آسیب های ورزشی و حرکات اصلاحی آسیب های ورزشی و حرکات اصلاحی

{"id":"468","title":"آسیب های ورزشی و حرکات اصلاحی","price":"۸۷‌,‌۰۰۰","ebook_price":"۴۳‌,‌۵۰۰","rent_3_price":"۲۱‌,‌۷۵۰","rent_6_price":"۳۰‌,‌۴۵۰","rent_12_price":"-۱","print_price":"۸۷‌,‌۰۰۰","front_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1ce7185c0a7e5deb/front.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1ce7185c0a7e5deb/front.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1ce7185c0a7e5deb/front.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1ce7185c0a7e5deb/front.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1ce7185c0a7e5deb/front.jpg"},"back_cover":{"thumbnail":"/storage/files/styles/thumbnail/books/1ce7185c0a7e5deb/back.jpg","large":"/storage/files/styles/large/books/1ce7185c0a7e5deb/back.jpg","medium_rounded":"/storage/files/styles/medium_rounded/books/1ce7185c0a7e5deb/back.jpg","medium":"/storage/files/styles/medium/books/1ce7185c0a7e5deb/back.jpg","medium_zoom_fit":"/storage/files/styles/medium_zoom_fit/anonymous.jpg","medium_trans":"/storage/files/styles/medium_trans/books/1ce7185c0a7e5deb/back.jpg"},"file":null,"print_book":"0","isbn":"9789641845003","lang":"null","cover_type":"null","dimension":"null","year":"۱۳۹۴","nobat_chap":"1","description":["در مجموعه حاضر که خلاصه ای از مطالب ضروری منابع موجود برای رشته تربیت بدنی در آزمون های سراسری است،سعی بر این بوده که نکات کلیدی را انتخاب و از بحث در مورد مطالب غیر ضروری اجتناب شود."],"pages_count":"344","keywords":"null","token":"1ce7185c0a7e5deb","created_at":"2017-10-23 15:35:43","updated_at":"2021-06-19 11:05:08","publisher_id":"27","deleted_at":null,"published_at":"2017-11-24 17:02:47","available_for_web":"1","publisher_title":"پوران پژوهش","edition":null,"currency":"IRR","subtitle":"null","country":"null","exclusive_rights":null,"not_for_sale":null,"rent_1_week_price":"-۱‌,‌.۰۰","authors":[{"id":"387","title":"بهنام ملکی","firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"419","title":"محمد علی سید حسینی","firstname":"محمد علی","lastname":"سید حسینی","token":"b365e60c810aa69d","created_at":"2017-10-14 10:00:39","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"writer_authors":[{"id":"387","title":"بهنام ملکی","firstname":"بهنام","lastname":"ملکی","token":"79f5f6c026180591","created_at":"2017-10-14 09:50:56","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"},{"id":"419","title":"محمد علی سید حسینی","firstname":"محمد علی","lastname":"سید حسینی","token":"b365e60c810aa69d","created_at":"2017-10-14 10:00:39","updated_at":"2018-01-16 19:10:05","role":"writer"}],"translator_authors":[],"views":0,"e_book":{"id":"447","file":"59eddb17e8cc66.31932697.pdf","book_id":"468","toc":[{"title":"بخش اول. آسیب شناسی","page":"6","children":[{"title":"فصل اول مفاهیم پایه در آسی بشناسی","page":"8"},{"title":"فصل دوم آسیب هاي زانو","page":"76"},{"title":"فصل سوم آسیب هاي ساق پا","page":"116"},{"title":"فصل چهارم آسیب هاي ران","page":"136"},{"title":"فصل پنجم آسیب هاي شانه","page":"156"},{"title":"فصل ششم آسیب هاي آرنج، مچ و دست","page":"178"},{"title":"فصل هفتم آسیب هاي پا و مچ پا","page":"198"},{"title":"فصل هشتم تغییر دما و تأثیرات آن بر بدن انسان","page":"220"},{"title":"فصل نهم ستون فقرات","page":"230"}]},{"title":"بخش دوم حرکات اصلاحی","page":"244","children":[{"title":"فصل دهم مفاهیم پایه در حرکات اصلاحی و رشد جسمانی بدن انسان","page":"246"},{"title":"فصل یازدهم ناهنجاري هاي اندام فوقانی","page":"266"},{"title":"فصل دوازدهم ناهنجاري هاي اندام تحتانی","page":"292"},{"title":"منابع","page":"342"}]}],"created_at":"2017-10-23 15:35:43","updated_at":"2021-06-19 11:05:11","process_started_at":"2017-11-10 07:15:18","process_done_at":"2017-11-10 07:23:56","process_failed_at":null,"pages_count":"344","version":"5.15.3","dir":"rtl","password":"e205867eb3c1919ea5652704f47e00a9a78eb66f9d494b6b557757915dcf2923c79027d8af4e67e6a739a389ecf6f60fd06626b8f1cca45f2888c9ffe242245c","encrypted_data":null,"state":"converting","pages_count_fa":"۳۴۴"},"publisher":{"id":27,"title":"پوران پژوهش","manager":"دکتر احمد هژبر","shaba":"IR800170000000327582862005","bank_name":"ملی","description":null,"ebook_profit":50,"rent_3_profit":25,"rent_6_profit":25,"rent_12_profit":0,"print_profit":70,"logo":"icons/booketLogoSvg","token":"7e5d20041968fd9b","slug":"پوران-پژوهش","rent_1_week_profit":0,"account":{"title":"پوران پژوهش","email":"KETABEARSHAD@GMAIL.COM","role":"publisher","confirmed":1,"phone":null,"token":"7083bb65c4942615","oauth_provider":null,"address":null,"postal_code":null,"invite_code":"sdwv98","inviter_id":null,"change_password_at":"2017-10-07 11:22:37","created_at":"2017-10-14 10:02:26","updated_at":"2017-10-14 10:02:26","bazaar_credit":0,"description":"KETABEARSHAD@GMAIL.COM"},"city":{"title":"تهران","token":"9eb81c33a7bdf0bd"}},"study_subjects":[{"id":"3379","title":"اصول و مبانی تربیت بدنی","token":"8aa21c2019c3ca4d","type":"","books_count":"8","created_at":"2017-10-07 11:24:27","updated_at":"2021-09-10 07:17:38","study_fields":[{"id":"433","title":"آموزش تربیت بدنی","degree_id":"7","token":"b5c80f0e91d145a9","books_count":"24","created_at":"2017-10-07 11:22:50","updated_at":"2021-09-10 16:39:54","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]},{"id":"1312","title":"تربیت بدنی","degree_id":"7","token":"5ae410e52af74c27","books_count":"10","created_at":"2017-10-07 11:22:56","updated_at":"2021-09-10 07:17:38","study_groups":[{"id":"13","title":"علوم انسانی","token":"6d33eefc2ca30b1f","books_count":"1004","created_at":"2017-10-07 11:22:44","updated_at":"2022-04-05 12:40:38"}]}]}],"titleLink":"آسیب-های-ورزشی-و-حرکات-اصلاحی","urlify":"آسیب-های-ورزشی-و-حرکات-اصلاحی","pages_count_fa":"۳۴۴","authorTitle":"بهنام ملکی, محمد علی سید حسینی","tocStr":"بخش اول. آسیب شناسی, بخش دوم حرکات اصلاحی","url":"/preview/1ce7185c0a7e5deb/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%DB%8C"}
{"loading":true}
booket-loading
خرید یا کرایه
cancel
19