آشنایی با روش های تولید - بانضمام ماشین کاری مدرن آشنایی با روش های تولید - بانضمام ماشین کاری مدرن

توضیحات

آشنایی با روشهای تولید محصولات برای بسیاری از مهندسین ( مکانیک، صنایع متالورژی، ...) لازم است و چه بسا این آشنایی زمینه ای برای کارآفرینی توسط آنها شده و با شروع از صنعت و کارگاه کوچکی بتواند گامهای بلندی در راه اشتغال زایی و توسعه کشور بردارند. کتاب حاضر که مرجعی برای آشنایی با | بسیاری از روشهای تولید می باشد حاصل سالیان متمادی تدریس این درس است

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3796234","title":"آشنایی با روش های تولید - بانضمام ماشین کاری مدرن","price":"۶۰‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۳۰‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۵‌,‌۰۰۰","rent_6_price":"۲۱‌,‌۰۰۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۶۰‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1960319c74a6b512/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1960319c74a6b512/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1960319c74a6b512/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1960319c74a6b512/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1960319c74a6b512/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1960319c74a6b512/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1960319c74a6b512/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1960319c74a6b512/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1960319c74a6b512/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1960319c74a6b512/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789642960767","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۰","nobat_chap":"1","description":["آشنایی با روشهای تولید محصولات برای بسیاری از مهندسین ( مکانیک، صنایع متالورژی، ...) لازم است و چه بسا این آشنایی زمینه ای برای کارآفرینی توسط آنها شده و با شروع از صنعت و کارگاه کوچکی بتواند گامهای بلندی در راه اشتغال زایی و توسعه کشور بردارند. کتاب حاضر که مرجعی برای آشنایی با | بسیاری از روشهای تولید می باشد حاصل سالیان متمادی تدریس این درس است"],"pages_count":"602","keywords":"null","token":"1960319c74a6b512","created_at":"2020-10-20 10:30:54","updated_at":"2021-11-18 13:38:48","publisher_id":"179","deleted_at":null,"published_at":"2020-10-20 12:40:15","available_for_web":"1","publisher_title":"خدمات فرهنگی کرمان","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1917924","title":"دکتر حمید بازرگان هرندی","firstname":"دکتر","lastname":"حمید بازرگان هرندی","token":"16446439014c6a50","created_at":"2019-09-15 16:46:36","updated_at":"2019-09-15 16:46:36","role":"writer"},{"id":"1918248","title":"مهندس نصراله امین‌زاده گوهری","firstname":"مهندس نصراله","lastname":"امین‌زاده گوهری","token":"b791ce82e6f31cb4","created_at":"2020-06-10 09:04:55","updated_at":"2020-06-10 09:04:55","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1917924","title":"دکتر حمید بازرگان هرندی","firstname":"دکتر","lastname":"حمید بازرگان هرندی","token":"16446439014c6a50","created_at":"2019-09-15 16:46:36","updated_at":"2019-09-15 16:46:36","role":"writer"},{"id":"1918248","title":"مهندس نصراله امین‌زاده گوهری","firstname":"مهندس نصراله","lastname":"امین‌زاده گوهری","token":"b791ce82e6f31cb4","created_at":"2020-06-10 09:04:55","updated_at":"2020-06-10 09:04:55","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"784914","file":"5f8e8b264f7d15.92086568.pdf","book_id":"3796234","toc":null,"created_at":"2020-10-20 10:30:54","updated_at":"2021-11-18 13:38:59","process_started_at":"2020-10-20 10:30:58","process_done_at":"2020-10-20 10:31:16","process_failed_at":null,"pages_count":"602","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"202c47446ee81349641d1ad65560bd1a976435ea0c0f7e7b1b7eb9ac6a6bbba2ee1dd65047a0421983a241267049f9f1e75c53e431834d5d7f105b7d1aaabb8f","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۶۰۲"},"publisher":{"id":179,"title":"خدمات فرهنگی کرمان","manager":"محمد مهدی سعیدی","shaba":"IR270190000000102079142009","bank_name":"صادرات","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"e37693285a2551e8","slug":"خدمات-فرهنگی-کرمان","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"خدمات فرهنگی کرمان","email":"farhangbook2010@gmail.com","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"d13f4ff5b5489085","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"wjtwe7","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2020-06-08 14:22:23","updated_at":"2020-06-08 14:22:23","bazaar_credit":0,"description":"farhangbook2010@gmail.com"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"28360","title":"فنون و روشهای تولید در صنعت امروز","token":"400eaa43ede9cf4d","type":"","books_count":"2","created_at":"2017-10-07 11:42:10","updated_at":"2021-10-26 14:01:47","study_fields":[{"id":"1717","title":"طراحی صنعتی","degree_id":"10","token":"5e63e4fd1cdb0ab9","books_count":"3","created_at":"2017-10-07 11:23:03","updated_at":"2021-10-26 14:01:47","study_groups":[{"id":"16","title":"هنر","token":"e548af0fa350975f","books_count":"145","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-19 22:34:51"}]}]}],"titleLink":"آشنایی-با-روش-های-تولید---بانضمام-ماشین-کاری-مدرن","urlify":"آشنایی-با-روش-های-تولید---بانضمام-ماشین-کاری-مدرن","pages_count_fa":"۶۰۲","authorTitle":"دکتر حمید بازرگان هرندی, مهندس نصراله امین‌زاده گوهری","tocStr":"","url":"/preview/1960319c74a6b512/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF---%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":602,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"1960319c74a6b512","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/ILFiYzBNzkWNLWrd-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/HGyeyXDoDHwcwQab.jpg","blurred":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/NXvTKwGjHpusJXsF.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005621778283800398,0.00010337192351696182,0.9990368617602757,0.9990330759812763]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.09631390869617462},{"x":0.5697479248046875,"y":0.09750296920537949},{"x":0.5697479248046875,"y":0.12960760295391083},{"x":0.5176470875740051,"y":0.12841854989528656}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5193277597427368,0.09631390869617462,0.5697479248046875,0.12960760295391083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.09631390869617462},{"x":0.5092437267303467,"y":0.09631390869617462},{"x":0.507563054561615,"y":0.12960760295391083},{"x":0.48067227005958557,"y":0.12841854989528656}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.48067227005958557,0.09631390869617462,0.507563054561615,0.12960760295391083]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.09393578767776489},{"x":0.4722689092159271,"y":0.09631390869617462},{"x":0.47058823704719543,"y":0.12841854989528656},{"x":0.33781513571739197,"y":0.1272294819355011}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"منی","boundary":[0.33949580788612366,0.09393578767776489,0.47058823704719543,0.12841854989528656]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.09393578767776489},{"x":0.5697479248046875,"y":0.09750296920537949},{"x":0.5680672526359558,"y":0.12960760295391083},{"x":0.33781513571739197,"y":0.1272294819355011}]},"confidence":0.5799999833106995,"boundary":[0.33449580788612365,0.08693578767776489,0.5730672526359558,0.13660760295391083],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6920332908630371},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6920332908630371},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8061830997467041},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":".","boundary":[0.43865546584129333,0.6920332908630371,0.46890756487846375,0.8061830997467041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6920332908630371},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6920332908630371},{"x":0.46890756487846375,"y":0.8061830997467041},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.43365546584129333,0.6850332908630371,0.47390756487846375,0.8131830997467041],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/AiOQHEdMZJqFlDqU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/BXfvJDekwrPztCVL.jpg","blurred":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/pWvPROkGkiZrkyeB.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00034467905208844095,0.00021365341533520274,0.9989012781231343,0.9989920738681743]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.17479191720485687},{"x":0.6336134672164917,"y":0.1605231910943985},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30202141404151917},{"x":0.41848739981651306,"y":0.31629014015197754}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.40168067812919617,0.17479191720485687,0.6487395167350769,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.18668252229690552},{"x":0.3848739564418793,"y":0.17598097026348114},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3174791932106018},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.21008403599262238,0.18668252229690552,0.40168067812919617,0.3174791932106018]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21008403599262238,"y":0.18668252229690552},{"x":0.63193279504776,"y":0.1605231910943985},{"x":0.6487395167350769,"y":0.30202141404151917},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.20508403599262237,0.1796825222969055,0.6537395167350769,0.30902141404151917],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5865546464920044,"y":0.45303210616111755},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"شیناری","boundary":[0.4100840389728546,0.3638525605201721,0.5865546464920044,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.3674197494983673},{"x":0.40672269463539124,"y":0.3638525605201721},{"x":0.413445383310318,"y":0.4589774012565613},{"x":0.31092438101768494,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.3042016923427582,0.3674197494983673,0.413445383310318,0.4589774012565613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3042016923427582,"y":0.3674197494983673},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5865546464920044,"y":0.45303210616111755},{"x":0.31092438101768494,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.2992016923427582,0.3604197494983673,0.5915546464920044,0.46003210616111756],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.3341260552406311},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3445378243923187,"y":0.35315102338790894},{"x":0.3126050531864166,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.6899999976158142,"dir":"rtl","str":"تاليف","boundary":[0.3126050531864166,0.3341260552406311,0.3445378243923187,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.3341260552406311},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3341260552406311},{"x":0.30756303668022156,"y":0.3543400764465332},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"محمد","boundary":[0.2873949706554413,0.3341260552406311,0.30756303668022156,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.33531510829925537},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3341260552406311},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3543400764465332},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"مازرکان","boundary":[0.2554621994495392,0.33531510829925537,0.2873949706554413,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.33531510829925537},{"x":0.2504201829433441,"y":0.33531510829925537},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3543400764465332},{"x":0.22521008551120758,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"حرزندی","boundary":[0.2235294133424759,0.33531510829925537,0.2521008551120758,0.3543400764465332]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.33531510829925537},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3445378243923187,"y":0.3543400764465332},{"x":0.22521008551120758,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.2185294133424759,0.32831510829925536,0.34953782439231873,0.3613400764465332],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3341260552406311},{"x":0.46554622054100037,"y":0.38049939274787903},{"x":0.40672269463539124,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"انضمام","boundary":[0.38823530077934265,0.3448275923728943,0.46554622054100037,0.38049939274787903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3341260552406311},{"x":0.46554622054100037,"y":0.38049939274787903},{"x":0.40672269463539124,"y":0.39239001274108887}]},"confidence":0.550000011920929,"boundary":[0.38323530077934265,0.3378275923728943,0.47054622054100037,0.38749939274787903],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.5747899413108826,0.4780023694038391,0.5865546464920044,0.4910820424556732]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4922710955142975},{"x":0.556302547454834,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ليف","boundary":[0.5546218752861023,0.47919145226478577,0.5731092691421509,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5361344814300537,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5378151535987854,"y":0.4946492314338684},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سي","boundary":[0.5109243988990784,0.48275861144065857,0.5378151535987854,0.4946492314338684]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4910820424556732},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5059243988990784,0.47575861144065856,0.5915546464920044,0.4980820424556732],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5008403658866882,"y":0.47919145226478577},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4922710955142975},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4922710955142975}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.49915966391563416,0.47919145226478577,0.5025210380554199,0.4922710955142975]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.47919145226478577},{"x":0.4907563030719757,"y":0.47919145226478577},{"x":0.4924369752407074,"y":0.49346017837524414},{"x":0.4739495813846588,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اف","boundary":[0.4722689092159271,0.47919145226478577,0.4924369752407074,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.47919145226478577},{"x":0.47058823704719543,"y":0.47919145226478577},{"x":0.47058823704719543,"y":0.49346017837524414},{"x":0.46890756487846375,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.47919145226478577,0.47058823704719543,0.49346017837524414]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.48038050532341003},{"x":0.45546218752861023,"y":0.47919145226478577},{"x":0.45546218752861023,"y":0.49346017837524414},{"x":0.413445383310318,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنديكت","boundary":[0.413445383310318,0.48038050532341003,0.45546218752861023,0.49346017837524414]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5025210380554199,"y":0.49346017837524414},{"x":0.413445383310318,"y":0.4946492314338684}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.408445383310318,0.47338050532341003,0.5075210380554199,0.5004601783752441],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.46254459023475647},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4613555371761322},{"x":0.35966387391090393,"y":0.4982164204120636},{"x":0.3294117748737335,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"ltr","str":"ترجمه","boundary":[0.32773110270500183,0.46254459023475647,0.35966387391090393,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.46254459023475647},{"x":0.3210084140300751,"y":0.46254459023475647},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4982164204120636},{"x":0.30924370884895325,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.6200000047683716,"dir":"ltr","str":"نفر","boundary":[0.30756303668022156,0.46254459023475647,0.32268908619880676,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2991596758365631,"y":0.46373364329338074},{"x":0.3008403480052948,"y":0.49940547347068787},{"x":0.29243698716163635,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","str":"در","boundary":[0.29075631499290466,0.46373364329338074,0.3008403480052948,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2857142984867096,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2857142984867096,"y":0.49940547347068787},{"x":0.27731093764305115,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"ltr","str":"این","boundary":[0.27563026547431946,0.46373364329338074,0.2857142984867096,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2705882489681244,"y":0.46373364329338074},{"x":0.2722689211368561,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5005945563316345}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","str":"ناوی","boundary":[0.24873949587345123,0.46373364329338074,0.2722689211368561,0.49940547347068787]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.464922696352005},{"x":0.24537815153598785,"y":0.46373364329338074},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5005945563316345},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"ltr","str":"کوردی","boundary":[0.21344538033008575,0.464922696352005,0.24705882370471954,0.5005945563316345]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.464922696352005},{"x":0.35630252957344055,"y":0.4613555371761322},{"x":0.35798320174217224,"y":0.4982164204120636},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.699999988079071,"boundary":[0.20844538033008575,0.457922696352005,0.36298320174217225,0.5052164204120636],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.642092764377594},{"x":0.46722689270973206,"y":0.642092764377594},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6480380296707153},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Bracket","boundary":[0.43865546584129333,0.642092764377594,0.46722689270973206,0.6480380296707153]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.642092764377594},{"x":0.46722689270973206,"y":0.642092764377594},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6480380296707153},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6480380296707153}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.43365546584129333,0.635092764377594,0.47222689270973206,0.6550380296707153],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6385255455970764},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6385255455970764},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6468489766120911},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"ltr","str":"Cluik","boundary":[0.30588236451148987,0.6385255455970764,0.32773110270500183,0.6468489766120911]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"nl","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.6385255455970764},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6385255455970764},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6468489766120911},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.6800000071525574,"boundary":[0.30088236451148986,0.6315255455970764,0.33273110270500184,0.6538489766120911],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7205707430839539},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.5400000214576721,"dir":"rtl","str":"مصر","boundary":[0.33781513571739197,0.7086801528930664,0.3462184965610504,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.7086801528930664},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7086801528930664},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7205707430839539},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.6700000166893005,"dir":"rtl","str":"شتاب","boundary":[0.3210084140300751,0.7086801528930664,0.33781513571739197,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7205707430839539},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"ثماره","boundary":[0.30588236451148987,0.7086801528930664,0.3193277418613434,0.7205707430839539]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.7086801528930664},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7086801528930664},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7205707430839539},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"بدهد","boundary":[0.2974790036678314,0.7086801528930664,0.30588236451148987,0.7205707430839539]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3462184965610504,"y":0.7205707430839539},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.6399999856948853,"boundary":[0.2924790036678314,0.7016801528930664,0.3512184965610504,0.7275707430839539],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"af","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7193816900253296},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7193816900253296},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7241379022598267},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"ltr","str":"Slegs","boundary":[0.30588236451148987,0.7193816900253296,0.32436975836753845,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"af","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7193816900253296},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7241379022598267},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","str":"in","boundary":[0.32605043053627014,0.7193816900253296,0.3310924470424652,0.7241379022598267]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"af","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7193816900253296},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7193816900253296},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7253270149230957},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"ltr","str":"Spinning","boundary":[0.3327731192111969,0.7193816900253296,0.35630252957344055,0.7253270149230957]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"af","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7193816900253296},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7193816900253296},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7253270149230957},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.30088236451148986,0.7123816900253296,0.36130252957344056,0.7323270149230957],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.8228299617767334},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8240190148353577},{"x":0.3781512677669525,"y":0.840665876865387},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"مرداد","boundary":[0.33781513571739197,0.8228299617767334,0.3781512677669525,0.840665876865387]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.8216409087181091},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8228299617767334},{"x":0.3294117748737335,"y":0.8382877707481384},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۰","boundary":[0.29243698716163635,0.8216409087181091,0.3294117748737335,0.8382877707481384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.8204518556594849},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8240190148353577},{"x":0.3781512677669525,"y":0.840665876865387},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.28743698716163635,0.8134518556594849,0.3831512677669525,0.847665876865387],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/jqGdPNhWTRhCNXAf-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/tSiDtibEAuolxLZq.jpg","blurred":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/WmSyWomuRBsgdmsR.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003305557565528805,0.0002292059220541955,0.9986696560763512,0.9989835906601406]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21284185349941254},{"x":0.7411764860153198,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.7411764860153198,0.19976218044757843,0.7848739624023438,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7848739624023438,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7596638798713684,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.7596638798713684,0.21640904247760773,0.7848739624023438,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7529411911964417,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7529411911964417,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7478991746902466,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7478991746902466,0.21640904247760773,0.7529411911964417,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7428571581840515,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7327731251716614,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7327731251716614,0.21640904247760773,0.7428571581840515,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7260504364967346,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22948870062828064},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پدید","boundary":[0.7058823704719543,0.21521997451782227,0.7260504364967346,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7008403539657593,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6857143044471741,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آور","boundary":[0.6857143044471741,0.21521997451782227,0.7008403539657593,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6672269105911255,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.21521997451782227,0.6672269105911255,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23305588960647583},{"x":0.7831932902336121,"y":0.243757426738739},{"x":0.7361344695091248,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7361344695091248,0.2342449426651001,0.7831932902336121,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7310924530029297,"y":0.24494649469852448},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7142857313156128,0.2342449426651001,0.7310924530029297,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7848739624023438,"y":0.24851366877555847},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7394958138465881,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.7394958138465881,0.24970273673534393,0.7848739624023438,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7277311086654663,"y":0.24970273673534393},{"x":0.7277311086654663,"y":0.2604042887687683},{"x":0.702521026134491,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.702521026134491,0.24970273673534393,0.7277311086654663,0.2604042887687683]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2770511209964752},{"x":0.7579832077026367,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"شابک","boundary":[0.7579832077026367,0.2675386369228363,0.7831932902336121,0.2770511209964752]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2972651720046997},{"x":0.7478991746902466,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7478991746902466,0.2841854989528656,0.7848739624023438,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2841854989528656},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2972651720046997},{"x":0.707563042640686,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.707563042640686,0.2841854989528656,0.7428571581840515,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.2841854989528656},{"x":0.702521026134491,"y":0.2841854989528656},{"x":0.702521026134491,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6722689270973206,0.2841854989528656,0.702521026134491,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2972651720046997},{"x":0.6655462384223938,"y":0.2972651720046997}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.2841854989528656,0.6672269105911255,0.2972651720046997]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30202141404151917},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3115338981151581},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7445378303527832,0.30202141404151917,0.7831932902336121,0.3115338981151581]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9399999976158142}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7848739624023438,"y":0.19976218044757843},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6605462384223938,0.19276218044757842,0.7915546345710754,0.3185338981151581],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.19976218044757843},{"x":0.63193279504776,"y":0.19976218044757843},{"x":0.63193279504776,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5983193516731262,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بازرگان","boundary":[0.5983193516731262,0.19976218044757843,0.63193279504776,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5966386795043945,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5966386795043945,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5932773351669312,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5932773351669312,0.19976218044757843,0.5966386795043945,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5882353186607361,"y":0.19976218044757843},{"x":0.5882353186607361,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5647059082984924,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.5647059082984924,0.19976218044757843,0.5882353186607361,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.19976218044757843},{"x":0.561344563961029,"y":0.19976218044757843},{"x":0.561344563961029,"y":0.21165280044078827},{"x":0.529411792755127,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۲","boundary":[0.529411792755127,0.19976218044757843,0.561344563961029,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.21521997451782227},{"x":0.63193279504776,"y":0.21521997451782227},{"x":0.63193279504776,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6016806960105896,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.6016806960105896,0.21521997451782227,0.63193279504776,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5949580073356628,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5949580073356628,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5899159908294678,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5899159908294678,0.21521997451782227,0.5949580073356628,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5848739743232727,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5848739743232727,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5478991866111755,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.5478991866111755,0.21521997451782227,0.5848739743232727,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5411764979362488,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22948870062828064},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5193277597427368,0.21521997451782227,0.5411764979362488,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5126050710678101,"y":0.21521997451782227},{"x":0.5126050710678101,"y":0.22948870062828064},{"x":0.4773109257221222,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بانضمام","boundary":[0.4773109257221222,0.21521997451782227,0.5126050710678101,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.21521997451782227},{"x":0.4722689092159271,"y":0.21521997451782227},{"x":0.4722689092159271,"y":0.22948870062828064},{"x":0.42352941632270813,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماشینکاری","boundary":[0.42352941632270813,0.21521997451782227,0.4722689092159271,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.21521997451782227},{"x":0.41680672764778137,"y":0.21521997451782227},{"x":0.41680672764778137,"y":0.22948870062828064},{"x":0.3949579894542694,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.3949579894542694,0.21521997451782227,0.41680672764778137,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.21521997451782227},{"x":0.39159664511680603,"y":0.21521997451782227},{"x":0.39159664511680603,"y":0.22948870062828064},{"x":0.38823530077934265,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.38823530077934265,0.21521997451782227,0.39159664511680603,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.21521997451782227},{"x":0.3831932842731476,"y":0.21521997451782227},{"x":0.3831932842731476,"y":0.22948870062828064},{"x":0.35798320174217224,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تالیف","boundary":[0.35798320174217224,0.21521997451782227,0.3831932842731476,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.21521997451782227},{"x":0.3512605130672455,"y":0.21521997451782227},{"x":0.3512605130672455,"y":0.22948870062828064},{"x":0.32773110270500183,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.32773110270500183,0.21521997451782227,0.3512605130672455,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.21521997451782227},{"x":0.32268908619880676,"y":0.21521997451782227},{"x":0.32268908619880676,"y":0.22948870062828064},{"x":0.289075642824173,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازرگان","boundary":[0.289075642824173,0.21521997451782227,0.32268908619880676,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.21521997451782227},{"x":0.2873949706554413,"y":0.21521997451782227},{"x":0.2873949706554413,"y":0.22948870062828064},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2840336263179779,0.21521997451782227,0.2873949706554413,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.21521997451782227},{"x":0.27731093764305115,"y":0.21521997451782227},{"x":0.27731093764305115,"y":0.22948870062828064},{"x":0.24873949587345123,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نصراله","boundary":[0.24873949587345123,0.21521997451782227,0.27731093764305115,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.21521997451782227},{"x":0.24369747936725616,"y":0.21521997451782227},{"x":0.24369747936725616,"y":0.22948870062828064},{"x":0.22521008551120758,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.22521008551120758,0.21521997451782227,0.24369747936725616,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.21521997451782227},{"x":0.21848739683628082,"y":0.21521997451782227},{"x":0.21848739683628082,"y":0.22948870062828064},{"x":0.20168067514896393,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راده","boundary":[0.20168067514896393,0.21521997451782227,0.21848739683628082,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.23305588960647583},{"x":0.63193279504776,"y":0.23305588960647583},{"x":0.63193279504776,"y":0.24613554775714874},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24613554775714874}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.6067227125167847,0.23305588960647583,0.63193279504776,0.24613554775714874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6067227125167847,"y":0.23305588960647583},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6033613681793213,0.23305588960647583,0.6067227125167847,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5966386795043945,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24494649469852448},{"x":0.561344563961029,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.561344563961029,0.23305588960647583,0.5966386795043945,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.23305588960647583},{"x":0.556302547454834,"y":0.23305588960647583},{"x":0.556302547454834,"y":0.24494649469852448},{"x":0.5210084319114685,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.5210084319114685,0.23305588960647583,0.556302547454834,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5159664154052734,"y":0.23305588960647583},{"x":0.5159664154052734,"y":0.24494649469852448},{"x":0.489075630903244,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.489075630903244,0.23305588960647583,0.5159664154052734,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.23305588960647583},{"x":0.489075630903244,"y":0.23305588960647583},{"x":0.489075630903244,"y":0.24494649469852448},{"x":0.48571428656578064,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.48571428656578064,0.23305588960647583,0.489075630903244,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.23305588960647583},{"x":0.48067227005958557,"y":0.23305588960647583},{"x":0.48067227005958557,"y":0.24494649469852448},{"x":0.45546218752861023,"y":0.24494649469852448}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۰","boundary":[0.45546218752861023,0.23305588960647583,0.48067227005958557,0.24494649469852448]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.2508918046951294},{"x":0.63193279504776,"y":0.2508918046951294},{"x":0.63193279504776,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6168067455291748,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۹۰۰","boundary":[0.6168067455291748,0.2508918046951294,0.63193279504776,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2508918046951294},{"x":0.610084056854248,"y":0.2508918046951294},{"x":0.610084056854248,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6067227125167847,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ص","boundary":[0.6067227125167847,0.2508918046951294,0.610084056854248,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2508918046951294},{"x":0.5983193516731262,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5915966629981995,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".:","boundary":[0.5915966629981995,0.2508918046951294,0.5983193516731262,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5865546464920044,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5865546464920044,"y":0.26278239488601685},{"x":0.5596638917922974,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مصور","boundary":[0.5596638917922974,0.24970273673534393,0.5865546464920044,0.26278239488601685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5579832196235657,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2615933418273926},{"x":0.556302547454834,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.556302547454834,0.24970273673534393,0.5579832196235657,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5495798587799072,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5495798587799072,"y":0.2615933418273926},{"x":0.5210084319114685,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جدول","boundary":[0.5210084319114685,0.24970273673534393,0.5495798587799072,0.2615933418273926]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.8799999952316284},{"languageCode":"ar","confidence":0.11999999731779099}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.20168067514896393,"y":0.19976218044757843},{"x":0.63193279504776,"y":0.19976218044757843},{"x":0.63193279504776,"y":0.26278239488601685},{"x":0.20168067514896393,"y":0.26278239488601685}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.19668067514896392,0.19276218044757842,0.63693279504776,0.26978239488601685],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6655462384223938,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.23662306368350983,0.6655462384223938,0.24256837368011475]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6655462384223938,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.22962306368350982,0.6705462384223938,0.24956837368011475],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6689075827598572,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6672269105911255,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.2711058259010315,0.6689075827598572,0.27586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2711058259010315},{"x":0.6689075827598572,"y":0.27586206793785095},{"x":0.6672269105911255,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.2641058259010315,0.6739075827598572,0.28286206793785096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6285714507102966,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5159664154052734,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"۹۷۸-۹۹۶-۲۹۹۰-۷۶-۷","boundary":[0.5159664154052734,0.26872771978378296,0.6285714507102966,0.27586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6285714507102966,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6285714507102966,"y":0.27586206793785095},{"x":0.5159664154052734,"y":0.27586206793785095}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"ltr","boundary":[0.5109664154052734,0.26172771978378295,0.6335714507102966,0.28286206793785096],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6252101063728333,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6252101063728333,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6117647290229797,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"فیپا","boundary":[0.6117647290229797,0.28537455201148987,0.6252101063728333,0.29607608914375305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6252101063728333,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6252101063728333,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6117647290229797,"y":0.29607608914375305}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.6067647290229797,0.27837455201148986,0.6302101063728333,0.30307608914375306],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":":","boundary":[0.6655462384223938,0.3043995201587677,0.6655462384223938,0.30915576219558716]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3043995201587677},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30915576219558716},{"x":0.6655462384223938,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.6605462384223938,0.2973995201587677,0.6705462384223938,0.31615576219558716],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6302521228790283,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.610084056854248,0.30202141404151917,0.6285714507102966,0.3115338981151581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3008323311805725},{"x":0.605042040348053,"y":0.30202141404151917},{"x":0.6033613681793213,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5899159908294678,0.3008323311805725,0.6033613681793213,0.3103448152542114]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3008323311805725},{"x":0.6302521228790283,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3115338981151581},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3103448152542114}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.5849159908294678,0.2938323311805725,0.6335714507102966,0.3185338981151581],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865},{"x":0.7445378303527832,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.7445378303527832,0.3186682462692261,0.7831932902336121,0.328180730342865]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3186682462692261},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865},{"x":0.7445378303527832,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.7395378303527832,0.31166824626922607,0.7881932902336121,0.335180730342865],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6285714507102966,"y":0.328180730342865},{"x":0.5966386795043945,"y":0.32936978340148926}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5949580073356628,0.3174791932106018,0.6285714507102966,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6285714507102966,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6285714507102966,"y":0.34601664543151855},{"x":0.6067227125167847,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6067227125167847,0.33531510829925537,0.6285714507102966,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6033613681793213,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6033613681793213,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5546218752861023,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرایندها","boundary":[0.5546218752861023,0.33531510829925537,0.6033613681793213,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6285714507102966,"y":0.35315102338790894},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3650416135787964},{"x":0.610084056854248,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.6117647290229797,0.35315102338790894,0.6285714507102966,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3519619405269623},{"x":0.605042040348053,"y":0.35315102338790894},{"x":0.605042040348053,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"راده","boundary":[0.5882353186607361,0.3519619405269623,0.605042040348053,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3638525605201721},{"x":0.583193302154541,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.583193302154541,0.3519619405269623,0.5848739743232727,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3519619405269623},{"x":0.578151285648346,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5764706134796143,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نصراله","boundary":[0.5495798587799072,0.3519619405269623,0.5764706134796143,0.3638525605201721]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5478991866111755,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5445378422737122,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5445378422737122,0.3519619405269623,0.5478991866111755,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.350772887468338},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5394958257675171,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5176470875740051,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۱","boundary":[0.5176470875740051,0.350772887468338,0.5394958257675171,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.350772887468338},{"x":0.5159664154052734,"y":0.350772887468338},{"x":0.5142857432365417,"y":0.36266350746154785},{"x":0.5092437267303467,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5092437267303467,0.350772887468338,0.5142857432365417,0.36266350746154785]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5092437267303467,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5059243988990784,0.30929014015197753,0.6335714507102966,0.3720416135787964],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3483947813510895},{"x":0.7478991746902466,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.7495798468589783,0.33650416135787964,0.7831932902336121,0.3483947813510895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.350772887468338},{"x":0.7831932902336121,"y":0.34958383440971375},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3614744246006012},{"x":0.756302535533905,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.756302535533905,0.350772887468338,0.7831932902336121,0.3614744246006012]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.350772887468338},{"x":0.75126051902771,"y":0.350772887468338},{"x":0.75126051902771,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3638525605201721}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.7226890921592712,0.350772887468338,0.75126051902771,0.36266350746154785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7697479128837585,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.7697479128837585,0.3709869086742401,0.7848739624023438,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7647058963775635,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7428571581840515,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.7428571581840515,0.3709869086742401,0.7647058963775635,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3709869086742401},{"x":0.7361344695091248,"y":0.37931033968925476},{"x":0.7109243869781494,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیوئی","boundary":[0.7109243869781494,0.36979785561561584,0.7361344695091248,0.37931033968925476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39595720171928406},{"x":0.756302535533905,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.756302535533905,0.3852556347846985,0.7831932902336121,0.39595720171928406]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7495798468589783,"y":0.39595720171928406},{"x":0.702521026134491,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.702521026134491,0.38644471764564514,0.7495798468589783,0.39595720171928406]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7848739624023438,"y":0.39595720171928406},{"x":0.702521026134491,"y":0.39595720171928406}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.697521026134491,0.32950416135787963,0.7898739624023438,0.40295720171928406],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":":","boundary":[0.6672269105911255,0.3709869086742401,0.6689075827598572,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3709869086742401},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.6622269105911255,0.3639869086742401,0.6739075827598572,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3686088025569916},{"x":0.63193279504776,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.800000011920929,"str":"۱۷۰","boundary":[0.6134454011917114,0.3686088025569916,0.6302521228790283,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3686088025569916},{"x":0.63193279504776,"y":0.3686088025569916},{"x":0.6302521228790283,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"ltr","boundary":[0.6084454011917114,0.36160880255699157,0.6352521228790283,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6285714507102966,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6285714507102966,"y":0.39357906579971313},{"x":0.610084056854248,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"۵۳۸","boundary":[0.610084056854248,0.38644471764564514,0.6285714507102966,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6067227125167847,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6067227125167847,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6033613681793213,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.25,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6033613681793213,0.38644471764564514,0.6067227125167847,0.39357906579971313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6000000238418579,"y":0.39357906579971313},{"x":0.583193302154541,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"۲۵۶","boundary":[0.583193302154541,0.38644471764564514,0.6000000238418579,0.39357906579971313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6285714507102966,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6285714507102966,"y":0.39357906579971313},{"x":0.583193302154541,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.6399999856948853,"boundary":[0.578193302154541,0.37944471764564514,0.6335714507102966,0.40057906579971314],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7277311086654663,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.7277311086654663,0.5208085775375366,0.7831932902336121,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خدمات","boundary":[0.6823529601097107,0.5208085775375366,0.7226890921592712,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.6268907785415649,0.5208085775375366,0.6773109436035156,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5208085775375366},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5386444926261902},{"x":0.583193302154541,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.583193302154541,0.5208085775375366,0.6218487620353699,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.7462185025215149,0.5493460297584534,0.7848739624023438,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7394958138465881,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7394958138465881,0.5493460297584534,0.7445378303527832,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خیابان","boundary":[0.6941176652908325,0.5493460297584534,0.7327731251716614,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5671819448471069}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شریعتی","boundary":[0.6420168280601501,0.5481569766998291,0.6873949766159058,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6369748115539551,0.5481569766998291,0.6420168280601501,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5481569766998291},{"x":0.63193279504776,"y":0.5481569766998291},{"x":0.63193279504776,"y":0.5659928917884827},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبقه","boundary":[0.6000000238418579,0.5481569766998291,0.63193279504776,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5659928917884827},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فوقانی","boundary":[0.5529412031173706,0.5481569766998291,0.5949580073356628,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5481569766998291},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5671819448471069},{"x":0.4773109257221222,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتابفروشی","boundary":[0.4773109257221222,0.5481569766998291,0.5478991866111755,0.5671819448471069]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5481569766998291},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5659928917884827},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.4252100884914398,0.5481569766998291,0.4722689092159271,0.5659928917884827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7344537973403931,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دورنگار","boundary":[0.7344537973403931,0.5755053758621216,0.7848739624023438,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.5755053758621216},{"x":0.729411780834198,"y":0.5755053758621216},{"x":0.729411780834198,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7226890921592712,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7226890921592712,0.5755053758621216,0.729411780834198,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5933412313461304},{"x":0.605042040348053,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"۳۲۲۲۶۲۳۱-","boundary":[0.605042040348053,0.5766944289207458,0.7361344695091248,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5766944289207458},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۰۳۶","boundary":[0.6067227125167847,0.5766944289207458,0.6302521228790283,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.5790725350379944},{"x":0.561344563961029,"y":0.5790725350379944},{"x":0.561344563961029,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تلفن","boundary":[0.5428571701049805,0.5790725350379944,0.561344563961029,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5790725350379944},{"x":0.534453809261322,"y":0.5790725350379944},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5921521782875061},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5277311205863953,0.5790725350379944,0.5327731370925903,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5921521782875061},{"x":0.413445383310318,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"۳۲۲۲۶۹۰۸-","boundary":[0.4151260554790497,0.5766944289207458,0.5327731370925903,0.5921521782875061]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5208085775375366},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5933412313461304},{"x":0.413445383310318,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.408445383310318,0.5138085775375366,0.7898739624023438,0.6003412313461304],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5766944289207458},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5778834819793701},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5921521782875061},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5909631252288818}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۰۳۶","boundary":[0.4117647111415863,0.5766944289207458,0.43697479367256165,0.5921521782875061]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.7428571581840515,0.6052318811416626,0.7831932902336121,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6230677962303162},{"x":0.729411780834198,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.729411780834198,0.6052318811416626,0.7361344695091248,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6052318811416626},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6722689270973206,0.6052318811416626,0.7243697643280029,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6369748115539551,0.6052318811416626,0.6672269105911255,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6040428280830383},{"x":0.63193279504776,"y":0.6040428280830383},{"x":0.63193279504776,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بانضمام","boundary":[0.5848739743232727,0.6040428280830383,0.63193279504776,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5815126299858093,"y":0.6230677962303162},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماشینکاری","boundary":[0.5142857432365417,0.6040428280830383,0.5815126299858093,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5092437267303467,"y":0.6218787431716919},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.4773109257221222,0.6040428280830383,0.5092437267303467,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7613445520401001,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7613445520401001,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.7613445520401001,0.6302021145820618,0.7831932902336121,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7495798468589783,0.6302021145820618,0.7546218633651733,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.7159664034843445,0.6302021145820618,0.7428571581840515,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.6823529601097107,0.6302021145820618,0.7109243869781494,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بازرگان","boundary":[0.6336134672164917,0.6302021145820618,0.6756302714347839,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6218487620353699,0.6302021145820618,0.6268907785415649,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.5697479248046875,0.6302021145820618,0.6151260733604431,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6302021145820618},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نصراله","boundary":[0.5260504484176636,0.6313912272453308,0.5630252361297607,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6313912272453308},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6468489766120911},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.5008403658866882,0.6313912272453308,0.5243697762489319,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.6313912272453308},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6313912272453308},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6468489766120911},{"x":0.4722689092159271,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.4722689092159271,0.6313912272453308,0.4957983195781708,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6694411635398865},{"x":0.756302535533905,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاریخ","boundary":[0.756302535533905,0.6527943015098572,0.7848739624023438,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.7277311086654663,0.6527943015098572,0.7495798468589783,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6527943015098572},{"x":0.729411780834198,"y":0.6527943015098572},{"x":0.729411780834198,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7243697643280029,0.6527943015098572,0.729411780834198,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6694411635398865}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۰","boundary":[0.6857143044471741,0.6527943015098572,0.7159664034843445,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.6151260733604431,0.6527943015098572,0.6773109436035156,0.6694411635398865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6682521104812622},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.5764706134796143,0.6527943015098572,0.6067227125167847,0.6682521104812622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7596638798713684,0.6753864288330078,0.7848739624023438,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7478991746902466,0.6753864288330078,0.7529411911964417,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6741973757743835},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6753864288330078},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6896551847457886},{"x":0.702521026134491,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صحافی","boundary":[0.702521026134491,0.6741973757743835,0.7411764860153198,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6974790096282959,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6924369931221008,0.6741973757743835,0.6974790096282959,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6741973757743835},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6753864288330078},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6896551847457886}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.6436975002288818,0.6741973757743835,0.6857143044471741,0.6896551847457886]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.7378151416778564,0.6956004500389099,0.7848739624023438,0.7098692059516907]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.696789562702179},{"x":0.7344537973403931,"y":0.696789562702179},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7110582590103149},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7110582590103149}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.729411780834198,0.696789562702179,0.7344537973403931,0.7110582590103149]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.696789562702179},{"x":0.7210084199905396,"y":0.696789562702179},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۰","boundary":[0.6907563209533691,0.696789562702179,0.7210084199905396,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.696789562702179},{"x":0.6840336322784424,"y":0.696789562702179},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نسخه","boundary":[0.6504201889038086,0.696789562702179,0.6840336322784424,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7848739624023438,"y":0.731272280216217},{"x":0.7546218633651733,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.7546218633651733,0.7181926369667053,0.7848739624023438,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7529411911964417,"y":0.7181926369667053},{"x":0.7529411911964417,"y":0.731272280216217},{"x":0.7495798468589783,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7495798468589783,0.7181926369667053,0.7529411911964417,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.717003583908081},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7300832271575928},{"x":0.7008403539657593,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰۰۰","boundary":[0.6991596817970276,0.717003583908081,0.7394958138465881,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.7181926369667053},{"x":0.6840336322784424,"y":0.717003583908081},{"x":0.6840336322784424,"y":0.731272280216217},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7324613332748413}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تومان","boundary":[0.6504201889038086,0.7181926369667053,0.6840336322784424,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.7596638798713684,0.7395957112312317,0.7848739624023438,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7395957112312317},{"x":0.75126051902771,"y":0.7395957112312317},{"x":0.75126051902771,"y":0.7538644671440125},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7462185025215149,0.7395957112312317,0.75126051902771,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۷-۷۶-۲۹۶۰-۹۶۴-۹۷۸","boundary":[0.5983193516731262,0.7384066581726074,0.7394958138465881,0.7538644671440125]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5766944289207458},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7550535202026367},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4067647111415863,0.5696944289207458,0.7898739624023438,0.7620535202026367],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حق","boundary":[0.7647058963775635,0.7681331634521484,0.7831932902336121,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.7327731251716614,0.7669441103935242,0.7579832077026367,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7260504364967346,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7243697643280029,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.6840336322784424,0.7657550573348999,0.7243697643280029,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6521008610725403,0.7645660042762756,0.6756302714347839,0.7812128663063049]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6471008610725403,0.7575660042762756,0.7881932902336121,0.7894019193649292],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8478002548217773},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۲","boundary":[0.49747899174690247,0.8370987176895142,0.5008403658866882,0.8478002548217773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8478002548217773},{"x":0.49747899174690247,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.49247899174690246,0.8300987176895142,0.5058403658866882,0.8548002548217773],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/gYrKWQFsjWTUvXQM-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/uxRwHgjxzbAyExkO.jpg","blurred":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/tRzFTyqyotNRKfyE.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00046331475963111684,0.0001966870347044556,0.9987543958495645,0.9989835906601406]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20570749044418335},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20570749044418335}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.4756302535533905,0.17241379618644714,0.5882353186607361,0.20570749044418335]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.17241379618644714},{"x":0.4638655483722687,"y":0.1736028492450714},{"x":0.4638655483722687,"y":0.20451843738555908},{"x":0.413445383310318,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.413445383310318,0.17241379618644714,0.4638655483722687,0.20451843738555908]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.17241379618644714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.1736028492450714},{"x":0.5882353186607361,"y":0.20570749044418335},{"x":0.413445383310318,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.408445383310318,0.16541379618644714,0.5932353186607361,0.21270749044418336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.28894174098968506},{"x":0.32605043053627014,"y":0.28894174098968506},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3008323311805725},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.2974790036678314,0.28894174098968506,0.32605043053627014,0.3008323311805725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.28894174098968506},{"x":0.32605043053627014,"y":0.28894174098968506},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3008323311805725},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2924790036678314,0.28194174098968505,0.33105043053627015,0.3078323311805725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3151010572910309},{"x":0.3310924470424652,"y":0.328180730342865},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۳","boundary":[0.3025210201740265,0.3139120042324066,0.3310924470424652,0.328180730342865]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.3139120042324066},{"x":0.3310924470424652,"y":0.3151010572910309},{"x":0.3310924470424652,"y":0.328180730342865},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2975210201740265,0.3069120042324066,0.3360924470424652,0.335180730342865],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3294117748737335,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3310924470424652,"y":0.35315102338790894},{"x":0.289075642824173,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۳","boundary":[0.289075642824173,0.34007135033607483,0.3310924470424652,0.35315102338790894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3294117748737335,"y":0.34007135033607483},{"x":0.3310924470424652,"y":0.35315102338790894},{"x":0.289075642824173,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.28407564282417297,0.3330713503360748,0.3360924470424652,0.36015102338790894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3176470696926117,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3781212866306305},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۹۱","boundary":[0.2873949706554413,0.36623066663742065,0.3176470696926117,0.3781212866306305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3176470696926117,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3781212866306305},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2823949706554413,0.35923066663742065,0.3226470696926117,0.3851212866306305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2818073630332947},{"x":0.6991596817970276,"y":0.2806183099746704}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیش","boundary":[0.7008403539657593,0.26278239488601685,0.7361344695091248,0.2818073630332947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6974790096282959,"y":0.26278239488601685},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2806183099746704},{"x":0.6605042219161987,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گفتار","boundary":[0.6605042219161987,0.2615933418273926,0.6957983374595642,0.2806183099746704]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6554622054100037,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6504201889038086,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6521008610725403,0.2615933418273926,0.6554622054100037,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6840336322784424,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6840336322784424,0.2877526879310608,0.7361344695091248,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6386554837226868,0.2877526879310608,0.6756302714347839,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2877526879310608},{"x":0.63193279504776,"y":0.2877526879310608},{"x":0.63193279504776,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6252101063728333,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.2877526879310608,0.63193279504776,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.28656360507011414},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6168067455291748,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5630252361297607,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.5630252361297607,0.28656360507011414,0.6168067455291748,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.28656360507011414},{"x":0.556302547454834,"y":0.28656360507011414},{"x":0.556302547454834,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5159664154052734,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5159664154052734,0.28656360507011414,0.556302547454834,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.28656360507011414},{"x":0.507563054561615,"y":0.28656360507011414},{"x":0.507563054561615,"y":0.30558857321739197},{"x":0.44873949885368347,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.44873949885368347,0.28656360507011414,0.507563054561615,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.31272295117378235},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3139120042324066},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6924369931221008,0.31272295117378235,0.7361344695091248,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3139120042324066},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6554622054100037,0.31272295117378235,0.6890756487846375,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7361344695091248,"y":0.35671818256378174},{"x":0.653781533241272,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماشینکاری","boundary":[0.6521008610725403,0.34007135033607483,0.7361344695091248,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6436975002288818,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6453781723976135,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6134454011917114,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.6117647290229797,0.34007135033607483,0.6453781723976135,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6016806960105896,"y":0.3412604033946991},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35909631848335266},{"x":0.5983193516731262,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.5983193516731262,0.3412604033946991,0.6033613681793213,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3816884756088257},{"x":0.707563042640686,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرم","boundary":[0.707563042640686,0.3650416135787964,0.7361344695091248,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دادن","boundary":[0.6655462384223938,0.3650416135787964,0.7008403539657593,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3816884756088257},{"x":0.605042040348053,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فلزات","boundary":[0.605042040348053,0.3650416135787964,0.6571428775787354,0.3816884756088257]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3888228237628937},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6689075827598572,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"متالورژی","boundary":[0.6672269105911255,0.3912009596824646,0.7361344695091248,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3912009596824646},{"x":0.6605042219161987,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6235294342041016,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پودر","boundary":[0.6235294342041016,0.3912009596824646,0.6605042219161987,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7361344695091248,"y":0.435196191072464},{"x":0.6722689270973206,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6722689270973206,0.41617122292518616,0.7361344695091248,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6638655662536621,"y":0.41617122292518616},{"x":0.6638655662536621,"y":0.435196191072464},{"x":0.5798319578170776,"y":0.435196191072464}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جوشکاری","boundary":[0.5798319578170776,0.41617122292518616,0.6638655662536621,0.435196191072464]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7361344695091248,"y":0.45659929513931274},{"x":0.680672287940979,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عملیات","boundary":[0.680672287940979,0.4411414861679077,0.7361344695091248,0.45659929513931274]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6739495992660522,"y":0.457788348197937},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4589774012565613}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حرارتی","boundary":[0.6134454011917114,0.4411414861679077,0.6739495992660522,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پوشش","boundary":[0.6924369931221008,0.46611177921295166,0.7361344695091248,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46611177921295166},{"x":0.680672287940979,"y":0.46611177921295166},{"x":0.680672287940979,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6739495992660522,0.46611177921295166,0.680672287940979,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6655462384223938,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4839476943016052},{"x":0.63193279504776,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صافی","boundary":[0.63193279504776,0.46611177921295166,0.6655462384223938,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6252101063728333,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6184874176979065,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6184874176979065,0.46611177921295166,0.6252101063728333,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6151260733604431,"y":0.46611177921295166},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5747899413108826,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تلرانس","boundary":[0.5747899413108826,0.46611177921295166,0.6151260733604431,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5495798587799072,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5428571701049805,0.46611177921295166,0.5495798587799072,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5361344814300537,"y":0.46611177921295166},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4839476943016052},{"x":0.48067227005958557,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخت","boundary":[0.48067227005958557,0.46611177921295166,0.5361344814300537,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.46611177921295166},{"x":0.47058823704719543,"y":0.46611177921295166},{"x":0.47058823704719543,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.4420168101787567,0.46611177921295166,0.47058823704719543,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4285714328289032,"y":0.46611177921295166},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4839476943016052},{"x":0.38655462861061096,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نهایی","boundary":[0.38655462861061096,0.46611177921295166,0.4285714328289032,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.46611177921295166},{"x":0.3798319399356842,"y":0.46611177921295166},{"x":0.3798319399356842,"y":0.4839476943016052},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سطوح","boundary":[0.32773110270500183,0.46611177921295166,0.3798319399356842,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.46611177921295166},{"x":0.32605043053627014,"y":0.46611177921295166},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4839476943016052},{"x":0.289075642824173,"y":0.4839476943016052}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰۲","boundary":[0.289075642824173,0.46611177921295166,0.32605043053627014,0.4839476943016052]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.4922710955142975},{"x":0.7361344695091248,"y":0.49346017837524414},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پلاستیکها","boundary":[0.6521008610725403,0.4922710955142975,0.7361344695091248,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4922710955142975},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5101070404052734},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.6470588445663452,0.4922710955142975,0.6521008610725403,0.5101070404052734]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماشینکاری","boundary":[0.6470588445663452,0.5184304118156433,0.7310924530029297,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"غیرسنتی","boundary":[0.5714285969734192,0.5184304118156433,0.6386554837226868,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5374554395675659},{"x":0.556302547454834,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.556302547454834,0.5184304118156433,0.5630252361297607,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5193277597427368,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.5193277597427368,0.5184304118156433,0.5546218752861023,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5159664154052734,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5092437267303467,0.5184304118156433,0.5159664154052734,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5374554395675659},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4941176474094391,0.5184304118156433,0.5008403658866882,0.5374554395675659]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29075631499290466,"y":0.2615933418273926},{"x":0.7378151416778564,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5386444926261902},{"x":0.289075642824173,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.28575631499290466,0.25459334182739257,0.7411344695091248,0.5456444926261902],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3912009596824646},{"x":0.3327731192111969,"y":0.39239001274108887},{"x":0.3327731192111969,"y":0.405469685792923},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۲۵۵","boundary":[0.29411765933036804,0.3912009596824646,0.3327731192111969,0.405469685792923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.3912009596824646},{"x":0.3327731192111969,"y":0.39239001274108887},{"x":0.3327731192111969,"y":0.405469685792923},{"x":0.29411765933036804,"y":0.4042806327342987}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.28911765933036804,0.3842009596824646,0.3377731192111969,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4173602759838104},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4316290020942688},{"x":0.29411765933036804,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷۰","boundary":[0.29579833149909973,0.41617122292518616,0.3327731192111969,0.4316290020942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.41617122292518616},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4173602759838104},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4316290020942688},{"x":0.29411765933036804,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2907983314990997,0.40917122292518615,0.3377731192111969,0.4386290020942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.44351962208747864},{"x":0.3327731192111969,"y":0.44351962208747864},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4554102122783661},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۹۵","boundary":[0.29243698716163635,0.44351962208747864,0.3327731192111969,0.4554102122783661]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.44351962208747864},{"x":0.3327731192111969,"y":0.44351962208747864},{"x":0.3327731192111969,"y":0.4554102122783661},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.28743698716163635,0.43651962208747863,0.3377731192111969,0.4624102122783661],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4946492314338684},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4946492314338684},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲۵","boundary":[0.2857142984867096,0.4946492314338684,0.3210084140300751,0.5077288746833801]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.4946492314338684},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4946492314338684},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5077288746833801},{"x":0.2857142984867096,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2807142984867096,0.4876492314338684,0.3260084140300751,0.5147288746833801],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5208085775375366},{"x":0.31596639752388,"y":0.5208085775375366},{"x":0.31596639752388,"y":0.5326991677284241},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵۷","boundary":[0.2806722819805145,0.5208085775375366,0.31596639752388,0.5326991677284241]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.5208085775375366},{"x":0.31596639752388,"y":0.5208085775375366},{"x":0.31596639752388,"y":0.5326991677284241},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2756722819805145,0.5138085775375366,0.32096639752388,0.5396991677284241],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8370987176895142},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8370987176895142},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8478002548217773},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۳","boundary":[0.4957983195781708,0.8370987176895142,0.49915966391563416,0.8478002548217773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.8370987176895142},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8370987176895142},{"x":0.49915966391563416,"y":0.8478002548217773},{"x":0.4957983195781708,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.49079831957817077,0.8300987176895142,0.5041596639156342,0.8548002548217773],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/mRQavlzAnlQiidKi-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/KyiMbWqjjGzrNcGA.jpg","blurred":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/TsaIvpAPRUvRSVMp.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00034750371119555306,0.0002292059220541955,0.998666831417244,0.9990458007578902]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.19024969637393951},{"x":0.6084033846855164,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5462185144424438,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"القوة","boundary":[0.5394958257675171,0.19024969637393951,0.6134454011917114,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5142857432365417,"y":0.19143876433372498},{"x":0.5193277597427368,"y":0.24137930572032928},{"x":0.49915966391563416,"y":0.24256837368011475}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"س","boundary":[0.4941176474094391,0.19262781739234924,0.5193277597427368,0.24137930572032928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.1973840594291687},{"x":0.46554622054100037,"y":0.1938168853521347},{"x":0.47058823704719543,"y":0.243757426738739},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2473246157169342}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"حمیا","boundary":[0.40336135029792786,0.1973840594291687,0.47058823704719543,0.243757426738739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.19976218044757843},{"x":0.4100840389728546,"y":0.19619500637054443},{"x":0.4151260554790497,"y":0.2473246157169342},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.550000011920929,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.3630252182483673,0.19976218044757843,0.4151260554790497,0.2473246157169342]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.19976218044757843},{"x":0.6084033846855164,"y":0.18668252229690552},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23662306368350983},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.7200000286102295,"boundary":[0.3580252182483673,0.19276218044757842,0.6184454011917114,0.24362306368350983],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.2271105796098709},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2271105796098709},{"x":0.40168067812919617,"y":0.24019025266170502},{"x":0.3983193337917328,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3983193337917328,0.2271105796098709,0.40168067812919617,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3966386616230011,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3966386616230011,"y":0.24019025266170502},{"x":0.3932773172855377,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.3932773172855377,0.2271105796098709,0.3966386616230011,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.2271105796098709},{"x":0.38991597294807434,"y":0.2271105796098709},{"x":0.38991597294807434,"y":0.24019025266170502},{"x":0.3512605130672455,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"بقره","boundary":[0.3512605130672455,0.2271105796098709,0.38991597294807434,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3680672347545624,"y":0.24019025266170502},{"x":0.3495798408985138,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"165","boundary":[0.3495798408985138,0.2271105796098709,0.3680672347545624,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3462184965610504,"y":0.2271105796098709},{"x":0.3462184965610504,"y":0.24019025266170502},{"x":0.34285715222358704,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.34285715222358704,0.2271105796098709,0.3462184965610504,0.24019025266170502]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.2271105796098709},{"x":0.33949580788612366,"y":0.2271105796098709},{"x":0.33949580788612366,"y":0.24019025266170502},{"x":0.3361344635486603,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3361344635486603,0.2271105796098709,0.33949580788612366,0.24019025266170502]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.2271105796098709},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2271105796098709},{"x":0.40168067812919617,"y":0.24019025266170502},{"x":0.3361344635486603,"y":0.24019025266170502}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.3311344635486603,0.2201105796098709,0.40668067812919617,0.24719025266170502],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.2913198471069336},{"x":0.507563054561615,"y":0.29250892996788025},{"x":0.507563054561615,"y":0.31272295117378235},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3115338981151581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.4420168101787567,0.2913198471069336,0.507563054561615,0.31272295117378235]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7361344695091248,"y":0.32342448830604553},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آشنائی","boundary":[0.6890756487846375,0.32342448830604553,0.7361344695091248,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6840336322784424,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3448275923728943},{"x":0.6756302714347839,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6756302714347839,0.32342448830604553,0.6840336322784424,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6689075827598572,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3448275923728943},{"x":0.610084056854248,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.610084056854248,0.32342448830604553,0.6689075827598572,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.32342448830604553},{"x":0.605042040348053,"y":0.32342448830604553},{"x":0.605042040348053,"y":0.3448275923728943},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5697479248046875,0.32342448830604553,0.605042040348053,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3448275923728943},{"x":0.48739495873451233,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصولات","boundary":[0.48739495873451233,0.32342448830604553,0.5647059082984924,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.32342448830604553},{"x":0.48067227005958557,"y":0.32342448830604553},{"x":0.48067227005958557,"y":0.3448275923728943},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4420168101787567,0.32342448830604553,0.48067227005958557,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.32342448830604553},{"x":0.43697479367256165,"y":0.32342448830604553},{"x":0.43697479367256165,"y":0.3448275923728943},{"x":0.3781512677669525,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.3781512677669525,0.32342448830604553,0.43697479367256165,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.32342448830604553},{"x":0.37310925126075745,"y":0.32342448830604553},{"x":0.37310925126075745,"y":0.3448275923728943},{"x":0.35630252957344055,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.35630252957344055,0.32342448830604553,0.37310925126075745,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.32342448830604553},{"x":0.3529411852359772,"y":0.32342448830604553},{"x":0.3529411852359772,"y":0.3448275923728943},{"x":0.289075642824173,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندسین","boundary":[0.289075642824173,0.32342448830604553,0.3529411852359772,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2840336263179779,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3448275923728943},{"x":0.2806722819805145,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2806722819805145,0.32342448830604553,0.2840336263179779,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.32342448830604553},{"x":0.27563026547431946,"y":0.32342448830604553},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3448275923728943},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.22857142984867096,0.32342448830604553,0.27563026547431946,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2218487411737442,"y":0.32342448830604553},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3448275923728943},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3448275923728943}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.32342448830604553,0.2218487411737442,0.3448275923728943]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.7445378303527832,0.35671818256378174,0.7848739624023438,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7445378303527832,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3769322335720062},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7394958138465881,0.35671818256378174,0.7445378303527832,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7327731251716614,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"متالورژی","boundary":[0.6689075827598572,0.35671818256378174,0.7327731251716614,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6655462384223938,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6655462384223938,"y":0.3769322335720062},{"x":0.658823549747467,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.658823549747467,0.35671818256378174,0.6655462384223938,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.35671818256378174},{"x":0.658823549747467,"y":0.35671818256378174},{"x":0.658823549747467,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.6352941393852234,0.35671818256378174,0.658823549747467,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6336134672164917,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3769322335720062},{"x":0.6285714507102966,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6285714507102966,0.35671818256378174,0.6336134672164917,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6235294342041016,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.5932773351669312,0.35671818256378174,0.6235294342041016,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5865546464920044,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5596638917922974,0.35671818256378174,0.5865546464920044,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5546218752861023,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5445378422737122,0.35671818256378174,0.5546218752861023,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5378151535987854,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3769322335720062},{"x":0.5176470875740051,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.5176470875740051,0.35671818256378174,0.5378151535987854,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5126050710678101,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5126050710678101,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسا","boundary":[0.4907563030719757,0.35671818256378174,0.5126050710678101,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.35671818256378174},{"x":0.48403361439704895,"y":0.35671818256378174},{"x":0.48403361439704895,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.4638655483722687,0.35671818256378174,0.48403361439704895,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4588235318660736,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3769322335720062},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آشنائی","boundary":[0.4117647111415863,0.35671818256378174,0.4588235318660736,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.35671818256378174},{"x":0.40504202246665955,"y":0.35671818256378174},{"x":0.40504202246665955,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3663865625858307,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.3663865625858307,0.35671818256378174,0.40504202246665955,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.35671818256378174},{"x":0.35966387391090393,"y":0.35671818256378174},{"x":0.35966387391090393,"y":0.3769322335720062},{"x":0.34285715222358704,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.34285715222358704,0.35671818256378174,0.35966387391090393,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.35671818256378174},{"x":0.33781513571739197,"y":0.35671818256378174},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3769322335720062},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.3025210201740265,0.35671818256378174,0.33781513571739197,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.35671818256378174},{"x":0.2974790036678314,"y":0.35671818256378174},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارآفرینی","boundary":[0.21512605249881744,0.35671818256378174,0.2974790036678314,0.3769322335720062]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7848739624023438,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7848739624023438,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7428571581840515,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"توسط","boundary":[0.7428571581840515,0.38644471764564514,0.7848739624023438,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7361344695091248,"y":0.41022592782974243},{"x":0.7142857313156128,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7142857313156128,0.38644471764564514,0.7361344695091248,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38644471764564514},{"x":0.7058823704719543,"y":0.41022592782974243},{"x":0.680672287940979,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.680672287940979,0.38644471764564514,0.7058823704719543,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6756302714347839,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6756302714347839,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6638655662536621,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.38644471764564514,0.6756302714347839,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6605042219161987,"y":0.41022592782974243},{"x":0.6521008610725403,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6521008610725403,0.38644471764564514,0.6605042219161987,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6453781723976135,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6453781723976135,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5983193516731262,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شروع","boundary":[0.5983193516731262,0.38644471764564514,0.6453781723976135,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5932773351669312,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5932773351669312,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5764706134796143,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5764706134796143,0.38644471764564514,0.5932773351669312,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5731092691421509,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5310924649238586,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.5310924649238586,0.38644471764564514,0.5731092691421509,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5260504484176636,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5260504484176636,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5159664154052734,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5159664154052734,0.38644471764564514,0.5260504484176636,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5109243988990784,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5109243988990784,"y":0.41022592782974243},{"x":0.462184876203537,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارگاه","boundary":[0.462184876203537,0.38644471764564514,0.5109243988990784,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4571428596973419,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4571428596973419,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3983193337917328,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوچکی","boundary":[0.3983193337917328,0.38644471764564514,0.4571428596973419,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3932773172855377,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3932773172855377,"y":0.41022592782974243},{"x":0.34285715222358704,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بتوانند","boundary":[0.34285715222358704,0.38644471764564514,0.3932773172855377,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3361344635486603,"y":0.38644471764564514},{"x":0.3361344635486603,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2857142984867096,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گامهای","boundary":[0.2857142984867096,0.38644471764564514,0.3361344635486603,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.38644471764564514},{"x":0.27899160981178284,"y":0.38644471764564514},{"x":0.27899160981178284,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2386554628610611,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلندی","boundary":[0.2386554628610611,0.38644471764564514,0.27899160981178284,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.38644471764564514},{"x":0.23193277418613434,"y":0.38644471764564514},{"x":0.23193277418613434,"y":0.41022592782974243},{"x":0.21344538033008575,"y":0.41022592782974243}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21344538033008575,0.38644471764564514,0.23193277418613434,0.41022592782974243]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7630252242088318,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"راه","boundary":[0.7630252242088318,0.41973841190338135,0.7831932902336121,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.41973841190338135},{"x":0.756302535533905,"y":0.41973841190338135},{"x":0.756302535533905,"y":0.4411414861679077},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اشتغال","boundary":[0.7142857313156128,0.41973841190338135,0.756302535533905,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7092437148094177,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7092437148094177,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6773109436035156,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زائی","boundary":[0.6773109436035156,0.41973841190338135,0.7092437148094177,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6722689270973206,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6722689270973206,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6605042219161987,0.41973841190338135,0.6722689270973206,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6554622054100037,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4411414861679077},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.6117647290229797,0.41973841190338135,0.6554622054100037,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6067227125167847,"y":0.41973841190338135},{"x":0.6067227125167847,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کشور","boundary":[0.5596638917922974,0.41973841190338135,0.6067227125167847,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5546218752861023,"y":0.41973841190338135},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4411414861679077},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بردارند","boundary":[0.5008403658866882,0.41973841190338135,0.5546218752861023,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.41973841190338135},{"x":0.49915966391563416,"y":0.41973841190338135},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4411414861679077},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.41973841190338135,0.49915966391563416,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.41973841190338135},{"x":0.48739495873451233,"y":0.41973841190338135},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4411414861679077},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.45210084319114685,0.41973841190338135,0.48739495873451233,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4453781545162201,"y":0.41973841190338135},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4411414861679077},{"x":0.40168067812919617,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.40168067812919617,0.41973841190338135,0.4453781545162201,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.41973841190338135},{"x":0.3966386616230011,"y":0.41973841190338135},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3764705955982208,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3764705955982208,0.41973841190338135,0.3966386616230011,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.41973841190338135},{"x":0.37142857909202576,"y":0.41973841190338135},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4411414861679077},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرجعی","boundary":[0.3210084140300751,0.41973841190338135,0.37142857909202576,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.41973841190338135},{"x":0.31596639752388,"y":0.41973841190338135},{"x":0.31596639752388,"y":0.4411414861679077},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2806722819805145,0.41973841190338135,0.31596639752388,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.41973841190338135},{"x":0.27563026547431946,"y":0.41973841190338135},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4411414861679077},{"x":0.22857142984867096,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.22857142984867096,0.41973841190338135,0.27563026547431946,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.41973841190338135},{"x":0.2235294133424759,"y":0.41973841190338135},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4411414861679077},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4411414861679077}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.21512605249881744,0.41973841190338135,0.2235294133424759,0.4411414861679077]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7848739624023438,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7310924530029297,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسیاری","boundary":[0.7310924530029297,0.4554102122783661,0.7848739624023438,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7260504364967346,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7260504364967346,"y":0.47324612736701965},{"x":0.7126050591468811,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7126050591468811,0.4554102122783661,0.7260504364967346,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7109243869781494,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7109243869781494,"y":0.47324612736701965},{"x":0.6554622054100037,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.6554622054100037,0.4554102122783661,0.7109243869781494,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6453781723976135,"y":0.47324612736701965},{"x":0.610084056854248,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.610084056854248,0.4554102122783661,0.6453781723976135,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6033613681793213,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5899159908294678,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5899159908294678,0.4554102122783661,0.6033613681793213,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5848739743232727,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5848739743232727,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5579832196235657,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.5579832196235657,0.4554102122783661,0.5848739743232727,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5495798587799072,"y":0.47324612736701965},{"x":0.5092437267303467,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاصل","boundary":[0.5092437267303467,0.4554102122783661,0.5495798587799072,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5042017102241516,"y":0.4554102122783661},{"x":0.5042017102241516,"y":0.47324612736701965},{"x":0.462184876203537,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سالیان","boundary":[0.462184876203537,0.4554102122783661,0.5042017102241516,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.4554102122783661},{"x":0.4571428596973419,"y":0.4554102122783661},{"x":0.4571428596973419,"y":0.47324612736701965},{"x":0.4100840389728546,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متمادی","boundary":[0.4100840389728546,0.4554102122783661,0.4571428596973419,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.4554102122783661},{"x":0.40504202246665955,"y":0.4554102122783661},{"x":0.40504202246665955,"y":0.47324612736701965},{"x":0.35630252957344055,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.35630252957344055,0.4554102122783661,0.40504202246665955,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3512605130672455,"y":0.4554102122783661},{"x":0.3512605130672455,"y":0.47324612736701965},{"x":0.3310924470424652,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3310924470424652,0.4554102122783661,0.3512605130672455,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.4554102122783661},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4554102122783661},{"x":0.32605043053627014,"y":0.47324612736701965},{"x":0.289075642824173,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.289075642824173,0.4554102122783661,0.32605043053627014,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.4554102122783661},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4554102122783661},{"x":0.2840336263179779,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2554621994495392,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2554621994495392,0.4554102122783661,0.2840336263179779,0.47324612736701965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.4554102122783661},{"x":0.2537815272808075,"y":0.4554102122783661},{"x":0.2537815272808075,"y":0.47324612736701965},{"x":0.2504201829433441,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2504201829433441,0.4554102122783661,0.2537815272808075,0.47324612736701965]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7865546345710754,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4756242632865906},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4720570743083954}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21012605249881744,0.2831307940483093,0.7898739624023438,0.4826242632865906],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5065398216247559},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7193277478218079,0.4839476943016052,0.7361344695091248,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5065398216247559},{"x":0.680672287940979,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.680672287940979,0.4839476943016052,0.7142857313156128,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6571428775787354,0.4839476943016052,0.6756302714347839,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4839476943016052},{"x":0.653781533241272,"y":0.4839476943016052},{"x":0.653781533241272,"y":0.5065398216247559},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6352941393852234,0.4839476943016052,0.653781533241272,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6336134672164917,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5983193516731262,0.4839476943016052,0.6336134672164917,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5065398216247559},{"x":0.556302547454834,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تنظیم","boundary":[0.556302547454834,0.4839476943016052,0.5949580073356628,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5065398216247559},{"x":0.5042017102241516,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گردیده","boundary":[0.5042017102241516,0.4839476943016052,0.5495798587799072,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.4756302535533905,0.4839476943016052,0.5025210380554199,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5065398216247559},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46722689270973206,0.4839476943016052,0.4756302535533905,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4839476943016052},{"x":0.462184876203537,"y":0.4839476943016052},{"x":0.462184876203537,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4436974823474884,0.4839476943016052,0.462184876203537,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4420168101787567,"y":0.4839476943016052},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5065398216247559},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.4117647111415863,0.4839476943016052,0.4420168101787567,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.4839476943016052},{"x":0.40672269463539124,"y":0.4839476943016052},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5065398216247559},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.3663865625858307,0.4839476943016052,0.40672269463539124,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3630252182483673,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3630252182483673,"y":0.5065398216247559},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.34285715222358704,0.4839476943016052,0.3630252182483673,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4839476943016052},{"x":0.3344537913799286,"y":0.5065398216247559},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3176470696926117,0.4839476943016052,0.3344537913799286,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.4839476943016052},{"x":0.31596639752388,"y":0.4839476943016052},{"x":0.31596639752388,"y":0.5065398216247559},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابهای","boundary":[0.26386556029319763,0.4839476943016052,0.31596639752388,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4839476943016052},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4839476943016052},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5065398216247559},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5065398216247559}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.21512605249881744,0.4839476943016052,0.25882354378700256,0.5065398216247559]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5160523056983948},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5398335456848145},{"x":0.75126051902771,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.75126051902771,0.5160523056983948,0.7882353067398071,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5148632526397705},{"x":0.75126051902771,"y":0.5148632526397705},{"x":0.75126051902771,"y":0.5398335456848145},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5398335456848145}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.7109243869781494,0.5148632526397705,0.75126051902771,0.5398335456848145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5148632526397705},{"x":0.702521026134491,"y":0.5148632526397705},{"x":0.702521026134491,"y":0.5386444926261902},{"x":0.680672287940979,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.680672287940979,0.5148632526397705,0.702521026134491,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6521008610725403,0.5148632526397705,0.6756302714347839,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.6268907785415649,0.5148632526397705,0.6470588445663452,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5148632526397705},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"ترتيب","boundary":[0.5798319578170776,0.5148632526397705,0.6252101063728333,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.5148632526397705},{"x":0.578151285648346,"y":0.5148632526397705},{"x":0.578151285648346,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5596638917922974,0.5148632526397705,0.578151285648346,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5148632526397705},{"x":0.556302547454834,"y":0.5148632526397705},{"x":0.556302547454834,"y":0.5386444926261902},{"x":0.507563054561615,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براساس","boundary":[0.507563054561615,0.5148632526397705,0.556302547454834,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4605042040348053,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4605042040348053,0.5148632526397705,0.4907563030719757,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5136741995811462},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5148632526397705},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5386444926261902},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Manufacturing","boundary":[0.22689075767993927,0.5136741995811462,0.3529411852359772,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5148632526397705},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5386444926261902},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5386444926261902}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Processes","boundary":[0.3680672347545624,0.5148632526397705,0.4436974823474884,0.5386444926261902]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7882353067398071,"y":0.5707491040229797},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأليف","boundary":[0.7546218633651733,0.5434007048606873,0.7882353067398071,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Dr.","boundary":[0.6420168280601501,0.5434007048606873,0.6689075827598572,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5434007048606873},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Yankee","boundary":[0.6739495992660522,0.5434007048606873,0.7445378303527832,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5707491040229797},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6201680898666382,0.5434007048606873,0.6336134672164917,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5434007048606873},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.5848739743232727,0.5434007048606873,0.6134454011917114,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5764706134796143,0.5434007048606873,0.5865546464920044,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5579832196235657,0.5434007048606873,0.5731092691421509,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5707491040229797},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5310924649238586,0.5434007048606873,0.5529412031173706,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5707491040229797},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4941176474094391,0.5434007048606873,0.5277311205863953,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.5445897579193115},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5445897579193115},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5707491040229797},{"x":0.4420168101787567,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"صرفا","boundary":[0.4420168101787567,0.5445897579193115,0.48235294222831726,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.5445897579193115},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5445897579193115},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5707491040229797},{"x":0.42352941632270813,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42352941632270813,0.5445897579193115,0.43697479367256165,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.5445897579193115},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5445897579193115},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5707491040229797},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.3764705955982208,0.5445897579193115,0.41848739981651306,0.5707491040229797]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3680672347545624,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3680672347545624,"y":0.571938157081604},{"x":0.3210084140300751,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روشها","boundary":[0.3210084140300751,0.5445897579193115,0.3680672347545624,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3176470696926117,"y":0.5445897579193115},{"x":0.3176470696926117,"y":0.571938157081604},{"x":0.26050421595573425,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.26050421595573425,0.5445897579193115,0.3176470696926117,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2521008551120758,"y":0.571938157081604},{"x":0.2201680690050125,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.2201680690050125,0.5445897579193115,0.2521008551120758,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5445897579193115},{"x":0.2235294133424759,"y":0.571938157081604},{"x":0.21176470816135406,"y":0.571938157081604}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.21176470816135406,0.5445897579193115,0.2235294133424759,0.571938157081604]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7865546345710754,"y":0.5850178599357605},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7478991746902466,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7478991746902466,0.5850178599357605,0.7865546345710754,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.5850178599357605},{"x":0.75126051902771,"y":0.5850178599357605},{"x":0.75126051902771,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7445378303527832,0.5850178599357605,0.75126051902771,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5838287472724915},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6028537750244141},{"x":0.702521026134491,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.702521026134491,0.5838287472724915,0.7428571581840515,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اطلاعات","boundary":[0.6235294342041016,0.5838287472724915,0.6957983374595642,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5838287472724915},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.5697479248046875,0.5838287472724915,0.6168067455291748,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5630252361297607,"y":0.5838287472724915},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6028537750244141},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مراجعی","boundary":[0.5025210380554199,0.5838287472724915,0.5630252361297607,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.5838287472724915},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5838287472724915},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6028537750244141},{"x":0.43361344933509827,"y":0.6028537750244141}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"همچون","boundary":[0.43361344933509827,0.5838287472724915,0.4924369752407074,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.5826396942138672},{"x":0.31596639752388,"y":0.5826396942138672},{"x":0.31596639752388,"y":0.601664662361145},{"x":0.2537815272808075,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Metals","boundary":[0.2537815272808075,0.5826396942138672,0.31596639752388,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6028537750244141},{"x":0.32773110270500183,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Handbooks","boundary":[0.32773110270500183,0.5826396942138672,0.4285714328289032,0.6028537750244141]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5826396942138672},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5826396942138672},{"x":0.24705882370471954,"y":0.601664662361145},{"x":0.21512605249881744,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قابل","boundary":[0.21512605249881744,0.5826396942138672,0.24705882370471954,0.601664662361145]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6337693333625793},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.7327731251716614,0.6135553121566772,0.7865546345710754,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6135553121566772},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6957983374595642,0.6135553121566772,0.7327731251716614,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6873949766159058,0.6135553121566772,0.6957983374595642,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6621848940849304,0.6135553121566772,0.6823529601097107,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.6168067455291748,0.6135553121566772,0.6605042219161987,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6135553121566772},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.5915966629981995,0.6135553121566772,0.6134454011917114,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.5260504484176636,0.6135553121566772,0.5865546464920044,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6135553121566772},{"x":0.5226891040802002,"y":0.6337693333625793},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.4789915978908539,0.6135553121566772,0.5226891040802002,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6337693333625793},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کاری","boundary":[0.43697479367256165,0.6135553121566772,0.4756302535533905,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6135553121566772},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6337693333625793},{"x":0.3613445460796356,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"غیرسنتی","boundary":[0.3613445460796356,0.6135553121566772,0.4285714328289032,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.6135553121566772},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6135553121566772},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6337693333625793},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3445378243923187,0.6135553121566772,0.35798320174217224,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.6135553121566772},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6135553121566772},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6337693333625793},{"x":0.2974790036678314,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مدرن","boundary":[0.2974790036678314,0.6135553121566772,0.33781513571739197,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6135553121566772},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6135553121566772},{"x":0.29411765933036804,"y":0.6337693333625793},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.2806722819805145,0.6135553121566772,0.29411765933036804,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6135553121566772},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6135553121566772},{"x":0.27563026547431946,"y":0.6337693333625793},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ملاحظه","boundary":[0.21512605249881744,0.6135553121566772,0.27563026547431946,0.6337693333625793]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مینمائید","boundary":[0.7378151416778564,0.6456599235534668,0.7882353067398071,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7092437148094177,0.6456599235534668,0.7310924530029297,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6456599235534668},{"x":0.707563042640686,"y":0.6456599235534668},{"x":0.707563042640686,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برگرفته","boundary":[0.6436975002288818,0.6456599235534668,0.707563042640686,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6658739447593689},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6268907785415649,0.6456599235534668,0.6369748115539551,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5848739743232727,0.6456599235534668,0.6151260733604431,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.6456599235534668},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6456599235534668},{"x":0.38655462861061096,"y":0.6658739447593689},{"x":0.267226904630661,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Nontraditional","boundary":[0.267226904630661,0.6456599235534668,0.38655462861061096,0.6658739447593689]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7882353067398071,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7882353067398071,"y":0.6658739447593689},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20676470816135406,0.4769476943016052,0.7932353067398071,0.6728739447593689],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.6456599235534668},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6456599235534668},{"x":0.3966386616230011,"y":0.6658739447593689},{"x":0.38991597294807434,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.38991597294807434,0.6456599235534668,0.3966386616230011,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6456599235534668},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6658739447593689},{"x":0.40168067812919617,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Machining","boundary":[0.40168067812919617,0.6456599235534668,0.4907563030719757,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6658739447593689},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Processes","boundary":[0.49747899174690247,0.6456599235534668,0.5747899413108826,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6456599235534668},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6456599235534668},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6658739447593689},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"اثر","boundary":[0.23529411852359772,0.6456599235534668,0.25882354378700256,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7042016983032227,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Dr.","boundary":[0.6789916157722473,0.6789536476135254,0.7042016983032227,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.6789536476135254},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6777645945549011},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7109243869781494,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"Benedict","boundary":[0.7109243869781494,0.6789536476135254,0.7865546345710754,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6672269105911255,0.6789536476135254,0.6756302714347839,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6352941393852234,0.6789536476135254,0.6655462384223938,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6789536476135254},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6991676688194275}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6184874176979065,0.6789536476135254,0.6285714507102966,0.6991676688194275]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6789536476135254},{"x":0.610084056854248,"y":0.6789536476135254},{"x":0.610084056854248,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"ذکر","boundary":[0.5815126299858093,0.6789536476135254,0.610084056854248,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6789536476135254},{"x":0.578151285648346,"y":0.6789536476135254},{"x":0.578151285648346,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5478991866111755,0.6789536476135254,0.578151285648346,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7003567218780518},{"x":0.5176470875740051,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5176470875740051,0.6789536476135254,0.5394958257675171,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6789536476135254},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7003567218780518},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.48403361439704895,0.6789536476135254,0.5126050710678101,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4773109257221222,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7003567218780518},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.45210084319114685,0.6801427006721497,0.4773109257221222,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7003567218780518},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بیشتر","boundary":[0.4084033668041229,0.6801427006721497,0.4453781545162201,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6801427006721497},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7003567218780518},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.3613445460796356,0.6801427006721497,0.4000000059604645,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3529411852359772,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3529411852359772,"y":0.7003567218780518},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دخل","boundary":[0.32268908619880676,0.6801427006721497,0.3529411852359772,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3193277418613434,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7003567218780518},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.31092438101768494,0.6801427006721497,0.3193277418613434,0.7003567218780518]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6801427006721497},{"x":0.30588236451148987,"y":0.6801427006721497},{"x":0.30588236451148987,"y":0.701545774936676},{"x":0.26050421595573425,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تصرف","boundary":[0.26050421595573425,0.6801427006721497,0.30588236451148987,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6801427006721497},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6801427006721497},{"x":0.2504201829433441,"y":0.701545774936676},{"x":0.21680672466754913,"y":0.701545774936676}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هائی","boundary":[0.21680672466754913,0.6801427006721497,0.2504201829433441,0.701545774936676]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7848739624023438,"y":0.731272280216217},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.7344537973403931,0.7098692059516907,0.7848739624023438,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7098692059516907},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گرفته","boundary":[0.6840336322784424,0.7098692059516907,0.7277311086654663,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7098692059516907},{"x":0.680672287940979,"y":0.7098692059516907},{"x":0.680672287940979,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.6554622054100037,0.7098692059516907,0.680672287940979,0.7300832271575928]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7098692059516907},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7300832271575928},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7300832271575928}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6436975002288818,0.7098692059516907,0.6521008610725403,0.7300832271575928]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6456599235534668},{"x":0.7865546345710754,"y":0.731272280216217},{"x":0.21680672466754913,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21180672466754913,0.6386599235534668,0.7915546345710754,0.738272280216217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.6957983374595642,0.7419738173484802,0.7361344695091248,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6621848940849304,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.6621848940849304,0.7419738173484802,0.6890756487846375,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7621878981590271},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.6285714507102966,0.7419738173484802,0.6554622054100037,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7621878981590271},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5882353186607361,0.7419738173484802,0.6235294342041016,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7419738173484802},{"x":0.583193302154541,"y":0.7419738173484802},{"x":0.583193302154541,"y":0.7621878981590271},{"x":0.507563054561615,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.507563054561615,0.7419738173484802,0.583193302154541,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7419738173484802},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7621878981590271},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.45042017102241516,0.7419738173484802,0.5008403658866882,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.7419738173484802},{"x":0.440336138010025,"y":0.7419738173484802},{"x":0.440336138010025,"y":0.7621878981590271},{"x":0.3983193337917328,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.3983193337917328,0.7419738173484802,0.440336138010025,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3932773172855377,"y":0.7621878981590271},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3831932842731476,0.7419738173484802,0.3932773172855377,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7621878981590271},{"x":0.32605043053627014,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مهندسی","boundary":[0.32605043053627014,0.7419738173484802,0.3781512677669525,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7419738173484802},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7621878981590271},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.2655462324619293,0.7419738173484802,0.3210084140300751,0.7621878981590271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7419738173484802},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7419738173484802},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.21344538033008575,0.7419738173484802,0.25882354378700256,0.7621878981590271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7419738173484802},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7621878981590271}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20844538033008575,0.7349738173484802,0.7411344695091248,0.7691878981590271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7954815626144409},{"x":0.756302535533905,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.756302535533905,0.7764565944671631,0.7848739624023438,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7764565944671631},{"x":0.75126051902771,"y":0.7764565944671631},{"x":0.75126051902771,"y":0.7954815626144409},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7378151416778564,0.7764565944671631,0.75126051902771,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7954815626144409},{"x":0.702521026134491,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.702521026134491,0.7764565944671631,0.7310924530029297,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7008403539657593,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6924369931221008,0.7764565944671631,0.7008403539657593,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6773109436035156,0.7764565944671631,0.6890756487846375,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6571428775787354,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6571428775787354,0.7764565944671631,0.6739495992660522,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7954815626144409},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.6168067455291748,0.7764565944671631,0.6521008610725403,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7764565944671631},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.5798319578170776,0.7764565944671631,0.6117647290229797,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7954815626144409},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تدریس","boundary":[0.5260504484176636,0.7764565944671631,0.5747899413108826,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7764565944671631},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7954815626144409},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.48403361439704895,0.7764565944671631,0.5210084319114685,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4773109257221222,"y":0.7954815626144409},{"x":0.46722689270973206,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳","boundary":[0.46722689270973206,0.7764565944671631,0.4773109257221222,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7764565944671631},{"x":0.4605042040348053,"y":0.7954815626144409},{"x":0.4084033668041229,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"واحدی","boundary":[0.4084033668041229,0.7764565944671631,0.4605042040348053,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.7764565944671631},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7764565944671631},{"x":0.40168067812919617,"y":0.7954815626144409},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روشهای","boundary":[0.34117648005485535,0.7764565944671631,0.40168067812919617,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.7764565944671631},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7764565944671631},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7954815626144409},{"x":0.29579833149909973,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.29579833149909973,0.7764565944671631,0.3344537913799286,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7764565944671631},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7764565944671631},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7954815626144409},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"رشته","boundary":[0.24705882370471954,0.7764565944671631,0.29243698716163635,0.7954815626144409]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7764565944671631},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7764565944671631},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7954815626144409},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.21848739683628082,0.7764565944671631,0.24369747936725616,0.7954815626144409]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7764565944671631},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7954815626144409},{"x":0.21848739683628082,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.21348739683628082,0.7694565944671631,0.7898739624023438,0.8024815626144409],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/TkoBAcsNVAWSdfwP-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/fsHmuzYFVinKEqcc.jpg","blurred":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/bqWcscMgLIqRIiaD.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00034750371119555306,0.00019527316079270116,0.9986724807354582,0.9992083952832308]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.17122472822666168},{"x":0.7831932902336121,"y":0.17122472822666168},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7327731251716614,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکانیک","boundary":[0.7327731251716614,0.17122472822666168,0.7831932902336121,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.17122472822666168},{"x":0.7260504364967346,"y":0.17122472822666168},{"x":0.7260504364967346,"y":0.19262781739234924},{"x":0.7159664034843445,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7159664034843445,0.17122472822666168,0.7260504364967346,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.17122472822666168},{"x":0.7109243869781494,"y":0.17122472822666168},{"x":0.7109243869781494,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6705882549285889,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صنایع","boundary":[0.6705882549285889,0.17122472822666168,0.7109243869781494,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6655462384223938,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6655462384223938,"y":0.19262781739234924},{"x":0.6302521228790283,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6302521228790283,0.17122472822666168,0.6655462384223938,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6235294342041016,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6235294342041016,"y":0.19262781739234924},{"x":0.5764706134796143,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.5764706134796143,0.17122472822666168,0.6235294342041016,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.17122472822666168},{"x":0.5714285969734192,"y":0.17122472822666168},{"x":0.5714285969734192,"y":0.19262781739234924},{"x":0.534453809261322,"y":0.19262781739234924}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"قرار","boundary":[0.534453809261322,0.17122472822666168,0.5714285969734192,0.19262781739234924]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.17122472822666168},{"x":0.529411792755127,"y":0.17122472822666168},{"x":0.529411792755127,"y":0.1938168853521347},{"x":0.4907563030719757,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"گیرد","boundary":[0.4907563030719757,0.17122472822666168,0.529411792755127,0.1938168853521347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.17241379618644714},{"x":0.4924369752407074,"y":0.17241379618644714},{"x":0.4924369752407074,"y":0.1938168853521347},{"x":0.48571428656578064,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.48571428656578064,0.17241379618644714,0.4924369752407074,0.1938168853521347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.17241379618644714},{"x":0.4789915978908539,"y":0.17241379618644714},{"x":0.4789915978908539,"y":0.1938168853521347},{"x":0.4436974823474884,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"سائے","boundary":[0.4436974823474884,0.17241379618644714,0.4789915978908539,0.1938168853521347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.17241379618644714},{"x":0.43865546584129333,"y":0.17241379618644714},{"x":0.43865546584129333,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3949579894542694,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاقه","boundary":[0.3949579894542694,0.17241379618644714,0.43865546584129333,0.1938168853521347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.17241379618644714},{"x":0.38991597294807434,"y":0.17241379618644714},{"x":0.38991597294807434,"y":0.1938168853521347},{"x":0.35462185740470886,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مندان","boundary":[0.35462185740470886,0.17241379618644714,0.38991597294807434,0.1938168853521347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.17241379618644714},{"x":0.3495798408985138,"y":0.17241379618644714},{"x":0.3495798408985138,"y":0.1938168853521347},{"x":0.3361344635486603,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3361344635486603,0.17241379618644714,0.3495798408985138,0.1938168853521347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.17241379618644714},{"x":0.3310924470424652,"y":0.17241379618644714},{"x":0.3310924470424652,"y":0.1938168853521347},{"x":0.30588236451148987,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.30588236451148987,0.17241379618644714,0.3310924470424652,0.1938168853521347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.17241379618644714},{"x":0.2974790036678314,"y":0.17241379618644714},{"x":0.2974790036678314,"y":0.1938168853521347},{"x":0.2521008551120758,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"آفرینی","boundary":[0.2521008551120758,0.17241379618644714,0.2974790036678314,0.1938168853521347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.17241379618644714},{"x":0.24201680719852448,"y":0.17241379618644714},{"x":0.24201680719852448,"y":0.1938168853521347},{"x":0.21176470816135406,"y":0.1938168853521347}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"نین","boundary":[0.21176470816135406,0.17241379618644714,0.24201680719852448,0.1938168853521347]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7848739624023438,"y":0.22473245859146118},{"x":0.7260504364967346,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میتوانند","boundary":[0.7260504364967346,0.20332936942577362,0.7848739624023438,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7210084199905396,"y":0.20332936942577362},{"x":0.7210084199905396,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6890756487846375,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.6890756487846375,0.20332936942577362,0.7210084199905396,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6840336322784424,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6352941393852234,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آشنائی","boundary":[0.6352941393852234,0.20332936942577362,0.6840336322784424,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.20332936942577362},{"x":0.63193279504776,"y":0.20332936942577362},{"x":0.63193279504776,"y":0.22473245859146118},{"x":0.6218487620353699,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6218487620353699,0.20332936942577362,0.63193279504776,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.5932773351669312,0.20332936942577362,0.6168067455291748,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22473245859146118},{"x":0.5478991866111755,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5478991866111755,0.20332936942577362,0.5865546464920044,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5445378422737122,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5445378422737122,"y":0.22473245859146118},{"x":0.4957983195781708,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولیدی","boundary":[0.4957983195781708,0.20332936942577362,0.5445378422737122,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.20332936942577362},{"x":0.489075630903244,"y":0.20332936942577362},{"x":0.489075630903244,"y":0.22473245859146118},{"x":0.4739495813846588,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4739495813846588,0.20332936942577362,0.489075630903244,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.20332936942577362},{"x":0.46890756487846375,"y":0.20332936942577362},{"x":0.46890756487846375,"y":0.22473245859146118},{"x":0.45210084319114685,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.45210084319114685,0.20332936942577362,0.46890756487846375,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.20332936942577362},{"x":0.44873949885368347,"y":0.20332936942577362},{"x":0.44873949885368347,"y":0.22473245859146118},{"x":0.41680672764778137,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.41680672764778137,0.20332936942577362,0.44873949885368347,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4117647111415863,"y":0.20332936942577362},{"x":0.4117647111415863,"y":0.22473245859146118},{"x":0.36974790692329407,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"گیرند","boundary":[0.36974790692329407,0.20332936942577362,0.4117647111415863,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.20332936942577362},{"x":0.3680672347545624,"y":0.20332936942577362},{"x":0.3680672347545624,"y":0.22473245859146118},{"x":0.3613445460796356,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3613445460796356,0.20332936942577362,0.3680672347545624,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.20332936942577362},{"x":0.3529411852359772,"y":0.20332936942577362},{"x":0.3529411852359772,"y":0.22473245859146118},{"x":0.32773110270500183,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امید","boundary":[0.32773110270500183,0.20332936942577362,0.3529411852359772,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.20332936942577362},{"x":0.32268908619880676,"y":0.20332936942577362},{"x":0.32268908619880676,"y":0.22473245859146118},{"x":0.29243698716163635,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.29243698716163635,0.20332936942577362,0.32268908619880676,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.20332936942577362},{"x":0.2873949706554413,"y":0.20332936942577362},{"x":0.2873949706554413,"y":0.22473245859146118},{"x":0.24873949587345123,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.24873949587345123,0.20332936942577362,0.2873949706554413,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20332936942577362},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20332936942577362},{"x":0.24369747936725616,"y":0.22473245859146118},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22473245859146118}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.21512605249881744,0.20332936942577362,0.24369747936725616,0.22473245859146118]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7663865685462952,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7848739624023438,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7663865685462952,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.7663865685462952,0.2378121316432953,0.7848739624023438,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7596638798713684,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7596638798713684,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7327731251716614,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.7327731251716614,0.2378121316432953,0.7596638798713684,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7260504364967346,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6991596817970276,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.6991596817970276,0.2378121316432953,0.7260504364967346,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6957983374595642,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6957983374595642,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6907563209533691,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6907563209533691,0.2378121316432953,0.6957983374595642,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6840336322784424,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6151260733604431,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امیدواریم","boundary":[0.6151260733604431,0.2378121316432953,0.6840336322784424,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6084033846855164,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6084033846855164,"y":0.25921520590782166},{"x":0.534453809261322,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.534453809261322,0.2378121316432953,0.6084033846855164,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.2378121316432953},{"x":0.529411792755127,"y":0.2378121316432953},{"x":0.529411792755127,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5176470875740051,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5176470875740051,0.2378121316432953,0.529411792755127,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5126050710678101,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5126050710678101,"y":0.25921520590782166},{"x":0.43865546584129333,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوانندگان","boundary":[0.43865546584129333,0.2378121316432953,0.5126050710678101,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.2378121316432953},{"x":0.43361344933509827,"y":0.2378121316432953},{"x":0.43361344933509827,"y":0.25921520590782166},{"x":0.3848739564418793,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.3848739564418793,0.2378121316432953,0.43361344933509827,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.2378121316432953},{"x":0.3798319399356842,"y":0.2378121316432953},{"x":0.3798319399356842,"y":0.25921520590782166},{"x":0.3176470696926117,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اشکالات","boundary":[0.3176470696926117,0.2378121316432953,0.3798319399356842,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.2378121316432953},{"x":0.3126050531864166,"y":0.2378121316432953},{"x":0.3126050531864166,"y":0.25921520590782166},{"x":0.2722689211368561,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.2722689211368561,0.2378121316432953,0.3126050531864166,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.2378121316432953},{"x":0.267226904630661,"y":0.2378121316432953},{"x":0.267226904630661,"y":0.25921520590782166},{"x":0.25882354378700256,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.25882354378700256,0.2378121316432953,0.267226904630661,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.2378121316432953},{"x":0.2537815272808075,"y":0.2378121316432953},{"x":0.2537815272808075,"y":0.25921520590782166},{"x":0.21512605249881744,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تایپی","boundary":[0.21512605249881744,0.2378121316432953,0.2537815272808075,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7697479128837585,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.7697479128837585,0.2699167728424072,0.7831932902336121,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7630252242088318,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7159664034843445,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منعکس","boundary":[0.7159664034843445,0.2699167728424072,0.7630252242088318,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6689075827598572,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمایند","boundary":[0.6689075827598572,0.2699167728424072,0.7058823704719543,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2913198471069336},{"x":0.653781533241272,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.653781533241272,0.2699167728424072,0.6621848940849304,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6285714507102966,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6285714507102966,0.2699167728424072,0.6470588445663452,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جهت","boundary":[0.5932773351669312,0.2699167728424072,0.6235294342041016,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رفع","boundary":[0.5579832196235657,0.2699167728424072,0.5865546464920044,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5529412031173706,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5361344814300537,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5361344814300537,0.2699167728424072,0.5529412031173706,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2913198471069336},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5109243988990784,0.2699167728424072,0.5310924649238586,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4605042040348053,"y":0.2699167728424072},{"x":0.507563054561615,"y":0.2699167728424072},{"x":0.507563054561615,"y":0.2913198471069336},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپهای","boundary":[0.4605042040348053,0.2699167728424072,0.507563054561615,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.2699167728424072},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2699167728424072},{"x":0.45378151535987854,"y":0.2913198471069336},{"x":0.43529412150382996,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بعد","boundary":[0.43529412150382996,0.2699167728424072,0.45378151535987854,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.2699167728424072},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2699167728424072},{"x":0.4285714328289032,"y":0.2913198471069336},{"x":0.3781512677669525,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کوشش","boundary":[0.3781512677669525,0.2699167728424072,0.4285714328289032,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.2699167728424072},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2699167728424072},{"x":0.37310925126075745,"y":0.2913198471069336},{"x":0.3344537913799286,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.3344537913799286,0.2699167728424072,0.37310925126075745,0.2913198471069336]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.2699167728424072},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2699167728424072},{"x":0.32605043053627014,"y":0.2913198471069336},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2913198471069336}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.32268908619880676,0.2699167728424072,0.32605043053627014,0.2913198471069336]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.17122472822666168},{"x":0.7848739624023438,"y":0.16884660720825195},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2913198471069336},{"x":0.21344538033008575,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20676470816135406,0.16422472822666168,0.7898739624023438,0.2983198471069336],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7361344695091248,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3246135413646698},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7176470756530762,0.29964327812194824,0.7361344695091248,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7126050591468811,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خاتمه","boundary":[0.6672269105911255,0.29964327812194824,0.7126050591468811,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6621848940849304,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6621848940849304,"y":0.3246135413646698},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6336134672164917,0.29964327812194824,0.6621848940849304,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6268907785415649,"y":0.29964327812194824},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.5932773351669312,0.29964327812194824,0.6268907785415649,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.29964327812194824},{"x":0.5882353186607361,"y":0.29964327812194824},{"x":0.5882353186607361,"y":0.3246135413646698},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5731092691421509,0.29964327812194824,0.5882353186607361,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.29964327812194824},{"x":0.5680672526359558,"y":0.29964327812194824},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3246135413646698},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.49915966391563416,0.29964327812194824,0.5680672526359558,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.29964327812194824},{"x":0.4941176474094391,"y":0.29964327812194824},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3246135413646698},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.4470588266849518,0.29964327812194824,0.4941176474094391,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.29964327812194824},{"x":0.440336138010025,"y":0.29964327812194824},{"x":0.440336138010025,"y":0.3246135413646698},{"x":0.3815126121044159,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"فرهنگ","boundary":[0.3815126121044159,0.29964327812194824,0.440336138010025,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.29964327812194824},{"x":0.37478992342948914,"y":0.29964327812194824},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3246135413646698},{"x":0.32605043053627014,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.32605043053627014,0.29964327812194824,0.37478992342948914,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.29964327812194824},{"x":0.3210084140300751,"y":0.29964327812194824},{"x":0.3210084140300751,"y":0.3246135413646698},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3025210201740265,0.29964327812194824,0.3210084140300751,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.25882354378700256,"y":0.29964327812194824},{"x":0.2974790036678314,"y":0.29964327812194824},{"x":0.2974790036678314,"y":0.3246135413646698},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ویژه","boundary":[0.25882354378700256,0.29964327812194824,0.2974790036678314,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29964327812194824},{"x":0.2521008551120758,"y":0.29964327812194824},{"x":0.2521008551120758,"y":0.3246135413646698},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3246135413646698}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.21512605249881744,0.29964327812194824,0.2521008551120758,0.3246135413646698]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3579072654247284},{"x":0.7109243869781494,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمدمهدی","boundary":[0.7109243869781494,0.33531510829925537,0.7848739624023438,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7042016983032227,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7042016983032227,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6571428775787354,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعیدی","boundary":[0.6571428775787354,0.33531510829925537,0.7042016983032227,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6521008610725403,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6521008610725403,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6000000238418579,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.6000000238418579,0.3341260552406311,0.6521008610725403,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5949580073356628,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5512605309486389,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.5512605309486389,0.3341260552406311,0.5949580073356628,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5445378422737122,"y":0.35671818256378174},{"x":0.48235294222831726,"y":0.35671818256378174}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.48235294222831726,0.3341260552406311,0.5445378422737122,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4756302535533905,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4756302535533905,"y":0.35671818256378174},{"x":0.41848739981651306,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرهنگی","boundary":[0.41848739981651306,0.3341260552406311,0.4756302535533905,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4117647111415863,"y":0.3341260552406311},{"x":0.4117647111415863,"y":0.35552912950515747},{"x":0.3680672347545624,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.3680672347545624,0.3341260552406311,0.4117647111415863,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3630252182483673,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3630252182483673,"y":0.35552912950515747},{"x":0.3529411852359772,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3529411852359772,0.3341260552406311,0.3630252182483673,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.33293697237968445},{"x":0.3462184965610504,"y":0.3341260552406311},{"x":0.3462184965610504,"y":0.35552912950515747},{"x":0.29579833149909973,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سرکار","boundary":[0.29579833149909973,0.33293697237968445,0.3462184965610504,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.33293697237968445},{"x":0.29075631499290466,"y":0.33293697237968445},{"x":0.29075631499290466,"y":0.3543400764465332},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خانم","boundary":[0.26050421595573425,0.33293697237968445,0.29075631499290466,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.33293697237968445},{"x":0.2537815272808075,"y":0.33293697237968445},{"x":0.2537815272808075,"y":0.3543400764465332},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نجفی","boundary":[0.21512605249881744,0.33293697237968445,0.2537815272808075,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7647058963775635,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7647058963775635,0.3650416135787964,0.7831932902336121,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.7142857313156128,0.3650416135787964,0.7596638798713684,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3852556347846985}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آرایی","boundary":[0.6773109436035156,0.3650416135787964,0.7159664034843445,0.3852556347846985]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6689075827598572,"y":0.38644471764564514},{"x":0.63193279504776,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.63193279504776,0.3650416135787964,0.6689075827598572,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6268907785415649,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6268907785415649,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6134454011917114,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.6134454011917114,0.3650416135787964,0.6268907785415649,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6067227125167847,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5899159908294678,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5899159908294678,0.3650416135787964,0.6067227125167847,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5848739743232727,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5529412031173706,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عهده","boundary":[0.5529412031173706,0.3650416135787964,0.5848739743232727,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5462185144424438,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5462185144424438,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5025210380554199,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"داشتند","boundary":[0.5025210380554199,0.36623066663742065,0.5462185144424438,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.36623066663742065},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3650416135787964},{"x":0.4957983195781708,"y":0.38644471764564514},{"x":0.4100840389728546,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.4100840389728546,0.36623066663742065,0.4957983195781708,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.36623066663742065},{"x":0.40336135029792786,"y":0.36623066663742065},{"x":0.40336135029792786,"y":0.38644471764564514},{"x":0.37478992342948914,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.37478992342948914,0.36623066663742065,0.40336135029792786,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.36623066663742065},{"x":0.36974790692329407,"y":0.36623066663742065},{"x":0.36974790692329407,"y":0.38644471764564514},{"x":0.35462185740470886,"y":0.38644471764564514}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.35462185740470886,0.36623066663742065,0.36974790692329407,0.38644471764564514]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3478991687297821,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3876337707042694},{"x":0.31092438101768494,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ابراز","boundary":[0.31092438101768494,0.36623066663742065,0.3478991687297821,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3042016923427582,"y":0.36623066663742065},{"x":0.3042016923427582,"y":0.3876337707042694},{"x":0.267226904630661,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"نماییم","boundary":[0.267226904630661,0.36623066663742065,0.3042016923427582,0.3876337707042694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.36623066663742065},{"x":0.26386556029319763,"y":0.36623066663742065},{"x":0.26386556029319763,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2571428716182709,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2571428716182709,0.36623066663742065,0.26386556029319763,0.3876337707042694]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7848739624023438,"y":0.29964327812194824},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3876337707042694},{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21012605249881744,0.29264327812194824,0.7898739624023438,0.3946337707042694],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.405469685792923},{"x":0.7848739624023438,"y":0.405469685792923},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7210084199905396,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرداد","boundary":[0.7210084199905396,0.405469685792923,0.7848739624023438,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.405469685792923},{"x":0.7478991746902466,"y":0.405469685792923},{"x":0.7478991746902466,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۰","boundary":[0.7142857313156128,0.405469685792923,0.7478991746902466,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.405469685792923},{"x":0.6991596817970276,"y":0.405469685792923},{"x":0.6991596817970276,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6470588445663452,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشکده","boundary":[0.6470588445663452,0.405469685792923,0.6991596817970276,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.405469685792923},{"x":0.6420168280601501,"y":0.405469685792923},{"x":0.6420168280601501,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6184874176979065,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فنی","boundary":[0.6184874176979065,0.405469685792923,0.6420168280601501,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.405469685792923},{"x":0.6134454011917114,"y":0.405469685792923},{"x":0.6134454011917114,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5663865804672241,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5663865804672241,0.405469685792923,0.6134454011917114,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.405469685792923},{"x":0.5596638917922974,"y":0.405469685792923},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42687276005744934},{"x":0.529411792755127,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.529411792755127,0.405469685792923,0.5596638917922974,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.405469685792923},{"x":0.5226891040802002,"y":0.405469685792923},{"x":0.5226891040802002,"y":0.42687276005744934},{"x":0.48739495873451233,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"باهنر","boundary":[0.48739495873451233,0.405469685792923,0.5226891040802002,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.405469685792923},{"x":0.48235294222831726,"y":0.405469685792923},{"x":0.48235294222831726,"y":0.42687276005744934},{"x":0.440336138010025,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.440336138010025,0.405469685792923,0.48235294222831726,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.405469685792923},{"x":0.43529412150382996,"y":0.405469685792923},{"x":0.43529412150382996,"y":0.42687276005744934},{"x":0.40168067812919617,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.40168067812919617,0.405469685792923,0.43529412150382996,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.405469685792923},{"x":0.3966386616230011,"y":0.405469685792923},{"x":0.3966386616230011,"y":0.42687276005744934},{"x":0.34117648005485535,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بازرگان","boundary":[0.34117648005485535,0.405469685792923,0.3966386616230011,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.405469685792923},{"x":0.3361344635486603,"y":0.405469685792923},{"x":0.3361344635486603,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2840336263179779,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"نصراله","boundary":[0.2840336263179779,0.405469685792923,0.3361344635486603,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.405469685792923},{"x":0.27899160981178284,"y":0.405469685792923},{"x":0.27899160981178284,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2521008551120758,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.2521008551120758,0.405469685792923,0.27899160981178284,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.405469685792923},{"x":0.24705882370471954,"y":0.405469685792923},{"x":0.24705882370471954,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2201680690050125,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.2201680690050125,0.405469685792923,0.24705882370471954,0.42687276005744934]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.405469685792923},{"x":0.7848739624023438,"y":0.405469685792923},{"x":0.7848739624023438,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2201680690050125,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.2151680690050125,0.39846968579292297,0.7898739624023438,0.43387276005744935],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4982164204120636},{"x":0.729411780834198,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.729411780834198,0.4780023694038391,0.7478991746902466,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.4780023694038391},{"x":0.729411780834198,"y":0.4780023694038391},{"x":0.729411780834198,"y":0.4982164204120636},{"x":0.680672287940979,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"فرصت","boundary":[0.680672287940979,0.4780023694038391,0.729411780834198,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بارگذاری","boundary":[0.6033613681793213,0.4780023694038391,0.6739495992660522,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4982164204120636},{"x":0.5159664154052734,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.5159664154052734,0.4780023694038391,0.5983193516731262,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4780023694038391},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4982164204120636},{"x":0.462184876203537,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"جادارد","boundary":[0.462184876203537,0.4780023694038391,0.5109243988990784,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.4780023694038391},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4780023694038391},{"x":0.45210084319114685,"y":0.4982164204120636},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یادی","boundary":[0.42184874415397644,0.4780023694038391,0.45210084319114685,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4780023694038391},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4780023694038391},{"x":0.41680672764778137,"y":0.4982164204120636},{"x":0.4000000059604645,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4000000059604645,0.4780023694038391,0.41680672764778137,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4982164204120636},{"x":0.35462185740470886,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اساتید","boundary":[0.35462185740470886,0.4780023694038391,0.3966386616230011,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3495798408985138,"y":0.4982164204120636},{"x":0.32773110270500183,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مان","boundary":[0.32773110270500183,0.4780023694038391,0.3495798408985138,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4780023694038391},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4982164204120636},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.2806722819805145,0.4780023694038391,0.3176470696926117,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.4780023694038391},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4780023694038391},{"x":0.27563026547431946,"y":0.4982164204120636},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"شفیعا","boundary":[0.24033613502979279,0.4780023694038391,0.27563026547431946,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4780023694038391},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4780023694038391},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4982164204120636},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21512605249881744,0.4780023694038391,0.23361344635486603,0.4982164204120636]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.7327731251716614,0.5077288746833801,0.7831932902336121,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5291320085525513},{"x":0.702521026134491,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علم","boundary":[0.702521026134491,0.5077288746833801,0.7260504364967346,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6907563209533691,0.5077288746833801,0.6991596817970276,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"صنعت","boundary":[0.6504201889038086,0.5077288746833801,0.6840336322784424,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5291320085525513},{"x":0.63193279504776,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.5089179277420044,0.6386554837226868,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5089179277420044},{"x":0.63193279504776,"y":0.5089179277420044},{"x":0.63193279504776,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.5915966629981995,0.5089179277420044,0.63193279504776,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"صفاییه","boundary":[0.5361344814300537,0.5089179277420044,0.5848739743232727,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5310924649238586,0.5089179277420044,0.5361344814300537,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.4789915978908539,0.5089179277420044,0.5260504484176636,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5291320085525513},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیروزنیا","boundary":[0.4084033668041229,0.5089179277420044,0.4739495813846588,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.5089179277420044},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5089179277420044},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5303210616111755},{"x":0.3815126121044159,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3815126121044159,0.5089179277420044,0.40168067812919617,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5303210616111755},{"x":0.32605043053627014,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.32605043053627014,0.5089179277420044,0.3764705955982208,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5101070404052734},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5101070404052734},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5303210616111755},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صنعتی","boundary":[0.27394959330558777,0.5101070404052734,0.3210084140300751,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.5101070404052734},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5101070404052734},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5303210616111755},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5303210616111755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شریف","boundary":[0.22689075767993927,0.5101070404052734,0.2689075767993927,0.5303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.542211651802063},{"x":0.7831932902336121,"y":0.542211651802063},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7647058963775635,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.7647058963775635,0.542211651802063,0.7831932902336121,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.542211651802063},{"x":0.7596638798713684,"y":0.542211651802063},{"x":0.7596638798713684,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مارا","boundary":[0.7327731251716614,0.542211651802063,0.7596638798713684,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.542211651802063},{"x":0.7260504364967346,"y":0.542211651802063},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.7176470756530762,0.542211651802063,0.7260504364967346,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.542211651802063},{"x":0.7109243869781494,"y":0.542211651802063},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6924369931221008,0.542211651802063,0.7109243869781494,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.542211651802063},{"x":0.6857143044471741,"y":0.542211651802063},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6436975002288818,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مباحث","boundary":[0.6436975002288818,0.542211651802063,0.6857143044471741,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.542211651802063},{"x":0.6352941393852234,"y":0.542211651802063},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آشنا","boundary":[0.6067227125167847,0.542211651802063,0.6352941393852234,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.542211651802063},{"x":0.6000000238418579,"y":0.542211651802063},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمودند","boundary":[0.5546218752861023,0.542211651802063,0.6000000238418579,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.542211651802063},{"x":0.5478991866111755,"y":0.542211651802063},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5600475668907166},{"x":0.534453809261322,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.534453809261322,0.542211651802063,0.5478991866111755,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5434007048606873},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5612366199493408},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.49915966391563416,0.5434007048606873,0.5277311205863953,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5612366199493408},{"x":0.45042017102241516,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورده","boundary":[0.45042017102241516,0.5434007048606873,0.4941176474094391,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5434007048606873},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5612366199493408},{"x":0.4151260554790497,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4151260554790497,0.5434007048606873,0.4436974823474884,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5434007048606873},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5434007048606873},{"x":0.40504202246665955,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3949579894542694,0.5434007048606873,0.40504202246665955,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.5434007048606873},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5434007048606873},{"x":0.38991597294807434,"y":0.5612366199493408},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.37142857909202576,0.5434007048606873,0.38991597294807434,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.5434007048606873},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5434007048606873},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5612366199493408},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ضمن","boundary":[0.3327731192111969,0.5434007048606873,0.3663865625858307,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.5434007048606873},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5434007048606873},{"x":0.32773110270500183,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2873949706554413,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجددا","boundary":[0.2873949706554413,0.5434007048606873,0.32773110270500183,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5434007048606873},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5434007048606873},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5612366199493408},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2689075767993927,0.5434007048606873,0.2840336263179779,0.5612366199493408]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5434007048606873},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5434007048606873},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5612366199493408},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.22857142984867096,0.5434007048606873,0.26386556029319763,0.5612366199493408]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4780023694038391},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5612366199493408},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.21012605249881744,0.4710023694038391,0.7881932902336121,0.5682366199493408],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.596908450126648},{"x":0.7546218633651733,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاج","boundary":[0.7546218633651733,0.5755053758621216,0.7831932902336121,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5755053758621216},{"x":0.75126051902771,"y":0.5755053758621216},{"x":0.75126051902771,"y":0.596908450126648},{"x":0.7176470756530762,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.7176470756530762,0.5755053758621216,0.75126051902771,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7126050591468811,"y":0.596908450126648},{"x":0.6655462384223938,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سعیدی","boundary":[0.6655462384223938,0.5755053758621216,0.7126050591468811,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6605042219161987,"y":0.596908450126648},{"x":0.6470588445663452,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6470588445663452,0.5755053758621216,0.6605042219161987,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6453781723976135,"y":0.596908450126648},{"x":0.6268907785415649,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هم","boundary":[0.6268907785415649,0.5755053758621216,0.6453781723976135,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6201680898666382,"y":0.596908450126648},{"x":0.5848739743232727,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.5848739743232727,0.5755053758621216,0.6201680898666382,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5798319578170776,"y":0.596908450126648},{"x":0.5647059082984924,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5647059082984924,0.5755053758621216,0.5798319578170776,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5546218752861023,"y":0.596908450126648},{"x":0.5277311205863953,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جناب","boundary":[0.5277311205863953,0.5755053758621216,0.5546218752861023,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5142857432365417,"y":0.596908450126648},{"x":0.48067227005958557,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.48067227005958557,0.5755053758621216,0.5142857432365417,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4756302535533905,"y":0.596908450126648},{"x":0.4302521049976349,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مهندس","boundary":[0.4302521049976349,0.5755053758621216,0.4756302535533905,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4252100884914398,"y":0.5755053758621216},{"x":0.4252100884914398,"y":0.596908450126648},{"x":0.40336135029792786,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانا","boundary":[0.40336135029792786,0.5755053758621216,0.4252100884914398,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3983193337917328,"y":0.596908450126648},{"x":0.3344537913799286,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"خواجوی","boundary":[0.3344537913799286,0.5755053758621216,0.3983193337917328,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3294117748737335,"y":0.5755053758621216},{"x":0.3294117748737335,"y":0.596908450126648},{"x":0.27731093764305115,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مدیریت","boundary":[0.27731093764305115,0.5755053758621216,0.3294117748737335,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5755053758621216},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5755053758621216},{"x":0.2722689211368561,"y":0.596908450126648},{"x":0.22857142984867096,"y":0.596908450126648}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.22857142984867096,0.5755053758621216,0.2722689211368561,0.596908450126648]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6278240084648132},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سامانه","boundary":[0.7411764860153198,0.6040428280830383,0.7831932902336121,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"الکترونیکی","boundary":[0.6554622054100037,0.6040428280830383,0.7361344695091248,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6278240084648132},{"x":0.610084056854248,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"برکت","boundary":[0.610084056854248,0.6040428280830383,0.6487395167350769,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6278240084648132},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سپاسگزاری","boundary":[0.5126050710678101,0.6040428280830383,0.6000000238418579,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48571428656578064,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6278240084648132},{"x":0.48571428656578064,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48571428656578064,0.6052318811416626,0.5025210380554199,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6052318811416626},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6052318811416626},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6278240084648132},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"گردد","boundary":[0.4436974823474884,0.6052318811416626,0.48067227005958557,0.6278240084648132]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6052318811416626},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6278240084648132},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.6052318811416626,0.4420168101787567,0.6278240084648132]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6278240084648132},{"x":0.22857142984867096,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.22357142984867096,0.5685053758621216,0.7881932902336121,0.6348240084648132],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6587395668029785},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نصراله","boundary":[0.5394958257675171,0.6397145986557007,0.5865546464920044,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6587395668029785},{"x":0.507563054561615,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امین","boundary":[0.507563054561615,0.6397145986557007,0.5327731370925903,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4739495813846588,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6385255455970764},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6587395668029785},{"x":0.4739495813846588,"y":0.6587395668029785}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زاده","boundary":[0.4739495813846588,0.6385255455970764,0.5008403658866882,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6385255455970764},{"x":0.4605042040348053,"y":0.6575505137443542},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"حمید","boundary":[0.4285714328289032,0.6385255455970764,0.4605042040348053,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.6385255455970764},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6385255455970764},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6587395668029785},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بازرگان","boundary":[0.3663865625858307,0.6385255455970764,0.42184874415397644,0.6587395668029785]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6385255455970764},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6575505137443542},{"x":0.3142857253551483,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"خرداد","boundary":[0.3142857253551483,0.6385255455970764,0.3512605130672455,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6385255455970764},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6385255455970764},{"x":0.31092438101768494,"y":0.6575505137443542},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۶","boundary":[0.27394959330558777,0.6385255455970764,0.31092438101768494,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6385255455970764},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6385255455970764},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6575505137443542},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.26218488812446594,0.6385255455970764,0.2689075767993927,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6385255455970764},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6385255455970764},{"x":0.2554621994495392,"y":0.6575505137443542},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کرمان","boundary":[0.21848739683628082,0.6385255455970764,0.2554621994495392,0.6575505137443542]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21848739683628082,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6587395668029785},{"x":0.21848739683628082,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.21348739683628082,0.6303364925384521,0.5915546464920044,0.6657395668029785],"dir":"rtl","type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/mQsFXDNCYqaOXbzU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/FqnMybAPnfGQiXAo.jpg","blurred":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/kQCvBxrWRENoGKKS.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003898735978022343,0.00031262398673294556,0.9986696560763512,0.9990288343418227]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6336134672164917,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6336134672164917,"y":0.34601664543151855},{"x":0.5210084319114685,"y":0.34601664543151855}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.5210084319114685,0.2699167728424072,0.6336134672164917,0.34601664543151855]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2699167728424072},{"x":0.5159664154052734,"y":0.26872771978378296},{"x":0.5159664154052734,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تفصیلی","boundary":[0.42352941632270813,0.2699167728424072,0.5159664154052734,0.34601664543151855]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.2699167728424072},{"x":0.6336134672164917,"y":0.26872771978378296},{"x":0.6336134672164917,"y":0.34601664543151855},{"x":0.4252100884914398,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.8399999737739563,"boundary":[0.4185294163227081,0.2629167728424072,0.6386134672164917,0.35301664543151856],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7478991746902466,0.3876337707042694,0.7848739624023438,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7176470756530762,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7176470756530762,0.3876337707042694,0.7411764860153198,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7159664034843445,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.7126050591468811,0.3876337707042694,0.7159664034843445,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7058823704719543,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6521008610725403,0.3876337707042694,0.7058823704719543,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4078477919101715},{"x":0.610084056854248,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.610084056854248,0.3876337707042694,0.6453781723976135,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6033613681793213,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6033613681793213,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5966386795043945,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5966386795043945,0.38644471764564514,0.6033613681793213,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.5361344814300537,0.38644471764564514,0.5899159908294678,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5310924649238586,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5310924649238586,"y":0.4078477919101715},{"x":0.489075630903244,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.489075630903244,0.38644471764564514,0.5310924649238586,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.38644471764564514},{"x":0.48235294222831726,"y":0.38644471764564514},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4302521049976349,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.4302521049976349,0.38644471764564514,0.48235294222831726,0.4078477919101715]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7848739624023438,"y":0.40903687477111816},{"x":0.4302521049976349,"y":0.40665873885154724}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4252521049976349,0.3782556347846985,0.7898739624023438,0.41603687477111817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7411764860153198,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.7042016983032227,0.41617122292518616,0.7411764860153198,0.4256837069988251]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7411764860153198,"y":0.41617122292518616},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6992016983032227,0.40917122292518615,0.7461764860153198,0.4326837069988251],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4149821698665619},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4149821698665619},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4256837069988251},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۵","boundary":[0.24201680719852448,0.4149821698665619,0.25882354378700256,0.4256837069988251]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4149821698665619},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4149821698665619},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4256837069988251},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4256837069988251}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.4079821698665619,0.26382354378700257,0.4326837069988251],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4387633800506592},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4387633800506592},{"x":0.25882354378700256,"y":0.44946491718292236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.24201680719852448,0.4387633800506592,0.25882354378700256,0.44946491718292236]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4387633800506592},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4387633800506592},{"x":0.25882354378700256,"y":0.44946491718292236},{"x":0.24201680719852448,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.4317633800506592,0.26382354378700257,0.45646491718292237],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.46016645431518555},{"x":0.25882354378700256,"y":0.46016645431518555},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4720570743083954},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۲","boundary":[0.24201680719852448,0.46016645431518555,0.25882354378700256,0.4720570743083954]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.46016645431518555},{"x":0.25882354378700256,"y":0.46016645431518555},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4720570743083954},{"x":0.24201680719852448,"y":0.47324612736701965}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.45316645431518554,0.26382354378700257,0.4790570743083954],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.4839476943016052},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4839476943016052},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4958382844924927},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۴","boundary":[0.24033613502979279,0.4839476943016052,0.25882354378700256,0.4958382844924927]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.4839476943016052},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4839476943016052},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4958382844924927},{"x":0.24033613502979279,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23533613502979278,0.4769476943016052,0.26382354378700257,0.5028382844924927],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5077288746833801},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5077288746833801},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5184304118156433},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۵","boundary":[0.24201680719852448,0.5077288746833801,0.25882354378700256,0.5184304118156433]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5077288746833801},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5077288746833801},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5184304118156433},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.5007288746833801,0.26382354378700257,0.5254304118156433],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5303210616111755},{"x":0.25882354378700256,"y":0.542211651802063},{"x":0.24369747936725616,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۳۶","boundary":[0.24201680719852448,0.5315101146697998,0.25882354378700256,0.542211651802063]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5303210616111755},{"x":0.25882354378700256,"y":0.542211651802063},{"x":0.24369747936725616,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.5245101146697998,0.26382354378700257,0.549211651802063],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5541022419929504},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5529131889343262},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5648037791252136},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۰","boundary":[0.24201680719852448,0.5541022419929504,0.25882354378700256,0.5648037791252136]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5541022419929504},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5529131889343262},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5648037791252136},{"x":0.24369747936725616,"y":0.5659928917884827}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.5471022419929504,0.26382354378700257,0.5718037791252136],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5766944289207458},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5766944289207458},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5885850191116333},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۱","boundary":[0.24201680719852448,0.5766944289207458,0.26050421595573425,0.5885850191116333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5766944289207458},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5766944289207458},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5885850191116333},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5885850191116333}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.5696944289207458,0.26550421595573426,0.5955850191116333],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6004756093025208},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6004756093025208},{"x":0.25882354378700256,"y":0.612366259098053},{"x":0.24369747936725616,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۲","boundary":[0.24369747936725616,0.6004756093025208,0.25882354378700256,0.612366259098053]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.6004756093025208},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6004756093025208},{"x":0.25882354378700256,"y":0.612366259098053},{"x":0.24369747936725616,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.5934756093025207,0.26382354378700257,0.619366259098053],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7428571581840515,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6991596817970276,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6991596817970276,0.4387633800506592,0.7428571581840515,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6924369931221008,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.6638655662536621,0.4387633800506592,0.6924369931221008,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6605042219161987,"y":0.45303210616111755},{"x":0.610084056854248,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"...............","boundary":[0.610084056854248,0.4387633800506592,0.6605042219161987,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4613555371761322},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4780023694038391},{"x":0.6991596817970276,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتخاب","boundary":[0.6991596817970276,0.4613555371761322,0.7428571581840515,0.4780023694038391]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6924369931221008,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6605042219161987,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6605042219161987,0.4613555371761322,0.6924369931221008,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.46016645431518555},{"x":0.653781533241272,"y":0.4613555371761322},{"x":0.653781533241272,"y":0.47681331634521484},{"x":0.6168067455291748,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.6168067455291748,0.46016645431518555,0.653781533241272,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.46016645431518555},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4613555371761322},{"x":0.6134454011917114,"y":0.47681331634521484},{"x":0.5630252361297607,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.6399999856948853,"dir":"rtl","str":"................","boundary":[0.5630252361297607,0.46016645431518555,0.6134454011917114,0.47681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4839476943016052},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.7159664034843445,0.4839476943016052,0.7428571581840515,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.4839476943016052},{"x":0.707563042640686,"y":0.4839476943016052},{"x":0.707563042640686,"y":0.5017836093902588},{"x":0.658823549747467,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"عملیاتی","boundary":[0.658823549747467,0.4839476943016052,0.707563042640686,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6521008610725403,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6470588445663452,0.4839476943016052,0.6521008610725403,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برگه","boundary":[0.6201680898666382,0.4839476943016052,0.6487395167350769,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6117647290229797,"y":0.4839476943016052},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5798319578170776,0.4839476943016052,0.6117647290229797,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5731092691421509,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.5378151535987854,0.4839476943016052,0.5731092691421509,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.4839476943016052},{"x":0.534453809261322,"y":0.4839476943016052},{"x":0.534453809261322,"y":0.5017836093902588},{"x":0.529411792755127,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.529411792755127,0.4839476943016052,0.534453809261322,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5277311205863953,"y":0.4839476943016052},{"x":0.5277311205863953,"y":0.5017836093902588},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":".................","boundary":[0.4957983195781708,0.4839476943016052,0.5277311205863953,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5243757367134094},{"x":0.7109243869781494,"y":0.5243757367134094}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نمونه","boundary":[0.7109243869781494,0.5077288746833801,0.7428571581840515,0.5243757367134094]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازی","boundary":[0.6739495992660522,0.5077288746833801,0.7092437148094177,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5231866836547852},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اولیه","boundary":[0.6403361558914185,0.5077288746833801,0.6655462384223938,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5231866836547852},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5231866836547852}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"..................","boundary":[0.5815126299858093,0.5077288746833801,0.6352941393852234,0.5231866836547852]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قواعد","boundary":[0.7092437148094177,0.5315101146697998,0.7428571581840515,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5303210616111755},{"x":0.702521026134491,"y":0.5303210616111755},{"x":0.702521026134491,"y":0.5481569766998291},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5481569766998291}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عمومی","boundary":[0.6571428775787354,0.5303210616111755,0.702521026134491,0.5481569766998291]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6386554837226868,0.5303210616111755,0.6504201889038086,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5303210616111755},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.5932773351669312,0.5303210616111755,0.6302521228790283,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5303210616111755},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.5303210616111755,0.5865546464920044,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5695600509643555},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.7159664034843445,0.5505350828170776,0.7428571581840515,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5505350828170776},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5695600509643555},{"x":0.680672287940979,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تعداد","boundary":[0.680672287940979,0.5505350828170776,0.7092437148094177,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محصول","boundary":[0.6201680898666382,0.5505350828170776,0.6722689270973206,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5505350828170776},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5695600509643555},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6033613681793213,0.5505350828170776,0.6134454011917114,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طریقه","boundary":[0.5579832196235657,0.5505350828170776,0.5949580073356628,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5695600509643555},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.5109243988990784,0.5505350828170776,0.5512605309486389,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5505350828170776},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5695600509643555},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5695600509643555}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.4957983195781708,0.5505350828170776,0.5058823823928833,0.5695600509643555]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7058823704719543,0.5778834819793701,0.7411764860153198,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5778834819793701},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6756302714347839,0.5778834819793701,0.7042016983032227,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6638655662536621,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.6285714507102966,0.5778834819793701,0.6638655662536621,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5778834819793701},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6000000238418579,0.5778834819793701,0.6268907785415649,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تولید","boundary":[0.5647059082984924,0.5778834819793701,0.5932773351669312,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.5778834819793701},{"x":0.556302547454834,"y":0.5778834819793701},{"x":0.556302547454834,"y":0.5933412313461304},{"x":0.556302547454834,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.5299999713897705,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.556302547454834,0.5778834819793701,0.556302547454834,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.5778834819793701},{"x":0.556302547454834,"y":0.5778834819793701},{"x":0.556302547454834,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5512605309486389,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5512605309486389,0.5778834819793701,0.556302547454834,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5778834819793701},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5092437267303467,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تعاریف","boundary":[0.5109243988990784,0.5766944289207458,0.5445378422737122,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5766944289207458},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5921521782875061},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5921521782875061}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4924369752407074,0.5766944289207458,0.5008403658866882,0.5921521782875061]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7193277478218079,"y":0.612366259098053},{"x":0.6890756487846375,"y":0.612366259098053}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"نقطه","boundary":[0.6890756487846375,0.6004756093025208,0.7193277478218079,0.612366259098053]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9800000190734863}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.43638524413108826},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7428571581840515,"y":0.612366259098053},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.8600000143051147,"boundary":[0.4891176474094391,0.42938524413108825,0.7478571581840515,0.619366259098053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.601664662361145},{"x":0.680672287940979,"y":0.601664662361145},{"x":0.680672287940979,"y":0.61712247133255},{"x":0.653781533241272,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سربه","boundary":[0.653781533241272,0.601664662361145,0.680672287940979,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.601664662361145},{"x":0.6521008610725403,"y":0.601664662361145},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.6336134672164917,0.601664662361145,0.6521008610725403,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.6004756093025208},{"x":0.6268907785415649,"y":0.601664662361145},{"x":0.6268907785415649,"y":0.61712247133255},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فروش","boundary":[0.5882353186607361,0.6004756093025208,0.6268907785415649,0.61712247133255]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5747899413108826,0.6004756093025208,0.5798319578170776,0.6159334182739258]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6004756093025208},{"x":0.5680672526359558,"y":0.601664662361145},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6159334182739258},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6159334182739258}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.5327731370925903,0.6004756093025208,0.5680672526359558,0.6159334182739258]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6337693333625793},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"نقطه","boundary":[0.6890756487846375,0.6230677962303162,0.7176470756530762,0.6337693333625793]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.800000011920929}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6004756093025208},{"x":0.7176470756530762,"y":0.601664662361145},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6337693333625793},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6337693333625793}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5277731370925903,0.5934756093025207,0.7226470756530762,0.6407693333625794],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.626634955406189},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6521008610725403,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سربه","boundary":[0.6521008610725403,0.626634955406189,0.6823529601097107,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.626634955406189},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6278240084648132},{"x":0.6504201889038086,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سر","boundary":[0.6336134672164917,0.626634955406189,0.6504201889038086,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.626634955406189},{"x":0.6268907785415649,"y":0.626634955406189},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هزینه","boundary":[0.5915966629981995,0.626634955406189,0.6252101063728333,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.626634955406189},{"x":0.5848739743232727,"y":0.626634955406189},{"x":0.583193302154541,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6397145986557007}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5714285969734192,0.626634955406189,0.583193302154541,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6254459023475647},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5310924649238586,"y":0.6385255455970764}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.5327731370925903,0.6254459023475647,0.5647059082984924,0.6397145986557007]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6789916157722473,0.6468489766120911,0.7193277478218079,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۲","boundary":[0.6638655662536621,0.6468489766120911,0.6705882549285889,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6634958386421204},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6252101063728333,0.6456599235534668,0.6571428775787354,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محاسبه","boundary":[0.5697479248046875,0.6456599235534668,0.6168067455291748,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5630252361297607,"y":0.6634958386421204},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"استهلاک","boundary":[0.5042017102241516,0.6456599235534668,0.5630252361297607,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6456599235534668},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6456599235534668},{"x":0.49915966391563416,"y":0.6634958386421204},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4924369752407074,0.6456599235534668,0.49915966391563416,0.6634958386421204]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6694411635398865},{"x":0.7428571581840515,"y":0.686087965965271},{"x":0.7142857313156128,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چک","boundary":[0.7142857313156128,0.6694411635398865,0.7428571581840515,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6694411635398865},{"x":0.707563042640686,"y":0.6694411635398865},{"x":0.707563042640686,"y":0.686087965965271},{"x":0.6722689270973206,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"لیست","boundary":[0.6722689270973206,0.6694411635398865,0.707563042640686,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6655462384223938,"y":0.686087965965271},{"x":0.6235294342041016,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراحی","boundary":[0.6235294342041016,0.6694411635398865,0.6655462384223938,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6151260733604431,"y":0.686087965965271},{"x":0.610084056854248,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.610084056854248,0.6694411635398865,0.6151260733604431,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6016806960105896,"y":0.6694411635398865},{"x":0.6016806960105896,"y":0.686087965965271},{"x":0.5647059082984924,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"ساخت","boundary":[0.5647059082984924,0.6694411635398865,0.6016806960105896,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6694411635398865},{"x":0.561344563961029,"y":0.6694411635398865},{"x":0.561344563961029,"y":0.686087965965271},{"x":0.5529412031173706,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5529412031173706,0.6694411635398865,0.561344563961029,0.686087965965271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6254459023475647},{"x":0.7428571581840515,"y":0.626634955406189},{"x":0.7428571581840515,"y":0.68727707862854},{"x":0.4924369752407074,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4874369752407074,0.6184459023475647,0.7478571581840515,0.69427707862854],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تابع","boundary":[0.7210084199905396,0.6920332908630371,0.7428571581840515,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6932223439216614},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"افت","boundary":[0.6907563209533691,0.6920332908630371,0.7126050591468811,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کیفیت","boundary":[0.6436975002288818,0.6920332908630371,0.6823529601097107,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6302521228790283,0.6920332908630371,0.6352941393852234,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"QLF","boundary":[0.5865546464920044,0.6908442378044128,0.6268907785415649,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6908442378044128},{"x":0.583193302154541,"y":0.6908442378044128},{"x":0.583193302154541,"y":0.7074910998344421},{"x":0.578151285648346,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5798319578170776,0.6908442378044128,0.583193302154541,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5647059082984924,0.6908442378044128,0.5697479248046875,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.717003583908081},{"x":0.7831932902336121,"y":0.717003583908081},{"x":0.7831932902336121,"y":0.731272280216217},{"x":0.7546218633651733,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.7546218633651733,0.717003583908081,0.7831932902336121,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.717003583908081},{"x":0.7478991746902466,"y":0.717003583908081},{"x":0.7478991746902466,"y":0.731272280216217},{"x":0.7411764860153198,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7411764860153198,0.717003583908081,0.7478991746902466,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.717003583908081},{"x":0.7344537973403931,"y":0.717003583908081},{"x":0.7344537973403931,"y":0.731272280216217},{"x":0.6890756487846375,"y":0.731272280216217}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مراجع","boundary":[0.6890756487846375,0.717003583908081,0.7344537973403931,0.731272280216217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7865546345710754,"y":0.756242573261261},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7462185025215149,0.7384066581726074,0.7865546345710754,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.707563042640686,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7384066581726074},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7574316263198853},{"x":0.707563042640686,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"دوم","boundary":[0.707563042640686,0.7384066581726074,0.7394958138465881,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7058823704719543,"y":0.7574316263198853},{"x":0.702521026134491,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.702521026134491,0.7395957112312317,0.7058823704719543,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6487395167350769,0.7395957112312317,0.6957983374595642,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.740784764289856},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7574316263198853},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6134454011917114,0.740784764289856,0.6436975002288818,0.7574316263198853]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7865546345710754,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7865546345710754,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5597059082984924,0.6838442378044128,0.7915546345710754,0.7656206793785095],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7042016983032227,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.7042016983032227,0.7669441103935242,0.7428571581840515,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7657550573348999,0.6974790096282959,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7812128663063049},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6218487620353699,0.7657550573348999,0.6621848940849304,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7657550573348999},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.5966386795043945,0.7657550573348999,0.6184874176979065,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7657550573348999},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7812128663063049},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7812128663063049}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5848739743232727,0.7657550573348999,0.5899159908294678,0.7812128663063049]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7243697643280029,0.7871581315994263,0.7428571581840515,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7159664034843445,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7109243869781494,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7109243869781494,0.7871581315994263,0.7159664034843445,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7871581315994263},{"x":0.702521026134491,"y":0.7871581315994263},{"x":0.702521026134491,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6571428775787354,0.7871581315994263,0.702521026134491,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6554622054100037,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6218487620353699,0.7871581315994263,0.6554622054100037,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8085612654685974},{"x":0.561344563961029,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.561344563961029,0.7871581315994263,0.6134454011917114,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5529412031173706,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8085612654685974},{"x":0.5462185144424438,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5462185144424438,0.7871581315994263,0.5529412031173706,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5478991866111755,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5478991866111755,"y":0.8085612654685974},{"x":0.507563054561615,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.507563054561615,0.7871581315994263,0.5478991866111755,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5058823823928833,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5058823823928833,"y":0.8085612654685974},{"x":0.4722689092159271,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.4722689092159271,0.7871581315994263,0.5058823823928833,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8085612654685974},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4571428596973419,0.7871581315994263,0.4638655483722687,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7871581315994263},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8085612654685974},{"x":0.44873949885368347,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.44873949885368347,0.7871581315994263,0.4571428596973419,0.8085612654685974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7657550573348999},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7428571581840515,"y":0.8097503185272217},{"x":0.4470588266849518,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.44373949885368347,0.7587550573348999,0.7478571581840515,0.8167503185272217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6242568492889404},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6242568492889404},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6361474394798279},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.24201680719852448,0.6242568492889404,0.25882354378700256,0.6361474394798279]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6242568492889404},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6242568492889404},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6361474394798279},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6361474394798279}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.6172568492889404,0.26382354378700257,0.6431474394798279],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6468489766120911},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6468489766120911},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6575505137443542},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۶","boundary":[0.24201680719852448,0.6468489766120911,0.2571428716182709,0.6575505137443542]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6468489766120911},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6468489766120911},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6575505137443542},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.6398489766120911,0.2621428716182709,0.6645505137443543],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6706302165985107},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6706302165985107},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6813317537307739},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۷","boundary":[0.24201680719852448,0.6706302165985107,0.25882354378700256,0.6813317537307739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6706302165985107},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6706302165985107},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6813317537307739},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.6636302165985107,0.26382354378700257,0.6883317537307739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6932223439216614},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6932223439216614},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7039238810539246},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۸","boundary":[0.24201680719852448,0.6932223439216614,0.25882354378700256,0.7039238810539246]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6932223439216614},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6932223439216614},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7039238810539246},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.6862223439216614,0.26382354378700257,0.7109238810539246],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.717003583908081},{"x":0.2571428716182709,"y":0.717003583908081},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7288941740989685},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۱","boundary":[0.24201680719852448,0.717003583908081,0.25882354378700256,0.7288941740989685]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.717003583908081},{"x":0.2571428716182709,"y":0.717003583908081},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7288941740989685},{"x":0.24369747936725616,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.710003583908081,0.26382354378700257,0.7358941740989685],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7669441103935242},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7669441103935242},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7776456475257874},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۴","boundary":[0.24201680719852448,0.7669441103935242,0.2571428716182709,0.7776456475257874]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7669441103935242},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7669441103935242},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7776456475257874},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.7599441103935242,0.2621428716182709,0.7846456475257874],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7895362377166748},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7895362377166748},{"x":0.25882354378700256,"y":0.8026159405708313},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.3799999952316284,"str":"54","boundary":[0.2369747906923294,0.7895362377166748,0.25882354378700256,0.8026159405708313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7895362377166748},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7895362377166748},{"x":0.25882354378700256,"y":0.8026159405708313},{"x":0.2369747906923294,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.3799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.2319747906923294,0.7825362377166748,0.26382354378700257,0.8096159405708313],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/YESWaJbiEjbjqVRn-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/ABtiZIWJejJyjxak.jpg","blurred":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/XKurkxcEaZDmMEfx.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003983475751235705,0.00019385930459933106,0.9986724807354582,0.9989835906601406]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.1736028492450714},{"x":0.26050421595573425,"y":0.1736028492450714},{"x":0.26050421595573425,"y":0.18549345433712006},{"x":0.24369747936725616,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.24369747936725616,0.1736028492450714,0.26050421595573425,0.18549345433712006]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.1736028492450714},{"x":0.2840336263179779,"y":0.1736028492450714},{"x":0.2840336263179779,"y":0.18549345433712006},{"x":0.26218488812446594,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"......","boundary":[0.26218488812446594,0.1736028492450714,0.2840336263179779,0.18549345433712006]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.1736028492450714},{"x":0.2840336263179779,"y":0.1736028492450714},{"x":0.2840336263179779,"y":0.18549345433712006},{"x":0.24369747936725616,"y":0.18549345433712006}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.1666028492450714,0.2890336263179779,0.19249345433712006],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.1973840594291687},{"x":0.26050421595573425,"y":0.1973840594291687},{"x":0.26050421595573425,"y":0.20927467942237854},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.24369747936725616,0.1973840594291687,0.26050421595573425,0.20927467942237854]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.1973840594291687},{"x":0.2840336263179779,"y":0.1973840594291687},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20927467942237854},{"x":0.26218488812446594,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"......","boundary":[0.26218488812446594,0.1973840594291687,0.2840336263179779,0.20927467942237854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.1973840594291687},{"x":0.2840336263179779,"y":0.1973840594291687},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20927467942237854},{"x":0.24369747936725616,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.1903840594291687,0.2890336263179779,0.21627467942237855],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.22116528451442719},{"x":0.26050421595573425,"y":0.22116528451442719},{"x":0.26050421595573425,"y":0.23186682164669037},{"x":0.24369747936725616,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.24369747936725616,0.22116528451442719,0.26050421595573425,0.23186682164669037]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22235433757305145},{"x":0.2840336263179779,"y":0.23305588960647583},{"x":0.26218488812446594,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"......","boundary":[0.26218488812446594,0.22116528451442719,0.2840336263179779,0.23305588960647583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.22116528451442719},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22235433757305145},{"x":0.2840336263179779,"y":0.23305588960647583},{"x":0.24369747936725616,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.21416528451442718,0.2890336263179779,0.24005588960647584],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.243757426738739},{"x":0.25882354378700256,"y":0.243757426738739},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2544589638710022},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.24201680719852448,0.243757426738739,0.25882354378700256,0.2544589638710022]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.243757426738739},{"x":0.2840336263179779,"y":0.243757426738739},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2544589638710022},{"x":0.26218488812446594,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"......","boundary":[0.26218488812446594,0.243757426738739,0.2840336263179779,0.2544589638710022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.243757426738739},{"x":0.2840336263179779,"y":0.243757426738739},{"x":0.2840336263179779,"y":0.2544589638710022},{"x":0.24201680719852448,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.236757426738739,0.2890336263179779,0.2614589638710022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.26516053080558777},{"x":0.2554621994495392,"y":0.26516053080558777},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2770511209964752},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۵۹","boundary":[0.24369747936725616,0.26516053080558777,0.2554621994495392,0.2770511209964752]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.26516053080558777},{"x":0.2554621994495392,"y":0.26516053080558777},{"x":0.2554621994495392,"y":0.2770511209964752},{"x":0.24369747936725616,"y":0.2770511209964752}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.25816053080558776,0.2604621994495392,0.2840511209964752],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2901307940483093},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2901307940483093},{"x":0.25882354378700256,"y":0.30202141404151917},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۹","boundary":[0.24201680719852448,0.2901307940483093,0.25882354378700256,0.30202141404151917]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.2901307940483093},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2901307940483093},{"x":0.2689075767993927,"y":0.30202141404151917},{"x":0.26218488812446594,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"..","boundary":[0.26218488812446594,0.2901307940483093,0.2689075767993927,0.30202141404151917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.2901307940483093},{"x":0.2689075767993927,"y":0.2901307940483093},{"x":0.2689075767993927,"y":0.30202141404151917},{"x":0.24201680719852448,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.2831307940483093,0.2739075767993927,0.30902141404151917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3139120042324066},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3139120042324066},{"x":0.26050421595573425,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۴","boundary":[0.24201680719852448,0.3139120042324066,0.26050421595573425,0.32580262422561646]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3139120042324066},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3139120042324066},{"x":0.2689075767993927,"y":0.32580262422561646},{"x":0.26218488812446594,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"..","boundary":[0.26218488812446594,0.3139120042324066,0.2689075767993927,0.32580262422561646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3139120042324066},{"x":0.2689075767993927,"y":0.3139120042324066},{"x":0.2689075767993927,"y":0.32580262422561646},{"x":0.24201680719852448,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.3069120042324066,0.2739075767993927,0.33280262422561646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.33650416135787964},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3376932144165039},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3472056984901428},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.24201680719852448,0.33650416135787964,0.25882354378700256,0.3472056984901428]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.33650416135787964},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3376932144165039},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3483947813510895},{"x":0.26218488812446594,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"......","boundary":[0.26218488812446594,0.33650416135787964,0.2840336263179779,0.3483947813510895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.33650416135787964},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3376932144165039},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3483947813510895},{"x":0.24201680719852448,"y":0.3472056984901428}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.32950416135787963,0.2890336263179779,0.3553947813510895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7260504364967346,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7260504364967346,"y":0.19024969637393951},{"x":0.680672287940979,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6823529601097107,0.17241379618644714,0.7260504364967346,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6789916157722473,"y":0.17241379618644714},{"x":0.6773109436035156,"y":0.19024969637393951},{"x":0.6436975002288818,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6453781723976135,0.17122472822666168,0.6773109436035156,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6369748115539551,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6369748115539551,"y":0.18906064331531525},{"x":0.6201680898666382,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6218487620353699,0.17122472822666168,0.6369748115539551,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6134454011917114,"y":0.17122472822666168},{"x":0.6134454011917114,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5747899413108826,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماسه","boundary":[0.5747899413108826,0.17122472822666168,0.6134454011917114,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5680672526359558,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5663865804672241,"y":0.18906064331531525},{"x":0.561344563961029,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.561344563961029,0.17003567516803741,0.5663865804672241,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5579832196235657,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5579832196235657,"y":0.18906064331531525},{"x":0.5176470875740051,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"ماسه","boundary":[0.5176470875740051,0.17003567516803741,0.5579832196235657,0.18906064331531525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5159664154052734,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5159664154052734,"y":0.18787157535552979},{"x":0.507563054561615,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.507563054561615,0.17003567516803741,0.5159664154052734,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5008403658866882,"y":0.17003567516803741},{"x":0.49915966391563416,"y":0.18787157535552979},{"x":0.4924369752407074,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4941176474094391,0.17003567516803741,0.49915966391563416,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.17003567516803741},{"x":0.4941176474094391,"y":0.17003567516803741},{"x":0.4941176474094391,"y":0.18787157535552979},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.5799999833106995,"dir":"rtl","str":"۔","boundary":[0.48739495873451233,0.17003567516803741,0.4941176474094391,0.18787157535552979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7260504364967346,"y":0.17241379618644714},{"x":0.7260504364967346,"y":0.19143876433372498},{"x":0.48739495873451233,"y":0.18906064331531525}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.4823949587345123,0.1630356751680374,0.7310504364967346,0.19843876433372498],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7126050591468811,"y":0.21165280044078827},{"x":0.6756302714347839,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6756302714347839,0.19619500637054443,0.7126050591468811,0.21165280044078827]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6722689270973206,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6722689270973206,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6504201889038086,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6504201889038086,0.19619500637054443,0.6722689270973206,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6369748115539551,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6252101063728333,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6252101063728333,0.1973840594291687,0.6369748115539551,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6184874176979065,"y":0.1973840594291687},{"x":0.6184874176979065,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5966386795043945,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گود","boundary":[0.5966386795043945,0.1973840594291687,0.6184874176979065,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5899159908294678,"y":0.1973840594291687},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.1973840594291687,0.5899159908294678,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7142857313156128,"y":0.21878716349601746},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6756302714347839,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6756302714347839,0.21997621655464172,0.7142857313156128,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6722689270973206,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6722689270973206,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6504201889038086,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6504201889038086,0.21997621655464172,0.6722689270973206,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6369748115539551,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6369748115539551,"y":0.23662306368350983},{"x":0.6252101063728333,"y":0.23662306368350983}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6235294342041016,0.22116528451442719,0.6369748115539551,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6168067455291748,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6184874176979065,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درجه","boundary":[0.5865546464920044,0.22116528451442719,0.6184874176979065,0.23662306368350983]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.22235433757305145},{"x":0.583193302154541,"y":0.22235433757305145},{"x":0.583193302154541,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5798319578170776,0.22235433757305145,0.583193302154541,0.2378121316432953]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.1973840594291687},{"x":0.7126050591468811,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7142857313156128,"y":0.23662306368350983},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5748319578170776,0.1903840594291687,0.7192857313156128,0.24362306368350983],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6907563209533691,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"١-","boundary":[0.6773109436035156,0.24256837368011475,0.6907563209533691,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.243757426738739},{"x":0.6756302714347839,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6756302714347839,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6352941393852234,0.243757426738739,0.6756302714347839,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.243757426738739},{"x":0.63193279504776,"y":0.243757426738739},{"x":0.63193279504776,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6117647290229797,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6117647290229797,0.243757426738739,0.63193279504776,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.243757426738739},{"x":0.5966386795043945,"y":0.243757426738739},{"x":0.5966386795043945,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5882353186607361,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.5882353186607361,0.243757426738739,0.5966386795043945,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.243757426738739},{"x":0.5848739743232727,"y":0.243757426738739},{"x":0.5848739743232727,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5815126299858093,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5815126299858093,0.243757426738739,0.5848739743232727,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6941176652908325,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6924369931221008,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6773109436035156,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.6789916157722473,0.26516053080558777,0.6924369931221008,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6773109436035156,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6756302714347839,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6386554837226868,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6386554837226868,0.26516053080558777,0.6756302714347839,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6336134672164917,"y":0.26516053080558777},{"x":0.63193279504776,"y":0.28299644589424133},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6117647290229797,0.26516053080558777,0.63193279504776,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5630252361297607,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خشک","boundary":[0.5647059082984924,0.2639714479446411,0.5966386795043945,0.2818073630332947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2818073630332947},{"x":0.5546218752861023,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5546218752861023,0.2639714479446411,0.5579832196235657,0.2818073630332947]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6941176652908325,"y":0.243757426738739},{"x":0.6941176652908325,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5546218752861023,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.5496218752861023,0.23556837368011474,0.6991176652908325,0.28999644589424134],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2901307940483093},{"x":0.6924369931221008,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۳-","boundary":[0.6789916157722473,0.2901307940483093,0.6924369931221008,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6722689270973206,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6403361558914185,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6420168280601501,0.28894174098968506,0.6722689270973206,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.28894174098968506},{"x":0.6336134672164917,"y":0.28894174098968506},{"x":0.63193279504776,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6285714507102966,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.14000000059604645,"dir":"rtl","str":",","boundary":[0.6285714507102966,0.28894174098968506,0.63193279504776,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3043995201587677},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"CO","boundary":[0.5966386795043945,0.2877526879310608,0.6252101063728333,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.3115338981151581},{"x":0.729411780834198,"y":0.3115338981151581},{"x":0.729411780834198,"y":0.32580262422561646},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.7042016983032227,0.3115338981151581,0.729411780834198,0.32580262422561646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.31272295117378235},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3115338981151581},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6722689270973206,0.31272295117378235,0.6991596817970276,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.31272295117378235},{"x":0.658823549747467,"y":0.31272295117378235},{"x":0.658823549747467,"y":0.3269916772842407},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شابلونی","boundary":[0.6168067455291748,0.31272295117378235,0.658823549747467,0.3269916772842407]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.31272295117378235},{"x":0.610084056854248,"y":0.31272295117378235},{"x":0.610084056854248,"y":0.328180730342865},{"x":0.605042040348053,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.605042040348053,0.31272295117378235,0.610084056854248,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7327731251716614,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3519619405269623},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.7092437148094177,0.33531510829925537,0.7327731251716614,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7008403539657593,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6739495992660522,0.33531510829925537,0.7008403539657593,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.33531510829925537},{"x":0.658823549747467,"y":0.33531510829925537},{"x":0.658823549747467,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دستی","boundary":[0.6252101063728333,0.33531510829925537,0.658823549747467,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6168067455291748,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6067227125167847,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6067227125167847,0.33531510829925537,0.6168067455291748,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5983193516731262,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3519619405269623},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.5647059082984924,0.33531510829925537,0.5983193516731262,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.33531510829925537},{"x":0.556302547454834,"y":0.33531510829925537},{"x":0.556302547454834,"y":0.3519619405269623},{"x":0.529411792755127,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"مدل","boundary":[0.529411792755127,0.33531510829925537,0.556302547454834,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7310924530029297,"y":0.35909631848335266},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.7092437148094177,0.35909631848335266,0.7310924530029297,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6991596817970276,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6991596817970276,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.6722689270973206,0.36028537154197693,0.6991596817970276,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.36028537154197693},{"x":0.658823549747467,"y":0.36028537154197693},{"x":0.658823549747467,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6184874176979065,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماشینی","boundary":[0.6184874176979065,0.36028537154197693,0.658823549747467,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6134454011917114,"y":0.36028537154197693},{"x":0.6134454011917114,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6084033846855164,0.36028537154197693,0.6134454011917114,0.3745540976524353]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7327731251716614,"y":0.37574315071105957},{"x":0.529411792755127,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5260924649238586,0.27956360507011413,0.7377731251716614,0.3827431507110596],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7042016983032227,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7042016983032227,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6756302714347839,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذوب","boundary":[0.6756302714347839,0.3816884756088257,0.7042016983032227,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6689075827598572,"y":0.39952436089515686},{"x":0.653781533241272,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فلز","boundary":[0.653781533241272,0.3816884756088257,0.6689075827598572,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3816884756088257},{"x":0.653781533241272,"y":0.3816884756088257},{"x":0.653781533241272,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6487395167350769,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6487395167350769,0.3816884756088257,0.653781533241272,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6403361558914185,"y":0.39952436089515686},{"x":0.6000000238418579,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریختن","boundary":[0.6000000238418579,0.3816884756088257,0.6403361558914185,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5932773351669312,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5596638917922974,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مذاب","boundary":[0.5596638917922974,0.3816884756088257,0.5932773351669312,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5512605309486389,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5462185144424438,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5462185144424438,0.3816884756088257,0.5512605309486389,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5394958257675171,"y":0.39952436089515686},{"x":0.5008403658866882,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مراحل","boundary":[0.5008403658866882,0.3816884756088257,0.5394958257675171,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4924369752407074,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4924369752407074,"y":0.39952436089515686},{"x":0.4638655483722687,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.4638655483722687,0.3816884756088257,0.4924369752407074,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4588235318660736,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4588235318660736,"y":0.39952436089515686},{"x":0.42184874415397644,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.42184874415397644,0.3816884756088257,0.4588235318660736,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4151260554790497,"y":0.39952436089515686},{"x":0.3949579894542694,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.3949579894542694,0.3816884756088257,0.4151260554790497,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.3816884756088257},{"x":0.38991597294807434,"y":0.3816884756088257},{"x":0.38991597294807434,"y":0.39952436089515686},{"x":0.3831932842731476,"y":0.39952436089515686}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3831932842731476,0.3816884756088257,0.38991597294807434,0.39952436089515686]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41973841190338135},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماسه","boundary":[0.7546218633651733,0.40309154987335205,0.7831932902336121,0.41973841190338135]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7478991746902466,"y":0.40309154987335205},{"x":0.7478991746902466,"y":0.4209274649620056},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.7109243869781494,0.4042806327342987,0.7478991746902466,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4209274649620056},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6857143044471741,0.4042806327342987,0.7058823704719543,0.4209274649620056]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.405469685792923},{"x":0.6773109436035156,"y":0.405469685792923},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4221165180206299},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6739495992660522,0.405469685792923,0.6789916157722473,0.4221165180206299]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4221165180206299},{"x":0.3831932842731476,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3781932842731476,0.3746884756088257,0.7881932902336121,0.4291165180206299],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7680672407150269,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4458977282047272},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.7428571581840515,0.42925089597702026,0.7680672407150269,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4458977282047272},{"x":0.729411780834198,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.42925089597702026,0.7344537973403931,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.428061842918396},{"x":0.7226890921592712,"y":0.42925089597702026},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4458977282047272},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4458977282047272}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معایب","boundary":[0.6840336322784424,0.428061842918396,0.7226890921592712,0.4458977282047272]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.428061842918396},{"x":0.6789916157722473,"y":0.428061842918396},{"x":0.6789916157722473,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6436975002288818,0.428061842918396,0.6789916157722473,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.428061842918396},{"x":0.6369748115539551,"y":0.428061842918396},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4447086751461029},{"x":0.6151260733604431,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6151260733604431,0.428061842918396,0.6369748115539551,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.428061842918396},{"x":0.6016806960105896,"y":0.428061842918396},{"x":0.6016806960105896,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5899159908294678,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5899159908294678,0.428061842918396,0.6016806960105896,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.428061842918396},{"x":0.583193302154541,"y":0.428061842918396},{"x":0.583193302154541,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5529412031173706,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماسه","boundary":[0.5529412031173706,0.428061842918396,0.583193302154541,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.428061842918396},{"x":0.5462185144424438,"y":0.428061842918396},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4447086751461029},{"x":0.5462185144424438,"y":0.4447086751461029}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5462185144424438,0.428061842918396,0.5462185144424438,0.4447086751461029]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46611177921295166},{"x":0.7361344695091248,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماهیچه","boundary":[0.7361344695091248,0.45065397024154663,0.7831932902336121,0.46611177921295166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4518430531024933},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7344537973403931,0.4518430531024933,0.7378151416778564,0.4673008322715759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.428061842918396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.428061842918396},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5462185144424438,"y":0.46611177921295166}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5412185144424438,0.421061842918396,0.7898739624023438,0.47430083227157593],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7680672407150269,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7680672407150269,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قالب","boundary":[0.7445378303527832,0.4744352102279663,0.7680672407150269,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7378151416778564,"y":0.48989298939704895},{"x":0.7092437148094177,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گیری","boundary":[0.7092437148094177,0.4744352102279663,0.7378151416778564,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6705882549285889,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تمام","boundary":[0.6705882549285889,0.4744352102279663,0.6957983374595642,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6638655662536621,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6638655662536621,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6184874176979065,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماهیچه","boundary":[0.6184874176979065,0.4744352102279663,0.6638655662536621,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6168067455291748,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6168067455291748,"y":0.48989298939704895},{"x":0.6067227125167847,"y":0.48989298939704895}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.6067227125167847,0.4744352102279663,0.6168067455291748,0.48989298939704895]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5136741995811462},{"x":0.75126051902771,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.75126051902771,0.4982164204120636,0.7831932902336121,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7445378303527832,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5136741995811462},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7310924530029297,0.4982164204120636,0.7445378303527832,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7243697643280029,"y":0.4982164204120636},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6907563209533691,0.4982164204120636,0.7243697643280029,0.5136741995811462]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6857143044471741,"y":0.4982164204120636},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6605042219161987,0.4982164204120636,0.6857143044471741,0.5136741995811462]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5136741995811462},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6017227125167847,0.4674352102279663,0.7881932902336121,0.5206741995811462],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.6857143044471741,0.5219976305961609,0.7176470756530762,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.5219976305961609,0.6789916157722473,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5219976305961609},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6386554837226868,0.5219976305961609,0.6655462384223938,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5219976305961609},{"x":0.63193279504776,"y":0.5219976305961609},{"x":0.63193279504776,"y":0.5374554395675659},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تغذیه","boundary":[0.6000000238418579,0.5219976305961609,0.63193279504776,0.5374554395675659]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5219976305961609},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5932773351669312,0.5219976305961609,0.5949580073356628,0.5374554395675659]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5219976305961609},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5374554395675659},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5374554395675659}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5882773351669311,0.5149976305961609,0.7226470756530762,0.5444554395675659],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.36028537154197693},{"x":0.25882354378700256,"y":0.36028537154197693},{"x":0.25882354378700256,"y":0.37217599153518677},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.24201680719852448,0.36028537154197693,0.25882354378700256,0.37217599153518677]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.36028537154197693},{"x":0.2840336263179779,"y":0.36028537154197693},{"x":0.2840336263179779,"y":0.37217599153518677},{"x":0.26218488812446594,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"......","boundary":[0.26218488812446594,0.36028537154197693,0.2840336263179779,0.37217599153518677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.36028537154197693},{"x":0.2840336263179779,"y":0.36028537154197693},{"x":0.2840336263179779,"y":0.37217599153518677},{"x":0.24201680719852448,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.3532853715419769,0.2890336263179779,0.3791759915351868],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3840665817260742},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3840665817260742},{"x":0.25882354378700256,"y":0.39357906579971313},{"x":0.24201680719852448,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۱","boundary":[0.24201680719852448,0.3840665817260742,0.25882354378700256,0.39357906579971313]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.3840665817260742},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3840665817260742},{"x":0.2840336263179779,"y":0.39357906579971313},{"x":0.26218488812446594,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"......","boundary":[0.26218488812446594,0.3840665817260742,0.2840336263179779,0.39357906579971313]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.3840665817260742},{"x":0.2840336263179779,"y":0.3840665817260742},{"x":0.2840336263179779,"y":0.39357906579971313},{"x":0.24201680719852448,"y":0.39357906579971313}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.3770665817260742,0.2890336263179779,0.40057906579971314],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.40665873885154724},{"x":0.25882354378700256,"y":0.40665873885154724},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4173602759838104},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۲","boundary":[0.24201680719852448,0.40665873885154724,0.25882354378700256,0.4173602759838104]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.40665873885154724},{"x":0.26386556029319763,"y":0.40665873885154724},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4173602759838104},{"x":0.26218488812446594,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":".","boundary":[0.26218488812446594,0.40665873885154724,0.26386556029319763,0.4173602759838104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.40665873885154724},{"x":0.26386556029319763,"y":0.40665873885154724},{"x":0.26386556029319763,"y":0.4173602759838104},{"x":0.24201680719852448,"y":0.4173602759838104}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.39965873885154723,0.26886556029319764,0.42436027598381043],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.428061842918396},{"x":0.25882354378700256,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4411414861679077},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.7599999904632568,"str":"۷۳","boundary":[0.24369747936725616,0.428061842918396,0.2554621994495392,0.4411414861679077]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4340071380138397},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4447086751461029},{"x":0.26050421595573425,"y":0.44233056902885437}]},"confidence":0.699999988079071,"str":".....","boundary":[0.26386556029319763,0.4316290020942688,0.27731093764305115,0.4447086751461029]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.428061842918396},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4340071380138397},{"x":0.27731093764305115,"y":0.4447086751461029},{"x":0.2386554628610611,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.421061842918396,0.28231093764305115,0.4517086751461029],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.45303210616111755},{"x":0.25882354378700256,"y":0.45303210616111755},{"x":0.25882354378700256,"y":0.46254459023475647},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷۳","boundary":[0.24201680719852448,0.45303210616111755,0.25882354378700256,0.46254459023475647]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.45303210616111755},{"x":0.267226904630661,"y":0.45303210616111755},{"x":0.267226904630661,"y":0.46254459023475647},{"x":0.26218488812446594,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"..","boundary":[0.26218488812446594,0.45303210616111755,0.267226904630661,0.46254459023475647]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.45303210616111755},{"x":0.267226904630661,"y":0.45303210616111755},{"x":0.267226904630661,"y":0.46254459023475647},{"x":0.24201680719852448,"y":0.46254459023475647}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.44603210616111755,0.272226904630661,0.4695445902347565],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4756242632865906},{"x":0.2571428716182709,"y":0.4756242632865906},{"x":0.2571428716182709,"y":0.48632580041885376},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.24201680719852448,0.4756242632865906,0.2571428716182709,0.48632580041885376]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.4756242632865906},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4756242632865906},{"x":0.27899160981178284,"y":0.48632580041885376},{"x":0.26218488812446594,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".....","boundary":[0.26218488812446594,0.4756242632865906,0.27899160981178284,0.48632580041885376]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.4756242632865906},{"x":0.27899160981178284,"y":0.4756242632865906},{"x":0.27899160981178284,"y":0.48632580041885376},{"x":0.24201680719852448,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.46862426328659057,0.28399160981178284,0.49332580041885377],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2571428716182709,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5101070404052734},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۶","boundary":[0.24201680719852448,0.49940547347068787,0.2571428716182709,0.5101070404052734]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.49940547347068787},{"x":0.27563026547431946,"y":0.49940547347068787},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5101070404052734},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"....","boundary":[0.26218488812446594,0.49940547347068787,0.27563026547431946,0.5101070404052734]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.49940547347068787},{"x":0.27563026547431946,"y":0.49940547347068787},{"x":0.27563026547431946,"y":0.5101070404052734},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5101070404052734}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.49240547347068786,0.28063026547431946,0.5171070404052734],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5219976305961609},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5219976305961609},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5338882207870483},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۷","boundary":[0.24201680719852448,0.5219976305961609,0.25882354378700256,0.5338882207870483]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5219976305961609},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5231866836547852},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5350772738456726},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5338882207870483}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"......","boundary":[0.26386556029319763,0.5219976305961609,0.2840336263179779,0.5350772738456726]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5219976305961609},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5231866836547852},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5350772738456726},{"x":0.24033613502979279,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.5149976305961609,0.2890336263179779,0.5420772738456726],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5624256730079651},{"x":0.756302535533905,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"مبرد","boundary":[0.7596638798713684,0.5469679236412048,0.7815126180648804,0.5624256730079651]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5493460297584534},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5624256730079651},{"x":0.756302535533905,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.7546638798713684,0.5399679236412048,0.7865126180648804,0.5694256730079651],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5457788109779358},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5457788109779358},{"x":0.25882354378700256,"y":0.557669460773468},{"x":0.24201680719852448,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۷۹","boundary":[0.24201680719852448,0.5457788109779358,0.25882354378700256,0.557669460773468]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5457788109779358},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5457788109779358},{"x":0.2840336263179779,"y":0.557669460773468},{"x":0.26218488812446594,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"......","boundary":[0.26218488812446594,0.5457788109779358,0.2840336263179779,0.557669460773468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5457788109779358},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5457788109779358},{"x":0.2840336263179779,"y":0.557669460773468},{"x":0.24201680719852448,"y":0.557669460773468}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.5387788109779358,0.2890336263179779,0.564669460773468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5707491040229797},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5707491040229797},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5814506411552429},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۸۱","boundary":[0.24201680719852448,0.5707491040229797,0.25882354378700256,0.5814506411552429]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5814506411552429},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"......","boundary":[0.26218488812446594,0.5707491040229797,0.2840336263179779,0.5814506411552429]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5707491040229797},{"x":0.2840336263179779,"y":0.5814506411552429},{"x":0.24201680719852448,"y":0.5814506411552429}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.5637491040229797,0.2890336263179779,0.5884506411552429],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5945303440093994},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5933412313461304},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6040428280830383},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۲","boundary":[0.24201680719852448,0.5945303440093994,0.25882354378700256,0.6040428280830383]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5945303440093994},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5945303440093994},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6040428280830383},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":".","boundary":[0.26218488812446594,0.5945303440093994,0.26386556029319763,0.6040428280830383]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.5945303440093994},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5933412313461304},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6040428280830383},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.5875303440093994,0.26886556029319764,0.6110428280830383],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.61712247133255},{"x":0.25882354378700256,"y":0.61712247133255},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6278240084648132},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۸۲","boundary":[0.24201680719852448,0.61712247133255,0.25882354378700256,0.6278240084648132]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.61712247133255},{"x":0.2806722819805145,"y":0.61712247133255},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6278240084648132},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":".....","boundary":[0.26218488812446594,0.61712247133255,0.2806722819805145,0.6278240084648132]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.61712247133255},{"x":0.2806722819805145,"y":0.61712247133255},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6278240084648132},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6278240084648132}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.61012247133255,0.28567228198051453,0.6348240084648132],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6409037113189697},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6409037113189697},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6516052484512329},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.24201680719852448,0.6409037113189697,0.25882354378700256,0.6516052484512329]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6409037113189697},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6409037113189697},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6516052484512329},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":".","boundary":[0.26218488812446594,0.6409037113189697,0.26386556029319763,0.6516052484512329]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6409037113189697},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6409037113189697},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6516052484512329},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6516052484512329}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.6339037113189697,0.26886556029319764,0.6586052484512329],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6670629978179932},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6670629978179932},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6777645945549011},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۷","boundary":[0.24201680719852448,0.6670629978179932,0.26050421595573425,0.6777645945549011]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.6670629978179932},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6670629978179932},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6777645945549011},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"......","boundary":[0.26218488812446594,0.6670629978179932,0.2840336263179779,0.6777645945549011]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6670629978179932},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6670629978179932},{"x":0.2840336263179779,"y":0.6777645945549011},{"x":0.24201680719852448,"y":0.6777645945549011}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.6600629978179932,0.2890336263179779,0.6847645945549011],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6957983374595642,0.5671819448471069,0.7428571581840515,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6907563209533691,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6655462384223938,0.5671819448471069,0.6907563209533691,0.5850178599357605]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5671819448471069},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گچی","boundary":[0.6134454011917114,0.5671819448471069,0.6521008610725403,0.5850178599357605]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5671819448471069},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5850178599357605},{"x":0.6134454011917114,"y":0.5850178599357605}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6084454011917114,0.5601819448471069,0.7478571581840515,0.5920178599357605],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.5921521782875061},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6099880933761597}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6840336322784424,0.5921521782875061,0.7142857313156128,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5921521782875061},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"آنتیاک","boundary":[0.6369748115539551,0.5897740721702576,0.6739495992660522,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5897740721702576},{"x":0.63193279504776,"y":0.5897740721702576},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.63193279504776,0.5897740721702576,0.6302521228790283,0.6087990403175354]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5897740721702576},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7142857313156128,"y":0.612366259098053},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.62693279504776,0.5827740721702576,0.7192857313156128,0.619366259098053],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.6873949766159058,0.6159334182739258,0.7142857313156128,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6159334182739258},{"x":0.680672287940979,"y":0.6159334182739258},{"x":0.680672287940979,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6313912272453308}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6756302714347839,0.6159334182739258,0.680672287940979,0.6313912272453308]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6159334182739258},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معایب","boundary":[0.6302521228790283,0.6159334182739258,0.6672269105911255,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.61712247133255},{"x":0.6252101063728333,"y":0.61712247133255},{"x":0.6252101063728333,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.5882353186607361,0.61712247133255,0.6252101063728333,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.61712247133255},{"x":0.583193302154541,"y":0.61712247133255},{"x":0.583193302154541,"y":0.6325802803039551},{"x":0.561344563961029,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.561344563961029,0.61712247133255,0.583193302154541,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.61712247133255},{"x":0.5478991866111755,"y":0.61712247133255},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5361344814300537,0.61712247133255,0.5478991866111755,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.61712247133255},{"x":0.529411792755127,"y":0.61712247133255},{"x":0.529411792755127,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"گچ","boundary":[0.5058823823928833,0.61712247133255,0.529411792755127,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6385255455970764},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6907563209533691,0.6385255455970764,0.7344537973403931,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6575505137443542},{"x":0.653781533241272,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.653781533241272,0.6397145986557007,0.6873949766159058,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"پوسته","boundary":[0.5983193516731262,0.6397145986557007,0.6453781723976135,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6575505137443542},{"x":0.583193302154541,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.583193302154541,0.6397145986557007,0.5966386795043945,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5714285969734192,0.6397145986557007,0.5764706134796143,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6924369931221008,0.6646848917007446,0.7378151416778564,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6605042219161987,0.6646848917007446,0.6857143044471741,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6825208067893982},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ظریف","boundary":[0.6000000238418579,0.6646848917007446,0.6470588445663452,0.6825208067893982]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5865546464920044,0.6646848917007446,0.5932773351669312,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6813317537307739},{"x":0.556302547454834,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دقیق","boundary":[0.556302547454834,0.6646848917007446,0.5865546464920044,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5428571701049805,0.6646848917007446,0.5478991866111755,0.6813317537307739]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5445378422737122,"y":0.6813317537307739},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6813317537307739}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5378151535987854,0.6646848917007446,0.5445378422737122,0.6813317537307739]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6159334182739258},{"x":0.7378151416778564,"y":0.6825208067893982},{"x":0.5058823823928833,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5008823823928833,0.6089334182739258,0.7428151416778564,0.6895208067893982],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تعبیه","boundary":[0.6890756487846375,0.6896551847457886,0.7193277478218079,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قسمتها","boundary":[0.6369748115539551,0.6896551847457886,0.6823529601097107,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6252101063728333,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6252101063728333,0.6896551847457886,0.6302521228790283,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6896551847457886},{"x":0.6151260733604431,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حفره","boundary":[0.5865546464920044,0.6896551847457886,0.6151260733604431,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5848739743232727,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5647059082984924,0.6896551847457886,0.5848739743232727,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5092437267303467,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توخالی","boundary":[0.5092437267303467,0.6896551847457886,0.5512605309486389,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6896551847457886},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7063020467758179},{"x":0.489075630903244,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.489075630903244,0.6896551847457886,0.5008403658866882,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.6896551847457886},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6896551847457886},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7063020467758179},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.44873949885368347,0.6896551847457886,0.48235294222831726,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.6896551847457886},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6896551847457886},{"x":0.4420168101787567,"y":0.7063020467758179},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.41848739981651306,0.6896551847457886,0.4420168101787567,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.6896551847457886},{"x":0.40672269463539124,"y":0.6896551847457886},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7063020467758179},{"x":0.3781512677669525,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ظریف","boundary":[0.3781512677669525,0.6896551847457886,0.40672269463539124,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6896551847457886},{"x":0.3680672347545624,"y":0.6896551847457886},{"x":0.3680672347545624,"y":0.7063020467758179},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3630252182483673,0.6896551847457886,0.3680672347545624,0.7063020467758179]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6896551847457886},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7063020467758179},{"x":0.3630252182483673,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3580252182483673,0.6826551847457886,0.7243277478218079,0.7133020467758179],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مزایای","boundary":[0.6773109436035156,0.7122473120689392,0.7193277478218079,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6336134672164917,0.7122473120689392,0.6705882549285889,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7288941740989685},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6067227125167847,0.7122473120689392,0.6302521228790283,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7288941740989685},{"x":0.556302547454834,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ظریف","boundary":[0.556302547454834,0.7122473120689392,0.5949580073356628,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7288941740989685},{"x":0.5243697762489319,"y":0.7288941740989685}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":".........","boundary":[0.5243697762489319,0.7122473120689392,0.5512605309486389,0.7288941740989685]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7550535202026367},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7550535202026367}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6991596817970276,0.7348394989967346,0.7428571581840515,0.7550535202026367]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6672269105911255,0.7348394989967346,0.6941176652908325,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7348394989967346},{"x":0.653781533241272,"y":0.7348394989967346},{"x":0.653781533241272,"y":0.7538644671440125},{"x":0.6369748115539551,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6369748115539551,0.7348394989967346,0.653781533241272,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"قالبهای","boundary":[0.5731092691421509,0.7348394989967346,0.6302521228790283,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5647059082984924,"y":0.7538644671440125},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"دائمی","boundary":[0.5210084319114685,0.7348394989967346,0.5647059082984924,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7348394989967346},{"x":0.507563054561615,"y":0.7348394989967346},{"x":0.507563054561615,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4924369752407074,0.7348394989967346,0.507563054561615,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7348394989967346},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7348394989967346},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7538644671440125},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریژه","boundary":[0.45210084319114685,0.7348394989967346,0.48403361439704895,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.7348394989967346},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7348394989967346},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7538644671440125},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4453781545162201,0.7348394989967346,0.45210084319114685,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7348394989967346},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7348394989967346},{"x":0.4436974823474884,"y":0.7538644671440125},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7538644671440125}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.43697479367256165,0.7348394989967346,0.4436974823474884,0.7538644671440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7800237536430359},{"x":0.6974790096282959,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6974790096282959,0.7609987854957581,0.7428571581840515,0.7800237536430359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7788347005844116},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6672269105911255,0.7609987854957581,0.6907563209533691,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.7598097324371338},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7788347005844116},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7788347005844116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تزریقی","boundary":[0.5983193516731262,0.7598097324371338,0.6521008610725403,0.7788347005844116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5899159908294678,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.5512605309486389,0.7598097324371338,0.5899159908294678,0.7776456475257874]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7598097324371338},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7776456475257874},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7776456475257874}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.5025210380554199,0.7586206793785095,0.5445378422737122,0.7776456475257874]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7800237536430359},{"x":0.43697479367256165,"y":0.7800237536430359}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43197479367256164,0.7052473120689392,0.7478571581840515,0.7870237536430359],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.785969078540802},{"x":0.7092437148094177,"y":0.785969078540802},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6840336322784424,0.785969078540802,0.7092437148094177,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.785969078540802},{"x":0.6756302714347839,"y":0.785969078540802},{"x":0.6756302714347839,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6521008610725403,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6521008610725403,0.785969078540802,0.6756302714347839,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.785969078540802},{"x":0.6436975002288818,"y":0.785969078540802},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8026159405708313},{"x":0.583193302154541,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماشینهای","boundary":[0.583193302154541,0.785969078540802,0.6436975002288818,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.785969078540802},{"x":0.5764706134796143,"y":0.785969078540802},{"x":0.5764706134796143,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5411764979362488,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.5411764979362488,0.785969078540802,0.5764706134796143,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.785969078540802},{"x":0.5361344814300537,"y":0.785969078540802},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8026159405708313},{"x":0.5126050710678101,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.5126050710678101,0.785969078540802,0.5361344814300537,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.785969078540802},{"x":0.5008403658866882,"y":0.785969078540802},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8026159405708313},{"x":0.4588235318660736,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تزریقی","boundary":[0.4588235318660736,0.785969078540802,0.5008403658866882,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.785969078540802},{"x":0.45210084319114685,"y":0.785969078540802},{"x":0.45210084319114685,"y":0.8026159405708313},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تحت","boundary":[0.42016807198524475,0.785969078540802,0.45210084319114685,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38655462861061096,"y":0.785969078540802},{"x":0.4117647111415863,"y":0.785969078540802},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8026159405708313},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فشار","boundary":[0.38655462861061096,0.785969078540802,0.4117647111415863,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.785969078540802},{"x":0.3848739564418793,"y":0.785969078540802},{"x":0.3848739564418793,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3798319399356842,0.785969078540802,0.3848739564418793,0.8026159405708313]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.785969078540802},{"x":0.7092437148094177,"y":0.785969078540802},{"x":0.7092437148094177,"y":0.8026159405708313},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.3748319399356842,0.778969078540802,0.7142437148094177,0.8096159405708313],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6896551847457886},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6896551847457886},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7003567218780518},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۹۰","boundary":[0.24201680719852448,0.6896551847457886,0.2571428716182709,0.7003567218780518]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.6896551847457886},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6896551847457886},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7003567218780518},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7003567218780518}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.6826551847457886,0.2621428716182709,0.7073567218780518],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7134363651275635},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7146254181861877},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7253270149230957},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7241379022598267}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۱","boundary":[0.24369747936725616,0.7134363651275635,0.2571428716182709,0.7253270149230957]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.7146254181861877},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7158145308494568},{"x":0.2840336263179779,"y":0.72651606798172},{"x":0.26218488812446594,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"......","boundary":[0.26386556029319763,0.7146254181861877,0.2840336263179779,0.72651606798172]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7134363651275635},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7158145308494568},{"x":0.2840336263179779,"y":0.72651606798172},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.7064363651275635,0.2890336263179779,0.73351606798172],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7384066581726074},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7502972483634949},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۹۱","boundary":[0.24369747936725616,0.7384066581726074,0.2571428716182709,0.7502972483634949]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7502972483634949},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7502972483634949}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"......","boundary":[0.26218488812446594,0.7384066581726074,0.2840336263179779,0.7502972483634949]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24369747936725616,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7384066581726074},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7502972483634949},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7491081953048706}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.23869747936725616,0.7314066581726074,0.2890336263179779,0.7572972483634949],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7633769512176514},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7633769512176514},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.24201680719852448,0.7633769512176514,0.25882354378700256,0.7740784883499146]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7633769512176514},{"x":0.267226904630661,"y":0.7633769512176514},{"x":0.267226904630661,"y":0.7740784883499146},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"..","boundary":[0.26218488812446594,0.7633769512176514,0.267226904630661,0.7740784883499146]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7633769512176514},{"x":0.267226904630661,"y":0.7633769512176514},{"x":0.267226904630661,"y":0.7740784883499146},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7740784883499146}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.7563769512176514,0.272226904630661,0.7810784883499146],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7871581315994263},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7871581315994263},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7978596687316895},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.24201680719852448,0.7871581315994263,0.25882354378700256,0.7978596687316895]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7871581315994263},{"x":0.267226904630661,"y":0.7871581315994263},{"x":0.267226904630661,"y":0.7978596687316895},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.8600000143051147,"str":"..","boundary":[0.26218488812446594,0.7871581315994263,0.267226904630661,0.7978596687316895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.7871581315994263},{"x":0.267226904630661,"y":0.7871581315994263},{"x":0.267226904630661,"y":0.7978596687316895},{"x":0.24201680719852448,"y":0.7978596687316895}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.7801581315994263,0.272226904630661,0.8048596687316895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8478002548217773},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۷","boundary":[0.4924369752407074,0.8382877707481384,0.5025210380554199,0.8478002548217773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8478002548217773},{"x":0.4941176474094391,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.8312877707481384,0.5075210380554199,0.8548002548217773],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/FKXPmfpgFkioJkQk-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/yfQJqARlcOwhGNsv.jpg","blurred":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/ECjRYsTTwZXXhBNU.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.000378574961373786,0.00019385930459933106,0.9986724807354582,0.9989835906601406]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.1736028492450714},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1736028492450714},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1843044012784958},{"x":0.24201680719852448,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۸","boundary":[0.24201680719852448,0.1736028492450714,0.25882354378700256,0.1843044012784958]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24201680719852448,"y":0.1736028492450714},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1736028492450714},{"x":0.25882354378700256,"y":0.1843044012784958},{"x":0.24201680719852448,"y":0.1843044012784958}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.23701680719852447,0.1666028492450714,0.26382354378700257,0.1913044012784958],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.19857312738895416},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19857312738895416},{"x":0.25882354378700256,"y":0.20927467942237854},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.23361344635486603,0.19857312738895416,0.25882354378700256,0.20927467942237854]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.19857312738895416},{"x":0.2571428716182709,"y":0.19857312738895416},{"x":0.25882354378700256,"y":0.20927467942237854},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2104637324810028}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.19157312738895416,0.26382354378700257,0.21627467942237855],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.22354340553283691},{"x":0.25882354378700256,"y":0.22235433757305145},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2342449426651001},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.23529411852359772,0.22354340553283691,0.25882354378700256,0.2342449426651001]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.22354340553283691},{"x":0.25882354378700256,"y":0.22235433757305145},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2342449426651001},{"x":0.23529411852359772,"y":0.2342449426651001}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.2165434055328369,0.26382354378700257,0.2412449426651001],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.24613554775714874},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24494649469852448},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2568370997905731},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۰۳","boundary":[0.23361344635486603,0.24613554775714874,0.25882354378700256,0.2568370997905731]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.24613554775714874},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24494649469852448},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2568370997905731},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.23913554775714874,0.26382354378700257,0.2638370997905731],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2711058259010315},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2699167728424072},{"x":0.26050421595573425,"y":0.28299644589424133},{"x":0.23529411852359772,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۴","boundary":[0.23529411852359772,0.2711058259010315,0.26050421595573425,0.28299644589424133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2711058259010315},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2699167728424072},{"x":0.26050421595573425,"y":0.28299644589424133},{"x":0.23529411852359772,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.2641058259010315,0.26550421595573426,0.28999644589424134],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2948870360851288},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2936979830265045},{"x":0.25882354378700256,"y":0.30558857321739197},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۵","boundary":[0.23529411852359772,0.2948870360851288,0.25882354378700256,0.30558857321739197]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2948870360851288},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2936979830265045},{"x":0.25882354378700256,"y":0.30558857321739197},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.2878870360851288,0.26382354378700257,0.312588573217392],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.31629014015197754},{"x":0.25882354378700256,"y":0.31629014015197754},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3269916772842407},{"x":0.23529411852359772,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۶","boundary":[0.23529411852359772,0.31629014015197754,0.26050421595573425,0.3269916772842407]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.31629014015197754},{"x":0.25882354378700256,"y":0.31629014015197754},{"x":0.26050421595573425,"y":0.3269916772842407},{"x":0.23529411852359772,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.30929014015197753,0.26550421595573426,0.33399167728424073],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3412604033946991},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3412604033946991},{"x":0.26050421595573425,"y":0.35315102338790894},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.23529411852359772,0.3412604033946991,0.26050421595573425,0.35315102338790894]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3412604033946991},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3412604033946991},{"x":0.26050421595573425,"y":0.35315102338790894},{"x":0.23529411852359772,"y":0.35315102338790894}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.3342604033946991,0.26550421595573426,0.36015102338790894],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3674197494983673},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3674197494983673},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3781212866306305},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۷","boundary":[0.23529411852359772,0.3674197494983673,0.25882354378700256,0.3781212866306305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3674197494983673},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3674197494983673},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3781212866306305},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.3604197494983673,0.26382354378700257,0.3851212866306305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7428571581840515,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7428571581840515,"y":0.19024969637393951},{"x":0.7008403539657593,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.7008403539657593,0.17003567516803741,0.7428571581840515,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6941176652908325,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6941176652908325,"y":0.19024969637393951},{"x":0.6672269105911255,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6672269105911255,0.17003567516803741,0.6941176652908325,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.17003567516803741},{"x":0.653781533241272,"y":0.17003567516803741},{"x":0.653781533241272,"y":0.19024969637393951},{"x":0.6184874176979065,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گریز","boundary":[0.6184874176979065,0.17003567516803741,0.653781533241272,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6117647290229797,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6117647290229797,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5983193516731262,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5983193516731262,0.17003567516803741,0.6117647290229797,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5915966629981995,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5915966629981995,"y":0.19024969637393951},{"x":0.556302547454834,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.556302547454834,0.17003567516803741,0.5915966629981995,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5478991866111755,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5478991866111755,"y":0.19024969637393951},{"x":0.5411764979362488,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5411764979362488,0.17003567516803741,0.5478991866111755,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5394958257675171,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5394958257675171,"y":0.19024969637393951},{"x":0.462184876203537,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سانتریفیوژ","boundary":[0.462184876203537,0.17003567516803741,0.5394958257675171,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.17003567516803741},{"x":0.4605042040348053,"y":0.17003567516803741},{"x":0.4605042040348053,"y":0.19024969637393951},{"x":0.45378151535987854,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45378151535987854,0.17003567516803741,0.4605042040348053,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.17003567516803741},{"x":0.45210084319114685,"y":0.17003567516803741},{"x":0.45210084319114685,"y":0.19024969637393951},{"x":0.4436974823474884,"y":0.19024969637393951}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4436974823474884,0.17003567516803741,0.45210084319114685,0.19024969637393951]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7428571581840515,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7428571581840515,"y":0.214030921459198},{"x":0.7260504364967346,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.7260504364967346,0.19619500637054443,0.7428571581840515,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7193277478218079,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7193277478218079,"y":0.214030921459198},{"x":0.6773109436035156,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6773109436035156,0.19619500637054443,0.7193277478218079,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6705882549285889,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6705882549285889,"y":0.214030921459198},{"x":0.6352941393852234,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6352941393852234,0.19619500637054443,0.6705882549285889,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6268907785415649,"y":0.19619500637054443},{"x":0.6268907785415649,"y":0.214030921459198},{"x":0.5882353186607361,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"شکل","boundary":[0.5882353186607361,0.19619500637054443,0.6268907785415649,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5865546464920044,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5865546464920044,"y":0.214030921459198},{"x":0.5462185144424438,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.5462185144424438,0.19619500637054443,0.5865546464920044,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5378151535987854,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5378151535987854,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5310924649238586,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5310924649238586,0.19619500637054443,0.5378151535987854,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5310924649238586,"y":0.19619500637054443},{"x":0.5310924649238586,"y":0.21284185349941254},{"x":0.48739495873451233,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.48739495873451233,0.19619500637054443,0.5310924649238586,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.19619500637054443},{"x":0.48067227005958557,"y":0.19619500637054443},{"x":0.48067227005958557,"y":0.21284185349941254},{"x":0.45546218752861023,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.45546218752861023,0.19619500637054443,0.48067227005958557,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.19500593841075897},{"x":0.4420168101787567,"y":0.19500593841075897},{"x":0.4420168101787567,"y":0.21284185349941254},{"x":0.3932773172855377,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشکال","boundary":[0.3932773172855377,0.19500593841075897,0.4420168101787567,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.19500593841075897},{"x":0.38655462861061096,"y":0.19500593841075897},{"x":0.38655462861061096,"y":0.21284185349941254},{"x":0.3781512677669525,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3781512677669525,0.19500593841075897,0.38655462861061096,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.19500593841075897},{"x":0.37142857909202576,"y":0.19500593841075897},{"x":0.37142857909202576,"y":0.21284185349941254},{"x":0.3210084140300751,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"قطعات","boundary":[0.3210084140300751,0.19500593841075897,0.37142857909202576,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.19500593841075897},{"x":0.31596639752388,"y":0.19500593841075897},{"x":0.31596639752388,"y":0.21284185349941254},{"x":0.30924370884895325,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.30924370884895325,0.19500593841075897,0.31596639752388,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.19500593841075897},{"x":0.3126050531864166,"y":0.19500593841075897},{"x":0.3126050531864166,"y":0.21284185349941254},{"x":0.30756303668022156,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30756303668022156,0.19500593841075897,0.3126050531864166,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7411764860153198,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7411764860153198,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"ا-","boundary":[0.7260504364967346,0.22116528451442719,0.7411764860153198,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7226890921592712,"y":0.22116528451442719},{"x":0.7226890921592712,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6857143044471741,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6857143044471741,0.22116528451442719,0.7226890921592712,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.22116528451442719},{"x":0.680672287940979,"y":0.22116528451442719},{"x":0.680672287940979,"y":0.2378121316432953},{"x":0.658823549747467,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.658823549747467,0.22116528451442719,0.680672287940979,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6453781723976135,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2378121316432953},{"x":0.6168067455291748,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"میان","boundary":[0.6168067455291748,0.22116528451442719,0.6453781723976135,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6117647290229797,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6117647290229797,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5848739743232727,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تهی","boundary":[0.5848739743232727,0.22116528451442719,0.6117647290229797,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.22116528451442719},{"x":0.578151285648346,"y":0.22116528451442719},{"x":0.578151285648346,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5731092691421509,0.22116528451442719,0.578151285648346,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5747899413108826,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5747899413108826,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"مجوف","boundary":[0.5394958257675171,0.22116528451442719,0.5747899413108826,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5310924649238586,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5310924649238586,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5260504484176636,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5260504484176636,0.22116528451442719,0.5310924649238586,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5243697762489319,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2378121316432953},{"x":0.5159664154052734,"y":0.2378121316432953}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5159664154052734,0.22116528451442719,0.5243697762489319,0.2378121316432953]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.243757426738739},{"x":0.7411764860153198,"y":0.243757426738739},{"x":0.7411764860153198,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"۲-","boundary":[0.7243697643280029,0.243757426738739,0.7411764860153198,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.243757426738739},{"x":0.7193277478218079,"y":0.243757426738739},{"x":0.7210084199905396,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6789916157722473,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ساچمه","boundary":[0.6789916157722473,0.243757426738739,0.7210084199905396,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6773109436035156,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6436975002288818,0.24494649469852448,0.6773109436035156,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6386554837226868,"y":0.24494649469852448},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2615933418273926},{"x":0.6336134672164917,"y":0.2615933418273926}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.63193279504776,0.24494649469852448,0.6386554837226868,0.2615933418273926]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7260504364967346,0.2675386369228363,0.7428571581840515,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7243697643280029,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7193277478218079,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7193277478218079,0.2675386369228363,0.7243697643280029,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7126050591468811,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6672269105911255,0.2675386369228363,0.7126050591468811,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6621848940849304,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6386554837226868,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6386554837226868,0.2675386369228363,0.6621848940849304,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2675386369228363},{"x":0.6218487620353699,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"شمش","boundary":[0.5731092691421509,0.2675386369228363,0.6218487620353699,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5647059082984924,"y":0.2877526879310608},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5579832196235657,0.2675386369228363,0.5647059082984924,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2675386369228363},{"x":0.5579832196235657,"y":0.2877526879310608},{"x":0.4722689092159271,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"شمشریزی","boundary":[0.4722689092159271,0.2675386369228363,0.5579832196235657,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.2675386369228363},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2675386369228363},{"x":0.46554622054100037,"y":0.2877526879310608},{"x":0.4588235318660736,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4588235318660736,0.2675386369228363,0.46554622054100037,0.2877526879310608]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.2675386369228363},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2675386369228363},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2877526879310608},{"x":0.44873949885368347,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.44873949885368347,0.2675386369228363,0.45546218752861023,0.2877526879310608]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7428571581840515,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2877526879310608},{"x":0.30756303668022156,"y":0.2877526879310608}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.30256303668022155,0.1630356751680374,0.7478571581840515,0.2947526879310608],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7176470756530762,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3103448152542114},{"x":0.680672287940979,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شمش","boundary":[0.680672287940979,0.29607608914375305,0.7176470756530762,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6773109436035156,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6453781723976135,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6453781723976135,0.2948870360851288,0.6773109436035156,0.3103448152542114]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6369748115539551,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6369748115539551,"y":0.30915576219558716},{"x":0.605042040348053,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"منفرد","boundary":[0.605042040348053,0.2948870360851288,0.6369748115539551,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5983193516731262,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30915576219558716},{"x":0.5983193516731262,"y":0.30915576219558716}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5983193516731262,0.2948870360851288,0.5983193516731262,0.30915576219558716]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3174791932106018},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3341260552406311},{"x":0.680672287940979,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"شمش","boundary":[0.680672287940979,0.3174791932106018,0.7193277478218079,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6773109436035156,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3341260552406311}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.6453781723976135,0.3174791932106018,0.6773109436035156,0.3341260552406311]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6369748115539551,"y":0.3174791932106018},{"x":0.6369748115539551,"y":0.33293697237968445},{"x":0.605042040348053,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مداوم","boundary":[0.605042040348053,0.3174791932106018,0.6369748115539551,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5966386795043945,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5966386795043945,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5915966629981995,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5915966629981995,0.31629014015197754,0.5966386795043945,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3174791932106018},{"x":0.5899159908294678,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5512605309486389,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پیوسته","boundary":[0.5512605309486389,0.31629014015197754,0.5899159908294678,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5495798587799072,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5495798587799072,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5445378422737122,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5445378422737122,0.31629014015197754,0.5495798587799072,0.33293697237968445]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5462185144424438,"y":0.31629014015197754},{"x":0.5462185144424438,"y":0.33293697237968445},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5327731370925903,0.31629014015197754,0.5462185144424438,0.33293697237968445]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.2948870360851288},{"x":0.7193277478218079,"y":0.29607608914375305},{"x":0.7176470756530762,"y":0.3341260552406311},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5277731370925903,0.2878870360851288,0.7226470756530762,0.3411260552406311],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7142857313156128,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7142857313156128,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6705882549285889,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6705882549285889,0.34007135033607483,0.7142857313156128,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6672269105911255,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6672269105911255,"y":0.35909631848335266},{"x":0.6336134672164917,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.6336134672164917,0.34007135033607483,0.6672269105911255,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6252101063728333,"y":0.34007135033607483},{"x":0.6252101063728333,"y":0.35909631848335266},{"x":0.583193302154541,"y":0.35909631848335266}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نواری","boundary":[0.583193302154541,0.34007135033607483,0.6252101063728333,0.35909631848335266]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5747899413108826,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5697479248046875,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5697479248046875,0.34007135033607483,0.5747899413108826,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5680672526359558,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3579072654247284},{"x":0.5260504484176636,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تسمه","boundary":[0.5260504484176636,0.34007135033607483,0.5680672526359558,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5243697762489319,"y":0.34007135033607483},{"x":0.5243697762489319,"y":0.3579072654247284},{"x":0.489075630903244,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریزی","boundary":[0.489075630903244,0.34007135033607483,0.5243697762489319,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.34007135033607483},{"x":0.48235294222831726,"y":0.34007135033607483},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3579072654247284},{"x":0.4773109257221222,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.4773109257221222,0.34007135033607483,0.48235294222831726,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.34007135033607483},{"x":0.47058823704719543,"y":0.34007135033607483},{"x":0.47058823704719543,"y":0.3579072654247284},{"x":0.4638655483722687,"y":0.3579072654247284}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.4638655483722687,0.34007135033607483,0.47058823704719543,0.3579072654247284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.36623066663742065},{"x":0.778151273727417,"y":0.36623066663742065},{"x":0.778151273727417,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7445378303527832,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مزایا","boundary":[0.7445378303527832,0.36623066663742065,0.778151273727417,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7361344695091248,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3840665817260742},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7310924530029297,0.36623066663742065,0.7361344695091248,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7226890921592712,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"معایب","boundary":[0.6739495992660522,0.36623066663742065,0.7226890921592712,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6672269105911255,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6672269105911255,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6235294342041016,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ریخته","boundary":[0.6235294342041016,0.36623066663742065,0.6672269105911255,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6168067455291748,"y":0.36623066663742065},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3840665817260742},{"x":0.5932773351669312,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"گری","boundary":[0.5932773351669312,0.36623066663742065,0.6168067455291748,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5848739743232727,"y":0.36623066663742065},{"x":0.5848739743232727,"y":0.3840665817260742},{"x":0.578151285648346,"y":0.3840665817260742}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.578151285648346,0.36623066663742065,0.5848739743232727,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39001187682151794},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7579832077026367,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.756302535533905,0.3912009596824646,0.7848739624023438,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3912009596824646},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4042806327342987},{"x":0.7411764860153198,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.7411764860153198,0.3912009596824646,0.7529411911964417,0.4042806327342987]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7478991746902466,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.7478991746902466,0.4137931168079376,0.7848739624023438,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7411764860153198,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7411764860153198,"y":0.43043994903564453},{"x":0.7058823704719543,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سوم","boundary":[0.7058823704719543,0.4137931168079376,0.7411764860153198,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7042016983032227,"y":0.4137931168079376},{"x":0.7042016983032227,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6991596817970276,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6991596817970276,0.4137931168079376,0.7042016983032227,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.43043994903564453},{"x":0.6084033846855164,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماشینکاری","boundary":[0.6084033846855164,0.4137931168079376,0.6924369931221008,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4137931168079376},{"x":0.6000000238418579,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5596638917922974,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"سنتی","boundary":[0.5596638917922974,0.4137931168079376,0.6000000238418579,0.43043994903564453]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.34007135033607483},{"x":0.7848739624023438,"y":0.33888229727745056},{"x":0.7848739624023438,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4638655483722687,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4588655483722687,0.3330713503360748,0.7898739624023438,0.43743994903564454],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7428571581840515,"y":0.457788348197937},{"x":0.6924369931221008,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.6924369931221008,0.4387633800506592,0.7428571581840515,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6907563209533691,"y":0.457788348197937},{"x":0.653781533241272,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.653781533241272,0.4387633800506592,0.6907563209533691,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6453781723976135,"y":0.457788348197937},{"x":0.5697479248046875,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ماشینهای","boundary":[0.5697479248046875,0.4387633800506592,0.6453781723976135,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5630252361297607,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5630252361297607,"y":0.457788348197937},{"x":0.5277311205863953,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزار","boundary":[0.5277311205863953,0.4387633800506592,0.5630252361297607,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5226891040802002,"y":0.457788348197937},{"x":0.5176470875740051,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5176470875740051,0.4387633800506592,0.5226891040802002,0.457788348197937]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5176470875740051,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7428571581840515,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7428571581840515,"y":0.457788348197937},{"x":0.5176470875740051,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.5126470875740051,0.4317633800506592,0.7478571581840515,0.464788348197937],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7176470756530762,"y":0.47919145226478577},{"x":0.7058823704719543,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"الف","boundary":[0.7058823704719543,0.46373364329338074,0.7176470756530762,0.47919145226478577]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.464922696352005},{"x":0.6957983374595642,"y":0.464922696352005},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6907563209533691,0.464922696352005,0.6957983374595642,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.464922696352005},{"x":0.6840336322784424,"y":0.464922696352005},{"x":0.6840336322784424,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6756302714347839,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6756302714347839,0.464922696352005,0.6840336322784424,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.464922696352005},{"x":0.6689075827598572,"y":0.464922696352005},{"x":0.6689075827598572,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6470588445663452,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6470588445663452,0.464922696352005,0.6689075827598572,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.464922696352005},{"x":0.6403361558914185,"y":0.46373364329338074},{"x":0.6403361558914185,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5882353186607361,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تخصص","boundary":[0.5882353186607361,0.464922696352005,0.6403361558914185,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.464922696352005},{"x":0.5815126299858093,"y":0.464922696352005},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48038050532341003},{"x":0.5731092691421509,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5731092691421509,0.464922696352005,0.5815126299858093,0.48038050532341003]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7176470756530762,"y":0.48632580041885376},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ب","boundary":[0.7042016983032227,0.48632580041885376,0.7176470756530762,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.48632580041885376},{"x":0.702521026134491,"y":0.48632580041885376},{"x":0.702521026134491,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6991596817970276,0.48632580041885376,0.702521026134491,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6840336322784424,0.48632580041885376,0.6924369931221008,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6773109436035156,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6554622054100037,0.48632580041885376,0.6773109436035156,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6470588445663452,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6117647290229797,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6117647290229797,0.48632580041885376,0.6470588445663452,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.487514853477478},{"x":0.6201680898666382,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6201680898666382,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"کاربودن","boundary":[0.5764706134796143,0.487514853477478,0.6201680898666382,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.487514853477478},{"x":0.5731092691421509,"y":0.487514853477478},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5596638917922974,0.487514853477478,0.5731092691421509,0.5029726624488831]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.464922696352005},{"x":0.7176470756530762,"y":0.46373364329338074},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5596638917922974,"y":0.5041617155075073}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5529832196235657,0.457922696352005,0.7243277478218079,0.5099726624488831],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ج","boundary":[0.7092437148094177,0.5112960934638977,0.7193277478218079,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5112960934638977},{"x":0.707563042640686,"y":0.5112960934638977},{"x":0.707563042640686,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.7042016983032227,0.5112960934638977,0.707563042640686,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6873949766159058,0.5112960934638977,0.6957983374595642,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6823529601097107,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.6605042219161987,0.5112960934638977,0.6823529601097107,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.6336134672164917,0.5112960934638977,0.6521008610725403,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6252101063728333,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6067227125167847,0.5112960934638977,0.6252101063728333,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5983193516731262,0.5112960934638977,0.6033613681793213,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5326991677284241},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5338882207870483},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرزکاری","boundary":[0.6773109436035156,0.5326991677284241,0.7428571581840515,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5529131889343262},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6655462384223938,0.5326991677284241,0.6689075827598572,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5326991677284241},{"x":0.6621848940849304,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"Milling","boundary":[0.5932773351669312,0.5326991677284241,0.6621848940849304,0.5529131889343262]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5865546464920044,0.5326991677284241,0.5899159908294678,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5326991677284241},{"x":0.583193302154541,"y":0.5326991677284241},{"x":0.583193302154541,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5764706134796143,0.5326991677284241,0.583193302154541,0.5517241358757019]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7428571581840515,"y":0.5529131889343262},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5529131889343262}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5714706134796143,0.5042960934638977,0.7478571581840515,0.5599131889343262],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طرق","boundary":[0.6873949766159058,0.5588585138320923,0.7176470756530762,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5588585138320923},{"x":0.680672287940979,"y":0.5588585138320923},{"x":0.680672287940979,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختلف","boundary":[0.6369748115539551,0.5588585138320923,0.680672287940979,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5755053758621216},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرزکاری","boundary":[0.5714285969734192,0.5588585138320923,0.6285714507102966,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6756302714347839,0.5826396942138672,0.7142857313156128,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6470588445663452,0.5826396942138672,0.6689075827598572,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5992865562438965},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5992865562438965}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.6000000238418579,0.5826396942138672,0.6386554837226868,0.5992865562438965]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5932773351669312,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"فرز","boundary":[0.5747899413108826,0.5826396942138672,0.5932773351669312,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5980975031852722},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5980975031852722}]},"confidence":0.5600000023841858,"dir":"rtl","str":".............","boundary":[0.5361344814300537,0.5826396942138672,0.5731092691421509,0.5980975031852722]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6206896305084229},{"x":0.653781533241272,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ملاحظاتی","boundary":[0.653781533241272,0.6040428280830383,0.7176470756530762,0.6206896305084229]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6336134672164917,0.6040428280830383,0.6470588445663452,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6052318811416626},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6000000238418579,0.6052318811416626,0.6268907785415649,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.6052318811416626},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6040428280830383},{"x":0.5932773351669312,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرزکاری","boundary":[0.5394958257675171,0.6052318811416626,0.5932773351669312,0.6218787431716919]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6052318811416626},{"x":0.534453809261322,"y":0.6052318811416626},{"x":0.534453809261322,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5277311205863953,0.6052318811416626,0.534453809261322,0.6218787431716919]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6218787431716919},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6218787431716919}]},"confidence":0.8799999952316284,"boundary":[0.5227311205863953,0.5518585138320923,0.7226470756530762,0.6288787431716919],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3912009596824646},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3912009596824646},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4019024968147278},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۱","boundary":[0.23361344635486603,0.3912009596824646,0.25882354378700256,0.4019024968147278]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.3912009596824646},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3912009596824646},{"x":0.25882354378700256,"y":0.4019024968147278},{"x":0.23361344635486603,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.3842009596824646,0.26382354378700257,0.4089024968147278],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4411414861679077},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4411414861679077},{"x":0.26050421595573425,"y":0.45303210616111755},{"x":0.23529411852359772,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.23529411852359772,0.4411414861679077,0.26050421595573425,0.45303210616111755]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4411414861679077},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4411414861679077},{"x":0.26050421595573425,"y":0.45303210616111755},{"x":0.23529411852359772,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.4341414861679077,0.26550421595573426,0.46003210616111756],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.46611177921295166},{"x":0.25882354378700256,"y":0.46611177921295166},{"x":0.25882354378700256,"y":0.47681331634521484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۵","boundary":[0.23529411852359772,0.46611177921295166,0.25882354378700256,0.47681331634521484]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.46611177921295166},{"x":0.25882354378700256,"y":0.46611177921295166},{"x":0.25882354378700256,"y":0.47681331634521484},{"x":0.23529411852359772,"y":0.47681331634521484}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.45911177921295165,0.26382354378700257,0.48381331634521485],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4887039363384247},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4887039363384247},{"x":0.26050421595573425,"y":0.49940547347068787},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۵","boundary":[0.23529411852359772,0.4887039363384247,0.26050421595573425,0.49940547347068787]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.4887039363384247},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4887039363384247},{"x":0.26050421595573425,"y":0.49940547347068787},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49940547347068787}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.4817039363384247,0.26550421595573426,0.5064054734706879],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5112960934638977},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5101070404052734},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5219976305961609},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.23361344635486603,0.5112960934638977,0.25882354378700256,0.5219976305961609]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5112960934638977},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5101070404052734},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5219976305961609},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5219976305961609}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5042960934638977,0.26382354378700257,0.5289976305961609],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5350772738456726},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5350772738456726},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5457788109779358},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۶","boundary":[0.23193277418613434,0.5350772738456726,0.25882354378700256,0.5457788109779358]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.5350772738456726},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5350772738456726},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5457788109779358},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.5280772738456726,0.26382354378700257,0.5527788109779358],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5600475668907166},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5600475668907166},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5707491040229797},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.23529411852359772,0.5600475668907166,0.25882354378700256,0.5707491040229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5600475668907166},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5600475668907166},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5707491040229797},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.5530475668907165,0.26382354378700257,0.5777491040229797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5826396942138672},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5826396942138672},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5933412313461304},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۰","boundary":[0.23361344635486603,0.5826396942138672,0.25882354378700256,0.5933412313461304]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.5826396942138672},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5826396942138672},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5933412313461304},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5756396942138672,0.26382354378700257,0.6003412313461304],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6064209342002869},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6052318811416626},{"x":0.25882354378700256,"y":0.61712247133255},{"x":0.23361344635486603,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۲","boundary":[0.23361344635486603,0.6064209342002869,0.25882354378700256,0.61712247133255]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6064209342002869},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6052318811416626},{"x":0.25882354378700256,"y":0.61712247133255},{"x":0.23361344635486603,"y":0.61712247133255}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.5994209342002869,0.26382354378700257,0.62412247133255],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7411764860153198,"y":0.626634955406189},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6991596817970276,"y":0.642092764377594}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.6974790096282959,0.6290130615234375,0.7428571581840515,0.6409037113189697]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6302021145820618},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6432818174362183},{"x":0.653781533241272,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.6521008610725403,0.6313912272453308,0.6924369931221008,0.6432818174362183]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6313912272453308},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6444708704948425},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6453781723976135,0.6313912272453308,0.6487395167350769,0.6444708704948425]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6313912272453308},{"x":0.7411764860153198,"y":0.626634955406189},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6409037113189697},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6403781723976135,0.6243912272453308,0.7478571581840515,0.6479037113189697],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6278240084648132},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6278240084648132},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۳","boundary":[0.23361344635486603,0.6278240084648132,0.2571428716182709,0.6397145986557007]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6278240084648132},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6278240084648132},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23361344635486603,"y":0.6409037113189697}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.6208240084648132,0.2621428716182709,0.6467145986557007],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6527943015098572},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6516052484512329},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6634958386421204},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.23529411852359772,0.6527943015098572,0.25882354378700256,0.6634958386421204]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.6527943015098572},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6516052484512329},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6634958386421204},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6646848917007446}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.6457943015098572,0.26382354378700257,0.6704958386421204],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6753864288330078},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6730083227157593},{"x":0.25882354378700256,"y":0.686087965965271},{"x":0.23361344635486603,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.23193277418613434,0.6753864288330078,0.25882354378700256,0.686087965965271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.6753864288330078},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6730083227157593},{"x":0.25882354378700256,"y":0.686087965965271},{"x":0.23361344635486603,"y":0.68727707862854}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.6683864288330078,0.26382354378700257,0.693087965965271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6979786157608032},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6991676688194275},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7110582590103149},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۷","boundary":[0.23361344635486603,0.6979786157608032,0.25882354378700256,0.7110582590103149]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.6979786157608032},{"x":0.25882354378700256,"y":0.6991676688194275},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7110582590103149},{"x":0.23361344635486603,"y":0.7098692059516907}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.6909786157608032,0.26382354378700257,0.718058259010315],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6682521104812622},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6682521104812622}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چرخ","boundary":[0.7159664034843445,0.6527943015098572,0.7428571581840515,0.6682521104812622]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دنده","boundary":[0.6890756487846375,0.6527943015098572,0.7142857313156128,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراشی","boundary":[0.6436975002288818,0.6527943015098572,0.6823529601097107,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6352941393852234,"y":0.6670629978179932},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.6285714507102966,0.6516052484512329,0.6352941393852234,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6516052484512329},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تیغه","boundary":[0.5983193516731262,0.6516052484512329,0.6218487620353699,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6670629978179932},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6670629978179932}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فرز","boundary":[0.5714285969734192,0.6516052484512329,0.5899159908294678,0.6670629978179932]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هاب","boundary":[0.5428571701049805,0.6516052484512329,0.5647059082984924,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6516052484512329},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6658739447593689},{"x":0.5327731370925903,"y":0.6658739447593689}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5327731370925903,0.6516052484512329,0.5361344814300537,0.6658739447593689]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6920332908630371},{"x":0.702521026134491,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.702521026134491,0.6730083227157593,0.7428571581840515,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6957983374595642,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تراشی","boundary":[0.6571428775787354,0.6730083227157593,0.6957983374595642,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6436975002288818,0.6730083227157593,0.6487395167350769,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6184874176979065,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"کله","boundary":[0.6184874176979065,0.6730083227157593,0.6369748115539551,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6730083227157593},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"زنی","boundary":[0.6000000238418579,0.6730083227157593,0.6151260733604431,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6920332908630371},{"x":0.578151285648346,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.578151285648346,0.6730083227157593,0.5865546464920044,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4789915978908539,"y":0.6920332908630371},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Shaping","boundary":[0.4000000059604645,0.6730083227157593,0.4789915978908539,0.6920332908630371]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6944113969802856},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.39668067812919616,0.6422270827293396,0.7478571581840515,0.7014113969802857],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6920332908630371},{"x":0.489075630903244,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"&","boundary":[0.489075630903244,0.6730083227157593,0.4957983195781708,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6730083227157593},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6920332908630371},{"x":0.507563054561615,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"slotting","boundary":[0.507563054561615,0.6730083227157593,0.5798319578170776,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3932773172855377,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6730083227157593},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.3932773172855377,0.6730083227157593,0.4000000059604645,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6730083227157593},{"x":0.3932773172855377,"y":0.6920332908630371},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.3831932842731476,0.6730083227157593,0.3932773172855377,0.6920332908630371]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6991676688194275},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقسیم","boundary":[0.6840336322784424,0.6991676688194275,0.7193277478218079,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.6991676688194275},{"x":0.680672287940979,"y":0.6991676688194275},{"x":0.680672287940979,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6521008610725403,0.6991676688194275,0.680672287940979,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6991676688194275},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ماشینهای","boundary":[0.5798319578170776,0.6991676688194275,0.6386554837226868,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5327731370925903,0.6991676688194275,0.5714285969734192,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6991676688194275},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"تراش","boundary":[0.5008403658866882,0.6991676688194275,0.5260504484176636,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6991676688194275},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6991676688194275},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7158145308494568},{"x":0.48067227005958557,"y":0.7158145308494568}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.48067227005958557,0.6991676688194275,0.48739495873451233,0.7158145308494568]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7193816900253296},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بورینگ","boundary":[0.6857143044471741,0.7193816900253296,0.7428571581840515,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7384066581726074},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7384066581726074}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6722689270973206,0.7205707430839539,0.6789916157722473,0.7384066581726074]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"Boring","boundary":[0.6067227125167847,0.7205707430839539,0.6722689270973206,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.6000000238418579,0.7205707430839539,0.6067227125167847,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6000000238418579,"y":0.7205707430839539},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7395957112312317}]},"confidence":0.6499999761581421,"dir":"rtl","str":"...................................","boundary":[0.5445378422737122,0.7205707430839539,0.6016806960105896,0.7395957112312317]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7467300891876221},{"x":0.7394958138465881,"y":0.7645660042762756},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خان","boundary":[0.7159664034843445,0.7467300891876221,0.7394958138465881,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.7467300891876221},{"x":0.707563042640686,"y":0.7467300891876221},{"x":0.707563042640686,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشی","boundary":[0.6739495992660522,0.7467300891876221,0.707563042640686,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7467300891876221},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7645660042762756},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6554622054100037,0.7467300891876221,0.6605042219161987,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7467300891876221},{"x":0.653781533241272,"y":0.7467300891876221},{"x":0.653781533241272,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"Broaching","boundary":[0.5579832196235657,0.7467300891876221,0.653781533241272,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.7467300891876221},{"x":0.556302547454834,"y":0.7467300891876221},{"x":0.556302547454834,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5495798587799072,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5495798587799072,0.7467300891876221,0.556302547454834,0.7645660042762756]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7467300891876221},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5445378422737122,0.7467300891876221,0.5462185144424438,0.7645660042762756]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6730083227157593},{"x":0.7428571581840515,"y":0.7645660042762756},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7645660042762756}]},"confidence":0.8500000238418579,"boundary":[0.3781932842731476,0.6660083227157593,0.7478571581840515,0.7715660042762756],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.771700382232666},{"x":0.7176470756530762,"y":0.771700382232666},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ابزار","boundary":[0.6941176652908325,0.771700382232666,0.7176470756530762,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.771700382232666},{"x":0.6823529601097107,"y":0.771700382232666},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خان","boundary":[0.6672269105911255,0.771700382232666,0.6823529601097107,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.771700382232666},{"x":0.6605042219161987,"y":0.771700382232666},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6336134672164917,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کشی","boundary":[0.6336134672164917,0.771700382232666,0.6605042219161987,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.771700382232666},{"x":0.6235294342041016,"y":0.771700382232666},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6218487620353699,0.771700382232666,0.6235294342041016,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7176470756530762,"y":0.7931034564971924},{"x":0.7176470756530762,"y":0.810939371585846},{"x":0.6907563209533691,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6907563209533691,0.7931034564971924,0.7176470756530762,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6840336322784424,"y":0.810939371585846},{"x":0.6369748115539551,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کارهای","boundary":[0.6369748115539551,0.7931034564971924,0.6840336322784424,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6268907785415649,"y":0.810939371585846},{"x":0.6067227125167847,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"خان","boundary":[0.6067227125167847,0.7931034564971924,0.6268907785415649,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6016806960105896,"y":0.7931034564971924},{"x":0.6016806960105896,"y":0.810939371585846},{"x":0.5764706134796143,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"کشی","boundary":[0.5764706134796143,0.7931034564971924,0.6016806960105896,0.810939371585846]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7931034564971924},{"x":0.5714285969734192,"y":0.810939371585846},{"x":0.556302547454834,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.556302547454834,0.7931034564971924,0.5714285969734192,0.810939371585846]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.771700382232666},{"x":0.7176470756530762,"y":0.771700382232666},{"x":0.7176470756530762,"y":0.810939371585846},{"x":0.556302547454834,"y":0.810939371585846}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.551302547454834,0.764700382232666,0.7226470756530762,0.817939371585846],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7229488492012024},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7229488492012024},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7336504459381104},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۰","boundary":[0.23361344635486603,0.7229488492012024,0.26218488812446594,0.7336504459381104]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.7229488492012024},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7229488492012024},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7336504459381104},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.7159488492012024,0.26718488812446595,0.7406504459381104],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7479191422462463},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7479191422462463},{"x":0.25882354378700256,"y":0.7586206793785095},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.23025210201740265,0.7479191422462463,0.25882354378700256,0.7586206793785095]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.7479191422462463},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7479191422462463},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7586206793785095},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":".","boundary":[0.26218488812446594,0.7479191422462463,0.26386556029319763,0.7586206793785095]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.7479191422462463},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7479191422462463},{"x":0.26386556029319763,"y":0.7598097324371338},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.22525210201740264,0.7409191422462463,0.26886556029319764,0.7668097324371338],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.771700382232666},{"x":0.2554621994495392,"y":0.771700382232666},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7824019193649292},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۳","boundary":[0.23193277418613434,0.771700382232666,0.2554621994495392,0.7824019193649292]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.771700382232666},{"x":0.2554621994495392,"y":0.771700382232666},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7824019193649292},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.764700382232666,0.2604621994495392,0.7894019193649292],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7954815626144409},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7942925095558167},{"x":0.25882354378700256,"y":0.8061830997467041},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۴","boundary":[0.23193277418613434,0.7954815626144409,0.25882354378700256,0.8061830997467041]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.7954815626144409},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7942925095558167},{"x":0.25882354378700256,"y":0.8061830997467041},{"x":0.23193277418613434,"y":0.8061830997467041}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22693277418613433,0.7884815626144409,0.26382354378700257,0.8131830997467041],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8478002548217773},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۸","boundary":[0.4924369752407074,0.8370987176895142,0.5025210380554199,0.8478002548217773]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8478002548217773},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8478002548217773}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.8300987176895142,0.5075210380554199,0.8548002548217773],"type":"paragraph"}],"str":" "},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/ROsuvIIZALbbhSkU-sec.webp","jpeg":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/OsTPycmtBdquwybK.jpg","blurred":"/storage/books/1960319c74a6b512/pages/bsijUrTklQnUaMCA.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00038422427958801015,0.00019385930459933106,0.9986696560763512,0.9989835906601406]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.17122472822666168},{"x":0.25882354378700256,"y":0.17003567516803741},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18311533331871033},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۶","boundary":[0.23361344635486603,0.17122472822666168,0.25882354378700256,0.18311533331871033]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.17122472822666168},{"x":0.25882354378700256,"y":0.17003567516803741},{"x":0.25882354378700256,"y":0.18311533331871033},{"x":0.23361344635486603,"y":0.18311533331871033}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.16422472822666168,0.26382354378700257,0.19011533331871033],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.1973840594291687},{"x":0.25882354378700256,"y":0.19619500637054443},{"x":0.26050421595573425,"y":0.20808561146259308},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.23529411852359772,0.1973840594291687,0.26050421595573425,0.20808561146259308]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.1973840594291687},{"x":0.25882354378700256,"y":0.19619500637054443},{"x":0.26050421595573425,"y":0.20808561146259308},{"x":0.2369747906923294,"y":0.20927467942237854}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.1903840594291687,0.26550421595573426,0.21508561146259308],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2571428716182709,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2571428716182709,"y":0.23305588960647583},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۷","boundary":[0.23361344635486603,0.21997621655464172,0.2571428716182709,0.23305588960647583]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2571428716182709,"y":0.21997621655464172},{"x":0.2571428716182709,"y":0.23305588960647583},{"x":0.23361344635486603,"y":0.23305588960647583}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.21297621655464172,0.2621428716182709,0.24005588960647584],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.243757426738739},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24256837368011475},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2544589638710022},{"x":0.23361344635486603,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۳۸","boundary":[0.23361344635486603,0.243757426738739,0.25882354378700256,0.2544589638710022]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.243757426738739},{"x":0.25882354378700256,"y":0.24256837368011475},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2544589638710022},{"x":0.23361344635486603,"y":0.25564804673194885}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.236757426738739,0.26382354378700257,0.2614589638710022],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2675386369228363},{"x":0.26218488812446594,"y":0.26872771978378296},{"x":0.26218488812446594,"y":0.27942925691604614},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۳۸","boundary":[0.23529411852359772,0.2675386369228363,0.26218488812446594,0.27942925691604614]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2675386369228363},{"x":0.26218488812446594,"y":0.26872771978378296},{"x":0.26218488812446594,"y":0.27942925691604614},{"x":0.23361344635486603,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.2605386369228363,0.26718488812446595,0.28642925691604615],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7142857313156128,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7142857313156128,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6554622054100037,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ماشینهای","boundary":[0.6554622054100037,0.17003567516803741,0.7142857313156128,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6470588445663452,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6470588445663452,"y":0.18787157535552979},{"x":0.6285714507102966,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"خان","boundary":[0.6285714507102966,0.17003567516803741,0.6470588445663452,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6201680898666382,"y":0.17003567516803741},{"x":0.6201680898666382,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5899159908294678,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کشی","boundary":[0.5899159908294678,0.17003567516803741,0.6201680898666382,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5815126299858093,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5815126299858093,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5764706134796143,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5764706134796143,0.17003567516803741,0.5815126299858093,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5680672526359558,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5680672526359558,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5411764979362488,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.5411764979362488,0.17003567516803741,0.5680672526359558,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.17003567516803741},{"x":0.534453809261322,"y":0.17003567516803741},{"x":0.534453809261322,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5193277597427368,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.5193277597427368,0.17003567516803741,0.534453809261322,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5142857432365417,"y":0.17003567516803741},{"x":0.5142857432365417,"y":0.18787157535552979},{"x":0.5092437267303467,"y":0.18787157535552979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5092437267303467,0.17003567516803741,0.5142857432365417,0.18787157535552979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.1938168853521347},{"x":0.7411764860153198,"y":0.19500593841075897},{"x":0.7411764860153198,"y":0.214030921459198},{"x":0.6638655662536621,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تراشکاری","boundary":[0.6638655662536621,0.1938168853521347,0.7411764860153198,0.214030921459198]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6554622054100037,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6554622054100037,"y":0.21284185349941254},{"x":0.6487395167350769,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6487395167350769,0.1938168853521347,0.6554622054100037,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6470588445663452,"y":0.1938168853521347},{"x":0.6470588445663452,"y":0.21284185349941254},{"x":0.5764706134796143,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Turning","boundary":[0.5764706134796143,0.1938168853521347,0.6470588445663452,0.21284185349941254]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5697479248046875,"y":0.1938168853521347},{"x":0.5697479248046875,"y":0.21165280044078827},{"x":0.556302547454834,"y":0.21165280044078827}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.556302547454834,0.1938168853521347,0.5697479248046875,0.21165280044078827]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5092437267303467,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7411764860153198,"y":0.17003567516803741},{"x":0.7411764860153198,"y":0.214030921459198},{"x":0.5092437267303467,"y":0.214030921459198}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.5042437267303467,0.1630356751680374,0.7461764860153198,0.221030921459198],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7159664034843445,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7159664034843445,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6890756487846375,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6890756487846375,0.21997621655464172,0.7159664034843445,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6823529601097107,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6823529601097107,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6638655662536621,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کار","boundary":[0.6638655662536621,0.21997621655464172,0.6823529601097107,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6605042219161987,"y":0.21997621655464172},{"x":0.6605042219161987,"y":0.23543401062488556},{"x":0.605042040348053,"y":0.23543401062488556}]},"confidence":0.6600000262260437,"dir":"rtl","str":"..................","boundary":[0.605042040348053,0.21997621655464172,0.6605042219161987,0.23543401062488556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.24256837368011475},{"x":0.7193277478218079,"y":0.243757426738739},{"x":0.7176470756530762,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6907563209533691,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6924369931221008,0.24256837368011475,0.7176470756530762,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6840336322784424,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قلم","boundary":[0.6655462384223938,0.24256837368011475,0.6840336322784424,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.24256837368011475},{"x":0.6605042219161987,"y":0.24256837368011475},{"x":0.658823549747467,"y":0.2580261528491974},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6571428775787354,0.24256837368011475,0.658823549747467,0.2580261528491974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.7400000095367432},{"languageCode":"ar","confidence":0.25999999046325684}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7193277478218079,"y":0.21997621655464172},{"x":0.7193277478218079,"y":0.25921520590782166},{"x":0.605042040348053,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.7900000214576721,"boundary":[0.600042040348053,0.21297621655464172,0.7243277478218079,0.26621520590782166],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2675386369228363},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6924369931221008,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"انواع","boundary":[0.6924369931221008,0.26634958386421204,0.7176470756530762,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6840336322784424,"y":0.26634958386421204},{"x":0.6840336322784424,"y":0.2841854989528656},{"x":0.6235294342041016,"y":0.2841854989528656}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماشینهای","boundary":[0.6252101063728333,0.26516053080558777,0.6840336322784424,0.2841854989528656]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6168067455291748,"y":0.26516053080558777},{"x":0.6168067455291748,"y":0.28299644589424133},{"x":0.583193302154541,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تراش","boundary":[0.583193302154541,0.26516053080558777,0.6168067455291748,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5747899413108826,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5747899413108826,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5697479248046875,"y":0.28299644589424133}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.5697479248046875,0.26516053080558777,0.5747899413108826,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5663865804672241,"y":0.26516053080558777},{"x":0.5663865804672241,"y":0.28299644589424133},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"Lathes","boundary":[0.5058823823928833,0.2639714479446411,0.5663865804672241,0.28299644589424133]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5042017102241516,"y":0.2639714479446411},{"x":0.5025210380554199,"y":0.2818073630332947},{"x":0.489075630903244,"y":0.2818073630332947}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.489075630903244,0.2639714479446411,0.5025210380554199,0.2818073630332947]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.2877526879310608},{"x":0.7411764860153198,"y":0.28894174098968506},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3079667091369629},{"x":0.6739495992660522,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماشینهای","boundary":[0.6739495992660522,0.2877526879310608,0.7411764860153198,0.3079667091369629]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6605042219161987,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اره","boundary":[0.6386554837226868,0.2877526879310608,0.6605042219161987,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.2877526879310608},{"x":0.63193279504776,"y":0.2877526879310608},{"x":0.63193279504776,"y":0.3067776560783386},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6252101063728333,0.2877526879310608,0.63193279504776,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.28656360507011414},{"x":0.529411792755127,"y":0.2877526879310608},{"x":0.529411792755127,"y":0.3067776560783386},{"x":0.4588235318660736,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"Sawing","boundary":[0.4588235318660736,0.28656360507011414,0.529411792755127,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2877526879310608},{"x":0.6252101063728333,"y":0.3067776560783386},{"x":0.534453809261322,"y":0.3067776560783386}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"machines","boundary":[0.534453809261322,0.2877526879310608,0.6252101063728333,0.3067776560783386]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2877526879310608},{"x":0.4605042040348053,"y":0.2877526879310608},{"x":0.4605042040348053,"y":0.30558857321739197},{"x":0.45210084319114685,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.45210084319114685,0.2877526879310608,0.4605042040348053,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.2877526879310608},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2877526879310608},{"x":0.45210084319114685,"y":0.30558857321739197},{"x":0.43697479367256165,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.4699999988079071,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.43697479367256165,0.2877526879310608,0.45210084319114685,0.30558857321739197]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7411764860153198,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7411764860153198,"y":0.30915576219558716},{"x":0.43697479367256165,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.43365546584129333,0.2569714479446411,0.7461764860153198,0.31615576219558716],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7193277478218079,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3317479193210602},{"x":0.6789916157722473,"y":0.3317479193210602}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معرفی","boundary":[0.6789916157722473,0.31629014015197754,0.7193277478218079,0.3317479193210602]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6722689270973206,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6487395167350769,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چند","boundary":[0.6487395167350769,0.31629014015197754,0.6722689270973206,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6420168280601501,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6420168280601501,"y":0.3305588662624359},{"x":0.6218487620353699,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نوع","boundary":[0.6218487620353699,0.31629014015197754,0.6420168280601501,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3151010572910309},{"x":0.6151260733604431,"y":0.31629014015197754},{"x":0.6151260733604431,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5747899413108826,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ماشین","boundary":[0.5747899413108826,0.3151010572910309,0.6151260733604431,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اره","boundary":[0.5529412031173706,0.3151010572910309,0.5680672526359558,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3151010572910309},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3305588662624359},{"x":0.5495798587799072,"y":0.3305588662624359}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5495798587799072,0.3151010572910309,0.5512605309486389,0.3305588662624359]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7411764860153198,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.7092437148094177,0.3376932144165039,0.7411764860153198,0.35671818256378174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.3376932144165039},{"x":0.7008403539657593,"y":0.3376932144165039},{"x":0.6991596817970276,"y":0.35552912950515747},{"x":0.6773109436035156,"y":0.35552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"زنی","boundary":[0.6789916157722473,0.3376932144165039,0.6991596817970276,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6638655662536621,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6638655662536621,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6571428775787354,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.6571428775787354,0.33650416135787964,0.6638655662536621,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6571428775787354,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6554622054100037,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5680672526359558,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Grinding","boundary":[0.5680672526359558,0.33650416135787964,0.6554622054100037,0.35552912950515747]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5663865804672241,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5647059082984924,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5596638917922974,0.33650416135787964,0.5647059082984924,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5596638917922974,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5596638917922974,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.3499999940395355,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5445378422737122,0.33650416135787964,0.5596638917922974,0.3543400764465332]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.3151010572910309},{"x":0.7411764860153198,"y":0.31629014015197754},{"x":0.7411764860153198,"y":0.35552912950515747},{"x":0.5445378422737122,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9100000262260437,"boundary":[0.5412185144424438,0.3081010572910309,0.7461764860153198,0.3625291295051575],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3781212866306305},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ترکیبات","boundary":[0.6403361558914185,0.3638525605201721,0.6907563209533691,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6336134672164917,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سنگ","boundary":[0.5983193516731262,0.3638525605201721,0.6336134672164917,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5915966629981995,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سمباده","boundary":[0.5478991866111755,0.3638525605201721,0.5915966629981995,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3638525605201721},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3781212866306305},{"x":0.5361344814300537,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"...","boundary":[0.5361344814300537,0.3638525605201721,0.5478991866111755,0.3781212866306305]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6873949766159058,"y":0.3852556347846985},{"x":0.6873949766159058,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشخصه","boundary":[0.6369748115539551,0.3852556347846985,0.6873949766159058,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.38644471764564514},{"x":0.63193279504776,"y":0.38644471764564514},{"x":0.63193279504776,"y":0.4019024968147278},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6134454011917114,0.38644471764564514,0.63193279504776,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38644471764564514},{"x":0.6000000238418579,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"سنگها","boundary":[0.5596638917922974,0.38644471764564514,0.6000000238418579,0.4019024968147278]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5596638917922974,"y":0.38644471764564514},{"x":0.5596638917922974,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"..","boundary":[0.5512605309486389,0.38644471764564514,0.5596638917922974,0.4019024968147278]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6907563209533691,"y":0.3638525605201721},{"x":0.6907563209533691,"y":0.4019024968147278},{"x":0.5361344814300537,"y":0.4019024968147278}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5311344814300537,0.3568525605201721,0.6957563209533691,0.4089024968147278],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2913198471069336},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2913198471069336},{"x":0.25882354378700256,"y":0.30321046710014343},{"x":0.23529411852359772,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۴۳","boundary":[0.23529411852359772,0.2913198471069336,0.25882354378700256,0.30321046710014343]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.2913198471069336},{"x":0.25882354378700256,"y":0.2913198471069336},{"x":0.25882354378700256,"y":0.30321046710014343},{"x":0.23529411852359772,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.2843198471069336,0.26382354378700257,0.31021046710014344],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.31629014015197754},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3151010572910309},{"x":0.25882354378700256,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۳","boundary":[0.23529411852359772,0.31629014015197754,0.25882354378700256,0.32580262422561646]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.31629014015197754},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3151010572910309},{"x":0.25882354378700256,"y":0.32580262422561646},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3269916772842407}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.30929014015197753,0.26382354378700257,0.33280262422561646],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.34007135033607483},{"x":0.2571428716182709,"y":0.34007135033607483},{"x":0.2571428716182709,"y":0.350772887468338},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۴","boundary":[0.23361344635486603,0.34007135033607483,0.2571428716182709,0.350772887468338]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23361344635486603,"y":0.34007135033607483},{"x":0.2571428716182709,"y":0.34007135033607483},{"x":0.2571428716182709,"y":0.350772887468338},{"x":0.23361344635486603,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.22861344635486602,0.3330713503360748,0.2621428716182709,0.357772887468338],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3638525605201721},{"x":0.25882354378700256,"y":0.36266350746154785},{"x":0.25882354378700256,"y":0.37574315071105957},{"x":0.23529411852359772,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۵","boundary":[0.23529411852359772,0.3638525605201721,0.25882354378700256,0.37574315071105957]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3638525605201721},{"x":0.25882354378700256,"y":0.36266350746154785},{"x":0.25882354378700256,"y":0.37574315071105957},{"x":0.23529411852359772,"y":0.37574315071105957}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.3568525605201721,0.26382354378700257,0.3827431507110596],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3876337707042694},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2571428716182709,"y":0.39952436089515686},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۴۶","boundary":[0.23529411852359772,0.3876337707042694,0.2571428716182709,0.39952436089515686]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.3876337707042694},{"x":0.25882354378700256,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2571428716182709,"y":0.39952436089515686},{"x":0.23529411852359772,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.2302941185235977,0.3806337707042694,0.2621428716182709,0.40652436089515687],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4126040339469909