292724609374,0.7814706015586853,0.5236270732879639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7747899293899536,"y":0.54038006067276},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9914628863334656,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7579832077026367,0.5249406099319458,0.7747899293899536,0.54038006067276]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5391923785209656},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5391923785209656}]},"confidence":0.9903022050857544,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7327731251716614,0.5237529873847961,0.7462185025215149,0.5391923785209656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.9698829650878906,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.5237529873847961,0.7277311086654663,0.5380047559738159]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5237529873847961},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.931386411190033,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.6857143044471741,0.5225653052330017,0.7176470756530762,0.5380047559738159]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5249406099319458},{"x":0.7747899293899536,"y":0.5391923785209656},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5380047559738159}]},"confidence":0.967338502407074,"dir":"ltr","boundary":[0.6807143044471741,0.5155653052330017,0.7797899293899536,0.5461923785209656],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5475059151649475},{"x":0.778151273727417,"y":0.5475059151649475},{"x":0.778151273727417,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9870814085006714,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7344537973403931,0.5475059151649475,0.778151273727417,0.5581947565078735]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.929000973701477,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.5475059151649475,0.7310924530029297,0.5581947565078735]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5475059151649475},{"x":0.778151273727417,"y":0.5475059151649475},{"x":0.778151273727417,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5581947565078735}]},"confidence":0.9798213839530945,"dir":"ltr","boundary":[0.7210504364967346,0.5405059151649475,0.783151273727417,0.5651947565078735],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9707757830619812,"str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6873949766159058,0.5475059151649475,0.7159664034843445,0.5546318292617798]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5475059151649475},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5546318292617798},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9707757830619812,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.5405059151649475,0.7209664034843445,0.5616318292617798],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5676959753036499},{"x":0.778151273727417,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9832465052604675,"str":"بها","boundary":[0.7630252242088318,0.5676959753036499,0.7764706015586853,0.5795724391937256]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5676959753036499},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.942324161529541,"str":":","boundary":[0.7613445520401001,0.5676959753036499,0.7630252242088318,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5676959753036499},{"x":0.778151273727417,"y":0.5688835978507996},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9730159044265747,"dir":"ltr","boundary":[0.7563445520401001,0.5606959753036499,0.7814706015586853,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9779797196388245,"dir":"rtl","str":"۱۵۰۰۰۰","boundary":[0.7042016983032227,0.5653206706047058,0.7529411911964417,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5653206706047058},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5795724391937256},{"x":0.680672287940979,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9796454310417175,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.680672287940979,0.5653206706047058,0.6957983374595642,0.5795724391937256]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5653206706047058},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9786459803581238,"dir":"ltr","boundary":[0.6723109436035156,0.5583206706047058,0.7579411911964417,0.5865724391937256],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.589073657989502},{"x":0.7764706015586853,"y":0.589073657989502},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9902364015579224,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7579832077026367,0.589073657989502,0.7764706015586853,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.589073657989502},{"x":0.75126051902771,"y":0.589073657989502},{"x":0.75126051902771,"y":0.6009501218795776},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9892274737358093,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7260504364967346,0.589073657989502,0.75126051902771,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.589073657989502},{"x":0.7193277478218079,"y":0.589073657989502},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9898790121078491,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6957983374595642,0.589073657989502,0.7193277478218079,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.589073657989502},{"x":0.6873949766159058,"y":0.589073657989502},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6009501218795776},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.879549503326416,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.6487395167350769,0.589073657989502,0.6873949766159058,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.589073657989502},{"x":0.6420168280601501,"y":0.589073657989502},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9915446639060974,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5932773351669312,0.589073657989502,0.6420168280601501,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.589073657989502},{"x":0.5882353186607361,"y":0.589073657989502},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6009501218795776},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9924603700637817,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5579832196235657,0.589073657989502,0.5882353186607361,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.589073657989502},{"x":0.5512605309486389,"y":0.589073657989502},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6009501218795776},{"x":0.507563054561615,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.995691180229187,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.507563054561615,0.589073657989502,0.5512605309486389,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.589073657989502},{"x":0.5025210380554199,"y":0.589073657989502},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6009501218795776},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9901156425476074,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.4638655483722687,0.589073657989502,0.5025210380554199,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.589073657989502},{"x":0.4571428596973419,"y":0.589073657989502},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6009501218795776},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9875520467758179,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.42352941632270813,0.589073657989502,0.4571428596973419,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.589073657989502},{"x":0.41680672764778137,"y":0.589073657989502},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9958062171936035,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.3764705955982208,0.589073657989502,0.41680672764778137,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.589073657989502},{"x":0.36974790692329407,"y":0.589073657989502},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6009501218795776},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9966965913772583,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3462184965610504,0.589073657989502,0.36974790692329407,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.589073657989502},{"x":0.3445378243923187,"y":0.589073657989502},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6009501218795776},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6009501218795776}]},"confidence":0.9802196025848389,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.33949580788612366,0.589073657989502,0.3445378243923187,0.6009501218795776]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9773538708686829,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7495798468589783,0.6080760359764099,0.7764706015586853,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6211401224136353},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6211401224136353}]},"confidence":0.9592265486717224,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7378151416778564,0.6080760359764099,0.7428571581840515,0.6211401224136353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6068883538246155},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6080760359764099},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6211401224136353},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9655967354774475,"dir":"rtl","str":"۱-۱۳۰-۲۰۸-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5798319578170776,0.6068883538246155,0.7243697643280029,0.6211401224136353]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7764706015586853,"y":0.5878859758377075},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6211401224136353},{"x":0.33949580788612366,"y":0.6199524998664856}]},"confidence":0.9768680930137634,"dir":"ltr","boundary":[0.33449580788612365,0.5808859758377075,0.7814706015586853,0.6281401224136353],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6080760359764099},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6175771951675415},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.975476086139679,"dir":"ltr","str":"ISBN","boundary":[0.29243698716163635,0.6080760359764099,0.3361344635486603,0.6175771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.6080760359764099},{"x":0.489075630903244,"y":0.6080760359764099},{"x":0.489075630903244,"y":0.6175771951675415},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9833698868751526,"dir":"ltr","str":"978-964-208-130-1","boundary":[0.3529411852359772,0.6080760359764099,0.489075630903244,0.6175771951675415]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6080760359764099},{"x":0.489075630903244,"y":0.6080760359764099},{"x":0.489075630903244,"y":0.6175771951675415},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6175771951675415}]},"confidence":0.9818663001060486,"dir":"ltr","boundary":[0.28743698716163635,0.6010760359764099,0.494075630903244,0.6245771951675415],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7798319458961487,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7798319458961487,"y":0.673396646976471},{"x":0.756302535533905,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9918671250343323,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.756302535533905,0.6627078652381897,0.7798319458961487,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.6627078652381897},{"x":0.75126051902771,"y":0.6627078652381897},{"x":0.75126051902771,"y":0.673396646976471},{"x":0.7193277478218079,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9920211434364319,"dir":"rtl","str":"مرکزی","boundary":[0.7193277478218079,0.6627078652381897,0.75126051902771,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7159664034843445,"y":0.673396646976471},{"x":0.7126050591468811,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9522844552993774,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.6627078652381897,0.7159664034843445,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7058823704719543,"y":0.673396646976471},{"x":0.6789916157722473,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9930523633956909,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6789916157722473,0.6627078652381897,0.7058823704719543,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6739495992660522,"y":0.673396646976471},{"x":0.6504201889038086,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9850406646728516,"dir":"rtl","str":"آزادی","boundary":[0.6504201889038086,0.6627078652381897,0.6739495992660522,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6453781723976135,"y":0.673396646976471},{"x":0.6403361558914185,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.40564483404159546,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6403361558914185,0.6627078652381897,0.6453781723976135,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6369748115539551,"y":0.673396646976471},{"x":0.6033613681793213,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9913994073867798,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6033613681793213,0.6627078652381897,0.6369748115539551,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6000000238418579,"y":0.673396646976471},{"x":0.5697479248046875,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9895837903022766,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.5697479248046875,0.6627078652381897,0.6000000238418579,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5647059082984924,"y":0.673396646976471},{"x":0.5378151535987854,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.9859440326690674,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.5378151535987854,0.6627078652381897,0.5647059082984924,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.6615201830863953},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6615201830863953},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6745843291282654},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.98935866355896,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.46722689270973206,0.6615201830863953,0.48739495873451233,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6615201830863953},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9725105166435242,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4605042040348053,0.6615201830863953,0.4638655483722687,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.6615201830863953},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6627078652381897},{"x":0.46554622054100037,"y":0.675771951675415},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9703348875045776,"dir":"rtl","str":"۶۶۱۶۴۰۷۰-۶۶۱۶۴۰۷۲-۶۶۰۱۳۱۲۹","boundary":[0.2840336263179779,0.6615201830863953,0.46554622054100037,0.675771951675415]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9924871325492859,"dir":"rtl","str":"دفتر","boundary":[0.7596638798713684,0.6781472563743591,0.7815126180648804,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6781472563743591},{"x":0.75126051902771,"y":0.6781472563743591},{"x":0.75126051902771,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9940547943115234,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.7277311086654663,0.6781472563743591,0.75126051902771,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9572436213493347,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7142857313156128,0.6781472563743591,0.7193277478218079,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9940431118011475,"dir":"rtl","str":"میدان","boundary":[0.6890756487846375,0.6781472563743591,0.7092437148094177,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6781472563743591},{"x":0.680672287940979,"y":0.6781472563743591},{"x":0.680672287940979,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9576506614685059,"dir":"rtl","str":"انقلاب-","boundary":[0.6470588445663452,0.6781472563743591,0.680672287940979,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.989026665687561,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6168067455291748,0.6781472563743591,0.6369748115539551,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9903622269630432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5865546464920044,0.6781472563743591,0.6067227125167847,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9851934313774109,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.5579832196235657,0.6781472563743591,0.5798319578170776,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9921908974647522,"dir":"rtl","str":"جاوید","boundary":[0.5260504484176636,0.6781472563743591,0.5462185144424438,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.983045756816864,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5176470875740051,0.6781472563743591,0.5193277597427368,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6781472563743591},{"x":0.5159664154052734,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9832671284675598,"dir":"rtl","str":"اردیبهشت","boundary":[0.4739495813846588,0.6781472563743591,0.5159664154052734,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6912114024162292},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.8370802998542786,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.46890756487846375,0.6781472563743591,0.4722689092159271,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6781472563743591},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6781472563743591},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4638655483722687,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.5531136393547058,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4638655483722687,0.6781472563743591,0.46554622054100037,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6781472563743591},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6781472563743591},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6912114024162292},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9881613850593567,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.42352941632270813,0.6781472563743591,0.45546218752861023,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6781472563743591},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9631730914115906,"dir":"rtl","str":"۲۵۳","boundary":[0.3949579894542694,0.6781472563743591,0.4151260554790497,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6781472563743591},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6781472563743591},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.5351608991622925,"dir":"rtl","str":"–","boundary":[0.3831932842731476,0.6781472563743591,0.38823530077934265,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6912114024162292},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9037827253341675,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.35798320174217224,0.6781472563743591,0.3764705955982208,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6912114024162292},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9754958748817444,"dir":"rtl","str":"چهارم","boundary":[0.32773110270500183,0.6781472563743591,0.3512605130672455,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6781472563743591},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6781472563743591},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.5803239941596985,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.3210084140300751,0.6781472563743591,0.32605043053627014,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6781472563743591},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9868263006210327,"dir":"rtl","str":"واحد","boundary":[0.2974790036678314,0.6781472563743591,0.3142857253551483,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6781472563743591},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6781472563743591},{"x":0.29075631499290466,"y":0.6912114024162292},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6912114024162292}]},"confidence":0.9228929877281189,"dir":"rtl","str":"۴۰۲","boundary":[0.27394959330558777,0.6781472563743591,0.29075631499290466,0.6912114024162292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7078384757041931},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9836591482162476,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.7630252242088318,0.6971496343612671,0.7815126180648804,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7078384757041931},{"x":0.756302535533905,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9456353187561035,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.756302535533905,0.6971496343612671,0.7579832077026367,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7078384757041931},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9826934337615967,"dir":"rtl","str":"۶۶۹۶۷۸۹۶-۶۶۴۰۵۱۳۲","boundary":[0.6386554837226868,0.6971496343612671,0.7613445520401001,0.7078384757041931]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7102137804031372},{"x":0.534453809261322,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9895376563072205,"dir":"rtl","str":"پست","boundary":[0.534453809261322,0.6959620118141174,0.5579832196235657,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6959620118141174},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7102137804031372},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9855067729949951,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.4789915978908539,0.6959620118141174,0.5260504484176636,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6959620118141174},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7090261578559875},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9665529727935791,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.47058823704719543,0.6959620118141174,0.4739495813846588,0.7090261578559875]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6935867071151733},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6959620118141174},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7090261578559875},{"x":0.3176470696926117,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9912607669830322,"dir":"rtl","str":"publishing@sharif.edu","boundary":[0.3176470696926117,0.6935867071151733,0.46554622054100037,0.7090261578559875]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6603325605392456},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6615201830863953},{"x":0.7798319458961487,"y":0.7114014029502869},{"x":0.27394959330558777,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9712706208229065,"dir":"ltr","boundary":[0.26894959330558776,0.6533325605392456,0.7848319458961487,0.7184014029502869],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7470308542251587},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.987522542476654,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.48571428656578064,0.7375296950340271,0.5126050710678101,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7375296950340271},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7375296950340271},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7470308542251587},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9945393204689026,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.45210084319114685,0.7375296950340271,0.48235294222831726,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9789989590644836,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.4252100884914398,0.7375296950340271,0.4470588266849518,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7375296950340271},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7375296950340271},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7470308542251587},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9146886467933655,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.42016807198524475,0.7375296950340271,0.42352941632270813,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7375296950340271},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9774574041366577,"dir":"rtl","str":"فیپای","boundary":[0.3966386616230011,0.7375296950340271,0.4151260554790497,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.7375296950340271},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7375296950340271},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9927480220794678,"dir":"rtl","str":"مختصر","boundary":[0.3663865625858307,0.7375296950340271,0.39159664511680603,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7375296950340271},{"x":0.364705890417099,"y":0.7375296950340271},{"x":0.364705890417099,"y":0.7470308542251587},{"x":0.364705890417099,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9133128523826599,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.364705890417099,0.7375296950340271,0.364705890417099,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7375296950340271},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7470308542251587},{"x":0.364705890417099,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9809011816978455,"dir":"ltr","boundary":[0.359705890417099,0.7305296950340271,0.5176050710678101,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7577196955680847},{"x":0.756302535533905,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8108012676239014,"str":"و","boundary":[0.756302535533905,0.7529691457748413,0.7596638798713684,0.7577196955680847]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7577196955680847},{"x":0.756302535533905,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.8108012676239014,"dir":"ltr","boundary":[0.751302535533905,0.7459691457748413,0.7646638798713684,0.7647196955680847],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7470308542251587},{"x":0.75126051902771,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.978478193283081,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.75126051902771,0.7375296950340271,0.7865546345710754,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9096271395683289,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.7375296950340271,0.7478991746902466,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.980982780456543,"dir":"rtl","str":"مسیحی","boundary":[0.7159664034843445,0.7375296950340271,0.7394958138465881,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.979154646396637,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7109243869781494,0.7375296950340271,0.7126050591468811,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9897075891494751,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.6857143044471741,0.7375296950340271,0.7058823704719543,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7470308542251587},{"x":0.680672287940979,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9566602110862732,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.680672287940979,0.7375296950340271,0.6823529601097107,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9792184829711914,"dir":"rtl","str":"۱۳۵۰","boundary":[0.6571428775787354,0.7375296950340271,0.6789916157722473,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7375296950340271},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.852974534034729,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6521008610725403,0.7375296950340271,0.6605042219161987,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7663865685462952,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9902364015579224,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7663865685462952,0.7505938410758972,0.7865546345710754,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7577196955680847},{"x":0.756302535533905,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9645764827728271,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.756302535533905,0.7505938410758972,0.7596638798713684,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7505938410758972},{"x":0.75126051902771,"y":0.7505938410758972},{"x":0.75126051902771,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9903826713562012,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7411764860153198,0.7505938410758972,0.75126051902771,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.976622998714447,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.7126050591468811,0.7505938410758972,0.7378151416778564,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7505938410758972},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9367601871490479,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7092437148094177,0.7505938410758972,0.7109243869781494,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7505938410758972},{"x":0.702521026134491,"y":0.7505938410758972},{"x":0.702521026134491,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9909517168998718,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6840336322784424,0.7505938410758972,0.702521026134491,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9787200689315796,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6470588445663452,0.7505938410758972,0.6773109436035156,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9882898926734924,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.6184874176979065,0.7505938410758972,0.6403361558914185,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7505938410758972},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9913436770439148,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.5983193516731262,0.7505938410758972,0.6117647290229797,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5915966629981995,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9873991012573242,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.7505938410758972,0.5915966629981995,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9721581935882568,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.5714285969734192,0.7505938410758972,0.5815126299858093,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7577196955680847},{"x":0.561344563961029,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.979142427444458,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.561344563961029,0.7505938410758972,0.5647059082984924,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7505938410758972},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7577196955680847},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.982199490070343,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.5327731370925903,0.7505938410758972,0.5546218752861023,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7589073777198792},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9828259944915771,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.48235294222831726,0.7470308542251587,0.5109243988990784,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9685570001602173,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4773109257221222,0.7470308542251587,0.4789915978908539,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7470308542251587},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7470308542251587},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7589073777198792},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9913617372512817,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4470588266849518,0.7470308542251587,0.47058823704719543,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7589073777198792},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9775987267494202,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.42352941632270813,0.7470308542251587,0.4436974823474884,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7470308542251587},{"x":0.413445383310318,"y":0.7470308542251587},{"x":0.413445383310318,"y":0.7589073777198792},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9857314825057983,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.40168067812919617,0.7470308542251587,0.413445383310318,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7470308542251587},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7470308542251587},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7589073777198792},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9858254790306091,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.38655462861061096,0.7470308542251587,0.39159664511680603,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7589073777198792},{"x":0.36974790692329407,"y":0.7589073777198792}]},"confidence":0.9684348702430725,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.36974790692329407,0.7470308542251587,0.3764705955982208,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.7470308542251587},{"x":0.364705890417099,"y":0.7470308542251587},{"x":0.364705890417099,"y":0.7577196955680847},{"x":0.35798320174217224,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9539071917533875,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.35798320174217224,0.7470308542251587,0.364705890417099,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7577196955680847},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9679576754570007,"dir":"rtl","str":"نشانی","boundary":[0.3361344635486603,0.7470308542251587,0.3529411852359772,0.7577196955680847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7470308542251587},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7470308542251587},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7589073777198792},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7577196955680847}]},"confidence":0.9756420850753784,"dir":"rtl","str":"http://opac.nlai.ir","boundary":[0.2386554628610611,0.7470308542251587,0.32605043053627014,0.7589073777198792]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9805830717086792,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.7647058963775635,0.7636579275131226,0.7865546345710754,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7719715237617493},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9911552667617798,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7411764860153198,0.7636579275131226,0.7613445520401001,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7719715237617493},{"x":0.729411780834198,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9890307188034058,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.729411780834198,0.7636579275131226,0.7361344695091248,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7719715237617493},{"x":0.707563042640686,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9904094934463501,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.707563042640686,0.7636579275131226,0.7243697643280029,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7636579275131226},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7719715237617493},{"x":0.702521026134491,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9151886105537415,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.702521026134491,0.7636579275131226,0.7042016983032227,0.7719715237617493]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7612826824188232},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7695962190628052},{"x":0.49915966391563416,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9895395040512085,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.49915966391563416,0.7612826824188232,0.5126050710678101,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7600950002670288},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7612826824188232},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7695962190628052},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9861952662467957,"dir":"rtl","str":"دسترسی","boundary":[0.46722689270973206,0.7600950002670288,0.49747899174690247,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7600950002670288},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7684085369110107},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9950771927833557,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.45042017102241516,0.7600950002670288,0.4638655483722687,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7600950002670288},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7600950002670288},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7684085369110107},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9487138986587524,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4470588266849518,0.7600950002670288,0.44873949885368347,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.775534451007843},{"x":0.7865546345710754,"y":0.775534451007843},{"x":0.7865546345710754,"y":0.783847987651825},{"x":0.7495798468589783,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9911417961120605,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7495798468589783,0.775534451007843,0.7865546345710754,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.775534451007843},{"x":0.7428571581840515,"y":0.775534451007843},{"x":0.7428571581840515,"y":0.783847987651825},{"x":0.7277311086654663,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9881994724273682,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7277311086654663,0.775534451007843,0.7428571581840515,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.775534451007843},{"x":0.7277311086654663,"y":0.775534451007843},{"x":0.7277311086654663,"y":0.783847987651825},{"x":0.7260504364967346,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9466021060943604,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7260504364967346,0.775534451007843,0.7277311086654663,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.775534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.775534451007843},{"x":0.7176470756530762,"y":0.783847987651825},{"x":0.7008403539657593,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9880484342575073,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.7008403539657593,0.775534451007843,0.7176470756530762,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.775534451007843},{"x":0.6991596817970276,"y":0.775534451007843},{"x":0.6991596817970276,"y":0.783847987651825},{"x":0.6957983374595642,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.8964373469352722,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6957983374595642,0.775534451007843,0.6991596817970276,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.775534451007843},{"x":0.6890756487846375,"y":0.775534451007843},{"x":0.6890756487846375,"y":0.783847987651825},{"x":0.6638655662536621,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9889867305755615,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.6638655662536621,0.775534451007843,0.6890756487846375,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.775534451007843},{"x":0.6554622054100037,"y":0.775534451007843},{"x":0.6554622054100037,"y":0.783847987651825},{"x":0.63193279504776,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9856868386268616,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.63193279504776,0.775534451007843,0.6554622054100037,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.775534451007843},{"x":0.6252101063728333,"y":0.775534451007843},{"x":0.6252101063728333,"y":0.783847987651825},{"x":0.6084033846855164,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.927203357219696,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.6084033846855164,0.775534451007843,0.6252101063728333,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.775534451007843},{"x":0.6067227125167847,"y":0.775534451007843},{"x":0.6067227125167847,"y":0.783847987651825},{"x":0.6016806960105896,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9645373225212097,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6016806960105896,0.775534451007843,0.6067227125167847,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.775534451007843},{"x":0.5932773351669312,"y":0.775534451007843},{"x":0.5932773351669312,"y":0.783847987651825},{"x":0.5680672526359558,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9167476296424866,"dir":"rtl","str":"مؤسسه","boundary":[0.5680672526359558,0.775534451007843,0.5932773351669312,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.775534451007843},{"x":0.561344563961029,"y":0.775534451007843},{"x":0.561344563961029,"y":0.783847987651825},{"x":0.5327731370925903,"y":0.783847987651825}]},"confidence":0.9841347932815552,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5327731370925903,0.775534451007843,0.561344563961029,0.783847987651825]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.786223292350769},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7874109148979187},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7714285850524902,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9885196089744568,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.7714285850524902,0.786223292350769,0.7848739624023438,0.7957244515419006]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.786223292350769},{"x":0.7697479128837585,"y":0.786223292350769},{"x":0.7680672407150269,"y":0.794536828994751},{"x":0.7663865685462952,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.962378978729248,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7663865685462952,0.786223292350769,0.7680672407150269,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7647058963775635,"y":0.786223292350769},{"x":0.7647058963775635,"y":0.794536828994751},{"x":0.7411764860153198,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.9799429178237915,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.7411764860153198,0.7850356101989746,0.7647058963775635,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.786223292350769},{"x":0.7462185025215149,"y":0.786223292350769},{"x":0.7462185025215149,"y":0.794536828994751},{"x":0.7378151416778564,"y":0.794536828994751}]},"confidence":0.8363969326019287,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7394958138465881,0.786223292350769,0.7462185025215149,0.794536828994751]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7865546345710754,"y":0.794536828994751},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9916767477989197,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7529411911964417,0.7957244515419006,0.7865546345710754,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7210084199905396,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.9903664588928223,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.7210084199905396,0.7957244515419006,0.7428571581840515,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7176470756530762,"y":0.8064132928848267},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8064132928848267}]},"confidence":0.8113403916358948,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7159664034843445,0.7957244515419006,0.7176470756530762,0.8064132928848267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7957244515419006},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9272221922874451,"dir":"rtl","str":"۲۵۸","boundary":[0.6941176652908325,0.7957244515419006,0.7092437148094177,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6857143044471741,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9011203646659851,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6857143044471741,0.7969121336936951,0.6890756487846375,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6789916157722473,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.6814976930618286,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6756302714347839,0.7969121336936951,0.6789916157722473,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6739495992660522,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9856264591217041,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.6554622054100037,0.7969121336936951,0.6739495992660522,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9616888165473938,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6521008610725403,0.7969121336936951,0.6521008610725403,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7969121336936951},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9868879914283752,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.6302521228790283,0.7969121336936951,0.6470588445663452,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8076009750366211},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.9081804752349854,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6252101063728333,0.7980997562408447,0.6268907785415649,0.8076009750366211]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7680672407150269,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9731057286262512,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7680672407150269,0.8087885975837708,0.7865546345710754,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7630252242088318,"y":0.8182897567749023},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9081435203552246,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7613445520401001,0.8087885975837708,0.7630252242088318,0.8182897567749023]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8182897567749023},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8182897567749023}]},"confidence":0.9897419810295105,"dir":"rtl","str":"1-130-208-964-978","boundary":[0.6655462384223938,0.8076009750366211,0.7529411911964417,0.8182897567749023]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.7339667677879333},{"x":0.7882353067398071,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7865546345710754,"y":0.8194774389266968},{"x":0.2369747906923294,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9755339622497559,"dir":"ltr","boundary":[0.2336554628610611,0.7269667677879333,0.7915546345710754,0.8264774389266968],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7719715237617493},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7790973782539368},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9127165675163269,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.48739495873451233,0.7719715237617493,0.5126050710678101,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.7719715237617493},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7719715237617493},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7790973782539368},{"x":0.462184876203537,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9913036823272705,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.462184876203537,0.7719715237617493,0.48403361439704895,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7790973782539368},{"x":0.4588235318660736,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9658558964729309,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4588235318660736,0.7719715237617493,0.4605042040348053,0.7790973782539368]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.7719715237617493},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7719715237617493},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7802850604057312},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9921473264694214,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4285714328289032,0.7719715237617493,0.45378151535987854,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7719715237617493},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7802850604057312},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9900639057159424,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.40168067812919617,0.7719715237617493,0.4252100884914398,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7719715237617493},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7802850604057312},{"x":0.3798319399356842,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9890381097793579,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.3798319399356842,0.7719715237617493,0.3966386616230011,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7731591463088989},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7802850604057312},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7802850604057312}]},"confidence":0.9418858885765076,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37478992342948914,0.7731591463088989,0.3781512677669525,0.7802850604057312]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.7826603055000305},{"x":0.5126050710678101,"y":0.783847987651825},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7933491468429565},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.8808216452598572,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.4907563030719757,0.7826603055000305,0.5126050710678101,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7826603055000305},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7826603055000305},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7921615242958069},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9837216138839722,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.44873949885368347,0.7826603055000305,0.48403361439704895,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7826603055000305},{"x":0.440336138010025,"y":0.7826603055000305},{"x":0.440336138010025,"y":0.7921615242958069},{"x":0.4302521049976349,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9839615225791931,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.4302521049976349,0.7826603055000305,0.440336138010025,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7814726829528809},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.951278567314148,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4252100884914398,0.7814726829528809,0.4268907606601715,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.7814726829528809},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7814726829528809},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7921615242958069},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9775824546813965,"dir":"rtl","str":"۳۸۳۴۸۲۵","boundary":[0.38655462861061096,0.7814726829528809,0.42016807198524475,0.7921615242958069]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7707838416099548},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7933491468429565},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9680461883544922,"dir":"ltr","boundary":[0.36978992342948913,0.7637838416099548,0.5176050710678101,0.8003491468429565],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/fqbpuugGgwTaPUOz-sec.webp","jpeg":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/AWooEcZhSrhTspbm.jpg","blurred":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/UkDuXtXlUpBypVYt.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.00034750371119555306,0.0003852184472910865,0.9986724807354582,0.9990268984265679]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34323039650917053},{"x":0.5428571701049805,"y":0.34323039650917053}]},"confidence":0.9697343707084656,"dir":"rtl","str":"بسم","boundary":[0.5428571701049805,0.3301662802696228,0.5747899413108826,0.34323039650917053]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3444180488586426},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9416401386260986,"dir":"rtl","str":"الله","boundary":[0.5260504484176636,0.3301662802696228,0.5428571701049805,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3444180488586426},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9943479299545288,"dir":"rtl","str":"الرحمن","boundary":[0.4722689092159271,0.3301662802696228,0.5193277597427368,0.3444180488586426]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.33135393261909485},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3301662802696228},{"x":0.46554622054100037,"y":0.3444180488586426},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9648247361183167,"dir":"rtl","str":"الرحيم","boundary":[0.42352941632270813,0.33135393261909485,0.46554622054100037,0.3444180488586426]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.33135393261909485},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3301662802696228},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34323039650917053},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3444180488586426}]},"confidence":0.9700421094894409,"dir":"ltr","boundary":[0.4185294163227081,0.32435393261909484,0.5797899413108826,0.35023039650917054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9895209670066833,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7243697643280029,0.4144892990589142,0.7848739624023438,0.42874109745025635]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4133016765117645},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42874109745025635},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9895209670066833,"dir":"ltr","boundary":[0.7193697643280029,0.4074892990589142,0.7898739624023438,0.43574109745025635],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4524940550327301},{"x":0.756302535533905,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9899820685386658,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.43586698174476624,0.7831932902336121,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9551183581352234,"dir":"rtl","str":"۱.","boundary":[0.7327731251716614,0.43586698174476624,0.7445378303527832,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7260504364967346,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9944118857383728,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6924369931221008,0.43586698174476624,0.7260504364967346,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9468123912811279,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6773109436035156,0.4370546340942383,0.6857143044471741,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4524940550327301},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9941328167915344,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6554622054100037,0.4370546340942383,0.6638655662536621,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4370546340942383},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9885794520378113,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5949580073356628,0.4370546340942383,0.6453781723976135,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.4370546340942383},{"x":0.583193302154541,"y":0.4370546340942383},{"x":0.583193302154541,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9921308755874634,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.5445378422737122,0.4370546340942383,0.583193302154541,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5327731370925903,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5126050710678101,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9918044209480286,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.5126050710678101,0.4370546340942383,0.5327731370925903,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4370546340942383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43586698174476624},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4524940550327301},{"x":0.5126050710678101,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9857741594314575,"dir":"ltr","boundary":[0.50760507106781,0.4300546340942383,0.7881932902336121,0.4594940550327301],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.8970080018043518,"dir":"rtl","str":"۱-۱","boundary":[0.7596638798713684,0.4572446644306183,0.7848739624023438,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.4572446644306183},{"x":0.756302535533905,"y":0.4572446644306183},{"x":0.756302535533905,"y":0.4726840853691101},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9924067258834839,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.7277311086654663,0.4572446644306183,0.756302535533905,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9884824752807617,"dir":"rtl","str":"متخلخل","boundary":[0.6789916157722473,0.4572446644306183,0.7176470756530762,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4726840853691101},{"x":0.6621848940849304,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9889036417007446,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6621848940849304,0.4572446644306183,0.6672269105911255,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4572446644306183},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5915966629981995,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9870095252990723,"dir":"rtl","str":"مشخصههای","boundary":[0.5915966629981995,0.4572446644306183,0.6554622054100037,0.4726840853691101]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4572446644306183},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.980205774307251,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5714285969734192,0.4572446644306183,0.5798319578170776,0.4726840853691101]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4572446644306183},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4726840853691101},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4726840853691101}]},"confidence":0.9765390753746033,"dir":"ltr","boundary":[0.5664285969734192,0.4502446644306183,0.7898739624023438,0.4796840853691101],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49168646335601807},{"x":0.7613445520401001,"y":0.49168646335601807}]},"confidence":0.9104669690132141,"dir":"rtl","str":"۲-۱","boundary":[0.7613445520401001,0.47624704241752625,0.7848739624023438,0.49168646335601807]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7546218633651733,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4928741157054901},{"x":0.729411780834198,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.872911810874939,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.729411780834198,0.47624704241752625,0.7546218633651733,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9879570603370667,"dir":"rtl","str":"دارسی","boundary":[0.6924369931221008,0.4774346649646759,0.7226890921592712,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4774346649646759},{"x":0.680672287940979,"y":0.4774346649646759},{"x":0.680672287940979,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9945892691612244,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.4774346649646759,0.680672287940979,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6705882549285889,"y":0.4928741157054901},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.8804526329040527,"dir":"rtl","str":"محدوده","boundary":[0.6285714507102966,0.4774346649646759,0.6705882549285889,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4774346649646759},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9931944012641907,"dir":"rtl","str":"اعتبار","boundary":[0.5966386795043945,0.4774346649646759,0.6235294342041016,0.4928741157054901]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4774346649646759},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9845343828201294,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5815126299858093,0.4774346649646759,0.5899159908294678,0.4928741157054901]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4774346649646759},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4928741157054901},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4928741157054901}]},"confidence":0.9371887445449829,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.4704346649646759,0.7898739624023438,0.4998741157054901],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9909245371818542,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.49747899174690247,0.37410926818847656,0.5529412031173706,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.37410926818847656},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.99139004945755,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.4453781545162201,0.37410926818847656,0.4907563030719757,0.3895486891269684]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.37410926818847656},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3752969205379486},{"x":0.5529412031173706,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9911572933197021,"dir":"ltr","boundary":[0.4403781545162201,0.36710926818847656,0.5579412031173706,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8623813390731812,"dir":"rtl","str":"۳-۱","boundary":[0.7630252242088318,0.49881234765052795,0.7831932902336121,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.49881234765052795},{"x":0.756302535533905,"y":0.49881234765052795},{"x":0.756302535533905,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.8737550377845764,"dir":"rtl","str":"رابطه","boundary":[0.7310924530029297,0.49881234765052795,0.756302535533905,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7193277478218079,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9944574236869812,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.6974790096282959,0.49881234765052795,0.7193277478218079,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.49881234765052795},{"x":0.680672287940979,"y":0.49881234765052795},{"x":0.680672287940979,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9913947582244873,"dir":"rtl","str":"هدایت","boundary":[0.6504201889038086,0.49881234765052795,0.680672287940979,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6420168280601501,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9883987307548523,"dir":"rtl","str":"پذیری","boundary":[0.6168067455291748,0.49881234765052795,0.6420168280601501,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6067227125167847,"y":0.49881234765052795},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.994539737701416,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6000000238418579,0.49881234765052795,0.6067227125167847,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5915966629981995,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.984764039516449,"dir":"rtl","str":"ذخیره","boundary":[0.5630252361297607,0.49881234765052795,0.5915966629981995,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5596638917922974,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9783941507339478,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.5378151535987854,0.49881234765052795,0.5596638917922974,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5243697762489319,"y":0.49881234765052795},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5130641460418701},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9869561791419983,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.49915966391563416,0.49881234765052795,0.5243697762489319,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.49881234765052795},{"x":0.48739495873451233,"y":0.49881234765052795},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5130641460418701},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9855190515518188,"dir":"rtl","str":"متخلخل","boundary":[0.44873949885368347,0.49881234765052795,0.48739495873451233,0.5130641460418701]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5130641460418701},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9648950099945068,"dir":"ltr","boundary":[0.44373949885368347,0.49181234765052795,0.7881932902336121,0.5200641460418701],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9590593576431274,"dir":"rtl","str":"۴-۱","boundary":[0.7613445520401001,0.5178147554397583,0.7815126180648804,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9891365766525269,"dir":"rtl","str":"دسته","boundary":[0.7327731251716614,0.5178147554397583,0.7546218633651733,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9796096682548523,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7058823704719543,0.5178147554397583,0.7260504364967346,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.519002377986908},{"x":0.6941176652908325,"y":0.519002377986908},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9942342042922974,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6739495992660522,0.519002377986908,0.6941176652908325,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.519002377986908},{"x":0.6621848940849304,"y":0.519002377986908},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9928396940231323,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6369748115539551,0.519002377986908,0.6621848940849304,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.519002377986908},{"x":0.6268907785415649,"y":0.519002377986908},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.991441011428833,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6184874176979065,0.519002377986908,0.6268907785415649,0.5332541465759277]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.519002377986908},{"x":0.610084056854248,"y":0.519002377986908},{"x":0.610084056854248,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9913989901542664,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.5815126299858093,0.519002377986908,0.610084056854248,0.5332541465759277]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5332541465759277}]},"confidence":0.9866932034492493,"dir":"ltr","boundary":[0.5765126299858093,0.5108147554397583,0.7865126180648804,0.5390665240287781],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9040603041648865,"dir":"rtl","str":"۵-۱","boundary":[0.7630252242088318,0.5380047559738159,0.7848739624023438,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5522565245628357},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9925137758255005,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.7260504364967346,0.5380047559738159,0.7546218633651733,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9943995475769043,"dir":"rtl","str":"مرزی","boundary":[0.6924369931221008,0.5380047559738159,0.7142857313156128,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9951567649841309,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6705882549285889,0.5380047559738159,0.6789916157722473,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5522565245628357},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.99168461561203,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.6352941393852234,0.5380047559738159,0.6621848940849304,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9898861050605774,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5949580073356628,0.5380047559738159,0.6201680898666382,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5380047559738159},{"x":0.583193302154541,"y":0.5380047559738159},{"x":0.583193302154541,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.986382782459259,"dir":"rtl","str":"سیال","boundary":[0.5647059082984924,0.5380047559738159,0.583193302154541,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9933379888534546,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5428571701049805,0.5380047559738159,0.5512605309486389,0.5522565245628357]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9913840293884277,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.5058823823928833,0.5380047559738159,0.5361344814300537,0.5522565245628357]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5380047559738159},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5522565245628357},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5522565245628357}]},"confidence":0.9839897751808167,"dir":"ltr","boundary":[0.5008823823928833,0.5310047559738159,0.7898739624023438,0.5592565245628357],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.559382438659668},{"x":0.7831932902336121,"y":0.570071280002594},{"x":0.7630252242088318,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9000223278999329,"dir":"rtl","str":"۶-۱","boundary":[0.7630252242088318,0.5581947565078735,0.7831932902336121,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5581947565078735},{"x":0.756302535533905,"y":0.5581947565078735},{"x":0.756302535533905,"y":0.570071280002594},{"x":0.7193277478218079,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9942367076873779,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.7193277478218079,0.5581947565078735,0.756302535533905,0.570071280002594]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7126050591468811,"y":0.570071280002594},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9819416999816895,"dir":"rtl","str":"آحاد","boundary":[0.6924369931221008,0.5581947565078735,0.7126050591468811,0.570071280002594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5581947565078735},{"x":0.7831932902336121,"y":0.570071280002594},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5688835978507996}]},"confidence":0.9687118530273438,"dir":"ltr","boundary":[0.6874369931221008,0.5511947565078735,0.7881932902336121,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.58076012134552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.58076012134552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9846464991569519,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7411764860153198,0.58076012134552,0.7848739624023438,0.5926365852355957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.58076012134552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.58076012134552},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5926365852355957},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5914489030838013}]},"confidence":0.9846464991569519,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.57376012134552,0.7898739624023438,0.5996365852355957],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6330166459083557},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6330166459083557}]},"confidence":0.9930949211120605,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.6175771951675415,0.7831932902336121,0.6330166459083557]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.8584078550338745,"dir":"rtl","str":"۲.","boundary":[0.7310924530029297,0.6175771951675415,0.7462185025215149,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9934689998626709,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6924369931221008,0.6175771951675415,0.7226890921592712,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9835705161094666,"dir":"rtl","str":"تکفازی","boundary":[0.6285714507102966,0.6175771951675415,0.6773109436035156,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6175771951675415},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9854633808135986,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.5966386795043945,0.6175771951675415,0.6134454011917114,0.6342042684555054]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6163895726203918},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9753360748291016,"dir":"ltr","boundary":[0.5916386795043945,0.6105771951675415,0.7881932902336121,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9317907094955444,"dir":"rtl","str":"۱-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.6377671957015991,0.7831932902336121,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9943876266479492,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.7327731251716614,0.6389548778533936,0.7529411911964417,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6532066464424133},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9869846701622009,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.7058823704719543,0.6389548778533936,0.7210084199905396,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9952239990234375,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6924369931221008,0.6389548778533936,0.6991596817970276,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.992771327495575,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.6521008610725403,0.6389548778533936,0.6840336322784424,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9953134059906006,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6352941393852234,0.6389548778533936,0.6436975002288818,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6532066464424133},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.9218848943710327,"dir":"rtl","str":"هندسه","boundary":[0.5966386795043945,0.6389548778533936,0.6285714507102966,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6532066464424133},{"x":0.561344563961029,"y":0.6532066464424133}]},"confidence":0.988818883895874,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.561344563961029,0.6389548778533936,0.5848739743232727,0.6532066464424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6389548778533936},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6543943285942078},{"x":0.529411792755127,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9695006012916565,"dir":"rtl","str":"خطی","boundary":[0.529411792755127,0.6389548778533936,0.5478991866111755,0.6543943285942078]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6532066464424133},{"x":0.529411792755127,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9735701084136963,"dir":"ltr","boundary":[0.524411792755127,0.6307671957015991,0.7881932902336121,0.6602066464424133],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7831932902336121,"y":0.713776707649231},{"x":0.7647058963775635,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9333270788192749,"dir":"rtl","str":"۴-۲","boundary":[0.7647058963775635,0.6971496343612671,0.7831932902336121,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7546218633651733,"y":0.713776707649231},{"x":0.7243697643280029,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9904016852378845,"dir":"rtl","str":"تراوایی","boundary":[0.7243697643280029,0.6971496343612671,0.7546218633651733,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7126050591468811,"y":0.713776707649231},{"x":0.6756302714347839,"y":0.713776707649231}]},"confidence":0.9915624856948853,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.6756302714347839,0.6983373165130615,0.7126050591468811,0.713776707649231]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9904923439025879,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6554622054100037,0.6983373165130615,0.6638655662536621,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7149643898010254},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9940062165260315,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.6184874176979065,0.6983373165130615,0.6487395167350769,0.7149643898010254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6084033846855164,"y":0.7149643898010254},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9857557415962219,"dir":"rtl","str":"ناهمگن","boundary":[0.5697479248046875,0.6983373165130615,0.6084033846855164,0.7149643898010254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6971496343612671},{"x":0.7831932902336121,"y":0.713776707649231},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7149643898010254}]},"confidence":0.9846426844596863,"dir":"ltr","boundary":[0.5647479248046875,0.6901496343612671,0.7881932902336121,0.720776707649231],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.716152012348175},{"x":0.7831932902336121,"y":0.716152012348175},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9013737440109253,"dir":"rtl","str":"۵-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.716152012348175,0.7831932902336121,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7173396944999695},{"x":0.75126051902771,"y":0.7173396944999695},{"x":0.75126051902771,"y":0.7315914630889893},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.980743408203125,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.7344537973403931,0.7173396944999695,0.75126051902771,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7315914630889893},{"x":0.702521026134491,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9926997423171997,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.702521026134491,0.7173396944999695,0.7243697643280029,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7315914630889893}]},"confidence":0.9942814111709595,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6840336322784424,0.7173396944999695,0.6957983374595642,0.7315914630889893]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9927288293838501,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6655462384223938,0.7173396944999695,0.6773109436035156,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9914032220840454,"dir":"rtl","str":"چاه","boundary":[0.6352941393852234,0.7173396944999695,0.6504201889038086,0.7327790856361389]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7185273170471191},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7173396944999695},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7327790856361389},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9908678531646729,"dir":"rtl","str":"تولیدی","boundary":[0.6000000238418579,0.7185273170471191,0.6285714507102966,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7173396944999695},{"x":0.7831932902336121,"y":0.716152012348175},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7315914630889893},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9787212014198303,"dir":"ltr","boundary":[0.5950000238418579,0.7103396944999695,0.7881932902336121,0.7385914630889893],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4406175911426544},{"x":0.49747899174690247,"y":0.45605701208114624},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4548693597316742}]},"confidence":0.9469944834709167,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4957983195781708,0.4406175911426544,0.49747899174690247,0.45605701208114624]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4370546340942383},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4394299387931824},{"x":0.48403361439704895,"y":0.45368170738220215},{"x":0.46722689270973206,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9795846343040466,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.4722689092159271,0.4370546340942383,0.48403361439704895,0.45368170738220215]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4406175911426544},{"x":0.49747899174690247,"y":0.45605701208114624},{"x":0.46722689270973206,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9714370965957642,"dir":"ltr","boundary":[0.4672689092159271,0.4300546340942383,0.5024789917469025,0.46305701208114625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8845741152763367,"dir":"rtl","str":"۲-۲","boundary":[0.7613445520401001,0.6591448783874512,0.7848739624023438,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6745843291282654},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9919773936271667,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7277311086654663,0.6591448783874512,0.7529411911964417,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9926905632019043,"dir":"rtl","str":"شعاعی","boundary":[0.6857143044471741,0.6591448783874512,0.7159664034843445,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9921188950538635,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6672269105911255,0.6591448783874512,0.6722689270973206,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6591448783874512},{"x":0.658823549747467,"y":0.6591448783874512},{"x":0.658823549747467,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9913092255592346,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.6285714507102966,0.6591448783874512,0.658823549747467,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6745843291282654},{"x":0.610084056854248,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9926925897598267,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.610084056854248,0.6591448783874512,0.6184874176979065,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9926090240478516,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5815126299858093,0.6591448783874512,0.6033613681793213,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9876348972320557,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.5361344814300537,0.6591448783874512,0.5714285969734192,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6591448783874512},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9892621636390686,"dir":"rtl","str":"استوانهای","boundary":[0.4789915978908539,0.6591448783874512,0.5260504484176636,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6591448783874512},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6591448783874512},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.992182731628418,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4588235318660736,0.6591448783874512,0.46554622054100037,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6591448783874512},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6591448783874512},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9942123293876648,"dir":"rtl","str":"حالت","boundary":[0.4285714328289032,0.6591448783874512,0.44873949885368347,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.6591448783874512},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6591448783874512},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6745843291282654},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9904541969299316,"dir":"rtl","str":"رژیم","boundary":[0.3949579894542694,0.6591448783874512,0.41848739981651306,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6591448783874512},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6591448783874512},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6745843291282654},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9851175546646118,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.37142857909202576,0.6591448783874512,0.38655462861061096,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6745843291282654},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.984643280506134,"dir":"ltr","boundary":[0.36642857909202575,0.6521448783874512,0.7898739624023438,0.6815843291282654],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6923990249633789},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9124709963798523,"dir":"rtl","str":"۳-۲","boundary":[0.7630252242088318,0.6781472563743591,0.7848739624023438,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9912645816802979,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7226890921592712,0.6781472563743591,0.7462185025215149,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6935867071151733},{"x":0.680672287940979,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9843775629997253,"dir":"rtl","str":"شعاعی","boundary":[0.680672287940979,0.6781472563743591,0.7109243869781494,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6935867071151733},{"x":0.653781533241272,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.991152822971344,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.653781533241272,0.6781472563743591,0.6689075827598572,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6781472563743591},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9903711080551147,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6386554837226868,0.6781472563743591,0.6470588445663452,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.6781472563743591},{"x":0.63193279504776,"y":0.6781472563743591},{"x":0.63193279504776,"y":0.6935867071151733},{"x":0.605042040348053,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9935702085494995,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.605042040348053,0.6781472563743591,0.63193279504776,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9940831661224365,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5865546464920044,0.6793349385261536,0.5932773351669312,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9935463070869446,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5579832196235657,0.6793349385261536,0.5798319578170776,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6793349385261536},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6935867071151733},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9865503311157227,"dir":"rtl","str":"هندسی","boundary":[0.5142857432365417,0.6793349385261536,0.5445378422737122,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6793349385261536},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6793349385261536},{"x":0.49747899174690247,"y":0.694774329662323},{"x":0.4756302535533905,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9863458871841431,"dir":"rtl","str":"کروی","boundary":[0.4756302535533905,0.6793349385261536,0.49747899174690247,0.694774329662323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.6781472563743591},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6769596338272095},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6935867071151733},{"x":0.4756302535533905,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.983302652835846,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.6711472563743591,0.7898739624023438,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9021583795547485,"dir":"rtl","str":"۶-۲","boundary":[0.7596638798713684,0.7375296950340271,0.7831932902336121,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7375296950340271},{"x":0.756302535533905,"y":0.7517814636230469},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7517814636230469}]},"confidence":0.9936270117759705,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.7327731251716614,0.7387173175811768,0.756302535533905,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9937242269515991,"dir":"rtl","str":"میانگین","boundary":[0.6890756487846375,0.7387173175811768,0.7243697643280029,0.7517814636230469]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7387173175811768},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9912479519844055,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.6504201889038086,0.7387173175811768,0.6773109436035156,0.7529691457748413]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7387173175811768},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7375296950340271},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7517814636230469},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7529691457748413}]},"confidence":0.9778913855552673,"dir":"ltr","boundary":[0.6454201889038086,0.7317173175811768,0.7881932902336121,0.7587814636230469],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.8161784410476685,"dir":"rtl","str":"۷-۲","boundary":[0.7630252242088318,0.7577196955680847,0.7831932902336121,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.7577196955680847},{"x":0.756302535533905,"y":0.7577196955680847},{"x":0.756302535533905,"y":0.7731591463088989},{"x":0.729411780834198,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9181146025657654,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.729411780834198,0.7577196955680847,0.756302535533905,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7731591463088989},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9936254024505615,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7159664034843445,0.7577196955680847,0.7210084199905396,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7577196955680847},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7731591463088989},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7731591463088989}]},"confidence":0.9861752986907959,"dir":"rtl","str":"تراوایی","boundary":[0.6789916157722473,0.7577196955680847,0.7092437148094177,0.7731591463088989]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.7589073777198792},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7577196955680847},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7743467688560486},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7743467688560486}]},"confidence":0.9906527400016785,"dir":"rtl","str":"تغییریافته","boundary":[0.6201680898666382,0.7589073777198792,0.6655462384223938,0.7743467688560486]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.899845540523529,"dir":"rtl","str":"۸-۲","boundary":[0.7613445520401001,0.7779097557067871,0.7848739624023438,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7779097557067871},{"x":0.756302535533905,"y":0.7779097557067871},{"x":0.756302535533905,"y":0.7921615242958069},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9868069291114807,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7445378303527832,0.7779097557067871,0.756302535533905,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7779097557067871},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7921615242958069},{"x":0.707563042640686,"y":0.7921615242958069}]},"confidence":0.9297115802764893,"dir":"rtl","str":"پوسته","boundary":[0.707563042640686,0.7779097557067871,0.7361344695091248,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7921615242958069},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9907350540161133,"dir":"rtl","str":"وابسته","boundary":[0.6705882549285889,0.7779097557067871,0.6991596817970276,0.7921615242958069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9949373006820679,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6521008610725403,0.7790973782539368,0.6621848940849304,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7933491468429565},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9923422336578369,"dir":"rtl","str":"سرعت","boundary":[0.6134454011917114,0.7790973782539368,0.6436975002288818,0.7933491468429565]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7790973782539368},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7933491468429565},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9919450283050537,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5764706134796143,0.7790973782539368,0.6016806960105896,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7565320730209351},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7921615242958069},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.9637819528579712,"dir":"ltr","boundary":[0.5714706134796143,0.7519073777198791,0.7898739624023438,0.7991615242958069],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.983819842338562,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7411764860153198,0.8004750609397888,0.7848739624023438,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8123515248298645},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8123515248298645}]},"confidence":0.983819842338562,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.7934750609397888,0.7898739624023438,0.8193515248298645],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9834935665130615,"str":"پنج","boundary":[0.21512605249881744,0.4180522561073303,0.2386554628610611,0.43111640214920044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2386554628610611,"y":0.43111640214920044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.43111640214920044}]},"confidence":0.9834935665130615,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4110522561073303,0.2436554628610611,0.43811640214920045],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5783848166465759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5783848166465759},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.6767868399620056,"dir":"ltr","str":"لئے","boundary":[0.21176470816135406,0.5783848166465759,0.22857142984867096,0.5843230485916138]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5570071339607239},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5653206706047058},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5653206706047058}]},"confidence":0.8743508458137512,"dir":"ltr","str":"مجھے","boundary":[0.21176470816135406,0.5570071339607239,0.22857142984867096,0.5653206706047058]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5380047559738159},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5380047559738159},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.7241482734680176,"dir":"ltr","str":"مے","boundary":[0.21176470816135406,0.5380047559738159,0.22857142984867096,0.5475059151649475]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.519002377986908},{"x":0.22857142984867096,"y":0.519002377986908},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5249406099319458},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5249406099319458}]},"confidence":0.9209952354431152,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.21176470816135406,0.519002377986908,0.22857142984867096,0.5249406099319458]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5011876225471497},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5011876225471497},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5047506093978882},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5047506093978882}]},"confidence":0.38084539771080017,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.21176470816135406,0.5011876225471497,0.22857142984867096,0.5047506093978882]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4821852743625641},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4821852743625641},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4857482314109802},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.44827502965927124,"dir":"ltr","str":"<","boundary":[0.21176470816135406,0.4821852743625641,0.22857142984867096,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4429928660392761},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4429928660392761},{"x":0.22857142984867096,"y":0.44655582308769226},{"x":0.21176470816135406,"y":0.44655582308769226}]},"confidence":0.27198687195777893,"dir":"ltr","str":"-","boundary":[0.21176470816135406,0.4429928660392761,0.22857142984867096,0.44655582308769226]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4429928660392761},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4429928660392761},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5843230485916138},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5843230485916138}]},"confidence":0.7085112929344177,"dir":"ltr","boundary":[0.20676470816135406,0.4359928660392761,0.23357142984867096,0.5913230485916138],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2201680690050125,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.25817450881004333,"str":"۵","boundary":[0.21344538033008575,0.46080759167671204,0.2201680690050125,0.4679335057735443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2201680690050125,"y":0.46080759167671204},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.25817450881004333,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.45380759167671203,0.22516806900501252,0.4749335057735443],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.48099762201309204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8886897563934326,"str":"۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.48099762201309204,0.22689075767993927,0.4869358539581299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.48099762201309204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.48099762201309204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4869358539581299},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4869358539581299}]},"confidence":0.8886897563934326,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.47399762201309203,0.23189075767993927,0.4939358539581299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5},{"x":0.22689075767993927,"y":0.49881234765052795},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9042864441871643,"str":"۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5,0.22689075767993927,0.5071259140968323]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5},{"x":0.22689075767993927,"y":0.49881234765052795},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5071259140968323},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9042864441871643,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.493,0.23189075767993927,0.5141259140968323],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.54038006067276},{"x":0.2235294133424759,"y":0.54038006067276},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9432216882705688,"str":"۴۰","boundary":[0.21344538033008575,0.54038006067276,0.22521008551120758,0.5475059151649475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.54038006067276},{"x":0.2235294133424759,"y":0.54038006067276},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5475059151649475},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5475059151649475}]},"confidence":0.9432216882705688,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.53338006067276,0.23021008551120759,0.5545059151649475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.559382438659668},{"x":0.22689075767993927,"y":0.559382438659668},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9543948173522949,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.559382438659668,0.22689075767993927,0.5676959753036499]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.559382438659668},{"x":0.22689075767993927,"y":0.559382438659668},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5676959753036499},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5676959753036499}]},"confidence":0.9543948173522949,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.552382438659668,0.23189075767993927,0.5746959753036499],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5783848166465759},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9666664600372314,"str":"۴۴","boundary":[0.21512605249881744,0.5783848166465759,0.22689075767993927,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5783848166465759},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5783848166465759},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5878859758377075},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9666664600372314,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5713848166465759,0.23189075767993927,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7826603055000305},{"x":0.23025210201740265,"y":0.786223292350769},{"x":0.21008403599262238,"y":0.786223292350769},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7826603055000305}]},"confidence":0.46471646428108215,"dir":"ltr","str":"؟","boundary":[0.23025210201740265,0.7826603055000305,0.21008403599262238,0.786223292350769]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7422803044319153},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7660332322120667},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7422803044319153}]},"confidence":0.5380537509918213,"dir":"ltr","str":"کول","boundary":[0.23025210201740265,0.7422803044319153,0.21008403599262238,0.7660332322120667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7220902442932129},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7256532311439514},{"x":0.21008403599262238,"y":0.7220902442932129}]},"confidence":0.2934231758117676,"dir":"ltr","str":"*","boundary":[0.23025210201740265,0.7220902442932129,0.21008403599262238,0.7256532311439514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6805225610733032},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.41081708669662476,"dir":"ltr","str":"of","boundary":[0.23193277418613434,0.6805225610733032,0.21176470816135406,0.6876484751701355]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7019002437591553},{"x":0.23193277418613434,"y":0.705463171005249},{"x":0.21176470816135406,"y":0.705463171005249},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7019002437591553}]},"confidence":0.46478933095932007,"dir":"ltr","str":"a","boundary":[0.23193277418613434,0.7019002437591553,0.21176470816135406,0.705463171005249]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6627078652381897},{"x":0.23193277418613434,"y":0.665083110332489},{"x":0.21176470816135406,"y":0.665083110332489},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.39087679982185364,"dir":"ltr","str":"کے","boundary":[0.23193277418613434,0.6627078652381897,0.21176470816135406,0.665083110332489]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6401425004005432},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6448931097984314},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.7194127440452576,"dir":"ltr","str":"لیے","boundary":[0.23193277418613434,0.6401425004005432,0.21176470816135406,0.6448931097984314]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ur","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6187648177146912},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6247031092643738},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.6567862629890442,"dir":"ltr","str":"مجھے","boundary":[0.23193277418613434,0.6187648177146912,0.21176470816135406,0.6247031092643738]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6187648177146912},{"x":0.23025210201740265,"y":0.786223292350769},{"x":0.20840336382389069,"y":0.786223292350769},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.5426977276802063,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6117648177146912,0.2134033638238907,0.793223292350769],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6199524998664856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6199524998664856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9040824174880981,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6199524998664856,0.23193277418613434,0.6282660365104675]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6199524998664856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6199524998664856},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6282660365104675},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6282660365104675}]},"confidence":0.9040824174880981,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6129524998664856,0.23693277418613434,0.6352660365104675],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6401425004005432},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9423070549964905,"str":"۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6401425004005432,0.22689075767993927,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6401425004005432},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9423070549964905,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6331425004005432,0.23189075767993927,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9626386165618896,"str":"۶۱","boundary":[0.21512605249881744,0.6603325605392456,0.22689075767993927,0.6686460971832275]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6603325605392456},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6686460971832275},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6686460971832275}]},"confidence":0.9626386165618896,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6533325605392456,0.23189075767993927,0.6756460971832275],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9532324075698853,"str":"۶۵","boundary":[0.21344538033008575,0.6817102432250977,0.22689075767993927,0.6876484751701355]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6817102432250977},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6876484751701355},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6876484751701355}]},"confidence":0.9532324075698853,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6747102432250977,0.23189075767993927,0.6946484751701355],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9559276103973389,"str":"۶۶","boundary":[0.21344538033008575,0.7007125616073608,0.22689075767993927,0.7078384757041931]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7007125616073608},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7078384757041931},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.9559276103973389,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6937125616073608,0.23189075767993927,0.7148384757041931],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7209026217460632},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7209026217460632},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9429998397827148,"str":"۷۴","boundary":[0.21344538033008575,0.7209026217460632,0.22689075767993927,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7209026217460632},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7209026217460632},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9429998397827148,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7139026217460632,0.23189075767993927,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7410926222801208},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7410926222801208},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8039028644561768,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.7410926222801208,0.22689075767993927,0.7470308542251587]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7410926222801208},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7410926222801208},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8039028644561768,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7340926222801208,0.23189075767993927,0.7540308542251587],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7600950002670288},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7600950002670288},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.8492202162742615,"str":"۷۸","boundary":[0.21344538033008575,0.7600950002670288,0.22689075767993927,0.7672209143638611]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7600950002670288},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7600950002670288},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7672209143638611},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7672209143638611}]},"confidence":0.8492202162742615,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7530950002670288,0.23189075767993927,0.7742209143638611],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7802850604057312},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.8767768144607544,"str":"۸۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7802850604057312,0.22689075767993927,0.7874109148979187]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7802850604057312},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7802850604057312},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7874109148979187},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7874109148979187}]},"confidence":0.8767768144607544,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7732850604057312,0.23189075767993927,0.7944109148979187],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8004750609397888},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8004750609397888},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8076009750366211},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.8736158013343811,"str":"۸۷","boundary":[0.21344538033008575,0.8004750609397888,0.22689075767993927,0.8076009750366211]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8004750609397888},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8004750609397888},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8076009750366211},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8076009750366211}]},"confidence":0.8736158013343811,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7934750609397888,0.23189075767993927,0.8146009750366211],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/XJqGrssaOHpVJprw-sec.webp","jpeg":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/WOwoZYTwdGiVUgAn.jpg","blurred":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/fAlQwUEVqaSHYhDE.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00020326279248874147,0.9986696560763512,0.9990226668507357]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19358669221401215},{"x":0.756302535533905,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9888756275177002,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.17814727127552032,0.7831932902336121,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7478991746902466,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7478991746902466,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.7605067491531372,"dir":"rtl","str":"۳.","boundary":[0.7327731251716614,0.17814727127552032,0.7478991746902466,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7193277478218079,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7193277478218079,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6857143044471741,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9899287223815918,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6857143044471741,0.17814727127552032,0.7193277478218079,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6739495992660522,"y":0.17814727127552032},{"x":0.6739495992660522,"y":0.1947743445634842},{"x":0.6252101063728333,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9769493341445923,"dir":"rtl","str":"تکفازی","boundary":[0.6252101063728333,0.17814727127552032,0.6739495992660522,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6117647290229797,"y":0.17933492362499237},{"x":0.6117647290229797,"y":0.1947743445634842},{"x":0.583193302154541,"y":0.1947743445634842}]},"confidence":0.9696179032325745,"dir":"rtl","str":"ناپایا","boundary":[0.583193302154541,0.17933492362499237,0.6117647290229797,0.1947743445634842]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19833728671073914},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2125890702009201}]},"confidence":0.9210952520370483,"dir":"rtl","str":"۱-۳","boundary":[0.7596638798713684,0.19833728671073914,0.7848739624023438,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.19833728671073914},{"x":0.75126051902771,"y":0.19833728671073914},{"x":0.75126051902771,"y":0.2125890702009201},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9896597862243652,"dir":"rtl","str":"معادلات","boundary":[0.7126050591468811,0.19833728671073914,0.75126051902771,0.2125890702009201]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6974790096282959,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6974790096282959,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6756302714347839,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9931399822235107,"dir":"rtl","str":"حاکم","boundary":[0.6756302714347839,0.19952493906021118,0.6974790096282959,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6655462384223938,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6655462384223938,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6605042219161987,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.989081859588623,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.658823549747467,0.19952493906021118,0.6655462384223938,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6487395167350769,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6487395167350769,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9946229457855225,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6252101063728333,0.19952493906021118,0.6487395167350769,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19952493906021118},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9869922399520874,"dir":"rtl","str":"سیال","boundary":[0.5915966629981995,0.20071259140968323,0.6117647290229797,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7613445520401001,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9467640519142151,"dir":"rtl","str":"۲-۳","boundary":[0.7613445520401001,0.21852731704711914,0.7831932902336121,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7529411911964417,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7529411911964417,"y":0.23396675288677216},{"x":0.7277311086654663,"y":0.23396675288677216}]},"confidence":0.9925228357315063,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7277311086654663,0.21852731704711914,0.7529411911964417,0.23396675288677216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7159664034843445,"y":0.21852731704711914},{"x":0.7159664034843445,"y":0.235154390335083},{"x":0.6857143044471741,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9919004440307617,"dir":"rtl","str":"شعاعی","boundary":[0.6857143044471741,0.21852731704711914,0.7159664034843445,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6756302714347839,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6756302714347839,"y":0.235154390335083},{"x":0.6571428775787354,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.995225727558136,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.6571428775787354,0.21852731704711914,0.6756302714347839,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6470588445663452,"y":0.235154390335083},{"x":0.6386554837226868,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.984921395778656,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6386554837226868,0.21852731704711914,0.6470588445663452,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6352941393852234,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6352941393852234,"y":0.235154390335083},{"x":0.6151260733604431,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9834324717521667,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.6151260733604431,0.21852731704711914,0.6352941393852234,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6000000238418579,"y":0.21852731704711914},{"x":0.6000000238418579,"y":0.235154390335083},{"x":0.5882353186607361,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9844375252723694,"dir":"rtl","str":"چاه","boundary":[0.5882353186607361,0.21852731704711914,0.6000000238418579,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5798319578170776,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5798319578170776,"y":0.235154390335083},{"x":0.5462185144424438,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9920414686203003,"dir":"rtl","str":"عمودی","boundary":[0.5462185144424438,0.21852731704711914,0.5798319578170776,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.21852731704711914},{"x":0.534453809261322,"y":0.21852731704711914},{"x":0.534453809261322,"y":0.235154390335083},{"x":0.5142857432365417,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9959747195243835,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.5142857432365417,0.21852731704711914,0.534453809261322,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5058823823928833,"y":0.21852731704711914},{"x":0.5058823823928833,"y":0.235154390335083},{"x":0.49747899174690247,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9936911463737488,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49747899174690247,0.21852731704711914,0.5058823823928833,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.21852731704711914},{"x":0.489075630903244,"y":0.21852731704711914},{"x":0.489075630903244,"y":0.235154390335083},{"x":0.4605042040348053,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9864785075187683,"dir":"rtl","str":"مخزنی","boundary":[0.4605042040348053,0.21852731704711914,0.489075630903244,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.21852731704711914},{"x":0.44873949885368347,"y":0.21852731704711914},{"x":0.44873949885368347,"y":0.235154390335083},{"x":0.40336135029792786,"y":0.235154390335083}]},"confidence":0.9874085187911987,"dir":"rtl","str":"استوانهای","boundary":[0.40336135029792786,0.21852731704711914,0.44873949885368347,0.235154390335083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7613445520401001,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9022937417030334,"dir":"rtl","str":"۳-۳","boundary":[0.7613445520401001,0.23871733248233795,0.7848739624023438,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7529411911964417,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7529411911964417,"y":0.25415676832199097},{"x":0.7260504364967346,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9927247762680054,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7260504364967346,0.23871733248233795,0.7529411911964417,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7159664034843445,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9814856052398682,"dir":"rtl","str":"شعاعی","boundary":[0.6857143044471741,0.23871733248233795,0.7159664034843445,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6705882549285889,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6705882549285889,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6605042219161987,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9853056073188782,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.6605042219161987,0.23871733248233795,0.6705882549285889,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6521008610725403,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6521008610725403,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6470588445663452,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9878958463668823,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6470588445663452,0.23871733248233795,0.6521008610725403,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6403361558914185,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6403361558914185,"y":0.25415676832199097},{"x":0.6201680898666382,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.9797676801681519,"dir":"rtl","str":"سوی","boundary":[0.6201680898666382,0.23871733248233795,0.6403361558914185,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6067227125167847,"y":0.25415676832199097},{"x":0.5932773351669312,"y":0.25415676832199097}]},"confidence":0.987074613571167,"dir":"rtl","str":"چاه","boundary":[0.5932773351669312,0.23871733248233795,0.6067227125167847,0.25415676832199097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5865546464920044,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5865546464920044,"y":0.255344420671463},{"x":0.5512605309486389,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9911932349205017,"dir":"rtl","str":"عمودی","boundary":[0.5512605309486389,0.23871733248233795,0.5865546464920044,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5394958257675171,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5394958257675171,"y":0.255344420671463},{"x":0.5310924649238586,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.99030601978302,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5310924649238586,0.23871733248233795,0.5394958257675171,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5243697762489319,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5243697762489319,"y":0.255344420671463},{"x":0.4924369752407074,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9880253076553345,"dir":"rtl","str":"مخزنی","boundary":[0.4924369752407074,0.23871733248233795,0.5243697762489319,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.23871733248233795},{"x":0.48235294222831726,"y":0.23871733248233795},{"x":0.48235294222831726,"y":0.255344420671463},{"x":0.43529412150382996,"y":0.255344420671463}]},"confidence":0.9871610403060913,"dir":"rtl","str":"استوانهای","boundary":[0.43529412150382996,0.23871733248233795,0.48235294222831726,0.255344420671463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.26128265261650085},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2624703049659729},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.7411764860153198,"y":0.27434679865837097}]},"confidence":0.9848961234092712,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7411764860153198,0.26128265261650085,0.7848739624023438,0.27434679865837097]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.17814727127552032},{"x":0.7848739624023438,"y":0.27434679865837097},{"x":0.40504202246665955,"y":0.275534451007843}]},"confidence":0.9805209040641785,"dir":"ltr","boundary":[0.39836135029792785,0.17114727127552032,0.7898739624023438,0.281346798658371],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31591448187828064},{"x":0.756302535533905,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9887242317199707,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.756302535533905,0.2992874085903168,0.7831932902336121,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7445378303527832,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7344537973403931,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.8977065086364746,"dir":"rtl","str":"۴.","boundary":[0.7344537973403931,0.2992874085903168,0.7445378303527832,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.2992874085903168},{"x":0.729411780834198,"y":0.2992874085903168},{"x":0.729411780834198,"y":0.31591448187828064},{"x":0.7058823704719543,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9890855550765991,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7058823704719543,0.2992874085903168,0.729411780834198,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2992874085903168},{"x":0.6941176652908325,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6638655662536621,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9951848983764648,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.6638655662536621,0.2992874085903168,0.6941176652908325,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6571428775787354,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6352941393852234,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9713843464851379,"dir":"rtl","str":"نهی","boundary":[0.6352941393852234,0.3004750609397888,0.6571428775787354,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6201680898666382,"y":0.31591448187828064},{"x":0.6117647290229797,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9855986833572388,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6117647290229797,0.3004750609397888,0.6201680898666382,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3004750609397888},{"x":0.6016806960105896,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5647059082984924,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9930636286735535,"dir":"rtl","str":"مسائل","boundary":[0.5647059082984924,0.3004750609397888,0.6016806960105896,0.31591448187828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3004750609397888},{"x":0.5512605309486389,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5193277597427368,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9906584024429321,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5193277597427368,0.3004750609397888,0.5512605309486389,0.31591448187828064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2992874085903168},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2980997562408447},{"x":0.7831932902336121,"y":0.31591448187828064},{"x":0.5193277597427368,"y":0.31591448187828064}]},"confidence":0.9819830656051636,"dir":"ltr","boundary":[0.5143277597427368,0.29228740859031677,0.7881932902336121,0.32291448187828065],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7630252242088318,"y":0.3349168598651886}]},"confidence":0.8793255090713501,"dir":"rtl","str":"۱-۴","boundary":[0.7613445520401001,0.32185274362564087,0.7848739624023438,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.32185274362564087},{"x":0.756302535533905,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7579832077026367,"y":0.3349168598651886},{"x":0.7361344695091248,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9890440702438354,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.7361344695091248,0.32185274362564087,0.7579832077026367,0.3349168598651886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7243697643280029,"y":0.32185274362564087},{"x":0.7243697643280029,"y":0.33610451221466064},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33610451221466064}]},"confidence":0.9844760894775391,"dir":"rtl","str":"برهم","boundary":[0.7008403539657593,0.32185274362564087,0.7243697643280029,0.33610451221466064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3230403661727905},{"x":0.6974790096282959,"y":0.32185274362564087},{"x":0.6974790096282959,"y":0.33610451221466064},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9304926991462708,"dir":"rtl","str":"نهی","boundary":[0.6823529601097107,0.3230403661727905,0.6974790096282959,0.33610451221466064]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.3230403661727905},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3206650912761688},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3349168598651886},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3372921645641327}]},"confidence":0.9488070011138916,"dir":"ltr","boundary":[0.6773529601097107,0.3160403661727905,0.7898739624023438,0.3419168598651886],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.957304835319519,"dir":"rtl","str":"۲-۴","boundary":[0.7613445520401001,0.3396674692630768,0.7865546345710754,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9931382536888123,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.7310924530029297,0.3396674692630768,0.7546218633651733,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3396674692630768},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3551068902015686},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9966538548469543,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.7058823704719543,0.3396674692630768,0.7176470756530762,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3551068902015686},{"x":0.680672287940979,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9877327084541321,"dir":"rtl","str":"چاه","boundary":[0.680672287940979,0.3396674692630768,0.6924369931221008,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3551068902015686},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3551068902015686}]},"confidence":0.9940609931945801,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6655462384223938,0.3396674692630768,0.6705882549285889,0.3551068902015686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3396674692630768},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35629454255104065},{"x":0.63193279504776,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9948961138725281,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.63193279504776,0.3396674692630768,0.6571428775787354,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34085512161254883},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35629454255104065},{"x":0.6016806960105896,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9959515333175659,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.6016806960105896,0.34085512161254883,0.6252101063728333,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5932773351669312,"y":0.34085512161254883},{"x":0.5932773351669312,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5848739743232727,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9926893711090088,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5848739743232727,0.34085512161254883,0.5932773351669312,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.34085512161254883},{"x":0.578151285648346,"y":0.34085512161254883},{"x":0.578151285648346,"y":0.35629454255104065},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35629454255104065}]},"confidence":0.9901331663131714,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.5512605309486389,0.34085512161254883,0.578151285648346,0.35629454255104065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7865546345710754,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7865546345710754,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7630252242088318,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.93825763463974,"dir":"rtl","str":"۳-۴","boundary":[0.7630252242088318,0.36104512214660645,0.7865546345710754,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.36104512214660645},{"x":0.756302535533905,"y":0.36104512214660645},{"x":0.756302535533905,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7445378303527832,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9919594526290894,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7445378303527832,0.36104512214660645,0.756302535533905,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37648457288742065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.989834189414978,"dir":"rtl","str":"دبی","boundary":[0.7226890921592712,0.36104512214660645,0.7361344695091248,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7092437148094177,"y":0.36104512214660645},{"x":0.7092437148094177,"y":0.37648457288742065},{"x":0.680672287940979,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.992556095123291,"dir":"rtl","str":"جریانی","boundary":[0.680672287940979,0.36104512214660645,0.7092437148094177,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6689075827598572,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6453781723976135,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9888585209846497,"dir":"rtl","str":"متغیر","boundary":[0.6453781723976135,0.36104512214660645,0.6689075827598572,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6336134672164917,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6336134672164917,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6201680898666382,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9806060194969177,"dir":"rtl","str":"چاه","boundary":[0.6201680898666382,0.36104512214660645,0.6336134672164917,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6134454011917114,"y":0.36104512214660645},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6067227125167847,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9906295537948608,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6067227125167847,0.36104512214660645,0.6134454011917114,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5983193516731262,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5983193516731262,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5747899413108826,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9951658248901367,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.5747899413108826,0.36104512214660645,0.5983193516731262,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5663865804672241,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5663865804672241,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5411764979362488,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9941501021385193,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.5411764979362488,0.36104512214660645,0.5663865804672241,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.36104512214660645},{"x":0.534453809261322,"y":0.36104512214660645},{"x":0.534453809261322,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5260504484176636,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9919561743736267,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5260504484176636,0.36104512214660645,0.534453809261322,0.37648457288742065]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5193277597427368,"y":0.36104512214660645},{"x":0.5193277597427368,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4907563030719757,"y":0.37648457288742065}]},"confidence":0.9936347007751465,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.4907563030719757,0.36104512214660645,0.5193277597427368,0.37648457288742065]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7865546345710754,"y":0.33847981691360474},{"x":0.7865546345710754,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3776721954345703}]},"confidence":0.9884060025215149,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.33147981691360473,0.7915546345710754,0.38348457288742066],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7613445520401001,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.955044150352478,"dir":"rtl","str":"۴-۴","boundary":[0.7613445520401001,0.3800475001335144,0.7848739624023438,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3954869210720062},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9908803105354309,"dir":"rtl","str":"اثرات","boundary":[0.7327731251716614,0.3800475001335144,0.7546218633651733,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3800475001335144},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9937821626663208,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.6991596817970276,0.3800475001335144,0.7226890921592712,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3800475001335144},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9930250644683838,"dir":"rtl","str":"ناشی","boundary":[0.6689075827598572,0.3800475001335144,0.6924369931221008,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.38123515248298645},{"x":0.658823549747467,"y":0.38123515248298645},{"x":0.658823549747467,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6521008610725403,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9972575902938843,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6521008610725403,0.38123515248298645,0.658823549747467,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6436975002288818,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6436975002288818,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9944165349006653,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6252101063728333,0.38123515248298645,0.6436975002288818,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6134454011917114,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3954869210720062},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.984147310256958,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.6084033846855164,0.38123515248298645,0.6134454011917114,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6016806960105896,"y":0.38123515248298645},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9933268427848816,"dir":"rtl","str":"تزریق","boundary":[0.5747899413108826,0.38123515248298645,0.6016806960105896,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5630252361297607,"y":0.38123515248298645},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3954869210720062},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3954869210720062}]},"confidence":0.9842610359191895,"dir":"rtl","str":"سیال","boundary":[0.5445378422737122,0.38123515248298645,0.5630252361297607,0.3954869210720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9014115333557129,"dir":"rtl","str":"۵-۴","boundary":[0.7613445520401001,0.39904987812042236,0.7848739624023438,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4144892990589142},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9925280213356018,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7428571581840515,0.39904987812042236,0.7546218633651733,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7361344695091248,"y":0.39904987812042236},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4144892990589142},{"x":0.702521026134491,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9950060248374939,"dir":"rtl","str":"مرزهای","boundary":[0.702521026134491,0.39904987812042236,0.7361344695091248,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4144892990589142},{"x":0.658823549747467,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9946591258049011,"dir":"rtl","str":"مجاور","boundary":[0.658823549747467,0.4002375304698944,0.6890756487846375,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9899137616157532,"dir":"rtl","str":"چاه","boundary":[0.6352941393852234,0.4002375304698944,0.6470588445663452,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6268907785415649,"y":0.4144892990589142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4144892990589142}]},"confidence":0.9939830303192139,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6218487620353699,0.4002375304698944,0.6268907785415649,0.4144892990589142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4002375304698944},{"x":0.6134454011917114,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5882353186607361,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9946187138557434,"dir":"rtl","str":"توزیع","boundary":[0.5882353186607361,0.4002375304698944,0.6134454011917114,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5798319578170776,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5579832196235657,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9964144229888916,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.5579832196235657,0.4002375304698944,0.5798319578170776,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5495798587799072,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5411764979362488,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9915844202041626,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5411764979362488,0.4002375304698944,0.5495798587799072,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4002375304698944},{"x":0.5327731370925903,"y":0.41567695140838623},{"x":0.5058823823928833,"y":0.41567695140838623}]},"confidence":0.9886575937271118,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.5058823823928833,0.4002375304698944,0.5327731370925903,0.41567695140838623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4228028357028961},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4346793293952942},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.9832063317298889,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7411764860153198,0.4228028357028961,0.7848739624023438,0.4346793293952942]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.37885984778404236},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4346793293952942},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4346793293952942}]},"confidence":0.986758828163147,"dir":"ltr","boundary":[0.5008823823928833,0.37185984778404235,0.7898739624023438,0.4416793293952942],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7579832077026367,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9910791516304016,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7579832077026367,0.46080759167671204,0.7848739624023438,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7445378303527832,"y":0.47624704241752625},{"x":0.7344537973403931,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.883515477180481,"dir":"rtl","str":"۵.","boundary":[0.7344537973403931,0.46080759167671204,0.7445378303527832,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7243697643280029,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9929376840591431,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6924369931221008,0.46080759167671204,0.7243697643280029,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.47624704241752625},{"x":0.6302521228790283,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9755978584289551,"dir":"rtl","str":"تکفازی","boundary":[0.6302521228790283,0.46080759167671204,0.6789916157722473,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46080759167671204},{"x":0.6151260733604431,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5966386795043945,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9749371409416199,"dir":"rtl","str":"شبه","boundary":[0.5966386795043945,0.46080759167671204,0.6151260733604431,0.47624704241752625]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5882353186607361,"y":0.46080759167671204},{"x":0.5882353186607361,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9770830869674683,"dir":"rtl","str":"پایا","boundary":[0.5680672526359558,0.46080759167671204,0.5882353186607361,0.47624704241752625]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.46080759167671204},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47624704241752625},{"x":0.5680672526359558,"y":0.47624704241752625}]},"confidence":0.9735516309738159,"dir":"ltr","boundary":[0.5630672526359558,0.45380759167671203,0.7898739624023438,0.48324704241752625],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7596638798713684,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9355636239051819,"dir":"rtl","str":"۱-۵","boundary":[0.7596638798713684,0.4821852743625641,0.7831932902336121,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9889227151870728,"dir":"rtl","str":"سیال","boundary":[0.7344537973403931,0.4821852743625641,0.7546218633651733,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7193277478218079,"y":0.4976246953010559},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9843860268592834,"dir":"rtl","str":"کمی","boundary":[0.7042016983032227,0.4821852743625641,0.7193277478218079,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.99091637134552,"dir":"rtl","str":"تراکم","boundary":[0.6655462384223938,0.4821852743625641,0.6924369931221008,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.986376166343689,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.6403361558914185,0.4821852743625641,0.6638655662536621,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4976246953010559},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9910845756530762,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6252101063728333,0.4821852743625641,0.6352941393852234,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4821852743625641},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9933946132659912,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5899159908294678,0.4821852743625641,0.6168067455291748,0.4976246953010559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4821852743625641},{"x":0.578151285648346,"y":0.4821852743625641},{"x":0.578151285648346,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.9845606684684753,"dir":"rtl","str":"شعاعی","boundary":[0.5495798587799072,0.4821852743625641,0.578151285648346,0.4976246953010559]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4821852743625641},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4976246953010559},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4976246953010559}]},"confidence":0.98347008228302,"dir":"ltr","boundary":[0.5445798587799072,0.4751852743625641,0.7881932902336121,0.5046246953010559],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7613445520401001,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9037948250770569,"dir":"rtl","str":"۲-۵","boundary":[0.7613445520401001,0.5023753046989441,0.7848739624023438,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5154394507408142},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5154394507408142}]},"confidence":0.9897105097770691,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.7462185025215149,0.5023753046989441,0.7546218633651733,0.5154394507408142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5166270732879639},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9054321646690369,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.7126050591468811,0.5023753046989441,0.7361344695091248,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9748030304908752,"dir":"rtl","str":"زهکشی","boundary":[0.6655462384223938,0.5023753046989441,0.7058823704719543,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5023753046989441},{"x":0.653781533241272,"y":0.5023753046989441},{"x":0.653781533241272,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9835975766181946,"dir":"rtl","str":"غیردایره","boundary":[0.6134454011917114,0.5023753046989441,0.653781533241272,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5023753046989441},{"x":0.610084056854248,"y":0.5023753046989441},{"x":0.610084056854248,"y":0.5166270732879639},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.973242461681366,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6016806960105896,0.5023753046989441,0.610084056854248,0.5166270732879639]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5023753046989441},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9801838397979736,"dir":"rtl","str":"چاه","boundary":[0.5764706134796143,0.5023753046989441,0.5882353186607361,0.5166270732879639]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5023753046989441},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5011876225471497},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5166270732879639},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5166270732879639}]},"confidence":0.9599140882492065,"dir":"ltr","boundary":[0.5714706134796143,0.4953753046989441,0.7898739624023438,0.5236270732879639],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9282440543174744,"dir":"rtl","str":"۳-۵","boundary":[0.7630252242088318,0.5225653052330017,0.7848739624023438,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5356294512748718},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9850738048553467,"dir":"rtl","str":"سیال","boundary":[0.7344537973403931,0.5225653052330017,0.7546218633651733,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9872094988822937,"dir":"rtl","str":"تراکم","boundary":[0.6991596817970276,0.5225653052330017,0.7226890921592712,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9893842935562134,"dir":"rtl","str":"پذیر","boundary":[0.6722689270973206,0.5225653052330017,0.6924369931221008,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9936763644218445,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6554622054100037,0.5225653052330017,0.6638655662536621,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5356294512748718},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9947579503059387,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6218487620353699,0.5225653052330017,0.6470588445663452,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5225653052330017},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5356294512748718},{"x":0.578151285648346,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9893916249275208,"dir":"rtl","str":"شعاعی","boundary":[0.578151285648346,0.5225653052330017,0.6084033846855164,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5356294512748718},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9925219416618347,"dir":"rtl","str":"مختصات","boundary":[0.5243697762489319,0.5225653052330017,0.5680672526359558,0.5356294512748718]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5225653052330017},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5356294512748718},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9869231581687927,"dir":"rtl","str":"استوانهای","boundary":[0.46890756487846375,0.5225653052330017,0.5126050710678101,0.5356294512748718]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5225653052330017},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5356294512748718},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5356294512748718}]},"confidence":0.9852128624916077,"dir":"ltr","boundary":[0.46390756487846374,0.5155653052330017,0.7898739624023438,0.5426294512748718],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.908482551574707,"dir":"rtl","str":"۴-۵","boundary":[0.7630252242088318,0.5427553653717041,0.7831932902336121,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5558194518089294},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9896565675735474,"dir":"rtl","str":"شاخص","boundary":[0.7277311086654663,0.5427553653717041,0.7546218633651733,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9901491403579712,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.6890756487846375,0.5427553653717041,0.7109243869781494,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.97132408618927,"dir":"rtl","str":"دهی","boundary":[0.6672269105911255,0.5427553653717041,0.6873949766159058,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.983870804309845,"dir":"rtl","str":"چاه","boundary":[0.6403361558914185,0.5427553653717041,0.6521008610725403,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5558194518089294},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9808201789855957,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6285714507102966,0.5427553653717041,0.6336134672164917,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5427553653717041},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9806953072547913,"dir":"rtl","str":"منحنیهای","boundary":[0.5680672526359558,0.5427553653717041,0.6218487620353699,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5427553653717041},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5558194518089294},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.9640911221504211,"dir":"rtl","str":"IPR","boundary":[0.5277311205863953,0.5427553653717041,0.5529412031173706,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5641329884529114},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9821085333824158,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7411764860153198,0.5641329884529114,0.7848739624023438,0.5748218297958374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5427553653717041},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9751019477844238,"dir":"ltr","boundary":[0.5227311205863953,0.5357553653717041,0.7898739624023438,0.5818218297958374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9872118830680847,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7596638798713684,0.5973871946334839,0.7831932902336121,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6140142679214478},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.8443430662155151,"dir":"rtl","str":"۶.","boundary":[0.7310924530029297,0.5973871946334839,0.7462185025215149,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6140142679214478},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6140142679214478}]},"confidence":0.9930978417396545,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6873949766159058,0.5973871946334839,0.7193277478218079,0.6140142679214478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9889318943023682,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6621848940849304,0.5973871946334839,0.6756302714347839,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5973871946334839},{"x":0.653781533241272,"y":0.5973871946334839},{"x":0.653781533241272,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9794968962669373,"dir":"rtl","str":"فازی","boundary":[0.6285714507102966,0.5973871946334839,0.653781533241272,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5973871946334839},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9933960437774658,"dir":"rtl","str":"امتزاج","boundary":[0.5798319578170776,0.5973871946334839,0.6151260733604431,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9877440929412842,"dir":"rtl","str":"ناپذیر","boundary":[0.5361344814300537,0.5985748171806335,0.5731092691421509,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5985748171806335},{"x":0.529411792755127,"y":0.5985748171806335},{"x":0.529411792755127,"y":0.6152018904685974},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9929858446121216,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5193277597427368,0.5985748171806335,0.529411792755127,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5985748171806335},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6152018904685974},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9898415803909302,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.4756302535533905,0.5985748171806335,0.5092437267303467,0.6152018904685974]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5973871946334839},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5961995124816895},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6140142679214478},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.980701208114624,"dir":"ltr","boundary":[0.4706302535533905,0.5903871946334839,0.7881932902336121,0.6210142679214478],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9082309603691101,"dir":"rtl","str":"۱-۶","boundary":[0.7613445520401001,0.6187648177146912,0.7848739624023438,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6342042684555054},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9952711462974548,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.7378151416778564,0.6187648177146912,0.7546218633651733,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7210084199905396,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9917522072792053,"dir":"rtl","str":"تحلیلی","boundary":[0.6890756487846375,0.6187648177146912,0.7210084199905396,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6342042684555054},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6342042684555054}]},"confidence":0.9914495944976807,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6672269105911255,0.6199524998664856,0.6789916157722473,0.6342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6199524998664856},{"x":0.653781533241272,"y":0.6199524998664856},{"x":0.653781533241272,"y":0.6353919506072998},{"x":0.63193279504776,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9879381656646729,"dir":"rtl","str":"بعدی","boundary":[0.63193279504776,0.6199524998664856,0.653781533241272,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6199524998664856},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9768308997154236,"dir":"rtl","str":"باکلی","boundary":[0.5983193516731262,0.6199524998664856,0.6184874176979065,0.6353919506072998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6199524998664856},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6353919506072998},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9811365604400635,"dir":"rtl","str":"لورت","boundary":[0.5630252361297607,0.6199524998664856,0.5848739743232727,0.6353919506072998]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6175771951675415},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6342042684555054},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6353919506072998}]},"confidence":0.9779397249221802,"dir":"ltr","boundary":[0.5580252361297607,0.6117648177146912,0.7898739624023438,0.6412042684555054],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9289397597312927,"dir":"rtl","str":"۲-۶","boundary":[0.7613445520401001,0.6389548778533936,0.7831932902336121,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6543943285942078},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9903225302696228,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7361344695091248,0.6389548778533936,0.7546218633651733,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9920256733894348,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6991596817970276,0.6389548778533936,0.7243697643280029,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9857884049415588,"dir":"rtl","str":"دوبعدی","boundary":[0.6521008610725403,0.6389548778533936,0.6873949766159058,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6389548778533936},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9909663796424866,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.6184874176979065,0.6389548778533936,0.6420168280601501,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6543943285942078},{"x":0.583193302154541,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9939658045768738,"dir":"rtl","str":"تعادل","boundary":[0.583193302154541,0.6401425004005432,0.6084033846855164,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6543943285942078},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6543943285942078}]},"confidence":0.9853391647338867,"dir":"rtl","str":"عمودی","boundary":[0.5394958257675171,0.6401425004005432,0.5714285969734192,0.6543943285942078]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6555819511413574},{"x":0.507563054561615,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9947962164878845,"dir":"rtl","str":"بدون","boundary":[0.507563054561615,0.6401425004005432,0.5277311205863953,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6401425004005432},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6555819511413574},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9896274209022522,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.47058823704719543,0.6401425004005432,0.4941176474094391,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6401425004005432},{"x":0.462184876203537,"y":0.6401425004005432},{"x":0.462184876203537,"y":0.6555819511413574},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9904308915138245,"dir":"rtl","str":"انتقالی","boundary":[0.43529412150382996,0.6401425004005432,0.462184876203537,0.6555819511413574]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6401425004005432},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6401425004005432},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6555819511413574},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.960200846195221,"dir":"rtl","str":"مویینه","boundary":[0.3932773172855377,0.6401425004005432,0.42352941632270813,0.6555819511413574]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6389548778533936},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6377671957015991},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6543943285942078},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6555819511413574}]},"confidence":0.9831463694572449,"dir":"ltr","boundary":[0.3882773172855377,0.6319548778533935,0.7881932902336121,0.6613943285942078],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7848739624023438,"y":0.673396646976471},{"x":0.7647058963775635,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.94151771068573,"dir":"rtl","str":"۳-۶","boundary":[0.7647058963775635,0.6591448783874512,0.7848739624023438,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7495798468589783,"y":0.673396646976471},{"x":0.7327731251716614,"y":0.673396646976471}]},"confidence":0.990181028842926,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.7327731251716614,0.6591448783874512,0.7495798468589783,0.673396646976471]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9842602014541626,"dir":"rtl","str":"دوبعدی","boundary":[0.6873949766159058,0.6591448783874512,0.7226890921592712,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6745843291282654},{"x":0.658823549747467,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9831988215446472,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.658823549747467,0.6591448783874512,0.6739495992660522,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9953600168228149,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6403361558914185,0.6591448783874512,0.6470588445663452,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6591448783874512},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6745843291282654},{"x":0.6117647290229797,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9009370803833008,"dir":"rtl","str":"ناحیه","boundary":[0.6117647290229797,0.6591448783874512,0.6352941393852234,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6603325605392456},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9914525151252747,"dir":"rtl","str":"انتقالی","boundary":[0.5747899413108826,0.6603325605392456,0.6033613681793213,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6745843291282654},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.8651906847953796,"dir":"rtl","str":"مویینه","boundary":[0.5327731370925903,0.6603325605392456,0.5630252361297607,0.6745843291282654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6603325605392456},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6745843291282654},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.98592209815979,"dir":"rtl","str":"محدود","boundary":[0.4907563030719757,0.6603325605392456,0.5243697762489319,0.6745843291282654]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.6591448783874512},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6579572558403015},{"x":0.7848739624023438,"y":0.673396646976471},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6745843291282654}]},"confidence":0.9551645517349243,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.6521448783874512,0.7898739624023438,0.680396646976471],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9826339483261108,"dir":"rtl","str":"تمرینها","boundary":[0.7411764860153198,0.6828978657722473,0.7848739624023438,0.6935867071151733]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6935867071151733},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6935867071151733}]},"confidence":0.9826339483261108,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.6758978657722473,0.7898739624023438,0.7005867071151733],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9858270287513733,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.7462185025215149,0.7185273170471191,0.7815126180648804,0.7327790856361389]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7185273170471191},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7327790856361389},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7327790856361389}]},"confidence":0.9858270287513733,"dir":"ltr","boundary":[0.7412185025215149,0.7115273170471191,0.7865126180648804,0.7397790856361389],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9686128497123718,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7630252242088318,0.7399049997329712,0.7831932902336121,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7553443908691406},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.8875216245651245,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7361344695091248,0.7399049997329712,0.7596638798713684,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7553443908691406},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.978923499584198,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6722689270973206,0.7399049997329712,0.7277311086654663,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7399049997329712},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7553443908691406},{"x":0.658823549747467,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.5763741135597229,"dir":"rtl","str":"ـ","boundary":[0.658823549747467,0.7399049997329712,0.6672269105911255,0.7553443908691406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7399049997329712},{"x":0.653781533241272,"y":0.7399049997329712},{"x":0.653781533241272,"y":0.7553443908691406},{"x":0.610084056854248,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9782028198242188,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.610084056854248,0.7399049997329712,0.653781533241272,0.7553443908691406]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7399049997329712},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7553443908691406},{"x":0.610084056854248,"y":0.7553443908691406}]},"confidence":0.9402090907096863,"dir":"ltr","boundary":[0.605084056854248,0.7329049997329712,0.7881932902336121,0.7623443908691406],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7767220735549927}]},"confidence":0.9631403088569641,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7596638798713684,0.7589073777198792,0.7848739624023438,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7767220735549927},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.8667938709259033,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7327731251716614,0.7600950002670288,0.7596638798713684,0.7767220735549927]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7612826824188232},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7779097557067871},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9800215363502502,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6823529601097107,0.7612826824188232,0.7277311086654663,0.7779097557067871]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.7600950002670288},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7589073777198792},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7790973782539368}]},"confidence":0.9399880170822144,"dir":"ltr","boundary":[0.6773529601097107,0.7530950002670288,0.7898739624023438,0.7837220735549927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9820173978805542,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6134454011917114,0.7624703049659729,0.6638655662536621,0.7767220735549927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.7624703049659729},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7600950002670288},{"x":0.6638655662536621,"y":0.7767220735549927},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7779097557067871}]},"confidence":0.9820173978805542,"dir":"ltr","boundary":[0.6084454011917114,0.7554703049659729,0.6688655662536621,0.7837220735549927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9886304140090942,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7310924530029297,0.7850356101989746,0.7848739624023438,0.7980997562408447]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9842365980148315,"dir":"rtl","str":"راهنما","boundary":[0.6873949766159058,0.7850356101989746,0.7243697643280029,0.7980997562408447]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7850356101989746},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7980997562408447},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7980997562408447}]},"confidence":0.9862337708473206,"dir":"ltr","boundary":[0.6823949766159058,0.7780356101989746,0.7898739624023438,0.8050997562408447],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.805225670337677},{"x":0.5126050710678101,"y":0.805225670337677},{"x":0.5126050710678101,"y":0.815914511680603},{"x":0.48571428656578064,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9828823804855347,"str":"چهار","boundary":[0.48571428656578064,0.805225670337677,0.5126050710678101,0.815914511680603]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.805225670337677},{"x":0.5126050710678101,"y":0.805225670337677},{"x":0.5126050710678101,"y":0.815914511680603},{"x":0.48571428656578064,"y":0.815914511680603}]},"confidence":0.9828823804855347,"dir":"ltr","boundary":[0.48071428656578064,0.798225670337677,0.5176050710678101,0.822914511680603],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18052256107330322},{"x":0.23025210201740265,"y":0.17933492362499237},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9363908767700195,"str":"۹۵","boundary":[0.21344538033008575,0.18052256107330322,0.23025210201740265,0.18883609771728516]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18052256107330322},{"x":0.23025210201740265,"y":0.17933492362499237},{"x":0.23025210201740265,"y":0.18883609771728516},{"x":0.21344538033008575,"y":0.18883609771728516}]},"confidence":0.9363908767700195,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.17352256107330322,0.23525210201740265,0.19583609771728516],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2197149693965912},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22921615839004517},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9432905316352844,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21344538033008575,0.22090260684490204,0.23361344635486603,0.22921615839004517]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.22090260684490204},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2197149693965912},{"x":0.23361344635486603,"y":0.22921615839004517},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22921615839004517}]},"confidence":0.9432905316352844,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.21390260684490203,0.23861344635486603,0.23621615839004517],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2422802895307541},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2422802895307541},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24940617382526398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8563728928565979,"str":"۱۱۱","boundary":[0.21512605249881744,0.2422802895307541,0.23361344635486603,0.24940617382526398]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2422802895307541},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2422802895307541},{"x":0.23361344635486603,"y":0.24940617382526398},{"x":0.21512605249881744,"y":0.24940617382526398}]},"confidence":0.8563728928565979,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.23528028953075408,0.23861344635486603,0.256406173825264],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2624703049659729},{"x":0.23361344635486603,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9655711054801941,"str":"۱۱۵","boundary":[0.21512605249881744,0.2624703049659729,0.23361344635486603,0.26840853691101074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2624703049659729},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2624703049659729},{"x":0.23361344635486603,"y":0.26840853691101074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.26840853691101074}]},"confidence":0.9655711054801941,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.2554703049659729,0.23861344635486603,0.27540853691101075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30166271328926086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8971636891365051,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.30166271328926086,0.24033613502979279,0.3099762499332428]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.30166271328926086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.3099762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3099762499332428}]},"confidence":0.8971636891365051,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.29466271328926086,0.2453361350297928,0.3169762499332428],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9292780756950378,"str":"۱۱۹","boundary":[0.21512605249881744,0.3230403661727905,0.23361344635486603,0.3301662802696228]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3230403661727905},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3301662802696228},{"x":0.21680672466754913,"y":0.33135393261909485}]},"confidence":0.9292780756950378,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.3160403661727905,0.23861344635486603,0.3371662802696228],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3503562808036804},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9051766991615295,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.3420427441596985,0.23193277418613434,0.3503562808036804]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3420427441596985},{"x":0.23193277418613434,"y":0.3503562808036804},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3503562808036804}]},"confidence":0.9051766991615295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3350427441596985,0.23693277418613434,0.3573562808036804],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3705463111400604},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.895540714263916,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21344538033008575,0.3622327744960785,0.23529411852359772,0.3705463111400604]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3622327744960785},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3705463111400604},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3705463111400604}]},"confidence":0.895540714263916,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3552327744960785,0.24029411852359772,0.37754631114006043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38123515248298645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9467358589172363,"str":"۱۲۸","boundary":[0.21512605249881744,0.38123515248298645,0.23193277418613434,0.39073634147644043]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.38123515248298645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38123515248298645},{"x":0.23193277418613434,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9467358589172363,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.37423515248298644,0.23693277418613434,0.39773634147644044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8824309706687927,"str":"۱۳۲","boundary":[0.21344538033008575,0.40142518281936646,0.23361344635486603,0.4097387194633484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.40142518281936646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4097387194633484},{"x":0.21512605249881744,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.8824309706687927,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.39442518281936645,0.23861344635486603,0.4167387194633484],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42161521315574646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4299287497997284},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9722890853881836,"str":"۱۴۲","boundary":[0.21344538033008575,0.42161521315574646,0.23361344635486603,0.4299287497997284]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.42161521315574646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.42161521315574646},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4299287497997284},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4299287497997284}]},"confidence":0.9722890853881836,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.41461521315574645,0.23861344635486603,0.4369287497997284],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2386554628610611,"y":0.470308780670166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.956946849822998,"str":"۱۵۱","boundary":[0.21512605249881744,0.4619952440261841,0.2386554628610611,0.470308780670166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4619952440261841},{"x":0.2386554628610611,"y":0.470308780670166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.47149643301963806}]},"confidence":0.956946849822998,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4549952440261841,0.2436554628610611,0.477308780670166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4845605790615082},{"x":0.23529411852359772,"y":0.490498811006546},{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9654558897018433,"str":"۱۵۲","boundary":[0.21512605249881744,0.4845605790615082,0.23529411852359772,0.490498811006546]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4845605790615082},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4845605790615082},{"x":0.23529411852359772,"y":0.490498811006546},{"x":0.21512605249881744,"y":0.490498811006546}]},"confidence":0.9654558897018433,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4775605790615082,0.24029411852359772,0.497498811006546],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5047506093978882},{"x":0.23529411852359772,"y":0.510688841342926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9562870860099792,"str":"۱۵۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5047506093978882,0.23529411852359772,0.510688841342926]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5047506093978882},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5047506093978882},{"x":0.23529411852359772,"y":0.510688841342926},{"x":0.21512605249881744,"y":0.510688841342926}]},"confidence":0.9562870860099792,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4977506093978882,0.24029411852359772,0.517688841342926],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.968155026435852,"str":"۱۶۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5237529873847961,0.23529411852359772,0.5308788418769836]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5237529873847961},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5308788418769836},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5308788418769836}]},"confidence":0.968155026435852,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5167529873847961,0.24029411852359772,0.5378788418769836],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23361344635486603,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9678906798362732,"str":"۱۶۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5427553653717041,0.23361344635486603,0.551068902015686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5427553653717041},{"x":0.23361344635486603,"y":0.551068902015686},{"x":0.21512605249881744,"y":0.551068902015686}]},"confidence":0.9678906798362732,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5357553653717041,0.23861344635486603,0.558068902015686],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23361344635486603,"y":0.570071280002594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9675577878952026,"str":"۱۷۵","boundary":[0.21512605249881744,0.5641329884529114,0.23361344635486603,0.570071280002594]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5641329884529114},{"x":0.23361344635486603,"y":0.570071280002594},{"x":0.21512605249881744,"y":0.570071280002594}]},"confidence":0.9675577878952026,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5571329884529114,0.23861344635486603,0.577071280002594],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6104512810707092},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6104512810707092}]},"confidence":0.8970082402229309,"str":"۱۷۹","boundary":[0.21680672466754913,0.6009501218795776,0.24369747936725616,0.6104512810707092]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6211401224136353},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8973835110664368,"str":"۱۸۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6211401224136353,0.23361344635486603,0.6294536590576172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6009501218795776},{"x":0.24369747936725616,"y":0.6294536590576172},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6294536590576172}]},"confidence":0.8971958756446838,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5939501218795776,0.24869747936725617,0.6364536590576172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9554197788238525,"str":"۲۰۹","boundary":[0.21512605249881744,0.6425178050994873,0.23361344635486603,0.6496437191963196]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6425178050994873},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6496437191963196},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6496437191963196}]},"confidence":0.9554197788238525,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6355178050994873,0.23861344635486603,0.6566437191963196],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6615201830863953},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.968979001045227,"str":"۲۱۴","boundary":[0.21512605249881744,0.6615201830863953,0.23529411852359772,0.6698337197303772]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6615201830863953},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6615201830863953},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6698337197303772},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6698337197303772}]},"confidence":0.968979001045227,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6545201830863953,0.24029411852359772,0.6768337197303772],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9471750259399414,"str":"۲۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.6817102432250977,0.23361344635486603,0.6888360977172852]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6817102432250977},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6888360977172852},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6888360977172852}]},"confidence":0.9471750259399414,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6747102432250977,0.23861344635486603,0.6958360977172852],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8607893586158752,"str":"۲۲۳","boundary":[0.21512605249881744,0.7185273170471191,0.24201680719852448,0.7280284762382507]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7185273170471191},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8607893586158752,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7115273170471191,0.24701680719852448,0.7350284762382507],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7494061589241028},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8282079100608826,"str":"۲۲۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7410926222801208,0.24201680719852448,0.7494061589241028]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7410926222801208},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7494061589241028},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7494061589241028}]},"confidence":0.8282079100608826,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7340926222801208,0.24701680719852448,0.7564061589241028],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7577196955680847},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9364708065986633,"str":"۲۳۷","boundary":[0.21512605249881744,0.7589073777198792,0.24201680719852448,0.7719715237617493]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7589073777198792},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7577196955680847},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7719715237617493},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7719715237617493}]},"confidence":0.9364708065986633,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7519073777198791,0.24701680719852448,0.7789715237617493],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825},{"x":0.24201680719852448,"y":0.783847987651825},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.945356011390686,"str":"۲۴۷","boundary":[0.21512605249881744,0.783847987651825,0.24201680719852448,0.7933491468429565]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.783847987651825},{"x":0.24201680719852448,"y":0.783847987651825},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7933491468429565},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7933491468429565}]},"confidence":0.945356011390686,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.776847987651825,0.24701680719852448,0.8003491468429565],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/VLTOPUKeqOCftprk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/jwPWyJAJeUYasWYz.jpg","blurred":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/UwyOoXduLrevyvUU.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.00038380793381190357,0.9986696560763512,0.9990311299316108]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9901098608970642,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7193277478218079,0.3301662802696228,0.7848739624023438,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3301662802696228},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7210084199905396,"y":0.34679335355758667}]},"confidence":0.9901098608970642,"dir":"ltr","boundary":[0.7143277478218079,0.3231662802696228,0.7898739624023438,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38361045718193054},{"x":0.756302535533905,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.946204423904419,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.756302535533905,0.3681710362434387,0.7848739624023438,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7445378303527832,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6957983374595642,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9820549488067627,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6957983374595642,0.3681710362434387,0.7445378303527832,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6840336322784424,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9868385791778564,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.6605042219161987,0.3681710362434387,0.6840336322784424,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6487395167350769,"y":0.38361045718193054},{"x":0.6252101063728333,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9895352125167847,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.6252101063728333,0.3681710362434387,0.6487395167350769,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3681710362434387},{"x":0.6117647290229797,"y":0.38361045718193054},{"x":0.605042040348053,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9947658181190491,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.605042040348053,0.3681710362434387,0.6117647290229797,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5932773351669312,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5680672526359558,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9861613512039185,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.5680672526359558,0.3681710362434387,0.5932773351669312,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5630252361297607,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5630252361297607,"y":0.38361045718193054},{"x":0.5462185144424438,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9744845628738403,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5462185144424438,0.3681710362434387,0.5630252361297607,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3681710362434387},{"x":0.5260504484176636,"y":0.38361045718193054},{"x":0.46890756487846375,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9882162809371948,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.46890756487846375,0.3681710362434387,0.5260504484176636,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3681710362434387},{"x":0.4571428596973419,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4453781545162201,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9856706857681274,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4453781545162201,0.3681710362434387,0.4571428596973419,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3681710362434387},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3681710362434387},{"x":0.43361344933509827,"y":0.38361045718193054},{"x":0.4100840389728546,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9912300705909729,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.4100840389728546,0.3681710362434387,0.43361344933509827,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3983193337917328,"y":0.38361045718193054},{"x":0.364705890417099,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9894812107086182,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.364705890417099,0.3681710362434387,0.3983193337917328,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3529411852359772,"y":0.38361045718193054},{"x":0.34117648005485535,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.98505699634552,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.34117648005485535,0.3681710362434387,0.3529411852359772,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3294117748737335,"y":0.3681710362434387},{"x":0.3294117748737335,"y":0.38361045718193054},{"x":0.30924370884895325,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9931850433349609,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.30924370884895325,0.3681710362434387,0.3294117748737335,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.3681710362434387},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3681710362434387},{"x":0.29579833149909973,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2722689211368561,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9893380403518677,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.2722689211368561,0.3681710362434387,0.29579833149909973,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.3681710362434387},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3681710362434387},{"x":0.26050421595573425,"y":0.38361045718193054},{"x":0.2369747906923294,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9799566268920898,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.2369747906923294,0.3681710362434387,0.26050421595573425,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3681710362434387},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3681710362434387},{"x":0.22689075767993927,"y":0.38361045718193054},{"x":0.21512605249881744,"y":0.38361045718193054}]},"confidence":0.9797326326370239,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.3681710362434387,0.22689075767993927,0.38361045718193054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39073634147644043},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40380048751831055},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.990475058555603,"dir":"rtl","str":"دانشگاههای","boundary":[0.7142857313156128,0.39073634147644043,0.7848739624023438,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.39073634147644043},{"x":0.707563042640686,"y":0.39073634147644043},{"x":0.707563042640686,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6756302714347839,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9969649910926819,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6756302714347839,0.39073634147644043,0.707563042640686,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6672269105911255,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6436975002288818,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9966846108436584,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6436975002288818,0.39073634147644043,0.6672269105911255,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6420168280601501,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6420168280601501,"y":0.40380048751831055},{"x":0.6386554837226868,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9890754818916321,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6386554837226868,0.39073634147644043,0.6420168280601501,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6302521228790283,"y":0.39073634147644043},{"x":0.6302521228790283,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5966386795043945,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9675712585449219,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.5966386795043945,0.39073634147644043,0.6302521228790283,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5882353186607361,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5882353186607361,"y":0.40380048751831055},{"x":0.529411792755127,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9965627193450928,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.529411792755127,0.39073634147644043,0.5882353186607361,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5210084319114685,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5210084319114685,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5159664154052734,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9933350086212158,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.39073634147644043,0.5210084319114685,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.39073634147644043},{"x":0.507563054561615,"y":0.39073634147644043},{"x":0.507563054561615,"y":0.40380048751831055},{"x":0.43529412150382996,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9929792284965515,"dir":"rtl","str":"سرفصلهای","boundary":[0.43529412150382996,0.39073634147644043,0.507563054561615,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4252100884914398,"y":0.39073634147644043},{"x":0.4252100884914398,"y":0.40380048751831055},{"x":0.4151260554790497,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9935063123703003,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4151260554790497,0.39073634147644043,0.4252100884914398,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.39073634147644043},{"x":0.40672269463539124,"y":0.39073634147644043},{"x":0.40672269463539124,"y":0.40380048751831055},{"x":0.38655462861061096,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9982447624206543,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.38655462861061096,0.39073634147644043,0.40672269463539124,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.39073634147644043},{"x":0.3781512677669525,"y":0.39073634147644043},{"x":0.3781512677669525,"y":0.40380048751831055},{"x":0.3462184965610504,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9980096817016602,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.3462184965610504,0.39073634147644043,0.3781512677669525,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.39073634147644043},{"x":0.33781513571739197,"y":0.39073634147644043},{"x":0.33781513571739197,"y":0.40380048751831055},{"x":0.31596639752388,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9938352704048157,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.31596639752388,0.39073634147644043,0.33781513571739197,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.39073634147644043},{"x":0.30756303668022156,"y":0.39073634147644043},{"x":0.30756303668022156,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2806722819805145,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9942840337753296,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2806722819805145,0.39073634147644043,0.30756303668022156,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2722689211368561,"y":0.39073634147644043},{"x":0.2722689211368561,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2554621994495392,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9914752840995789,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2554621994495392,0.39073634147644043,0.2722689211368561,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.39073634147644043},{"x":0.24705882370471954,"y":0.39073634147644043},{"x":0.24705882370471954,"y":0.40380048751831055},{"x":0.2218487411737442,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9927679896354675,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.2218487411737442,0.39073634147644043,0.24705882370471954,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21848739683628082,"y":0.39073634147644043},{"x":0.21848739683628082,"y":0.40380048751831055},{"x":0.21512605249881744,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.9487012028694153,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.39073634147644043,0.21848739683628082,0.40380048751831055]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5210084319114685,"y":0.39667457342147827},{"x":0.5210084319114685,"y":0.40380048751831055},{"x":0.5159664154052734,"y":0.40380048751831055}]},"confidence":0.8484456539154053,"str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.39667457342147827,0.5210084319114685,0.40380048751831055]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42636579275131226},{"x":0.7529411911964417,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9902892112731934,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.7529411911964417,0.4121140241622925,0.7848739624023438,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4121140241622925},{"x":0.7411764860153198,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6890756487846375,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9794057607650757,"dir":"rtl","str":"بالادستی","boundary":[0.6890756487846375,0.4121140241622925,0.7411764860153198,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6789916157722473,"y":0.42636579275131226},{"x":0.6302521228790283,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9870047569274902,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.6302521228790283,0.4121140241622925,0.6789916157722473,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4121140241622925},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9936790466308594,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.5983193516731262,0.4121140241622925,0.6201680898666382,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9943950176239014,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5798319578170776,0.4121140241622925,0.5882353186607361,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5697479248046875,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5260504484176636,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9915550947189331,"dir":"rtl","str":"اکتشاف","boundary":[0.5260504484176636,0.4121140241622925,0.5697479248046875,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4251781404018402},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9884899854660034,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5109243988990784,0.4121140241622925,0.5159664154052734,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4121140241622925},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9863650798797607,"dir":"rtl","str":"حفاری","boundary":[0.4638655483722687,0.4121140241622925,0.5008403658866882,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.4121140241622925},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4121140241622925},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4251781404018402},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9932129383087158,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4453781545162201,0.4121140241622925,0.45378151535987854,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.4121140241622925},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4121140241622925},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.989672064781189,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.3966386616230011,0.4121140241622925,0.43529412150382996,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.4121140241622925},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4121140241622925},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9776391983032227,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.3630252182483673,0.4121140241622925,0.38655462861061096,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4180522561073303},{"x":0.3529411852359772,"y":0.4251781404018402},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9487853646278381,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3478991687297821,0.4180522561073303,0.3529411852359772,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.4121140241622925},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4133016765117645},{"x":0.33781513571739197,"y":0.42636579275131226},{"x":0.3210084140300751,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9735356569290161,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.3210084140300751,0.4121140241622925,0.33781513571739197,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3126050531864166,"y":0.42636579275131226},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9900462627410889,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.2806722819805145,0.4121140241622925,0.3126050531864166,0.42636579275131226]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4121140241622925},{"x":0.2705882489681244,"y":0.4251781404018402},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4251781404018402}]},"confidence":0.9583902359008789,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.26386556029319763,0.4121140241622925,0.2705882489681244,0.4251781404018402]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4180522561073303},{"x":0.2521008551120758,"y":0.41567695140838623},{"x":0.2521008551120758,"y":0.42399048805236816},{"x":0.21512605249881744,"y":0.42636579275131226}]},"confidence":0.9724305868148804,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.21512605249881744,0.4180522561073303,0.2521008551120758,0.42399048805236816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9841994643211365,"dir":"rtl","str":"مدلهای","boundary":[0.7344537973403931,0.4323040246963501,0.7848739624023438,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4323040246963501},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6890756487846375,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9892601370811462,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6890756487846375,0.4323040246963501,0.7243697643280029,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9746707081794739,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6739495992660522,0.4323040246963501,0.6789916157722473,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4323040246963501},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4477434754371643},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.988139271736145,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6067227125167847,0.4323040246963501,0.6638655662536621,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9883830547332764,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.5731092691421509,0.4323040246963501,0.5966386795043945,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4477434754371643},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9919498562812805,"dir":"rtl","str":"برداری","boundary":[0.5243697762489319,0.4323040246963501,0.5630252361297607,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4323040246963501},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4477434754371643},{"x":0.507563054561615,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9925791621208191,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.507563054561615,0.4323040246963501,0.5126050710678101,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.4323040246963501},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4323040246963501},{"x":0.49747899174690247,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9917908906936646,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.4722689092159271,0.4323040246963501,0.49747899174690247,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.4323040246963501},{"x":0.462184876203537,"y":0.4323040246963501},{"x":0.462184876203537,"y":0.4477434754371643},{"x":0.43361344933509827,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9836757183074951,"dir":"rtl","str":"بهینه","boundary":[0.43361344933509827,0.4323040246963501,0.462184876203537,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.4323040246963501},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4323040246963501},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4477434754371643},{"x":0.4151260554790497,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9936316013336182,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4151260554790497,0.4323040246963501,0.42184874415397644,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4323040246963501},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4323040246963501},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9821295738220215,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.3663865625858307,0.4323040246963501,0.40504202246665955,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.4323040246963501},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4323040246963501},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4477434754371643},{"x":0.3478991687297821,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9776370525360107,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.3478991687297821,0.4323040246963501,0.35630252957344055,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.4323040246963501},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4323040246963501},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4477434754371643},{"x":0.30588236451148987,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9918712377548218,"dir":"rtl","str":"شامل","boundary":[0.30588236451148987,0.4323040246963501,0.33781513571739197,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9713785648345947,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2840336263179779,0.4323040246963501,0.2974790036678314,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4323040246963501},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4323040246963501},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4477434754371643},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9866947531700134,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.2554621994495392,0.4323040246963501,0.27563026547431946,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4323040246963501},{"x":0.2521008551120758,"y":0.4477434754371643},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9617639780044556,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.24873949587345123,0.4323040246963501,0.2521008551120758,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4323040246963501},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4477434754371643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4477434754371643}]},"confidence":0.9825971126556396,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.21512605249881744,0.4323040246963501,0.24033613502979279,0.4477434754371643]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4524940550327301},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7394958138465881,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9666085243225098,"dir":"rtl","str":"مختلفی","boundary":[0.7394958138465881,0.4524940550327301,0.7831932902336121,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45368170738220215},{"x":0.7327731251716614,"y":0.46674585342407227},{"x":0.7058823704719543,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9857211709022522,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.7058823704719543,0.45368170738220215,0.7327731251716614,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6974790096282959,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6974790096282959,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6705882549285889,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9891113638877869,"dir":"rtl","str":"زمین","boundary":[0.6705882549285889,0.45368170738220215,0.6974790096282959,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6672269105911255,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6336134672164917,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9842396974563599,"dir":"rtl","str":"شناسی","boundary":[0.6336134672164917,0.45368170738220215,0.6672269105911255,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6302521228790283,"y":0.46674585342407227},{"x":0.6252101063728333,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9635248184204102,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6252101063728333,0.45368170738220215,0.6302521228790283,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45368170738220215},{"x":0.6168067455291748,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5680672526359558,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9933384656906128,"dir":"rtl","str":"ژئوفیزیک","boundary":[0.5680672526359558,0.45368170738220215,0.6168067455291748,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5630252361297607,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5630252361297607,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5546218752861023,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9824510812759399,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.45368170738220215,0.5630252361297607,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5478991866111755,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5478991866111755,"y":0.46674585342407227},{"x":0.5008403658866882,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9879741668701172,"dir":"rtl","str":"ژئوشیمی","boundary":[0.5008403658866882,0.45368170738220215,0.5478991866111755,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.45368170738220215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.45368170738220215},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4924369752407074,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9551564455032349,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4924369752407074,0.45368170738220215,0.49747899174690247,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48403361439704895,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4302521049976349,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9920011162757874,"dir":"rtl","str":"پتروفیزیک","boundary":[0.4302521049976349,0.45368170738220215,0.48403361439704895,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4252100884914398,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4252100884914398,"y":0.46674585342407227},{"x":0.41848739981651306,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9933839440345764,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.41848739981651306,0.45368170738220215,0.4252100884914398,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4100840389728546,"y":0.45368170738220215},{"x":0.4100840389728546,"y":0.46674585342407227},{"x":0.37142857909202576,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9886302351951599,"dir":"rtl","str":"حفاری","boundary":[0.37142857909202576,0.45368170738220215,0.4100840389728546,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.45368170738220215},{"x":0.364705890417099,"y":0.45368170738220215},{"x":0.364705890417099,"y":0.46674585342407227},{"x":0.35966387391090393,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.9971598386764526,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35966387391090393,0.45368170738220215,0.364705890417099,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3193277418613434,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.992979884147644,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.3193277418613434,0.4548693597316742,0.3512605130672455,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4679335057735443},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9845404028892517,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3126050531864166,0.4548693597316742,0.3176470696926117,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4548693597316742},{"x":0.3042016923427582,"y":0.4679335057735443},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9916927814483643,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.2554621994495392,0.4548693597316742,0.3042016923427582,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4548693597316742},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4548693597316742},{"x":0.24873949587345123,"y":0.4679335057735443},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9769165515899658,"dir":"rtl","str":"شیمی","boundary":[0.21512605249881744,0.4548693597316742,0.24873949587345123,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7848739624023438,"y":0.489311158657074},{"x":0.7798319458961487,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9658241868019104,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.4750593900680542,0.7848739624023438,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7714285850524902,"y":0.489311158657074},{"x":0.7394958138465881,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9882170557975769,"dir":"rtl","str":"فرآیند","boundary":[0.7394958138465881,0.4750593900680542,0.7714285850524902,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7378151416778564,"y":0.489311158657074},{"x":0.7344537973403931,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9852485060691833,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7344537973403931,0.4750593900680542,0.7378151416778564,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4750593900680542},{"x":0.7260504364967346,"y":0.489311158657074},{"x":0.7058823704719543,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9914985299110413,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.7058823704719543,0.4750593900680542,0.7260504364967346,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6991596817970276,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6991596817970276,"y":0.489311158657074},{"x":0.6621848940849304,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9937727451324463,"dir":"rtl","str":"اقتصاد","boundary":[0.6621848940849304,0.4750593900680542,0.6991596817970276,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.4750593900680542},{"x":0.653781533241272,"y":0.4750593900680542},{"x":0.653781533241272,"y":0.489311158657074},{"x":0.6487395167350769,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9893290996551514,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6487395167350769,0.4750593900680542,0.653781533241272,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6403361558914185,"y":0.489311158657074},{"x":0.6168067455291748,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9914257526397705,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.6168067455291748,0.4750593900680542,0.6403361558914185,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4750593900680542},{"x":0.6084033846855164,"y":0.489311158657074},{"x":0.5966386795043945,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9941315650939941,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5966386795043945,0.4750593900680542,0.6084033846855164,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5899159908294678,"y":0.489311158657074},{"x":0.5680672526359558,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9938774108886719,"dir":"rtl","str":"کنار","boundary":[0.5680672526359558,0.4750593900680542,0.5899159908294678,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5596638917922974,"y":0.489311158657074},{"x":0.5428571701049805,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9955204725265503,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.5428571701049805,0.4750593900680542,0.5596638917922974,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4750593900680542},{"x":0.534453809261322,"y":0.4750593900680542},{"x":0.534453809261322,"y":0.489311158657074},{"x":0.5243697762489319,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9939352869987488,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5243697762489319,0.4750593900680542,0.534453809261322,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4750593900680542},{"x":0.5159664154052734,"y":0.489311158657074},{"x":0.49747899174690247,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9939774870872498,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.49747899174690247,0.4750593900680542,0.5159664154052734,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4750593900680542},{"x":0.4907563030719757,"y":0.489311158657074},{"x":0.4638655483722687,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9942981004714966,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.4638655483722687,0.4750593900680542,0.4907563030719757,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.4750593900680542},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4750593900680542},{"x":0.45546218752861023,"y":0.489311158657074},{"x":0.42352941632270813,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9854255318641663,"dir":"rtl","str":"درگیر","boundary":[0.42352941632270813,0.4750593900680542,0.45546218752861023,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.4750593900680542},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4750593900680542},{"x":0.41680672764778137,"y":0.489311158657074},{"x":0.3815126121044159,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9950330853462219,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.3815126121044159,0.4750593900680542,0.41680672764778137,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3798319399356842,"y":0.489311158657074},{"x":0.3764705955982208,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9923641681671143,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3764705955982208,0.4750593900680542,0.3798319399356842,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4750593900680542},{"x":0.3680672347545624,"y":0.489311158657074},{"x":0.3344537913799286,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9945663809776306,"dir":"rtl","str":"امروزه","boundary":[0.3344537913799286,0.4750593900680542,0.3680672347545624,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.4750593900680542},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4750593900680542},{"x":0.32605043053627014,"y":0.489311158657074},{"x":0.27731093764305115,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9863174557685852,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.27731093764305115,0.4750593900680542,0.32605043053627014,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2689075767993927,"y":0.4750593900680542},{"x":0.2689075767993927,"y":0.489311158657074},{"x":0.23361344635486603,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9866524934768677,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.23361344635486603,0.4750593900680542,0.2689075767993927,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4750593900680542},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4750593900680542},{"x":0.22689075767993927,"y":0.489311158657074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.489311158657074}]},"confidence":0.9910658001899719,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.4750593900680542,0.22689075767993927,0.489311158657074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9916624426841736,"dir":"rtl","str":"تعامل","boundary":[0.7529411911964417,0.49643704295158386,0.7848739624023438,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7445378303527832,"y":0.49643704295158386},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5130641460418701},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9929148554801941,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7378151416778564,0.49643704295158386,0.7445378303527832,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.49643704295158386},{"x":0.729411780834198,"y":0.49643704295158386},{"x":0.729411780834198,"y":0.5130641460418701},{"x":0.702521026134491,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9939448833465576,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.702521026134491,0.49643704295158386,0.729411780834198,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6941176652908325,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9890584349632263,"dir":"rtl","str":"گروهها","boundary":[0.6554622054100037,0.49643704295158386,0.6941176652908325,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6453781723976135,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5130641460418701},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9972466230392456,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6352941393852234,0.49643704295158386,0.6453781723976135,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6268907785415649,"y":0.49643704295158386},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5130641460418701},{"x":0.583193302154541,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9960590600967407,"dir":"rtl","str":"پردازش","boundary":[0.583193302154541,0.49643704295158386,0.6268907785415649,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5731092691421509,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5130641460418701},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9926575422286987,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.5243697762489319,0.49643704295158386,0.5731092691421509,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5142857432365417,"y":0.49643704295158386},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5130641460418701},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9816822409629822,"dir":"rtl","str":"مخزنی","boundary":[0.4756302535533905,0.49643704295158386,0.5142857432365417,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.49643704295158386},{"x":0.46554622054100037,"y":0.49643704295158386},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5130641460418701},{"x":0.462184876203537,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9850735068321228,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.462184876203537,0.49643704295158386,0.46554622054100037,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.49643704295158386},{"x":0.45210084319114685,"y":0.49643704295158386},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5130641460418701},{"x":0.42016807198524475,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9938515424728394,"dir":"rtl","str":"سپس","boundary":[0.42016807198524475,0.49643704295158386,0.45210084319114685,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4100840389728546,"y":0.49643704295158386},{"x":0.4100840389728546,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.995164692401886,"dir":"rtl","str":"انتقال","boundary":[0.3798319399356842,0.49643704295158386,0.4100840389728546,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.49643704295158386},{"x":0.37142857909202576,"y":0.49643704295158386},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5130641460418701},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9972018003463745,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3613445460796356,0.49643704295158386,0.37142857909202576,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3512605130672455,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5130641460418701},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9830805659294128,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.32773110270500183,0.49643704295158386,0.3512605130672455,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3193277418613434,"y":0.49643704295158386},{"x":0.3193277418613434,"y":0.5130641460418701},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.987032413482666,"dir":"rtl","str":"گروهها","boundary":[0.27899160981178284,0.49643704295158386,0.3193277418613434,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2689075767993927,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5130641460418701},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9721349477767944,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.2571428716182709,0.49643704295158386,0.2689075767993927,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2521008551120758,"y":0.49643704295158386},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9947360754013062,"dir":"rtl","str":"پردازد","boundary":[0.21848739683628082,0.49643704295158386,0.2521008551120758,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.49643704295158386},{"x":0.21680672466754913,"y":0.49643704295158386},{"x":0.21680672466754913,"y":0.5130641460418701},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5130641460418701}]},"confidence":0.9788005352020264,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21344538033008575,0.49643704295158386,0.21680672466754913,0.5130641460418701]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9898936152458191,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.7428571581840515,0.5178147554397583,0.7848739624023438,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5178147554397583},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5320665240287781},{"x":0.707563042640686,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9865429997444153,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.707563042640686,0.5178147554397583,0.7327731251716614,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9912251234054565,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6890756487846375,0.5178147554397583,0.6957983374595642,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9786303639411926,"dir":"rtl","str":"شاخههای","boundary":[0.6218487620353699,0.5178147554397583,0.6789916157722473,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5178147554397583},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9805197715759277,"dir":"rtl","str":"حائز","boundary":[0.5882353186607361,0.5178147554397583,0.6117647290229797,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5178147554397583},{"x":0.578151285648346,"y":0.5178147554397583},{"x":0.578151285648346,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9848988056182861,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.5428571701049805,0.5178147554397583,0.578151285648346,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9749181270599365,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5361344814300537,0.5178147554397583,0.5411764979362488,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5178147554397583},{"x":0.5243697762489319,"y":0.5320665240287781},{"x":0.48571428656578064,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9862256050109863,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.48571428656578064,0.5178147554397583,0.5243697762489319,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5320665240287781},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.986750602722168,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.46890756487846375,0.5178147554397583,0.4756302535533905,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5178147554397583},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5320665240287781},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9895040392875671,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.4285714328289032,0.5178147554397583,0.4588235318660736,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5178147554397583},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5178147554397583},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5320665240287781},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9826099872589111,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.36974790692329407,0.5178147554397583,0.41848739981651306,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5178147554397583},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5178147554397583},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5320665240287781},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9875168204307556,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.3210084140300751,0.5178147554397583,0.35966387391090393,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5178147554397583},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5178147554397583},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5320665240287781},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9797574281692505,"dir":"rtl","str":"هیدروکربوری","boundary":[0.23025210201740265,0.5178147554397583,0.30924370884895325,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5178147554397583},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5320665240287781},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8938893675804138,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5178147554397583,0.2201680690050125,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5534442067146301},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9915136098861694,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.7428571581840515,0.5368170738220215,0.7831932902336121,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5368170738220215},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9783157706260681,"dir":"rtl","str":"روشها","boundary":[0.6924369931221008,0.5368170738220215,0.7344537973403931,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9807933568954468,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6789916157722473,0.5368170738220215,0.6840336322784424,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9915236830711365,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6369748115539551,0.5368170738220215,0.6705882549285889,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.992809534072876,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6218487620353699,0.5368170738220215,0.6285714507102966,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5368170738220215},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5534442067146301},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9888517260551453,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6000000238418579,0.5368170738220215,0.6151260733604431,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5697479248046875,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9973933696746826,"dir":"rtl","str":"رفته","boundary":[0.5697479248046875,0.5380047559738159,0.5915966629981995,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9917334318161011,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5495798587799072,0.5380047559738159,0.5596638917922974,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5534442067146301},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5534442067146301}]},"confidence":0.9928344488143921,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5260504484176636,0.5380047559738159,0.5411764979362488,0.5534442067146301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5380047559738159},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.995895266532898,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4924369752407074,0.5380047559738159,0.5193277597427368,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5380047559738159},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5380047559738159},{"x":0.48403361439704895,"y":0.5546318292617798},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9960873126983643,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.47058823704719543,0.5380047559738159,0.48403361439704895,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5380047559738159},{"x":0.462184876203537,"y":0.5380047559738159},{"x":0.462184876203537,"y":0.5546318292617798},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9924628138542175,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.45042017102241516,0.5380047559738159,0.462184876203537,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5380047559738159},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5546318292617798},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9914973974227905,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.4151260554790497,0.5380047559738159,0.4420168101787567,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5380047559738159},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5380047559738159},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5546318292617798},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9930602312088013,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.37142857909202576,0.5380047559738159,0.40672269463539124,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5380047559738159},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5546318292617798},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.987231969833374,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.3327731192111969,0.5380047559738159,0.3613445460796356,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5380047559738159},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5380047559738159},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5546318292617798},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.984042763710022,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.27394959330558777,0.5380047559738159,0.32436975836753845,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5546318292617798},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5546318292617798}]},"confidence":0.9883447885513306,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.22689075767993927,0.5391923785209656,0.2655462324619293,0.5546318292617798]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5391923785209656},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5558194518089294},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5558194518089294}]},"confidence":0.965010404586792,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.5391923785209656,0.2201680690050125,0.5558194518089294]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5795724391937256},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9887012243270874,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.7411764860153198,0.5617577433586121,0.7848739624023438,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9935790300369263,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.6957983374595642,0.5617577433586121,0.7260504364967346,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5617577433586121},{"x":0.680672287940979,"y":0.5617577433586121},{"x":0.680672287940979,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9552273750305176,"dir":"rtl","str":"۱","boundary":[0.6773109436035156,0.5617577433586121,0.680672287940979,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9660356640815735,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.5617577433586121,0.6722689270973206,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5617577433586121},{"x":0.658823549747467,"y":0.5617577433586121},{"x":0.658823549747467,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9031817317008972,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6521008610725403,0.5617577433586121,0.658823549747467,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5795724391937256},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.986236035823822,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.5617577433586121,0.6470588445663452,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.5617577433586121},{"x":0.63193279504776,"y":0.5617577433586121},{"x":0.63193279504776,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9898368716239929,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.5899159908294678,0.5617577433586121,0.63193279504776,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9932349920272827,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.5428571701049805,0.5617577433586121,0.5764706134796143,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5617577433586121},{"x":0.529411792755127,"y":0.5617577433586121},{"x":0.529411792755127,"y":0.5795724391937256},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9944952726364136,"dir":"rtl","str":"پیشرفته","boundary":[0.48739495873451233,0.5617577433586121,0.529411792755127,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5795724391937256},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9908701181411743,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.46554622054100037,0.5617577433586121,0.4756302535533905,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5795724391937256},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9944918155670166,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.4319327771663666,0.5617577433586121,0.4588235318660736,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5795724391937256},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9921156167984009,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.39159664511680603,0.5617577433586121,0.4117647111415863,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9819322824478149,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3680672347545624,0.5617577433586121,0.3848739564418793,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5795724391937256},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.991664469242096,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.3025210201740265,0.5617577433586121,0.3512605130672455,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5795724391937256},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9789539575576782,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.27899160981178284,0.5617577433586121,0.2873949706554413,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5617577433586121},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5795724391937256},{"x":0.2201680690050125,"y":0.5795724391937256}]},"confidence":0.9913737177848816,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.2201680690050125,0.5617577433586121,0.2689075767993927,0.5795724391937256]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7848739624023438,"y":0.599762499332428},{"x":0.7596638798713684,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9856384992599487,"dir":"rtl","str":"ارشد","boundary":[0.7596638798713684,0.5831353664398193,0.7848739624023438,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7495798468589783,"y":0.5831353664398193},{"x":0.7495798468589783,"y":0.599762499332428},{"x":0.7008403539657593,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9820987582206726,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.7008403539657593,0.5831353664398193,0.7495798468589783,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6924369931221008,"y":0.599762499332428},{"x":0.6689075827598572,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9879711270332336,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.6689075827598572,0.5831353664398193,0.6924369931221008,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5831353664398193},{"x":0.658823549747467,"y":0.5831353664398193},{"x":0.658823549747467,"y":0.599762499332428},{"x":0.6302521228790283,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9785112142562866,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6302521228790283,0.5831353664398193,0.658823549747467,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5831353664398193},{"x":0.6252101063728333,"y":0.599762499332428},{"x":0.6000000238418579,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9747716784477234,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6000000238418579,0.5831353664398193,0.6252101063728333,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5865546464920044,"y":0.599762499332428},{"x":0.5630252361297607,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9934377074241638,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5630252361297607,0.5831353664398193,0.5865546464920044,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5529412031173706,"y":0.599762499332428},{"x":0.5310924649238586,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9946599006652832,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5310924649238586,0.5831353664398193,0.5529412031173706,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5277311205863953,"y":0.599762499332428},{"x":0.5243697762489319,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9798434972763062,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5243697762489319,0.5831353664398193,0.5277311205863953,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5831353664398193},{"x":0.5142857432365417,"y":0.599762499332428},{"x":0.48067227005958557,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.992824375629425,"dir":"rtl","str":"اگرچه","boundary":[0.48067227005958557,0.5831353664398193,0.5142857432365417,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5831353664398193},{"x":0.4722689092159271,"y":0.599762499332428},{"x":0.413445383310318,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9940969944000244,"dir":"rtl","str":"موضوعات","boundary":[0.413445383310318,0.5831353664398193,0.4722689092159271,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5831353664398193},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5831353664398193},{"x":0.40336135029792786,"y":0.599762499332428},{"x":0.35966387391090393,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.987730085849762,"dir":"rtl","str":"مختلفی","boundary":[0.35966387391090393,0.5831353664398193,0.40336135029792786,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3495798408985138,"y":0.599762499332428},{"x":0.3126050531864166,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9877503514289856,"dir":"rtl","str":"ازجمله","boundary":[0.3126050531864166,0.5831353664398193,0.3495798408985138,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5831353664398193},{"x":0.3042016923427582,"y":0.599762499332428},{"x":0.26218488812446594,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9865413904190063,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.26218488812446594,0.5831353664398193,0.3042016923427582,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2537815272808075,"y":0.5831353664398193},{"x":0.2537815272808075,"y":0.599762499332428},{"x":0.21512605249881744,"y":0.599762499332428}]},"confidence":0.9807261824607849,"dir":"rtl","str":"خواص","boundary":[0.21512605249881744,0.5831353664398193,0.2537815272808075,0.599762499332428]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9911894202232361,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.7529411911964417,0.6057007312774658,0.7848739624023438,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9801198840141296,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7411764860153198,0.6057007312774658,0.7462185025215149,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6057007312774658},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9837273955345154,"dir":"rtl","str":"سیال","boundary":[0.7042016983032227,0.6057007312774658,0.7327731251716614,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9918407201766968,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.6655462384223938,0.6057007312774658,0.6974790096282959,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9910393953323364,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6571428775787354,0.6057007312774658,0.6638655662536621,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9947276711463928,"dir":"rtl","str":"شناخت","boundary":[0.6084033846855164,0.6057007312774658,0.6504201889038086,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6057007312774658},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6187648177146912},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.98838210105896,"dir":"rtl","str":"مکانیسمهای","boundary":[0.5260504484176636,0.6057007312774658,0.6016806960105896,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6057007312774658},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9971615672111511,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.4773109257221222,0.6057007312774658,0.5193277597427368,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6057007312774658},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6057007312774658},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9938657283782959,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.4436974823474884,0.6057007312774658,0.47058823704719543,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6057007312774658},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6057007312774658},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6187648177146912},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.99607253074646,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4285714328289032,0.6057007312774658,0.43529412150382996,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.6057007312774658},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6057007312774658},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6187648177146912},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9915062189102173,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.38655462861061096,0.6057007312774658,0.42016807198524475,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6057007312774658},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9841256141662598,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3781512677669525,0.6057007312774658,0.3848739564418793,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6057007312774658},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6057007312774658},{"x":0.37142857909202576,"y":0.6187648177146912},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9889239072799683,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.3327731192111969,0.6057007312774658,0.37142857909202576,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.6057007312774658},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6057007312774658},{"x":0.32605043053627014,"y":0.6187648177146912},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9920012354850769,"dir":"rtl","str":"سناریوهای","boundary":[0.26386556029319763,0.6057007312774658,0.32605043053627014,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6057007312774658},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6187648177146912},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6187648177146912}]},"confidence":0.9928901791572571,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.21512605249881744,0.6057007312774658,0.2554621994495392,0.6187648177146912]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6401425004005432},{"x":0.75126051902771,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.881279706954956,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.75126051902771,0.6258907318115234,0.7848739624023438,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9919871091842651,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.7092437148094177,0.6258907318115234,0.7428571581840515,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6258907318115234},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6401425004005432},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9860415458679199,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7008403539657593,0.6258907318115234,0.7058823704719543,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9928174614906311,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6554622054100037,0.6258907318115234,0.6924369931221008,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6401425004005432},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9051814675331116,"dir":"rtl","str":"موازنه","boundary":[0.6151260733604431,0.6258907318115234,0.6470588445663452,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6258907318115234},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9913985133171082,"dir":"rtl","str":"حجمی","boundary":[0.5680672526359558,0.6258907318115234,0.6067227125167847,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9943722486495972,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5495798587799072,0.6258907318115234,0.5596638917922974,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6401425004005432},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9928944110870361,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.5058823823928833,0.6258907318115234,0.5411764979362488,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6258907318115234},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6401425004005432},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9905846118927002,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.49915966391563416,0.6258907318115234,0.5042017102241516,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6401425004005432},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.99091637134552,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.45378151535987854,0.6258907318115234,0.4924369752407074,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4470588266849518,"y":0.6401425004005432},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9953691363334656,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.43361344933509827,0.6258907318115234,0.4470588266849518,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6258907318115234},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9510065317153931,"dir":"rtl","str":"آبران","boundary":[0.3983193337917328,0.6258907318115234,0.4252100884914398,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6258907318115234},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6258907318115234},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.983953058719635,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3815126121044159,0.6258907318115234,0.38991597294807434,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.6258907318115234},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6258907318115234},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6401425004005432},{"x":0.34117648005485535,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.990153968334198,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.34117648005485535,0.6258907318115234,0.37310925126075745,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6258907318115234},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6258907318115234},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6401425004005432},{"x":0.3310924470424652,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9764180779457092,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3310924470424652,0.6258907318115234,0.33781513571739197,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.6258907318115234},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6258907318115234},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6401425004005432},{"x":0.289075642824173,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9826276898384094,"dir":"rtl","str":"تحلیل","boundary":[0.289075642824173,0.6258907318115234,0.32436975836753845,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6258907318115234},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6401425004005432},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6401425004005432}]},"confidence":0.9825915098190308,"dir":"rtl","str":"منحنیهای","boundary":[0.21512605249881744,0.6258907318115234,0.2806722819805145,0.6401425004005432]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9804524183273315,"dir":"rtl","str":"تولیدی","boundary":[0.7445378303527832,0.6472684144973755,0.7848739624023438,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6472684144973755},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6627078652381897},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9702054262161255,"dir":"rtl","str":"چاهها","boundary":[0.7042016983032227,0.6472684144973755,0.7344537973403931,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9863505363464355,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6890756487846375,0.6472684144973755,0.6941176652908325,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6472684144973755},{"x":0.680672287940979,"y":0.6472684144973755},{"x":0.680672287940979,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9891620874404907,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.6554622054100037,0.6472684144973755,0.680672287940979,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6627078652381897},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9913207292556763,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6352941393852234,0.6472684144973755,0.6453781723976135,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6472684144973755},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6627078652381897},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9915539026260376,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.5899159908294678,0.6472684144973755,0.6252101063728333,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6627078652381897},{"x":0.534453809261322,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9882051944732666,"dir":"rtl","str":"ذکرشده","boundary":[0.534453809261322,0.6472684144973755,0.5798319578170776,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6472684144973755},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6627078652381897},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9960237145423889,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.48739495873451233,0.6472684144973755,0.5260504484176636,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6627078652381897},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9942190051078796,"dir":"rtl","str":"داده","boundary":[0.45546218752861023,0.6472684144973755,0.4773109257221222,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6627078652381897},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.985295295715332,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.43697479367256165,0.6472684144973755,0.4453781545162201,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6472684144973755},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6627078652381897},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9891815185546875,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.40672269463539124,0.6472684144973755,0.4252100884914398,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6472684144973755},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6472684144973755},{"x":0.40504202246665955,"y":0.6627078652381897},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9846040606498718,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40168067812919617,0.6472684144973755,0.40504202246665955,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6472684144973755},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6472684144973755},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9911982417106628,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.3798319399356842,0.6472684144973755,0.39159664511680603,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3462184965610504,"y":0.6472684144973755},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6472684144973755},{"x":0.36974790692329407,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3462184965610504,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9911046624183655,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.3462184965610504,0.6472684144973755,0.36974790692329407,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3361344635486603,"y":0.6627078652381897},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9928710460662842,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3294117748737335,0.6472684144973755,0.3361344635486603,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6472684144973755},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6627078652381897},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9758718609809875,"dir":"rtl","str":"پایههای","boundary":[0.27394959330558777,0.6472684144973755,0.3193277418613434,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6472684144973755},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6472684144973755},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6627078652381897},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6627078652381897}]},"confidence":0.9788858890533447,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.21512605249881744,0.6472684144973755,0.26386556029319763,0.6627078652381897]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9911804795265198,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.7462185025215149,0.6674584150314331,0.7848739624023438,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6674584150314331},{"x":0.7394958138465881,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9867639541625977,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.7008403539657593,0.6674584150314331,0.7394958138465881,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9958599209785461,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6873949766159058,0.6674584150314331,0.6941176652908325,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6674584150314331},{"x":0.680672287940979,"y":0.6674584150314331},{"x":0.680672287940979,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9950653314590454,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6403361558914185,0.6674584150314331,0.680672287940979,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6674584150314331},{"x":0.63193279504776,"y":0.6674584150314331},{"x":0.63193279504776,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9945436716079712,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5983193516731262,0.6674584150314331,0.63193279504776,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6828978657722473},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9891505241394043,"dir":"rtl","str":"سیالات","boundary":[0.5478991866111755,0.6674584150314331,0.5915966629981995,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6828978657722473},{"x":0.529411792755127,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9880608320236206,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.529411792755127,0.6674584150314331,0.5411764979362488,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6674584150314331},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6828978657722473},{"x":0.489075630903244,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.989822268486023,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.489075630903244,0.6674584150314331,0.5226891040802002,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.6674584150314331},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6674584150314331},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6828978657722473},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9925381541252136,"dir":"rtl","str":"متخلخل","boundary":[0.43361344933509827,0.6674584150314331,0.48235294222831726,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6674584150314331},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6828978657722473},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9915410876274109,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.39159664511680603,0.6674584150314331,0.4268907606601715,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6828978657722473},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.996928870677948,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3613445460796356,0.6674584150314331,0.3848739564418793,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.6674584150314331},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6674584150314331},{"x":0.35966387391090393,"y":0.6828978657722473},{"x":0.35462185740470886,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.99027419090271,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.35462185740470886,0.6674584150314331,0.35966387391090393,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6674584150314331},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6828978657722473},{"x":0.31596639752388,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9594897627830505,"dir":"rtl","str":"تقریباً","boundary":[0.31596639752388,0.6674584150314331,0.3478991687297821,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.6674584150314331},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6674584150314331},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2991596758365631,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9909893870353699,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2991596758365631,0.6674584150314331,0.31092438101768494,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.6674584150314331},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6674584150314331},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6828978657722473},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.8753230571746826,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.2689075767993927,0.6674584150314331,0.29243698716163635,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6674584150314331},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6674584150314331},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6828978657722473},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.991768479347229,"dir":"rtl","str":"مطالعات","boundary":[0.21512605249881744,0.6674584150314331,0.26218488812446594,0.6828978657722473]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7066508531570435},{"x":0.75126051902771,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9831493496894836,"dir":"rtl","str":"مخزنی","boundary":[0.75126051902771,0.6912114024162292,0.7848739624023438,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7462185025215149,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9835347533226013,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7411764860153198,0.6912114024162292,0.7462185025215149,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6912114024162292},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7066508531570435},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.99477618932724,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.7159664034843445,0.6912114024162292,0.7327731251716614,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6912114024162292},{"x":0.707563042640686,"y":0.6912114024162292},{"x":0.707563042640686,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9974515438079834,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6974790096282959,0.6912114024162292,0.707563042640686,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7066508531570435},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.994676411151886,"dir":"rtl","str":"تشخیص","boundary":[0.6386554837226868,0.6912114024162292,0.6907563209533691,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6912114024162292},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9956532120704651,"dir":"rtl","str":"درست","boundary":[0.5949580073356628,0.6912114024162292,0.6302521228790283,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7066508531570435},{"x":0.561344563961029,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9940812587738037,"dir":"rtl","str":"رفتار","boundary":[0.561344563961029,0.6912114024162292,0.5865546464920044,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9913055896759033,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.5193277597427368,0.6912114024162292,0.5546218752861023,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6912114024162292},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9735736846923828,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5025210380554199,0.6912114024162292,0.5126050710678101,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4957983195781708,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9929903745651245,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.4638655483722687,0.6912114024162292,0.4957983195781708,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.6912114024162292},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6912114024162292},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7066508531570435},{"x":0.42352941632270813,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9825118184089661,"dir":"rtl","str":"تابعی","boundary":[0.42352941632270813,0.6912114024162292,0.45378151535987854,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6912114024162292},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6912114024162292},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7066508531570435},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9897974729537964,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4084033668041229,0.6912114024162292,0.41680672764778137,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6912114024162292},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7066508531570435},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9933256506919861,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.37478992342948914,0.6912114024162292,0.4000000059604645,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3663865625858307,"y":0.7066508531570435},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.993045449256897,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.33781513571739197,0.6912114024162292,0.3663865625858307,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6912114024162292},{"x":0.3294117748737335,"y":0.7066508531570435},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9948233366012573,"dir":"rtl","str":"شرایط","boundary":[0.29411765933036804,0.6912114024162292,0.3294117748737335,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2857142984867096,"y":0.7066508531570435},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.996158242225647,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.24537815153598785,0.6912114024162292,0.2857142984867096,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6912114024162292},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7066508531570435},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7066508531570435}]},"confidence":0.9905896782875061,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.21512605249881744,0.6912114024162292,0.2369747906923294,0.7066508531570435]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7714285850524902,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.975546658039093,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7714285850524902,0.7114014029502869,0.7848739624023438,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7280284762382507},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9927523732185364,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.7428571581840515,0.7114014029502869,0.7630252242088318,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9919592142105103,"dir":"rtl","str":"مستلزم","boundary":[0.6941176652908325,0.7114014029502869,0.7344537973403931,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9938949942588806,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.6705882549285889,0.7114014029502869,0.6873949766159058,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7114014029502869},{"x":0.658823549747467,"y":0.7114014029502869},{"x":0.658823549747467,"y":0.7280284762382507},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9850955009460449,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6352941393852234,0.7114014029502869,0.658823549747467,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7114014029502869},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.99587482213974,"dir":"rtl","str":"مناسب","boundary":[0.5815126299858093,0.7114014029502869,0.6218487620353699,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9914029836654663,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5394958257675171,0.7114014029502869,0.5747899413108826,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7280284762382507},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9925953149795532,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5210084319114685,0.7114014029502869,0.5327731370925903,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7114014029502869},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9909987449645996,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.4789915978908539,0.7114014029502869,0.5142857432365417,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4722689092159271,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9975926280021667,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4470588266849518,0.7114014029502869,0.4722689092159271,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7114014029502869},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9935521483421326,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4420168101787567,0.7114014029502869,0.4453781545162201,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.7114014029502869},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7114014029502869},{"x":0.43529412150382996,"y":0.7280284762382507},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.8668200969696045,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.4000000059604645,0.7114014029502869,0.43529412150382996,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7280284762382507},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9901376962661743,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.35462185740470886,0.7114014029502869,0.3932773172855377,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7114014029502869},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7280284762382507},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9936642050743103,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.3193277418613434,0.7114014029502869,0.3478991687297821,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.7114014029502869},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7114014029502869},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7280284762382507},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9888197183609009,"dir":"rtl","str":"مدلهایی","boundary":[0.2571428716182709,0.7114014029502869,0.31092438101768494,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7114014029502869},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7280284762382507},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9898735880851746,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.23193277418613434,0.7114014029502869,0.2504201829433441,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7114014029502869},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7114014029502869},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7280284762382507},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7280284762382507}]},"confidence":0.9875827431678772,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21512605249881744,0.7114014029502869,0.22521008551120758,0.7280284762382507]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.735154390335083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.735154390335083},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7470308542251587},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9632495641708374,"dir":"rtl","str":"درکی","boundary":[0.7529411911964417,0.735154390335083,0.7848739624023438,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.735154390335083},{"x":0.7462185025215149,"y":0.735154390335083},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7470308542251587},{"x":0.707563042640686,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.991060733795166,"dir":"rtl","str":"صحیح","boundary":[0.707563042640686,0.735154390335083,0.7462185025215149,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.735154390335083},{"x":0.7008403539657593,"y":0.735154390335083},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9958766102790833,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6941176652908325,0.735154390335083,0.7008403539657593,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.735154390335083},{"x":0.6873949766159058,"y":0.735154390335083},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7470308542251587},{"x":0.658823549747467,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.8390101194381714,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.658823549747467,0.735154390335083,0.6873949766159058,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.735154390335083},{"x":0.6521008610725403,"y":0.735154390335083},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7470308542251587},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9924066066741943,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.6168067455291748,0.735154390335083,0.6521008610725403,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.735154390335083},{"x":0.610084056854248,"y":0.735154390335083},{"x":0.610084056854248,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9889814257621765,"dir":"rtl","str":"سیال","boundary":[0.5815126299858093,0.735154390335083,0.610084056854248,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.735154390335083},{"x":0.5747899413108826,"y":0.735154390335083},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9903455972671509,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5630252361297607,0.735154390335083,0.5747899413108826,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.735154390335083},{"x":0.556302547454834,"y":0.735154390335083},{"x":0.556302547454834,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9892987012863159,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.5210084319114685,0.735154390335083,0.556302547454834,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.735154390335083},{"x":0.5142857432365417,"y":0.735154390335083},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7470308542251587},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9900045394897461,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5092437267303467,0.735154390335083,0.5142857432365417,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.735154390335083},{"x":0.5025210380554199,"y":0.735154390335083},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7470308542251587},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.99189293384552,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.46722689270973206,0.735154390335083,0.5025210380554199,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.735154390335083},{"x":0.4605042040348053,"y":0.735154390335083},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7470308542251587},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9938817024230957,"dir":"rtl","str":"متخلخل","boundary":[0.4117647111415863,0.735154390335083,0.4605042040348053,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.735154390335083},{"x":0.40504202246665955,"y":0.735154390335083},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9953327178955078,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.3831932842731476,0.735154390335083,0.40504202246665955,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.735154390335083},{"x":0.3764705955982208,"y":0.735154390335083},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9968586564064026,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3613445460796356,0.735154390335083,0.3764705955982208,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.735154390335083},{"x":0.35630252957344055,"y":0.735154390335083},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7470308542251587},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9959083199501038,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.3142857253551483,0.735154390335083,0.35630252957344055,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.735154390335083},{"x":0.30588236451148987,"y":0.735154390335083},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7470308542251587},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9892661571502686,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.27563026547431946,0.735154390335083,0.30588236451148987,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.735154390335083},{"x":0.2689075767993927,"y":0.735154390335083},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7470308542251587},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9927628636360168,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2521008551120758,0.735154390335083,0.2689075767993927,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.735154390335083},{"x":0.24537815153598785,"y":0.735154390335083},{"x":0.24537815153598785,"y":0.7470308542251587},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7470308542251587}]},"confidence":0.9901818037033081,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.21512605249881744,0.735154390335083,0.24537815153598785,0.7470308542251587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7613445520401001,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.990527331829071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7613445520401001,0.7529691457748413,0.7831932902336121,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9816422462463379,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.7529691457748413,0.7596638798713684,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9877963662147522,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.7277311086654663,0.7529691457748413,0.7445378303527832,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7529691457748413},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7684085369110107},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9786452651023865,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.7008403539657593,0.7529691457748413,0.7193277478218079,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7684085369110107},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7684085369110107}]},"confidence":0.9939800500869751,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6672269105911255,0.7529691457748413,0.6924369931221008,0.7684085369110107]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7529691457748413},{"x":0.658823549747467,"y":0.7529691457748413},{"x":0.658823549747467,"y":0.7695962190628052},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9957243204116821,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6436975002288818,0.7529691457748413,0.658823549747467,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7529691457748413},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9960169792175293,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5949580073356628,0.7529691457748413,0.6369748115539551,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9946638345718384,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.5512605309486389,0.7529691457748413,0.5865546464920044,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7529691457748413},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7695962190628052},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9848625063896179,"dir":"rtl","str":"سیال","boundary":[0.5142857432365417,0.7529691457748413,0.5428571701049805,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.754156768321991},{"x":0.5058823823928833,"y":0.754156768321991},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7695962190628052},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9924415946006775,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4941176474094391,0.754156768321991,0.5058823823928833,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.754156768321991},{"x":0.48739495873451233,"y":0.754156768321991},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7695962190628052},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9922768473625183,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.45378151535987854,0.754156768321991,0.48739495873451233,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.754156768321991},{"x":0.4453781545162201,"y":0.754156768321991},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7695962190628052},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9930793642997742,"dir":"rtl","str":"متخلخل","boundary":[0.40168067812919617,0.754156768321991,0.4453781545162201,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.754156768321991},{"x":0.3983193337917328,"y":0.754156768321991},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7695962190628052},{"x":0.39159664511680603,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9789074659347534,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.39159664511680603,0.754156768321991,0.3983193337917328,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.754156768321991},{"x":0.3831932842731476,"y":0.754156768321991},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7695962190628052},{"x":0.3512605130672455,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9893068075180054,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.3512605130672455,0.754156768321991,0.3831932842731476,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.754156768321991},{"x":0.34285715222358704,"y":0.754156768321991},{"x":0.34285715222358704,"y":0.7695962190628052},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9849951267242432,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.3327731192111969,0.754156768321991,0.34285715222358704,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.754156768321991},{"x":0.32605043053627014,"y":0.754156768321991},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7695962190628052},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9888107180595398,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.27731093764305115,0.754156768321991,0.32605043053627014,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.754156768321991},{"x":0.2689075767993927,"y":0.754156768321991},{"x":0.2689075767993927,"y":0.7695962190628052},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7695962190628052}]},"confidence":0.9909237027168274,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.23361344635486603,0.754156768321991,0.2689075767993927,0.7695962190628052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.754156768321991},{"x":0.22521008551120758,"y":0.754156768321991},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7707838416099548},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7707838416099548}]},"confidence":0.9889155030250549,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.754156768321991,0.22521008551120758,0.7707838416099548]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.775534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.775534451007843},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7897862195968628},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.975032389163971,"dir":"rtl","str":"سایر","boundary":[0.7596638798713684,0.775534451007843,0.7831932902336121,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.775534451007843},{"x":0.75126051902771,"y":0.775534451007843},{"x":0.75126051902771,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9921360015869141,"dir":"rtl","str":"رشتههای","boundary":[0.6957983374595642,0.775534451007843,0.75126051902771,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.775534451007843},{"x":0.6873949766159058,"y":0.775534451007843},{"x":0.6873949766159058,"y":0.7897862195968628},{"x":0.653781533241272,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.996731698513031,"dir":"rtl","str":"مرتبط","boundary":[0.653781533241272,0.775534451007843,0.6873949766159058,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.775534451007843},{"x":0.6453781723976135,"y":0.775534451007843},{"x":0.6453781723976135,"y":0.7897862195968628},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9961365461349487,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6386554837226868,0.775534451007843,0.6453781723976135,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.775534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.775534451007843},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9912652373313904,"dir":"rtl","str":"محیطهای","boundary":[0.5697479248046875,0.775534451007843,0.6302521228790283,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.775534451007843},{"x":0.561344563961029,"y":0.775534451007843},{"x":0.561344563961029,"y":0.7909738421440125},{"x":0.5109243988990784,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.991495668888092,"dir":"rtl","str":"متخلخل","boundary":[0.5109243988990784,0.775534451007843,0.561344563961029,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.775534451007843},{"x":0.5025210380554199,"y":0.775534451007843},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9861353039741516,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.4756302535533905,0.775534451007843,0.5025210380554199,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.775534451007843},{"x":0.46722689270973206,"y":0.775534451007843},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4151260554790497,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9825466275215149,"dir":"rtl","str":"آبشناسی","boundary":[0.4151260554790497,0.775534451007843,0.46722689270973206,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.775534451007843},{"x":0.4117647111415863,"y":0.775534451007843},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7909738421440125},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9712954759597778,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40504202246665955,0.775534451007843,0.4117647111415863,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.775534451007843},{"x":0.3966386616230011,"y":0.775534451007843},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7909738421440125},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9924397468566895,"dir":"rtl","str":"محیط","boundary":[0.3630252182483673,0.775534451007843,0.3966386616230011,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7767220735549927},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7767220735549927},{"x":0.35462185740470886,"y":0.7909738421440125},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9852018356323242,"dir":"rtl","str":"زیست","boundary":[0.3193277418613434,0.7767220735549927,0.35462185740470886,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7767220735549927},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7767220735549927},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7909738421440125},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9871756434440613,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.30588236451148987,0.7767220735549927,0.31092438101768494,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7767220735549927},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7767220735549927},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7909738421440125},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9851284623146057,"dir":"rtl","str":"غیره","boundary":[0.2722689211368561,0.7767220735549927,0.29579833149909973,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7767220735549927},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7767220735549927},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7909738421440125},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9862314462661743,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.24705882370471954,0.7767220735549927,0.26386556029319763,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7767220735549927},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7767220735549927},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9818438291549683,"dir":"rtl","str":"مهم","boundary":[0.21512605249881744,0.7767220735549927,0.2369747906923294,0.7909738421440125]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3681710362434387},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3669833838939667},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7909738421440125},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7909738421440125}]},"confidence":0.9858959317207336,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3611710362434387,0.7915546345710754,0.7979738421440125],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8076009750366211},{"x":0.7613445520401001,"y":0.8087885975837708}]},"confidence":0.9895593523979187,"str":"است","boundary":[0.7596638798713684,0.8004750609397888,0.7848739624023438,0.8076009750366211]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8099762201309204},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.9685164093971252,"str":".","boundary":[0.7546218633651733,0.8004750609397888,0.7596638798713684,0.8099762201309204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.8004750609397888},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7992874383926392},{"x":0.7848739624023438,"y":0.8087885975837708},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8099762201309204}]},"confidence":0.984298586845398,"dir":"ltr","boundary":[0.7496218633651733,0.7934750609397888,0.7898739624023438,0.8157885975837708],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/JkWkANqgtQxMeCbD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/SXfgtKZTXjuFebvo.jpg","blurred":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/aToEOejBBnxdxskM.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003531530294097772,0.0002060838017497663,0.9986724807354582,0.9990113828136916]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7697479128837585,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7731092572212219,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7613445520401001,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.981110692024231,"str":"در","boundary":[0.7579832077026367,0.1852731555700302,0.7731092572212219,0.19121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.1852731555700302},{"x":0.7697479128837585,"y":0.18408551812171936},{"x":0.7731092572212219,"y":0.19121140241622925},{"x":0.7613445520401001,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.981110692024231,"dir":"ltr","boundary":[0.7529832077026367,0.1782731555700302,0.7781092572212219,0.19821140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7546218633651733,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7546218633651733,"y":0.19358669221401215},{"x":0.7361344695091248,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9882469177246094,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7361344695091248,0.18052256107330322,0.7546218633651733,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7277311086654663,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7277311086654663,"y":0.19358669221401215},{"x":0.680672287940979,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9955500364303589,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.680672287940979,0.18052256107330322,0.7277311086654663,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6739495992660522,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6739495992660522,"y":0.19358669221401215},{"x":0.6336134672164917,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9926636815071106,"dir":"rtl","str":"نگارنده","boundary":[0.6336134672164917,0.18052256107330322,0.6739495992660522,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6268907785415649,"y":0.18052256107330322},{"x":0.6268907785415649,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5815126299858093,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9925887584686279,"dir":"rtl","str":"برحسب","boundary":[0.5815126299858093,0.18052256107330322,0.6268907785415649,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5747899413108826,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5411764979362488,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.8866130709648132,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.5411764979362488,0.18052256107330322,0.5747899413108826,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5327731370925903,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5327731370925903,"y":0.19358669221401215},{"x":0.5126050710678101,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9952648878097534,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.5126050710678101,0.18052256107330322,0.5327731370925903,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5058823823928833,"y":0.18052256107330322},{"x":0.5058823823928833,"y":0.19358669221401215},{"x":0.48235294222831726,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9950056672096252,"dir":"rtl","str":"سال","boundary":[0.48235294222831726,0.18052256107330322,0.5058823823928833,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4739495813846588,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4739495813846588,"y":0.19358669221401215},{"x":0.45210084319114685,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9909592270851135,"dir":"rtl","str":"اخیر","boundary":[0.45210084319114685,0.18052256107330322,0.4739495813846588,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4453781545162201,"y":0.18052256107330322},{"x":0.4453781545162201,"y":0.19358669221401215},{"x":0.42352941632270813,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9972593784332275,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.42352941632270813,0.18052256107330322,0.4453781545162201,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40504202246665955,"y":0.18052256107330322},{"x":0.41680672764778137,"y":0.18052256107330322},{"x":0.41680672764778137,"y":0.19358669221401215},{"x":0.40504202246665955,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.994295060634613,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.40504202246665955,0.18052256107330322,0.41680672764778137,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3983193337917328,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3983193337917328,"y":0.19358669221401215},{"x":0.35798320174217224,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9929358959197998,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.35798320174217224,0.18052256107330322,0.3983193337917328,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3495798408985138,"y":0.18052256107330322},{"x":0.3495798408985138,"y":0.19358669221401215},{"x":0.3126050531864166,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9944876432418823,"dir":"rtl","str":"دروس","boundary":[0.3126050531864166,0.18052256107330322,0.3495798408985138,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.18052256107330322},{"x":0.30588236451148987,"y":0.18052256107330322},{"x":0.30588236451148987,"y":0.19358669221401215},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9813634753227234,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.2571428716182709,0.18052256107330322,0.30588236451148987,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2504201829433441,"y":0.18052256107330322},{"x":0.2504201829433441,"y":0.19358669221401215},{"x":0.21512605249881744,"y":0.19358669221401215}]},"confidence":0.9882097244262695,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.21512605249881744,0.18052256107330322,0.2504201829433441,0.19358669221401215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7831932902336121,"y":0.21377672255039215},{"x":0.7731092572212219,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9896194934844971,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7731092572212219,0.20071259140968323,0.7831932902336121,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7630252242088318,"y":0.20071259140968323},{"x":0.7630252242088318,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6941176652908325,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9869773983955383,"dir":"rtl","str":"دانشگاههای","boundary":[0.6941176652908325,0.20071259140968323,0.7630252242088318,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6840336322784424,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6420168280601501,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9955868124961853,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6420168280601501,0.20071259140968323,0.6840336322784424,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6336134672164917,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6336134672164917,"y":0.21377672255039215},{"x":0.6016806960105896,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9935872554779053,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.6016806960105896,0.20071259140968323,0.6336134672164917,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6016806960105896,"y":0.20071259140968323},{"x":0.6016806960105896,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5983193516731262,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9748250246047974,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5983193516731262,0.20071259140968323,0.6016806960105896,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5882353186607361,"y":0.21377672255039215},{"x":0.5596638917922974,"y":0.21377672255039215}]},"confidence":0.9888290762901306,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5596638917922974,0.20071259140968323,0.5882353186607361,0.21377672255039215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5495798587799072,"y":0.20071259140968323},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5176470875740051,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9930917024612427,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.5176470875740051,0.20071259140968323,0.5495798587799072,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.20190024375915527},{"x":0.507563054561615,"y":0.20190024375915527},{"x":0.507563054561615,"y":0.2149643748998642},{"x":0.5008403658866882,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9857194423675537,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.5008403658866882,0.20190024375915527,0.507563054561615,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4907563030719757,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2149643748998642},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9874591827392578,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.48403361439704895,0.20190024375915527,0.4907563030719757,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4739495813846588,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4420168101787567,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9945555329322815,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.4420168101787567,0.20190024375915527,0.4739495813846588,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4319327771663666,"y":0.20190024375915527},{"x":0.4319327771663666,"y":0.2149643748998642},{"x":0.4000000059604645,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.992801308631897,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.4000000059604645,0.20190024375915527,0.4319327771663666,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.20190024375915527},{"x":0.38991597294807434,"y":0.20190024375915527},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2149643748998642},{"x":0.34117648005485535,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9816641807556152,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.34117648005485535,0.20190024375915527,0.38991597294807434,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3310924470424652,"y":0.20190024375915527},{"x":0.3310924470424652,"y":0.2149643748998642},{"x":0.29243698716163635,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9880416393280029,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.29243698716163635,0.20190024375915527,0.3310924470424652,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2823529541492462,"y":0.2149643748998642},{"x":0.27731093764305115,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9783639311790466,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.27731093764305115,0.20190024375915527,0.2823529541492462,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.20190024375915527},{"x":0.267226904630661,"y":0.20190024375915527},{"x":0.267226904630661,"y":0.2149643748998642},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9888189435005188,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.23361344635486603,0.20190024375915527,0.267226904630661,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2235294133424759,"y":0.20190024375915527},{"x":0.2235294133424759,"y":0.2149643748998642},{"x":0.21512605249881744,"y":0.2149643748998642}]},"confidence":0.9777964353561401,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.21512605249881744,0.20190024375915527,0.2235294133424759,0.2149643748998642]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7848739624023438,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7428571581840515,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9945091605186462,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7428571581840515,0.22209025919437408,0.7848739624023438,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7361344695091248,"y":0.22209025919437408},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23871733248233795},{"x":0.7008403539657593,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9957732558250427,"dir":"rtl","str":"جریان","boundary":[0.7008403539657593,0.22209025919437408,0.7361344695091248,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6924369931221008,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6924369931221008,"y":0.23871733248233795},{"x":0.6504201889038086,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9874588251113892,"dir":"rtl","str":"سیالات","boundary":[0.6504201889038086,0.22209025919437408,0.6924369931221008,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6420168280601501,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6420168280601501,"y":0.23871733248233795},{"x":0.63193279504776,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9928005337715149,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.63193279504776,0.22209025919437408,0.6420168280601501,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6235294342041016,"y":0.22209025919437408},{"x":0.6235294342041016,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5882353186607361,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9907757043838501,"dir":"rtl","str":"مخزن","boundary":[0.5882353186607361,0.22209025919437408,0.6235294342041016,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5815126299858093,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5815126299858093,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5579832196235657,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.988631010055542,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.5579832196235657,0.22209025919437408,0.5815126299858093,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5495798587799072,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5495798587799072,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5193277597427368,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9958227276802063,"dir":"rtl","str":"نموده","boundary":[0.5193277597427368,0.22209025919437408,0.5495798587799072,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5109243988990784,"y":0.22209025919437408},{"x":0.5109243988990784,"y":0.23871733248233795},{"x":0.5058823823928833,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9941446781158447,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5058823823928833,0.22209025919437408,0.5109243988990784,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.22209025919437408},{"x":0.49747899174690247,"y":0.22209025919437408},{"x":0.49747899174690247,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4773109257221222,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9855771660804749,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.4773109257221222,0.22209025919437408,0.49747899174690247,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.22209025919437408},{"x":0.46890756487846375,"y":0.22209025919437408},{"x":0.46890756487846375,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4436974823474884,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9956926703453064,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4436974823474884,0.22209025919437408,0.46890756487846375,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.22209025919437408},{"x":0.43697479367256165,"y":0.22209025919437408},{"x":0.43697479367256165,"y":0.23871733248233795},{"x":0.4117647111415863,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9967975616455078,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.4117647111415863,0.22209025919437408,0.43697479367256165,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.22209025919437408},{"x":0.40504202246665955,"y":0.22209025919437408},{"x":0.40504202246665955,"y":0.23871733248233795},{"x":0.3764705955982208,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9961020350456238,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.3764705955982208,0.22209025919437408,0.40504202246665955,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.22209025919437408},{"x":0.3663865625858307,"y":0.22209025919437408},{"x":0.3663865625858307,"y":0.23871733248233795},{"x":0.33781513571739197,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9646924734115601,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.33781513571739197,0.22209025919437408,0.3663865625858307,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.22209025919437408},{"x":0.3327731192111969,"y":0.22209025919437408},{"x":0.3327731192111969,"y":0.23871733248233795},{"x":0.30588236451148987,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9905967116355896,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.30588236451148987,0.22209025919437408,0.3327731192111969,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.22209025919437408},{"x":0.3025210201740265,"y":0.22209025919437408},{"x":0.3025210201740265,"y":0.23871733248233795},{"x":0.2974790036678314,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.990764856338501,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2974790036678314,0.22209025919437408,0.3025210201740265,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.22209025919437408},{"x":0.289075642824173,"y":0.22209025919437408},{"x":0.289075642824173,"y":0.23871733248233795},{"x":0.22689075767993927,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9908368587493896,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.22689075767993927,0.22209025919437408,0.289075642824173,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.22209025919437408},{"x":0.2201680690050125,"y":0.22209025919437408},{"x":0.2201680690050125,"y":0.23871733248233795},{"x":0.21512605249881744,"y":0.23871733248233795}]},"confidence":0.9638632535934448,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.22209025919437408,0.2201680690050125,0.23871733248233795]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7831932902336121,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2577197253704071},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9943857192993164,"dir":"rtl","str":"متخصصان","boundary":[0.7210084199905396,0.24584323167800903,0.7831932902336121,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24584323167800903},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9918168187141418,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6957983374595642,0.24584323167800903,0.7142857313156128,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6890756487846375,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6890756487846375,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9939322471618652,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.6621848940849304,0.24584323167800903,0.6890756487846375,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6554622054100037,"y":0.2577197253704071},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.997125506401062,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.6352941393852234,0.24584323167800903,0.6554622054100037,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6285714507102966,"y":0.24584323167800903},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9871728420257568,"dir":"rtl","str":"بگیرد","boundary":[0.5983193516731262,0.24584323167800903,0.6285714507102966,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5915966629981995,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5915966629981995,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.988243579864502,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5865546464920044,0.24584323167800903,0.5915966629981995,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5798319578170776,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5798319578170776,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5512605309486389,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9908014535903931,"dir":"rtl","str":"گامی","boundary":[0.5512605309486389,0.24584323167800903,0.5798319578170776,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5428571701049805,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5428571701049805,"y":0.2577197253704071},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9904752969741821,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5327731370925903,0.24584323167800903,0.5428571701049805,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5260504484176636,"y":0.24584323167800903},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2577197253704071},{"x":0.48571428656578064,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.983661413192749,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.48571428656578064,0.24584323167800903,0.5260504484176636,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4789915978908539,"y":0.24584323167800903},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4571428596973419,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9908646941184998,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.4571428596973419,0.24584323167800903,0.4789915978908539,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.24584323167800903},{"x":0.45210084319114685,"y":0.24584323167800903},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2577197253704071},{"x":0.4252100884914398,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9958735704421997,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.4252100884914398,0.24584323167800903,0.45210084319114685,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.24584323167800903},{"x":0.41848739981651306,"y":0.24584323167800903},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2577197253704071},{"x":0.3932773172855377,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9971059560775757,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.3932773172855377,0.24584323167800903,0.41848739981651306,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.24584323167800903},{"x":0.38655462861061096,"y":0.24584323167800903},{"x":0.38655462861061096,"y":0.2577197253704071},{"x":0.36974790692329407,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9916813373565674,"dir":"rtl","str":"نیاز","boundary":[0.36974790692329407,0.24584323167800903,0.38655462861061096,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3613445460796356,"y":0.24584323167800903},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2577197253704071},{"x":0.3294117748737335,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9907629489898682,"dir":"rtl","str":"داخلی","boundary":[0.3294117748737335,0.24584323167800903,0.3613445460796356,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.24584323167800903},{"x":0.32268908619880676,"y":0.24584323167800903},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2577197253704071},{"x":0.2991596758365631,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9944851398468018,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.2991596758365631,0.24584323167800903,0.32268908619880676,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.24584323167800903},{"x":0.29579833149909973,"y":0.24584323167800903},{"x":0.29579833149909973,"y":0.2577197253704071},{"x":0.29411765933036804,"y":0.2577197253704071}]},"confidence":0.9781926274299622,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.29411765933036804,0.24584323167800903,0.29579833149909973,0.2577197253704071]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7714285850524902,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7714285850524902,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7613445520401001,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9901526570320129,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7613445520401001,0.26603326201438904,0.7714285850524902,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7529411911964417,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7529411911964417,"y":0.28147268295288086},{"x":0.7126050591468811,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9919469952583313,"dir":"rtl","str":"راستای","boundary":[0.7126050591468811,0.26603326201438904,0.7529411911964417,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7058823704719543,"y":0.26603326201438904},{"x":0.7058823704719543,"y":0.28147268295288086},{"x":0.680672287940979,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9938976168632507,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.680672287940979,0.26603326201438904,0.7058823704719543,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6739495992660522,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6739495992660522,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6689075827598572,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9925103783607483,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6689075827598572,0.26603326201438904,0.6739495992660522,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6605042219161987,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6605042219161987,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6268907785415649,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9932392835617065,"dir":"rtl","str":"تدوین","boundary":[0.6268907785415649,0.26603326201438904,0.6605042219161987,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6184874176979065,"y":0.26603326201438904},{"x":0.6184874176979065,"y":0.28147268295288086},{"x":0.6000000238418579,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9931267499923706,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6000000238418579,0.26603326201438904,0.6184874176979065,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5932773351669312,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5932773351669312,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5764706134796143,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9891882538795471,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.5764706134796143,0.26603326201438904,0.5932773351669312,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5680672526359558,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5680672526359558,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5378151535987854,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9884262084960938,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5378151535987854,0.26603326201438904,0.5680672526359558,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.26603326201438904},{"x":0.529411792755127,"y":0.26603326201438904},{"x":0.529411792755127,"y":0.28147268295288086},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9874210357666016,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5210084319114685,0.26603326201438904,0.529411792755127,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5126050710678101,"y":0.26603326201438904},{"x":0.5126050710678101,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4924369752407074,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9961884617805481,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.4924369752407074,0.26603326201438904,0.5126050710678101,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.26603326201438904},{"x":0.48403361439704895,"y":0.26603326201438904},{"x":0.48403361439704895,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4605042040348053,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9920972585678101,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.4605042040348053,0.26603326201438904,0.48403361439704895,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.26603326201438904},{"x":0.45210084319114685,"y":0.26603326201438904},{"x":0.45210084319114685,"y":0.28147268295288086},{"x":0.4420168101787567,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9865200519561768,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.4420168101787567,0.26603326201438904,0.45210084319114685,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.26603326201438904},{"x":0.43361344933509827,"y":0.26603326201438904},{"x":0.43361344933509827,"y":0.28147268295288086},{"x":0.413445383310318,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9867936372756958,"dir":"rtl","str":"دانم","boundary":[0.413445383310318,0.26603326201438904,0.43361344933509827,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.26603326201438904},{"x":0.40336135029792786,"y":0.26603326201438904},{"x":0.40336135029792786,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3966386616230011,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9956624507904053,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3966386616230011,0.26603326201438904,0.40336135029792786,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.26603326201438904},{"x":0.38823530077934265,"y":0.26603326201438904},{"x":0.38823530077934265,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3663865625858307,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.938409149646759,"dir":"rtl","str":"همه","boundary":[0.3663865625858307,0.26603326201438904,0.38823530077934265,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.26603326201438904},{"x":0.35798320174217224,"y":0.26603326201438904},{"x":0.35798320174217224,"y":0.28147268295288086},{"x":0.3126050531864166,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9897158741950989,"dir":"rtl","str":"عزیزانی","boundary":[0.3126050531864166,0.26603326201438904,0.35798320174217224,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.26603326201438904},{"x":0.30588236451148987,"y":0.26603326201438904},{"x":0.30588236451148987,"y":0.28147268295288086},{"x":0.29075631499290466,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9969613552093506,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.29075631499290466,0.26603326201438904,0.30588236451148987,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2840336263179779,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2840336263179779,"y":0.28147268295288086},{"x":0.2722689211368561,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9949662685394287,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2722689211368561,0.26603326201438904,0.2840336263179779,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2655462324619293,"y":0.26603326201438904},{"x":0.2655462324619293,"y":0.28147268295288086},{"x":0.24033613502979279,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9377574920654297,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.24033613502979279,0.26603326201438904,0.2655462324619293,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23361344635486603,"y":0.26603326201438904},{"x":0.23361344635486603,"y":0.28147268295288086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.28147268295288086}]},"confidence":0.9876657128334045,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21512605249881744,0.26603326201438904,0.23361344635486603,0.28147268295288086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7546218633651733,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9801663756370544,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7546218633651733,0.28859856724739075,0.7848739624023438,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30166271328926086},{"x":0.7327731251716614,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9922651052474976,"dir":"rtl","str":"مرا","boundary":[0.7327731251716614,0.28859856724739075,0.7478991746902466,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7260504364967346,"y":0.28859856724739075},{"x":0.7260504364967346,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6991596817970276,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9815477132797241,"dir":"rtl","str":"یاری","boundary":[0.6991596817970276,0.28859856724739075,0.7260504364967346,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6907563209533691,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6907563209533691,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6571428775787354,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9962343573570251,"dir":"rtl","str":"نمودند","boundary":[0.6571428775787354,0.28859856724739075,0.6907563209533691,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6554622054100037,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6554622054100037,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9898996949195862,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6504201889038086,0.28859856724739075,0.6554622054100037,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6436975002288818,"y":0.28859856724739075},{"x":0.6436975002288818,"y":0.30166271328926086},{"x":0.6117647290229797,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9919447898864746,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.6117647290229797,0.28859856724739075,0.6436975002288818,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.28859856724739075},{"x":0.605042040348053,"y":0.28859856724739075},{"x":0.605042040348053,"y":0.30166271328926086},{"x":0.578151285648346,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9951643347740173,"dir":"rtl","str":"نمایم","boundary":[0.578151285648346,0.28859856724739075,0.605042040348053,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5764706134796143,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5764706134796143,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5714285969734192,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.984599769115448,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.28859856724739075,0.5764706134796143,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5647059082984924,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5647059082984924,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5579832196235657,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9958490133285522,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5579832196235657,0.28859856724739075,0.5647059082984924,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5495798587799072,"y":0.28859856724739075},{"x":0.5495798587799072,"y":0.30166271328926086},{"x":0.5008403658866882,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9949424862861633,"dir":"rtl","str":"همکاران","boundary":[0.5008403658866882,0.28859856724739075,0.5495798587799072,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4924369752407074,"y":0.28859856724739075},{"x":0.4924369752407074,"y":0.30166271328926086},{"x":0.462184876203537,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9913095831871033,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.462184876203537,0.28859856724739075,0.4924369752407074,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.28859856724739075},{"x":0.45378151535987854,"y":0.28859856724739075},{"x":0.45378151535987854,"y":0.30166271328926086},{"x":0.42352941632270813,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9900909662246704,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.42352941632270813,0.28859856724739075,0.45378151535987854,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.28859856724739075},{"x":0.41680672764778137,"y":0.28859856724739075},{"x":0.41680672764778137,"y":0.30166271328926086},{"x":0.40168067812919617,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9977620840072632,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.40168067812919617,0.28859856724739075,0.41680672764778137,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3949579894542694,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3949579894542694,"y":0.30166271328926086},{"x":0.3831932842731476,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9926899671554565,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3831932842731476,0.28859856724739075,0.3949579894542694,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3764705955982208,"y":0.28859856724739075},{"x":0.3764705955982208,"y":0.30166271328926086},{"x":0.34117648005485535,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9874786138534546,"dir":"rtl","str":"بازبینی","boundary":[0.34117648005485535,0.28859856724739075,0.3764705955982208,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.28859856724739075},{"x":0.33781513571739197,"y":0.28859856724739075},{"x":0.33781513571739197,"y":0.30166271328926086},{"x":0.3327731192111969,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9651461243629456,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3327731192111969,0.28859856724739075,0.33781513571739197,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.28859856724739075},{"x":0.32605043053627014,"y":0.28859856724739075},{"x":0.32605043053627014,"y":0.30166271328926086},{"x":0.29075631499290466,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9892131686210632,"dir":"rtl","str":"داوری","boundary":[0.29075631499290466,0.28859856724739075,0.32605043053627014,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2840336263179779,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2840336263179779,"y":0.30166271328926086},{"x":0.27899160981178284,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9887729287147522,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27899160981178284,0.28859856724739075,0.2840336263179779,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2705882489681244,"y":0.28859856724739075},{"x":0.2705882489681244,"y":0.30166271328926086},{"x":0.24873949587345123,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.8911061882972717,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.24873949587345123,0.28859856724739075,0.2705882489681244,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.28859856724739075},{"x":0.24201680719852448,"y":0.28859856724739075},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30166271328926086},{"x":0.21512605249881744,"y":0.30166271328926086}]},"confidence":0.9853334426879883,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.21512605249881744,0.28859856724739075,0.24201680719852448,0.30166271328926086]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3242280185222626},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9924188256263733,"dir":"rtl","str":"نظرات","boundary":[0.7478991746902466,0.30878859758377075,0.7848739624023438,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7394958138465881,"y":0.30878859758377075},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3242280185222626},{"x":0.702521026134491,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9414858818054199,"dir":"rtl","str":"سازنده","boundary":[0.702521026134491,0.30878859758377075,0.7394958138465881,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6941176652908325,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6941176652908325,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9936383366584778,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6739495992660522,0.30878859758377075,0.6941176652908325,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3242280185222626},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9910706281661987,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6352941393852234,0.30878859758377075,0.6655462384223938,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6268907785415649,"y":0.30878859758377075},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5966386795043945,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.991127073764801,"dir":"rtl","str":"بهبود","boundary":[0.5966386795043945,0.30878859758377075,0.6268907785415649,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5882353186607361,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9892644286155701,"dir":"rtl","str":"کیفی","boundary":[0.5596638917922974,0.30878859758377075,0.5882353186607361,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3242280185222626},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9946474432945251,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5327731370925903,0.30878859758377075,0.5512605309486389,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.30878859758377075},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3242280185222626},{"x":0.507563054561615,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9908278584480286,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.507563054561615,0.30878859758377075,0.5243697762489319,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.30878859758377075},{"x":0.49915966391563416,"y":0.30878859758377075},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3242280185222626},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9880422353744507,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.46890756487846375,0.30878859758377075,0.49915966391563416,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4605042040348053,"y":0.30878859758377075},{"x":0.4605042040348053,"y":0.3242280185222626},{"x":0.4268907606601715,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9910109639167786,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.4268907606601715,0.30878859758377075,0.4605042040348053,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.30878859758377075},{"x":0.41848739981651306,"y":0.30878859758377075},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3848739564418793,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9944669604301453,"dir":"rtl","str":"نمودند","boundary":[0.3848739564418793,0.30878859758377075,0.41848739981651306,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3831932842731476,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3831932842731476,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9892579913139343,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3781512677669525,0.30878859758377075,0.3831932842731476,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.30878859758377075},{"x":0.37142857909202576,"y":0.30878859758377075},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3242280185222626},{"x":0.33949580788612366,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9915141463279724,"dir":"rtl","str":"تشکر","boundary":[0.33949580788612366,0.30878859758377075,0.37142857909202576,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3310924470424652,"y":0.30878859758377075},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3242280185222626},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9929279088973999,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.3210084140300751,0.30878859758377075,0.3310924470424652,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.30878859758377075},{"x":0.30924370884895325,"y":0.30878859758377075},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3242280185222626},{"x":0.29411765933036804,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9907287955284119,"dir":"rtl","str":"کنم","boundary":[0.29411765933036804,0.30878859758377075,0.30924370884895325,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.30878859758377075},{"x":0.289075642824173,"y":0.30878859758377075},{"x":0.289075642824173,"y":0.3242280185222626},{"x":0.2857142984867096,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9693334698677063,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2857142984867096,0.30878859758377075,0.289075642824173,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.30878859758377075},{"x":0.27899160981178284,"y":0.30878859758377075},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3242280185222626},{"x":0.23025210201740265,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9938482642173767,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.23025210201740265,0.30878859758377075,0.27899160981178284,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2218487411737442,"y":0.30878859758377075},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3242280185222626},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3242280185222626}]},"confidence":0.9942724704742432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21512605249881744,0.30878859758377075,0.2218487411737442,0.3242280185222626]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9873380661010742,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.7226890921592712,0.32897862792015076,0.7848739624023438,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7126050591468811,"y":0.32897862792015076},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9914509057998657,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6924369931221008,0.32897862792015076,0.7126050591468811,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6907563209533691,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9633351564407349,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6873949766159058,0.32897862792015076,0.6907563209533691,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6773109436035156,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.97952800989151,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6705882549285889,0.32897862792015076,0.6773109436035156,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6638655662536621,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3456057012081146},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9921189546585083,"dir":"rtl","str":"خصوص","boundary":[0.6302521228790283,0.32897862792015076,0.6638655662536621,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6084033846855164,"y":0.32897862792015076},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3456057012081146},{"x":0.583193302154541,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.987135112285614,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.583193302154541,0.32897862792015076,0.6084033846855164,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5731092691421509,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3456057012081146},{"x":0.529411792755127,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9903564453125,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.529411792755127,0.32897862792015076,0.5731092691421509,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5193277597427368,"y":0.32897862792015076},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3456057012081146},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9845840334892273,"dir":"rtl","str":"مجتبی","boundary":[0.48067227005958557,0.32897862792015076,0.5193277597427368,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4722689092159271,"y":0.32897862792015076},{"x":0.4722689092159271,"y":0.3456057012081146},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9902054071426392,"dir":"rtl","str":"قائدی","boundary":[0.4420168101787567,0.32897862792015076,0.4722689092159271,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.32897862792015076},{"x":0.440336138010025,"y":0.32897862792015076},{"x":0.440336138010025,"y":0.3456057012081146},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9893372654914856,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43361344933509827,0.32897862792015076,0.440336138010025,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.32897862792015076},{"x":0.42352941632270813,"y":0.32897862792015076},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3983193337917328,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9838612079620361,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.3983193337917328,0.32897862792015076,0.42352941632270813,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.32897862792015076},{"x":0.38823530077934265,"y":0.32897862792015076},{"x":0.38823530077934265,"y":0.3456057012081146},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9912817478179932,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.3445378243923187,0.32897862792015076,0.38823530077934265,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3344537913799286,"y":0.32897862792015076},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3456057012081146},{"x":0.27899160981178284,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9873185753822327,"dir":"rtl","str":"محمدرضا","boundary":[0.27899160981178284,0.32897862792015076,0.3344537913799286,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2689075767993927,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3456057012081146},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9861602187156677,"dir":"rtl","str":"رخفروز","boundary":[0.22857142984867096,0.32897862792015076,0.2689075767993927,0.3456057012081146]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2201680690050125,"y":0.32897862792015076},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9023242592811584,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.21512605249881744,0.32897862792015076,0.2201680690050125,0.3456057012081146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.18052256107330322},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3456057012081146},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3456057012081146}]},"confidence":0.9867810010910034,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.17352256107330322,0.7898739624023438,0.35260570120811463],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7546218633651733,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9887300133705139,"dir":"rtl","str":"سجاد","boundary":[0.7546218633651733,0.3527315855026245,0.7848739624023438,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7462185025215149,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7462185025215149,"y":0.36579573154449463},{"x":0.7126050591468811,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9947128891944885,"dir":"rtl","str":"ارزاش","boundary":[0.7126050591468811,0.3527315855026245,0.7462185025215149,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7058823704719543,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6756302714347839,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9941055178642273,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6756302714347839,0.3527315855026245,0.7058823704719543,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6689075827598572,"y":0.36579573154449463},{"x":0.6201680898666382,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9920731782913208,"dir":"rtl","str":"همکاری","boundary":[0.6201680898666382,0.3527315855026245,0.6689075827598572,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6117647290229797,"y":0.3527315855026245},{"x":0.6117647290229797,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5529412031173706,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9928024411201477,"dir":"rtl","str":"سپاسگزارم","boundary":[0.5529412031173706,0.3527315855026245,0.6117647290229797,0.36579573154449463]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3527315855026245},{"x":0.5512605309486389,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9723449349403381,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.3527315855026245,0.5512605309486389,0.36579573154449463]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3527315855026245},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36579573154449463},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36579573154449463}]},"confidence":0.9918145537376404,"dir":"ltr","boundary":[0.5412185144424438,0.3457315855026245,0.7898739624023438,0.37279573154449464],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3966386616230011,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4121140241622925},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4121140241622925}]},"confidence":0.9889416694641113,"dir":"rtl","str":"محسن","boundary":[0.3512605130672455,0.40142518281936646,0.3966386616230011,0.4121140241622925]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3445378243923187,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3445378243923187,"y":0.4121140241622925},{"x":0.29243698716163635,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9825838208198547,"dir":"rtl","str":"مسیحی","boundary":[0.29243698716163635,0.40142518281936646,0.3445378243923187,0.4121140241622925]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.4002375304698944},{"x":0.3966386616230011,"y":0.40142518281936646},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4121140241622925},{"x":0.29243698716163635,"y":0.41092637181282043}]},"confidence":0.9854095578193665,"dir":"ltr","boundary":[0.28743698716163635,0.3932375304698944,0.4016386616230011,0.4191140241622925],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.41923990845680237},{"x":0.48403361439704895,"y":0.41923990845680237},{"x":0.48403361439704895,"y":0.4323040246963501},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9890637397766113,"dir":"rtl","str":"عضو","boundary":[0.45378151535987854,0.41923990845680237,0.48403361439704895,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4470588266849518,"y":0.41923990845680237},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4323040246963501},{"x":0.4117647111415863,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.99351567029953,"dir":"rtl","str":"هیئت","boundary":[0.4117647111415863,0.41923990845680237,0.4470588266849518,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.41923990845680237},{"x":0.40672269463539124,"y":0.41923990845680237},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4323040246963501},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9916559457778931,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.37142857909202576,0.41923990845680237,0.40672269463539124,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3663865625858307,"y":0.41923990845680237},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4323040246963501},{"x":0.3142857253551483,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.994015097618103,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.3142857253551483,0.41923990845680237,0.3663865625858307,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.41923990845680237},{"x":0.30756303668022156,"y":0.41923990845680237},{"x":0.30756303668022156,"y":0.4323040246963501},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9894617199897766,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.26218488812446594,0.41923990845680237,0.30756303668022156,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2571428716182709,"y":0.41923990845680237},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4323040246963501},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4323040246963501}]},"confidence":0.9854762554168701,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.21512605249881744,0.41923990845680237,0.2571428716182709,0.4323040246963501]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4394299387931824},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4406175911426544},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4572446644306183},{"x":0.3529411852359772,"y":0.45605701208114624}]},"confidence":0.9918368458747864,"dir":"rtl","str":"تابستان","boundary":[0.35462185740470886,0.4394299387931824,0.3966386616230011,0.4572446644306183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.4382422864437103},{"x":0.33949580788612366,"y":0.4394299387931824},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4548693597316742},{"x":0.2974790036678314,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.943232536315918,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۴","boundary":[0.2991596758365631,0.4382422864437103,0.33781513571739197,0.4548693597316742]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41567695140838623},{"x":0.48403361439704895,"y":0.41923990845680237},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4572446644306183},{"x":0.21344538033008575,"y":0.45368170738220215}]},"confidence":0.9860785603523254,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4086769514083862,0.48735294222831727,0.4642446644306183],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.8171021342277527},{"x":0.4924369752407074,"y":0.815914511680603},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8254156708717346},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9666846990585327,"str":"شش","boundary":[0.4638655483722687,0.8171021342277527,0.4941176474094391,0.8254156708717346]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.8171021342277527},{"x":0.4924369752407074,"y":0.815914511680603},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8254156708717346},{"x":0.46554622054100037,"y":0.8277909755706787}]},"confidence":0.9666846990585327,"dir":"ltr","boundary":[0.4588655483722687,0.8101021342277527,0.4991176474094391,0.8324156708717346],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/fiDtMnKdcAtIeJQo-sec.webp","jpeg":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/foHwYmQjYzTaeIfk.jpg","blurred":"/storage/books/194e85861bbf5b0a/pages/xNhJkdgwVJTtSpXR.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0003503283703026651,0.0004402282606111286,0.9986696560763512,0.9990311299316108]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3978622257709503},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9915233850479126,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7277311086654663,0.3776721954345703,0.7831932902336121,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9585927724838257,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6991596817970276,0.3776721954345703,0.7226890921592712,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3978622257709503},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9914529323577881,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6705882549285889,0.3776721954345703,0.6890756487846375,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3776721954345703},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3978622257709503},{"x":0.578151285648346,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9836755990982056,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.578151285648346,0.3776721954345703,0.6621848940849304,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3978622257709503},{"x":0.5008403658866882,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9897168278694153,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.5008403658866882,0.3776721954345703,0.5680672526359558,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3978622257709503},{"x":0.45210084319114685,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9938069581985474,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.45210084319114685,0.3776721954345703,0.4924369752407074,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3978622257709503},{"x":0.43361344933509827,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9873045682907104,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.43361344933509827,0.3776721954345703,0.4420168101787567,0.3978622257709503]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3776721954345703},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9805185198783875,"dir":"rtl","str":"گاز","boundary":[0.3949579894542694,0.3776721954345703,0.4252100884914398,0.3978622257709503]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3776721954345703},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3978622257709503},{"x":0.3949579894542694,"y":0.3978622257709503}]},"confidence":0.9858750700950623,"dir":"ltr","boundary":[0.3899579894542694,0.3706721954345703,0.7881932902336121,0.4048622257709503],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45961993932724},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9537882804870605,"dir":"rtl","str":"کلیات","boundary":[0.7411764860153198,0.4477434754371643,0.7831932902336121,0.45961993932724]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.4477434754371643},{"x":0.7831932902336121,"y":0.44655582308769226},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45961993932724},{"x":0.7411764860153198,"y":0.46080759167671204}]},"confidence":0.9537882804870605,"dir":"ltr","boundary":[0.7361764860153198,0.4407434754371643,0.7881932902336121,0.46661993932724],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9421424269676208,"str":"و","boundary":[0.7798319458961487,0.49881234765052795,0.7848739624023438,0.5059382319450378]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7798319458961487,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.49881234765052795},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5059382319450378},{"x":0.7798319458961487,"y":0.5059382319450378}]},"confidence":0.9421424269676208,"dir":"ltr","boundary":[0.7748319458961487,0.49181234765052795,0.7898739624023438,0.5129382319450378],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.470308780670166},{"x":0.7848739624023438,"y":0.470308780670166},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9932439923286438,"dir":"rtl","str":"ایران","boundary":[0.7630252242088318,0.470308780670166,0.7848739624023438,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.470308780670166},{"x":0.75126051902771,"y":0.470308780670166},{"x":0.75126051902771,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9928426742553711,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7445378303527832,0.470308780670166,0.75126051902771,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.470308780670166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.470308780670166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4857482314109802},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9957664012908936,"dir":"rtl","str":"داشتن","boundary":[0.7058823704719543,0.470308780670166,0.7361344695091248,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.470308780670166},{"x":0.6941176652908325,"y":0.470308780670166},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6672269105911255,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9943071603775024,"dir":"rtl","str":"حدود","boundary":[0.6672269105911255,0.470308780670166,0.6941176652908325,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.470308780670166},{"x":0.658823549747467,"y":0.470308780670166},{"x":0.658823549747467,"y":0.4857482314109802},{"x":0.6352941393852234,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9931008219718933,"dir":"rtl","str":"۵۵۰","boundary":[0.6352941393852234,0.470308780670166,0.658823549747467,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.470308780670166},{"x":0.6285714507102966,"y":0.470308780670166},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5932773351669312,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9876195788383484,"dir":"rtl","str":"میلیارد","boundary":[0.5932773351669312,0.470308780670166,0.6285714507102966,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.470308780670166},{"x":0.5848739743232727,"y":0.470308780670166},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4857482314109802},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9942089319229126,"dir":"rtl","str":"بشکه","boundary":[0.5546218752861023,0.470308780670166,0.5848739743232727,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.470308780670166},{"x":0.5495798587799072,"y":0.470308780670166},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4857482314109802},{"x":0.529411792755127,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.99643874168396,"dir":"rtl","str":"نفت","boundary":[0.529411792755127,0.470308780670166,0.5495798587799072,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.470308780670166},{"x":0.5176470875740051,"y":0.470308780670166},{"x":0.5176470875740051,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9943947196006775,"dir":"rtl","str":"درجا","boundary":[0.4924369752407074,0.470308780670166,0.5176470875740051,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.470308780670166},{"x":0.48571428656578064,"y":0.470308780670166},{"x":0.48571428656578064,"y":0.4857482314109802},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9940595626831055,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4756302535533905,0.470308780670166,0.48571428656578064,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.470308780670166},{"x":0.46890756487846375,"y":0.470308780670166},{"x":0.46890756487846375,"y":0.4857482314109802},{"x":0.43529412150382996,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9907559752464294,"dir":"rtl","str":"مخازن","boundary":[0.43529412150382996,0.470308780670166,0.46890756487846375,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.470308780670166},{"x":0.42184874415397644,"y":0.470308780670166},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9909562468528748,"dir":"rtl","str":"زیرزمینی","boundary":[0.3781512677669525,0.470308780670166,0.42184874415397644,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.470308780670166},{"x":0.37142857909202576,"y":0.470308780670166},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4857482314109802},{"x":0.3663865625858307,"y":0.4857482314109802}]},"confidence":0.9836828112602234,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3663865625858307,0.470308780670166,0.37142857909202576,0.4857482314109802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languag