فلسفۀ ریاضی برای ریاضیدانان فلسفۀ ریاضی برای ریاضیدانان

توضیحات

پیامد تلاش ریاضیدانان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی در حوزۀ مبانی ریاضیات، سه فلسفۀ مشهور ریاضی، یعنی شهودگرایی، منطق‌گرایی و صورت‌گرایی بوده است. هرچند این سه مکتب فلسفی در گذر زمان با پرسش‌ها و نقدهایی مواجه شده‌اند، اما این امر سبب نمی‌شود که از بررسی آنها صرف‌نظر کنیم. در این کتاب علاوه بر سه مکتب یادشده، دیدگاه‌های فلسفیِ کلی مانند نام‌گرایی و ساختارگرایی بررسی شده‌اند؛ دیدگاه‌هایی که نتایج مهمی در حوزۀ فلسفۀ ریاضیات داشته‌اند. شمار کتاب‌های فارسی در زمینۀ فلسفۀ ریاضی کمتر از انگشتان یک دست است. ازاین‌رو، نویسندۀ کتاب «فلسفۀ ریاضی برای ریاضیدانان» کوشیده است تا بر مطالبی تمرکز کند که در کتاب‌های مشابه به آنها کمتر توجه شده است. نکته‌های تاریخی که در جای‌جای این کتاب آورده شده‌اند چه‌بسا موضوع را جذاب‌تر می‌کنند. همچنین در انتهای هر بخش نیز پرسش‌هایی آورده شده است. این پرسش‌ها به منظور ایجاد زمینه‌ای برای تفکر مستقل خوانندۀ کتاب و در مواردی نیز برای تشویق او به جست‌وجو در منابع دیگر گنجانده شده‌اند. هدف از نگارش این کتاب، تهیۀ منبعی برای درس فلسفۀ ریاضی بوده است که به‌طور معمول برای دانشجویان ریاضی در مقطع کارشناسی ارایه می‌شود. این کتاب برای دانشجویان درس منطق و درس نظریۀ مجموعه نیز مفید است,

-00
-11
-22
-33
-44
-55
-66
-77
-88
-99
-1010
-1111
-1212
-1313
-1414
-1515
-1616
-1717
-1818
-1919
{"id":"3797899","title":"فلسفۀ ریاضی برای ریاضیدانان","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۱۸‌,‌۰۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/19df901867d2dcd6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/19df901867d2dcd6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/19df901867d2dcd6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/19df901867d2dcd6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/19df901867d2dcd6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-466-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["پیامد تلاش ریاضیدانان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی در حوزۀ مبانی ریاضیات، سه فلسفۀ مشهور ریاضی، یعنی شهودگرایی، منطق‌گرایی و صورت‌گرایی بوده است. هرچند این سه مکتب فلسفی در گذر زمان با پرسش‌ها و نقدهایی مواجه شده‌اند، اما این امر سبب نمی‌شود که از بررسی آنها صرف‌نظر کنیم. در این کتاب علاوه بر سه مکتب یادشده، دیدگاه‌های فلسفیِ کلی مانند نام‌گرایی و ساختارگرایی بررسی شده‌اند؛ دیدگاه‌هایی که نتایج مهمی در حوزۀ فلسفۀ ریاضیات داشته‌اند. شمار کتاب‌های فارسی در زمینۀ فلسفۀ ریاضی کمتر از انگشتان یک دست است. ازاین‌رو، نویسندۀ کتاب «فلسفۀ ریاضی برای ریاضیدانان» کوشیده است تا بر مطالبی تمرکز کند که در کتاب‌های مشابه به آنها کمتر توجه شده است. نکته‌های تاریخی که در جای‌جای این کتاب آورده شده‌اند چه‌بسا موضوع را جذاب‌تر می‌کنند. همچنین در انتهای هر بخش نیز پرسش‌هایی آورده شده است. این پرسش‌ها به منظور ایجاد زمینه‌ای برای تفکر مستقل خوانندۀ کتاب و در مواردی نیز برای تشویق او به جست‌وجو در منابع دیگر گنجانده شده‌اند. هدف از نگارش این کتاب، تهیۀ منبعی برای درس فلسفۀ ریاضی بوده است که به‌طور معمول برای دانشجویان ریاضی در مقطع کارشناسی ارایه می‌شود. این کتاب برای دانشجویان درس منطق و درس نظریۀ مجموعه نیز مفید است",""],"pages_count":"1","keywords":"فلسفه ریاضی","token":"19df901867d2dcd6","created_at":"2021-09-10 15:02:19","updated_at":"2022-08-30 12:05:11","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 16:32:06","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":"iran","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","meta_desc":null,"meta_title":null,"stock":"100","authors":[{"id":"1920880","title":"دکتر مرتضی منیری","firstname":"دکتر مرتضی","lastname":"منیری","token":"53ab19f5a72f79a4","created_at":"2021-09-10 03:06:53","updated_at":"2021-09-10 03:06:53","national_code":null,"role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920880","title":"دکتر مرتضی منیری","firstname":"دکتر مرتضی","lastname":"منیری","token":"53ab19f5a72f79a4","created_at":"2021-09-10 03:06:53","updated_at":"2021-09-10 03:06:53","national_code":null,"role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786552","file":"613b343370f725.11946854.pdf","book_id":"3797899","toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:02:19","updated_at":"2022-08-30 12:05:11","process_started_at":"2021-09-10 15:02:20","process_done_at":"2021-09-10 15:02:23","process_failed_at":null,"pages_count":"152","version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","password":"e9cd8b4531f969b4ada4991d9a018824b6a129c208d0e244c56091950133369c07fb903a9cda92f461ac6a1cbb360fe5b80ef230ffb3dae019322bc31f7feebf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۲"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","description":null,"token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu"},"study_subjects":[],"titleLink":"%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%80-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86","ebook_price_en":"18000","urlify":"%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%80-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر مرتضی منیری","tocStr":"","url":"/preview/19df901867d2dcd6/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%80-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86"}
{"toc":null,"pages_count":152,"version":"ocr.1.2.2","dir":"rtl","state":"converting","token":"19df901867d2dcd6","status":"SUCCEED","pages":[{"token":null,"index":0,"image":{"webpSec":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/dBkwvNuOxYfkfGVA-sec.webp","jpeg":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/GsZVMKHdJdHUFTEo.jpg","blurred":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/CGrFHOqLOxWcQBxC.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005198079417733585,0.00024051686019307793,0.9988617328956347,0.9996071052457717]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5630252361297607,"y":0.214030921459198},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5109243988990784,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"پا","boundary":[0.5142857432365417,0.21165280044078827,0.5596638917922974,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.21165280044078827},{"x":0.507563054561615,"y":0.21165280044078827},{"x":0.5042017102241516,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4941176474094391,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.5899999737739563,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.4957983195781708,0.21165280044078827,0.5042017102241516,0.25921520590782166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4957983195781708,"y":0.21165280044078827},{"x":0.4924369752407074,"y":0.2580261528491974},{"x":0.4739495813846588,"y":0.2580261528491974}]},"confidence":0.47999998927116394,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.4756302535533905,0.21165280044078827,0.4924369752407074,0.2580261528491974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.20927467942237854},{"x":0.48235294222831726,"y":0.2104637324810028},{"x":0.4789915978908539,"y":0.2580261528491974},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"ملایم","boundary":[0.42184874415397644,0.20927467942237854,0.4789915978908539,0.2580261528491974]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5630252361297607,"y":0.214030921459198},{"x":0.5596638917922974,"y":0.2604042887687683},{"x":0.41848739981651306,"y":0.2568370997905731}]},"confidence":0.6000000238418579,"boundary":[0.41684874415397644,0.20227467942237853,0.5646638917922974,0.2674042887687683],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6722689270973206,"y":0.32342448830604553},{"x":0.6067227125167847,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.6067227125167847,0.2948870360851288,0.6722689270973206,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5949580073356628,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5949580073356628,"y":0.32342448830604553},{"x":0.5159664154052734,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5159664154052734,0.2948870360851288,0.5949580073356628,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5058823823928833,"y":0.2948870360851288},{"x":0.5058823823928833,"y":0.32342448830604553},{"x":0.45546218752861023,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.45546218752861023,0.2948870360851288,0.5058823823928833,0.32342448830604553]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2948870360851288},{"x":0.4453781545162201,"y":0.32342448830604553},{"x":0.3142857253551483,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضیدانان","boundary":[0.3142857253551483,0.2948870360851288,0.4453781545162201,0.32342448830604553]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2948870360851288},{"x":0.6722689270973206,"y":0.32342448830604553},{"x":0.3142857253551483,"y":0.32342448830604553}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.3092857253551483,0.2878870360851288,0.6772689270973206,0.33042448830604554],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":1,"image":{"webpSec":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/rlmjXCCjgusfEjQG-sec.webp","jpeg":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/loiITAYLCIyrGaHi.jpg","blurred":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/HjjSsYCDZlzmggvZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":2,"image":{"webpSec":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/qqNpGKzGxcItutwN-sec.webp","jpeg":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/wSGohovjozLCSOjV.jpg","blurred":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/gLwdskqTPDanuaEi.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0005198079417733585,0.0002546555107187006,0.9988645575547419,0.9990458007578902]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24970273673534393},{"x":0.6067227125167847,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.605042040348053,0.21878716349601746,0.6705882549285889,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5159664154052734,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5949580073356628,"y":0.21878716349601746},{"x":0.5949580073356628,"y":0.24970273673534393},{"x":0.5159664154052734,"y":0.24970273673534393}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5159664154052734,0.21997621655464172,0.5949580073356628,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.22116528451442719},{"x":0.5042017102241516,"y":0.21997621655464172},{"x":0.5058823823928833,"y":0.24970273673534393},{"x":0.45546218752861023,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.45378151535987854,0.22116528451442719,0.5058823823928833,0.24970273673534393]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.22116528451442719},{"x":0.4436974823474884,"y":0.21997621655464172},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2508918046951294},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ریاضیدانان","boundary":[0.3142857253551483,0.22116528451442719,0.4453781545162201,0.2508918046951294]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.22116528451442719},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21878716349601746},{"x":0.6705882549285889,"y":0.24851366877555847},{"x":0.3142857253551483,"y":0.2508918046951294}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.3092857253551483,0.21416528451442718,0.6755882549285889,0.2555136687755585],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5512605309486389,"y":0.41260403394699097},{"x":0.4924369752407074,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"مرتضی","boundary":[0.4924369752407074,0.3947681188583374,0.5512605309486389,0.41260403394699097]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3947681188583374},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3947681188583374},{"x":0.48571428656578064,"y":0.41260403394699097},{"x":0.43697479367256165,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.43697479367256165,0.3947681188583374,0.48571428656578064,0.41260403394699097]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.3947681188583374},{"x":0.5512605309486389,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4114149808883667},{"x":0.43697479367256165,"y":0.41260403394699097}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.43197479367256164,0.3877681188583374,0.5562605309486389,0.4184149808883667],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7491081953048706},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.6299999952316284,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.44873949885368347,0.7063020467758179,0.5546218752861023,0.7491081953048706]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7027348279953003},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7491081953048706},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7526754140853882}]},"confidence":0.6299999952316284,"boundary":[0.44373949885368347,0.6993020467758179,0.5596218752861023,0.7561081953048706],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5159664154052734,"y":0.770511269569397},{"x":0.4941176474094391,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۳۳۸","boundary":[0.4924369752407074,0.7633769512176514,0.5159664154052734,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7645660042762756},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7633769512176514},{"x":0.4924369752407074,"y":0.770511269569397},{"x":0.48235294222831726,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.6100000143051147,"dir":"rtl","str":"مه","boundary":[0.48235294222831726,0.7645660042762756,0.4924369752407074,0.770511269569397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7645660042762756},{"x":0.5159664154052734,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5159664154052734,"y":0.770511269569397},{"x":0.48235294222831726,"y":0.771700382232666}]},"confidence":0.800000011920929,"boundary":[0.47735294222831726,0.7575660042762756,0.5209664154052734,0.777511269569397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7954815626144409},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۳۹۹","boundary":[0.48235294222831726,0.7871581315994263,0.5142857432365417,0.7954815626144409]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7954815626144409},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7954815626144409}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.7801581315994263,0.5192857432365418,0.8024815626144409],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":3,"image":{"webpSec":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/nAzpHcJVWKCuukGl-sec.webp","jpeg":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/CbiJWJJDMfbmgJvu.jpg","blurred":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/HhQRwpzsTnjBNPMZ.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.0004407174867742202,0.00024557805528550137,0.998740272554029,0.9990268984265679]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.21377672255039215},{"x":0.534453809261322,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4605042040348053,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.7099999785423279,"dir":"rtl","str":"انشگاه","boundary":[0.45546218752861023,0.21377672255039215,0.5394958257675171,0.24109263718128204]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.21377672255039215},{"x":0.534453809261322,"y":0.20783847570419312},{"x":0.5394958257675171,"y":0.24109263718128204},{"x":0.4605042040348053,"y":0.24703088402748108}]},"confidence":0.7099999785423279,"boundary":[0.4504621875286102,0.20677672255039214,0.5444958257675171,0.24809263718128205],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.255344420671463},{"x":0.5277311205863953,"y":0.255344420671463},{"x":0.529411792755127,"y":0.2624703049659729},{"x":0.5109243988990784,"y":0.2624703049659729}]},"confidence":0.5199999809265137,"str":"وك","boundary":[0.5109243988990784,0.255344420671463,0.529411792755127,0.2624703049659729]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.25653207302093506},{"x":0.507563054561615,"y":0.255344420671463},{"x":0.5092437267303467,"y":0.2624703049659729},{"x":0.48235294222831726,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":"۱۳۳۸","boundary":[0.48235294222831726,0.25653207302093506,0.5092437267303467,0.2624703049659729]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.25653207302093506},{"x":0.5277311205863953,"y":0.255344420671463},{"x":0.529411792755127,"y":0.2624703049659729},{"x":0.48235294222831726,"y":0.26365795731544495}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47735294222831726,0.24953207302093505,0.534411792755127,0.2694703049659729],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5109243988990784,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5109243988990784,"y":0.27909737825393677},{"x":0.48739495873451233,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۵۶","boundary":[0.48739495873451233,0.27078384160995483,0.5109243988990784,0.27909737825393677]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5109243988990784,"y":0.27078384160995483},{"x":0.5109243988990784,"y":0.27909737825393677},{"x":0.48739495873451233,"y":0.27909737825393677}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.4823949587345123,0.26378384160995483,0.5159243988990784,0.2860973782539368],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6201680898666382,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5949580073356628,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5949580073356628,0.3076009452342987,0.6201680898666382,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5899159908294678,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5899159908294678,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5647059082984924,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5647059082984924,0.3076009452342987,0.5899159908294678,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5579832196235657,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5579832196235657,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5546218752861023,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5546218752861023,0.3076009452342987,0.5579832196235657,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3076009452342987},{"x":0.5478991866111755,"y":0.32185274362564087},{"x":0.5025210380554199,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5025210380554199,0.3076009452342987,0.5478991866111755,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4957983195781708,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4957983195781708,"y":0.32185274362564087},{"x":0.4571428596973419,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4571428596973419,0.3076009452342987,0.4957983195781708,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3076009452342987},{"x":0.45042017102241516,"y":0.3076009452342987},{"x":0.45042017102241516,"y":0.32185274362564087},{"x":0.42016807198524475,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.42016807198524475,0.3076009452342987,0.45042017102241516,0.32185274362564087]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3076009452342987},{"x":0.4151260554790497,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3781512677669525,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.3781512677669525,0.3076009452342987,0.4151260554790497,0.32185274362564087]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3076009452342987},{"x":0.6201680898666382,"y":0.32185274362564087},{"x":0.3781512677669525,"y":0.32185274362564087}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.3731512677669525,0.3006009452342987,0.6251680898666382,0.3288527436256409],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.3325415551662445},{"x":0.583193302154541,"y":0.3325415551662445},{"x":0.583193302154541,"y":0.34679335355758667},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.5512605309486389,0.3325415551662445,0.583193302154541,0.34679335355758667]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3325415551662445},{"x":0.5428571701049805,"y":0.3479810059070587},{"x":0.507563054561615,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.507563054561615,0.3325415551662445,0.5428571701049805,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5042017102241516,"y":0.33372920751571655},{"x":0.5042017102241516,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4789915978908539,0.33372920751571655,0.5042017102241516,0.3479810059070587]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.33372920751571655},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3325415551662445},{"x":0.4739495813846588,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3479810059070587}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضیدانان","boundary":[0.4151260554790497,0.33372920751571655,0.4739495813846588,0.3479810059070587]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4151260554790497,"y":0.33372920751571655},{"x":0.583193302154541,"y":0.3325415551662445},{"x":0.583193302154541,"y":0.3479810059070587},{"x":0.4151260554790497,"y":0.34916865825653076}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4101260554790497,0.32672920751571655,0.588193302154541,0.3549810059070587],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5546218752861023,"y":0.36342042684555054},{"x":0.529411792755127,"y":0.36342042684555054}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.529411792755127,0.35154393315315247,0.5546218752861023,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5226891040802002,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5226891040802002,"y":0.36342042684555054},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مرتضی","boundary":[0.48403361439704895,0.35154393315315247,0.5226891040802002,0.36342042684555054]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4789915978908539,"y":0.35154393315315247},{"x":0.4789915978908539,"y":0.3646080791950226},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.4436974823474884,0.35154393315315247,0.4789915978908539,0.3646080791950226]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.35154393315315247},{"x":0.5529412031173706,"y":0.3503562808036804},{"x":0.5546218752861023,"y":0.36342042684555054},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3646080791950226}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.4386974823474884,0.34454393315315246,0.5596218752861023,0.37042042684555054],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3776721954345703},{"x":0.5714285969734192,"y":0.3919239938259125},{"x":0.529411792755127,"y":0.3919239938259125}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.5310924649238586,0.37648457288742065,0.5714285969734192,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.37648457288742065},{"x":0.529411792755127,"y":0.37648457288742065},{"x":0.529411792755127,"y":0.39073634147644043},{"x":0.5243697762489319,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5243697762489319,0.37648457288742065,0.529411792755127,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5193277597427368,"y":0.37648457288742065},{"x":0.5193277597427368,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48235294222831726,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.48235294222831726,0.37648457288742065,0.5193277597427368,0.3919239938259125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4789915978908539,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4773109257221222,"y":0.39073634147644043},{"x":0.45210084319114685,"y":0.39073634147644043}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.45378151535987854,0.37648457288742065,0.4773109257221222,0.39073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4470588266849518,"y":0.37648457288742065},{"x":0.4470588266849518,"y":0.3895486891269684},{"x":0.4285714328289032,"y":0.3895486891269684}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.4285714328289032,0.37648457288742065,0.4470588266849518,0.3895486891269684]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6084033846855164,"y":0.3919239938259125},{"x":0.6084033846855164,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5747899413108826,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حروف","boundary":[0.5747899413108826,0.3919239938259125,0.6084033846855164,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5731092691421509,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نگار","boundary":[0.5529412031173706,0.3919239938259125,0.5731092691421509,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5478991866111755,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5478991866111755,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5428571701049805,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5428571701049805,0.3919239938259125,0.5478991866111755,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5378151535987854,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5378151535987854,"y":0.40617576241493225},{"x":0.5058823823928833,"y":0.40617576241493225}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"صفحه","boundary":[0.5058823823928833,0.3919239938259125,0.5378151535987854,0.40617576241493225]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3919239938259125},{"x":0.5025210380554199,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4924369752407074,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"آرا","boundary":[0.4924369752407074,0.3919239938259125,0.5025210380554199,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3919239938259125},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4073634147644043},{"x":0.489075630903244,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.489075630903244,0.3919239938259125,0.4907563030719757,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48235294222831726,"y":0.3919239938259125},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4588235318660736,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یاسر","boundary":[0.4588235318660736,0.3919239938259125,0.48235294222831726,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.3919239938259125},{"x":0.45378151535987854,"y":0.3919239938259125},{"x":0.45378151535987854,"y":0.4073634147644043},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"امامی","boundary":[0.4252100884914398,0.3919239938259125,0.45378151535987854,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.3919239938259125},{"x":0.41848739981651306,"y":0.3919239938259125},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4073634147644043},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4073634147644043}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مردق","boundary":[0.38991597294807434,0.3919239938259125,0.41848739981651306,0.4073634147644043]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5865546464920044,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5865546464920044,"y":0.42161521315574646},{"x":0.5596638917922974,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"طراح","boundary":[0.5596638917922974,0.40855106711387634,0.5865546464920044,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5529412031173706,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5529412031173706,"y":0.42161521315574646},{"x":0.534453809261322,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جلد","boundary":[0.534453809261322,0.40855106711387634,0.5529412031173706,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5327731370925903,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5327731370925903,"y":0.42161521315574646},{"x":0.529411792755127,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.40855106711387634,0.5327731370925903,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.40855106711387634},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4073634147644043},{"x":0.5226891040802002,"y":0.42161521315574646},{"x":0.46554622054100037,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"امیرشاهرخ","boundary":[0.46554622054100037,0.40855106711387634,0.5226891040802002,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4605042040348053,"y":0.40855106711387634},{"x":0.4605042040348053,"y":0.42161521315574646},{"x":0.4117647111415863,"y":0.42161521315574646}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فریوسفی","boundary":[0.4117647111415863,0.40855106711387634,0.4605042040348053,0.42161521315574646]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.42399048805236816},{"x":0.561344563961029,"y":0.42399048805236816},{"x":0.561344563961029,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5394958257675171,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ناظر","boundary":[0.5394958257675171,0.42399048805236816,0.561344563961029,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.42399048805236816},{"x":0.534453809261322,"y":0.42399048805236816},{"x":0.534453809261322,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5126050710678101,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5126050710678101,0.42399048805236816,0.534453809261322,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5109243988990784,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5109243988990784,"y":0.4370546340942383},{"x":0.5058823823928833,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5058823823928833,0.42399048805236816,0.5109243988990784,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5008403658866882,"y":0.42399048805236816},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4370546340942383},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"صفر","boundary":[0.4773109257221222,0.42399048805236816,0.5008403658866882,0.4370546340942383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4722689092159271,"y":0.42399048805236816},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4370546340942383},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"مميزاد","boundary":[0.43697479367256165,0.42399048805236816,0.4722689092159271,0.4370546340942383]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6084033846855164,"y":0.37648457288742065},{"x":0.6084033846855164,"y":0.4370546340942383},{"x":0.38991597294807434,"y":0.4370546340942383}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.38491597294807434,0.36948457288742065,0.6134033846855164,0.4440546340942383],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5445378422737122,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5210084319114685,"y":0.4524940550327301}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5210084319114685,0.4394299387931824,0.5445378422737122,0.45368170738220215]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4394299387931824},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4524940550327301},{"x":0.49747899174690247,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.49747899174690247,0.4394299387931824,0.5142857432365417,0.4524940550327301]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4957983195781708,"y":0.4394299387931824},{"x":0.4941176474094391,"y":0.45130640268325806},{"x":0.4941176474094391,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4941176474094391,0.4394299387931824,0.4941176474094391,0.45130640268325806]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4382422864437103},{"x":0.48739495873451233,"y":0.4394299387931824},{"x":0.48571428656578064,"y":0.45130640268325806},{"x":0.45546218752861023,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.4571428596973419,0.4382422864437103,0.48571428656578064,0.45130640268325806]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.4382422864437103},{"x":0.5445378422737122,"y":0.4406175911426544},{"x":0.5445378422737122,"y":0.45368170738220215},{"x":0.45546218752861023,"y":0.45130640268325806}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.4521428596973419,0.4312422864437103,0.5495378422737122,0.46068170738220215],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.4548693597316742},{"x":0.5411764979362488,"y":0.45605701208114624},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46912112832069397},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شمارگان","boundary":[0.4941176474094391,0.4548693597316742,0.5394958257675171,0.46912112832069397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4548693597316742},{"x":0.4941176474094391,"y":0.4679335057735443},{"x":0.489075630903244,"y":0.4679335057735443}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.4907563030719757,0.4548693597316742,0.4941176474094391,0.4679335057735443]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48235294222831726,"y":0.45368170738220215},{"x":0.48067227005958557,"y":0.46674585342407227},{"x":0.4588235318660736,"y":0.46674585342407227}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۵۰۰","boundary":[0.4588235318660736,0.45368170738220215,0.48067227005958557,0.46674585342407227]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.470308780670166},{"x":0.561344563961029,"y":0.470308780670166},{"x":0.561344563961029,"y":0.48337292671203613},{"x":0.534453809261322,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"قیمت","boundary":[0.534453809261322,0.470308780670166,0.561344563961029,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.529411792755127,"y":0.470308780670166},{"x":0.5310924649238586,"y":0.470308780670166},{"x":0.5310924649238586,"y":0.48337292671203613},{"x":0.529411792755127,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.529411792755127,0.470308780670166,0.5310924649238586,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.470308780670166},{"x":0.5193277597427368,"y":0.470308780670166},{"x":0.5193277597427368,"y":0.48337292671203613},{"x":0.4638655483722687,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۲۳۰.۰۰۰","boundary":[0.4638655483722687,0.470308780670166,0.5193277597427368,0.48337292671203613]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.470308780670166},{"x":0.4605042040348053,"y":0.470308780670166},{"x":0.4605042040348053,"y":0.48337292671203613},{"x":0.440336138010025,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریال","boundary":[0.440336138010025,0.470308780670166,0.4605042040348053,0.48337292671203613]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.45368170738220215},{"x":0.5630252361297607,"y":0.45368170738220215},{"x":0.561344563961029,"y":0.4845605790615082},{"x":0.440336138010025,"y":0.48337292671203613}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.435336138010025,0.44668170738220214,0.5663445639610291,0.4915605790615082],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5083135366439819},{"x":0.6168067455291748,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"کلیه","boundary":[0.6168067455291748,0.4952494204044342,0.6369748115539551,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.4952494204044342},{"x":0.610084056854248,"y":0.4952494204044342},{"x":0.610084056854248,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حقوق","boundary":[0.5815126299858093,0.4952494204044342,0.610084056854248,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5083135366439819},{"x":0.556302547454834,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.556302547454834,0.4952494204044342,0.5764706134796143,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5495798587799072,"y":0.4952494204044342},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5083135366439819},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5142857432365417,0.4952494204044342,0.5495798587799072,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.4952494204044342},{"x":0.507563054561615,"y":0.4952494204044342},{"x":0.507563054561615,"y":0.5083135366439819},{"x":0.48235294222831726,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.48235294222831726,0.4952494204044342,0.507563054561615,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4756302535533905,"y":0.4952494204044342},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5083135366439819},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4436974823474884,0.4952494204044342,0.4756302535533905,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.4952494204044342},{"x":0.43697479367256165,"y":0.4952494204044342},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5083135366439819},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"محفوظ","boundary":[0.40168067812919617,0.4952494204044342,0.43697479367256165,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3966386616230011,"y":0.4952494204044342},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5083135366439819},{"x":0.3764705955982208,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3764705955982208,0.4952494204044342,0.3966386616230011,0.5083135366439819]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4952494204044342},{"x":0.37310925126075745,"y":0.4952494204044342},{"x":0.37310925126075745,"y":0.5083135366439819},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.37142857909202576,0.4952494204044342,0.37310925126075745,0.5083135366439819]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37142857909202576,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6369748115539551,"y":0.4952494204044342},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5083135366439819},{"x":0.37142857909202576,"y":0.5083135366439819}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.36642857909202575,0.4882494204044342,0.6419748115539551,0.5153135366439819],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5201900005340576},{"x":0.529411792755127,"y":0.519002377986908},{"x":0.529411792755127,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"-۱۳۴۶","boundary":[0.4941176474094391,0.5201900005340576,0.529411792755127,0.5285035371780396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.5201900005340576},{"x":0.529411792755127,"y":0.519002377986908},{"x":0.529411792755127,"y":0.5285035371780396},{"x":0.4941176474094391,"y":0.5285035371780396}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.5131900005340576,0.534411792755127,0.5355035371780396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.519002377986908},{"x":0.680672287940979,"y":0.5201900005340576},{"x":0.680672287940979,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6302521228790283,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"سرشناسه","boundary":[0.6302521228790283,0.519002377986908,0.680672287940979,0.5308788418769836]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.519002377986908},{"x":0.63193279504776,"y":0.519002377986908},{"x":0.63193279504776,"y":0.529691219329834},{"x":0.6285714507102966,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.519002377986908,0.63193279504776,0.529691219329834]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.519002377986908},{"x":0.680672287940979,"y":0.5201900005340576},{"x":0.680672287940979,"y":0.5308788418769836},{"x":0.6285714507102966,"y":0.529691219329834}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6235714507102966,0.512002377986908,0.685672287940979,0.5378788418769836],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.521377682685852},{"x":0.6084033846855164,"y":0.521377682685852},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.5815126299858093,0.521377682685852,0.6084033846855164,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.521377682685852},{"x":0.578151285648346,"y":0.521377682685852},{"x":0.578151285648346,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5764706134796143,0.521377682685852,0.578151285648346,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.521377682685852},{"x":0.5714285969734192,"y":0.521377682685852},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5320665240287781},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مرتضی","boundary":[0.5411764979362488,0.521377682685852,0.5714285969734192,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.521377682685852},{"x":0.5378151535987854,"y":0.521377682685852},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5320665240287781},{"x":0.534453809261322,"y":0.5320665240287781}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.534453809261322,0.521377682685852,0.5378151535987854,0.5320665240287781]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5320665240287781},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5451306700706482},{"x":0.702521026134491,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عنوان","boundary":[0.702521026134491,0.5320665240287781,0.7310924530029297,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6924369931221008,0.5320665240287781,0.6957983374595642,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5320665240287781},{"x":0.6873949766159058,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6756302714347839,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6756302714347839,0.5320665240287781,0.6873949766159058,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پدیدآور","boundary":[0.6302521228790283,0.5332541465759277,0.6705882549285889,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5332541465759277},{"x":0.63193279504776,"y":0.5332541465759277},{"x":0.63193279504776,"y":0.5451306700706482},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5332541465759277,0.63193279504776,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5332541465759277},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5451306700706482},{"x":0.583193302154541,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.583193302154541,0.5332541465759277,0.6084033846855164,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.5332541465759277},{"x":0.578151285648346,"y":0.5332541465759277},{"x":0.578151285648346,"y":0.5451306700706482},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5451306700706482}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5495798587799072,0.5332541465759277,0.578151285648346,0.5451306700706482]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5463182926177979},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5260504484176636,0.5332541465759277,0.5445378422737122,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5332541465759277},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5463182926177979},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضیدانان","boundary":[0.4756302535533905,0.5332541465759277,0.5210084319114685,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5463182926177979},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"/","boundary":[0.47058823704719543,0.5332541465759277,0.4739495813846588,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5332541465759277},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5332541465759277},{"x":0.46722689270973206,"y":0.5463182926177979},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتضی","boundary":[0.43529412150382996,0.5332541465759277,0.46722689270973206,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5332541465759277},{"x":0.4302521049976349,"y":0.5463182926177979},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منیری","boundary":[0.40672269463539124,0.5332541465759277,0.4302521049976349,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.5344418287277222},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5344418287277222},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5463182926177979},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.3983193337917328,0.5344418287277222,0.40168067812919617,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35966387391090393,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3949579894542694,"y":0.5463182926177979},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ویراستار","boundary":[0.35966387391090393,0.5344418287277222,0.3949579894542694,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.5344418287277222},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5344418287277222},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5463182926177979},{"x":0.32436975836753845,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمود","boundary":[0.32436975836753845,0.5344418287277222,0.35462185740470886,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5344418287277222},{"x":0.3210084140300751,"y":0.5463182926177979},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ایرانی","boundary":[0.29411765933036804,0.5344418287277222,0.3210084140300751,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.5344418287277222},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5344418287277222},{"x":0.29243698716163635,"y":0.5463182926177979},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فرد","boundary":[0.27394959330558777,0.5344418287277222,0.29243698716163635,0.5463182926177979]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5344418287277222},{"x":0.2722689211368561,"y":0.5463182926177979},{"x":0.267226904630661,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.267226904630661,0.5344418287277222,0.2722689211368561,0.5463182926177979]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.521377682685852},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5201900005340576},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5451306700706482},{"x":0.267226904630661,"y":0.5463182926177979}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.262226904630661,0.514377682685852,0.7360924530029297,0.5521306700706482],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"9","boundary":[0.6941176652908325,0.5380047559738159,0.6974790096282959,0.5439429879188538]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5380047559738159},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5439429879188538},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5439429879188538}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.6891176652908325,0.5310047559738159,0.7024790096282959,0.5509429879188538],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"ص","boundary":[0.5361344814300537,0.5795724391937256,0.5394958257675171,0.5878859758377075]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5795724391937256},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","boundary":[0.5311344814300537,0.5725724391937256,0.5444958257675171,0.5948859758377075],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6554622054100037,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6554622054100037,0.5617577433586121,0.7042016983032227,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نشر","boundary":[0.6302521228790283,0.5617577433586121,0.6504201889038086,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5617577433586121},{"x":0.63193279504776,"y":0.5617577433586121},{"x":0.63193279504776,"y":0.5748218297958374},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5617577433586121,0.63193279504776,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5617577433586121},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5748218297958374},{"x":0.583193302154541,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تهران","boundary":[0.583193302154541,0.5617577433586121,0.6084033846855164,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.5617577433586121},{"x":0.583193302154541,"y":0.5617577433586121},{"x":0.583193302154541,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.5798319578170776,0.5617577433586121,0.583193302154541,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5378151535987854,0.5617577433586121,0.5731092691421509,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5327731370925903,"y":0.5748218297958374},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5058823823928833,0.5617577433586121,0.5327731370925903,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5617577433586121},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.4722689092159271,0.5617577433586121,0.5008403658866882,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.5617577433586121},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5617577433586121},{"x":0.46554622054100037,"y":0.5748218297958374},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4638655483722687,0.5617577433586121,0.46554622054100037,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4571428596973419,"y":0.5748218297958374},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.43529412150382996,0.5617577433586121,0.4571428596973419,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5617577433586121},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5748218297958374},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.40672269463539124,0.5617577433586121,0.4285714328289032,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.5617577433586121},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5617577433586121},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3966386616230011,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.3966386616230011,0.5617577433586121,0.40168067812919617,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.5617577433586121},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5617577433586121},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3529411852359772,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3529411852359772,0.5617577433586121,0.39159664511680603,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5617577433586121},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3478991687297821,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3478991687297821,0.5617577433586121,0.3495798408985138,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.5617577433586121},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5617577433586121},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5748218297958374},{"x":0.3126050531864166,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۳۹۹","boundary":[0.3126050531864166,0.5617577433586121,0.33949580788612366,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5617577433586121},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5617577433586121},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5748218297958374},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5748218297958374}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30924370884895325,0.5617577433586121,0.30924370884895325,0.5748218297958374]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5760095119476318},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مشخصات","boundary":[0.6689075827598572,0.5760095119476318,0.7176470756530762,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ظاهری","boundary":[0.6336134672164917,0.5760095119476318,0.6655462384223938,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5878859758377075},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5760095119476318,0.6302521228790283,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5760095119476318},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5878859758377075},{"x":0.578151285648346,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دوازده","boundary":[0.578151285648346,0.5760095119476318,0.6084033846855164,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5764706134796143,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5747899413108826,0.5760095119476318,0.5764706134796143,0.5878859758377075]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5760095119476318},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5878859758377075},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۴۰","boundary":[0.5478991866111755,0.5760095119476318,0.5663865804672241,0.5878859758377075]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5617577433586121},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5878859758377075},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5878859758377075}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.30424370884895324,0.554757743358612,0.7226470756530762,0.5948859758377075],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6689075827598572,"y":0.6033254265785217},{"x":0.63193279504776,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فروست","boundary":[0.63193279504776,0.5902612805366516,0.6689075827598572,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5902612805366516},{"x":0.63193279504776,"y":0.5902612805366516},{"x":0.63193279504776,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.5902612805366516,0.63193279504776,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5902612805366516},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.5865546464920044,0.5902612805366516,0.6084033846855164,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.5579832196235657,0.5902612805366516,0.5798319578170776,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5478991866111755,0.5902612805366516,0.5529412031173706,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5428571701049805,"y":0.5902612805366516},{"x":0.5428571701049805,"y":0.6033254265785217},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.5008403658866882,0.5902612805366516,0.5428571701049805,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4957983195781708,"y":0.5902612805366516},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.4588235318660736,0.5902612805366516,0.4957983195781708,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.5902612805366516},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5902612805366516},{"x":0.45378151535987854,"y":0.6033254265785217},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.4268907606601715,0.5902612805366516,0.45378151535987854,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5902612805366516},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5902612805366516},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6033254265785217},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.39159664511680603,0.5902612805366516,0.42184874415397644,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5902612805366516},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5902612805366516},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6033254265785217},{"x":0.3848739564418793,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3848739564418793,0.5902612805366516,0.38823530077934265,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5902612805366516},{"x":0.3781512677669525,"y":0.6033254265785217},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6033254265785217}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۷۵۶","boundary":[0.35798320174217224,0.5902612805366516,0.3781512677669525,0.6033254265785217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6033254265785217},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6369748115539551,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شابک","boundary":[0.6369748115539551,0.6045130491256714,0.6605042219161987,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6152018904685974},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6152018904685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6045130491256714,0.6302521228790283,0.6152018904685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6306413412094116},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وضعیت","boundary":[0.7058823704719543,0.6187648177146912,0.7411764860153198,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6187648177146912},{"x":0.7008403539657593,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6655462384223938,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6655462384223938,0.6187648177146912,0.7008403539657593,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نویسی","boundary":[0.6336134672164917,0.6187648177146912,0.6638655662536621,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6187648177146912},{"x":0.63193279504776,"y":0.6187648177146912},{"x":0.63193279504776,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.6187648177146912,0.63193279504776,0.6306413412094116]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6187648177146912},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6306413412094116},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فیپا","boundary":[0.5915966629981995,0.6187648177146912,0.6084033846855164,0.6306413412094116]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5902612805366516},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6306413412094116},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6306413412094116}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.35298320174217224,0.5832612805366516,0.7461764860153198,0.6376413412094116],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6437054872512817},{"x":0.63193279504776,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"یادداشت","boundary":[0.63193279504776,0.6306413412094116,0.6756302714347839,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6437054872512817},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6318289637565613,0.6302521228790283,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتابنامه","boundary":[0.5529412031173706,0.6318289637565613,0.6084033846855164,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6437054872512817},{"x":0.556302547454834,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.556302547454834,0.6318289637565613,0.5596638917922974,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5378151535987854,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6437054872512817}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.5378151535987854,0.6318289637565613,0.5512605309486389,0.6437054872512817]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6318289637565613},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6448931097984314},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.5008403658866882,0.6318289637565613,0.5361344814300537,0.6448931097984314]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6318289637565613},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6306413412094116},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6437054872512817},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6448931097984314}]},"confidence":0.9300000071525574,"boundary":[0.49584036588668823,0.6248289637565613,0.6806302714347839,0.6507054872512817],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۹۷۸۹۶۴","boundary":[0.4941176474094391,0.6045130491256714,0.5411764979362488,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6045130491256714},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5478991866111755,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۴۵۷","boundary":[0.5478991866111755,0.6045130491256714,0.5680672526359558,0.6128265857696533]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6128265857696533},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۴۶۶۵","boundary":[0.5747899413108826,0.6045130491256714,0.6084033846855164,0.6128265857696533]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6045130491256714},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6128265857696533},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6128265857696533}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.4891176474094391,0.5975130491256714,0.6134033846855164,0.6198265857696533],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6674584150314331}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.6336134672164917,0.6555819511413574,0.6672269105911255,0.6674584150314331]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6555819511413574},{"x":0.63193279504776,"y":0.6555819511413574},{"x":0.63193279504776,"y":0.6662707924842834},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6555819511413574,0.63193279504776,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6555819511413574},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.5647059082984924,0.6555819511413574,0.6084033846855164,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6555819511413574},{"x":0.561344563961029,"y":0.6555819511413574},{"x":0.561344563961029,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.3199999928474426,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.5596638917922974,0.6555819511413574,0.561344563961029,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.5277311205863953,0.6555819511413574,0.5546218752861023,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5260504484176636,"y":0.6662707924842834},{"x":0.5243697762489319,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"؛","boundary":[0.5243697762489319,0.6555819511413574,0.5260504484176636,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6543943285942078},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6555819511413574},{"x":0.4420168101787567,"y":0.6662707924842834},{"x":0.37310925126075745,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"Mathematics","boundary":[0.37310925126075745,0.6543943285942078,0.4420168101787567,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6555819511413574},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6555819511413574},{"x":0.45042017102241516,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.3400000035762787,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.4453781545162201,0.6555819511413574,0.45042017102241516,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6555819511413574},{"x":0.5142857432365417,"y":0.6662707924842834},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6662707924842834}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"Philosophy","boundary":[0.4588235318660736,0.6555819511413574,0.5142857432365417,0.6662707924842834]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6793349385261536}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.6686460971832275,0.6991596817970276,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6686460971832275},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6621848940849304,"y":0.6793349385261536},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.6686460971832275,0.6621848940849304,0.6793349385261536]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6698337197303772},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6698337197303772},{"x":0.63193279504776,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.6698337197303772,0.63193279504776,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6674584150314331},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاه","boundary":[0.5680672526359558,0.6674584150314331,0.6033613681793213,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6674584150314331},{"x":0.561344563961029,"y":0.6674584150314331},{"x":0.561344563961029,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5361344814300537,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شهید","boundary":[0.5361344814300537,0.6674584150314331,0.561344563961029,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.6686460971832275},{"x":0.529411792755127,"y":0.6674584150314331},{"x":0.529411792755127,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهشتی","boundary":[0.5008403658866882,0.6686460971832275,0.529411792755127,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4957983195781708,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6805225610733032}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4941176474094391,0.6686460971832275,0.4957983195781708,0.6805225610733032]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.6686460971832275},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6686460971832275},{"x":0.48739495873451233,"y":0.6817102432250977},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرکز","boundary":[0.46554622054100037,0.6686460971832275,0.48739495873451233,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6686460971832275},{"x":0.4588235318660736,"y":0.6817102432250977},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"چاپ","boundary":[0.43697479367256165,0.6686460971832275,0.4588235318660736,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6698337197303772},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6817102432250977},{"x":0.4268907606601715,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4268907606601715,0.6698337197303772,0.4302521049976349,0.6817102432250977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.6698337197303772},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6686460971832275},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6817102432250977},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6817102432250977}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتشارات","boundary":[0.3798319399356842,0.6698337197303772,0.42184874415397644,0.6817102432250977]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.6543943285942078},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6532066464424133},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6805225610733032},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6828978657722473}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.36810925126075744,0.6473943285942078,0.7041596817970276,0.6875225610733032],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6817102432250977},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6935867071151733},{"x":0.6672269105911255,"y":0.694774329662323}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شناسه","boundary":[0.6655462384223938,0.6828978657722473,0.6991596817970276,0.6935867071151733]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.684085488319397},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6828978657722473},{"x":0.6621848940849304,"y":0.694774329662323},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"افزوده","boundary":[0.6302521228790283,0.684085488319397,0.6621848940849304,0.694774329662323]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.684085488319397},{"x":0.6302521228790283,"y":0.684085488319397},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6959620118141174},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6959620118141174}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6268907785415649,0.684085488319397,0.6302521228790283,0.6959620118141174]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6983373165130615},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6983373165130615},{"x":0.707563042640686,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.6983373165130615,0.707563042640686,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6907563209533691,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7102137804031372},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.6983373165130615,0.6907563209533691,0.7102137804031372]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7090261578559875}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کنگره","boundary":[0.6285714507102966,0.6971496343612671,0.6605042219161987,0.7090261578559875]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6828978657722473},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6817102432250977},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7090261578559875},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7102137804031372}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6218907785415649,0.6758978657722473,0.7142437148094177,0.7160261578559876],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7092437148094177,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"رده","boundary":[0.6924369931221008,0.7125890851020813,0.7092437148094177,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بندی","boundary":[0.6655462384223938,0.7125890851020813,0.6907563209533691,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیویی","boundary":[0.6352941393852234,0.7125890851020813,0.6605042219161987,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7125890851020813},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7209026217460632},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7209026217460632}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7125890851020813,0.6302521228790283,0.7209026217460632]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7363420724868774},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شماره","boundary":[0.7159664034843445,0.7256532311439514,0.7445378303527832,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7256532311439514},{"x":0.7109243869781494,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتابشناسی","boundary":[0.6554622054100037,0.7256532311439514,0.7109243869781494,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6352941393852234,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ملی","boundary":[0.6352941393852234,0.7256532311439514,0.6504201889038086,0.7363420724868774]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.6285714507102966,0.7256532311439514,0.6302521228790283,0.7363420724868774]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.7125890851020813},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7114014029502869},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7363420724868774},{"x":0.6285714507102966,"y":0.7363420724868774}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.6235714507102966,0.7055890851020813,0.7495378303527832,0.7433420724868774],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3327731192111969,"y":0.6923990249633789},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Shahid","boundary":[0.29579833149909973,0.6805225610733032,0.3327731192111969,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6805225610733032},{"x":0.3831932842731476,"y":0.6923990249633789},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Beheshti","boundary":[0.33781513571739197,0.6805225610733032,0.3831932842731476,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6923990249633789},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"University","boundary":[0.38823530077934265,0.6805225610733032,0.4436974823474884,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4436974823474884,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6923990249633789},{"x":0.4436974823474884,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":".","boundary":[0.4436974823474884,0.6805225610733032,0.4453781545162201,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6805225610733032},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6923990249633789},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Printing","boundary":[0.45210084319114685,0.6805225610733032,0.4941176474094391,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6805225610733032},{"x":0.507563054561615,"y":0.6805225610733032},{"x":0.507563054561615,"y":0.6923990249633789},{"x":0.49747899174690247,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"&","boundary":[0.49747899174690247,0.6805225610733032,0.507563054561615,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6805225610733032},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5126050710678101,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Publishing","boundary":[0.5126050710678101,0.6805225610733032,0.5697479248046875,0.6923990249633789]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6923990249633789},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"Center","boundary":[0.5731092691421509,0.6805225610733032,0.6084033846855164,0.6923990249633789]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"en","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6805225610733032},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6923990249633789},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6923990249633789}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.2907983314990997,0.6735225610733032,0.6134033846855164,0.6993990249633789],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7066508531570435},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7078384757041931}]},"confidence":0.8500000238418579,"str":"QA9","boundary":[0.5815126299858093,0.6983373165130615,0.6067227125167847,0.7066508531570435]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5747899413108826,"y":0.7114014029502869},{"x":0.605042040348053,"y":0.7114014029502869},{"x":0.605042040348053,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۱۰/۱","boundary":[0.5747899413108826,0.7114014029502869,0.605042040348053,0.7197149395942688]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.6983373165130615},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6971496343612671},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7197149395942688},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7197149395942688}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.5681092691421509,0.6913373165130615,0.6117227125167847,0.7267149395942688],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۶۱۲۴۰۱۳","boundary":[0.5546218752861023,0.7256532311439514,0.6067227125167847,0.7339667677879333]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7256532311439514},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7339667677879333},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7339667677879333}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.5496218752861023,0.7186532311439514,0.6117227125167847,0.7409667677879334],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7897862195968628},{"x":0.5579832196235657,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کد","boundary":[0.5579832196235657,0.7790973782539368,0.5747899413108826,0.7897862195968628]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7909738421440125},{"x":0.507563054561615,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناشر","boundary":[0.507563054561615,0.7779097557067871,0.5462185144424438,0.7909738421440125]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7779097557067871},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7897862195968628},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۰۱۷۳۴","boundary":[0.4268907606601715,0.7779097557067871,0.4924369752407074,0.7897862195968628]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.7779097557067871},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7790973782539368},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7909738421440125},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7897862195968628}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4218907606601715,0.7709097557067871,0.5797899413108826,0.7979738421440125],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7874109148979187},{"x":0.5546218752861023,"y":0.7992874383926392},{"x":0.4420168101787567,"y":0.8004750609397888}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"www.pub.sbu.ac.ir","boundary":[0.4420168101787567,0.7885985970497131,0.5546218752861023,0.7992874383926392]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.8004750609397888},{"x":0.5714285969734192,"y":0.7992874383926392},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4252100884914398,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"unipress@mail.sbu.ac.ir","boundary":[0.4252100884914398,0.8004750609397888,0.5714285969734192,0.8123515248298645]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.7885985970497131},{"x":0.5714285969734192,"y":0.786223292350769},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8123515248298645},{"x":0.4268907606601715,"y":0.8135392069816589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4202100884914398,0.7815985970497131,0.5764285969734192,0.8193515248298645],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":4,"image":{"webpSec":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/ASyPYQfVEydyUHHu-sec.webp","jpeg":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/MHiYjloLttftpmfP.jpg","blurred":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/NqmbVuRRQVyxZGCj.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003672763249453376,0.0003734201928523151,0.999147023465453,0.9995731724845102]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5025210380554199,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3519619405269623},{"x":0.45042017102241516,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تقدیم","boundary":[0.45210084319114685,0.32223543524742126,0.5025210380554199,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.32223543524742126},{"x":0.4420168101787567,"y":0.32223543524742126},{"x":0.4420168101787567,"y":0.350772887468338},{"x":0.4268907606601715,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.4268907606601715,0.32223543524742126,0.4420168101787567,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.321046382188797},{"x":0.42016807198524475,"y":0.32223543524742126},{"x":0.42016807198524475,"y":0.350772887468338},{"x":0.3663865625858307,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آتوسا","boundary":[0.3680672347545624,0.321046382188797,0.42016807198524475,0.350772887468338]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.321046382188797},{"x":0.3663865625858307,"y":0.321046382188797},{"x":0.3663865625858307,"y":0.34958383440971375},{"x":0.35798320174217224,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.35798320174217224,0.321046382188797,0.3663865625858307,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.321046382188797},{"x":0.3478991687297821,"y":0.321046382188797},{"x":0.3478991687297821,"y":0.34958383440971375},{"x":0.2991596758365631,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارشیا","boundary":[0.2991596758365631,0.321046382188797,0.3478991687297821,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.321046382188797},{"x":0.2873949706554413,"y":0.321046382188797},{"x":0.2873949706554413,"y":0.34958383440971375},{"x":0.27731093764305115,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.27731093764305115,0.321046382188797,0.2873949706554413,0.34958383440971375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.321046382188797},{"x":0.2705882489681244,"y":0.321046382188797},{"x":0.2689075767993927,"y":0.34958383440971375},{"x":0.2235294133424759,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بهراد","boundary":[0.2235294133424759,0.321046382188797,0.2689075767993927,0.34958383440971375]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2235294133424759,"y":0.321046382188797},{"x":0.5025210380554199,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5025210380554199,"y":0.3519619405269623},{"x":0.2235294133424759,"y":0.34958383440971375}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.2185294133424759,0.314046382188797,0.5075210380554199,0.3589619405269623],"dir":"rtl","type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":5,"image":{"webpSec":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/MWwlyFAXTTeXYWlD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/EVBpXRnYxEVgklZV.jpg","blurred":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/uqsFOnZfVoKDTwML.jpg"},"info":{"width":595,"height":842,"margin":[0.1,0.1,0.1,0.1]},"elements":[]},{"token":null,"index":6,"image":{"webpSec":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/kWdZzRbUWWexnKJW-sec.webp","jpeg":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/OTgxEbWROpWFbssl.jpg","blurred":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/PIwoSRotFuKXMtGC.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.00030838238271606663,0.9986753053945654,0.99896803817114]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7798319458961487,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6924369931221008,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.6941176652908325,0.26634958386421204,0.7798319458961487,0.29607608914375305]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.26634958386421204},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2699167728424072},{"x":0.7798319458961487,"y":0.29607608914375305},{"x":0.6924369931221008,"y":0.29250892996788025}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6891176652908325,0.25934958386421203,0.7848319458961487,0.30307608914375306],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7815126180648804,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7277311086654663,0.35552912950515747,0.7815126180648804,0.37336504459381104]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7831932902336121,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7815126180648804,"y":0.37336504459381104},{"x":0.7277311086654663,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.7227311086654663,0.34852912950515746,0.7865126180648804,0.38036504459381104],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35909631848335266},{"x":0.2235294133424759,"y":0.35909631848335266},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3674197494983673},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"نه","boundary":[0.21344538033008575,0.35909631848335266,0.2218487411737442,0.3674197494983673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35909631848335266},{"x":0.2235294133424759,"y":0.35909631848335266},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3674197494983673},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.35209631848335265,0.2268487411737442,0.3744197494983673],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3947681188583374},{"x":0.778151273727417,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.46000000834465027,"str":"1","boundary":[0.778151273727417,0.3876337707042694,0.7815126180648804,0.3947681188583374]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3947681188583374},{"x":0.778151273727417,"y":0.3947681188583374}]},"confidence":0.46000000834465027,"dir":"ltr","boundary":[0.773151273727417,0.3806337707042694,0.7865126180648804,0.4017681188583374],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.3852556347846985},{"x":0.756302535533905,"y":0.38644471764564514},{"x":0.756302535533905,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7277311086654663,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.7277311086654663,0.3852556347846985,0.756302535533905,0.3983353078365326]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3852556347846985},{"x":0.7260504364967346,"y":0.3971462547779083},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3971462547779083}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.7142857313156128,0.3852556347846985,0.7260504364967346,0.3971462547779083]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.3852556347846985},{"x":0.756302535533905,"y":0.38644471764564514},{"x":0.756302535533905,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3983353078365326}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7092857313156128,0.3782556347846985,0.761302535533905,0.4053353078365326],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقدمه","boundary":[0.6739495992660522,0.3983353078365326,0.7142857313156128,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"ltr","str":"۲۰۱.","boundary":[0.7310924530029297,0.4078477919101715,0.7529411911964417,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","str":"افلاطونگرایی","boundary":[0.6235294342041016,0.40903687477111816,0.7126050591468811,0.4244946539402008]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"sd","confidence":0.7599999904632568},{"languageCode":"fa","confidence":0.23999999463558197}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3983353078365326},{"x":0.7529411911964417,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.6185294342041016,0.3913353078365326,0.7579411911964417,0.4314946539402008],"dir":"ltr","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".۱.۱","boundary":[0.7327731251716614,0.4007134437561035,0.7546218633651733,0.4078477919101715]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7546218633651733,"y":0.39952436089515686},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7327731251716614,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.3937134437561035,0.7596218633651733,0.4148477919101715],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4149821698665619},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4149821698665619},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4221165180206299},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.21344538033008575,0.4149821698665619,0.21848739683628082,0.4221165180206299]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4149821698665619},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4149821698665619},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4221165180206299},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4221165180206299}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4079821698665619,0.22348739683628083,0.4291165180206299],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.428061842918396},{"x":0.7546218633651733,"y":0.428061842918396},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7361344695091248,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.7799999713897705,"dir":"rtl","str":"3.1","boundary":[0.7378151416778564,0.428061842918396,0.7546218633651733,0.43995243310928345]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7344537973403931,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7327731251716614,0.42687276005744934,0.7344537973403931,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4256837069988251},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6739495992660522,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"كانت","boundary":[0.6756302714347839,0.4244946539402008,0.7142857313156128,0.4387633800506592]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ar","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7546218633651733,"y":0.428061842918396},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43995243310928345},{"x":0.6739495992660522,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.8899999856948853,"boundary":[0.6706302714347839,0.4174946539402008,0.7596218633651733,0.44695243310928345],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43043994903564453},{"x":0.21848739683628082,"y":0.43043994903564453},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4375743269920349},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶","boundary":[0.21344538033008575,0.43043994903564453,0.21848739683628082,0.4375743269920349]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.43043994903564453},{"x":0.21848739683628082,"y":0.43043994903564453},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4375743269920349},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4375743269920349}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4234399490356445,0.22348739683628083,0.4445743269920349],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4554102122783661},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۴۰۱.","boundary":[0.7327731251716614,0.43995243310928345,0.7546218633651733,0.4554102122783661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7142857313156128,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.6571428775787354,0.43995243310928345,0.7142857313156128,0.4554102122783661]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43995243310928345},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4554102122783661},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4554102122783661}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6521428775787353,0.43295243310928344,0.7596218633651733,0.4624102122783661],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4447086751461029},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4447086751461029},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4518430531024933},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۸","boundary":[0.21344538033008575,0.4447086751461029,0.21848739683628082,0.4518430531024933]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4447086751461029},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4447086751461029},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4518430531024933},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4377086751461029,0.22348739683628083,0.4588430531024933],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7815126180648804,"y":0.48038050532341003},{"x":0.778151273727417,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۲","boundary":[0.778151273727417,0.4720570743083954,0.7815126180648804,0.48038050532341003]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4720570743083954},{"x":0.7815126180648804,"y":0.48038050532341003},{"x":0.778151273727417,"y":0.48038050532341003}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.773151273727417,0.4650570743083954,0.7865126180648804,0.48738050532341004],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47919145226478577},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.8299999833106995,"str":"۹","boundary":[0.21344538033008575,0.4720570743083954,0.21848739683628082,0.47919145226478577]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21848739683628082,"y":0.4720570743083954},{"x":0.21848739683628082,"y":0.47919145226478577},{"x":0.21344538033008575,"y":0.47919145226478577}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.4650570743083954,0.22348739683628083,0.4861914522647858],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4910820424556732},{"x":0.22521008551120758,"y":0.48989298939704895},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4982164204120636},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۱۰","boundary":[0.21512605249881744,0.4910820424556732,0.22521008551120758,0.4982164204120636]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4910820424556732},{"x":0.22521008551120758,"y":0.48989298939704895},{"x":0.22521008551120758,"y":0.4982164204120636},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4982164204120636}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4840820424556732,0.23021008551120759,0.5052164204120636],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.46967896819114685},{"x":0.75126051902771,"y":0.46967896819114685},{"x":0.75126051902771,"y":0.487514853477478},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.6957983374595642,0.46967896819114685,0.75126051902771,0.487514853477478]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6890756487846375,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6890756487846375,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6823529601097107,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6823529601097107,0.46967896819114685,0.6890756487846375,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6773109436035156,"y":0.46967896819114685},{"x":0.6773109436035156,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علوم","boundary":[0.6487395167350769,0.46967896819114685,0.6773109436035156,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4684898853302002},{"x":0.6436975002288818,"y":0.48632580041885376},{"x":0.6033613681793213,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تجربی","boundary":[0.6033613681793213,0.4684898853302002,0.6436975002288818,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5983193516731262,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5848739743232727,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5848739743232727,0.4684898853302002,0.5983193516731262,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5815126299858093,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5546218752861023,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گذر","boundary":[0.5546218752861023,0.4684898853302002,0.5815126299858093,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4684898853302002},{"x":0.5512605309486389,"y":0.48632580041885376},{"x":0.5243697762489319,"y":0.48632580041885376}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.5243697762489319,0.4684898853302002,0.5512605309486389,0.48632580041885376]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.487514853477478},{"x":0.756302535533905,"y":0.487514853477478},{"x":0.756302535533905,"y":0.5029726624488831},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰۲.","boundary":[0.7327731251716614,0.487514853477478,0.756302535533905,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.487514853477478},{"x":0.7142857313156128,"y":0.487514853477478},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5029726624488831},{"x":0.658823549747467,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.658823549747467,0.487514853477478,0.7142857313156128,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.487514853477478},{"x":0.6504201889038086,"y":0.487514853477478},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5029726624488831},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مختصر","boundary":[0.6016806960105896,0.487514853477478,0.6504201889038086,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.487514853477478},{"x":0.5949580073356628,"y":0.487514853477478},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.5647059082984924,0.487514853477478,0.5949580073356628,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5142857432365417,"y":0.487514853477478},{"x":0.5579832196235657,"y":0.487514853477478},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5029726624488831},{"x":0.5142857432365417,"y":0.5029726624488831}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5142857432365417,0.487514853477478,0.5579832196235657,0.5029726624488831]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5017836093902588},{"x":0.756302535533905,"y":0.5017836093902588},{"x":0.756302535533905,"y":0.5184304118156433},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۰۲.","boundary":[0.7327731251716614,0.5017836093902588,0.756302535533905,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5184304118156433},{"x":0.658823549747467,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.658823549747467,0.5017836093902588,0.7142857313156128,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5184304118156433},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مختصر","boundary":[0.6016806960105896,0.5017836093902588,0.6504201889038086,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"اندیشه","boundary":[0.5546218752861023,0.5017836093902588,0.5949580073356628,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5478991866111755,"y":0.5184304118156433},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5184304118156433}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.5126050710678101,0.5017836093902588,0.5478991866111755,0.5184304118156433]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.517241358757019},{"x":0.7546218633651733,"y":0.517241358757019},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۰۲.","boundary":[0.7327731251716614,0.517241358757019,0.7546218633651733,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.517241358757019},{"x":0.7126050591468811,"y":0.517241358757019},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5326991677284241}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.6571428775787354,0.517241358757019,0.7126050591468811,0.5315101146697998]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.4684898853302002},{"x":0.756302535533905,"y":0.46967896819114685},{"x":0.756302535533905,"y":0.5326991677284241},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.50760507106781,0.4614898853302002,0.761302535533905,0.5396991677284241],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5053507685661316},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5136741995811462},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5053507685661316,0.22689075767993927,0.5136741995811462]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5053507685661316},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5053507685661316},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5136741995811462},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5136741995811462}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4983507685661316,0.23189075767993927,0.5206741995811462],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5208085775375366},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5208085775375366},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5279428958892822},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۲۵","boundary":[0.21344538033008575,0.5208085775375366,0.22689075767993927,0.5279428958892822]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5208085775375366},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5208085775375366},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5279428958892822},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5138085775375366,0.23189075767993927,0.5349428958892822],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5541022419929504},{"x":0.778151273727417,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"۳","boundary":[0.778151273727417,0.5481569766998291,0.7815126180648804,0.5541022419929504]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5481569766998291},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5541022419929504},{"x":0.778151273727417,"y":0.5541022419929504}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.773151273727417,0.5411569766998291,0.7865126180648804,0.5611022419929504],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5469679236412048},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5469679236412048},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5552912950515747},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5552912950515747}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5469679236412048,0.22857142984867096,0.5552912950515747]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5612366199493408},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5612366199493408},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5707491040229797},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۲۷","boundary":[0.21344538033008575,0.5612366199493408,0.22689075767993927,0.5707491040229797]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5469679236412048},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5469679236412048},{"x":0.22857142984867096,"y":0.5707491040229797},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5707491040229797}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5399679236412048,0.23357142984867096,0.5777491040229797],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5790725350379944},{"x":0.756302535533905,"y":0.5790725350379944},{"x":0.756302535533905,"y":0.587395966053009},{"x":0.7327731251716614,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.8399999737739563,"str":".۲.۳","boundary":[0.7327731251716614,0.5790725350379944,0.756302535533905,0.587395966053009]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5790725350379944},{"x":0.756302535533905,"y":0.5790725350379944},{"x":0.756302535533905,"y":0.587395966053009},{"x":0.7327731251716614,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.5720725350379944,0.761302535533905,0.594395966053009],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.5457788109779358},{"x":0.75126051902771,"y":0.5457788109779358},{"x":0.75126051902771,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7193277478218079,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.7193277478218079,0.5457788109779358,0.75126051902771,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7058823704719543,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7058823704719543,0.5445897579193115,0.7126050591468811,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5445897579193115},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.6705882549285889,0.5445897579193115,0.7042016983032227,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6487395167350769,0.5445897579193115,0.6672269105911255,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5445897579193115},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجودی","boundary":[0.5915966629981995,0.5445897579193115,0.6386554837226868,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5731092691421509,0.5445897579193115,0.5865546464920044,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5445897579193115},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5126050710678101,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.5126050710678101,0.5445897579193115,0.5680672526359558,0.5588585138320923]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.557669460773468},{"x":0.756302535533905,"y":0.557669460773468},{"x":0.756302535533905,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۱۰۳.","boundary":[0.7327731251716614,0.557669460773468,0.756302535533905,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.557669460773468},{"x":0.7126050591468811,"y":0.557669460773468},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5743162631988525},{"x":0.653781533241272,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.653781533241272,0.557669460773468,0.7126050591468811,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6369748115539551,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6369748115539551,0.5588585138320923,0.6487395167350769,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6067227125167847,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"مثابه","boundary":[0.6067227125167847,0.5588585138320923,0.6352941393852234,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جزئی","boundary":[0.5647059082984924,0.5588585138320923,0.6000000238418579,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5743162631988525},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5462185144424438,0.5588585138320923,0.5579832196235657,0.5743162631988525]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5588585138320923},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5743162631988525},{"x":0.507563054561615,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانش","boundary":[0.507563054561615,0.5588585138320923,0.5411764979362488,0.5743162631988525]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5445897579193115},{"x":0.756302535533905,"y":0.5445897579193115},{"x":0.756302535533905,"y":0.5743162631988525},{"x":0.507563054561615,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.502563054561615,0.5375897579193115,0.761302535533905,0.5813162631988525],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5743162631988525},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7008403539657593,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.7008403539657593,0.5743162631988525,0.7159664034843445,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5743162631988525},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6655462384223938,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6655462384223938,0.5743162631988525,0.6957983374595642,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5743162631988525},{"x":0.653781533241272,"y":0.5743162631988525},{"x":0.653781533241272,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6386554837226868,0.5743162631988525,0.653781533241272,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.5731272101402283},{"x":0.63193279504776,"y":0.5731272101402283},{"x":0.63193279504776,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5983193516731262,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.5983193516731262,0.5731272101402283,0.63193279504776,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5731272101402283},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5848739743232727,0.5731272101402283,0.5915966629981995,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.5731272101402283},{"x":0.578151285648346,"y":0.5731272101402283},{"x":0.578151285648346,"y":0.5933412313461304},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.5411764979362488,0.5731272101402283,0.578151285648346,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5731272101402283},{"x":0.534453809261322,"y":0.5731272101402283},{"x":0.534453809261322,"y":0.5933412313461304},{"x":0.4907563030719757,"y":0.5933412313461304}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.4907563030719757,0.5731272101402283,0.534453809261322,0.5933412313461304]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5933412313461304},{"x":0.756302535533905,"y":0.5933412313461304},{"x":0.756302535533905,"y":0.6111771464347839},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"۳۰۳","boundary":[0.7327731251716614,0.5933412313461304,0.756302535533905,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7159664034843445,"y":0.5933412313461304},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"واقع","boundary":[0.6873949766159058,0.5933412313461304,0.7159664034843445,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6554622054100037,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6554622054100037,0.5933412313461304,0.6840336322784424,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6403361558914185,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6111771464347839},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"علمی","boundary":[0.6067227125167847,0.5933412313461304,0.6403361558914185,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5933412313461304},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6111771464347839},{"x":0.561344563961029,"y":0.6111771464347839}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کواین","boundary":[0.561344563961029,0.5933412313461304,0.6000000238418579,0.6111771464347839]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6147443652153015},{"x":0.756302535533905,"y":0.6147443652153015},{"x":0.756302535533905,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴۰۳.","boundary":[0.7327731251716614,0.6147443652153015,0.756302535533905,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6789916157722473,0.6147443652153015,0.7142857313156128,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6290130615234375}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فیلد","boundary":[0.6470588445663452,0.6147443652153015,0.6705882549285889,0.6290130615234375]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6302021145820618},{"x":0.756302535533905,"y":0.6302021145820618},{"x":0.756302535533905,"y":0.6468489766120911},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6468489766120911}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"۵۰۳.","boundary":[0.7327731251716614,0.6302021145820618,0.756302535533905,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.6290130615234375},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6302021145820618},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6468489766120911},{"x":0.6773109436035156,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6789916157722473,0.6290130615234375,0.7126050591468811,0.6468489766120911]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ایرادها","boundary":[0.6302521228790283,0.6290130615234375,0.6705882549285889,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6235294342041016,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6456599235534668},{"x":0.6134454011917114,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6134454011917114,0.6290130615234375,0.6218487620353699,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6290130615234375},{"x":0.6067227125167847,"y":0.6290130615234375},{"x":0.605042040348053,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6456599235534668}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.5932773351669312,0.6290130615234375,0.605042040348053,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6290130615234375},{"x":0.5865546464920044,"y":0.6456599235534668},{"x":0.5579832196235657,"y":0.6444708704948425}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.5579832196235657,0.6290130615234375,0.5865546464920044,0.6456599235534668]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6480380296707153},{"x":0.756302535533905,"y":0.6480380296707153},{"x":0.756302535533905,"y":0.6623067855834961},{"x":0.7327731251716614,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۶۰۳.","boundary":[0.7327731251716614,0.6480380296707153,0.756302535533905,0.6623067855834961]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6492270827293396},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6480380296707153},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6623067855834961},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6634958386421204}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.6571428775787354,0.6492270827293396,0.7126050591468811,0.6623067855834961]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.5731272101402283},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5743162631988525},{"x":0.756302535533905,"y":0.6634958386421204},{"x":0.489075630903244,"y":0.6623067855834961}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.4857563030719757,0.5661272101402283,0.761302535533905,0.6704958386421204],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6801427006721497},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6801427006721497},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6884661316871643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6801427006721497,0.22521008551120758,0.6884661316871643]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6801427006721497},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6801427006721497},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6884661316871643},{"x":0.21512605249881744,"y":0.6884661316871643}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6731427006721497,0.23021008551120759,0.6954661316871643],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6956004500389099},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6956004500389099},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7039238810539246},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۴۳","boundary":[0.21512605249881744,0.6956004500389099,0.22521008551120758,0.7039238810539246]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6956004500389099},{"x":0.22521008551120758,"y":0.6956004500389099},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7039238810539246},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7039238810539246}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6886004500389099,0.23021008551120759,0.7109238810539246],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7134363651275635},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7134363651275635},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7205707430839539},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۴۵","boundary":[0.21344538033008575,0.7134363651275635,0.22689075767993927,0.7205707430839539]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7134363651275635},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7134363651275635},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7205707430839539},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7205707430839539}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7064363651275635,0.23189075767993927,0.7275707430839539],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7288941740989685},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7288941740989685},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7360285520553589},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۵۰","boundary":[0.21344538033008575,0.7288941740989685,0.22521008551120758,0.7360285520553589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7288941740989685},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7288941740989685},{"x":0.22521008551120758,"y":0.7360285520553589},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7218941740989685,0.23021008551120759,0.7430285520553589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7764706015586853,"y":0.6908442378044128}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.7764706015586853,0.6765754818916321,0.7831932902336121,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"شهودگرایی","boundary":[0.6840336322784424,0.6765754818916321,0.7546218633651733,0.6908442378044128]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6765754818916321},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براوئر","boundary":[0.6453781723976135,0.6765754818916321,0.6789916157722473,0.6908442378044128]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6765754818916321},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6920332908630371}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.6403781723976135,0.6695754818916321,0.7881932902336121,0.6978442378044128],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.6920332908630371},{"x":0.756302535533905,"y":0.6920332908630371},{"x":0.756302535533905,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۱۰۴.","boundary":[0.7327731251716614,0.6920332908630371,0.756302535533905,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6920332908630371},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ساختمانهای","boundary":[0.6268907785415649,0.6920332908630371,0.7142857313156128,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6201680898666382,"y":0.6920332908630371},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7074910998344421},{"x":0.5865546464920044,"y":0.7074910998344421}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذهنی","boundary":[0.5865546464920044,0.6920332908630371,0.6201680898666382,0.7074910998344421]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7086801528930664},{"x":0.756302535533905,"y":0.7086801528930664},{"x":0.756302535533905,"y":0.72651606798172},{"x":0.7327731251716614,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۰۴.","boundary":[0.7327731251716614,0.7086801528930664,0.756302535533905,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7074910998344421},{"x":0.7142857313156128,"y":0.72651606798172},{"x":0.6974790096282959,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.6991596817970276,0.7074910998344421,0.7142857313156128,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6924369931221008,"y":0.72651606798172},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عمل","boundary":[0.6638655662536621,0.7074910998344421,0.6924369931221008,0.72651606798172]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6554622054100037,"y":0.7074910998344421},{"x":0.6554622054100037,"y":0.72651606798172},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7253270149230957}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهودگرایی","boundary":[0.5798319578170776,0.7063020467758179,0.6554622054100037,0.72651606798172]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6920332908630371},{"x":0.756302535533905,"y":0.6920332908630371},{"x":0.756302535533905,"y":0.72651606798172},{"x":0.5798319578170776,"y":0.72651606798172}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5748319578170776,0.6850332908630371,0.761302535533905,0.73351606798172],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7253270149230957},{"x":0.756302535533905,"y":0.7253270149230957},{"x":0.756302535533905,"y":0.740784764289856},{"x":0.7327731251716614,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۰۴.","boundary":[0.7327731251716614,0.7253270149230957,0.756302535533905,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7126050591468811,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7126050591468811,"y":0.740784764289856},{"x":0.6571428775787354,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.6571428775787354,0.7253270149230957,0.7126050591468811,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7831932902336121,"y":0.770511269569397},{"x":0.7764706015586853,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۵","boundary":[0.7764706015586853,0.7526754140853882,0.7831932902336121,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7546218633651733,"y":0.770511269569397},{"x":0.7260504364967346,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.7260504364967346,0.7526754140853882,0.7546218633651733,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7226890921592712,"y":0.770511269569397},{"x":0.6957983374595642,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6957983374595642,0.7526754140853882,0.7226890921592712,0.770511269569397]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7526754140853882},{"x":0.6840336322784424,"y":0.770511269569397},{"x":0.658823549747467,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرگه","boundary":[0.658823549747467,0.7526754140853882,0.6840336322784424,0.770511269569397]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.7253270149230957},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7831932902336121,"y":0.770511269569397},{"x":0.6571428775787354,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.6521428775787353,0.7183270149230957,0.7881932902336121,0.777511269569397],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.770511269569397},{"x":0.756302535533905,"y":0.771700382232666},{"x":0.756302535533905,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7327731251716614,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۱۰۵.","boundary":[0.7327731251716614,0.770511269569397,0.756302535533905,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.770511269569397},{"x":0.7159664034843445,"y":0.770511269569397},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7883471846580505}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.680672287940979,0.770511269569397,0.7159664034843445,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.770511269569397},{"x":0.6823529601097107,"y":0.770511269569397},{"x":0.680672287940979,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6605042219161987,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6605042219161987,0.770511269569397,0.680672287940979,0.7883471846580505]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6487395167350769,"y":0.770511269569397},{"x":0.6487395167350769,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.6184874176979065,0.7693222165107727,0.6487395167350769,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7871581315994263}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.5798319578170776,0.7693222165107727,0.6117647290229797,0.7871581315994263]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.7883471846580505},{"x":0.756302535533905,"y":0.7883471846580505},{"x":0.756302535533905,"y":0.8038049936294556},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8038049936294556}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۲۰۵.","boundary":[0.7327731251716614,0.7883471846580505,0.756302535533905,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.7871581315994263},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7883471846580505},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8038049936294556},{"x":0.6705882549285889,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"تحويل","boundary":[0.6705882549285889,0.7871581315994263,0.7142857313156128,0.8038049936294556]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6184874176979065,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6655462384223938,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6655462384223938,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6184874176979065,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حساب","boundary":[0.6184874176979065,0.7871581315994263,0.6655462384223938,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6117647290229797,"y":0.7871581315994263},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6016806960105896,0.7871581315994263,0.6117647290229797,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7871581315994263},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8026159405708313},{"x":0.561344563961029,"y":0.8026159405708313}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.561344563961029,0.7871581315994263,0.5949580073356628,0.8026159405708313]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.8026159405708313},{"x":0.756302535533905,"y":0.8026159405708313},{"x":0.756302535533905,"y":0.8216409087181091},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۳۰۵.","boundary":[0.7327731251716614,0.8026159405708313,0.756302535533905,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8026159405708313},{"x":0.7142857313156128,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فرگه","boundary":[0.6873949766159058,0.8026159405708313,0.7142857313156128,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.8026159405708313},{"x":0.680672287940979,"y":0.8026159405708313},{"x":0.680672287940979,"y":0.8216409087181091},{"x":0.6722689270973206,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6722689270973206,0.8026159405708313,0.680672287940979,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8026159405708313},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8216409087181091},{"x":0.578151285648346,"y":0.8216409087181091}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افلاطونگرایی","boundary":[0.578151285648346,0.8026159405708313,0.6672269105911255,0.8216409087181091]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.8192628026008606},{"x":0.756302535533905,"y":0.8192628026008606},{"x":0.756302535533905,"y":0.8359096050262451},{"x":0.7327731251716614,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"۴۰۵.","boundary":[0.7327731251716614,0.8192628026008606,0.756302535533905,0.8359096050262451]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.8204518556594849},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8192628026008606},{"x":0.7126050591468811,"y":0.8359096050262451},{"x":0.6571428775787354,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.6571428775787354,0.8204518556594849,0.7126050591468811,0.8359096050262451]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.7693222165107727},{"x":0.756302535533905,"y":0.770511269569397},{"x":0.756302535533905,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8359096050262451}]},"confidence":0.949999988079071,"boundary":[0.556344563961029,0.7623222165107727,0.761302535533905,0.8440987176895142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7574316263198853},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7574316263198853},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7657550573348999},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7574316263198853,0.22689075767993927,0.7657550573348999]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7574316263198853},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7574316263198853},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7657550573348999},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7657550573348999}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7504316263198852,0.23189075767993927,0.7727550573348999],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7752675414085388},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7752675414085388},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7835909724235535},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۱","boundary":[0.21344538033008575,0.7752675414085388,0.22857142984867096,0.7835909724235535]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7752675414085388},{"x":0.22689075767993927,"y":0.7752675414085388},{"x":0.22857142984867096,"y":0.7835909724235535},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.7682675414085388,0.23357142984867096,0.7905909724235535],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8097503185272217},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8085612654685974},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8168846368789673},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۵۸","boundary":[0.21344538033008575,0.8097503185272217,0.22689075767993927,0.8168846368789673]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.8097503185272217},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8085612654685974},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8168846368789673},{"x":0.21344538033008575,"y":0.8180737495422363}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.8027503185272217,0.23189075767993927,0.8238846368789673],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8608798980712891},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8620689511299133}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"هفت","boundary":[0.48403361439704895,0.8501783609390259,0.5142857432365417,0.8608798980712891]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8501783609390259},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8608798980712891},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8620689511299133}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.47903361439704895,0.8431783609390259,0.5192857432365418,0.8678798980712891],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":7,"image":{"webpSec":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/wZRJaCfOmPjPKIpm-sec.webp","jpeg":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/aWnRpTjFEciOXXrt.jpg","blurred":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/mQZTRcDViuJCRoWI.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.0003503283703026651,0.0002108256852300782,0.9986724807354582,0.9989666243149466]},"elements":[{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۶","boundary":[0.7764706015586853,0.18906064331531525,0.7831932902336121,0.19619500637054443]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18906064331531525},{"x":0.7831932902336121,"y":0.19619500637054443},{"x":0.7764706015586853,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"ltr","boundary":[0.7714706015586853,0.18206064331531524,0.7881932902336121,0.20319500637054444],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18906064331531525},{"x":0.22689075767993927,"y":0.18906064331531525},{"x":0.22689075767993927,"y":0.1973840594291687},{"x":0.21344538033008575,"y":0.1973840594291687}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21344538033008575,0.18906064331531525,0.22689075767993927,0.1973840594291687]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.20332936942577362},{"x":0.22689075767993927,"y":0.20332936942577362},{"x":0.22689075767993927,"y":0.21284185349941254},{"x":0.21344538033008575,"y":0.21284185349941254}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۵","boundary":[0.21344538033008575,0.20332936942577362,0.22689075767993927,0.21284185349941254]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.21878716349601746},{"x":0.22689075767993927,"y":0.217598095536232},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2271105796098709},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۶۷","boundary":[0.21344538033008575,0.21878716349601746,0.22857142984867096,0.2271105796098709]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18906064331531525},{"x":0.22857142984867096,"y":0.18906064331531525},{"x":0.22857142984867096,"y":0.22829964756965637},{"x":0.21344538033008575,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.18206064331531524,0.23357142984867096,0.23529964756965638],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23662306368350983},{"x":0.22521008551120758,"y":0.23662306368350983},{"x":0.22521008551120758,"y":0.243757426738739},{"x":0.21344538033008575,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۷۰","boundary":[0.21344538033008575,0.23662306368350983,0.22521008551120758,0.243757426738739]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23662306368350983},{"x":0.22521008551120758,"y":0.23662306368350983},{"x":0.22521008551120758,"y":0.243757426738739},{"x":0.21344538033008575,"y":0.243757426738739}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.22962306368350982,0.23021008551120759,0.250757426738739],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25208085775375366},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25208085775375366},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25921520590782166},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۲","boundary":[0.21344538033008575,0.25208085775375366,0.22689075767993927,0.25921520590782166]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25208085775375366},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25208085775375366},{"x":0.22689075767993927,"y":0.25921520590782166},{"x":0.21344538033008575,"y":0.25921520590782166}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.24508085775375366,0.23189075767993927,0.26621520590782166],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26634958386421204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.26634958386421204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2746730148792267},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۷۵","boundary":[0.21344538033008575,0.26634958386421204,0.22689075767993927,0.2746730148792267]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.26634958386421204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.26634958386421204},{"x":0.22689075767993927,"y":0.2746730148792267},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2746730148792267}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.25934958386421203,0.23189075767993927,0.2816730148792267],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3008323311805725},{"x":0.778151273727417,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.8799999952316284,"str":"۷","boundary":[0.778151273727417,0.2936979830265045,0.7831932902336121,0.3008323311805725]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2936979830265045},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3008323311805725},{"x":0.778151273727417,"y":0.3008323311805725}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"ltr","boundary":[0.773151273727417,0.2866979830265045,0.7881932902336121,0.3078323311805725],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2936979830265045},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2936979830265045},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30202141404151917},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۷۷","boundary":[0.21344538033008575,0.2936979830265045,0.22857142984867096,0.30202141404151917]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.2936979830265045},{"x":0.22857142984867096,"y":0.2936979830265045},{"x":0.22857142984867096,"y":0.30202141404151917},{"x":0.21344538033008575,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.2866979830265045,0.23357142984867096,0.30902141404151917],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30915576219558716},{"x":0.22689075767993927,"y":0.30915576219558716},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3174791932106018},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.33000001311302185,"str":"WY","boundary":[0.21344538033008575,0.30915576219558716,0.22689075767993927,0.3174791932106018]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.30915576219558716},{"x":0.22689075767993927,"y":0.30915576219558716},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3174791932106018},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3174791932106018}]},"confidence":0.33000001311302185,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.30215576219558715,0.23189075767993927,0.3244791932106018],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.1843044012784958},{"x":0.756302535533905,"y":0.1843044012784958},{"x":0.756302535533905,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7159664034843445,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.7159664034843445,0.1843044012784958,0.756302535533905,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7092437148094177,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6823529601097107,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6823529601097107,0.1843044012784958,0.7092437148094177,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6705882549285889,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6705882549285889,"y":0.20332936942577362},{"x":0.6638655662536621,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6638655662536621,0.18549345433712006,0.6705882549285889,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.18549345433712006},{"x":0.658823549747467,"y":0.1843044012784958},{"x":0.658823549747467,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6252101063728333,0.18549345433712006,0.658823549747467,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6201680898666382,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6201680898666382,"y":0.20332936942577362},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20332936942577362}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیلبرت","boundary":[0.5731092691421509,0.18549345433712006,0.6201680898666382,0.20332936942577362]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2009512484073639},{"x":0.756302535533905,"y":0.2009512484073639},{"x":0.756302535533905,"y":0.21640904247760773},{"x":0.7327731251716614,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰۶.","boundary":[0.7327731251716614,0.2009512484073639,0.756302535533905,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2009512484073639},{"x":0.7142857313156128,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"متناهی","boundary":[0.6705882549285889,0.2009512484073639,0.7142857313156128,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6638655662536621,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6638655662536621,"y":0.21640904247760773},{"x":0.6571428775787354,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6571428775787354,0.2009512484073639,0.6638655662536621,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6504201889038086,"y":0.2009512484073639},{"x":0.6504201889038086,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5983193516731262,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"نامتناهی","boundary":[0.5983193516731262,0.2009512484073639,0.6504201889038086,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5899159908294678,"y":0.2009512484073639},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21640904247760773},{"x":0.5899159908294678,"y":0.21640904247760773}]},"confidence":0.07000000029802322,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5899159908294678,0.2009512484073639,0.5899159908294678,0.21640904247760773]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.21521997451782227},{"x":0.756302535533905,"y":0.21521997451782227},{"x":0.756302535533905,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۰۶.","boundary":[0.7327731251716614,0.21521997451782227,0.756302535533905,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7142857313156128,"y":0.21521997451782227},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6773109436035156,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"برنامه","boundary":[0.6773109436035156,0.21521997451782227,0.7142857313156128,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6705882549285889,"y":0.21521997451782227},{"x":0.6705882549285889,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6252101063728333,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیلبرت","boundary":[0.6252101063728333,0.21521997451782227,0.6705882549285889,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2306777685880661},{"x":0.756302535533905,"y":0.2306777685880661},{"x":0.756302535533905,"y":0.24851366877555847},{"x":0.7327731251716614,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.699999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰۶.","boundary":[0.7327731251716614,0.2306777685880661,0.756302535533905,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6655462384223938,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"هیلبرت","boundary":[0.6655462384223938,0.2306777685880661,0.7142857313156128,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6571428775787354,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6436975002288818,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6436975002288818,0.2306777685880661,0.6571428775787354,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6369748115539551,"y":0.2306777685880661},{"x":0.6369748115539551,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6033613681793213,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تقابل","boundary":[0.6033613681793213,0.2306777685880661,0.6369748115539551,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5966386795043945,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5966386795043945,"y":0.24851366877555847},{"x":0.5899159908294678,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5899159908294678,0.2306777685880661,0.5966386795043945,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5815126299858093,"y":0.2306777685880661},{"x":0.5815126299858093,"y":0.24851366877555847},{"x":0.556302547454834,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فرگه","boundary":[0.556302547454834,0.2306777685880661,0.5815126299858093,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.24851366877555847},{"x":0.756302535533905,"y":0.24851366877555847},{"x":0.756302535533905,"y":0.2639714479446411},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.6800000071525574,"dir":"rtl","str":"۰۴۰۶","boundary":[0.7327731251716614,0.24851366877555847,0.756302535533905,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.24851366877555847},{"x":0.7142857313156128,"y":0.24851366877555847},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2639714479446411},{"x":0.680672287940979,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"عصر","boundary":[0.680672287940979,0.24851366877555847,0.7142857313156128,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6739495992660522,"y":0.24851366877555847},{"x":0.6739495992660522,"y":0.2639714479446411},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2639714479446411}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیلبرت","boundary":[0.6268907785415649,0.24851366877555847,0.6739495992660522,0.2639714479446411]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.26278239488601685},{"x":0.756302535533905,"y":0.26278239488601685},{"x":0.756302535533905,"y":0.2782402038574219},{"x":0.7327731251716614,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۵۰۶.","boundary":[0.7327731251716614,0.26278239488601685,0.756302535533905,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7142857313156128,"y":0.26278239488601685},{"x":0.7142857313156128,"y":0.2782402038574219},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2782402038574219}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.6571428775787354,0.26278239488601685,0.7142857313156128,0.2782402038574219]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7546218633651733,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7546218633651733,"y":0.3043995201587677},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3043995201587677}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.7226890921592712,0.2901307940483093,0.7546218633651733,0.3043995201587677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.2913198471069336},{"x":0.7176470756530762,"y":0.2901307940483093},{"x":0.7193277478218079,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6638655662536621,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.6638655662536621,0.2913198471069336,0.7193277478218079,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6571428775787354,"y":0.2913198471069336},{"x":0.658823549747467,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6504201889038086,0.2913198471069336,0.658823549747467,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6470588445663452,"y":0.2913198471069336},{"x":0.6470588445663452,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6000000238418579,"y":0.30558857321739197}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهودی","boundary":[0.6000000238418579,0.2913198471069336,0.6470588445663452,0.30558857321739197]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.30558857321739197},{"x":0.756302535533905,"y":0.30558857321739197},{"x":0.756302535533905,"y":0.32223543524742126},{"x":0.7327731251716614,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۱۰۷.","boundary":[0.7327731251716614,0.30558857321739197,0.756302535533905,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7142857313156128,"y":0.30558857321739197},{"x":0.7142857313156128,"y":0.32223543524742126},{"x":0.658823549747467,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تاریخچه","boundary":[0.658823549747467,0.30558857321739197,0.7142857313156128,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6504201889038086,"y":0.30558857321739197},{"x":0.6504201889038086,"y":0.32223543524742126},{"x":0.6033613681793213,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیدایش","boundary":[0.6033613681793213,0.30558857321739197,0.6504201889038086,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5966386795043945,"y":0.30558857321739197},{"x":0.5966386795043945,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5630252361297607,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.5630252361297607,0.30558857321739197,0.5966386795043945,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.30558857321739197},{"x":0.556302547454834,"y":0.30558857321739197},{"x":0.556302547454834,"y":0.32223543524742126},{"x":0.5126050710678101,"y":0.32223543524742126}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5126050710678101,0.30558857321739197,0.556302547454834,0.32223543524742126]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.321046382188797},{"x":0.756302535533905,"y":0.321046382188797},{"x":0.756302535533905,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7327731251716614,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۰۷.","boundary":[0.7327731251716614,0.321046382188797,0.756302535533905,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.321046382188797},{"x":0.7142857313156128,"y":0.321046382188797},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6873949766159058,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زبان","boundary":[0.6873949766159058,0.321046382188797,0.7142857313156128,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.321046382188797},{"x":0.680672287940979,"y":0.321046382188797},{"x":0.680672287940979,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6470588445663452,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.6470588445663452,0.321046382188797,0.680672287940979,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6084033846855164,"y":0.321046382188797},{"x":0.6403361558914185,"y":0.321046382188797},{"x":0.6403361558914185,"y":0.33650416135787964},{"x":0.6084033846855164,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.6084033846855164,0.321046382188797,0.6403361558914185,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.321046382188797},{"x":0.6016806960105896,"y":0.321046382188797},{"x":0.6016806960105896,"y":0.33650416135787964},{"x":0.5815126299858093,"y":0.33650416135787964}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.5815126299858093,0.321046382188797,0.6016806960105896,0.33650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7260504364967346,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7596638798713684,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7579832077026367,"y":0.35315102338790894},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۳۰۷.","boundary":[0.7260504364967346,0.33650416135787964,0.7579832077026367,0.35315102338790894]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7142857313156128,"y":0.33650416135787964},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3519619405269623}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.6840336322784424,0.33531510829925537,0.7142857313156128,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.3341260552406311},{"x":0.6722689270973206,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6705882549285889,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6218487620353699,"y":0.350772887468338}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کلاسیک","boundary":[0.6218487620353699,0.3341260552406311,0.6705882549285889,0.3519619405269623]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.350772887468338},{"x":0.756302535533905,"y":0.350772887468338},{"x":0.756302535533905,"y":0.3650416135787964},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3650416135787964}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۴۰۷.","boundary":[0.7327731251716614,0.350772887468338,0.756302535533905,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.350772887468338},{"x":0.7126050591468811,"y":0.350772887468338},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6789916157722473,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.6789916157722473,0.350772887468338,0.7126050591468811,0.3650416135787964]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3519619405269623},{"x":0.6722689270973206,"y":0.350772887468338},{"x":0.6722689270973206,"y":0.3650416135787964},{"x":0.6235294342041016,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهودی","boundary":[0.6235294342041016,0.3519619405269623,0.6722689270973206,0.3650416135787964]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7579832077026367,"y":0.18311533331871033},{"x":0.7596638798713684,"y":0.3650416135787964},{"x":0.5126050710678101,"y":0.36623066663742065}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5059243988990784,0.17730440127849578,0.7646638798713684,0.3720416135787964],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.36623066663742065},{"x":0.7142857313156128,"y":0.3674197494983673},{"x":0.7126050591468811,"y":0.3840665817260742},{"x":0.6554622054100037,"y":0.3816884756088257}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.6571428775787354,0.36623066663742065,0.7126050591468811,0.3840665817260742]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7764706015586853,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7831932902336121,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7831932902336121,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7764706015586853,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.7200000286102295,"dir":"rtl","str":"۸","boundary":[0.7764706015586853,0.39357906579971313,0.7831932902336121,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.39357906579971313},{"x":0.756302535533905,"y":0.39357906579971313},{"x":0.756302535533905,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7243697643280029,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نظريه","boundary":[0.7243697643280029,0.39357906579971313,0.756302535533905,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7193277478218079,"y":0.39357906579971313},{"x":0.7193277478218079,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6907563209533691,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.6907563209533691,0.39357906579971313,0.7193277478218079,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6857143044471741,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6857143044471741,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6285714507102966,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موضوعی","boundary":[0.6285714507102966,0.39357906579971313,0.6857143044471741,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6252101063728333,"y":0.39357906579971313},{"x":0.6252101063728333,"y":0.40903687477111816},{"x":0.5714285969734192,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5714285969734192,0.39357906579971313,0.6252101063728333,0.40903687477111816]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5680672526359558,"y":0.39357906579971313},{"x":0.5680672526359558,"y":0.40903687477111816},{"x":0.556302547454834,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.556302547454834,0.39357906579971313,0.5680672526359558,0.40903687477111816]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.36266350746154785},{"x":0.7848739624023438,"y":0.36979785561561584},{"x":0.7831932902336121,"y":0.41617122292518616},{"x":0.5546218752861023,"y":0.40903687477111816}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5529832196235657,0.35566350746154785,0.7881932902336121,0.42317122292518616],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.40903687477111816},{"x":0.756302535533905,"y":0.40903687477111816},{"x":0.756302535533905,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7327731251716614,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"۱۰۸.","boundary":[0.7327731251716614,0.40903687477111816,0.756302535533905,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7142857313156128,"y":0.40903687477111816},{"x":0.7142857313156128,"y":0.42330560088157654},{"x":0.6823529601097107,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.6823529601097107,0.40903687477111816,0.7142857313156128,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.40903687477111816},{"x":0.680672287940979,"y":0.40903687477111816},{"x":0.680672287940979,"y":0.42330560088157654},{"x":0.658823549747467,"y":0.42330560088157654}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.40903687477111816,0.680672287940979,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6470588445663452,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.7599999904632568,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6134454011917114,0.40903687477111816,0.6470588445663452,0.4244946539402008]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6067227125167847,"y":0.40903687477111816},{"x":0.6067227125167847,"y":0.42330560088157654},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4244946539402008}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5512605309486389,0.40903687477111816,0.6067227125167847,0.42330560088157654]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4244946539402008},{"x":0.756302535533905,"y":0.4244946539402008},{"x":0.756302535533905,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"۲۰۸.","boundary":[0.7327731251716614,0.4244946539402008,0.756302535533905,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.4244946539402008},{"x":0.7126050591468811,"y":0.42330560088157654},{"x":0.7126050591468811,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6756302714347839,"y":0.4387633800506592}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6756302714347839,0.4244946539402008,0.7126050591468811,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6689075827598572,"y":0.4387633800506592},{"x":0.6352941393852234,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"نظريه","boundary":[0.6352941393852234,0.4244946539402008,0.6689075827598572,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4244946539402008},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4387633800506592},{"x":0.5731092691421509,"y":0.43995243310928345}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5731092691421509,0.4244946539402008,0.6285714507102966,0.4387633800506592]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4387633800506592},{"x":0.756302535533905,"y":0.43995243310928345},{"x":0.756302535533905,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7327731251716614,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۳۰۸.","boundary":[0.7327731251716614,0.4387633800506592,0.756302535533905,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4387633800506592},{"x":0.7126050591468811,"y":0.45303210616111755},{"x":0.6554622054100037,"y":0.45303210616111755}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ساختمان","boundary":[0.6554622054100037,0.4375743269920349,0.7126050591468811,0.45303210616111755]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6504201889038086,"y":0.4518430531024933},{"x":0.6134454011917114,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اعداد","boundary":[0.6151260733604431,0.4375743269920349,0.6504201889038086,0.4518430531024933]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.45303210616111755},{"x":0.756302535533905,"y":0.45303210616111755},{"x":0.756302535533905,"y":0.4673008322715759},{"x":0.7327731251716614,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴۰۸.","boundary":[0.7327731251716614,0.45303210616111755,0.756302535533905,0.4673008322715759]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45303210616111755},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4673008322715759},{"x":0.6571428775787354,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.6571428775787354,0.45303210616111755,0.7142857313156128,0.4673008322715759]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.40903687477111816},{"x":0.756302535533905,"y":0.40903687477111816},{"x":0.756302535533905,"y":0.4673008322715759},{"x":0.5512605309486389,"y":0.4673008322715759}]},"confidence":0.9200000166893005,"boundary":[0.5462605309486389,0.40203687477111816,0.761302535533905,0.47430083227157593],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3246135413646698},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3246135413646698},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33293697237968445},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"۸۲","boundary":[0.21344538033008575,0.3246135413646698,0.22689075767993927,0.33293697237968445]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3246135413646698},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3246135413646698},{"x":0.22689075767993927,"y":0.33293697237968445},{"x":0.21344538033008575,"y":0.33293697237968445}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3176135413646698,0.23189075767993927,0.33993697237968445],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34007135033607483},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34007135033607483},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3483947813510895},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۴","boundary":[0.21344538033008575,0.34007135033607483,0.22857142984867096,0.3483947813510895]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.34007135033607483},{"x":0.22857142984867096,"y":0.34007135033607483},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3483947813510895},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3483947813510895}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.3330713503360748,0.23357142984867096,0.3553947813510895],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35552912950515747},{"x":0.22689075767993927,"y":0.35552912950515747},{"x":0.22689075767993927,"y":0.36266350746154785},{"x":0.21344538033008575,"y":0.36266350746154785}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۸۸","boundary":[0.21344538033008575,0.35552912950515747,0.22689075767993927,0.36266350746154785]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3686088025569916},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3686088025569916},{"x":0.22689075767993927,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۴","boundary":[0.21344538033008575,0.3686088025569916,0.22689075767993927,0.3769322335720062]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35552912950515747},{"x":0.22689075767993927,"y":0.35552912950515747},{"x":0.22857142984867096,"y":0.3769322335720062},{"x":0.21344538033008575,"y":0.3769322335720062}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.34852912950515746,0.23357142984867096,0.38393223357200623],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.36979785561561584},{"x":0.756302535533905,"y":0.3686088025569916},{"x":0.756302535533905,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":".۵.۷","boundary":[0.7327731251716614,0.36979785561561584,0.756302535533905,0.3781212866306305]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.36979785561561584},{"x":0.756302535533905,"y":0.3686088025569916},{"x":0.756302535533905,"y":0.3781212866306305},{"x":0.7327731251716614,"y":0.3781212866306305}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"ltr","boundary":[0.7277731251716614,0.36279785561561584,0.761302535533905,0.3851212866306305],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39595720171928406},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39595720171928406},{"x":0.22689075767993927,"y":0.405469685792923},{"x":0.21512605249881744,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۵","boundary":[0.21512605249881744,0.39595720171928406,0.22689075767993927,0.405469685792923]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.39595720171928406},{"x":0.22689075767993927,"y":0.39595720171928406},{"x":0.22689075767993927,"y":0.405469685792923},{"x":0.21512605249881744,"y":0.405469685792923}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.38895720171928405,0.23189075767993927,0.412469685792923],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41260403394699097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.41260403394699097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4209274649620056},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9700000286102295,"str":"۹۵","boundary":[0.21344538033008575,0.41260403394699097,0.22689075767993927,0.4209274649620056]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.41260403394699097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.41260403394699097},{"x":0.22689075767993927,"y":0.4209274649620056},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4209274649620056}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.40560403394699096,0.23189075767993927,0.4279274649620056],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.428061842918396},{"x":0.22857142984867096,"y":0.428061842918396},{"x":0.22857142984867096,"y":0.43638524413108826},{"x":0.21344538033008575,"y":0.43638524413108826}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۹۷","boundary":[0.21344538033008575,0.428061842918396,0.22857142984867096,0.43638524413108826]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.44233056902885437},{"x":0.23529411852359772,"y":0.44233056902885437},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4518430531024933},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4518430531024933}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۰۲","boundary":[0.21344538033008575,0.44233056902885437,0.23529411852359772,0.4518430531024933]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4554102122783661},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4542211592197418},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46373364329338074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۶","boundary":[0.21512605249881744,0.4554102122783661,0.23529411852359772,0.46373364329338074]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.428061842918396},{"x":0.23529411852359772,"y":0.428061842918396},{"x":0.23529411852359772,"y":0.46373364329338074},{"x":0.21512605249881744,"y":0.46373364329338074}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.421061842918396,0.24029411852359772,0.47073364329338074],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4851367473602295},{"x":0.23529411852359772,"y":0.4839476943016052},{"x":0.23529411852359772,"y":0.49346017837524414},{"x":0.21512605249881744,"y":0.49346017837524414}]},"confidence":0.9300000071525574,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.4851367473602295,0.23529411852359772,0.49346017837524414]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2369747906923294,"y":0.49940547347068787},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5089179277420044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9599999785423279,"str":"۱۰۷","boundary":[0.21512605249881744,0.49940547347068787,0.2369747906923294,0.5089179277420044]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.4839476943016052},{"x":0.2369747906923294,"y":0.4839476943016052},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5089179277420044},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5089179277420044}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.4769476943016052,0.2419747906923294,0.5159179277420044],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.517241358757019},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5160523056983948},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5255647897720337},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۲","boundary":[0.21512605249881744,0.517241358757019,0.23361344635486603,0.5255647897720337]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.517241358757019},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5160523056983948},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5255647897720337},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5255647897720337}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.510241358757019,0.23861344635486603,0.5325647897720337],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5338882207870483},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5338882207870483},{"x":0.2369747906923294,"y":0.542211651802063},{"x":0.21344538033008575,"y":0.542211651802063}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۴","boundary":[0.21344538033008575,0.5338882207870483,0.2369747906923294,0.542211651802063]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5481569766998291},{"x":0.23361344635486603,"y":0.5481569766998291},{"x":0.23361344635486603,"y":0.557669460773468},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۶","boundary":[0.21512605249881744,0.5481569766998291,0.23361344635486603,0.557669460773468]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5338882207870483},{"x":0.2369747906923294,"y":0.5326991677284241},{"x":0.2386554628610611,"y":0.557669460773468},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5588585138320923}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.5268882207870483,0.2436554628610611,0.564669460773468],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.778151273727417,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4815695583820343},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49702733755111694},{"x":0.778151273727417,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.6000000238418579,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.778151273727417,0.4815695583820343,0.7831932902336121,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7579832077026367,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7579832077026367,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7243697643280029,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.7243697643280029,0.48038050532341003,0.7579832077026367,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7226890921592712,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7226890921592712,"y":0.49702733755111694},{"x":0.7042016983032227,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.7042016983032227,0.48038050532341003,0.7226890921592712,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6924369931221008,"y":0.48038050532341003},{"x":0.6924369931221008,"y":0.49702733755111694},{"x":0.6369748115539551,"y":0.49702733755111694}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناتمامیت","boundary":[0.6369748115539551,0.48038050532341003,0.6924369931221008,0.49702733755111694]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.48038050532341003},{"x":0.63193279504776,"y":0.48038050532341003},{"x":0.63193279504776,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گودل","boundary":[0.5983193516731262,0.48038050532341003,0.63193279504776,0.4958382844924927]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48038050532341003},{"x":0.7831932902336121,"y":0.49702733755111694},{"x":0.5983193516731262,"y":0.4958382844924927}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5933193516731262,0.47338050532341003,0.7881932902336121,0.504027337551117],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7546218633651733,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۱۰۹.","boundary":[0.7327731251716614,0.4946492314338684,0.7546218633651733,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4946492314338684},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6689075827598572,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حساب","boundary":[0.6689075827598572,0.4946492314338684,0.7142857313156128,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6605042219161987,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6302521228790283,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.6302521228790283,0.4958382844924927,0.6605042219161987,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6235294342041016,"y":0.4958382844924927},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6016806960105896,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6016806960105896,0.4958382844924927,0.6235294342041016,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4958382844924927},{"x":0.5949580073356628,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5112960934638977}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"پیانو","boundary":[0.5663865804672241,0.4958382844924927,0.5949580073356628,0.5112960934638977]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.512485146522522},{"x":0.756302535533905,"y":0.512485146522522},{"x":0.756302535533905,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۲۰۹.","boundary":[0.7327731251716614,0.512485146522522,0.756302535533905,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.512485146522522},{"x":0.7142857313156128,"y":0.512485146522522},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5291320085525513},{"x":0.680672287940979,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.680672287940979,0.512485146522522,0.7142857313156128,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.512485146522522},{"x":0.6739495992660522,"y":0.512485146522522},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6521008610725403,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.6521008610725403,0.512485146522522,0.6739495992660522,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6453781723976135,"y":0.512485146522522},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناتمامیت","boundary":[0.5865546464920044,0.5112960934638977,0.6453781723976135,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5291320085525513}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گودل","boundary":[0.5445378422737122,0.5112960934638977,0.5798319578170776,0.5291320085525513]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5291320085525513},{"x":0.756302535533905,"y":0.5291320085525513},{"x":0.756302535533905,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۳۰۹.","boundary":[0.7327731251716614,0.5291320085525513,0.756302535533905,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.5291320085525513},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5303210616111755},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5469679236412048},{"x":0.6789916157722473,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.6789916157722473,0.5291320085525513,0.7142857313156128,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6722689270973206,"y":0.5469679236412048},{"x":0.610084056854248,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"قضیههای","boundary":[0.610084056854248,0.5291320085525513,0.6722689270973206,0.5469679236412048]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5291320085525513},{"x":0.6033613681793213,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منفی","boundary":[0.5731092691421509,0.5291320085525513,0.6033613681793213,0.5457788109779358]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5291320085525513},{"x":0.5663865804672241,"y":0.5457788109779358},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5457788109779358}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.5361344814300537,0.5291320085525513,0.5663865804672241,0.5457788109779358]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4946492314338684},{"x":0.756302535533905,"y":0.4946492314338684},{"x":0.756302535533905,"y":0.5469679236412048},{"x":0.5361344814300537,"y":0.5469679236412048}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5311344814300537,0.4876492314338684,0.761302535533905,0.5539679236412048],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7546218633651733,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"۴۰۹.","boundary":[0.7327731251716614,0.5457788109779358,0.7546218633651733,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6571428775787354,"y":0.5612366199493408}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.6571428775787354,0.5457788109779358,0.7126050591468811,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.571938157081604},{"x":0.7815126180648804,"y":0.571938157081604},{"x":0.7815126180648804,"y":0.587395966053009},{"x":0.7714285850524902,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۰","boundary":[0.7714285850524902,0.571938157081604,0.7815126180648804,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.571938157081604},{"x":0.756302535533905,"y":0.571938157081604},{"x":0.756302535533905,"y":0.587395966053009},{"x":0.7243697643280029,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برخی","boundary":[0.7243697643280029,0.571938157081604,0.756302535533905,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.571938157081604},{"x":0.7176470756530762,"y":0.571938157081604},{"x":0.7176470756530762,"y":0.587395966053009},{"x":0.6840336322784424,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.6840336322784424,0.571938157081604,0.7176470756530762,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6638655662536621,"y":0.571938157081604},{"x":0.6823529601097107,"y":0.571938157081604},{"x":0.6823529601097107,"y":0.587395966053009},{"x":0.6638655662536621,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6638655662536621,0.571938157081604,0.6823529601097107,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6117647290229797,"y":0.571938157081604},{"x":0.6521008610725403,"y":0.571938157081604},{"x":0.6521008610725403,"y":0.587395966053009},{"x":0.6117647290229797,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6117647290229797,0.571938157081604,0.6521008610725403,0.587395966053009]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.571938157081604},{"x":0.605042040348053,"y":0.571938157081604},{"x":0.605042040348053,"y":0.587395966053009},{"x":0.5647059082984924,"y":0.587395966053009}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معاصر","boundary":[0.5647059082984924,0.571938157081604,0.605042040348053,0.587395966053009]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5630252361297607,"y":0.5469679236412048},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5457788109779358},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5885850191116333},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5897740721702576}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.5580252361297607,0.5399679236412048,0.7865126180648804,0.5955850191116333],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"۱۰۱۰","boundary":[0.7310924530029297,0.5885850191116333,0.7529411911964417,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7243697643280029,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6040428280830383}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7243697643280029,0.5885850191116333,0.7243697643280029,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.5885850191116333},{"x":0.7126050591468811,"y":0.587395966053009},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6052318811416626}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختارگرایی","boundary":[0.6285714507102966,0.5885850191116333,0.7126050591468811,0.6040428280830383]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6230677962303162},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۲۰۱۰.","boundary":[0.7243697643280029,0.6040428280830383,0.7546218633651733,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6040428280830383},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"افسانه","boundary":[0.6756302714347839,0.6040428280830383,0.7142857313156128,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6420168280601501,0.6040428280830383,0.6756302714347839,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6040428280830383},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6230677962303162},{"x":0.6268907785415649,"y":0.6230677962303162}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.6040428280830383,0.6302521228790283,0.6230677962303162]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6206896305084229},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.7300000190734863,"dir":"ltr","str":"۳۰۱۰.","boundary":[0.7243697643280029,0.6206896305084229,0.7529411911964417,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6218787431716919},{"x":0.7142857313156128,"y":0.6373364925384521},{"x":0.653781533241272,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"ltr","str":"ریاضیات","boundary":[0.653781533241272,0.6218787431716919,0.7142857313156128,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6470588445663452,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"و","boundary":[0.6403361558914185,0.6218787431716919,0.6470588445663452,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"ckb","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6218787431716919},{"x":0.6285714507102966,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6373364925384521}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","str":"کاربردها","boundary":[0.5764706134796143,0.6218787431716919,0.6285714507102966,0.6373364925384521]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6527943015098572},{"x":0.7243697643280029,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"۴۰۱۰.","boundary":[0.7243697643280029,0.6373364925384521,0.7546218633651733,0.6527943015098572]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7126050591468811,"y":0.6527943015098572},{"x":0.6571428775787354,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرسشها","boundary":[0.6571428775787354,0.6373364925384521,0.7126050591468811,0.6527943015098572]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.6800000071525574},{"languageCode":"ckb","confidence":0.3199999928474426}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.587395966053009},{"x":0.7546218633651733,"y":0.587395966053009},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6527943015098572},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6527943015098572}]},"confidence":0.9399999976158142,"boundary":[0.5714706134796143,0.580395966053009,0.7596218633651733,0.6597943015098572],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5755053758621216},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5755053758621216},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5838287472724915},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۱۷","boundary":[0.21512605249881744,0.5755053758621216,0.23529411852359772,0.5838287472724915]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5755053758621216},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5755053758621216},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5838287472724915},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5838287472724915}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5685053758621216,0.24029411852359772,0.5908287472724915],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5933412313461304},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5933412313461304},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6004756093025208},{"x":0.21512605249881744,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۱۸","boundary":[0.21512605249881744,0.5933412313461304,0.23529411852359772,0.6004756093025208]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.5933412313461304},{"x":0.23529411852359772,"y":0.5933412313461304},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6004756093025208},{"x":0.21512605249881744,"y":0.601664662361145}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.5863412313461304,0.24029411852359772,0.6074756093025208],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6183115243911743},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"str":"۱۲۱","boundary":[0.21344538033008575,0.6099880933761597,0.23529411852359772,0.6183115243911743]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6099880933761597},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6183115243911743},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6183115243911743}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6029880933761597,0.24029411852359772,0.6253115243911743],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.626634955406189},{"x":0.23529411852359772,"y":0.626634955406189},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6349583864212036},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6349583864212036}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۳","boundary":[0.21344538033008575,0.626634955406189,0.23529411852359772,0.6349583864212036]},{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6409037113189697},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6397145986557007},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6492270827293396},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9399999976158142,"str":"۱۲۶","boundary":[0.21344538033008575,0.6409037113189697,0.23529411852359772,0.6492270827293396]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.626634955406189},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6254459023475647},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6492270827293396},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6492270827293396}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.619634955406189,0.24029411852359772,0.6562270827293396],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.75126051902771,0.6658739447593689,0.7831932902336121,0.6813317537307739]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6658739447593689},{"x":0.7815126180648804,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6813317537307739},{"x":0.7529411911964417,"y":0.6825208067893982}]},"confidence":0.9900000095367432,"boundary":[0.74626051902771,0.6588739447593689,0.7881932902336121,0.6883317537307739],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6634958386421204},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6634958386421204},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6789536476135254},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.8899999856948853,"str":"۱۲7","boundary":[0.21344538033008575,0.6634958386421204,0.2369747906923294,0.6789536476135254]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6634958386421204},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6634958386421204},{"x":0.2369747906923294,"y":0.6789536476135254},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6789536476135254}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"ltr","boundary":[0.20844538033008575,0.6564958386421204,0.2419747906923294,0.6859536476135254],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6979786157608032},{"x":0.23361344635486603,"y":0.696789562702179},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7074910998344421},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.8700000047683716,"str":"۱۳1","boundary":[0.21512605249881744,0.6979786157608032,0.23529411852359772,0.7074910998344421]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6979786157608032},{"x":0.23361344635486603,"y":0.696789562702179},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7074910998344421},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.6909786157608032,0.24029411852359772,0.7144910998344421],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.696789562702179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.696789562702179},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7596638798713684,0.696789562702179,0.7848739624023438,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.696789562702179},{"x":0.7596638798713684,"y":0.696789562702179},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7134363651275635},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7361344695091248,0.696789562702179,0.7596638798713684,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6924369931221008,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6924369931221008,0.6956004500389099,0.7310924530029297,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6890756487846375,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7134363651275635},{"x":0.680672287940979,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.680672287940979,0.6956004500389099,0.6890756487846375,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.6956004500389099},{"x":0.6773109436035156,"y":0.696789562702179},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7134363651275635},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7134363651275635}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6268907785415649,0.6956004500389099,0.6773109436035156,0.7134363651275635]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7815126180648804,"y":0.740784764289856},{"x":0.7579832077026367,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"واژه","boundary":[0.7579832077026367,0.7241379022598267,0.7815126180648804,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7579832077026367,"y":0.740784764289856},{"x":0.7378151416778564,"y":0.740784764289856}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نامه","boundary":[0.7378151416778564,0.7241379022598267,0.7579832077026367,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6789916157722473,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7241379022598267},{"x":0.7310924530029297,"y":0.740784764289856},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انگلیسی","boundary":[0.6789916157722473,0.7241379022598267,0.7310924530029297,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7419738173484802},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"-","boundary":[0.6672269105911255,0.7241379022598267,0.6756302714347839,0.7419738173484802]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7241379022598267},{"x":0.6621848940849304,"y":0.740784764289856},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7419738173484802}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6235294342041016,0.7241379022598267,0.6621848940849304,0.740784764289856]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7361344695091248,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7681331634521484},{"x":0.7361344695091248,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"فهرست","boundary":[0.7361344695091248,0.7514863014221191,0.7831932902336121,0.7681331634521484]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7526754140853882},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7514863014221191},{"x":0.7310924530029297,"y":0.7693222165107727},{"x":0.702521026134491,"y":0.7693222165107727}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نامها","boundary":[0.702521026134491,0.7526754140853882,0.7310924530029297,0.7693222165107727]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6956004500389099},{"x":0.7848739624023438,"y":0.6944113969802856},{"x":0.7848739624023438,"y":0.7693222165107727},{"x":0.6252101063728333,"y":0.770511269569397}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.6185294342041016,0.6886004500389099,0.7898739624023438,0.7763222165107727],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.72651606798172},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7253270149230957},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7360285520553589},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9100000262260437,"str":"۱۳5","boundary":[0.21512605249881744,0.72651606798172,0.23529411852359772,0.7360285520553589]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.72651606798172},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7253270149230957},{"x":0.23529411852359772,"y":0.7360285520553589},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7372176051139832}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.71951606798172,0.24029411852359772,0.7430285520553589],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7526754140853882},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7514863014221191},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"139","boundary":[0.21512605249881744,0.7526754140853882,0.2369747906923294,0.7621878981590271]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.7526754140853882},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7514863014221191},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7621878981590271},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7633769512176514}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.21012605249881744,0.7456754140853882,0.2419747906923294,0.7691878981590271],"type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8525564670562744},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8525564670562744},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8620689511299133},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9900000095367432,"str":"هشت","boundary":[0.4789915978908539,0.8525564670562744,0.5159664154052734,0.8620689511299133]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.8525564670562744},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8525564670562744},{"x":0.5159664154052734,"y":0.8620689511299133},{"x":0.4789915978908539,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"ltr","boundary":[0.4739915978908539,0.8455564670562744,0.5209664154052734,0.8690689511299133],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":8,"image":{"webpSec":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/QOYLszUsLwlbrmaX-sec.webp","jpeg":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/EtmbsgyUuXPdZJDO.jpg","blurred":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/BbqQEKpHWxzVyFWW.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00034750371119555306,0.00035786766841493803,0.9986724807354582,0.9989694520273334]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7210084199905396,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پیشگفتار","boundary":[0.7210084199905396,0.3079667091369629,0.7815126180648804,0.3269916772842407]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.3079667091369629},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30915576219558716},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3269916772842407},{"x":0.7210084199905396,"y":0.32580262422561646}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.7160084199905395,0.3009667091369629,0.7865126180648804,0.33399167728424073],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7529411911964417,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7529411911964417,"y":0.3745540976524353},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7159664034843445,0.35671818256378174,0.7529411911964417,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6689075827598572,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7092437148094177,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7092437148094177,"y":0.3745540976524353},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3745540976524353}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.6689075827598572,0.35671818256378174,0.7092437148094177,0.3745540976524353]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6638655662536621,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6638655662536621,"y":0.37336504459381104},{"x":0.653781533241272,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.653781533241272,0.35671818256378174,0.6638655662536621,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6504201889038086,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6504201889038086,"y":0.37336504459381104},{"x":0.6134454011917114,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.6134454011917114,0.35671818256378174,0.6504201889038086,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6033613681793213,"y":0.35671818256378174},{"x":0.6033613681793213,"y":0.37336504459381104},{"x":0.5798319578170776,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"تهیه","boundary":[0.5798319578170776,0.35671818256378174,0.6033613681793213,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.534453809261322,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5714285969734192,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5714285969734192,"y":0.37336504459381104},{"x":0.534453809261322,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منبعی","boundary":[0.534453809261322,0.35671818256378174,0.5714285969734192,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5277311205863953,"y":0.35671818256378174},{"x":0.5277311205863953,"y":0.37336504459381104},{"x":0.49915966391563416,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.49915966391563416,0.35671818256378174,0.5277311205863953,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4907563030719757,"y":0.35671818256378174},{"x":0.4907563030719757,"y":0.37336504459381104},{"x":0.4588235318660736,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.4588235318660736,0.35671818256378174,0.4907563030719757,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.413445383310318,"y":0.35552912950515747},{"x":0.45042017102241516,"y":0.35552912950515747},{"x":0.45042017102241516,"y":0.37336504459381104},{"x":0.413445383310318,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.413445383310318,0.35552912950515747,0.45042017102241516,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.35552912950515747},{"x":0.40504202246665955,"y":0.35552912950515747},{"x":0.40504202246665955,"y":0.37336504459381104},{"x":0.3613445460796356,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.3613445460796356,0.35552912950515747,0.40504202246665955,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.35552912950515747},{"x":0.3529411852359772,"y":0.35552912950515747},{"x":0.3529411852359772,"y":0.37336504459381104},{"x":0.30924370884895325,"y":0.37336504459381104}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نگاشته","boundary":[0.30924370884895325,0.35552912950515747,0.3529411852359772,0.37336504459381104]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.35552912950515747},{"x":0.3025210201740265,"y":0.35552912950515747},{"x":0.3025210201740265,"y":0.37217599153518677},{"x":0.27563026547431946,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.27563026547431946,0.35552912950515747,0.3025210201740265,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.35552912950515747},{"x":0.267226904630661,"y":0.35552912950515747},{"x":0.267226904630661,"y":0.37217599153518677},{"x":0.2369747906923294,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2369747906923294,0.35552912950515747,0.267226904630661,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.35552912950515747},{"x":0.22857142984867096,"y":0.35552912950515747},{"x":0.22857142984867096,"y":0.37217599153518677},{"x":0.21344538033008575,"y":0.37217599153518677}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.21344538033008575,0.35552912950515747,0.22857142984867096,0.37217599153518677]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7697479128837585,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7848739624023438,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7848739624023438,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7697479128837585,0.3816884756088257,0.7848739624023438,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7697479128837585,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7697479128837585,"y":0.4007134437561035},{"x":0.7462185025215149,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.7462185025215149,0.3816884756088257,0.7697479128837585,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7361344695091248,"y":0.3816884756088257},{"x":0.7361344695091248,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6924369931221008,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"معمول","boundary":[0.6924369931221008,0.3816884756088257,0.7361344695091248,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6823529601097107,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6823529601097107,"y":0.4007134437561035},{"x":0.6554622054100037,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6554622054100037,0.3816884756088257,0.6823529601097107,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6453781723976135,"y":0.3816884756088257},{"x":0.6453781723976135,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5764706134796143,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.5764706134796143,0.3816884756088257,0.6453781723976135,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5663865804672241,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5663865804672241,"y":0.4007134437561035},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5226891040802002,0.3816884756088257,0.5663865804672241,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5142857432365417,"y":0.3816884756088257},{"x":0.5142857432365417,"y":0.4007134437561035},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.49915966391563416,0.3816884756088257,0.5142857432365417,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4007134437561035},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مقطع","boundary":[0.45546218752861023,0.3816884756088257,0.4907563030719757,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4453781545162201,"y":0.3816884756088257},{"x":0.4453781545162201,"y":0.4007134437561035},{"x":0.3781512677669525,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.3781512677669525,0.3816884756088257,0.4453781545162201,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.3816884756088257},{"x":0.3680672347545624,"y":0.3816884756088257},{"x":0.3680672347545624,"y":0.4007134437561035},{"x":0.34285715222358704,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.34285715222358704,0.3816884756088257,0.3680672347545624,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.3816884756088257},{"x":0.3344537913799286,"y":0.3816884756088257},{"x":0.3344537913799286,"y":0.4007134437561035},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.32268908619880676,0.3816884756088257,0.3344537913799286,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.3816884756088257},{"x":0.31596639752388,"y":0.3816884756088257},{"x":0.31596639752388,"y":0.4007134437561035},{"x":0.289075642824173,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.289075642824173,0.3816884756088257,0.31596639752388,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.3816884756088257},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3816884756088257},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4007134437561035},{"x":0.2806722819805145,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2806722819805145,0.3816884756088257,0.2873949706554413,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.3816884756088257},{"x":0.2655462324619293,"y":0.3816884756088257},{"x":0.2655462324619293,"y":0.4007134437561035},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هدف","boundary":[0.23193277418613434,0.3816884756088257,0.2655462324619293,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3816884756088257},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3816884756088257},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4007134437561035},{"x":0.21176470816135406,"y":0.4007134437561035}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.21176470816135406,0.3816884756088257,0.2218487411737442,0.4007134437561035]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7579832077026367,"y":0.405469685792923},{"x":0.7831932902336121,"y":0.405469685792923},{"x":0.7831932902336121,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7579832077026367,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.7579832077026367,0.405469685792923,0.7831932902336121,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.405469685792923},{"x":0.7495798468589783,"y":0.405469685792923},{"x":0.7495798468589783,"y":0.42687276005744934},{"x":0.7159664034843445,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.7159664034843445,0.405469685792923,0.7495798468589783,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.405469685792923},{"x":0.707563042640686,"y":0.405469685792923},{"x":0.707563042640686,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6722689270973206,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"درسی","boundary":[0.6722689270973206,0.405469685792923,0.707563042640686,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6655462384223938,"y":0.405469685792923},{"x":0.6689075827598572,"y":0.405469685792923},{"x":0.6689075827598572,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6655462384223938,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6655462384223938,0.405469685792923,0.6689075827598572,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.405469685792923},{"x":0.6571428775787354,"y":0.405469685792923},{"x":0.6571428775787354,"y":0.42687276005744934},{"x":0.6134454011917114,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.6134454011917114,0.405469685792923,0.6571428775787354,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.405469685792923},{"x":0.610084056854248,"y":0.405469685792923},{"x":0.610084056854248,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5663865804672241,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.5663865804672241,0.405469685792923,0.610084056854248,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.405469685792923},{"x":0.5663865804672241,"y":0.405469685792923},{"x":0.5663865804672241,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5445378422737122,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.5445378422737122,0.405469685792923,0.5663865804672241,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.405469685792923},{"x":0.5310924649238586,"y":0.405469685792923},{"x":0.5310924649238586,"y":0.42687276005744934},{"x":0.5058823823928833,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.5058823823928833,0.405469685792923,0.5310924649238586,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.405469685792923},{"x":0.49747899174690247,"y":0.405469685792923},{"x":0.49747899174690247,"y":0.42687276005744934},{"x":0.45546218752861023,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موجود","boundary":[0.45546218752861023,0.405469685792923,0.49747899174690247,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.405469685792923},{"x":0.4470588266849518,"y":0.405469685792923},{"x":0.4470588266849518,"y":0.42687276005744934},{"x":0.4100840389728546,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.4100840389728546,0.405469685792923,0.4470588266849518,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.405469685792923},{"x":0.40168067812919617,"y":0.405469685792923},{"x":0.40168067812919617,"y":0.42687276005744934},{"x":0.34117648005485535,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.34117648005485535,0.405469685792923,0.40168067812919617,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30756303668022156,"y":0.405469685792923},{"x":0.3327731192111969,"y":0.405469685792923},{"x":0.3327731192111969,"y":0.42687276005744934},{"x":0.30756303668022156,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.30756303668022156,0.405469685792923,0.3327731192111969,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.405469685792923},{"x":0.3008403480052948,"y":0.405469685792923},{"x":0.3008403480052948,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2974790036678314,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2974790036678314,0.405469685792923,0.3008403480052948,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.405469685792923},{"x":0.2873949706554413,"y":0.405469685792923},{"x":0.2873949706554413,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2521008551120758,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.2521008551120758,0.405469685792923,0.2873949706554413,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.405469685792923},{"x":0.24201680719852448,"y":0.405469685792923},{"x":0.24201680719852448,"y":0.42687276005744934},{"x":0.2201680690050125,"y":0.42687276005744934}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.2201680690050125,0.405469685792923,0.24201680719852448,0.42687276005744934]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7831932902336121,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7831932902336121,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7630252242088318,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"زیر","boundary":[0.7630252242088318,0.43281808495521545,0.7831932902336121,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7546218633651733,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7546218633651733,"y":0.45065397024154663},{"x":0.7445378303527832,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.7445378303527832,0.43281808495521545,0.7546218633651733,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7394958138465881,"y":0.43281808495521545},{"x":0.7394958138465881,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6924369931221008,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواردی","boundary":[0.6924369931221008,0.43281808495521545,0.7394958138465881,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6890756487846375,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6890756487846375,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6756302714347839,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6756302714347839,0.43281808495521545,0.6890756487846375,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6638655662536621,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6638655662536621,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6487395167350769,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6487395167350769,0.43281808495521545,0.6638655662536621,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6386554837226868,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6386554837226868,"y":0.45065397024154663},{"x":0.6252101063728333,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6252101063728333,0.43281808495521545,0.6386554837226868,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6168067455291748,"y":0.43281808495521545},{"x":0.6168067455291748,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5983193516731262,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5983193516731262,0.43281808495521545,0.6168067455291748,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5899159908294678,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5899159908294678,"y":0.45065397024154663},{"x":0.5596638917922974,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5596638917922974,0.43281808495521545,0.5899159908294678,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5495798587799072,"y":0.43281808495521545},{"x":0.5495798587799072,"y":0.45065397024154663},{"x":0.507563054561615,"y":0.45065397024154663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بررسی","boundary":[0.507563054561615,0.43281808495521545,0.5495798587799072,0.45065397024154663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5008403658866882,"y":0.4316290020942688},{"x":0.5008403658866882,"y":0.44946491718292236},{"x":0.48739495873451233,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48739495873451233,0.4316290020942688,0.5008403658866882,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.4316290020942688},{"x":0.48235294222831726,"y":0.4316290020942688},{"x":0.48235294222831726,"y":0.44946491718292236},{"x":0.44873949885368347,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.44873949885368347,0.4316290020942688,0.48235294222831726,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4470588266849518,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4470588266849518,"y":0.44946491718292236},{"x":0.440336138010025,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":":","boundary":[0.440336138010025,0.4316290020942688,0.4470588266849518,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4252100884914398,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4285714328289032,"y":0.4316290020942688},{"x":0.4285714328289032,"y":0.44946491718292236},{"x":0.4252100884914398,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.4252100884914398,0.4316290020942688,0.4285714328289032,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3781512677669525,"y":0.4316290020942688},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4316290020942688},{"x":0.42184874415397644,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3781512677669525,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشیایی","boundary":[0.3781512677669525,0.4316290020942688,0.42184874415397644,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35462185740470886,"y":0.4316290020942688},{"x":0.37142857909202576,"y":0.4316290020942688},{"x":0.37142857909202576,"y":0.44946491718292236},{"x":0.35462185740470886,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.35462185740470886,0.4316290020942688,0.37142857909202576,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.4316290020942688},{"x":0.3462184965610504,"y":0.4316290020942688},{"x":0.3462184965610504,"y":0.44946491718292236},{"x":0.3310924470424652,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3310924470424652,0.4316290020942688,0.3462184965610504,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.4316290020942688},{"x":0.32436975836753845,"y":0.4316290020942688},{"x":0.32436975836753845,"y":0.44946491718292236},{"x":0.26386556029319763,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.26386556029319763,0.4316290020942688,0.32436975836753845,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2554621994495392,"y":0.4316290020942688},{"x":0.2554621994495392,"y":0.44946491718292236},{"x":0.21344538033008575,"y":0.44946491718292236}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالعه","boundary":[0.21344538033008575,0.4316290020942688,0.2554621994495392,0.44946491718292236]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7731092572212219,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7815126180648804,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7815126180648804,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7731092572212219,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7731092572212219,0.45659929513931274,0.7815126180648804,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7647058963775635,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7344537973403931,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شوند","boundary":[0.7344537973403931,0.45659929513931274,0.7647058963775635,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.45659929513931274},{"x":0.729411780834198,"y":0.45659929513931274},{"x":0.729411780834198,"y":0.4744352102279663},{"x":0.7226890921592712,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7226890921592712,0.45659929513931274,0.729411780834198,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6840336322784424,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7142857313156128,"y":0.45659929513931274},{"x":0.7142857313156128,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.6840336322784424,0.45659929513931274,0.7142857313156128,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6739495992660522,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6739495992660522,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6470588445663452,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نقطه","boundary":[0.6470588445663452,0.45659929513931274,0.6739495992660522,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6436975002288818,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6436975002288818,"y":0.4744352102279663},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6403361558914185,0.45659929513931274,0.6436975002288818,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6302521228790283,"y":0.45659929513931274},{"x":0.6302521228790283,"y":0.4744352102279663},{"x":0.605042040348053,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"خط","boundary":[0.605042040348053,0.45659929513931274,0.6302521228790283,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5949580073356628,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5882353186607361,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5882353186607361,0.45659929513931274,0.5949580073356628,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5798319578170776,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5798319578170776,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5243697762489319,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5243697762489319,0.45659929513931274,0.5798319578170776,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5226891040802002,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5226891040802002,"y":0.4744352102279663},{"x":0.5193277597427368,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5193277597427368,0.45659929513931274,0.5226891040802002,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5092437267303467,"y":0.45659929513931274},{"x":0.5092437267303467,"y":0.4744352102279663},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.49915966391563416,0.45659929513931274,0.5092437267303467,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4907563030719757,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4907563030719757,"y":0.4744352102279663},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چه","boundary":[0.4722689092159271,0.45659929513931274,0.4907563030719757,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.45659929513931274},{"x":0.462184876203537,"y":0.45659929513931274},{"x":0.462184876203537,"y":0.4744352102279663},{"x":0.41848739981651306,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"معنایی","boundary":[0.41848739981651306,0.45659929513931274,0.462184876203537,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37478992342948914,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4100840389728546,"y":0.45659929513931274},{"x":0.4100840389728546,"y":0.4744352102279663},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.37478992342948914,0.45659929513931274,0.4100840389728546,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.45659929513931274},{"x":0.364705890417099,"y":0.45659929513931274},{"x":0.364705890417099,"y":0.4744352102279663},{"x":0.33781513571739197,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.33781513571739197,0.45659929513931274,0.364705890417099,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32605043053627014,"y":0.45659929513931274},{"x":0.3310924470424652,"y":0.45659929513931274},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4744352102279663},{"x":0.32605043053627014,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.32605043053627014,0.45659929513931274,0.3310924470424652,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.45659929513931274},{"x":0.32268908619880676,"y":0.45659929513931274},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4744352102279663},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.3176470696926117,0.45659929513931274,0.32268908619880676,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.45659929513931274},{"x":0.3176470696926117,"y":0.45659929513931274},{"x":0.3176470696926117,"y":0.4744352102279663},{"x":0.3126050531864166,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.3126050531864166,0.45659929513931274,0.3176470696926117,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.45659929513931274},{"x":0.3008403480052948,"y":0.45659929513931274},{"x":0.3008403480052948,"y":0.4744352102279663},{"x":0.2974790036678314,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.2974790036678314,0.45659929513931274,0.3008403480052948,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.45659929513931274},{"x":0.29243698716163635,"y":0.45659929513931274},{"x":0.29243698716163635,"y":0.4744352102279663},{"x":0.2840336263179779,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.2840336263179779,0.45659929513931274,0.29243698716163635,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23193277418613434,"y":0.45659929513931274},{"x":0.27394959330558777,"y":0.45659929513931274},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4744352102279663},{"x":0.23193277418613434,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چگونه","boundary":[0.23193277418613434,0.45659929513931274,0.27394959330558777,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.45659929513931274},{"x":0.2235294133424759,"y":0.45659929513931274},{"x":0.2235294133424759,"y":0.4744352102279663},{"x":0.21344538033008575,"y":0.4744352102279663}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21344538033008575,0.45659929513931274,0.2235294133424759,0.4744352102279663]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5017836093902588},{"x":0.7411764860153198,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"حقایق","boundary":[0.7411764860153198,0.48275861144065857,0.7831932902336121,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7327731251716614,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6890756487846375,0.48275861144065857,0.7327731251716614,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.48275861144065857},{"x":0.680672287940979,"y":0.48275861144065857},{"x":0.680672287940979,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6453781723976135,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.6453781723976135,0.48275861144065857,0.680672287940979,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6386554837226868,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5017836093902588},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6268907785415649,0.48275861144065857,0.6386554837226868,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6184874176979065,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یابیم","boundary":[0.5915966629981995,0.48275861144065857,0.6184874176979065,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5899159908294678,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.5815126299858093,0.48275861144065857,0.5899159908294678,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5798319578170776,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.5714285969734192,0.48275861144065857,0.5798319578170776,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5647059082984924,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5647059082984924,"y":0.5017836093902588},{"x":0.556302547454834,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.556302547454834,0.48275861144065857,0.5647059082984924,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5495798587799072,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5445378422737122,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"«","boundary":[0.5445378422737122,0.48275861144065857,0.5495798587799072,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5210084319114685,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5394958257675171,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5394958257675171,"y":0.5017836093902588},{"x":0.5210084319114685,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"چرا","boundary":[0.5210084319114685,0.48275861144065857,0.5394958257675171,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5109243988990784,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5109243988990784,"y":0.5017836093902588},{"x":0.45210084319114685,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.45210084319114685,0.48275861144065857,0.5109243988990784,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4436974823474884,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4436974823474884,"y":0.5017836093902588},{"x":0.43529412150382996,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.43529412150382996,0.48275861144065857,0.4436974823474884,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4268907606601715,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5017836093902588},{"x":0.40672269463539124,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.40672269463539124,0.48275861144065857,0.4268907606601715,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3983193337917328,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3983193337917328,"y":0.5017836093902588},{"x":0.364705890417099,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اندازه","boundary":[0.364705890417099,0.48275861144065857,0.3983193337917328,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.48275861144065857},{"x":0.35630252957344055,"y":0.48275861144065857},{"x":0.35630252957344055,"y":0.5017836093902588},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کاربرد","boundary":[0.3142857253551483,0.48275861144065857,0.35630252957344055,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.48275861144065857},{"x":0.30588236451148987,"y":0.48275861144065857},{"x":0.30588236451148987,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2806722819805145,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دارد","boundary":[0.2806722819805145,0.48275861144065857,0.30588236451148987,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.48275861144065857},{"x":0.27899160981178284,"y":0.48275861144065857},{"x":0.27899160981178284,"y":0.5017836093902588},{"x":0.27394959330558777,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"؟","boundary":[0.27394959330558777,0.48275861144065857,0.27899160981178284,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.48275861144065857},{"x":0.2689075767993927,"y":0.48275861144065857},{"x":0.2689075767993927,"y":0.5017836093902588},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"»","boundary":[0.2655462324619293,0.48275861144065857,0.2689075767993927,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.48275861144065857},{"x":0.26218488812446594,"y":0.48275861144065857},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5017836093902588},{"x":0.26050421595573425,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.48275861144065857,0.26218488812446594,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.48275861144065857},{"x":0.24705882370471954,"y":0.48275861144065857},{"x":0.24705882370471954,"y":0.5017836093902588},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5017836093902588}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.21344538033008575,0.48275861144065857,0.24705882370471954,0.5017836093902588]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7478991746902466,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.7478991746902466,0.5089179277420044,0.7831932902336121,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5089179277420044},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5279428958892822},{"x":0.7126050591468811,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.7126050591468811,0.5089179277420044,0.7378151416778564,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6991596817970276,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فلسفی","boundary":[0.6605042219161987,0.5089179277420044,0.6991596817970276,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6420168280601501,"y":0.5089179277420044},{"x":0.658823549747467,"y":0.5089179277420044},{"x":0.658823549747467,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6420168280601501,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6420168280601501,0.5089179277420044,0.658823549747467,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.5089179277420044},{"x":0.63193279504776,"y":0.5089179277420044},{"x":0.63193279504776,"y":0.5279428958892822},{"x":0.6235294342041016,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.5089179277420044,0.63193279504776,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5089179277420044},{"x":0.6184874176979065,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5546218752861023,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پاسخهای","boundary":[0.5546218752861023,0.5089179277420044,0.6184874176979065,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5279428958892822},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلسفی","boundary":[0.5058823823928833,0.5089179277420044,0.5495798587799072,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48739495873451233,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5089179277420044},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5279428958892822},{"x":0.48739495873451233,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.48739495873451233,0.5089179277420044,0.5025210380554199,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5279428958892822},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"طلبند","boundary":[0.44873949885368347,0.5089179277420044,0.4756302535533905,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5279428958892822},{"x":0.43865546584129333,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.43865546584129333,0.5089179277420044,0.4470588266849518,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5089179277420044},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5089179277420044},{"x":0.43361344933509827,"y":0.5279428958892822},{"x":0.41848739981651306,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.41848739981651306,0.5089179277420044,0.43361344933509827,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5089179277420044},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5279428958892822},{"x":0.33949580788612366,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضیدانان","boundary":[0.33949580788612366,0.5089179277420044,0.4117647111415863,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5089179277420044},{"x":0.3327731192111969,"y":0.5279428958892822},{"x":0.31596639752388,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.31596639752388,0.5089179277420044,0.3327731192111969,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.5089179277420044},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5089179277420044},{"x":0.31092438101768494,"y":0.5279428958892822},{"x":0.3008403480052948,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3008403480052948,0.5089179277420044,0.31092438101768494,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5089179277420044},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5089179277420044},{"x":0.29411765933036804,"y":0.5279428958892822},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"شیوه","boundary":[0.26386556029319763,0.5089179277420044,0.29411765933036804,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5089179277420044},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5089179277420044},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5279428958892822},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.23025210201740265,0.5089179277420044,0.2571428716182709,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5089179277420044},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5089179277420044},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5279428958892822},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5279428958892822}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21344538033008575,0.5089179277420044,0.2235294133424759,0.5279428958892822]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.7630252242088318,0.5315101146697998,0.7848739624023438,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.5315101146697998},{"x":0.756302535533905,"y":0.5315101146697998},{"x":0.756302535533905,"y":0.5517241358757019},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.7092437148094177,0.5315101146697998,0.756302535533905,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.5315101146697998},{"x":0.707563042640686,"y":0.5315101146697998},{"x":0.707563042640686,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6924369931221008,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6924369931221008,0.5315101146697998,0.707563042640686,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.680672287940979,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6890756487846375,"y":0.5517241358757019},{"x":0.680672287940979,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.680672287940979,0.5315101146697998,0.6890756487846375,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5517241358757019},{"x":0.658823549747467,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.658823549747467,0.5315101146697998,0.6739495992660522,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5315101146697998},{"x":0.653781533241272,"y":0.5315101146697998},{"x":0.653781533241272,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6352941393852234,0.5315101146697998,0.653781533241272,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6285714507102966,"y":0.5517241358757019},{"x":0.6000000238418579,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.6000000238418579,0.5315101146697998,0.6285714507102966,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5915966629981995,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"موارد","boundary":[0.5579832196235657,0.5315101146697998,0.5915966629981995,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5226891040802002,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گفته","boundary":[0.5226891040802002,0.5315101146697998,0.5529412031173706,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5176470875740051,"y":0.5517241358757019},{"x":0.5025210380554199,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5025210380554199,0.5315101146697998,0.5176470875740051,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.5315101146697998},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5315101146697998},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5517241358757019},{"x":0.47058823704719543,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.47058823704719543,0.5315101146697998,0.49747899174690247,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4470588266849518,"y":0.5315101146697998},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5315101146697998},{"x":0.4638655483722687,"y":0.5517241358757019},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.4470588266849518,0.5315101146697998,0.4638655483722687,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.5315101146697998},{"x":0.440336138010025,"y":0.5315101146697998},{"x":0.440336138010025,"y":0.5517241358757019},{"x":0.36974790692329407,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاضیدانان","boundary":[0.36974790692329407,0.5315101146697998,0.440336138010025,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5517241358757019},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.3512605130672455,0.5315101146697998,0.3613445460796356,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3445378243923187,"y":0.5517241358757019},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.30924370884895325,0.5315101146697998,0.3445378243923187,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24537815153598785,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3042016923427582,"y":0.5517241358757019},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.24537815153598785,0.5315101146697998,0.3042016923427582,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2386554628610611,"y":0.5517241358757019},{"x":0.23025210201740265,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.23025210201740265,0.5315101146697998,0.2386554628610611,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2235294133424759,"y":0.5517241358757019},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5517241358757019}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21344538033008575,0.5315101146697998,0.2235294133424759,0.5517241358757019]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7042016983032227,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5588585138320923},{"x":0.7815126180648804,"y":0.5755053758621216},{"x":0.7042016983032227,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فراریاضیات","boundary":[0.7042016983032227,0.5588585138320923,0.7815126180648804,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پرداخته","boundary":[0.6504201889038086,0.5588585138320923,0.6974790096282959,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5588585138320923},{"x":0.6504201889038086,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6352941393852234,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.6352941393852234,0.5588585138320923,0.6504201889038086,0.5755053758621216]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.5588585138320923},{"x":0.63193279504776,"y":0.5588585138320923},{"x":0.63193279504776,"y":0.5755053758621216},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5755053758621216}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.6268907785415649,0.5588585138320923,0.63193279504776,0.5755053758621216]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.35552912950515747},{"x":0.7848739624023438,"y":0.35671818256378174},{"x":0.7848739624023438,"y":0.5755053758621216},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5743162631988525}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20676470816135406,0.34852912950515746,0.7898739624023438,0.5825053758621216],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7411764860153198,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7579832077026367,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6064209342002869},{"x":0.7411764860153198,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.7411764860153198,0.5862069129943848,0.7579832077026367,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7310924530029297,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7310924530029297,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.6941176652908325,0.5862069129943848,0.7310924530029297,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6840336322784424,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6840336322784424,"y":0.6064209342002869},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مشهور","boundary":[0.6403361558914185,0.5862069129943848,0.6840336322784424,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5915966629981995,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6336134672164917,"y":0.5862069129943848},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.5915966629981995,0.5862069129943848,0.6336134672164917,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5848739743232727,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5899159908294678,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5848739743232727,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5848739743232727,0.5862069129943848,0.5899159908294678,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5747899413108826,"y":0.6064209342002869},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.5462185144424438,0.5862069129943848,0.5747899413108826,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5378151535987854,"y":0.5862069129943848},{"x":0.5378151535987854,"y":0.6064209342002869},{"x":0.46554622054100037,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شهودگرایی","boundary":[0.46554622054100037,0.5862069129943848,0.5378151535987854,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.5862069129943848},{"x":0.462184876203537,"y":0.5862069129943848},{"x":0.462184876203537,"y":0.6064209342002869},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.4571428596973419,0.5862069129943848,0.462184876203537,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41848739981651306,"y":0.5862069129943848},{"x":0.44873949885368347,"y":0.5862069129943848},{"x":0.44873949885368347,"y":0.6064209342002869},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.41848739981651306,0.5862069129943848,0.44873949885368347,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.5862069129943848},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5862069129943848},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6064209342002869},{"x":0.3798319399356842,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.3798319399356842,0.5862069129943848,0.4117647111415863,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.5862069129943848},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5862069129943848},{"x":0.3663865625858307,"y":0.6064209342002869},{"x":0.35798320174217224,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.35798320174217224,0.5862069129943848,0.3663865625858307,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2857142984867096,"y":0.5862069129943848},{"x":0.3512605130672455,"y":0.5862069129943848},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6064209342002869},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"صورت","boundary":[0.2857142984867096,0.5862069129943848,0.3512605130672455,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2689075767993927,"y":0.5862069129943848},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5862069129943848},{"x":0.3025210201740265,"y":0.6064209342002869},{"x":0.2689075767993927,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.2689075767993927,0.5862069129943848,0.3025210201740265,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5862069129943848},{"x":0.267226904630661,"y":0.5862069129943848},{"x":0.267226904630661,"y":0.6064209342002869},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.26050421595573425,0.5862069129943848,0.267226904630661,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23529411852359772,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2521008551120758,"y":0.5862069129943848},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6064209342002869},{"x":0.23529411852359772,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.23529411852359772,0.5862069129943848,0.2521008551120758,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5862069129943848},{"x":0.22689075767993927,"y":0.5862069129943848},{"x":0.22689075767993927,"y":0.6064209342002869},{"x":0.21176470816135406,"y":0.6064209342002869}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.21176470816135406,0.5862069129943848,0.22689075767993927,0.6064209342002869]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.612366259098053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.612366259098053},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7630252242088318,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7630252242088318,0.612366259098053,0.7831932902336121,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.612366259098053},{"x":0.7546218633651733,"y":0.612366259098053},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7176470756530762,0.612366259098053,0.7546218633651733,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.612366259098053},{"x":0.7092437148094177,"y":0.612366259098053},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6991596817970276,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6991596817970276,0.612366259098053,0.7092437148094177,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.612366259098053},{"x":0.6924369931221008,"y":0.612366259098053},{"x":0.6924369931221008,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.6705882549285889,0.612366259098053,0.6924369931221008,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.612366259098053},{"x":0.6605042219161987,"y":0.612366259098053},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6487395167350769,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6487395167350769,0.612366259098053,0.6605042219161987,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.612366259098053},{"x":0.6420168280601501,"y":0.612366259098053},{"x":0.6420168280601501,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پردازیم","boundary":[0.5949580073356628,0.612366259098053,0.6420168280601501,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.612366259098053},{"x":0.5966386795043945,"y":0.612366259098053},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5882353186607361,0.612366259098053,0.5966386795043945,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.612366259098053},{"x":0.5798319578170776,"y":0.612366259098053},{"x":0.5798319578170776,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پیامد","boundary":[0.5495798587799072,0.612366259098053,0.5798319578170776,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5042017102241516,"y":0.612366259098053},{"x":0.5394958257675171,"y":0.612366259098053},{"x":0.5394958257675171,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5042017102241516,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تلاش","boundary":[0.5042017102241516,0.612366259098053,0.5394958257675171,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42352941632270813,"y":0.612366259098053},{"x":0.4941176474094391,"y":0.612366259098053},{"x":0.4941176474094391,"y":0.6325802803039551},{"x":0.42352941632270813,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریاضیدانان","boundary":[0.42352941632270813,0.612366259098053,0.4941176474094391,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3983193337917328,"y":0.612366259098053},{"x":0.413445383310318,"y":0.612366259098053},{"x":0.413445383310318,"y":0.6325802803039551},{"x":0.3983193337917328,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.3983193337917328,0.612366259098053,0.413445383310318,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35630252957344055,"y":0.612366259098053},{"x":0.39159664511680603,"y":0.612366259098053},{"x":0.39159664511680603,"y":0.6325802803039551},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اواخر","boundary":[0.35630252957344055,0.612366259098053,0.39159664511680603,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32436975836753845,"y":0.612366259098053},{"x":0.3478991687297821,"y":0.612366259098053},{"x":0.3478991687297821,"y":0.6325802803039551},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.32436975836753845,0.612366259098053,0.3478991687297821,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.612366259098053},{"x":0.31596639752388,"y":0.612366259098053},{"x":0.31596639752388,"y":0.6325802803039551},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نوزدهم","boundary":[0.2705882489681244,0.612366259098053,0.31596639752388,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.612366259098053},{"x":0.26050421595573425,"y":0.612366259098053},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6325802803039551},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2537815272808075,0.612366259098053,0.26050421595573425,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.612366259098053},{"x":0.24537815153598785,"y":0.612366259098053},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6325802803039551},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اوایل","boundary":[0.21344538033008575,0.612366259098053,0.24537815153598785,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6373364925384521},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7596638798713684,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"قرن","boundary":[0.7596638798713684,0.6373364925384521,0.7831932902336121,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.6373364925384521},{"x":0.75126051902771,"y":0.6373364925384521},{"x":0.75126051902771,"y":0.6575505137443542},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بیستم","boundary":[0.7159664034843445,0.6373364925384521,0.75126051902771,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6605042219161987,"y":0.6373364925384521},{"x":0.707563042640686,"y":0.6373364925384521},{"x":0.707563042640686,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6605042219161987,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"میلادی","boundary":[0.6605042219161987,0.6373364925384521,0.707563042640686,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6373364925384521},{"x":0.653781533241272,"y":0.6373364925384521},{"x":0.653781533241272,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6386554837226868,0.6373364925384521,0.653781533241272,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6373364925384521},{"x":0.6336134672164917,"y":0.6575505137443542},{"x":0.6000000238418579,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.6000000238418579,0.6373364925384521,0.6336134672164917,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5915966629981995,"y":0.6575505137443542},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.5596638917922974,0.6373364925384521,0.5915966629981995,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6373364925384521},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6575505137443542},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.4924369752407074,0.6373364925384521,0.5529412031173706,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45546218752861023,"y":0.6373364925384521},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6373364925384521},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6575505137443542},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"بوده","boundary":[0.45546218752861023,0.6373364925384521,0.48403361439704895,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6373364925384521},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6373364925384521},{"x":0.45546218752861023,"y":0.6575505137443542},{"x":0.4453781545162201,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.4453781545162201,0.6373364925384521,0.45546218752861023,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.6373364925384521},{"x":0.440336138010025,"y":0.6373364925384521},{"x":0.440336138010025,"y":0.6575505137443542},{"x":0.43697479367256165,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.43697479367256165,0.6373364925384521,0.440336138010025,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6373364925384521},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6373364925384521},{"x":0.4252100884914398,"y":0.6575505137443542},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گاهی","boundary":[0.38823530077934265,0.6373364925384521,0.4252100884914398,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6373364925384521},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6373364925384521},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6575505137443542},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.3512605130672455,0.6373364925384521,0.3815126121044159,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.6373364925384521},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6373364925384521},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6575505137443542},{"x":0.2705882489681244,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضیدانان","boundary":[0.2705882489681244,0.6373364925384521,0.34285715222358704,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.6373364925384521},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6373364925384521},{"x":0.26386556029319763,"y":0.6575505137443542},{"x":0.2537815272808075,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2537815272808075,0.6373364925384521,0.26386556029319763,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6373364925384521},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6575505137443542},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6575505137443542}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.21344538033008575,0.6373364925384521,0.24537815153598785,0.6575505137443542]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7277311086654663,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.7277311086654663,0.6646848917007446,0.7831932902336121,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6801427006721497},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7176470756530762,0.6646848917007446,0.7226890921592712,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7092437148094177,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6823529601097107,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خود","boundary":[0.6823529601097107,0.6646848917007446,0.7092437148094177,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6403361558914185,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6756302714347839,"y":0.6801427006721497},{"x":0.6403361558914185,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"باعث","boundary":[0.6403361558914185,0.6646848917007446,0.6756302714347839,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5983193516731262,"y":0.6646848917007446},{"x":0.63193279504776,"y":0.6646848917007446},{"x":0.63193279504776,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5983193516731262,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.5983193516731262,0.6646848917007446,0.63193279504776,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5899159908294678,"y":0.6801427006721497},{"x":0.583193302154541,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.583193302154541,0.6646848917007446,0.5899159908294678,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5495798587799072,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6801427006721497},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رشد","boundary":[0.5495798587799072,0.6646848917007446,0.5764706134796143,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5411764979362488,"y":0.6801427006721497},{"x":0.507563054561615,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شاخه","boundary":[0.507563054561615,0.6646848917007446,0.5411764979362488,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5025210380554199,"y":0.6801427006721497},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.48403361439704895,0.6646848917007446,0.5025210380554199,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6646848917007446},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6646848917007446},{"x":0.47058823704719543,"y":0.6801427006721497},{"x":0.43529412150382996,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"جدید","boundary":[0.43529412150382996,0.6646848917007446,0.47058823704719543,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6801427006721497},{"x":0.41680672764778137,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.41680672764778137,0.6646848917007446,0.4285714328289032,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4100840389728546,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3512605130672455,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.3512605130672455,0.6646848917007446,0.4100840389728546,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.6646848917007446},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6646848917007446},{"x":0.34285715222358704,"y":0.6801427006721497},{"x":0.3176470696926117,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3176470696926117,0.6646848917007446,0.34285715222358704,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.6646848917007446},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6646848917007446},{"x":0.30924370884895325,"y":0.6801427006721497},{"x":0.2806722819805145,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2806722819805145,0.6646848917007446,0.30924370884895325,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27394959330558777,"y":0.6646848917007446},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6646848917007446},{"x":0.27731093764305115,"y":0.6801427006721497},{"x":0.27394959330558777,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.27394959330558777,0.6646848917007446,0.27731093764305115,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2521008551120758,"y":0.6646848917007446},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6646848917007446},{"x":0.26218488812446594,"y":0.6801427006721497},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.2521008551120758,0.6646848917007446,0.26218488812446594,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6646848917007446},{"x":0.24537815153598785,"y":0.6801427006721497},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6801427006721497}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.21344538033008575,0.6646848917007446,0.24537815153598785,0.6801427006721497]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7630252242088318,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7063020467758179},{"x":0.7630252242088318,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7630252242088318,0.6884661316871643,0.7831932902336121,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7546218633651733,"y":0.6884661316871643},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستاوردها","boundary":[0.6857143044471741,0.6884661316871643,0.7546218633651733,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6823529601097107,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6823529601097107,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6823529601097107,0.6884661316871643,0.6857143044471741,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6739495992660522,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6386554837226868,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ظهور","boundary":[0.6386554837226868,0.6884661316871643,0.6739495992660522,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.6884661316871643},{"x":0.63193279504776,"y":0.6884661316871643},{"x":0.63193279504776,"y":0.7063020467758179},{"x":0.6235294342041016,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.6235294342041016,0.6884661316871643,0.63193279504776,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6168067455291748,"y":0.6884661316871643},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7063020467758179},{"x":0.578151285648346,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"توسعه","boundary":[0.578151285648346,0.6884661316871643,0.6168067455291748,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5697479248046875,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5697479248046875,"y":0.7063020467758179},{"x":0.5361344814300537,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.5361344814300537,0.6884661316871643,0.5697479248046875,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5277311205863953,"y":0.6884661316871643},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7063020467758179},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.48403361439704895,0.6884661316871643,0.5277311205863953,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6884661316871643},{"x":0.4756302535533905,"y":0.7063020467758179},{"x":0.46890756487846375,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.46890756487846375,0.6884661316871643,0.4756302535533905,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.6884661316871643},{"x":0.462184876203537,"y":0.6884661316871643},{"x":0.462184876203537,"y":0.7063020467758179},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"نظريه","boundary":[0.4268907606601715,0.6884661316871643,0.462184876203537,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.6884661316871643},{"x":0.41848739981651306,"y":0.6884661316871643},{"x":0.41848739981651306,"y":0.7063020467758179},{"x":0.364705890417099,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.364705890417099,0.6884661316871643,0.41848739981651306,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.6884661316871643},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6884661316871643},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7063020467758179},{"x":0.32773110270500183,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.32773110270500183,0.6884661316871643,0.35630252957344055,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6884661316871643},{"x":0.32436975836753845,"y":0.6884661316871643},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7063020467758179},{"x":0.3210084140300751,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3210084140300751,0.6884661316871643,0.32436975836753845,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.6884661316871643},{"x":0.30756303668022156,"y":0.6884661316871643},{"x":0.30756303668022156,"y":0.7063020467758179},{"x":0.2655462324619293,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هرچند","boundary":[0.2655462324619293,0.6884661316871643,0.30756303668022156,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.6884661316871643},{"x":0.2571428716182709,"y":0.6884661316871643},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7063020467758179},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2386554628610611,0.6884661316871643,0.2571428716182709,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6884661316871643},{"x":0.23025210201740265,"y":0.6884661316871643},{"x":0.23025210201740265,"y":0.7063020467758179},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7063020467758179}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.21344538033008575,0.6884661316871643,0.23025210201740265,0.7063020467758179]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7348394989967346},{"x":0.7445378303527832,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکتب","boundary":[0.7445378303527832,0.7122473120689392,0.7831932902336121,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7122473120689392},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فلسفی","boundary":[0.6957983374595642,0.7122473120689392,0.7378151416778564,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6890756487846375,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6756302714347839,0.7122473120689392,0.6890756487846375,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7348394989967346},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گذر","boundary":[0.6436975002288818,0.7122473120689392,0.6722689270973206,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.610084056854248,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7122473120689392},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7348394989967346},{"x":0.610084056854248,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمان","boundary":[0.610084056854248,0.7122473120689392,0.6403361558914185,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5966386795043945,"y":0.7122473120689392},{"x":0.605042040348053,"y":0.7122473120689392},{"x":0.605042040348053,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5966386795043945,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.5966386795043945,0.7122473120689392,0.605042040348053,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.556302547454834,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7348394989967346},{"x":0.556302547454834,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.556302547454834,0.7122473120689392,0.5932773351669312,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5327731370925903,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5327731370925903,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5327731370925903,0.7122473120689392,0.5445378422737122,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5277311205863953,"y":0.7348394989967346},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5193277597427368,0.7122473120689392,0.5277311205863953,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7122473120689392},{"x":0.5142857432365417,"y":0.7348394989967346},{"x":0.45378151535987854,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایرادهایی","boundary":[0.45378151535987854,0.7122473120689392,0.5142857432365417,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4100840389728546,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7122473120689392},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7348394989967346},{"x":0.4100840389728546,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواجه","boundary":[0.4100840389728546,0.7122473120689392,0.4470588266849518,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.7122473120689392},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7122473120689392},{"x":0.40504202246665955,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3764705955982208,0.7122473120689392,0.40504202246665955,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.7122473120689392},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7122473120689392},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7348394989967346},{"x":0.3613445460796356,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.3613445460796356,0.7122473120689392,0.37310925126075745,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33949580788612366,"y":0.7122473120689392},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7122473120689392},{"x":0.35630252957344055,"y":0.7348394989967346},{"x":0.33949580788612366,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.33949580788612366,0.7122473120689392,0.35630252957344055,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29411765933036804,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7122473120689392},{"x":0.3344537913799286,"y":0.7348394989967346},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بعضی","boundary":[0.29411765933036804,0.7122473120689392,0.3344537913799286,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27899160981178284,"y":0.7122473120689392},{"x":0.289075642824173,"y":0.7122473120689392},{"x":0.289075642824173,"y":0.7348394989967346},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.27899160981178284,0.7122473120689392,0.289075642824173,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2537815272808075,"y":0.7122473120689392},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7122473120689392},{"x":0.27563026547431946,"y":0.7348394989967346},{"x":0.2537815272808075,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.2537815272808075,0.7122473120689392,0.27563026547431946,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7122473120689392},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7122473120689392},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7348394989967346},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7348394989967346}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پاسخ","boundary":[0.21344538033008575,0.7122473120689392,0.24705882370471954,0.7348394989967346]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7495798468589783,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7586206793785095},{"x":0.7495798468589783,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کامل","boundary":[0.7495798468589783,0.7395957112312317,0.7831932902336121,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7395957112312317},{"x":0.7411764860153198,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دریافت","boundary":[0.6941176652908325,0.7395957112312317,0.7411764860153198,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نکرده","boundary":[0.6470588445663452,0.7395957112312317,0.6857143044471741,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7586206793785095},{"x":0.63193279504776,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.63193279504776,0.7395957112312317,0.6470588445663452,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6268907785415649,0.7395957112312317,0.6302521228790283,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7395957112312317},{"x":0.6184874176979065,"y":0.7586206793785095},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.6033613681793213,0.7395957112312317,0.6184874176979065,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5764706134796143,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5764706134796143,0.7395957112312317,0.5949580073356628,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7586206793785095},{"x":0.5193277597427368,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.5193277597427368,0.7395957112312317,0.5680672526359558,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7395957112312317},{"x":0.5126050710678101,"y":0.7586206793785095},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.4789915978908539,0.7395957112312317,0.5126050710678101,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4739495813846588,"y":0.7586206793785095},{"x":0.45210084319114685,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نمی","boundary":[0.45210084319114685,0.7395957112312317,0.4739495813846588,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4470588266849518,"y":0.7586206793785095},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.42016807198524475,0.7395957112312317,0.4470588266849518,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3966386616230011,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7395957112312317},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7586206793785095},{"x":0.3966386616230011,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3966386616230011,0.7395957112312317,0.4117647111415863,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.7395957112312317},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7395957112312317},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7586206793785095},{"x":0.3193277418613434,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"بررسیشان","boundary":[0.3193277418613434,0.7395957112312317,0.38823530077934265,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.7395957112312317},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7395957112312317},{"x":0.31092438101768494,"y":0.7586206793785095},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نکنیم","boundary":[0.27731093764305115,0.7395957112312317,0.31092438101768494,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2722689211368561,"y":0.7395957112312317},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7395957112312317},{"x":0.27899160981178284,"y":0.7586206793785095},{"x":0.2722689211368561,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2722689211368561,0.7395957112312317,0.27899160981178284,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.7395957112312317},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7395957112312317},{"x":0.26218488812446594,"y":0.7586206793785095},{"x":0.24033613502979279,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زیرا","boundary":[0.24033613502979279,0.7395957112312317,0.26218488812446594,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7395957112312317},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7395957112312317},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7586206793785095},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7586206793785095}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21344538033008575,0.7395957112312317,0.23193277418613434,0.7586206793785095]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7647058963775635,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7647058963775635,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سه","boundary":[0.7647058963775635,0.7633769512176514,0.7831932902336121,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7210084199905396,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7596638798713684,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7210084199905396,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.7210084199905396,0.7633769512176514,0.7596638798713684,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7633769512176514},{"x":0.7193277478218079,"y":0.7824019193649292},{"x":0.7142857313156128,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7142857313156128,0.7633769512176514,0.7193277478218079,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.7633769512176514},{"x":0.707563042640686,"y":0.7633769512176514},{"x":0.707563042640686,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6722689270973206,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.6722689270973206,0.7633769512176514,0.707563042640686,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6672269105911255,"y":0.7824019193649292},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"طبیعی","boundary":[0.6268907785415649,0.7633769512176514,0.6672269105911255,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7633769512176514},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5815126299858093,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.5815126299858093,0.7633769512176514,0.6218487620353699,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5680672526359558,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5680672526359558,0.7633769512176514,0.5747899413108826,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.7633769512176514},{"x":0.561344563961029,"y":0.7633769512176514},{"x":0.561344563961029,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5462185144424438,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5462185144424438,0.7633769512176514,0.561344563961029,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7824019193649292},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.5260504484176636,0.7633769512176514,0.5411764979362488,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7633769512176514},{"x":0.5210084319114685,"y":0.7824019193649292},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"حال","boundary":[0.4941176474094391,0.7633769512176514,0.5210084319114685,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46554622054100037,"y":0.7633769512176514},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7633769512176514},{"x":0.48739495873451233,"y":0.7824019193649292},{"x":0.46554622054100037,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"باید","boundary":[0.46554622054100037,0.7633769512176514,0.48739495873451233,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.7633769512176514},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7633769512176514},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7824019193649292},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"درباره","boundary":[0.42016807198524475,0.7633769512176514,0.4571428596973419,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.7633769512176514},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7633769512176514},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7824019193649292},{"x":0.3949579894542694,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.3949579894542694,0.7633769512176514,0.41680672764778137,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.7633769512176514},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7633769512176514},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7824019193649292},{"x":0.33781513571739197,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضعی","boundary":[0.33781513571739197,0.7633769512176514,0.38823530077934265,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2974790036678314,"y":0.7633769512176514},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7633769512176514},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7824019193649292},{"x":0.2974790036678314,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اتخاذ","boundary":[0.2974790036678314,0.7633769512176514,0.3310924470424652,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7633769512176514},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7633769512176514},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7824019193649292},{"x":0.267226904630661,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.267226904630661,0.7633769512176514,0.29243698716163635,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2554621994495392,"y":0.7633769512176514},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7633769512176514},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7824019193649292},{"x":0.2554621994495392,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"(","boundary":[0.2554621994495392,0.7633769512176514,0.26050421595573425,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2369747906923294,"y":0.7633769512176514},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7633769512176514},{"x":0.2521008551120758,"y":0.7824019193649292},{"x":0.2369747906923294,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.2369747906923294,0.7633769512176514,0.2521008551120758,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7633769512176514},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7633769512176514},{"x":0.23193277418613434,"y":0.7824019193649292},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7824019193649292}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21344538033008575,0.7633769512176514,0.23193277418613434,0.7824019193649292]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8085612654685974},{"x":0.7529411911964417,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.7529411911964417,0.7895362377166748,0.7831932902336121,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7895362377166748},{"x":0.7462185025215149,"y":0.8097503185272217},{"x":0.6907563209533691,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"میتوانید","boundary":[0.6907563209533691,0.7895362377166748,0.7462185025215149,0.8097503185272217]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6840336322784424,"y":0.8085612654685974},{"x":0.658823549747467,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منبع","boundary":[0.658823549747467,0.7895362377166748,0.6840336322784424,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6504201889038086,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6504201889038086,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.6470588445663452,0.7895362377166748,0.6504201889038086,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6302521228790283,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"۱۶","boundary":[0.6302521228790283,0.7895362377166748,0.6436975002288818,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7895362377166748},{"x":0.6268907785415649,"y":0.8085612654685974},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8085612654685974}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.6218487620353699,0.7895362377166748,0.6268907785415649,0.8085612654685974]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7883471846580505},{"x":0.6134454011917114,"y":0.8073721528053284},{"x":0.605042040348053,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.605042040348053,0.7883471846580505,0.6134454011917114,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5983193516731262,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5680672526359558,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ببینید","boundary":[0.5680672526359558,0.7883471846580505,0.5983193516731262,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7883471846580505},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":")","boundary":[0.5596638917922974,0.7883471846580505,0.5630252361297607,0.8073721528053284]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.7883471846580505},{"x":0.556302547454834,"y":0.7883471846580505},{"x":0.556302547454834,"y":0.8073721528053284},{"x":0.5529412031173706,"y":0.8073721528053284}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5529412031173706,0.7883471846580505,0.556302547454834,0.8073721528053284]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5862069129943848},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8097503185272217},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8097503185272217}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20676470816135406,0.5792069129943848,0.7881932902336121,0.8167503185272217],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8382877707481384},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.7243697643280029,0.8180737495422363,0.7663865685462952,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7243697643280029,"y":0.8382877707481384},{"x":0.6991596817970276,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6991596817970276,0.8180737495422363,0.7243697643280029,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6890756487846375,"y":0.8382877707481384},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلسفی","boundary":[0.6470588445663452,0.8180737495422363,0.6890756487846375,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6436975002288818,"y":0.8382877707481384},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.6168067455291748,0.8180737495422363,0.6436975002288818,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6117647290229797,"y":0.8382877707481384},{"x":0.578151285648346,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.578151285648346,0.8180737495422363,0.6117647290229797,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5714285969734192,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5394958257675171,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.5394958257675171,0.8180737495422363,0.5714285969734192,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5361344814300537,"y":0.8382877707481384},{"x":0.5193277597427368,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.5193277597427368,0.8180737495422363,0.5361344814300537,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5142857432365417,"y":0.8382877707481384},{"x":0.48235294222831726,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.48235294222831726,0.8180737495422363,0.5142857432365417,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.8180737495422363},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8180737495422363},{"x":0.4773109257221222,"y":0.8382877707481384},{"x":0.440336138010025,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مهمی","boundary":[0.440336138010025,0.8180737495422363,0.4773109257221222,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.8180737495422363},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8180737495422363},{"x":0.43529412150382996,"y":0.8382877707481384},{"x":0.42016807198524475,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.42016807198524475,0.8180737495422363,0.43529412150382996,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.8180737495422363},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8180737495422363},{"x":0.41848739981651306,"y":0.8382877707481384},{"x":0.3848739564418793,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"حوزه","boundary":[0.3848739564418793,0.8180737495422363,0.41848739981651306,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34285715222358704,"y":0.8180737495422363},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8180737495422363},{"x":0.3798319399356842,"y":0.8382877707481384},{"x":0.34285715222358704,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.34285715222358704,0.8180737495422363,0.3798319399356842,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27731093764305115,"y":0.8180737495422363},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8180737495422363},{"x":0.3361344635486603,"y":0.8382877707481384},{"x":0.27731093764305115,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.27731093764305115,0.8180737495422363,0.3361344635486603,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.8180737495422363},{"x":0.27563026547431946,"y":0.8180737495422363},{"x":0.27563026547431946,"y":0.8382877707481384},{"x":0.24033613502979279,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"داشته","boundary":[0.24033613502979279,0.8180737495422363,0.27563026547431946,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.8180737495422363},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8180737495422363},{"x":0.2386554628610611,"y":0.8382877707481384},{"x":0.2218487411737442,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.2218487411737442,0.8180737495422363,0.2386554628610611,0.8382877707481384]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.8180737495422363},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8180737495422363},{"x":0.21848739683628082,"y":0.8382877707481384},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21176470816135406,0.8180737495422363,0.21848739683628082,0.8382877707481384]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7663865685462952,"y":0.8382877707481384},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8382877707481384}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20676470816135406,0.8110737495422363,0.7713865685462952,0.8452877707481384],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8525564670562744},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8525564670562744},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8596908450126648},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.8999999761581421,"str":"نه","boundary":[0.4924369752407074,0.8525564670562744,0.5025210380554199,0.8596908450126648]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.8525564670562744},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8525564670562744},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8596908450126648},{"x":0.4924369752407074,"y":0.8596908450126648}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"ltr","boundary":[0.4874369752407074,0.8455564670562744,0.5075210380554199,0.8666908450126648],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":9,"image":{"webpSec":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/CsFPRwYIfDsybJhD-sec.webp","jpeg":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/ATqoiEHLocHcQVQK.jpg","blurred":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/XkJZzZXqCXYuWvfX.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00034750371119555306,0.0002108256852300782,0.9986696560763512,0.99896803817114]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7848739624023438,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7747899293899536,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.7747899293899536,0.1843044012784958,0.7848739624023438,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7697479128837585,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7697479128837585,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7445378303527832,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"طور","boundary":[0.7445378303527832,0.1843044012784958,0.7697479128837585,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7378151416778564,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20451843738555908},{"x":0.7126050591468811,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مثال","boundary":[0.7126050591468811,0.1843044012784958,0.7378151416778564,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6890756487846375,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7042016983032227,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7042016983032227,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نام","boundary":[0.6890756487846375,0.1843044012784958,0.7042016983032227,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6571428775787354,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6890756487846375,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6890756487846375,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6571428775787354,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"گرایی","boundary":[0.6571428775787354,0.1843044012784958,0.6890756487846375,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6436975002288818,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6436975002288818,"y":0.20451843738555908},{"x":0.6218487620353699,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.6218487620353699,0.1843044012784958,0.6436975002288818,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5697479248046875,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6151260733604431,"y":0.1843044012784958},{"x":0.6151260733604431,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5697479248046875,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.5697479248046875,0.1843044012784958,0.6151260733604431,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5277311205863953,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5630252361297607,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5630252361297607,"y":0.20451843738555908},{"x":0.5277311205863953,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسیار","boundary":[0.5277311205863953,0.1843044012784958,0.5630252361297607,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5226891040802002,"y":0.1843044012784958},{"x":0.5226891040802002,"y":0.20451843738555908},{"x":0.48235294222831726,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"قدیمی","boundary":[0.48235294222831726,0.1843044012784958,0.5226891040802002,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43361344933509827,"y":0.1843044012784958},{"x":0.4756302535533905,"y":0.1843044012784958},{"x":0.4756302535533905,"y":0.20451843738555908},{"x":0.43361344933509827,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلسفی","boundary":[0.43361344933509827,0.1843044012784958,0.4756302535533905,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.1843044012784958},{"x":0.4268907606601715,"y":0.1843044012784958},{"x":0.4268907606601715,"y":0.20451843738555908},{"x":0.3949579894542694,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3949579894542694,0.1843044012784958,0.4268907606601715,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.1843044012784958},{"x":0.38823530077934265,"y":0.1843044012784958},{"x":0.38823530077934265,"y":0.20451843738555908},{"x":0.37310925126075745,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.37310925126075745,0.1843044012784958,0.38823530077934265,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31596639752388,"y":0.1843044012784958},{"x":0.3663865625858307,"y":0.1843044012784958},{"x":0.3663865625858307,"y":0.20451843738555908},{"x":0.31596639752388,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"پذیرفتن","boundary":[0.31596639752388,0.1843044012784958,0.3663865625858307,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.1843044012784958},{"x":0.30924370884895325,"y":0.1843044012784958},{"x":0.30924370884895325,"y":0.20451843738555908},{"x":0.3008403480052948,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.3008403480052948,0.1843044012784958,0.30924370884895325,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2386554628610611,"y":0.1843044012784958},{"x":0.29411765933036804,"y":0.1843044012784958},{"x":0.29411765933036804,"y":0.20451843738555908},{"x":0.2386554628610611,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نپذیرفتن","boundary":[0.2386554628610611,0.1843044012784958,0.29411765933036804,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.1843044012784958},{"x":0.23361344635486603,"y":0.1843044012784958},{"x":0.23361344635486603,"y":0.20451843738555908},{"x":0.2201680690050125,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.2201680690050125,0.1843044012784958,0.23361344635486603,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1843044012784958},{"x":0.21848739683628082,"y":0.1843044012784958},{"x":0.21848739683628082,"y":0.20451843738555908},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20451843738555908}]},"confidence":0.7699999809265137,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21344538033008575,0.1843044012784958,0.21848739683628082,0.20451843738555908]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7831932902336121,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7714285850524902,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.7714285850524902,0.20927467942237854,0.7831932902336121,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7663865685462952,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7663865685462952,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7428571581840515,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نظر","boundary":[0.7428571581840515,0.20927467942237854,0.7663865685462952,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7277311086654663,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7378151416778564,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7378151416778564,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7277311086654663,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ما","boundary":[0.7277311086654663,0.20927467942237854,0.7378151416778564,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7193277478218079,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7193277478218079,"y":0.22829964756965637},{"x":0.7058823704719543,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7058823704719543,0.20927467942237854,0.7193277478218079,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7008403539657593,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7008403539657593,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6705882549285889,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مورد","boundary":[0.6705882549285889,0.20927467942237854,0.7008403539657593,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6336134672164917,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6655462384223938,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6655462384223938,"y":0.22829964756965637},{"x":0.6336134672164917,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"نحوه","boundary":[0.6336134672164917,0.20927467942237854,0.6655462384223938,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6268907785415649,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6268907785415649,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5932773351669312,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5932773351669312,0.20927467942237854,0.6268907785415649,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5865546464920044,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5865546464920044,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5478991866111755,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اشیای","boundary":[0.5478991866111755,0.20927467942237854,0.5865546464920044,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5411764979362488,"y":0.20927467942237854},{"x":0.5411764979362488,"y":0.22829964756965637},{"x":0.49747899174690247,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.49747899174690247,0.20927467942237854,0.5411764979362488,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4924369752407074,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4924369752407074,"y":0.22829964756965637},{"x":0.4638655483722687,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تأثیر","boundary":[0.4638655483722687,0.20927467942237854,0.4924369752407074,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20927467942237854},{"x":0.4588235318660736,"y":0.22829964756965637},{"x":0.4117647111415863,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بسزایی","boundary":[0.4117647111415863,0.20927467942237854,0.4588235318660736,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.20927467942237854},{"x":0.40672269463539124,"y":0.20927467942237854},{"x":0.40672269463539124,"y":0.22829964756965637},{"x":0.364705890417099,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.364705890417099,0.20927467942237854,0.40672269463539124,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3193277418613434,"y":0.20927467942237854},{"x":0.35798320174217224,"y":0.20927467942237854},{"x":0.35798320174217224,"y":0.22829964756965637},{"x":0.3193277418613434,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"داشت","boundary":[0.3193277418613434,0.20927467942237854,0.35798320174217224,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.20927467942237854},{"x":0.3176470696926117,"y":0.20927467942237854},{"x":0.3176470696926117,"y":0.22829964756965637},{"x":0.3142857253551483,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3142857253551483,0.20927467942237854,0.3176470696926117,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.20927467942237854},{"x":0.3042016923427582,"y":0.20927467942237854},{"x":0.3042016923427582,"y":0.22829964756965637},{"x":0.289075642824173,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.289075642824173,0.20927467942237854,0.3042016923427582,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.20927467942237854},{"x":0.2840336263179779,"y":0.20927467942237854},{"x":0.2840336263179779,"y":0.22829964756965637},{"x":0.2655462324619293,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2655462324619293,0.20927467942237854,0.2840336263179779,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.20927467942237854},{"x":0.25882354378700256,"y":0.20927467942237854},{"x":0.25882354378700256,"y":0.22829964756965637},{"x":0.2218487411737442,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"دیدگاه","boundary":[0.2218487411737442,0.20927467942237854,0.25882354378700256,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.20927467942237854},{"x":0.2201680690050125,"y":0.20927467942237854},{"x":0.2201680690050125,"y":0.22829964756965637},{"x":0.21512605249881744,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.8199999928474426,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.20927467942237854,0.2201680690050125,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2604042887687683},{"x":0.7445378303527832,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"اشیای","boundary":[0.7445378303527832,0.2342449426651001,0.7831932902336121,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2342449426651001},{"x":0.7378151416778564,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6941176652908325,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6941176652908325,0.2342449426651001,0.7378151416778564,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6352941393852234,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6873949766159058,"y":0.2604042887687683},{"x":0.6352941393852234,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هیچگونه","boundary":[0.6352941393852234,0.2342449426651001,0.6873949766159058,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2342449426651001},{"x":0.6268907785415649,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5932773351669312,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وجود","boundary":[0.5932773351669312,0.2342449426651001,0.6268907785415649,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5865546464920044,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5394958257675171,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"خارجی","boundary":[0.5394958257675171,0.2342449426651001,0.5865546464920044,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5243697762489319,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5327731370925903,"y":0.2604042887687683},{"x":0.5243697762489319,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.5243697762489319,0.2342449426651001,0.5327731370925903,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2342449426651001},{"x":0.5193277597427368,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4907563030719757,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"حتی","boundary":[0.4907563030719757,0.2342449426651001,0.5193277597427368,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45210084319114685,"y":0.2342449426651001},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2342449426651001},{"x":0.48403361439704895,"y":0.2604042887687683},{"x":0.45210084319114685,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ذهنی","boundary":[0.45210084319114685,0.2342449426651001,0.48403361439704895,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4084033668041229,"y":0.2342449426651001},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2342449426651001},{"x":0.4453781545162201,"y":0.2604042887687683},{"x":0.4084033668041229,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ندارند","boundary":[0.4084033668041229,0.2342449426651001,0.4453781545162201,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.2342449426651001},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2342449426651001},{"x":0.40672269463539124,"y":0.2604042887687683},{"x":0.40168067812919617,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.40168067812919617,0.2342449426651001,0.40672269463539124,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3680672347545624,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3949579894542694,"y":0.2604042887687683},{"x":0.3680672347545624,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بلکه","boundary":[0.3680672347545624,0.2342449426651001,0.3949579894542694,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2342449426651001},{"x":0.3613445460796356,"y":0.2604042887687683},{"x":0.32773110270500183,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"صرفأ","boundary":[0.32773110270500183,0.2342449426651001,0.3613445460796356,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.2342449426651001},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2342449426651001},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2604042887687683},{"x":0.2873949706554413,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"علائم","boundary":[0.2873949706554413,0.2342449426651001,0.32268908619880676,0.2604042887687683]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.2342449426651001},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2342449426651001},{"x":0.2806722819805145,"y":0.2604042887687683},{"x":0.24705882370471954,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.24705882370471954,0.2342449426651001,0.2806722819805145,0.2604042887687683]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7848739624023438,"y":0.1843044012784958},{"x":0.7848739624023438,"y":0.2604042887687683},{"x":0.21344538033008575,"y":0.2604042887687683}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20844538033008575,0.17730440127849578,0.7898739624023438,0.2674042887687683],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.23662306368350983},{"x":0.24537815153598785,"y":0.23662306368350983},{"x":0.24537815153598785,"y":0.24851366877555847},{"x":0.21344538033008575,"y":0.24851366877555847}]},"confidence":0.9200000166893005,"str":"کاغذ","boundary":[0.21344538033008575,0.23662306368350983,0.24537815153598785,0.24851366877555847]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7831932902336121,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7445378303527832,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.7445378303527832,0.25921520590782166,0.7831932902336121,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7394958138465881,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7394958138465881,"y":0.27942925691604614},{"x":0.7378151416778564,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7378151416778564,0.25921520590782166,0.7394958138465881,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.25921520590782166},{"x":0.7260504364967346,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6941176652908325,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اتخاذ","boundary":[0.6941176652908325,0.25921520590782166,0.7260504364967346,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6857143044471741,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6857143044471741,"y":0.27942925691604614},{"x":0.6521008610725403,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"چنین","boundary":[0.6521008610725403,0.25921520590782166,0.6857143044471741,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5899159908294678,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6453781723976135,"y":0.25921520590782166},{"x":0.6453781723976135,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5899159908294678,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیدگاهی","boundary":[0.5899159908294678,0.25921520590782166,0.6453781723976135,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.25921520590782166},{"x":0.583193302154541,"y":0.25921520590782166},{"x":0.583193302154541,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5512605309486389,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سبب","boundary":[0.5512605309486389,0.25921520590782166,0.583193302154541,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5462185144424438,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5462185144424438,"y":0.27942925691604614},{"x":0.5310924649238586,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.5310924649238586,0.25921520590782166,0.5462185144424438,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.25921520590782166},{"x":0.5277311205863953,"y":0.27942925691604614},{"x":0.49915966391563416,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.49915966391563416,0.25921520590782166,0.5277311205863953,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4907563030719757,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4907563030719757,"y":0.27942925691604614},{"x":0.48235294222831726,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.48235294222831726,0.25921520590782166,0.4907563030719757,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4756302535533905,"y":0.25921520590782166},{"x":0.4756302535533905,"y":0.27942925691604614},{"x":0.440336138010025,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.440336138010025,0.25921520590782166,0.4756302535533905,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3764705955982208,"y":0.25921520590782166},{"x":0.43361344933509827,"y":0.25921520590782166},{"x":0.43361344933509827,"y":0.27942925691604614},{"x":0.3764705955982208,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"سازگاری","boundary":[0.3764705955982208,0.25921520590782166,0.43361344933509827,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.25921520590782166},{"x":0.37142857909202576,"y":0.25921520590782166},{"x":0.37142857909202576,"y":0.27942925691604614},{"x":0.3361344635486603,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.3361344635486603,0.25921520590782166,0.37142857909202576,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.25921520590782166},{"x":0.3344537913799286,"y":0.25921520590782166},{"x":0.3344537913799286,"y":0.27942925691604614},{"x":0.3126050531864166,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.3126050531864166,0.25921520590782166,0.3344537913799286,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.25921520590782166},{"x":0.2991596758365631,"y":0.25921520590782166},{"x":0.2991596758365631,"y":0.27942925691604614},{"x":0.2571428716182709,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.2571428716182709,0.25921520590782166,0.2991596758365631,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.25921520590782166},{"x":0.2554621994495392,"y":0.25921520590782166},{"x":0.2554621994495392,"y":0.27942925691604614},{"x":0.2504201829433441,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.2504201829433441,0.25921520590782166,0.2554621994495392,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.25921520590782166},{"x":0.24201680719852448,"y":0.25921520590782166},{"x":0.24201680719852448,"y":0.27942925691604614},{"x":0.21344538033008575,"y":0.27942925691604614}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یعنی","boundary":[0.21344538033008575,0.25921520590782166,0.24201680719852448,0.27942925691604614]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7831932902336121,"y":0.28656360507011414},{"x":0.7831932902336121,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7478991746902466,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اثبات","boundary":[0.7478991746902466,0.28656360507011414,0.7831932902336121,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7411764860153198,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7411764860153198,"y":0.30321046710014343},{"x":0.7159664034843445,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"عدم","boundary":[0.7159664034843445,0.28537455201148987,0.7411764860153198,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7092437148094177,"y":0.28537455201148987},{"x":0.7092437148094177,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6739495992660522,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"امکان","boundary":[0.6739495992660522,0.28537455201148987,0.7092437148094177,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6672269105911255,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6672269105911255,"y":0.30321046710014343},{"x":0.6386554837226868,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بروز","boundary":[0.6386554837226868,0.28537455201148987,0.6672269105911255,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6336134672164917,"y":0.28537455201148987},{"x":0.6336134672164917,"y":0.30321046710014343},{"x":0.605042040348053,"y":0.30321046710014343}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"تناقض","boundary":[0.605042040348053,0.28537455201148987,0.6336134672164917,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5899159908294678,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5899159908294678,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5865546464920044,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5865546464920044,0.28537455201148987,0.5899159908294678,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5260504484176636,"y":0.28537455201148987},{"x":0.578151285648346,"y":0.28537455201148987},{"x":0.578151285648346,"y":0.30202141404151917},{"x":0.5260504484176636,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.5260504484176636,0.28537455201148987,0.578151285648346,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5210084319114685,"y":0.28537455201148987},{"x":0.5210084319114685,"y":0.30202141404151917},{"x":0.4957983195781708,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.4957983195781708,0.28537455201148987,0.5210084319114685,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.489075630903244,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4941176474094391,"y":0.28537455201148987},{"x":0.4941176474094391,"y":0.30202141404151917},{"x":0.489075630903244,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.75,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.489075630903244,0.28537455201148987,0.4941176474094391,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.28537455201148987},{"x":0.48067227005958557,"y":0.28537455201148987},{"x":0.48067227005958557,"y":0.30321046710014343},{"x":0.3949579894542694,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختارگرایی","boundary":[0.3949579894542694,0.28537455201148987,0.48067227005958557,0.30321046710014343]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.28537455201148987},{"x":0.38991597294807434,"y":0.28537455201148987},{"x":0.38991597294807434,"y":0.30202141404151917},{"x":0.364705890417099,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"یکی","boundary":[0.364705890417099,0.28537455201148987,0.38991597294807434,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.2841854989528656},{"x":0.35798320174217224,"y":0.2841854989528656},{"x":0.35798320174217224,"y":0.30202141404151917},{"x":0.3294117748737335,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.3294117748737335,0.2841854989528656,0.35798320174217224,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3126050531864166,"y":0.2841854989528656},{"x":0.32268908619880676,"y":0.2841854989528656},{"x":0.32268908619880676,"y":0.30202141404151917},{"x":0.3126050531864166,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.3126050531864166,0.2841854989528656,0.32268908619880676,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.2841854989528656},{"x":0.30588236451148987,"y":0.2841854989528656},{"x":0.30588236451148987,"y":0.30202141404151917},{"x":0.2873949706554413,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2873949706554413,0.2841854989528656,0.30588236451148987,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.2841854989528656},{"x":0.2806722819805145,"y":0.28537455201148987},{"x":0.2806722819805145,"y":0.30202141404151917},{"x":0.21176470816135406,"y":0.30202141404151917}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دیدگاههای","boundary":[0.21176470816135406,0.2841854989528656,0.2806722819805145,0.30202141404151917]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.756302535533905,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7831932902336121,"y":0.328180730342865},{"x":0.756302535533905,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کلی","boundary":[0.756302535533905,0.3103448152542114,0.7831932902336121,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7193277478218079,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7495798468589783,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7495798468589783,"y":0.328180730342865},{"x":0.7193277478218079,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7193277478218079,0.3103448152542114,0.7495798468589783,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7109243869781494,"y":0.3103448152542114},{"x":0.7109243869781494,"y":0.328180730342865},{"x":0.6957983374595642,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6957983374595642,0.3103448152542114,0.7109243869781494,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6890756487846375,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6890756487846375,"y":0.328180730342865},{"x":0.6756302714347839,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6756302714347839,0.3103448152542114,0.6890756487846375,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6453781723976135,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6689075827598572,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6689075827598572,"y":0.328180730342865},{"x":0.6453781723976135,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توان","boundary":[0.6453781723976135,0.3103448152542114,0.6689075827598572,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6352941393852234,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6352941393852234,"y":0.328180730342865},{"x":0.6268907785415649,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6268907785415649,0.3103448152542114,0.6352941393852234,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3103448152542114},{"x":0.6201680898666382,"y":0.328180730342865},{"x":0.6067227125167847,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.6067227125167847,0.3103448152542114,0.6201680898666382,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5983193516731262,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5983193516731262,"y":0.328180730342865},{"x":0.5882353186607361,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.5882353186607361,0.3103448152542114,0.5983193516731262,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5798319578170776,"y":0.3103448152542114},{"x":0.5798319578170776,"y":0.328180730342865},{"x":0.4957983195781708,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختارگرایی","boundary":[0.4957983195781708,0.3103448152542114,0.5798319578170776,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4907563030719757,"y":0.3103448152542114},{"x":0.4907563030719757,"y":0.328180730342865},{"x":0.4756302535533905,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4756302535533905,0.3103448152542114,0.4907563030719757,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3103448152542114},{"x":0.46890756487846375,"y":0.3103448152542114},{"x":0.46890756487846375,"y":0.328180730342865},{"x":0.4302521049976349,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.4302521049976349,0.3103448152542114,0.46890756487846375,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3798319399356842,"y":0.3103448152542114},{"x":0.42352941632270813,"y":0.3103448152542114},{"x":0.42352941632270813,"y":0.328180730342865},{"x":0.3798319399356842,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.3798319399356842,0.3103448152542114,0.42352941632270813,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.3103448152542114},{"x":0.37142857909202576,"y":0.3103448152542114},{"x":0.37142857909202576,"y":0.328180730342865},{"x":0.3445378243923187,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رسید","boundary":[0.3445378243923187,0.3103448152542114,0.37142857909202576,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3344537913799286,"y":0.3103448152542114},{"x":0.33781513571739197,"y":0.3103448152542114},{"x":0.33781513571739197,"y":0.328180730342865},{"x":0.3344537913799286,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3344537913799286,0.3103448152542114,0.33781513571739197,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.31092438101768494,"y":0.3103448152542114},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3103448152542114},{"x":0.32268908619880676,"y":0.328180730342865},{"x":0.31092438101768494,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.31092438101768494,0.3103448152542114,0.32268908619880676,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3025210201740265,"y":0.3103448152542114},{"x":0.3025210201740265,"y":0.328180730342865},{"x":0.2840336263179779,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.2840336263179779,0.3103448152542114,0.3025210201740265,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.3103448152542114},{"x":0.27563026547431946,"y":0.3103448152542114},{"x":0.27563026547431946,"y":0.328180730342865},{"x":0.23025210201740265,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رویکرد","boundary":[0.23025210201740265,0.3103448152542114,0.27563026547431946,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2218487411737442,"y":0.3103448152542114},{"x":0.2218487411737442,"y":0.328180730342865},{"x":0.21344538033008575,"y":0.328180730342865}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21344538033008575,0.3103448152542114,0.2218487411737442,0.328180730342865]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7831932902336121,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7243697643280029,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.7243697643280029,0.33531510829925537,0.7831932902336121,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7159664034843445,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7210084199905396,"y":0.33531510829925537},{"x":0.7210084199905396,"y":0.3543400764465332},{"x":0.7159664034843445,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7159664034843445,0.33531510829925537,0.7210084199905396,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.33531510829925537},{"x":0.707563042640686,"y":0.33531510829925537},{"x":0.707563042640686,"y":0.3543400764465332},{"x":0.6470588445663452,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختارها","boundary":[0.6470588445663452,0.33531510829925537,0.707563042640686,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6386554837226868,"y":0.33531510829925537},{"x":0.6386554837226868,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5949580073356628,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اهمیت","boundary":[0.5949580073356628,0.33531510829925537,0.6386554837226868,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5865546464920044,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5546218752861023,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دارند","boundary":[0.5546218752861023,0.33531510829925537,0.5865546464920044,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5462185144424438,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5462185144424438,"y":0.3543400764465332},{"x":0.5394958257675171,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5394958257675171,0.33531510829925537,0.5462185144424438,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5327731370925903,"y":0.33531510829925537},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3543400764465332},{"x":0.4941176474094391,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اشیای","boundary":[0.4941176474094391,0.33531510829925537,0.5327731370925903,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4420168101787567,"y":0.33531510829925537},{"x":0.48571428656578064,"y":0.33531510829925537},{"x":0.48571428656578064,"y":0.3543400764465332},{"x":0.4420168101787567,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.4420168101787567,0.33531510829925537,0.48571428656578064,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40168067812919617,"y":0.33531510829925537},{"x":0.43529412150382996,"y":0.33531510829925537},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3543400764465332},{"x":0.40168067812919617,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.800000011920929,"dir":"rtl","str":"صرفا","boundary":[0.40168067812919617,0.33531510829925537,0.43529412150382996,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3512605130672455,"y":0.33531510829925537},{"x":0.3932773172855377,"y":0.33531510829925537},{"x":0.3932773172855377,"y":0.3543400764465332},{"x":0.3512605130672455,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جایگاه","boundary":[0.3512605130672455,0.33531510829925537,0.3932773172855377,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3176470696926117,"y":0.33531510829925537},{"x":0.3478991687297821,"y":0.33531510829925537},{"x":0.3478991687297821,"y":0.3543400764465332},{"x":0.3176470696926117,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.3176470696926117,0.33531510829925537,0.3478991687297821,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.33531510829925537},{"x":0.30924370884895325,"y":0.33531510829925537},{"x":0.30924370884895325,"y":0.3543400764465332},{"x":0.29579833149909973,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.29579833149909973,0.33531510829925537,0.30924370884895325,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.33531510829925537},{"x":0.2873949706554413,"y":0.33531510829925537},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3543400764465332},{"x":0.21176470816135406,"y":0.3543400764465332}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ساختارهای","boundary":[0.21176470816135406,0.33531510829925537,0.2873949706554413,0.3543400764465332]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7394958138465881,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7815126180648804,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7815126180648804,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7394958138465881,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.7394958138465881,0.3614744246006012,0.7815126180648804,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7394958138465881,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7394958138465881,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7226890921592712,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.7226890921592712,0.3614744246006012,0.7394958138465881,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7193277478218079,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7193277478218079,"y":0.38049939274787903},{"x":0.7126050591468811,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7126050591468811,0.3614744246006012,0.7193277478218079,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6924369931221008,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7058823704719543,"y":0.3614744246006012},{"x":0.7058823704719543,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6924369931221008,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6924369931221008,0.3614744246006012,0.7058823704719543,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6857143044471741,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6857143044471741,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6672269105911255,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.6672269105911255,0.3614744246006012,0.6857143044471741,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6235294342041016,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6605042219161987,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6605042219161987,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6235294342041016,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6235294342041016,0.3614744246006012,0.6605042219161987,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6067227125167847,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6168067455291748,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6168067455291748,"y":0.38049939274787903},{"x":0.6067227125167847,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.6067227125167847,0.3614744246006012,0.6168067455291748,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6000000238418579,"y":0.3614744246006012},{"x":0.6000000238418579,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5815126299858093,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5815126299858093,0.3614744246006012,0.6000000238418579,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5731092691421509,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5731092691421509,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5579832196235657,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.5579832196235657,0.3614744246006012,0.5731092691421509,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5126050710678101,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5512605309486389,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5512605309486389,"y":0.38049939274787903},{"x":0.5126050710678101,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مکتب","boundary":[0.5126050710678101,0.3614744246006012,0.5512605309486389,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5058823823928833,"y":0.3614744246006012},{"x":0.5058823823928833,"y":0.38049939274787903},{"x":0.4638655483722687,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فلسفی","boundary":[0.4638655483722687,0.3614744246006012,0.5058823823928833,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4571428596973419,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4571428596973419,"y":0.38049939274787903},{"x":0.440336138010025,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.440336138010025,0.3614744246006012,0.4571428596973419,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.3614744246006012},{"x":0.43529412150382996,"y":0.3614744246006012},{"x":0.43529412150382996,"y":0.38049939274787903},{"x":0.42016807198524475,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.42016807198524475,0.3614744246006012,0.43529412150382996,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.36974790692329407,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4151260554790497,"y":0.3614744246006012},{"x":0.4151260554790497,"y":0.38049939274787903},{"x":0.36974790692329407,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"پردازیم","boundary":[0.36974790692329407,0.3614744246006012,0.4151260554790497,0.38049939274787903]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.3614744246006012},{"x":0.36974790692329407,"y":0.3614744246006012},{"x":0.36974790692329407,"y":0.38049939274787903},{"x":0.3613445460796356,"y":0.38049939274787903}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3613445460796356,0.3614744246006012,0.36974790692329407,0.38049939274787903]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0.9900000095367432}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.23662306368350983},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2378121316432953},{"x":0.7831932902336121,"y":0.3816884756088257},{"x":0.21176470816135406,"y":0.37931033968925476}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20676470816135406,0.22962306368350982,0.7881932902336121,0.3886884756088257],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.3876337707042694},{"x":0.756302535533905,"y":0.3876337707042694},{"x":0.756302535533905,"y":0.4078477919101715},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.7378151416778564,0.3876337707042694,0.756302535533905,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7310924530029297,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7310924530029297,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6941176652908325,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6941176652908325,0.3876337707042694,0.7310924530029297,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6840336322784424,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6840336322784424,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6487395167350769,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"علاوه","boundary":[0.6487395167350769,0.3876337707042694,0.6840336322784424,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6403361558914185,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6403361558914185,"y":0.4078477919101715},{"x":0.6285714507102966,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.6285714507102966,0.3876337707042694,0.6403361558914185,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5949580073356628,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6201680898666382,"y":0.3876337707042694},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5949580073356628,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"ارائه","boundary":[0.5949580073356628,0.3876337707042694,0.6201680898666382,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5865546464920044,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5865546464920044,"y":0.4078477919101715},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5428571701049805,0.3876337707042694,0.5865546464920044,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5327731370925903,"y":0.3876337707042694},{"x":0.5327731370925903,"y":0.4078477919101715},{"x":0.507563054561615,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.507563054561615,0.3876337707042694,0.5327731370925903,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.3876337707042694},{"x":0.49915966391563416,"y":0.3876337707042694},{"x":0.49915966391563416,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4722689092159271,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.4722689092159271,0.3876337707042694,0.49915966391563416,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.3876337707042694},{"x":0.462184876203537,"y":0.3876337707042694},{"x":0.462184876203537,"y":0.4078477919101715},{"x":0.4302521049976349,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.4302521049976349,0.3876337707042694,0.462184876203537,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.3876337707042694},{"x":0.42184874415397644,"y":0.3876337707042694},{"x":0.42184874415397644,"y":0.4078477919101715},{"x":0.3848739564418793,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.3848739564418793,0.3876337707042694,0.42184874415397644,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.3876337707042694},{"x":0.37478992342948914,"y":0.3876337707042694},{"x":0.37478992342948914,"y":0.4078477919101715},{"x":0.3310924470424652,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.3310924470424652,0.3876337707042694,0.37478992342948914,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.3876337707042694},{"x":0.32268908619880676,"y":0.3876337707042694},{"x":0.32268908619880676,"y":0.4078477919101715},{"x":0.29579833149909973,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.8700000047683716,"dir":"rtl","str":"دوره","boundary":[0.29579833149909973,0.3876337707042694,0.32268908619880676,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2218487411737442,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2873949706554413,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2873949706554413,"y":0.4078477919101715},{"x":0.2218487411737442,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.2218487411737442,0.3876337707042694,0.2873949706554413,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2201680690050125,"y":0.3876337707042694},{"x":0.2201680690050125,"y":0.4078477919101715},{"x":0.21512605249881744,"y":0.4078477919101715}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.3876337707042694,0.2201680690050125,0.4078477919101715]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7714285850524902,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7865546345710754,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7714285850524902,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7714285850524902,0.4114149808883667,0.7865546345710754,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7647058963775635,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7378151416778564,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تواند","boundary":[0.7378151416778564,0.4114149808883667,0.7647058963775635,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7008403539657593,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4114149808883667},{"x":0.7277311086654663,"y":0.4316290020942688},{"x":0.7008403539657593,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.7008403539657593,0.4114149808883667,0.7277311086654663,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6957983374595642,"y":0.4316290020942688},{"x":0.6252101063728333,"y":0.4316290020942688}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.6252101063728333,0.4114149808883667,0.6957983374595642,0.4316290020942688]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6201680898666382,"y":0.4114149808883667},{"x":0.6201680898666382,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5882353186607361,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.5882353186607361,0.4114149808883667,0.6201680898666382,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5478991866111755,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5815126299858093,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5815126299858093,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5478991866111755,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.5478991866111755,0.4114149808883667,0.5815126299858093,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5361344814300537,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5428571701049805,"y":0.4114149808883667},{"x":0.5428571701049805,"y":0.43043994903564453},{"x":0.5361344814300537,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5361344814300537,0.4114149808883667,0.5428571701049805,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4773109257221222,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5310924649238586,"y":0.41022592782974243},{"x":0.5310924649238586,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4773109257221222,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.4773109257221222,0.41022592782974243,0.5310924649238586,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4722689092159271,"y":0.41022592782974243},{"x":0.4722689092159271,"y":0.43043994903564453},{"x":0.440336138010025,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.440336138010025,0.41022592782974243,0.4722689092159271,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.41022592782974243},{"x":0.43361344933509827,"y":0.41022592782974243},{"x":0.43361344933509827,"y":0.43043994903564453},{"x":0.4000000059604645,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.8600000143051147,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.4000000059604645,0.41022592782974243,0.43361344933509827,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.34117648005485535,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3949579894542694,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3949579894542694,"y":0.43043994903564453},{"x":0.34117648005485535,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.34117648005485535,0.41022592782974243,0.3949579894542694,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3344537913799286,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3344537913799286,"y":0.43043994903564453},{"x":0.30588236451148987,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.30588236451148987,0.41022592782974243,0.3344537913799286,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3008403480052948,"y":0.41022592782974243},{"x":0.3008403480052948,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2705882489681244,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"باشد","boundary":[0.2705882489681244,0.41022592782974243,0.3008403480052948,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2705882489681244,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2705882489681244,"y":0.43043994903564453},{"x":0.2655462324619293,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.2655462324619293,0.41022592782974243,0.2705882489681244,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2571428716182709,"y":0.41022592782974243},{"x":0.2571428716182709,"y":0.43043994903564453},{"x":0.21176470816135406,"y":0.43043994903564453}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.21176470816135406,0.41022592782974243,0.2571428716182709,0.43043994903564453]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7831932902336121,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7831932902336121,"y":0.457788348197937},{"x":0.7126050591468811,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.7126050591468811,0.4375743269920349,0.7831932902336121,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7058823704719543,"y":0.4375743269920349},{"x":0.7058823704719543,"y":0.457788348197937},{"x":0.6739495992660522,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.6739495992660522,0.4375743269920349,0.7058823704719543,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6285714507102966,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6655462384223938,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6655462384223938,"y":0.457788348197937},{"x":0.6285714507102966,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.6285714507102966,0.4375743269920349,0.6655462384223938,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.578151285648346,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6218487620353699,"y":0.4375743269920349},{"x":0.6218487620353699,"y":0.457788348197937},{"x":0.578151285648346,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.578151285648346,0.4375743269920349,0.6218487620353699,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5714285969734192,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5714285969734192,"y":0.457788348197937},{"x":0.5596638917922974,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.5596638917922974,0.4375743269920349,0.5714285969734192,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5546218752861023,"y":0.4375743269920349},{"x":0.5546218752861023,"y":0.457788348197937},{"x":0.48403361439704895,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانشجویان","boundary":[0.48403361439704895,0.4375743269920349,0.5546218752861023,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4588235318660736,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4773109257221222,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4773109257221222,"y":0.457788348197937},{"x":0.4588235318660736,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ترم","boundary":[0.4588235318660736,0.4375743269920349,0.4773109257221222,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.4375743269920349},{"x":0.45546218752861023,"y":0.4375743269920349},{"x":0.45546218752861023,"y":0.457788348197937},{"x":0.4285714328289032,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4285714328289032,0.4375743269920349,0.45546218752861023,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4252100884914398,"y":0.4375743269920349},{"x":0.4252100884914398,"y":0.457788348197937},{"x":0.4000000059604645,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"آخر","boundary":[0.4000000059604645,0.4375743269920349,0.4252100884914398,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32773110270500183,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3949579894542694,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3949579894542694,"y":0.457788348197937},{"x":0.32773110270500183,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کارشناسی","boundary":[0.32773110270500183,0.4375743269920349,0.3949579894542694,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2806722819805145,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3210084140300751,"y":0.4375743269920349},{"x":0.3210084140300751,"y":0.457788348197937},{"x":0.2806722819805145,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هستند","boundary":[0.2806722819805145,0.4375743269920349,0.3210084140300751,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.4375743269920349},{"x":0.27394959330558777,"y":0.4375743269920349},{"x":0.27394959330558777,"y":0.457788348197937},{"x":0.2655462324619293,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.2655462324619293,0.4375743269920349,0.27394959330558777,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.4375743269920349},{"x":0.26050421595573425,"y":0.4375743269920349},{"x":0.26050421595573425,"y":0.457788348197937},{"x":0.21344538033008575,"y":0.457788348197937}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بنابراین","boundary":[0.21344538033008575,0.4375743269920349,0.26050421595573425,0.457788348197937]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7831932902336121,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7831932902336121,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7445378303527832,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"انتظار","boundary":[0.7445378303527832,0.46254459023475647,0.7831932902336121,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7243697643280029,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7394958138465881,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7394958138465881,"y":0.48275861144065857},{"x":0.7243697643280029,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.7243697643280029,0.46254459023475647,0.7394958138465881,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7226890921592712,"y":0.46254459023475647},{"x":0.7226890921592712,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6957983374595642,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"رود","boundary":[0.6957983374595642,0.46254459023475647,0.7226890921592712,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6907563209533691,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6907563209533691,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6739495992660522,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6739495992660522,0.46254459023475647,0.6907563209533691,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6672269105911255,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6672269105911255,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6554622054100037,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6554622054100037,0.46254459023475647,0.6672269105911255,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6487395167350769,"y":0.46254459023475647},{"x":0.6487395167350769,"y":0.48275861144065857},{"x":0.6134454011917114,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.6134454011917114,0.46254459023475647,0.6487395167350769,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5445378422737122,"y":0.46254459023475647},{"x":0.605042040348053,"y":0.46254459023475647},{"x":0.605042040348053,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5445378422737122,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضیاتی","boundary":[0.5445378422737122,0.46254459023475647,0.605042040348053,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5394958257675171,"y":0.46254459023475647},{"x":0.5394958257675171,"y":0.48275861144065857},{"x":0.5008403658866882,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خوبی","boundary":[0.5008403658866882,0.46254459023475647,0.5394958257675171,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.46254459023475647},{"x":0.49747899174690247,"y":0.46254459023475647},{"x":0.49747899174690247,"y":0.48275861144065857},{"x":0.47058823704719543,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بهره","boundary":[0.47058823704719543,0.46254459023475647,0.49747899174690247,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.46254459023475647},{"x":0.46554622054100037,"y":0.46254459023475647},{"x":0.46554622054100037,"y":0.48275861144065857},{"x":0.44873949885368347,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مند","boundary":[0.44873949885368347,0.46254459023475647,0.46554622054100037,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.46254459023475647},{"x":0.43865546584129333,"y":0.46254459023475647},{"x":0.43865546584129333,"y":0.48275861144065857},{"x":0.40672269463539124,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"باشند","boundary":[0.40672269463539124,0.46254459023475647,0.43865546584129333,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4000000059604645,"y":0.46254459023475647},{"x":0.40504202246665955,"y":0.46254459023475647},{"x":0.40504202246665955,"y":0.48275861144065857},{"x":0.4000000059604645,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4000000059604645,0.46254459023475647,0.40504202246665955,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.46254459023475647},{"x":0.38823530077934265,"y":0.46254459023475647},{"x":0.38823530077934265,"y":0.48275861144065857},{"x":0.3495798408985138,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اگرچه","boundary":[0.3495798408985138,0.46254459023475647,0.38823530077934265,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.46254459023475647},{"x":0.34117648005485535,"y":0.46254459023475647},{"x":0.34117648005485535,"y":0.48275861144065857},{"x":0.29579833149909973,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانستن","boundary":[0.29579833149909973,0.46254459023475647,0.34117648005485535,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.46254459023475647},{"x":0.289075642824173,"y":0.46254459023475647},{"x":0.289075642824173,"y":0.48275861144065857},{"x":0.26218488812446594,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هیچ","boundary":[0.26218488812446594,0.46254459023475647,0.289075642824173,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.46254459023475647},{"x":0.2537815272808075,"y":0.46254459023475647},{"x":0.2537815272808075,"y":0.48275861144065857},{"x":0.21344538033008575,"y":0.48275861144065857}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبحث","boundary":[0.21344538033008575,0.46254459023475647,0.2537815272808075,0.48275861144065857]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7445378303527832,"y":0.487514853477478},{"x":0.7831932902336121,"y":0.487514853477478},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5077288746833801},{"x":0.7445378303527832,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"خاص","boundary":[0.7445378303527832,0.487514853477478,0.7831932902336121,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.487514853477478},{"x":0.7361344695091248,"y":0.487514853477478},{"x":0.7361344695091248,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.6941176652908325,0.487514853477478,0.7361344695091248,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.487514853477478},{"x":0.6857143044471741,"y":0.487514853477478},{"x":0.6857143044471741,"y":0.5077288746833801},{"x":0.6218487620353699,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دانشگاهی","boundary":[0.6218487620353699,0.487514853477478,0.6857143044471741,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5865546464920044,"y":0.487514853477478},{"x":0.6151260733604431,"y":0.487514853477478},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5865546464920044,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.5865546464920044,0.487514853477478,0.6151260733604431,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5579832196235657,"y":0.487514853477478},{"x":0.5798319578170776,"y":0.487514853477478},{"x":0.5798319578170776,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5579832196235657,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.5579832196235657,0.487514853477478,0.5798319578170776,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5058823823928833,"y":0.487514853477478},{"x":0.5495798587799072,"y":0.487514853477478},{"x":0.5495798587799072,"y":0.5077288746833801},{"x":0.5058823823928833,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.5058823823928833,0.487514853477478,0.5495798587799072,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4722689092159271,"y":0.487514853477478},{"x":0.5008403658866882,"y":0.487514853477478},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5077288746833801},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.4722689092159271,0.487514853477478,0.5008403658866882,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.440336138010025,"y":0.487514853477478},{"x":0.462184876203537,"y":0.487514853477478},{"x":0.462184876203537,"y":0.5077288746833801},{"x":0.440336138010025,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.440336138010025,0.487514853477478,0.462184876203537,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.487514853477478},{"x":0.4268907606601715,"y":0.487514853477478},{"x":0.4268907606601715,"y":0.5077288746833801},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصلی","boundary":[0.39159664511680603,0.487514853477478,0.4268907606601715,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.487514853477478},{"x":0.38655462861061096,"y":0.487514853477478},{"x":0.38655462861061096,"y":0.5077288746833801},{"x":0.3663865625858307,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.3663865625858307,0.487514853477478,0.38655462861061096,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.32268908619880676,"y":0.487514853477478},{"x":0.35966387391090393,"y":0.487514853477478},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5077288746833801},{"x":0.32268908619880676,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.32268908619880676,0.487514853477478,0.35966387391090393,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.487514853477478},{"x":0.31596639752388,"y":0.487514853477478},{"x":0.31596639752388,"y":0.5077288746833801},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ضروری","boundary":[0.26386556029319763,0.487514853477478,0.31596639752388,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.487514853477478},{"x":0.2571428716182709,"y":0.487514853477478},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5077288746833801},{"x":0.22521008551120758,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.8899999856948853,"dir":"rtl","str":"نیست","boundary":[0.22521008551120758,0.487514853477478,0.2571428716182709,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.487514853477478},{"x":0.21848739683628082,"y":0.487514853477478},{"x":0.21848739683628082,"y":0.5077288746833801},{"x":0.21512605249881744,"y":0.5077288746833801}]},"confidence":0.8299999833106995,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.21512605249881744,0.487514853477478,0.21848739683628082,0.5077288746833801]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7680672407150269,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اما","boundary":[0.7680672407150269,0.5112960934638977,0.7831932902336121,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7630252242088318,"y":0.5315101146697998},{"x":0.7176470756530762,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.7176470756530762,0.5112960934638977,0.7630252242088318,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5112960934638977},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5315101146697998},{"x":0.702521026134491,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.702521026134491,0.5112960934638977,0.7092437148094177,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6974790096282959,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روش","boundary":[0.6739495992660522,0.5112960934638977,0.6974790096282959,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6386554837226868,"y":0.5112960934638977},{"x":0.658823549747467,"y":0.5112960934638977},{"x":0.658823549747467,"y":0.5315101146697998},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.6386554837226868,0.5112960934638977,0.658823549747467,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5112960934638977},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5315101146697998},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ساختن","boundary":[0.5815126299858093,0.5112960934638977,0.6268907785415649,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49915966391563416,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5112960934638977},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5315101146697998},{"x":0.49915966391563416,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"دستگاههای","boundary":[0.49915966391563416,0.5112960934638977,0.5731092691421509,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45378151535987854,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5315101146697998},{"x":0.45378151535987854,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"عددی","boundary":[0.45378151535987854,0.5112960934638977,0.4924369752407074,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43697479367256165,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4470588266849518,"y":0.5315101146697998},{"x":0.43697479367256165,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.43697479367256165,0.5112960934638977,0.4470588266849518,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40336135029792786,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5112960934638977},{"x":0.4285714328289032,"y":0.5315101146697998},{"x":0.40336135029792786,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"گونه","boundary":[0.40336135029792786,0.5112960934638977,0.4285714328289032,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.5112960934638977},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5112960934638977},{"x":0.40168067812919617,"y":0.5315101146697998},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.38823530077934265,0.5112960934638977,0.40168067812919617,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3613445460796356,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5315101146697998},{"x":0.3613445460796356,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.3613445460796356,0.5112960934638977,0.3781512677669525,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30924370884895325,"y":0.5112960934638977},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5112960934638977},{"x":0.35462185740470886,"y":0.5315101146697998},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"معمولا","boundary":[0.30924370884895325,0.5112960934638977,0.35462185740470886,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.289075642824173,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5112960934638977},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5315101146697998},{"x":0.289075642824173,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.289075642824173,0.5112960934638977,0.3025210201740265,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.5112960934638977},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5112960934638977},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5315101146697998},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"درس","boundary":[0.2504201829433441,0.5112960934638977,0.2823529541492462,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.5112960934638977},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5112960934638977},{"x":0.24537815153598785,"y":0.5315101146697998},{"x":0.21176470816135406,"y":0.5315101146697998}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"آنالیز","boundary":[0.21176470816135406,0.5112960934638977,0.24537815153598785,0.5315101146697998]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7378151416778564,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5600475668907166},{"x":0.7378151416778564,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.7378151416778564,0.5386444926261902,0.7831932902336121,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6957983374595642,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5386444926261902},{"x":0.7327731251716614,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6957983374595642,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مطرح","boundary":[0.6957983374595642,0.5386444926261902,0.7327731251716614,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6941176652908325,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6773109436035156,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6773109436035156,0.5386444926261902,0.6941176652908325,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6487395167350769,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6739495992660522,"y":0.5600475668907166},{"x":0.6487395167350769,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6487395167350769,0.5386444926261902,0.6739495992660522,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.63193279504776,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5600475668907166},{"x":0.63193279504776,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.63193279504776,0.5386444926261902,0.6386554837226868,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5386444926261902},{"x":0.6268907785415649,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5731092691421509,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.5731092691421509,0.5386444926261902,0.6268907785415649,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5680672526359558,"y":0.5600475668907166},{"x":0.5310924649238586,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"تجربه","boundary":[0.5310924649238586,0.5386444926261902,0.5680672526359558,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4789915978908539,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5386444926261902},{"x":0.5260504484176636,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4789915978908539,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"استفاده","boundary":[0.4789915978908539,0.5386444926261902,0.5260504484176636,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.462184876203537,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4739495813846588,"y":0.5600475668907166},{"x":0.462184876203537,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.462184876203537,0.5386444926261902,0.4739495813846588,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.5386444926261902},{"x":0.462184876203537,"y":0.5386444926261902},{"x":0.462184876203537,"y":0.5600475668907166},{"x":0.4117647111415863,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دستگاه","boundary":[0.4117647111415863,0.5386444926261902,0.462184876203537,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.39159664511680603,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5386444926261902},{"x":0.4084033668041229,"y":0.5600475668907166},{"x":0.39159664511680603,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.39159664511680603,0.5386444926261902,0.4084033668041229,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3495798408985138,"y":0.5386444926261902},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5386444926261902},{"x":0.3781512677669525,"y":0.5600475668907166},{"x":0.3495798408985138,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.3495798408985138,0.5386444926261902,0.3781512677669525,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2823529541492462,"y":0.5386444926261902},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5386444926261902},{"x":0.34285715222358704,"y":0.5600475668907166},{"x":0.2823529541492462,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوعی","boundary":[0.2823529541492462,0.5386444926261902,0.34285715222358704,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26386556029319763,"y":0.5386444926261902},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5386444926261902},{"x":0.27731093764305115,"y":0.5600475668907166},{"x":0.26386556029319763,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.26386556029319763,0.5386444926261902,0.27731093764305115,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5386444926261902},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5386444926261902},{"x":0.25882354378700256,"y":0.5600475668907166},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5600475668907166}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دروسی","boundary":[0.21344538033008575,0.5386444926261902,0.25882354378700256,0.5600475668907166]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7529411911964417,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7529411911964417,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مانند","boundary":[0.7529411911964417,0.5636147260665894,0.7831932902336121,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7142857313156128,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7462185025215149,"y":0.5826396942138672},{"x":0.7142857313156128,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.7142857313156128,0.5636147260665894,0.7462185025215149,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5636147260665894},{"x":0.7092437148094177,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6672269105911255,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"هندسه","boundary":[0.6672269105911255,0.5636147260665894,0.7092437148094177,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.653781533241272,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6605042219161987,"y":0.5826396942138672},{"x":0.653781533241272,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.653781533241272,0.5636147260665894,0.6605042219161987,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5636147260665894},{"x":0.6470588445663452,"y":0.5826396942138672},{"x":0.6151260733604431,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مبانی","boundary":[0.6151260733604431,0.5636147260665894,0.6470588445663452,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.5636147260665894},{"x":0.610084056854248,"y":0.5636147260665894},{"x":0.610084056854248,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5882353186607361,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جبر","boundary":[0.5882353186607361,0.5636147260665894,0.610084056854248,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5815126299858093,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5848739743232727,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5815126299858093,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5815126299858093,0.5636147260665894,0.5848739743232727,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5747899413108826,"y":0.5826396942138672},{"x":0.5462185144424438,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"مفید","boundary":[0.5462185144424438,0.5636147260665894,0.5747899413108826,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5636147260665894},{"x":0.5411764979362488,"y":0.5826396942138672},{"x":0.49747899174690247,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.49747899174690247,0.5636147260665894,0.5411764979362488,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4756302535533905,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4924369752407074,"y":0.5826396942138672},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بود","boundary":[0.4756302535533905,0.5636147260665894,0.4924369752407074,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4722689092159271,"y":0.5826396942138672},{"x":0.46890756487846375,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.46890756487846375,0.5636147260665894,0.4722689092159271,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42184874415397644,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5636147260665894},{"x":0.4588235318660736,"y":0.5826396942138672},{"x":0.42184874415397644,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"بدیهی","boundary":[0.42184874415397644,0.5636147260665894,0.4588235318660736,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.5636147260665894},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5636147260665894},{"x":0.41680672764778137,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3848739564418793,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3848739564418793,0.5636147260665894,0.41680672764778137,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.364705890417099,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5636147260665894},{"x":0.3798319399356842,"y":0.5826396942138672},{"x":0.364705890417099,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.364705890417099,0.5636147260665894,0.3798319399356842,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.5636147260665894},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5636147260665894},{"x":0.35966387391090393,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3142857253551483,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آشنایی","boundary":[0.3142857253551483,0.5636147260665894,0.35966387391090393,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3025210201740265,"y":0.5636147260665894},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5636147260665894},{"x":0.30924370884895325,"y":0.5826396942138672},{"x":0.3025210201740265,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"با","boundary":[0.3025210201740265,0.5636147260665894,0.30924370884895325,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26218488812446594,"y":0.5636147260665894},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5636147260665894},{"x":0.29579833149909973,"y":0.5826396942138672},{"x":0.26218488812446594,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.26218488812446594,0.5636147260665894,0.29579833149909973,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5636147260665894},{"x":0.2571428716182709,"y":0.5826396942138672},{"x":0.21344538033008575,"y":0.5826396942138672}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.21344538033008575,0.5636147260665894,0.2571428716182709,0.5826396942138672]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7747899293899536,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7831932902336121,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7747899293899536,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.7747899293899536,0.5909631252288818,0.7831932902336121,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7680672407150269,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7680672407150269,"y":0.6087990403175354},{"x":0.7344537973403931,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.7900000214576721,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.7344537973403931,0.5909631252288818,0.7680672407150269,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6739495992660522,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7260504364967346,"y":0.5909631252288818},{"x":0.7260504364967346,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6739495992660522,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.6739495992660522,0.5909631252288818,0.7260504364967346,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6705882549285889,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6705882549285889,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6672269105911255,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.6672269105911255,0.5909631252288818,0.6705882549285889,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6436975002288818,"y":0.5909631252288818},{"x":0.658823549747467,"y":0.5909631252288818},{"x":0.658823549747467,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6436975002288818,0.5909631252288818,0.658823549747467,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6151260733604431,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6386554837226868,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6386554837226868,"y":0.6087990403175354},{"x":0.6151260733604431,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"فهم","boundary":[0.6151260733604431,0.5909631252288818,0.6386554837226868,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5764706134796143,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6084033846855164,"y":0.5909631252288818},{"x":0.6084033846855164,"y":0.6087990403175354},{"x":0.5764706134796143,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"عمیق","boundary":[0.5764706134796143,0.5909631252288818,0.6084033846855164,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.561344563961029,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5714285969734192,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5714285969734192,"y":0.6087990403175354},{"x":0.561344563961029,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.561344563961029,0.5909631252288818,0.5714285969734192,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5529412031173706,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6087990403175354},{"x":0.507563054561615,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مطالب","boundary":[0.507563054561615,0.5909631252288818,0.5529412031173706,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48235294222831726,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5008403658866882,"y":0.5909631252288818},{"x":0.5008403658866882,"y":0.6087990403175354},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.48235294222831726,0.5909631252288818,0.5008403658866882,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4756302535533905,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4756302535533905,"y":0.6087990403175354},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.43865546584129333,0.5909631252288818,0.4756302535533905,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3949579894542694,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4319327771663666,"y":0.5909631252288818},{"x":0.4319327771663666,"y":0.6087990403175354},{"x":0.3949579894542694,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":1,"dir":"rtl","str":"کمک","boundary":[0.3949579894542694,0.5909631252288818,0.4319327771663666,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3445378243923187,"y":0.5909631252288818},{"x":0.38823530077934265,"y":0.5909631252288818},{"x":0.38823530077934265,"y":0.6087990403175354},{"x":0.3445378243923187,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شایانی","boundary":[0.3445378243923187,0.5909631252288818,0.38823530077934265,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.5909631252288818},{"x":0.33781513571739197,"y":0.5909631252288818},{"x":0.33781513571739197,"y":0.6087990403175354},{"x":0.29579833149909973,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"خواهد","boundary":[0.29579833149909973,0.5909631252288818,0.33781513571739197,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2655462324619293,"y":0.5909631252288818},{"x":0.289075642824173,"y":0.5909631252288818},{"x":0.289075642824173,"y":0.6087990403175354},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کرد","boundary":[0.2655462324619293,0.5909631252288818,0.289075642824173,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.5909631252288818},{"x":0.2655462324619293,"y":0.5909631252288818},{"x":0.2655462324619293,"y":0.6087990403175354},{"x":0.26050421595573425,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.26050421595573425,0.5909631252288818,0.2655462324619293,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24033613502979279,"y":0.5909631252288818},{"x":0.2504201829433441,"y":0.5909631252288818},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6087990403175354},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.24033613502979279,0.5909631252288818,0.2504201829433441,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.5909631252288818},{"x":0.23193277418613434,"y":0.5909631252288818},{"x":0.23193277418613434,"y":0.6087990403175354},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6087990403175354}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.21344538033008575,0.5909631252288818,0.23193277418613434,0.6087990403175354]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6325802803039551},{"x":0.7428571581840515,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.7428571581840515,0.6147443652153015,0.7831932902336121,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.729411780834198,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6325802803039551},{"x":0.729411780834198,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.729411780834198,0.6147443652153015,0.7361344695091248,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6941176652908325,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6147443652153015},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6941176652908325,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6941176652908325,0.6147443652153015,0.7226890921592712,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6147443652153015},{"x":0.6873949766159058,"y":0.6325802803039551},{"x":0.6033613681793213,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"خودکفاشدن","boundary":[0.6033613681793213,0.6147443652153015,0.6873949766159058,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5647059082984924,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5966386795043945,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5647059082984924,0.6147443652153015,0.5966386795043945,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5546218752861023,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5546218752861023,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.5546218752861023,0.6147443652153015,0.5596638917922974,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6147443652153015},{"x":0.5512605309486389,"y":0.6325802803039551},{"x":0.5193277597427368,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5193277597427368,0.6147443652153015,0.5512605309486389,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48067227005958557,"y":0.6147443652153015},{"x":0.507563054561615,"y":0.6147443652153015},{"x":0.507563054561615,"y":0.6325802803039551},{"x":0.48067227005958557,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.48067227005958557,0.6147443652153015,0.507563054561615,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.6147443652153015},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6147443652153015},{"x":0.46722689270973206,"y":0.6325802803039551},{"x":0.4571428596973419,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.4571428596973419,0.6147443652153015,0.46722689270973206,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.6147443652153015},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6147443652153015},{"x":0.45210084319114685,"y":0.6325802803039551},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آن","boundary":[0.43865546584129333,0.6147443652153015,0.45210084319114685,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4302521049976349,"y":0.6325802803039551},{"x":0.42016807198524475,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.42016807198524475,0.6147443652153015,0.4302521049976349,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6147443652153015},{"x":0.4117647111415863,"y":0.6325802803039551},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مرور","boundary":[0.3815126121044159,0.6147443652153015,0.4117647111415863,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3294117748737335,"y":0.6147443652153015},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6147443652153015},{"x":0.37478992342948914,"y":0.6325802803039551},{"x":0.3294117748737335,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اجمالی","boundary":[0.3294117748737335,0.6147443652153015,0.37478992342948914,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2873949706554413,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6147443652153015},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6325802803039551},{"x":0.2873949706554413,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منطق","boundary":[0.2873949706554413,0.6147443652153015,0.3210084140300751,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6147443652153015},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6147443652153015},{"x":0.27899160981178284,"y":0.6325802803039551},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6325802803039551}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"محمولات","boundary":[0.21344538033008575,0.6147443652153015,0.27899160981178284,0.6325802803039551]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6599286794662476},{"x":0.75126051902771,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"مرتبه","boundary":[0.75126051902771,0.6397145986557007,0.7831932902336121,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7445378303527832,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7226890921592712,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"اول","boundary":[0.7226890921592712,0.6397145986557007,0.7445378303527832,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7176470756530762,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6397145986557007},{"x":0.7193277478218079,"y":0.6599286794662476},{"x":0.7176470756530762,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"،","boundary":[0.7176470756530762,0.6397145986557007,0.7193277478218079,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.6397145986557007},{"x":0.707563042640686,"y":0.6397145986557007},{"x":0.707563042640686,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6722689270973206,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اصول","boundary":[0.6722689270973206,0.6397145986557007,0.707563042640686,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6638655662536621,"y":0.6599286794662476},{"x":0.6302521228790283,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.8399999737739563,"dir":"rtl","str":"نظریه","boundary":[0.6302521228790283,0.6397145986557007,0.6638655662536621,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5680672526359558,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6397145986557007},{"x":0.6218487620353699,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5680672526359558,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مجموعه","boundary":[0.5680672526359558,0.6397145986557007,0.6218487620353699,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5596638917922974,"y":0.6599286794662476},{"x":0.5529412031173706,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.5529412031173706,0.6397145986557007,0.5596638917922974,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6397145986557007},{"x":0.5462185144424438,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4924369752407074,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.4924369752407074,0.6397145986557007,0.5462185144424438,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46890756487846375,"y":0.6397145986557007},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6397145986557007},{"x":0.48403361439704895,"y":0.6599286794662476},{"x":0.46890756487846375,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":"دو","boundary":[0.46890756487846375,0.6397145986557007,0.48403361439704895,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4285714328289032,"y":0.6397145986557007},{"x":0.462184876203537,"y":0.6397145986557007},{"x":0.462184876203537,"y":0.6599286794662476},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.7400000095367432,"dir":"rtl","str":"قضیه","boundary":[0.4285714328289032,0.6397145986557007,0.462184876203537,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3630252182483673,"y":0.6397145986557007},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6397145986557007},{"x":0.42184874415397644,"y":0.6599286794662476},{"x":0.3630252182483673,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"ناتمامیت","boundary":[0.3630252182483673,0.6397145986557007,0.42184874415397644,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3210084140300751,"y":0.6397145986557007},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6397145986557007},{"x":0.35630252957344055,"y":0.6599286794662476},{"x":0.3210084140300751,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"گودل","boundary":[0.3210084140300751,0.6397145986557007,0.35630252957344055,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24873949587345123,"y":0.6397145986557007},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6397145986557007},{"x":0.3126050531864166,"y":0.6599286794662476},{"x":0.24873949587345123,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اختصاص","boundary":[0.24873949587345123,0.6397145986557007,0.3126050531864166,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.6397145986557007},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6397145986557007},{"x":0.24033613502979279,"y":0.6599286794662476},{"x":0.21344538033008575,"y":0.6599286794662476}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یافته","boundary":[0.21344538033008575,0.6397145986557007,0.24033613502979279,0.6599286794662476]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7831932902336121,"y":0.686087965965271},{"x":0.7546218633651733,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.7546218633651733,0.6646848917007446,0.7831932902336121,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7495798468589783,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7495798468589783,"y":0.686087965965271},{"x":0.7462185025215149,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.7462185025215149,0.6646848917007446,0.7495798468589783,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7126050591468811,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7361344695091248,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7361344695091248,"y":0.686087965965271},{"x":0.7126050591468811,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"البته","boundary":[0.7126050591468811,0.6646848917007446,0.7361344695091248,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6907563209533691,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7058823704719543,"y":0.6646848917007446},{"x":0.7058823704719543,"y":0.686087965965271},{"x":0.6907563209533691,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6907563209533691,0.6646848917007446,0.7058823704719543,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6504201889038086,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6857143044471741,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6857143044471741,"y":0.686087965965271},{"x":0.6504201889038086,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"همین","boundary":[0.6504201889038086,0.6646848917007446,0.6857143044471741,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6453781723976135,"y":0.6646848917007446},{"x":0.6453781723976135,"y":0.686087965965271},{"x":0.6168067455291748,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"فصل","boundary":[0.6168067455291748,0.6646848917007446,0.6453781723976135,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5932773351669312,"y":0.6646848917007446},{"x":0.610084056854248,"y":0.6646848917007446},{"x":0.610084056854248,"y":0.686087965965271},{"x":0.5932773351669312,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.5932773351669312,0.6646848917007446,0.610084056854248,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5714285969734192,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5882353186607361,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5882353186607361,"y":0.686087965965271},{"x":0.5714285969734192,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.5714285969734192,0.6646848917007446,0.5882353186607361,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5529412031173706,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5647059082984924,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5647059082984924,"y":0.686087965965271},{"x":0.5529412031173706,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"بر","boundary":[0.5529412031173706,0.6646848917007446,0.5647059082984924,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5495798587799072,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5495798587799072,"y":0.686087965965271},{"x":0.5193277597427368,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ریشه","boundary":[0.5193277597427368,0.6646848917007446,0.5495798587799072,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4957983195781708,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5176470875740051,"y":0.6646848917007446},{"x":0.5176470875740051,"y":0.686087965965271},{"x":0.4957983195781708,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.4957983195781708,0.6646848917007446,0.5176470875740051,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.6646848917007446},{"x":0.48235294222831726,"y":0.6646848917007446},{"x":0.48235294222831726,"y":0.686087965965271},{"x":0.43529412150382996,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.43529412150382996,0.6646848917007446,0.48235294222831726,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.42016807198524475,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4285714328289032,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4285714328289032,"y":0.686087965965271},{"x":0.42016807198524475,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.42016807198524475,0.6646848917007446,0.4285714328289032,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4151260554790497,"y":0.6646848917007446},{"x":0.4151260554790497,"y":0.686087965965271},{"x":0.3831932842731476,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نتایج","boundary":[0.3831932842731476,0.6646848917007446,0.4151260554790497,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.6646848917007446},{"x":0.3764705955982208,"y":0.6646848917007446},{"x":0.3764705955982208,"y":0.686087965965271},{"x":0.3327731192111969,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"فلسفی","boundary":[0.3327731192111969,0.6646848917007446,0.3764705955982208,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.6646848917007446},{"x":0.32773110270500183,"y":0.6646848917007446},{"x":0.32773110270500183,"y":0.686087965965271},{"x":0.29243698716163635,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تأکید","boundary":[0.29243698716163635,0.6646848917007446,0.32773110270500183,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.26050421595573425,"y":0.6646848917007446},{"x":0.2857142984867096,"y":0.6646848917007446},{"x":0.2857142984867096,"y":0.686087965965271},{"x":0.26050421595573425,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.26050421595573425,0.6646848917007446,0.2857142984867096,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22521008551120758,"y":0.6646848917007446},{"x":0.2521008551120758,"y":0.6646848917007446},{"x":0.2521008551120758,"y":0.686087965965271},{"x":0.22521008551120758,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.22521008551120758,0.6646848917007446,0.2521008551120758,0.686087965965271]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21680672466754913,"y":0.6646848917007446},{"x":0.2201680690050125,"y":0.6646848917007446},{"x":0.2201680690050125,"y":0.686087965965271},{"x":0.21680672466754913,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21680672466754913,0.6646848917007446,0.2201680690050125,0.686087965965271]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7865546345710754,"y":0.3876337707042694},{"x":0.7865546345710754,"y":0.686087965965271},{"x":0.21176470816135406,"y":0.686087965965271}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20676470816135406,0.3806337707042694,0.7915546345710754,0.693087965965271],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7226890921592712,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7579832077026367,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7086801528930664},{"x":0.7226890921592712,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شمار","boundary":[0.7226890921592712,0.6908442378044128,0.7579832077026367,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7159664034843445,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7159664034843445,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.6857143044471741,0.6908442378044128,0.7159664034843445,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6789916157722473,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6789916157722473,"y":0.7086801528930664},{"x":0.658823549747467,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.658823549747467,0.6908442378044128,0.6789916157722473,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6033613681793213,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6436975002288818,"y":0.6908442378044128},{"x":0.6436975002288818,"y":0.7086801528930664},{"x":0.6033613681793213,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"فارسی","boundary":[0.6033613681793213,0.6908442378044128,0.6436975002288818,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5949580073356628,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5949580073356628,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.5798319578170776,0.6908442378044128,0.5949580073356628,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5731092691421509,"y":0.6908442378044128},{"x":0.5731092691421509,"y":0.7086801528930664},{"x":0.5428571701049805,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.5428571701049805,0.6908442378044128,0.5731092691421509,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.49747899174690247,"y":0.6908442378044128},{"x":0.534453809261322,"y":0.6908442378044128},{"x":0.534453809261322,"y":0.7086801528930664},{"x":0.49747899174690247,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.49747899174690247,0.6908442378044128,0.534453809261322,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4453781545162201,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4907563030719757,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4907563030719757,"y":0.7086801528930664},{"x":0.4453781545162201,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریاضی","boundary":[0.4453781545162201,0.6908442378044128,0.4907563030719757,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.6908442378044128},{"x":0.43865546584129333,"y":0.6908442378044128},{"x":0.43865546584129333,"y":0.7086801528930664},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.40672269463539124,0.6908442378044128,0.43865546584129333,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38823530077934265,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4000000059604645,"y":0.6908442378044128},{"x":0.4000000059604645,"y":0.7086801528930664},{"x":0.38823530077934265,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.38823530077934265,0.6908442378044128,0.4000000059604645,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3310924470424652,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3815126121044159,"y":0.6908442378044128},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انگشتان","boundary":[0.3310924470424652,0.6908442378044128,0.3815126121044159,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3008403480052948,"y":0.6908442378044128},{"x":0.32268908619880676,"y":0.6908442378044128},{"x":0.32268908619880676,"y":0.7086801528930664},{"x":0.3008403480052948,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یک","boundary":[0.3008403480052948,0.6908442378044128,0.32268908619880676,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.6908442378044128},{"x":0.29243698716163635,"y":0.6908442378044128},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2571428716182709,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"دست","boundary":[0.2571428716182709,0.6908442378044128,0.29243698716163635,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2201680690050125,"y":0.6908442378044128},{"x":0.2504201829433441,"y":0.6908442378044128},{"x":0.2504201829433441,"y":0.7086801528930664},{"x":0.2201680690050125,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.2201680690050125,0.6908442378044128,0.2504201829433441,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21512605249881744,"y":0.6908442378044128},{"x":0.21680672466754913,"y":0.6908442378044128},{"x":0.21680672466754913,"y":0.7086801528930664},{"x":0.21512605249881744,"y":0.7086801528930664}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.21512605249881744,0.6908442378044128,0.21680672466754913,0.7086801528930664]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7462185025215149,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7360285520553589},{"x":0.7462185025215149,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.7462185025215149,0.7158145308494568,0.7831932902336121,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7158145308494568},{"x":0.7378151416778564,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9200000166893005,"dir":"rtl","str":"فلسفه","boundary":[0.6991596817970276,0.7158145308494568,0.7378151416778564,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6302521228790283,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7360285520553589},{"x":0.6302521228790283,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"ریاضیات","boundary":[0.6302521228790283,0.7158145308494568,0.6907563209533691,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7158145308494568},{"x":0.6218487620353699,"y":0.7360285520553589},{"x":0.583193302154541,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.583193302154541,0.7158145308494568,0.6218487620353699,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5394958257675171,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5747899413108826,"y":0.7360285520553589},{"x":0.5394958257675171,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"جیمز","boundary":[0.5394958257675171,0.7158145308494568,0.5747899413108826,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4924369752407074,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7158145308494568},{"x":0.5310924649238586,"y":0.7360285520553589},{"x":0.4924369752407074,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"رابرت","boundary":[0.4924369752407074,0.7158145308494568,0.5310924649238586,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.44873949885368347,"y":0.7158145308494568},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7158145308494568},{"x":0.48235294222831726,"y":0.7360285520553589},{"x":0.44873949885368347,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"براون","boundary":[0.44873949885368347,0.7158145308494568,0.48235294222831726,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4319327771663666,"y":0.7158145308494568},{"x":0.440336138010025,"y":0.7158145308494568},{"x":0.440336138010025,"y":0.7360285520553589},{"x":0.4319327771663666,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.4300000071525574,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.4319327771663666,0.7158145308494568,0.440336138010025,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3848739564418793,"y":0.7158145308494568},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7158145308494568},{"x":0.4252100884914398,"y":0.7360285520553589},{"x":0.3848739564418793,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"ترجمه","boundary":[0.3848739564418793,0.7158145308494568,0.4252100884914398,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.7158145308494568},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7158145308494568},{"x":0.37478992342948914,"y":0.7360285520553589},{"x":0.3327731192111969,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همکار","boundary":[0.3327731192111969,0.7158145308494568,0.37478992342948914,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2840336263179779,"y":0.7158145308494568},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7158145308494568},{"x":0.32436975836753845,"y":0.7360285520553589},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"محترم","boundary":[0.2840336263179779,0.7158145308494568,0.32436975836753845,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.24705882370471954,"y":0.7158145308494568},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7158145308494568},{"x":0.27731093764305115,"y":0.7360285520553589},{"x":0.24705882370471954,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آقای","boundary":[0.24705882370471954,0.7158145308494568,0.27731093764305115,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7158145308494568},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7158145308494568},{"x":0.2386554628610611,"y":0.7360285520553589},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7360285520553589}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"دکتر","boundary":[0.21176470816135406,0.7158145308494568,0.2386554628610611,0.7360285520553589]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7344537973403931,"y":0.740784764289856},{"x":0.7815126180648804,"y":0.740784764289856},{"x":0.7815126180648804,"y":0.7609987854957581},{"x":0.7344537973403931,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"وحیدی","boundary":[0.7344537973403931,0.740784764289856,0.7815126180648804,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6991596817970276,"y":0.740784764289856},{"x":0.7277311086654663,"y":0.740784764289856},{"x":0.7277311086654663,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6991596817970276,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"اصل","boundary":[0.6991596817970276,0.740784764289856,0.7277311086654663,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6857143044471741,"y":0.740784764289856},{"x":0.6907563209533691,"y":0.740784764289856},{"x":0.6907563209533691,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6857143044471741,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"[","boundary":[0.6857143044471741,0.740784764289856,0.6907563209533691,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6773109436035156,"y":0.740784764289856},{"x":0.6840336322784424,"y":0.740784764289856},{"x":0.6840336322784424,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6773109436035156,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"۴","boundary":[0.6773109436035156,0.740784764289856,0.6840336322784424,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6705882549285889,"y":0.740784764289856},{"x":0.6756302714347839,"y":0.740784764289856},{"x":0.6756302714347839,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6705882549285889,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.8799999952316284,"dir":"rtl","str":"]","boundary":[0.6705882549285889,0.740784764289856,0.6756302714347839,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.740784764289856},{"x":0.6621848940849304,"y":0.740784764289856},{"x":0.6621848940849304,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"از","boundary":[0.6521008610725403,0.740784764289856,0.6621848940849304,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6134454011917114,"y":0.740784764289856},{"x":0.6470588445663452,"y":0.740784764289856},{"x":0.6470588445663452,"y":0.7609987854957581},{"x":0.6134454011917114,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.8999999761581421,"dir":"rtl","str":"جمله","boundary":[0.6134454011917114,0.740784764289856,0.6470588445663452,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5882353186607361,"y":0.740784764289856},{"x":0.6067227125167847,"y":0.740784764289856},{"x":0.6067227125167847,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5882353186607361,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.5882353186607361,0.740784764289856,0.6067227125167847,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5512605309486389,"y":0.740784764289856},{"x":0.5798319578170776,"y":0.740784764289856},{"x":0.5798319578170776,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5512605309486389,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5512605309486389,0.740784764289856,0.5798319578170776,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5025210380554199,"y":0.740784764289856},{"x":0.5445378422737122,"y":0.740784764289856},{"x":0.5445378422737122,"y":0.7609987854957581},{"x":0.5025210380554199,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هاست","boundary":[0.5025210380554199,0.740784764289856,0.5445378422737122,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4941176474094391,"y":0.740784764289856},{"x":0.5008403658866882,"y":0.740784764289856},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.8500000238418579,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.4941176474094391,0.740784764289856,0.5008403658866882,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.47058823704719543,"y":0.740784764289856},{"x":0.48571428656578064,"y":0.740784764289856},{"x":0.48571428656578064,"y":0.7609987854957581},{"x":0.47058823704719543,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9300000071525574,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.47058823704719543,0.740784764289856,0.48571428656578064,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4268907606601715,"y":0.740784764289856},{"x":0.4638655483722687,"y":0.740784764289856},{"x":0.4638655483722687,"y":0.7609987854957581},{"x":0.4268907606601715,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تألیف","boundary":[0.4268907606601715,0.740784764289856,0.4638655483722687,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3831932842731476,"y":0.740784764289856},{"x":0.42016807198524475,"y":0.740784764289856},{"x":0.42016807198524475,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3831932842731476,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.3831932842731476,0.740784764289856,0.42016807198524475,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3361344635486603,"y":0.740784764289856},{"x":0.3764705955982208,"y":0.740784764289856},{"x":0.3764705955982208,"y":0.7609987854957581},{"x":0.3361344635486603,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"حاضر","boundary":[0.3361344635486603,0.740784764289856,0.3764705955982208,0.7609987854957581]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.740784764289856},{"x":0.3310924470424652,"y":0.740784764289856},{"x":0.3310924470424652,"y":0.7609987854957581},{"x":0.2991596758365631,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"سعی","boundary":[0.2991596758365631,0.740784764289856,0.3310924470424652,0.7609987854957581]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7831932902336121,"y":0.6908442378044128},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7609987854957581},{"x":0.21176470816135406,"y":0.7609987854957581}]},"confidence":0.9599999785423279,"boundary":[0.20676470816135406,0.6838442378044128,0.7881932902336121,0.7679987854957581],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.267226904630661,"y":0.7431629300117493},{"x":0.29411765933036804,"y":0.7443519830703735},{"x":0.29243698716163635,"y":0.7574316263198853},{"x":0.267226904630661,"y":0.7574316263198853}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.267226904630661,0.7431629300117493,0.29243698716163635,0.7574316263198853]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22857142984867096,"y":0.7431629300117493},{"x":0.26050421595573425,"y":0.7431629300117493},{"x":0.25882354378700256,"y":0.756242573261261},{"x":0.22857142984867096,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.22857142984867096,0.7431629300117493,0.25882354378700256,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7431629300117493},{"x":0.2218487411737442,"y":0.7431629300117493},{"x":0.2218487411737442,"y":0.756242573261261},{"x":0.21344538033008575,"y":0.756242573261261}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تا","boundary":[0.21344538033008575,0.7431629300117493,0.2218487411737442,0.756242573261261]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7546218633651733,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7847800254821777},{"x":0.7546218633651733,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"روی","boundary":[0.7546218633651733,0.7669441103935242,0.7831932902336121,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7669441103935242},{"x":0.7478991746902466,"y":0.7847800254821777},{"x":0.702521026134491,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"مطالبی","boundary":[0.702521026134491,0.7669441103935242,0.7478991746902466,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.658823549747467,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6957983374595642,"y":0.7847800254821777},{"x":0.658823549747467,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"تمرکز","boundary":[0.658823549747467,0.7669441103935242,0.6957983374595642,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6268907785415649,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6521008610725403,"y":0.7847800254821777},{"x":0.6268907785415649,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شود","boundary":[0.6268907785415649,0.7669441103935242,0.6521008610725403,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.605042040348053,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7669441103935242},{"x":0.6201680898666382,"y":0.7847800254821777},{"x":0.605042040348053,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.605042040348053,0.7669441103935242,0.6201680898666382,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.583193302154541,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7669441103935242},{"x":0.5983193516731262,"y":0.7847800254821777},{"x":0.583193302154541,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.583193302154541,0.7669441103935242,0.5983193516731262,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5411764979362488,"y":0.7669441103935242},{"x":0.578151285648346,"y":0.7669441103935242},{"x":0.578151285648346,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5411764979362488,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.5411764979362488,0.7669441103935242,0.578151285648346,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5008403658866882,"y":0.7669441103935242},{"x":0.534453809261322,"y":0.7669441103935242},{"x":0.534453809261322,"y":0.7847800254821777},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"براون","boundary":[0.5008403658866882,0.7669441103935242,0.534453809261322,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4941176474094391,"y":0.7847800254821777},{"x":0.48403361439704895,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.48403361439704895,0.7669441103935242,0.4941176474094391,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4571428596973419,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4789915978908539,"y":0.7847800254821777},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"آنها","boundary":[0.4571428596973419,0.7669441103935242,0.4789915978908539,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.41680672764778137,"y":0.7669441103935242},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7669441103935242},{"x":0.45042017102241516,"y":0.7847800254821777},{"x":0.41680672764778137,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کمتر","boundary":[0.41680672764778137,0.7669441103935242,0.45042017102241516,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3815126121044159,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7669441103935242},{"x":0.4117647111415863,"y":0.7847800254821777},{"x":0.3815126121044159,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توجه","boundary":[0.3815126121044159,0.7669441103935242,0.4117647111415863,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3478991687297821,"y":0.7669441103935242},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7669441103935242},{"x":0.37310925126075745,"y":0.7847800254821777},{"x":0.3478991687297821,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.3478991687297821,0.7669441103935242,0.37310925126075745,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3142857253551483,"y":0.7669441103935242},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7669441103935242},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7847800254821777},{"x":0.3142857253551483,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.3142857253551483,0.7669441103935242,0.34117648005485535,0.7847800254821777]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.30588236451148987,"y":0.7669441103935242},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7669441103935242},{"x":0.30924370884895325,"y":0.7847800254821777},{"x":0.30588236451148987,"y":0.7847800254821777}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.30588236451148987,0.7669441103935242,0.30924370884895325,0.7847800254821777]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.7431629300117493},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7502972483634949},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7907253503799438},{"x":0.21344538033008575,"y":0.7835909724235535}]},"confidence":0.9800000190734863,"boundary":[0.20844538033008575,0.7361629300117493,0.7881932902336121,0.7977253503799439],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7310924530029297,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7579832077026367,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7579832077026367,"y":0.8121284246444702},{"x":0.7310924530029297,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"نکته","boundary":[0.7310924530029297,0.7919144034385681,0.7579832077026367,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.702521026134491,"y":0.7919144034385681},{"x":0.729411780834198,"y":0.7919144034385681},{"x":0.729411780834198,"y":0.8121284246444702},{"x":0.702521026134491,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"های","boundary":[0.702521026134491,0.7919144034385681,0.729411780834198,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6470588445663452,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6941176652908325,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6941176652908325,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6470588445663452,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"تاریخی","boundary":[0.6470588445663452,0.7919144034385681,0.6941176652908325,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6252101063728333,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6403361558914185,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6403361558914185,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6252101063728333,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"که","boundary":[0.6252101063728333,0.7919144034385681,0.6403361558914185,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6168067455291748,"y":0.7919144034385681},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8121284246444702},{"x":0.6016806960105896,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6016806960105896,0.7919144034385681,0.6168067455291748,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5731092691421509,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5932773351669312,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5932773351669312,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5731092691421509,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.5731092691421509,0.7919144034385681,0.5932773351669312,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5428571701049805,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5630252361297607,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5630252361297607,"y":0.8121284246444702},{"x":0.5428571701049805,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جای","boundary":[0.5428571701049805,0.7919144034385681,0.5630252361297607,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.507563054561615,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5260504484176636,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5260504484176636,"y":0.8121284246444702},{"x":0.507563054561615,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.507563054561615,0.7919144034385681,0.5260504484176636,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4638655483722687,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5008403658866882,"y":0.7919144034385681},{"x":0.5008403658866882,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4638655483722687,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.4638655483722687,0.7919144034385681,0.5008403658866882,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4302521049976349,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4571428596973419,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4571428596973419,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4302521049976349,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"آمده","boundary":[0.4302521049976349,0.7919144034385681,0.4571428596973419,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4285714328289032,"y":0.7919144034385681},{"x":0.4285714328289032,"y":0.8121284246444702},{"x":0.4117647111415863,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.8100000023841858,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.4117647111415863,0.7919144034385681,0.4285714328289032,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.38991597294807434,"y":0.7919144034385681},{"x":0.40672269463539124,"y":0.7919144034385681},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8121284246444702},{"x":0.38991597294807434,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.38991597294807434,0.7919144034385681,0.40672269463539124,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3529411852359772,"y":0.7919144034385681},{"x":0.38655462861061096,"y":0.7919144034385681},{"x":0.38655462861061096,"y":0.8121284246444702},{"x":0.3529411852359772,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"توانند","boundary":[0.3529411852359772,0.7919144034385681,0.38655462861061096,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29243698716163635,"y":0.7919144034385681},{"x":0.34117648005485535,"y":0.7919144034385681},{"x":0.34117648005485535,"y":0.8121284246444702},{"x":0.29243698716163635,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"موضوع","boundary":[0.29243698716163635,0.7919144034385681,0.34117648005485535,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.27563026547431946,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2840336263179779,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2840336263179779,"y":0.8121284246444702},{"x":0.27563026547431946,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"را","boundary":[0.27563026547431946,0.7919144034385681,0.2840336263179779,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.22689075767993927,"y":0.7919144034385681},{"x":0.267226904630661,"y":0.7919144034385681},{"x":0.267226904630661,"y":0.8121284246444702},{"x":0.22689075767993927,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"جذاب","boundary":[0.22689075767993927,0.7919144034385681,0.267226904630661,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2235294133424759,"y":0.7919144034385681},{"x":0.2235294133424759,"y":0.8121284246444702},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8121284246444702}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"تر","boundary":[0.21176470816135406,0.7919144034385681,0.2235294133424759,0.8121284246444702]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7596638798713684,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8370987176895142},{"x":0.7596638798713684,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"کنند","boundary":[0.7596638798713684,0.8180737495422363,0.7831932902336121,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.75126051902771,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7546218633651733,"y":0.8370987176895142},{"x":0.75126051902771,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.75126051902771,0.8180737495422363,0.7546218633651733,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6873949766159058,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8180737495422363},{"x":0.7411764860153198,"y":0.8370987176895142},{"x":0.6873949766159058,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"همچنین","boundary":[0.6873949766159058,0.8180737495422363,0.7411764860153198,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6672269105911255,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6823529601097107,"y":0.8370987176895142},{"x":0.6672269105911255,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.6672269105911255,0.8180737495422363,0.6823529601097107,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6218487620353699,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6621848940849304,"y":0.8370987176895142},{"x":0.6218487620353699,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"انتهای","boundary":[0.6218487620353699,0.8180737495422363,0.6621848940849304,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6000000238418579,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8180737495422363},{"x":0.6168067455291748,"y":0.8370987176895142},{"x":0.6000000238418579,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"هر","boundary":[0.6000000238418579,0.8180737495422363,0.6168067455291748,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5596638917922974,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5949580073356628,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5596638917922974,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"بخش","boundary":[0.5596638917922974,0.8180737495422363,0.5949580073356628,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5226891040802002,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8180737495422363},{"x":0.5546218752861023,"y":0.8370987176895142},{"x":0.5226891040802002,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.5226891040802002,0.8180737495422363,0.5546218752861023,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.48403361439704895,"y":0.8180737495422363},{"x":0.507563054561615,"y":0.8180737495422363},{"x":0.507563054561615,"y":0.8370987176895142},{"x":0.48403361439704895,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"هایی","boundary":[0.48403361439704895,0.8180737495422363,0.507563054561615,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43865546584129333,"y":0.8180737495422363},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8180737495422363},{"x":0.4739495813846588,"y":0.8370987176895142},{"x":0.43865546584129333,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"آورده","boundary":[0.43865546584129333,0.8180737495422363,0.4739495813846588,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.40672269463539124,"y":0.8180737495422363},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8180737495422363},{"x":0.43361344933509827,"y":0.8370987176895142},{"x":0.40672269463539124,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.40672269463539124,0.8180737495422363,0.43361344933509827,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.37310925126075745,"y":0.8180737495422363},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8180737495422363},{"x":0.4000000059604645,"y":0.8370987176895142},{"x":0.37310925126075745,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"است","boundary":[0.37310925126075745,0.8180737495422363,0.4000000059604645,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3663865625858307,"y":0.8180737495422363},{"x":0.3680672347545624,"y":0.8180737495422363},{"x":0.3680672347545624,"y":0.8370987176895142},{"x":0.3663865625858307,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.3663865625858307,0.8180737495422363,0.3680672347545624,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.33781513571739197,"y":0.8180737495422363},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8180737495422363},{"x":0.35630252957344055,"y":0.8370987176895142},{"x":0.33781513571739197,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"این","boundary":[0.33781513571739197,0.8180737495422363,0.35630252957344055,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.29579833149909973,"y":0.8180737495422363},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8180737495422363},{"x":0.3310924470424652,"y":0.8370987176895142},{"x":0.29579833149909973,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"پرسش","boundary":[0.29579833149909973,0.8180737495422363,0.3310924470424652,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2705882489681244,"y":0.8180737495422363},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8180737495422363},{"x":0.2857142984867096,"y":0.8370987176895142},{"x":0.2705882489681244,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ها","boundary":[0.2705882489681244,0.8180737495422363,0.2857142984867096,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2571428716182709,"y":0.8180737495422363},{"x":0.267226904630661,"y":0.8180737495422363},{"x":0.267226904630661,"y":0.8370987176895142},{"x":0.2571428716182709,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.2571428716182709,0.8180737495422363,0.267226904630661,0.8370987176895142]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.8180737495422363},{"x":0.2504201829433441,"y":0.8180737495422363},{"x":0.2504201829433441,"y":0.8370987176895142},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منظور","boundary":[0.21176470816135406,0.8180737495422363,0.2504201829433441,0.8370987176895142]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21176470816135406,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7831932902336121,"y":0.7919144034385681},{"x":0.7831932902336121,"y":0.8370987176895142},{"x":0.21176470816135406,"y":0.8370987176895142}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20676470816135406,0.7849144034385681,0.7881932902336121,0.8440987176895142],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8537455201148987},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8537455201148987},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8608798980712891},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9800000190734863,"str":"ده","boundary":[0.4907563030719757,0.8537455201148987,0.5025210380554199,0.8608798980712891]}],"property":null,"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4907563030719757,"y":0.8537455201148987},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8537455201148987},{"x":0.5025210380554199,"y":0.8608798980712891},{"x":0.4907563030719757,"y":0.8608798980712891}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"ltr","boundary":[0.4857563030719757,0.8467455201148987,0.5075210380554199,0.8678798980712891],"type":"paragraph"}]},{"token":null,"index":10,"image":{"webpSec":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/PNfLcauXmoqiAoMK-sec.webp","jpeg":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/rSllPJPRXhBoaIrD.jpg","blurred":"/storage/books/19df901867d2dcd6/pages/vsLkatHqzJofYOHQ.jpg"},"info":{"width":595,"height":841,"margin":[0.00034750371119555306,0.00021223954142344834,0.9986753053945654,0.9989652104587533]},"elements":[{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7478991746902466,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7478991746902466,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ایجاد","boundary":[0.7478991746902466,0.18549345433712006,0.7831932902336121,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7092437148094177,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7411764860153198,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7411764860153198,"y":0.20214031636714935},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"زمینه","boundary":[0.7092437148094177,0.18549345433712006,0.7411764860153198,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6974790096282959,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7092437148094177,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7092437148094177,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6974790096282959,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"ای","boundary":[0.6974790096282959,0.18549345433712006,0.7092437148094177,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6554622054100037,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6840336322784424,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6840336322784424,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6554622054100037,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.6554622054100037,0.18549345433712006,0.6840336322784424,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6168067455291748,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6487395167350769,"y":0.18549345433712006},{"x":0.6487395167350769,"y":0.20214031636714935},{"x":0.6168067455291748,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"تفکر","boundary":[0.6168067455291748,0.18549345433712006,0.6487395167350769,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5663865804672241,"y":0.18549345433712006},{"x":0.610084056854248,"y":0.18549345433712006},{"x":0.610084056854248,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5663865804672241,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"مستقل","boundary":[0.5663865804672241,0.18549345433712006,0.610084056854248,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5109243988990784,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5596638917922974,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5596638917922974,"y":0.20214031636714935},{"x":0.5109243988990784,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9100000262260437,"dir":"rtl","str":"خواننده","boundary":[0.5109243988990784,0.18549345433712006,0.5596638917922974,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.46722689270973206,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5025210380554199,"y":0.18549345433712006},{"x":0.5025210380554199,"y":0.20214031636714935},{"x":0.46722689270973206,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":"کتاب","boundary":[0.46722689270973206,0.18549345433712006,0.5025210380554199,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.45042017102241516,"y":0.18549345433712006},{"x":0.4588235318660736,"y":0.18549345433712006},{"x":0.4588235318660736,"y":0.20214031636714935},{"x":0.45042017102241516,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"و","boundary":[0.45042017102241516,0.18549345433712006,0.4588235318660736,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.43529412150382996,"y":0.18549345433712006},{"x":0.4436974823474884,"y":0.18549345433712006},{"x":0.4436974823474884,"y":0.20214031636714935},{"x":0.43529412150382996,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"یا","boundary":[0.43529412150382996,0.18549345433712006,0.4436974823474884,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.4117647111415863,"y":0.18549345433712006},{"x":0.4268907606601715,"y":0.18549345433712006},{"x":0.4268907606601715,"y":0.20214031636714935},{"x":0.4117647111415863,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.4117647111415863,0.18549345433712006,0.4268907606601715,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.35798320174217224,"y":0.18549345433712006},{"x":0.40672269463539124,"y":0.18549345433712006},{"x":0.40672269463539124,"y":0.20214031636714935},{"x":0.35798320174217224,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"مواردی","boundary":[0.35798320174217224,0.18549345433712006,0.40672269463539124,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.3327731192111969,"y":0.18549345433712006},{"x":0.3512605130672455,"y":0.18549345433712006},{"x":0.3512605130672455,"y":0.20214031636714935},{"x":0.3327731192111969,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"نیز","boundary":[0.3327731192111969,0.18549345433712006,0.3512605130672455,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2991596758365631,"y":0.18549345433712006},{"x":0.32773110270500183,"y":0.18549345433712006},{"x":0.32773110270500183,"y":0.20214031636714935},{"x":0.2991596758365631,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"برای","boundary":[0.2991596758365631,0.18549345433712006,0.32773110270500183,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.2504201829433441,"y":0.18549345433712006},{"x":0.29075631499290466,"y":0.18549345433712006},{"x":0.29075631499290466,"y":0.20214031636714935},{"x":0.2504201829433441,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.949999988079071,"dir":"rtl","str":"تشویق","boundary":[0.2504201829433441,0.18549345433712006,0.29075631499290466,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.23025210201740265,"y":0.18549345433712006},{"x":0.24201680719852448,"y":0.18549345433712006},{"x":0.24201680719852448,"y":0.20214031636714935},{"x":0.23025210201740265,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"او","boundary":[0.23025210201740265,0.18549345433712006,0.24201680719852448,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18549345433712006},{"x":0.2235294133424759,"y":0.18549345433712006},{"x":0.2235294133424759,"y":0.20214031636714935},{"x":0.21344538033008575,"y":0.20214031636714935}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"به","boundary":[0.21344538033008575,0.18549345433712006,0.2235294133424759,0.20214031636714935]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7327731251716614,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23186682164669037},{"x":0.7310924530029297,"y":0.2306777685880661}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"جستجو","boundary":[0.7327731251716614,0.2104637324810028,0.7831932902336121,0.23186682164669037]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7109243869781494,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2104637324810028},{"x":0.7260504364967346,"y":0.2306777685880661},{"x":0.7092437148094177,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7109243869781494,0.20927467942237854,0.7260504364967346,0.2306777685880661]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6756302714347839,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7058823704719543,"y":0.20927467942237854},{"x":0.7042016983032227,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6739495992660522,"y":0.22948870062828064}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"منابع","boundary":[0.6756302714347839,0.20927467942237854,0.7042016983032227,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6369748115539551,"y":0.20808561146259308},{"x":0.6672269105911255,"y":0.20927467942237854},{"x":0.6672269105911255,"y":0.22948870062828064},{"x":0.6369748115539551,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دیگر","boundary":[0.6369748115539551,0.20808561146259308,0.6672269105911255,0.22948870062828064]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5798319578170776,"y":0.20808561146259308},{"x":0.63193279504776,"y":0.20808561146259308},{"x":0.63193279504776,"y":0.22829964756965637},{"x":0.5798319578170776,"y":0.22829964756965637}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"گنجانده","boundary":[0.5798319578170776,0.20808561146259308,0.63193279504776,0.22829964756965637]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5462185144424438,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5747899413108826,"y":0.20808561146259308},{"x":0.5731092691421509,"y":0.2271105796098709},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2271105796098709}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"شده","boundary":[0.5462185144424438,0.2068965584039688,0.5731092691421509,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5310924649238586,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5462185144424438,"y":0.2271105796098709},{"x":0.529411792755127,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"اند","boundary":[0.5310924649238586,0.2068965584039688,0.5462185144424438,0.2271105796098709]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.5193277597427368,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5277311205863953,"y":0.2068965584039688},{"x":0.5260504484176636,"y":0.22592152655124664},{"x":0.5193277597427368,"y":0.22592152655124664}]},"confidence":0.9399999976158142,"dir":"rtl","str":".","boundary":[0.5193277597427368,0.2068965584039688,0.5260504484176636,0.22592152655124664]}],"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":1}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.21344538033008575,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.18549345433712006},{"x":0.7831932902336121,"y":0.23186682164669037},{"x":0.21344538033008575,"y":0.23186682164669037}]},"confidence":0.9700000286102295,"boundary":[0.20844538033008575,0.17849345433712005,0.7881932902336121,0.23886682164669037],"dir":"rtl","type":"paragraph"},{"words":[{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7428571581840515,"y":0.23543401062488556},{"x":0.756302535533905,"y":0.23543401062488556},{"x":0.756302535533905,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7428571581840515,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"در","boundary":[0.7428571581840515,0.23543401062488556,0.756302535533905,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.7058823704719543,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7361344695091248,"y":0.23543401062488556},{"x":0.7361344695091248,"y":0.2544589638710022},{"x":0.7058823704719543,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9900000095367432,"dir":"rtl","str":"اینجا","boundary":[0.7058823704719543,0.23543401062488556,0.7361344695091248,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6722689270973206,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6974790096282959,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6974790096282959,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6722689270973206,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9599999785423279,"dir":"rtl","str":"لازم","boundary":[0.6722689270973206,0.23543401062488556,0.6974790096282959,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6521008610725403,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6672269105911255,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6672269105911255,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6521008610725403,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9700000286102295,"dir":"rtl","str":"می","boundary":[0.6521008610725403,0.23543401062488556,0.6672269105911255,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6201680898666382,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6453781723976135,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6453781723976135,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6201680898666382,"y":0.2544589638710022}]},"confidence":0.9800000190734863,"dir":"rtl","str":"دانم","boundary":[0.6201680898666382,0.23543401062488556,0.6453781723976135,0.2544589638710022]},{"property":{"detectedLanguages":[{"languageCode":"fa","confidence":0}],"detectedBreak":null},"boundingBox":{"vertices":[],"normalizedVertices":[{"x":0.6016806960105896,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6134454011917114,"y":0.23543401062488556},{"x":0.6134454011917114,"y":0.2544589638710022},{"x":0.6016806