فلسفۀ ریاضی برای ریاضیدانان فلسفۀ ریاضی برای ریاضیدانان

{"id":"3797899","title":"فلسفۀ ریاضی برای ریاضیدانان","price":"۴۵‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۲۲‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۱۱‌,‌۲۵۰","rent_6_price":"۱۵‌,‌۷۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۴۵‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/19df901867d2dcd6/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/19df901867d2dcd6/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/19df901867d2dcd6/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/19df901867d2dcd6/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/19df901867d2dcd6/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","large":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium/anonymous.jpg"},"file":null,"print_book":"1","isbn":"978-964-457-466-5","lang":null,"cover_type":null,"dimension":null,"year":"۱۳۹۹","nobat_chap":"1","description":["پیامد تلاش ریاضیدانان در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی در حوزۀ مبانی ریاضیات، سه فلسفۀ مشهور ریاضی، یعنی شهودگرایی، منطق‌گرایی و صورت‌گرایی بوده است. هرچند این سه مکتب فلسفی در گذر زمان با پرسش‌ها و نقدهایی مواجه شده‌اند، اما این امر سبب نمی‌شود که از بررسی آنها صرف‌نظر کنیم. در این کتاب علاوه بر سه مکتب یادشده، دیدگاه‌های فلسفیِ کلی مانند نام‌گرایی و ساختارگرایی بررسی شده‌اند؛ دیدگاه‌هایی که نتایج مهمی در حوزۀ فلسفۀ ریاضیات داشته‌اند.","شمار کتاب‌های فارسی در زمینۀ فلسفۀ ریاضی کمتر از انگشتان یک دست است. ازاین‌رو، نویسندۀ کتاب «فلسفۀ ریاضی برای ریاضیدانان» کوشیده است تا بر مطالبی تمرکز کند که در کتاب‌های مشابه به آنها کمتر توجه شده است.","نکته‌های تاریخی که در جای‌جای این کتاب آورده شده‌اند چه‌بسا موضوع را جذاب‌تر می‌کنند. همچنین در انتهای هر بخش نیز پرسش‌هایی آورده شده است. این پرسش‌ها به منظور ایجاد زمینه‌ای برای تفکر مستقل خوانندۀ کتاب و در مواردی نیز برای تشویق او به جست‌وجو در منابع دیگر گنجانده شده‌اند.","هدف از نگارش این کتاب، تهیۀ منبعی برای درس فلسفۀ ریاضی بوده است که به‌طور معمول برای دانشجویان ریاضی در مقطع کارشناسی ارایه می‌شود. این کتاب برای دانشجویان درس منطق و درس نظریۀ مجموعه نیز مفید است"],"pages_count":"1","keywords":"فلسفه ریاضی","token":"19df901867d2dcd6","created_at":"2021-09-10 15:02:19","updated_at":"2021-09-10 16:32:06","publisher_id":"188","deleted_at":null,"published_at":"2021-09-10 16:32:06","available_for_web":"1","publisher_title":"دانشگاه شهید بهشتی","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":null,"country":null,"exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"1920880","title":"دکتر مرتضی منیری","firstname":"دکتر مرتضی","lastname":"منیری","token":"53ab19f5a72f79a4","created_at":"2021-09-10 03:06:53","updated_at":"2021-09-10 03:06:53","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"1920880","title":"دکتر مرتضی منیری","firstname":"دکتر مرتضی","lastname":"منیری","token":"53ab19f5a72f79a4","created_at":"2021-09-10 03:06:53","updated_at":"2021-09-10 03:06:53","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"786552","file":"613b343370f725.11946854.pdf","book_id":"3797899","toc":null,"created_at":"2021-09-10 15:02:19","updated_at":"2021-09-10 15:02:23","process_started_at":"2021-09-10 15:02:20","process_done_at":"2021-09-10 15:02:23","process_failed_at":null,"pages_count":"152","version":"ocr.1.2.2","dir":"ltr","password":"e9cd8b4531f969b4ada4991d9a018824b6a129c208d0e244c56091950133369c07fb903a9cda92f461ac6a1cbb360fe5b80ef230ffb3dae019322bc31f7feebf","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۱۵۲"},"publisher":{"id":188,"title":"دانشگاه شهید بهشتی","manager":"دکتر محمدرضا نبید","shaba":"0342282555","bank_name":"تجارت","description":null,"ebook_profit":70,"rent_3_profit":70,"rent_6_profit":70,"rent_12_profit":70,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"72090a5e4340c63a","slug":"sbu","rent_1_week_profit":70,"account":{"title":"دانشگاه شهید بهشتی","email":"unipress@mail.sbu.ac.ir","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7b518854baaecc32","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"ur28wk","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2021-06-27 20:46:04","updated_at":"2021-06-27 20:46:04","bazaar_credit":0,"description":"unipress@mail.sbu.ac.ir"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[],"titleLink":"فلسفۀ-ریاضی-برای-ریاضیدانان","urlify":"فلسفۀ-ریاضی-برای-ریاضیدانان","pages_count_fa":"۱","authorTitle":"دکتر مرتضی منیری","tocStr":"","url":"/preview/19df901867d2dcd6/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%80-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19